Nezaposlenost i inflacija kao makroekonomski pojmovi

Stopa nezaposlenih=

broj nezaposlenih radna snaga
radna snaga

*100%

Stopa u e a radne snage = "neinstitucionalno stanovni tvo"

*100%

VRSTE NEZAPOSLENOSTI 1. 2. 3. 4. frikciona, sezonska, strukturalna, i cikli na nezaposlenost

Rigidnost plata i nezaposlenost .

Tr i te rada i privredni ciklusi .

Kriva agregatne tra nje za radom .

Kriva agregatne ponude rada .

Efekat supstitucije i efekat dohotka .

Ravnote a na agregatnom tr i tu rada .

t)-nivo cena (god. t-1) t  t 1 t 1 t ¸ ¹ *100 º ¨ Pt ¸  1 ¹ *100 Pt ! © ª Pt 1 º . t-1) nivo cena (god.Stopa nezaposlenosti inflaciona stopa= ¨ ! © ª nivo cena(god.

Vrste inflacija a) umerena inflacija b) galopiraju a inflacija. ‡ neuravnote enu inflaciju-nepredvi ena inflaciju. Razlikujemo i: ‡ uravnote enu. Nepredvi ena .neo ekivana inflacija . c) hiperinflacija.

Inflacija tra nje i tro kova Inflacija tra nje .

Inflacija tro kova .

NEZAPOSLENOSTI I PRIVREDNOG RASTA Filipsova kriva .MODEL ME UZAVISNOSTI INFLACIJE.

.

Dugoro na Filipsova Kriva Fridman i Felps .

Veza izme u Filipsove krive i modela agregatne tra nje i ponude Ekspanzivana monetarna politika .

Kako o ekivana inflacija pomera kratkoro nu Filipsovu krivu .

Filipsova kriva u 1960-im .

Slom Filipsove Krive .

Negativni ok agregatne ponude .

okovi ponude iz 1970-tih .

Dezinflaciona monetarna politika u kratkom i dugom periodu .

Volkerova dezinflacija .

Greinsperovo doba .