You are on page 1of 6

c

* ϚϟϮγέϭ ϙΪΒϋΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ ΖϴϠλ ΎϤϛ * ϪΘϳέΫϭ ϪΟ΍ϭί΃ϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ
ΎϧΪϴγ ϝ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ϙέΎΑϭ * Ϣϴϫ΍ήΑ·ΎϧΪϴγ ϰϠϋ
ϝ΁ ϰϠϋϭ Ϣϴϫ΍ήΑ·ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ΖϴϠλ ΎϤϛ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϝ΁ ϰϠϋ ΖϛέΎΑ ΎϤϛ ϪΘϳέΫϭ ϪΟ΍ϭί΃ϭ
ϙέΎΑ ϢϬϠϟ΍ * ΪϴΠϣ ΪϴϤΣ Ϛϧ· Ϣϴϫ΍ήΑ· ΎϧΪϴγ ϰϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ * ΪϴΠϣ ΪϴϤΤϜϧ· Ϣϴϫ΍ήΑ·
ΎϤϛ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴδϟ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ΖϴϠλ ΎϤϛ Ϫϟ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ
ΎϧΪϴγ ϝ΁ ϰϠϋϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ΖϛέΎΑ ϝ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠόϛέΎΑϭ Ϣϴϫ΍ήΑ·
ϰϠϋ ϦϨΤΗϭ ϢϬϠϟ΍* ΪϴΠϣ ΪϴϤΣ Ϛϧ· Ϣϴϫ΍ήΑ· ΎϧΪϴγ ϝ΁ ϰϠϋ ΖϛέΎΑ ΎϤϛ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ
ΖϨϨΤΗ ΎϤϛ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϝ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϢϬϠϟ΍ * ΪϴΠϣ ΪϴϤΤϜϧ· ϦϴϤϟΎόϟ΍ ϲϓ Ϣϴϫ΍ήΑ·
Ϣϴϫ΍ήΑ· ΎϧΪϴγ ϝ΂ϯϠϋϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ΎϤϛ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϝ΁ϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ Ϟλ
ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ϢϠγϭ ϢϬϠϟ΍ * ΪϴΠϣ ΪϴϤΣ Ϛϧ· ϰϠϋ ϙέΎΑϭ* Ϣϴϫ΍ήΑ· ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ΖϴϠλ
ϰϠϋ ΖϤϠγ ΎϤϛΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϝ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ϰϠϋ ΖϛέΎΑ ΎϤϛ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϝ΁ϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ
Ϛϧ· Ϣϴϫ΍ήΑ· ΎϧΪϴ γ ϝ΁ ϰϠϋϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΎϧΪϴγ Ϟλ ϢϬϠϟ΍* ΪϴΠϣ ΪϴϤΣ Ϛϧ· Ϣϴϫ΍ήΑ· ΎϧΪϴγ
ΪϤΤϣ Ύϧ˷Ϊϴγ ϰϠϋ Ϟ ˷ λ ϢϬϠϟ΍*ΪϴΠϣ ΪϴϤΣ ΎϧΪϴγ ϝ΁ ϰϠϋϭ ϲϣϷ΍ ϲΒϨϟ΍ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ
ϝ΁ϭ ΪϤΤϣΎϧ˷Ϊϴγ ϢΣέ΍ϭ Ϊ˷ϤΤϣ Ύϧ˷Ϊϴγ ϝ΁ ϰϠϋϭ ώϣ΍Ϊϟ΍ϭ ˬ ϖΤϟΎΑ ϖΤϟ΍ ϦϠόϤϟ΍ϭ * ΪϤΤϣ
ΪϤΤϣ ΎϧϻϮϣϭ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ύϧ˷Ϊϴγ ϙήϣ΄Α ϊϠτοΎϓ ˬ Ϟ˷ϤΣ˵ ΎϤϜϠϴσΎΑϷ΍ ΕΎθϴΠϟ
ϰϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ * ϢϠγϭ ϪΒΤλϭ Ϫϟ΂ϯϠϋϭ Ύ˱ ϴϋ΍ϭ ϚΗΎοήϣ ϲϓ ΍˱ΰϓϮΘδϣ ˬ ϚΘϋΎτΑ
c
c
c

ΫΎϔϧ ϰϠϋ Ύ˱ ϴοΎϣ ˬ ϙΪϬόϟ Ύ˱ ψϓΎΣ ˬ ϚϴΣϮϟ ϪΟ΍ϭί΃ϭ ϲΒϨϟ΍ ΪϤΤϣ Ύϧ˷Ϊϴγ ϰϠό˷Ϡλ ϢϬϠϟ΍
Ϳ΍ ˯ϻ΁ ˬ βΑΎϘϟ Ύ˱δΒϗ ϯέϭ΃ ϰΘΣ ˬ ϙήϣ΃ ΎϤϛ ϪΘϴΑ Ϟϫ΍ϭ ϪΘϳέΫϭ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ΕΎϬϣ΃
ΪόΑ ΏϮϠϘϟ΍ ΖϳΪϬϬΑ ˬ ϪΑΎΒγ΃ ϪϠϫ΄Α ϞμΗ * ΪϴΠϣ ΪϴϤΣ Ϛϧ· Ϣϴϫ΍ήΑ· Ύϧ˷ΪϴδϯϠϋ ΖϴϠλ
ΕΎΣϮοϮϣ ΞϬΑ΃ϭ ˬ ϢΛϹ΍ϭ ϦΘϔϟ΍ ΕΎοϮΧ Ύϧ˷Ϊϴγ ϝ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ Ύϧ˷Ϊϴγ ϰϠϋ ϙέΎΑ ϢϬϠϟ΍
ϡϼγϹ΍ Ε΍ήϴϨϣϭˬ ϡΎϜΣϷ΍ Ε΍ή΋Ύϧϭ ϡϼϋϷ΍ Ϛϧ· Ϣϴϫ΍ήΑ· Ύϧ˷Ϊϴγ ϰϠϋ ΖϛέΎΑ ΎϤϛΪϤΤϣ
ϚϤϠϋ ϥίΎΧϭ ˬ ϥϮϣ΄Ϥϟ΍ ϚϨϴϣ΃ ϮϬϓ ˬ .ΪϴΠϣ ΪϴϤΣ
ˬ ΔϤόϨϜΜϴόΑϭ ϦϳΪϟ΍ ϡϮϳ ϙΪϴϬηϭ ϥϭΰΨϤϟ΍
