P. 1
Osnove korespondencije

Osnove korespondencije

|Views: 23,012|Likes:
Published by intracom_z

More info:

Published by: intracom_z on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2015

pdf

text

original

OSNOVE KORESPONDENCIJE.............................................................................................

2
Pojam korespondencije..........................................................................................................................................................2 Vrste korespondencije............................................................................................................................................................2 Značaj korespondencije.........................................................................................................................................................3 Pravila korespondencije.........................................................................................................................................................4 Poslovna korespondencija......................................................................................................................................................4 Poslovno pismo....................................................................................................................................................................5 Glavni delovi poslovnig pisma .......................................................................................................................................5

...................................................................................................................................................6
Ostali delovi poslovnog pisma ......................................................................................................................................9 Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga...................................................................................................................11 Upit....................................................................................................................................................................................11

VESIMPEX DOO.....................................................................................................................12
Predmet: Zahtev za ponudu................................................................................................................................................12

PREDMET: UPIT ZA UČIONICU..........................................................................................13
Ponuda................................................................................................................................................................................14

PONUDA ZA UPOTREBU PROSTORA OPREMLJENOG ZA VRŠENJE INFORMATIČKIH OBUKA...................................................................................................................................15
Uslovi isporuke i plaćanja..................................................................................................................................................16 Ugovor...............................................................................................................................................................................16 ................................................................................................................................................................................................17 Opšti uslovi školovanja.........................................................................................................................................................17

PREDMET UGOVORA...........................................................................................................17
Reklamacija........................................................................................................................................................................19 Račun.................................................................................................................................................................................20 ............................................................................................................................................................................................21 Korespondencija o radnim odnosima.................................................................................................................................21 Prijem u radni odnos.....................................................................................................................................................21 Poslovne isprave....................................................................................................................................................................22 Uverenje........................................................................................................................................................................22 Potvrda..........................................................................................................................................................................22 Revers............................................................................................................................................................................22 Priznanica......................................................................................................................................................................23 Ovlašćenje.....................................................................................................................................................................23 Molba............................................................................................................................................................................24

M O L B A Z A S L O B O D A N D A N .......................................................................................................24 Propratno pismo............................................................................................................................................................24 Upravni dokumenti...............................................................................................................................................................25 Službeni akti.......................................................................................................................................................................25 Službeni dopis...............................................................................................................................................................25 Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima, organizacijama ili fizičkim licima. .............25 Rešenje .........................................................................................................................................................................25 Odluka...........................................................................................................................................................................25 Zaključak.......................................................................................................................................................................25 Podnesak.......................................................................................................................................................................26 Prijem, obrada, otprema i čuvanje pošte............................................................................................................................26 Pravopis.................................................................................................................................................................................26

Osnove korespondencije
Pojam korespondencije
Reč korespondencija potiče od latinske reči correspondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska. Pod korespondencijeom se podrazumevaju pisma, telegrami, poslovni dokumenti dobijeni od drugih preduzeća i ustanov ili upućeni drugim preduzećima ili ustanovama. U širem značenju reč korespondencija može da označava način odnosno vid komunikacije. Prema tumačenju Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ovaj termin se koristi kao „veza između dve ili više osoba koja obuhvata transfer informacija, poruka, ideja, zanakova, veština itd. direktno ili indirektno, a može obuhvatati široku raznovrsnost i medija.“ Korespondent je lice koje sa nekim vodi prepisku, lice koje šalje i prima pisma.

Vrste korespondencije
Postoji tri vrste korespondencije:  Privatna korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između članova porodice, srodnika ili prijatelja.  Poslovna korespondencija: vrsta korspondencije koja se odvija između privrednih organizacija javnih i privatnih.

U dogovoru sa nadređenima on koncipira poslovna pisma. Pravna lica su organizovane celine koje imaju svoju imovinu i kojima je država priznala pravnu sposobnost i upisani su u odgovarajući registar kod nadležnog državnog organa. adresu primaoca i potpis pošiljaoca. kao i u postupku ostvarivanja nekih prava i potraživanja.  Upoznaju buduće kupce sa svojim robama i uslugama. isporuke.  knjigovodstveno evidentiraju finansijske rezultate i sagledavaju ukupne poslovne odnose sa partnerima. što služi kao dokaz u slučaju sudskih sporova. Korespondent je osoba zadužena za obavljanje korespondencije u jednom preduzeću.. plaćanje roba i usluga se obavlja u pismenoj formi. Zaključivanje kupoprodajnih ugovora. zdravstva i drugih društvenih delatnosti  instituti – naučno istraživačke i stručne organizacije  agencije  bankarske i druge organizacije .  imaju dokumentaciju o obavljenim poslovima i uslugama.. Službena korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između organa državne uprave i između drugih državnih organa: sudskih. Značaj korespondencije Značaj korepsondencije je veliki jer se pomoću nje uspostavljaju i održavaju poslovne veze. diplomatskih. Uvodjenjem računara u preduzeća i njihovom sve širom upotrebom u svrhe korespondencije slanje pisama poštom se svelo na slanje faktura koje moraju imati originalan pečat i novogodišnjih čestitiki. Učesnici u korespondenciji su pošiljalac (adresant) i primalac (adresat). U korespondenciji učestvuju fizička i pravna lica Fizička lica su pojedinci koji se u poslovnim odnosima pojavljuju kao nosioci određenih prava i obaveza. Prepiska je takođe i vrlo efikasno reklamno-propagandno sredstvo jer služi i da zaineteresuje i upozna potrošače sa proizvodima i uslugama firme. kulture. datum. obrazovanja. kozularnih. nabavke. Kada rukovodilac potpiše pismo korespondent pismo šalje primaocu. U tom slučaju ciklus jednog pisma bi izgledao ovako: rukovodilac korespondent pisarnica pošta primalac Naravno primena ovih pravila varira od preduzeća do preduzeća. preduzeća i agencije mogu da:  kupuju i prodaju robe i usluge. Putem korespondencije organizacije. U manjim preduzećima odeljenje koje se zove pisarnica uglavnom ne postoji a rukovodioci važna pisma pišu sami. U pravna lica spadaju:  preduzeća – bave se privrednim i drugim poslovima  ustanove – organizacije iz oblasti nauke. Kompletna prepiska služi i kao pravna dokumentacija o obavljanim poslovima zato svako poslovno pismo neizostavno mora da ima mesto. vojnih.

„strogo poverljivo“. odluke. Zajedničko za oba stila je da rečenice treba da budu kratke. razumljive za lice koem se upućuje. molbu. Svaka firma u skladu sa svojim poslovanjem kreira obrasce u koje se . žalbe i dr. Poslovno pismo se sastavlja i šalje posebno za svaki novi posao i svakom novom poslovnom partneru. koje je jedna firma šalje drugoj. drugačiji za svaki novi slučaj. zabeleške. radi ostvarivanja poslovne delatnosti. prilagođen predmetu poslovanja. Poslovna korespondencija U poslovnu korespondenciju spada prepiska između poslovnih saradnika (partnera) – pisma. zahtev i drugo pismeno obraćanje odgovori u što kraćem roku. ekspeditivnosti ili ažurnosti. statutom ili drugim propisima zasnovanim na zakonu. za savki od ovih akta postoji zakonsk obaveza čuvanja u nekom periodu.  Načelo poštovanja odgovarajućeg stila – poslovnog odnosno službenog diskursa.  Načelo tačnosti i obazrivosti. jasno nedvosmisleno precizno napisani. odluku ili drugi akt. Poslovni obrazac je ustanovljen u organizaciji za određenu vrstu posla istog sadržaja koji se ponavlja na nedeljnoj ili dnevnoj osnovi.) i ta forma se bitno razlikuje od forme poslovnog pisma. zaključci. bez nepotrebnih stranih reči. da su uredni. bez precrtanih delova. Odgovor morate poslati čak i onda kada on nije potpun ili ne može da bude pozitivan uz napomenu da potpuniji odgovor stiže. Svaki pisani akt i poslovno pismo treba da zadovolji osnovne estetske zahteve. odlukom nadležnog organa. računi. a pismo da bude skladna celina zasnovana na logičnoj koncepciji.  Načelo estetski i tehnički dobro obrađenog pisma i kata.  Načelo primene pravila administrativnog i arhivskog poslovanja. arhaizama i lokalizama. Ponekad možete u vašem odgovoru da naznačite da je pismo stiglo i da će odgovor uslediti čim budete imali relevantne informacije. Korespondent treba da poštuje pravila odgovarajućeg stila i načina izražavanja misli u zavisnosti od toga da li piše poslovno pismo ili rešenje.  Načelo brzine. Postoje tri grupe dokumenata:  poslovna pisma  interno ustanovljeni obrasci  propisani obrasci. a neka čak i trajno. Sadržaje je uvek nov. čuvanja.Pravila korespondencije Postoji šest osnovnih načela na kojima se zasniva savremena korespondencija. Ovo načelo nalaže korespondentima da čuvaju sve podatke kosadrže pisma sa oznakom „poverljivo“. Ovo načelo zahteva da svi podaci sadržani u pisanim saopštenjima i aktima treba da budu tačni. molbe. ugovori i ostali poslovna dokumenta. fakture ili drugih dokumenata. sa potrebnim uvažavanjem lica kome se upućuje i obazrivim saopštenjem naročito neprijatnih činjenica i negativnog odgovora. Nepoštovanje propisa tehničke obrade. razvrstavanja i arhiviranja svih pisanih dokumenata mogu imati i pravne posledice. da nemaju pravopisnih i gramatičkih i drugih grešaka. jasne. Taj rok je obično određen na jedan radni dan. Svaka vrsta akta ima svaoja pravila na kojima se zasniva njegovo oblikovanje i obarada da bi mogla da se identifikuju (rešenja. Ovo načelo nalaže da se na svako pismo. Šta se sve smatra službenom ili poslovnom tajnom propisuje se zakonom. „vojna tajna“ i sl.  Načelo čuvanja poslovne i službene tajne.

opšta uplatnica. Koji od ovih podataka će . Njihov oblik je propisan podzakonskim aktima ili propisima organa uprave. anketa koju popunjavaju polaznici. U poslovne obrasce spadaju: ugovori. brojevi telefona i faksa.. adrese prodavnica i skladišta. ulica i broj poštanskog faha. sadržaj i potpis. godina osnivanja.. Glavni delovi su: zaglavlje. su sledeći podaci u zaglavlju: logo pošiljaoca. oznaka priloga. raspored kopija.. ustanova. školsko svedočanstvo. kratak sadržaj predmeta. (primeri jedna naša faktura. Sporedni delovi olakšavaju i ubrzavaju razvrstavanje poslovnih pisama.) Propisani obrasci su namenjeni za dokumnta kojima se služe organi javne uprave i ustanove i preduzeća od opšteg interesa. formular koji popunjavaju polaznici. Glavni delovi Zaglavlje Mesto i datum Adresa primaoca Sadržaj otprememe Potpis Sporedni delovi Pozivni znaci Oslovljavanje Oznaka priloga Oznaka Raspored kopija Dodatak Glavni delovi poslovnig pisma Zaglavlje sadrži podatke o pošiljaocu.samo unose novi podaci. poreska prijava.. Manje važni. broj tekućeg računa. Poslovno pismo Poslovno pismo je dokument kojim se jedna firma obraća drugoj radi ostvarivanja svog poslovnog interesa. ali svakako korisni. a među tim podacima neizostavna je adresa pošiljaoca koju čine: naziv firme. lekarsko uverenje. njena poslovna delatnost. zaključnice.. ali nisu obavezni. nalozi i dr. oznaka načina otpreme.. zdravstvena knjižica. oslovljavanje.. dodatak pismu. To su: pozivni znaci. adresa primaoca.. dostavnice. Svako poslovno pismo ima glavne i sporedne delove. mesto. fakture. Primeri fakultetska diploma. računi. mesto i datum pisanja.

a na ta način se isključuje mogućnost da neko ispravi datum što u slučaju spora može da bude veoma bitno. Adresa primaoca obuhvata: naziv firme. juni 2004. njenu poslovnu .6. Zaglavlje se štampa u vrhu poslovnog papira i može biti na levoj strani. tipom ili veličinom slova.2004. 28. koverte račune i dr. ali ovaj način pisanja treba izbegavati jel se u svetu u poslovnoj dokumentaciji već uveliko datim navodi u formi godina-mesec-dan. U štampanim zaglavljima i na memorandumima je uglavnom ostavljena crta na koju se upisuju dan. Ako se stavi previše podataka postoji opasnost da primalac ne uoči one bitne. Svrha unošenja datuma:  da bi se znalo koji su propisi bili na snazi u vreme slanja poslovnog pisma. Ako se koristi koverat sa „prozorčetom“ u tom slučaju se na koverti ne piše adresa. mesec i godina. Iza mesta se uvek stavlja zarez. zbog promena pravnih propisa. Mesc se može označiti i arapskim brojem tipa 28.  da bi se znalo da li je pismo blagovremeno napisano. U savremenaom komuniciranju svi ovi podaci se nalaze na memorandumu kompanije kao i propagandnim kostantama preduzeća koej se prenose i na vizitkarte. desnoj ili u sredini. Beograd. Kada mesec napišete slovima ne postoji mogućnost zabune. a iza rednih brojeva tačka.se naći u zaglavlju zavisi od ocene same kompanije šata je poslovno i propagandno najvažnije. Adresa primaoca se stavlja i na pismo i na koverat. jer se taj datum razlikuje od datuma prijema pisma i ta dva datuma imaju različita pravna dejstva. Različiti podaci u zaglavlju su različito naglašeni bojom. Ukoliko to nije učinjeno mesto i datum se pišu na desnoj strani memoranduma. Primer logotipa firme: Primer zaglavlja i memoranduma: Mesto i datum.

YUNET International Dubrovačka 35.com Adresa se može pisati u stepenastoj formi i u blok formi. poštanski broj i mesto.yu Komercijalna banka 205-1082-43 Eksim banka 170-210-63 EUNET COLLEGE DOO EUNET COLLEGE DOO Zmaj Jovina 37 11000 Beograd Srbija i Crna Gora 011 3342894 063 360300 011 3342894 office@eunetcollege. Na samom pismu adresa se piše 3 do 4 cm ispod zaglavlja. ulicu i broj. fah 479 „NAVIP“ Fabrika alkoholnih pića Takovska ul. „SAVREMENA ADMINISTRACIJA“ Izdvačko štamparsko preduzeće BEOGRAD Knez Mihajlova 6/V – Pošt. 11000 Belgrade. Ako se koristi koverta sa „prozorčetom“ onda se pisanje adrese prilagođava veličini prozorčeta. 116 11000 Zemnun .EUnet.delatnost. Yugoslavia Tel +381 11 3282 608 Fax +381 11 3282 760 www.yu e-mail: office@EUnet.

potpuno i precizno. septembra ove godine zatražili ste da Vam pošaljemo naš katalog..  Očekujući uspešnu saradnju. propagandnih materijala... novinama molimo da nam pošaljete dodatne informacije.  Uz osobito uvažavanje. Vrlo često završetak pisma i pozdrav se spajaju u jednu celinu. juna ove godine. Verujemo da će te:  prihvatiti poslovnu saradnju uz predložene uslove  odložiti naplatu isporučene robe.. srdačno Vas pozdravljamo.  Pošto nam još niste poslali ponudu koju smo tražili pismom od 6. maja ove godine šaljemo Vam ..  isporučiti robu na kredit.. odnosno želja ili potreba pošiljaoca. Uvod treba da bude kratak i racionalan a zatim se se iznosi razlog obraćanja. Pozdrav koji dolazi na kraju je znak uvažavanja poslovnog partnera.  Mnogo uspeha u radu. Ona se može podeliti na tri dela: uvod. prijateljski Vas pozdravljamo. potpisuje se ispod štambilja ili pečata. oglasa.  U nadi da ćete nam brzo poslati ponudu.. a ispod se kuca ..  Uz pozdrav želimo Vam uspeh u radu.. U obraćanju inostranim firmama uobičajeni pozdravi su:  S poštovanjem..  Prijateljski Vas pozdravljamo. Ispod štambilja se kuca funkcija lica koje će da potpiše pismo. Poslovno pismo potpisuje ovlašćeno fizičko lice koje zastupa firmu..Sadržina pisma je najvažniji deo jel se time saopštava cilj. ostavi se prostor za potpis. Završetkom se izražava nada pošiljaoca de će primalac pisma prihvatiti njegove predloge.. Jezgro pisma je obrazloženje razloga obraćanja koji je iznesen u uvodu.  Pismom od 15. Završni deo pisma treba prirodno da izvire iz jezgra... prijateljski Vas pozdravljamo. Ukoliko se u pismo javlja više zahteva i molbi onda se svaka od njih obrazlaže u posebnom pasusu.  U skladu sa našim dogovorom od 8.  biti zadovoljni našim uslugama.  S osobitim poštovanjem. Jezgro mora biti kratko.. najčešće vlasnik ili direktor firma ili lice na koje je to ovlašćenje preneto. zahvaljuje se na obaveštenjima i uslugama.  Povodom vašeg oglasa objavljenog u . izvinjava se zbog kašnjenja.. na prethodnu saradnju. Štambilj odnosno pčat se stavljaju ispod završetka pisma na desnoj strani. Potpis označava verodostojnost pisma. jezgro i završni deo. U uvodu se pošiljalac obično poziva na informacije iz javnih medija..  Verujući da ćete nam izaći u susuret.

Poštovani gospodine direktore. Piše se ispod adrese a pre sadržaja pisam i uvek se podvlači radi isticanja. Primer: Predmet: traženje ponude Predmet: reklamacija na kvalitet robe Predmet molba za odlaganje plaćanja Oslovljavanje kod nas nije uoičajenao ako se jedna firma obraća drugoj.ime i prezime lica koje potpisuje.. U zavisnosti od vrste odnosa sa osobom sa kojom se komunicira mogu se upotrebiti sledeći pozdravi: Gospodine direktore. Prilozi se navode ispod sadržaja pisma. Primer: P r i l o g: katalog fotografije Oznaka načina otpreme se piše na dnu poslovnog pisma ispod priloga. Stavljaju se ispod zaglevlja ili ispod mesta i datuma. U priloge obično spadaju katalozi. Poštovani Milane. sa leve strane. Primer: Preporučeno . Oznaka priloga je navođenje svih dokumenata koji se šalju kao prilog poslovnom pismu. uzorci. U cirkularnim pismima se obično koriste seldeća oslovljavnja: Poštovani prijatelji. Ako se stavlja pečat on se stavlja tako da delimično zahvati levu stranu potpisa i otkucane funkcije. fotosi. Ostali delovi poslovnog pisma Pozivni znaci se koriste da bi se znalo ko je pripremio i obradio poslovno pismo i kome se treba obratiti ako su primaocu neophodne dodatne informacije.To su uglavnom inicijali sastavljača pisma i daktilografa koji je pismo otkucao. Cenjeni saradnici. ali ako se vlasnik ili rukovodilac obraća vlasniku druge firme onda se oslovljavanje podrazumeva. Primer: Naš znal: RJ/MK-S RJ su inicijali sastavljača pisma MK su inicijali daktilografa S je radna jedinica koja upućuje pismo (stovarište) Kratak sadržaj predmeta predstavlja predmet pisma iskazan u nekoliko reči što primaocu omogućava da brzo rasporedi poštu obrađivačima. prospekti.. cenovnici. Uvaženi saradnici. Poštovani gospodine Petroviću. oglasi. Original se potpisuje punim imenom i preyimenom a kopije mogu i samo inicijalima. Ukoliko pismo potpisuju i rukovodilac i direktor potpis rukovodioca se stavlja na levu stranu a direktora na desnu.

S. Dodatak (P. Nastao je iz ideje da se bogato praktično iskustvo i saznanje o informacionim tehnologijama koje je već na raspoloaganju korisnicima i . jun 2004.S) je naknadno dodati deo kada je pismo već završeno.1. Naknadno smo obavešteni da pomenute mašine stižu iz uvoza za dva dana. Dopisuje se kada je nešto propušteno u pismu ili ako je posle pisanja pisma iskrsla neka činjenica na koju želimo da skrenemo poažnju. Dodatak se dopisuje na kraju pisma. šaljemo Vam informacije o EUnet College-u koje ste tražili u vezi sa vašom akcijom prekvalifikacije. dokvalifikacije i stručnog – profesionalnog usavršavanja zaposlenih. EUnet College je škola Interneta koju su osnovali prvi domaći komercijalni Internet provajder. N/R Aleksandar Ognjanović Tel/fax: 011 8123601 Naš znak: VS/RD-Š Predmet: Ponuda kurseva Beograd. Primer: Dostavljeno Imenovanom. Poslovno pismo u celini: Granski sindikat hemije. energetike i rudarstva Zajednički odbor sindikata Nezavisnost u JPRB „Kolubara“ Kolubarski trg broj 8 Lazarevac 11550. Primer: P. pravnoj službi. nemetala. EUnet i S-Soft. u skladu sa vašim zahtevom od 19. ispod potpisa i uvek parafira. Postovani gospodine Ognjanović. firma sa iskustvom u računarskoj edukaciji. 8.2004. u njemu se navodi koliko kopija je sačinjeno i kome su prosleđene.Ekspres Avionom Faksom Raspored kopija se piše ispod načina otpreme. Arhivi.

na optimalan način prenese. samim tim veliki deo prepiski koju kompanije vode se odnosi na kupovinu i prodaju. Kompletne informacije o EUnet College-u možete videti na našem sajtu www. Direktor ___________________ dr Aleksandar Vučić P r i l o g: .Program kurseva Preporučeno Dostaviti Kolubari Arhivi Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga Kupovina i prodaja robe i usluga su cilj svake poslovne aktivnosti. Svaki polaznik EUnet College-a dobija odgovarajuću literaturu koja je namenjena uz željeni kurs. otvaranje elektronske pošte i dva sata Interneta od EUneta. tako da vremensko trajanje obrazovanja zavisi od paketa kurseva koji je polaznik izabrao. U prilogu Vam dostavljamo spisak kurseva i fond časova koji je predviđen za svaki kurs. Obrazovanje u našoj školi se sastoji iz niza kurseva koje polaznik sam bira. svim zainteresovanim pojedincima i firmama. Svaki dobar komercijalista. na osnovu ispitivanja tržišta može da ima pouzdanu procenu o potražnji i ponudi neke robe i kada su najpovoljniji uslovi za kupovinu a kada za prodaju. EUnet College drži obuke za upotrebu savremenih informacionih tehnologija prenošenjem praktičnih znanja polaznicima svih nivoa obrazovanja. Cena kurseva zavisi od izbora paketa kurseva i veličine grupe za koju se kurs drži.klijentima kompanija EUnet i S-Soft. Upit .eunetcollege.com .Spisak kurseva . Tek po osmišljavanju ukupnog programa bi mogli da odredimo cenu. Na kraju svakog završenog kursa polaže se ispit i polaznici dobijaju sertifikat EUnet College-a. prijateljski Vas pozdravljamo. Očekujući uspešnu saradnju. U skladu sa vašim željama možemo kreirati kombinaciju kurseva koja odgovara predznanju polaznika i željenom nivou obrazovanja. zanimanja i godišta.

02.101 VS standard nosač 11 regleta ( 3 komada ) 2. Opšti upit je pismo kojim jedna firma traži od druge kataloge. uslovima isporuke i plaćanja robe za koju je zainteresovana. cenovnike. U takvim zahtevima je poželjno navesti i količinu robe koja je potrebna.R27001-20-1 Regleta 10 pari ranžirna ( 12 komada ) U Beogradu. uzorke i informacije o uslovima prodaje robe koju želi da nabavi. Poseban upit je pismo kojim firma traži podatke o kvalitetu. molim Vas da nam dostavite opstu ponudu za Reichle/DeMassari opremu i posebno za: 1. prospekte.Aleksandar Buntić faks 762 394 Predmet: Zahtev za ponudu Poštovani. ceni.Ispitivanje režišta se može činiti na razne načine praćenjem oglasa u srdstvima javnog informisanja i specijalnim izdanjima ili direktnim obraćanjem većem broju proizvođača ili trgovinskih firmi na veliko zahtevom za ponudu. To je praktično zahtev za ponudu. Cvetanovski Zvonko Tehnički direktor .2000. 07. upitom koji može biti opšti ili poseban.r. Količina robe je bitan parametar i ima veliki uticaj na cenu proizvoda. Primer za opšti upit: Vesimpex doo n. Opštim upitom kupac se koristi kada želi da sazna stanje na tržištu i kada hoće da uspostavi odnos sa novim partnerom.DK 7031.

3. Molimo Vas da nam odgovorite da li ste u mogućnosti da nam izađete u susret.Primer za poseban upit: BK Univerzitet. Novi Sad n/r: Ivan Bagarić. Predmet: Upit za učionicu Na osnovu našeg današnjeg razgovora šaljem Vam upit za sledeće:     Učionica za devet ili više studenata opremeljena računarima. Treba nam šest termina u trajanju od po pet sati. 18.3. .2004.2004. dekan Beograd. Idealno bi bilo utorkom i četvrtkom od 09:00 do 14:00 časova sa početkom 23. Računari bi tebalo da su umreženi i povezani na Internet.

Ukoliko kupac traži povoljnije uslove od onih u ponudi pregovori i dalje traju. izlaganjem u izlozima i na sajmovima. Na taj način ponuđač deluje samouvereno i sigurno u plasman svoje robe na tržištu i utiča na kupca da se što pre odluči. Ako neko naruču robu u roku koji je naveden na ponudi ponuđač je obavezan da je po navedenoj ceni i isporuči. Određenom kupcu nudite određenu robu u skaldu sa njegovim potrebama i to je glavna razlika između posebnih ponuda.pod kojim uslovima i u kojim terminima. kada se pojavinovi proizvod. cenovnici. Ponudom se mogu uspostaviti nove poslovne veze. Ako rok nije naznačen u ponudi. Šalju se kada su urađeni novi katalozi. Opšta ponuda se upućuje velikom broju kupaca i neobavezne su. Ponuda se može poslati samoinicijativno ili kao odgovor na upit kupca. Ponude mogu biti neobavezne. Ako kupac ne prihvati ponuđene uslove smatra se da je ponuda odbijena. dostavljanjem prospekata i ostalog propagandnog materijala. . Posebna ponuda je namenjena pojedinim kupcima i svakom kupcu se šalje posebna. Roba se takođe može nuditi i kroz oglase u sredstvima javnog informisanja. Na takvoj ponudi mora da stoji naznaka „neobavezno“ ili „bez obaveza na prodaju“. obavezne i do opoziva. S poštovanjem Aleksandar Vučić Ponuda Ponuda je pismo kojim neka firma nudi robu ili usluge mogućim kupcima. promena cena i dr. smatra se da je posao zaključen ako se porudžbenica pošalje u roku od osam dana od prijema ponude. održavati postojeće i uspostaviti prekinuti poslovni odnosi. Neobavezna ponuda je ponuda koja omogućava ponuđaču da odustane od ugovaranja posla zbog nove situacije na tržištu. Obavezna ponuda je ponuda koja obavezuje ponuđača da kupcu robu proda po ponuđenim uslovima ukoliko je ponuda prihvaćena u naznačenom roku. posebne i specijalne. Prema broju kupaca kojima se ponude šalju one mogu biti opšte. Samim tim razlikuju se i cena i uslovi plaćanja i isporuke. Cena koja je navedena u ponudi ili istaknuta na robi obavezije ponudjača da je ispoštuje.

Specijalna ponuda je vrsta posebnih ponuda. Ovakvom uslugom ponuđač želi da obezbedi trajniju isporuku robe i dugoročniju poslovnu saradnju. . Primer ponude: SLDRP-DAI n/r: Marija Ljubičić Osmana Đikića 3 11000 Beograd Fax: 011/3218-150 Ponuda za upotrebu prostora opremljenog za vršenje Informatičkih obuka U skladu sa vašim potrebama možemo Vam ponuditi opremljen prostor u našem centru koji se nalazi u Zmaj Jovinoj ulici 37a. U specijalnim ponudama se daje ekstra popust ili neki drugi povoljniji uslovi. Škola ima aparat za kafu i čiste sanitarne prostorije koje su polaznicima na raspolaganju između predavanja. Na raspolaganju Vam je učionica A2. Učionica je opremljena sa 12 radnih stanica povezanih na Internet linkom od 2Mbs.

00 dinara dnevno. Rabat se predviđa ugovorom. juna svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova. za najmanje 20 radnih dana popust od 30%. Pored predmeta i cene kao najvažnijih podataka ugovor treba da sadrži i druge podatke: nazive ugovorenih strana. Pismeni ugovori se sklapaju na tri načina: slanjem narudžbenice. Kupac utvrđuje kvalitet robe kada je primi. rok i način plaćanja. Ugovor se može zaključiti pismeno ili usmeno. A la rinfuza znači da neupakovanu robu treba utovariti u prevozno sredstvo u rasutom stanju. Prompt znači da robu treba isporučiti hitno. rok isporuke. rok. Cena upotrebe prostora je xxxx. vrstu i količinu robe. rok. Uslovi isporuke i plaćanja Pod uslovima ugovora se podrazumevaju: predmet ugovora. kupcima na veliko. Produženje zakupa potrebno je najaviti 15 dana unapred. u tom slučaju zakup za 20 radnih dana bi iznosio xxxx. kvalitet robe.. Usmeno zaključeni ugovori moraju s potvrditi i pismeno da bi u dokumentaciji ostao trajan dokument. tako da bi ukupan zakup za 20 radnih dana iznosio xxxx. cenu. Beograd 30. samo uvozna roba se može označiti mernim sistemom zemlje porekla. Narudžbenica. Cena se označava za osnovnu mernu jedinicu (m. onim kupcima koji mogu biti dugogodišnji naručioci.00 dinara U cene nije uračunat porez na promet. način i mesto isporuke. Svaki polaznik dobija besplatno otvaranje mail-a na EUnetu i 10 sati pristupa Internetu. kom).Termin u kome bi mogli da koristite učionicu je od 17. Kvalitet robe označava se prema oznaci JUS standarda i prema marki proizvoda. kg. maja do 11. To znači da se prodajna cena snižava za određeni procenat dugogodišnjim kupcima. Ugovor Slanjem i prihvatanjem ponuda prodavac i kupac se spremaju za zaključivanje ugovora. količina. U njoj se kupac poziva na . Količina robe se iskazuje u jedinicama propisanim u Zakonu o mernim jedinicama i merilima. a primedba ako ih ima odmah ih upućuje proavcu. Skonto je odbitak od nabavne vrednosti robe isplaćene u ugovorenom roku ili pre njega. transport. Možemo Vam odobriti popust na broj zakupljnih dana i to: 1. u vidu zaključnice i u vidu formalnog ugovora. Narudžbenicom kupac zahteva da mu prodavac isporuči neku robu. način i mesto isporuke.4. Kompanije se prepiskom dogovaraju o uslovima kupoprodaje i ta prepiska važi kao ugovor. način i mesto plaćanja.2004. za najmenje 40 radnih dana popust od 45%. a najdalje osam dana od dana zaključivanja. Rabat je popust koji se daje kupcu. vrsta i kvalitet robe.00 dinara.. 2. cena. Iskazuje se u procentima i mora biti ugovoren.

Član 3 Ostale obaveze Škole Škola se takođe obavezuje: 1. Da bi jedan ugovor imao pravnu snagu mora biti overen u sudu. Poručilac je obavezan da robu koju je tražio preuzme i plati po uslovima narudžbenice. Član 4 Osnovne obaveze Polaznika Polaznik se obavezuje da Školi. Da obezbedi neophodna sredstva za rad Polaznika 2. na način predviđen u sledećim članovima. Pod neophodnim materijalnim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva da svaki Polaznik ima mogućnost da radi samostalno na jednom računaru. Pod neophodnim ljudskim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva kvalitetan i kompetentan predavač.ponudu i naglašava pod kojim uslovima kupuje robu. Ugovor o kupoprodaji se obično sklapa ako ugovorene strane neposredno pregovaraju ili to čine preko svojih opunomoćenika. Saugovarači se prvo saglašavaju o svim uslovima i to unose u ugovor. Primer ugovora: Opšti uslovi školovanja Član 1 Predmet Ugovora Predmet Ugovora je obučavanje Polaznika za upotrebu kompjutera i Informacionih tehnologija. Škola će pristupiti izvršenju svojih obaveza pošto od Polaznika primi naknadu za odabranu obuku prema važećem cenovniku. Zaključnica služi za zaključivanje kupovine preko posrednika ili kada robu treba proizvesti na osnovu narudžbenice. Svakom Polazniku je omogućeno da samostalno i prema svojim potrebama odabere obuku koju će da sluša po unapred utvrđenom planu i programu. 3. Ugovor se u praksi piše samo kada su u pitanju veći poslovi. Piše se u najmanje dva primerka. Član 2 Osnovne obaveze Škole Škola se ovim Ugovorom obavezuje da će obezbediti sva neophodna ljudska i metrijalna sredstva za održavanje obuke po unapred utvrđenom palnu i programu. Mesto održavanja obuke je Zmaj Jovina ulica broj 37. Da izda diplomu za obuke na kraju kojih se polaže ispit. original se daje kupcu. Plan i program utvrđuje Savet škole. a kopija prodavcu. isplati nadoknadu. . Da izda sertifikat o pohađanju obuke.

slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili usmeno pozivom na kontakt telefon koji Polaznik ostavi u prijavi. Član 10 Komunikacija između Škole i Polaznika Komunikacija ili obaveštavanje ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi. a odgovara i za svu pričinjenu štetu.Naknada se sastoji od jednokratne naknade određene cenovnikom Škole. građanski. Pored toga. Član 5 Vreme i način plaćanja usluga Polaznik je u obavezi da se na željenu obuku prijavi najkasnije 5 dana pre početka obuke. Polaznik u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi. Član 11 Promena Opštih uslova . Polaznik se takođe obavezuje da redovno dolazi na časove na osnovu čega Škola može da mu izda sertifikat o pohađanju obuke. isticanje obaveštenja na Web stranici škole. Član 6 Izmena cenovnika Škola zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Polaznika po ovom Ugovoru. Član 9 Isključiva odgovornost Polaznika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje Polaznik je isključivo krivično. Uplata celokupnog iznosa naknade mora biti izvršena najkasnije na sam dan početka obuke. Škola ima pravo da raskine Ugovor. i na bilo koji način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. uz obaveštenje Polazniku. u ovom slučaju Škola ima pravo da podatke o Polazniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid zainteresovanim licima. Uplatom 10% od celokupnog iznosa određenog cenovnikom po ovom Ugovoru smatra se da je Polaznik rezervisao mesto u grupi. Polaznik odgovara Školi za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem. Ukoliko u datom vremenskom periodu Polaznik ne izvrši uplatu naknade mesto u grupi se oslaobađa za sledećeg Polaznika. Prijava važi dva radna dana. Škola ima pravo da ga upozori pismenim putem i obavesti ga sa kojim radnjama mora da prestane. uz suspenziju Ugovora na maksimum 3 dana. Škola je dužna da o izmeni obavesti Polaznika 7 dana pre početka primene novog Cenovnika. Član 7 Nedozvoljena ponašanja Polaznika Svaki Polaznik je dužan da poštuje Kodeks ponašanja škole i da se ponaša u skladu sa Ustavom i Zakonom Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Član 8 Prava Škole kad se Polaznik ponaša na nedozvoljen način Ukoliko po svojoj oceni Škola zaključi da se Polaznik u prostorijama škole ponaša na nedozvoljeni način. Ukoliko Polaznik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponasanjem. pod kojom se podrazumeva i isticanje informacije na oglasnij tabli škole. Izmene Cenovnika se ne odnose na već izvršene uplate Polaznika. Isticanjem informacije na oglasnoj tabli ili na Web stranici Škole smatra se da je Polaznik obavešten.

Prigovor se može uputiti na vrstu. Član 14 Otkaz Ugovora Obuku je moguće otkazati najkasnije 3 dana pre početka obuke uz kompletni povratak sredstava. a Polaznik ne može da traži nikakva obeštećenja ili se Polaznik priključuje sledećoj obuci. Izmene Opštih uslova obavezuju Polaznika koji ih prihvati. Upućuje se odmah po prispeću robe kada se pregledom uoče neslaganja između podataka iz računa i prispele pošiljke.…. cenu.2004. vojska. kvalitet. Otkazivanje obuke se vrši pismenim putem u prostorijama škole. niti treća lica mogu pristupati ovom ugovoru. Član 13 Klauzula o nadležnosti Sporove po ovom Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno. o čemu je dužna da bez odlaganja obavesti Polaznika. Ako je primljena roba neispravna o tome se sačinjava komisijski zapisni čiji se primerak upućuje prodavcu. a ako nije podrazumeva se rok od osam dana. Reklamacija Reklamacija je prigovor kupca prodavcu ili prevozniku na isporučenu robu. Član 15 Važenje Opštih uslova Primena opštih uslova počinje 01. . U slučaju pojave neke „više sile“ zbog koje je Polaznik sprečen da pohađa obuku koju je počeo da sluša (bolest. pošto je Polaznik o izmeni obavešten. količinu. godine i traje do izmene od strane Škole. Rok za ostale prigovore je obično naznačen u računu.11. uz primenu procesnog i materijalnog parava mesta suda.Škola zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine članove ovih Opštih uslova. juni 1995. a u slučajevima kada to nije moguće. mesto i rok isporuke. Ukoliko do odustajanja od obuke dođe kasnije od navedenog termina vrši se povraćaj 70% sredstava. Primer reklamacije: Trgovačko preduzeće UNIJA Beograd Beograd. biće nadležan sud u Beogradu. Prihvatanjem izmene smatra se nastavak korišćenja usluga škole. ) pružena mu je mogućnost da isprati obuku do kraja sa nekom drugom grupom u periodu koji sam odabere ili se od uplate odbijaju realni troškovi (sredstva za rad i broj odslušanih časova) a ostatak sredstava se vraća Polazniku. Član 12 Zabrana ustupanja Ugovora i pristupanja Ugovoru Ugovarači ne mogu svoja prava i dužnosti po ovom Ugovoru prenositi na treća lica.01. U tom slučaju Polazniku se ili vraća celokupan iznos. Škola zadržava pravo otkazivanja obuke ukoliko se ne prijavi minimum 5 Polaznika sa obavezom da o tome obavesti Polaznika 3 dana pre početka obuke.

adresu kupca. datum izdavanja računa. Računi obično već postoje u štampanoj formi i obično su indigovani. Svaki račun mora da ima zaglavlje . O tome smo vas obavestili telefonom. mesto. godine.Preduzeće Ratar Užice Danas je na železničku stanicu Beograd stigao vagon (JŽ br 14540) krompira koji ste nam vi isporučili po zaključnici 1232 od 30. Ona se nalazi na železničkoj stanici Beograd. Prilog: zapisnik komisije Expres-preporučeno Direktor Marko Negovanović Račun Račun (faktura) je dokument na osnovu koga se plaća isporučena roba. podatke o prodatoj robi i potpis prodavca. Račun se šalje zajedno sa robom ili tako da račun stigne pre robe. Piše se najmanje u dva primerka od kojih se jedan dostavlja kupcu. Račun može sadržati i druge podatke. Odmah smo formirali stručnu komisiju koja je utvrdila da je već satrulilo 20% poslate količine. a drugi ostaje prodavcu. Primer računa: . naziv dokumenta i broj. a neke koriste paragon blogkove. Na samoj stanici smo uočili da je krompir počeo da truli. Zbog toga odbijamo da primimo vašu pošiljku. maja 1995. Neke firme čak prave i štampaju svoje račune.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati postavljane uslove.Korespondencija o radnim odnosima Prijem u radni odnos Da bi neka firma popunila novonastalo ili upražnjeno radno mesto obično raspisuje konkurs. stručnog usavršavanja. na neodređeno vreme ili na probni rad. Radno mesto se otvara na određeno vreme. radnog iskustva i prethodnih rezultata. Redoslede se utvrđuje na osnovu školskog uspeha. Najkasnije osam dana od oluke svim kandidatima se salje odgovor. . Radna biografija ne bi trebala da bude duža od jedne A4 strane. Primer radne biografije: Boško Radivojević Na osnovu podnesenih prijava konkursna komisija ili drugi nadležni organ utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uslove i sastavljaju rang listu kandidata. znanja stranih jezika i drugih kriterijuma. Konukurs se objavljuje putem medija. Da bi se prijavio za radno mesto kandidat mora da dostavi svoju radnu biografiju. Ako ima potreb vrši se provera znanja kandidata pa se onda odlučuje o konačnom izboru.

o zdravstenom stanju. Ako je izdaje pravno lice sadrži iste elemente kao i uverenje. Revers treba da sadrži sledeće podatke: broj i naziv pozajmljenog predmeta. Uverenje Uverenje je najčešća i najvažnija isprava. Svetogorska 33 . Izdaju ga i pravna i fizička lica. Postoje javne i privatne isprave. Primer potvrde: Beograd. preduzeće. Fizička lica mogu izdavati samo izjave koje overavaju nadležni organi. MB 1301880710096 sa adresom u ul. radnom stažu i dr. juni 2004. a ako je izdaje fizičko lice ne mora da se poštuje red elemenata. do kada će predmet biti vraćen. U potvrdi mora stajati ko je izdaje i šta se njome potvrđujue.Poslovne isprave Pod ispravom se danas podrazumeva pisani dokument koji sastavlja i izdaje državni organ. od koga je predmet pozajmljen. potpis primaoca. stalno zaposlen na radnom mestu levog smetala u firmi "Nešto" Milentija Popovića 18 Novi Beograd. Isprav mogu da imaju trajnu ili privremenu vrednost. ustanova. Ova potvrda se izdaje na lični zahtev imenovanog radi regulisanja prava za dobijanje vize za turističko putovanje i u druge svrhe se ne može koristiti. agencija ili neko drugo pravno lice. Uverenja izdaju pravna lica i služe da se dokažu neke činjenice: uverenje o državljanstvu. Primer reversa: Revers . Beograd. ZA POSLODAVCA: ___________________________ Revers Revers je vrsta potvrde kojom se potvrđuje da je neko uzeo neki predmet na poslugu na određeno vreme. Potvrda To je dokument kojim se potvrđuje neka činjenica. Isprave se uglavnom izdaju na štampanom obrascu. POTVRDA Ovim se potvrđuje da je Taj i Taj . 30. Isprava je napisani dokument kojim se nešto dokazuje. Javne isprave izdaju prvna lica a privatne fizička lica. podaci i adresa i pečat. o plaćenom porezu. mesto i datum izdavanja reversa.

Priznanice se obično pišu u tri primerka. Primer priznanice: Ovlašćenje Ovlašćenje je dokument kojim jedno pravno ili fizičko lice ovlašćuje nekoga da u njegovo ime i za njegov račun obavi jedan ili više poslova. da može da raspolaže sredstvima sa računa firme. da može da potpisuje svu dokumentaciju u ime firme kao i da preuzima sva prava i obaveze direktora firme. Priznanica može biti kratkoročni i trajni dokument. ________________________________ Miladin Tanasijević. l.Priznanica Priznanica je novčani dokument kojim neko pravno ili fizičko lice priznaje da je od drugog lica primilo naznačen iznos novca.o. Beograd. Opštim ovlašćenjem se ovlašćuje punomoćnik da za firmu obavlja jedan ili viš poslova u dužem periodu.o. Posebnim ovlašenjem ovlašćujete nekoga da završi jedan posao nakon završenog tog posla ovlašćenje prestaje da važi. da može da otvori račun firme Nešto d. br.k. Postoje obrasci priznanica povezani u obliku bloka i numerisani. J 605090. Ovlašćenje može biti posebno i opšte. drugi knjigovodstvu a treći ostaje u bloku. Priznanicom može da se potrvrdi uplata novca na svoj ili za tuđi račun. Pere Segedinca 21. Avalska 16 . Ovlašćenja koja daje firma overavaju se u samoj firmi a ovlašćenja koja daje fizičko lice overava sud ili opština. Primer ovlašćenja: Punomoćje Ovim ovlašćujem Miku Radinovića iz Beograda. prvi ide kupcu. Beograd.

odsustvo. Primer propratnog pisma: YUVIDEO Beograd. Ovo pismo se uglavnom sastoji od dve tri rečenice. donošenje rešenja.br. Beograd Molba Molba je pisani sastav kojim neko pravno ili fizičko lice moli primaoca za neku uslugu. Molimo vas da taj iznos uplatite na naš tekući račun u roku od tri dana. maja 2001. l. ____________________ MOLBA ZA S L O B O D A N DAN Molim da mi se omogući korišćenje ______ slobodnog -ih dana iz razloga ______________________________________________________________. MUP Beograd Direktor Nešto doo. naknada troškova za stručno usavršavanje. Kontakt telefon u slučaju hitnosti zbog neodložnog posla je ____________________________.Molbom se može tražiti poslovna informacija. Prote Mateje 36 Beograd. 312 za urađene audio kasete po vašoj narudžbini od 10. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd Predmet: Račun br. maj 2001. ___________________________ ( Potpis zaposlenog ) ______________________ ( Odobrio Manager sektora) Propratno pismo Propratno pismo je ono pismo kojim pošiljalac obaveštava primaoca da mu dostavlja nešto u prilogu i objašnjava zašto to čini.k 217651. pozdravljamo vas . Očekujući vašu uplatu. godine na iznos od 3000000 (trimilionadinara). 312 U prilogu vam dostavljamo račun br. U periodu mog odsustva menjaće me ________________________________. 31. Primer molbe: Beograd.

Glavni delovi službenog dopisa su zaglavlje dopisa. Zavisno od organa koji je rešenje doneo rešenja mogu biti prvostepena i drugostepena. Osnovni službeni dokument u toj prepisci je akt. Službeni dopis Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima.P Šef računovodstva Jevrem Pavlović Upravni dokumenti Službeni akti Službena prepiska je prepiska državnih organa. adresu primaoca. Akti mogu biti obični. kulturna. Zaključak Zaključak se donosi o manje važnim pitanjima. Odluka Odluka je akt koji donose kolektini organi: savezna i republička vlada. Donosi ga službeno lice nadležno za postupak o određenom predmetu. delovodnik. kratak sadržaj akta. Rešenje Rešenje je akt organa uprave o predmetu kojem se vodi postupak. finansijska. komunalna. poverljivi i strogo poverljivi. a u preduzećima upravni odbori. Prvostepeno rešenje donosi organ koji o upravnom predmetu rešava u prvom stepenu. Njome se uređuju različita pitanja: privredna. Akti mogu biti primljeni akti (primljani od drugih državnih organa) i sopstveni akti (dopisi koje je neki organ uradio na po vlastitoj inicijativi) U kancelarijskom poslovanju postoje dve vrste službenog akta: službeni dopis i rešenje. broj akta. . Drugostepeno rešenje donosi viši organ po žalbi na prvostepeno rešenje. Kojoj od ovih kategorija pripada neki akt određuje nadležna osoba ukoliko to već nije utvrđeno posebnim propisima. Zaključa se saopštava usmeno.Prilog: 1 Prepooručeno M. a sa javnim ovlašćenjem to mogu činiti i preduzeća i ustanove. Donosi ga organ uprave. organizacijama ili fizičkim licima. način otpreme i napomena o dostavi. Sporedni delovi službenog dopisa su: broj telefona službenika koji je primio akt. savezna i republička skupština. socijalna. vaš i naš broj. skupština opština. tekst akta i potpis ovlašćenog lica. prilozi.

. Jedna kopija se uvek čuva u arhivi. Gotova pisma se dostavljaju pisarnici da ih otpremi. Svaki službenik koji se bavi pisanjem dokumenata mora znati upotrebu velikih i malih slova. prijava. koje se reči pišu odvojeno. pritužba i žalba. otvaranje. čitanje i razvrstavanje pošte. preduzeću ili ustanovi u vezi sa nekim pitanjem koje je u njihovoj nadležnosti. otprema i čuvanje pošte Poštom s naziva sva prepiska jedne firme. Svaka firme treba da ima zaduženu službu ilislužbenika zaduženog za prijem. Po prijemu ukoliko pismo nije adresirano imenom i prezimenom na nekog od službenika pošta se otvara i čita. ako firma vodi delovodnik upisuje se i broj. Pravopis Osnovna poslovna kultura nalaže da se u svakom pisanom dokumentu poštuju sva pravopisna pravila. Prijem. Na original pisma se stavlja pun potpis. a koje sastavljeno i pravilnu upotrebu interpunkcijskih znakova.Podnesak Podnesak je svakok pismeno obraćanje državnom organu. zahtev. Da biste bili sigurni da je vaš dokument pravilno napisan uvek možete konsultovari Rečnik jezičkih nedoumica Ivana Klajna ili Pravopis srpskog jezika u izdanju Matice srpske. Odlazna pošta se takođe zavodi u delovodnik. Ako se pitanja u pismu odnose na više sektora pismo se kopira i po jedna kopija se dostavlja svakom sektoru koji treba da odgovori. Propisom j utvrđeno da sva primljena pošta mora da se čuva deset godina. Osnovna poslovna kultur nalaže da se na svako primljeno pismo odgovara u roku od jednog radnog dana. tužba. Pripremljeni odgovori se kucaju i potom ih čita rukovodilac odeljenja koji odobrena pisma paravira. Na svako pismo se stavlja prijemni pečat. obrada. Popredmetu ili kratkoj sadržini pisma zključuje se kom sektoru treba uputiti pismo. Podnesak je: predlog.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->