ANICII MANLII SEVERINI BOETII

EX CONSL. ORD. PATRICII

DE SANCTA TRINITATE
DOMINO PATRI SYMMACHO DE TRINITATE BOETIUS.

5

io

i5

20

25

30

35

40

Inuestigatam diutissime quaestionem, quantum nostrae mentis igniculum lux diuina dignata est, formatam rationibus litterisque mandatam offerendam uobis communicandamque curaui tam uestri cupidus iudicii quam nostri studiosus inuenti. Qua in re quid mihi sit animi quotiens stilo cogitata comrnendo, curn ex ipsa materiae difficultate tum ex eo quod raris id est uobis tantum conloquor, intellegi potest. neque e d m famae iactatione et inanibus uulgi clamoribus excitamur ; sed si quis est fructus exterior, hic non potest aliam nisi materiae similem sperare sententiam. Quocumque igitur a uobis deieci oculos, partim ignaua segnities partim callidus liuor occurrit: ut contumeliam uideatur diuinis tractationibus inrogare qui talibus hominum monstris non agnoscenda haec potius quam proculcanda proiecerit. Idcirco stilum breuitate contraho et ex intimis sumpta philosophiae disciplinis nouorum uerbomm significationibus uelo, ut haec mihi tantum uobisque, si quando ad ea conuertitis oculos, conloquantur. Ceteros uero ita summouimus, ut qui capere intellectu nequiuerint ad ea etiam legenda uideantur indigni. Sed ne tantum a nobis quaeri oportet quantum humanae rationis intuitus ad diuinitatis ualet celsa conscendere. nam ceteris quoque artibus idern quasi quidam hnis est constitutus, quo usque potest uia rationis accedere. Neque enim medicina aegris semper adfert salutem, sed nulla erit culpa medentis, si nil eorum quae fieri oportebat omiserit. Idemque in ceteris. At quantum haec difficilior quaestio est, tam facilior esse debet ad ueniam. Vobis tamen etiam illud inspiciendum est, an ex beati Augustini scriptis semina rationum aiiquos in nos uenientia fruaus extulerint. ac de proposita quaestione hinc sumamus initium. I Christianae religionis reuerentiam plures usurpant ; sed ea fides pollet maxime ac solitarie quae curn propter uniuersalium praecepta regulamm, quibus eiusdem religionis intellegatur auctoritas, tum propterea, quod eius cultus per omnes paene mundi terminos emanauit, catholica uel uniuersalis uocatur. cuius haec de trinitatis unitate sententia est: Pater, inquiunt, deus filius deus spiritus sanctus deus. igitur pater filius spiritus sanctus unus non tres dii. cuius con-

iunctionis ratio est indifferentia. eos enim dBerentia comitatur qui uel augent uel minuunt, ut Arriani qui gradibus meritorum trinitatem uariantes distrahunt atque 45 in pluralitatem diducunt. principium enim pluralitatis alteritas est; praeter alteritatem enim nec piuraiitas quid sit intellegi potest. Lrium namque rerum uel quotlibet tum genere tum specie tum numero diuersitas constat. quotiens enim idem dicitur, totiens diuersum 50 etiam praedicatur, Idem uero dicitur tribus modis : aut genere ut idem homo quod equus, quia his idem genus ut anima1 : uel specie ut idem Cato quod Cicero, quia eadem species ut homo : uel numero ut Lullius et Cicero, quia unus est numero. Quare diuersum etiam 55 uel genere uel specie uel numero dicitur. sed numero diflerentiam accidentium uarietas facit. nam tres homines neque genere neque specie sed suis accidentibus distant: nam uel si animo cuncta ab his accidentia separaremus, tamen locus cunctis diuersus est quem 60 unum fingere nullo modo possumus. duo enim corpora unum locum non obtinebunt, qui est accidens atque ideo sunt numero plures, quoniam accidentibus plures fiufit. I1 Age igitur ingrediamur et unumquodque ut in- 65 tellegi atque capi potest dispiciamus. nam, sicut optime dictum uidetur, eruditi est hominis unumquodque ut ipsum est ita de eo fidem capere temptare. Nam cum tres sint speculatiuae partes, naturalis: in motu inabstracta drvuxc~aipc~oc. considerat enim corporum 70 forma5 curn materia, quae a corporibus actu separari non possunt. quae corpora in motu sunt ut curn terra deorsum ignis sursum fertur, habetque motum forma materiae coniunaae - mathematica: sine motu inabstracta. haec enim formas corporum speculatur sine 75 materia ac per hoc sine motu. quae forrnae curn in materia sint, ab his separari non possunt - theologia: sine motu abstraaa atque separabilis. nam dei substantia et materia et motu caret : In naturalibus igitur rationabiliter in mathematicis disciplinaiiter in diuinis 80 intellectualiter uersari oportebit neque diduci ad imaginationes, sed potius ipsam inspicere formam quae uere forma neque imago est et quae esse ipsum est et ex qua esse est: omne namque esse ex forma est.

< PROLOGVS >
Ab initio natiuitatis inuestigabo e t ponam iii lucem scientiam illit~s, Sap. VI.
Naturalis mentis humane intuitus, pondere corruptibilis corporis aggrauatus, in prime ueriI tatis luce, ex qua omnia sunt facile cognoscibilia, defigi non potest ; unde oportet ut secundum naturalis cognitionis progressum ratio a posterioribus in priora deuqniat, et a creaturis in Deum : Ro. I " Inuisibilia ipsius a creatura mundi " etc., io Sap. XIII " A magnitudine speciei " etc. Et hoc est quod dicitur Iob xxxv~" Ornnes homines uident eum ", scilicet Deum, " unusquisque intuetur procul " : creature enim, per quas naturaliter cognoscitur Deus, in iniinitum ab ipso distant. Set quia in his que procul uidentur facile uisus 15 decipitur, idcirco ex creaturis in Deum cognoscendum tendentes in errores multiplices inciderunt; unde dicitur Sap. XIV quod " creature Dei sunt muscipule pedibus insipientium ", et 20 in psalmo " Defecerunt scrutantes scrutinio ". Et ideo Deus humano generi aliam tutam uiam cognitionis prouidit, suam notitiam mentibus hominum per fidem infundens ; unde dicitur I Cor. 1 " Que sunt Dei nemo nouit nisi Spiritus 1 25 Dei ", " nobis autem reuelauit Deus per Spiritum suum ", et hic est spiritus quo efficimur credentes : I1 Cor. IV " Habentes eundem spiritum fidei credimus, propter quod et loquimur ". Sicut ergo naturalis cognitionis principium est 30 creature notitia a sensu accepta, ita cognitionis desuper date principium est prime ueritatis notitia per fidem infusa ;et hinc est quod diuerso ordine hinc inde proceditur : philosophi enim, qui naturalis cognitionis ordinem sequntur, preordinant scientiam de creaturis scientie diuine, scilicet 3s naturalem metaphisice, set apud theologos proceditur e conuerso, ut creatoris consideratio considerationem preueniat creature. Hunc ergo ordinem sequtus Boeuus, ea que sunt fidei tractare intendens, in ipsa summa renun +o origine principium sue considerationis instituit, scilicet trinitate unius simpliùs Dei ; unde ei competunt uerba prernissa Ab initio natiuitatis etc. In quibus circa presens opusculum, quod ad Symacum patricium Vrbis composuit, tria possunt 45 notari, scilicet materia, modus, et finis. Materia siquidem huius operis est in una diuina essentia trinitas personarum, que consurgit ex prima natiuitate, qua diuina Sapientia a Patre eternaliter generatur : Prou. v111 " Nondum erant 50 abissi, et ego iam concepta eram ", in psalmo " Ego hodie genui te ". Que quidem natiuitas initium est cuiusiibet natiuitatis alterius, cum ipsa sola sit perfecte naturam capiens generantis, alie uero omnes imperfecte sunt, semndum quas 5s genitum aut partem substantie generantis accipit, aut substantie simiiitudinem ; unde oportet quod a predicta natiuitate omnis alia natiuitas per quandam imitationem deriuetur : Eph. 111 " Ex quo omnis paternitas in celo et in terra nomi- 60 natur ". Et propter hoc Filius dicitur " primo-

o a = F'L'Bo'O P = VLsF'Tl'V~Bo'VL i mtiuitatis] mee add. P(-V') 4 prime] prima p prime uuiatis] purirate F'pBol" puritatis L' (rf. Prif. p. 18) 5 luce] lucis ~ F ' ~ B O ~ ~ 9 a...mundi om. P i o Sap.] et praem. P(-Va) Sap etc. k . o m . FS i o spcciei] creature et pracm. LLBolO ipsius ad!. Bol0 creature add. V"Bo'V' i 2 scilicet Deum om. p i j naturaiiter om. p i9 muscipule] musipule F'sBom spat.nac. pBo1° in musipulnm VL ( r f . Prif.P. 66) i8 dicitur Cap. XIV]sip. i3 (14 VL) dicitur p i9 pedibus om. P(-V') 23 per tidem unte mentibus P I om. Belo P(-Boa) 24 111 iii F*Bole viii L' 26 suum] sancturn L' Bo' S. P(-P7Bo') om. P' 26 efficimur] efficiuntur F'L' 27 Ii om. L'Bo'O P(-Bo') 28 fidei om. P 32 hinc] inde PUTI'VL 39 ergo] igitur LL p 45 Symacum] si- FaT I symachum Bol ( r f . PdJ p. 66) ' 43 natiuitatis om. p(-V*) qq quibus] uerbis d.p 47 siquidem] quidem P 50 eternaliter] esentialiter L4B01@ huius operis inr. FSBolO Boa 5 t abissi] abyssi F' P(-VVTI') (Pr& P. 66) 5 i in] et in TlSV' et ret. P 5 3 cuiuslibet] omnis @(-VU) 54 perfecte naturaa im. p 57 substantie] s o h P 61 Filius dicitur im. p(-V')

...

t Sap. 6, 24. 4 in prime defigi non potest : d August. D Trin. I c.2 (PL 42, 822 ; CCL 50, . 8 3 pondere aggrauatus : cf. Sip. 9, 11. 31). 9 R o m . I,ZO. ioSap. 1 3 , ~ . i i I o b 3 6 , ~ 5 . i8Sap. 1 4 , i i . zoPs.63,7. 241Cor.rectius i i , i o . 27UCor. 33-36 philosophi ...theologos : cf. loc. parall. Supcr Scnt. II Prol. et Cont. Gcnt. Ii c.4. 43 premisa : supra lin. i. 50 Prov. 8, q. 4 13. 56 panem substantie : d.Bonav. Snpcr Scnt. I d.9 a. unic. q.1 (ed. Quaracchi p. 181). s i Ps. 2, 7. 59 Eph. 3, 15.

...

...

76

SVPER BOETIVM DE TRiNITATE

65

70

71

80

81

P

genitus omnis creature ", Col. I, ut natiuitatis origo et irnitatio designetur, non eadem generationis ratio ; unde conuenienter dicit Ab initio natiuitatis, Prou. v111 " Dorninus possedit me in initio uiarum suarum ". Nec solum creaturarum est initium predicta natiuitas, set etiam Spiritus sancti, qui a generante genitoque procedit. Per hoc autem quod non dicit "initium natiuitatis inuestigabo ", set t e ab initio ", designatur quod in hoc natiuitatis initio eius perscmtatio non finitur, set ab hoc incipiens ad aiia procedit. Eius namque doctrina in tres partes diuiditur. Prima namque est de trinitate personarum, ex quarum processione ornnis alia natiuitas uel processio deriuatur : in hoc quidem libro qui pre manibus habetur, quantum ad id quod de trinitate et unitate sciendum est, in alio uero libro, quem ad Iohannem diaconum ecclesie romane scribit, de modo predicandi quo utimur in personarum trinitate, qui sic incipit " Quero an Pater " etc. Secunda uero pars est de processione bonarum creaturarum a Deo bono, in libro qui ad eundem Iohannem conscribitur De epdomadibus, qui sic incipit " Postulas a me " etc. Tertia uero pars est de reparatione creaturarum per Christum. Que quidem in duo diuiditur : primo namque proponitur fides quam Christus docuit, qua iustificamur, in libro qui intitulatur De fide christiana, et sic incipit " Christianam
o a = PaL4Bdo @ = VuPA7TIaVsBoaV* TI'V'Bd

fidem " etc. ; secundo explanatur quid de Christo sentiendum sit, quomodo scilicet due nature in una persona conueniant, et hoc in libro De duabus naturis in una persona Christi, ad Iohannem predicturn conscripto, qui sic incipit " Anxie te 9s quidem " etc. Modus autem de Trinitate tractandi duplex est, ut dicit Agustinus in I De Trinitate, scilicet per actoritates et per rationes. Quem utrumque modurn Agustinus complexus est, ut ipsemet IW dicit ;quidam uero sanctorum patrum, ut Ambrosius et Hylarius, alterum tantum modum prosequti sunt, scilicet per actoritates ; Boetius uero elegit prosequi per aiium modum, scilicet per rationes, presupponens hoc quod ab alus per actoritates 101 fuerat prosequtum. Et ideo modus huius operis designatur in hoc quod dicit iwstigabo, in quo rationis inquisiti0 designatur, Eccli. xxxrx " Sapientiam ", scilicet Trinitatis notitiam, " antiquorum ", scilicet quam antiqui sola actoritate i i o asseruerunt, " exquiret sapiens ", id est ratione inuestigabit ;unde in prohemio premittit " Inuestigatam diutissime questionem ". Finis uero huius operis est ut occulta fidei manifestentur quantum in uia possibile est, 115 Eccli. xxrv " Qui elucidant me, uitam etemam habebunt " ; et ideo dicit ponam in huem scientiam iflius, Iob m r r " Profunda fluuiorum scrutatus est et abscondita produxit in lucem ".
dicit] dicitur @ 61 nauuitatis] etc. add. @ P] om. L' ab

64 unde] et ideo @

o a = P * B C I ~@ = V4sPlTI'V'Bo*L4V* ~ 71 hoc] huius @ 72 set] quod add. @(-WL4) hoc] hac @ 74 est] continetu por: 79 diaconun] (lin. 76) dcriwtur @ 76 quidem om. P 78 sciendum] sentiendum Bo" V" qui habctur] quem habemus @ dya- @(-VUV') epdomadibus r m p . 82 etc. scripr.cwn V'] om.ca:. 84 qui...consaibimr] quem conscril?shbit BoIe qui scribitur @ rum Tb. in cod. anfogr. hic 4 4 j j e: 4 2981 ebd- cod. 81 a c . P*] om. C&. 86 est om. Boia @(-Va) 88 Chrisnis docuit i w . @ p cc] quf 91 etc. om. @ 92 quomodo scilicet im. @ 94 in] et TIaBosL' 95 wnraipto] saipto @ 96 etc. P*] om.cr:. 97 de Trinitate tractandi h. @ 98 in om. @(-Bo*) 99 Quem] quorum P ioo modum om. @ io2 Hyluius] hyll. P * VUTI1 yll'. pBos hyl'. ce:. ; sic Tàomar in cod. antogr., i.g. hic j 4 169 ( A fol. yr ra 21) io2 modum om. @ io4 per1] secundum @ io9 per aaoritates fuerat im. @ 106 operis] parcis @(-VUV*) om. V* i09 scilicct om. PTI'V* i i 4 fidei om. @(-VU) i16 uinm...habcbunt] etc. @

...

...

...

...

62 6 1 . I, i > . 61 Prov. 8, 22. 81 " Quero ?n Pater " : Boethius AdIo&vmcm D i m o m (ed.Peipcr p. 164). 81 '* Pos& a me " : 90 " Cbristianam fidem " : Bonhius DI Fidr Boethius A d Eundrm (Iohannem Diaconum) (ed. Peipcr p. 168) [" De hebdomadibus "l. Catbolica (ed. Peiper p. 175). 98 August. DI 91 " Anxie te quidem " : Boethius Liber ratra Eu~cbcn: Ne~ta'wn e (ed. Peiper p. 186). Trin. I c.2 n 4 (PL 42, 822 ; CCL lo, 31). Ambrosiua Da fidr I Prol. n4-j (PL 16, ~ z g [ y j i ] CSEL ; toi dicit : loco citato hic suprn. $12 premitcit : c . littera Boethii p. 69 f io2 Hihrius Da Trin. I n.i-i8 (PL lo. 25-38 ; CCL 62, 1-18). 108 Eccli. 39, i. 78.6). ] n i. i. 116 Eccli. 2 4 31. i i8 Iob 28, i i.

25 (PL 41. Da C&. 1258 A). quapropter corpus coniunctum et puritas inquinatur.CSEL 25-1. 20 . Proxima siquidem causa huius inuestigationis fuit intellectus auctoris.. 69 lin. om.. ~ Trmtatn~ (ed. 69 lin.. et studii diligentiam qua ipse eam diutissime i r inuestigauit. 1048 D) .. 15 ut intelliga tu. Primo quantum ad hoc quod argumentando processit . i o dicit : ibidem lin. p i 2 quo] qua P*Bol* L' ct OH. 83 . 69 lin. sulicet de trinitate personarum unius Dei . P(-VI) etc. q) dicit : ibidcm. tr.< EXPOSITIO Huic ergo operi prohemium premittit. 1-1. ut dicit Dionisius xv Celestis ierarchie. z 25 Dionys.. tum ratione uirtutis actiue per calorem. fib. in hoc quod dicit iiiustrare ilux diuina dignaa est.dicit ani. $ 46 e n gitahu] agitatu p 47 certitudinem ueritatis] im. perfecta daritas. in 5 ibi :Boethiua s u p n in littera p. C. $ t r diuina port est P(-V? dignata] dig. Theodor. p 8 etc. 69 lin.. Que quidem Deo rnaxime competunt. in quo est sumrna simplicitas et imma. . di Trin. pV6) ugumento Bd 44 processit] procedit $ unde dicit om. Tertio in hoc quod non ad 1 5 presentes per modum dottrine. et primam siue principalem. et ideo formata esse dicitur quando ad eam ratio adducitur per quarn certitudo de ueritate habetur. humana mens causa secundaria. 125. Scoto interprete (Dion. P * autem B o l 0 5 ibi om.30 terialitas. in hoc quod dicit jormatam rationibu~Et tangit modum agendi quantum ad tria. et altissima sublimitas . 45 questio. unde dicit formatrvn rationibus : questio namque quandiu probabilibus 4s rationibus sub dubio exagitatur quasi informis est. Tullius DI inrmtim I c. et uimis debilitatur. nondum ad certitudinem ueritatis pertingens. 54 dicit :litten Boethii p. in quo reddit auditorem beni5 uolum.. Lactiom~ Boer. in hoc quod dicit quantum mentis nostre ignicuium.in quo et difficultatem materie insinuat. 57. turn ratione subtilitatis.. 27 luminir] monis $(-V3 Iucis V* 28 per] propter P j i ct om. qui recte igniculus dicitur : 25 ignis enim. $ 6 esse doarinun (-ine Bolo)] im. 20 dicit :litten Boethii p. rationi. B o l O cum P a r P 0 VU arguendo F'pL'V' ntgudo s V (non fig. tum ratione luminis. ibi Idcirco stiium etc.infoi. B d .. DI utiIitrr/rc n W i c.17 n. quamuis etiarn intelligi possit inuestigatam a pluribus. . tertio ostendit sui operis originem et quasi subiectum esse doctrinam Agustini. 17.2 n. ibi Vobis tamen etiam i h d inspiciendm etc. 2-3. P(-V*) jz autem] competit d. TI' modiocriter] competunt odk BoU 34 ct om.uobis fin. t*). .Petnu Hispnn. Secundo tangit causam efficientem. operis om. $ i9 et om.P 13 diutina] diutissima P* 1 o. $ 8 etiun W ' ] ct E"* M. et sic diuina lux est causa principalis. que diutina inuestigatione indiguit.. Vnde nec ad huius questionis ueritatem inquirendarn sufiicit nisi diuina luce illustrata .mis est : c f . et motus 35 in suprema retardatur.. De Rijk p.. 3 . i5 5 r (PG 3. (PL 64.cct. $(-VUBo') esse VU docuinnm Bd 7 Agustini] m a i pram. P" diutur Bol' erm m i o ] ntionem P' 49 adducinu] additur $ atWentci] abacntem $ 56 presentes] preaentun P (4 nris. 4 dici1 : litten. 994-1000). set humanis mentibus intimo modo. maxime competit ad significandas diuinas proprietates. p. In quo prouidit memorie. om. cum dicit Inuestìgatam diutissime questionem. et lux obscuratur. debemus actoritati.5 5 2 August. 40 T e d o tangit causam formaiem.a nobis : interpretati0 Gilb. quia a principio nascentis Ecclesie hec questio ingenia fidelium maxime fatigauit. ex quo reddit auditorem attentum. in quo reddit auditorem docilem . 7 ibi : ibidem lin. Porret. i . e d N. Et in hoc prouidit intelligentie : quia quod 50 credimus. 78-79) 3-7 auditorem docilem bcneuolum. In quo m a facit : primo breuiter causas operis prelibet. Cntnot. F * 4 argumcnaindo] &O Bo" 41 in hoc quod] a pram. 329 A-C). unde dicit litterisque nrramiatam. P>T19V 20 in hoc quod] cum P a r in. 12 dicit : ibidem lin. & Trin. Da Trin. 16. W* p lm 14 diligentim] diligentia P qua] qunm P(-VI) eam om. p 9 sui P'] om. ibid. In C i c m i Topiro I (PL 64. ut Agustinus dicit. ut intelligatur inuestigatam a nobis . angelis autem mediocriter. p 36 suprema] supremo P'sBolO summa P(-TI:) summo TI: 39 illuspnta] iiiusaaui P(-L') illustmcmr L* 40 humuia. attentum : c f . $ 6 rubiectum om.uw] mens autem humana p e a g c ~ d iom. p. C M I A I ~ . VU digna P*VSBo:L'sTI: t 3 siquidem FS] quidcm crt. et proximam so siue secundariam. tum W PROHEMII > ratione situs et motus. quod intelligimus.. jz. unde humane mentis efficacia reae igniculo comparatur. Boet. secundo excusationem subiungit. bis+.. $(-Va) certitudi& ucrimtan VU 48 esse dicitur] im. sed ad absentes a = P'Bo10 $ = VUP~'Tl~V~BolL'V6 t ergo] om. 30. In Bort. m i n g p. Boethii p. $(-TI1) compmuit d. Secundo in hoc quod non solum uerbis disseruit set etiam scripto mandauit . 2). Proponit autem quatuor causas sui operis in I O prima parte : primo materialem. omnipotens uimis.

R. scilicet sapientibus. 7 p.. Et in hoc iudicium requirit . 69 lin. Et sic remouit finem inconuenientem.. @ nequel nec PCTIsL4V' ioi id est] om..-Beda Inlibrnm h . potius q m concuha&.] canibus @ Alia littem om. id est inuidia. f 83 scquitur :ibidem lin. Secunda est ex subtiiibus rationibus izs quas inducit. . srrpbr Boet. Eustntius In Efbic. x tum e x eo quod colloquor non multitudini set raris. 60. pPn simaci T11 symaci V1Bos ophllit P*TIs] obt. qui proiecerim etc. scilicet diuina.. ed.7 p. @(-V@) t t i difncultatem] operis -m. proiecerit. M. De Trin. e d Coloniae Agrippinae 161t t.. id est in aiiquibus.. 126 dicit : littera Boethii p.4. @(-V9 me excimt i ~ @ . BO o ' i z j contrao] c o n 4 F*BoLo 124 Bmiis] dum pmm.. Grosscteste interprete (Mercken CLCG 6. I c. commmitan&mque cwaui. unde sequitur Quo. quasi socio ad profectum. Boa0 undc dicit @ . pF' scilicet sF'Bol0 102 considerationi] considemns menti FSBolO i o j ignaua] ignauia F*BoIo BosL1 ignauo Va 109 hominca om. quia tales clamores frequenter sine ratione sunt. om.tantam] quidem Mctatam (3 96 iudicium] necessuium @ P' qui doceat Bolo 99 debct] neque d . P B o i o quod @(-V) 94 non om. Idcira stilum etc. quasi dicat : non aliud iudicium requiro pro fnictu exteriori nisi quod deceat tantam materiam. qui ab ipso 60 audiebant. Ps. uidear etc. Carnot. (C/. e. p. id est commendatione. partim iiuor. 68 sequitur : ibidan p. P"TIsL1 120 ibi om. id est 95 conuenientem. ubi nominatur ' exteriores sermones '. Gmot. id est pigritia. ibi Set tantm a nobis etc. 64 Commcntator grecus :i. quam sponte huic operi adhibet.i~ nota). et espiicans h e m secundarium. . 63 sequinir :littem Boethii p. quod quandoque fit propter uulgi fauorem. quotiens excogitata animo de predictis uel quibuscumque aliis. unde dicit set si quis est f m t u ~exterior. id est inordinate exposuerit.e d Vu d operis iw. 114 Matth.18 (ed.-Beda In lib. @(-VU) 118 cxcusat 116 frcerem] facete @(-VUV*) faccrem vul -ret Vu ( C f . insinuans quidem finem principalem.. id est astutus ad nocendum. Vu 79 scilicet om. set solum beniuolo sapienti .e. qui est interior. unde sequitur tam uestri cupidus iuditi quam nostri studiosus inuenti : ex hoc enim quod F fuit studiosus ad inueniendum. set si aliquis est exterior. l i n e e Boethii p. Cf. Scotus In Bwt.. Commmt. etiam Boethius D: Suncta Trinitate (ed.(-materie quod dectlt] qui similem] uerisimilem @ (4 Prif. sciiicet ad scribendum. 9-10. 930. ioo scquitur : ibidcm lin. N .non aposcenh .78 SVPER BOETiVM DE IRINfIATE per modum epistole conscripsit. 94 hic "pl. unde dicit Iatirco ~tilumbreuitate contrao. sicut dicitur liber De naturali auditu. considerationi mee occmit partim. @ 126 et dicitj om. Peiper p. in l24 Horatius De arfepoefirav. Heylbut CAG to 63 Arist. ( O p a t. Prima est ex breuitate scripture .21 . unde sequitur offerenhm uobis. thcatris :c. @ 80 mnruipsit] suipsit P* @(-VU) 82 tan~mmodo]mtum @ 86 theatris] tea. i 1-12. I 19 (1 10s a t6 . talibus monstris bominum . @ 78 raris] uiris Bol* @(-VU) om. stilo commendo. 927 et 930. 113 alialittera :cf. et hi libri dicuntur ' auditus '. fame iactatione. et primo excusat operis Mcultatem. @ 63 nominatur] uocatur Boia nominantur @(-VUTIV*) 64 sermones] locuuones @ 65 offerendnm] ostendam @(-V3 69 nostri] mei @(-L3 72 Symachi] sim. 123 dicit : ibidem lin. Sic enim etiam Aristotiles diuersimode suos iibros composuit : quosdam quidem ad presentes. bic non potest aliam sperare sententiam nisi materie similem. Trin. quosdam ad absentes scribens. Prex p.idem vcrsus habctur apud Ps. z--azu. 16. VUVsBos nec d .cum Vs] om. predictam questionem rationibus formauit. inanibus. zi-tt. I ) proiecerim] c . id est quem finem intendam 75 ex predicta re. 7. i 3 0 1in. in qua subiungit excusationem . :ai izo ibi :littera Bocthii p. zupr Bort. Nicbam. Theod. Haring p. V* 125 est] om. Hec est secunda pars prohemii. 18) 97 quod.Belo I ~ . ut Commentator grecus 63 ibidem dicit . quia non tam querunt cognoscere quam uituperare quecumque dicuntur. propter inuidiam . 3. Tangit autem tripiicem Mcultatem. i60). Trin. r p.Aiia littera : ne et ego si ti5 aliter facerem. 16-17. obscurus fio ". c # t . 8-9.ce:. 66) 75 predicta] supm dicta @(-W) excogimta] cxmgm V" exmgitatur PRTlSV* ucogitamur p V ucogianti W 77 ipm om.monstra dicuntur homines qui in corpore himano cor gerunt bestiale. ed. @ iog qui] quc FSTPL4 i i i effecti in &cctu] effecnim non &ctu FS dectum non effcctum W" i i o propter] per @ "3 mgnosccrc] agnosccre @(-Vs) $14 dicihu om. unde dicitur Mat. propter peccatum 110 bestiis similes effecti in affectu . sciiicet iudicium sapientis . dr Trin. id est stulta. i i i lin. id est ad quoscumque respexi. i04 liuor. 69 lin. sicut iiber De anima conscriptus esse significatur in I Ethicorum. in 105 tantum ut contume/jam uideatw irrogare diuinis tractatibus qui bec. 59. Haring p. j 1).crt. et hoc est quod dicit ex intimis o a = F'BoLo @ = VUP"TIsVIBdL'V* 57 enim om. @ et om. @(-L'V#) 95 sperare] spectare (expect. segnities.AL t6. ai Trin. Quarto tangit causam finalem. 83 poet. 61 quoti h ] autcm d . id est inuidia :d Theod. C&. 20-29). @ i i j etc. TISBosL'V* 58 diuenimodc om. 179). 1. unde sequitur Neque enim excitamur.L4V*)uel *m. 1612). sicut poete recitantes carmina in theatris. 69 lin. v11 " Nolite sanctum dare " etc. @ 93 quidem om.ioo mmque kitur a uobis dieci ocuios. 69 lin. non ad uos tantum. cum dicit Q m in re quid micbi sit animi. Bbic.6. secundo operis imperfec120 tionem. F S 91 h m om. ai ~ommrnt. De qua iudicium concedi non debet ignauiter pigris neque caliide inuidis. Pr& p. id est uobis tantummodo. V W . cal/idus. ei formatam optuiit. Colon. quasi maiori ad iudicandum. Agripp. 92 diut : 73 dicit :ibidem lin. intelligi potest ex duobus : tum e $sa dzflcultate materie. @ suos l i b r a P in. 19 n. (ed Rand p.i-3 p.VUP7V1L4 89 quidem om. et subiungit finem debitum. N. set tanturnrnodo uni sapienti. lin. et 85 clamoribus uuki. secundum illud Oratii " Breuis esse laboro. Non 80 enim hunc iibrum conscripsit ut multitudini recitaret. 90 sciiicet perceptio diuine ueritatis. @ ego] ergo @(-L4) 117 etc. ex hoc uero quod fuit cupidus iudicii Symachi. quasi dicat : principaliter quidem me excitat fructus interior.

P i47 Deinde cum dicit om. s i61 dicit : ibidem lin. &i uero. zio sqq. rnagis debet auctori &a dati. quarum principiis et conclusionibus utitur.. Littera uero plana est. &. a lectione excludantur : non enim libenter leguntur que non intelliguntur. 130 Tertia est ex nouitate uerborym . 147 dicit :ibidemlin. ut ea que in hoc libro scribuntur tantum sapientibus colloquantur. 16-18. Que quidem noua dicuntur.. D Trin.disciplinis philosophie sumpta. .i a. accipit quasi semina et principia quibus utitur ad questionis difficultatem enodandam. Tres autem has difiicultates addit quarte. set si nichil ommittat de his que facere debet. p 146 u u o om. Vide ThomamSupwSm:. uel quantum ad 13l eos qui legunt. gelo ~igt~~~cationibus nouorum uerborum. qui talibus uerbis non sunt assueti. excusat operis defectum. secunda de eorum manifes. quia alii tractatores huius questionis talibus uerbis usi non sunt. Hic incidit duplex questio : prima est de diuinorum cognitione. $ ommittat] omittit P 117 difficillima] difficilis port materia P 158 rationis] nature $ 162 in saibendo] innruendo $ (port scquatur -*L') i66 et om. i 3 0 dicit : littera Boerhii p. hec sumpta om. quod est nota 141 conclusionis. P Set] Sane vel Set et vel Set ne cod. .5-8 (PL 42. $ 134 talibus uerbis port sunt $ 1 3 5 eos] illos (3 137 ea] in pram. 170 Qui an sint conuenientes et uberes. $ i 5 i diuinitatis] ditatis $(-BosL4V4) I j r h i s ] terminus $ i 5 j nichil] non $ 154 rncdinis scmper im. Et quia ratio ex precedentibus connectitur. ut metaphisice et logice. uel quantum ad materiam istam. quia scilicet non debet requiri ab eo in hoc opere plus certitu130 dinis quam quantum humana ratio uaiet ad alta diuinitatis conscendere.C U jo. scilicet sumpta. Belo 144 ideo om. P(-V*) n . 69 lin. sicut est ilio auctor ipse et ille ad quem liber conscribitur.z sed C. P(-Bo') 17j aecunda] est FS . qui capere intellectu non possunt. scilicet Agustini. si non ad perfeaam certitudinem questionem deducat. o a = F*Bo10 $ = VUP6'TISV'Bo'L'V* 128 sensibilibus] sensibus Bol' $(-V liq.171 tatione. set quia ea que Agustinus de Trinitate dixit. dicit om. non ut ea tantum dicat que in libro Agustini inueniuntur. ei ad quem scribit inspiciendum cornmittit ad propositam questionem accedens. ideo premisit Idcirco. quam supra tetigit. ostendit cuius actoritatem in scribendo sequatur. 165 August. FS etiam p . L') non i30 Teni. F'BO'~ 171 an] autem F'Bo'Q 174 incidit por: questio FmBo'Q est om. Quod probat per locum a minori in aliis artibus. qui hec inteiligere poterunt. 30. Vnde et in hoc opere. Deinde cum dicit J e t tantm a nobis peri oportet etc. que est materie difiicultas. in quibus iste finis unicuique artifici constituitur ut tantum faciat quantum humana ratio sinit : non enim medicus semper curat. scilicet quod in absolutis diuine 161 persone conueniunt et in relatiuis distinguntur.). que sunt discipline a sensibilibus abstrahentes. i 4 premisit : ibidem lin. et sic ipsa ueritatis explicatio per multas rationes sunt frucfus ex seminibus Agustini in ipso prouenientes.. Boetiwrii tantum] tamen $ autem TlSL4 148 excuslt] hicpram. unde dicit hec. et similiter est in aiiis artibus. 16. ubi est difiicillima materia. V c. $ i38 colloquantur] colioquanir P(-VUBoSL') collocuntur L4 140 conscribitur] scribitur $ 141 a] uel pram. I d z 6 q. sine c@a erif . sensum humane rationis excedens. 21-zz.913 sqq. 160 Deinde cum dicit Vobiz famen.

P(-Boa) io I1 om. P"llaV* om. supemenientc] iiiustretur a soie materiali P t3 se habet om. rum BolO (rf.1-11 q. W 9 "uslibct ueritatis im. Preterea. Ergo oportet ad hoc quod eam cognoscamus ab exteriori nos iuuari . 69 1in. : idem ugumentum habetur * S Sa:. W Cnntum V' 14 Preterea] item p 21 wrpon] corporpli? P 28 illusuntione. ro August. Preterea. Set in nobis non est cognoscere ueritatem. August.12 11. iz sine cogitatione : c f . p 30 inuisibilis] immatcrialis L' intelligibilis P(-Va) intellecnialis VU 31 qui est Deus om. P(-WVa) om... 700 A). Commcn:. 48 Dionys. . cum quandoque multi laborent ad ueritatem 31 cognoscendam qui eam cognoscere nequeunt .2 . P(-VUW) per se praem. Set perceptio ueritatis non potest esse sine cogitatione.. Preterea.4 8 4 (PG 3. : idem argumcntum habetur S@r zi Gregorius Hom. I1 hom. 249). Preterea. Illi actus in nobis esse dicuntur. Dc anima III i[7] (429 a 16-18). 27 Arist.30 bilis. 166). quarto utrum ad diuine trinitatis cognitionem peruenire sufficiat. io43 .28 q. P* suffidentiam Belo in nobis un18 principia @(-Tia) 37 sufficientia principia im. ut dicit Agustinus in libro De magistro.. P 17 illis] diis i9 dio] diis PaVIBoa 22 potest. Dco] etc. secundo utrum possit ad Dei notitiam peruenire . tertio utrum r Deus sit primum quod a mente cognoscitur . i8 Arist.109 a.40 et c.28 q. TI' ART. I 4 (1095 b 10.i a.48 et 53). 433) sec. 197 et 202 .. P 32 Preccren] Item P 33 principia su&cientia] im. Ergo humana mens non potest ueritatem aliquam cognoscere nisi de nouo illustretur a Deo. II d. Ergo nec intellectus hurnanus potest ueritatem inspicere nisi lumine solis inuisi. Set homo non potest ab alio addiscere nisi mens eius interius doceatur a Deo.4 lin.i arg. 3.12 (ed..L@ 32.3. I1 d. P(-Bo3 t i sumus] simus P(-WV*) simw p o ~ :su&cientes TIa 11 etc.5 .C U joA. unde dicit Dionisius N C.4 et I-II q.i a .6 p. litsem Boethii p. Etbir. P iuuprcntur] iuuentur L' Va 48 dicit pod nominibus P(-TlaBo') om. Facilius est ab alio ueritatem addiscere quam per se ipsum eam inspicere. j. non tarnen 41 possunt operationes suas perficere nisi lumine solis et stellarum superueniente iuuarentur.5 at. 5 sqq. TI' 49 guiuationem] cognitionem P uisibilium corporum im. Bo10 46 porsunt] pos~uitBolO VUPWSV' 47 solis et om.Bonav. Quulcchi t..] diquid ex nobis P i3 Pretem] Item ab dio ueritatem i .i arg. 4.109 a. CSEL 77. 1217. P m 16 epm] om.1.109 a. 1222 A). Set oculus corporalis non potest uidere corpora nisi illustratione solis materialis superueniente. in I Ethicorum. a. pBo1° P(-W) Non] quod a&.3. De div. p. I1 Cor. 3 . Dc magis:m c. Set corpora inferiora quamuis habeant formas que sunt principia naturalium operationum.. 111 " Non sumus sufiicientes cogitare" etc.. 144). lucis : cf. PRIMA > <Articulus io primus > 1 lo Ad primum sic proceditur : uidetur quod mens humana in cognitione cuiuslibet ueritatis indigeat noua illustratione diuine lucis. in Evmg. ergo non habemus sufiicientia principia in nobis ad ueritatem cognoscendam. SI^:. Thomam I-I1 q. : Sujm Sm:. (-P) p o ~ :nobis p 38 Ergo oportet i . : idun argumenhim habchlr 1-11 q. i j Facilius est. De diuinis norninibus quod lumen solis " ad generationem uisibilium corporum confert.28 q. II d.r io I1 Cor.i 1. d. ad quos exercendos principia sufiaentia in nobis habemus. 8 uidetur quo. S-eno interprete (Dion. unde qui per se ipsos sciunt..1. nom. Sicut se habet oculus corporalis ad corpora intuenda. . ita se habet intellectus ad 25 inteliigibilem ueritatem conspiciendam. et ad uitam ipsa mouet et nutrit et l o o a = P*L4Bd0 P = VUWPVBo'V* i C i r a prim-. P 26 conspicicndam] impicicndam P 29 humuius om. 1219 sqq. I Parail.. AL XXVI i-). abbine a = F*L'Bo10 P = VuF*I1'V'Bo'V' 2 in wgnitione (-m P")] ad cognitionem 7 pcmnirc] per se a&. @(-TI') corporum om. 2.P*L' V' n 43 semibilis] s p i r i d i s P" 41 Preterea] Item P mentis humane inv. c.30 n.7 (PL 42. Magis dependet operatio mentis humane a luce diuina quarn opedtio creature sensibilis inferioris a luce corporis cclestis. 6 trinitatis coni. C U 29. g. ut patet in 111 De anima. DI Trin. io notu.g.i n. in Ioanncm c. j)] ueritatis cc:.i q . et Gregorius in Omelia Pentecostes.. XIV c. preferuntur illis qui ab aliis addiscere possunt. qui est Deus. 14 ' q Sicut se habet.109 1.< QVESTIO Circa primum queruntur quatuor : primo utrum mens humana in cognitione ueritatis noua illustratione diuine lucis indigeat. j arg.. 40 et sic idem quod prius. Ergo nec per se ipsum potest aliquis ueritatem inspicere nisi de nouo mens eius illustretur a Deo. illustretur.3 (PL 76.14 1 .

facit aliquid uideri corporaliter.2 (PL ++. ita intelligibile acni sufficit ad mouendum intellectum si sit proportionatum. Set contra. irrepreensibiliter nostris uiribus ascribimus. Preterea. inteliectus uero agens erat quedam substantia separata. non potest prouenire ex ea nisi operante prima luce increata.. Set mens nostra habet in se unde possit facere intelligibile acni. .. ergo hoc lumen. Set quedam opera artificialia sunt in que potest liberum arbitrium per se ipsum procedere. sicut sensus non sentit nisi moueatur a sensibili.3 n. P ci. P 72 irrcprewibiliter] mprehensibiliter P(-pP? 77 cognoscendam] cogn-dum L' P V V * 72 sicut edificare om. p i17 seosibili] suo proani. i .. zj. eius autem operatio non uidetur alia esse nisi illustratio. 49).14 resp.7 (PL ++. Preterea. Illud ad quod uires nostre sufficiunt. sicut currere uel edificare. 3 53 sqq. Ergo nec intellectus potest ueritatem intelligere nisi diuina luce illustretur. Set repreensibile est quod aliquis scientiam ueritatis suo ascribat ingenio. Set mens humana ordinatur sub luce increata ordine essentiali et non accidentali . ita se habet lux intelligibilis too ad uisionem inteliectus.a a9 9 1 Item p ioo intelligibilis] intellecninlis L intcllectus P(-V*) intelligibile V* ' ioi intellecnis] intelligibilem P 104 c o n n o d s ] mnullis P ' i06 Preterea] Item p i09 sunt unts opera p i i o procedere] secundum augusrinum P 111 a om. 2. P quia] quod L' P 82 ergo] igitur P(-Bo') 81 lumen Domine] om. quinimrno iubemur illam Deo ascribere.. Preterea. ut patet in libro De causis. August... set uirtutes actiue possunt operari sine hoc quod ab alio moueantur. etgra:. sulicet intellectum 9s agentem. quantumcumque sit parua. 1. secundum iliud Ecdi. p trante L')] etc. et sic idem quod prius. Preterea.. effectus non procedit a causa secunda nisi per operationem cause prime. Dc c m . etiam f i io ut edificare. 6. ita se habet intellectus ad reae intelligendum.quod numquam compleri potest.4 n.24 (ed Van Riet i26 Aviccnna Dc mimo V p. . 81 125 o a = F'L4Bo" = V*P'TPV'BdV* 12 uidendam] uidendL'&lo n n d e1 im. que est effectus eius proprius. 1623) sec. et sic in inhnitum . ergo operatio mentis. secundum illud psalmi " Signatum est super nos lumen uultus t i Domine " etc. 3 i. nisi lumen aliud superueniat. ut edificare domos.Domine om. Set uoluntas non potest bene uelle nisi diuina gratia adiuuetur. secundum quam opinionem iir 80 iu. pari ratione lumen supcradditum non sufficiet. Sicut se habet uoluntas ad bene uolendum. 8.. Pattin p. scilicet intellectus possibilis. Thomam I)r m?. "Danti michi sapientiam dabo gloriam ". c. s 76 Eccli.59 60 63 70 7s auget ". Et sic idem quod prius. . Sicut uisibile in acni sficiens est ad hoc quod moueat uisum. Mens humana illustrata est diuinitus lumine naturali. Ergo et ad aliquam ueritatem cognoscendam sufficit m a sine noua illustratione diuina. 917) sec. Dicendum. que est menti connaturalis. et huius. 4 7. P(-V*) homo V* diuina om. i i i u s ~ a u r (ill* 65 Prctem] Item P Et. CSEL 60. Ergo et lux intelligibilis. Ornnia opera artificialia ex cognitione alicuius ueritatis dependent.3 (PL 45. P(-V*) uultus.om. ut scilicet mens lumine naturali sine aliquo superaddito 90 possit ueritatem uidere. Si u. Ergo ad cognoscendam ueritatem uires nostre non sufficiunt . sicut patet in uiribus anime uegetabilis.p rius] ergo etc. V* 87 erit] est P 91 Preterea] Item P 92 acni] om. Belo ad] in a i i t mens] om.429). Quidarn uero posuerunt quod solus intellectus possibilis erat potentia anime. Bdo i18 alio] aliquo P(-TI') i z t possibilis] paasibilis F'sBoa0 i r j uero] ergo L4 igitur @(-TI¶) iy erat] cric L' est p izl erat] erit L' V U substmua] potentia P . Ergo non indiget aliqua noua illustratione ad hoc quod ueritatem cognoscat.. :exemContra duaz epirtoka~ Pchgimwrum I c. Responsio. ad minus se ipsam. prius] ergo etc. Preterea. 1 9 a. q.io modi. curn eorum principium sit scientia.. I)(-V? 13 nisi di&um] ergo Uc. et sic impossibile erit cognoscere aliquam ueritatem. plum ps. L' 64 alh esse im. pT1' suffiuunt] non prarm. p 61 etreccua eius itw. scilicet cognitio ueritatis. scilicet diuinum. 58 Libcr dr c w i r prop. . et tale intelligibile est ei proportionatum. .. 68 August. Set in genere intellectus inuenitur duplex potentia : actiua. In ornnibus causis ordinatis per se et non secundum accidens. P 66 se h e om. Ergo nec menti humane sufficit ad uidendam ueritatem naturale lumen. Preterea. sufficit 105 ad aliquam ueritatem cognoscendam. p 71 Preterea] Item p Illod] id L' P(-pTP) om..Md c .. P bt 69 ncc. P 74 asaibat] aaaibit F'BO'~ 78 et. 126-127). ult. et hec est opinio Auicenne . Ergo oportet stare in primo lumine.. 80 P . @(-V-) in acni V* 95 acni] in actu P 98 quod] mena d. quod hec est differentia inter uirtutes actiuas et passiuas. Sicut se habet lux corporalis ad uisionem corporalem. 3. i6 (ed. 7. set indigebit alio lumine. ut Agustinus diut. et passiua. quod est quasi forma ipsius. quia creatum est.. BdoP 15 Preterea] Item p 58 patet in libro] habetur in prima pmpositionc P 57 -usa om. Set quelibet lux corporalis. quod passiue non possunt exire in actum proprie operationis nisi moueantur a suis actiuis.2 sed C.. 4. Thomnm 1-11q . non sufficit ad ueritatem conspiciendam. set requirit nouam illustrationem. Hjpogmrfiton 111 c. scilicet intellectus agens.

Sic ergo in omni cognitione ueritatis indiget mens humana diuina operatione.i-2. in alus uero etiam nouum lumen infundendo. P i 38 passiu . non tarnen oportet quod in quaiibet nostra cognitione nouum lumen nobis infundatur. Vnde sicut alie potentie actiue naturales suis i 4 passiuis coniuncte sufficiunt ad naturales operationes. F1W0 VU i63 y ] . quod quamuis nichii simus sufficientes cogitare ex nobis sine 181 Dei operatione. P i j o dicit] dicunt P i33 huic] h' @ i33 etiam] est FsL4 VU nctoricu] auctoritati TIVS sacre] om.+.unde in alios dectus non potest nisi noua uirtus addatur. quod oculus corporalis ex illustratione solis rnaterialis non consequitur 191 lumen aiiquod sibi connaturale. Cum autem quelibet uirtus actiua creata finita sit. sicut instrumenta subduntur gubernationi artificis. facultatem rationis excei r r dentia. I Par+ q.. L1 P eriun] etiam FSBo" 172 calori] u l o r F1BoIo pTla d o r i imponit im. Vnde sicut ex calore naturali sequitur opus digestionis secundum regulam quam calori imponit uis digestiua. De mima 111 4[io] (430 a io-il). i33 sacre Scripture : Ps. et ad hec cognoscenda non requiritur noua lux intelligibilis. superaddito lumini naturali.105 1. quod lumen inteliigibile ubi est purum. Ad secundum dicendum. 4.82 SVPER BOETXV'M DE TRXNXTATZ sequitur quod anima humana non possit in actum proprie operationis. inrtituit P' i 54 fidei] et add. Ad tertium dicendum. ideo dicit " Quantum diuina lux " etc. dirigendo : C£. P ipsum] illud P(-Ve) id VU i95 matenon autem] et non P(-Bo') i99 sempcr indiget im. ut dicitur in 11 De i70 anima. p(-V") que VU i37 intelligibilis o p t i o n i s im. illius scilicet 130 substantie separate quam dicit intellectum agentem. et alia huiusmodi . 183 dicit : linera Boethii supra p. quod secundum hoc Deus nos interius docet in naturalibus cognitis. ornnium rerum uirtutes ad actus proprios dirigendo . 190 quod lumen naturale in nobis causat et ipsum dirigit in ueritatem. 7. P(-Boi) i96 connaturale] naturale P 198 nostra om. F S p+tintelligibile L4 intelligibile] huiusmodi P 207 libere possit im. Set quia . cui Philosophus comparat intellectum agentem -. sicut consequitur mens nostra ex illustratione solis increati. Ad quadicendum. L P 4 i 5 5 etl] ut L4 P i47 ergo] igitur P(-V') 172 digestioms] digcstiue P i70 uimitibus] uimiti P <al# rerum p i67 dirigendo] et mouendo di. Et quia de talibus Boetius hic loquitur. et potentia actiua. ideo in anima ponitur respectu intelligibilis operationis. et qualitates naturales uirtutibus anime nutritiue. Quamuis autem non requiratur noui luminis i60 additi0 ad cognitionem eorum ad que ratio naturalis se extendit. 3. operatur etiam in rebus opera prouidentie. set sufficit lumen naturaliter inditum. ita enim uniuersa creatura diuine gubernationi subicitur. . P 187 cognitione BolO] cogitatione FS opemtione uel cognitione L' operatione p i91 lumen naturale im. singulis formas et uirtutes proprias tribuens. sicut in angelis. FSBo'O om. et ex hoc impeditur ut non libere possit ueritatem o a = FsL4Bo10 (3 = VuP'7TIiV'Bo1V~ i28 quel qui VUpTI'Bo* i29 exteriori lumine im. 2.uerba Philosophi in 111 De anima magis uidentur sonare quod intellectus agens sit potentia anime. De mimn I1 g (416 b 25-29). et ornnes uirtutes inferiorum corporum operantur secundum quod mouentur ex uirtutibus corporum celestium. est eius sufficientia ad determinatos i41 dectus limitata . que est cognitio ueritatis. Preter operationem enim qua Deus rerum naturas instituit. sicut principia que naturaliter homo cognoscit.1. et ea i10 que ab his deducuntur. Ad primum ergo dicendum. exire nisi exteriori lumine igustretur. ita quod in eis est omnia naturaiia cognoscere . que lumine intelligibili nos 135 insignitos esse profitetur. ita etiam anima habens in se potentiam actiuam et passiuam sufficit ad perceptionem ueritatis. et potentia passiua. L' @(-VU) i73 uis] et p m m . set solo motu i80 et directione eius. set in naturalibus cognoscendis non indiget noua luce. @(-V-) i 59 autern om. que est cognitio ueritatis. . V' cognitis p i82 Boetius] p+:hic L' m>lr dc p i83 Quantum] quod P(-V*) i86 Dei opcratione im. Sic ergo sunt quedam intelligibiles ueritates ad quas se extendit efficacia intellectus agentis. ita ornnes uirtutes i71 actiue create operantur secundum quod mouentur et diriguntur a creatore. 69 1in. Quedam uero sunt ad que predicta principia non se extendunt. . et futura contingentia. 161-167 aperatur. P(-W) 144 sufficiential efficacia L4 @ i43 actiua om. per quod possit facere uisibilia in actu. in nobis autem lumen intelligibile est obumbratum 201 per coniunctionem ad corpus et ad uires corporeas. PTllBol n. P(-V') uimiter] uires P(-V*) 174 mouentur] et dirigunnu 4. i .et huic etiam actoritas sacre Scripture consonat. et ideo oculus semper indiget exteriori lumine. in aliis autem etiam noua illustratione. non 200 autem mens. @ riali~]corporalis P zoi intelligibile] i n t e l l e c d e F7ViV'sTP 205 lumen] om. sine d a cultate omnia cognita naturaiiter demonstrat. actiua im. i4 m d e s opcrationes im.Bo'O @ i78 ergo] igitur @ i80 cognosccndis] i73 inferiorum] inferiores P(-V') om. sicut sunt ea que sunt fidei. quibus possent suas operationes i61 exercere. i70 Arist.. . et hec cognoscere mens humana non potest nisi diuinitus nouo lumine illustretur. requiritur tamen diuina operatio. L' @(-V') i j i Arist.

Ad octauum dicendum. 1 5 . @ 147 amibuinu] ascribimr p 248 serre] arti P 20 P ] 18 intellectus . 5 .4.12 a. Cum potentia et actus reducantur U. ergo etc.4 c. utpote que diuidunt omnia genera entis. .1 (ed.instincN : c . I d . 7 Dionys. sicut operatio artis magis atmbuitur artifici quam serre. set non meritorie. ... quamuis non ea que naturalem cognitionem excedunt. @ 9 Preterea] Item p 12 nullo.P ) 210 exindel ex hoc P omnino in nobis inr.C W 94. Ergo Deus nullo modo est a nobis cognoscibilis..Deman in Rcr.jjj ug. Quaracchi p. jz an est] rem F'L' om. sicut nec inter finitum et infinitum.j 1in. 4. 17 (1928) p. Ad quintum dicendum. .an est : c . unic. : S n p r Sen:. Set sicut dicit io Agustinus. W . et ideo etiam lumen naturale in anima semper Deus causat non aliud et aliud set idem . set intellectus noster est huiusmodi . VIII c. quod sicut aer r t s illurninatur a lurnine presente. et sic mens non sine operatione cause prime in operationem suam procedit. potest autem bene uelle sine gratie infusione. per aliquam formam cognoscitur.etiam naturaliter cognoscibilem inspicere.nobis :cf. 5 .1.zz a. et quid est est medium demonstrandi a est et n omnes alias rei conditiones . P i 4 Preterea] Item P Item @ 21 in] ad L'BolO z t entis] actus F'pBo'D V U p P p V q est poz: gcnus F* 28 Preterea] Item @ 32 est' zm@. Set Deus est extra omne genus. set unusquisque magis uel minus habet hoc in potestate secundum quod lumen intelligibile est in ipso purius. Ad sextum dicendum. 40. I1 pr. Ergo intellectus nullo modo potest Deum cognoscere. Remoto primo. AL IV 1-4 p. set 230 etiam esse illius. @(-TIs) 216 et om. 29 sqq.cum Bo'V4sL4] om. j j . @ i I rcg. Cognoscentis et cognoscibilis oportet esse aliquarn proportionem. ut dicit Dionisius I C. quod si fuerit absens continuo tenebratur. secundum illud Sap. Scholastici e.12.4 (ed. iooi A).12. necesse est ornnia consequentia remoueri. unde quod quid est dicitur esse 30 obiectum proprium intellectus in III De anima. in idem genus. nullo modo est a nobis cognoscibile. fmfnna. quod corpora infe21s riora quamuis indigeant ad hoc quod operentur ut moueantur a corporibus celestibus. littcra Bocthii supra p. ji Arist. cognoscibilis] etc. 492). 69 1in. 6. CSEL 28-1. 8. 16 (PL zio.4. Thomam I-II q. BolQ 235 uoluntns. E t similiter intellectus non potest sine diuino motu ueritatem quamcumque cognos+o cere. . Avicenna j r quid est. sicut sensus non potest cognoscere substantiam intelligibilem. f Mctapb.1 (ed.9 a. quod uoluntas numquam potest bene uelle sine diuino instinctu.cogn oscere] etc. Preterea. zio E t exinde est quod non est omnino in nobis ueritatem cognoscere.1 a.. Deus omnem formam nostri intellectus subterfugit.. quod in ipsa lumen naturale causat et ipsum dirigit. scilicet propter impedimenta. Set inter intellectum nostrum et Deurn nulla potest esse proportio.I r j (78 a r r sqq. VIII c.ij. Preterea. ART.l. Ergo non potest aiiquo intellectu 25 cognosci qui sit in aiiquo genere . Et similiter non 220 oportet quod mens humana que mouetur a Deo. in6nimm : cf. non enim est causa fieri eius solum.). I c. 601 B). 578).iz (PL 3 4 383 .g. ra:boI. Arist. P illuminanu] illustratur p zjo illius] ipsius p continue] poz: Deus L4 continuo F S 243 eo] hoc P 246 precipue sibi inr. 11 Augustinus : hanc sententiam A u g u s ~ o communiter tribuunt tira T M o g i a c.. quod sicut dicit I1 Agustinus V 1 Super Genesim. &z zc. Preterea. In hoc ergo continue Deus operatur in mente. Srunma fr. sicut et potentic i r cuiuslibet ad suum obiectum.6 a. ad cognoscendum naturaliter cognita noua luce perfundatur. sec. Set in perfettissimo gradu nostre s cognitionis Deo non coniungimur nisi quasi ignoto. adli::. ed.i-5. . manifestum est quod perceptio ueritatis precipue sibi debet ascribi.1 arg. x " Corpus quod corrumpitur " etc. Alex& I Pan n. <Articulus secundus> Ad secundum sic proceditur : uidetur quod Deus nullo modo possit cognosci a nobis. 402) ut infra q. e: tbéol... 224 August. Gent. Van Riet p. 2. Th. Ergo nullo modo est a nobis cognoscibilis. nulla potentia potest in actum qui est extra genus suum. I d. 7 (PL 63. Ribaillier p..41). Boethius Da conzol. 233 7. l)r myzi uidenu. I Pmz q. i8 inter . P z t t uel] et @ z i j intelligibile] intellettuale P(-F'"TIB) 217 celestibus] superioribus P(-Va) z q quod om. non tamen indigent ad proprias operationes efficiendas quod nouas formas ab eis recipiant. Set primum intelligibile est quiditas rei . Liber & baa f 209 Sap. rectius 9.a q Deus est extra omne genus : cf. Vide Con:.pbil. Preterea. q. CSEL 67. 270). 3. DI G n . 712 A . ita et mens illuminatur a Deo . Mistice theologie. 37). quod eo ipso quod Deus in nobis lumen naturale conseruando causat -5 et ipsum dirigit ad uidendum. t Parall. set dc Deo non o a = F'L4Bo10 @ = VUP"T1'V'Bo'V' zog x] 4 @ ( . Illud enim quod in sumrno gradu nostre cognitionis nobis ignotum remanet. potest autem sine noui luminis infusione. Ad verbum profea Alanus de Insulis De mfs zsu art.re:. Sarraccno interprete (Dion. Dc anima I11 5[11] (430 b 28). A d . Ad septimum dicendum. j q.j 5 i (PG 3. Bonavenmra Snpw Scn:. Guillelrnus Altissiodorensis S m a a m a I tr. Omne quod cognoscitur.

Per formam modo se habet omnis d e m s ad Deum . Responsio. Ergo eum cognoscere talem dectum cognoscitur plenarie uirtus cause. utpote quando res est simplicior quam equalitatem sue cause attenditur secundum tria : similitudo per quam cognoscitur. et etiam angelus se Et tamen unus cognoscentiurn quia est. alio ipsum . P* non enim] nim non P(-Tl') nobir om. CCL 50. 126 sqq. ' 38 Ier. a = P*LLBo14 P = VUP'PTIIV'WV* 34 Damascenus dicit irto. P ' 45 prccipinu] prccipinnu P(-TIs) 58 i-tuialior est] irto. quod dupliciter aliqua et per consequens nec essentia eius. I " 1n.et secundum hoc quod effectus consequitur de siones earum in nobis. quanto per effectum magis irnmaterialior est quam res. TllC"Bos io2 progressionem] progtessurn P suam forirto. ut formam cognoscatur. tantum de causa quod est . V m Riet ji i). humanum non sufficeret ad hoc quod faceret eius tertio in hoc quod magis ac magis cognoscitur 3r possumus scire quid est. 971 . et per Deum diligere iubemur. 37. et cum per suam formam cognoscitur. 38 Preterea] Item P 36 est didtut om. P pw 39 intciiigeari] btei54 ipsa res] ipse PIBola lectui L* TllBol 62 impressiones] impressionem P(-BoY 67 sicut] ut P(-VU) 70 cognoscmir] cognosciw Bo14 p(-V? erinm] enim P * p 72 sufficcrct] ~ u p r o raJ. i46 D. sicut forma lapidis appreenditur habitudo cause ad dectum. ut Damascenus dicit. Vnde relinquitur G o d solummodo per effectus 3. P i t i qui] quiz P o <nlr . et ideo autem suam aliquid dupliciter uidetur : uno modo non possumus in statu uie pertingere ad cognosper formam que est ipsa res. e.5 (ed.et sic se habet cognitio sicut oculus uidet lapidem per speciem lapidis. siue sit impressa intelligenti quidem habitudo in d e c t u non pertingente ad ia. 6.i (PL e. cum comparetur ad quamuis ad cognoscendum quid est non pertingat phantasmata sicut uisus ad colores. Set quidarn qui adequatur uirtuti sue cause. Hoc autem homo per formam sue ymaginis. X c. Nichil diligitur nisi cognitum. 80 . effectus ut principium ad cognoscendum de 90 50 alio modo per formam alterius similem sibi. 800 B). Ergo P Deum cognoscere possumus.. D I @ I c. i. magis eminentiam eius commendant .. 61 uie habet determinatam habitudinem ad formas que a sensu abstrauntur. 34 Darmsc. P(-pV) est om. Cf. P 43 posnurnus om.5 et Matth. 61 Avicenaa DI aniha V c. es Nec etiam in statu huius uie cognoscitur D u Dei " etc. Bo10 p 84 pleaarie] plene P 85 ipsius] eius P 89 taatum] port aiusa P(-Boa) bene port M B' o 89 quod] quia L' 92 cum om. Averroes In DI animo 111 comm. quando scilicet forma perfectius cognoscitur. L' sufficit P(-VUBd) 75 peruius] intelligenti p m m . 20. et per talem decnun non potest comprehendi uirtus agcntis.84 SVPER BOETiVM DE m A T E essentiam cognosci. 43 Augwt. qui cum eius sirnilitudinem aliquam quecumque impressa ab ipso in intellectum gerant. sicut se habet quiditas ipsius cause cognoscitur causa per similitudinem effectus. Preterea. 60 ab eo. Deanima 111 6[iz] (431 a 14-15). p 4 Preterea] Item p 43 in libro om. P 33 ilio] ipso L' eo P(-TlaV') &o T I V posaumus de 39 esser] est P(-BoaV') 41 Deum. Similitudo etiam cognoscitur. Burguadione interprete (Bt 20)..4 (PG 94. 22. 9s r r cognoscit per essentiam suam. p. set res . set cognoscitm res cognoscitur : uno modo per formam propriam. Dicendum. ut dictum est. Preterea. Ier. Crawford 401). dicit quod intelligentias cognoscimus per impres.i i. rectius 9. a nobis per formas pure intelligibiles.) 76 Augustinw ut supra 1ia. propter connaturalitatem gloriatur. ut dicitur in set an est solum : primo secundum quod perfec111 De anima. 5 ( d Venetiis i562 VI1 f. P(-BolV*) per res V' sint] sii P(-WV') s m t V" 81 solummodo] om. ratione cuius intelle& per formas creatas peruius esse non potest 75 Set contra est quod dicitur Ro. P * iatellectui pmm. 36 Rom. et secundum hoc quod Quia igitur intellectus noster secundum statum deficit ab eius pedecta consequtione. P1Boi4 io3 hoc on. alio modo per formam que est ab ipso : perfectius cognoscit : quia causa tanto ex effectu siue sit abstracta ab ipso.uisibilia Deus. Deut. similitudine sue cause. L P ' io8 p r h o ] a praum.P possumus] etc. P i09 efficacia p o ~ tres P(-Boa) i i j in hoc om. . t4. Ergo nichil de illo possumus cognoscere. Set hoc esset intellectus nostri ad phantasmata. sicut Auicenna scilicet secundum progressionem d e m s a causa. DI Trin. Effectus autem est duplex : patet per Agustinum in libro De Trinitate. P 37 Dei] per en que facta sunt d. @(-V9 rolum t" 81 effechu formam in#. que sint 2. Et sic 105 tripliciter mens humana proficit in cognitione Dei. Alius effecnis 81 sibile.. 4s possumus : non enim nobis precipitur imposet per consequens quiditas ipsius. scire et nosse me ". inanis gloria nisi eurn cognoscere possemus. Que abstraitur a lapide. 68 Arist. ut Agustinus dicit. non potest ipsum Deum cognoscere tius cognoscitur eius efficacia in producendo in hoc statu per formam que est essentia sua. sicut causa an est. cum in infinitum excedat quamlibet formam creatam. 44 Deum diligere iubemur : cf. est qui deficit a predicta equalitate. Le CMC por/ potest Bo10 P V V e 78 per fo-] om. sicut Deus se cendum de ipso nisi quia est. x "In hoc glorietur qui aliqua similitudo ipsius. secundo prout nobiliorum dectuum causa 110 70 sic cognoscetur in patria a beatis.

per remotionem quam per positionem : ex hoc apparet quod non potest cognosci quid est. et hoc est quod dicitur. quod est a solum an est. c. quod quando aliquid intelligi esse conuenientia dupliciter : uno modo non cognoscitur per formam suarn set per effectum ex hoc quod conueniunt in eodem genere quantisuum. Eius etiam etfectus appreendere potest in statu uie . quamuis affitmationes sint i80 3.. faciens et factum. dicitur j Et sic etiam est proportio creature ad Deum ut in se ipsam quodarnmodo ab excellenti lumine causati ad causam.o. quando utpote generis naturam participans. et sic nulio modo potest esse excessu et ablatione.3. &od inteiiectus et i .in supra creaturam non est proportio creature ad Glosa Gregorii " Visus anime cum in Deum creatorem ut recipiat iduentiam ipsius secundum 1 6 r 130 intenditur.negationes autem in diuinis uetificantur. prete versio I1 (ed. a .elongatus ab ornnibus his que in dectibus supediciem aut numeri ad numerum. P 142 ut. DI vrritatr q. intelligibile uidetur magis dici 140 Deus ornnem formam intellectus subterfugit. p 122 eleuari dicitur] eleuatur L' p i q compremdit] apprehendit P(-VUV*) 128 in om. c. t). Scoto interprete (Dion. i29 Glossa mdin. Adeludo de Bath intuf 76.292 D . C . set propter infinitum excessum creatoris super iìiud " Vidi Dominum facie ad faciem ". cum quod naturaliter compreendit. materia immune uel separatum . XXXII. Ad primum ergo dicendum. huiusmodi om. p (4 P # . immensitatis comscatione reuerbetotam uirtutem eius. o a = F*L4Bo10 P = VUP17TIsV%o*V* i14 ornnibus his] omnibur P* im.. neque ut ipsum perfecte ratur.7 3 (PG 3. p. om. sicut habitudo superficiei ad rei : et ideo ex ipso effectu scitur an causa sit.>> cognoscat sicut ipse se ipsum perfecte cognoscit. p 144 aliud est im.differunt : c . Ad quintum dicendum. 145 hoc om. p. et cognoscentis ad cognosreflecti . hic per etfectus et in patria per essentiam cognosci 175 2. 872 A). Ad tertium dicendum. 66) 135 cognitione] dei aaif.. in quantum 150 apparent. birr. @(-Boa) C.6 n. P 161 e t i m om.3 (ed. sicut est lumen aliquo ordine. scitur tamen quia est. huiusmodi. a 184 non cognoacinir i w .t j a. Ad q u a m i dicendum. Alio modo possunt iuuatur mens humana cum lumen eius naturale inteiligi conuenientia ita quod conueniant in i55 120 noua illustratione confortatur. 181 Dionys. set cnim est unumquodque intelligibile. P(-Bo'V*) 157 era. per quod materiam et formam. Sutaceno interprete (Dion. 145 inuicem conuenientium in aliquo secundum hoc quod conueniunt aut diffemnt. curn non In hoc autem profectu cognitionis maxime conueniant in aliquo genere. P 179 uel] et P 181 Dionisius dicit im.43-44). SU^ Sin). Possunt autem j.1 de notione ' raptus '. Et preterea.. quod ex hoc quod potest. P om. et sic quamuis non sunt extra genus intelligibilium.. f i n . Venetiis 1482 f. quod secundum intelligibile sunt unius generis sicut potentia et hoc dicimur in fine nostre cognitionis Deum actus. L' P 178 est pietuen] primum P B o " i64 supra] super P'L' 165 ipsius] eius P(-V43 i76 Et om. Heiberg ii p. DI dio. quia tunc maxime intelligibilium quasi sub genere compreensum. i60 ~ z essentiam uidendam penetrare non sufficit. XXIV c. Boxe I) i30 c o w a t i o n e ] con140 Deus omnem] dei -tia (*m V9 @ F*Bo10 P7TI'V' (4 Prq.est om. Vnde dicit Dionisius in libro De diuinis unum excedit aliud aut equatur ei. Gen. p 186 et ideo] nam a 122 muul. 13s mens in cognitione profecisse inuenitur. Euclides Ekmtnfa V diA. ut Dionisius dicit 11 C. r ) unumquodque im. 141 A). P forman~ suam im. proportio inter Deum et creaturam.. 143-146 proportio .3 q. unde et maneat ignotum quid est.. Ad secundum dicendum. DI c e / . . P I 5 i excedit] exccllit P aut] uel 3(-VU) siue VU i j 2 aioris] coloris pF*LL aiorem] colorun pF8L' om. 11s 4. ut dictum est. M . I d. 44 n. forma effectus supplet locum forme ipsius 185 tatis aut qualitatis.g. Cf.12 (PL i & c . P * i i s in libro om. P effectibus] omnibus p a m . uel etiarn nominibus quod cognoscitur ex ornnium causa et caloris ad calorem .eleiun dicitw : i i j Dionys. nom. e. P profecisse] perfettissime @ i47 usc] por: conuenicntia Bo1° 140 intelleaus] nostri pratm. in hoc loco. Vu 163 proper] secundum P(-V") i53 proportio] aliqua prmm.Gregor.i a. Set quia ad eius cognoscibile sit quasi actus potenue cognoscentis. et talis proportio requiritur inter in quantum cognoscit Deum esse supm ornne id potentiam cognoscentem et cognoscibile. abile . Celestis aliud est quam quedam habitudo duomm ad ierarchie. i 196). et alia mens in contemplatione supra se eleuari dicitur. Deus autem quamuis non sit in genere i70 tamquam ignotum cognoscere. pertinet tarnen cognosut eius essentiam esse supra ornne quod ad hoc genus ut principium. 718-759).. et sic attenditur proportio inter fidei et doni sapientie et intellectus. quod proportio nichil incompacte. d j v 4-5 : " Proporti0 est determinata habitudo duuum quantitatum : ita inquam determinata q w d hec ct non dia "). CCL 143 B.2 5 j (PG j.

ut habetur in libro De causis . AL XXV z p. nec potest Deus cogitari non esse.p riora &m. V p Deus. V' port cognitioni BoLO 5s est] amfe naturalitcr P T I s por: omnibus Bos j7 dicit Anselmus im. qui est primum inteliigibilium. L4 percipitur siue prmm.im. est primo cognitum a nobis. (ed.3. P(-Va) 33 Preterea] Itun V* P in om. VI1 z[z] (i029 b 3-12 .. om. et principia intellectui prius quam conclusiones. Preterea. et minus nota secundum naturam sunt 65 magis nota quoad nos.3. t . ut dicit Anselrnus. 59 Arist. CCL 32. esse autem. Preterea. Metapb. ab intellectu nostro primo intelligitur. 3. 1 20 (ioo a io .. V' P(-%? 4 j scmnum] rtagnum P s a n u m V Vu (r/. AL IV 1-4 p. Set res sensibiles indigent quod abstraantur a materia per intellectum agentem antequam intelligantur ab inteiiectu possibili. Ergo prima ueritas. qui est ultimus in consequtione. P i i salicet Deus om. Preterea. ad quem omnes 3s aiii fkes ordinantur .ergo primum intelligibilium primo i d u i t in ipsam. scibile uel intelligibile est menti humane causa inteiiigendi . 9 9 9 . et ultimo dirnittit ipsum. Preterea.SVPER BOE'ITMn DE TRINiTATE <Articulus tertius> 9 10 ir 20 2r 30 Ad tertium sic proceditur : uidetur quod primum qu0d. F'V' iUud.. Set contra.3 (PL 158. Set i d m s inteliigibilis in intellectum in quantum huiusmodi est ut intelligatur.. (ed. s z Illud enim.. p i i id quod cognoscitur] primum (-m0 V3 cognitum a nobis P i 4 prius (plus Bo13 iduit] i d u i t i3 Pmerea] Itcm P primo (prius Bot) @(-TI7 primo i d u i t T18 i j habetur] diunir P i9 primo] prius P i d u i t ] i d u c t P*Bolo Va 23 Prctuea] Item p 23 in om. Set creature sunt posteriores et minus note smindum naturam quam ipse Deus. : I Pmr q. por:. Quando sunt plures cause ordinate. . 40 Preterea] Item V' p 42 alicuius opcrantis im. A d . Ergo ipse non est a nobis primo set ultimo cognitus. Pattin i o August. Preterea. ] CCL 50. P&$. 1 63 Azist. L' non inteagi non P(-Bd) 54 nostre] uni. De vera nl&iwc. 228 . XII c. 3) 46 d o h d u m ] non dohnun P 49 per se. (4 60 a semu] poJt habet p (omun h b e t im. cognoscitur] etc.. p jz Preterea] Item V f3 53 intelligi non] im. Illud quod promittitur ut ultimum o a = F'L'Bo10 p = VUP"TIsVsBo*Vs t cognoscitur] siue percipiw d. ' p. Ergo Deus est posterius notus quoad nos. Set ornnia in prima ueritate cognoscuntur. Preterea. F'BoLO 58 illud abbinc a = F'LIV*Bo10 P = VUEY'TlsVsBos illud] id Bolo @(-TI*) primo] prius P wgnitione] conccpcione @(-W) consideratione Bos 30 Ergo] et d. om. Set in cognitione hurnana ea que prius occurrunt sunt priora et simpliciora. V ipse deus Bo" ipse 69 Preterea] Itun p (totum mg.cog nitus] primo cognitus a nobis (a n. Preterea.. set Deus est ultimus bis humane uoluntatis. Schmitt I p. 6.nanirpm &m.. a(-BolO) p W 38 illud om. p 5 primd] prius La (rf.. 36) sec. Ergo cognitioni humane primo occurrit Deus. i 6 Liber dr r m i r prop. om. prius cadit sub operatione iliius operantis quam hoc quod indiget aiiqua operatione aiia. 17 Anselmus Pmrlogim c.. Boa) 61 ipse om. est primus in intentione.. AL XXV z p. 49) et Cornrnentum Thornae ibidem.2 .cruta : cf. BolO . Bugundione interprete (Bt iz). 4 29 Aviccnna Metapb. Bo* . ut Agustinus dicit in libro De Trinitate et De uera religione. D Trin. . Set cognitio existendi Deum naturaliter est ornnibus inserta. 54). sicut lignum iam dolatum prius cadit sub operatione facientis scannum quam 4s lignum adhuc dolandum. I) Deus] ipse praem. Mitapb.789 B).sunt.i (PG 94. quia ens est illud quod primo cadit in cognitione humana.88 a. id quod est primum et simplicissimum primo cognoscitur.2 (PL 0 . F'V' 68 Deuss] om. 5 .. et per ipsam de ornnibus iudicamus. Ergo Deus. 3 Parali. Thomam 11 9. ut Auicema dicit. $1). est id quod primo a nobis cognoscitur. Liber & rmrir prop. :idem argumentum habetur I Pmr q. scilicet Deus. ART. I1 i [ ~ (993 b 7-11 . 103). 188 n. Ergo illud quod primo occurrit cognoscendum est Deus.317). qui est simpliciter primum et simplicissimum. Appnd. 3. In omni cognitione in qua ea que sunt priora et simpliciora primo cognoscuntur. set cum scientia humana sit causata a rebus. Secundurn Philosophum ea que sunt posteriora secundum naturam suat priora quoad nos.5 (ed Van Riet p. Set Deus est 60 maxime remotus a suisu. V') 69 Illud] id Belo P(-Boa) om.. I i . CSEL 77.31 (PL 3 4 147 .. esse autem est primum inter creata. P(-Bo') 7 intellectui] intelliguntur p 9 Agustinus diut im..88 a. 126)..57 -1 a. 18) i o in om. 56 Damascenus Dsfiàa I c. Ergo ipse prius inteliigitur so ab intellectu possibili quam res sensibiles. 106). 4. V* P so ipsc sensibiles] etc. sicut lux est primo nota oculo quam ea que per lucem uidentur. Thomam Suprr Pbyr. ji). ut dicit 3s Damascenus . Illud enim in quo ornnia alia cognoscuntur et per quod de omnibus que cognoscimus iudicamus. ed. p.. I i (i84 a 16-21) sec. Deus autem per se ipsum est maxime a materia separatus. ut uidetur. V") set ultimo 64 secundum. L'V' 63 Preterea] Item V P 61 a nobis (por: cognitus V@) .. PréJ p. i o August. om. Naturaiiter cognita et que non possunt inteliigi non esse sunt illa que primo nostre cognitioni occurmt.. Secundum Philosophum ornnis nostra cognitio a sensu o m m habet. Set hoc non potest esse nisi sit cognitus. I c.a mente cognoscitur sit Deus. prima causa prius i d u i t in causatum quam causa secunda. i ct comm. Illud quod non indiget aliqua 40 precedenti operatione ad hoc quod circa ipsum sit operati0 aiicuius operantis. Finis.separaw var. Ergo Deus est primum quod a nobis cognoscitur.. 2.ergo est primus in intentione. Pattin p.224 . D-] etc.

76. Mstapb. i j g est] om.b i . qui est ueritas ordinem diuersarum potentiarum. i i 1) cum comm. que primo intellectui abstraenti uis intellectiua. L'V* P(-VU) ideo om. quia potentie passiue debet respondere Vnde alii dixerunt quod essentia diuina non proprium actiuum . "..1 primo 128 propriurn] suum p i j6 integralis] totius p m m .quod quidam dixe'runt Et ideo dicendum est quod primo cognitum 71 quod primum quod a mente humana cognoscitur homini potest accipi dupliciter : aut secundum etiam in hac uita est ipse Deus. 339).1 infra q. ut patet per Philosensu. et secundum hoc Deus est primum ipsis intelligibiles.. P 77 hoc] hunc V* P(-V9 78 apparet esse] aperte est V* P 84 primo] prima V' P(-P7TI') principia PL7T11 87 hec positio] hoc p. Set hoc etiam stare phantasmatibus. Thomun & AL XXV z p.. Responsio. et composita componenioo tione qua cognoscitur an est.3. neque cognitione qua sciatur de endunt. ~ i c e n d u m . ' Cf. Grabmann. p$:. Ami. P* hoc B o 1 0 88 que dicit on. unde sequetota deriuetur a sensu.. P . 69).an est : d Arist. Et sic iduentia lucis intelligibilis naturalis non potest esse primum cognitum a nobis. sL' se habere iruellectum V* et c o g n k t om. scilicet intellectum me homo. 80. quia intellectum tibus. V* P(-Bo3 quis Bol i i t est om. 20. a sensu est prius notum nobis quam illud quod cum in diuina essentia omnia que dicuntur de ipsa est cognoscibile ab intellectu. Avif SnficimtQ I c. 71 cognitio Dei . htellectus autem agens non 90 est primo cognitum a nobis in uia.. hoc anirml : c . quod patet in proposito actiua et passiua. intelligibilis precedit cognitionem qua aliquis Vnde patet quod Deus et alie substantie separate 70 premium non est primum quod precedit omnia merita. ARTICVLVS 3 87 cognoscit se intelligere. ex quo patet quod cognitio aiicuius hoc animal. Venetiis 1508 f. ijva). 136-i38 magis uniuersalia dithnitionis : cf. p.. Set cognitio Dei promittitur nobis ut ultimum premium omnis cognitionis et actionis. Ex. Set ordinem obienorum in una potentia. et preterea. unde intellectus Cum autem in intellectu humano sit potentia certus est se ea intelligere. E r h t n i r p. Ioh.QVESTIO 1 . P i j 3 primo p r t abstnenti V4aVbBo1 rodd. et per consequens cognitionem qua aiiquis cognoscit se habere intellectum. . non esse. Dic t&ologirr& E r h f n i s md Einlritmgrkbn &s 88 Exod. ~ j totius uniuersalis integralis : c . obiectum potentie passiue. - . . etiam apud sensum singularia magis cornmunia sunt primo nota. P 97 neque] nec VUP7T11 sciatur] ?pf?% scitur P scitur L' io3 in om. et multo i i o rninus quelibet alia influentia lucis. L' por: sensu V' P 142 primo nota inu.. Cf. F'L4 108 aliquis] om. nullus erraret circa ea que de Deo uel sensibile intelligibili. per quam constituitur sunt priora. quod experimento patet esse falsum. Ergo Deus non est primo a nobis cognitus. . M. E t nos habere non percipimus nisi in quantum secundum quod quedam imitatio intellems est in percipimus nos intelligere. et ideo huiusmodi sunt que non potest.. Et inter hec illa 91 mente est lux naturalis. nullus autem intelligit recipit. uel per 151 ca quid est. Dis tbrol. ea que sunt primo in cognitione cognoscibile primo suum proprium obiectum.. I i (i84 a 23 b 12) sec. V ji[ai] (iozj b 26-34. L P ' t i7 rota onr. illud quod est cognoscibile 80 retur omnem hominem beatum esse . II i (89 b 23 sqq. . " Non uidebit actum per potentiam actiuam. ut diffuiitum partibus difflliitionis.AL XXVI 1-3 p.. . aut secuidum prima. P . qui etiam quodamrnodo abstracta a materia 140 sophum in IX Ethicorum . Elhir. P 91 primo] primum V* P 92 lucis] luminis V P ' 94 diuinihu influxa im.. et uiuet agentem. . Grabmann. V* P(-TIIBol) 106 aiiquis] quis V* P 107 se intelligcre] om. o a = F'L'V'BO'~ P = VUPL7T11V'Bo1 73 Deus. jj. 142 hoc corpus. et per hoc omnia aiia cognoscuntur. cum cognitio intellectus nostri per essentiam est hominis beatitudo. set formas quas abstrait a 150 quod a nobis cognoscitur. secundum alium modum. cuilibet potentie est et iterum. Thornae ibidem. actionis : c . Alio modo. et ideo magis uniuersalia sunt cognoscendum quid est intellectus.. Hec autem lux non est primo occurrunt . set iduentia facit intelligibilia formas separatas. p 95 mente] rnentem V* p(-Bd) 96 uis om. Repugnat etiam hec positio actoritati scilicet intellems possibilis. (ed. que sunt ex se lucis ipsius.. sulicet shgulare sint unum. Tbomar von Aguin ruf G r d r e i m Scbnift "< In Bortbium & Trinitats ". P* =p. bl.. quia prima lux diuinitus influxa in -primo intellectus noster intelligit. 1421. 139 quedam imitatio. XXXIII.. IX i t (i170 a j i . Arisr. uel per modum totius uniuersalis. hec autem sunt que plura comprecognita a mente.. . Freiburg 1948. ar intellectus oportet esse certissima. dicuntur. 90 alii : non invcnhus. 98-100 quid est. pTI1 126 achun] in acni BoXo P7TI' 13. cum multa inquisitione indigeat ad modum integraiis . scilicet lu. V' P m 1 1 1 j t od 37 P" 37 V* P 90 dixerunt] dicunt P wsentia diuina im. pL'Bol" illud] id V P 1i8 prius] primum P' primo V* P 118 illud] aliud Bo1O id L' p 125 id] illud P*Bol0 sTll on.6 a. ut hoc corpus quam se inteliigere nisi in quantum intelligit aliquod io5 intelligibile . que dicit. cognitus] etc.. erit id quod est i r s Scripture. Arist. AL IV 1-4 p. Dc anima I1 24 (424 a 17-19).. : d Arist. f 74 quidam : non invenimus. Primo 111 hoc apparet esse falsum : quia cognoscere Deum quidem modo. neque cogniprimo nota intellectui. j f i o j Arist.

88
i45

SVPER BOE-

DE TRINITATE

finem suum. Cognoscitur tamen a principio, et .intenditur in quadam ,generalitate, prout mens appetit se bene esse et bene uiuere; quod tunc solum est ei cum Deum habet. i . Ad primum ergo dicendum, quod ex uerbis 5 . Ad quintum dicendum, quod substantie i90 illis Agustini et sirnilibus non est intelligendum separate quarnuis abstractione non indigeant ad 150 quod ipsa ueritas increata sit proximum princihoc quod intelligantur, tarnen non sunt intelipium quo cognoscimus et iudicamus, set quia per gibiles per lumen intellectus agentis, d d e non lumen quod est eius similitudo nobis inditum primo ab intellectu nostro cognoscuntur : intelcognoscimus et iudicamus ; nec hoc lumen habet ligibile enim per huiusmodi lumen .est obiectum 195 aliquam &caciam nisi ex prima luce, sicut in inteilectus, sicut uisibile per lumen corporale est I 55 demonstrationibus secunda principia non certiobiectum uisus. ficant nisi ex uirtute primorum. Nec tamen 6. Ad sextum dicendum, quod Deum esse oportet quod etiam ipsum lumen inditum sit quantum est in se est per se notum, quia sua primo a nobis cognitum : non enim eo alia essentia est suum esse - et hoc modo loquitur ux> cognoscimus sicut cognoscibili quod sit medium Anselmus -, non autem nobis, quia eius essentiam 160 cognitionis, set sicut eo quod facit alia esse . non uidemus. Set tamen eius cognitio nobis innata cognoscibilia ; unde non oportet quod cognosesse dicitur in quantum per principia nobis catur nisi in ipsis cognoscibilibus, sicut lux non innata de facili percipere possumus Deum esse. oportet quod primo uideatur ab oculo nisi in ipso colore illustrato. 2. Ad secundum dicendum, quod non omnium 165 <Articulus quartus> causarum ordinatarum est influentia unius rationis in ultimum effectum; unde non oportet quod Ad quarturn sic proceditur : uidetur quod per primum intelligibile hoc modo infiuat in intelrationem naturalem mens ad cognitionem diuine lectum nostrum, quod inteiiigatur, set quod trinitatis sufficiat. Quicquid enim conuenit enti 170 prestet inteliigendi uirtutem. - Ve1 dicendum, in quantum ens, oportet maxime in primo ente quod quamuis Deus sit in ordine intelligibilium inueniri. Set trinitas conuenit enti in quantum ens, s primum simpliciter, non tamen est primum in cum in omnibus entibus inueniatur, eo quod ordine intelligibilium nobis. omnia habent modum, speciem, et ordinem, ut 3. Ad tertium dicendum, quod quarnuis illa Agustinus dicit. Ergo naturali ratione sciri potest 175 que sunt prima in genere eorum que intellectus quod in Deo sit trinitas. abstrait a phantasmatibus sint primo cognita a t . Preterea. Nulla perfectio Deo est subtraenda. io nobis, ut ens et unum, non tamen oportet quod Set ternarius est numerus perfectionis omnis rei, illa que sunt prima simpliciter, que non conti- ut dicitur in I Celi et mundi. Ergo trinitas Deo est nentur in ratione proprii obiecti sicut et ista. attribuenda ;et sic idem quod prius. i80 4. Ad quarturn dicendum, quod quamuis Deus 3. Preterea. Omnis inequalitas ad equalitatern reducitur priorem, sicut multitudo ad unitatem. is sit ultimus finis in consequtione et primus in intentione appetitus naturalis, non tamen oportet Set inter Deum et primum ens ueatum est quod sit primus in cognitione mentis humane, que inequalitas. Ergo oportet precedere aliquam equaordinatur in finem, set in cognitione ordinanus ; litatem ; que cum non sit nisi plurium, oportet 18s sicut et in aliis que naturali appetitu tendunt in esse aliquam pluralitatem in diuinis. nullo modo possunt esse prima intellecta, set intelliguntur ex aliis, ut dicitur Ro. I " Inuisibilia " etc.
o a = F*L4VIBolO P = VUP1>TIIV'Bo* 145 prima] primo L'BolO 146 inuiuiilia] dei u&f. V1 P 1 5 i cognoscimus] inteiligimus P 156 p r i r n ~ n ~ n ] pbnim L' llaBo' (rf. Pmy. p. 60 152 nobis inditum M:# quod L P 4 i55 certificant] -cantur FIBoIo i75 prima in genere ira. P n# i67 in ultimum] I : v&. P ad ultirnum Bol* @. iid 4 1 77 t . . i60 esse] u : &a L' om. VI P e) t03 dici-] un& esse VUP"TIa i76 primo] prima VI P(-pP") 186 Ggnosciw] cognoscunnu P(-Tl'sV) 179 d o n e ] genere P mta nobis VBd 204 percipere possumus inn. P 3 enti] esse P(-~ac.m.P"V) 1-5 per ... triniiatis] ad cog. diu. trin. mins per naturalem rationcrn (rat. nat. Bol) p 4 ens] est prmm. L'V1 P 5 ens] est pram. V* P 6 in onr. FIL' pBo' 7 mcdum, speciem im. p(-V"Boa) io Preterea] Itcm V' P Deo port ~ubtncndaP iz mini -...p rius] etc. P Deo] om. F* p r est V o: i 4 Preterea] It- V P ' i6 uis] UUS FIV'
i46 Rom. g .
i, 20.

ART.4 Parali. : Supr J e t . I d.3 q.i a.4 ; D# vm?.q.io a.13 ;I Pars q.32 a.1.
sec. Thomam I-Il q.84 a.3 ad
2.

8 August. DI m:m boni c.3 (PL 42, 553 ;CSEL 25-2, 856) i4 Preterea. Ornnis. .. : idern argurnenturn habctur Da mf. q.io n.ij Arist. Da caalo I t (268 a 9-13). i4 Omnis inequalitas unitatem : cf. Boethius Da Aritbma:ica I c.i (PL 63, I 1i3 B) sec. Thomam Da m?. 1.2 ug.4. 1 q.5

...

12

4. Preterea. Omne equiuocum reducitur ad uniuocum. Set exitus creature a Deo est equiuocus. Ergo oportet ante hunc ponere processionem uniuocam qua Deus procedit a Deo; ex qua trinitas personarum consequitur. 5 . Preterea. Nullius boni sine consortio potest zs esse iocunda possessio ; set in Deo est ab eterno iocundissima boni possessio ; ergo habet etemum consortium ; quod non est nisi diuinamm personarum, quia nuiia creatura est eterna. Ergo oportet 30 in deitate personas plures ponere. 6. Preterea. Quod Deus sit intelligens, ratione naturali haberi potest. Set e hoc quod est intelx ligens sequitur quod uerbum concipiat, quia hoc est ornni intelligenti commune. Ergo naturali 3s ratione cognosci potest quod sit hlii generatio, et eadem ratione amoris processio. 7. Preterea. Ricardus de sanao Victore dicit in I De T h i t a t e " Credo sine dubio quoniam ad quorurnlibet explanationem que necesse est esse, 40 non modo probabilia, uerum etiam necessaria argumenta non deerunt ". Set Deum esse trinum et unum est necesse, quia est etemum. Ergo ad hoc sunt etiam rationes necessarie ; et sic idem quod prius. 8. Preterea. Platonici non habuerunt notitiam 4s de Deo nisi per rationem. Set ipsi posuerunt ad minus duas personas, scilicet deum patrem, et mentem ab ipso genitam, que ornnium remm rationes continet ; quod nos de Filio dicimus. 50 Ergo ratione naturali potest pluralitas personarum cognosci. 9. Preterea. Philosophus dicit in I Celi et mundi " Per hunc quidem numerum adhibuimus nos ipsos magnificare deum creatorem ". Et sic idem ss quod prius.
zo

io. Preterea. De Deo nuiiatenus in statu uie possumus cognoscere quid est; set solum an est ; cognoscimus autem aliquo modo Deum esse uinum et unum, quia per fidem ; ergo hoc non pertinet ad quid est Dei, set ad an est. Set an est 60 de Deo possumus ratione naturali ostendere. Ergo et Deum esse trinum et unum ratione naturali sciri potest.

Set contra. Fides est de non apparentibus rationi, ut patet He. XI. Set Deum esse trinum et 6s unum est articulus fidei. Ergo ad hoc uidendum ratio non sufficit. t . Preterea. Omais ratio naturaiis ex primis principiis naturaiiter cognitis efKcaciam habet. Set Deum esse trinum et unum non potest deduci 70 ex principiis naturaIiter cognitis, que a scnsu accipiuntur, cum in sensibilibus nichil simile inueniatur ut sint tria supposita unius essentie. Ergo Deum esse trinum et unum non potest sciri 7s per rationem. j. Preterea. Ambrosius dicit " Michi impossibile est generationis scire secretum, mens deficit, uox silet non solum mea set et angelorum ". Ergo ratio naturaiis non sufficit ad cognoscendam generationem diuinam et per consequens nec trinitatem 80 personarum. Responsio. Dicendum, quod Deum esse trinum et unum est solum creditum, et nullo modo potest demonstratiue probari, quamuis ad hoc aliquales rationes non necessarie nec multum probabiles a5 nisi credenti haberi possint. Quod patet ex hoc quod ,Deum non cognoscimus in statu uie nisi ex effectibus, ut ex predictis patere potest; et ideo naturali ratione de Deo cognoscere non possumus

o a = F*L4V*W* P = VUP81TIV1Bo' zo Preterea] Item V P zz Ergo oportet iin. p L c o ~ ~ q u i t usequi+ r] F*L4 25 Preterea] Item V* p 30 in deitate om. p &iute p I m p17 dite L' diuinitate V*Bo'O pemnas plurcs inr. L4 (3 31 Prrtcrea] Item V* quod sit P"] om. rr). jz habcri potest h. @(-Boa) 34 commune unte omni p 35 cognosci poteat iin. p(-VU) 37 Preterea] Item V* p dicit] parr Trinitnte L4 om. V* p 38 I ] libro V* p(-Boa) 40 uenim) immo p(-W) . t Bd u 41 h t ] &esse p 43 etinm L'] et P* om. V*BolQ p et...prius om. P 4s Pmerea] Item V* (3 non habuerunt post Deo p dtiam] wgnitionem p(-VU) 49 & Filio dicimua iin. P 50 Ergo] et di. p 52 Prmren] Item V* P I] libro L' principio p(-W) jz mundi] quod uaif. 56 Preterea] Item V' 53 Per om. P* p(-Tl'sP) nos i] on. Bole pTla nosmet i p(-pTla) 56 n~+tenus] nullo modo P 61 Deo] ipso P ntione naturali inr. Boa0 p osrcndere] uel cognoscen 60 esP] ipsius uaif. d.ii cognoscere (pre- P) P " 62 ratione naturali im. P(-VUV') 68 Preterea] Item V' $ 76 Preterea] Item V P dicit om. P 78 ct] om. L'V* P"1' d a m Bo10 W 79-81 ntio.. ersonuum] etc. P .p 83 solurn] soiummodo P 84 dcmonstcatiue] demonsaationem P &one V* 88 predictis] d i d s p 89 ratione] cognitione P

zo Preterea. Omne : idem ugurnentum habctut DI wht. q.io a.ij ug.3. z j Preterea. Nullim... : ugumentum simile habcw DI m?. q.10 a.13 ug.6, I Pms q.32 a.1 arg.2. Cf. Guill.' Altiss. Swma awea I tmct.j c.j n.i (ed Ribaillier p. jo), S w m a fr. Al~xan&i I pars 17 (od 16 . Qumcchi p. 122) et Bonavenrura Snpr S~nt. d.2 art. unic. q., ug.1 (ed. Qumcchi p. 53) ; v. c a a m Richudus a S. Victore DI Trin. J i i c.3 I (PL 196,917 ;ed. Ribaillier p. 138). 25 Nullius boni...p ossessio : c . Senea EpNf. d h i i i m I 6 4 '' nullius boni sine socio iucunda possasi0 f cat j i Preterea. Quod Deus... : idem argumentum habcw DI m?. q.io a.13 arg.10. 37 Preterea. Riardus... : idem argumennun habew I Pmf q.32 a.1 arg.2. f 45 Platonici : c . infra iin.170. j8 Rich. a S. Victore Ds Trin. I c.4 (PL 196, 892 C ; e d Ribaillier p. 89). 52 Preterea. Philosophus... : idem ugumentum habcw I Pms q.jr 1.1 ug.1. Arist. Ds rado I z (268 a 1 4 , Gcrardo Cremon. interprete (ALCodices P- prior p. 129). 65 Hebr. i i, i. 76 Ambrosius Ds fidr I c.10 n.64 (PL 16, 543 B [565 D] ; CSEL 78.28). 88 predictis : supn a.2.

...

".

90
90

SVPER BOETiVM DE TRiNiTATE

95

nisi hoc quod percipitur de ipso ex habitudine effectuum ad ipsum, sicut iila que designant causalitatem ipsius et erninentiam supra causata, et que remouent ab ipso imperfectas conditiones effectuum. Trinitas autem personarum non potest percipi ex ipsa causaiitate diuina, cum causalitas sit cornrnunis toti Trinitati ; nec etiam dicitur secundum remotionem. Vnde nullo modo demonstratiue probari potest Deum esse trinum et unum.

i . Ad primum ergo dicendum, quod ea que in creaturis sunt plura, in Deo sunt unum secundum rem ; et ideo quamuis in quolibet ente creato inueniatur aliqua trinitas, ex hoc tamen non potest necessario concludi quod in Deo sint 10s aliqua tria, nisi secundum rationem; et hec pluralitas non sufficit ad personarum distinctionem. 2. Ad secundum dicendum, quod perfectio ternarii inuenitur in Deo etiam secundum essentie i10 unitatem ; non quod ipsa essentia numeretur, set quia uirtute continet omnis numeri perfectionem, ut dicitur in Arismetica Boetii. 3. Ad tertium dicendum, quod etiam remota distinctione personarum est equalitas in diuinis, 115 secundum quod eius potentia sue sapientie adequatur. - Ve1 potest dici quod in equalitate est duo considerare, scilicet pluralitatem suppositorum, inter que attenditur relatio, et unitatem quantitatis, que est ratio equalitatis. Reductio i m ergo inequalitatis ad equalitatem non fit ratione pluralitatis suppositorum set ratione cause, quia sicut unitas est causa equalitatis, ita inequalitatis causa est pluraiitas ; et ideo oportet quod causa equalitatis sit ante causarn inequalitatis, non quod 121 ante queiibet inequaiia sint aliqua equaiia : alias oporteret in ordine numerorum esse aliquid ante unitatem et dualitatem, que sunt inequalia, uel in ipsa unitate inueniri pluraiitatem. 4. Ad quartum dicendum, quod quamuis ornne

io0

equiuocum reducatur ad uniuocum, non tamen 180 oportet quod generati0 equiuoca reducatur ad generationem uniuocam, set ad generans quod est in se uniuocum : in rebus enim naturalibus uidemus quod generationes equiuoce sunt priores generationibus uniuocis, eo quod cause equiuoce 135 habent infiuentiam supra totam speciem, non autem cause uniuoce, set solum supra unum indiuiduum ; unde sunt quasi instrumenta causarum equiuocarum, sicut corpora inferiora corporum celestium. 140 5 . Ad quintum dicendum, quod ex hoc homo non potest habere uitam iocundam sine consortio, quia non habet in se unde sibi quantum ad omnia sufficiat ; et propter hoc animalia que habent in se singula unde sibi sufficiant, consortium uite non 141 requirunt, set sunt solitaria. Deus autem maxirne est sibi sufficiens ; unde remota distinctione personarum adhuc manet in eo sumrna iocunditas. 6. Ad sextum dicendum, quod in Deo idem est intelligens et intellectum ; et ideo non oportet 150 quod ex hoc quod inteliigit ponatur in ipso aliquid conceptum realiter distinctum ab ipso, sicut est in nobis. Tihitas autem personarum requint realem distinctionem. 7. Ad septimum dicendum, quod intellectus i55 illius uerbi apparet ex hoc quod sequitur " Quamuis contingat nostram industriam latere Omnia ergo necessaria in se ipsis sunt uel per se ipsa nota uel per alia cognoscibiiia ; non tamen oportet quod ita sit quoad nos. Vnde non pos- 160 sumus ad omnia necessaria probanda secundum nostram industriam rationem necessariam inuenite. 8. Ad octauum dicendum, quod Platonicorum positio nichil facit ad propositum secundum rei ueritatem, quamuis uideatur facere secundum 165 uerba : non enim posuerunt Platonici quod illa mens esset eiusdem essentie cum deo patre, set quod esset quedam aiia substantia separata, ab ipso procedens, et tertiam ponebant animam mundi, ut patet per Macrobium. E t quia omnes i70

".

o a = F'L'V1Bo'O @ = VaPi'TIaVsBo' 90 hoc om. p i] eo P 91 illa] ca P 92 ipius] eius @(-Boa) sm. Boa 95 ausalitas] ipsa p a m . p 104 necessuio] -:e non m' 97 remotioncm] tanmm a d . VV' p too ergo] om. VU iginu P v necessarie p r t concludi Boa io6 personarum distinctionem inr. P(-Boa) I ro quod] quia L' P quidern pBolV quidem quod sBol0 115 potentk..snpientie] sapientia...p otentie @ 119 d o ] causa ct p a m . L' adequahu] cquanu p 118 relatio] equaiitaa V' p causa p izo ergo] iginu p izz unieas] equalitas p equalitatis] plualimtis @(-TI? iaeqdcntis...p l d i t u ] -tu...tatis L'V1 P(-V'') 123 causa est P*] im.cet. 13I reducanu p ~uniuocam p f 132 genuationem om. @ 134 priores] plures P(-PTI'W) p i u s pTIa i36 supra] super L P ' ' 147 est] om. P* mte maxime V* T11 148 suiocunditas im. p 1 5 1 ipso] eo p 153 autcrn om. pL4BolQ requirit] respicit p realem distinctionem im. p i57 contingat om. P 159 ipsa om. \n P i66 Platonici om. V' p i66 illa] ista P(-Tl3 168 ab ipso] a prima p
i i z Boethius De m'I6me:ica Ii c.8 (PL 63, i 123 A). izz unitas...p luralitas : c . Arist. Mrlipb. V zo[i.~l f (io21 a i z ;AL XXV 2 p. 104) sec. ThoCon:. Gent. I c.62. l'raiwr <L rain: Tbomar d'Aqttin, Lounin-Paria 1963, c.7 i29 Ad quarturn... : c . Th. Lin, LI rmpr céler:er f 143 non habet sufficiat : c . Arist. Etbic. I 9 (1097 b 8-11 ; AL XXVI i-) p. i j o ) f i56 sequinu : Rich. a S. Victore Da p. 149 sqq. Trin. I c.4 (PL 196, 892 C ; ed. Ribaillier p. 89). In 170 ~Macrobius romnium Scipiair I c.2 n.14-i6 et c.6 n.zo.

...

maxime respicit effectus quos illi non cognouerunt. Dc rh. 296 . . Ad decimum dicendum. Guillelmus Altiss. P e a w Lomb. ioiz-ioi 3 . Glorra Petri Lomb. I d. i.g. @(-Vb) ipso om. P(-Bo? sit owr. V aliquorum Belo illorum p ' i81 non] autem d. ijzg A) . sunt una eius simplex essentia. Tbeologia ' Srbolmium ' (PL 178.23 (PL 41.Ve1 dicendum. non tamen an sit trinus et unus. set quia ternario sacrificiorum et orationum ab antiquis honorabatur. que Spiritui sancto appropriatur. 179 cornrnuniter : Glorra Pctri Lomb. non quantum ad propria . Dei X c.CCM iz. Smma m a 111 tr. P(-Bd) wgno~ceret] cognorUt P(-Bol) wgnoscat Boa i98 non autem] qui non cognoscit P an om. i n9 . V U p P eius simplex] et simplex eius V' p(eiua om. i (PL 41. i8 ex August. Peuus Abaelardus Tbeohgia Cbnrlirao ' Smmi boni ' I c. P 197 si om. non autem an in ipso sit omnipotentia. i. V"Bo'* ne i94 eorum] aliorum Vu ipsorum P7Tl' illorum V' (rum im. ARTICVLVS 4 g1 175 t80 185 substantias separata5 deos nominabant.zg n.604 . set 190 ea que in ipso sunt unum. F * 18. 234) .to (ed. I 1 4. in Exod. 9. CCL . CSEL 28-3. Bo') 195 solum om. in Rom. ut dicit Agustinus X De ciuitate Dei. CSEL 40-1. Bo' i82 sancto om.8 q. i77 ne: e m r jUs Parisiis repr* batus anno 1241 (Cbmtu/arirm I p. CSEL qo-i. quod omnia que in Deo sunt. Quaracchi p. Ad nonum dicendum. Bonavennira Swpa Scnt. 450). 174 anima enim mundi : Platonicos animam mundi intellexisse Spiritum Sancturn docuit e. 18-19 a) . 76). Q m c c h i p. 200 = ~ * L & V * B Op = v~*P~'TI'V%O* ~O i71 norninabant] uocabant p 1-15 aliorum] om.79 . 20 (PL 191. 171). FS i72 August. bonitas autem.25 (PL 34.3. 300 . ideo dicuntur in tertio signo defecisse. 484) et c.5 (PL 178. i 328 CD) . q. Inde est quod in statu uie de nullo eorum possumus cognoscere quid est. 307 . sicut communiter dicitur.Bd 194 I d l et pmm.1 (ed. CCL 47. propter ternarii numeri perfectionem. P(-Bo3 m. 177 in teai0 signo defecisse : cf. Et sirniliter potest ratione naturali s c i i an Deus sit. Glorra ordin. Boa) i9i in 192 sunt] mte in int. i 144 .4 ad z (ed. in Rom. 8. et propter hoc intellectus noster potest appreendere unum istorum sine altero. id est in cognitione tertie persone. 105) . inde est quod has dicebant tres deos. istorum] illorum L'V9 P(-&') ipso sunt im.3 a.anima enim mundi non est nexus aliorum duorum secundum eos. . 20 (PL 191. . quos] quun FSL' i85 intendit] intciiexit P" e-t] est V' sit P i90 sunt'] port essentia L'V' P(-VUpP7) om. set solum an est. unic. et 195 contingit quod cognoscatur an est unum eorum et non alterum. 304. CCL 47.. quod cognouerunt duas personas quantum ad appropriata potentie et sapientie. Smtnfi<rr I dj C. in intellectu nostro sunt multa . quod Aristotiles non intendit dicere quod Deus esset magnificandus ut trinus et unus. 100) . Alexondti I n. 496). i 2 c. sicut Spiritus sanctus Patris et Filii -. Qnaertirz in Heptat. R i b a i l k p. io. sicut si aliquis cognosceret an sit sapientia in Deo.P(-Bo') tamen add. P 19.CCM iz.QVESTIO i . Summafr. Quia tamen non ponebant aliquid Spiritui sancto simile sicut Patri et Filio.

. I Prol.. p diuina ialr sint V* 8 u e b & pozr sint t" P -Wdo P(-VUpTP) om. 27.hus tua :cf. non. Preterea. Set Deus in intinitum distat a nobis. ". 3. in &g..26 ai (PL 76. Cum ergo pcrscrutatio sit quidam rationis motus in id quod perscrutatur. i197 C). Nullus mouetur ad infinitum. ut Philosophus dicit in I Celi et mundi . bisr. Eccli. L i k r 37 Dionya.i 1. I Prol.id est 40 ' ipsum siientium est laus tua Ergo debemus a perscrutatione diuinorum siiere.65 (PL 16. Ergo non licet rationibus de his que sunt fidei perscrutari. c. 11 hom.dicitu on.dcbeom~l P & . z j Prdmomm irula brbrairirm mcrl:#m (PL 2 8 . 30 Gxegor. zz. L' P io ugumenando P ] arguendo L4V*Bo10 wpdo V" 7 obscuris et nouir im. P 31 ocrnue] in ocauir p(-VCIl') h oc~pua Tis in oct. pTI1 i i et fuerial etc. i Parail. P 37 Super.. i9 Preterea. CSEL 78. L : t3 inuestignre] inquirere p 4 Preterea] Itcm V* dicit pmi loqP 27 di~uterc] scire L' p 28 nichil] nec aliquid P 29 licet. 6. 357). '..i a. Et circa hoc queruntur quatuor : primo utrum diuina liceat inuestigando tractare . Pena non infertur nisi pro culpa.secundo utrum de diuinis possit esse aliqua scientia . tertio utrum in scientia fidei.13 § g (PG 3.5 :I Parr q. V*Bo10 P 43 hnis] termini P 48 motua] m& rntionis @(-W) quidam Bd 49 qud. xxv " Persuutator maiestatis opprimetur a gloria Ergo persuutari ea que ad diuinam maiestatem pertinent est iiiicitum. ART. Epir:. 2 secundum littcram Iuonimi : Hieron. .5 =g. P ntri L' Bd jz Me] et spe a P & .< QVESTIO Deinde queritur de manifestatione diuine cognitionis.. hnbenir Snper Sm:.. Justiniani f.143 C [366 A] . P 44 in om. 340 B).8. ci. P(-Bo') on. B ' o i3 fidci sunt im. Moyscs M i Duw mnhmwm I c. Preterea. 39 Pa. 4. licet scire quod natus sit. 64. IZZO . litteram Meron.84 (PL 16. iojg). et precipue ea que fidei sunt. 111 Altiora te ne quesieris. Scoto interprete (Dion. P(-Bd) in gloria B d i7 perscrutari illicitum] etc. k mus] debunus FsVa 50 est quod dicitur] om. " Fides non habet meritum cui humana ratio prebet experimentum Set malum est meritum fidei euacuare. . 7. Deus ".1 a.. Set sicut dicitur Prou. Set contra est quod dilltur I Petti IIr "Parati semper ad satisfactionem omni poscenti uos rationem de ea que in nobis est fide ". 149 n. SECVNDA > 5 <Articulus primus > io 1s 20 2s Ad primum sic proceditur : uidetur quod diuina inuestigare non iiceat argumentando. I Prol. precipue requiritur fides.. 16 Prov. Ambrosius dicit " Toile argumenta ubi fides queritur Set in diuinis. P .i a. Omnis honorificentia Deo debetur. iiceat rationibus philosophicis et actoritatibus uti .penauth] etc..28). secundum litteram Ieronimi.. : idem ugumcnnun & c S n p S W .8 ug.1 a. P i 5 P r c t ~ Itan v P ] 17 a glorb] om. 2. ". 23. 3. uidetur quod diuina perscrutari non debeamus.1. P 6 philosophicis (-Ma P ) ] philosophie P cc naoriatibur m. quarto utrum sint obscuris et nouis uerbis diuina uelanda. Preterea. et huic consonat quod dicitur in psalrno.. Preterea. Ergo in hac materia non licet per argumenta ueritatem inuestigare. 548 B [$?o D] . Sicut dicit Gregorius in Omelia 30 octaue Pasce... q. qui non 45 inuenitur in inhnito. i9 Ambrosius DeM I c.inuestigue] ergo etc P 30 Preterea] Itan V P : Sicut dicit on.. I Peu. ' tibi silentium laus '). Ambrosius dicit de generatione diuina loquens " Scrutari non licet misteria 'C ".3 a bw d 44 Arist.. Preterea. et maxime circa Trinitatem. supema.CSEL 56.38 (ed. P i9 Pretcrea] Itan t" P dicit om. : idem ugummnun io Eccli. DI rmfo I i 3 (274 b i i-i 3). . et foruora te ne scrutatus fueris Set diuina maxime sunt homine altiora. P zo et on.36-37). q. P 39 in pankno] unde pr.+.. " Tibi siiet laus. Set hoc non potest esse nisi ea que sunt fidei argumuitis so o a F*L4V:Bdo = VUPIPTI'VIBO' z circa hoc om. Vu 31 Pasce] p c h e F*V: 33 mcritum Mei im.quia omnis motus est propter consequtionem finis. ".. 1 (PL 22. non licet Ergo eadem discutere quomodo natus sit ratione nichii eorum que ad Trinitatem pertinent licet argumentis inuestigare. Dc rmf. P 3s -1 h PP 43 Pretereal Itan V p 36 undc] ut P 41 debemus. que est de Deo. P 53 esse] om. 50 Sed contra.. i i74 C [i236 C]). 5 . 15 sec. 3. unde dicit Dionisius in &e Celestis ierarchie " Super nos secretum silentio honorificantcs ".13 n. ". I Pmr q. Ergo huiusmodi scrutari non licet. 4 Ambrosius D# JM I c. L4 21 pirdpuc m. am 40 id est. silere] etc. Hoa.io n. q. CSEL 78.. : Super Sen:. 35 Set secreta per silentium honorificantur . Preterea.

X t i (i 177 b 3 1-94 . L* p p-. Etbic. quod ratione potest inuenire. ut aliquis sic scrutetur diuina. p io5 quun. set si etiarn in minimis considerandis i i r aiiquis modum sue capacitatis escedat. .1 a. c. 4.5 seci c. P* ex primo L' sulicet Bol0 88 scilicet] uidelicet FS om. dum scilicet aliquis hoc solum uult credere. * 66 Preterea] Item V p a nienter] in conscquentia FsV* inconuenientia Belo inconsequenter VVTl'VBoa 67 duo] om. Vt dicitur Tit. de facili incidit in errorem. 324).. quod iiia iio dicuntur hornine altiora.. tanto magis perficitur.. Agustinus dicit in I De Trinitate " Adiuuante Domino Deo nostro suscipiamus et eam quam flagitant rationem. Responsio. 822 . Et sic idem quod prius. I. 78 Arist.. unde aliquid est ultra modum unius. V U u a d a t ] ucedit L' p 120 recedunt] discedunt @ i23 suutenir diuina im. 3. quod non est ultra modum alterius. P B o s homo p-. qua scilicet aliquis sic diuina perscrutatur. Boxe t13 homo] om. Agustinus Contra Felicianum : " Quia non nimis inconuenienter duo ista discerni~. unde ioo Hylarius : " Credendo incipe ". V' homo okd..13 (PL 109.repelli] hoc non potest fieri P 60 in his uti] etc. (PL 17. hic supra. 781 D). unde dicitur Ro.. unde Glosa ibidem dicit " Heretici duobus modis fiunt. fateor sequturum quod ipse probaueris '*. ut intellectus contemplationi et ratio inquisitioni diuinorum uacet. set in quantum contingit immortale facere. 28. Tiai" 88 Primo] om.quia his que sunt digniora quanto homo magis seruato suo modo intendit. Set contradicentes fidei non possunt repelli nisi argumentis. 7. Preterea. in Eccli. Ad primum ergo dicendum. P(-Va) dum okd. a = F*L4V*Bo10 @ = VUP*TITI'V*Boa 54 persuutentur] emur VBol* 56 Preterea] Item V @ 57 a q u k i t ~ r peninet L4V ] i m. . Dc Trin. I Prol. i.sobrietatem] etc.io (PL io. q. quod Trinitas sit unus Deus ". et omnia facere ad uiuere secundum optimum eorum que in ipso. et Hylarius dicit "Ne te inseras in iliud secretum et archanum inopinabiiis natiuitatis.. 117 Glorsa ordin. 1158). Thapsensis Dc unitate Trinitati~ (PL 42.hoc autem illicitum et presumptuosum est. Preterea. Ergo in his que sunt fidei argumentis oportet uti.2 i04 Rom. p i 2 5 q w i t u r fider ini. 10%Hiluius 1. quasi ad hnem compreensionis peruenturus. " Tripiiciter autem contingit in hoc peccare. iz. p F * post rnagis p iiq modo] or& P tanto] necessario @(-TI1) i15 pefiitur] pethcit ucl p-. n Ps. 2. quod perscnitasi est quasi ad hnem scnitari . percurre. non fides rationem. 22 ex Rabano Commmt. secundum iiiud psalmi " Michi adherere Deo bonurn est Et ideo Philosophus in X Ethicorum excludit dictum quorundam qui dicebant quod homo non debeat se intromittere de rebus diuinis set solum de humanis. <C ". p w . Ad secundum àicendum. CCL lo.15 60 65 70 perscrutentur. 3. Dicendum.c. Ergo rationibus de Trinitate potest homo perscrutari. " Secundo es hoc quod in his que sunt fidei ratio precedit fidem. quod cum perfectio horninis consistat in coniunctione ad Deum. 58 C .2 (PL 42. I c.]advitatu F* admittatur Bo10 w. CCL 62.. 31). L'V @ (rf. I1 n. quasi ea perfecte compre- ensurus . AL XXVI 1-3 p. 75 ". Box' 89 diuina rrnpr. ne te irnmergas. que capacitatem eius excedunt. @ n 64 d o a i b u pasl 58 contradicentes'. 9 sec. persiste Tertio ultra modum sue capacitatis ad diuinonun perscrutationem se ingerendo . p(-Va) i16 aiiquis] dum praem. line' Anbmriarkr' 56 Preterea. 360). XII " Non plus sapere quam oportet sapere. et horum presumptio arguitur Iob XII 90 " Forsitan uestigia Dei compreendes et omnipotentem usque ad perfectum reperies? ". P i06 dcuique] et infra pmm. PriJ p. CSEL 81-3. T # ) est] potest p 80 inuomirtcre post diuinis p 84 concingit] conucnit ( p h PUBoU) F"TlaBd 83 momlia] immortalia Belo sL4 p(-VaBol) 81 ad uiuere om. io5 unicuique sicut Deus diuisit mensuram fidei " : non enim omnes eandem mensuram sunt consequti . scilicet cum de creatore u d de creaturis ultra modum intendentes in errores incidunt et a ueritate rccedunt i2. ad episcopum requiritur ' ut sit potens exhortari in doctrina sana et contradicentes reuincere'. scilicet quod rationibus et actoritatibus utat. PBd0 ea rrntr sic L' "p io1 inupc] 89 pusautatur] scrutatur V* p go =I] x V* p i 91 omnipotentem port perfectum V 93 insens] infenu PT1' ucl inspice a L' inspice @ & . oportet quod homo ex omnibus que in ipso sunt quantum possibile est ad diuina annitatur. non que sunt digniora secundum naturam . p 61 Preterea] Itun V p homo V* p 64 de Trinitate] trinitatem p 67 k o a u c G n m Felicianum] in wliloquiis a @(+Boa) i . 72. sic dicens : " Oportet autem non secundum suadentes humana sapere hominem entem neque mortalia mortalem. : idem argumentum habctur Snpr Sin. Tit. 48).499 A [1261 . TF in hoc] hominem paem. cm$?.8 wd C. scilicet inquire. Iec..i 1. cum ratione premissa etiam testimonia non omittis. quod ubi queritur izr ". rum V*] om. 80 85 i. gj Hiluius De Ttin. Ergo perscrutatio per argumenta de his que sunt fidei est necessaria. cum debeat esse e conuerso. 3. p 87 concingit] potest P(-Tl3 om. 3. go Iob rcctiu i i. BoLe port irta V* Bo' 75 possibile 80 dcbtpt] dcbebat p(-VU) 75 annitatur srn)~.2. set sapere ad sobrietatem.om. 66 Agurtinur : revem Vigiliur 61 August. i04 dici. in Ercli. Preterea. Primo ex presumptione. Ad tertiurn dicendum. sumrnam intelligentie compreendere presumens. I Pan q. 99 set inteiiige incompreensibiiia esse. L' proficit p i i 5 si] port e t i m L4 VU om. I c.

Vt diatur in I Posteriorum. XII c. Boethius DI T&. Ad sextum dicendum. 119 Eccli.d. Set sapientia est diuinorum. qui querit scire 135 quid sit illa natiuitas.j qc. nec iterum meritum fidei euacuat. q. Preterea. 24) ut infra q.3 qc. 379) secundum Thomam I Pmz q. set quia quicquid de ipso dicamus uel inquiramus. 8 Damasc. Omnis scientia procedit ex principiis o a = F'L'V'BO~~ P = VUPT'IaV1Bo' i30 supema] porf misteria Boa0 diuina (port mistcria L') V 133 noh . non euacuat fidei rationem. sit] quia sunt] uel quid non sunt rrdd. non quod nichil de ipso dicatur uel inquiratur. 1012 . Set quelibet creatura mouetur ad hoc quod Deo assimiletur plus et plus quantum potest. quod non licet hoc 130 modo scrutari superna misteria. curn de diuinis possimus scire quia sunt. 11-13 Set De-.7 a.i a. non illa que ipsam modo debito sequntur. August. L' aw~rin p i68 quantum] qu?m L'Bol%P" 172 pus+quiw] proscquinir Bo10 TlaBoa 173 sempcr om. :Swpa Sen:. quia non cogit intellectum ad consensum. etsi non contingat aliquando. I1 n.2. superualebit adhuc ". 59 A . euacuaretur meritum fidei : quia iam assentire his non esset uoluntarium set necessarium. quod Deus honoratur 175 silentio. L' quid non 131 illa] ipsa L4Bol0P posaimus] -umus L9010 @(-VI) 136 scire] sol. in 3 qualibet scientia oportet de subiecto presupponere quid est. sL' destniunt P U~~] i44 probandum] probanda FSBo1O i46 his om. In qualibet scientia rauo precedit i r assensum : demonstratio enim facit in scientiis scibilibus assentire.48). 160 Dominum] &um F * P(-TI*) 161 s u p e d e b i t adhuc] etc.ij ART.10. (PL G. 2. I 18 (76 b t i . 171 Hilarius De Trin. 5 . Ad. P impossibilem (-bile P") P P I S C Idestruunt UCIprutm. i o Cuiuslibet considerare : d Atist. G. 7. Set de Deo nullo modo possumus scire quid est.. (71 a i j .. set potest haberi ad euacuandum ea que fidem esse impossibilem asserunt : quamuis enim ea que sunt fidei demonstrari non possint.(ed. Burgundione interprete (Bt 20). Da Trin. 4. quod cum Deus in *L infinitum a creatura distet. quod patet ex hoc quod sequitur " Licet scire quod natus sit.i. p 22 Preterea] Item Va P . M.. nulla creatura mouetur in Deum ut ipsi adequetur uel recipiendo ab ipso uel cognoscendo ipsum . ut ad eorum compreensionem intenti0 habeatur . Ad quintum dicendum. AL IV 1-4 p. Dei& I c. Preterea.4 (PG 94. : idem argumenmm habetur I Pmz q. q. et talis ratio non potest 140 haberi de his que fidei sunt.1 a. precipue que fide capiuntur. hoc ergo quod in infini. Peipcr p. P"Vs i48 similimdinibus] similibus P i j o in] usque p r m . 153). ut dictum est. et sic etiam humana mens semper debet moueri ad cognoscendum de Deo plus et plus secundum 170 modum suum.io (PL io.i G . port.L 4 i39 mnxnsum] aedcndum P sint (sunt TI') et P 136 sunta] sint P(-T13 138 cogens] agens FaL' pF' augens p(-pP") 139 ratio om. Ergo de diuinis. cum non fiat resolutio in prima principia que intellectu uidentur.2.. scilicet quod assensus fidei precedat rationem. . . scientia esse non possit. CCL 62.1 a. non licet discutere quomodo natus sit " : ille enim modum natiuitatis discutit. . P i j Preterea] Item V' etc. Non ergo scientia. I Prol. Preterea. nec partes habet in quas diuidatur. unde assensus remanet uoluntarius.7 arg. P .P I t . quod duplex est humana ratio : una demonstratiua. Arist. 22 Preterea : idem argumentum habetur Supar Stnr. 1 2 7 Preterea. 43. cogens intellectum ad consensum . 800 B). intelligimus nos ab eius compreensione defecisse. Ergo de Deo non potest esse scientia.1. Set in his que fidei sunt oportet esse e conuerso..2 ug. P i65 a g o ] igitur L4 p i66 a om. Set Deus curn sit forma simplex. etc. Ergo de Deo non potest esse saentia. AL IV 1-4 p. Ratio autem persuasoria sumpta ex aliquibus similitudinibus ad ea que sunt fidei inducta. . pF*L' P creatura] om. argumenta tolluntur que fidei aduersantur et eam precedere conantur. Ad secundum sic proceditur : uidetur quod de diuinis que fidei subsunt. Ad quartum dicendum. P . pL' -irimus Bo'OsL' 179 dicitu om.16s tum a creatura distat non est tenninus motus creature.p otest : cf. non tamen possunt demonstratiue improbari .2 ... 5 . Sapientia enim contra scientiarn diuiditur. tamen semper proficiet prodeundo ". quia non Ira facit ea esse apparentia. dI. 3. I pmz q.1 a. V* p potcst] possuat p(-~1%03 141 fidem] fidei FS esse om. Va uel cam destruunt rrdd. si autem talis ratio ad probandum ea 145 que sunt fidei induceretur. V* p(-Boa) 19-21 d e .. nec passionibus aliquibus subici potest.2 Parall. 4 sapientia est diuinorum: cf.1 a. non potest so esse scientia.3 lin. Preterea. Ad septimum dicendum. non quid sunt. unde dicit Hylarius "Qui pie infinita persequitur. ut dicit Damascenus. 177 dicnmus] prcdicunus pL4 dicimua W%L4 i58 inquiramua] om. Cuiuslibet scientie est partes et 10 passiones sui subiecti considerare. s c i e ~ l 17 nsscnrire] assentici F*Bol0 i o Preterea] Item V* P 14 de scientia] etc.. 4. @(-hs) 153 consensum] consencimdum @ i56 nichil de ipso i ~V* P . 32. XLIII 160 Glorificantes Dorninum quantumcumque potueritis. P 9 e=] habcri V' P 6 presupponere] supponere ante de p 5 Preterea] Item V' P Vt] sicut p in om. 5).94 SVPER BOETIVM DE TIUNITATE fides. CCL 90.6. 19 ut dictum est : a. P 141 euacumdum] -& n L' VU -mia V'BoLo p(-F'Tla) 140 fidei sunt inr. . unde dicitur Eccli. I Prol. .

. Set in his que sunt fidei intellectus non est principium set finis.. non discurrendo.. discurrendo de principiis ad conclusiones. 5 2 I Cor. 424). P 39 fidci sunt] fide tenennu ( 3 41 quod] quia ut P Agustinus dicit im. philosophiam primam scientiam diuinam dicentes . P 53 scicntia] P 56 necessario] notiom Va igno. Set 90 o a = FsLIVIBolQ P = V4sP*7TI'VIBo* 23 quisque] quilibet L* TIsBos unusquisque V' quislibet W 28 de. 1 1. Cf. I. Set articuli fidei. 6. et sic nobis cognoscibilia non sunt nisi per res creatas. neque ad principia per se nota resolui possunt demonstratione. 47-1 38 1s.. ut dictqm est.7. ".? senribilium] sensibilia FsL' Bo' 69 scicntiam* (om. p 34 Preterea] Item V P 38 v111 liii FV'Bo1O om. Et secundum hoc 65 de diuinis duplex scientia habetur : una secundum modum nostrum. P Set om. crt... dicit om.VV'P Hoc dicinu om. P qua] que FS P " T l ~ V 1 51 Preterea] Item V' P p Apostol us. 35 ex intelkctu. quia per scientiam apparent ea que in scientia traduntur.q uwi conclusiones : cf.5 c. Leon. ut dicit Philosophus in VI Ethicorum. i. 23 ' quisque probat audita ' : cf. (ed. Preterea. P 87 tradidemt] tradunt F'V' 91 suum om. ut ipsa diuina secundum se ipsa capiantur.1 n. 115) et I Parz q.Vu existim. Vi 6 (1141 cipia. 70 diuinam lin. pTls ignotiom ref. roboratur Ergo de his que sunt fidei est scientia. quia ex intellectu principiorum uenitur in scientiam conclusionum. P 86 scientisi*om. DI Trin. . AL XXV 2 p. 8 . qui sensibilium principia accipit ad notificandum diuina. tamen a Deo cognoscuntur et' a beatis secundum modum suum. et quamuis secundum modum suum non cognoscantur a nobis. Dicendum.6 1. capud omnium 51 Responsio. Commmt. AL XXVI 1-3 p. Etb. i04 D [i07 A] . in I z a k I11 (PL 24. io. gignitur.58 a. que est scientia fidei. Vi i[i] (1026 a i9 . dicit " Set non omnium est scientia ". lineram Veteriz Latina.. Et sic idem quod prius. VII. Fides est de non apparentibus. Vi 5 (ed. et sic de diuinis philosophi scientiam tradiderunt.. Peiper p..25 30 35 40 per se notis.. dicentes : cf. Altiss. i . P 5 2 I FS] om. ita nos ex his que per fidem 80 capimus prime ueritati adherendo.. I P m q. L' P sic] primo P 84 principia] prima prrrrm. Ergo de diuinis que fide tenentur non potest esse scientia. Poztrrimum I 3 et 7 . P 32 in scientia] per scientiam p &. que ad ueram beatitudinem ducit. qui sunt prima principia in fide. Hieron. 30 Fides. P 65 secundum hoc] sic P 67 qui] que. alio modo ex natura ipsonim. 93 M s t . set fit nobis in statu uie quedam illius cognitionis participatio et assirnilatio ad cognitionem diuinam. 103.1. Ergo de diuinis que fide tenentur non potest esse scientia. in quantum per fidem 75 nobis infusam . t. io. Et sicut Deus ex hoc quod cognoscit se cognoscit alia modo suo. Sent. 7 ut diaum est : 8. 169) et i& p. 9 sec. quia ut dicitur Ys. 117). loquens om.4. diuinorum notitia dupliciter potest estimari : uno modo ex parte nostra. V' m liq.. quarum cognitionem 60 a sensu accipimus . Apostolus de cognitione fidelium loquens. S m m a w e a IV tr. 41 August. CCL 50 A.3 (ed. 84 quasi prinf 83 discurrendo conclusiones : c . non sunt huiusmodi : quia neque sunt per se nota. set quia se habet ex additione ad scientiam : est enim sapientia. x " Dedit ilii scientiam sanctorum ". 47 Sap. Preterea. 239). L'Bo'Q P(-TI'Bd) P(-Bos) fidem Boa 83 discurrendo] scilicet pram. " Nisi credideritis non intelligetis Ergo de diuinis que fidei sunt non potest esse scientia. Ad primum ergo dicendum. I Cor. 7. id est simplici intuitu.1 p. ". a 18-20 . 45 50 Set contra est quod Agustinus dicit XII De Trinitate " Huic scientie tribuo illud tantum. que ' quisque probat audita '. defenditur. 267 lin.. . aut ex principiis que ab his fidem habent. L' 53 V' 38 non intelligctis] etc. Arist. 19. Hebr.V* 60 per res a c a a s ] ex creaniris P 63 et om. inheremus ipsi prime ueritati propter se ipsam. Hoc idem uidetur per hoc quod dicitur Sap. et aiia quasi condusiones. ut sic ipsa que fide tenemus sint nobis quasi principia in hac scientia. Boethius DIkbd.i 1. quod de alia intelligi non potest nisi de ea qua sancti ab impiis discernuntur . 58 e s t i m i ] cxtim. C W 73. 46 Preterea] Item V' P(-TIs) 48 quod] quia V1 @(-TI3 47 sanctonun] id est fidei d. Preterea.1 ad 5. P 88 procedat principiis im. Thomas &p. Preterea. 3. scicntia] m. VIII.. conclusionum : cf. . P 30 Preterea] Item V' p Set om. Ribaillier p. que quidem perfecte in statu uie nobis est impossibilis.V* T13 exstim. Tls) diuinam] im. 106. L'V1 P . Ex quo 85 patet quod hec scientia est altior illa scientia diuina quam philosophi tradiderunt. et sic ipsa sunt ex se ipsis maxime cognoscibilia. 349). &. hoc autem de diuinis contingat. Belo quod P 80 pu fidem] fi& 74 assimilncio] usirnuiatio L' TI*Bos 73 impossibilis] impossibile Bo'o P nobis*] in praem. VUP'Bo* 72 quel om. Set scientia est de apparentibus. P concludantur] damus et loquitur de cognitione fidelium L' duntur Bo'o V"P' cognoscuntur V* Bo* 56 del in V' P 57 de scientiam FS] quod de diuinis potest esse scientia crt.4 9. alia secundum modum 70 ipsorum diuinorum. quod cum ratio scientie consistat in hoc quod ex aliquibus notis alia necessario concludantur. lib. 8. Guill.sciuitia] etc. Mttapb. Etbic. rectius XIV c.3 (PL 42. constat de diuinis esse scientiam. VI P 93 in om. uenimus in cognitionem aiiorum secundum modum nostrum. 2. cum ex altioribus procedat principiis. apparentibus : cf. quod sapientia non diuiditur contra scientiam sicut oppositum contra suum oppositum. quo fides saluberrima. Cuiuslibet scientie principium est intellectus. 99) ut i& q. 7.... 7..

quod apparentia i y r scienue procedit ex apparentia principiorum. Mfapb. (rf. Viaore Dirhrcdinm I1 c. quia sicut per quid est distinguitur res ab aliis. &t. qui de his creditis certitudinem per inteiiectum habet. I Pmr q. set non semper proximum.g. Pri/. Articuli autem fidei in hac scientia non sunt quasi condusiones. I r [ ~ ] (982 a 17-18 . 7. quando cause cognoscuntur per suos dectus.sicut Philosophus in I V Metaphisice disputat contra negantes principia. set quasi principia. Prif. 5 .135 dui-itur ab impugnantibus. curn ex eis procedat. I j[j] (983 a 6-7) sec. V p(-V") i61 apparere alia i w .. et per hunc modum scientia de qua loquimur non facit apparentia ea de quibus i 6 0 est fides. scientie uero nomen aiiis inferioribus relinquitur. set sicut a principio primo ab inteiiectu 170 superioris scientis. Ad secundum dicendum. quod partes subiecti in scientia non solum sunt intelligende partes subiectiue uel integrales. cum omnia huiusmodi non tractentur in scientia nisi in quantum habent ordinem ad subiectum. Ad quintum dicendum.. set ex eis facit appartre alia per modum quo de prirnis certitudo habetur. ea que sunt per se nota in scientia quam iso Deus habet de se ipso. quod sicut supra dictum est. quod presciatur de eo quid est.et sic non oportet ad hoc quod de diuinis scientiam habeamus. PrY. V* p principium proximum im. p. et ideo ista scientia altissima. 3. unic.1 a.. Buttimer p. quoniam scientia non facit apparentia principia.b 3 . h i n . 106 supra : q.2 ad 5 . quod ctiam in scientiis humanitus traditis sunt quedam principia in quibusdam eamm que non sunt ornnibus nota. supplet locum in scientia diuina cognitionis quid est. siue habitudines ad aiiquas res . [6-i5] (100s b 3s io11 b 27. io2 nrchitectoru :c f . p. I i[i] (981 a 30. supponuntur in scientia nostra. .21 (PL 176. sicut in artibus mechanicis sapientes dicimus iiios qui aiios regulant ut architectores. Et sirniliter huius scientie principium proximum est fides. Ad septimurn dicendum. Ad sextum dicendum. propter quod etiam dea scientiam dicitur in principio Metaphisice. 66 sqq). Hugo a S. 6. et manifestantur per aiiquas similitudines. Et hoc modo se habent articuli fidei.6. Et secundum hoc scientia diuiditur contra sapientiam sicut proprium contra difliniuonem. Metapb. I c. N 7-12 1 19 pmes subieniue uel integrales :cf.. Metapb. non 140 autem ratione demonstratiua probantur. ~ i e n t i sordi:cf. siue negationes.diuina] in diuim sdcntia locum V* @ 121 dicunnir] sunt @ iq ordinem] ordinari Subiectum P i q dicuntur] dicimus @(-Boa) 127 et om. 19) 160 loquimur] nuac p-. j 8 ) $14 col &o pTIeBo' locum. set sequitur assensum principiorum. ad cognitionem diuinam : quia. 9). set paaes subiecti dicuntur omnia ilia quorum cognitio requiritur ad cognitionem subiecti. p. et taiia muita de Deo probari possunt. dectus cognitio supplet locum cognitionis quiditatis cause..W scitis Bo1° scicntiis utl praem. quod in qualibet scientia sunt aliqua quasi principia et aliqua quasi conclusiones.. . sicut in scientiis subaltematis supponuntur et 145 creduntur aliqua a scientiis superioribus. AL XXV r p. set primum est o a = F*L'V@BO~~ V*P*TPV*Boa @ 96 principio] primo L* p(-VU) io2 architeaom] archi"' L' @(-TI9 Mhi-05 p h TIs iog cause] esse rerum L' rerum @(-Boe) rei B o a i i i oportet] quod a & V* @ i15 col deo C" T I e W (rf.96 SVPER BOETIVM DE =Ai73 scientiarum. sicut medicus credit phisico quatuor esse elementa.i a. - . set opoaet ea supponere a superiorib'us scientiis. Ad tertium dicendum. Passiones etiam dicuntur quecumque de aliquo probari possunt. que ornnes aiias regulat et ordinat. Va isz aeduntur] uedimus L* d n i r V p (rf. h i s t . sicut principia naturaliter nota per inductionern. Iacobi (AL XXV 1-1 a p.. AL XXV 2 p. VeBo1O V* 132 condusionum] condusionir @(-P)mgnitionii P $40 demonstfatiu] dctenninatiua P * 146 scicntiis superioribus] superioribus scientiis iubaltcmantibw @ i h ] huiusrnodi @ 147 s a e n t i b ] Wentiis V* T1. sicut patet in scientiis subalternatis : quia eamm conclusiones sicut ex proximo principio procedunt ex fidc eorum que supponuntur a superiori scientia. et illa non sunt per se nota nisi superioribus scientibus. 11-11 q. io). ed. e. cf. Ad quartum dicendum. Sapientis autem est ordinare . 2. et creduntur ei nobis hec indicanti per suos nuntios. que requiritur in illis scientiis que sunt de rebus que per se ipsas cognosci possunt . regulans ornnes alias in quantum de aitissimis principiis est. V g o 1 0 P P* eorum Belo p 171 cmitudinem] port intellcctum V* parr h a k t p - ~ ] nnte 96 Arist.AL XXV 2 p. Ratio ergo que inducitur in scientiis precedit assensum conclusionum. set ex hoc quod apparent principia facit apparere conclusiones . 4. irnrno 165 aliquando est fides principium proximum scientie. et ex principiis naturaiiter notis. ita per hoc quod scitur quid non est. ioo d b u s mechnnicis : 99-105 ideo niiiquinu : & C&. . Metapb. 8). 38-39).48 a. et ex principiis fidei. i36 Arist. que etiam defen. quod cuiuslibet scientie principium est intellectus semper quidem primum. et multa magis hec que non solum de altissimis set ex aitissimis est. transl.1.760 . L'BolP i67 1 Ft condusionu L' UUS 166 est fides im.Ve1 potest dici quod hoc ipsum quod scimus de eo quid non est. qui sunt principia huius scientie. 1 8 ) ' 117 ~ u o ~ unde V* @ ippnrrntia FI npprrrre ' 157 apparcntia P'] apparere ret. sapientia dicitur. 98 ex altissimis est : cf.

g.g. IVd. ut uerba pseudoapostolorum ". ut habe. 16 1 . : cf.. 321 C) et Porfillar Hugonis a Sancto Caro in Ps. exacturus deinde cruciatum si gentilium libros aliquando legisset . sub voce ' vinum ' (PL zio.p rocedit] etc. ss 4. 122 C . 6 et 1s. . . ss 8.2. V'Boa* P Nom. 1004). $ i. p(-Tia) eir onr. Eustochium uirginem se in uisione uerberatum diuino iudicio fuisse pro eo quod in libris legerat Ciceronis. 416-417 .. Ieronimus refert in epistola ad ". p . multo minus iicet eis in diuinis tractatibus 3s uti. 19). Comp. 58 Augurt. Preterea. CSEL 34.8 resp. Petri Petri Lomb. 5 superillud" V b i .CCL izi. et super illud " Vbi inquisitor huius seculi?" dicit Glosa " Inquisitor est qui nature secreta rimatur. que aduersaria est Deo Ergo scientia seculari in his que Dei sunt uti non 20 debemus.3 (PL 33. z. e. t i GIOII~ Lomb.1 n. 28 ad Hicron. 1541 B). Preterea. 15. Ys.per zquam : v e r h Petri Lomb. Preterea. Set Ys. p(-Bo') 59 Scripnul] do& P(-TIa) 54 nec. Sicut quelibet scientia habet principia propria. Sicut dicit Ieronimus in Glosa Osee 11. si umquam habuero seculares codices. Preterea. 69 lin.40 menta ammiscent. si legero. in II. VU i 1 fumint] fucrint Bol' p i 2 mca m. Smtmth I11 d. tales non recipit Deus inter predicatores " . In Mirrrb. . ti. et super illud. tbcol. 10 humuic dicit] om. I uituperantur caupones aquam uino miscentes. id est aduersarius. 7. 1 7 4 Gl011a ART. Commmt. 3. 22 n. 6. 53 Arist. Vu t 27 fui= om. p dicit om.16-18. communia : adagium (cf. 5). in Prov. P(-VU) etc. I 15 (75 a 38 b 2 0 . xv super illud " Nocte uastata est Ar " dicit Glosa " Ar. p 19 Dei sunt] fidei sunt L' sunt fidei V' 21-24 Preterea (Item V). 3t. Ergo ubi de fide agitur. 1 1Pms q. p 29 adolescuitie] adolescenti p ji Domine om.. Si ergo non iicet in eis studere et legere. et qui astabant precabantur ut ueniam tribueret adolescentie.. i. Ergo nec in sacra doctrina recte proceditur si quis ex documentis philosophorum procedit. unde dicit Agustinus quod si in sacra Scriptura concesserimus aliquid esse faisitatis.. Preterea. Epirt. L'V* p 177 et m. om.zz c. '* : I 6 r . 3 I G . set oportet in unaquaque ex propriis principiis procedere.7 1..e u a n g c l i e om. Glosa I " in doctrina philosophorum " . Ambrosius dicit " Sacramentum fidei a philosophicis argumentis est liberum ".3. s 17 Gl011amdin.. t&ol. v11 et Ys. a.in hocloco (PL 191. 16 38 1s. de Insulis Di~tinrt.16 1 1. 43 0s. 330-331)..m. 4.30 (PL zz. et tunc fient ei intellecta uel scita que prius erant tantummodo credita. F*V' Bo' 39-41 Ergo. philosophorum rationibus et dictis uti non licet.ia scctetisrimurn V' 25 Preterea] Item V' p 26 uirginem om. i j . La p ucrberatum] p iudicio P(-VU) om. Sncnmentum] suictisrimum P debemus] etc.10 : PL 93. c.] C.6. 46 Porti/lm Hugonis a Sancto Caro in 1s. non tamen per humanam sapientiam. p 56 Preterea] Item V' P a> V $ ' a = F'"L1V'Bol~ p = VUPSTI'VSBo' . " Senno meus et predicati0 mea i o fuit non in persuasibilibus humane sapientie uerbis " dicit Glosa " Et si persuasibiiia fuerunt uerba mea.138. niomam Supr Sent. Contro impugnantrs c.Qd.ic om. AL IV 1-4 p.3 n. t . 7. set euangelizare : non in sapientia uerbi ".it a iz.zo a. 6 G b s ~ a intrrlin..175 intellectus diuinus cui nos credimus . Ergo uituperandi sunt doctores qui sacre doctrine philosophica docu. i Ad tertium . t 7 Hieron. . 6 (PL 191. 107-108) sec. VI c. z. 8 super illud " Scrmo meus. $ 53 in om. I O q. Set in aliis scientiis non recte proceditur si so assumantur alterius scientie principia. I) 34 multo] ergo pronn. dir:. z eiusdem V* 6 r . secundum doctrinam Philosophi in I Postetiorum. cum hereticis nec nomina debemus habere cornmunia. 1. Si alicuius doctrina in aliquo repudiatur. Ergo catholici eis in suis tractatibus uti non debent. Preterea. c.. 43 curn hereticis. Thomas C&. 8 necessaria L' P(-Bd) 5s principiis 48 Preterea] Item V' p 45 documentis] argumentis Bo10 P 46 catholid debent] ec P t OH. peribit eius actoritas ad fidei confirmationem.. 51. in Ps. . CSEL 5 4 190-191). in hoc loco ex Hier. i. I Cor. unde 30 obtestans nomen Dei ciarnauit "Domine. 1 J Z q.3 Parall. eius actoritas inualida est ad aliquid confirmandum . 37-38 . scilicet articulos fidei.. In II Iob.p i3 uerh] uerbum p 16 Preterea] Item V' p super illud om. 38 per uinum : cf. te negaui ". 42 Ieronimus in Glcaa :non invenimus. p h ] fiut e m t Belo 178 uel] et L'Boae p(-VU) 3 I om. <Articulus tertius > Ad tertium sic proceditur : uidetur quod in his que sunt fidei non liceat philosophicis rationibus uti. Epirt. P 17 didt om. Sapientia secularis frequenter in Scriptura per aquam significatur. in 46 G h ~ a d n . scilicet scientia secularis. 1. (PL 191.4a. Glossa Petri Lomb. littera Bocthii supn p.93. Ex quibus omnibus uidetur quod in his que sunt fidei non iiceat 15 rationibus philosophicis uti.. 1 1c.1. exStrabonein hocloco(PL 114. 520 C) t t Glossa Pctri Lomb. s d ? ": I G r . a Thoma Quodl.3 qc.ammixent b m .15 (PL 24..1 (ex Bedz. Preterea. in hoc loco (PL 191... I c. 11. 1542 D). rr c. fuit .zo. $ 9 11 c.) enitum ex Glos~a 11 Ioh. ii p e . set hnis fidei est nobis ut perueniamus ad intelligendum que credimus.10. Set heretici utuntur ad fidei corruptionem philosophicis documentis. $ 36 R e t ~ ] Item V* $ 39 uituperandi] uituperabilcs $ 36 Sapientia seculntis . Gnr. P 6 Vbi om. 1548 E). - . om. 17. xv. Vu 40 qui] 40 docaine] saipture p 41 ammiscent] admi-t L' admiscentes p . p illud om. sapientia uero diuina per uinum. laud. z j i 1238 B-zjg A] .CCL 7 3 .. p 33 ct legme onr. p 8 supu 2 philosophicis (-ficis P*) rationibus im. 60 174 G s fidei] fidcs L p ' 175 nobis] in pm. ~ ti Ambrosius : potius ~ 36 Sapi&r. ita et sacra doctrina. POI:. z. 112-itj .. h/. j. sicut si inferior sciens addiscat superioris scientis scientiam. A h c f . 1. I "Non misit me Christus baptizare. Boa' 19 s ~ u i t k .45 tur in Glosa Prou. z F'rctem] Itun V $ + 43 n o] si L' om.

in om. 573 C [o07 A .praua om. ioo Preterea] Item V* I) $04 usum nostrum im. 70 ad Magnum (PL 22.608 B]) et E p i ~ t70 n. Ergo eorum actoritas non est efficax ad aliquid confirrnandum. VU 88 teriacibus] renatia F*V' tenacia BoLoP(-Boa) 89 nitro] I N . 65 70 7s 80 85 90 Set contra est quod Apostolus. (PL 42. 3. L'Bo'O 81 non utile P"] inutile ce:. CSEL 54. V* I) 7% sentmtiis] scientiis P* 8 79 referserunt r@r. " et genus sumus ". ?TI*) ppVrsP7] rcferrunt P* rcfcmnt L* resusserunt V' rcfeserunt pBoLo refecerunt sBoIO rescnint Vu m liq.m. . id est sapientiam secularem. sint ti1 tzo o a = F*L4V*Bo10 I) VUP'7TI*V'Boa 61 in multis por: philosophorum I) 65 Epimcnidis] epy. (PL 26. 65 Tit. dicit Glosa " Si quis imperitus mathematice artis contra mathernaticos scribat. P* uitro C&.Commmt. (PL 26. Et quamuis lurnen naturale mentis humane sit insufficiens ad manifestationem eorum que manifestantur per fidem. Dicendum. 70 ad Magnum (PL 22. V'Bolo I) Mennndri] muiàacii P* menandi L' meandri BoL* mcnnandri VU m rt rput. Bo*) 69 colloquia prnua] etc. Commnt.. 8. CSEL 94 August. I super iilud " Proposuit autem Daniel " etc. 28. V' I) 70 Arati] acati P(-Bo'sV') om.7j). Tit. in Tit. 70 ad Magnum (PL 22.572 B . 664 . et multos tibi captiua fetus dabit.. non destruit lumen naturalis rationis diuinitus nobis inditum. utanu] etc.V'Bo10 epigmendis P* VUsBo* rprii. Menandri : 68 I Cor.. 12. xv uerbis Menandri " Cormmpunt bonos mores colioquia praua ".497 D [497 A] . Epirt. 17. De Trin.. decalua eam. (rf. pBoa (rf. 572 B . 83 Preterea] Itcm 81 id est] sdlicet L' I) V*Bo10 P 84 Pauline] paule V* I) 83 Pamrmchium P*] rmchium BolO pama.ut habetur Act. utrum eruditionem secuii uel suentiam scripturarum ". 701). 80).. 11. 573 C [607 A .d i m t u r ] qui autem philosophi dicuntur BoLe ioi qui dicuntur] onlr Philosophi L' m. 608 B] et Epirt. (PL 26. non rideat? Set tio oportet quandoque doctorem sacre scripture contra philosophos agere. tamen impossibile est quod ea que per fidem traduntur nobis diuinitus. aut expers philosophie contra philosophos agat. 780). 80. 18. I. I) - . Preterea. et I Cor. V'BoLo P dicit om. v a . I) (m. 608 B]). p P 7 resperserunt -Vs rescripsuunt sTIa 79 primum mirati] premunnurari Fa 80 mirari] ymitari L' imitari V* r i m i Bo'0 admirari sBo10 80 uel] si u&f. quis etiam ridendus. F*V* 92 tibi om. 1. quia in multis errasse inueniuntur. Ieronimus in epistola ad Parnmachium de dormitione Pauline " Si adamaueris captiuam. in Dan. I) 67 pigri om. 6. ". j j sec. p. " Et sic idem quod prius. I1 Proocm. Ergo oportet eum philosophia uti.lococitatosupn (PL 26. quod nobis gratis infunditur.Hieron. V* P 91 ct om. i07 Glorra ordin.g8 SVPER BOETIMa DE m A T E Set sacra doctrina in multis doctrinam philosophorum repudiat.xwr om.CSEL 5 4 701). . Bo' 68 I om. Epimenidis poete uersiculo usus est. j. 572 B .. (P1 22. 665 . uel ridendo. P 107 etc. P i i8 rationis] cognitionis P om. P 67-69 ct. subiungit " Qui omnes in tantum philosophomm doctrinis atque sententiis suos referserunt libros. too August. 8 (PL 22. unde et lumen fidei. P 106 Preterea] Item V I) super illud om. p. vac. BoxeP diat diuinitus] n a d t e r por: nobis P Et om. I) 105 uendicanda] n?lsumenda P Et . DI doctrino cbrirtriuur I1 C 40 n. PrCf. dicens " Cretenses semper mendaces. XVII. Commm:. Hieron. in Tit. et Athenis usus est uerbis Arati " Ipsius ". i. 66) 87 eius] porf pulcritudine P(-V") om. ut Basilio. 571 C . et illecebras crinium atque ornamenta uerbomm cum tenacibus unguibus seca. .CSEL 7 4 701). CSEL 14. Quod non fecissent si non licuisset uel non utile fuisset. et eius pulcritudine captus fueris. Preterea. 71 Act. Ergo non est inconueriiens quod aliquis in sacra doctrina rationibus philosophicis utatur. in Tif. enumeratis pluribus sacre scripture doctoribus. 1. p i io ucl] etiam uaif. P (om. Responsio.p rius] ergo etc. quod dona gratiarum hoc modo nature adduntur.. c m (m p. 665 . 66 ad Parnmnchium n. om. Dan. P sophi . 845 . Gregorio et quibusdam aliis.c. I) izo manifestantur per &m im.. in Tit. Bo*) 68 bonos rnores] im. ut nescias quid in eis primum mirari debeas. Va I) 71 ut.. ex Hicron. uentres pigri ". (PL 21. 10 s 6 . Bo*) port christiana I) 98 quo . 70 Arati : ci. 667 . Agustinus dicit in I1 De Trinitate "Non ero segnis ad inquirendam substantiam 91 Dei siue per scripturam siue per creaturam ". Preterea. Epimenidis :c . male bestie. 4. Preterea. I) i 12-1i j oportet uti] etc. Preterea. I) 94 Preterea] Item V* P philosophia] p h l a L' 95 substantiam] sdcntiam Bo'o P(-V") uericatcm ucl scientiam V" 97 de creaturis] dei per crcaturam P io1 Philoprophetia F'Bo'O p W P in II] I1 libro (inr. CCL jz. I) d.' Athcnis] act.. 648). v a . Ergo et aiiis diuine scripture doctoribus licet philosophicis argumentis uti.re:. 665 . laua earn prophetali nitro. Ergo fmctuosum est ut aliquis sapientia seculari utatur. ac de Moabitide efiicietur tibi Israelites ". Hieron Commen:. non solum formidanda non sunt. 173 B C [606 C . I)(-TI*) (om. set ab eis tamquam iniustis possessoribus in usum nostrum uendicanda. cf. V*Boa0 75 enumeratis] numcntis P"Bo'0 sacre] om. et requiescens cum ilia dicito ' Sinistra eius sub capite meo et dextera illius amplexabitur me '. a(-V*) fnictuosum utatur] etc. Epirf. i06 Dan. Ieronimus in epistola ad Magnum urbis Rome oratorem. Pnf. 2. litteram Hieron.60 (PL jq. 608 B] et Epir:.. 74 Hicron. .173 C [607 A . CSEL 5 4 706). t ad Magnum f . Agustinus in 11 De doctrina ioo christiana : " Philosophi autem qui dicuntur. Hicron.. si qua forte uera et fidei nostre accomoda dixenint. 73 . quod eam non tollunt set magis perficiunt . 66) 66 usus est] utitur mte Epimcnidis P 67 uuiuw] uuitris F*LLBcP uere V* etc. CCL 75 A. CCL 50. I)(-TI*) diuine pmt suiphue T' I 77 quiburdom om. i7 h) in epistoia (xvii V43 V* p 74 Preterea] Item V' I) 69 usus est om. Commd. Set cognitio de creaturis in philosophia proponitur.. scilicet Dei.

P i94 dicitur] esse P 195 argumcntis] om...T 131 supra] super Boa0 P(-V") 132 fundatur om. P 191 ca om. sicut heretiu ea abutuntur. et cum in sacra doctrina possunt dupliciter errare : uno 125 utrumque sit nobis a Deo. 19.7. III q. 421 sqq. uel ostendendo omnino esse hoc diut ut ueritatis intelligentia possit a Deo impossibile. a(-P") Vu I TI' I In captiuitatem om. unde impossibile est quod ea gentes omnem intellectum in obsequium Christi que sunt philosophie sint contraria his que sunt 135 fidei. Si quid philosophorum non sit utendum quasi principali.7 ad 3. pliciute : cf. sure. secundo quantum ad eius ueritatem. autem in dictis philosophorum inuenitur contraut scilicet propter eam fidei credatur. 1543A). a(-L') non ueritatcm om. F*L4 in om. que necesse est in fide potentiam et quantum ad sapientiam. L'V' (3 148 ergo] igitur P 149 tripliciter uti] inv. continent tamen aliquas i. P L' 164 set] potius d. P(-Bo') dicit om. pL' uel dictis udd. i z j nobis essct i=. L4 set deo V' P Deus] dominus P'*V1 185 cui] cum L P ' 186 supcnieniens om.. Deus nobis esset modo in hoc quod utantur his que sunt contra auctor falsitatis. V' P corruptio] et enor udd. Ad secundum dicendum. V* p w a = P'L'VaBolo P = VUP"TI~V'Bo' 123 sunt] por: naturam P(-Boa) fiunt por: nobis Boa i j o sunt tradita 126 auctor] actor L'V'Bo1° TI'Bo' 127 in imperfectis om. L' dictis p metis philosophic im.. P 173 uerbis illis im. x " In captiuitatem redi. P i t 8 pcrfectomm] quamuis imperfetta d. P 161 ea om. DI ru:ioniburfidri c.). ct 50 A.. P 158 sumpus] sumpta P(-TI'Bo') 160 ea om. Deum esse unum. siue ostendendo 4.supn] supcr L4Bol0 P(-V") i 34 his] eis P(-Bo') 136 eonim 141 p&bilc] impossibile L' P similitudines im. P 196 ut dicturn est om. uMtur] utendo P nolit] noluexit P ' * si] nichil d. ideo uoluit Deus ut prirnipotest ostendi non esse necessaria. 177 super illud : I Cor. 959 sqq. tiua apostolorum predicatio esset in infirmitate et simplicitate . sicut Agustinus in libro De Trinitate fidei pro tanto dicitur liberum a philosophicis utitur multis sirnilitudinibus ex doctrinis philosophicis sumptis ad manifestandum trinitatem . set magis remouetur quin ea possint uti sacri doctores quasi 140 philosophie abusus ex defectu rationis .35 a. .3 i84 in infirmirate ct sim- . IX-XII et XIV-XV (PL 42. p 178 sapientum] etc. CCL 50. P L' i . in ipsis que per naturalem rationem ut ea que sunt fidei includantur sub metis philocognoscuntur sunt quedam similitudines eorum sophie. rrdd. ut ea que naturalibus rationibus de Deo 2. TI' 142 refellere] repellere L4Bo1O 143 ostendendo om.. L' enor P uelit L' p 168 conuerso] contra p i70 Apostoli om. et ideo secundaria . Tamen utentes philosophia oporteret enim alterum esse falsum. que non sunt philosophie. P in philosophia om. quod Ieronimus ".. 178 Glorru Petri Lomb. quod sapientia probantur. (PL 191.124 170 11 Cor. iin. unde ibidem super illud " Perdam possibile est ex principiis philosophie huiusmodi sapientiam sapientum " dicit Glosa " Non ideo errorem refellere. P 138 inuenitur] inueniatur P(-P7TI') 139 philosophie] philosophia P*BolO 141 huiusmodi] uel p(-TP) om. curn e conuerso Sicut autem sacra doctrina fundatur supra philosophia sit ad metas fidei redigenda. p F s s u i p m P 163 in. V' TI'Bo' uti dupliciter P1 i 5 0 necesse] necessaria P 6dc scire] fidei (om.292 sqq. Ad tertium dicendum. set quia eorum prudentia reprobatur 180 sicut enim ea que sunt fidei non possunt demonsqui in sua eruditione confidunt ". Dc Trin. .4. P 179 a Dco reprobari inv. siue ostendendo ea esse falsa. io. sicut Origenes fecit .cui tamen postea potentia et secularis 185 Sic ergo in sacra doctrina philosophia possumus sapientia superueniens ostendit per uictoriam fidei tripliciter uti : primo ad demonstrandum ea que mundum esse Deo subiectum et quantum ad 1 5 0 sunt preambula fidei. non philosophia probata. P 145 eis] hiis P 147 non] ea pruem. non tamen 17s rium fidei. Ad quartum dicendum. L' P . omnibus uerbis illis ostenditur quod doctrina sicut natura preambula est ad gratiam. set magis. p I]om. Vt tamen i45 tratiue probari. alio modo. hoc non est philosophie. set deficiunt ab eis. ut dictum est. 5. ut scilicet si aliquis credere nolit nisi quod 130 que per fidem sunt tradita. p 162 doctrina] s a i p t u a pruIm. argumentis. P 171 in.contraria his que sunt per naturam nobis indita : ea non esse necessaria. quia sub metis philosophie non 195 tertio ad resistendum his que contra fidem dicuncoartatur. a.170 naturale rationis . infra q. Chrisu] etc. 156 August. 165 Origenes : cf. &. ita philosophia fundatur supra lumen illud Apostoli I1 Cor. P . quod ex eorum similitudines et quedam ad ea preambula. ita quedam contraria eis non totum quod est fidei non hurnane potentie aut possunt demonstratiue ostendi esse falsa. i87 ad potcntiam sapicntiam : cf. P L' 167 scilicet om. per philosophiam haberi potest. V') scientia p i 5 3 alia] aliqua L' om. ut Deum esse. uel ostendendo non esse necessarium : reprobari. P 156 sunt fidei inv. secundum lumen fidei. et alia huiusmodi uel de Deo uel de creaturis in secularis dicitur esse contraria Deo quantum ad 190 eius abusum. P 186 ostendit] &rit P'V' &ret Boa i90 esse om. quod est impossibile . set sapientie tribueretur. quod sacramentum sunt fidei.. que fides supponit . 160 tur. p 183 ideo] set deo pruem. 165 perfectorum. Ad primum ergo dicendum. 1 5 5 ad notificandum per aliquas similitudines ea que g. set corruptio cum in imperfectis inueniatur aliqua imitati0 uel abusus eius. fidem. et i o j j sqq. I. P V * 181 Vt tamcn im.

30 (PL zz. id est sine obscuritate uerborum. I 2.900 C).Glosa " aperte " Ergo obscura fidei sunt magis reseranda quam occultanda difficultate uerborum.unde metaphisica. VWD @(-W) i9 id est. ut patet Ro. i i o j D). @(-Ti') 7 eiur] um. " Doctrina prudentium faciiis Ergo sine obscuritate uerbonun praponi debet..L ' nanuam V p ziz miaio] mixtum p zir aquarn conuertunc im. B i ~ tad . zjo thcologia m. iz Cbsra intufin. p occultat mmmunicnr] occultant. ut dicitur Prou. i7 Rom. Ad satum dicendum. Preterea.. Mat. et Prou. q. . 27. S 0 w f i i u Ei d i r c. potest uti principiis omnium aliarum scientianim. Ecdi. 14. Ad quintum dicendum. XI " Qui abscondit fiumenta " .. tenebris " . Preterea. . Ad septimum dicendum. et Dionisius dicit in epistola ad Titum quod symbolica theologia non est argumentatiua. : Snpr Snt.ep. Ad quamim sic proceditur : uidetur quod diuina in saentia fidei non sunt obscuritate uerborum uelanda : quia. ". in W t b .] e g o etc. in Pmv. III (PL i07. quod ex tropicis 205 loqutionibus non est sumenda argumentatio. m. 1s 4. 637). littcrn Bocthii suprn p. Commnt. ".9-io. caml om.. Set quando utitur eis propter alios rcfellendos. 8 Gbrra i n t d n . 718 B). 6.i~-18.. 209 illa] hec p auccoris] auccoritatis L P a m i * V 4 z i i QmLiium] ucl naturam d. Arist. non reputatur mixtio. uituide om. p 199 undc] ut VBola zoo ipaanct m. 6 Eccli. 3 Prov. i. p z j j scientianim um. que est omnibus superior. utitur his que in aiiis scientus sunt probata. III Sententiarum. ". Ergo uidetur inuidie reus. 5. unde zoo ipsemet ibidem dicit " Si quando in memet reuersus prophetas legere cepissem. I Parr q. Commrrct. 7. quod in quantum sacra docttina utitur philosophius docurnentis ZJI propter se. I1 (PL i i i. N " Ne abscondas sapientiam in decore eius ". p ibidcml ibi 206 i i BolO] xiiii P* m. 206 Peaiilr Lomb. unde illi qui utuntur philosophicis documentis in sacra doctrina redigendo in obsequium zis fidei. I.uerborum] etc. p z sunt] aint Boa0p(-PBd) 4 prudentium] prudentum Bol* P(-P"%') j ucrbonun om.. utitur cis in quantum sunt in actoritatem illis qui r40 rdelluntur. zo Sap.uuboniml ergo etc.uclnnd. 9 . Ergo taliter debent loqui ut a magnis et a pamis inteiiigantur. ex RnbPn. ut dicit Magister i l dist. i Ad q w m . v11 dicitur " Quam sine so fictione didici et sine inuidia communico Set ille qui earn occultat non eam comrnunicat. our. t07 Dioapa. Sentcncirnim] poJt hhghter V primi libri L'V p 207 dicit] por' Tinun Bol* om. set quando utnimque a sua natura alteratur . i1 1 1~ V' p i3 lumine] luce p 13-13 obscum. quod saentie que habent ordinem ad inuicem hoc modo se habent u s quod una potest uti principiis alterius.. 6 28. . Da gnwrnlim I c. quia testimonium ab aduersariis est efficacius. non reapit ea propter actoritatem dicentium set propter ationem dictonun.cc~modn] inucnte accomode p 219 philosophice] philosophie P8L4 zzi c. 7 Prov. Preterea.z zio-ziz quando. et ideo non sunt propter hoc uitande. I Prol. i i Mntth. Doctores fidei sunt sapientibus et insipientibus debitore. @(-W) um. Et similiter 230 theologia. CSEL 16189). Bol@ suo p 8 d e d i f m u ] etc.. P L 4 huic] ei V B 232 dignitate] sint d. Sap. philosophice zro autem discipline non sunt tales. ". 416. V U zo Preterea] Itcm V p vn] viii Va p Q ] quod p(-TPW) t i didici] scilicct sapicntirim u& p zz ille om. siue sint superiores siue inferiores . V* 6 L p a IIi WO] rpnl. ART.5 . crt.. Scoto interprete (Dion. Et zio tamen potest dici quod quando alterum duorum transit in dominium alterius.4 Parail. sermo horrebat incultus Et hoc esse repreensibile nullus ambigit.9 I (PG 3.i a. i+ 6. p 236 ocroritntcm] uimuan p(-V") 237 rationcm] wc10rimtan 238 quedzm] que aunt Belo om. in Maftb.ade0 afficiebatur ad gentiiium libros.V* sint p a m . i i. p zi8 nominibus] rntionibus p 219 in. io. : cf. P t. immo earum abusus solum in errorem ducit. et precipue cum Zia expositio non sit alicuius auctoris.10 (328 b ZZ). Ei (PL 107. Ad octauum dicendum. 8. ex Raban. ex Raban. quod sacram scripturam quodammodo contempnebat . o a = PHL4V*BcJ* p = VUPT"'V~Bo* i98 gcntilium libroa im. zoo ibidun : Hieron.900 C). cum omnes aiie scientie sint huic quasi famulantes et preambule in uia generationis quamuis dignitate posteriores. 11 n. set aquam conuertunt in uiaum.la. sicut scientie posteriores utuntur principiis scientiarum priorum. V om. 26. 6] P Itcm V' p N om. 3. Expor. cetur in popuiis Ergo uerba sacre doctrine non 10 sunt uelanda."maledi. i3 Gbrsa intwlin. 13. Ti. quod Ieronimus loquitur de illis nominibus que ab hereticis sunt inuenta accomoda suis erroribus . non miscent aquam uino. -. x " Quod dico uobis in .dteranir : cf." dicite in lumine " . Preterea.. u& B(-V") in.Glosa " in misteri0 " . Epist.communicnnt Tl'pV*Boa .. 69 1ia. 7. p 16 Preterea] Item VI i8 aa om.Glosa "predicationis " . unde quedam bene dicta accipit et aiia respuit.. P accipit] rccipit p 239 dios] aliquos L'Bol* 8(-VUW) 4 ncroritatcm] iw W* 0 p y o illis] dus p yi ab aducrsariis] aduersnrii p cat dncaciur i-.

diu quesita carius tenetur ". 99 . P(-V") neque m. et occultentur a simpiicibus qui ea capere non possunt. p 70 I P*] cc:. De cccf. ut patet per Glosam. 7. que in populi audientiam u d raro. 132 . fratres. ubi dicit Glosa " Res absconsa auidius queritur. et propter hoc Dominus dicit Mat.dicinir m. Ad hoc est quod diutur Luc. Ti' 85 quamuis P*] cuiuuis V@ a L4BolO p .p(-VUBo3 mque diut] ara. Responsio. unde dicit Agustinus in IV libro De doctrina christiana " Sunt quedarn que ui sua non inteliiguntur. om. ) 64 Dionys. Va 73 m ] xxii a(-V') V U super illud om. P 74 etc. P 62 h t ] 5s nemini] nulli V* gz occultaril uclnre p !i obcuriate ucrborum] im. p 79 hia] cis p 81 sconum aapientibus im. 111 " Ego. 33.8 n:zz (PL 3499 . v11 " Noiite sanctum dare canibus ". ~ V 47 Luc. Set in colioqutione potest fieri distinctio. 28 B .c] expcdit ca . 145 C . non potui uobis loqui 70 quasi spiritualibus. m:. 7. V* p dicit om.. pL4 perircm sL4 compctetent Bo1° menta] sacramenta P(-pTI1) peccpruit p 45 ucrbonun obscuritace ira.CSEL So. Ego. Vno modo 60 si a f t h t ~lidei . 2.25 6.. Preterea. set tamquam paruulis in Christo lac potum uobis dedi. sct in omnibus sermonibus suis 30 prirnitus ac maxime ut intelligantur elaborent ea perspicuitate dicendi. bier. 1 1.. W* 84 qunntolibet] qunn9libct L'V p(-Ti') om. p 8. XXI.p 42 sacra docu44 scribcrcnw] cibi pracm. et ideo sunt occultanda 90 uerbonun obscuritatibus. omnibus paterent. 1 3 CCL 32. " datum est nosse misterium regni Dei ". non noceant s r audienti. si aiiquid urget. C. o a = P*L4VaBol@p = VUP"TI'V%9 q Preterea] Itcm V p dicit om. V* P C.6. 1 1 Celestis ierarchie " Que s a n a sunt circumtegens 6s ex immunda multitudine tamquam uniformia custodi Secundo quando aiiqua subtiiia rudibus proponuntur. pL4 j 3 patcrcnt] om. Dicendum. io. 31 Matth. Quod quidem contingit dupliciter. super iilud " Si quis aperuerit cisternarn " etc. Scoto interprete (Dion. V 27 proponant] prrponuit P"pBo1* nnnt P(-sW) 27 in om. Matth. sublimes sensus coram 7s non capientibus per silentium tegat. 82 August. ut proficiant. Quedam autem sunt que audita nemini nocent. frntres om. c IV Glorra mdin. non escam Vnde Exo. Dionisius dicit I C. Quedam uero sunt que proposita manifeste auditoribus nocent. 131 . p 71 quasi] rnmquam p set. ijj). c m Ti'sW] paxuia8imc P* pienissime c#t. BolO p h om. et Dionisius dicit C.. August. mar. ". Scoto interprete (Dion. v111 " Vobis ". CCL 32. dicit Glosa Gregorii " Qui in sacro eloquio iam alta intelligit. 8. ex Gregor. 70 I 6 3. uel numquam ornnino mittenda sunt Set in scribendo non potest talis distinctio adhiberi. BolO diciw P 64 dicit om. V p a 81 et om. quod uerba docentis ita debent esse moderata. " ceteris autem in parabolis Ergo oportet aliqua obscuritate uerborum a multitudine occultari. i 102). 3. Agustinus dicit IV De doarina christiana " Expositores sacre scripture non ita loqui debent tamquam se ipsos exponendos proponant. ne per scandalum interius aut fidelem paruulum aut infìdelem qui credere potuisset interimat Hec ergo ab his quibus nocent occultanda sunt. neque mittatis margaritas uestras ante porcos ". TP a V a . quia iiber conscriptus ad manus quorumiibet uenire potest. 111 ira. lo. 8. uidetur quod non debeant publicari set obscure tradi. set manifeste omnibus proponenda. Preterea. ". et in publico taceantur.. id est inteliigentiam scripturarum.26 1. et talia non sunt occultanda. CCL 143 A. 50 Glorra i W f i n . pBo' 86 audientiam] stia L4 p si aliquid urget] om. Dionys. 7. p . zr. 47 Preterea] Irun Va p Ad.. d. unde Apostolus dicit I Cor. Set si uerbis conspicuis scriberentur.. 3s 40 41 SO ". 33 Gbrra mdn. 134).st 39 ] P Itcm V diat om. 872). quantolibet et quaatumlibet quarnuis planissime dicentis uersentur do. 783). ut multum tardus sit qui non inteliigit ". DI &hmm b r i r : ~ c 9 (PL jq.'p( )& om.6.escam] etc.' Set contra est quod dicitur Mat. v11 " Nolite sanctum dare canibus. Ecclesiastice ierarchie " Omnem sanctam laudem non tradas alteri preter eque ordinatos tibi deiformes ". ut eadem seorsum sapientibus manifestentur. p ucain] penienirc @(-Vu) 92 a om.Z 5 5 (PG 3. 69 Apoatolua dicit 68 proponunnu] p r o p o m m t ~ ~ p 65 circumtegens] circumtegentcs p(-VUpTI1) 67 quando] autem modo si p m. Bel* V U W ii P 3 c. ". in Matth. 73 Exod.1 5 5 (PG j. ut per hoc prosint sapientibus qui ea inteiiigunt. CSEL 80. Preterea. jn A). Ergo secreta fidei sunt uerborum obscuritate uelanda.i$d&bus Gdem abhorrentibus ~ denudentur : eis enim uenirent in derisum. VU 37 inmeti] teneri L4 p non . Et in hoc ". q jg 63 74 . etc. DI h h ' cbrir:iano i c.. p 82 dicit om. p 48 id est perfcctis om. @(-Tit) si urget Ti1 87 omnino] por: sunt Bol* a p . non tradas nisi tibi similibus. celata uenerabilius conspicitur. diqua V* p(-Ti*) unte aiiqm Ti1 uenient V* p 63 Dominua dicit] ira. p 39 Ecdesiutice] celestia P*VLBoJTI' 41 ordinatos] ordiL'Bo'@p(-V") ordinati8 V" tibi] a L4 m. bier. plnnissime rm)r.6. libro om. @(-TI*) 28 ac] et p ehborcnt] hborent V* p 3z conibus] eu. om. quibus omnia sacra documenta complectitur. in Luc. 72 potum pozl dedi W* uobii &di ira. id est perfectis. ex quibus perfccte non compreensis materiam sumunt errandi .8r quio.8 (PL 76. Dc cacf. sicut ea que omnes scire tenentur. Cum ergo sacra documenta expediat surnma ueneratione intueri. Moraf. XVII c. c. id est diuinas laudes. p omnibua om.

107 Gbua o d a .competunt] quod. set passiue. V' i g i w P(-T1'Bol) lo3 actonmtis om. quod actoritas illa non est ad propositum : non enim est sensus actoritatis quod doctrina prudentium sit facilis actiue. quod utrisque proponant ea que eis competunt. id est quod faciliter doceant. 4. ut ex consequentibus patet.58. ut patet per Glosam.. a = FaL'VIBol@ P = VUPI'TIIV'Bo* 96 Icgcndurn] loqucndum P dicit om. D dorfrina cbnrliam IV c. iij p r e d i ~ d a ] docenda 116 ci] cis p(-VY om. U (PL i i i 727 A). P prudcntium] pnidennun P* VUBol prudcnm L' 106 facilitcr] facile PU VU io9 ea] om. quia qui intelligunt lectione detinentur. in Pmu.. P 99 sunt] sint P ( . G. quod actoritates ille loquntur de illo qui abscondit ea que manifestanda sunt . quod doctrina Christi est publice et plane predicanda..CSEL 80. disserendi] om. Ad primum ergo dicendum. 5 . ad aliorum intelligentiam perducamus ". Va ~zi uuisque] ufriquc Bel* unicuiquc ( 3 0 3 porf proponant P i21 ea. quamuis ad intelligendum diffidima. in Prov. est om. 1 4 6 cx . i . quod non est ex inuidia quod subtilia multitudini occultantur.134). Ad quartum dicendum. P 127 aiiquid om.V T ) ioo nolcntibus] uolcntibus FIBo10 P m liq.t . 8 4 110 Eccli. P o . quod Agustinus 123 loquitur de expositoribus qui ad populum loquntur. 4. z. quod doctores sacre scripture non sunt ita sapientibus et insipientibus debitores ut eadem utrisque proponant. ut dictum est. T11 ioz perduumus] perduccmua P(-sBoa) io3 ergo] om. ijz . Raban. p -. 96 in eodcm libro : August. unde Agustinus dicit in eodem libro " In libris. Eupor.. Ad tertium dicendum. set magis ex debita discretione. quia faciliter docentur. non autem ut publicentur ea que scire non expedit. non est hoc officium disserendi ut uera.expcdit P I+ ut diZ . set ita IU. qui uero non intelligunt non coguntur ad legendum. ". Bol non. non de his qui scripto aliquid tradunt. c m TI1] occulta crf. qui ita scribuiitur ut ipsi sibi quodammodo lectorem teneant cum intelliguntur. 3.. Ad sextum dicendum. L' 3 V* p prcmittiw om.102 SVPER BOE'IIVM DE TRiNiTAiE 9s 100 nuiius grauatur. V* iUa W iio N] om. L ' 112 occul9nda coni.9 (PL 3 99 . C U 32.. N prernittitur "Non 103 i10 retineas uerbum in tempore salutis Per hoc autem non remouetur quin ea que sunt occultanda debeant obscuritate uerborum celari. Ad quinturn dicendum. unde Eccli.. ita quod unicuique i i 5 sit planum illud quod expedit ei sure. P 97 libro om. cum autem non intelliguntur molesti non sunt nolentibus legere. . P(-TIa) non discemendi TP ioi ut] nec P(-TIa) om. Ad secundum dicendum.im.

uel dicuntur uniuersaies regule quia eis nichil falsitatis. CCL 46. m Dicit ergo plwes. p 24 11x1 5 p 28 ac] et P 3 0 ct] ciw quod est d. Bo10 W sonus eorum P7TP s . uel reuerentiam quam christiana religio Deo exhibet. 24 I Ioh. L4B010 38 nichil] uel p b W] cum VU 61 quod] quia L'Bo10 P etc. ingrediamur ". Bdo 9 pars diuiditur om. cum a doctrina Christi recedant. in secunda prosequitur ea que pertinent ad trinitatem personarum contra Sabeliium. 1612 p. Ve P 4 in prima] pho. nichil iniquitatis arnrniscetur in quocumque articulo siue in quocumque casu. Belo om. id est diuersarum heresum secte. quibus illi salutem denegant.) V* om. . pBo10 P 62 psalmi om. Et diuiditur iiber iste in duas partes : in prima s prosequitur ea que pertinent ad unitatem essentie contra Arrianos. cmanauit (tswr. Ve P etc. Secundum enim rei ueritatem heretici christiani o non sunt.] per .p mponit : cf. P1Bol0 etc. etc. quod idem est : ' cathoiicum ' enim qa grece. non uni tantum genti obseruanda set omnibus proponit. a 40 atholicum] atholicon P 43 tum] cum Fe VU om...67. Augwt. . dicens tum propter precepta miwrsalium reguhrum : precepta enim que fides cathoiica proponit. ut Manichei. recepta] s p t .4. Cuius aominis assignat duas rationes. Prif. in L. Deinde subiungit aliam causam. Prima diuiditur in duas : in prima describit fidei conditionem cuius sententiam prosequi intendit. 111 " Hec est uictoria que 2s uindt mundum. quibus prepollet. Planum est secundum Uud psaimi " In ornnem terram exiuit " etc. Vnde subdit que uocatur catbofica. eorum Ve sonus eorum etc. cst. ut scilicet ei omnes subdantur. GenA i V c. Vnde subdit pibus.] soma eorum e .. credendo his que diuinitus sunt predicata. P in prima] primo P 23 ei omnes im. ed. 9ur. ibi " Set hoc interim ad eam ". Boet. Post prohemium hic Boetius tractatum suum incipit de trinitate personarum et unitate diuine essentie. P 57 eis] in prrrrm.126. de omnibus curarn gerens. 69 lin. Hec duo adiungit ut discretionem faciat eius quod est 30 secundum ueritatem et secundum opinionem. 53 Noutiani : cf. dicens tum 60 propterea quod eiiw cultus etc. in 1 s secunda proponit descripte fidei sententiam de proposito. P 2 suum om. (inter Opera B t b . set etiam penitentibus. in latino. ut Nouatiani. Colon. Prima pars diuiditur in duas : in prima proponit 10 catholice fidei sententiam de unitate diuine essentie. 936).. om. 32 . i z ibi : litten Boethii p. reuerentiam christiane refigooni. P 6 in sccunda] secundo P(-Boa) pmsequihu om. pL4 pBos q3 r e g u h m ] rerum L'BolO 5 2 non] et pruum.. scilicet uniuersalibus regulis. Peipcr I11 p. omnibus precepta acco. 19) 37 maxime] magis V' P ipsa. CCL 46. 13s iin. et quantum ad hoc catholica fides soiitarie poflct . 34 . I11 c. i4 in secunda] secundo P om.P 31 mi om. Set ea jdes pollet maxime ac solitarie. August. que uni tantum populo precepta proponebat . D bamsibn~ i XLVI (PL 4. V o 8 ibi : cf. p in prima] primo p(-Bo*) i t in secunda] secundo Bol* P it ibi om.37. latine ' uniuersaie ' dicitur. set etiam coniugatis. usurpant.so moda tribuit : non solum continentibus. qua omnes ei subditi esse debent . intelhgitw actoritas s I eiusdem religonis. r e a i w 5. p(aP") i3 diuidihu om. 41 In quo precipue differt a lege Moysi. in greco.306) et Thomul Cod. set fides cathoiica. id est que christiane religioni debetur. ed. ibi Cuius bec de Trinitatis. Anon. non solum innocentibus.P(-?o') in primo Bos 3 essentie] divinae praem. et ex proprio nomine. V*Bo10 Bd 3 3 solitarie] solitaria P 35 ucl (cf. set secundum apparentiam et horninum opinionem heretici christiani dicuntur. Describit autem eam dupliciter : sciiicet ex comparatione heresum. fides nostra " . Gent. quia catholica uel uniuersalis uocatur. sirniliter etiam singule hereses suis tantum sectatoribus precepta accomoda tradunt..< EXPOSITIO CAPITVLI PRIMI > Cbrirtiane religionis reuerentiam etc. n Commnt. 5 2 Manichei : cf. et quantum ad hoc fldes cathoiica non sola set maxime pollet : ipsa enim communius et diffusius est recepta. uc/ uniuersah. in secunda inuestigat proposite sententie ueritatem.71 62 Ps. j. DI bnmribus XXXVIII (PL 42. 312) et Thomas Cont. V P 8 hoc] hic a(-C") intcrm] itcrum L'V1 om. id est indebite sibi attribuunt. 18. quia saitem uel uoce 31 nomen Christi confitentur. a = FnL4VeBolo P = VmPmTIsV@Bos 1 reuerentiam om. secundum iiiud I Io. 4 4 non u i. ibi " Age igitur. p. DI Trin. P 24 secundum iiiud] per illud L ' N 0 .

dunr o=. ostendit rationem premissam esse conuenientem.uniatem om. Circa hanc rationem tria facit : primo ponit minorem.4 a. dum Fiiium Patri subiciunt et Spiritum sanctum utrique. Comm. Gmot. om. 89 d a ] o#. August.set omnes res plures.. distraunt. p r t conuenientem p ioo rationem premisan im. sciiicet deitatis in tribus personis. p 71 ugumenti] Nusdam p a m . ibi Eos enim etc. V P igim p ti6 P r om.6 ct 16. om. Et maluit dicere alteritatem quam aiietatem. .] d o (kxt. sequitur p l u d t a s deitatis. pBol* P quidcm oin.. qui uel augenf nel minuunt.. i.namque port p l d t a p l d t p ) ] &qua add. E contrario uero cathoiici. tertio ostendit predicte rationis conuenientiam. quia indifferens deitas tribus personis non differenter attribuitur. Secundo proponit aiteritatem esse proprium prinapium pluraiitatis. Theod. siue sint tres. coniunctionis : remota enim propria causa toliitur efTectus . P dlatis p(-TIaBd) 84 dei..si ergo in tribus personis non est alteritas aliqua deitatis. 142. probationem minoris. p 99 cum dicit etc. L* Omnium (Trium Boutbirrs)] oculi L* p (rf.] idem dicitur (kxt. 93 distraunt. deitatis sciiicet. L* @(-Boa sP") etc. secundo per contrarium uu exponit.4 9. & Trin. 124. &i 9s ex diuisione. deitatem in eis diuidendo. Oimot. Proponit autem fidei catholice sententiam per modum argumenti. Ex quo habetur ratio catholice t u .cum diut. f N dignitamm : cf.320) et Thomas Cont. Dicit ergo C i s quidem coniunctionis. secundo.39 . In quo quidem argumento ex hoc quod deitas singuiis personis uniforniiter attribuitur.. ed. id est in diuersa traunt.. Et circa hoc tria facit : primo ponit cathoiice fidei sententiam de unitate Trinitatis. fin. do) 8i dcitatis p h n P TIaBdl d i u i n i 6 4-FS) 79 etc. ibi Principium enim plwalitatis. om. mrianter Trinitatem g r a d h meritotum.. lib.etc.1 =g. Ex hoc autem habetur ratio Arrianice deductionis : si enim alteritas est principium pluralitatis.srnpl] diuinim BdoTI'Boa di. Hic ponitur prenotate fidei sententia de proposita questione. Et diui. non diffuentcr] indifferenter P 87 wmiatur] commi-nu F"'VL comitcatur L* concomir~nuP ' 87 deitatis p h FaBol0]diuiniatis Bd ditatis crt.$ et III PWI q.. concluditur quod de ornnibus non pluraiiter set singulariter hoc nomen ' Deus ' predicatur. probat quod supposuerat. id est dignitatum. sciiicet Arriani.. set etiam accidentales. non erit pluralitas.)VS om. ut Arriani.: cf. Deinde cum dicit Principium enim etc.) V* 104 ibi om.] om.p lurali. Haring p. id est qui ponunt unam personam maiorem uel minorem alia.i04 SVPER BOEiTVM DE TRDTiTATE 6s 70 7s 80 8s 90 9s Cuiur ber de Trinitatr etc. L* p 134 ibi om. (rf..2 a. secundo eiusdem sententie rntionem. om. CCL 46. qualitatem personarum confitentes. F*V . alteritatem inteliigens differentiam qua aliqua inter se altera constituuntur. quia preter earn p l d t a s inteiiigi non potest.dtcnun : cf. XI. D8 bamribur XLIX (PL 42. L' p(aFsV') ailla om.. id est coniuncte argumentationis. ibi C & coniunctionir etc.diucnum bom. ibi Omnium namque etc. ad alietatem uero sequitur alteritas. totiens diatur diuersum . dicentes Patrem esse maiorem Fiiio . V' p 96 contrario] converso p 91 uuiantes] sulicet L*Bolo 94 deitatem p h Bdo] diuinitatem Bd dltatcm crt. i ic-i i z qunnun est. eo quod fides ' argumentum non apparentium ' dicitur. et primo ponit rationem.. 66. 4. infra q. atque in plwaiitatem deducunt : ex diuisione enim sequitur pluraiitas.p h PmBoL0] diuinim Boa d i t a 68:. ruprr Bwt. quarum est facere 110 aliud.. set unitas. . Primo quod 10s alteritas est principium pluralitatis. Quam quidem rationem per contrarium exponit dicens Eor enim comitatw differentia. ratio est indifferentia. PBola primum L* tzi tofitur] t o i b P" i22 ugo] 123 deitatis p h FaBdo]diuinitntis B d dltatis rd. L c t i w in &t. Theod. " o 118 proprium] om. Et est ratio sua talis : omnium rerum genere uel specie uel numero differentium est aliqua alteritas siue differentia causa diuersitatis . p e<c. unde subdit qui. i.3 ad i .. e d N. P 1 0 1 i prima] et primo p n dunonstrat] monsat p t02 in secunda] secundo p io3 aupposuit] supposinun L'V* Nmpnun rerum (trxl. &. id est in diucm trnunt :cf.. 134 etc. p Quc] et V* d i s est] cst d o siuc ProbPtio d i 8 V' cst taiis probatio P 136-138 set. set idem dicitur m a = PL'V'Bol* P = VUP'TlaVfiBd 63 etc.) V om.loo ditur in partes duas : in prima demonstrat preassignate rationis necessitatem. & Trin. N. L* mtt mniorcXil (3 90 esse om. Que talis est : quotiens dicitur 13s idem. V' p 65 p-t] proponit Boa@ p(-VaBoa) 6. i l .. indifferentiam profitentur et per consequens unitatem. P proktionem port secundo p 13s minoris om. ergo omnium plurium principium est aliqua aiteritas. HPring p. &. in secunda quiddam quod in sua demonstratione supposuit probat. scilicet alteritatem izs esse proprium principium pluralitatis. V* p i29 diucrsiutis] pluralitatis uel prnam. Deinde cum dicit Omnium namque rcsum etc. sunt diuerse uel i30 genere uel specie uel numero . 72 Hebr. P etc. quanun est facere altenim.. quia non solum substantiales differentie pluralitatem constituunt.] dicens. p 72 dicinu antr argumcnnun p 73 dei. p Et. Gnf. quam fides catholica confitetur : ex hoc enim est quod ex premissis predicta condusio sequitur. 92 id est 89 Arriani : c . Deinde huius sententie rationem assignat .crt. ergo ponentibus alteritatem per augmentum et dirninutionem. set non e conuerso. 98 et. PdJ p. t. et posita causa ponitur 1 1 s eflectus. He. ibi Quotienr enim etc. c. siue quotiibet.6 eiuadrm] eiur F'Bol' Tia 67 ibi om. Circa primum proponit duo. 1t7) p 10s proponit duol duo fpUt P 116 ponentibus] eh nld P Primo] ooendit V* p i08 maluit] ruauult p(-W) non uult Bd 117 deitatis p h P ]diuinitatis B' dItatis crt.

V) P 140 dicinu om. scilicet separabilibus. Va P(-VU) 134 diueraitaus et om. L4 nec Va p 186 est] por: duplex F* port questio Boia prima] primo BoXa i87 communionern] commendationem L4p i87 secunda] secundo FaBou 139 Arist.. AL V 1-3 p. o a = F*L4V'Bola p = V"P'T1'V'W 137 specie] uel praem. L4 ucl Va @(-W) (M. pTIS quod sll* i5z diuersa esx im. Va 164 altera species im. Mdapb. P V) al] om. Primam supponit ex hoc quod dicitur in I Topiconim. P(-Va) ct numero ad. C f . secundam manifestat' per urempla. id est diuersi. P(-il%P7) i43 ex] per hoc quod dicitur V* p 146 etc.. ostendit i60 quod hanc etiam Werentiam qua aliqua dicuntur Werre numero.WPOSITIO CAPIiITLI PRIMI 1°j tribus modis :genere. 2 De proprio (ed De Rijk. quia remotis accidentibus. Porphyriua Iragoxe De accidente.11 (106 b 1. et supponit eam ex I Topicorum. quod idem et diuersum sunt opposita.175 dentia possint saitem animo separari. Prlf. specie. 191). 96). P $79 loci] loconun P corpon om. I c. ibi Set numero differentiam. Set in his que dicuntur diuersa esse numero non est manifestum ex ipso nomine quod aiiqua alteritas sit principium diuersitatis et pluralitatis..quia hoc non intelligi nec ymaginari potest. Topir. . sicut in homine et boue altera species. . fimui Mtapb.. quod est 110 eis genus alterum. manifestum est ex ipso nomine : ex hoc enim aliqua sunt diuersa genere. quod quotiens dicitur unurn 140 oppositorum. 173 cum Pcjdcns comptioncm :d . AL V 1-3 p. I c.170 dum rem. V' P(-W) (om. et in homine et lapide genus alterum . 13). Topic. cum ita dicantur esse aliqua diuersa numero secundum nomen sicut genere uel specie. p. Et quia posset aliquis dicere quod uarietas accidentium non est causa pluralitatis secundurn numerum.7 (103 a 7-14. V io[iz] (ioi8 a i 2 . uel secun. Et in hoc terrninatur sententia huius partis. Et ideo ad uerifìcandum maiorem sui siilogismi. P(-il') 137 esse] port diuenn L4BoL0 p& aliqua Va 118 genere. ideo huic responsioni obuiat dicens quod quamuis omnia acci.specie] im. Quod enim diuersitatis iliorum que sunt diuersa genere uel specie principium sit aliqua alteritas. AL XXV z p. ita duo homines distant accidentibus. P 171 scilicet] ut P animo] anima a(-L') siue] et P(-il*) uel TIS 172 sicut] u p t rcmamnt subicccn] remuiet subsontia Belo p (rf. 185 Hic est duplex questio : prima de his que pertinent ad fidei comrnunionem. et numero . Quod probat per hoc quod in tribus hominibus qui conueniunt genere et specie inueniuntur altera accidentia. quod sunt accidentibasplures. 163 unde sicut homo et bos distant specie. nec 180 secundum animi fictionem . ergo et diuersum. 19) i78 nec om.locum] pouunt esse in eodern loco p 181 non] om. i41 Arist. Boethio interprete (AL I 6-7 p. adhuc remanent subiecta.-i1 . X 1[4] (io34 b 22 . secunda de his que pertinent ad causarn pluralitatis. uel animo siue cogitatione.] facit (t&. quod sub altera specie continentur. tamen alicuius accidentis diuersitas nullo modo potest nec etiam animo a diuersis indiuiduis separari. et diuersa specie.AL XXV z p. Vnde concludit quod ex hoc sunt aliqui hornines plures m/mero. 143 h i s t . 23). FaL4 163 specie] et diffenrnt numero a&. i10 quod] quia L4 P(-T1V) om.. sicut inseparabilibus. totiens dicitur et'reliqum. imrno magis uidetur e 151 conuerso secundum nomen. zo) et Peuus Hispanus Tructrrlur tr.. scilicet diuersitas loci : duo enim corpora non patiuntur eundem locum. P i80 patiuntur. Tertio uero probat rnaiorem quanturn ad id 145 quod poterat esse dubium. P 141 poterat] circa eam -m. et ex hoc quod dicitur X Metaphisice.) V M. nec secundum rem. quod pluralitas que in numero designatur sit principium diuersitatis. cum accidens sit quod adest et abest preter subiecti corruptionem. facit aiiqua alteritas siue uarietas. 12). etc.

7 singulus] singuh P * i o fuerit] fuit P" ut] om. Set contra est quod dicitur He. 4.4 8 jz (PG 3. tertio utrum conuenienter uera fides catholica uel uniuersalis nominetur . Set ex his que menti humane in sua conditione sunt indita non potest homo pertingere ad cognoscendum ea que sunt fidei. utpote rationem eius excedentia. sine quo 13 o a = P'L4V'Bo'0 P = VUP'TI*V'Bo' 9 hoc p l m P' W ] hec p h Tll h' cet. ut dicitur in V Metaphisice. Set homo fidei inherens a ratione discedit. ~ m .). XI " Sine fide impossibile est placere Deo ". quarto utrum hoc sit uere fidei confessio. Set difficillimum uidetur credere ea que supra rationem sunt. utpote supra rationem existentia. cum iudicium naturale se ad huiusmodi non extendat. est uia fa&s ad errorem. quod Pater et Filius et Spiritus sanctus singulus est Deus.50 nem contempnere. De urrit. I) homini VBo' 51 oportunum] necessarium p .< QVESTIO Circa primum queruntur quatuor : primo utrum humano generi sit fides necessaria . non debuerit uiam fidei preparare hominibus ad salutem.secundo quomodo se habet fides ad religionem.733 A).quasi dicat ' nichil '. Sarraccno interprete (Dion.] un& dicitu pruem.1 . cognoscendum] cognoscenda port fidci P 24 possuit] possct P zy causatu] causnnnir F'L' 26 igi=l ergo L' 0 ~ P(-Tl1) . c. cum multi a salutis stani decidant propter hoc quod non 3s credunt. et ualde hominibus periculosum. u n o t i s s i m ) breuiorem p r 33 uidetur] creature d. fol. Cont.io . Preterea. : Super Sent. 40 Set non habemus aliquid in nobis per quod possimus iudicare de his que per fidem accipimus.24 a. aiias ad ea cognoscenda sufficeret ratio causans scientiam. et tres sunt unus Deus absque omni inequalitatis distantia. Vt dicit Dionisius.30 cendum ad finem uiam eligit leuissimam et ab impedimenris remotissimarn. Vbicumque est acceptio aliquorum cognitorum sine iudicio. Set hoc est homini maxime oportunum ut Deo placeat. TI' posl potius Bo' 48 Preterea] Item Ve I) maximc homini est VU maximc est 54 est homini &] homini muime est P'TI' 31 noxia] mala p 53 est dicitu om.. 5 .3 qc. Gent. 309). 4.4 et 7. Ergo patet uia facilis ad errorem . Ergo non fuit necessarium homini ut ea que sunt fidei extra doceretur. 28 Arist.existentia] rationem cxcedentia I) 46 esse] unte homini a ( . IV c. Preterea. 3. Preterea. que causatur ex hoc quod condusiones resoluuntur in principia naturaliter nota. " Quid necesse est homini maiora se querere? ". C o l i ~ t i m +upr C& (in 11 q.1 a. Unusquisque sapiens ad perdu.. Ergo uidetur quod uia ista sit hominibus noxia.2 r 48 Dionys. 11.P ) om. VUpV'Ba' t3 per fidcm traduntur] fidc (om. L'Bo'" 2. ART. 17 aliquid om.1 . P(-VUV') 28 in om. TERTIA > I io 15 2s Ad primum sic proceditur : uidetur quod non fuerit necessarium humano generi fidem habere. Ergo uidetur quod Deus. i i Eccl. et in hoc etiam assuescit ratio.G. . P 30 Prcterea] Item V* P perduccndum] produccndum V1sBoA0 perucnicndum L' 31 ad] 34 horninibus pericucredere port sunt P j i leuissimam. AL XXV z p.1 . vn. rnalum hominis est preter rationem esse. uidetur quod homo fide non indigeat. 7. i Parall. L' p 35 salutis s t a n i im. q.. i. Preterea.. princ. C. I c. XXXII "Dei perfecta sunt opera ". nec requireretur fides. V zi[i8] (iozi b 15-17 . 13 Hebr. III d. 105). 20 Deut.6. Vt enim dicitur Eccl. jz. De div. Cum igitur perfectum dicatur aliquid cui nichil deest eorum que debet habere.L P ' in p losum inri. et ita uidetur homini 43 esse potius noxium quam utile ut dirigatur in Deum per fidem. Metoph.3 et 4 .. TI*) creduntur P i 7 necessuium] nccesse P(-TI') i 4 maiora unte sunt P quod sV' 18 doccrctur] docerentur L' TI'V' doceri B ' o i9 Preterea] Item Vs zo Det. Deus naturam humanam in sua conditione perfecte instituit : Det.14 a.. p propter] per P 37 dcbuerit] dcbuit L'V' P 39 Preterea] Item V' P(-TI') 43 iudicium 43 se porf non P (iudicarium V') naturale] naturale iudicatorium BolQ -uon iudicatorium utitur Tbomus in a t o p . alias possent per scientiam haberi. Set ea que per fidem traduntur sunt homine maiora. qui est sapientissimus. 80 rb 8 4 4 supra . 2.

in quo ab opinione differt. Préj p. curn gaudium de ueritate cognita sit beatitudo. Et quia in conuictu hominum oportet quod unus utatur 95 altero sicut se ipso in his in quibus sibi non sufficit. 79). 105 Ex defectu uero nostro sunt non apparentia res diuine et necessarie.6. Thomam I-II q. que fluctuat inter duo contraria. Quod autem aliquid non sit patens humane cognitioni potest ex duobus contingere. De di*. V* p i08 h m ] horum p(-pT1') eomm pT1' iog a] in P i i o nos om. sBolO P(-VU) 94 incognita] ignota P 96 altero] alio mrtr utacur P in his om. L' 8 75 media] mcdium P 76 scientiarn] intellectum siue praem. P 99 exinde] inde p conuersatione hominum inv. AL XXVI 1-3 p.S i Cum scientia.. Victore (PG 3. P 87 in om. ut Agustinus dicit.. 793 . " fides collocat credentes in ueritate et in eis ueritatem ". quod fieri non potest nisi credendo . . m.nominibus por: ueritatem p 64 Preterea] Item V P 63 fides necessaria] etc. qua unus homo dictis alterius too credat. 212) sec. P(-Bo7 L' pemia V* patula BolO possibilia P (g.. 87 Arist. . curn per omne mendacium huic fidei tam necessarie derogetur. io3 mendacium nullurn sine peccato est : cf. quod fides habet aliquid commune curn opinione. Dr ropbirf rhmbir c. CSEL 33. Thomarn S u p r P k y . que consistit in plena cognitione or = P*L4V*Bol0 P = VUP7Tl'V1Bo' 56 aut] uel P 57 est homini maxime] est muime homini V U V mnrimc est homini P B o ' hornini rmxime est TI' 58 Preterea] Item V* P necessariurn est im. X c. ut dicitur in W Ethicorum. 67 Arist. 36) sec. q. sicut in rebus 90 singularibus et contingentibus.3. Thomam 1-11 9. 330 C).23 n. 76 Hugo a S. Preterea. Arist. Preterea. I I . curn oporteat nos ex minus notis et <ap>parentibus110 secundum naturam in rnagis nota et priora naturaliter peruenire. Van Riet. Metapb.contraria . 118 de causis altissimis : cf.2 a. 872 C).. P&. I1Iud sine quo non potest conseruari humana societas..4.AL VI 1-3 p. TI*) a&. . . Etbic. (3 77 scicntia. Hornini maxime necessarium est ueritatem cognoscere. ideo oportet ut stet illis que alius scit et sunt sibi ignota sicut his que ipse cognoscit . 8 n . 122 oponct credere : cf. 410). ratione cuius ponitur media inter scientiam et opinionem ab Hugone de S. cf. sicut sunt facta hominum n et dicta et cogitata . . que a nostris sensibus sunt remote. CCL 27. I Pmr q. et hoc est iustitie fundamentum. et aiiquid curn scientia et intellectu . gen.7 5 4 60 August.7 n.z (165 b 3 . ( r f . Arist. A L XXV 2 p. et] om.) intellectu] autem a d . Cum ergo fìnis humane uite sit beatitudo. P homini p 66 necessarium] et toti generi hurnano (hurn. I1 i[i] (993 b 7-it ..T1') 71 hominibus] homini P 72 muime om. 318). I1 i[i] (993 b 7-9 . P(-Va. Responsio. et a dubitatione. et tamen in scientiis preambulis oportet quod supponantur izo quedam que in illa plenius innotescunt . L'V' aine peccato est inv. 36).. Confcrr. Set sicut dicit Dionisius v11 C. est humano generi maxime necessarium. Cum scientia siquidem et intellectu commune habet certum et fixum assensum. oportet etiam a principio aliquam nos habere notitiam de illis que sunt per se magis 115 nota. AL XXV 2 p. ut dicitur in I1 hletaphisice : scilicet ex defectu ipsarum rerum cognoscibilium. scilicet metaphisica. Thomam II-I1 q. w 75 80 85 Ex defectu quidem rerum. V*Bo10 in' om.. 11-II q.60 65 70 nichil boni facere aut habere potest. Ergo Gdes est homini maxime necessaria. m. quia oportet quod unus homo alii credat in promissis et in testimoniis et in aliis huiusmodi que sunt necessaria hominibus ad commanendum. c. 2. P i z j ergo] igitur P 116 etiam hoc im. non sunt intelleaui <ap>parentia in quo difTert a scientia et intellectu. 3. Ergo fides est homini maxime necessaria. i73 . curn homo sit naturaiiter animal politicum.m. que accipit alterum contrariorum curn formidine alterius. P 92 remote] nmr liq. 83 <ap>parmtia P*] possibiiia (uel peniin ndd. unde quelibet scientia habet suppositiones quibus oportet addiscentem credere. que sunt secundum naturam rnaxime note . Ergo fides humano generi est maxime necessaria. 102 Tullius D oflcciis I c. i io-i i 2 opoacat nos pemenire : cf. 61 Dionys. Sarraceno interprete (Dion. unde ad h a m inspectionem non sumus statim a principio ydonei...1. Set sine 1 fide humana societas non potest conseruari . 80 cum formidine alterius : cf. VI11 12 (ii6z a 17-18 . a De mima V c. que quidem talia sunt ut u i homini possint esse nota et alii incognita. VI1 z[z] (t029 b 3-12 . AL XXV z p. ut Tuliius dicit in libro De officiis. p P * remota B o 1 0 P 93 uai homini] homini pBolQ im.2 .et etiam hoc patet in ordine scientiarum : quia scientia que est de causis altissimis. 19) i i 5 no8 p t etiam P 112 ui] nullo L' P i i 3 ilh] en P ullo BolO illonun] homm BolQ9 i t j habere notitiam im.3 a.23. . B o l O p(-&') 59 ucritatem mgnoscere inr. P . Mrtapb. Ds veri:. Set quia ex ui iliorum que ultimo cognoscimus sunt nota ilia que primo cognoscimus.33 (PL 32. Dicendum.i (ed. P sibi] ipse prue=.ilo a.77 a.14 1. I i (184 a 16-21) sec.3.. Avicenna D sammrntir I p. p 68 c o m e w i ] s e w r i m:# non P naturaiiter om.X c. P 70 et' om. L'V* P i i8 scilicet metaphisica om. 19) 85 patens] possibile P humane cognitioni] humuio intellecnii P 86 ex duobus contingere in9. 126). Metapb. Et inde est quod mendacium nullum sine peccato est. et exinde est quod in conuersatione hominum est fides necessaria. Préj p. ultimo occurrit homini ad cognoscendum. P i o i credat] credit L P(-TI') ' io3 rnendacium nullum im. 7) sec. Set curn opinione commune habet quod est de rebus que .De diuinis nominibus. Victore. et ex defectu intellectus nostri. P 65 hu-O generi] 60 sicut nominibus] ut . P(-VUBos) 90 rebus om.i a..2 (PL 176. V* P <ap>parentibusP"]posterioribus rrt.

. L I) ' i17 fidei u a inr. quod Deus in 1 8 ~ prima rerum conditione hominem perfectum perfectione nature. unde. p i 1 q w ] que a(-P*)pPVBo1 9 196 p o ~ t ] quel quod P potest p 201 hoc] etiam di. que est Dei donum. Dux aeutmtwm I c. TI' ' 1 1 litre-] 7 translationun P(-Boa) 176 non] etc. P i79 crgo] i g i w P(-VUBol) om. Quarto quia multi hominum ex naturali complexione sunt indispositi ad perfectionem inteliectus i r r consequendam per uiam rationis . i .~~]. . 2 8. set ex sola diuina gratia. v11 " Alta profunditas. ubi erit plena beatitudo. tamen necessariurn est habere fidem . Et ad hanc cognitionem homo perducetur non ex debito sue nature. Bd i40 qui8. et ideo dicitur Ys. ne multitudo hominum a diuina cognitione uacua remaneret. ) credideritis non inteiligetis Et huiusmodi suppositiones sunt iila que sunt credita quantum ad omnes. I)(-pT11) etiam] port hi V'BolO om. Ad secundum dicendum. que quidem in hoc consistit ut homo habeat ornnia que sunt nature debita. CCL 73. cum humana inquisitio propter imbecallitatem too intellectus nostri sit faciìis ad errorem. cum ornnium finis sit cognitio diuinorum. i l h ] etc. indiget fide. et ideo non est necesse hornini ut huiusmodi propria uirtute querat. Et horum quamuis possit haberi scientia. set est ei necesse ut diuina reuelatione ea cognoscat. Ad quorum quedam plene cognoscenda possi130 bile est homini peruenire per uiam rationis etiam in statu huius uite. p 4 142 &e] &m VUpPUVI i43 ei on. Quedam uero diuinomm sunt ad que plene O cognoscenda nullatenus ratio humana suficit.in 11. Cf. V' I) i i60 illud] i70 huiur] ad id B o 1 0 I) 169 diuina] dei L' I)(-VUVI) i67 unitaa et trinitaa im. secundurn aliam litteram " Nisi 1 . sicut unita5 et trinitas unius Dei.ii ubi de fide dicitur & que I) ut i90 diuina gratia im. P(-Bd) on. Secundo propter imbeccillitatem inteliectus humani a principio : non enim prouenit ei sua perfectio nisi in &e. .i08 12s SVPER BOETIVM DE TRiNiTATE diuinorum. om. et propter hoc est uia fidei procurata. que plene cognoscenda urpectantur in ultima perfectione hurnana. Ad tertium dicendum. &lo iafr diuina I) 188 nature] sibi a(-V') om. ex quibus dirigatur in plenam cognitionem e o m que a principio uedit. i70 putecte] por: scientie Vu perfcaionun L perfectionem port sciuuie @(-Vu) ' 171 primo ci i . 104 D (i07A] . inter quas est fides. quod licet ea que sunt fidei sint maiora homine nature uiribus 180 consideratis. Et hoc quantum ad ilia que sunt ab aliquibus scita et aiiis proponuntur ut credenda. i2 v). 19s Quod quidem facilius fieri non poterat quam per fidem. i39 Eccl. set 16s eorum plena cognitio expectatur in futura uita. et ideo.25. Primo scilicet 133 propter profunditatem et subtilitatem materie. Quinto propter occupationes plurimas quibus oportet homines occupari.33 (ed. V $ 137 conun] horum Vu honun p r f qunlicumque CC:. et a = P'L'V'Bolo I) = VuP'TI*V1Bd 126 a] in p I 27 habere porf diuinonun I) 129 plme] por: cognoscendn P I)(-pTllBoa) om. Commenf. P uite] uie I) i q Ptimo] prima a(-V') j scilic. ". unde etiam ut hi diuina cognitione non careant. 99). Ad primum ergo dicendum. ut nuilum tempus sit ei uacuum a diuina cognitione. VII.. 7. non sunt tamen maiora homine diuino lumine eleuato . ne sit homo sine eorum qualicumque cognitione. TI' inteiligeth om. .I) m 174 etl] ettam L P(-TilBo') on. i92 Eph. i 5 1s.nec etiam potuit curn minori periculo. $ + I (T9 178 scitn] smt praem. p V ei s\n ut. B o l O P 168 pcrducetur] perducitur B o l O P p ~ m L' I)(-V") . prouisum est ei ut saltem per fidem diuina cognoscat : Eccl. Vnde oportet quod huius etiam perfecte 170 scientie quedam suppositiones primo ei credende proponantur. ut patet Eph. set supra debitum nature adduntur postmodum humano generi alique pedectiones ex sola diuina 190 gratia. Hieron 7 . curn rationis inquisitio ad talia peruenire non possit nisi multis precognitis que non est facile scire . necessarium est ad humanam uitam in beatitudinem dirigendam statim a principio habere fidem diuinorum. 2. Vu i80 nature uiribus im. 3. I) i i sunt tamcn inr. per quam occultantur diuina ab hominum intellectu . I) 8 184 a t ci] est TI' ci pP"pVIBo1 i84 necesse] necessuium P ea] om. P i i uacua om. p i34 Moyses Maim. per quam ab ipso p&14s cipio diuina accipiat. P diuina] dei I) 147 requiritur] eriginu $ tidei] dei L' per f i h I) i 12 remancret] remanuir I) iyo consequntur] comprecndunt uel prium. littcnm VuIrni U i w . unde impossibile est quod ornnes consequantur per uiam i60 rationis illud quod est de Deo necessarium ad cognoscendum . P 1 3 1 huius om. quod cuilibet in beatitudinem tendenti necessarium est cognoscere in quibus beatitudinem querere debeat et qualiter.. Et hoc aperte ostenditur ex ipsis philosophis. 7 9 sec. que quidem 1 so preambula paucissimi consequntur . Iii (PL 24. ut dictum est . prouisa est fidei uia.. Tertio propter multa preambula que exiguntur ad habendam cognitionem de Deo secundum uiam rationis : requiritur enim ad hoc fere omnium scientiamm cognitio. I)(-TP) non etc. I) f i e ~ d o secundn P L ' ] 141 a] In p m f o priumirro I) i 1 non uiim im. 11. P(-TI1) i$! per] secundum I) uiam] rationem ucl praem. et a quibusdam habeatur. . sicut et in aiiis scientiis accidit. Justiniuii f. unde. 140 quis cognoscet iliam? ". propter quinque rationes quas Rabi Moyses ponit. pTIIBol ijo etiam om. prouisa est ei diuinitus uia fidei. qui per uiam rationis finem humane uite querentes. et a nullo in hac uita scita uel inteilecta.

Ad quintum dicendum. in libro m. et hoc est hominis rnalum . 9 ~ ~ u m @ . quod uiuere secundum rationem est bonum horninis in quantum 260 est homo. et hoc est lumen quoddam quod est habitus fidei diuinitus menti humane infusum.quamuis et ipsa fides non omnibus modis sit preter rationem : hoc enim naturalis ratio habet. I tr.a et 3. D0 anima ii a 9 m j] (428 a 20). ( n ) 4 3 dccipi] dccipere V*BdOP q z ncc] non port Dcus P 4 5 m@ on. sicut est in illis qui uiuunt secundum suisum. set magis per uiam uoluntatis . q. Mstapb. 187. DI vera rsligions c. uiuere autem preter rationem potest uno modo sonare in defectum. que ex diuina nuelatione initiurn sumpserunt .1 ug. frequenter tamen in hoc homo fallitur. 2.1 c. 17. sufficiens bom. Albems Topir. quod putat esse demonstrationem que non est . p 265 homo FS] anta diuina re:. et sic preter rationem uiuere non est hominis rnalum.1 (PL jq. Enrbir.' on. e t i m Arist.CCL 46. Agustinus dicit in libro De uera 10 o a = F'L4V'Bo'* P = VUP'TI*V*Bd 207 concon] communis W communis m& uan nt. 266 uiuere coni. W ut patet in mente captis. Quod quidem sufficientius est ad inducendum quam aiiqua demonstratio. P m. cum lumen illud frequenter impediatur ex corporis infinnitate.modum perueniendi in ipsum. Et sic patet quod fides ex duabus partibus est a Deo. 240). P 208 etiam] <AIl in Ma o . et alique uerisimilitudines in hoc quod assentimus his que opinamur. P a j j frcqucnter Funen im. unde non facit uidere illa que creduntur. 3 Au~us~. Hic tamen habitus non mouet per 20s uiam inteliectus.. quod uero inclinat ad opinandum Z Z J qualitercumque.49). 216 uerisimilitudines :c . 6 Tullius D inimitim ii c. III . . Algrzcl d 2 3 1. rrl. ita fides est ex audim. rrt. in errores multiplices et turpissimos inciderunt. P(-TI') 6 quod om. d t u m cerimoniamque d e r t ".i n.3 et resp. quod est quasi quedam sigillatio prime ueritatis in mente. Vnde sicut cognitio principiomm 23s accipitur a sensu. io. P(-Tl'BoV Agustinus dicit inr. 210 4. P 296 quel quod V P W aptis] capitis pL'Bol' V"pTlaBo' a46 m c .1qc. $ 4 9 et FS] om.a61. Set a20 iliud quod indinat ad assentiendum principiis intellectis aut conclusionibus scitis.z Pai~ll. Borgnet t. per quam etsi numquam falsum 235 concludatur. Rom. ut patet per difìinitionem r Tullii.1arg. ade0 sibi inuicem dissentientes. oportet esse aliquid quod inclinet ad assensum. Quia. 69) sec. (ed Borgnet t. scilicet et ex parte interioris luminis quod induat ad assensum. non solum est acceptio rerum quibus assentimus. sicut nec Deus potest decipi uel mentiri . Boa m ziz sicut] et prrrrm. unde nec cogit nec per hoc potest perfectum haberi iudicium de his quibus assentitur. tr.. 232 . V U V W 264 potest om. aiio modo potest sonare in incessum. 5 .opinio iuuata rationibua :d Albertu Sy>rr Sent. L' p 225 firmiter] fonitcr L' p 226 inductiuum] ductum VU &aiuum P diV4Tia dicrrmui racionia Boa 226 nccl] non p 227 perfectum haberi im. 404-406). non potest fallere. Cf. 230 set aiiquid quod inclinat ad assensum. et ipsorum prinupiorum 215 ueritas in hoc quod assentitur conclusionibus scitis. rnm V Tia] pretu s P esse ialr praer W m. unde hoc lumen sufficit ad iudicandum. 257 fides ex auditu : ci. Set d t u s Dei est actus rciigionis. sufftcientius etiam quam ipsum lumen naturale quo assentimus principiis. Preterea. Ergo fides ad religionem pertinet. 250 assensum] consensum a(-Bd3 VU renim] eorum p 274 utriaquc] rpnl. Et talis est cognitio eorum que sunt fidei .6.2 (ed. CSEL 77. et hec se habent ad cognitionem fidei sicut accepta per sensum ad cognitionem principiorurn. prout fides diùtur opinio iuuata rationibus. ut Agustinus dicit in Encheridion. et ex parte rerum que exterius 210 proponuntur.ig 1. Snpr SUU#. fide. spe et caritate colendus est Deus. ut cum diuina gratia homo adduatur in id quod est 26s supra rationem. et ideo etiam cogit ad assensum et est sufficiens ad iudicandum de illis quibus assentitur . C W jz. est sufficiens inductiuum. nec cogit assuisum. om. que si fuerint aliquantulum fortiores inclinant ad credendum. Ad qua&rn dicendum. quia utrisque fit ahqua . quod 270 assentiendum est his que a Deo dicuntur. set bonum supra hominem.a 1.2 p. L' P(-P) 10 Preterea] Item V' P 219 dici. izz . d.13 0 : III ART. set f b t uoluntarie assentire. sicut lumen naturaliter inditum in hoc quod assentitur primis principiis per se notis. Vnde et in fide qua in Deum credimus. 4 et om. n. Ad secundum sic proceditur : uidetur quod fida a religione distingucnda non sit. uel etiam firmiter. Thomarn DI w i t .cognitionis determinatio. a8 p. et tarnen lumen quo prinapia cognoscuntur est innatum. et tarnen habitus fidei est infusus. non est sufficiens inductiuum. curn tamen per fidem uideamus in unam sententiam etiam plurimos populos conuenire. quod quandocumque acceptis aiiquo modo assentitur. P(-TI*) a16 dique] aliquas P 219 iuuata] innata PBd* aao illud] id P zzz inductiuum. 3). qui dicit quod " religio est que cuidam superiori nature quam diuinam uocant. m. ut uix duorurn aut trium esset de his per omnia una concors sententia. c. io August. f 4 1 qutdnm sigiiiatio : d.3 (ed Muckle p.3 (PL 40. Lumen autem fidei.

CSEL 77.278 .62 1. V p d ddetheosibia (4 Pnf. qui non 80 ficte nec mercennario affectu obsequitur. V* P(-Tl? apud a.1 et t. 2. Ergo religio est omnino a fide distincta. " Spiritus est Deus. diuina uenemtio inv. 177-279 . 3i Omnis vim .p er fidem : cf. secundum quod homo quodarnmodo se astringit ad 70 cultum istum . 66) 70 nsuingit] absuingit V*Bol0 69 ligationem] religationem BolO P 73 rceligendo] religando P recte eligendo L* Vu ratione eligendo FPVIBd mtione uel a prorm. . I-II q. Set hoc pertinet ad fidem : quia ut diùt Agustinus in V De ciuitate Dei " uerum sacrificium est ornne opus quod agitur ut sancta souetate inhereamus Deo " . Ergo non est idem fideiis et religiosus. Preterea. Da ci#.55 n. Preterea. Oportet autem nos 7s eum reeligere quem " amiseramus negligentes ". Dti rectius X c.. p. j. 259 . Cultus autem cuiiibet rei impensus nidiil aiiud esse uidetur quam debita operatio circa Uud 60 adhibita. ut dicit Agustinus in libro De uera religione. 172 . religio a religando dicta creditur. P 75 iigatur] i i p t se p 75 autem] post nos L* enim V* om. quia diuersis diuerse operationes coaptantur.. rectius i.. P 82 supm nos sunt i n .3 (PL 41. Dti X c. Contro impu-r c.113 (PL 34. sciiicet ad Deurn colendum. zz Ioh.theologiu : . Set cognoscere Deum est fidei. Set magis uidetur pertinere ad fidem quam ad aliquam aliarum. a Trin. parentes. @(-VU)( 5 f . religio.4~0).53 n. N. lib.39 a. CCL 47. prima autem inhesio hominis ad Deum est per fidem. L ' v 39 Veteris om.6 (PL 41. ut dicit in X De ciuitate Dei : ex propria enim electione aliquis ligatur ad aliquid faciendum. Ergo fides ad religionem maxime pertinet. IV d. 73 August. Anon. PsV* h. Dicendum. Da vera nligionr c. Da cirt. 4. 71 August. 5 . 68 nomine theosibie 71 dicit Agustinus im. ut ibidem dicit . Set fides non habet actum nisi qui est ad Deum. 1612. Offerre Deo sacrificium est actus religionis. patriam. p z j n. Set pietas animum colentis respicit. %ing p. P 1 5 Preterea] Item V* P i 5 acnis] opus @(-Va) 17 in om. Commmt.1 (PL 41. t7z-r73 . et alia huiusmodi. CSEL 40-1. set solum in quantum nos ei subdimus et subditos demonstramus. et latria ad idem pertinere inteliiguntur. cf. p. 45 Iac. [) 41 Cum ergo FS] im. ed. . 283 . ergo nec idem fides et religio. 3. Preterea. cui. et eos qui adorant eum. 27. et ex hoc dicuntur aliqui diuersimode colere agros. P . i 49 Religiosi nsuinguntux : cf.pertinet] etc. L' p 20 ad religionem precipue i n . @(-TI? 81 nec] set F * scilicet Ve neque Bo1° m ~ m n ~ r i mercenario p(-VIBo') o] 81 obsequitur] ei p ~ l n P . Dai X c. TIa in onr. ut patet Iac.P 13 fides continetu] etc. Reiigio consistit etiam in acni qui est ad proximum. 50 40 41 Responsio. 80). religiosi dicuntur. 19 prima autem inhesio hominis ad Deum est per Trin. $ 5 August. que est uirtus cardinalis. 957) et Thomas S u p Smt. CCL 47. ed. hic supra. j i Preterea] Ilun V* P(-TIs) 34 offert] ntfert PSVs VsBoLO 38 esse idem inv. P i 3 prostemihu] substeminic L' P inte~echrr o*.. p. Ornnis uirtus que habet Deum pro obiecto est uirtus theologica. que 5s cultus Dei dicitur. Col. Set reiigio importat quandam ligationem.. 275 . cum non dicantur esse extra religionem christianam nisi qui sunt extra fidem. p t 4 proprie om. 11 " Religio munda et imrnaculata" etc. Set contra est quod Tuliius in I1 Veteris Rethorice ponit reiigionem partem iustitie. Set per fidem ei prosternitur intellectus. 259.110 SVPER BOElTVM DE TRKNiTATE 15 20 25 30 35 religione quod uera religio est qua unus Deus colitur et purgatissirna pietate cognoscitur. Prlf. . in I h t b i i DI .1. set religio habet Deum pro obiecto : non enim nisi Deo cultum debitum offert . CCL 47. ergo est uirtus theologica. 39 Tullius Da i m f i m I1 c. Et quia his que supra nos sunt quasi quedam diuina o a = FsL4V*Bo10 P = VUP*'TISV'BoS i + pietate] puritate L' ucl puritate d. CSEL 40-1. Non solum autem ipsi dicuntur fideles. TIa 46 immaculata] apud deum a&. Pnf.161. p 22 Preterea] Item V* p 2% Vt dicinu om. quod sicut patet per Agustinum X De ciuitate Dei.. theosibia. 17 August. et inde est quod iiii qui uitam suam totam et se ipsos ad diuinum obsequium uotis quibusdam obiigant. 77 ibidem : August. magis ergo proprie adoratur Deus cum ei prosternitur intellectus quam cum ei prosternitur corpus. p i8 sacrificium] dei praem.6 ad t. unde. 36 d i c ~ h u ] dicatu 28 totaliter] omnino p 29 fides. 19 pri -.414). j) i tur P(-TIs) 60 illud] om. Religiòsi dicuntur cornmuniter qui quibusdam specialibus uotis astringuntur.441-447). pietas. . L' VU id P(-Va) 61 diuenmode anh dicunm (3 61 est in prcdictis i*. 44 Preterea] Item V P etiam] wfr wnsistit L4Bo1O om. 4 2. Hic ergo cultus diuinus absolute nomine theosibie designatur. uel etiam a reeligendo. dum se intellectus totaliter subicit ad assentiendum his que a Deo dicuntur. Ergo religio uidetur esse idem quod fides. Preterea. Tis & 49 Preterea] Item V* P 5 i solum] p r t i p i VSB0'O post autem PHV' soli pori ipsi TP 60 1 om. Dt ciw. Vt dicitur Io. Ergo fides sub religione continetur. p 23 eurn om. 4 fidem : d Theodoricus Gunotensis G h a rupm Bwt. 66) $ 5 X] x a ( 5 f .. Deus autem non hoc modo colitur quod ei nostra operatio aliquid prosit aut subueniat sicut est 61 in predictis. Cum ergo fides sit uirtus theologica. in spiritu et ueritate adorare oportet " . loco citato CCL 32. (inter Opera &h. Preterea. Ergo fides ad reiigionem precipue pertinet. reiigio erit alterius generis quam fides . 280 . CSEL 40-1.

i48 coienans : c . V' P cultus L' eius V* p 106 Agustinus] hug. 16. 187 lima I uahofafionum) i49 et] etiam P(-V'Bo') on. L' P i j i pertincnt ad emdem im. P(-TI') aurun et communion~ odd. Et sic cultus ipsius principaliter in mentis actibus consistit quibus mens ordinatur in Deum.49). pA i62 reiigionii] o a = F'"L'V*Bo1° P = VUF7TIaV'Boa 84 Dei swificia im. ut prostrationes. sicut prostrationes et huiusmodi. p.ueneratio debetur. et hi 105 sunt precipue actus theologicarum uirtutum . et huiusmodi . V' P i45 actibus utatur im. c. Tamen quodam ordine : primo namque et principaliter ad cultum predictum pertinent actus mentis ordinati in Deum. in quantum fides est reli- ".6 (PL 41. t i 7 August. CSEL 40-1.454). ita et reiigio est specialis uirtus in actibus ornnium uirtutum speciaiem rationem obiecti considerans.5 106 August. Vnde dicit Agustinus in libro De cura pro mortuis agenda " Orantes de membris sui corporis faciunt quod supplicantibus congruit. Boxe 91 colcndi] tale rei FS cultum &i L' tale dei Bo1° 92 scilicet om. non potest corpore set sola mente contingi. Illi tamen actus specialiter religioni assignantur. Enrbir.7 (PL 40.3 (PL 40. ut sapientie et timoris. CCL 46. set hinc magis se ipsum excitat homo ad orandum gemen. Ds riv. 120 curn genua figunt. P(-TIIBol) 118 agenda] habenda V* om. 130 scilicet Deo debitum : sic enim est iustitie pars. tum ut per huiusmodi corporalia nos ipsos et alios excitemus ad actus mentis ordinatos in Deum. p. P(-TI*) io8 tendentium] ordinantium P 115 nos] nosmet P i i 7 in om. tum ut ex toto quod sumus Deo i i r seruiamus. set illa tantum qua homo Dei seruus est.CSEL 41. constat quod pemnent ad eandem subiectionem in qua cultus religionis consistit. et maxime ad beneficia que in parentes et patriam 90 exhibentur. ultimo " Communionis et beneficientie nolite obliuisci. secundo actus corporis qui ad hos excitandos et designandos 140 fiunt. (i io6 b z8). dehitio virtutis apud Arist. curn extendunt manus. DI r w a p m morfui~ n. . 90 ra (rf. L' T11 99 subdendo] subicicndo V P ' io3 ipaiur] eiur mtr eius p o ~ f serui V* P 97 Dei suuus im. 232 . 283 . in quibus secundario Dei cultus consistit. Grosseteste interprete (AL XXVI 1-3 p. uel] etiam odd. siue sint mentis siue corporis. Et tarnen. utpote coniectans magnum in actibus omnium uirtutum. P 85 Hebr. Etbis. beneficia etiam que rniseris exhibentur sunt quasi quedam Dei sacrificia. po~f beneficientie T11 89 patriam] proximos P* poximos et prarm. P 126 fructuosius] feruenaus V' P rum Awg.net quidem materialiter ad religionem sicut et actus alianun uirtutum. sacrifiaa. uel prosternuntur solo. P d f . Bdo P 140 ct] ucl V' P 1j4 huiusmodi om. 8r secundum illud He. Conuenit etiam fides curn religione preter hoc. utpote aiiam rationem 160 obiecti considerans. Que quidem iw operati0 debet esse conueniens et ei qui colitur et colenti. talibus enim hostiis promeretur Deus ".123 dumque humilius atque fructuosius Sic ergo omnes actus quibus homo se Deo subdit. 133 Ex quo patet quod actus fidei perti. 110 Set quia nos qui Deum colimus corporei sumus et per corporeos sensus cognitionem accipimus. c. et secundum hoc dicit Agustinus quod Deus coiitur fide. et si quid aliud uisibiliter faciunt. 63) i57 mncuiaiitu] f o d t e r parm. P izo enendunt manu im. i48 magnum A] magna 6s:. tertio ad eundem cultum pertinent omnes alii actus in proximum ordinati propter Deum. VSBo'O P iz8 subdit] subicit P 137 m q u e om. V' P 194 Dei culnis] im. et sic diligenter consideranti apparet omnem actum huiusmodi ad religionem pertinere. 278 . Dei X c. set quia totum quod sumus ei debemus tamquam creatori . I1 6 f 134 August. CCL 47. qui nuiiius aiterius uirtutis sunt. 632). TnBoIo specialis uimw im. Et his adiunguntur actus donorum tendentium in Deum. nec ille indigeat his indiciis ut animus pandatur humanus . pA i50 uiminim] uirtutem A cordis intenti0 Deo nota sit. P 85 Gmmunionis et] om. non hoc modo quo homo seruus hominis dicitur propter quodcumque accidentale de9s bitum. i 56 actus] uirtus P(-V"pTI') i 58 actus fidei im. Vnde Agustinus dicit quod " uerum sacrificium est omne 131 opus quod agitur ut sancta societate inhereamus Deo ". inde est quod ex parte nostra requiruntur ad cultum predictum etiam alique corporales actiones. i j . Set latria importat debitum colendi. p bom. siue rationem cultus ex hoc scilicet quod eius sumus semi quem colimus. P 144 est] quedam odd. secundum specialem rationem obiecti. Hinc est quod nomen pietatis et religionis ad opera misericordie transfertur. ad religionem pertinent. set formaiiter a religione distinguitur. sicut magnanimitas est specialis uirtus quamuis omnium uirtutum actibus 141 UtatUf A /o[. set quia ea que proximis propter Deum impenduntur ipsi Deo h p e n . (4 Append. 597 . quamuis eonim inuisibilis uoluntas et A i46 utatur inripif A quedam pram. 170 et 403) " coiectatrix existcns mcdii ". Ipse autem qui colitur curn sit spiritus. Boa @(-Boa) Bo' om. et magis in quantum actus fidei est primus motus mentis in Deum.unde et latria seruitus dicitur non quelibet.i30 duntur. spe et caritate. Sic ergo religio consistit in operatione qua homo Deum colit se ei subdendo.

