You are on page 1of 38

TEKNOLOGI INTERNET DALAM PENDIDIKAN : CIRI, PENGGUNAAN,

APLIKASI DAN MULTIMEDIA INTERAKTIF

1.0 Pengenalan

Komputer adalah alat elektronik yang kompleks dan mempunyai banyak kelebihan. Ia sesuai
untuk dijadikan alat bagi membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana
ia berkemampuan menerima dan memproses data. Komputer juga membantu pengajar
mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkesan jika digunakan dengan
sistematik. Pengajaran yang disertakan dengan alat bantu mengajar terkini akan dapat
menambah minat pelajar mempelajari sesuatu bidang pelajaran. Di samping itu, jika
komputer dapat digunakan secara sistematik dan berkesan oleh guru, ia mampu
menyelesaikan sebarang masalah pengajaran dan pembelajaran. Ini selaras dengan pandangan
Heinich (1996) yang menyatakan bahawa komputer dapat memperkayakan teknik
pengajaran. Menurut Merrill (1986) pula, komputer adalah mesin memproses maklumat yang
perlu diberikan arahan oleh penggunanya. Arahan ini boleh disampaikan menerusi peralatan
input seperti papan kekunci, pengimbas (scanner), kad, joystick, tetikus, pad grafik dan unit
pemprosesan pusat (CPU).

Heinich (1996) menyatakan komputer berkemampuan mengawal dan mengurus bahan


pengajaran yang banyak. Kemampuan komputer berinteraksi dengan pengguna membolehkan
pengajar-pengajar menerapkan pengajaran dan pembelajaran secara lebih mudah serta
menarik. Bitter (1989) pula menyatakan komputer boleh bekerja pantas serta beroperasi 24
jam tanpa berhenti dan maklumat yang dikeluarkannya dengan tepat. Penggunaan komputer
ini ada hubungkaitnya dengan teknologi maklumat dan komunikasi yang kini diaplikasikan
dalam sistem pendidikan negara. Ini adalah kerana komputer dijadikan sebagai pangkalan
data, dapat memberikan maklumat yang dicari atau diminta oleh orang ramai. Perlaksanaan
konsep Sekolah Bestari iaitu salah satu contoh aplikasi perdana dalam Koridor Raya
Multimedia adalah usaha kerajaan yang berterusan bagi membentuk generasi baru yang
mempunyai daya saing dalam era teknologi maklumat dan komunikasi.

Satu perkembangan yang amat ketara dalam dunia masa kini ialah berlakunya ledakan
teknologi maklumat. Dengan adanya kemajuan dalam telekomunikasi, komputer yang
dihubungkan dengan jaringan internet telah membolehkan banyak maklumat diperolehi
dengan cepat. Inovasi dalam teknologi maklumat ini dapat menyebarkan segala maklumat

1
kepada pelbagai lapisan masyarakat (Nik Azis, 1996). Menyedari hakikat ini, kerajaan
Malaysia telah mengambil inisiatif untuk terus memperkembangkan teknologi komunikasi
dan maklumat ini dengan menubuhkan Koridor Raya Multimedia (MSC). Tujuh aplikasi
utama dalam MSC terdiri daripada kerajaan elektronik, tele-perubatan, sekolah bestari, kad
pintar, pemasaran tanpa sempadan, kelompok penyelidikan dan pembangunan dan jaringan
perusahaan sedunia. Ketujuh-tujuh aplikasi ini mewujudkan telekomunikasi global
berkeupayaan tinggi yang membawa Malaysia kea rah negara maju dan makmur (MDC,
2000).

Sejajar dengan teknologi ICT juga, kerajaan telah menubuhkan sekolah bestari yang telah
memperlihatkan kesungguhan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mentransformasikan
pendidikan agar bangsa Malaysia abad ke-21 ini bukan sahaja menguasai teknologi maklumat
malah berupaya merealisasikan Wawasan 2020. Transformasi ini telah mengubah anjakan
paradikma pengajar dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam pendidkan
negara khususnya dalam meningkatkan minat pelajar, meningkatkan kreativiti dan
pengetahuan pelajar melalui penggunaan teknologi multimedia dan jaringan seluruh dunia.

Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia melihat ICT sebagai suatu alat untuk merevolusikan
pembelajaran, memperkayakan kurikulum, memperkembangkan pedagogi, menstrukturkan
organisasi sekolah dengan lebih berkesan, melahirkan hubungan yang lebih kuat di antara
sekolah-sekolah dan masyarakat, dan meningkatkan penguasaan pelajar. Konsep ICT dalam
pendidikan dari kaca mata KPM merangkumi 3 polisi utama:

i. ICT untuk semua pelajar, bermaksud bahawa ICT digunakan sebagai sesuatu yang
boleh mengurangkan jurang digital antara sekolah.

ii. Fungsi dan peranan ICT di dalam pendidikan adalah sebagai suatu alat pengajaran
dan pembelajaran, sebagai sebahagian daripada subjek tersebut, dan sebagai
sesuatu subjek tersendiri.

iii. Menggunakan ICT untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan


sesuatu sistem pengurusan.

Selain daripada bidang pendidikan, perkembangan persekitaran global telah memberi kesan
besar kepada usaha membangunkan Malaysia sebagai sebuah ekonomi berasaskan
pengetahuan yang berdaya saing. Memandangkan ICT merupakan penentu utama dalam
proses pembangunan bagi meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai, usaha akan dipergiat

2
untuk mengarusperdanakan akses kepada perkhidmatan dan kemudahan ICT secara meluas
serta menggalakkan penerimaan dan penggunaan ICT secara menyeluruh dalam semua aspek
kehidupan.

Jadual 1 : Penggunaan ICT dalam P&P adalah seperti jadual berikut

Cakera Padat CD Rom Internet Aplikasi

Perisian Kursus Pendidikan Pencarian maklumat – search Pemprosesan Data


(Tutorial) – Courseware Engine 1 browsing +
pangkalan data + – Microsoft Word
membangun laman web –
-Microsoft Publisher
home page design
-Page Maker

Pangkalan Data – Database Komunikasi Hamparan elektronik


-Forum -Microsoft Excel
-Emel
-Chat

Ensaiklopedia / Maklumat/ Muat turun – Download Persembahan


Sumber Multimedia
-Microsoft Power Point

Sumber : Aplikasi ICT dalam P&P; Panel Jurulatih Utama ICT Negeri Selangor

Gambar 1 : Perubahan teknologi masa kini

3
2.0 Sejarah Internet

Internet atau ‘Internasional Network of Networks’ merupakan sebuah rangkaian gergaji


komputer di peringkat antarabangsa (TMB, 1998) dan merupakan cara komputer
berkomunikasi antara satu sama lain (Crumlish, 1996). Ia mengandungi lebih daripada 50
ribu rangkaian komputer di seluruh dunia, lebih daripada 6.6 juta komputer hos dan lebih
daripada 50 juta pengguna dari lebih 160 buah negara (Zoraini, 1995). Negara kita telah
meletakkan ICT dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3, 2001-2010)
sebagai media utama untuk membina pengetahuan baru dan meransang berkembangan
ekonomi berasaskan pengetahuan.

Internet ini telah dimulakan di Amerika Syarikat dalam tahun 1969 melalui satu rangkaian
yang dikenali sebagai ARPANET (Advance Research Projects Agency Network). Tujuan
ARPANET ini dibangunkan adalah supaya penyelidik dan ahli sains dapat saling bertukar
maklumat ketenteraan dengan mudah. Pada tahun 1972, ARPANET menggunakan Network
Control Protocol (NCP) untuk memindahkan data yang memberi laluan untuk pengguna
berkomunikasi dalam rangkaian yang sama. Pada tahun tersebut juga e-mel telah
diperkenalkan supaya setiap individu dalam berhubung melalui maya tanpa sempadan. Pada
tahun 1979, kumpulan diskusi UseNet ditubuhkan. Kemudian pada tahun 1982, NCP telah
ditukar kepada TCP atau IP (Transmission Control Protocol). Protokol ini telah
diperkembangkan oleh satu kumpulan penyelidik yang diketuai oleh Vinton Cerf dan Bob
Khan. Protokol ini telah membolehkan pelbagai rangkaian komputer berhubung dan
berinteraksi antara satu sama lain. Pada tahun 1982 juga, istilah internet telah digunakan
secara rasmi (Net Timeline, 2000).

Pada tahun 1989, National Science Foundation (NSF) telah menubuhkan 5 pusat wilayah
‘superkomputer’ yang boleh dikongsi bagi tujuan penyelidikan akademik. Ini merupakan
permulaan kepada World Wide Web (WWW). Pada tahun 1991, Ghoper dan WAIS (Wide
Area Information Service) telah diperkenalkan dan seterusnya pada tahun 1993 Mosaic
diperkenalkan. Ia merupakan pengimbas web yang kemudian diambil alih oleh Netscape
Navigator. Pada tahun 1994, NSF mempunyai 5000 pusat wilayah dan merangkumi pelbagai
agensi, kampus universiti dan perniagaan.

Perkembangan pesat dalam teknologi multimedia dan teknologi internet membawa nafas baru
dalam dunia pendidikan berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi. Gabungan kedua-

4
dua teknologi ini semakin merancakkan lagi penggunaan teknologi tersebut dalam bidang
pendidikan. Ini adalah kerana sejak kebelakangan ini penggunaan teknologi World Wide Web
atau internet menjadi begitu dominan dalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi ini
telah berkembang dengan pesat dalam sistem pendidikan negara samada di peringkat sekolah
rendah sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Pembelajaran menerusi internet atau web
adalah pendekatan baru yang semakin mendapat perhatian dan ia masih dikaji daripada
pelbagai aspek oleh golongan pendidik (Khan, 1997).

Kandungan web Jumlah pengunjung (000)

Jumlah seluruh dunia (umur +15) 726,749

Microsoft 505, 479

Yahoo! 480,641

Google 467,498

eBay 237,327

Time Worker Network 217,843

Wikipedia 154,848

Amazon 133,518

Fox Interactive Media 117,769

Ask Network 112,768

Adobe 95,196

Apple Computer, Inc. 94,909

Lycos, Inc. 91,126

CNET Networks 84,259

YOUTUBE.COM 81,019

Viacom Digital 65,799

Sumber : Majalah PC keluaran Februari 2007, m.s 8

Jadual 2 : Statistik kunjungan laman web oleh pengunjung secara global pada tahun 2006.

Statistik di atas menunjukkan kepesatan teknologi internet (merujuk pada kombinasi


teknologi komputer dan komunikasi) banyak membantu dalam proses P&P. Pembelajaran

5
secara terus menerusi internet mampu menyediakan suasana pembelajaran yang kompleks
serta tidak berstruktur menyerupai keadaan dalam kehidupan sebenar.

2.1 Internet di Malaysia

Kewujudan internet d negara ini bermula apabila Rangkaian Komputer Malaysia (Rangkom)
diwujudkan pada tahun 1987. Sungguhpun demikian, MIMOS yang ditubuhkan pada tahun
1985 telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan perkhidmatan internet kerana
projek RangKom terbesar menjadi projek “Joint Advanced Research Integrated Network”
atau dikenali sebagai rangkaian bersepadu “JARING” pada taun 1991. Projek ini
mempromosikan pertukaran maklumat dan pembangunan pangkalan data melalui capaian
internet dengan kos yang tidak membebankan.

Negara kita memasuki era internet apabila JARING menjadi Internet Service Provider (ISP)
yang pertama, diikuti oleh TMNet sebagai ISP kedua pada tahun 1996, MAXIS, ISP ketiga
dan Time Telekom dan ISP keempat pada tahun 1999. Dianggarkan pada bulan November
tahun 1999 terdapat hampir 630,000 orang pelanggan internet di Malaysia dan meningkat ke
1,157,384 orang pada tahun 2000 (Malaysia, 2001). Internet terus berkembang di negara ini
bukan sahaja daripada peningkatan capaian oleh orang ramai, malah dari segi teknologi
dalam pendidikan juga mengaplikasikan teknologi ini.

Pada tahun 2007, Telekom Malaysia Bhd (TM) dan Verizon Business hari ini memeterai
Memorandum Persefahaman (MOU) bagi meninjau kemampuan menubuhkan Hab Internet
Protokol (IP) Malaysia. MOU ini menyokong agenda kebangsaan Malaysia bagi
membolehkan syarikat-syarikat Malaysia memanfaatkan kemampuan komunikasi IP termaju.
Melalui perjanjian ini membolehkan Malaysia sebagai hab Internet rantau Asia-Pasifik, untuk
syarikat-syarikat dalam negara mendapat manfaat daripada perkhidmatan IP tempatan.
Dengan penubuhan hab tersebut bersama Verizon Business, syarikat-syarikat milikan asing
dan tempatan yang berada di Malaysia berpeluang menggunakan teknologi rangkaian IP
termaju serta membuat persediaan untuk perkhidmatan komunikasi masa depan. Ini adalah
kerana Rangkaian IP Verizon Business adalah salah satu rangkaian IP terbesar dan paling
disegani dalam industri dan salah satu daripada syarikat rangkaian Tahap-1 yang paling
tersohor di dunia. Ini terdiri daripada 3 angka utama Sistem Autonomous (AS), iaitu AS701

6
untuk rangkaian IP Amerika Utara, AS702 untuk rangkaian IP Eropah, Timur Tengah dan
Afrika (EMEA) dan AS703 untuk rangkaian IP Asia Pasifik (APAC).

Perkongsian ini akan menghasilkan penjimatan kos yang signifikan bagi TM dan Pembekal
Khidmat Internet (ISP) lain kerana pertanyaan dan lalu-lintas Internet hanya terbatas dalam
negeri. Selain itu, pengguna Internet mampu mengakses tapak web antarabangsa dengan
lebih cepat. Di samping itu, permuafakatan ini akan membuka ruang baru dalam perkongsian
laluan Internet ke Malaysia oleh para pembekal ISP Tahap-1 seperti dari Korea, Jepun, China
dan India , sekali gus memantapkan lagi kedudukan Malaysia sebagai hab IP utama di rantau
ini dengan kemampuan setanding negara-negara yang telah terlebih dahulu menempa nama di
rantau ini. Kepesatan penggunaan internet yang berkadaran dengan komputer telah
meningkat dari setiap tahun di seluruh dunia seperti Jadual 3 di bawah:

Tahun Pengguna internet


1983 562
1984 1024

1985 1961

1986 2308

1987 5089

1988 28174

1989 80000

1990 290000

1991 500000

1992 727000

1993 1200000

1994 2217000

1995 4852000

1996 9472000

1997 16146000

1998 29670000

1999 43230000

2000 73000000

7
Sumber : The Internet Book, Douglas E. Comer, m.s 76

Petunjuk 2000 2005 2010


Talian telefon tetap yang beroperasi
Bilangan talian yang beroperasi (juta) 4.6 4.4 -
Kadar penembusan (%)² 19.7 16.6 -
Komputer peribadi dipasang
Bilangan komputer dipasang (juta) 5.0 19.5 24.4
Kadar penembusan (%)² 21.8 74.1 85.0
Langganan internet dial-up
Bilangan langganan (juta) 2.2 5.7 11.5
Kadar penembusan (%)² 9.4 21.8 40.0³
Langganan internet jalur lebar
Bilangan langganan (juta) - 490,630 3,733,000
Kadar penembusan (%)² - 1.9 13.0
Jadual 4 : Penunjuk ICT terpilih pada tahun 2000 sehingga 2010 di Malaysia

Memandangkan bertambahnya permintaan untuk ruang alamat internet, kerajaan akan


mempertimbangkan keperluan untuk menukar rangkaian internet Malaysia daripada teknologi
Internet Protocol Version 4 (IPv4) kepada Internet Protocol Version 6 (IPv6). Ini jelas
menunjukkan Malaysia tidak ketinggalan dalam teknologi ICT khususnya dalam penggunaan
internet yang semakin ramai penggunanya pada masa kini.

3.0 Aplikasi Internet dalam Pendidikan

8
Internet dapat diaplikasikan dalam pendidikan melalui aktiviti-aktiviti samada dalam tugasan
harian atau yang melibatkan proses P&P. Menurut Majlis Teknologi Maklumat Kebangsaan
Malaysia (MTMK) melaporkan terdapat 10 juta pengguna internet dijangkakan pada tahun
2003. Terdapat pertambahan empat kali ganda atau pertambahan 400 peratus daripada 1.6
juta pada tahun 1998 kepada 6.5 juta pada tahun 2001 (Berita Harian, 14 Jun 2002). Ini
menunjukkan penggunaan internet ini diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan dalam
pendidikan di Malaysia.

Terdapat petanda pembinaan teknologi baru meningkatkan prestasi pembelajaran. Evans dan
Nation (2000) telah melaporkan bahawa penggunaan inovasi teknologi baru termasuk internet
telah banyak memberi sumbangan dalam pendidikan dan diantaranya adalah (a) menyediakan
peluang untuk penambahbaikan mutu pendidikan (Oliver and Short, 1997), (b) menyokong
untuk memenuhi kehendak individu dalam program pendidikan (Kennedy and McNaught,
1997), (c) menyediakan peluang untuk belajr dengan luas dalam konteks sumber asli (Lafley,
Tupper and Musser, 1998), dan (d) menyediakan alat yang membolehkan guru pelatih
meningkatkan kuasa dan proses kognitif (Jonassen and Reevers, 1996). Charp (2000) pula
menyatakan kemajuan internet telah membawa perubahan positif kepada cara guru mengajar
dan murid belajar, bekerja, berkomunikasi dan bermain. Revolusi internet bukan sahaja
mencari maklumat secara global malah menjalin dan merapatkan hubungan manusia untuk
berkomunikasi.

(a) Komunikasi

Mail Elektronik (E-mel) merupakan antara perkhidmatan internet yang digunakan dengan
meluas. Selain itu, listservs, Newsgroups dan Chat juga merupakan perkhidmatan internet
yang membolehkan kita berkomunikasi. Sesiapa sahaja boleh berkomunikasi antara satu
sama lain dengan menggunakan komputer yang dihubungkan dengan internet. Melalui kajian
Hampton (2000) terhadap 40,456 responden di Amerika Syarikat. Dapatan kajian mendapati
bahawa terdapat hubungan positif antara penggunaan e-mel. Kajian menunjukkan semakin
kerap seseorang menggunakan internet maka semakin kerap mereka berhubung dengan rakan
atau -saudara melalui e-mel. Ini jelas menunjukkan penggunaan e-mel dapat membentuk
isolasi masyarakat.

Melalui penggunaan e-mel juga, guru dengan pelajar boleh menyertai kumpulan
perbincangan untuk bersoaljawab, bincang soalan dan berkongsi pengalaman serta

9
pengetahuan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dengan mengunakan e-mail
ialah (Zulkifli, 1998):

i. Berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru, ibu-bapa, pelajar, dan
pihak jabatan serta kementerian.
ii. Mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal.
iii. Berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan
pembelajaran ;teknik pengajaran terbaik, idea kreatif dan inovatif, latihan dan
penilaian, bahan bantu mengajar dan sebagainya.
iv. Menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai
sesuatu program dan polisi yang di gunakan khususnya dalam menyelesaikan
sesuatu masalah yang timbul.

Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelajar melalui e-mail ialah:

i. Berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan pelajar di sekolah-sekolah lain.


ii. Berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai budaya dan latar belakang
negara mengenai berbagai isu semasa.
iii. Mengalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui
komunikasi dengan rakan pena di luar negara.
iv. Memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah
pelajaran secara "on-line".

(b) Perolehan Maklumat

Terdapat banyak maklumat yang menarik dan pelbagai untuk guru dan pelajar dalam
internet. Maklumat tersebut tersedia dalam Web dalam bentuk pangkalan data, dokumen,
maklumat kerajaan, bibliografi atas talian, penerbitan dan perisian komputer.
Kebanyakannya adalah maklumat terkini, tersedia dengan percuma dan dapat dicapai dengan
cepat. World Wide Web, juga digelar Web atau WWW adalah aplikasi internet yang
berfungsi dengan menggabungkan teks dan grafik dalam satu dokumen atau antaramuka
pengguna yang sama (Ahmad Zaharim, 2000).

Web juga mampu menggabungkan audio, video dan juga animasi dalam satu dokumen yang
sama. Oleh itu, dokumen Web boleh dianggap sebagai sebuah dokumen multimedia. Ia juga

10
adalah dokumen hiperteks yang mengandungi pautan ke dokumen-dokumen lain atau lokasi
lain dalam dokumen yang sama. Dokumen hiperteks ini ditulis mengikut format atau bahasa
yang dikenali sebagai Hypertext Markup Language (HTML). Gabungan multimedia dan
hiperteks ini menjadikan Web sebagai satu aplikasi hipermedia yang unik.

Maklumat-maklumat yang terkandung di dalam internet meliputi pelbagai kategori dari


seluruh dunia. Maklumat-maklumat ini sentiasa dikemaskini supaya maklumat yang
dipaparkan sentiasa terkini dan tepat. Maklumat ini berbeza dengan meklumat dari buku yang
jarang dikemaskini. Maklumat-maklumat yang boleh diakses ini memudahkan guru dan
pelajar mencari maklumat untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Malah guru yang
kreatif boleh membina laman web sendiri bagi memudahkan pelajar mengaksesnya bagi
tujuan pembelajaran subjek yang diajar. Menurut Collis & Anderson (1995) akses internet di
sekolah-sekolah memberikan faedah yang tidak bernilai kepada pelajar. Jadual 3 di bawah
menunjukkan peratusan pengguna mengakses internet daripada pelbagai lokasi.

Lokasi akses internet Peratusan pada tahun 2006

Tempat kerja 41.4

Sekolah 24.5

Tempat awam(siber kafe dan perpustakaan) 50.2

Hotspot 1.9

Lain-lain 1.7

Jadual 3 : Lokasi akses internet di Malaysia

Kemudahan internet tidak mudah dicapai dalam tahun 2005 dan 2006. Akan tetapi kini setiap
invidu mampu milik komputer peribadi dan kemudahan internet seperti Streamyx, Jaring,
Broadband dan 3G menawarkan pakej harga bulanan yang murah dan mampu dibayar oleh
pelanggan khususnya pelajar di IPTA. Bagi menyempurnakan hasrat ini, kerajaan telah
memudahkan kita dengan memberikan kelonggaran untuk mengeluarkan wang simpanan
masing-masing melalui akaun Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), sebanyak
RM3500.00 bagi pembelian komputer untuk ahli-ahli KWSP.

Dari sini kita sedar, maklumat-maklumat yang bakal dapat dan guna dari penggunaan
komputer itu sangat bergunaTeknologi komputer telah terbukti sebagai mesin elektronik yang
anjal dan berkeupayaan tinggi. Kepantasan dan kecekapan komputer dalam melaksanakan

11
tugas-tugas yang melibatkan pengiraan yang tepat serta menganalisis dan meramal keadaan
cuaca, meletakkan kedudukan komputer sebagai media yang semakin diperlukan dalam
kehidupan kita. Terdapat pelbagai kemudahan yang boleh dicapai dalam internet ini seperti
dalam Jadual 4 dibawah :

Kemudahan internet Peratus penggunaan pada


tahun 2006

Mencari maklumat 84.5

Berkomunikasi menggunakan teks (e-emel, ruang berbual, 80.7


instant message)

Hiburan (muzik, video, permainan komputer dan lain-lain) 52.6

Pendidikan (formal dan tidak formal) 45.6

Aktiviti e-commerce / kewangan 23.6

Perkhidmatan awam 12.0

Lain-lain kemudahan dan perkhidmatan 0.2

Jadual 4 : Penggunaan aplikasi internet di Malaysia

(c) Penyiaran Maklumat


Guru dan pelajar boleh menyiarkan bahan-bahan dalam internet. Proses penyiaran melalui
internet adalah lebih cepat dan murah berbanding dengan saluran tradisional. Hasil kerja
pengajar dan pelajar boleh dihantar ke internet supaya seluruh dunia dapat membacanya atau
membuat penilaian terhadap sesuatu pengajaran yang dibangunkan. Kreativiti dan inovasi
guru juga dapat dipaparkan melalui internet bagi pembangunan dan pengembangan kerjaya
seseorang guru dalam bidangnya. Dengan adanya penyebaran maklumat secara global ini, ia
juga dapat menaikkan lagi nama sesebuah institusi pengajian.

(d) Pembelajaran interaktif dalam talian


Internet telah membolehkan perkhidmatan dan program latihan disalurkan melalui talian dan
diakses secara jarak jauh. E- Learning atau pembelajaran melalui online adalah pembelajaran
yang pelaksanaanya didukung oleh jasa teknologi seperti telefon, audio, videotape, transmisi
satelit atau komputer. Menurut Lowe (2000) staf akademik dan pelajar mendapati

12
pembelajaran secara talian merupakan satu kaedah yang menyenangkan pembelajaran dan
pengajaran.

Pembelajaran ini membolehkan pelajar belajar di mana sahaja dan pada masa yang dipilih
oleh pelajar. Ini membolehkan pelajar menguruskan sendiri masanya dengan lebih efektif.
Pembelajaran secara maya ini juga melibatkan penggunaan kos secara efektif. Pembelajaran
secara interaktif secara talian membolehkan pelajar meneroka maklumat baru menerusi
perpustakaan digital atau laman web. Pelajar berpeluang mendapatkan pengalaman
berbincang dengan pakar dari universiti melalui e-mel atau blackboard. Apabila semakin
banyak teknologi diperkenalkan dalam bidang pendidikan, pendidikan jarak jauh
menyediakan satu cara untuk menyebarkan maklumat dan pengetahuan secara global.

Kebaikan pendidikan melalui e-pembelajaran adalah seperti yang berikut:

i. Pelajar boleh belajar mengikut tahap sendiri berdasarkan keupayaannya.


ii. Belajar mengikut lokasi yang sesuai samada di pejabat, rumah, universiti dan
masa santai kerana kemudahan internet ini boleh diakses di mana sahaja lebih-
lebih lagi dengan adanya 3G.
iii. Pelajar boleh melibatkan diri dalam program yang ditawarkan oleh universiti,
kolej, dan kumpulan lain yang menawarkan program berprestij dan berkualiti
tanpa berpindah lokasi.
iv. Pembelajaran melalui e-pembelajaran membolehkan pelajar dilatih untuk
menggunakan pelbagai teknologi seperti pemain CD, penyiaran komputer,
rakaman pita video dan lain-lain.
v. Pelajar boleh mengarahkan pembelajaran mereka sendiri akan tetapi panduan
pembelajaran diperlukan untuk memudahkan proses pengajaran dan
pembelajaran.Pelajar perlu bertanggungjawab terhadap program pengajiannya,
menyelesaikan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan, mengumpul
maklumat dan membangunkan kemahirannya.

Impak pembelajaran secara e-learning

13
Penggunaan e-learning memberi impak pembelajaran atau peluang yang luas kepada pelajar
menerusi penglibatan aktif pelajar, interaktif, koloboratif dan menggalakkan pembelajaran
seumur hidup. Pengalaman pembelajaran boleh diperolehi menerusi penggunaan e-learning
tidak dibatasi oleh empat dinding kelas semata-mata; malah penggunaannya mampu
menambah nilai pembelajaran sekiranya diurus dalam persekitaran pembelajaran yang sesuai.
Nilai-nilai tersebut sebagaimana diberikan oleh (Oblinger, Barone dan Hawkins, 2001) iaitu
Exploration, Experience Engagement, Empowerment, Effectiveness, Expanded dan Ease of
Use.

(e) E-Library

Merupakan perpustakaan online yang berisikan 800 juta maklumat ilmu pengetahuan yang
sangat berguna khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Kewujudan perpustakaan
secara maya ini boleh diakses seluruh dunia. Ia membolehkan para guru dan pelajar untuk
mendapatkan bahan dan maklumat untuk projek atau penyelidikan bagi meningkatkan inovasi
dan kreativiti guru dan pelajar dalam sesuatu bidang yang diceburi. Jurnal-jurnal dan teks-
teks elektronik banyak membantu pembelajaran ke arah meneroka maklumat mengikut
kehendak individu secara interaktif.

(f) EdukasiNet

Internet menyediakan pentas-pentas perbincangan dalam pelbagai subjek. Kumpulan berita


dan secara perbincangan secara asasnya adalah aplikasi dan lanjutan kepada penggunaan e-
mel secara berkesan. Pelajar dan pengajar boleh berkongsi sebarang maklumat tanpa batasan
dalam bidang-bidang khusus mereka. Terdapat beribu-ribu kumpulan perbincangan yang
boleh disertai oleh pendidik bagi membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan.
Aplikasi IRC ini juga membolehkan komunikasi dua hala dilakukan antara dua atau lebih
orang pengguna.

(g) Pindahan fail (FTP)

14
FTP adalah kaedah menggunakan internet bagi menyalin satu fail dari satu komputer ke satu
komputer yang lain. Ia dapat dilaksanakan dengan menggunakan arahan UNIX, dengan
menggunakan perisian FTP yang khas atau menggunakan perayauan FTP seperti Netscape,
Internet Explorer dan sebagainya. Memunggah simpan fail kini sudah menjadi mudah dan
semakin kerap dilakukan orang semasa menggunakan Netscape/Explorer atau enjin carian
yang lain. Kebaikan FTP adalah segala bahan pembelajaran yang terdapat dalam sesebuah
server (di mana-mana institusi pengajian/kolej) boleh dipindahkan ke komputer peribadi
samada yang terdapat di sekolah mahupun di rumah tanpa sebarang perubahan dan dalam
proses pemindahan yang singkat. Kemudahan dalam maklumat ini banyak membantu
pengajar dan pelajar merealisasikan proses P&P dengan lebih berkesan dan efektif. Pada hari
ini ada maklumat dapat dimuat turun secara percuma dan berbayar bergantung kepada
teknologi semaa, kepentingan dan pengolahan bahan tersebut dalam internet.

(h) Telesidang Video

Pembangunan terkini yang berlaku dalam pendidikan adalah berasaskan video yang dikenali
sebagai video interaktif dua hala. Teknologi ini boleh menghantar dan menerima maklumat
dari lokasi-lokasi yang dilengkapkan dengan kamera, mikrofon dan monitor video. Kaedah
transmisi menggunakan peralatan seperti satelit, gelombang mikro, kabel, gentian optik atau
talian telefon digital yang dapat menghubungkan antara dua lokasi atau lebih. Melalui
penggunaan video interaktif ini membolehkan seorang pengajar pakar yang berada dalam
satu lokasi mengajar pelajar-pelajar yang berada dalam lokasi yang berlainan dan jauh antara
satu sama lain.

Menurut J. Maki (2001), menyatakan penggunaan telesidang video ini menyelesaikan


masalah dalam P&P, walaubagaimanapun penggunaannya memerlukan perancangan dan
latihan yang rapi supaya perancangan mengajar adalah lebih berkesan dan efektif. Telesidang
juga membolehkan pendidik dan pelatih mempersembahkan maklumat yang ditayangkan
pada skrin televisyen di lokasi pedalaman. Peserta boleh melihat apa yang sebenarnya
berlaku dan berinteraksi dengan orang pada lokasi yang dihubungkan itu.

3.1 Aktiviti pembelajaran internet

15
Teknologi membantu pelajar dalam pembelajaran aktif, konstruktif, autentik, bermatlamat
dan koperatif. Di antara aktiviti yang dijalankan dengan menggunakan internet adalah seperti
yang berikut:

i. Menyokong ujikaji saintifik

Internet digunakan sebagai alat bagi memudahcarakan perayauan pengetahuan oleh pelajar.
Perayauan menjadi efektif apabila pelajar mengetahui dengan jelas tujuan ia membuat
perayauan, tujuan mencari maklumat ialah untuk menyelesaikan masalah (pembelajaran
seperti Problem Based Learning). Sejumlah 192 projek R&D berkaitan dengan ICT bernilai
RM46 juta diluluskan di bawah Program Penumpuan Penyelidikan dalam Bidang Keutamaan

(IRPA). Penggunaan internet juga membantu penyelidikan khususnya di dalam pembangunan


ICT negara di mana 27 projek berkaitan ICT berjumlah 28 juta juga telah diluluskan di bawah
Skim Geran Penyelidikan dan Pembangunan Industri (IGS).

ii. Merekacipta laman web

Membina pengetahuan yang melibatkan pengumpulan idea baru, membandingkan idea


dengan struktur sedia ada, mengenalpasti dan memperbaiki perbezaan pendapat di antara apa
yang telah diketahui dan apa yang sudah diketahui, dan mengubahsuai pendapat yang sedia
ada jika diperlukan. Papert (1990) menyatakan bahawa cara untuk membina pengetahuan
ialah menyokong pembinaan artifak fizikal, iaitu membina pengetahuan melalui pembinaan
benda. Justeru itu, membina laman web merupakan aktiviti kontruktivitis yang melibatkan
pelajar dalam hakcipta rekaan sendiri dan kesan penerbitan.

Para pengajar juga boleh merekacipta laman web bagi proses P&P. Kaedah laman web ini
masih dianggap baru bagi sesetengah institusi pengajian berbanding dengan kaedah kuliah
yang telah digunakan sejak sekian lama. Kaedah pengajaran melalui laman web ini adalah
kaedah pengajaran yang melibatkan pemerhatian dan membuat. Dalam hal ini, pelajar akan
memerhati laman web yang disediakan menerusi monitor komputer bertalian internet dengan
cara membaca serta berinteraksi dan seterusnya melakukan kerja-kerja mencatat atau
membuat penyalinan.

Secara pedagoginya, laman web dapat menyediakan bahan kuliah yang terancang sejajar
dengan keperluan tajuk dan kurikulum. Kebaikan pembelajaran menerusi laman web adalah:-

16
a. Bahan pengajaran dalam bentuk laman web bagi memudahkan pelajar memahami
pengajaran pengajar ketika atau selepas kuliah.
b. Menyediakan ruang untuk pelajar berinteraksi dengan pengajar menerusi e-mel.
c. Menggalakkan pelajar dengan menggunakan kemudahan internet untuk tujuan
pembelajaran.
d. Menyebarkan maklumat kuliah supaya dapat dicapai oleh pelajar di mana-mana
sahaja dengan menggunakan teknologi internet.

iii. Menyokong pembinaan pengetahuan sosial melalui komunikasi pakatan


kerjasama.

Internet merupakan alat pengajaran dan pembelajaran yang mengandungi banyak topik
menarik yang boleh dirayau oleh pelajar tanpa batasan dan had untuk mencapai maklamat
dalam pembelajaran mereka. Hanya pelajar yang berdisiplin dan sentiasa mengikuti matlamat
pengajaran, serta pandai membuat keputusan sahaja yang akan mendapati penggunaan
internet ini merupakan satu sumber pembelajaran yang mengagumkan.

iv. Mentor siber : Komunikasi melalui internet

Internet menyediakan pelbagai cara untuk berbincang tanpa sempadan tempat atau negara.
Melalui internet pelajar boleh berbincang tentang apa yang telah dipelajari, memperkayakan
pemikian input yang disumbangkan oleh pelajar lain. Contohnya organisasi yang dikenali
sebagai Bike About (http://www.ime.net/ddg/Bike) menyediakan hubungan pembelajaran
tentang orang dan tempat dengan menghantar satu pasukan berbasikal untuk berkongsi
pengalaman dengan sekolah-sekolah di serata dunia dan melalui pelbagai cara.

4.0 Penggunaan teknologi internet

Penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan minat dan
seterusnya pretasi pelajar. Kajian yang dilakukan oleh US National School Foundation dalam

17
Thomas (2000) terhadap 1735 ibu bapa dan 601 pelajar di Amerika Syarikat mendapati 53%
ibu bapa dan 48% pelajar mengatakan penggunaan utama internet ialah untuk menyiapkan
kerja sekolah. Kajian menunjukkan 43% daripada responden kajian menyatakan penggunaan
internet dan multimedia meningkatkan prestasi pencapaian mereka di sekolah.

Mengikut kajian yang dijalankan oleh MCI (1998) di Amerika Syarikat yang berkaitan
dengan penggunaan internet dalam pendidikan, 91% guru berminat dengan penggunaan
internet semasa mengajar. Kajian tersebut juga menunjukkan bahawa lebih 48% guru sudah
menggunakan internet dalam pengajaran mereka. Kebanyakan guru dan masyarakat di
Amerika percaya internet dapat meningkatkan taraf pendidikan kerana;

i. 90% berpendapat internet dapat meningkatkan pencapaian pelajar;

ii. 97% berpendapat internet dapat menyediakan pelajar kepada kejayaan di masa
hadapan;

iii. 87% berpendapat internet dapat mengurangkan kos yang perlu guru gunakan dalam
aktiviti dalam kelas.

Dalam mengkaji tahap penggunaan internet dalam pendidikan, Sunal (1996) telah
mengkategorikan tahap penggunaan internet kepada lima tahap penggredan seperti dalam
Jadual 5 di bawah:

Tahap 1 Mengumpul maklumat dari internet

Tahap 2 Berkongsi maklumat yang boleh diperolehi daripada internet dengan pelajar.

Tahap 3 Mengaplikasikan atau menerapkan penggunaan internet terus ke dalam


pengajaran yang hendak disampaikan.

Tahap 4 Guru bertindak sebagai pemudahcara dalam projek pelajar yang menggunakan
pelbagai sumber dari internet.

Tahap 5 Pelajar merancang dan melaksanakan penggunaan internet itu sendiri.

Jadual 5: Tahap penggunaan internet dalam pendidikan

Berdasarkan kajian Sunal (1996) yang dijalankan di sekolah-sekolah di Amerika Syarikat


tentang tahap penggunaan internet di kalangan guru-guru pelatih, di dapati bahawa tahap
penggunaan internet kebanyakkannya berada pada tahap 2. Tahap penggunaan internet
meningkat sedikit selepas bengkel tentang cara untuk mengakses internet dan mencari
maklumat diberikan kepada para guru (Sunal, 1996).

18
Kajian yang dijalankan oleh Becker (1999) terhadap 2,250 orang guru sekolah di Amerika
Syarikat mendapati majoriti (59%) guru mempunyai akses internet di rumah dan 39%
mempunyai akses internet di sekolah. Dalam penggunaan internet dalam pengajaran dan
pembelajaran, di dapati 68% guru menggunakan internet atas daya usaha sendiri untuk
mencari maklumat bagi tujuan pengajaran. Sementara itu dalam penggunaan internet sebagai
alat komunikasi, di dapati bahawa hanya 16% guru berkomunikasi denga menggunakan e-
mel dengan guru dari sekolah lain dan hanya 18% guru menghantar informasi, pendapat,
cadangan dan hasil kerja pelajar ke laman web.

Penggunaan internet kian berkembang dengan rancak di Malaysia. Pada tahun 2000 hanya
sebanyak 700,000 pengguna internet dan pada masa itu hanya sebanyak 250,000 orang guru
di negara ini yang memiliki komputer peribadi dan kira-kira 20% saja yang mempunyai akses
internet. Perangkaan ini jelas menunjukkan pemilikan komputer ada kaitannya dengan
penggunaan teknologi internet. Pertambahan penggunaan dalam teknologi internet kian
berkembang selaras dengan pembangunan ICT di Malaysia. Pengunaan internet di kalangan
pelajar sepenuh masa/ separuh masa adalah seperti Jadual 6.

Status persekolahan Peratusan Penggunaan Internet

2005 2006

Pelajar (sepenuh masa/ separuh masa) 36.2 36.6

Pelajar yang telah bekerja 63.8 63.4

Jadual 6 : Penggunaan internet di kalangan pelajar

Peratusan pengguna internet


Tahap pendidikan pengguna internet 2005 2006

Tidak bersekolah 0.1 0.6

Sekolah rendah 1.4 1.1

Sekolah menengah 37.7 32.0

Sijil dan diploma 25.4 28.9

Ijazah dan ke atas 35.4 37.4

Jadual 7 : Tahap pendidikan pengguna internet

Jadual 6 dan Jadual 7 menunjukkan peratusan pengguna internet adalah di kalangan pelajar
adalah masih rendah. Ini jelas menunjukkan semasa pembelajaran, penggunaan internet

19
adalah kurang meluaskan dan tidak berapa dipraktikkan dalam sistem pembelajaran negara.
Kajian yang dilakukan oleh Ghafar Maarof (1997) terhadap 197 orang guru di Hulu Langat di
dapati semakin banyak guru menggunakan komputer, semakin tinggi penggunaan internet.
Kajian ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan di antara tahap
penggunaan komputer dan sikap guru terhadap penggunaan internet. Kajian ini juga
menunjukkan bahawa tahap penggunaan internet di kalangan guru akan meningkat apabila
para guru mempunyai pengetahuan tentang internet. Akan tetapi sekiranya pengajar tidak
berpengetahuan dan tidak melibatkan pelajar dalam penggunaan internet semasa pengajaran
maka pengetahuan pelajar terhadap penggunaan internet akan menjadi kurang dan tidak
berkembang.

Peratusan pengguna internet mengikut umur


Umur 2005 2006

Bawah 15 tahun 6.5 7.3

15-19 18.6 18.7

20-24 17.2 16.3

25-29 12.5 11.3

30-34 12.2 12.3

35-39 9.9 10.4

40-44 9.6 10.6

45-49 5.1 6.1

50 tahun dan ke atas 8.4 7.1

Jadual 8 : Peratus penggunaan internet mengikut umur di Malaysia

Jadual 8 di atas jelas menunjukkan pengguna internet yang berumur dalam lingkungan 25-29
dan 30-34 adalah merupakan pengguna internet yang teramai mengikut lingkungan usia.
Kemudahan internet ini boleh diakses di mana-mana. Menurut kajian yang telah dilakukan
pada tahun 2005 dan 2006, sebahagian besar rakyat Malaysia mengakses internet di tempat
awam (siber kafe dan perpustakaan). Internet dijangka telah diketahui kegunaannya oleh
kebanyakan guru pelatih di UPSI. Implikasi penggunaan internet mempunyai pertalian
dengan kegiatan menyokong pembelajaran. Kajian oleh Abd. Ghani (2002) bagi penggunaan
teknologi internet di kalangan 146 pelatih di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
seperti Jadual 9 di bawah:

20
Bil. Perkara Tidak Jarang Sederhana Kerap Sangat Skor
Pernah (%) (%) Kerap min
(%) (%) (%)

1 Memperoleh maklumat 2.7 8.2 24.7 46.6 17.8 3.685


kursus

2 Menambah pengetahuan 4.1 5.5 41.1 38.4 8.2 3.328

3 Mengisi masa lapang 4.1 24.7 35.6 23.3 6.8 2.877

4 Membaca dan menghantar 15.1 26.0 21.9 24.7 12.3 2.932


e-mel

5 Berbual (chat) 37.0 39.7 13.7 5.5 2.7 1.932

6 Membina laman web 64.4 24.7 5.5 4.1 0 1.466

7 Memuat turun fail 35.6 23.3 20.5 17.8 1.4 2.219

8 Membeli belah 86.3 6.8 2.7 0 0 1.082

9 Bank-on-line 1.4 87.7 1.4 0 0 1.082

10 Mengikuti kursus 31.5 26.0 15.1 20.5 5.5 2.384


(menyemak bahan kuliah/
kursus on-line)

Jadual 9: Tujuan khusus penggunaan internet bagi guru pelatih UPSI

Terdapat kajian yang dijalankan di tiga sekolah menengah di Bahau iaitu Sekolah Menengah
Chi Wen, Sekolah Menengah Datuk Manshor dan Sekolah Menengah Bahau. Seramai 70
orang guru yang dipilih secara rawak telah diberi borang soal selidik mengenai penggunaan
teknologi internet. Pembolehubah bersandar daam kajian ini adalah tahap penggunaan
internet di kalangan guru dan kesediaan guru menggunakan internet. Skala likert yang
digunakan adalah 1= tidak pernah / amat tidak setuju, 2 = jarang / tidak setuju, 3 =
sederhana/kurang setuju, 4 = kerap/setuju dan 5 = sangat kerap / sangat setuju. Kajian
dianalisa dengan menggunakan ANOVA.

Hasil daripada kajian didapati seramai 57% responden tidak mempunyai pengalaman
menggunakan internet manakala selebihnya mempunyai pengalaman.

Item Bilangan guru Peratusan (%)

Ya 45 57.0

Tidak 34 43.0

21
Jumlah 79 100

Jadual __ : pengatahuan penggunaan internet

Penggunaan internet dalam masa seminggu seperti jadual di bawah :

Item / minggu Bilangan guru Peratusan (%)

Tidak guna langsung 38 48.1

Kurang daripada 5 jam 31 39.2

5 – 10 jam 7 8.9

Lebih daripada 10 jam 3 3.8

Jadual ___ : Penggunaan internet dalam seminggu

Perisian internet yang kerap digunakan oleh responden adalah seperti Jadual ___:

Perkara
kerap
Sangat

Kerap

Sederhana

Jarang

pernah
Tidak
Perisian e-mel n 7 5 11 18 4
% 15.6 11.1 24.4 40.0 8.9

Menggunakan pengimbas web untuk mencari n 7 12 10 11 4


maklumat (Internet Explorer dll)
% 15.6 26.7 22.2 24.4 8.9

Perisian berbual/chatting (ICQ/IRC) n 2 4 4 6 29


% 4.4 8.9 8.9 13.3 64.4

Perisian diskusi/Newsgroup untuk berbincang n 0 4 4 11 26


Perisian telefon internet % 0 8.9 8.9 24.4 57.8

Perisian membina laman web untuk membina n 1 1 3 4 36


homepage
% 2.2 2.2 6.7 8.9 80.0

Jadual ___ :

Kekerapan penggunaan internet bagi responden adalah seperti jadual ___ :

22
Perkara

Sederhana

kekerapan
pernah
Jarang
Sangat

Kerap

Tidak
kerap

Min
Mencari maklumat n 8 8 15 10 4 3.1 Kerap
% 17.8 17.8 33.3 22.2 8.9

Menambah pengetahuan n 6 12 9 14 4 3.1 Kerap


% 13.3 26.7 20.0 31.1 8.9

Mengisi masa lapang n 3 7 9 15 11 2.5 Sederhana


% 6.7 15.6 20.0 33.3 24.4

Membaca dan menghantar e-mel n 8 5 5 8 19 2.4 Sederhan


kepada rakan-rakan
% 17.8 11.1 11.1 17.8 42.2

Mencari bahan untuk pengajran di n 0 5 11 14 15 2.1 Sederhana


sekolah
% 0 11.1 24.4 31.1 33.3

Berbual-bual dengan rakan n 2 4 4 9 26 1.8 jarang


% 4.4 8.9 8.9 20.0 57.8

Mengikut kursus secara online n 0 1 4 3 37 1.3 jarang


% 0 2.2 8.9 6.7 82.2

Membina laman web n 0 1 5 4 35 1.3 jarang


% 0 2.2 11.1 8.9 77.8

Membeli belah n 0 0 1 3 41 1.1 jarang


% 0 0 2.2 6.7 91.1

Jadual __ : kekerapan penggunaan internet

Perkara
Sederhana

kekerapan
pernah
Jarang
Sangat

Kerap

Tidak
kerap

Min

Mencari dan berkongsi maklumat n 0 2 13 10 20 2.0 Jarang


dari internet dengan pelajar
dengan tujuan untuk mencari % 0 4.4 28.9 22.2 44.4
maklumat

Menyuruh pelajar mencari sendiri n 3 2 12 5 23 2.0 Jarang

23
maklumat dari internet 11.1 51.1
% 6.7 4.4 26.7

Menerapkan penggunaan internet n 0 1 6 8 30 1.5 Jarang


terus ke dalam pengajaran yang
hendak disampaikan % 0 2.2 13.3 17.8 66.7

Menggunakan kemudahan e-mel n 1 3 3 3 35 1.4 Jarang


untuk membolehkan pelajar
berhubung dengan guru % 2.2 6.7 6.7 6.7 77.8

Membina laman web untuk n 0 2 4 1 38 1.3 Jarang


menyampaikan pengajaran
% 0 4.4 8.9 2.2 84.4

Megikuti kursus secara talian n 0 0 4 5 36 1.2 Jarang


untuk meningkatkan pengetahuan
% 0 0 8.9 11.1 80.0

Jadual ____ : Penggunaan internet dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Daripada jadual-jadual di atas, melalui kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji jelas
menunjukkan penggunaan internet yang lemah di kalangan guru di 3 buah sekolah. Ini
menunjukkan penggunaan teknologi masih di peringkat awal bagi ketiga-tiga sekolah itu.

4.1 Masalah Penggunaan Internet

Terdapat pelbagai isu dan masalah yang timbul berhubung dengan penggunaan internet di
kalangan pelajar dan guru untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran ini.

i. Kepakaran guru yang terhad

Seseorang guru yang mempunyai komputer mempunyai kaitan dengan tahap penggunaan
internet. Menurut Zoraini (2000) dalam proses mengimplementasikan program berasaskan
komputer di sekolah, seseorang guru biasanya dilatih tetapi bilangannya amat terhad. Sunal
(1996) mendapati pembelajaran yang bermakna boleh dicapai melalui penggunaan sumber
daripada internet oleh pelajar. Namun demikian perkara ini tidak akan berlaku sekiranya
pengetahuan dan pengalaman seseorang guru adalah terhad terhadap penggunaan internet.

ii. Kekurangan khidmat sokongan

24
Membekalkan dan menyelenggara peralatan komputer di sekolah memerlukan kos yang
tinggi. Namun kekurangan kakitangan sokongan yang boleh melaksanakan kerja-kerja
penyelenggaraan komputer menyebabkan banyak komputer yang mengalami kerosakan
dibiarkan begitu sahaja tanpa dibaik pulih. Selain dari itu, kerja-kerja membaikpulih
komputer ini dibebankan kepada guru yang mepunyai kemahiran tentang komputer. Bagi
mengatasi masalah ini, setiap sekolah perlu diwujudkan unit sokongan teknikal bagi
komputer yang khusus bukan sahaja dalam pemasangan komputer malah dalam kerja
baikpulih dan penyelenggaraan komputer.

iii. Masalah isi kandungan dalam internet

Maklumat yang banyak di internet yang tidak ditapis akan mendatangkan bahaya dan
kemudaratan khususnya kepada pelajar, yang menjadi antara golongan pelayar internet
teramai di Malaysia. Terdapat banyak maklumat yang tidak sesuai seperti maklumat seks,
keganasan, hasutan, kabar angin, diskriminasi, dadah, promosi keganasan dan penderaan,
perjudian dan sebagainya. Kajian yang dijalankan di Amerika Syarakat mendapati 48% guru
sukar mencari laman web yang bersesuaian untuk proses pengajaran dalam kelas. Kajian
yang telah dijalankan oleh School Board Foundation dalam Thomas (2000) mendapati ibu
bapa bimbang terhadap laman web lucah, 27% bimbang tentang keganasan dan 20% bimbang
tentang kandungan kebencian.

iv. Masalah maklumat yang tidak tepat

Keistimewaan internet ialah tiada seorangpun yang memilikinya dan mengawalnya. Semua
orang mempunyai hak untuk menyampaikan dan menyiarkan sebarang makluat di internet.
Ini menyebabkan terdapat banyak maklumat yang tidak tepat di internet. Maklumat ini boleh
mendatangkan bahawa sekiranya para remaja terutamanya golongan pelajar tidak dapat
membezakan maklumat yang betul dan maklumat yang salah. Ini akan menjejaskan matlamat
pengajaran dan pembelajaran melalui internet (Nancy, 1997). Oleh yang demikian, guru perlu
berupaya untuk menilai maklumat yang diperolehi daripada pelbagai media dan pelbagai
sumber serta membezakan ketepatannya supaya dapat membimbing pelajar mendapatkan
maklumat yang tepat dan betul.

v. Masalah mencari maklumat

25
Mempunyai akses ke internet tidak menjamin maklumat ada dapat digunakan untuk
pembelajaran yang bermakna. Keadaan ini berlaku kerana guru menghadapi masalah untuk
membuat pilihan ketika mencari maklumat disebabkan gambaran di hadapan mereka
bercampur aduk serta maklumatnya bercelaru. Keadaan ini akan memberi kesan kepada
pemilihan. Oleh itu guru haruslah melengkapkan diri dengan kemahiran menggunakan enjin
mencari maklumat yang dikehendaki daripada internet.

vi. Masalah hakcipta

Teknologi komputer telah menjadi kerja-kerja penyalinan maklumat dengan begitu senang
iaitu dengan hanya menggunakan arahan file:save as pada pemapar web. Biasanya maklumat
yang terdapat di internet diperolehi secara percuma. Dari sudut undang-undang, adalah
menjadi kesalahan apabila seseorang menyiarkan semula sesuatu maklumat di web tanpa
kebenaran bertulis daripada penulis asalnya. Namun demikian, terdapat ramai orang yang
menyalin dan mempergunakan maklumat dan gambar grafik dari internet tanpa
menghiraukan masalah hakcipta (Warren, 1998).

Sehubungan dengan itu, Akta Hak Cipta (Pindaan) 1997 diwujudkan bagi melindungi hak
cipta intektual pengeluar multimedia melalui pendaftaran produk di internet,perlesenan dan
pemerolehan royalty. Di samping itu juga, akta ini melindungi dan menjaga bahan-bahan
perantaraan seperti program komputer, teks, gambar rajah, foto, imej dan lain-lain yang
dilindungi oleh akta hak cipta.

v. Masalah menghasilkan pembelajaran secara talian

Penghasilan bahan pengajaran secara talian di kalangan guru masih lagi di tahap yang rendah.
Ini disebabkan kebanyakan para guru tidak mempunyai pengalaman untuk membina laman
web. Ini diakui melalui kajian Foong (1999) menunjukkan hanya 12.5% daripada guru di
Selangor mempunyai pengalaman dan pengetahuan merekabentuk laman web. Kekurangan
kemahiran ini telah membataskan guru untuk menghasilkan bahan pengajaran secara talian.

Selain itu, penyediaan pembelajaran secara talian memakan masa yang panjang berbanding
penyediaan pengajaran secara traditional. Kajian yang dijalankan oleh National Education
Association dalam Weiner (2000) terhadap guru-guru di Amerika mendapati 43% guru
menyatakan penyediaan untuk pembelajaran secara talian memakan masa yang lebih lama
kerana beban kerja tambahan yang perlu dilakukan seperti merekabentuk laman web, siding

26
video dan membalas e-mel. Tambahan pula beban kerja ini tidak diikuti dengan kenaikan
gaji.

Beban tugas utama yang dihadapi oleh para guru adalah menyediakan tugasan secara talian
dan membalas e-mel pelajar. Mark Kassop dalam Weiner (2000) menyatakan seorang guru
yang menyediakan pembelajaran secara talian untuk 20 orang pelajar menerima 80 sehingga
90 respons daripada pelajar-pelajarnya. Tugas membalas emel pelajar memakan masa yang
lama kerana ia melibatkan penulisan yang bertaip. Ini berbeza dengan pembelajaran yang
dijalanakan di dalam kelas di mana pengajar perlu memberi penerangan dalam pengajarannya
secara lisan dan respons daripada pelajar dapat diperolehi secara spontan dalam kelas. Kajian
yang sama juga mendapati 83% daripada guru menghubungi pelajar sekurang-kurangnya satu
kali seminggu melalui emel dan kebanyakan masa kadarnya lebih daripada 1 kali (Weiner,
2000).

vi. Kekurangan peralatan

Kajian yang dijalankan oleh Sunal (1996) mendapati masalah utama penggunaan internet
daam pengajaran ialah keperluan untuk menambah akses internet seupaya proses pengajaran
dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Kajian juga menunjukkan guru memerlukan
kemudahan mengakses internet di dalam kelas. Untuk mencapai tahap penggunaan yang
optima, beberapa komputer diperlukan untuk kegunaan di dalam bilik darjah. Mengikut
McKenzie (1996) yang menyatakan guru memerlukan 6 sehingga 8 unit komputer di sekolah
rendah dan 10 sehingga 15 unit komputer di sekolah menengah untuk membolehkan program
berasaskan teknologi dilaksanakan dengan berkesan di sekolah. Namun demikian,
kemudahan ini sukar diperolehi kerana kebanyakan sekolah hanya menawarkan akses internet
untuk satu atau sua komputer yang terletak di perpustakaan atau makmal komputer sahaja.
Penyusunan demikian akan menyebabkan tahap penggunaan internet masih rendah dalam
pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan internet menjadi sukar kerana tidak terdapat
komputer dalam kelas. Ini adalah disebabkan kekangan peruntukan kewangan untuk membeli
komputer dan membuat penyelenggaraan komputer.

vii. Pelajar menjadi pasif dan kurang berkomunikasi

Penggunaan internet walaupun ada kebaikan terdapat kekurangan dimana pelajar yang selalu
mengakses internet lebih tertarik untuk duduk di hadapan komputer tanpa memikirkan

27
kehidupan sosial samada dalam keluarga dan masyarakat. Senario ini akan menyebabkan
pelajar menjadi pasif dan kurang berkomunikasi apabila berhadapan dengan orang ramai;
sedangkan untuk menjadi seorang pelajar yang berdaya saing, mereka berkeupayaan untuk
memberikan idea-idea yang bernas dan berkualiti bagi memantapkan kerjaya dan
pembangunan kerjaya mereka kelak.

4.2 Mengatasi masalah penggunaan internet

Dalam usaha memperkukuhkan asas bagi mencapai ekonomi berasaskan pengetahuan,


penggunaan ICT secara strategic akan menjadi semakin penting selaras dengan tumpuan
pembangunan ICT sepertimana dalam RMK9 antaranya menggiatkan usaha merapatkan
jurang digital dan memperluaskan rangkaian komunikasi bagi memastikan akses kepada
perkhidmatan dan maklumat yang lebih setara.

Matnor Daim (1997) mencadangkan 4 landasan penting yang harus wujud dalam sistem
pendidikan kita untuk meningkatkan penggunaan internet di kalangan pengajar dan pelajar
iaitu:

i. bilangan komputer yang mencukupi;


ii. perhubungan (setiap kelas dihubungkan ke lebuh raya maklumat);
iii. kurikulum (harus mempunyai kesinambungan dengan tenaga kerja masa depan);
iv. kecekapan (semua guru harus boleh dan yakin mengendalikan teknologi masa
kini).

Keempat-empat landasan ini memberi impak yang positif ke arah mencapai kecemerlangan
dalam pendidikan yang berteraskan kepada teknologi terkini terutamanya dalam penggunaan
komputer dan internet.

a) Latihan untuk meningkatkan kepakaran dan inisiatif guru

Inisiatif guru sendiri sangat penting dalam menjayakan penggunaan komputer dan internet
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian yang dijalankan oleh Zoraini (2000)
mendapati kebanyakan guru yang dapat menggunakan teknologi maklumat dengan efektif
menguasai kemahiran mereka melalui pembelajaran sendiri dan memiliki komputer sendiri di

28
rumah. Guru yang mepunyai karektor sebegini sentiasa mengikuti perkembangan teknologi
terkini kerana minat dan inisiatif sendiri. Abd. Latif (2002) dalam kajiannya menyatakan
kebanyakan guru pelatih di UPSI memperoleh pengetahuan dan kemahiran teknologi internet
daripada rakan sekerja berbanding mengikuti kursus. Berkemungkinan melalui rakan,
responden lebih faham dan bebas bertanya tanpa melibatkan kos seperti dalam jadual 9
dibawah:

Kaedah Bilangan Peratus


Tidak pernah belajar 2 1.7
Belajar dengan kawan 106 72.6
Belajar sendiri 22 15.1
Belajar dari keluarga 6 4.1
Belajar dari kedai/pusat komputer 6 4.1
Kursus di sekolah/universiti 4 2.7
Jumlah 146 100.0

Jadual 9 : Kaedah kali pertama guru belajar internet

Dalam usaha melahirkan guru yang mahir menggunakan komputer dan internet, latihan yang
berkesan perlu diberikan kepada para guru. Sehubungan dengan itu, para guru telah diberi
pinjaman untuk pemilikan komputer bagi meluaskan pengetahuan mereka tentang
kemudahan dan penggunaan komputer dan ICT. Untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu
inovasi dalam pendidikan, seharusnya penglibatan para guru di awal-awal telah
diketengahkan. Strategi yang dapat menentukan agar input dan penglibatan guru itu sentiasa
diperolehi secara konsisten dan sistematik. Para guru perlu diberi latihan, kursus, malumat
dan pengetahuan yang seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam internet dan
ICT. Pelbagai program latihan dilaksanakan bagi menggalakkan guru mempertingkatkan
profesionalisme mereka secara berterusan khususnya di dalam mengatasi penggunaan
internet.

b) Peranan guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran

Keberkesanan penggunaan teknologi maklumat juga bergantung kepada keterbukaan


warga pendidik menerima teknologi maklumat dalam elemen pengajaran dan
pembelajaran yang di rancangkan oleh mereka. Warga pendidik contohnya guru, yang
menjadi nadi dan tulang belakang yang menjana keberkesanan pendidikan secara
keseluruhannya, kita dapati semakin ramai di kalangan mereka sudah celik teknologi
maklumat. Jika lima tahun lalu, hampir tiada guru di Malaysia mengetahui apa itu Internet

29
apa lagi menggunakan Internet. Kini bilangan guru yang mempunyai akses ke Internet sudah
semakin bertambah malahan mereka telah menganggap teknologi maklumat merupakan
sesuatu yang perlu untuk memudahkan proses P&P mereka. Perkembangan pesat dalam
pengunaan teknologi maklumat dalam pendidikan merupakan satu jalan yang cerah
untuk menjayakan pendidikan bertaraf dunia.

Menurut Skinner (1974), melalui teori pembelajaran behaviorisme pembelajaran berlaku


apabila seseorang bertindakbalas terhadap ransangan dan kemudiannya diberi pengukuhan.
Teori kognitisme pula menegaskan pembelajaran mereupakan satu proses maklumat
diterima, diproses dan disimpan dalam pemikiran seseorang. Implikasi ini menunjukkan
maklumat dianggap sebagai objek yang boleh dipindahkan kepada murid (Newell, 1990). Di
bawah pembelajaran secara behaviorisme dan kognitisme setiap guru berperanan sebagai
penyampai maklumat dan memastikan bahawa pelajar telah mempunyai pengetahuan sedia
ada. Guru kontruktivis menggunakan tugasan yang berdasarkan kepada keadaan sebenar di
dalam bilik darjah.

Semasa pembelajaran kontruktivis guru berperanan sebagai pembimbing atau fasilitator yang
mana melibatakan pembelajaran secara koperatif dan koloboratif dan belajar melalui
perayauan. Pembelajaran secara penerokaan boleh digunakan oleh para guru untuk
menghubungkan antara teori kontruktivisme dengan proses pengajaran dan pembelajaran.
Kaedah pembelajaran ini membolehkan para pelajar mencari dan mengakses maklumat
daripada mana-mana sumber yang terdapat dalam internet. Seharusnya guru yang akan
mengaplikasikan pembelajaran secara kontruktivis dan kognitisme perlu lebih dahulu
memahami dan mendalami pengetahuan dalam komputer dan ICT bagi memudahcaranya
mengajar kelak.

Dengan integrasi teknologi, peranan guru telah bertukar daripada penyampai maklumat
kepada penyelaras sumber pembelajaran. Guru sekarang berperanan sebagai fasilitator,
pengurus, kaunselor dan pakar motivasi. Peranan guru ini membolehkan para guru bebas
bekerja secara individu atau dalam kumpulan kecil dan meninggalkan cara pengajaran formal
yang lama. Guru membantu pelajar mencari maklumat dari pelbagai sumber dengan adanya
teknologi maklumat dan komunikasi.

c) Kurikulum untuk pendidikan era internet

30
Salah satu kesan yang ketara merupakan penawaran subjek komputer di peingkat sekolah
rendah, menengah dan juga institusi pengajian tinggi. Kursus ini sendiri merupakan satu
gesaan untuk membolehkan para pelajar mengetahui dan menggunakan teknologi
komunikasi. Kini terdapat bidang-bidang pengajian yang baru seperti komputer, teknologi
maklumat, pengurusan maklumat, multimedia dan sebagainya. Tidak kurang juga kesannya
memanfaatkan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembentukan
kurikulum adalah berkait rapat dengan tujuan sesuatu program pendidikan masa depan.
Pertimbangan yang wajar harus diberi perhatian adalah perubahan ketara masa kini ialah
aliran hala tuju dunia sejagat ke era gelombang ketiga iaitu berasaskan maklumat.
Penguasaan terhadap teknologi maklumat menjadikan seseorang atau negara mempunyai
kelebihan dan kekuatan (Naisbitt, 1990).

Sebagai contoh, perubahan-perubahan dalam perlaksanaan struktur kurikulum latihan di


maktab-maktab perguruan turut mengubah kuriklum di dalam bidang teknologi pendidikan
khususnya dalam penggunaan media pengajaran. Perubahan yang ketara dari segi nama
sukatan pelajaran kursus, isi kandungan, taksonomi objektif, kaedah perlaksanaan, penilaian
dan tempoh perlaksanaan Sehubungan dengan itu, pengalaman pelajar yang mengikuti
sesuatu kursus teknologi pendidikan sebagai objek tumpuan makan membolehkan pengajar
memainkan peranan yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan kurikulum
terkini yang berteraskan kepada teknologi maklumat dan komunikasi.

d.Pengawalseliaan penggunaan internet di sekolah

Memandangkan kandungan internet yang amat luas dan tiada kawalan, maka satu kawalan
pengawalseliaan yang berkesan perlu dilaksanakan bagi mengelakkan para pelajar terdedah
kepada maklumat yang berunsur negatif dan tidak bermanfaat terhadap proses pembelajaran
mereka. Ramlah (1996) mencadangkan dalam usaha memperluaskan penggunaan internet
kepada lebih ramai guru dan pelajar, kementerian haruslah mengenalpasti samada kaedah
yang digunakan untuk mengawalselia penggunaan internet di sekolah adalah berkesan. Pihak
sekolah, terutamanya guru-guru yang bertugas mempunyai akauntabiliti untuk menyimpan
rekod penggunaan internet di makmal komputer dan membuat laporan yang lengkap
merangkumi nama pengguna, tujuan penggunaan, masa penggunaan dan penyelia yang
bertugas. Sekolah hendaklah menyediakan panduan dan peraturan penggunaan komputer dan
internet dan menyatakan dengan jelas tindakan yang akan diambil akibat melanggar peraturan
(Ragsdale, 1996; Snaley, 1996). Selain dari itu, Ramlah juga mencadangkan etika

31
dimasukkan ke dalam kurikulum internet bertujuan untuk memudahkan penyiasatan kes-kes
penyalahgunaan kemudahan internet di sekolah.

Bagi memastikan penggunaan internet yang beretika, kerajaan telah mewujudkan Pusat
TIndak Balas Kecemasan dan Keselamatan ICT Kebangsaan (NICER) yang menyediakan
perkhidmatan dalam bidang forensic komputer, program pembudayaan, penyelidikan dasar,
khidmat nasihat keselamatan dan penilaian perisian keselamatan. Penyediaan Rangka Kerja
Keselamatan Maklumat Kebangsaan diwujudkan bagi menangani aspek perundangan, kawal
selia dan teknikal.

e. Penyediaan kemudahan

Untuk meningkatkan penggunaan komputer di kalangan para guru, Zoraini (2000) telah
mecadangkan supaya bilik guru sekolah dilengkapi dengan komputer yang dilengkapi dengan
kemudahan untuk akses ke internet. Cadangan ini merupakan langkah pertama untuk
memudahkan para guru mengakses internet melalui komputer yang disediakan kepada para
guru. Kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat mendapati 95% sekolah telah dilengkapi
dengan komputer dan akses kepada internet (Mendels, 2000).

Dalam usaha untuk meningkatkan penggunaan internet di kalangan guru, guru yang mengajar
di pendalaman juga ketinggalan. Kerajaan telah mengambil langkah bijak dengan
memperkenalkan Projek Internet Desa dengan menempatkan beberapa stesen internet di
beberapa kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak seperti di kawasan Kota Samarahan
dan Bario (Rozana, 2000). Penempatan beberapa stesen internet tersebut membolehkan
mereka yang berada di kawasan tersebut mengakses internet dan dapat berhubung dengan
mereka yang berada di dunia luar. Terdapat inisiatif kerajaan dalam mewujudkan jurang
digital antara komuniti luar bandar dengan penubuhan 217 telecentre bawah program USB.
Telecentre tersebut terdiri daripada 42 pusat Internet Desa, 39 Medan InfoDesa, 58 Pusat
Akses Komuniti dan 78 Kelas Literasi Komputer

Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyeru semua sekolah supaya menggunakan


inisiatif sendiri untuk menukarkan sekolah masing-masing ke sekolah pintar (Chandran,
2000). Ini bermakna sekolah mempunyai tanggungjawab untuk mencari sumber kewangan

32
bagi tujuan tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada sekolah yang bekerjasama
dengan pihak swasta untuk melengkapkan komputer di sekolah. Peranan sektor swasta juga
banyak membantu perkembangan pengunaan teknologi maklumat, kerana sememangnya
kita tahu penggunaan teknologi maklumat memerlukan kos, maka kekangan kos inilah
biasanya membataskan pengunaan teknologi maklumat. pada masa kini , kadar bayaran
untuk mengakses internet semada melalui TM-Net atau Jaring telah menurun, malahan
syarikat besar seperti Telekom berkerjasama dengan Kementerian pendidikan untuk
menghasilkan Telekom Smart School yang menyediakan pekej P&P melalui Laman Web
yang dinamakan getCyberEd.com. Pihak swasta yang terlibat bertanggungjawab untuk
membekalkan komputer, membaikpulih komputer dan membekalkan latihan kepada guru dan
pelajar. Bagi meningkatkan pembekalan akses internet di sekolah, kerjasama daripada
pembekal internet (ISP) diperlukan untuk mengurangkan kos tanggungan pengguna.

5.0 Teknologi Multimedia Interaktif menerusi Teknologi Internet dalam


Pendidikan

Teknologi internet adalah merupakan kombinasi antara teknologi komputer dan komunikasi.
Teknologi ini telah berkembang dengan pesat dan memberi impak kepada pendidikan dalam
pelbagai aspek. Kemudahan yang disediakan khususnya World Wide Web, mel elektronik,
forum perbincangan dalam talian semakin rancak digunakan kini sebagai medium
perkongsian, penyebaran maklumat serta saluran komunikasi utama.

Teknologi multimedia interaktif menerusi web pula adalah fenomena baru yang semakin
mendapat perhatian ramai. Pengintegrasian antara kedua-dua teknologi membawa perubahan
dalam penggunaan teknologi dan khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran.
Penggunaan media adalah bermaksud penggunaan alat dan bahan yang membawa mesej atau
maklumat isi pelajaran yang direkabentuk untuk pengajaran pelajar. Contoh media
pengajaran adalah nota, OHP, video imager, disket, CD-ROM, cakera padat, internet,
komputer, VCD, papan putih, DVD, mikrofon dan realia. Internet adalah punca kepada ICT
ini.

Kajian (Rafie, 1994) mendapati bahawa ransangan media bercetak dan gabungan media dapat
meningkatkan prestasi pelajar dalam penulisan karangan. Kajian Toh dan Abd. Rahim (1994)
mendapati pelajar yang didedahkan dengan empat mod pengajaran mempunyai motivasi yang
tinggi berbanding dengan pelajar yang hanya didedahkan kepada satu mod pengajaran sahaja.

33
Perry (1993) dalam kajiannya mendapati media pengajaran ini berfaedah kerana ia
meningkatkan minat dan perhatian pelajar, menggalakkan maklumbalas bagi pelajar dan
pengajar, dan kepimpinan dalam teknologi pendidikan dapat diwujudkan. Menurut Jonassen
(1999), kemudahan hiperteks dan hipermedia yang terdapat dalam internet dapat
menyediakan suasana pembelajaran yang bercirikan konstruktif. Pembelajaran menerusi
multimedia mempunyai banyak kelebihan dan antara yang utama menurut Alessi dan Trollip
(2001) dalam buku mereka bertajuk Multimedia For Learning adalah :

i. Pelajar boleh mencapai bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana jua
mereka berada.

ii. Bahan sokongan pembelajaran boleh dirangkaikan daripada sumber tambahan


yang terdapat di seluruh dunia.

iii. Pengurusan dan mengemaskini bahan pembelajaran menjadi semakin mudah dan
pantas.

iv. Pelbagai bentuk saluran komunikasi boleh disediakan bagi kegunaan pelajar dan
pendidik.

Kepelbagaian penggunaan media pengajaran yang merangkumi ICT ini dapat menghasilkan
perubahan dan P&P seperti pelajar memperoleh pengetahuan, kemahiran dan sikap yang
diperlukan oleh tajuk yang berkenaan; pelajar memperoleh pengalaman yang bermakna dan
menarik minat mereka untuk meneruskan pembelajaran; dan pelajar dapat mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam situasi yang perlu. McGloughlin (1997)
dalam bukunya bertajuk Multimedia On Web menyatakan terdapat pelbagai faktor mengapa
perlunya teknologi multimedia diintegrasi bersama-sama teknologi web atau internet
antaranya adalah:-

i. Meningkatkan minat para pengguna

Penggunaan multimedia dapat menjadikan proses pencarian maklumat sesuatu yang


menyeronokkan dan menghiburkan. Interaktiviti dalam sistem multimedia membolehkan
sesuatu proses latihan atau pengajaran dijalankan mengikut kesesuaian, keperluan dan cita
rasa pelajar. Penggunaan elemen-elemen multimedia dalam proses P&P di dapati mampu
menarik minat pelajar supaya mereka tidak berasa bosan dan dapat memberikan perhatian
yang sepenuhnya terhadap proses pengajaran dan pembelajaran (Thomas,1996).
Keistimewaan sistem multimedia adalah ia dapat menerima tindak balas berbentuk teks yang

34
ditaip ataupun suara yang dimasukkan melalui mikrofon oleh para pelajar. Kaedah ini dapat
menyediakan suasana saling tindak antara pelajar dan komputer.

ii. Mengurangkan masa bagi menguasai aplikasi.

Menggunakan multimedia membolehkan sesebuah aplikasi digunakan dengan mudah dan


seterusnya menjimatkan masa bagi tujuan penguasaan. Penggunaan media seperti video dan
animasi apabila mempersembahkan proses ujikaji atau eksperimen membolehkan seseorang
pelajar memahami dan seterusnya menguasai konsep yang diajar dengan mudah. Terdapat
pelbagai jenis aplikasi yang memanfaatkan teknik simulasi yang dapat digunakan dalam
pendidikan; contohnya simulasi penerbangan. Quinn (1993) dan Palincsar (1995) misalnya
telah mendapati bahawa penggunaan simulasi berkomputer di dalam proses pembelajaran
mampu meningkatkan kemahiran pelajar untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang
diberikan dengan lebih berkesan. Ini turut disokong oleh kajian Farrimond dan rakan-rakan
(1997) yang telah memanfaatkan teknologi multimedia terkini untuk memindahkan kaedah
pembelajaran secara kajian kes tradisi kepada simulasi komputer. Penggunaan multimedia
yang membekalkan pelbagai jenis maklumat dalam pelbagai bentuk media dan pendekatan
dapat membantu dalam pembentukan corak ingatan yang lebih kompleks dan seterusnya
memudahkan proses capaian maklumat tersebut dilakukan pada masa hadapan.

iii. Meningkatkan kebolehan capaian

Dengan menggunakan pelbagai media, kebolehan capaian terhadap sesuatu isi kandungan
dapat dipelbagaikan. Sumber rujukan elektronik seperti ensaiklopedia, tutorial interaktif,
buku elektronik dan sebagainya yang merupakan sumber elektronik dalam proses P&P
membantu seseorang pelajar meningkatkan kebolehcapaian dalam internet. Ini adalah kerana
multimedia berupaya menyediakan persekitaran pembelajaran yang berbentuk pelbagai
pancaindera dan ia sesuai untuk manusia yang mempunyai pelbagai gaya pembelajaran dan
tahap kognitif.

iv. Meningkatkan pemahaman dan pengekalan informasi dalam ingatan.

Penggunaan pelbagai media yang dinamik membolehkan seseorang memahami sesuatu isi
kandungan dengan lebih pantas dan seterusnya menyimpan informasi yang diterima ke
ingatan jangka panjang. Kajian saintifik membuktikan proses ingatan yang berlaku dalam
otak manusia mudah dilaksanakan apabila manusia menerima pelbagai pengukuhan dengan
menggunakan pelbagai jenis media seperti teks, audio, grafik dan animasi. Manusia lebih

35
mudah memahami dan seterusnya mengingati sesuatu maklumat apabila ia mempunyai
perkaitan atau pertalian dengan maklumat yang lain.

Disamping berupaya menarik perhatian elemen-elemen multimedia yang ditawarkan juga


mampu membantu seseorang pelajar melakukan proses visualisasi. Ini secara tidak langsung
membentuk kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep, proses, idea dan sebagainya dengan
lebih pantas dan jelas. Sifat semulajadi media tersebut menyokong proses interaksi dan
membentuk persekitaran pembelajaran serta menjadikan pelajar lebih aktif dalam kelas.

6.0 Kesimpulan

Penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendididikan bukanlah sesuatu yang baru,
malah telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak
awal 60an lagi. Malaysia tidak ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan berasaskan
komputer ini. Dalam konteks pendidikan, ia bukan hanya mampu membantu tugas-tugas
pengurusan dan pentadbiran, tetapi berpotensi sebagai alat untuk mengayakan lagi
persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir semua mata pelajaran.

Konsep pembelajaran berasaskan peralatan teknologi komunikasi (ICT) khususnya internet


dianggap semakin popular dan penting untuk meningkatkan lagi tahap pencapaian seseorang
pelajar di dalam pelajarannya. Kajian menunjukkan stail pembelajaran pelajar banyak
mempengaruhi hasil pembelajaran. Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan
pembelajaran yang melibatkan aplikasi seperti internet dapat membantu pengurusan dan
pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah yang secara langsung melibatkan pendidik,
pelajar, ibu bapa dan ahli masyarakat yang prihatin. Penggunaan internet dalam proses
pengajaran dan pembelajaran membolehkan bilik darjah bertemu dengan dunia nyata serta
membolehkan pelajar-pelajar sendiri mencari maklumat dan bahan asal; memudahkan
kolaboratif dan perbandingan global; dan membolehkan bahan-bahan multimedia dicipta dan
disebarkan dengan mudah.

36
Kepesatan teknologi internet ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pendidik dan pelajar
demi memartabatkan lagi pendidikan ke arah kecemerlangan pendidikan. Walaupun terdapat
masalah yang timbul ianya bukan satu isu yang tidak boleh diatasi malah kerajaan telah
membuat pelbagai perancangan dan perlaksanaan seperti dalam Rancangan Malaysia
Kesembilan 2006 – 2010 dalam memartabatkan ICT di Malaysia. Antara program yang
dilaksanakan adalah program latihan dan pendidikan ICT diperluaskan lagi di peringkat
sekolah, prauniversiti dan IPT adalah pembangunan kemahiran teras dalam pelbagai bidang
seperti pembangunan perisian dalam sains hayat dan aplikasi pengetahuan juga kelonggaran
prakelulusan kurikulum kepada IPT supaya selaras dengan kehendak dan keperluan industri.
Sistem pendidikan yang berkembang pesat selaras dengan kehendak dan aspirasi negara ini
perlulah mengaplikasikan ICT khususnya dalam penggunaan teknologi internet supaya sistem
pendidikan tidak ketinggalan jauh berbanding dengan negara maju.

37
Rujukan :

Rozinah Jamaludin (2003), Teknologi Pengajaran, Terbitan USM

Muhamad Hasan Abdul Rahman (2000). Media Pengajaran Penghasilan Bahan Pengajaran
Berkesan, Terbitan UPM

Rozinah Jamaludin (2000) Multimedia dalam Pendidikan, Utusan Publications and Distributors
Sdn Bhd

Musa Abu Hassan (2002) Peranan dan Penggunaan ICT di Kalangan Masyarakat, Terbitan UPM

Mohd Khalit Othman dan Mustaffa Kamal bin Mohd Nor : Kajian Pakej Pembelajaran
Berasaskan Internet: Satu Kajian Terhadap Pakej Pembelajaran Bagi Subjek Matematik di
Peringkat SPM, UM

Ong Teck Seng (2000) Kajian Tahap Penggunaan Internet di Kalangan Guru-Guru Sekolah
Menengah di Bahau, Negeri Sembilan, UPM

Sunal, Smith & J. Britt (1996). Elemetary Perceive Teaacher Use of the Internet In Designing &
Teaching Social Studies Based Integrated Units, National Council For Social Studies.
Washington D.C

Sunal, Cyntia, S. Smith (1998). Using Internet To Create Meaningful Instruction, Social Studies,
Jan/Feb 98 Vol. 89 Issue 1

Zoraini Wati Abas (1993) Komputer dan Pendidikan. Kuala Lumpur : Penerbit Fajar Bakti

Zoraini Wati Abad (2000) Computer Use In School Still Lacking. Computimes: NST, 13 Julai,
pp 31.

Nik Azis Nik Pa (1996). Konsep Maktab Perguruan Bestari. Jurnal Pendidikan Guru (77)

Ting Kung Shiung, Woo Yoke Ling (2005) Penggunaan ICT Dalam Proses Pengajaran dan
Pembelajaran di Kalangan Guru Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional : Sikap Guru,
Peranan ICT dan Kekakangan/Cabaran Penggunaan ICT, Seminar Pendidikan 2005, UTM

Household Use The Internet Survey by Malaysian Communications and Multimedia Comission

Rancangan Malaysia KeSembilan, EPU

http://161.139.39.251/akhbar/info.tech/1996/um96a28.htm

http://asnizamusa.tripod.com/ge6663tug1.html#Kegunaan%20Internet

http://e-pendidikan.net/guruinternet.html http://kdp.ppk.kpm.my http://ctl.utm.my

38

You might also like