ϙΪϨϋ Ϫϟ ΢δϓ΃ ϢϬϠϟ΍ . ΔϤΣέ ϖΤϟΎΑ ϚϟϮγέϭ ΕΎϛϮϤδϤϟ΍ ΉέΎΑϭ Ε΍̒ϮΣΪϤϟ΍ ϲΣ΍Ω ϢϬϠϟ΍
ϚϠπϓ Ϧϣ ήϴΨϟ΍ ΕΎϔϋΎπϣ ϩΰΟ΍ϭ ΎϫΪϴόγϭ ΎϬϴϘη ˬ ΎϬΗήτϓ ϰϠϋ ΏϮϠϘϟ΍ έΎΒΟϭ
ϚΑ΍ϮΛ ίϮϓ Ϧϣ ˬΕ΍έΪϜϣ ήϴϏ Ϫϟ ΕΎΌϨϬϣϭˬ ˬ ϚΗΎϛήΑ ϲϣ΍Ϯϧϭ ˬ ϚΗ΍ϮϠλ ϒ΋΍ήη ϞόΟ΍ˬ
Ϟ
˶ ϋ΃ ϢϬϠϟ΍ ϝϮϠόϤϟ΍ Ϛ΋Ύτϋ ϞϳΰΟϭ ˬ ϝϮϠΤϤϟ΍ ϙΪΒϋ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ϚϨϨΤΗ Δϓ΃έϭ
ϚϳΪϟ ϩ΍ϮΜϣ ϡήϛ΃ ϭ ϩ˯ΎϨΑ αΎϨϟ΍ ˯ΎϨΑ ϰϠϋ ϖΒγ ΎϤϟ ϢΗΎΨϟ΍ϭ ˬ ϖϠϏ΃ ΎϤϟ ΢ΗΎϔϟΎϜϟϮγέϭ
ϰϠϋ ϙέΎΑϭ ΪϤΤϣ ϩέϮϧ Ϫϟ ϢϤΗ΃ ϭ Ϫϟΰϧϭ ϭ ϥϮϟϭϷ΍ Ϫϴϓ ϪτΒϐϳ ΍˱ΩϮϤΤϣ Ύ˱ ϣΎϘϣ ϪΜόΑ΍
Ζ˷ϴϠλ ΎϤϛ Ύϧ˷Ϊϴγ ϝ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ Ύϧ˷Ϊϴγ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ϞμϤϬϠϟ΍ ϥϭήΧϵ΍
ϝ΁ ϰϠϋϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· Ύϧ˷Ϊϴγ ϰϠόΘϛέΎΑϭ ΖϤΣέϭ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ΖϴϠλ ΎϤϛ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϝ΁
* ΪϴΠϣ ΪϴϤΣ Ϛ˷ϧ· ϦϴϤϟΎόϟ΍ ϲϓ Ϣϴϫ΍ήΑ· Ύϧ˷Ϊϴγ ΪϤΤϣ ϰϠϋ ϙέΎΑ ϢϬϠϟ΍ΪϴΠϣ ΪϴϤΣ Ϛϧ· Ϣϴϫ΍ήΑ·
c
c
c

Ϛϧ· Ϣϴϫ΍ήΑ· ϰϠϋ ΖϛέΎΑ ΎϤϛ ΪϤΤϣ ϝ΁ ϰϠϋϭ ϭ ϦϴϴΒϨϟ΍ ϭ ϦϴΑήϘϤϟ΍ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϭ ϢϴΣήϟ΍ήΒϟ΍
ϭ Ϫϟ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ϰϠόϠλ ϢϬϠϟ΍ ΪϴΠϣ ΪϴϤΣ Ϛϟ ΢Βγ Ύϣ ϭ ϦϴΤϟΎμϟ΍ ϭ ˯΍ΪϬθϟ΍ ϮϨϴϘϳΪμϟ΍
Ϟϫ΃ ϭ ϪΘϳέΫϭ ϪΟ΍ϭί΃ ϭ ϩΩϻϭ΃ ϭ ϪΑΎΤλ΃ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώέ Ύϳ ˯ϰη Ϧϣ
ϪϴΒΤϣ ϭ ϪϋΎϴη΃ ϮϫέΎμϧ΃ ϭ ϩέΎϬλ΃ ϭ ϪΘϴΑ ϡΎϣ·ϭ ϦϴϠγήϤϟ΍ Ϊϴγϭ ϦϴϴΒϨϟ΍ ϢΗΎΧ Ϳ΍ΪΒϋ ϦΑ
ϢΣέ΃ Ύϳ ϦϴόϤΟ΃ ϢϬόϣ ΎϨϴϠϋϭ ϪΘϣ΃ ϭ ΪϫΎθϟ΍ ϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώέ ϝϮγέϭ ϦϴϘΘϤϟ΍
ϰϠλ Ϧϣ ΩΪϋΪϤΤϣ ϰϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ ϦϴϤΣ΍ήϟ΍ ήϴϨϤϟ΍ Ν΍ήδϟ΍ ϚϧΫΈΑ Ϛϴϟ· ϰϋ΍Ϊϟ΍ήϴθΒϟ΍
ϰϠϋ Ϟλϭ ϪϴϠϋ Ϟμϳ Ϣϟ Ϧϣ ΩΪϋϭ ϪϴϠϋ ϚΗΎϛήΑϭ ϚΗ΍ϮϠλ ϞόΟ΍ ϢϬϠϟ΍ ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋϭ
Ϟλϭ ϪϴϠϋ ΓϼμϟΎΑ ΎϨΗήϣ΃ ΎϤϛ ΪϤΤϣ ϦϴϘΘϤϟ΍ ϡΎϣ·ϭ ϦϴϠγήϤϟ΍ Ϊϴγ ϰϠόϜΘϤΣέϭ
ϢϬϠϟ΍ ϪϴϠϋ ϰϠμϳ ϥ΃ ΐΤϳ ΎϤϛ ΪϤΤϤϯϠϋ ϡΎϣ· ϚϟϮγέϭ ϙΪΒϋ ΪϤΤϣ ϦϴϴΒϨϟ΍ ϢΗΎΧϭ
ϪϠϫ΃ Ϯϫ ΎϤϛ ΪϤΤϣ ϝ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ϰϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ ΔϤΣήϟ΍ ϝϮγέϭ ήϴΨϟ΍Ϊ΋Ύϗϭ ήϴΨϟ΍
ΎϤϛ ΪϤΤϣ ϝ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ϰϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ ϺϤϟ΍ ϰϓ ΪϤΤϣ ϰϠϋ Ϟλϭ ϦϴϠγήϤϟΎϯϓ
ϰοήϣϭ ΓΩΎϬθϟ΍ ϝϮΒϘϣ Ϫϟ ϚΛΎόΘΑΎϨϣ ϩΰΟ΍ϭ ΍˱ΪϤΤϣ ςϋ΃ ϢϬϠϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϡϮϳ ϰϟ· ϰϠϋϷ΍
ϥ
˳ ΎϫήΑϭ Ϟ˳ μϓ Δ˳ τΧϭ ϝΪϋ ϖτϨϣ ΍Ϋ ΔϟΎϘϤϟ΍ Δόϴϓήϟ΍ ΔΟέΪϟ΍ϭ ϑήθϟ΍ ϭ ΔϠϴπϔϟ΍ϭΔϠϴγϮϟ΍
Ύϳ ϰΒϨϟ΍ ϰϠϋ ϥϮϠμϳ ϪΘϜ΋ϼϣϭ ͿΎϧ· Ϣ˳ ϴψϋ ϰϨϣήΤΗ ϼϓ ϩέ΃ Ϣϟϭ ΪϤΤϤΑ ΖϨϣ΁ ϰϧ· ϢϬϠϟ΍
ΎϤϴϠδΗ ΍ϮϤϠγϭ ϪϴϠϋ ΍ϮϠλ ΍ϮϨϣ΁ Ϧϳάϟ΍ ΎϬϳ΃ ϰϨϓϮΗϭ ϪΘΒΤλ ϰϨϗίέ΍ϭ ϪΘϳ΅έ ϥΎϨΠϟΎϯϓ
Ϳ΍ Ε΍ϮϠλ ϚϳΪόγϭ ϰΑέ ϢϬϠϟΎϜϴΒϟ˱ Ύ˱ ϳϭέ˱ ΎΑήθϣ ϪοϮΣ Ϧϣ ϰϨϘγ΍ϭ ϪΘϠϣ ϰϠϋ
c
c
c

Ϟϛ ϰϠϋ Ϛϧ· ΍˱ΪΑ΃ ϩΪόΑ ΄Ϥψϧ ϻ Ύ˱ΌϴϨϫ˱Ύϐ΋Ύγ ϻ ϰΘΣ ΪϤΤϤϟ΁ ϭ ΍˱ΪϤΤϣ ϢΣέ΍ϭ ˯ϰη Γϼμϟ΍
ϰϨϣ ΪϤΤϣ Ρϭέ ώϠΑ΃ ϢϬϠϟ΍ ήϳΪϗ ˯ϰη ΪϤΤϣ ϰϠϋ ϙέΎΑϭ ˯ϰη ΔϤΣήϟ΍ Ϧϣ ϰϘΒϳ
ϼϓ ϩέ΃ Ϣϟϭ ϪΑ ΖϨϣ΁ ΎϤϛϭ ϢϬϠϟ΍ Ύ˱ϣϼγϭΔϴΤΗ ˯ϰηΔϛήΒϟ΍ Ϧϣ ϰϘΒϳ ϻ ϰΘΣ ΪϤΤϣ ϝ΁ ϰϠϋϭ
ϞΒϘΗ ϢϬϠϟ΍ ϪΘϳ΅έ ϥΎϨΠϟ΍ ϰϓ ϰϨϣήΤΗ ϰϘΒϳ ϻ ϰΘΣ ΪϤΤϣ ϝ΁ ϰϠϋϭΪϤΤϣ ϰϠ ϋ ϢϠγϭ
ϪΘΟέΩ ϊϓέ· ϭ ϯήΒϜϟ΍ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγΔϋΎϔη ˯ϰη ϡϼδϟ΍ Ϧϣ
ΎϤϛ ϰϟϭϷ΍ ϭ ΓήΧϵ΍ ϰϓ ϪϟΆγ ϪΗ΁ϭ ΎϴϠόϟ΍ ϰϠϋ Ϟλϭ ϦϴϟϭϷΎϯϓ ΪϤΤϣ ϰϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍
ϭ ΪϤΤϣ ϰϠόϠλ ϢϬϠϟ΍ ϰγϮϣϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΖϴΗ΁ ϰϓ ΪϤΤϣ ϰϠϋ Ϟλϭ ϦϳήΧϵ΍ ϰϓ ΪϤΤϣ
ϰϠϋϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϰϠϋ ΖϴϠλ ΎϤϛ ΪϤΤϣ ϝ΁ ϰϠϋ ΪϤΤϣ ϰϠϋ Ϟλϭ ΪϤΤϣ ϰϠϋ ϰϠλϭ ϦϴϴΒϨϟ΍
ΪϤΤϣ ϝ΂ϯϠϋϭ ΪϤΤϣ ϰϠϋ ϙέΎΑϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϝ΁ Ϟλϭ ΎϬΗϮΣΩ άϨϣ νέϷ΍ ΖΘΒϧ΃ Ύϣ ΩΪϋ
ΏέΎϳ ϢϬϠϟ΍ Ϫϟ ϩΎοήΗϭ ΐΤΗ ΖϛέΎΑ ΎϤϛ ϚϧΈϓ ˯ΎϤδϟ΍ ϰϓ ϡϮΠϨϟ΍ΩΪϋ ΪϤΤϣ ϰϠϋ
ΪϤΤϣ ϝ΁ ϭ ΪϤΤϤϯϠϋ Ϟλ ΪϤΤϣ ϝ΁ ϭ ΪϤΤϣ ΖδϔϨΗ Ύϣ ΩΪϋ ΪϤΤϣ ϰϠϋ Ϟλϭ ΎϬΘϴμΣ΃
ϢϬϠϟ΍ ΔϨΠϟ΍ ϰϓ ΔϠϴγϮϟ΍ ϭ ΔΟέΪϟ΍ ΪϤΤϣ ςϋ΃ϭ Ύϣ ΩΪϋ ΪϤΤϣ ϰϠόϠλϭ ΎϬΘϘϠΧ άϨϣ Ρ΍ϭέϷ΍
Ϳ΍ ϰϠλ ΍˱ΪϤΤϣΰΟ΍ΪϤΤϣ ϝ΁ ϭ ΪϤΤϣ ΏέΎϳ ϭ ϚϤϠϋ ϪΑ ρΎΣ΃ Ύϣϭ ϖϠΨΗ Ύϣϭ ΖϘϠΧ
ΪϤΤϣ ϰϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ ϪϠϫ΃ Ϯϫ Ύϣ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ ϚϘϠΧΩΪϋ ϢϬϴϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ ϚϟΫ ϑΎόο΃
ϰϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ ϪΘϴΒϠϫ΃ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ϝ΁ ϰϠϋϭ ϚΗΎϤϠϛ Ω΍Ϊϣϭ Ϛηήϋ Δϧίϭ Ϛδϔϧ Ύοέϭ
Ϧϣ ϰϘΒϳ ϻ ϰΘΣ ΪϤΤϣ ϝ΁ ϰϠϋ ϭ ΪϤΤϣ Γϼλ ϢϬϴϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ ϚΗΎϳ΁ϭ ϚϤϠϋ ώϠΒϣϭ
c
c
c

ϖϠΨϟ΍ Ϧϣ ϢϬϴϠϋ ϦϴϠμϤϟ΍ Γϼλ ϞπϔΗϮϗϮϔΗ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ Ύ˱ ϤϴϠδΗ ϢϠγϭ ϦϳήϫΎτϟ΍ ϪΗήΘϋϭ
Ϟλ ϢϬϠϟ΍ ϚϘϠΧ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϚϠπϔϛ ϦϴόϤΟ΃ ϰϠϋϭ ϪΘϳέΫϭ ϪΟ΍ϭί΃ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ϰϠϋ
ήϣ ϰϠϋ ϡ΍ϭΪϟ΍ ΓήϤΘδϣ Δ˱ Ϥ΋΍Ω Γ˱ ϼμϤϬϴϠϋ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϭ ϦϴϠγήϤϟ΍ ϭ ϦϴϴΒϨϟΎόϴϤΟ
ΎϬϟ ˯ΎπϘϧ΍ ϻ ϡ΍ϭΪϟ΍ ΔϠμΘϣ ϡΎϳϷ΍ϭ ϰϟΎϴϠϟ΍ Ύϣ ΩΪϋ ϦϴΤϟΎμϟ΍ Ϳ΍ ΩΎΒϋ ϊϴϤΟϭ ϦϴΑήϘϤϟ΍ϭ
Ϟϛ ΩΪϋ ϡΎϳϷ΍ ϭ ϰϟΎϴϠϟ΍ ήϣ ϰϠϋ ϡ΍ήμϧ΍ϻϭ ϒϟΎΨϳ Ϣϴϫ΍ήΑ·ϭ ΎϬΘϴϨΑ άϨϣ ˯ΎϤδϟΎΗήτϣ΃
ϰϠόϜϴΒϧ Ϊ˳ ϤΤϣ ϰϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ Ϟ ˳ σϭ Ϟ
˳ Α΍ϭ ϙΎδϤΘγϻ΍ Ϛϟ΄γ΃ ϰϧ· ϢϬϠϟΎϬΘϨγϭ ϪϠϴΒγ
ΪϴΠϣ ΪϴϤΣ Ϛϧ· Ϣϴϫ΍ήΑ· ϝ΁ ϰϠϋ ϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϪΑ ˯ΎΟ ΎϤϋ ϑ΍ήΤϧϹ΍ Ϧϣ ϚΑ ΫϮϋ΃ ϭ ϪΘϨδΑ
ϚϴΒϧ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠόϛέΎΑϭ ϢϠγϭ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ ΪϤΤϣ ϪϨϣ Ϛϟ΄γ Ύϣ ήϴΧ ϦϤϜϟ΄γ΃ ϰϧ· ϢϬϠϟ΍
ϰγϮϣ ϭ Ϛϴϔλϭ ϚϠϴϠΧ Ϣϴϫ΍ήΑ·ϭ ϚϟϮγέϭ ΫϮϋ΃ϭ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϚϟϮγέϭ ϚϴΒϧ
ϰϠϋϭ ϚΘϤϠϛϮϜΣϭέ ϰδϴϋϭ ϚϴΠϧϭ ϚϤϴϠϛ ϚϴΒϧ ΪϤΤϣ ϪϨϤϛΫΎόΘγ΍Ύϣ ήη Ϧϣ ϚΑ
Ϧϣ ϚΗήϴΧϭ Ϛ΋ΎϴΒϧ΃ ϭ ϚϠγέϭ ϚΘϜ΋϶ϣ ϊϴϤΟ ϰϨϤμϋ΍ ϢϬϠϟ΍ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϚϟϮγέϭ
Ϟϫ΃ Ϧϣ Ϛ΋Ύϴϟϭ΃ϭ ϚΘλΎΧϭ Ϛ΋Ύϴϔλ΃ ϭ ϚϘϠΧ ΢Ϡλ΃ϭ ϦΤϤϟΎόϴϤΟ Ϧϣ ϰϨϓΎϋϭ ϦΘϔϟ΍ ήη Ϧϣ
ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ Ϳ΍ ϰϠλϭ Ϛ΋ΎϤγϭ Ϛοέ΃ ΪϘΤϟ΍ Ϧϣ ϰΒϠϗ ϖϧϭ ϦτΑ Ύϣϭ ήϬχ Ύϣ ϰϨϣ
Ω΍ΪϣϮϬηήϋ Δϧίϭ Ϫδϔϧ Ύοέϭ ϪϘϠΧ ΩΪϋ ϰϧ· ϢϬϠϟ΍ Ϊ˳ ΣϷ˱ΔϋΎΒΗ ϰϠϋ ϞόΠΗ ϻϭ ΪδΤϟ΍ϭ
ϥϭήϛ΍άϟ΍ ϩήϛΫ ΎϤϠϛϭ ϪϠϫ΃ Ϯϫ ΎϤϛϭ ϪΗΎϤϠϛ Ύϣ ˯ϰδϟ ϙήΘϟ΍ϭ ϢϠόΗ Ύϣ ϦδΣ΄Α άΧϷ΍ Ϛϟ΄γ΃
ϪΘϴΒϠϫ΃ ϰϠϋϭ ϥϮϠϓΎϐϟ΍ ϩήϛΫ Ϧϋ ϞϔϏϭ ϑΎϔϜϟ΍ ϰϓ Ϊϫΰϟ΍ϭ ϕίήϟΎΒϠϔϜΘϟ΍ Ϛϟ΄γ΃ ϭ ϢϠόΗ
c
c
c

ΞϠϔϟ΍ϭ Δ˳ ϬΒη Ϟϛ Ϧϣ ϥΎϴΒϟΎΑ ΝήΨϤϟ΍ϭ ϪΗϮϋΩϭ ϪΑΰΣ ήμϧϭ ϪΘϣΫϮϫΪϬϋ φϔΣϭ


ΐπϐϟ΍ ϰϓ ϝΪόϟ΍ϭΔΠΣ Ϟϛ ϰϓ Ώ΍ϮμϟΎΑ ϰϓ Ϣϟϭ ϪΗήϣί ϰϓ΍ϭϭ ϪΘϗήϓϭ ϪϴόΑΎΗ ήΜϛϭ
˯ΎπϘϟ΍ ϪΑ ϯήΠϳ ΎϤϟ ϢϴϠδΘϟ΍ϭ Ύοήϟ΍ϭ Ϟόϔϟ΍ϭ ϝϮϘϟ΍ ϰϓ ϊο΍ϮΘϟ΍ϭ ϰϨϐϟ΍ϭ ήϘϔϟ΍
ϭ Ϛ΋ΎϴΒϧ΃ ϊϴϤΟ ϰϠϋϭ ϚϴϠΧ ΩΎμΘϗϻ΍ϭ Ύ˱ ΑϮϧΫ ϰϟ ϥ· ϢϬϠϟ΍ ϝΰϬϟ΍ϭ ΪΠϟ΍ ϰϓ ϕΪμϟ΍ϭ
ϚϘϠΧ ΩΪϋ Ϛ΋ΎϤγϭ Ϛοέ΃ Ϟϫ΃ Ϧϣ Ϛ΋Ύϴϔλ΃ ϚϘϠΧ ϦϴΑϭ ϰϨϴΑ ΎϤϴϓ Ύ˱ ΑϮϧΫϮϜϨϴΑϭ ϰϨϴΑ ΎϤϴϓ
ϚΗΎϤϠϛ Ω΍Ϊϣϭ Ϛηήϋ ΔϧίϮϜδϔϧ Ύοέϭ ΎϬϨϣ ϥΎϛ Ύϣϭ ϩήϔϏΎϓ ΎϬϨϣ Ϛϟ ϥΎϛ Ύϣ ϢϬϠϟ΍
Γϼλ ϚΗΎϗϮϠΨϣ ϊϴϤΟ Δϧίϭ ϚϤϠϋ ϰϬΘϨϣϭ ϊγ΍ϭ Ϛϧ· ϚϠπϔΑ ϰϨϨϏ΍ϭ ϰϨϋ ϪϠϤΤΘϔϜϘϠΨϟ
Ύϣ ˯Ϟϣϭ ϚϤϠϋ ϰμΣ΃Ύϣ ΩΪϋ ΍˱ΪΑ΃ Γ˱ έήϜϣ ϞϤόΘγ΍ϭ ϰΒϠϗ ϢϠόϟΎΑ έϮϧ ϢϬϠϟ΍ ΓήϔϐϤϟ΍
ϚϤϠϋ ϰμΣ΃ Ύϣ ϑΎόο΃ ϭ ϚϤϠϋ ϰμΣ΃ Ϟϐη΍ϭ ϯήγ ϦΘϔϟ΍ Ϧϣ κϠΧϭ ϰϧΪΒϜΘϋΎτΑ
ϦϴϠμϤϟ΍Γϼλ ϞπϔΗϭ ϕϮϔΗϭ ΪϳΰΗ Γϼλ ϭ ϥΎτϴθϟ΍ αϭΎγϭ ήη ϰ Ϩϗϭ ϯήϜϓέΎΒΘϋϻΎΑ
ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϚϠπϔϛ ϦϴόϤΟ΃ ϖϠΨϟ΍ Ϧϣ ϢϬϴϠϋ ϰϠϋ Ϫϟ ϥϮϜϳ ϻ ϰΘΣ ϦϤΣέΎϳ ϪϨϣ ϰϧήΟ΃
ΔΑΎΟϹ΍ϮΟήϣ ϪϧΈϓ ˯ΎϋΪϟ΍ ΍άϬΑ ϮϋΪΗ ϢΛ ϚϘϠΧ . ϥΎτϠγ
ϰΒϨϟ΍ ϰϠϋ Γϼμϟ΍ ΪόΑ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ˯Ύη ϥ·
. ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ
ϰϠλ ΪϤΤϣ ϚϴΒϧ ΔϠϣ ϡΰϟ ϦϤϣ ϰϨϠόΟΈϤϬϠϟ΍
ϪΘϤϠϛ ΰϋ΃ ϭ ϪΘϣήΣ Ϣψϋϭ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍
c
c