Set christiana fides nondum inuenitur ad A 90 rb Responsio. Iiiud quod uniuersaliter omnibus 40 proponitur maxime debet dici uniuersaie. <Articulus tertius > ". L' P(-PTIS) odd P7TIs 43 Docete] docentes F*L4 Ergo uniuersnlir] ctgo VPTI' crgo etc. scilicet in qua. Ergo ipsa merito debet dici catholica uel uniuersalis. Ergo ydolatrie secta magis debet dici cathoiica quam 2s christiana fides. et remuneratorem humanorum actuum. 3. quia iiiarn fidem ueram asserit Apostolus. Set contra est quod dicit Agustinus in libro De 30 uera religione " Tenenda est nobis diristiana religio et eius Ecclesie cornrnunicatio.d i L' i7 ut] uel V*Bole ut & ea p(-W) om. P(-TI=) z nomiwi non debeat] im.. ViI c. Quia cognitio debet esse cognoscibili proportionata : non enim quidlibet quolibet modo cognoscitur. gubematorem. Ro. Set fides christiana ab Apostolo commums fides dicitur. 5s i64 cultum] cuitus pA (rf. et ex parte utriusque materie fides christiana cathoiica dici potest. Preterea. 943-944 . FSV* in om. ART. 43 Matth.set Deum habet pro fine : colere enim Deum est huiusmodi actus ut debitos Deo offerre. paem. P i72 omnia om.. e . I d.. 26 Preterea] Item V* p 27 potest] debet a 30 dicit] porr religione P* part Agwtinus L'V* Bd in libro om. P 5 neque] non L'V* p . s Set fides est cognitio Dei. et huiusmodi. 3. 3. P 5 i cst A V"] pwt testinata a m. Cf. P om. 5 . ut patet Mat. Ergo conuenienter potest dici uniuersalis uel catholica. imp.3. ei Petrus Lornb. id est ipsos credente. 12). ut passionem Christi. ut patet Tit. W 20 Preterea] Irun V* P z j cognoscant A L'] cognoacunt ret. littera Boethii supra p. resurrectionem. d t u m T l a 168 i A] quaai omnes a V" omnw P(-V") i70 debitos Deo im. p 38 etc. (M~les?) A liti.li?. que cathofica est et catholica nominatur. omnes mundi fines peruenisse. 19. P(-TP) non debcat dici ucl nominari TP F*Bol* VU om. i. nisi fide teneret Deum esse creatorem.. et sic non eset 45 50 ". 28. Ab eo quod est commune multis non debet proprium nomen aiicui eorum imponi. Et per hoc patet responsi0 ad omnia obiecta. P(-T1') 47 id wtl om. p 4 proponitu] uniuersaliter p . Ergo nec fides debet uniuersalis dici. solus autem populus Israel Deo uero cultum debitum exhiberet. Ergo fides non debet dici uniuersalis. ut Agustinus dicit in libro De Trinitate. Ipsa tamen religio non est uirtus theologica : habet enim pro materia ipsos actus uel fidei uel alterius uirtutis. Ergo inconuenienter cathoiica uei uniuersalis dicitur.6 n. CCL 32.21. p(-TlS) rat. " Docete omnes gentes " etc.2. De singularibus non potest esse nisi singularis cognitio. quod fides sicut et quelibet alia cognitio duplicem habet rnateriam. ult. pA 5 cognitio] di(uin-) p .catholica] &olia dicitu p 37 ut patet om. Snrrmtiae I d i 9 c.(-L') o (rf. Ex parte quidem credentium. Ydolatria ad ornnes mundi angulos peruenit. Preterea.. : C£. 20 4. @(-V") 54 autem] uuo V* P 53 tempore A L'] quarum P* temporibus ret. Ergo non debet fides christiana speciaiiter catholica dici. 30 August.. pA 5 5 c ~ a esse A ] a = F*L4V*Bo1* p = V"P"n'V1W 164 &o] om. 111. Quod non conuenit omnibus non potest dici uniuersaie. 1 .7 et Thomas Super Sent. De Trin. pA 18 %o ex Preterea A 20 W3 debet] sequinu modum [-citu de q &I. A 43 Docete] euntes in mundum uniuersum predicate p . Set quelibet traditi0 uel secta proponit ea que tradit ut uniuersaiiter ab omnibus credenda uel obseruanda. pA zz barbari] s(int) prtwm.. 4. p. CSEL 77. VBos 45 et om. tm 5 1 Rom. Bol* T1'W 21) 4 quidlibet] quilibet 3 esse wgnoscibili im. SVPER BOE'IIVM DE TRiì4ìTATE 165 170 gionis causa et principium : non enim aliquis eiigeret culturn Deo exhibere. om. 2. Dicendum. non solum a suis uerum etiam ab omnibus inimicis 2. Vniuersale et commune idem esse 3s uidetur. Ad tertium sic proceditur : uidetur quod fides christiana catholica nominari non debeat. i Ad tertium.19 q.. Preterea.4 a. Preterea. Pmf. @(-W) 40 Preterea] 1 V' @ 35 Pretem] Item V* j3 39 porest.] wgnos paem. L' p(-VVT17 48 et om. 6 Agustinus dicit im. qui neque est uniuersalis neque particularis.ii (PL 42. pA los] fmcs p a m . que est " testificata a lege et prophetis Cum autem prophetarum ternpore diuerse gmtes diuersorum deorum cultibus insisterent. P d f . 37 Tit. I " Tito dilecto fiiio secuadum communem fidem " etc. Preterea. Set fide quedam singulo laria facta tenemus.. 128 . 1 Set fides christiana omnibus proponitur. pA 53 d h i m ] di(uin. Set fides christiana a muitis non recipitur. . id est res creditas . 39. 6 August. CCL 50. p.?) p . pA q quam ex Preterea p t o ium p m m i ~ ~ o A 32 E c d a i e A A eth] 4 47 ipsos] ex f imp. et de qua.. p(-TI'W) 7 uniucraaiis dici] Na.iz (PL 3. 196 .262-264). p(-ps) esse u n i d a P 8 Prcteru] Item V* p 9 cognitio M nisi P : # i3 Pntuer] Item V* j3 i 4 e o m ] rerum P"V i$ i ~ tescende] . 69 lin. 6j) 172 patet] per (al par) p . quos Deo tamquam debitos offert ..7 n. et ut uniuersaiiter uera. De vera ruligiom c. Preterea. 11 cum nomen causa innotescende rei imponatur. curn aliqui barbari sint qui fidem Christi non cognoscant.

post uitam : cf. uar.. p 64 scntentios] s u m m uel p r m . in 11. CSEL 40. quod fides christiana non dicitur catholica uel uniuersalis propter singula generum set propter genera singulorum : quia ex omni conditione hominum e aliqui i adheserunt.CCL 47. est tarnen uniuersalis omnium rerum causa et finis .1 i 1 5 Auguat. PdJ p. pA u n i u e d c s ] uniucrdc A 112 dicebant] 88 spiritunlibus] corpor pruem. I11 Adventus (Prototyp.L4 ultimun p(-VUTII) wntinnit uinm i w . cum diuersi diuersos sibi deos colendos instituerent . Hieron.pA o a 5 P"L'V1Bo1* = VUP'TIaV'Bd 18 dicinu om. p. et beatitudinem anime et corporis repromittit. quod alie seae hoc sibi uendicare nituntur quod est proprium fidei christiane. h t i p h o m ad Magaitieat in sabbato ante Dom. E t ideo regule eius uniuersales dicuntur. Ardi. i10 cum a ueri Dei cultoribus fuerit reprobata. nec iterum ab omnibus nationibus est acceptata. c z Iea. ut Agustinus ibidem dicit : ipsa enim docet Deum esse colendum. L4 uerias p(-V) fidcs V 72 in om. 6 ) 3 60 Quod] et ideo cntholipram. non totam animam. Ad primum ergo dicendum. A 60 religionem] religione pA 69 antiquitus] apud ant prucm. August. 79 Porphirius : ut refert Augwt.2 per totum. Dei X c. 505). XLV " Michi curuabitur ornne genu. n. Dri X c . set quasi a communione diuisi heretici nominantur.297). Dei X c.. Boia in prP(-P"Tl') 83 uniuersaiem] uel ultimam d.. P*V@ nec p(-Vq') neque'] nec p(-V) ioa libernnduml redimcndum et praum. pA 81 ani-] anime A u u ] co(rpor-) praem. 1-11 q. p(-Boa) om. quidarn uero propter bona que sunt post uitam. et etiarn a sapientibus Gentilium. 90 w A christinwn d. prr h m . 90 i . Dei VI Praef. c.6 ad i. dicebatque. ut Agustinus dicit in libro De ciuitate Dei. venionem Vetcrir iutinue. 3. quod ydolatria non emt una religio set apud diuersos diuersa. unde merito catholica norninatur. pA 84 libcmde] l i s . i&. VU secm @(-V) 65 declinnnint] -t L4 n u e r u n t P 67 &] port rerum @(-T13 mi:# ex TI1 68 uniuersolitas] uuitas et pram. E t sic iUi qui ab hac fide et religione communiter promissa et recepta in proprias quasdam sententias declinarunt. non tamquam diis placitas. 71-75 quidam.460-461). omnis lingua ". a non.C U Da riv. estimabant deos esse colendos propter temporalia bona istius uite . Porphirius etiam ponebat quibusdam genulibus teletis anime ymaginariam partem purgai. et sic cognitio que de ipso habetur ad omnia quodamrnodo uniuersalis est.nnimam om. ut in uirtutibus moralibus uel intellectualibus. imp. CCL 73. Ad tertium dicendum. nec solum in spiritualibus set etiam in usu corporalium horninem dirigit. utpote a cuiuslibet conditionis hominibus recepta.. 309 . Dri V c. 282 .1 f. quibus hominibus quantum ad diuersa prouidebatur uel prouideri credebatur : quidam namque bonum horninis in solis corporalibus ponebant. i 17 propter singula singulorum :c . p 92 ordiauitca] uel contincntca odd. uel honoribus aut uoluptatibus. @(-Va) VI] libro p 18 1s. I 94 littern supra p.P.19 a. pA 72 diuitiis] ex h imp. L4 continentes et pruem. j i t . 286-287 . 63) 82 nondurn] litt. uel in diuitiis. 78 quidam. . i63 . pA dicebat A i 13 huiusmodi bir A i i6 christinnn] cathol prucm. CSEL 40. Iki V c i o n.27 (PL 40. 75 August. 280 . P 95 ergo] igimr p(-TIaW) 96 nequel] om. CSEL 40. unde eis io5 non proprie uniuersalitatis competit nomen. pA 90 regule mmd. qui dicebant huiusmodi cerimonias esse obseruandas tarnquam legibus iussas. p(-TI9 (rf. Humberti Ms. -riti0 f in I Tim. B' o 77 ternporalia] corpo& p 80 teletis] thelctis a(-V) P +t. l i 5 5. Thornas I Parr q. 104-105). zjz vb). ~04). nondum esse receptam unam sectam que uniuersalem contineat uiam anime liberande. De riu.intelleauaLibu : c f .32 n. unde dicitur Ys. Fuerunt namque antiquitus diuerse artes et uie./ d e A 80 telctis] tehetis A (rf. i11 ueri] u u i s L4 p Dei cultoribus] doccaribus p i i $ in om.CCL 47. 4.ioa n.3 (PL 41. Ad quartum dicendum. et confitebitur. j i j . CCL 47. (honoribus) A 74 ut] quc p r m . praum. 81 August. De ti#. 164 .1. CSEL 40. non catholici. 35-39. i82 . O.. XIV. 191 . set non possunt pertingere . quod iiia particularia loo facta tenet fides ut uniuersalia remedia ad totum genus humanum liberandum. .C W 47.513). p. DI rir. 2.23 sec.9 (PL 41.L. Et has duas rationes uniuersalitatis assignat Boetius. Xiii (PL 2 4 448 C [465 A] . DI riu. Cf. ut de Seneca dicit Agustinus in VI De ciuitate Dei. ut in littera patet. Ad quintum dicendum. 173 . predixit per eos Spiritus sanctus cultum ueri Dei ab ornnibus esse assumendum . 41. Set ex parte etiam rerum creditarum in fide christiana uniuersalitas inuenitur. pA 56 Spiritus] sp(iritus) initb lin. (PL 41. Vide August. CCL 46. quidam in solis anime bonis. Da cir. I 47. p 60 diristianam port rcligioncm V p(-TIaW) 64 proprins] por# qunsdam Bo18 om. a(-V() uclq aut p(-Boa) siue in Boa 73 quidam] iutem add.266). pV1 cerimoniii sV1 81 non] et prarm.. 69 lin. pA i 19 conditionc] cognitio(ne) p . Hec autem est religio christiana. CCL 47. non solum propter eterna set etiam propter temporalia beneficia. Gen. Roma. I (PL 41. quod quamuis 95 Deus in se non sit neque uniuersalis neque particularis. P i06 non por: uniuersalitatis p iog ribi] pwt colendos W @(-TI? port deoa TI' instihierent] 4 n t F1 -erunt a(-P*) -cret Vu -cretur Bo' i i o u c c p a a A] m p t a ret.CSEL 40-1. Prif.. A fidcm] fid' A (4 pnf. utpote totam uitam hominis et omne quod ad ipsum quolibet modo pertinet ordinantes. 85 ibidcm : August. Commn:. Quod quidem per christianam fidem et religionem impletur. Ad secundum dicendum.1 (PL 41.60 65 70 75 80 85 una uniuersalis religio. 26) 82 X ] libro L4 om. 3 io . . ut Agustinus dicit X D e ciuitate Dei. i75 .. 3 ~ (PL 41. 267).CSEL 40. Enrbir. quidam etiam.

. " qui sibi subiecit omnia ".. p Apostolus. mittit etiam Spiritum sanctum :Io.. et sic idem quod prius. PréJ p. in/.... xrv " Paraciitus Spiritus sanctus quem mittet Pater " etc. 14. P V * 8 XIV] xvii p i o hec om. 23. 1 . 69 lin.e. 1 48 Eccli. 17 Ioh. similiter et Spiritus sanctus : eiusdem. Ille qui clarificatur minor est eo qui clarificat. set quibus paratum est a Patre meo Ergo Filius non est equalis potestatis cum Patre.6. 4 trium] tria pA 8 ut] ut d(icitur) praem. @(-Boa) 44 Preterea] Item V* P 43 cqualis] ciusdem a cum Patre] patri. scilicet Filio. &l. p 91-39 Prctc-. Set Filius clarificatur a Patre. 13 I8h. xx dicitur " Sedere ad dexte. 23 1 0 i .. XIII dicitur " De die autem 31 illa et hora nemo scit.. vu diunir om.. Mittens est maior eo qui mittitur. Ergo et maior essentia .VBo' jz et.. r dicitur de Filio quod est primogenitus omnis creature. CSEL 77.26. Set Filius orat pro nobis : Ro. Marc. p 15 IV] ii p NS om. : Con:. 13. p Paracii16 suum om.34. 40 Matth. E t sic idem quod prius.] mat. 18 eiusdcm : De vera religione c. Mat. ad inequalitatem horum trium sequitur 5 pluralitas deorum... XII.. Vu deus praem..dominantium] etc. ergo rnaior est scientia Patris quam Filii. neque angeli in celo neque Filius. pA 35 XXII] prucm. p 5 sacra] catholica P 6 atholicc] por: religionis P T l * theologice VI d i r i s h e Bo' in libro om. . Orare non est nisi inferioris ad superiorem.. 23 et 28. 31 Marc.. pA ix in marg. a@ xvrr] xiiii F'Bo1O xvi L' P 24 Hec . Ergo Filius est creatura. A] ibidem a(-L') om. 26) 23 Preterea] Item V* p 27 Spirinis A] sanctus d. Set Pater mittit Filium. " Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus ".6 et 8.. p. ut cognoscant te 21 solum uerum Deum et quem misisti Ihesum Christum " . Bole V U P fuerant iiii Bo' fucrunt illi pT1' i z et om. 12. Et sic uidentur esse creature . 6. 3 ut ipse dicit : cf. 5-8 Set sacra Scripmra. Preterea. 11 3. d. L' P 18 ciusdem P. pnus] etc.p rius 33 et inaccessibilun] etc. 4. pT1' 15 Preterea] Item V* p i8 similiur et] im. 6. non ergo Filius et Spiritus. zo Ergo Fiiius et Spiritus sanctus sunt Patre inferiores secundum confessionem catholice fidei . P Spirinis om. Set comparati0 non 45 est nisi eorum que sunt unius generis. P 8 Filii] et spiri. odd. " tunc et ipse subiectus erit ei ". Preterea. Preterea.. 6 August.Patre] etc. Apostolus de Filio loquens. z08-zj9 et 24 (1917) pp.40-46. ult. .p nus] ergo etc. P 34 conueniunt] et sic ut prius d. Col. 8. 4 4 . zo. ut dicit Agustinus in libro De uera religione.. ut patet Io. Preterea. L' p (4 Prif. p i i Preterea] Item V* p I om.P. PT1' 17 mittit. Gcn:. Preterea. ergo etc.28. 8 Ioh. I Tim.) jf Preterea] Itcm V' VU Marc. I Cor. 1-3 uidem.. l i . qui solus habet irnrnortalitatem et lucem habitat inaccessibilem ". 2. pA eterna mmd. Preterea. iz). L illi V* ' sibi] ci pozt subiecit a 14 Et .sancti &. VU xx] xi a(-'). .. v111 " Christus Ihesus qui etiam interpellat pro nobis " . 26) z j didt ex e(st) A 40-10 Pretcra . unus Dcus : d IitteraBoethii supra p. Ergo Filius est minor Patre. ut patet Gal.40-42. xvrr dicit Filius loquens ad Patrem : " Hec est uita eterna. Quia ut ipse dicit.Filii :hoc argumentum et ea quac sequuntur sunt ugumenm Arii ut refert Thomas Con:. 45-100. pA 36 i l k vrl illo A 26 ucrus] 5s (pro uems) prnrm. V" angeli.. nisi Pater " . VU 40 Preterea] itcm V' p 41 ucl. et sic idem quod prius. loquens om. nequc om. Ergo ". XN " Pater maior me est " ex persona Filii. et sic idem quod prius. 8. 15. Ergo non 19 est hec sententia catholice fidei quam dicit. 11-16. " suis 30 temporibus ostendit beatus et solus potens rex regum et dominus dominantium..7 n. et sic idem quod prius. p i3 subieerit] subidetur p(-VU) subicitur VU ei] om. eterna om. crgo etc. I c. a . 1. pA 9 Ergo ex n(on) A i j scilicet] q(ui) praem. Set sacra Scriptura. 8. P 29 Preterea] Itcm V* p apostolus &. Preterea. scilicet Christurn. Gen:. Preterea.SVPER B O E T I W DE TRiNiiATE <Articulus quams > Ad quartum sic proceditur : hdetur quod non sit catholice fidei c. IV cap. 29 I Tim.san-] ct spiritum sancnim etiam mittit pater p fictum ex mulierc om. 10 io. m 1 ' deus d.28. p 48 Preterea] Item Ve P 54 Preterea] Item V' P 13 Filius . dicit " Quem "..40 ram meam uel sinistram non est meum dare uobis.. jz. Rom.p rius om. L P(-T1'Boa) et supra TI' ' et uniuenalitcr Bo' zo-zt Filius. V m & i 1 I COr. St. Io. p Ve bom. ponit inequalitatem Patris et Filii : ut uidetur per hoc quod dicitur Io. Ergo hec ornnia soli Patri conueniunt. Worrali.. VBolO p(-Bo') illi fucrint] fuerint P* im. 16 Rom. Preterea. P * VU d i d m om. pA qui] subi prorm.. :bio/. p 37 ergo] etc. A 5 . a(-P') 30 dicit] 28 et. mrrimnr e: médiéuale z j (1916) pp.. CCL jz.uobisl etc. P(pTI8) etc. scilicet Patri. P est primogeni-] im. Boechii supra lin.. p rius] 15 solum] uemm pram. 14 26. p solus] deus et add. Eccli. om. p(-Vurum vor. xv : " Cum subiecta ilii fuerint omnia ". linera ART.onfessio quod Pater et Filius et Spiritus sanctus sint unus Deus. Cf. P J I Preterea] Item V' p J O et. 196.>) A (4. rv " Misit $ 1 Deus Filium suum factum ex muliere " etc..p rius] ergo etc.p rius] ergo etc..13 (PL 3 4 128 . (= eiusdcm vcl codem <cap. A Hec ex u(im) A 18 eiusdem] . Tboma~ d Arimirm in W . A o a = P*L'V*Bol* P = VuP"Tl*V'Bo' 3 ipse] Ieronimus L' ipse boetius V* boetius Bo1° 4 horum trium om. Vu 38 et'. xxrv dicitur ex persona diuine Sapientie " Ab initio et ante secula creata sum " .ergo solus Pater est uerus Deus. 4 Parali. 9. z d 14. Preterea. 7. V' Vu 36 et horn om. que est capud catholice religionis. P dicit por: Patrem a 27 Et sic] crgo p I o-. P ji buhis] bonitar BoIO om.

" Nos sumus 90 circumcisio qui Spiritui Dei seruimus ". 828 . III.) V* Item P 81 Preterea] Item V' P mi] x. rv (Det. et intelligitur de latrie seruitute. non est catholice fidei professio. 5. que sunt membra Christi secundum Apostolum.6. V' P Set] et P 93 seruitus om. omnia per ipsum facta sunt ".. Prg.29 n. et Deus erat Verbum. A) (cf. 65 90 vb 70 Item ostenditur quod Spiritus sanctus sit equaiis Patri et uerus Deus. p. Ergo unus alio maior non est. iv a(-L') Bo8 sancto T18 92 latrie seruitute im. 296 et 304 . pT1SBos 85 uerum] om.6 11. 6. 30. 2.et quandam inferiorem substantiam. ut in greco patet. De Trin. vi ct Mnt.. i i3 Macrnbius Supt romnium Scipionir I c. Quod sic patet. i14 h] m m V'BolO an i 13 Sompnium] sompnum FIL' TIsBd i i t X] xi a libro Boa (4. et quod sit Patri equalis. 828 . P v] vi a(-V') rpat.. Preterea. 187 et A p p m rrit. Membra Christi non possunt esse templum alicuius qui sit minor quam Christus. Set Filius dicebat se Patri equalem 1 unde dicitur Io. A p sopnium A . &in& hoc iter. p 83 col om.. De Trin. P 71 dicinu om. io. prmc. CCL 50. Ergo Spiritus sanctus non est minor Christo. et simus in uero Filio eius. mat. t j n.. pT18 82 s u p u omnia Deus inu. et sic non est minor Patre. Set corpora nostra.60 Pater est maior Filio et Spiritu sancto . I c. Inter has i i o autem ponebant Platonici tres primas et principales. 14. quem dicebant deum patrem propter hoc quod ab ipso omnia 1 1 5 deriuarentur . Apud Gentiles enim omnes substantie immortales dii dicebantur. et sic nec Patre. 75 80 85 ". i j .Patre om.. Ergo Spiritus sanctus non est 9s creatura. 84 I Ioh. p. 3. 1-3. 81 R o m 9. 3. N @et. 80 maior pif minor A 72 equalis] equalit pA 76 et] ex g (ergo) imp. om. 97 Prererea. P 97 Preterea] Item V' P iv VU io3 id om.43). iiij non &ieto A (cf.6 n. . Ro. o) gt pacct] meliua prrun.5.et quod non sit creatura. CSEL 56.2 (PL 22. alias non esset in principio . 5. Ex quo habetur quod Filius sit eternus. W)] Deut. 4. alias non ornnia per ipsum faaa essent. 75 Deo A] omnia p r t ipsum P(-Bo8) 77 Preterea] Itcm V' P por/ faciens aP(-Bos) unte se Boa 76 est. sunt templum Spiritus ioo sancti.Verbum om. i i z August. a(-V') ~Mport Deum Va V 86 Hic.484 et 496). L* ei BofO port superior P 84 Prcteru] item V' P 1 om. P * ira V* 63 et.. 6) $Op. CCL 50. Set talis seruitus nulli creature debetur : Mat. set magis gentilis impietas. I c. 97). rn] 2 L'V8 aP (n. v " Patrem suum dicebat Deum. pA 9 i sedmus] punrto pruum. x dicitur " Ego et Pater unum sumus ". joo n positio : cf. Preterea. reaiua 6. ex h(oc). Phil. 62 Ioh. : idem argumentum habenu apud August. Preterea. i. 11 " Non rapinam arbitratus est esse se equalem Deo ". P(-TIsBd) in A W ] om. pA 89 Per hoc] per primrm dleto. Filius cum sit ueritas. z j n. 2. p 82 in secula om. 5. L'BolO P auctor A et codd. pA 94 Det.13 (PL 42. gracarn littunm ostenditur .l secundum apostolum in finr /in. Hic est uerus Deus et uita eterna Ergo non est minor Patre. Preterea. io. 182 et n. XIV " Ego in Patre et Pater in me est ". 4. 7. Set contra est quod dicitur Io.20. A 63 erats] era A 64 facta] factum pA habenir] h a A 66 non8 om. j ) P(-Tl8BoS) dei tantum Ti* unum Boa i 16 deriuarentur] deducunnu L' T18V'BossP" duiuannir V' dedufuinir V" decludunnu p P . alias Deus non esset . Ergo nullus est eo superior. ut patet per Agustinum in X De ciuitate Dei et per Macrobium super Sompnium Scipionis : scilicet deum omnium creatorem. : idem argumcntum 94 Deut.. I Io. cet. PrCf.qj). i j (PL 42. P 75 esse se im. Io. de se mentitus non est.. Per hoc quod dicitur Phil..sec. p. p. a xx VU m.. . A n i n Pliu et A 81-83 Preterea Patrc] in m q . P(-T13 io1 I A P'] om. CCL 50. 827-828 . I c. 1060-io6i .. Appmd. I " In principio erat TTerbum. V' P 107 professio] wnfessio V' P(-V") iog enim om. Et ita uerum est id quod auctor dicit esse catholice fidei sententiam. ut refert August. et &/.w) i i j Sompnium] i10 dicebannu ex dii itcrafo A [. io6 penonis diuinis im. Responsio. 74 Phil. Esset autem rapina si arbitraretur et non esset. p. 5 . 6.1 (PL 41.13 (PL 42. 2. 187) 98 templum om. 124 ad Avitum n. 18. P 67 non 69 Preterea] Item V* P Filius cum im. z j n. pA ( 4 A p p . Ergo ipse est equalis Patri. Epirt.secundum (C I) r w . p. et c. ioi I 6 r . P 66 Dcua non esset im. A (cf. " Dedit nobis sensum ut cognoscamus uerum Deum. Dicendum.. A 100 sunti 99 corporn] Chr(ist-) p r m . C&. p. Da Ci#. 6. a i i i primas] primos a(-BoIo) penonas P(-V'sBo') prima Boa i i z patet per Aguscinum im. P 79 Preterea] Et eiusdcm (Io. Dei X c. io. P"L' 91 Dei] dco 86 et Patte om. cet. praem. a P 74 Preterea] Item V' P 77 dicitur om. # u V8 t. 60) %t. ut dicitur I Cor. p. 79 Ioh.Prg. VI) " Dominum Deum tuum adorabis et illi soli seruies ".. 88 Itun 90 Phil.2 n. et sic ista sententia quam dicit non uidetur esse fidei catholice.43). 19. 307 . 111. 2 . ult. CCL 47. Ergo est equalis Deo. Append. equalem se Deo faciens ". o a = FsL'V'Bo10 P = VUPlTI*VSBos 59 sic] om. Preterea. Preterea. 3. A ocit~ndihu]0Stendit (OSO A (4 Prif. itrt. VI] h mmg. Bo" 88 Item ostenditur] Potest etiam ostcndi a(-V') (cf. j ef p. 2. 71 Ioh. PrCf. IX " Ex quibus Christus qui est super ornnia Deus benedictus in secula ". 49 n. Deo] etc. Preterea. Appcnd. 60) 83 Patre] patrem A 88 Item] Preterea praem. a P"T18 84 Dedit nobis sensum] dedit sensum V's dedit PW'sTIS om.6 n. secundum grecam litteram.io3 tio inequalitatem in personis diuinis constituens. pA 67 m r mmd.20. 93 Manh. Io. io5 Arrianonim ioo I Cor. habetur apud August. n Ioh.6 n . Hieron. quod Arrianorum posi. De Trin.14-i6 et c. CSEL 40-1.

82).1 n. et ideo in hoc quod dicitur quod Christus subiectus erit ei qui 180 subiecit sibi omnia. Matth. habet Filius a Patre.. p 149 formam. IX 11. i65 Ioh. 25. 165 non inequalitas deitatis astrui potest..om.40 (PL zj. i i . GCS 22. 124 Origuies ut rcfcrt Hicron. pA 165 ct 8% m(-. P$ p.) A 156 scripturis] saip. A 146 Fiiium] ita (rf. qui creaturas deos dicentes. j q sqq. In l i h r P r A r r h Origani3 (PG ei . v " Sicut habet Pater uitam in semet ipso.et post hoc ponebant animam mundi. V* f3 i43 triplicitu port Iliquid p i44 i p n i m ] pcrsonnrum Va $ 147 etiam on. o) 159 diuinitatem] diuinitate A 171 non] n A Patre] patrcm pA 174 quo] quod pr<ram. i45 Ioh. Et has tres substantias tres principales deos nominabant. nominauit .1 Rufino interprete (PG ii. August. Quod ergo dicitur " Pater maior me est ". i29 qucm] qui dicitur $ i j o nominauit om.et hoc secundum deitatem. Ic. 11.ii n. Prif. set uane. Euscbius Hirtmio errbriarrira VI c. 5. pA 127 sicut] ut hPt (ex hec) t(rcs) prmm.1 (PL 4 i .A L'l in.1 iii porri. Rutinw Prol. io60 . Boi* P 179 ct. & 169 Hilarius DI Trin. 2. Origencs Peri Arrbar I c. $ 149 ita] uero -m. 169 Augrut. non 6t comparatio Filii ". quia Filius non est minor Patre c i datum u est nomen super omne nomen. plenam omnium rerum ydeis. P 158 en m. XI . 1428. $ t 4 in om. 177 Phil. 17. C . 21. p.j n. quod sicut dicit 1 Agustinus in I De Trinitate. 0 phnnius ut rcfcrt Hicron. arbitratus est hoc modo in fide nostra ponendum esse ' tres qui testimonium dant in celo '. 60) 166 dcita$(-VU) tis A Bo"] diuinitatis a(-Bo1#) om. et propter hoc dicit Epiphanius quod Origenes fuit fons et pater Arrii. set etiam ipse sibi. pA : i62 Patre mmd. $ 156 saipnuis rm)r. fin. uel secundum Hylariurn secundum diuinam. 167 dicitur : Ioh. 520 . p. 145 . sicut dicitur Io. et &I. quod Filio subiecit 175 omnia non solum Pater. de Patre et Filio 1 tripliciter dicitur aliquid in scripturis : quedam namque unitatem substantie et equalitatem ipsorum ostendunt. ditatcm VUsTI' (4 Prif. I. 1 1 0 26. 139 Rom. i48 Phil.).23 n.CCL 62 A. ut habetur Io. A 119 factam ex a A i29 in fidc nostra] i w Iin. 519 sqq. cum hoc de ipso secundum humanitatem dicatur .CSEL 54400). quedam ita dicuntur. qua equalis est Patri . j4i . V* $ 178 sibi subiccre A im. 143)] scrip. Ad secundum dicendum.omnia on.22 (PL42. set ea que secundo et tertio modo I 5 5 dicuntur in scripturis assumpserunt huetici ad sui erroris confirrnationem.2 (PL 22. De T . P 11 126 I om. ut neque minor neque equalis ostuidatur. crgo om. R u b o inrrrprete (GCS 9-2.# 180 subicctua erit in. Platonicis documentis insistens. pA ult. $ 152 hibet A] por: Poter a $(-W9 pmt uitam P V ' 153 uitam habcrc] etc. ut " Ego et Pater unum sumus " . sunt referenda ad eius diuinitatem . Apologia uaiwrur l i h Rufni IIi 11. D Te. $ 172 importar] importet a 173 nomen] ipsum L' om. Non cnim ea que de Christo dicuntur secundum humanam naturam. 431 qq. Ad primum ergo dicendum. j. i. m/. I. pTl'pBon 174 Filius' om. III " Secundum uirtutem qua potens est sibi subicere omnia ".CCL 50. ret. 8 4 6 . xvr et Mat. a(-sP) 128 esse Fili. V* hoc est $ 179 deintcm] diuiniatcm p h L'V' Bo' ditatcm C: $ U. fin.2. j j 6 . quod arguit Apostolus Ro.P W ) 159 diuinitatcm] dcintcm p h pT1' .) (PL 4 .45-46et 60). Et cum ipse Alexandrie docuerit. pA 129 Patrc] paucm pA 142 Aguntinus] agustinw in Iprimo et &I. 7.. 149) priunr. in libro quem Peryarchon. dicens quod " coluemt et seruienint creature potius quam creatori " etc. dictum est de Filio sechdum humanarn naturam secundum Agustinurn . C C i 48. 30.7. 60) 160 diuinitatem] dItatem V* P ( . sicut Platonici tres principales substantias posuerunt . cf.11G SVPER BOETIVM DE TiUNiTATe 120 izj 130 135 140 92 quam patemam mentem siue paternum intellectum dicebant. 124 ad Avitum n.170 litatem. i i j A) . A a christinnis pA 126 &t] perh(ibcnt) p-.. ult.11 c. Origenes autem. 134 Epii42 August. 60 e Appar. Epirt.I Io. 486[509 A]). unde per hoc ordo originis.). 130 Hicron. Bo' 123 purgantur] purgabantur L' purgarcnpurgcntur siuc purgarcntur P 125 nostra] 0 1 0 fi& Bo10 om. A (rf. quedam uero Fiiium minorem ostendunt.. DI riit.ut patet per Ieronimum in quadam epistola De erroribus Origenis. 16. (rf. f 48-49) 132 curn ipse Alexandric docuerit : cf.97).14ctc.q uod] Vnde cum P o ni BdO i U ~ $(-m 129 id est D e prinapiis : 126 I Ioh. 829 ct 836 . 545). . unde posuit esse Filium creaturam et minorem Patre. set importat actoritatem principii. JI n.(-pTi'pBoS) om. io.54 (PL lo. Epir:. et tria principia per que anime purgantur.7 n.3 (PL 22. non &l.2 sqq. quasi spiritum uite totius mundi. pA i 35 poaitio] est pr-. quod sicut diut iter. secundum quod hoc nomen quo Filius est equalis Patri. V TinBo* 153 ct om. V W ' 174 quo A Bdq quod ce:.CCL 50. 27. id est De principiis.accip ienr] etc. propter formam semi secundum quam factus est etiam se 1 ipso minor secundum illud Phil. et hanc factam a deo patre dicebant . L ' p $ 148 Scmet] se L4B01* bc por: esinaniuit $ ipsum om. P . ita quod rnaioritas non importet inequa. 150 set tantum quod Filius sit de Patre.. secundum illud Phil. $ 15i dici. a@ ct hoc] om. pA r 55 dcfcnsionem nnd A du(p1icitcr) -m. pA 133 hsusit] au p-m. Dei XI c. CSEL 56.. ex eius scriptis suum errorem Arrius hausit . sic dedit et Filio uitam habere Prime ergo actoritates sunt catholicis in amrninicuiurn ad ucritatis defensionem .alias sequeretur quod secundum diuinitatem esset 160 mortuus. 1 " Semet ipsum ra 145 exinaniuit formam semi accipiens " . C S U 40-1. A saipnui a@ (rf. eis latrie seruitutem exhibebant . sirniliter nec ostenditur Patre minor Filius quarnuis Filius sit ex Patre : quia Filius a Patre omnia que Pater habet accepit..] secundo dc trinitatc OIIIIUP huiuamodi induccna et S O ~ 137 crentur~s]plurcs p m m . Tantum ergo christiane et catholice fidei positio Arrii de Trinitate est contraria quantum error Gentilium. pA equaiis ex a pA in n11 ii pA a = F*L'V'BoIO p = VUPV*VBo* 119 hoc] hcc F*BoI* iunc L' om.

quia capaces non erant. exaudit cum Patre ". I c. p 111 uenunque A] ucrum ap (rf. Et tunc apparebit maxime esse secundum humanam naturam diuine subiecnis.. P * p. qui dicuntur solus unus uerus Deus quia nichil preter Trinitatem illam est uerus Deus. ap q 1 quantum.5 (ed. quod secundum Agustinum in VI De Trinitate.. reaius 2.cst] in persona membronim q u h p P p.25 (PL 42. I C ~ O n. pA 251 qull] dicinu autun neripran. esse unum solum uerumque Deum . quo minor est Patre. Ad quintum dicendum. 55). p 259 est om.. 204 August. IV c. CM. P d i i t ] dicit L' dicit m:# Apostolur p I A] om. set de tota Trinitate : tota enim est ' beatus et solus potens ' etc. p q 0 ipsiur A] om. . P W] et tncet OR& dc p 2 r y in om.zi (PL 4 . p 253 in om. CCL 50. essentiam om.P ) @(-W) 138 a h ] i l h L alin port eia V*Bom ' 238 noiuent] noiuerit VUpV* noluit Bo* . . V q p r e b i t mnrimc] im. quia m t om. pA o a = F*L4V@Bo1e = VUF'TI'V~W i82 diuinitatem] djuj~dcitatern Bel* dItatcm p(-TisBd) d PPaem UW -dum p 183 diuinitatern] dcitatem phnr Bel* dttatem L* P(-%*) 184 est] om. que habent diuersam essentiam. tota etiam Trinitas Fiiium ostendit. *m. . L' p rogat] oint L' p 197 qud. p(-TI* rum vur. A q p i .. 200 s a n m om. ut Agustinus dicit in I De Trinitate. 186 n. 235 Per quem modum et Apostolus dixit I Cor. 198 id et. L'Bo" 186 cunm m. frmrp.. pA inteliigcndum] referendum p a m . quod sicut Agus195 tinus dicit in I De Trinitate " Ex hoc Fiiius rogat. p rolua M.. p(-%*) Filiur separariia... xxrv ex persona F U . Cf. pA 219 Pater] b(eam) prorm. 5 . V T i ' 216 solurn del de sola p 217 rota* ostendit om. quod ipsa humana natura a Christo assumpta transeat in diuinam. 217 August. A 185 ad] pm:o pram. r l t ) A n(o1uerat) A 239 Vel] in (rf. P V m. p quod regnum m.F'aae h. quia cum sit nexus amborum.26. mud. ex utroque inteiiigitur. u s ab alio per dictionem exdusiuam non remouetur set solum a crcaturis.. VI c. a$ ucut om. p 234 un&.. uidcbinu] rum 9ur.9 mio (PL 4 . 43) o: 184 Regnm. A i98 id est] s a sp(iriw) prmr. q. t. V* por: communis FSp(-TlsBd) 184-188 Rcgnum. caim] trinitaa rrdR V Tlg 219 ostendit] ostendet F*V* @(-Vb) zzz qui S a p i d om. p aun Mela] sct t87 "sionern Patria] im.. 190 quando diuina natura perfecte cognoscetur . quia eius anima s a t omnia.. uerbum iiiud non 21s est intelligendum solum de persona Patris. a$ (rf. 233 August. p 215 ideo aro potena] etc. 853 .18 (PL 4.uidebitur : c . p 207 quia. DI Trin. p. c. 3. A i89 d u m ] subi#xw praem. CCL 50. Thomu In Rom. quia non facit nos eam scire.. Belo TI* por: rernouenu P(-TI') 227 que. ap ( C f . P om.. quod regnum tradet Deo et Patri. cum fideles ad uisionem Patris adducet. quia sciiicet alia eis dicttc noluerat. set etiam secundum humanam. pA 195 dicendum M. I 6 r . 222 Eccli.837 . pA 258 sciticcc ce 152 i l h ] secundum i l h praem. W.) . Si tamen dixisset ' Quem ostendit Pater beatus et solus potens '. 61).sisti Ihesum Christum '. I c. 196) m. de Spiritu autem sancto tacet. set magis secundum humanitatem ad diuinitatem Patris.secundum diuinitatem ad Patrem. c. pA t92 humana] di(uina) praem. 9 5 0 . . 6. pA 206 Spiritu] spu A zoy tantum] m A dc R a e ] pater. 59). 15. 7.. set simul de Patre et Fiiio et Spiritu sancto. pA 229 non] a -dum proaa. Eutyches ut refen Bocthiur Contra i % E: Ner:. D0 Trin. set t40 quantum ad corpus eius quod est Ecclesia. et ideo quod de uno dicitur. I c. id est secundum humanam naturam orat. p 204 in om. pA 184 toti] tote imp..8 v.uo retur. p. (r/. Peiper 202). unde de hoc querentibus dixit " Non est uestrum nosse tempora " etc. qua uisione etiam ipsius deitas uidebitur. r.Ve1 hoc intelligendum est de Filio non quantum ad personarn ipsius capitis. quod Fiiius non solum secundum diuinarn naturam scit diem illam 230 et horarn. qui est Dei Sapientia.. [in.. Dicitur autem iiiam nesare. . 826 .. I o=. non tamen 'sibi adimens. Prif. 135 Act.6 n. que 91 rb ". A p p d p. f 191 A u p t . Agustiny dicit A] im. p a om.. q .August. pA 223 ideo m&. 39). 191 quidm beretici : 185-188 regnurn tradet.9 n. p 226 ab dio] om. Ad quartum dicendum. D Trin. ut quidam heretiu dixemt. Aa. ' solus unus uerus zos Deus ' non est tantum de Patre inteliigendum. p(-Bo*) t88 esse A] om. Vnde sic intelligendum 'ut cognoscant te Patrem et quem zto mi. 8. pA toq wlml m7 wlur e x un(-) A ubicumque dicitur praem.lo (PL 42. a ( . Appnd. j ) 214 sicut patct per] d u m p autem om. 8 5 9 .35. 4 ) . A p p d p. 236 I 6 r . secundum diuinam exaudit.Act. pA 187 ipsius] ipiur A i88 maxicne in m q . om. 242) praem. 4. p Deo ct m. Set ZOO Spiritus sanctus interpellare diatur in quantum nos interpellantes facit et nostris orationibus efficaciam prestat.. i . CCL 50. DI Trin. quo uero equalis est. C(=L 50. " Girum celi circuiui sola Et hoc ideo quia in his que ad essentiam pertinent Pater et Filius sunt ornnino unurn.. 0 20% nos interpelhtes facit : c . que toti Trinitati est communis. quod sicut patet per Agustinum in I De Trinitate. pA 236 quem ex h(unc) A Apostolur &t d. .t s. Regnum ergo Christi i85 sunt fideles ipsi. P(-TI') yo quantum ad penonnm] in persona p que boc om. Qid]quod muiillt appnrcbit cum rcgnum p i85 nim] id est p 185 ipsi om. 194) p ( C f . 1 non propter hoc Filius separa. a secundum augustinum 196 in om. Ad tertium < dicendum>.. sicut nec Pater sepamtur cum dicitur Eccli. Ad sextum dicendum. I " Neque iudicaui me scire aliquid inter uos " etc. set secundum quod est minor Patris diuinitate. t j ) 192 QLto] diuina P(-Va) d i a natura Va 193 a t om. 239). p r diuinitate ([in. 236 ct] etiam V' om. p adducet] adducm P 188 dcitnr] diuinitnr p& P V dltas L' P >pii liq.Deua bm.12 n. F*V* m8 i d g c n d u m A] est aaV. non tali subiectione. ndd. f CCL 50. DI Trin. P(-Ti') htrir] patre F*L' $94 diuinitate] deitate phnr TIs dite Vu ditate p\nBoa 195 dictnmim] onr.

August. et propter hoc potest ordo inter genituram Fiiii et creaturarum productionem 265 notari.208). uel sunt referenda ad sapientiam creatam sicut sunt angeli. uel ad ipsum Christum secundum hurnanam naturam . non primus creatus. Quamuis autem Filius non sit de genere creaturarum. quod sicut dicit Agustinus in I1 De Trinitate. ex hoc quod Pater darificat Filium non ostenditur Fiiius minor 275 Patre . ut per illud inteliigatur hoc dare per quod est Deus et 250 equaiis Patri.Bola P 211 Agustinu dicit] secundum augustinum P 292 in om. r q . 291 qui non est nb aiio : d. . XVI. .Patu iar. quod.quod est secuadum aliquem etfectum in creaturam. ostenditur etiam Fiiius scire. 286 secundum Pliquun c&cnim in cnohrnm : d I Purs . zr r minus considerantes uerborum uim. set uel in notitia hominum.628 D [652 C]). a(-L') P"VYì"ll 276 &] mtr uwet Belo I)(-VUT13 on. L' pT1' initioa] in p a m .2 (PG 31.. Appar.. quia dicit Fiiius de Spiritu sancto.Boa# PTI' & 280 cluificare A L41 cluificui ret. astruentes quod creatura sit. i i . hunc apostoiicum locum heretici non inteliigentes in contumeiiam Filii Dei sepe proponunt. do #t Appar. &I. I c i 2 1. C U 50. Io. Ilia enim Wficatio non ostendit aliquid in persona Filii Dei fieri.Bol* P hoc] illud Boia P 25 i aicut m. pram. (PL 42. m t w m . 14 4. Prif. I1 rq n. sciiicet accipere a Patre .468 A. P 261 hoc V. D8 Trin. pA etl pmto h posito pA 253 Dei] punct.1. A 261 hoc haba] h b e t bir A (rf. Va 279 Dei] mtr Filii Boao om. p. Vnde per hoc quod Filius et Spiritus sanctus dicuntur a Patre missi non ostenditur Trinitatis inequalitas. set hoc habet pre creaturis.ij (PL 30. A] omnia 4 (rf. 16.5 (PL 4 . in &mg. /h. 259 sit] b b e t &I. 87). sec.. p.i18 SVPER BOETIVM DE TR~N~TAIE hoc nescit. efiicientia respectu illius dectus secundum quem persona diuina mittitur. 7. I Parr q. P. quod Filius et Spiritus sanctus dicuntur missi a Patre non quod essent ubi prius non fùerant. 277 Ioh. prout refertur ad claritatem resurrectionis. pA P L ' 270 uel initio om. DI Trin. CCL 50. set ordo originis qua una persona est ab &a. quod per naturam habet que a Patre accipit .43 a. L' P(-Ti? o . D8 Trin. 848 .prr hm. 21 n. Commmt. 249 iiiud] idem L' hoc P P P P 246 August. 60) 274 ex hoc] quod pmrm.unde 290 Pater non mittitur. 1 2 h. non cLI. o 243 dicitur. quod in. m t w ) m . io. qui non est ab aiio ...4 29 i . 277 dicit] dicitur p a n . Prif.dicit om. P 256 primu A Va] p r i u a@(-V") ct] & P" m.. quasi ab eterno predestinatus creaturam assumere. V* @ 246 in om. secundum quod darificare est ipsius 280 notitiam daram facere. 274 August. Ad nonum dicendum. Ad decimum dicendum. ut et genitus pro natura diuina quam habet. A rqz In ex q(uod) A quod rx d(icitur) A 243 Filiu] hlio pA 249 illud] h imp. .]hibeat diquid p m m . Ad undecirnum dicendum.43 1. D e fi& n. Ru6no interprete 1783 B). et primus propter perpetuitatem credatur. A crriturri mitt i n f i n /ini pA 280 c k r i h e rf. CCL lo. XV. 64). ut Ieronimus dicit.alias esset etiam Spiritu sancto minor. P 290 q m Al quo 4 or = F*L4V1Bo'a = VaPTIaVSBo' t4+ ut.6 (PL 42. secundum regulam predictam. quod sicut dicit 241 Agustinus in I De Trinitate. 3) n 287 c e ra A] acanun arf3 285 esauit] om. . potius V c. 2) 9.illud uerbum et alia simiiia que de sapienua Dei leguntur. In hoc uero quod dicitur solus Pater scire. (rf. set ut essent aiiquo 285 modo quo prius non fuerant . 9.912 . A 262 quod] quia L4 @(-VU) quel quam L4 qui Bd0 quod Bd 263 accipit] nccepit B d o p(-VaBd) procuiit Bd 267 aiin v.. Ad octauum dicendum. 8. sic exponendum est uerbum illud " Non est meum dare uobis " : id est non est humane potestatis hoc dare . pA 293 persona mimnir] in m-. M u r m c. P e t k n m. " Iile me darificabit ".et . uel in corpore assumpto. quod sicut Agustinus dicit in I De Trinitate. Prif. tamen 260 secundum Basiiium habet aiiquid cum creaturis cornmune.. uero] autern W r e g u h predictam im. Prix p.. pA 273 quod Trinitate] in m-. Ad septimum dicendum. A 267 zlin potius qumn omnia A (rf.-Hieron. p(-p"n? &i] a in pcrsoM L' m. et sic dicitur ' ab initio ' uel ' initio ' 270 aeatus. 260 Bnailius Honr. Primogenitus quippe dictus est. (hoc) p .. 8 3 8 .

.24 q. Preterea.P(-llaBo') t i creacuum] creaturarum P*Ld TIa ens 9. a f < i p b .A 50 subici] aub &l. 46-47. ut patet in V Meta. 5. i 5 3).dterims im. quedam 50 21 A 7 loco] loc d pnsm. 9 uidetur quod. I d. pA i i in om. IV j[t]. I1 (ed. P fin. Relationes autem non sunt cause quantitatum. T h o m Super Ssnt.m surpiur ret.i 1. Vt enim dicitur <in> Arismetica Boetii. a@ i t primeun] summa P(-Boa) om. Set unitas est causa idemptitatis. 46 Porphyrius Isagoge Bocthio interprete (AL I 6-7 p. Ergo pluralitas siue numerus est primum inter res creatas.n b m U nisi] ut P(-TISF'") q iliud] ouis (pro eiua) P* om. i t . ergo multitudine nichil potest esse prius nisi ens et unum. secundum quod condiuiditur contra unum quod est conuertibile cum ente. P ( 3 m 33 rchtiones aunt u w e ] relntio non 37-43 Pre-. Contrariorum contrarie sunt cause . 1. 27-30 unum quod est conuutibile cum ente uni quod ut principium numeri : Sip. P 34 esscnt cause] csaet causa P 40 in V Mctaphisice om. V 40 Arist. Ergo alteritas n d o modo est causa 31 pluralitatis. Et circa hoc queruntur quatuor : primo utmm aiteritas sit causa pluralitatis . 96). sicut forme simplices. 14 Bo10 42 siue aitcritatia om. piIt. 96). quia sic essent cause etiam substantie. P 38 diuenim.. Preterea. et non est eius aliqua causa creata querenda. in loto bor art. pA pA i i in om. 37 contrariorum contrarie sunt u u r e : cf. Arist. pBoie diuiditur L' P(-VU) condiuidit Vu 32 quantitatum] quantitatis L4 T18W et om.AL XXV t p. W . L' 26 Preterei] Item V* P t 7 condiuiditur] cum diuiditur FS rprrl. " Prima rerum creatarum est esse Set ens primo diuiditur per unum et multa.p l d a t i a francsp.. Pluralitas uel circuit omnia genera. (sa pro E) A 39 opposita] contraria p . 2. n(on) p .r a p w A. Boa 17 primum] principium L P 4 20 Preterea] I e V' P tm in m. non ergo aiteritas est causa pluralitatis. S e Mstapb. 69 lin. Set non in omnibus in quibus est pluralitas inuenitur accidentalis differentia. pA E ens] esse pA 27 condiuiditur ex e(st) pA t 8 conuer40 idemptitaris d. set magis e conuerso .< QVESTIO Deinde queritur de his que ad causam pluralitatis pertinent. A tibile ex s pA 38 sunt mmd. Vt dicitur in libro De causis. Preterea. V 23 nichil potest] uidetur idem P ( . AL XXV t p. A] esse ap(-VUBo3 om. .7 (384 b 2-3).4 (ed. p o ~ taiicrius est causa p etinm) Imlr cssent L'Bo1° om. secundo utrum uarietas accidentium faciat diuersir tatem secundum numerum.. Pittin 54). i i Boethiua DI ari'tbmetira I c 2 (PL 63. C. litten Boethii supn p. uidetur esse uerurn quod aliquid aliud sit eius 2s causa. set aiteritas est in 30 genere relationis. cf. numerorum uidentur ratione esse formata : hoc enim fuit principale in animo conditoris exemplar ". Ergo non ".. numero et mensura disposuisti ".et multo minus relationes sunt cause eius quod est in omnibus generibus. Alteritatis principium est acudentalis ditferentia : huiusmodi enim ditfermtie 4~ secundum Porphirium faciunt alterum. swppf. hnbent] h(nbuit) iter. pm bom. Bocthiua 9[i1] (io18 i 4-9 . t i .3. P phisice.V 38 idemptitu . C . " omnia quecumque a primeua rerum natura constructa sunt. secundum quod condiuiditur uni quod est principium numeri . XI " Omnia in pondere. V io[it] (io18 i i i . A] o a P*L4VBoi* P = VUF'TIaVsBo8 i plunlitatis] plilit. in m . &t. A i6 numero m&. set idemptitas et diuersitas siue aiteritas sunt opposita. QVARTA > < Articulus io prirnus > 15 ?o Ad primum sic proceditur : uidetur quod pluralitatis causa non sit alteritas. Metapb.. Peiper p. V 6[8]. i! . tertio utrum duo corpora possint esse uel inteiligi esse in eodem loco . 1083 B). 14). Ergo pluralitas uel multitudo est causa diuersitatis siue alteritatis .. 3.. Ds Tdn. I c. opposita : cf.. codd. uel est in genere quantitatis. X i Malrm.ilteritaa : cf. quarto utrum uarietas loci aliquid operetur ad differentiam secundum numerum. so L i k & rmrir prop.. nec etiam differentia qualiscumque : quedam enim sunt que accidmtibus subici non possunt. Preterea. i i it[it]. ergo habent oppositas causas. Et huic consonat quod dicitur Sap. P 37 Preterea] Item V* P l o sicut] ut P qr non ergo ilterims] ergo uariems non p 44 Preterea] Item V P A .. 50 forme simplices : cf. 4.

Causa autem diuisionis aiiter est accipienda in posterioribus et compositis et in prirnis simplicibus. 66 Arist..nichil autem diuiditur ab ente nisi non ens.P ) p ~ ioo in primi8 tni ] en & s a p e r d u d s PU m. Nec potest semper dici quod illius pluralitatis sit aiiqua 90 diuersitas aiiquorum pri(m)orum et simpliciorum causa.L' p .et ex eo iam possunt duo procedere : unum secundum se ipsurn. 126 r/. A] sappi. pA o i 99 diuiditur] diuidit A io5 fa&] d&+t) prirrn. Preterea. 26-27 n. p.. 60) 8. qui est quasi fonnalis differentia 70 91 vb 75 80 quantitatis continue positionem habentis . memeris. (e~dun) pmm.Algnzcl Mll<rpb. pA m A 59 Ysidow] Ysid' ex Y . quasi negatio unius sit in intciiectu alterius. unde et ab hoc ente non diuiditur hoc ens a i s i > per hoc quod in hoc ente induditur negatio iliius entis . imp. subrtnmwun] que est per p s u u b u d e m.sed C£. 476 sqq. ] cum adn. inr. Ysidorus dicit quod numems dicitur quasi nutus. 190). Quod patet in diuisione quantitatis : diuiditur enim una pars linee ab alia per hoc quod habet diuersum situm. Et sic idem quod prius. z in e d Quapacchi (t. . X 5141 (1053 b 23-57 . ioi propositioner ncgatiue : d. P io7 primo om. 26) dquid è i A ~ ris A (rf. pA i08 possunt] proseq imp. . 425). Pradir. Set diuisio in diuersitate uel alteritate consistit. et 60 est dgnum] in* Ih. p a m . Metapb. C) 56 diuisiol] differcnlin P(-TI') 57 diueniar. 13 Arist. Va 98 unde a ] 94 dio] aliquo V* P(-TI1) 97 diuiditux s-s. foniim) 66 X] d(e&-no?) p r w . 2. Set ab unitate non recedit aliquid nisi per diuisionem. 190). AL XXV t p. Preterea. P 69 in om. 6) P 55 Damaacenus Defidr iii c. quod rationale et irrationale non sunt una set plures differentie. P 67 &.) . (q?) 98 et] n imp. A m. 95 Non potest autem hoc esse. A] om. per &m. ~ ~ i t i o i i b r i P o r ~ r m a n io! quidam :cf.unde ornne Uud quod est causa diuisionis oportet ponete causam pluralitatis. i 19-iri). A] munoris a(-VSL') nmiuis W 6r Fktcfu] Itcm t" p 64 diqui*] pii diunir V* m. (nb) p m. 13). Thomaa In Smt. pA 109 se bis A i i i unum] uni primo pra. c. Primum etiam creatum in hoc fàat pluraiitatem cum sua causa.1 (PG 9 4 iooi). A 77 pri(m)orum] pbnun (= primorum wl priorum) A (rf.p rius] ergo etc.constituitur nisi per i recessum ab unitate. Ergo diuersitas uel alteritas principium pluraiitatis est. C)(-TI') io9 se m. i p.i 1. p. pA . M8:apb. dio) A ert m.2. pBo" i03 PIhum] P t n u a C)(pTl'Bd) io3 etiam om.24 q. Burgundionc iatapfetc (Bt 185). a@ et & . A P*] q p fa. p(-TI*Bol) plurale] plura L1t" P 75 u d p i m d . a@ 74 rimplicibus] et pram.pA ce.bgly eodcm (6 P m * p.. 75 m o r i h l posteribua pA 75 et compositis] posteriorum et compositorun (-1. Dicendum.) pram. 76 id est om. quod est indiuisum. X ~ [ 4 (1054 a ra . iiatir m &ho A 84 constinitiuu] co~titiuns p~ 107 1 liti. 93 pIuraIitatis u c ~ diuidonis] plura I iitatis PA liutia ucl d i d o n i u in q .26 q.i 20 SVPER BOETIVM DE TRiNIiATE uero sunt que in nullo conueniunt. quod sicut dicit Philosophus in X Metaphisice. V*Bolo primorum p 91 Pliquonun om.II d. Ergo non omnis pluralitatis causa est alteritas. In posterioribus namque 1 et compositis causa diuisionis quasi formaiis. id est ratione cuius fit diuisio. Quod i io dicere non cogimur.tr. 19 Isidorus :non invenimus . pA 69 Mc~phidcc] a m. A li2 e0fk. ' 51 60 65 Set contra est quod Damascenus dicit quod diuisio est causa numeri. Thormr AL XXV r p.Muddc p.AL I 1-5 p. Van Riet p. Al pbnun P B o x a 77 est om. cum unum primum possit aiiquid imitati in quo alterum ab eo deficit.5 (ad.. < est > diuersitas simplicium et pri(m)orum. Aviccnma Metapb. . In Sn>l. P& p. quia sic esset abire in infinitum. Responsio.( . 81 quuititatis habentis :cf. rwm L'V* T l % V diuidit A F'BoU C)(-Ti4V) shiiitu C) 99 nisi om.dteritaa inr.6 (4 b 20-25 . id est diuisionis. I d. 26 n. app. unde in i m primis terminis propositiones negatiue sunt immediate.Va) primorum] ptincipiorum pL4 p m P'T1'Bd pnonun b t" m. Set diuersitas qua diuiduntur posteriora composita stcundum priora et 881 simplicia prcsupponit pluralitatem pri(m)orum simpiicium : ex hoc enim homo et asinus habent diuersas differentias. C) pri(m)o~m] A a(:L1) C) principiorun pL1 primorum sL1 93 uel] a L'V* $ (om. p(-TI') 79 habet diuenum] diuenum habcnt p 80 qui] quod P 83 h h t ] haba C)(-lTBo"Bol 86 rimplicia] W (4 PrCf. Et ideo p l d t a t i s uel diuisionis primorum et simpiicium oportet alio modo causam assignare : sunt enim huiusmodi secundum se ipsa diuisa. P " t VL 60 riunii] mirk p P numuus V.i ag. I.6 arg. L' 58 est] mrtr principium a TI' an* plurnliths Bo' 59 R a u c r ] Itun V* C) uirtus L ' 60 id est signum o. A (rf. M c 4 (ed. A] omnir p-. I &+q i*a q. Ergo diuisio pluralitatem constituit . h p b . X 1[4] (i054 a r j . 6 . 188). ut patet per Philosophum in X Metaphisice. pA nisi om. lin. unde non possunt differentia dici set diuersa. pA n d i d o d (dio. pmm~. o a = FbL1V*BolO C) = V ~ P T I l V ~ B o l $3 in om. quod ens diuidatur ab ente in quantum est ens .1 et Bonaventura In Snt. quod non attingit ad eam . ut ab uno primo procedat primo unum.et sic idem quod prius. aC) mcmeria r. p a m .AL XXV r p. P(-pTISP) 104 sua] p s t c a u Boa0 om. C)(-VOT1') t pri(m)onun V. et secundum hoc quidam posuemt quodam ordine 105 pluralitatem ab uno primo causari. (= Yaaie) A é numema] o. quod cum causa pluraiitatem constituat . plurale dicitur aiiquid ex hoc quod est diuisibile uel diuisum . prr h. aliud secundurn coniunctionem ipsius ad causam. d6. 60) simpliciorn 86 pri(m)orum] piorum A P*LL om. id est signum. cum ex hoc aiiquid dicatur unum. 3.2 68 Aria. ~ l u r a l i tnon.2 ug. P i i z imitaril in aliquo d. patet etiam in diuisione substantiarum : diuiditur enim homo ab asino per hoc quod habent diuersas differentias constitutiuas. 14. eo j .1 a. PdJ p.. C)(-VW) ab co de6cit inr. Arist. pA 4 Pri/.C. ut patet in X Metaphisice.

i j i a u s a secun&.1 5 0 torum. quia non est iliud . aut diuisione uel aliis huiusmodi. quod eis diuersa insunt . P$ p. Le (j 148 primorum] piorum Q ( . PsV' primorum] principiorum L' P(-sP') priorum sP7 i35 uis] uirtus Q que est om. ut elementis et aiiis huiusmodi. pA ex ex et A 142 precedat] pbrum prcsupponat prosm.9 a. quod omnem diuersia t e m precedit aliqua pluralitas. pA qua] quo pA 141 nffirniationem] a o n e m pA negationem] megatione A 146 requirit] hoc prrmm. set numerus qui est exemplar omnis rei. 16 '(ed. set sunt quasi passiones entis in quantum est ens . 170 non tamen oportet quod omnis pluralitas . Bo* e f f e m ] negaci0 p . quod alteritas est principium pluralitatis : ex hoc 1 enim alteritas in aliquibus inuenitur. L i k & ransir prop. 21) quales] in m q . . cum sit diuisio per firmationem et negationem. praim. Quod patet ex hoc quod induut probationem de his que sunt diuersa genere uel specie uel numero. Panin p. P * nullum L ' 133 pluralitaa primorum im. set non omnem 180 pluralitatem precedit diuersitas set aiiquam plura- A 113 et sic bis A 129 ideo] sic enim diuemm dicitur alii comparatum [quod &I. PA 139 e d ] uel unri pratm. 856). non tamen diuersitas. a Q 143 sit diuisio im. Hanc autem pluralitatem consequitur ratio diuersitatis. i67 August. a i& ens v. uel secundum remotiorem distantiam etiam in uno et eodem.et quia causa secunda non producit eiTectum nisi per uirtutem cause prime. secundum quod manet in ea sue cause uirtus. V' p i 18 ergo] iginu V* P prima porl ratio P 121 siat] sit a(-Ve) VU i 19 negatione lfIinriltione im. L'V' P i i 6 etinm] uci P * om. ex quibus ipsa prima diuisa constituuntur. Q quod a 172 secundorum] posteriorum p .. PdJ p. qui secundum Agustinum est numerus omni rei speciem prebens. p-. et sic possunt inueniri plures primi efiectus. in quorum quolibet est negatio et cause et dectus alterius secundum idem. A plurcs pA 159 sunt om.. pA 161 rebus] r(bus) pA 162 ut] non autem praem. scilicet ipse Deus.1 a. Nec tamen quilibet numenis est prior omnibus rebus 16s creatis. I d t 4 q.] quod omnem plutplitatem praem. L' principiorun p&'* pbrum V"W $42 pri(m)orum] pbrum A P'VI VUBol principiorum pL' 146 ens om.. 4 Dupofentia q. pA 174 quod] [-quod respectu eiusdem pluraiitas diueniratem precedit &I..3 (PL 42. i. quod numerus 160 ex uerbis iliis ostenditur esse prior rebus aiiis creatis. 69 lin. quod pluralitas communiter loquendo immediate sequitur ens. pamll.P T l 3 159 sunt. unde presupponit pluralitatem . P i 2 2 prima] primo F*BolO TI* ? $23 post A] primum a@ 126 pri(m)orum] pbrum A L4Bo10P(-Tl1W) prionrm V (rf. prime :cf. E t secundum hoc uerum est quod Boetius dicit. pA 128 ea] eo pA 136 et] p m t . nisi diuersitas pro diuisione sumatur. pnum. unde nullo modo potest esse quod pluralitatis primorum causa sit diuersitas. 49). Ad secundum dicendum. 46-47. ita idem et diuersum non sunt propria 175 unius generis. quod non est nisi compositorum : omne enim quod est in genere oportet esse compositum ex genere et differentia. non autem aiiis intentionibus.7. et ideo non est inconueniens si aliquorum diuersitas aiiorum pluralitatem causet. que est inter ens et non ens. scilicet oppositionis entis et non entis : ideo enim unum plurium diuersum dicitur alteri comparatum. Thomas Suprr Smt. ac per hoc plura . Ad tertium dicendum. : cf. 3. 4.1.11s 120 125 130 135 92 ?a 140 i45 deiicere in quo alterum irnitatur . A] om. Ad primum ergo dicendum. quia diuisio non requirit utrumque condiuisorurn esse ens. p 137 primorum] om. Ad quartum dicendum. ita post diuisionem entis et non entis statim inuenitur pluralitas pri(m)orum simplicium. 2 .] qui? non cst illud P-m. D DI* 8 boni c. ideo pluralitas primorum non facit diuisionem et pluralitatem in secundis compositis nisi in quantum manet in ea uis oppositionis prime. CSEL 25-2. pA i67 secundum] e(st) imp. 49.ause 118 Sic ergo patet quod. I Pmr q. pA huiurmodi] t% h imp.inequales] non sunt e q d e s a(-BolO) sunt equales Boia 161 ex] in P i62 eluncntis] elementa pA P* sunt elemena L'V' om. quamuis autem diuisio precedat pluralitatem pri(m)orum. Sic ergo patet quod prima pluralitatis uel diuisionis ratio siue principium est ex negatione et afiirmatione. A 180 pluraiitna] pluralitata pA w a = PaL4V*Bol~P = V41P7TIaV1Boa i 1 5 etl] mte negatio L'V' @(-Boa) om. in quantum ponunt eos conuenire in hoc quod sunt deus et differre in hoc quod sunt inequales. quod primo sint intelligenda ens et non ens. ut talis ordo originis pluralitatis intelligatur. 60) 127 consequitu] scquinir V* @(-V3 129 unum] om. Eos autem 155 qui ponunt Patrem et Filium inequales deos sequitur compositio saltem ratione.. set diuersitas requirit utrumque esse ens. utpote aflirmatione et negatione. loc. et ideo non est inconueniens si pluralitas secundorum causetur ex diuersitate primorum. 139 Boetius : in l i m n supm p. quod sicut unum et multa. Et sic diuersitas primorum facit pluralitatem secundorum. Loquitur ergo Boetius de pluralitate composi.30 a . i50 Boaius : in linera s u p n lin.3. 553 . ex qua habet rationem diuersitatis. pA i75 idem m&. pBol0 &is] alia a(-&'@) 164 uel aliis] et 165 omnibus rebus crcatis] rebus a u i71 non] nec a(-Ve) 172 si] satis omnibus VUBoI creatis omnibus rebus P" creatis rebus omnibus TI* rebus creatis omnibus V' 173 primorum] p b n u n a(-L') P(-P7TI') priorum PU 176 quasi om.unde sicut post ens in quantum est indiuisum statim inuenitur unum. pA 156 inei& ens A (rf.

pA 183 scilicet] q(uod) pruem. Mefupb. h * ) commui 5 ex se ipsis om. Preterea. set nichil tale potest 1 esse alteri principium indiuiduationis . Prif. A zo diuidunh~] 23 in n 37 est] causa o a = P"L'VaBo10 P = VUP(7TlsV'BoS 182 UN^] ~rindpiumP(-pll*) 183 faciat] faut a(-Fa) i86 Boctiua hic dicit] didt boetius hic p(-Tl%o') i88 que om. p.diuersitatem faciat communiter loquendo ut Philosophus dicit.uero diuersa. 6. L' P (om. Sicut ea que difFerunt genere uel specie in genere substantie differunt secundum substantiam et non solum secundum accidens. om. Illa uero que sunt diuersa et non difFerentia sunt prima . P t i indiuiduis] indiuiduo p (bom. V 6[8] (1016 b 31-32 .. in inifio lin. - . (diueniatis?) pruem. Posterim Iin. Preterea. ex se ipsis sunt communicabilia et uniuersalia . Ergo et sirniliter dicuntur diuersa numero per id quod est in genere substantie et non per accidentia. pA 38 inter] intcr. pA i1 accidcntia] -ntiZ pA i3 numerum mnd. Arirt. Posterius numquam est causa prioris. ergo et numero plura quorum sunt materie plures. 41 Porphyrius Isugoge 39 Boethius In Cufag. FmBol@p s t loquinu L' pvsf Boetius P(-VUBos) 4 in om. A substantie in murg. Ergo impossibile est quod aliquod aliud accidens sit principium pluralitatis secundum numerum. pA p (cf. prmm. Ergo diuersitatem in numero non facit uarietas accidentium set magis diuersitas materie. 30 Set omne accidens contingit a subiecto remoueri uel actu uel cogitatione. pA 190 Illa] i113 A z p l d i t a t i s mmd. Set 2s aliqua dicuntur diuersa genere uel specie per id quod est in genere substantie. Preterea. Preterea. A] i87 accepit A Bo17 accipit a(-&lo) p hic dicit boetius TI* boetius dicit hic Bd rW-~l. cum sit simplicior et magis abstractus. Preterea. 51-36. om. AL XXV z p. contingeret actu uel cogitatione eadem quandoque esse unum secundum numerum. B o l O crgo etc. A 4s 50 A 187 acccpit] quod prruni. pA 182 uerum] p (potest?) pruem. < Articulus secundus > 1 10 15 92 rb Ad secundum sic proceditur : uidetur quod uarietas accidentium non possit esse causa pluralitatis secundum numerum. Va p(-V'? t 8 per] secundum p 29 pcr] secundum p 30 Preterea] Itcm Va P j i subiecto] subrtantia a (bom. Vu i86 Boctiua : in littera s u p n p. 201 D zot D).40 liter numerus prior est. Set aliqua sunt secundum numerum diuersa in quantum in sua indiuiduatione diuiduntur.ap 190 uero] autem p i91 hic] om. i88 que om. siue sint accidentales siue substantiales. et ita per consequens nec pluralitatis secundum numerum. VaBo14 z j in genere substantie om. 1. Set iiiud quod est principium indiuiduationis est principium diuersitatis secundum nurnerum. 4 Arist. P illud] id P 47 alio] aliquo V'Bo10 P 7 possunt] potest B o l O p 50 secundum numerum] crgo etc. 93). 96). ita et ea que differunt secundum numerum.p rincipium om. A 33 idcmptitatis] d imp. scilicet quod multitudo . . V io[tz] (1018 a 9-11 . ut dicit Boetius in Commento Predicamentorum .de quibus hic Boetius non loquitur. 1. Bos) 14 Preterea] Item V' p iz ct i a ] crgo p ( b m . Praf. 1)-l4). AL XXV z p. p V] VI L' p(-sV) 1 et om. F S ) 34 actu uel cogitatione p s f diucna P j j idemptitatis] pluralitatis P jz crgo] iginu p est] esset Bol4 p(-TI*) 35 quandoquc esse im. numerum : d litten Boethii supra lin. 9 Arist. X i[t] (t012 a 3 3 .p(-VIs) ergo add. quan. 184 Arist. pA prmm. ii (PL 64. 60) zz Preterea] Item V' p 26 pcrl secundum p 27 et om. Bos) niclbilia] communia a i6 tale om.. Omnia accidentia cum sint forme. ergo nec unitatis . d.35 doque . 3. V P 9 Preterea] Item Va p in om. Set inter omnia accidentia primum locum tenet quantitas. Si ergo accidens est principium idemptitatis secundum numerum et diuersitatis. p(-TI') principium] -usa p 17 indiuiduationis] uel prindpium udd. AL XXV z p. 1-3 uidetur quod. Boethio interprete (AL I 6-7 p. Ergo accidentia sunt principium pluraiitatis secundum numerum. 56-57.122 SVPER BOETiVbf DE iWNiTA"iì3 185 190 litatem aliqua diuersitas. A unte Porphirius B d O 46 colIectio] collatio Belo VUTP 48-50 diuersiatis . ART. 28) 20 Igitur A] ergo ap ( r f . A 45 dicit om. pA (rf. et quod diuersitas in compositis faciat pluralitatem ut Boetius hic dicit. bom. Set accidentia non sunt indiuiduis causa substantie. Remota causa remouetur effectus. Philosophus dicit in X Metaphisice quod idem est rebus causa substantie et unitatis. p.. A i 5 communicnbitia] -biles pA indiu prmm.. Igitur accidentia non possunt so esse principium diuersitatis secundum numerum.inter quantitates autem natura. Mafupb. 1Mc:upb. pA z t Sicut] post imp. om. 69 lin. quod Boetius accepit alteritatem pro diuersitate < que> constituitur ex aliquibus differentiis. Set contra est quod Porphirius <dicit> quod indiuiduum facit collectio accidentium que in alio reperiri non possunt. 37) zo igitur A t i numerum m e d . 19 in* om. Philosophus enim dicit in V Metaphisice quod numero sunt unum quorum est materia una . ergo accidentia non sunt indiuiduationis principium. Vnde et utrumque uerum est.in fine /in. Belo B(-V'S) 37 Preterea] Item V P 45 dicit] om. pA 27 Ergo] et si1 (similirei) pruem. a TlS 6 sunt om. P 36 ucro om. 184). 2. 4. Ad quintum dicendum. 2.

X j[4] (1054 b 27-29. Mctupb. 77 Responsi01 hrrir nsponrimi fa/. A 73 "us m&.] indiuidua unius spcdei in genere substantie inueniuntur habere diuenimtcm et in mteria et in forma. scilicet materia. et compositum. pA 67 subditur] diuidihir prmm. Metupb. in sm'b. pA 63 diuisio] diuisio &/. per quarn habet esse in actu : unumquodque enim cognos. Vno modo ex diuersa analogia ad materiam. ut dicitur in I Phisicorum.. materia autem secundum se sit ignota. : Responsio. k in mmg. Dicendum. cm. pA t m A/. quod ad euidentiam huius questionis et eorum que in littera dicuntur. 61 Set materia i n u e n i ~ r communis in diuersis secundum speciem . a(+*) P X] om. g. alio modo cognoscitur per formam. ergo materia non est principium diuersitatis secundum nume70 rum. partim in diuersitatem accidentis. Preterea. set solurn iilo modo quo cognoscibiiis est. secundum quam ad accidentia comparatur.QVESRO 4.L'Bo10 Vu et pmm. ut dicitur in IX Metaphisice. j ) 103 dupliciter A] duplex a pmb. Sciendum est ergo quod diuersitas secundum genus reducitur in 85 diuersitatem materie. nec substantialibus 75 differentiis. hoc est ut dicamus illud esse materiam. . pBo10 95 d o g i a m ] ano. Et secundum hoc dupliciter sumitur diuersitas generis ex materia. Ergo reiinquitur quod accidentia sint huius diuersitatis causa. IX iz[io] (io51 a 19-32 . Est autem cognoscibilis dupliciter : uno modo per analogiam siue per 95 proportionem. 52. vsrro 92 /in. Preterea. dicendum. ex qua substantia habet rationem subiecti. Ergo non differunt nisi dxerentiis accidentaiibus.. 41 144. Set diuersitas forme non facit diuersitatem secundum numerum set secundum speciem. set comparatur ad ipsam sicut mensura. V*Bo'O p 70 probatum] primo tactum P 71 sint. r r diuersitatem uero secundum genus facit diuersitas materie : dicit enim Philosophus in X Metaphisice quod genere Werunt quorum non est materia communis nec generati0 ad inuicem. io2 Arist. A 99 per'] eo qucd propria forma proprie 83 aliquo] aiiquorum pA materie debetur p r w . 69 lin. di ai/. duonun enim sunt et diuena corporn et diuene anime ct ali(e>a) (et>)uque alia accidcnria. non potest secundum se ex ea accipi diuersitas generis. Tb. quod [-a(d) &I. quia ex forma tali consequitur materia esse sub determinata ratione. Preterea. p-4. A S .L' VUpV io5 materiaml] formam p 108 est om. diuersitas uero secundum speciem in diuersitatem forme.. p 54 in om. P 8a forma] 80 autem] enim V * B O I) ~ 77 Dicendum. pA 61 Illudl materia omniurn prmm. corr. Cum autem in indiuiduo composito in genere substantie non sint nisi tria.. oportet uidere quid sit causa huius triplicis diuersitatis que in littera assignatur. pA alias] ergo prmm. P 56 in A F S ] om. 191). 1 Responsio. vnde si sit 81 composito mcnd. 202). tum est : supra iin. AL XXV t p. pA. 48-49. P ~ 79 quid] que P(-TI') 84 est om. I incrptuc diam fa/. nec forma. P analogia] ano. 90 utpote prima diffinitionis pars. P(-Bo'sP7) i10 sicut'] est @(-TI') 11s nanciscunnu] w u s c u n t w P * V' wnsequuntur L' nascuntur secundum Bo'0 nansciscuntur V u P innascuntur secundum Bo' i17 enim om. in quanturn huiusmodi. quod uero est in genere quantitatis non habet materiam partem sui. P8L' 4 P 59 nichil A] non aB 60 accidentium] secundum accidentia p 61 Preterea] Item V* p Illud] id L' p commune om. prucm. Pbysic. set diuersitas secundum numenun partim in diuersitatem materie. quia eadem materia formis contrariis subditur. P 102 I X A] x a@(cJ PdJ p. didiaio A n r b . VU pozt suminir P(-TI') duplex post surnitur TI' i04 ex materia om. que est pars substantie. et his duobus generibus mediantibus omnia alia genera nanciscuntur diuersas comparationes ad materiam. set primum principium huius diuenitatic > non (est>) potest esse forma. 96 Arist.causa om. a(-V3 67 contrarias foin.110 sitio . non est causa diuersitatis secundum numerum . ARRCVLVS 2 123 2. et sic penes materiarn distinguntur 13s prima rerum genera. Ergo diuersitatem secundum numerum nichil potest facere 60 nisi diuersitas accidentium. in srrib. V* 3 j 68 inuicun] ad pruem. et qualitas sicut dispo. 58 inuicem] inf p r m . quia diuisio generis in species precedit diuisionem speciei in indiuidua. 72 In] ult(im)a pmm. 70 ut proba56 Arist. X i i [ i i ] (1058 b i . 92 rb /in. P(-V'sT13 ergo] iginir V* P 93 modo] m& illo L' om. ut probatum est. A o a = F*L1V*J30~~ = V1'F7TI'V6Bo' P 5 i Preterea] Item V* P nichil inuenitur] non inueniuntur P 52 forma et materia im. In genere substantie nichil inuenitur nisi genus et Werentia. I i 3 (191 a 7-12). 4. Set indiuidua unius speciei non Werunt genere. AL XXV 2 p. Alio modo penes 11s materiam sumitur diuersitas generis secundum quod materia est perfecta per formam : cum enim 64 in] om. forma. mmu rn& i p s k Tb. aiias habentia contrarias formas non transmutarentur inuicem . iter. et in accidentibus. oportet ex aiiquo horum cuiuslibet harum so diuersitaturn causas inuenire. L'V* P 96 proponionem] comparationem siueprmm. Illud quod inuenitur commune in pluribus specie Werentibus.ZOO citur secundum quod est in actu et non secundum quod est in potentia. p 72 Preterea] Item V* p 74 nec] uel B o ' v 75 differentiis accidentalibus im. P 101 in om. ut patet in X Metaphisice. @(-Boa) 54 Arist. Metupb. quod om. pA i16 diuersitas mcnd. Id enim quod est in genere substantie comparatur ad materiam sicut ad partem sui. 181). 78 in littera : p. AL XXV t p. t j n. quod hoc modo se habet ad res naturales sicut lignurn ad lectum . In indiuiduo nichil inuenitur nisi forma et materia et accidentia. Cum autem genus sit principium cognoscendi. L' comparationem P ioo in om.

et ideo materia simul accepta cum hoc communi est adhuc materialis respectu perfectionis et imperfectionis predicte. i i 3) . utpote quedam participant diuinam simiiitudinem secundum hoc tantum quod subsistunt. non inuenientes conuenientiam in materia.creatiair 1.8. Aliquid ergo inuenitur commune in utraque similitudine. ex perfectione uero superaddita hec dxerentia ' sensibile '. Pr/f. genus . Et ideo contingit quandoque quod aliquid communicat in genere secundurn 165 logicum. t. pA iy ex omni i20 nisi quatenus bir A 121 licet] et s(ic) p r n s . omnium VU . communia SV 179 dicunt] ca a&. quedam uero secundum quod uiuunt. et eadem ratione forma est principium diuersitatis secundum speùem : quia a predictis formalibus. pA mmd. L4V*P i79 genere diffene] im.~ E O phisice. que habent ad dicta materiaiia unde i r r genera sumuntur comparationem forme ad materiam. set a quibusdam irnperfecte. pA materie] uero A (6P+. sumuntur Werentie 1 que consutuunt species. in quibusdam esse et uiuere. et sic diuersitas talium i50 materialium inducit diuersitatem generis. Mtfapb. ex imperfectione uero hec differentia ' insensibile ' . P i19 qui] quod p(-Tl'sP") i a i sic] salicct P illud] id 121 equaliter om. 160 logicus considerat genus solum ex parte eius quod formale est. Vnde logicus. pA materiali i 3 1 Et] sic ergo pruem. AL XXV 2 p. p(-Bo') est materia Va p(-VUBo3 que habent unam materiam W i84 ergo] igitur p i86 unius] eiusdcm 183 et.. Thomu Dt rnfr e: tr~tn/ia c. set naturalis considerat genus ex parte utriusque. sicut ' animal ' a ' planta Et propter hoc dicitur materia esse principium diuersitatis secundum '. V 34[zt] (1024 b 9-1 z . omnia PTl'pV' princ. IV d. i68 quod] om. . pA alia pA i71 inueniens] consi(derans) praem. princ. quod in una substemitur imperfectioni.a (ed. 43 p. rer. rer. A i70 aliud] p. p i 11-17 3 dici tur. pA i37 Aliquid] sicut ergo pratm. Mefapb. quedam secundum quod intelligunt. Sic ergo patet quomodo materia faùt diuersitatem in genere et forma diuersitatem in specie. set forma talis in quibusdam facit esse tantum. Arist. B d O p(-TIaV') et om. pA 132 forma] hec pracm.. 4 (rf.g enus : c f . et in alia perfectioni . P 131 igitur] ngitur Fa primi ncnui im. sicut materia i40 substernebatur actui et priuationi . Dr ~pirit. et adhuc amplius. nisi quatenus participat aliquam similitudinem actus primi. A i67 illud] iliam similitu(dinern) prurm. differentie uero ex perfectione et imperfectione i41 predicta . V P(-TIY in] hec i76 illud P. i80 Ariit. dicunt genere differre. 372 lin. nichil est aliud materiam perfici in actum qui est i20 forma. pA A nrkr /in. 169-zoi). et quod illa conueniunt genere quorum materia est una et generati0 ad inuicem. 60-61) o u = FaL4VaBolQ p = VUF'TI'VaBo* i18 actus] sit praem.inuicem om. ad quod idem pertingit sol secundum materiam ad ubi et non ad esse. pA /in. iter. ] om. rer. Faf 3 ergo L4 enim VaBo'Q i36 iUud A W ] id a(-W') P i34 una et ndem] uno ct eodcm L4 VUF'pV' om. A P VU ~nppl. c f . A p*. et Deus actus purus. pA i40 ideo] h t m > pracm. Leon. V* s P t37 ego A P"] <arr aliquid BoIQ igitur L4 uero Va i39 et om. V* p(-Boa) mc~romnia &%L4 i77 metaphiricus] marhematicus V U P W mathern. AL XXV z p. p(-&*) 130 secundum] uero *m. qui considerant omnia principia rei. aliud consequatur sine materia. a(-Fa) p(-Vu) inu de W * bic t / cR/r de pVpBol i69 consequatu] consequitu L'V' p materie J ~ > J . quod corruptibile et incorruptibile dXerunt genere. Ptif. Non autem materia ex omni parte recipit 125 equaliter similitudinem primi actus.3 ai q c i sol. P(-Va) diffene in genere VU 183 quorum materia est] quorum i80 in o=.naturalis uero et metaphisicus. secundum hoc quod dicitur in X Meta. 170 sicut patet quod lapis in materia que est secundum potentiam ad esse pertingit ad hoc quod subsistat. A 179 conucnientiam] differentiam &I. p. et angelus ornni materia carens. 60-61) 178 non inftr Iin. pA i54 specicm] gcnus A i68 quod on. Et ex hoc materiali sumitur genus.. et aliud in aiia materia omnino diuersa . Thomaa Snpr S d . 60) 170 et om. inuenitns in omnibus his 175 illud materie ex quo genus sumebat. p(-VUV) 1st animal] animnhr V W ' P 154 speciem] genus A F a i 56 wrnparationun A] per comparationun a@ i 5 5 ad dicta] addita L'V* p (rf. licet irnperfecte . 203) et 5[4] (i054 b 27-29 . et sic de aliis. pA i++ differentie] -ntin pA 141 communi] quod *m. Sciendurn tamen quod cum iiiud materiale unde sumitur genus habeat in se materiam et formarn. sicut ex hoc cornmuni materiali quod est habere uitam sumitur hoc genus ' animatum corpus '. . Secundum Philoppcte] iakr 14 actui 92 ~b i i 8 pura] po(tentia) in initio /in. p.AL XXV 2 p. X i3[iz] i63 dicuntur formales : cf. Prdf. quod non communicat secundum naturaiem : contingit enirn quandoque quod illud dc similitudine primi actus <quod>consequitur res aliqua in materia tali.P i78 ornnia principia rei] principia rerum L'Va princ.124 SVPER BOE'IIMa DE TRiNiTAi'E materia sit potentia pura. (i058 b 26-29 . ponit ornnia in genere substantie . 191). 41 r: 60) 162 fomille est im. p. A totaliter pA i28 tantum] quod pram. ut sic iiiud quod est iam compositum ex materia et forma sit medium inter potentiam puram et actum purum. una et i33 eadem : similitudo enim perfectior habet ornne illud quod habet similitudo minus perfecta. i76 illud ex iliatm> (rf. diuersitatem materie praem. P i28 tannun quod im. p i& et imperfeccionia om. quedam uero secuni30 dum quod cognoscunt. Ipsa igitur similitudo primi actus in quacumque materia existens est forma eius . a quibusdam uero perfectius . unde et eius diffuiitiones dicuntur forrnales . omnia W princ. 185 Inter indiuidua uero unius specici hoc modo consideranda est diuersitas.

. curn hee dirnensiones sint de genere accidentium. inteiiigendum est de materia signata. Ad secundum dicendum. . sequeretur quod indiuiduum non remaneret semper idem numero. d. non potest esse quod forrnam receptam 205 indiuiduet nisi secundum quod est distinguibiiis : non enim forma indiuiduatur per hoc quod recipitur in materia nisi quatenus recipitur in hac materia distincta et determinata ad hic et nunc. ar 4 5 etim] p r r aliis P7TIs porf acciduitibua W -7 ugo] iginu $(-TI1) 251 "nt] sunt L'V* $ t61 ex] in diuiaionis] indiuisionis B d a $(-W) 260 diuisum wlr ultima V $ 254 possunt V. Et per hunc modum etiam aliis accidentibus 245 indiuiduatio attribuitur. Nuiium autem a60 accidens habet ex se propriam rationem diuisionis nisi quantitas . quod de ratione indiuidui est quod sit in se indiuisum et ab afis uitima diuisione diuisum. p 200 in'] sicut pracm. P 203 sit] d d c r r c n proa. 220 quia curn talis terminatio dimensionum uarietur frequenter circa indiuiduum. Thomaa I Pmr q.dico autem in quantum huiusmodi propter animam rationalem. unde dimuisiones ex se ipsis 9. et sic coliocantur in genere quantitatis ut imperfectum. mo b W io[io] (1035 b 27-31 . quod dimensiones curn sint accidentia. et sic ut entia perfecta collocantur in genere quantitatis . . Nulla autem forma in quantum huiusmodi est 195 hec ex se ipsa . 189 generis et inte /in. et ideo materia efficitur hec et signata secundum quod subest dimensionibus. 141). sicut nec natura coloris sine determinatione albi et nigri . unde Philosophus dicit in I Phisicorum quod subtracta quantitate remanebit substantia indiuisibilis . et sic non possunt esse principium indiuiduationis. pA r 18 wUocnnnu] con(sidauuur?) zi t d ] senindurn pracm.sophum enim in VI1 Metaphisice.. F*V1 229 materia1 om. p 132 accepta] considerptp V* p principium] causa a 241 accidentis] accidentium V* $ 248 quod ora. tp. materia om. Et sic ex materia causatur diuersitas 230 secundum numerum in eadem specie. sct sunt principium cognoscendi distinctionem indiuiduorum. unde sicut diuersitatem in genere uel specie facit diuersitas materie uel forme absolute. possent A (r/. I 3 (185 b 16).(-W) Philosophum W <rirlr in om. pA 195 se] mione pnirn. et ex his dimensionibus interminatis materia eflicitur hec materia signata.29 a. V' $(-TIsBd) t i 1 subtcacta] 204 rccepum] in se pram.255 ria prout talibus dimensionibus subest inteiiigitur esse principium talis unitatis et multitudinis. .p 224 dimensionia] diuiaioais L' distinctionis p 226 natura coloris. Set cum materia in se sit indistincta. pA 260 N d u m autcm] nulla a s pA 154 possunt fors. A i93 numero] specie pranr. quod est contra rationem eius quod est hoc aliquid . per se non possunt esse principium unitatis indiuidue substantie. sicut partes generis et speciei sunt materia et forma. &. pA 204 indistincta] cornmunis pruem. $ 190-193 u & n. alias oporteret dicere zso quod ornnia guierabilia et comptibiiia sint unum numero. 3. set non in quantum forma : intellectus enim quamlibet formam quam possibile est recipi in aliquo sicut zoo in materia uel in subiecto natus est attribuere pluribus. V* P pracm. quod cum dicit Philosophus quod numero sunt unum quorum est materia una. pA ?-m.W doque in diuersitatern accidentis. Dimensiones autem iste possunt dupiiciter 215 considerari. cum eorum sit materia una. P(-Va) 208 materia] uel ilia a d . que quodammodo ex se ipsa est hoc aliquid.+ 210 Arist. Ad tertium dicendum. in natura dimensionis tantum. Alio modo possunt considerari sine ista determinatione. i . Bd" P(-TI') 210 in om. subest] subicinu L* est sub p(-Va) est Vu 217 mcn8 ] eiua odd. Aiia uero accidentia non sunt principium indiuiduationis. A indiuiduationis Bo* . quamuis zar numquam sine aliqua determinatione esse possint. p 222 pcrlpod numero V om. AL XXV z p. p 220 terminatio dimensionum im. ita diuersitatem in numero facit hec forma et hec materia. ita partes i90 indiuidui sunt hec materh et hec forma. 62) o a = F*L*V*BoX* = VUP'TISVBol 188 enim A F S ] om. quan. Et ideo. A i88 VIr] ~(ecundo) viii pracm. et sic indiuiduat fonnam. .. que subest dimensionibus . 63) &l. ita 235 est principium diuersitatis 1 secundum numerum prout subest dimensionibus interminatis. pA 247 cum] s(icut) pram. Prff. Pbysir.. Materia autem non est diuisibilis nisi per quanti210 tatem. submota V* p(-VU) mota V U 211 remanebit] remanet V* p(-Va) 21. pA a t j sine] secundum quod praem. unde forma fit hec per hoc quod recipitur in materia. pA 248 numero] materia pracm..ino. t . quandoque diuersitas secundum numerum reducitur in diuersitatem materie.. et hoc ratione dimensionum predictarum. Vnde patet quod materia secundum se accepta nec est principium diuersitatis secundum speciem nec secundum numerum . Ad primum ergo dicendum. set sicut est principium diuersitatis secundum genus prout subest forme communi. Prff. pA 253 dimcnsiones] acciden puem.et dico eas terrninari secundum determinatam mensuram et figuram. 258-260 de ratione diuisum : . Vno modo secundum earum terrninationem. p. $ 198 enim] uero Bo1* P 195 ex om. $(-m 188 Arist. p. set mate. pA (rf.

pA 297 d (diuisio 7) puem. 297 AriSt. ex hoc quod subditur ilii forme que ex se ipsa habet indiuiduationis rationem. Ad quintum dicendum.g. set corpulentie siue grossitiei cuiusdam..SuprrICm. o) i8 corpulatie ix corpot A t possint] non paem.6. Albertus Supbt Snr.. L 4 P ' i 3 !ingere] P" significue TIs agere t" 16 Preterea] Item V' p 17 mnuaaom. La%' in p(-%') 270 284 E t ideo] nam a materie im.30 p. et aliam ex se ipsa.:Sn~Sanr. P* por: faccre V' por: potest P i 4 snltim A] snltem a@ &] iritelligue uef p m m . i279 .IVd. P 267 % I om. L' *m. 3.2. P 22 cuiusdam] U u s h paem.481 . quod patet esse falsum in corpore dorniaico. pA p (P. paem. Et sic dimensio habet duplicem rationem indiuiduationis. non erit alia ratio nisi quia est in alia materia signata . ita quod etiam ipse dimensiones terminate. cum numems ex diuisione continui relinquatur.~~0dlib. set materialiter quantitas continua est prior. Ergo hec conditio ro non sequitur naturam corporeitatis.loco] cum aiiis add. 284 . Ad quamm dicendum.S~p~~~. Ad sextum dicendum. 25 Auguat. sicut nec sine forma. A corporibus glorXcatis non remouetur natura corporeitatis.Iq.~o.~q~. quod illa que differunt numero in genere substantie non solum Memnt accidentibus. 297). ut a muitis dicitur.2 qui dicit " fere ab omnibus" (ed Borgnet t.28 a. 6. Super Genesim ad 2s 93 rb A 264 prout] qui est p m m . 1. CSEL 74. non autem de dimensionibus interrninatis. 546). i9 . Set remouetur ab eis ista conditio quod non possunt esse in eodem loco..4 (ed. Cf. D*Gsn.potest facere quod a&matio et negati0 sint simul uera. ut dicit Agustinus contra Faustum. rf. pA joo Rationes] Ad paem.Bo" p m qud. I c. p.~q. unam ex subiecto sicut et quodlibet aliud accidens. IVd44q. pPs eiwdcm L ' z j uniuerdter A] intelligi a naturaliter p 2.oo < Articulus tertius > Ad tertium sic proceditur : uidetur quod duo corpora possint intelligi esse in eodem loco. I V d.. A~~. V p i8 rrmouenir] rcmouebitur a(-hlO) T I ' i9 non om. e. ug. 20 a muitis :de hac opinione cf. P 300 Rationes] Ad pmm. quod ratio illa procedit de accidentibus completis. . que preinteliiguntur ante ipsam formam in materia : sine his enim non potest intelligi indiuiduum. 4 n. nec inuenitur alia ratio quare hec materia sit diuisa ab illa nisi propter quantitatem.CSEL 28-1. pA i 2 imuis ex ut(ero) A i i clausis] claudis pA i8 remouemr] remoG incb. 69 lin. W a.. p 277 preintellectas] sic intellectas P*L' sic puem. iii i 2 (207 b 13-14). P i 2 Dew] om. set solum natura corpulentie. 103).C U 29. io clauso utero Virginis : cf. pA 2s non ex I A o a = F'L'V'BO~~ P = VUP"Tist"Bo' 265 dimcwio om.j p. in quanturn habet situm.t~t~. Albertus S # p Smf. m't. quia talis propositio non habet repugnan. Preterea.9 n.rt~.6142. ut dicitur in 1 1 Phisicomm. P 25 Preterea] Item V' P . Set hec propositio 'duo corpora sunt in eodem loco ' non est huiusmodi. 547) et Suprr P b . pA 276 per] p m t . W d . Et ideo materia subiecta dimensioni inteliigitur esse principium huius diuersitatis. 252-233 . que sequntur esse forme in materia. Omnis enim propositio uidetur esse inteliigibilis in cuius subiecto non induditur oppositum predicati .. prout situs est m e rentia quantitatis.loco : cf. Ergo non est impossibile uniuersaliter duo corpora esse in eodem loco. per dotem subtilitatis. ..CSEL 21-i.j n16 (PL jt. litten Boethii supn p. Agustinus dicit. Borgnet t.44 a. P*P ' 268 erinm] om. tie : pro h c distinctione cf. P 297 IIII 4 P 2 possht] possunt P* potest Belo 7 sunt] esse p 8 m i r a d o s e fieri i . set etiam forma et materia. T h o m Suprr Smt.30 p. 20. adli::. A intclligimus pA 271 indiuidunrr] mtio p . i j August.2 c. pA 288 procedit] precedit pA 289 dimensionibus e in(rcrminatis) A x 290 nnte] ad p . ratione cuius etiam abstraendo a materia sensibili ymaginarnur hanc lineam et hunc circulum. duo loco] etc... 28) autem que sunt om. indiuiduantur quodarnmodo ex materia indiuiduata per dimensiones interminatas preinteiiectas in materia..126 SVPER BOETIVM DE ~ A T E 261 270 271 280 285 290 29s habent quandarn rationem indiuiduationis secundum determinatum situm.~et. 4.. pA non] ergo p m .). C o n h Fanrtm XXVI c. Et ideo recte materie conuenit indiuiduare ornnes alias formas.~.cf. i. Appar. Set si queratur quare differens est eomm forma. Et secundum hanc 1 uiarn causat diuenitatem secundum numerum diuisio materie secundum dimensiones.~~j. -alias numquam posset miraculose fieri quod duo corpora sint in eodem loco .loco Om. P i y i r . T h o m III q.3 ug. quod exiuit dauso io utero Virginis et intrauit ad discipulos dausis ianuis : non enim Deus .ijr).i0a. i7 natura corpuieniuiuis : cf. quod numems formaliter loquendo est prius quam quantitas continua . V'Bd' p 11 d n h i z z s ino. iduo i i chuais corparn. 2. Ioh.. que fundantur in subiecto iam completo. A .c.SuprrIob. Preterea.jP~ll. Prif.~a. Rationes autem que sunt in contrarium patet ex dictis qualiter sunt concedende et qualiter falsum condudunt. Ergo potest aliquis saltim intel1s lectu fingere corpora esse in eodem loco.1 (PL 42. Bel* 281 corum] eo quod P(-pTIam ex dibis o r . pA (4.I tiarn 1 intellectuum. L' P in.17 (PL 34.z ri qc. pA 269 ymaginunur] in m q . tamen Di libna arbitrio 111 c.8 (ed k r g n e t t.

ut dicit Philosophus in V Topicorum. curn uacuum natura non patiatur .. 69 lin.1 (134 b 28-50 . i18 r) . 67 Boethius : in littem supra p. Secundum astrologos qui sequntur Ptolomeum. 2056 f. et sic uidetur quod duo corpora possint esse in eodem loco. @ 30 Preterea] Item V* @ 32 in om. Ergo hoc non conuenit corpori nisi so ratione aliquorum acudentium posteriorum. neque quod substantia sperarum sit diuisibilis. t. . et que possibile est a corporibus separari . 7s 2.Bel@ VU ptholom. 13-16) sec. erunt inter ea due linee recte 80 93 A 34 Preterea] Preterea.a a.?) . pA . Justiniani. Preterea.1 a. Topir. Leon. A 49 corpori] corporis A a(imu1) A 16 epiciclis] epiciculis A spem] sperPs pA 58 corpus] copus A penieniat 8% u(enht) A 62 illuc mmk pA quod om.4. A 63 corpori] p~arrtoiam pram. 31 (ed. e. V ~ . 61-65.2 ubi dicitur 'est contra diffinitionem lincae quod intra duo p u n m sit plus qunm una linea r e a ' .1 f. pL' optinent unum F*Vg @(-P") optinent Belo optinent simul uaum P 69 sunt] sint &lo @(-Bo? 70 eadem] et praem. non simpliciter autem in ipsis. sed in diis super ipsis delatis uocatisque epiciclis His auttm ita se hbentibus deinceps et illa prelibandum et quoniam in duplices quidem facientibus anomalias ambu ypotheses istas contingit compUcui '3. 216..loco] etc. 69 Quia si. In ferro ignito simul est ignis et 31 ferrum.. pA 40 in] 12 in rx h.s Snpr Smf. Bo10 @ 4 Preterea] Item V' . Quod duo corpora non sint in eodem loco. Set ornnia quatuor elementa sunt corpora.dominantis : c f . et sic idem quod prius.43 p.. pA rituale~non impcdiuntur ab hoc quod sint prricm. @ 53 possint] possunt V* @(-VU&') 5 1 corporibus om. - .1 arg. Ergo oportet quod corpus planete sit simul cum corpore spere eius in eodem loco . Thomas DI oprraf. @ 34 Preterea] Item V* @ 36 simul corpom A P'] duo esse corpom simul L* duo corpom esse simul 35 possibile. et sic falsum est quod dicit Boetius hic. A pthol. Ergo duo corpora possunt esse simul in eodem loco.. A 72 secundum] alicuius pram..v @ e ~ e simul pricm. 111 q. Ergo lux est corpus . Set non potest dici quod ibi sit aliquid uacuum. vcnionem greco-latin. 76 Impossibile rectas : cf.. Dupolmrl q. i83 n . @ 28 duo loco] etc. Thorme.g.. &t] simul d.. hoc non potest conuenire corporibus ratione materie. Preterea... Super Senf.. io. curn dimensiones non repleant locum. zz 217. F a ptolom. p. .q uotlibet : cf. Pbyf.. P ] 48 esse u m u m im. V c.1 q.. Synmxis mathematica) 111 c. ut inteliigatur cedere corpori planete quando peruenit iliuc sicut cedit aer lapidi aut alii corpori . lat. 29 r : " uel non secundum omocentricos mundo circulos equales suspiundum facere motus.1 ad 19. aut corpori om. Arist. Arist. sex planetarum corpora mouentur in epiciclis. Hoc autem sequetur si duo corpora sint in eodem loco : signatis enim duobus punctis ex duabus partibus loci oppositis. 1 x 0 paruissimo im. nec ratione dimensionis. Preterea. zor) 73 numemtd. Duw ~ ~ f r o n rIi ic.. diuisibilis : d. Appnd. I o h e s de Saaobosco 47 quidam : cf. I 1j (216 b io). P+. Preterea.g. o a = P*L4V@Bo1@ = V4:F7T1*V&' @ 26 tener 1m im. AL XXV 2 p.L'V* tholom. pA 44 secundum se in m q . Vtrumque autem est corpus.] a corpodibus quadun subtiliate distinguntur substantie autem spi39 motum] set prasm.@ possibile loco] etc. V Th0ma. . P&. quod patet ex hoc quod quidam locum ubi erant sole dimensiones dicebant esse uacuum. Ergo possibile est duo corpora esse in eodem loco. substantie spiritules [-non uidentur &I. II d. @(-Bo3 quotlibet] quodlibet PgVg queliber L' quolibet &l0 73 quod] om. 38 alias. C f .2 qc. f. Preterea. @ 76 Preterea] Item V* P . pA 38 dominantis] naturam pruum. L' \nBol 64 htndati] fui FgV* @(-VU) 66 eius om. ut dicitur Iob xxxvr~. 31 Arist.. 61) 60 uacuum natura im. cum celi " solidissimi quasi ere fundati" sint. . Ergo sequetur < quod> in loco paruissimo continebitur maximum corpus . 30 Set lux est quedam species ignis. pA (rf. quod duo corpora numquam unum obtinent locum.litteram. . Set lux est simul in eodem loco cum aere. uel secundum omoccntricos quidem. W 6[8] (1073 a 7 .nec ratione forme. a@ 7.3 arg.AL V 1-3 p. P&. curn materie secundum se non 41 debatur locus .76 a. Arist. Moyscs Maim. Avcrroes DI cm10 Ii comm. 61 substantia . I d . quod uidetur absurdum. qui sunt circuli intersecantes speras excentricas planetarum .@(-Vu) 18 quandoquel nliquuido @ 6. BolO @ V* 37 Preterea] Item V' @ 40 simul] sunt L' sunt d.2. Quia si duo corpora sunt in eodem loco. Boia 67 est quod om. n 60 uacuurn natura non patitur : cadem sententi? pluries habetur apud Thomam c. Ergo possibile est simul esse duo corpora in eodem loco. @ 68 unum obtinent A sL'] om. W i 3 (216 b 6-21) cum Comment. quod Iux in corporibus primum tenet locum.4 a. 64 Iob 37. i 13-114).. Venetiis 1162 t. Belo @ (r/.. 40 et simul in qualibet parte mixti. 5s 60 65 Set contra est. Set 70 aliquod corpus quantumcumque magnum 1 potest diuidi in parua cuiuscumque quantitatis secundum aiiquem numerum.3 (ed. Thorndike p. 211).e. @ 59 aliquid] aliquod F'Vg om. 8. DI Spbma c. VI11 z j (267 b 17) et Mtfapb. que non sunt ornnibus corporibus communia.4 (ed. p.oportet ergo quod planete corpus quandoque perueniat ad locum sectionis. (Vat. prr bom.. 7. A suppl. O 14 astrologos : cf. alias mixtum non sequeretur dominantis motum. L' @ 14 Preterea] Item V@ @ 55 Ptolomeum] ptol.2~(ed. t . 4. eadem ratione et quotlibet. Elementa in mixto non sunt corrupta.. ~ u e l i b e tspecies ignis est corpus.1 arg. 5 1 Ptolomeum : Almagesfwm (i. 14 v). Impossibile est inter duo puncta signata esse plures lineas rectas. pA 71 aburdum] adsurdum A 76 inter] in A 80 loci] oppo(sit)is prricm. 6. 5 . 102)... occnltis na#nrae (ed. p m l i corporibus] com(munia) pnrsm. propter idem . Heiberg p. q. 219. Preterea.. @ duo corpora numquun] numquam d w corpo= @ hic om..

2 1..kuitatis] om. N 7. de Bath interprete venio II (ed Venaiir 1482 f. 13 eb 91 ponamus ex poait(i. A] om.. i 17 nominant] nomiant L4BolB p(-TisBo') i15 ab hoc] port prohibuinu V*Bola TI* ad hoc post prohibcnnu B(-n*) 119 generali] generalia A P* VU i23 loco hoc im. et hec comparatio sequitur corpus ex ipsa natura corporeitatis. IVà. Set cum oporteat eandem esse dimensionem loci et locati. p 126 sunt] sint P(-n? 127 m']autcm P(-&') M. ad sensum uidemus quod adueniente uno corpore ad locum aliquem aliud corpus a loco illo expellitur . quia sic illa linea esset non in subiecto. Bo' u.30 p. non respicit locum determinatum. Pr/f. sibi inuicem sunt eadem. leuia uero sursurn ex natura leuitatis. neque quod unius locau linea magis sit inter ea quam alia. 281). Eudidcs Efemmta 1 1 i 3 (ed. W 2 (209 a 6) et D calo I 2 (268 a 8). pA t i 3 prohiberi] ab p-. pA io1 ensdem] dimenaione8 p . W c.3 q. I V d. p. p(-TIo) 97 eindem] unnm P 98 dimedonerl dimenrioB 99 iintl sunt V* P $01 dimensionibus] cum proam. 3 p. 91 Quecumquc &m : cf.hoc autem est secundum quod est dimensionatum dimensionibus equalibus et similibus dimensionibus loci. unde oportet quod causa huius impedimenti referatur ad ipsam naturam corporeitatis. Esse autem plura corpora in eodem loco uel non esse.. 3. pA ioo dimensiones] duas praem.8 (ed. a 89 Preterea] Itcm V P 91 ponamua] si p a m . Borgnet t. ioz8-1029) .' TIoBoo (L) sP'sV1 duo loco) etc. unde experimento patet talium corporum duo in eodem loco esse non posse. V* P(-VU) dt onr. si duo corpora sint in eodem loco sequetur dirnensiones utriusque corporis esse easdem dimensionibus loci . e c . I V 9. 141 alii : 142 ul tima. siue sit dempsitas. Bonaventura Supir Smt.4 (ed. Quod est impossibile. Responsio. P b s .. Topic... 134-136 dtnen126 puia. 4 a. dimensiones autem insunt cuilibet corpori ex ipsa 131 corporeitatis natura. I V d .. P a loco] ab P 107 taiium corpor~m] Plin corporp P i06 locum aliquem irt. sicut iar quod grauia ex natura grauitatis sunt deorsum. 291) . ex eo quod non est ponere dimensiones sine subiecto. p 141 quod v. u v 16-17 : " Que vni et eidem sunt e q d i a et sibi inuicem sunt equalia '3.2 c.et si ultima spera non sit in loco. que omnes esse corpora confitentur. loco : cf. 6jJ ~ 128 dicitur] in m q . quod in his que apud nos sunt. P 147 huius] eiua v"V . 547). Hcibcrg I p. Arist. Euclides EIemmta I (ed.2 qc.3 arg. hoc non est nisi quia nichil potest esse extra ipsam. . A l h s Super P&$. non autem propter defecturn aptitudinis 1 predicte. 91 que sunt] esse P 92 signati] contenti BolQP(-TP) 93 w n t i n p t A] wntingant a(-L') p(-TI') Bol* p 91 Preterea] Item Vs P 96 sibi] ipsa proam. de Bath interprete versio II (ed V e n d a 1482 f . . Hcibug I p. Et ideo alii concedunt simpliciter quod n d a 141 duo corpora possunt esse in eodem loco.. Set ponamus duo corpora que sunt in eodem loco : sequetur quod duo circuli signati in eis se secundum totum contingunt. 10). A wmparatur ad pA 137 respicit] est praem. pA o a = PsL4VBo10 P = VUPITIsVIBo* 84 una linea im. Quecumque uni et eidem sunt eadem. f AlbeSuper Smt. 198). uel etiam aliqua natura specialis nature generali corporeitatis superaddita. siones. que sit inter duo puncta loci. Demonstratum est in geometria quod duo circuli non se contingunt nisi in puncto.. et rationem huius referunt ad principia rnathernatica. P(-pTIs) 136 carporeitaas natura] corporeitate P 1 t 8 detcmS~tum1 drruminite sL4 P(-v? a. V i i i 8 (211 b 13-17). b7 r :" Si circuiua 1.49 p. Preterea... a .1 e t f V ad 3 et 4 (ed. Set quicquid sit hoc quod corpulentiam nominant.w P&. Cf. Inuenitur enim duplex comparatio corporis ad locum. siue impuritas.128 SVPER BOEI?VM DE m A T E 81 90 91 tco signate in duobus corporibus locatis.2 resp. Quaracchi p.1 resp. Adel. P 114 ab] ad pV* P 110 ab A] ad a(-L') @(-Boa) i i3 ornnino] o r n b P'L4 i i i diquid] aliud a iis est om. Ergo impossibile est duo corpora esse in eodem loco.AL V 1-3.3 q.natura : cf. 2 sen. quod loco se commctitur . aP sit] sic L'V* P(-V71s) 144 aptiniduiii prediac im. Thomaa Snpv P&. et ad 3 et 4 (ed Quaracchi p. Bonaventura Super Smt. 4. 109-116 Quidam. P&.44 4.. ex qua conuenit omni 140 corpori quod in quantum est corpus natum sit esse in loco . . Non enim potest dici quod inter illa duo puncta nulla sit linea. Dicendum. l tr. VU 139 ipsarn om. circulum contingat siue inuinsecua siue extrinsccus in vno t a n m loco contingere neest '3. cf. non potest esse causa huius 120 prohibitionis.2 a..leuitatis : c . A 147 huiua b i pA ( r f . Arist. Thomaa 5q. Ergo impossibile est duo corpora esse in eodem loco. Alia uero comparatio est secundum quam dicitur esse in loco simpliciter. Preterea.3) A 98 s k ] pmer 81 preter] ioc(i. Adel. pA 89 Demonstratum] probahim proam. p i28 in loco om. non propter 130 aliquid additum : secundum hoc enim corpus est in loco..1 (112 a 51-32 . ergo sequetur eas esse easdem ad inuicem. pA 114 ab ex ad A i a j huius] huiusmodi pA 118 etiam ex a(1iqua) A 119 generali] generalis A 122 Inuenitur] cum pracm. pA 141 quod intrr (in.2 1.2 sect. p.corpulcntiam i p n u n : opinio iam citata a Thomn S e Smt. pA wrpus pram. neque quod sit ibi aliqua una linea preter corpoia locata. pre?) praem. Vna secundum quam ponitur in loco hoc uel illo determinato. set locum absolute. 89 in geomcain : cf. Borgnet t. Arist. et hec comparatio sequitur naturam specialem huius uel illius corporis . uel corruptibilitas aliquorum corporum.49 p. N 13 .. set dicunt quod ab hoc prohibentur propter corpulentiam t i 9 ipsorum. Quidam autem dicunt quod non prohibentur duo horum corporum ab hoc quod sint simul propter corporeitatem uel propter aliquid quod sit de ratione corporis in quantum est corpus : sic enim sequeretur ornnino duo corpora pro- toj 110 hiberi ab hoc quod est esse simul. 1028-1029).

192 prout om. rationes mathematice non sufficienter concludunt in ista materia : etsi enim rnathematica saluentur in naturalibus. . p. qua utitur in sua Sufficientia. Et ideo ex natura materie subiecte dimensionibus prohibentur corpora esse in eodem loco plura. Ptlf. cado (ed. considerata] materie conriderate a(-BoLo) 185 detemiinatur] inclinanir p 181 competit] conuenit p 186 secundum] per P 194 plura unfu corpo= V' P 188 Vi11 vi a(-LI) .. et similiter nec superficierum aut corporum . oportet quelibet 205 duo corpora prohiberi ex ipsa natura corporeitatis ne sint in eodem loco. Et hoc dupliciter : uno modo implicat contradictionem 21s absolute. etiarn remota diuersitate situs . alio modo ex parte ipsius propositionis. et similiter de iineis et superficiebus. Set in corporibus naturalibus posset ab aduersario assignari aiia ratio diuersitatis. pA 176 accipienda] utendum pracm. et similia. P 218 Alia ucro] alio modo a(-sF'V') P alio modo uero V' 219 aliquo modo] aliquam F'L' (W. uitam bom. pA o a = F'L'V'BoLo P = VUP"TlaVSBos 149 in om. Alia uero implicant contradictionem aiiquo modo. p P per TIsBd 198 de quarum ratione] respectu quarum p 199 esse post materiam @(-V43 201 esse om. quibus proprie locus debetur.6 (323 a 1-3). 61) pruum. 44 n. Pr& p.. quod dupliciter aliqua propositio potest dici non inteiiigibilis : uno modo ex parte inteiiigentis qui deficit intel. In mathematicis enim non potest assignari ratio diuersitatis harum duarum linearum nisi propter situm . de quanun ratione est situs. pA 219 aliquo modo] aliqua suppositione facta pA (rf. p competit A] conuenit a@ t 5 i et non proprie] 156 ista materia iw.et ideo ratio predicti impedimenti non est sumenda ex principiis mathematicis. et huiusmodi propositio non oportet quod implicet contradictionem . et ideo illa que probabat duo corpora mathematica non esse simul. pVU om. sicut ista ' mortuus redit ad uitam ' : implicat enim contradictionem secundum quod u o 94 ra A 166 etl] nec super(ficierum) pruum. cuius diuisio cum sit solum per dimensiones. DI generatiom I c. AL XXV z p. p .. i.150 135 160 i6r 170 175 180 que oportet saluari in ornnibus naturalibus. pA 177 sua] m. quamuis alique forme sint principium quo corpus detem-tur ad hunc uel 185 iilum locum . Thomae. Venetiis 1108 f. A @ (rf. zoo quod non est quando duo corpora ponuntur esse in eodem loco . et propter hoc non potest esse quod corpora mathematica sint plura et sint simul. tamen naturalia addunt aliquid supra mathematica. Et ideo accipienda est uia Auiceme.7 C. P?& p. in tractatu de loco. quia mathematicis non competit esse in loco nisi sirnilitudinarie et non proprie. praem. dup prorm. p impliunt] quando impliut a quia pruum.ut habetur in I De generatione . set ex principiis naturalibus. ut dicitur in VZI Metaphisice. VI1 2[2] (1029 a 20-21 . p (rf. 149 ~ r i s t . similiter nec materia secundum se considerata. per quam assignat causam prohibitionis predicte ex ipsa natura corporeitatis per principia naturalia : dicit enim quod non potest esse causa huius prohibitionis nisi iiiud cui primo et per se competit esse in loco. ' ~ e I11 3 (299 a 13-15) cum Gmment. et huiusmodi nullo miraculo uerificari possunt.zto lectu. Metapb. unde remota diuersitate situs non remanet pluralitas iinearum mathematicarum. Set . impossibile est esse hanc rnateriam distinctam ab illa nisi quando est distincta secundum situm. @(-TIa) per quam] per quem p(-pPBos) per quod p P 7 in quo Boa 178 caus ~ m mtionem a ] 186 materia. scilicet ex materia sensibili. P 204 ergo] igitur mtr cum L igitur P ' 203 quibualibet] quibuscumque V'Bo10 p 208 ergo] igitur p(-TISBoY 209 aliqua propositio p ~ dici P t 21 5 impliut A] quando pruum. hoc est enim quod natum est replere locum . @(-Boa) i 50 esrc om. a quia pruum. scilicet materiam sensibilem. Cum ergo materia dimensionibus subiecta inueniatur in quibuslibet corporibus. sicut hec propositio ' in tribus personis diuinis est una essentia '. cuius ratio in mathematicis non poterat assignari. 176 Avicenna S U ~ ~11 c. Ad primum ergo dicendum. non est sufficiens ad probandum duo corpora naturalia simul non esse. Et preterea. comparatur autem ad locum <prout>subest dimensionibus. et ex hoc addito potest assignari ratio alicuius in naturalibus. P i ~ habetur] dici.hoc non uidetur 1 esse conueniens. pA 220 implicat] quod r t 5 dupliciter] quod &I. sicut ' rationale est irrationale '. forme autem non competit esse in loco nisi per accidens. que quidem non diuiditur nisi secundum diuisionem materie . ut dicitur in 11Celi et mundi. 28 rb-29 rb). unde sequitur iUa duo corpora esse unum corpus.. A) zzo implicat . quia sic intelligitur preter omnia aiia genera. Vnde oportet quod materia secundum quod subest ei per quod habet primam comparationem ad Iocum 190 hoc prohibeat . P 216 et similia om. pA 178 predice] predicta A 182 hm ex et A 205 corporibusl d ~ o b u a Pmm. 125). 188 Arist. Oportet enim esse plura corpora in quibus forma corporeitatis 195 inuenitur diuisa .. A 188 genera] que conaequntur prnam. I ) i 57 sduentur] saluannu L'Belo saluenu V' t 58 supra] super @(-VU) 162 poterat] poterit P(-VU) enim] autern F'V' 167 quod] ut p 172 ideo ilia] ratio illa L' ideo ratio illa V' P(-Bo3 i l h ratio Bos probabat] p r o h t FsL4 173 sirnui] mt# naturalia L' pprl e s x V' p 177 de loco om. Quod est impossibile. PA 192 prout om..om.p z improprie et m:# similitudiwie P 1 5 5 Et om. 27) subest] sub p 194 esses] pcsr plura F'V' unte cnim L' 197 secundum] per praem. 152 Arist.

j. t d r t p.103).4 Depotrnfi q.I P ~ J est in sua sphaen lux.9 ad io. 3.j a. I 55).a@ (6A p p a d .. ut quidam dicunt. quod quicquid sit illa corpulentia que ponitur remoueri a corporibus gloriosis. 273 eius diwse] eius diVUBos 272 suscipere m f r magis V*Bole p eius pPRV' esse TI' 274 hoc modo om. uidenit eius dictum esse inteiiigendum hoc modo quod forme elementorum suscipiant magis et minus non senuidum se set secundum 275 quod manent uirtute in qualitatibus elementaribus quasi in propriis instrumentis . Et sirniliter est in proposito : non enim in duobus corporibus in eodem loco positis potest aliqua naturalis causa diuersitatis inueniri. Est enim ignis lux. cum ponatur per hoc quod dicitur. VU 264 in om. Venetiis i562 f. ignis flamrm. 67 (ed. 260 6. Damascenus De j I c.l3O SVPER BOETIVM DE TiUNiTA'iE 225 230 23i 240 245 250 intelligitur redire ad uitam propria uirtute. etiam Thomns De mixfionr e/ementornm (ed. .ut sic dicatur quod forme secundum se non rernanent. quod in ferro ignito non sunt duo corpora. a 265 est om. Per flamrnam autem intelligitur ignis existens in materia aerea. in materia autem aquea non potest ignis conualescere in tantum quod ignis nomen habeat. q 5 Arist. F*V' exiatens om. pA 279 in] in suis non &l. 247 quidam : Moyses Maim. N d.. p. C f . dato etiam. Thoq. Battholome. 227 I). lucem. per carbonem in materia terrea .g. 476). a 250 ignis] iicet pracm. 27) 4 aubstantiales] substantiali @ ( . 280 7. P(-VU) 279 in V. P 246 materia] natura L'Bo10 p ctai om.iz 1. set unum corpus habens quidem speciem ferri set aliquas proprietates ignis. 240 Ioh. P. P 267 in om. tamen planum quod corporeitas ab eis numquam remouebitur.. 267 Averroes Suprr De caelo I11 comm. pA a (6Préf. aquam et terram. Bo10 P nqunm et teinr. ignis carbo. I-II q . 11) 249 ex om.8 (PG 94. quod etsi ponantur elementa in corpore mixto remanere secundum suas formas substantiales. a suscipiant] suscipiunt VLBo10p(-V**) 277 quod om. Burgundionc interprete (Bt 34). Ad tertium dicendum. pA (Cf.. sed flamma dicitur in materia aerea. carbo autem in substantia terrea ". M h r v a GMBH unvenndcrter Nachàruck. pA 276 qualitatibus] suis praem.e.5 (134 b 28-30 . 94 rb A zzi propria] ~ r o p r i a inrb. M.4 ad 4. et similiter ignis etsi in propria materia non luceat. pA 269 non infrr /in.loto om. 173).2 ad 2. De mima a.2. Al in sui9 ap 282 possent] possint a: o 225 qi A"""M D# anima In c. pA remnncre] quidem rinc okd. o m p i om.set solum rniraculose hoc esse poterit quod sint simul cum aliis corporibus in eodem loco. A 249 quod ex ex A 25 o ignis] licet pacm. p in om. set fieri ex his unarn mediam formam. 2. J u s t i n i d f. et talia possunt uerificari per miraculbm. p M m . non tarnen ponuntur esse plura corpora in actu .2 ~01.31 (ed. a 236-238 set. tamen eius participatione alia lucentia fiant. pA 259 aliquu] aliquis A 256 aqua Mtw /in. -6-253 per terrea : d. .5 n. quod patet ex hoc quod condiuidit lucem contra aerem. A prucm.8.tz79 . V c. quia 15s aqua habet omnes qualitates oppositas igni. Agustinus autem lucem nominat ipsum ignem. set est unum in actu et 265 multa in potentia. Ad sexturn dicendum. quod tres species ignis a Philosopho assignate sic sunt inteiiigende ut per lucem intelligatur ignis in propria materia existens .76 a.44 q. p 266 multa] plura BolO P esac om. superiori uirtute operante.j (ed. APpcnd. a(-V*) c nec] neque V' set p 270 hir] eis V* p(-Va) 272 forme] fominr a ( Pnf.7. Leon. et etiam Auicema. Frankfun a. Ad secundum dicendum. p 213 materia] natura 254 conuaiacen] indesccre L' p 263 ponuntur] ponennu L' @(-TIs) 215 nomen] nanunm p 261 e a i A V'] si a(-V) p 256 aqua om. 1961 sint] esse p 230 quod om. p 227 set] sic LL @(-Va) 233 pianum A] est d. Dwx muiromm I1 c. 3 ~a. Ad septimum dicendum. i 273 eius] dicendum &l. Fnnkfurt r l o l .1 (ed Van Riet p. 1954. et ipse Thomas Super Sent. qui hanc opinionem Auiccnne improbans dicit elementorum formas in mixto non remanere nec totaliter corrumpi. Topir. et sic miraculose fieri potest quod duo corpora sint in eodem loco.c. Probabilior tamen uidetur esse opirio Commentatoris in III Celi et mundi. 60 I) sec. Set cum forme substantiales magis et minus suscipere sit absonum. quod lux non est corpus set qualitas quedam. P acrcm] et okd. t. hic supra. II d. p. qui dicit " triplex species ignis a philosophis diffinitur. alias nullum corpus mixtum esset uere unum. pA 232 corpulentia ex corpore(itas) A 233 quod ex c(orp-) A 237 simul ex in A q j aucml te(rrarn7) pruem. I Pmr q. Ad quartum dicendum. Ignis enim Swpcr Smt.AL V 1-3 p. 10s). pA Bo1° dub. 816 B). ut Damascenus dicit.67 a. LL P a h ] aiiqua p 250 materia] spera La p 252 fiant A] fiunt ap autern om. P. 270 in quantum suscipiunt magis 1 et rninus. P 224 per minculum] m i d o p 225 non] sicut LL p in om.. D e l i b m m b i h i I l c. A et & . 4.ztibu~X c. & 241 August. C f . p 236 corpore om.66 1.16 (PL jz.~~~ Anglicus Di r m m propriet. P 243 condiuidit lucem im. hoc prrism.P ) -ali > -ales VU in rrnb. pA 270 c o m p i ] a a m ) 267 Commentatoris] aui(ceme) prorm.1 ad t in contr. et ideo nec causa naturaliter prohibens aliquod eorum simul esse curn alio corpore in eodem loco . 43 p. set solum prout sunt uirtute in qualitatibus ex quibus fit una media qualitas. 268 Avicenna ut refen Averroes 1.3 a. Thomam I Pmr q. P 268 dicit] ait P 269 ncc. set diuina uirtus potest ea quamuis sint unita in situ in sua distinctione consemare. CSEL 74. quod quamuis dimensiones per se non possent replere locum. ' mortuum ' omni uite principio destitutum. Ad quintum dicendum. p. quod ignis in propria spera non lucet : lucis enim non est lucere set quod ex eius participatione alia luceant. 199) a = F*L'V*BolO p = VUP'TIsV'Bos 223 uite principio inr.

45 ergo et diuersitas locorum secundum numerum indiuisibiliter concomitatur diuersitatem corporum secundum numerum. Preterea.. 182 e n. A Set contra est quod ea que differunt secundum numerum differunt accidentibus. 8. Set locus est extra locata.l ut dicitur praum. Ad octauum dicendum. 5 . 6i-62. unde etiam motus ad locum est motus perfecti secundum substantiam. 1 i 4 (260 b 33 ct 261 a 17-21).. quod opinio Ptolomei de epiciclis et excentricis non uidetur consonare principiis naturaiibus que Aristotiles ponit. (ergo) praum.z ad 9 et Super Metapb.2 q. 169. Ergo distinctio secundum zr locum non est causa diuersitatis secundum numerum. non diuisibilis. et solida.35 saliter ut ipse uidetur dicere. . pA durn. Preterea. Set a causa uariabili non procedit efTectus inuariabilis. 290 Si tamen sustineatur.. 2.2 ad 9 . s\n m V* p (om. v. ~~~~~rum p. Set locus aduenit post esse completum . 24 et infm p.3 resp.. 28) 40 loci] locorurn P om. ut dicitur in VI11 Phisicorum. pA 33 ipsemet] fof. Ergo diuersitas secundum locum non potest poni causa diuersitatis secundum numerum uniuer. Ergo non potest ex loco sumi aliqua causa distinctionis in corporibus locatis. Preterea.. p 49 Preterea] Itcm V* 3 296 substnntia aiia : cf.in fin# fin. 49 Sicut tempus motus : 13 prius : supra a. 6 ) : 39 inseparabiliter] communitcr p a m . cf. sicut patet in grauibus et leuibus. ut prius dictum est.om. fin.. P(-Boa) ibi Bo* i $ Preterea] Item 28 Preterea] Itcm VI zi Preterea] Itcm V p a 21-28 remota . o a = F*L'VsBo'O P = V'sP7TI*V&Bos 286 Ptolomei r j . Et per hanc substantiam defenduntur ne oporteat eos ponere substantiam spera300 rum diuidi aut duo corpora esse in eodem loco. Thomno S u p 289 sectatoribus Aristotclis : cf. Et sic idem quod prius. pA . 21). Set in eis diuersitas loco. ut dicit ipsemet 1 in libro De epdomadibus.. < Articulus quartus > 3.numcrum : cf.4. 267 lin. a TIsBoa 296 que est om.30 rum non potest esse causa diuersitatis secundum numerum. Ergo ex diuersitate locorum non potest esse causa diuersitatis secundum numerum. Distinctio secundum numerum est i j inuariabilis circa ipsa distincta. Preterea. set etiam in substantiis incorporeis. iter. 3. littcra Boethii supra p. pA secuni i motus] ~(ecundum) d. a(-V3 ipsemet boctius dicit V* ipsc boctius dicit P epdomadibus] epd. Remota causa remouetur dectus. A ebdom.Preterea] hom. . Diuersitas secundum speciem concomitatur diuersitatem corporum secundum speciem. pA 298 incorruptibiiis] ineorpor praum. pA ex sit A i9 sit] proc praum. Diuersitas secundum numerum non solum inuenitur in corporibus.. L' et p i 2 in] om. XII 7[io]. et tamen non remouetur distinctio secundum numerum. II d. pA i quartum] quarum pA loci] locus pA i o aduenit] scquitur prrunr.leuibus 39 inseparabiliter] communitcr praum. IV i7 (zig b 1-2). que est diaphana. quia secundum tenentes illam opinionem triplex substantia distinguitur in celestibus corporibus : scilicet substantia stellarum. que est diuisibilis et inspissabilis ad modum aeris. p) 33 dicit ipsemet] boetius d. que est luminosa. 33 Boethius De hebdomadibu~ (ed. 287 excentricis] exccnuis A 283 corpus] materia c o p r i s naturalis secundum quod intelli praum. pA 13 ut] g imp..2 a.. non potest esse quod diuersitas secundum locum sit causa diuersitatis secundum numerum. ia Arist. PA (4 Appad.2 a. XII IO] § Videtur autem ex huius supposicione. 2. et substantia spera291 rum. Ergo cum locus uarietur circa locaturn. S u p Mttapb. Res non est completa in esse nisi secundum quod est ab aliis distincta. uuiabilis A i9 secundum i6 inuariabilis] quid praum. Thomas S u p Sent... et ideo illa opinio sectatoribus Aristotilis non placet. nulla necessitas erit quod duo corpora sint in eodem loco. P 8 Preterca] Itcm V a 9 scnindum] per hoc p io etiam] om. Ergo 40 diuersitas in loco rnaxime uidetur facere ad diuersitatem in numero. pA a(-V*) (4 Prif. Sicut tempus est mensura motus. Prdf. 20 4. 64 293 diuisibilis cf. Arist. Smt.. P ~ JV. Set aliquando a duobus corporibus remouetur per miraculum distinctio secundum locum. p.. 1-3 uidetur quod. Preterea. p 4 argumcntum deficit in mmg. P&. A accidentis mmd. 43 Preterea] Item V* P 41 sicut. Causa enim diuersitatis secundum numerum est in ipsis que numero differunt. Set nullius accidentis diuersitas ita inseparabiliter se habet ad diuersitatem in numero sicut diuersitas loci. 11 290 crit] fit P 293 celestibus corporibus im.z q. 94 vo Y io Ad quartum sic proceditur : uidetur quod loci uarietas nichil faciat ad diuersitatem secundum numerum. Peiper p. 69 lin. pA 26 numerum] s(peciun) praum. pA 17 uariabili inuariabilis] inuariabili . P 297 sit cm. Preterea. et substantia aiia que est inter speras. pA 38 nullius] nulla accidentia pracm. I1 ART. p. quamuis sit incorruptibilis. ct ad 2. 11 d. .tamen corpus naturale ex hoc quod eius materia intelligitur subiecta dimensionibus habet quod 2 8 ~repleat locum.C&. cum incorporalia in loco non sint.

69 lia 16-57.set per hoc non remouetur quin causa diuersitatis locorum sit causa diuersitatis secundum numerum.90 tur diuersitatem secundum speciem. excepta anima rationali. n . t" mim @(-Vu) est enim VU 60 esse mrtr secundum p 67 supn] ut prmm. set dicitur facere sicut signum demonstrans . quia sciiicet nullum aliud accidentium que exterius 75 apparent completa est ita propinqum ad causam diuersitatis secundum numerum sicut diuersitas locorum. pA 64 ipsa] hoc ipsum quod u t duo 59 duorum corporum] duo corpon pA 60 distinctu] distinctam pA 62 neccssiaa m. sic planum est quod diuersitas loci est causa diuer70 sitatis secundum numerum. o=..diuUsizptun] -tntcm. ipsa etiam materia secundum quod sub dimensionibus existit prohibet duo corpora esse in eodem loco. Et ideo Boetius. quod uarietas accidentium facit diuersitatem secundum numerum. et ideo etiam remotis causis secundis. 55 diuersitas loci non est causa diuersitatis indiui. & 67 supn : zt. et sic patet quod ex eodem causatur diuersitas secundum numerum ex quo causatur necessitas diuersitatis locorum in diuersis corporibus. omnibus aiiis remotis. quod in substantiis incorporeis diuersitas secundum numerum sequi. p h 1 0 i p i s prmm. 94 i b 1-3.1 (ed Pattin p. Va 73 hoc vrl hic A 74 sciiicet] si @ 71 completa] in re prmm. quod curn diuisio temporis causetur ex diuisione motus.que om. Hic autem Boetius loquitur de diuersitate secundum numerum ubi est eadem species. p 97 obiciuntur om. Dicendum.. pA o a = F*L4V*Bo10 @ = VUP"i'I'VIBd 5 i in om. que sequitur diuisionem materie sibi disposite. Ad primum uero eorum que in contrarium obiciuntur dicendum.Ij2 so SVPER BOERVM DE TRiNìTATE ita locus est mensura corporis. @ iog corpon] corpur P*V @ - m. diuersitas secundum numerum causatur ex diuisione materie sub dimensionibus existentis. Ergo et corpus diuiditur numero secundum locum. 9s i. quod rationes ille concludunt quod A 13 diuenitas] ex eodcm causanit porm. W . t d d p(-VUpP') igitur P'V' 78 dicendum pozt tertium V*Bol0@(-VU) 87 ctiam] zplrl. pA 51 Phisicorum] met(aphisice) prum.. V' p(-&') set si] si autem a 70 Boetiua] dicit V*Bol* odd. 103 3. quod diuersitas locorum secundum specicm est signum diuersiItatis secundum speciem set non causa. uusis s e m d i s : c. sBo10 @(-pT1') 88 potest producere im. 4. et similiter est de loco ad corpora. A & iw sic] hoc m(odo) p . in quantum est propinquius signum. 2. set si diuersitas loci consideretur secundum suam causam. VI 6 (231 a 10-13). quod sicut ex supra dictis patet. 5 i Arist. in quantum oportet duorum corpo60 rum distinctas secundum situm esse materias . quod uarietas aliorum accidentium preter dimensiones interminatas non facit diuersitatem in numero sicut causa. f 84-86 Omnes effectus.4 a. 70 Boctiw :i littur iupn p. f3 96 uero. L ' 78 ergo] om. Ad primum ergo dicendum et secundum et tertium. Ad quintum dicendum.. et sic ~ o o rnaxime diuersitas loci facit. Set motus diuiditur numero secundum tempus. pA 50 corporis] loa(ti) prmm. diuersitas etiam tcmporis non est causa diuersitatis mONS set signum . potius P . ut dicitur in V Phisicorum. 5 .. pA J 74 quel e n prmm. in locorum diuersitate hoc ineuitabiiiter uerificari constituit . sBo10 caush] z@t. Ad tertium dicendum..-pr @ 93 Boetius loquitur h. 9. ipse miraculose potest producere effectus quos uoluerit.SO duorum secundum se . a8 et &i. 54 supra dictis : 2 2 et 3. pBol* om. Et ideo ipsa diuersitas locorum in se considerata est 65 signum diuersitatis secundum numerum. 46). Ad secundum dicendum. p(-TPVV uoluerit] uuit V' P 90 diuusitas.. quod omnes effectus causarum secundarum magis dependent a Deo 8s quam etiam ab ipsis causis secundis . Responsio. L i k dr r w i s prop.. pA U prmm. pA 69 loci ex e(st) A 81 set] non mtmi quin prmm. sicut et de aiiis accidentibus preter dimensiones primas interminatas supra dictum est. Ad q u a m m dicendum. Ff. @ 17 existentis] existentibus F*BoLo e t h ] om.t fin.

. ) a V p. Prima pars diuiditur in duas : in prima tiones mathematice. ideo pars ista diuiditur in duas : tionem in consideratione eanim. it in11 di p r m . pA 32 considemtione] considentionem A 4 ct hoc] a ideo ita un &I. Bo10 om. P 4 eo] re a(-W@) 45 ut unumquodque A pTP] ut ndd. pA 8 i 31 ea rx ead? A ~(ubiungit) prurm. ante scientiam oportet inquirere intellectu . 186-187 n. ibi mzm ~ i r u t optim e t c pram. 15 ibi : linem Boethii supra lin. in prima dicit de quo est intcntio. et ueritatem quasi uelatam et absconditam modum congruum ipsi rei. id est interius ab Aristotile in principio Ethicorum. Proposuit superius modus quo aiiqua discutiuntur debet congruere Boetius sententiam catholice fidei de unitate et rebus et nobis : nisi enim rebus congrueret. 3 . 8 . d i t i uì inquiramus. Et dicit hec duo quia Ethicorum : "Disciplinati enim est in tantum 50 it Prima] Primn autem para diuidim in duaa. num C M . A] ct im a(-V1) a u V P(-VUBd) et eu VUBol 31 a ita v. aubiungit] qr principio A P ] primo rrl. aduersubiungit Nam si& optimc &ctum d t w . Et quia secundum sententiam Philosophi natura sua habent quod non cognoscantur nisi 3 0 in I1 Metaphisice. quid sit in ipro principio inquiaitids dicendum. pA 47 de ex in A rebus] scientiis prurm.) Ve om. ibi. A] in pA a 43 scilifn om. que est de rebus diuinis. 40-42. ap CL. P$ etc. pA 16 igitur] ex quo prn. Et sunt hec uerba Philosophi in I t5 possit intelligi et capi. 2 i Age. 4) . P(-pP") secunda] sccundo P(-VUsTi') secundum VUsTll i9 ibi om. ex quo constat hanc esse obseruandus. pA A a = F1L4V*Bo10 = VUP'Tl*VBd i superius] por: Boetius L*Bolo unte proposuit V* s u p n P(-Vo) 7 h ] hec VUVBol hec unte para POTI* 8 ostendit] m:# Boctius P(-&') pari diuinis Bd io prne m. lini etc. ibi " Que uere forma sicut compreenduntur sensibilia et demonstraest " etc. pBo1O im. et rationem sententie prosequtus est . in s c a d a proscquitur 9 quel qua prmm. P(-TI1) 16 ergo om. 3 quanmmuis A] quamuis a@ (rf. nunc intendit procedere ad inquisitionem predicnos capere non possemus. probat inducendo actoritatem Philosententiam catholice fidei de unitate Trinitatis. 28) uere] ucro P $1 m ] uero prurm. id est per modum quo seruari. Appmd. P(-sP7) sint] sunt L4 om. 6 Aria.AL XXVI 1-3 p.] dicit. L' 1 interitu inquuimus im. p etc. Metapb. in secunda gibiles . A] om. et ita compreendere 3 s ad propositum inquirendum. [] 94) linen supra lin. Age. res Trinitatis. pA 20 considerante~]perscrutantes prurm. nisi uero congrueret nobis. ingrdiamw.m ) qui8 Bd ueiiet] uelit P(-FPTl3 3 e u u m A BO'~]eorum rrt. 68. E t 1 5 presenti ostendit. ibi Nam m tres sint etc. AL XXV t p. V P i est] om. 1 3 . non posset in prima Boetius ostendit modum proprium huius inteliigere .< EXPOSITIO CAPITVLI SECVNDI > Age igitur. pA i poait] in 3 m e ostendit pA i3 ostendendi] quare prarm. unde si aiiquis ueiiet sequi paginamodum scientie. I 3 (i094 b 23-t$ . a(-V*) que V* (rf. re:.. si autem aliquis u d e t tes diuinas per se lo uero parte secundum modum assignatum procedit ipsas uidere ea certitudine. in secunda modum congruum inquisitioni res sint secundum se hoc modo inteiiigibiles. Ii 5 5 (995 a 13-15 . 69 lin.0 . 34 uellet] uelit P 35 ea v. Belo P t8 possent] poasct &ilo P 3 1 aiiquis] quir aiiter @ ( . Papiu V O C M IsubA 8 ~ voce ' age '. M. ut equalis certitudo et euidentia demonstrationis potest inteli@ atque capi. 47 rebus om. A? 3 intcllecn~] l l p r n . 1) 8 cum dicit 47 de v. P pllignamm] p-ignnn~n p(-pm 1 % Que uere] om. aduerbium exhortandi : cf. quaatumuis ipse tionis. 66. primo enim [-or &I. pA proposimm. P 49 I] principio P(-PTI1) w m. quia ipse res non sunt sic inteliinquisitionis.] specuiatiue (trxt. 43 subiungit : litten Boethii s u p n lin. ipsa intima rerum principia considehominis est ut mumpo4ue ipsm sst. id est per 45 rantes. Etbir. P 9 13 ut] non VUP" quanmm TI1 27 rea om. P i i ibi : Bocthius in i superius : Boethius supra in linera p. et spphi in principio Ethiconim . et hoc est quod indifferentiam esse rationem unitatis. sscilicet bium cxhonandi. Circa primum duo facit. pA sccundo ostendit nccessiutem quare primo dicendum sit. non posset hoc modo capere ponit necessitatem ostendendi modum inquisipropter defectum intellecks sui. L* ncque ynugo ( k x t . pA 11 presenti] ostcndit pram. inteiiigi non possent. Vtpote res diuine ex I torum. i& a eo M caperc % perscrutantes. pA 27 congruera] congrucrent A ti abrcondium] abcondiam A zr un&] vn(de) p a m . et hoc modo conuenienti : unde temptare : non enim de ornnibus rebus potest subdit et unumquodque dicendorum discutiamus. ingrediamw etc. 49 Arist. quod modus congruus sit in inquisitio& qualibet 40 Dicit ergo igitw. P in prima] primo P(-&*) 14 in om. pp.

mathematica.distinguit ea de quibus wnaid &I. 65 tertio de quibus considerat diuina scientia. secundo [. ) speculntiue philosophie. p 95 M A] x a@ ( 4 Pr$ p. que est actiua siue practica . 5 1 obseruantur] seruantur por: suentiis p 58 in prima] primo p(-Boq 59 in secunda] secundo p 60 cuum rvl eorurn A] om. A gica Bol0 W 75 ennim] de uibus Vc P(-VU) u aibus VU 76 i n a b s a ~ c t ~ ] nbstracta F'Pi TFV' nb absVU 79 motum] modum L* fonna] forme L' p 80 inteUgcndurn est im. P scientiis T rebus ce:. in quo conuenit cum mathematica et differt a naturali .hoc dicit ad differentiarn ethice. lwn. Gundissaiinus De di~. 74. ibi Tbeologia est sine motu etc. pA ( 4 Prif. Metapb. IX 10[9] (io10 b 20-22 . scilicet 70 philosophie.. primo ponit dirtinc59 ostendit] conclud prrum.. huic inquisitioni per distinc$5 tionem a modis qui obseruantur in aliis scientiis.) V* m.N o ) 97 motu] rine 94 in om. 100 Deinde ostendit de quibus sit tertia. in secunda ostendit 60 modos singulis earum congruos.. . 87 Mathematica. ita debet de eo fides capi. Cum. inabstracta. est in motu. Arist. Mstnpb. spemhtw formas sine materia ac per boe sine motu.134 SVPER BOETIVbf DE TRiNiTATE 91 2 certitudinem inquirere secundum unumquodque genus in quantum natura rei recipit ". inabstracta. Dicit ergo : bene dictum est quod ut unumquodque est. V* autem p 67 ut] onr. et sic secundum speculationem sunt separabiles. V i [i] (io26 n I huiùs scientipe cf. est sinc motu. Et ideo eadem est consideratio de rebus secundum quod sunt materiale~ secundum quod sunt mobiles.pA atque l m p p m m . 96 materia] fonna et 92 exponit] ostendit praum. (ed. 68 v LM).. a sic] si V* p ioo sunt] sint V* f3 non. sciiicet de quibus mathematicus speculatur. pA o a = P"L'V*BO~~ P = VUF7TI'V'Bo' 53 ac. pA tionem (partium in m q . 77. V* i o i sit] est p t&% scilicet om. 54~:. pA 7 i in] nppnret pram. (ed. ut patet in littera. Dom. 95 Arist. Quod autem dicit babetque motm forma materie coniuncta. cum sint in materia. lin. 60 ibi : Bocthius in littera supn lin. pA 61 Circa] [-Primo &I. Thomnc.speculatio mathematici est sine materia et motu. p 65 ibi] m. 118). Et quia modus debet esse congruus rei de qua est perscrutatio. id est tertia pars speculatiue. pA $ 2 rccipit] patitur praum.. id est uersatur Uus consideratio circa res mobiles a materia non abstractas. 79..i lin. ibi Matbematica etc. ra) qwmodo 91 huiusmodi pactes ad inuicem differant senindum ea de quibus sunt. i o i ostendit : Bocthius in iittcra supra ucl metaphisica : cf.rf. secundo de quibus mathematica. pA durert] conuusit p a m . pA p . inquam. urponit : Hec enim. non secundum esse. inquirit modum congruum. ritur modus competens materie. De w i i a nominibur io3 ucl philosophia prima : cf. per que duo diffea a mathematica : res uiim diuine sunt secundum esse abstracte a materia et motu. $4 huic] sue V* P 59 determinant A V*] determinatu Bo10 determinat re:. P inquirit] ubi p u rp(-Boa) < n.. ) (f. pA $05 sciiicet] io3 diuina] dina A ioz id est] est sine motu &I. 179) cum Commcnt. 23 n. Circa primum tria facit : primo ostendit de quibus consideret naturalis philosophia. P 84 materiales] naturales P 88 differt n n a d i n . IV c o m . 64) 99 secunduml] et sic praum.] sint (:ex:. id est sine motus et mobilium consideratione.] Circa primum duo facit. 61) 65 ibi : 64 ibi : Bocthius in litten supn h. : Boethius in litten supra 69 Nam cum tres. j ) prornr. 68.74. p. 69 lin. Libr. Boethiu in littera s u p n lin. i 18). i ' ibi om. est materia. AL XXV z p. p i06 insepambilis] sepambilis V* ( 4 Prif. pA . Bnur [cf.) V* om. uel metaphisica. . set mathematice A 13 Deinde] C nam cum aea pr-. pA V abstractc] absJ A . Nam c m tres sint partes speculatiue. 53 dicit : Boethius in litten p. 4 io3 diuina : cf. et 85 Deinde exponit de quibus sit mathematica : Matbematica est sine motu. scilicet a 105 materia. Que forme. pA 84 rebus] s prornr. 306 in nota] p. p 99 sccunduml] scilicet praum. ut probatur in IX Metaphisice.] rationabiliter (tex:. Quod probat per exempla. p. Venetiis 1562 f. 38). que dicitur diuina. . VI i [i] (1026 n zo .) V* om.iriarpbiloropbiau L. pL'pV* p(-TlaBo'sP") 61 etc. pA 95 Mecnphisice] eth. Deinde cum dicit Nam c m tres etc. Quod quomodo sit. . etc. m b d i r in motu. id est considerat formas que secundum esse suum non sunt a materia abstracte.6 a. : Boethius in litten supra lin. pA 88 in quo] inabsp . quia ubicumque est motus. natwafis.esse om. V* p io5 sciiicet om. p io3 metaphisica] mathemntica p(-TIs&%P") philosophip prima im. abstracta. q. sciiicet mathematica. in ed. AL XXV 2 p. diuina siue theologia.. 47. *m. Bol0 p(-TI') 63 consideret] considerat P(-VU) 64 etc. eo modo quo est ibi motus . habet motum sibi debitum . atqive inscparabiiis. ibi In natwalibus igitur etc. Averroes Snper Metapb. uel : ipsa forma in materia existens est principium motus. sic inteiiigendum est : ipsum compositum ex 80 materia et forma in quantum huiusmodi. I j 78 54 per] et quia m(odw) prarm. t.] sine motu (M. pA 73 phisica] philosophin naturali(s) praum. V*Bo" P 94 est?] a P v P i ibi L* 96 mathematici] mathcmatica a ( . AL XXV 2 p.p(-Tl'Bo'sPR) imipi: fragmrmmurn Pi o a = F'PiL*V*Bol0 P = VUP7TIsV'Bos 66 est] om. M#:apb. uel philosophia prima. h. non possmt ab bis separari secundum esse .. Arist. ibi. Sunt autem tres partes predicte phisica siue naturalis. sciiicet p .] (ostendit in m q . 68. sint tres 75 partes. que est una earum. scilicet diuina : Tbeofogia. ideo diuiditur hec pars in duas : in prima enim distinguit scientias secundum res de quibus determinant. Efb. 77. in quo differt a naturali . 87 Mnthermtica] dicens praum. in quo 90 conuenit cum naturali. FsPi por: unumquodque Vc P 68 de col mt8 debct Bolo post fides p 71 actiua] operatiun p 74 theologia] theol..in omnibus requi. et 95 sic ipsa.

WPOSiTIO CAPiTVLI SECVNDI l35 inabstracte. d i c m Neque oportet in diuinis deduci ad ymaginotines. i d w iin.. 69 lin. sunt autem consideratione separabiles. res uero mathematice e contrario. Cuius conditiones consequenter exponit ingrediens ad propositam inquisitionem. qsia nichil est separabile nisi quod est coniunctum . A ruppi. de qua scientia diuina considerat principaiiter. . set secundum esse abstracte. qui est proprius presenti inquisitioni. pA i20 ct] secundo prwm. 79. pA i26 iudicanres] scqua(mur) pruum.p onitur P secunda] secundo a(-V') B ' o i i2 t i 7 dicit : Boethius in littera p. pA a = P'PiL'V'BolO p = VUP"T1'V'Bo' iog inabsuacte] non absuacte P i i o Nchil] non a i t i diuine] om. set res diuine inseparabiles.. i28 ibi : Boethiua in lircem s u p n lin. Hic est duplex questio : prima de diuisione speculatiue quam in iittera ponit.ponit] que. 80.unde res < diuine> non sunt secundum considerationem separabiles a materia. P t j i prima] primo IY*PiL4 W 126 ymaginationis iudicium im. P 128 ibi om. 82. unde et inde nominatur. om. h ) ] iudiando a iudicandis P dicens om. TI' (4. Et circa hoc duo facit : primo concludit i20 modos congruos singulis partium predictarum. conf. V' p i r i expositio] dispositio P i24 impcditiuum A PiBolO] impedirnenturn ce:. 4 i 16 in&] secundurn considerationcm] considerationc P(-VUBo3 i i 4 contrario] conueno p i i 5 substantirim] scientiaxn diuina a inde pozr nominatur P(-TI') ic. ibi set potiw ipsam inspicere formam sine motu et materia. PdJ p. j / J r: i 17 igitur etc. et hoc dupliciter : primo remouendo id quod est impeditiuum. 125 130 9 1 rb A o i i i diuine] om. secundo estendendo id quod est proprium. Et hoc probat per Dei 11s substantiam. ut scilicet de eis iudicantes sequamur ymaginationis iudicium. i24 dicens : Bocthius in littcra supralin.. Deinde cum dicit : In naturalibus igitur etc.. ostendit quis sit modus congruus predictis partibus. tio secundo exponit ultimum modum. PdJ p. pA itj et] et d praem.. 126 iudicantu A (cf. A 129 Cuius] qua(m) pruum. et huius partis expositio reiinquitur disputationi . @ P' ) ( i j o inquisitionem] questionem P(-VU) i j z quam. secunda de modis quos partibus speculatiue attribuit.

Preterea. A mnthermtia pA 30 opcmtiual -tiue pA 32 opultiuis] p d b u s i8 spccuiatiue] spccul mmd. 3 (1139 b 11-17 . 39 alchimia] et prmm. Preterea. suentia. 6. QI'INTA > 1 < Articulus 10 primus > 15 20 Ad primum sic proceditur : uidetur quod speculatiua inconuenienter in has partes diuidatur.2 (PL 82.i. propter partem eius spedatiuam. 24 Communiter : cf. pA p e m . Boa 47 diuine] scientie scilic=t pram. ut scientia de agricultura. 14 Ariat.< QVESTIO Circa primum queruntur quatuor : primo utrum sit conueniens diuisio qua diuiditur speculatiua in has tres partes : naturalem. Cum ergo iste sint operatiue. Préf. pA ] 42 debct] ex diui(dinu) A 45 istius mead. Avicenna C m dr medicina I fui i itro). DI riw. 38-39). Cum ergo de ea mentionem non faciat. @ i9 Preterea] Item Ve @ 22 ergo] iginu @ 23 quod om. Set diuina scientia esse uidetur ut totum respectu phisice et rnathematice. Js j. CSEL 40-1. .&uinnm om. pA o a = F*PiL4VaBolo @ = VUPwTIsV*&a 3 na-lem. Etbir. Cassiodonu De mtibur or di~c@linir i h l . Preterea. zig18 in litten : Bocthius in littcrn s u p n p. pA mnsidemtio] sit p e m . @ i3 contempiatiuam anime im. "49l 30 tamcn. et diuinam . secundo utrum naturalis philosophia sit de his que sunt in motu et materia . PiBoio et alchimie p &e] alin Boia @ 43 esse uidcnu im. a 29 Preterea] I t a n Va @ 36 Preterea] Item V' @ 37 phisice] phIce P* philosophie re:. Buttimer p.. pA 46 quel siue metaph p-.. set sola rationalis et rnathematica. 4. AL XXVi i-3 p.3 (PL 176.+i (PL 176. p o ~ tquod a A] 42 Pmeterca] Item V* @ 39 efgo] iginu @(-PR) @ ( . 28) 40 n a ~ l i s phi prem. 768 . pA (rf.philosophh] cuius @ v: ART. @ 6 mnsidemtio om.. pA qui] que A 6 tenio] secundo de prem. Totum non debet diuidi contra partem.in marg. Set Philosophus in VI Ethicorum ponit quod scientificum anime. tertio utrum mathematica considerati0 sit sine motu et materia de his que sunt in materia . @ 7 &. Prif. TlSBos &.. 53). cum subiecta iiiarum sint partes subiecti istius : diuine enim 4s scientie. Agustinus dicit in VI11 De ciuitate Dei quod rationalis philosophia. 3. (PL 70. 319). Ergo naturaiis et diuina non debuerunt poni partes speculatiue. mathematicam.mntcria ma. 253). Hugo a S. et tamen in ea ponitur una pars 30 speculatiua et alia practica. Communiter diuiditur philosophia in septem artes liberales. m n 44 subiecta] diuine p a m . Isidorus E?ymol. p.. zr8 . 69. que est logica. Partes enim speculatiue sunt iiii habitus qui partem contemplatiuarn anime perficiunt. pA 27 diuina] inter /in. 64) 38 dicunnu pdfiur uidennu ( p ) A 40 q u d ] non &k:o. perficitur tribus habitibus : scilicet sapientia. Preterea.. Vi i (1139 n 12 . sub contemplatiua philosophia uel speculatiua A continetur. Victore Dirhrralirm I11 c. maw dima (rf. VUP"V6 scicntic prnrar.. @(-Bo? esse B o a 24 Preterea] Item Ve @ Gmmuniter] wnucnientcr p(-Va) 28 debuerunt] debent V* P"&a 34 cthica] theorica @(-VU) tcctorica VU 3s opemtiuis scientiis im. Bol* @ 8 scientia om. Preterea. 217) et 5-6 (i140 b 3:-ii4i b 8 . 2. p r m . @ ait] om. et alie huiusmodi.25 ralis neque diuina continetur. I c. i c. non uidetur quod debuerit naturaiis 40 absolute sub speculatiua poni. 278-260).h 3 om. interprete. pA 34 ethia] memphi prrwn. AL XXVI 1-3 p.. Hugo n S. Victore Dirhrrdicm I1 c. subiectum i 2 Partw] diuidit enim philosophus p . et ita debuit in hac diuisione mentio fieri de ethica siue morali quamuis sit actiua. pA d. 73 B). ed. Ergo ista ttia sunt partes speculatiue et non iiia que in iittera ponuntur. et simiiiter quedarn alie attes que dicuntur mechanice. p. 760 . doctr. i9 August. AL XXVI 1-3 p. Scientia medicine rnaxime uidetur esse operatiua. inter quas neque natu..i Gcnrdo Crernon. alchimia. Buttirner p. uidetur quod diuisio sit insufficiens. quod est pars eius contemplatiua. rzo . L'v p 45 istius] 1hus 40 non W. CCL 47. @ 21 p h i l ~ p h h W apenilnciua @ in 0 s .p n c t i a : Q. 38 mechanice : cf. quarto utrum diuina scientia sit de his que sunt sine materia et motu. Dei VIII c 4 (PL 41. Ergo eadem ratione in ornnibus aliis operatiuis scientiis aliqua pars est speculatiua. Scientia medicine quedam pars phisice est.ed. 69 lin. et intellectu.. que est prima philosophia.

37). per abstractum et non abstractum.insufndens om. 80 Set e contra. 3. V' @ 78-81 logica studerent (cf.AL XXV 2 p. 81 Ergo bir A 79 quam ex hec A 93-96 theoricus .. set finis operatiue scientie est actio. 85 Arist. Ergo mathematicam naturali scientie preordinare debuit . ut primo logica. 77 natiquos : 5 t (PG 3.. et sic uidetur diuisio hec insufficiens esse. Mefapb. ubi 85 dicit " Quare tres sunt philosofice et theorice : mathematica. iii 6[6] (997 a 26-30 . 1487). io. pA 94 proprie ex a(b) A practicis distinguntur. Samaceno interprete (Dion. pA P.. Mstapb. pA 78 fisse] fusse A 83 esse] inkr /in. et tandem diuine scientie homines studerent. Cum ergo ens primo diuidatur per potentiam et actum.p hilosophie ratr rnagis P 73 Preteren] Item V* P prius] prior P 74 mathematium] mathematiu Belo pP"Boa 76 in om.quia eius est probare principia aliarum scientiarum. (Vat. per substantiam et accidens. Illa scientia a qua Aie supponunt. phisica. greco-lat. ut dicitur in VI Ethicorum . Dicendum. 21) 99 differunt] non patm. Pi philosophos L'V* P(-VW') philosophum VVTIa 89 qui] quod FapPi que \nBd has A] hoa a @(-Boa) predictosport trca B' o ctiam om. pA P(-VU) vi. 27) 79 post quam] tercio V* @ 82 et. debet esse prior eis. Mtfapb. 117-118). mathermticum. non autem naturalem. m1 vii. per unum et multa. 46). et post A hanc moralis. theologia ".9 1 va est ens. -Responsio. Et secundum harum rerum i10 61 esrentiaiec nmd. Ds anima ioo Arist. 61 deberet] debet L4 P 68 Preterea] Itern Va @ diuisio . Prif. Vu esse TIa io! earum m1 eorum A] comm P a p i VUVa i i o rerum] port distinctionun P(-Boa) m. post quam naturalis. d. re:. Preterea. Set philosophia est de ente : est enim cognitio entis. @ et om. 5). ] g[is] (433 a 15). VI 7 (1142 a 11-20 . 99 Arist. i V : " Et enim rursus et theoricum Aristotiles diligentissime in uia prima genera diuidit : physicum. p. quam considerat mathematicus. 262).. @ 91 Pretcrea] Item V* P etinm] om. P* ph. a orru Ptolomew 97 uero] autem P 10% set om. animatum et inanimatum. P p e t A L'] om. ii i t (t98 a 29-3 i).. 73 Arist. pA 14 de ex e(ntis ?) A 57 per] uidetur quod partes philosophie secundum huiuamodi prwm. Preterea. 65 et per alia huiusmodi. Ergo scientia diuina non debet diuidi contra naturaiem et mathematicam. Preterea. A] om. unde earum considerati0 in operationem ordinari non potest sicut in finem. Ergo debuit scientiam diuinam aiiis preordinare. 47-2 p. a(-L'V*) P 88 Preterea] Item V* P . ut patet in 1 1 Meta1 so phisice. AL XXV 2 p.ab opcratiuis siue 92 hac] sua prurm. 2.. Scientie diuiduntur quemadmodum et res. Bol0 P 71 scientiarum om.i (ed. speculatiuarum uero scientiarum materiam oportet esse res que a nostro opere non fiunt. Boa . pmaice pA io2 scientie] est patm. @ 7 addiscuidis] adipisccndis @(-Boa) 80 hanc] ucro V m. Ergo magis deberet diuisio partium philosophie accipi per huiusmodi differentias quam per illas que hic tanguntur.. Multe alie diuisiones sunt entium de quibus sunt scientie. quod speculatiuus 95 habet pro fine ueritatem quam considerat.. 7. philomfice] philosophie &lo @ 87 thcologia] et pruem. V*BolO @ wnuuiiens] s d c i e n s un& sit P(-&') Boa 81 VI] vii. P ergo] iginu P 104 m t e r i y n om. D# anima Iii 7[ij] (431 b 24). Mathematica prius occurrit addiscenda quam naturalis. Set omnes aiie 1 scientie 70 supponunt a scientia diuina . AL XXVI 1-3 p. & 92 Ptolomaeus Almage~tum(i. 9. V* P IL] sccundum V* P Phisiwrum] pho. A hiisse pA (4 Prif. ut dicit ss Dionisius in Epistola ad Poiicarpum. deinde mathematica. ut sic earum cognitio in lo! operationem quasi in finem ordinari possit. quam considerat naturalis . P(-TIaBo') 56 ens] esse P"L4 56 per1] in P(-Boa) 60 Preterea] Item Va P 62 iste] ille P que s w om. V* opentiue] siue pnctice ndd. 2056 f... utpote per corporeum et incorporeum. In om. 55 Dionysiw Epir:. p 89 pertinere uidentur im.e. 358).. VU 86 Quare A F*Pi] quod rrf. eo quod mathematicam 75 facile possunt addiscere pueri. o a = FaPiL4VaBo10 @ = VUP"TI'VIBoa 12 Preterea] Item V @ a quemadmodum] sicut (3 53 in om. libri Bbicorum VI 7 (ed. ut dicitur in ZII De anima. cuius pars est substantia mobiiis. theologicum '7. a@ 84 e om. VI t[i] (io26 a 18 . . 88 Arist. quod theoricus siue speculatiuus intellectus in hoc proprie ab operatiuo siue practico distinguitur. quod hec diuisio sit conueniens probatur per Philosophum in VI Metaphisice. et in 11 Metaphisice dicitur quod loo finis speculatiue est ueritas. P sufficiens pozt probanu 8) esse i . practicus uero ueritatem consideratam ordinat in operationem tamquam in finem. Cum ergo oporteat rnateriam fn esse proportionatarn. magis essentiales quam iste que sunt per mobile et immobile. V* P io2 scientie est om. Ptolomeus etiam in principio Almagesti hac diuisione utitur. AL XXV t p. Synpxis mathematica) I c. uidetur quod per huiusmodi deberent partes philosophie distingui. 76 Arist. @ 105 fieri] om. Etbic. lat. Leon. 60 8. 65 per om. unde et apud antiquos hic ordo in scientiis addiscendis fuisse dicitur obseruatus. pA 70 est] p(robare) prarn. L'Va TIaBoa <atr ad rst. adPolyorpnm 49 Arist. et ideo dicit 1 Philosophus in 1 1 De anima quod dXerunt ad inuicem fine. Heibcrg p. In 11 Phisicorum ponuntur tres modi scientiarum qui ad has etiam tres pertinere 90 uidentur. Preterea. t.. P. quod speculatiue habent considerant. Preterea. pA 8s VI] vij. nisi prouecti. Vide tramlat. 1080 B). Thomas Ssnt. et similiter quantitas. pA 106 possit] possint pA 108 fiunt] h u n t pA . Preterea.p naicur] theorice siue speculatiuc scientie. oportet practicarum ii scientiarum materiam esse res illas que a nostro opere fieri possunt. I1 ~ [ z (993 b 20.

Que alio nomine dicitur metaphisica. P a] et pmm. 64) quedun quidcm &I. La autem P T I s 166 alie omnes scientie A L'] omnes alie sc.P 162 Quc om. non tamen secundum intellectum. ut probatur in I Posteriorum. per se competit separati0 a materia et motu. P(-Bos) 133 IX A] x ap (cf. Tb. Quedam uero sunt. a(-L') sciuitie aiie P(-&*) alie suentie Bo' 170 eue] rem a(-L'sBolO) ntionem sBol0 W 135 Arist. Sciendum tamen quod quando habitus uel potentie penes obiecta distinguntur. 179). 131 Arist. z . uel in se ipsis sunt prmm. de quibus ornnibus est theologia.1 c. P i63 phisicam A P"] phisia C#. ut substantia. quia omne quod mouetur in quantum huiusmodi est possibile esse et non esse. . quia et ipse intellectus immaterialis est .omnis scientia &I. V. I tr. P motu] a prnrm. A 1 5 1 tamen] ~(ecundum) praem.. Quedam uero speculabilia sunt que non dependent a materia secundum esse. Non est autem possibile quod sint alique res que secundum inteiiectum dependeant a materia et non secundum esse.post. 89). inte fin. P 125 incellectiue potentie] inv. z j n.] ex d(e his) A 149 est om.i (ed. Avicenna Logica I c.. ex parte uero scientie competit ei quod sit necessarium. ens. a i30 in om. Ad. huiusmodi : cf. et ideo penes hoc non sumitur distinctio sensuum. IX io[g] (iolo b 11-13 .l designatis secundum quod supn dicta est esse indiuiduationis principium. quod est obiectum scientie speculatiue. set magis penes dxerentiam coloris et soni .scibilia ergo sunt duum ( ? cf. ut in diffinitione hominis oportet accipere carnem et ossa . dcpcndeant] sint in materia prmm. 16-2 p.75 a 17. 17)..] [. et VI i [I]. quia intellectus quantum est 170 de se immaterialis est : et ideo non est quartum genus philosophie preter predicta. eam consequntur. pL'V' P 159 et huiusmodi om. a @ i73 sicut] ut P 154 spcculabilia sunt] in#. Prif. sicut Deus et angelus. Mefapb.) intellecnis speculatiuus a materia absmit. non distinguntur penes quaslibet dxerentias obiectorum. 2 ra).1 (ed. m a materia abstrait cum (tic) intelleaus non sit nisi uniuenaiium. j) ergo] iginu p 136 scientie speculatiue] spcculatiue L' potcntie speculatiue VVTIs rpecuhtiue potentie P'V' inteilectiue potentic Bo* 137 per se om.separata &i. p. sicut illa in quorum diffinitione l47 ponitur materia sensibilis. P(-Bos) 160 id est] scilicet post scientia a PiV'Bol0 161 in ca cognitorum inv. Albertus Super Metapb. quia i r 5 sine materia esse possunt. AL IV 1-4 p.signatis &/. et huiusmodi . et ideo secundum ordinem remotionis a materia et motu scientie speculatiue distinguntur. siue theol.quedam igitur sunt que sunt a materia et mom &i. pTll speculatiuc potentie inreiledue P'VLsTI1 126 quo] qua a TIs siquidem] quidem V' Boa quippe P(-Bo*) 128 intclieaus om. uel applicati0 ad e a . Thomas Suprr Mctapb. A 11% distingui] distingui pA 114 penes] praem. Col. Ex parte siquidem intellectus competit ei quod sit immateriale. uel simpliciter uel secundum quid. et de his est mathematica. ut dicitur in IX Metaphisice. L' wmpetit V' occurrit Bos 165 etiam] om. P 141 ergo] igitur V' P i48 accipcre] apere Bdo accipi P(-Tl'Bo*) intelligi BoB i49 est] om. que quamuis dependeant a materia 190 secundum esse. pA i37 angelus] angeli pA 158 non] om. A snppf. : [.: 167 oporter] om.quedam ergo (suno) spcculabilium sunt [. set penes illas que sunt per se obiectorum in quantum sunt obiecta : esse enim anima1 uel plantam accidit sensibili in quantum est sensibile. PA 121 diuidi] diuididi A i28 quia] u enim sunt intelligibili? que uel 141 Qudam] bmrc pmtem nzpowionir ihm a materia [*t &I. quod est obiectum speculatiue potentie. potentia. quia non nisi in materia esse possunt.138 SVPER BOEIIVM DE TRiNITATE 11s 120 12s 130 133 140 9 ) vb 6 distinctionem oportet scientias speculatiuas distingui.) a materia ct motu secundum esse ct 148 ossa 143 Etl c t i m A de his est suentia diuina. et de his <est>phisica siue scientia naturalis. pA SI@^. AL XXV p. alio modo consideratur / 91vb materia absque dimensionibus dcsignatis ct sic &i. quia in eorum difhitionibus non ponitur materia sensibilis. et sic [. unum et multa. actus. omne autem necessarium in quantum huiusmodi est immobile. 163 trans 141-160 Quedam. et ideo oportet scientias speculatiuas diuidi per differentias speculabilium in quantum speculabilia sunt. Speculabili autem. id i & est scientia diuina. a . siue in quibusdam sint in materia et in quibusdam non. P?$ P. id est tram phisicam. in quantum alie omnes scientie ab ea sua principia accipientes. dicitur etiam i63 philosophia prima. uel metaphisiu que est philosophia prima.] (que non depcnduit in* /in. m. Prooem. quibus ex sensibiiibus oportet in insensibilia deuenire.] abstrauntur. P 135 in om. a i61 scientia diuina inr.] (humanus in mmg. siue numquam sint in materia.. quia post phisicam discenda occurrit nobis. q u d a m uero dcpendent &I. aliquid competit ex parte intellectiue potentie et aliquid ex pane habitus scientie quo intellectus periicitur. Et hec distinguntur : quia quedam dependent a materia secundurn esse et inteiiectum. pA 162 Quc] alio prrrrm.] [. Sic ergo speculabili. quia precipuum in ea cognitorum est Deus. pT1' specialia pL' spccialia siue speculabilia VU specialia sunt spcculabilia P"VLsTIs 156 materia] huiusmodi P 159 cns precipuum] principium om. pA 137 uel. unde sine materia sensibili intelligi non possunt. Venetiis 1708 f. sicut linea et numerus .ea] in m q .materia autem dupliciter potest considcnri uno modo prout stnt sub dimensionibus [.] I. pbisicam : cf. qualitas. Quedam ergo speculabilium sunt que depen- dent a materia secundum esse. A rt itmm incb. pA 169 secundum ex sunt A i64 discenda] discendam pA 169 a] ad pA 172 predicta] predictam pA a = F'PiL'V'BolO P = VUP*'lTVSBos i19 distinaio] differcntia L' P(-Bo') n t i o Bo' 1zo differentiam] differentias Bo10 P(-Bos) rationcm Bos iaz speculabilia sunt inv. quia scientia de necessariis est. I 13 (74 b 9 .

et diffinitiones. pA 184 mgnoscuntur m d . set ut amminiculum quoddam ad alias scientias .. A a = F*PiL4V'Bol0 P = V4*P"TI'V'Bo' 173 ergo] igitur P(-TI*Bov 174 in om.. Mttapb. que experimentum requirit . Metapb. j (ti39 b 15-17 . Bo' 221 addiscere] post scicntias P cxplicit fragmcntum Pi o a = F'L'V'BolO P = V"P"TI'V5Bo' i t j mathematica] mcthaphisica p(-&%P) 225 post logiam] primo logia (3 wnsequenter] deinde P 226 debet rnathematica im. j 5 rb). p(-Va*) 191 Vi Metaphisice A] methphisia af3 192 philosophie] scientie prucm. Victore in 210 111 sui Didascalicon. Est autem aiius modus quo pars anime speculatiua perficitur per intellectum qui est habitus principiorum. set ideo. 768 A . (cognoscuntur) pucm. ad quam pertinet triuiurn. pA (P. P(-Bo') o 174 Arist. =o debet quis addiscere ante ornnes aiias scientias. pA zoj sillogismos] si prucm.j (PL 176. et ideo distinguntur in triuium et quadriuium. P zoo quiddam] quoddam L'V' P 201 philosophiam speculatiuam] eam P 205 Vnde] et add. et sic distinguntur hic et in VI Metaphisice tres partes philosophie speculatiue. Buttimer p. que docet modum omnium scientiarum. L' scientie V' P 199 speculatiua om. reddit : cf. 238 in om. M i r . AL XXVI 1-3 p.ed. @(-Boa) 211 Didascalicon] a l o n A V' Bo* d i o n L' colicon Bo1° 212 sepnm] sex L' om. " eo quod hiis quasi quibusdam uiis uiuax animus ad z i ~ secreta philosophie introeat". XXVI 1-3 p. 6+) mensurue] coniecrnte de cur(su) prucm. in P o r p b . 217 Arist.QVESTIO J . V P(-V") a i87 ut] sicut P in] ex Belo cm. V i i[t] (1026 a 18 . AL p. 177 u i m s . Cum autem distinguntur scientie ut sunt habitus quidam. I1 comm. Vi t ( t t j g a i 2 . AL 219 Averroes Super Metaph. a 180 habitus] huiusmodi prucm. Victorc Di&ra/iron I11 c. cum ars dicatur ratio factiua.CSEL 194 Arist. quod septem liberales artes non sufficienter diuidunt philosophiam theoricam. I c.=T quenter debet mathematica addisci. unde nomen artis habere non possunt. pA 197 ipsas] ipsa A ziz hiis A (rf. preterniissis quibusdam aliis. Ad tertium dicendum. p. 262). 258-260). numerare. i i j ) . p. AL XXV t p. 258 Arist. pA i80 specuhtiuos] -tiuum pA wnclusionu e comp A x 183 aliqua] cog imp. Etbir. V* P 227 quadriuium] quadruuium F'"L4 TI'Bo' 228 ali= OR. pA 233 formare mcnd. PrIf. et quo cognoscuntur conclusiones ex 185 huiusmodi principiis demonstrate. 169). qui dicit in 11 Metaphisice quod modus scientie debet queri ante scientias . AL XXV z p. Mrtliph. et alia huiusmodi quibus in scientiis speculatiuis indigemus. 9). quia non solum habent cogni. 190 I id est penes res de quibus sunt scientie . E t hoc etiam consonat uerbis Philosophi. set sicut quiddam reductum ad philosophiam speculatiuam prout ministrat speculationi sua instrumenta. 2. V' P in om. 1 5 (ed. melodias formare et cursus siderum computare.p rincipiis] per. et ideo logica non continetur sub speculatiua ZOO philosophia quasi principaiis pars. Venetiis 1562 f. non autem phisica. p. pA ap 185 demonstrate] demonstratiue Bda P(-W) deducfe 184 ex. XXV 2 p. ut dicitur in VI Metaphisice .. Etbir. Prlj. ALie uero scientie uel non habent opus set cognitionem 13s tantum. 61) t 2 2 Ethicomm] metaph procm. scilicet sillogismos. oportet quod penes obiecta distinguantur. P?& p. 221) 214 eo quod] quia prnrm. siue demonstratio procedat ex causis inferioribus sicut est in scientia. a 232 sillogismi A] -mum ap (rf.. set opus aliquod quod est immediate ipsius rationis. I1 6 (ti06 a 15-17 . 205 Vnde secundum Boetium in Commento super l39 A* ra Porphirium. Metaph. Ad primum ergo dicendum. 5 j lin.230 tionem.2 0 . Ad secundum dicendum. ARRCVLVS i i. sicut scientia diuina et naturalis. I1 5[5] (995 a 13-15 . Vi 7 (1142 a t i . ut patet in principio Metaphisice. zzz Arist. ad quam peninet quadriuium.j (PL 64. P(-Bo') 179 perticitur] homo a d .. dicit etiarn in VI Ethicorum quod rnathematica potest s c i i a pueris. septem comumerantur quia hiis primum erudiebantur qui philosophiam discere uolebant .AL XXVI 1-3 p. quo aliqua ex se ipsis nota fiunt. ut dicit Hugo de S. siue ex causis altissirnis ut in sapientia. Ve1 ideo hee inter ceteras scientias artes dicuntur. Arist. 210 Hugo a S. h. 140). I z[z] (982 a 14-17. ut constructionem siiiogismi uel orationem formare. pA (4 Prif.tuihmì OUI. 7-8). 19s sunt de illis quorum cognitio queritur propter se ipsa. non tam est scientia quam scientie instrumentum.. uel A 176 dicuntur] diccuntur A 179 quod] diuersum praem. Et: ideo secundum quod diuersimode pedicitur 180 per habitus speculatiuos. et sic datur intelligi quod post logicarn conse. 255) et 5 et 6 (ti40 b 31 t i 4 i b 8 . 48. AL XXV 2 p. quod scientie speculatiue. 61) 232 uel A] et a om. quod Philosophus in VI Ethicorum determinat de habitibus 17s intellectualibus in quantum sunt uirtutes intellectuales. 74 B . t 17-118).. VI t[t] (io25 b 2 2 . p 214 distinguntur p r t quadriuium P quadriuium] quadmuium a(-V'Bolo) VU quatriuium Bo" 116 Et] in p(-%') om. et Commentator ibidem dicit quod logicam. 3.principia a Bo' 186 est om. P 234 a om. 116). A 184 ex] et h praem. dicuntur autem uirtutes in quantum perficiunt in sua operatime : uirtus enim est que bonum facit habentem et opus eius bonum reddit. pA 204 scientiis] scicntia pA 193 scientie] iile praem. pA diuersimode] -moda pA i80 habinw] huiusmodi p . diuersificat huiusmodi uirtutes. AL XXVi 1-3 p. 61) 221 ad] a s(ic) pracm. Bol0 P nusus] m u m L'Belo f3 255 sct. mensurare. Res autem de quibus est logica non queruntur ad cognoscendum propter se ipsas. 39-40).. - . pA 215 hiis A (4. Et ita his quasi quibusdam uiis preparatur animus ad alias philosophicas disciplinas.. 205 Bocthius Commcnt.AL XXVI 1-3 191 Arist.

. et ideo i 244 opctntionun cf. theorica uero iila pars que docet principia ex quibus homo dirigitur in operatione set non proxime.. 294-921) sm'bit Tb. 242 ex pnrte corporis : c . ut patet in libro Ethicomm. 4. continetur sub alia dupiiciter : uno modo ut pars 291 ipsius. 4 9 August. @ p.. 62) 297 q u e h paa i . aliter curn artes diuiduntur in theoricas et practicas. 26 ad q ~ r a f n m rb nzpandnu ((in. Pdj. Ad quartum dicendum. @(-VU) 259-261 sohm cognitiontm ueritatis operationun im. primo Ad. sicut quod uirtutes sunt tres. ut Agustinus dicit in I De ciuitate Dei. sicut planta est quedarn pars corporis naturaiis. 1 Gerardo Ganon. 1 . quod in diuisione philosophie habetur respectus ad fkem beatitudinis. per theoricum et practicum distinguntur..a. 3) 284 pacs medicine] medicina @ 285 modum] modos @(-VU) opemdi] operdonis P d o n e m ] &on# @ 286 adhibenda] apponcnda V* @ 288 opentione] o p e d o n c m a(-L') sct non pro287 illa] est pram. Appnd. set magis in iliis operationibus se habet uirtus loco artis . ut patet in X Ethicorum.). scilicet ex parte corporis. inccrprete. tamen illa operatio non est actus scientie set magis uirtutis. F*L4 quia re:. Gzj . i C. Cum autem medicina diuiditur in theoricam et practicam.140 SVPER BOETiVM DE TRYNiTATE - W 4 5 A* rb 210 A* rb 26 259 260 265 270 habent opus corporale. @ 261 Hoc] set Bol' et P(-Vu) Cum VU 262 hec] hoc F*pL&V* @(-P3 264 ~ Uuita im. i 28 . A* rb j Ad quintum dicendum. pA 297 illius d. pA 303 po"U] sub a pr-. PrCf. 234 rhcoricsm] thodcam A 267 ho-] aiia p-. L' p 275 i l h artiurn] illorum actuum P L ' (cf. L4 in @ 271 philosophie] philosophiun P 273 esse om.3 (PL 41. DI riv. AL XXVI 1-3 p. 8: . 270 etiam] om. qnad sst m m a mrpmrrio ad quinfnm. unde curn duplex feiicitas a philosophis ponatur.q. pA 301 quando] . sicut medicina.dicendum aiItto. I / quinmm dicendum in m q . Prif. 256 ctinm] et L4 om.P ) 303 inferiori] scientia udd. 211) 296 quando] .alio modo continetur una scientia sub alia ut ci subalternata. pA 278 n<tmdiUl 259 theoriinim] thorinim A 264 ad q u a mend. subaltemennu ei (/in. pA scienh. V' @ ( . - . quod aliqua ad apstinus diffinit uimitem esse utcm pracm. CCL 47. p. (cf. V* p ' rime] tini proximam F*VS 296 quando srn$s. Vnde non oportet ut si 290 alicuius actiue scientie aiiqua pars dicanu theorica. pA 4 8 et ideo] vndc ag (iap.. P*W0 w 299 a a u i h om. P 268 undel Deindc f 3 felicicnr] beatitudo P(-V*) 270 in o=. D8i IV c. oportet accipere distinctionem eorum ex fine.nr. I I A* 251 Ad qunmim] pos: m~ponrio~m tmtinu bir Ad quutum diccndum.s . A (cf. p 249 diat] aa& Aguatinus @(-VU) om. pA 292 speculatiun] -lata A 294 quinturn dicendum] quarcum dicuidurn pA (r. I 3 ( i q 5 a 4-6 .) &. AL b 265 August. Pmf. 1 unde non potest dici ars. P. unde et scientia de plantis continetur sub scientia naturali ut pars . L d i c i w praa. pori&. @(-P&+) 252 Medicine A P ] mcthaphuicc re:. @ 245 i om. 300 quando scilicet in superiori sciuitia assignatur propter quid eorum i quibus scitur in scientia inferiori solum quia. qua txphta. Scientia uero moraiis quamuis sit propter operationem.. pA o a = F*L'V*Bol* p = VUF'TIV~Bos 240 alie om. dialecticam uero theoricam. 2 j n. quando scilicet subiectum Uus est pars aliqua subiecti illius.] q. quia sunt hominis huiusmodi actus ex parte illa qua non est liber. 1i 5 . et ideo ueteres diffinierunt uirtutem esse artem V bene recteque uiuendi. uel etiam artes. Cum uero dicuntur artium quedam esse speculatiue. L4 @ 251 q u u r v. De civ. utpote ad operatio. j ) 266 Varonis] uarronis p 267 beatus sit im. p 296 para aliqun inv. secundum hoc etiam duas paaes philosophie distincxemt.sic enim tota medicina sub practica continetur. aliter curn medicina. secundum quod ea que in medicina tractantur sunt propinqua uel remota ab operatione : illa enim pars medicine dicitur practica. et alie huiusmodi. @ 257 thcori-. ~j n.17 1. Cum enim philosophia.set attenditur predicta diuisio . Hoc tamen interest curn in hec diuiditur philosophia totalis et artes. CSEL 40-2. ut theoricum dicatur illud quod ordinatur ad solam cognitionem ueritatis. 358 sqq. que docet modum operandi ad sanationem. et quod genera febrium sunt tot. 1i:h. aliter distinguitur theoricum et practicum curn philosophia diuiditur in theoricam et practicam. sicut musica poninu sub arismetica. p. habetur rrspecnis ad aliquos speciales fkes illarum artium. quod propter hoc illa pars sub philosophia speculatiua ponatur.3156) XXVI 1-3 p. VVUpP7pVSTIs 304 ergo] i g i w @ . r t z ) ate(nditur) pr-. 2jI293). A 296 scilicct bis pA 302 del que pram. CCL 48. indicai. Wbir. A 292 philosophia] scientia p& speculatiun p(-P) scientia por: p o n a w P om.q.b.21 (PL 41.280 nem ordinata . ordinam mcfuin Tb. ad quem tota humana uita ordinatur : ut enim diut Agustinus XIX De ciuitate Dei ex uerbis Varonis : " Nulla est homini alia causa philosophandi nisi ut beatus sit " . practicum uero quod ordinatur ad operationem. Dei X I X c. h/. naturalem et rationalem dicentes theoA ricam.. unde non possunt dici artes liberales. i 88).3 ad 3. alchimia. 25 2 Avicenna C m n ai mtdicino I fui i doctr. X io-iz (1177 a iz 117% 32 .p rncticum im. a K 265 XM A] x (cf. moralem dicentes practicam. f -1 246 Arist.i n. CSEL 40-1.. A] v. non attenditur A* t diuisio secundum fkem.. Thomaa 11 9. quod sicut dicit Auicenna in principio sue Medicine. 143). p a m . sicut quod 285 talibus apostematibus sunt talia remedia adhibenda. quedam practice. p. sicut si 275 dicamus agriculturam esse artem practicam. Medicina ergo non ponitur sub phisica ut pars : subiectum enim medicine non est pars 30f subiecti scientie naturalis secundum illam rationem I 4 9 Scientia] Ad quunim diccndum prorm. una contemplauua et alia actiua. quod aliqua suentia .a. a70 Arist. Etbic. Ggg . VU 249 in om. p(-TIsBos) o libro] v. /in. f3 260 ordinarur ori.

tamcn] sir A p(-Va) im.. A] nu(mer)os pmm. aiium a modo quo consideratur ens in metaphisica. a@ tradit] addit 378 a n ] ca p(-TI') 380 quk] quc P . p h t u r Bol0 365 item] spaf. ad quam tota mathematica preexigitur . 317 Micnth de M. A 356 numerum nmd. p. pA 363 1 aiiis pA 365 probant] concludunt pmm. 2-3. 8. Et inde est quod Boetius ultimo ponit scientiam diuinam. set per alia principia per se nota . Vnde proprie loquendo subiectum illius non est pars subiecti metaphisice : non enim est pars entis secundum illam rationem qua ens est subiectum metaphisice. 02) 379 Bocthius in littcm p.alie ucro scientie sunt ad bene esse ipsius. motus. . 69 1 h . L' p . set prout est sanabile ab arte. 9. m . n' 350 Aviccnna Mltapb.i eoto] sdentie pram. A subiecti pA 326 entis] ipsi(u8) p-. Ad septimum dicendum. 0-1 PuP Bo10 P' 319 sua] eius p jto aliquc] aiic L P ' 325 ipsius] ciua p(-V") 330 non.. 7. tarnen quoad nos alie scientie sunt priores : ut enim dicit Auicenna in principio sue Metaphisice. et aiia huiusmodi . V'BolO P(-PRTI? 365 itan.a 35: huiua] illiua 3 ~ 3 sci&] i* iia.&pit] in iliii p* motus] et paem. P 354 alia om. a@ 334 SU-] scienue Vu sdentic pacm. I c. non tamen oportet quod alie scientie sint partes ipsius : accipit enim unaqueque scientiarum unam partem entis secundum specialem modum considerandi. similiter etiam post mathernaticas :indiget enim hec scimtia ad cognitionem 3 r I substantiarum separatarum cognoscere numerum et ordinem orbium cclestium. Sic autem posset dici pars ipsius scientia que est de potentia uel que est de actu aut de uno uel de aliquo huiusmodi .Pdf. pA 319 iiiiua d pA jjo metaphisice] mcaph.. set hac ratione considerata ipsa est specialis scientia aliis condiuisa. A 372 d m . quod quamuis subiecta aliarum scientiarum sint partes entis. quia ex aliqua naturali uirtute sanitas perficitur a u d i o artis. inde est quod propter quid de operatione artis oportet accipere ex proprietatibus rerum naturalium. 350 ordo huius sciemie est ut addiscatur post scientias naturales. pA 374 peruencrimus] perucnirimus A o a = F'L'V'Bol0 = VUP'TI'V'Eos 3 io ab arte] per ucem 3 i etiam oar. p(-Boa) s 374 peruenerimus] uencrimus a(-Belo) ucnimua pBolO pcnienimus ah'* p 376 probabrnntr] p r o b n n ~ ~ L ' 376 dcmonsuatione] demomultiue p 377 et' A] om. e f f i sensibiles. et similiter philosophus primus non probat principia que tradit naturaii per principia que ab eo accipit. F* scilicet L' idem V' r e a (4 Pdf. ex quibus procedunt demonstrationes naturaies. et ideo w r penes eas scientie non distinguntur.3 (ed. quod alie diuersitates rerum quas obiectio tangit. Ad nonum dicendum. V P 348 naturaliter. quod quamuis scientia diuina sit prima omnium scientiarum natutaliter. et ideo scientia de ipsis non distinguitur a scientia que est de ente comrnuni.p. Ad decimum dicmdum. scilicet naturaiis.. 3) philosophur primu im. sunt notiores quoad nos in principio. p(-T1') d d i h 353 corruptio] et pacm. et sic et scimtia naturaiis aliquid tradit scientie diuine et tamm per cam sua principia notificantur. io. et propter lioc medicina subalternatur phisice .. 360 Nec tamen oportet quod sit circuius quia ipsa supponit ea que in alus probantur cum ipsa alianun principia probet. ars est ministra nature. P (4.qua est subiectum medicine : quamuis enim corpus sanabile sit corpus naturale. V' p 366 &pit por. quia est ultima quoad 380 nos. set cum per eos peruenerimus ad cognitionem causarum primarum. I ) Et n a ~ l e im. 6. quod est subiectum metaphisice. 49 n. pA jrj cntis subiccrum] in marg. quamuis alique scientie operatiue subalternentur ci. Et sic relinquitur quod phisica secundum se et secundum omnes partes suas est speculatiua. Ad octauum dicendum. quia principia que accipit alia scientia. P 360 aiie om. Vnn Riet p. quod ilie partes entis exigunt eundem modum tractandi cum ente communi. quod quamuis A* vb A 310 Set] et pracm. Et preterea. non probant ea que item philosophus 36s primus accipit a naturaii. quia etiam ipsa non dependent ad materiam . quia ista habent eundem modum considerandi cum ente de quo tractatur in metaphisica. et sic non est aliquis 1 circulus 370 in diffinitione. 77. 44 n.. cormptio. cc:. a prima philosophia. ex eis apparebit nobis propter quid iiiorum 379 dectuum ex quibus probabantur dcmonstratione quia. et scientia de agricultura. et eadem ratione alchimia. ut generatio. ar p m m . p 334 quel] scientia d. item (recte) p 366 alin] aliqua L' p 372 danomtdo367 similiter] sic p 9-11 om. non tamen est subiectum medicine prout est sanabile a natura. quod non est possibile sine astrologia. Set quia in sanatione que fit etiam per artem. set probantur per alia principia per se nota . non sunt differentie per se earum in quantum sunt scibiies. pA 366 probantur] probatur A 371 sasibila in& fin.Va aut] uel que est p 335 uel] uu L'BoI0 @(-TI9 dc M. pA 358 mnthematicn] -p &l. vac.mctaphiaice k . Ad sextum dicendum. VU u b s p W . et omnia huiusmodi. ut musica et morales et alie huiusmodi. in quibus sunt multa determinata quibus ista scientia utitur.

AL XXV z p. Omnis creatura est mutabilis.AL XXV t p. Mtapb. port. 3. A 30 metaphisica] phisica A 36 ponuidum] rx ponenda(8) A 2 o a = PaL'VaBo10 P = V"F7TIaV~Boi 383 addiscenda] discenda P 384 ex om. et terra. P zi Preterea] Item V' $ 24 mturalis motu] etc. Set contra. Nullum uniuersale mouetur : homo enim uniuersalis non sanatur set hic homo. A 29 etiam ex o(mnes) A 37 eiur erit] eiur (&t>) eiur crit A 34 mutabilis r x immu. 3 Materia. 4. 179) cum Commcnt. Hoc apparet ex hoc quod dicit Philosophus in VI Metaphisice et in I1 Phisicorum. Preterea. p. alias non esset perfecta traditi0 philosophie.est : c .. ut patet in V 1 Phisicorum. 16 Preterea] Item V P i8 in om. &l0 solum ce:. que ponitur in Porphirio. 53 Arist. ut dicitur in principio Metaphisice. 69 lin. 21). Materia enim est indiuiduationis principium. ut probatur in I De anima. ut probatur in IX Metaphisice. p 38 apparet. secundum sententiam Platonis. AL XXV 2 p. A 6. Si ergo ad naturalem pertinet considerati0 de his que in motu sunt.x a (cf. Ergo n d a scientia potest esse de rebus mobilibus.. Arist. rius Iragoge Boethio interprete (AL I 6-7 p. cum uera immutabilitas soli Deo conueniat.. Preterea. I 10[9] (i030 b 20-22 . pA i j ut] ut prohnir in primo pbis prorna. ut dicitur in IX Metaphisice. VlI 7[7] (1033 b 5-7 .. p 35 ucra immutabilitas] natura immuabilis V p 34 Preterea] Item V p ' 26 Preterea] Itun V P a 36 ergo] i g i w P 37 in mON sunt iw. P(-P) 3 sentcntiam] f o m m p 15 solis A V"] 13 in om. Ergo naturalis scientia non zr est de his que sunt in motu. Thomae. U p. 6 Porphy1-3 uidenir quod. V* p 32 Preterea] Item V' p hoc A] co a(-V') bis V* P quod] que V 15 est] fuit V' P(-VbaBol) om.p otcst] prima linea recira. p(-PBoa) motu et in materia PBo' ] 30 neque] nec P nec] mquc a 11 est de his im.AL XXV z p. p 46 Preterea] IX] . IX 10[9] (1030 b 11-21 . 41 2. Responsio. VI t[i] (io26 a i3 . quod propter difficultatem huius questionis coactus est Plato ad ss ponendum ydeas : curn enim. Set n d a alia speculatiua saentia est de his. Arist. Set intellectus cognoscit abstraendo a materia et io a conditionibus materie. 2. f 407 b 26). I 8[io] (987 a 32 . 41) appuet P expresse faisum esse appnrct cr:. Matrrpb. Set res naturales sunt in quibus est principiurn motus. 8). Preterea. 7. supt? q. p dub. Mttapb.. Set omne quod mouetur. P& (' -) 12 Preterea] Item Va p 8 Preterea] Item V p io a om. 36 Augurt. est : cf.9 1.AL XXV z X DI M ~ Wboni c. Preterea. D8 cmIo I1 23-26 (296 a 24 . Vm 9-13 (236 a 4 260 a 19) cc 21-22 (266 a io .furum] exprwsc enc furum appuct Va exprrsle frlsum (cf. Preterea. AL XXV z p.267 b 26).. Prif. sicut est anima. P(-VUBol) 387 sensibili materia in9. 69. et etiam omnes forme naturales non fiunt nec cornunpuntur. 3. AL N 1-4 p. que est cognitio entis.b i . Quod apparet expresse esse falsum. P u n i u d a ] ultima L' @(-VU) 386 scnsibiles] rea praem. P b r . Ergo scientia naturalis i r non est de his solis que sunt in materia.p rincipium : cf.. h I . y y i . p(-TI1) Item V* p 46 materia ct m o ~ im. 179).. ut 33 Agustinus dicit. supm lin. 29 Arist.JO phisica. Omnis scientia de necessariis est.. ut dicit Philosophus in I Metaphisice. Ergo scientia naturalis non est de his que sunt in materia.. t . e) Arist. jz Arist.i (PL 42. I i[i] (981 a 18-20 .. a sensibili materia abstracte. pA 387 sensibili rx sensibus A m d s ] siue a d . Scientia ad intellectum pertinet.. 13 n. Metapb.. i8 Arist. h marg. Set nulla scientia est de indiuiduis s set de solis uniuersalibus. <Articulus secundus > Ad secundum sic proceditur : uidetur quod scientia naturalis non sit de his que sunt in motu et materia. 117).1. crederet o d a sensibilia semper 90 ra 383 cum] sensibil p m m . V' p 31 mhirnlis] scientia paum. Ergo est de his naturaiis. - - . Ergo scientia naturalis est de his que sunt in motu et materia. ubicumque autem est motus oportet et esse materiam. . A . 3) 43 ct A om. P&. Preterea. Prif. p. 6 in nota. A 43 et rx d u e ) inrboato A 49 spccuiatiun in marg. I i j (74 b 9 71 a 17 .l42 SVPER BOEilVM DE TFUNiTATE 381 naturalis post mathematicam addiscenda occurrat ex eo quod uniuersalia ipsius documenta indigent experimento et tempore. eius erit considerare de ornnibus creaturis. I 31 ut] ut dicitur m & . 36 Arist. 28 Arist.2 sed c.4 a. in quantum huiusmodi est contingens. 12): 16 Omriis 13 Arist.. 5. Di anima I 6-8 (401 b 3 1 omnis. Set ipse est immunis ab omni materia. Preterea. Ergo de his que non sunt a materia abstracta nulla scientia esse potest. ap 44 in om. . In scientia naturali agitur de primo I1 motore. sunt naturaliter magis note quam res mathematice . 813) sec. Thomam I Pmr q. I1 i i (198 a 27-31).297 a 6). t a m q res naturales curn sint sensibiles. 17). Set omnis scientia de uniuersalibus est. Ergo non omnia de quibus est phisica sunt in motu.A prpro.. In scientia naturali determinatu de quibusdarn que non mouentur.. ut probatur in VI1 Metaphisice. et eadem jo ratione non mouentur nisi per accidens. sup. pA 8-11 Pr~erea. VUpBo' 51 ad poncndum] poncre P . Preterea.2. Dicendum. De his que sunt in materia et motu oportet esse aliquam scientiam speculatiuam. ut probatu in I1 Celi et mundi . Metapb. 23 Arist. 133-136). CSEL 23-2. materia' : cf. Mrtapb. linem Boethii supra p. 20 et sic nec scientia naturalis. quia neque mathematica nec meta. Ad scientiam naturalem pertinet de 40 rebus naturalibus determinare. P(-Bo') ro cc m u a l i s ] ergo etc.

. Metaph. pA g5 consi83 ct om. 102-104 sine his amibw. non autem ratio siue forma. @ 91 consequitut] sequitur L' @(-VU) 93 signatis v. @(-Va) 60 scienlinm pszr eir (ipsis) P Al et ideo a@ (6Appcnà. quod materia non est indiuiduationis principium nisi secundum quod est sub dimensionibus signatis existens . V*Bo10 P 110 considerari dupliciter iw. AL XXV z 72 ibidem : Arist. XII 6[8] (1073 a iz . P 72 u. non autem sine carnibus et ossibus absolute. A i 16 sunt om. dicitur A Va] t. quod forma intelligibili~ quiditas rei : obiectum enim intellectus est est quid. considerantur absque 85 motu . AL XXV 2 p. li^ et sic considerantur sine motu et materia signata. A I i t non] non competit eis nisi secundum c(ss)e p a m . consi. fol. $22-125 Ad primum . p s t domum ce:.absolute : c. i28 Arist. Thomas Dt ente tt rssrntia c. prrum. Possunt ergo huiusmodi rationes sic abstracte considerari dupliciter : uno modo secundum se.. =(-V3 83 ct dc] aic A om. cx re. Huiusmodi autem rationes quas considerant scientie que sunt de rebus. pA 80 hindantur] con prosm.uia ornnis res cognoscitur per suam formam. Quiditas I 96 rb 125 62 darentur] de prosm. de quibus essent scientie et darentur difKnitiones. VI1 i4[15] (1039 b 27 p. VI1 14[11] (1 039 b 24 . ut ibidem Philosophus dicit. Pbw. Cum autem omnis motus tempore mensuretur. A] designatis @ 101 et om.lodis : 1040 a r . per 70 se quidem generatur et corrumpitur compositum. t. et ratio id est forma eius. secundum quas de rebus mobilibus possunt esse scientie. DIanima 1 1 ~ [ i i (430 b 28). Et ita per huiusmodi rationes immobiles et sine materia particulari consideratas habetur cognitio 1 in scientia naturali de rebus mobilibus et materiaiibus extra s u . Non autem scientie sensibilium substan80 tiarum fundantur super cognitione aliquarum substantiarum a sensibilibus separatarum.. pA 75 rationes m&. 1) 66 Elcnconim A VUBo'] shorum ctt. set uniuersaiis a particulari. @(-VU) 116 sunt om. 77 absque] sinc P 81 a sensibilibus separatarum i w . pA 80 cognitione] consid prarm.. quo remoto nullus alius motus inest.6 (168 b 6-8). uniuersalia uero mate. AL XXV t p. Set hic defectus accidit ex eo quod non distinxit quod est per se ab eo quod est secundum accidens : nam secundum accidens 63 faiiuntur plerumque etiam sapientes. alio modo secundum quod comparantur ad res quarum sunt rationes . 78 ibidem : Arist. A g j signatis] de pram. ut dicitur in I Elencorum. prout in se considerantur absque motu sunt. id est compositum. A derentur] -antur A 106 Metaphisice mrd.esse in fluxu secundum opinionem Cratuli et Eracliti. f Metapb. 16). pL' viii @(-TIn&') 6 Bo' 69 composinun] ipsum prosm. quia ex eius notione dependet notio forme. unde A oportet quod huiusmodi rationes. VI1 8[81 (io34 a 6-7 . Et quia singularia includunt in sui ratione materiam signatam. pA 84 considemtur] sunt non &l. pA 119 consideratas] -atis A 124 sub] sub. Ad primum ergo dicendum. 141).bir in appor. Metapb. AL XXV 2 p. Mltapb.io3 riam communem. animam existentibus. A . 67 Arist. P rmterialibus] nanualibus @(-Bo') irz crgo] iginrr @(-TIsBo*) 128 in om. 371). Vt autem probatur in VI1 Metaphisice. @ 71 solum om. fitapb. que quidem res sunt in materia et motu. Ad secundum dicendum. AL XXV z p. ut dicitur in II De anima. Boethio interprete (AL Vi 1-3 p. A 64 6 1 69 67 Vi11 om. Du sopbist. cf. Mrtapb. et hoc non inuenitur in eis nisi secundum esse quod habent in inteliectu .93 derentur absque materia signata et absque omnibus bis que consequntur materiam signatam. A P 113 habent] habet P(-Tl'sP") 120 mobilibus et om. p. quod est hic et nunc . Arist. 102 sine' om. i 7 i).in fiw /in. I77 n. roo ra p. set hanc domum. q. et primus motus sit motus localis. i .< et > sic oportet quod considerentur absque illis secundum que competit motus rebus mobilibus. @(-TisBo3 66 Arist. sud elenchonun A. 1 ] - .. ut ibidem dicitur. Vi1 7[7] (1033 b 26-29 .abstrait : cf. non autem absque materia non signata. VI11 14 (260 a 26 sqq. Unumquodque autem potest considerari sine omnibus his que ei non per se 71 comparantur. et sic de eis sunt scientie et diffinitiones.. @(-TIn) 90 aliquid sit inv. 215)..hoc autem consequitur rem ipsam mobilem secundum quod est indiuiduata per materiam existentem sub dimensionibus signatis .) et Mctapb. et sic etiam scientia naturalis a materia abstrait. ideo predicta abstractio non dicitur forme a materia absolute. t. que deterrninat sibi materiam. 43 p. W 14[15] (io39 b io-. @(-VU) 104 Et om. V* P 84 sunt dc rebw im. 106 Arist. ut dicitur in VI1 Metaphisice. W lo[lo] (io35 b 2-1-31 .. set solum per accidens : non enim fit domum esse. quam too significat d i f i t i o et secundum quam procedit scientia.A rcnun] q(uamuis) prosm. AL XXV 2 p. 88 primus motua.. et ideo forme et rationes rerum quamuis in motu existentium. 81 ibidem : Arist. 136). 137).2 (ed. posuit quasdam substantias a sensibilibus separatas. AL XXV r p. oportet quod 90 secundum hoc aiiquid sit mobile. et ita existimaret d e eis non posse esse 60 scientiam. et sic 115 isunt> principia cognoscendi ilia. 171). ut ibidem probatur. Leon. consideratur sine his carnibus et sine his ossibus. t 30). cum in substantia sensibili inueniatur et ipsum integrum. Arist. cltncbi~c. et ideo ratio hominis. o a = FsL'V*Bo10 @ = VUPs71'ltVsBon 59 exisumaret] excimuet V* existimauerit V" cstimnuerit P catimauit T i estimu' c m t V' extimauenint Bo* 39 eis] hiis L'Bo'O Bon ipsis @(-hs) non posse esse im.

p.. ut hominis aut animalis. quod mutabilitas 185 iila que competit omni creature. quamuis 13s etiam in scientia naturali non consideretur materia nisi in ordine ad forrnam. et ideo quantum ad hoc omnis scientia de necessariis est. 108) ct Gregor. 304 . 7. quod de primo motore non agitur in scientia naturali tamquam de subiecto 140 uel de parte subiecti. 28) i83 rntione om. A i j j eius] com d.37 (PL 75. PrCf. quarum sunt amminiculo inferiorum uirium : ratione enim uniuersali utitur i60 sciens et ut re scita et ut medio sciendi.l44 SVPER BOE= DE TRiNiTAfE autem compositi uniuersalis. P i82 eP om. I ab f V (PL 34. W io[io] (iojr b 27-31 . j ) (rf.. Pdf. A methaphisice @(-hs) i91 Nam] enirn P . scilicet non secundum ipsum set in quantum est i r o motor.. h o d s &l. ut dicitur in VI1 Metaphisice . et sic scientia est de rationibus uniuersalibus supra quas fundatur. et sic de iliis rebus quarum sunt iile rationes. deficeret ab eo quod est. 27 et n. 825) sec.i. set habet aliquam habitudinem ad rem iliam. 4. est (rf. Ad sextum dicendum. o) i83 considerntione] -ationem A i 88 desercretu. XVI c. 27) i89 deficeret] defiarent A P(-VU) Prif. Dependentia autem ista pertinet ad considerationem metaphisici potius i90 quam naturaiis. A i60 sciuui] scientia pA i66 etlJ qued(m) 172 anima ex anime A i81 mouuitur] i80 eius in m q . p. P(-Tl'W) i56 sic] est d. quod quarnuis . i88 dexremur W. non autem particularem. p. unde inteiiectus communiter abstrait a materia signata et conditionibus eius. mouentur tamen per accidens. i44 ad eun port habimdinem P 145 etiam om. Rationes autem uniuersales rerum omnes sunt irnmobiles. Ad temum sic proceditur : uidetur quod mathernatica considerati0 non sit sine materia de 96 va A i29 " u e d s ] in mmg. Terminus autem non est de natura rei cuius est terminus. p est n a d b u s ] habet aliquam habitudinem ad res naturales. p. Bo1° f3 i88 sibi i81 m ] quando BolO P m . A i36 in] li::. unde etiam forma per prius est de consideratione naturalis quam materia. et quantum ad hoc de rebus contingentibus et mobilibus dicuntur esse scientie. et ratione motus partium. littera Boethii suprn p. A 147 eas] ea A praem. aP i80 cius om. 1-3 uidetur quod.p. P i79 aliquid A om. V* P qunnim] est pmm. Moraf. non autem a materia communi in scientia naturali . et talis mutati0 non pertinet ad naturalem set magis ad diuinum. et sic terra et ratione quietis totius. P a t n dtcrius nature ab eis p i47 aliquun om. Pdf. August. ART. Ita etiam et primus motor est alterius nature a rebus naturalibus. in quo aliquid quiescit per eandem naturam per quam mouetur ad locum. i88 a quo. est tamen ramo rei i70 mobilis.AL XXV 2 p. p. et secundum hoc i75 cadunt in consideratione naturaiis.. et sic cadit in consideratione naturalis. et insuper sunt perfectiones remm mobilium. j Ad quintum dicendum. alio modo est de i r r aliquibus secundario et quasi per reflexionem quandam. P 114 suprn] "per V* P(-V") i > > quasi om. a quo si sibi desereretur.22 . tamm partes Uus i80 mouentur -ad locum cum sunt extra locum proprium . Ad septimum dicendum. i j i Arist. set rerum i30 quarum sunt iiie rationes quedam sunt necessarie i6r et immobiles. quod scientia est de aliquo dupliciter : uno modo primo et principaliter. ad li::. p..A] sunt pA P (rf. 1143 A .pA est intw fin. sicut terminus linee non est linea set habet ad eam aliquam 14s habitudinem. A a ) i53 scientia] &un pram. j ) 190 metaphisici] metaph. 27) i89 est] sunt pA (rf. P i13 rationibus u n i d i b u s im. quod accidit ei in quantum est in suo loco naturali. eo quod est : c. non est secundum aliquem motum naturalem set secundum dependentiam ad Deum . Ad quartum dicendum. a(-V*) et dc illis rebus im. paem. 3. cadit in consideratione naturalis. L* p(-V"V') i36 & m ] et a PTP 140 de' om. m. pA moumu A &l. 27 et n. V* P 149 sulicet om.CSEL 28-1. uniuersale non moueatur. 3. indudit in se rnateriam uniuersalem. pA i45 motor] monis pA i46 a rx ad ( p m t o p-. &l.pA iqr non est i42 set] sicut tenninus pratm. L'V* P est W.. et era~am pram. ThoI Parr q. 74. G. p uniuusaics] ille p i63 immobiles] immaterinlw P i66 immobiles] immatuides P i72 anima] anime pA a 176 ucro] autem P i78 suo] porf loco V* om. set tamquam de termino ad quem scientia naturalis perducit.A] deserercntur P (4 Prif. Metapb.. in c i 2 n. 69 lin. quod anima et alie forme naturales quamuis non moueantur per se. Pdf. Terra uero quamuis secundum totum non moueatur. m?. habet tamen ad eas aliquam habitudinem in quantum influit eis motum. materia : cf.a Tl'W i60 medio] modo a(-L') i61 possum] possunt P(-&? i62 dc' om. Creature etiam spirituales non sunt mutabiles nisi secundum electionem. pA Bol* P (rf. 28 e: Appar.. CCL i43 A. Ad tertium dicendum. 141). Préf.104 a. Degn. . d. in quantum ilias rationes applicat ad res etiam particulares. pA rerum mo d. m I ) J ~ M J Tb. quedam contingentes et mobiles. 28) ut MII o a = F*L'V*BO~~P = VUFI1'V'Bo' i29 aut] uel p i33 conditionibus] a prorm. 7 A (rf. per uniuersalem enim hominis rationem possum iudicare de hoc uel de iilo.

. i-). AL XXV z p. t. pA 41 sp. quia sensus particularium est. I t8 (76 b ti-i6 . f.materia : cf. 85). 181). I1 tr.Si 5s dicatur quod abstrait tantum a materia sensibili. tertium 1 de immobili et incorruptibili. et quantitatem motus. ) 23 supra : q. 35) ubi allegatur Messahalla liber " D rpbmra mota in quo loquitu de stellis et motibus eorum ". alias non consideraret triangulum et quadratum . (ergo) A ( 4 Appmd.8 (ed. Venetiis 1308. 47) port sit @(-Vu) OR. 148. 61) 38 particulntis ( 4 Prif. oportet esse falsitatem quandocumque . s (198 a 29-31). CM Boa] sine A a@(-W) ( 4 P # . P ~ I11 (193 a 16-20). pA 19 ali= ex g h p . tertium diuinum... 4 4 43 scientia de spera mota : Avicenm Jufic. Albenus S : ~ p r P&.. Ergo non potest esse quod aliqua scientia consideret de his que sunt in materia absque hoc quod materiam consideret. Preterea. P&. 2. curn omnis scientia sit uerorum. I d.8 (ed. Preterea. . . 69-136. Motus non potest esse sine materia. VU 7 consident] considennt pA wnsiderantur un:. Ergo mathematica non ornnino 35 abstrait a materia. I1 t i Col. 8. p. Mctapb. parall. AMI.tii] w n t &I. p.3 10 15 20 zr 30 his que habent esse in materia.. @(-Vu) 8 et. 3 p. j. ut ex supra dictis patet. Venetiis 1508 f. Secundum Philosophum in I Posteriorum cuiuslibet scientie est considerare subiectum et partes subiecti.AL XXV t p.4 ( d e. 793) et Albcmis S n p San:. Ergo materia consideratur a mathematico.) . Arist. : cf. ergo considerat lineas secundum quod differunt numero et conueniunt specie. Thomae ut hic supra a. Thomas &p. loc.g. 18 sqq.46 a. Ergo rnathematica non abstrait totaliter a materia et motu. q.pBoS est recta sV' 37 Preterea] Item V' @ 38 mathematicus] -cum Pa'TIS dcber] oportet PT1' h a k t W 40 esse om.26 (ed O p a omia Paririis 1674 p. eiusdem rationis et scientie uidetur esse considerare 40 quantitatem spatii. 62 k i s t . AvicSnfic. Si ergo res que sunt in materia sine materia considerat mathematica. Arist. pA 38 q u a cx a (qua) A 64 mobili d. por:. P*V* poJt sensibili L4Bo10 VU 61 aiiqua] om. 23 Preterea. 7.8 (ed. pA 31 unde ax et A 44 Astrologia] astrolog (imp. Preterea.. Preterea.2 lin. Astrologia quedam pars mathematice est. A 32 demonstratio] demonstratur prmm. et 45 scientia de ponderibus.2. Cum enim ueritas consistat in adequatione rei ad intellectum. . Albertus Snpr Pbyr. pA 28 materiaiem mmd. 3.1 t ad i (ed. Metapb. 4. L' @(-Bos) 42 mathematicus] mathematiu P*L4 e) Preterea] Item V* P 48 rnathematice. @(-Boa) 34 hoc] eo a VU 35 est semireaus] rectua VU rprrl. . unde et in 1 Posteriorum reducitur ad causam materialem demonstratio qua demonstratur quod angulus qui est in semicirculo est rectus ex hoc quod utraque pars eius est semirectus. Philosophus in Ii Phisicorum dicit tria esse negotia : primum est de mobili et corruptibili. sine @ mathcmatia] mathematicua a in pr-.8 (ed. 61) pwm. in lo d. var.. 109) . Set principium differendi his que secundum speciem conueniunt est materia. Preterea. secundum de mobili et incorruptibili. Preterea. Borgnet t.5 c. ~ 3 ) . eius consid e r a t i ~erit falsa. Omnes linee recte sunt eiusdem speciei. secundum 96rb A 7 considcrat] considerzt pA 14 consideret] considerat A i5 in] sine A 17 Preterea bir A i8 m a t h e d c ~ dA 27 mnthcmaricn 24 m a t h c d m mrnd. Set mathematicus considerat lineas rectas numerando eas. et musica. et utrum sit in medio celi. ut utrum terra sit rotunda. pA 61 &qua in m q . AL V 1-4 p. Ergo non potest esse quod mathematica omnino abstraat a materia. 9-1 p. PSBol@ 36 tantum] om. contra : materia sensibilis uidetur esse materia particularis. 179) cum Comment. IX 10[9] (1070 b tc-22 . Primum 6s autem est naturale. 1 1. Van Riet p. I1 tr.ergo mathematica consid e r a t i ~non debet dici magis abstracta quam 60 aliqua aliarum scientiarum. @(-Boa) 28 ad] in (3 28 uusarn materiaiem im. Di umt. I.) i logia A 33 rotunda] rodunda pA (4.8 (ed. . al. quod pertinet ad mathematicum. V 62 Preterea] Item V' @ 66 tenium diuinum p r t mathematicum a(-P*) p.. 26 p. AnriI. Ergo mathematicus non ornnino dimittit considerationem materie. Préf. ji Arist. A 66 naturale] l'e pA - o a = P"L'V*BoLO @ VUF"il*V'Bos I) fafnlsitatem] f a b considerationcm 4 ad intellecnim] et inteiieaus a ( 4 Prij. Nulla scientia que penitus abstrait a materia demonstrat per causam materialem. Alvem. Set mathematicus debet considerare motum .motu] etc. pA P(-sVs) considerario s ( 4 Préf. in quibus omnibus fit consideratio de motu et rebus mobilibus. Set in mathematica fiunt alique demonstrationes que non possunt reduci nisi ad causarn materialem. 44-47 Astrologia mobiiibus : cf. 6) 23 supra] di(ctis) prrmr. sicut curn demonstratur aliquid de toto ex partibus : partes enim sunt materia totius. et similiter scientia de spera mota. a 17 Preterea] Item V f3 ' t 5 in rm*. 28) - + 3 uerim. q . 26) i o Prcterea] Item V* @ 18 reom.1 c. Dc rniwro I 3 c. pA 62 Preterea] Set contra est quod philosophus prgn.4 a. P 30 Preterea] Itun V f3 $ 2 communiter om.uerorum om. IX iz[io] (io31 a 26-29 . a qua omnes scientie abstraunt . 18 sqq. Set quedam concludemonstrantur cornmuniter a mathematico sione~ et naturali. p. cf. m. Portcriornm I1 g lin. S n p D# tr. 7 3) ut expresse dicunt Guill. 186) et aiiis Schohticis isaac Ismeli amibuinu ad potius colligitur ex Avicema Mctapb.. io Arist.. 37 Motus.. et sic non erit scientia.1 c. ut dicitur 1 1 in 1 Phisicorum . r e c m p P p V s semirectu~ TIa rpd. I c.i lin. I c. 6. Borgnet t. @ 20 quadrntum] quadrangulum L'V* @ 23 Preterea] Itun V* @ 26 uusam materiaicm iw.1 a. Naturalis consideratio tota est 30 circa materiam et motum.res consideratur aliter quam sit.port I1 9 (94 a 20-34 . Set omnium materialium secundum esse materia p u s est. Borgnet t. Nuda . 3 p. IBZ ct n. p. intellecnim : haec scntentia quae communiter a Thoma (e.AL IV 1-4 p. m. Preterea. quia curn motus mensuretur secundum spatium. Cf.) . p.

Mtapb. pA a = P'L'V*Bo1O P = VUP'TI'V'Bo' joo dici. 2 p. I*-2 p.Snpr M*fapb.361 per intellectum.. 342 Arist. VI 6 (234 b 21). 31-48 (ed. pA 308 materia] linea praum. materia et forma. P 361 autem] tarncn P 362 Et inde] undc p 363 aliqua sciemia im. t. 131-112) . 1 qua rernota. I. Ii 3 n. tanto eius prinapia sunt magis 330 unde etiam abstracta quantitate a materia sensibili applicabiiia aliis scientiis : unde principia mathe. Pdf. I. AL XXV 2 328 situm. P 336 ~~~~~~~] absuahit L' P 339 uidetur sumi im. : IOC.50 a. set solum a 2. V* P 329 qui que T1'V 329 est aliud im.S n p D cauLo I 3 n. I ut patet in I I Celi et mundi. Ad secundum d i c e n d u ~ . IV j[r].ex in A (r/. - . non secundum numerum unius speciei. quod autem est compositorum proprium quidem quantitati competit in quantum in sui non inuenitur in simplicibus.. P(-V") 338 a] sicut prirrm. cf. A ~ ~rebus1 in mmg. s . IV c. 1 369 Arist. su(bst-) p-.parail. A] h? a 303 id] illud a(-L') 3% illud] id P*P 309 magia om. Sup"' P b . P . 1 non abstrauntur a qualibet materia. pA 358 proprietatcs] -rata pA 359 modum] monun pA 366 sunt M. sicut quod principia quantitatis ad motum applicantur. L'Belo P differentia P 347 ucll om. Quod mixto . rt &l. Et ideo secundum hoc 310 substantie. Por:rnrnmwn 41. ii 3 n. pA 323 presupposita] ex praum. I*-2 p. qua remota omnis substantia indiuisibilis per alium modum. set secundum quod est in et ideo considerare motus non pertinet ad mathegenere quantitatis tribus dimensionibus perfectum.. propter quod phisica est ex triangulos equilateros. 369 Et inde est quod. pA 343 sccundum] non pertinet ad considerationcm mathematici praum.8 (ed. pA 331 applicnntur] adpl prirrm. Leon. Secundum causa materiali uidetur sumi. quod motus secunpars. P 310 etl om. L'Bo10 P 348 mohw A] motum orp 360 ec. 3 p. set magis sicut subiectum in quo esse dum naturam suarn non pertinet ad genus quan310 habet . pA 3i i quod] Niur non <LI. in m e . lin.. cuius pars est materia phisica. VI 2-6 (231 b r i 233 b 35). Ad tertium dicendum. indiuidua eiusdem speciei constituit. et in suentiis principium diuersitatis secundum numerum nisi mediis inter mathematicam et naturalem tractatur 320 secundum quod in multas paaes diuisa in singulis de mensuris motuum. lin. I i i [ij]. Ad quinnim dicendum. ut patet in linea sine materia intelligi possit : non enim VZI Metaphisice. DI rado 111 3 (299 a 13-17). pA a@ j y ornai8 subrtaatia i-.. Et inde est quod de 300 A h joo dici. t. pA a est] etiam L' m. A mathematicis pA 369 quod] de prrrsm.8 et 9 (ed. ut patet in VI Phisiconun . Thom?s &p. set quibus demonstratio sumpta quodarnrnodo a etiam illud quod in materia esse habet. quod materia non est motus. Leon. &p. ut dicitur in 4. accidens ad subiectum. & 346 diuisio motus mobilis : c .. io) . 31-48 (ed. pA 324 qua] qua remota omnia essenc unum ens prarm. z p. sicut plures autem e conuerso. pA praum. A Ad terrium dicuidum & praem. licet titate. eiusdem rationis plura mota et in astrologia. Arist. p. . quod in compositis autem diuidi non potest nisi presupposita quansimplicia saluantur et proprietates eonun. Pbyr. sicut proprie qualitates elemen321 remanet.6 (ed. P 323 presupposita] ex priirn. Et inde est quod ratione situm quasi differentiam constitutiuam quanto aliqua scientia est absuaaior et simplihabet. Arist. Thomam I Pmr q. Leon. Et sic prima ratio diuersificandi ea que tomm et motus ipsorum proprii inueniuntur in 360 sunt unius speciei est penes quantitatem. 1 3 (t93 b 33). M io[io] (1036 a 9-11 .. 340 dici potest. Ad sextum dicendum.v. quod materiale materia sensibili. Materia 6. I 3 (t85 D 33 et b i6) sec. Ad quadicendum. Partes autem quantitatis. pA motum] monu pA 37 i quantitatis] motua pram. et plures lineas rectas suppositione mathematice. uora considerans.. abstnutior] abstractiora P 364 comidenni] considcnt P 361 mathernauce] rnathermtica a TI' 366 sunt] om. Snpw Mtapb.Il0 SVPER BOE'IIVM DE TRINITATE abstraentium non est mendacium. 142). a dicitur non solum id cuius pars est materia. P(-Bo') est] un& aliqua V* OH. Leon. Leon. set tamen principia mathematica ad 311 et sic comparatur ad corpus quod est in genere motum applicai possunt. non sunt materia 301 quem modum linea sensibilis materiale quoddam sensibilis set pertinent ad materiam intelligibilem. adhuc contingit ymaginari diuersa matice < sunt> applicabilia naturalibus rebus. unde per hoc non prohibetur quin que etiam in mathematicis inuenitur. scientiia me& : 313 Arist. Porhiomm 141. materia sensibiiis comparatur ad lineam sicut 5 . 63). A et ideo pA ji 3 fo-] 341 etiam rx in A m praum. Gnf. t. maticurn. equales. A por: applicabilia a rebus om. Pbys. naturalis considerat de diuisione et continuitate 3. V +q[zo] (1022 b 1-3). quod mathematica 331 1 Phisicorum. P . Mtapb.L' diuirio 332 plunr] omnes P A V'] quia P' quod L'Bol* P(-T1'V') 346 diuisio] 341 ctiam om. et similiter est de supedicie et corpore : titatis set participat aliquid de natura quantitatis 341 non enim mathematicus considerat corpus quod aliunde secundum quod diuisio motus surnitur est in genere substantie prout eius pars est uel ex diuisione spatii uel ex diuisione mobilis . f & p. 63) . P ordo] uel diuido d..remanet : cf.. Snpr P&. qui nichil est aliud quam ordo partium .p roprii m. pA 3io et] infcr Iin. 11i-112) . set non e conuerso.65. P w 98 rb i b ~ 301 Aist.p artium : d Arist.2 et Cont. sicut in scientia de spera 35s partibus formam recipiens. 62) 306 unde] aichi1 tnmui pmhiba hnnc 302 materiale] materia pA 307 non] cum materia non compuetur ad lineun et huiusmodi sicut para a.

88). et propter hoc demonstrant conclusiones suas circa res naturales.. 20. set in quantum sunt 385 secundum numeros proportionabiles. 22). 401-403 sicut rotunditatem . p ex -nales in rmb. odd.. L'V* Boa i z dicitur] pcst vii P(-pBoa) om. ideo nichil prohibet has scientias cum naturali habere interdum easdem conclusiones. v11 de spiritu sapientie quod est mobilis et mobilior omnibus mobilibus. P mobilibus] etc. et arismetica de numero .20 (PL 3 4 388 . Ad octauum dicendum. 28) . 8. Ad septimum dicendum. P 392 quia om. P 413 metaphisicum] mathematicum L4 P(-aBot) 417 quantum] et pruem. et Agustinus diùt. de quibus seorsum et secundum ordinem agendum est. De c d o I1 27-28 (297 a 8 b 30). ARI. I1 t i (ed..etiam Thomas Super P 4 r . D8 Gen.Genesim om. differunt autem secundum id quod in earum consideratione est formale. zr et 24.. non tamen per eadem demonstrant. P* proportionales cet. Que 380 tamen magis sunt a f i e s rnathematicis. a(-V*) 14 VI11.. unde dicitur Sap. fin. <et>huiusmodi. P & j luwium] linearum Belo p(-sBot) 408 mathematinis] -ti= P 413 tribus om. Philosophus non intendit 370 ibi distinguere scientias speculatiuas. quod autem est mathematicum est quasi formale. Intendit autem distinguere res de quibus 410 scientie speculatiue determinant. pA Genesim] in mmg. Ergo scientia diuina non abstrait a materia et motu. A 387 circa] de rebus pruem.. 7. i uidetur quod .. sicut geometria de magnitudine. Et ideo nichil prohibet si in quantum cum naturali cornmunicant. tertium uero rernanet proprium soli naturali. I c o m a 71 (ed. Set motus aliquo modo Deo conuenit . communicant cum naturali secundum id quod in earum conside395 ratione est materiale. ad scientiam diuinam pertinet non solum con (rf. P uisibiles] uisibilium V* P ipsius A] om. P r y .sunt om. quamuis illa tria genera rerum tribus scientiis appropriari possint. Leon. qui sunt I in materia et motu constituti : Ro. Scientia enim diuina maxime uidetur esse de Deo. Arist. CSEL 28-1 p. 405 Averroes Snp" Pbys. Gg lin. 2. sicut rotunditatem terre naturalis probat ex motu grauium.quedam uero sunt medie. P 382 est om. quod Deus autcm i4 9 r ~ a A 379 ut] et A et om.. A 412 quamuis] entia enim pruem. 77-78. 62) & i naturalis probat im. que determinant de quantitatibus absolute. VI11 c.Ptolomeus om. Ad quartum sic proceditur : uidetur quod scientia diuina non sit de rebus a motu et materia separatis. mathematicus autem in quantum huiusmodi non considerat aIiquod mobile. 19) pruem. i.. entia uero 415 mobilia et incorruptibilia propter sui uniformitatem et regularitatem possunt determinari quantum ad suos motus per principia mathematica . 74 r).. 6 Rom.P W ) 385 proportionabiler A] et pruem. A m. set per media mathematica. quod de mobilibus corruptibilibus dici non potest. P i 3 mobilis et om. ut musica. Et sic loquitur Ptolomeus. quedam uero sunt 371 pure mathematice. 4.pz-qz3 Et. P(-VUP) 383 est om. rrdfitt. t p. 390 in quantum . A 402 utrologus] -1ogGs pA mend. P(-V4aBo3 motu et a materia Boa 9 Preterea] Item V* motu] post convenit L4 untu aliquo p i i Deo conuenit inv. eclipsium : cf. 7 enim J non possumus] mte penicnire Boa non possunt m18 penieriire ret. pA 388 in infer fin. que principia mathematica ad res naturales applicant.. appliari L4 . Preterea.. sicut phisica et agricultura et huiusmodi . Et ideo secundum genus entium attri.. 7. quia de quolibet mobili. P(-VU) 379 astrologia] 379 et huiusmodi] huiwmodi A om. et similiter est in aliis .. pBoa dc sapientie om.rebus naturalibus et mathematicis tres ordines scientiarum inueniuntur : quedam enim sunt pure naturales. determinat naturalis. pA P (6 PriJ p. Iilud cui aliquo modo motus conuenit non est omnino a motu et materia i o separatum. o a = F*L4V*BolQ P = VUF7TIaV'Boa 370 tres por: scientiarum P 376 sicut] ut P 377 et om. Cf. p. siue sit corruptibile siue incomptibile. nisi secundum quod scientie 400 sunt immixte et una interdum utitur eo quod est alterius . VIII Super Genesim. I " Inuisibilia enim ipsius " etc. a(-L4) approprinri] ucl appliari d. i 2 Sap. que considerant proprietates rerum naturalium in quantum huiusmodi. : d.'littera Bocthii supra p. P(-Bo4P7) z et materia om. a 402 astrologus] astrologi P autcrn om. Venctiis i362 1 f. Set ad Dei cognitionem peruenire non possumus nisi per dectus uisibiles. materiam 390 sensibilem respiciunt : in quantum enim cum mathematica communicant. abstracte sunt. pA cui] q(uod) paem.420 buitur mathematice ratione astrologie. t3 August. P ( . - . 239. Entia enim incorruptibilia et imrnobilia precise ad metaphisicum pertinent. pA mthematia] mathea A 418 suos t x m(otu) A 9 Preterea] Preterea. quod quia scientie medie de quibus dictum est. t. astrologia. irnet pruem. quod sicut dicit 403 Commentator ibidem. quia in earum consideratione id quod est phisicum est quasi materiale. astrologus autem per considerationem lunarium eclipsium. sicut musica considerat sonos non in quantum sunt soni. F*BO'~ P 391 secundum] per a 396 ideo] 398 interdum] unta cum P(-VUBoa) mte has Boa 399 eadem] eandem a(-Bol%L*) VU easdcm V4TIa 409. a(-V*) dei V4 p 8 materia et motu] inv. @(-V4') mixte] mixte L'V* P (rf.

Wyser. Ergo de talibus est scientia diuina. uel compositum ex materia et forma. 56-18 u&.) A 39 a h ] cum praem. metaphisica.. nec iterum est materia pura .../ rf 6 (Fribourg-Louvah 1948) p. pA 41 absanuis] sep pram. Venetiis 1562 f. P ti et om. Mrfapb. 75 Arist. AL XXV 2 p. S u p P b s . V ) c o m . Preterea. Huiusmodi autem sunt irnrnaterialia et immobilia. 68 ibidun :d. pA 36 eml ms in quuitum pram. Ergo saentia diuina est abstraaa a materia et motu. posf. IiI 4[4] (996 a 27-90 . A] methapbisica 4 4. ut patet in IV Metaphisice.. Sicut dicit Commentator in I Phisicorum. Ergo non uidetur theologia a materia et motu abstraere. et sic scientia diuina ab eis non abstrait.(-VUW) mocu * pp. 8. P(-W) 60 Preteseal Itun V' P 53 formaicm et finnlcm inr. n d a demonstratio per huiusmodi causas datur. de eis erit scientia diuina. et immobilia. 4. Curn ergo entia immaterialia et immobilia sint nobilissima.+[q] (996 a 26 . Set angeli mouentur et secundum electionem. L$ in om. : cf. pA a 62 multa A 68 philosophia] -phie pA 72 ea] d(e) odd. hfefapb. V @(-Vql? a morii rcparam iia. AL XXV z p. Preterea. Atist. quia sic esset actus purus. P 69 W c n h diuina] ipsa 3 j 70 materia et motu] iw. ergo ad ipsarn pertinet considerare de omnibus cntibus. 6 r). P 5 i in om. Preterea. 5.&tnms] etc. uel forma pura. Ergo scientia diuina.152 SVPER BOEIIVM DE m A T E 11 20 25 30 3s 40 45 mouet <se>sine tempore et loco. Set scientia diuina est nobilissima. AL XXV n p. I hfetupb. 21 quia mali : d I Pmr q. 19 Pretcrea] Item 19 solum habet i w . 36 rnetaphisica] mathematica p(-Bo'sP') 37 IV Metaphisice r. Preterea. 26 Av1 5 Phto ut refen Averroes infra lin. ut ibidem dicitur. . L4Boa8 saenae aah 34 Preterea] Item C" P spccuhtiue F'V' 40 Miaitu. uel est materia pura. 117). P 71 Prcteru] Item V P 72 nobilissima] scieda A P .AL XXV 2 p. 4 . 44 n. omne quod est. 9). crf. . P)' % ( u t yv. 37 piona] 70 75 A i 3 se om. a(-V*) 63 materia a motu A L'] i w . et secundum locum. scilicet efiicientem. Philosophus dicit in principio Metaphisice quod scientia diuina est de primis principiis et causis.t Arist. scientia diuina demonstrat per tres causas.i 12 a-i. Set contra est quod Philosophus dicit in 65 9rrb VI Metaphisice quod prima philosophia est circa separabilia. In I. A F* wtr mouct L4 16-18 rci&. . In theologia determinatur de 60 creatione celi et terre et actibus hominum et multa huiusmodi que in se materiam et motum continent. (cf. A d . Preterea.1. quia de bonis facti sunt mali.scpanm] etc. Cf. est idem quod. Prima autem philosophia est scientia diuina. 73 1 igim P 75 Preterea] Item C" p . t (ed. Nobilissima scientia est de nobilissirnis entibus. P et a materia VuBol 64 a b s t t ~ ~ rabsaacta P e] 65 Philosophus dicit iia. I i[*] (981 b 28 . q. L4Bo1o P rq Mientia diuina im. 222. et principaliter ens quod est substantia. 6 r). hfewb. sirniliter nec Clis. ut dictum est . Scientia diuina.2.. Msfapb. 5t A s Su$w Pbys. Vt uidetur Commentator dicere in principio Phisicorum. set etiam de angelis. 2. Msfapb. p(-W) 61 celi et terre i w . ' 4.AL XXV 2 p. P(-sV) 30 est wf8 solius L4 P(-Bol) 31 iterum W . Venetiis i 562 f. set partes et passiones subiecti . Scientia diuina non solum habet considerare de Deo. 3.. I i8 (76 b 11-16 . Preterea. ergo est compositus ex materia et forma. VI i[i] (io26 a . 50 7... Set angelus non est forma pura.. IV i[1] (io03 a n i . Set causa efiiciens non potest considerari sine consideratione motus. quod solius Dei est. ut dicitur in 5 s IiI Metaphisice. et Plato posuit primum mouens mouere se ipsum. pA 40 a] de rebus pam.materia] ergo etc. 6. a. AL I 1-4 p. Belo P(-VUBo') 48-50 pcrtinmt abatrait] etc.motu] m P 55 in on. (io26 a 19 . V"V motu a a materia C#. Set ens et substantia non abstrait a materia.AL XXV z p. formaiem et finalem. PA me(taph. 43).forma om..& n. que ponitur tema pars speculatiue philosophie. 26 et I J ) 62 multa A F*L4]multis rrl. I c o m . VI i[i] 65 Arist. I 56 Arist. 44). Set materia et motus sunt quedam entia. set ens est subiectum scientie diuine. P. 37 Afist. p 41 scientie diuine i w . Ergo scientia diuina non est a materia abstraens. p 3) philooophie] on.t Preterea] Item C" p 3%PrcOxu] Item V in om. B(aW ji composirus] compoainun L4 p 32 Et. cuius subiectum est ens. i (ed. A 21 motu] materia a p . . non est omnino a motu separata. alias nullum ens inueniretur quod haberet materiam. P(-W $8 Wenth. pA n causis] c a w A o a = F*L4V*Bolo P = VUPT'VBo' 15 se] om. . P mitcrin pura i w . ut patet in iiiis qui rnittuntur. P 26 Pretcru] V' p item Ve 28 ex. 118). Preterea. unde in mathematicis propter hoc quod sunt immobilia. Et sic scientia diuina non abstrait a materia. pA 30 e m t ] non pram. 22 ut patet mittunnu : d I Pnrs q. Bortbii & Trin. scilicet a materia. I I . Secundum Philosophum in I Posteriorum ad scientiam pertinet considerare non solum subiectum. Ergo pertinent ad considerationem metaphisice. A&. Ergo scientia diuina non abstrait a motu. Preterea. 3. 60).6.. pA 4 m 8% et A p n praan. que de Deo detenninat. Ergo illa de quibus scientia diuina considerat non sunt omnino a motu separata..

dicendum. pA a = F*L*V*Bo10 P = VUPTTI*V~Bo* 80 Dicendum. quod cuiuslibet generis sunt propria principia et cause se extcntden>tu ad t illius guieris. P i24 sccundum'] on. Pr/f. vnde in xj. quod ad euidentiarn huius questionis scire oportet que scientia diuina scientia dici debeat. et sic quodam gradu et ordine in quedam principia $90 omnia entia reducuntur. pA ioo preter] et pr-. quia de qualibet predicatur . Et propter hoc de eis non solum tractatur in scientia que considerat ipsa principiata. sicut dicimus solem unum numero esse principium ad omnia generabilia.E c.q in sciliccc in unoquoque genere entium est inuenire aliquid quod se habet ad alterum per modum cause efficientis formalis h l i s . opoaet quod consideret principia illius generis. DI&W. V* p 85 scientia] cognitio p 87 in om. . Mdupb. 6 ~ ) i07 in ex & A 106 scientia] princ 4. et principia genere uel specie uel anal. et mnteriplis. rectius XII 4[4] (io70 a 31-3 j et 1071 a 30-35 . sc. Prif. ideo huiusmodi principia oportet esse completissima . philosophus deerminat quod senindum differentiun et conuenientiam principiatorum genere uel specie uel mal. Ornnium autem entium sunt principia communia %lo non solum secundum primum modum. - . ut dicitur in IX Metaphisice . (scientia &I.] in sc(icntia) parm. a sic quodammodo sunt eta>dem omnium principia s e d u m d. diu. quia actus est prior et potior potentia. L* P i29 inwrruptibilw] incorpodes p(-VUW) i30 in] etiam A etiam in a i j i enti?] enu. =t q& in singulis generibus secundum has species cnusnnun non est procedere in infinitum ut probatur in secwido metaph. ut patet per Philosophum in principio Phisicorum. i18 solern. sicut unitas numeri.pA i i8 enusalitatcm] cnlitatcm A i j j ideo] ideo huiusmodi izq secunduml (4 Prif.] [-in scientia prima &I. principia etiam substant h sunt principia omnium aliorum generum.. Dicendum. mmph. p principio] primo V* sBol t e d o BolDP 88 et om. pA i 35 ut] quia a a p r w .) dici sc. P(-P') a@ (Cf. et punctus linee.) quaiis scientia sit mbinun scientia diuina ct de quibus tractet sciendum est.dek] dici deb. Belo deb. sc. Metupb.quod appellat Philosophus in XI Metaphisice ornnia entia habere eadem principia secundum analogiam -.z (ed. AL XXV z p. P(-VUBo'sP") i i 6 hoc quod dico] cum dico quod P a l t modum Bol i28 cormptibilium] corporalium P(-VUBo') reducuntur om. E t huiusmodi sunt i4 res diuine. et sunt nichilominus principia aiiorum. dici VU deb. 93 in scientiis 84 consideret] -mt A 86 principiorum] primorum pram. I i (i84 a iz-14). &kt A : Ruponsio. 37). FaV* P 91 corpomm] om. 700 A). Quedam enim sunt que et sunt in se ipsis quedam nature complete. sicut corpora celestia sunt quedam principia inferiorum corporum.. in tali A 80 Responsio] bnic nrp"rioni diam incboatam parm. s c diu. pA in mmg.AL XXV z p. set etiam habent per se scientiam separatam. vn& cutm> omnia entia c o n u e n h t in ente communitate 4. qui est actus existentis in potentia. E t quia id quod est principium essendi omnibus oportet esse maxime ens. I c. que est in potentia. set etiarn secundum modum secundum. L' 97 ctiam habent im. Quedam autem sunt principia que non sunt nature complete in se ipsis. cum scientia non perficiatur nisi per cognitionem principiorum. $(-&v dicendum Bd 81 diuina. V1B08 8 aiquidrm] i g i w : V' 82 est om. Sarraceno interprete (Dion. ut nichil uel 195 minimum habeant de potentia. 23 n. et ideo ista non solum considerantur in scientiis ut principia sunt. ut dicitur in 11 Metaphisice. P(-TIaV) 110 ctiam om. et propter hoc oportet ea esse absque materia. io7 et zio). A tratta95 Et] et propter hoc dc eis [-non 11. prout scilicet principia accidentium reducuntur in. diu. p.4 5 4 (PG 3. cnembiiia : d Dionys. et principia substantiarum corruptibiiium reducuntur in substantias incorruptibiles. et absque motu. p. Set principiorum duo sunt genera. quod] om. 137 Arist. habeant. Mefapb. p. e. diu. opoftet quod principia communia secundum anal. 61) principia bir A i30 in] ctiam A principia pruem. et corpora simpiicia corporum rnixtorum. conueniunt aut differunt. Sicut autem uniuscuiusque determinati generis sunt quedam 1 communia principia que se extendunt ad ornnia principia illius generis. P b r . ita etiam et ornnia entia secundum quod in ente cornmunicant. P' dici debuerit sc.um principia L' principia entium P $37 potior] potentior Bol0 P(-V") I A] x X i39 in om. principia substantie. 11. I1 z[z] (993 b 26-31 . twm. i4 va). dici diu. et propter hoc oportet m esse rnaxime actu. quod ad uidendum (mmd. i33 Arist. et forma et materia corporis phisici . TI* deb. 166). et de elementis preter iììam in qua tractatur de corporibus mixtis. alio modo per causalitatem. set etiam ut sunt in se ipsis res quedam. izz Arist. 3) o 86 Arist. Sciendum siquidem est quod quecumque scientia considerat aliquod genus subiectum. P P(-v") ioi tractatur] determinatur V* @(-Boa) i07 in qua] ubi a que P agimr] agit a & de P(-&') tmcut m& de Bol iog communia principia im. 176-181). Venetiis 1508 f. sicut de corporibus celestibus est quedam pars scientie naturalis preter illam in qua determinatur de corporibus inferioribus. Bo10 mtt inferiomm P(-&? 93 in scientiis om. IX 8-it[7-io] (1049 b 4 1051 a 33 . i i 4 Avicenna Suflc. pA tur] tractatur pA toz sunta ex di(cuntur?) A i08 uniuscuiuaque (cf.1 tractatur [-tantum &I. habent quedam principia que sunt principia omnium entium. AL XXV z p. unde huiusmodi principia non tractantur nisi in scientia in qua de principiatis agitur. set solum sunt principia naturarum. . Que quidem principia possunt dici communia dupliciter secundum Auicenaam in sua Sufficientia : uno modo per predicationem. ut sint quedam res eedem numero existentes $25 ornnium rerum principia. quia " si diuinum aiicubi existit.80 81 90 93 ioo 105 110 Responsio. i t r sicut hoc quod dico ' forma est cornrnune ad ornnes formas '..

p) 170 sciamus] etc..s P s V W ) i63 modus] om. P i55 philosophi in u ini. imrnateriali scilicet et immobili.i ad i etz. . t . : l % parall. Metapb. quia secundum esse a materia 191 et motu non dependent sicut mathematica dependebant. 118). . iz.Cont. zo. versio arabof lat. theologia uero sacre Scripture tractat de separatis primo modo sicut de subiectis. . Theologia ergo philosophica determinat de separatis secundo modo sicut de subiectis. Tl'pVs i61 habet] habent WBo" P ( .. 169 accepimus sciamus] etc. et per hunc modum nichil prohibet in scientia diuina esse quedam que sunt in materia et motu.8q.p ossint intelligi : cf..z a.. secundum quod dupliciter potest esse aliquid a materia et i85 motu separatum secundum esse : uno modo sic quod de ratione ipsius rei que separata dicitur sit quod nullo modo in materia et motu esse possit. p materia et motu] im. ut dicitur in VI Metaphisice. i75 Sic ergo theologia siue scientia diuina est duplex : una in qua considerantur res diuine non tamquam subiectum scientie. que habet subiectum ens in quantum est ens. pA 203 qumuisl quecumque p r m . P Boa 156 per conspiciuntur A] etc. 143 Arist.. A ruppl.. aP i60 ea] i l h P(-Tl'pV') om. 11 " Que sunt Dei nemo nouit nisi Spiritus Dei. aiia uero que ipsas res diuinas considerat 180 propter se ipsas ut subiectum scientie. A zoj primo] sccundo m(odo) priunr. I c . supra q. et sic ens et substantia et potentia et actus sunt separata a materia et motu.est duplex : cf. set possit esse sine materia et motu quamuis quandoque inueniatur in materia et motu. . i j SSciendum IPmrq. set secundum quod ipse se ipsas manifestant .. quod moueri non zio A 157 res] principia dic prarm. Nos autem 1 non spiritum huius mundi accepimus. P 143 in om.. P(-Bd) etc.~ a. pA zoi sicut] S. propter (rf. add. et hunc modum ponit Apostolus I Cor. et hec est theologia que in sacra Scriptura traditur. 2. tyz Arist. V* p i89 sicut] sic P* et sic V* p motu et a materia VUBo' del. set quasi per accidens : sic enim in naturalibus quedam mathematica assumuntur.i ad3. z.. unde et huiusmodi res diuine non tractantur a philosophis nisi prout sunt rerum omnium principia. per lumen naturalis rationis peruenire non possumus in ea nisi secundum quod per efTectus in ea ducimur. 214 Ad senuidum.. Vcnetiis 1562 f. quia sunt principia omnium 145 entium et sunt nichilorninus in se nature complete. Bo10 p 203 subiectis] substantiis F1Bo1O pP"T1' 208 alterius] aliorum por: manifestationcm 9 207 ergo] igitur @(-PTI') 209 per] secundum p zto naturalibus] mathematicis P z i i machu~~atica] tutunlia P . set tamquam principia subiecti. set Spiritum qui a Deo est.i a. C m t . Bo' 177 principia] principiurn P(-sP4') 185 et motu] et a 175 crgo] igitur P(-PTl*) motu Bo' et a motu pori separatum rct. 36 lin. i 56 R o m i. pA i80 d i u i w ] diuine A 181 subiccnim] subiccra quedam pA 183 est de his] in mmg.. que alio nomine metaphisica dicitur . 181) p a m . sicut Deus et angeli dicuntur a materia et motu separati . L' P(-Va) i 5 0 noster om.d. E t hec scientia apud eos scientia diuina dicitur. secundum quod requirit rerum diuinarum mani. a@ i67 I A P*] rct. set diuersimode. Huiusmodi ergo res diuine. alio modo sic quod non sit de 190 ratione eius quod sit in materia et motu. 1 i. Quia autem huiusmodi prima principia quamuis 150 sint in se maxime nota. Ad primum ergo dicendum. que numquam nisi in materia esse possunt quamuis sine materia sensibili possint intelligi.2. Ad secundum dicendum. pA z i j sunt] dependcnt ad materiam pram.. A o a = F'L'V'BO~~ = VUPs7TI'VsBd 142 scilicet om. AL XXV z p. pA 193 et sic] et huiusmodi non dc(pendent) prnrm. P a] ex a (om. 182-198 Vtraque . P 196 dependebant] dependcnt VaBo10P zoo sicut] scilicet add. E t hoc i 5 5 modo philosophi in ea peruenerunt. quod iila que non assumuntur in scientia nisi ad alterius rnanifestationem non pertinent per se ad scientiam. i . maxime " existit ". I " Inuisibilia Dei per ea que facta sunt intellectu conspiciuntur " . i67 I 6 r . VI i[i] (io26 a zo .1f4 SVPER BOE= DE TRlNITATE natura ". 36).i. et ideo pertraci60 tantur in illa doctrina in qua ponuntur ea que sunt cornmunia omnibus entibus. ut dicitur in I1 Metaphisice. pA t07 ergo in mmg. ] 170 ibidem : I 6 r . V* TlaVs 187 ipsius om. 'alio modo prout sunt in se res quedam. Vtraque autem est de his que sunt separata a materia et motu secundum esse. supn a. pA t63 modus om.Id.18a.') quod] ut a(-V4) i54 per effectus in ca im. A i7z secundum] non &l. P om.zo5 festatio. tamen intellectus noster se habet ad ea ut oculus noctue ad lucem solis. P(-VUP. quod patet Ro. P(-W) 141 nature] uerc et (rf. io. Pnf. 170 ut sciamus ".sicut i93 et motu om. i75 theologia. a i7i per Spiritum suurn] om. et ibidem " Nobis autem reuelauit Deus per Spiritum suum ". quamuis in ea tractentur aliqua que sunt in materia et motu. lucem solis : c . de separatis z w autem primo modo sicut de principiis subiecti . 4 ~ ) 149 prima om. Est autem alius <modus> cognoscendi huiusmodi res non secundum quod 165 per efTectus manifestantur.. A conditione pA separata] sepuanir pA 190 modo] sic p r m . om. p. pA 187 ratione] in murg. AL XXV z p. i y i noctue : cf. Mctapb.jad i. 28 v). et talis est theologia quam philo- sophi prosequntur.. dupliciter tractari possunt : uno modo prout sunt principia communia omnium entium. Et per hunc modum tractantur res diuine secundum quod in se ipsis subsistunt et non solum prout sunt rerum principia. li*. A consident ea pA i84 secundum'] set diucrsirnodc pruem.45 q. I1 ~ [ t (993 b 9-11 .SnpwSmt. Al XXV 1-1 a p.. pA 193 inucnianu] de his praem. (ed.

Materia enim et forma sunt paaes compositi ex materia et forma. et ideo ratio non sequitur. k s t . Dion. AL XXV 2 p.. Van Riet p. et hoc modo Deus. A ruppi. j (912 A. IX 10[9] (io50 b t i . Quo modo loquendi utitur frequenter Dionisius. § i o (825 B.8 (ed. nom. Set in scientia diuina quam r r philosophi tradunt consideratur de angelis quos intelligentias uocant. V' @(-VU) 279 cum] ct praem. quod actus et potentia sunt communiora quarn materia et forma. A 2. meee K@ zzo quod] qui V*Bo10 @ zzi dixit] dicit V* @ zzz se om. 220 I). univerr. 4. motu pro operatione sumpto. Vcnetiis 1562 f. Nec obstat quod aliquod accidens in aliquo subiecto perpetuo conseruetur. qui 230 similitudinem suam omnibus creaturis impartitus est quantum ad aliquid. A praem. PA 236 i] ad m pmm. dicitur per omnia moueri uel ad omnia procedere.. Quod autem potest esse. 478). potest et non esse . 4 inueniri in eis im. 276) A 276 h"]compo(sitis) 272 possibile ex potest A est om. 7. @(-Boa) 231 dicinu] port procedere @(-VU) on. @ quasi om. potest tamen inueniri in eis potentia et actus. VU 234 etiam om. io p. et ideo compositio materie et forme non inuenitur se-dum Commentatorem in I Celi et mundi. P(-V") 276 ViII] vii L' P(-V'3 278 aliquo subiecto] aliqui substantia a 222 Averroes Super P&. postmodum fit in dectu per suam similitudinem . quod " omnium mobilium mobilior est sapientia " et quod " attingit a fine usque ad finem fortiter Hoc autem non est proprie moueri . sunt F*V* om. ut Commentator dicit in VI11 Phisicorum. pA iccepti] icc6ptZ pA 4 q u ~ i de qua pA 4 ] 247 est on. I tr. 15 I). 21 1 C)et comm. 24. 43).4 c. f 271 Quod autem. A 228 cffecru] similimd praem. 233 Dionys. Ad quartum dicendum.in quantum ipsi etiam sunt rerum principia secunda. Dion. p. . 380 r). set solum sicut de his que assumuntur ad manifestationem subiecti : sic enim in sacra Scriptura agitur de angelis sicut et de ceteris creaturis. et sic causa que prius erat in se ipsa. Venetiis 1562 f. 8. z j n. Quibus quidem nullus motus phisicus acudere potest . 271 Averroes Super De rado I comm. @(-Va) est] om. 179). Venetiis 1562 f. @ omnibus] in prcum.5 § 9 (PG 3.1 (ed. Et secundum hunc etiam modum uidetur intelligi quod dicitur 235 Sap. 3. 40 (ed. Vno modo secundum quod improprie operatio intellectus uel uoluntatis motus dicitur. VU 253 pro 154 sumpto unte motu @ euun] in FS autem V* @(-V1*) om. V' P 272 ctl] etiam P est] om. 20 (ed. omnino equiuocam ab dia habitudine quarn habet corpus locatum ad locum. (ed. jzt). 6s) i b ilia] ad ilhm V'BolO P B d hbitudinc] om. 276 Avetloes Super Metapb.45 quos] quas P(-TI*) 247 prima causi im. @ 269 ideo om. Avicenni Metapb. 474. A reppl. et ideo in angelis etsi non inueniatur 265 compositio forme et materie. quod est improprie dictum. c. et in 275 W Aletaphisice. P mcmphoricc] mcthace. $ 235 omnium mobilium A] omnibus mobilibus a$ (L$ Prtfi p. pror. Moyscs Maim. @(-sBoa) ut] unde P(-VUVSP) 223 VIII] vii L' P iii Bo10 224 causatorum] creiturirum P(-Bo') 228 postmodum] pose 125 nominari potcst im. VI11 comm. Prif. aut secundum aliquam aliam habitudinem quarn habent ad locum. @(-P7Boa) 258-260 habent .g. @(-PBo3 259 omnino] et est F'L' que est Bole B 259 equiuooun] equiuoutio a(-V') (r/. et per hunc 220 modum potest uerificari dictum Platonis quod dixit. sicut A 215 Deo om. Dux nentmma ii c 7 f 296 Sip. d e e . Dion. et ideo in iliis tantum inuenitur compositio materie et forme.. prima causa. 369. 825 A) Suraceno interprete (Dion.. quorum una pars se habet ad 270 aliam ut potentia ad actum. E t ideo 260 patet quod eis non conuenit motus secundum quod naturalia in motu esse dicuntur. pA p 240 per] n philosophis tradita prarm. 4 5 ~ S ~ (916 C. et hoc dupliuter. a(-V*) 274 secundum] ut a(-L') 275 Cornmentatomm (cornrn)] c o m z ostendit V' didt commenator W@ 275 in om. pA 253 motu] opera(tione) prwm. Vi11 comm. Metaph. Alio modo secundum quod ipse effluxus causatorum a suis causis 125 nominari potest processio siue motus quidam cause in causatum. c. 2 9 7 Sip. @ 252 icnis] operatio P(-VU) M. add. quia scilicet intelligit et diiigit se. et ideo possibile <est> unam partem inueniri cum alia et sine d a . i 2 (f. A 222 se] punrto prorni. eadem ratione qua et de 213 ". quod primus motor mouet se ipsum. pA 237 fonitcr] etc. pA o a = F'L'V'BO~~ @ = VUP1'T1*VSBo* 215 Deo] om. ) 9 y l philosophi : c . Cf. I ) est sapicntii] etc. @ 248 ctiam] por* sunt pL' et por. V* @ processio] procusus V' @(-VUV1) @(-Pb') prius P' 290 similitudinem suam im. Dion 365) . et secundum lioc dicitur aliquis mouere se ipsum quando intelligit uel diligit se . Albenus Dr rausis e. 5 i o (917 4 Dion.9 g t (909 B. in quantum in ipso eflectu relinquitur simiiitudo cause. Justiniani f. X c.non esse : c. motus etiam quo dicuntur secundum locum moueri non est secundum circumscrip. t. V' habitudinem Boxe P d 266 forme et materie inv. motus autem qui est 250 secundum electionem reducitur ad ilium modum quo actus intellectus uel uoluntatis motus dicitur. pA t58 habent] habct A 264 potentii] ex m(itcrii?) A 270 se1 in potentii ad iliam praem. Bo1° rerum om. set secundum operationem quam exercent in hoc uel in illo loco. saltem per motum orbium. @ rj enim] igimr @ 2. Bo1° 256 qurm e x u a n t ] que operationc] quasi methiphorice @ exercetur $(-Boa) 258 iliquam aliam inv. que Deus <est>. Ad tertium dicendum. Borgnet t. DI &. quod scientia diuina W que est per inspirationem diuinam accepta non est de angelis sicut de subiecto. e.q uim om. 3 237 fortiter] etc. 451).48 saltun] per m(otum) praem.99 va attribuitur i Deo> proprie set quasi metaphorice.255 tionem localem. 4 (ed. VII. 431). A unte Deus @(-Boa) qunnnun] sciiicct ndd. pA 274 secundum ex nisi (L$ fin. nisi in his que sunt per naturam 1 corruptibilia.

us pnnes nostri doctores vocant quod est et fifapb. set secundum quod participant cornrnunem rationem entis . Wicki. Philippus Gncclluius Parisiensis Summa & bao (ed. Borgiet t. 8. 27 p.8 (Opera omnia Parisiis i674 p. 1 . L4 odd. nisi fortassis a causa extrinseca contineatur . ipsa uero natura angeli intelligatur quod est. 6. et ideo subiectum se habet ad accidentia non solum ut porentia passiua. 68 1. per eundem modum theologia est principaliter de Deo sicut de subiecto. DI Univtrro I1 c. cum tamen corpus celeste impossibile sit esse sine tali figura . Ad sextum dicendum. 3 327 dunoar330 quc] mtcm L4Bd' p trat] d e t e d n a t FD considerat VIBo" 329 nanirq mica zir A P" TI'V 327 causns A L4] cauaam rr:.3 n. Atist. AL XXV z p. pA 316 secundum] in quuiNm prorm. M). 294 forme] p f o inn pcVif0 A A 283 etimI] mag(is) prnrm. 1582) . tales que possunt esse prinapium et hnis motus . ideo se habet in potentia ad esse quod accipit a Deo. pA 327 mathematicus] mathecus pA 328 autem] separate okd. Materia autem non est hoc modo causa forme. ex] que prirrm. Para prior q. @(-Bo3 quod sit sine mtione B o a 312 rnuone] r n t i o d i L4 @(-VU) dquod] quoddnm K entis im. p(-Bd) p. non tamen ex materia sensibili. quod sicut fides. @ 291 in] om. quia figura et ornnia accidentia consequntur substantiam sicut causam. set etiam quodammodo ut potentia actiua. pA 297 laus] ~(otentia) prorm. II d. Albertus S u p Sm:. Alvem. A nbstracta pA jog eonim] in:m /in.. 293 incomptibilis est .. p(-VOTI*) m:r absact? Va 306 materia et mocu] i-.1s6 SVPER BOETIVM DE TRINITATE 280 28s 290 99 vb 291 300 30s 310 figura in celo. Ad septimum dicendum. P theologie] theol. sicut uirtute diuina ponimus aliqua corpora etiam ex contrariis composita esse incorruptibilia. et sic etiam pertinet ad eius considerationem materia et motus. Beme i985). Guill. 2 ) ) n. ut ipsum esse intelligatur quo est. pA 299 quo est] esse pA 306 separata] infm /in. et ideo mathematicus non demonstrat per causas &cientem et finalem. pA 298 dicitu] dicit boctiur in libro dc epd.3 c i > p. Res autem quas considerat diuinus sunt separate existentes in rerum natura. A theologonim a theologicus Bd (4 Prif.. Et hoc est quod dicitur quod sunt compositi ex quod est et quo est. 330 unde nichil prohibet quin per causas efficientem et finalem demonstret. 9 304 esse] om. . p(-VU) comp. Tamen si ex materia et forma angeli compositi essent. 331 ausas A] causam a(-F3 @(-VUV) 334 prinupiorum om. L4Bo" 290 wmposita] sunt prnrm. p(-VUW) 285 suis subieais] i-. 48 " q u a est Bocthius videnu votare quod est et esse '3. et ideo ille res prout cadunt in consideratione mathematia. p 324 secundum considerationun] in consideratione P 324-326 ille r u . Ad quintum dicendum. et ideo aliqua accidenùa naturaliter perpetuantur in suis subiectis.2 (ed. de creaturis autem multa assurnit ut eEectus eius 340 uel quomodolibet habentia habitudinem ad ipsum. et ideo non est in ea compositio forme et materie . quod ens et substantia dicuntur separata a materia et motu non per hoc quod de ratione ipsorum sit esse sine materia et motu. A ciur pA 315 ctiam] de prorm. per quas sunt tale uel tale ens. t#. Essentia autem angeli secundum 1 naturam suam incorruptibilis est. que est quasi habitus principiorum theologie. 62) 298 dicinu quod sunt. quod esse pA 295 esse] hoc quod a(ccipit) prorm. 327 m t h ~ ~ ~ t i c fiiulun: cf. 325 non conuenit esse principium et hnis motus. pA 288 subesse 8% es(se) A 290 composicn case mmd. mathematicus autem considerat res abstractas secundum considerationem tantum . N. q. 341 ipsum] primum add. Ad octauum dicendum. 7. j.. PRV1 morii et n materia T' I 318 rauonem 308 sine ratione esse] im. quod agere et pati JZO non conuenit entibus secundum quod sunt in consideratione set secundum quod sunt in esse.. p. euent ang. quod metaphisicus considerat etiam de singularibus entibus. et sic esse a Deo acceptum comparatur ad essentiam eius simplicem ut actus ad potentiam. Boia p 294 forme et materie A P"] im.m.piiwp ium 4 Appnd. et ideo ornnis materia que subest alicui forme potest etiam non subesse. 1 1 4[4] (996 n 29-92 . habet pro obieao ipsam ueritatem primam et tamen 33s quedam alia ad aeaturas pertinmtia in articulis fidei continmtur in quantum contingunt aliquo modo ueritatem primam. 104-106 . a qua oportet et mathematica abstracta esse et metaphisica separata. set quia non habet esse a se ipso angelus. P'TI* substantiis ruis VBd 286 -a] subiectum @ 287 subest] substat p 290 corporn] quc @ ctiam A] et FD m.ct quo est : cf. ut corpora resurgentium.. pA qu~c] qua A considem] consi A o a = FDL4V1Bolo P = VUPD'TI*V%c9 281 omnin] alia a&. set per hoc quod de ratione eonun non est esse in materia et motu quamuis quan- doque sint in materia ct motu. non 31s secundum propria5 rauones. @(-Bo'sp) ut Bo* 299 quod] quo F1L4 p quo] quod L4 p joz angeli compositi -t] usent comp. VU 303 et om. sicut animai abstrait a ratione quamuis aliquod animal sit rationale. CI:. sicut de ratione asini est sine ratione esse.

40 tinet. PréJ p. est commwic ira. Ergo non debet naturaii appropriari.. 3I z. Rationatiuum in VI Ethicorum contra scientificum distinguitur a Philosopho. ymaginabilia tamen et scnsibilia compreendit Set ymaginabiiia et scnsibilia compreendere ad solum n a t d e m per. limm Boethii supri p.proccdcrcpo~t attribuinu fin. 2s 4. a$ in V' 37 cum] est prarn. 36 Boethiru D0 r o u 6 (264 a 8). quarto utmm hoc possit fieri per uiam alicuius scientie speculatiue. pA 33 Sct] intciiechlr autem circa spirinu acatoa intelligenti. Eibir. L' supm diaia crt.4 (PL 63. ". p o a = P*L'VLBo'# 4 in1] ct praem. pA 35 rationabiliter] naturaliter A 41 cnim e nichil A x 46 parte] scientia prmm. 810 A . Ergo procedere disciplinaliter est commune omni- A i. Set quelibet scientia ratiocinando procedit. $ t o Preterea] Item V @ iiiud A om.p rocedere : c . autcm . a(-L') . 42 j i in M. Iilud quod est commune omnibus scientiis non debet uni appropriari. ergo non est proprium naturali scientie rationabiiiter procedere.+a naturaii] scientie rr8d a 43 W C ]port uidmii L' om. Preterea.CSEL 67. 2. Pby~. Set considerare corpora maxime pertinet ad naturalem. $(-Boa) 36 Boetiua dicit A] im.AL XXVi 1-3 p. < Articulus I 10 primus > 1r 20 Ad primum sic proceditur : uidetur quod non oporteat in naturaiibus rationabiliter uersari. litten Boethii supm p. pA i specuhtiuis] supm diais Wlicct p-.ir(PL 40. a procedit] im. Set rationabiiter procedere uidetur proprie ad rationalem pertinere. A 2 s ntiocinando] ntionabiliter procedit prucm. $(-TI'Bos) 33 maxime pcninct im. Ergo non conuenienter attribuitur <ci>rationabiliter procedere. Philosophus frequenter in libro Phisicomm distinguit processus 1 ad aliquas conclusiones rationales et phisicas . & di. P(-V*) uenicntcr $ 16 Preterea] Itcm Vb $ 18 coeclusionw] ucl cognitioner d. 69lin. fin. Set in qualibet parte philosophie accipitur scientia. pA rx mtiona(ndo) A (4 Pr/f. L' $ p = VUP"ll'V*W + ART. In V De consolatione Boetius diat " Ratio cum quid uniuersale respicit. CCL 9 6 9 7 . C. quia omnes demonstratiue procedunt. 62) " etc.+a nonitnli] nirurnlis i*. I. $ 22 ~t~~ 4 non. Set philosophia naturalis ad scimtificum pertinet. tertio utrum intellectus noster possit ipsam formam diuinam inspicere . $(-Boa) 34 ci] naturali $ 35 rationabiliter o. a 4 in1] et p. secundo utmm in diuinis sit ornnino ymaginatio relinquenda .< QVESTIO Deinde queritur de modis quos scientiis speculatiuis attribuit.uenui : cf. Ergo non competenter attribuitur naturali. in mathematicis disciplinabiliter. 787). discurrendo uel ex dectibus in causas. nominibus prmin. A 36 comlntione rx s A circa ipsum &um (v. 43 Vlteriua. 30 Set contra est quod dicitur in libro De spiritu et anima quod ratio circa forrnas corporum ucrsatur.. pA 7 intellechlr] hominis a u n e ( n ) > homo posait prmin. Bo" $ 31-35 dicitur. Ergo conuenienter attribuitur ei rationabiliter procedere. $18). Philosophia enim rationaiis contra naturalem diuiditur. L' @ 14 non compcccatcr] non incc~~ucaicnta inconV 5 intellecninliter] intclligibiliter $ 8 fieri om. SEXTA > I uel ex aiiquibus signis. 253). pA 15 nani3 in] r pmm. 3. VDi 18 io ui&nu. j~ V* @ In oin. N i3 (217 b 29-32). I I I ) pracm. $ 1-VuBo3 procedit rationando V procedit o=. Ergo ntionalis processus conuenienter naturali attribuitur. Preterea. Preterea. p.L' cognitionca $ 19 naturali] n a t u d s a(-pLL) d o ~ d i pL4 (rf. 62) om. in diuinis intellectualiter .. A rrnl0 non $ 9 1 Sct 0 ~ $. 8 (zoq b 4-10). 31 Llbrr&~pmtnrtaniinac. 69 lin. uel ex causis in effectus. ntc ymaginatione nec suisu utuis. Vlterius uidetur quod inconuenienter dicatur I1 mathematica disciplinabiliter procedere. Disciplina enim nichii aiiud esse uidetur quam acccptio 41 scientie. f h i o m V pr. A 36 Ptrterer] Itcm mrfr dicinu fir. Philosophia] scicntia enim p a m . 79-80.. 62) s 19 scicntie oin. B o a (4 P& p.*p ropriari] 22 discurrendo] et proa. Preterea.. iii i6 Arist... Et circa hoc queruntur quatuor : prlmo utmm oporteat uersari in naturalibus rationabiiiter. est quod om. 80. Vi t (1139 a 11 . A s i dicitur] dionisius dicit iiij. 26 Arist. . $ 26 Pretcren] Itcm V* $ 26 hionatiuum] ratiocinatiuum a in Vi Ethiconunporl Philosopho L'Vb @ 27 distinguihit] diuiditur $ 29 ci] om. pA 29 attribuinu ex od A ci n l i mrnd.

111 (PL 2 4 i04 D [i07 A] . scilicet a ratione et inteilectu. Preterea. 34). " solum mathematicum genus.. Intellectus enim secundum Philosophum est primipiorum. 358-359) et supn . 95 Dionpsius Ds di#.AL XXV z p. P. pA 72 huic] diligenter intendat priram. Set sicut dicit Ptolomeus in principio Almagesti. 80 roo rb 70 Vlterius uidetur quod non sit conueniens modus iii diuine scientie intellectualiter procedere. 106) . 5) . CCL 73. 164).habet : d Arist. Preterea. scientia autem condusionum. @ P= &. pA 69 Discipliditer] disciplimlis siue d o c u i d s disputatio secundum philosophum in principio elenchorum 87 conuuriens] 76 disciplimlitcr] ph prirrn. 4. sec. Wbir.. a quo omnis nostra cognitio ortum habet. V* post librorum L' @ rnathematicas im. Ergo intellectualiter procedere non est conueniens scientie diuine. 71 Ptolotnaeus Aimngrrtum (Le. &. 60). @ 89 Preterea] Item V' @ V* p 95 dicit port nominibus @ 98 a'] ex p(an pVU?) aut] om.) P scientias 78 qui] m:* scicntias L4 om. pA 74 notitiun (rf. pA o a = F'LbV'Bo10 @ VUP"TIsV'Bo* s i Preterea] Item V P Q u ~ m est ] Bo10 @ 52 esse om. his que fidei sunt.9 sec. Topir. P dcmonstratione] demonsaatiue @ 77 mathematici] mathematicc a 78 Preterea] Itcm V* @ in quibua (pozt libr. uidetur quod non sit proprius modus eius inteiiectualiter trattare. v 0 t w i ~ u t i w .g. AL V 1-3 V 1 8i Vlterius. Hicron.quia capiuntur sensu. Anuf. Dionisius dicit vrr C. V' @ 68 uenui] procedere @ 69 Discipiinaiiter (4 PrG p. Preterea. I i[i] (981 a 2 .. Cf. 7) et 5 4 (PG 3. AL I 1-4 p.port. A] necessariam a om.7 § r (PG 3. AL V 1-3 p. Metapb. 4. ~ m c. Syntaxis mathematiu) I c. I i (71 a i . Set in his que fidei sunt intelligere est finis . Set naturalia sunt certipra. uelud demonstratione per indubitabiles uias facta Ergo disciplinaliter procedere maxime proprium est mathematici. j(6) (ed. 4. @ 79 suorum] om. 59-61 initium omnibus aliis : d Thompr Smt. 391). et sic non conuenienter ponitur eius modus disciplinabiliter uersari. Pr$ p. c. 78 Arist. a(-L') Boa uni0 similiter Lb 66 anime potentia im. por:. S u m e n o interprete (Dion. ut Dionisius dicit I C. L4 P 55 ortum habct] oritur L4 @ 55 magis om. 84). Set non ornnia que in scientia diuina traduntur sunt a5 principia.. V 54 sensu. 3. secundum io5 A 64 sumitur] a p r m .. Vt dicitur in V Metaphisice. 57 Arist. libri Etbicmm VI 7 (ed Leon. 1 qui in pluribus locis suonun librorum scientias mathematicas disciplinas nominat. Preterea. @ion. @(-VU) 95 Preterea] I t m 93 in om.i 5 i (PG 3. Set initium addiscendi accipitur a logica. z r). i[i] (ioi 3 a 2-4 . P(-TiaBo') 87 i n t c l l e d t c r diuine] etc. Ergo intellectualiter tractari non possunt. Quanto aliquid certius. L' @(-Bd) 62 quam d i r om. Suraceno interprete . si quis huic diligentiam exhibeat inquisitionis firmam stabilemque fidem intendentibus notitiam dabit. 2. Modus naturalis scientie et diuine sumitur a potentiis anime.. 7). 77 et ad 3. Anai. 593 A). W 4 (158 b 29 . VII. Ergo similiter et modus mathematice ab aliqua anime potentia sumi deberet. 270 et 259). (Dion. Suraceno interprete (Dion. 92 Dionysius Ds di?. quam oportet preaddiscere rnathematice et omnibus aliis. G). i06 h. Ergo hic modus magis competit naturali quam mathematico. Cum ergo diuina scientia de qua nunc IOO agitur sit scientia humane anime. e.Mstapb. venionem grneco-lat.i lin. De diuinis 95 nominibus quod angeli habent intellectualem uirtutem in quantum diuinam cognitionem non congregant a sensibilibus aut a rebus diuisis. Hoc patet per Philosophum. Set hoc est supra anime potestatem. quam mathematica . VI1 t (153 a io-ii .i (ed Heibergp.99). Ergo disciplinalis modus magis conuenit logice quam aliis. in IJ. @(-V43 82 intcileaunlita] intciiigibiliter V* @ mrnimt A] uocat a@ 80 disciplim] disuplina(bi)les @ 84 autem om. Disciplinaliter procedere est demonstratiue procedere et per certitudinem. (Vat.158 SVPER BOETZMI DE T ~ U N ~ T A ~ 10 55 66 61 bus partibus philosophie.. 149). i . Set contra. et ita non debet appropriari mathematice.. L4 ut @ 99 anime potestatem im. 588 A). 80-81.. ut ibidem subditur. 868 B).<i7 5 2 (PG 3. . tanto facilius esse uidetur ut de eo 'sit disciplina. Theologia precipue uidetur esse de 75 ". @ sumi] assumi @(-Vu) dcberet] debent P" dcbet L4BU" @ 70 sicut] ut W* @ 67 eius modus im. 7. AL XXV z p. 90 Set diuina excedunt omnem intellectum. . a(-L') i o j m a u e A] trncrnri @ mtr i n t c i i e d t e r @ io4 Preterea] Item Vb @ io5 in] de @ i06 unde dicitw om. 2056 f. Preterea. AL N 1-4 p. suor. 868 BC). V* @ 63 Preterea] Item V* @ 64 suminit] usumitur @ 65 et] om. 388). initium in scientiis est a quo fit facilior disciplina. Preterea. A @ port Ptolomeus V* post Almagesti rrt. Pattin p. 69) 71 dicit] om. liaenm 99 ibidem : Dionysius Dc di#.Boethii supra p. lat. P(-VYP') 56 mmpetir] conuenit L4 @ m t d quam m a t h d c o ] r n a t h e d c e Vu philosophie P"Boa phisice Ti'Vs 57 Preterea] Itcm V* @ in om. @ t00 subditur] dicitw @ t00 ergo] iginir @ nunc] hic @ i o i humane anime im. In illis que ornnem inteiiectum excedunt inteliectualiter uersari non possumus. 2. Preterea. unde dicitur Ys.p rocedcre : c. . 6 j ) pram. a 72 mathetnaticum genur] mathematicus a(-L') 73 exhibeit] adhibeat L'V* @ 74 notitiazn v. ut uidetur. set quedam etiam conclusiones. 69 lin. pA propriu(m) praum.5 a. Ii 20 (100 a i o . et Philosophus in libro De causis. m. M=. Commmt. De diuinis nominibus. Sairaceno interprete k 93 Liber a c w i s prop. 47-2 p. 3. f 83 Arist. 1ittera. 2. VI 3 (1139 b 31) et 5 (i 141 a 7) (AL XXVI i-) p.

Ad primam questionem. et hic est alius modus quo logica utimur 1 in scientiis demonstratiuis.. Alio modo dicitur processus rationalis ex termino in quo sistitur procedendo : ultimus enim terminus ad quem rationis inquisitio perducere 1 120 i25 130 135 debet. Arist. II 11. P P ] om.. que sunt magis nota secundum naturam. . P i26 di] dicitur V' 126 esse A BolO] est P* om. i i 34-1 36 utraque . et huiusmodi intentiones quas logici considerant . quod quidem quando fit. A m in mmg. V' P i ' ad] in @(-Va) i45 perduti] non perducit P(-TI') non producitur T predictum] ultimum V* p i46 inquirenti] querenti 149 non] autem odd..4 (ed.i (100 a 29-30 . ~~ . cuiusmodi sunt genus et species et oppositum. i43 dcmonsuatiua] dcmonstratio Qunndoque] quando P(-sV) i44 non potest om. 35 (ed. P i27 ntionabilis] rationalis L'Boi* P P(-V6B01) i42 rationabilic A P'] om. C#:. Boia P i73 Phisicorum] philosophus P" ph' L' per hoc Ve 173 et v. Set hic modus procedendi non potest proprie competere alicui particulari scientie. 140).. Primo quantum ad hoc quod sicut anima rationalis a sensibilibus. A] om. . P(-T11B08) l i 3 Preterea] Itun V P 117 modus. 5).et sic rationabilis processus diuiditur contra demonstratiuum.. utens : cf. V* mtionalis ce:. demonstratio .. p i i o in om. Borgnet t. Tertio modo dicitur aliquis processus rationalis i& a potentia rationali. pA 155-i57 Et . V' T 1 V runt V" 155-157 Et .. ntiones . intelligentia uero ipsius Dei. que nate sunt facere opinionem uel fidem. et sic dicetur aìiquis processus esse rationabilis quando aliquis utitur in aliqua scientia propositionibus que traduntur in logica. A ex modo pA i62 rnodum mend. in que resol. prout scilicet utimur logica prout est docens in aliis scientiis. I comm. Borgnet i 58 rationalis . Scientia cnim naturaìis in suis processibus seruat proprium 16j modum rationalis anime quantum ad duo. P(-sP7sVs) izz ex oin. 100 na A io9 modus] set prorm. quod processus aliquis quo proceditur in scientiis dicitur rationabilis tripliciter. 134 mccnphisia] mnrhematia i33 et conuenienter om. P) 168 nota magis im. et hoc contingit quando per probabiles rationes proceditur. Modus scientie debet respondere materie. z j r). Averroes Supw P&. Preterea. Set res diuine sunt res intelligibiles per se ipsas. i19 Ad sic A i z i rationabilis] rationalis F'pL'V'sBolO sP"sV' om. t i o d i ] in mmg. P&.q uodarnmodo : d. @(-TIa) i59 in om. in quantum scilicet in procedendo sequimur proprium modum anime rationalis in cognoscendo . " Nisi credideritis non intelligetis ". Responsio. t p. P mtionabilis] rationalis V*BolQP i53 probationes] conclusionw P 154 utimur] utitur @(-V') Tll est'] om. ut dicit Cornrnentator in I Phisicorum. Topic.. e f f e c t : d. VIBo'* P 163-166 in. Albertus Sup+r Anol.. 151 docens. De his autem precipue est scientia diuina. Ergo intellectualiter procedere uidetur esse ipsius proprium. 28) i 5 5 est1 om. Ergo modus conueniens diuine scientie est intellectualiter procedere.per signum uel 159 Averroes Supr Pbyr. Prif. I Prooem.et sic rationabilis processus est proprius scientie naturalis. 2 (ed. in scientiis demonstratiuis..diuina] hic rnodus P iog poni] sicut a d . et demonstratio que est per signum uel dectum maxime usitatur in scientia naturali. non scientiam . u. Isidorus W o I . Et his duobus I S S modis denorninatur processus rationalis a scientia rationali : his enim modis usitatur logica.1 (ed. ita scientia naturalis i70 procedit ex his que sunt nota magis quoad nos et rninus nota secundum naturam.naturnm om.3 c. t . est intellectus principionun..P ( C f . Et hoc modo 150 rationabiliter procedi potest in qualibet scientia.por:. cu:. Ergo intellectualiter uersari circa diuina non debet poni theologie modus set finis. Quandoque autem inquisitio rationis non potest usque ad predictum terminum perduci.1 i (PL 40.aliam litteram. pA 125 oppositum] oppositio pA i28 probatis prorm. a(-V'BolO) quod V* sic Bo'O signum] sigm a(-V') i74 uel] per odd. Supr Topic..140 uendo iudicamus . non quidem ut est docens. z p. Dicendum. p 170-172 ita. dicitur : d. P iog theologie modus M.. P(-Bo'sP7) 156 rationalis] rationis a i57 rationali] nostra a rnodis] duobus prorin. pA 142 mtionabilis ax rationi(s) A 146 uuumlibct ex utrumque imp. pA tmdmtur] tmditur A 140 est iyt WCrx in A i y i rafionabiliter] proceditu pr<urn.pnxcdere] etc. Venetiis 1562 f. I i (184 a 16-21). in quibus peccatum accidit nisi ex propriis procedatur : contingit autem hoc proprie et conuenienter fieri in logica et metaphisica. pA 17j cc] per philosophum et eius comrncn(tatorem) (ct non &&:O) p r m .. P io8 intellecditer . accipit cognitionem intelligibilium. 173 Arist..rationaii ORI.. set ut est utens. PSV' duobus P i58 scicntin dicitur im.. 255). ut cum aliquis procedit ad aliquid probandum ex operibus rationis. Thomu Supw Mttapb. p.anime om. pA w a = F'L4V*Bo'0 P = VUP'TlIV'Bo* 107 non intelligetis] etc. c. i10 ii 5 Set contra est quod dicitur in libro De spiritu et anima quod intellectus est spirituum creatorum.. eo quod utraque scientia communis est et circa idem subiectum quodammodo. A preostensis et solutis faci pA 161 ~ . V' magis 147-149 probabilcs t i o L i b n a spiritu e: anima c. set sistitur in ipsa inquisitione.22 +L 82. t. AL V 1-3 p. L' 2 163 rationabilis A P]d o d r i61 in1 om.. que sunt nota magis quoad nos.787). ut ex probabilibus paretur uia ad necessarias probationes. Venetiis i 562 f. I conun. que rationalis scientia dicitur. quando 145 scilicet inquirenti adhuc manet uia ad utnunlibet. P(-TI1) i62 sequimur] sequitur V' P a(-p') TI1 (om. r a t i o d ] i59 I] s(ecundo) @M. ut patet in I Phisicorum... 6 v). A tur uia] in mmg. I c. IV 5 141. non dicitur processus uel probatio rationabilis set demonstratiua. 76) .scientiam : d. Vno modo ex parte principiorum ex quibus proceditur.

sicut ex cog'niùone dectus in cognitionem cause? Et non solum proceditur ab uno in aliud secundum rationem quod non est aliud secundum rem. quod proceditur de uno in aliud secundum zio rationem. curn naturalis consideratio in materia et motu uersetur.V") crt.competit] in m. p. : 223 n a t u d m d . P hominis] por: i n c e l i e d P(-VU) 011. 7). que scientia dicitur. Ad primum ergo dicendum. AL XXVI 1-3 p.A i86 proprinm] propria A 192 probatur] non solum * . f I*-2. I i (PL 82. accipere : c . pA 232 mpthemPticis scientiu] -ti= -n& pA 229 dis~i~linnbiliter] ratiom p a m . z j i que scientin dicitur :c .. set quia ei precipue competit. b i&.. 21 j ibi : Arist. matice non quia ipsa sola disciplinaliter procedat. M0:apb. 230 ceram] m m p c p 237 materia et motu im. 44). Cum enim discere nichii sit aliud quam ab alio scientiarn accipere. VI i (i 159 a 6-1 j . VU 197 ergo] igiM P 198 q u e l quh zoo ergo] igitur P(-TIs&') zoi rationnbilis A P*] rariodia rrt. quod Il disciplinaliter procedere attribuitur scientie mathe. xoo ~b zoo 20s Ad secundam questionem dicendum. Etbic. 29 3). AL XXV z p. p o r : . et ideo non demonstratur in eis aliquid de una re per aliam rem. de quibus est scientia moraiis. 228 discere. i . h' - P 184 per causnm formalun :cf. Ad quarturn dicendum. pA A o a = P*L'V1Bo10 p VUP*TlsV*Bos 17s cum rationis sit] est rationis iic @(-TI'%') d o n i s cat dc W 176 hoc] a pr=m. quod ratio iiia procedit de processu qui dicitur rationabilis secundum primum modum : sic enim processus rationabilis est proprius rationali scientie et diuine. 4 (71 b 9-12 . p enim] i g i w p 228 sit aliud im. . 21s ibi] ibidun B d e P rationntiuum] ratiocinatiuum a 217 rationntiuo] ratiocinatiuo a Plll m e m ] UAXO P(-VUW) om.AL IV 1-4 p. pA ari e o initio col.pA 185 et] non nuran i84 cum] que sunt for pmm. 73 A) et Thomni Eup I. secundus scientie morali. quod quidem maxime contingit in mathematicis scientiis : cum cnim mathematica sit media inter naturalem et diuinam. Ad secundum dicendum. ut dictum est. pA 0pi~et sic mtionnbiliter procedere nnribuitur i a in marg e &I. &t. et ita modus rationis nxcxime in scientia naturali obseruatur. quod Philosophus ibi pro eodem ponit rationatiuum et opinatiuum ..i 60 SVPER BOERVM DE TR~N~TATE 17s i80 18s 190 19s Secundo quia cum rationis sit de uno in aliud discurrere. et propter hoc scientia naturalis inter alias est maxime hominis intellectui confofmis. Ad tertium diccndum. 253).u.. Arist. A ai8 nmibuit mmd. probatur aliquid de una re per aiiam rem omnino extrinsecam. tunc dicimur disciplinabiliter procedere. hoc non est nisi in quantum in circulo est potentia triangulus et e conuerso. bar. 218 ibidem : Aria. @ ( a . pA 180 aiiud rx ~(ecundum)A 213 ut] 197-199 AttribuiM. Set in scienùa naturaii. non autem naturali. 3. Vi i (I t 39 a i 2-14 . set hoc est proprium naturalis scientie. i6i-i90 (ed Lcon. quod in omnibus saentiis sematur quantum ad hoc modus rationis.p i76 obsc~ptur] seruatur V* p 177 ubi] ut p(-VU) 1st si om. scilicet ex consideratione materie ipsius et forme ct dispositionum W P=*.. Isidorua E@mol. P i86 per'] -dum P 193 d o n i s ] rationùis V p i90 a ] uel a 187 nhque demonamtiones duitur] aliqun dcmonrtrentur a & n w un& d q u e i 3 193 d m e port m d i i95 maxime om. zoz procesarn] modw (a. f I . quando processus noster ad certam cognitionem s o perducit.. zi 5 unde patet quod peninet ad secundum modum a s s i p t u m . cum demonstrent solum per causam formaiem. hoc maxime in scientia naturali obseruatur. non quod ei soli conueniat. pA 217 tntiomtiw] r(ati)o s u b p m . ipsa est utraque certior. pA 179 proceditur] disc(urr-) prasm. W [4] (996 a 29177 rationia. A 220 colligi] con(c1udi) &I. 338). non autem quod procedatur de una re in aliam . A tiuo m&. ubi ex cognitione unius rei in cognitionem aiterius deuenitur. 4. V* a p ipsius] o>JI macerie P(-&*) ai. eius cognitio a pluribus depcndet. AL XXVI 1-3 p. Vnde potest ex dictis coliigi quod primus iuì modus rationabilitatis est 1 maxime proprius scientie rationali. colliri A 239 ex 0% mn(~id-)A 227 ei] est pirrm. Attribuitur ergo rationabiliter procedere scientie naturali. ce:. Boa zzj sciemie om. V'') 103 M* 206 rationabilir A P ] d d s nabilis A P*] r a t i o d s L' n n d i s &'O ratiodis post uiim p zoj cat propriw iia. ratione sue contingentie. P 238 conridedo] cognitio P &a mater i m ] de materia a(-V*) 238 eiua cognitio om. A r .. 8). P o r h i m I 1. set per propriam difiinitionem illius rei : etsi enim alique demonstrationes dentur de circulo ex triangulo uel e conuerso. P' P(-V-) 181 in eis on. EI6ir. rationatiuo autem uel opinatiuo attribuit Philosophus ibidem agibilia humana. V & ' O P 229 diaciplinnbiiiter] d w p l t u l i m TI1 rationnbiiiter Bd dub.diacurrere : d Isaac L i h & d~&Tni:iaib~~ Mudde p. Ex hoc autem quod consideratio naturalis est circa materiam. (ed. in qua fit demonstratio per causas extrinsecas. quod ratio iila procedit de processu qui dicitur rationabilis secundo modo. m pA 21s eodem d. sicut si ab animali procedatur ad hominem : in scientiis enim mathematicis proceditur per ea tantum que sunt de essentia rei. Naturali quidem propter hoc quod eius consideratio est a motu et 23s materia absoluta. lin. A ~ I . 32 . V* p 239 ex] om. p(-P") 2221 disciplidter] disùplianbiiiter a(-P*) Bol 226 rok] solum a(-V) dwpiiditcr] diaciplinnbiliter pBo10 VUBo* 227 hoc om. tertius scientie naturali. set quia hoc ei precipue competit. 2.

Et hac ntione oportet in addiscendo a logica incipere. 286 dernonstrationc] dernonstrationes A p igitur p(-TI'Bo3 295 absque m w l extra rno291 naturalia quamuis inr. Et sic patet 275 quod mathematica consideratio est facilior et certior quam naturalis et theologica. 41 (87 a 31-34. ut geometria arismetica. uel etiam quam quiditatem substantie. P* sumtinrum L' opinionern] opinione @(-V? 281 conceptionem] conceptione p(-Va) scienaalem] scientie a(-sBo'@) $ :uac. P. Ad tertium dicendum. et actum et potentiam et alia huiusmodi. Est etiam processus mathematice certior quam 260 processus scientie diuine. P 293 non mtc tamcn P t94 fiunt] h t P 299 et umen P.et ideo ipsa maxime dicitur disciplinaliter procedere. [] Arist. P 257 sequctu error] frequuiter erntur di. quod quamuis in qualibet scientia disciplina accipiatur. 279 Pt" lormeus A l r n a ~ t w m (Le. linea im. et quantum ad ea que sunt cornmunia omnibus entibus. II 19. et sic maxime remota a particulaiibus cadentibus sub sensu. que sunt maxime uniuersalia. ut figura. pA necessitas] -tnti(s) pA o a = F*L'V'Bo*O p = VUPI~TI*V%J~ 242 autem orn.habere : cf.1 (ed. sicut habent mathematica. Thorms Snpw M W b . p 270 et* o . pA 295 et Lpmcn m d ix et in A sunt d. a frequenter e m n u p iV 260 scimtie diuint i m . pA 213 "entie] scicntia pA a58 usriabiliatem] rnobilirntcm p-. Mathernatica autem ipsa in sensu cadunt et ymaginationi subiacent. L'V p(-P) 261 sedbilibua] sauib~i p(-VU sPn) 262 initium] orturn p 264 sensibilibus] senaibus L4BoJ"(-Va) t69 d p h u r ] ~cccpimutpP" $(-P) 268 in Al sub a p 269 figura. est difficilior cognitio. 167 sic inler /in. ut medicina. p(-VaBoa) 4 3 plura considerare iia. p n 272 horum] e o m Va p 27. 2-3. in quarum cognitionem insufficienter inducunt ea que a sensibilibus 265 accipimus. lat. Syntaxis mathematica) I c. 7 ~ ) Prif. p sunt] cum sint Bo** orn. thcologicum] theologum VaBo10 p 283 ucro] 288 ugo] autcm a(-Va) 287 uins f u u ] manifesta P (cf. theologicum quidem propter inapparens ipsius et incompreensibile. i. tamen in mathematica facilius et certius. ex hoc quod contingit aliquando aliter se habere. phisicum uero propter materie instabile et immanifestum . Heiberg p. minus possunt habere de certitudine. A Mathcmatia] vnde diffo (dininitio) prem. set ab eo a cuius cognitione squentium cognitio dcpendet. Dominicus Gundisulinus D dilrilim pbib~opbiar (ed L Baur. . unde in I Posteriorum dicitur t41 quod minus cena scientia est que est ex additione. quam intelligentie alicuius. quia ea de quibus est scientia diuina sunt magis a sensibilibus remota. et certius. 6) sec.AL iV 1-4p. et huiusmodi .habet enim rnaximam 30s difficultatem.. &h:a in M " P 304 addiscendo] Pddirfuite @(-&+SI'") 302 sequentium cognitio h. p(-sP) 21 t etiam on. 6 ) I 0. a actum a on. . 29 n. solum autem mathematicum inquisitionis firmam stabilemque fidem intendentibus dabit. ubicumque autem ad aliquid cognoscendum oportet plura considerare. L' et erratu fsequentcr d . pB010 p. L i . 3. quorum quodlibet si ommittatur sequetur error. et propter eorum uariabilitatem. ) 306 de sccundo intelleais : cf. Ad primum ergo dicendum. a(-V') 4 9 ciu] omncs P frequenter procedunt om. set quia alie scientie ab ipsa dependmt in quantum ipsa docet modurn procedendi in ornnibus scientiis . 71 in nota. a quibus nostra cognitio initium sumit.cf. tarnen propter sui fluxibilitatem non habent magnarn certitudina cum extra sensum fiunt. supral. p 277 rcientie nlic iia. zrr propter multitudinem eorum que consideranda sunt in talibus scientiis. pA 260 est] sunt pA 279 considemtio] cst &l. &i*& ?W Gzcbicbfr &r Pbilor. VaBo'O p 278 disciplinaliter] disciplimbiliter PUBolO Boa 280 thcorici] om. pA 268 sensu] sensi@) prarrn. sicut scientie operatiue. et multo plus quarn scientie alie operatiue . &J MittrWIwr. i) (cf. non quia ipsa sit facilior ceteris saentiis. Ad secundum dicendum. quod in addiscendo incipimus ab eo quod est rnagis faale nisi necessitas aliud requirat : quandoque enim necessariurn 300 est in addiscendo incipere non ab co quod est facilius. (Vat. Ex hoc uero quod eius consideratio est circa res mobiles et que non uniformiter se habent. 2096 f. eius cognitio est rninus firma . et proprietatum que consequntur formam in materia . A] tamen a orn. Miinster 1903. 289 uelud utique demonstratione per indubitabiles uias facta ". alchimia. A 286 demonstratione] ones A 306 de rx ~(ircn?)A muc A 299 facile] faci1E pA 303 Et] et hoc modo oporret a p . 7 ) 0. p(-Bo') t46 arismetia] a prarrn. pA 299 incipimus] inpifaciiiuc et certiu(s) prarm. t p 2. p. et quantum ad substantias separatas.materialium. ut dictum est. @ 309 autem] enirn p 249-251 demonsmtion-. et sic sub sensu et ymaginatione cadere possunt. et ideo intellectus humanus a phantasmatibus accipiens facilius capit horum cognitionem. p 300 neccrroiium] n P 301 incipere] afcipue A P L ' 30% non un& incipere p addirfuitem. AMI. li#.. curn sit de secundo inteiiectis . Et ideo etiam quanto aliqua scientia magis appropinquat ad singularia. que sunt absque motu et tarnui sunt in rnatezia 291 sensibili secundum esse. vcrsioncm gmeco-lat. quod naturalia quamuis sensui subiaceant. 4 H . linea 270 et numerus.~JOI:. a Bd.. Et hoc est quod Ptolomeus dicit in p&cipio Almagesti " Alia duo genera theorici potius quis opinionem quam 280 conceptionem scientialem dicat. et moralis. quia eius demonstrationes frequenter proZJO cedunt ut in maiori parte. oportet autem primo scire modum scientie IOI ra A 249 &ma] certa prarrn.

et sic non oportet quod modus cuiuslibet scientie denominetur ab aliqua potentia anime. componendo quidem quando a formis maxime uniuer.. 72) a. componendo quidem cum 365 proceditur a causis ad etfectus. CCL 9 4 8 0 . Vnde Dionisius dicit vn C. Ad quartum dicendum. quasi resoluendo cum proceditur ab etfectibus ad causas. p. sicut Deus inteiligendo suam essentiam o d a cognoscit . 390). c. De diuinis norninibus quod anime secundum hoc habent rationalitatem. Ad tertiarn questionem dicendum. pA 338 coiiigerc] con pram. ut prius dictum est. in quantum intellectus in uno multitudinem compreendit. 199) 369 e r e ] i g i w P V 333 Boethius Ds rmrrohim I pr. Prif. pA 335 intellecnim] ex intcliigentiam (rwi r ronmo 1) A etl] et eternita(s) prwm. AL XXV 2 p.3 s 5 tionis.. 338 Dionysius Ds div. et rursum intellectualis consideratio est principium rationalis secundum uiarn compositionis uel inuen. A P r: &l. p 363 quandoque por: tenninatur P 365 effecnio] per pram. Suraceno interprete (Dion. Quandoque uero procedit de uno in aliud secundum rationem. nom.7 § 2 (PG 3. ut dicitur in 11 Metaphisice. p 344 per prius om. unde modi scientiarum non respondent potentiis anime set modis quibus potentie anime procedere possunt. pA 323 nude nrmd. que sunt substantie separate. P* m. inuentionir] in 3 4 conuoluunt] conc praim. unde dicit Boetius in IV De consolatione quod similiter se habent ratio ad intellectum et tempus ad eternitatem et circulus ad centrum : est enim rationis proprium arca multa diffundi et ex eis unam simplicem cognitionem colligere. modus autem diuine scientie ab intellectu secundum quod nude aliquid considerat. pA 353 muitis] multi A 35z secundm. ultimus ergo tenninus resolutionis in hac uia est curn peruenitur 370 ad causas suprernas maxime simplices. V' p 325 potest sumi] attcnditur P 33 1 scientie] sapientie a ratione om. procedit quandoque de uno in aliud secundum rem. 1 set in quantum conuoluunt multa ad unum quodammodo angelis equantur. jzq =cheA 313 sumitur] non prann. i j ) . pA 333 sicut sx u A 328 naturali] roi (rationi) prmm. eo quod cause sunt etfcctibus simpliciores et magis immobiliter et uniformiter permanentes .maxime autem uniuersalia sunt que sunt cornmunia omnibus entibus. Mrlapb. I1 ~ [ s (997 a 13 . quod diffusiue circueunt existentium ueritatem. ] 348 ibidem : Dionysius DI diri. 334 simiiitcr] matice] s prrosm. a j r i suminu] uel denominnnu L4 dicinu Bol' denominatu P 323 diuine scicntie im. p. c. 868 B). set etiam penes obiecta . a(-V*) sicut V' p tatem re:. pA ricut pmm.868 B). om. resolutionis] in mmg. CSEL 67.7 5 2 (PG 3. Intellectus autem e conuerso per prius unam et simplicem ueritatem considerant et in illa totius multitudinis iii 330 335 340 101 rb 345 cognitionem capiunt.. 376 particuhta A P*] particuhria CI:. Potest tamen dici. a(-L') 355 ucl] ct L' 346 capiunt A] a p i t aB 352 mtio ex multis im. quod a potentiis anime sumitur modus scientiarum propter modum quem habent potentie anime in agendo. a(-BolO) V U F 331 etl] om. V p 365 cum] quando V' om.i 9 e: :b p.Bel* in deo port aliquid L4 in deo V f v 3 3W m. DXen autem ratio ab intellectu sicut multitudo ab unitate . eo quod uniuersalius est simplicius . P(-VU) 35 3 coliigit] eligit P 350 ergo] iginu p 356 multitudinem] multa P 3j7 e r e ] igitur p 360 coaaidc~ptio racionis] im. qui non solum diuersificantur penes potentias tantum. 370 est om. ita intellectualiter procedere attribuitur diuine scientie eo quod in ipsa maxime obseruatur modus intellectus. ita etiam et modus mathematice potest sumi a ratione secundum quod accipit ab ymaginatione. 39).unde Dionisius ibidem dicit quod angelice mentes habent intellectualitatem in quantum uniformiter intelligibilia diuinorum inteliigunt. A (rf.a . p 369 uitimus] ruoluendo autem quando e conuerso pmm. pA 330 rationis] debitw pmm.375 salibus in magis particulata proceditur. i l . nom. A mmg. V' p 329 e0 q u d l quin P 340 rationaiitatem A V ] d o n a b i i i 334 hnbcnt] hnbct VpBo1° p 338 C. 98). maxime est intellectualis consideratio. P(-VUBo3 nude v. pA 35 j secundum. P(-sP) A p e . 6 (PL 63. quod sicut modus phisice sumitur a ratione secundum quod a sensu accipit. 817 A . Ratio enim. pA propter] ratione prmm. p. et in hoc deficiunt ab angelis .] 341 eristentium om. 4.. VU ratiocinationis considedo P T l a V d o 4 s considerati0 W 361 cansiderationem] cognitionern p 362 Ratio enim inv. quod sicut rationabiliter procedere attribuitur naturali philosophie eo quod in ipsa maxime obseruatur modus rationis. P 333 h on. resoluendo autem quando e conuerso. c m a (rf. 310 Atist. Illa ergo consideratio que est terminus totius humane ratiocinationis. Sarraccno interprete (Dion. 389). 345 wnsidcrant ~ m p ~conaiderat A @ (L$ Prif. . ut quando est demonstratio per causas uel efftctus extrinsecos . Sic ergo patet quod ratio. A] ~p:. in quantum ratio ex multis coiiigit unam et simplicem ueritatem .i 62 SVPER B O E DE ~ ~ A T E 310 315 3x0 325 quam scientiam ipsam.350 nalis consideratio ad intellectualem terminatur secundum uiam resolutionis. et ideo terminus resolutionis in hac uia ultimus est consideratio 380 entis et eorum que sunt entis in quantum huiusmodi. A 358 humuiel 8% r (?) A 374 componendo rx componuit A 364 ausas] causam pA 372 uem] uò A o a = P*L'V'BO'~ P = VUP'rI1'V'Bd 318 tantum om. ut quando est processus secundum causas intrinsecas . Tota autem consideratio rationis resoluentis 360 in omnibus scientiis ad considerationem diuine scientie terminatur.

V%O" o 417 quodammodo pextingit inu. ut supra dictum est.1 c. pA 426 acdpimus] ac irnp.7 5 t (PG 3. quod sicut supra dictum est.. ymagines : Dionys. Scimtia enim diuina numquam competentius traditur quam in sacra Scriptura.. A] ducimur a(-V') VQBd P(-sTl') 7 ymaginationes] -gines P 8 Preterea] Item V* (3 intellectu] in puern. na(tio) A 404 compreensionem] -one A 406 supn] 3 A 411 Deo] sba (subsmnua) pmm. Ad secundum dicendum. A PA 398 procedendo] set quia p . Et tamen scientia diuina non est solum de Deo. Ad primum ergo dicendum. dum diuina 5 nobis sub 6guris scnsibilibus describuntur. a 4ro C. hirr. hurnana consideratio quantum ad sui terminum quodammodo pertingit ad angelicam cognitionem. Celestis ierarchie.81. d Albcmis Saper Metapb. P 400 propinquissima] proxima V* (3 406 supra] super p(-V-) 412 a] eti. c. c. <Articuius secundus > 400 407 410 417 Ad secundum sic proctditur : uidetur quod in diuinis oporteat ad ymaginationes deduci. Preterea. est uero supra omnem intellectum uiatoris quantum ad cognitionem qua cognoscitur quid est. 80-81. et nichilorninus ipsa addiscitur post phisicam et ceteras scientias.1 § 3 (PG 3. C. a beatis autem cognoscitur etiam quid est.considerati0 est maxime inteiiectualis. et communia omnibus entibus . Arist. I J Dionysius De cari. =(-Vg) por# 6dei V* P 421 a l a a(-&>'') @(-W) 427 tenemus] inuenimus P ea] earn p(-&') 429 plenariarn A] plmnm a@ -onea] -W z ymginationes] -ginationem Va -gines (3 (rf. (3 C. De diuinis nominibus quod 420 "anime multorum conuolutione ad unum sunt digne habite intellcctibus qualibus angelis. 2. set quia eius ratiocinatio est intellettuali considerationi propinquissirna. Circa scnsibilia oportet ymagina. De mima I 2 (403 a 8) et I11 6[12] (451 a 16). p. littcrn Bocthii supra lin. 3. 1. 16-1 p. i8 uocat. ut dictum est. 733). Syrncuiointerpme (Dion. P" principale cet. non secundum equalitatem. 419 Dionysiua Dedir. unde patet quod sua . VI i [i] (1026 a 24 . quod cognitio etiam 6dei maxime pertinet ad inteilectum : non enim ea q r y rationis inuestigatione accipimus. i z i B ) Swto interprete (Dion. Scoto interprete (Dion. P(-V'') 394 quaai] id est a(-Bo13 scilicet Bol* anns phisicnm] trnnsphisica a(-F3 p] supra P*L' 3g6 ugo] i g i w P(-TI1&') 398 ipsa non im. pA 7 deducimur] decimur A 16 superlucere] rx superu(enire7) A o a = F*L'V'Bo10 P = VUP'TTllV'Bo* 383 scientia diuina im. Set diuinorum cognitionem ex A 399 ratiacinatio] wnriduptio p-. 2.387 390 397 I O I va Hec autem sunt de quibus scientia diuina considerat.zo biiiter uersari. 868 C). Ergo in diuinis oportet ad ymaginationes deduci. Diuina nobis innotescunt maxime per illustrationem diuini radii. Set sicut dicit Dionisius in I C. (3 419 Dionisius dicit inv.quod quidem nobis in premium repromittitur.. 6 1 . 63) j deducimur 9. et uocat sacra uelarnina sensibiliurn ymagines. Ergo in diuinis oportet ad ymaginationes dedua. linen Boethii supn p. 9 ut dicnim est : cf. 118). Preterea. 430 ". . orn. propter quod dicitur metaphisica quasi tram phisicam. a F B o S . scilicet substantie separate. 424 etiam] om. I J in om. 3.. 124 A). 89). Mrtapb. 384 supn : cf. set et de aliis que intellectum humanum etiam secundum statum uie non excedunt quantum ad quid est cognoscendum de eis. propter quod dicitur prima philosophia . unde et in eis intellccnialiter uersari oportet. . 69 lin. Dicimur autem ea non intelligere in quantum intellectus eorum plenariam cognitionem non habet .unde Dionisius dicit v11 C. a(-&>l') p(-TI1) 423 possibile A ] principium etc. tr. p a m .p hiloaophia] in mmg.i § 2 (PG 3. 2. in quantum animabus est pmprium et possibile 4. 10 ut dicit Philosophus in I et III De anima. quod inteilectualiter procedere non attribuitur scientie diuine quasi ipsa non ratiocinetur procedendo de principiis ad conclusiones. set secundum quandam assimilationem .. et conclusiones eius principiis. 4. Et exinde etiam est quod ipsa largitur principia omnibus aliis scientiis. 80. P i3 imotescunt muime M. 391). P(-VT 387 exindel i & p n 392 c o n r i d e d o h t d k m a h im. 738). L' p(-V*) i 2 ytn&nationu] gm p i3 Prcterea] Item V* 20 P r ~ t ~ m l P P Item i9 in deduci] etc. Set in sacra Scriptura in diuinis deducimur ad ymaginationes.L'Bd* $ m u l t o ~ m ] prmrn. "impossibile ir est nobis aliter superlucere diuinurn radium nisi uarietate sacrorum uelarninum circumuelatum " . De cari. Set non est intelligere sine phantasmate. 394 trnns phisicnm : 390 prima philosophia : cf. non autem supra intellectum increatum. 2.. pA rx d o jg0 propter . non autem quantum ad cognitionem qua cognoscitur an est. in quantum intellectualis consideratio est principium rationaiis.. quod Deus est supra omnem intellectum creatum quantum ad compreensionem. quia uident eius essentiam. set simpliu acceptione intellectus tmemus. cum ipse se ipsum intelligendo compreendat . bicr... i uidetur deduci': cf. Preterea. in quantum consideratio intellectualis est terminus rationalis.AL XXV 2 p. hic supra lin. c. PrCf. Ad tertium dicendum. pA 417 tUI&lim] ingliA 418 eqditntem] q(uandam?) pram. mm. om. t. Ad q u a m dicmdum. i i Arist ART.i (ed. Diuina non capiuntur nisi intellectu. Ergo oportet in diuinis ad ymaginationes deduci. quia post phisicam resoluendo occurrit. 260.

849 . 6. l) 5 1 in ui p o ~ tfacit l) 5. circa mysticas uisiones sensus derelinque Set ymaginatio non est nisi sensibiiium. j ) 85 dc re dcmonstrat i#. 62 Librr ds ~pirifn anima c. ut dicitur in libro De spiritu et anima. VU 63 ergo] igitur V* P(-VU) . In cognoscitiuis maxime regulamur per id quod est cognitionis principium. l) l)(-VU) om... ad res diuinas transfene conantur.. ut patet per Boetium in V De consolatione. Principium quidem ad appreensionem pertinet. 2. " o amice Timothee. incidit in errorem. secundum iiiud Ro. 7) in om. Ergo curn diuinorum considerationes sint maxime mystice. V d u 1562 f.997 B). 3. a quo nostra cognitio incipit. Set contra est quod Dionisius dicit r C. uidetur quod in diuinis non debeamus ad ymaginationes deduci. que sunt determinate ad materiarn sensibilem. ctt. Cum ergo. Principium igitur cuiusiibet n nostre cognitionis est i sensu. ymaginatio sit infra inteliigentiam et intellectum.ut dicit Philosophus .dedud] a c . L'V* P ' 65 diuinis a spirituaiibus im. ut ibidem dicitur. 41 Dionysius Dt mystira tbrologia c. 90 Arist. pA 81 Quandoque] quando A 83 del rei prmm. 27). 30 (ed.11 (PL 40. in om. Quandoque enim proprietates et accidentia rei que sensu demonstrantur. Snrrlceno interprete (Dion. Ergo 1 in diuinis oportet ad ymaginationem deduci. curn sit " motus factus a suisu secundum actum ". sciiicet grincipiurn et tenninum. Virtus inferior non se extendit in id quod est superioris proprium.wnspiciuntur] etc.. pA o a = F*L1V*Bo1* $ = VUPL'TIVLBo* zz accipimus] wgnoscimus A P * z j per.i (PL 42. i. et secundum esse et secundum considerationem. et A P*] om. jz Acist.1 (ed. Responsio. Avicema Di anima IV c. l) 40 ymnginationem] -ginationer a(-L') Boa rebus A om. CCL 9 4 9 7 . 5 . 1 74 Arist. V pr. pA A pram.i n. I c. sufficienter exprimunt naturam rei. Averrois ibid cornm. Set per lesionem organi corporalis. I " Inuisibiiia Dei per ea que facta sunt intellecta conspiciuntur ". L' $(-W) 54 corporaiibus] wrporibus W* P 57 dcbenmus] dcbcmur V*Bol* l) 60 in om. Preterea. quandoque 80 autem in solo inteliem. que est " motus a sensu factus ". l)(-P&') t#:. Rom. 60 Boethius D8 consol. 171 B . zo. Set principium intellectuaiis 1 cognitionis in nobis est yrnaginatio. Set cognoscett 60 diuina et spirituaiia pertinet ad intellectum et inteliigentiam. que sunt concreta curn materia sensibili et motu. curn phantasmata hoc modo comparentur ad intellectum nostrum sicut colores ad uisum. 567). in eis non debemus ad ymaginationes deduci. Pr& p. In cuiuslibet scientie consideratione uitandum est illud quod in ea errorem facit. conformenu his que sensus de re demonstrat. 117).] quandocumque L' quando A 8: rrt. l) ymagimtionua] ginotiones a(-V*) 34 Preterea] Item V $ 36 y m gimuonem] -gincm l)(-PW) 50 Preterea] Item V l) 41 Dionisius dicit im. . Preterea.. 4 56 in diuinia M. 81 Quandoque coni. a qua item oritur appreensio intellectiua in nobis. (C/. DI Trin. 786. 819 . Et ideo in scientia naturaii terminari debet cognitio ad sensum. et qui sensum negligit in naturalibus.787). Preterea. Mistice theologie ad Timotheum loquens : " Tu ". a primus error circa diuina est eorum qui e que de corporalibus rebus nouerunt. Quedarn uero sunt quonun iudicium non 95 61 ec'] pem(net) ". ut patet in I I De anima. l)(-VU) . 469).i 5 i (PG 3. et tunc oportet quod iudicium de rei natura quod facit inteliectus.. 4 sq in. n Arist. pA 78 &m] quidcm p m . l) 8. Dt mima 111 6[iz] (431 a 14). 49 n. 75 cum phantasmata sint intdectiue anime ut obiecta. sicut in naturaiibus per sensum. 1 Et hec sunt naturalia. Set terminus cognitionis I non semper est unifonniter : quandoque &m est in sensu.7 (306 a 16). error] erro A 59 ut] s a pracm. 75 item A P*] i t e m 65 dcbcamus A] dcbcmua al) 66 ymaginationem] -ginationes V* TIaV' -gin= rrt. et huiusmodi sunt omnes 85 res naturales. quod in quaiibet cognitione duo est considerare. Ergo intellectus diuina considerans ad ymaginationem deducitur. DI anima I1 3o[III 61 (4. quandoque in ymaginatione. Cum inteilectus non utatur organo corporali. rt 63 ibidcm : wl. impeditur intellectus in consideratione diuinorum. Dicendum. CSEL 67. ex lesione organi corporalis non impeditur actio intellectus nisi quatenus ad ymaginationem conuertitur.4 (PL 63. Dt calo 11 c. DI anima I1 jo [Iii O] (429 a t). ut dicitur in 11De anima. 45 50 5s rot ra zr accipimus] cognoscirnus A 47 diuinorum] diuine pA 5.Crawford p. Cum ergo yrnaginatio non sit nisi corporaiium rerum. DI anima 111 6[ir] (451 a 14) cum comment. f 37-39 per Inionem diuinomm : c . j t A u p t . 2. . Ergo in diuinis oportet ad ymaginationes deduci. terminus autem ad iudicium : ibi enim 70 cognitio periicitur. ibidem] ibi P*Bol* l)(-V*) 64 intclligcntiam ct intelleaum i#. Vnn Riet p. inquit. l) 26 Preterea] Item V* l) 33 in deduci] etc.164 SVPER BOETIVM DE TRINITATE 25 ror rb 30 35 40 sensibiiibus dectibus accipimus. 46 Arist. Set sicut dicit Agustinus in I libro De Trinitate. scilicet cerebri. 8-9). ut patet in II Celi et 90 mundi .19 a i). l) 61 peninet] por# intelleaum 58 Preterea] Item V* $ 59 est superioris im. ut scilicet hoc modo iudicemus-de rebus naturalibus secundum quod I sensus eas demonstrat. CCL 50. ut dicitur in I1 De anima.. Preterea. uidetur quod in diuinis et spirituaiibus non debeamus ad 61 ymaginationem deduci. quia ex appreensione sensus oritur appretnsio phantasie.

c. re:.7 Thornas S u p Smt. 403-404). pA a = P*L'V*BolO P = VUP"Tl'V'Bos ioa potissime] potiuimum V* potiuimum <atr dc P io3 saisibilibus conditionibw im. pA & i68 a]a(-) p-. g 3 (PG 2 3. pA i j 3 cognitionis] ad non &i. dedua autem ad aiiquid est ad illud terrninari. Set quia secundum rationem diffuiitiuam non abstraunt a qualibet materia. non autem ita quod oporteat iudicium forrnari de diuinis secundum modum quo se habent isti sensibiles &ectus.. Dion.dependet ex his que sensu percipiuntur. a@ io6 quod] om. quod actoritas illa Dionisii loquitur quantum ad principium cognitionis et non quantum ad tenninum. t. set solum a sensibili. ut dicit 1 Dionisius in 11 C. c. sicut illa que ornnino a materia non dependent. 872 A). ut sulicet iudicemus talia esse diuina quaiia sunt que sensus uel ymaginatio appreendit . Et ideo in mathematicis oportet cognitionem secundum iudicium tenninari ad ymaginationem. A non] bcpMcn poIm. L fnntasmata BoiD ' i60 secundum quod m i . uel per uiam causalitatis. De mimo I 2 (403 1 12-16). sicut ex eifectu causa perpenditur que non est &e& commensurata set excellens. p i36 uel] et P(-V-) o a = P*PiL'VBo1O @ = VUP'TlaVIBos i4 quod i-it fr<rgmmtum Pi i47 immaurirlin A] inuisibiiia a$ i50 in A L' om. ideo in i o j talibus oportet quod iudicium sumatur secundum id cquod> ymaginatio demonstrat . neque secundum considerationem. (P. I d. uel per excessum. 112 n o .i a. ut minor prebeatur occasio in talibus remanendi. I d. huiusmodi autem sunt mathematica.3 q. tamen secundum rationem difhitiuam sunt a materia sensibili. non tamen oportet quod nostra cognitio scmper ad phantasma tenninetur. pA i10 icmrchie] s praem. (PG 3. ut salicet iilud quod I J S intelligimus iudicemus esse tale quale est iiiud quod phantasia appmndit. Va ergo possumus in diuinis ct suisu et ymaginatiine. P o 116 Arist. 749) et 3 (PG 3. De di?. Sn -o interprete (Dion. Cf. pA 113 rccta] rectum pA spernm] circulum p . sicut in hoc quod recta linea tangit speram solum secundum punctum . quod sacra Scriptura non proponit nobis diuina sub figuris 141 sensibilibus ut ibi inteilectus noster remaneat.V i i j r e a I i n a im. Thomas S u p Smt.2 § 762). quia i i o iudicium mathematicum superat appreensionem sensus. abstracta . i40 A). &Ieto. Ad no. pA mmd. pA i27 commensurnta] pmpo(rtiomta) pruem. 1 quod intellecnis nostri operati0 non est in presenti statu sine phantasmate quantum ad principium cognitionis . secundum i60 quod ex effectibus smsibilibus ucnimus in cognitionem diuinorum tribus modis prcdictis. Ad primum ergo dicendum. loc. i20 neque secundum esse. nom.34 9 3 1. . set ut ab his ad imrnaterialia ascendat .unde etiam per uilium rerum figuras diuina tradit. Ad q u a m m dicendum.. in mathematicis autem ad ymaginationem et non ad sensum. n ~ p u i a r n Pnjicit.3. Et propter hoc pcccant qui uniformiter in his tribus speculatiue partibus procedere nituntur. A rwppl. .A i60 sccundum quod] $ a r t o purt tuminum pD~ito. quod rauo iiia procedit quando principium cognitionis est suAicienter d u c a in id cuius cognitio queritur . $35 140 i.2. A i19 omnino] sunt no# &I. Quedam uero sunt que excedunt et id quod cadit sub sensu et id quod cadit sub ymaginatione. V* B(-VT i z j sicut] ut P(-BoY cum Bd i26 perpenditur] cognoscinu P i29 a rebus huiusmodi] nb huiusmodi rcbua P i j i in O=. A)] ad q u a @ . g. pA i 3 0 Qucs] quo A mgaoyndi] pon(it) pri*ns. in naturalibus autem etiam ad sensum. P(-W) i33 ctl om.sicut piincipiis nostre cònsiderationis set non sicut terminis. Vnde non est idem iudicium quandoque de linea mathematica quod est de linea sensibili. i i64 sccundum] q(uod) a. iudicium autem de ioo unaquaque re potissime iit secundum eius di%nitiuam rationem. quando omnia que sensus uel ymaginatio appreendit a rebus huiusmodi 130 separamus. et remotis sensibilibus conditionibus remanet aliquid yrnaginabile. Quos modos cognoscendi diuina ex sensibilibus ponit Dionisius in libro De diuinis nominibus. ai3 io7 Et ideo A] &m u a oportet a(-BoL9V a W uero n mt* oportct Bol* autem aa& oportet P'TlsV1 122 nequc A Bol*] non c#t. pA i10 supernt] sp praem. non ad sensum. 16s 4. i j i Dionys. et ideo talium cognitio secundum iudicium neque debet terrninari ad ymaginationem neque ad sensum. ut dicitur in I De anima.i ( T 3 id quod TI' i64 quo se A] quem a 8 i67 cognitionis om. et *or t b A 98 mtionem difìinitiuam] in mwg. i41 B. A considcrntionem pA i06 quod om. Ad tertium dicendum. Celestis ierarchie. quod conuenit recte linee i i s separate. non autem recte linee in materia. loc puall. p . . i j j phantasma] -mata a(-P*Pi) Bos iiiud quod phnntuial fpntuma per quod P 1j6 intelligimus] appreendimua L' 137 phantuia] fantasma P*PiVe om. i j o Dionysius D* t a l . &i& 8% q feto quod. birr. V* P io4 remanet] zdhuc paem. Ad secundum dicendum. Cf. Set tamen ex his que sensu uel ymaginatione appreenduntur in horum cognitio12s nem deuenimus. parall. in materia sensibili. Scoto interprete (Dion. A huiwmodi] ct pro* p'-. uel per rcmotionem. quia quamuis secundum esse sint.M q(unmim) hwuit Tb. pro)=. et ideo in diuinis neque ad yrnaginationem neque ad sensum debemus dedua.

190 sic est principium sensus in naturalibus. Preterea. uel secundum perfectam representationem. " sempiterna quoque uirtus eius et diuinitas 35 Nichil autem aliud est forma diuina quam ipsa diuinitas. xxxrr super illud "vidi Dominum facie " etc. 40 Glorra mdin. Et ideo quando phantasmatum cognitio impeditur. i. pA 9 Preterea e x f(orma) A praem.i § 3 (PG 3. Ergo non possumus ipsam formam diuinam inspicere.j 3 Dionpsius Epirt. 82. pA cum] et ideo p a m . 27 nocnu : cf.. (ed. oportet totaliter impediri cognitionem intellectus. 4. pA 27 manifestissirm e x manifesta A zi sunt] posmmus paem. L4 P 34 mundi. za subsennciarum] om. id est homine. E t ideo quamuis ymaginatio in qualibet diuinorum consideratione sit necessaria secundum statum uie. P port est p 40 m. 36 . 3. AL XXV 1-1 a p. non autem in diuinis. Sicut dictum est. Metapb. 30. $2. VI p i 7 non.sicut principia demonstrationis oportet manere in omni processu scientie. pA i85 ymnginemut] pmnginenu pA 7 possumus] poasimus A 16 q w d l m l i u i i ipsam] ipsa A i3 inspicit] cognosci(t) p . arabo-lat. Preterea. prete @ion.inspicen] etc. P . i 196). Quicumque inspicit formam alicuius rei aliquid de ipsa re cognoscit. S-no interprete (Dion. Secundum Philosophum in II 23 Metaphisice. 69 lin. A rwppl. 20. 39 &n.. uie uidere potest. pA p 43 nos] ~(entimus) a m . AL XXV t p. quod phantasma est principium nostre cognitionis ut ex quo incipit inteilectus operatio. p 39 Preterea] Item VI p 40 dicit om. non ipsum uidit set aliquid eorum que sunt eius ". totius nostre cognitionis principium est a sensu. V* p 28 potest] om. 20 sensul A] per suwum a$ 23 noI .i i (PL 76. ex Gregorio Moral. XXIV c. praeced. I1 i [i] (993 b 9-1 i . Set Deum per essentiam nemo in statu A ". siue absque corporeitate. 102 v# Ad tertium sic proceditur : uidetur quod non possimus ipsam formam diuinam ad minus in statu uie inspicere. 2 . Ergo aliquo 41 modo ipsam conspicimus. Set contra est quod Apostolus dicit Ro r. non tamen iudicium diuinorum secundum ymaginationem formatur. p 30 et] nec \n p 32 quod A om. P L.. =(-L') om. i! Dionysius DI myrtica thologia c. Sarmceno interi-j uidetur. Gen. Vt enim dicit Dionisius in prima epistola ad Gaium monachum. Set forma diuina est ipse Deus.] ad facicm P*P 37 diuinitu] d i t a uel dinitas L' dita P super illud om. pA 30 separata bir A o a = IY'P~L'V'BO'~ P = VUPI*TIIV'BoB i70 dictum A] predictum 4 176 manere i." utcumque conspiceret. . Preterea. inspicere : d littora Boethii supm p. ut dictum est. Set secundum Dionisium in I C. in hunc locum (PL 191. IYIPiL1 182 etiam A om. Ergo nec inteilectus noster formarn ipsam diuinam et alias formas separatas que sunt nature manifcs.. Set nos suitimus diuinam essentiam non posse perfecte conspicere. Ergo nec ipsam diuinam formam inspicere. sulicet ueritatem diuinam. inapicere] etc. 3s Rom. Forma diuina est ipsa diuina io essentia. 2. Mystice theologie inteliectus i5 noster secundum quod melius potest Deo unitur quando omnino nichil eius cognoscit.1061 A).' lucem solk ' sec. a@ 29 ipspm] un& formam L'V om. i327 B). " Si quis s uidentium Deum intellexit quod uidit. A 29 forniun] nature pmm. A ruppl. cum phantasmata comparentur ad intellectum ut obiecta in quibus inspicit omne quod inspicit. j69).. numquam tamen ad eam deduci oportet in diuinis. Set oculus noctue nulio modo <potest>uidere solem. etiam in diuinis : patet enim quod non possumus intelligere Deum esse causam corporum.. r ad G u i w (PG 3.30 tissirna. non sicut uansiens. Ad quintum dicendum.6 n.diuinios] ecc. 28 v). aQ i88 consideratione A] cognitione a@ 183 esse port corporum P(-V*) 2 possimus] possumus a VUP" i i iprrun diuinun] eiur $ 9 Preterea] Item V' p diukin] dei a Bd 4 monachum om. a p j6 aliud] aak autcm IY*P~BO'~ 33 per conspiciuntur] etc. non sunt sufficientia ad demonstrandum formam diuinam. i74 permanens] permena A i76 manere] p (per?) paem. Venetiis i562 f. 292 C . iooi A). P . nisi ymaginemur corpora. 5 .. CCL 143 B. nec etiam aliarum 1 <substantiarum> separatarum. om. quod " Inuisibilia Dei per ea que facta sunt inteilecta conspiciuntur a creatura mundi ". dicit glosa Gregorii " Nisi 40 homo illam ". uel per negationem. $78). A . . 606). 34 id est homine : cf. set sicut permanens ut quoddam fundamentum intellectualis operationis . Preterea. pA 28 potcst m. 5. Preterea. A] remanere a$ i78 omne inspicit bom. siue supra omnia corpora. Glorra Petri Lomb. inteilectus noster se habet ad renun d e s t i s s i m a sicut oculus noctue ad solem. Set ea que sensu 20 percipimus..A z t substantiarum folio m o om. vuaionem ZY Arist.. Ergo non possumus diuinam formam inspicere. (3 i j Preterea] Item VI p i9 P c c ] Item VI P rtm Quicumque] quodcumque a(-LI) i! in om. Ergo non possurnus ipsam diuinarn formam inspicere. Ergo ipsam formarn diuinam cognoscere intellectu aliquo modo possumus.i 66 SVPER B O E DE TRINITATE ~ i70 17s 180 18. non eam conspicere se non posse scntiret ". a@ t i percipimus] cognoscimus P 2s Preterea] I a m VI p in om. i9 Sicut dictum est : art.

unde dicit Dionisius in I C.99-io3 ut. A] supernaturala a$ i i i solummodo] solum F S $ i iz reueiatione] ex prorm. set etiam nec per uiam reuelationis . Immediate quidem intellectus noster ferri non potest secundum statum uie in essentiam Dei et in alias essentias separatas.. Ad hoc autem quod de aliqua re sciamus quid est. c. pA o a = F*PiLLVIBd* P = VUPb7Tl'VbBd 46 Preterei] Itcm V* P dicit] om. i i 7 Arist. Scoto interprete @ion. VU) 99 Dionisius dicit im.sensibilii om. pA A io8 immntcrinlu ex ~(ecundum) i06 uia ex vnde A 113 i] p. 469). set mediate. Pi p& ieruchie L' 1x1 5 L' P(-v'3 47 enendi om. ut dicitur in 11De anima . sicut ex hoc quod scitur quid est homo et quid est animal sufficienter innotescit habitudo unius ad alterum. L' p(-B03 78 cuenriam diuimm im. 55 60 65 70 71 80 Responsio. I i (i841 a j b 12). biw. siue naturali ratione ex effectibus creaturarum. bicr.Vnde dicit Dionisius 11 C. f 46 Dionysius DI cad.. Celestis ierarchie. quia ea que ab illis substantiis inueniuntur edfecta in his inferio. 69). uel cognitione perfetta. non autem alicuius rei intelligibili~. ioj. 781) AL IV 1-4 p. Neque etiam per uiam causalitatis.ioo cendum quod alias esset nobis ignotum. a 99 Dionysius ut hic infra lin. A 75 habitudo] quid est praem. Ve 97 diulic rxpl. P(-sP7) 56 noster om. - . DI anima I11 6[ii] (431 a 14) cum commento Averrois in hoc loco (ed.Cnwford p. biw. et de his etiam intelligibilibus possumus scire quid est. et quiditas et ornnia 1 huiusmodi nomina fere equiuoce dicantur de sensibilibus et de iiiis substacitiis .. alio modo dum scitur de eo quid est. pA 96 non] scimus iutem de eis iii (ric) praem. Vnde quamuis per reuelationem eleuemur ad aliquid cognos. Vnde de substantiis iiiis immaterialibus secundum statum uie nullo modo possumus scire quid 91 est. Celestis ierarchie quod " humanus animus' assuescit extendi per uisibilia in supermundanas altitudines " . P@ p. pA 72 et] simt praem. set i i o solummodo cognitione an est. Celestis ierarchie quod "impossibile est nobis superlucere diuinum radium nisi circumuelanun io1 uarietate sacrorum uelarninum " .. 64 Arist. 733). Dionisius dicit 11 C. h t o 67 Dionysius DI corl. i45 B). 765). Ergo formas separatas possumus aliquo modo cognoscere. pA i i8 diffinita] nomina pwm. Dicendum. PdJ 77 suiiicienter mmd. uia autem que est per sensibilia non sufficit ad ducendum in substantias irnrnaterides secundum cognitionem quid est. V* P n Sensibila nature i n . Scoto interprete (Dion. i40 A). cum non sint unius generis naturaliter loquendo.rum par. i21 B). 84 Dionysius DI caal. pA i16 perfccta] q praem. bicr. uel saltem cognitione confusa. a Vu io8 immntcriaics 53 an est . o a F*L'VaBo1D P = VUP7TI*VbBo* .port. fiagmmtum Pi P . 61) -blibus A 86 scnsibilibus] alio modo iraci &i.50 3. Annl. uel mediantibus aliquibus que3 sufficienter eius quiditatem demonstrent. et ex hoc scitur quid est genus et quid est species. Scoto interprete (Dion. et sic per uiam similitudinis non sufficienter iile substantie ex his innotescunt. VU toz ad hoc om. prout Philosophus dicit in principio Phisicorum quod diffinita sunt precognita partibus A k~tcUgibilibusl $ 2 dupliciter] duplex est cognitio qua iliquid prorm. c. ad que comparatur sicut uisus ad colorem. io3 Dionysius D cael. V" io3 dicit] por: ierardiie $(-Boa) por$ Dionisius Bo' in A o . A (rf. P&$. ut sic perueniri possit ad sciendum quod quid est de causa. quia diuine reuelationis radius ad nos perucnit secundum modum nostrum. i41 C). siue etiam reuelatione que est per similitudines a sensibilibus surnptas. c.90 ribus non sunt effectus adequantes earum uirtutes. ut Dionisius diat.z § 4 (PG 3. P(-VU) 72 his] talibus P(-VU) om. 81 dicpntur A] dicuntur a @ 86 aliter] ilio modo antd sensibilibus (v. non tamcn ad hoc quod dio modo cognoscamus nisi per sensibilia. Arist.. Set quedam inuisibilia sunt quorum quiditas et natura perfecte exprimitur ex quiditatibus rerum sensibilium notis. Celestis ierarchie " dissimiles similitudines alio modo a5 intellectualibus habentibus que sensibilibus aliter distributa sunt ".z § 5 (PG j. A) 89 ei] illa P(-Va) ui que om. Et tamen sciendum quod de nulla n potest sciri an est nisi quoquo modo sciatur de ea quid I t r est.. que nichil aliud sunt quam ipse forme separate.i § z (PG 3. pA 66 alicuiua (rf.q uid est : c. et 1 sic immediate potest concipere inteiiectus quiditatem rei sensibilis. $ i i7 prout] ut $ - Vnde om. Preterea. Sensibiles autem nature intellecte non sufficienter exprimunt essentiam diuinam neque etiam alias essentias separatas. P 60 quidem] iutem P intellcctus noster parr potest P 61 Dei] diuinnm P 64 in om. oportet quod intellectus noster feratur in ipsius rei quiditatem siue essentiam. P (. 751). VU ioo iiiquid om. quod dupliciter aliquid cognoscitur : uno modo dum scitur de eo an est. pprii.. quod nostra analogia non ualet immediate extendi in inuisibiles contemplationes. Et sic restat quod forme imrnateriales non sunt nobis note cognitione quid est. i71 B . 4 m v. interprete (Dion. non solum per uiam naturalis cognitionis. uel immediate. Ii i (89 b z j sqq. c. quia immediate extenditur ad phantasmata. VU etiam om.z § 2 (PG j. . Venetiis 1562 f. 23) crei(t-) praem. unde similitudines rerum suisibilium ad substantias immateriales translatas uocat Dionisius 11 C.

uel secundurn compara.. cet. dicunt esse diuersa genera.3 q. I ) i49 considerant bir A i y i potentie rx a A 146 ibaolute ex ibsote in m q . quos etiarn modos Dionisius ponit 180 in libro De diuinis norninibus. i68 et om. incorporee. V* @(-V) 182 diuinam] om. pA 157 cognitione] similitudo i 5 5 si] null pmm. @ 161 negationes] +nem Wo@ 165 confusa est im. Sic ergo et de Deo et ide> aliis substantiis immaterialibus non possemus scire an est nisi sciremus quoquo modo de eis quid est sub quadam confusione. A] rcmm F'pBoto eorum @(-sPi) 171 Ieuii. A ~wppl.2 1. @(-VU) 158 172 caiida. et alia huiusmodi. L* &i @ 187 iutem om.p. ut curn scimus quod huiusmodi substantie sunt immateriaies. set loco cognitionis generis habemus in istis substantiis cognitionern 160 per negationes. @(-TI'V') 173 substantiis predictis im. @ P 1 s t dicunt 145 Ariat. quamuis nesciat eius diffinitionem : concipit eriim hominem secundum cognitionem alicuius generis proximi uel remoti. Thomaa Suprr Smr.4. et per hoc diuersum modum essendi. Alie autem substantie immateriales create sunt quidem in genere . sicut nec etiam corpora celestia curn istis inferioribus : corruptibile enim et incorruptibile non sunt unius generis. § 3 (PG j. pA {v. a nobis ut plurimum per negationes cognoscuntur. Boa* @(-Ve) i w . eo quod Deus in nuilo genere <est>. Et ideo non possumus dicen quod confusa cognitione cognoscanmr a nobis substantie immateriaies per cognitionern generis et apparentium accidentium. . pA o a P'*L'V*BO'~ @ = VUP"T1*V~BoI 122 q u ~ q u o modo r. Ita ergo de forrnis immaterialibus cognoscimus an est. P*Va Vu dea] om. et ideo ubi inueniunt diuersum modum potentie et a m s . Simiiiter etiam Deus non habet aiiquod accidens. naturaliter tamen loquendo non conueniunt in eodem genere. et per excessum . pA p a t m pA i61 ut ex et A i65 minus m&. quod requiritur in omnibus generibus. n . X i3 [iz] (1058 b 26-28 . 137 Avicenm Metapb.11 (ed. Oportet enim diffinitionum cognitionem sicut et demonstrationum ex aliqua preexistenti cognitione initium sumere.grnuia A P*] inr.. Peipcr p. a@ i30 possemus] possumus V*BolO @(-Va) 135 est] om. et aliquorum accidentium que extra apparent de ipso. Et hoc modo Boetius intelligit esse inspiciendam ipsam diuinam formam per remotionem omnium phantasmatum . secundum quas nichil prohibet conuenire irnmaterialia materialibus et incorruptibilia corruptibilibus . tanto minus confusa est earum cognitio in nobis. Vnde etiam et corpora celestia in quantum sunt alterius generis ab istis inferioribus. eo 165 quod per negationes sequentes prior negati0 contraitur et determiaatur. non habentes figuras. Et per hoc patet solutio ad obiecta : quia prime rationes procedunt de cognitione quid est perfecta. neque calida neque frigida. paem. loco autem accidentium habemus in substantiis predictis habitudines earum ad substantias sensibiles. pA 137 Auicenna] dio. Cf. V i i i c 4 (ed. A 141 Logicus] dei e t k n nullum est accidens. alie autem de cognitione imperfetta. I 70 utpote quia neque sunt leuia neque grauia. c. V' @(-W) aubstanue imrmtcrillu om. loc.diucrso. 203). I d. 403-. genera : c .i 1. 69 h 83. qualis dicta est.AL XXV z p. ut dicitur in X Metaphisice.171 tionem excessus. f 180 Dionysiw D0 dir. 402). sicut genus remomm per difFerentias. et habemus de eis loco cognitionis quid est cognitionern per negationem. Logicus cnim considerat absolute intentiones. supra q. 18s A izt scire m&. .+). A] diquo modo onb nisi a@ i29 al om. Hoc autem non potest esse per cognitionem aiicuius generis proximi uel remoti.7 182 Boethius in littera supra p. e. pA i t z quoquo modo in m q . alie uero immateriaies substantie si habent aliqua accidentia.. Mstapb. i54 infra : linera Boethii c. A ruppi. Nec hoc esset nisi aliquam rem 'quoquo modo conciperet quam scit esse. set naturalis et philosophus primus considerant essentias secundum quod habent esse in rebus. uel secundum comparationem cause ad effectum.168 SVPER BOETiVM DE TRINITAIB 120 125 i30 i35 103 ra i40 i45 150 diffinitionis : oportet enim scientem hominem esse et querentem quid est homo per diffinitionem scire quid hoc nomen ' homo ' significat.curn non habeat quod quid est aliud 1 a suo esse . non ut sciatur de ea quid est.. pA non] habet +m. ut infra probabitur . V m Riet p. Suraceno interprete (Dion. per causalitatem. parall.3. di(e) -m. m. 872 A). @ i 4 substanciis m. 153). 155 non sunt nobis nota.@(-Va) 145 in om.frigida 165 einun v. ut Auicenna dicit. pA i29 de'] om. A 148 incorruptibilii] corruptibilii A i53 Deus ex deo A i 56 sunt] eo(dem?) pracn. A errum mr eomm A? in ex e(o) A 173 in substantiis bir A 174 substmtiu] substantia A 186 de ex con (cognit-) A i78 l o a ] quandam confùsam cogniuonem quid est paem. @ i37 Auidicit inr. et quanto plures negationes de eis cognoscimus. A i30 m ] aii pA 134 eo 0x q(uii 7) A i 3 5 est om. A 127 enim] etiun a&. et quamuis logice considerando conueniant curn istis substantiis sensibilibus in genere remoto quod est substantia.

AL XXVi 1-3 p. sepm-] etc. P 63 67 simus A] 64 ilha scientiu im. et hec operatio sit felicitas. + t Antt Etbic.26 n. cum ille scientie nondum sint 1 inuente quibus possimus substantias separatas inteiligere . et omnis demonstrationis secundum Philosophum i r principium est quod quid est. Preterea. set homo naturaliter est ordinatus ad cognitionem substantiamm immaterialium sicut ad finem. Quorum primum est improbabile. VUP~7TI*V*Bo~ d i u i w &i p 4 eat catr Wcntie 6 diuinun] om. 259 et 260). 36 (ed. L' P(-&>') .. sequetur quod si aliqui nati sunt huiusmodi scientias inuenire. - . Frustra est quod non potest pertingere ad finem propter quem est. I-II q. Cmt. SI .. Ergo non potest hoc per rojia 60 61 2 speculatiuas] . 69 ct 7.. Cont. supra lin. Ergo cognitio substantiarum immaterialium ad aiiquas scientias speculatiuas pertinet. in nom. @ 42 Preterea] Item Ve p 43 sibi india A] preindita a@ (4 P$ p. inconueniens om.T i s B d s ~ 36 in'] i d p 44 h e m illum b . P . .ro (PL 76. illum A OH.88 1. Set ornniurn A scientiamm sprmlatiuanun consideratio ordinatur 3I sicut in finem in cognitionem substantianun separatarum. P(-W) 29 specuiatiun OH. ART. @ quibus. VI 9 et 30 Arist. omnes scientie speculatiue essent frustra. VU 11 sit] om. pA i j quk rx g imp.g.7. AL N 1-4 p. Preterea. 69 lin. 358). c. Preterea. AL XXVI 1-5 p. oportet quod sit optimorum sub intellectu cadentium. i 4 Arist.set p-. P sumus a p 69 est om. Hom.1 2 .. Set quecumque scientia determinat de aliqua substantia. Est autem felicitas illa de qua philosophi loquntur. operatio a sapientia proce21 dens.3 1. Set 10 ornne illud in quod possumus deucnire ex principiis naturaliter notis pertinet ad considerationem aiicuius scientie speculatiue. PII. I io (i97 b 25) sec. Quod est 4 inconueniens 5 . A ruppl. I-II q. Vltima felicitas hominis secundum philosophos consistit in intelligendo substantias zo separatas : cum enim felicitas sit operatio perfectissima. I 23 (78 i 22 144. ergo si per scientias speculatiuas huiusmodi substantie intelligi non possent. DI mima a-16. ex quibus inclinatur etiam in h e m illum : naturalium cnim 43 motionum principia sunt intra . inspicit formam iliius substantie . III c. Gregor.. i8 secundurn philosophos : cf. Theologia enim pars scientie speculatiue est. Ergo per scientias speculatiuas possumus intelligere substantias separatas.peninet] etc. p 40 sciuuic specuhtiue OH. Set I ad theologiam pertinet ipsam formam inspicere diuinam. 56 Averroes Supsr DI mimo I11 comm. I c..88 ni-2. ut hic supn. 4 Puall. Arist. M~tapb. et Boethius in litteri supra lin.Bole p 23 Xl 4 @(-VU) iutem] enim @(-Va) om.2 o i o ad 3. Ergo inspicere formas separatas possumus per scientias speculatiuas. AL XXV z p. Gnwford p. quod ad hanc positionem squitur. pA 58 s p e d t i u e ] -ire A 64 s p c d t i u a s ] -n. 31 per. ut a sanctis et a philosophis traditur. in fiang. Ergo ad cognoscendam diuinam formam potest perueniri per scientias speculatiuas. Preterea. III c.3 1. 49 philorophia : cf. quod nos et ipsi simus equiuoce homines. 2. P * a h inrpiccrc P 9 Preterei] Itern Va P i5 principiun m & -dum p i8 P m a t . q. 4 Boethiua : in littcra supra p.4:-41.A 1 3 Theologii] thologii A r theologiim] thol.est :cf. P(-VUW) 56 in om.4i .rz.. 2 4 8 l 2 6 ) 44 ex. 3. 9). I 27 Arist.3 1. P 33 Preterei] I t m V' @ 39 subsantie] sacntic P ( . PA 5 3 cognitiol 66 quod] quod illi qui haa p a m .. 1202-1203) sec. Set contra est quod Cornmentator dicit in III De anima. 29 sqq. A i o qui111 . Gsnl.7. V @ 13-51 cognitio. scilicet intellectus.6.A o a = F*L'V*Bol* p =. pA 51 illudl quod po-st p e m . I Pmr q. De substantiis imrnaterialibus in lo aliqua scientia speculatiua determinatur. Set sapientia est scientia quedam speculatiua.). ut potest accipi ex Philosopho in X Ethicorum. Arist.i 18-20 et b t . cum sapientia <sit> perfectissima uirtus perfectissime potentie. 4. et hoc si contingat ex ignorantia aliquorum principionun quod nondum substantias predictas intelligamus. ergo per sapientiam intelliguntur substantie separate.. 82. 11 hom. (ergo) A 19 intelligendo sx intcllid A 21 sii om. Cont. I Pmr q. Etbic. X i o ( $ 1 7 i 12-21 . 40 Qu od. ergo habet in se aiiqua principia illius cognitionis nanitaliter indita. ap 27 in om. $3 F m t=.a@ n a t r c im. quia perfectissimum in quolibet genere est hnis . i8 48 i sumis : cf. & i 6 (i 141.. 494-491). quia in scientia ciiuina. 30 ut patet in principio Metaphisice et in Vi Ethicorum. O m e quod ordinatur nanitaliter in finem aliquem. quia omnis cognitio est per formam. Thomnm DI W . i [i] (981 b 28 98t i z . pA per prorm. Ami. Gml. p 61 sequctur] sequiw L'V1 P(-VuW) spmilntiuas om. ut hic Boetius dicit. uel si contingat ex defectu nature nostre quod non possimus illas saentias speculatiuas inuenire quibus predicte substanae intelligantur. ut dicitur in X Ethicorum . 1 Iran V rz iliius] eiua 8 i3 subsantie OH. ut hic dicitur. Vide l o c @l. intelligantu om.< Articulus qusrtus> l 0 3 rb Ad quartum sic proceditur : uidetur quod ad formam diuinam inspiciendam per scientias speculatiuas perueniri possit. uel quod scientie speculatiue nondum sint perftcte. secundurn autem est impossibile. Gmt. Venetiis i562 f. habet sibi indita aiiqua principia quibus potest perucnire in fhem illum. V' $(-W) 48 i* om.. A 27 feliciua menà. 6 hic : cf. Tho1-11 q. 182 v-i83 r .

Dicendum. Ex quo patet quod nichil potest scii in scientiis speculatiuis neque per uiam demonstrationis. . - . P(-Bol) 134 accipere] quirere @ 143 pcr. DI anima I 1 (402 b ti-22). ne oporteat in iafiniturn 110 procedere. Ergo per scientias speculatiuas non possumus substantias 93 predictas inteiiigere. Et huiusmodi sunt principia demonstrationum indemonstrabilia. P t t j ut] est d. 47 et 47).AL IV 1-4 p. ut Deus.pracced. h/. Bol@ $ mua A] uuiiamus ap 92 uidaur] habehi~@ 81 incelligendas] -ndum @(-VU) 87 Preterea] Item V* @ i14 simili?] huiusmodi P 93-91 pcr. 103 vb 81 ut Deus in m q . a @ 128 in om. AL N 1-4 p. I cf. Huiusmodi autem naturaliter cognita homini manifestantur ex ipso lumine intellectus agentis. t (71 a 1 sqq. a$ 83 perumia70 substantias predictas im. @ t37 a scnsibu acdpimus] sensu percipimus @ 139 deuenire A] perunire a @ 8890 difKnitio d u r e d s . et huiusmodi. neque per uiarn d a . In scientiis speculatiuis rerum essentie per diffinitiones cognoscuntur.intelligere] etc. io).130 piorum 1 est ex sensu et memoria. cc#. unde principium cognitionis prediaorum princi. por#.speciei : & Arist. nisi ea tantummodo ad que predicta natuialiter cognita se extendunt. Preterea. que quidem homo non habet necesse addiscere aut inuenire.. A 82 occultissima] occulissima A 83 etiam] e (eorum) praem. 22 (ed. p$#.. et quantum ad demonstrationes. U 20 (100 a 3-11 . et tu. Hic autem non est possibile in intinitum procedere. Ami. quamuis per sensibilia possimus deuenire ad cognoscendum predictas substantias esse. ut uidetur per Philosophum et Commentatorem in IX Metaphisice. sicut causa angelorum . ut entis. quia sic 10s ornnis scientia periret. utpote quod sunt intellectuales. 93 Averroes Super 92 Arist. incorruptibiles. cum infinita non sit pertransire. 135 Quiditas autem substantiarum separatarum non potest cognosci per ea que a sensibus accipimus. Arist. @(-Bo2) isq manifestanmr] monstrantur ap ipso om. Ergo non potest aliqua scientia speculatiua 83 esse per quam perueniamus ad intelligendas substantias imrnateriales. p $ # . pA 118 sciuitiuum] intellec prorm. et etiam prime concep. quamuis per scientias speculatiuas possimus scire ipsas esse.specul?tiuu om. 76 que rnagnam .q uod quid est : cf. Substantiarum autem illarum essentie sunt simplices. ut ' omne totum est maius sua parte '. ut ex predictis patet. @ 93 in om.. quod in scientiis speculatiuis semper ex aiiquo prius noto proceditur. et quantum ad diffinitiones. 2. ut patet per Philosophum in fine Posteriorum. Venetiis 1162 f. 105). @ 77 hec A] hoc 4 72 Preterea] Item Ve p 76 ipsius om. .. causam autem uel non habent. pA i o j Hic m/ hoc A t i 3 est] e r praem. 116 etl om. tam in demonstrationibus propositionum. et aliquas earum conditiones . accidentia etiam eorum sunt nobis ignota.l i 5 tiones intellectus. quo quidem lumine izg nichil manifestatur nobis nisi in quantum per ipsum phantasmata fiunt inteliigibilia in acni : hic cnim est actus intellectus agentis. Mctapb. ideo per nullam scientiam speculatiuam potest sciri de aliqua substantia separata quid est.. 3). et huius. indemonstrabilia : 106 cum infinita.. In scientiis speculatiuis inuestigantur diffinitiones quibus rerum essentie intelliguntur per uiam diuisionis generis in differentias. 79 iam dictum est : m.. quam etiam in inuentionibus diffinitionum : sicut enim ex 100 propositionibus precognitis aliquis deuenit in cognitionem conclusionis. 14). quod est homini naturale. 96-10) in scientiis .por#. 70 Responsio. in que oportet reducere omnes diffinitiones scientiarum predictarum.. 128 Arisc.l7O SVPER BOE'RVM DE TRINiTATE aliquas speculatiuas scientias esse quod substantias predictas intelligamus. AL XXV t p. que magnam partem conferunt ad cognoscendum quod quid est. unde omnis consideratio A scientiarum sprmlatiuarum rcducitur in aliqua prima. pA 91 simplices] simplico A 9r uidc127 hic r*f hoc A hu] p t e t per praem. nec intercidit in earum quiditatibus aliqua compositio. A] hoc p h V1 VLBol dub. et unius. I X comm. set eorum notitiam naturaliter habet. Arist. AL V 1-3 p. DI anima iIi 4[io] (430 a 11). ut dicitur in III De anima. j j et 34 (82 b 38 et 83 b 6 . 75 et per inuestigationem causarum rei et accidentium ipsius. et similia. uel est nobis occultissima.. pA i 3i memoria] mememoria A 136 non ex uc A o a = P'L'VeBol@ @ VUP"TI'V1Bo' 70 scientiaa A P'] rarr specuiatiunr LbBo1*I) m## Pliquaa t" ~ m r t r p u V e ~ 79 iam A onr. diffinitio autem est senno quidam compositus ex genere et 90 differentiis. 17 (72 b 18-25 .120 tionis. AL IV 1-4 p.141 modi. 182).pertransire : Arist.. Preterea.. Arist. Set hec non possumus de substantiis immaterialibus cognoscere : quia ut iam dictum est. Anaf. AL IV 1-4 p. Ami. e. in que omnes demonstrationes scientiarum reducuntur.8 (103 b 17 . Mrtapb. 1J Z Arist.. Phantasmata autem a sensu accipiuntur. I c. 3. naturaliter loquendo non conue80 niunt in genere cum istis sensibilibus substantiis nobis notis . A dub.. p 127 hic v. et aliquas earum conditiones. IX i j [ i i ] (ioli b 26-28 . 248 r). I 112 huimmodi . et sic huiusmodi principia non ducunt nos ulterius nisi ad ea quorum cognitionem accipere possumus ex his que sensu comprecnduntur.@(-pF'") io3 Hic v.g.. cf. ita ex conceptione generis et differentie et causarum rei aliquis deuenit in cognitionem speciei. Topir.

p. Crawford p. ipsa quiditas efTectus acupitur ut principium ad demonstrandum causam esse et ad inuestigandam quiditatem eius. P 180 taii A] a@ 181 in uh est i n . l95 et hoc est propter eminentiam iiiius finis.150 Et hec est etiam sententia Comrnentatoris in 1 1 De anima. A 147 sententia mrnd. pA '= 172 ut] ad p r m . 2. 185 4. ut ibidem . set hec felicitas non erit per aliquam suentiam speculatiuam. forma d(e) proanr. quod Boetius non intendit dicere quod per scientiam theologicam possumus ipsam forrnam diuinam contemplari quid est. Commentator dicit. i . que est in uia . I11 c . Idd. tunc difIinitio dectus 155 160 165 170 accipitur ut principium ad demonstrandum causam esse. et aliquas conditiones eius. A. (cogn-) proa. Et ita accidit in substantiis separatis. non ut sciatur ipsarum quiditas. 29) 196 tinis] in calce folii que uere est forma etc. quamuis quiditas cause sit semper ignota. o a = P'LbV'Bolo P = VUP"il'V~Bo* 147 etiam] unfe est V9 om.c hic .c. Gsnf. Ad secundum dicendum. et si quidem dectus sit adequans causam. L' P(-V") in om. i82 r B . P(-PL'Bo') i47 Avcrroes Super Ds anima I11 comm. cum quiditas de utrisque dicatur quasi equiuoce. Ad quintum dicendum. set solum eam esse ultra ornnia phantasmata. pA 161 manifeslnndis] cog imp. fominm diuinam inr. et tali qualis 180 in uia est possibilis. p 148 Auunplchc] aucmpeche A auempecc L' ~ p a f v a . pA set ex si A i69 inuestigandam ex -gandum A s c h effectus r z I 81) i 8 i non] ut sciiicet p @ . Ad primum ergo dicendum. 149 estirnabat] existim. Quamuis Auempache contrarium 1 dixerit. 152 Averroes 1. quod scientie speculatiue ordinantur in cognitionem substanuarum separatarum imperfectam. set per lumen glorie. et hec consistit in contemplatione substantiarum separatarum per habitum sapienue. I. imperfecta tarnen. qy<a IW rxponendo. sicut accidit in scienuis que demonstrant propter quid. BolO VUT1* in t" mcchce sBo* . 17s 3. pA causam] causa A 177 fclicitas] felitas A Batbii ex scia A 195 nainliter] naturali A (4 Prif. etiam Thornas Conf. ex qua iterum proprietates eius ostenduntur . P possimus] possumus L4Bo1O P(-TI*) i95 nainlitcr illum v. Venetiis i562 f. Cf. $ i82 ing A om. Quedam uero res sunt que non sunt nobis cognoscibiles ex se ipsis set per d e c t u s suos . et in talibus manifestandis scientie speculatiue utuntur earum difiitionibus ad demonstrandum ipsarum proprietates. A] im. non autem quibus ad eam possimus pertingere : quamuis enim homo naturaliter inclinetur in fkem ultimum. p. a VU 169 inuestigandam A] -ndurn a@ q u i d i w m Uus im.1 theol. de qua loquitur Philosophus. suora. A i48 Auempache] avepeche A (rf. ex hoc quod estimabat quiditates rerum sensibilium sufficienter exprimere quiditates immateriale~ quod patet esse falsum.Boia W 1 5 5 theologicam 1rripr. A theologie a @ i56 possumus A L'] possimus crf. ap 190 nos possimus A V'] nos possumus LbBol0V" nos Pg possumus nos P(-VU) 192 ad] om. pA i65 ipsis mrnd. pA specultiuc] -nte A i63 in] i71 difiinitio ex etiecnis A (rf.si autem sit dectus non adequans causam. 493).a(-W') Va utim. quod quedam res sunt a nobis per se ipsas cognoscibiles. 4 i 148 Aucmpachc : ut refert Avur6es 1. quod duplex est felicitas hominis : una imperfecta. Prif. 66) 1 5 0 sensibiiium ex suwibile(s) A 113 dimnu] dcatur pA 156 diuinam] cognoscerc pram. FgVg P7VvBo* om. Bolo p t70 eius] om. L'Vg p(-VaP') 117 1 ipsam i62 ipurum] earum L1Bol0 P 165 nobis cognoscibiles im. 36 (ed. L'Bol@ anfe proprietates @(-VU) 174 sit semper im. Alia est perfecta in patria. Ad tertium dicendum. quod nobis sunt indita principia quibus nos possimus preparare 190 ad illam cognitionem perfectarn substantiarum separatarum. ut dicturn est. in qua ipse Deus per essentiam uidebitur et alie substantie separate . non tarnen potest naturaliter illum consequi set solum per gratiam . hic supra. Ad quartum dicendum.

i 5 5 22 6 Bologna. Bibl.. 808 Vd2 Vaticano.5 63 ' Leipzig. i 5 A A* Bo2 Bo"J L4 . lat. Fragm.. Bibl. 9850 Roma. Apost. nouv..S. Apost. lat. i242 Pi Pisa. di Santa Caterina. Bibl. Casanatense 3997 Bologna. lat. 145 57 P' 6 Paris. Bibl. Borgh. Bibl. lat. Nat. Vat. i T12 Toulouse. Vat.. Bibl. Apost. Thomae de Aquino Opera omnia t . acq.. Ottob. Bibl. Municipale 2 I 5 V5 Vaticano. Apost. Bibl. Archiginnasio A. i98 Va Vaticano.. Bibl. Universitatsbibl. L Super Boetium De Trinitate SIGLA CODICVM Vaticano. Sem. Nat. 482 Paris. Univ. lat.

38 ... ..... . . 41 . . . . . . . .. . . ... . . .. . . . . . . . . . .. .. Le texte de p CHAP 1 : Les témoins . . ... . . . . PS7Bd . . . ... . . . . . .. Les inversions . . . . . .. ... .. . . 2 .. . ..... La contamination .. . . . .. 1 1 . . . . . La partie non autographe . . . . ... .. ...... CHAP II : Un seul archétype . . . . .. . 1 .. 2 Les omissions . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. CHAP II : Les éditions ... ..... . Les substitutions . . .. . . . . 49 i . . . ... . . .. . ... . . 49 r . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... .. .. . .... . . . .. . ... . . C. ... . ... . . .. . . . 46 . . .. . . . . . . . . . . . . .. Les manuscrits . .. ... . . . . . . . . . . .... . . . . . . .. . . Bo2In1. . 42 42 43 44 B Le texte a CHAP 1 : Les témoins . . . . . . . . V42N4 .. .. . ... 5 j . . . . . . . . . . . . . ... . i La partie autographe .. . . . . . . ... . . .. . 67 69 Planches .. . . . . v .. .. .. . . . . . .... . Les éditions .. . .... . .. ... 17 58 A . .. 63 CHAP 4 : L'orthographe . .. .. . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . .. ... . . .. . .... DEUXIÈME PARTIE LA TRADITION PAR LES SOMMETS CHAP 1 : Les premiéres constatations ..... . 4. . .. . 66 Chap. . . 5 : L'apparat des sources .. .. .. . . .... .. . 3 .. .. . . . . .. . . .. ... 7 1 . . . .. .. . e CHAP 2 : Cas particuliers . T12Cl . . i . . . .. .. . .. . . .. . . .... . . . ... .. . 38 2 .. . ..... . . .. . Texte de Botce . . . .. .. . . .. .. CHAP III : Les caractéristiques de p ..INTRODUCTION : L'œuvre . . Q U ATRJÈME PL4RTIE TROISIÈME PARTIE LA DOUBLE TRADITION CHAP i : L texte . . . .. PREMIÈRE PARTIE LA TRANSMISSION DU TEXTE CHAP 1 : Les manuscrits . . . . . . .. .. . . . . . . ..... . . . .. . .... CHAP III : La tradition devant l'autographe . CHAP 3 : Notes complémentaires pour l'apparat de A ... CHAP II : La structure de P . . . . . 3 .. . . .. ... . . . . . . .. . ... . ... . .. . . . . . .

Ceci sera de plus en plus évident. par P a l Morluczgewidmet. I V c'est un autre signe qu'on trouve : il ressemble à un petit cercle maladroit. qui a toutes les chances d'être un autographe du traducteur. on en trouve. qui en marquent les endroits ' à revoir ' (3). atm. 8gjo) au fol. O r si le scribe de l'apographe les avait corrigés luimême in srnibendo. J. Cependant deux autres conclusions découlent de cet exposé : premièrement un certain nombre des leçons rencontrées sont en relation avec A . Un autre scribe a dù travailler sur ces textes. Parfois il s'agit d'un tout petit lapsus (ainsi p. . dans l'appparat et dYautres. Les repères en forme approximative de point d'exclamation incliné ont été posés dans les autographes de S. Berlin 1987. 985 1). 4. faite par quelqu'un pour qui l'écriture et les lapsus de S. et qu'ils affectent e. Cependant dans la seconde moitié du Sup.Gcnt. mais qu'elles remontent ? un modèle commun quel qu'il soit.et dans les fragments conservés du Sup. foi. j. quand nous regarderons les nombreux cas où a et P réagissent différemment aux difficultés d'A . fol. fol. Le fait est que l'auteur de l'apographe a peiné sur son travail. exemplaire grec de la Métaphysique que le célèbre dominicain a utilisé. a apposée sur la feuille de couverture de ses dossiers. ioo rb 3 2 (6 i i 28) traditur pour traduntur : le repère avecf. connu. pour nous amusante. 1850. 2. mais dans les deux cas d'une plume plus fine. II est emprunté à la ponctuation sous sa forme italienne. quia est de littera fratris. 100 (J). se retrouve identique sous la plume de Guillaume de Moerbeke. pourquoi aurait-il marqué ces endroits et beaucoup d'autres de ces signes qui témoignent parfois d'un peu de mauvaise humeur ? On se trouve donc en présence d'une copie rapide et pénible. et que nous i appellerons ici w cl). Dans le cas de Moerbeke comme dans les autographes de S. pp. Dans leur grande majorité il serait vain de vouloir préciser à quoi ces signes renvoient exactement :il est malaisé de saisir pourquoi quelqu'un d'autre a vu un problème qu'on ne voit pas soi-mime. phil. à la fois dans le Vind. 473-476. Thomas. fol. fautes.Wwk und Wirkung. 90 ra 46 pour eccksic. la seconde doit être éclairée ici. Thomas@). pbil. Wiesner.bg.il y en a plus de joo -.On notera que I'nue maria en haut de la page n'est pas de S. dont l a jambages sont fautifs). ne sont pas le fait de a et de p séparément. . qui figurent au critique. fol. qui démontrent que le copiste a dû laisser un nombre assez considérable de blancs dans sa copie. dans le Comrn. 6 i 3 2 j 2 i r 3 4 uerumque 187 accepit i jo competit 2 5 2 fiant 38 quanturnuis 42 principio 64 nam 80 nominat 268 in (sensu) 429 plenariam 147 irnmaterialia 164 quo se (habent) 176 manere 20 sensu 43 sibi indita 124 manifestantur 180 tali 2ii uerum accipit conuenit fiunt quamuis primo et ide0 uocat sub plenam inuisibilia quem remanere per sensum preindita monstrantur talis . Nombreux sont dans les marges les repères en forme approximative de point d'exclamation (dont le trait est tracé de bas en haut et vers la droite). pas plus que les autres qu'on trouve dans ce manuscrit. Thomas n'étaient pas transparents. lat. dans Ari~totcler. aux Sentences (Vat. et dont plusieurs seront reprises au cours de Il est évident que toutes ces variantes. lat. Thomas.. Vuillemin-Diem. que Réginald de Piperno.T. icm. gr. 73 vb 3 2 (4 3 178) à « prohibitionis predicta ». deuxièmement il semble qu'il faille distinguer deux opérations : une copie et une révision. Tous ces accidents sont réparés dans l'archétype. (Vat.SVPER BOETIVM D E TRINITATE NB 3 4 4 Exp. j v juste en dessous d'une belle empreinte de chandelier : « Ligentur omnes sicut stant in ista Carta. ex. un certain nombre de variantes que nous avons ~enc~ntrées(~) : fol. ». 72 ra 39-40 (4 i 188) il manque <que> : dans la marge le repère avec f (fallacia ou f a l m ) . Elle se trouve au C. dont deux sont certainement italiens : Rtginald dans le Contra Gmtilcs et la main E dans le Vat. et dans I'Ottobon. III Sent. qu'on ne semble avoir rencontré dans aucun autre ms. I I . Thomas ce repère indique un problème dans le texte. 985 i..a. corrections. 99 rb 38 (5 4 21 j) <&O> manque. On notera w en téte de L'apparat critique correspondant .nous les avons exclus de cette démarche -. 77 rb 5-6 (j 3 107) <rei> fait défaut. fol. Voir : G. Il doit être clair que le scribe qui a transcrit A pour en faire un apographe (= première copie directe) n'a pas fait in crib ben da les corrections et les aménagements que nous avons trouvés dans l'archétype (= premier ancêtre commun auxquels remontent les témoins). fol. La première sera étudiée au chapitre suivant. 72 vb 13 (4 2 176) à l'endroit du uero problématique. lat. dans cet apparat l'accord des deux branches sera plus parlant si on juxtapose simplement ap. i . Il est surprenant que ce signe. W. NOUS retrouverons plusieurs plus tard. fol. La tfankcfia ds la Métapphysip d'Ari~fofe GuiIlaume ds Mocrbckc et son cxcmplairc grcc : Vind. Pour le moment il suffit de constater qu'ils sont tracés d'une plume épaisse et d'une main hâtive et peu soucieuse de l'esthétique de la page.Gcnt. gr. lat. La note.le repère avecf. et procuretur si possit inueniri aliquis qui sciret legere istam litteram. compagnon et héritier de S. mais. Moins fréquents au C. Thomas par au moins trois transcripteurs différents.. alors que des fautes importantes sont entrées dans la tradition. Qu'on nous permette de ne pas revenir encore une fois sur la difficulté de lire l'écriture de S. est plus Cloquente que toute littérature. 74 rb 37-38 (4 4 16) à « a causa inuariabili non procedit effectus uariabilis ». i o j rb 18 (6 4 2j) < ~ i t >fait défaut.

une correction rapide a réparé les plus évidentes omissions. dans cc cas la confusion fait sa rentrée à cause de la grande ressemblance entre a et O dans son écriture. Par exemple aussi au fol. dans le 985 i.dans dei. A + Par exemple dans est. 2 L'omission de 6 à 8 mots qui n'est pas un saut du même au m ê w . aux A. qui ne paraissait pas nécessaire. 7. A fol. 59.ou. 95 va 9) : la première main. on peut à peine l'appeler une mélecture. Il n'y en a pas dans le présent chantier.-C. Quand il kcrit subiect. 97 va 27-28) materia subiecta (subq a supprimé materia parce qu'il a lu substantia. A 91 va 18 et 95 rb 39. Thomas de les réunir par une barre A peu pr&s horizontale. qui traverse le plus souvent les deux élémentsc4). Thomas@). comme dans esse. A fol. Thomas les a justement distinguées en exprimant le u dans subiectam. une seule barre vigoureuse . Il arrive alors A S. où sbÔ est plus fréquent . sinon uniquenient. S. 90 ra 19)' qui a été lu jusqu'à présent quasi omnes (p en fait omnes à cause du contexte) . 9850. Thomas écrit et corrige ses e : ils sont souvent tellement décomposés par la rapidité de l'écriture.a. A fol. Garand : <(Les gens du Moyen tige étaient les moins systkmatiques des hommes . des hésitations. Garand. esse se trouve écrasé dans l'interligne et on pourrait penser qu'il a été barré. La première de ces omissions est celle de esse en 3 4 188 (A fol. qui lisait j&e.les preuves indirectes s'appuient sur les difficultés du modèle. A en devenir presque introuvable(g). de modèle tant à a qu7àp. go ra 46. 91 ra 34) dans le contexte (( apparebit maxime esse )) . Thomas exprime le plus souvent le u. car cet ipsos se prête à être 1. Le scribe trouvant en j 3 192 (A fol. a été supprimée . Dans les autres cas les deux formes se côtoient avec toutefois une préfkrence pour le u. c'est par celles-ci que nous inaugurons cet exposé. qui s'expliquent le mieux. Le cas de la deuxième omission de esse est plus éloquent ( 5 i 83. qu'il comportait encoré des lacunes. Les preuves directes sont des mélectures et des fautes. 44 va 24 e. Cela tient à la façon dont S. . fol. on a donc supprimé la seconde. Qu'il s'agisse de révision. surtout A cette kpoque. 6. par le modèle en question(2). de correction ou de contamination. que leur deuxième jambage s'en trouve fort éloigné du premier. A fol. La première concerne subiectam en 5 3 i 8 1 : (( substantiam subiectam )I (sbZm subüm dans A fol. 5 . et qu'il a connu des corrections successives. j Ainsi p. S. etc. Rkvision au Moyen Age n'est pas la rkvision systkmatique et exhaustive des temps modernes. tenter de définir leurs mkthodes de travail ne cesse de contraindre les chercheurs à la plus grande prudence ». paraîtra par la suite. ce qu'il ne fait jamais dans substantia(').-C. Que ce modèle était loin d'être parfait.M. 90 ra jo . Nous croyons pouvoir la fournir au moyen d'arguments tant directs qu'indirects. traverse les deux@) le mot peut ainsi paraître raturé. . Decker a kt6 le premier à les bien interprkter. mais correspond à une ligne du modèle.LA TRADITïON DEVANT L'AUTOGIULPHE 21 Un recours(l). à l'autographe a résolu quelques-unes des difficultés. dans Scriptorivm jj (1981). Or S. Nous avons ensuite deux omissions qui sont dues au même manque d'expérience de l'écriture de S. Les vraies milectures sont étonnamment peu nombreuses. Puisque nous avons déjà mentionné des variantes. elle peut s'expliquer par le fait que maxime est écrit dans la marge et que le rappel pour l'insertion se trouve au-dessus de esse : nous sommes alors en présence du phénomène classique du copiste qui remplace le mot du texte par celui qu'il aurait dû y insérer. Un cahierperturbé &r nn manuscrit de h Genèseglosée. Si l'e est double. dans le même Vat. ex. A dans notre cas. Notons surtout en 3 2 168 ipso3 (A fol. lat.(il l'abrège moins souvent en sbict-).ou sub. Que c'est de A que la tradition manuscrite dépend dans son ensemble paraît suffisamment démontré par ce qui précède .en sb. p. cependant une preuve de paternité doit être irrécusable. toujours quand la confusion avec substmfia est possible. 91 rb M). il est bon de se rappeler la remarque de Mme M. I'e final de cim$cure ( j 4 280. L'omission de ens en 4 i 144 peut s'expliquer de la même façon : l'e y a été corrigé. On comparera avec ente. est un argument valable si elle se . où la tradition (-L') a lu -mi. et cette copie a servi. corriger une abrkviation ou une autre futilitk sans se rendre compte des gros lapsus qu'il a commis dans sa distraction. 97 va 22-23) : les deux formes presque identiques ont été comprises comme une dittographie. Thomas lui-même peut relire un texte la plume à la main. et nous avons vu que le texte qu'il reflète est quelque peu différent de celui de l'autographe que nous possédons. sauf hklas dans subiecto. notamment des omissions. . Une question peut surgir : s'agit-il bien de cet autographe ou d'un texte qui lui serait parallèle ? Nous allons examiner ce problème.a. répète ou si elle fait partie d'une convergence d'autres indices. 90 rb 29. 106 rb 4 107 va 8 e. toujours sporadique au Moyen âge. Le deuxième cas concerne encore une fois subiecta et s'explique de la même façon. CHAPITRE III LA TRADITION DEVANT L'AUTOGRAPHE Nous avons acquis la certitude qu'il y a eu un seul archétype de la trsdition. qui se répercutent différemment dans la tradition : elles témoignent des hésitations ou des fautes de 17apographe. et en même temps nous tâcherons d'obtenir une idée plus précise du ou des écrans qui nous séparent de l'autographe.

26

SVPER BOETIVM DE TRINITATE

lu q.ôs. De même pour sibi indita, qui a été lu preindita en 6 4 43 (A fol. 103 rb 3 1) : la différence entre sibi et pre est ténue. P Parmi d'autres cas citons encore un ht/irrsmodi, qui a été lu hoc (hoc ente P)(l) en 5 3 76 (A fol. 96 vb 9). On trouve la même forme peu nette au fol. 82 ra 7 du même manuscrit, où S. Thomas, relisant le Contra Centiles la plume à la main, la supprime, et la récrit soigneusement. Une autre série d'arguments repose sur des détails ou fautes de l'autographe, qui ont résisté aux intermédiaires pour se fixer dans certains de nos témoins@). En premier lieu il a fallu attendre le plein X I V ~siècle pour qu'un correcteur s'aperçoive d'un sérieux lapsus de l'auteur, qui d'ailleurs est tout à fait dans le style de ses distractions habituelles. En 5 3 13-16 on lit tant dans l'autographe (fol. 96 va IO) que dans la tradition, sauf dans le groupe Ro2Inl : cc Ergo non potest esse quod aliqua scientia consideret (-rat A) de his que sunt sine materia absque hoc quod materiam consideret ))(a). Il est cependant évident qu'il faut lire in materia. Le modèle fort réfléchi de BotIn1 l'a remarqué. Inversement une autre leçon, difficile, de A n'a pénétré que dans un seul manuscrit. Au fol. 91 va 41 ) (en 4 i ~ 9 on lit un o. à peine visible sous une tache juste avant la citation attribuée à Isidore. Cette abrévia~ tion est peu commune. L'ancêtre de L4 ( X I VS.) a dû la garder telle quelle, et L4 en a fait omnis, ce qui est une lecture possible. Dans les autographes de S. Thomas on ne la trouve que dans le ms. de Naples, qui contient les commentaires de S. Albert sur Denys transcrits par le jeune Thomas (ms. Napoli, Bibl. Naz. I.B.54, fol. 5 v 35 et 36). Le sens y est obscur(4),et jusqu'à présent les éditions ont évité le mot, comme ont fait tous les autres témoins dans notre cas. Aux deux exemples suivants un repère accompagné d'un f vigoureux figure dans la marge : fol. 91 vb 2 0 (4 1 98) : cc non diuiditur hoc ens < > per hoc quod ... )); n i ~ i la tradition est absent de de
P49.

sitatis secundum gentls )) dans A ; la tradition a corrigé en ~peciem, mais gentrs est resté dans P4B. P49, notre plus ancien témoin, a conservé plusieurs autres leçons qui ne peuvent venir que de A : notons l'absence de quod en 4 2 168, de sunt en 5 2 i 16, de se dans 5 4 15, lacunes qui se trouvent dans A. Ou encore en 6 2 2 2 où A et P49 lisent cognoscimtls, corrigé en accipimtc~ dans le reste de la traditian(5). P49 et L4 ont gardé l'anacoluthe de A en 5 4 62 (fol. 98 va 4j) : cc determinatur de creatione... et actibus hominum et nzulta huiusmodi D. Un cas fort intéressant est assurément celui de 5 3 8 1-83 (A fol. 96 vb i 2-1 5) marqué d'un repère dans la marge. Voici ce texte tel que la tradition l'a corrigé : mathematica sunt priora naturalibus, que sunt in materia et motu : habent enim se ex additione ad mathemathica. On lit cette rédaction avec un certain malaise : le sujet de habent se serait normalement mathematica, et il faut un effort pour le trouver dans les naturalia. Un lapsus à deux temps est à l'origine de cette construction défectueuse. S. Thomas avait écrit natutalia ~ u n t posteriora naturalibus. Se rendant compte de l'erreur, il met rapidement dans la marge mathematica et supprime naturalia, sans se rendre compte que cela ne va plus du tout avec posteriora ; c'est cette rédaction qui passe dans P49 et Bol0. Elle a été corrigée en priora dans tout le reste de la tradition. D'autres arguments sont empruntés aux nombreux cas où a et p réagissent isolément à des problèmes dus à l'autographe. Nous en donnons six. A fol. 90 rb 32-53, avec repère (texte en 3 3 79) : cc ponebat ... anime ymaginariam partem purgari. non totam anime ». On lit et non totam animam dans a, p a supprimé les trois derniers mots. A fol. 90 va 24, sans repère (texte en 3 4 18) : cc Set fiiius orat pro nobis ... similiter et spiritus sts.e.sjs postulat...)). L'abréviation e. (eiusdem ou eodem) semble avoir été transcrite telle quelle dans 17apographe ; elle n'est pas excepti~nnelle(~). Seulement a

fol. 92 va 54 (4 2 i j4) cc forma est principium diuer-

1. Dans les deux cas mentionnts on soupçonne déjà que P offre un texte plus ou moins arrangé. Ainsi qu'il a été dit, nous ne donnons que des exemples ; on trouvera des cas similaires dans l'apparat critique. 3. Bo' est issu, avec In', d'un modèle P attentivement remanié. La faute a tchappé au réviseur de l'archétype et aux intermédiaires qu'ont eus tous les autres témoins. 4. En voici le texte (Comm. à la Hiér. cél. au chap. j, § est tnim ~~~icuiqur, Borgnet t. 14, p. 86 a) : « In parte ista ostendit que sit utilios eius. Cd. et diuiditur in partes tres. in prima ostendit communiter in omnibus ...In secunda ostendit o. specialiter uti(1itas) ierarchie in inferioribus In tertia o. in superioribus D. Le o. remplace-t-il quc fit? 5 . Il est également le seul à lire d'autres mots de A, e.a. ratiodilis dans la q.6 a.1, où les autres ont rationalis ou une forme abrégée qui correspond mieux à -alis. 6 . Gtte abréviation appartient à la série des i. (id est), q. (quasi), s . (scilicet) et autres, qui sont précédés d'un point quand ils ne se trouvent pas au début d'une ligne ;ce point appartient à la ponctuation. S. Thomas emploie r. ailleurs : p. ex. dans l'autographe de Naples, fol. j r j > : Io. i...ete. viij. )) ;fol. 24 v 41, où après uneiusdem qui est un lemme de Denys,S. Albert explique : (( scilicet rre. e. c0 1) ; ou encore au fol. y3 v 34 : (( in 1. )) (iibm). le trouve dans 1'Exp~ilio ddsak (même Vat. ht. 9810) au fol. i o j ra j0 : i apoC. vj...lpoc, C, U i ~81
2.

...

...

o n

(id, b, g dup.)

q,1

la remplace par ibidem, qui est plus clair, tandis que P supprime e.sjs. Cela peut être un homoiotéleute, mais on soupçonne un camoufiage(l). A fol. 93 vb 41, sans repère (texte en 4 3 192) : (( rnateria ... comparatur ad locum < > subest dimensionibusn. On lit prout ~ubest(~) dans a, tandis que p supprime est. A fol. 94 rb 1-2, sans repère (texte en 4 3 271-273) : (( set cum forme substantiales rnagis et minus suscipere sit absonum n. La construction au nominatif est strictement admissible ; cependant elle a heurté nos scribes : a écrit formas, p préfiire toucher à un autre élément, et écrit substantiali. Le cas suivant est plus difficile à démêler. Il s'agit de la phrase suivante en 5 2 186-189 : (( competit omni creature... secundum dependentiam ad Deum ; a quo si sibi desereretur, deficeret ab eo quod est ». Tel est l'énoncé d'a, que nous avons repris : omni creature est en effet un singulier. Il semble toutefois que S. Thomas ait eu quelque hésitation. On lit dans l'autographe (fol. 96 rb 49-50) deserifur, qui peut être lu deserentur, ou, chez S. Thomas, à la rigueur desereretur ; ensuite dtjcerent se trouve clairement au pluriel ; quant au dernier verbe, c'était sunt, qu'il a changé en est(3). Le singulier a eu la préférence d'a, le pluriel celle de P. Le dernier cas est marqué d'un repère et d'unf dans l'autographe (fol. 97 ra 45). Après les pénibles retours qu'a connus le début de réponse de la q.5 a.3 (cf. ici l'apparat en 87), on y lit : cc Responsio. dicendum. quod ad euidentiam huius questionis oportet < > qua < > intellectus. .. D. Double faute qu'a a résolue en uidere qualiter, alors que P, ayant sans doute lu quo, écrit scire quomodo(4).

Voici au contraire une anacoluthe parmi d'autres, dont l'incohérence n'a choqué personne : q. j a. i 77-8 1 (A fol. 95 va 6-8) : (( apud antiquos hic ordo fuisse dicitur obseruatus ut primo logica, deinde mathernatica, post quam naturalis, et post hanc moralis, et tandem diuine scienfie homines stuaérent )). S. Thomas avait une autre construction dans l'esprit quand il a commencé sa phrase, il ne pensait pas à studerent. O r personne avant Soncinas (Edl) n'a été frappé par l'étrangeté de cette rédaction(5); il a ajouté addisceretur après moralis, donnant ainsi aux substantifs un autre verbe, qui les sépare de studerent. On pourrait multiplier les exemples et produire des mais arguments s~pplémentaires(~), il parait maintenant établi avec une sufisante certitude que toute la tradition dépend de l'autographe que nous possédons dans le ms. Vat. lat. 9850. Tous les autres problèmes seront exposés au cours de la préface en leur lieu propre.

...

Il reste toutefois un problème : il y a quelques données qui pourraient faire douter de l'unicité de l'apographe, si celle de l'archétype n'avait pas été solidement prouvée('). Il y a dans chacune des deux branches des éléments de A qui ne figurent pas dans l'autre ; ils ne sont pas tellement nombreux, mais ils demandent quand même A être éclaircis. Nous avons fait un relevé complet des ratures et des corrections et additions dans A. Tout d'abord, trois additions marginales de la main de S. Thomas sont présentes dans a et absentes de p. Rien ne permettant de penser que l'auteur ait jamais revu ce texte, elles ont été faites comme toutes les autres au moment de la rédaction.

permis de se demander si dans notre œuvre en 4 1 1i t (A fol. 91 vb j 1) il ne faudrait pas lire cc in quo alterum ab eo&m deficit )) au lieu de c<o> qui serait par erreur inachevé. Dans le cas présent (en 3 4 18) Decker avait d'abord pensé à c. = codem, mais il y avait renoncé après un échange de lettres avec CI. Suermondt (lettre du z6.oi.ig5z et réponse du 05.02 de la même année.). -Dans le Supcr II Sent., d.23 q.2 a.2 arg.3 la tradition manuscrite unanime donne in codem au lieu de ibi&m des éditions. Il est probable que les éditions critiques à venir feront découvrir d'autres emplois de cette tournure, qui ne semble pas avoir eu les faveurs des éditeurs anciens. 1. Il y a en 5 3 z j j (A fol. 97 vb 4) une leçon suspecte, qu'a a gardée, mais que P a laissé tomber : c( sicut hec anima, ct hoc corpus, et bic ignir (igis), et hoc os... D. On chercherait en vain ce que ce feu vient y faire. La seule forme qui s'en approche serait ügls (unguis). C'est un cas de plus à verser au dossier des lapsus de S. Thomas et au camouflage au niveau de P. r i 3 et en 4 3 189, c.-à-d. trois 2. Prout est dans le style de l'auteur. O n trouvera prout rubert en 4 z 235, 237 et 256, sccundum quodsubert en 4 lignes avant notre texte. On peut donc se demander s'il ne vaudrait pas mieux d'écrire également ici secundun quod. Toutefois TOI^> d'a est correct ; nous l'avons gardé. 3. La correction de i (sunt) en ë (est) par le même procédé est fréquente chez S. Thomas. Voir p. ex. dans le Vat. lat. 985 i , au fol. 42 va j i (Sup. III Sent., d.ig a.! ad jam q.) : cc quia in ipso (rtmt changé en) est reperire condiriones... ». De mime au fol. 49 rb 12 (ib. d . 2 ~ a.l qc.2 q.2 arg. j) : c( set inferiores partes terre (sunt changé en) est infernus dampnatorum )). D'autres fois 1's n'a mPme pas été changé et fait fonction de e. Ainsi par ex. dans le même 985 1, au fol. 34 va 58 (ib. d.zj q.2 a.1 arg.8) on lit « non uidetur s i sufficiens )) : S. Thomas a d'abord sauté erre pour écrire r~ificiens, s'arrète après 1's et il ajoute simplement ë. Dans une autre correction, au fol. 98 rb 30,: est resté pour é (ib. d.34 q. i a.6 resp., M m s il n. 160) : Ia première rédaction a étC (( impedientia autem ... sunt tria )) ; quand il change l'énoncé pour écrire cc impediens triplex )) S. Thomas a touché ces deux mots au moment de la correction, mais il a laissé i, les deux jambages de 1's devant servir pour e. 4. On pourrait consacrer un chapitre à part à la confusion possible entre a et O dans cette écriture. En de nombreux cas a et P se séparent justement en cette variante. Ce ne peut pas être un hasard. Cependant, afin de ne pas allonger cet exposé, il en sera traité plus loin. Voir p. ex. p. 60 (alia), p. 61 (aliquo modo), p. 62 (equiuocam) ainsi que l'apparat de A à 5 3 288 rt 6 j 165 5. Le rédacteur de p a légèrement retouché la phrase : il écrit (( ...tertio naturalis,port hanc wro moralis ... », mais l'anacoluthe est restée. 6. Il y a par exemple des divergences a # qui sont dues à des abréviations indistinctes dans l'autographe. P. ex. en 5 j 290 a lit pyt(pict)a&rici, alors que p s'en tient à -goras ; dans A on lit simplement pittag. (fol. 97 vb 50). G s différences peuvent venir de l'ambiguitk de I'autographe, mais elles peuvent également résulter simplement du libre choix des scribes. Elles seront traitées en leur lieu propre. 7. Au chap. 2. - L'unicité de l'archétype entraîne évidemment celle de I'apographe.

...

28

SVPER BOETIVM D E TRINITATE

La première est de 3 mots : (( in genere substantien (A fol. 92 rb 4, texte 4 2 23). Le signe de renvoi est clair dans la marge, mais on peut ne pas l'apercevoir dans le texte. La deuxiéme est une référence : (( viij super genesim)) (A fol. 98 va 10, texte 5 4 14). Elle se trouve assez loin dans la marge, et on peut lire le texte sans remarquer le signe de renvoi. La troisikme se trouve dans la q.6 a.1, dont la rédaction a été à la fois très rapide et difficile, et qui comporte 7 additions marginales contemporaines du texte, dont une a été supprimée. Le copiste ne pouvait pas les ignorer. Or il y en a une qui manque dans P : c Et his duobus modis... rationali)) (6 i 115-157, A t fol. ioo va face à la ligne 2). Il est probable que le premier scribe n'a pas su la lire (il l'a marquée d'un repère) ; d'ailleurs a la reproduit avec deux fautes de lecture, que la très mauvaise écriture de ces pages peut justifier, d'autant plus qu'elles ne sont pas choquantes dans le texte. On commence ainsi à voir se dessiner une hypothèse : a a profité d'une relecture. Cette impression devient une certitude, quand on découvre l'origine de deux autres interventions sur A, que p nia pas connues. L'une d'elles, l'addition de aliqw en j 3 61 (A fol. 96 va 45) n'est certainement pas de l'auteur. On pourrait hésiter à lui attribuer celle de eius en 1 2 180 (A fol. 96 rb 43)' qui est bien visible, collé au texte en fin de ligne. Mais dans la même colonne à la ligne 14 deux autres mots, non est, ont été ajoutés de la même façon. Le est y est écrit en t. Or ni cette façon d'écrire est, nicette façon d'ajouter ne se trouvent dans les autographes. Pourquoi l'auteur aurait-il changé son écriture et ses habitudes? Ces deux mots se trouvent dans la tradition, mais ils sont tellement indispensables au texte, et tellement faciles à retrouver, que cela ne devait poser aucun problème('). Il y a par ailleurs des indications codicologiques certaines, qui prouvent qu'il y a eu une intervention qui n'est ni celle de l'auteur, ni celle du premier scribe. Et d'abord, au fol. 95 rb 29 (dans 5 i 40) on lit : « non uidetur quod debuerit)). Une main étrangère, probablement la même qui a écrit non est au fol. 96 rb 14, ajoute un non dans la marge, qu'elle rattache au texte avant

debuerit, sans supprimer le premier non. C'est le premier énoncé qui est passé dans p, tandis qu'a adopte la deuxième construction. Ceci nous conduit à d'autres constatations : à côté de ce non on voit dans la marge une probatio penne, qui a été faite en même temps. D'une plume très fine, nettement distincte de celle du premier scribe, celui-ci trace approximativement un m dont le premier jambage arrondi forme une boucle avec le jambage suivant. Or on trouve, combinés avec d'autres traits, la même plume et les mêmes m aux ff. 92 va, 93 rb, et, en plus élégant, au fol. 95 ra ; d'autres traces de la même main se trouvent au fol. 103 rb et va. Les traces et les quelques additions qui ne sont pas du copjste qui a fait la première transcription, seraientelles d'une révision, toujours sporadique au Moyen âge, au niveau d'a ? La même plume a fait quelques petites ratures. Elle a par exemple suppriméi certains tildes superflus et fautifs de S. Thomas, et elle a supprimé en 93 ra jo (4 2 300) un Ad, que P avait gardé. S. Thomas y veut commencer l'article 3, et se rend compte qu'il a oublié de répondre aux rationes in contrarium ; il le fait en une phrase, en oubliant de supprimer Ad. Cette rature, faite de deux traits légers qui se croisent dans le mot, n'est pas dans les habitudes de l'auteur. Trois détails retiendront encore notre attention. En 4 3 zjo l'autographe (fol. 94 ra 36) lit : « e t similiter licet ignis etsi )), et en 4 4 39 (A 94 va 4) : « diuersitas ita communiter inseparabiliter se habet ». Les deux mots licet et communiter peuvent paraître ne pas avoir été raturés : a les a gardés, ou retrouvés, en laissant tomber etsi dans le premier cas. Toutefois on peut aussi les expliquer si le scribe de l'apographe les a transcrits : dans ce cas le responsable de p les a supprimés. Par contre, juste avant la grande rature du fol. 94 vb 11-16 (apparat à Exp. c.2 i l ) S. Thomas introduit un lemme de Boèce, dont les deux premiers mots que wre sont absents d'a. C'est que le trait qui supprime tout le texte semble les toucher. Ou bien a les a omis, ou bien le responsable de l'apographe, et dans ce cas c'est p qui les a retrouvés. Regardons un dernier cas. En 6 i 3 23 (A fol. loi ra 30) nous avons lu nude au lieu de in deo de la tradition@).

...

...

1. Si on objecte qu'il arrive à S. Thomas de s'appliquer à écrire plus distinctement un mot ou deux, p. ex. aprés avoir taillt sa plume, les autres objections restent valables. z. P.-M. Gils, Inteliectur nruie alipidronriabat, dans Buliefin dc Pbiioropbie médihale z j (i981), pp. 9;-9z. - La difficultt provient d'un lapsus qui est frtquent chez S. Thomas : on lit nudi, avec un tilde superfiu ;on pourra comparer cette forrne avec utpote, au C. W.,fol. i z fa 10, voir planche, p. 72. -L'expression forma & d a t a se lit dans deux parties raturées du C. Gant., aux ff. i i rb i o et 19 rb 42 (Éd. Léon., Append. i j* b 19 et 27* a 62 du tome 13). -Ci. Append., p. 183.

16 de son édition ne paraissent pas convaincantes. P. ou peut-être pas. ne lisent plus rien : le mot a été omis. Tel est le cas du Commentaire au IIIe livre des Sentences. Cependant celles que Decker énumère en note à la p.-M. ou celui de l'auteur. et obligent l'éditeur à bien situer la tradition. 201-228 et 46 (1962). Tlromar. Cependant on comprendrait mal que l'auteur mît dans les marges des repères et des f pour indiquer des fautes qu'il est en train d'écrire. qui a été lu. 445-462 et 609-628. deux considérations s'imposent : le texte ' authentique ' est-il suffisamment représenté pour qu'on puisse en faire une édition honnéte? et deuxièmement :si la révision a étC faite en vue de la diffusion de l'œuvre. Catedral~r. Gils. Cependant la même forme a été bien lue en 6 i 77.il y a un repère dans la marge(') -. le fait de l'auteur. 3. l'autographe actuel devrait dépendre de P. et si on ne soupd'a. tandis que Bol0 et Si3 au X V ~ S. Le travail devicnt alors extrêmement délicat. dans Rrvw des sciences phil. ne pouvant approuver. où restaient des problèmes dont quelques-uns ont pu être résolus par un Il serait possible d'éditer le texte à partir de cette recoun à A' De cet 'pographe provient l ' a r c h é t ~ ~ e . et fbéol. II est fort possible que la tradition livre un texte authentique issu d'une révision. transmis par un apographe défectueux. et celui pour une grande partie de l'œuvre. pp. Cf. Les grandes omissions du groupe Bo21n1 deviendraient ainsi des additions dans tout le reste de la tradition . dans Scriptorium 32 (1978). çonnait pas dans p un sérieux remaniement(3). et p est-il allé regarder? ou bien in &O vient-il de l'apographe et est-ce a qui. Gils. cette lecture. et il ne sera pas toujours facile de démêler ce qui vient de l'auteur et ce qui est le fait des copies. Thomas lui-même pour nettoyer sa plume. qui à son tour en aurait repris les fautes et les mélectures.-M. été diffusé? Ces questions s'imposent. vaut-il mieux publier ce texte. Dans le cas où une révision se manifeste qui ne soit pas. car ce nouveau texte charrie également les fautes et les interventions des copistes intermédiaires. On peut figurer ces conclusions de la façon suiNous continuons donc l'enquête. qu'il soit autographe ou dicté. 1. Pour une étude du mr.P 4 9 y laisse un blanc. Textes inédits de J . 45 (i961). ou presque pas. Il n'est pas exclu que quelques-unes de ces marques soient tracées par S. L'apographe avait-il laissé un blanc . La seule qui pourrait être interprétée comme une fausse lecture de A serait uias facto (manifesta p) en 6 i 287. II ne serait pas étonnant que p eùt gardé l'une ou l'autre melecture. ce dernier ayant fait un retour occasionnel à A. téte de stem-. -Dans le cas présent on chercherait en vain de renverser le stemma. ou d'une d-uxième rédaction de I'auteur. Voir aussi P. Qu'on dispose d'un texte d'auteur. en la prenant cette vante : fois par la base. La tradition dépend dans son ensemble de l'autographe A. 221-230. a préféré s'abstenir(" ? A Apographe l I recours l a De toute façon nous pouvons conclure. pp. 2. si l'autographe ne faisait pas défaut et de cet archétype procèdent et l'ancêtre de P. qu'un réviseur aurait pu redresser. pp. Pamplona. qui est marquée d'un repère dans A. Acrobaties ! . Lcrpremièrcr rédactions d11 Scripttrm super Tertio Sententiarrim. n'entraîne pas nécessairement que c'est ce texte qu'il faut éditer. qui n'a pas.

et dans Fs7. Paris 1889-97. 2 de Boèce (éd. v. . . ou (48)fnnitasprsonarum. Thomas (42)trinitate wrhs ~NnpIicis Dei. . mais qu'il va expliquer la méthode à employer en théologie.et un feuillet de la Casanatmse à Rome. In1 et V* au x\re S. On examinera dans la partie critique de la préface s'il convient d'accorder au mot exempbia le sens technique d'exemplar universitaire. et il n'hésite pas à parler de véritables c< puestiones disputatae tenues autour du texte de cet opusA vrai dire. 11 n'est pas toujours facile de distinguer entre ces deux nuances. et S. Les Opu~cuIes p. De ce fait. Knih. Tel est en effet l'aboutissement de son introduction.-D. C f . pp. P e t V6au x W . M. ((d'être trois ». Vat. Rome 1967. dans Revw &s scimcespbil. 8. Montréal-Paris. et huius partis expositio relinqt&tur disputationi D. M. Cbmtuiariirun Universitatis Parisinisis. 11. : (7. Ces questions appartiennent tellement 4 l'expositio. y ajoutera les recueils suivants du xve S. 530.. 17. 1950. Chatelain. Il semble donc qu'il faille comprendre que celui-ci n'insiste pas sur les méthodes (modi) des sciences naturelles et mathématiques. i 18-izi). super boetium de trinitate non completas »W. qu'on a plus tard appelées des articles.. 9. 2 Ms. description des manuscrits. Les Opustule~&saintTbomar (Introduction GCnCrale à l'édition critique des Opuscuh).2. In1. 107 Excmplaria (les modèles) peut aussi bien vouloir dire simplement ((les originaux ». Denilie et A. au point de faire partie intégrante de l'explication du texte. L'opuscule de Boèce a bien pour objet le mystère de la Trinité. nul doute n'a jamais plané sur son authenticité. metrop. .Les Opuscule$ pp.no 642. P e t V6. Ce titre lui convient parfaitement. Éd. Chenu voudrait y voir un enseignement scolairece). A. Bien que ce traité figure dans quelques-unes des plus anciennes collections des Opuscules(3)du saint. 90-103. Chenu. mais qu'elles y sont étroitement liées. pars A.C f .. et du coup c'est Boèce qui explique. alors que dans le cas des Sentences le texte du Lombard n'est souvent qu'un prétexte à de puissantes envolées personnelles. kap. Tbomas sur le De Trinitate & Boèce. Toutefois le texte continue (122-123) : ((secundo exponit ultimum modum ». VI-VII..-F. p. cette pensée pourrait être inspirée cule par un passage de l'expositio d'une première tranche du chap. C'est p o u cette raison qu'on a gardC dans ce On tome les sigles anribuCs aux mss dans les tomes 40 à 43. Ainsi p. Uon. Thomas est une de ses œuvres privilégiées : il a été conservé pour sa plus grande partie dans la rédaction originale de l'écriture même de son auteur@). . où on lit : « . no I 6 . Disons donc que les questions développées 4 l'occasion du traité de Boèce ne sont pas davantage des questions disputées au sens technique du terme que ne le sont les questions des Sentences ou de la Somme. 4 Cf.INTRODUCTION L'EUVRE Le Super B o e b De Trinitate(') de S. . Dans la tradition manuscrite(') le Super Boetium est le plus souvent mentionné comme Erpositio.I. .quant à la liste dite de Prague. dont chacune est articulée en quatre unités. ou le fait. ostendit quis sit modus. Dondaine.. Cependant le mot signifie tgalement la qualitk. . 9850. III-x. on l'y trouve parmi les Gloses : « Item glo. 433. Ms. Bo'. ce qu'il serait séduisant de traduire : ((cette partie sera expliquée au moment de la dispute D. Chenu. lat.. Le P. La date du commentaire de J .. ff. 646 et I . les catalogues plus ou moins officiels ne le rangent pas parmi ceux-ci. et thlol. Celui de Barthélemy de Capoue@) le situe parmi les opera que edidit quorum exenlplaria sunt pariJius(6) . ex. sans pour autant en couvrir l'entière réalité. P.Cf. . Q. Praha. nom que nous avons l'habitude d'écrire avec une majuscule.. t. Va et V*. qu'elles sont indispensables 4 la bonne compréhension du texte.et dans ce cas il demande une minuscule.. primo concludit modos congruos singulis partium prediaarum...-D. Les mots du Prologue (76-77) in hoc libro qui pre manibus habetur » pourraient appuyer une telle hypothèse. Thomas y suit en effet presque mot pour mot le texte de Boèce. 7 Ainsi dans Pb7 T1'à la fin du X I I I ~ dans Bd. 1. S. L'œuvre ne figure dans aucune des deux listes de taxation de l'université de Paris publiées par H. ce qu'il ne fait pas par exemple pour ses Commentaires aux Sentences. p. 40. Introduction dl'itudc &Saint Tbomas d'Aquin. qui ne l'intéressent pas directement... 238. 3 Dans Bd. 1. p. mais aux trois sections qu'il expose il ajoute chaque fois deux questions. p. 30 (1941-i942). dans le Prologue de S. H.

dans MCIanger Mmrdonnet. une fois le parallèle avec le C. i o j rb. si Augustin a choisi la première voie. mais il y a une réclame. note 8 p. Thomas dans son Prologue (97-106) : par les ' autorités ' ou par les ' raisons '. 3. Or. On en rapprochera Super Boetium De Trin. 92 va. Qu'une nouvelle unité de composition commence sur une page blanche n'a rien d'extraordinaire : il arrive A S.mais du moins. dont il n'y aurait pas de trace dans les règlements connus ? En ce qui concerne le Super De Trin. Éd. i 50. et l'exposé d'un traité nettement théologique nous aurait valu d'inoubliables pages de philosophie. où devaient être traitées.4. 5.2 a. Gent. 28. Il y a deux façons d'aborder le mystère. Lciden 1955 (1959 avec corrections). il aurait dit « u t infra Boetius dicit )) ou « probat Boetius n . PP. Sancti Thomae de Aquino Exporitio ruper Librum Boetbii De Trinifate. tandis que les cours officiels donnés à Saint-Jacques étaient en principe publics ? Un genre littéraire que l'auteur donne à des œuvres personnelles? Un enseignement universitaire parallèle à la Lectura et à la Disptltatio. une Rerponrio ou un Adprimum se trouvent en dtbut de colonne aux ff. Gentilt~?(P) Dans ce cas l'exposé sur Boèce aurait fourni A S. comme le voulait Chenucs). et enfin on lit dans la q.2 arg. c. N'estce pas exactement l'intention du C. (Exp. recmruit Bruno Decker.fol.-à-d. A. 3. Il semble qu'il n'y ait pas de vrai problème. tandis qu'Ambroise et Hilaire combinent les deux. 17ra:dist. entre 127 J et 12~9. scilicet per rationes. 7. (q. trouvera un rCsumt de Wyser e. t. L'idée du P. ou un verso. les mêmes matières ))(a). Que la fin de la q.3 ad 8. Or il s'agit précisément de la section dont les premiers mots que uere est forma se lisent en réclame à la fin du dernier cahier de l'autographe. et déol.gq. Thomas a-t-il commenté Boèce? Pouvoir y répondre serait répondre en même temps à la même question qu'on peut poser à propos de Denys ou.. contrairement à d'autres œuvres. 13 ni : dist. 2 et 9. cap. P. On se pose donc nécessairement la question : pourquoi cette suite n'y est-elle pas ? D'autant plus que l'auteur semble avoir eu l'intention d'étendre son expost à l'ensemble des opusctrla sacra de Boèce : du moins il les hnnonce dans le Prologue (69-96). avec un nouveau sujetcl). et non pas retrouvé par hasard après sa mort. dit S.2 129-130).fol. Or cette promesse n'a pas été tenue.Ce qui laisse la question ouverte : pourquoi S. Parmi les arguments que la critique interne pourrait avancer.5 . il annonce la section avant laquelle il va justement s'arrêter (Exp. 313-361. 96 ra.j. Rome 1974. d'allonger au besoin de quelques lignes une colonne déjà normalement remplie pour pouvoir inaugurer un nouveau folio. qui a été repris par le P.a. «qui pre manibus habetur » (76-77)' mais il renvoie explicitement au chap. Chronologie rommaire dc /a vie et der écrit5 & raint Tbomar. comme l'exprime Deckerc7). 2 129-130) . On y .za. R. n'a rien d'étonnant en soi.z. cap. ou une colonne. cap.fol.. pp. Thomas arrête son exposé à l'endroit précis où Boèce commence son véritable traité : (( Cuius conditiones consequenter exponit ingrediens ad propod a m inquisitionem ». 9. . suggéré. '. Synave. car. Thomas allonge les colonnes 96 rb et 98 rb pour commencer au verso de ces folios respectivement les articles 3 et 4 de la q. 94 ta.. 11 est possible qu'il les mentionne uniquement dans le but d'y situer le De Trinitate. qui contient une promesse.. et une réclame introduit une suite. t. et à défaut de meilleure hypothèse plausible. Contra Gentilu 1. cap.3 le contenu de cette section .8a. comme par exemple 1'Expo~itiosur le Super De Trin. le plus valable reste celui du P. . (Prol. qui n'apporte rien de neuf.2 a. U o n . L'hypothèse que des cahiers autographes auraient été perdus semble être en contradiction avec la tradition tant historique que manuscrite : aucun document ni aucun manuscrit ne contient ni ne fait allusion à une suite. 806-809. Quoi qu'il en soit. 2. Thomas aurait abandonné son exposé parce qu'il « a commencé vers ce même temps sa Somme contre les Gentils. il cite implicitement dans la q.3 a. d'Aristote. i (8ibliothéque thomiste XIII). Cette édition sera dortnavant citte simplement ' Decker 8. qu'il n'a pas commenté : « Sed hoc interim ad eam » (Exp. Mottes : dans le Boet. Note rur /a dolr du Contra Gatiler. (t Boetius elegit prosequi per alium modum. comme il arrive à tout copiste.Il fait de même dans les Sentences : fol. 103-106). semble avoir été copié du vivant de son auteur. Or. Synave(e). P. dans b u e Tbomirte 46 (igj8).i a. 6. puisque tout le monde est à peu près d'accord. dans la seconde moitié du premier enseignement de S. q. presupponens hoc quod ab aliis per actoritates fuerat prosequtum ». ou en i 2 j 7-5 8 comme le préconisait Mandonnett6). Des activités scolaires intra muros. Tbomas. Thomas s'en tient aux cinq raisons 1. z j ra:dist. 9 (192o). dans Revue dcs rciencer phil. Paris 1930.. p.7q. Cf..za. Mandonnet n'est peut-être pas si absurde : S. note j ci-dessus. Thomas à Paris. Thomas une brillante méthodologie.z. Thomas. 5.5 q. La rbékztion dcr vdritér diviner naturellcr d'aptls S.3 i y4 un ut infra probabitw. i 8) . . s'il avait voulu renvoyer simplement à Boèce. Cf. 1 9 v a : dist.6 coïncide avec la fin d'un folio qui est la fin d'un cahier. il est surprenant que s.6 a. on en arrive au problème de la date. Mandonnet.etc. non pas pour situer l'œuvre précisément en 1 2 j 6. plus méthodiquement. Motte. 4.i 129-163) S.. S..

Éd. 5 du Livre 1 du C. qui est faux. Car alors on se rend compte qu'il s'agit davantage d'agencements différents des mêmes données que d'éléments nouveaux. Thomas. qu'il est indispensable d'étudier sur le manuscrit. Or. XXIX). qu'il est impossible de saisir quand on n'en a pas l'autographe. dans les Sentences(?).io 189-201. 1 5 . Gent.Il convient peut-être de noter d'abord que trop souvent la critique interne pèche par une 'pétition de principe '. Gent. 985 i fol.. plus riche et plus travaillée . 209-216. Boet. quorundam errorem. il est présent dans l'ad j de la q. 4. fait remarquer Synave. t. Lkon. d. Gent.. quand on regarde l'autographe de près. « nondum fecerat Super Boethium De l'rinitate >).3 a. ex. on les trouve. 14. Gent. mais ils ne disposaient ni du temps.3 qc. On pourrait arguer encore du fait que les mêmes citations d'Hilaire se retrouvent dans le Super Boet. pp. Le chap. La solution qu'il propose (une dispute = une question) n'est guère plus convaincante : on imagine mal le maître le plus expéditif traiter en une séance une question comme p. Il serait vain de chercher ce vice moderne au Moyen âge. Les quidam sont devenus Simonides quidam au C. dont ils constituent les subdivisions . i O . Lton. 4.. : « cum fere totius philosophie consideratio ad Dei cognitionem ordinetur ». Boet. Et fuit hoc dictum Symonidis ». X i 1 1 i O.24. Mais retenons la chose : l'argument de l'absence tendrait à placer le S@. iat. i 4 a. En effet. . ch. i et dans le C. i 3 du Livre 1est un point de repère important dans l'évolution des preuves de l'existence de Dieu dans la pensée de S. Les différences d'encre dans d'importantes additions ou corrections auraient dû éveiller leur curiosité. la question De &nonibar de S. Docteur écrivait. 147-149) : (( requiritur enim ad hoc fere omnium scientiamm cognitio. nous avons maintenant quelques indices intéressants. Selon une mode chère à cette époque.1 resp. ou la grande opportunité. mais ses cinq arguments y sont bel et bien repris à l'intérieur des deux premiers inconuenientia. Le P. &et.i i 3) identifie les deux : «. dont le texte occupe l'équivalent de 3 pcie de plus ou moins 6.14 du De wr. A. De malo). qui permettent de démêler les couches successives de remaniements dont surtout le Livre 1 a été l'objet. au De veritate(3) q. On Dux ncirtrorum. Lkon. on distingue trois couches de rkvision : grosso modo une au niveau de la fn du Livre. (ib.2 a. peut-être à cause du caractère de cette œuvre. on doit conclure que toute la section qui va de Secunda uia iusqu7A motum ~uperiori~ orbis date dans sa forme actuelle au plus tôt du temps où le S. 59 va 3).. cum omnium finis sit cognitio diuinorum » est absente du De ver. qui disaient que l'homme doit s'en tenir aux choses humaines et ne pas chercher à connaître ce qui le dépasse. car l'idée de temps est exprimée dans Sup. Le nom de Maimonide a disparu au C. Abstraction faite des ratures et corrections faites in scribenuà ou immédiatement après. par contre une phrase-clé qu'on lit dans le Sup. une troisième où l'on i 2. Thomas donner la référence exacte : « in prima parte xxxiii c. t. ne peut rien dire du reste de ce chapitre. p.que Maimonide@) invoque pour démontrer la nécessité. Cet aperçu est fort valable tant qu'on ne regarde pas les textes de trop près. Léonine. Synave croyait pouvoir fixer la dispute de l'article io de la 4. mais certainement pas chez s. qui sont différemment mélangés.. Rome 1982. D'ailleurs le mot quertio s'applique au Moyen âge indifféremment à la question ou à l'article. Gentih. a connu plusieurs remaniements. Gent. au 13 mars 1278. Un seul exemple suffira à illustrer cette incertitude. développées. Les éditeurs du Contra Gentiler ont soupçonné plusieurs révisions au niveau de l'apographe (Gd. moins et.On retiendra donc de cet argument que le Super Boetium 1.500 mots. Un autre argument pourrait être celui des quorundam (Sup. au Livre 1. mais il ne semble pas qu'ils aient exploité à fond les ressources de l'autographe. et notamment à partir du C. de la révélation pour certaines vérités ' naturelles ' . où le P. Gent. a. Thomas (q. Gd.i du Sup.14 a. en supposant que tout auteur doit en toute occasion étaler tout ce qu'il sait. Paris i 520. le Livre 1 du C. Quant à celle du De ver. Rome 1936. son Livre II@).1 78-86). une autre qui correspond à ce que nous possédons du Livre II. Or. par cc ut nullum tempus sit ei uacuum » (143) et les (( paucissimi » y apparaissent à la ligne i l o : cc que quidem preambula paucissimi consequntur ». il ne semble pas qu'on puisse en tirer grand profit(4). 3. aucun de ces chapitres n'est conservé dans l'autographe que nous possédons. p. elle mérite donc d'être considérée cornnie la dernière de la série. 33. 18. et la Sententia Libri Ethicorum (éd. Si l'énoncé est des arguments dans 1'Expo~itio plus proche de celui du De ver. ni des instruments paléographiques que nous avons. Gentile~...mais ici. plus brièvement encore. ou même terminait. q. 1 c. Boet. Dondaine a une fois pour toutes démoli ces amusantes constructions dans Secrétairer & Saint Tbomas. La rédaction du C. 47-2. 23. Cf. où l'on voit S. t. avant le chap. En dehors des encres. Gent.16 des qq. Gauthier note dans l'apparat des sources que ce rapprochement. q. 22. Boet. j* note 3. le P. SqW Sent. )) (yat. est probablement antérieur au chap. Tout cela nous ramène avant les premiers chapitres du C. quant au troisième inconvénient (falita~). 4 du Livre 1 du C.2 a. après les cinq arguments de Maimonide S. sauf chez quelque compilateur. On se trouve donc en présence des mêmes ingrédients. Cependant toutes ces comparaisons sont affectées d'un vice commun : on ne sait notamment pas quand ces chapitres ont été rédigés sous leur forme actuelle. q. Thomas ébauche deux des trois raisons qui deviendront celles de ses œuvres postérieures. mais se lit sous une forme plus concise dans le C. 11 n'est pas non plus tout à fait exact que les données de « paucissimi )) et (c post longum tempus » soient absentes de 1'Expo~itioet nouvelles au De ver. est plus ordonnée. Gent. 3. t. Thomas.

der scimcrr pbil. Marcos Rodriguez. On peut même dire qu'elle est plus proche de ces folios que des Sentences. Cf. de son autographe bien entendu. exclut dorénavant la confusion toujours dangereuse entre c m et tamen et d'autres formes à n ou u final. Gauthier qui l'a remarqué et signalé(=). pp. 53 du L. 7.-M. 43-44 et note 20. TomAs cn Sakamatua. Si on passe à l'écriture. L manurm't Napoli . 2 à 5. de Naples('). d'ailleurs fautivement reliés entre eux. lat. Fragmmto autdgrafo & / I V & lar Stntenciar de Santo TomAr. auxquels il semblait avoir renoncé depuis le ms. de Tcologia 38 (1978). d'autre part (150) « intentio Philosophi in libro De causis ». qu'on avait trouvés à Saragosse en 1968.a. FF. ou des bouts de phrase. 392-400. 2 (i932). lat. On n'y constate plus d'évolution spectaculaire depuis les Sentences. fol. qui est si important pour dater le C . . 169-172. . Ouy que B.-M. dans son monumental L vocabukaire de la « Ponctuation )) aux tempr midihaux. le point surmonté d'un trait léger qui monte obliquement vers la droite . Thomas soupçonnaient depuis longtemps que ce traité n'était pas d'Aristote. Kacppeli. dans Arrb. chap. Gils. Gils. 43 (fol. Albert que S. pp. et tkol.aliud a se sont d'origine. Vat. Gils. Gent. Déjà dans le Comm. qui appartient au cahier de voyage. 48).auctorem libri De causis ». 31-34. pour autant que l'autographe ne permette pas de situer les textes dans une perspective chronologique au moins relative('). dans Sm$torium 24 (1970)~ pp. où des sections entières. 84. sinon plus. Un détail important : c'est depuis le début du Sup. 1 (ce changement est radical) au folio 14 va 43. sans toutefois les renier complètement@). ni de toute autre partie de texte. 81 pour voir disparaître entièrement la première façon..Erp.-M. Toute comparaison avec le C. Cf. t. e 6. Gils. i954). 66 vb 20 que cette forme devient prépondérante. Au mème Livre 1. Grabmann (Die W e r h.de même les sections Ampliur et Adbuc du chap. que l'autographe ne conserve qu'à partir du chap. Thomas reprendre plus fréquemment certains traits italiens. M. 45 seules les sections Ampliur et Item. sera donc hypothéquée par un certain degré d'incertitude. ici notrs 5 p. L'encre y change après la première rédaction du chap. 32 ra 21). note précédente. on trouve solidement implanté le signe qui deviendra notre point-virgule .8 SVPER BOETIVM DE TRINITATE qui n'est pas conservé dans l'autographe. Le De raurir est plusieurs fois cité dans notre œuvre sans référence à ce dernier. Med.18 q. différeraient de leur contexte immédiat d'un temps qui pourrait aller jusqu'à 4 ou 5 ans. permis d'identifier immédiatement deux petits e fragments d'autographe. 23. dans Arcb. Robles Sierra. et de les situer dans une chronologie au moins relative. trouve des caractéristiques de ce qui reste du Livre III. .. au II livre des Sentences on peut lire : « ille qui librum composuit » (d.-M. t. Lr mr. 39 rb 1% mais ce n'est qu'au fol. est du même parchemin et de la même encre parisienne que le Super Boetim. quelques exemplaires en sont déjà présents au Livre II.-A. 179 ss.. de a m ~d~ now ruons M C I I C ~ souvent à d abrtviations dt S.Ampliur connaît successivement plusieurs formes : le premier glissement se produit au fol. - . i 5.2 ad 1). On possède deux fragments du livre IV : Th. Napoli. mais remontent également à une relecture (p. c'est le P. Cf. L mr..Notons e. Cd. 14 va 43. et il faut attendre le fol. Cf. 3 (93) S. Decker continuaient à lui attribuer. Éd. a montré que tant S. et de parchemin précisément au fol.. à l'intérieur du mème article 5 de la q. qui sont moins fuyants : ce sont les données basées sur les sciences exactes que sont devenues la codicologie et la paléographie(e). Lat. p. Une édition polychrome du C. 1.Gent. Un troisième. Tbomar 7 dans Reu.a. aussi Append.. Buet. 3 12) a remarqué que dans la q. Zwrhute Bldtfw.. .21. Gauthier. Slffrey dans son Cdition du Super De causir (Fribourg-Louvain. et le parchemin est différent à partir du fol. cf. ex. donc peu de temps après le changement d'encre au fol. P. 60*. (voir cidessous note 3).. Cf. d'une part (79) « secundum. Paris 1961. Thomas attribue encore le Liber De cnusir au Philosophe. 44-45. 2. Nous disposons heureusement d'autres éléments. Ces 25 lignes ajoutent h l'anomalie du cahier 14-23. Introakrtionbistoriqw A la traduction française du Contra Gcnlibr. Napoli pp..L'évolution des abréviations de S.2 a. . 7 et 3 cidessus . in Esrritor del Veaùt IO (1980). les paragraphes Adbuc et Ampliur sont probablement contemporains du Livre III . C'est encore par les abréviations qu'on a pu dé6nitivement récuser l'authenticité thomiste de 25 lignes du C. ou même un seul mot. Genfife~ ferait apparaître une belle mosaïque. Sent. Cf. 4. qui tomberait en dehors des fragments autographes conservés. élément est constitué ~ a les abréviar tions('). quand on considère que S. car certaines intexventions au Livre 1 sont à placer pendant ou après la rédaction des fragments qu'on possède du L.. sont postérieurs. l'emploi abondant de l'r suscrit entre deux voyelles. P. Thomas un n dont le deuxième jambage allongé. Au Livre III. Au Livre II on voit apparaître progressivement le ' point-virgule renversé '. L'évolution d'Item est moins radicale : écrit au début sans e (mais toujours avec e dans item à I'intérieur des textes). surtout du L. 3. Cent. Thomas a e. 1 qc. T~OWS a cf d~g/$$~m~no !~~ . Munster 193 1. C'est surtout par ce genre d'arguments qu'on a pu hxer dkhnitivement le Supr Iraiam aux annks 1~52-53.@)et les c'est-à-dire premiers folios conservés du C. on voit que celle de 17E. III.6 perd toute sa valeur. Deux nouveaux fragmentr autograpbcr de Tbomar d'Aquin. On peut toutefois dire qu'au fur et à mesure qu'on pénètre dans le C. alors qu'en 1268 il sait que cette attribution est fausse. 6 ss. p. Ami 38 (1972)~ 66 ss. au début du Livre il a été souvent rajouté à la relecture. au fol. Léonine du Demalo. Un autOgrafo de Sto. Ad. Hubert y a consacré quelques pages c pp. La convergence de ces indices devrait donc permettre de faire un inventaire systématique des groupes de corrections apportées au C . 49 (1965).. le reste du chapitre datant au plus tôt de la fin du Livre II.. fuyant vers la gauche. R. Au début S.Ces mots ont leur abréviation propre quand ils se trouvent à l'intérieur du discours. Gent. la virgule après le d faisant fonction de -er. Pour le livre III. Léon. 15.B. et la disparition de I'r dans considCrme et deridcrarc. que tant G.qo~itio se situe entre l'autographe des S#p. Thomas. Praed. I. Thomas garde souvent ses anciennes habitudes dans ses références : ce genre de choses ne l'intéressaient que médiocrement. P.. l'c y est exprimé pour la première fois de première m i an en fol. pp. des A 6 ss.6 a. D'ailleurs l'attribution dans la q. dans Rm. i 5 vb 22. 565-581.. Thomas n'utilise que le point simple. La première évolution concerne la ponctuation.le début du C. Bibl. 9850 ff. On lit dans le De ver. pp.. En premier lieu. Cent. 16 vb. Pour I'évolution de l'écriture de S. on voit S. Ger#. Les ff. Gent. P. 5. p. i. pp.(&). Naz. p. Deux autres indices concernent l'abréviation des mots-enseignes Ampliur et Itcm. 28. qui inaugurent des paragraphes et sont toujours suivis d'un point. Je donne deux exemples : au Livre 1chap. Cependant le P. . Ainsi également dans le Super Boetium. Cf. 73. 37-59.. et Flor. 985 i. Vat. zo*.lg 8s:-ilde la main & J . qu'on voit apparaître pour la première fois dans l'écriture de S.

Thomas dans le contexte de la matière « que . 203. Cf. Gent. e.. Voir l'emploi de ce mot dans l ' l d x Tbomi~ticu~ Busa. disp.2 et 5 : on y trouve une fois une qui di ta^ ~poliata(en 2 2 194. Il semble qu'on ne puisse pas préciser davantage le terminus ante quem de notre œuvre. LCon. p. qui encore d'une imagée.. cet ' assez proche '.a. scicntia. Thomas traite de l'abstraction. Dans le De ver. Dondainece) les deux euvres. icrit régulièrement snL dans les Sentences. 6.Pour passer d'une habitude bien établie à une autre. i 3. 3 et 4 on retrouvera depuratio. note 9. cf. Aux questions 8 a. dés qu'on aborde les ff. à numquam denudatur a forma. chap. M a n d o ~ e t ( ~ ) . semble il pe-s de parler d'une rupture dans le choix des mots enue admet avec A. t. II parait donc raisonnable de conclure de tous ces arguments que le Super Aoetirrm De Trinitate est à placer quelque part à mi-chemin entre le milieu du De veritate et le début du Contra Getrtile~('). 5 2 vb 35-36. Un dernier point de'comparaison. comme l'avait à peu près deviné le P. Il y en a trois qui intCressent notre cruvre par rapport aux Sentences : sapientia. on aura un autre Clément de temps pour essayer de situer le Suprr De Trinitate. Sapimtia.Il parait donc prudent de penser que l'autographe de notre œuvre est antérieur à ce que nous possédons des premières rédactions du C. 8.. cependant il est absent de la Scntencia libri Da mimu à l'endroit correspondant. mais dans un autre contexte (arg..... naturut. dans une citation explicite d'Avicenne). . denudatam a principiis indiuiduantibus .. p.j arg.. t.i a.. 5. (sumitur) ab intellectu secundum quod nude aliquid considerat ».6 a. 43-1 P. denudata ab obiecto)(a). toujours en comparaison avec le C. De mima. III Scnt. G dCbut n'est pas P confondre avec l'état actuel des premiers chapitres. Scntcntia enth. où le mot revient environ zoo fois.2 82. 75.. qui parait aussi constante.22 a.8 aa. Si que les qq. O n le lira encore dans le contexte de l'intellect de possible. la seconde moitit du Sup. note ici que le maître semble avoir eu quelque difficultéà choisir entre deux fasons d'abrkger les mots en d i a . Dans le Super Boetium il ne reste plus qu'une seule trace de cette notion. devient nia dans Sup. Stuttgart 1974 sqq. ~ententia. sub hac voce.6 et 9. De ventateont été tenues à Paris entre 2 5 6 et 1219. Cf. 7. i (anciennement chap. . Dc ~ p i r i fcrcafwi~ 1'a. Par contre.. potentia. Scientia a conservt sa forme ~ c i a h part deux timides scia aux ff.4 et ad 4 .Et.. chap. On lira notamment dans la rédaction supprimée du chap. Un certain nombre de mots. mais ne réussit pas vraiment à percer. c'est denudatio qu'on y lira dans la q. pris cette fois à la linguistique. dans la q. il faut le décompter à partir du départ de S. pp.ne sera plus qu'exceptionellement appliqué à l'abstraction après le De ver.23 q. 22. et l'on voit S.. Le mot est bgalemcnt familier à S. Un retour au De ver' pourra jeter une lumiére sur le terminus a quo ou p o ~ t quem. 3. Vat. qui figure encore dans la q. de Naples. note 3. à une seule exception prb.cette forme sera exclusive dans le Sup. a. LConine. Thomas.. Thomas l'éviter au Super fi Sent.6 a. 3 i 12. et du L7ex~0sé est y austére en comparaison avec les questions De t)er. alors que erg0 est de loin le plus fréquent dans Super Boet. au sens le plus fort d'abstraction totale a motu et nuteria q. 8. et a. au livre II.. si on la retrouve une rare fois dans les œuvres de S. disp. Dr m'fats. ». Gent.1. uno modo compreendit essentias remm.2. On aura recours à un indice de nature lexicographique. lat. 44 de C. sinon l'abus. bd. Boc:. Uon. 94 vb 26 et 96 ra jo . p. i j .2 rCp. fait une est entrée timide dans le De ver.. à la q. il faudra accorder à l'auteur un certain laps de temps.. 8. 1. C f . la demitre forme est constante à 3 exceptions prés. II faudra y revenir dans la préface critique. 5 Arecfamen : « Quod autem intelligat intellectus naturam. 5*. III Scnf. note j. 7) de l'Cd. et i 3 aa. elle est absente de l'Expo~itio.j. Le contraste entre les deux œuvres est frappant où S. Thomas de Paris après l'année scolaire 125 8-19. deviendra ~ a p i a après de longues hésitations dans tout au long du Sup. vouloir attacher une trop grande imponuice à ce grne de compar~son.2 c. du C. la notion de depuratio (puritar) est omniprésente dans la q.dans le Sup. Ce mot.pou. et le décompter aussi à partir des 53 chapitres que le maître avait écrits avant ce départ@). de igitur. i5* b 59. et une rare fois reparatio. d'abord Ccrit saplu. Ab~tractio. depuis le Dcprinr. on est frappé par la fréquence. mais d'autres formes par contraction ont longtemps résistC. 6.. (depurando ab supprimé) abstraendo ab omnibus indiuiduantibus ». Notre m v r e se sime donc irréfutablement après les Commentaires aux Sentence. p. Boct.. En effet. 4. jusque dans la q. oh on lit dans l'autographeis) : «: intellectus noster. I(4) : « (forma. empnuitée aux traductions arabes. c r la famille P lit le plus souvent igitw. sont constants depuis la fin du ms. réussira peut-être à serrer de plus près.soit dans les années i 2 17-18 ou début 59. p.. d.(l). mais en est assez proche. Bwt.dont le Super Boetiz~n~ rempli. livre 111. ad 4 (323) : « modus . comme cea. Gent. 985 1. qui est le théme majeur des qq. a a. ». t. Ce temps. Éd. Gent. 6 et ss. Quant à l'image de dcpuratio.8 et ad 8 : uis.1. fol.. 45-46.. ze rép..) denudata ab omnibus quibus natura contraitur ad hoc uel ad illud indiuiduurn ».

. aux nombreux témoins de deuxième et troisiéme génération. 40-43. qui ressemble étrangement à un éventail aux couleurs étonnamment variées. mais conservée à la Vaticane. Le x v e siècle inaugure une nouvelle ère de rnanuscrits soignés : un V6 italien. que les recensions lui avaient suggérées. un Bordeaux (Bd) célébre pour sa médiocrité. qui a tout de la façon anglaise. et pourquoi pas un V42.Deuxième Partie LA TRADITION PAR LES SOMMETS CHAPITRE 1 LES PREMIÈRES Dés qu'on aborde les matériaux . et un Bologne (Boz). En 1461 un Innsbruck (In1) local. dont l'un est à Paris (Pb') et l'autre à Toulouse (Tlz).et enfin. Codicer Bwgherimi Bibliothccc Vaficanae (Sfudie Terfi 170). dont le copiste peut être - CONSTATATIONS aragonais. G t t e édition avait récolté les plus grandes louanges méritks. conservée A SainteGeneviève. Decker avait adopté quelques corrections. autre collection d'Opuscules. G t t e patenté est attestée sur toute l'étendue de l'édition des Opurcula. plus tard Bol0 et Si3.qu'on se réjouit de rencontrer. doté d'un petit frère dont on a trouvé une trace à Pise (Pi). j 7 note 1. Léon. Maier. et qui n'admet d'autre i. devait résoudre certains doutes qui atfectaient la lecture de l'autographe.ce serait sans doute iriespectueux de dire ' les cartes ' . Leyde. 3. on trouve à Naples (N4) un témoin daté de 1308. et dont le copiste est certainement méditerranéen tandis que l'ornementation est de cette facture parisienne qu'à cette époque on imite volontiers tant A Naples que dans le Midi de la France. Ensuite nous avons trois manuscrits pauvres et aux copistes maladroits. Dans une réimpression de 1959. et de toute façon méridional. et à l'autre bout de l'Europe la collection Cl. Au X I I I ~ siècle voici un Saint-Victor bien parisien (P49). 39 note i et p.et il n'y a plus que les âmes simples pour croire que cela simplifie le travail -. qui témoignent peut-être d'un x ~ v siécle troublé et décimé. Nous y reviendrons brièvement p. de moindre qualité. V3. qui ont eu le temps de ramasser des corrections et de se croiser entre eux. Comme nos matériaux sont. en 195 5. Decker pour réaliser son édition de 1'Ewporitio publiée chez Brill. Étonnante diversité dans le temps et dans l'espace. à un manuscrit et un fragment près. Qu'on nous permette de ne pas y renvoyer a chaque page. 18. Au seuil de cette enquête il convient de rendre hommage au travail qu'avait fourni le regretté Prof. probablement écrit sur place. On voudrait qualifier de ' X I I I ~' et de 'parisiens ' deux témoins. Une autre collection bien connue (V" est un peu plus récente . soit pour la corriger. Cité du Vatican 1952. C'est peu de chose pour remonter à l'origine. B. situé dans la zone d'influence paléographique de Bologne . pendant qu'une correspondance suivie. mais qui a eu le temps d'être corrigée et recopiée à Paris par celui qui sera le père(3) de Pa. interrompue par sa mort. deux italiens (F37 et Vg) et un allemand. mais hélas aussi à un filet dont on aurait souhaité les mailles plus serrées.dont on dispose pour refaire le texte de l'Expo~itio Super Baetium De Trinitate. 2. mais aux allures du Midi. identiques A ceux qu'il avait pu utiliser.qu'on trouve en Avignon en ij6g(P). dont la patrie est contestée à l'époque . soit pour l'approuver. D'une part on possède une grande partie de l'autographe de l'auteur . t. A. un anglais (C2). on devine un chantier où la diversité ne fera pas défaut(1). Quand on passe le cap du siècle. Éd. d'autre part on se trouve en présence d'une collection de témoins. Ce sont un Leipzig (L4)). également italiens.elle est anglaise. notre démarche sera souvent parallèle à la sienne. p. e écrit dans cette zone d'influence paléographique française qui s'étend sur toute l'Europe du Nord jusqu'en Pologne .

-IV b « Soli rem experti improbi huius laboris noverint et diutumitatcm et tatdim. A F9L4V6Bo10SiS uirtus A F9L4V6BolOSiS inv.-à-d. Voici. Nous sommes conscients de restreindre ainsi la démonstration. plutôt que familles ou traditions. et de laisser de côté de précieuses indications. Et puisque l'autographe n'existe qu'à partir de la 9. dit labeur. On choisira à cet effet.000 mots. et aussi k s tentations. . '. Ce sera l'objet du chapitre suivant. soit celui du premier. Variantes du début de la R e ~ j o n ~ de la q. et celle de penser que ' cela suffit Nos prédécesseurs lointains d'un temps où une collation plus ou moins exhaustive n'appartenait pas encore aux prescriptions de l'art d'éditer. p. c. les joies des petites découvertes. ces témoins ont été appelés a. Variantes de la fui de la q..2 146 de cette édition. on se souviendra que celle-ci compte un peu plus de 25. i. praesertim si collatio ab eodem totiu repetenda est. Comme on s'adressera à l'ensemble de la section conservée en autographe. . dans p on négligera à ce stade les exceptions individuelles. P P P P P P UN SEUL ARCHÉTYPE Il est important d'établir solidement depuis le début de l'enquete l'unité de la tradition manuscrite malgré la grande divergence qu'il y a entre les deux grandes branches qu'on a découvertes. P49L4 BolOSi3 uero PBL4V6BolOSiS om. Dans a 1'* indiquera une variante isolée . 3 : io 45 47 48 54 58 64 65 68 et id est et autem dicitur sententias declinarunt uniuersalitas etc.. Ainsi qu'on s'y attendait. Cependant la coupure est nette. quelques variantes pour illustrer cette division. Voici leurs tCrnoignagu : Cd. ils n'apportent donc qu'un seul témoignage. dont un peu plus de z>. c'est-à-dire auxquelles n'échappe. p. F9 V6B010SiS om. il en connaît l u lenteurs. » . les pkrils. 2 . que la collation n'a pas paru longue. Qu'ils dépendent l'un de l'autre ou non. aucun de leurs témoins.3 A magna 43 A quasi omnes a omnes P 23 cognoscant A cognoscunt ap i10 acceptata A recepta a@ 148 magnum 168 ipsos Une telle situation suggtre l'existence d'un archétype commun à a et P. 14.500 mots. et Dei cultus actus actus fidei Deo debitos Deo A * L4V6Bo10SiS etiam A P49L4V6B010SiS inv. Ce qu'il faudra examiner soigneusement dans la suite.3 a.. . celle d'aller plus vite. Qui dit collation. la tradition se partage massivement en deux blocs inégaux. U o n . déjà au moins un intermédiaire. mais nous croyons que les faits n'en seront que plus convaincants. XI b « neque pericula neque augmentum laboris per 18 pmra iucradi ..22 SVPER BOETIVM DE TRINITATE voie d'approche qu'une collation complète sans choix ni a priori('). A P49L4V6Bo1°SiS om. fût-ce par le hasard d'une coïncidence ou d'une correction. soit celui de leur ancêtre commun. la plupart des manuscrits offrent un texte fort contaminé.Le Super D e T h . Tous les autres constituent le bloc P. L'autographe A est le plus souvent accompagné de 5 témoins plus ou moins fidèles @lus les petits fragments de Pise) . P9L4V6BolOSiS sectas P 9 * V6BolOSi3 -nauerunt 4 P9LQV6BolOSiS ueritas Bol0 et Si3 forment un couple. Tout Cditeur le sait ..compte environ 41.. t. section qui comprend 3000 mots : Aa # P : 135 a # AP : 20 a #A#@: 4 Ces résultats restent les mêmes jusqu'à la fin. ou s'en éloignent de façon différente.. et les variantes sont tellement abondantes.ooodans la partie autographe . dans le cas d'une filiation.z : 149 i54 155 I5 8 164 170 Si on considtre comme leçons a celles qui sont représentées par 3 témoins@)en dehors de A. Premièrement. Les rencontres entre deux a avec ou sans A ou p sont laissées de cBtC dans ce premier aperçu : leur interprération est dtlicate à causc du jcu des cofltamjnations. A A A A A A A A P49L4V6Bo10Si3 om. Une deuxitme constatation s'est imposée : un certain nombre de fois a et p lisent ensemble contre A. A P49L4V6Bo"JSi3 inu. 13. 3 a. t. le nombre des ttmoins n'est pas inhumain.3 a.. t. tant dans a que dans p. . 10.3. c'est par cette partie de l'œuvre que l'enquête doit commencer. les variantes communes par rapport à A. qui soient absolument pures.. En voici des exemples : q. P49L4V6Bo10Si3 om. p. au début de notre texte. s'en sont plaints plus d'une fois. Or deux faits majeurs se sont imposés depuis le debut des collations.3 a. II en sera par16 plus tard. » . VIII a « etsi collationis tatdiwr officio et cellae continuatione dulcezrere potuuit u .2 q. voici les résultats jusqu'à la fin de la q.3 a. Nous disons blocs. parce que leur différence est telle qu'on peut se croire en présence de deux rédactions..

une est certainement fautive : 4 2 155-156 : . et 6 3 332.. i uirtutem pour 3 J 5 esSe pour 90 uiuersale pgur 4 1 77 dio. 97 vb 46.. esse ens esse subiectam materia ab om.. .Omissions.. Les points de S. ' un gros point a ~ ~ peut en eAet r-sembIer lif lit doni X. En 6 4 195 naturuli < > de A (fol. et qu'il rectifie : aliter. en 4 2 176 un uero. dont 5 peuvent s'expliquer par A : 1. inuariabilis methaphisica quas considerat rationabiliter traduntur incorruptibilia post 2 5 Nchil 9 3 261 etsi 6 i 423 possibile 2 i 47 immaterialia 3 i 08 immateriales i 123 6. quand il s'en rend compte. ce qui est fort bien. p. 3. etc. 24 sous la forme ((omnium rnobiliurn ».. ~ zd -1. t. a été sauté. se & = Deut. ex. 6 2 23. le ii& ~ J J .~2 / p9 4 et (I. capiunt » . en outre. et que Decker a rejeté (texte 5 3 285). qui relèvent plutôt d'unec certaine liberté. considerat et. qu'il oublie d'exponctuer. p. E n voici quelques-unes : J I i . qui est parfait. souvenant de fbf@iflt text~ du & j f! ! Nous a~nspr~#rém(iït~t eRtIePBfent~~SeS a '.. ap d'autres ne sont pas nécessaires. i j 2 et 178. une omission de 3 mots : 4 i 60 idest signum. om. Thomas cite librement (précédé de quod) Sap.uariabilis J 2 J O phisica 4 328 qua< > consi< > 6 i 35 naturaliter 128 traditur 3 148 comptibilia et d'autres. c'est une anacoluthe de S.. de retrouver omni. . Thomas.il faut donc lire les deux au pluriel.O n ne compte que 16 omissions d'un mot. Notons cependant qu'il n'était pas facile p. ex. l o i rb 2-4) : « Intellectus autem.. en 93 fol vb 13) on lit hns texte m d ~ S. . qui est probablement un lapsus pour materie. comme A 4 3 primum non si principale inuisibilia supernatufales 4 ab uariabili. A a P 3. importantes. ch. addition interlinéaire dans A. 34188 4 i 144 5 1 83 3 185 192 A.. à moins qu'il ne s'agisse simplement de l'oubli si fréquent d'un tilde sur -at. Il y a des fautes bien entendu(3)' p. En 5 4 235.. Encore un texte de Denys. ou de raturer. deux sauts du même au même.) La tradition a combiné les deux avec un elpour les unir. . où S. 2 0 a été tronqué trois fois de la même façon : en j 4 i j 6 . om. Cependant il s'agit des ' intelligences ' de Denys .dition 28.. En 6 3 86 on lit dans A (fol.. C'est que le trait a v m X e a ~ t j ~ ~ mXIX. Ne parlons pas des nombreuses petites fautes d'A qui ont été corrigées. Des dittographies ont été supprimées. Thomas a d'abord utilisé l'expression qui lui est plus familière. que dans le !@ tBioU1ee l n ! IdfenCe D~ +. Reste enfin une bonne trentaine de variantes nettes. La plupart cependant suppléent à des oublis de A. 7. IR texte de l'Épître aux Romains i. a été IU COmmc une dittographie'Omme e n t qui lu a C Sa s p. i o j vb 46) a été corrigé en natwaliter. 1 271) pourrait slexp[iauer de 1. dans A fol. mais il est fort possible que S.sur -1- ( éon. a&. h ~ ~ In ~ . Il y a 9 inversions. dont le second (6 4 4. On compte 29 additions d'un mot(2). ex. . : A 3 4 2 Spiritus 7 4 i 74 primis 4 33 ipsemet 6 2 104 rernanet ab sanai add. 5 . Thomas. on. et boetius a&. ex. om. l'archétype redresse le texte conformement à la Vulgate « omnibus mobilibus ». adhuc praem. 4. Il y a des corrections celles-ci : A 4 4 i 7 inuariabili. dont 3 coïncident avec la Vulgate(') dans des citations : en 3 4 72. Thomas. pour 3 2 iJO uirtutum esset uniuersales diO(diuisi0) cornparationern] per pracnt. habent ad dicta materialia unde genera sumuntur comparationeml forme ad materiam. Il en sera parlé globalement plus tard. oa S. 102 vb 5-6) : « que alio modo sensibilibus aliter distributa sunt M. oubliant encore une fois un mot. La tradition commune a choisi d'harmoniser le texte en mettant capiunt au singulier... - . En 6 i 343-346 on lit dans A (fol. . La tradition P a gardé la première forme alio modo et supprimé aliter. IX a Pour artrum dms plus d'une fois X.4-4j) peut ne pas nuire au contexte. E n 3 4 261 habet habet (quod) a été intelligemment transformé en hoc habet. a eu l'intention d'écrire naarali uirtute. Nous l'avons gardé.

p. Les deux premières éditions. Ce texte semble donc avoir été le plus répandu.Conclusion A la fn de la deuxième Partie. Les variantes communes qu'il en reste sont trop peu nombreuses et significatives pour qu'on leur accorde quelque valeur critique. et L dans le Prologue. On les a démêlés autant que possible. Qu'il ait évolué par rapport à V42 et à Bo2. L'enquête n'a pas fait découvrir entre eux de rapports privilégiés. Pour p nous disposons de 5 sous-groupes . le second est étroitement lié à Tl%. V6 jusqu'en i 3 23. distribue les témoins A la fois (horizontalement) d'après leur valeur critique et chronologiquement (verticalement) selon la distance qui les sépare de l'origine. et des rencontres T12V5à partir de 5 3 329. nous avons i donné la tête d'un stemma. l'autre à T12. ne doit pas étonner. qui s'en étaient géographiquement séparés. appartiennent à P : le premier se rattache librement au niveau de P5'T12. et dans chacun on a choisi le témoin qui paraissait le plus représentatif. les 3 derniers étant fort contaminés. Si on voulait adopter l'hypothèse d'une édition par la voie universitaire (exemplar). Il y a des variantes P5'T12 jusqu'en 5 3 203. qu'on peut maintenant compléter. D'autres coïncidences ont pu disparaître par l'état de correction ou de contamination des différents modèles. 3 d'entre eux ont connu un texte a. ont également connu la même source : l'une se rattache plutôt à Pm. car on imagine difficilement au Moyen âge un modèle qui reste longtemps sans subir quelque modification. 29. de 69 4 à la fin de 1'Eupo~itio prohemii. C'est que le modèle p se trouvait à Paris. . les seules qui aient utilisé des manuscrits. Nous avons 4 témoins d'a. c'est à ce niveau qu'il faudrait la chercher. Le stemma général que nous présentons à partir de ces données. On a vu également que le correcteur de Tl2 s'est inspiré du modèle de V6.

69 .fin de 1'Expositio prohemii V6 = p jusqu'en i 3 23 accords Pb'Tl2 jusqu'en j 3 203 accords T12V6 à partir de j 3 329 .A Apographe Archétype I I Sis I L4= @ dans Prol.

.

ne fournissent pas de formule sûre pour remonter à A. ou éliminées par contamination. et sans doute à cause des limites que lui imposait une collection de type scolaire.qu'il abandonne sans raison évidente. texte de base une Cdition qui se situe dans la lignée d'Ed'. On a vu en effet@)que les quatre témoins d'a. et si on considère que l'autre partie compte un peu plus du tiers de l'ensemble du texte. si importantes cependant pour l'étude stylistique des deux traditions . D'autre part le plus ancien des témoins. dans ce cas celleci a toujours été mentionnée. cela revient A dire que les leçons a # P à 3 témoins risquent de ne pas atteindre A dans une cinquantaine de cas. Qu'avec des méthodes différentes on ait abouti à peu près aux mêmes résultats. 3 i (1947)~ 3-40. le 2 nov. n'ont été données qu'en fonction des autres témoins. . complète. 5 et 6 du Sup.Nous avons donc repris entièrement le travail d'édition de ce texte. a . . Si on se base sur les chiffres obtenus dans la partie autographe. et que les variantes pures d'a à z témoins. cf tbéol. 2 de la je Partie de la préface. Les variantes à 2 témoins. u &r PP. on corrigera donc A au moyen de certaines leçons de la tradition manuscrite dans la mesure où une correction s'impose et où la tradition offre des variantes valables. Decker a donne en 195 5 une édition . P4s. sciacerpbil. Quelques indices rkvèlent que D. Notre apparat critique est construit sur des normes fort différentes : D. il donne de nombreuses variantes individuelles.. 1961. 1948). et d'autre part nous apprend les limites de toute Cdition..n'y inclut pas les inversions. parfois accompagné de L4.5 a. qui mérite le nom d'édition critique. 2 Au chap. Praed. dont trois sont contaminés. que les responsables de la Commissipn léonine lui demandèrent de refaire son texte selon les normes de cette collection. et on avait commencé à lui suggérer des corrections. Entre-temps A. Cette option pose toutefois un problème sérieux pour la rédaction de la partie non autographe. conhime d'une part la valeur du travail de D. 382-392du tome 2. Decker. Il a Cgalement transcrit les qq. y compris les inversions. Nous avons repris le travail à zero..3. Bocf. à l'exclusion de PO7. c. Kaeppeli a décrit et partiellement publiCdesfragments dispersésdans Arcb. Fr. Nous avons accordé au texte de (3 l'attention qu'il mérite. 47-48. pp. Cette édition fut tellement apprbciée. Cependant une édition critique n'est pas une édition diplomatique . 3 Cette incertitude affecte surtout la portion de texte où L se situe sous p : de Prol. dont les meilleures combinaisons sont les rencontres de P4B avec Bol0 ou avec L4. Thomas. en partant des seuls tCmoins manuscrits. qui a Cté le premier à exploiter la redCcouverte des autographes des. Dondaine avait relu les « principaux passages de l'autographe » de la q. et surtout nous n'avons pas trouvé de rapport particulier entre P 7 et VI. notre A y ligure aux pp. ne mènent pas à A dans environ 11 un tiers des cas@). n'est donc pas possible d'éliminer entièrement les choix personnels de l'éditeur. Cependant son s t e m ne semble pas avoir joué de rôle dans I'Ctablissement de son texte : L il utilise les témoins de p sur le même pied. qui sont ou des coïncidences fortuites ou des traces de sous-groupes. 69 jusqu'à la fin de 1'Exp. Malheureusementcette collaboration devait être interrompue par la mort subite du Prof. Le s t e m diffère ICgèrement du sien : nous n'y avons pas accordé de place privilCgiée à V".Geiger devait utiliser pour son étude sur Absfractim e t séparation d'apr2s 5. Plus tard Th. que les autres ont perdues. il Y opère un choix dont le principe n'est pas transparent. 2 (1932)et 5 (1935). proh. Toutes ses variantes représentées par au moins 3 sur j de ses principaux témoins ont été mentionnées.-B. La mention P(-) signifie que tel témoin lit avec le lemme ou qu'il a une leçon propre . L'apparat d'a est complet dans la partie non auto- 1. pour l'édition Wyser (Fribourg-Louvain.Quatrième Partie LE TEXTE La présence de l'autographe de l'auteur sur à peu près les deux tiers de l'œuvre invite à éditer celui-ci(1). Nos options s'éloignent parfois des Siennes. et In lecture de l'autographe a pu être corrigk sur quelques points.-à-d. On pourra donc le reconstituer. il mentionne les deuxièmes mains plut& que les premières . et en étudier tant le contenu que la langue. ou parfois par simple coïncidence de corrections isolées. avait utilisé comme. Tboma~ dans b . que L. Il n'est pas utile d'insister à nouveau sur l'insuffisance des efforts de l'abbé Uccelli. Enfin B. a conservé des leçons de A.

indépendamment de l'œuvre de S. ce copiste est fidèle. Il faut noter que urtar signifie toujours ueritas chez S. l'autre a Salamanque. qui pose problème. I 3 5 primo2. = Vat. Thomas. ici p. A partir d'ici. « imittatur intuenda innitatur et )) et continue « adducatur » . Thomas. Cependant si primo. (= A et A* . ou 4 184 Aristotiles : Il est à noter que S. prirna/primo) et l'équivalence primolprim. Les paraphrases qu'en fait S. cela ne semble pas avoir blessé le sentiment linguistique au Moyen âge. 61). ajoute (( admittatur )) . admttatur n'en est pas tellement éloignée. CI. proh. 105 r-ii4 v : Exposifio sur Isaïe. Thomas appelle le Philosophe par son nom. l'e de pe (prime) a pu être lu r suscrit. cf. et S. tj.Boèce n'est nulle part dans le contexte. cf. Préf. V6 « admittatur et adducatur » . et jamais mitas : dans ce dernier mot il exprime l'n dans tous les cas. . lat. Cl disp. 3. 2A : Super Tertio Sentcntimm. Cidices.). 90 '-103 v et le folio de Roma.. et qu'on peut parfois à peine distinguer. Ys.. Dans la partie autographe il n'a pas paru utile de signaler toutes les lesons de 2 a qui s'éloignent de A : elles n'ont pas de portée critique('). I. 7) : « de Deo nul10 modo possumus scire quid est D.. Afin de satisfaire au désir d'un lecteur curieux. 41 § Per hoc autem (A. Un seul de nos témoins. V42 « imitatur admittatur adducatur 1) . N a . 69.. que tant P que L4 et V6 ont accumulées. Bibl.La même confusion(3) est à l'origine de la variante materie similem > uerisimilem (mesimilem > urisimilem) dans Exp. 39 va 13) on le voit raturer philosopbus et le remp!e. La graphie de BolO. une partie du texte de Boèce. fol. Thomas se réfère par-dessus la réponse de l'article à l'énoncé de l'argument (lin. Tl2 et Bo2 peut être lue de prjmorum psiorm. 39) de cerner par des recherches supplémentaires le teMe que S.du xve siècle. mais ne comprend souvent pas ce qu'il écrit. Thomas écrirait annitatur). Thomas entre ses questions.. 9850. l . Tl2 « i p i t t a ~ u imitatur adducatur ». n. S. 9850. I 3 156 pri(m)orum : L. nous renverrons souvent aux divers autographes de S. q. Celle-ci restera en concurrence avec plusieurs autres. Bolo.. Albert sur le corpus dionysien. sont parfaitement intelligibles sans qu'on ait le texte de Boèce sous les yeux. et il ne reste toujours que la seule variante inreparabilir (cf. 95. et surtout quand il l'oppose à d'autres auteurs. L4 lit « nitatur imittatur. description p. 4 prime ueritatis : L4 semble refléter la graphie originale d'a :puritatis. clairement avec v. Casan..n. enfin Bo2 nous fait lire « innitatur ut adducatur »..er par aris <totiles >. .En 3 4 3 et en 4 4 33 il renvoie à Boèce sans le citer : « ut ipse dicit)) et « ut dicit ipsemet ». Thomas écrit ueritatis : uitatis avec un tilde droit qui touche au t. P49écrit primum. ff.. (S.. ce qui en fait malgré tout un bon témoin.qu am nous étonne. VS donne « mittatur » ajoute de deuxième main . Le Prof. La confusion ipopèesuii en sens inversee Quaestiones t. Peiper (Leipzig... au livre II chap. quand il ne l'utilise pas comme ' auctoritas '. 2 r-89 v et le diplôme de Milano. Ne se rapporte à rien dans le contexte immédiat. Gent.plusieurs conjectures marginales. lat.4 a.Dtm~lo. = Napoli. ni aux deux folios conservés du Super IV SM. P49 écrit advitatw. et le folio de Coria (Esp. à la ligne 14 c'est a qui lit ptius. enfin P et V6primo . tandis que p donne primo . mais en sauvegardant l'aspect de l'œuvre de S. à la ligne 118 prius. les variantes isolées sont données quand elles présentent quelque intérêt particulier. Thomas et ses contemporains avaient pu lire.Nous avons respecté cette équivalence. et dans l'Appendice.. r admittatur adducatur » . Bibl.B. Decker s'était efforcé en vain (Cd. ut hoc corpus quam hoc animal ». A. Rien ne permet de faire mieux. 1A) : Summa Contra Gentifer.quam est attesté par L4 et Bol0. = Vat. et ces questions elles-mêmes. lat. Trin.quam. 2 i CAS PARTICULIERS(2) Prol. et à la ligne 142 on lit « magis communia sunt primo nota. graphie piorgm L4. Dans le C. mais son parallèle. P 7« imittatur M . Sent. admittatur adducatur » . ff. Bibl. A h de ne pas alourdir outre mesure les réfkrences en mentionnant à chaque fois la nomenclature complète des manuscrits. le texte de I'éd.q uam : On remarquera dans tout cet article le mélange de l'adverbe et de l'adjectif @rimo/primum. Ainsi peuitatis a été lu pruitatis. Gent. 75 annitatur : Adnitatur semble avoir été la graphie de l'archétype. i 871) est reproduit ici en annexe p. ff. En effet. gl*).58 SVPER BOETIVM DE TRINITATE graphe pour toutes les . nous proposons les conventions suivantes : Nap. On sait combien ces deux formes peuvent se ressembler paléographiquement.. Nous ne renvoyons ni aux divers petits fragments dispersés qui appartiennent au ms.. l'un a Almagro.. p.. 2. i i r-99 v. qui supporte à la fois un accusatif et u n 2 2 I 52 i . 985 i. Ambr. 9850. Thomas. lat.variantes représentées par au moins 2 témoins . reproduit. = Vat. ce dernier folio sera cité fol.. (Codirer. = Vat. creduntur ei : Ce passif est révélateur pour la signification exacte de credere. qui ne figure d'ailleurs non plus dans la première kdition imprimée.54 : Commentaire de S.P.de Naples. Thomas. Cf.Le modèle de P devait donc comporter . Dans le cas présent seul L4 a écritprius. p. L é h a & dl'noir . 11.

ad ea que sunt fidei inducta.-M.datif : à la ligne suivante on lit « medicus credit phisico quatuor esse elementa )). Thomas infléchit l'insolite de l'expression en y ajoutant (( exterius » et « foris ». Le mot est rare chez S. Si parenfia n'est pas une mélecture de patentia. mais ajoute dans la marge uelperuia. est I lié explicitement au texte du 1 Livre de Samuel (Reg. (ib. C'est même trop facile. il ajoute (c rationi ». on peut l'adoucir en ajoutant ap-. 15 5 sqq. au nom du e Christ. i a.)) et (( homines iudicant ea que foris parent ))(l). des sciences phil. que P49 n'a pas inventée. et en effet posterioribus est dans la ligne de tout le traité de S. non euacuat 6dei rationem. p. ce qui étonne dans le contexte. apparere cet. Le premier.1 35 quia saltem uel uoce nomen Christi contitentur : Ce uel est précieux. Quand on lit tout le texte compris entre ces deux mots. Il faut évidemment lirepemt. cependant. en I 4 64. et que les trois autres témoins d'a s'en sont largement servis. I ' I d x tbomisticus y a recueilli.Le texte de Samuel est à prendre au sens fort : les éditeurs de la Traduction (Ecumkiique de la Bible@)en donnent cette version à partir de l'hébreu : cc les hommes voient ce qui leur saute aux yeux D. on trouve à la ligne 85 patens.ou par po-. Cf. mais que les autres ont pu éviter. n fut-ce qu'en paroles. 1976. Léon.) ea de quibus est fides. Augustin. qu'il avait sous les yeux à la ligne suivante? Le préparateur du modèle de p écrit possibilia. Il y a trois emplois sûrs. qui uident ea que foris parent. la correction était toute prête : on a harmonisé avec priora de la ligne suivante. Mais à la ligne 106 on rencontre apparentia. L4 emprunte possibiha à p. V6. apparentée à pntere. i sol. . 27 q. 3 3 194.10.. de la Vulgate). I V Sent. en 2 2 3 1-32 nous lisons : « scientia est de aparentibw. non pas ce qui est en apparence.6 et d.102 a. et c'est un mot que S.) principia. qui fait pendant à patens dans la structure de l'ensemble. Tous les deux signitient. cultivé. dans la IaIIae q. . Gils.. et dans la réponse à cet argument que.. dans Rev. met peruia . Exp. c'est certainement une leçon dificile. mais alors pourquoi pas simplement putenfia. a@arentia est fréquent dans le contexte de la foi. au sens de apparens refléte l'équivalence absolue en latin classique entre parere et apparere. et on lit dans l'autographe du Sq. 71 va 38 : « cum uoluntas sit boni tlel apparentis D. 3. notre témoin le plus ancien et le seul non contaminé . qui s'imposent à l'intelligence. mais ce qui est clair. ce qui reste toujours possible. où il cite le texte classique fides est de non apparentibus » (des choses qui ne sont pas évidentes. c'est correct. verset : (( homines uident a que parent. quia non facit ea esse appartntia. III Sent. Dans ces deux cas nous avons donné la préférence à la leçon plus difficile de P49. set ex hoc quod apparent principia facit apparere conclusiones . apparere cet. cum non 6at resolutio in prima principia que intellectu uidenfur ». i ad 1 : « sicut autem hominibus. 14 q. Thomas enchaîne : (( sed ea que exterius parent in homine ».2 a. Thomas connaît. ou ce qui (( paraît ». ce qui est une conjecture savante. et prouve seulement qu'il réagissait à un mot com- mençant par Pa. On ' fait crédit ' à quelqu'un pour ce qui rentre dans son domaine. parce que surtout parenfibus pourrait égarer le lecteur.Pour s'être tenu trop matériellement l'édition de Parme. Ici.. quoniam scientia non facit apparentia(3) (P49.. P49 a conservé ailleurs des graphies de A que tous les autres ont remplacées : on se rappellera que P est une rédaction. Exp. 46 (1962)~ 61 3. et théol. Thomas. Sup.. « insidiatur bonis operibus ut parant ». Thomas. 1. On a alors la tentation d'harmoniser en écrivant patentia et patentibus.. chap.1 172 remanent subiecta : La variante de P (( remanet substantia )) a probablement la même origine que les omissions de subiecta(m) en 5 3 185 et 192. On remarquera que S..2 5 4. d. 2 1 147-15 i : Ratio autem persuasoria. Textes inédits. Paris. Parens. dans une citation empruntbe à la « Règle )) de S. Aussi avons-nous gardé dans les deux cas la leçon difficile de P49. Le sens de parentia et deparentibus est clair : il s'agit des choses évidentes. On ne dispose pas d'édition critique de ces textes. Deus autem intuetur cor ». quia per scientiam apparent ea traduntur >). au fol. ce qui nous remet d'emblée dans le contexte de notre problème. Deux autres textes s e rattachent implicitement à la même citation. qui ne s'imposent pas). et per hunc modum scientia de qua loquimur non facit apparentia (P49. il est classique : les hérétiques se réfhrent au moins. évident. On le trouvera dans P. Si parenfia est exceptionnel chez S. c. Il y a un exemple dans De maIo de ce même uel (éd. . 1 sol.. S. Thomas...3 ad 5 . 2.. c.) : « apparentia scientie procedit ex apparentia principionim.. ce qui est beaucoup plus facile.1 arg. de la dist. Bol0 a lu patzda. Dans le cas de parenfibus.En plus..3 a. . Ce texte appartient à la premiére rédaction. sed ex eis facit apparere alia per modum quo de primis . non retenue.

S. 18 inclus . et presque exciusive partir du fol. et Item. auxff. etc. Il n'y a pas de cas dans les autographes où cette graphie tronquée devrait signifier le pluriel : aussi l'apographe a-t-il mis correctement le mot au singulier.pour la forme non abrtgte I'tcriture peut continuer sur sa lancte. 2 2 ra f . Ornne . 98 va 3. Il utilise rarement la graphie plus explicite akl au nominatif. et le lecteur choisira ce qui lui paraît le mieux. 19 § Amplius. Nous avons écrit le pluriel à cause de scripturis de la ligne 143. Toutefois il doit 1. et dans Exp. été mentionnés dans l'apparat. Thomas. Thomas évite. au chap. ex. Ornne. Thomas.elle y est plus fréquente à partir du foi. 90 rb 47.. où la forme brève devient de plus en plus frtqucnte. 2 j * (= Coria). primorum/priorum : La graphie piorum de A est ambiguë : S.en dinit.proh. L graphie da est presque inexistante dans Trin. Thomas distingue nettement les deux formes : il écrit deitas et dinitas ou même diuinitas en entier. 18 vb 48 .ce qui est surprenant. ch. Cf. fol. Thomas. j j . fol. quorum en 92 rb 29. animal : P 9 et L ont conservé cette leçon de A : on y lit 4 a al' (fol. et par contamination V et BolO..il y en a une dans notre A. fol. 3. dans ostenditur il exprime la désinence. ex. a et liri également en 3 traits de plume (un cailigraphe y consacre respectivement 4 et 5 mouvements de la main). il y est parvenu dans environ 75 % des cas. et Gent. ex. 112 ra 5 dans une correction interlinéaire. Ces scribes perçoivent une différence. 49. Thomas. 4 . donc Pofest.primwum en A fol. etc. 92 vb 13) d'une graphie qu'il faut lire matériellement uero. af 4 3 295. ch. i i ra 17 et 28. Si on peut soupçonner un souci de clarté dans d'autres kvolutions paléographiques chez S. 2 iji 4 4 On lit mieux « alia » que omnia dans A. lit On & / . Gmf. et dit. au fol. 19. 91 ra 2. p. il inaugure une graphie moins abrégée. Cependant il est souvent difficile sinon impossible de faire la 2 176 rnaterie : i h d est suivi dans A (fol. qu'on trouvera dans l'apparat critique. on lit prum dans A et alors la lecture est certaine. Il faudrait lire « sicut animal <differt genere> a planta ». 39 5 Praeterea. 36. Voir p. on n'en voit pas dans le cas présent. note 3. surtout à cette époque. ce qui est commun et correct . Dans Sent. ex. 95 rb 19 e. 38 § Amplius. distinction entre a et O dans l'écriture de S. moins fréquente dans Sent. dont un dans une correction. 92 rb 3 . Il sait que ditas est strictement ambigu(a). La graphie non abrégée de dei est exceptionnelle dans les 1 4 folios conservés de Nap. Perfectum(4.60 SVPER BOETIVM DE TRINITATE certitude habetur classique. En effet. cependant l'anacoluthe reste. p.Il n'y a que 3 emplois de &tas dans les autographes : dans Ys. Mais on en trouve dans le C. 92 va 5 2).um. La rature rejoint l'a suscrit. fol. 92 rb 37. 92 ra 26. fol. et ch. aux ff. i 77 sqq. dans Sent. ni dans Sent.a. Les deux branches de la tradition réagissent de façon différente à la graphie os7 de S. S.. Thomas a essayé de distinguer P adjectif et p'o adverbe .. On y devine une raison de facilité. 4 scripturis : Dans A scrip. Ici II semble y avoir O renoncé. G t t e graphie tend à supplanter pm. dans ditriribilis. ce que S. fol. ont préféré animalis . il faut donc lire igitw. Thomas trace d en j traits. cf. dans i 4 30. 3 4 159 sqq. il en reste juste une tendance. s u .. Quand « primorum » n'est pas accompagné d'une variante.). Dans le C. jusqu'au a fol.en deitas dans Sent. En principe le tilde sur ipeut contracter trois syllabes. 2. 3 4 267 alia : Il y a un seul trait sur le g dans A. suivant. « Apparere 1) a bien ici son sens 3 4 88 Item ostenditur : Item est précédé de Preterea(l). diuinitasldeitas : 3 4 i56 C> Nous avons déjà rencontré cette variante dans 17Exp. D . mais elle . Il n'y a que 3 emplois dep'g dans Sent. S. mais ils ne sont pas d'accord. où l'auteur fait servir un a manifeste pour un O au moment d'une correction. Tous les cas douteux sont mentionnés dans l'apparat. Quand nous mentionnons explicitement piorm en apparat.i 73 sqq. i j rb 23-24 di-/tatir. et en 3 4 160 on lit +ifafc a dans Tla. p'mo Il y &rit aussi frtquemmentp'Z (p. 20 vb 42 . encore une fois. absente de Ys. mais il abandonne cette graphie@). et dans Gent. Necessitas. Nous avons gardé le raccourci de l'auteur. où -tafis est supprimé et di reste pour dei. En 4 2 27 (A ibid. dans Sent. ' La tradition p. Mais ce ne saurait être une règle absolue : on lit p. et donc de rapiditk. la lecture est équivoque. qu'a a pu lire t. Thomas barre la lettre 1 la virgule est plus rare chez lui. g rb 36. qui veut dire ostendit. 37 vb 5 2 .au fol.quohm en A fol. fol. qui a été très légèrement raturé. mais jamais S.. c. à la ligne 85 « priora et simplicia u. On comparera q o en A fol. d'autant plus qu'il abrège longtemps dei en d3. En réalité S. . 6 . ce que notre auteur n'aime pas . Tous les cas douteux ont. . Thomas : il n'y en a ni dans Ys. Or pour abrtger il doit soulever la main et revenir en arrière. comme il le fait ailleurs. Gent. 6 1. où le mot est explicité dans A. Thomas écrit en effet tant Po que pio pour primo(4). je lis donc erg0 avec la tradition oh Decker a lu igitw. Certains scribes emploient également cette graphie pour le génitif('). i i r? 32. En 6 3 35 L écrit datas ueldinifaz. Les témoins de la tradition ont leurs habitudes. particulièrement 4 3 2 19. Ce mot est rare en prerniére position chez S.qui était habituel auparavant. Dans le cas présent on pourra préférer primorum à cause de simp!i. 1 5 1 . 8) je crois distinguer deux traits sur leg (un O fort écrasé) . i i vb47et 2 i ra6i. au livre 1. La diffkrence n'est donc pas assw nette pour trancher dans notre cas. est prépondérante dans les formes déclin& jusqu'au début du C. On le voit même changer diuini. Gmt. 5. ici p.

73 rb 43. Si quelqu'un voulait étudier la stylistique de S. 74 ra 7. 72 ra 47 nec2. continue à lire inseparabilir dans notre texte. 36 r jj). Thomas écrit en interligne. Séparation et abstraction ne se couvrant pas entièrement. Il a probablement voulu écrire materie : &. et on peut lire illud materie. celui-ci donne à juste titre separabih. ce qui arrive souvent. siII. Thomas écrit moins souvent l'u dans sunt. quand plus tard.ou a-t-il fabriqué lui-même cette variante pour le besoin de la cause? Il semble être en contradiction avec lui-même. même si on sait que S.5 et 6. deux isiit.2 126 iudicantes : Les deux traditions se séparent en iudicando et iudicandis. négligeant 1'0 de mO. illam materiam a été sa première idée. De toute façon la graphie sill'mi est exceptionnelle. et ne peuvent donc pas être séparées par l'intelligence. S. Gent. a. Il a changé son énoncé en écrivant : i h d a été illa et on y voit le premier petit trait de l'abréviation pour m. (Sent.). Prol. Cela aussi est conforme aux habitudes de l>auteur(l). aux ff. Dans la partie raturée de la réponse de 5 i (apparat de A à la ligne 141) il supprime separata. On trouvera encore une construction parallèle en 167 : « illud de similitudine 1). et plus loin (1 14) : « Et hoc probat per Dei substantiam )). Au fol. tout près de aliqua. On sait que matière veut souvent dire élément potentiel. 75 ra 50 la fin du mot bute sur une blessure dans le parchemin. Thomas remonte le long du bord de l'obstacle en superposant les lettres. qu'il pourrait paraître raturer. Il dit ici (i 10) : (( nichil est separabile nisi quod est coniunctum n. fol. ex. 72 va 36-37 c o p G f . fol. parfois l'auteur les mélange..a. Exp. qui reste. Dans Sent. aux lignes i izi i 3 : « non sunt secundum considerationem separabiles. et le résultat est uor = uero. ex.d e est encore lisible. il va traiter des res diuine qui sont sine motu et materia. p. Thomas. 7 j* ra 36). on lit un s renversé. Il y a une correction dans A (fol. Et encore. qui rend le choix difficile. mais possunt n'est pas exclu. siIlof (Nap. est occasionnée par la correction dans A. c. On peut donc remonter la genèse du lapsus. fol. - sillogismi : Le cas pourrait rester litigieux. De malo. où on lit sep avant abstraens. . fol. et le remplace par que non dependent (a materia. Thomas écrit sill'i (Sent. c. préface p. On lit d ' m i avec un trait vigoureux au-dessus du dernier jambage. le deuxième jambage devient le tilde ondulé ur. mais on y lit deux fois sUt. En effet. Il se ravise après l'm. Possunt en -2est unique dans A. 18.. Car ces choses-là sont de fait séparées. 76 rb i 3 ueri.fol.Cf. dans les qq. Au contraire. 23 va 17). qui transcrit Boèce après le traitt de S. On y lit de première main cc aliqua suppositione facta )). qui est perdu dans le texte de la ligne précédente. set secundum esse abstracte D. modo. 65. Même Bol0. Les deux derniers mots ayant été raturés. dans A. Dans le cas présent ... Exp. 73 ra 15. e. 4 3 59 aliquid uacuum : Ainsi A au fol. fol. 5 4 vb z). où abstractio est supprimé avant separatio. S. s i f i (Trin. Nous avons donc gardé la leçon de la tradition. Cependant si on voulait lire « constmctionem. Thomas et y écrit separabilis. en 5 3 i 10. sur le bord du trou. et au lieu d'écrire un e suscrit. 95 vb 47 et 97 vb j. 30 vb 2 0 et 57 rb 8). Thomas a-t-il eu un texte avec in~eparabih. sillo5 i 232 i. et il se reprend : ainsi p.. et dans ces cas S. change iIIa(m) en illud.2 106 inseparabilis : Ainsi A et toute la tradition à l'exception de V6.-à-d.. laissant à celui qui lira son texte le souci de lire aliquo. p. ct Constructionem formare » est étrange sans complément. L'm est donc uniquement exprimé à l'accusatif. On notera que la place de cc aliquo modo » dans la phrase est due à la rature. qui dispose d'un texte de Boèce. .. il y a un siif. Cf. et en 5 4 41. comme illud materiale à la ligne i 59.. que S. 4). Normalement s. 4 3 217 aliquo modo : La variante d'a. 4 z 254 possunt : On pourrait lire possent dans A. Thomas utilise pour J quand il a peu de place.s'agir d'un des nombreux lapsus de l'auteur. fol. p. c. que son trait supérieur est tourné vers la gauche au lieu de descendre vers la droite. Aliquid et aliquod uiolentum sont mélangés dans le C. il devrait tenir compte de ce genre d'accidents. C'est peut-être une coïncidence. Il y a d'ailleurs d'autres u ou n qui pourraient ressembler à e. et d'une façon générale dans toutes les autres formes en -unt. si1/3 (Nap.. On lira aussi les premières rédactions de la réponse de 5 3 (dans l'apparat de A A la ligne 86). rattache l'm à aligna et lit aliquam. ce que le copiste de p a lu correctement. fol. sill'o (ib. mais il est plus vraisemblable que l'apographe a connu quelque difficulté à lire A. 74 ra 17 uirfus. et on compte quelques rares f i t dans Gent. L'I se rapproche ainsi du signe rts. 1 17. l'e descend trop bas.. i 3 9 ra i 2 . gy* ra il). et deux possit. fol. fol. il se trompe dans les jambages. fol.. Mais cette contradiction n'est qu'apparente. 54 vb i). Sent. conservée dans P49 et L4. bien que le t soit à peine exprimé. (Cf. Au-dessus. 65 * note 1.

Ainsi p. p. Cependant la réponse de 4 2 est introduite par rnidere. 5 9 ra 32. Cependant oio est tellement écrasé et étiré qu'a a très bien pu lire et est.. Thomas. Il s'agit probablement d'un h inachevé.. 97 ra 46) est bien nette. fol. i u f~i. III Sent. 41 § Posuit autem)..p.. Les deux mots se mélangent dans les autographes.est plus latine. et j. fol. Gent. cf. uel orationem formare n. 3 300 dicitur : La difficulté dans A (fol.85 va 3 i . A écrit simplement thol'. on rencontre encore r&naripiu~ loin. cette graphie signifie incontestablement theollogos. en Sent. 3 2 v 45 et 34 r 32. 0 6 m d . z7). VI i 148. 69 rb 39. Thomas écrit in (i). il a lu equiuoc. on pourrait invoquer l'hypothèse d'un jambage en surnombre. t. qui ferait lire 1. 6. 5 i rection. L'r de df descend en dessous de la ligne et peut faire penser à u n h : d'où la leçon hF d'a. S. fol. gj* rb 6 et 10). on lit pithagore et pifhagoras. 98 ra 6) vient d'une cor- ratiocinando. qui couvre toutes les formes de theol. fol.dans Gent. Nous pensons plutôt à un jambage ajouté.. 99 va 24) et de P.. 11 le supprime par contre dans l'adjectif. puis.. On lira donc df..c'est une concession aux langues romanes.. (= -atio) au lieu de equiuoc. qui est ainsi brisé. où q. Le folio 16 va de ce manuscrit est particulièrement riche A cet kgard : on y trouve la graphie avec -ci..62 SVPER BOETIVM DE TRINITATE gismum. soit avec le datif. 5 3 290 Pittagoras : 6 -goras est la leçon de p . 26 rationatiuum : Ceci pose un problème d'appréciation. Nous avons donc préféré cette lecture. aux ff. ex. pictagori BoLo pitagoras VUTllVs.2 a. Mais dans ce cas I reste intact et doit être supprimé.. rdiocimfiua en 29. On trouve des corrections dans Sent. /ibri Etbic. pictagorici L4V'.On lit dans Sent. On rencontre ailleurs le lapsus q. mais la partie inférieure du g se perd dans la ligne suivante. 3). p. i a.chez S. 71 va 24 : tii pour omnium. Thomas le garde parce que la forme verbale n'a pas de sens privatif@).3 c. (= -am).. fol. io. A propos de mutabili~ immutmc. 5 4 334 theologie : La partie supérieure de gi (A. veut dire Pythagoras au fol. j . où a a lu theologorum. 97 va 5 1) l'i (?) a la forme d'un trait haut et penché.. rofiom~iw en 31. 16 va 9 et i 1. 296 quando : Nous avons écrit quando où A lit fautivement q.scientie D. disp. fol. j 3 400 immixte : 5 3 87 uidere : Bien que cette leçon n'ait pas plus de valeur critique que scire de p (cf. Rationari (ou -re) est connu au Moyen âge@). Le lecteur a donc le choix. S. 4. ioo ra 2) on lit bien « proprium naturali . et souvent il se corrige(').. Cf. 5 3 285 omni : C'est uniquement pour des raisons de style que nous préférons cette leçon de P. d. L fornt SPOS dIdp&/ &lrob/t/ fuljIC . U o n . Dans Nap. S. d.. ff. ibid. fol. et il n'est pas rare chez S. Ainsi en Sent. pour quando (Sent.4. et on lirait fi. ex. et dans ce cas on peut lire homo comme à la ligne 220. Dans le C. pittag. 5 3 225 ide0 : Dans A (fol. 5 3 89 igitur : Ainsi correctement dans A (fol. pythagorici P9. Les deux graphies sont kgalement prksentes dans la Sent. i 19 naturali : Dans A (fol. rb 6.pictagoras P ' pyctagoras Boa. 98 rb 31)..4 arg. Thomas construit proprium soit avec le génitif. Ensuite. nous l'avons préférée parce que cire est raturé en faveur de uidere au début de la deuxième réponse supprimée de cet article. Éd. Qq.a. celle de 5 4 par scire. 90 vb 9 dans le même sens : « actus prudentie est irnmixtus actibus aliarum uirtutum » (Sup. 28 rb 3. etc. qui aurait été supprimé. 94 vb 1).. On rencontre un lapsus semblable dans Sent. et toute la graphie est fort écrasée : a a peut-être lu ei (enim). 65 va 48. ici i 22 6 i . 97 vb 46 : probablement à la suite d'une correction. a lit -gorici(l). et il n'y a aucune raison pour écrire naturulis avec a. 2 4 puis r a t i d ligne 26. 97 vb jo). et le tilde suscrit sert d'attaque du deuxième trait du d. e. Confondant préverbe et préfixe. Z en veau de la ligne 301. .. set inteliigere est proprium hominis. 1'0 a la forme d'un t raide.. se rendant compte qu'il a oublié un verbe. il se sert de l'i comme premier jambage d'un d. MOOS 200). » (Sup. (fol. 47-2. a été supprimé avant q (A fol. P a supprimé in pour enlever la valeur privative du préfixe.aux lignes 2. On pourrait également lire « theologicorum 1). III Sent.Ils interprètent différemment la graphie tronquée de Apittaj. au fol. 69 vb 1-2 : c( Illud quod est proprium homini est nobilius .. 41 va 28) et pour quia (ib. Thomas sait que la forme avec -ci. Thomas que ho se prête à être lu hi. 5 4 2 5 9 omnino equiuocam : Telle est la leçon de A (fol. n.. et il lui arrive de mélanger les deux formes à l'intérieur de la même phrase.33 q. se basant sur la quasiéquivalence de l'a et de l'o dans cette écriture. 2 7 q. A. 39 va 1 5 (II. et dans le texte de l'Aristote latin. La tradition a bien corrigé une cacographie de l'auteur. 2. S. 6i*.

à partir de cc quarto » il utilise les chiffres romains.a. 98 rb 33) arfrologZs . Nous suivons strictement l'autographe et donnons les divergences dans les apparats. Dans le cas présent 1'5 appartient donc bien à secundo. Cf. 96 vb 39. aux ff. Elle survit cependant jusque signifie d j . quidem. les r sont supprimés. et nous consacrons un appendice aux habitudes et aux lapsus de S. . On trouve e. p. 6 2 2 Dans A (fol. Thomas a hésité sur la référence : il écrit d'abord s. e . On ne rencontre des chiffies arabes que dans Nap. ioo ra 47).. mais S. Thomas comme écrivain. note 154.t m et -fitu. dans Gent. Ici religione<m> a été maladroitement corrigé. C'est qu'en effet -d' peut signifier -dem.. p. bien que S. L'absence du tilde final (et d'autres tildes) est fréquent.a. Il y a deux fois huius dans A (fol.. S. fol. p. 1 5 vb 30 m o & ~. aussi rapide qu'elle fût.côtoient. ensuite uiQ.. 3 2 164 cultum : 69 Disciplinaliter : Dans tout cet article dirciplinabih et -ah. 90 ra 16) cuIfus>tum. en mentionnant les variantes des témoins en apparat. 3 2 Ici dans A (fol. j j vb 10 e. Thomas écrive habituellement M ... peut-être par assonance avec « specialem rationem 1) : S.. P B a gardé plusieurs fois -nabilir 4 de A. notamment -ta pour -tia(l). Avec A d il écrit en lettres jusqu'à quintum . mais qu'il avait abandonnée. 90 ra 4) uirtufë. où on lit encore p.aux lignes 22 et 399 (A. 7 j rb 16.. e. Thomas lui-même mélange les deux mots. et correcte (cf. j i v 42. 46 v io. 98 ra 44) mot& et en j 3 402 (A fol. i Dans A (fol.. S. On retrouve le même lapsus dans Nap. d'autant plus que l'auteur emploie ici une abréviation qui lui était familière à ses débuts. Thomas abandonne-t-il CA dans le C. 1962. 90 rb 32) tehetir. rationabilis et -alif se . CHAPITRE III NOTES COMPLI~MENTAIRES POUR L'APPARAT DE A Le chapitre précédent comprend toutes les données sur l'autographe qui concernent la lecture du texte. Est-ce pour cela que p l'omet ici? Ou parce que l'apographe n'a pas su le lire? La graphie de A (fol.). est en effet difficile à lire (a s'y est trompé). oùymaginationem. j 2 r 9. au fol. fol. Dans Sent. La valeur -ta pour -fia est ancienne. 6 i dans Sent. Avec notif2 ici. C s supprimé est le début de secundo.. on retrouve les chfies. 47 ra j j . On notera teletm ib. 67 ra 14. Dans les deux derniers cas il a été corrigé. on trouve rextm et vj. 90 rb 16) de première main fid' et religione. 93 vb 2). i i rb 16 et 18. ex. Le premier huius 1. ioo ra 4 et loi va 4). 627. tandis que j d J est resté pour jdem.a. à partir de uij. m i c i f i au fol. fol. plusieurs fois au fol. Thomas écrit en lettres cc primo. On trouvera ici quelques exemples. -ones. et -gines se mélangent. 6 S. dans d'autres autographes.. Cette graphie n'est donc pas à considérer comme une faute. ff. fol. tertio » quand il sousentend cc libro » . ff. etc. mais ce n'est pas une ordinaire dittographie. le jeune Thomas écrit correctement teleta (Nap. Pour les chapitres il écrit le plus souventpO. comme dans idem. Taxter iddits.a. on trouve une fois CriJtitZ (fol. Aussi S. Il y a un autre emploi de fid' pour l'accusatif dans A au fol. enfin vij. au fol. 36 rb 14) et une fois midita.Ce lapsus est fréquent. Encore une fois nous suivons rigoureusement l'autographe. et d'autres données qui ont un rapport plus direct avec l'apparat de notre A. où le mot est abondant. ioo rb 46. 61 r et v). ce sont l s seules traces d'une ancienne habitude. 3 3 60 fidem et religionem : 74 notitiam : Le mot appartient au texte de Ptolémée. 3 3 80 teletis : yrnaginationes : Encore une fois nous avons suivi les fluctuations de A. ex. 4 2 188 in VII: i j o uirtutum : Comme il arrive souvent. telete (A. et pas fréquemment. et quelques-uns dans Sent. Gent. . 651 vb 1 et 42.. Dans tous ces cas. i 37 ra 3 3. 46 v 9. 3 i r 17 e. A écrit (fol. dans Sent. Cependant dans le Commentaire d'Albert à la Hiérarchie ecclésiastique. ici en j 3 3 1i (A fol. Thomas est toujours en avance sur son écriture. ex. -tZ pour d o ) mais prête à confusion : -ta cette graphie dans l'autographe de Naples. secundo. que Thomas cite cependant sans notitiam à la fin de la deuxième réponse. mais ensuite il emploie les chiffres.

S'il s'agit d'un lapsus. fol. 48 r/v in x metaph: (del. fol. où elle est même corrigée au fol. Pour compléter la difficulté un et est ajouté aprts unum. il n'y a pas de t. et enfin la rédaction d é h t i v e . Decker a lu (( Scibilia erg0 sunt trium )) (p. qu'il emploie ici faute de place.1.. 210-21 i et 217-220. mais il l'évite de plus en plus. Append.. ensuite eth:. on lit également m (del. comme les un dans le contexte. 8 i va in marg. 10). C'est la notion d'alteratio qui a posé probltme. abréviation unique. Thomas tend à éviter. Thomas tourne autour : une première fois on lit « requirit tria ». Manifestement S. 90 rb 20) et di~im ex. on ne peut lire que d m . On ne peut . et l'et se trouve en dessous de la ligne. mais un d .1 j 4. comme S.. mais sert de simple liaison. Dans le cas présent il est encore une fois étonnant de le voir changer en écrivant une abréviation qui est correcte en une autre qu'il préftre. 94 rb 20. parce qu'il ne peut (p. 95 rb 25) il supprime metaphi avant ethica. 42 du C. Si sunt duo dii » une graphie semblable. donc lire t. Ici (A. fol. 75 ra 21) il écrit et supprime d'abord m. car la phrase est finie. Thomas ajoute ses corrections .64 SVPER BOETIVM DE TRINITATE a été supprimé parce qu'il était écrit h9 et que S. qu'on hésite à traduire en français? C'est une hypothèse. . relativement fréquente dans Ys. et remplacée au moment d'une relecture au f. ex. 29 vb) . où igitn a été remplact par afem au moment d'unc rtvision. socius de S. fol. Si secundum unum.)/in x eth: 5 i (141) dans la partie supprimée de A (lin. p. A. S. le dernier jambage est ouvert. S... article qui n'est pas subdivisé dans l'autographe. c. i I O rb 2 3 . Est-ce une possibilité? Est-ce un hapax? Peut-être. fol.. dans Sent. 27 rb 17 et 75 va 45 .. Dans la rkdaction dkfinitive il renonce à compter.. au f. et la seule lecture matériellement possible devient d m . 95 vb 2 . corrigée in scrib. et on la trouve corrigée aux ff. et 84 ra 17. erg0 non erunt duo set unum duum (?) a. il n'y a pas trois jambages. Nous renvoyons à deux exemples typiques.changé en dzbl'i~. ». où la division est tripartite. Nap.1. pp.puis il trouve une qe condition . pas abréger davantage sans créer de confusion. fol. probablement de la main de Réginald. Gent. Moos n. et il la distingue soigneusement . Cf. 8). il distingue bec). pp. il serait ici substantivé. de huiuJmodi (en 4 3 i ~ j A fol. dans notre A il y a un autre emploi.2 a. Il écrit normalement disi (p. on en trouve un seul. Nous sommes dans une rédaction particulièrement torturée. e et dans Gent. encore qu'on puisse la lire ccnirne une distinction bipartite dont le premier élément serait subdivisé. et enfin il écrit meta. mais qui est celle de la tradition. Gent. . i92-19j. 92 v 25 . 7 rb 31). Dans Sent. 3 v 36). 67 vb 5 5 e (de1. Le texte est alors : ct Aut igitur hec (ma) natura est in utroque secundum unum esse aut secundum aliud et aliud. En 5 1 34 (A.. 75* ra 27).2 75 Metaphisice : S. Ici il commence à deux reprises par une division des specdabilia en deux éléments. Matériellement. 5 rb 26. et non au-dessus. fol. qui est celle de la majeure partie de la tradition. Thomas n'aime pas cette abréviation. mais quatre . Thomas a d'abord voulu écrire diribl'is. i z i (Sent... si on analyse bien tous les traits.) metaphl. lin. Thomas sont replits (cf. 4 3 295 diuisibilis : On lit dans A. fol.1 (Sent. j j v).. et en 5 i 222 il rature metaph avant Ethicorum (A. 24 vb 17) : il écrit dici (diuino est le plus souvent dino) et dibl'is.mais en kcrivant il trouve un qe. 2. la première rédaction y est « gratia unionis potest intelligi tripliciter. 95 ra 45. comme tous les et de cet ami du maitre(Q. ensuite vient notre texte. L'ergo qui préctde n'introduit pas une conclusion. et aucun contexte immédiat ne nous éclaire.L'autre cas est encore plus significatif: dans la dist..j metaphl . il supprime l'i !). qui a été lue tantm (Gent. Exp.. Il l'utilise bien sûr. au f. alors qu'A cette époque les m et les n de S. 93 va 39. ensuite'un le. Mais on ne rencontre qu'une seule fois &rio (Sent. Dans le même autographe il y a +lement un seul exemple de correction sous la ligne. 2 3 i. dis. Le premier concerne un paragraphe de la rkponse de III Sent. zz fa 29. Elle est déjà moins fréquente dans Nap.. et enhn « adhuc sexturn » Clbnent. 2 0 vb 20. ch. fol. et la troisième.3 a. Mais il n'est pas plus possible de lire tantum que trium dans notre cas : premitrement. deuxiémement. fol. aux ff. fol. et fol. elle a pratiquement disparu à partir du fol. Pourrait-on traduire « twofold » ou « zweierlei ».) ethl . 67 va 64. Dans A. troisitmement. 1.. l'auteur reprend deux fois la réponse avant d'aboutir à la rtdaction qui est absente de l'autographe. peut-être parce qu'elle peut prêter à confusion avec h' (hoc . fol. d. 1 3 q. On la retrouve dans Gent. elle y est quand même remplacée au fol.. comme quehm igifw ou materia autem dans les deux ratures précédentes. s i vb 9 du C. donne « dupliciter ».. fol. au fol. 30. Thomas hésite souvent entre Éthique et Métaphysique. on ne saura jamais ce que l'auteur a voulu écrire. 6 de l'apparat) duum : Cette lecture est problématique. au $ « Adhuc. On ne peut que s'étonner de ce genre de préoccupations chez un auteur qui paraît toujours pressé. Mais il y a au L. Cet et est tout à fait exceptionnel chez s. la deuxième « quadrupliciter »..le signe et est en plus arrondi en bas.Il y a d'autres graphies que S. f. . Thomas . mais ne figure pas dans l'autographe. Thomas est souvent mal à l'aise devant une division('). Thomas : l'encre est plus claire (de l'époque italienne).il recommtnce une druxièm: rédaction par «: tria requiruntur ». et f.. i i va 1 2 eth: (del. . qu'on trouvera dans Textes inédits 1961. Mais cela peut-il avoir un sens? D u m existe comme génitif archaïque . Mais on ne peut d'aucune façon lire trim.

j 5 4 124 secundum modum secundum : Ce mot est écrit se6 en A. qu'il corrige (A. 94 rb j G . dont nous avons déjà rencontré des exemples. un uniuscuiusque. . Mais (( albe <dinem > ab homine )). 14 ra 44 actus... fol. fol.. Cf. Append. finis. et deux fois dans les 89 folios de Sent. . i 5 rb 39 à partir de ad.Nous reparlerons des nombreuses abréviations que S. fol. 22 va 6 eis. Uccelli avait lu realis. 30 rb i rela. rb 49 rela . 36 rb 42 de que. .. dans l'autographe de Naples. 95* ra 18 et 20). 90 va 3 i uirtzttis. i 212 et A. 94 rb 33 et 98 vb 6. Thomas comme scribe : en effet. jo vb 7 (c secundum est . Quant à la seconde. aux ff. 97 rb 9. fol. le premier est cité avec bis au fol. aux Sent. p. Dondaine talis. et une fois par -1pour -tum.. i io ra 13 extremis. ex..Manifestement les lapsus sont aussi des habitudes. 97 ra 11.. et au fol. dans Gent. On retrouve le phénomène plus tard. ou encore 1. 5 0 5 . qui y est à l'origine d'une sérieuse mélecture. on lit rodundum.. Gent. Cette dernière forme est une simple métathèse pour albe-. du moins dans les autographes que nous possédons(l). 1 2 j ra 7 eternitutis. e.. 43 ra 9. . Exemples en fn de ligne : Nap. p. RelE y signifie relatiUum. et il ajoute ou enlève des d. Il exprime le t dans relatus. dont le copiste. au fol. Decker a hésité : il met relati dans son texte.a.. et cela depuis Nap. dans Sent. )). etc. 1961. et relativi avec un point d'interrogation dans l'apparat. 43 rb 9 ablu (del. e.a. fol. i i vb m. inf. le mot est écrit en -tz. 1 3 0 vb 36. 181 note 1. au fol. C'est un souvenir des débuts de S. Il y a dans Sent. que S. sans jamais y parvenir entièrement. ex. fol.. On la trouve déjà. On pourrait lire particz~larius. fol.. i i va j. fol. et au même folio. Gent. La métathèse able. La distinction est systématiquement maintenue dans le ms. ex. jo vb 26 motm.Que quod relatif et quod conjonction soient abrégés différemment n'est pas propre à S. qui n'est pas corrigé. Le premier secundum est écrit s7. qu'il abandonne assez vite.. i 5 va 1 2 abli (dl. pour autant qu'on peut la suivre jusque dans le C. S. fol. dans Gent. C'est sa graphie habituelle chez S. e. Jusqu'à la fin de l'autographe conservé l'auteur n'est jamais arrivé à se créer une habitude stable : il continue à se corriger. 16 va 6 relis) jusqu7au C. $8 vb 26 de de. Textes inédits. Est-ce un lapsus? Ou encore une influence romane? Ne dit-on pas redondo en espagnol? 5 3 j 8 particularis : Dans A. Ce n'est sans doute pas un cas isolé. p. Thomas. etc. Munic.. 99 ra 11-1 2). 89 rb 22 finis. S. est un de ces lapsus majeurs. et 2 i j hiis : Dans les. . on rencontre la même correction au fol. y 3 86 première réponse supprimée. Thomas.pour albe. 102 rb 2 1 en fin de ligne. fol. Thomas. ou dans des corrections quand i il rajoute un s. deux cas on lit clairement hiis dans A (fol.serait sans intérêt si elle ne se répétait pas. La graphie qd' fait son entrée dans Sent. Thomas a d'abord écrit rodunda. à travers Sent. au C. p. qu'il corrige tout de suite en écrivant. mais o n la trouve en abondance dans Gent. dans Ys. . Dans le C. Thomas s'acharne à vouloir distinguer q' conjonction et qd' relatif (cf. 28 subtih. Bibl. (ff. fol. ». au passage ~ du X I I Iau xlve S. Thomas dans les génitifs pluriels . un début de petit trait sur le premier u de -cuius-. 38 relq. e.Dans A. Il y a une seule fois hiis dans Ys.. Thomas avait l'intention d'écrire. ex. 5 3 j 3 rotunda : S. Sent. 98 vb 48. dans l'apparat de A ligne 2 3. Thomas a changées ou évitées au cours de sa carrière. Gent.) ab1 (del. 113 rb 11. il va jusqu'à en corriger un grand nombre en se relisant : l'encre y est différente. 3o rb ab : 1 3 Hominem est précédé de able dans A. relativi : 4 108 uniuscuiusque : On distingue dans A. p.)albi. au fol. fol. 207. ra 1. Ici même. dans albedine. fol. mais qui revient parfois sous sa plume. il écrit cuim dans sa forme la plus abrégée c9. tandis que rebtum écrit est r e m . 96 va 39). l'auteur a de nouveau commencé ab. qui est moins habituel chez S. Gent.. 96 va 42. . le deuxième s'm (A. ioz va 3 j. Thomas emploie celui-ci en fin de ligne. Des s rajoutés : dans Sent. y compris le début de tilde. 2 2 ra 25. et on trouve exactement le même sur alicuius au fol. .. 44 vb 3 3 de Kt. fois dans des lemmes du Lombard .Les deux graphies en question sont-elles par hasard des lapsus similaires? Des lapsus de quoi? Il faut alors renoncer à lire et l'une et l'autre de ces deux formes.) album. (fol. Thomas a une velléité de la réserver à l'adjectif. les deu. note 23) . . ce qui est absolument exceptionnel chez S. au fol. i 19 va 9 disfantiis... Il y a là une intention. C'est là une des facettes les plus étonnantes de ce personnage passionnant.. Ce n'est pas un cas isolé : dans Gent. 1 2 2 ra 29 motzts.. Dans le C. fol. 1 2 ra JO. Reims. semble être originaire de l'Italie mkridionale. 37. mais c'est généralement une correction à partir d'un autre mot : fol. Il n'y a pas de raison d'hésiter : S. Gentiles. La première façon est la plus fréquente. Thomas abrège constamment le mot de cette façon.a. 5 2 ra 3j (( secundum ibi .au fol. car 1's est exprimé par le signe zxr (9). en 103 ra 43 p. dont deux sont douteux. ib. on lit phZtaymat qui est doublement comprimé : une fois ' par 15 suscrit.a. S. on en compte à peine une dizaine. qu'on peut rigoureusement superposer à celui qui nous occupe. 11 n'y en a pas dans notre A.

Gent. J I ] sur la foi de Gent. ils sont présentés sous la forme sur laquelle s'accordent la plupart des témoins. et. 4.. par exemple telle petite rature ou telle lettre à peine ébauchée et immédiatement remplacée. En outre S. et ses graphies assez constantes pour qu'une restitution de son orthographe atteigne le plus haut degré de certitude auquel puisse prétendre n'importe quelle orthographe latine. il a fallu en diversifier les signes a h de rendre intelligible un texte tris dense. Au C. dont la rédaction manque souvent de toutre]icf] . les trésors.66 SVPER BOETIVM D E TRINITATE au fol. ymacur (-chi). 87 va i i <(solutio ad s'Z ». i . Cependant le Moyen âge connaît un grand nombre d'abréviations. 103 va 7 (( secundum autem est. ioi vb io (en 6 t 42). bien qu'exceptionnel. muscipula. mistice en i 2 7 : seul Boe fait exception.... Nous croyons cependant qu'il ne reste plus qu'un nombre infime de cas douteux(l). Aurons-nous Cgalement des suggestions positives? 2. sed ou set et beaucoup d'autres.(-P~~Tl~). On a donc unifié l'orthographe en restaurant cette première partie dans le style des autographes de l'auteur. y compris celle des auteurs classiq~~es... les accidents.. mystice en 6 2 48 (fol. de même le découpage du texte en paragraphes. zo va 46.. D. 17 rb 37. S. Ses hypothèses. 3. optulit [obt. Voici les quelques rares options qu'il a fallu prendre dans la partie non autographe de notre texte : a d o r : la majorité des témoins. 3 2 5 5 et 681 : S. Le P. 96 va 47 (c secundum (est) de ». dans Sent. ff. 64 vb 57 (( secundum est.. Mais actmitar ne connaît qu'une seule exception : auc. fol. Thomas sont suffisamment riches. la forme est bien en place. de Sent. Cos a bien voulu appliquer sa perspicacité et sa patience A certains détails que nous lui avions soumis. Parmi les mots moins fréquents dans les autographes nous avons écrit : abissi [-yssi P m p(-V42T12V6).V5 et Boe. et les difficultés que fournit la lecture de l'autographe. Thomas a connu quand même quelques hésitations.L'auteur l'écrit de cette façon au fol. Simb. 48 ra 36 et vb i i . 71 ra i 5 . proh. mais dans Gent. epimenides. dans le même contexte. dans Gent. au fol.. au fol. n'est pas absolument exclu : on le trouve ici même dans l'autographe au fol. ou devrait-on dire de plus en plus définitive? Le nombre de menus lapsus et de corrections parfois problématiques est si élevé. Thomas l'écrit ainsi dans Sent.~odd. ex. J. stilrrs. fol. gmbolica en z 3 207. et que ceux-ci ne touchent qu'exceptionnellement au texte proprement dit. 39 rb 17 et 41 vb 54 . CHAPITRE IV L'ORTHOGRAPHE La grande diversité de l'origine des manuscrits et leur extrême dispersion dans le temps rendent aléatoire la fabrication d'une orthographe tant soit peu cohérente dans la partie non autographe de notre texte. Il n'est pas possible non plus de reproduire celle du plus ancien et de l'unique pur de nos témoins (P49). réticences.. 6 4 148 Auempache : Dans A (fol. 1). Thomas écrit auëjacbe. 60 ra 45 . Dans notre A on la trouve au fol. 45 rb 8. fol. mais l'y gagne en fréquence à partir de Sent. .. i O i vb i i et 14). Tout en respectant ses coupures. rejoignaient les nôtres. Il ne semble donc pas qu'on puisse faire beaucoup mieux pour l'instant. qui cachent le plus souvent des graphies aussi simples que im.. Elles devraient cependant aider à en faire une interprétation définitive. et ses ignorances. A. tbeo~ibia [-sebia codd. mais l'i n'y est pas excepti~nnel(~). 90 vb 19 (en 3 4 103). ioz rb 40)' et mysticas en 6 2 43. qu'un nouveau regard pourrait faire jaillir encore une lumière sur tel ou tel détail.. ne figurent pas au fichier des autographes . Il va sans dire que la ponctuation et l'emploi des majuscules sont le fait de l'éditeur . Ces notes sont loin d'épuiser les surprises. tant il est déficient. mais le tilde superflu a été supprimé. Seuls les mots suivants : cortlscatio. Cependant auctor. i o j vb i t ) on lit anëpecbe. sans exception. menander. fol. On y trouve même J'Z. . Il réapparaît dans Gent. pammacbitls.. 17t/a été rajouté de la main de l'auteur(2). mais avecy en 6 3 1 5 (fol. En guise de ponctuation S. Les autographes de S. . p.S. Il y a une légère préférence pour y dans les autres autographes. Thomas n'emploie ici que le point simple. fol. fol. Thomas écrit le plus souvent actor. 721 à cause Exp. Pour tous ies autres détails concernant l'orthographe on pourra consulter l'Appendice A cette préface('). Nous récolterons sans doute quelqua. 95 vb 3 i. 98 rb 39. Prol. avec P49. ff.est quasi exclusif dans Nap.ou in-. Il faudra y revenir de façon plus systématique. Mirferim est sans exception.

En outre.Jy~ica). selon que l'œuvre alléguée a été ou non commentée par S.je lui dois la description des éditions. Rappelons que pour les ouvrages d'Aristote. Metaph.CHAPITRE V Exp. : Lorsque l'œuvre a été commentée.) sont ceux de S. chapitre précédé de c.qui s'est intéressée à ce travail. la toilette du texte. il a composé les Indices. 1 c. Les éditions récentes de la Léonine utilisent parfois un nouveau système de découpage à l'intérieur des livres. Pierre-M. et tout ce que comporte la publication proprement dite. pour les œuvres d'Aristote (De anima. 1 5 (106 b 13-1 j).' on a suivi les mêmes normes que dans les volumes précédents (De veritate. page. De malo).-G. . Metap.. par ex. le livre et le chapitre (sans la mention de c. i i j g Arist. J. B. -Je remercie particulièrement Mme G. Kenzeler (t 1 9 9 1 )qui a pris sur lui la recherche et ~ l'apparat des sources. par ex. i 141 Arist. De Jensu. nous citons d'après Bekker (livre.en collaboration avec le P. C'est à la nouvelle division que renvoient les références de ce volume. Topic. Guyot m'a fourni les microfdms et les photos utiles . X 5 [4] (ioj4 b 22). colonne. Thomas. ligne). mais les anciennes ont été placées entre [ 1. c. Le P. de la colonne et de la ligne de Bekker. GILS. Thomas suivis entre parenthèses de la page. L'APPARAT DES SOURCES Pour l'apparat des sources. l'apparat utilise deux systèmes de référence. ou cap. c. Cette édition est redevable au travail collectif de la Commission léonine. . Vuillemin-Diem. et a offert gracieusement d'en relire les épreuves. Lorsque l'œuvre n'a pas été commentée. : Exp. A.

et celle aux Q. i. On peut surtout y voir qu'il a appris à tracer des traits. ne pouvait pas. S. de tailler A l'aise sa plume. gj* (= A*) ra 46 les mots scimtia u m mmalis (dans le texte 5 i zqj). et pp. et tbiol. 1 1 . 1969 et 1982). Thomas ne se relit pas . . Thomas réfléchit. S. 445-461 et 609-628. se bat avec l'écriture. le cas de la main des ff. Thomas ne corrige pas des fautes sérieuses. Thomas est fatigué.. que celui-ci cc n'a jamais rien appris en matière de calligraphie »(Q. encore plus proche de la romaine que la parisienne. comment l'exprimer ? Qu'il me soit donc permis d'aborder ce sujet sans déploiement inutile d'émdition. Autant de choses simples. i i 1-120 . ce que Thomas réussit à faire en matière d'écriture. Thomas se relit. Car.-A. disp. S. S'il a dû lire l'onciale et la bénéventine. lat. mais parfois. comme dans les premiers folios de l'autographe de Naples.S. et pas des lettres. au début d'une séance de travail. y compris celle de se tromper. S. auxquelles il ne sera pas toujours renvoyk. Thomas est intuitif.45 (1961). Thomas se trompe. Sous la plume de ces derniers elle peut atteindre dans certains cas une telle tranquille élégance. Et cela est important. ses problèmes. Friar Tbomas d'Aquino . avec la pensée.. pbil. S. 3 C'est e. A. dans . qui est plus lourde et déjA plus anguleuse. S. S. avec un choix de références. Certes. New-York 1974. S. 201-228. pp. On peut voir alors. qui d a c e les détails jusqu7à faire descendre aux frontières de sa conscience d'être humain. Weisheipl. S. S. On les trouvera dans la Rcv. Rorna. On y rencontre cependant quelques ratures et corrections. de la main du P. S. avec l'expression. au fol. d'une part on risque de s'enliser dans une masse de détails aussi inutiles qu'indigestes . 97 va 26 le seul mot mm ( 3 igo). 1 ra-5 rb du Vat.p. le ductus de son écriture révèle clairement qu'il a appris la gothique italienne. d'autre part la longue fréquentation d'un auteur conduit à une vue d'ensemble d'une grande simplicité. des Opera omnia. dans les années 'go du X I I I ~siècle. Thomas s'arrête. ne pas apprendre A bien écrire. (Éd. . 2 J. avec les abréviations. Thomas m'avaient appris sur leur auteur : sa façon d'écrire. quand il écrit dans son livre sur S. fol. Thomas. et d'écrire posément trois ou quatre mots @as plus!) avant d'être entraîné à nouveau par le bouillonnement de la pensée ou par le temps qui presse('). Thomas lutte. 42 (1958). S. 44-45. 46 (1962).1 0 C'est aussi celle que 1 1 retrouvera sous la main de Réginald et de certains des aides du maître. Thomas écrit péniblement. S. R. jusqu'à la limite de ce qu'il est possible d'exprimer et de ce qu'il est permis de dire. Weisheipl a voulu faire de l'humour. Il lui arrive. Thomas se laisse aller. d'être détendu. 19. Thomas court. 47 et 23. S. S. Gauthier. 49 (1965)~ 37-19 . distrait ou précis. S.. Thomas rédige difficilement.. évidentes. Thomas se corrige jusqu'au scrupule du détail. on aimerait croire que le P. pp.f#riptmium io (1956). ÉCRITURE E T GRAPHIES D'abord. Entreprise difficile. 99 va ( 4 225). pp. à plus forte raison un oblat du Mont-Cassin. pour rester I'intkrieur du prkscnt volumc. Thomas écrivain On m'a souvent demandé de confier au papier ce que plus de trente ans de fréquentation des autographes de s. Uon. Un élève. ce qui est simple. Beaucoup de détails ici CvoquCs ont dkja ktt mentionnés dans diverses notes kparses. elle est appliquée. 985 1. un peu à la façon d'une rêverie ou d'une causerie intime@). 254-264. 4 Ainsi par ex. Thomas est un grand homme.a. &r JE. Thomas est négligent ou appliqué. S. pp. . ou encore nominmipotcst au dtbut du fol. Thomas n'est jamais ni élégante ni jolie. avec un minimum de citations.. au . Et. Thomas est nerveux. Thomas construit. l'écriture de S. rarement il est vrai. qu'on a beaucoup de peine A croire qu'elle puisse etre le résultat d'une dictee(=). ses habitudes. De malo contiennent kgalement des remarques sur le style et sur les habitudes de S. pp. S..-La prtface au Commentaire de 1'8thique. Thomas.24 (1970).

et peut-être de l'encre dont il dispose. que les textes des deux côtés sont emmêlés au point de ne pouvoir être lus qu'en les projetant à l'envers l'un sur l'autre. Thomas ne la posséde pas. Éd. Une petite phrase de S. Certaines pages en sont devenues moins lisibles. mais il y en a de quatre et & six. Il faut de la patience pour tracer le second jambage d'un d de façon à ce qu'il s'arrondisse pour rejoindre exactement sur la ligne le point où le premier jambage.autant pour l'interprétation de ses autographes que pour l'étude de l'écriture gothique en général. 2 .Prtf. 985 i. le reste suivra. 7. de la plume. lat.3 ad 4. car l'écriture de-notre auteur dépend aussi du parchemin. d'analyse et d'élimination. L'écriture va donc éclater. la beauté et l'élégance venant après. et l'espace entre l u deux colonnes. 9850. et que la note veut dire : cc en voici déjh une. 49 [1965]. p. il semLle avoir eu une plume plus souple . La difficulté se complique par le fait qu'un jambage étiré vers la droite. Thomas. C'est le minimum .pbi1. Lat. p. 8 de l'introduction au Sup. 14-23 du Vat. de la part du frére Jean ». Boctium de Trinitate dans ce mCme volume. le folio 60 du Vat. y est souvent inexistant. Les encres italiennes. Mais la main de S. à court de parchemin. -J'ai compart moi-méme cette tcriture à l'image que tracent des gouttes de pluie sur la vitre d'une voiture en marche (dam Rw. est reconnaissable e. et elle appartient A un homme qui voudrait aller plus vite. toujours rapide. p. également arrondi. 5. Toutes ses encres postérieures sont fort diverses et surtout mal mélangtes. . ce qui contribue à donner à l'écriture cette apparence de' raideur Parfois cependant qui la rend hachée et décomp~sée(~). C'est la première anomalie qui caractérise son écriture : elle change radicalement l'image à laquelle l'œil a été habitué. (Cf. Je voudrais mettre une sourdine au nisi. ) 6. Toutes ces lettres vont donc s'ouvrir vers la droite. Ibid. Il a fallu de patients travaux de projection. l'art consistait à les unir de la bonne façon. presque cursive. Cela vaut pour toutes les lettres dont le deuxième trait doit être ramené vers le bas. rt t&l. (Sup. Thomas III 7. Mais l'écriture dépend principalement de 1'ar. et l'Cd. Il dispose. Ses plumes sont habituellement dures. Or. Gant. ces deux éléments ne font pas bon ménage chez notre auteur tendu et pressé. devient liée. extrémement pâles. des qq. Vat. J'imagine fort bien que S.. ni déchirés ou recousus. ce qui ne la rend pas plus lisible. ne sont pas meilleures.. Que son parchemin soit français ou italien(=). . La carence ptriodique de parchemin pourrait expliquer tgalement I'irrtgularitt du nombre de folios dont sont constituta les cahiers des autographes. La plupart sont de huit folios. à une encre de nouveau plus noire. auquel il est destiné. 7 note 5 et p.A I'inttrieur de ce diplôme se trouve un cahier complet de huit foliosd'unparchemin différrent. 123-126. L'écriture gothique étant une succession de traits. ni rognés. Aurait-elle t t t pratiqute à Paris? 9. On peut y voir à quel point l'tcrivain. a été arrêté. i a. Cette patience S. 981 1 on lit à la mine de plomb les mots suivants presque disparus mais fort bien lisibles à un éclairage oblique : Primumlln nominel fratri~Iohar~nis.La note est écrite au dos du diplôme extérieur d'un nouveau cahier de huit folios(9. Ouy (dans Bibliotbèp de I'Érole &s Cbmtes 116 [ig58]. qu'il lui arrivait d'en manquer. 5 ) e 6. 9850. Déjà les éditeurs du Contra Gentiles se plaignaient de la minceur de certains folios(') . Thomas devait en faire une telle consommation. vrrr. cette minceur est parfois telle. i qc. . Jacques devait-il acheter des matériaux déclassés. probablement déclarés inaptes à être vendus sur le marché normal des libraires.dans l'Édition Léonine du Comm. a pu trouver cette feuille un beau matin à la porte de son atelier.25 q. 15 du même manuscrit. dans ce cas son écriture. Ses encres ne sont pas meilleures.Et quand il quitte Paris en 1259. valeur. lin.Voir p. est dtsorientt quand celle-ci n'a pas tté prtparte. A juste titre ils ont interprttt les u schedulae rninutae » du procés de canonisation comme « folia viliora » de moindre .il écrit : « Non est autem dubium qualiter debeat scribi. III Sent. i 3. pour parvenir à y lire au verso b 2 in occulto au lieu de in secrek de la tradition. au lieu de retrouver en bas le premier élément. . mais elle manque du brillant des beaux livres parisiens. Voilà donc pour les instruments défectueux. lat.d r rc. mais S. Thomas est lourde. disait G. dans le sens du mouvement de la main. gonfitu et tortueuses. t. d. Une gr& de traits. de l'encre noire qui caractérise la production de ce centre privilégié. 8. Thomas il faut avant tout compter des traits et les réduire à leur position correcte. 246). de sorte que l'auteur est obligé de tremper sa plume plus souvent qu'il serait normal de le faire et de repasser sur des lettres déjà écrites@). Uon. ex. à Paris. Pour lire S. Les volumes de l'écriture y sont dhrdonnta..r et de la manrcs. lat. 3 Français jusqu'au diplôme exttrieur du cahier 14-23 du Vat. quia certus est modus scribendi et non dependet effectus scripture nisi ex arte et manu scribentis »@). La dernière couche de corrections apporttes au C . italien A partir du fol. p. 8. C'es1 le fameux cahier des ff. 60* note 4. Et non seulement l'économe du couvent de S. ne le voit-on pas partir avec un seul diplôme d'un nouveau cahier(') ? 1.a. p. il est toujours de mauvaise qualité : la pauvreté est réelle. s'en éloigne ethique à Nicornaque i iir b 2 . de S. qui se tient d'habitude rigoureusement aux lignes verticales dtlimitant les deux colonnes de la page. Quand il paraphrase ce texte d'Aristote : cc non enim dubitamus qualiter scribendum ))(l). De malo. ce qui en fait un ensemble urccptionnel de dix folios. Tel est p. certes. Thomas lui-même éclaire de façon amusante le problème de sa propre écriture. Rares sont les feuillets qui ne soient ni inégaux. . de façon à éliminer les traits d'une des faces du feuillet avant de pouvoir redessiner patiemment les traits sur la face opposée(6). ) 4. ni troués.. Au bas du folio 45v du ms.

Et ainsi de suite. dont le deuxième rejoint le premier. aussi le voit-on dans le C. où il faut lire (A. t. . L'examen d a graphies confirme cette conclusion.. Par exemple.p. 16 vb du ms. M. 108 r du m. peut se réduire à un petit trait horizontal à peine visible quand il fait corps avec une lettre suivante. 61. . p.nticit&thomiste de 25 lignes au fol. qu'on ne retrouvera plus ailleurs (dans Bibl. 2 .ibid. ce qui est cependant nécessaire si l'on veut poser les abréviations aux bons endroits : il faut s'arrêter. si le phonème di se compose de trois traits. fol. en principe souvent ondulé. 49 (i965). à 4 3 219. les e et les O@) se ressemblent souvent. après le premier effet de surprise. p. Da Trin. f et s Pour être certain. 8 note 6. qu'après avoir lu S. Thomas e est d'ailleurs parfaitement conscient. Après la parution de Serrbfairasàe I . i. ou encore la . Vat. Nat. .On peut penser que S. &I Cbmfar i 16 [i958]. Je n'ai pas rencontré d'exception à cette habitude qu'il a prise depuis le début. L'écriture de S. (Cf. et à partir d'une certaine époque l'n et l'u sont nettement différents à la hn des mots ou chaque fois que la plume s'arrête à l'intérieur d'un Un signe. Léon. Thomas exprime l'n en entier. ensuite on pourra le faire mentalement. merd sera lu uiuitur. ce qui prête à de sérieuses confusions : utero pourra être lu utor. 325 b 9) on peut encore lire que les ' mages ' sont capabln e. certaine mmif~tatio fufurorum. fol. soulever la main. 248-249). et revenir en arrière. i 12 rb 2 ) Ces perles font le bonheur des paléographes. 106. fait le défenseur de I'authe. 186 note j. et que S. Da Trin. pouvant aller jusqu'à ressembler à l'n . il est Cvident que cette main est fort différente de celle de 1'Aquinate. et plus encore par un texte imprimé : les mots y sont trop longs. il faudra parfois faire la cueillette des mêmes lettres à d'autres endroits. Préf. Éuiture en &et étrange. et deux fois au chap. Un troisiAme fait finit par rendre ' inintelligible ' cette écriture : c'est que le saint. et la ressemblance de l'e et de l'r étirés. enfin on le fera spontanément : c'est là que cela devient dangereux. Les traits d'abréviation suscrits ont la même tendance à se rattacher à la lettre suivante. Si on veut entrer dans cette écriture il faut en quelque sorte se faire faussaire : il faut entrer de l'intérieur dans le mouvement de la main. ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de manuscrits fort soignés. ce dernier L'art d'écrire ne comportait pas seulement la formation des lettres et la façon de les relier éventuellement entre elles. aussi étrange que cela puisse paraître chez un auteur aussi pressé. Ouy s'était intCressC à S. Il s'était e. Car l'écriture peut varier selon les jours. 74 rb 25)furforum. 9850. Au début il ressemble à un n . qui peut prendre des allures cursives quand il dispose d'une plume souple et qu'il ne souléve pas la main. pp. j Il peut alors devenir presque impossible de faire la différence entre a: iaèo et mm . il est logique de parler d'abord des abréviations. a connu une remarquable évolution. Au début on le fera en recopiant soigneusement les traits et en essayant de les remettre à leur place. où (Cd. Celle-ci étant souvent cachée par celles-là.Gent. n'aime pas reculer.graphe. Cf. 325 a 20.Du même genre est la jolie erreur commise par Jacobin dans sa transcription de 1 ' w f i t i o sur Isaïe. Il s'agit de 24 lignes écrites A l'encre noire sur un espace blanc du fol. Voir dans ce volume la prCface au Sup. Thomas il va rejoindre l'i : au lieu de la combinaison normale 1 + 2 / 3 on obtient ainsi i / 2 + 3 . *** B.pour rejoindre le point d'attaque de la lettre suivante. C'est ainsi qu'au ch. pp. B. Il constitue à lui seul un des éléments les plus sûrs pour situer entre eux les autographes dans un ordre chronologique irréfutable. d'une .. 5 1-12. p.('). Ouy avait ) aimablement attirC mon attention. Ce folio appartient au cahier de voyage 14-23. (a. n 4. Gent. -Par ailleurs j'ai encore sous les yeux une photo d'un autre texte sur lequel M. Decker avait déjà mentionné certains des pièges de cette écriture@). ) 2 Dans son édition du Sup. 4. pbilct tbhol. Thomas : l'r suscrit. J'ai illustre abondamment l'histoire du symbole et dans a . Lapsus pardonnable. 14852.. 8 On distingue donc cum et taman.. de préférence dans le même auto. lat. Thomas (cf. d'une écriture bizarre.avec planches A l'appui. 1956).a. penchée à gauche et passablement décomposée. Thomas a toujours gardée dans sa forme italienne non barrée. et elle évolue. J'ai démontrt autrefois que cette écriture ne peut pas être de S. p. Gpendant. 45 145) il a lu ubisir cmitur au lieu de nisipercauerit de l'autographe (A. ce qui pourrait faire lire unitas. 104 du livre III du C . dans l'écriture de s.dans la suite le premier trait s'atténue : il peut être tellement réduit qu'on peut à peine l'identifiercs) . qu'on peut traiter comme une lettre.Ainsi il a signalé que les a. . lat. L'œil peut tellement s'habituer à cette déformation. confusion possible entre 6. J'y ajoute le c et le t. p. est donc en général une gothique décomposée et étrangement recomposée. Thomas a dû se faire aider pour un motif quelconque dans quelque couvent de passage. Thomas. etc. i+ p. Le c et le t. Je mentionne une dernière particularité à l'intention de ceux qui liront à l'avenir les autographes de S. Dondaine (Rome. que l'Italie a héritée des romains. . Les abréviations se trouveront donc vers la droite.a. u sc. dernier mot un aspect quasi calligraphique. Thomas. vont progressivement se distinguer. d'autant plus que le mot a CC lu correctement au même t chapitre. Ef iàeo y est d'ailleurs moins fréquent. C'est l'ancienne notation pour et. On chercherait par exemple en vain l'r suscrit dans uen'tas : c'est un petit trait mince collé au t. Tbomas de A. entraîné par le mouvement en avant de sa pensée et de sa main. Bibl. Thomas on est désorienté par tout autre manuscrit. s'appliquer à donner à ce . Cependant il faudra lire uerr'ta~dans tous les cas : dans les formes de uns. et péniblement impersonnels. l'apprenti écrivain devait en même temps s'initier aux abréviations et à l'orthographe. Paris. 3 S.

mais il y a avant tout une grande stabilité et un souci croissant d'éviter la confusion(4).. dernier et le étant toujours écrit clairement avec double i. Thomas n'emploie l'a ouvert suscrit que dans les particules contra. est absent des autographes. où il exprime l'n. le lecteur voudra . c r ce qui devrait être une virgule a ou un i suscrit offrent le même aspect. dont une fois dans une citation. Thomas. soit pour indiquer quel genre de confusions on peut ou on ne peut pas attendre dans les autographes. L'exception est rare. dans ce dernier l'i est exprimé. II m'arrivera d'y faire allusion. 2. ex. J'ai déjà dit que uitas n'est jamais unitas.Prtf. où le q est toujours exprimé(ll).tgalemcnt dans la forme abrégée de ~ U M(avec q barrt) et exceptionnellement dans le mot sxempkw. jamais -ris.supra . Pareillement 17r final avec tilde signifie . 7 va in marg. L'i disparaît dans les formes dkclinkes. des exceptions. les formes deferre et de ses composés. 25 avec note 7. Parfois il se corrige. On rencontre 5 fois en7 dans Sent. Mais même 4 . iuxfa. accepf(atio). me. danspost(erim).. étant plus fréquentes dans le style italien(=). ou off. Rerum sera ainsi souvent abrégé en 77. Ce symbole peut kgalement signifier os. La diffkrcnce entre bic et boc est souvent diffici!e à faire. quibur. Thomas connaît et emploie les abréviations classiques par suspension('). le tilde ayant aussi.24 rb 4. bien que pour -gm l'u soit le plus souvent exprimé. et encore n'est-elle pas fréquente. ex. qui est souvent confondu avec alia (avec a fermt). La petite capitale r barrée signifie -ris dans arismetica et dans aristotiles. p.Il serait onéreux. souvent i. Le t final surmonté d'un tilde sera lu . surtout dans le groupe ma et ore. P. On a V(" qu'il s'efforce de distinguer subiecta et U' substantia quand le contexte le demande .On verra plus loin que S. abrtgt e a avec a ouvert suscrit. une autre fois dans une correction.on se souviendra des problémes que peut poser leur emphccment. mais toujours neritad'). A. S. pour bec le b est barré. De malo. ita n'est pas abrégé).. dans toutes les formes defisse.. celles-ci. 9. Enfin.. La graphie -fZ pour -tafio peut prêter à confusion dans quelques mots.).n. à ei pour enimc6)et à t i pour tamen. ex.Je n'ai pas rencontrt la forme nordique . 4. Cf. mais il l'exprime régulièrement dans dictio et factio quand la confusion serait possible. 3 vb 3 etc. Il ignore la graphie ambiguë p't. . bien s'y rtférer. quand la place fait défaut (10). Cf. On se souviendra que le symbole suscrit -udg) peut représenter le simple s. concerne satif en composition. p.infra (avec i long mais aussi avec a f d . 5 4 ' . signifier re. A l'intérieur des mots F peut. Mais il y a d'autres constantes dont il est bon d'être avertis. Au nominatif c des formes en -tio Thomas écrit ou n'écrit pas l'i (-tio ou -to)(8). quis. Thomas tend A tviter la confusion. surtout dans le style italien. et conuerso o O ) et contrario Wio avec a ouvert). correctement. p. de vouloir épuiser cette matikre en donnant un répertoire des abréviations de S. La confusion avec n'fus est donc exclue. et une fois ci. Je me contenterai donc d'un certain nombre de détails. Thomas(3). On retiendra proprium avec un seulp exprime. où la place fait défaut pour écrire des lettres suscrites. hoc et hec(l3). Ces formes ne poseront jamais de problème au lecteur.. Pour le reste cette graphie n'intervient que dans des corrections interlinéaires. il n'a jamais la valeur -fis. 6. Il y a dans ce domaine des choix conscients. dans des corrections c' reste présent . soit pour illustrer certaines facettes inattendues du personnage qu'a été S. la valeur e. Thomas est resté fidèle au q barré pour qui('). 5 Dans toutes ses combinaisons : quia. 3 Je ne reviendrai pas sur foufes les particularitks qui ont déja t t t mentionntes dans la préface. avec les tildes doubles. quid. 15.. etc. ex. io. 14. que Thomas a toujours gardé quand il précède une consonne et le plus souvent A la 6n d'un mot. I iz. des évolutions. les abrtviations arbitrairement tronquées qui ttaicnt en usage dans les citations bibliques et dans les lemmes.t m (écrit aussi -tü) . de même on ne peut pas confondre subiecti~ ~ubstantii~. 8.il y en a une douzaine en tout. il se maintient surtout dans les combinaisons era. eri . A quelque rare exception prks dans Sent. 7. qui n'en est pas une en réalité. et assez inutile. Au moins dans la structure des abréviations . II redeviendra plus frtquent dans le C. on ne trouve que dans Nap. dans le premier il n'y a pas de i("). L'erreur du copiste en 5 3 76 (cf.p. . le q barré de gauche à droite pour qui (le q barrk de droite à gauche Ctant q u o 4 et I'r suscrit. On lit dans un le Contra Gentile~ accident' (fol. Pour bocil emploie la virgule. La seule exception. Prtf. dans Gent. Personne ne sera étonné d'apprendre que le jeune oblat a hérité de l'école italienne. i i Aliqw. 65. Sauf quelquefois . Comme tout autre scribe S.huius et huiu~modi. DÔ et fciï doivent être lus dicto et facto. 26) est due une malformation de I'b. Son emploi entre deux voyelles est différencit et a connu des flottements. la prtface p. contingit et conuenit(l2)(3t pit).Gent. extra (mais ?ta). et il serait insultant pour les paléographes (et par conséquent pour les éditeurs de textes médiévaux) d'en faire ici l'inventaire. dans les autres cas il tend 1 être rare. . par contraction et par lettres suscrites. . 13. cette dernière graphie n'étant pas typiquement italienne. Par contre -2 peut être ambigu : on le trouvera pour -gis ou pour -gm. Très fréquent dans Nap.p. 37 rb 12.r m (à égalité avec -ri). 61 note i et p.. n dans Nap. L'auteur distingue clairement alia et aliqua. p.Cf. qui est un lapsus pour accidentif.

la correction peut être telle que la lettre peut paraître supprimée (cf. souvent dkmesurément ouvert. Voici d'autres exemples de graphies que S. Le tilde pour -if réapparait exceptionnellement dans Sent. ff.cela ne suffit pas pour les adopter. dcssc. 6. fol. Aussi étonnant que cela puisse paraître chez un auteur aussi occupé et aussi distrait. dans Sent. t.. S. izj ra jz on lit 9'ratÜ (-fitu)iustitü (-fia).) à l'a suscrit (scia etc. la correction de I'r. mais cela n'est pas pour lui plaire : il a appris que trop de scribes confondent contingit et conuenit(B). 60 et note 2. 4. 32 vb 30 et 38 ra 11. Alors que beaucoup de scribes l'utilisent à la f n des mots sans autre valeur qu'un m simple.. diff. Dans les autres autographes eu réapparaît exceptionnellement."? se cdtoiem dans les autographes. etc. S. L'u (CZ) apparaît une rare fois au début de Nap. il a pu constater combien équivoque pouvait être un grand nombre de graphies dans les manuscrits. dans les mots en -enfia. ou parfois de la facilité. Trop de zèle le conduit même à écrire an. s'il fallait que lui imposaient les es~entiam. - . Ils vont dans le sens de la clarté. qu'on a trouvées &facto c h u tel ou tel scribe .. Thomas. . ex. Quant à esse. b. l'autre en faveur de la forme -tia. où on lit sur la même ligne aÜ. ex. On trouve dans Nap. Rev. Cependant il a apporte des traits correctifs h plusieurs de ses lettres... fol. 7.e?.. B. son histoire est complexe. mais diffrëfiisen entier. mais aussi à changer plusieurs de ses abréviations. p.CE. Il emploie gt pour contingit.a. 87. 8 v 8.pb. . mais on la rencontrera de nouveau dans Gent. De Trin. 9 dans Gent. alia mais aar. qu'il préfère écrire en entier : en Sent.. inf. fol. fol. buius et buiu~modi.. ou. Il s'y est essayé. pour que les formes fautives deviennent correctes.. p. et dans Gent. Il s'est rendu compte d'autres habitudes. p. 49 (196~).)('). Je renvoie à la préface du Sup.) en 6 3 96 et i 30. faute de place .DETrin.z et . Dans Trin. l'e est exprimé dans les formes avec -ere : diffeéret. p. et qu'ils utilisent aussi 9: pour concludit et autres mots semblables. pour 9 le glissement de di à dei. amwë mais amore?. mais à partir du fol. cum et esse. avant d'adopter e@. 49-71 où l'on pourra suivre sur les planches pp. 1 ra 7 5 . t r * va 4 et 14. Thomas : differt sera toujours lu differt (écrit également diff.differës en toutes lettres('). 3 Le premier autse trouve au fol. 8. ordinë mais ordie?. . les écrire à partir de ed. Prff. a i (-git) aux ff. ex. 2 ) 7.. 16 r 48 cette dernière graphie sera exclusivement réservée à autem. 5 3. et cette forme ne devient exclusive qu'au fol. Les premiéres graphies à changer ont été aut. qui appartiennent à une autre classe d'abréviati~ns(~). pp. la seconde à progresser. C m a été abrégé d'abord. ce que lui ne fait 1 Differmtia est écrit à l'italienne diffrü.-Cf. f Ü g et autres combinaisons. (p.tcee. le PIUS souvent insrriben&. ici même (dans le SKP. eentZg et autres constructions. mais ne perce vraiment qu'à partir du fol.) . mais aussi les recueils d'abreviations.aut.. Trop souvent les recueils sont des accumuiations de graphies et d'interpretations diverses. et a l i p et autres graphies.). sans toutefois y parvenir complètement.? et . Toutefois 2 se maintient jusqu'à la fin de ce manuscrit dans les mots composés (quocumq. qui veut dire ante. . 83 va 13. 26 et 63 et p. . elles disparaissent progressivement. Thomas a dû se fatiguer très vite des échafaudages essendi e. . mais la graphie est tenace.p) sont également corrigées. d'une graphie plus abrégée avec a suscrit (ami(ci)a. Préface.. Quant h 1'8. 70 ra 49. 63 note 1 Dans Nap. Le souci d'adaptation de l'auteur l'a conduit à renoncer à deux valeurs anciennes d'usage général : le tilde simple pour -it dans les désinences des verbes à la troisième personne du singulier. la forme avec tilde suscrit est exceptionnelle. ou af . dont plusieurs sont voulus. au complet. ce qui devait le retarder considérablement. euia etc. et 70 rb m. il y a des glissements. pour celui de h à hui9. l'une pour faire place au t suscrit (agf. puis très vite . Thomas ne l'emploie que en concurrence avec une i autre abréviation. . Au début de Nap. p. 42. parti de ed. Il évite même Ü pour an.). Sorti de son Italie méridionale pour aller étudier. et ensuite enseigner ailleurs.a?. Autant que ma documentation soit complète S..ambiguës dans les manuscrits. cf. Par contre. Thomas n'a jamais employé les graphies pourtant courantes .. le dernier étant corrigé. S. et diX. Thomas a voulu éviter. . il s'est appliqué non seulement à apporter des corrections son écriture(2). Il Ccrira p. -itia e. et pour le changement des mots en -entia de la graphie -iâ (sc. et dans des corrections de est en erse. Exceptions rates qui conhrrnent la régle. - en Z. on connaît l'extrême ambiguïté des deux premières. Très fréquentes dans Nap. des eëtZ. et aut deviendra aut(9). et plus tard il a dû remarquer que ses propres formes étaient souvent mal interprétées par ses propres assistants. Pas seulunent les scribes.cf th. Cependant Z et ë sont tellement proches . etc.a. on le voit raturer Ü pour le remplacer tout de suite par an. fol. 70 va 17 appefj:. au fol. a. La premiére forme tend à diminuer. Thomas a subi d'autres influences. Ils péchent par une erreur de principe : il ne suffitp s qu'un OU que plusieurs a/ia copistes confondent contingit et conmi:. 9 rb marge. 7 rb 41. Il reste quelque rare exception.). et la graphie -tÜ pour -tia. 8 et note 8. avec acharnement. qui sera définitif@).. -Il est interessant de noter l'emploi de I'm « couché i)(-2) chez S. etc. ne peuvent pas être confondues chez S. Thomas ne pouvait évidemment pas changer son écriture. Respectivement Préf. ex.a. et . même exclusives au début. ib?A. 2 r i I). Pour la valeur -tZ = -fia.Pour l'accusatif des mots qui se terminent sur une lettre suscrite il n'est jamais parvenu h se décider pour l'un ou pour l'autre système : . a. 14 va IO. 2. On ne fait pas de dictionnaires h partir des fautes d'orthographe ou de langage. a i fait fonction à la fois pour aut et pour autem. D'autres lettres (r. . généralement de façon correcte@). correctement d'ailleurs.

dans le Livre II. dans la plupart des manuscrits.Une autre confusion qui est exclue est celle de similiter et rimpliciter. 19 va 52. Dans les corrections marginales au Livre 1. 89 i 95.. Dans Gent. et que d'autre part . Depuis les premiers folios conservés de Sent. circuler. . 37 ra. 3 Il l'évite même dans sa signification normale depapa : on lit i trois reprises dans Sent. fol.@] papa. qui ira progressivement gagner en importance (du fol. Trin. p. . sirnul. 22 ra 5 . Thomas n'emploie normalement pas rr.. et ainsi de suite. 60 note 4. connaît les deux à égalité. . 204 ss. Thomas a absolument voulu rejeter p7. à part une strie de graphies brhves aux ff.jamais. ruper en r i ou sup avecp barre.).Gcnt. Préf. Toujours abrtgt au début (Ys. 6. .Comme toujours les anciennes habitudes se réveillent de temps à autre : on rencontre encore un p5 dans Sent. Cette dernière forme sera rare dans la suite@).. bien que la première s'y présente encore. 81 ra. . Appuid. 4 v 19. 29 une centaine de p5 contre une vingtaine de pp barrés).. il y a trois rimulsans m au Livre 1(fi 5 vb 3. avec toutefois une prCftrence pour la forme pleine dansporrumus. qui n'a pas réussi(6)' c'est entre les ff. sans m : si/' . Prtt. Dans Trin. f. Dans le C.on le verra plus loin il est parfois d'une étonnante insouciance. 93 rb 28 et 96 vb 29. Porrc n'ttant pas un des mots les plus frtquents sous la plume d'un auteur. 8 i rb 40 la graphie sans m est raturée et immtdiatement remplacte par celle avec m.. 4 Le ms. sqq. et quasi exclusive dans la suitec4). un 9' a été supprimé.a. Thomas pour rimiliter est rilr. puis la nouvelle graphie disparaît nouveau jusque dans Sent. Po~sibilepassera très tôt de pie à pole. ou négligente. une tentative dans Nap. 42 va 14. 73-74. moins fitquemrnent rimr (Gent. se manifeste dtji au fol.) . jusqu'au fol. qui était correct et universellement connu(8) . Au-fol. pour devenir prépondérante à partir du fol. Après de $2.le suivant au fol. le nombre de feuillets qui manquent ne permet pas de calculer combien de temps il a fallu au jeune Thomas . La forme pleine est encore habituelle au dtbut de l'autographe conservt du C. dans son travail de rédaction. Thomas va donc ajouter u n m : ~iml'. Enfin rirnul a d'abord été écrit. pour passer d'un usage i l'autre. d'écrire q barré pour quod conjonction et Cf. 7 et note 5 .perce surtout dans les folios 40 du III Sat. On rencontre cette forme pour la première fois dans Sent. ) Au Livre III la forme avec m est de nouveau la plus fréquente : on y trouve. Il cn reste trois dans Trin. 9 (v 3) du manuscrit de Naples on voit apparaître le double p barré. on lit 5 fois un simulsans m. On découvre donc un souci constant de préciser de plus en plus l'expression matérielle. la forme plus longue est de nouveau prépondérante. S. On constate avec un plus grand étonnement encore qu'il ne se contente pas d'éviter les confusions. et remplacé par 9tigt au moment d'une relecture posttrieure(l). contre i i non abrtgtes. On comprend mal pourquoi S. dont une provient d'une correction. qu'on peut lire aussi ~irni1i. c'est la graphie normale qu'il a utilisée au début. 19 v 36. la graphie plus explicitée est en majorité. 16 formes avec m contre 7 sans m. où fil' est supprimé et remplacé. 8 92 va 45. Des changements qui ont fini par percer définitiveet ment sont encore ceux de propter. i. aux ff. ( . ff. 30. mais qu'il s'amuse pour ainsi dire à vouloir distinguer des formes grammaticales... Les deux sont presque i t q u i v a l m dans les ff. la forme brève redevient plus fréquente. 19 ra s i et . p. Le folio d'Almagro du IVScnt. encore une fois tout à fait normalement. 5 . Malheureusement si2 est très proche aussi l'auteur décide-t-il de s'en défaire. qui reste exclusive jusqu'à la fin. Préoccupation d'autant plus surprenante qu'elle a dû coûter à l'auteur un effort supplémentaire soutenu. 80 6 va 28 e. Mais dès qu'on aborde la partie conservée du A 48 Livre DI ( . 90 à 99 la proportion est de 4 à 8 en faveur de la graphie courte. fol. 2.: au fol. 8 vb 1 . [. Jusqu'aux derniers folios qui nous ont été conservés on lui découvre l'intention. surtout i partir du fol. mais par un relâchement de l'attention la forme brève peut prendre le dessus : des A. et un dans Gent. G t t e graphie est peut-être trop instable pour qu'elle puisse fournir un argument décisif pour dater ces additions. sqq. souci d'être lu correctement. ainsi que la syllabe pos dans toutes les formes de p o ~ ~ e ( 2 )La forme abrégée continue cependant de . Mais déjà au fol. Dans le dernier mot l e p est toujours exprime. Dans les folios actuels 72 jusqu'i la fin on ne compte plus qu'une vingtaine de fois la première graphie. ~icut. surtout dans les additions marginales..). pour y être quasi exclusive vers la fin de cet autographe. 6 vb i de Gent. la forme pleine est i nouveau bien ancrée. 40 va 42. mais l'auteur se méfie de cette graphie : il écrira de plus en plus souventpost en entier. et dtbut de Sent. La graphie normale chez S.et quelques rares exceptions.Gnit. Il ne reste que de rares emplois de l'ancienne graphie dans les autographes suivants. 19 et 21 de Sent.. les deux graphies sont presque i Cgalitt.r. Sicut est normalement abrégé en si. Aussi le voit-on très tôt recourir à gtigt @hi apparaît dans Naples depuis le premier folio conservé). ne donne pas de forme abrtgte. Post sera longtemps abrégé en $9. de réserver p0 pour l'adjectif et pio pour l'adverbe('). Un détail révélateur. Simplicitcrest abrtgt en sipr.. 1 5 et dans tout ce qui est conservé du Livre II. donne 3 formes abrégtes. p.la forme 8 6r abrégée est i peu près exclusive i partir du fol. est parmi ceux qui reflètent les flottements de ses habitudes. qui n'a jamais vraiment abouti.). On notera cependant qu'elle cadre avec les autres donnkes. 9 au fol. fol. de Naples Ctant fort mutilé. Cgalemcnt du I V Sent. i 5 rb i 1 36 ra 30 et 45 va 4. Un sir. 7 Cf. la forme pleine porr. où elle est exclusive : on y compte 1i simul sans m. que sic' a définitivement pris le dessus. celui de Salamanque.

0 1 -. dans Sent. 65. Ainsi dans Sent. i io vb i formator rre/ fus (= zdformafur). (1 48 P r a u a . G p.a. Cf. j. sup. On peut donc lire S.. i j ra m g . surtout celle qui est liée A la fatigue(@). pwod (avcc d) quidcm est pcr hoc pod (q barré) est unum cum qnod (avec d) intelligitur ». Et dans Sent. Aussi S.-à-d..dans ostm&t Thomas exprime I'e. façon rapide de dire cf que in. 40. 49 rb 43 une conjonction. et de distinguer ~ccundumadjectif et prkposition@). mais ne prksente pas grand intkrêt ni pour la lecture de ses œuvres. apportci quelque lumitre sur tel ou tel doute qui a pu rester. même complkte. on peut en deviner le mécanisme : ceux-lA peuvent être i. couvre indistinctement 1= toutes l a fornics tant du substantif que de l'adjectif. o au fol.doute propres lois dans le mystérieux chemises nement de la machinerie individuelle humaine mais on ne peut en saisir ni les regles ni les limites. corrections à partir de bot (b'). PtCf?ce.fol. et 4 au fol. On verra plus loin celles qui se rapportent A l'knonck et à la rkdaction. ff. p. LCS doubles emplois sont rares : p.. Gpendant il serait étonnant qu'il n'y eût plus de . L'histoire de cette distinction est complexe. ou de quelque nom qu'on prkfère les appeler. . Thomas. D'une façon générale il est rare que S. (6 sqq. 26 vb 9 et 30 r b 41. si pfia peut s i e c r cati. même phhomène encore au fol. On rencontre d'autres essais encore moins efficaces. 70) : « quidam uero moderni orientales.) on lit : « secundum enim hoc intellectus perfechrs est grcrd (q barrt) actu intelligit.. ou a c o n bO pour bomo (normnlunuit c h u lui E). ex. ff. 80 rb 21. graphie qui n'est pas exceptionnelle dans Nap.et dans Gent. par un nouveau regard ou par une rCAexion plus imgimtivc. à une rare exception près. pluriel fi ou bahf) dans Sait. Les lapsus a les ratures.coruupi~cibiii. 88 2 : a Quod saepe non litteras modo scd syllabas aut pcrmutat aut pnctcrit. 4 va 7 un gvod avec d. i i i va 27 dcleui uei b (= uel dclebo). Telles p. 12 vb J I . qui sont exceptionnellesc h u S. elles appartiennent au « communis horninum error ) I ( ~ ) . Intellectum. Thomas &rive 4 ou 3 lignes sans rature. faute de p h .. II les CO-t. 1 va 2). Le texte se trouve dans le Jupct III Jcnf.La tradition lit crranfcJ. (Moos n. Il peut bien entendu y avoir des surprises. 17 rb r 3.mais elles sont particulikrement nombreuses et elles se rkpktent. Diwws Awgnhrs. 24 rb 40.. ex.signifie égdemuit mefarpdisica. à partir du fol.7 rb 41 e. ex. a sans-. mais que je crois exceptionnelle et qui mérite d'être notke : dans Ys. de sorte que l'interprétation d'un certain nombre de mots restera probablement toujours problkmatique(4).4 q. Thomas s'acharne-t-il à se corriger. sont souvent groupés. 6. p. supprimé et remplacé .. c. ex.) de cet autographe. i i ra 19. ex. 1 vb z i la forme avec d disparaît presque 4 4 entièrement au profit du q barrt. Voici 5 4 un exemple des deux qwd combints : au fol. même dans leur kventuelle kvolution. fol. Une liste. i j rb 4 ) soit au moment d'une des révisions (p. ni pour I'interprktation des fautes qu'on trouve dans la tradition. Je me bornerai ici à donner une idke des fautes qui concernent les lettres et les abréviations. 85 va 1 . Ainsi p. Cf. ff. p. ou bd pour birbrf (il t a i t normalement bi. Je n'ai pas rencontre de graphies qui lui soientpropredS). le scribe a étk déroute par orienfai'~ pour -/es. toujours in s d b . 6 au fol. pour qu'un palkographe averti ait peu de chances de s'y tromper. confusion.. Cacographies ou pataquès. Pareillement au fol. Thomas avec un peu d'habitude et avec beaucoup d'attention. soit immédiatement(p. i i vb 22. au fol. a été chan& en relatif par le jeud'une addition.mais cette confusion scr. Je signalerai encore une tournure qui n'est pas vraiment une abrkviation au sens propre. ex.». Suétone. Thomas y tient. Qnod abrégé en pd' est réservé au relatif. des lapsus d'un auteur ne sera jamais exhaustive. ». Prff. Elles ne sont pas propres à S. au fol.. 3.ou continnfia. Ccrtaincs abréviations tronquées peuvent poser des problhncs. oh elle reprend en force. G t t e rédaction apparrient à la deuxième révision de l'auteur. Au fol.2 a. Et ceci 5 a t un fait nouveau à verser au dossier du C.... car il y a un 'si ' : s'il n'y avait pas tant de lapsus. 6 note i. ff. 37 ra. - - .qd' pour le relatif('). mis par erreur pour la conjonction.encore une fois le contexte évite I'équivoque. plus ou moins courantes. brusquement.2 c. d'b' pour &kt dans une correction à partir de &brut (Suit. 39 ra i i un q barré pour le relatif a d'abord été corrigé. 2. 6 vb i 5 un pod avcc d a étt supprimt et rcmplacd parce qu'il s'agit de la conjonction . Cependant quelquesuns sont plus frkquents sous la plume de Thomas. 63 vb 44 p pmio Jit in iratibiii . a été corrigé. Au Livre II Ia forme avec d rcstcra u c e p n tionnelle jusqu'au fol. Et l u exceptions ont été corrigks la plupan du tcrnps. 4. in rc <Urxionc > uel in conumionc. 'îhomas.. et ensuite. . Thomas soient suffisamment systématiques et constantes. mais elle peut être précisée : c'est que S. supprim4 ct remplacé. évitée par Ic contexte). Puis. i i vb 5 2. Il semble donc que les abréviations de S. celui d'appliquer q au relatif en laissant la graphie avec q barre à la particule. et nfapb. 114 ra 34 je pense pouvoir lire sous une rature complexe in re ucl in con cuerxione >. fol. mais il ne les utilisera généralunent que dans des corrections.tendit . omniprtsentcs. Mais f&l. Mais l'auteur e corrigera un bon nombre au moment d'une révision. 8 t vb $ 2 ) . Il s'en m&e. Thomas sont nombreuses et les corrections compliquent souvent les erreurs. ex. Malheureusement je dois dire « on pourrait . on lit au fol. Tout cela est intkressant du point de vue de la psychologie de l'auteur et de ses efforts. elles sont classiques. i $ m faute de p k dans la marge . communis hominum crror est II. Une lecture attentive de I'apparat de A permetua de découvrir l u p ~ s a g c s les plus touchés. La distraction. car rien ne permet de prévoir qu'il n'en commettra pas d'autres. Les graphies à suspension avcc lettre suscritc sont parfois t r b courtes. et un d a été ajouté. fol. d. à condition de situer exactement tous les traits et d'ïnterprbter correctement les abrkviations. peut suvir pour mefap&ra ou -pbaca (mefapb.. II y a des graphie. Chaque nouvelle Iechirr faite par un nouveau chcrchcr pourra toujours. correctement écrite avec q barré. depuis les premiers folios 8. pour tenir jusqu'à la fin de l'autographe.Genf. les fautes de S.

fol. Comme il la trace fréquemment en deux mouvements de la plume. uudenda (uid-). même quand on allonge un i au milieu d'un mot et qu'on coupe ainsi le mouvement. to vb 4 exhibë(d<um>). Qu'on trouve n q et on lira n~<meru>m(~)qu'on rencontre ~pecfitaet on . Thomas a l'habitude de tracer en premier. dans l'apparat de A en 3 4 236 : ((Apostolus dixit mend.il p u t trouver qu'il y en a même trop. attribuuf (-buit). lira rpeculat<iu>a. en 3 4 76. arbitig. propiguior. la plupart du temps immédiatement. J'ai ainsi pu reconnaître des&inabevts qui sont des dtbuts de sr80( p ) . O. dgemsio. pria.a. P. où l'auteur s'arrête au milieu du d. 42 va 4.4 4 zj. on la trouve dans presque tous les manuscrits : p.rmis mini.. Beaucoup de ces lapsus (et de semblables) ont été corrigés par l'auteur. et ceux qui devaient ttrc expliqub l'ont t t t autant que possible dans la préhce. On lira p.. Les lettres inachevées peuvent poser un problème ardu à la lecture. fol. fol. les tildes ou autres abréviations.. dans mj/nimk mjlni~tm'iun e. quand il s'agit d'une petite ucographie. Ce genre de lapsus ne facilite pas la lecture. 91 rb 12). etc.est plus vite tcrit que ml. grrra. Thomas. inimuca (p. c'est la partie inférieure qui fait défaut et la partie supérieure ressemble alors à un c ou A un t. Les abréviations qui manquent ne posent génkalement pas de grand problème. et pour beaucoup d'entre eux il est bon qu'on sache exactement oii on p u t les trouver. fol. dans Trin. Ils sont déroutants à la lecture et il est difficile de les présenter. les lettres ou groupes de lettres.a. inimi-). Ainsi que je l'ai expliqut A propos du passage de di A dei (cf. 7 Ces lapsus sont précieux parce qu'ils font apparaître clairement la structure des lettres. ex. on ne peut tchappu A un large choix d'exemples. mais d'autres sont restes. et d'autres de la meme skie sont plus faciles à &rire que leurs graphies plus longues. . 4z va i . fol. pour abron s'arrete. 77 vb g dilict (diligit). fol. on s'expose au risque de se tromper dans ses comptes. L'i manque souvent dans quamu<i>s. fol. Préf. Que arruptio. qui chez lui est toujours ouvert vers la droite. la liste serait inépuisable. fol. I l peut aussi paraître Cionnuit de trouver juxtaposts dcs mots longs tcrits en entier et des graphies exmemement abrtgtes. Thomas. gj*' rb 37). . -iiw etc. fol. 3. 17 ra 2 ut(d<icatw>). également. fol. Des mots parmi les plus touchés sont les formes de uni. redeptio et autres i . et par contre fuit (fiunt). fol. ex. qu'on a beaucoup de chances de rencontrer avec un jambage de trop ou de moinsce). les mots. filario (tili-) est fréquent. uua (uiua). ex. Les lapsus qui laissent des lettres inachevées ou qui mélangent les traits d'une lettre à ceux d'une autre sont plus dangereux. 5 . e. 5 3 19 ea. Cependant. dans Sent. 61 rb 6 . p. lettre difficile s'il y en a.et de m(er)uit.a c . Sent. pufia. G n que i'imprimcrie ne peut rendre sont indiquk mcnd. si on veut se faire une idte du travail de S. 6. Le lecteur se rendra compte que je lui fiis grhce de bcwonp de rtfCrrnces .<ose> A 1 : le deuxième ) jambage du d se rattache directement au premier jambage de YJ. T h o m économise le temps et aussi l'dort : il lui coûte moins de continuer sur sa kncte que de s'arrêter. Tout cela est relativement simple. Fréquente aussi est la répétition de l'i après un i suscrit .: on continue . Quand on a l'habitude d'écrire en entier des mots aussi longs que nrinimiJ. dans m&.a.. qui peut prendre les formes les plus variees chez s. On est parfois ttonné que plus rapide paraît I'tcrihuc. gi ra io sic'fiüff (significantur). phfinis. S. z. p. et qu'on écrive très vite('). L'i final est assez fréquemment doublé : on trouvera de nombreux mobilg et ndZJ(4). ex. Les traits ou jambages.. p. 26 vb j j on trouve cl' pour gal<atar>.a. le deuxième trait surmontant directement ces lettresc5). ib. tel est le sujet de cette partie de notre exposé. ex.supposés ou postulés dans des œuvres dont l'original est perdu. Ici en 5 i 78. fme(8) et fut.. minimu'. Il y a quelques cas majeurs où l'interprétation ne peut être douteuse : p. pour -us . modum.Tous l e lapsus ont ttt mentionnés dans l'apparat. L'i final est allongt quand il achève le mouvement de la main. un<i>o etc. qu'il utilise tgalcrnent . les syllabes. Quand il s'arrête avant d'achever la lettre. 69 7 rb 30 qui(d<itru>) et autres mots. fol. La faute figure plusieurs fois dans l'apparat de A dans le prbent volume. Je ne mentionnerai que le g. i i vb 4 . Un certain nombre de d inacheves qui ont ét6 raturés montre toutefois que c'est le petit trait que S. 7. @alement A l'intbieur des mots. megafio. n et u et même m. dans Gent. plus elle est étirte et moins abrtgCc. minimorii. Dans midii. pour les autres il existe une graphie très courte. Quand on passe aux tildes et autres symboles d'abréviation qui sont oubliés ou fautifs. bonis e.. elle peut aller jusqu'à prendre l'aspect de deux traits ondulés superposés.. ib. ib. medio. t i va 2 gcoscatur(cogn-) . On notera que le premier petit trait du d disparaît fréquemment après a. uuuii (ui-) . mu& (nuda). 53 rb i o e. de sorte que les deux lettres sont bancales : à 1'5 manque le deuxième jambage. ff. 60 et note z). 94 rb 33. i5 rb 23. dansad: Sent. un pour les deux traits du dessus et un pour le trait inférieur.e.. ex. dans Sent. . On rencontrera actis.Trin. u 4. fol. 54 vb 41. Amia. On trouvera des &<i>t.obca. au d le premier (A. de devoir 1ocI1mrla main (et en tcriturc gothique sur un pupitre aussi le bru) et de retourner cn -bc pour poser Ics abrtviauons. fol. Ou encore en j i 264 à ad quem le deuxième jambage du q est attache au d. Elle est aussi fréquente ailleurs.. 39 rb 35. et cette connaissance permet de résoudre des ratures où souvent des lettres ou des mots inachevés ont été supprimés(').. Cela dtpcnd de la structure de chaque mot : les uns s'écrivent plus vite en entier. mit: uniunfur et autres longueurs dans lesquelles praominent les i. le premier manque (A.

. 99 va i i).Les a majuscules ne sont pas tellement frequcntes sous la plume de S. fol. Qu'on trouve er pour e ~ (e.a. ff. ff. i 5 rb 36 e. etc. 80 r 2 .. Ainsi amate dans Sent. fortë (Sent. fol. fautif. Plus grave pourrait être de se trouver devant eé au lieu de e@ (Sent. amarë (Sent. i i va 41. comme mortë (ib. dfinire (ib. fol.. 83 v 3 i et Sent. 64 vb i .. 95 vb 37).a. pour p pour PoM (Ys. fol. moaé~tia(ib.semblables soient fréquents. Leur emploi n'est en effet pas toujours trts clair au Moyen âge. dans le De malo. fol. ex. ho<mo>. fol.2. est A lire lu<min >i~..29 a. d'un ablatif. fol. fol. &fingui (Trin. Jpote. fol.. sauf quand il commence avec une majuscule. Des traits superflus peuvent se trouver dans n'importe quelle syllabe... j.. 4. oh le symbole et est tellement inttgrt que l'ensemble peut faire penser à une majuscule..5 sed c. et surtout de ceux qui sont carrément fautifs.. Dans les deux cas. L conhision avec ucm est donc normalement exclue. Thomas : au début d'une section impomte. fol. f i t est parfois e. di~cmda (= -nda). Thomas. des De même on supplée spontanément au tilde manquant quand on rencontre des accit. ry* vb 7).. i 6 va i j). Non est écrit ii chez S. i O j va 7). ~ et autres lapsus du même genre. La conhision se prkente en sens inverse.a. etc. ou encore d'un verbe : obuiarë (Sent. Dans certains cas Respectivement dans Trin. fol. fol. Si l'absence d'abréviation n'est pas d'un grand danger pour une lecture correcte. dans Nap.. Cependant pour le singulier . on lira ama<n>te. 59 ra 56).. 67 ta 4). 11 n'est même pas certain que ce soient des fautes. on suppléera un m. On rencontrera des choses aussi bizarres que ita (Sent. tant ces dernieres graphies sont fréquentes chez S. copu~.. sauf quand par malheur on se trouve devant une phrase où l'accusatif et l'ablatif peuvent entrer en concurrence. po~tior. credat c u r >(l). fol. 14 vb 26 . qu'il s'agisse d'un génitif. 62 vb 14. 91 va 26) ou vice versa (Trin. 60 va 6). fol. 42 rb 40). fol. 87 ra 43.). propriefatë~. il ne faudra suppléer que dans des cas absolument évidents. 5 i rb rj) ou d'un adverbe : rliuerhodë (Trin. i i i rb 6).. fol.. condera <n >t.. qui. Personne ne sera déroute par des choses comme que ~exponit (corr. nccitm. da) uero (Trin. 4 rb i 5) ou ponen~&num(Ys.mais A I'inttrieur du texte il tcrit etpreterua. Sent. et dans Sent. loi rb j.. fatfi (ib. Le contexte indiquera de lire diceba<n>f. 28 va rj). difinifi (Nap.deicep~.. fol. Les lettres (OU syllabes) rajoutées sont signifites par (+ ). 91 vb 2. On trouvera des dië~ (Nap. fol.et quelques fois ailleurs par distraction. fol..&a. et entre l'a t suscrit et l'r suscrit.. fol. LuiJ (Nap. Sent. 77 ra . pccor. i v y)(') ou bonoppo~ito (Gent...On sait que < > signifie que I'tltment fait défaut.. ou le pluriel des verbes il faudra tenir compte du style de l'auteur : un verbe au singulier avec un double sujet n'est pas toujours une faute . Quand il s'agit de lettres manquantes il peut se poser un probltme de phonétique. Préf. p. fol. 105 va 10)(~). dans Amplius au dtbut des paragraphes. Ni de lire ~upra pour ~ u n t (Sent.. loi rb 28). nude (Trin. loi ra jo). fol.. D'autres oublis demanderont un peu plus d'attention. respectivement dans Trin. i m p l i ë ~ . . Que Thomas écrive dio. pour erat eàt (e. fol. Égale ment dans Rio . Comme on rencontre des traits. 68 va i r et 69 va io : la confusion possible entre e et O pourrait faire hésiter. 53). Dans tous les exemples qui vont suivre les abrtviations seront souvent explicitées a h d'attirer l'attention sur les corrections. fol.. Le lapsus peut se situer dans la confusion entre le tilde simple et l'à suscrit ouvert ou fermé. 42 va 5 ) . A une certaine époque. errorë~ (Ys.) ou devant e@ au lieu de 6 (Sent.. ueiet e.. a. Circaprimw.. h<ab>ere sous toutes les formes. loi va 8) : le contexte est clair. fol.. dans des nominatifs en a ou dans des neutres pluriels : accëptü (= accepta dans Trin.. fol. Dans les exemples suivants je ne tiendrai compte que de la premitre main sans mentionner des corrections apportées par l'auteur. 27 va 2 y). tout cela n'est pas bien grave... L'e final est particulièrement représenté dans cette catégorie de lapsus. fol... caIitar. 45*.. fol. On rencontrera en abondance des ext <er >ior. qu'on lira accip <if p >ofenfiam.a. i i 2 va 8) ou même accipoaq (Nap. fol. comme uitë (Sent. 44. On trouvera un tilde superflu. intior. III Sent. Üglia. 3 i rb Go). La plupart du temps la faute se trahit : minorem patrem et minor patrem. aux ff. 80 ra z). fol.33j. 50 ra j z). i. fera sourire Z le lecteur. 9j va 28). (Sent. il en va autrement des signes qui sont en trop. dnii. propria (= -a). i 5 va 5 6). p. 92 ra 48) et autres : ce& (= -da). fol. illa (= illa). fol. 25* rb 12). ainsi des syllabes et des lettres. Toujours dans Pnterca au dtbut des argue ments .. ff. des jambages et des abréviations fautifs.. non amato. fol. ducenfiü.. Sent. d. 90 vb 40 et 91 ra 23 sont faciles à corriger. D'une façon générale cela ne devrait pas poser de sérieux problhes. loi ra 8). accnfiü (Trin. mais pas toujours. 90 va 5 . Thomas. ou d'un chapitre du C. Trin. fol. . reçoit toujours une majuscule : Capm... a. et ailleurs. pu. fol. fol. Gent.. (= dionisius) au lieu de d (= diuisio) en Trin. figalement dans It m et. blarphemia (Gent. fol. Ce dernier a été lu amorem dans la tradition : « debet incipere amare D (amorem codd. ou nü pour natura (ib.. ff. etc.

ff. j i rb 4) ..184 S THOMAS . fol. 96 va 19 e. Sent. 42 ra zj). le cas de nombreuses formes de praticum. ni<i>c (ib. 81 ra 49) etc.Trin. et on a vu que celles-ci sont capricieuses. ni&a<t> (Sent. fol.) ou artruunfur (Trin. 62 vb ig).. Quelques exemples : lictcrmina*(Nap. in <i>rarcibi/i (Sent.. plus d'une fois @<a> (Sent.a. 43 vb 3 I e. bimine<r> (ib. fol. comp(+/)ctio (Gent.a. a<d> cognorccnda (Nap. 79 vb 49)..jde<r> (ib. Enfin toutes les lettres sont susceptibles de manquer. 72 va 36). Et encore une fois. 92 ra zj). 89 rb jo). 94 ra 14).. ex. 87 va ji) e. i 2 ra 6). et que son amuissunent ri'uistait p u seulunent en prosodie.a. La disparition du p devant s est-elle un italianisme? Par exemple : partict(+p)r (Sent. rcconci/<i>are (ib.. En voici quelques autres : L <i>gnotir (Sent.. Scnt.. fol. Et r<o>&m corri& dans Trin.. La phonétique des langues romanai y est d'ailleurs restée rebelle. . a(+d) jdcm (ib. 63 va lg).a. 13 va 28. fol. fol. où le nom est précédé d'une préposition : ad anima (Sent. fol. Trin.. compfi (normalement completio) pour complexio (e. fol. zj va 40).. 50 ..'92 vb 8). fol. jo ra il). fol. fol. i i i va 39 . 51 vb i l . fol. Gent.. fol. fol.. jo rb 6). 38 vb 6). 93 vb jz). 18 va 17.). j i rb 29. fol. 60 ra 16). 28 ra 41). 43 ra 38) e. fol. 99 rb g). fol. 95 va 40). 74 r 3 s). 41 vb 4j). fol. co<s> (Sent. fol. p</>cnins (ib.. 96 vb 33 j/i<u>s. 90 rb il. dinem (Sent. 3s vb 20). Les a<c>t. 19 vb 41).. fol. 21 rb i).. fol. fol.. 2 v 38). fol.. cxc/n&re<t> (Scnt. Il est vrai. d'une part que S. ri<t> (Sent... dinina<r> (ib. 49 va 24 . fol. 74 rb ~ z ) bomi. fol. 49 vb 49. i 3 vb y). 90 rb 41). 17 va jo)"). y rb 30 avec correction marginale). fol.. ad s e c d (ib. foi. ff.. fol. 3 r 28 . Sent. fol. 2. i 3 2 ra 14) et beaucoup d'autres. L'm final est un des plus fréquents à disparaître. fol. 86 r 50 . P. isfi<u>s au fol. .. omni<r> (Suit. zo va 40).. 102 ra 27).. fol. p</>snirsime (ib.. fol. On peut trouver assez fréquemment -is pour ius. fol. fol. parrionc<s> (ib. ipro<s> (Sent. 4 r i)... ma/i<r> (ib. a percipiendvm (Nap. 64 rb 44. fol.. ou de producio (Sent. abstrafio (Trin. et d'autre part que justement les c et les i sont parmi les lettres qui ont le plus tendance à disparaître. 68 va ij). fol.. ad </>ocnm (Sent. 74 vb 19). fol. fol.. esrc<t> est très fréquent (e.. 98 rb 10) etc. 62 vb 9).. fol. imp</>cndum (ib. fol. 78 rb 3 3) . uiforia (Gent. fol. qno<r> (Ys.amb< J > a t (Gent. asque dans Nap.. fol. fol. pergloria (ib. on se demande si on ne se trouve pas en présence d'italianismes. 94 ra 48 e. : fol.. 26 ra 22. nirtnfi<r> (Suit. 29 ra 4 e. fol. a &nm (ib. 89 va 48).. trar/ator (ib... . . fol. Suit. Quant au c il a tendance à disparaitre devant un autre c ou devant un t. fol. nninersa/e<r> (Trin.. Quand il n'y a pas de préposition ou quand l'accusatif n'est pas absolument commandé par un verbe. cra<t> (Sent..).. fol. . ipsa<r> (Trin. la faute est-elle due à une négligence ou à un phénom&ne de phonétiquecl)? Voici quelques exemples non suspects. Mystérieuse mais tr&s fréquente est la disparition de 1's final : a/io<r> (Scnt. On aura noté plus haut quelques exemples de i qui manquaient. g5* ra 6).. 78 rb 17). imp</>sfio (ib. i u t a pour iuxfa (Nap. 41 ra 24).. fol. 88 ra 131. ex. 70 ra 26.. a(+d) paticndum (Sent. fol. rcccLrc<t> (Ys.. fol. fol. estendat (ib.. 94 va ji) etc.. fol. fol... 62 rb 3 j) etc.. y6 r 30 . fol. frut$catio (Gent. fol.la lettre / est particuiièremmt vulnkrable aprks p : p</>acanit (Sent. y8 rb 3 j)..... ou encore de facentes (Sent.. fol.. a lineam (Nap. mii/n'<r> (Trin... 20 va 30. Tel est p.prccc(+p)s (ib. L'amuïssement du d final ressemble à celui de l'm :faute ou phonétique ? Quelques exemples pourront suffire : a(+d) bonnm (Sent. 66 rb 63).. fol.. 66 rb 62) etc..).. trasfundendo (Nap. nirtnte<s> (Sent. reconci/iati (ib. fol. iw va 41. dinerritati<r> (Trin. fol. 97 ra 2 i..a. 73 vb 1. circa materiam propria (ib.a. i 32 ra 14 .. comp</>cxionatwr (Sent. fol. Trin. fol. i i vb 2 j). Nap.. fol... 67 vb 49). A. mais la faute est le plus souvent corrigée. 6 vb rg). mulitri (Sent. per adopfione (ib. fol. 47 va j4).protetor (Gent.a. irascibi/i<r> (ib. loi rb io). g j rb 33. fol. fol. 24 va y). fol. fol. prcpn<d>erct (Sent. fol..... fol. fol. -&(+O) i . 73 va jz). 60 rb 1).. diqmz<r> (ib. fol. fol. partc<s> (ib. 18 va j). 80 va 23). 49 va jj). A.. fol. a(+d) commnnc (Sent. fol.. fol. vb 9 et 17 . rc/ig<i>o (ib. m < r > (Sent. La différence entre l'accusatif et l'ablatif dépend la plupart du temps de la présence ou de l'absence d'une abréviation. iiii<u>s au fol. 92 rb 49). z v 7). 66 rb 57). dans Trin... . 92 vb IO). 27 ra 44.. j j ra jy). a simiiity- La disparition du t final va dans la même ligne.. ni<s> (Sent...sont nombreux. 4 r 42). fol. ff. fol. 77 va j7).a. 106 rb z).. qw<r> (ib. fol. ce qui n'aurait rien de surprenant. 39 ra i). ad persona (ib.princc<p>r (Nap. Gent.. fol. 90 va 48). l'éditeur pourra se trouver devant des choix épineux. 39 vb IO. 77 rb 39). fol.. fol. gj* va 17. Quelques exemples peuvent suffire : c<a>Lm (Sent. On sait que I'm 6nal était tris faible en latin.. fol. 17 ra 40. mÜ<i>fcrtnm (Sent.. 92 ra 36 e. Thomas a l'habitude d'écrire tous ces mots de la façon normale...a... 78 va 21. fol. mct<a>phors (Gent.dnc<i> (ib.

93 vb 43 . ioo va 47).. et ailleurs . 59 v 4j).. 24 va 18)... exultatio inientionem gaudii 1).. etc. ioi ra I).. fol. fol. fol. 71 ra 30). u do et dei au lieu de drro (Sent.a.le seul non corrigé reste en fol.. fol. fol. 80 ra 36 e. diccwntwr. 59 rb ig).. franfwdif (Sent. fol. On rencontre plus d'une fois ex pour ex. Il est impossible d'entrer dans le détail des lapsus qui concernent les lettres. 24 ra i i et 45 va ry). 99 rb 27). 24 ra 42.) et vice versa ë changC en ex.i a... fol. fol. 94 vb 5 i).. fol.etc. Mais on lit dans 1. 19 ra 21. On rencontrera la confusion classique entre modm et motw~ (Sent.-felii<t>as (Trin. 7 ra 40. 58 rb 21... 72 va 7) . : Sent. Préf. de même en trouvera-t-on de trop : on peut rencontrer accü (a causa). trouvera &Ü pour o z dans Sent. qwe ( q j ) pour qwasi (Trin.. 65. 41 va 3 O et 46). fol. Sent. fol. . fol. fol. Thomas écrit quid'ou p i & pour quidem. dans Nap. j. Dans la plupart des cas 1'5 a été corrigé en allongeant le premier jambage. facwftas pour faciltas (-ib. mais il reste des formes comme calidisat (pour -taJ. r). fol. ff. Il semble donc qu'on doive pencher en faveur de 1'5 dans ces contextes.. 92 rb jo). ma<s>cwline (Sent. ës pour est (Sent. 34 ra 14) et a~centio (ib. fol.. fol. La situation est obscurcie par une fréquente malformation de I'J. fol.. . fol. fol... qui éclaire peut-être la confusion fréquente... les exemples en sont nombreux... 98 rb r. 29 ra 22. 43 ra 37). On trouvera Cf. Gent.. De même qu'on peut imaginer l'absence de n'importe quelle lettre. fol.. wt pour idco (ib. abhominatio inten~ionem odii.difl dilinus dans Gent. 105 vb 4) et qwontm pour qwrtwm (Sent. va 36 . 63 ss. fol. fol.. 64 va 14-16) : (( concupiscentia dicit inien~ionem desiderii. 92 rb 39 . 3 v j).. 28 va io) ou tnJtit (ib... fol. fol.. p. de même extentio en .. 56 va 37. ff. Préf. Trin. quand les manuscrits montrent quelque hésitation. fol.. 94 vb 24). 92 rb 30. corrigé). fol.. fol. accwti. fol.et dans sati!facere : sati<s>fdans Sent.. Cf. et unio ab>adinwicem ib.. gy* rb 6 et io) et pour qwia (Sent.abconditam (Trin... L'f et le u se confondent parfois : on lit wid pour fiàem dans Sent. pidem pour pwntwm (Sent.. <o>raiio (ib. fol.). r i vb 7 .. fol.ou poSf pour pZt.. 20 ra ji). j i ra j 3 e... wertibili<t >as (Sent.. 91 va 63). fol. 3 i rb 32... Confusion tenace entre ert et ex. fol.. 66 rb 39. jo vb r i) non corrigés. 92 va j).. 41 rb j y). fol. fol. fol. et on rencontre &>ab eo dans Sent. S. On lira A plusieurs reprises dans Trin.~ i o (Sent.etc. fol. q i p pour qn dcbet (Sent. fol. wndc pour inde (Sent. 36 rb 37. ro vb 42.. 7 va ii). j i vb i r). fol. r i rb j 3.. ocml<t>issima (Trin. rl). fol. 4 rb ro). ide0 pour iio (Sent. 103 va 16).(Sent. fol.). fol. Il n'y a que cinq emplois de quid' pour pidan. 14 ra 7). La différence entre ab et ad n'est pas toujours claire. "</>a (Sent.). 2. fol. 69 v 25. 34 rb r i ) et d'autres. fol.. fol. fol. Ô èclwsiu dans Nap. fol.. Est-ce encore un phtnomène dc phonétique ? 4.. 28 rb 43). On aura lu dans la préface que certains lapsus se r é ~ k t e n t ( ~ ) . me(+t)apbisica (Sent. 29 rb 45. fol.. est 5 pour in (Sent.. d r 6 q. 81 ra io). et [. fol. 59 r 13 . fol. 28 ra 2.. fol. àependere ad. fol. On a rencontré dans la préface able(do) (5). 86 v 16. fol. fol. fol. qui ressemble souvent à un t . fol.. fol. 104 va 40... pwsi (p.Trin. .a. 41 va 28 .inf. qwi&m pour qwidcm(41 (Sent.~ i o ex. mais quidi pour quidan. tran<s>fertwr (Nap.. 42 va j) et r~ pour nr<r (ib.Plus d'une fois -tio est corrigé en .. inpcere (ib. 95 ra ~ r ) . L'J et le t peuvent se faire concurrence. L'intention de l'auteur est donc Cvidente. dans Gent. On trouve de la même façon appreentio (Sent...leur signification est proche sinon Ctymologiquement iduitique. n i pour r~ (Sent. 76 ia ii). les deux fois l'erreur a été corrigée).a. 97 rb 29). fol. dans Gent. corr.. entre inten~ioet intentio@).. et pour est (Nap. Z pour eiws (Gent. les mêmes contextes intentio calori~ 15. D'autre part on trouvera Jemiebat (Sent. On trouvera des erreurs comme aliqwit (Gent. 29 vb ig). On r r rb r. fol. 5 i vb i 3.. Eri voici un choix : et pour ad (Sent. n~ittti. et nous arrivons aux incidents majeurs. fol. dont quatre ont CtC corrigés in rcrib. ro vb r e. Les deux formes sont correctes . 26 va 19). m<o>dum (ib.. 32 vb j). fol... fol. ex pour est (Trin.. dans Sent. 4 5 rb z).. se pour si (Sent.. 26 vb 19). fol. fol. le tilde &nt ou non supprimé. i 4 i ra 8 . fol. 30 va 91. 8 i vb 46) et pour ita (ib. 57 vb >O). 99 rb jq).) pcur qwondo (Sent. trantwlit (ib.(J) . fol. (p. ff.. bois pour nois (Sent. 32 vb 29 et 39 va 5 3. ad<o>ptatm (ib. ab(+s)qu (ib. si pour secwndrrm (Sent. 60 ra i r .a. fol. fol. 4j rb 27)..infl inuicem dans Trin. pctco et beaucoup d'autres.. p.. ioj va 37. fol. tranlatio (Nap. ali(+o)qwin (ib. par contre ad [. Cette liste n'est ni exhaustive ni limitative : elle ne donne qu'une idée de ce qui peut remonter à l'auteur. qwanto pour qworto (Ys. propter pour preter (Sent..3 (A. (Gent. fol. zelus inten~ionem amoris. si pour sicwt (Trin. 14 va jq). Ajoutons quelques lapsus : pt (potest) pour patet (Nap.. fol. A.. ff. Encore une petite curiosité : la métathkse de lettres. 93 va 36). 34 vb m.. e. Plus graves sont les lapsus qui touchent aux particules.. et pour qwod (ib. etc. 103 rb ig). qui circule un peu partout. colli~i(Trin.. rb 12. et dans Sent. 97 va 17. 5 . fol. qwontm pour qwondo (ib. liberalitas pour bberta~(Sent. dans Sent.. fol.. 81 ra 30) . i 5 va 26)... En voici quelques-uns qu'on peut également rencontrer dans d'autres manuscrits : .

On rencontxe aussi 2.. qu'on a sous la main. fol. En effet. 12 ra IO) et -dam (ib.68 va 43...Prenons U-ps en j 4 z i i : le signe pour -pue.12 ra 17 e. fol.inf. C'est que S. le plus souvent à l'intérieur du même motcl). On retrouvera encore c m e confusion jusqu'ui plein Livre iIi du C. 20 ra 1 4 ) ' ~ 'rcspin'tw pour percipitw (Sent. ostium pour otium (Gent. etc.. p. fol. discebatw pour rciatw (ib. p. mememoria (Trin. gcnus pour d u r (ib. 67 ra 8) et vice versa (Trin.).. fol. et eqflifice Pour eq&ce (Gent. g J va 34). in<ci>pimus (ib. fol. 73 va 66 e.. Serréfaircs & s. d'un phonéme. fol. Mais il y a aussi de simples répétitions. Dans la lu part des c s il serait vain de vouloir partir d'exemples connus pour cssayer d'imaginer quelle graphie de S.. fol. 103 vb i). fol. fidcm pour fincm (ib. animam pour humanam (Sent. 38*. j j va 8). etfeliciuilis sera facilement complété en f e l i c i < f a ~ c i > u i h (Sent... quanti<ta>tm Il a été fait plusieurs fois allusion à la phonétique. oubliant qu'il a déjà mis une abréviation en met parfois une autre ou continue à écrire le mot en entier..a.. ho<no>ran& (Sent. 92 rb jj). mais si je lisais les deux autres tnoncés. fol.. fol. 4~ v m. 91 vb 8). 22 va 4). où l'on notera surtoutf pour u. 105 va i4). fol. ioj vb jj). u i r f u f u f e ~ (Sent. On pourra trouver des choses aussi surprenantes pour 44 va ~ 4 1ce qui est % que un lapsus scribendi. fol. 8j vb 3 J). Tbomas.quur<fwm> dans Nap. 48 ra 27). 12 sa 3 2 se lit matériellement essenhtialiter.. mafufufina (Sent.. fol. fol. fol. Il peut s'agir tgalemcnt de la perte d'une syllabe finale. 84 va 12 e. fol. fol. 16 va 24. 37 vb 4). 70 va JO). 36 ra 49) et autres distractions de ce genre. &<fcr>minationc (Sent. sans subierfam. bea<ti>fudo (Gent.. fol. fc/i<ci>tar (ib. mrr/<ti>tudo (Ys. ex. Lcs deux plus marquantes sont quasiomncs pour ipsos en 3 z i68. fol. fol. h n . Est-ce qu'on peut penser sans produire un son inttrieur? Peut-on lin une langue dont on ignore les rudiments de la prononciation? Beaucoup de nos risibilirr ne reposent-ils pas sur la dtformation que subit l'tcho d'un mot qu'on a mal assimilt ou mal enregistré P l'oreille? Lc malade qui se rend en clinique pour subir un ketrbup gtntral est un bon exemple du phtnoméne auditif dont il est question. fol. go va J I fait littéralement creaturura. 82 va 3 J).les deux autres par une mauvaise interprétation de subk. fol.parti<n'>put (Gent. loi va ji). Parlons des syllabes. no<ti>tiam (Gent. soit P un lapsus... fol. 86 v 32).. 71 va IO). A. fol. fol.. 17 vb zj). io rb 7).. Car c'est bien d'un écho qu'il s'agit. J'y relève parmi d'autres les mtlcctures suivantes. Quand on lit ~ecundoluit. 29 vb 16. Prff.. Plusieurs des exemples suivants peuvent se trouver sous la plume de tout copiste : cxccntri<ci>r (Trin.. quand on connaît bien son tcriture. loi ra 8). 94 rb ij). 5.. L'écho d'un son. Il s'agit souvent du saut d'une lettre ou d'une syllabe à la même lettre ou à la même syllabe. 140 . d'un mot qu'on pense ou qu'on prononce intérieurementce) peut se déformer au point de conserver à peine le squelette de la forme initiale. 5 3 62. 4 v 17 . Cette derniére catégorie de lapsus peut poser des problémes à l'éditeur(6) quand il ne posstde pas <uis> est f r t q w t . Les vraies devinettes sont rares. .l (Ys. Thomas. fol.. fol. fol. rc<d>piunf (ib. go va 10). Dondaine. utlm pour ultimum (ib. Il ne faudra plus insister sur le glissement fréquent de conditio à cognifio (Sent.. Jo//i<ci>fc. W. 70 rb 46). Rome 1956.. dubi(+ta)ssc (ib.. fol. i J rb 24). fol. .. fol. Je note quelques exemples moins fréquents et parfois étonnants : animalpour anima (Gent. J 3 va J j). fol. 93 va 3 . En sens inverse dans De malo. 14 va 29. C'est un phénomène archiconnu(8). p. . De mafo. 84 va 22). 62 va j ~ ) requi<ri>tw . cnim pour anima (Sent. 93 va JI). infra<&>chu (Sent. Quant aux syllabes oubliées. rcqrriritur pour rc/inquitw (Sent. ici a.. 62 va i i). ~ suflcit pour surcipif (Nap.parti<ci>pio (Sent. Elles peuvent être doubles par une abréviation fautive : creatrura dans Trin. fol. 97 vb i4). 21) . fol.. on ne peut reproduire ses accidents P leur place exacte. 7 va 49 . Cf.. que ce soit une voyelle ou une consonne... une mtlecture est due soit 1 une connaissance insuthsPnte ou à un manque de familiait6 avec une Cuihirc. G J va 46). Suit... fol. fol. 20 va 2). Gent. écrits en entier : capitatales (Sent. 86 vb i 1). disp. fol. Ainsi rogni<:io> dans Gent.. (Sent. consti(+fu)fiuas (Trin. z j rb 24). qui étaient rest&s dans le texte jusqu'à présent. fol... dc<du>cimw (Trin. 111 rb 28).. fol.+<que> dans Trin. p.. fol.in<:cr> dans Trin. i i vb J Z .je ne songerais nullement P suppléer quoi que cc soit.. De Trin... Z J *ra jj). Si je rencontrais quasi omms dans un contexte où quasi est contraire à la pensée de I'autcur. fol. Je donnerai quelques exemples en cornmengant p u le Sup. fol. fol.. fol. di/i<gi>bi/c (ib. fol. <ali>quafi:cr (Sent... fol.. ostcn<&n>dum (Sent. habitun pour additum (ib. une rature ou une correction dé l'auteur. : aux ff... fol. 91 va 27). di<rtr>guntrrr (ib. 1.aussi talbë pour tabule (Sent. 21 rb jg).. uirtutu~ (ib. babct pour apud (Gent..ct l'omission de subiecfamui 5 3 i 85 et 192. 31 rb 49). et eeantialiter dans Gent.. . Or. i 14 va 36 . fol.. fol. Lc premier c o s'explique p u la forme d u p .. et 78 rb 4. 4.Qq. comme l'a fait une dcs deux familles (3 z 168 :cf. bibile pour biblie (ib..). 26 va 34. z). soit à une lecture trop rapide. une négligence. lu subsf~fiamcBtC d'un substantif suflîsant ~ à par lui-même. fol. fol. conw<pi>scit (Sent. - pBmiu kliment ~fe?lue invisible ~ ~ saccfdk à te />a susif dt rnpn... s'il est relativement facile de faire du « faux Thomas ».. 60 rb 25.cxtend<cnt>cs (Trin. 9 vb 2 4 . i G rb 2 J). fol. mcto(+no)micc (Ys.a. 98 vb ij). diuididi (Trin.. fol. fol. contexte indique qu'il s'agit de secund<o le J >oluif (Sent.. fol. fol. comme.... fol. 18 ra i). 9 r 44).. consi&<ra>ri (Nap. je le supprimerais. A. fol. fol.).gruuii1 i ra 31 . (Sent. fol. la plupart s'expliquent plus ou moins par la succession de deux phonémes de même nature à l'intérieur des mots. etc.a. Thomas pourrait explia quer telle erreur qu'on trouverait dans la 'ladition de ses auvrcs. l o i vb 39 . actori(+ta)tc (Gent. 20 rb J i). 3. ~2 ra j).

On lit biber pour biper dans Nap. il devient d?. mais dans aucun de ces cas je n'aurais CC capable de restituer la graphie t de l'auteur à partir des lyons de la tradition. fol.. cmitrrr pour c m ' : (cf.. oh l'humeur de YahvC changeait au rythme des chutes et des conversions successives du peuple Clu. i d . e. Parmi les autres mots touchés par le doute figum. Diapbmm connait une exception : dyirpbmm en Gent. ai est habituel pour Augustin@). fol. fol. on lit bolocasta dans le lemme et bolocusta dans le commentaire . . metapbora.2 38 est devenu quumwir. PrCf. Cf. phantasma. ff. ce n'est certainement pas le cas au âge. fol. fol. C'est le cas pour tous les mots qui ne sont pas d'un usage courant : ce ne sont pas des mots à lui.puplico et public0 ib.m. j o r 33 . 47 va 14vb 17. Mais frs est tout à fait exceptionnel chez S. 42 ra 29 . et il utilise (Sent. mais cela à partir d'une certaine époque et pas toujours. corrigé.Quuutumwir dans Exp.J'ai domC ces exemples parce qu'on peut la plupart du temps expliquer la genèse de la mélecture. 65. BabG (Sent. il est bon d'en reconnaître quelques aspects. a qui a. Respectivement dans Sent. 83 vb 4 . j j 75 : u quantum ad uimtum dona » ..a. Entre b et p on découvre une certaine hésitation. chap. C .dans Gent. . bapm (dans le folio de Salamanque. mais reste ib.. Actoritas est constant. 38 r 2 . 23 vb 41). ~bantasia(~). 60 rb 18 . dialectica. fol. tandis que asteritar figure une fais au fichier"). fol.. 89 rb 28. de même bolocarta dans Ys.. f 6.. 87 rb z j . ut dicit ieronimus 1). On trouve quelques rares pbmtarya dans Gent. Chap. i o j rb j) et devenu tactw à cause de la forme du point qui suit. 4 . Mais on lit un ue<u>fnm dans Sent. 86 v 8 et IO). ric pourpec.88 vb 33. ex. 49 rb 3 i . Thomas est approximativement celle de son époque. comme magnum a é t C lu magm en 3 2 148.dionirius. I i .. En voici tout de suite la liste : suivante. 76 vb i j . -Chap... nisi peccauerit. 2 ra I et 2 aui et ud (pour u t ) se lisent dans la même phrase. fol. i . voici 3 mkleaures majeures. 87 vb 41 et jo. » Niripecc-2 avait é î C lu wbiric cmitur . 22 rb jo « sicut ager uel amnis ».. a n i f est devenu (plus facile 1) mimur .Aucilla mir est devenu par je ne sais quelle alchimie mentale du premier copiste in col10 ciwr... 18 vb 38 übo a éîé lu mimirlia .. fol. 66.S. On ne saurait donc préjuger de la manière dont il Cuirait les mêmes mots à un autre endroit ou à une autre époque. Gent. 4. mais dans Ys. fol. notamment dans ~oloeci~et fol. Thomas. et Er est intlct au début des mots. 41 rb 49). fol. diabobs.Préf.les deux circulent dans Gent. ou si celui-ci n'a pas été par hasard corrigé par l'auteur. 67 rb 13 .l'original. [-udi]dire ib.. et parfaitement intelligible :ubi pour niri. furtwr est à lire fartur. 48 ioz-ioj : « non posset exponi de Ciro set m t u m de Christo.Chap. plus conforme aux graphies anciennes.. diaphanum(l). oh i semble être la correction. 6 . de emngelii*n pelia(10). La correction va dans le sens du b : [-pup]publica dans Nap. 109 vb m.. Thomas. On trouve ad pour ant et ant pour ad@). p. [-udlrurdcndrun ib. 59 rb 35. fol. animal in quantitate catti. j) a p être lu initia. La méprise est simple. Icucippwr. Cafti (A. i 8 . fol.et 4entremêlés dans Gent. : w m pour un& u ce qui est quand même fàcheux. au et eu sont légerement instables. fol. 45 i 4 j . 42 vb i6). . Il connaît et utilise toutes les lettres de l'alphabet latin@).four est devenufinir parce que 1'0 est décomposk et se prête à être lufis. 9. i z z ra i z et 86 v 45 . 22 rb j o « fons et origo ». . Mais dans une correction marginale tardive apportée à Gent.) ont éîé lus nrc & inuralcm. 107 vb 40 babë est corrigé en bapë (baptirtc). fol.L'i tinal est habituellement allongé et recourbé vers la gauche.. 27 et 32. 3j vb 26 (mais d i e ib. fol. Ce n'est pas si mal quand on n'est pas habituC aux graphies de S. Austeritar est représenté par trois emplois. wrqw in recwlum. fol. nous devons tourner le regard vers cette autre discipline que l'écrivain devait assimiler.. fol. z j et 28) et une hésitation : di. Mais avant de nous laisser entraîner dans le tourbillon des lapsus. bubr (ib. fol. -. fol. .iict]ucte dans Sent. fol. 3. mais il n'y a qu'un exemple de f a . Thomas. une seule fois oe. metapbirica. Les exemples ne montrent que le g-e de surprises qu'on peut trouver sous la plume de S. 76 v 27. le texte pouvait d'ailleurs faire puiser aux psaumes. 98 va 43. 8. fol..(( Irrael rnluatwr. 34 69 u unicornes. et. fol. au fol. au début de Nap. fol... 89 ra 24 et 27) et dans kallor (Nap.. On lit encore au fol. Papmr est corrigk en Sent. qui prffere Ccrirefnrir en entier. ce mot C m t d'ailleurs parmi ceux dans lesquels les jambages sont souvent mal comptés.Il s&ble que seul le Deutéronome ait perdu l'u : écrit dutero.Parmi les diphtongues il ignore ae. 72 vb j8 fmtarmata. à cause de la ressemblance que l'a ouvert suscrit peut prksenter avec l'm quand on n'y prête pas attention. cependant ce n'est pas un j Quant au v. On saura du moins qu'on peut s'attendre un peu à tout. fol. quasi : ancilla eris ». CcrasC entre deux lignes à cause d'une correction w (A. 44 va 42.. quod erat opus ancillarum. i 13 vb 20 : w t dt ik. actor est plus fréquent que anctor(5) . Sent. L'aide de camp du roi Sennakérib (Rab~ace~) jouit de la même Si tant est Y ait eu o f l h o g r a ~ ~ ~ aux latine temps classiques. j. Sans doute aura-t-il pensé à la meule de Matth.d m . notamment l'orthographe.c. atrocissini. mais Auguste garde son au (un emploi : Gent. Il sert aussi à distinguer m& et mm. que l'on pourrait appeler des regles. Mais la nouvelle lecture est comme un condensé de toute l'histoire du salut d'Israël.lecture presque correcte. i o j v m.Chap. fol. par la suite. Au C... 4 1 vb 38. 7. fol. fol. dans Gent. Tout au plus la concordance de quelques détails peut-elle tracer selon les époques certaines lignes générales. 24 rb 46... L'orthographe étant étroitement liée à la prononciation. qui faisait partie de la grammaire. 130 va 46 de Nap.. Le k se rencontre uniquement dans cpyeykir (Sent.. i d .. . Dans les deux cas l'auteur transcrit une source. Les trois derniers mots (A. . analogia. -En&. les deux autres. dialogus. on lit mg7 au génitif. . -Dans l'Euporitw sur Isaïe. 84 va 28. 91 rb 18) . Pareillement dans fcrulur. comme souvent. 2. pa(u)~ertar resta(n)ratjo(~).. habens cornu unum ». L'orthographe de S.. et ib. 177 note 1). Dans Nap.r(ll) et puplicu(le).fol. -Dans Sent. . p corrigé en b au fol. Dans Nap. on le rencontre comme majuscule de I'u. ra 40) . p.. p. à l'exception de quelques mots qu'il a appris à écrire d'une façon moins corrompue. fol. ff. ff. 27 vb 50 et dans Gent. ff. surtout dans babtiJmu. 61 r 41. 11s rb 24) (A. 47 16-17 : « Tolle m o h . p.fol. 4 IO... 3j vb 33.. la forme d'un trait. 12. Thomas réagit contre l'a : ud[.

assumere. 6 1 . attendere. 41 vb jj) le d est ajout6 I 6 . ff..) a caust bien des soucis A l'auteur. fol. bcncfcium. On trouvepromtitudinm dans Sent. r h est d'une autre racine. annotare. --us)(s).. Ceci sans exception. abscedere. abstraerc. 6 vb 46. 3 3 rb 27 sq. fol. 60 va 3 et 64 va jj . i 5 q. . Le premier. Thomas &rit magnificmtia .inf. Exception : agngatio dans Gent. fois dans une citation (nichilum.. (ib. 68 r 14). 87 va 3 . aspartarc. proZptos au fol. qui est la graphie la Con et cum posent un problème délicat : quelle est plus commune à son époque. redépt. Ys.. j rb 8. celui-ci qu'il emploie le plus souvent dans les désis'écrit avec un seul u . ce qui est beaucoup dans Nap. quents que -cutio ou -LW...affuerit. benejacere.. . Thomas. j ra 34.. . 42 rb ZJ ... le reste du mot revêt les formes les plus . c'est aussi Q a la valeur de c devant u : -quntur. IO. Par exemple dans Gent. qui représente et . 8 va 3 . mais rarement l e p (ex. fol. 1 2 Exception : idëtita3 dans Gent. forme contractée nil. benefcus.. ib. fol.. On de arriipr-. L'auteur lui-même n'a c m et de con. peuvent kclairer la recherche.. mais elle est exceptionnelle(ll). 97 vb 5 . . 1. fol.. fol. 6 ra 2 . o 3 Les mots de cette cattgorie perdent facilement le tilde. assZpt-. que Zmittere veut dire a-mitfere chez Quant à l'e et l'i.. aili.ascendere. i a. astare. 49 o ) 13.... fol. Des exemples : qu'on peut rencontrer : abdicarc. 114 vb 14... est pris à la d. S. . alloqui amminiculum. mais cette option n'a rien de péremptoire.dans un autre cas (ib. fol. Sent. la première fois asiruerc. fol. fol. 62 r 32(4). fol. fol. 108 vb 9). L'autre est la majeure de l'argument auquel l'ad avec eux-mêmes. Au dtbut on rencontre quelques formes où le d n'est pas assimilt : d p r o p i ~(Nap. il n'explicite que deux fois le mot.Scruarm est tcrit deux fois avecp dans Gent. La phonttique italienne est une source suppltmcntaire d'hésitation. maltyîcere (-fcium. Ys. d&onccaantes. 97 vb 4 et ncbii.9. Mais commodum a deux m. idéptit~~~(~). ammiscere amComment écrire mi et nl? Le premier n'est jamais mouere. 62 ra 2 in marg. annexus. 4 ra 3 . aux ff... beniuolcntia(6).faveur.bene. 8 va 32 . fol. annuntiare. cerinonia.. Thomas écrit cotidianur (-die) et antiqii..aflnis . uindicare et uendicare(l0). arserere. -+O.. ib. cathecumini (Nap. ne sont d'accord entre eux.. .. assuescerc. fol.. fol. ni constants temporis in hoc quod dicitur aliquid contrai. Thomas et ret dans une autre. 2 rb 1 . On peut donc opter pour -ch-. sont plus frénences.ib. ff. fol. dapn-cl).... Exceptions : MNllitpour o h .. fol. ». et c'est doncpromto qui reste.) connaît une exception : rofinitm abreuiare n'a qu'un seul b. 8 vb j on lit de première mainpmpZto.. fol. fol. Sent. sauf que Solfipnir (-itar etc. fol. acquirere.. :attëtat. bcnedicere. amouere etc.. 70 rb 23. aggenerare..S. fol. 1 . fol. 20 va 4 . .. 32 ra jj et 42..... fol.changé en &ni-. abscondere. Ys. 88 ra 2 . . Dans la série des a ou ab tout est normal.. de Naples. amminisfrare... suffisante pour y appliquer les méthodes de la statistique : on devrait écrire sed dans une œuvre de Les deux textes montrent l'entihe équivalence de S..) : « hec coniunctio .. plus important. en 6 9 Exception :malifcia. assit. appellare..... 1. et dans Gent.3 ad i (A. mais celui. attribucre. explicité.et semblables(8). qui est raturt au moment d'une rtvision pour être rcmplact successivement par promto plat0 : 6 . Par ailleurs les témoins qu'on aurait primum répond (A. 11. as&.&jestar connaît une exception : ma@shs dans Sent. on trouve promptn ib. tandis que le de epd(omadibur) n'est cité avec b jamais explicité.calceus. astringere. 43 vb 46.dans Sent. 33 ra 52) : ~ i l l u dproprie dans un chantier déterminé ne sont pas une base contraitur quod cum alio traitur ».exception :-cienth. fol. cere. eqZ et langor. la deuxième Mais admittcre(16). ac. litargicus. -~ et 54 passim). dans colipna. 80 ra 44).Gmt.. et. appendere. absens.affcrrc.maliuolentia. et toujours avec r. wferrc.C'est une concession 3L la langue pariée. Ys. L'épenthèse d'un p est gknérale dans les formes Regardons le phénomène de l'assimilation. 4 Lc mot prompt113 (-ri&.2 5 . Exception :hifiira. la valeur du symbole p ? Deux textes du Super III Sent. oggrcdi(14). etc. -qutw. 4 5 8 4 15. Thomas connaît la apprcen&m.. italien non barré. voici les mots les plus fréquents S. aggranare. Exception :ahotio.. eusebia (mais tbeosiAd s'assimile normalement à la lettre suivante(l8) : b i ~ ) ' . fol. ~) a~comodarc(~~).Temptia est classique et t h . quand par hasard ils explicitent l'abréviation. 8 7 On trouve mcbrridim en Sent. .. ualitudo.. 1 1 3 rb 8 et 9.. abliucere. fol. possède des certitudes et également des doutes. comme -guntw.. Un indice bien faible pourrait orientèr qu'au début du ms. Nap. 2 v 3 ) Également adleta t 2 ) . Lcp bouclt pourpro h t constant. . attraere. Aggndi conriait une rare exception : agredirndwr dans Sent. abolerc. asmm. calciamentum. 6 Exception :bene-.. deriwrc(7). 8 v i d t d (ib.66 rb 3 . Quant au second. ascribcre. abicere. On peut donc opter pour ret.mais les deux fois l e p a t t t supprimt. Au 7 8 9 8 6 C. dans un lemme (nichili. aggregatio(15) aliegare. . qui sont des exceptions. Parce que Miittcrc = mittm. abhominare.. 7 7 12. aspirare.. v 42. j. 27 rb 3 .. addiscete. non solum notat simultatem sait que les scribes. fol. O n 9 lira des formes en propt. 1 ra 20. le plus Comment trancher entre red et ret? Le symbole et a-t-il une valeur orthographique ou phonétique ? On fort.. On trouve depsitar et déritm. bcnef~ientia(~). 3 et dm>mmtw Sent. aux ff. 8 6 . 1 9 8 Tbro~ibia Sent.. la dernière graphie a t t t inrrte. vers une décision : il n'emploie pas le signe -q. Sent. ff... absistere. i I O va m.. fol.

ff. Que p. noms d'origine étrangére et noms propres. Quant à Jupponere et ses composés.) et même de découvrir des ur'mquc (Sent. 9$-.a..également dans geenna et dans ueemem. utrumque (également avec m suscrit) est extrêmement fréquent et constant. -spicere. 1 i 2 vb 17. S. S. S. etc. Trouverons-nous quelque lurniére dans les autographes thomistes ? Il y a heureusement quelques rares cas explicités de pndam (Sent. parfois différents d'un endroit A l'autre. + Cependant.. Thomas n'écrit jamais cZ) prend-il deux m ou un seul? Logiquement il faudrait écrire con-gno~cere. Les noms propres figurent dans une liste h part. On se fiera donc aux conventions latines : imb-. e. admises en latin. dans toutes les formes de preenhre et tracre et leurs composés . fincxit. &pincxit. -ferenfia. Thomas écrit capud et uclud (ce qui le distingue de ud ut) de la même fason que apzuf. Les composés de icere ne prennent pas de h. car S. de h. IV Sent. Premiérement.ou conmenxurare. 7 va m.r en Gent. Dans ces derniéres catégories certains emplois sont uniques ou peu fréquents. 2.. qui ne peut être qu'indicatif : on rencontre telle graphie sous la plume de S.inf.et de ~ub-est moins fréquente et elle subit l'incertitude qu'on a vu appar~ître propos à de b e t p : on rencontre obfirmare A côtt de offerre . j va 8. fol. Gent. ind-. des tendances et des exceptions contr61Ccs. Seul l'usage fait écrire con.a. Ces données permettent donc de suivre avec prudence les normes de la bonne latinité. qui admet -mp. fol. On peut donc écrire m m q m et autrw formes semblables. Pr&. et que de toute façon en matitrc humaine on ne peut donnu que des constantw. Obprobium a ét6 corrigk en o p dans Ys. fol. 48 va j et 93 va 64). L'assimilation de ob. G qui prouve encore une fois qu'on ne doit u jamais dire jamais ». Gnr. opp.. m i s l'emploi de ce mot n'est pas assez fréquent pour qu'on puisse ttablir une statistique valable. de f ou de ph. etc. il faut sé fier aux habitudes et aux dictionnaires pour expliciter le symbole d'abréviation. Il resterait à présenter tout un lexique de mots isolés. La seule assimilation qu'il faut retenir est celle de ob+mittere = imittere. ff. de i ou y pose des problémes au Moyen âge. etc. Malheureusement aucun de ces cas ne permet de trancher. l'exception cohrnant la régle..fecühre (OU -9-). 71 rb 22. ex. imp-.ÉcRITURE ET GRAPHIES 189 Mais il se pose une double question. optinere est un peu plus fréquent que obt-. mcxit. fol. Thomas. tout en préférant nqa. on rencontre une fois a b i ~neiveut pas nécessairement dire que l'auteur ~ ne l'écrirait jamais avecy. fol. j i vb 10) et gre~ponAre (fréquent). . Thomas assimile avec l : illatio. ii~tzuf. .gnitum et cZmentaria.ou -9 : circZcisio ou -9-. 82 ra 14. 96 ra 8). mots usuels et mots exceptionnels. Thomas n'écrit jamais cogmais toujours 9gi-. Thomas k i t toujours ce phonème avec lettre suscrite : maga. dirtincxit (mais -nxit dans Trin.est assimilé : correxpon&n. Je mentionnerai parfois ' const(ant) ' ou ' fréq(uent) ' . ~ubtracre ne connaît pas l'épenthèse d'un 5. etc.. p. wecYdia (ou -y-). 9. Cependant on rencontre sub.a. di~tincxenmt. 1. on lit un obmi~cn'tau vb 28 dans un folio autographe du Snp. 5. Thomas l'abrége. S. . les préférences sont données pour les mots qui présentent quelque intérêt@). illzuf.est régulier@). -scribere. etc. 71 ra zo . mais une fois con. iracidia (ou -y-). Il est donc nécessaire de faire un choix. Une seule fois on lit gingni (Sent. tranxumere. 3. ff.. On lit coedere et czme~satio. Cependant on est dans le noir concernant in-. fol. 23 rb i 1. conimcxit.et nutenture . On a la chance de posséder plusieurs uympe (Sent. Thomas n'a pas arrêt6 d'écrire. 19 ta 24) et une autre fois il a hCsit6 : [-gingbieit (ib. S. -$tare. optrrlit et o b t w ne se contredisent pas . etc.). 74 ra 12. L'emploi de c ou ch. on Il supprime le h entre deux voyelles. illuminare. et donc peu instructifs. ob~c-et ob~t-sont constants .. mais tous les autres mots qui ne sont tcrits qu'avec 9 ? Par exemple commune et toutes ses formes (S. sauf dans le cas de In avec majuscule. inq-.or S.. qui est constante à une exception prés('). La .. qui a ét6 retrouv6 à Salamanque il n'y a pas si longtemps (cf. Les autographes conservb s'arrstent d'ailleurs au chap. Seulement ce sera le seul cas où le phonémegn (ou ng)(l)serait écrit avec n. fol. avec ~ub-les graphies sont A peu prés normales. 31 ra 38 e. Deuxiémement. Thomas écrit par ailleurs gregnat (Sent. 8 note 4). et ainsi de suite. ex. l'assimilation est plus fréquente que subp-.. e. Qmtumcumque (avec m suscrit) est régulier. ff. sauf dans les mots où l'auteur emploie indifftrernment ci. sauf dans a. 138 du livre In du C. Il ne redouble pas 1'5 dans les mots composés.écrit exultare. .. l'assimilation de l'm est une des difficultés majeures de l'orthographe latine. Gent.désinence -xit est le plus souvent précédée d'un c : OrJiucxit. p. 38 va 42-43).. 12 va j 3.

-Le doute est donc permis(l0).et pbol-. abhominare (const.19 Exp. cathegorica. tim.. Mots où la voyelle se trouve au dtbut : yconomica. fol. On a rencontré phantasin plus haut. effraim.. ph$cdans Trin.).c'est une addition tardive.ypcrdrrli~~. 7. hebrei. bystoria et yst. tif. hesys et syncsis. de la dist. 58 v 21. andragathia. cyograpbbwm dicitur a cyros.). au fol. Mots où ces lettres peuvent poser un problkme à l'intérieur des mots : alpha. melancolici. Mots où la voyelle litigieuse se trouve à l'intérieur ou dans la dernikre syllabe(l8) : acoliti. . 6.et mistic-(''). amphora.). -latria) (const. Mots où h devrait ou pourrait se trouver au début@) : habnn&re (const. 24 e. chaos. fol. 61 v jo : a mirtar. Eiicbo.dans Nap. 71 ra 19. epd(omadibus). exhibere. yaka. ostinm et ho~finm(~). 91 vb 59 et Gent. (const.(const. Phi/o~ophxsest toujours abrigé. fol. & I 1 1 ra 39. rinagoga(l8).) du Super de Trin... idcst mngistros a.. est tir&. abolere. tea. 2. agiographia. loj ra 18 et 19. HiMldinir dans un led'Isaïe (Ys.. hostia. Un joli lapsus dans Nap.. frcnesy~. Mots où h se trouve ou pourrait se trouver à l'intérieur des mots :. phiphis.aux A. thomas.. philntropia..) et ecbps-.. fol. En z 3 I 57 il Ccrit pbopbicir. etc.) et gr-('?).elles ont étt rtpétéa a6n de faciliter la consultation. athenis. La première graphie dans Nap.et grographnm(2). sd r et rydcra.. than. caracter. 140 v. theo(const.)@). phipbic. -mnm). fol. IO..Voici donc une liste de mots choisis avec c ou c : h alchimia. ypost. y 18. sinoabr et yn-. sillogismns. armonia. assirii.. et ydemptitas (rare). cathedra.. Mots où la voyelle se trouve dans la premiere syllabe : bigamia. heroycns. crisma. fur. 64 rb 47. 3. on trouvera tirapn.). fol. Je l'ai tranché dans le sens de la graphie qui est la mieux connue(l1).). et dans Trin.cst la graphie courante 5.. 64 vb 35 on lit dans la marge dcyrrmiir a n i m d i m . theosophi. ib.dans Sent. Nap. tirampnns (fréq.omelia. 16. hebraica. (const. u (d. delphinus. ropbirr. Dans ~r Ys. nephas.dans Sent. Cimgrapb~m dans Sent. sillaba.a. ypost-. blarphemia. dans Nap.( c o n ~ t . 1 1 2 ra 43 e.ymago etymaginatio (const. 76 ra 38. epicicli. sindereys. egiptii. dia. Dans Sent.).. pr~phatio(~). 134rb 14 ï b a kt rajout6 par S.lirdnidc. epilogare (-gns). Dans Nap. mcchanica. fol. ymn-. Pour myrt-.cbimara se trouve aussi dans Gent.conchilia. systole.). c . iz. sin(16). exameron.). quod est manus... enticis.. phzphia dans Nap. gro(cir0-)graph. 50 r 36 . Les deux se lisent sur une mime ligne dans Nap. 114 ra 8. protbotypon. hrrmcrns. adholert mais ahlescens (fréq. Quelques-unes de ces graphies figurent dtja dans l'une ou l'autre des listes précédentes . ymnixare etynnus (fréq. tea. 66. byatws. La première référence se trouve dans un lemme du Lombard (Exp. fers.. 17. arnnh. ierarchia (const. siMxis et yn-. engnomosyne. . mais axbi. Pour faciliter la consultation les mots ont étt rangés dans l'ordre alphabétique latin non méditval. mot frtquuit. fol. chorns. soph9 sapiuis dicitur grece u. 9. si on ne voyait pas apparaître de temps en temps un f à la place du deuxikmeph dans l'adjectif ou dans le verbe. 62 va 5 3. Mots où f ou ph se trouvent au dtbut et pourraient être incertains au Moyen âge : pharaon.. tren. Et ib. Dans Sent. satanas ou sathana.dans Sent. effata. metheorornm. et 114rb 40. cpimi. stcphanrrs. 106 vb 50. fol.um.dans Nap. Voici e& un choix de mots où l'i et l'y peuvent entrer en compétition(I2).t i r ü p ~ ~fol.)(constant). fol. h& dans Nap. proheminm. p. 72 vb 35. heremita. montre à quel point 1'6 pouvait &treinstable : on y lit bmMI urrtimdi.Prkf. on y trouve cependant une rare fois t . ! ea simbol. 39 vb 34 . omogencns.dans Gent.ydola (-lutru. et graphia quod est scriptura dicuntur ergo cymgrapbu. trinmphator. 1i z vb 25 et. Deux mots rehtivement importants restent en permanence cachts sous les abréviations :bab' fait fonction pour tout ce qui touche A Babylone.ydiota. T h o p b i dans Nap. Thomas . etc. syrornm. 107 rb 15). 54 va 18. fol. tbns. donc également dans abraam e. rinonima. stomachns. paragraphns. Une exception pour mirtmim :myrt. 11. cor&.). fol. fol. 42 vb 3 et 6 : u culpnar cimgruph.). fol.. En 3 v 8 au lemme tbeoropbide Denys : u id cst diuina sapientcs. fol. 14 rb 40. Une exception : diamahm et &a. 5 3 v 31. L'b a étt supprimt. Le h est conservt dans les composés de -hibere et de -herere (adhibere. tronns.. ex.. 96 ra IO. pharisei..). 80 va 40 &... Le témoin F (xrrre S. fi. apotbeca.dans Trin. etbimoiogia.(const. On lit p . fol. iero-. anchora (mais arca. fol. mais+ aillem : Sent.. 126 va 8 : u lin. theos enim deus.:tir&or. On a vu que Thomas supprime le h entre deux voyelles. fol. mystic. archi(peryarchon).. fol. misterinm.. d~ . athoma (-no. f i j . cohcrcere.. Dans Ys. hirnndo et ~rnndo'~). 3 r 18. quod est sirnui u. idemptitas (frtq. 128 va 40. arcrrs). Restons dans les h. sophisticis. anbelare.). scisma. exalre. 95 va i 1.a. cathecrcmini.). A. elenchornm et -c~rrrm(~). Gent. i . i i i rb 12 . 4.lcs deux sont juxtaposés ib.a. 13. j6 r 12 . donne A trois reprises la graphie avecf dans la partie non autographe de I'auvre : e s I 6. On peut donc supposer que Thomas &rit plut& c p .ylior (le soleil).. epiphania. 52 rb 49 et Trin. srilw. z 3 z ' n et z 3 194. heroas (accus. 47 va 33.). fol. ff.. mnltiphariam. colcrici. fol. va 34 . fol. 8. Son orthographe ne serait pas douteuse. A. . 78 v lz et 122 va 23. v 8. ) ( ~o . propheta. Cf. chimera et cimeru('). pasce.t&Ûpni. fol. fol. reste fi&le A cette graphie .. connaît une exception : axib. agiographa. onus. log va 1 2 r p est raturé avant ri~goga. Seul axbibara. 14. ydioma.. fol. eclipsis @lus fréq.(7). thea. momchns.aleco. fol.p. 44 vb 27 et 79 va 56 tgalemuft tir+. fol. en abondance.. ciro. epiphania. 18). phifatw dans Sent. plur. archangelns.). On se rappellera que le symbole 9 peut sigdier or ou UJ (ou simplement I). fol. frenefici. Dans Nap. et a/amorina cst abrégt ui d'a. ioo ra 42 . gs* ra 32..

rtoyci (fr~iq. et que paaiculikrement les dist.. quatrcor. cela ne garantit pas qu'il ne puisse pas les écrire autrement à une autre époque. dans paxio et sinixtra. Geiger. 7. 6. p. On peut conclure que S. p. cultellum.. Texter iniditr.. aux Sentences. pufer. +ditUr. mercennarjur. une abréviation. fol. rin (yn-)erir et -yd3).). mehomia (-nomica). p. ou du Contra Gentiie~. premincntia(8). Cf. gramaticus (et tous composés avec grama). iudit. policarpus.)(~). qu'il est parti d'un système précis d'abréviations. lqcus. rabbatum.. au fol. qui l'obligent trop souvent a corriger une lettre mal faite. nemegr.Au cours de cet exposC il sera plusieurs fois renvoyé à ces textes sous la formule texte^. et t M . est possible : cela pourra rendre la lecture parfois problématique. rabi. elyabim. La même graphie pour l'accusatif dans Gent.). fol. dioniriur. dans Saint Tbomar d'Aquin aujoorrrd'bui (Rech. éd. J'aime à redire que toutes ces listes sont indicatives : telle graphie est présente sous la plume de S. Les grands remaniements de la deuxiéme rédaction incluent presque toujours des . raphirur. mille. ) t.dans Nap. fol. parafiticus. pp. 87 ra 20 au nom. g. les ff. et que son orthographe. i 1 L. raltem et raltim (sans préférence notable). Cléments. 87 ra 18. pitbagorar et piftag-"). Il ne reste que quelques mots d'usage courant. fol.. 10. Cependant il faut conclure aussi que dans chacun de ces domaines l'exception.. a21 Ir. fol. S. Gils. petypatetici. 61 ra 48) et y m o n (Gent. bebar.. S.. Pour ce dernier il suffit de regarder certains folios de l'autographe. algazel. .. ex. inqui.. jg ra 38. fol. 2 Dans Gent.(ib. 12.. yraiar. porpbiriur. Thomas ne met pas de point sur l'y. L meme graphie sen pour le nominatif et pour l'accusatif: dans Sent. fol. retborica. 45 note 3 . rupremus. pour se rendre compte dans quelle mesure ces textes ont été plusieurs fois repris par leur auteur(l0). oportunum. ex. Sauf pour les mots les plus fréquents. ypostarir et -gr. Au nominatif mewoys dans Nap. Ptol.. 40 rb 3). Il n'aime pas devoir s'interrompre. 33 va 5. 21 et t z e. 8. On sait beaucoup de choses des autographes et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. 47 ra 7 e. 8 On trouveprrem. ib. petyarcbon. parfois agacé. paradirur (fréq.pensent et rédigent en écrivant. Quant aux noms propres.. fol. auerroyr et -id6). P. 63 rb j). contraires à sa nature. p.B. 3 Dans Sent. surtout dans ses premiers autographes. . P.-M. ribilla. 11 en est mortifié. pp. 11 c~nnaît lapsus. on sait qu'il a été retravaillé en profondeur. rolomon. I ~ Iib. petyermenia~(~). C s éléments qui ont étC repris. milia. Préf.. 64ra i.rodomite. fol. Mais le plus souvent le nom est abrCgC : mer. Je ne . Préf. ou dans des œuvres dont les autographes n'ont pas été conservés. de Philosophie. quod et qat (nettement distingués). 65 va 6.p. Thomas sait déjà qu'il est difficile d'écrire.. yrihrur. gnomj au nom.. bomerur. on peut suivre de prés le travail de l'auteur. quinimmo. 21 vb 23. ZZI-Z~O.a. 17 et tg.. inael (const. 445-462 et 609-628. 87 ra IO.. . 33* note 1. C'est que notre auteur est de ceux qui . xelotipia. paragraphes ou simples phrases. gj v 18. fol. fol. i 3 Dans Texte$. du De m& p. surtout le lapsus. ~ I e g5 va 4 . 7 note 5 . voici ceux qui présentent quelque intérêt : adonay. ou plutôt laissés en place. gnomi et gnomj")...a.. Il est conscient de ses fautes et de ses distractions. ex. elle est même moins flottante etsous de nombreux aspects plus latine que celle du scribemoyen de son époque. dans Gent.. h_yl(ariur)(s). rpera. hester. boetiur.parlerai gukre ici des remaniements majeurs qu'ont connus certaines parties du Super III Sent. tolerare. comme le font beaucoup de scribes. phi/. a gromi(acc. yraac et ir-. une graphie. p. paraclitur. fol. sinusys au fol. 46 (igbt). LIréaktwnr r ~ ~ c r ~ ~ i Contra Gentiles 1 5 3 d'aprèrl'antograpbc. quicquid. Thomas. Sent. g5 va 44 à I'accusatif. 10. 6. micbael (Gent. n 5 4. crisortomus. Thomas a un certain art de l'écriture.COMPOSITION ET RÉVISIONS 191 rupricbia. Ce sont autant d'arréts et de retours en arrikre. 1 i à i 3.).Cf. frenegr. . jg rb 3 4 Gent.Ce travail a été fait sur un texte déjh recopié(l3). rimon (Sent. Exception :y/' dans Gent. & la première. e. trice~imur(~). dans les œuvres que nous possédons de sa main. j j (Il). Cf. S. eraclitur. fol. est suffisamment identifiable pour qu'on puisse la reconstruire éventuelle- ' 1. . ment dans presque toutes ses particularités . auic'(enna). qui n'ont pu trouver leur place dans les listes précédentes : correlarium.. ont étC imprimés en italique e dans ces articles. ysmael. . 48 rb 24. IFIYI .a. On connaît les trois rédactions successives de 1. 62. Paris 1963. nirrenur. 87 ra 14. de v e r . 117 rb 31 . 6 à 8. fol. fol. Quant au Comm. qui sont en apparence simples. On lit a-ir au ghitif dans Gent. peuvent cacher. dans Rcv.. atbanasiur. dajïcillim-. ex...byrene. quicquom. z j et 3 j ont été entikrement bouleversées(l2). fivartirer. Il n'en reste comme témoins que des griffonnages sur l'auto- Le médiéviste reconnaîtra les pikges que certains de ces mots. et aléatoire la reconstruction. C'est la graphie la plus commune à l'époque. COMPOSITION E T RÉVISIONS Quand il commence à rédiger. Thomas emploie parfois x pour II ou pour I. j.. 62 vb 39) et my. que sa hâte et la fatigue les lui font commettre.

On voit alors comment il tourne autour sans bien savoir de quelle façon l'aborder. text.. L'apparat de A en 5 i 14i du Sq.3 c. ut scilicet sit res [. dicendum.. ~ pbif. fol. mais quand il arrive de nouveau A la notion d'altération. fol. Sa rédaction ne lui plaît pas.naturalis] que possit esse s u b i m m motus. 60 vb 12 sq. dicendum. ut dictum est. celle de la q. souvent fort visibles.. (Tcxtcs. C'est moi qui souligne.. Aliud ex parte terminorum. et pour commencer quelques petites ratures qui en disent long : diuiditur autem in partes [. d.). ut sciiicet qualitas aduenicns sit [ . ad hoc quod nos in h e m reduceret [. Alteratio autem cum sit motus in qualitate requirit tria : unum ex parte subiecti quod alteratur.) adueniens [. Geiger.tertio] quarto quod.tria] iiij. ils sont interrompus par des importuns ou par d'autres imprévus.2 a. S. 490.26 q. d'autres fois moins.. et ratione effectus] dupiiciter.pp. d. Tertiurn ex parte mouentis.1 a.On y trouve des planches pourilluwcr cette réàaction.... Mais des arrêts de travail. cuiusmodi sunt res materiales.2 du Sup.4 a.)] aut de deo ratione nature assumpte [..) :A ces moments S. ut sciiicet una qualitas abiciatur [.aut ratione effectus] d.tripiiciter.... III Sent. De Trin.) requiruntur. au temps.. d. 33 v)t4). ut sciiicet una qualitas abiciatur et altera inducatur.graphecl) : ils indiquent que l'auteur y a tracé.et a/tera indwcatra] (que prius inerat interl. Les interruptions du travail qu'on peut suivre sur les autographes. à l'absence des muses. De Trin.. dans Rrit. primum est quod. 3..tcrnrinorum] (termini a quo inter]. Elle n'est pas organisée d'avance.0 .. sciiicet texte^. 48 va 1s quia autem articulus est ueritas de deo [.quadrupiiciter] differre inueniuntur septem modis d.25 q. A. A.. Tertium cx parte [.. se trouvent surtout aprés R ~ J pon~io. Quartum e~t. Il trace une croix dessus.2 qc. où l'auteur en tournant le fol. Parfois la reprise coïncide avec le début d'une nouvelle séance de travail : p. p. (inter].à tous les besoins des simples mortels.2 c. 461) A. 613. 2 .. p. Ab~fraction ~épirration et d'apd~ain nt Tbomarr in De Trinitate q . C'est là surtout qu'on assiste A ses luttes et qu'on découvre la genése de sa pensée.j . En quelques lignes on y assiste A ses efforts renouvelés pour cerner la définition de l'alteratio (A. Thomas A changer d'optique dans son approche du probléme de l'abstraction@).du<as>] [-tres] duas (en intcrlignc) Sent. 459) A. au début d'une nouvelle question. T6xte1 1961..it8). à la fin d'une colonne.[. 63 ra 36 sq. 1962. quod de ratione uirtutis strictissime accepte [.tria] quatuor (interl.26 q. sciendum autem quod ea que ad appetitum pertinent [. . se situent un peu partout : au milieu d'une phrase.... 616-617..) ut sciiicet (sit inter/. le problème n'est pas résolu : Ad hoc autem quod aliquid alteretur tria requiruntur : .. . en quelques mots les grandes lignes de ses nouvelles rédactions.in ipso]. Abd et Ter& entiérement modifiés : Aliud ex parte [.. sciiicet ut alterabile sit corpus. ratione nature diuine.2 a. A. Thomas réfléchit ou compulse. Qu'on me permette de m'attarder sur une réponse exceptiomellement révélatrice du travail de l'auteur : il s'agit de la d. ikr IC. 1962. et :kf. Mais voici des exemples pris dans le. fol.. quod. 62 va 13 sq.) contingit esse [.B.moycnh's] (termini ad quem interl. Quartum est. quia alias. 217-222. Entre temps l'auteur a modifié son sont énoncé : fria devient quatuor. Geiger a fait naguère une trés fine analyse des démarches successives qui ont amené S. i.1 c. . En cela aussi il se comporte comme tout écrivain. 1962. D'autres fois c'est le sujet qui se dkobe. 65 vb j . fol.. pp. L. 4. fol.) requirebantur. fol. a. Le P. Nombreuses sont les réponses qui ont été reprises deux ou trois fois et plus.(secundum naturam diuinam interl. ratione persone.). ex.21 q. s*.. et à des horaires.1 (Textes. 92 néglige sans la raturer une première réponse qu'il avait déjà commencée au recto du meme folio. Cependant notre auteur est surtout mal à l'aise devant des divisions.1 a.quod] hoc (inter/.a cx] ab intrinseco (sir) agente imprimente in ipso.. et recommence la réponse depuis le début. La première partie est entiérement nouvelle. montrera que la division des ~peculabilian'était pas aussi claire dans l'esprit de l'auteur. secundum est tertio quod.pp.sit..) qualitas (aliunde intcrl. i 3 q.on l'oublie volontiers . Ce qui ne veut pas dire qu'aprés ce temps d'arrêt tout est nettement conçu et proprement organisé.2 a... Aprés avoir écrit encore quelques lignes. quia aut est de ipso deo tantum [. ancien ou moderne. Les grands auteurs de tous les âges et de toutes les époques sont soumis . 3 1 (1947)~ 3 4 . ad ter& (quartum etc. Quarfnm est. sensibles à la fatigue. Thomas s'arrête pour réfléchir.22 div.

ou retenu par une pensée. q. 1'1 lui arrive d'écrire le contraire de ce qu'il pense. Item quod sit Cependant il va découvrir de nouvelles conditions pour que l'alterafio soit prise proprie et propriis~ime. Gent. ergo non potest esse quod aliqua scientia consideret de his que sunt sine materia absque hoc quod materiam consideret 4. Pmcf.4 a. On en trouvera d'autres dans les apparats.3 sed c. r a. i de la nouvelle rédaction. quia quod non subsistit non mouetur. fol.3 81 .A. ou fatigué. fol.. i l oublie des mots. immo singulae littene initiantes voccm derclictam ». p...i ad 4 (Textes. ioo ra i y nichil prohibet conuenire immaterialia materiaiibus et cormptibilia cormptibilibus q.1 qc. fol.. q.) requiruntur ad hoc quod aliquid proprie patiatur et per se. Thomas s'arrête souvent au milieu d'un mot ou même d'une lettre. leon. Seulement le lecteur devra faire l'effort de les restituer dans leur contexte. 2 i i sq.3 147 sq. 92 va 14 a causa inwriabili non procedit effectus rrmiabiks 4. fol.4 1 6 sq. Cela arrive à tout le monde. mais à S. Ys. A. ergo conuenienter attribuitur ei nutwaliter procedere q. La suite devient ainsi : et hec [. aliud substimit. ars est recta ratio agibiliwm Sent. Thomas. Il faut maintenant parler plus longuement des ratures.) secundum quod passio propriissime accipitur est de his.3 i r sq. fol. id. 11 faudrait dcs éditions diplomatiques pour bien percevoir la ponte de chaque rature. Hinc frcqucntissirnc deletac ocnirnint pcricopae incomplctac. A. text. Je fais donc un choix. ou « avant 1) quand on veut dire « après s.3 a. 207) A. p. d.. E n voici des exemples dans le Sup. in ipso actu ducendi ahmum. fol.8 a..j a.3 A.. set considerare corpora maxime pertinet ad natudem. ergo est de his naturaiis. ergo multo minus est nata generatione eterna d. A. 1961.qratrror] (quinque interl. Commençons par les fautes.4 a.2 a. fol. n d a aiia speculatiua scientia set 1. x 2. quia neque mathematica nec phisica. nonnunquam consilium mutat. 94 rb 3 8 de his que sunt in materia et motu oportet esse aiiquarn scientiarn speculatiuam. 19 rb 37 . C.4 Exp..5 a. i IO vb G secundum quod dicit philosophus in VI eth. De Th.6 a. . et phrasim vel voabulum inchoatum rclinquens. fol. gy* vb 47 omnium materialium secundum esse materia pars est. A. A. Il arrive. iarg.6 q. vuba sciuncta vcl in medio abrupta.1 j r sq.i A. 27 ra 3 natura diuina magis conuenit cum generatione eterna Christi quam cum temporali. a S. Plusieurs de ces lapsus ont résisté A la tradition..z 46 sq. Thomas cela arrive trop souvent.mais il va ajouter une condition :tria devient qmtuor e t avant corpur i l ajoute en interligne : res subsistens. fol. 103 ra IO O n se souviendra du fameux lapsus en d e u temps : « naturalia sunt posteriora naturalibus n.. Voici des spécimens pris dans d'autres œuvres : ostendit sue diuinitatis ueritatem. surtout quand on est distrait.3 a.@) : diutur materia esse principium diuersitatis secundum genus. il commet des anacoluthes.. d'autres ont été corrigés par leur auteur ou apds. secundo quantum ad scientiam. 43 63 A. Thomas change le premier membre en mathematica sans penser que posteriora lui fait alors dire le contraire de ce qu'il voudrait (Trin. A.6 a. pour en faire un autre('). fol.. dans l'espoir que le lecteur sera suffisamment intéressé pour en chercher d'autres. Plus tard tout l'ensemble sera repris sous une autre forme dans la sol. 14 rb 39 plus distat spiritus increatus a differentia sexuum quam increatus d. L'erreur est particulitrement typique quand elle inverse deux termes corrélatifs ou opposés.. t. 4. 96 vb 13). fol. 13. set ipsa non est nata gencratione eterna. où S. et adhuc [. qu'on dise « bonsoir » pour « bonjour ». souvent aussi il utilise les déments d'un mot qui a été commencé. 12 ra 9 Christus est diuina natura propter hoc quod persona non differt realiter a persona d. 96 va io ratio cira formas corporum uersatur.12 q. Dans tous ces cas il corrige ou il ne corrige pas. S. A. fol. et eadem ratione forma est principium diuersitatis secundum genrs Trin.pintwm] (sextum interl. et primo quantum ad scientiam.

pssiones quibus anima contra spintum concupiscit Sent., d.13 q.1 a.2 so1.1 ad 2 A, fol. 28 rb 14 quamuis autem intellectus possibilis in Christo sit nobilior simpficiter [-quam ex unione quam intellectus possibilis d.14 a.1 so1.z ad 2 A, fol. 3 I rb 40 infinitas scientie non prohibet quin omnium scientia deo communiata sit. ergo <nec> iniînitas potentie prohibet quin... d. 14 a.4 arg.4 A, fol. 32 ra 18 dicitur redemptio habito respectu ad illam uenditionem qua nos deo per consensum peccati uendideramus") d.19 a.4 so1.1 ad I A, fol. 41 vb 52 per lumen naturaie uidemus principia prima ..., siue per lumen natwale, sicut est uisio prophetie d. 24 a.2 sol. I A., fol. 58 vb 29 finis non habitus in quantum huiusmodi ordinatur ad h e m non habitum d.26 q.2 a.2 ad 2 (Textes, 1962, p. 462) A, fol. 66 ra 65 concupiscibilis non solum sibi set omnibus aliis concupiscit et amat. et ita amor [- omnium potentiamm] eomm que ad omnes potentias pertinent in irascibili esse uidetur d.27 q.1 a.2 sed c.2 A, fol. '68 vb 3 est enim aiiquis actus uoluntatis sicut a uoluntate elicitus... et &quis sicut a uoluntate elicitns d.23 q.1 a.4 qc.2 sol. (Textes, 1962, p. 454) A, fol. 84 vb I O Ces lapsus et beaucoup d'autres se lisent tels quels dans les autographes. Mais l'auteur en a remarqué lui-même un trés grand nombre, qu'il corrige le plus souvent au cours même de sa rédaction. L'a,pparat critique signale tous ceux qui se trouvent dans Trin. E n voici donc quelques-uns qui ont été pris ailleurs : hic ponit reditum [- sennacherib ad ra] rapsacis ad sennacherib Ys., 37 28 A, fol. 106 ra 42

unde sicut line(a>)e faut maius(')

addit(a>)e

puna(o>)um

non

Sent., d.6 q.2 a.3 ad 1 A, fol. I 5 ra 14 natura humana in aliis consurgit ex omnibus que subaantialite~ [- christo] ipsis sunt, in christo autem non in d.6 q.3 a.1 ad 1 A, fol. 15 rb zz uidetur quod hec sit falsa [- homo est] deus est homo(3) d.7 9.1 a.1 arg.1 A, fol. 16 rb 45 considerandum est quod quedam relationes non innascuntui ex [- relatio<nibus >] aaionibus d.8 a.! c . A, fol. 20 ra 7 filiatio que consequitur christum ex generatione temporali non est [- rationis] re&s set rationis d.8 a.5 c. A, fol. 20 ra 27 o m i s cultus deo debitus est [- ydollatria d.9 9.1 a.1 qc.7 arg.3 A, fol. 21 va 14 sequeretur quod christus haberet duos [- filios] patres d.12 q.3 a.2 qc.1 sed c.2 A, fol. 27 rb 15 gaudium et delectatio (sunt) de bon0 presenti, spes autem de bon0 futuro, timor de [- bono] ma10 futuro d.15 q.za.3 sol.2 (Textes, 1961,p.222) A, fol. 35 rb 4 per peccatum [- christi] ade dausa est ianua paradisi d. 18 a.6 qc.2 sed c.2 A, fol. 39 rb 48 explicita cognitio de trinitate fuit necessaria non solum [-ante] post (inter/.) peccatum set etiam [- post pecc] ante peccatum d.25 q.2 a.2 s0l.4 A, fol. 62 va 49 nulla autem res [- dum] postquam habetur diffidtatem habet d.26 q.2 a.2 ad 2 (Textes, 1962, p. 462) A, fol. 66 ra 57 rnagis laudantur qui sunt benefici ad [- se ipsos] amicos quam qui sunt benefici ad se ipsos d.29 a.! arg.5 A, fol. 77 ra zi

1. Cf. dist.19 1.5 qc.i ug.2 : « uidctur quod pcr mortcm christi non simus christo rcconciliati ».(A, fol. 42 ra 25.) On notera que l'ordre des mots est boulevcrst p u la correction. On y reviendra plus loin. . 3. La confusion bomo/&us est frtqucnte. En voici quelques autres exemples : d.7 q. i 1.1 ug.7 : u nullo istorum modorum se habet [-&YI d b o m i ~ < m > ] homo ad deum u (A, fol. 16 va 22) ; d.7 q.1 a.2 C. : u similiter etiam tertia opinio...non potest ponere quod [-bomo] [-&YI] homo dcnominetur per deum a (A, fol. 17 ra 26) ;d.7 4.2 1.2 ad J : fl unde tertia (leg. prima 1) opinio... dicit quod [- &YI] homo preintelligitur ad unionun a (A, fol. 17 vb 6-7).
2.

COMPOSITION ET RÉVISIONS

l95

uidemus quod aiam modo ecclesia indicit bella contra tirampnos et infideles. ergo iicet inimicis [- benefacere] malefacere d.30 a.2 sed c.3 A, fol. 79 va 56 homo ...p er [- caritat<em>] peccatum (interl.) a deo diuiditur d. q. a. A, fol. 81 va 28 deus non est [- finis proximus] obiectum (interl.) cardinalium uirtutum [- set] set [- cardinalium] theologicamm a-2 9c.4 arg.4 d.33 A, 9' rb 5 Pour S. Thomas ces retours, et d'autres dont il sera parlé plus loin, sont une pénitence. Pour le lecteur des autographes ils sont une aubaine. Car, devant une petite rature peu intelligible, il pourra se demander si le mot qui avait été ~ o ~ m e ne cpouvait pas être ~ é le contraire de ce qu'il lira aprés. Pour l'éditeur ils sont un secours ; car il est autorisé à corriger son texte : opération toujours difficile, mais parfois nécessaire. Cependant il ne devra pas attribuer toutes les fautes semblables A S. Thomas : les copistes en font autantcl). Quand il commente un texte qu'il a sous les yeux, la difficulté est doublée. Une entreprise comme celle du Super Y~aiam,qui est une glose serrée du texte, est semée de mille embûches. On peut en suivre le détail dans les apparats de l'édition. Il peut se tromper de lemme, comme il peut les oublier. Comme il a l'habitude d'insérer de nombreuses citations à l'appui de ses petites gloses parfois l l énigmatiques, il peut A aussi en oublier, et A aussi il peut se tromper. Quelques exemples pourront donner une idée de ce texte@): [-et quantum ad perfectiones superadditas] omner gentes qrrasi non sint. etc. : et quantum ad perfeaiones superadditas Ys., 40 185

[- hic] hec dicit dominrrs. etc. hic ponit

...
43 91 43 160

[- hic po<nit>] pater t u s . hic remouet... [- et primo] Audite me. et primo

46 27
[- sede] riesrenrie. serie etc.

47 etc.

1

Tous ceux qui ont fréquenté tant soit peu les œuvres de S. Thomas savent qu'il cite souvent par cœur et qu'il substitue volontiers des mots qui lui sont plus A familiers à ceux qui se trouvent dans le texte cité, L aussi il lui arrive de se tromper et de rectifier : tren. iij. leuemus [- manus nostras] corda nostra Ys., 37 coll. h m t w sup, xj [- descendet] requiescet super eum...
42 2 3 .
2

-

ier. xxxpo. si [- puer] filius honorabiiis... 43 37 iob xxxiii. si habes quid [- res~ondeasl loquaris ps cor. po [- perdam sapientiam] nonne stultam fecit deus
44 132

N'étant pas sûr d'un mot il le laisse en suspens@): « ro. xj. secundum electionem autem [-he <redes] )) (Ys. 41 G ; A, fol. 109 rb 17). Le texte lit cari~~imi o (Rom. i 1, t8), mais herede~étant dans le monde de l'electio, le lapsus était possible. L'auteur s'arrête A temps, mais préfére ne pas aller chercher le vrai texte. Et quand il n'a pas immédiatement une citation sous la main, il laissera un espace blanc pour la compléter plus tard : ainsi pour un texte d'Augustin dans Gent., fol. t t va jo('). Quant aux références, beaucoup sont erronées, parfois il hésite. Il laisse alors un blanc, et dans ce

i. De fait, tous les genres de fautes dont les autographes abondent ont t t é trouvés par les éditeurs du C. &t. au niveau de I'apographe présumé. Cf. Éd. Léon. t. 13, pp. xrx-xx. 2. Le lecteur qui voudrait les étudier de près se guidera sur les in mmg., proem., sup.lin. de l'apparat de A. 3. L'micmis, dans la pensée d'Isaïe le rhinocéros, devait, avec d'autres animaux sauvages dévaster la terre des ennemis. L'animal Ctant inconnu du Moyen Age, y a donné naissance à la Licorne, animal mystCrieux, ICgendaire, mythique et mime mystique. La tradition héraldique. où il est attribuC à la femme. conformément à la légende, l'a reprCsentC sous la forme d'une chèvre, d'un cheval. ou d'un mélange de chat et de chien. tou. jours avec une corne pointue sur la tête (cf. dCjà la tapisserie de la Dame à la Licorne). Dans l'esprit de s. Thomas il a la taille d'un « chat n 11 pense sans doute au chat sauvage, beaucoup plus grand que le chat plus ou moins domestique que nous connaissons, et redoutable, que le Moyen age connaissait fort bien (cf. une note du P. P.-M. de Contenson dans le Bulletin tbomiste 37 (1960-62). p. 64). Mais l'auteur n'en avait pas une idCe prCcise, aussi prtfere-t-il ne pas trop entrer dans le d h i l : « habens cornu [- in medio c<apirir>]. unum. unde significat potentes et monarchas n 1 e s . . c.34 69 sqq.). 4. Il supprimera plus tard la référence A Augustin, comme il supprime un certain nombre d'actmitates A la hn dcs chapitres de cette aume. L'accident, comme par hasard, se situe encore une fois à l'intérieur du cahier de vovage, ff. 14-25. (Cf. Préf., p. 7 note 5 et p. 8 note 3.) On trouve un cas analogue au fol. 12 va, marg. id., où une ligne est également restée en blanc après l'annonce d'une citation. Le texte se trouve dans I'Éd. Léon., Append. au tome i 3, i9* a 16 : Huic attcstatw quoddio. dicit vc. c. d di. no. Vient ensuite une ligne en blanc. Après quoi l'auteur come mence un nouveau chapitre, toujours dans la marge inférieure (cf. Éd. Léon., 19* a 22). Le tout s u a supprimC plus tard. Comme l'auteur a dû remplir d'une façon trts serrée les marges inférieures des fi. i 2 v et i 3 r, il n'est pas probable qu'il aurait laissé un blanc entre les deux paragraphes. Il est donc permis de puiser qu'ici encore une fois il avait runis à plus tard d'aller chercher son texte.

-

cas l'espace prévu se révtle quelquefois trop petit. Il y a p. ex. des blancs dans Sent. : 29 ra 45 (rempli), j z va 5 3 he. <...>, 41 vb 18 (rempli), 47 vb 25 ac. <...>, 49 vb 17 iob <...>, 5 5 va 21 eccli. <...>, 67 rb 23 apoc. <...>, 67 rb 3 1 prou. <...>, 97 va 4 sap. <...>, 98 rb 44prou <... >, e.a. On est surpris d'en trouver un exemple sur un folio de Gent. que S. Thomas a pourtant corrigé : fol. 4 vb 15 iob <...>. Dans une œuvre construite sous forme de question, réellement disputée ou non, les arguments peuvent être écrits dans les marges, et échapper aux copistes. Les réponses peuvent être embrouillées('). La plupart du temps l'auteur s'en est rendu compte A temps, ou il est obligé de corriger l'erreur en mettant dans la marge des .b. et .a.@). Un autre genre de fautes est celui des assonances par la déformation du son d'une syllabe sous l'attraction de celui d'une autre syllabe ou d u autre mot. Elles 'n sont habituellement faciles A corriger. On peut rencontrer par exemple des choses comme : predestinatio importatio (Sent., fol. i 8 va 15), descenderit potuit (ib., fol. 26 rb 52), m que a nobis a deo sunt (ib., fol. 32 vb 8), filium durm (ib., fol. 36 rb 44), ipsa humanitatis est instrumentum diuinitatis (ib., fol. 37 rb 45), paradisum celestum (ib., fol. 39 va 42), conditiones mediatores (ib., fol. 42 va 32), corpus, separata anima, non potest diuinitati unita manere (ib., fol. 45 rb 57). babitums (pour futurus) sim habere (ib., fol. 67 ta 46), ad uitam gratiam (ib., fol. 74 va 60), simiiitudines aliquas iliorum qui pet iibrum illorum cognoscuntur (ib., fol. 82 ra 4), etc. ou, corrigées : principat formalia (ib., fol. i 3 vb 5 z), ex aliquontm horum (Trin., fol. 92 va 4), manicheorum errorum (Gent., fol. 8 m. inf. b 10-il), etc. Plus gênantes pour l'éditeur peuvent ette les omissions. N'importe quel mot peut tomber par distraction, on en reparlera, mais le verbe copulatif et la négation méritent une attention spéciale, le premier comme témoin du style de S. Thomas, la seconde parce qu'elle pose parfois des problèmes sérieux. Est-ce qu'il faut restituer(@, ou ajouter, des est, sit, sunt? D'aprts nos criteres il en manque souvent, mais leur absence est-elle un souvenir de bonne latinité, ou un lapsus, et quand? Dans un texte A peine rédigé, comme celui du S +

Ysaiam, l'absence des est, id est, quasi <ditut> e.a. n'est pas ressentie comme une faute. On lit sans s'attendre à de plus amples développements des gloses comme celles-ci parmi d'autres : 34 91 : fumus. signum et memoria. 104 : onocratwlws. idem quod peilicanus. ybis. auis serpentibus inimica. i 10 : perpendicu/um. regula cementarii. 111 : palliums. quedam herba 120 : honia. demonum monstra... 124 : pilosus. symia 39 16 : pot bec as. cellaria. uerbum. res digna uerbo. 41 137 : plastes. figuius. plasma. factura. 42 i 32 : montes. maiores. colles. mediocres. germen. populares.

...

...

mais on trouvera ailleurs des formules sans est, qui sont de la meilleure latinité ;par exemple : similitudo reiatio quedam (Gent., fol. 30 a 29) vnde sic inteliigendum ' ut cognoscant te... ' esse unum solum uerumque deum Trin., 3 4 208 tamen planum quod Trin., 4 3 233 et dans Sent., aux folios : 17 va 27 et 41 : hec propositio ' homo faaus deus ' Sent., d.7 q.2 a.2 c. 17 va 44 : respondendum ad utrasque obieaiones ibid.
22

rb

52

: et quia ipse creator in quantum bonus;sapiens

et potens et secundum omnia huiusmodi d.9 q.1 a.3 so1.i
25

rb

2

: hereditas autem ipsius dei ipsa sua beatitudo

d.io q.2 a.2 so1.i 26 va 5 5 : uerbum philosophi inteliigendum cum conditione d.12 q.z ai ad 4 28 va 17 : pdeaio... ad quam disponit gratis, coniundo ad deum' d.ij q.i a.2 qc.2 ad 3 41 6 : ornne iniustum malum d.20 a.5 qc.2 arg. 59 va 7 : quod tamen necessarid.24 a.3 so1.i
G7 va 4o : autem porale eternum.
2

tempoinle, nuiium temd.26 expos. textus

41 : nuiium temporale eternum
'

ibid.

1. Ce phénomène est bien connu des éditeurs des questions disputées. 2. Ainsi dans Trin., fol. g j * r (ad 4 et ad 5 de la q.5 a.1) i la ligne 25 r de l'apparat A. Duis Scf~t.on trouvera, fol. r6 vb 49 [- a à q n i n t m ] oj. dic& ;fol. i 6 vb 5 2 [- ad t ] n p t i m m ; fol. i 9 rb 8 [- J t c r t i m ] r d ; fol. 3 5 va 3 n J [- /sr] [- grrm] q u i m dicmrlum ;etc. 3. Il lui arrive d'en rajouter, de d m e qu'il ajoute ou supprime, rarement pourtant, des etc. ou ibi, dont i présence cst absolument irrtguiièrc. a

...

33 (q. pris au Contra Gentibs. qui est restée dans le plus ancien témoin du Super De Tnnitate(B)..1 a.3 qc. et tunc in primo instanti quo res <..18 a. fol.. 40 229 A.@) d. et le plus souvent elle a été corrigée. 4 : cuius operatio eius habitus d. set omnis perfeaio ex caritate est. L'omission. fol. fol. non tamen iiia aaio est in instanti set in tempore d.n..set christus <.> generatum Sent. L'éditeur dispose donc dans ce domaine d'une grande marge de liberté.4 qc. fol. Voici un dernier exemple. t. ergo <.. 68 ra 43 sicut uirtutes infuse ordinantur ad aiiquod arduum.2 A.p. . à l'image même de l'auteur..2 34 vb 5 5 : ergo impossibile (+est) quod. Le frhre Thomas en oublie.z)cl) 93 vb 9 : equalitas medium inter maius et minus d. 79 rb 2 5 O n se souviendra de 'l'absence d'un nisi dans A.1 c A.3 sol.n.15 q.2 arg. qui remplace le verbe..77 vb 6 : ergo hlü magis amandi quam parentes d. 3 8 rb 13 91 ra m.27 q.1 arg.2 a. ex.1 a.7 4. Tertio ex natura operationis que successionem haba. i d . ex.. mais que la tradition a réparée en ajoutant est : quod &qua res in primo instanti quo est non possit suam aaionem habere. 65 va 48 (in ps. A. Il semble donc que l'absence du verbe copulatif ne soit pas toujours un lapsus chez S. et l'éditeur peut en avoir des cauchemars.. scilicet per corpus. va 4 : eius uidetur predestinari cuius (+est) agere.2 a. d.) perfeao odio oderam ilios.33 (q. d. i ad 4 A. ex hoc ipso quod accidens remouetur e i inest.5 37 ra 47 : d u s est esse eius (+est) agere d.1 arg.3 qc.. Cependant h d'autres endroits le verbe a été ajouté en interligne par l'auteur .1 mg.30 a.8 a.18 a.. I l en reste cependant plusieurs..7 arg. ..2 arg.> incipit illarn actionem.> apud theologos spes debet poni uimis d. 3. fol. 38 ra 23 Ne vaudrait-il pas mieux corriger : in primo instanti quo res <incipit esse> incipit. Thomas. i j j i o b 18).. 10 q.6 q.. et il n'aura pas la tentation de toucher au texte. fol.1 78 ra 2 : hlius diiigitur inquantum res patris diligentis et membrum ipsius .... 19 ra i omne quod inest alicui per accidens. . r. les scribes en oublient. quia meritum mortis peccatum est d.1 16 vb 36 : sicut ista petrus (+est) homo d. Thomas ajoute un mot après avoir achevt une sentence.1 arg.29 a. dans Sent.3 a.29 a. 3) et voici une phrase qui serait à verser au dossier des anacoluthes.. : 1 5 ra 43 : (accipiatur) natura humana pro eo quod com- positum (+est) ex anima et corpore d. set philosophi.3 c. > meruit animam a corpore separari..26 q. ergo. scriptum idem . set anima patitur per accidens..1 arg. On verra plus loin qu'il n'est pas rare que S. il fait une concession à l'évolution des langues romanes. non P l'ordre de L'autographe.. 108 vb 18 ingennitum per duplex . d. non posuuunt spem esse uirtutcm. ostendit destructionis facilitatem per similitudinem herbe uel arboris que <.. est moins fréquente que celle de est. i arg. la petite virgule renversée. mais qu'elle est souvent due à son sens du latin. ergo caritas facit inirnicos odire. nisi.1 a. de non. scriptum est idem quod non cream . non solum quod <. ingenitum autem per unum . 1...6 A.. non potest contingere nisi tribus modis.7 c. Les dnix dunières réiérences correspondent P la tradition remaniée.1 ad 5 25 . En 4 1 99.3 11 l'ajoute même à la fn d'un énoncé quand le i point final est déjà en place : appetitus autem uirtus passiua. fol. fol.4 qc. quia etiam eius est felicitari d. S'il l'ajoute de temps à autre.> habet radies h s in terra Ys. Léonine. est quod <. Il e n est autrement de la négation...2 A. j i vb 8 : nulla autem potentia corporis (+tqt) iahnita où l'est n'est pas vraiment nécessaire (II 20. ita a uimites acquisite ad arduum quod est. éd.. nec.> faciat eos diiigere d... p.18 a.. Car ici il ne peut être question de liberté. Parfois la formulation plus serrée est plus parfaite.2 a. est..? Dans tous les cas cités plus haut le médiéviste imagine.

. ~ecundum <quod >. 69 r/v une proposition principale fait encore une fois défaut : et quia appetitus rei precedit ad minus in uia generationis consequtionem ipsius/ <.2 ad 5 il sera facile de suppléer actu .3 sed c. <... ou du recto au verso d'un feuillet. Noter cependant qu'il n'a p?s besoin d'etc..2 où il manque une proposition principale. nec peccatomm rcmissio [. . 1962. ex. Quant aux etc.20 a.. on trouvera des quo <modo > et des quodam<modo > . p...2 A.p. utrum se perdent assez souvent. ex. Le mot qui est tombé se laissera d'ailleurs facilement identifier par le contexte dans la plupart des cas. on peut également penser que l'auteur a oublié de les supprimer.2 qc.ta) d . p. fol. à la reprise et il a oublié de compléter la phrase. On reviendra plus loin sur ce phtnomùic. 43 ra 41 : impossibile est aiiquid esse inordinatum in uniuerso. ni que ces accidents se situent dans une forte proportion au passage d'une ligne à une autre. 49 vb 29 et quia per pcccatum homo a fine il10 [-ad] abductus erat.> quibus meruit. En comparant tous ces exemples.quod per illos/ <. fol. erg0 et per alium iiberari debuemnt(2) d. En partant du rigoureux parallélisme qui fait que les mêmes mots se retrouvent parfois dans les différents éléments des raison&ments du maître. etc. Dans de pareils cas il n'est pas obligé de reprendre les suggestions de la tradition manuscrite.. Thomas a interrompu le travail après condempnationi~. d..2 A.. 30 de la méme œuvre à 1. Doit-on en rajouter ? (cf. est inconstant('). d'une colonne à une autre colonne. 3. 16 v de Sent. ce qui est correct. aucune cause d'ordre matériel n'explique la phrase bancale suivante : per passionem et descensum ad inferos omne impedimentum <. 62 va 8 Est-ce utile de signaler que S.. d. fol. z. S.1 qc. 10 va 2 sq. J'inclinc P penser que l'auteur introduit en principe ses lemmes par ibi. dans Sent.1 qc. Thomas. procedifur. Des mots tels que et. quantum <ad >.a.2 a. mots dont il a besoin pour sa dtmonstration . 41 142 : dummodo ad terminum contritionis pemeniat qua plus displicet ei a deo recessissc quam aiiquid temporale commoduml . pas le premier. Thomas oublie souvent des mots dans des formules courantes qu'il est facile de restituer ? Dans des œuvres qui sont riches en lemmes ou en citations. Quoi lire? aliquid temporale incommodum? ou aliqu2 temporale commodum <perdidifle ? > ? Que l'on trouve des mots ou des phrases qui ne semblent pas cadrer dans l'ensemble d'un exposé. ou qu'on soit confronté en passant du recto au verso du fol. chaque fois qu'il cite en entier tous a lu.> quia. On se rappellera que l'auteur de l'apographe du Super De Trin.> primo utrum .2 A.> ergo necessarium est. au passage des colonnes a/b du fol. per. erit falsa quantum ad utramquel dicendum. a suppléé plusieurs fois des mots qui font défaut dans l'autographe. la tradition a rempli le vide. Il s'agit des enfants retenus dans les (( limbes ». sont souvent sautés .1 c.. mais un peu court : impedimentum de quoi? L'éditeur a donc les mains libres.. Un dernier exemple de cette série est pris dans Sent. reproduits ici d'après l'autographe.aiiud] alium. Que n'importe quel mot puisse tomber pendant une rédaction. Sent. 610) ce qui peut être complété de plusieurs façons.. fol.> quandoque autem.3 a.> et ianua per passionem aperta est la tradition a complété remotum fuit. Dans Sent.. il y a deux ibi qui manquent (fol.. fol. fol.Voici d'autres exemples : cum ergo in ueteri lege non fuerit sine sanguinis effusione remissio . le second est raioutt. uidefur..2 ~01... aux memes textes dans les tditions.3 q.. Mais on peut se trouver devant des trous plus embarrassants . gratiam habebit.. le reste ne l'int&& plus.. n'est pas propre à S..22 q..2 qc. P. Dans Sent. d. donc pls de etc.. 4.1 sed c. Qu'on rencontre p. d. ex...t~xt. Thomas le fait irrtguli+rcment. l'emploi des ibi et des etc.19 a. etc.. nec poterat reduci per mediatorem dei et hominum.potest fieri sine passio<ne>] fit per sanguinis christi effusionem(1) Sent.. fol.1 a.7 4. A part cela on rencontrera <in>quanfum. 40 ra 44 in eis non est peccatumper [. L'oubli est probablement dû au changement dans l'énonct. on se rendra compte des &E~cult& que tant de petits changements posent aux tditeurs des Sentences jusque dans les dttails. P i 6n des citations. p n t 0 sera privé de son corrélatif tanfo ou vice-versa.. S. dicendum <quod > .. 2 ~ a. (Texfes.. dc-ladist. 30 vb 9 et 12) .. 14 de Sent.. on ajoutera spontanément parfem. l'emploi en cst plus qu'inconstant.13 q. On lira Circa primum queruntur <. set si culpe humane nature non adhiberetur pena uel satisfactionis uel condempnationis <. e. dans la Div. 196 note 3).3 arg.

17 ra 1 inter articulas fidei ponuntur aiiqua. foi. 60 ra 38 nec aiiquid umquam de fide audiuit fieri mentionem d. avec prudence... Si on laisse de côté les grandes ratures et les reprises majeures. set solum prout sunt uirtute in suis in qualifatibus. il est conforme aux reprises de S. 98 va 44 Les exemples suivants sont pris dans Sent. Nous partirons cette fois encore du Sup. 47-1.. 1961. 3. Je ne m'arrêterai qu'A un certain nombre de cas majeurs(e).. 23 vb 34) ou pugna nicton'a seqntur (Texter. qu'on suivra dans l'apparat de A.Quand je lis p. A.. : quidam. u.3 so1. . en excluant provisoirement ceux qui sont le résultat d'une rature ou d'une correction. z. - .1 a. A moins d'avoir la certitude d'ttre en possession d'une revision faite p u l'auteur ou autorisée par lui. . animal conuenicns delectabile prosequatut d.2 a. 66 ra 53 Il y a pléthore de ce genre de phrases chez S.il appartient A l'editeur de les corriger librement de la manière qui lui paraîtrait la plus conforme à la façon de penser et d'écrire de l'auteur.2 A.23 q. fol.(3) : hic ordo in scientiis addiscendis fuisse dicitur obsematus. Les premières sont du genre a [. p. On en lira quelques exemples interasants dans la prtfacc à la &.. et tandem diuine scientie homines studerent Trin. Decker. fol. Quoi qu'en ait fait la tradition manuscrite(4). Cf. 37 ralrb 1. des affinements de l'énoncé.. .18 a. fol. et ceux qui pourraient paraître des anacoluthes..materia s teparata >] motu reparata et autres. deinde mathematica. Ne doivent pas être regardks comme fautives l a constructions suivantes : « set m m fmms substantiales magis et minus ~ v r c i p r r fit a b ~ o n w r» s (4 3 571-27)) et « ille W I prout cadunt in consideratione mathematici non connanit erre prinupium II (1 4 324-326). Les ratures de S.. 64 rb !O nisi forte ipsam uiluptatem irascibilis dici potest 2 Si on inclut dans la définition de l'anacoluthe toute rupture ou discontinuité dans la construction d'une phrase. post quam naturalis et post hanc moraiis. Pour commencer voici des exemples qu'on a déjd rencontrés dans le Sup. Thomas. Thomas sont pour une grande part des corrections. ex. C'est un texte de Denys. 225)' et beaucoup d'autres de ce genre.3 a. il faut se tenir A son texte.26 q. ou le corriger ~~~~~~~~~~~.1 arg.. 1 1 77 A. A. Les deux traditions se partagent sur le choix.concupiscibilem..1 arg. on y compte quelque trois cents ratures qui sont des corrections de lapsus ou des changements dans l'expression. qu'on a sous les yeux.. De Trin.i A. 4 3 278 forme secundum se non remanent.dicebant in christ0 unamltantum naturam habere Sent. Les autres sont plus intéressantes. fol. mais reflètent seulement quelque particularité grammaticale ou autre. Je les laisse de côté : nous sommes déjd suffisamment avertis des méprises de l'auteur.1 a. fol.2 A. 4. et nous enrichirons le dossier par des exemples pris dans d'autres œuvres. De Trin. fol. des précisions à apporter. des retours de la pensée. fol. credimus aiiquid quia nobis diuinitus dicta sunt per ministros eius d. t. i A. adb.1 qc..A . ut primo logica. nous en avons déjà rencontré un grand nombre. Cependant j'aimerais en exclure de simples lapsus tels que remoto totum hoc (Sent.i c. 91 va 6 in theologia determinatur de creatione ceii et tare et actibus hominum et multa huiusmodi 1 4 60 A. Elles montrent Wyser et Decker ont supprime une autre phrase.21 q. Et en 6 i 369 la plus pure des deux familles a supprimé avec bonheur un bout de phrase qui revient en 3 76(').21 q. dans Trin. Thomas de supprimer in ruir. /oc. d.sicut carnis resurrectionem d. fol. zoo*. Lton.1 qc.3 c.. p... 61 vb 8 (irascibilis) adiuuat. Dans la mêmé œuvre on lit dans A en 6 3 86 que alio modo sensibilibus aliter distributa sunt. Il est reposant de pouvoir aborder une autre facette des autographes après avoir été immergé dans des lapsus et encore et encore des fautes..in bon0 ut delectabile concupiscibili conueniens non obstante difficultate in quam irascibilis tqdit.zu q z a z au ..

Thomas a-t-il souri quand il change (Sent.certa] fîrma [. 78 ra 22 urbanitates sunt tres.r#mmo en termino (pc. fol.rt qra'&m dcfcctrr~).minuit] mutat (interl. d. ib. Ce souci sera illustré par quelques exemples dans Trin.. 3 i va i i où l'on remarquera à la fois la correction du mot choisi et la prudente addition de qu~&m(~).fuisset] duraret per hunc modum quo modo est.co<rporalibus>] usu corporalium 4 92 : ut in grec0 [.3 A. r C r d (ib. et preterm. fol. est particulièrement riche('). : gratia est [.diuiditur] subditur 167 : [. lire attentivement les détails de l'expression.@ .2 : « Christus assumpsit dcfectus nosme nature.2 a.2 sed c.2 ad 2 A. III Sent.si intinita] si mundus semper [.. ib.fccti0ni. dont le Sup. fol.. fol. 5. q u ' h t d'une famille quand d m e quclque peu militain. qui tout en écrivant rapidement est capable de changer lwidum en diapbm~m(Sent. A. S. d.melius] patetcl) 4 2 61 : [.12 q. etiam [. ou est-ce le métaphysicien qui passe de l'ordre de la cause formelle à celui de la cause finale? Le jeune écrivain ne pouvait pas puiser à sa mére comme à une femme faible@) 1 Thomas soucieux du mot juste. 33 ra i quod in aliis [.non omnes tenentur ad studium] studere non est de necessitate saiutis d . fol. p. et vérifîé. compte proportionnellement plus de ratura de cc genre que le C.. A. ionmditru en bilaritar (ib. mais de tournures plus ou moins heureuses. 217) A. III Smf.) set perficit. 3. 4.communis] indistincts 3 98 : non est ponere dimensiones [. Le Snp.4 qc. parce qu'elles sont toutes reltguées dans les Appuidim.z c. i arg.2 q..2 A. 37 vb i 3 . sicut si homo [. 41 vb 40)..4 ad 4 (Textes. Quant au jeune Thomas. deus illi reuelaret [.totam humanam naturam [. On ne peut pas ne pas admirer un auteur. a.18 a. Selon le mtcanisme propre aux ratures de S.omne inconueniens] minimum inconuuiiens est deo impossibile d. fol. quando unus [.3 ad 3 A. de corrections de l'énoncé..materia omnium] illud quod inuenitur commune 66 : eadem materia formis contrariis [.si quod in se est faceret] nisi ex culpa sua remoueret d. 37 vb 2). fol.illam similitu<dinem>] iilud de similitudine 203 : cum materia in se sit [.etc.2 so1.sci<entie>] essentie eius. Thomas estime qu'il n'avait pas changé depuis les temps du roi David (De mdo q. familiarc~en domc~tico~ ( h i . 64 va 17) . Quand on compare ce texte avec celui des tditions.assimilatio anime] similitudo quedam anime ad deum Sent.. et Thomas distrait. sulicet regnum.4 ad 3 ! A.saiuare] curare uenerat d .2 ug.. Thomas melivra ttt supprimt avant q u e p e t ne fût en place.'.sanctis] bmtis non contingit d. set [.zoo S. fol. 31 ra 60). 61 vb 42 3 3 omnes tenentur ad explicite credendum.1 qc. fol. Certaines de ces ratures. On ne doit sans doute pas prendre trop au &rieux la fameuselégende de la n fille r que le novice aurait chas& avec un tison brûlant pendant sa a p u v i t t dans sa fimill. parfois négligent. mais quand on a bien compté.32 rb 2 et similiter posset facue diuersas species et infinitas.suentia] uniuersalitas eorum que sut suentia uisionis non commensuratur [..1 A. et il u t protable qu'elle a essayt de l'inttrruer P la compagnie des jeunu filles qu'elle pouvait avoir panni scs relations. fol.33 9. ildt acwmpagnC son geste d'une expression vigoureuse du genre auquel en français la racinc du mot n dtcomp r a'atp tt. On doit toujours compter soigneusement ses traits. 2. 32 rb 3~ christus. fol. : 88 : in [.1 q. set fngili ts. 2 ~ a.14 a. foi.20 a. 11 faut toujours. Dist.1 qc. 87 ra 36 Cueillons quelques perles dans Sent.4 a.predioatorem] instruaorem non haberet. S. 27 ra i I ) ( ~dcbiiitar (inachevé) en fragilitar (JW fcminci e. Il ne s'agit plus de fautes. que ces insistanca devaient agacer.semper] in infïnitum uiueret's) d.2 sedc. Dans l'édition de ce dernier ellu w n t d'nillcurs peu accessibles.preter corpus] sine subieao 6 i 248 : cognitio est minus [.. valent des traités. Beaucoup de m à u le feraient encore.. 1961.1 q. ) fol. fol.4 arg..29 a. on maure la dégradation qu'il a subie. et si aliquis [.dominatur] presidet ad utilitatem populi leges condens d. le nombre peut être inexact. Cmf. 4 4 va 18 [. A. Il est mtme permis d'imaginer. fol.14 a. i qc. mais 1. 1 ~ a.3 a. quia semper posset plura facere d 14 a.. Il est certain que la m a e a voulu tprouver avant de l'approuver la vocatidn précipitée du fougueux jeune homme.1 qc. dcpwMdo en a b . Thomas s'applique in ~m'bcndoà trouver la façon la meilleure d'exprimer sa pensée.. il n'est pas exclu qu'un jour il ait ttt exctdt et qu'un p t e d'impatience lui ait tchappt.7 c. THOMAS ÉCRIVAIN comment S. .. On peut donc puiser qu'il a voulu t a i r e meliur nidsfw ou h&fw ou quelque autre expression de ce gcnre. A propos de l'espoir de vie de l'être humain. 62 rb 30 caritas ordinem nature non [.r . 6.3 a. j 2 vb 36).8 ad i 1). r.

Tamen. Sent. i i z vb jq).a q<ua>]. 16 rb 10) . quidam [..posuerunt] negauerunt in christ0 [. et encore mieux dans la premiere rédaction de cette réponse(l1. Ce genre de retours posera rarement un probleme 17éditeur(s). qui seront pris dans Trin. Exemples de corrections : tantum ergo christiane et catholice fidei [.. quia sensus particuiarium est. p.4 qc. Voici un seul exemple. apres avoir mis au point une définition. agcre et facure.on l'attribuera A quelque correcteur. uel motus (fol. 1962. ad [. cuius pars. 44 ra 18). d..aaionis que] operationis que (fol. : christus secundum quod homo aiiquid [..com] corporibus communia 4 3 11 signatis enim duobus punctis ex duabus partibus [. 78 ra 30 . - a gloriosius est habere aliquid per se ipsum quam habere ab alio... sicut sunt arti6cinta.ex quo] « igitur ». 93 rb 47 .tripliutet] distinguit unum ab altero aliter [. Quelquefois le point reste bien visible. farem autem dicitur sccundum quod aliquid extra 18 oprratw. [-ag] facure au fol. elle est supposée connue. subieaum est ens.z 16 de quibus omnibus est theologia. C ' e s que.] [. et 3.agen<tis>] operantis (fol. sciendum quod homo dicitur o p e r a .Sent. sicut quod comedit (fol.etc. 27 va i 1)..a.. [-dg] o p r r h au fol.ac<tionis >] operationis alicuius. id est diuina scientia [.. Il suffira de quelques exemples. etc. Le scribe qui a assistt S. non sunt omnibus [.. Quant au lecteur des autographes qui hésiterait à interpréter une rature. 4 3 62 A. Cependant l'hésitation circule dans ses œuvres : Ys. où d'ailleurs l'uponauation est exceptionnelle. cum [. d.18 a. A. Thomas dans le Vat.1 a. . Une derniere catégorie de ratures de S.fecit] operatus est (fol. est contraria. 57 va 34 . un lemme. 112 rb 33). diuinc enim scientie.diuine] subiecta illarum sint partes subiecti istius. 1 3 306 Ces additions. A moins que l'auteur n'oublie de raturer. On notera que S. Agere. l frtquente hésitation entre a ab~tractio ~epruatio. 72 va 41). .Ad tcaium dicendum] non cnim materia sensibilis comparatur.actum] operationem hominis (Tcxks.. 32 ra 33.4 qc. e x qtta constat Exp. 39 et 45 .a<genda>] facienda (fol.fol. et huiusmodi sicut pars &i. quando [. . S.quand o n a bien réfléchi. Thomas est due à des additions qu'il fait en cours de rédaction.. Trin. petites ou grandes..23 q. p.. Thomas explique cela tr2s bien dans Sent. ex natura [..oppositis] loci oppositis 1 3 79 dicit ergo [. non est per [. 5 5 vb 13..oprrafio] artio aux ff. uirtus per quam sciatur quid [..f<ecit>] operatus est.j8rbj7 i. o n peut se demander si l'auteur n'a pas voulu dire le contraire. fol. que aiio nomine diutur metaphisica j 1160 intellectus [. fuere.(g)... 1 1 43 habitus principiorum quo [. 60 va to). Si on rencontre une rue exccption en dehors de Nap.. 452 (c'est moi qui souligne) : « diccndum. riliml~mucr niin farm in ucrbo.. même à une' certaine dose d'à peu pres. d'autres fois il disparaît sous la première lettre de l'addition : sicut cedit aer lapidi aut alii. et qu'il ait élaboré une distinction ne veut pas dire qu'il l'ait bien assimilée lui-même ou qu'il s'y tienne rigoureusement. fol. et m q i ~ p p r i qvMto mugir crf Jeparata e a motu. Texter . operantium ydola (fol. une glose qu'il a oubliés. principium [. au hasard d'une lecture : quedam agunt se ipsa ad [. C'est la regle d'or. 32 vb 37 .faciendumj agendum (fol.aaio] operatio manet in operante (fol. peuvent avoir été faites quand la phrase avait déjà reçu son point final.alio]. 38 ra zz).. ». [.. et secundum hoc opcratio magis proprie dicetur in spcculatiuis. On trouve [.. Gent.. ou bien il cornolete ou précise sa pensée.4 arg.1 a&.On étudiera dans l'apparat et dans les textes raturk du Sup. 68 rb zz). omnia. a m e autem dicitur secundum hoc quod est hinimu fui actur. 81 ra 14) . operari : voilà trois notions distinctes. opratio autem dicitur rommuniter in omnibus.co<gnoscuntur>] aliqua ex se ipsis nota fiunt et quo cognosrwntw conclusiones 1 1 183 materia sensibilis uidetur esse materia particularis [.s <ecundum>] et aliter scrn&rn .agendum] operandum (fol. 1 3 119 Exemples d'additions redactiomelles : diuina scientia esse uidetur ut totum respectu phisicc et mathematice.est] positio arrii. 37 ra 64). 614.e.oprrmiti~] agenfiractio au fol. diuersa autem dispositio [.. 1962. Il y en a de deux sortes : ou bien il exprime un mot. 57 va 3 3 ..3 4 i 3 1 .. in marg.unam tantum operationem] duas esse actiones (fol.operandum] deum faciendum (fol. corpori. lat.cum materia non comparetur ad lineam. a p omnes scientie abstraunt 1 3 17 non prohibetur quin linea sine materia inteiiigi possit [. z . i iz vb 36). il ira voir si le même mot ou la même notion ne reviennent pas un peu plus loin. Trin.. 985 1 exponctue parfois des mots que l'auteur avait dtjA raturés. de his que per naturam humanam [. non d'exponcnier. De Trin. 24 ra 9). 2. A. Thomas a l'habitude de raturer. c. : que naturalis ratio dicitur [. qui vaut tant pour le lecteur des autographes que pour l'exégete thomiste : o n doit rester sensible à une certaine souplesse. quod etiam ipsum [-cogn] intclligcre est quidam acfur.

Dans ce dernier exemple l'accent se déplace de per
se ipsum et ab alio à aliquid et omnia. Il est évident que

la structure de la phrase est déformée par l'addition de ce dernier mot. Le linguiste devra faire attention à ce genre de corrections, qui bouleversent l'ordre des mots. Dans la phrase « i n christo non deficiebat aliqua perfectio ex parte ipsius agentis. [-nec iterum] que esset necessaria ad [- opus] . meritorium actum », ce dernier mot devrait se trouver normalement à la place de opus. (Sent., d. i 8 a.3 c. ; A, fol. 3 8 ra 29). L'éditeur s'abstiendra d'intervenir, mais il doit signaler l'anomalie. L'énoncé de la première rédaction de l'ad 1 de d.19 a.3 sol. 2 présente un changement comparable : ut homo christo passo confonnetur et ut quanto (ei > eius) similior passioni fuerit a - Le premier jet a été ei similior. Le changement de e i en eim met ce dernier mot dans une position qui est sans doute classique, mais que l'auteur n'avait pas prévue. (Textes, 1961, p. 226 ; A, fol. 41 rb 42). Dans Sent., d. 20 a.4 qc.2 ad i (A, fol. 44 vb i 8), (( infligitur [- pena] uiolenta. mors. a ; dans d. 2 2 q.2 a.2 qc.3 arg. i la place de l'adjectif danspatres smcti vient de l'addition de sancti :patres. sancti. (A, fol. 49 vb 27). Habituellement S. Thomas écrit sanctipatres. -Dans d.27 q.2 a.4 so1.j moralibus uirtutibus est dû à une rature : in omnibus aliis [-potenfi] moralibus. uirtutibus.. )) (A, fol. 72 rb 30). - Dans d.34 9.1 a.j ad 2 cc peccatum habet suam penam annexam aliquam », j'oserais remplacer swm par aliquam, qui provient d'un retour de la pensée : suam penam annexam. aliquam. » ; suam aurait dû Ptre supprimé('). Dans tous ces cas c'est le point qui permet de suivre le processus de l'auteur. Il est aisé de prévoir que chez un auteur aussi pressé les ratures, les retours, les additions, ont dû laisser parfois un certain désordre dans l'expression. Dans Ys., au fol. 106 vb 32, on lit : rebus... que cause inferiores facimt )), ce qui est déjà étrange. Thomas remplace, dans la marge, faciunt par fiunt : ce n'est pas mieux. Il a donc fallu corriger (Gd. Léon., t. 28, 38 3 1). Sent., d.27 4.1 a.3 arg.) : a erg0 pax inter ornnes anime passiones est efficacissima. et ita ... )), ce qui est parfait. Mais S. Thomas change d'avis : il renonce à une addition qui aurait commencé par et ita, et il met à la place etiam amore. On est supposé comprendre, et on comprend, mais l'énoncé reste bancal.

En A, fol. 70 va 33-34, une petite rature, qui.a distrait l'auteur, bouleverse un peu la grammaire : « arnicitia...addit duo [- scilicet] quorum unum est societatem quandam 1). L'accusatif montre que scilicet, effacé sur le parchemin, n'était pas effacé dans l'esprit de S. Thomas (d.27 q.2 a.1 c.). Les exemples abondent, on pourrait les multiplier, mais le lecteur sera convaincu, peut-être même saturé. Qu'on m'accorde encore trois exemples parmi beaucoup d'autres de ratures complexes : similiter deum esse creatorem [- aliter] non (intd) cognouerunt philosophi sicut fides ponit, ut (scilicet interl.) postquam non fuerat in esse productus sit. set [- ponunt] secundum (interl.) alium modum accipiunt creationem Sent., d.21 q.1 a.2 ad 2 A, fol. 61 rb 3 La distraction causée par les ratures et corrections a laissé la phrase avec une anacoluthe. Je voudrais insérer mundus après postquam, bien que la tradition ait opté pour une autre solution : elle a fait le raccord avec une phrase précédente, où on lit que Dieu habet curam de omnibus et elle a rédigé ainsi : postquam non fuerunt.. .producta sint )). Voici une triple hésitation :
[- nullus> rida> nichil] res increata non susdpit peregrinam impressicnem Sent., d.31 9.1 a.2 qc.1 arg. j A, foi. 8 1 vb i j

...

et une autre : eiusdem [- xirt#r/isest] [ - potentiel est operari cira h e m et cira ea que sunt ad finem Sent., d.33 q.2 a.3 arg.5 A, fol. 90 va 4 ou l'auteur finit par renoncer sagement à la spécification du sujet.

Quand on me parle du style de S. Thomas, on pense surtout à sa grammaire, et je renvoie toujours volontiers aux pages aussi exhaustives que possible que le P. R.-A. Gauthier a consacrées à la Tbomae Grammatico dans sa préface à l'édition de la Sentenfia libri Etbicotum(z) (Éd. Léon., t. 47-1, 1969, pp. I~)*-zoI*). On ne peut y ajouter grand-chose, d'autant plus que plusieurs de ses observations avaient déjà pu profiter de l'étude des autographes, qui était alors en cours.

1. J'ai cm noter - mais i l faudrait soumettre l'ordinateur une minutieuse édition diplomatique des autographes - que S. Thomas est assu constant en ce qui concerne l'ordre des mots : la place de l'adjectif est habituellement déterminte par le poids qu'il a dans I'CnoncC. Ainsi b u m m M i w a est normal, mais bmuna se mettra après le substantif quand dinitu lui est opposC dans le meme contexte. 2. Prtfacc Sig& in die rmirto P a r c h 1964.

Par ailleurs j'ai moi-même saisi l'occasion que me donnait la prtface aux Q. dis?. De mafo (et son apparat critique) pour signaler discrktement divers petits renseignements, et la préface au Super De Ttin. contient, par la nature des choses, de nombreux détails sur l'autographe de cette œuvre et sur les autographes de S. Thomas en général. Je renvoie donc à ces sources pour de plus amples informations. On sait maintenant qu'il est bon de respecter le redoublement de quod aprés une proposition subordonnée('), que S. Thomas mtlange volontiers le que gérondif et l'adjectif verbal@), les verbes dtponents peuvent être lus au passifca), et que, fort correctement d'ailleurs un attribut ou un relatif au neutre peuvent s'accorder avec un sujet au masculin ou au f t m h h , tant au singulier qu'au pluriel(4). On sait aussi - les premiers tditeurs léonins l'ont dtjd dit(=)- qu'on ne doit pas retoucher à la Ikgère le mélange friquent d'indicatifs et de subjonaifs, même quand ils se rencontrent A l'inttrieur d'un même énonct, que ce soit dans une interrogation indirecte ou après une conjonction qu'on est habitué à lire avec un subionctif(6): ,mm ergo... non possrtnt, uidetur quod... (Sent., fol. 5 vb 6 m 38); c -enim...consistit, malum autem est (ib., f. 99 ra 16). qwamrtis procedit (Sent., fol. 19 ra 25) ;qmmrris debebatrrr (ib., fol. 27 vb 40) ; pmrtis considvat (ib., fol. 72 ra 32) ; p m r / i s non srtnt (ib., fol. 88 vb 25) ; pamrtis imitatrrr (Gent., fol. 7 rb 27) ; et encore qwmrtisc o g s et credunfrtr, dans Gent., fol. 49 va I 9 (III 133).
-

aiiquis uero habitus elicit...actum uoluntatis, set non habet cos pro matena pùndpaliter ib. d.23 q.1 a.4 qL2.c. (Tcxter, 1962, p. 494) A, fol. 84 vb 37 C'est que S. Thomas fait jouer l'accord avec ce qu'il pense plutôt qu'avec ce qu'il écrit : Videtur quod cxcature irrationales... Set aliquis potest meùtorie diligere aliqua [- inanimata. ergo dili] irrationalia.. . quia fmte sunt a deo. ib., d.28 a.2 arg.1 A, fol. 74 n 8

On notera encore qu'oh rencontrera des adjectifs substantivés, qu'il ne faudra pas corriger, parce qu'ils sont corrects :
aIiqrtid uacuum (Trin., fol. 93 rb 43 ; kd., 4 j 59) ; aiiqrtid suppositum humane nature (Sent., fol. 24 rb 46 ; d i o q. i a.2 sol. 3) ; dans Gent. au chap. 1 19, « alipid » et « d i p d uiolentum )) sont mélangés'7'.

Le style de S. Thomas peut être abrupt, rude. Au cours d'une relecture du Contra Gcnh'fes il l'a souvent adouci en y ajoutant des particules de liaison :
fol. 27 rb 37 : hee (figitur) uimites... fol. 29 rb A : opoaet (+igitur) eum esse... 6 fol. j i vb 14 : (funde) impossibile est... fol. 3G vb : forma (+enim) est finis...
etc-

On ne s'ktonnera pas de trouver un verbe au singulier après un double sujet, ni de voir l'auteur passer du singulier au pluriel ou vice versa : primo ergo modo deus non transfemir in amatum quod est Creatura, set secundo modo, in quantum bonitatem suam eis cornmunicat Suit., d. 3 2 a. I ad 3 A, foi. 83 ra 39

Cela lui arrive rarement dans ses autres œuvres. Si dans la tradition manuscrite certaines familles ou certains correcteurs tendent à le faire, il faudra s'en mkfier.

0, sait que le ~ ~ Thome, qu'on a ' l'habitude ~ h ~ d'appeler le Saper III .îcntenh'amm, a étk entièrement remanié. Comme nous ne posskdons pas le manuscrit qui a servi à cette opération, et qui devrait kclairer le
i;,

1. Lm Cditeurs ltonins de la première génération ont dCjA donnt ce conseil et beaucoup d'autres, qu'il est bon de relire (t. Lm autographes ne rtvèlent pas d'habitude ferme en ce qui concerne la réphition des prkpositions.

pp. xxx-JWU).

2. Du moins n'y perçoit-on pas de règle. Si on découvre quelquefois une préftrence, elle ne dure pas. Dans Sent., fol. 5; rb ; on lit nd r i p i f 1, c d ( a > ) n m omnempotentiampcrfectam.et dans Trin., fol. 96 ra 2 , adpnd(a>)rany&ar. Dans Sent. on trouve les deux formes jurtapostcs : a ad nrupcran&ua bonitatem uirtutis. ..ad ncnpcrmrrkn possessioncm bonorum temporalium ». Une approche purement statistique révèle que le gérondif se trouvera plus volontiers avant le substantif, tandis que l'adjectif verbal se lira après : nd babendum nitam, mais n d u i t m habenah. On pourra pousser cette étude quand tous les autographes auront r y u une Mition correcte. Le P Gauthicr signalejicnrlr et cite à l'appuifiirdunr de Sent.. fol. i i va 19. On peut y ajouter : porribils adipirri et porribilindipirci (ib.. fol. 64 . ra 6 et 8) et (ib. ff. 81 va 37 et 40, 82 vb 54) cmifar merstw, uita a t m mrrstw, manba~wrglmh. Dansle C. W.,In 9; Léon. t. 14,286 b i8), « nomine fati non est a fidelibus utuidum », les éditeurs ont écrit nomine sur la foi de deux bons manuscrits, tout en signalant que les autres lisent nomm. Ils n'ont pas mentionnC que nomen se trouve Cgaicment dans l'autographe, au fol. 68 r b 47. On devrait garder cette suuchire : U t m a b ~ y est employt au passif. 4. On notera au Livre Lü t; 1 du C.(;rnt. (Gd. L b n . t. 14,406 b 9 sqq.) cette tournure : a Hoc cnim est commune in omni modo uiucndi in pibu3 aliqui ad inuicun conuiuunt n (A, fol. 86 ra 23-24). 5. éd. Léonine t. r j , p. m. 6. Dans le D maIo on rencontre des indicatifs même avec licct (ib., t. z j , p. 48* note 2). Les hbitatiom peuvait aller dans les deux sena : I quaa ( muis -licite [-sciatnt>] cognoscunt a (Sent., fol. 62 vb 16) ;(( quamuisnon [-habet] habeat » (Trin., fol. 91 rb 29). Et dans Gent. e s corrections plus tardives : a non potest dici quod relationes predicte [- sunt] sint... n (fol. 30 va 8) (( et si ille ituum [-sunt1 sint. )) (ib. lin. 11). 7. Ainsi daw le De mala. C f . M. p. 65* note 1.

-

;.

-

(a.

..

chemin qui a été fait depuis l'autographe jusqu7A la tradition, il sera fort délicat d'y démêler ce qui est de l'auteur et ce qui ne l'est pas. Car S. Thomas a eu des aides. Jusqu'où allaient leurs initiatives ? Dans le ms. Vat. lat. 9851 on rencontre d'abord g pages de la main italienne d'un scribe qui a peut-être écrit sous la dictée. Dictée de qui? On voit le scribe ensuite progressivement ajouter un mot, ensuite plusieurs, sur les folios autographes ;plus loin on le verra clairement travailler de concert avec l'auteurcl) : il récrit par surcharge ou dans les marges des mots qui lui paraissent moins lisibles, il sépare des mots par de petits traits trks fins, il d a c e même des liaisons qui pouvaient rendre cette écriture encore moins lisible, il exponctue, parfois trop, il met un signe dans la marge quand il a un doute ; bref, il prépare le texte pour qu'il soit lu avec plus de facilité. Aprks cela on le voit noter des changements ; il lit A haute voix et l'auteur apporte des corrections : du moins il faut supposer qu'elles sont de l'auteur. Sa main et ses interventions disparaissent brusquement dans la dist. i j : il est probable qu'il continue A travailler seul. Dans la deuxième partie de l'œuvre, des signes trks différents qu'on trouve dans les marges font supposer que c'est un autre scribe qui a dû transcrire ces feuillets, et éventuellement consulter le mitre, mais il n'y a plus aucune trace de collaboration directe@). Tout ce travail appartient A la premitre rédaction. Quand on compare celle-ci avec le texte de la tradition, qui donne une version entikrement remaniée, on doit postuler que S. Thomas a travaillé sur une copie déjà faite. Les folios jv à io du même manuscrit donnent une

fraction de ce texte définitifcs) ; du point de vue de la critique il se situe au même niveau que celui qu'on possède dans l'exemplar parisien conservé à Pampelune. Les éditeurs du Contra GentiIe~ont soupçonné que S. Thomas laissait A ses collaborateurs (évitons le mot ' secrétaires ') le soin de corriger son texte et même d'y faire des additionsc4). Qui dira, dans le cas des Sentences, ce qui est de l'auteur de la deuxikme rédaction, ce qui est d'un confrkre qui l'aidait, et ce qui est du scribe qui en a fait l'apographe ? Il est possible que le ms. Vat. lat. 9810 puisse nous aider. En effet, si le Super III Sent. a été fortement remanié (nous ignorons quand cela a kté fait), le Contra GentiIe~ une œuvre que S. Thomas a choyée : il l'a est relue, modifiée et corrigée A plusieurs reprises, et, cette fois, on peut suivre son travail sur le manuscrit. Le plus souvent, toujours faudrait-il dire, les modifications d'ordre rédactionnel y ont été faites avec la même rapidité, la même poussée, la même impatience, qui caractérisent tout ce qu'il a écrit. Cependant, dans des moments de loisir, il y a apporté de petites retouches, d'une main plus calme. Elles peuvent aller de l'addition d'un mot jusqu'à l'adaptation de l'ancienne ponctuation A un nouveau systkme, auquel il s'est progressivement initié(",. J'ai parlé dans la Préface de trois couches successives de révisionts au Livre 1, sans compter les remaniements que tout auteur apporte à son texte au moment de sa rédaction ou peu de temps aprks. On considérera comme tels certaines corrections et additions qu'on trouve dans les marges des folios 6 ra à i j va : l'encre y est la même que celle du texte. On peut encore y inclure une partie des remaniements plus importants

1 Cf. Texter 1961, p. 208 note 27. . G s signes. ayant l'apparence d'un petit cercle mal fumé, sont les memes que ceux qu'on retrouve sur les deux folios que nous possédons maintenant du Commentaire au I V e Livre des Sentences, ou plut& que nous possédions : car celui dont le P. Kaeppcli avait pu avoir une page en photo, qu'il avait publiée dans Arcb. FF. Praed. z (igjz), a péri entre-temps dans un inendie. La surprise du folio découvert à Salamanque (cf. Préf., p. 8 note 4) est en effet d'y trouver. dans les marges et une n r e fois en interligne, un scribe dont le comportement est identique à celui qui a travaillé avec S. Thomas au Snp. III Sent., partiellement sous la dictée, partiellanent tout seul. Il exponctue pareillement des mots déjà nt&, il change ou ajoute des mots ou des bouts de phrase : p. ex. au fol. n 2 et i&o de la rédaction de S. Thomas a été changé en et tamen ; en rb 4 rcimdwr ert est changé en dicitur dans la marge ;en vb on voit deux petites corrections intulinéaims : en 4 ci est remplad par donino, en 5 ilIe par JCTUIII. mtme jusqu'à récrire en surcharge ses propres graphies et abréviations sur celles de S. Thomas, tant sur le feuillet d'Almagro que sur Il va celui de Salamanque. Il substitue par exemple son propre et, barré et très personnel, à ceux de S. Thomas, qui sont p d o i s fort réduits : ainsi sur Alm. a 27 et sur Saiam. rb 8 et dernière ligne ;au meme fol. rb 4 il change le Jet et le p r i d e l'auteur. Bref, de meme que le scribe qu'on voit à l'œuvre dans le Vat.lat. 985i assiste à la première rédaction du S q . III Sent., celui-ci intervient dans la rédaction du S q . I V . Et de même que le terre ainsi constitué du Livre III n'est pas le texte déhitif, il faudrait voir ce qu'il en est du Livre IV. Dans le lime III le texte de la tradition, bien que parfois tout à fait diffhent, dipend manifestement de l'autographe à travers une copie retravaillée p u S. Thomas, du moins si ce texte est de lui I Gpcndant la surprise devient plus g d e quand on reconnaît dans la dernière main, celle du socius qu'on voit apparaître sur le feuillet de Salamanque, une écriture qui ressemble h.21 fort à celle de la ctlébrc main A du De Vm'tate, qui a travaillé sous la dictée, et'qu'on conserve dans le Vat. lat. 781. Le pcu d'éléments dont le feuillet de Salamanque nous fait cadeau ne pumettmt sans doute pas de faire une identihtion absolument d n e avec la main A du De vm'tate, mais mes souppap sont fort sérieux. La seule diff&ence pourrait être que sous la dictée elle paraît plus cursive, ce qui est normal. 3 Plusieurs folios écrits de cette main sont perdus. . 4. &.Léon. t. 13,p. XVII. Cf. ici Prff., p. 45 note 3 . 9. Je développerai ici quelques-unes des indications sommaires données dans la Prtface p. 7 note 5. 6. Cf. ibi&m.
2 .

...,

u 6 1 1 Appuidices aux tomes i 3 et 14 de I'tdition Léonine. et quelqucs mots du chap. son texte est définitivement corrigC. Les mots imprimés en itoliques sont de la main de Réginald. Réginald emploie le point-virgule renversé.a quo h] a ' qui e n infinite uirtutis. Il contenait plusieurs chapitres du Livre III. quatre petits traits dispos& de façon à faire penser A un profil humain. a participé à ce que j'appellerai la premikte révision proprement dite. qui ne figure pas dans l'autographe. i j r. Une dewiiéme vague de corrections aux Livres 1 et II se reconnaît A une encre plus noire et à une plume ni ferai un relevé ni plus he. l'autre trace deux traits paralitles. 46 rb. 1 j jca). 37 à 4 en 9 1 mtier. Gent.corpus] que non est in magnitudine potest mouere corpus non immediate [. donc déjà en plein Livre II. p i a Probar4/m est qwd intellectus non est uirtus in corpore. e patet. qu'on pourra placer le mieux cette première révision(4). r m m. 38 ta 27. les chap.J~ détaillé(o. on peut restituer un bloc de corrections marginales On peut qui Se tiennent entre eues. Elle peut dater du Livre II : oportet y est écrit. où l'on reconnait les mauvaises encres et le grand désordre des folios i j à 23. ceux mis entre crochets [. la colonne b. o~tenwm ~ t ut e x ~uperioribus. hfackey a exploit6 au maximum ce privilkge qu'il avait eu. Seraient-ils Cgalement de RCginald ? 3 A partir du Lime ïï S. 6. 30 r.du Livre 1.non mouet] [. Ensuite c'est le silence.vnde non oportet quod moueat in non temporel in tempore. 5 aux ff. ou des fautes Cvidentes. Thomas k i t lui-meme les titres. Senmdum boc ergo remotis predictis obiectionibus procedt demonstratio Aristotilis. car chacun y pose parfois des signes pour indiquer des doutes. un petit morceau du chap. 59. qui est presque entitrement de sa main. De relire. dont il sera parlé plus loin.Un autre p m r q ~ f cauquel l'auteur renvoie ~ ~ . La partie &riginelle de ce texte se trouve dans le petit cahier. potentia autem que est in magnitudine non potest mouere nisi per necessitatem nature. Dans son temps le P. à la hauteur de la fin de son intervention. du ch. 2 On lui attribue la téte d'lne. unde si mouret sequeretw quod mouret in non tempore. ou de mule. i. J'hésiterais à lui .] ont été supprimés. italienne. [.a.a. frère Réginald de Pipemo. On ne peut rien dire du' reste du chapitre. 5. t Gpendant c'est justement cc ' plus tard ' que nous devons essayer de cerner. C'est en principe ce qu'il fait en dernier lieu. 3 va 18et A wcmcntcr au fol.. a quo habet quod motus eius possit esse infinite durationis. On le trouve encore au fol. 6 ra et 77 va est perdu. 38 vb et 39 ra. pomr. 2 A j). 57 va. Mais il intervient également dans les marges du petit cahier. 70 rb. car le C. 5 ra et rb. En voici un exemple. cum nuilum corpus moueat nisi motum. t o du Livre 1 (A. Cet ami privilégié que le maître a gardé jusqu'à la fin de sa vie et qui a hérité de ses notes. en distinguant dans ses Appendices les corrections apporttes immédiatement et cclles qui ont CC faites ' plus tard '. 18.les chap. qui se sont partagt la tache de relire et de transerire le texte. Tout c c k a kt6 expliqut dans les b. des fragments du chap. C'est probablement lui aussi qui insère un 6 A c o m p r c ~ f au fol. soit par l'auteur Aliter autem respondetur [. C'est A cette époque. que l'auteur utilise 'quand il n'y a plus de place dans les marges('). habituellement au bas des pages. [. quand . io et i i . 77 va. pomfllt. Thomas a appris sa nouvelle ponctuation. ff. -Potest adhuc melius dici. e. x ~upradictiJ e . ou après. Le socius que S. E~ se guidant sur les nombreux ut (Jupra. apparaît en plein texte au fol. Elles concernent la plupart des chapitres i 3 à 7j du Livre 1. ainsi qu'au fol. ce texte de S. quod moueat in instanti. De transcrire aussi. quod potentia que non est in magnitudine est inteiieaus et mouet per uoluntatem. 1 en entier.60 et 62 en entier. 17rb. qui est presque entikrement de sa main.et sic] et sic mouet de necessitate secundum proportionem sue quantitatis. . Un autre scribe est intervenu dans ces pages et ailleurs.a quibusdam] et melius. 14 v la troisikme rédaction. 20. vnde mouet secundum exigentiam mobiiis et non secundum proportionem sue uimitis. 46 r. 61. 8 rb. Il est probablement l'auteur des nur dissCminCs 4 dans cet autographe. attribuer celles des ff. C'est peut-être de lui que S. 14 vb. A supposer qu'il eût é t C possible de situer exactement toutes ces corrections . 34 v e.On pensera donc w 9 3 A au moins deux assistants. et rattacher avec certitude un grand nombre de corrections dans le texte même. 8 r : il a dû y renoncer par la suite parce que le maître continuait à changer son textec3). 3 ra). Les paragraphes Sciendunl et Et i h o du même chapitre sont contemporains de ce texte . RCginald emploie un point accompagnk d'un petit trait oblique. j va 35. Thomas a rencontré en Italie. G l a du moins dans les deux premiers Livres. Je dis ' en principe '. Après ~i mouet. on 4. fol. et au fol.et sic] vnde sequitur si mout. 4 Après le fol. un fragment du chap. et remotum [. et sic patet quod potentia infinita [. soit par celui-ci.pone. 47 r et v. 13. aux ff. 8 vb 16. On y associera en partie Ir première main du petit cahier additionnel (ff. quod celum habet duos motores unum ~roximumqui est finite uirtutis. 8 va). (cf. le chap. 3 r. non dictC : l'auteur y met plusieurs reprises des indications 'clles que qua. Il contient deux fragments du chap. Il a écrit les titres jusqu'au fol. . 42. Thomas : ricnt bomo et ariirirr in qumfrrmr m t u n i d i a (1 5 ) -Au fol. 46 v on ne trouvera plus la main de cet assistant que daas desprobatiarrpcnnc aux ff. pris au chap.cc dont je doute fort -. car au Livre III certains titres sont restCs en place après les suppressions et les dCplaccmcnts dont les derniers chapitres ont fait l'objet. Ce qui est dorCnavant exclu. et ab hoc habet quod motus eius sit h i t e uelocitati'. Il écrit dans les marges inférieures du fol. Il lui h i t difficile de faire mieux à son Cpoque. et aux ff. a é t C copié. qui lui est familier. 61 va. A la dernière ligne de . set potentia que est in mgnitudine. qui se trouve dans la marge inférieure du fol. Il y avait sous les yeux. également le long fragment Quod autem in magnitudine. cc ne pourrait ètre fait que sur le manusait lui-méme. d'une façon qu'on trouvera pour la première fois au fol. On le voit encore noter des corrections au Livre II. Les interventions de Réginald sont évidemment postérieures.. remarque.

essentia autern dei : secundum se ipsam perfecte inteiiigibiiis est ut ex dictis patet. 334 b i. S. où l'auteur remplace autem par enim. G systtme semble se rapprocher le plus de celui de S. on est obligé de les situer dans les débuts de ce qui est conservé du Livre III. aux chap. ou peu avant.. deus enim est et suus intellectus et sua essentia.car c'en est une . respectivement en 11 28 (td. il se trouve en concurrence avec le signe précédent au Livre II. A. les seuls qu'on trouve dans les autographes. Il faut remarquer cependant. selon les fluctuations de l'attention et des préoccupations de l'auteur. . La ponctuation va y jouer un rôle capital. Oportet enim sicut esse eius est uniueisaliter perfectum : omnium entium perfectione~ se quodammodo compreenin dens. Thomas. et ajoute c m sit omnino simplex.. 4 2 6 Il s'agit de textes bibliques. Une nouvelle série d'interventions semble commencer au fol. W. sup. Les Ampliur et les Item sont de cette époque. Thomas va abuser dans la suite. Absent du Livre 1. fol. Le 5 Passionum.. aux A. C . et achevée. Pour les besoins de la typographie je présente ce signe sous la forme de nos deux points dans les exemples qui suivront. 30 rb.le C. fol. il aurait suffi de bien regarder les derniers folios de l'autographe pour se convaincre que la ponctuation y a été postérieurement corrigée... Le paragraphe Amplius. nichil enim est in potentia et imperfectum in deo. y sera de plus en plus rare. . d'interminablesunités . et III cap. graphes relativement couas.Quand on y applique les trois critères paléographiques qui ont été mentionnés dans la Préfacecl). A. Et en iz va 34 l'auteur corrige un lapsus (éd.Prtface. Il est normal aussi que la révision du Livre III soit postérieure à celle du Livre II.a débuté avant le Livre III. Th. Le point-virgule renversé. La difficulté est de voir où cette nouvelle révision . y est solidement implanté.L somptuositt de l'édition a ament les tditeurs P une succession solennelle de points et de majuscules P I'inttrieur des para4 a graphes. Preferua. Y apparaît également. un autre signe de lecture.coupe le 61 du raisonnement. 3 5 v de l'autographe (II 30). sauf quelques . 1 41. où le style est moins contenu et les idtes plus b o u i l l o ~ t e sune sucassion de majuscules à l'inttrieur . dès le fol. cum igitur intellectus diuinus et essentia diuina sint unum ex dictis manifestum est : quod deus se ipsum perfecte inteliigat. voire d'un titre. page 7 note 5. a divisé. ita et bonitatem eins omnium bonitates in se quodammodo compreendere. jusqu'à la fin. dont S. Mais au Livre III ils apparaissent dans le texte et non plus seulement dans les additions. L'auteur a progressivement utilisé ce signe pour signifier qu'une proposition est indépendante. Item. Il ira jusqu'h en mettre à la fin d'un paragraphe ou même d'un chapitre. De Trin. id. même si l'éditeur du Livre IV n'avait pas trouvé dans celui-ci. souvent introduits par A&UC.Ampliu~. qu'il s'agisse de la première main ou de celle de la révision. ) 6 ' 4 La ponctuation de tels enchaînements de propositions indépendantes pose P l'éditeur d'épineux problèmes. i . 1 92. 27 ra rnarg.. i 2 va marg. j'ai donc jonglé avec les points-virgules a les deux points.secundum a c k distinguitur 1) de A. ils appartiennent h une révision. 2 . 4 a ji et 33). que le lecteur est alors obligé de reconstruire pax lui-même. Rerum est contemporain de cette correction. en para. zjo appartiennent à la deuxième révision. ~ J U J L'édition a respecté cette disposition. qui marque une légère suspension de la voix. On a VU(*) que le fameux point-virgule renversé fait son entrée dans des additions au Livre 1. . où il reste cependant minoritaire : à part deux qui peuvent être d'origine (il y en a 14 sur ces 19 folios).qu'il faut d'ailleurs retrouver . qui ne fait son apparition de première main qu'en plein Livre III. fois dans le tome 1 . tous les autres y appartiennent également aux corrections. Il est normal que ce travail n'ait pas été fait sans interruption. 3 Trois points d'interrogation. est de nouveau de cette révision. Dansles q r r e ~ t i wdisputtes ou non. diuinus autem intellectus est semper inteiiectus in actu. Tant dans l'édition du Dr maIo que dans le Super B. et le point-virgule renversé.. A. . Dans ce même Livre III il va en rajouter en masse quand il relit le texte@). f Ibid. Voici trois exemples qui datent de cette révision : Ex hoc autem quod deus est intelligens : sequitur quod suum intelligere sit sua essentia. (td. . 3 vb 3 . fol. i d . i 39 a 7) : actus intellectus . et 80 va 1 a 18. La plus grande partie de ce chapitre 45 date de la même époque :il reste seulement 7i mots de la première rédaction. des ut in tertio qui renvoient probab i h et vaBe probabilius à des chapitres du Livre III qui ont été supprimés dans la suite. L'addition s'étend jusqu'à Vn& du paragraphe suivant. est corrigé en objecta. Et rien que cet indice sufiirait à montrer d'une façon surprenante combien le style de S. i i va marg. Dans le Livre II à peine une quinzaine peuvent être de la première main . 50 et 54. Au § Harum-il remplace à nouveau aufem par enim et apporte quelques corrections mineures. Item. et qui ressemble à notre point-virgule. Thomas est devenu de plus en plus linéaire('). del. que la ponctuation est fort inégale d'un endroit à l'autre. Et.. datent de la dernière révision. ex hoc aliquid actu intelligitur quod inteiiectus in actu et intellemm in actu unum sunt. 1 47.

. est bien d'un auteur qui relit son texte A tête reposée. Sa premitre rédaction abonde en autem . etc. . mais une série de propositions indtpendantes. propter quod secundum agustinum super gen. 11 en rajoute. où elle paraît bien équilibrée. parce qu'il ajoute quelques mots. r f i c ~ f i(fol. Puis-je conclure ? Tous les chapitres conservts en autographe ont subi au moins une rtvision. au chap. Dans III j i (td. aussi . c'est qu'il quitte à regret son œuvre préftréecl). fol. . il manque un non dans A. unde. Bref. jo ra j 5..COMPOSITION ET W ~ S I O N S 207 Voici un exemple parmi d'autres. 54 rb 50 sqq. Il récrit dans les marges ou en 't interligne des mots qui étaient moins bien lisibles à son avis (!) : communibu~en 86 ra 43.ibri (passim) sont divisés en r+i/rrfa (fol. 9i en 30 ra 6 . alio~ 86 rb 30.ici également l'erreur avait étt signalée. etc. la plupart en ont connu deux ou trois. e-a..). dont les L. 67 valvb et 75 ralrb.bo ra jo). comme il rajoute un nombre impressionnant de e ~ t .erub ceJcentiam>] confwionem babeant.. Ce qui ne veut nullement dire que l'œuvre est parfaite. Par contre le même folio verso compte 36 points-virgules et 22 signes de suspension : le style y est plus construit. Ce travail n'a t t t fait ni en quelques mois. Preterea. Thomas était un homme fort occupé.v/mpmkr jgr~. enim. ~upponatur en i 3 rb 2 j . 4). Il est pris à III 5 9. Dans II 42. l'auteur prtpare son texte comme ses assistants l'ont fait aux Sentences. Par exemple. nature et e ~ t ) la de colonne b pour le récrire au bas de la colonne a. Dans 1 50 da (td. n i ~ i 30 ra 3 et 8. 61 va in ap$~i. ergo/igitur. remplace. Il reste des distractions. 11 supprime. A deux reprises également.Le folio 68 recto comprend 36 signes plus lourds et seulement io de la premitre catégorie. 11 a dû i . des contresens. il supprimera la partie inférieure du pointvirgule. il supprime le premier mot (resp. En II 26 (td. 17 rn mug. i j v rnarg.). Il s'intéresse A l'tnoncé. : cum enim intellectus sit quodammodo omnia : quecumque ad perfectionem nature pertinent : omnia etiam pertinent ad pe'rfectionem esse intelligibilis. i e b~37) A lit « ab eo ornnis pefectio longe est )) (A. et dont l'absence avait étt signalte ou non par Rtginald ou par l'autre lecteur que nous avons rencontré. 140 b j) il manque ~ u b ~ t dans A. où il le pourvoit de la ponctuation adéquate (Planche p. Ce souci de la ponctuation. e. Il ajoute des mots qui manquaient. marg. t t En III 124 (A. . En III 49 (A. relites entre elles par des autem. Ostensum est. ajoute. rétablit des textes dtjd supprimts en effaçant les traits de la rature (ff. 5 3 vb. Il redresse des abréviations ou des i suscrits qui en sont trop horizontaux (p. inf. Thoappelle lui-même son cruvre Opus (ff. même à des endroits bien visiblement signales par un de ses lecteurs. aux ff. ou même quatre. S'il lui arrive de supprimer encore des paragraphes dtjà dûment corrigés. fol. e t h . Il est vrai que les deux demitres colonnes mentionnées ont reçu trts peu de corrections. 87 vb 28-53). tamen. 241 b 10) A lit : « nec potest esse ut id quod est simpliciter bonum et non est sibi malum appreendat ut bonum » (fol.a. des anacoluthes. S. III 86. jo rb 3) il avait tcrit [-mime] mente^ humone p o ~ banc uitam .id : i~tm rfiI. @m. C'est que le style y comporte peu de phrases composées. jg va 22 et 60 rb 7. corrige. Et il rtfléchit au texte. ad litteram quecumque faaa sunt per dei uerbum ut in propria natura subsisterent : fiebant etiam in inteugentia aagelica ut ab angelis intelligerentur . dans A au fol. Par ex. de perfectione autem naturalis esse : sunt nature specierum et earum proprietates et uirtutes . inégal selon les jours. Le plus souvent c'est presque le seul point-virgule que l'on trouve A longueur de colonnes. oportet en 8 va 5. 82 ra 14) on lisait : c m ea p inter Uimm e t mulierem aguntur a i i p m naturahm [. Que dire du reste des révisions ? On a déjà remarque que l'auteur change volontiers les particules de liaison. 34 rb 30-33) . plusieurs seront remplacés par enim.. fol. contre 9 fois seulement le signe précédent. ~ ien i 9 rb 2. qui s'ttend du fol. 63 rb 3 à va 26. De nombreux chapitres ont reçu une nouvelle introduction pour mieux les accorder avec le texte précéd e a Etc. t appetere en e~ ra 47 . ni en un an. A deux reprises. A la nuance. 72). 25 vb 2 j . inf. aux fol. fol. 3 3 i b 10) une faute de A est restée dans presque toute la tradition : « Infïnitum autem quantalibet adiectione hnitorum facta adequari non potest quin infinitum excedat quantalibet finita si etiam numero finita existant 1) (A. ex. ergo propriam en i 3 rb 41. . S. en bumnne en 87 ra i i. si on tient compte de la demitre relecture. on le rencontre 40 fois. ad naturas enim specierum intentio nature fertur. la révision en fera ucrecundiam. la rtvision en fait anime p ~mortem. pertinet igitur ad perfectionem intellectualis substantie : ut omnium specicmm naturas et uirtutes et propria accidentia cognoscat . Dans 1 89 (kd.la faute avait cependant t t t signalte dans la marge). nam.

au rythme de son écriture cela devait lui prendre combien de minutes? Parfois.. je ne récuserais pas une hypothèse qui soutiendrait que S. je n'oserais me prononcer sur la seule base de l'autographe. Thomas est donc un homme pressé. Ne fussent-ce que quelques points-virgules! Que ce texte ait été copié. IIISent.. ne devrait étonner perso~e(~). Bibl. Une note dans la marge extérieure (légtrement rognée) du fol. présentait le même aspect. et il au voudrait en fixer le terminus ante quem en 126~-67 plus tard.. Gent. les encres. Il se heurte aux exigences de l'écriture. Gauthier a justement limité la partie parisienne de l'œuvre à la première rédaction de 1 j 3. qui marque sans doute le départ de S. pbilor.. . .. Append. de 4j à j8 lignes. La nouvelle réponse se lit au bas de la page.et certains manuscrits reproduisent d u fragments qui proviennent d'un apographe antérieur au texte commun de la tradition (cf. transcrit dans les marges une rtdnction qui n'est . du X I I I sitcle. le P. Dans son Introduction à l'édition Marimi (Torino). on aboutit forcément à une chronologie relative. & S.. Sans en arriver aux conclusions extrêmes du P. jamais absolue.. pp. 45 (1961). Je pense que l'auteur s'en désintéressait une fois qu'elles lui étaient sorties dcs mains. II 60 et III 8 j se situant certainement « avant le De malo ». Dans le même manuscrit. ioo(4i). tant bien que mal. Marc. de décrire et de dtmeler dnns le d h i l toutes les implications de cet -cep tionncl témoignage.. 92 rb.3. Premièrement. avant qu'il n'eût reçu sa forme définitive.-à-d. a écrit a pro duobus scriptis sancti thomc super primum et secundum sententiarum uult habere ille cuius sunt quatuor scu<&to~> ». une main égaiement française du plein x W siècle. Paris 1961. m m . Le scribe qui remplit les marges a recopié. 176 note 8. Éd. p. diccndum. t. précédée de a hic est processus in positione thome (Rcsponsio. il écrit sans être interrompu l'équivalence d'une colonne environ. ils étaient donc disponibles au X + I siècle. puisqu'il note soigneusanent dans les marges a hic dcficit » « hic &6ciunt . Quant au terminus ante quem. La tradition du Dt Vmitate et celle du Super B. 210-21 1. 11est certain que le C. tion . . qui contient le Sup. Cf. qui montrent seulement à quoi la critique dite interne peut aciver sans base codicologique et paléographique. Thomas a pu apporter des corrections A cette œuvre privilégiée jusque pendant son second séjour à Paris(8). Marc. Thomas a-t-il édité lui-même ses œuvres ? En a-t-il gardé le contrôle? Ces questions n'appartiennent plus au domaine des autographests. S. nlie due quutiones deficiunt. Son texte original est celui d'une première rédaction. Les séances de travail sont généralement brèves. et plus je trouve d'anomalies dans ce cahier 14-23. &rit par &s scribes français à partir d'un modtle manifestement italien. Thomas à Paris. S'ils avaient tort et raison tous les deux? J'ai toujours appuyé la thèse du P. de responsabilitk et de correction ne doit sans doute pas être projetée telle quelle dans les habitudes du Moyen ilge. exceptis aliquibus argumentis que hic sunt prima questio utrum deus deficit primum argumentum.De quelque façon qu'on veuille entendre les a scripta thome n (autographes ou apographes partiellunent remaniés). G qui rejoint les conclusions dcs Miteuta du Contra Gnrtik~. probablement à Paris. III Sent. 6. . la disposition des pages. S. parfois d'une dizaine de lignes. qu'il connaît cependant. Une confkmation inattendue dc ces d o n n h est fournie par le ms..c6). 5. Une autre main. Thomas. ou même moins. II Sm!. - . ou même édité.15 q. Il appartient aux futurs éditeurs de m e œuvre.. note 15).) u. 31-59. qui dnns sa première rédaction (ici dnns le corps de la page) ne comportait qu'un seul article.. 14 va. pas encore celle de la tradition commune. rarement. Là où on peut fixer la succession de ces opérations. deuxièmement. rend vaine toute spéculation sur la chronologie du C. c. 2. Gent.composer et réviser son œuvre entre ses autres travaux et obligations. alors que dans la tradition il en possède trois. O n se rappellera que I'excmplar du Sup.. 45 note 3). Il fait sans cesse l'expérience de ses propres distractions. Notre notion d'édition. 3. kgalement française. p.) questiones <secundun> quod sunt in saiptis thome. Gauthier quant 1. ont espéré des lumières de l'étude de l'autographe et de la tradition du Sup. actuellement conservé à Pampelune. La diversité des encres et des plumes en fait foi. Si les éditeurs du C. b & Sc.. et tbiol. . il est légitime de penser que tout le reste de l'œuvre dont l'autographe a été perdu. certaines abréviations. et la qualité du parchemin et des encres. voire même à Naples@). 227. plus je vois qu'il a eu raison. au fol. pp. Ce qui. ttmoigne à lui seul de trois états du texte dnns toute sa première ~ partie. ». qui a consacré une grande partie de sa vie de bénédictin à une analyse minutieuse de cette œuvre. Par contre. Il en résulte deux conclusions. Prff. voudrait la placer tout entière au second séjour de S. a subi des modifications alors qu'il était déjà en circula. postulent l'hypothèse que ces anivres ont été adaptées a raccourcies au moment de l'édition (cf. p.. ce qui nous amène quand même un peu plus tard('). XII b : a Maxime tamen a studio autographi Commencarii in iiI Sententiamm suo tunpore aut confkmatio aut confutatio aut moderamen expectan& erunt u. 34 va éciaire toute l'optation : a dcficiunt iste (. 13. 9. Le P.Il s'agit de la dist. les chap. française du Contra Gcntikr. ou du moins en France. 4. fipinal. Et même là où l'autographe existe. y changent radicalement. qui l'obligent A Introduction à la trad. C'est un cahier de voyage. a la coupure au f. et Sm)torium 32 (1978). Thomas pour l'Italie . 1967. De Trin.. on ne pourra jamais démêler dans le détail les différentes couches de corrections et de révisions qu'a subies tel mot ou telle phrase. U o n . p. a voyagé avec son auteur. l'édition de ce dernier devrait profiter d'une étude minutieuse des révisions du premier. G ms. Gent. en l'absence de l'autographe. le premier article tel qu'il le lit a in scriptis thomc » oh il n'a pas trouvé l u deux autres.

Je ne le pense pas. II s'y tient discrttement un peu à i'écart. Le plus beau S. Il est à la fois minutieux. Mais je ne me pardonnerais pas à moi-même de l'avoir trahi. d'oh il contemple la scène sans comprendre. est celui de la grande Crucituion de Fra Angelico. Son regard exprime à la fois son incompréhension devant le mystère et sa douleur devant la souffrance du Sauveur.s'interrompre et à revenir en arrière. et insoucieux des inconséquences que lui fait commettre son irrésistible poussée en avant. Il lutte avec la mise en ordre de sa pensée et avec les moyens de l'exprimer. Thomas est-il quelque peu différent de celui qu'on avait l'habitude d'imaginer('). Thomas. P. Je crois plutôt qu'il doit me regarder avec un sourire auquel ne manquerait pas un peu de malice.-M. le plus vrai. de celui par exemple qui aurait minutieusement mis en place chaque mot d'une Somme inspirée? L'ai-je trop humanisé? Ai-je trop mis en lumiére ses déficiences ? Que frère Thomas me pardonne. GILS 7 mars 1986 1. Ce S. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful