Trung tâm Tin h c và Qu n lý kinh t MaIT 9 Hu nh T nh C a, Q3, TpHCM, T: 08 8 20 28 22, Web: www.MaIT.vn, Forum: http://forum.MaIT.

vn

MÔN HÓA H C

ÔN S
Câu 1: R A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 u C5H12O có s

1 (Th

i gian: 90 phút)

ng phân là A b c 2:

Câu 2: Cracking hoàn toàn 2,8 lít C5H12 thu hh B. H2O là: A. 27g B. 41g C. 82g D. 62g

t cháy h n h p B thu t ng l

ng CO2,

Câu 3: Thu c th duy nh t dùng nh n bi t các ch t sau: Ba(OH)2, NH4HSO4, BaCl2, HCl, NaCl, H2SO4 d ng trong 6 l b m t nhãn. A. dd Na2CO3 B. dd AgNO3 C. dd NaOH D. qu tím Câu 4: Khu y u m t l ng b t Fe, Fe3O4 vào dung d ch HNO3 loãng. Ch m d t ph n ng, thu c dung d ch X và khí NO và còn l i m t ít kim lo i. V y dung d ch X ch a ch t tan: A. B. C. D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 Fe(NO3)3, HNO3 Fe(NO3)2 duy nh t Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, HNO3

Câu 5: Có m t h p ch t h u c n ch c Y, khi t cháy Y ta ch thu c CO2 và H2O v i s mol nh nhau và s mol oxi tiêu t n g p 4 l n s mol c a Y. Bi t r ng: Y làm m t màu dung d ch brom và khi Y c ng h p hi ro thì c r u n ch c. Công th c c u t o m ch h c a Y là: A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH . Câu 6: 2,64g h n h p HCOOH, CH3COOH, phenol tác d ng 3,52g mu i. Giá tr V là: A. 30ml B. 50ml Vml dd NaOH 1M thu

C. 40ml D. 20ml Câu 7: M t ch t h u c X ch a C, H, O ch ch a m t lo i ch c cho 2,9g X ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 d thu c 21,6g Ag. V y X có th là: A. HCHO B. OHC ± CHO C. CH2(CHO)2 D. CH3 ± CHO Câu 8: Tìm phát bi u sai A. Tính ch t hóa h c c a kim lo i là kh B. Cùng nhóm thì tính kim lo i t ng khi sang chu k m i C. Tính ch t c tr ng c a kim l ai là tác d ng c dung d ch baz D. Kim lo i có ánh kim , d o ,d n i n và d n nhi t Câu 9: Khi cho 0,56 lít ( kc) khí HCl h p thu vào 50ml dung d ch AgNO3 8% (d=1,1g/ml). N ng A. 6,3% B. 1,575% C. 3% D. 3,5875% Câu 10: Hai hydrocacbon A, B là V y A, B có th là: A. CH4, C2H6 B. C2H4 , C3H6 C. C2H2 , C3H4 D. C3H4, C4H6 Câu 11: Cho 3g h n h p g m 3 kim lo i ng tr c H2 trong dãy ho t ng hóa h c ph n ng h t v i H2SO4 d , thu c 1,008 lít H2 ( kc). Cô c n dung d ch thu c mg r n. V y m có th b ng: A. 7,32g B. 5,016g C. 2,98g D. K t qu khác Câu 12: H n h p X g m: C3H8, C4H10 có t kh i s mol là: A. 20 và 80 B. 50 và 50 C. 25 và 75 D. K t qu khác Câu 13: X là nguyên t nhóm VA. Công th c hidroxit (trong ó X th hi n s oxy hóa cao nh t) nào sau ây là không úng: i v i H2 b ng 25,5. Thành ph n % theo ng ng k ti p có t kh i h i so v i H2 b ng 12,65. % HNO3 thu c là:

A. HXO3 B. H3XO3 C. H4X2O7 D. H3XO4 Câu 14: So sánh tính axit c a các ch t sau ây: CH2Cl-CH2COOH (1), HCOOH (3), A. (3) > (2) > (1 ) > (4) B. (4) > (2) > (1 ) > (3) C. (4) > (1) > (3). > (2) D. K t qu khác Câu 15: t cháy 1,68 lít hh G: CH4, C2H4 ( kc) có M hhG ! 20 ; thu x gam CO2. V y x b ng: A. 6,6g B. 4,4g C. 3,3g D. K t qu khác Câu 16: Trong phòng thí nghi m, có th i u ch khí oxi t mu i kali clorat. Ng d ng cách nào sau ây nh m m c ích t ng t c ph n ng? A. Nung kali clorat tinh th nhi t cao. B. Nung h n h p kali clorat tinh th và mangan ioxit C. un nóng nh kali clorat tinh th . D. un nóng nh dung d ch kali clorat bão hòa. nhi t cao. i ta s CH3COOH (2), CH3-CHCl-COOH (4)

Câu 17: t cháy ankan X có mol X: mol O2 = 2 : 13. Khi Cracking X s thu m y olefin? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

ct i a

Câu 18: Cho bi t ph n ng: H202 + KI €p I2 + K0H. Vai trò c a t ng ch t tham gia ph n ng này là gì? A. KI là ch t oxi hóa, H202 là ch t kh B. KI là ch t kh , H202 là ch t oxi hóa C. H202 là ch t b oxi hóa, KI là ch t b kh D. H202 là v a là ch t oxi hóa, v a là ch t kh Câu 19: t cháy hydrocacbon A có mCO2: mH2O = 4,889. V y CTTN c a A là: A. (CH2)n B. (C2H6)n C. (CH3)n D. (CH)n

Câu 20: Hai ch t h u c X và Y u n ch c là ng ph n c a nhau. t cháy hoàn toàn 5,8 gam h n h p X và Y c n 8,96 lít oxi ( ktc) thu c khí CO2 và h i n c theo t l VCO2 : Vh i H2O = 1 : 1 ( o cùng i u ki n). Công th c n gi n c a X và Y là: A. C2H4O B. C3H6O C. C4H8O D. C5H10O Câu 21: Khi d n m t lu ng khí clo qua dung d ch KOH loãng ngu i thu ch a: A. KClO B. KClO2 C. KClO3 D. Không ph n ng Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 2,81 (g) h n h p m t oxit Kim lo i ki m và m t oxit kim lo i ki m th vào V ml ddH2SO4 0,1M r i cô c n dd sau p thu c 6,81g hh mu i khan. Giá tr V: A. 500 ml B. 625 ml C. 725 ml D. 425 ml Câu 23: t r u A. D n h t s m ph m cháy vào bình ng ddCa(OH)2 d ; th y có 3 gam k t t a và kh i l ng bình t ng 2,04 gam. V y A là: A. CH3OH B. C2H5 OH C. C3H7OH D. C4H9OH Câu 24: Hòa tan h t 1,62g b c b ng axit n ng 21% ( d=1,2 g/ml) ; thu dung d ch axitnitric t i thi u c n ph n ng là: A. 4ml B. 5ml C. 7,5ml D. Giá tr khác Câu 25: M t oxit kim lo i: M xOy trong ó M chi m 72,41% v kh i l ng. Kh hoàn toàn oxit này b ng CO, thu c 16,8 gam M. Hòa tan hoàn toàn l ng M này b ng HNO3 c nóng thu c 1 mu i và x mol NO2. Gi tr x l: A. 0,45 B. 0,6 C. 0,75 D. 0,9 Câu 26: H n h p X g m 2 axit no: A1 và A2. t cháy hoàn toàn 0,3mol X thu c 11,2 lít khí CO2 ( ktc). trung hòa 0,3 mol X c n 500ml dung d ch NaOH 1M. Công th c c u t o c a 2 axit là: oc NO.Th tích c s n ph m có

A. CH3COOH và C2H5COOH B. HCOOH và HOOC-COOH C. HCOOH và C2H5COOH D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH Câu 27: M c ích c a phép phân tích nh tính các nguyên t trong h p ch t h u c là: A. Xác nh CTPT h p ch t h u c B. Xác nh kh i l ng h p ch t h u c C. Xác nh thành ph n các ngt trong h p ch t h u c D. Xác nh s nguyên t c a m i nguyên t trong h p ch t h u c Câu 28: Cho hh: AO, B2O3 vào n c thu c ddX trong su t . Cho t t CO2 vào ddX khi 9 c k t t a l n nhât. Thành phàn6 k t t a g m: A. ACO3 B. B2(CO3)3 C. ACO3, B2(CO3)3 D. ACO3,B(OH)3 Câu 29: Khi th 1 l n v i Br2 t o 4 s n ph m. V y tên g i là: A. 2,2 ± dimetyl pentan. B. 2±metyl butan. C. 2,3± imetylbutan. D. 2,3± dimetyl butan Câu 30: 30g h n h p Cu, Fe tác d ng A. 45% B. 60% C. 53,33% D. 35,5% Câu 31: t cháy h n h p 2 r u ng ng có s mol b ng nhau, ta thu h i n c có t l s mol: nCO2 : nH2O = 2 : 3. Công th c phân t 2 r A. CH4O và C3H8O B. C2H6O và C3H8O C. CH4O và C2H6O D. C2H6O và C4H10O Câu 32: Cho 2,8g b t Fe và 2,7g b t Al vào dung d ch có 0,175mol Ag2SO4. Khi ph n ng xong thu c x gam h n h p 2 kim lo i. V y x là: A. 39,2g B. 5,6g C. 32,4g D. K t qu khác Câu 33: Dung d ch A g m HCl, H2SO4 có pH = 2. trung hòa hoàn toàn 0,59 gam h n h p 2 amin n ch c no b c 1 (có s C không quá 4) ph i dùng 1 lít dung d ch A. CTPT 2 amin: c khi CO2 và u l n l t là: v i 14lít khí Cl2 ( kc). V y %Cu theo kh i l ng: n

A. CH3NH2 và C4H9NH2 B. CH3NH2 và C2H5NH2 C. C3H7NH2 D. C4H9NH2 và CH3NH2 ho c C2H5NH2 Câu 34: Cho ph n ng: C4H6O2 + NaOH B + D; D + Z tr c ti p c t CH4 và C2H6. V y B có th là: A. CH3COONa B. C2H5COONa C. A, B u úng D. A, B u sai Câu 35: t cháy h n h p A g m có nhi u hidrôcacbon thu H2O. V y V lít O2 c n t là: A. 8,96lít B. 2,24 lít C. 6,72lít D. 4,48lít Câu 36: Cho 4,2g este A. HCOOH B. C2H5COOH C. RCOOH D. CH3COOH Câu 37: Tr n V1 lit dung d ch H2SO4 có pH = 3 v i V2 lit dung d ch NaOH có pH = 12 c dung d ch có pH = 4, thì t l V1: V2 có giá tr nào? A. 9:11 B. 101:9 C. 99:101 D. T l khác Câu 38: t cháy hoàn toàn 1,52 gam m t r u X thu gam H2O. Công th c phân t c a X là: A.C3H8O2 B. C3H8O3 C. C4H8O2 D. C5H10O2 Câu 39: D n hai lu ng khí clo i qua hai dung d ch KOH: dung d ch m t loãng và ngu i, dung d ch hai m c un nóng t i 100oC. N u l ng mu i KCl sinh ra trong hai dung d ch b ng nhau thì t l th tích clo i qua hai dung d ch KOH b ng bao nhiêu? A. 5/6 B. 5/3 C. 8/3 D. 10/3 Câu 40: Cho 2,4 gam m t h p ch t h u c X tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 d trong NH3 thu c 7,2 gam Ag. CTCT c a X: c 1,344 lít CO2 ( ktc) và 1,44 n no tác d ng NaOH thu 4,76g mu i. Axít t o ra este là: c 6,72 lít CO2 ( kc) và 3,6g E + Ag. B có th i u ch

A. CH3CHO B. C2H5CHO C. HCHO D. C3H7CHO Câu 41: Ch t nào sau ây không ph i là h p ch t h u c ? A. CH2O B. (NH4)2CO3 C. CCl4 D. (NH2)2CO Câu 42: Nguyên t g m: A. H t nhân mang i n d ng và l p v mang i n âm. B. Các h t proton và electron. C. Các h t proton và n tron. D. Các h t electron và n tron. Câu 43: i u nào sau ây úng khi nói v ankan: A. B. C. D. là h p ch t h u c có công th c CnH2n+2 là hydrocacbon trong phân t ch ch a n i n. là HC ch ch a liên k t xích ma trong phân t . T tc u úng. nào sau ây không úng:

Câu 44: M nh

A. Tính ch t hóa h c c a các nguyên t trong cùng nhóm c ng gi ng nhau. B. Tính ch t hóa h c c a các nguyên t trong cùng phân nhóm gi ng nhau. C. Nguyên t c a các nguyên t trong cùng m t phân nhóm chính có s electron l p ngoài cùng b ng nhau và b ng s th t c a nhóm. D. Nguyên t c a các nguyên t trong cùng m t nhóm chính có s electron hóa tr b ng nhau và b ng s th t c a nhóm. Câu 45: C u hình electron c a ion Cl- là: A. 1s22s22p6 B. 1s22s22p63s23p6 C. 1s22s22p63s23p5 D. 1s22s22p63s23p4 Câu 46: Cho 39,2 gam axit phosphoric ph n ng v i dd ch a 44g NaOH. Sau khi k t thúc ph n ng s thu c bao nhiêu gam mu i? A. 60,133 B. 63,4 C. 65,6 D.68,2 Câu 47: Dung d ch có pH=7: A. NH4Cl B. CH3COONa

C. C6H5ONa D. KClO3 Câu 48: V i công th c C3H8Ox có nhi u nh t bao nhiêu CTCT ch a nhóm ch c ph n ng c v i Na. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 49: Ch n phát bi u sai: A. t cháy 1 ankan cho s mol H2O > s mol CO2 B. Ph n ng c tr ng c a ankan là ph n ng th . C. Ankan ch có liên k t xích ma trong phân t . D. Clo hóa ankan theo t l 1:1 ch t o m t s n ph m th duy nh t. Câu 50: 1,52g h n h p 2 r là: u n k ti p tác d ng v i Na d thu 2,18g mu i. V y hai r u

A. C3H5OH, C4H7OH B. C3H7OH, C4H9OH C. C2H5OH, C3H7OH D. CH3OH, C2H5OH ----------@---------

ÁP ÁN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. D B D C D C B C C A 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. A B B C B A B B D B 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. A A C B D B C D B C

S
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

1
A A D C A A B A B D 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B A A A B B D D D C

NGUY N T N TRUNG
(Trung tâm B i d ng v n hóa và Luy n thi i h c V nh Vi n)