MATEMATIKA

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Sei zifra arteko zenbaki arruntak eguneroko testuinguruetan irakurtzea eta idaztea, zifra horien posizio-balioa interpretatzea, eta posizio-balioaren eta zenbakizko zuzenean duten posizioaren arabera zenbakiak alderatzea eta ordenatzea. Eguneroko bizitzako zenbakizko testuetan zatiki errazen esanahia interpretatzea. 1.1. Ea zuzen interpretatzen duen zenbakien balioa; esaterako, ea zentzuz ematen duen erakusleihoetako prezioetako informazioa, publizitateliburuxketako zenbakiak eta antzekoak. 1.2. Ea erabiltzen duen zenbaketa selektiboa (10naka, 100naka…). 1.3. Ea dakien sei zifra arteko zenbakiak irakurtzen eta idazten, konposatzen eta deskonposatzen, eta biribiltzen, zenbakien posizio-balioa aintzat hartuta. 1.4. Ea gai den zenbaki arruntak alderatzeko eta ordenatzeko, posizio-balioa eta zenbakizko zuzenean non adierazita dauden aintzat hartuta. 1.5. Ea dakien irakurtzen eta idazten oinarrizko zatikiak (izendatzaile hauek dituztenak: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10). 2. Zenbakizko batuketa-, kenketa-, biderketa- eta zatiketa-kalkulu errazak egitea, buruzko kalkulu zehatzak eta gutxi gorabeherako kalkuluak egiteko nork bere estrategia erabilita. 2.1. Ea erraz erabiltzen dituen batuketa-, kenketa-, biderketa- eta zatiketataulak buruzko kalkulu automatikoetan. 2.2. Ea erabiltzen duen estrategia mentalik zenbaki errazekin batuketak eta kenketak egiteko: eragiketak hamarreko, ehuneko eta milako zehatzekin egin; batuketak eta kenketak unitateka egin, edo biribiltze eta konpentsazio bidez; zenbakien bikoitzak eta erdiak kalkulatu... 2.3. Ea erabiltzen duen honako hauetako estrategia mentalik zenbaki errazekin biderketak eta zatiketak egiteko: 2z, 4z, 5ez, 10ez, 100ez biderkatu eta zatitu; eragiketen ezaugarriak aintzat hartuta zenbakion deskonposizioa eginez eta haiek lotuz biderkatu eta zatitu... 2.4. Ea estrategiarik erabiltzen duen zenbaki arruntekin egin behar diren eragiketen emaitzak estimatzeko; esate baterako, buruz kalkulatu aurretik zenbakiok biribilduz. 2.5.Ea bere erara antolatutako bestelako estrategiarik erabiltzen duen buruzko

2. ZIKLOA

1
trimestre

2
trimestre

3
trimestre

3. balantzak. Ea batuketa-.3. egoeraren arabera. Ea alderatzen eta ordenatzen dituen magnitude bereko unitateak eta . berriz.2. t). pisu/masa-unitate ohikoenak (gr. magnitude-ordenaren arabera aukeratuta tresna eta unitateak. kenketa. 4. txanponak eta billeteak. kalkulu konplexuagoetarako. l). ea aukeratzen duen egokiena. 3.1 Ea zentzuz interpretatzen dituen neurriekin eta haien magnitudeekin zerikusia duten eguneroko bizitzako zenbakizko testuak. Ea kalkulagailua zentzuz eta bere kaxa erabiltzen duen kalkulu konplexuak egiteko. metroak. bi zifrako zenbakiz egindako biderketa eta zifra bateko zenbakiz egindako zatiketa. kenketa-. km). 3. minutuak eta segundoak). edukiera-unitate ohikoenak (cl. eta. Ea argi azaltzen duen kalkuluak egiteko gauzatu duen prozesua. algoritmo hauek erabilita: batuketa. 4. luzera-unitate ohikoenak (cm. 3.kalkuluak egiteko. Zenbaki arrunten problemak ebazteko prozesuetan zenbakizko kalkuluak egitea. Ea erabiltzen dituen tresna sinpleak (erregelak. kalkulagailua erabilita.2. ordulariak. kg. m. 3. Ea zuzen egiten duen zifra bateko zenbakiz egindako zatiketaren algoritmo akademikoa. 4. testuinguru errealetan. Ea zuzen egiten dituen bururakoak dituzten batuketen eta kenketen algoritmo akademikoak. Ea zuzen egiten duen bi zifrako zenbakiz egindako biderketen algoritmo akademikoa. biderketa. 4. 4. 3. denbora-unitate ohikoenak (ordua. 3.4.1. horretarako. Ea erabiltzen dituen.6. ontzi graduatuak…) neurketak egiteko. Neurtzearekin zerikusia duten zenbakizko testuak interpretatzea eta egoera errealetan estimazioak eta neurketak egitea. eta ea gai den azaltzeko aplikazio-prozesu propio hori nolakoa den. ohiko neurri-unitateen eta -tresnen artean neurtu beharreko objektuaren tamainari eta izaerari ondoen egokitzen zaizkionak aukeratuta.eta zatiketa-eragiketak identifikatzen dituen eguneroko egoeretan.5. eta ea dakien prozedura ahoz adierazten. 3.4.

mapa). edukierak. 5. Ea. kale-mapa batean.5. perpendikularrak. 5. Ea. eta ea gai den horiek adierazteko espazio errealetan edo geometria-testu errazetan (krokisa.kopuruak. eta ea argi azaltzen duen kalkuluak egiteko erabilitako prozesua. krokis bat. helbide bat non dagoen adierazi) eta arte-adierazpenak balioestea. ondo estimatzen dituen objektuen neurriak eta neurketen emaitzak (distantziak. egoerei eta lekualdatzeei buruzko informazioa interpretatzea eta osatzea (emandako ibilbide bati jarraitu. planoa.4. kale-mapa. Ea identifikatzen eta erreproduzitzen dituen simetriak eta translazioak dituzten arte-lanak. Ea dakien interpretatzen espazio erreal bat. lekualdatzeak). eta horretarako guztirako ea geometria-nozioak erabiltzen dituen erreferentzia-elementu gisa. lekualdatzeak eta ibilbideak. angeluak.5. plano errazak…). Irudikapen espazialak deskribatzea (krokisa. kale-mapa bat. kale. pisuak. eta ea geometria-nozioak erabiltzen dituen erreferentziaelementutzat. Ea interpretatzen eta deskribatzen dituen espazio erreal batean. pertsona baten edo dena delakoa. plano bat…. zehatz identifikatzen dituen kokapenak. zuzenak.3. krokis batean. unitate-aldaketa ohikoenak eginez. oinarrizko geometria-nozioak erreferentzia-elementutzat erabilita (kokapena. . 5. lekualdatzeak). paraleloak. eta gai den deskribatzeko non dagoen kokatuta horietan kokatutako objektu. denborak). eguneroko bizitzako egoeretan. plano batean… egindako lekualdatzeak eta ibilbideak. Ea ezagutzen dituen orientazio-nozioak eta irudikapen espazialeko nozioak erabiltzea dakarten eguneroko bizitzako egoerak hizkuntza zehatzarekin (eskuina/ezkerra. 4. 5.2. 5. tamainak. beste norbaitek emandako azalpenak abiapuntu hartuta. 5. errenkada.1.

2. eta hizkuntza geometriko egokia erabilita. haien berezko ezaugarriak manipulatuta eta haiei erreparatuta. Ea antzematen eta deskribatzen dituen sarrera bikoitzeko koadro baten eta grafiko erraz baten oinarrizko elementuak.3. Ea egiten duen sarrera bikoitzeko koadrorik eta grafiko errazik eguneroko bizitzako egoeretan sortzen diren datuak abiapuntu hartuta. 6. Ea forma eta gorputz geometrikoak deskribatzen dituen. Sarrera bikoitzeko koadroetan eta grafikoetan adierazitako datuen interpretazioa abiapuntu hartuta. 7. ea horko problemak ebazten dituen. sarrera bikoitzeko koadroetan eta grafikoetan adierazitako zenbakizko testuak irakurtzea eta interpretatzea abiapuntu hartuta. 6. . Problemak formulatzea eta ebaztea. horretarako berak aukeratutako ditu irizpideak erabilita.2. kuboak.1.6. datu horiek ordenatzea. 7. Materialak erabiliz eta behaketaren bidez espazioko formak eta gorputz geometrikoak hautematea eta deskribatzea (poligonoak.4. 7. horretarako teknika errazak erabilita. prismak. haiek ordenatzeko eta informazioa hobeto emateko.3. esferak).4. sailkapen-irizpidea kontuan hartuta. eta emaitza taula edo grafiko batean adieraztea. Eguneroko bizitzako gertaerei eta objektuei buruzko datuak biltzea. 7. Ea ezagutzen dituen irudi lauak eta espazialak eta eguneroko bizitzako formak eta objektuak. eta zenbait irizpideren araberako sailkapenak egitea. 6. 6.1. Ea hautematen duen irudi bat laua edo espaziala den ahozko deskripzioa abiapuntu hartuta. Ea interpretatzen eta deskribatzen dituen sarrera bikoitzeko koadroetan eta grafiko errazetan adierazten diren datuak eta informazioak. zirkuluak. eta datuokin problemarik formulatzen duen. 7. Ea alderatzen eta sailkatzen dituen irudiak. zilindroak.

Ea bere kasako estrategiarik erabiltzen duen problemak ebazteko.eta alderatze-egoerak) eta biderketa-problemak (neurri eta eskala errazak errepikatzea).1. 8. neurriekin.1. emaitza egiaztatzen duen. berdintze. datu bat falta eta hura asmatu behar izatea. 9. ebazten eta asmatzen dituen. eguneroko bizitzako egoeretan.4. 8. 8. geometriarekin eta informazioa tratatzearekin zerikusia duten arazo irekiak. eta egindako prozesua ahoz eta idatziz adieraztea. Zenbakiekin.3.5. galdera bat abiapuntu duela problema asmatu behar izatea. 8. eta ebazteko zenbait estrategia eta prozedura erabilita. eta argi azaltzen eta adierazten duen ebazteko erabilitako prozesua. horietan zenbait estrategia erabiltzea. Ea ezagutzen.8. Ea hautematen eta aplikatzen dituen problemari dagozkion eragiketa edo eragiketak. Ea gai den mota hauetako problemak ebazteko: datuak sobera izatea. enuntziatua abiapuntu duela galdera bat asmatu behar izatea. adierazpen matematikoa abiapuntu duela problema bat asmatzea. gehienez zenbaki arrunteko bi eragiketa aplikatuta. Ea matematikoki adierazten dituen egindako kalkuluak. Nolabaiteko planifikazioa eskatzen duten inguru hurbileko problemak ebaztea. hautaketa-problemak. eta ebazteko egindako prozesua eta ondorioak ahoz komunikatzea. algoritmoa erabiliz edo kalkulagailuz). matematikaikerketak eta lan-proiektu txikiak ebaztea.2. kalkulagailua barne. 9. kalkuluekin. erantzuna duela problema bat asmatzea … . eta ea berak aukeratzen duen nola ebatzi (buruz. gainerako ikaskideekin elkarlanean aritzea. eragiketa bateko eta biko batuketa-problemak (truke-. Ea baliatzen dituen hurbilketa eta biribiltzea kalkulatzeko zein izan daitekeen problema baten emaitza logikoa. konbinazio-. 8.

4. Ikerketak eta proiektu txikiak ebazteko.6. azalpenak elkarri adieraziz eta besteenak errespetatuz. ea aritzen den gainerako ikaskideekin elkarlanean. eta kalkuluak.3. 10. 10. edo eta bere erara antolatutako estrategiak. 10. 10. Ikerketak eta proiektu txikiak ebazten dituenean. saiatua dela eta bere kabuz aritzeko gai dela erakustea. zenbakien eta eragiketen ezaugarriak erabilita.2. Ea errespetatzen dituen beste ikaskideen azalpenak.5.3.9. Ea egiten duen zenbaketarekin eta kalkuluekin zerikusia duten ikerketa errazik. eraketak eta ebazpen-prozesuak txukun eta ordenatuta aurkeztea. Ea erakusten duen bere kabuz aritzeko gai den matematika-jarduerak egitean. hobetzearen eta modu autonomoan ikastearen aldeko jarrera izatea.2. Ea duen parte hartze zuzenik taldekako lanetan. Ikerketak egiteko eta problemak ebazteko. Ea erraz adierazten dituen matematikari buruzko bere iritziak besteen aurrean. ea horietara egokitzen den. Ea ardura zaion matematika-lanak txukun eta ordenatuta aurkeztea. geometriarekin eta informazioa tratatzearekin zerikusia duten ikerketa errazak. 10.4.6. Ea saiatzen den problemen soluzioa bilatzen. 11. Ea ekimenik duen. 10. eta beste ikaskideekin elkarlanean aritzeko jarrera ona izatea. 9.5. horretarako ikasitako edukiak erabilita. . neurketak. Ea egiten duen neurtzearekin.1. 11. eta sormenik erakusten duen. 11. eta oztopoei aurre egitearen aldeko jarrerarik duen. Nork bere ahalmenetan konfiantza duela. Ea ardura zaion matematika-jarduera. Ea bere buruan konfiantzarik duen matematika-jarduerak egitean. 9. 9. 9.1. Ea saiatua den lanean.2. 11. edo kalkulagailua.4.3. 11. Ea argi adierazten dituen erabilitako estrategiak eta ateratako ondorioak. arduratsua izatea. 10. horretarako.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful