На основу члана 6. став 1.

Закона о техничким захтевима за производе и
оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09),
Министар за телекомуникације и информационо друштво доноси

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА СИСТЕМЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА

Члан 1.
Овим правилником прописују се технички и други захтеви за системе
обраде података.
Члан 2.
Системи из члана 1. овог правилника, осим захтева прописаних посебним
техничким прописима, приликом стављања у промет или у употребу, морају
испунити и захтеве утврђене српским стандардима:
1) SRPS A.F0.004 Обрада информација – Симболи за дијаграме система
обраде информација;
2) SRPS I.K1.002 Обрада података – Јединице за унос података – Тастатура
са 47 тастера за српско латинично писмо;
3) SRPS I.K1.003 Обрада података – Јединице за унос података – Тастатура
са 47 тастера за српско ћирилично писмо.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-40/2009-03
У Београду, 2. новембра 2009. године
МИНИСТАР

мр Јасна Матић

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful