FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA Beograd, 2010

Integrativno programiranje softvera napisanog u 2 jezika, Java i C++ (Integrating programing, Java/C++ integration, Java/C++ Interface )

Predmet: SE411 Profesor: prof. dr. Slobodan Jovanović

Student: Br. indeksa:

Vladimir Bokun 1151

[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA]
December 16, 2010

Sadrzaj
Rezime ................................................................................................................................................ 4 Uvod .................................................................................................................................................... 5 1. Integrativno programiranje java/C++ ................................................................................................ 6 1.1. Runtime.Exec............................................................................................................................ 7 1.2. JNI-JAVA NATIVE Interface ...................................................................................................... 9 1.2.1 Primjena JNI ........................................................................................................................ 9 1.2.2. Problemi ............................................................................................................................. 9 1.2.3. Način na koji funkcioniše JNI .............................................................................................. 9 1.2.4. Mapiranja native i Java tipova podataka ........................................................................... 10 1.2.4. Ostale primjene ................................................................................................................ 10 1.3 KNI-K Native Interface ............................................................................................................. 11 1.4. CNI-Compiled Native Interface ................................................................................................ 12 1.4.1. Java kao podskup C++ ..................................................................................................... 12 1.4.2. GCJ kompajler .................................................................................................................. 12 1.4.3. CNI framework.................................................................................................................. 12 1.5. SWIG-Simplified Wrapper and Interface Generator ................................................................. 13 1.5.1. Swig i Java ....................................................................................................................... 13 1.6. JNA-Java Native Access ......................................................................................................... 14 2. Primjer upotrebe JNI, kreiranjem projekta u Eclipse-u i Visual Studiju ........................................... 15 2.1. Ukratko o primjeru ................................................................................................................... 15 2.2. Java projekat........................................................................................................................... 17 2.2.1. Kreiranje projekta i Bean klase ......................................................................................... 17 2.2.2. Kreiranje JniExample ........................................................................................................ 19 2.2.3. Kreiranje Main klase ......................................................................................................... 21 2.3. C++ projekat (dll) .................................................................................................................... 23 2.3.1. Pozivanje javah i javap preko External Tools iz Eclipse-a ................................................. 23 2.3.2. Uključivanje generisanog header fajla u projekat .............................................................. 24 2.3.3. Implementacija klase JniExampleLibrary.cpp.................................................................... 26 2.4. Testiranje poziva izmeĎu Java projekta i C++ dll-a.................................................................. 34 2.4.1. Kompajliranje DLL-a ......................................................................................................... 34 2.4.2. Konfigurisanje putanje do dll-a u Eclipse-u ....................................................................... 34 2|Strana

[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA]
December 16, 2010 2.4.3. Pokretanje Java aplikacije ................................................................................................ 35 2.4.4. Pucanje JVM .................................................................................................................... 35 2.5. Debug Java koda i C++ DLL-a ................................................................................................ 36 2.5.1. Breakpoint Java projekta/DEBUG ..................................................................................... 36 2.5.2. Breakpoint NA C++ projektu ............................................................................................. 36 2.5.3. Debug DLL-a iz Java koda................................................................................................ 37 2.5.4. Sprječavanje pucanja JVM u primjeru ............................................................................... 37 3.Zaključak ........................................................................................................................................ 38 4. Sugestije za nastavak rada ............................................................................................................ 39 5. Literatura ....................................................................................................................................... 40

3|Strana

[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA]
December 16, 2010

REZIME
Java okruženje i jezik je siguran i efikasan način za razvoj aplikacija. Pa ipak, ponekad je za aplikaciju potrebna odreĎena funkcionalnost, koju Java, zbog svoje težnje da bude multiplatfomska, nije moguce postići, ili bar ne upotrebom same Jave. Primjer za to su:   integracija sa postojećim bibliotekama direktno vezanim za funkcionalnosti nekog operativnog sistema, ili hardvera integracija sa kodom koji je najčešće napisan u C/C++, za postizanje većih performansi, ili bolje iskorištenje sistema

Zbog toga je razvijen standard, JNI-Java Native Interface. O njemu će biti riječi u prvom dijelu rada, načinu na koji funkcioniše, mapiranjima izmedju C/C++ i Java tipova podataka, kao i problemima koji nastaju upotrebom ovog API-ja. Sem JNI, biće predstavljeni i    KNI-K Native Inteface, namjenjen ureĎajima sa ograničenim hardverskim mogućnostima, koji predstavlja podskup JNI, CNI-Compiled Native Interface, gdje se Java posmatra kao podskup C++, SWIG- Simplified Wrapper and Interface generator, interfejs kompajler koji povezuje programe napisane u C i C++, sa skriptnim jezicima (Lua, Perl, Python, Ruby, Tcl) ali i drugim, kao što je Java JNA- Java native access, koji omogućava Java programima lak i brz pristup native bibliotekama, bez upotrebe JNI interfejsa.

Ponekad je potrebno samo pokrenuti neki utility program, ili drugi u okviru Java programa. Tada je moguće koristiti Runtime.exec komandu pa će i ona biti predstavljena. U drugom dijelu rada, biće predstavljen primjer upotrebe JNI kroz JniExample Java projekat, i C++ projekat JniExampleLibrary, odnosno pozivanje Java metoda iz C++ biblioteke, i obrnuto, pozivanje C++ metoda iz Java projekta. Okruženja korištena za izradu ova dva projekta su Eclipse i Visual Studio 2010. Sem izrade, naglasak je i na debug-u projekata, a posebna pažnja posvećena je i problemima koji mogu nastati upotrebom ovog API-ja, tj. pucanja Java virtuelne mašine izazvanim loše napisanim C++ kodom. Uz ovaj rad priloženi su:   JniExample, Java projekat, uraĎen u Eclipse-u Helios (JniExample.rar) JniExampleLibrary, C++ Win 32 projekat, uraĎen u Visual Studiju 2010 (JniExampleLibrary.rar)

4|Strana

metoda napisana u programu koji radi direktno sa hardverom. zavisno od potreba napisanog Java programa. MeĎutim. obzirom na nedostatak Java 2 security modela Cilj integracije je iskorišćenje mogućnosti oba programska jezika. sem pozitivnih strana ovakve interakcije. npr. 5|Strana . gubi se na brzini izvršavanja. uspostavljen je standard JNI (Java Native Interfaces). pristupu fajlovima. i drugim rutinama. uz voĎenje računa o problemima koji mogu nastati pri ovakvoj implementaciji. koje zavise od operativnog sistema u kome su implementirane. ili čak niže. na raspolaganju je još nekoliko API-ja. funkcijama mreže. grafičkim funkcijama niskog nivoa. i zavisno od tipa interakcije izmedju njih. koji se kompajliranjem prevodi na mašinski jezik razumljiv hardveru. zavisno i od načina na koji je sama JVM implementirana. na nivou harvera. tako da će iste native metode jednako raditi pod različitim mašinama obezbjedi na nivou Jave univerzalni API za dinamičko učitavanje biblioteka napisanih u native kodu i pozivanju njihovih metoda Naravno. kao i korišćenja veće količine memorijskih resursa dinamičko učitavanje i pozivanje native metoda iz Java programa može stvoriti sigurnosne probleme. ili sa operativnim sistemom. Namjena JNI standarda je da:   posluži kao standardizovan interfejs ka virtualnoj mašini. 1 Native. ovo nije jedini način da se iz Java programa pozivaju native metode. Sa ciljem da se minimizuje rad potreban za portabilnost ovakvog koda. na niskom nivou. Ovakve metode su napisane u native kodu. napisane u native programima. ne treba zaboraviti da:    loše napisan native kod može da obori čitavu JVM zbog univerzalnosti implementacije API-ja. Način na koji će ove metode biti dostupne JVM može da varira.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. 2010 UVOD Često se javlja potreba da iz Java virtuelne mašine treba da pristupimo nekoj native1 metodi.

6|Strana . JNI-Java Native Interface je postavljen kao standard za integraciju ova dva jezika. meĎutim na raspolaganju nam je još nekoliko API-ja. koji je nižeg nivoa apstrakcije od Jave (legacy softver. npr. Prvo moguće rješenje je pozivanjem native metoda u samom Java kodu. odnosno njena exec metoda. 2010 1.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. postoje i komercijalni API-ji. JNIEasy Jnative JACE Dalje ćemo predstaviti svaki od ovih API-ja.Exec JNI KNI CNI SWIG JNA Uz nabrojane. pri čemu gubimo na portabilnosti napisanog softvera. već želimo da komuniciramo sa već napisanim softverom. To su. gdje želimo samo pokrenuti neki utility program. a koji ćemo izabrati. zavisi od namjene samog programa. redom:          Runtime. ili drugu aplikaciju. INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE JAVA/C++ Java je razvijena sa ciljem da omogući nezavisnost od platformi na kojima se izvršava JVM. na scenu stupa Runtime klasa. Na ovaj način se nalazimo u problemu. operativni sistemi). jer ne možemo koristiti funkcije zavisne od sistema na kom se izvršava JVM. sem komercijalnih. ukoliko želimo da komuniciramo sa native programima na jednostavnijem nivou. MeĎutim često se nalazimo u situaciji da ne možemo iznova pisati aplikaciju. MeĎutim.

Npr. ka platformski zavisnim utility programima i aplikacijama. RUNTIME.exec("/bin/ls -aFl"). getOutputStream() i getErrorStream()metode procesa. Shell ugradjene komande operativnog sistema neće raditi u svim slučajevima. Process ls_proc = Runtime. potrebno je napraviti komandu kao niz stringova. Umjesto toga. redom: 7|Strana . Za razliku od fork metode C-a. STDERROR.exec("/bin/ls").getInputStream())).exit(1). STDOUT. } System.readLine()) != null) { System.io.*. System. moramo koristiti getInputStream(). umjesto pisanja komande u stringu i proslijeĎivanja exec metodi.EXEC Runtime. Novi proces vrši redirekciju STDIN. za poziv DOS dir komande.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16.println(ls_str).out.println(e1). U najprostijoj formi. pa rezultat poziva ne dobijamo na ekranu. try { while ((ls_str = br_in.1 PATH varijabla je poznata. poziv bi bio command \c dir Ukoliko želimo da proslijedimo više parametara za redom. U listingu je dat primjer poziva komande ls: Import java.getRuntime(). da bismo komunicirali sa pozvanim programom. ali je i pored toga dobra praksa proslijeĎivati punu putanju do programa koga pokrećemo. ne dozvoljava nam da direktno kontrolišemo okruženje.1. } } catch (IOException e1) { System. } } catch (IOException e) { System. class execInput { public static void main(String Argv[]) { try { String ls_str. primejer poziva Unix ls komande bi bio: Process p = Runtime. Postoje četiri overloaded exec metode klase Proces.exit(0). i takav niz predati za argument.exec je jednostavan interfejs. bar ne na jednostavan način koa što smo navikli.getRuntime(). 2010 1. } } Od verzije JDK 1. // get its output (your input) stream BufferedReader br_in= new BufferedReader(new InputStreamReader(ls_proc.err.exit(0).

8|Strana . ali i druge programe. String [] envp).chm i sl. [] cmdArray).[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. [] cmdArray. dok je sa druge strane najjednostavniji način da koristimo.) za aplikacije iz kojih se pokreću. Česta primjena kod Java programera je upotreba ove komande za pozivanje eksterno napisanih Help stranica (. 2010     public public public public Process Process Process Process exec(String exec(String exec(String exec(String command). String [] envp). i pokrećemo alate i utility-je operativnog sistema. Trošak upotrebe ove komande je što gubimo na portabilnosti napisanog Java softvera. command.

2. na način na koji se to čini i u Java programima. u metodama JNI poput NewStringUTF i sl. jasno je da će ovakav kod izvršavati brže.2. za resurse koji nisu u direktnoj vezi sa JVM. U 9|Strana . raditi sa njima. prevedenim u mašinski kod i sposobnim da iskoristi sve prednosti hardvera na kom se izvršava. 1. a koje je ponekad teško otkriti ili debug-ovati samo aplikacije i potpisani apleti mogu koristiti JNI aplikacija gubi na portabilnosti upotrebom JNI. JNI-JAVA NATIVE INTERFACE JNI je univerzalni interfejs koji dozvoljava Java kodu u okviru JVM da poziva. prosijeĎuje se JNIEnv pokazivač. 2010 1. i Javu koristimo kao interfejs za pristup tim metodama. pozivati njihove metode. a onda da koristimo AbstractFactory pattern. Ukoliko se radi o vremenski zahtjevnoj operaciji. Sa druge strane. u komunikaciji na nižem nivou od JVM. PROBLEMI Postoji niz problema sa kojima se suočavamo.1 PRIMJENA JNI Čak i mnoge standardne Java biblioteke koriste JNI.2. znači moramo voditi računa o svim objektima instanciranim u okviru native metoda.:    greške u upotrebi JNI mogu destabilizovati čitavu JVM. pa je danas moguće da ce se u nekim slučajevima JVM bajt kod izvršavati brže od ekvivalentnog native koda. i mjenjati ih. NAČIN NA KOJI FUNKCIONIŠE JNI Kada JVM poziva native funkciju. moguće rješenje je da napišemo posebnu implementaciju za svaku platormu.2. a koja je žrtvovana u ime portabilnosti Jave meĎu različitim platformama. odnosno svim neophodnim metodama za interakciju sa JVM i rad sa Java objektima. i dostupan preko biblioteka. obzirom na niži nivo apstrakcije native koda. zavisno od platfome JNI ne obezbjeĎuje Garbage Collector. kompleksni matematički obračuni. tipa jobject. jer se JVM usavršava. i njihovom uništavanju provjera grešaka je obaveza pri ovakvoj implementaciji. odnosno funkcionalnostima koje ove biblioteke pružaju. metode za rad sa fajlovima i sa zvukom. obzirom da ove greške mogu oboriti čitavu JVM   koristi se modifikovani UTF-8. 1. često se javlja potreba da već imamo native kod napisan. ili primati kao parametre objekte koji su već instancirani u Java programu. i biblioteka napisanih u C/C++ i mašinskom jeziku.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. 1.3. npr. dakle.2. i argumenti funkcije deklarisani od strane Java metode . Na taj nacin rješavaju se problemi u potrebi za funkcionalnošću koja nedostaje Javi. JNI omogućava native metodama da koriste Java objekte. ova razlika je sve manja. U novije vrijeme. i na taj način isporučuju odgovarajuće funkcionalnosti. upotrebom JNI. native metod može instancirati Java objekte. i bude pozivan od strane native aplikacija (programa zavisnih od harvera na kom se izvršavaju i operativnih sistema). Ovaj pokazivač je struktura koja sadrži interfejs ka JVM. kao npr. npr.

i sl. pišemo [I. poput Jave. može da se uradi i preko JNIEnv. npr.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16.4. Tabela 1.. 2010 suštini. Primjer upotrebe je instanciranje objekata. Ovo ne važi uvijek. 1. Za druge tipove.2. potpis je po obrazcu L<naziv paketa>. kao što ce biti navedeno u primjeru kasnije. bilo što što Java kod može da uradi.<naziv klase>. MAPIRANJA NATIVE I JAVA TIPOVA PODATAKA Native tipovi se mogu mapirati na Java proste tipove podataka. Mapirani tipovi Native tip Java Tip Opis “Signature” tipa Z B C S I J F D unsigned char signed char unsigned short short int long float double jboolean jbyte jchar jshort Jint jlong jfloat jdouble neoznačenih 8 bita označenih 8 bita neoznačenih 16 bita označenih 16 bita označenih 32 bita označenih 64 bita 32 bita 64 bita Ovi tipovi takoĎe podrazumjevaju implicitnu konverziju meĎusobno ekvivalentnih Java/native tipova npr. jint nije potrebno konvertovati u int da bi se koristio kao int. Ukoliko se radi o nizu koristi se notacija [ ispred potpisa tipa.2. za stringove. kreiranje stringova. moguće je i direktno pristupati assembly kodu. ali na dosta komplikovaniji način. OSTALE PRIMJENE Ne samo da native i Java kod mogu da se zajedno koriste. i obrnuto iz assembly koda pristupati Java aplikaciji. upotreba jstring na mjestu char * dovešće do pucanja JVM. 10 | S t r a n a . upotrebom Java AWT native interfejsa. npr. gdje je potrebno koristiti posebne konstrukcije. i obrnuto kao u sledećoj tabeli. za String Ljava/lang/String. jer je C++ objektno orjentisan jezik.. Izuzetak od pravila su i nizovi. za niz cjelih brojeva. o čemu ce biti riječi u drugom dijelu izlaganja.4. Kod napisan u C++ koji koristi JNI je nešto čistiji u odnosu na C. npr. vec je moguće i crtati direktno na Java Canvas objekat. Sem toga. 1.

zavisnim fajlovima. bez rekompajliranja. načinu uništavanja objekata. u kom argumenti mogu biti pročitani direktno sa steka. biti podržan od strane druge VM. instanciranja. prisustvo KNI je u potpunosti nevidljivo Java programeru. Nema podrške za dinamičko učitavanje native biblioteka-KNI ne obezbjeĎuje mehanizme za dinamičko učitavanje native biblioteka u VM. Izolacija detalja implementacije JVM. pojavljuju se i sigurnosni problemi. koji su odgovarajući za ureĎaje sa ograničenom memorijom. Nema pristupa od strane Jave native funkcijama. Glavni ciljevi KNI su:  Portabilnost native koda na nivou source koda –za razliku od JNI. programer ne mora ništa da zna o strukturi klasa Java programa. To znači da se isti source kod native metoda može korisiti na više JVM bez modifikacija. sem onih koje su već dodate VM. skromnijih hardverskih mogućnosti. a potom se objekat može predati native metodi kao parametar. i performansi. ili pozivanja Java metoda od strane native funkcija-da bi se API održao malim. ProslijeĎivanje parametara-KNI koristi pristup baziran na registrima. i za razliku od starog KMV interfejsa eksplicitno postavljanje i skidanje parametara sa steka nije dozvoljeno. a koji nije specifičan za operativni sistem. sa binarnom portabilnošću i vec kompajliranim kodom. instanciranje je prepušteno Java programu. Efikasno korištenje memorije i minimalno obaranje performansi-naglasak na kompaktnosti i efikasnosti u odnosu na punu JNI implementaciju.3 KNI-K NATIVE INTERFACE Zbog univerzalne namjene JNI.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. obzirom na nedostatak Java 2 security modela. po pitanju utroška memorije. 2010 1. nezavisno od implementacije. Najznačajnije razlike su:   KNI je API na implementacionom nivou-za razliku od JNI. Uz to.     11 | S t r a n a . Nema kreiranja klasa.   KNI je logički podskup JNI API-ja. prati konvencije JNI koliko je to u duhu samog API-ja. Obzirom da je namjenjen da bude lakši po pitanju zahtjeva. Nema binarne kompatibilnosti native koda-KNI ne garantuje da će binarni kod koji je već kompajliran na jednoj VM. od native metoda-kada piše native kod. i manje podložnim greškama. Cilj KNI je da izdvoji podskup funkcionalnosti JNI.. dok je konvencija proslijeĎivanja parametara kompletno redizajnirana. Potrebno je obezbjediti kompatibilnost samo na nivou source koda. često se ovaj API postavlja kao previše skup.

sa JIT 2. a CNI kao skup helper funkcija i konvencija izgraĎen oko ideje da C++ i Java dijele iste konvencije pozivanja i objektni layout. Java kod kompajliran u mačinski kod od strane GCJ trebao bi da se pokrene brže od ekvivalentnog pokrenutog na JVM. 1. GCJ ima mogućnost kompajliranja već kompajliranih class fajlova. koji sadrže bajt kod ili citavih jar-ova. Java se posmatra kao podskup C++. za bilo koju od različitih CPU arhitektura. koji se može prevesti u mašinski jezik standarnim tehnikama. a inicijalizuju preko specijalnog metoda konstruktora. odnosno standardnim kompajlerima poput GCC. Sličan je JNI. Java je hibridni objektno orjentisani jezik. public class Int { public int i. 12 | S t r a n a . GCJ KOMPAJLER GCJ ili GNU Compiler for Java. CNI-COMPILED NATIVE INTERFACE 1. ne mora da znači da će se ovakav kod izvršavati brže od sličnog na JVM. Za datu Java klasu lijevo dat je primjer upotrebe u C++ desno. // Static member access. Klase se organizuju u pakete.4. MeĎutim. Ima mogućnost kompajliranja Java source koda u Javin bajt kod. JAVA KAO PODSKUP C++ Ako gledamo iz ugla mogućnosti jezika. Iako Java ima nekoliko značajnih ekstenzija. i biblioteka napisanih u C++. metod za povećanje performansi pokrenutog programa. 2010 1. ukoliko se radi o modernoj JVM. } public static Int zero = new Int(0). Objekti se alociraju na heap-u. 1. CNI FRAMEWORK CNI je softverski framework koji omogućava Java kodu da poziva i bude pozivan od native koda. to ne mjenja osnovnu sličnost ova dva jezika. jint k) { if (k == 0) return Int::zero. } #include <gcj/cni. i dio kolekcije GNU kompajlera. sa nekoliko osnovnih tipova uz dodatak klasnih tipova.4. Javu možemo posmatrati kao podskup C++. meĎutim autori ističu da se radi o boljem pristupu. ili mašinski kod direktno.h> #include <Int> Int* mult(Int* p. public Int (int i) { this.i = i. } 2 JIT-Just-in-ime compilation. uz moćnu standardnu biblioteku klasa.4.3. poznat i kao dynamic translation. Implementacija je bazirana na ideji da je Java još samo jedan programski jezik. poslije pokretanja programa.1.4.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. return new Int(p->i * k). je besplatan kompajler.2.

C#. i vrlo je upotrebljiv u slučajevima da želimo da imamo pristup velikoj količini funkcionalnosti C/C++ biblioteka i programa. SWIG I JAVA SWIG generiše JNI kod za nas. SWIG se može posmatrati i kao RAD3 alat. 2010 1. Python. i kreira wrapper za njega. Čak i kada krajnji proizvod ne sadrži ovaj engine.5. upotreba SWIG-a nema smisla. sa skriptnim jezicima (Lua.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. SWIG-SIMPLIFIED WRAPPER AND INTERFACE GENERATOR SWIG je interfejs kompajler koji povezuje programe napisane u C i C++. može se koristiti za pisanje testova. 3 RAD-Rapid Application Development 13 | S t r a n a . Razlika izmeĎu upotrebe javah i SWIG-a je sto SWIG uzima već napisani C/C++ kod. umjesto pisanjem C/C++.5. Ruby. podrzava i druge jezike (Java. Pri tome koristi Java proxy klase. pisanjem skriptova. Sem rada sa skriptnim jezicima. dok javah polazi od Java deklaracija native funkcija i kreira C/C++ prototipove. Dva su glavna razloga za povezivanje skript jezika i C/C++ programa:  Program se može mijenjati brže. Perl. Ukoliko želimo pristup samo jednoj ili dvije metode u nekoj biblioteci. Script engine može biti izložen i krajnjem korisniku za upotrebu. iz Java programa. tako da on može automatizovati neke radnje koje se ponavljaju.1.  1. Modula-3). i koristeći njih kreira wrapper kod koji je potreban skriptnom jeziku da pristupi željenom C/C++ kodu. Radi tako što uzima deklaracije pronaĎene u C/C++ header fajlovima. Tcl). putem skripta.

.isWindows() ? "msvcrt" : "c"). i++) { CLibrary. import com. Programer koristi Java interfejse da opiše funkcije i strukture u ciljanoj native biblioteci. FreeBSD/OpenBSD.sun. args[i]). koje dozvoljavaju kodu da učita biblioteku po imenu. JNA-JAVA NATIVE ACCESS JNA omogućava Java programima lak i brz pristup native bibliotekama. bez upotrebe JNI interfejsa. import com.sun.jna. bez generisanja dodatnog koda. */ public class HelloWorld { public interface CLibrary extends Library { CLibrary INSTANCE = (CLibrary) Native.class). Solarisu i Linuxu. import com. U primjeru je portabilan kod izmeĎu platformi Windows. World\n"). Object. Cilj je pojednostavljenje upotrebe biblioteka. /** Simple example of native library declaration and usage.printf("Hello. koja je nazvana foreign function interface (libffi) da dinamički poziva native kod.INSTANCE.sun.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16.INSTANCE. void printf(String format.loadLibrary( (Platform. JNA koristi malu native biblioteku.jna. niti dodatnog kompajliranja C++ dll-a. 2010 1. } } } Trenutno je JNA moguće koristiti na Mac OS X.Native.. } public static void main(String[] args) { CLibrary.6. U slučaju da se radi o Windows-u. Microsoft windows-u. Mac OS X. vraća pokazivač na funkciju u okviru te biblioteke. VoĎeno je računa o portabilnosti. Linux.length. JNA biblioteka koristi native funkcije. a za ostale operativne sisteme c biblioteka. i < args. Unix. CLibrary. i poziva je.jna. i. 14 | S t r a n a .printf("Argument %d: %s\n". učitava se dinamički msvcrt biblioteka. bez statičkog vezivanja i upotrebe header fajlova. args).Platform. meĎutim da ušitavamo samo msvcrt kod bi bio upotrebljiv samo pod Windows-om.Library. for (int i = 0.

kao što smo definisali u JniExample.org . PRIMJER UPOTREBE JNI. Dll-Dynamic-link Library.microsoft. 5 15 | S t r a n a .se411. na sledeći način: javap -s rs. KREIRANJEM PROJEKTA U ECLIPSE-U I VISUAL STUDIJU 2.se411.exe.fit. i DRV (sistemski drajveri).java. Prvo ćemo koristiti javah. koristiće se Eclipse za pisanje Java koda i Visual Studio. Visual Studio). u MS Windows operativnim sistemima. koristićemo i javap. počev od podešavanja okruženja (Eclipse.dll5) i otvara Java klasi metode koje su implementirane u dll-u. koje pamtimo još iz vremena Visual Basic 6 i njihove registracije.JniExample Da bi kreirali potpise metoda. Bean se koristi da se prikaže kako se razmjenjuju podaci putem JNI.C++). Dakle. Moguće ekstenzije su DLL. cilj primjera je:      da se podesi okruženje. i Visual Studio (dovoljna će biti verzija Express koja je besplatna) koga je moguće downloadowati sa sajta www. preporuka je da se ove komande sačuvaju u okviru Eclipse pod External Tools. kreiranje programa uz upotrebu JNI debug izmeĎu native koda. preko kreiranja programa uz upotrebu JNI.fit. Komanda koju je potrebno pokrenuti je: javah -d E:\dev\cpp\JniExampleLibrary\ JniExampleLibrary rs. ili za operativni sistem. curenja memorije. na niskom nivou.exe da generišemo header fajl koji deklariše native metode u dll-u.com/express . U primjeru se koriste dvije Java klase Bean i JniExample.edu. je Microsoft implementacija za koncept djeljene biblioteke. kompajliranjem prevodi se u mašinski kod.jni. i razumiju rizici pucanja JVM mašine.edu.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16.jni. nastojati da se izbjegnu tzv. dostupno na www. U primjeru ćemo se osvrnuti na ovu tehnologiju. 4 Native program-Napisan za hardver. UKRATKO O PRIMJERU JNI dozvoljava komunikaciju izmeĎu JAVA programa i native4 programa (napisanog u C.eclipse. i koda napisanog u Javi da se izbjegnu curenja memorije da se razumiju rizici od pucanja JVM Potrebno za ovaj primjer je Eclipse razvojno okruženje. debug native i Java koda. JniExample učitava native biblioteku ( JniExampleLibrary. za pisanje native koda u C++.1. OCX-ActiveX kontrole. 2010 2. i OS/2.JniExample Kako će se program vremenom mjenjati.

treba da budemo svjesni da problem loše napisanog i nesigurnog koda u native biblioteci može oboriti čitav server. 16 | S t r a n a . Potrebno je da oslobodimo bafer. što će biti iznenaĎujuće lako. u okviru Visual Studija treba poći na Debug. prikazaćemo i kako da dovedemo do pucanja JVM. i Java programa istovremeno. Zbog toga bi bilo dobro da se native biblioteka pokreće na posebnom web serveru.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. Ipak. Bilo koja instanca proslijedjena ili vraćena od strane dll-a. Na kraju. Kao i kod bilo kod native koda.exe i odabrati Attach komandu. potom Attach to Process. biće počisćena od strane JVM. potrebno je obratiti posebnu pažnju na moguća curenja memorije (jer nemamo Garbage Collector da to uradi za nas). 2010 Za debug biblioteke. JVM obavlja većinu posla za nas. pronaći javaw. samo ako je alociran objekat van JVM. u slučaju JNI. Ukoliko imamo namjeru da u nasoj web aplikaciji koristimo i native kod.

[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16.se460.fit.2. 2010 2.edu. KREIRANJE PROJEKTA I BEAN KLASE Pokrenimo Eclipse.2. i započnimo novi Java projekat. Slika 1.jni Slika 2. JAVA PROJEKAT 2.Kreiranje klase Bean 17 | S t r a n a . kao na slici.1. u paketu rs. Postavimo naziv projekta na JniExample.Kreiranje projekta Potom treba kreirati novu klasu. Bean.

public byte[] dataByteArray.dataByteArray = dataByteArray. Uz to dodaćemo i metod toString. public Bean() {} //getters and setters public String getDataString() { return dataString. package rs. ret += " / byteArray =".dataString = dataString. } public void setDataByteArray(byte[] dataByteArray) { this. } public void setDataString(String dataString) { this. public String dataString. public byte[] dataByteArray. Cio kod ove klase je ispod.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16.se411. public class Bean { //public members public String dataString. koga ćemo koristiti kasnije.fit. i enkapsulirati ih (dodati getere i setere). if ( dataByteArray != null ) { for ( byte b : dataByteArray) { 18 | S t r a n a .jni.edu. } @Override public String toString(){ String ret = "string = " + dataString. 2010 dodati joj dva podatka člana. } public byte[] getDataByteArray() { return dataByteArray.

package rs. tj.loadLibrary("JniExampleLibrary"). public native void modifyBean(Bean bean). sa nazivom dll-a kao parametrom. } // native methods 19 | S t r a n a . koja ćemo kasnije implementirati u dll-u.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. a crashTheJvm ce kodom iz dll-a izazvati pucanje JVM. i nazvati je JniExample. i izmjeniti ga. u klasi JniExample imamo i implementaciju metoda printSomething. KREIRANJE JNIEXAMPLE Kreiraćemo još jednu klasu. public native void callJavaMethod(). } } return } } ret. Oni se razlikuju od običnih Java metoda po native ključnoj riječi u potpisu metoda. 2. printSomething. Listing ove klase je ispod. O ovim metodama bice jos riječi kasnije. 2010 ret += " " + b. možemo koristiti System. public class JniExample { static { System. public native Bean createAndReturnBean().loadLibrary("JniExampleLibrary"). kao i public metode:    runExample1 runExample2 runExample3 runExample4  koje će redom pozivati navedene native metode. kada budemo pisali njihovu implementaciju u dll-u. Za sada. Za to. System.fit.jni. createAndReturnBean će kreirati i vratiti Bean Java klasu koju smo prethodno kreirali.2.edu. modifyBean ce uzeti Bean kao parametar.2. Ovom klasom ćemo učitati dll napisan u C++. public native void crashTheJvm(). recimo samo da će callJavaMethod pozivati metod napisan u ovoj klasi. Osim ovih native metoda. i testirati ih. Sada ćemo dodati četiri native metoda.loadLibrary.se411.

..println("starting runExample2. } public void runExample1() { System. System.println("Thanks for watching this").[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16..println("starting runExample1. /** * this method creates an instance of Bean and returns it */ public native Bean createAndReturnBean(). 20 | S t r a n a .")."). callJavaMethod(). Bean bean = new Bean(). } public void runExample2() { System.println("starting runExample3.toString()).").out.out. } public void runExample3() { System. /** * this method takes an instance of Bean as parameter and changes the value of its members */ public native void modifyBean(Bean bean).out. public void printSomething() { System. 2010 /** * this method calls printSomething */ public native void callJavaMethod().. Bean bean = createAndReturnBean()..out.println("returned= " + bean. /** * this method will the JVM when invoked */ public native void crashTheJvm().out..

println("before: " + bean.setDataString("hello"). 0x02.println("starting runExample4. modifyBean(bean).out."). Main klasu.println("after: " + bean.3. crashTheJvm(). byte[] byteArray = new byte[] { 0x01. System.toString()). KREIRANJE MAIN KLASE Sad treba kreirati i polaznu tačku aplikacije6.out.. System.2. bean.setDataByteArray(byteArray). 0x03 }. 2010 bean.out. Slika 3.toString())..Kreiranje klase Main 6 Entry Point-polazna tačka aplikacije 21 | S t r a n a . } public void runExample4() { System.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. } } 2.

. redom.runExample1(). } } Za potrebe testiranja poziv runExample4 ce biti zakomentarisan. //jniExample. 22 | S t r a n a .runExample2().runExample4(). jniExample. public class Main { /** * @param args */ public static void main(String[] args) { System.jni..edu. i testiran poziv dll-a sa prve tri metode.se411.runExample3(). jniExample.fit. package rs.println("Starting JavaMain. 2010 U njoj ćemo pozivati public metode iz JniExample. za test pucanja JVM.").[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. jniExample. pa potom testiran i sa odkomentarisanim pozivom ove metode. JniExample jniExample = new JniExample(). kao u listingu ispod.out.

meĎutim uzmemo li u obzir da ćemo kod najvjerovatnije vremenom mjenjati. kao na slici. potom je na wizzard-u potrebno odabrati DLL. novog programa. Potrebno je kreirati novi projekat. 2010 2. odlučićemo se za fleksibilnije rješenje. koji štampa signature svih native metoda u konzoli. koga ćemo nazvati JniExampleLibrary. tip ovog projekta je Win32 Project. dodavanjem u Run>External Tools->External Tools Configuration. POZIVANJE JAVAH I JAVAP PREKO EXTERNAL TOOLS IZ ECLIPSE-A Da bismo generisali C++ header fajl.3.. 23 | S t r a n a . Slika 4. kao na slici ispod. i Empty Project.6.3.Kreiranje dll-a JniExampleLibrary U Source Files logičkom folderu dll projekta kreiraćemo cpp klasu JniExampleLibrary. u primjeru C:\Program Files\Java\jdk1.0_18\bin. Za pozivanje ovih alata možemo koristiti konzolu. sa potpisom svih native metoda koje se nalaze u JniExample Java klasi. C++ PROJEKAT (DLL) Pokrenimo Visual Studio (u primjeru koristen VS 2010). 2.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. Još jedan alat koji ćemo koristi je javap. koristićemo alat javah. I javah i javap se nalaze u bin folderu instaliranog JDK na računaru.1.

2010 Slika 5. pa Run. /* DO NOT EDIT THIS FILE .2. 2.h> /* Header for class rs_edu_fit_se411_jni_JniExample */ #ifndef _Included_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample #define _Included_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample #ifdef __cplusplus extern "C" { 24 | S t r a n a .. u External Tools Eclipse-a Pošto popunimo novi program podacima kao na slici.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16.it is machine generated */ #include <jni. prvo idemo na Apply. Listing generisanog fajla je ispod.3. UKLJUČIVANJE GENERISANOG HEADER FAJLA U PROJEKAT Uključimo ovaj header fajl u C++ projekat.h.. rs_edu_fit_se411_jni_JniExample. u folderu C++ projekta će se naći novi header fajl.Create HeaderFile. Da bismo to uradili idemo na logički folder Header Files. i desnim klikom misa Add. Ukoliko je sve u redu.

#ifdef __cplusplus } #endif #endif rs_edu_fit_se411_jni_JniExample crashTheJvm rs_edu_fit_se411_jni_JniExample modifyBean rs_edu_fit_se411_jni_JniExample createAndReturnBean rs_edu_fit_se411_jni_JniExample callJavaMethod * Signature: ()V * Signature: ()Lrs/edu/fit/se411/jni/Bean. /* * Class: * Method: */ JNIEXPORT jobject JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_createAndReturnBean (JNIEnv *. Uključivanje JNI DLL-ova u Visual Studio Pri uključivanju ovog header fajla. jobject).2. jobject). jobject). * Signature: (Lrs/edu/fit/se411/jni/Bean. 2010 #endif /* * Class: * Method: */ JNIEXPORT void JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_callJavaMethod (JNIEnv *. jobject. niti dll-ove koji omogućavaju integraciju C++ i Java.3. Razlog je što Visual Studio ne zna za JNI.)V * Signature: ()V 2. jobject). /* * Class: * Method: */ JNIEXPORT void JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_modifyBean (JNIEnv *.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. /* * Class: * Method: */ JNIEXPORT void JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_crashTheJvm (JNIEnv *. 25 | S t r a n a . pojaviće se greške u Visual Studiju.1.

CPP Uključimo header fajl u implementacionu klasu JniExampleLibrary. i dodamo sledeće dvije putanje:   C:\Program Files\Java\jdk1. u ovoj klasi. Zbog toga ćemo u Eclipse-u dodati u External Tools dodati novi program. 2. 26 | S t r a n a ..0_18\include C:\Program Files\Java\jdk1.cpp na sledeci nacin. #include "rs_edu_fit_se411_jni_JniExample. IMPLEMENTACIJA KLASE JNIEXAMPLELIBRARY.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. Idemo na <Edit.6. 2010 Zbog toga označimo projekat u Visual Studiju. i na učitanoj stranici primjetimo prvi red Additional Include Directories.3.1.3. Additional Include Directories 2.6. za sada sa praznim tijelom (bez ikakvog koda).3. Vidjećemo kroz listing ove klase zbog čega su nam potrebni signature ovih metoda.>. General u stablu. Poziv javap za generisanje signature-a metoda Prije nego nastavimo sa pisanjem C++ koda.0_18\include\win32 Slika 6. zbog toga implementirajmo ove metode.h" #include <cstring> Potrebno je implementirati sve metode iz header fajla.3. pa C/C++. moramo da vidimo ove signature-potpise native metoda. potom desni klik mišem na Properties. koji poziva javap za ovu klasu JniExample.

Slika 7. Isti rezultat možemo dobiti i iz konzole (moramo voditi računa da je postavljen JAVA_HOME. Slika 8. 2010 Na sličan način kao što smo dodali javah.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. u External Tools Eclipse-a Potom idemo na Apply i Run. dodajmo i program javap.CreateJniExample Signatures.javap pokrenut iz CMD-a 27 | S t r a n a .. ili pokrenuti iz bin foldera JDK-a komandu).

3.3. "printSomething".3. "printSomething".2. 2010 Vidimo da su za void native metode siganture ()V. i u sledećoj liniji pozivamo sa NewObject. Prvo nalazimo klasu Bean. env->CallVoidMethod(obj. jmethodID mid = env->GetMethodID(jniExampleCls.3. U JNI. mid).3. Objasnićemo red po red ovog listinga. "()V") nalazimo konstruktor. jobject obj) { jclass jniExampleCls = env->GetObjectClass(obj). mid). JNIEXPORT void JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_callJavaMethod (JNIEnv * env. "()V"). } JNIEXPORT void JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_callJavaMethod (JNIEnv * env. jobject obj) { jclass jniExampleCls = env->GetObjectClass(obj). "()V"). tj. 28 | S t r a n a .[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. Za nju. env->CallVoidMethod(obj. CallJavaMethod() U ovoj metodi će se pozvati Java metoda printSomething (iz klase JniExample). to radimo preko <init>. CreatAndReturnBean() Ovaj metod je zadužen za kreiranje i vraćanje Bean Java instance.GetMethodID nam vraća handler na metod printSomething. koje dobija ovaj metod kao parametre. } 2. Na kraju CallVoidMethod rezultuje pozivanjem Java metoda klase JniExample. dok je za metodu koja vraća Bean taj potpis drugačiji. ()Lrs/edu/fit/se411/jni/Bean. pokrenuti konstruktor. Metod JniEnv instance GetObjectClass nam vraća handler na klasu JniExample. 2. potrebno je kreirati instancu. "<init>". jmethodID mid = env->GetMethodID(jniExampleCls. tj. čiji je signature ()V. odnosno sa GetMethodID(beanClass.

i u C++ kodu izmjeniti njegove podatke članove. jstring newString = env->NewStringUTF("this bean has been created in Java_codebazaar_example_JniExample_createAndReturnBean"). JNIEXPORT jobject JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_createAndReturnBean (JNIEnv * env. kao parametar. jobject obj) { jclass beanClass = env->FindClass("rs/edu/fit/se411/jni/Bean"). dimenzije pet bajtova. "<init>".3. Bean je na ovaj nacin razmjenjen (shared ) izmedju Java programa i native dll-a. newString ).3. Potom nalazimo handler na setDataString. 29 | S t r a n a . i poslije. "(Ljava/lang/String. jmethodID setStringMid = env->GetMethodID(beanClass. da bi smo vidjeli razliku u podacima prije i poslije dejstva ove metode.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. Sada je potrebno Bean instanci setovati podatak član dataString preko settera setDataString. odnosno polje Bean-a dataByteArray. jednog napisanog u Javi i drugog u C++. jobject bean = env->NewObject(beanClass. "setDataString". za parametar tipa jobject. jmethodID constructorMethodId = env->GetMethodID(beanClass. ModifyBean() U ovom primjeru ćemo uzeti postojeći Bean. čiji je signature (Ljava/lang/String. pozivamo ponovo void metod za njega. kreiramo novi string. koji je JNI tipa jbyteArray. pa instanciramo niz od pet jbyte-ova.3. u JNI to radimo preko NewStringUTF.)V. koristi pomoćni metod toString. Prvo nalazimo klasu. 7 7 Shared object-djeljenje objekta izmedju dva programa. a potom ovaj niz upisujemo u deklarisani newByteArray. sa newByteArray kao parametrom. "()V"). env->CallVoidMethod(bean. i pozivamo void metod sa stringom kao parametrom.)V"). setStringMid. slično prethodnom primjeru. Kako je seter void tipa. Dalje ćemo izmjeniti još jedan podatak član. constructorMethodId). 2010 Potom kreiramo UTF string. Najprije deklarišemo newByteArray tipa jbyteArray. zovemo CallVodMethod i proslijeĎujemo string seteru. Povratna vrijednost u JNI je jobject i to je instancirani Bean sa setovanim stringom. return bean. U Java klasi ćemo za testiranje prije izmjene. vec instanciran u okviru neke Java klase. Nakon sto pronaĎemo handler za ovaj seter setDataByteArray. pa nalazimo handler na setDataString. } 2.

wikipedia. koji je veći od dimenzije steka. jbyte buffer[5] = {5. env->CallVoidMethod(bean. setByteArrayMid. odnosno potvrdu da je došlo do rušenja JVM. jobject) { //stack overflow .[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. JNIEXPORT void JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_crashTheJvm (JNIEnv * env.http://en. "setDataString". 5. kao za primjer web servera. // set the bean member "dataString" jstring newString = env->NewStringUTF("world"). "(Ljava/lang/String. "setDataByteArray". setStringMid. env->SetByteArrayRegion( newByteArray. i obori JVM. } 2. što će dovesti do stack overflow-a. newString ).)V"). jobject bean) { jclass beanCls = env->GetObjectClass(bean). CrashTheJVM() CrashTheJVM metoda pokušava da kreira double niz. jmethodID setStringMid = env->GetMethodID(beanCls. 0.3. dobijamo u konzoli Eclipse-a sledece.org/wiki/Stack_overflow double x[1000000]. } Testiranjem Main metode JniExample Java projekta. env->CallVoidMethod(bean. // set the bean member "dataByteArray" jbyteArray newByteArray = env->NewByteArray(5).runExample4() nije pod komentarima kao što smo naveli ranije.2. buffer). Ovo može da izazove velike probleme u produkciji. jobject obj. newByteArray ). jmethodID setByteArrayMid = env->GetMethodID(beanCls.3. "([B)V").3. 30 | S t r a n a .4.1}.4. 2010 JNIEXPORT void JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_modifyBean (JNIEnv * env. ukoliko poziv metod jniExample.

please visit: # http://java... [JniExampleLibrary.. An unrecoverable stack overflow has occurred.h" #include <cstring> JNIEXPORT void JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_callJavaMethod (JNIEnv * env.cpp. #include "rs_edu_fit_se411_jni_JniExample. "()V"). jobject obj) { jclass jniExampleCls = env->GetObjectClass(obj).sun..cpp Ispod je listing kompletne klase JniExampleLibrary. sharing windows-x86 # Problematic frame: # C # # An error report file with more information is saved as: # E:\Dev\Java\workspace\SE411\JniExample\hs_err_pid5700. jmethodID mid = env->GetMethodID(jniExampleCls. 31 | S t r a n a .Kompletan listing klase JniExampleLibrary.. U svim metodama postoji parametar JniEnv. starting runExample1. before: string = hello / byteArray = 1 2 3 after: string = world / byteArray = 5 4 3 2 1 starting runExample4..com/webapps/bugreport/crash.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16..3. JNI okruzenje).0-b13 mixed mode. tid=4832 2. returned= string = this bean has been created in Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_createAndReturnBean / byteArray = starting runExample3.. pid=5700.0_18-b07 # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (16. Thanks for watching this video starting runExample2. 2010 Starting JavaMain. koji je pokazivač na Jni Enviroment (tj.3.jsp # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.. # # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment: # # # # JRE version: 6.log # # If you would like to submit a bug report.dll+0x11d97] EXCEPTION_STACK_OVERFLOW (0xc00000fd) at pc=0x0fb11d97. # See problematic frame for where to report the bug.. "printSomething".5.

newString ). return bean. "setDataString". jobject obj. jmethodID constructorMethodId = env->GetMethodID(beanClass.2. "setDataByteArray". setStringMid. "<init>". 2010 env->CallVoidMethod(obj. constructorMethodId).[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16.)V"). jmethodID setStringMid = env->GetMethodID(beanCls. 32 | S t r a n a . env->SetByteArrayRegion( newByteArray. "()V"). jmethodID setByteArrayMid = env->GetMethodID(beanCls. 5. jbyte buffer[5] = {5. } JNIEXPORT void JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_modifyBean (JNIEnv * env. jobject obj) { jclass beanClass = env->FindClass("codebazaar/example/Bean"). jobject bean) { jclass beanCls = env->GetObjectClass(bean). setByteArrayMid. newByteArray ). 0.4. jmethodID setStringMid = env->GetMethodID(beanClass.)V"). jobject bean = env->NewObject(beanClass. "(Ljava/lang/String. jstring newString = env->NewStringUTF("this bean has been created in Java_codebazaar_example_JniExample_createAndReturnBean"). env->CallVoidMethod(bean. mid). } JNIEXPORT jobject JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_createAndReturnBean (JNIEnv * env.3. "setDataString". "([B)V"). // set the bean member "dataString" jstring newString = env->NewStringUTF("world"). newString ). setStringMid. // set the bean member "dataByteArray" jbyteArray newByteArray = env->NewByteArray(5). env->CallVoidMethod(bean. buffer). env->CallVoidMethod(bean.1}. "(Ljava/lang/String.

wikipedia.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. 2010 } JNIEXPORT void JNICALL Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_crashTheJvm (JNIEnv * env.http://en. jobject) { //stack overflow . } 33 | S t r a n a .org/wiki/Stack_overflow double x[1000000].

TESTIRANJE POZIVA IZMEĐU JAVA PROJEKTA I C++ DLL-A 2. Nalazimo da je lokacija dll-a E:\Dev\Cpp\SE411\JniExampleLibrary\JniExampleLibrary\Debug. koji predstavljaju jednu logičku cjelinu. i postavljanje nove Enviroment Variable 8 Visual Studio Solution-Termin za kontejner za jedan ili više projekata u Visual Studiju.Kreiranje nove konfiguracije u Eclipse-u.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. i potrebno je to da konfigurišemo kroz Eclipse na sledeći način: Slika 10. 34 | S t r a n a . 2010 2. Slika9. Vidimo da se kreirani dll zove JniExampleLibrary. KOMPAJLIRANJE DLL-A Prije početka testiranja. na sledeći način: Build>Rebuild Solution opcijom iz glavnog menija. potrebno je kompajlirati solution8 u Visual Studiju.Build solution Output u VS 2010 2.4. KONFIGURISANJE PUTANJE DO DLL-A U ECLIPSE-U Sledeći problem je što smo naveli u Java kodu klase JniExample da želimo da učitamo dll JniExampleLibrary.dll.2.1.4. meĎutim nigdje nismo naveli putanju do tog dll-a.4.

koji treba da izazove pucanje JVM-a. 2... tj. idemo na Run->Run Configurations. jniExample. Dobijamo u konzoli poruku. za prvi test..[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16.. potrebno je potvrditi podešavanja sa Apply pa sa Run pokrenuti program. Dobija se sledeći rezultat: Starting JavaMain...4. kao iz listinga 2.runExample4().runExample4() i ponovo pokrenimo program. 2010 tj. returned= string = this bean has been created in Java_rs_edu_fit_se411_jni_JniExample_createAndReturnBean / byteArray = starting runExample3. jer je zakomentarisan metod koji u svom tijelu poziva ovaj metod dll-a. i u Java_Application čvoru dodajemo novu konfiguraciju. starting runExample1.. tj. da stoji //jniExample. U prethodnom dijalogu.4. dok je četvrti nepozvan.3.4. PUCANJE JVM Odkomentarišimo četvrti metod u Main klasi.3. pozivaju se prva tri metoda iz dll-a. before: string = hello / byteArray = 1 2 3 after: string = world / byteArray = 5 4 3 2 1 odnosno. i na tabu Enviroment za PATH dodajemo %PATH%.. sa slike 10. 2. Thanks for watching this starting runExample2. TakoĎe na Main tabu treba postaviti Main za polaznu tačku aplikacije (idemo na Search i odaberemo klasu).3.. 35 | S t r a n a . POKRETANJE JAVA APLIKACIJE U Main metodi potrebno je da bude zakomentarisan poziv runExample4.<Putanja do dll-a> .4.

exe procesom 36 | S t r a n a . 2010 2. kao na slici: Slika 11. u Visual Studiju Slika12.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. BREAKPOINT NA C++ PROJEKTU Postavimo breakpoint na poziv četvrtog metoda u cpp klasi JniExampleLibrary.1.Povezivanje sa Javaw.5.5. Eclipse nas prebacuje u Debug perspektivu.Debug Java koda 2. DEBUG JAVA KODA I C++ DLL-A 2. BREAKPOINT JAVA PROJEKTA/DEBUG Postavimo breakpoint na liniji jniExample.2.runExample4() Main klase i pokrenimo Debug (Run>Debug As->Java_Application).5.

.exe. . DEBUG DLL-A IZ JAVA KODA Vratimo se na Eclipse. kao na slici 12. iz javaw.4. dovoljno je staviti za dimenziju niza broj koji neće izazvati stack-overflow.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. 100. odabrati javaw. Vidimo da se poziva debug i u Visual Studiju. SPRJEČAVANJE PUCANJA JVM U PRIMJERU Napisani kod u dll-u je lako ispraviti.Kraj Debug-a u Eclipse-u 2.Debug u Visual Studiju. Pokrenimo Resume (ili F8).5. 37 | S t r a n a . Pokrenimo ponovo debug.exe procesa i obzirom da izazivamo pucanje JVM. 2.exe iz liste i sa Attach potvrditi. iz debug-a. Slika14. ulazimo u tijelo metode u cpp klasi. potrebno je i povezati projekat sa procesom javaw. U ovom slučaju neće doći do pucanja JVM. npr. 2010 Sem breakpointa. Slika13. preko Debug->Attach To Process. Eclipse nas izbacuje.5.3. kao na slici 14.

Nijedan od predstavljenih načina integracije nije savršen. C/C++ je primjer takvog jezika. 38 | S t r a n a . zbog čega moramo eksplicitno uništavati objekte. nekomercijalnih. i obezbjeĎivanja funkcionalnosti. ali uz niz problema o kojima moramo voditi računa (kao što je nepostojanje Garbage Collector-a u okviru C++. i komercijalnih. Jedan od njih je što loše napisan C++ kod može dovesti do pucanja Java virtuelne masine. ili gubitka na portabilnosti ovakvog koda) donosi i niz prednosti i obezbjeĎuje funkcionalnosti koji upotrebom samo Jave i Javinih biblioteka ne bi bile moguće. nije moguće postići. ovu integraciju je moguće postići na više načina. ili bar ne upotrebom isključivo Java koda. kakav je moguće napisati i upotrebom Jave. ali ne želimo kod pisati iznova. koju Java. ili operativnog sistema. koji se prevodi u mašinski kod. zbog svoje težnje da bude multiplatfomska. koje inače ne bi bile moguće samo upotrebom Jave. Zavisno od zahtjevane funkcionalnosti Java koda. Zbog toga se kao logično rješenje nameće potreba za integracijom Jave i programa koji koriste mogućnosti hardvera za koga su napisane. upotrebom različitih API-ja. jer bi to zahtjevalo velike resurse. Pa ipak. uz niz prednosti. 2010 3. pa i od izbora samog programera.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. ponekad je za aplikaciju potrebna odreĎena funkcionalnost. Ovakva integracija. što je posebno opasno kod izvršavanja ovakvog koda na web serverima. ali i vrijeme koga najčešće nemamo.ZAKLJUČAK Java okruženje i jezik je siguran i efikasan način za razvoj aplikacija. pogotovu ako se radi o velikim sistemima. tj. donosi i niz problema. Sledeći razlog integracije ova dva jezika je što želimo da komuniciramo sa već napisanim softverom.

probleme u upotrebi. robustni API. Pisano je o načinu na koji funkcioniše JNI. i bajt kod po brzini dostiže sličan napisan u jezicima koji se prevode u mašinski kod. stalno mijenja. 2010 4. Dalje je moguće detaljnije pisati o:        održavanju Java reference JNIEnv u C/C++ kodu primitivnom tipovima. polja primjene. kao i preporuke koji odabrati u konkretnoj situaciji. o kojima posebno treba voditi računa. Nijedan od njih nije savršen. SUGESTIJE ZA NASTAVAK RADA U ovom radu su predstavljeni različiti pristupi integraciji Java i C/C++ koda. mapiranjima izmedju C/C++ i Java tipova podataka. i ima svoje nedostatke. vezanim za ovaj kompleksni. kao i problemima koji nastaju upotrebom ovog API-ja. potrebno je detaljnije istražiti njihovu namjenu. Za njihovo bolje razumjevanje. Kao polaznu tačku. Tako jedan od aspekata ove integracije gubi na značaju. odnosno JVM. stringovima.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16. čitalac može koristi literaturu korištenu u ovom radu. usavršavanjem Jave. 39 | S t r a n a . nizovima. Dat je kratak pregled najčešće korišćenih API-ja. Situacija se na ovom polju. I drugi API-ji su predstavljeni na način da čitalac ima tek uvid o njima. i njihovoj upotrebi kreiranju i uništavanju objekata raspodjeli memorije interfejsima izuzecima i drugim temama.

html http://codebazaar.oracle.com/javase/1.4.2/docs/guide/awt/1.org/java/papers/native++.drdobbs.html http://download.3/AWT_Native_Interface.org/wiki/Java_Native_Interface http://www.html http://www.ibm.org/Doc1.com/questions/3720563/access-c-shared-library-from-java-jni-jna-cni-or-swig 40 | S t r a n a .gnu.com/javame/reference/docs/kni/html/02-Goals.2/docs/guide/jni/spec/jniTOC.com/2010/08/package-codebazaar.3/Java.html#Basic-concepts http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Native_Access http://stackoverflow.wikipedia.com/javase/1.oracle.com/developerworks/java/library/j-jni/index.blogspot.com/184401335 http://gcc.html http://en.swig.com/jw-12-2000/jw-1229-traps.html?page=1 http://stackoverflow.[SE411-INTEGRATIVNO PROGRAMIRANJE U DVA PROGRAMSKA JEZIKA C++/JAVA] December 16.fr/~diam/java/online/io/javazine.com/questions/782827/jni-vs-runtime-exec http://gcc. LITERATURA http://www.html http://en.html http://java.org/onlinedocs/gcj/Basic-concepts.wikipedia.gnu.org/wiki/Compiled_Native_Interface http://en. 2010 5.html http://download.swig.sun.org/wiki/SWIG http://www.wikipedia.html http://www.org/ http://www.ensta.org/wiki/GNU_Classpath http://en.wikipedia.javaworld.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful