P. 1
BÁO CÁO THỰC HÀNH

BÁO CÁO THỰC HÀNH

|Views: 21|Likes:
Published by An Toan

More info:

Published by: An Toan on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2011

pdf

text

original

BÁO CÁO THỰC HÀNH

MÔN: CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG NGẮN NGÀY
GV hướng dẫn
:
Ngu!n Tu"n #nh
Nh$% &'
:
T()n Th* Ch+,n
-hư.ng Th* Hư.ng
/, Th* C0% /,
/ớ1 :
Ngu!n Th* Th2%
CN3H 4 567
Bảng số liệu thô
Ch8 9: :;: :h< =+,u > :;: h?ng 6@ A@ B@ CD@ CE@ C6@ CA@ CB =hF %G+ :H IJ =(,n D nh;nh K"= LM =(Jng I$ :$ %N= nh;nh :OJ@ %N=
nh;nh > IN :OJ =(ung KFnh@ %N= nh;nh > =)ng =h"1 &J 'ớ+ :h+Pu :OJ :HQ
3TT CHỈ TIÊU
Kết quả
CH C CH 7 CH D CH E CH 6
C G+O+ IJRn &+nh =(ư>ng :SO T8O CH =(G
7 Ch+Pu :OJ :H U:%V C7D C76 C7C CDD CCB
D Ch+Pu d?+ =hHn U:%V WD W6 WB XD BC
E G$: IY nh;nh UINV 6 W C7 CZ X
6 G$: T; I[ng UINV CD CZ X C7 CD CZ W CC X C7 CD C7 B X CZ
A Ch+Pu d?+ T; I[ng U:%V DB D7 D6 D6 7E DZ 7B DC DD D7 7X D7 7A DD 76
B Ch+Pu (Nng T; I[ng U:%V 7 CQB CQX CQW CQ6 CQW CQB CQA 7 CQW CQB CQX CQ6 CQB CQA
W T\ng &] nh;nh CC CZ X X CC
X 3] nh;nh I^ =(\ K_ng CC CZ X X CZ
CZ 3] nh;nh I^ =(\ K_ng`=\ng &] nh;nh CC`CC CZ`CZ X`X X`X CZ`CC
CC 3] K_ng =(G hJ?n =J?n 6 A 6 E A
C7 3] T; &]ng &$= =(,n :H EE EC DW DA ED
CD Ch+Pu d?+ K_ng U:%V 77 76 7D 7A 7E 7C 7E 7Z 7A 7D 77 7B 7C 77 7Z
CE
Ch+Pu d?+ 1h)n K_ng =ư.ng
ang K* T; I[ng KOJ Kb: U:%V
B Z W Z W CZ C7 X D 6 A Z B 7 X
C6 3] hJO =h[ '[+ nhc hO+ K,n`CZZ hJO E7 6C AW EE 6B DZ EC 66 6B DB AC E6 D7 EB 6A
CA 3] hJO =h[ '[+ nhc %N= K,n`CZZhJO DZ 7B 7A 77 DE CA 7Z DA DZ D6 7D DX E6 7X CB
CB
3] hR= =(,n K_ng
77
W
7E
D
7D
E
76
7
7D
W
7C
7
CX
X
CW
B
7E
B
7C
A
7Z
6
76
B
7Z
W
7Z
C
CWW
CW 5+du K_ng B_ng :hc%
CX Te Tf Igu hR= > %G+ :H Zh U=J?n KN hR= Ti1V
Bảng số liệu báo cáo kết quả thực hành
CHỈ TIÊU
Kết quả Tung
b!nh
"i#$
%ánh giá CH C CH 7 CH D CH E CH 6
G+O+ IJRn &+nh =(ư>ng :SO T8O CH =(G
Ch+Pu :OJ :H U:%V C7D C76 C7C CDD CCB C7DQW 6
Ch+Pu d?+ =hHn U:%V WD W6 WB XD BC WDQW
G$: IY nh;nh UINV 6 W C7 CZ X WQW C
G$: T; I[ng UINV CZQB CCQB XQD C7QD WQB CZQ6E C
Ch+Pu d?+ T; I[ng U:%V DEQB 7XQB DZQD DC 7W DZQBE
Ch+Pu (Nng T; I[ng U:%V CQWB CQB CQBB CQW CQA CQB6
T\ng &] nh;nh CC CZ X X CC CZ
3] nh;nh I^ =(\ K_ng CC CZ X X CZ XQW
3] nh;nh I^ =(\ K_ng`=\ng &] nh;nh C C C C ZQXC ZQXW
3] K_ng =(G hJ?n =J?n 6 A 6 E A 6Q7
3] T; &]ng &$= =(,n :H EE EC DW DA ED EZQE
3] T; &]ng &$=`&] K_ng =(G hJ?n =J?n WQW AQWD BQA X BQCB BQBB
Ch+Pu d?+ K_ng U:%V 7DQD 7DQB 7DQD 7E 7C 7DQZA
Ch+Pu d?+ 1h)n K_ng =ư.ng
ang K* T; I[ng KOJ Kb: U:%V
6 A W DQB W AQCE
jN =(G =hJ;= UhV 7CQE 76QD DEQD C6QE DWQC 7AQA
3] hJO =h[ '[+ nhc hO+ K,n`CZZ hJO 6DQB EDQB 6C EBQB E6 EWQ77
3] hJO =h[ '[+ nhc %N= K,n`CZZhJO 7BQB 7E 7WQB D7QD DZQD 7WQA
Te Tf =h[ '[+ nhc UhV WCQE ABQB BXQB WZ B6QD BAQW7
3] hR= =(,n K_ng UhR=V 7D6 7DE 7CC 77A CXX 77C
Mg= IN hR= =(,n K_ng UhR=`:% :h+Pu d?+ K_ngV CZQC XQX XQC XQE XQ6 XQA
5+du K_ng B_ng :hc% C
Te Tf Igu hR= > %G+ :H Zh U=J?n KN hR= Ti1V
Nhgn ki=:
lmO '?J Knng &] T+fu :$ =hd =h" d[ng TGM3 I;nh g+; Lh; Iong IPu 'P :;: Ip: I+d% hFnh =h;+Q
Te Tf hR= Ti1 T? CZZh@ =u nh+,n :Jn &] n? 1hnn ;nh Lh_ng :hqnh k;: =Fnh =(Rng hru dc:@ K"= dc: :SO d[ng TGM3 ngh+,n
:au dJ T8O =(G '?J =hs+ I+d% Lh_ng =hugn Tt+ :hJ uu; =(Fnh =hc 1h"n@ =hc =+nhQ

7 11 11 11/11 5 44 25 0 51 27 24 3 Cây 2 125 85 8 13 24 1.8 10 30 1.7 1.6 22 7 42 30 22 8 23 8 68 26 23 4 26 0 44 22 25 2 21 10 30 16 21 2 21 7 32 45 20 8 20 9 56 17 188 41 55 57 37 20 36 30 35 19 18 24 21 9 7 7 6 Bông chụm 0% (toàn bộ hạt lép) Chú ý: các chỉ tiêu ở các hàng 5.7 1.9 9 9 9/9 4 36 23 22 27 5 6 61 23 20 5 0 45 39 25 7 Cây 5 117 71 9 9 33 1.5 10 25 1. 17 thì mỗi cây đo trên 3 nhánh bất kỳ trong đó có một nhánh cao.7 11 10 10/11 6 43 22 2 47 29 20 1 13 37 2 9 35 1.8 7 26 1.5 10 10 10/10 6 41 24 8 57 34 23 8 Kết quả Cây 3 Cây trỗ 121 87 12 8 11 9 27 31 33 1. .8 1. một nhánh ở tầng thấp so với chiều cao cây. một nhánh ở độ cao trung bình.6 2 9 9 9/9 5 38 24 20 26 12 9 3 Cây 4 133 93 10 12 13 12 32 29 32 1. 15. 7. 6. 16. 13. 14.Bảng số liệu thô STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CHỈ TIÊU Giai đoạn sinh trưởng của lúa Chiều cao cây (cm) Chiều dài thân (cm) Góc đẻ nhánh (độ) Góc lá đòng (độ) Chiều dài lá đòng (cm) Chiều rộng lá đòng (cm) Tổng số nhánh Số nhánh đã trổ bông Số nhánh đã trổ bông/tổng số nhánh Số bông trỗ hoàn toàn Số lá sống sót trên cây Chiều dài bông (cm) Chiều dài phần bông tương ứng bị lá đòng bao bọc (cm) Số hoa thò vòi nhụy hai bên/100 hoa Số hoa thò vòi nhụy một bên/100hoa Số hạt trên bông Kiểu bông Tỷ lệ đậu hạt ở mỗi cây Cây 1 123 83 5 10 32 1.9 12 35 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->