'


v;
• • : ;

•1
i

1
f

.

I

I l u s t r a ţ i i de CLAUDIA PERUSSI-CHIRTU

Paul Teodorescu

î n v ă ţ a ţ i
»
9

limba spaniola
fără profesor
Edi(ia a Il-a

Editura Ş t i i n ţ i f i c ă
B u c u r e ş t i — 196 8

PREFAŢĂ

LA

EDIŢIA

A

11-A

Epuizarea într-un timp extrem de scurt a primei ediţii a cărţii de faţă şi interesul mereu crescînd manifestat de oamenii muncii pentru limba spaniolă şi pentru metoda de predare Jără profesor" ne-au determinat să scoatem o a doua ediţie a acestui manual. Ediţia pe care o prezentăm acum apare cu o serie de îmbunătăţiri şi completări făcute la sugestiile multora dintre cei care au învăţat după acest manual şi cărora ţinem să le aducem cele mai vii mul­ ţumiri. In dorinţa de a oferi o ediţie r e v ă z u t ă şi a d ă u g i t ă , am med dez­ voltat unele probleme de gramatică, am încercat să completăm cunoş­ tinţele despre America Latină dînd noi date de istorie şi literatură, am introdus texte suplimentare şi am adăugat la sfîrşitul celor patru cicluri o culegere de lecturi în proză din cei mai reprezentativi scrii­ tori moderni spanioli şi latinoamericani. Cîteva ilustraţii noi aduc imagini din Cuba revoluţionară şi din alte ţări ale Americii Latine, menite să lărgească orizontul geografic al consultanţilor. Curînd după apariţia acestei noi ediţii, Editura Ştii?iţificâ va pune la îndemîna celor care vor să-şi perfecţioneze cunoştinţele ob­ ţinute cu ajutorul manualului, o culegere de texte instructive şi amu­ zante — de la simple anecdote la pagini de satiră clasică spaniolă — intitulată "Humor en español".

5

INTRODUCERE
Limba spaniolă aparţine — împreună cu franceza, italiana, portugheza, romîna, catalana, provensala, retoromana, sarda şi dalmata 1 —• marii familii a limbilor romanice, limbi care s-au format, după fărîmiţarea Imperiului roman, din trunchiul latinei. Limba latină vorbită în antichitate pe teritoriul Peninsulei Iberice era — ca şi aceea din Dacia romană — o vorbire populară: sermo culgaris. Din această latină „vulgară" s-au dezvoltat, cu timpul, mai multe dialecte. La cîteva secole după invazia arabă în Spania (711 e.n.), unul dintre aceste dialecte, şi anume acela vorbit în Castilia veche, a căpătat o deosebită importanţă, datorită rolului preponderent al Castiliei în lupta pentru recîştigarea teritoriilor ocupate de arabi. După terminarea recuceririi peninsulei (1492) şi întemeierea — în urma descoperirilor lui Columb — a imperiului colonial spa­ niol, castiliana devine limba oficială a Spaniei căpătînd denumirea de limbă spaniolă. Răspindindu-se pe o mare parte a globului, aceasta a ajuns să fie vorbită astăzi de populaţiile băştinaşe din 21 de ţări. In ciuda faptului că are o mare răspîndire, limba spaniolă s-a păstrat foarte unitară: aceeaşi limbă se vorbeşte azi — cu neîn­ semnate deosebiri în pronunţare — atît în Spania, cît şi în Ame­ rica Latină (cu excepţia Braziliei, unde se vorbeşte portugheza) şi în Filipine. Datorită marii sale răspîndiri, precum şi faptului că în pre­ zent ea este una dintre limbile folosite în relaţiile internaţionale, studierea limbii spaniole s-a impus în ultimul timp pe scară tot mai
1

Limbă dispărută astăzi.

7

largă. în şcolile medii şi facultăţile din U.R.S.S. şi din numeroase alte ţări, ea a intrat de mult în rîndul obiectelor de studiu. La noi, limba spaniolă este, încă, foarte puţin cunoscută, deşi' ea nu prezintă multe dificultăţi pentru cei ce ştiu limba romînă. Metoda de predare aplicată în manualul de faţă se bazează tocmai pe înrudirile dintre spaniolă şi romînă, urmărind prin aceasta să faciliteze unor cercuri cît mai largi de cititori învăţarea limbii spaniole fără profesor. Lecţiile din acest manual, în număr de 40, sînt alcătuite după un plan care permite asimilarea progresivă a cunoştinţelor, recurgînd, ori de cîte ori este posibil, la asemănările dintre limba noastră şi cea castiliană. Astfel, primele 10 lecţii cuprind un vocabular uşor de memorat^ format din cuvinte care se pronunţă aja cum se scriu — deci care nu prezintă nici o dificultate fonetică din punctul de vedere al limbii noastre — , permiţînd astfel celor care studiază materialul să-şi concentreze atenţia asupra problemelor de gramatică şi să se familiarizeze cu structura limbii spaniole. După aceste lecţii — de aclimatizare — urmează alte două cicluri, fiecare de cîte 10 lecţii, cuprinzînd probleme de fonetică şi ortografie, gramatică şi vocabular. Majorii atea textelor tratează aspecte ale vieţii cotidiene si, deoarece aceste teme pot constitui oricînd obiectul unei conversaţii, multe sînt prezentate sub formă de dialog. Ultimele zece lecţii, precum şi capitolul de lecturi în proză, îmbogăţesc cunoştinţele cititorului cu numeroase noţiuni privind geografia, istoria, literatura şi arta ţărilor în care se vorbeşte limba spaniolă. Ca supliment, manualul cuprinde un tabel fonetic al limbii spaniole, un vocabular spaniol-romîn, cheia exereiţiilor, un indice gramatical şi un indice al numelor proprii întilnite în texte. Manualul de faţă se adresează unor cercuri largi de cititori, şi anume tuturor acelora care doresc să înveţe singuri limba spa­ niolă, în orele libere. In acest scop, s-a adoptat o formă de expu­ nere care, menţinîndu-se pe o linie ştiinţifică, încearcă să fie totodată cît mai simplă şi accesibilă. Dăm mai jos cîteva îndrumări practice pentru a uşura munca celor care vor studia limba spaniolă după acest manual. 8

Primele lecţii pot fi asimilate fiecare în cile o zi; lecţiile ur­ mătoare, cuprinzînd un material mai bogat, vor trebui studiate fiecare, în cursul mai multor zile succesive. Este bine ca lecţiile recapitulative şi de sistematizare să fie lucrate ca oricare lecţie, într-o zi aparte, şi să includă recitirea lecţiilor anterioare. în linii mari, programul unei lecţii va trebui să cuprindă: 1. Citirea pe îndelete şi cu voce tare a textului spaniol. 2. Citirea explicaţiilor lexicale şi gramaticale, pentru înţele­ gerea deplină a textului. 3. Alcătuirea unui vocabular romîn-spaniol şi memorarea cuvin­ telor şi expresiilor noi. 4. Traducerea textelor în scris. 5. Efectuarea exerciţiilor, cu ajutorul vocabularului, al notelor' explicative şi al regulilor de gramatică din lecţiile precedente. Cheia exerciţiilor se va consulta numai după efectuarea acestora. Cu ajutorul ei se va face un control care, înlocuind prezenţa profe­ sorului de limba spaniolă, va corecta orice greşeală. Fiecare exerciţiu este necesar. Nu trebuie omis nici unul, oricît de uşor sau de greu ar părea. Simpla lectură a acestui manual nu va fi suficientă, dacă nu se i r depune toate eforturile necesare pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor predate. Cei care îşi vor însuşi materialul cuprins în acest manual vor putea înţelege cu uşurinţă orice text spaniol, folosindu-se, fireşte, de un bun dicţionar, în cazul unui text mai greu de literatură beletristică sau de literatură ştiinţifică de strictă specialitate. La astfel de lecturi trebuie să se treacă însă numai după asimi­ larea întregului material predat în manual. învăţarea oricărei limbi străine depinde, in ultimă instanţă, de perseverenţa şi metoda de lucru a celui care o studiază. Apro­ fundarea cunoştinţelor, printr-un studiu bine organizat şi sus­ ţinut, vă va duce la cunoaşterea temeinică a limbii spaniole. AUTORUL

9

LECŢIA

1

Aşa cum am arătat în introducere, primele lecţii cuprind cuvinte spaniole care se pronunţă aşa cum se scriu. Puteţi citi, aşadar, fără nici o dificultate, cuvintele de mai jos, pronunţînd clar toate literele:
casa mesa casă masă familie dormitorio piso amigo dormitor etaj a m i c , prieten

familia

Observăm că aceste cuvinte se împart în două grupe:
cu t e r m i n a ţ i a a cu t e r m i n a ţ i a o

Prima grupă cuprinde substantive de genul feminin, a doua grupă substantive de genul masculin. In limba spaniolă nu există substantive de genul neutru. Să reţinem deci, pentru început, că în general terminaţia a este specifică substantivelor feminine, iar o, celor masculine. Substantivele, aşa cum se află în lista de mai sus (sau în orice dicţionar), sînt nearticulate. Pentru a le articula ne servim — de altfel ca şi în limba romînă — de un articol hotărît sau nehotărît care însoţeşte substantivul. 11

articolul hotărît se pune înaintea sub­ stantivului şi este separat de acesta din urmă: piso (nearticulat) casa (nearticulat) el piso (articulat) la casa (articulat) Articolul hotărît este: el pentru masculin la pentru feminin Articolul nehotărît se aşază. Să analizăm acum numele obiectelor din desenul de mai jos: 12 . De exemplu: „ etaj (nearticulat) casă (nearticulat) etajul (articulat) casa (articulat) In limba spaniolă însă. articolul hotărît se alipeşte la sfîrşitul sub­ stantivului.în limba romînă. înaintea substan­ tivului. De exemplu: Articolul un lacăt un candado o scară una escalera nehotărît e s t e : un pentru masculin una pentru feminin Din cele de mai sus putem deduce următoarea regulă: Articolul spaniol — hotărît sau nehotărît — se aşază totdeauna înaintea substantivului pe care-l însoţeşte. ca şi în romîneşte.

părinte. familia. umbral m.(masculin) sau f. pădure. madre f. Să se traducă în limba spaniolă următoarele substantive: scară.. amicul. etaj. Trebuie să fim deci foarte atenţi la aceste deosebiri de gen. . munte — vulpe. floarea. o clanţă. examen m. Iată cîteva exemple: el picaporte el pan la serpiente clanţa pîinea şarpele EXERCIŢII 1 . animal m.\ m. familie. vale. etajul. Observaţie: Genul substantivelor spaniole nu corespunde totdeauna cu genul sub­ stantivelor respective din limba romînă. De e x e m p l u : frate. pîine.. lacătul. unele substan­ tive masculine în romînă pot fi feminine în spaniolă. Adesea unele substantive mascu­ line în limba spaniolă sînt feminine în romînă şi. geamul. scara. deoarece în l i m b a spaniolă s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în e sau într-o consoană p o t fi sau feminine sau m a s c u l i n e .. 2 . şarpe. o piatră. de aceea v o m p u n e t o t d e a u n a în d r e p t u l acestor s u b s t a n t i v e litera m . amic. tatăl. invers. sal /. la fior In ceea ce p r i v e ş t e genul s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e în e. articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: el el la el el picaporte padre madre cristal umbral clanţa tatăl mama geamul pragul floarea fior f.. geam. (feminin).\ metal 13 . Aceste t e r m i n a ţ i i nu sînt specifice u n u i singur gen. mente /. tată. diente m.O b s e r v ă m că trei d i n t r e aceste s u b s t a n t i v e se t e r m i n ă în vocala e sau în consoană. n u e x i s t ă . limba spaniolă este într-o s i t u a ţ i e identică cu aceea a r o m î n e i . care să stabilească genul lor. sangre /. un tată. fereastra. Vom scrie d e c i : picaporte m. o mamă. O regulă p r e c i s ă . floare. pragul. cristal m. Să se scrie cu articol holărît următoarele substantive: carne / . î n t r u c î t şi în limba n o a s t r ă t e r m i n a ţ i a e apare a t î t la s u b s t a n t i v e l e m a s ­ culine cît şi la cele feminine. mamă. padre m.

Adjectivul se acordă în gen cu substantivul: adică un substantiv masculin cere totdeauna un adjectiv masculin. Iată cîteva exemple: negro nuevo numeroso bonito negra nueva numerosa bonita negru nou numeros frumos.LECŢIA 2 Dacă citim următoarele combinaţii de cuvinte: vino blanco camisa blanca vin a l b cămaşă albă observăm că ele sînt formate din cîte un substantiv şi un adjectiv. La feminin ele schimbă terminaţia în a. cît şi pentru feminin (ca şi adjecti­ vele romîneşti terminate în e). Adjectivele terminate în e au aceeaşi formă atît pentru masculin. c neagră noua numeroasă frumoasă. mai rar în consoane. Adjectivele terminate în o sînt totdeauna masculine. In limba spaniolă adjectivele se termină de obicei în vocale. Ne vom ocupa deocamdată de cele terminate în vocale (e. d r ă g u ţ ă un amigo alegra una vida alegre u n prieten vesel o v i a ţ ă veselă 14 . o ) . iar un substantiv feminin. De exemplu: Masculin: campo F e m i n i n : puerta verde verde c î m p verde usă verde 2. 1. un adjectiv feminin.

todas otros. întreagă puţin puţină poco poca altă alt otro otra 2. Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v nearticulat se traduce cu orice: todo amigo orice prieten toda madre orice m a m ă Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v a r t i c u l a t se traduce prin tot. cît si în acela al p r o n u m e l o r şi al adjectivelor nehotărîte. Aceste t e r m i n a ţ i i . '•< • . puţine 15 . pocas case m a r i m a m e bune dinţi albi două prietene doi dinţi trei romîni p a t r u mese pronumelor nehotărîte amin­ vocală se tll întreg: toţi. sînt carac­ teristice genurilor respective a t î t în cazul substantivelor. o p e n t r u masculin şi a pentru feminin. otras pocos. A c u m . De exemplu: «migo prieten prietenă romîn romîncă rumano muncitor muncitoare obrero campesina campesino ţăran ţărancă toda todo t o t . toate alţi. D e 1 e x e m p l u : casas grandes madres buenas dientes blancos dos amigas dos dientes tres rumanos cuatro mesas T o t a ş a se f o r m e a z ă ş i p l u r a l u l tite mai sus: todos. alte puţini. una u n u .Note: 1. i N u se spune n i c i o d a t ă : un otro amigo. . p u t e m t r e c e la f o r m a r e a p l u r a l u l u i lor. ci n u m a i : otro amigo. d u p ă ce c u n o a ş t e m î n l i n i i m a r i s i n g u l a r u l s u b s t a n t i ­ v u l u i şi a l a d j e c t i v u l u i în l i m b a s p a n i o l ă . familia. M a i î n a i n t e î n s ă e n e c e s a r să c u n o a ş t e m c î t e v a numerale: uno. două tres trei cuatro patru Pluralul substantivelor şi al adjectivelor terminate în formează prin simpla adăugare a unui s . întreg t o a t ă . S u b s t a n t i v e l e î n s o ţ i t e de adjectivul nehotărît otro nu primesc articol nehotărît: otro amigo (un) alt prieten otra flor (o) altă floare • . întreg poporul întreaga familie 3 . una dos doi. todo el pueblo toda la familia tot toată poporul.

piso. Sunetul i semivocalic. cuvînt în care litera i trebuie citită la fel ca în cuvintele romîneşti pierde. Sunetul i silabic (care poate forma o silabă. De exemplu: el umbral y la puerta pragul şi uşa. De exemplu: amigo. ca în cuvintele romîneşti inimă. fie singur. cristal. Cu litera i se notează: 1. ley lege. Cu aceeaşi valoare apare şi în unele cuvinte străine: brandy. în cazul unui singur cuvînt spaniol: y — şi. piept. De e x e m p l u : panes pîini ¡lores flori cristales geamuri Notă: în limba spaniolă sunetul i se notează în două feluri: uneori cu litera i. c) între două vocale: mayo — (luna) mai. Boby etc.Pluralul substantivelor terminate în consoană se formează adăugîndu-se e s . 16 . privire etc. 2. adică un i foarte scurt care face parte dintr-un diftong 1 . Sunetul i silabic. alteori cu litera y. fie cu una sau mai multe consoane. piele etc. b) la sfîrşitul cuvîntului. înainte de o vocală: yo eu. 2. Sunetul i semivocalic în diftongi: a) la începutul cuvîntului. Cu litera y se notează: 1.). 1 Despre diftongi se va vorbi mai amănunţit în lecţia 5. după o vocală: muy foarte. De exemplu: piedra.

ea) are (ei. Familia are numeroşi prie­ flori albe. o vocală propriu-zisă (afară şi). Prietenul Petru 8. . . . soarta consoanelor. Tengo muy poco tiempo. t i e m p o . I n Bucureşti am o are o casă cu uşi fără lacăte. după cum am a r ă t a t .Nu am o casă. Eu am puţine flori. 4. Casa are p a t r u ferestre şi o uşă foarte m a r e . T e n g o . S a se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1. modelo no cu cameră în frază model nu pero sin tengo tiempo tiene tienen însă. El campesino rumano tiene camisa blanca con flores. Tengo Una amiga muy buena.. Am foarte p u ţ i n t i m p . b l a n c o . Dos obreros tienen casas nuevas sin pisos. nuevo. Petru 4 . Pedro n o . 5. A m o prietenă foarte b u n ă . Pedro tiene una familia numerosa. Ţăranul romîn are cămaşă albă cu flori. r u m a n o .e s . alegre. 5. de cazul conjuncţiei din p u n c t de vedere t e r m i n a t e în y fac ley — leyes. dar m a r i şi foarte frumoase. gramatical. propoziţii: casă mare. De aceea. Petru are o familie numeroasă. EXERCIŢII 3. 4.. ci o semivocală sau o semiconsoană.Sunetul y nefiind. urmează. pero no tiene candado. 17 . . (eu) am timp (el. De exemplu: O iistă cu cîteva cuvinte uzuale vă va ajuta să formaţi pro­ poziţii simple. 3 . . ele) au FBASES MODELO obrero Popescu tiene una casa en Bucarest. Uşa are o c l a n ţ ă . La casa tiene cuatro ventanas y una puerta muy grande. pero tengo un cuarto muy bonito. O ţărancă are o cămaşă nouă. . a m i g o b u e n o . Să se formeze femininul 2 — învăţaţi limba spaniolă următoarelor adjective şi substantive: triste. Tiene una casa. No tengo una casa. Bucarest. La puerta tiene picaporte. . 6 . 6. 9. O f a m i l i e numeroasă are o teni b u n i . dar fără . . . dar nu are l a c ă t . . . dar am o cameră foarte frumoasă. 7. cuvintele p l u r a l u l tot prin adăugarea lui . . Să se traducă în spaniolă următoarele 1. şi Rodrigo au familii m a r i . picaporte. La ventana cuatro cristales. d o r m i t o r i o g r a n d e . Nu cameră foarte frumoasă. . pe care le vom numi frases modelo (fraze model): con cuarto en frase f. campesino. dos puertas negras. 3 . b o n i t o . pero grandes y muy bonitas. 5. Toată familia are am t i m p . La casa t i e n e . El Muncitorul Popescu are o casă în Bucureşti. 2. obrero. bueno. La p u e r t a t i e n e . 2. Doi muncitori au case noi fără etaje.

P e lîngă a c e a s t a . b u n ă o a r ă . ei' Plural mis amigos prietenii mei tus amigos prietenii tăi sus amigos prietenii săi. Articolele h o t ă r î t e e l şi la a u la p l u r a l formele los şi. o b s e r v ă m că în l i m b a s p a n i o l ă a d j e c t i v u l posesiv se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i . n i ş t e ) : unas amigos unii (nişte) prieteni unas casas unele (nişte) case î n t r e b u i n ţ a r e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t în l i m b a s p a n i o l ă e u n e o r i diferită de cea d i n l i m b a r o m î n ă : s î n t cazuri cînd în r o m î n e ş t e acest a r t i c o l se î n t r e b u i n ţ e a z ă . las: el piso el animal el picaporte los pisos los animales los picaportes la casa • la flor la madre las casas las flores las madres Articolele n e h o t ă r î t e u n şi u n a a u la p l u r a l formele u n o s (unii. lui. nu el mi cuaderno sau la mi casa. lui. ei 18 mis ventanas ferestrele mele tus ventanas ferestrele tale sus ventanas ferestrele sale. ei mi ventana fereastra mea tu ventana fereastra ta su ventana fereastra sa. respec­ tiv. nişte) şi u n a s (unele. lui. î n r o m î n e ş t e s p u n e m „ c a i e t u l meu''. pe cînd în s p a n i o l ă . lui. cînd u n s u b s t a n t i v e î n s o ţ i t de u n adjectiv posesiv. Singular mi amigo prietenul meu tu amigo prietenul tău su amigo prietenul său.L E C Ţ I A 3 î n lecţia t r e c u t ă a m s t u d i a t p l u r a l u l n e a r t i c u l a t a l s u b s t a n ­ t i v e l o r . darîn spaniolă se spune mi cuaderno şi mi casa. E s t e necesar a c u m să c u n o a ş t e m şi p l u r a l u l a r t i c o l e l o r h o t ă r î t e şi n e h o t ă r î t e . n u . Aşa se î n t î m p l ă . ci . „casa m e a " . Să v e d e m a c u m formele a d j e c t i v u l u i posesiv la s i n g u l a r şi l a plural..

mobilă padres p ă r i n ţ i (taţi) piano pian redondo rotund texto t e x t 19 . 3 .a . sensul se poate deduce din context. a p a r t e armario dulap biblioteca bibliotecă butaca fotoliu •cama pat caro scump cuadro t a b l o u escritorio masă de scris estudio birou (cameră) estufa sobă interesante interesant libro carte moderno modern mueble ni. deoaTece la prima vedere nu p u t e m şti dacă este vorba de obiectul lui. singular si plural ( s u ) . Dar. care se acordă la rîndul său cu s u b s t a n t i v u l : mi alegre amigo mi numerosa familia p r i e t e n u l meu vesel familia mea numeroasă ' Iată acum -oîfeva cuvinte noi: PALABRAS NUEVAS "aparte separat. La persoana a I l I . I n t r e adjectivul posesiv şi s u b s t a n t i v se poate introduce ün a l t •adjectiv. se pot crea confuzii. Adjectivul posesiv se acordă cu s u b s t a n t i v u l pe su amigo prietenul lui su amigo prietenul lor sus amigos p r i e t e n i i lui care îl determină: prietenii noştri prietenii voştri prietenii lor nuestras ventanas vuestras ventanas sus ventanas ferestrele noastre ferestrele voastre ferestrele lor fereastra noastră fereastra voastră fereastra lor sus amigos p r i e t e n i i lor 2. al ei sau al lor.: d. Cînd sînt mai mulţi posesori: Singular nuestro amigo prietenul nostru vuestro amigo prietenul vostru su amigo prietenul lor nuestra ventana vuestra ventana ventana su Plural nuestros amigos vuestros amigos sus amigos Jfote.'Observăm din tabelul de mai sus că în cazul unui singur posesor adjectivul posesiv este acelaşi pentru masculin şi feminin. după cum vom vedea în t e x t e l e care urmează.

unas butacas. cuartos tienen camerele au muebles modernos y cuadros interesantes. Yo tengo m o b i l e moderne şi t a b l o u r i i n t e r e s a n t e . La casa n o u ă şi frumoasă. un un estudio birou y otros şi alte nueva y bonita. E u a m un aru n duy şi una o un cuarto aparte. Mi padre Tatăl meu tiene are en în un piano un pian nuevo nou su estudio un b i r o u l său o escritorio y una masă de scris şi o interesantes. lap. En mi cuarto tengo una cama blanca. o c a m e r ă s e p a r a t ă . interesante. are u n d o r m i t o r . estufa. una mesa redonda.N U E S T R A CASA Casa noastră Mis padres P ă r i n ţ i i mei tienen au una casa grande. Su biblioteca tiene libros muy b i b l i o t e c ă . sobă. în camera mea a m u n p a t alb. Biblioteca sa are c ă r ţ i foarte 20 . Casa dos două cuartos. biblioteca. Todos los Toate tiene un dormitorio. camere. o casă m a r e . nişte fotolii. mario. o masă r o t u n d ă .

7. Prietenii voştri au cărţi interesante. Foar te puţin (2 cuvinte) 4. D. Să se completeze rombul alăturat punînd cîte o literă în fiecare pătrăţel. V 10. Republică din America Centrală în care se vorbeşte limba spaniolă 5. Prieten 7. Geam 6. 5. Casaţlui nu are etaj. Anima­ lele şi florile au viaţa lor aparte. i ¿1'": n •. Cîmp B 3. Noua noastră bibliotecă are alte cărţi. 2. 4. :" A tă Í 3 _ fi V 1. Cartea are texte interesante. Articolul nehotărît feminin singular o De la A la B: ţăran s * o /_- 21 . Mun­ citorul Popescu are o familie numeroasă. Textul are puţine cuvinte noi. 7 . Să se traducă în limba spaniolă: 1. Am nişte prieteni veseli. A ffl -s. 3.EXERCIŢII 6 . Prietenul meu are o casă bună. Noul lui prieten nu are cărţi. astfel încît •să rezulte: 7 . 6. Articol feminin la plural 2. 8.

dînd: del. De exemplu: la ventana de la casa las ventanas de las casas la ventana de Kna casa las ventanas de unas casas fereastra ferestrele fereastra ferestrele casei caselor unei case unor case De altfel şi în limba roniînă se întîlnesc construcţii cu valoarede genitiv. 0 formă specială ia genitivul singular al substantivelor mascu­ line articulate cu articolul hotărît. d a t o r i t ă prezenţei adjectivului posesiv: la puerta de mi casa el amigo de mi padre uşa casei mele prietenul t a t ă l u i meu 22 . în grupul de cuvinte zori de zi (zorii zilei). Exemple: las ventanas de los las ventarías de un Note: 1.LECŢIA 4 Pentru a arăta că o persoană sau un lucru aparţine unei altepersoane sau unui alt lucru. amicul lui Petru 2. afară de cazurile cînd sînt însoţite de un adjectiv demonstrativ sau posesiv. formate cu prepoziţia de. ale cui? Trebuie să menţionăm că substantivele în limba spaniolă nu-şî schimbă forma în declinare. prepoziţia de se p u n e î n a i n t e a acestuia. contractarea nu se produce. în acest caz. Deoarece n u m e l e proprii d a t e n u m a i de p r e p o z i ţ i e : el amigo de Pedro dormitorios dormitorio la genitiv ele sînt prece­ nu au articol. Prepoziţia cu ajutorul căreia se formează cazul genitiv este de. ai cui?. substantivele sînt însoţite de articol. Astfel. ca şi înaintea articoluluíi nehotărît. La plural însă. carerăspunde la întrebările: al cui?. prepoziţia de şi articolul el se contractă. Cînd s u b s t a n t i v u l e însoţit de un adjectiv posesiv. de exemplu. nu spunem la ventana de el dormitorio ci la ventana del dormitorio. cum ar fi. articolul neîntrebuinţîndu-se. diferitele cazviri deosebindu-se doarprin prepoziţia utilizată. ne servim de cazul genitiv. a cui?. după cum amv a r ă t a t . pentru a spune „fereastra dormitorului". In cursul declinării.

Cartea lui Petru nu este mare. Toate camerele etajului au mobile noi. Todos somos buenos amigos. d u p ă ce ne^am însuşit cîteva n o ţ i u n i de b a z ă «cu s u b s t a n t i v u l şi a d j e c t i v u l s p a n i o l . Camera prietenului meu nu are bibliotecă. este necesar să •. ci. ai. atunci cînd se va conjuga un verb. Numele noului meu prieten este Paul. ea) somos sintem sois sînteţi son sînt (ei. Casa familiei prietenului meu are camere mari.şi cîteva verbe p e n t r u a p u t e a forma p r o p o z i ţ i i m a i î n c e p e m p r i n a da conjugarea la indicativ prezent Ser a fi soy sînt eres eşti es este (el. La casa de la familia de mi amigo tiene cuartos grandes. Prietenii tatălui meu sînt priete­ nii mei. El nombre de mi nuevo amigo es Pablo. articolele a. bunăoară: Yo soy rumano. El libro es de Pedro.A c u m . dar nu are cărţi. în limba spaniolă — ca şi în romîneşte — pronumele personale se întrebuinţează destul de rar împreună cu verbul. Cartea este a lui Petru. El cuarto de mi amigo no tiene bi­ blioteca. Notăs După cum se observă din ultimele exemple. Todos los cuartos del piso tienen mue­ bles nuevos. pero no tiene libros. Să formulăm acum. nu vom înşira şi pronumele personale. al. La Puerta del Sol. ele) în legătură cunoaştem dezvoltate. 2. El libro de Pedro no es grande. care se folosesc în romîneşte înaintea genitivului. deoarece persoanele se recunosc cu uşurinţă după terminaţia verbului. Biblioteca altui prieten este mare. în spaniolă. Los libros son de mi amigo. La biblioteca de otro amigo es grande. 23 . In cursul lecţiilor următoare. Să se observe că — spre deosebire de limba romînă — infinitivul verbului constă dintr-un singur cuvînt: ser. nu se traduc. Poarta Soarelui. ele subînţelegîndu-se. Pronumele se utilizează numai -cînd vrem să subliniem cine anume face acţiunea.os amigos de mi padre son mis amigos. Toţi sîntem prieteni buni. Cărţile sînt ale prietenului meu. Nu vom spune. cîteva FRASES MODELO í. a verbului Note: 1. utilizînd cuvintele cunoscute. de cele mai multe ori. simplu: Soy rumano. ale.

TOLEDO. .Puerta del Sol. .

A m î n d o i sînt foarte m u n c i t o r i şi a m a b i l i . PALABRAS NUEVAS abuelo bunic alto înalt alumno elev amable amabil aplicado silitor bondadoso plin de bunătate. capital /. El abuelo de Pedro es una per­ sona muy bondadosa. Los dos son muy laboriosos y ama­ bles. î n romîneşteea m a i poate fi t r a d u s ă p r i n : de din de la eu { casa de madera migas de pan soy de Toledo carta de mis padres amigo de pelo negro casă de lemn firimituri de pîine sínt din Toledo . El padre de Pedro es obrero y la madre es maestra de escuela'. m a i ales în v e c h i l e n u m e n o b i l i a r e . A c e a s t ă prepoziţie este foarte des î n t r e b u i n ţ a t ă în s p a n i o l ă . F a m i l i a lui P e t r u locuieşte în­ tr-o casă î n a l t ă . muncitor maestra învăţătoare maestro învăţător.La formarea g e n i t i v u l u i . La familia de Pedro vive en una casa alta. Es alumno en una es­ cuela grande. Tirso de Molina. P e t r u este din c a p i t a l a p a t r i e i sale. maestru nota notă ordenado ordonat patria patrie persona persoană vive locuieşte. : Lope de Vega. La origine. această prepoziţie desemna locul de obîrşie a familiei. T a t ă l lui P e t r u este m u n c i t o r iar m a m a este î n v ă ţ ă t o a r e . PEDRO Y SUS P A D R E S Petru şi părinţii săi Pedro es de la capital de su pa­ tria. a m î n t î l n i t p r e p o z i ţ i a de. tiene notas muy buenas. muy moderna y bonita. Este u n elev silitor şi ordo­ n a t . E s t e elev într-o şcoală mare. Es un alumno aplicado y orde­ nado . foarte m o d e r n ă si d r ă g u ţ ă . cu d o u ă etaje. capitală escuela scoală laborioso harnic. B u n i c u l lui P e t r u este o per­ soană foarte b l a j i n ă . are note foarte b u n e . de dos pisos. scrisoare de la părinţii mei prieten cu păr negru P r e p o z i ţ i a de se m a i î n t î l n e ş t e la formarea unor n u m e p r o p r i L E x .. trăieşte blajin 25 .

7. bueno. Eşti un prieten bun. 11. . 15. 6. Ferestrele dormitorului sînt de lemn negru.. Ferestrele casei lui sînt înalte. Am o scrisoare de la părinţii mei. Uşile dormitoarelor au clanţe. Pietrele scării sînt mari. Soba din camera noastră e verde. 5.T o a t e cele spuse p î n ă a c u m se v o r m e m o r a m a i uşor următoarele EXERCIŢII 8 . Vinul vostru este bun... 6. Muncitorii sînt prietenii ţăranilor.. El padre. 8. madera. 9. Alicante. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1.. 4. Pablo.. Elevii ei au note bune. 13.. 2. învăţătoarea are elevi foarte silitori. blancos. Pedro. Los libros. 3.. Casa lui are scări.. 10.. mi abuelo. El campesino..) lor sînt Rosa şi Petru. Viaţa animalelor este foarte intere­ santă.. obrero...... 9. una casa.. 5. El vino. pelo blanco. persona muy bondadosa. învăţătorul ei este din Bucureşti.. 3. 2.. 14.. Să se traducă in limba spaniolă: făcînd 1. mi amigo es.. 12. Numele (pi.. El abuelo.. 4. El campesino.

„picaport" în loc de „casa". deci. mai ales că prin confundarea lor se poate ajunge şi la confuzii de sens: vasto vast basto grosolan vacante bacante f. „caza". ca în limba italiană. In primul rînd. atît pentru a completa cunoştinţele de pînă acum. pînă cînd vom discuta problema mai pe larg. un baso de bino. nu trebuie să vă însuşiţi mecanic felul ei de a rosti sunetele acestei limbi. cît şi pentru a preveni eventualele erori de pronunţare. deosebită de limba spaniolă literară. în loc de un caso de vino (un pahar de vin). Chiar atunci cînd discutaţi cu o persoană a cărei limbă maternă e spaniola. academică. Ei spun. care se pronunţă cu un singur efort expirator. cum ar fi puerta. piano. „numerozo" sau.: • LECŢIA . In diftong. Este reco­ mandabil ca. făcînd parte dintr-o singură silabă. Vom înregistra. „picaporte" cum este corect în spaniolă. treptat şi acolo unde e cazul. trebuie să studiem mai îndeaproape diftongii şi triftongii. Unele substantive. vacant bacantă Tot în legătură cu exactitatea pronunţării. Aceste grupuri de două vocale se numesc diftongi. cei care mai cunosc şi alte limbi să nu se lase influenţaţi de pronunţări străine. că mulţi dintre vorbitorii de limbă spaniolă confundă sunetele b şi v. diente. Menţionăm. principalele abateri de la rostirea corectă. una dintre vocale se pronunţă 27 . S-ar putea să pronunţaţi.5 în cele ce urmează vom face cîteva precizări în legătură cu pronunţarea spaniolă. să nu ţineţi seama de fenomenul pomenit mai sus şi deci să distin­ geţi cele două sunete in discuţie. „numeroso". de exemplu. Există cazuri cînd vorbitorii din diferitele ţări în care se vorbeşte limba spaniolă sau din dife­ ritele provincii ale Spaniei au o pronunţare regională şi. deocamdată. conţin cîte două vocale. ca în franceză.

Două vocale tari nu formează un diftong şi de aceea ele se pro­ n u n ţ ă s e p a r a t . deoarece conţine toate vocalele tari. în ordinea lor. bueno tare + slabă: baile m. E x e m p l u : 6uey m. u l t i m a vocală e cea a c c e n t u a t ă (ruido. ca făcînd p a r t e din silabe diferite. (bal. baile). ( b o u ) . o sînt vocale tari i şi u sînt vocale slabe Diftongii p o t fi formaţi n u m a i din u r m ă t o a r e l e com­ b i n a ţ i i ' d e vocale: slabă + tare: diente. triunjo (triumf) Vocalele t a r i s î n t t o t d e a u n a cele pe care le a c c e n t u ă m . moarte puerto port rueda roată cuerpo corp puede poate acuerdo acord î n l i m b a spaniolă există unele c u v i n t e care c o n ţ i n g r u p u l r r (r d u b l u — doble erre) ca. Triftongii — foarte r a r î n t î l n i ţ i — s î n t f o r m a ţ i d i n t r e i v o c a l e : u n a t a r e . a. î n c a d r a t ă de două s l a b e . D u p ă acest c r i t e r i u g r a m a t i c i l e spaniole a u î m p ă r ţ i t vocalele î n : tari şi slabe. e. soartă puesto post muerte f. triunfo). In diftongii f o r m a ţ i din două vocale slabe. piano. iar c e a l a l t ă m a i s l a b . pe care le r o s t i m cu m a i m u l t ă i n t e n s i t a t e (bueno. d° exemplu: tierra pămînt burro măgar carro car 1 Acest cuvînt trebuie reţinut. 28 . dans) slabă + slabă: ruido (zgomot). Exemple: puerta poartă puerco porc • suerte f.m a i i n t e n s . C u v î n t u l paseo (plimbare) se v a p r o n u n ţ a pa-se-o 1 . reţineţi că — în unele cuvinte — acesta corespunde adesea diftongului romînesc oa sau vocalei o. Uruguay. Obser val ie: Pentru o memorare mai uşoară a cuvintelor spaniole care conţin diftongul ue.

La sfîrşitul p r o p o ­ z i ţ i i l o r . ogradă T o t în legătură cu p r o n u n ţ a r e a . oricare ar fi lungimea ei.Acest grup se p r o n u n ţ ă m a i p u t e r n i c şi m a i p r e l u n g i t decît u n r s i m p l u . tie-rra e t c . căci ne avertizează de la î n c e p u t ce feî de frază v o m c i t i . corral m. mărgean curte. cît şi la sfîrşitul e i . Exemple: pararrayos grecorromano paratrăsnet greco-roman Ca u n r d u b l u se p r o n u n ţ ă şi r p r e c e d a t de consoanele 1.. Cele de la început sînt însă răsturnate. Iată două e x e m p l e : ¿Eres rumano? ¡Muy bien! Eşti romîn? Foarte bine! 29: . La î m p ă r ţ i r e a în silabe. ne v o m opri p u ţ i n a s u p r a s e m ­ nelor de p u n c t u a ţ i e . In acest caz. Cînd se scrie o propoziţie i n t e r o g a t i v ă sau e x c l a m a t i v ă . n . formînd astfel u n c u v î n t c o m p u s . P r o n u n ţ i a lui r i n i ţ i a l se observă m a i b i n e a t u n c i cînd înain­ tea u n u i c u v î n t care începe cu r se alipeşte alt c u v î n t . cum sînt scrise coral. Semnele de punctuaţie în spaniolă sînt aceleaşi ca şi în romînă. însă ciine coral m.. semnele de î n t r e b a r e sau de e x c l a m a r e se scriu n o r m a l (deci ca şi în r o m î n ă ) .u n singur c u v î n t . fie chiar formată d i n t r . p r i n v i b r a r e a p u t e r n i c ă a l i m b i i . T o t u n d u b l u r este considerat şi r i n i ţ i a l . U n e o r i cuvintele se deosebesc ca sens. i m p o r t a n t e p e n t r u i n t o n a r e a frazei. s t alrededor (împrejur). se p u n semnele respective a t î t la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i . şi se utilizează în aceleaşi c o n d i ţ i i . p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică. De e x e m p l u : bu-rro. fostul r i n i ţ i a l se dublează. Exemple: pero perro dar. E x i s t ă astfel: la coma el punto punto y coma dos puntos puntos suspensivos raya virgula punctul punct şi virgulă două puncte puncte de suspensie liniuţă Semnele de î n t r e b a r e şi de e x c l a m a r e p r e z i n t ă o curiozitateîn limba s p a n i o l ă . grupul r r nu se d e s p a r t e . Acest lucru ajută m a i ales a t u n c i cînd se face lectura oralăa u n u i t e x t n e c u n o s c u t . d u p ă cu r sau r r . sonrisa (suris). t r ă s n e t ) se p r o n u n ţ ă „ r r a y o " . rayo (rază. De e x e m p l u : rumân» se p r o n u n ţ ă „ r r u m a n o " .

Pedro. In limba spaniolă. De menţionat că nu pot fi folosite la vocativ decît substantivele nearticulate (nume comune sau proprii). substantivul la vocativ se pune între semnele de exclamare. 30 . se pune între virgule. Vocativ: ¡amigo! ¡patria! ¡Pedro! Isabel ¡Isabel! Cînd substantivul la vocativ se găseşte într-o propoziţie (inte­ rogativă sau exclamativă). la patria.Una dintre cele mai frecvente situaţii în care utilizăm semnul •exclamării este cazul vocativ. Vocativul exprimă o chemare adre­ sată cuiva pentru a-i atrage atenţia asupra unei comunicări. Nominativ: el amigo.

con casas bonitas y campos muy ricos.FRASES MODELO ¡Viva el Primero de Mayo! ¡Antonio! ¿Tienes un cuaderno? ¡ No eres mi amigo ! ¿ Tienen tus padres una casa ? ¡ Basta con el ruido ! ¡ Cuidado con el piano ! ¡Cuidado ! Trăiască 1 M a i ! A n t o n i o . ai un caiet? Nu-mi eşti p r i e t e n ! Au p ă r i n ţ i i t ă i o casă? De-ajuns (terminaţi) cu z g o m o t u l î Ai grijă de p i a n ! Păzea ! Ai grijă ! Fii a t e n t ! EN UN PUEBLO Antonio vive en un pueblo de nuestra linda patria. Con Antonio y sus amigos es bueno. Tienen una casa muy pintoresca y en su corral varios animales: dos bueyes. 31 . Pierde el lobo los dientes y no las mientes. un burro y cuatro cabras. diferiţi (nuindiscutible indiscutabil mai la plural) lindo frumos. tres puercos. Negro cuida la casa y es el amo indiscutible de todo el corral. pero con los enemigos de Antonio es muy malo. drăguţ Inainte de a încheia această lecţie. una vaca. Cîine lătrător. Es un pueblo grande. p u ţ i n muşcător. i n a m i c pueblo s a t . Antonio tiene numerosas palomas y un amigo fiel: Negro. PALABRAS NUEVAS malo rău amo stăpîn paloma porumbel cabra capră pintoresco pitoresc enemigo d u ş m a n . să cunoaştem un alt verb uzual: Dar a da doy das da dau dai dă damos dăm da in daţi dan dau EXERCIŢII 10. popor fiel credincios rico bogat fuerte puternic Tarios m a i m u l ţ i . Los padresde Antonio son campesinos. Negro es un perro fuerte y grande. Să se memoreze următoarele proverbe şi să se găsească echi­ valentele lor în limba romînă: Perro ladrador^ poco mordedor. Pierde lupul dinţii şi nu i n t e n ţ i i l e .

soluţii: astfel c 12 11 13 3 12 4 12 12 12 6 10 3 19 12 13 12 1i 13 12 20 10 21 9 16 11 1 10 16 7 19 8 16 12 6 2 12 8 7 11 12 7 10 4 1. 6. E nou pianul ei? 4. 3. Petre. 7. 2. Casa părinţilor mei are pa­ ratrăsnet. Prietenul meu dă cărţi bune. Satul meu este foarte pitoresc. Manuel are un car cu roate mari şi boi puternici. •dar e bun. Nu e nou. 9.1 1 . Dau (eu) o scrisoare. Să se înlocuiască cifrele din pătrăţele prin încît să căpătaţi pe rîndurile orizontale următoarele Pîine Pat Pămînt Fotoliu Prag Caiet Porumbel Are capitala la Montevideo Plimbare Două De la A la B: Paratrăsnet 12. 8. niolă: Să se traducă în spa­ 3 5 16 13 16 12 16 5 litere. nu ai prieteni? 21 1 Tierra del Fuego (Ţara de Foc) . 5. Curtea casei -este mare.

33 . Dăm pîine eîinilor. cazul d a t i v se formează cu a j u t o r u l prepoziţiei a:Pedro da libros a un estudiante. Carol dă pîine cîinelui. fie u n p r o n u m e în cazul dativ. şi să s p u n e m . d î n d a l . cînd se află î n a i n t e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t m a s c u l i n singular e l . de e x e m p l u : lui Petru. nici a t u n c i cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l h o t ă r î t . aşa încît. mamei sale. se c o n t r a c t ă cu acesta. Vedem deci că şi cazul d a t i v se formează t o t cu a j u t o r u l u n e i p r e p o z i ţ i i . P e t r u dă c ă r ţ i u n u i s t u d e n t . Carmen da flores a su madre. La p l u r a l ea nu se î n t î l n e ş t e n i c i o d a t ă . Exemplu: Carlos da pan al perro. lui e t c . Exemplu: Doy un libro a «ÎI estudiante. contrac­ t a r e a nu are loc. Carmen dă flori mamei sale. bunicii. Damos pan a los perros. se iveşte î n t r e ­ b a r e a : cui dă flori? P e n t r u completarea propoziţiei de m a i sus t r e b u i e să folosim fie u n s u b s t a n t i v . vouă. î n limba spaniolă. Cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . 3 — învăţaţi limba spaniolă Dau o carte unui student.LECŢIA 6 O propoziţie ca a c e a s t a : Carmen da flores (Carmen dă flori) pare oarecum i n c o m p l e t ă . P r e ­ poziţia a. i n e v i t a b i l . ca şi cazul genitiv pe care l-am s t u d i a t m a i î n a i n t e .

2. prepoziţiile specifice diferitelor cazuri se p u n înaintea adjectivului. Mai departe ne vom ocupa de adjectivele demonstrative.Notă: O propoziţie de t i p u l Carmen da »u vestido a la costurera se poate tra­ duce în două feluri: 1. Rezultă deci că. fie înaintea s u b s t a n t i v u l u i . şi anume: — este. La declinarea s u b s t a n t i v u l u i cu un adjectiv demonstrativ. sau la o egală distanţă de interlocutori. în romîneşte. Pentru moment. vom spune: este campesino şi esta familia şi foarte r a r el campesino este. sau „ m u n c i t o r u l acesta". şi 2. traducerea în r o m î n ă a expresiei este obrero poate fi sau „acest muncitor". esas Adjectivul demonstrativ este indica un obiect situat în apro­ pierea persoanei care vorbeşte. adjectivul d e m o n s t r a t i v poate sta fie în urma. î n limba r o m î n ă . avem uneori două m o d a l i t ă ţ i de a t r a d u c e adjectivul posesiv. esos. în spaniolă stă de obicei înainte. De exemplu: esa mesa ese campesino masa aceea (lîngă care stai tu) ţ ă r a n u l acela (care se află la o mică depărtare de noi) Note: 1. în funcţie de context. esta. In limba romînă ese se traduce prin „acel(a) (cel de colo)" sau. I n v e r s : dacă dorim să traducem „ ţ ă r a n u l acesta" sau „familia a c e a s t a " în limba spaniolă. estas — ese. Tot astfel ¿das t u libro? dai cartea ta? s a u : îţi dai c a r t e a ? In lecţiile care urmează v e ţ i m a i întîlni m u l t e alte cazuri similare. esa. estos. mult mai rar. De exemplu: la casa de este campesino el libro de este alumno doy un libro a este amigo casa acestui ţ ă r a n cartea acestui elev dau o carte acestui prieten 34 . De exemplu: este esta estos estas cuaderno camisa libros casas acest caiet (din mîna mea sau de lîngă mine) această cămaşă (de pe mine) aceste cărţi (pe care le citesc) aceste case (lîngă care mă aflu) Adjectivul demonstrativ ese arată un obiect situat în apro­ pierea persoanei căreia i se vorbeşte. Carmen îşi dă rochia la croitoreasă. Carmen dă rochia sa la croitoreasă. Adjectivul d e m o n s t r a t i v aşezat înaintea substantivului ţine loc şi de a r t i c o l . vom învăţa două dintre ele. De aceea. I a t ă cîteva exemple care vor lămuri mai b i n e această c h e s t i u n e : damos nuestra vida se poate traduce p r i n : dăm v i a ţ a noastră sau: ne dăm v i a ţ a . prin „acest(a)".

• Esta serpiente 3* es grande. Este libro es grueso.3. 35 . De exemplu: el amigo este acest (pretins) prieten sens FRASES MODELO Este animal es un oso blanco. Este libro es delgado. Esta mesa tiene cuatro pies (palas). Estas dos cartas son de Cuba. m a i ales cînd este vorba de persoane. Adjectivele este şi ese aşezate după s u b s t a n t i v au deseori u n depreciativ.

picior (de masă. pata Petru dă acel caiet p r i e t e n u l u i s ă u . Notă: pie m. Toate acele cărţi sînt ale priete­ nului meu A n t o n .i s i t u a ţ i a ) . Asta e! Are c ă r ţ i . Ele se t r a d u c în romîneşte p r i n „ a c e a s t a " . „acest lucru". t o t d e a u n a suave suav. uşor trigo grîu viento v î n t biblio- 36 . Eso şi esto sînt pronume d e m o n s t r a t i v e n e u t r e . ¡ Esto es! pero no tiene una es. Eso Esto no es Esto es un Todo esto. Antonio da granos de trigo a sus palomas y pan a Negro. Asta nu-i b i n e .Pedro da ese cuaderno a su amigo. Los rayos del sol son fuertes y el viento es suave. care se folosesc n u m a i la singular. PALABRAS NUEVAS agradable plăcut algo ceva ara ară atiende îngrijeşte bastante destul comida mineare cuando cínd d a r u n paseo a tace o p l i m b a r e grano bob Notă: Por eso. Nu-mi dau cărţile. Antonio y Negro dan un paseo por el campo. su padre ara la tierra. Antonio tiene bastante tiempo libre. de scaun). — de aceea. teca. dar n-are bibliotecă. Asla-i (adică: a s t a . Por eso. Ese obrero es el padre de Pedro. „asta". pero sus padres no: su madre prepara las comidas y atiende la casa y los animales. vaso. Pero cuando el tiempo es bueno. Acest obiect e u n p a b a r . Acel muncitor e t a t ă l lui ¡Petru. picior l a b ă (de a n i m a l ) . libre liber mismo acelaşi prepara prepară primavera p r i m ă v a r ă resulta este. „faptul acesta". T o a t e acestea. EN EL MISMO PUEBLO Es primavera. un paseo resulta siempre algo agradable. De e x e m p l u : No doy mis Tiene libros. libros. se dovedeşte a fi siempre mereu. bueno. Todos esos libros son de mi amigo Antonio. „aceste lucruri".

drepte nu se traduc în spaniolă. 7. tierra. * Cuvintele scrise în paranteze . Caietele acestea sînt groase şi mari. 20. 18. 19. Să se traducă în blanco.. es un y fuerte. carro şi delgado. spaniolă: 1. Nu-şi dă cărţile... 16.. 8. 3. Dau acest cîine unui prieten. alese din lista următoare: oso... Orice lup e foarte periculos (peligroso). Petre are numeroase cărţi? 17. Ese es un grano de. 7. 9. Nu. es muy mala. 12. Lupul acesta este foarte mare... 4. Mama ei prepară mineare foarte gustoasă (bueno). El. pero muy malo 14. Părinţii lui sînt slabi. Cămaşa aceasta este foarte bună. lobo. trigo. Anton dă firimituri de pîine tuturor porumbeilor săi.. 6. El cuaderno de Pedro es... El. Am destul timp liber. are foarte puţine.. Prietenul meu este gras (gordo). 13. serpiente. 5. grueso. Mi padre animal. 3. Florile de cîmp sînt frumoase. Petre şi Carol nu au alte caiete. 1. Asta este! 8. Aceasta (acest lucru) este o carte de lectură. Este o regulă valabilă pentru toate exerciţiile din manual. 6. 10.EXERCIŢII 13. 5. das grandes. 14... Esta mesa cuaderno es. madera. Şarpele nu are picioare. 11. 4. tiene rue­ es de. 2. Cărţile acestea sînt destul [de]* interesante.. Sînteţi bunii mei prieteni.. La. 2. . Este animal es un.. pero mi ara la. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvinte potrivite... 15..

şi d a t i ­ vul pronumelor personale. Petru nu-mi scrie. Yo doy mis libros (adjectiv posesiv. Se les dan flores. Li se dau flori. îţi e t c . Aceste două forme există şi în l i m b a spa­ n i o l ă . Pedro no me escribe. i. î n l i m b a r o m î n ă d a t i v u l p r o n u m e l o r personale are două forme: mie-îmi. Notă: Negaţia no nu se contractă cu pronumele (aşa cum se întîmplă uneori -în romîneşte cu negaţia nu). în astfel de c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . li se t r a d u c în limba spaniolă t o t p r i n p r o n u m e l e de m a i sus. ţie-îţi e t c . vezi lecţia 6). carte carte carte ei) F o r m e l e p r o n o m i n a l e r o m î n e ş t i mi. Petru îmi dă cărţi. ni. . şi a n u m e de cea de-a d o u a : îmi. Se te dan libros. singura deo­ sebire faţă de r o m î n ă constă în inversarea locului p r o n u m e l u i se. O b s e r v ă m că. Pedro me da libros (pronume în dativ). 38 . De exemplu: Pedro no le escribe. Se me da pan. ţi. Observaţie: Să nu se confunde — cînd se traduc din romîneşte — aceste pronume personale în cazul dativ cu formele care înlocuiesc adjectivele posesive despre care am vorbit în lecţia trecută. d u p ă d a t i v u l s u b s t a n t i v e l o r .LECŢIA 7 Deoarece s u b s t a n t i v e l e — la orice caz — pot fi înlocuite cu p r o n u m e . v o m s t u d i a a c u m . Eu îmi dau cărţile. De e x e m p l u : Mi se dă pîine. care apare în exemplele de m a i j o s : Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael me te le nos os les da da da da da da un un un un un un libro libro libro libro libro libro Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael îmi îţi îi ne vă le dă dă dă dă dă dă o o o o o o carte carte carte (lui. Ţi se dau cărţi. Vi se pregăteşte mîncarea. Petru nu-i scrie. In lecţia aceasta ne v o m ocupa n u m a i de u n a d i n ele. fi. Se os prepara la comida.

se redă în limba spaniolă prin articolul hotărît. primero pierd pe o atunci cînd se •află înaintea unui substantiv masculin la singular. 1. Adjectivele bueno. 39 . că şi în limba romînă deosebite în raport cu locul pe care De aceea. m a i frecvent: Vedem deci că articolul faţă de s u b s t a n t i v : el antiguo mundo Alfonso el Sabio la casa alta la alta casa indiferent de locul acestuia precede adjectivul. malo. singuratic) o nouă carte (altă carte) o carte nouă (recentă) u n biet prieten u n prieten sărac acelaşi muncitor muncitorul însuşi j u m ă t a t e de carte carte de nivel mediu. din exemplele adjectivul capătă înţelesuri îl ocupă faţă de substantiv. Adeseori însă adjectivul precede s u b s t a n t i v u l . seama de acest fapt atunci limba spaniolă. Iată cîteva exemple: Un solo campesino lin campesino solo un nuevo libro un libro nuevo un pobre amigo un amigo pobre el mismo obrero el obrero mismo medio libro libro medio un singur ţ ă r a n u n ţ ă r a n singur (izolat. trebuie să ţinem cînd traducem din limba romînă în Notă: Articolul adjectival din l i m b a romînă. care se află s i t u a t î n t r e s u b s t a n t i v şi adjectivul care-1 însoţeşte. de mai sus. în general. şi devin astfel: el el el el el buen libro buen soldado mal pensamiento mal estudiante primer piso cartea bună (cartea cea soldatul bun gîndul rău s t u d e n t u l rău primul etaj bună) La plural apocopa nu are loc: los buenos soldados. Sînt cazuri cînd acelaşi adjectiv are două sau mai multe înţelesuri după cum se află înaintea sau în urma substantivului. mediocră Constatăm. trebuie să dăm atenţie locu­ lui pe care îl ocupă adjectivul faţă de substantiv. De e x e m p l u : casa cea î n a l t ă sau. lumea cea veche (antică) Alfons cel î n ţ e l e p t Anumite adjective (puţine la număr) pierd vocala finală sau •chiar silaba finală cînd stau înaintea unui substantiv la singular.Cînd traducem din limba spaniolă. Acest fenomen se numeşte apocopa.

apocopa nu are loc. una gran mesa etc. Veo cuan interesante es. La plural. pe cînd grande (în urma sub­ stantivului) înseamnă mare. Adjectivul Santo — sfînt (foarte des î n t î l n i t în n u m i r i geografice) pierde Un buen soldado silaba -Io î n a i n t e a u n u i n u m e p r o p r i u masculin: San Salvador El Salvador din America Capitala republi Centrală San Pedro Sîn Petru: localitate în México Sfîntul Ludovic: numire geografică răspîndită. a d v e r b sau participiu. Văd cît de interesantă e. Exemple: No doy un libro tan interesante Nu dau o carte atît de interesantă. nu are loc nici la singular. I n acest u l t i m e x e m p l u a m folosit v e r b u l ver (a v e d e a ) . gran (înaintea substantivului) înseamnă mare. Una gran piedra. Astfel. în cazul substantivelor feminine: Los Santos Padres Santa Fe Sfinţii Părinţi (nume de localitate) Sfînta Credinţă (localitate) 4. La p l u r a l : / Unos grandes libros. adjec Atunci însă cînd numele propr tivul Sanio rămîne întreg: Santo Domingo Capitala Republicii Dominicane Santo Toribio Sfîntul Toribiu. unas grandes piedras. De asemenea.sau Do-. un gran viento etc. ca importanţă. A d j e c t i v u l grande pierde silaba finală -de î n a i n t e a orică­ r u i s u b s t a n t i v la s i n g u l a r : Un gran libro. ele) ve vede 40 . ca dimensiuni. De exemplu: una gran familia o familie mare (importantă) una familia grande o familie mare (numeroasă) 3 . Alte cazuri de a p o c o p a : adverbele de c a n t i t a t e tanto (atît) şi cuanto (cît) pierd silaba -to î n a i n t e a u n u i adjectiv.2. care la p r e z e n t u l i n d i c a t i v se conjugă astfel: vemos vedem veo văd veis vedeţi ves vezi ven văd (ei. San Luis încep cu silaba To. Notă: / Adjectivul grande îşi schimbă şi el semnificaţia în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv.

lucrare obra maestra capodoperă raro rar sumo cel m a i mare universal universal variado v a r i a t . PALABRAS NUEVAS asimismo de asemenea autor m. tiene libros interesantes en todos los dominios de la cultura. En fin. . 6. traducînd cuvintele spe­ M i . a u t o r cultura cultură dominio domeniu en fin în fine famoso faimos. Algo muy interesante. medie) nuevo amigo escribe (cel. Su biblioteca es muy rica y variada. . Tiene asimismo manuscritos y libros raros en varias lenguas. 5. de un autor famoso. — Luis. punctate. (prima.. . . . adjectivele care se t e r m i n ă într-o consoană r ă m î n neschim­ b a t e la feminin: un autor universal una obra universal nuestro teatro popular una obra popular un a u t o r u n i v e r s a l o operă universală teatrul nostru popular o operă p o p u l a r ă manuscrito manuscris o sau obra operă. . me da este libro (însuşi) No veo grande es esta piedra (cít de) ¿No da esa comida? (mi se) 41 . ¿me das este libro? — Con sumo gusto. .. bun) . . Să se completeze spaţiile cificate în paranteze: 1. vă) amigo tiene u n . 2 3 4. libro es u n l i b r o . Como se ve. tiene todas las obras maestras. antiguas o modernas. mi amigo Luis es muy amable.casa es m u y buena (cea mare) E l a u t o r . pensamiento (acelaşi. 7. de la literatura universal. vestit gusto plăcere lengua limbă Notă: î n general. Es un gran libro.UNA GRAN BIBLIOTECA Entre los libros nuevos de Luis veo una obra muy rara de literatura . diferit EXERCIŢII 15.

Casa cea înaltă are numeroase ferestre. 4. 10.1 6 . 8. fami­ liei sale. Este prima lui carte. Prietenul familiei noastre ne scrie o scrisoare. 5. 16. Mi se dă manuscrisul. 2. 14. 3. Părinţii noştri ne dau viaţa. Are de asemenea două usi. Eu îi dau un porumbel alb. Elevul rău nu are cărţi. 7. Dau o floare mamei mele. 12. Atît de rar este acest lucru (esto). 13. 9. Primul etaj al acestei case are patru ferestre. SANTIAGO DE CUBA. — Patio del Ayuntamiento 42 . Carmen scrie mamei sale. I se dă un pat bun si o masă mare. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 18. Nu văd toată cartea. Acest vestit autor scrie o capo­ doperă. îmi scrie up bun prieten. 11. 6. 15. 17. Prietenul meu îmi dă o carte. Soldatul acesta scrie o scrisoare.

De e x e m p l u : îl văd pe Anton . care se for­ mează cu ajutorul prepoziţiei a: Iată cîteva exemple: Vemos a nuestro amigo Luis. în majoritatea cazurilor. Văd cîinele. 2 . o. le). cele două exemple d e m a i sus se vor t r a d u c e : veo a Antonio. Luis busca a Pedro. Văd tabloul din camera m e a . Escribe una carta a su amiga. se utilizează de obicei a t î t s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţia pe. pero no a su amo. o văd pe m a m a m e a . Serie o scrisoare prietenei sale. pronumele personale nu se folosesc î m p r e u n ă cu s u b s t a n t i v e l e în a c u z a t i v . Iubeşte-ţi P a t r i a ! Putem observa uşor că. Busco un profesor de rumano. î n l i m b a r o m î n ă . trebuie să se utilizeze aşa-numitul acuzativ personal. Veo al perro. ¡Ama a tu Patria! 11 v e d e m pe p r i e t e n u l nostru L u i s . î n l i m b a spaniolă. In general. Caut un profesor (oarecare) de r o m î n ă . astfel. veo a mi madre. întrebarea cu care determinăm acuzativul per­ sonal este pe cine? Observaţii: 1. ca în limba r o m î n ă şi. acuzativul este identic cu nominativul. îi. După verbele care a r a t ă posesia nu se foloseşte a c u z a t i v u l p e r s o n a l . amigos. prepoziţia a se traducé prin pe deci acuzativul personal are un echivalent în limba romînă. Cînd e vorba însă de: o) un nume propriu de fiinţă. 43 . dacă e vorba de un obiect sau de o persoană ne­ determinată '. Veo el cuadro de mi cuarto. c) un nume de lucru personificat.LECŢIA 8 în cele cîteva pagini ale acestei lecţii vom studia cazul acuzativ. Luis îl c a u t ă pe P e t r u . De e x e m p l u : Tengo esos dos A se compara cu: Veo a esos dos amigos. în cazul a c u z a t i v u l u i personal. dar nu pe s t ă p î n u l s ă u . b) un substantiv comun care desemnează o fiinţă (determinată). cît şi pronumele per­ sonal corespunzător în a c u z a t i v (îl.

î n schimb, limba r o m î n â , Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro

pronumele personale în a c u z a t i v sînt u t i l i z a t e , v a p e n t r u a înlocui s u b s t a n t i v e l e respective. P e t r u mă vede m e ve P e t r u te vedé .*. te ve P e t r u ii vede le ve Petru o vede la ve P e t r u ne vede nos ve P e t r u vă vede os ve P e t r u ii vede los ve P e t r u le vede las ve FRASES MODELO

şi t a

O văd pe Roza şi o s a l u t . Veo a Rosa y la saludo. Le vedem t o t t i m p u l . Las vemos todo el tiempo. î i v e d e ţ i bine? ¿Los veis bien? Te v ă d t r i s t . Te veo triste. Vă caută t a t ă l v o s t r u . Os busca vuestro padre. Observaţie: Cînd este vorba de u n s u b s t a n t i v masculin comun (uneori, în vorbirea curentă, şi de un s u b s t a n t i v p r o p r i u ) , p r o n u m e l e personal în acuzatir este, la singular, Io. Pedro busca a su amigo, pero no le (sau lo) ve.

44

De foarte multe ori putem întîlni într-o propoziţie două pro­ nume personale alăturate: unul în dativ şi altul în acuzativ: „Are cărţi şi nu ni le dă". Traducerea acestei propoziţii în spa­ niolă va fi: Tiene libros y no nos los da. Am folosit deci elemen­ tele cunoscute de noi, fără nici o modificare. Excepţie face numai persoana a treia, căci în acest caz pro­ numele personale în dativ (Ie, Ies) se înlocuiesc prin se. De exemplu:
Tengo unos libros y se los doy. Escribo una carta a mis amigos y se la escribo con gusto. El cartero me da unas cartas y yo se las doy a mi padre. Am n i ş t e cărţi şi i le d a u . Scriu o scrisoare prietenilor mei şi Ie-o scriu cu plăcere. P o ş t a ş u l î m i dă nişte scrisori şi ou i le dau t a t ă l u i meu.

Prepoziţia a (întîlnită de noi în cursul ultimelor lecţii) se mai foloseşte, după verbele de mişcare, pentru a arăta ţinta sau direcţia mişcării (la, spre, către, în). înainte însă de a da exemplele corespunzătoare, trebuie să cunoaştem cel mai important verb de mişcare:
ir a merge voy vas va merg mergi merge vamos vais van mergem mergeţi merg

F R A S E S MODELO Unos campesinos van a Bucarest. Antonio regresa a Toledo. Todos vamos a la biblioteca. Voy con mi amiga al teatro. Nişte ţ ă r a n i merg la B u c u r e ş t i . Antonio se întoarce la (în) T o l e d o . Toţi mergem la bibliotecă. Merg cu prietena mea la t e a t r u .

Se poate observa de asemenea că prepoziţia a cere de ca substantivul care-i urmează să fie articulat: voy a la Prepoziţia a mai poate arăta, printre altele, locul sau în care se face o acţiune şi în acest caz ea se traduce, de prin la sau în. De exemplu:
al aire libre al sol a la ventana în aer liber la soare la fereastră

obicei escuela. situaţia obicei,

45

Sinalefa — spaniolii denumesc astfel legătura pe care o fac, în pronunţare, între vocale din cuvinte diferite. Această unire se face între ultima vocală a unui cuvînt şi prima vocală a celui următor, formîndu-se astfel o singură silabă pronunţată ceva mai lung. în spaniolă, vocalele nu se elidează (ca în franceză sau ita­ liană) şi, în consecinţă, nu există nici apostrof.
Va^a^Asia. Me^julegro detesta victoria. Tiene _una^amiga ^alegre.

Merge în Asia. Mă bucur de această victorie. Are o prietenă veselă.

POR EL BARRIO Es domingo. Emilio da un paseo por su barrio. Es un barrio populoso con largas y vistosas avenidas y casas grandes y modernas. Emilio va primero al Museo de Artes en donde admira numerosas pin­ turas, acuarelas, estam­ pas y esculturas en piedra y yeso. Es un museo muy rico en obras nota­ bles y cuadros valiosos de los maestros de la escultura y pintura mo­ dernas. En una sala ve a su amigo Manuel y le saluda. Luego Emilio sale del museo y se detiene ante el escaparate muy atrac­ tivo de una tienda. Este escaparate ostenta cosas muy diversas, bonitas y feas, nuevas y antiguas. Por fin, Emilio va a la biblioteca. 46

PALABRAS NUEVAS admira admira ante înaintea arte m. artă atractivo a t r a c t i v avenida bulevard barrio cartier cosa lucru detiene opreşte diverso diferit domingo duminică en donde u n d e (în care) escaparate in. vitrină escultura sculptură estampa s t a m p ă feo u r î t largo lung luego apoi museo muzeu notable însemnat ostenta prezintă pintura pictură populoso foarte p o p u l a t por prin primero mai întîi sala sală sale iese tienda prăvălie valioso valoros vistoso frumos, arătos yeso ghips

EXERCIŢII 1 7 . Să se completeze acolo unde este cazul: spaţiile punctate cu cuvintele necesare,

1. V e o . . . Pedro, pero Pedro n o . . . ve. 2. ¿Ves... este libro? 3 veo. 4. C a r m e n escribe... carta una a m i g a . 5. Estos campesinos v a n . . . campo. 6. Luis a m a . . . su a b u e l o . 7. Tiene cosas interesantes pero no nos... da. 1 8 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Anton merge la şcoală. 2. Anton şi bunicul său fac o plimbare. 3. Merg la Muzeul de a r t ă . 4. Bunicul vede nişte picturi foarte intere­ s a n t e . 5. A n t o n nu le vede. G. Vă salut. 7. O caut, dar n-o v ă d . 8. Merg cu prietenii mei la t e a t r u în aer liber. 9. într-o vitrină văd lucruri foarte diferite. 10. Această operă este foarte valoroasă şi veche. 1 1 . A c e a s t ă s c u l p t u r ă de ghips e u r î t ă . 12. Bunicul iese din muzeu şi se opreşte î n a i n t e a unei flori. 1 3 . O admiră. 14. î l vedeţi? 15. Poştaşul îmi dă nişte scrisori. 16. Sînt ale t a t ă l u i meu. 17. I le dau.

/' / /

LECŢIA

9

Cuvintele spaniole pe care le-am cunoscut pînă acum nu pre­ zentau nici o particularitate de pronunţare şi de scriere faţă de fonetica sau ortografia romînească. Nici accentuarea cuvintelor învăţate n-a prezentat dificultăţi pentru romîni, cu excepţia cîtorva cuvinte a căror vocală tonică am redat-o cu alte caractere. Deoarece în toate limbile accentul joacă un rol deosebit de important, trebuie să studiem mai amănunţit accentuarea cuvin­ telor în limba spaniolă. Vom preciza mai întîi unele noţiuni generale în legătură cu problema accentului. Se numeşte accent tonic intensitatea mai mare pe care o dăm unei anumite silabe (sau mai exact, vocalei dintr-o anumită silabă) atunci cînd pronunţăm un cuvînt. Dacă luăm ca exemplu cuvîntul „gîndire", vedem că silaba de la mijloe (di) este tonică: gîn-di-re. in cuvinte cum ar fi bunăoară „lacrimă", „animal", accentul cade pe alte silabe. In felul acesta s-a făcut următoarea clasi­ ficare a cuvintelor după locul accentului:
1. cuvinte cu accentul pe ultima silaba: 2. cuvinte cu accentul pe penultima silabă: 3. cuvinte cu accentul antepenúltima silabă: cafea, animal; gîndire, casă; lacrimă, arbore.

După cum se ştie, în limba romînă nu avem nici o regulă care să precizeze locul accentului. Există cuvinte cu aceeaşi grafie care-şi pot schimba înţelesul după felul în care le accentuăm:
o haină bună — o femeie haină

In spaniolă, accentuarea cuvintelor se face după două reguli precise. Cunoscînd aceste reguli, avem siguranţa accentuării corecte la lectura oricărui text. Iată cele două reguli:
48

1. Cuvintele care se termină în consoanele n şi s sau în orice vocală au accentul tonic pe penultima silabă. E x e m p l e l e le p u t e m lua din cuvintele pînă acum: î n v ă ţ a t e în lecţiile de

a) t e r m i n a t e în v o c a l e : camisa, casa, candado, ventana, madre, picaporte; h) t e r m i n a t e în n şi 8 : examen, tienen, leyes, camisas, candados, picaportes. Notă: Aceleiaşi reguli i se supun si cuvintele care se termină într-un diftong for­ m a t din vocală slabă + vocală tare (ia, ie, io, ua, ne, uo). Astfel se vor -accentua cuvintele: agua (apă), lengua, patio (curte), individuo. Aci tre­ buie să fim mai atenţi, deoarece multe cuvinte asemănătoare în romînă şi spaniolă au accentuări diferite. Dacă anumite cuvinte, cum ar fi: fami­ lia, serie, le vom pronunţa la fel şi în spaniolă şi în romînă, în schimb cuvinte ca: academie, epidemie, radioscopie, sinonimie, cu aspect grafic asemănător în ambele limbi, se vor pronunţa în spaniolă: academia, epi­ demia, radioscopia, sinonimia. 2. Cuvintele terminate într-o consoanei oarecare (în afară sau s) au accentul tonic pe ultima silabă. de n

E x e m p l e l e le l u ă m t o t din cuvintele c u n o s c u t e : cristal, a n i m a l , •aviador, salvador, primer, ladrador, mordedor. E cazul să r e a m i n t i m că y este considerat consoană şi deci u r m e a z ă regula a d o u a : Uruguay, estoy (eu s t a u , m ă aflu). Observaţie: Multe cuvinte romîneşti care se termină într-o consoană au accentul ipe penultima silabă, de aceea trebuie să fim atenţi să nu accentuăm ca în romîneşte cuvintele asemănătoare din spaniolă. Astfel, în limba spaniolă se spune: director, doctor, pintor etc. şi nu director, doctor, pintor. In lecţiile care urmează, în cuvintele unde accentuarea ar putea fi făcuta greşit datorită asemănării acestor cuvinte cu cele din limba romînă, vom scoate în evidenţă vocala tonică, scriind-o cu alte caractere: fortifica, purifica, poligamia. Deoarece infinitivele tuturor verbelor se termină în r, accentuarea lor urmează cea de-a doua regulă: cantar, tener, escribir. Toate cuvintele care se abat de la cele două reguli enunţate mai sus poartă un accent grafic pe silaba tonică.

*

49

Accentul grafic (ascuţit:') are numai rolul de a indica vocala¡ tonică, fără să indice şi vreo particularitate de rostire. Iată cîteva cuvinte care fac excepţie de la regula întîi: lágrima lacrimă música muzică época epocă republica republică América America María Maria así aşa Perú Peru café m. cafea está el stă, se află sofá m. canapea río r î u interés m. interes compás m. compas limón m. lămîie álamo plop león m. leu país m. ţ a r ă

Observaţii: 1. Cînd silaba tonică conţine un diftong-, accentul grafic se pune d e a ­ supra vocalei t a r i : miércoles m. (miercuri); náutico (nautic). 2. Cînd vocala slabă este a c c e n t u a t ă tonic, ea primeşte accent grafic; în acest caz diftongul se dezmembrează şi c ă p ă t ă m două silabe separate: alegría oído país (bucurie) (auz) — alegri-a — o-ido — pa-is

3 . D a t fiind că locul silabei tonice r ă m î n e p e r m a n e n t acelaşi, cuvinteleterminate în n sau s, care sînt a c c e n t u a t e grafic p e u l t i m a silabă, pierd acest accent la p l u r a l : limón interés — limones — intereses

I a r cele care n u a u accent grafic l a singular, îl capătă la p l u r a l : examen — exámenes.

Excepţii la cea de-a doua regulă sînt mai puţine:
árbol m. (arbore, copac), útil (util, folositor), inútil.

Se poate observa că, la o mare parte din excepţiile enumerate mai sus, locul accentului este acelaşi ca în cuvintele corespunză­ toare din limba romînă. Notă:
Accentul grafic este obligatoriu şi-1 v o m întîlni în toate scrierile şi publicaţiile spaniole contemporane, considerîndu-se o greşeală omiterea lui, uneori chiar î n cazul scrierii cu majuscule.

Cîteodată accentul grafic se mai două omonime, cum ar fi:
Fără accent solo (adj. — singur) mas (conj. — dar, însă) Cu accent sólo (adv. — numai) más (adv. — mai)

utilizează

pentru a deosebi
Exemple

Sólo este alumno va solo, Numai acest elev merge singur. Mas no la veo más. Dar n u o m a i v ă d .

50

Fără accent si (conj. — dacă) el {articol hotărît) tu (adjectiv posesii1) este (adj. demonstrativ) te {pronume )

Cu accent si (adv. — da) él a I H - a sing.) (pronume personal, pers. tú (pronume personal, pers. a I i - a sing.) éste (pronume demonstraţii') té (subst. — ceai)

Notă: Următoarele cuvinte se scriu, în propoziţii interogative, cu accent .grafic: como -cual cuando cuanto — ¿Cómo es tu casa? — ¿Cuál es el nombre de este campesino ? — ¿Cuándo vamos al teatro? — ¿Cuánto vale el pan? Cum este casa t a ? Care este numele acestui ţ ă r a n ? Cind mergem la t e a t r u ? Cît costă pîinea?

donde adonde

— ¿Dónde tiene Pedro su cuaderno ? — ¿Adonde van esos campesinos ?

Unde-şi ţine (are) Petru

caietul?

încotro merg aceşti ţ ă r a n i ?

4*

51

FRASES MODELO Să se copieze următoarele fraze model, alegîndu-se răspunsul potrivit cu ilustraţiile.

¿Cómo es este libro? Este libro es (¿delgado

o

grueso?)

¿Cómo es esta línea? Esta linea es (¿recta

o

curva?)

¿Adonde va ese alumno? Ese alumno va a la... (¿escuela o-

fábrica ?)
¿Cómo es esta avenida? Esta avenida es (¿larga o amplia?)

¿Cómo es este automóvil? Este automóvil es (¿moderno antiguo ?)

o

¿Cuántas patas tiene esta Esta mesa tiene... patas

mesa?

52

¿Cuál ¿Dónde

es el nombre

de ese animal?

Ese animal

es un...

(¿toro o

burro?)

se ven las pinturas?

Las pinturas se ven en... (¿ un museo o un cuaderno ?)

EXERCIŢII

19. Să se copieze următoarele cuvinte şi să se sublinieze tonică:
cuaderno, examen, director, •paseo, adonde, a b e d u l , l u n e s . agua, poligamia, Italia, deseo,

silaba
teatro,

20. Să se explice de ce cuvintele de mai sus nu au accent grafic, indicîndu-se cărei reguli de accentuare i se supun. 21. 5a se citească cu voce tare şi să se scrie accentul grafic următoarele cuvinte:
volcan, crater, Atlántico, compas, republica, sovietico, léxico, gramatica, medico, carbon, Măria, filosofia, publico, iotografia.

pe

fabrica, ultimo,

53

2 2 . 5 a se pună

accentul

grafic acolo unde este

cazul:

música, lagrima, Ecuador, Berlin, Paris, sol, Bolivia, comun, critica. 2 3 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Cum este casa lui? 2. Are două balcoane (balcón). 3. încotro mergi? 4. Cum este mîncarea? 5. Cînd se întoarce prietenul tău? 6. Cît costă această carte? 7. Care este cartea ta? 8. în care din aceste camere ai biblioteca?'

SAN SEBASTIAN

e necesar să ţinem seamă de faptul că. o v ă d . pues es de un gran pintor.L E C Ţ I A\l O în încheierea acestui prim ciclu de zece lecţii. de cele mai multe ori: a) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia de stau în cazul genitiv. Mai înainte însă de a studia fiecare prepoziţie în parte. ca şi în limba romînă. apăi. Nu vezi asta? Ba da. fiind e x p l e t i v a : Pues la veo — o v ă d . Amintim din nou că ele cer 55 . Uneori. nu sînt eu prietenul t ă u ? Acest t a b l o u este foarte valoros. (în r ă s p u n s u r i ) : ¿No ves esto? Pues sí. vom analiza şi o parte dintre cuvintele care se folosesc foarte des într-o limbă: conjuncţiile şi prepoziţiile. ¿no soy yo tu amigo? b) căci: Este cuadro es muy valioso. c) ba da (sau ba nu) următor: ¡ o como si pues sau (ori) ca dacă deci P ă i . c) substantivele (sau pronumele) însoţite de celelalte prepo­ ziţii stau în aşa-zisul caz ablativ. lo veo. Conjuncţia are funcţia de a face legătura între două cuvinte cu acelaşi rol sintactic în propoziţie sau între două propoziţii dintr-o frază. căci este (opera) unui mare pictor. Vom analiza cîteva dintre cele mai frecvente prepoziţii. Prepoziţiile sînt cuvintele care servesc la exprimarea legături­ lor sintactice existente între părţile unei propoziţii. b) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia a stau în cazul dativ sau în acuzativ (personal). ei b i n e : Pues. sînt următoarele: y şi mas dar pero însă sino ci Notă: Conjuncţia pues se m a i poate traduce în felul a) păi. conjuncţia pues nu se t r a d u c e . Cele mai utilizate conjuncţii în limba spaniolă.

Cartea se ailă pe m a s ă . de (arată o însuşire): El amigo de barba negra.tie de scrisori. por. fără sin faţă de con.. . en. Petru merge prin cartier. Hîr.. para con: Mi abuelo es bueno (para) con todos. desde: Lo veo desde la ventana. Pedro va por el barrio. combinaţie) : Vive con sus padres. de către por: Una obra escrita por Lope de Vega.. aproape t o t d e a u n a . II văd de la fereastră. dentro de: La estilográfica está e n (dentro de) la cartera. această operă este m a i l u n g ă . din desde: Lo veo desde el balcón. după después: Después de todo esto. sobre (pe) Exemple: El libro está sobre la mesa.. Agua con vino.. detrás de. Cîinele merge după stăpînul său. de la de: Regresa de Toledo. în spaniolă nu se c o n ­ struieşte cu genitivul): Sobre una mesa. Dintre t o a t e cărţile. Merge împotriva d u ş m a n u l u i . în en. ca în r o m î n ă ) : Va contra el enemigo. După toate a c e s t e a ... Locuieşte cu p ă r i n ţ i i săi. I i dau o carte din biblio­ teca mea. Observaţie: După cum se ştie. Se întoarce de la Toledo. urmă prepoziţii menţionăm: con. de: Le doy un libro de mi biblioteca. î l văd din balcon. tras: El perro va detrás de su amo. de de: Molino de viento. Stiloul se află în servietă. según: Según mi opinión. entre: Entre todos los libros esta obra es más larga. substantivul este a r t i c u l a t . O operă scrisă de către Lope de Vega. deasupra sobre (spre deosebire de romînă. Iată acum cîteva dintre cele mai folosite prepoziţii: către (spre) a (vezi lecţia 8). Deasupra unei mese. Dintre aceste din. P a h a r de v i n . Moară de v î n t . Unul dintre aceşti p r i e t e n i .. amestec. sin. 56 .ca substantivul ce le urmează să fie articulat. Bunicul meu' este b u n fală de t o ţ i . cu con (exprimă ideea de asociere. . în limba romînă s u b s t a n t i v u l care u r m e a z ă dupăl o prepoziţie e n e a r t i c u l a t . para: Papel para cartas. de (din). după prepoziţii. Prietenul cu barba n e a g r ă . Apă cu v i n . După părerea mea. dintre de: Uno de estos amigos. contra contra (nu cere dativul. întrucît în limba spaniolă. deci trebuie să dăm deosebită a t e n ţ i e t r a d u ­ cerii. Vaso para el vino.

a mi pe m i n e . Am u n copac in faţa casei. 57 . Cărţi pentru m u n c i t o r i . De aceea. adică în cazurile: a) genitiv: de mi al meu. dînd naştere următoarelor forme speciale: conmigo cu mine contigo cu tine tu faţă (înaintea) consigo cu el. la mine a ti ţie. tine c) acuzativ. Peste o s ă p t ă m î n ă . ante: Tengo un árbol grande ante mi ventana. tú au formele mi. printre entre (vezi „între"). la sfîrşitul m a n u a l u l u i s-a întoc­ m i t o listă de verbe însoţite de prepoziţiile cu care se întrebuinţează. între entre: Veo a Pedro entre los amigos. b) d a t i v : a mi mie. Văd o carte pe masă . de ti al t ă u . cu sine Mi sombra va conmigo. Note: 1. la a (cu verb de mişcare. a ti pe tine d) a b l a t i v : para mi pentru mine . 2.delante de: Tengo un árbol delante de la casa. vezi lecţia 8): Veo a mi amigo . para él sau para si pentru sine. despre tine etc. Am un copac mare in faţa ferestrei. la. a t a . despre mine etc. scop): Libros para Jos obreros. sau de mine. a mea. a (acuzativul personal. Trece peste acest obstacol dentro de (exprimă ideea de t i m p ) : Dentro de una semana.. Prin l u m e . tras (vezi „după"). ti (uneori şi él are forma si) atunci cînd sînt precedate de o prepoziţie. Prepoziţia con se contopeşte cu aceste pronume. sau d e ţ i n e . peste sobre:P#sa sobre este obstáculo. De exemplu: ir por pan (a merge după pîine). î l văd pe P e t r u între prieteni. Pronumele personale yo. para ti pentru t i n e . prin por: Por el m u n d o . O serie de verbe din l i m b a spaniolă cer prepoziţii deosebite de ace­ lea cu care se construiesc verbele corespunzătoare romîneşti. î l văd pe prietenul meu. vezi lecţia 8). în spatele (înapoia) detrás de. pe sobre: Veo un libro sobre la mesa. pentru para (exprimînd ideea de destinaţie.

Detrás de Pedro va un perro. plato ropas mînă farfurie haine. por esto. Sobre la escalera. Pedro tiene en su mano una maleta. Entra por la puerta. no tiene baranda. ante la puerta. La escalera de la casa no es grande y. Es una maleta para sus ropas. El gato ve al perro y no va adelante. En la tierra. vemos un gato. Las ropas están en (dentro de) la maleta. En su maleta tiene ropas.ANTE LA PUERTA Pedro entra en su casa. Pero entre el gato y el perro está Pedro. al lado de la escalera. vemos un plato. Pedro va delante del perro. rufe 58 . E\ plato tiene comida dentro. Es pues una escalera sin baranda. ¿Es un plato con comida para el gato o para el perro? PALABRAS NUEVAS baranda entra gato maleta balustradă intră pisică valiză mano / .

4. La cartera está. 8. Dar această carte? 21. Vivo. Pe tine nu te văd. todos mis amigos. 20. campo... 10.. esa casa. Doy un paseo. îmi dai florile albe din camera ta? 19. nu-1 văd.. 6. 3. 10. Prietena mea merge cu mine la biblioteca publică. veo. 13. mi cartera. Tu îl vezi? 9. mesa. 3. fiindcă nu are prieteni. los libros antiguos. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Voy. 4.. Mi abuelo es bon­ dadoso. 5. ci numai lucruri atractive... 9. Să se completeze spaţiile punctate cu prepoziţiile necesare: 1. 8.. şi în faţa mesei un fotoliu. Nu-ţi vezi prietenul? 11. 5. Cu cea mai mare plăcere. Nu.... Petru are o bibliotecă mare cu numeroase cărţi.. Nu ţi-1 dau. mi amigo. Ba da. 2 5 . 2. 7. Nu văd lucruri urîte. Os veo.. 17. 16. la ventana de mi casa... 59 .. este libro no es interesante. 18. 6. De la fereastra camerei noastre vedem un bulevard frumos. 15. Casa mea se află în spatele muzeului... Peste b săptămînă. 14. tienda. Vedem două mori de vînt şi nişte case. 2. Paharul acesta este pentru mine.. Intre bibliotecă si sobă are o masă. 12. mi ventana tengo un gran árbol.EXERCIŢII 2 4 . îl vedem pe Petru în camera bunicului său.. Tengo tres libros. Pe bibliotecă are o frumoasă sculptură în ghips. Acest student merge singur. Veo un libro nuevo. 7...

cirnentîndu-le. să putem trece mai departe. f. rui-do. In lecţiile care urmează se va pune accentul în special pe texte. începem recapitularea cu problema despărţirii cuvintelor spa­ niole în silabe. Iată cîteva exemple: ma-ăre. in-novar 3. iar problemele gramaticale se vor desprinde din analiza textelor respective. Uru-gaay Să aplicăm acum regulile de mai sus la următoarea frază: Por la ven-ta-na de mi dor-mi-to-rio se ven. ca-bras y va-cas. O altă problemă importantă tratată în lecţiile de pînă acum a fost accentuarea cuvintelor.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE Iată încheiat un ciclu de zece lecţii. de-trás. en el co-rral. O lecţie se însuşeşte temeinic după trei sau patru lecturi cu voce tare ale textului. c. ama-ble 5. suer-te. p. Cunoştinţele căpătate le vom recapitula sistematic pentru ca. sînt inseparabile grupurile formate din consoanele b . nu-mero-sos a-ni-ma-les: un buey. g. t urmate de 1 sau r. Diftongii şi triftongii nu se separă niciodată: cua-dro. In general trebuie să ne formăm obişnuinţa de a repeta lecţiile învăţate. 60 . rr nu se desparte: pe-rro 4. d. In această ordine de idei ar fi util să recitiţi cu multă atenţie regulile accentuării. grupurile de două consoane se despart în silabe deosebite: al-ma dig-no. un bu-rro. Trebuie să reţinem că: 1. o consoană intervocálica formează totdeauna silabă cu vocala care urmează după ea: meso mesa 2. chiar dacă nu mai prezintă noutatea şi interesul primei lecturi.

trebuie să menţionăm că majoritatea cuvintelor terminate în -ion sînt de genul feminin (avînd neapărat un accent grafic pe o). De exemplu: el avión. 61 . în consecinţă. árabe. -iones) terminată în s. Tot din franceză am luat unele cuvinte spaniole cu formă modificată. nu există în limba spaniolă. el puerco. ca grafie. ceea ce face ca ele să se încadreze în regula I. la reunión 1 Excepţiile sînt foarte puţine. luptătorul cu taurii fiind numit torero. fértil. útil. Exemple: la cuestión. de exem­ plu. bolero etc. pe cînd în spaniolă se spune tango. La plural. o parte oarecare dintr-un întreg: como pan mănînc pîine Dacă adjectivul sau adverbul de cantitate e precedat de articol. Substantivele comune folosite fără articol au sens partitiv. cum este corect. nu formează diftong (re-u-nión). nevoie de accent grafic. Sînt cîteva cuvinte spaniole care au intrat în limba romînă prin intermediul limbii franceze. Cuvîntul „toreador". cu corespondentele lor din limba romînă se accentuează diferit în spaniolă. neavînd. bolero. De asemenea unii spun „Grenada" în loc de Granada. el camiónr el aluvión. la misión. la discusión. Se ştie că în franceză accentul cade pe ultima silabă: de aceea francezii spun: tango. Exemplediscusión misión avión — discusiones — misiones — aviones Unele cuvinte asemănătoare. bárbaro.. atmósfera. el se leagă de substantiv prin prepoziţia de: como un poco de pan m ă n î n c puţină pîine Dat fiind că prefixul re.. Despre substantiv De obicei substantivele sînt însoţite de un articol hotărît sau nehotărît: un perro. acestor cuvinte li se adaugă o silabă (-ion.i n t r ă în compunere cu u n c u v î n t de sine s t ă ­ tător. Amintim' cîteva dintre ele: rápido. denaturîndu-li-se astfel accentul originar.în completarea celor spuse în lecţia 9. adică exprimă o cantitate nedeterminată.

se folosesc •substantive d e o s e b i t e : padre tată yerno ginere toro taur Observaţie: Masculinul are de cele mai multe ori şi o valoare generică. I a t ă felul în care se p o a t e forma f e m i n i n u l acestor s u b s t a n t i v e : a) s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în o sau e s c h i m b ă această vocală în a: amigo gato médico perro sastre amiga gata médica perra sastra prietenă pisică doctoriţă căţea croitoreasă Antonio Antonia t e r m i n a t e în f e m i n i n u l prin dansatoare doctoriţă profesoară germană englezoaică leoaică b) s u b s t a n t i v e l e consoană formează a d ă u g a r e a u n u i a: bailarín doctor profesor alemán1 inglés león bailarina doctora profesora alemana inglesa leona c) U n e o r i . De exemplu: « 1 Numele de popoare se scriu cu literă mică. 62 . soţi (soţ şi soţie) părinţi (tată şi mamă) leu (indiferent de sexul animalului) mula paloma liebre f. De exemplu: esposos padres león m. catîr porumbel iepure madre mamá nuera noră vaca vacă Cîteodată însă şi femininul poate îndeplini această funcţie.Multe din s u b s t a n t i v e l e masculine î n t î l n i t e p î n ă a c u m au şi o f o r m ă de feminin. în sensul că poate desemna o categorie sau un grup de fiinţe. indiferent de sexul lor. p e n t r u d e s e m n a r e a fiinţelor de sex m a s c u l i n sau f e m i n i n care fac p a r t e din aceeaşi grupare s e m a n t i c ă .

A. 63 . G. D. en e t c . Abl. con el p adre Plural los padres de los padres a los padres a los padres ¡ padres! con los padres Singular la madre de la madre a la madre a la madre ¡ madre ! con la madre Feminin Plural las madres de las madres a las madres a las madres ¡ madres ! con las madres 2.Deoarece diferitele cazuri ale substantivelor au fost învăţate treptat. V. de aceea se poate considera că în limba spaniolă se declină numai articolul hotărît (îndeosebi la masculin singular). substantivul rămîne neschimbat în cursul declinării. D. dăm în continuare declinarea completă a cîtorva substantive. Feminin Pedro María de Pedro de María a Pedro a María a Pedro a María ¡ Pedro ! ¡ María 1 con (sin. G. al padre V . de. Declinarea numelor proprii: Masculin N. ¡ padre 1 Abl . V. el padre G. el libro Plural los libros de los libros a los libros los libros ¡ libros 1 en los libros Singular la casa de la casa a la casa la casa ¡ casa! en la casa Feminin Plural las casas de las casas a las casas las casas ¡ casas ! en las casas După cum se vede din aceste exemple. A. Substantiv comun nume de lucru Mascu Un Singular N. del padre D . Abl el libro del libro al libro el libro ¡ libro! con. în diferite lecţii. por con María etc. al padre A . Substantiv comun nume de persoană Masculin Singular N .) Pedro (numele proprii nu au plural) Declinarea substantivelor comune: 1.

A. P e t r u şi A n t o n i o . También se poate t r a d u c e şi prin „de asemenea": Veo un campesino. In primul caz vom avea: Pedro y Antonio. trebuie să ţinem seama întotdeauna de faptul că: a) substantivele care desemnează fiinţe determinate primesc prepoziţia a (acuzativul personal). bineînţeles.De exemplu: N. y veo también su casa. singur acuzativul poate prezenta unele dificultăţi. î l văd . asemenea casa lui. G. O confuzie similară se mai poate face în traducerea conjunc­ ţiei y (şi) şi a adverbului también (şi).si pe P e t r u . Pentru rezolvarea lor. b) substantivele care desemnează fiinţe nedeterminate. Să ne ferim. In al doilea caz: Veo también a Pedro. D. precum şi substantivele care desemnează lucruri au acuzativul identic cu nominativul. el buen amigo del buen amigo al buen amigo al buen amigo La traducerea din romînă în spaniolă. de a traduce prepoziţia pe a acuzati­ vului personal prin sobre în loc de a. Văd u n ţ ă r a n şi văd (şi) de Revedeţi cu atenţie primele zece lecţii şi apoi treceţi la lecţia ¡următoare. Se spune deci: Veo a Pedro — şi n u : Veo sobre Pedro. .

vend-er. tener. o formează verbele t e r m i n a t e în -er.a : vender P e n t r u conjugarea a I l l .LECŢIA 11 începem acest nou ciclu de lecţii cu studiul verbului. Vom alege trei verbe — cîte unul din fiecare conjugare — pentru a ilustra felul în care se conjugă ele la acest timp. o parte a ver­ bului rămîne neschimbată — rădăcina. Modul indicativ exprimă o acţiune constatată obiec­ tiv. după termi­ naţia lor de la infinitiv. P e n t r u conjugarea I : cantar P e n t r u conjugarea a I i . Verbele din limba spaniolă se împart în trei grupe. Iată cîteva exemple pentru fiecare conjugare: § 1 cantar. .a : vivir cînt vendo vínd cînţi vendes vinzi cîntă vende vinde cîntăm vendemos vindem cîntaţi vendéis vindeţi vînd venden cîntă a cînta a vinde a trăi vivo vives vive vivimos vivís viven canto cantas canta cantamos cantáis cantan trăiesc trăieşti trăieşte trăim trăiţi trăiesc Se poate observa uşor că. adică în trei conjugări: Conjugarea Conjugarea Conjugarea I a a Ii-a IH-a o formează verbele t e r m i n a t e în .a r . vivir ver Ne vom ocupa în lecţia de faţă cu studiul verbelor regulate şi în special cu timpul prezent al modului indicaţie (Presente de indicativo). 5 — învăţaţi limba spaniolă viv-ir 65 . ir. dar a Ii-a a III-a ser. o formează verbele t e r m i n a t e în -ir. iar timpul prezent înseamnă că ea e săvîrşită în momentul vorbirii. în timpul conjugării. Rădăcinile verbelor se pot obţine suprimîndu-se terminaţia infinitivului: cant-ar.

-ais. -amos. a t î t din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l . 66 . I a t ă două verbe pe care le t r a d u c e m cu „a cinta". -a. a) El tenor canta con pasión. a c c e n t u l tonic cade pe r ă d ă c i n a v e r b u l u i la cele 3 persoane ale s i n g u l a r u l u i şi la persoana a I l I . : diftongare). cît şi s e m a n t i c . Această schemă ne va servi u l t e r i o r la înţelegerea a n u m i t o r modificări care survin în conjugarea verbelor ( e x . b) El músico toca ci violin. Vom lua ca exemple v e r b e l e : buscar (a căuta) şi corner (a m î n c a ) . el se deplasează pe t e r m i n a ţ i e . v e ţ i cunoaşte m u l t e verbe spaniole care t r e b u i e s t u d i a t e cu m u l t ă a t e n ţ i e . -e. -o. la persoanele I şi a Ii-a p l u r a l .a p l u r a l . -éis.. De altfel. -es. -e. -ís. ' Vom extrage din t a b e l u l de m a i sus t e r m i n a ţ i i l e verbale care s î n t v a l a b i l e p e n t r u p r e z e n t u l i n d i c a t i v al t u t u r o r v e r b e l o r : Conjugarea I: -o. -eraos. busc -o eoni -o busc -as busc -a corn -es corn ~e 1 eoni -emos | busc -amos i ! locului accen tului e s t e : busc-an corn -en I I La prezent indicativ. Linia care uneşte aceste vocale tonice ia forma u n u i ax cotit şi r e p r e z i n t ă schema r i t m u l u i a c c e n t u ă r i i verbelor la prezent ( i n d i c a t i v şi s u b j o n c t i v ) . deci. în lecţiile care vor u r m a . -en E s t e i n t e r e s a n t să u r m ă r i m locul a c c e n t u l u i t o n i c în cursul c o n j u g ă r i i . -an Conjugarea 11-a. -irnos. -en Conjugarea III-a: -o. -es. -as.

să-1 cunoaş­ tem acum în întregime: tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen în bucata de lectură care urmează. Cuando Pedro sube al trampolín para saltar al agua. Los dos practican. Pedro va cada día al lago donde rema en un bote o nada. Antonio practica el atletismo.' în lecţiile precedente am folosit prezentul verbului tener la cîteva persoane. veţi putea urmări o serie de verbe la prezentul indicativului. Cada día. Pedro es obrero en una gran fábrica textil y Antonio estudia en un Instituto Superior. en su tiempo libre. Sobre el agua respira un aire puro y así forti­ fica no sólo sus mús­ culos sino también sus pulmones. Es un compeón famoso y toma parte en los concursos acuáticos. DEPORTES Pedro y Antonio son dos buenos amigos. va al estadio para correr sobre las pistas de arena y saltar en altura. Considera el atletismo como un deporte per5* 67 . des­ pués de acabar sus es­ tudios. todos le miran con singular interés. varios deportes.

b a r c ă boxeo box brutal b r u t a l cada fiecare cambio schimb campeón m.. el fútbol). en este momento. según vemos en la fotografía de arriba. PALABRAS NUEVAS acabar a t e r m i n a acuático a c v a t i c . Pero. campion 68 . (Resultado: En el terreno — momentos antes del final los rumanos contraatacan y marcan el gol de la victoria. astfel asistir a asista bote m. por esto. entre los espectadores — Antonio grita de alegría. considera "interesante" y "cautivador". En cambio el boxeo o el fútbol son — según él — deportes brutales..fecto y. toma parte en todos los encuentros y concursos atléticos universitarios. n a u t i c agua apă aire m. con todo esto. Antonio y Pedro asisten con entusiasmo a un interesante partido de fútbol entre rumanos y uruguayos. aer alegría bucurie altura înălţime antes mai î n a i n t e antes de î n a i n t e de arena nisip arriba sus así aşa.

amplía (el. t r a m b u l i n ă uruguayo u r u g u a i a n ANALIZA TEXTULUI Pentru a se putea traduce cu uşurinţă textul. 69 . nu au mai fost date în lista de cuvinte noi. enviar (a trimite). estudia — ultimele două vocale formează un diftong. Legile a c ţ i o n e a z ă . Discuţia c o n t i n u a . ea măreşte). lucru care se va aplica de acum înainte. de aceea accentul tonic cade pe u (silaba penultimă): estudia. a prescurta). fotbal gritar a striga lago lac libre liber mirar a p r i v i momento clipă músculo muşchi nadar a înota parte /. zi encuentro ¡ntílnire estadio stadion estudiar a s t u d i a . Uneori ua nu formează diftong şi atunci verbele respective primesc. instituto. liar (a lega). un accent grafic pe u . Las leyes actúan. că în text verbele sînt la prezent indicativ. verbele actuar. continuar. superior. a fugi deporte m. Cuvintele care sînt foarte asemănătoare cu cele din limba romînă. variar (a varia) au la diferitele forme ale conjugării accentul tonic pe i şi deci se vor scrie cu accent grafic. p a r t e partido p a r t i d ă . a î n v ă ţ a final m. p l ă m î n remar a vísli respirar a respira saltar a sări singular deosebit sino ci subir a se urca también de asemenea. concurso.cautivador c a p t i v a n t considerar a considera correr a alerga. se vor analiza acum diferite probleme de limbă care nu sînt încă lămurite. cum ar fi: textil. Remarcăm. gol. sport día m. De exemplu. Alte verbe terminate tot în -iar. cum ar fi: ampliar (a mări). meci pista pistă pulmón in. mai întîi. cambiar (a schimba) etc. ca în dicţionare). De exemplu: envío I en-vi-o (eu trimit). La fel se întîmplă şi cu verbele terminate în -uar. la diferitele forme ale conjugării. ele se dau la infinitiv. sfîrşit. efectuar. pronunţîndu-se astfel separat. şi tomar a lua trampolín m. încheiere fortificar a î n t ă r i fútbol m. (In lista de cuvinte noi. universi­ tario. evaluar. victoria etc. confiar (a încredinţa). In aceeaşi categorie cu verbul estudiar intră şi verbele abreviar (a scurta. La discusión continúa.

După expresia después de verbul se pune la infinitiv sau. scriindu-se deci fără accent grafic. cîteva dintre denumirile spaniole ale unor sporturi mai cunoscute: vólibol m. el agua — Substantivele feminine care încep cu a tonic primesc la singular. el papá (tăticul). un arma buena La plural: las aguas etc. la participiu. tiro tir. După cum vedem în exemplele ce urmează. Cuvîntul algunos a fost omis. uneori. ţinînd seama de context.. 70 . deşi se termină în -a. articolul masculin (el sau u n ) . tenis m. ele rămîn feminine: el agua limpia. din construcţiile romîneşti care exprimă ideea de timp. se traduce însă. lui. Tot masculine terminate în -a sînt cuvintele: el camarada (tovarăşul) —feminin: la camarada. Cada (adjectiv nehotărît) este invariabil. volei. Substantivele feminine care încep cu a neaccentuat nu primesc articolul el sau un. este de genul masculin. bob-sleigh m.au cada cual: Cada uno manda en su casa. momentos antes del final — (cîteva) clipe înainte de sfîrşit. în romînă. Adesea prepoziţia în. ca în limbajul sportiv. un arma. una antena. atunci cînd nu însoţeşte un sub­ stantiv. bobslei. Nu se va putea spune: la agua. pentru eufonie. La fel se spune en un — într-un. de exemplu: la atmósfera. una arma. în continuare. tenis. Cada cual con su igual. waterpolo polo pe apă. ci numai: el agua. -ua este diftong. fiecare se traduce prin cada uno s. esgrima scrimă. los dos —-cei doi. cada día-— în fiecare zi. nu se traduce în limba spaniolă: un día una tarde într-o zi într-o seară Observăm de asemenea că substantivul día. Exemplu: cada amigo cada ventana fiecare amic fiecare fereastră Ca pronume nehotărît. Evacúan una casa. Alte spor­ turi păstrează denumirile internaţionale respective: ping-pong tenis de masă. Fiecare porunceşte în casa Fiecare cu egalul său. Pentru amatorii de sport dăm. Aceasta nu înseamnă însă că ele şi-au schimbat şi genul. La alte verbe. în special la cele terminate în -cuar: evacuar (a evacua) şi în -guar: averiguar (a cerceta). después de acabar — după ce termină. en una —într-o. Face parte din puţinele excepţii la regula învăţată încă din lecţia întîi. amîndoi.

să învăţăm cîteva formule de salut întrebuinţate mai des: „Bună dimineaţa" şi „bună ziua" se spune în spaniolă: Buenos días sau mai cordial Muy buenos días. Mănînc pîine fără sare. bien. După ce citeşte scrisoarea. 2. 11.. Măria mir. Yo beb. Anton îşi fortifică muşchii... Să se completeze punctele cu terminaţiile necesare: 1. 5. După-amiază şi seara se spune: Buenas lardes (bună seara) sau Muy buenas tardes. considera. 5.. Poştaşul îmi dă o scrisoare. 27. Este de la tovarăşul Luis. 12. Luis conţin. 9. Cei doi prieteni asistă la un meci de fotbal. conform regu­ lilor accentuării spaniole: practican. Acest salut se uti­ lizează de dimineaţă pînă pe la orele 14 (adică pînă la prînz). Fie­ care student practică un sport. înainte de a încheia lecţia. Răspundeţi cu cuvintele din text la următoarele întrebări: — ¿Dónde estudia Antonio? — ¿Dónde salta Pedro? — ¿De dónde salta? — ¿Dónde corre Antonio? — ¿Dónde rema Pedro? — ¿Cómo considera Antonio el boxeo? — ¿Cuándo va Pedro al lago? — ¿Cuál de esos dos deportes se practica en el estadio: el atletismo o el tenis? 71 . 4. asistir şi efectuar. 2 8 . una carta.. 8. Măria se plimbă în fiecare seară. su lectura. 15.. 13. 7. trebuie accentuate diferit. 4. Tovarăşul meu e un mare campion. 10. Yo env. merge cu ni ine la stadion.. 3. con interés el libro nuevo. agua. Să se conjuge la prezent indicativ verbele: tomar.. Pablo respir. 6. în fiecare zi înotăm în apa limpede a lacului. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 14. Un bun student studiază în fiecare zi. Pedro y Antonio estudi. 29. Roza cîntă de bucurie. Mă urc la etajul unde-şi are prietenul meu camera. correr. un aire puro. EXERCIŢII 26. Tú no corr. 2. deşi foarte asemănătoare cu corespon­ dentele lor din limba romînă.. Petru îşi caută caietul..Notă: în text sînt cîteva verbe care. 3.. 7.. en una escuela. 6.. Tatăl meu ne explică cum trăiesc ţăranii din satul lui..

Éste es un musulmán — tiene un gran turbante blanco (4). El vestido es negro y los bolones blancos (3). un par de guantes y una cartera (2). un bastón. Tiene un sombrero de fieltro duro y una corbata muy elegante. un casco y botas. La americana (o el saco — según la expresión de los latinoamericanos) es de muy buen corte y tiene cuatro botones. Su arma es un fusil. Este es mi profesor. El soldado tiene uniforme mili­ tar. Tiene un vestido nuevo de medias mangas. Pedro no usa tirantes sino una co­ rrea de cuero. Es muy sobrio: tiene gafas. Ésta es Rosa. 72 . Durante el invierno Pedro usa un sobretodo o un abrigo (gabán) de tela más gruesa. — ¿Seguro? ¿Cómo sabes cuál es su profesión? •— ¿No ves? Su pantalón no tiene raya. de color negro (1). Este otro obrero tiene una boina muy práctica.r L E C Ţ I A 12 PRENDAS DE VESTIR En este grabado vemos a nuestro amigo Pedro vestido con una americana y un pantalón del mismo color. BREVE DIÁLOGO — Ése es un sastre. Su camisa es de seda natural.

• I .

a — ido > p e n t r u ve rbele de ci Cîteva exemple: Conj. croială cuero piele duro t a r e . 74 . bretea turbante m. h a i n ă (în genere) raya / . dungă saco h a i n ă sastre m. ochelari grabado gravură. recomandăm totuşi ca ea să se facă în scris. m. Fiecare dintre aceste verbe se foloseşte numai în anumite cazuri şi de aceea nu se poate utiliza ser în loc de eştar sau invers. dăm aci regula formării lui. I Conj. de altfel. foarte u ş o a r ă : La r ă d ă c i n a verbului respectiv se a d a u g ă t e r m i n a ţ i a : — ado p e n t r u verbele de conjugarea I — ido p e n t r u verbele de conjugarea a I i . ţ e a p ă n fieltro fetru fusil m. n a s t u r e breve scurt casco cască color m. pentru „a fi".PALABRAS NUEVAS abrigo p a l t o n americana h a i n ă bastón m. a I i . culoare corbata c r a v a t ă correa curea corte m. pereche prenda v e ş m î n t .a Conj. t u r b a n uniforme m. pi. desen grueso gros guante m. iar a doua oară „rochie". m ă n u ş ă invierno iarnă manga in înecă pantalón m. p a n t a l o n par m. î n p r i m u l caz avem de-a face cu participiul trecut al verbului vestir. p a l t o n gafas / . b a s t o n boina bască bota gheată botón m. există două verbe: ser şi estar. rochie vestir a îmbrăca ANALIZA TEXTULUI Deşi traducerea textului nu prezintă dificultăţi.a infinitiv cantar corner vivir rădăcină cant corn viv participiu trecut cantaio cîntat comido mîncat espido trăit Una dintre cele mai mari dificultăţi pe care le prezintă limba spaniolă este faptul că. care este. puşcă gabán m. a I l I . Observaţie: î n t e x t u l de m a i sus î n t î l n i m de două ori c u v î n t u l vestido. P r i m a d a t ă înseamnă „ î m b r ă c a t " . croitor seda mătase seguro sigur sobretodo pardesiu sobrio sobru sombrero p ă l ă r i e tela stofă tirante m. Deoarece p a r t i c i p i u l t r e c u t este foarte des folosit şi ca formă verbală şi ca adjectiv. uniformă usar a folosi vestido î m b r ă c a t .

75 . — La correa es de cuero. P r i e t e n u l meu e director. Antonio es estudiante. sexul sau na­ tura lui: — — — — El Mi La La lobo es un animal. Mi amigo es director. D r u m u l e lung. profesii. Pablo es campeón. 2. tului: — Antonio es venturoso. proprietăţi esenţiale. Ser se foloseşte atunci cînd este vorba de: 1. Profesorul e sobru. Basca e ieftină. — La camisa es de seda. Patria noastră e bogată. formă. dimensiuni. — Manuel es alto. — Pedro y Rosa son esposos. abuelo es sordo. Paul e campion. pero es L u p u l este u n a n i m a l . seda es natural. P e t r u şi Roza sînt soţi. Manuel es capitán. Ramón e miner. — Nuestra patria es rica. defecte. Cureaua e de piele. vom face de fapt o sistematizare a unor exemple în majoritate deja cunoscute. calificare. vicii. grade. 3.Vom învăţa. Mătasea e n a t u r a l ă . Anton e s t u d e n t . si­ Petru e muncitor. în această lecţie. 5. Cămaşa e de m ă t a s e . dar e lege. Diego es pintor. ley. Dat fiind că pînă acum am mai folosit acest verb în lecţiile anterioare. Diego e pictor. demnitate. ley ^s dura. meşteşuguri. culoa>c si materie: Masa e r o t u n d ă . cazurile în care se utilizează verbul ser. durabile ale subiectului. — La boina es barata. — La mesa es redonda. Manuel e c ă p i t a n . Bunicul meu e surd. N a s t u r i i sînt a l b i . calităţi. — Los botones son blancos. o proprietate specifică. 4. particulară a subiectului sau obiec­ Anton e norocos. Casa aceasta e m a r e . Cîinele acesta e foarte r ă u . — El profesor es sobrio. Legea e aspră. — El camino es largo. arte. — Este perro es muy malo. Ramón es minero. — Pedro es laborioso y amable. virtuţi sau orice trăsături de caracter: P e t r u e harnic şi a m a b i l (simpatic). tuaţie socială: — — — — — — — Pedro es obrero. — Esta casa es grande. Manuel e î n a l t .

apartenenţă politică. o ordine. — Somos de Bucarest. — Dolores es comunista. mod şi persoană) -j~ verbul de conjugat (la. — Este cuaderno es de mi amigo. Somos cuatro amigos.prepoziţia por -\. {Abierto Sîntem criticaţi de t o v a r ă ş i i n o ş t r i . Exemple: Somos criticados por nuestros camaradas. — Soy rumano. — Esta carta es para Colombia. — Es de día. Sîntem patru prieteni.agentul de acţiune (adică: substantivul sau pronumele care desemnează pe autorul acţiunii respective). Sînt r o m î n . proprietate. i. 8 . Măria e căutată de prietena e i . Sînt (orele) două. în diateza pasivă. un număr: Soy el primero. verbul ser se mai foloseşte în următoarele două cazuri: 1. provenienţă sau destinaţie: — Este libro es de la Biblioteca Universitaria. María es buscada por su amiga. Scrisoarea aceasta e d i n P u e r t o R i c o . Caietul acesta e al p r i e t e n u l u i m e u . — Es temprano. posesie. 7G . S î n t e m din Bucureşti. Ferestrele suit deschise de m i n e .participiul trecut) -j.0 . Son las dos. E ziuă. naţionalitate: Dolores e c o m u n i s t ă . Scrisoarea aceasta e (destinată) pen­ t r u Columbia. E duminică. — Esta carta es de Puerto Rico. e p a r t i c i p i u l trecut neregulat al verbului abrir a deschide). In afară de acestea. Cînd e auxiliar şi serveşte la formarea diatezei (formei) pasive: — Un verb la pasiv are următoarea schemă: Verbul ser (la un anumit timp. timpul: E devreme. Observaţie: P a r t i c i p i u l trecut. Las ventanas son abiertas por mí. Sînt p r i m u l . — Es domingo. Exemplu: Pedro es educado por su madre. 9. se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul. Cartea aceasta e a Bibliotecii u n i ­ versitare.

Los Andes 77 . 5.. de esperar esto. (Ne putem aştepta la asta). P a r a saber una lengua menester aprender. în decursul lecţiilor viitoare. . médico. nevoie. natural. m u y altos.2 . c r i t i c a d o . . sabes — ştii (prezentul verbului saber) sé sabes sabe eu ş t i u t u ştii el ştie EXERCIŢII 30. 4. los obreros.. de a ş t e p t a t aceasta. 2. 6. Los Andes. N o . u n ruso. . 3 . . Vom întîlni astfel de expresii. în Es Es Es Es diferite expresii idiomatice: E E E E posibil. . E firesc. menester. . E l director. Mi a m i g o . . posible (es probable). în număr mai mare.. . Sa se completeze spaţiile punctate cu cuvintele necesare: sabemos sabéis saben noi ştim voi ş t i ţ i ei ş t i u 1. n a t u r a l . E n o r m a l . esperar eso.. I v á n .

Nu foloseşte mănuşi. Puştile sînt folosite de soldaţi. . 9. 7. Toţi studenţii au uniformă universitară. Cureaua ei este lungă. 3. 2. Anton e un mare pictor. 15. Pardesiul tău e din stofă bună. Croitorul său e bun. Să se traducă în limba spaniolă: * 1. 6. 11. Sînteţi educaţi de părinţii voştri. 5. Masa din camera mea este rotundă. Manuel este un muncitor harnic. 13.3 1 . are o singură pereche de ghete. Puşca acestui soldat are o curea de piele. Ramon este foarte sărac. 12. 4. în timpul iernii Petru foloseşte o bască. Pălăria mea e de culoare verde. 8. 10. Pantalonii şi haina lui Petru au o croială foarte bună. Î4.

DESPUÉS DE LAS NUBES. El libro está abierto y María está leyendo en él. Tú. Acaba de apiendcr un verbo nuevo y está buscando su cuaderno. por esto. ¿Dónde está mi cuaderno? — No estamos sordas. Las dos están mi­ rando un álbum de pinturas. Está sentada en una butaca y tiene ante sí un libro. Al lado de María están sus dos amigas. claro está. Rosa y Carmen. După aceasta reveniţi asupra textului şi încercaţi să-1 traduceţi cu ajutorul schemei dumneavoastră. Tu cuaderno está en el suelo. diferitele cazuri în care se foloseşte estar. pero sí estamos asombradas. EL SOL María está en su cuarto.LECŢIA ÎS în această lecţie vom studia cazurile în care se foloseşte ver­ bul estar. citiţi mai întîi analiza textului şi scoateţi pe caiet. María está aprendiendo la lengua rumana. en lugar de estar sobre la mesa. sub formă de schemă. Este texto es un pretexto para usar el verbo estar. — ¿Dónde está mi cuaderno? — pregunta María. Otros libros están en desorden por todo el cuarto. să învăţăm indicativul prezent al acestui verb: estoy estás está estamos estáis están Deoarece anumite părţi ale textului ce urmează vor părea la prima lectură destul de dificile. — ¿Estáis sordas? — g r i t a María —. no contestan. 79 . Sus amigas no están atentas y. înainte de a trece la text.

el altercado está a punto de aumentar. María — contesta de nuevo Rosa. ¿Cómo vas a estudiar con los libros en desorden? Todo esto no está bien — contesta un poco irritada Rosa. pero. — No. María — trata de intervenir Carmen. — Está bien...olvidas siempre dónde están tus cuadernos. C O . ¿Cómo consideras tú. — ¿Estás en pedagoga? — grita de nuevo María —. Estás muy pálida... María! — contesta muy enfadada Carmen.. Vamos a ver. pero Carmen la ve muy pálida y le pregunta con miedo: — ¿Estás enferma. En este momento. ¿Me vas a explicar la manera de guardar los libros? — No estoy para bromas. María?. — Sí.No importa mi estado. Rosa. no estoy bien. — Bien.. María está por contestar algo.? Carmen la interrumpe: — ¿Cuándo vas a estar más calmada? —. de todos modos no estoy obligada a aprender de ti como colocar mis libros —• grita muy nerviosa María. A ver ¿dónde debo poner mis libros? ¡ Es escandaloso ! — ¡ Estás loca.

¡ Vamos ! Así t e r m i n a esta b r e v e r e y e r t a . u i m i t aumentar a se m ă r i broma glumă calmado calm cólera minie colocar a aşeza. a pune considerar a considera contestar a răspunde desorden m. La cólera es u n a locura c o r t a y . » — Sí. Las t r e s a m i g a s e s t á n a l e g r e s . .— E s t á m a l c o n t i n u a r esta r e y e r t a . mirar şi buscar. stare explicar a explica faltar a lipsi guardar a păstra importar a interesa interrumpir a întrerupe irritar a irita lado latură leer a citi loco nebun locura nebunie lugar m. a l b u m altercado ceartă mare aprender a învăţa asombrado m i r a t . mirando.a Iată acum cîteva exemple: Gerunziu cantando c întind vendiendo vînzînd uniendo unind 81 Infinitiv cantar vender unir v' . ¿ E s t á s de a c u e r d o . buscando. nor obligar a obliga olvidar a uita pálido palid poner a pune preguntar a întreba reyerta ceartă salir a ieşi. mod miedo frică nervioso nervos nube /. dezordine enfadado s u p ă r a t enfadar a supăra enfermo bolnav escandaloso scandalos estado s t a t . PALABRAS NUEVAS al lado a l ă t u r i álbum m.a — iendo pentru conjugarea a I l I . loe manera fel. t o d o está b i e n c u a n d o a c a b a b i e n . V a m o s a salir u n poco d e este c u a r t o . . Gerunziul se formează d i n r ă d ă c i n a v e r b u l u i p l u s t e r m i n a ţ i a g e r u n z i a l ă specifică c o n j u g ă r i i d i n care face p a r t e v e r b u l . s í n t forme de gerunziu a l e v e r b e l o r leer (a c i t i ) . Terminaţiile gerunziale sînt: — ando pentru conjugarea I — iendo pentru conjugarea a I i . M a r í a ? . a pleca sentar a aşeza suelo podea tratar a încerca ANALIZA TEXTULUI C u v i n t e l e : leyendo.

La fel se întîmplă cu cual. După ir a vedem că verbele sînt puse la infinitiv deşi se traduc în limba romînă prin subjonctiv. vei învăţa. precum şi alte verbe de conjugarea a I i .a sau a H l . Această construcţie se formează din prezentul verbului ir -(prepoziţia a -¡¡-infinitivul verbului de conjugat: Voy a escribir. încearcă să intervină. Oricum. No sé cuál es su profesión. 0 particularitate a lim­ bii spaniole o constituie multiplele folosiri ale verbului ir. Sînt obligat să plec. Nu ştiu cum (anume) trăiesc aceia. como. Acaba de aprender — Verbul acabar (a termina) poate forma uneori o construcţie proprie: acabar de -f. Van a preguntar. Nu ştiu care (anume) este profesia l u i . Cu ir se poate forma. al doilea verb se pune la infinitiv şi nu la subjonctiv ca în romîneşte. de care ne vom ocupa mai tîrziu).infinitiv. Debo comer. Gerunziul v e r b u l u i ir este yendo. bunăoară. cuales. De exemplu: Acabo de leer. Vas a estudiar— o să înveţi. dónde — unde (anume). în spaniolă. vedem. întrebe. Vais a buscar. (Tocmai a m t e r m i n a t de c i t i t ) . atunci cînd două verbe care se succed au acelaşi subiect. No sé cómo viven ésos. Va a corner. Vamos1 a ver2. Donde se accentuează în propoziţii cu nuanţă de interogative indirecte. menţionăm că ele primesc accent atunci cînd în traducerea romînească putem pune alături de echivalentul lor cuvîntul „anume". Olvidas siempre dónde están tus libros. pero sí — dar fireşte. desigur. Trebuie să mănînc (textual: trebuie a mînca). Aşa cum am mai spus într-una din lecţiile de la început.un timp trecut al verbului care stă la infinitiv. Vas a vivir. De todos modos. mănînce. 1 2 Forma verbală ¡Vamos! A ver — să vedem se mai traduce şi prin „Haidem! — Hai!" 82 . trăieşti. o construcţie cu valoare de viitor (bineînţeles nu este vorba despre viitorul propriu-zis al verbelor spaniole. Ca indicaţie practică. căutaţi. U i ţ i î n t o t d e a u n a unde (anume) sînt cărţile t a l e . care se traduce prin tocmai -\. i intervocalic (neac­ centuat) devine y: leyendo. O O O O O O să să să să să să scriu. cu totul. Deducem din exemplele de mai înainte că. modifică pe i din -iendo în y.Notă: Verbul leer. Tocmai c i t e a m . de intervenir.a care au rădăcina t e r m i n a t ă într-o vocală. In mod analog se spune: Estoy Trata obligado a salir. influyendo.

în general. s t u d i u devin în spaniolă estudiante. Está sentado. Verbul estar e î n r u d i t e t i m o ­ logic cu „a s t a " . estar i n d i c ă o s i t u a ţ i e . Să s t u d i e m a c u m a m ă n u n ţ i t u t i l i z a r e a v e r b u l u i estar. Está de pie. Sade. D i n t e x t u l de m a i sus ne d ă m uşor seama că. O stare trecătoare (temporară) sau întîmplătoare.Estar. estudio. o p o z i ţ i e . de aceea cuvintele s t u d e n t . S u n e t u l e la i n i ţ i a l ă pe care îl găsim în plus la v e r b u l spaniol este o proteză. nu sînt copţi. N u m e r o m î n e ş t i ca S t a n . Spiru e t c . (E aşezat). Aceşti struguri sînt verzi. Cele trei prietene sînt vesele şi mulţumite. Sînt trist. nu p o t fi p r o n u n ţ a t e de spanioli decît Están. Espiru etc. escándalo. Estas uvas están verdes. o stare. Está de pie 6* Está sentado 33 . E (stă) în picioare. Las tres amigas están alegres y contentas. Verbul estar e x p r i m ă : 1. susceptibilă •de schimbare: Estoy triste. A. ( I n l i m b a l a t i n ă : stare = a s t a .). L a î n c e p u t u l c u v i n t e l o r spaniolii nu p o t p r o n u n ţ a pe s u r m a t •de o consoană. s c a n d a l . no están maduras.

Estar alto. interesant. Ser alto. Estar rico. A fi în v i a ţ ă . 84 ¡ . es sabio — e înţelept. A fi î n a l t . A fi bogat. A se s i m ţ i b i n e . viu. Estar enfermo. c a p ă t ă . u t i l i z a t e cu verbul estar. în sens propriu. Estar vivo. ager la m i n t e .) La fel se comportă faţă de ser şi estar m u l t e alte adjective. auster. nu aude (cu adevărat) . A fi delicios. A fi deştept. ¿Cómo estás? Estoy bien. A fi î n ţ e l e p t . Ser listo. Estar discreto. infirm. A fi b u n . serios. Estar cansado..Notă: A n u m i t e adjective care cu verbul ser a r a t ă o calitate esenţială sau dura­ bilă. p r i n t r e care şi cele referitoare la starea s ă n ă t ă ţ i i . la diferite aspecte psiho-fizice sau la starea socială a unei persoane: Ser enfermo. Ser vivo. El cuarto está oscuro. A fi o persoană sus-pusă A fi plictisitor. A fi g a t a . surd. m i n u n a t . Camera e întunecată (se află în întuneric) (accidental). Estar bueno. A fi obosit. A fi discret. Ser rico. De exemplu: El cuarto es oscuro. Ser bueno. Sînteţi surde? (Cu sensul d e : faceţi pe surdele? s a u : nu auziţi?) Deştept m a i e ş t i ! (A se compara cu: es sordo — e. antrenant. Estar listo. A fi grav. Ser cansado. u n sens figurat sau d e t e r m i n ă o însuşire trecătoare. Cum te simţi? (Mă simt bine). A fi b o l n a v . la caracter şi. ¿Estáis ¡Muy sordas? sabio estás! Camera e întunecoasă. A fi vioi. Ser discreto. Estar grave. obositor. Ser grave. A îi invalid. A fi grav b o l n a v . în genere.

Estoy en el tren.2. Carpaţii se află (sînt) în Romînia. Mi amigo está en Granada. Esta aldea está a algunos kilómetros del mar. atunci cînd avem îndoieli. La puerta es abierta por Pedro La puerta está abierta 35 . Prietenul meu e în Granada. El piano está en un rincón del cuarto. Estoy obligado a salir. De exemplu: La puerta es abierta por Pedro. Sínt în tren. Cartea e (stă) deschisă. Pianul este într-un colţ al camerei. Locul distanţa: unde se află un obiect. Acest sat e la o depărtare de cîţiva kilometri de mare. Uşa e deschisă de către Petru. e bine ca. Sînt obligat să plec. Los Cárpatos están en Rumania. Rezultatul unei acţiuni (în acest caz estar e însoţit de par­ ticipiul trecut al unui verb): El libro está abierto. Notă: Pentru a nu confunda construcţiile de mai sus cu construcţiile similare pasive (formate cu verbul ser). situaţia sau poziţia geografică. să facem următoarea probă: încercăm să transformăm construcţia dată într-o construcţie activă. 3.

Scrie (acum) Notă: Cînd verbele la gerunziu a r a t ă o mişcare. dar nu aceasta e p r o ­ fesia l u i ) . Está de inspector. î n d e p l i n e ş t e (temporar) funcţia de inspector. nu se ştie cine a deschis-o. Cearta e pe p u n c t u l de a lua p r o ­ p o r ţ i i (de a se m ă r i ) . Está de secretario. entrar. 4. Propo­ está abierta. Data calendaristică (cînd se traduce prin „sîntem în"): ¿A cuántos estamos? Estamos a dos de mayo. P e t r u deschide u ş a . I n exemplul care La puerta urmează: Uşa e deschisă.substantiv arată o funcţie temporară (nu o profesie). obţinem: Pedro abre la puerta. Umblă. — numit aspectul continuu (forma continua) a verbului — estar îndeplineşte funcţia unui verb auxiliar. 5. para salir.Transformînd în subiect s u b s t a n t i v u l care îl desemnează pe a u t o r u l a c ţ i u ­ nii. pe lîngă un alt verb. e?) B. Sînt pe p u n c t u l de a ieşi. 2. î n cîte sîntem? (Ce d a t ă Sîntem în doi m a i . In acest caz. o deplasare. P r i m u l exemplu e deci la pasiv şi se î n t r e b u i n ţ e a z ă verbul ser. căpătînd diferite înţelesuri: 1. Está escribiendo Privesc (în această c l i p ă ) . salir). 86 . ziţia nu se poate inversa. E secretar (îndeplineşte această funcţie. Alerg. estar se înlo­ cuieşte cu ir (uneori şi cu venir. Voy corriendo.. El altercado Estoy está para aumentar. — a fi pe punctul de a. se vede doar r e z u l t a t u l : e deschisă. sînt g a t a de plecare. Estar de -f. Verbul estar se mai utilizează cu unele prepoziţii. Estar para -(-verb la inf.. Va caminando. O acţiune în curs de desfăşurare într-un anumit interval de timp (arătat de timpul verbului estar). care se pune la gerunziu: Estoy mirando.

V e r b u l preguntar d a t i v . A prisosi. a fi p e n t r u (ceva. Scrisoarea nu e scrisă încă.. p a r t i z a n u l (unei idei sau persoane).inf. Nu-mi arde de glume. Estar a matar. . îi vine (îi stă) bine.s u b s t . cere u n p r o n u m e în le pregunta —• o î n t r e a b ă . — a fi dispus s ă . Estar de más.. listar por -f. în expresiile ironice din vorbirea zilnică. ¡ Ya está! Está bien. . Le está bien. a fi grăbit. . 6. A fi la cuţite. a voi s ă . Vrea (e gata) să răspundă ceva. Estar de paso. Estar de sobra. A fi gata. . a fi de prisos. Las peras están por madurar. Estar a punto. (partizan al en — a fi dispus să facă u n l u c r u . 5 . a fi pe punctul. a fi de prisos. Estoy por el progreso. — b) a r a t ă că a c ţ i u n e a t r e b u i e să se desăvîrşească în viitor: La carta está todavía por escribir.3 . expresii cu verbul estar: Desigur. Perele trebuie (stau) să se coacă. se t r a ­ d u c e cu: a face p e . A fi de acord. c i n e v a ) . (Cui i se p u n e î n t r e b a r e a ? ei-Ze. urmează să fie scrisă de aici înainte. e bine. . . — a fi a d e p t u l . u n u i verb : — a) a avea i n t e n ţ i a să. Estar por -f. (a juca r o l u l ) : ¿Estás en pedagogo? Faci pe pedagogul? Diferite Claro está. Estar para -).) C7 . Gata ! S-a terminat! S-a făcut! Bine. : Está por contestar algo. Estar de luto. JVo estoy para bromas. în regulă. a-i arde d e . Estar de prisa. A se grăbi. A prisosi. A fi în doliu. 4 . Se vor coace curînd.s u b s t . Estar Sînt pentru progres progresului). Uneori însă. (prisa-grabă) A fi în trecere. Listar de acuerdo..

17. Nu. 2. Să se formeze participiul trecut şi gerunziul verbe: destruir. 4. E obligat însă să răspundă şi de aceea nu e vesel. 12. o să scriu o scrisoare lungă. 18. Să se traducă în limba spaniolă: 1. contestar. 3 5 . 10. Nu-i arde de citit. aprender. 13. Nu locuiesc în Bucureşti. între aceste două cărţi este hîrtia de scrisori. 3 3 . Nu interesează asta. sînt întrecere. Ferestrele nu sînt deschise şi aerul nu e curat. Carmen e grăbită. 14. Bine. 20. dar nu se simte bine şi e foarte nervos. 7. analizîndu-se şi grupîndu-se la punctele corespun­ zătoare din în schema utilizării lui e s t a r . O să-ţi explic toate aceste lucruri.gerunziu) un aer foarte curat. dar nu sînt trist. salir. 15. Respirăm [estar -f.EXERCIŢII 3 2 . 16. Să se copieze textul şi să se sublinieze diferitele situaţii ale verbului estar. Cartea este pe jos în loc să fie (de a fi) pe masă sau în bibliotecă. Cînd o să fie mai calm? 11. 6. Da. Tatăl meu nu e de acord cu mine. ser. estar. 88 . Iată cele trei şiruri de cuvinte: son los estudiantes negras es los libros locura están buenos las nubes son la reyerta sentados son abiertas los Cárpatos los campesinos están laboriosos es las ventanas en Rumania mi padre están obrero 3 4 . Haide să ieşim puţin din casa asta. E ceva grav? 9. Stiloul meu este în servietă. Sîntem în 3 mai. 5. 8. Tovarăşul meu e foarte palid. Sînt obosit. 3. eşti de acord? 21. e bolnav. Să se formeze propoziţii loane după următorul model: simple cu cuvinte din următoarelor cele trei co­ El amigo está enfermo. 19.

haber are următoarele forme: he eu am has tu ai ha el a hemos habéis han noi am voi a ţ i ei au Aceste forme nu pot fi utilizate în vorbire decît urmate de par­ ticipiul trecut al unui verb cu care formează perfectul compus (Pretérito perfecto) al acelui verb. Verbul haber nu exprimă ideea de posesiune ca tener. în mare măsură. o ortografie fonetică. dar nu se pronunţă niciodată. o literă care nu se pronunţă: litera h. în virtutea tradiţiei. La indicativul prezent. scrierea spaniolă păstrează totuşi. Ea se scrie în unele cazuri. perfectul compus al verbului hablar — a vorbi: he hablado has hablado ha hablado hemos hablado habéis hablado han hablado am v o r b i t ai vorbit a vorbit am v o r b i t aţi vorbit au v o r b i t 89 . De exemplu: hora oră ahora acum hombre om hermoso frumos hoy azi hablar a vorbi se se se se se se pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: ora aora ombre ermoso oi ablar Tot cu h (mut) se scrie şi verbul auxiliar haber — a avea. de exemplu.LECŢIA 14 Deşi ortografia spaniolă este. ci se folo­ seşte ca auxiliar la formarea timpurilor compuse ale tuturor verbelor. Să formăm. „A avea un lucru" — de exemplu — se traduce prin tener una cosa şi nu prin haber una cosa.

Carlos.Observăm că la acest timp participiul trecut rămîne neschim­ bat în cursul conjugării. en forma de 90 . ¿La has visto antes? — ¡Cómo no! He visto casi todas las obras de Calderón. "El perro del hortelano". Es el estreno de la "Dama duende" de Calderón. Estás muy elegante. Hoy es la apertura de la nueva temporada. putem citi uşor următorul text: AL TEATRO — Buenas tardes. — Buenas tardes. — Pedro. Carlos entra en la sala de espectáculos. Es una sala elegante y moderna. — Bueno. ¿Adonde vas? — Voy al teatro de la Comedia. hasta luego. Estoy muy ocupado en la empresa. pero deseo ver de nuevo la "Dama duende". Pedro. După modelul de mai sus putem forma perfectul compus al oricărui verb. Carlos. Además de esto... deseo ver ese nuevo teatro. —¿Tú no vas al teatro? •— Es una lástima. Después de separarse de su amigo. pero esta semana no tengo tiempo para ir al teatro. esa divertida comedia de capa y espada. En este teatro he visto un espectáculo con la obra de Lope de Vega. Ştiind acum că h nu se pronunţă niciodată. yo estoy de prisa. y. — Es muy moderno y tiene actores de renombre. atît în roniînă cît şi în spaniolă (hablado -vorbit). sí! Mi hermana va también. — Hasta la vista. — ¡ Ah.

La saluda. dar cu funcţie de participiu trecut al verbului divertir — a amuza. r o l . Los artistas han estado a gran altura. hírtie regresar a se înapoia renombre m. 91 . per de nuevo — a vedea din nou. zgomot separar(se) a (se) d e s p ă r ţ i sitio loe sorpresa surpriză telón m. a t i x i caer a cădea capa m a n t i e casi aproape dama d o a m n ă decorado decor desear a dori divertido a m u z a n t duende m. faimă rumor m. r e n u m e . En una butaca ve a Carmen. de timp) şi ante (prep. spiriduş empresa î n t r e p r i n d e r e espada spadă estreno p r e m i e r ă hermana soră hortelano grădinar lástima păcat levantar(se) a (se) ridica obra operă. hermana de Pedro. Los actores interpretan sus papeles con gran maestría y humor. El telón se levanta: los decorados son una verdadera sorpresa.) — amuzant. Carlos toma asiento en un palco del primer piso y desde su sitio mira con interés la sala atestada de público. Nu confundaţi cuvintele antes (adv. în ultima parte a lec­ ţiei întîlnim din nou cuvîntul divertido {el público está divertido). antes — mai înainte. a recrea: „publicul e amuzat". a revedea. a înţesa. Ahora todos los espectadores están en sus sitios y los rumores se apagan.anfiteatro. vesel. El telón cae al final de cada acto y los actores son saludados por el público con vivos aplausos. Todos los espectadores están encantados. Carlos regresa a su casa muy contento. Cuando todo termina. divertido (adj. El público está divertido. c o r t i n ă temporada stagiune verdadero adevărat ANALIZA TEXTULUI Dama duende — (Doamna spiriduş) este titlul unei piese de Cal­ derón care s-a jucat la noi cu titlul Doamna nevăzută.) — înaintea (exprimînd un raport spaţial). PALABRAS NUEVAS actor m. a c t o r apagar(se) a (se) stinge apertura deschidere asiento loc (de aşezat) atestar a u m p l e . nostim. piesă (de teatru) palco lojă papel m.

92 . dese-o. apagarse). uneori se spune' doar además.. termina (mai rar se termina) — se termină. es una lástima (sau lástima)—păcat! Ce păcat. Notă: Cuvintele comedia şi deseo se accentuează pe e : come-dia. Substantivele terminate în -ista au o sin­ gură formă pentru masculin şi feminin. tener. ser (participiul t r e c u t : sido). Să r e ţ i n e m deocam­ d a t ă că la acest mod pronumele reflexiv se se alipeşte la sfîrşitul v e r b u l u i . Tot ast­ fel şi regresar — a se întoarce. în limba spaniolă modernă adiós se foloseşte uneori şi în cazul cînd interlocutorii se despart pentru un inter­ val de timp limitat. se aşază. De exemplu: el comunista comunistul — la comunista comunista.. hasta la vista — (pînă la vedere) — la revedere ! hasta luego — pe curínd. Hasta ahora — pînă acum. adiós—-adio. Notă: î n vocabularul acestei lecţii a m p u t u t observa cîteva verbe reflexive la infinitiv (levantarse. los rumores — rumoarea (se utilizează mai mult la plural) — zgomotele. los artistas — artiştii. Corect însă ar trebui să se spună numai atunci cînd crezi că nu te mai întîlneşti cu interlocutorul. ia e diftong. gen tipic de piesă spaniolă avînd ca temă dragostea şi ca personaje tipice cavalerii. Să se conjuge la prezent si la perfectul compus verbele: ver. se utilizează în limba spaniolă la diateza activă. rămas b u n ! (Spre deosebire de cuvintul romînesc adio. cu bine. hasta — pînă (pînă la). < EXERCIŢII 36. spre deosebire de romînă. estar şi ir (participiu t r e c u t : ido).comedia de capa y espada — comedie de mantie şi spadă. desear. î n pri­ m u l c u v î n t .! bueno — cu valoare de interjecţie — bine. visto — participiul trecut (neregulat) al verbului ver. eo nu formează un diftong.) toma asiento — ia loc. separarse. además de esto — afară de aceasta. în al doilea. ei bine. Pronumele se m a i apare şi în diverse construcţii i m p e r s o n a l e : se habla (se vorbeşte).

BUENOS AIRES. 13. Azi avem destul timp pentru a face o plimbare. Ai vorbit cu fratele tău despre piesa aceasta? 8. 12.3 7 . Azi ne-am întors de la teatru foarte încîntaţi. Tu i-ai văzut (mai) înainte? 11.Teatro Colón 93 . 10. Am văzut o frumoasă comedie de mantie şi spadă. dar nu m-a întrebat asta. dar am citit numeroase cărţi. dar n-am vorbit cu toţi. 4. La teatru am văzut mai mulţi prieteni. Ai citit cartea aceea? G. Să se traducă în limba spaniolă: 1. sala a fost plină de public pînă acum. Nu am bibliotecă. 9. 3. 7. Fratele (hermano) ei e un om foarte frumos. Da. am citit-o într-o bibliotecă. Nu. 2. 5. . Am vorbit cu el. Am vorbit azi cu nişte ţărani.

— En este caso un poco de vino tinto con soda es un remedio muy indicado. siempre tiene dolores de estómago. donde está preparada una ensalada de pepinos y tomate. en el sitio destinado a cada co­ mensal. ¿no tienes acaso huevos fritos? 34 . — ¿No comes carne? — No. De un aparador Catalina saca t^es clases de platos: hondos. la hermana de Ricardo. Come demasiado deprisa y. Catalina come poco. Un vaso de agua mineral abre el apetito — replica la madre. Después de la sopa comemos ternero asado con espinacas y bistec con patatas fritas. pone la mesa: la cubre con un mantel blanco y.. es un verdadero gastrónomo. Como no tengo demasiada hambre. pone platos. Catalina. por esto. lisos y de postre. Su padre la invita a comer y le pregunta: — ¿No tienes apetito hoy? — No. como muy poco. Andrés. una salsera y varias otras fuentes. Es el mediodía del domingo. — No. La mesa está completa ahora con una ensaladera.LECŢIA 15 UNA VISITA Andrés y yo estamos invitados a casa de los padres de nuestro amigo Ricardo. La familia de Ricardo está en el comedor. He comido antes un emparedado. Estoy desganada. La madre de Catalina trae la sopa en una sopera grande y la coloca en medio de la mesa.. en cambio. ¿No comes tampoco carne de vaca con verduras? —• No. Pero Catalina tampoco ahora tiene ganas de comer. Tomamos todos asiento en torno a la mesa. cubiertos y vasos para agua y vino. mamá. Pero. come muy bien. papá. Es una sopa de pescado. muy mal. — Pues. mamá.

durere durante t i m p de. comesean cubierto t a c í m cubrir a acoperi demasiado p r e a . fruta fruct fuente / . castron fumar a fuma gana poftă gastrónomo gastronom. pero t e n g o h u e v o s a l p l a t o — c o n t e s t a la m a d r e . E n fin C a t a l i n a come a l g o . clasă. h e l a d o s de l i m ó n y de fresa. prea m u l t desganado fără poftă discutir a discuta dolor m. prăjitură patata cartof pepino castravete 95 . amiază miel / . cinste huevo ou invitar a invita limón m. PALABRAS NUEVAS acaso oare. cumva admitir a a d m i t e al plato (ouă) ochiuri prăjite análisis m. E v i t o s i e m p r e las b e b i d a s i r í a s . onoare. sufragerie comensal m. — N o . g u r m a n d glotón lacom. neted manteca u n t mantel m. în t i m p u l emparedado sandviş en torno în j u r u t ensalada s a l a t ă . foame helado îngheţată hondo adînc honor m. biftec brindar a închina p a h a r u l . prăjit . v o y a t o m a r de éstos — a d m i t e C a t a l i n a . miere pastel ni. fel comedor m.— N o . Después de b e b e r u n t r a g o . faţă de masă medio mijloc mediodía m. frig frito fript. Después de esta c o m i d a í n t i m a f u m a m o s y d i s c u t i m o s d u r a n t e una hora. bufet apetito poftă de mineare asado fript beber a bea bistec m. — E s t á b i e n . mîncău hambre / . lămîie liso î n t i n s . a ciocni café m. catea cambio schimb caso caz clase / . ensaladera salatieră espinaca spanac estómago stomac fresa fragă frío rece . Andrés e x c l a m a : — ¡ M u y rico está este M á l a g a ! A l f i n a l t o m a m o s el p o s t r e : p a s t e l e s . frutas y café (Andrés es m u y g l o t ó n : t o m a el café con p a n u n t a d o con m a n t e c a y m i e l ) . — ¿No bebes v i n o ? — m e p r e g u n t a R i c a r d o . analiză aparador m. — ¡ V a m o s a b r i n d a r e n h o n o r de n u e s t r o s i n v i t a d o s ! — p r o p o n e R i c a r d o a su f a m i l i a .

eh tomo — cere dativul: en torno a la mesa. salir (a pleca. como poco. De exemplu: Vivo en casa de mis pa­ dres. legume visita v i z i t ă ANÁLISIS DEL TEXTO Andrés y yo — Andrei şi cu mine.pescado peşte (pescuit) plato farfurie. valgo. pi.) v e r d e ţ u r i . fel de mineare poner a pune postre m. caigo. (Textual: Andrei şi eu). (pus). 96 . a ieşi). după cum se poate vedea din paradigmele de mai jos: Caer caigo caes cae caemos caéis caen Poner pongo pones pone ponemos ponéis ponen Salir salgo sales sale salimos salís salen Traer traigo traes trae traemos traéis traen Valer valgo vales vale valemos valéis valen Notă: Verbul poner are p a r t i c i p i u l trecut puesto cipiul t r e c u t : caído. salido. a casa de — la (cu verb de mişcare). Locuiesc la părinţii mei. t i m p de proponer a propune remedio leac. salgo. Cum nu îmi este prea foame. roşie tinto negru (vin) traer a aduce trago î n g h i ţ i t u r ă untar a unge vaso p a h a r verduras (f. identică cu cea a verbului tener: anume. poner (şi compusul său proponer). Celelalte verbe fac parti­ como — Intîlnim acest cuvînt de două ori în aceeaşi frază. dar cu accepţii diferite: Como no tengo demasiada hambre. desert por p e n t r u . traído şi valido. valer (a valora). en casa dé — la (cu un verb care arată starea pe loc). ele fac: traigo. La celelalte persoane se conjugă normal. Verbele traer (a aduce). ca şi tengo. caer (a cădea) pre­ zintă o neregularitate la persoana întîi singular a indicativului prezent. mănînc puţin. trae — aduce. Avem de-a face deci cu două omo­ nime. remediu sacar a scoate salsera sosieră sin embargo t o t u ş i soda sifon sopa supă sopera castron de supă tampoco nici ternero viţel * tomate m. Este interesant de reţinut că în limba spaniolă a-ţi fi foame se spune tener hambre — a avea foame. pongo.

íntima. 7 — Învăţaţi limba spaniolă Q>7 . N-am destui bani (dinero) ca să cumpăr (pentru a cumpăra) o îngheţată de cafea. 5. în tim­ pul iernii. Şi eu îţi aduc ceva: am cum­ părat (comprar) patru prăjituri şi două lămîi. Să se conjuge la prezent si la perfectul traer . mie şi lui Anton ne este foame. 21. 16. Tot aşa se s p u n e : tener tener tener tener miedo frío calor ganas a-i fi frică a-i fi frig a-i fi cald a-i fi (a avea) poftă T r e b u i e să se a c o r d e . ne este frig. iar fratele său mănîncă pîine cu unt şi. Mi-e cald şi am poftă să mănînc îngheţată. După friptură şi salată mîncăm prăjituri. 2. tampoco — este o n e g a ţ i e care se foloseşte d u p ă ce în p r e a l a b i l s-a m a i făcut o n e g a ţ i e . Nu. U n e o r i tomar înlocuieşte pe beber. după asta. Nu mănînc peşte . 20. he tenido hambre. 17. Nici eu. (sare) a d a t salsa (sos). Hai să ciocnim în cin­ stea prietenilor noştri. 3. 22. 3 9 . EXERCIŢII 3 8 . cînd mergem să ne plimbăm. g r ă b i t . 9. mi-e frică de oase (espinas) . Ţi-e frică? 7. 12. dar ţie? 8. De e x e m p l u : „ L u i A n t o n îi e frică" se r e d ă în spaniolă p r i n Antonio tiene miedo ( t e x t u a l : A n t o n are frică). deci. Pun paharul de vin pe masă. 14. a t e n ţ i a c u v e n i t ă acestor expresii în cazul t r a d u c e r i i lor în l i m b a s p a n i o l ă . 10. de u n d e salsera. Să se traducă în limba spaniolă: compus verbele: poner. 4. Atenţie la p r o n u n ţ a r e a c u v i n t e l o r : visita. — Tampoco yo. tomar café — a bea cafea. deprisa — adv. O să-ţi dau eu — îi răspunde amicul său. Mi 1-a adus prietenul meu. De e x e m p l u : — No he comido. Cît costă? — îl întreabă Diego. Muy rico está este (vino de) Málaga — E delicios acest v i n de M a l a g a . Nici mie. 15. 13. După o oră de plimbare. i u t e . Am poftă să citesc cartea aceea. Nu am mîncat. 19. 1.E x p r e s i i r o m î n e ş t i . Luis bea vin negru cu sifon. salsera — c u v î n t u l sal î. c u m ar fi: „(mie) mi-e foame" sau „mi-a fost foame". In acest caz ţi-o aduc. 6. Este bună îngheţata ta? 11. Sîntem foarte veseli.fi valer. Da. mantel. dar e prea rece pentru mine. se t r a d u c în l i m b a spaniolă cu v e r b u l „a a v e a " : „ a m foame" sau „ a m a v u t foame" — tengo hambre. 18. Nu mă mir că am dureri de stomac după ce beau apă şi mănînc pere crude (verzi). fragi.

Ne vom ocupa mai întîi de un sunet propriu limbii spaniole.LECŢIA 16 Deşi atît de asemănătoare ca fonetică şi ortografie. o. cero (zero). începînd cu această lecţie. creion fericit voce pace 2. thank. pe care îl vom transcrie cu litera grecească 0. gi nu există în limba spaniolă. feliz voz f. In ortografia spaniolă. fără a închide complet ieşirea aerului (corespunde aproximativ lui th englezesc din cuvintele bath. cenit (zenit). a vocalelor a. paz f. Sunetul 6 se pronunţă aproape ca un s. inimă albastru lápiz m. prin z. prin litera c. Exemple: mezelar zapato corazón azul a amesteca pantof m. înaintea vocalelor e şi i. sunetele romînesti h f» h z> ge. conform regulii de m a i sus. sprijinind uşor vîrful limbii de incisivii superiori. Le vom studia treptat. thin). Cuvintele (comune romînei şi spaniolei) care în limba r o m î n ă au u n z u r m a t de e şi i . cerveza Note: 1. Astfel. limba spaniolă are cîteva sunete (în afară de unele particularităţi de scriere) care lipsesc din limba romînă. a face a înceta cină ulei bere ciencia cielo ştiinţă cer uşor bucătărie a primi fácil cocina recibir 98 . neavînd în alfabetul latin o literă cu care să-1 redăm. Exemple: haeer cesar cena aceite m. u şi la sfirşitul cuvin­ telor. La rîndul ei. Aşa se î n t î m p l ă cu cuvintele: cebra (zebră). limbile spaniolă şi romînă au totuşi fiecare unele particularităţi de pro­ nunţare si ortografie. sunetul 0 se redă în două feluri: 1. înaintea consoanelor. în limba spaniolă îl redau prin c.

Hay revistas de gran circulación: literarias. 3 . astfel s-ar p u t e a confunda: caza cazar zumo cima ciega cocer Notă: Mulţi vorbitori de limbă spaniolă. En cada número se publican resúmenes y artículos. humorísticas. vinătoare a vîna zeamă. î n acest caz. Hay ciertas revistas mensuales o bimensua­ les ilustradas. cuentos y relatos firmados por notables escritores. Las revistas y los semana­ rios se publican periódicamente. y se vende en kioscos destinados a este fin. La prensa es hoy uno de los importantes medios de difusión de la cultura en las masas. î n cuvinte ca: lección (lecţie). periodistas y hombres de ciencia y políticos. Los hombres de todas partes del mundo leen con interés. diaria­ mente. defect n u m i t seseismo. p r o n u n ţ ă pe 0 ca pe s. nepermis în vorbirea literară. técnicas. suc culme oarbă a coace cu cu cu cu cu cu casa casar sumo sima siega coser casă a căsători vîrf prăpastie seceriş a coase PERIÓDICOS Y REVISTAS El periódico ocupa un lugar destacado en la vida moderna. los periódicos. coz lápiz vocea lápices feliz audaz felices audaces (îndrăzneţi) (convingere). E x i s t ă c u v i n t e care nu se deosebesc decît prin corecta p r o n u n ţ a r e a lui 0. majoritatea celor care vorbesc l i m b a spaniolă sesean — adică p r o n u n ţ ă pe 0 — s. con aspectos de la vida de los pueblos del mundo y documentos fotográficos acerca de los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos. z trebuie s c h i m b a t cu c . Observaţie: Trebuie să ne s t r ă d u i m să p r o n u n ţ ă m cît m a i corect s u n e t u l 0 p e n t r u a-1 p u t e a deosebi de u n s obişnuit. convicción p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k. deoarece s u n e t u l u i 0 îi urmează e . Un periódico puede salir de madrugada o por la tarde.2.e s . científicas. médicas. din America L a t i n ă şi chiar din Spa­ nia. deportivas y otras. iar al doilea 0. acción (acţiune). 7* 99 . Cu t o a t e acestea. Substantivele şi adjectivele t e r m i n a t e în z primesc la p l u r a l . artísticas. Una revista tiene comúnmente portada multicolor y contiene gran número de foto­ grafías en colores. pero no todos los días. interesantes. Es muy importante leer el artículo editorial de un diario o de otro periódico del día.

r ă s p î n d i r e . corresponsal) sobre (el asunto t a l ) ? PALABRAS NUEVAS acaecer a surveni acerca de despre acontecimiento eveniment asunto chestiune. d a t ă deportista sub.) controlul se efectuează zilnic idv. ziarist portada copertă prensa presă puede poate (de la poder) relato istorisire resumen m. sfîrşit firmar a semna 'hombre político om politic kiosco chioşc madrugada d i m i n e a ţ ă . sub. opinie periódico ziar. r e z u m a t semanario revistă s ă p t ă m î n a l ă serio serios tal cutare ANÁLISIS DEL TEXTO diariamente: zilnic. j u r n a l difusión /.. culoare comentarista m. în limba romînă. fine. difuzare fin m. Vedem deci că. publicados en este periódico? ¿Cuál es la opinión del periódico (comentarista. p r o b l e m a . ahora) există o serie de adverbe derivate din adjective. De exemplu: controlul zilnic (adj. corespondent cuento povestire dato fapt.. nu-şi modifică forma. ţ e l . redactor. element.PREGUNTAS IMPORTANTES PARA INFORMARSE ¿Dónde está el kiosco de periódicos? ¿ H a y periódicos nuevos? ¿Cuánto vale este periódico? ¿Cuáles son los periódicos ilustrados m á s interesantes? ¿Cuáles son las últimas noticias (informaciones) sobre la situación de (en). în limba spaniolă. c o m e n t a t o r comúnmente de obicei corresponsal m. părere.? ¿Cuáles son las ú l t i m o s datos sobre el asunto d e . atunci cînd sînt folosite ca adverbe. Asemănător cu acest adverb mai este în text şi periódicamente (în mod periodic).) In spaniolă vom traduce astfel: el control diario el control se efectúa diariamente 100 . j u r n a l periodista m. majoritatea adjectivelor. mal. scop. afacere cierto anumit color m. . în afară de adverbele propriu-zise (bien. zori médico adj. m e d i c a l . î n s e m n a t noticia ştire opinión / . s p o r t i v deportivo adj. . doctor mensual lunar notable cunoscut. s p o r t i v destacado de frünte diario ziar.

s i t u a ţ i a e s i m p l ă : fuerte — fuerte­ mente. Advei'bele de1 m a i sus se formează prin a d ă u g a r e a sufixului -mente la forma feminină a a d j e c t i v u l u i . v r e m să s p u n e m : „ î n m o d a t e n t " .) corre rápidamente (adv. e x i s t î n d o singură formă p e n t r u feminin şi m a s c u l i n . în afara a c c e n t u l u i n o r m a l din sufixul -mente.O b s e r v ă m din aceste e x e m p l e că a d v e r b u l d e t e r m i n ă sau com­ p l e t e a z ă înţelesul u n u i v e r b . în afară de aceasta. recién casado. ca accent secundar. 101 . F o r m ă m femini­ n u l a d j e c t i v u l u i atento — atenta la care a d ă u g ă m sufixul -mente şi o b ţ i n e m atentamente: Ramón lee la carta atentamente. Cunoscînd acest procedeu p u t e m forma adverbe a p r o a p e de la orice a d j e c t i v : — rápido — rápida — rápidamente un tren rápido (adj. el m a i p o a t e lă­ m u r i înţelesul u n u i adjectiv sau al u n u i a l t a d v e r b .) — único — única — únicamente su único amigo es i'micamcnte mi amigo Se poate observa din exemplele de m a i sus că adverbele au d o u ă accente t o n i c e . cu adevărat 1 înaintea unui participiu trecut se apocopează: recién nacido. deoarece. feliz — felizmente. Es precisamente tarde. ele păstrează accentul t o n i c (şi grafic) din a d j e c t i v u l de origine. De e x e m p l u : El control es seguramente bueno. Es evidentemente alto. recién Venido. E x e m p l e : alto — altamente último — últimamente periódico — periódicamente I a t ă cîteva adverbe m a i u z u a l e : recientemente de curînd 1 primeramente în primul rînd. De e x e m p l u . normal — normalmente. I n cazul adjectivelor i n v a r i a b i l e . doar seguramente desigur verdaderamente într-adevăr. mai întîi últimamente în cele din urmă solamente numai.

Despre gusturi nu există (este) n i m i c scris. c'é italian sau es gibt german. infinitivul verbelor reflexive. Indicativo Presente me te se nos os se peino peinas peina peinamos peináis peinan Prezent eu m ă p i e p t ă n t u te p i e p t e n i el (ea) se p i a p t ă n ă noi ne p i e p t ă n ă m voi vă p i e p t ă n a ţ i ei (ele) se p i a p t ă n ă Perfectul compus m-am pieptănat te-ai p i e p t ă n a t s-a p i e p t ă n a t ne-am p i e p t ă n a t v-aţi pieptănat s-au p i e p t ă n a t Pretérito perfecto me he peinado te has peinado se ha peinado nos hemos peinado os habéis peinado se han peinado Observaţie: T i m p u r i l e compuse iar haber (deci ca şi „a a v e a " ) . Observaţie: escrito (scris) e (a scrie). „este". Este y Oeste. participiul trecut (neregulat) al verbului escribir Nota del día Am cunoscut. est şi v e s t . echivalentă ca sens cu il y a francez.hay — formă impersonală. sud. Sur. Ca exemplu vom lua verbul peinarse (a se pieptăna). „se află". O putem traduce în limba romînă prin „există". verbele limba r o m î n ă . Ne vom ocupa acum de conjugarea verbelor la diateza reflexivă. în lecţia trecută. De exemplu: H a y cuatro puntos cardinales: Norte. Sobre gustos tio hay nada escrito. î n general. Există p a t r u p u n c t e c a r d i n a l e : n o r d . Nu-t (nu există) trandafir fără s p i n i . în care se foloseşte v e r b u l a u x i l i a r reflexive din limba spaniolă sînt reflexive şi în însă a n u m i t e verbe care se utilizează la diateza 102 . E x i s t ă ale diatezei reflexive se formează cu verbul a u x i în l i m b a r o m î n ă . No hay rosa sin espinas.

reflexivă într-o limbă şi la diateza activă în c e a l a l t ă . Am învăţat formarea diatezei pasive în lecţia 12. are forma pasivă: ser alabado — a fi lăudat Indicativo soy alabado. acţiunea pe care o suferă subiectul este făcută de altcineva. l ă u d a t e Pretérito perfecto he sido alabado. alabadas Presente sînt l ă u d a t . Observăm că participiul trecut (alabado). l ă u d a t ă eşti l ă u d a t . a pleca). pronunţîndu-se atent sunetul 6. La diateza activă. recibir (a primi). TEMĂ Să se citească cu voce tare şi de mai multe ori. l ă u d a t ă sîntem l ă u d a ţ i . utilizar. schimbîndu-şi uneori î n ţ e l e s u l . alabada eres alabado. La diateza pasivă. alabada es alabado. B u n ă o a r ă . tiza (cretă). alabar — a lăuda. Videncia. alabadas son alabados.u n verb a c t i v : pensar. La diateza reflexivă. subiectul face o acţiune pe care o suferă tot el. l ă u d a t ă este l ă u d a t . Cádiz. dăm o explicaţie suplimentară care să ajute pe cel ce studiază să le distingă mai uşor. alabadas sois alabados. Zara­ goza. cereza (cireaşă). Andalucía. în t i m p ce verbul reflexiv d i n limba r o m î n ă „a se ţfîndi" se t r a d u c e în limba spaniolă n u m a i p r i n t r . De exemplu.u n verb a c t i v : „a îndrăzni". reflexive. (zahăr). lăudată etc. Venezuela. Barcelona. redacción (redacţie). Alte verbe pot deveni. v e r b u l atreverse nu se poate t r a d u c e în limba r o m î n ă decît p r i n t r . lăudate sînt l ă u d a ţ i . din a c t i v e . 103 . alabada am fost lăudat. me voy te vas se va mă duc te duci se duce nos vamos os vais se van ne d u c e m vă duceţi se duc Deoarece cunoaştem acum cele trei diateze ale verbelor. cînd am studiat diferitele cazuri în care se foloseşte verbul ser. se acordă în gen şi număr cu subiectul gramatical. verbul ir (a merge) devine irse (a se d u c e . alabada somos alabados. în spaniolă ca şi în romînă. subiectul face o acţiune pe care o suferă altcineva. următoarele cuvinte: azúcar. Completăm cele spuse atunci cu conjugarea unui verb la forma pasivă. l ă u d a t e sînteţi lăudaţi.

Poştaşul este la poartă cu două ziare şi o revistă.. vivo. alegre.. Articolele sale sînt citite cu mare interes de oa­ menii din toate părţile lumii. Cîte persoane sînt în camera aceasta? 15. Sint doar patru. 19. 4. 13. 42. artístico. 22. 3. un periodista. 43. Să se formeze adverbele de mod care derivă din adjectivele: breve. 6. Acest ziar aduce ultimele ştiri asupra situaţiei din ţările Americii Centrale.. Ţara sa ocupă cu adevărat un loc de frunte în viaţa popoarelor din America Latină.. 2. 8. Care este titlul (Ululo) acestui ziar şi unde este (se află) redacţia lui? 18.. escri­ to. Am primit ziarul de azi.EXERCIŢII 40. caluroso. Să se conjuge (Indicativ prezent şi perfect compus) la reflexiv verbul lavarse -si la pasiv verbul criticar. útil. Să se completeze spaţiile punctate cu literele sau cuvintele nece­ sare. abierto. Cîte cărţi sînt pe masă? 12. El e un ziarist foarte bun. In această revistă există numeroase fotografii şi articole interesante semnate de oameni de ştiinţă romîni. He visto como. Acest ziarist a fost totdeauna un partizan (partidario) alg păeii. Această revistă medicală este foarte bună.. En esta revista. 17. . Scriitorul şi-a luat creionul albastru şi-şi scrie (forma continuă) însemnările zilnice într-un caiet. 5. Revistele sportive au de obicei coperte multicolore.. 4. 14. Anton Martin e un ziarist cuban. 11. Să se traducă în li?nba spaniolă: 1.. continuo. Tocmai anfcitit o revistă ştiinţifică ilustrată... Nu există ziar fără articol editorial. ha atrevido a contestar. 7. Acel cunoscut sportiv este prezentat publicului de acest ziarist. 2. El tren corre rápid 4 1 . Este o carte. acolo unde e cazul: 1. 21. 3. 20. 16. La chioşc se vînd ziare şi reviste săptămînale. tres artículos interesantes. 9. 10. Dimineaţa mă spăl (lavarse) şi mă pieptăn. Este articulo.

plus terminaţiile -é. tomaremos el autobús. tengo. desde la última parada. pero la casa donde estoy viviendo ahora no es buena y por eso voy a mudarme. din infinitivul verbului de conjugat la care se alipeşte prezentul verbului haber. -ás. me darán un departamento. ¿No tienes casa? ANDRÉS: Sí. cómo es esto?. pentru exemplificare.LECŢIA 17 Deoarece în textul acestei lecţii majoritatea verbelor se află la timpul viitor. verbul leer (a citi). format din infinitivul verbului de conjugat. me interesa! ¡Vamos! ¿Iremos en tranvía? ANDRÉS: No. Andrés. vom începe prin a studia acest timp. în limba spaniolă. -éis. -á. ¿dónde está esa casa? ANDRÉS: En un suburbio de la capital. Să alegem. Atragem atenţia asupra faptului că. -án. (Los dos amigos loman el autobús y.. PABLO: Y.. -emos. toate celelalte persoane au accentul pe ultima silabă. LA CASA Y EL MOBILIARIO (Hablan dos amigos: Andrés y Pablo) ANDRÉS: Pablo. van 105 . ¿Vienes conmigo a verla? PABLO: ¡ Con placer. în afara persoanei întîi plural. Viitorul indicativ al tuturor verbelor se formează practic. PABLO: ¡Hombre! Me alegro. leer leer leei leer leer leer + he + has + /¡a + 'lentos + habéis + lian — — — — — — leeré leerás leerá leeremos leeréis leerán eu voi citi tu vei citi el va citi noi vom citi voi v e ţ i citi ei vor citi Vedem deci că viitorul (el futuro) este un timp simplu. Esperaremos menos. ¿Pero.

106 . Pero como habrás visto en los almacenes hoy se hacen muebles de madera muy modernos. Entran en ésta por una gran puerta de hierro. donde yo voy a vivir. y dos o tres bibliotecas.) Este otro cuarto. ¿Cómo vas a amueblarla? ANDRÉS: En cada pieza pondré muebles de estilos y colores diferentes. una cama. un par de butacas de cuero y dos mesitas. . un escritorio. (Indicando dos puertas.) ANDRÉS: Subiremos con el ascensor al tercer piso. y sobre él una lámpara moderna. más aireado y soleado. (Pasan por esta última puerta.) Éste será mi gabinete. Tengo pues la intención de poner en esta pieza una cama de madera. donde pondré un canapé. ahora. ANDRÉS: Claro. PABLO: Me parece admirable. En esta sala colocaré un sofá. Vamos. por supuesto. Un mueble muy importante de este cuarto será. PABLO: (admirando el interior de la casa): Hermosa vivienda. a otros cuartos. será el dormitorio.) Esta puerta da a un gran balcón y por la otra se va a los cuartos interiores.a pie hasta la nueva casa de Andrés. (Salen del gabinete.

y t a m b i é n u n d i v á n con a l g u n a a l m o h a d a g r a n d e p a r a el descanso d u r a n t e el d í a . Andrés. ANDRÉS: Adiós. a deretica asomar a se a r ă t a . con t u p e r m i s o . . Es algo e n c a n t a d o r . Vamos a d a r ahora u n vistazo a l p a t i o . no faltará n a d a p a r a v i v i r c o n f o r t a b l e m e n t e . PABLO: (entrando en el comedor): N u n c a he visto u n c u a r t o t a n l i n d o . no es n a d a . Gracias por h a b e r v e n i d o . ANDRÉS: Sin d u d a . Vamos por la o t r a p u e r t a corrediza. ¿Adonde da esta puerta? ANDRÉS: Es la p u e r t a de la c o c i n a . todo el día estará l i m p i a n d o y a r r e g l a n d o la casa. R e s u l t a r á así u n lindo d o r m i t o r i o y . . pero el b o n i t o e n t a r i m a d o del suelo no estará m u y c u b i e r t o : sólo u n a a l f o m b r i t a campesina r u m a n a y u n a piel de cordero. ANDRÉS: B u e n o . H a s t a la vista-. canapea cocina bucătărie color m. Es la p u e r t a del comedor. PABLO: ¿ E s t e edificio t i e n e calefacción c e n t r a l ? ANDRÉS: N a t u r a l m e n t e . c a p i t a l ă canapé m. . a sta (la fereastră) autobús m. PABLO: ¿ P o n d r á s algo en el suelo? ANDRÉS: Sí. încălzire capital / . Será u n hogar m u y í n t i m o y alegre. me r e t i r o . autobuz balcón m. PABLO: P e r d ó n . PABLO: Según v e o . P a b l o . balcon calefacción /. împrejurime amueblar a mobila arreglar a a r a n j a . aerisit alegrarse a se bucura alfombra covor almacén m. PALABRAS NUEVAS agradar a plăcea aireado cu aer. Y como a m i esposa le gusta el orden y la l i m p i e z a . d i v a n duda îndoială encantador încîntător entarimado parchet entonces atunci entrar a intra 107 . estoy de p r i s a . (Se asoma a la ventana. H e t e n i d o u n verdadero placer en conocer t u nuevo hogar. culoare confortable confortabil cordero miel corredizo glisant departamento a p a r t a m e n t descanso odihnă diván m. magazin almohada pernă alrededor m. de d í a . u n cómodo c u a r t o de estar.) Desde esta v e n t a n a t e n d r á s u n a espléndida v i s t a de los alrededores. PABLO: E n t o n c e s . estoy m u y c o n t e n t o con la h a b i t a c i ó n . PABLO: La disposición de las piezas me a g r a d a . ANDRÉS: Sí. Debo i r m e .

menos — mai puţin. în limba romînă. sofa soleado însorit suburbio suburbie tranvía m. pondré — este viitorul verbului poner (a pune). Se traduce uneori prin „măi!".. plăcere por supuesto desigur preferir a prefera retirarse a se retrage sofá m. valer. irme. ordine par m. a pie — pe jos. pronumele stau înaintea verbului la infinitiv sau conjunctiv: a o vedea. Se poate observa că aceste verbe au rădăcinile terminate in n sau 1. poder. Iată alte exemple: me alegro de verte. amueblarla — sínt infinitive însoţite de pronume personale. în limba spaniolă ele stau după verb. tendrá etc. locuinţă hierro fier hogar m. privelişte vistazo privire vivienda locuinţă ANÁLISIS DEL TEXTO verla. mudarme. Am văzut că tim­ pul viitor al indicativului este în general foarte regulat. după cum se vede mai sus. Exemple: sabré. tener. 2. „dom'le"' etc. Verbele saber. mă interesează să le văd. venir înlocuiesc pe e sau i cu un d eufonic: pondré. salir. mobilă orden m. Doar două neregularităţi pot interveni: 1. Se poate observa că acest fenomen (numit sincopă) se produce la verbele a căror rădăcină se ter­ mină în d sau b . să mă duc. t r a m v a i vista vedere. formînd cu el un singur cuvînt. Verbele poner. 108 . pereche parada staţie parar a opri parecer a părea patio curte pieza cameră placer m. mă bucur că te v ă d (de a te vedea). a o mobila. este antonimul lui más (mai mult). ¡Hombre! — este o exclamaţie foarte frecventa în limba spaniolă vorbită. spirit esposo soţ estilo stil gracias mulţumesc habitación /. cămin indicar a indica lámpara lampă limpiar a c u r a ţ i limpieza curăţenie menos m a i p u ţ i n mesita m ă s u ţ ă mobiliario mobilier mudarse a se m u t a mueble m. me interesa perlas. habrá. îi place să vă viziteze.esperar a aştepta espléndido splendid e s p í r i t u m. haber. le gusta visitaros. caber pierd pe e dintre rădăcină şi r final. să te văd etc.

hacen — fac. Fără nici o îndoială. harás hará haremos haréis harán şi el suelo — solul. Se formează din v i i t o r u l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut a l v e r b u l u i de c o n j u g a t . En ninguna parte. nada — nu va lipsi n i m i c . tercer libro. Acest n u m e r a l (tercero) apocopează î n t o c m a i ca primero: Primer libro. ¿Ha venido alguna caria? Verás esto algún día. sub nici o formă. 109 . A m v o r b i t cu cîţiva prieteni. în nici un fel. En manera alguna. Uneori înseamnă p u r s i m p l u jos. este otro — c e s t ă l a l t . no fallará N-am vorbit cu nici un om.. alguno se t r a d u c e în m a i m u l t e feluri. aşa cum p u t e m vedea din exemplele de m a i j o s : Alguno de ¡ÍÍS" amigos ha*preguntado por ti. Verbul hacer este n e r e g u l a t . habrás pisto — vei fi v ă z u t . (apocopa) în faţa u n u i sub­ algún libro — vreo carte. v i i t o r u l I I (Futuro perfecto sau com­ puesto) al v e r b u l u i ver. tercer—al t r e i l e a .nici u n u l " cînd este aşezat d u p ă substantiv. de e x e m p l u : ¡No tirar papeles al suelo! A nu se a r u n c a h î r t i i pe j o s ! Alguno şi ninguno pierd pe o final s t a n t i v masculin s i n g u l a r . p ă m î n t u l . ningún libro — nici o carte. p o d e a u a . De obicei însă „nici u n u l " se t r a d u c e p r i n ninguno: No he hablado con ningún hombre. [Sin duda alguna. La p l u r a l apocopa nu se p r o d u c e : He hablado con algunos amigos. Alguno se poate t r a d u c e prin . Nicăieri. Unul dintre prietenii tăi a întrebat de tine. A venit vreo scrisoare? Vei vedea asta într-o (anumită) zi.la otra— c e a l a l t ă . I a t ă prezentul şi viitorul indicativ: hago haces hace hacemos hacéis hacen haré.

Su primo no es nada modesto. de loc un comino nici u n pic. situaţia este deci identică cu cea din limba romînă: No ha venido nadie. ¿Hay nada más natural? P e n t r u nimic în l u m e ." pe cînd în spaniolă se spune: nadie ha venido (nimeni a venit). unul singur. Me importa un comino. Notă: Trebuie să semnalăm că nada are m a i m u l t e înţelesuri. în romîneşte spunem: „nimeni nu a {n-a) venit. celelalte plasîndu-se după verb. Cînd există mai multe adverbe de negaţie. Alt exemplu: Nunca he estado en Toledo. De exemplu. Nu-mi pasă nici cit negru unghie. N u ş t i u absolut n i m i c . Nu íace nici două parale. (fără adverb de negaţie) N . atunci cînd o frază negativă începe cu un adverb de negaţie sau cu un pronume negativ. sub Singurul caz în care două negaţii spaniole folosite în aceeaşi propoziţie se neutralizează. 110 . cu o nuanţă de îndoială). nadie.a m văzut niciodată aşa ceva. Vărul lui nu e de loc modest. nu se mai repetă negaţia no. No vale un comino. nunca. No lie estado nunca en Toledo. E x i s t ă ceva m a i n a t u r a l ? (vorbitorul crede că nu) nunca he visto — niciodată nu am (n-am) văzut. este acela al adverbelor no şi sin: Leo este libro no sin pensar en ese asunto. Citesc această carte nu fără să m ă gîndesc la afacerea aceea. în limba spaniolă. precede verbul în mod obligatoriu.î n limba spaniolă. Nu a (n-a) venit nimeni. In astfel de cazuri. de e x e m p l u : Por nada del mundo. niciodată en absoluto absolut. Spre deosebire de limba romînă. No sé nada en absoluto. în limba spaniolă. şi anume no. întărind negaţia: en mi vida în v i a ţ a mea. unele cuvinte şi locuţiuni au căpătat cu timpul sens negativ. Niciodată nu am fost la Toledo. Nu a m fost niciodată la Toledo. Negaţia no poate fi întărită prin alte adverbe de negaţie: nada. astfel încît într-o frază putem avea mai multe cuvinte cu sens de negaţie: El avaro no da nunca nada a nadie. negaţia se exprimă de obicei prin no urmat de verb. A v a r u l nu dă niciodată nimic nimănui. n i m i c (literal: u n bob de chimen) No he visto en mi vida tal cosa. căpătînd un sens afirmativ (oarecum atenuat.

. No. Infinitivul are şi o formă c o m p u s ă t r e c u t (compuesto sau perfecto).. fragă ordine mai puţin scurt roată friptură *2' 3 * 5 b 7 8 acum lămîie lume lucrări cămin (mai) înainte dorinţă adio. in-. 6. 10. 4. 6. No tirar papeles. armario. de ésos? 9. Iremos. 7. Să se traducă în limba spaniolă: 1.. Sabrás esto. Citesc această carte gîndindu-mă la. voi lua autobuzul. 5. libro interesante? 7. 2. Nadie. Să se dezlege spaniolă următoarele A cuvintele cuvinte încrucişate.. traducîndu-se C în limba 1..... 8. ha leido nunca esta novela. 15. ha comido hasta ahora. 8. haber venido — a fi v e n i t . 13. N-a fost niciodată cu tine la teatru. de culori diferite. 16. 14. 10. Niciodată n-am fost în casa lui Anton.¿ No puedes darme. 5. Din balcon voi avea o privelişte încîntătoare asupra împrejurimilor şi a întregului cartier. Să se completeze cuvintele necesare: spaţiile D De la C la D: pernă punctate. cu 1. 111 . 10... día. 8... oare 1 2. Nu voi putea merge pe jos pînă la staţia de tramvai. la revedere 9 10 ti 12 13 14 15 16 B De la 4 la B : covor 4 5 . acolo unde e cazul. Ni­ meni nu se grăbeşte. a-: No estoy desganado. I n t e n s i t a t e a n e g a ţ i e i este a t e n u a t ă a t u n c i cînd folosim adver­ bele de negaţie a l ă t u r i de adjective formate cu prefixele p r i v a ­ t i v e des-. Am văzut un lucru mai puţin important. 11. romînesti: 9. 5. 4. îmi voi cumpăra de asemenea nişte covoare foarte frumoase. suelo. 2.P u t e m scrie această propoziţie şi în f o r m a : Leo este libro pensando en. Nu-s lipsit de poftă (deci: am poftă).. 9.. EXERCIŢII 4 4 .. Una cosa no anormal. Soţia ta niciodată n-a ve­ nit la teatru fără sora ei. pie. por el momento no tengo. Un lucru nu (complet) anormal... Mă bucur că vă văd. Mi americana está en.. 6. 3. Andrés. 3. de tan— este forma a p o c o p a t ă a lui tanto ( a t î t ) . Mă voi muta într-o casă frumoasă şi îmi voi cum­ păra un mobilier bun. 12. 4 6 ... 7.... loc 3. ¿No tienes.. 4. De ésos no doy.

Brefogne). necunoscut limbii romîne literare.R. de una naturaleza tan variada y pinto­ resca. în alfabetul şi dicţio­ narele spaniole. dueño de su destino. un país donde el pueblo. amante de la paz. niño baño cizaña se se se se se se se se se se pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă Espanta espan'ol a6an¡a an'o man'ana un'a sen'or ninio ban'o 0i9ania Spania spaniol faptă măreaţă an mîine unghie domn copil baie zîzanie APUNTES DE RUMANÍA El mes pasado. aşa cum îl pronunţă bunăoară ţăranii transilvă­ neni (bin'e). e de ajuns să ne gîndim la cuvîntul „bine". pentru a căpăta imaginea exactă a sunetului spa­ niol în discuţie 1 . în graiurile ardeleneşti şi bănăţene există un sunet identic. în i t a l i a n ă (bagno. como enviado y corresponsal de una revista progresista española.LECŢIA 18 Un sunet specific spaniol. La R. adică un n la pronunţarea căruia aproape toată limba se lipeşte de cerul gurii. construye con entusiasmo una vida 1 Un sunet identic cu n m u i a t spaniol se întîlneşte şi în franceză (caropagne. Mi visita fue bastante corta — duró solamente dos sema­ nas — pero resultó sumamente interesante y me dio un cuadro claro y verdadero de ese pueblo ahora libre y soberano. y publico ahora algunos apuntes tomados durante mi estadía en ese lindo país. vîrful ei fiind îndrep­ tat în jos şi atingînd incisivii inferiori.P. 112 . sogno) sau în portugheză (minho. España español hazaña año mañana uña señor m. sau eñe) şi se consideră o literă aparte. visité la República Popular Rumana. carinho) e t c . Litera corespunzătoare acestui sunet este ñ (ene tilde2. ocupînd loc. 2 Seninul diacritic pus deasupra literei n se numeşte „ t i l d ă " (tilde). por primera vez. între literele n şi o. este n muiat (sau palatalizat). es un país activo.

..

Tanto en el dominio de la industria pesada como en el de la industria de bienes de consumo. donde tanto los campesinos como los obreros fueron cruelmente explotados y mantenidos en un grave estado de incultura y pobreza. De este modo el aumento del nivel del bienestar de los campesinos se ve por todas partes. reina un impetuoso ritmo creador. — en grandes y ricas Haciendas Agrícolas Colectivas o del Estado —. deosebit 114 . Me impresionaron especialmente la hidrocentral de Bieaz. El Partido Obrero Rumano y el Gobierno de la R. en las fábricas así como en el campo. los nuevos barrios de Bucarest y el gran número de hoteles de aspecto atrayente edificados en los últimos años en el litoral del Mar Negro. cines. Durante los años del poder democrático-popular. întins. transformándose en un poderoso país industrial. en el espíritu del marxismo. bunăstare cariño dragoste. bibliotecas públicas. debido a esto.nueva. însemnare.S. museos. Los hombres tienen una moral nueva. y por esto en todo el país. salas de ópera.R. Durante toda mi visita me vi rodeado del cariño fraternal del pueblo rumano. afecţiune c i n e m. el pueblo rumano obtuvo destacados éxitos.P. sana. se empeñan también en elevar el nivel cultural y artístico de las amplias masas populares. Se han creado casas de cultura. Toda la tierra está actualmente cultivada en común. y. Las editoriales del Estado publican un impresionante número de libros. comunista. larg anteriormente înainte apunte m. hogares culturales. en pro de la construcción del socialismo. cinematograf claro.R. limpede construir a construi crear a crea cuadro imagine debido a d a t o r i t ă d e s e n v o l v i m i e n t o dezvoltare destacado însemnat. teatros.. Las amplias masas populares son educadas política y moralmente por el Partido Obrero Rumano. realizare . Cabe mencionar también el desenvolvimiento de la construcción. PALABRAS NUEVAS adelantado î n a i n t a t adelanto progres. Los adelantos logrados en el dominio de la técnica son visibles también en la agricultura. Rumania fue anteriormente un país atrasado. se posibilita el empleo en amplia escala de los modernos métodos de mecanización de los cultivos. gracias a la fraternal ayuda de la U.S. notă atrasado înapoiat ayuda ajutor bienestar m. Rumania logró afianzar su independencia económica y crearse una base técnica adelantada. afianzar a consolida' amplio a m p l u .

Am mîncat cîteva fructe. a reuşi mantener a m e n ţ i n e mecanización f. segunda vez (a doua oară). a veces (uneori). moral nivel ni. n e s t ă v i l i t lograr a o b ţ i n e . în care. Alteori indică timpul.dueño stăpîn durar a dura elevar a ridica empeñarse en a se s t r ă d u i să. p u t e r e . după cum ştim. a su vez (la rîndul său). nivel obtener a obţine pasado t r e c u t pesado greu pobreza sărăcie poder m. 8* 115 . De exemplu: Comí algunas frutas. procedeu moral / . se utilizează cu precădere perfectul simplu. visité —• vizitai (am vizitat). In vorbirea curentă spaniolă. atunci cînd se redă o acţiune care a avut loc în trecut. rîndul sau ocazia: de vez en cuando (din cînd în cînd). dar şi în acest caz trebuie să ţinem seama de adverbele de timp care eventual s-ar afla în propoziţie. se foloseşte mai ales perfectul compus. regim reinar a domni rodear a înconjura sano sănătos soberano suveran vez /. Substantivul vez împreună cu un numeral arată o repetare: una vez (o dată). dos veces (de două ori). m o r a l ă . care în limba spaniolă se numeşte Pretérito indefinido (sau simple). mecanizare método m e t o d ă . Prin urmare. de asemenea impetuoso n ă v a l n i c . Deducem că el pretérito indefinido indică întotdeauna o acţiune anterioară. oară ANÁLISIS DEL TEXTO por primera vez — pentru prima dată (oară). în această privinţă. dată. limba spaniolă se deosebeşte de limba romînă literară. Exemplu: Lope de Vega vivió en el Siglo Lope de Vega a trăit în Secolul de de Oro. cămin igualmente la fel. Se poate observa că majoritatea verbelor din textul de mai sus sînt la un timp neîntîlnit încă în textele de pînă acum. Aur. a se preocupa de emplear a î n t r e b u i n ţ a enviado t r i m i s estadía şedere éxito succes explotar a exploata fraternal frăţesc gobierno guvern hacienda gospodărie hogar m. en vez de (în loc de). Pentru trecutul îndepărtat sau istoric utilizăm totdeauna perfectul simplu. anume la perfectul simplu.

a t u n c i se î n t r e buinţează n u m a i perfectul compus: Hoy he leído el diario.a singular nu au a c c e n t . acolo unde spaniolii folosesc perfectul simplu. Este mes me he comprado libros. D a c ă p e r i o a d a d e t i m p î n c a r e a r e l o c a c ţ i u n e a v e r b u l u i n u s-a î n c h e i a t î n c ă ( e x e m p l u : hoy. este suficient să cu­ noaştem t e r m i n a ţ i i l e p e n t r u a forma perfectul simplu — deoarece rădăcina r ă m î n e nemodificată — a n u m i t e verbe neregulate suferă modificări şi în r ă d ă ­ cină. în majoritatea cazurilor. se modifică şi r ă d ă c i n a altor verbe cum ar fi: anduvand-ar cab-er cupest-ar estuvhab-er hubhichac-er pod-er pudsab-er supten-er tuvven-ir vin- 116 . aşa cum vedem m a i sus. El mes pasado compré dos libros. mi-am cumpărat timpul: vivir viví trăii viviste trăişi vivió trăi vivimos trăirăm vivisteis trăirăţi vivieron trăiră două verbele indefinido vender vendí vendiste vendió vendimos vendisteis vendieron Indicativo víndui vînduşi] víndu vîndurăm vîndurăţi vîndură Observaţie: Dacă la verbele regulate. Ţineţi seama de faptul că. este mes. Observaţie: Nu faceţi greşeala de a traduce mecanic perfectul simplu spaniol prin perfectul simplu romînesc. se u t i l i z e a z ă n u m a i p e r f e c t u l s i m p l u : Ayer leí el diario. regulate del la ziarul. iar t e r m i n a ţ i i l e lor la persoanele I şi a I l I . Iată cum se c o n j u g ă Pretérito pasar pasé pasaste pasó pasamos pasasteis pasaron trecui trecuşi trecu trecurăm trecurăţi trecură dos Azi am citit L u n a aceasta cărţi. este año e t c . ) . el mes pasado. el año pasado. De exemplu. ayer e t c . r ă d ă c i n a pon. ) . noi îl folosim pe cel compus. Ieri am citit z i a r u l .Cînd în p r o p o z i ţ i e u n a d v e r b sau o l o c u ţ i u n e a d v e r b i a l ă a r a t ă o p e r i o a d ă d e t i m p î n c h e i a t ă ' ( d e e x e m p l u : el siglo pasado.a verbului poner devine pus-e pusei pus-i/nos j pus-isie puseşi pus-isieis pus-o puse pus-ieron pus-: puserăm puserăţi puseră î n mod analog şi căpătînd aceleaşi t e r m i n a ţ i i . Luna trecută am cumpărat două c ă r ţ i .

tener. constituir. creyendo. a d v e r b d e r i v a t de la a d j e c t i v u l sumo (excep­ ţ i o n a l . transformă pe i din terminaţia cîtorva timpuri şi moduri în y. Sumamente. obtener (a obţine). dimos. 3. înainte de reforma ortografiei limbii spaniole din 1951. distribuir. fue fuimos fuisteis fueron Note: 1. huir. 2. Fiind însă vorba de cuvinte mono­ silabice (în care diftongii primeau accent chiar pe vocala tare). Astfel. ^ 117 . foarte m a r e ) . leer (a citi) şi oír (a auzi). accentu grafic s-a dovedit inutil. Eu n-am mers (nu mersei) Ia teatru. Verbele creer (a crede). atunci cînd acesta nu este tonic (aşa după cum am văzut la formarea gerunziului: leyendo. diste.Haber. o. avînd rădăcina terminată în vocală (ere-. (Caber — a î n c ă p e a . contribuir.). mantener (a menţine) etc. dieron. Perfectul simplu al verbului ir e identic cu al verbului ser: Yo no fui al teatro. Tot ca tener se conjugă şi compuşii săi: detener (a opri). coba mencionar — m e r i t ă m e n ţ i o n a t . le-. Astfel de verbe s î n t : concluir. disteis. afară de cazul cînd aceasta din u r m ă conţine u n i accen­ t u a t . construye — c o n s t r u i e ş t e . cîteva verbe se scriau cu accent la persoana I şi a III-a singular a perfectului simplu. fué. e x t r a o r d i n a r . Verbele care se t e r m i n ă în -u-ir primesc u n y î n t r e u şi t e r m i ­ n a ţ i e . Verbul dar are Ia perfectul simplu următoarele forme: di. 5. estar şi ser se conjugă la acest timp în felul următor: hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron fui fuiste. dio etc. dio. i intervocalic se scrie y : este deci o simplă modificare grafică şi nu o neregularitate propriu-zisă. ) residió sumamente interesante — s-a d o v e d i t deosebit de intere s a n t a . la perfectul simplu al acestor verbe. sostener (a susţine). dis­ minuir. abstener (a (se) abţine). oyendo). vio. erei creíste creyó creímos creísteis creyeron crezul crezuşi crezu crezurăm crezurăţi crezură lei leíste leyó leímos leísteis leyeron Cltll 01 citişi citi citirăm citirăţi citiră oíste oyó oímos oísteis oyeron auzii auzişi auzi auzirăm auzirăţi auziră Verbul oír prezintă însă neregularităţi şi modificări grafice şi la pre­ zentul indicativ: oigo oyes oye aud auzi aude oímos oís oyen auzim auziţi aud 4. Astfel se scria: fui.

en amplia escala — pe scară întinsă. la (casa) editorial del Estado — Editura de Stat.) 118 . Escala are sens figurat. celelalte. b) El sol de otoño baña las montañas. en todas partes—oriunde. progresista (progresist) etc. sueño (vis). construye. (In Catalonia sînt munţi şi vii. pe care le-am învăţat în lecţia 16. Hablar directa y francamente. spre binele. enseñanza (învăţămînt). gracias a — mulţumită. política y moralmente — adverbele de mod. (Un domn foarte zîmbitor îi învaţă pe copii desenul. construyes. construimos. leña (lemn de foc). datorită. daño (pagubă). u n país agricola la técnica agricola o ţ a r ă agricolă tehnica agricolă debido a — datorită (cu dativul. persa (persan). la indicativ prezent aceste verbe au următoarele forme: construyo. política y moralmente. (Soarele de toamnă scaldă munţii. în limba spaniolă. în loc de: construo. construís. „proporţie". TEMĂ Citiţi de mai multe ori următoarele ciwinte şi propoziţii: a) Señora (doamnă). en pro — pentru. adjectivele terminate la masculin singular în altă vocală decît o sînt invariabile la ambele genuri. construyen. au un regim special atunci cînd se folosesc într-o enumerare. înşiruindu-se ca nişte adjective femi­ nine (însă cu valoare de adverbe): Hemos ganado económica. por todas partes — pretutindeni.. Ain mai întîlnit în primele lecţii cuvîntul „scară" tradus prin escalera (de piedra). agrícola—agricol. las amplias masas populares — masele largi populare.) En Cataluña hay montañas y viñedos. en el campo — la ţară. în scopul.De exemplu. ca şi în roniîneşte).) Mis compañeros españoles se empeñan en liberar al pueblo español. (Tovarăşii mei spanioli se străduiesc să elibereze poporul spaniol. señal (seinn). şi anume: sufixul -mente se adaugă numai la ulti­ mul adverb. albanii (zidar)..) Un señor muy risueño enseña el diseño a los niños. însemnînd şi „măsură". Astfel sînt cele în -a: belga (belgian). señorita (domnişoară). construes. la sate.

leer. Tenemos un buen tiempo. si găsiţi pentru fiecare forma de la infinitiv. Puneţi la perfectul simplu verbele din următoarele fraze: Pedro canta ante sus amigos. Să se traducă. 8. Corespondenţii de presă au luat (perj. Datorită dezvoltării continue a economiei ţării noastre. 4 9 . 4. Acei muncitori au o tehnică înaintată. Copiii s-au dus ieri de două ori la bunica lor. Copiaţi textul în limba spaniolă. Infini­ tiv Rădă­ cină Pre­ zent Perfect compus Perfect simplu Participiu trecut Viitor Gerunziu 4 8 . 5 0 . în ţara noastră nivelul de viaţă al maselor largi populare este în continuă creştere. 7. oír. pero no sabemos todavía esto. Cum s-a obţinut aceasta? 6. Comen. Să se scrie în tabelul de mai jos formele corespunzătoare tim­ purilor si modurilor indicate ale verbelor: tomar. tener. 119 .EXERCIŢII 47. 5. Prietenii mei au trimis ieri o scrisoare. 3. ir şi estar. Munci­ torii acestei fabrici au obţinut succese importante. hace un plan y realiza una obra im­ presionante. ver. simplu) numeroase însemnări în timpul acestor vizite. El obrero recibe todo el material. beben y cantan con alegría. Estamos aprendiendo. Mi amigo lee y no me oye. sigur şi rapid. simplu) foame şi de aceea n-a mîncat toată pîinea. Poporul romîn construieşte cu entuziasm o viaţă nouă. în limba spaniolă: 1. 2. 9. 10. subliniind verbele care se află la perfectul simplu. Lui Anton nu i-a fost (perj.

si se trata de una obra en varios volúmenes. interrumpo mis lecturas. En la portada de un libro. Y en este mundo. y los en rústica tienen la cubierta de papel más o menos grueso. Mi biblioteca abarca todo un mundo. Algunos de estos libros míos están encuadernados. así como libros de otra índole: estudios históricos. cuyos habitantes. corrientemente. las novelas. rodeado de estos compañeros. autobiografías. además de su título. ¿Os asombráis? ¿Dónde caben todos estos amigos? Pues bien: en un armario. hasta las novelas de aventuras y algunos tratados técnicos. otros eslán simplemente en rústica. consulto siempre los catálogos de las librerías. en capítulos y éstos en párrafos. el de la casa editorial o de la librería editora así como el año de aparición. Cuando deseo comprarme 'libros nuevos. En éstos están^escritos los títulos de 120 . Pero me gustan más las obras maestras de literatura y. los cuentos y relatos. por esto. Diariamente me retiro a este cuarto y corro las cortinas para aislarme de los ruidos de afuera. El contenido de una obra está dividido. Los libros encuadernados tienen la cubierta en cartón forrado de piel o de tela. vivo horas enteras de deleite espiritual e intelectual. Sólo cuando la radio transmite alguna música sinfónica u otras melodías famosas.LE C Ţ I A 19 NUESTROS AMIGOS FIELES En uno de mis cuartos tengo más de mil amigos. es decir los libros. en mi biblioteca abundan las poesías. así como las últimas ediciones de las obras de crítica y filosofía relativas a la literatura. las obras de teatro. En mi aposento se crea asi una atmósfera adecuada para la lectura. el nombre de su autor. ensayos filosóficos y una historia de la literatura española en cuatro volúmenes. son mis fieles amigos. También he comprado en los últimos tiempos varios libros de arte. figuran. así como en la de cada volumen. Tengo libros de todas clases: desde las obras completas de los grandes autores clásicos del mundo.

los libros son m u y b a r a t o s y casi t o d o s tienen en sus casas u n a biblioteca p r o p i a . PALABRAS NUEVAS abarcar a cuprinde abundar a fi din belşug afán m. E l a m o r por los libros se n o t a t a m b i é n en la m a y o r í a de los r u m a n o s . He v i s t o . H a c e u n mes. así como los nombres de sus a u t o r e s . E s t a b a a g o t a d a . el t í t u l o de un ensayo sobre las corrientes l i t e r a r i a s en América L a t i n a . t o d a v í a no p u b l i c a d o . He buscado en él una historia de las l i t e r a t u r a s h i s p a n o a m e r i c a n a s pero no la encontré. Además de esto. una librería p e r u a n a me envió desde L i m a u n catálogo completo de las obras literarias p u b l i c a d a s o por p u b l i c a r en esa c a p i t a l . d o r i n ţ ă arzătoare afuera afară agotar a epuiza aislarse a se izola amor m.todos los libros publicados h a s t a a h o r a . las b i b l i o t e c a s públicas t i e n e n sus salas r e p l e ­ t a s de lectores y el afán de leer es cosa h a b i t u a l t a n t o en las gran­ des urbes como en el c a m p o . E n nuestro p a í s . dragoste aposento odaie asombrarse a se mira capítulo capitol 121 . en c a m b i o .

Prietenele ale căror c ă r ţ i le a v e m . din Peru propio propriu retirarse a se retrage rodear a înconjura tratarse a fi vorba urbe / . De observat că dacă cuvîntul următor în­ cepe cu y. atunci . — m a i bine (mai mult) de.. ei uite. pentru a se evita rostirea a doi o consecutivi. a afla encuadernado legat ensayo eseu espíritu m. asi como — precum şi 122 . oraş volumen m. animal u hombre. obicei cubierta copertă... delectare dividir a î m p ă r ţ i editor m. corespunde pronnmelor romîneşti „al cărui (a cărei. a lega de habitante m. Clopotul al cărui sunet se a u d e .. v o l u m ANÁLISIS DEL TEXTO más de. Conjuncţia o devine deci u în faţa cuvintelor care încep cu o sau ho: uno u otro.. curent corrientemente în i iod c u r e n t .. — de la. plural cuyos — cuyas). gen interrumpir a întrerupe lector m. editor encontrar a găsi. desfătare.. primul devine u.. e — (espiritual e intelectual) este de fapt conjucţia y redată prin e din cauza lui i iniţial al cuvîntului care urmează. la radio — aparatul de radio. u otras — în loc de o otras. excluzînd articolul. scoarţă deleite m. desde. fel. día u horo. paragraf peruano p e r u a n . Această transformare are loc şi înaintea cuvintelor care încep cu h i : papel e hilo. locuitor habitual o b i ş n u i t índole / . Un mundo cuyos habitantes son mis amigos. peste. pînă la.. menţionăm acum doar la mano — mîna. cuyo— pronume relativ în cazul genitiv (fem.. se acordă în gen şi număr cu obiectul posedat. conjuncţia y se menţine: Andrés y yo. Iată cîteva exemple: La campana cuyo sonido se oye. Cîteva substantive sînt feminine deşi se termină în .o . correr las cortinas — a trage perdelele.. hasta. ai căror.. pues bien — ei bine. ale căror)". O lume ai cărei locuitori sînt prietenii mei...... Las amigas cuyos libros tenemos. cuya. s p i r i t espiritual s p i r i t u a l forrar a c ă p t u ş i ..catálogo catalog contenido c o n ţ i n u t cortina perdea corriente / . cititor librería librărie mayoría majoritate notarse a se observa párrafo a l i n e a t .

ibais. trebuie exprimat pronumele pentru a preciza persoana: Yo estaba — El estaba. noştri voştri lor ei) 1 Pronumele posesiv este partea de cuvînt care ţine locul unui substan­ tiv ce denumeşte un obiect aparţinînd unui persoane. a ei) la nuestra a noastră la vuestra a voastră la suya a lor las las las las las las mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas Plural ale ale ale ale ale ale mele tale sale (ale lui.în legătură cu. 123 . 2. mío — p r o n u m e posesiv — el mío — a l m e u 1 I a t ă care sînt p r o n u m e l e posesive: Masculin Singular el mío al el tuyo al el suyo al el nuestro al el vuestro al él suyo al meu tău său (lui. ei] nostru vostru lor Plural los míos ai los tuyos ai los suyos ai los nuestros ai los vuestros ai los suyos ai Feminin Singular la mía a mea la tuya a ta la suya a sa (a lui. iba. íbamos. I a t ă cum se formează imperfectul i n d i c a t i v (Imperfecto indicativo) a l v e r b e l o r r e g u l a t e de conjugarea I : cant cant cant cant cant cant aba abas aba abamos abáis aban eu cintám tu cíntai el • cinta noi cîntam voi cîntaţi ei cîntau de Note: 1. Deoarece persoanele I şi a III-a singular au aceleaşi terminaţii. ale ei) noastre voastre lor mei tăi săi (lui. I : iba. ibas. referitor la relativo a broşat en rústica m a i m u l t sau m a i p u ţ i n más o menos în afară de además de Lima capitala statului Perú estaba — imperfectul i n d i c a t i v a l v e r b u l u i estar — e r a . Verbul ir se conjugă la imperfect ca verbele de conj. De exemplu: los libros de Pedro y los míos ( = los libros de Pedro y mis libros). totodată poate în­ locui şi numele posesorului. iban.

profesorul lor şi aşa mai departe. Să se aleagă din textul „Nuestros amigos fieles" patru sub­ stantive (2 masculine si 2 feminine) si să li se alăture fiecăruia cite un adjectiv posesiv — din tabelul de mai sus —• la singular si plural. în mod curent. pentru a arăta timpul scurs: hace tres semanas (acum trei săptămîni). au rol de adjective posesive. hace un mes — acum o luna. un numeral. Adjectivul posesiv — învăţat în primele lecţii — poate avea deci şi o formă identică cu aceea a pronumelui posesiv. De exemplu: ' madre mía!. un adjectiv nehotărît sau un adjectiv demonstrativ. sau prin mi pensamiento — aşa cum am învăţat — sau prin el pensamiento mío. „casa mea şi a la" (mi casa y la tuya). In acest caz el stă în urma substantivului. hace un año (acum un an) etc. Astfel putem traduce cuvintele „gîndul meu". un señor. dînd frazei un colorit afectiv mai mult sau mai puţin pronunţat. EXERCIŢII 51.Pronumele posesive ne scutesc de a mai repeta substantivul: bunăoară. el amigo mío el amor tuyo el dolor suyo el valor nuestro el deseo vuestro el profesor suyo prietenul meu dragostea ta durerea lui curajul nostru dorinţa voastră. Verbul hacer se poate folosi în forma sa unipersonală hace. cînd însoţesc şi determină un substantiv. muy amigo mío etc. Aceste adjective posesive se utilizează atunci cînd înaintea substantivului pe care ele îl determină stă un articol. în loc de a spune „casa mea şi casa ta" (mi casa y tu casa) spunem. Pronumele posesive. De exemplu: un amigo mío tres hermanos suyos algunos parientes nuestros este amigo mío un prieten al meu trei fraţi ai săi cîteva rude de-aic noastre acest prieten al meu în unele cazuri ele îndeplinesc o funcţie stilistică. 124 . Ultima construcţie se foloseşte mult mai rar.

2. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Să se înlocuiască cuvintele posesive corespunzătoare: din paranteze 'prin pronumele 1. Catalogul acestei librării este mai mult sau mai puţin complet. Mi cuaderno está entre (vuestros cuadernos). MONTEVIDEO. Unui alt amic din Montevideo i-am trimis poeziile lui Eminescu traduse în (traducir a) limba spaniolă. 5. Nuestros amigos y (sus amigos) van a la biblio­ teca pública. 5 3 . 8. în librăriile noastre abunda cărţile bune. dar n-am găsit istoria literaturii spaniole. Acum două zile am fost la bibliotecă. La música popular latinoamericana es muy atrac­ tiva. también (nuestra música) es atractiva. 6. Anul trecut am trimis prin poştă o frumoasă carte. cu stampe şi picturi romîneşti. Cărţile acestea nu sînt ale noastre. 2. 7.5 2 . 3. 3. 5. sînt broşate. 4. precum şi ale tale. Am citit toată ziua fără a ieşi din casă. sînt ale profesorului. Mis libros y (tus libros) son muy buenos. 10. 9. Această pălărie este a mea. Aceste cărţi nu sînt legate în piele. unui prieten din Peru. Mi hermana y (su hermana) se han ido al teatro. — Una avenida 125 . Cărţile mele. 4.

î n t r e d e s c h i d e m g u r a . Se consideră o singură literă (nu doi 1). calle f. a r t i c u l î n d u n I înmuiat. e x e m p l u : ba-ta-lla ( b ă t ă l i e ) . cale stea ploaie milion buzunar ANTE E L M A P A D E E U R O P A E l profesor e n t r ó en la clase y . p r i m e r a ­ m e n t e saludó a los a l u m n o s . F i i n d o literă a p a r t e . S u n e t u l corespunzător acestei litere n u există în l i m b a r o m î n ă . pi: llamar a enema llorar a piînge llave f. cu i s c u r t şi 1 lichid (aproape p i e r d u t ) . P e n t r u a p r o n u n ţ a cît m a i corect litera 11. î n c e r c a ţ i a c u m să p r o n u n ţ a ţ i această literă în u r m ă t o a r e l e cuvinte: gallo gallina pollo caballo silla bombilla Notă: Se poate observa că. ca u n fel de l i . cheie lleno piin cocos găină pui cal scaun bec llave f. bolsillo cheie stradă. iar în d i c ţ i o n a r se află între litera 1 şi litera m . de multe ori. como de c o s t u m b r e . ea nu se d e s p a r t e n i c i o d a t ă . estrella lluvia millón m. în p o r t u g h e z ă (redat prin lh) etc. 11 din limba spaniolă se găseşte în cuvinte ale căror corespondente în limba romînă conţin grupurile eh. d a r se întîlneşte în i t a l i a n ă (redat p r i n g l ) . Ca m a j u s c u l ă se scrie L I . Estos eran del sexto grado y d e b í a n e s t u d i a r d u r a n t e u n a h o r a el m a p a económico y político de E u r o p a . l i p i m vîrful l i m b i i de d i n ţ i i de jos şi a p r o p i e m mijlocul l i m b i i de cerul g u r i i . 126 .LECŢIA 20 A t r e i a regulă de p r o n u n ţ a r e pe care o v o m î n v ă ţ a în acest ciclu este aceea a literei 11.

— ¿Sabes al menos algunos de sus nombres? — Los países. Francia. cuyos nombres me interesaban. Alemania. Suecia. Portugal. La primera pregunta del profesor fue: • • ¿Dónde está Rumania? — Felipe contestó: — Rumania está situada al sudeste de Europa. Francia. Luego el profesor preguntó: — Felipe.. Varşovia. ¿Hay preguntas? — se interrumpió el profesor. Grecia.. La capital de Alemania se llama Berlín. los sé por los periódicos. Bulgaria y el Mar Negro. señor. la de Portugal. El profesor le enseñó: —. éste de color verde es Italia y éste de color azul. y son: Italia. España. la de Polonia.En la clase había un mapa grande y un globo terrestre.Este país de color amarillo es Inglaterra. Inglaterra. Londres es la capital de Inglaterra y Roma es la capital de Italia. 127 . Lisboa.. He oído de algunos. Polonia.. ¿has oído hablar también de otros países europeos? Felipe respondió: — Sí. pero no sé exactamente dónde están en el mapa. Yugoslavia. Dinamarca y Holanda. entre la Unión Soviética. Hungría.

— Los lapones — contestó el profesor — tienen abrigos de piel. 128 . ¿Cómo viven los habitantes de Laponia si hace allí tanto frío? — preguntó a continuación la alumna. ¿dónde está situada Laponia? Se hablaba de este país en mi casa y yo no supe dónde estaba. Suecia y Noruega.Una alumna se había levantado y preguntó: — Señor profesor. — Sí. señor. El profesor le explicó inmediatamente: — Laponia es el territorio más septentrional de Europa. — ¡Muy interesante! — exclamó la niña. pero antes debemos preocuparnos por estudiar otros países. En esta parte de Europa reina el frío polar y hay nieves eternas. llevan una vida muy distinta de la nuestra: viven en casas de hielo y transportan sus bienes y alimentos con trineos tirados por perros o por renos. ¿Tienes otras preguntas? — Sí. muy espesos. (indicando en el mapa) está situado al norte de Finlandia. próximamente — añadió el profesor — llegaréis a estudiar también los demás países y continentes. verdaderamente es bello e interesante. En la lección de esta mañana os hablaré algo sobre la vida de varios pueblos del sur de Europa.

debían — imperfectul indicativ al verbului deber (a trebui). d u p ă cum am v ă z u t în lecţia 19. éramos etc. restul distinto deosebit enseñar a a r ă t a . nea piel / . /. h a r t ă mar m. 9 — învăţaţi limba spaniolă 129 . mare nieve / . vendía vendía» vendía vendíamos vendíala vendían eu v i n d e a m t u vindeai el vindea noi v i n d e a m voi y i n d e a ţ i ei vindeau vivía vivías vivía ('[Víamos civíais finían eu t r ă i a m tu trăiai el t r ă i a noi t r ă i a m voi t r ă i a ţ i ei t r ă i a u Note: 1. a da lecţii espeso des europeo european grado clasă hielo gheaţă luego a p o i . E x i s t ă n u m a i trei verbe care prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la imperfectul indicativ: ir. ibas e t c . llevar a d u c e . sud-est trineo sanie ANÁLISIS DEL TEXTO eran — i m p e r f e c t u l i n d i c a t i v a l v e r b u l u i ser ( s i n g u r u l i m p e r f e c t c o m p l e t n e r e g u l a t — î n s e n s u l c ă se f o r m e a z ă de la altă rădăcină). b l a n ă reinar a domni reno ren septentrional nordic sexto al şaselea sudeste m. obicei demás celălalt. care se conjugă. ca u n v e r b de conjugarea I : ¿60. după aceea lapón lapon llamarse a se chema a se n u m i llegar a ajunge a sosi. şi /. a p u r t a m a p a m.P A L A B R A S NUEVAS al menos cel p u ţ i n allí acolo a m a r i l l o galben añadir a adăuga bello frumos • bienes b u n u r i . a v u t costumbre. z ă p a d ă . era eu eram eramos noi eram eras t u erai erais voi eraţi era el era eran ei'erau Observaţie: Accentul tonic cade mereu pe e în cursul conjugării de m a i s u s : era. Verbele de conjugările a Ii-a şi a IlI-a au terminaţii identice la imperfect.

sosi poştaşul şi îmi dădu nişte scrisori. la tierra un aspecto de fiesta. aşa cum am v ă z u t la începutul acestei analize a t e x t u l u i : era. avea un celă- ver. Doream să (aşa-numitul Imperfecto vorbesc cu de domnişoara. In t i m p ce un copil plíngea. pot avea loc a l t e a c ţ i u n i paralele cu cea e x p r i m a t ă de imperfect. în care. Se ducea tílnit. ser. în t i m p u l căreia se pot situa alte a c ţ i u n i t o t la imperfect (mai ales în povestiri sau descrieri): Era primavera. p ă m î n t u l aspect de s ă r b ă t o a r e . llegó el cartero y me dio unas cartas.care păstrează ca rădăcină a imperfectului pe ve — în loc de v-: vela. cînd l-am in- — o acţiune care se repetă la a n u m i t e intervale de t i m p : Leía por la tarde. Se iba a la fábrica. din p ă m î n t sau cu p ă m î n t (mîlos) bucată de p ă m î n t . terroso terruño cutremur de p ă m î n t teren din p ă m î n t sau asemănător lui (pămîntului) terestru. . tenía Era p r i m ă v a r ă . în c o n t a c t direct cu pămîntulterrero — parter) bulgăre de p ă m î n t p ă m î n t i u . p ă m î n t n a t a l (piso 130 . la fabrică. — o a c ţ i u n e t r e c u t ă . se serie cu rr pentru că deriva de la cuvíntul tierra (pămînt). — o acţiune t r e c u t ă . ezitare sau sfială cortesía) : Deseaba hablar con la señorita. eras e t c . fără nici o indicaţie în ceea ce priveşte m o m e n t u l începerii sau al t e r m i n ă r i i ei: Hablaba sin parar. . — o n u a n ţ ă de p o l i t e ţ e . veías etc. contré. Mientras un niño lloraba. Citea seara (obişnuia să citească seara). Vorbea fără oprire. lalt tăcea. había — era. cuando lo enIn t i m p ce stăteam la fereastră.' De la acest substantiv s-au format: terremoto terreno terreo terrenal territorio territorial terrero terrón m. pămîntesc teritoriu teritorial situat pe p ă m î n t . singurul verb complet neregulat. el otro callaba. î n limba spaniolă — ca şi în limba romînă — imperfectul se folo­ seşte p e n t r u a a r ă t a : — o acţiune în curs de desfăşurare şi de lungă d u r a t ă . în acelaşi interval de t i m p . în curs de desfăşurare. exista (imperfeetul impersonalului hay) terrestre — t e r e s t r u . în curs de desfăşurare. 2.. dar t e r m i n a t e înaintea ei: Mientras estaba asomado a la ventana..

ci se adaugă cuvîntul señor (-a. De e x e m p l u : yo había hablado tú ¡labias comido I a t ă . la señorita Torres e t c . Señor—(feminin: señora. Nu se foloseşte a r t i c o l u l î n a i n t e a c u v i n t e l o r Señor.. ca e x e m p l u . Observaţie: Majoritatea numelor sufixului — ez: spaniole de familie se formează cvi ajutorul Femando — Fernández • Martín — Martínez Gonzalo — González etc. señor. señorita. De e x e m p l u : el señor Obregón. cînd m-am întors acasă.) se utilizează m a i ales singur sau cu u n n u m e de f a m i l i e . dezgropare) se había levantado — se sculase Cu imperfectul i n d i c a t i v al v e r b u l u i haber şi cu p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat se formează mai-inull-ca-perfectul (Pluscuamperfecto) indicaţii1 al acelui v e r b . señor González. seño­ rita în formule de adresare d i r e c t ă . indicaţii' al lui cer: habíamos visto habíais visto habían visto văzuserăm văzuserăţi văzuseră dar ante­ Mai-mult-ca-perfectul a r a t ă t o t o a c ţ i u n e t r e c u t ă . Ieri.T o t de la acest c u v î n t au d e r i v a t verbe care. la r î n d u l lor. rioară unei alte a c ţ i u n i t r e c u t e . enterrar (a îngropa) şi de aci: entierro (îngropare) tierra f ^ desterrar (a exila. şi respectiv Sra. Srta. mai-mult-ca-perfectul había visto habías visto habia visto văzusem văzuseşi văzuse eu vorbisem tu mîncaseşi etc. au d a t naştere la alte s u b s t a n t i v e : . a dezgropa) şi de aci: destierro (exil. dar se foloseşte cînd este vorba de persoana r e s p e c t i v ă . 9* 131 . ]3rescurtat Sr. no. señor. cuando regresé a casa. mi hermana habia terminado ya su tarea. De e x e m p l u : Ayer. -ita): sí. señor profesor — d o m n u l e profesor. señora. sora mea îşi terminase munca. E x e m p l e : — No creo. Notă: In limba spaniolă nu se răspunde niciodată monosilabic cusí sau no. — Ha venido el señor González.

Pedir prestado causa enfado. Colombia. — La música del compositor español Manuel de Falla es muy bella. Tristă-i casa unde găina cîntă şi cocoşul tace. Porta respeto al lugar en donde estás. neeuropene. Mătura nouă curăţă bine. el menor. Bogota. la España del Siglo de Oro. Sabiduría popular Ira de hermanos. en la otra orilla del Atlántico. la Suecia (Suedia) moderna. în cazul în care se face o determinare. 132 . Triste es la casa donde gallina canta y gallo calla. la India. Zicale Vender miel al colmenero. Nume de oraşe cu articol sînt foarte puţine: La Paz. hace viento — e vínt. O singură lovitură nu doboară ste­ jarul. La escoba nueva barre bien. ira de diablos. la antigua Italia. El Cairo. No hay harina sin salvado. en el Medio Evo. care au articol: el Perú. De dos males. Dintre două rele (alege-1) pe cel mai mic. — El desarrollo económico y político de Castilla. Un solo golpe no derriba el roble. . înţelepciune populară Ură de fraţi. Nu e făină fără tărîţe (nu e pădure fără uscături). el Canada. Observaţie: Majoritatea numelor de ţări şi oraşe se scriu fără articol: Rumania. A vinde miere la prisăcar (castraveţi la grădinar). A cere împrumut provoacă supărare. Moscú. Există şi cîteva nume de ţări. Poartă respect locului unde eşti (te afli). ură de draci. Verbul hacer mai p o a t e forma şi n u m e r o a s e e x p r e s i i u n i p e r s o n a l e p r i v i t o a r e la t i m p : hace buen (mal) tiempo — e t i m p frumos ( u r î t ) . más tarde. Temă de fonetică Pronunţaţi cu atenţie următoarele propoziţii: — Sevilla es una verdadera maravilla.hace tanto frío — este a t î t de frig. Entrar por un oído y salir por otro. hace fresco (sol)—e răcoare (soare). Italia. hace calor (frío) — e cald (frig) . aceste numiri pot primi articol: la Rumania de hoy. y. La Habana. llevó al dominio de la lengua castellana en España. A-i intra pe o ureche şi a-i ieşi pe alta.

Fusesem la şcoală. 23. Patru. Mama mea mă întreba mereu: „Nu mănînci?" 14. dividir. Să ne odihnim acum. în limba spaniolă: 1. 2. 15. erau foarte ieftini şi mîine îmi vor veni cîteva rude (pariente m. nu de mîncat. Ploaia continua şi străzile erau pline de apă. 17. Nu. Astăzi de dimineaţă nu am citit nimic. Ştiai de ieri? 27. ver. 34. 19. i-am cumpărat ieri de la piaţă (mercado) . Da.EXERCIŢII 5 4 . ani fost foarte ocupat la întreprindere. La Polul Nord e frig [şi] iarna şi vara. Unde te-ai dus ieri după-amiază? 3. Limba spaniolă se vorbeşte în Spania şi în America Latină. am ajuns. am fost o săptămînă. 8. Ieri m-am dus la teatru şi am văzut piesa Steaua Seviliei. 31. Purta în buzunarul său o scrisoare de la domnul Manuel Peña. Dar unde fuseseşi mai înainte? 5. Cheia de la intrare (entrada) se află (este) în buzunarul hainei mele. Da. la (en) malul (orilla) rîului. 11. îmi scriseseră o scrisoare. Nu ştii care este strada Calderón? 18. 13. Nu. 9. Copilul a dus calul la apă. o adevărată minune. niciodată nu e cald. Dar mie-mi ardea de citit (lectură). 30. 4. Să se conjuge per bele: 5 5 . 33. 21. Profesorul era în clasă? 7. Mie-mi plac mai mult cîinii. 22. 35. saber. Să se traducă la imperfect şi mai-mult-ca-perfecl indicaţie tomar. 36. Am fost la muzeul de artă. Curtea ta e plină de găini şi pui. comer. 12. A ajuns acolo foarte tîrziu. 28. 37 E frig mereu. Mă cheamă la telefon. 32. A venit mai tîrziu şi ne-a explicat cîteva lucruri interesante. 29. 6. . Cîte scaune ai în odaia ta? 20. 16. nu venise. 24. în clasă avem o hartă economică si politică foarte interesantă.) de la mare. scrisoarea era scrisă în spaniolă. îţi voi mai aduce două. Calul acela este foarte frumos. leer. nu ştiu. i-ai cumpărat? 25. Ai fost în Uniunea Sovietică? 10. 26. Era [timp] frumos şi m-am întors acasă plin de veselie. Fireşte.

huir (fier). humano. recitiţi acum regulile de gramatică de la lecţiile 12 şi 13. 11) cît şi de sunete 6 pe care nu le avem în limba noastră. hiperbólico. Dacă socotiţi că nu cunoaşteţi îndeajuns modul de folosire a acestor verbe. Pentru a uşura învăţarea acestor cuvinte. Singurele reguli de pronunţare învăţate în acest ciclu se referă la 6 şi la n şi 1 muiate. ¡eh! Din noţiunile de gramatică învăţate pînă acum trebuie să menţionăm că lucrul cel mai important este cunoaşterea deplină a cazurilor în care se foloseşte ser şi a acelora în care se utilizează estar. ui. De exemplu: húmedo (umed). hipocresía. Cînd veţi reuşi să folosiţi bine aceste verbe.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE Recitiţi cu voce tare. toate textele din ultimele zece lecţii. în interjecţii: ¡ah!. — în cuvinte culte luate din limbile greacă sau latină. hueso (os). hospital (spital) — în cuvintele care încep cu grupul de sunete um urmat de o vocală. Deci. ue. humilde (umil) — după vocalele a şi e. In privinţa cazurilor în care conform ortografiei anumite cuvinte se scriu cu h (mut). putem adăuga totuşi că h se scrie: — înaintea diftongilor ie. pronunţînd cu atenţie fiecare cuvînt. sunete deosebit de importante în limba spa­ niolă şi care nu au corespondent în limba romînă. Fiind deci vorba atîţ de litere (n. veţi vorbi corect limba spaniolă. ca de exemplu: hidráulico. hierba (iarbă). De exemplu: hielo (ger). nu se pot da reguli precise. humo (fura). este neapărat necesar să vi le însuşiţi corect îna­ inte de a trece la ciclul următor. mai întîi: / Vamos a repetir los verbos ser y estar / 134 s . hierro huevo.

La carta está escrita. es sallado por el deporObstacolul este sărit de c ă t r e sportiv. ' una empresa etc. besar — a săruta e t c . a t u n c i cînd v e r b u l indică o a c ţ i u n e m o m e n t a n ă (saltar — a sări. m a i e x a c t .). La carta es escrita (por un alumno). a fost. însemnează că şi acţiunea respectivă se desfăşoară în p r e z e n t . chiar dacă n u m e l e de agent nu este e x p r i m a t ) a r a t ă o a c ţ i u n e care se desfăşoară în t i m ­ pul i n d i c a t de v e r b u l a u x i l i a r . t r e b u i e să ţ i n e m seama de relaţia d i n t r e t i m p u l real în care se desfăşoară a c ţ i u n e a şi t i m p u l e x p r i m a t de v e r b u l a u x i l i a r (ser sau estar). In general. scrisă mai î n a i n t e . se scrie în m o m e n t u l de faţă. în cazul în care a u t o r u l a c ţ i u n i i nu este a r ă t a t . nu se foloseşte p a s i v u l la prezent şi imperfect. folosind cît m a i m u l t forma a c t i v ă a v e r b u l u i . Construcţia estar -f.participiu trecut (diateza p a s i v ă ) . Scrisoarea este scrisă. cînd acesta e la prezent (ca în e x e m p l u l de m a i jos). ) . Casele sint construite repede (de către nişte muncitori. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i realizate î n a i n t e a t i m p u l u i pe care îl indică v e r b u l estar. El libro está dividido en tres partes. t i m p u l cînd s-a desfăşurat a c ţ i u n e a respectivă este a n t e r i o r prezentului. autor). este deja scrisă. corespunde t e m p o r a l cu u n t r e c u t : El libro fue dividido en tres partes (por su. Construcţia ser -~ participiu f (pasivă. P e n t r u a şti ce construcţie t r e b u i e să folosim. Scrisoarea este scrisă (de către un elev). împărţită L i m b a spaniolă e v i t ă construcţiile p a s i v e . B u n ă o a r ă . Cartea este (se află) în trei părţi. e în curs de redactare. Construcţia pasivă ar a r ă t a în acest caz că a c ţ i u n e a v e r b u l u i se repetă în mod o b i ş n u i t : El obstáculo tista. o întreprindere etc.participiu arată o acţiune terminată sau.participiu trecut cu ser -j. Vedem dar că p r e z e n t u l construcţiei cu estar este a n t e r i o r pre­ z e n t u l u i construcţiei cu ser. Cartea a fost împărţită în trei părţi (de către autorul său). S u b s t a n t i v u l desemnînd pe a u t o r u l a c ţ i u n i i poate fi omis în construcţiile pasive ca fiind n e c u n o s c u t . neprecizat sau n e i n t e r e sînd pe v o r b i t o r i : Las casas son construidas rápidamente (por unos obreros. Deci.Trebuie să fim foarte a t e n ţ i p e n t r u a nu confunda construcţia estar -f. 135 .).

corespunde cu Acest om este stimat.. In aceste c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . se şi-a p i e r d u t sensul refle­ x i v şi apare ca u n s i m p l u semn al p a s i v u l u i . scriam estuvo escribiendo scrise. Estar -f gerunziul u n u i verb formează a ş a . vista vedere j . ţ i n î n d locul unei t e r ţ e persoane (de obicei al u n u i g r u p . î n t r u c î t c o n s t a t ă sau h o t ă r ă ş t e o a c ţ i u n e (fără alte interpretări): El obstáculo fue saltado por el deportista sau: El obstáculo será saltado por el deportista. La alte t i m p u r i însă.Aceasta ar î n s e m n a că s p o r t i v u l obstacolul sau că are p e r m a n e n t vorbită preferă construcţia activă: El deportista salta el obstáculo.. c o m p l e m e n t de a g e n t . trecut Gerunziu Conjugarea I tomar tomado tomando Conjugarea a II-a saber sabido ' sabiendo Conjugarea a III-a salir salido saliendo A m v ă z u t că o serie de verbe a u p a r t i c i p i i t r e c u t e n e r e g u l a t e : abrir cubrir escribir poner per — — — — — abierto cubierto escrito puesto visto deschis acoperit scris pus văzut Notă: Din participiile trecute ale anumitor verbe s-au format adjective^contentar — contento) sau substantive (vestir — vestido rochie. în l i m b a s p a n i o l ă v o r b i t ă c o n s t r u c ţ i a p a s i v ă cu ser se înlocuieşte p r i n construcţiile reflexive (impersonale) cu v a l o a r e de p a s i v . al u n e i c o l e c t i v i t ă ţ i ) nede­ t e r m i n a t e . 86) a acelui v e r b : está escribiendo (el) scrie (in momentul vorbirii) estaba escribiendo ' scria. A t u n c i cînd a u t o r u l a c ţ i u n i i este necunoscut sau n u se m e n ţ i o ­ n e a z ă . în care v e r b u l se acordă cu s u b i e c t u l . ver — visto.' .n u m i t a formă (vezi p a g . obişnuieşte să sară c o n t i n u u această o b l i g a ţ i e . Spaniola Sportivul sare obstacolul. I a t ă a c u m o schemă cu a j u t o r u l căreia r e ţ i n e m m a i uşor for­ m a r e a p a r t i c i p i u l u i t r e c u t şi a g e r u n z i u l u i : Infinitiv Part. a scris estará escribiendo va scrie 136 continuă -. Se estimaba este hombre Este hombre es estimado.. această construcţie nu m a i este a t î t de dificilă..

„a se d u c e " . Hemos ido a ver.infinitivul.infinitivul u n u i v e r b se t r a d u c e p r i n „o să -f. Ir a -\. la m o d u l . 137 . sar (mereu. pe care îl indică t i m p u l v e r b u l u i ir.. In general. t i m p u l . U n u l d i n t r e t i m p u r i l e cele m a i p u ţ i n folosite ale m o d u l u i in­ d i c a t i v a fost v i i t o r u l I I (Futuro perfecto compuesto) care se for­ mează din v i i t o r u l I a l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de c o n j u g a t . c u m a r fi: cuando. De îndată ce-mi vor fi adus aceaslă carte. soarea ta. en cuanto. Ir. a t u n c i cînd în p r o p o z i ţ i e figurează un a d v e r b de t i m p . care a r a t ă o a c ţ i u n e în desfăşurare: Voy paseando por el campo... Construcţia ir a -\. Voy a comer. Ir poate fi folosit şi în construcţia ir -j. b) î n funcţie de înţelesul v e r b u l u i r e s p e c t i v . forma c o n t i n u ă e x p r i m ă a c ţ i u n i de d u r a t ă sau a c ţ i u n i care se repetă la i n t e r v a l e scurte de t i m p : estoy viviendo trăiesc (proces în desfăşurare). Aşadar. Iba a corner. acela de „a m e r g e " . ţi-o voi da.. faţă de: estoy saltando .. Această construcţie a r a t ă o a c ţ i u n e v i i t o a r e faţă de u n a n u m i t m o m e n t . O să mănînc. Ne-am duş să vedem. tot viitoare: Apenas me habrán traído este libro. Vom merge să dansăm. cel de-al doilea se află la i n f i n i t i v : debemos comer — t r e b u i e să m î n c ă m (în r o m î n ă a l doilea v e r b e la s u b j o n c t i v ) . Mă plimb pe cîmp. repetiţie). te ¡o daré. mi-au adus scricarta. ir poale avea v a l o a r e de v e r b a u x i l i a r . me llevaron tu Cînd să mănînc. aveam intenţia să mănînc. timpul.. în r o m î n e ş t e v o m t r a d u c e v e r b u l d i n g e r u n z i u . persoana şi numărul. T o t u ş i . c o n ţ i n u t u l a c ţ i u n i i fiind e x p r i m a t de v e r b u l la g e r u n z i u . siempre e t c .infinitivul se foloseşte m a i m u l t la t i m p u r i l e prezent şi imperfect. Să r e c a p i t u l ă m a c u m conjugarea verbelor r e g u l a t e la i n d i c a t i v . in construcţia fui a (he ido a) -f. folosit la v i i t o r sau la celelalte t i m p u r i îşi păstrează sensul p r o p r i u . cînd d o u ă verbe care se succed au acelaşi subiect.T r e b u i e să a d ă u g ă m că în această c o n s t r u c ţ i e : a) V e r b u l estar îşi pierde înţelesul i n d e p e n d e n t şi devine uri v e r b a u x i l i a r care i n d i c ă modul. Iremos a bailar. Acest t i m p p o a t e fi folosit cu înţeles t e m p o r a l (foarte rar): a) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e cate are loc î n a i n ­ tea altei acţiuni.subjonc­ t i v u l acelui v e r b " .gerunziu. am intenţia să mănînc. Mă pregăteam să mănînc. Cuando fui a comer. persoana şi n u m ă r u l a r ă t a t e de v e r b u l estar.

meu nu sosise încă acasă.b) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e a i b ă loc p î n ă la u n a n u m i t t e r m e n : Mañana a las cuatro ya habrás recibido el libró. ci la acela al unei alte acţiuni. (E un timp puţin folosit). Imperfecto Oiservaţii: 1. Dăm mai jos paradigmele conjugării cîtorva verbe regulate. 138 . Mîine (pînă) la orele patru vei ii primit cartea. presupunerea. anterior P r e ţ . mă plimb (azi). întrucît raportează acţiunea respectivă nu direct la momentul vorbirii. şi deci exprimate prin diversele forme ale trecutului.cu înţeles m o d a l . Situarea unei acţiuni în timp se face în raport cu momentul vorbirii. Faptele săvîrşite deja. întrucît arată tocmai acest raport dintre momentul acţiunii si momentul cînd se vorbeşte: Me voy a pasear. posibilitatea (în t r e c u t ) : este libro — Probabil că ai citit această carte. Mă duc să mă plimb. faţă de care acţiunea respectivă poate fi anterioară. e x p r i m î n d probabilitatea. fratele todavía no había llegado a casa. Viitorul II î n acest caz. Habrás leído Iată acum indicativului: care t r e b u i e să se foloseşte însă m a i des. exprimate printr-un timp fundamental şi deci raportate la momentul cînd se vorbeşte: Cuando me fui al teatro. Iré a pie. o s c h e m ă care a r a t ă i n t e r d e p e n d e n ţ a t i m p u r i l o r timpului Futuro Preţ. Vedem că printre timpurile menţionate mai sus a apărut unul pe care nu l-am învăţat pînă acum: Pretérito anterior (inexistent în limba romînă). pot fi situate mai precis în timp (unele faţă de altele) decît cele viitoare. Aceasta explică disproporţia dintre numărul de timpuri trecute (5) si viitoare (2). itidef. perfecto Presente perfecto Scurgerea v \ Futuro Piuseuatn perfecto Preţ. Voi merge pe jos (în viitor). Estuve en la aldea de mis padres. perfectul (simplu şi compus) şi viitorul sînt considerate timpuri fundamentale. Am fost în satul părinţilor mei (pe­ rioadă de timp încheiată). Celelalte timpuri sînt relative. a căror împlinire rămîne oarecum nesigură. 2. Prezentul. mi hermano Cînd am plecat la teatru. . simultană sau viitoare. pe care-1 traducem tot cu mai-mult-ca-perfectul şi care se formează din perfectul simplu al verbului haber şi participiul trecut. precum şi a verbelor auxiliare la toate timpurile indicativului.

Comei • — a minea Presente como comes come comemos coméis comen Imperfecto comía comías comía comíamos comíais comían P -etérito indefinido comí comiste comió comimos comisteis comieron Futuro I comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán Presente subo subes sube subimos subte suben Observaţie: 3. 2. De aceea v o m da în c o n t i n u a r e n u m a i t i m p u r i l e s i m p l e ale v e r b e l o r . întrucît deosebirile dintre conjugarea a Il-a şi a IlI-a sînt aproape inexistente (diferă numai pers. ale indicativului pieieatj. I şi a Ii-a pi. întrucît v e r b u l de c o n j u g a t (la p a r t i c i p i u l trecut)». Cele trei conjugări se reduc practic Ia dona.1. 139 . Futuro I cantaré cantarás cantará can taremos cantaréis cantarán Futuro I I habré cantado habrás cantado habrá cantado habremos cantado habréis cantado habrán cantado Tiempos compuestos: Pretérito Pluscuam­ perfecto anterior había cantado hube cantado habias cantado hubiste cantado había cantado hubo cantado habíamos cantado hubimos cantado hubisteis cantado habíais cantado hubieron cantado habían cantado T i m p u r i l e c o m p u s e n u p r e z i n t ă n e r e g u l a r i t ă ţ i la n i c i o conju­ gare. nu-şi modifică n i c i o d a t ă f o r m a . Subir — a (se) urca Imperfecto V retérito indefinido subí subía subiste subías subió subía subimos subíamos subisteis subíais subieron subían Futuro T subiré subirás subirá subiremos subiréis subirán... Cantar — a cinta Tiempos simples: Presente earaio canias canta cantamos cantáis cantan Pretérito perfecto he cantado has cantado ha cantado hemos cantado liabais cantado lian cantado Imperfecto cantaba cantabas cantaba cantábamos cantabais can ta ban Pretérito indefinido canté cantaste cantó cantamos cantasteis cantaron .

I I sing. Ser — a fi Pretérito indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 5. I I I sing. Io (refl: se) consigo (con él) le. pers. (Vezi analiza t e x t u l u i hambre). pronumele personale în cazul nominativ sînt foarte rar folosite în limba spaniolă. ele sînt folosite ca şi în limba romînă. si) ella (refl: si) ello . I p i . l I sing. pers. ello. rar) pers. noso tros fără prepoziţie cu prepoziţia con me conmigo te contigo le. 140 . de aceea am studiat pînă acum pronumele personale. Iată mai jos tabloul complet al formelor pronumelor personale: nominativ yo tú él ella. / . m. n. noso tros cu prepoziţie mi ti él (refl. la (refl: se) consigo (con ella) lo con ello connusco (f. pers.Presente soy eres es somos sois son Imperfecto era eras era éramos erais eran 4. îndeosebi în dativ şi acuzativ. Estar — a fi Pretérito indefinido estufe estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron Futuro I seré serás será seremos seréis serán Presente estoy estás está estamos estáis están Imperfecto estaba estabas estaba estábamos estabais estaban Futuro I estaré estarás estará estaremos estaréis estarán Presente tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen Imperfecto tenia tenias tenía teníamos teníais tenían 6 Tener — a avea Pretérito indefinido tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron Futuro I tendré tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán expresii ca: tener frío. m. pers. In celelalte cazuri însă. pers. I I I sing. I I I sing. de la lecţia 15 pentru După cum spuneam încă din lecţiile primului ciclu.

din punctul dé vedere al formei. / . Nici o zi fără'(să scrii) un rînd. Studiaţi zilnic! Ni un día sin linca. pers. Există totuşi cîteva cazuri cînd ele se deosebesc. .rar). m. connusco (f. I I I p l . uneori sufixul adverbial —mente se poate traduce cu un echivalent romînesc: —este (valientemente — vitejeşte).pers. las (refl: se) consigo (con ellas) Am afirmat într-una dintre lecţii că în limba romînă adverbele se confundă adesea.' nosotras vosotros vosotras ellos ellas nosotras vosotros vosotras ellos (refl: st) ellas (refl: sí) nos os os les. /. I I p l . pers.rar) consigo (con ellos) les. pers. I I I p l . los (refl: se) pers. m.rar) convusco (f. /. convusco (f. I pi. cu adjec­ tivele corespunzătoare. De exemplu: substantiv loco nebun adjectiv loco nebunesc adverb locamente — nebuneşte Deci. II pl.

Iată acum cîteva cuvinte spaniole care conţin grupurile que. Cine cîntă. qui. cum ar fi . E l se poate scrie însă şi quiosco. î n celelalte cazuri. Astfel. ele ar apărea astfel: quiparós şi quelie. aceleaşi grupuri de sunete se r e d a u prin literele k e . qui: que queso querido querer c e . cuatro. A m î n t î l n i t u n astfel de exemplu în t e x t u l Periódicos y revistas: kiosco. neologismele kimono. 142 .c/iiparos" sau „chelie". kepi se m a i p o t scrie şi quimono (chimono). cuidado etc. dorada. necazurile şi le s p e r i e . c ă . k i . Dacă am transcrie cîteva cuvinte romîneşti. brînză drag. de e x e m p l u : casa. Pentru redarea literei c romîneşti din aceste grupuri de sunete. 2. a voi. amîndouă avînd rolul de a separa consoana c (q) de vocalele e sau i. sunetul c este redat t o t prin litera c .LECŢIA 21 La începutul lecţiei 16 am arătat că unele sunete ale limbii romîne sînt inexistente în limba spaniolă. spaniolii folosesc deci o altă literă (litera q. cu ortografia spaniolă. qui. Litera Q ( q ) este a douăzecea literă a alfabetului spaniol s i s e află situată între literele P şi R . 3. sus males Notes 1. i u b i t a dori. chi din limba romînă se redau în ortografia spaniolă prin que. decît caş. Quien cauta. inexistentă la noi). Mai m u l t preţuieşte b u n a r e p u t a ţ i e dccît un p a t a u r i t . H mut din limba romînă este redat prin u mut. Litera q se utilizează în limba spaniolă n u m a i în grupurile que. Uneori. grupurile de sunete che. a iubi aquí quien quinina izquierdo aici cine chinină stîng şi două proverbe în care sînt astfel de cuvinte: Más vale buena fama. Tot aşa. que cama espanta. cuestión. quep¿ (chipiu). m a i ales în neologisme. Există însă cazuri cînd sunete existente şi în romînă şi în spaniolă sînt redate prin li­ tere sau combinaţii de litere deosebite în fiecare din aceste limbi..

. Muy bien. . ANTONIO: ¿Cómo. (En este momento Pedro y Antonio ven aproximarse al lugar donde están un amigo común). PEDRO: E s t a t a r d e . ANTONIO: Al c o n t r a r i o . a m i g o s . ANTONIO: ¡ A h ! . ¿por qué te interesa saber la hora e x a c t a ? ANTONIO: P u e s .. A n t o n i o . ANTONIO: Cuánto me alegro de v e r t e . Tengo h a m b r e y m e parece que ya es más de la una y m e d i a . te esperaré. ANTONIO: ¡ N o v a l e la p e n a ! PEDRO: (al primer transeúnte que pasa): ¡ S e ñ o r ! . A h o r a . Me voy a c o m e r . ¿Cómo le ha ido en el t i e m p o que no nos hemos v i s t o ? PEDRO: No me ha ido m a l . . Cualquier día de la s e m a n a . PEDRO: ¿Cuándo te veré de nuevo? ANTONIO: E l m a r t e s p r ó x i m o vendré a t u casa a t o m a r el t é . A p r o p ó s i t o . así. (Le enseña una pequeña lista. A c a b a n de d a r las dos. a las c u a t r o y pico sale el t r e n p a r a Y a s i . (Muy presuroso el transeúnte se va). . son casi las dos m e n o s c u a r t o . ¿no sabes qué hora es? PEDRO: No sé e x a c t a m e n t e . q u e v i e n e . ¿qué hora es? EL TRANSEÚNTE (se para un instante y contesta apresuradamente): Son las dos en p u n t o . . ¿Cuándo v e n d r á s a comer con nosotros? ANTONIO.¿QUE HORA ES? ANTONIO: H o l a . ANDRÉS: He a q u í el h o r a r i o . ¿estás ocupado? ANTONIO: Tengo que irme a Y a s i esta m i s m a t a r d e . t o d a v í a no son las dos? ANDRÉS: N o . La ú l t i m a vez que nos v i m o s fue al día de Año N u e v o . Varias veces he q u e r i d o v e n i r a verte desde entonces pero no he p o d i d o . p o d e m o s p r e g u n t a r a cualquier persona. PEDRO: Muy b i e n .. P e r o . ¿Adonde v a s . amigo? ANDRÉS: H o l a . PEDRO: He a q u í a A n d r é s . Tu familia. g r a c i a s . Muy b i e n . Tengo que d e s p e d i r m e .) ANTONIO: ¿Qué es eso? ANDRÉS: A q u í se i n d i c a n las salidas de t r e n e s . que yo debo t o m a r . 143 . ¿bien? PEDRO: Todos b i e n . ANDRÉS: (asombrado): ¿Cómo que „a las c u a t r o y pico"? ¿Todavía no sabes a qué hora sale el t r e n que debes tomar? ANTONIO: Creo que a eso de las c u a t r o y c u a r t o . Por favor. es m u y t a r d e . P e r o . amigo mío ¿qué t a l ? PEDRO: H o l a . y ¿tú cómo estás? ANTONIO: Así. PEDRO: (a Antonio): Es t e m p r a n o .

te aseguro que no es a s í . (Se va también. D e n t r o de dos horas debo estar en e l t r e n . P e d r o .) ANDRÉS: H a s t a luego. tratando de cortar la discusión): Seguram e n t e t u esposa y la m í a . marţi a-şi lua 144 . t e n d r á s otra discusión más i n t e r e s a n t e con t u esposa. rămas b u n ¡ h o l a ! salutare. orice culpa vină despedirse a se despărţi. ¡ H a s t a otro r a t o ! (Se va. ANDRÉS: No es culpa suya si no se h a p r e p a r a d o t o d a v í a . ANTONIO: (observa una sonrisa en la comisura de los labios de su amigo): ¡ Ah ! Y a c o m p r e n d o . ANDRÉS: (a Antonio. .PEDRO: ¿A qué hora tienes tren? ANTONIO: (mirando en el horario): Veo que el t r e n de Y a s i sale de a q u í a las c u a t r o y v e i n t e de la t a r d e . . Con u n m a r i d o que no sabe n i siquiera a qué hora t i e n e t r e n . ANTONIO: N o . ¡ Me v o y ahora m i s m o ! ¡ Vamos Andrés ! Se hace t a r d e . PEDRO: E s t á b i e n . . ANDRÉS: ¡ Y a s a b e m o s ! ¡ Basta de d i s c u s i ó n ! Te q u e d a poco t i e m p o . . porque m í esposa t o d a v í a no está l i s t a . ANTONIO: ¡ Ay de m í ! E x a c t o . bărbat martes m. (Un poco sorprendido). Temo q u e como y a es algo t a r d e y n i s i q u i e r a tienes los b i l l e t e s . .n o s e s t á n esperando p a r a la comid a . bilet casi aproape comisura colţul (buzelor) creer a crede cualquier oricare.) PEDRO: H a s t a la v i s t a . Adiós. noroc! horario orar indicar a indica labio buză marido soţ.. a m i g o s . . PALABRAS NUEVAS alegrarse a se bucura apresurado grăbit aproximarse a se apropia asegurar a asigura asombrado surprins. Pero ¿de d ó n d e sabes eso? ANDRÉS: No estaba t a n seguro. m i r a t aún încă ay vai billete m. Mi esposa sabía ya que d e b í a m o s salir esta t a r d e . ¡ Vamos ! D e n t r o de poco v a n a d a r las dos. PEDRO: ¿Tenéis t a n t a prisa? ANTONIO: No estoy t r a n q u i l o . ANTONIO: No o b s t a n t e tengo que d a r m e p r i s a . P e d r o . amigo m í o . pero pensé que t o d a s las esposas a c t ú a n de la m i s m a m a n e r a en tales ocasiones y c o n . Tienes a ú n b a s t a n t e t i e m p o . tales m a r i d o s ..

aşa încît mimai verbul care exprimă acţiunea propriu-zisă se acordă cu subiectul Eu trebuie să citesc. cel puţin té m. Va trebui să termini asta. Noi trebuie să citim. care este o formă v e r b a l ă . indică o n e c e s i t a t e . r ă m î n e n e s c h i m b a t ă . cualquiera nu-si pierde s u n e t u l f i n a l : un hombre cualquiera como cualquiera de esas ¡rulas tengo que irme — t r e b u i e să m ă d u c . p a r t e a a doua (quiera).. ceai temer a se teme temprano devreme tranquilo liniştit transeúnte m. în î n t r e ­ b ă r i . ai vrea) şi s-ar p u t e a t r a d u c e literal p r i n „care vrei'". ce fel? De e x : ¿Qué tal fue la película? — Cum a fost filmul? ¿cómo te ha ido? — c u m ţi-a mers? (cum ai dus-o?) cualquier día — (în) orice z i . în limba rcmînă. „trebuie" este de obicei inva­ riabil din punctul de vedere al persoanei (nu şi al timpului). se apocopează î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : cualquier hombre orice (oricare) om cualesquier hombres orice oameni P u s d u p ă s u b s t a n t i v u l pe care îl d e t e r m i n ă sau folosit s i n g u r . Tendrás que (habrás de) terminar eso. S i n g u l a r : cualquiera. A l t e o r i . avem de învăţat. 10 145 . î n s e a m n ă cum?. la p l u r a l . p l u r a l : cualesquiera. trecător. ca p r o n u m e . Tener que. veinte douăzeci ANÁLISIS DEL TEXTO ¿qué hora es? — ce oră e? (cît e ceasul?) ¿qué tal? —• ce m a i faci? Tot în acest t e x t se v a î n t î l n i şi expresia ¿Cómo estás? — cu acelaşi î n ţ e l e s . ca şi p l u r a l u l său. Acest a d j e c t i v . A d j e c t i v u l cualquiera (oricare) este u n c u v î n t compus d i n . să v r e i . Tenemos que (hemos de) estudiar. haber de. o o b l i g a ţ i e şi uneori u n proiect de r e a l i z a t : Trebuie să studiem. pieton tratar de a încerca să.ni nici no obstante totuşi pena necaz pensar a gíndi pequeño mic próximo viitor quedar a rămîne rato moment salida plecare .. De aceea. ieşire semana săptămînă siquiera măcar. p r o n u m e l e r e l a t i v cual (care) şi forma v e r b a l ă quiera (vrei. Ideea e x p r i m a t ă în r o m î neşte p r i n „ t r e b u i e " se p o a t e reda în spaniolă în m a i m u l t e feluri: 1. Notă: Semnalăm faptul că.

— seară. cea m a i r ă s p î n d i t ă formă p e n t r u .infinitivul (corespunzătoare cu haber de din l i m b a l i t e r a r ă ) : Tienes que estudiar este libro. Hay qne leer este libro. ' . Hay que (haber que la forma impersonală) indică o o b l i g a ţ i e . 2. leer. o posibilitate: După cum văd. d m care nu rezultă cine va fi a u t o r u l a c ţ i u n i i r e s p e c t i v e . Cele două exemple de mai sus se vor traduce deci: Tengo que (he de) leer. haber de si construcţia haber que ' *. 146 înseamnă . Chiar acum.i c o n ţ i n u t u l .a m i a z ă . no vale la pena — nu m e r i t ă osteneala. Hoy mismo. Según veo. Trebuie să-i ajutăm pe p r i e t e n i i n o ş t r i . Trebuie să studiezi această carte. o necesítate imperioasă: Hay que leer el libro para comprender su contenido. Deber — a t r e b u i (indică m a i degrabă o datorie m o r a l ă decît o n e c e s i t a t e . constă în faptul că cea de-a doua este o construcţie i m p e r s o n a l ă ..infinitivul este o c o n s t r u c ţ i e folosită m a i m u l t în l i m b a l i t e r a r ă : han de leer. fiindcă v e n i v o r b a . In v o r b i r e a c u r e n t ă . d u p ă . Chiar azi. Deber de — e x p r i m ă o presupunere. Deosebirea de sens dintre esla misma tarde — chiar în seara aceasta. A c u m e t î r z i u .In limba spaniolă s i t u a ţ i a e inversă: subiectul se acordă cu expresia „trebuie". a propósito — a p r o p o . „ t î r z i u " : Ahora es tarde.trebuie" este construcţia personală tener que -f. tarde f. o. Ca a d v e r b . este hombre muy instruido. debe de ser 4. iar verbul care exprimă acţiunea respectivă rămîne invariabil (la infinitiv). Tenemos que (hemos de) Haber de -]. Ahora mismo. Trebuie să citeşti c a r t e a ca să-i î n ţelea. Trebuie citită această carte (fără să se specifice cine a n u m e trebuie s-o citească). acest om trebuie să fie foarte î n v ă ţ a t . o datorie i m p u s ă de factori e x t e r i o r i ) : Debemos ayudar a nuestros amigos.

? Cum a d i c ă . Prin u r m a r e nu t r e b u i e să confundăm formula ¿por qué? cu porque. te rog. " son las horas.. cuatro etc. . Son las dos tomar el té — a bea c e a i u l .. más de la una y media — trecut de u n u şi j u m ă t a t e .s e ... ven aproximarse — v ă d a p r o p i i n d u . tres.. a t u n c i se v a s p u n e : es la una). precis.? — Cum.e un zăpăcit"? un zăpăcit. Deci la întrebarea ¿Qué hora es? (Ce oră e?) se va r ă s p u n d e i n v a r i a b i l cu: Son las . las dos menos cuarto — două fără u n sfert. care se t r a d u c e în r o m î n e ş t e p r i n t r . 147 . R ă s ­ p u n s u l la această î n t r e b a r e este porque (scris î n t r . ¿Como que.. dos.por favor — vă r o g .) — a d i n e a o r i a s u n a t de ora două (trei.u n c u v î n t şi cu accentul tonic pe o ) . . dar las horas.u n gerunziu: le vi caminar oyó hablar a sus amigos he îl văzui umblind a auzit pe prietenii săi vorbind aquí — i a t ă . care se abreviază în son las. ... b i n e î n ţ e l e s ... las cuatro y pico — ora 4 şi ceva. De e x e m p l u : Este amigo tuyo es un atolondrado.. se t r a d u c e p r i n „deoarece". en punto — fix. D u p ă verbele ver şi oír se foloseşte i n f i n i t i v u l .. . folosesc expresia „sînt o r e l e . de cazul cînd e ora u n u .. S p a n i o l i i . ? c u m aşa. son las dos — e ora d o u ă . acaban de dar las dos (tres. ¿Cómo que "es un atolondrado"? 10* Amicul ăsta al tău Cum . ) .. Această expresie se p o a t e completa cu p r o n u m e personale în a c u z a t i v : heme aquí líele aquí a la puerta henos aquí iată-mă iată-1 la uşă iată-ne ya es — deja e . p e n t r u a a r ă t a orele.. (afară.? E x p r i m ă m i r a r e a unei persoane în legătură cu o afirmaţie făcută de interlocutorul ei. a b a t e (a Es la u na suna) orele.. ¿por qué n e ce? (prepoziţie + p r o n u m e i n t e r o g a t i v ) . în general ya se t r a d u c e p r i n „deja". Aceeaşi expresie se utilizează şi p e n t r u traducerea romînescului „poftim". „fiindcă" (conjuncţie). cuatro e t c . p a t r u e t c .

2. 3. No he comido Aun (todavía) aún (todavía). Cu această ocazie vom studia în continuare gradele de comparaţie ale adjectivelor: 1.. interesante etc. Gradul pozitiv este forma adjectivului care arată o însuşire a unui obiect oarecare. fără să intervină vreun raport de compa­ raţie. Ex. rico. feo. no he comido. sabía que debíamos salir — ştia că trebuie (trebuia) să plecăm. Chiar şi prietenii t ă i ştiu asta. cuatro y veinte de la larde — patru şi douăzeci după-amiază.. Pedro de s u p e r i o r i t a t e : que Manuel y es más alto ínalt Antonio Manuel Pedro P e t r u e mai decít Manuel şi Anton. cel mai înalt (cel mai puţin înalt) dintre Se formează. adăugind articolul hotărît la comparativul de superioritate sau inferioritate al adjectivului 148 .a eso de las cuatro y cuarto — cam pe la orele patru şi un sfert. cînd se află înaintea ver­ bului se scrie fără accent. II. de inferioritate: Manuel es menos alio que Pedro.: ¿Tienes prisa? Eşti grăbit? aún — încă (echivalent cu todavía). d e egalitate: Manuel es tan alto como Antonio. darme prisa — să mă grăbesc. III. Gradul comparativ are trei trepte: I. Gradul superlativ are două forme: I. Aún mai înseamnă uneori „chiar": Aun tus amigos saben eso. basta de — de ajuns cu. Manuel este mai puţin înalt decil Petru. O expresie echivalentă cu darse prisa este şi tener prisa (a fi grăbit). De exemplu: alto. más interesante — mai interesant. Observăm că în limba spaniolă amîndouă verbele sînt la ace­ laşi t i m p . r e 1 a t i v: el más alto (el menos alto) de. după cum vedem. Manuel este tot atíl de înalt ca şi Anton.

cuanto: Este libro caro. aceasta se elimină: Un hombre altísimo. a b s o l u t care se formează prin două procedee: a) cu ajutorul adverbului muy (foarte): un hombre muy alto un om foarte înalt b) adăugind adjectivului sufixul —isimo şi acordîndu-1 în gen şi număr cu substantivul la care se referă. s u b s t a n t i v u l determinat de cel mai înalt cea mai înaltă cei mai înalţi cele mai înalte înaintea Notă: Atunci cînd s u b s t a n t i v u l precedă adjectivul. Dacă adjectivul se termină în vocală. Cînd se compară două adjective care determină acelaşi pentru exprimarea c o m p a r a t i v u l u i de e g a l i t a t e se utilizează tanto. U n om Această foarte înalt casă e foarte mare Note: 1. Esta casa es grandísima.. Cîteva adjective au la s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în -isimo o formă care se deosebeşte întrucîtva de forma lor n o r m a l ă : — cele terminate în -ble înlocuiesc acest grup de sunete cu -bil-: amable noble amabilísimo nobilísimo — cele care conţin în p e n u l t i m a silaba diftongul ue. ( A r t i c o l u l e cel cerut adjectiv.) De exemplu: el más alto la más alta los m á s altos las más altas de . es tan interesante cuan substantiv.respectiv. a r t i c o l u l r ă m î n e substantivului: el hombre más alto los periódicos más interesantes o m u l cel mai ziarele cele mai înalt interesante II. îl contractă în o : îî! novísimo bonísimo fortisimo în -re sau -ro s c b i m b ă t e r m i n a ţ i a •isimo în — adjectivele t e r m i n a t e — érrimo: áspero misero salubre asp érrimo misérrimo salub érrimo 149 . 2. construcţia Această carte e tot atît de interes a n t a (pe) cît (e) de scumpă..

'Quien adelante no mira. prin ritm şi intensificarea vocii. (chirie). \ Cînd nu aveau cărţi. prin toate gradele de comparaţie. Citiţi cu voce tare: Cine nu priveşte înainte. Pronunţaţi următoarele cuvinte: paquete m. Propoziţiile exclamative sînt caracterizate printr-o curbă des­ cendentă şi o nuanţare a cuvintelor. urmînd să fie completate prin răspuns) se caracterizează printr-o ridicare finală a vocii: ¿De dónde sabes esto?/* De unde ştii asta? La răspuns coborîm vocea la sfîrşit: De mi madre. la punct) se coboară vocea. adică la virgulă se ridică vocea. De exemplu: tarde tîrziu más tarde mai tîrziu muy tarde foarte tîrziu tales — astfel de EXERCIŢII DE FONETICA A. no ha visto nada. /< acudían a la biblioteca. Notă: In general. química ( c h i m i e ) . atrás se queda. foarte asemănătoare cu cea romînească: ¡Muy hermosa es esta cosa/N^ Foarte frumoasă-i casa asta! 150 . alquiler m. quedar (a r ă m î n e ) . iar la punct se coboară: Cuando no tenían libros. Şi adverbele pot fi trecute. propoziţiile interogative (care nu cuprind decît prima parte a unei idei. intonaţia frazei în limba spaniolă se aseamănă cu cea din romînă.— cîteva îşi modifică şi rădăcina: pobre antiguo fiel sabio sagrado paupérrimo antiquísimo fidelísimo sapientísimo sacratísimo 3. quieto ( l i n i ş t i t ) . în aceleaşi condiţii cu adjectivele. rămîne în urmă. Quien no lia visto Granada. n-a văzut nimic. ( p a c h e t ) . \ De la mama mea. quinquenal (cincinal). Quintín (nume p r o p r i u de b ă r b a t ) . Tocmai pentru că la sfîrşitul unei idei (în scris. mergeau la bibliotecă. Cine n-a văzut Granada. B .

E patru fără un sfert. 10. . fereastra nu este atît de înaltă ca uşa. Vinul de Malaga e faimos în toată lumea. Nu. 17.EXERCIŢII 5 6 . Unde este? 2 1 . iar cel albastru este mai mic. Scaunul este tot atît de înalt ca şi masa? 23. Acum e tîrziu. cu cuvintele din text. este mai puţin înalt. Sase răspundă. Uşa este mai înaltă decît fereastra. încă nu-1 văd apropiindu-se. Trebuie să fie foarte b u n . 24. E ora u n u şi un sfert. 3 . 8. Creionul negru este lung. Trebuie să mă duc să cum­ păr biletele de. 15. E trei fix. ¿Dónde ha visto la hora de salida del tren? ¿A quién pregunta Pedro la hora exacta? ¿Cómo contesta el transeúnte y cuál es su respuesta? ¿Con quién h a b l a n los dos amigos después? ¿Dónde iba Andrés? ¿Quién espera a Antonio en su casa? ¿Por qué tiene t a n t a prisa Antonio? 5 7 . 12. aud vorbind. la ce oră pleacă trenul? 18. După cum văd. 5. Să se traducă în limba spaniolă următoarele propoziţii: 1. Pentru că trebuie să ştie asta. 1 1 . 22. E două şi j u m ă t a t e .tren. 16. Trebuie să ştim orice cuvînt care ne interesează. 7. nu merită osteneala. la următoarele întrebări: ¿Dónde tiene que ir Antonio? ¿Qué debe t o m a r para ir a Yasi? ¿A qué hora tiene tren? . Vă rog. Iată pe prietenul meu. Ce oră e? 4. De ce să-1 întrebe? 14. De ce nu-1 întreabă Quintín pe acest om ce oră este? 1 3 . 20. dar. E tîrziu. Cartea albastră este mai mare decît cea galbenă. trebuie să luăm trenul chiar în seara asta. 2. O să beau un ceai. 2 5 . 9. 19. 6.

¿por qué te has levantado tan temprano y por qué te has vestido con tanto cuidado? — Pues.L E C Ţ I A 22 Ultima dintre cele patru litere spaniole inexistente în alfa­ betul romîn este eh. Deşi grafic este reprezentată de două semne. Sentada en la cama. copil Cînd eh este urmat de o altă vocală decît e sau i. Los cálidos rayos del sol. 152 . Litera eh redă sunetul c rominesc înainte de e sau i din cuvintele „cer" sau „cinci". Este cea de-a patra literă a alfabetului spaniol. atunci este scurt (c) ca în cuvintele romîneşti „baci". situată deci între c şi d. eh nu se separă). Pero te invito a venir conmigo. ieche / . muy curiosa. De exemplu: noche / . mult băiat fată cuier ciocolată derecho cuchara íecho enchufe m. noapte lapte chispa chico] seînteie] m i c u ţ . Rosa estaba mirando como se peinaba su hermana mayor y. habían despertado a Rosa. Rosa saltó inmediatamente de la cama y poco después las dos hermanas estaban ya en camino. que penetra­ ban por la ventana. —• ¿Qué lugar? ¿Adonde vas? ¿Con quién te encontrarás? — Por el momento es un secreto. drept lingură tavan priză luptă ¿ucha UN PASEO POR EL PARQUE Era un día de asueto. „ciulama": mucho muchacho muchacha percha chocolate m. eh este considerată" o singură literă (la despărţirea în silabe. algo misteriosamente. „ciorap". porque esta mañana debo ir a un lugar — respondió ésta. le preguntó: — María.

En el parque había encontrado siempre a sus amigas. liebres. lobos. Le gustaba mucho pasear por el parque. con el fin de aprender los nombres de varias plantas y. 153 . cisnes y pelícanos. chicas ! ¡ Rienvenidas al parque ! Eran las compañeras de escuela de María que se habían puesto de acuerdo con una de sus profesoras para pasar el domingo paseando por el parque. — ¡ Hola. desde luego. zorras. Un grupo de muchachas saludaron a Rosa y a María. Pensar en todo aquello era tan interesante. los árboles. ardillas y varios otros. las aves: palomas. Ahora esperaba tener tiempo para echar una mirada también a algunos animales que viven en un lugar aparte: osos. pavos reales.— María. faisanes. las fuentes de agua que chorrean alegremente y las barcas que flotan sobre el lago. ciervos. Rosa estaba muy contenta. contemplar los canteros con flores. para divertirse. — ¿Todavía no te das cuenta? Nos vamos al parque. que Rosa ni siquiera observó que ya habían entrado en el parque. ¿ni siquiera ahora me explicas cuál es el lugar dónde tenemos que ir? — preguntó ansiosa Rosa. monos.

Vamos a dar ahora u n a v u e l t a por t o d o el p a r q u e . ¿no son perales? — N o . Cuando estudies u n poco de botánica sabrás m u y bien cuáles son los árboles frutales. álamos y a b e t o s . a răspîndi exquisito ales. como éste era el n o m b r e de su h e r m a n a . rond ciervo cerb cisne m. -ina micuţ. — L á s t i m a . — No p e r d a m o s más el t i e m p o . unde exhalar a exala. llosa. son o l m o s . — Creo que sabré t o d a s estas cosas después de v i v i r un verano en una h u e r t a . ¡ Nó te das c u e n t a . repaos aTe /. ésos no son árboles frutales ! — ¿Qué clase de árboles h a y aquí? — H a y t i l o s . lebădă cortar a tăia compañero tovarăş. P e r o . distins faisán m. c h i q u i t í n a . en d o n d e h a y s o l a m e n t e flores.María a d m i r a b a sobre todo las rosas y . p l á t a n o s . fazan flotar a pluti (se) 154. E s t o no es u n a h u e r t a sino u n p a r q u e . —• Me sorprende m u c h o que no te guste u n n o m b r e t a n l i n d o . v e r d a d e r a m e n t e tiene u n olor s u a v e . pasăre barca barcă cálido cald cantero răzor. strat. robles. — Pero éstos que están d e l a n t e . Rosa ! Es u n a flor espléndida. sauces. — No estoy c o n t e n t a de tener u n n o m b r e de flor — contestó u n poco enfadada R o s a . c a n t a d a en t o d a s las poesías y que exhala uno de los perfumes m á s exquisitos del m u n d o . -ă chorrear a ţîşni despertar(se) a (se) deştepta. Cortaré de a q u í u n r a m o de rosas para m i m a d r e . — ¡ No debes cortar las flores del p a r q u e ! E s t á p r o h i b i d o . trezi divertirse a se distra echar a arunca encontrarse a se întîlni endonde în care. caisă algo puţin ansioso nerăbdător ardilla veveriţă asueto concediu. . — ¿Y esos árboles t a m p o c o d a n frutas? — ¡ Claro que n o . — Sí. — P u e s . ¿las v e r d u r a s no se sacan de aquí? — N o . E n la h u e r t a comerás las frutas sin saber cuál es un a l b a r i c o q u e o un melocotón. fresnos. — E s t á s h a b l a n d o t o n t e r í a s . coleg chica fată (mică) chiquitín. opinó que era m u y l i n d o . no me q u e d a más q u e e s t u d i a r la b o t á n i c a — se resignó Rosa. PALABRAS NUEVAS abeto brad álamo plop albaricoque m. n i ñ a .

s t e j a r . p ă r (pom) livadă . liebre / . 155 . pensar en — a se gîndi la. calor m. salcie sentar a sta. — în expresia: tengo calor (mi-e cald). parfum plátano p a l t i n por prin prohibido interzis ramo r a m u r ă . perder a pierde perfume m. unei încălziri): agua caliente (apă încălzită. Verbul pensar se construieşte întot­ deauna cu prepoziţia en (în acest sens se poate consulta lista de verbe de la sfîrşitul manualului). iepure melocotón in. In textul de mai sus. a aşeza tilo t e i tontería prostie vuelta r a i t ă . aplausos calurosos (aplauze călduroase). aceea. caldă). sacar a l u a . no te das cuenta — nu îţi dai seama. darse cuenta — a-şi da seama. In legătură cu demonstrativele trebuie să precizăm două situaţii: 1) înaintea unui substantiv avem de-a face cu adjective demon­ strative .fresno frasin frutal fructifer fuente / . care ne-ar putea induce în eroare datorită asemănării lui cu adjectivul romînesc „eald". Pronume demonstrativ neutru. buchet resignarse a se resemna responder a răspunde robie m. caluroso — călduros. constituind o însuşire esenţială a lor): los países cálidos (ţările calde). Pentru noţiunea de „cald" mai există cîteva cuvinte. Substantivul caldo. dar poate fi tradus printr-un substantiv: gîndul la. miros opinar a fi dé părere pasear a se plimba pavo real p ă u n pelícano pelican penetrar a p ă t r u n d e peral m. cum ar fi: caliente — cald (în urma . el sol nos da calor (soarele ne dă căldură). echivalent cu esto şi eso. piersica mirada privire mono m a i m u ţ ă olmo u l m olor m. aquello — acele lucruri. estaban ya en camino — se şi aflau pe drum. acest verb apare la infinitiv. t u r zorra vulpe ANÁLISIS DEL TEXTO cálido — cald (în cazul obiectelor a căror căldură e permanentă. fîntînă huerta grădină de zarzavat. are în limba spaniolă sensul de „supă". a scoate s a u c e m.

Avem deci de-a face cu t r e i Esta silla está aquí. aquéllas éstos. eso. ése. E x e m p l e : Creo que é3te es el libro que buscabas. Este. aquéllos demonstrative: Plural Care-i cartea lui? — ^4ceea. ésas. ese şi aquel pe care le-am î n t î l n i t ca adjective demon­ s t r a t i v e . aquélla Neutru esto. Estos hombres y aquéllos. I a t ă a c u m t a b e l u l c o m p l e t al adjectivelor demonstrative: Singular este libro esta casa ese libro esa casa Masculin aquel libro estos libros Feminin aquella casa estas casas Plural esos libros esas casas aquellos libros aquellas casas din Adjectivele d e m o n s t r a t i v e este şi ese le c u n o a ş t e m încă lecţia 6 . obiectele ce se află la o m a i m a r e d i s t a n ţ ă de v o r b i t o r i sau care nu se află in c î m p u l lor v i z u a l . Aquel (acela) i n d i c ă . fiind la o m a r e d e p ă r t a r e . ¿Cuál es su libro? — Aquél. ésa. Oamenii aceştia şi aceia. adică p o t înlocui u n s u b s t a n t i v . ne r ă m î n e de s t u d i a t a c u m doar aquel (aquella). Aquella silla está allí. Esa silla está ahí. î n acest caz. sînt pronume demonstrative şi înlocuiesc s u b s t a n ­ tivele. aquél Feminin ésta. Ce film e acesta? 156 . p e n t r u a p u t e a fi d e o s e b i t e . aquello — éstas. Scaunul aceia este acolo (departe). ¿Qué pelicula es ésta? Pronumele Singular Masculin éste. situaţii: ylcest scaun este aci (lingă mine). ele p r i ­ mesc accent grafic pe vocala t o n i c ă (vezi lecţia 9 ) . ¿Es ésta la casa de tu hermano? No. ^Lceí (acest) scaun este oct (lîngă tine sau lîngă noi).2) izolate. în general. pot fi u t i l i z a t e şi ca p r o n u m e . ésos. ésa.

despărţit prin linioară de c u v î n t u l care urmează. experto se rostesc deci: escbisito. nu se poate..Forma neutră nu se referă la un substantiv. Prefixul ex-. Gîndul la toate acele lucruri. sobre lodo — mai ales. exacto. Futuro.. máximo). expuesto. cînd sînt u r m a t e de de sau que: Este cuaderno y el de mi hermana. persoana a doua singular. los..: Pronumele demonstrative sînt s u b s t i t u i t e de: en todo aquello. Cînd s-a î n t î m p l a t acel fapt? Sau cazul din textul acestei lecţii: Pensar Notă. lucrul ăsta? — O carte. Ce înseamnă aceasta. e l . se pot auzi următoarele pronun­ ţări: dacă este urmat de o consoană se pronunţă s (exquisito. în cazul cuvintelor care încep cu ex-. dacă x. esperto.. ex-abogado1). Uneori însă. Pluscuamperfecto şi Futuro perfecto. şi trei timpuri compuse: Perfecto. 157 . în vorbirea curentă.. înseamnă „fost": ex-abogado — fost a v o c a t . al verbului estudiar). Timpurile compuse se formează cu ajutorul timpurilor simple ale modului subjonc­ tiv al verbului haber. La infinitiv: ponerse de acuerdo — a cădea de acord. ¿Cuándo ocurrió aquello? Ce-i asta. acest lucru?' Asta nu poate fi. ci la o propoziţie sau lá o gîndire exprimată anterior: ¿Qué es esto? — Es un libro. este urmat de o vocală sau de h se pronunţă gs (examen. la. desde luego — bineînţeles. x se pronunţă mai totdeauna ca în romîneşte: (próximo. Acest om şi acela (cel) de pe s t r a d ă . In această lecţie ne vom ocupa doar de subjonctivul prezent al verbelor regulate. Acest caiet şi acela (cel) al soret mele. ¿Qué significa eso? Eso rio puede ser. las. Ziarul acesta şi acela (cel). se habían puesto de acuerdo — căzuseră de acord.). Este periódico y el que tienes en tus ínanos. estudies — o să studiezi (subjonctiv prezent. pe­ care-l ai în m î n ă . Ese hombre y el de la calle. de bună seamă. Imperfecto (cu două forme). cu sens de viitor.. exhala — emană. Subjonctivul are în limba spaniolă trei timpuri simple: Presente.

Ştim că la infinitiv conjugarea I are în t e r m i n a ţ i e vocala a. a i n d i c a t i v u l u i prezent face quepo şi la subjonctivul prezent face quepa.a şi a I l I . salir. în general. vocala e : cantar vender Observăm că la subjonctiv s i t u a ţ i a se inversează. v a l g a . Deci. Alt e x e m p l u : caber la pers. Verbele care prezintă alte n e r e g u l a r i t ă ţ i la acest t i m p şi mod nu sînt decît d o u ă : saber sepa vaya sepas vayas sepa vaya sepamos vayamos sepáis vayáis vayan sepan Verbul dar capătă la subjonctiv prezent accent: dé. adică teng-. 2. poner. pentru a se •evita confuziile cu prepoziţia de. ponga. Verbul tener a r e ca rădăcină a subjonctivului prezent aceeaşi rădăcină pe care o avea la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent. m u l t e verbe neregulate formează sub­ j o n c t i v u l prezent de la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent. iar con­ j u g a r e a a I i . oiga. t r a i g a .Conjugarea I cante eu să chit cantea t u să cînţi cante el să ciute caníemos noi să c î n t ă m cantéis voi să cîntaţi canten ei să cînte Observaţii: Conjugarea a 11-a venda să vînd vendas să vinzi venda să vîndă vendamos să vindem vendáis să v i n d e ţ i vendan să vîndă Conjugarea a IlI-a viva să trăiesc vivas să trăieşti viva să trăiască ('leamos să t r ă i m viváis să t r ă i ţ i vivan să trăiască 1. salga e t c . p u t e m spune că. a t u n c i cînd aceste verbe prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la această persoană. F a c subjonctivul prezent ca tener o serie de verbe cum ar fi: hacer.a au aceleaşi t e r m i n a ţ i i la subjonctiv. oír. I. a I I . în sensul că vocalele de m a i sus se schimbă între ele (e trece la conj. dé. Conjugarea a I i . venda î n felul următor: Haber haya hayas haya hayamos hayáis hayan a u x i l i a r e fac s u b j o n c t i v u l p r e z e n t Ser sea seas sea seamos seáis sean Tener tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan 158 .a . iar a la conj.a ) : cante Verbele Estar esté estés esté estemos estéis estén Notă: Verbele ser şi haber sînt neregulate la subjonctiv prezent. I sing. traer. quepas etc. : haga. valer e t c . des.

. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es la casa en que vives? Cînd „ c a r e " este folosit ca a d j e c t i v r e l a t i v . — a î n c o n j u r a . deci î n s o ţ i n d î n l o c u i n d u n s u b s t a n t i v . Este interzis.. Sabrás cuál es mi amigo. e b i n e să m e m o r a ţ i c î t e v a e x p r e ­ sii u z u a l e din t e x t : Bienvenido. Care carte este a t a ? î n care casă locuieşti? şi n u no perdamos más — să n u m a i p i e r d e m .. Hai să. — a da o r a i t ă p r i n . bine ai v e n i t . î n a i n t e d e a t r e c e la e x e r c i ţ i i . Lástima 1 Claro que no (sí) Vamos a. ¿Qué libro es el tuyo? ¿En qué casa vives? más que — d e c î t . A c e s t a e s t e d e f a p t s u b ­ j o n c t i v u l p r e z e n t la f o r m a n e g a t i v ă . Să text: se răspundă la următoarele întrebări. cu cuvintele din ¿Por qué se ha levantado t e m p r a n o María? ¿Dónde se fueron las dos hermanas? ¿Por qué le gustaba a Rosa ir al parque? ¿Cómo fueron saludadas las dos hermanas por las camaradas de escuela de María? 159 .. . f o l o s i t c u v a l o a r e d e i m p e ­ r a t i v n e g a t i v (ca î n l i m b a r o m î n ă ) : ¡ No cantes ! (tú) ¡ No vendáis! i No salgamos así! să nu c î n ţ i ! (nu cînta !) să nu v i n d e ţ i ! să nu plecăm astfel! S ă n u se d e d u c ă d i n c e l e s p u s e m a i s u s c ă i m p e r a t i v u l a f i r m a t i v se o b ţ i n e s u p r i m î n d a d v e r b u l d e n e g a ţ i e no. EXERCIŢII 5 8 .. se t r a d u c e d e o b i c e i p r i n que: El hombre que grita. . Bun v e n i t . P ă c a t ! Ce păcat ! (De) sigur că nu (da).cual — c a r e ( p l u r a l : cuales). Acelaşi c u v î n t — vuelta f i g u r e a z ă şi î n e x p r e s i a dar vuelta a. Está prohibido. F o r m a r e a i m p e r a ­ t i v u l u i propriu-zis o v o m studia într-una din lecţiile u r m ă t o a r e . înlocuind un substantiv: de obicei se f o l o s e ş t e ca p r o n u m e . O m u l care strigă. dar una vuelta por..

2. escribir şi ir. . 21. Să se conjuge la prezent Subjonctiv v e r b e l e : buscar. Cum este timp frumos. Să nu-ţi fie frică. 9. 22. Pentru ca să iii mulţumit. vei fi mulţumit. Pentru că studiez toată ziua. 6 0 . Pe un lac mare pluteau multe bărci. 18. Nu-mi dau seama. Să nu mergi la acest doctor. 10. Să se traducă în limba spaniolei: pre­ 1. 7. Care este cartea pe care o citeşti? 16. De ce nu-ţi place să cînţi cu mine? 3. 19. îţi voi da cărţile pe care le-ai văzut la mine pe masă. 20. aceea (aquél). Cînd ai să ştii două sau trei limbi. 8. 14. 17. ne veţi auzi. Seara mă spăl cu apă caldă. Sigur că da. 15. comer. 11. Nu. sacan las verduras? ¿Qué clases de árboles hay en un parque? 5 9 . Să nu mîncăm nimic în seara aceasta. Cartea pe care o citesc este aceasta. Trebuie să ne gîndim şi la această chestiune. haber.¿Para qué se habían encontrado? ¿Qué opinó Rosa de su nombre? ¿Por qué no se cortan las flores del parque? • ¿De dónde se. hacer. Cînd o să eîntăm. 5. guntar. Să nu vindeţi aceste cărţi! 12. Am mîncat o ciorbă bună de legume. 4. îmi va face plăcere (agradar) să faci o plimbare cu mine prin parc. Cred că acestea (¿se) sînt cărţile care te interesează. 13. Bineînţeles. Ge fel de arbori fructiferi sîiit în ţările calde? 6.

De cuando en cuando asiste a los espectáculos o a las películas habladas en español y ruso para acostumbrar su oído a estos idiomas. Muchas veces se presentan allí obras cumbres de la cinematografía mundial que van precedidas de vina explicación y. se interesan en saber lo máximo posible sobre Rumania. Pero Pedro no se limita a asistir puntualmente a las clases sino que dedica también dos o tres horas. con quienes se escribe Pedro. mediante sus carias. cada día. casi todos los estudiantes de Latinoamérica están interesados en aprender el rumano y absolutamente todos los estudiantes del mundo.LECŢIA 23 VIDA DE ESTUDIANTE Cuando era escolar. Algunos de ellos son aficionados a la filatelia y aprovechan estas cartas para intercambiar sellos nuevos. se ocupa seriamente de dos lenguas: el español y el ruso. Son estudiantes como él y se comunican. Como es sabido. Ahora. Pedro estudiaba un poco de todo. así como las respectivas reglas gramaticales. comprende todos los textos de lectura de los manuales. revistas y periódicos en español y ruso. Pedro tiene. ya estudiante en el Instituto de Idiomas. de este modo. actualmente. dentro de poco. los estudiantes de todas partes del globo se consideran unidos en una familia. después de visionadas. la Unión Soviética y en 5 ó 6 otros países del Asia y el África. formando así un mundo estudiantil. Le gustan muchísimo estos idiomas y. Los sábados por la larde va a la Casa de los Estudiantes donde tienen lugar reuniones o veladas literarias. todas las cosas que consideran útiles que se sepan o que son dignas de saberse por doquier. muy bien los dos idiomas. algunos amigos en América Latina. otros quieren aprender: así. a estudiar y leer libros. No falta nunca a las clases y es muy aplicado en las horas de curso y seminarios. con quienes se cartea frecuentemente. De esta manera no cabe la menor duda que Pedro conocerá. seguidas de discusiones que siempre instruyen y enriquecen a quienes en ellas participan. 11 — învăţaţi limba spaniolă 161 .

a verifica camino d r u m carácter m. Además. curent crearse a se crea cumbre / . şcolar. en todos los países del mundo. siendo un factor importante en la vida de un estu­ diante y. Pedro ve cuáles son los rasgos caracte­ rísticos de la vida del pueblo respectivo.. PALABRAS NUEVAS acostumbrar a obişnui adelante înainte aficionado a m a t o r averiguar a descoperi. esto significa un paso dado adelante en el camino de los intercambios culturales y del entendimiento entre los pueblos. for­ mándose así una idea sobre estos estudiantes que no ha visto nunca. En nuestros tiempos se han creado. cai'acter cartearse a-şi scrie scrisori. al mismo tiempo. de modo que tales cartas unen lo útil a lo agradable. un medio auxiliar para el estudio más profundo de una lengua. scrisoare mundial mondial ocuparse a se ocupa oído ureche .. En estas interesantes cartas. t ă r î m película film rasgo t r ă s ă t u r ă regla regulă reunión / . club comprender a înţelege correo poştă corriente obişnuit. auz ordinario obişnuit plano p l a n . Pedro averigua lo bueno y lo interesante del carácter de cada corresponsal suyo. En el plano mundial. del arle y de la cultura de esos países.En sus cartas. cómo viven los hombres y varias otras cosas interesantísimas. m a n u a l mediante p r i n (intermediul) medio mijloc menor m a i mic misiva misivă. a coresponda club m. reuniune reunir a reuni sábado s î m b ă t ă s e l l o marcă. culme curso curs desarrollo dezvoltare duda îndoială enriquecer a îmbogăţi entendimiento înţelegere escolar m. clubs que reúnen a estos amigos por. qué progresos se han logrado en la ciencia y la técnica. en el desarrollo de la industria. t i m b r u seminario seminar serio serios significar a însemna velada serată 162 . en tales misivas. escritas sincera y abiertamente. correo. no hay nada de lo corriente o de lo banal que existe de costumbre en la mayoría de las cartas ordinarias. elev escribirse a coresponda estudiantil studenţesc faltar a lipsi frecuente frecvent limitarse a se limita mayoría m a j o r i t a t e manual ni.

se mai află si un sí. Ştiu eu bine că n-ai să-mi scrii. cu u n verb la v i i t o r înseamnă „peste p u ţ i n t i m p " . „ î n d a t ă " .ANÁLISIS DEL TEXTO un poco de todo — cîte p u ţ i n din t o a t e . 4 . „ î n t r u c î t " . Yasé yo que tú no me vas a escribir. si ya dictas tan de prisa. Ya no sé. în p r i m u l r î n d „ d e j a " : In funcţie de c o n t e x t el se t r a d u c e însă şi p r i n a l t e adverbe sau l o c u ţ i u n i a d v e r b i a l e : 1. „ a t î t t i m p c î t " : Ya que tú no escribes esta carta. „o d a t ă ce". n e g a ţ i e . „cît de colo". Eu am şi citit această carte (demult). Nimeni n-o mai admiră. „la t i m p u l p o t r i v i t " . Escribiré todo. „în c u r î n d " . dacă nu mă mai întrerupi. Vor merge o dată şi o dată. „ d e m u l t " . Merg.u n a d i n lecţiile p r e c e d e n t e . dacă nu-mi mai dictezi atît de repede. „ ş i " : Ya se veía que no sabía hablar en público. 6. d u p ă c u m a m a r ă t a t . „ d a t fiind că". „ i m e d i a t " . cu u n verb la t i m p t r e c u t î n s e a m n ă „deja". o voi scrie eu. p u t î n du-se t r a d u c e în limba r o m î n ă prin diferite a d v e r b e sau locu­ ţ i u n i c a : „fireşte". scrisoare. însemnează. 5. Nu mai ştiu. ya se traduce prin „mai" înainte"): no me O să-ţi explic totul. no me Voi scrie totul. Ya lo creo. Dat fiind că tu nu scrii această la escribiré yo. Notă: Dacă pe lîngă negaţie (cu sensul de „de aici Te explicaré todo. se t r a d u c e p r i n „ a c u m " . „ ş i " : Au (şi) mîncat deja. A d v e r b u l ya. însoţit de no sau de a l t ă exclude pe más): Ya no le gusta verlos. „o d a t ă şi o d a t ă " : Ya irán. Ya leí este libro. „ m a i t î r z i u " . „fără î n d o i a l ă " . uneori serveşte p e n t r u a î n t ă r i sensul u n e i e n u n ţ ă r i . se t r a d u c e p r i n „ m a i " (şi Nu-i mai face plăcere să-i vadă. plec (chiar) acum. Ya nadie la admira. „ b i n e î n ţ e l e s " . ya estudiante — (fiind) deja s t u d e n t . folosit cu un v e r b lâ t i m p u l p r e z e n t . 2 . 11* Se vedea cît de colo că nu ştia să vorbească în public. „desigur". si ya interrumpes. 3 . „fără î n t î r z i e r e " : Ya Ya han comido. „ b i n e " . 163 . ya que se t r a d u c e p r i n „deoarece". pe care l-am m a i î n t î l n i t î n t r . voy. „ c h i a r a c u m " . Cred şi eu.

cabe. Ya negro. cabemos.7. ţie în a l t u l . De la această persoană se formează şi subjonctivul prezent: quepa. clasă. cabéis. quepas etc. Remarcăm. cuvintele cu terminaţiile -ma. caben. cupiste. De exemplu. se traduce prin „fie. deşi se termină în a. în general. cupisteis. 164 .. categorie. Pentru aceeaşi noţiune am mai întîlnit în lecţiile precedente termenul la lengua española. -ta — în majoritatea lor de origine greacă — sînt de genul masculin. —. avînd aceeaşi v a l o a r e : Ya he comido — He comido ya. ya de otro. menor — mai mic. limba spaniolă. ya blanco. v o i v e n i . cînd". Cuvîntul idioma (limbă. ca la orice verb regulat: cabes... clase f. este de genul masculin. — fel. Observaţie: Cînd negru. los sábados — în fiecare sîmbătă (textual — sîmbetele) cabe—încape. Verbul caber prezintă o serie de neregularităţi în conjugare: — la persoana I singular a indicativului prezent face: quepo (eu încap). el el el el el problema diploma sistema drama poema problema diploma sistemul drama poemul el el el el el teorema enigma cometa planeta poeta teorema enigma cometa planeta poetul el español — spaniola. că pequeño şi grande fac comparativul de superioritate neregulat: menor şi mayor. uneori. care prin eliminarea cuvîntului idioma dă forma prescurtată: — el rumano (forma cea mai uzitată). vendré. — la viitor pierde pe e din terminaţia infinitivului: cabré. Fie într-un fel. în cazul nostru „curs"'. Celelalte persoane ale indicativului prezent se formează de la infinitiv. î n p r o p o z i ţ i e . cupimos. In spaniolă avem trei posibilităţi de a denumi o limbă. în treacăt. cabrás etc. cupo.. Instituto de Idiomas— Institut de limbi străine.la perfectul simplü se conjuga astfel: cupe. ya cu sens t e m p o r a l (deja) poate sta a t î t înaintea cît şi în u r m a v e r b u l u i . idiom). repetat „cînd. fie". în restul conjugării nu prezintă alte neregularităţi. cupieron. cînd a l b . „limba romînă" se poate traduce astfel: — la lengua rumana — el habla rumana — el idioma rumano. Ya de un modo.

ir etc. p r o n u m e l e quien: El amigo a quien visité ayer era muy simpático.conocerá — va cunoaşte.huir" etc. tip . S i n o n i m cu próxi­ mamente (în c u r î n d ) . Am î n v ă ţ a t în lecţia t r e c u t ă p r o n u m e l e cual..face parte conocer.. huyes. A l u n e i cînd este v o r b a însă de p e r s o a n e . De e x e m p l u : Indicativ prezent conozco (cunosc) conoces conoce etc. Verbele de acest t i p sînt cunoscute în unele g r a m a t i c i sub d e n u m i r e a de verbe incoative. estar^ tener.).. se u t i l i ­ zează. vivir).pedir". -ocer.^. în: — verbe regulate (tomar. puedes. în conversaţie. E s t e cazul să s e m n a l ă m aici că verbele din l i m b a spaniolă se p o t î m p ă r ţ i .. — verbe care suferă alterări în timpul conjugării după o anumită regulă (huir—huyo. i a t ă lista numerelor c a r d i n a l e p î n ă la 100: 17 diez y siete 34 treinta y cuatro 9 nueve 1 uno 18 diez y ocho 40 cuarenta 2 dos 10 diez 19 diez y nueve 50 cincuenta 11 once 3 tres 20 veinte 60 sesenta 4 cuatro 12 doce 21 veinte y uno 70 setenta 5 cinco 13 trece 22 veinte y dos 80 ochenta 14 catorce 6 seis 23 veinte y tres 90 noventa 15 quince 7 siete 30 treinta 100 ciento 16 diez y seis 8 ocho Notă: Numeralele cardinale de la 16 la 29 inclusiv se pot scrie într-un •cuvînt: dieciséis.. poder —puedo. dentro de poco (tiempo) — p e s t e p u ţ i n ( t i m p ) . m a i corect. pueda) şi se pot deci cate­ gorisi în grupe precise: diftongate.. — verbe neregulate (ser. Verbul conocer a p a r ţ i n e u n u i g r u p de verbe care p r e z i n t ă a n u m i t e ) . se poate spune şi: El amigo que visité ayer era muy simpático.. (Dintr-o astfel de grupă -incoative. (Deşi. -ecer. corespunzător r o m î n e s cului „ c a r e " . veintinueve.) 165 . A l t e r a r e a pe care o p r e z i n t ă v e r b u l conocer (şi ca el t o a t e verbele t e r m i n a t e în -acer. iieregularităţi" specifice. Conjucţia o (sau) cînd stă î n t r e cifre t r e b u i e a c c e n t u a t ă p e n t r u a nu fi confundată cu o. ó ó 6 — cinci sau şase. comer. Deoarece p î n ă a c u m nu a m î n t î l n i t decît vreo cîteva n u m e r a l e . din p u n c t de vedere al flexiunii lor. v e r b u l conocer este r e g u l a t .. veintidós. quienes ( — p l u r a l u l p r o n u m e l u i r e l a t i v quien) — c a r e . Subjonctiv conozca conozcas conozca prezent conozcamos conozcáis conozcan La celelalte t i m p u r i . tip . şi -ucir) este a p a r i ţ i a literei z î n a i n t e a lui c final din r ă d ă c i n ă oridecîte ori acesta este u r m a t d e a sau o.

în limba spaniolă mai există şi un articol neutru — Io (fără plural) — folosit în următoarele cazuri: — cu adjective sau participii trecute.): ¿Quién eres tú? ¿Sabes quiénes son esos hombres? Tot în propoziţii interogative. Deosebiri de acest fel mai există şi în alte cazuri*. de este modo (de esta manera) — în felul acesta. quien se traduce prin „al cui" (ştim că în propoziţii afirma­ tive al cui = cuyo). Superlativul adjectivului grande. quien primeşte un accent pe vocala tonică (ca şi como. în limba romînă. Este interesant de semnalat faptul că. datorităi lui. expresia „ca şi" este urmată de un pronume v în acuzativ (mine. como lú etc. posibilul în curs. como este urmat de un pronume în nominativ (como yo. De cele mai multe ori quien corespunde ca sens pronumelui relativ-interogativ romînesc „cine": Quien mal anda. como él — ca şi el. mal acaba. curent bun rău folositor. u t i l u l p l ă c u t . donde etc. cuando.^. plăcutul interzis ieftin. In fraze interogative. tine etc. salvo tú (in afară de tine). se foloseşte pluralul lui: Yo sé quienes son esos hombres. que.). tú y yo (tu şi cu mine). In afară de articolele învăţate încă din primele lecţii. ' Cine umblă rău. lo máximo posible — cît mai mult posibil. Dacă este vorba de mai multe persoane. según yo (după mine). In limba spaniolă însă. valoare de substantive abstracte. dacă este însoţit de prepoziţia de. ¿De quién es esta cartera? A cui este această servietă? como es sabido — după cum se ştie. De exemplu: lo lo lo lo lo lo lo lo posible corriente bueno malo útil agradable prohibido barato es caro ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e posibil. máximo — cel mai mare.Comparaţi acum: No sé quién es el director (persoană). care capătă. termină rău. No sé c u á l será el resultado (lucru). revine s c u m p 166 . entre él y yo (între el şi mine).

ceea ce face necesară prezenţa a c c e n t u l u i grafic pe silaba t o n i c ă : buscando viendo buscándola viéndolos căutînd-o văzîndu-i la arte — Acest s u b s t a n t i v este m a s c u l i n la singular şi feminin p l u r a l : el arte moderno—las artes plásticas. l a que bien se aprende no se olvida. cu v a l o a r e de p r o n u m e : De altfel. ca p r o n u m e personal în a c u z a t i v . yo no lo soy. s-a m a i v o r b i t şi în lecţia 8.: Al meu şi al tău. Lo de siempre. In acest caz.\ —ţ. Ceea ce. — în locul u n u i n u m e p r e d i c a t i v . ¿Lo comprendes? Tú eres alto. ¿Sois mis amigos? Lo somos. Acelaşi lucru se î n t î m p l ă şi cu p r o ­ n u m e l e care însoţeşte u n gerunziu. Trebuie să fii foarte obosit. tuyo cual: etc. Nu ştii cit de stricat (rău) vorbeşte. Am citit ceea ce ai scris. despre Io. eu (o ignor) n-o ştiu. Tu ştii engleza. — înaintea p r o n u m e l o r r e l a t i v e que. Lo que. Y lo estoy. yo lo ignoro. înţelegi asta? Tu eşti înalt. Vechea poveste.u n a din lecţiile t r e c u t e că p r o n u m e l e în d a t i v sau a c u z a t i v care însoţeşte u n v e r b la infinitiv se alipeşte la acesta. formándose — formîndu-şi. Debes de estar muy cansado. Şi sînt într-adevăr. He leído lo que has escrito. 167 .î n a i n t e a unor a d v e r b e : Aro sabes lo mal que habla. eu nu sînt (aşa). carácter — este u n u l d i n t r e p u ţ i n e l e c u v i n t e a l căror accent îsi schimbă locul la p l u r a l : caracteres. Trebuie să a t r a g e m însă a t e n ţ i a că locul silabei tonice se p ă s t r e a z ă . cu toată că — în locul unei n o ţ i u n i sau expresii considerate n e u t r e (in cazul a c u z a t i v ) . — în unele e x p r e s i i : por lo menos cel puţin por lo tanto în consecinţă por lo más cel mult. a r t i c o l u l are rol de p r o n u m e . aşa c u m a m v ă z u t în lecţia t r e c u t ă . Lo mío y lo luyo. Ceea ce se învaţă bine nu se uită. referitor la a r t i c o l u l el care avea rol de pronume demonstrativ: Tú sabes el inglés. A m v ă z u t î n t r . — î n a i n t e a p r o n u m e l o r posesive mío. Sînteţi prietenii mei? Sîntem (asta).

Dacă nu studiază aceste probleme. d o m e n i u . / al mismo tiempo — în acelaşi t i m p . / club — este u n neologism care — deşi t e r m i n a t în consoană — p r i m e ş t e la p l u r a l u n s i m p l u s (nu -es. Las cometas i las planetas formen parte de nuestra sistema. ceea ce e foarte puţin.. care este al tău? 10. El amigo cuios libros e leido eres buena. Nu ştiu nici măcar cum te cbeamă. Las cartas están escribidos de estos alumnos. io le todavía veías. dar eu n-o ştiu. ./ / de modo que— astfel î n c î t . Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Dónde es estudiante Pedro? ¿Qué lenguas estudia? ¿Dónde va Pedro todos los sábados por la tarde? ¿Por qué asiste a las películas españolas y rusas? ¿Cómo se consideran y qué forman todos los estudiantes del mundo? ¿Con quiénes se cartea Pedro? ¿Qué averigua Pedro en las cartas de sus amigos? ¿A qué son útiles estas cartas? 6 3 . Aceşti studenţi dedică studiului numai două ore zilnic. 4. Tu ştii bine rusa. Numele meu este Henric (Enrique). 3. Quando ya no se ve más. In l i m b a spaniolă m a i există şi c u v î n t u l plan m. mi-am dat seama că e foarte interesantă. 2. Am citit ceea ce ai scris şi mi-a plăcut. 6 2 . nici de unde vii. EXERCIŢII 6 1 . proiect (el plan quinquenal — p l a n u l c i n c i n a l ) . care î n s e a m n ă : p l a n . aşa c ă . 5. fig. Port acelaşi nume ca şi tine. Să se îndrepte greşelile următoarele propoziţii: de gramatică sau de ortografie din 1. 6. t ă r î m . . 5. La agua del rio esta bueno. nici cine eşti. In aceeaşi s i t u a ţ i e sînt şi a l t e c u v i n t e s t r ă i n e : soviet soviets stock stocks (pron. El papel del nuestro libro está nuevo. peste puţin timp nu vor mai şti nimic. 3. ostok) trust trusts plano — p l a n ( s u p r a f a ţ ă ) . 6. 2. 8. învăţînd-o. Mun­ citorii acestei fabrici îndeplinesc (cumplir) cu succes planul stabilit. 9. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 7. . c u m a r fi n o r m a l ) : cllib — clubs. 4. M-am bucurat să văd ce progrese ai obţi­ nut în acest domeniu.

folosim acelaşi procedeu. apoi de sunetul e sau i. cu un semn diacritic (nu­ mit în spaniolă crema sau diéresis) deasupra lui. Funcţiunea acestui semn constă în a arăta că litera u trebuie citită. vultur următor portughez guerra guerrero aiguien guinda Miguei război războinic cineva cireaşă amară Mihai 169 . Pentru a le reda în scris. cîteva c u v i n t e spaniole care se scriu cu aceste g r u p u r i de l i t e r e : guitarra guía m. (Se scrie. Iată cîteva cuvinte spaniole cu diéresis: argüir se pronunţă argüir (a-r-g-u-i-r = 6 sunete) — a argumenta (diereza se păstrează şi în timpul conjugării) exangüe se pronunţă exangüe — fără sînge. corespondentele grupurilor ghe şi glii — din limba r o m î n ă — sînt redate în l i m b a spaniolă prin gue şi gui. palid. ceea ce însemnează că avem a face. A ş a d a r . águiía siguiente portugués Notă: Există unele cuvinte spaniole în care sunetul g este urmat de sunetul u. giie. se folosesc tot grupurile de litere gue. gui. călăuză acvilă. deci. adică i n t r o d u c e m î n t r e ele o literă care nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă . pe care nu o p r o n u n ţ ă m n i c i o d a t ă . i n t r o d u c e m î n t r e ele litera h . a m obţine *guem şi *guiniónp I a t ă . Această literă — care are r o l u l lui h m u t din limba r o m î n ă — este u m u t . cu grupuri alcătuite din trei sunete: g-u-e şi g-u-i.LECŢIA 24 în l i m b a r o m î n ă . In felul acesta scriem cuvintele ghem sau ghinion. p e n t r u a p u t e a p r o n u n ţ a s e p a r a t s u n e t u l g de cel al lui e sau i. pe care l-am m a i î n t î l n i t în g r u p u l que. giii). Dacă am transcrie cu ortografia spaniolă c u v i n t e l e r o m î n e ş t i „ghem"' şi „ghinion". qui. livid lingüista se pronunţă lingüista — lingvist cigüeña se pronunţă OigueuJa — barză ghitară ghid. în cazul lor. cînd dorim să s e p a r ă m pe g de e sau de i. în c o n t i n u a r e . In limba s p a n i o l ă .

ni sin ti Tienen mis penas remedio: Contigo. porque sin dueña no puedo andar. porque me matas Y sin ti porque me muero. La razón de esta sorprendente difusión se halla en el hecho de que el pueblo canta en ellas el amor. II Ni contigo. salgo a buscar. la melancolía o el dolor que lo acompañan: I Dueña no tengo.COPLAS Las coplas son las poesías populares más difundidas en todo el mundo hispánico. la alegría. 170 . tanto en España como en Latinoamérica.

III Quiéreme poco a poco N o te apresures. A los árboles altos Los mueve el v i e n t o . Que lo que yo deseo E s que me dm*e. IV Tu querer y m i querer Son como el agua del río Que a t r á s no p u e d e n volver. 171 . Y a los enamorados El pensamiento.

VIII El amor del hombre pobre es como el perro sin dueño: tiene hambre y no come a gusto. se acuesta y no tiene sueño.VI Dos besos hay en el mundo Que no se apartan de m í : El último de mi madre Y el primero que te di. VII Por los campos del olvido salí en busca de mi amor y encontré para mi alivio las espinas de una flor. 172 .

tal como son éstas que siguen aquí: Tuve un sombrero lindo sólo copa no tenía . Palabrita tengo dada No sé si la cumpliré. cada vez que galopaba. de corbata me servía. a c o m p a ñ a d a s del rasgueo de la g u i t a r r a . 173 . No sé si lo pasaré.IX Aunque tú no me quieras. Hay también muchas coplas humorísticas o satíricas. Nota: De costumbre las coplas se c a n t a n . Tengo el consuelo De saber que tú sabes Que yo te quiero. X El puente voy a pasar. Si quieres que te lo diga cantando te lo diré: — El amor que te tenía como vino se me fue.

are loc n u m a i l a : i n d i c a t i v prezent. I a t ă a c u m u n e x e m p l u : verbul perder în loc d e : perdo perdes perde are formele d i f t o n g a t e : pierdo pierdes pierde Indicativ prezent Pensar pienso piensas piensa pensamos pensáis piensan 1 în m o d analog fac t o a t e celelalte verbe diftongate 1 . Multe d i n t r e verbele de conjugarea I şi a II-a care au vocalele e sau o în p e n u l t i m a silabă (cum s î n t . v e r b e l e : pensar. (Analizaţi schema a c c e n t u ă r i i d i n lecţia 11). Contar cuento cuentos cuento contamos contáis cuentan (ax cotit) Perder pierdo pierdes pierde perdemos perdéis pierden din lecţia 1 1 ..PALABRAS NUEVAS a gusto pe plac acompañar a însoţi acostarse a se cuica alivio mîngîiere andar a u m b l a apartarse a se depărta apresurarse a se grăbi atrás înapoi beso sărutare consuelo consolare copa calotă (de pălărie). u e . respectiv. v e r b u l poder (a putea) face parte din g r u p a verbelor diftongate. motiv seguir a ü r m a servir a servi ANÁLISIS DEL TEXTO puedo — pot (eu). desear a dori difundido r ă s p î n d i t enamorado îndrăgostit galopar a galopa hallarse a se afla hacho fapt hispánico spaniol. cînd în cursul conjugării aceste vocale intră în silaba t o n i c ă . s u b j o n c t i v prezent şi i m p e r a t i v (mod care. perder. n u m i t diftongarea verbelor. necaz puente m. se formează de la cele două t i m p u r i de m a i sus). contar. p u n t e . aşa d u p ă c u m v o m vedea în cursul lecţiilor v i i t o a r e . de e x e m p l u . Acest fenomen. hispanic matar a ucide mover a mişca olvido uitare pena durere. mover) diftonghează aceste vocale în ie şi. Mover muevo mueves mueve movemos movéis mueven ) Vezi r i t m u l a c c e n t u l u i 174 . pod rasgueo cîntare (la ghitară) razón /.

. am început explicaţia noastră cu cuvintele „multe verbe". ori de cîte ori vom întîlni în voca­ bular verbe care diftonghează — indiferent de conjugarea lor —. Următoarele verbe prezintă aceeaşi diftongare ca pensar: alentar apretar calentar cerrar comenzar gobernar manifestai segar sembrar sentar a a a a a a a a a a contar a a a a a a a curajul însufleţi el aliento strângerea strînge. De aceea. cu o valoare relativă. a socoti cuento povestire cuenta socoteală Nu există însă nici o metodă sigură pentru a recunoaşte verbele care diftonghează. a strivi el aprieto caliente cald încălzi închide el cierre închiderea început începe el comienzo guverna el gobierno guvernul manifestul manifesta el manifiesto la siega secerişul secera la siembra semănatul semăna locul (de stat) el asiento aşeza se c o n j u g ă următoarele v e r b e : aminti amintirea el acuerdo consolarea el consuelo consola mostra arăta la muestra poporul. De exemplu: contar a p o v e s t i .piense pienses piense pensemos penséis piensen Subjonctiv cuente cuentes r cuente contemos contéis cuenten prezent pierda pierdas pierda perdamos perdáis pierdan mueva muevas mueva movamos mováis muevan Deoarece nu toate verbele de conjugarea I sau a II-a care conţin vocalele e sau o în penultima silabă suferă fenomenul diftongării. le vom nota cu un d. putem spune că ori de cîte ori în familia de cuvinte a unui verb din categoria celor discutate aici există un substantiv sau un adjectiv care conţine diftongul ie sau ue.. satul popula el pueblo aminti el recuerdo amintirea visa el sueño visul zborul el vuelo zbura Ca verbul acordar consolar mostrar poblar recordar soñar volar 175 . Cum le recunoaştem? Ca indicaţie practică. verbul respectiv diftonghează si el. Dăm în continuare o listă de verbe care diftonghează (pentru cele de conjugarea întîi dăm alăturat şi substantivul sau adjectivul din aceeaşi familie).

promo­ ver — a p r o m o v a . quiso. nevar — a n i n g e . querrás e t c . aprobar — a a p r o b a . a iubi) -|. defender — a a p ă r a . demoler — a d ă r î m a . u n d e r ă d ă c i n a este quis-. a d o v e d i . conjugîndu-se d u p ă m o d e l u l verbelor neregulate la perfectul s i m p l u . herrar — a fereca. tostar — a frige . desenvolver — a desfăşura . retem­ blar — a b î ţ î i . este i m p e r a t i v u l v e r b u l u i querer (a d o r i . resonar — a r ă s u n a . probar — a proba . m a i p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la perfectul s i m p l u . m ă p r ă p ă d e s c . sosegar — a se o d i h n i . rodar — a r o s t o g o l i . despertar — a d e ş t e p t a . poder — a p u t e a . comprobar — a c o n s t a t a .. a întoarce . quiéreme—iubeşte-mă . soltar — a dezlega . 176 . soler — a o b i ş n u i . De conjugarea a 11-a: atender — a fi a t e n t . demostrar — a d e m o n s t r a . dor.p r o n u m e l e personal în a c u z a t i v . doler — a d u r e a . asolar — a j e f u i . acostarse — a se c u l c a . • • / Acelaşi fenomen îl î n t î l n i m şi la u r m ă t o a r e l e v e r b e : / De conjugarea I: confesar — a m ă r t u r i s i . helar — a î n g h e ţ a . serrar — a t ă i a cu f e r ă s t r ă u l . disolver — a d i z o l v a . devolver — a î n a p o i a . -erter şi -oier. costar — a costa . des­ plegar — a desfăşura . absolver — a i e r t a . extender — a e x t i n d e . -order. tender — a î n t i n d e . encontrar — a î n t î l n i . — d r a g o s t e . remendar — a c î r p i . quebrar — a sfărîma . verter — a vărsa . negar — a n e g a . devenind querré. rogar — a r u g a . d o r i n ţ ă . a p o t c o v i . temblar — a t r e m u r a . encender — a a p r i n d e . fregar — a freca. empedrar — a p i e t r u i . a îngriji de . conmover — a mişca s u f l e t u l . volver — a se î n t o a r c e . llover — a p l o u a . a t r e m u r a m e r e u . entender — a î n ţ e l e g e . morder — a m u ş c a . recomendar — a r e c o m a n d a . me muero — m o r . Verbul querer. tentar — a i s p i t i . care se a l ă t u r ă acestuia. sonar — a suna . Notă: Se poate observa că verbele de conjugarea a Ii-a care diftonghează se termină în: -eder. regar — a s t r o p i . moler — a m ă c i n a . La v i i t o r pierde pe e din t e r m i n a ţ i a infi­ n i t i v u l u i (ca şi saber). soterrar — a î n g r o p a . în afară de f a p t u l că i n t r ă în categoria verbelor d i f t o n g a t e . invernar — a i e r n a . enterrar — a î n g r o p a . -ender. renegar — a r e n e g a . -over. tronar — a t u n a . desterrar — a exila . quisiste. querer m. -erner. envolver — a î n f ă ş u r ă . -olver. de care ne-am ocupai în lecţia 1 8 : quise. a r e c u n o a ş t e . a v o i . volcar — a r ă s t u r n a . colar — a s t r e c u r a .

Nu există surd mai rău. seguir. — Verbele de t i p pedir au u r m ă t o a r e a schemă la i n f i n i t i v . oye lo que no quiere. verbe c a : competir. cunoscute sub d e n u m i r e a de verbe de tip pedir. Quien todo lo quiere. repetir. t o t astfel la t o a t e persoanele s u b j o n c t i v u l u i prezent (pida. aude ceea ce nu doreşte. Cine vorbeşte ceea c& nu trebuie. No hay peor sordo. pidieron). pidamos) şi la persoana a I l I . servir.. N e r e g u l a r i t a t e a pe care o observăm la acest verb este c o m u n ă u n e i serii întregi de v e r b e . sînt de t i p pedir. decît cel care nu vrea să audă. pierde totul (echi­ valent cu: Cine fuge după doi iepuri nu prinde nici unul).a singular şi p l u r a l a perfectului s i m p l u (pidió. De aceea. e. La prezent i n d i c a t i v . Cine crea totul. palabrita — c u v i n ţ e l . o sau diftongii ie.Refranes con el verbo q u e r e r : Quien habla lo que no debe.consoană -ir -ed -ir) medir. U n u l d i n t r e sufixele spaniole cu care se formează d i m i n u ­ t i v u l este -ito ( . que el que no quiere oír. i n d i c a t i v prezent al v e r b u l u i seguir a u r m a ) . Verbul pedir (a cere) îşi schimbă vocala e în i a t u n c i cînd — la diferitele forme ale conjugării — în silaba u r m ă t o a r e a p a r vocalele a. io.i t a ) . impedir. v e r b u l pedir în mod obişnuit astfel: pedo pedes pede pedimos pedís peden s-ar conjuga Conform regulei enunţate se conjugă însă în felul următor: • pido pides pide pedimos pedís piden La gerunziu (în loc de pediendo) face pidiendo. 12 177 . v o r b u l i ţ ă . care înlocuieşte vocala finală a c u v î n t u l u i : hermano — hermanito frăţior hermana — hermanita surioară sigue — urinează (persoana a I l I . d i m i n u t i v al substantivului palabra. vestir. todo lo pierde..a s i n g u l a r . d u p ă care le p u t e m r e c u n o a ş t e : consoană (p -e.

7. 6. digas. — participiul trecut este: dicho (spus. Să se încete pe dinafară poeziile din această lecţie şi să se încerce. de ce n u ? 1 1 . de fapt. — după forma sa de la infinitiv ne putem da seama că este un verb de tip pedir. Nuestros amigos sonreen. Vreau să m ă odihnesc. su n o m b r e . 3 . diga e t c . Los alumnos n o querieron escribir. . dirás etc. cîinele acela negru muşcă. Să se conjuge — în întregime —• două verbe de conjugarea I şi două de conjugarea a Ii-a din lista verbelor care diftonghează. Să se dea forma corectă verbelor din propoziţiile următoarei 1. Sora lui stropeşte florile care sînt lîngă casa mea şi. Mărturisesc că nu-mi amintesc n i m i c . Mis amigos pensan en este problema. 12. No recordó. ceea ce face ca restul persoanelor de la indicativ prezent să fie: dices. 66. 5. 8. P o ţ i fi a t e n t ? 10. Ţ ă r a n i i seceră şi cîntă cu b u c u r i e . 1 3 . decís. dintre care menţionăm deocamdată: — Ia persoana I singular a prezentului indicativ are forma digo. que te lo diga — să ţi-o zic (spun). fără să vrea. zis). • —• la viitor verbul decir se formează din forma sincopată a in­ finitivului dir-: diré. Mama Iui frige carne de porc. 178 . 4. 2. E l vino no cabo en el vaso. 6. Să se traducă în limba spaniolă: 1. varsă apă pe j o s . de unde întreg subjonctivul prezent este: diga. decimos. 3 . dice. 7. 1 5 . Unii oameni pierd t i m p u l . dicen. V î n t u l mişcă a r b o r i i . Mă mişcă necazurile t a l e . Acum p l o u ă şi florile vor avea destulă a p ă . î n ţ e l e g toatecuvintele din această carte spaniolă. o traducere cît mai literară a lor. iar gerunziul: diciendo. 65. 67. 9. Verbul decir (a zice) prezintă numeroase neregularităţi. 2. lipseşte litera d (comparaţi cu romînescul a rîde) şi d e aceea ei nu formează diftong: re-ir. 5. P u ţ i n cîte p u ţ i n se sfărîmă p i a t r a . Yo me sentó a q u í y t ú te sentas en el balcón. 14. 1 Aici. Nu p o ţ i să i n t r i . Antonio se veste con una americana n u e v a . în scris. Mă doare un d i n t e . EXERCIŢII 64. Desigur.Chiar verbul reír1 aparţine acestui grup (deşi îi lipseşte o con­ soană între e şi ir): Dăm mai jos prezentul indicativ al verbului reír (a rîde) care se poate confrunta cu verbul pedir de mai sus: río ríes ríe reímos reís ríen Ca verbul reír se conjugă şi sonreír (a surîde) şi freír (a frige). 4.

Un tren Suele componerse de una locomotora.) Los trenes se mueven sobre rieles de hierro colocados paralela­ mente en él suelo y unidos.. CAMINANDO. En diversos puntos de la vía. mercaderías. donde el ferrocarril atraviesa los caminos. Los trenes sirven para transportar personas. por medio de traviesas de hierro. uno con otro. En nuestro país. (Hay también trenes a motor y trenes eléctricos. todos los ferrocarriles forman una gran empresa de Estado. Los trenes son de dos categorías: ordinarios y expresos (o rápidos). certificadas o con valores declarados. En las carreteras se ven numerosos medios de transporte o vehí­ culos: desde los carros campesinos hasta los más modernos auto­ móviles y camiones. hay guardabarreras que están encargados de interrumpir el tránsito por la carretera du­ rante el paso del tren. pero que se encuentran a menudo en los libros. madera u hormigón. impresos. animales o bien correo. Para los transportes por tierra el más difundido medio es el ferrocarril. Y aunque no seas lingüista o técnico. La misión del correo consiste en el transporte de cartas ordinarias. En este texto habrá numerosí­ simas palabras. Querido lector: Vamos a hablar ahora sobre cosas que seguramente te intereserán cualquiera sea tu profesión.. 12* 179 .5 POR EL MUNDO. algunas poco empleadas en la vida diaria. periódicos o pa­ quetes postales de diversos pesos. y un número variable de vagones. un ténder que lleva solamente el carbón para alimentar el fuego de la caldera. debes saber como se denominan los medios de transporte y sus partes integrantes. el inspector y los guardafrenos que están distribuidos en los vagones.LECŢIA 2. Sobre esto vamos a tratar en este texto. que es una máquina de vapor de varias ruedas puestas en marcha por la presión que mueve los émbolos. El personal del tren está formado por el maquinista y el fogonero que están en la locomotora.

y el metro que va por vías subterráneas. los medios de locomoción acostumbrados son las bicicletas.En las grandes capitales. los tranvías. los coches. es decir ser más veloces que el sonido. El progreso técnico actual les permite efectuar vuelos a gran altura. Hablaremos primeramente de los aviones. Con todo esto. o sea supersónicos. los trolebuses. Más rápidos que todos éstos son los medios de transporte aéreos. los autobuses. los sabios soviéticos han llegado hasta la luna y 180 . Con éste. la última expresión de la técnica moderna es el cohete. hasta la estratosfera y alcanzar desde 200 hasta más de 2000 kilómetros por hora. las motocicletas.

y el hidroavión que es un avión con flotadores que le permiten posarse en el mar y volver a emprender el vuelo desde él. salas de deportes. 181 . Se usan para moderar la caída a un ritmo lento que permite a los hombres tocar la tierra sin riesgos. salas de teatro. En caso de una catástrofe aérea. el cocinero. tales como: El helicóptero. así como todos los que se encuentran en el aparato en peligro. pero tienen también un motor. En un transatlántico hay salones. en éstos. Antes de terminar. palo mayor y palo de mesana. como son las del Atlántico. En un puerto se puede ver. Los de velas tienen dos o tres mástiles. hay barcos transatlánticos que son grandes urbes flotantes capaces de transportar miles de personas. Para largas travesías. cafés. cines. debemos hablar del más poético de los medios de transporte: el barco. la marina de guerra.. De costumbre. algunos camareros y un piloto. Pero volvamos a la tierra. el médico. un gran barco de velas tiene tres mástiles o palos: palo de trinquete. Los puertos son los lugares donde anclan todos los navios. los aviadores. Hay barcos de vela o de vapor. La técnica inventó aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo. el timonel..de nuestro sistema. piscinas de natación. que se eleva en el aire verticalmente desde cualquier lugar. además de los barcos mercantes. su segundo. Los yates suelen tener un sólo mástil y pocas velas. abriendo así una nueva era en la historia del mundo. y un gran número de camarotes.piensan volar también a otros planetas . y. bibliotecas. vergas que sirven para sostener las velas. emplean paracaídas. restaurantes. o por los menos a la atmósfera. Integran la tripulación de un barco: el capitán. otros oficiales. varios marinos y grumetes.

c o m p o n e n t integrar a forma. controlor integrante i n t e g r a n t . beton impreso i m p r i m a t inspector m. cale ferată flotador m. a ajunge a menudo adesea anclar a ancora aunque deşi babor m. t r ă s u r ă . nunca les ocurre eso. a u t o m o b i l . Algunos de los que van en buque se marean y experimentan un malestar muy grande. m a ş i n ă . popa. a r ă t ă c i . Además. rachetă consistir a consta denominar a d e n u m i despegar a decola distinto deosebit elevar (se) a (se) ridica émbolo piston emplear a folosi encargar a însărcina estribor m. cabină pe vas caminar a u m b l a . m i ş c a r e . m a r ş marearse a avea r ă u de m a r e marino m a r i n a r mástil m. linişte camarero chelner. Como es sabido. a alcătui locomotora locomotivă malestar rtl. ofiţer ordinario obişnuit. par 182 . mecanic marcha mers. ospătar camarote m. a los que están acostumbrados a navegar. los cuatro lados de un barco son: proa. tribord ferrocarril m. camion. vapor caída cădere caldera cazan calma calm. frínar hormigón m. vagon cohete m. a hoi­ nări camión m. a u t o c a m i o n capaz capabil carretera şosea certificado recomandat cocinero bucătar coche m. înot nave / . n a v ă . PALABRAS NUEVAS aereo aerian alcanzar a atinge. En la popa está la bandera según cuyos colores distinguimos la patria de cada barco. babor y estribor. personal palo a r b o r e . babord bandera d r a p e l barco vas buque m. nadie sufre molestia alguna. catarg mayor mare mercadería marfă mercante comercial mesana a r t i m o n metro m e t r o u molestia supărare natación / .Los submarinos son las naves que pueden entrar completamente en las aguas del mar y navegar en su interior. indispoziţie maquinista m. h a l ă (fabrică) navegar a naviga navio n a v ă ocurrir a se î n t î m p l a oficial m. Si el mar está en completa calma. m a t e l o t guardabarreras m. flotor flotante p l u t i t o r fogonero fochist grumete m. paznic de] b a r i e r ă guardafrenos m.

d a r v e d e m că în fraza n o a s t r ă l-am t r a d u s p r i n c o n d i ţ i o n a l u l „ar fi". o îndrumare. timonier tocar a atinge traviesa traversă trinquete m. în astfel de p r o p o z i ţ i i . pentru a exprima uimirea: ¡Que escribas tú esto! Să te odihneşti bine! Să-ţi fie de bine! Să nu te mai văd vorbind cu (omul) ăsta! Să scrii tu asta! 3 . paraşută paso trecere . un ordin: ¡ No nos vayamos ahora! Să nu plecăm acum ! ¡Que suba/ Să (se) urce! p r e c u m şi a t u n c i cînd e folosit ca i m p e r a t i v n e g a t i v (după c u m a m v ă z u t în u n a din lecţiile p r e c e d e n t e ) . Modul subjonctiv se întrebuinţează: . v o m d a . şină riesgo risc segundo secund soler d. De fapt. u n t a b e l cu exem­ plificări.-l) în propoziţii de sine stătătoare. rapid verga vergă vía cale yate m. a obişnui (vezi „Analiza") sufrir a suferi ténder m. P e n t r u a preciza în ce cazuri a n u m e se foloseşte s u b j o n c t i v u l în l i m b a s p a n i o l ă . Reiese de aici că uneori m o d u l sub­ j o n c t i v se utilizează în limba spaniolă diferit de folosirea lui în limba r o m î n ă . în c o n t i n u a r e . pas peligro pericol peso greutate piscina bazin. p e n t r u a e x p r i m a o dorinţă. în p r o p o z i ţ i i care a r a t ă o poruncă. subînţelegîndu-se v e r b u l querer: ¡No seas asi! ¡No perdamos tiempo! Nu fi aşa! Să nu pierdem timpul! 183 .paracaídas ni. tender timonel m. Subjonctivul se foloseşte n u m a i : 1. trinchet tripulación /. Ş t i m că sea este s u b j o n c t i v u l pre­ zent al v e r b u l u i ser. iaht ANÁLISIS DEL TEXTO cualquiera sea — oricare a r fi. m o d u l cel m a i folosit este indicativul. o urare. valoare vela pînză veloz iute. piscină popa pupă posarse a se aşeza proa provă puerto port riel m. echipaj valor m. o încurajare: ¡Que descanses bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que yo no te vuelva a ver hablando con éste! 2.

. para que por más que primero que puesto que siempre que sin que E> următoarele conjuncţii sau cu condiţia să cu scopul de a n u m a i să. c u u n e l e v e r b e l a f o r m a r e f l e x i v a . .. . nu-ţi p e r m i t să vorbeşti astfel. locu­ Oricare ar fi m o t i v u l t ă u . .. . n u m a i dacă în caz că. Cualquier auxilio que me pidáis. şi a n u m e : 1. p r e z e n t u l se f o l o s e ş t e p e n t r u a d a a n u m i t e i n d i c a ţ i i : /Véase el párrafo siguiente! /Tómese después de cada comida! subjonctivului Să se v a d ă paragraful u r m ă t o r ! Se va lua după fiecare m a s ă ! B ) în propoziţii secundare..4. pînă ce n u m a i să nu p e n t r u ca oricît (de mult) m a i î n a i n t e (de) ca d a t fiind faptul că a t î t t i m p cît fără ca să que: cum cum şi con junei . . no te permito hablar de este modo. în care caz s u b j o n c t i v u l este prece­ d a t d e o b i c e i d e c o n j u n c ţ i a que. .ii care nu como si cual si cer ca şi ca si 184 . .. Por doquiera que e s t é . nu-1 a p r o ­ băm. 2. Oricare ţ i .a r fi profesia.. Quienquiera que seas. presupunînd în caz că pînă cind. no lo apro hamos. în propoziţii i n t r o d u s e p r i n ţ i u n i de t i p u l : a condición \'de) que a fin de que a menos que a no ser que antes (de) que con tal (de) que dado que en caso (de) que hasta que no sea que .a ţ i c e r e . Notă: Cualquiera Cualquiera se poate utiliza şi fără que: sea tu profesión. î n p r o p o z i ţ i i (concesive) i n t r o d u s e p r i n p r o n u m e s a u a d v e r b e : cualquiera (plural: cualesquiera) oricare quienquiera (plural: quienesquiera) oricine doquiera oriunde Cualquiera que sea tu motivo. .. Oricine ar fi e i .. Oricine ai fi. doar să doar să înainte de a cu condiţia că. Pe oriunde a r f i . Quienesquiera que sean. Orice ajutor m i .

¿Puedes salir al aeropuerto antes de que sea de día? Me compraré lo que me ¡alta sin que me importe lo que piense mi amigo. en cuanto luego que tan pronto así de de de de î n d a t ă ce como que manera que modo que suerte que astfel încît apenas cuando aunque si bien abia cînd desi chiar (atunci) cînd în t i m p ce. se î n t r e b u i n ţ e a z ă i n d i c a t i v u l : Salí aunque nevó (indicativ). sabrá bien. Voi încerca să te m u l ţ u m e s c . Saldré aunque nieve (subjonctiv). o eventualitate etc.m i ceri lucruri i m p o ­ sibile. cît t i m p Cît t i m p î n v a ţ ă . P o ţ i pleca la aeroport î n a i n t e de a se face ziuă? î m i voi c u m p ă r a ceea ce-mi lipseşte fără să m ă intereseze ce gîndeşte prietenul m e u . Debes pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. î n l ă t u r aceasta ca să pot să-mi t e r ­ m i n repede lucrul. Voi ieşi chiar dacă n i n g e .De exemplu: Trebuie să ceri iertare î n a i n t e de a fi prea t î r z i u . După conjuncţiile de m a i jos se întrebuinţează subjonctivul. Procuraré contentarte. no me pidas cosas Notă: con tal que imposibles. Te perdono con tal que confieses tu culpa. D u p ă expresiile impersonale: es posible es probable es dudoso e posibil e probabil e îndoielnic 185 . Am ieşit deşi a nins 3. aún cuando mientras Mientras aprenda. o îndoială. n u ­ mai să n u . Te iert n u m a i dacă îţi m ă r t u r i s e ş t i vina. Cînd a c ţ i u n e a e certă. va şti b i n e . Elimino esto a fin de que pueda terminar pronto mi tarea. m a i ales a t u n c i cînd propoziţia secundară e x p r i m ă ceva n e h o t ă r î t : o presupunere.

ordin. îndoiala. dorinţă. Ignoro Notă: Gînd e vorba însă de o afirmaţie precisă. que tenga tantos amigos. pensar etc. El médico duda que el enfermo pueda curarse. Medicul se îndoieşte că bolnavul se poate vindeca. sau în propoziţii afirmative. n e p l ă c e r e . negarea: IVo creo que sea asi. cerere. prevenire. Me alegro que aprendas este idioma. sfat. după verbe care exprimă: a) u n s e n t i m e n t ( p l ă c e r e . no lo admiro. după (cîteva) verbe ca: creer. Mă roagă să v i n . Mă bucur că înveţi această l i m b ă . s p e r a n ţ ă . Să se c o m p a r e : Creo que duerme. Temo que vuelvas tarde.. ¿Quieres que te preste este libro? Deseo que estudies bien la gramática. necesar să citească acest articol. se întrebuinţează în t o a t e aceste cazuri m o d u l i n d i c a t i v . Dudo que sepas bien esta regla. Nuestra hermana nos pide que le escribamos. ciudat bine nevoie nevoie posible que venga esta tarde. îndoielnic că vom merge la t e a t r u . bine să iasă la p l i m b a r e . neîncrederea. nu-1 a d m i r . după schema: formate + adjectiv (adverb) + que + v e r b Oricît de frumos ar fi. în propoziţii por más concesive (muy) posibil să vin(ă) în seara a s t a . uneori. s u r ­ priză. G. permisiune. Creo que duerma. f r i c ă . Nu cred să fie aşa. după verbe care exprimă presupu­ nerea. Sora noastră ne cere să-i scriem. indispensable que lea este artículo. Nu ştiu dacă are a t î ţ i a p r i e t e n i . părere: Quiero que Manuel me espere. Me ruega que venga. 4. nesiguranţa. rugăminte. 5. Mă îndoiesc că ştii bine această regulă. Mă t e m că te vei întoarce t î r z i u . conveniente que salga a pasear.es es es es Es Es Es Es (caso) raro conveniente importante (importa indispensable que) E E E E e e e e rar. S-ar p u t e a (cred) să d o a r m ă . interzicere. dudoso que vayamos al teatro. 186 . Speră să poată veni cu t i n e . Vrei să-ţi împrumut(e) această carte? Doresc să înveţi bine gramatica. preferinţă): Espera que pueda venir contigo. Cred (ştiu sigur) că d o a r m e . Vreau ca Manuel să m ă a ş t e p t e . în propoziţii negative. r e g r e t . Por más bonito que sea. I) voinţă.

m a i ales cînd p r o p o z i ţ i a ' e s t e i n t r o d u s ă p r i n lo que. Acest t a b e l de u t i l i z ă r i ale s u b j o n c t i v u l u i va părea d e s t u l d e greu. Saldremos en cuanto (cuando) telefoneéis. dar n u m a i la persoana a I l I . d a r el v a servi ca ghid p e n t r u t o a t e t r a d u c e r i l e în l i m b a spaniolă pe care le v e ţ i avea de făcut de a c u m î n a i n t e . — cînd propoziţia r e l a t i v ă se leagă de o n o ţ i u n e n e g a t i v ă d i n propoziţia p r i n c i p a l ă : No sé otra melodía que pueda igualar a ésta. î ţ i vei aminti de mine cînd voi fi plecat? îmi voi aminti cînd îţi voi vedea fotografia. habrá — v o r fi ( e x i s t a ) : v i i t o r u l lui hay. Mai precis. voi fi acasă. Caut un om care ştie să vorbească portugheza. Vreau să vorbesc cu cintva care să mă înţeleagă. s u b j o n c t i v u l se foloseşte: —• cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă e x p r i m ă o însuşire d o r i t ă : Busco un hombre que sepa hablar el portugués* Quiero hablar con quien me entienda. Sea lo que sea. d a c ă propoziţia secundară e i n t r o d u s ă p r i n cuando sau en cuanto: Cuando venga. cuanto: Te daré lo que pueda por ayudarte en tu estudio. — cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă conţine ceva nesigur. todo lo que. 8. d u p ă propoziţii p r i n c i p a l e cu verb la v i i t o r u l i n d i c a t i v . la t o a t e t i m p u r i l e şi m o d u r i l e . d a t ă fiind c o m p l e x i t a t e a cazurilor e x p u s e . Nu ştiu altă melodie care să o poată egala pe aceasta. de o p o s i b i l i t a t e . s u b j o n c t i v u l se î n t r e b u i n ţ e a z ă a t u n c i cînd e v o r b a de ceva nesigur. îţi voi da ce o să pot ca să te ajut în studiul tău. O să plecăm cînd veţi telefona. a fost va exista (va fi) 137 . ¿Te acordarás de mí. Cînd o să vină. Haber se utilizează ca v e r b i m p e r s o n a l p e n t r u a t r a d u c e e x p r e ­ siile „ e x i s t ă " . Fie ce-o fi.7. „este". n e l i o t ă r i t . în p r o p o z i ţ i i r e l a t i v e . estaré en casa. iar a t u n c i cînd se e x p r i m ă o r e a l i t a t e se utilizează m o d u l i n d i c a t i v .a s i n g u l a r : había hubo habrá exista (era) există (fuse). „se află". cuando me vaya? Me acordaré en cuanto vea tu fotogra/ia.

a t u n c i p l u r a l u l se formează n o r m a l : el ferrocarril — los ferrocarriles por vías — pe c ă i .) — a d e s e a . cu acelaşi î n ţ e l e s ..... I a t ă a c u m m u l t i p l i i lui 200 800 400 500 doscientos trescientos cuatrocientos quinientos ciento: 600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos 900 novecientos 188 . e x p r i m ă o a c ţ i u n e care are loc în mod o b i ş n u i t . por tierra — pe u s c a t . Hubo casos cuando... locuţiunea o bien.u n v e r b (sau a l t ă p a r t e de vorbire) -f. 200 — doscientos. suele componerse — se c o m p u n e de obicei. Los días de verano suelen ser muy calurosos.. se p o a t e u t i l i z a . E s t e u n s u b s t a n ­ t i v c o m p u s . fie din două sub­ s t a n t i v e . o bien — sau. este u n verb defectiv. folosit m a i m u l t la prezent şi imperfect indica­ t i v : u r m a t de i n f i n i t i v u l u n u i a l t v e r b . Au îost cazuri cînd. Zilele de vară de obicei sînt foarte călduroase. a menudo (adv. V e r b u l soler d. por vía aérea — pe cale aeriană. pararrayos.. care se săvîrşeste frecvent: Mi amigo suele irse al teatro. Aceste c u v i n t e s î n t formate fie d i n t r . P e n t r u a nu repela în c a d r u l aceleiaşi p r o p o z i ţ i i conjuncţia o. guardafrenos — frînar ( t e x t u a l : p ă z i t o r de frîne). Vía — cale. Prietenul meu se duce des la teatru. De e x e m p l u : el mondadientes — scobitoarea (verb -f-substantiv) el paraguas — u m b r e l a (prepoziţie -(-substantiv) La p l u r a l n u se modifică decît a r t i c o l u l : los mondadientes los paraguas Dacă u l t i m u l t e r m e n a l c u v î n t u l u i compus este u n s u b s t a n t i v la singular. guardaba­ rreras (cantonier). m i j l o c . p r i n i n t e r m e d i u l (sinonim cu me­ diante). Vor fi mulţi oameni. ca şi cuvintele paracaídas.Aceleaşi forme se folosesc şi a t u n c i cînd s u b i e c t u l e la p l u r a l : Habrá numerosos hombres.un s u b s t a n t i v . por medio de — cu a j u t o r u l .

A nu se confunda cu — escadră. V e r b u l volver u r m a t de u n s u b s t a n t i v înseamnă „a se î n t o a r c e " (de e x e m p l u : vuelvo a mi casa). a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r í m a l a de acel v e r b se r e p e t ă : volver a leer a r e c i t i . Mii şi mii de muncitori au manifestat în Piaţa Columb. marina de guerra — m a r i n ă de r ă z b o i .. los de velas— cele cu p i n z e . U r m a t însă de un v e r b la i n f i n i t i v . . . C u v î n t u l face p a r t e din aceeaşi familie cu v e r b u l flotar (a p l u t i ) şi cu a d j e c t i v u l flotante (plutitor).. Miles y miles de obreros manijestaron en la Plaza Colón. de e x e m p l u : revolver (a se reîntoarce).Aceste n u m e r a l e au şi f e m i n i n : doscientos libros quinientos hombres doscientas obras quinientas casas 1000 mil La p l u r a l r ă m î n e n e s c h i m b a t : 2000 dos mil 10 000 diez mil Observaţie: mil considerat ca substantiv are pluralul: miles. P e n t r u a se e v i t a repetarea u n u i s u b ­ s t a n t i v din p r o p o z i ţ i a p r e c e d e n t ă . Ciento apocopează atunci cînd multiplică pe mii: cien mil 100 000 Cifrele i n t e r m e d i a r e se c o m p u n la fel ca în r o m î n e ş t e : 207 511 817 1 959 33 794 904 815 1 000 000 1 000 000 000 doscientos siete quinientos once ochocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y nueve treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro novecientos cuatro mil ochocientos quince un millón mil millones volver a emprender — a î n t r e p r i n d e din n o u . p l u t i t o r (bărcile care înlocuiesc. armada 189 . acesta poate fi s u b s t i t u i t n u m a i prin a r t i c o l u l s ă u . M e n ţ i o n ă m că prefixul r e se foloseşte d e s t u l de r a r în limba s p a n i o l ă . — u n i i d i n t r e acei c a r e . în cazul n o s t r u : los s u b s t i t u i e s u b s t a n t i v u l los barcos. a r e l u a . algunos de los que. flotador — flotor. roţile a v i o a n e l o r ) . la h i d r o a v i oane.

516836. 7 2 . Trebuie să înveţi să înoţi înainte de a pleca la mare. 345. 4. 333. Cuando todos los pueblos (estar) más unidos.EXERCIŢII 6 8 . tenemos que (ir) al teatro. 919. Să se înlocuiască infinitivele timpurile necesare: din paranteze cu modurile si 1. Cuando yo (tener) dinero. 8670. Să nu-mi mai aminteşti de astfel de lucruri. a fin de que (estar) contento. pentru că altfel «şti în mare pericol. Să se citească de cîteca ori textul memorie. Leer y escribir en letras los siguientes guarismos (cifre): 111. voi cînta adesea. 8. 7. 1960. un rezumai al său. 222. 6. 4. Es posible que (haber impersonal) per­ sonas que (querer) saber dos o tres lenguas. 5. me •compraré estos libros. 999. Cînd voi avea o ghitară. 456. 6 9 . 444. 555. Te rog totuşi să crezi. 666. 513. 2. A mí no me gusta que él (hablar) tan malamente. Să se răspundă la următoarele si apoi să se compună. 654.el personal del tren? ¿Qué medios de transporte se ven por las carreteras? ¿Cuál es el más rápido medio de transporte? ¿Dónde piensan volar los hombres de nuestros dias? ¿Cuáles son los aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo? ¿Qué se usa en caso de una catástrofe aérea? ¿Qué tiene un barco de vela? ¿Cuáles son los tripulantes de un barco? ¿Qué son los submarinos? ¿Qué experimentan algunos hombres que van en buque? 70. 888. 11314. 785. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Venga o no venga. 7. 190 . Oricît de interesant ar fi acest articol. nu-1 pot •citi acum. In orice caz trebuie să ştii să înoţi. no habrá guerras. 2. 5. Te daré cualquier libro que me (pedir). 9. 2001. 789. 8. Voi încerca să învăţ. 6. 777. Sus padres no le permiten que (leer) tales libros. 3. 123. 1957. din întrebări: ¿De qué se trata en este texto de lectura? ¿Cuál es el más difundido medio de transporte por tierra? ¿De qué suele componerse un tren? ¿Qué diferencia hay entre un tren expreso y uno de mercancías? ¿Sobre qué se mueven los trenes? ¿Cuál es la misión del correo? ¿Quiénes forman . 5512. 7 1 . Dudo que este amigo tuyo (saber) bien las reglas grama­ ticales. 3. 2501. Nu cred să fie aşa. Nu sînt de acord să mergi singur să te plimbi cu barca.

jefe rn. ejemplo. Félix María Samaniego. Notă: î n textele vechi spaniole. gi se citesc he. h i . José — Iosif. Huan. muher şi iho. Spaniolii pronunţă această literă. oameni. Leyéndolos. heneral. Juan — loan. se scrie: Qui­ jote. rojo — roşu . Jorge— Ge or ge . ortografia veche. jardín m. Don Quijote (eroul celebrului roman cu acelaşi nume). mujer f. in­ geniero— inginer. México etc. pero. TEXTOS DE LECTURA Los textos que siguen son muy cortos. estos textos tienen origen folklórico porque son unas fábulas. b u n ă o a r ă : próximo (viitor). a nuestro enten­ der. oriunde s-ar găsi. tal como fueron las coplas. diferită de cea din limba romînă. Méjico. Ion. — şef. şi de aceea m a i scriu şi azi México. — margine. joven — tînăr. —• grădină (de flori). — soţie. Deci grupurile ge. Astăzi. se pro­ nunţă: oho. fragil — fragil. dar are altă pronunţare. ca în romîneşte. autor de las famosas "Fábulas morales". Tot ca un h romînesc se pronunţă şi litera g cînd este urmată de e sau i. oveja — oaie . se pronunţă: hente. roho. fráhil. In felul acesta. uriaş. hoven. deşi p r o ­ n u n ţ ă Méhico. Dos de éstas están adaptadas según las fábulas en versos de uno de los mayores fabulistas españoles. exemplo. trágico — tragic. gigante—-gigant. cuvintele: ojo — ochi.LECŢIA 26 Limba spaniolă nu cunoaşte sunetul j . hijo — fiu. ca litera h din cuvîntul romînesc „hohot". a t u n c i cînd evorba de numele ţ ă r i i lor. gitano — ţigan. Y aunque no es literatura popular. margen f. Argentina. Iată alte cîteva cuvinte în care se întîlneşte sunetul h: trabajo — muncă . bastante divertidos e instructivos. schimbîndu-se ortografia. femeie. bunăoară: gente f. în locul actualei litere j se scria litera x: Qui­ zóte. 191 . hitano. — lume. general — general. din t r a d i ţ i e . litera j există însă. litera x folosindu-se n u m a i pentru notarea grupului de sunete cs. se podrá uno dar cuenta de la sabiduría del pueblo español. Mexicanii au p ă s t r a t însă.

ni nada como el barbo. el cuervo se paró en un árbol. llevando el cangrejo en el pico. porque "ni anda como el gamo. vuelo. Un minuto después. tierra y aire: Cuando de andar me canso. sino ser diestro en algo". recalcaba: "Soy de agua. porque. nado". Sin perder tiempo. Después de escucharlo. bajó al río y le cogió. si se me antoja. si se me antoja. y así tenga sabido que lo importante y raro no es entender de todo. El pato. la serpiente le contestó que no debía presumir tanto. le declaró que no hay en el mundo un animal mejor que él.EL PATO Y LA SERPIENTE Un pato estaba pensando. ni vuela como el sacre. "¿Qué puedo invocar para 192 . la cual le pidió que le confesara en qué estaba pensando. a orillas de un estanque. No muy lejos pasó una serpiente. muy orgulloso. EL CUERVO Y EL CANGREJO Volaba un cuervo sobre un río y vio un cangrejo.

y abrió todo el pico. y de la hermosa y negra Gatalinda. yo soy corto de vista — se lamentó uno. — Estoy enfermo — suspiró otro y echó a correr. — Yo soy ya muy viejo. en el momento en el que tuvieron que nombrar a los ratones que debían poner cascabeles al gato y a la gata. a prinde confesar d. aja ! — gritó el cuervo. para estudiar cómo librarse del sangriento Matarratón. todos se quejaron: — Por favor. La idea gustó a los ratones y todos la aplaudieron. EL CONSEJO DE LOS RATONES Un buen día se reunieron los ratones en un consejo. PALABRAS NUEVAS ágil isteţ alabar a lăuda antojarse a se năzări atreverse a îndrăzni. El ágil y elocuente Roequeso. ¡ Tú eres el más hermoso y el más inteligente ! Todos lo saben. el blanco y rubio.como tú. cayó al río. El cangrejo. — A mí me duelen las patas — chilló un ratón más joven. Y ninguno se atrevió a poner el cascabel al gato. muy alegre. proclamó: — ¡ Tengo una idea ! Les ponemos a cada uno un cascabel y así todos podemos oírles desde lejos y escapar. después de largas disputas. sfat corto scurt cuerTO corb cuteza 193 . clopoţel coger a culege. debéis respetarme — gritó otro. Pero. no me escojáis. — ¡ Aja. a bajar a coborî barbo mreană (peşte) cangrejo rac 13 — învăţaţi limba spaniolă cansarse a se obosi cascabel m. a m ă r t u r i s i consejo consiliu.

i. dibaci dirigirse a se îndrepta. r a ţ ă pato răţo i pico cioc . E clar că nu este vorba despre „ t i n e " . a se crede quejarse a se plínge ratón m. se impersonal este reprezentat prin pronumele nehotărît uno: Se atrevía uno a contestar. vîrf. cu v e r b u l la d i a t e z a reflexivă. vestit gamo cerb lamentarse a se tîngui.chillar a ţipa diestro priceput. persoana a II 1-a singular sau p l u r a l . 194 . părere. gălbui sacre ni. De e x e m p l u : „ N u poţi să treci p r i n această regiune fără să ram îi cîteva zile în c a p i t a l a &i". î n limba spaniolă se foloseşte n u m a i această din u r m ă construcţie i m p e r s o n a l ă . în loc de: Se se atrevía a contestar. ci despre „oricine" ar face acţiunea r e s p e c t i v ă . pricepere escapar a scăpa escoger a alege escuchar a asculta estanque m. I n f i n i t i v u l v e r b u l u i entender d. a durea entender m. ţărm pariente m. cîteva zile în c a p i t a l a e i " . e folosit aci ca s u b s t a n t i v (părere). Observaţie: Verbele reflexive nu pot repeta pe se în construcţii impersonale. în acest caz. se podrá uno dar cuenta — îţi vei p u t e a da s e a m a . persoana a Ii-a singular p o a t e avea u n sens i m p e r s o n a l — g e n e r a l i z a t o r . în locul lui se> se foloseşte p r o n u m e l e n e h o t ă r î t uno: No puede uno pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. Aceeaşi idee s-ar m a i p u t e a formula şi astfel: „ N u se poate trece p r i n această regiune fără a sta. eleşteu famoso faimos. . Cineva îndrăznea să răspundă. U n e o r i . a se jelui lejos departe librarse a se elibera mejor mai bun orgulloso mîndru origen m. a se adresa doler d.şoarece recalcar a sublinia repetir a repeta reunirse a se a d u n a río ríu roer a roade rubio blond. In unele c o n s t r u c ţ i i r o m î n e ş t i . origine. un íel de şoim suspirar a suspina viejo bă trîn ANÁLISIS DEL TEXTO a nuestro entender — „ d u p ă părerea n o a s t r ă " . rudă pararse a se opri pata lab. tîrnăcop presumir a se făli. obîrşie orilla mal. E x e m p l u l romînesc de m a i sus s-ar t r a d u c e deci în limba spaniolă p r i n : No se puede pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital.

p e n t r u că r e l a t i v u l cual. devine subiect în propoziţia r e l a t i v ă . le pidió que le confesara — îi ceru să-i m ă r t u r i s e a s c ă . . vivieron. de la persoana a I l I . la prezentul subjonctivului). fiind c o m p l e m e n t într-o propoziţie a n t e ­ r i o a r ă . a v î n d gen şi n u m ă r (spre deosebire de que). con láminas. Afară de a c e a s t a . care a venit îndată. căreia i se înlocuieşte t e r m i ­ n a ţ i a -on cu t e r m i n a ţ i i l e -a.a .a singular a imperfectului subjonctiv al v e r b u l u i confesar. -a. fac la persoana a 11 I-a a perfectului s i m p l u : trabajaron. verbele trabajar. In această frază s-au ivit două p r o b l e m e n o i : A) un t i m p n e c u n o s c u t : confesara: B) acordul acestui t i m p cu t i m p u l v e r b u l u i din p r o p o z i ţ i a principală. nu dă naştere la confuzii: Pedí unos libros. cu planşe. -an ( t e r m i n a ţ i i a s e m ă n ă t o a r e cu cele ale conjugării a I i . -as. De e x e m p l u . se m a i foloseşte în u r m ă t o r u l caz: cînd pro­ numele r e l a t i v este aşezat d e p a r t e de s u b s t a n t i v u l pe care îl înlocuieşte. T i m p u l imperfect al m o d u l u i subjonctiv se formează. o b ţ i n e m : I trabajara să fi muncit Ira bajaras trabajara trabajáramos trabajarais tra bajaran 13* II comiera să fi mîncat comieras comiera comiéramos comierais comieran III viviera să fi trăit ('¡Vieras fí'fiera finiéramos fi'fierais eifieran 195 . în mod practic.a m o s . Am cerut nişte cărţi legale în piele. Invité a mi amigo.la cual — care. care mi-au fost trimise imediat. vivir. I a t ă încă un exemplu: L-am invitat pe amicul meu. comieron. el cual pino en seguida. comer. Se utilizează acest p r o n u m e r e l a t i v p e n t r u a nu se repeta c u v î n t u l care. Să s t u d i e m fiecare d i n t r e aceste p r o b l e m e : A) confesara este persoana a I l I .a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v . E l i m i n î n d t e r m i n a ţ i a -on şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i i l e specificate m a i sus. jorrados en piel. -ais. los cuales (que) me fueron enviados en seguida.

m a i există t e r m i n a ţ i i l e : Conjugarea I: -ase. -ases. -asen. în cazul verbelor regulate. pre­ zentul subjonctivului: No creo (no he creído . -iesen. Conjugarea a II-a şi a I l l . perfec­ tul compus sau viitor. n u voi crede) că o să vină. pentru a arăta o acţiune care ar trebui să aibă loc de aici înainte. -aramos. Nu cred (n-am crezut. B) Problema concordanţei timpurilor este destul de simplă în limba spaniolă. cu care se formează cea de-a doua formă a imperfectului subjonctiv (folosind aceeaşi rădăcină ca şi p r i m a formă a imperfectului subjonctiv). -ieran. -ierais. -aran. Terminaţiile imperfectului subjonctiv s î n t : Conjugarea I : -ara. -ase. -ieses. Conjugarea a II-a şi a IlI-a: -iese. -aráis. -aras. în propoziţia secundară se utilizează. forma I verb r e g u l a t : verb neregulat: comiéramos tupiéramos forma II estar estuviera estuvieras estuviera estuviéramos estuvierais estuvieran tener tuviera tuvieras tuviera tuviéramos tuvierais tuvieran ser fuera jueras juera fuéramos fuerais fueran comiésemos tuviésemos 3 . atunci cînd în cea principală se foloseşte un anumit timp al indicativului. -iésemos. -ieseis. Dacă în propoziţia principală verbul este la prezent. -ara. se pot adăuga direct la rădăcina infinitivului. -asemos. Am studiat în lecţia trecută o serie de cazuri în care se impunea folosirea subjonctivului (în diverse propoziţii subordonate). care. -iese. fără nici o modificare de sens. -aséis. 2. Paralel cu aceste t e r m i n a ţ i i . Aceasta este concordanţa tim­ purilor. Este interesant deci de văzut ce timp al subjonctivului se va utiliza în propoziţia secundară. -iera. -ieras.a : -iera. A t î t forma I cît şi forma a II-a se utilizează cu acelaşi înţeles. 196 . 1. Trebuie să menţionăm că între timpul verbului din propoziţia principală şi acela al verbului din propoziţia subordo­ nată există un raport determinat. -iéramos.Verbele auxiliare fac acest timp în felul următor: haber hubiera hubieras hubiera hubiéramos hubierais hubieran Note: 1. p u t î n du-se înlocui oricînd u n a p r i n cealaltă. no creeré) que venga.

Mănîncă în grabă ca şi cînd ar fi ultima lui masă.-. Dacă în propoziţia principală verbul este la perfectul simplu. dacă acţiunea din secundară ar fi p u t u t să aibă loc înaintea celei din principală. în pro­ poziţia secundară se utilizează prezentul subjonctivului: No lo dejes que salga. Nu cred să fi venit. 2. . imperfect sau mai-mult-ca-perfect. hayas cantado etc. imper­ fectul subjonctivului (forma I sau a I i . perfectul subjonctivului 1 : No creo que haya venido. I Imperfecto I o II / /TU p .Pluscuamperfecto.a ) : No creí (no creía. 2 Mai-mult-ca-perfectul subjonctivului se formează din una din formele imperfectului subjonctiv al verbului haber -f. r 2. 1 Perfectul subjonctivului se formează din prezentul subjonctiv al ver­ bului haber -f.participiul trecut al verbului de conjugat: hubiese cantado sau hubiera cantado. . celei din principală.participiul trecut al verbului de conjugat: haya cantado. pentru o acţiune care urma să aibă loc ulterior. 197 . TT . Come de prisa como sí fuera última comida. Lucrarea ta ar putea fi originală. N-am crezut că venise. Tu trabajo pudiera ser original. Dacă în propoziţia principală verbul este la modul imperativ. no había creído) que viniera (viniese).iar. \ J l . N-am crezut c-o să fină. Nu-1 lăsa să iasă (să plece). Propoziţie secundară Subjuntivo > Presente (Perfecto) J 1 T ¡. în propoziţia secundară se utilizează. mai-mult- Pentru cele arătate mai sus se poate alcătui următoarea schemă recapitulativă: Propoziţie principală Indicativo Presente Pretérito perfecto Futuro Pretérito indefinido Imoerfecto un n. Imperfectul subjonctiv se poate utiliza uneori în locul condiţionalului romînesc. Pluscuamperfecto Note: 1. su Aş dori să vorbesc cu George. De exemplu: Quisiera hablar con Jorge. peí l e c t u B . iar pentru o acţiune anterioară ca-perfectul subjonctivului 2 : No creí que hubiera (hubiese) Tenido. .

Sin este u r m a t de u n verb la i n f i n i t i v . folosită p e n t r u obţinerea a n u m i t o r efecte stilistice. Fără să fi mîncât. inii. seguir. El profesor sigue explicando. se î n t r e b u i n ţ e a z ă perfectul infinitivului: Sin haber comido. continuó alabando — c o n t i n u ă să(-l) l a u d e . Astfel de modificări (alternanţe) grafice se întîlnesc la t o a t e verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger sau -gir. hemos continuado hablando. F o a r t e adesea v o m î n t î l n i . adică inversînd ordinea n o r m a l ă a p r o p o z i ţ i e i . terminar etc. subj. am continuat să vorbim... Erau oamenii din satul acela foarte viteji. E s t e o inversiune l i t e r a r ă . AH e x e m p l u : Eran los hombres muy valientes en ese pueblo.. 198 . care se t r a d u c e în l i m b a r o m î n ă prin s u b j o n c t i v u l p r e z e n t . S u n e t u l h din diferitele forme ale v e r b u l u i coger se notează p r i n litera g î n a i n t e a vocalelor e. sin După aceasta.. care se întilneşte şi în limba r o m î n ă (e a d e v ă r a t . a declarat că. în încheiere.le cogió — îl p r i n s e . Coger rez.trec cogido dirijo diriges dirige dirigimos dirigís dirigen dirigido volaba un cuervo — u n corb z b u r a .) cer ca verbele care le u r m e a z ă să fie la g e r u n z i u : Después de esto. simplu cogí cogiste cogió cogimos cogisteis cogieron Dirigir dirigí dirigiste dirigió dirigimos dirigisteis dirigieron Prez. urinat de subiect. cojo coges coge cogemos cogéis cogen Imperfect cogía cogías cogía cogíamos cogíais cogían dirigía dirigías dirigía dirigíamos dirigíais dirigían Perf. coja cojas coja cojamos cojáis cojan dirija dirijas dirija dirijamos dirijáis dirijan Part. Terminó declarando que. i şi p r i n litera j î n a i n t e a vocalelor a. Dacă a c ţ i u n e a a a v u t loc în t r e c u t . p r o p o z i ţ i i care încep cu p r e d i c a t u l . Profesorul continuă să explice. Verbele care a r a t ă desfăşurarea u n e i a c ţ i u n i (continuar. abrir — fără să deschidă (fără a deschide). ceva m a i rar decît în limba s p a n i o l ă ) . în textele spaniole. o.

dato con guantes no coge ratón. Del joven el remedio. Pisicile cu cît miaună m a i m u l t cu a t î t vînează mai p u ţ i n . Cînd pisica nu-i acasă. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro — no debemos observar solamente los defectos ajenos sin ver y corrigir los propios. deoarece verbul caer e x p r i m ă o m i ş c a r e . el blanco y rubio — cel (cu) a l b şi galben ( b l o n d ) .. Se foloseşte prepoziţia a. t ă r c a t .b r î n z ă ) . Matarratón— (Ucide-şoarece). Respectul faţă de b ă t r î n i este o datorie. Pisica cu mănuşi nu prinde şoareci. Şoarecele care nu ştie decît o gaură repede-i vînat. Galalinda (Pisică-frumoasă). Tinerii trebuie să respecte pe bătrîni. presto es cazado. insegura. Ce naşte din pisică şoareci mănîncă.cayó al rio — căzu în r î u . del viejo el consejo. Cada oveja con su pareja. El hijo de la gata. Las galas cuanto más maullan menos cazan. Roe- Refranero: He a q u í algunos proverbios con gatos y r a t o n e s : Cuando el gato no está en casa. Să nu se confunde v e r b u l de m a i sus cu un alt v e r b foarte a s e m ă n ă t o r ca formă. bai­ lan los ratones. de aci respeto — respect Los jóvenes deben respetar a los viejos. joacă şoare­ cii (pe m a s ă ) . suflă şi n iaurt). şi a n u m e respectar — impersonal — („a se referi /la/"'. .a ţ i n e / d e / " ) . de unde expresia respecto a—faţă de. un buen día — într-o b u n ă zi respetar — a respecta . Más vale pájaro en mano que buitre volando — más v a l e conservar una cosa segura que dejarla por una g r a n d e . Ratón que no sabe más que un llorado. El gato escaldado del agua ¡ría huye. El respeto para con los viejos es un deber. 199 . Otros refranes explicados: No hay atajo sin trabajo — significa que sin trabajo no se puede conseguir en poco t i e m p o lo que se quiere (atajo — senda por donde se a b r e v i a el c a m i n o ) . queso ( R o a d e . ratones mata. Pisica opărită fuge şi de apă rece (Cine s-a ars cu ciorbă.

1. Nu crezui că putea fi a t î t de interesant. Să se conjuge la subjonctiv perfect. Dar acesta se plînse că e bolnav şi îi rugă să nu-1 aleagă. 1 3 . După masă au continuat să vorbească. LA HABANA. v e r . J u a n jugaba con sus hijos después del t r a b a j o . în consecinţă (por consiguiente). Dar corbul rămase neînduplecat. Racul îi ceru corbului să-i ierte şi să-i permită să plece. 5. imperfect (amîndouă mele) şi mai-mult-ca-perfect verbele: t r a b a j a r . 6. 15. 9. Să se traducă în limba spaniolă: for­ ir. Consiliul îl alese pe cel mai deştept dintre şoareci pentru ca să pună clopoţei t u t u r o r pisicilor. José bajó al j a r d í n con los ojos extasiados de lo que veía. Te rog să-1 alegi pe cel mai interesant. i se jignea familia. 7 4 . 3 . Consiliul şoarecilor îi răspunse că nu e posibil să meargă a l t u l . 2. 7. Quisiera la palabra exacta y la clara expresión. 10. frazele: Todos los trabajadores se j u n t a r o n bajo la bandera roja. 12. fără ca să obţină vreun r e z u l t a t . 1 1 . î l lăudă pe corb pentru ca (a fin de que) să scape din ciocul lui. Extendió la mano con un gesto exigente. 8. 4. 14. Mă tem că o fi v e n i t . u n i r şi 7 5 . 200 . Aş vrea să văd un film. Şoarecele îşi repetă d o r i n ţ a . - Castillo El Morro. N u m a i înţelepciunea racului îl scăpă de la m o a r t e . F ă r ă să vezi acest spectacol nu-ţi poţi da seama dacă e interesant.EXERCIŢII 7 3 . Să se pronunţe cu voce tare şi de mai multe ori. Se plînse că nu-i respectau p ă r i n ţ i i şi că.

¿Qué tal? — Bienvenido..LECŢIA 27 PLANES PARA UNA EXCURSIÓN Jorge devuelve una visita a su amigo Miguel. Puedes tomar asiento ahí. Carmen.. Ah. pero tardará poco (indicándole una butaca). — Está bien.. — ¡Cuándo! ¿Cómo? — ¡ Qué prisa tienes! — Carmen continúa explicando: A partir de la próxima semana. todavía no he terminado.. Debo pensar un poquito para acordarme de todo. — ¡Magnífico!... — ¿Sorpresas? ¿Qué clase de sorpresas? — Acabo de hablar por teléfono con vuestro amigo RafaeL — Oh. — ¡Qué loco eres! Déjame hablar.. Rafael quiere emprender durante un mes una excursión por todo el país.. Al entrar en su casa encuentra solamente a la hermana de éste. por favor. donde.. y la sa­ luda cordialmente: — Muy buenos días. palabra por palabra. 201 ... de máximo interés para t i . estoy muy bien. por aldeas escondidas entre las faldas de los montes con sus casitas alumbradas hoy por bombillas y con> hogares rústicos. muy interesante. claro está.. (está pensando). Y ¿qué habéis hablado? — Varias cosas. muchas gracias. Me alegro mucho que hayas venido... — Ninguna molestia. — No quiero molestarte. ¿Puedes referirme ahora. — ¿Dónde está Miguel? — Miguel ha salido para algunas compras. todo lo que has sabido por él? — Un momento. Rafael me explicó seguidamente que por los montes.sí. porque tengo sorpresas para ti. Tú sabes que me muero por las excursiones^ Iremos por lugares agrestes. Carmen. Y me pidió que te informara que por nada del mundo querrá ir sin ti. (poético) por bosques espesos y obscuros. Jorge. no se verá alma viviente por ningún lado..

V tú. Este año tengo que irme al mar tal como me aconsejó el doctor.. El será el conductor. — No te preocupes. Yo quisiera continuar describiendo. yo. — ¿Tú no vienes? — No. — Siempre estás interrumpiéndome. sacrificándose por los demás. Rafael ha pensado ya en todo. por las carreteras iréis en su automóvil.. el que está estudiando para médico. porque no hay sitio más que para cuatro personas.. — No sé cómo vamos a caber todos en el coche. — ¡ Ni una palabra ! He aquí el programa para la primera etap a : el domingo próximo saldréis para Sinaya.. — No... — Pero nosotros subiremos los montes y él no puede quedarse abajo. mientras que.. no te enojes.. y su hermana Clara. por último. todas las etapas de vuestra excursión.. donde quedaréis 202 . — Perdón. Solamente quiero agregar eme. — Resulta pues que iremos solamente tres. dispensa... también irán el primo* de Rafael.. Por mi parte.andaréis a pie.

por lo visto todo esto es b a r a t o y a que s e t r a t a solamente de dos p a n e s . por qué p r e o c u p a r o s . . . — No sé si me v a a b a s t a r el d i n e r o . h a b l a r ? — C l a r o . a l g ú n d i n e r o ? — Sí. . . un m o t i v o de verdadero e n c a n t o . a-şi aminti agregar a adăuga agreste sălbatic aguardar a aştepta aldea comună. t o d a s las hermosuras de n u e s t r a q u e r i d a p a t r i a . p ă d u r e camino d r u m cobrar a încasa compra c u m p ă r ă t u r ă 203 . será algo c o m p l e t o . por el litoral del m a r ? —: E s t o sí que será u n a cosa e s t u p e n d a . p e r o . ahora sí. me v o y a h a b l a r con él. medio k i l o g r a m o de m a n t e c a y u n o de queso por persona. — ¿Crees que os v a a faltar el dinero? —• N o . — ¡ P o r todos los s a n t o s ! ¿Me dejas. por c o n s i g u i e n t e . Tal cosa es m u y ú t i l para un excursionista. . sat alumbrado l u m i n a t arreglar a aranja bosque m. . m i r a p o r la v e n t a n a . En la puerta se vuelve para saludar a Carmen. p e r o . u n a por u n a . en s e g u i d a . — P o r el m o m e n t o . . por si a c a s o . y si por acaso os faltare el dinero* yo os lo e n v i a r é . a h o r a . m u y p r o n t o . (Sale. Te ruego que m e envíes. — P e r f e c t o . . S i n a y a no es n a d a pintoresca. ¿Volverás? — Sí. cuyo n o m b r e no recuerdo a h o r a . . P o r eso creo que v a aser. Me referirá. ¿para qué lo necesitas? — P a r a u n m a p a t u r í s t i c o de R u m a n i a . . no tenéis. por la c a l l e r t o d o lo que me interesa. . ¡ N o t e v a y a s ! .dos días y luego iréis a u n lugar. el c a m i n o h a s t a a q u e l sitio e s r por e n t e r o . — B u e n o . poT correo el resto que me q u e d a r í a por cobrar del s a l a r i o . ¿te preparas d e s d e ahora p a r a la s a l i d a ? . por favor. . no olvides que Miguel regresará d e n t r o d e u n a m e d i a hora y te a g u a r d a r á p a r a u l t i m a r detalles.) H a s t a luego. a l i m e n t o s que debéis t o m a r p a r a esta p r i m e r a e t a p a . ¡ Adiós ! PALABRAS NUEVAS aconsejar a sfătui acordarse ii. P o r otra p a r t e . a q u í lo t i e n e s . . P e r o . — H a s t a luego y . A h . . E s t o es t o d o . . . ¿puedes p r e s t a r m e . Pero Rafael me aseguró que para lo que veréis a h í . Mira. —• E s t o ya lo a r r e g l a r e m o s . ¿sabes q u e v o l veréis. . ¿ q u é ? . como n o . Por lo que toca a los. por ú l t i m o . . Rafael está p a s a n d o por d e l a n t e de la casa. u n a singular ocasión de v e r . — E f e c t i v a m e n t e .

loc a c ţ i u n e a . 204 . La auzul cuvintelor lui am rămas stupefiat. cazurile în care se foloseşte această prepoziţie. munte motivo ocazie necesitar a avea nevoie obscuro întuneos preocuparse a se îngriji. Păsărică cînta trist văzindu-se din nou în colivie. rămăsei surprins. p r i n i n f i n i t i v u l l u n g r o m î nesc. Citind (la citirea) articolul(ui) acela. măreţ mientras în timp ce molestar a supăra. Vom studia. Al oír sus palabras quedé estupe¡acto.dejar a lăsa detalle m. deranj monte m. a scuza efectivamente într-adevăr emprender a întreprinde encanto încîntare enojarse a se supăra escondido ascuns «speso des. Am întîlnit în lecţiile de pînă acum pre­ poziţia para cu diferite funcţiuni. a t u n c i cînd se a r a t ă timpul în care are . El pajarito cantaba triste al verse de nuevo en la jaula. cămin lado latură magnífico minunat. Exemple: Al leer aquel articulo quedé sorprendido.u n gerunziu s a u . precedat de prepoziţia l a . în cadrul acestei analize. a înapoia dinero bani dispensar a ierta. a avea grijă primo văr pronto repede íeferir a povesti resultar a reieşi rústico ţărănesc sacrificarse a se jertfi seguro sigur sorpresa surpriză ultimar a definii iva verano vară ANÁLISIS DEL TEXTO al entrar — i n t r í n d . detaliu. u n e o r i . a deranja molestia supărare. stufos excursión /. Se poate pune întrebarea: ¿Cuándo quedé sorprendido? Al leer el artículo. amănunt devolver d. I n f i n i t i v u l precedat de a l se t r a d u c e în romîneşte p r i n t r . ha salido para algunas compras — textual: a plecat după (pentru) cîteva cumpărături. excursie falda poală hermosura frumuseţe hogar m.

se traduce cu para sau para con: Es muy amable para con su amigo. Este libro es para ti. Exemple: Voy a Toledo. exprimînd un s e n t i ­ m e n t sau o a t i t u d i n e „faţă de". e des­ t i n a t ă vînzării. iar după salir. Este foarte (util) folositor nişti/or. Sinaia nu e de loc pitorească. în majoritatea cazurilor. Veţi pleca Ia Sinaia (ţinta călă­ toriei) . acţiunea: sau 2 . E foarte a m a b i l faţă de p r i e t e n u l său.Se utilizează para atunci cînd: sau ţinta: Această casă e de v î n z a r e . substantivele precedate dé prepoziţia para stau în cazul dativ. Merg la Toledo. (a deveni) 3. cu ajutorul prepoziţiei para­ se exprimă tocmai această idee. Studiază pentru o hartă t u r i s t i c ă . para. Debo pensar para acordarme. ¿Quién eres tú para conmigo? No tengo reserva alguna para con este amigo mío. 4. 205 . arată o comparaţie. Această carte c pentru t i n e . întrucît funcţiunea specifică a d a t i v u l u i constă în a e x p r i m a ideea de destinaţie. pentru a arăta locul către care se deplasează cineva ceva. Notă: Sinaya Faţă de ce-o să vedeţi acolo. se e x p r i m ă destinaţia Esta casa está para pender. indică uneori Es muy Notă: útil para los excursionistas. raport no sau relaţie: Para lo que veréis ahí. es nada pintoresca. gîndesc ca să-mi medic. Plec la Toledo. Notă: De preferinţă. Salgo para Toledo. se a r a t ă s c o p u l î n c a r e se e f e c t u e a z ă Dar dinero para un mapa tico. Ce eşti tu pentru mine? Nu a m nici o rezervă jaţă de acest amic al m e u . Cînd această relaţie se stabileşte între două fiinţe. excursio­ După unii a u t o r i . îţi este destinată. I . Es á estudiando para médico. dativul: turis- A da bani pentru Trebuie să mă aduc a m i n t e . după verbul ir se foloseşte prepoziţia a. Or. Saldréis para Sinaya.

£>ejar algo para mañana. în cazul în care a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de a m b e l e verbe este î n d e p l i n i t ă de către acelaşi a u t o r .. 7 .. .Este dinero es todo para ti. L n e o r i se poate confunda cu para. hablar por teléfono — a v o r b i la telefon.. a r a t ă c a p a c i t a t e a sau Apto para el trabajo.•5. A d v e r b u l ahí indică o d i s t a n ţ ă mică de a m b i i v o r b i t o r i sau apropierea de persoana căreia i se vorbeşte (este corespunzător.. lui ese). estar para -f. în <3. Se t r a d u c e în limba roi n î n ă .No hay sitio más que para cuatro ¡personas.. no quiero molestarte — nu vreau să te deranjez (supăr). acest v e r b se p u n e la s u b j o n c t i v : quiero que escribas =• (eit) vreau (ca tu) să scrii O b s e r v ă m că. în cazul în care acţiunea e x p r i m a t ă de cel de-al doilea v e r b se îndeplineşte de u n alt a u t o r . . R e v e n i m aici a s u p r a cazului cînd se succed două v e r b e : 1. Nu e loc decît pentru patru persoane. Diferenţa esenţială d i n t r e aceste două i m p o r t a n t e p r e p o z i ţ i i constă în aceea că para e x p r i m ă de obicei 206 . Citi pentru sine. e x p r i m ă ideea de t i m p . aşa cuna a m î n v ă ţ a t lecţia 1 3 : estar para + infinitiv — a fi pe punctul de a. Aceşti bani sînt toţi pentru tine. P r e p o z i ţ i a por. a-i arde de. p r i n „aici" sau „acolo". în l i m b a r o m î n ă se u t i l i ­ zează s u b j o n c t i v u l . a r a t ă reducerea la o singură persoană sau la u n a n u m i t n u m ă r definit de persoane sau lucruri (aici a v e m de-a face cu cazul ablativ): ¡Leyó para si. î n t î l n i t ă în decursul m u l t o r lecţii p î n ă a c u m . colea. aptitudinea: Apt pentru muncă.. al doilea verb se p u n e la infinitiv: quiero escribir = (eu) vreau (ca eu) să scriu. în a m î n d o u ă cazurile. Estas flores están aquí y ésas ahí. "2. se poate t r a d u c e în diferite feluri. 8 . iar acelea acolo. în acest sens. Bun ca să rezolve această afacere. Bueno para resolver este asunto. formează expresii cu v e r b u l estar. durată: A lăsa ceva pe mîine.. după caz. Florile acestea sînt aici. ahí— a i c i .substantiv — a ii dispus să. a t u n c i cînd a m î n d o u ă se t r a d u c cu „ p e n t r u " . t e r m e n .

cauza unei a c ţ i u n i .. Ani mers prin Moscova la Pekin.. Am cumpărat această pîine cu (pentru) doi pesos.ideea de d e s t i n a ţ i e .. o părere despre cineva sau ceva: Tomar algo por bueno. por bosques espesos. sau motivul unei a c ţ i u n i : De aceea. Nu se va vedea nici o fiinţă pe nicăieri. II consider (drept) trădător. p u t e m spune că p r e p o z i ţ i a por: 1. în cazul al doilea se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a .. Trabajo por mi amigo. ideea de s t r ă b a t e r e a u n u i o b s t a t c o l : Iremos por lugares agrestes. a r a t ă o calitate atribuită unei persoane sau u n u i lucru.. Nu-mi voi da cartea (pentru) in schimbul cărţii tale. A lua ceva drept bun. ideea de trecere p r i n tr-un p u n c t oarecare.) II decorară pentru vitejia sa.n e de t e x t u l lecţiei de faţă. No se verá alma viviente por ningún lado. a r a t ă cauza Por eso creo que. uneori a r a t ă înlocuirea unei persoane: ¿Cuánto pides por este sombrero? Cît ceri pe pălăria aceasta? Por nada del mundo. în p r i m u l caz se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a ¿para qué? — p e n t r u ce... 3.u n s p a ţ i u d e t e r m i n a t ... a r a t ă locul unde se petrece o a c ţ i u n e . e x p r i m î n d . a r a t ă preţul sau echivalentul u n u i lucru (pentru. S e r v i n d u . în ce scop? (funcţiune finală). Pasar por delante de la casa. A venit să se intereseze. prin păduri dese. în t i m p ce por indică m o t i v u l . p r e c u m şi de e x e m p l e l e î n t î l n i t e în alte lecţii.. Lucrez în locul prietenului meu. Ha venido para interesarse. No daré mi libro por el tuyo.. 2. din ce cauză? (funcţiune c a u z a l ă ) . 207 .. îmi va povesti totul pe stradă. Tener a uno por docto. Lo tengo por traidor.. Rodó por la tierra.por qué? — de c e . o f i n a l i t a t e . Vom merge prin locuri sălbatice. 4. (din acest motiv cred că. A trece prin faţa casei. A venit din interes. Mă bucur de (pentru) succesul tău. Compré este pan por dos pesos. Me referirá todo por la calle. cred că.. A considera pe cineva învăţat. Priveşte pe fereastră. Pentru nimic în lume... ideea de mişcare î n t r . u n scop. Fui por Moscú a Pekín. Ha venido por interés. Me alegro por tu éxito.. por aldeas. prin sate. în schimb). de obicei. Le condecoraron por su valor. Se rostogoli pe pămînt. Mira por la ventana.

o în care se face o a c ţ i u n e (răspunde la In ordine alfabetică... p r i n care se face a c ţ i u n e a : Am vorbit la (prin) telefon. Să-mi trimiţi prin poştă aeriană.5 . He prestado el libro por una semana. t>. 12.. o He hablado por teléfono. e x p r i m ă ideea de măsură. A lua de mînă. Un kilogramo de manteca por persona. Votamos por nuestro candidato al Consejo Popular. Hemos hablado por una hora. Ver una por una todas las hermosuras. cu verbe la p a s i v . 7 . in ceea ce mă priveşte. Por mi parle. Un kilogram de unt de persoană. a r a t ă felul sau modul î n t r e b a r e a : cum P): Por orden alfabético. Votăm pentru candidatul nostru în Sfatul Popular. 9 .. a r a t ă mijlocul (obiectul) Seara. 8 . e x p r i m a t e sau s u b î n ţ e l e s e : Fue buscado por un amigo. durata (răspunde la î n t r e b ă r i l e : cînd?. cine) se face o a c ţ i u n e : Luptăm pentru patria noastră şi pentru un ideal măreţ. Es educado por su madre. Tantos kilómetros por hora. a r a t ă în favoarea cui (pentru Luchamos por nuestra patria y por un ideal grandioso. 1 1 .. a r a t ă timpul. cîl timp?): Tor ia tarde. de distribuţie: Să vezi una cile una toate frumuseţile. Am împrumutat cartea pentru săptămînă. introduce u n c o m p l e m e n t care e x p r i m ă afecţiune. a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de v e r b se răsfrînge a s u p r a unei a n u m i t e părţi a corpului: Tomar por la mano. 11 apucă de urechi. indică a u t o r u l u n e i a c ţ i u n i sau opere.. Din partea mea. u n sentiment. Mă interesează arta modernă. Am vorbit timp de o oră. o atitudine sau o părere personală: Me muero por las excursiones. 10. Atîţia kilometri pe oră. Tengo interés por el arte moderno. Me envíes por correo aéreo. „Teatro" por Lope de Vega. Mă prăpădesc după excursii. 208 . Lo cogió por la oreja. pe seară...

13. înseamnă „diferiţi": libros varios cărţi diferite Se foloseşte numai la plural. Oricît de frumoasă a r fi această femeie. nu p u t u dormi. stînd înaintea unui infinitiv.adjectiv -\.que. Deoarece a mîncat a t î t .. care se traduce „oricît de" şi cere subjonctivul: Por malo que sea no lo temo. A t r i m i t e după doctor. Enviar por un médico. nu m ă t e m de el. tînd că se caută ceva: Ir por pan. Oricît de rău ar fi. te voi ierta. 17. 14.. apare în construcţia por -\. în consecinţă în întregime pe de a l t ă parte în cele din u r m ă cel p u ţ i n în ceea ce priveşte după cît se vede în general de obicei p r i n faţa * ară- varias cosas — mai multe lucruri. echivalează cu o propoziţie incidentală exprimînd cauza: Por haber comido tanto. Deoarece sînt prietenul t ă u . se foloseşte cu verbul estar. înseamnă „mai mulţi": varios libros m a i m u l t e cărţi aşezat după substantiv. poftim din î n t î m p l a r e pentru orice e v e n t u a l i t a t e deocamdată de aceea. no pudo dormir. urmează după anumite verbe de mişcare (ir. construcţiile respective avînd diferite înţelesuri (vezi lecţia 13). Por ser yo tu amigo. ca: te rog. 15. Adjectivul varios(-as) îşi schim­ bă sensul după locul pe care îl ocupă faţă de substantiv: aşezat înainte. apare în diverse expresii por por por por por por por por por por por por por por favor acaso si acaso el momento consiguiente entero otra parte último lo menos lo que loca a lo visto Io general lo común delante de A merge după p î i n e .. Por hermosa que sea esta mujer. te perdonaré. enviar).. 16. 14 209 .

(altfel ar fi largísimo) larguísimo riquísimo poquito a partir de — cu începere d e . -iamos. -iais. -ca. fiind însuşi i n f i n i t i v u l . . g se notează p r i n grupurile q u .e . toate adjectivele de mai sus au şi forme regulate de comparativ şi superlativ. c invariabilă): II I aş cînta vender-ia aş vinde cantar-ia ai cînta vender-ias ai vinde can tar-ias ar cînta i'ender-ia ar vinde cantar-ia vender-iamos am vinde cantar-tamos am cînta aţi cînta vender-iais aţi vinde cantar-íais ar cînta vender-ian ar vinde cantar-ian III as trăi vivir-ia ai trai vivir-ias ar trăi vivir-ia am trăi vivir-iamos aţi trăi vivir-iais ar trăi vivir-ian 210 . -ias.t e r m i n a ţ i i l e v e r b u l u i haber (pentru v i i t o r t e r m i ­ n a ţ i i l e p r e z e n t u l u i .i a n ) . . g u .de interés máximo — de foarte mare interes. -ia. largo rico poco F o r m a r e a c o n d i ţ i o n a l u l u i este a s e m ă n ă t o a r e cu a v i i t o r u l u i i n d i c a t i v : şi unul şi celălalt se formează de la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat -\. iar p e n t r u c o n d i ţ i o n a l t e r m i n a ţ i i l e imperfec­ t u l u i i n d i c a t i v : -ia. Toate verbele se formează şi se conjugă identic la c o n d i ţ i o n a l . modificarea constînd în aceea că sunetele q. poquito — cuvintele spaniole t e r m i n a t e in -co. . -ga suferă o modificare grafica a t u n c i cînd li se a d a u g ă u n sufix al cărui sunet i n i ţ i a l este -i sau . fără n e r e g u l a r i t ă ţ i (deoarece r ă d ă c i n a . querría — ar vrea (persoana a III-a singular a c o n d i ţ i o n a l u l u i v e r b u l u i querer). Cîteva d i n t r e adjec­ tive fac g r a d u l c o m p a r a t i v de s u p e r i o r i t a t e şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în mod n e r e g u l a t . Aceste adjective s î n t : Pozit iv alto înalt bajo jos bueno bun malo rău grande mare pequeño mic Notă: Compiirativ superior m a i înalt inferior m a i jos mejor mai bun peor mai rău mayor m a i mare menor m a i mic Superlativ supremo foarte infimo foarte óptimo foarte pésimo foarte máximo foarte mínimo foarte înalt jos bun rău mare mic - Paralel cu aeeste forme neregulate. -go.

Dacă în l i m b a r o m î n ă propoziţia p r i n c i p a l ă este la pre14* 211 . querría. o întrebare: ¿Serias amable en explicarme dónde hay un estanco por aquí? 3 . ci u n t i m p . liste foarte i m p o r t a n t să sezisăm diferenţa care există între a c e a s t ă construcţie spaniolă şi construcţia e c h i v a l e n t ă din limba r o m î n ă . tendría.a a imperfectului s u b j o n c t i v . stu­ diate de noi în lecţia 17. Unele g r a m a t i c i nu consideră c o n d i ţ i o n a l u l u n mod a p a r t e . secundară) care depinde de u n timp trecui (imperfect sau perfect s i m p l u i n d i c a t i v ) din pro­ poziţia p r i n c i p a l ă : Afirmó que os ayudaría. De e x e m p l u : „Aş vrea să vorbesc cu t i n e " se poate t r a d u c e în l i m b a s p a n i o l ă : Querría hablar contigo (condiţional) Quisiera hablar contigo (subjonctiv imperfect. Să fie oare folositor ceea ce am cumpărat? în l e g ă t u r ă cu t r e c u t u l : Serían las cuatro cuando vino. o acţiune viitoare (într-o propoziţie. deoa­ rece uneori c o n d i ţ i o n a l u l poate fi înlocuit p r i n celelalte două forme ale s u b j o n c t i v u l u i imperfect. decir şi hacer tac: diría şi haría. poner. se repetă şi la condiţional: 1. o presupunere condiţionalul a t u n c i cînd verbul Aş dori să vin cu voi. poder. futuro en el pasado. 2. imperfect forma a Il-a).Notă: Modificările pe care le suferă infinitivul anumitor verbe la viitor. A afirmat că vă va ajuta. saldría. o dorinţă: Desearía venir con vosotros. vendría. tener. 2. venir înlocuiesc pe e sau i din silaba finală cu d: pondría. în g r a m a t i c a s p a n i o l ă . 3. habría. Se poate spune că folosim exprimă: 1. ¿Sería útil lo que compré? 4. saber. querer pierd pe c din silaba finală: sabría. loarte r a r : Quisiese hablar contigo (subjonctiv. şi a n u m e forma a I l I . Această construcţie se n u m e ş t e . salir. podría. Ai fi (eşti) atît de amabil să-mi explici unde este un debit de tutun pe aici? Să (tot) fi fost ora patru cînd a venit. forma I) s a u . haber.

ţi l-aş da. Mă asigură că va veni. adică cu propoziţia secundară. le lo daría. Alteori propoziţia condiţională. poate fi enunţată singură. fraza Dacă însă în l i m b a roinînă fraza de m a i sus are in propoziţia p r i n c i p a l ă v e r b u l la un t i m p t r e c u t . de obicei. Faptele exprimate într-o „frază ipotetică" pot avea loc: în prezent: Si lo tuviese (tuviera). în care se află ipoteza. me lo dará. iar v e r b u l ei se află la s u b j o n c t i v imperfect (forma I sau a I i . Note: 1. o ipoteză sau o acţiune ireală. Dacă în propoziţia principală avem un timp prezent. în propoziţia secundară. fără o propoziţie principală: ¡Si supieras cuánto sufro! Dacă ai şti cît sufăr! 2. Dacă ar avea această carte. n-ar fi om care să iasă pe cîmp (proverb spaniol). cu nuanţă opta­ tivă. 5. în limba spaniolă se t r a d u c e cu aceleaşi t i m p u r i : Me asegura que vendrá. Vedem deci că uneori „fraza ipotetică" poate să înceapă cu si. utilizăm prezentul indicativ: Si tiene este libro. Dacă are această carte. atunci avem de-a face cu o „frază ipotetică": Si tuviera este libro. mi-o va da. cu si. un viitor indi­ cativ sau un imperativ. î n acest caz p r o p o z i ţ i a secundară începe. iar p r o p o z i ţ i a secundară la v i i t o r . Dacă scorpionul ar vedea şi vipera ar auzi. mi-ar da-o. Dacă în propoziţia principală există un verb la condiţional. Aş citi ¡această carte dacă aş avea timp. (Propoziţia secundară: subjonctiv imperfect. propoziţia principală: condiţional prezent) 212 . Dacă l-aş avea.z e n t . St el alacrán viera y la víbora oyera. în t i m p ce în limba spaniolă se utilizează c o n d i ţ i o n a l u l : Me aseguró (aseguraba) que vendría.a ) : Leería este libro si tuviera tiempo. no habría hombre que al campo saliera. în p r o p o z i ţ i a s e c ú n d a l a ver­ b u l r ă m î n e tot la v i i t o r : M-a asigurat că va veni. me lo daría.

i-a scris unui prieten de-al său. . ţi l-aş fi dat. verbului andaréis a pie — v e ţ i merge pe j o s . escribió a un In timp ce călătorea. -en (identice cu t e r m i n a ţ i i l e s u b j o n c t i v u l u i prezent al verbelor de conjugarea I). abajo — jos. (Propoziţia secundară: mai. V i i t o r u l subjonctiv nu are e c h i v a l e n t în l i m b a r o m î n ă . anduviese. In timpul călătoriei se întîlni un prieten de-al său. -e. Verbul andar (a u m b l a ) pre­ z i n t ă o singură n e r e g u l a r i t a t e şi a n u m e că la perfectul s i m p l u i n d i c a t i v îşi s c h i m b ă r ă d ă c i n a . -emos. Este u n a d v e r b d e r i v a t din p r e p o z i ţ i a bajo (sub). tuviere.mult. los demás. Se foloseşte cu v e r b e . Vii­ t o r u l subjonctiv este a s e m ă n ă t o r cu forma I a imperfectului sub­ j o n c t i v (adică se formează t o t de la persoana a I l I . Dacă din î n t î m p l a r e v ă vor lipsi b a n i i .p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de c o n j u g a t : Te habría visitado. propoziţia principală: condiţionalul trecut) Condiţionalul trecut se formează din c o n d i ţ i o n a l u l haber -f. Dacă l-aş fi avui. E l 213 . anduvo e t c . In s c h i m b . deosebindu-se doar p r i n t e r m i ­ n a ţ i i l e : -e. E x e m p l u : tener—tuviere. tuviereis. celelalte restul No tenéis por qué preocuparos. mientras — în t i m p ce. Si por acaso os faltare el dinero yo se os enviaré.ca. Te-aş fi vizitat. tuvieres. le lo habría dado.a v e ţ i de ce să v ă faceţi griji. la fel ca tener: anduve. N . sacrificándose por los demás — sacrificîndu-se p e n t r u c e i l a l ţ i . durante se foloseşle n u m a i cu s u b s t a n t i v e . las demás lo demás ceilalţi. -eis. N a t u r a l că această n e r e g u l a r i t a t e se reflectă şi a s u p r a subjonc­ t i v u l u i imperfect: anduviera. Din aceeaşi familie de c u v i n t e fac p a r t e ş i : debajo (dedesubt). -es. Faltare este v i i t o r u l subjonctiv al v e r b u l u i faltar (a lipsi). o să v ă t r i m i t .perfectul subjonctiv.în trecut: Si lo hubiese (hubiera) tenido. tuviéremos. por debajo (pe dedesubt) şi v e r b u l bajar (a coborî). cu Durante el viaje se encontró con un amigo suyo.. tuvieren. Mientras viajaba amigo suyo.a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v ) . anduviste.

tal es el liijo.mult. mai. atit de mare e opera sa. tener. Cum e tatăl aşa-i şi fiul.. Nu există aşa ceva. cual. hacer şi oir. 7 7 . cu condiţia ca tales como — cum ar fi. T o t p e n t r u a a r ă t a u n r a p o r t d i m e n s i o n a l (o c o m p a r a ţ i e ) . tal î n s e a m n ă „ u n oarecare''.ca. Un astfel de spectacol. Yo te amaré cuando tú me amares.. totuşi p o s i b i l ă . No hay tal. In acest caz este oarecum sinonim cu fulano sau mengano (cutare). . imperfect I şi II.. Cual es el padre.e x p r i m ă (bineînţeles în propoziţii secundare) o a c ţ i u n e v i i t o a r e nesigură sau ireală. perfect. saber. Tal m a i poate e x p r i m a şi ideea de c a n t i t a t e . însoţit de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . Atlta. Să se aleagă patru adjective şi două adverbe din textul lecţiei şi să se treacă prin toate gradele de comparaţie (ar fi preferabil ca exemplele să fie d a t e în p r o p o z i ţ i i ) . en seguida — î n d a t ă ¡ mira! — uite ! (interjecţie) EXERCIŢII 7 6 . Tot ca p r o n u m e . estar.perfect şi viitor) şi la condiţional (prezent şi trecut) următoarele verbe: andar. tal cosa — u n astfel de lucru Adjectivul nedefinit tal se foloseşte cu s u b s t a n t i v e nearticulate: Tal espectáculo. Expresii: -• con tal que — numai dacă.. Eu te voi iubi cînd o să mă iubeşti (nu e sigur) t u . tal su huevo. Cei ce (eventual) nu vor învăţa acest lucru se vor căi. 214 Cum e corbul e ţi oul său. Los que no aprendieren esto se arrepentirán. Să se conjuge la toate timpurile subjonctivului (prezent. sau cual. In loc de tal cosa se poate u t i l i z a şi forma eliptică tal cu v a ­ loare de p r o n u m e : No afirmo tal. E x e m p l u : Un tal me preguntó. ser. Nu afirm aşa ceva. se m a i utilizează şi expresiile: tal. decir. d i m e n s i u n e sau g r a d : Tal es su obra. tal: Cual el cuervo.

. . dacă d r u m u l n-ar fi fost a t î t de lung. Dacă aş fi vorbit cu el la telefon. este viaje. . 10. Ieri mi-ai promis că-mi vei scrie.7 8 . 10.a m d a t seama că asemenea lucru este posibil... Pero. las demás personas que estaban con él. Să se completeze •după necesitate: spaţiile punctate cu prepoziţia por sau p a r a . . . 13. bonita que sea. 5. ¿No tienes. Să nu crezi că această mineare e foarte rea. 11.. După cit se vede. Eu îţi voi scrie cînd îmi vei serie şi t u . sala­ r i u l meu va fi m a i m a r e . nu am putea vorbi acum. consiguiente.. esta maleta? 6. N-as fi m î n c a t în t i m p u l călătoriei. Dacă aş avea timp te-aş vizita. 7 9 . 10. pe ce d r u m trebuie s-o iau? 7.. . tres camisas. . 5.... am obosit. . 2. . în limba spaniolă: 1. Te rog. Hoy .favor. . 4. . le ayudaron tomándole . . 1. In t i m p ce călătoream. i-aşi fi cerut cartea aceea. la tarde. buena. Mobila aceasta este foarte nouă şi foarte b u n ă . de aceea nu trebuie să vă faceţi griji. Fue a y u d a d o t a m b i é n . 4. ¿.. algún dinero más? 8.. Trebuie să treci prin Sinaia. haber estado muy enfermo y . Debemos prepararnos. Citind acest articol m i . 15. Dacă nu aş fi avut telefon.. cartea aceasta nu e mai ieftină decît cealaltă. saldremos. . . 12. Aş dori să vin chiar astăzi. ¿Cuánto d i s t e . el m a r . . Deocamdată nu am bani pen­ tru aceasta. Să se traducă.. 12. Era­ tele său e m a i b u n decît el. 17. 9. . 2.si acaso. deoarece îmi place să discut cu t i n e . 19. 18. yo la lie c o m p r a d o . In curînd voi t r i m i t e prin poştă toate alimen­ tele. 3 . .qué te interesa? 9. la m a n o . A mí no me g u s t a . terminar el estudio de esta gramática. . nu am m a i fi cumpărat aşa ceva pe d r u m . 3. 1 1 . 7. . . 8. E s t a m o s .. pentru a merge la Predeal. Dacă am fi cumpărat cel p u ţ i n (cîte) un kilogram de brînză de persoană.. 6. Incepînd de săptămîna viitoare. 14. En esta maleta no hay sitio más q u e . e mai bună decît celelalte. No pudo levantarse de la c a m a .

Este nevoie ca. salud (sănătate). Am văzut că la începutul cuvintelor sau alături de o consoană. bunăoară. după ce am rostit ultima vocală. mulţi spanioli spun: naa más în loc de: nada más. conform regulilor ştiute. de exemplu. usted (dumnea­ ta). Intre două vocale. dormido în loc de cansado. Cuvintele terminate în d (deci într-o consoană) au accentul tonic. Aceasta este pronunţarea riguros academică. ferindu-ne însă de a emite acest sunet prin încetarea. Nici în limba spaniolă literară d final nu se rosteşte. toa la via. primul d este rostit puternic. litera d se pronunţă mai slab. dormido). iar la plural se scrie chiar lores. prietenie). iar al doilea mai slab. pe ultima silabă. în loc de toda la vida. în cuvîntul duda. mai ales în cuvintele terminale în -ado (cansado.LECŢIA 28 Litera d prezintă în limba spaniolă cîteva particularităţi de pronunţare. 216 . amistad (amiciţie. Cuvîntul libertad (libertate) se va pronunţa deci: liberta^. dejar etc. desdén (dispreţ). şi d final este omis. In anumite părţi ale Spaniei. iar în Andaluzia se spune. Atragem atenţia. că nu este corect să pronunţăm aceste cuvinte ca şi cînd s-ar termina într-o vocală accentuată. andar. cuvîntul englez lord se pro­ nunţă „lor". totuşi. nu atît de puternic ca în cazul de mai sus. adică pe vocala dinaintea acestui d. limba să atingă foarte uşor dinţii de sus şi să apropiem buzele ca şi cum am intenţiona să-1 pronunţăm pe d. eliminînd defini­ tiv pe d. d se pronunţă ca în romîneşte: dar. aproape instantanee. a vibraţiilor coardelor vocale. La fel se vor pronunţa: Madrid (capitala Spaniei). ignorîndu-1 complet pe d. acest d intervocalic este aproape suprimat. Astfel. In vorbirea populară sau în anumite cuvinte de origine străină.

sau „cartea dumneavoastră". cît şi prin „cartea dumitale". sau persoanei a I l I . în cazul genitiv: su libro de usted sau. m a i s i m p l u : el libro de usted. a n t i c h i t a t e dificultad f. In acest caz d. Notă: Pronumele de reverenţă usted (dumneata) se poate scrie prescurtat Ud. v i r t u t e amplitud f. Los he visto a ustedes.a plu­ ral). Deosebirea care există între pronumele spaniol usted şi cel romînesc „ d u m ­ n e a t a " constă în faptul că usted corespunde persoanei a I l I ..S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în d fac p l u r a l u l n o r m a l ( a d i c ă p r i n a d ă u g a r e a lui . care se prescurteazăîn Uds. Ustedes hablan. expresia su libro se poate traduce atît prin „cartea lui".s e în i n t e r i o r u l c u v î n t u l u i .e s ) .a singular) „Te-am văzut pe d u m n e a t a " („pe t i n e " ) .a plural). sau V. r e d e v i n e s o n o r ş i se p r o n u n ţ ă . deoarece. E x e m p l e : antigüedad f. referitoare la pronumele de reverenţă usled. se pot naşte confuzii. în t i m p ce „ d u m n e a t a " corespunde persoanei a Ii-a singular (respectiv „ d u m n e a v o a s t r ă " persoanei a I i . oraş posibilidad f. V-am văzut pe d u m n e a v o a s t r ă ( t e x t u a l : i-am v ă z u t pe d u m n e a v o a s t r ă ) . D u m n e a v o a s t r ă a ţ i c î n t a t ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă au cintat). s i t u î n d u . Ustedes cantaron. In mod similar vom avea la p l u r a l : vor­ besc) . -ud sînt feminine. sau: Ustedes saldrán. exemplele de m a i sus se t r a d u c : Usted habla.a sin­ Textual: dumneata vorbeşte. pronumele usted corespunzînd gular. g r e u t ă ţ i universidades universităţi ciudades oraşe posibilidades posibilităţi virtudes v i r t u ţ i amplitudes mărimi Observaţie: Majoritatea cuvintelor t e r m i n a t e în -ad. In felul acesta în romîneşte s p u n e m : „ D u m n e a t a vorbeşti" la fel cu „Tu vorbeşti" (verbul la persoana a I i . P l u r a l u l său este ustedes (dumneavoastră). î n limba spaniolă. sau F s . T e x t u a l : /-am v ă z u t pe d u m n e a t a . Vds. universitate ciudad f. de exemplu. greutate universidad f.. 217 . D u m n e a v o a s t r ă v e ţ i pleca ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă vor pleca).a singular (res­ pectiv ustedes persoanei a I l I . Le he visto a usted. în aceste cazuri se obişnuieşte să se adauge şi pronumele de reverenţă. posibilitate virtud f. De aceea. Vd. Dumneavoastră vorbiţi (textual: Dumneavoastră In cazul adjectivelor sau pronumelor posesive. amploare antigüedades antichităţi dificultades dificultăţi.

doctor. Sentí p r i m e r o unos dolores de estómago y apenas podía tenerme en p i e . Desnúdese de m e d i o cuerpo. No respire a h o r a . tuve una tos t e r r i b l e . y u n poco de dolor de cabeza. . Busca a o t r o . — A g u á r d a m e en la cama que volveré p r o n t o . — No.José..P A R A HABLAR D E LA SALUD J u a n e n t r a en la casa de José y ve a éste m u y p á l i d o . . 218 . — ¿Qué es lo que tienes? — No lo sé coa certeza. tengo n á u s e a s . .. EL DUCTOR: T a n t o gusto. . .. EL DOCTOR: ¡ A ver su l e n g u a ! .. o r d i n a r i a m e n t e gozas de b u e n a s a l u d . . — . He p a s a d o m u y m a l a noche.. ayer por la t a r d e . ya puede cubrirse. Ayer caí enfermo. J u a n v u e l v e con el doctor Alberto Quintana. José. — Hola. ¿Se cansa usted al a n d a r ? JOSÉ: N o . No es n a d a !. A d e m á s . . — P e p i t o .. ¿sientes t a m b i é n algún dolor? — Siento un no sé qué. — Espero que no será n a d a g r a v e . (Después de • un rato): Su pulso está un poco r á p i d o . tengo un poco de fiebre. — Temo que v e r d a d e r a m e n t e estés enfermo.) JOSÉ: ¿Tengo el pulso débil? EL DOCTOR: No me he fijado t o d a v í a . José. . Respire fuerte. EL DOCTOR: ¿Le duele algo más? JOSÉ. No e n c u e n t r o n a d a en los p u l m o n e s . señor doctor. ¿viene alguien a cuidarte? — N o . EL DOCTOR: P e r m í t a m e usted que le t o m e el p u l s o . Creo que me he resfriado. P o n t e en la cama y quéd a t e t r a n q u i l o h a s t a que yo v u e l v a con el doctor. (Toma la mano de José y mira a su reloj. — P e r o . Tosa u s t e d . Debes c u i d a r t e b i e n . ¿Qué t a l ? — No me siento bien. Tenga la b o n d a d de volverse de e s p a l d a s . Algo en todo el c u e r p o . (Sale. Sí. JOSÉ: A sus órdenes.) Después de unos m i n u t o s . . j a q u e c a y dolor de e s t ó m a g o . P e r o . Bien. No vale la p e n a . ¿Desde cuándo se siente usted mal? JOSÉ: Ayer sentí escalofríos y hoy no estoy n a d a b i e n . me duele la g a r g a n t a al t r a g a r y . — L á s t i m a . . JUAN: Don A l b e r t o . éste es m i amigo .Vive m u y lejos de a q u í . me voy por un médico. E s c r í b e m e en un p a p e l i t o dónde h a b i t a t u médico. no te m u e v a s de la cama por favor. yo q u i s i e r a .

pero creo que puedo salir de la c a m a . en general sí. pero d u r a n t e los ú l t i m o s dos días t u v e dolor de v i e n t r e y no he podido comer. J o s é . ¿Tiene usted a p e t i t o ? JOSÉ: Sí. . Debe r e s p e t a r el régimen y seguir e x a c t a m e n t e mis indicaciones. EL DOCTOR: Usted tiene indigestión y b a s t a n t e d e b i l i d a d a causa de esta e n f e r m e d a d . sólo he b r o m e a d o . doctor. . JUAN: Déjate de t o n t e r í a s . Como dice el refrán „sólo q u i e n d u e r m e no siente h a m b r e " . t o m a r é a diario todo lo que me aconseja u s t e d . doctor. ¿verdad? EL DOCTOR: Tiene usted que g u a r d a r c a m a . . EL DOCTOR: No me venga usted con eso. . P o r ahora su estado es u n poco a l a r m a n t e . después de las c o m i d a s . ¿lo ha c o m p r e n d i d o usted bien? JOSÉ: Sí. JOSÉ: No te enfades. Pero no se asuste usted p o r q u e .) Tiene usted que someterse e s t r i c t a m e n t e al régimen que yo le prescribo. (Saca una estilográfica y escribe sobre una hoja de papel. Yo volveré cada dos días a v e r l e .EL DOCTOR: Esto no i m p o r t a . P e r o . J u a n . dentro de unos cuantos d í a s . 219 . ahora ya tengo ganas de comer. JOSÉ: (después de leer lo que escribió el médico): Sí. efectivam e n t e . estará completamente curado.

gítlej gozar a se bucura. EL DOCTOR: No.. no. JOSÉ: ¿Tampoco vino? Tengo sed y siento la boca seca. a se despuia enfadar(se) a (se) supăra escalofríos m. JOSÉ: Una última pregunta: ¿no puedo salir de casa? EL DOCTOR: Lo siento. He aquí mi tarjeta de visita. pintee 220 . Todavía no está en condiciones de salir. călduri espalda spinare estricto strict fiebre / . tuse toser a tuşi tragar a înghiţi verdad / . t i m p . JOSÉ: ¿Carne también? EL DOCTOR: Esto no. Tendrá usted que tomar un té en cuanto tenga sed juntamente con una pildora. adevăr vientre m. b u n ă t a t e bromear a glumi certeza siguranţă. d e b i l i t a t e d e s n u d a r s e a se dezbrăca. a observa garganta gít. p lamín pulso puls rato clipă. r e g i m . salud. a păzi habitar a locui indigestión / . De éstas tome usted lo que le dé la gana. así sé le pasará todo.JOSÉ: Puedo comer verduras o frutas? EL DOCTOR: Claro. Tenga la bondad de abrigarse bien cuando anda por el cuarto y. trate de dormir la mayor parte del tiempo. indigestie jaqueca migrenă juntamente împreună naranja portocală náusea greaţă pildora pilulă prescribir a prescrie pulmón m. sobre todo naranjas. a avea guardar a p ă s t r a . Más tarde podrá tocar el vino.. m o m e n t régimen in. febră fijarse a-şi da seama. frisoane. poştală) tontería prostie tos / . De todos modos vendré sin falta dentro de dos días. Hasta la vista y. hombre. sete sentir a simţi someterse a se supune tarjeta carte (de vizită. si es posibile. Si no se siente mejor avíseme usted por teléfono a la clínica. pi. PALABRAS NUEVAS a diario zilnic abrigarse a se îmbrăca aconsejar a sfătui aguardar a aştepta apenas abia asustarse a se speria avisar a anunţa boca gură bondad /. certitudine cuerpo corp cuidar(se) a (se) îngriji curar a vindeca débil slab debilidad /. pero ya le expliqué a usted que no se puede. sistem resfriarse a răci seco uscat sed / .

referir (a referi). adherir (a a d e r a ) . Să conjugăm a c u m a cîte u n verb din fiecare g r u p ă : Sentir Indicaţii' prezent (simplă diftongare) siento sientes siente duermo sentimos daermes sentís duerme sienten Indicativ perfect simplu (neregularităţi tip pedir) sentimos sentisteis sintieron dormí dormiste durmió dormimos dormís duermen Dormir sentí sentiste sintió dormimos dormisteis durmieron Aceste n e r e g u l a r i t ă ţ i se regăsesc şi la s u b j o n c t i v u l imperfect '\ şi II) şi v i i t o r : S u b j . şi a n u m e cele t e r m i n a t e în -entir. Verbul morir are la participiul trecut forma muerto. I Subj-. preferir (a prefera). i m p . -ertir. divertir (a amuza) e t c . Multe verbe de conjugarea a I l I .neregularităţi tip pedir la persoanele I şi a Ii-a plural): sienta sintamos duerma durmamos sientas sintáis duermas durmáis duerma duerman sienta sientan Gerunziu (tip pedir) sintiendo durmiendo Note: 1. -erir. 2.ANÁLISIS DEL TEXTO ¿sientes algún dolor? — s i m ţ i vreo durere? Verbul sentir p o a t e î n s e m n a „a s i m ţ i " sau „a r e g r e t a " (aşa c u m v e d e m în u l t i m a replică a t e x t u l u i : lo siento — r e g r e t ) . T o t verbe „ m i x t e " se consideră şi dormir şi morir. I I S u b j . p r e c u m şi n e r e g u l a r i t ă ţ i specifice verbelor de t i p pedir. irap. 221 . viitor sintiera sintiese sintiere durmiera durmiese durmiere Subjonctiv prezent diftongare -j.a . p r e z i n t ă fenomenul diftongării. Asemenea verbe „ m i x t e " s î n t : mentir (a m i n ţ i ) . Verbul hervir (a fierbe) se conjugă ca sentir.

2. hacer — haz. atunci el se alipeşte acestuia: dame — dă-nii. I şi a Ill-a plural) sînt identice cu formele s u b j o n c t i v u l u i prezent. pronumele reflexiv se se aşază înaintea verno se siente usted — nu vă aşezaţi 222 . la ¡cantad! (de la forma infinitivului: cantar) ¡comed! (de la comer) ¡abrid! (de la abrir) — celelalte persoane (a III-a singular.ponle en la cama y quédate tranquilo — bagă-te (pune-te) în pat şi stai (rămîi) liniştit. următoarele particularităţi: — are un singur t i m p : prezentul — are două forme: negativă (pe care am învăţat-o în lecţia 22) şi afirmativă (pe care o vom studia acum). ea) să cîntăin (noi) să cînte (ei.) La imperativul tului: negativ. poner — pon. aşezaţi-vă (de la sentarse d. ir — ve. Deoarece locul silabei tonice nu se schimbă. ridică-te siéntese usted — luaţi loc. salir — sal. la persoanele corespunzătoare (ca şi în r o m î n ă ) : a IlI-a singular: I plural: a IlI-a plural: ¡cante (él)! ¡cantemos! ¡canten! să cînte (el. valer — val (vale). vocala tonică primeşte. Persoana a Ii-a singular a imperativului următoarelor verbe se forrnează neregulat: decir — di. în continuare. Modul imperativ prezintă. accent grafic: levántate — scoală-te. hazme — fă-mi. Dăm. vete — du-te. — are cinci persoane (lipseşte persoana I singular). atunci cînd imperativul are mai mult de două sau trei silabe. ele) Note: 1. venir — ven. în limba spaniolă. tener — ten. modul de formare a imperativului: — persoana a Ii-a singular este identică cu a IlI-a singular a indicativului prezent: canta tú (identic cu: él canta) — persoana a Ii-a plural este însuşi care se înlocuieşte r final prin d: infinitivul verbului. Verbele din această frază se găsesc la modul imperativ. Gînd un pronume personal în datiy sau acuzativ însoţeşte un verb la imperativ. ser — sé.

a s p e r a ) . doña Isabel. Se espera lo que nadie puede saber. In m o d a n a l o g : Dolores — Lola — Lolita. Un poco más. care la r î n d u l său e un d i m i n u t i v de la n u m e l e José (Iosif). I m p e r a t i v u l urinat -de două pronume — în d a t i v şi acuzativ — (vezi lecţia 8) are acelaşi regim ca la p u n c t u l 2 : traédnoslos tráiganselas dénnosla să ni-i aduceţi să i le aduceţi să ne-o dea (ei) Pepito — d i m i n u t i v de la Pepe. (studiate de noi încă în lecţia 7) i m p e ­ r a t i v u l capătă forme de acest fel: désenos usted dásele cánteseles sírvanseos să ne d a ţ i să-i d a i să li se cînte să v i se servească 5. Nada más. E x i s t ă t o t u ş i o deosebire de n u a n ţ ă î n t r e e l e : Se aguarda al que lia de venir. să plecăm sculaţi-vă uniţi-vă Excepţie face verbul ir: idos duceţi-vă. 223 . ¿Le duele algo más? — Vă m a i doare ceva? A d v e r b u l más se a ş a z ă după verb: ¿Quieres algo más? No come más. Y aún más. iar persoana a H . terog. ci don (feminin doña): don Pedro. No hay más remedio. Cu pronumele se me. Şi încă mai mult. Te aştepţi la ceva ce nimeni n u poate ş t i .a p l u r a l pierde pe d final (mut de altfel) înaintea pronumelui os: levantémonos unámonos vamonos levantaos unios să ne sculăm (ridicăm) să ne u n i m să ne ducem. Persoana I plural pierde pe s final a t u n c i cînd acesta e u r m a t de p r o ­ numele nos. aguardar — a a ş t e p t a . încă p u ţ i n (puţin m a i m u l t ) . Mai vrei ceva? Nu mai m ă n î n c ă . esperar (a a ş l e p t a . 4. don Alberto — î n a i n t e a p r o n u m e l o r n u se u t i l i z e a z ă señor. E aşteptat cel ce trebuie să v i n ă . Alte înţelesuri ale lui más: N u mai ai ce să-i faci. por favor. se te e t c .3. In lecţiile p r e c e d e n t e a m î n v ă ţ a t un sino­ n i m al s ă u . Nimic mai mult.

N-am chef să dansez. E s t e u n u l din verbele care. îşi s c h i m b ă şi sensul. No escribes más que tonterías. encantado. Canta lo que te dé la gana. d i s p o z i ţ i e . No me había fijado en eso. . Oricit privesc (de mult). ci mai degrabă ignorant. defect. sino más bien ignorante. Cîntă ceea ce pofteşti. Nu scrii decit prostii. Este no es tonto. o r î n d u i r e . chef). Más y más. Expresie u z u a l ă folosită ca r ă s p u n s cînd ţ i se prezintă o p e r s o a n ă . No tengo ganas de bailar. E interzisă lipirea afişelor. servidor de usted. d e v e n i n d reflexive. Deci nu t r e b u i e să confundăm pe fijarse cu fijar (a fixa. c e a s . chef. . „a n u p ă r ă s i patul". guardar cama — expresie e c h i v a l e n t ă cu „a sta la p a t " . Fii atent la el! Observă ce promite el. La p l u r a l a c c e n t u l se m u t ă în silaba u r m ă t o a r e : regímenes. m a i frecvent folosit la p l u r a l : ganas. Acesta nu e prost. Alte expresii e c h i v a l e n t e : a sus órdenes. tanto gusto — î n c î n t a t . a b ă g a de s e a m ă . nu văd nimic.sin falta — n e g r e ş i t . Nu observasem asta. gana — poftă. no veo nada. Fără voie (poftă.Por más que miro. lipsă a (sau por) falta de — în (din) lipsă de 224 . Din ce în ce mai (mult). a lipi): Se prohibe fijar carteles. Notă: / final e aproape mut în cazul acestui cuvînt. reloj — orologiu. fijarse — a o b s e r v a . . falta = greşeală. a lua seamă l a . régimen — r e g i m . De buena gana. ¡Fíjese usted en él! Fíjate bien en lo que está prometiendo. reloj de pulsera — c e a s de m î n ă . De mala gana. De bunăvoie.

ir> decir. verbele: mentir. Como se vive. hombre. precum si la subjonctiv prezent. El médico. Boala mea m-a împiedicat (impedir) să merg la facultate. grandes remedios. después de una larga visita.LECTURA SUPLEMENTARIA: REFRANES EN TORNO A LA SALUD No hay tesoro corno la salud. 2. ¿dónde y cómo puede avisar al médico? ¿Cuándo prometió volver el doctor Q u i n t a n a ? 82. EN QUE BROMA MÉDICOS NO NOS O I G A N LOS El marido y la mujer están muy enfermos. morir. 3 . Está curado por completo. Prietenul meu încă nu s-a vindecat . î n H a b a n a este o mare u n i v e r s i t a t e . preferir. Să se traducă în limba spaniolă: 1 . 8 1 . vivir. —• ¡ Ay ! ¿Está moribundo? — No. —• ¿Cómo está José? — Le han abandonado los médicos. a) Să se conjuge la prezent si la perfectul simplu indicativ. — ¿Quién es el que come con los dientes de los demás? — El dentista.15— învăţaţi limba spaniolă 225 . Să se răspundă cu cuvinte din text la următoarele întrebări: ¿Cómo encontró J u a n a José al entrar en su casa? ¿Qué dolores sentía José? ¿Dónde se fue J u a n ? ¿Qué consejos dio J u a n a José al salir del cuarto? ¿Con quién volvió J u a n ? ¿Qué es lo p r i m e r o que quiso saber el doctor? ¿Cuál fue el diagnóstico del doctor Q u i n t a n a ? ¿Qué le prescribió y qué contestó José? ¿Qué otros consejos dio al enfermo? Si J u a n no se sintiera mejor. A grandes males. se muere. señala a un amigo: — Temo que van a quedar viudos los dos. EXERCIŢII 80. b) Să se conjuge la imperativ verbele: tomar. traer.

Trebuie să vă grăbiţi. Unde mergi dumneata? 12. . altfel pierdeţi trenul. eu nu le am. Mai doriţi ceva? 26. eu voi aştepta aici. Deşi nu mănîncă aproape nimic. E interzis să aştep­ taţi în acest loc. 9. Proletari din toate ţările. 4. mă doare gîtul şi nu vreau să mă simt mai rău decît acum. Te rog să ne dai cu împrumut ziarele dumitale. Bine. Sănătatea dumitale nu este atît de bună. Regret că nu am observat (fijarse) ieri unde v-aţi pus pălăria. 24. V-aţi găsit pălăria? 10. Ce păcat că nu pot să mănînc aceste portocale. Nu. iŞtk^j&f. încă nu vă daţi seama? 13. Cine o să vrea să cînte. 20. 21. 27. am cău­ tat-o în camera mea şi într-a dumitale. Să ne ridicăm şi să plecăm de aici. Luaţi loc. Prefer vaporul. LA HABANA. o să mă ocup eu de asta. — La Universidad. 29. 22. dar n-am găsit-o. 6. Mai bine ar fi să ni le aduceţi aici. 5. este mai poetic şi mai confortabil. 7. Aduceţi-mi tot ceea ce poftiţi. dragul meu. Să vi le dea fiul meu. 23. să cînte ! 16. Dumneavoastră nu vedeţi amploarea mişcării (movimiento) pentru libertate în America Latină? 19. terminăm. nu este slab. uniţi-vă! 18. iar azi ani febră şi o tuse groaznică. 25. Am răcit ieri. 15. Fiţi puternici! 17. 8. Să ne oprim aici. Scuzaţi. 14. 11. va trebui să iei pilule la fiecare trei ore.complet. 28.

— ¿Qué se necesita para comer? — Tener hambre. no sirve. ¿Qué se necesita ? — ¿Qué se necesita para matar a un cerdo? — Que esté vivo. -— ¿Qué se necesita para abrir una puerta? — Que esté cerrada. qué que qué que se parece un hombre a un alfiler? si no tiene cabeza.LECŢIA 29 DE BUEN HUMOR Parecidos o desemejanzas — ¿En qué se parece una jarra a un sordo? —• En que tiene oreja y no oye. 15* 227 . — ¿Qué se necesita que se acorte para que"~se alargue? — La vida. las cuerdas. se diferencia una mujer bonita de un reloj? la primera hace olvidar las horas y el segundo las — ¿En qué se diferencia un manicomio de una guitarra? — En que en el manicomio están atadas las locas y en la guitarra. — ¿Qué se necesita para encender una lámpara? — Que esté apagada. — ¿En — En — ¿*En — En recuerda.

— — Es nada y es ave. Adán y Eva. 228 . Mientras m á s se le q u i t a . si sacudes las alfombras te e n t r e n a r á s m u y bien para el t e n i s . más grande es.\ Varias — ¿Por qué el león carga melena? — P o r q u e n i n g ú n p e l u q u e r o se a t r e v e a c o r t á r s e l a . Entrenamiento casero La mujer con t a c t o . — ¿Qué es lo que pasa sobre el agua sin hacer sombra? — El sonido de las c a m p a n a s . J o r g e . Vamos a adivinar 1. al revés. Debe de ser m u y s i m p á t i c o . 2. (El hoyo). Una copla Si t u m a d r e te p r e g u n t a que si me quieres a m í . a su m a r i d o : — No te sulfures. vacía. El celoso LA NOVIA: • Me dedicaré al t e a t r o y t o m a r é u n seudónimo ! EL NOVIO: ¡ E n t o n c e s os m a t a r é a los d o s ! Cortesía — ¿No conoce usted a m i h e r m a n o José? No nos parecemos en n a d a . — — Sube llena y baja La c u c h a r a . di con la boca que no con el corazón que sí. — Tengo ganas de conocerlo. ¿Qué es lo que h a y en medio del fuego y no se q u e m a ? (La letra e).

es precisamente el único momento que yo descanso? Vamos a ver Pedro encuentra a Felipe sobre un puente y le refiere lo siguiente: — ¿Sabes? El pobre José ha muerto. antes de salir para una visita: — Papaíto.¿Qué letra viene después de la a? — Todas las demás. — ¡ Qué raro ! ¿Qué dirá cuando se dé cuenta? ¡ Vaya noche! En Groenlandia preguntó el presidente del tribunal a un esquimal: ¿Qué hizo usted durante la noche del 11 de octubre al 3 de abril?". — ¿Pero no comprendes.. EL PADRE: Magnífico. ¿no te da vergüenza crear mala impresión en la escuela? PEPE: Pero hoy he sido el único que ha sabido contestar a la pregunta del profesor. que cuando mi mujer duerme. Buen escolar EL PADRE: Pepito. Y sin darse cuenta. — ¡ Pero. Yo me refiero a t i .Entre amigos — ¿Y tú acostumbras a descansar después de haber almorzado? — Después del almuerzo. ¿debo lavarme las manos o ponerme mis guantes? No se equivoca — ¿Joselito. mi mujer suele hacer una siesta de una horită por lo menos. hombre! Hazme el favor de estar atento. papá. papá. Cuestión muy delicada Juanito. ¿cuál era esta pregunta? PEPE: "¿Quién ha puesto esta aguja en mi asiento?" 229 . sabes el alfabeto? — Sí. y. —.. inocente. a su padre.

ac cu gămălie atar a lega cabeza cap campana clopot caña trestie cargar a p u r t a . Por ahorrar Un avaro entra en una peluquería y pregunta: — ¿Cuánto cuesta el corte del pelo? — Un peso — contesta el barbero.. î n ţ e l e a p t ă desemejanza deosebire diferenciar(se) a (se) deosebi encender d. ¿sigue tan gorda como antes? — No me digas nada que ayer domingo llegó a las cincuenta arrobas. dos amigos se encontraron hace poco en una tienda de una calle de Santiago de Cuba. entonces. a închide cuchara lingură cnerda coardă .. PALABRAS NUEVAS acortar(se) a (se) scurta acostarse d. — ¿Y una afeitada? — Cincuenta centavos. dispoziţie jarra cană l á m p a r a lampă león m. afeíteme la cabeza..El profesor de historia — ¿Desde cuándo falta López? — Desde. a aprinde ¡ entrenamiento a n t r e n a m e n t esquimal ni. ¿y ella no piensa hacer nada para bajar de peso? — No. EL MISMO PROFESOR: ¿Cuándo ha muerto Francisco Pizarro? UN ALUMNO (asustado): No sabía ni siquiera que estaba enfermo. a încărca celoso gelos cerdo porc cerrar d.. a se cuica afeitar a bărbieri alargar(se) a (se) lungi alfiler m. Cortando caña Después de un año sin verse.. eschimos humor m. leu 230 .. — Chico.. llegó a las cincuenta arrobas de caña.. Dijo el que parecía más joven de los dos: — Y tu mujer. intercambiaron los saludos de ritual y surgió la primera pregunta. — Muy bien. umor. viejo. „la caída del imperio árabe". cortando conmigo en un cañaveral. Se dieron un fuerte abrazo.

arată o separare sau schimbarea unei noţiuni în contrariul ei: pluma corteza agradable aprobar d. hiciste. i u b i t nueve nouă (numeral) parecer a se asemăna parecido asemănare peluquero frizer raro c i u d a t . hicimos. hicisteis. 231 . cînd cuvîntul originar pe s final: semejanza sentimiento asemănare sentiment începe cu s. coajă plăcut a aproba fericire desplumar descortezar desagradable desaprobar d. — la participiul trecut: hecho — făcut. hicieron. în spaniolă. a întrerupe neplăcere Uneori. cu prefixul des-. Su­ bliniem la hacer următoarele neregularităţi: — la perfectul simplu indicativ: hice. hizo (c transcris prin z pentru a menţine sunetul 6). original sacudir a scutura segundo al doilea seudónimo pseudonim sonido sunet sordo surd sulfurarse a se înfuria surgir a ţîşni tienda prăvălie vacío gol ANÁLISIS DEL TEXTO desemejanza — neasemănare. prefixul pierde neasemănare divergentă desemejanza disentimiento oreja — ureche (în sens general anatomic sau pentru a denumi urechea animalelor. desdicha a jumvili a descoji neplăcut. De aci subjonctivul imperfect: hiciera (hiciese) şi subjonctivul viitor: hiciere. Exemplu: he hecho — am făcut. hizo conducir (conduse). de obicei pentru urechea omului se spune în spaniolă: oído). hace olvidar — te face să uiţi. a dezaproba nefericire In unele cuvinte se păstrează forma veche dis-. dicha pană scoarţă. Prefixul romînesc ne. In cazul de faţă e un joc de cuvinte — un retruécano — bazat pe faptul că oreja mai înseamnă şi „toartă'".manicomio b a l a m u c • matar a ucide melena c o a m ă . chică necesitar a fi nevoie novio logodnic. Verbul hacer împreună cu unele substantive sau verbe arată realizarea acţiunii pe care o numesc acestea: hacer burla (a-şi bate joc). Prefixul des. din a acestui p ref ix: continuar gusto a continua plăcere discontinuar disgusto latină.se traduce adesea.

condujo etc. v i c e v e r s a . Se poate t r a d u c e fie „a lega corzile" (unui i n s t r u m e n t m u z i c a l ) . la c a p . subjonctiv imperf.. alargar — a s c u r t a . al revés—invers. Cu a j u t o r u l prefixului a. fie „a lega pe cele î n ţ e l e p t e " (femi­ n i n u l a d j e c t i v u l u i cuerdo — î n ţ e l e p t ) .: condujera (condujese) subjonctiv viitor: condujere atar las cuerdas— a l t retruécano. . pe dos. condujiste. AISLADO (El que se quedó solo en una isla) . acortar. a l u n g i ..Notă: Verbele terminate în -ducir mai prezintă o neregularitate la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta: — conducir a conduce perfect simplu: conduje. de la coadă.se formează verbe d i n s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e : corto largo isla plazo scurt lung insulă termen • acortar a scurta — — alargar a lungi — aislar a izola — aplazar a amina cortársela — să i-o t a i e (coama) — (vezi i m p e r a t i v u l din lecţia precedentă). .

de t o t . ci p e n t r u a le r e c u n o a ş t e şi a le î n ţ e l e g e n u a n ţ e l e . -ecito. (de la Manuel). -ecezuelo.. Luisico. J)olores. .chiquitiñuelo 7. Ruy (de la Rodrigo). Antonito. Cuvintele t e r m i n a t e î n a. sînt provenite d i n formaţii c a : María de los Mercedes. res­ pectiv g u : poco > poquito chico > chiquito amigo > amiguito 6. Şi numele proprii p o t avea d i m i n u t i v e . ca scop să d e n u m e a s c ă un obiect m a i m i c faţă de u n u l o b i ş n u i t . Fras­ cuelo. -ezuelo. piececillo 2. -ececito — „ -illo: -cilio. Pilar. -ico. Cuvintele t e r m i n a t e î n z schimbă această l i t e r ă în c: pez > pececito voz > voeecita 5. -ecico. Paquita. María del Pilar. librado. . Pepito şi Joselito {de la José). Manolin. Manolo. a d j e c t i v . cuvintele monosilabice t e r m i n a t e într-o vocală pri­ mesc sufixul lung: pie > piececito. Pancho. -ejo şi c o m p u ş i i l o r : — p e n t r u -ito: -cito. c o m p l e t . Remedios. Dolorcitas. S p a n i o l i i t r a n s f o r m ă pe m final d i n c u v i n t e l e s t r ă i n e în n . Perico. I a t ă cîteva e x e m p l e : Juanita. Toate sufixele e n u m e r a t e m a i sus fac femininul în a : hijo — hijito hija — hijita 4. Paco. -ecillo. Carmen. o pierd aceste v o c a l e înaintea sufixelor libro > librito. Quico — şi m u l t e altele — (de l a Francisco). în p r i n c i p i u . Francisquiio. María de la Consolación etc. n u a t î t p e n t r u a le folosi (căci n u s î n t o b l i g a t o r i i ) . Cafr/iencita. -ino. librejo 3. î n general. Bélica (de la Isabel). Perucho (de la Pedro'". Consolación. Periquito. A m i n t i m aici că a n u m i t e nume proprii feminine spaniole care ni se p a r ciudate nu sînt decît forme eliptice ale unor n u m e proprii compuse: Mercedes. Unele substantive acumulează m a i m u l t e sufixe d i m i n u t i v a l e : chico > chiquito > chiquitín >. e. -ichuelo — . -in.i l l o . Manolita. Cuvintele t e r m i n a t e în -co sau -go modifică t e r m i n a ţ i a în qu. Luisita. Concha şi Conchita (de la Concepción). del todo — în î n t r e g i m e . Cata şi Catana (de la Catalina). Note: 1. -ececico — „ -uelo: -zuelo. Pepe. care a u . Agustinico. Nieves e t c . . -ececillo — „ -ico: -cico. P r i n a d ă u g a r e a u n u i sufix se m o d i f i c ă f o r m a ş i sensul u n u i s u b s t a n t i v . Pero. Concepción. L i m b a s p a n i o l ă p o s e d ă u n m a r e n u m ă r de sufixe d i m i n u t i v a l e . P r i n c i p a l e l e sufixe d i m i n u t i v a l e s î n t : -ito. g e r u n z i u .. -istrajo e t c . María de las Nieves. -arajo. . papaíto — t ă t i c u l e .Adán — A d a m .. e x e m p l u : Amsterdán. Lola şi Lolita (de la Dolores). Las cinco son Marías". -ajo. • 233 . Frasquito. p a r t i c i p i u .María del Carmen. -ajo: -acuajo. librillo. -uelo. a d v e r b .. Cităm din Sonata de Primavera de Valle-Inclán: „Me presentó a sus hijas: — María del Rosario. E necesar să s t u d i e m a c u m sufixele d i m i n u t i v a l e . Curro. María de la Soledad.

-alia. ci desemnează obiecte speciale. López — u n u l d i n n u m e l e p r o p r i i spaniole cel m a i des î n t î l n i t e . m a i s î n t şi a l t e categorii d e sufixe: a) sufixe augmentativie. .ucis î n 1548 d e p a r t i z a n i i r i v a l u l u i s ă u . hombrote b) sufixe depreciative.u z a . . şi a v î n d adeseori n u a n ţ ă p e i o r a t i v ă .5 k g cañaveral m. I a t ă p r i n c i p a l e l e sufixe a u g m e n t a t i v e : hombre > hombrón mujer > mujerona -azo (-aza) cave exprimü excesul.e j o . a t u n c i cînd solicităm u n serviciu: ¿Me hace Ud. 2 . 234 . care a r a t ă că o b i e c t u l d e n u m i t p r i n c u v î n t u l format c u ele este m a i m a r e d e c î t n o r m a l . desemnînd la ora a c t u a l ă t r ă s ă t u r i speciale. Sînteţi amabil să veniţi aici? Fiţi amabil să-mi daţi un creion şi o foaie de hîrtie ca să vă scriu adresa. el favor de darme un lápiz y una hoja de papel para escribir su dirección.u c o . -acho. islote (insuliţă). A l m a g r o . el favor de venir aquí? Hágame Ud. -ucho (şi uneori . o valoare a p a r t e (pozitivă): calzones n u m a i sînt calzas grandes şi nici tenacillas. la fel de frecvent ca Ionescu. -orrio. nişte tenazas pequeñas. A n u m i t e a u g m e n t a t i v e şi d i m i n u t i v e de formaţie veche a u pierdut n u a n ţ a p e i o r a t i v ă . .a t o . Francisco Pizarra — a v e n t u r i e r s p a n i o l . Popescu la n o i . p l a n t a ţ i e de t r e s t i e (caña) de z a h ă r . De e x e m p l u : libro casa Observaţii: 1. care m a r c h e a z ă n u m a i s e n t i m e n t u l de d i s p r e ţ a l v o r b i t o r i l o r sau p r o a s t a c a l i t a t e a o b i e c t u l u i : -aco.î n afară de sufixele d i m i n u t i v a l e . diformitatea: hombre > hombrazo -acho (-acha) 1 care exprimă monstruosul şi ridicolul: -ote (-ota) i hombracho. a fi d r ă g u ţ " . . > libraco >• casuca crítico^ criticastro poeta > poetastro \ -ón (-ona) hacer el favor — expresie u z u a l ă e c h i v a l e n t ă cu „a fi a m a b i l . A fost . ¿JSQ te da vergüenza? — N u ţi-e r u ş i n e ? darse un abrazo — a se î m b r ă ţ i ş a sigue tan gorda — c o n t i n u ă (să fie) a t î t de grasă arroba — m ă s u r ă de greutate egală c u 12. -astro. cuceritorul P e r u l u i . -ijo). Unele a u g m e n t a t i v e îşi schimbă genul faţă de s u b s t a n t i v u l de la care se formează şi c a p ă t ă valoare de d i m i n u t i v : callejón (străduţă).a j o .

Fii te rog amabil şi anunţă familia lui că el a plecat din acest oraş. pentru cei din jurul său. 4. Yo no sabe que hació el.s e a t e n t s u n e t u l 0. frazele: mai multe ori. Dacă sora mea ar merge în seară asta la teatru. Să se corecteze greşelile din următorul text: 1. Le tomó por los brazos con una fuerza atroz. y no nos decimos nada. 3. Nu-1 cunosc prea bine. Mí amigo me condució asta la estasión del ferocaril. Ce va spune José cînd o să-şi dea seama că pe el nu-1 luaţi în consideraţie? 12. în bucătărie se simţea un miros plăcut. Şi. Asta n-are importanţă. Apréndanse de m e m o r i a las siguientes c o p l a s : Si me miras y te miro A tu madre se lo dije. Se hace difícil de creer aunque parezca cierto. sueño contigo. în afară de asta. compañerita. Soy seguro de que hacera mal. 7. pronun- El cielo de diciembre es aún puro y azul. Dar nu înţelegi că la această oră eu şi soţia mea obişnuim să ne plimbăm? 11. Micuţul acesta are o cărţulie din care citeşte. Ba da. 18. 8 5 . Dime tú. 9. v e r b e l e : agradecer şi traducir. A tu padre no me atrevo. Tal vez lo juzgas mal porque no lo conoces. Esto ombre no mostra buenas intensiones. Pentru că nu e politicos. este interzis să întrerupi un om atunci cînd e în plină activitate. 16. Tu padre lo sabrá luego. Ce exerciţii trebuie să mai facem? 5. Să se conjuge la indicativ prezent şi perfect simplu. 5. 17.TEME I. Si. aş merge şi eu cu ea. cu mica lui voce. te pasa lo que a mi. 10. Să se traducă în limba. 235 . spaniolă: •• 1. I I . 4. la impe­ rativ şi la subjonctiv prezent şi imperfect. pienso en ti. 15. Seara. Nu putem amina plimbarea noastră. Si duermo. căci are nevoie tocmai de multă linişte (silencio). Es neagradable ver esto i no conosco algo mas malo. 8 4 . am venit la cină. Ce crezi despre Petrieă? 2. Să se citească cu voce t a r e şi de ţ î n d u . 8. los dos bajamos los ojos. Totul era liniştit sub cerul albastru. după ce am muncit toată ziua. Nu ţi-e ruşine să mă întrebi aşa ceva? 13. Si despierto. 2. En sabiéndolo tu madre y nos lo decimos todo. 6. 3. De ce? 14. EXERCIŢII 8 3 .

. gritaba y golpeaba con los pies en el tabique con tanta fuerza que se estremecían los cuadros colgados sobre el diván y vibraba la cuerda del reloj de pared. tumbado boca arriba en el diván. Además de esto. En lo succesivo puedes acudir a mi biblioteca para tomar cualquier libro .. — Eres un tontuelo — dijo el padre. 236 . .. ilustraciones. ahora. después de hacer tus lecciones..LECŢIA 30 HOJEANDO UNA ENCICLOPEDIA El padre... para comenzar. — ¿Por qué no dices nada? ¿Qué sucede? ¿Me temes? —-No. El padre se dirigió hacia el armario de biblioteca y tomó un grueso volumen que estaba sobre un anaquel superior. El corazón de César cesó de latir por un momento y la sangre casi se le heló..—suspiró César fijando sus ojos azules en el suelo.. — ¿Qué es eso? — Es una especie de diccionario que contiene toda clase de conocimientos en todos los dominios. aquí tendrás siempre tus más fieles amigos. El padre conmovido le tomó por la mano y se dirigió con él a la biblioteca.de César enlró al escritorio y en el acto quedó muy sorprendido al ver que su hijo. —-Mira César... — Gracias.. no me vengas con m e n t i r a s . —• Ten. Aprende para saber. Dime la verdad. De los libros recibirás los más importantes conocimientos. una pequeña enciclopedia. — Acostúmbrate a leer diariamente algunas páginas de ese precioso tesoro. papaíto. dibujos.. dijo con voz baja César. no tenía con quien jugar. láminas y fotografías. —• ¿Qué estás haciendo aquí? — le preguntó con voz autoritaria. pero.. —-Es que. por supuesto. aquí hay todas las palabras de nuestra lengua con sus significaciones y acepciones.

. el pato.. — Vamos a ver. No. pingüino. Pero busca con paciencia. el salmón. igual que los nervios. el lucio.. con mucho gusto.. las piernasyeltronco.ésta es una anguila.. De los demás he conocido solamente en los libros: aguija. que la cabeza tiene : el pelo (o cabello). las cejas. oscuros.. No es difícil: miraré los dibujos y luego leeré la descripción. Doblando algunas páginas más. Busca ahora de nuevo. ahora veo. dijo a su padre: — No la encuentro. curruca. las orejas. ¡ qué interesante! Mire un tiburón tal como lo vi en la película Una aventura en el Mar Caribe... de vaca. la boca con los labios. la frente. negros o verdes) con los párpados que están guaroído necidos de pestañas y la pupila. — Está bien. ruiseñor. avestruz. César hojeó atentamente y. sino con ve. También se dio cuenta que detrás de la cabeza está la nuca y más abajo los hombros. Busca ahora los peces. por ejemplo. el cisne y el faisán. papá. el gorrión.. — Sí. César aprendió numerosísimas cosas. la carpa.. mire. las mejillas boca y. 237 .. los ojos (que pueden ser azules. debajo de la cabeza. las dos sienes. — A ver.. Vio. buho. después lie un rato.— Como no. el arenque. el pecho y las espaldas. — ¿Qué aves conocías de entre éstas? — La golondrina. No hay tal cosa. estornino y mirlo.. y varios peces de agua dulce... alondra. Ave no se escribe con be de burro. Busca por el momento la palabra ave. — Sí. colibrí. y un esturión. la nariz. Especialmente al leer fábulas.. papá. cigüeña. las manos. los pómupeshnBS los. y.... De este modo y sin darse cuenta. César descubrió unas láminas anatómicas que representaban el cuerpo humano y sus partes componentes: la cabeza. he aquí una lámina con pájaros. te equivocas. la nuez de Adán.. que los músculos están por todas partes.

s e ñ a l a n d o lo q u e e s t a b a e x p l i c a n d o en la t e r c e r a de las c u a t r o l á m i n a s a n a t ó m i c a s q u e h a b í a en la enciclopedia — . César no contestó n a d a . E n el libro e s t a b a escrito "los brazos son vigorosos (especialm e n t e en los h o m b r e s ) . fel estornino graur estremecer a zgudui esturión ni. a fi mişcat conocimiento cunoştinţă constituir a constitui cuerda sfoară. Todas éstas eran cosas q u e . raft anguila tipar arenque m. P a p á . nisetru frente / . — Las piernas son los m i e m b r o s inferiores del h o m b r e . spríncene cerebro creier cerrar d. scrumbie avestruz m. después de la p a l a b r a cerrar h a y u n a ce. en p a r t e .. etajeră. — No sé qué d a r í a por saber i n m e d i a t a m e n t e t o d o lo que h a y en esa enciclopedia. a atírna comenzar d. a începe conmoverse d. ¿Qué significa? — Que esta p a l a b r a es u n v e r b o .Y que d e n t r o de la cabeza está el m a n d o supremo del h o m b r e : el cerebro. hering. a trage clopotele empezar d. frunte golondrina rîndunică 238 . t a l como bañar. . vultur alondra ciocirlie anaquel m. hacer etcétera. a se înşela especie /. struţ brazo braţ buho bufniţă cabello păr cabeza cap carpa crap cejas /.¿qué t i e n e n los pies? — p r e g u n t ó el p a d r e . El pie t i e n e cinco dedos (con sendas u ñ a s ) . — D i m e . pero el codo c o n s t i t u y e la más sólida a r t i culación de todo el cuerpo h u m a n o ' ' . a cotí (după colţ) . el pie es la p a r t e que los sostiene. ¿cuál es la diferencia e n t r e el pie y la pierna? Y . con el t i e m p o lo sabrás m u y b i e n . pero se n o t a b a que e s t a b a profundam e n t e contento de h a b e r e n c o n t r a d o u n libro t a n i n t e r e s a n t e .— Es u n a p a l a b r a que significa acción o existencia. PALABRAS NUEVAS águila acvilă. anumiţi cigüeña barză codo cot colgar d. u n t a l ó n y u n a p l a n t a — dijo César. — Y . Mas por h o y . ¿qué es u n verbo? •. . a închide ciertos cîţiva. pl. — E s p e r a .. aro de ceas curruca pitulice descubrir a descoperi dibujo desen doblar a întoarce (foaia). a începe equivocarse a greşi. César antes no conocía y por esto miró ahora con satisfacción a su p a d r e . b a s t a . ser. en su casi t o t a lidad .

— perete (în general). vrabie guarnecer a orna. E j e m p l o : nieva (ninge). graniza (bate g r i n d i n a ) . a bate (inima) lucio ştiucă mando comandament mejilla obraz mentira minciună nariz /. nas notarse a se observa nuca ceafă nuez /. satisfacţie seno sin sien /. n u n u m a i t e x t e l e . î n d a t ă boca arriba — cu faţa în sus. E l verbo ser o estar u n i d o a los verbos a n t e r i o r m e n t e men­ cionados. truena ( t u n ă ) . în apă) planta talpă pómulo pomet ruiseñor m. tiembla (se c u t r e m u r ă ) . privighetoare salmón ni. începînd cu lecţia 3 1 . se crapă de ziuă). 239 . 2. V e r b u l helar (a îngheţa) se u t i l i z e a z ă adesea ca v e r b i m p e r s o n a l . Los que significan fenómenos de la n a t u r a l e z a . In acest caz se foloseşte numai persoana a treia singular. amanece (se face d i m i n e a ţ ă . ci şi unele e x p l i c a ţ i i vor fi d a t e în l i m b a spaniolă p e n t r u a v ă d e p r i n d e m a i b i n e cu l i m b a . E j e m p l o : está tem­ blando (se c u t r e m u r ă ) . atardece (se înserează). p a r a formar t i e m p o s c o m p u e s t o s . l a n ţ de p e n d u l ă . peşte (viu. a înzestra hacia spre hojear a răsfoi hombro umăr lámina planşă latir a palpita. tîmplă suceder a se întîmpla tabique m. zid cuerda — c o a r d ă . Deoarece. hiela ( î n g h e a ţ ă ) . nucă paciencia răbdare pájaro pasăre párpado pleoapă pato raţă pecho piept pestaña geană pez m. a r c . Pared f. llueve (plouă). v o m a n a l i z a deci în s p a n i o l ă cazurile în care se formează. somn satisfacción /. Aceasta este c a r a c t e r i s t i c a gene­ rală a verbelor i m p e r s o n a l e . perete despărţitor talón m. p r o p o z i ţ i i impersonale. rechin tontuelo prostuţ tumbar a răsturna ANÁLISIS DEL TEXTO en el acto — pe loc .golpear a lovi gorrión m. Los siguientes verbos t i e n e n carácter i m p e r s o n a l : 1. relampaguea (fulgeră). călcîi tiburón m. Dar cuerda al reloj — a întoarce ceasul la sangre se le heló — sîngele îi î n g h e ţ ă . sfoară. pe s p a t e tabique — perete d e s p ă r ţ i t o r î n t r e c a m e r e .

hay necesidad de usar la construcción regular reflejo-pasiva: se cultivan los campos. El verbo haber. e necesar să citeşti mai mult). se ama al padre (co­ rrecta). Ejemplo: hay que tra­ bajar . caso en que no puede sobrentenderse otro sujeto. se te etc. Ejemplo: se cultiva los campos (incorrecta). en las expresiones: hace frío (e frig). El verbo dar. sin sujeto. 5. en la tercera persona sin sujeto expreso. Ejem­ plo: hace tres meses (acum trei luni). Esta cons­ trucción no se emplea cuando el acusativo es nombre de persona. 2. Los verbos transitivos usados en la tercera persona del sin­ gular. salí (cînd eră ora două. hace buen tiempo (e frumos) y otras análogas. 4. hacía tiempo que yo no lo había visto (era mult de cînd nu-1 văzusem). Los verbos intransitivos usados en la tercera (a treia) persona del singular con el pronombre reflejo (reflexiv) se. Los verbos haber que. También con los pronombres se me. Para que esta construcción pueda considerarse cuasiimpersonal es preciso que el complemento indique la hora.3. 7. Observaţie: Unele verbe impersonale pot deveni personale. a zice) mai prezintă o neregularitate: 240 ' . El verbo hacer. hace calor (e cald). 6. Oratorul t u n a contra duşmanilor patriei. El orador tronaba contra los eiiemigos de la patria.. El verbo hacer. . (véase la lección 8): Se. es preciso que leas más (trebuie. Ejemplo: se ama a los padres.. ser preciso. como en el ejemplo siguiente: ¡Que me matan! ¡Favor! Así clamaba una liebre infeliz. am plecat). Todos los verbos en tercera persona de plural. Ejemplo: cuando daban las dos. Vom însera (înopta) în acest sat. Cuando el acusativo es nombre de cosa. 8. căpătînd un sens figurat: Atardeceremos en esta aldea. (de una fábula de Samaniego). sino únicamente el reloj. cuando significa „existir". Los siguientes verbos forman oraciones cuasi-impersonales: 1.e nevoie". ni refiriéndose a un sujeto expresado anteriormente. se obedece al maestro.me olvidó decir (am uitat să spun).. ¿por qué no dices nada? — de ce nu spui nimic? Verbul decir (a spune. Ejemplo: se trabaja para construir el socialismo. con el pronombre reflejo se. Ejemplo: hay alarma (e alarmă) (véase la página 102). cuando significa transcurso de tiempo. cuando significan „trebuie". y con un acusativo personal. he aquí lo que me hace falta (iată ceea ce îmi trebuie). ser menester y hacer falta.

datorită (cuiva). juegas. ele se acordă cu substan­ tivul pe care-1 determină (ca în cazul de mai sus). Antonimul său este fácil — uşor (de rezolvat). conforme (întocmai cu). dijeron ¿qué sucede?—• ce se întîmplă? Sinonime cu această expresie sînt: ¿qué pasa?. cere prepoziţia a atunci cînd e urmat de un verb la infinitiv: Comenzó a trabajar hace algunas horas.în viitor.la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta. echivalent cu de hoy en adelante — de azi înainte. ele rămîn invariabile. El se conjugă astfel: — la indicativ prezent: — la subjonctiv p r e z e n t : juego. dijera dijese dijere dijo. aspru).. tal cez (poate). Similar: mamá — mamaíta. juegue. quedo (jos.. mal. juegues. ca în romînă. tontucio—prostut. Am început să î n v ă ţ l a t i n a . gracias — mulţumesc. voz baja (alta) — voce joasă. adrede (expres. ¿qué occurre? me temes — te temi de mine. deşi. Empecé a estudiar el latín. a se juca. iute). juguemos. dificil. difícil — greu. quizá. apenas (abia). In limba spaniolă verbul temer nu e reflexiv. despacio (rar. jugar — a juca. jugamos. juega. recio (dur. puternic). bajo (jos. papaíto — diminutiv al substantivului papá. diminutiv de la tonto.. e echivalentă cu merced a. puede ser (poate). ju­ guéis. înadins). acaso (oare). Acest verb diftonghează în timpul con­ jugării.. ci tranzitiv. după aspectul său de la infinitiv. dijiste.. juegue. anevoios. aprisa. quizás. încet). rădăcina lui este dij-: perfect s i m p l u : subjonctiv imperfect I : subjonctiv imperfect I I : subjonctiv v i i t o r : dije. nu se încadrează în grupa verbelor diftongate. dulce). jugáis. juegan. înceată (tare). — mulţu­ mită. alto (tare. Adjectivul pesado înseamnă „greu" (în sens mate16 241 . Bajo şi alto pot fi şi adjective şi adverbe. molcom). încet. comenzar. jueguen. Locuţiunea gracias a. ca şi empezar. así. en lo sucesivo —. Ca adverbe. începu să lucreze a c u m cîteva ore.. comoquiera (oricum). Iată cele mai uzuale adverbe de mod: bien. Ca adjective. de prisa (repede. A mulţumi — dar las gracias sau agradecer.

música ligera. p e s c u i t (vezi lecţia 15). el tercer lugar — a l t r e i l e a loc. f r o n t . în s p a n i o l ă : m ă r — manzana. Tot cam în acest fel se pronunţă şi v. b spaniol nu se pronunţă la fel cu cel romînesc decît la înce­ putul cuvîntului sau după literele m şi u: bien. frente f.. iba. labio. — E s t e bebe como u n pez. cantaba. Deoarece a m î n v ă ţ a t în lecţiile de p î n ă 242 . m. la tercera—-a t r e i a . Notă: De fapt. — f r u n t e . a v î n d o p r o n u n ţ i e a p r o a p e i d e n t i c ă . nada. scrierea lor corectă se precizează p r i n formula d e m a i sus. In l e g ă t u r ă cu acest c u v î n t . Nos compramos sendos sombreros. şi de aci se nasc desele confuzii. — ¿Sí? ¿qué es lo que hace? — P u e s como los peces. equivocarse — a greşi. în apă) spre deosebire de pescado — peştele p r i n s . bueno. ca şi cum am sufla în flacăra unui chibrit: lobo.. pez. i a t ă c î t e v a : RETRUÉCANOS A P e p i t o le h a n colocado en u n a oficina y dice q u e está como el pez en el a g u a . De fapt foneticienii moderni afirmă că v are —în limba spaniolă — acelaşi sunet ca şi b. A d j e c t i v u l n u m e r a l tercero a p o c o p e a z ă .r i a l ) . frente a — faţă de nuez de Adán — m ă r u l l u i A d a m ( t e x t u a l : n u c a lui A d a m ) . espaldas f. a n t o n i m u l l u i este ligero — uşor (ca g r e u t a t e ) . cu două variante : oclusiv şi fricativ. Ţărani călare fiecare pe cîte un catîr. ve de vaca — deoarece în l i m b a spaniolă b şi v se con­ fundă adeseori. Ne-am cumpărat fiecare cîte o pălărie. pl. spinare sendas uñas — fiecare cu cîte o u n g h i e . sombra. U n e o r i ligero p o a t e avea şi u n sens f i g u r a t : industria ligera. pero no lo que b e b e n los peces. — Sí. be de burro. en breve. Alte e x e m p l e de folosire a a d j e c t i v u l u i d i s t r i b u t i v sendos: Campesinos montados en sendas muías. — s p a t e .— peşte (viu. In celelalte cazuri trebuie pronunţat fără a se închide complet buzele.

Astăzi am cumpărat cinci scrumbii mari. Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Qué hacía César en el escritorio de su padre? ¿Qué le preguntó su padre al ver todo eso? ¿Qué contestó César? ¿Qué hizo entonces el padre? ¿Qué es una enciclopedia? ¿Qué aconsejó el padre a César? ¿Qué equivocación hizo César al buscar la palabra „ave"'? ¿Qué aves hemos conocido en esta lección? ¿Qué peces? ¿Cuáles son las partes componentes del cuerpo humano? ¿De qué se compone la cabeza de un hombre? ¿Qué es un verbo? ¿Cuáles son los modos y los tiempos que hemos aprendido? 8 7 . 3. 8. deschise cartea. ca să nu greşească. L-am rugat pe prietenul meu să-mi spună exerciţiile pe care trebuia să le facem. 7. 9. 5. îmi plac crapul şi somnul. segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno (nono) décimo undécimo duodécimo al „ „ „ 13-lea 14-lea 15-lea 20-lea 30-lea 40-lea 50-lea 60-lea 70-lea 80-lea 90-lea 100-lea decimotercio decimocuarto decimoquinto vigésimo trigésimo cuadragésimo quincuagésimo sexagésimo septuagésimo octogésimo nonagésimo centesimo primo şi tercio: Primero vigésimo şi tercero d e v i n . Chiar dacă (aunque) va cădea grin­ dina. primo. El mi-a spus că-i e foarte greu să-şi amintească si. iată lista c o m p l e t ă o r d i n a l e (care indică ordinea) p î n ă la 100. deşi a nins. Desenează-mi cel puţin 16* 243 . d u p ă o a l t ă cifră. ştiuca nu este atît de bună. 2. 4. EXERCIŢII 8 6 . Să se traducă în limba spaniolă: 1. Nu mai cumpăr peşte de acum înainte. quincuagésimo tercio e t c . trebuie să plec chiar în seara asta. 6. al a numeralelor 1-ul 2-lea 3-lea 4-lea 5-lea 6-lea 7-lea 8-lea 9-lea 10-lea 11-lea 12-lea primero. E posibil să vină. în timpul verii se mănîncă verdeţuri şi fructe. răsfoi prin ea şi-mi spuse: „Să se traducă textul de lectură al acestei lecţii şi să se facă descrierea (descripción) ora­ şului în care trăiţi dumneavoastră".a c u m numeralele cardinale.

Acum cîteva luni s-a întîmplat un lucru asemănător. cred totuşi că. Spune-mi-Ie. De ce nu? 12. 15-dedesubt. 10. Am văzut lucruri şi mai interesante decît acestea. 20. etaj. 10-sete. 7-puţine. . 6-talpă. 17. 14. 12-a coase. 11-nucă. 13. Ge-ai crede despre mine dacă aş face aşa ceva? 16. Verticales: l-răbdare. Nu-i nevoie să-mi povesteşti. E ora cinci fără un sfert şi prietenul meu nu a venit încă. 4-cerut. Poate să fie un rechin? 11. plantă. 5-prăjitură.unul. 8-picioare. Ii-a descoperi. 2-raţă. Tu nu ştii ce -înseamnă să cazi de pe culme în prăpastia asta pe care o vezi în faţă! 19. 14-a plăcea. 18-a auzi. nu sînt mai puţin interesante ca acestea. Nu am întors încă ceasul. dă-mi creionul albastru. 17-a fugi. 8 8 . oricare ar fi ele. îmi îngheaţă sîngele numai cînd mă gîndesc. 15. Palabras I 1 2 cruzadas: 10 I! 12 13 3 i s 6 7 « 15- 16 t 9 17 18 Horizontales: 1-pentru. comandă. 18. 13-nebunie. 9-aripă. 16-nas. Bine. 3-peşti.

sigiliu). indispensabile oricărui cunoscător al limbii spaniole. — 11 are pronunţarea specială a unui 1 înmuiat = sello (marcă. în afară de tradiţia etimologică: Gibraltar. chico. vom face o sistematizare — pe capitole — a întregii gramatici studiate. (călăreţ). vom reaminti că — h este mut. jinete m. arquitectura. cojo (şchiop). pentru ca astfel să se poată aborda cu uşurinţă şi folos lecţiile care urmează. şi că u este mut numai în grupurile que. Uneori.. mujer f. (oaspete). j poate fi înlocuit grafic cu g. deoarece conţine o serie de elemente noi. încheietura mîinii). — d este mai slab sau uneori mut: huésped ni. înaintea vocalelor e sau i. insistînd asupra anumitor probleme mai importante. humo (fum). (ghid. juramento (jurămînt). hoyo (groapă). ci numai anumite amănunte care vor fi explicate pe loc.. fără ca să existe vreo regulă precisă în acest sens. Acest ultim ciclu de lecţii va trebui însă studiat cu multă atenţie. Tot la acest capitol vom recapitula acum pronunţarea urmă­ toarelor litere: — eh se rosteşte ca un c (ci scurt): hecho (fapt). în orice cuvînt s-ar găsi: haya (fag). echar. U devine sonor: în primul caz prin înlocuirea lui q prin c (exemple: cuestión f. în al doilea caz prin notarea unei treme (diéresis) deasupra sa (exemplu: lingüista). guerra. pa­ ñuelo (batistă. guía in. — ñ — n înmuiat: muñeca (păpuşă. batic). La capitolul fonetică. înainte de a trece la acest ciclu. cuidado). buen provecho (poftă bună).. Alhambra. olla (oală). — j (jota) echivalent cu h puternic în romîneşte: jardín m. general. 245 . qui şi gue.. călăuză).RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE In următoarele zece lecţii nu se vor ivi probleme gramaticale de întinderea celor examinate pînă acum. gui: níquel m.

Iată un exemplu: ¿Irá usted hoy a Madrid con el avión? 246 . în timpul lecturii. complet) sau la sfîrşitul unei întrebări. deosebită de cea d i n l i m b a romînă.) Me dio un libro^. ciruela (prună). Tres mujeres/* y un ganso /i hacen un mercado^. ¿Qué te dio tu amigo /i ? ( I n t o n a ţ i a este. razón f. Vocea trebuie să capete. pe ultimul cuvînt al unei fraze complete (adică înaintea unui punct. punct şi virgulă. se utilizează aşa-numitul accent logic.— z redă sunetul caracteristic 0: azúcar m. bineînţeles. Exemple: Lo inútil / * . siempre resulta caro^. pentru a încheia definitiv acest capitol. înaintea unei virgule sau conjuncţii copulative (adică la sfîrşitul unei părţi de vorbire care nu are înţeles deplin. Si acum. două puncte). arroz m. (pajişte). — descendentă. aunque cueste poco / * . de regulile accen­ tului — felul în care se intonează frazele. anumite inflexiuni: — ascendentă. trebuie să cunoaştem în afară de regulile de fonetică — şi. El arroz\¿. în rezumat. se poate schimba întregul sens al ideii enunţate. i griega ceta Pentru a citi corect limba spaniolă. Acestea sînt. precum şi accentul logic al propoziţiei. Pentru a scoate în relief cuvintele care au valoare mai mare în frază. cu numirile lor în spaniolă: a b c eh d e f a be ce che de e efe g h i j k 1 11 ge hache i jota ka ele elle m n ñ o P eme ene eñe 0 s t u V 1 i pe cu ere (erre) •w X y z ese te u ve ve doble equis y e . diferenţele de scriere şi pronunţare dintre limba spaniolă şi limba romînă.. (zahăr). Tonul vocii se va nota pentru inflexiuni ascendente cu /* iar pentru cele descendente cu \ . el pez y el pepino /• nacen en el agua jX y mueren en el i<ino\. (orez). în acest caz. Dacă într-o frază mutăm accentul logic de pe un cuvînt pe altul. Se transcrie prin c înaintea lui e sau i: césped m. iată cele 29 de litere ale alfabetului spaniol.

— No. — No. enterradme con mi guitarra bajo la arena. — No. Ud. iré dentro de una semana. hoy a hoy a hoy a hoy a hoy a Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid con el con el con el con el con el avión? avión? avión? avión? avión? — No. en una veleta. e necesar să intonăm atent întreaga frază şi să accentuăm „cuvin­ tele cheie" din ea. Ud. no puedo ir. enviaré a mi hermano. Deocamdată puteţi face un exer­ ciţiu de lectură expresivă citind această frumoasă poezie a marelui poet spaniol Federico García Lorca: MEMENTO Cuando yo me muera. corespun­ zătoare sensurilor noi căpătate prin modificarea intonaţiei (subli­ niem cuvîntul accentuat): ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá Ud. Ud. — No. Aceasta se poate obţine numai atunci cînd înţe­ legem sensul textului şi numai în urma unor numeroase exerciţii de lectură cu voce tare. ¡ Cuando yo me muera ! (din volumul Poema del cante jondo) PALABRAS NUEVAS hierbabuena mentă. vom obţine răspunsuri diferite. pentru a vorbi corect o limbă. Cuando yo me muera. izmă jondo ţigănesc naranjo portocal veleta morisca de víivt 247 .Aceentuînd pe rînd diversele părţi ale acestei propoziţii. enterradme. deşi menţinem întrebarea. si queréis. tomaré el tren. entre los naranjos y la hierbabuena. Ud. Cuando yo me muera. me quedaré en París. Lecţiile care urmează vă vor oferi un bogat material pentru aceasta. In concluzie. atragem atenţia că nu este suficient să cunoaştem pronunţarea cuvintelor izolate.

Acelaşi cuvînt luat deci cu articol masculin va avea un înţeles. el Sur. -ta). decoraţie smoală capital cometa frente moral orden pez capital cometă front dud ordine peşte 248 . marzo. consoană. viernes. abril. sábado. Atragem în special atenţia asupra cuvintelor care au în limba spaniolă un alt gen decît corespondentele lor din limba romînă. Folosirea lor în exerciţii le va fixa în memorie cu genul respectiv. Exemple: la la la el el sangre ayuda serpiente día dolor ' sîngele ajutorul şarpele ziua durerea Unele substantive îşi schimbă înţelesul după genul la care sînt folosite. vom urmări două probleme importante: genul şi numărul. junio. domingo). una be etc. • 1. — tot masculine sînt numele zilelor săptămînii.MORFOLOGIA In ceea ce priveşte substantivul. iar cu articol feminin va avea alt înţeles. el Guadiana (rîu în Spania). agosto. los Cár­ patos. — numele literelor alfabetului sînt (spre deosebire de limba romînă) feminine: una a. diciembre). el Este. jueves. septiembre. julio. în ceea ce priveşte genul substantivelor. După cum s-a văzut. De exemplu: masculin feminin capitală zmeu (jucărie) frunte morală ordin. el Norte. el Re etc. octubre. el Danubio. ale punctelor cardinale şi ale notelor muzicale: el lunes (martes. regulile care pot fi date pentru a recunoaşte genul substantivelor — după sens sau după termi­ naţie — au atîtea excepţii. noi am notat în manual genul substantivelor atunci cînd el nu se putea deduce după terminaţie (e. (el) enero (febrero. In cazul limbii spaniole. se poate spune totuşi că următoarele reguli sînt lipsite de excepţii: — numele de munţi şi rîuri sînt masculine: los Andes. el Oeste. mayo. el Do. ale lunilor. încît considerăm că enumerarea lor nu ar fi de vreun folos practic. -ma. miércoles. no­ viembre.

exemplu: el el la la la miércoles — los miércoles jueves — los jueves paréntesis — las paréntesis crisis — las crisis hipótesis — las hipótesis Verbul fiind poate cea mai dificilă face aici o serie întreagă de precizări. Spa­ niolii spun că este de género ambiguo (gen ambigen). l i i tomaré 1 tomarás tomará 1 \ i tomaría tomarías lomaría i 1 tomaríamos tomaríais i il 1 lomase 1 tomases i 1 tomaremos i 1 . pri­ mesc la plural desinenţa -es: el interés — los intereses el mes — los meses • Altele rămîn invariabile la plural. u (tonice) primesc un -es la plural: jabalí in. — Substantivele care se termină în vocalele a. Notă: Să nu confundaţi substantivele de mai sus cu cele care primesc accent grafic pentru a-şi menţine silaba tonică: joven — jóvenes. la subjonctiv imperfect tomaba tomabas tomaba i 1 . — Literele alfabetului fac la plural: las aes. I şi II şi viitor).2. — caracteres. Se zice deci el arte plástico rumano. — cafés. — Substantivele terminate în e fac pluralul adăugind un simplu -s: café m. tomaréis 1 tomarán tomarían 1 lomase i I tomásemos i 1 lomaseis i 1 tomasen 1 249 . tribu m. care se termină la singular în -s. Numai substantivele el papă şi la mamá fac la plural: papas şi mamas. (mistreţ)—jabalíes. — regímenes. — Iribúes. 1. bajá m. (e final tonic) — pies. régimen ni. pie m. i. arama). Pluralul prezintă cîteva particularităţi: •— Substantivul el arte la plural este feminin: las artes. o. — volcanes. — Cîteva substantive îşi schimbă silaba tonică la plural: carácter in. — Unele substantive. la plata (argintul). dos úes etc. tomábamos i 1 tomabais i 1 tomaban 1 i parte a gramaticii. la condiţional. vom locul accentului în timpul perfect simplu şi viitor. După cum am văzut. •—Substantivele care denumesc metalele nu au plural: el oro (aurul). (paşă) — bajaes. volcán m. las ees. las artes plásticas del mundo entero. linia dată de conjugării poate fi de două feluri: — rectilinie (la indicativ imperfect. el cobre (cuprul.

se produce u n a din cele m a i î n s e m n a t e modificări.— ax-colit (prezent i n d i c a t i v . de t i p pedir.sentir şi dormir etc. în funcţie de locul a c c e n t u l u i . p r e z e n t subjonctiv şi i m p e r a t i v ) (vezi lecţia 11). d i f t o n g a t e . deoarece. şi a n u m e „diftongarea" (vezi lecţia 24). Verbele de orice categorie (regulate. tomáis tomemos toméis I toman tomen Accentuarea v e r b e l o r în t i m p u l conjugării joacă u n rol deosebit d e i m p o r t a n t în morfologia lor. 2.) din cele t r e i conjugări formează timpuri simple. tomo tome — tomas toma tomes tome ] i toma i lome tomemos tomad tomen i 1 1 tomamos i1. adăugind la rădăcină (chiar a t u n c i cînd aceasta suferă modificările respective fiecărei categorii) terminaţiile de mai jos: Modul indicativ Prezent I -o -as -a -amos -ais -an II -o -es -e -emos -éis -en Perfectai 1 -é -aste -ó -amos -asteis -aron III -o -es -e -irnos -ís -en simplu 11 «i III -í -iste -ió -irnos -isteis -ieron / mpeí •ject I II si III -aba -ía -abas -ías -aba -ía -íamos -abamos -abáis -iais -aban -ían Pre zént I -e -es -e -emos -éis -en II şi III -a -as -a -amos -ais -an M o d u l subji Bnctiv Imperfect I -ara -aras -ara -aramos -ara is -aran 1 II şi III -iera -ieras -iera -iéramos -ierais -ieran 250 .

viv. III vivir . II corner -corn. ( 251 . De e x e m p l u : I cantar-cant.Imperfect I •ase II I I şi I I I I Vii tor JI şi I I I ases •ase -asemos aséis asen -iese -ieses -iese -iésemos -ieseis -iesen -are -ares -are -aremos -aréis -aren -iere -ieres -iere -ieremos -iereis -ieren Modul imperativ I -a -e -emos -ad -en II -e -a -amos -ed -an Gerunziu III -e -a -amos -id -an I II III -ando -iendo Participiu Trecut -iendo T II III -ado -ido -ido plus trei U r m ă t o a r e l e 2 t i m p u r i s i m p l e se f o r m e a z ă d e l a infinitiv terminaţiile de mai jos — r e g u l ă v a l a b i l ă p e n t r u t o a t e c a l e conjugări: Condiţional Indicativ viitor prezent -ia -ias -ia -iamos -iais -ian -a -emos -éis -án Notă: Rădăcina u n u i verb se obţine prin înlăturarea t e r m i n a ţ i e i m o d u l u i infi­ n i t i v .

v i i t o r u l v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. Indicativ Perfectul compus: prezentul v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de conjugat. Vom lua ca exemplu verbul cantar. E x e m p l u : habré cantado.3. Infinitivul perfect — haber cantado — a fi c î n t a t . E x e m p l u : habría Subjonctiv cantado. E x e m p l u : îmbiere cantado. viitorul subjonctiv de la haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. I: imperfect I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al v e r b u l u i de conjugat. Perfect: subjonctivul prezent al verbului haber plus participiul trecut al verbului de conjugat. Condiţional Viitorul I I : Perfect: condiţionalul prezent al verbului haber p l u s p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. Gerunziul perfect — habiendo cantado — c î n t î n d . E x e m p l u : hube cantado. imperfectul v e r b u l u i haber plus t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u : hubiera cantado. E x e m p l u : hubiese cantado. Timpurile compuse ale tuturor verbelor (regulate sau neretlate) guíate) se formează cu ajutorul verbului haber şi al participiului trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : he cantado. Mai-mult-ca-perfectul Mai-mult-ca-perfectul II: Viitorul I I : 252 . imperfect I I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : había cantado. participiul Mai-mult-ca-perfectul: Perfectul a n t e r i o r : perfectul simplu al verbului haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : haya cantado.

s i m p . cargaste. I a t ă care sînL aceste v e r b e : Term.. p r e z . — subj. dieron dé. incoative e t c . p r e z . : escojo. : averigüé. averiguaste. -iste. Nu se mai trec timpurile derivate.. den anduve.. prez. a r ă t a t e m a i î n a i n t e (diftongare. Verbele complet neregulate sînt cele care suferă modificări deosebite de la caz la caz — a t î t în ce p r i v e ş t e r ă d ă c i n a .. es­ coges.. s i m p l u : busqué. distingues. -gir -guir -guar -quir g g = gu = j mecer vencer cargar escoger exigir distinguir averiguar delinquir gu = g gu = gü qu = c 5.: doy.. — ind... : delinco. alcances. dais. — s u b j .. t i p pedir... prez. perf.: venza.: indic. deis. diste.. formele neregulate vor fi imprimate caractere grafice diferite. simplu : cargué.. cît şi în ce priveşte desinenţele — ceea ce face i m p o s i b i l ă o clasificare a lor. buscaste. -cer. a umbla) perfect simplu: 2. dé. — ind. estar) 1. delinquimos. da. a n u m i t e verbe suferă modifi­ cări grafice p e n t r u a-şi m e n ţ i n e în cursul conjugării lor fonemul (sunetul) u l t i m d i n r ă d ă c i n ă . In limba spaniolă n u există decît 21 verbe neregulate. — ind.4 .. — subj.. demos. dimos. — peri'.. Notă: In tabelele care urmează.: exija. Conjugarea I (andar.. : distingo.. me­ ces . — ind. damos. dar. -cir -gar -ger.. p r e z . disteis. p r e z . In afară de modificările r ă d ă c i n i i . des. dio. das. Andar (a merge. cu 253- .. prez. — perf.. Dar (a da) indicativ prez.. p r e z . : alcance. ) . simplu: subjonct. : mezo. dan di. verbului c Modificarea ortografică = qu înainte de e buscar alcanzar Exemple — perf.

. hiciste.: indic.: indic. haga. Haber (a avea) indicativ prez. (pers. .o . poner. -iste. p r e z . : gerunziu 3 .. puedo. Poner (a pune) i n d i c a t i v prez. pueda. Estar (a fi) indicativ p r e z . puse. -irnos. s i m p l u : pongo. han quepo. ser. -e. ha. traer caigo..: subjonct. poder. pueden hago. Poder (a putea) indicativ prez.) haz hecho he.. -éis. -án estuve. hube.. -es.. habré.....: 4. caiga. quepas. cabré.. hice. cayendo -ais. -ais. caes.3 . -ás. perf. p r e z . : 2. Caber (a încăpea) indicativ prez. -amos. hicieron haré. pones. -ás. -iste. p r e z . -iste. -isteis. . -as. cabes. hicisteis. -iste. hace. -ieron esté. -o. has. -és. caigas. . cupe. . -én Conjugarea a l i a (caber. -as. -á. . puedan • 254 . pone.. : gerunziu: 6. .. .: indic.: i n d i c .. podemos. habéis. .o . hacer. : indic. podamos. : estoy. caer. .o . pudiendo -éis. perf. haber. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z . tener. -á.. s i m p l u : subjonct. hicimos.é ... valer.. . -iste.: i n d i c . -ás. pude. Hacer (a face) i n d i c a t i v prez. -ás. perf. perf. haces.. -as. cabe. .. querer. haya. .. "ver) 1. -a. saber. podré.o . cae. : imperativ: participiu trecut: 5. a I l .. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z . quepa. -emos. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonct.a sing. Caer (a cădea) indicativ prez. perf. -a. hemos. hizo. perf. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.. -a.

son eras. . veía. sabe. traiga.: indic..: gerunziu: pondré. supe.. . tienes.. seas. .. -e. sepa. trayendo 12. s i m p l u : subjonctiv prez.. . Saber (a şti) indicativ prez: indic. Ver (a vedea) indicativ prez. -as.: 8. . . perf... a I l .o . tenemos.. tienen traigo. (pers. -as. Traer (a aduce) indicativ prez.. era. Ser (a fi) i n d i c a t i v prez. puesto a dori. -as.a sing.. queremos. . perf. subjonctiv prez. traje. indicativ v i i t o r : valga. . pondrás.o . -a. tuve... traes.....o . era. perf. . ve.: indic.. Querer (a vo: indicativ prez.: participiu t r e c u t : 7.a .. . ..) ten tenéis.. indic.e. valgo... eres. -es.indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. simplu: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.. fue. es. quise.: indic. s i m p l u : subjonctiv prez. quieren sé. sea. -iste. ves. vea. visto 255 .a . somos.: 10.: indicativ imperf. perf.: sub j onctiv prez. vales. tendré tenga. indicativ prez. veías. ..: indicativ imperf. -iste. s i m p l u : viitor i n d i c a t i v : subjonctiv prez. perf. -éis. sea tengo. Tener (a avea) indicativ prez:. -e. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.: imperativ: 11.: participiu t r e c : veo. querré..: 13. -iste. tiene. sois. . sabes. soy.. . -iste.: valdré. . Valer (a valora.. -as.. a iubi) quiero. quiera. sabré.... -as. ponga. . -as.: 9. fuiste. fui.

bună­ oară. dicen 4 . as. vais. vienen salgo.. I r (a merge) indicativ p r e z .o . Decir indicativ prez. salga.: oigo.. perf.. .. -a. în gramatica lui Rafael Seco se afirmă. ibas. . iba.a sing. vine. (pers. -as. oiga.: imperativ: participiu t r e c u t : 2. s i m p l u : subjonctiv prez. vas. -as. perf. fuiste. van iba. -a. . . I-a pl. venimos.) di dicho decis. dije. fui...a . vendré. oyes. dice..: indicativ v i i t o r : indic. -iste. decimos. sal (sau sale) 0 problemă asupra căreia autorii gramaticilor spaniole au încă păreri împărţite este existenţa participiului prezent în limba spaniolă. Venir (a veni) i n d i c a t i v prez. .: indic. venir) 1. -as. salir. (pers. Oír (a auzi) indicativ prez.. -as. Recent. . a pleca) indicativ prez. dices.a sing. ir. sales. diga.) vamos yendo digo. . Cuvintele pe care alte gramatici le numesc astfel sînt de fapt adjective formate cu sufixul -ante sau -iente si care nu au nici o înrudire cu 256 . a I l . . Salir (a ieşi. ven viniendo venís.: imperativ: gerunziu: vengo.. s i m p l u : subjonctiv prez.. . viene. (pers. vamos. -a.: indicativ viitor: indic. perf.. a I l . oís. că participiul prezent nu exista în limba spaniolă... va. oyen voy.. oímos. vaya..: imperativ: 5. s i m p l u : subjonctiv prez.: imperativ: gerunziu: 3 ..: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. fue.: subjonctiv prez. : indicativ imp.o . -e saldré. diré.) ve..Conjugarea a IlI-a (decir. oír. venga. -iste. oye. vienes..

freído prendido proveído rompido frito preso provisto roto 17 — învăţaţi limba spaniolă 257 . durmiente (cel care i u b e ş t e . cel care d o a r m e ) . s-a considerat de prisos enumerarea lor. oyente. a aresta) entretener (a întreţine) mantener (a menţine) obtener (a obţine) retener (a reţine) sostener (a susţine) 1 î n gramaticile spaniole se d a u numeroase verbe cu iorme neregulate la p a r t i c i p i u l t r e c u t . E x e m p l e : amante. proscribir. care se conjugă însă la fel cu verbul de b a z ă . reponer) — prescribir — prescripto — resolver — resuello (idem: absolver) — ver — visto — volver — vuelto (idem: devolver. î n ceea ce p r i v e ş t e participiul trecut. proponer. dînd naştere altor verbe cu sens diferit.participiul (decît aceea a î n ţ e l e s u l u i lor v e r b a l ) . D i n t r e aceste v e r b e . cel care a u d e . n u a v e m a l t c e v a de p r e c i z a t în afară de cele c î t e v a n e r e g u l a r i t ă ţ i deja î n v ă ţ a t e : — abrir — abierto (idem: cubrir) — escribir — escrito (idem: describir. De exemplu: Tener — abstenerse (a se abţine) atenerse (a se conforma) contener (a conţine) detener (a d e ţ i n e . Deoarece în majoritatea lor nu se m a i folosesc a z i în limba curentă. d o a r u r m ă t o a r e l e folosesc forma n e r e g u l a t ă în t i m p u l c o n j u g ă r i i : freír prender proveer romper O ultima observaţie: Multe dintre verbele învăţate pînă acum se pot compune cu prefixe. imponer. a o p r i . subscribir) — imprimir — impreso — morir — muerto — poner — puesto (idem: deponer. inscribir. revolver) O serie de v e r b e au d o u ă forme la p a r t i c i p i u l t r e c u t ( r e g u l a t ă şi n e r e g u l a t ă ) 1 . despre care a m d i s c u t a t încă d i n lecţia 1 3 .

p pos-. 258 .: antccondevine com.înainte de b. Infinitivul — poate fi însoţit de articol. trasînainte de r înainte de h.înainte de b sau p devine cordevine codises-. devenind astfel un substantiv masculin: Con el leer y el poco dormir se ha cansado mucho. discontinuar (vezi lecţia estirar expedir investir ilegitimar imposibilitar imponer posponer rehacer trasponer • 29) SINTAXA în acest capitol vom da cîteva exemple în legătură cu cazurile în care sintaxa verbului spaniol diferă de cea a verbului în limba romînă. tropecé con un Ieşind din casă m ă î n t î l n i i cu un prieten. a h . scrisul cu a t e n ţ i e traiul meu a obosit imperativ: oraciones traduceţi următoarele fraze — precedat de al indică simultaneitatea a două acţiuni: Al salir de la casa amigo. postretrans-. exindevine i.ca traducir las siguientes plural.Principalele prefixe s î n t : a-. ad-. Cu cititul şi nedormitul mult. e l escribir con atención el vivir mío Notai Aceste s u b s t a n t i v e nu au — p o a t e s e r v i .înainte de 1 devine im. 1 sau vocală asentar (de la sentar) adscribir (de la escribir) anteponer consentir combatir compadecer corresponder cohabitar colaborar cooperar disgustar.

u n gerunziu. d u p ă care sub­ Continuă să cinte. Vreau să cînt. îl văd ieşind. Dacă n-ar fi să. Mai p r e c i s : gerunziul din limba r o m î n ă se t r a d u c e cu al -f. Tropecé con un amigo (¿cuándo?) al salir de la casa. limba r o m î n ă .o propoziţie r e l a t i v ă sau p r i n t r . „Am trimis o cutie conţinînd bomboane" — se traduce: Mandé una caja de bombones (sau que contenía bombones. De e x e m p l u : Le encontraron durmiendo. yo no lo hubiera creído. 145) printr-un gerunziu: Lo veo salir. Los hombres. subiect — se — folosit cu a l t v e r b — şi referindu-se la acelaşi traduce printr-un subjonctiv: Quiero cantar.. j o n c t i v u l se t r a d u c e în spaniolă cu g e r u n z i u l : Continúa cantando. Continuă să meargă. (atunci) cînd -f. 17* 259 . Oamenii.. pusieron la casa a su disposición. E x c e p ţ i e fac doar verbele continuar şi seguir. Cînd vă spun asta.O b s e r v ă m că aici se t r a d u c e p r i n t r .). t o t p r i n t r . în Gerunziul a r a t ă o s i m u l t a n e i t a t e şi se t r a d u c e de obicei. a t u n c i cînd el r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a „ c î n d " ? : întîlnii pe un prieten (cînd?) ieşind din casă..infi­ nitiv în s p a n i o l ă . îi place să danseze. se t r a d u c e tot — P r e c e d a t de verbele ver şi oír (vezi p a g .u n gerunziu (vezi lecţia 2 7 ) .u n spaniolă prezent: „Am pierdut o carte aparţinînd Bibliotecii Publice" se traduce: He perdido un libro que pertenece (nu perteneciendo) a la Biblioteca Pública. puseră casa la dispoziţie. Siguió caminando.. Dacă l-aş fi cunoscut.. nu l-aş fi crezut. — P r e c e d a t de a sau de e x p r i m ă o c o n d i ţ i e : De haber sabido esto dos días antes.. Dacă aş fi ştiut asta cu două zile înainte. t r a d u s în participiu îi Uneori însă. gerunziul romînesc t r e b u i e p r i n t r . dándole la bienvenida. urîndu-i bun sosit.p r e z e n t u l — precedat de con se t r a d u c e p r i n indicativ: Con decirle esto. spun destul.. A no ser que De haberlo conocido. î l găsiră dormind. digo bastante. Le gusta bailar.. în nici un caz conteniendo.

îţi voi spune conţinutul ei. 1. Pentru subjonctiv 26 şi 27. Cînd substantivele sînt de acelaşi gen. în l i m b a spaniolă a d j e c t i v u l se acordă cu s u b s t a n t i v u l în gen şi n u m ă r . p r i n echivalentele lor. adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l sau se acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i apropiat: vino y cerveza frescos (fresca) 260 . La grave enfermedad le iba consumiendo. Viitorul ipotetic din l i m b a r o m î n ă se p o a t e t r a d u c e în l i m b a spaniolă t o t cu v i i t o r u l : Ce-o face? O cumpăra ceva. îţi voi da cartea. Îndată ce termin (voi termina. Greaua boală îl consuma. si Cuando vengas. Pasărea veni în zbor (zbură) spre fereastra mea. Vom s t u d i a a c u m p r o b l e m a a c o r d u l u i a d j e c t i v u l u i care însoţeşte d o u ă sau m a i m u l t e s u b s t a n t i v e . se t r a d u c e p r i n s u b j o n c t i v u l p r e z e n t : Cînd tu vei veni.. o să termin) lectura acestei cărţi. Cînd substantivele sînt de gen diferit. Se va haciendo tarde.. T i m p u r i l e indicativului (în afară de perfectul simplu) se t r a ­ duc fără m a r i deosebiri. în a m î n d o u ă limbile. te diré su contenido. ir.— p r e c e d a t de e n se t r a d u c e p r i n „ î n d a t ă ce": En terminando la lectura de este libro.. la singular. se vor consulta lecţiile 2 5 . andar sau quedar.. cînd. — precedat de verbele estar. Sărmanul striga (scotea strigăte). ¿Qué hará? Comprará algo. adjectivul se p u n e la p l u r a l : sufrimiento y dolor agudos cultura y civilización maravillosas 2.. Se face tîrziu. a r a t ă că a c ţ i u n e a e în curs de desfăşurare (vezi lecţia 13): El pobre estaba dando gritos. condiţional Acordul adjectivului c u s u b s t a n t i v u l D u p ă cum s-a a r ă t a t încă din primele lecţii. precedat de V i i t o r u l romînesc din propoziţiile a f i r m a t i v e . venir. te daré el libro. El ave vino volando hacia mi ventana. la singular.

p ă r ţ i l e p r i n c i p a l e ale propo­ ziţiei urmează o ordine logică: subiect — p r e d i c a t — comple­ m e n t direct şi i n d i r e c t : La verdadera utilidad de una lengua consiste sobre todo en la posibilidad de emplearla. adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l : cuadros y alfombra caros 5. ultimul singular. cînd e negaţie. subiectul se aşază după verb (no habrá gente). Cind substantivele sînt de gen diferit. acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i a p r o p i a t : talentos y habilidades raras ciudades y lugares hermosos a d j e c t i v u l se 4. Topica răsturnată (inversiunea) se aşază d u p ă p r e d i c a t (verb): este aceea în care s u b i e c t u l En todas partes ha dejado la guerra ruinas. Note: 1. Fraza interogativă începe de obicei cu verbul: ¿Va mejor su hijo? E mai bine fiul dumitale? 261 . Cînd substantivele sînt de gen şi număr diferit. la plural. Adesea se inversează t o a t ă p a r t e a a d o u a a p r o p o z i ţ i e i : Para que el trabajo termine bien. U n e o r i . Cu verbul impersonal haber (hay) subiectul se poate aşeza înainte sau după predicat (habrá gente sau gente habrá) . debemos quedarnos aquí. la cumbre más alta que hay en toda la peninsula. p e n t r u ca lucrul să se t e r m i n e cu bine. Cînd substantivele sînt de gen si număr diferit. O r d i n e a n o r m a l ă ar fi: Trebuie să r ă m î n e m aici.3 . iată cîteva c u v i n t e despre topica frazelor şi propoziţiilor în l i m b a s p a n i o l ă : I. verbul se aşază la î n c e p u t u l frazei: Veíase la Sierra Nevada. I I . ultimul la plural. adjectivul se acordă cu u l t i m u l s u b s t a n t i v : baile y canciones estupendas corbata y zapatos nuevos fiind la fiind î n a i n t e de a încheia această r e c a p i t u l a r e . 2. Topica directă este aceea în c a r e . m a i ales a t u n c i cînd s u b i e c t u l e u r m a t de o serie î n t r e a g ă de c o m p l e t ă r i care îl î n d e p ă r t e a z ă prea m u l t de p r e d i c a t .

adverbul se aşază după p a r t i c i p i u : No hemos comido todavía. .Dar şi aci topica normală e destul de frecventă: ¿Quién va? Cine merge? (uneori: Cine-i verb: acolo?) 3 . Lecţiile următoare conţin texte cu puţine reguli de gramatică necunoscute. subiectul stă după ¡Qué linda es mi patria / 4. In afară de textele de bază ale lecţiilor. fie dintr-un ghid de con­ versaţie uzuală sau bucăţi atractive. î n propoziţiile e x c l a m a t i v e . compuse fie din texte originale ale mari­ lor scriitori spanioli şi latino-americani. In propoziţiile în care verbul e la un t i m p compus. există şi lecturi suplimentare. care trebuie să constituie obiectul unor lecturi zilnice.

el Paraná. La región tropical del norte posee un río magnifico. unidas con las del río Uruguay. siendo por consiguiente sus estaciones exactamente opuestas a las de Rumania. en primer lugar. Esta última región. con sus desiertos.LECŢIA 31 VISIÓN DE ARGENTINA La República Argentina es un importante país latinoamericano. las aguas del río Paraná. Los de­ más ríos. La Argentina es uno de los países más interesantes de las tres Américas. aunque no carecen en general de caudal y profundidad. a su gran variedad de relieve y de paisaje. aun imperfectamente explotado. que es al mis­ mo tiempo el extremo del continente. después del Brasil. en la ribera del Océano Atlántico. Pertenece casi toda la Argentina a la zona templada meridio­ nal. Lindando con el estuario del Plata. al de nuestro país: cuando en la Argentina es invierno. no son utilizados para la navegación. donde alternan las colinas pedre­ gosas con los campos fértiles. sus lamosas sabanas y sus montes inextricables. Buenos Aires. y al sur la meseta de Patagonia. gracias.' 263 . la más profunda escotadura del litoral argentino. la más grande ciudad del hemisferio austral. forman el impresionante estuario del Río de la Piala. en el centro están las inmensas pampas. En la proximidad de la República Oriental del Uruguay. aunque su clima es bastante semejante. Al norte se encuentra el Gran Chaco. en algunas zonas. En la Repú­ blica Argentina. cubiertas de hierbas y escasos árboles (entre los cuales el típico „ombú"). hermosa vía navegable desde Cuyabá hasta Montevideo. en la República Popular Rumana es verano y viceversa. termina al sur en el Cabo de Hornos. cuyo territorio es el mayor de la América del Sur. dentro de su jurisdicción se incluye también el sector antartico argentino y las islas de la zona austral. alcanzan los Andes su mayor altura con el majes­ tuoso pico de Aconcagua. está la capital de la Argentina.

de cemento y otras varias. empresa del Estado argentino. actualmente la política de Argentina está dirigida por una 264 . De hecho. Explótase el petróleo principalmente en Comodoro Rivadavia y Neuquén y un gasoducto une los yacimientos gasíferos de Comodoro Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires. convierten a la Argentina en uno de los más ricos países del inundo en materias primas. La República Argentina es un estado federativo. Todas estas riquezas se hallan en su mayoría en manos de un reducido grupo de familias pertenecientes a la oligarquía que domina el país. que tiene dentro de sus fronteras. A principios de 1959 fue prohibida. está aumentándose. Los monopolios norteamericanos. químicas. formado por 22 provincias.Aquí reside el gobierno argentino y todos los órganos del poder estatal. de papel. minas de carbón. escasas fábricas de siderurgia. Existen en el país numerosas riquezas minerales. En la región de la Puna de Atacama hay minas de sal. fábricas de productos alimenticios. que colocan al país en una posición subordinada a los intereses belicistas de los monopolistas yanquis e impiden el desarrollo económico normal de la república. por un decreto gubernamental. compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados. un territorio nacional y un distrito federal. Los recursos naturales. en Santa Cruz. La industria argentina del petróleo. Las autoridades argentinas recurren a toda clase de pretextos para ahogar las acciones democráticas y antiimperialistas del pueblo argentino. Pero la lucha de los obreros y de las masas trabajadoras ha tomado hoy una amplitud sin precedentes. Su industria. Los últimos gobiernos han otorgado vergonzosas concesiones a los capitales estadounidenses. plomo y tungsteno y. han arreciado en su campaña por obtener concesiones que hasta ahora les habían sido negadas. era bastante escasa. los que obtienen de ese modo enormes beneficios que emigran del país en lugar de ir a engrosar las arcas estatales. Otro fenómeno alarmante y contra el cual lucha el pueblo argentino es la penetración cada vez mayor de capitales extranjeros — en especial norteamericanos —'. fábricas textiles. destilerías y refinerías. y el poder legislativo está en manos del Congreso Nacional. que. El poder ejecutivo está confiado a un presidente elegido por voto universal. es controlada por los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. la actividad del Partido Comunista. cobre. por el momento. que dispone de obreros calificados y personal técnico instruido pero carece de equipos modernos. Argentina tiene. en especial en los últimos años. farmacéuticas. hasta hace poco tiempo. plata. que existe desde hace unos cincuenta años. provocando la furia de los reaccionarios y de los norteamericanos.

BOLIVIA ARGENTINA PARAGUAY BRASIL UAY PACIFICO )7 J H «NEUOUCN OCÉANO ATLÁNTICO OCÉANO Si» ODORO RIVADAVIA ISLAS MALVINAS .

Pero la mayoría de la tierra se halla en manos de la oligarquía y por ello el pueblo lucha activamente por una reforma agraria. Y todo entre el fervor rumoroso de la gente que va y viene. las llamadas „Villa Miseria". el centeno. Y para todo el barrio. el arroz. en menor escala. encuentran aquí una intensa vida económica. varias frutas de mesa y la yerba mate. En Buenos Aires hay un fenómeno característico. Pero el intenso ritmo urbano que define la fisionomía de la gran ciudad comienza a acentuarse principalmente en las tardes. idiomas de todos los rincones de la tierra. clave del desarrollo económico del país. Las casas allí son hechas de latas vacías y maderas de cajones. de vez en cuando. no hay luz eléctrica ni tampoco servicios sanitarios. Los viajeros que. existen sólo uno o dos grifos de agua. La ganadería ha tenido siempre suma importancia. que son barrios enteros construidos en terrenos anegadizos de grandes capitalistas — sin el consentimiento de éstos. el lino. la vid. los aceites vegetales. desde cualquier lugar del mundo. el maní. Buenos Aires es siempre la misma y es siempre diferente. que puede alcanzar una población de incluso varios miles de personas. el famoso cantante de tangos. como suele denominarse a Buenos Aires. de día es la metrópoli laboriosa que debe ganarse el pan. la avena. leche y carne de la mejor calidad. la caña de azúcar. Argentina exporta lana. la alfalfa. de las cuales Corrientes. el porcino. Casas de música de donde sale de pronto la voz de Garlos Gardel. gracias a su suelo muy fértil. Santa Fe y Florida son las más características por la intensidad de su vida y del tráfico. la remolacha azucarera. el algodón. Comprende principalmente el ganado vacuno y lanar y. el girasol. con la afluencia de la gente a las grandes tiendas. el maíz.camarilla militar que ha llegado a ser el gobierno supremo y real del país. cultural y artística. vendedores de diarios que clamorean su mercancía. el tabaco. la patata. Arri266 . a sus bares y confiterías. Los principales productos son: el trigo. Eso es Buenos Aires para los ojos extraños que aun no conocen el triste panorama de los barrios obreros. Al salir por sus largas y amplias calles. acentos de todas las regiones del país y. Los recursos agrícolas de la Argentina son considerables. cuero. acuden por líneas aéreas o marítimas del Atlántico. a su centenar de cines. la cebada. Con su ganado ovino la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo. vivo siempre en el fervor del pueblo. a esta gran „Capital del Sur". el pulso de una jornada en esa urbe es muy febril.

una pileta en medio del patio interior y un baño para servir a todos. Un conventillo suele ser una casa vieja con muchas habitaciones pequeñas en cada una de las cuales. Esta plaza. despejado de edificación que tiene canteros de verde césped. entran en la categoría de plazas „senas". El régimen burgués en lugar de construir viviendas para estos obreros cerco las „Villas Miseria" con altos paredones que las ocultan ante los OJOS de los despreocupados burgueses y turistas. como la del Congreso.BUENOS AIRES. que son casas de inquilinato en donde las familias viven en una vergonzosa promiscuidad. en cuyo ámbito se escuchó el primer grito en demanda de libertad. Los ^argentinos acostumbran a usar el común denominador de „plaza' a todo lugar ciudadano. flores.) Otro fenómeno típico de Buenos Aires es la existencia de los llamados „conventillos". refugios de hombres solos que pasan sus ratos 267 1 . La plaza más cara a los bonaerenses es la de Mayo.viven una o dos familias. rebosante en evocaciones históricas. .Plaza de Mayo ba de medio millón de seres viven en condiciones infrahumanas. (Estos barrios están fielmente descritos en la película „Detrás de un largo muro". árboles y una generosa provisión de cómodos bancos para sentarse. Existe una sola cocina común.

el subterráneo (donde se pueden admirar interesantes mosaicos murales en sus estaciones) y. el teatro General San Martín etcétera. por tradición. junto con Caruso y Ruffo. Actualmente. el teatro Nacional Cervantes.. un trato de confianza con el hombre. que se escalonan a todo lo largo de la Avenida Costanera. donde un hombre fatigado puede encontrar un remanso de paz. * En mayo de 1903. la Universidad. donde pueden disfrutar los encantos de la música popular famosísima en todo el mundo por su tango argentino. Quienes gustan del teatro o de la música sinfónica u operística acuden al Teatro Colón — que tiene una sala de siete pisos —. donde los vecinos se saludan amistosamente unos a otros y comentan incansablemente las variaciones del tiempo y la subida de los precios. Domingo Faustino Sarmiento. Pero la fiebre artística de los argentinos no se termina con la postrer palabra. representantes de las más variadas regiones geográficas del país y del extranjero. los museos. tampoco. 268 i . Los bonaerenses.. Fue creado a iniciativa del ilustre presidente y escritor argentino del siglo pasado. la caída del telón o el último acorde. Buenos Aires tiene un cierto ambiente cultural bastante atractivo.de ocio alimentando a las palomas que mantienen. en la revista de actualidad y sus ecos son transmitidos por los grandes diarios o radiados por las emisoras de radio y televisión. actuó en este escenario nuestra celebérrima cantante Darclée. A los bonaerenses les gusta comentar mucho. sobre todo. Así es que las discusiones sobre tal o cual espectáculo se prolongan luego en los cafés. De este modo. entre los cuales el „Teatro Colón" — sala de ópera de fama m u n d i a l — * . los teatros. quien. entre los cuales Palermo y Lezama son los más concurridos. más íntimas y familiares. bajo la batuta de Toscanini. como la plaza San Martín y la Recoleta. Las verdaderas plazas son no obstante las del barrio. después de sus actividades pueden tomar parte en diversos espectáculos de música o bailes. hasta los más remotos poblados de la Argentina y del mundo. No debemos olvidar. Se puede afirmar que el Jardín zoológico de Buenos Aires es muy amplio y completo. en los ensayos. así como los extranjeros. la colección faunística del Jardín cuenta con apreciable número de especies autóctonas y exóticas. Y Buenos Aires tiene algo más: unos amplios parques y paseos. y los que quieren admirar los alegres y vivos bailes argentinos se van a las confiterías al aire libre. interpretó el papel femenino de la ópera „Rigoletto".

La ciudad guarda como reliquia el salón de teja y adobe en que. por Santa Fe hasta la' ciudad de Formosa. se juró la Independencia de Argentina. Adentrarse en la provincia de Salta es como adentrarse en el corazón mismo de la Argentina. parque y selva. Entre 269 . Córdoba es un verdadero eje de caminos de donde se puede ir a Calamarca y La Rioja. Es huerta y jardín. Tucumán y Salta. el tercer recorrido tiene como meta Jujuy y sus quebradas de más al Norte. El primer radio de este abanico imaginario es la carretera que nos conduce hasta las cataratas del Iguazú. San Luis. Santiago del Estero. el segundo. a un paso de la extensa y tupida selva subtropical del Chaco. con un previo pasaje a través de Córdoba. Si Córdoba es monumental por los edificios antiguos de estilo colonial que posee. las carreteras que conducen a todos los puntos del país. a principios del siglo pasado.Las cataratas del Iguazú Desde Buenos Aires parten. Una ciudad característica del Norte argentino es Tucumán. Tucumán lo es por los acontecimientos históricos que acaecieron en su recinto. como en un abanico. Mendoza y San Juan.

estos vínculos se han fortalecido mediante el establecimiento de relaciones económicas cada vez más estrechas. Río Negro y Chubut. El quinto radio de este arbitrario abanico corre hendiendo la provincia de Buenos Aires y permite conocer el litoral patagónico hasta Tierra del Fuego. hasta los territorios de Neuquén. la ciudad de Mendoza. El desarrollo de los intercambios comerciales durante los últimos años demonstró plenamente su utilidad para ambas econo270 . en que están emplazados. es preciso atravesar la pampa. en un admirable marco formado por la enorme cresta andina. Los pueblos argentino y rumano están ligados por tradicionales relaciones de amistad. Para conocerlos.Casa Histórica de Tucumán. Nahuel Huapí y Los Alerces. En los años de postguerra. Cabe anotar que por la naturaleza existente en esta isla se considera Tierra del Fuego como una de las más hermosas e interesantes regiones argentinas. ocupa un lugar destacado. donde se juró la Independencia de Argentina estas últimas. La última línea tiene como extremo el conjunto de modernas playas atlánticas de la provincia de Buenos Aires — entre los cuales Mar del Plata es la más famosa. Otra meta encantadora son los lagos de los parques nacionales Lanín.

Rumania. ulei acontecimiento eveniment adentrarse a p ă t r u n d e adobe m. a transforma demanda cerere denominador m.mías. a base de una perfecta igualdad en derechos. PALABRAS NUEVAS abanico evantai acaecer a se întîmpla aceite m. Las relaciones económicas de Rumania con la Argentina son una ilustración práctica de los principios en que se funda el estado rumano en su política exterior: sincera colaboración pacífica multilateral con todos los países del mundo. en general. Por un lado. puede adquirir las mercancías producidas por la economía argentina. a fi lipsit catarata cascadă caudal m . El comercio con Rumania es ventajoso para la Argentina desde dos puntos de vista. a procura alcanzar a ajunge. Por otro lado. a adnota arcas tezaur arreciar a î n t e ţ i avena ovăz azúcar m. el riquísimo surtido de mercancías ofre­ cido por Rumania contribuye al progreso de la industria argentina. el utillaje de alta técnica y. denumire desierto deşert despejar a goli despreocupado indiferent disfrutar a se bucura eco ecou eje m. a x ă . cuprvi cocina bucătărie colina deal concurrido frecventat confianza încredere confiar a încredinţa confitería cofetărie consentimiento c o n s i m ţ ă m î n t convertir d. a-şi însuşi. siendo un país en pleno desarrollo industrial. debit (de apă) cebada orz centenar sută centeno secară cine m. b u m b a c alimenticio alimentar ámbito mediu amistoso prietenos anegadizo inundabil anotar a m e n ţ i o n a . las ventajas recíprocas que resultan del desenvolvimiento de estos acuerdos contribuyen al progreso y a la prosperidad de la economía argentina. zahăr bailo baie cabo cap caíía trestie capaz capabil carecer a l i p s i . cinematograf clamorear a striga cobre m. osie elegir a alege emisora post de emisiune emplazar a situa escaso rar escotadura scobitură escuchar a asculta 271 . chirpici adquirir d. a atinge alfalfa lucerna algodón m.

a l u n a americana marco cadru .esfuerzo efort explorar a cerceta. adîncime prolongar a prelungi proximidad / . a despica. vie vínculo legătură visión / . perete m a r e . zid patio curte interioară pedregoso pietros pertenecer a aparţine pileta bazin mic plaza p i a ţ ă placer m. utilaj vecino localnic ventaja avantaj vergonzoso ruşinos viajero călător vid / . porumb maní m. ţiile precedente. a p a r t a m e n t habitante m. care să ştim care anume 272 După cum am spus într-una din lec­ serie de nume de ţări care au arti­ dar nu putem stabili o regulă prin au articol si care nu. a r a h i d á . a explora extranjero s t r ă i n . peisaj paredón m. g a m ă . există o col (el Brasil. plăcere plata argint plomo plumb poderoso puternic poseer a poseda. locuitor hender d. a străpunge igualdad / . egalitate incansable neobosit inextricable incílcít inquilinato închiriere isla insulă jornada călătorie (etapă) de o zi lata t i n i c h e a . s t r ă i n ă t a t e extremo extrem fatigado obosit fervor m. fervoare. a radia rebosante plin recinto interior recorrido parcurs recurso resursă. a avea postguerra după război postrero ultim previo prealabil procedencia provenienţă profundidad / . cutie de conserve lindar a mărgini lino in maíz m. răgaz remolacha sfeclă remoto î n d e p ă r t a t ribera coastă riqueza bogăţie selva codru surtido sortiment. viziune yacimiento zăcămînt ANÁLISIS DEL TEXTO Argentina sau la Argentina. el Japón). Tendinţa este . soi tabaco t u t u n teja ţiglă templado t e m p e r a t trato relaţie tungsteno tungsten tupido des utillaje m. răgaz ocultar a ascunde paisaje m. r a m ă mercancía marfă meseta podiş meta ţ i n t ă "" ocio o d i h n ă . fortalecer a întări fundarse a se baza ganadería creşterea vitelor girasol m. floarea-soarelui grifo robinet habitación locuinţă . bogăţii: relieve m. apropiere quebrada rîpă radiar a t r a n s m i t e . relief reliquia relicvă remanso clipă .

Mala hierba — buruiană. sabana — savană. S i t u a ţ i a economică a I n d i e i . latinoamericano — adjectiv format de la substantivul America Latină (Latinoamérica) America del Sur — America de Sud. pieţe. luni. Numele de rîuri folosite ca obicei cu a r t i c o l : El Paraná-Paraguay pasa por 3. In limba spaniolă se între­ buinţează genitivul „a Sudului". străzi. ca şi cele de ceai. 6. Cînd Sur precede un nume. 5. Cînd numirile indică insule. Sudoeste (Sud-vest). Numirile geografice pot fi folosite cu sau fără articol. las tres Américas — cele trei Americi: de Sud. calle de Alcalá. Numirile geografice compuse din două nume (unul generic şi a l t u l spe­ cific) nu primesc prepoziţie între ele: los montes Pirineos. aceste epitete primesc articol şi se aşază după s u b s t a n t i v : Casti­ lia la Vieja. Yerba mate — plantă americană ale cărei frunze se utilizează. se poate folosi s u b s t a n t i v u l cu articol. S i t u a ţ i a economică din I n d i a . pampa — cîmpie vastă acoperită cu păşuni unde pasc turmele de vite. pentru obţinerea unei 18 273 . devine Sud: Sudamérica. în afara cazulu în care articolul face parte integrantă din n u m e : el (río de las) El Escorial Amazonas subiect al Cuyabd. Dar dacă se consideră numirea respectivă ca un teritoriu sau organ de s t a t . el año de 1950. Cînd două n u m i r i geografice se deosebesc n u m a i prin adjectivele viejo si nuevo. edificii sau i n s t i t u ţ i i . capuri.totuşi ca o parte din numirile de ţări care au articol să se utilizeze fără acesta. oraşe. Centrală şi de Nord. El clima de Rumania es templado. a n i . el Teatro de la Reconquista (Buenos Aires). hierba— iarbă (în general). Hierba­ buena — mentă. Deosebirea se poate vedea din exemplele u r m ă t o a r e : La situación La situación económica de la India. Aşa este cazul cu (la) Argentina. Notă: 1. V i n u l de Malaga. (precedat de prepoziţia propoziţiei sînt folosite de 2. 4. construcţia specifică spaniolă cere ca numele să fie precedat de prepoziţia de: cabo de Hornos. económica de India. el mes de mayo. strîmtori. Clima Romîniei este temperată. Cînd un nume propriu e folosit ca adjectiv de). nu primeşte a r t i c o l : El vino de Málaga. cîmpie întinsă acoperită cu ierburi înalte şi cu grupuri izolate de arbuşti spinoşi sau copaci pitici.

. Oraş modern cu aproape 850 000 locuitori (a se compara cu Buenos Aires care are peste 3 500 000 de locuitori). lanar (ovino) y porcino — bovine. Georgias del Sur. sector antartico — Argentina deţine un sector de 1 230 000 km 2 în Antartica. cirezi şi herghelii ha adquirido suma importancia — a căpătat foarte mare impor­ tanţă. las islas de la zona austral: Malvinas. Pieton. República Oriental del Uruguay — Uruguayul poartă această nu­ mire deoarece se află la răsărit de fluviul cu acelaşi nume. remolacha azucarera (de azúcar) — sfeclă de zahăr gaucho — călăreţ din pampa argentiniană.. Verbul adquirir (şi. Nueva şi altele. ganado vacuno. ovine şi porcine. toate verbele terminate în -irir) diftonghează: adquiero. estación f.infuzii. Chimborazo (6 272 m) şi Cotopaxi (5 897 m). — staţie . ganado — vite (în genere). meridional — de miazăzi. la sud de ecuator. pe o întindere de 7 500 km. ombú —• arbore foarte mare şi stufos. lanţ de munţi care domină toată coasta apuseană a Americii de Sud. La plural: ombúes. alte vîrfuri mai importante: Tupungato (6 800 m). nedezvoltat (su industria era escasa) en donde impere — unde să domnească explótase—(în loc de: se explota) — se exploatează gasoducto — conductă de gaze. Orcades del Sur. Cu sufixul -fero ( = purtător) se obţine: yacimiento gasífero zăcămînt de gaze terreno petrolífero teren petrolifer intereses belicistas de los monopolistas yanquis — interesele de răz­ boi ale monopoliştilor din SUA. slab. asemănător stejarului nostru. Ganado vacuno se poate traduce şi prin „vite cornute". sudic. unde efectuează cercetări ştiinţifice. Andes — munţii Anzi. Austral — sudic. anotimp Montevideo — capitala Uruguayului.Vîrful cel mai înalt din acest lanţ este Aconcagua (6 959 m). 274 . Are o populaţie de 3 100 000 locuitori (numiţi şi orientales) escaso — rar (escasos árboles). aşezată la intrarea estuarului Río de la Plata. păzitor de turme. Tot cu sufixul-ducto ( = care duce) se formează şi oleoducto (conductă de petrol). Opusul său: septentrional (nordic). în general. adquieres. Această băutură este un excitant şi o hrană foarte apreciată în toată America de Sud.

a nu se con­ funda cu mercado — p i a ţ ă de desfacere. alto Acest om este mai (mai puţin) înalt ca acela. loc deschis la î n t r e t ă i e r e a s t r ă z i l o r . A făcut o serie î n t r e a g ă de reforme economice şi a d m i n i s t r a t i v e . madrileño guatemalteco Rivadavia (Bernardino) —• preşedinte al A r g e n t i n e i în 1826. locuitor al acestui oraş. . bonaerense—din Buenos A i r e s . ne servim de a n u m i t e sufixe: -ino (-ina): -ano (-ana): -ense: j -«So (-eña): -teco: bucarestino. Carlos Oardei — celebru c î n t ă r e ţ a r g e n t i n i a n de m u z i c ă p o p u l a r ă de vez en cuando — din cînd în cînd algo más — ceva m a i m u l t . canadiense malagueño. cu care se acordă în gen şi n u m ă r : Me gustan los dulces Las condiciones no me convienen. piaza — p i a ţ ă . De la această expresie s-a format s u b s t a n t i v u l el vaivén — d u . quienes gustan del teatro — cărora le place t e a t r u l Verbele: gustar (a plăcea). t î r g generosa provisión (figurat)—prevăzută cu u n mare (generos) n u m ă r . A d v e r b e l e mucho şi poco formează c o m p a r a t i v u l în mod n e r e g u l a t : mucho mult — más poco puţin — menos mai mult mai puţin Am î n t î l n i t aceste c u v i n t e la formarea c o m p a r a t i v u l u i de supe­ r i o r i t a t e şi i n f e r i o r i t a t e : Este hombre es más (menos) que ése.la gente que va y viene — lumea care forfoteşte (se duce şi v i n e ) .a singular şi p l u r a l . act în piesele spaniole clasice. (no) convenir (a nu conveni) sînt folosite adesea n u m a i la persoana a I l I . 18* îmi plac dulciurile. . . 275 . C u v î n t u l m a i are şi u r m ă t o a r e l e î n ţ e l e s u r i : c ă l ă t o r i e . jornada — p a r t e din d r u m efectuată într-o z i . î n acest caz au ca subiect persoana sau lucrul care p l a c e . forfotă. Sarmiento (Domingo Faustino) (1811—1888) — scriitor clasic şi om de s t a t a r g e n t i n i a n .t e .v i n o . perioada d i n t i m p u l zilei (jornada de trabajo). P e n t r u a forma adjective sau s u b s t a n t i v e d i n n u m e de oraşe sau ţ ă r i . zi. convine e t c . acomodar (a p o t r i v i ) . granadino mexicano. Condiţiile nu-mi convin. P r e ş e d i n t e a l A r g e n t i n e i î n t r e 1868—1874. rumano parisiense.

qué es el poncho? Abrigo que u s a n los gauchos. încercare. pero de pelo suave y leonado. p r o b ă .o plajă deosebit de frumoasă (120. los parques nacionales — s t a t u l a r g e n t i n i a n protejează o suprafaţă de 2 500 000 ha sub forma unor p a r c u r i n a ţ i o n a l e . hecho de u n trozo de tela cuad r a d o . república necesită prepo­ ziţia d e : La provincia de Mendoza.) sea cual fuere — oricare ar fi quebracho —• arbore b o g a t în t a n i n hierro colado — fontă madera de construcción — cherestea LECTURA SUPLEMENTARIA ¿SABE U S T E D . . a nu se confunda cu acuerdo — acord. qué es una llama? Mamífero r u m i n a n t e de la América Meridional m u y a p r e c i a d o p o r su lana y como b e s t i a de carga. p a r a e n t r a r por él 276 . N u m i r i l e geografice prece­ d a t e de s u b s t a n t i v e l e ciudad.. qué es un puma? Mamífero carnicero de América parecido al t i g r e . Mar del Plata — cea m a i m o d e r n ă s t a ţ i u n e b a l n e a r ă din A r g e n t i n a . r a z ă (de cerc) ciudad de Formosa — oraşul F o r m o s a . la república de Panamá.m u z i c ă de operă se escalona a lo largo de la avenida. tal o cual espectáculo — cutare sau c u t a r e spectacol ensayo — r e p e t i ţ i e t e a t r a l ă . înţelegere. p e n t r u păs­ t r a r e a frumuseţilor n a t u r i i şi a faunei pe cale de d i s p a r i ţ i e . eseu literar radio f. — acord ( m u z i c a l ) . m. se înşiră de-a l u n g u l b u l e ­ vardului acorde m. provincia. — r a d i o ( a p a r a t ) . c u n o s c u t ă p r i n t r .. se juró la Independencia — i n d e p e n d e n ţ a Argentinei a fost procla­ m a t ă în T u c u m á n la 9 iulie 1815. r a d i u m .000 loc. con u n agujero (gaură) en el c e n t r o . .música operística —.

277 . qué es la zamba? Baile p o p u l a r a r g e n t i n o . H o y las usan los gauchos para coger varios a n i m a l e s . terminar.la cabeza. estudiar. EJERCICIOS 8 9 . acaecer. idioma. I g u a l m e n t e se usa el lazo (laţ. Su nom­ bre deriva de la „ z a m b a " que sig­ nifica „ m u l a t a " (mulatră). venir. Las bolas son generalmente de p i e d r a . Sirve t a m b i é n de cama en las noches. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el mayor país de la América del Sur? ¿Cuál es el más alto pico de los Andes? ¿A qué zona de clima pertenece Argentina? ¿Hay alguna diferencia entre el hemisferio boreal y el austral respecto a las estaciones? ¿Cuántas provincias y territorios forman la República Argentina? ¿Cuáles son los recursos naturales de este país? ¿Qué fábricas tiene? ¿Cuáles son las riquezas minerales y agrícolas de Argentina? ¿Cómo se presenta Buenos Aires. E n los primeros regimientos ar­ g e n t i n o s . p a r a la gente del campo. las boleadoras t u v i e r o n categoría de a r m a y fueron u t i l i ­ zadas en la guerra. reto­ b a d a (învelită) en cuero c r u d o . Encontrar los sinónimos de las palabras: continuar. qué son las boleadoras? Un a r m a arrojadiza (cese aruncă) que consiste en dos o tres bolas unidas con una c u e r d a . lasso). según la descripción del trozo de lectura de la lección? ¿Qué otras ciudades de Argentina recuerda usted después de terminar la lección? 9 0 .

Din cînd în cînd îmi place să ascult muzică de operă. mergem să dansăm. După ce terminăm munca. 9. Minele din ţara noastră sînt foarte bogate. 4. Noapte bună! . sînt grîul şi petrolul. 5. Vă place acest tango argentinian? 11. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. 8. 6. In gările metroului e totdeauna un imens du-te-vino. 10. Unele dintre cele mai importante produse ale R. Munţii Anzi sînt mai înalţi decît orice lanţ de munţi europeni. dar mai mult (más) îmi place muzica simfonică. munca poporului nostru e cea care contribuie la prestigiul ţării. Cofetăria aceasta nu are prăjituri. 7. ci numai îngheţată. Dar mai mult decît bogăţia naturală. 3. Produsele chimice pe care le exportă Argentina sînt de cea mai bună calitate.9 1 .P.R. 2.

una univer279 . ni un raro antojo. La capital. en vísperas de una larga travesía por las repúblicas del sur y el centro de América. hasta La Habana. Tenía que lanzarme a hacer este viaje para darlo a conocer después a mis lectores del manual. capital de Cuba. Había vivido un mes en Chile y me había familiarizado ya con la vida chilena. ubicada casi a los pies de los Andes.LECŢIA 32 DE CHILE A CUBA EN AVIÓN (Notas de viaje) Miércoles. Santiago de Chile. 14 de junio Me encuentro en el aeropuerto de Santiago de Chile. de paralelo en paralelo. comencé a prepararme para subir hacia el norte. Esta idea vivía pacientemente en mi alma en espera de su hora. Hacía mucho que me había ideado este viaje hermoso por Hispanoamérica. No era un capricho. como por una escala de cuerda. es una ciudad moderna y bonita. Cuenta con museos. Y cuando esta hora sonó.

especialmente para el embarque de la industria salitrera. un lugar ideal de descanso. En una de sus plazas he visto una interesante fuente de mármol con incrustaciones de monedas de oro. minerales de cuya explotación no se beneficia la nación. sino que están en manos de empresas norteamericanas. 280 . En el centro de la ciudad está el Cerro Santa Lucía que junto con el Cerro San Cristóbal constituyen los paseos más interesantes de esta capital. Otra ciudad muy interesante es Valparaíso. Un importante puerto comercial. el punto más importante para el embarque del salitre y cobre. Copiapó es uno de los grandes centros mineros de Chile. Está ubicada sobre unos cerros que circundan una amplia y muy bien protegida bahía. dotado de modernas instalaciones portuarias. Ellas obtienen de este modo enormes beneficios mediante la explotación del trabajo y las materias primas ajenas. Debido al excelente clima de Iquique. Una gran ciudad del norte de Chile es Antofagasta. ópera y numerosas industrias. y contribuyen a deformar unilateralmente la economía nacional. prácticamente no existe invierno en la playa de Cavancha.sidad. La ciudad cuenta con una gran industria de pescado en conserva. teatros. punto de especial atracción para los turistas. bastante conocida. Estuve dos días en una de la más antiguas ciudades de Chile — La Serena — que es. a mi parecer. es Iquique. Su nombre significa „Taza de Oro". principal puerto de Chile y uno de los más importantes de toda la costa del Pacífico.

En el sur he visitado la moderna ciudad de Concepción.. Bajan 2 ó 3 mil metros en profundidad y luego extraen mineral. Con motivo de mi estancia en La Serena he comido las famosas „chirimoyas" y „papayas". es decir en las camas que van desocupándose por los obreros que empiezan el trabajo y que son reemplazados instantáneamente por los obreros que regresan del trabajo. sin ninguna protección.. por ser una región cercana a la Antártida. Allí sufren de la falta de aire y del frío. contra los actos arbitrarios e inhumanos de los terratenientes. que es el centro de la zona más poblada de Chile. este país de inmensas riquezas naturales. la lección.alejado del ajetreo de la vida moderna. según mis proyectos. que tiene no obstante un clima bastante templado. He visitado también otro centro obrero en la isla de Teja que se encuentra frente a la ciudad de Valdivia. Esta excursión fue organizada por algunos amigos míos chilenos. también en Chile. que son unas frutas muy sabrosas. Las condiciones de trabajo son terribles. como vimos. ¡ Un viaje por los países hispanoamericanos!. La recuerdo siempre como una ciudad agradable con elegantes paseos. los campesinos chilenos luchan solidarios.. Pero la persona que gusta de contemplar la diversidad de la tierra no puede menos de aspirar a emprender un viaje por las demás repúblicas latinoamericanas. No lejos de Concepción he visitado una mina de carbón. Por este trabajo no reciben ni siquiera lo mínimo necesario para sostener su vida. La vida llena de contrastes de toda Latinoamérica se refleja. internándose en galerías que se extienden 7 u 8 kms bajo el fondo del mar. Los niños mismos deben trabajar en condiciones pésimas. la ciudad más austral del mundo. buenos teatros y una moderna ciudad universitaria. para conocer la vida de los mineros chilenos. de madera.. Santiago. amigos. era para mí el punto de partida de este largo viaje. Los obreros chilenos viven en construcciones míseras. en todas partes. ¡Qué maravilla ! — Pero. Fui avisado poco tiempo antes de la salida. En fin me fui también a Punta Arenas. no tengo el tiempo necesario para. el primer puntal donde podía basarme para empezar.. Al lado del movimiento de reivindicaciones de los obreros del salitre y de las demás ramas industriales. Después de un trabajo brutal vienen a acostarse en lo que se llama „camas calientes".. 281 .

enigmático. Nada de particular. con la cabeza desnuda. El cóndor habita en los Andes y es la mayor de las aves que vuelan. en el corazón del continente sudamericano. El comandante y el piloto del avión entran en la cabina de mando. El aparato con el que debemos viajar es un poderoso cuadrimotor de la Línea Aérea Nacional — Chile.. vemos en las tinieblas unos enormes fantasmas que rodean el avión. guardando conmigo sólo mi maleta portátil y el sombrero. Aquí viven personas lo mismo que yo. pero de más de un metro de largo. gigantescas. Jueves. Después de volar un corto trecho. de un atraso económico y social difícil de concebir en nuestro siglo. ¿de otra manera? Aquí. El nombre de esta ciudad me pareció siempre exótico. debido a las afinidades de lengua y costumbres latinas. 15 de junio Estoy ya en Cochabamba. En este país. Después de un largo despegue. las gentes humildes viven miserablemente y trabajan en condiciones que no 282 . Cómprese unas. blancas la espalda y la. y tres de envergadura.. otro género de vida. que era el rumbo de nuestra primera etapa. plumaje de color negro azulado. Luego he tomado asiento al lado de una ventanita para poder contemplar el paisaje durante el vuelo. pero viven.parte superior de las alas. acaso. semejantes a los buitres. localidad de Bolivia. El camino es rectilíneo como una cuerda de guitarra. De pronto. márchese. dejamos el aeródromo y tomamos altura. hay otros pueblos..— Dispone usted de tiempo más que suficiente. Una tempestad que se había desencadenado en los montes nos obliga a cambiar el trayecto y así nos dirigimos al aeropuerto de Cochabamba. he arreglado las últimas compras y he colocado mi equipaje en la cabina trasera. lejos. la otra sube. El sol se oculta lentamente en la lejanía entre las olas del Océano Pacífico. pero los puntos de vista de esta gente no son distintos de los nuestros. el corazón me dio un brinco: un ala del avión desciende. Santiago queda abajo. son cóndores —• unas aves rapaces.. Antes de subir a él. A la derecha se ven las cumbres andinas rosadas por los últimos rayos de la puesta del sol. un viraje simplemente. en vez de ir a La Paz. he estudiado la ruta del avión. y me dieron una larga lista de compras. Comienzo la cuenta de la latitud: cada cien y pico kilómetros un grado menos. Tal como está ahora.

antaño miembros del poderoso imperio incaico. 16 de junio De nuevo en La Paz. Todos mis amigos estaban preparados para la salida y me esperaban. aproveché la oportunidad de encontrar un helicóptero que iba al Paraguay y así. Por la tarde volamos hasta La Paz. dejando Bolivia. Viernes. En esta región pudimos ver la ignorancia y la miseria en que son mantenidos los aborígenes. capital de Bolivia. y de aquí tomamos un camión que nos conduce al famoso lago Titicaca. es decir minerales y petróleo. Toda la población estaba en la calle. porque disponíamos de un día para visitar otras ciudades de Bolivia (Sucre. Esta capital se encontraba en estado de emergencia. Me subí inmediatamente al avión 283 . Sus principales riquezas. Al regresar a La Paz. Potosí).Lago Titicaca se diferencian demasiado de las existentes en tiempos de la Colonia. el mayor de los lagos de Sudamérica y el de mayor elevación en el mundo. me fui a visitar Asunción. están en manos de empresas extranjeras que no respetan siquiera las leyes del país para obtener así aun mayores ganancias. A causa de los numerosos incidentes callejeros no pudimos estar ahí más de dos horas. Los patriotas paraguayos libraban ya una lucha abierta por derribar el régimen del dictador local.

ídolos. y esconden bajo estos atavíos la humillación de su raza vencida. aliados de las empresas americanas que subyugan al país. Domingo.En la plaza principal se yergue un monumento al inca MancoCápac. alfombritas y ponchos. condenada a trabajar por unos mendrugos para los patrones de las clases más elevadas. por lo visto. se percibe algo nuevo. capital del Perú. . El conservador del museo me ofreció muchas explicaciones y al despedirnos me regaló un álbum con dibujos a mano de varios de los objetos expuestos. el 284 . sus sombreros de ancha ala. así como de sus antecesores. los indios tiahuanaco y mochica. su vida es algo más acomodada.. un amigo exclama: "¡Ojalá. El sol se eleva más y más. Hileras de montones de frutas: bananas. Los indios venden telas de lana. máscaras rituales y vasijas sagradas de la época de los incas. Los peruanos son descendientes de los incas. Las indias se enorgullecen con sus polícromas faldas y blusas. naranjas. Al despegar. El avión vuelve a tomar rumbo norte. vivan en condiciones de un lujo poco habitual. Durante esa parte de viaje.que se dirigió raudo hasta Lima. 17 de junio La primera impresión en Lima: el pueblo viste mejor que en Bolivia y. Sábado. haga buen tiempo durante el resto del vuelo !" Durante todo el camino reinó una alegre animación y las conversaciones no cesaron un momento. A cada paso nuestro en dirección al ecuador. objetos de plata. comprobamos que el atraso en este país es semejante al de Bolivia.. 18 de junio En el aeropuerto "Limatambo" de la capital peruana encontramos a un reportero y a un grupo de arqueólogos que suben a bordo de nuestro avión para ir a México. cocos. Esto no impide que unas pocas familias de magnates. Con todo. El enorme y ruidoso mercado recuerda algo a un bazar oriental. aunque la altitud en la cual se efectúa el vuelo es muy grande. recuerdos. en el cual se conservan numerosos objetos antiguos: armas. recto como una flecha. Todos estamos contemplando abajo las hermosuras naturales de las regiones que atravesamos. de tal modo que ni siquiera la capital del pais posee aguas corrientes ni sistemas de canalización. aguacates. la presión atmosférica no nos molesta. El amor con que ha sido reunida esta colección única refleja el patriotismo del pueblo peruano. Pasamos bastante tiempo en el espacioso museo de la historia india.

Guayaquil no está en la costa. Guayaquil. o cartas que enviarán en la siguiente escala. a las playas a un centenar de kilómetros de la ciudad. con su gran puerto y varias fábricas. Es como si nos encontráramos en un horno al rojo vivo y. sino en el delta de un ancho río. Los domingos se quedan en la ciudad como el resto de la semana. El domingo esta zona parece muerta. Forman el centro modernos conjuntos arquitectónicos. Estarnos ya en el aeropuerto de Guayaquil (importante puerto del Ecuador) que tiene el nombre de uno de los grandes libertadores de la América del Sur. Los ricos se van ya el sábado en sus coches. Aquí sentimos de veras lo que es el calor ecuatorial. Simón Bolívar. Para respirar la brisa marítima hay que hacer un corto viaje. húmedo. Desde luego. otros aparecen.huyendo del calor. al mismo tiempo. Algunos viajeros están escribiendo apuntes e impresiones del viaje. No tardamos mucho aquí. El cuadro varía. los simples mortales de Guayaquil carecen de esta posibilidad. unos colores se esfuman.calor es cada vez mayor y cambia toda la naturaleza. tiene un aspecto impresionante. porque viajamos con el propósito de ver lo más posible. Al mediodía pasamos por debajo del sol en el cénit. Despegamos de nuevo para la capital del Guayaquil . .

no pudimos detenernos más que unas cuantas horas en esta urbe. Los frecuentes terremotos impiden construir edificios más altos. situada entre volcanes. elegantes damas. bastante grande y moderna. Un corto vuelo y subimos a casi tres mil metros de altura a esta ciudad.Ecuador. desgraciadamente. Uno de los productos alimenticios fundamentales son las bananas. 19 de junio La arquitectura de esta capital es de estilo colonial. mestizos. conventos. tal como la vimos nosotros. pero uniforme. Algunos conventos ocupan manzanas enteras y parecen fortalezas. refresca. El clima de Quito es asombrosamente suave e igual. Martes. Quito vista a medianoche. no obstante. Quito. muy interesante. mulatos. El piloto abrigaba el propósito de hacer una escala 286 . los oficios artesanales y el comercio. seminarios. bastante grande. tampoco se advierten grandes edificios oficiales. Las ocupaciones principales son. he advertido gran interés por la República Popular Rumana. es. por lo visto. Lunes. con harapientos ponchos al hombro. aunque del ecuador aquí no hay más que unas decenas de kilómetros. Salta a la vista la miseria de la población india. Gritan a quien más titulares sensacionales. 20 de junio Salimos para Bogotá. La población de la capital es diversa: blancos. En todas partes se ven iglesias. He visitado la universidad y el jardín botánico pero. Al lado se ven desfilar lujosos automóviles. aprendidos de memoria. muy hermosa. Por eso Quito es la "ciudad de la primavera eterna". La altura considerable modera el calor y los altos montes contienen los vientos. capital de Colombia. que aquí se comen también preparadas en las formas más diversas. Desde las cinco de la tarde aparecen en las arterias céntricas bandadas de chicuelos que venden los periódicos vespertinos. que seguramente no entienden. como en toda América Latina. Bogotá es una antigua ciudad. A excepción de las iglesias. En todo el tiempo la temperatura de día es constantemente de veinte a veintidós grados. Por la tarde y de noche. En Quito. ermitas. indios. Los indios van descalzos. Uno se pregunta: ¿De qué vive aquí la gente? No se ven grandes fábricas. casi toda la ciudad se compone de casas de una o dos plantas.

— Biblioteca de la Universidad posee riquísimos recursos naturales. efectivamente. cafetales. Enormes flores multicolores. maizales incomparables. tanto el petróleo como el mineral se encuentran en manos de los extranjeros. Venezuela es también muy rica en mineral de hierro. el hambre y la miseria son las condiciones en que se encuentran millones de venezolanos. Miércoles. que tiene 6 700 000 almas.durante la noche en Caracas. Y. La economía de Venezuela se encuentra en una situación lamentable. no sabe leer ni escribir. la crisis de vivienda. que sacan ganancias colosales. 287 . 300 mil venezolanos viven en chozas y la mitad de la población de Venezuela. Baste decir que ocupa el segundo lugar del mundo por la extracción de petróleo. platanales. En 1957 fueron obtenidos en sus yacimientos 146 millones de toneladas. aterrizamos el mismo día en el aeropuerto de Caracas. 21 de junio Después de una breve escala en Panamá. fundamentalmente de los monopolios norteamericanos. Pero el movimiento del pueblo venezolano en pro de la democratización del régimen político y su decisión de llevar a cabo transformaciones en la economía. van cambiando los rasgos característicos de este país. Esta situación es tanto más intolerable por cuanto Venezuela CARACAS. Lujuriante vegetación. Los árboles tropicales de todas las especies imaginables cubren las colinas y los montes. La desocupación en masa. Sin embargo. Se denomina este país así porque tiene una hermosura verdaderamente excepcional. pasamos a Costa Rica.

denominado el "monstruo verde". — Parte de la Ciudad Universitaria Los trabajadores de las plantaciones costarriqueñas acababan de llevar a cabo con éxito una gran huelga en la que había sido formulada la reivindicación de que el gobierno confisque todos los bienes de las compañías extranjeras. volando por encima de: Nicaragua. La capital de la república. Compramos en esta ciudad algunos recuerdos para nuestros familiares y amigos. lagos a gran altitud. San José. En este país se produjo de 1944 a 1954 el cambio social que anunciaba la revolución cubana. El Salvador y Guatemala. porque al día siguiente debemos continuar nuestro viaje. Honduras.MÉXICO. posee grandiosas ruinas mayas. uno de los países más bellos que vi en este viaje y el sitio en que apareció por primera vez el maíz. más de cuarenta volcanes. es muy pintoresca. lo que determinó la intervención yanqui y el derrocamiento del gobierno democrático que había entre gado la tierra a los campesinos. Guatemala. especialmente los del monopolio estadounidense "United Fruit". Se encuentra entre colinas verdes y es todo un jardín rodeado por elegantes edificios. 288 .

que recuerda algo al edificio de la Organiza­ ción de las Naciones Unidas de Nueva York. con elementos de la arquitectura moderna occidental unidos a las tradiciones nacionales arquitectónicas y pictóricas mexicanas. 22 de junio Henos aquí en la gran ciudad de los aztecas — México. que mejor sería decir piramidal. El exterior del edificio está pintado con caprichosas filigranas que repiten motivos de antiguos Ornamentos populares. impresionante. Otro inmueble. Por cierto. Pero el muro continuo de este rectángulo está convertido en un formidable fresco con un tema de la revolución nacional. Los arquitectos y pintores mexicanos han sabido crear un conjunto original. por ejemplo. Por la forma parece una gigantesca colmena un poco achatada. Imaginen. no ha sido elegida por casualidad. Hemos visitado primeramente la admirable Ciudad Universitaria. Se encuentra a menudo en las antiguas obras religiosas de los indios.Jueves. un rectángulo completamente liso. bastante grande. Mariachis 19 — învăţaţi limba spaniolă . El edificio parece florecer bajo los rayos abrasadores del sol tropical. esta forma.

por supuesto. 23 de junic Visitamos las pirámides de Teotihuacán. pero no por eso menos interesantes. ha prodigado el trabajo y el ingenio en la expresiva y original decoración pictórica de la Ciudad Universitaria. los rascacielos. El 8 de enero de 195!) entraba en la Habana el comandante revolucionario Fidel Castro a la cabeza de un pueblo que acababa de derrotar una sangrienta tiranía defensora de los intereses de los latifundistas.. obligatorio para los extranjeros. Fuimos también al barrio suburbano de Xochimilco a fin de cumplir el ritual paseo en barca. cerca de la capital. territorio libre de América". Por la tarde fuimos a una corrida de toros que me gustó mucho. . las grandes avenidas — recias y anchurosas — pero la atmósfera que reina aquí es totalmente distinta de la que encontré en las demás capitales latinoamericanas. éstas fueron las palabras que me acogieron en el aeropuerto. que tiene un observatorio astronómico de donde se descubre un dilatado y grandioso panorama.. luminosa ciudad moderna. la arquitectura suntuosa. de la gran burguesía local y de los monopolios norteamericanos. Grandes consignas revolucionarias encontré en la inmensa Plaza de la Revolución..Cuija.". cantor de la revolución mexicana. La Habana. Dos años y medio significan muy poco en la vida de un pueblo. Viernes. 290 . donde transcurría un grandioso mitin. que le han ganado la admiración y el fraterno cariño de todos los pueblos del mundo. después de haber visto Xochimilco. Hemos visitado la fortaleza de Chapultepec. La estancia en esta capital ha sido una de las más gratas de todo nuestro viaje por América Latina. es la última etapa de nuestro prolongado viaje. entre las canciones de los mariachis. Sábado. 24 de junio Atravesando el golfo de México nuestro avión se aproxima a "Yucatán donde bajarán los arqueólogos en busca de nuevos vestigios de la esplendorosa civilización maya. "La cucaracha ya no puede caminar. ¿Qué decir de la Habana? También aquí la viva naturaleza tropical. adornada por el monumento a José Martí. Pero en este breve tiempo han sucedido cambios y transformaciones muy sustanciales y profundos en la Cuba Socialista.El eminente pintor Diego Rivera. mil veces descritas.

paralizar la producción y provocar un intenso paro forzoso y el hambre. y el bloqueo económico desencadenado por los imperialistas para hundir a Cuba en una catástrofe económica. Gracias a la solidaridad de los países socialistas y a la ayuda fraternal que la Unión Soviética ha concedido a Cuba sin condiciones de orden político. La Unión Soviética ha permitido en efecto que no falte a Cuba una sola gota de petróleo cuando la Standard Oil y sus filiales decidieron ahogar a Cuba con el cese de sus entregas de carburante. Esta solidaridad representa una garantía para la soberanía nacional y la independencia del pueblo cubano. 19* 291 . económico o de cualquiera otra naturaleza. la supresión de la cuota de exportación de azúcar cubano a los EE. la revolución cubana ha podido echar un desafío atrevido a los monopolios imperialistas del petróleo sin que se pida sacrificios extraordinarios al pueblo cubano. Gracias a la solidaridad socialista y a la ayuda fraternal de la Unión Soviética. de Checoslovaquia y de otros países socialistas.UU. de la República Popular Rumana.LA HABANA •— Capitolio Nacional — Sede de la de Ciencias de Cuba Academia El heroísmo del pueblo cubano y la solidaridad de los países socialistas unida a la de la clase obrera y de los pueblos de la América Latina y del mundo entero han obstaculizado a los imperialistas estadounidenses a que desencadenen una intervención militar contra Cuba. no dieron los resultados esperados.

LA HABANA — Casa

presidencial

Gracias a la solidaridad y la fuerza del campo socialista, Cuba está lista en cualquier momento a rechazar y vencer toda agresión de los mercenarios y contrarrevolucionarios a sueldo de la quinta columna de los EE.UU. Gracias a la solidaridad de los países socialistas, Cuba beneficia de medios materiales, maquinarias, materias primas, información técnica que le han permitido desarrollar y aumentar en un ritmo rápido la producción industrial y agrícola, de realizar una nacionalización acelerada sin tener que pasar por grandes dificultades ni disminuir el nivel de vida del pueblo. Las masas cubanas comprenden cada vez mejor que al construir el socialismo robustecen la independencia nacional, aceleran el desarrollo económico, liquidan el paro forzoso, elevan sin cesar el nivel de vida y cultural y mejoran el estado de salud del pueblo.
Domingo, 25 de junio

Después de admirar el excelente puerto con su malecón bañado de sol y algunos barrios obreros recién construidos, aproveché una ocasión para visitar la isla y me dirigí hacia Oriente, la provincia más grande y más montañosa de Cuba. Al viajar a vertiginosa velocidad por las magníficas carreteras de Cuba, admiré su hermosa tierra y sus majestuosas palmeras. De paso, visité la bella ciudad de Camagüey. Al posarnos en las cooperativas agrícolas, vi muchos poblados nuevos con escuelas y casas recién erigidas para los guajiros. Son asombrosamente expresivos los rostros surcados de estos campesinos — admirable gente —, que hablan de los duros y 292

difíciles años de hambre y miseria que arrastraron. ¡ Y ello ocurría precisamente en un país tan rico y fértil como Cuba ! En Oriente se alza la Sierra Maestra, y allí se estableció hace unos años el cuartel general de la Revolución popular cubana que había de derrocar la dictadura de Batista, lacayo de los grandes monopolios.
Lunes, 2(i de junio

Hoy he visitado la península de Zapata donde, a mediados de abril de este año, el imperialismo intentó un cobarde ataque contra la Cuba revolucionaria. Los imperialistas querían sojuzgar de nuevo a los millones de cubanos que estaban dispuestos a derramar su sangre por conservar lo que hoy tienen. Querían quitarles las tierras a los campesinos, arrebatarles sus títulos de propiedad, volver a someterlos a los latifundistas y destruirles sus cooperativas. Querían hacer que los cientos de miles de obreros de empresas nacionalizadas se resignaran a verse explotados como antes. Querían sumir de nuevo en la discriminación a los ciudadanos negros, que hoy gozan de iguales derechos y oportunidades que sus hermanos blancos. Querían cerrar las miles de aulas que el Gobierno Revolucionario ha abierto en todo el país y echar a los niños de los antiguos cuarteles ahora convertidos en escuelas. Querían romper los tratados que hoy facilitan a Cuba comerciar con todo el mundo, para llevarla de nuevo a la época en que dependía de un solo mercado. En suma, los imperialistas querían deshacer todo lo que la revolución ha hecho para transformar a Cuba en un país independiente, en el que el poder pertenece al pueblo, un país libre que se industrializa, y donde rápidamente van desapareciendo los últimos restos de injusticia social. El país atravesaba un período alarmante. Pero, los viles mercenarios, pagados, organizados, entrenados y enviados a Cuba por el rapaz y explotador imperialismo yanqui, resultaron impotentes desde los primeros momentos al desembarcar en Playa Larga y Girón, ante el empuje, coraje y heroísmo demonstrados en todo instante por los gloriosos miembros del Ejército Rebelde y las Milicias Nacionales Revolucionarias. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! — con estas palabras, obreros y campesinos acudieron a la defensa de las conquistas revolucionarias del pueblo. Todos los cubanos honestos habían tomado las armas ingresando voluntarios en las filas de las milicias populares. El imperialismo invasor se vio aplastado por la valentía del pequeño pueblo cubano. Su fuga cobarde fue inevitable. 293

E n los ú l t i m o s t i e m p o s , la clase obrera se ha desarrollado mucho y v a a d q u i r i e n d o u n a conciencia de clase más y más c l a r a ; la masa r u r a l se moviliza t r a s de la reforma a g r a r i a , y la m a y o r í a de los i n t e l e c t u a l e s , profesionales, técnicos, escritores y a r t i s t a s se sien­ ten ligados a las d e m a n d a s del p u e b l o . Todo el pueblo cubano se l e v a n t a en u n frente a m p l i o en defensa del régimen democrá­ t i c o . Cuba es u n ejemplo p a r a los d e m á s países l a t i n o a m e r i c a n o s de que la Revolución p o p u l a r t r i u n f a siempre a pesar de las m a n i o b r a s i m p e r i a l i s t a s . Las grandiosas acciones y d e m o s t r a ­ ciones de los pueblos de t o d a L a t i n o a m é r i c a en pro de la defensa del pueblo c u b a n o y contra la p o l í t i c a agresiva de los E E . U U . c o m p r u e b a n p l e n a m e n t e que el ejemplo de la lucha revolucio­ n a r i a c u b a n a e n c u e n t r a un poderoso eco en los corazones de los trabajadores latinoamericanos. Y con esto, d o y por t e r m i n a d o el largo, interesante e i n s t r u c t i v o viaje a través de los países que h a b l a n el idioma que están ustedes a p r e n d i e n d o en este m a n u a l . PALABRAS NUEVAS
abrigar a a d ă p o s t i ; a avea (intenţia) achatado t u r t i t acomodado înstărit advertirse a se observa ajetreo a g i t a ţ i e , sbucium ala aripă alejado îndepărtat ancho larg andino a n d i n , din m u n ţ i i Anzi antojo poftă aprovechar a profita artesano meşteşugar asombroso u i m i t o r bahía r a d ă bandada ceată brinco tresărire capricho capriciu céntrico din centru cerro deal cesar a înceta circundar a înconjura colmena stup contener a reţine contraste m. contrast convento mănăstire convertirse a deveni cucaracha gîndac, şvab cuerda coardă, sfoară cumbre / . culme choza cocioabă decena grup de zece derecha dreapta derrocar a dărîma descalzo desculţ descanso odihnă desencadenar a dezlănţui desfilar a defila desgraciadamente din nefericire desnudo gol desocupación / . şomaj dilatado lărgit, întins envergadura anvergură equipaje m. bagaj ermita schit escala scară ; escală esfwmarse a se e s t o m p a ; estancia şedere estilo stil familiar ni. m e m b r u de familie fantasma m. fantomă

294

flecha săgeată florecer a înflori fortaleza fortăreaţă fresco frescă (pictură) ganancia cîştig gigantesco imens, uriaş grato p l ă c u t guajiro ţ ă r a n (în Cuba) harapiento zdrenţăros hilera rînd, şir horno cuptor idear a gîndi iglesia biserică inconcebible de neconceput internarse a p ă t r u n d e , a duce sub pămînt lejanía depărtare lejos departe lujuriante l u x u r i a n t malecón m. cheiu maleta g e a m a n t a n , valiză manzana m ă r ; bloc de case marcharse a pleca mármol m. m a r m u r ă máscara mască medianoche / . miezul n o p ţ i i mestizo metis muro zid ocultarse a se ascunde oficio meserie, slujbă ola val paralelo paralelă

percibirse a se observa plumaje m. penaj portátil p o r t a t i v presumir a se m î n d r i , a (se) crede prodigar a risipi propósito intenţie puntal m. p r o p t e a ; p u n c t fix rapaz rapace, de p r a d ă raudo iute rectángulo d r e p t u n g h i reflejar a reflecta refrescarse a se răcori reivindicación / . revendicare rosado trandafiriu rumbo ţ i n t ă , destinaţie sabroso gustos, savuros salitre m. salpetru sereno senin; m. paznic suave dulce suntuoso somptuos taza cană, ceaşcă tempestad / . furtună terrateniente m. moşier tinieblas / . p i . î n t u n e r i c ; negură titular m. t i t l u torno schimb trasero d i n d ă r ă t travesía călătorie ubicado s i t u a t vasija vas vespertino de seară viraje m, v i r a j , cotitură

ANÁLISIS DEL TEXTO

Chile — este corect ca numele acestui stat să se pronunţe şi în limba romînă „Cile" (nu „Kile"). Ca substantiv comun: chile m.= (în Am.) ardei. Republica Chile are o suprafaţă de 741 767 km 2 (de două ori şi jumătate cît ţara noastră) şi o populaţie de 7 600 000 locuitori. Caracteristica teritoriului acestui stat o constituie lungimea sa: 4 200 km. 295

Antártida — v a s t c o n t i n e n t s i t u a t în i n t e r i o r u l cercului p o l a r , cu o suprafaţă de 14 m i l i o a n e k m 2 . A n t a r c t i d a este locuită d o a r de personalul s t a ţ i u n i l o r ş t i i n ţ i f i c e din U . R . S . S . , Australia, S . U . A . , Anglia, Chile, A r g e n t i n a , Norvegia şi F r a n ţ a . actos arbitrarios — acte samavolnice Santiago de Chile — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Chile, fondată în 1 5 4 1 . E s t e necesar să se specifice „de Chile", deoarece m a i există şi a l t e oraşe cu aceeaşi n u m i r e : Santiago de Compostela ( S p a n i a ) ; Santiago de Cuba; Santiago de Chaco ( P e r ú ) ; Santiago del Estero ( A r g e n t i n a ) . N u m i r e a Santiago v i n e de la Sant-Yago (sfîntul Iacob). en vísperas — în a j u n u l ; víspera — ajun darlo a conocer — a-1 face cunoscut. La Habana — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Cuba. Se scrie î n t o t d e a u n a cu a r t i c o l , dar în r o m î n e ş t e se spune s i m p l u : H a b a n a . O r a ş u l a fost fundat în 1538 şi are astăzi peste u n m i l i o n de l o c u i t o r i . Hispanoamérica — n u m i r e care include t o t a l i t a t e a ţ ă r i l o r a m e r i ­ cane în care se vorbeşte limba s p a n i o l ă . en espera de — în a ş t e p t a r e a a los pies— la picioarele. Cu c u v î n t u l pie se pot forma o serie întreagă de e x p r e s i i : a pie pe jos de pie în picioare al pie alături, la picioarele; în josul al pie de la letra textual, literal cuenta con — posedă chirimoya — fruct exotic din America papaya — fruct a s e m ă n ă t o r pepenelui no puede por menos de aspirar — nu p o a t e să n u a s p i r e . . . parece mentira — expresie e c h i v a l e n t ă cu „ n u - m i v i n e a crede" la puesta del sol — a s f i n ţ i t u l soarelui. S i n o n i m cu: crepúsculo, ocaso, cien — apocopa de la ciento. Ciento nu apocopează însă î n a i n t e a altui numeral: însă: cien personas, ciento sesenta personas

Bolivia — r e p u b l i c ă d i n centrul A m e r i c i i de Sud, cu o suprafaţă de p a t r u ori m a i m a r e decît a ţ ă r i i noastre (1 098 581 k m 2 ) . N u m e l e derivă de la Simón B o l í v a r . por la tarde — seara, pe seară. Construcţia aceasta diferă de cele­ lalte analoge ei în limba r o m î n ă : de día (ziua), de noche (noaptea).

296

aprovecho la oportunidad — profit de ocazie. Verbul aprovechar nu este urmat de prepoziţie. estado de emergencia — stare de asediu Paraguay — republică din centrul Arnericii de Sud cu o suprafaţă de 406 752 km 2 , dar cu o populaţie de peste un milion şi jumă­ tate de locuitori. Ţară eminamente agricolă, cu un sol foarte fertil. Bogată în peisaje pitoreşti. Capitala republicii, Asun­ ción, este cel mai important centru comercial al ţării şi port pe rîul Paraguay. Perú — important stat din vestul Americii de Sud, cu o suprafaţă de aproape cinci ori mai mare decît a ţării noastre (1 285 215 km 2 ), dar cu o populaţie mai puţin numeroasă. Capitala sa, Lima, are aproape un milion de locuitori. Înainte de venirea spaniolilor, exista în Peru un puternic imperiu indian (incas) cu capitala în Cuzco. Unul dintre cei mai importanţi conducători incaşi a fost Manco Cápac (secolul al XllI-lea). Incaşii au avut o civilizaţie foarte dezvoltată şi o industrie şi agricultură înfloritoare. Cunoşteau calendarul şi un fel de scriere făcută din sfori cu noduri. Imperiul incas a luat sfîrşit o dată cu cucerirea lui de către Francisco Pizarro şi Gonzalo de Carvajal. ; Ojalá haga, buen tiempo ! — Să dea Dumnezeu să fie timp frumos ! Interjecţia ¡Ojalá! (cuvînt arab: Allah) cere subjonctivul. el pueblo viste mejor — poporul se îmbracă mai bine aguacate — pom din America, al cărui fruct, asemănător cu o pară, este foarte gustos yergue— se înalţă; de la verbul erguir. Verbul erguir se poate conjuga fie ca un verb diftongat, fie, mai ales, ca un verb de tip pedir:
Indicativ: Prezent Perfect simplu irgo îlergo erguí irgues yergues erguíste irgue yergue irguió erguimos erguimos erguís erguísteis irguen yerguen irguieron Subjonctiv prezent Imperativ irga sau yerga irgue yergue Gerunziu irguiendo

Alt verb care diftonghează şi prezintă un aspect grafic oare­ cum asemănător cu erguir este errar (a greşi; a rătăci): yerro, yerras, yerra, erramos, erráis, yerran.
297

Deci, cînd avem de-a face cu diftongul ie la începutul cuvîntului, i devine y. Tot aşa diftongul ue la începutul cuvîntului e precedat întot­ deauna de h: huevo, hueso, sau verbul oier (a mirosi) — huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen, dibujos a mano — desene de mînă más y más — din ce în ce mai. O altă expresie sinonimă cu aceasta este: cada vez más. Vedem, în rîndul următor: cada vez mayor — din ce în ce mai mare. Ecuador — stat situat între Perú şi Columbia, chiar pe linia ecuatorului. Posedă şi insulele Galápagos, situate la 600 km de coastă. Are o suprafaţă de 270 670 km 2 şi o populaţie de numai 4 500 000 locuitori. es como si nos encontráramos — e ca şi cum ne-am afla (găsi)... mestizo — metis, născut din părinţi de rasă albă şi indiană. mulato — mulatru, născut din părinţi de rasă albă şi neagră. indio — băştinaş din America. Columb, cînd a descoperit America, fiind convins că a ajuns în India, i-a denumit astfel pe locui­ torii noii lumi. Numirea a rămas pînă astăzi, iar adevăraţilor indieni (din India) li se spune hindúes, uno se pregunta — te întrebi (forma impersonală). salta a la vista — e evident, sare în ochi. chicuelo — puşti; diminutiv de la chico, gritan a quien más — strigă care mai de care. Colombia — stat situat în nord-vestul Americii de Sud, cu o suprafaţă de peste patru ori mai mare decît a ţării noastre (1 138 338 km 2 ) şi cu o populaţie de numai 14 132 000 locui­ tori. Columbia este al doilea stat producător de cafea din lume. unas cuantas horas — vreo cîteva ore. abrigaba el propósito — avea intenţia. Abrigar în sens figurat, atunci cînd este vorba de idei, sentimente, are înţeles de „a avea", „a nutri": abrigar esperanzas. Venezuela—-oficial: Statele Unite ale Venezuelei — are o supra­ faţă de peste 900 000 km 2 (mai mare decît Franţa şi Germania la un loc), cu o populaţie de aproape 7 milioane de locuitori. Se compune din 20 de state, 2 teritorii şi un district federal. Numele de Venezuela i-a fost dat de către Americo Vespucci care, văzînd pe ţărmul mării nişte case pe piloni — în apă — a numit aceste locuri „Veneţia mică" sau „Venezuela". Capitala statului, Caracas, este cel mai important centru politic şi cultural al ţării şi deţine una dintre cele mai renumite univer­ sităţi din America Latină. Maracaibo este cel mai important centru al industriei petrolifere venezolane, situat pe malul lacului cu acelaşi nume. 298

llevar a cabo — a desăvîrşi Panamá — r e p u b l i c ă s i t u a t ă pe i s t m u l d i n t r e cele două Amer i c i . E s t e s t r ă b ă t u t ă de c a n a l u l cu acelaşi n u m e , lung de peste 80 k m . şi a d î n c de 12,5 m . , care leagă oceanul A t l a n t i c de oceanul Pacific. Costa Rica — ţ a r ă foarte b o g a t ă d i n America C e n t r a l ă , n u m i t ă astfel (Coasta Bogată) chiar de C o l u m b . Are o suprafaţă r e l a t i v m i c ă (50 900 km 2 ) şi doar u n m i l i o n de locuitori. platanal, cafetal, maizal — p l a n t a ţ i i de b a n a n i (plátano), de cafea şi de p o r u m b Nicaragua—(capitala M a n a g u a ) , Honduras (cap. T e g u c i g a l p a ) , El Salvador (cap. San Salvador) şi Guatemala (cap. G u a t e m a l a ) , r e p u b l i c i din America C e n t r a l ă . aztecas — a z t e c i ; u n u l d i n t r e cele m a i vechi popoare d i n Mexic. por casualidad — d i n î n t î m p l a r e . corrida de toros — l u p t e cu t a u r i . mariachis — c î n t ă r e ţ i a m a t o r i de m u z i c ă p o p u l a r ă m e x i c a n ă . la cucaracha ya no puede caminar... p r i m u l vers d i n t r - u n cunoscut cîntec r e v o l u ţ i o n a r m e x i c a n . Yucatán — p e n i n s u l ă în golful México. Cuba — cea m a i m a r e insulă din A n t i l e , cu o s u p r a f a ţ ă de 114 524 k m 2 şi o lungime de 1300 k m . Are a p r o a p e 7 m i l i o a n e locuitori şi este î m p ă r ţ i t ă în 6 p r o v i n c i i . E s t e p r i m a r e p u b l i c ă socialistă d i n A m e r i c a . doy por terminado — î n c h e i , t e r m i n Nota del día. I a t ă c u m se numesc în l i m b a spaniolă şi în l i m b a r o m î n ă locuitorii diferitelor s t a t e din America L a t i n ă : Ţara Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Cuba Chile Ecuador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú în limba spaniolă argentino boliviano brasileño colombiano costarriqueño cubano chileno ecuatoriano guatemalteco hondureno mexicano nicaragüense panameño paraguayo peruano în limba romînă argentinian bolivian brazilian columbian costarican cuban cilean ecuadorian guatemalez hondurez, honduran mexican nicaraguan panamez paraguaian peruan 299

Puerto Rico Salvador Santo Domingo Uruguay Venezuela

puertorriqueño salvadoreño dominicano uruguayo venezolano

portorican salvadorian dominican uruguaian venezolan

¿SABE USTED QUÉ ES E L . . . erke ? Especie de bucium r u m a n o , tocado por los indios de A r g e n t i n a y Bolivia. caimán? R e p t i l de América, parecido al cocodrilo, que alcanza h a s t a seis m e t r o s de largo. E n el s e n t i d o f i g u r a d o : persona m u y a s t u t a . guano? Abono (îngrâşâmint) formado por el excremento de aves m a r i n a s que se e n c u e n t r a a c u m u l a d o en gran c a n t i d a d en las islas Galá­ pagos y en las costas del Perú y del n o r t e de Chile. quetzal? Ave m u y hermosa de América t r o p i c a l , de plumaje suave, verde b r i l l a n t e y rojo. E s el símbolo de la l i b e r t a d (no puede v i v i r en cautiverio) y figura en las a r m a s (stema) de G u a t e m a l a . La m o n e d a de este país tiene el m i s m o n o m b r e . machete? Cuchillo grande de m u c h o peso que sirve p a r a cortar caña de azúcar (en Cuba). EJERCICIOS 9 2 . Contestar en escrito a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las principales ciudades de Chile? ¿Qué capitales y ciudades se han visitado durante el viaje descrito en esta lección? ¿Cuál fue la antigua capital del Perú? ¿Cuáles son los picos más altos de los Andes y sus alturas en metros? ¿Cuál de los países visitados le parece a usted más interesantey por qué? 9 3 . Traducir las siguientes oriciones: 1. Am stat o lună în Cuba şi am cunoscut viaţa nouă a locuitorilor acestei insule. 2. Am speranţa că voi putea vizita de asemenea multe alte ţări din America Latină. 3. Această călătorie a fost un adevărat eveniment fîn viaţa mea. 4. Vizitînd locuri diferite am învăţat multe lucruri noi şi am învăţat să cunosc lumea mai bine. 5. Muncitorii de pe plantaţiile de cafea din Costa Rica muncesc în cele mai rele condiţii. 6. La corrida de ieri spectatorii strigau care mai de care văzînd moartea taurului.

300

7. Duminica trecută prietenul meu profită de ocazie să-mi ceară o carte şi trebuie să i-o dau. 8. Gînd înfloreşte grădina, toate albinele vin pentru că sînt atrase de parfumul florilor. 9. Sare în ochi că băieţaşului acestuia îi e frică de imensul vultur de la grădina zoologică. 10. Aş vrea să ştiu dacă acestea sînt desene (de mînă) sau fotografii? 11. Nu greşesc spunînd că acest mare sportiv este în ajunul unui concurs; mîine va avea loc o întîlnire sportivă internaţională. 12. Am plecat la Iaşi cu un avion care decola de pe aeroportul din Bucureşti la apusul soarelui. 13. Din nenoro­ cire nu putui asista la premiera acestui film mexican. 14. M-a uimit şi m-a bucurat anvergura construcţiilor de blocuri noi din cartierul tău.

LECŢIA

33

UNA CARTA México D. F., 4 de agosto de 1960 Querido amigo : Siento mucho haber retrasado tanto mi respuesta, pero los exá­ menes y el trabajo diario me han tenido ocupado todo este tiempo. Creo que disculparás este retraso mío si piensas en el proverbio latino: „más vale tarde que nunca". Como ya sabes, mi profesión es muy entretenida, pero también muy cansadora. No obstante mi poco tiempo libre, me gustaría mucho que me mandaras un manual de lengua rumana — por lo menos en francés —, pues así podría aprender algo de rumano. Como hablo un idioma semejante al tuyo, creo que será algo muy agradable e instructivo aprender este idioma latino del Oriente de Europa. A continuación, voy a tratar de contestar a las preguntas plan­ teadas en tu última carta: — El nombre oficial de México es el siguiente: „Los Estados Unidos Mexicanos"; en efecto, desde el punto de vista político, mi país forma una república federativa compuesta de 28 estados, 3 territorios y un distrito federal, autónomos entre sí. — La capital del país se encuentra en el distrito federal. El antiguo nombre de esta ciudad fue Tenochtitlán. Me preguntas asimismo cosas concernientes a los antiguos pueblos prehispánicos de México. — Mucho antes de la llegada de los españoles a América, varios pueblos indios se habían establecido en México. Fueron los más notables los tollecas, los chichimecas, los aztecas, los mayas y, en menor grado, los zapotecas. Todos ellos fundaron imperios de cierta duración. Los toltecas, oriundos del norte y guiados por Huémac, fundaron a Teotihuacán y a Tula, en el Anáhuac. Alcanzaron los toltecas civilización notable. Sus arquitectos elevaron pirámides 302

Avenida Juáre: . F. .I I MÉXICO D.

Las ruinas. pueblo bárbaro del norte. palacios y sitios de penitencia han sido cubiertos por la tierra.) Profetizó antes de marcharse que más tarde vendrían del Oriente otros hombres blancos como él. Residió Quetzalcóatl. primero en Tula. a pesar de todo. hombre de tez blanca. sus astrónomos lograron formar un calendario muy perfecto. Yo mismo he visitado la zona arqueológica de Teotihuacán. y por fin se embarcó con rumbo al Oriente para no volver más. Templo maya de Zaculeu (Guatemala) . poseían una escritura jeroglífica. sabio y virtuoso. vinieron en contacto con los toltecas y acabaron por adoptar la lengua y el género de vida toltecas. para conquistar el país y derribar sus ídolos. comunican ese aire de „serena grandeza" que Teotihuacán debió tener en los días de su apogeo y esplendor. Calzadas. luego en Cholula.religiosas que superan en altura y extensión a las de Egipto (sólo sus ruinas cubren una superficie de 18 kilómetros cuadrados). Los chichimecas. cabello y barba largos. (Parece ser el mismo que más tarde señalan las crónicas mayas con el nombre de Kukulcán. Tres o cuatro siglos antes del descubrimiento de América por los europeos apareció en México el legendario Quetzalcóatl.

CENTROS ARQUEOLÓGICOS CE MÉXICO JZ TEOTIHUACÁN. Las pirámides del Sol y de la Luna el Templo de Quetzalcóatl vistas desde 20 .

D . así como en otros países de América Cent r a l . e m p l e a b a n la cifra cero en sus cálculos m a t e m á t i c o s m u c h o antes que c u a l q u i e r otro p u e b l o . que v i v i ó y sigue v i v i e n d o en México. grabados en m a d e r a . E l p u e b l o de c u l t u r a más a v a n z a d a fue el m a y a . e m p r e n dieron — c o n t e m p o r á n e a m e n t e a otros pueblos mi^ gratorios en E u r o p a — u n larguísimo éxodo q u e los condujo h a s t a el lago de Texcoco. De a h í la d e n o m i n a c i ó n que se les d a : „los griegos de A m é r i c a " . P a n c h o López P . m o v i d o s por u n a profecía de su dios H u i t z i l i p o c h t l i (pronunciación casi imposible p a r a u n europeo ¿ v e r d a d ? ) . Aprovecho la o p o r t u n i d a d p a r a estrechar c o r d i a l m e n t e t u m a n o . P o r t r a t a r s e de u n a c a r t a no p u e d o e x t e n d e r m e m á s y desde ahora quedo a la espera de t u s n o t i c i a s . Los m a y a s se d i s t i n g u í a n en la p i n t u r a . De su n o t a b l e a r q u i t e c t u r a q u e d a n vestigios en la p e n í n s u l a de Y u c a t á n . oriundos de A t l á n . PALABRAS NUEVAS afecto dragoste aparecer a aparea avanzar a î n a i n t a cabello p â r calzada d r u m p i e t r u i t cansador obositor civilización /. La civilización m a y a fue p a r a México lo que A t e n a s fue p a r a Grecia. continuare.Los aztecas. semejante a l de E s p a r t a en la a n t i g ü e d a d griega. I z a m a l o en G u a t e m a l a (Tical y Quirigua) y en H o n d u r a s (Copan). U x m a l . que luego t o m ó el n o m b r e de Méjico. que duró h a s t a la conquista de México por H e r n á n Cortés. en P a l e n q u e . la escultura y la a r q u i t e c t u r a . T e n í a n el m á s perfecto calendario del m u n d o . en S i n a l o a . 306 . Te envío t a m b i é n algunas t a r j e t a s postales i l u s t r a d a s p a r a que t e des cuenta mejor de lo expuesto m á s a r r i b a . civilizaţie concerniente referitor conquistar a cuceri continuación / . E l ú l t i m o rey azteca fue M o c t e z u m a . con sincero afecto. que pereció con sus guerreros en u n a s sangrientas luchas l i b r a d a s c o n t r a los conquistadores españoles. donde fundaron la Diseño de un fresco maya c i u d a d de T e n o c h t i t l á n . E l reino azteca fue u n reino m i l i t a r .

las señas) de pe plic (el sobre) se compune astfel: Sr. Abrazos. don Jacinto Sánchez Ala meda de Apodaca.. culoarea pielii ANÁLISIS DEL TEXTO 4 de agosto de 19. de 1960. Pentru scrisoare. — data (la fecha) se scrie întotdeauna cu de înainte de lună şi de an. t e n . Dacă între cei care corespondează nu este o inti­ mitate prea mare. Telegrafia cómo estás. Uneori se adaugă şi articolul el (subînţelegîndu-se el día) înaintea cifrei care arată ziua: el 11 de mayo de 1960. ispăşire perecer a pieri profetizar a profeţi residir a locui sangriento sîngeros señalar a semnala superar a depăşi superficie / ... se pot utiliza formulele: distinguido (admi­ rado. n o u t a t e oriundo originar palacio p a l a t penitencia p e n i t e n ţ ă . Adresa (la dirección. 307 . respetado) amigo (camarada). querido amigo: — titlul scrisorii (encabezamiento) este urmat de două puncte. suprafaţă tez / . expedidor:. a se lungi întinde) grandeza mărire guerrero războinic guiar a călăuzi librar a p u r t a (război) lucha l u p t ă llegada sosire mandar a t r i m i t e noticia ştire.. ordinario (táchense los conceptos no utilizables) Texto: Intranquilo Nombre 20* y domicilio sin del noticias.derribar a d ă r î m a descubrimiento descoperire desolado deşert disculpar a ierta duración / .. 58 Cádiz España Pe dosul plicului se scrie: Remite (sau: Rte). d u r a t ă entretenido a n t r e n a n t establecer a stabili estrechar a strînge extenderse d.. 58 Indicaciones: urgente. data mai poate fi scrisă şi în altă ordine: agosto 4. Miguel. astfel: Un formular de telegramă [impreso para telegrama) se completează Destino: Cádiz — ESPAÑA Destinatario: Jacinto Sánchez Domicilio: Alameda de Apodaca. Tot ca titlu de scrisoare se mai utilizează formula: Muy señor mío: (Stimate domnule).

numire generică dată soldaţilor şi aven­ turierilor spanioli care. con sincero afecto — cu dragoste sinceră. Sinaloa — stat în nord-vestul Republicii México.U.U. spicuim cîteva care s-ar potrivi în cazul acestei scrisori: Tu buen (leal) amigo. Un abrazo de.siento mucho — regret preguntas planteadas—întrebări puse. născut în 1485 în Extremadura (Spania). (1. Hernán Cortés — căpitan spaniol.A. Numai după numeroase şi sîngeroase lupte.) Cetăţenii din S. Prescurtat D.269km 2 .F. cuceritorul Mexicului. întrebări) Estados Unidos Mexicanos—Statele Unite Mexicane..UU. unde a fundat oraşul Veraeruz. Muchos recuerdos de. plecînd spre răsărit. Te saluda atentamente (calurosamente. Siempre a tus órdenes. Teotihuacân — localitate în México. de peste mările din răsăritul Mexicului (Europa?). 308 . se numesc: norteamericanos sau estado­ unidenses. Plantear — a pune. 35 milioane loc. Conţine mai multe piramide.A. A fost considerat de mexicani drept zeu. A debarcat în 1519 în México. a ridica (probleme. (Peste 3 milioane locuitori). au întreprins cucerirea (la conquista) Noii Lumi. dintre care cea a Soarelui are 194 m latura bazei şi 55 m înălţime. cu mijloacele cele mai brutale. în care au pierit sute de mii de indieni. Quetzalcóatl — figură legendara a unui rege toltec (din secolul al XII-lea).969.. venit din ţinuturi necunoscute. cordialmente). todos ellos — toţi aceştia — în acest caz ello are funcţia de pro­ nume demonstrativ. a reuşit să pună stăpînire pe această ţară..) Este bine ca întotdeauna să specificăm ori de cîte ori spunem Estados Unidos despre care din ele este vorba. Numirea Estados Unidos se prescurtează EE. deoarece în America sînt mai multe state cu acest nume: Estados Unidos del Brasil (Brazilia) Estados Unidos de Venezuela (Venezuela) Estados Unidos de Norteamérica (S. conquistador—cuceritor. de unde aducea o civilizaţie înaintată şi o altă religie. vechi centru al civilizaţiei antice mexicane. Aproape de sfîrşitul vieţii s-a îmbarcat din nou. situată la 43 km de capi­ tală. Pentru formulele de poli­ teţă de la sfîrşitul scrisorilor (cortesías) spaniolii au o infini­ tate de expresii. en efecto — într-adevăr distrito federal — diviziune administrativă în care se află capitala ţării..

por qué. — Con el m a y o r placer. q. No lo sé.m. m o s t r a r m e .. decirme. Con m u c h o g u s t o .? ¿Sabe U d . señor... atto.s. Considérame siempre su muy agradecido y afino.s. Aproveclio esta oportunidad para ofrecerme de Ud.D. De b u e n grado.e. S. = seguro servidor q. .S. j u s t o lo necesario p a r a hacerme c o m p r e n d e r . La cosa no es f á c i l . .S. Voy a i n t e n t a r l o .m. 309 .S. = que estrecha sus manos q. (el) español? ¿Podría Ud. — U n poco de c a l m a . Quedo (soy) de Ud. H a b l e U d . Prescurtările (abreviaturas) din aceste formule s í n t : atto. e s p a ñ o l . ceea ce se a d a u g ă într-o ASUNTOS P A R A CONVERSAR Fórmulas para preguntar: ¿ H a y alguien a q u í que h a b l e rum a n o (español)? ¿ H a b l a U d .s..e. intentémoslo.. u n p o q u i t o de paciencia. y S. = que besa sus manos (către femei) Pancho — d i m i n u t i v de la Francisco P. por favor. atto.. Me repito de Ud. señalarme). — De b u e n a g a n a .b. Sí.. ¿quiere decirme (o i n d i c a r m e . P o r favor..).—No estoy seguro. y S. (profit de ocazie pentru a vă asigura de deosebita mea stimă. Creo que sí.S. . = atento (se poate înlocui cu ajino. — posdata = p o s t s c r i p t u m (P..In cazul unei scrisori m a i ceremonioase: Mc subscribo de usted (rămîn al dumitale). (cu deosebit respect). . N a d a m á s fácil. sin e m b a r g o .? T e n g a U d .) scrisoare după s e m n ă t u r ă .S. ? ¿Es v e r d a d q u e . . de qué m a n e r a ) . y S. de comunicarme) si (o lo q u e ) . contestar: Sí. — La cosa merece reflexionarse. — Con sumo placer. atto. comunicara).? ¿Me h a r í a el favor de. Es m u y s i m p l e . la b o n d a d de decirme (o de c o n t a r m e .? ¿ T e n d r í a la a m a b i l i d a d de decirme si.S. .m. ? ¿Sería t a n a m a b l e en decirme (que me dijera.. = afectísimo) S. quién (o cómo..

.... ¿Se acureda Ud. Depende de las circunstancias. — La razón es clara (u obvia)..? ¿Cree Ud..... — Puede ser. — A lo que yo entiendo..... — Ya lo creo que me acuerdo. si quisiera decirme si.? ¿Qué entiende Ud. Aguarde Ud.... lo.... Me fundo en que.. No afirmo lo contrario. — Por lo que a mí toca. No lo sé.... lo cree? 310 Tendré gran placer en decírselo. de lo que.. pero. Permit ame un instante. si me dijera. ¿Cómo se explica Ud. Le agradecería mucho. Es un asunto (o un problema) difícil de resolver. no estoy seguro. — No es difícil lo que Ud. ¿Ud. Estoy a las órdenes de Ud.? ¿Qué quiere decir la palabra (o el vocablo). La cosa no puede saberse aún.. que (indicativo).. se lo voy a decir..)? He sabido (o He oído decir) que (indicativo).. — Lo deduzco de.. por.? ¿No se dice también. en vez de...... Me parece.Quedaría muy reconocido (o agradecido) a Ud...? ¿Cómo es que ocurre (o sucede) que (seguido del subjuntivo). para sostener que (indicativo).. No es cierto. No lo sé yo tampoco...? ¿Lo dice Ud. Es fácil de comprender. ? ¿No cree Ud. Por lo que sé Es poco verosímil. así! A mi parecer.. Nada más fácil de contestar..... que... en serio? ¿Qué dignifica esta palabra? .? ¿No le parece que (indicativo). ¿Cómo diría Ud.? Dígamelo Ud....... — Por lo que sé... ¿Qué quiere decir eso en rumano? ¿Cómo se dice en vez de?... . ¿Qué piensa Ud.? ¿Está Ud. no sé nada de esto.. seguro de que (subjunctivo). En mi opinión. me pregunta.? ¿Entiende Ud.? ¿Es esta una expresión corriente (usual)? ¿Para qué sirve (o sirven). que. Tiene el siguiente significado. que (subjuntivo). La cosa salta a los ojos... si lo sabe. que (subjuntivo o futuro)... — Según.. (o recuerda Ud.? — ¡ Lo cree Ud. la cosa es ésta..? ¿En qué se funda Ud..

¡ De ninguna manera! En el estado en que las cosas se encuentran. comprenda bien lo que le pregunto. Digame Ud. ¿Me entiende Ud. no he entendido la pregunta suya. Voy a repetirlo de nuevo.. .? Si no temiera pasar por (si no fuera) indiscreto. (me) dispense. ! ¡ Muy bien ! ¡ Admirable ! • Perfectamente ! Continúe Ud. lo que se entiende por.. Pues bien. Ud.¿Sería indiscreto preguntar si. ¿Decía Ud.. — Está a la vista. Todavía no estoy al cabo de lo que U d . bien! La pregunta es algo larga..? Habla Ud. Quisiera saber.. voy a repetirla. repetírmelo? —¡ Ah ! ya comprendo. y me sorprende que no esté Ud. Tenga Ud. si. no he entendido la pregunta de Ud. ¿Indiscreto?. al corriente. ¿Querría Ud.. (o Cuénteme Ud.. — Preguntaba a Ud. es muy fácil que (subjuntivo ) . No sé con toda exactitud lo que significa la palabra. ¡ Déme Ud... le suplico que hable más despacio. — Es más claro que el sol. Ahora (me) ha comprendido Ud. ¿verdad? ¡ Fíjese Ud.. . ¿Nada más que eso? Con sumo gusto se lo diré a Ud.... sabe que (indicaíü'o). Me cuesta mucho (o sumo) trabajo entenderlo. Dispénseme. la bondad de seguir). algo de prisa para mis oídos.. — Salta a la vista. (o Tenga Ud. ¡ expliqúese Ud. la bondad de repetirla. Siento no poder decir nada todavía. le rogaría que me dijese si (lo que). Si lo supiera yo.) lo que. algún pormenor ! ¿Lo sabe Ud.? ¿Me lia entendido bien? Espere Ud. Todo el mundo lo sabe. No se me alcanza . a fin de que Ud.. 311 .. se lo diría de buena gana (o de buen grado).. Ud.. — Estoy a sus órdenes... de cierto? No comprendo gran cosa.? ¿Me extralimitaría preguntando a Ud. Notă: Cuvintele necunoscute din acest exerciţiu de conversaţie se vor găsi în vocabularul de la sfîrşitul cărţii. lo que. Le diré cuánto sepa por satisfacer su curiosidad.. ' m e pregunta. pero la memoria me es infiel en este instante.. la amabilidad de decírmelo (o ruego a Ud. . si.. que me lo diga). tenga Ud.. ¡ Me choca mucho ! — Es claro como el agua.

E s u n a de las m á s p o p u l a r e s y q u e r i d a s figuras revolucionarias de México. g a n a n d o la b a t a l l a del P a l m a r . convocando en 1813 el p r i m e r Congreso M e x i c a n o . en 1863. J u á r e z se c o n v i r t i ó en el a l m a de la resistencia p o p u lar. los franceses invadieron México. H i d a l g o organizó u n gobierno. E n la noche del 15 de s e p t i e m b r e de 1810 lanzó u n a l l a m a d a a la r e v u e l t a a todos los mejicanos (el grito de Dolores) contra los colonialistas e s p a ñ o l e s : " ¡ Mueran los gachupines !" ( " g a c h u p í n " — apodo d e s p e c t a t i v o p a r a d e n o m i n a r a los españoles). condujo y organizó a los rebeldes. era el cura del p u e b l o de Dolores ( G u a n a j u a t o ) . EMILIANO ZAPATA el héroe del l e v a n t a m i e n t o campesino de México de principios de n u e s t r o siglo. con otros 27 compañeros suyos. BENITO JUÁREZ p a t r i o t a m e x i c a n o nacido en 1806. a la m u e r t e de H i d a l g o . C u a n d o . F u e elegido " e n dos o p o r t u n i d a d e s p r e s i d e n t e de la r e p ú b l i c a . fue elegido presidente de México en 1912. pero m u r i ó asesinado en 1913. Después de esto fue hecho p r i sionero en Temescala y fusilado en 1815 en México. d i p u t a d o en 1850 y vicep r e s i d e n t e de México en 1 8 5 1 . E n 1911 derribó la d i c t a d u r a . en 1811. fue preso y fusilado. consiguiendo en 1867 la r e t i r a d a de las t r o p a s francesas. Murió en 1872. d o n d e fue proclam a d a la i n d e p e n d e n c i a de México. MORELOS Y PAVÓN (JOSÉ MARÍA) es considerado como el fundador de la república m e x i c a n a . pero fue d e r r o t a d o en la b a t a l l a de Calleja (al p u e n t e de Calderón) y . Al grito de H i d a l g o respondió t o d o el pueblo y se o b t u v i e r o n u n a s v i c t o r i a s contra los ejércitos colon i a l i s t a s .F I G U R A S CUMBRES DE LA H I S T O R I A DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MÉXICO iniciador del m o v i m i e n t o p a r a la i n d e p e n d e n c i a m e x i c a n a . por t r a i c i ó n . E r a cura del pueblo de Carácuaro y . FRANCISCO MADERO p a t r i o t a m e x i c a n o que encabezó la lucha de su p u e b l o contra el d i c t a d o r Porfirio D í a z . i m p o n i e n d o a M a x i m i l i a n o de A u s t r i a como e m p e r a d o r . 312 .

que es el ladrillo sin cocer. las llamas sagradas de sus seiscientos braseros. y en otras jarros y t a z a s . y la ciudad parecía siempre como en feria. y las plazas espaciosas y m u c h a s . Los indios de a h o r a . el t e m p l o m a g n o de H u t z i l i p o c h t l i . celebrando a l rey o diciendo m a l de él. b a j a n la cabeza. d o n d e ' v i v i e r o n todos esos pueblos de u n a m i s m a lengua y familia que se fueron g a n a n d o el poder por t o d o el c e n t r o 313 . E n unas v e n í a n frutas. De ese lado de México. el p u e b l o de los p a l a c i o s . sin a p a g a r j a m á s . presidente de México de 1934 a 1940. de ébano y jaspes. a l l á en el t o p e . con sus c u a r e n t a t e m p l o s menores a los pies. Las casas eran de adobe. no se ponen el s o m b r e r o . No existe T u l a n . la c i u d a d de la gran feria. y demás cosas de la alfarería. fue laureado con el p r e m i o i n t e r n a c i o n a l Lenin por la p a z . ¡ De t o d a a q u e l l a grandeza apenas q u e d a n en el museo unos cuantos vasos de oro. u n a s piedras como y u g o . o de c a l i c a n t o . y los alrededores sembrados de u n a gran a r b o l e d a . si el d u e ñ o era r i c o . y e n otras flores.LÁZARO CÁRDENAS nacido en 1895 . saludándose con a m o r . la ciudad c a p i t a l de los aztecas. Realizó uno de los más democráticos p r o g r a m a s políticos de la historia de México y expropió las empresas petroleras extranjeras en 1938. m u e v e n los labios como si dijesen a l g o . P o r sus méritos en la defensa de la p a z . No existe Texcoco. P o r los canales a n d a b a n las canoas. de o b s i d i a n a p u l i d a . y uno que otro anillo l a b r a d o ! T e n o c h t i t l á n no e x i s t e . E n los mercados hervía la gente. y e n d o de puesto en puesto. Y en su p i r á m i d e de cinco t e r r a z a s se l e v a n t a b a por sobre t o d a la c i u d a d . y m i e n t r a s las r u i n a s no les q u e d a n a t r á s . con m á r m o l como nubes y con cedros de olor. Las calles eran de agua unas y de t i e r r a otras . cuando llegó a México Cortés ! E r a como una m a ñ a n a todo el d í a . E s t a b l e c i ó t a m b i é n el voto femenino. curioseando y vend i e n d o . y h a b í a t a n t a s a veces que se podía a n d a r sobre ellas como sobre la tierra firme. t a n veloces y diestras como si t u v i e s e n entend i m i e n t o . LECTURA SUPLEMENTARIA Y ¡ qué hermosa era T e n o c h t i t l á n . al p a s a r por d e l a n t e de las r u i n a s .

el templo de granito cincelado. de los pozos profundos y los magníficos conventos. que dejó asombrado a Cortés. con las piezas enormes tan juntas que no se ve la unión. donde se encontró aquella Cara Gigantesca. Uxmal está como a dos leguas de Mérida. celebrada por su lindo campo de henequén. Está Labna con aquel edificio curioso que tiene por cerca del techo una hilera de cráneos de piedra. En el interior está el patio rodeado de columnas.. Por Yucatán estuvo el imperio de aquellos príncipes mayas que eran de pómulos anchos. De Cholula. negras y blancas. Es grandiosa la entrada del palacio con las catorce puertas y aquellos gigantes de piedra que hay entre una puerta y otra. de pie uno. que no se puede ver sin sentirse como lleno de gracia y nobleza. las ciudades de los palacios pintados. y recibían de los pueblos del mar visitas y embajadores. En Cent la. de aquella Cholula de los templos. y porque su gente es tan buena 314 . azules. con su Casa Grande. Por dentro y fuera está el estuco que cubre la pared lleno de pinturas rojas. no quedan más que los restos de la pirámide de cuatro terrazas. la Kabah que conserva un arco roto por arriba. vestidos de trajes de gran ornamento. En Xochicalco sólo está en pie. En Yucatán están las ruinas de Zayi. y la piedra tan dura que no se sabe ni con qué instrumento la pudieron cortar. Pero ni el Palenque se puede comparar a las ruinas de los mayas yucatecos. y la cabeza con penachos de plumas. Y Kabah está allí también. En Yucatán está Izamal. una cara de piedra de dos varas y más. y con su escalera de diez varas de ancho. que son más extrañas y hermosas.. que eran gente guerra y de mucho poder.hombres una gran esfera. Pero las ciudades que celebran los libros son Uxinal y Chitchen Itza. dos veces más grande que la famosa pirámide de Clieops. en donde figuran hombres de cabeza de pico con la boca muy hacia afuera. revueltos por la tierra. y el otro arrodillado. que es la ciudad de ahora. de tres pisos. Pero las ruinas más bellas de México no están allí. De los mayas de Oaxala es la ciudad célebre de Palenque con su palacio de muros fuertes cubiertos de piedras talladas. no quedó después de la conquista una ciudad entera. y aquella otra ruina donde cargan dos.de la costa del Pacífico en que estaban los nahuales. se ven las antiguas fortificaciones. sino por donde vinieron los mayas. ni un templo entero. ni con qué máquina la subieron tan arriba. de las casas trabajadas lo mismo que el encaje. en la cumbre de su eminencia llena de túneles y arcos. y frente como la del hombre blanco de ahora.

de la yerba que ha ido creciendo en tantos siglos. La casa más notable es la que llaman en los libros „del Gobernador". En las pinturas de los muros está el cuento famoso de la guerra de los dos hermanos locos que se pelearon por ver quién se quedaba con la princesa Ara. sino cuatro. Es como un libro de piedra. al pie de las paredes a medio caer. A una de las casas le dicen de la Culebra. y otro de los edificios tiene todavía cuatro de las diez y siete torres que en otro tiempo tuvo. despedazadas. con las hojas por el suelo. de hombres de barba negra. hay procesiones de sacerdotes. que quedaron en pie cuando cayeron por tierra las habitaciones de fábrica más ligera. Y todavía tiene Uxmal la Casa del Adivino. como por todo México. de cuanto se ve o se toca. y todas. están tapiadas. y con las puertas ceñidas de un marco de madera trabajada con muy rica labor. con más de cien varas de frente y trece de ancho. de negros de 315 . y tan graciosa que un viajero le llama „obra maestra de arte y elegancia". o una escultura noble. otra tiene cerca del tope de la pared una corona hecha de cabezas de ídolos. como la cascara de una muela cariada. y de las que se ven los arranques junto al techo. las estatuas sin cabeza. que están en lo alto de la pirámide. que es toda de piedra ruda. Un libro roto. de barcos con dos proas.que recibe a los extranjeros como hermanos. porque la piedra imita una como empalizada. las calles. La Casa de las Monjas sí es bella de veras. de esas que tienen labradas en la madera centenares de figuras. Están por tierra las quinientas columnas. y arregladas en grupos que son de arte verdadero. y es muy curiosa por cierto. nada hay que no tenga una pintura finísima de curvas bellas. A otra casa le dicen de las Tortugas. tan pequeña y bien tallada que es como una caja de China. no es una casa sola. manchadas de fango. y otro dice que „la Casa del Enano es bonita como una joya". porque por fuera tiene cortada en la piedra viva una serpiente enorme. pintada de colores diferentes y la Casa del Enano. de animales que parece que miran y conocen. por lo mismo que parecen como puestas allí por la casualidad. de guerreros. que le da vuelta sobre vuelta a la casa entera. La ciudad de Chitchen Itza es toda como la Casa del Enano. En Uxmal son muchas las ruinas notables. Pero de lo que queda en pie. como si fueran los edificios de más valor. pero todas diferentes y de mucha expresión. de nariz recta y barba larga. están en las cumbres de las pirámides. hundidas en la maraña del monte. con una tortuga de relieve de trecho en trecho.

8. y supo de Asia por el Pacífico y de Africa por el A t l á n t i c o . 4. la Culebra grandiosa de la casa de las Monjas en U x m a l ? ¡ Qué novela t a n linda la historia de América ! JOSÉ MARTÍ (Las Ruinas Indias. el P a l a c i o de las Monjas. ¿Quién t r a b a j ó como el encaje las e s t a t u a s de Chitehen Itza? ¿A d ó n d e h a i d o . acostarse. el pozo de los sacrificios. de las palabras: 1. la virgen más bella sacrificada al agua del río N i l o . que acaso es la ceniza e n d u r e c i d a de los cuerpos de las vírgenes hermosas. los secretos del pueblos que c o n s t r u y ó el Circo. 10. 6. seco. el pueblo fuerte y gracioso q u e ideó la casa r e d o n d a del Caracol. alto. Componer 9 6 .pelo rizado . que m o r í a n en ofrenda a su dios sonriendo y c a n t a n d o . el Castillo. y todo con el perfil firme. esclavitud. 316 . agradable. 3. frío. el Caracol. 12. olvidar. coronada de flores y seguida del p u e b l o .corto. 2. delgado. 9. como moría por el dios egipcio. 7. H a y piedra en que u n h o m b r e en pie envía u n r a y o desde sus labios entreabiertos a otro h o m b r e s e n t a d o . 11. 5. y el color t a n fresco y b r i l l a n t e como si a u n corriera sangre por las venas de los a r t i s t a s que dejaron escritas en jeroglíficos y en p i n t u r a s la historia del pueblo que echó sus barcos por las costas y ríos de t o d o Centro América. la casita t a l l a d a del E n a n o . H a y grupos y símbolos que parecen c o n t a r en una lengua que no se puede leer con el alfabeto incompleto del obispo L a u d a . lleno en lo hondo de u n a como piedra b l a n c a . hermoso. Encontrar una carta simple los antónimos utilizando el vocabulario conocido. a d ó n d e . bueno. como m o r í a n por el dios hebreo en el circo de R o m a las vírgenes cristia n a s . din „La Edad de Oro") i EJERCICIOS 9 4 . Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nombre oficial de México? ¿Qué pueblos prehispánicos presentan mayor interés? ¿Cuáles son los centros arqueológicos más importantes de México? ¿Quién fue Quetzalcóatl? ¿Cuál de las figuras de la historia de México le parece a usted más interesante y por qué? ¿Cuáles son las abreviaturas que se emplean en las cortesías? 9 5 . andar.

Cînd ai primit ultima scrisoare de la amicul tău? 11. E uşor de înţeles. Am să-i răspund însă cît mai curînd cu putinţă. Cum vă explicaţi faptul acesta? 3. 8.. Fără nici o îndoială. dar nu am avut timp să-i răspund. Nu înţeleg mare lucru.9 7 . Să nu începeţi încă. vă rog să vor­ biţi mai rar. . Eu nu afirm contrariul. 10.6. Fiţi atît de amabil să continuaţi ceea ce începuserăţi! 7. !). Traducir las siguientes oraciones: 1. Acum cîteva zile. Repet ceea ce am spus pentru ca dumneata să înţelegi mai bine. dar credeţi că într-adevăr sînt atît de interesante lucrurile acestea? 5. 4. 12. nu-s gata. Datorită civilizaţiilor vechi descoperite în México s-a trezit interesul multor oameni pentru această ţară. 2.

y las alcazabas o recintos fortificados. en las afueras de la ciudad. por ejemplo. Hoy sólo se conserva la gran mezquita y las ruinas del palacio califal de Medina Azzahra. antiguo palacio real. bajo el dominio árabe. El palacio de la Aljafería está ubicado a poca distancia de la ciudad y se compone de un cuadrilátero de unos 80 ms por 68 ms. En muchas partes. en Toledo. o sea en español "casa del regocijo". sus ruinas 318 . donde la riqueza estaba vinculada a sus palacios ya perdidos. En Córdoba. y. En Zaragoza. que eran unaţ casas reales o habitaciones de príncipes árabes (en Sevilla y Toledo). muy difundidas en España. como es la alca­ zaba de Málaga. cuyos restos nos asombran. Medina Azzahra fue saqueada e incen­ diada por las hordas berberiscas. hasta el día de hoy. lo que ha quedado es relativamente pobre. Sobresalieron los árabes sobre todo en las construcciones urbanas. famosa por su estilo. en cambio. se conserva la Aljafería. que domina la ciudad desde un rocoso monte muy pintoresco.LECŢIA 34 MONUMENTOS DE ARQUITECTURA ÁRABE EN ESPAÑA Casi todas las regiones de España guardan las trazas del pueblo árabe que vivió durante ocho siglos en las tierras de la península Ibérica. Otras . A principios del siglo XI. tal como. El conjunto del palacio de Medina Azzahra (o sea "ciudad de las flores") surgió en el siglo X al pie de la sierra y cerraba un cua­ drilátero de 1518 metros por 745 metros. hasta el siglo XVI. Construyóse bajo el rey zaragozano Abucháfar. En esos palacios residía la corte del califa de Córdoba. especialmente en el norte y en el centro de España. o la de Almería. su denominación primitiva fue de "Dar Assour".construcciones civiles parecidas. son los alcázares (del árabe „al qasr" — palacio). de cuyo nombre vino el de Aljafería. que encierra gran e'splendor. había más de cuatrocientas mezquitas y cerca de novecientos edificios públicos. en el siglo X I . por su hermosura.

CÓRDOBA.J . — En la Mezquita .

— Columnas en la Mezquita .CÓRDOBA.

sirvieron de cantera. un magnífico acueducto que aun queda reconocible. la perla maravillosa colgada en una sala. Esta mezquita es el mayor monumento de la arquitectura árabe. la mezquita sufre varias alteraciones. Todos estos trabajos duraron varios siglos. La extensión de las ruinas descubiertas en 1911 dio razón a los cronistas de aquellos remotos tiempos. Tuvo 1418 columnas y 22 puertas. pero por fortuna no alteraron fundamentalmente la estructura del edificio con su aire nítidamente oriental. casi iguales entre sí. Enrique II hizo derribar el alminar de Abderramán. se demolió una tercera parte de las columnas y se destrozó gran número de magníficas muestras de la arquitectura árabe. llevándose finalmente hasta los cimientos. apenas sos21 — învăţaţi limba spaniolă 321 . verdaderos tesoros ornamentales. causando la destrucción de una gran parte de las columnas. El área total del edificio.70 X 75. que rivaliza en proporciones con las mayores catedrales de Europa. columnas y losas. fue ampliada por sus succesores y terminada en 987. por donde traían agua de la sierra. comprendidos los muros. un rico salón etc. que contaban asombrados las hermosuras de los palacios de Medina Azzahra: miles de columnas y numerosas puertas ricas. el encaje afiligranado de piedra esculpida por muchas generaciones de alarifes. como ya hemos mencionado más arriba. una calzada. Comenzada su construcción en 785. de norte a sur. en 1236. Y todo* esto era obra de unos famosos alarifes orientales. animales metálicos dorados y refulgentes de pedrería. cubre un cuadrado casi exacto de 76. mosaicos de vidrio bizantinos. por orden de Abderramán I. de madera y marfil. Cuando la mezquita fue convertida en templo católico. La gran mezquita de Córdoba. pero se salvaron por "inútiles" las enchapaduras de piedra esculpida. Sacáronse de ahí los materiales valiosos. Después de la conquista de la ciudad de Córdoba por los españoles. En 1377. hace ya casi mil años que sorprende a los viajeros por la austera belleza de sus innumerables columnas y arcos de mármol.73 metros. Forma el conjunto un inmenso cuadrilátero de 130 metros de ancho por 175 de largo. y algunos fragmentos de columnas. Todo parece un cuento de las „Mil y una Noches". el azogue que llenaba una pila. A principios del siglo XVI. que tenía unos veinte metros de altura. El espectáculo de esos mil arcos ligeros descritos en el espacio. que se reparte en dos sectores. el obispo Alonso Manrique consiguió de Carlos V el derecho de erigir en medio de aquella joya arquitectónica dos construcciones. columnillas de jaspe y cristal de roca. mármoles de Grecia e Italia.

i SEVILLA.La Giralda. . .

dantelă enehapadura placă ornamentală 21* 323 . ante la torre elevada en el siglo XVII. arhitect. sobre los cimientos del desaparecido alminar. suponen una época creadora. con sus hermosos capiteles. En Granada. todos diferentes. con su arco de ojiva y con hojas mudejares. curte (domnească) dechado exemplu. el patio de los Naranjos. „Alhambra" la llamaron los cristianos. pildă encaje m. Dibujan.al qal'a al-Hamrá". un cuadrado de 13. el jardín del Generalife es su complemento. señoreando la ciudad. Las columnas en serie. constructor alminar m. así conocido por el color bermejo de la arcilla con la que se construyó. Alta de 50. algunos sin par en el mundo. que fue concluido a fines del siglo X I I . sobre todo la del Perdón. muy airosas. de rico material y ameno colorido. era una pequeña ciudad regia. queda todavía en pie la Giralda. en todos los dominios. En Sevilla. son el testimonio de la grandeza de un pueblo que contribuyó. se conservó milagrosamente el Palacio de la Alhambra. y sus esbeltos arcos de herradura. en gran parte fuera de Granada. en planta. las puertas. sus muros exteriores.85 metros. m i n a r e t . Más que una fortaleza o un palacio.60 metros de laclo. PALABRAS NUEVAS airoso graţios: eteric alarife m. Junto a la Alhambra. practicada en el muro Norte. es maravilloso y da la impresión de la naturaleza viva. Su área tiene una longitud de 740 metros y una anchura máxima de 220 metros. dechado de armonía y color.. t u r n de geamie ameno plăcut ampliar a m ă r i arcilla argilă bermejo roşcat brisa briză m a r i n ă campanario clopotniţă cantera carieră (de piatră) cimientos m. la Giralda sirve hoy de campanario a la Catedral de Sevilla. al progreso de la civilización humana. temelie columna coloană corte / . emplazada en lo alto de una larga y estrecha colina.tenidos en sus fustes y dejando pasar la luz como en un bosque de palmeras que sacude y levanta la brisa. castellanizando las últimas palabras de su nombre árabe . de intensa vida cultural y de progreso de las artes y de las ciencias. todo esto hace de la mezquita de Córdoba un monumento excepcional en el mundo. o sea „el Castillo Rojo". pi. Todos estos monumentos. parecía protegerla. a los pies de la Sierra Nevada. Erguida a considerable altura. el alminar de la Mezquita Mayor.

pur obispo episcop palmera palmier recinto interior. numele regilor. 324 . trunchiul coloanei herradura potcoavă joya bijuterie marfil m. 242). plan. succesor traza u r m ă . urmaş. incintă refulgente strălucitor regio regesc regocijo bucurie. Enrique II — rege al Castiliei între anii 1369—1379 Notă: P e n t r u numeralele ordinale pînă la zece inclusiv (titluri de capi­ tole. schiţă ANÁLISIS DEL TEXTO mezquita de Córdoba — e vorba despre celebra moscheie (catedrală musulmană) din oraşul Córdoba din sudul Spaniei. el penúltimo el último.erigir a înălţa fuste m. desfătare saquear a jefui señorear a domni. Enrique Segundo Felipe Cuarto Carlos Quinto Henric al II-lea Filip a l IV-lea Garol al V-lea De la unsprezece in sus. fildeş nítido net. el postrero * Numeralele ordinale la 100 au fost studiate în lecţia 30 (vezi pag. numeralele ordinale pot fi înlocuite prin numerale •cardinale: capítulo decimoquinto sau quince lección vigésima sau veinte Numele proprii sînt însoţite (de la 11 în sus) n u m a i de numerale c a r d i n a l e : Luis S u b s t a n t i v u l siglo cardinal: este catorce Ludovic al XIV-lea întotdeauna — de numeralul însoţit — aproape el siglo diez el siglo dieciséis (sau ^decimosexto) I a t ă acum restul numeralelor ordinale* de la 100 în sus: al al al al al al al 200-lea 300-lea 400-lea 500-lea 600-lea 700-lea 800-lea ducentésimo tricentésimo cuadringentésimo quingentésimo sexcentésimo septingentésimo octingentésimo pînă al 900-lea al 1 000-lea al 10 000-lea al 100 000-Iea penultimul ultimul noningentésimo milésimo diez milésimo cien milésimo e t c . a domina sucesor m. ale ¡papilor şi alte serii de nume similare) nu se utilizează articolul.

I .GRANADA. .Torres de la Alhambra.

La fuente en el p a t i o de los leones. — Alhambra. .ffgW80GS55¿ GRANADA.

ci a pus pe alţii s-o facă). p r e c u m şi a l Ţ ă r i l o r de J o s şi al A u s t r i e i .08 Numeralele multiplicative sînt: doble (sau duplicado) dublu. una quinta parle la quinta parte de veinte la cuarta parte las tres cuartas partes o cincime a cincea parte din douăzeci pătrimea. ci pune pe altul să o facă. -ă triple (sau triplicado) triplu.1 centésima 0. Abderramán I — p r i m u l calif omeiad din S p a n i a (756—788). -ă 327 . S t ă p î n al unor imense t e r i t o r i i şi colonii spaniole. una tercera parte — o t r e i m e F r a c ţ i i l e (quebrados) de la u n u la zece p o t fi e x p r i m a t e p r i n n u m e r a l e ordinale u r m a t e de s u b s t a n t i v u l „ p a r t e " .2 0. mil ochocientos sesenta y cuatroavos. sfertul trei sferturi I n c e p î n d de la unsprezece inclusiv — în a r i t m e t i c ă — . fracţiile se formează cu a j u t o r u l sufixului -avo ( . -ă cuadruplo (sau cuadruplicado) cuadruplu. un sfert o cincime o şesime fracţiile sînt u r m ă t o a r e l e : 0 un séptimo un octavo un noveno un décimo un centesimo un milésimo şeptime optime a noua p a r t e 0 zecime 0 sutime 0 miime 0 Fracţiile zecimale: una una decima 0. r ă s p î n d i t e în î n t r e a g a l u m e .infinitivul verbului care a r a t ă a c ţ i u n e a : Mi hermano hizo construir una casa.01 dos décimas ocho centésimas 0. (N-a construit-o el. A t u n c i cînd s u b i e c t u l nu face direct a c ţ i u n e a . Alte forme p e n t r u a d e n u m i la mitad un medio un tercio un cuarto un quinto un sexto jumătate o jumătate o treime o p ă t r i m e .a v a ) : un onceavo o unsprezecime dos onceavos doua unsprezecimi tres centavos trei sutimi 583/1864 quinientos ochenta y tres. rege a l Spaniei în 1516 şi î m p ă r a t al G e r m a n i e i în 1519.hizo derribar — puse să se d ă r î m e . se foloseşte v e r b u l hacer -f. Carlos Quinto — fiul lui F i l i p cel F r u m o s şi al Ioanei N e b u n a . se spunea că în i m p e r i u l său „No p o n í a el sol j a m á s " (Nu a p u n e a soarele n i c i o d a t ă ) .

1. una decada — formate cu sufixul -ena a d ă u g a t la n u m e r a l u l c a r d i n a l : cinquena (grup de 5). un millar.GRANADA. Homónimos rumanos: a ajunge a asculta sare vie 1. un siglo. iar arte mudejar a fost a r t a p r o p r i e acestor a r a b i din teritoriile creştine. un centenar. — Alhambra y Sierra Nevada. llegar bastar escuchar — estar atento a lo que se dice. f. treintena (grup de 30) hojas mudejares — frunze în stil mudejar. sal < . l. viva 328 . 1. N u m e r a l e colective: — p r o p r i u zise: un par. Mudejares se n u m e a u m a u r i i supuşi creştinilor. verb salta sub. 2. sub. 2. viñedo adj. 2. 2. obedecer — someterse a alguien.

mezquitas. puertas tan notables como la del Cambrón. o corpulento promontorio ceñido por el profundo Tajo. en obras romanas Mérida y Segovia. a uno y otro lado se extienden unas anchas losas. pues en ella han puesto mano los visigodos. ninguna como ella puede ostentar juntamente grandes obras de todos los tiempos y todos los períodos del arte. Sinagogas. y se comienza a subir la áspera cuesta. donde se signen forjando y templando espadas como las que valieron tantas victoria en otros días. Ninguna ciudad española tiene como ésta un encanto tan profundo en sus calles. el centro de la calle lo constituye 329 . la capilla mozárabe de la Catedral. Más ricas en monumentos árabes son Córdoba. la romántica Plaza de Zocodover. ¡ que sé cuántas cosas me han entusiasmado durante mi estancia en Toledo ! PEDRO ANTONIO DE ALAECÓN CÓRDOBA Córdoba es una ciudad de silencio y melancolía. la gran Fábrica de Armas.LECTURA SUPLEMENTARIA Fragmentos adaptados TOLEDO Toledo es un magnífico álbum arquitectónico. en góticas las provincias de León y Castilla la Vieja. ennobleciéndola más y más con cada restauración. muralla del tiempo del último rey visigodo de España. don Rodrigo. y se vuelve a salir al campo por el Puente de San Martín. En fin. Las calles se enmarañan. Sevilla y Granada. Y consiste en que Toledo es una ciudad diez veces histórica. pero ninguna ciudad como Toledo lo encierra todo. y se baja por el lado opuesto. contemporánea de Don Quijote. ruinas de palacios tan interesantes. los moros y Carlos V. que compendia toda la historia de Toledo. hasta que se recorre aquel laberinto de torcidas calles arábigas. desde que se la descubre. que diez veces ha resuscitado de sus cenizas. tuercen y retuercen en un laberinto inextricable. Sus callejuelas estrechas. la Posada de la Sangre. donde cada siglo ha colocado su página de piedra. Ver a Toledo es leer a un mismo tiempo la historia de España y la historia de la Arquitectura. alminares que sirven de torres a iglesias católicas. escalonada en aquella especie de erguida península. y se pasa el venerable Puente de Alcántara. un tomo entero no bastaría para reseñar todo lo que hay que ver en Toledo. angostas.

se extienden los naranjos en filas. he divisado muchos patios de éstos. AZOBlN GRANADA Contábame un andaluz el viaje que emprendió por el sur de España con un cierto árabe de Tánger: Llegaron a Granada. las colinas coronadas de pinos y ceñidas de arbustos. reposo y blancura en ellos. acompasadas. frivola y ruidosa que nos enseñan en los cuadros y en los teatros? He llegado a la catedral^). Cuatro o seis mendigos toman el sol. ¿Es esta Andalucía de los conciertos harmónicos y hondos de las cosas. su esencia. el agua hace un son ronco y precipitado al caer en el cántaro. El mismo silencio de la ciudad se goza aquí en este recinto. empedrado de guijarros. Detuvieron * Se trata de la mezquita descrita en la lección. más pobres. Subieron al cerro de la Alhambra. por donde bajan susurrando los claros arroyuelos. de las casas ignoradas. me detenía a veces ante un portal para contemplar un hondo patio. las pirámides volcánicas de Sierra Elvira. 330 . Todas estas casas cordobesas tienen un patio. lentas. esmaltadas por la luz de Andalucía. El patio es ancho. Se remueve lentamente un mendigo en su capa. sonoras. Una fuente deja caer un hilo de agua. de tarde en tarde pasa un transeúnte que hace un ruido sonoro con sus pasos. He paseado durante un largo rato por la maraña de las callejas. Al pasear y recorrer las callejas silenciosas y blancas. la confluencia de los ríos. La frondosa vega. Cada media hora una moza con un cántaro aparece y lo llena en la fuente. el marco de montañas. acaso una planta de evónimus o un laurel destacaban sobre la nitidez de las paredes o sobre el azul del cielo. Las casas están enjalbegadas con cal nítida. otros son más modestos. surtidores. He traspuesto la puerta y he entrado en el Patio de los Naranjos. Pasaron las umbrosas alamedas. que es como su espíritu. Unos tienen fuentes. la alta y recia torre se yergue a un lado. La moza espera inmóvil junto a la fuente. Yo prefiero éstos de las casas humildes. otros tienen columnas que sostienen una galería. no influenciaron tanto al visitante. Pían y saltan unos gorriones en los naranjos.un pasito empedrado. Todo era silencio. Las campanadas de las horas vuelven a descender sobre la ciudad. el cristal veneciano de Sierra Nevada. la Andalucía ligera. que toma tantos reflejos y tiene tantos resplandores. de la profunda y serena tristeza. Nada turba el silencio.

en las quebradas márgenes del río Darro. las puertas. a través de cuyas celosías se esparce la esencia de la flor de naranjo y se oye el rumor de la vega. como las hojas de los árboles. entre cipreses y laureles. MANUEL MACHADO 331 . recuerdos de los días de esplendor y de la fortuna. Por fin. soleada claridad. y leyó las leyendas místicas o guerreras que esmaltan las paredes. en los mármoles del interrumpido palacio imperial. llenó aquellos abandonados espacios. semejantes a las de una tapicería persa. Granada. atravesaron la puerta del árabe alcázar y dieron con el patio de los Arrayanes. Por fin. unos. un largo sollozo. agua oculta que llora. en los blancos miradores y alminares del Generalife. Pasaron al Patio de los Leones. pálido. Iluelva. encrustadas en marfil y oro. y se detuvo en aquel camarín incomparable que se llama el mirador de Lindaraja. sostenes de arcos que parecen prontos a doblarse. placeres y encantos. Ya en el salón de embajadores. y otros. las bóvedas. La fisionomía del árabe se contrajo. Almeria. Y Sevilla. semejantes a visiones orientales. cuando desde las tierras más remotas venían. las ventanas antiguas bordadas con todos los prodigios de la fantasía asiática. Romana y mora. que semejaba a la elegía de los moros al perder a Sevilla. en los bosques del Monte Sacro. dorada. las letras. cantora. a la orilla de las tres carabelas. de tantas artes. se apoyó en una columna para poder continuar en aquella visita. con las paredes de mil matices. sus ojos se oscurecieron y sólo se aumentó su silencio. Córdoba callada. EMILIO CASTELAR CANTO A ANDALUCÍA Cádiz.un momento la vista en las torres bermejas doradas por el sol. a recibir luz de tanta ciencia. el corazón le saltaba en pedazos y un lloro. Málaga. Plateado Jaén. cuando penetraron en las estancias y alzó los ojos a las bóvedas compuestas de estalactitas empapadas en colores brillantísimos. su emoción iba rompiendo toda conveniencia. que se destacan sobre el cielo azul. al menor soplo del aire. con el dolor de toda la triste suerte de los árabes en España. al bosque de ligeras columnas. El árabe.

Am pierdut 3 ore şi j u m ă ­ t a t e aşteptînd să decoleze cel de-al doilea avion. 17. 1 0 0 . de la L i b e r t a d . cincuenta cuarentavos.a folosi. 2 / 3 . 9 9 . America a fost descoperită la sfîrşitul secolului al cincisprezecelea. Verticales: 1. al 9Mea.articol. al 500-lea. 9. 4. undécimo. quinientos milésimo nongentésimo septuagésimo sexto.a se plictisi. Dos catorzavos. 2. 597/300. ' a • ' . Seis dozavos y quince treintavos valen u n entero.ecou. 4/5.interjecţia din a r a b ă . 18. 7. 8.ruşine. al 99-lea. 16. 5. 1 • « • 5 8 10 . cien milésimo trigésimo. 12.a mers. Am fost în oraş pentru a vedea cea de-a 35-a expoziţie internaţională de pictură.o.m a r e . setecientos y nueve mil noventavos. 10. al 60-lea. 14. Sîutem la lecţia 34. Escribir con todas las letras: al 5-lea. Am ajuns să cunosc destul de bine această limbă.a-şi a m i n t i . Dacă as fi mîncat 1/3 din ceea ce mi-a d a t ieri la masă. once milésimo quingentésimo nono. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. 7. nu aş fi dormit b i n e .mers. dar încă nu ştiu să o vorbesc perfect. 5/4. 4.m a i r ă u .d o r i n ţ ă . 2. Leer y luego escribir en guarismos: nonagésimo q u i n t o . 15. al 999-lea. 1111 (în litere). Palabras cruzadas: Horizontales: 1-Stat federal în America de Sud. 3.sud. 8. 6.aci. Citesc pagina 105 din capitolul 26. al 2973-lea. octogésimo segundo. 9 8 .nici.2 15 19 1 II 6 2 4 •j •J ii I • TT « 1 0 1 . 11.al ei.suc. G. Noua lor adresă (dirección) este urmă­ t o a r e a : A v . 3 . 19. milésimo.EJERCICIOS: • * • . 5. 13-vîrstă. Al 5678-lea.

. — ¿Habla usted español? — Sí. Sé que al leer esto. señor.. un desconocido. — Dispense usted mi entrada tan repentina.. — Bueno.. Debo confesar que estas palabras me sorprendieron al colmo. cuando entró.. Ese hombre. — ¿Con quién estudia? — Con usted. el codo en el escritorio y la mano izquierda en la mejilla. No se veía bien su rostro y por esto lo miré con toda atención. es fácil que alguno de mis lectores se encoja de hombros y deje diseñarse en sus labios una sonrisa. — Pero ¿quién es usted? — Perdone que no le conteste inmediatamente y le plantee antes una pregunta. — Pues.. — Y ¿cómo se daba cuenta entonces si su método era bueno ara uno que quisiera aprender solo el español? — Tengo que reconocer que en este sentido siempre tuve presente en mi mente a una persona que no supiera nada de un idioma extranjero y que amara el español. quiero decir. Soy yo.. Estaba con el papel delante. pero os aseguro que las cosas así acaecieron. lo hablo un poco. sin llamar a la puerta... Me fijé más atentamente aún. pensando lo que diría. nadie. ¿quién estuvo a su lado mientras trabajaba? — Pues. nadie. ¿Con quién ha preparado usted su manual? — Con. señor profesor — me dijo éste en español. 333 . estoy estudiando la lengua española. el lápiz en la mano derecha..LECŢIA 35 ESPAÑA No sé por qué al llegar a esta lección me sentí en un trance difícil a causa de Una momentánea falta de inspiración. he aquí a ese hombre en carne y huesos.

Si no se aburre puedo enseñarle algo de la historia.. la geografía. Le rogaría que me dijese lo que necesita saber acerca de España cualquier persona que aprende el español... Creo que mueve a risa mi lucha con este idioma que todavía no domino. en el cine. en la prensa y. sino que no tengo facilidad al hablar. Lo que usted sabe ahora no es más que una milésima parte de la cultura española... Tendrá que leer toda su vida para poder conocer parte de todo lo que hay en los libros escritos en español.Le diré cuanto sepa por satisfacer su curiosidad.lo primero es que hago esfuerzos enormes para hablar. y no para buscar ideas. Le quedaré muy agradecido. para cazar las voces españolas en que encerrarlas. Creo que me basta.. — Nada de particular. en el teatro. — No diga esto.. Mire. 334 . Sólo así será un major constructor de una nueva sociedad.. por pequeño y poco que sea. ¿cómo haré yo para conocer todo lo que hay de interesante en la cultura española? —• ¡ Vaya una pregunta ! Estudiando con tenacidad día tras día. a todo lo largo de la vida. Cada instante se puede aprender algo. Ya sé toda la fonética y bastante gramática.A continuación no hago más que transcribir el interesante diálogo que tuvimos: —• Siéntese usted y dígame qué viento le trae por mi casa.. la literatura y las artes de España. — ¡ Qué barbaridad! Entonces.. Quisiera sólo hablar con usted.. oír y conversar mucho. —• Pero el único modo de superar esto es hablando. Sabe que „muchos pocos hacen un mucho".. No digo que me faltan los elementos básicos de gramática. —• Admirable. .. Aparte de eso. así como de todos los demás países de habla española. —. — Lo que me inquieta es que no tengo grandes conocimientos sobre el mundo hispánico.. Tiene todavía mucho que aprender y el español hay que estudiarlo no únicamente en el manual sino en distintos lugares: en los libros. Para saber bien una lengua hay que leer. Sólo las últimas cuatro lecciones. Pero no pienso seguir adelante. usted es una persona consciente de la necesidad que tiene cada uno de elevar incesantemente su nivel cultural y profesional. para uno que quiere conocer el español eso es suficiente. soy de su parecer. — Desde luego. sino para encontrar la forma de expresarlas. — Muy bien. ¿Qué se le ofrece? — continué yo.

1 .

que es la mayor de las tres penínsulas mediterráneas. No olvidaré de hablarle de las corridas de toros. limitado al norte por Erancia y el mar Cantábrico. Al norte.. Existen tierras frías en las montañas elevadas. España presenta el aspecto de una elevada meseta. Tenga Ud. en la segunda y la tercera le diré. explicándole los términos taurinos. — Desde luego. Por favor. — ¿Cuáles son sus principales producciones? — España produce todos los frutos que se dan en los países templados y hasta en los tórridos. al contrario quiero tomar apuntes. Paralelamente a ellos se escalonan en la península: la sierra de Guadarrama. Su territorio ocupa la mayor parte de la Península Ibérica. Al sur y este está bañada por las ondas azules del mar Mediterráneo. viñedos. prolongada por la de Gredos. que es. la frontera natural con Francia es la cadena montañosa de los Pirineos. el Mulhacén. Limitan estas sierras la cuenca de los grandes ríos: Duero. espectáculo tradicional y característico del pueblo español. Málaga y Alicante. y la Sierra Nevada cuyo punto culminante. Al oeste limita con el océano Antlántico y Portugal. No obstante. y tierras cálidas en las costas del este y sur. Abundan cereales. en breve. Tajo. la bondad de seguir hablando sobre estas cosas durante algunas lecciones. como usted lo sabe. un Estado situado al suroeste de Europa. siendo famosos en el mundo entero algunos de sus vinos: Jerez. alcanza 3. olivares.534 metros. Comenzaremos pues con la geografía de España. la Sierra Morena.. tierras templadas en las vertientes marítimas. — ¿Cuáles son las ciudades más importantes y qué tienen de característico? 336 . Ebro.— No me aburriré en absoluto . Está separada del Norte de Africa por el estrecho de Gibraltar. no pensamos agotar aquí lo que merece saberse acerca de España. algo sobre la cultura y la civilización españolas. trataré de exponer en tíos o tres lecciones lo que más puede interesar: en esta lección una breve presentación geográfica seguida por un texto que aclarará la situación política de España. pero la naturaleza ha puesto en España ese cielo claro que los poetas han cantado tantas veces. así como acerca de los más notables escritores de Hispanoamérica. Guadiana y Guadalquivir. En general. Su clima varía de una a otra comarca de la península. los montes de Toledo y de Guadalupe.

el Teatro de la Comedia. su capital es muy activa y quizás el mayor centro obrero de España. Para entrar en. donde se eleva el monumento de Cristóbal Colón). el Palacio del Congreso o Parlamento. La parte nueva es grandiosa. el Alcázar. Además de esto. los famosos Archivos de Aragón (importantísima biblioteca) y uno de los mayores teatros de Europa — el Teatro del Liceo.— Casi al centro de la península. típico vehículo valenciano. Muchos aspectos de la vida de España permanecen ocultos a las miradas del observador extraño. El puerto más importante y una de las mayores ciudades de España es Barcelona. también importantes. son de igual interés el museo de historia natural. El espíritu industrioso de los catalanes es célebre y. Uno de los principales atractivos del transeúnte en Madrid es visitar su célebre museo del Prado. la torre de la catedral. 22 337 . cada vez más. ciudad encantadora. Pero ésta es la fachada de la capital. el de la Zarzuela.esta ciudad es agradable tomar la tartana. Esta situación ha ido agravándose. a la izquierda del pequeño río Manzanares. sobre colinas de poca elevación. inundan España turistas extranjeros que se dirigen principalmente a Madrid y Barcelona. Los edificios son magníficos. En esa parte de España se habla el catalán. se encuentra la capital y el corazón de España. divide Barcelona en dos partes: nueva y vieja. por esto. delicioso jardín donde se crían con increíble exuberancia toda clase de frutas. en especial en los últimos 20 años de la tiranía de Franco y sobre todo desde el momento en que el dictador convirtió a la península en una agresiva cabeza de puente. son: Valencia. capital de Cataluña. la Opera. cuya colección de pinturas es considerada como la mejor y más rica del mundo. la histórica plaza de la Puerta del So-1. los edificios públicos y los Bancos rivalizan en lujo. Otros puertos españoles. La famosa Rambla (hermosa avenida que baja hasta el puerto. La parte monumental de la ciudad tiene grandes encantos para el artista: el interior de la Audiencia. que trata de disimular los violentos contrastes que se pueden observar a cada paso: la miseria impresionante junto a la riqueza ostentosa. Madrid. Los ecos de los sucesos que se producen aquí no atraviesan siempre los Pirineos. Barcelona tiene todo el aspecto de una gran ciudad industrial y cultural. se descubre el panorama de más sorprendente hermosura que puede imaginarse. Desde el Miguelete. la Universidad. En Madrid. cediendo bases militares al ejército norteamericano. la ciudad universitaria y las Plazas de Toros. aunque todos los años.

En esta vetusta ciudad morisca se pueden admirar la grandiosa catedral. Una ciudad muy antigua. es interesante y pintoresca. San Rafael y San Fernando. la Coruña. . La vista de Toledo desde cierta distancia es de imponente apariencia. mezcla CÁDIZ. es un punto de atracción para cualquier hombre que estudia España. Gijón. 338 . Bilbao y sobre todo San Sebastián. es Toledo. Tiene una preciosa Alameda o paseo público y es célebre por sus vinos dulces y las uvas que en sus alrededores se cultivan.Cartagena que posee un excelente puerto y Málaga. presenta unos de los más grandiosos panoramas que pueden disfrutarse en España. Situada sobre el río Tajo. población exclusivamente comercial. ciudad de unos conocidos festivales inter*nacionales de cine. Santander. famosísima en todo el mundo. con sus miles de casas blancas como la espuma de las azules ondas. una de las ciudades más antiguas de España. he aquí los puertos que están en las costas del Atlántico: . lindísimo sitio de veraneo. con una preciosa y bien situada playa.Vigo. y su playa.Cádiz. entre las cuales se divisan su frondosa Alameda de Apodaca. — Todos éstos son puertos al Mediterráneo ¿verdad? — Sí. un poco más al sur de Madrid. sus tres arterias principales: Ancha. dentro.

la Fábrica de Armas. pero esta vez al norte. la Plaza de Zocodover cuyo estilo es del más puro carácter morisco y. En fin es digna de conocerse también la ciudad de Burgos que tiene una antigua y célebre catedral.i • TOLEDO. Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia. modelo inestimable y sin par de arquitectura gótica. y su rica biblioteca. — Puente Alcántara de estilo gótico y mozárabe. donde se puede ver el gran Acueducto que fue construido por Trajano. y que está considerado como la obra más importante de estilo romano en la Península Ibérica. El Escorial es célebre por su monasterio. donde se forjaban las célebres espadas de Toledo. una de las primeras del mundo. se encuentra el Escorial (o El Real sitio de San Lorenzo). templo y mausoleo. 22* 339 . Otra ciudad muy interesante es Segovia. con la célebre universidad creada en 1243. También cerca de Madrid. el Alcázar. bajo cuyas bóvedas yacen los restos de Carlos V y Felipe II. colosal y grandiosa obra de arquitectura. finalmente.

: w .:.

— Portada de la Universidad • .< SALAMANCA.

un texto suplementario dentro de esta misma lección. Son características la miseria. sobre la lucha y la vida del pueblo español encontrará Ud. en la ruta de América. gradina de măslini precioso preţios. Estos son. sus hijos se afanan por levantar su capacidad industrial tratando de asegurar así la vida de dicha región. î n c î n t a t contarca regiune criar a creşte cuenca bazin cuna leagăn divisarse a se observa encogerse a ridica (din umeri) estrecho strímtoare falta lipsă forjar a făuri imponente i m p u n ă t o r increíble de necrezut industrioso harnic. — Muchísimas gracias. Los paisajes más encantadores se multiplican en ese suelo donde se oye el dulce lenguaje andaluz. Pero. Granada con la cumbre del arte árabe — la Alhambra. No obstante. y Sevilla. — Esto es solamente a título de introducción. conservan los vestigios de las grandes civilizaciones que pasaron por sus tierras. señor profesor. el atraso de la agricultura.. aquí se ha hecho proverbial la pobreza. con su mezquita. surge el archipiélago canario (o sea. En el Mediterráneo se hallan las islas Baleares. — Sí. las Islas Canarias). y a lo lejos. activ inquietar a nelinişti instante m. a d m i r a b i l rostro i a t ă . figură satisfacer a m u l ţ u m i sierra l a n ţ de m u n ţ i . saber acerca de la geografía de España? — Sé que España tiene numerosas islas. algunos rasgos característicos de España. como un jardín colgado sobre las olas.. — Estoy arrobado. y que fue cuna de unas espléndidas danzas y canciones'. fierăstrău 342 . La próxima vez hablaremos de otras cosas interesantes. La poesía. PALABRAS NUEVAS aburrir (se) a se plictisi aclarar a lămuri. el encanto y la gracia han dado fama universal a Andalucía. clipă limitar a se mărgini mezcla amestec montaña m u n t e montañoso muntos morisco m a u r olivar m. la ignorancia.Las tres pintorescas ciudades de Andalucía: Córdoba. en pocas palabras. Pero. la falta de mano de obra calificada. a explica acueducto apeduct afanarse a se s t r ă d u i apariencia aparenţă arrobado r ă p i t . ¿Qué otras cosas quiere Ud..

343 . Numele. nicidecum al contrario — din contra Gihraltar — strîmtoare între Mediterană şi Atlantic. important centru comercial şi industrial. Prado — vechi bulevard din Madrid. zarzuela — gen de operetă specific spaniolă. fructele care se fac (cresc).. desuet yacer a zace ANÁLISIS DEL TEXTO al colmo — la culme ¿qué se le ofrece (a Ud. Jerez (de la Frontera) — localitate în apropiere de Cádiz. Manzanares — rîu mic. Tot aici se află situat vestitul muzeu Prado (prado — păşune). cind a izbucnit războiul din 1936. care trece prin Madrid şi se varsă în Tajo (manzanar — livadă de meri). vechi. Alcázar — nume ce se dă unor castele şi fortăreţe din diferite oraşe ale Spaniei. lanţ de munţi ce depăşesc 3 000 m înălţime (vîrful Aneto 3 404 m) Guadalquivir — (in arabă Uad-al-Kabir — rîul mare) — singurul fluviu navigabil din Spania. de origine latină (castrum) a venit prin intermediul arabei (al Kasr). localitate lîngă Madrid.)? — cu ce vă pot servi? mover a risa — a stîrni rîsul j Qué barbaridad ! — ce grozăvie ! vaya una pregunta —• poftim întrebare ! ce întrebare ! en absoluto — de loc.. Vastă regiune din nord-estul Spaniei. t u r n trance m. Neptun. străjuită de muntele cu acelaşi nume. care-şi trage numele de la Zarzuela.. şi Cibeles. t e n a c i t a t e torre / . vie vetusto învechit. în 1932 a dobîndit autonomie şi era pe cale să-si cîştige independenţa. versant viñedo podgorie. de-a lungul căruia se află celebrele fîntîni ale lui Apolo. cele­ bra prin vinurile sale. Tarik fiind comandantul primilor arabi care au debarcat în Spania la 711).. Cataluña — Catalonia. Pirineos — Pirinei.tenacidad / . Alicante — port la sud de Valencia. los frutos que se dan. impas] veraneo vilegiatură vertiente / . deosebită prin limbă şi obiceiuri de restul ţării. Gibraltar vine de la numirea arabă Gebel Tarik (muntele Tarik. situaţie (dificilă).

. .i t •. — La Catedral (estilo gótico). BURGOS.

VALLADOLID. — Fachada'de San Pablo (estilo plateresco) .

Alt stil t i p i c a r h i t e c t u r i i spaniole este cel n u m i t plateresco — c a r a c t e r i z a t p r i n excesul de basoreliefuri şi a r a b e s c u r i . imperativ: yace sau yaz (tú) yazca. yazgan sau yagan (ellos) U n v e r b a s e m ă n ă t o r este placer (a plăcea) care. yazgamos sau yagamos (nosotros) yazcan. •sin par — fără pereche. îmi place această m u z i c ă . 346 . par — egal. yazga sau yaga (él) yazcamos.a s i n g u l a r şi p l u r a l . se foloseşte t o t u ş i n u m a i la persoana a I l I . yazgo sau yago etc. a u r m ă t o a r e l o r t i m p u r i : prezent indicativ: p lace perfect simplu indicativ: plugo sau plació prezent subjonctiv: plega. Cartagena — în a n t i c h i t a t e Cartago N o v a . m a i m u l t în epitafe. número par. yazga sau yaga etc. nu t r e b u i e confundat cu dividirse (a împărţi) mozárabe — stil a r h i t e c t o n i c s p a n i o l (în l i m b a a r a b ă mustarab = a r a b i z a t ) . Marea lui n e r s g u l a r i t a t e constă în f a p t u l că p r e z i n t ă t r e i forme paralele în conjugare. prezent subjonctiv: yazca. divisarse — a se o b s e r v a . fără s e a m ă n . oraş fundat de c a r t a ­ ginezii din n o r d u l Africii. De altfel. Verbul yacer este folosit foarte r a r . deşi n u e con­ s i d e r a t defectiv. a n a l o g oarecum s t i l u l u i baroc ( n u m i t în spaniolă şi churrigueresco de la n u m e l e a r h i t e c t u l u i José Churriguera (1650—1725) care 1-a i n t r o d u s în S p a n i a ) . yacen — zac. cu s o ţ . plegué sau plazca imperfect subjonctiv: pluguiera sau placiera viitor subjonctiv: pluguiere sau placiere Placer este t o t d e a u n a î n s o ţ i t de u n p r o n u m e în d a t i v sau a c u z a t i v : Me place estet música. nu se foloseşte decît l a : prezent indicativ: yazco.tartana — t r ă s u r i c ă pe d o u ă r o ţ i . specifică r e g i u n i i v a l e n c i a n e .

por medio de un decreto.F. Franco se ha jactado veces de haber terminado con la lucha de clases. Su lucha reivindicatoria ha sido.LECTURA SUPLEMENTARIA EXTRACTOS DEL FOLLETO VEINTE AÑOS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES BAJO LA DICTADURA FASCISTA DEL GENERAL FRANCO editado por la Confederación de ^Trabajadores de América Latina. fundamentalmente. El triunfo de la sublevación sobre las fuerzas democráticas que defendieron abnegadamente la República fue logrado. La pervivencia del régimen fascista en España. declararon disueltos todos los partidos políticos y las organizaciones sindicales obreras y procedieron a la incautación de sus bienes. Este año. casi catorce años después de haber sido derrotado el fascismo en el mundo. Y a este efecto el 13 de septiembre de 1936.Mussolini y al apoyo que le prestaron las fuerzas de imperialismo y de la reacción mundial. se cumplen los 20 años de existencia de la dictadura fascista del general Franco. de miseria y de represión que han hecho estragos en las filas de la clase obrera y de las masas laboriosas. Paciente y progresivamente han tenido que ir venciendo las grandes dificultades originadas por el hecho de que desde la instauración de la dictadura fueron abolidos los derechos sindicales y políticos. LUCHAS REIVINDICATORÍAS Y CONQUISTAS LOGRADAS POR LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES A lo largo de estos 20 años. los franquistas. es una burla sangrienta para el pueblo español que tanto ha luchado por la libertad y la democracia. y sigue siendo aún muy difícil y complicada y en algunos aspectos ha adquirido formas peculiares muy positivas. repetidas 347 . Han sido veinte años de una explotación atroz. en México D. pues. gracias a la poderosa ayuda militar que tuvo de Hitler y.. proclamada el 14 de abril de 1931. en 1959 El 31 de marzo del año 1939 terminó la guerra civil en España que provocó la sublevación fascista contra la República democrática. Pero al mismo tiempo han sido veinte años de lucha incesante y heroica de los trabajadores españoles por la reconquista de las libertades políticas y la defensa de sus intereses vitales.

348 . Su p o l í t i c a sigue siendo la m i s m a en estos v e i n t e años de su e x i s t e n c i a : s u p e r e x p l o t a c i ó n y opresión de las m a s a s l a b o riosas en provecho de la o l i g a r q u í a financiera. E l E s t a d o sigue rigiéndose no por u n sistema c o n s t i t u c i o n a l que garantice libertades y derechos a los c i u d a d a n o s . no ha m e t i d o a ú n en la cárcel ni a u n solo b a n q u e r o u oligarca. E n esta dura r e a l i d a d está la r a í z de las luchas obreras bajo el franquismo y que hace del p r o l e t a r i a d o la v a n g u a r d i a del m o v i m i e n t o r e i v í n d i c a t i v o y d e m o c r á t i c o contra la d i c t a d u r a . e x p l o t a d o s y e x p l o t a d o r e s y que los intereses de a m b o s son antagónicos . desde los trabajadores h a s t a la b u r g u e s í a n a c i o n a l . de su radicalización dirigida contra la d i c t a d u r a f r a n q u i s t a . de la elevación c o n s t a n t e de los precios. b a s a d a s en los principios p r o g r a m á t i c o s a n t i d e m o c r á t i c o s de F a l a n g e . H a n a g i t a d o los a r r a i g a d o s s e n t i m i e n t o s de amor a la l i b e r t a d y a la democracia del p u e b l o e s p a ñ o l . sino por unas leyes l l a m a d a s " f u n d a m e n t a l e s " . E s t a r e a l i d a d ha c o n s t i t u i d o u n a de las bases sobre la que h a ido elevándose d i a r i a m e n t e la conciencia de clase de la nueva generación de t r a b a j a d o r e s españoles. causantes directos de la carestía de la v i d a . H a n p r o m o v i d o el r e n a c i m i e n t o de la preocupación y a c t i v i d a d p o l í t i c a de las masas p o p u l a r e s . los que tienen de 18 a 35 años y que c o n s t i t u y e n h o y la inmensa m a y o r í a del p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l . que la polarización entre los desposeídos y los poseedores n u n c a h a b í a sido t a n e x t r e m a d a entre los españoles llegando a enfrentar al pueblo en su c o n j u n t o . de los grandes c a p i t a l i s t a s y terratenientes latifundistas españoles. a la o l i g a r q u í a monopolista. Ese cambio no significa que el franquismo h a y a dejado de ser u n régimen de caracter fascista. FACTOR DECISIVO DEL CRECIENTE MOVIMIENTO DE OPOSICIÓN A LA DICTADURA POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA Y PACÍFICA Todas esas luchas h a n dado su fruto. E l l a s h a n influido poderos a m e n t e en el desarrollo de los i m p o r t a n t e s cambios que se h a n p r o d u c i d o en la s i t u a c i ó n política en E s p a ñ a . Sin embargo ese p r e t e n d i d o Estado por encima de las clases q u e encarcela a los que exigen salarios decentes p a r a v i v i r . LA LUCHA DE LAS MASAS TRABAJADORAS. h a n c o m p r e n d i d o q u e la d i c t a d u r a es el poder de la oligarquía m o n o p o l i s t a .La p r o p a g a n d a falangista h a ' p r e s e n t a d o m a c h a c o n a m e n t e al E s t a d o franquista como un " E s t a d o por encima de las clases". Por encima de la p r o p a g a n d a y la demagogia f r a n q u i s t a . como en c u a l q u i e r país c a p i t a l i s t a . que existen en E s p a ñ a .

llegando a extremos que adquiere caracteres de escándalo público. En los medios liberales existen corrientes progresivas y un gran interés por las cuestiones sociales. como en el de la cultura. Franco se ha esforzado siempre por mantener vivo el espíritu de guerra civil. en discrimar falsamente a los españoles en rojos y nacionales. tanto en el orden social. Especula con esa amenaza. si algo se interpusiera en nuestro camino. la importancia que tiene la existencia del campo mundial del socialismo. a pesar de la infame propaganda franquista. Con la descomposición se ha acentuado la corrupción en las altas esferas del gobierno. amenaza al país con otra guerra civil. En un discurso pronunciado en 1957 lanzó esta amenaza en los términos siguientes: "Si algo estorbase la realización de nuestro destino histórico. Y al ver que la correlación de fuerzas le es adversa para seguir detentando el poder. y cuáles son las perspectivas que ofrece para el futuro. por otra parte aún existe el temor que ello pudiera acarrear otra guerra fratricida. La necesidad de resolver una serie de problemas sociales y políticos que frenan el desarrollo histórico del país empieza a ser comprendida por sectores sociales que se oponían a ello violentamente. Lo mismo ocurre en ciertos sectores católicos. daríamos suelta a la riada de camisas azules y de boinas rojas que lo arrollarían". como el espíritu y la disposición del pueblo han cambiado. No obstante. a qué situación les ha conducido. de la ciencia y la técnica. En una palabra.Sin embargo. lo mismo que en nuestra cruzada. ya no tienen la misma eficacia de antes. sus extraordinarias realizaciones. sino hasta simpatía hacia la clase obrera y las masas trabajadoras por sus luchas y el papel que desempeñan en la actual etapa y para asegurar el porvenir democrático de España. porque si bien de una parte el cambio político es deseado por la aplastante mayoría de los españoles. Incluso entre las fuerzas más adversas a la República son cada día más numerosos los que consideran que para llegar a la situación a que les ha conducido la dictadura del general Franco no valía la pena haberse sublevado. (Camisas azules y boinas rojas son los elementos fascistas). el auge de las luchas obreras han puesto en evidencia el estado de descomposición y la debilidad del régimen. Pues si bien las leyes son las mismas. entre las fuerzas sociales y políticas del país existe no sólo interés. dicha amenaza cada vez surte menos efecto ya que la dura experiencia de esos largos años de tiranía ha conducido a todas las fuerzas sociales y políticas del país a hacer un balance de cuáles han sido los resultados que ha proporcionado a sus intereses. 349 . Es indudable que para los hombres más inteligentes de otras clases no pasa inadvertido.

decenas y decenas de dirigentes obreros y militantes antifranquistas fueron asesinados por la dictadura. para defender los privilegios de casta e intereses de clase del puñado de terratenientes y capitalistas promotores de la sublevación fascista del 18 de julio. víctimas también de salvajes torturas. sin guerra civil. vilmente asesinados o ante los pelotones de ejecución. La represión se encarnizó. la línea divisoria entre los españoles y es considerada. Franco ha intentado acallar con el teror y la represión la protesta del pueblo o las reclamaciones de los trabajadores. tribunales militares han sido fundamentalmente los métodos represivos empleados por el régimen. arrojados del trabajo. Sólo en el espacio de unos años después de instaurada la dictadura. contra todos los hombres que se esforzaban en reorganizar la acción de los trabajadores por la defensa de sus intereses y el restablecimiento de las libertades democráticas. cuyas desastrosas consecuencias es necesario liquidar. Otros se vieron condenados a una muerte lenta. 350 . Frente a las aspiraciones del pueblo español de que se restañen las heridas del pasado y de que se abra un período de convivencia nacional. privados de sus medios de vida y de sus hogares. y aún actualmente. de la soberanía nacional de España y su desarrollo económico que garantice una vida digna y humana a todos Jos españoles. LA POLÍTICA REPRESIVA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA Los veinte años de dictadura han sido años de persecución desenfrenada contra el pueblo.Todos los cambios que se han producido en la mentalidad de las fuerzas sociales españolas bajo el franquismo han creado una nueva situación política en España. su realización posible y como premisa para un cambio pacífico. Numerosos fueron. sólo como un hecho histórico. los represaliados. eran condenados a prisión perpetua en las mazmorras franquistas. Franco sigue enarbolando la política del rencor. después de ser bárbaramente torturados. como pretende Franco. La guerra civil deja de ser. mientras que otros muchos. Decenas de miles perdieron la vida. leyes de excepción. Por las cárceles de España pasaron cientos de miles de españoles. Pelotones de ejecución. La reconciliación nacional es sentida como una necesidad inaplazable. desterrados lejos de sus familiares. de la guerra civil. de modo permanente. de la división. sepultados en los presidios. para reemplazar la dictadura franquista y poder resolver sin violencia los problemas de la libertad. de más en más.

La F.S. * Pero la política represiva del régimen choca con la resistencia creciente de la clase obrera que no se arredra.M. En fábricas y talleres. La F. intensificarán sus esfuerzos para arrancar la libertad de las víctimas de la tiranía franquista. asegurándoles el apoyo y solidaridad de la clase obrera internacional. obras y oficinas. en las fábricas.Si bien es cierto que la dictadura es cada vez más débil. a la cabeza de su pueblo. Son numerosos los abogados que se interesan por los detenidos y actúan por su defensa y libertad. La acción unida de los trabajadores españoles. de democracia y de convivencia nacional.S. está segura de que los trabajadores y sindicatos de todos los países. entre todos los trabajadores del mundo. sin distinción de afiliaciones. * Al cumplirse 20 años de haber terminado la guerra civil española. funcionan todavía los Tribunales Militares. dirige una vez más su saludo caluroso a los trabajadores españoles. los trabajadores aportan una contribución económica para ayudar a los presos y sus familiares.S. haciendo retroceder en muchos casos a las autoridades policíacas. reitera su posición en favor de una amnistía general para los presos y exilados españoles por cuestiones sociales y políticas. De día en día adquiere extensión la campaña del pueblo español exigiendo una amplia y verdadera amnistía para los presos antifranquistas y el libre regreso de los emigrados políticos. con el apoyo de la solidaridad obrera internacional. ni se resigna a su situación. la F. para reprimir las luchas de las masas trabajadoras y el creciente movimiento de oposición antifranquista.M. la F. no puede cometer las mismas atrocidades que antes. con la seguridad de que este nuevo llamamiento encontrará el mayor eco en todos los sindicatos. Al mismo tiempo. ha asestado muy duros golpes a la dictadura fascista del general Franco. 351 . mantiene leyes de excepción. logrará poner término a la represión franquista y restablecer en España un régimen de libertad.S. aplica métodos policíacos de tortura a los detenidos. y por tanto.M. está convencida de que la lucha unida del pueblo español.M. que en todo momento han demostrado su simpatía y apoyo a la causa del pueblo español. Un vasto movimiento de solidaridad apoya a los detenidos y represaliados.

a m p u t u t cunoaşte îndeaproape lupta poporului spaniol pentru l i b e r t a t e . pájaro. oriente. recibir. Limba spaniolă e asemănătoare romînei. ceva interesant despre Spania.EJERCICIOS 1 0 2 . 2. 1 0 3 . nuevo. mentira. 5. Cu acest prilej. î n t i m p u l toamnei trecute a m vizitat viile de la Alicante şi am mîncat nişte struguri foarte b u n i . p u ţ i n . 3 . Spu­ ne-mi ce te interesează. 7. razón. 8. responder. A n u l trecut a m cunoscut m u l ţ i spanioli. 2. . 5. 6. A n d a l u z i a . lugar. 4. dar. conocer. Mă interesează să ştiu cum se prezintă n a t u r a în Spania. 3. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la capital de España y cuál es el nombre del rio que pasa p o r esta ciudad? ¿Cuál es la capital de Cataluña y dónde está s i t u a d a ? ¿Cuáles son los puertos más importantes de España? ¿Por qué es célebre Salamanca? ¿Qué monumento construido por el emperador Trajano se conserva t o d a vía en España? ¿Cuáles son las islas que forman parte de España? 1 0 5 . Suprafaţa Spaniei este de 503 186 km 2 (în litere). Miine voi pleca cu acest prieten în Catalonia. mayor. 1 1 . 10. 4. Traducir al españjl: 1. 9. Encontrar los sinónimos de las palabras: 1 . te rog. Spune-mi. Da. volver. Vorbiţi spaniola? 6. oponerse. 1 0 4 . Encontrar los antónimos de las palabras: apreciar. 12. Anul trecut a m ¡profitat de ocazie ca să văd şi sudul Spaniei.

Bolivia. — ¡ Parece increíble ! Pero. desde el punto de vista del número de las naciones y países que lo hablan como propio y exclusivo. Uruguay y Venezuela — países independientes de las tres Américas. que hablemos a continuación? Lector. si hiciera esto. Nicaragua. así como en las islas Marianas. El español es así la lengua de veinte pueblos distintos. ocupa un lugar importante en el mundo. con razón. Ecuador. — Entonces escriba lo que le diré acerca de la difusión de la lengua española. Cuba. — El español es uno de los idiomas más difundidos del mundo y. bajo el fideicomiso de los EE. Trataré de hacer una breve introducción a la civilización española en las dos lecciones que siguen. querido lector. Escoja usted lo que considere más útil.UU. México. — Resulta pues que el español se habla también en Oceania. — No importa. El Salvador. Guatemala. descubiertos y colonizados en los siglos pasados por España: Argentina. lo mismo con carácter oficial que como idioma de los habitantes. Perú. Carolinas y Palaos. de Norteamérica y las Filipinas. L. figura entre las lenguas útiles del mundo. ¿cómo consiguió el español conquistar tanto terreno en el mundo? 2 3 — învăţaţi limba spaniolă 353 . L. Cabe mencionarse también que los territorios de habla española ocupan una superficie mucho mayor que la de toda Europa. En Oceania se habla todavía en los archipiélagos de las Filipinas (que se componen de 7 100 islas agrupadas en torno a dos grandes tierras: Mindanao y Luzón donde está Manila — la capital filipina). — ¡ Qué bonito ! Quedaría muy reconocido a Ud. De modo que no se puede prescindir del español que. a los cuales hay que añadir Puerto Rico. Chile. Costa Rica. L. Honduras.LECŢIA 36 EL MUNDO HISPÁNICO — ¿Sobre qué tema quiere usted. la República Dominicana. Paraguay. Colombia. Panamá. — Sí.

en vez de éstas. Sebastián de Elcano. un marino genovés a servicio de los reyes españoles don Fernando y doña Isabel. Sabido es que se les dio aquel nombre porque Colón y los españoles creían que las nuevas tierras eran la continuación del Asia. Diego de Almagro. cuando fueron arrojados de España los últimos moros que habían quedado en Granada. hizo una audaz expedición a través del Atlántico. los chibcas o muiscas en Colombia y parte de Centroamérica. Para arrancar todas las riquezas de estas tierras. los araucanos en Chile y los patagones en el extremo sur del continente. — Cuénteme. Este año dio un vuelco al timón de la historia y la nave de España tomó el rumbo de los grandes descubrimientos geográficos. navegando por primera vez. Durante algunos siglos. los guaraníes. con más pormenores. saquearon y destruyeron importantes civiliza354 . Hernán Cortés. los españoles encontraron otros varios: los quechuas e incas en el Perú y Ecuador. España no hizo más que sacar de sus colonias buques cargados de oro. que tomó el nombre de Patagonia. después de sangrientas matanzas. Los conquistadores del Nuevo Mundo denominaron indios a los pobladores del continente. Algunos de estos indígenas habían edificado grandes ciudades y magníficos templos. en el Paraguay y en algunos lugares de la Argentina. descubrió un nuevo continente. para conquistarlas y colonizarlas. Francisco Pizarro. ha conocido en la lección sobre México.— En la historia de España hay una fecha memorable que no se debe olvidar: el año 1492. el más grande imperio colonial que ha existido en el mundo. Después de las largas luchas de la "Reconquista" del territorio de España. A cincuenta años de la hazaña de Colón. de los cuales quedan todavía grandiosas ruinas. por lo cual las nombraron Indias Occidentales. los españoles comenzaron la 'Conquista" del Nuevo Mundo. los caribes en las islas del mar Caribe y en Nicaragua . que había quedado ocho siglos en poder de los árabes. Pero. Cristóbal Colón. Además de los pueblos que Ud. España poseía. por favor. los aymaráes en Bolivia. rumbo al oeste. Entre los grandes exploradores y conquistadores españoles mencionaré a Vasco Núñez de Balboa. Era el 12 de octubre de 1492. — En 1492. Inicióse así el dominio español en el mundo. para alcanzar las codiciadas Indias. Pedro de Valdivia y Juan de Solís. España tuvo que sostener larguísimas luchas contra los indios. Descubiertas las nuevas riquísimas tierras. L.

Aprovechando estos sucesos. El general Bolívar. el cual dio también la independencia a Chile. ante la superioridad del número de éstas. consiguiendo muchas victorias sobre ellos. En mayo de 1810. Pasó luego San Martín al Perú con su expedición libertadora. Bolívar abrigaba la esperanza de poder crear un gran Estado libre que comprendiese. siendo proclamado presidente de la República. derrotó las fuerzas españolas de Nueva Granada (nombre que entonces se daba a Colombia). habiendo llegado a América nuevas tropas españolas. En 1819. no se cansó de perseguir a los españoles. logrando proclamar también la independencia peruana. oriundo de Caracas. atraída por las riquezas fabulosas del Nuevo Mundo. los proceres de la independencia fueron el general Manuel Belgrano y el general San Martín. Bajo la influencia de las ideas de la revolución burguesa de Francia. salió de Venezuela. comenzaron en toda América Latina grandes movimientos en pro de la independencia y libertad. venciendo a los ejércitos de los virreyes españoles en Chacabuco y Maipú. Mucha gente de España. habiendo ya organizado un nuevo ejército y hasta una escuadra. en tres meses libró quince batallas. Las guerras de independencia de las colonias españolas de América comenzaron en los primeros años del siglo pasado. pocos meses después. a la cabeza de su valiente ejército. Inglaterra trató de apoderarse en 1808 de la ciudad de Buenos Aires. Bolívar tuvo que refugiarse a Santo Domingo. Entonces empezó la magna guerra de la Independencia. Los hispanoamericanos tenían naturalmente rasgos distintos de los conquistadores europeos y no aceptaron por mucho tiempo la dominación de España. derrotó a los españoles y los arrojó de Venezuela. si no toda la América del Sur. por lo menos todas las regiones de la parte norte. De la mezcla de éstos con los pueblos aborígenes resultaron las naciones hispanoamericanas. desembarcó en Venezuela. Durante tres años. siendo nombrado el Libertador. en Buenos Aires se dio el primer grito de libertad . Pocos meses después. cuando España fue invadida por Napoleón. acudió a América. en busca del país "dorado". En 1815.ciernes indígenas. matando gran número de indios que estaban luchando por su libertad. atravesó la cordillera andina tras increíbles trabajos y. y junto con Simón Bolívar acabaron con el poderío español allí. pero la heroica resistencia del pueblo argentino obligó a los ingleses a abandonar el Plata. hombre genial tanto como jefe militar que como político. capaz de igualar en 23* 355 . había comenzado su lucha contra la dominación española en 1812.

no mueren. — ¡ Bellísimo ! Por favor. Cuba y los demás países de Centroamérica. cuya presidencia aceptó. La paz. Fundó pues la República de la Gran Colombia. . Bolívar. pan. antes del día ú l t i m o . desgraciadamente. —• En 1800. de Norteamérica. como Tú.UU. (que muchos revolucionarios latinoamericanos lo aprendieron de memoria). él queda como el símbolo de la libertad y de una vida nueva para los latinoamericanos. — sólo el pueblo hace libres a los hombres — ." Y cuando se invoca un gran nombre que pueda empujar a la juventud en las luchas revolucionarias de hoy. Tal lo encontramos. creemos en la resurrección de los héroes. Pablo Neruda: „Libertador. Libertador. formada por las actuales de Colombia. Un año después. y en la vida perdurable de los que. L. O sea como dice José Joaquín Olmedo. por ejemplo. dígame usted algo acerca de la independencia de México. Venezuela y Ecuador. joven sangre venida de t u sangre pan y trigo para el m u n d o que liaremos. y en Bolívar. . tal como se puede ver en el fragmento del poema "Bolívar". proclamamos guerra a muerte y sin perdón a los tiranos. un mundo de paz nació en tus brazos. creadora de mares dulces en la tierra. su lugarteniente Sucre consiguió la famosa victoria de Áyacucbo que selló definitivamente la independencia sudamericana. el virreinado de México comprendía todo el actual territorio de la República Mexicana." Y aunque. cierran los ojos y se quedan velando. así como los estados de Cali356 . el poeta más célebre de la independencia americana.poderío a los EE. el De nuestra Saldrá paz. escrito por Miguel Ángel Asturias: „Creo en la libertad Madre de América. su hijo. titulado Credo. No nos juzgues. en una poesía del gran poeta contemporáneo. en sus versos: „por las manos de Sucre. . la victoria ciñe a Bolívar lauro inmarcesible. se alude también al gran Libertador. el trigo de t u sangre n a c i e r o n . en diciembre de 1824. Pasando después al Perú. porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. las tendencias separatistas lograron imponerse a pesar de los anhelos de Bolívar. entró Bolívar triunfante en Lima. Señor n u e s t r o .

UU. que dictó la Constitución de Apatzingán (1814). convocó el primer Congreso mexicano en 1813. pero fue presó por los españoles y fusilado. después de una guerra que fue un desastre para los mexicanos. en el pueblo de Dolores estalló la revolución mexicana. Colorado. los EE. a pesar de su heroísmo. merced a un golpe de Estado. capitaneados por José Martí —apóstol y mártir de la independencia —. • L. Guatemala y Costa Rica — se declaró la independencia y se formó la República Federal de Centro-América. se apoderó de Guanajuato y organizó un gobierno. El 4 de octubre de 1824 se proclamó la Constitución de la República Mexicana. que alcanzó numerosas victorias. — ¿Los países de la América Central formaban parte todavía de México? — No. extendiéndose la frontera norte desde San Agustín (Florida) hasta San Francisco (California). en 1847. Texas y Florida.fornia. en 1821. porque la revolución estalló de nuevo. pero acabó por ser hecho prisionero en 1815 y fusilado. El 15 de septiembre de 1821. cuando Agustín Iturbide. de Norteamérica anexaron Texas y los demás territorios del norte de la frontera actual de México. Iturbide se hizo proclamar emperador. El jefe de los revolucionarios. capital del reino de Guatemala — que abarcaba las provincias centroamericanas de El Salvador. Miguel Hidalgo. Los cubanos. organizó mejor sus tropas. exceptuando Panamá. Más tarde. Así pues. Hacia 1820 la revolución parecía ya acabada. Nicaragua. que detuvo hasta 1898. mutilándole la mitad de su territorio (dos millones de kilómetros cuadrados). el cura Morelos. Honduras. que en 1830 se disuelve y cada una de estas provincias forma un Estado aparte. las islas de Cuba y Puerto Rico y el archipiélago de las Filipinas en Oceania. En Cuba las luchas revolucionarias por la independencia estallaron en 1895. en la ciudad de Guatemala. El misino virreinado — llamado de Nueva España — abarcaba también toda la América Central. encargado por el virrey de acabar con las tropas revolucionarias de Guerrero. bajo la forma de monarquía constitucional. Arizona. sólo le quedaban a España en 1830. Poco después. prefirió entenderse con él y. presentó un programa político en Iguala que garantizaba la independencia de México. El 15 de septiembre de 1810. Mejor suerte tuvo otro revolucionario. Máximo Gómez y Antonio 357 . Nuevo México. del inmenso imperio colonial. Nevada. para ser exacto. Pero tuvo que abdicar en seguida.

jefe de los revolucionarios de la guerra de independencia filipina. E n él t r a t a d o de P a r í s de 1898. U U . E n t o n c e s . a comanda cara faţă c e ñ i r a încinge. a î n c u n u n a cerca lîngă clavar a ţ i n t u i . om ales. Pero los E E . después de liberarse de la d o m i n a c i ó n ibérica. Las F i l i p i n a s . de N o r t e a m é r i c a . no a b a n d o n a r o n Cuba. por los E E . a neglija. E m i l i o A g u i n a l d o . întoarcere 358 . a înfige codiciado r î v n i t dicho m e n ţ i o n a t difundido r ă s p î n d i t ejército a r m a t ă fusilar a împuşca iniciar(se) a (se) începe introducción / . después de t r e s años de luchas. înviere velar a veghea vencer a învinge vuelco r ă s t u r n a r e . PALABRAS NUEVAS amanecer a se face d i m i n e a ţ ă antro grotă. p r o c l a m a r s e i n d e p e n d i e n t e s . y clava con furia de m a n o esclava sobre su oprobio al t i r a n o . en 1898. a alunga audaz îndrăzneţ capitanear a conduce. erou reinado domnie sellar a pecetlui resurrección f. — Según v e o . que h a b í a n conseguido. E s p a ñ a cedió las F i l i p i n a s y P u e r t o Rico a los E s t a d o s U n i d o s y perdió sus derechos sobre C u b a . di m á s ! . p r e t e n d i e n d o „pacificarla". L . U U . pero fue hecho prisionero en 1 9 0 1 . E l c o n t r o l y el d o m i n i o n o r t e a m e r i c a n o son el n u e v o t i r a n o c o n t r a el c u a l M a r t í s u b l e v a b a a los p a t r i o t a s con sus versos: ¿Del t i r a n o ? ¡ Del t i r a n o di t o d o . e m p r e n d i ó u n a guerrilla contra los a m e r i c a n o s . detaliu prescindir (de) a ignora. personaj. a face abstracţie procer m. Los n o r t e a m e r i c a n o s a p r o v e c h a r o n esto p a r a declarar la guerra a E s p a ñ a . introducere levantamiento răscoală magno m a r e moro m a u r nacer a se naşte oprobio ocară poderío s t ă p î n i r e . consiguieron varios c o m b a t e s contra los españoles. — E x a c t o . se vieron o c u p a d a s . los nuevos estados l a t i n o a m e r i c a n o s t u v i e r o n q u e l u c h a r c o n t r a la d o m i n a c i ó n e s t a d o u n i d e n s e . d o m i n a ţ i e pormenor ni.Maceo. peşteră •añadir a adăuga apoderarse a pune stăpînire archipiélago arhipelag arrojar a zvîrli.

(1783—1830).. Manuel Belgrano — patriot argentinian (1770—1820) Simón Bolívar — conducătorul armatelor latinoamericane în răz­ boiul pentru independenţă. verbul ser se omite Vasco Núñez de Balboa — conchistador şi călător spaniol.... căpitan vestit în luptele sale cu araucanii Juan Díaz de Solís — celebru navigator spaniol. adversarul lui Pizarro. vechii stăpînitori ai ţării. Pablo Neruda (născut în 1904) — poet cilean de faimă mondială. Pedro de Valdivia — cuceritorul teritoriului actualului stat Chile (1510—1569). Columbia. Francisco Pizarro (1475—1541) — cuceritorul Peru-ului Diego de Almagro (1475—1538) conchistador. (A fost decapitat în 1517. Guatemala. Dintr-unul din aceste triburi se trag incaşii. In operele acestui maestru al cuvîntului. Miguel Ángel Asturias — unul dintre cei mai mari prozatori contemporani de limbă spaniolă. A eliberat Venezuela (patria sa). A descoperit Yucatanul. dacă propoziţia începe cu participiul trecut. uneori. que como — atît. au fost ilustrate în mod magistral cele mai mari evenimente din lupta popoarelor pentru libertate şi independenţă. 359 . cît şi ca Cristóbal Colón — Cristofor Columb (1450—1506) quechuas (quichuas) — neam indian din Perú şi Bolivia împărţit în 6 triburi. Perii şi Bolivia. în 1513 traversează istmul Panamá şi descoperă Oceanul Pacific. junto con — împreună cu (nu confundaţi cu junto a — alături de). Viguros luptător pentru in­ dependenţa -Americii Latine şi a patriei sale. José Martí — ziarist şi avocat.) Juan Sebastián de El Cano (Elcano) — navigator spaniol care a însoţit pe Magelan şi a terminat călătoria după moartea acestuia. poet al revoluţiei cubane. popoare antropofage care locuiau în Antile guaraníes — neam de indieni din Bolivia şi Paraguay patagones — locuitorii coastei şi deşertului Patagoniei descubiertas—fiind descoperite. care militează în primele rînduri ale luptătorilor pentru menţinerea şi consoli­ darea păcii.ANÁLISIS DEL TEXTO llamar la atención — a atrage atenţia lo mismo. Ecuador. fluviul Amazon şi a ajuns pînă în estuarul rîului La Plata. chibcas sau muiscas — popor indigen din Columbia şi America Centrală caribes—caraibi. luptător pentru independenţa patriei sale (1853—1895). unde a murit ucis de indieni în 1615. unul dintre scriitorii progresişti contemporani de mare supra­ faţă.

. se numeşte suma. A p r o b a r e . amigos. ¡ Ojalá! ánimo 1 indignare. residuo uno sau siete entre tres son dos. încurajare. da (întărire) guarismos).5). curaj ! Să dea domnul să. Eso es ! ¡ Eso si 1 ¡ Claro ! ¡ Muy bien! ¡ Bravo 1 ¡ Otra vez ! ¡Ole! ¡Ole! / Ea. ocho menos uno restan siete. 360 . cuatro por cinco son veinte. ¡Caramba! ¿qué es eso? ¡Cáspila. dos y tres Termenii a d u n ă r i i : Rezultatul adunării a aduna — sumar son cinco. . R e z u l t a t u l î m p ă r ţ i r i i se numeşte el cociente. 4. de la verbul sustraer — a scădea 8 — 1 = 7 . de la verbul dividir — a î m p ă r ţ i 7 : 3 = 2 rest 1. durere: luptă- 2.i ! Las-o încolo ! Hei. t a c i ! Uite ! Na ! Măi! Dom'le ! Omule! Ei a s t a . v p r e c u m şi 'cîteva s i n t a g m e şi propoziţii e x c l a m a t i v e . Termenii înmulţirii se numesc factores (4. 3. iar r e z u l t a t u l înmulţi. Sustracción — scădere. Surpriză. siete dividido por tres son dos. cómo se ha enfadado! ¡ Oiga usted! ¡Ay! ¡ Oiga! ¡ Oiga! ¡ Chito ! ¡ Chis ! ¡ Callar ! ¡ Silencio ! ¡ Pronto ! ¡ Cuidado ! ¡ Allá va ! ¡ Fuego ! ¡ Ladrones ! ¡ Que me matan 1 Ce dracu e asta? Pe n a i b a . de la verbul multiplicar — a 4 X 5 = 20. residuo uno. sau dos más tres son los sumandos.. Termenii scăderii: el minuendo — descăzutul el sustraendo — scăzătorul R e z u l t a t u l scăderii se numeşte diferencia sau resto. 3. Adición — a d u n a r e . urare: Asta e 1 Desigur ! Foarte bine ! Bravo ! Bis ! Bravo adresate B r a v o !! (aclamaţii adresate torilor cu tauri) H a i prieteni. ya! Nota del día: In lecţiile trecute am î n v ă ţ a t cifrele [cifras sau vom studia acum operaţiile a r i t m e t i c e : 1. Multiplicación — î n m u l ţ i r e . 2.GRAMATICA D ă m m a i jos c î t e v a i n t e r j e c ţ i i . Alte exclamaţii: / Cállate ! ¡ Toma ! ¡ Hombre! ¡ Quita allá! ¡ Ya. folosite m a i frecvent în l i m b a s p a n i o l ă : 1. 2-f-3 = 5. cinco. División — î m p ă r ţ i r e . cum s-a s u p ă r a t ! Uite ce-i! Ascultă ! Vai! Hei! Hei! S s t ! Tăcere ! Linişte ! Iute ! Atenţie ! Ai grijă ! Foc ! Hoţii ! Mă omoară ! H a i . producto.

la sobrina del Pájaro Verde. Platero. — Vamos. luego. otro dice que no ve. que habla de otro modo. El corro. R . Reloj que levantará a la madrugada. una niña forastera. escopeta que no matará el hambre. los niños pobres juegan a asustarse. la imagen de un pueblo pobre de Andalucía. un cabayo... niños pobres! Pronto. canta entonadamente...¡Sí. Entre tanta negrura. J . con voz débil. hilo de cristal acuoso en la sombra. se creen unos príncipes: — Mi pare tie un reló e plata. 361 . y como sus madres. Platero es el nombre de un burro.PEQUEÑA ANTOLOGÍA JUEGOS DEL ANOCHECER Cuando. una ejcopeta. — Y er mío. — Y el m í o . enmascarada de invierno. Jiménez p i n t a . por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco.. soñad. (Platero y yo) J U A N RAMÓN J I M É N E Z Nota: E n este trozo poético. como llevan unos zapatos y un vestido. caballo que llevará a la miseria. en ese brusco cambiar de la infancia. ellas sabrán cómo. una escopeta. les han dado algo de comer.. . ateridos. como un mendigo... Cabe fijarse en el lenguaje andaluz de los niños que quieren decir: — Mi padre tiene u n reloj de p l a t a . la primavera os asustará. Platero y yo entramos. al amanecer vuestra adolescencia. Uno se echa un saco a la cabeza.. fingiéndose mendigos. — Y el mío. en el crepúsculo del pueblo. Después. otro se hace el cojo. sí! ¡Cantad. u n caballo. — Y er mío.. en estilo musical. cual una princesa: Yo soy laaa viudiiitaa del Condeee de Oreé.

desde la fértil Extremadura a estos jardines de limonar. ¡Ay! Como un arco de viola el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. Desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul. de mar a mar. por las llanuras de pan llevar. desde los grises cielos astures. de monte a monte. pienso en la guerra. a las marismas de luz y sal. La guerra viene como un huracán por los páramos del Alto Duero.MEDITACIÓN DEL DÍA Frente a la palma de . mientras Valencia florida se bebe el Guadalaviar.fuego que deja el sol que se va.) ¡Ay! F E D E R I C O GARCÍA LORCA (Poema del Cante jondo) 362 . ¡Ay! (Las gentes de las cuevas asoman sus velones. Pienso en España vendida toda de río a río. en la tarde silenciosa y en este jardín de paz. ANTONIO MACHADO EL GRITO La elipse de un grito va de monte a monte.

y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa. NICOLÁS GUILLEN 7 DE NOVIEMBRE (Oda a un día de victorias) Siete. y en el grito de las llamas. No por coronada libre. Junto a la orilla del mar.UN LARGO LAGARTO VERDE Por el mar de las Antillas. navega Cuba en su mapa. en las puntas de las lanzas. bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza. en dónde tu silbido dice al hermano: ¡sube! y al caído: ¡levántate! 363 . batida por olas duras y ornada de espumas blandas. sí de su corona esclava. cantando a lágrima viva. que también Caribe llaman. ¿en dónde vives? ¿En dónde arden los pétalos. Triste como la más triste. navega Cuba en su mapa: Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. vasalla. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Reina del manto hacia afuera. guardián marino. fíjate. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Alta corona de azúcar le teje en agudas cañas. Noviembre. y en el trueno de las olas. tú que estás en fija guardia. del manto adentro.

v u e l v e a t i t u semilla g r a n d e como u n follaje d e r r a m a d o en la t i e r r a ! Yo te saludo. 52 : 7 = 7 rest 3. más y por qué? ¿Qué tal les parece „El grito" de Lorca? 364 . 45 : 3 = 15. a l a b a d a sea la d e s b o r d a n t e m a r e j a d a de pechos que defienden t u p u r a y orgullosa m o r a d a . y cada gota de t u sangre. en t i . con h u m i l d a d : soy escritor y p o e t a . P a t r i a p u r a y soviética. U n i ó n . otra vez. U n i ó n Soviética. de acuerdo con las últimas líneas de dicha poesía? ¿Cuál de esas poesías les gustan a Vds.¿ E n dónde t u laurel crece desde la sangre y a t r a v i e s a la pobre carne del h o m b r e y sube a construir el héroe? E n t i . A l a b a d o sea el heroico y a m a r g o p a n que te n u t r e . lejos. ¡ Alabados sean t u s héroes. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Les parece a Vds. h e r m a n a de los pueblos del m u n d o . a p l a n t a r una rosa. sobre los asesinos. 7 + 4 = 11. ¿qué comprende el poeta por la meditación? ¿Cuál es la significación de la última estrofa de dicha poesía? ¿Cómo resulta Cuba en la poesía de Guillen? ¿Están Vds. 53 .34 = 19. 107. Allí creció t u n o m b r e c a l i e n t e . Escribir en letras las siguientes operaciones: 7 X 8 = 56. otra vez. grande como la luna en la fina y d i v i n a t i e r r a de la victoria ! PABLO N E R U D A EJERCICIOS 106. E s t u v e ayer contigo. a r d i e n d o en el pecho del p u e b l o . 16 + 28 = 44. m i e n t r a s las p u e r t a s del t i e m p o se a b r e n p a r a que t u Ejército de P u e b l o y de hierro marche c a n t a n d o entre cenizas y p á r a m o . en este d í a . Mi padre era ferroviario: siempre fuimos pobres. h a s t a tocar el alto cielo de m i r e p ú b l i c a . 9 x 9 = 81. original el trozo de „Platero y yo"? Y ¿por qué? ¿Quién es Platero? En cuanto a la poesía de Machado. en m i pequeño país de grandes l l u v i a s .

Encontrar todavía. viaje. continuar. los sinónimos de las palabras: m o d o . enfadarse. venir.1 0 8 . Llegar de la primera a la última solamente. lucha. obteniendo palabras: palabra cambiando sucesivamente las de letras siguientes umăr — om — foame — femelă fier — iarbă — grădină • • • • 1 0 9 . deseo. donde hay puntos. I .

mucho. el origen de los idiomas romances (deformaciones del romano) o jergas populares. Esto me extraña mucho. el retorromano. — Voy a intentarlo. El latín fue entonces el idioma oficial. al oriente. o el dialecto castellano. L. hablado primeramente en Castilla 366 . el catalán con el valenciano y el mallorquín. iberos y fenicios en el habla popular. No fue. a saber: el italiano. — Tendré gran placer en explicárselo. En la Península Ibérica se formaron los siguientes idiomas fundamentales: al occidente. el francés. algunos filólogos sostienen que el vasco o vascuence es el idioma hablado por los primeros habitantes de la península. El idioma hablado por los vascos quedó. quedando solamente algunos elementos célticos. en el centro el español. el provenzal y el sardo. el latín triunfó en España como en Dacia. los Iberos: lo indudable es que el vasco es uno de los idiomas más antiguos que se conocen. — Estoy maravillado de la amplia difusión que tiene el español. la cosa es ésta: el idioma español se funda en el dialecto de Castilla. el rumano. si me dijera algo sobre los orígenes del idioma español. Pero he oído decir que en España no todos los habitantes hablan el mismo idioma. parece poco verosímil cuando uno piensa en el hecho de que todos los hispanoamericanos hablan el mismo idioma. región del centro de la península. de los cuales proceden el español y los demás idiomas neolatinos de hoy. Los idiomas hablados en la Península Ibérica antes de la dominación romana desaparecieron muy pronto a la llegada de los conquistadores.LECŢIA 37 LA LENGUA Y LAS COSTUMBRES DE CASTILLA L. el gallego-portugués. Después de la conquista romana. empero. inalterado . el portugués. el latín literario de los escritores y de las clases cultas sino el bajo latín (sermo vulgaris). el catalán. — ¿Qué entiende por "se funda en el dialecto de Castilla"? Me obligaría Ud. sin embargo.

Actualmente. el Perú y el Ecuador. L. Los elementos que forman el idioma español son muy variados: el latín es su base y constituye el sesenta por ciento de las palabras . llegando a ser lengua oficial en tiempos de Fernando III y de Alfonso X. del italiano y del árabe. por ejemplo: alfombra. alhelí. El continente hispanoamericano. — Claro que dentro de una lengua. — ¿Cómo se pueden reconocer estas últimas palabras? — En general. algunas peculiaridades — llamémoslas dialectales —. cuando todo el continente comienza a despertar. sin duda alguna. La afinidad espiritual es. se encuentran frecuentemente en Latino367 . por causas políticas y también por la influencia de una cultura superior y de su rara pujanza. significa hoy en la Argentina. económica o cultural. Algunos adjetivos y construcciones que en tiempo de la colonización iban cayendo en desuso y fueron finalmente abandonados por la lengua literaria. Por lo general. no obstante. los demás elementos proceden de los primitivos idiomas que he mencionado antes. L. especie de falda interior que llevaban las mujeres de la Edad Media. del germánico. no constituye ninguna confederación política. — ¡ Bellas y resonantes palabras! Quisiera saber ahora qué diferencias hay en el seno del español. Existen. alcázar. del cual quedan algunos centenares de palabras. que comúnmente se llaman regionalismos. muy grande. que luego sobresalió entre los demás romances. propios de cada región. Otro ejemplo: la "pollera". como se sabe. Un ejemplo: el "rebenque" servía en tiempos antiguos para castigar a los galeotes.la Vieja. En la América Latina hay lo que denominamos americanismos. que vamos a anotar a continuación: En primer lugar. las palabras que comienzan con al son árabes. Existen ciertas pequeñas diferencias de vocabulario y de pronunciación entre el castellano de la Península Ibérica y el hablado en Hispanoamérica. hay varios modos de hablar. especialmente si es de amplia difusión como el español. en la Argentina esta palabra se emplea todavía en el sentido de "látigo de jinete". algunas palabras que en la España de hoy pasan por anticuadas se conservan en Hispanoamérica. una falda moderna de mujer. las diferencias entre el castellano literario de España y el del continente hispanoamericano son poco importantes. los intercambios culturales entre todos los países de habla española se intensifican y constituyen un poderoso factor de unidad que contribuirá a mantener la homogeneidad e integridad de la lengua. del francés.

"chamaco" (femenino "chamaca"). respondiendo a los deseos de sus lectores. También la prensa. siendo el más importante el náhuatl).) casilla" por "apartado". así se dice "liviano" por "ligero". "guapo" por "valiente". voz rioplatense que quiere decir "criada". Pero. Creo que ya sabe el fervoroso amor de todos los españoles por las corridas de toros. L. resultando de ahí el así llamado "seseo". Agregamos que la 11 se confunde a menudo en la pronunciación con la y. tiene una sección destinada a los toros y toreros. palabra mejicana que designa a un joven (cabe mencionarse en esta ocasión que en México continúan hablándose 17 dialectos indios. la "c" delante de la i y la e se pronuncia como s. además de las tradicionales cabezas de toros. Termino citando algunas voces técnicas que en América difieren de las que se usan en España. los así llamados "aficionados". la voz "pileta" significa una "pequeña pila" (para diferentes usos). — Aguarde Ud. por ejemplo: "mucama". — Nada más fácil. naturalmente. lo mismo que en Andalucía y otras partes de España. — ¿Podría usted explicarme ahora. cualquier chicuelo le dirá los nombres de los toreros más populares y en casi todas las tabernas hay. Otro grupo de palabras latinoamericanas se deriva de idiomas indios. "estampilla" por "sello" y .america. redactores especiales que la escri368 . o el "ombú". y. el empleo de los elementos léxicos derivados de idiomas indios queda limitado a las regiones donde se habla la lengua de que han sido tomados. Se los voy a decir. L. retratos de Manolete. árbol típico de la Pampa que hemos mencionado en la lección sobre la Argentina. diciéndose "cabayo" por "caballo". En España. En general. cómo transcurre una corrida de toros en España? Estoy leyendo libros españoles y reiteradas veces me ha costado mucho trabajo entender los términos taurinos. para un argentino es una "piscina de natación". En América. quiero tomar apuntes. En España. Los americanismos dan color y matiz local a su literatura. Muy difundido es también el debilitamiento o pérdida total de la s final. un momentito. "es nacido" por "ha nacido" y "es muerto" por "ha muerto". muerto por un toro en 1947. En la mayor parte de Sudamérica se dice „boleto" por „billete". el castellano de los latinoamericanos es el mismísimo que el de España y cada uno de ellos se esfuerza por mantener puro el idioma. — Pues bien. Muchos animales y plantas de origen americano han conservado sus nombres indios como los "ñandúes" o avestruces de Patagonia. por lo general.

hacen lo que se llama el despejo de la plaza 24 369 . calzón y media negra y zapato con hebilla. capa corta.. Pero una cosa es indiscutible: se trata. por la original belleza de su ceremonial. Cuando en las ciudades y los pueblos de España o de México se celebran fiestas o ferias tradicionales. Las corridas "serias" sólo se verifican los domingos y días de fiesta y empiezan irremisiblemente a las cuatro y media en punto de la tarde. A esta hora precisa salen al ruedo los alguacilillos a caballo. los toros (es decir las corridas de toros) son una parte importantísima de ellas.. por la plasticidad y el ritmo de los movimientos del hombre que sostiene un juego arriesgado con el animal embravecido. Unos dicen que se trata de un espectáculo "bárbaro". Hay además muchos periódicos profesionales en los que se habla solamente de este espectáculo y lo relativo a él. efectivamente.BARCELONA. Sobre las corridas de toros se puede discutir. otros agitan con entusiasmo sus pañuelos pidiendo la oreja o el rabo del toro para el espada que mejor faena ha hecho. — Plaza de toros ben. en el traje clásico de los alguaciles del siglo XVII: chambergo ancho con pluma de colores. de un espectáculo popular que está muy arraigado en la vida de España. Arrebata verdaderamente por su atmósfera electrizada. destinado únicamente a excitar los nervios .

luego los picadores a caballo. se retira el personal auxiliar. y comienza el primer tercio de la lidia. entre todas la más animada y terrible de la fiesta. mientras dura la fiesta. por los de lidia o toreo. En seguida van los alguacilillos a buscar a las cuadrillas andando en procesión al son de la orquesta y conducidas por aquéllos. en la que perecen algunos caballos y en que se promueven más escán- Verónica 370 . evacúan de gente el ruedo) y saludan al presidente de la fiesta o delegado de la autoridad. el toro sale al ruedo y los lidiadores (o toreros) se colocan en sus puestos. los monos sabios o chulos (que son ayudantes de los picadores). Están en la primera fila los matadores (o los espadas). que es la suerte de varas (o de la pica). que es casi siempre un concejal. Las cuadrillas. cambian los capotes de lujo que llevan al salir de la plaza. En último término se ven las mulillas adornadas con banderolas y cascabeles. Detrás van los banderilleros. o distintivo que indica la procedencia. Sale el toro llevando la "'divisa" (o señas. por orden de antigüedad. los carpinteros (que arreglan los destrozos de los toros en las barreras) y todas las personas que aparecen en el redondel para auxilió de la corrida. los areneros (que echan arena en el piso de la plaza cuando se mancha con la sangre de los toros). después de saludar al presidente.(es decir. o ganadería a que pertenece). Cesa la música. servicio y limpieza de la plaza.

tUWCor» 24* 371 . brinda la muerte del BB . cuando están bien ejecutadas. El matador. son muy vistosas y entusiasman al público. Matan los matadores. Dos banderilleros clavan en la cerviz del toro tres pares de rehiletes. adornados con papeles y cintas de colores varios. procuran fuertes porrazos a los picadores. que es la suerte de matar. lo cual significa que empieza el segundo tercio de la lidia. Los toros que son "bravos" y "de poder". y con el gorro en P P . Al toro que es muy corredor y va de un lado para otro sin acometer a los picadores los capeadores le hostigan con suertes de capa.dalos y gritería. el presidente ordena al clarín dar Plaza de toros el toque para que comience el último tercio de la lidia. Terminada la suerte de varas. de largo. se dirige a la parte del ruedo que está frente a la presidencia. o «Í-. aplausos y protestas. con el fin de apartar del peligro al picador. el presidente agita un pañuelo blanco. Efectuado el banderillado. ésta última es un capote color grana extendido en un bastón de 60 cms.Piadores la mano. La suerte de banderillas requiere en los que la ejecutan mucha inteligencia y agilidad. Cuando éstos dan en tierra con sus caballos. Todas estas suertes. los banderilleros ejecutan la suerte del quite. que van metidos en palos de unos 60 centímetros. En seguida MM . que llevan estoque y muleta.Í sea la suerte de banderillas. antes de principiar. corno se dice en el lenguaje taurino.Banderilleras toro al presidente.

— Espero que no olvidaré tantos términos nuevos. que es la parte del animal situada entre el cuello y el lomo. L. Al acabar el brindis. Le recomiendo en primer lugar Sangre y arena. — No hay de qué. si así lo estimare oportuno. novela famosísima del renombrado escritor Vicente Blasco Ibáñez. y la cabeza y el cuello en línea recta con el costillar. — Hasta la próxima lección. salen las muías para llevarlo fuera del ruedo. el matador gira airosamente sobre sus talones y lanza con garbo el gorro al callejón. Muerto el toro. En esta disposición ha de estar el toro cuando el matador entre a clavarle su estoque en lo que se llama "agujas" o "morillo". 372 . L. Se dice que el toro está "cuadrado" cuando tiene las dos patas delanteras juntas. Y nada más fácil ahora que leer libros españoles concernientes a este singular espectáculo. Pregunte cuanto quiera. De todos modos se lo agradezco. brinda también la muerte del animal a cualquier otro espectador. El matador provoca al toro con la muleta y ejecuta varios pases con el objeto de fijar al toro y de cuadrarlo.el matador. juntas también las extremidades posteriores. — Muchísimas gracias. La suerle de matar requiere mayor inteligencia y valentía que todas las precedentes. señor profesor.

fustă feria tîrg fervoroso fierbinte fila r î n d fundar (se) a (se) baza galeote m. vîrf de săgeată redondel m. sabie îngustă. sección / .PALABRAS NUEVAS acometer a ataca airosamente graţios. bilet brindis ni. n u a n ţ ă media ciorap muleta baston cu eşarfă roşie natación / . înot. spadă extrañar a u i m i falda poală. a se sforţa. n a t a ţ i e pañuelo b a t i s t ă . rubrică sello marcă. şapcă. încîntat matiz m. pi. vigoare rehilete m. p a r t i c u l a r i t a t e perecer a pieri picar a înţepa pila vas. a isca pujanza putere. t i m b r u . neapărat jerga argou jinete m. spată concejal m. a a ţ î ţ a irremisiblemente negreşit. p a n t a l o n pînă la genunchi capote ni. adresă sobresalir a ieşi în evidenţă tardar a întîrzia taurino relativ la corrida 373 . închinare calzón m. călăreţ látigo bici lidia luptă de arenă limpieza curăţenie lomo şold. bandă cuello gît chambergo pălărie cu bor mare destrozo distrugere diestro instruit. loc rotund reiterado repetat. s e m n a l m e n t e . consilier m u n i c i p a l costillar m. m a n t i e mare carpintero dulgher cerviz / . frecvent resonante răsunător ruedo [arenă (vezi desen p a g . iscusit empero dar. elegant alhelí ni. ocnaş ganadería crescătorie garbo eleganţă. cristelniţă piscina bazin porrazo lovitură zdravănă presenciar a asista promover d. 371). graţie gorro(-a) chipiu.a se strădui espada spadă estoque ni. spată (la vită) llegada sosire manchar a p ă t a maravillado u i m i t . echipă. galerian. dedicaţie. ş t a m p i l ă señas / . micşunea animado însufleţit anticuado învechit apartado sector poştal apartar a îndepărta arena nisip arrastrar a tîrî auxilio ajutor billete m. coaste criada servitoare cuadrilla grup. totuşi esforzarse d. batic peculiaridad / . beretă gritería ţipete hebilla cataramă hostigar a incita.

şi anume: vos tenes ¿vos tomasp t u ai (tenéis) t u iei? (tomáis) Argentinienii mai au şi interjecţia ¡che! pe care o adresează unei persoane cunoscute cu care se tutuesc (tutear). Din numerale se pot forma adeseori substantive colective cu sufixul — ena: treintena grup de 30. Tot în Argentina se utilizează în conversaţii pronumele personal "Vos" în loc de tú sau uneori chiar de usted. idiom romanic (ex: limba spaniolă) provenzal — provensala. pasar por — a trece drept 374 . îl pronunţă „jorar"). mulţi îl pronunţă atît de înmuiat încît îl confundă cu y şi zic "cabayo" în loc de caballo. locuitor al provinciilor basce lo indudable — ceea ce-i neîndoios bajo latín (sermo vulgaris) •— latină populară. gi romînesc (ayer — „ager"). puţin modificată. Argen­ tinienii şi uruguayenii pronunţă pe 11 ca pe un fel de j romînesc (llorar — a plînge. poporul cel mai vechi care a existat în Europa apuseană fenicios—-fenicieni. idiotism diferencias de pronunciación — sunetul 11 dă mult de furcă chiar spaniolilor. popor de comercianţi. deoarece se acordă cu persoana a I I-a plural.ANÁLISIS DEL TEXTO celtas—celţi. ea trebuie evitată. iar pe y ca pe un ge. In felul acesta la Buenos Aires în loc de Calle mayor se pronunţă „Caje magior". sută. veniţi din regiunea corespunzătoare Libanului de astăzi i casco — basc. "Vos" pare a fi o parte a pronumelui vosotros. echiva­ lentă cu ¡hombre!. au fost absorbiţi în parte de romani iberos — iberi. popor foarte vechi. romance — romanic. Desigur că astfel se pot naşte unele confuzii: se calló tăcu se cayó căzu Această rostire se numeşte yeísmo. limbă vorbită în sudul Franţei gallego — dialect vorbit în Galicia spaniolă valenciano — dialect vorbit în Valencia mallorquín — dialect catalan vorbit în Baleare (Mallorca şi Me­ norca) asturiano (bable) — dialect vorbit de locuitorii Asturiei centenar m. modismo — expresie tipică .

suerte f. şah hokey m. me cuesta mucho trabajo — îmi vine foarte greu hasta — p î n ă şi aficionarse—a se pasiona de ceva (lucru). — salto (săritură) de longitud (în lungime). a p r o d . balandro yola slalom m. P e n t r u s p o r t u r i . — (de la picar) — cel care î n ţ e a p ă t a u r u l cu o lance p e n t r u a-1 a s m u ţ i mulilla — (mulo — catîr) m ă g ă r u ş toreo — corrida. 70. el delantero centro (centrul înaintaş). lidia (de a i c i : torear. A d ă u g ă m cîteva n u m i r i la atletismo: — carrera (cursă) de vallas (cu obstacole). D ă m m a i jos d e n u m i r e a altor cîtorva s p o r t u r i : balonmano handbal natación f. el portero sau el guardameta el defensa derecha/izquierda (fundaş dreapta/stînga) . jabalina (suliţă). Mañana — m i i n e . mañana por la mañana — m î i n e de d i m i n e a ţ ă alguacil m. torero. bola (greutate). înot baloncesto baschet equitación f. care aleargă fără rost. E x i s t ă m a i m u l t e p o z i ţ i i : Verónica — se a ş t e a p t ă t a u r u l cu m a n t i a î n t i n s ă în a m b e l e m î i n i . (torero que mata) — cel care ucide t a u r u l banderillero — cel care înfige t a u r i l o r banderillas — săgeţi picador m. (Aficionado — a m a t o r ) por la mañana — de d i m i n e a ţ ă . el exterior (extrema) derecha:/izquierda. (inter) derechajizquierda. de pér­ tiga (cu prăj ina). schiat ajedrez m. — pe t i m p u r i : p o r t ă r e l . suerte de capa — faza în care se agită î n a i n t e a t a u r u l u i o m a n t i e roşie. şi la fútbol: el arbitro. la mañana—• d i m i n e a ţ a . călărie esquí m. de relevos (de ştafete). — lanzamiento (aruncare) de disco. u n d e se p r a c t i c ă t o t a t î t de m u l t ca şi în Spania (mai ales în México). Carga — m a n t i a este î n t i n s ă 375 . — fază de l u p t ă suerte de varas — faza de incitare a t a u r u l u i dar en tierra — a cădea la p ă m î n t quite—(de l a : quitar) îndepărtare corredor — a l e r g ă t o r . el medio derecha/centroj izquierda. de altura (în înălţime). matador m. mar-' tillo (ciocan) . a i c i : fugar. lidiador) tercio — t r e i m e .mismísimo ( s u p e r l a t i v de la mismo) — a b s o l u t acelaşi corrida de toros— l u p t ă cu t a u r i i — cel m a i p o p u l a r si m a i t i p i c sport şi spectacol s p a n i o l . (portarul) ¡mijlocaş) el interior el juez de línea (arbitrul de tusa). A c i : u n fel de a r b i t r u . N a t u r a l că spaniolii au t r a n s m i s acest sport şi în America L a t i n ă . vezi p a g . O corrida e î m p ă r ţ i t ă în t r e i tercios ( p ă r ţ i ) .

juntos en un portal. m a r o n . lăsînd taurul să treacă pe lîngă trup.. dos niños pordioseros llenos de pústulas. 376 . Sus cabezas unidas sembradas de piojos. obscuro (oscuro) şi subido. bajo la noche calurosa. la comida lanzada por el pleamar de los manteles. LECTURA SUPLEMENTARIA DOS NINOS Dos niños. otro blanco. . color de oro auriu (sau: dorado) v ' color de ca é caf niu ¡ « (de Şocolate) c °lor de plata a r g i n t i u (sau argénteo) color de granate r u b i n i u Nuanţele se dau prin trei termeni: claro.. moreno cafeniu. a se porni pe. Recorte — se agită mantia şi se mişcă iute şi abil corpul. gri (sînt adject i v e împrumutate) morado violet (închis) r anaranjado portocaliii castaño castaniu blond ruoi0 se spune apoi: color de rosa roz . echar a -f. Exemplu: echar a reír — a pufni (izbucni) în rîs.. otra blanca. Dos niños: uno negro. color grana — culoare roşie. muy juntos y descalzos. ramas de un mismo árbol de miseria. .. las bocas insaciables en un mismo frenesí de mandíbulas. y sobre la comida grasienta y agria... color de violeta violet . E timpul acum să facem o recapitulare a numelor de culori. comen en una misma lata. dos manos: una negra. tinto — se utilizează numai pentru vinuri: pino tinto — vin negru (roşu). Exemplu: rojo subido — roşu aprins... . a ţîşni în.în lungime. sus pies.. gris claro — gri deschis. gris m a r o . brunet marrón. .. como perros hambrientos. . .verb — a izbucni în. blanco a l b negro negru azul albastru amarillo galben °i° r o ? u verde verde pardo cenuşiu „' .

otro blanco.. uno negro. la flor. hijo mío. Pues los dolores se quedan Y los placeres se van. madre. cuando llegue la hora de la marcha. ramas de un mismo árbol de miseria. y por las mañanas explosivas. Juntos así. están en un portal.. tiene espinas Que causan tanto dolor? — Todo en el mundo es así. como dos buenos hombres. ¿por qué el arbolito Que produce este botón Tan hermoso. L U I S C O R D E R O (ecuatoriano) (1830—1912) 377 . Están unidos como dos buenos perros. Dura la felicidad. — ¿Por qué se marchitan. Las flores de tu rosal. la espina. Junto a la espina. Y las espinas del mismo No se marchitan jamás? — Porque muy poco. cuando despierta el día con sus ojos alcohólicos. bajo la noche calurosa. Hijo de mi corazón: Cerca de la flor. ¿querrán marchar también. otro blanco? Dos niños. uno negro. y por las noches foscas. NICOLÁS GUILLEN ESPINAS Y FLORES — Madre. como dos buenos perros.¡ Qué unión sincera y fuerte! Están sujetos por los estómagos. y por las tardes melancólicas en los paseos brillantes.

Y t o d o era luz a l frente: Nuestra sombra nos seguía. 15.. T a t a i-a d ă r u i t Isabelei un colier pe care ea îl dorea de m u l t . 7. dacă vrei să asişti la plecarea sportivilor în t u r n e u . 7.. 1 1 . 6.. 4. Cara al sol. am pufnit de rîs.LA SOMBRA í b a m o s h a c i a el O r i e n t e .. A l p r o s e g u i r la j o r n a d a . Las páginas del cuaderno son. 3 . (La canción del camino) FRANCISCO A. E l cielo. c o n el s o l e n o c a s o . 12. Taurilor nu le place culoarea roşu-aprins.. 8. E l carbón. La bandera de la Unión Soviética es. L-am chemat şi l-am întrebat de ce plînge. Toreadorul trebuie să evite să nu cadă la p ă m î n t în faţa t a u r u l u i ... 5. Hacer 1 1 2 . Ieri.. Los limones son. 1 1 1 . 2. amanecía.. Pe cheiul portului sînt aşezate grămezi de mărfuri în saci cenuşii şi lăzi galbene. 2. DE ICAZA (mexicano) (1863—1925) EJERCICIOS i l O . Los colores de nuestra bandera nacional son. H o y . 3 . 10.. Una sombra prolongada. Mi-a spus că pierduse o cheie şi că-i era frică să se întoarcă acasă. L-am luat de mînă şi am mers cu el pînă la p ă r i n ţ i i săi. L i m b a spaniolă sau castiliană e vorbită de peste 160 milioane de oameni. dar nu 1-a pus pentru că a răcit în ajunul plecării ei în v a c a n ţ ă ... Copiii au început să-şi adune o colecţie de m ă r c i . 5. am v ă z u t un copil p l î n g î n d . Ajungînd acasă n-a v r u t să i n t r e : se temea de pe­ deapsă. 4.. Va precediendo m i paso. Cînd am văzut ce pălărie p u r t a actorul acela. Măria avea un costum de schi asortat cu b a t i c u l ei albastru. 6. 1 3 . Cunoşti pe cineva care să fi asistat la o luptă cu tauri şi care să cunoască termenii specifici? 9. 378 . 14. La hierba es.. Nu trebuie să întîrzii la gară. Traducir el resumen al del orden de una corrida. español: 1. cînd mergeam pe stradă. Combinar los colores con los objetos: 1.

es necesario tener una previa orientación crítica para escoger con discernimiento entre la multitud de las obras literarias que cada día ven la luz. — Por supuesto. que Ud. Que la misma pena le hace Cantar bien aunque no sepa. Y más precisamente con la literatura popular anónima. — Necesitaría. Continúe usted hablando. Ya sé que los españoles sobresalieron tanto en la literatura como en la música y pintura. si Ud. pero me es difícil expresar una opinión personal porque actualmente tengo pocos conocimientos de ella. — Comencemos con la literatura. 379 . que es el principio de toda literatura culta y que surge directamente de la vida del pueblo. — Estaría muy agradecido. Esto sería mi primer paso dado adelante en el camino que conduce hacia las bellezas de dicha cultura. ¿Qué sucedería si se leyera cualquier libro. L. me presentara un panorama de la cultura hispánica. por el momento. en fin. Todavía se conserva aquella copla española que tal vez explica como se engendró la creación popular: E l que quiere cantar bien Cante cuando tenga pena. de su alegría o sufrimiento. cuando la literatura universal es tan rica. las figuras más ilustres de la cultura hispánica. — Le felicito por su interés por la cultura — cosa digna de alabanza — y le diré. amigo. — Sin duda. me indicara. algo de lo que debe Ud. al azar? Recientemente dos librerías me enviaron sendos catálogos y me quedé estupefacto ante el cuantioso número de libros que se publican. También sé que la literatura española es una de las más famosas del mundo. saber acerca de la aportación hispánica a la cultura mundial. L. En nuestro siglo. ahora mismo. pero también felices del auge y del desarrollo de la misma.LECŢIA 38 LA GLORIA DE CASTILLA L. estamos asombrados de tanta literatura que se escribe. por favor. señor profesor.

En el siglo X I I I aparecieron los primeros poemas cultos y Gonzalo de Berceo es considerado como el primer lírico castellano de nombre conocido. vivió Juan Ruiz. en los siglos oscuros de la Edad Media. en la lucha por la libertad. sin duda alguna. un fragmento en la lección 40. — No haga usted este disparate.Así pues. no pienso estudiar la historia de España. en las penas que padeció el pueblo español para forjarse un Estado. si le interesa a Ud. saber los años del nacimiento o de la muerte de los hombres ilustres que mencionaré en esta lección. 380 . Para decirle la verdad. Aparecieron a la vez los libros de caballería. Dejemos la historia. Acerca de este poema hablaremos más ampliamente en la última lección. período que se extiende desde los principios del siglo XVI hasta fines del XVII. sin duda. obra dramática de la cual leerá Ud. me interesa más la literatura. A propósito. El más celebrado y el más popular de los poetas dramáticos españoles es Lope de Vega. de los cuales Amadís de Gaula es el más célebre. L. la más antigua epopeya española. En la primera mitad del siglo XIV. Escuche: El primer monumento literario de la lengua castellana es el cantar o Poema de Mió Cid. También fue autor de numerosas y valiosísimas obras en casi todos los géneros literarios. Fue escrito en el siglo X I I . No tengo ahora ni el tiempo ni el espacio para presentarle una síntesis de la historia de España. pero sí la que ha llegado hasta nosotros más completa. Su asombrosa fecundidad y el arte de haber adivinado e interpretado el alma del pueblo español con prodigioso acierto le valieron celebridad y alabanzas universales. Es éste. Tiene Ud. A él correspondió la gloria de crear el verdadero teatro nacional español. el número de poetas aumentó. En los siglos XIV y XV. poema épico que no es. En estos tiempos vivieron las más notables figuras de la literatura clásica española. razón. — Sí. podrá consultar el "índice onomástico" que está al final de este libro. A fines del siglo XV fue escrita la Celestina. el mejor poeta español de la Edad Media. arcipreste de Hita. Esto puedo encontrarlo en una buena enciclopedia o en un libro de historia universal. Las primeras creaciones artísticas así como todas las demás que siguen están íntimamente ligadas a la historia. La época más fecunda de la literatura española es el Siglo de Oro. surgieron las primeras producciones literarias españolas.

Sus obras dramáticas forman muchísimos toinos y sus obras publicadas comprenden sólo una parte de las que escribió. Es uno de los mayores autores dramáticos del mundo y se cree que escribió durante su vida unos 2 200 dramas y comedias, de los que sólo se han conservado unos 400. Las más notables de estas obras teatrales son: El perro del hortelano; El acero de Madrid (comedias de enredo y costumbres) ; Fuente Ovejuna, El mejor alcalde el Rey, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, La Estrella de Sevilla, Lo cierto por lo dudoso, El último godo y muchas otras. Creo que usted ha visto ya, en los escenarios bucarestinos, algunas obras de este famosísimo dramaturgo, a quien los literatos llamaron „El fénix de los ingenios". L. — Sí, he visto algunas. Dígame, señor profesor: por lo que sé, Lope de Vega fue contemporáneo de Cervantes, ¿no? — Exacto. Pero, sobre el inmortal Cervantes le he preparado las últimas lecciones. L. — Ah, no sabía. — Dos ilustres autores perfeccionaron y llevaron al apogeo de su gloria el teatro español. Eueron éstos don Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. El primero nació en 1600 y se dedicó desde los 19 años al teatro, escribiendo durante su vida unas obras dramáticas y algunos autos que hoy son conocidos en todo el mundo teatral. Sus obras escénicas pueden dividirse en autos sacramentales, dramas religiosos, filosóficos y trágicos, y comedias de capa y espada. Entre las obras trágicas figuran las siguientes: Amar después de la muerte, El médico de su honra, El pintor de su deshonra, A secreto agravio secreta venganza. Entre los dramas históricos, novelescos o religiosos: El mejor amigo el muerto, Las armas de la hermosura, Las cadenas del demonio y los dos más famosos: El alcalde de Zalamea (que es su mayor obra) y La vida es sueño. Entre las comedias: Mañana de Abril y Mayo, No hay burlas con el amor; pero las más conocidas son: La dama duende y Casa con dos puertas mala es de guardar. Murió Calderón en plena gloria, a la edad de 81 años. Tirso de Molina es el seudónimo de Fray Gabriel Téllez. Este dramaturgo nos dejó una herencia de 80 obras teatrales de gran valor y la legendaria figura del „Don Juan" en su comedia fantástica El Burlador de Sevilla. Muy conocidas son también sus comedias, como Don Gil de las calzas verdes etc. En la poesía de aquellos tiempos es bien conocido el estilo que hoy denominamos "gongorismo", mote que viene del nombre de Luis de Góngora y Argote, poeta de genio sumo. En su afán de distinguirse, Góngora buscó formas nuevas y nuevas palabras,
381

MADRID. - Museo

del

Prado

dirigiéndose a los lectores "cultos", hecho que caracterizó su creación poética. Sus imitadores — que carecían de su ingenio — cayeron en muchas exageraciones y extravíos, formándose así el gongorismo. Distingüese dicho estilo poético por el abuso de latinismos, la acumulación de las metáforas, el refinamiento de los conceptos y las atrevidas inversiones de las formas, los neologismos más extravagantes, entre muchas otras cosas. En fin, es necesario que sepa también el nombre del ilustre Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, poeta y escritor satírico del mismo Siglo de Oro. Este brillantísimo y versátil ingenio escribió la famosa novela picaresca Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, que es la mejor entre todas de su género. También goza de inmortalidad Alonso de Ercilla y Zúniga que compuso, durante su estadía en América, uno de los pocos poemas épicos que existen en la literatura española y sin duda el mejor, que él tituló La Araucana y cuyo argumento es la lucha de los indios araucanos de Chile contra los conquistadores. Desde mediados del siglo XVII se inicia la decadencia literaria española. Al mismo tiempo decae también la potencia política y militar de España. Apenas en el siglo X I X aparecen de nuevo nombres ilustres en la literatura española. El Duque de Rivas (Ángel de Saavedra), poeta y autor dramático, rompió, en su célebre drama romántico Don Alvaro, o la fuerza del sino, los últimos eslabones de la cadena férrea de los preceptos clasicistas. El estreno de este drama (1835, en Madrid) marcó el triunfo oficial del romanticismo en el teatro español. Triunfó también el romanticismo en la lírica con José de Espronceda que fue, en su obra, encarnación de su agitada época. El poeta lírico más eminente del siglo X I X es Gustavo Adolfo Bécquer, de cuya obra leerá una poesía en esta misma lección. Y, en fin, uno de los más altos valores del período romántico fue Mariano José de Larra, que llegó a ser muy popular en su época por las sátiras mordaces de la sociedad, que él publicaba en los periódicos con el seudónimo de Fígaro. La segunda mitad del siglo X I X presenta multitud de tendencias, a veces contradictorias. No obstante, el auge de ciertas corrientes nos permite calificarla como la época del realismo. Alcanzó el realismo su pleno desarrollo sobre todo en el campo de la novela, género en que se destaca la obra ingente de Benito Pérez Galdós, fecundísimo escritor, natural de Las Palmas (Canarias). 383

Es su estilo sencillo y castizo. Su obra principal es la historia, novelada a veces, del siglo X I X español, en 46 tomos, bajo el título general de Episodios Nacionales. Escribió también otras novelas tales como: Doña Perfecta, Marianela y Gloria. Además de esta figura cumbre, consagraron sus nombres en la novelística española otras figuras de obra perdurable: Fernán Caballero (Cecilia Bohl de Faber), Pedro Antonio de Alarcón, Juan Valera, José María de Pereda y Armando Palacio Valdés. Hacia 1870, bajo la influencia de la literatura francesa, surge en España también el naturalismo. Los representantes de esta corriente fueron la condesa doña Emilia de Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez. Más tarde, se observa en todas partes una reacción contra el naturalismo. En el año 1898 ocurre el desastre de Cavite y Santiago de Cuba, por el que España pierde sus últimas colonias ultramarinas. Los sucesos de este año despertaron a los españoles y se oyó el grito de protesta contra la sociedad pútrida, de los escritores definidos más tarde como "la generación del 98". De entre los escritores que pertenecen a esta generación destacamos a: Antonio Azorín (José Martínez Buiz), Pío Baroja, Valle-Inclán y Antonio Machado. Se caracterizan éstos por el afán de reforma política, fervor por la tradición de Castilla y sobriedad de estilo. L. — Según veo, señor profesor, comienza aquí un segundo Siglo de Oro. — Sí, al llegar al siglo XX se puede hablar de tal cosa. Al iniciarse el siglo, el poeta hispanoamericano Bubén Darío (natural de Nicaragua) introduce en la lírica española el simbolismo y crea la poesía modernista. Siguieron esta nueva tendencia: Manuel Machado y Juan Bamón Jiménez, éste último laureado en 195G con el premio Nobel de literatura. Durante el período de la Bepública, España tuvo a uno de sus mayores genios, Federico García Lorca, notabilísimo poeta y autor dramático, fusilado en 1936 por los falangistas. Es el autor del célebre Romancero gitano y de los dramas Bodas de sangre y Mariana Pineda. Entre los poetas democráticos que defendieron la Bepública contra la rebelión de Franco, cabe mencionarse Bafael Álberti, que tradujo a Eminescu y a Arghezi al español, y Miguel Hernández, muerto en la cárcel en 1942. El inmenso valor de la creación de todos estos escritores y poetas progresistas estriba en sus lazos con la vida y la lucha del pueblo español. L. — Muchos nombres me ha dado Ud. a conocer... 384

— Y todavía hay muchos más, pero a éstos no olvide Ud., porque son los más importantes. A continuación, apúntese Ud. lo que le diré acerca de la literatura en la América Hispánica. Durante el largo período que va desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta principios del siglo X I X , o sea durante la época colonial (1492—1810), no hay una literatura hispanoamericana propiamente tal, como tampoco existe una vida intelectual autónoma. La literatura en el imperio colonial español imita formalmente a la de la metrópoli. Algunos autores, conocidos como clásicos de la literatura española, nacieron en las colonias. Entre éstos cabe mencionar a Juan Ruiz de Alarcón (nacido en México), uno de los grandes poetas dramáticos del teatro español, y al inca Garcilaso de la Vega, cronista peruano, hijo de un español y de una india descendiente de los incas. De tales mestizajes, como el que acabo de mencionar," salieron las nuevas naciones hispanoamericanas. Pero muy pronto estas naciones tuvieron conciencia de su individualidad y trataron de liberarse del yugo colonial. Bajo la aparente inmovilidad del sistema colonial hubo muchos e importantes levantamientos populares, tal como fue la insurrección en 1780, de Tupac Amarú, un descendiente de los incas. Con la independencia política, comienza para Hispanoamérica también la independencia literaria e intelectual. Al período heroico siguió uno de completa transformación y organización en todos los dominios, período en que las literaturas se dividieron—aparentemente — según los nuevos Estados. Así pues tenemos una literatura argentina, otra mexicana, otra venezolana y así por el estilo, aunque todas de lengua española. Una de las características de la literatura hispanoamericana es que no puede ser clasificada según las escuelas, como las europeas, a pesar de haber habido en estos países poetas y escritores notables que siguieron aquellas escuelas, como el romanticismo, el realismo, el naturalismo y, más tarde, el simbolismo, así como otros movimientos literarios europeos de los siglos XIX y XX. Desde un principio han predominado en las literaturas de la América Hispánica, como notas características más salientes, el profundo sentimiento de la naturaleza y del paisaje, la exaltación de la libertad política y las tendencias costumbristas. A base de estos motivos creó José Hernández, por ejemplo, el poema „Martín Fierro'", epopeya nacional argentina y ejemplo clásico de literatura gauchesca. Así pues la América Hispánica puede ser orgullosa de haber dado a la literatura universal ilustres poetas, prosistas y drama2 5 — Învăţaţi limba spaniolă

385

turgos, como: Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Lucio Mansilla, Roberto J . Payró, Ricardo Güiraldes y otros tantos — argentinos ; Gabriela Mistral y Pablo Neruda — chilenos ; Ricardo Palma y César Vallejo — peruanos; José Montalvo — ecuatoriano ; José Enrique Rodó y Horacio Quiroga — uruguayos; José Eustasio Rivera — colombiano; Andrés Bello y Rómulo Gallegos — venezolanos; Miguel Ángel Asturias — guatemalteco; José Martí y Nicolás Guillen — cubanos; Amado Ñervo — mexicano, y muchos otros que son una verdadera gloria para la lengua de Cervantes. Siento no poder señalar a todos como merecen. De algunos de estos autores, pocos en verdad, le he dado en estas últimas lecciones unos trozos. Con el propósito de hacer a Ud. conocer más de su obra, he colocado al final del libro un pequeño florilegio de prosa en castellano. No puedo concluir mi breve presentación, sin mencionar al insigne poeta lírico y crítico literario nicaragüense, Rubén Darío, que ha sido el creador del „modernismo", un movimiento literario al cual se debe la renovación de la poesía y literatura españolas en los tiempos modernos, y que ha tenido representantes tanto en la América Hispánica como en España. L. — Estoy satisfecho con eso. Dígame usted, por favor, algo sobre la pintura y la música españolas. — El más original y perfecto pintor de la escuela española es, sin duda alguna, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, nacido en 1599 y muerto en 1660. Entre sus obras más notables merecen citarse: Los borrachos, Las Hilanderas, Las meninas y muchos retratos de gran perfección. Otro pintor de fama mundial, pero de distinto carácter, fue Domingo Teotocópuli, natural de Creta y, por esto, más conocido con el apodo de El Greco. De este gran pintor del siglo XVI seguramente habrá Ud. visto algunos de los más famosos cuadros en- las galerías del Museo de Arte de Bucarest. Y pintores hubieron muchísimos en España, pero aquéllos que todo el mundo conoce y admira son, además de los ya mencionados, José Ribera, Bartolomé E. Murillo, Francisco Zurbarán,y en el siglo pasado los célebres Goya e Ignacio Zuloaga, gran realista. Insistiremos sobre Francisco Goya y Lucientes,recalcando su prodigiosa actividad. Las aguas fuertes conocidas con el nombre de Caprichos y Desastres de la guerra, son su obra más popular. Goya con El Greco y Velázquez forman la gloria de la pintura española y son fuente inagotable del moderno arte pictórico. La pintura moderna española ha alcanzado celebridad en el extranjero, y aunque Pablo Picaso es hoy ciudadano francés, podemos considerarlo todavía como representante de las artes plás386

ticas h i s p á n i c a s . Y claro que no p o d e m o s p a s a r de v i s t a el a u g e de las artes plásticas en la América L a t i n a . L . — Sí, he visto a l g u n a s exposiciones en n u e s t r a c a p i t a l . Me impresionó sobre t o d o la p i n t u r a m e x i c a n a , e s p e c i a l m e n t e las obras de Diego R i v e r a y D a v i d Álfaro S i q u e i r o s . — Me gusta que U d . conozca y a e s t o . A h o r a , a l g u n a s p a l a b r a s sobre la música e s p a ñ o l a . Creo que y a se conoce m u y bien el n o m b r e de Isaac A l b é n i z , ilustre compositor c a t a l á n (compuso la conocida Iberia) y creador de la escuela española de p i a n o . U n célebre v i o l i n i s t a y compositor español fue P a b l o M a r t í n Melitón de S a r a s a t e . Otro compositor famoso, que compuso las conocidísimas Danzas españolas y Goyescas fue E n r i q u e G r a n a d o s . Y , en fin, el celebér r i m o c a n t o r de A n d a l u c í a , Manuel de F a l l a . Vivió este compositor muchos años en P a r í s , dónde escribió u n a bellísima evocación de A n d a l u c í a l l a m a d a : Noches en los jardines de España — p a r a piano y orquesta. L.— Parece que A n d a l u c í a tiene un e n c a n t o s i n g u l a r . — Sí, efectivamente. E l recuerdo de las canciones populares inspiró a Manuel de F a l l a composiciones como La vida breve y Siete canciones, los dos b a l l e t s El Amor brujo y El Sombrero de tres picos. De F a l l a m i s m o decía que en su música u t i l i z a b a la s o n o r i d a d , el r i t m o y la substancia del folklore c a s t e l l a n o . Sus ú l t i m a s dos obras m a e s t r a s son El Retablo del Maese Pedro, a d a p t a c i ó n m u s i c a l y escénica de u n episodio del Quijote, y u n Concierto a c a b a d o en 1926. L . — Le doy las gracias de t o d o corazón por esos i n t e r e s a n t í s i mos d a t o s sobre u n d o m i n i o casi desconocido por m í . Creo que ahora continuaré e s t u d i a n d o con m u c h a más t e n a c i d a d y a m o r el e s p a ñ o l . PALABRAS NUEVAS acero oţel acierto iscusinţă adivinar a ghici alabanza laudă alcalde m. primar; judecător atrevido îndrăzneţ auge m. avínt azar m. întîmplare belleza frumuseţe bodas /. pi. nuntă borracho beţiv
25*

brujo vrăjitor burla batjocură, glumă rea capricho capriciu castizo pur, neaoş ; autentic cuantioso enorm, numeros desarrollo dezvoltare disparate m. aberaţie, inepţie engendrar a da naştere escenario scenă eslabón m. verigă, za espejo oglindă

387

expresar a exprima fingido prefăcut, fals forjar a făuri gitano ţigan, ţigănesc herencia moştenire hilandera torcătoare inagotable inepuizabil índice m. indice, listă jardín m. grădină de flori menina doamnă t î n ă r ă de la Curte mordaz muşcător, incisiv mote m. cuvínt, zicală; poreclă

natural originar onomástico de nume pena necaz perdurable nemuritor, etern previo prealabil recalcar a insista; a sublinia retablo scenă de t e a t r u de păpuşi retrato portret señalar a semnala sino soartă, destin talvez poate ultramarino de peste mare

ANÁLISIS DEL TEXTO sendos catálogos — fiecare cite un catalog. Adjectivul distributiv sendo = fiecare cîte un (o); iată alt exemplu: campesinos montados en sendas midas — ţărani călări, fiecare pe cîte un catîr. Vedem că se acordă cvf complementul şi nu cu subiectul a propósito — fiindcă veni vorba auto — piesă de teatru de dimensiuni mici. Pe timpuri, însemna şi proces; de aci auto de fe — pedeapsă publică aplicată de Inchiziţie. exacto — întocmai Fuente Ovejuna (Fuenteoeejuna) — Fîntîna .Turmelor. gozar de — a se bucuca de (ceva: faimă, reputaţie, încredere) ballet m. — balet. Cuvîntul fiind un neologism introdus din fran­ ceză, 11 se pronunţă ca un I simplu: „balet" şi nu „bal'et". La plural primeşte desinenţa s. folklore m. — alt neologism; se pronunţă „folclor".

LECTURA

SUPLEMENTARIA

EL CONGRESO DE LOS RATONES
Juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de un largo rato de disputa y opiniones 388

dijeron que acertarían en ponerle un cascabel; que andando el gato con él guardarse mejor podrían; dijo un ratón literato, fingiendo cojear de un pie: "• A ver, señores ! ¿Quién le pone el cascabel al gato?
LOPE DE VEGA.

VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS... Volverán las oscuras golondrinas De tu balcón sus nidos a colgar, Y, otra vez, con el ala a tus cristales Jugando, llamarán; Pero aquellas que el vuelo refranaban Tu hermosura y mi dicha al contemplar; Aquellas que aprendieron nuestros nombres... Esas... ¡ no volverán ! Volverán las tupidas madreselvas De tu jardín las tapias a escalar, Y otra vez, a la tarde, aun más hermosas, Sus flores abrirán; Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer, como lágrimas del día... Esas... ¡ no volverán! Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar; Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará; Pero mudo, y Como se adora Como yo te he ¡Así no absorto, y de rodillas, a Dios ante el altar, querido... desengáñate, te querrán!...
GUSTAVO ADOLFO PfiCQUER

389

SINFONÍA EN GRIS MAYOR El mar como un refleja la lámina lejanas bandadas el fondo bruñido vasto cristal azogado de un cielo de zinc; de pájaros manchan de pálido gris.

El sol como un vidrio redondo y opaco con paso de enfermo camina al cénit; el viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable, fumando su pipa, está un marinero pensando en las playas de un vago, lejano, brumoso país. Es viejo ese lobo. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil; los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. La espuma impregnada de yodo y salitre ha tiempo conoce su roja nariz, sus crespos cabellos, sus biceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de dril. En medio del humo que forma el tabaco ve el viejo el lejano, brumoso país, adonde una tarde caliente y dorada tendidas las velas partió el bergantín... La siesta del trópico. El lobo se duerme. Ya todo lo envuelve la gama del gris. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. La siesta del trópico. La vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil, y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está su violín.
RUBÉN DARlO — Prosas Profanas

A OVIDIO Al que destierro aflige y c a n i a „Tristes", la sien ceñida por el lauro griego, saludo desde a q u í . A q u í crecistes el Negro Mar con t u llorar de ciego. Desterrado de de inhóspito c u l t i v a d o r de más que v i n o , R o m a , te dolistes lugar, no del labriego v i ñ a s y bebistes, m o r t a l desasosiego.

P o e t a , el S e p t e n t r i ó n lame con hielo t u s pies que perfumaron los u n g ü e n t o s . ¡ Poco t u c a n t o p a r a t a n t o d u e l o ! Que lejos de los t u y o s , t ú crecistes el Negro Mar con lágrimas a cientos y la d i v i n a lengua con t u s „Tristes". Constanza, agosto de 1962. ADORMECIDOS
MIGUEL ÁNGEL A S T U R I A S

PAJARILLOS

A medio d o r m i r los pájaros, se j u n t a n cerca del n i d o , se esconden entre las r a m a s . •¡ Buenas noches ! Sólo las aguas m u r m u r a n , m i e n t r a s el bosque se c a l l a ; las Lores t a m b i é n se d u e r m e n . ¡ D u e r m e en paz ! E l cisne cruza las a g u a s , yendo a dormir a los j u n c o s ; que el ángel g u a r d i á n te v e l e . ¡ Buen reposo ! Sobre el e n c a n t o n o c t u r n o , sube b r i l l a n t e la l u n a . Todo es sueño y a r m o n í a . ¡ Buenas n o c h e s ! MIGUEL EMINESCU Versión española de Rafael Alberti 391

que en esta nuestra edad de hierro. Mă numesc Andrés Ruiz. todo era paz entonces. . Tradúzcase literariamente lectura de esa lección. Acel om n-a citit încă nici o carte în spaniolă. 1 1 6 . Aş vrea să ascult u n concert frumos. los verbos: . todo a m i s t a d . 17. E i s-au bucurat foarte m u l t . Traducir al español: 1. Fiindcă veni vorba. Povestirile lui erau inepuizabile cînd descria grădinile din Andaluzia. sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. todo concordia.. conocer. 7. 15.EJERCICIOS 1 1 3 . ai fost vreodată pe o scenă de teatru? 12. 10. Copilul acesta a căzut ieri pe stradă. P o a t e . Cum te cheamă? 6. 4. pe care l-am văzut la expoziţia aceea din t o a m n ă . cum ţi-a plăcut? 19. deşi a î n v ă ţ a t această limbă încă de anul t r e c u t . nu-mi aduc a m i n t e . al rumano todos los trozos de en todos los modos y tiempos escribir. Ce prostie să crezi un astfel de o m ! 16. se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna. Portretul torcătoarei. Conjugúese llorar. Cunosc bine spaniola şi romîna şi vreau să învăţ italiana şi portugheza. După mine. Eran en aquella santa edad todas las cosas comu­ n e s . I n t î m p l a r e a m-a făcut să întîlnesc un fals călător care se lăuda că vine din ţările de peste m a r e . 114. dar joia aceasta nu voi avea t i m p liber seara. 1 3 . Noi am d a t fiecărui "copil cîte o carte. (CERVANTES „Don Quijote"} 115. 8. 1 1 . a plîns o oră şi apoi a t ă c u t . tanto se estima. Dar dansul ţiga­ nilor. T o t u l s-a t e r m i n a t cu bine luna t r e c u t ă . . Tradúzcase al rumano: Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados. 3 . 14. era frumos. 9. nu văd de cine poate fi vorba în această scrisoare în afară de t i n e . 2. 6. deoarece m u l t e cuvinte sînt asemănătoatc în toate aceste l i m b i .. Ai văzut u l t i m u l balet pe teme de folclor de la Opera din Bucureşti? 18. Trebuie să insist asupra caracterului său original. dar au u i t a t să ne m u l ţ u m e a s c ă . y no porque en ellos el oro.

como Cervantes no era madera de criados. RUBÉN DARÍO Miguel de Cervantes Saavedra. pues las primeras noticias se refieren a sus estudios en Madrid. de las que se enorgullecerá hasta su vejez. según parece en 1547. a los veintidós años. en cuyas galeras participó en la famosa batalla dé Lepanto. Endulza mis instantes ásperos. hijo del cirujano Rodrigo Cervantes. Pero Cervantes es buen amigo. En efecto. dejó al cardenal y alistóse como soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina que servía bajo órdenes del general Marco Antonio Colonna. 393 .LECŢIA 39 UNA CUMBRE DE LA LITERATURA ESPAÑOLA Y MUNDIAL: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Horas de pesadumbre y de tristeza pasa mi soledad. porque fue bautizado el 9 de octubre de ese año. De ahí su glorioso mote de "el manco de Lepanto". En diciembre delmismo año. en 1568 estudiaba en Madrid bajo la dirección del maestro Juan López de Hoyos que regentaba una escuela de Humanidades. El es la vida y la naturaleza. Allí recibió heridas en el pecho y en la mano izquierda. nació en Alcalá de Henares. Pero. No se sabe a ciencia cierta dónde transcurrió su infancia y adolescencia. y reposa mi cabeza. regala un yelmo de oro y diamantes a mis sueños errantes. se embarcó para Italia acompañando al cardenal Julio Acquaviva.

se lanza de nuevo en busca de aventuras. regresando a España. otra. así como Cervantes y los que iban a su bordo. La primera parte de esa obra apareció en Madrid en 1605 y diez años más tarde se publicó la segunda parte. Era en septiembre de 1575. en compañía de un vecino suyo. AJonso Quijano. En diciembre de 1584 ¡. en breve. Después del fracaso de su primera salida. "se engendró en una cárcel. reducido a prisión. La se394 . hasta que por fin pudo ser rescatado por los Padres Trinitarios. Recogió víveres para la Invencible Armada y viajó por diversas ciudades de Andalucía en el desempeño de su cargo. pero la literatura no le producía los medios para vivir y tuvo que emplearse en Sevilla como recaudador de aduanas. El argumento de la novela es. En la próxima lección conoceremos lf> famosísima aventura de los molinos de viento. Cinco años y medio quedó esclavo Cervantes en Argel y todas sus tentativas de fuga fracasaron y le acarrearon mayores trabajos y penas. Tenía treinta y tres años y en su patria le esperaba una vida llena de disgustos y privaciones. donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación". Pero fue encarcelado dos veces.Su condición de soldado le llevó a tomar parte en otras expediciones militares. zafia aldeana de la que estuvo enamorado. al no poder pagar a ésta ciertos atrasos. íue apresado por los piratas berberiscos. fueron llevados esclavos a Argel. Sancho Panza. pierde el juicio a fuerza de leer libros de caballería y tomando el nombre de don Quijote de la Mancha. entre otras La Galatea. según dice el mismo Cervantes en su prólogo. el siguiente: Un hidalgo manchego. Comenzó a escribir varias obras. nombre que inventa para substituir el de Aldonza Lorenzo. Todos los tripulantes de la carabela. una de ellas al quebrar el banquero en cuyas manos había depositado Cervantes los impuestos que cobraba para la Hacienda. Esa obra. que.„El Sol". es el orgullo de España y una de las más conocidas y apreciadas obras maestras de la literatura universal.e casó con Doña Catalina Salazar de Palacios. al que nombra escudero. En una de estas ocasiones. Su dama será doña Dulcinea de Toboso. decide abandonar su casa y su aldea para actuar como caballero andante en defensa de los desamparados. novela pastoril que salió a la luz en 1585. natural de Esquivias (Toledo). Cervantes llegó a España sin recursos para vivir. hasta que. empezó a escribir la primera parte de su obra inmortal El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.

concluyó la gloriosa y a t o r m e n t a d a v i d a de C e r v a n t e s . podemos afirmar que Quijote es la t r á gica lucha del h o m b r e q u e . varias obras d r a m á t i c a s entre las cuales merecen citarse El trato de Argel y la Numancia. i m p u l s a d o por ideales generosos. E l a r g u m e n t o y la t r a m a son m u y sencillos y se d e s t a c a n especialmente por la s o l t u r a del d i á logo y la fina s á t i r a . v u e l v e a su casa donde enferma y muere después de recobrar el juicio y de renegar los libros de c a b a l l e r í a . PALABRAS NUEVAS acarrear a pncmuí acompañar a însoţi aduana vamă alistarse a se înrola apresar a prinde prizonier argumento subiect atormentado chinuit atrasos restanţe bautizar a boteza burla batjocură carabela caravelă. a ñ o en q u e fueron p u b l i c a d a s con el n o m b r e de Novelas Ejemplares. E l 23 de a b r i l de 1616. felcer cobrar a încasa desempeñar a exercita enfermar a se îmbolnăvi enorgullecerse a se míndri esclavo sclav fallecer a deceda 395 . S o n : El retablo de las maravillas. funcţie ciencia ştiinţă cirujano chirurg. La ú l t i m a obra de Miguel de C e r v a n t e s S a a v e d r a se t i t u l a Los trabajos de Persiles y Segismunda que él t e r m i n ó de escribir c u a t r o días antes de fallecer. corabie cargo însărcinare. recib i e n d o golpes por t o d a r e c o m p e n s a . i n q u e b r a n t a b l e o p t i m i s m o y fe en los v a l o r e s del e s p í r i t u h u m a n o . q u i e n . siendo esta ú l t i m a u n a v i b r a n t e apología del heroísmo e s p a ñ o l . choca dolorosamente con la grosera incomprensión y las crueles b u r l a s de los que le r o d e a n y fracasa en sus n o t a b l e s propósitos. Otras obras de Cervantes dignas de ser recordadas son: u n a serie de novelas cortas que completó y t e r m i n ó en 1612. Viendo no solamente sus elementos cómicos sino los aspectos de profunda h u m a n i d a d . Es la creación de Quijote que colocó a su a u t o r al lado de las figuras e x t r a o r d i n a r i a s de D a n t e y Shakespeare.g u n d a p a r t e de la novela cuenta la tercera salida del héroe. Pero las joyas del t e a t r o c e r v a n t i n o son los entremeses. después de enfrentar grandes disgustos. F u e r o n sus v i d a y obras d e c h a d o de nobleza de á n i m o . La cueva de Salamanca. en cuyo género n a d i e igualó a C e r v a n t e s . El viejo celoso e t c .

inaugurare) P o r la abertura del z a p a t o me e n t r a el a g u a . u n d e a a v u t loc o b ă t ă l i e n a v a l ă (1571) în care s p a n i o l i i au z d r o b i t flota t u r c e a s c ă . trafic vejez / . din n o r d u l Africei. EXPLICACIÓN DE ALGUNOS SINÓNIMOS abertura ( = deschizătură) — apertura ( = deschidere. E l que hace lo que le repugna u oye sandeces de u n necio. se fastidia. u n a r e p u g n a n c i a : aborrecemos a l asesino. . 396 . bătrîneţe zafio necioplit ANÁLISIS DEL TEXTO a ciencia cierta — cu s i g u r a n ţ ă Humanidades — Litere madera de criados — făcut să fie s e r v i t o r Lepanto — S t r î m t o a r e în Grecia.fracasar a eşua impuesto impozit infancia copilărie inquebrantable de nezdruncinat juicio judecată manco ciung pirata m. . El aborrecimiento es u n a aversión. cierto sentido h i s t ó r i c o . aburrirse — hastiarse — fastidiarse E l que no hace n a d a o está solo se aburre. E l que hace siempre una m i s m a cosa (o que oye siempre la m i s m a cosa) se hastía. aborrecer — odiar El odio es u n a ira con pasión (a veces personal). acontecer — suceder — ocurrir — acaecer Acontecer t i e n e cierta s o l e m n i d a d . manchego — din p r o v i n c i a La Mancha (regiune din c e n t r u l S p a n i e i ) . a fuerza de leer—• în urina (din cauza) m u l t e l o r l e c t u r i . H o y se celebra la apertura de la u n i v e r s i d a d . p i r a t recaudador m. berberisco (beréber) — berber. perceptor recobrar a recîştiga regentar a conduce rescatar a răscumpăra tentativa încercare transcurrir a petrece trato t î r g . Ârgel — Alger. novela corta — n u v e l ă . a los que p r e p a r a n u n a n u e v a g u e r r a . de a q u í „acontecimiento" (eveniment).

E l intercambio t i e n e fines a b s t r a c t o s : intercambio de o p i n i o n e s . acordarse — recordar Acordar significa u n a acción e s p o n t á n e a de la m e m o r i a . de a z a r : Acaeció en t a l o p o r t u n i d a d (el a c c i d e n t e ) . Barbaridad es c o n d u c t a . a las c u a l i d a d e s del e s p í r i t u y a la e x p e r i e n c i a . atar — ligar Atar expresa u n hecho e x t e r n o : se ata a u n h o m b r e con c u e r d a s . que t i e n e paciencia y c a r i d a d . h e c h o . bondadoso — afable H o m b r e bondadoso quiere decir h o m b r e de buenos s e n t i m i e n t o s . Ocurrir expresa la idea de u n a cosa que surge p a r a e s t o r b a r n o s : Me ocurrió u n a a v e r í a de a u t o m ó v i l y no p u d e v e n i r . H o m b r e afable quiere decir que es persona de b u e n a s p a l a b r a s . i n t e n c i ó n . esfuerzo. El trueque es doméstico: se truecan los objetos caseros (în r o m . Acaecer significa siempre la idea de a v e n t u r a . de v e n g a n z a . : t r o c ) . de e n t u s i a s m o . nos acordamos de lo que menos interesa. 397 . E s un cambio de cosas sin intervención de d i n e r o . cambio de m o n e d a s . El canje es m i l i t a r : se canjean los prisioneros de g u e r r a . Ligar significa u n hecho i n t e r i o r : ligados por la a m i s t a d . anciano —• viejo Viejo se refiere a la e d a d (vejez). La permuta es oficial: se permutan los e m p l e a d o s . borracho — ebrio Borracho es el que causa t r a s t o r n o s y tiene el vicio de beber b e b i d a s alcohólicas. barbarie — barbaridad Barbarie es e s t a d o . Anciano. condición. cantador — cantante — cantor Cantador es t o d o el que c a n t a . de placeres. m u c h a s veces no conseguimos r e c o r d a r lo q u e m á s nos i m p o r t a . baile — danza El baile es el género. la danza es la especie.Suceder expresa c o r r i e n t e m e n t e la idea de d e s v e n t u r a : Me lia sucedido t a l o cual desgracia. cambio — intercambio — trueque — permuta — canje El cambio es m e r c a n t i l : libre cambio. apartar — alejar Se aparta lo que nos estorba de m o m e n t o : u n o b s t á c u l o . t o d a s las d a n z a s c o n s t i t u y e n el baile. Recordar supone p r o p ó s i t o . Ebrio — u n a p a l a b r a c u l t a — es el que tiene p a s i o n e s : ebrio de a m o r . acción. Se aleja algo que a m e n a z a el p o r v e n i r : u n peligro.

Así d e c i m o s : He hecho el viaje a m i costa. el persuadido cede a la fuerza de la v e r d a d . u n a h a b i tación. cualidad —• calidad Cualidad significa n a t u r a l e z a . despreciar — menospreciar Despreciar es negar todo precio a u n a cosa. convencer —. Edificar t i e n e u n sentido menos e x t e n s o : se edifica. se persuade la v o l u n t a d . a m p a r o . de su r i q u e z a .Cantante es el que c a n t a con gusto y c o n o c i m i e n t o . de su construcción. Calidad es j e r a r q u í a . Se construye el c o m u n i s m o . de su genio. cosa secreta o que no debe s a l i r : el m a n t o tapa el rostro de la que no quiere ser conocida. detestable — execrable — abominable Detestable es lo que merece condena o censura. construir — edificar Construir es formar u n conjunto o serie de e s t r u c t u r a s .persuadir Se convence el e n t e n d i m i e n t o . Saber u n i d i o m a es e n t e n d e r l o . Menospreciar es no darle el precio que r e a l m e n t e t i e n e . conocer — saber Conocer u n i d i o m a significa que se tienen noticias generales de su e t i m o l o g í a . es v i r t u d . Costo expresa la idea de sacrificio: Apenas h a y capricho que no nos tenga m u c h o costo. Cubrir significa s i m p l e m e n t e echar e n c i m a de t a l m o d o que no se vea lo que se cubre: u n a colcha cubre la c a m a . de su filosofía. Cantor se refiere m á s b i e n al p o e t a . El convencido cede a la fuerza del discurso o del a r g u m e n t o . 398 . otorgar es p ú b l i c o . Abrigar significa a m p a r o o defensa o bien c a l e n t a r . el que cobija es h o s p i t a l a r i o . cobijar — cubrir — tapar — abrigar Cobijar supone t e c h o . t r a d u c i r l o y a u n escribirlo. condición social. p o r q u e c a n t a f i g u r a d a m e n t e la gloria de los héroes. costa — coste — costo Costa significa lo que se hace a expensas n u e s t r a s . Todos los h o m b r e s p u e d e n conceder. conceder — otorgar Conceder es p r i v a d o . Tapar supone algo interior. Coste significa la noción de v a l o r o p r e c i o : No has c o m p r a d o estos objetos por su Verdadero coste. sólo la a u t o r i d a d puede otorgar. h a b l a r l o . u n a c i u d a d .

399 . Execrable. Acortar es perder en l o n g i t u d : se acorta una escalera. U n soplo b a s t a p â r a e s t i n g u i r u n a luz tenue. Todo lo que puede romperse o deshacerse con facilidad. de t a l m a n e r a que la m a n o corre con facilidad. Todo lo a m e n o . a p a g a d o . E s execrable u n t r a i d o r . Agrada una conversación sabrosa. disminuir — achicar — reducir — acortar Disminuir es perder en n ú m e r o y en i n t e n s i d a d : se disminuye u n a s u m a . lo que merece desprecio. echar — arrojar — lanzar Echar es u n a acción menos v i o l e n t a que arrojar o lanzar. economizar — ahorrar El ahorro es e s c a t i m a r sin discreción. una a m a b l e lisonja. que t r a s p a s a . Liso se refiere a la superficie. u n a galantería discreta. es liso. es delicado. Sutil envuelve más especialmente la idea de a g u d o . gustar — agradar Todo lo que halaga nuestros sentidos o nuestro s e n t i m i e n t o . fino — suave — liso — delicado — tenue — sutil Lo fino se refiere a la c a l i d a d . gusta. Todo cuerpo cuya faz no presenta obstáculo. Reducir es perder en v o l u m e n : se reduce u n m o n t ó n de n a r a n j a s . no g a s t a r i n ú t i l m e n t e . a u n q u e sea grueso. la economía es d i s t r i b u i r con j u i c i o . t o d o lo que t i e n e cierto e s p í r i t u . la franqueza o la h o n r a d e z . devolver — restituir Se devuelve lo que se ha r e c i b i d o . un chiste a g u d o . los t e a t r o s . u n a fiebre. E n c a m b i o . Todo lo superior es fino. Delicado se refiere más bien a la e s t r u c t u r a . Gustan los paseos. Todo lo sedoso es suave.E s detestable u n h a b l a d o r . Abominable. g u a r d a r r e s e r v a s . las t e r t u l i a s . Achicar es perder en m a g n i t u d : se achica u n t r a j e . Tenue significa débil. la lectura. Un p a p e l grueso superiormente fabricado. por ejemplo u n p a r r i cida. agrada. Se restituye lo que se ha h u r t a d o . es fino. u n dolor. los dos ú l t i m o s suponen esfuerzo y v i o l e n c i a . lo que nos causa e s c á n d a l o . a la organización. Suave se refiere al t a c t o . Sutil es todo lo que p e n e t r a .

tiene comienzo. lo v i r i l . la quietud es inercia. debemos conservar la honra. quieto — tranquilo Quieto supone la idea de r e p o s o . 400 . los paga. demanda el ofendido. reflejar — reflexionar E l paisaje se refleja en el agua. por cuya razón den o m i n a m o s machos a los animales m a s c u l i n o s : el macho de la p a l o m a . se t i e n e : t u v e el honor de h a b l a r con u n s a b i o . u n a razón. poco vive. de c a l m a . quemar — arder Lo que se quema se reduce a cenizas o por lo menos m u d a de forma (el c a r b ó n ) . P a r a demandar es necesario tener u n a r a z ó n . se siente y se ve (la hoguera). hombre — varón — macho El hombre es i n d i v i d u o en general. t r a b a j a m o s en honor del P r i m e r o de Mayo. por ejemplo. Pide el necesitado. El quieto no o b r a . E l escrito de u n loco. Macho expresa el género. pero no liene principio p o r q u e no t i e n e fin. la d e m o n s t r a c i ó n de las verdades que el libro c o n t i e n e . el macho de la c a b r a . se h e r e d a : a u n q u e se pierda t o d o . Tranquilo supone la idea de sosiego. puede tener aplicación a n u e s t r a s c o s t u m b r e s : Quien come mucho. tranquilidad del e s p í r i t u . Así d e c i m o s : ánimo varonil. Así d e c i m o s : conciencia tranquila. pedir — demandar P a r a pedir b a s t a querer. Quien rompe los vasos.I I honor — honra El honor es u n a v i r t u d . principio— comienzo El comienzo de u n libro está en la p r i m e r a letra de la p o r t a d a . Varón es el hombre del esfuerzo y de la e m p r e s a . Pedimos c u a n d o se nos a n t o j a . La honra es u n v a l o r m o r a l . el sexo. el tranquilo obra sin s o b r e s a l t o : la tranquilidad es v i r t u d . Lo que arde luce. refrán — proverbio A u n q u e estas dos p a l a b r a s tienen el mismo s e n t i d o . El principio está en d o n d e empieza la exposición de la m a t e r i a . tiene algo de i n m ó v i l . E l filósofo reflexiona. L a atmósfera p e r m a n e c e quieta. existen algunos m a t i c e s : El proverbio es u n dicho breve y agudo pero necesariamente m o r a l .

que quien lo oye tenga que pensar p a r a entender lo que quiere decir: Sueños son vientos. Rumor comprende dos s e n t i d o s : el poético y el f i g u r a d o : el rumor de la brisa. sabido — notorio Sabido es lo que obra en n u e s t r a i n t e l i g e n c i a . por decirlo así) o el rumor de las personas que h a b l a n . Estampido es el r u i d o que produce el t r u e n o o u n d i s p a r o de cañón ( b u b u i t ) . Notorio es lo que corre de boca en b o c a : es notorio que no quiere luchar. i r r e a l . Crujido es el r u m o r q u e causan las m a d e r a s . En ningún lugar el queso cae sobre los macarrones.E l refrán consiste en u n dicho ingenioso. de t a l m a n e r a . el de las serpientes y el de las b a l a s ( ş u i e r a t ) . como si frotamos la p u n t a de u n clavo sobre u n p l a t o fino. •silbo — silbido — crujido — estampido — zumbido — chasquido — zurrido — rechinamiento Silbo es u n ruido que hacemos frunciendo los labios y arro­ jando el aire por la boca ( f l u i e r a t ) . Silbido es el r u i d o que hacemos soplando en u n p i t o . ruido — rumor Ruido no comprende más qiie relaciones m a t e r i a l e s : el ruido del v i e n t o . E l ruido es d e s a g r a d a b l e . De modo que el silbo es u n efecto n a t u r a l . metién­ donos los dedos en la boca. Chasquido es el ruido del látigo (p 1 e s n e t ) . m i e n t r a s que el silbido es artificial o. p i c a n t e . poco antes de romperse o en el m o m e n t o en que se r o m p e n ( t r o s n e t ) . a l parecer. sonido — son 2G 40 i . así como las cascaras de las frutas. Zumbido es todo r u m o r que causa u n insecto o el aire en un espacio concavo (el golpe en la c a m p a n a . u n cuerpo agujereado c u a n d o se le arroja con fuerza). así como el silbo p a r t i c u l a r del v i e n t o . del m o t o r . los cristales. es decir u n a c o m p a r a c i ó n que forme imagen. Rechinamiento es el r u i d o p a r t i c u l a r que oímos c u a n d o se pasa c u a l q u i e r cuerpo duro sobre u n a superficie v i d r i o s a . que t i e n e u n a alegoría. de donde la expresión „corre (circula) el rumor" ( u m b l ă zvonul). es cosa sabida q u e m a ñ a n a por la m a ñ a n a se l e v a n t a r á el sol como de c o s t u m b r e . Zurrido es el ruido que produce el golpe que se da con u n cuerpo flexibile como u n a correa. de las hojas (se t r a t a de u n ruido melodioso.

tonto — necio — fatuo Tonto es el que no c o m p r e n d e . Así se dice de una m o n e d a que t i e n e b u e n o m a l sonido. casero. El son es u n sonido a c o m p a ñ a d o de cierta m e l o d í a . însărcinare). velamos en fuerza de grandes senti­ m i e n t o s y de altos y supremos deberes. Fatuo. yerro — error — falta — extravío — culpa Cuando no a c e r t a m o s a obrar b i e n . p a r a que sea v e n t u r o s o . Tarea expresa u n a serie m á s elevada de t r a b a j o s : tarea cientí­ fica. sens). tiniebla — obscuridad Tiniebla es falta de luz ( î n t u n e r i c ) .Sonido es u n efecto n a t u r a l e i n e v i t a b i l e de todos los cuerpos cuyo choque se deja oír. tomo — volumen Tomo significa p a r t e : t a l obra se divide en t a n t o s lomos (pollo menos dos). fuerte: las faenas del c a m p o . pero no le cuesta n a d a . o este volumen se compone de dos lomos. costar a costa veloz — rápido Veloz es el cuerpo que se m u e v e con facilidad: u n á g u i l a . pero sin relación a u n hecho d a d o . valer a p r e ţ u i . Necio. puesto que le m a n t i e n e en v i d a . u n a serpiente. Rápido es el m o v i m i e n t o del cuerpo que recibe u n impulso o es a r r e b a t a d o (una b a l a ) . Obscuridad es falta de c l a r i d a d . ( s a r c i n ă . El volumen no se refiere más que a la forma: de modo que es preciso decir "obra en u n volumen'''. interior. La faena es un t r a b a j o a c t i v o . cometemos yerros. valer — costar A m b a s p a l a b r a s se e m p l e a n p a r a significar el precio de las cosas . de cierta c a d e n c i a : me d o r m í al son de u n a dulce canción. el que h a b l a sin t i n o (fără r o s t . vigilar — velar • Un padre vigila a su hijo p a r a que no sea m a l o . el que no es sabio. el que se o b s t i n a en el e r r o r . trabajo — quehacer — faena — tarea Trabajo es la misión y el honor del h o m b r e (m u n c a ). Vela día y noche por su p o r v e n i r . Quehacer es el t r a b a j o doméstico. porque no lo gana con su t r a b a j o . en cualquier s e n t i d o . pero las relaciones de cada una son e n t e r a m e n t e d i s t i n t a s : p a r a u n h o m b r e vale m u c h o el aire que respira. Vigilamos por oficio o deber. literaria e t c . El yerro es 40? .

nt. r.. horn. N. 1. S i el yerro consiste en el desarreglo de c o n d u c t a . Fuga de vocales que f a l t a n ) : (completar las p a l a b r a s con las vocales L. Glumă.g. h. entonces co­ m e t e m o s errores. 3. h.genérico. g.s.a plínge..z. Cuando cometemos u n acto que i m p l i c a q u e b r a n t a m i e n t o de a l g u n a regla o ley. v. Interjecţie ergentiniană.n c. d. M. c. Coş. t o m a la deno­ m i n a c i ó n de extravío. Sssst!. de la digestión ( s e v ă . s.r. 4. EJERCICIOS 117..lm. de los árboles. Verticales: I-II a spăla •2. b.s f.s. s. 1. Copil mic. . Solamente horizontales: Litera a treia a alfabetului spaniol. Jugo es u n a p a l a b r a general y t é c n i c a : jugo de la t i e r r a . Zumo — jugo Zumo es u n a voz que no se aplica sino con relación a los vege­ t a l e s : zumo de l i m ó n . 1.a sosi. Litera următoare. FI 2 S <l Í 6 7 a 9 1 1 8 . entonces t e n e m o s culpa y debemos arrepen­ timos. Horizontales: 1. se deno­ mina falta.n m. Ciocolată. 2. 26* 403 . m. 1. A pălăvrăgi.d.nt.d n.ngr. .a ploua.a chema.l .n. s. . s u c ) . j . zeamă).r. El error es i n t e l e c t u a l . Si el yerro consiste en cosas de j u i c i o .l p. d.j.sn.t. 5.c. Palabras cruzadas 1.rt. q.t. S i el yerro consiste en no c u m p l i r con nuestros deberes. de n a r a n j a . es el líquido que sirve a nuestros usos p a r t i c u l a r e s ( s u c . T e n e m o s r e m o r d i m i e n t o de n u e s t r a s faltas.c. pero nos avergon­ zamos de nuestros extravíos.r. m.t.1 h .a duce. s.

4. Pentru a vorbi bine. Ce se aude: un şarpe care şuieră sau fluieratul unui alt animal? 25. 20. 19. 30. Bunica şi-a pus ochelarii ca să te vadă cum scrii în spaniolă: nu putea să creadă că ai învăţat o limbă străină în cîteva luni. Dar cei ce se dedică studiului unei limbi străine trebuie să citească zilnic. para el próximo verano? La vida en el campo. 120. Mă bucur că a venit acest om. ¿Qué planes tiene Ud. Totuşi înmulţirea este bună. Un recuerdo querido. tra­ tando uno de los siguientes argumentos: Un domingo en compania de mis amigos. ¿cuál le gusta más? Cosas que vemos y no observamos. Auzeam un zgomot puternic care nu-mi plăcea. Mă uit liniştit la imaginea pe care o reflectă apa lacului. FIN ÜE LOS EJERCICIOS — 404 . Lo que queremos más. împărţirea. por lo menos. Las últimas vacaciones. Ai uitat cît fac 7 x 8 ? 29. Traducir al español: 1. 21. Atunci ai început să-i citeşti din Don Quijote. 12. Nu-i o greşeală? 26. Sus opiniones personales sobre Quijote. Secerişul este una din muncile cîmpului. 5. Munca lui Manuel e grea. Escríbase una. El mar y el monte. 32. 8. La alegría de vivir en el siglo XX.ta are însă o greşeală. mîndrindu-te cu ştiinţa ta. Este ştiut că sucul portocalelor este o băutură plăcută. 14. Eroul romanului lui Cer­ vantes era însoţit de Sancho cel gras: care din cei doi ţi-a părut mai sim­ patic? 9. msnţinînd astfel legătura cu cele învăţate. 6. 31. 11. 2. Am stat liniştit îr> întuneric. Copiii pe care i-am întîlnit cereau mamei lor să le cum­ pere o carte cu ilustraţii. 28. 24. 18. deşi are două părţi: o culegere de zicale populare şi o antologie literară. nu părea zgomot de voci omeneşti. 22. am putut dobîndi o mare uşurinţă în traducere. composición de 3 páginas. ¿Qué libro ha leído Ud. 7. Aş vrea să ştiu dacă gramatica spaniolă ţi s-a părut uşoară şi dacă nu ţi-a rămas nimic neclar. De asemenea este bine să încercăm să traducem zilnic cîte un mic articol din ziar. Vreau să-ţi cer o lămurire. 3. 16. 23. 27. Viaţa lui Cervantes a fost foarte grea şi zbuciumată. dar e o sarcină de cinste şi îi place. Din cauza frigului ardem lemne multe. dar el nu s-a lăsat învins de nedreptate. Fácínd exerciţiile de pînă acum. Cred că nu aţi găsit multe greşeli cînd aţi controlat exerciţiile. Valorează mai mult decît preţul ei.í 1 1 9 . Făcînd compunerile următoare. e necesar să facem exerciţii de conversaţie. 13. Cartea pe care am primit-o este într-un volum. últimamente? Análisis paralelo del rumano y del español. Nu ştiu care-i adevăratul început al acestei întîmplări. 15. ci un bubuit. te vei convinge singur de cunoştinţele tale. Hoţul a fost pedepsit pentru vina lui. 17. Unii fac greşeli fără să vrea. Ai înţeles de ce a eşuat el în lupta cu morile de vînt? 10.

con otros sucesos dignos de felice recordación. — Bien parece — respondió Don Quijote — que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes. y lo que en ellos parecen brazos son las aspas. dio de espuelas a su caballo Rocinante. quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aqué405 . donde se descubren treinta. En esto. y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. y si tienes miedo. — Mire vuestra merced — respondió Sancho — que aquéllos que allí se parecen. — Aquellos que allí ves. y así como Don Quijote los vio. — respondió su amo — de los brazos largos. con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que ésta es buena guerra. porque ves allí. descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo. que los suelen tener algunos de casi" dos leguas. dijo a su escudero: — La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acer­ táramos a desear. sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba. que. con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. volteadas del viento. no son gigantes. o pocos más. sino molinos de viento. — ¿Qué gigantes? — dijo Sancho Panza. hacen andar la piedra del molino. desaforados gigantes.LECŢIA 40 EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA PRIMERA PARTE CAPÍTULO V I I I . Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espan­ table y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. amigo Sancho Panza. Y diciendo esto.

ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene. y embistió con el primero molino que estaba delante. Levantóse en esto un poco de viento. llevándose tras sí al caballo y al caballero. más que otras están sujetas a continua mudanza: cuanto más yo pienso. ni echaba de ver. que fue rodando muy maltrecho por el campo. que no eran sino molinos de viento. que ni oía las voces de su escudero Sancho. Hete 406 . le dijo: — Yo me acuerdo haber leído que un caballero español. y encomendándose de todo cotázona su señora Dulcinea. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno. por ser lugar muy pasajero. y es así verdad. desgajó de una encina un pesado ramo o tronco. — Dios lo haga como puede — respondió Sancho Panza. que le quedó por sobrenombre Machuca. con la lanza en el ristre. que me robó el aposento y los libros. visto por Don Quijote. Y hablando en la pasada aventura. y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. antes iba diciendo en voces altas: — Non íuyades. Y diciéndoselo a su escudero. que aquel sabio Fresíón. tal fue el golpe que dio con él Rocinante. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes. siguieron el camino del Puerto Lapice porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras. tornó a subir sobre Rocinante. y dándole una lanzada en el aspa. que medio despaldado estaba. halló que no se podía menear. pidiéndole que en tal trance le socorriese. habiéndosele en una batalla roto la espada.—respondió Don Quijote-— que las cosas de la guerra. y no lo podía ignorar sino quien ltef*íSe otros tales en la cabeza? — Calla. Y en diciendo esto. lo cual. dijo: — Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo. —• ¡ Válame Dios ! — dijo Sancho Panza — ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien l o q u e hacía. me lo habéis de pagar. lo que eran. que un solo caballero es el que os acomete. y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros. amigo Sancho. la volvió el viento con tanta furia. Y ayudándole a levantar. aunque estaba ya bien cerca. cobardes y viles criaturas. han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. bien cubierto de su rodela. que hizo la lanza pedazos. llamado Diego Pérez de Vargas. arremetió a todo el galope de Rocinante. mas al cabo y al cabo. y las grandes aspas comenzaron a moverse.líos que iba a acometer. y cuando llegó.

que t ú te tengas por bien afortunado de h a b e r merecido venir a v e r l a s . prăpădit menear a mişca molimiento oboseală. a desprinde despaldado cu oasele frînte despojo pradă de război echar de ver a observa embestir (con) a se năpusti (asupra) encomendar d. a sparge malas artes vicleşuguri maltrecho maltratat.dicho esto porque de la p r i m e r a encina o roble que se m e d e p a r e . toc pentru lance rodar d. sămînţă sobrenombre m. pi. măruntaie ¡ válame Dios ! aoleu. pero enderécese un poco. Doamne ! valeroso viteaz vil josnic voces /. y pienso hacer con él tales h a z a ñ a s . versat dejar Ce a nu putea să nu deparar a se ivi în cale desaforado uriaş descendientes m. pi. — Así es v e r d a d — respondió Don Quijote — . PALABRAS NUEVAS acertar d. que parece q u e v a de medio lado. a lua (ţine) seama la (de) ayudar a ajuta cobarde laş cursado priceput. y si no me quejo del dolor. a se încredinţa cuiva enderezar a îndrepta enriquecer a îmbogăţi escudero scutier espantable înspăimîntător espuela pinten fiero crud. • — A la m a n o de Dios — dijo S a n c h o — . t a l y t a n bueno como aquél que me i m a g i n o . a transforma vuestra merced domnia voastră 407 . a u n q u e se les salgan las t r i p a s por ella. schimbare oración /. rugăciune pedazo bucată pesaroso întristat. es porque no es dado a los caballeros a n d a n t e s quejarse de herida a l g u n a . y debe de ser del m o l i m i e n t o de la c a í d a . pienso desgajar otro t r o n c o . a afla hazaña faptă eroică lanza lance legua leghe machacar a lovi. a rostogoli rodela scut mic şi rotund sabio înţelept. strigăte voltear a învîrti volver en d. abătut quitar a lua ristre m. pi. yo lo creo lodo así como v u e s t r a merced lo d i c e . vrăjitor simiente /. y a ser testigo d e cosas que apenas p o d r á n ser creídas. urmaşi desgajar a rupe. cumplit hacer batalla a se lupta hallar a găsi. a reuşi advertir a preveni antes dimpotrivă arremeter a ataca asno asin aspa aripă de moară atender d. istovire molino moară mudanza transformare. situaţie grea tripas /. poreclă suceso întîmplare sujetar a supune testigo martor trance m.

ívanlos ferir — de fuertes coraeones. sino de un pueblo. dada la destreza artística que revela su autor (un anónimo juglar de Aragón). El texto que conocemos hoy nos hace suponer. la existencia de una vieja tradición literaria anterior a él. la lengua de Cervantes es — excepto pocas diferencias ortográficas -— la misma que la moderna. Vamos a ver ahora cómo era el español anterior a Cervantes Escogeremos textos de las tres cumbres literarias anteriores al siglo XVI. Es la obra no de un individuo. encimaron las caras — de suso de los. arzones. Los moros llaman Mafómat — e los cristianos s a n t i Y a g u e . el Cid — de Bivar Campeador !" Todos fieren en el az — do está Per Vermudoz. t a n t a adáraga — foradar e passar. letra llamada cedilla que se usaba antes para expresar un sonido parecido al de la z. Se sabe que Cervantes fija definitivamente el español y que las modificaciones que surgieron desde la aparición del Quijote hasta el día de hoy son de poca importancia. 408 . tantos buenos cavallos — sin sos dueños andar. — todos de senos colpes. I. — t o d a s tienen pendones. senos moros m a t a r o n . A grandes vozes llama — el que en buen ora nació: "¡ Feridlos. Durante siglos enteros.Según se ha visto en ese trozo del Quijote. que cuenta las hazañas del gran héroe medieval Rodrigo Ruy Díaz de Bivar contra los moros que le habían dado el título de Cid (Señor). a b a x a n las lancas — abueltas de los pendones. tantos pendones blancos — salir vermejos en sangre. Cadién por el campo — en u n poco de logar Atoros muertos — m i l i e trecientos y a . He aquí la descripción. de una batalla contra los moros de España: E n b r a c a n los escudos — delant los coraeones. cavalleros. Veriedes t a n t a s lancas — premer e a l t a r . t a n t a loriga — falssar e desmanchar. Trezientas lancas son. en lenguaje antiguo. debió de ser compuesto hacia 1140. En todo caso este texto es el más antiguo que conservamos de la literatura épica medieval española. a la tornada que fazen — otros t a n t o s muertos son. los juglares cantaban romances sobre el Cid Campeador. — por amor del Criador ! ¡ Yo soy Roy Díaz. Una particularidad gráfica que se observa inmediatamente es la c con una virgulilla (g). El Poema de Mío Cid.

Lo i m p o r t a n t e es su e x t r a o r d i n a r i o valor l i t e r a r i o . la i n m e d i a t a m e n t e anterior a la m u e r t e de Calisto: 409 . qué color. pero su e x t r a o r d i n a r i a extensión (veintiún actos) la hace irrepresent a b l e en su forma p r i m i t i v a . abuellas al mismo tiempo que suso encima (sus) » az fila de guerreros « stños sendos premer bajar adáraga escudo de cuero loriga armadura de cuero con escamas o anillos de metal cosidos encima falssar romperse desmanchar deshacerse las mallas de la loriga I I . en la a c t u a l p r o v i n c i a de Guadalajara (España). que se consigna. Damos a c o n t i n u a c i ó n u n a escena de profundo lirismo (del Acto decimonono). qué buenandanca ! Con saetas d'amor fiere cuando los sus ojos alca. hace p e n s a r en la t r a g e d i a Romeo y Julieta de Shakespeare. ] A y Dios. E l a u t o r de esa i m p o r t a n t e obra literaria parece h a b e r sido E e r n a n d o de Rojas. y en ese sentido el triste cuento del a m o r de Calisto y Melibea.. d i s i m u l a d a m e n t e . cuan fermosa viene doña Endrina por la plata ! j Qué talle. Ese n o t a b l e poeta satírico español v i v i ó en la p r i m e r a m i t a d del siglo X I V . qué donaire. I I I . qué alto cuello de garca ! ¡ Qué cabellos.Observamos éstas son: aquí toda una serie de p a l a b r a s anticuadas. qué boquilla. La Celestina presenta la e s t r u c t u r a de u n a obra de t e a t r o . La Celestina — n o m b r e que t a m b i é n se da a la Tragedia de Calisto y Melibea — publicóse en 1499 en la ciudad de B u r g o s . d e s e m p e ñ a n d o el cargo de Arcipreste de H i t a . Véase a q u í la descripción que "face" u n " h o m e " a la llegada de la "fermosa fembra" doña E n d r i n a . El libro de Buen Amor — es el t í t u l o que se h a d a d o modern a m e n t e al largo p o e m a de cerca dos m i l versos que se conserva de J u a n R u i z . E s a es u n a cuestión t o d a v í a m u y d e b a t i d a . por m e d i o de u n acróstico. pero d e poca i m p o r t a n c i a ..

m i r a las nubes cómo h u y e n . c u a n d o salga a luz la v e r d a d e r a historia de mis famosos hechos. no puedo m á s sufrir t u p e n a d o esperar. p u e s . c a m i n a n d o nuestro flamante a v e n t u r e r o . 410 . CALISTO Vencido me tiene el dulzor de t u suave c a n t o . La media noche es pasada é no viene: Sabedme si otra amada le detiene.MELIBEA Óyeme t ú . Mira la luna cuan clara se nos m u e s t r a . Papagayos. ¡ oh m i señora y mi bien todo ! ¡ Cuál mujer podía haber nascido. luciente sol? ¿Dónde me t e n í a s t u claridad escondida? ¿ H a b í a r a t o q u e escuchabas? ¿Por que me dejabas echar p a l a b r a s sin seso a l aire con m i ronca voz de cisne? Todo se goza este huerto con t u v e n i d a . que el sabio que los escribiere no p o n g a . d e m i a l m a ? ¿Es el? No lo puedo creer. iba hab l a n d o consigo m i s m o y d i c i e n d o : ¿Quién d u d a sino que en los venideros t i e m p o s . cómo se dan paz unos r a m o s con otros por intercesión de u n t e m p l a d i c o v i e n t o que los menea ! ¡ Mira sus q u i e t a s s o m b r a s : cuan oscuras están é a p a r e j a d a s p a r a e n c u b r i r nuestro deleite ! LECTURA SUPLEMENTARIA SOLILOQUIO D E D O N Q U I J O T E C U A N D O H I Z O LA • P R I M E R A SALIDA DE SU ALDEA Y e n d o . ¡ Oye la corriente agua d'eeta fontecica. c u á n t o m á s suave m u r m u r i o é r u i d o lleva por e n t r e las frescas yerbas ! ¡ Escucha los altos cipreses. cómo espero aquí asentada. por m i v i d a . que desprivase t u gran merescimiento ! ¡ Oh salteada melodía ! ¡ Oh gozoso r a t o ! ¡ Oh corazón mío ! ¡ E cómo no podiste más t i e m p o sufrir sin i n t e r r o m p e r t u gozo é c u m p l i r el deseo de e n t r a m b o s ? MELIBEA ¡ O h sabrosa t r a i c i ó n ! ¡ O h dulce s o b r e s a l t o ! ¿Es m i s e ñ o r . llevad nueva a mis amores. ruiseñores que cantáis al alborada. ¿Dónde e s t a b a s . que yo quiero c a n t a r sola.

y añadió diciendo: "¡Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías. aquel suelo sin caminos. de la aventura. (Primera parte. que como inmóvil y estancado mar de tierra no ofrece a sus ojos accidente. luz templada y ambiente espeso. ni sorpresa. desta manera?: "Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos. a quien ha de tocar el ser cronista desta peregrina historia. su propia desnudez y monotonía. verde. si alguna belleza tiene. fresco. quienquiera que seas. capitulo II) LA MANCHA En opinión general. sin embargo. y donde todo cuanto pase ha de parecer obra de la casualidad 411 . esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro ! ¡Oh. Y era la verdad que por él caminaba. dándole espacio y luz donde se precipite sin tropiezo alguno. dejando las ociosas plumas. la dejan libre. si no distraen ni suspenden la imaginación. dignas de entallarse en bronces.cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana. En un país montuoso. ni variedad. anhelando que se acabe pronto aquella desnuda estepa. y que. sin ir determinadamente a ninguna. ni recreo alguno. tierra surcada por las veredas del acaso. que. ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante. es la Mancha la más fea y la menos pintoresca de todas las tierras conocidas. cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha. tú. pues por ella se va a todas partes. La grandeza del pensamiento de Don Quijote no se comprende sino en la grandeza de la Mancha. subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Moiitiel". Don Quijote no hubiera podido existir y habría muerto en flor tras la primera salida. es la belleza de su conjunto. todo él es camino: aquella tierra sin direcciones. con lindas casas. poblado de agradables sombras. huertos floridos. Esto es lo cierteo: la Mancha. compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras !". Don Quijote necesitaba aquel horizonte. por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba. sin asombrar al mundo con las grandes hazañas de la segunda. dejando la blanda cania del celoso marido. y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada Aurora que. y el viajero que viene hoy de la costa de Levante o de Andalucía se aburre junto al ventanillodel vagón. sabio encantador.

lipsă flamante înflăcărat garza b î t l a n gozo plăcere. a m b i i escamos ni. un afligido. aquel campo sin fin. que desde lejos llaman y espantan al viajero con sus gestos amenazadores. lebădă darse paz a se săruta debatido dezbătut deleite m. toc de lemn anexat şelei calului. en fin. B. y aquel desaforado rugir de los vientos cuando hay tempestad. V I . a los cuales sólo el lenguaje faltaría para ser colosos inquietos y furibundos. pi. repito. ucenicie arpado melodios. Episodios Nacionale PALABRAS NUEVAS abajar a coborî acaso î n t î m p l a r e alborada z o r i . dulceaţă é (azi y) şi embrazar a vîrî braţele în găicile scutului encantador vrăj itor entallarse a (se) grava entrambos a m î n d o i . necesitaba de aquel sol que derrite los sesos y hace a los cuerdos locos. cîntare de dimi­ neaţă anillo inel aparejar a pregăti aprendizaje ni. necesitaba. desfătare derritir (derretir) a (se) t o p i desprivar (azi privarJ a priva destreza măiestrie dichoso fericit donaire ni. solzi escasez / . zale. cap.o de los genios de la fábula. m ă i e s t r u arzón ni. visiones de ejércitos de gigantes. în care se fixează lancea bermejo roşiatic blando moale cargo funcţiune ciprés ni. graţie dulzor m. donde se levanta el polvo de imaginarias batallas. necesitaba aquella escasez de ciudades que hace más rara y extraordinaria la presencia de un hombre o de un animal. al punto se le tiene por un desgraciado. al trans­ parentar de la luz. nece­ sitaba aquel silencio cuando hay calma. el sentido práctico. calma y ruido que son igual­ mente tristes y extienden su tristeza a todo lo que pasa. que el hombre no pusiera en aquellos campos más muestras de su industria y de su ciencia que los patriarcales molinos de viento. necesitaba. P1ÎREZ CiALDÓS Bailen. bucurie gozoso îmbucurător. corta­ pisas de la imaginación. produciendo. de castillos. de torres. aquella total ausencia de obras humanas que representen el positivismo. plăcut 412 . fig. Así es la Mancha. un agraviado que anda buscando quien le ampare contra los opre­ sores y tiranos. un menesteroso. chiparos cisne m. que la detendrían en su insensato vuelo. de modo que si se encuentra un ser humano en aquellas soledades.

talie templadico t e m p e r a t . înşelare venidero viitor vereda potecă. în E v u l Mediu luciente strălucitor malla ochi de î m p l e t i t u r ă melifluo mieros menear a legăna. cîntăreţ recitator şi dan­ sator a m b u l a n t care dădea repre­ zentaţii în faţa poporului. a asalta seso creier. c ă l d u ţ traición / . blond rugir' a mugi sabroso delicios.hebra fir. cărare . drapel m i l i t a r de formă lunguiaţă penado chinuitor polvo praf. noutate ocioso t r î n d a v pendón m. şuviţă horadar a perfora intercesión intervenţie binevoitoare juglar m. t r ă d a r e . minte sobresalto tresărire surcar a brăzda talie / . pulbere ronco răguşit rubicundo roşcat. savuros saeta săgeată saltear a r ă p i . a mişca merescimiento (azi mérito) merit nueva ştire.

1 ! . .

como de hombre que necesita y estudia en la fisionomía del que le ha de favorecer sus gustos e inclinaciones.LECTURAS EN PROSA E S P A N A MARIANO JOSÉ DE LARRA YO QUIERO SER CÓMICO (Fragmentos) No fuera yo Fígaro1. porque no está siempre un hombre de buen humor o de buen talante para comunicar el suyo a los demás. por consiguiente. y. si no sacara a luz pública cierta visita que no ha muchos días tuve en mi propia casa. No dejaba de atormentarme la idea de que fuese histórico. como he dicho. que fuese serio. ni tuviera esa travesura y maliciosa índole que malas lenguas me atribuyen. y dando tor415 . o su humor del momento para conformarse prudentemente con él. sin saber cuál de mis notas escogería por más inocente. y conocía toda la dificultad de mi empeño. no se me podrá culpar de mal intencionado ni de amigo de buscar pendencias por una sátira más o menos. porque mientras yo no haga más que cumplir con las obligaciones de fiel cronista de los usos y costumbres de mi siglo. sin saber cuál de mis numerosas apuntaciones elegiría para un artículo que me correspondía ingerir aquel día en la Revista. de éstos que dan vuelta sobre su eje. Hallábame. verídico . Quería yo que fuese interesante sin ser mordaz. y no encontraba por cierto mucho que escoger. Columpiábame en mi sillón. Pasó adelante el joven haciéndome una cortesía bastante zurda. cuando me deparó 2 felizmente la casualidad materia sobrada 3 para un artículo al anunciarme mi criado a un joven que me quería hablar indispensablemente. y. por asemejarse en cierto modo a muchas gentes que conozco. los cuales son especialmente de mi gusto. y me hallaba en la mayor perplejidad. sobre todo.

. — Por eso... y dedicarme al teatro.. siendo el favor de tanto interés para usted.... como yo quiero ser cómico.... Según algunos.. el latín. — No. las gentes me entienden. ¡ Cómo me gustan sus artículos de usted 6 ! — Es claro..... eso es muy bueno ! Pero sabrá usted. — Como estamos en Cuaresma 7 . yo no quisiera singularizarme 8 . Para hablar. — Yo soy un joven. y la propiedad 10 .. señor... — Ya le entiendo a usted.. — En ese caso. no necesita usted saber cosa mayor. — Es la mejor ocasión. — Lo presumo.. y. no tiene usted prisa. pero. ciertamente.. — Bien.... 416 ..... siempre es malo entrar con ese pie 9 en una corporación. — Sin embargo.. como el teatro está cerrado ahora. para ser actor. — ¿Al teatro? — Sí.. — Un favor de que depende mi vida acaso. ¡ Soy un apasionado. Y ¿qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado usted? — ¿Cómo? ¿Se necesita saber algo? — No. ¿Sabe usted castellano? — Lo que usted ve. ! — Por supuesto. usted quisiera ser cómico aquí.... y es la época de ajustar para la próxima temporada cómica. para cuando se sepa.. desearía que usted me recomendase. a la Empresa. — ¡ H o l a ! ¿Ajusta el Ayuntamiento? — Es decir. un amigo de usted. señor..... me dijo con voz forzada» mente sumisa y cariñosa: — ¿Es usted el redactor llamado Fígaro? — ¿Qué tiene usted que mandarme? — Vengo a pedirle un favor. — Perdone usted. — ¡ Ah ! ¿Ajusta la Empresa? — Le diré a usted. — Que quiero ser cómico. porque nadie la tiene... no. y habrá estudiado humanidades. desgraciadamente.... Si usted me necesita. bellas letras. — Cierto.. — Pero la gramática. — ¡ Bravo empeño ! ¿A quién? — Al Ayuntamiento. y así será preciso examinarle por la pauta del país... esto no se sabe.mentó a los tirantes y rudos músculos de su fisionomía para adoptar una especie de careta 4 que desplegase a mi vista sentimientos mezclados de afecto y de deferencia 5 .

.. — Perdone usted. — Además.. porque se me figura a mí que es oficio en que no hay nada que hacer. — Y tiene usted razón. no sé lo que es. dracmático por dramático.. ni épocas. Nada... siempre a la romana 1 3 . me echaron por holgazán. señor. y podrá verter sus ideas en las tablas u . 2 7 — învăţaţi limba spaniolă 417 . según. ¿a qué altura se halla usted? — Mal. ¿Aprendió usted Historia? — No. — Por consiguiente. y otras semejantes? — Sí. ya sé que en siendo muy antiguo. señor: si no es tan antiguo. Usted sirve para el ejercicio. — Perfectamente. y me quiero meter cómico. — ¡ Ah! Ya. ¡ Tan poco favor me hace usted ! Que me caiga muerto aquí si he leído una sola línea de eso. ¿Sabe usted pronunciar con afectación todas las letras de una palabra. — ¡ Bravo ! — Porque ellos suelen saberlo.. porque si voy a decir verdad... yo era escribiente 1 5 en una mala administración.— Sabrá de memoria los poetas clásicos. así. ni caracteres históricos.. — ¡ Ah! • Ah! Muy bien. — Sí. de modales 14 y usos de sociedad. señor. nada. nada. el papel lo dirá.. — No es gran cosa. Además.. — No jure usted. diferiencia por diferencia. señor. hayamos por hayamos.... no. sí. a la antigua francesa o a la antigua española. eso en el ensayo general se le pregunta al galán o a la dama. En cuanto a trajes. que alguna parte del público suele estar tan enterada como nosotros. — Y ¿cómo presentará usted un carácter histórico? — Mire usted. — Perfectamente. — Nada... señor. todo eso digo yo. y aptitud por actitud. — Le diré a usted.. — Y de educación. luego como el muerto no se ha de tomar el trabajo de resucitar sólo para desmentirle a uno.. según el sexo de cada uno que lo pregunta. no sabrá usted lo que son trajes. y decir unas voces por otras. ni he oído hablar tampoco.. Mife usted. me parece que sirve usted para el caso 1 2 . actitud por aptitud. pero eso no es esencial. y conforme a lo que ellos tienen en sus arcas. y los comprenderá. — Esto es: aunque sea griego el asunto. La figura es la que no.

¡ y a ! — Vez h a y que en una comedia en verso se a ñ a d e u n párrafo en p r o s a : pues ni lo n o t a n i menos se enfada. la „seña" Frasquita. — Sí. . ¡Es t a n guapo el público ! ¡ Si usted viera ! — Ya sé. — ¡ Y a se ve que hacen m u y bien ! P u e s . 418 . y sacándole a usted la relación del cuerpo como u n a c i n t a . Al fin todo se aclara. y . no conozco esos señores usos de sociedad que usted dice. T e n g a n Vds. m u y b u e n a s noches. . y . que eso es cuenta del a p u n t a d o r . n i n u n c a t r a t é a n i n g u n o de ellos. por consiguiente. y h a b l a n d o con la boca s u m i d a 2 . en fin. A d e m á s . pero su marido. E u g e n i o de Zúñiga 3 . usted es cómico y bueno. * Esta novelita — la obra maestra de Alarcón—se destaca por la vivacidad del diálogo. — Ni conocerá usted el m u n d o . y el público se la r í e . — ¿ Y memoria? — No es cosa la que" t e n g o . como diciendo a l p ú b l i c o : ¡Ven ustedes qué h o m b r e ! — E s t o e s . — p r o n u n c i ó el recién llegado. es como sigue: un viejo Corregidor pretende a una bella molinera. . (Publicado en la „Revista Española" de 1 de marzo de 1833) PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS * (Fragmento *) XXVII La fe mueve las montañas.. ni el corazón h u m a n o . y a u n ésa no la a p r o v e c h o . cuando uno no sabe su relación. señor. s e ñ o r . se dirige a la casa de la Corregidora para devolverle la afrenta. se dice c u a l q u i e r t o n t e r í a . aunque sin conseguir tampoco nada. ésta defiende su honor y salva la situación. De esa manera y h a b l a n d o él a l t i t o 1 8 . la ironía maliciosa y la gracia con que se describen tipos y situaciones.— Todo lo hace el a p u n t e . . Su asunto. creyendo que aquél ha conseguido su propósito. de m o d o que el a p u n t a d o r v a y a t i r a n d o del p a p e l como de una carreta 1 7 . basado en una tradición popular. quedando el viejo en ridículo. Si se descuida. q u i t á n d o s e el sombrero de tres picos. como solía D . p o r q u e n o me gusta el e s t u d i o . t i e n e el público el placer de oír a un m i s m o t i e m p o dos ejemplares de u n mismo papel. se le lanza de vez en cuando un par de m i r a d a s t e r r i bles. — Escasamente 16. Así es que no h a y n a d a m á s común que a ñ a d i r . eltío Lucas.

) ¡ Yo no soy ya tu Frasquita! Yo soy. y la estrechó en sus brazos con el mayor cariño. remedando n siempre al corregidor: — ¡ Dios te guarde. Lucas ! — le dijo en mitad de la cara.. semejante a la de la fe religiosa. Así es que. dijo. Todos se quedaron estupefactos. inundándola de luz y de alegría. Una especie de inspiración. había penetrado en su alma. exclamó con las lágrimas en los ojos y la sinceridad en los labios: — ¿Conque tú eres mi Frasquita? —. Pero la seña ° Frasquita metió el montante. señora! ¡Qué desgraciada soy! 27* 419 . El parecido del tío Lucas con el verdadero corregidor era maravilloso. sin saber tampoco lo que se hacía. Estaba visto que aquella mujer había nacido para domadora del pobre viejo. pero luego se dominó. Todos creyeron que le había escupido. no pudieron contener una carcajada. clavando en el falso corregidor dos ojos como dos puñales: — ¡ Te desprecio. Y se echó a llorar. tal ademán y tal tono de voz acentuaron aquella frase ! El rostro del molinero se transfiguró al oír la voz de su mujer.. olvidándose por un momento de cuanto había visto y creído ver en el molino. Frasquita ! ¿Le has enviado ya a tu sobrino el nombramiento 12? ¡ Hubo que ver entonces a la navarra 13 ! Tiróse la mantilla atrás. ¡Pregúntaselo a tus hazañas de esta noche. como una niña que busca amparo en su madre: — ¡Señora. se dejó atropellar sin decir oxte ni moxte 10 . balanceándose en todos sentidos. y hasta el mismo Sr. Así es que la servidumbre. en evitación de otra voltereta 8 y del consiguiente ludibrio 9 . y Su Señoría. La corregidora se adelantó hacia ella sin poder contenerse.. y. con una risa tan horrible que tuvo que llevarse la mano al corazón para que no se le hiciese pedazos..¡ No ! (respondió la navarra fuera de sí. levantó la frente con soberanía de leona. ¡ Tal gesto. La seña Frasquita se puso entonces a besarla.. y. D. Eugenio sintió aquel nuevo agravio. diciéndole entre sus sollozos. El tío Lucas se puso más pálido que la muerte al ver que su mujer se le acercaba.En seguida se adelantó por el salón. como una montaña de hielo que se hunde y principia a derretirse. y se lanzó sobre el tío Lucas como un basilisco 5 . apartando al corregidor con el brazo de marras 7 . y fue a besar la m: no de la corregidora. Juan López 4 .. y ellas te dirán lo que has hecho del corazón que tanto te quería !.

es una bendita ! — Bien. —dijo de pronto. abrazado a la barriga del Sr. andando a puñetazos con sus lágrimas. y todo parecía concluido. Desde que la vi... perdiendo de nuevo toda fe.) — ¡ Su mujer de Vd. sin embargo. — ¡ Yo no hablo ! (contestó la molinera. Merceditas!. — ¡Señores.. tornando también a sus celos. — Pues ¿y tú? — respondió. y de esta señora ! ¡ Ah. como avergonzado de verterlas. Porque la verdad es que tú.. llorando también generosamente.. o esperando salvarse también por la vía húmeda. — ¡Bueno.) ¡ Ah..) ¡ Se trata de Yd. . sintiéndose ablandado por el contagioso lloro de los demás. por la vía del llanto.. (gritó el corregidor. los dos matrimonios repitieron cien veces las mismas frases: — ¿Y tú? 420 . Era que empezaba a acordarse otra vez de lo que había visto por el ojo de la llave. — Pues ¿y tú? — repuso la corregidora midiéndolo con la vista. sí.. — dijo el tío Lucas. y. tío Lucas. Y éste y los criados lloraban de igual manera... — ¡ Yo sí que soy desgraciado ! — gemía al mismo tiempo el tío Lucas.. — ¿Pues y yo? (prorrumpió 14 al fin don Eugenio. nadie se había explicado. que hable!. (exclamó la corregidora.. XXVIII ¿ Pues y tú ? El tío Lucas fue el primero que salió al flote en aquel mar de lágrimas. se justifica. a pesar de todo lo que Vd. hablar. vamos a cuentas!.. el tío Lucas.— i No tanto como Vd. me había contado.. yo soy un picaro! ¡un monstruo! ¡un calavera 1 5 deshecho. Déjela Vd. se figura ! — contestábale la corregidora... que ha llevado su merecido ! Y rompió a berrear tristemente... Y la seña Frasquita no dijo más.. y verá cómo. . pero.. ¿Quién había de decirme que tú?.. — Ahora no se trata de ella.) ¡ El que tiene que hablar eres t ú ! . por impedírselo el invencible respeto que le inspiraba la corregidora.... — ¡Nada de pero!. Juan López.. quiero decir. — No hay cuentas que valgan 16 ... me dio el corazón que era una santa. Y durante algunos momentos.

— ¡Por Dios te pido que te expliques!. revistiéndose de dignidad no dijese por último a D.. — Están abajo.— Pues ¿y tú? — ¡ Vaya que tú ! — ¡ No que tú ! — Pero ¿cómo has podido tú?. y muérete de vergüenza por haber dudado de mi honradez... sí. a quienes no se dirá que he seducido ni sobornado. ¡ Bendita 19 seas ! ¡ Me parece estarlo oyendo ! — Eran Liviana y Piñona. y. habla. Eugenio: — ¡ Mira... — ¡ Justamente ! ¡ Ah. — ¡Oye.. Pero tú marchabas fuera de él. 421 . ¡ Habla.. Juan López y a Toñuelo 17 .. cállate tú ahora! Nuestra cuestión particular la ventilaremos más adelanle. cpie cada palabra tuya me devuelve un año de vida ! — Y a aquel rebuzno le contestó otro en el camino. en la puerta. qué feliz soy !. etc.. Sólo son dos hembras.... que no me hallaba en el molino cuando tú viste en él al señor corregidor.. que se habían reconocido y se saludaban como buenas amigas. — Pues diles que suban.. — En esto rebuznó 18 tu borrica.. — La una se llama Piñona y la otra Liviana. si la corregidora... La cosa hubiera sido interminable. Mientras tú ibas esta noche desde el lugar a nuestra casa.. yo me dirigía desde nuestra casa al lugar.. que están saltando por justificar a la seña Frasquita. te habías detenido a echar unas yescas en medio de un sembrado. por consiguiente. — ¡ Yo no necesito que me justifiquen los hombres ! (respondió ésta. pues allí distingo al Sr..) Tengo dos testigos de mayor crédito. — ¡Es verdad que me detuve!.. nos cruzamos en el camino. — ¡ Nuestras dos burras ! Frasquita: ¿te estás riendo de mí? — No: que estoy hablando muy formal.. — ¡ Peor que peor ! ¡ Serán dos niñas !. — Las pobres no podrían subir.... — Y ¿dónde están? — preguntó el molinero. Yo puedo probarte. sí. Lucas!. ¡Vaya un testimonio fidedigno! — Tampoco son dos mujeres. mientras que nosotros dos ni nos «aludamos ni nos reconocimos.. con el testimonio de nuestras burras. con permiso de esta señora... — ¡ Oh.... Continúa. — ¡ Ah ! • Son dos mujeres!... o.por mejor decir... Lo que urge en este momento es devolver la paz al corazón del tío Lucas: cosa muy fácil a mi juicio... Hazme el favor de decirme sus nombres. Etc. etc.

. todo ! — agregó el corregidor. . t i e n t a esas ropas que llevas p u e s t a s . e n t r ó . v i s t o que ella i m p e r a b a en el corregimiento. . ¡ S u señoría se cayó en el caz del m o l i n o . — ¡ H a s t a a h o r a . . un pobre huertano viejo. el famoso escritor naturalista Blasco Ibáñez nos presenta en su estilo lleno de color y de fuerza plástica la vida agitada de los labradores pobres de la vega de Valencia. y deja que te dé un a b r a z o ! . embargando además para pago de sus deudas todo cuanto tenía en la barraca. . y que t o d a v í a e s t a r á n h ú m e d a s . . al que el terrateniente don Salvador le había aumentado el arrendamiento de las tierras. si quieres saber lo del n o m b r a m i e n t o . La barraca es la historia de las tierras del tío Barret.) ¡ F r a s q u i t a m í a . . El pobre tío Barret. . en fin. ¡ Conque y a ves que yo no estaba en el molino ! Si quieres saber ahora por qué encontraste a l señor corregidor en n u e s t r a c a m a . hurt a n d o el cuerpo. no teniendo hijos que le ayuden. . . m u y complacido 2 2 de que las explicaciones de la n a v a r r a no h u b i e r a n ido más lejos. . . — ¡ Todo lo que ha dicho la seña F r a s q u i t a es p u r a v e r d a d ! — gritó el señor J u a n López. Pero nada se resolvió. siguiendo la corriente de su a m o . siendo éstas „mejor labradas". — E s a es h a r i n a de otro c o s t a l 2 3 . . y G a r d u ñ a 20 lo desnudó y lo acostó allí ! Si quieres saber por qué a b r í la p u e r t a . . VICENTE BLASCO IBÁÑEZ LA BARRACA (Fragmento *) Al pasar por la t a b e r n a de Copa. Pero no tengo más que decir por la p r e s e n t e . aun se empeoró porque su deuda ascendía. deseando congraciarse con 2 1 d o ñ a Mercedes. . Unos carreteros de la v e c i n d a d le h a b l a r o n p a r a compadecer su desgracia y le i n v i t a r o n * En esta obra maestra de ambiente valenciano. „Todas estas tierras que estaban regadas 422 . que los dos nos a s u s t a m o s y salimos h u y e n d o en direcciones contrar i a s . fue p o r q u e creí que eras t ú el que se ahogaba y me l l a m a b a a g r i t o s . toma dinero emprestado de don Salvador y se compra un rocín. (contestó la m o l i n e r a . Cuando estemos solos. . — ¡ T o d o ! ¡ T o d o ! — a ñ a d i ó T o ñ u e l o .. y te lo d i r á n mejor que y o . te enteraré de ese y otros p a r t i c u l a r e s . . rindiéndose a la evidencia. — T a n no nos reconocimos (continuó la seña F r a s q u i t a ) . . . . necesito oír t u s e x p l i c a c i o n e s . . — ¡ Conque eres i n o c e n t e ! ( e x c l a m a b a en t a n t o el t í o L u c a s . ¡ N o me digas m á s ! . El viejo avaro se mostraba inflexible e inclusive intentó arrojarle de las tierras.— ¡ N o me digas m á s ! . .. que no debo referir d e l a n t e de esta señora. F r a s q u i t a de mi a l m a ! ¡ P e r d ó n a m e la injusticia. Y .) Antes de a b r a z a r t e .

Aún le quedaba lo mejor de la casa.. Y sacaba de su faja el curvo acero. según afirmaba Barret. Aceptaba con mucho gusto. hablando solo. puro y brillante: una herramienta de fino temple 3 y corte sutilísimo que. que era el a m o de los campos. tan sobrio. Su cara *e coloreó. El viejo aún estuvo más de una hora en la taberna. Quería algo contra aquel frío que se le metía en los huesos. asegurándoles que no se apuraba por tan poco. llenando el camino de chirridos de ruedas.." 423 . bebió uno tras otro dos vasos de aguardiente. aunque no sabía coger u n azadón ni en su v i d a había doblado el espinazo. adquiriendo después una palidez cadavérica. y arreando 4 sus bestias alejáronse hacia Valencia. la hoz de su abuelo: una joya que no la cambiaba ni por cincuenta hanegadas 2 . hasta que molestado por la con el sudor de la familia. sintiendo que la cabeza se le iba. sus ojos se vetearon 1 de sangre. ¿por qué no eran suyas?" — se p r e g u n t a b a tío Barret. „ Y ahora venía a hacerle morir aquel viejo usurero. que cayeron como olas de fuego en su estómago desfallecido. No lo había perdido todo. Se mostró con los carreteros que le compadecían expresivo y confiado : casi como un ser feliz. Les llamaba hijos míos. cortaba en el aire un papel de fumar.a tomar algo. Y él. Los carreteros pagaron.

Al incorporarse. y acabó por dejarse caer en un campo de cáñamo a la orilla del camino. asomó la cabeza por entre el cáñamo y vio en una revuelta del camino un hombrecillo que caminaba lentamente envuelto en una capa. Le zumbaban los oídos. púsose en camino. El aguardiente se había apoderado de él. y se incorporó. su cara púsose verde y le cayó la capa. cerca del huerto del judío? ¿Cómo había llegado tan lejos? Su honradez primitiva se avergonzó al verse en tal estado de envilecimiento. La opresión que producía sobre su estómago la hoz cruzada en la laja le daba escalofríos. El viejo usurero había vacilado antes de salir de su casa. dejando al descubierto un viejo 424 . experimentó un vago sentimiento de vergüenza y salió sin saludar. pero el miedo de que aprovechasen su ausencia en el huerto pudo más que sus temores. Ya veía su huerto. cuando vio saltar desde el bancal de cáñamo a Barret. andando con paso inseguro. tan lejos de la parte de la huerta donde vivían los suyos. y en la boca empastada sentía un sabor horrible. Le escocía ' algo lo del tío Barret. Veía con los ojos cerrados un gran huerto de naranjos que existía a más de una hora de distancia. como si tuviera contadas las naranjas. que reaparecía la borrachera. ¿Qué hacía allí. que se balanceaba sobre las inseguras piernas. Cuando despertó. ¿Y aun dicen que el demonio no es bueno? Allí estaba su hombre. y la huerta es traicionera . Llegó después de dos horas de marcha. Creyó soñar. chocaron sus dientes. entre Benimaelet y el mar. acorralándolo 9 en el borde de la acequia que corría paralela al camino. ya no sabía con qué objeto había llegado hasta allí. que adivinaban su estado. a ver si el demonio era tan bueno que le hacía tropezar con el amo.. era ya bien entrada la tarde. y allá iba ahora. el cual raro era el día que no inspeccionaba con su mirada de avaro los hermosos árboles uno por uno. Allí había ido él muchas veces por sus asuntos. No podía apartar de su memoria un recuerdo tenaz. estaba el suceso reciente.. ya se reía del miedo pasado. sus penosos 6 ronquidos de borracho sonaban entre los verdes y erguidos tallos. Barret sintió que toda su sangre le subía de golpe a la cabeza. y pensando que la finca estaba lejos de la barraca embargada 8 . el que deseaba ver desde el día anterior. Al poco rato. e intentó ponerse en pie para huir. tirando de la hoz. que le pareció un enorme demonio. con la cara roja y los brazos extendidos.dura mirada de los dueños. deteniéndose muchas veces para dar aplomo 5 a su cuerpo. impidiéndole toda fuga. Sentía pesadez en la cabeza y el estómago desfallecido.

gabán y los sucios pañuelos arrollados al cuello. la hoz partió horizontalmente contra su cuello y. Cansada la hoz de encontrar obstáculos. agitadas por un pataleo 15 fúnebre de res degollada. Y doblaba su cuerpo. Cayó don Salvador en la acequia. Lo de ayer fue para hacerte un poquito de miedo. buscaba sitio para herir. su turbación. siguiendo su manso curso con un murmullo plácido que alegraba el solemne silencio de la tarde. Y moviendo su herramienta de un lado a otro.. y el rojo muñón 13 arrojó la sangre con fuerza. ¿Habéis visto el gesto hipócrita. pretendía escurrirse. hablaremos: me pagarás como quieras. Pero con la acequia a la espalda no encontraba sitio para moverse y echaba el cuerpo atrás. piensa en tus hijas. como si temiera que el riachuelo 18 de sangre le ahogara al desbordarse. Fue un rugido horripilante. Ven mañana y te daré las lia.Todo ha sido una broma: no hagas caso 11 . hundida en el barro. De repente. un grito de bestia herida. nada más. salpicando a Barret. la cabeza.. 12 ¡ Aaay !.. enseñando sus agudos y blancos dientes de pobre.. que rugió al recibir en el rostro la caliente rociada. pero antes de caer al suelo. Te repito que ha sido una broma.. evitando que se acercara el tío Barret. que hasta le hablaba en castellano 10 .. Tú eres un hombre honrado. Tan grande era su terror. huir de la terrible hoz. echó a correr. parecía más caudalosa 16 . Quedó colgando de los tendones y la piel... "\ mientras tanto. sus piernas quedaron en el ribazo 14 . evitando las manos flacas y desesperadas que se le ponían delante. — ¡ Embustero ! ¡ embustero ! — contestaba con voz que parecía un ronquido. Pasa mañana por casa. Barret permaneció plantado en el ribazo como un imbécil. ¡zas! cortando la complicada envoltura de pañuelos.. abrió una profunda hendidura. Seguirás en las tierras. Vaciló el viejo sobre sus piernas.. el labriego 17 . separando casi la cabeza del tronco. el regocijado silencio con que acoge un pueblo la muerte del gober425 .. había derribado de un golpe una de las manos crispadas.. — ¡Barret! ¡ Hijo mío! — decía con voz entrecortada—.. soltaba toda su sangre por la profunda brecha y las aguas se teñían de rojo. ¡ Cuánta sangre tenía el tío ladrón ! La acequia se enrojecía. dominado por el terror. no juegues.. en cuya hoja se quebraba un rayo de sol y se reproducía el azul del cielo.. El labrador sonreía como una hiena. Antes de terminar el día circuló la noticia como un cañonazo 19 que conmovió 20 toda la vega. pretendiendo cubrirse con las crispadas manos.. — ¡Pero Barret! ¡hijo m í o ! ¿qué es esto? Baja esa arma.

Le interrogué: — ¿Ocurre algo Brión? — Que empieza a rayar el día. acosados por el ladrido de los perros que vigilaban en las eras. Bajé presuroso. jinete en una mula y con otra del diestro. Pasé la velada solo y triste. De todas suertes no llegaríamos hasta cerca del anochecer. Hay nueve leguas de jornada y malos caminos de herradura. RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN SONATA DE OTOÑO (Fragmento x) i Cuando volví a mi casa había cerrado la noche. cada vez más enjuto. que una ráfaga batió. Llegó la vista del proceso. Todos adivinaron la mano del tío Barret. Me incorporé 3 sobresaltado. agazapándose 21 bajo los puentecillos. señor Marqués 3 . y llamaron a la puerta con grandes aldabadas 2 . sentado en un sillón cerca del fuego. sin cerrar la ventana. En seis meses sólo se habló en la huerta del tío Barret. Pero el asesino vagó como un loco por la huerta. Los domingos iban como en peregrinación hombres y mujeres a la cárcel de Valencia para contemplar al través de los barrotes 23 al pobre „libertador". Era el mayordomo que había traído la carta de Concha*. Nos pusimos en camino con toda premura. que llevaba capa de juncos con capucha y madreñas e . y al trote cruzamos la Quintana de San Clodio. atados bajo los hórreos 7 . que en el silencio de las altas horas parecieron sepulcrales y medrosas. Manteníase ante la puerta. y que venía a buscarme para ponernos en camino. hasta que al día siguiente lo sorprendió la Guardia civil 22 durmiendo en un pajar. y le sentenciaron a muerte. huyendo de las gentes. escapando al través de los campos asustado por el ladrido de los perros. con los ojos hundidos y la mirada inquieta. Las barracas hubiesen abierto para él sus últimos escondrijos. las mujeres le habrían ocultado bajo sus faldas. Cuando salimos al campo empezaba la claridad del alba. y nadie habló. Vi en lontananza 426 . Estaba adormecido. y abrí la ventana. . Cuando llamó el mayordomo aún brillaban algunas estrellas en el cielo: cuando partimos oí cantar los gallos de la aldea.. El mayordomo era un viejo aldeano.nante que le oprime? Pues así lloró la huerta la muerte de don Salvador. tendiéndose tras los ribazos. Adelantó su mula para enseñarme el camino. trasponiendo monte.

• I i < .

desfilaba una recua 10 madrugadora. allá en el dominio de un Pazo 14 . ¡Mal año nos aguarda ! Apenas entramos. y sobre verde fondo de praderas. podríamos aprovechar este huelgo 18 . chisporroteando. Si cierra a llover no tendremos escampo 19 hasta la noche. i Ay! Qué tiempo. y después otras. vio el cielo encapotado. Yo. Todo el camino era así. donde ardía un fuego miserable. Acosados por la lluvia. sentado a mujeriegas 12 en el rocín que iba postrero. Era una pobre alma.. El sudario 9 ceniciento de la llovizna las envolvía: no acababan nunca. que ondulaba en las ráfagas del aire. Nos vio ateridos de frío.. hicimos alto en los viejos molinos de Gundar. y franqueó la puerta.. y el mayordomo comenzó a vaciar las alforjas: sacó una gran servilleta y la extendió sobre la piedra del hogar. si acaso les place calentar la vianda 21 . La señora se levantó para disponerlo todo por sus manos. resonaban detrás. vi otras. ¡ Mal tiempo tienen. llena de caridad. Salvo su mejor parecer. el mayordomo volvió a^ salir por las alforjas. si son caminantes!. que empezó a dar humo. y como si aquello fuese nuestro leudo. cantaba a usanza 13 de Castilla.unas lomas 8 yermas y tristes. que entonaba un cantar. Yo me acerqué al hogar. en t a n t o r me salí a la puerta. A poco tornó el mayordomo con las alforjas colgadas de un hombro: — Aquí viene el yantar 17 . Traspuestas aquéllas. La molinera se acercó solícita y humilde: — Pondré una trébede 20 al fuego. y la rueda del molino. El sol empezaba a dorar las cumbres de los montes: rebaños de ovejas blancas y negras subían por la falda. llamamos autoritarios a la puerta. Puso la trébede. y el arriero n . A lo lejos. La pobre mujer avivó el rescoldo 15 y trajo un brazado 1 6 de madera verde y mojada. El viejo aldeano la saludó. que ahuyentó al mayordomo. con las losas del umbral blancas de harina golpeaba sin tregua: ¡ t a c ! ¡ t a c ! La voz de un viejo.. una puerta vieja y mal cerrada.. 428 . toda la siembra anega. Durante mucho tiempo estuve contemplando la cortina cenicienta de la lluvia. vio las muías bajo el cobertizo. con amenaza de agua. y después una mujer hilando.. En el fondo del muro. Salieron dos perros flacos. larga bandada de palomas volaba sobre la torre señorial. veladas por la niebla. hospitalaria y humilde: — Pasen y siéntense al fuego.

La idea de que no seré nunca nada. don Benito se plantaba delante de mí. Yo me encogía de hombros. me decía con voz sepulcral: — No será usted ingeniero como su padre. uno se habrá enriquecido. Los profesores de la infancia y de la juventud se levantan ante mis ojos como la sombra de Banco. éste habrá llegado a ser ministro. está ya muy arraigada en mi espíritu. ni caballero de Isabel la Católica.. que parecía el comendador del Tenorio 4 por su cara helada y su perilla blanca. y me decía: — Esa sonrisita. ni caballero de industria. Usted no será nunca nada. vestirse con una levita negra y un chaleco blanco. tener un título.el maestro. yo tenía cuatro años — ya ha llovido 1 desde entonces — . A mí no me viene usted con sonrisas satíricas. ni tendré una buena ropa negra. que nos enseñaba matemáticas. cuando se pasan los cuarenta años. indicaba: — Cuando vuelva dentro de veinte o treinta años. en San Carlos. tú no serás nunca nada.. Estudiaba en Pamplona 3 . con don Gregorio Paño. Y un amigo que se marchaba al nuevo mundo. no seré disputado. ni chanchillero 5 . tú seguirás como ahora.. . y este anciano. cuando el vientre empieza a hincharse de tejido adiposo 6 y de ambición. vivirás igual y tendrás dos pesetas en el bolsillo.Cuando fui por primera vez a la escuela. Al cursar terapéutica con don Benito Hernando. esa sonrisita. No pasarás de ahí. aquél habrá desaparecido en una aldea. en San Sebastián. encontraré a todos los conocidos en distinta posición. Las mujeres que me han conocido. me han asegurado: — Tú no serás nunca nada. NO SERÁS NUNCA NADA (Canción) . ni académico. nada. en el Instituto. Nunca será. pero a mí me están vedadas 7 estas ambiciones.. ni consejal. 429 . que tenía la costumbre de pegarnos con un puntero 2 muy duro (las veneradas tradiciones de nuestros antepasados) me miró y dijo: — Este chico va a ser tan cazurro como su hermano.. don León Sánchez y Calleja. es una impertinencia. llevar un cintajo. el otro se habrá arruinado. sin embargo... y me dicen: Baroja. Y. Está visto. el hombre quiere ser algo..PÍO BAROJA BAROJA. Usted no será nunca nada más que un negador inútil.

Ci .

y concluye con varios capítulos de reflexiones políticas y con un programa de gobierno para el futuro. y h a s t a los cuervos que cruzan el cielo suelen g r i t a r m e desde a r r i b a : B a r o j a . me d i c e : Baroja. t ú no serás n u n c a n a d a . a l t i v o . Fue publicado por primera vez en Santiago de Chile. cruza la p i e r n a sobre el pescuezo 4 del c a b a l l o . t ú no serás n u n c a n a d a . sin n i n g u n a de las d é l a i n t e l i g e n c i a . La lechuza s a b i a . Aunque el libro trata de cosas ya desaparecidas.Cuando v o y a la orilla del m a r . desarrolla su lazo y lo arroja sobre u n toro que p a s a . mezclando la verdad y la novela. que por las noches suele venir al t e j a d o . y p a r a gozar mejor del espectáculo. con la v e l o c i d a d del * Facundo (o „Civilización y barbarie — Vida de Juan Facundo Quiroga") es a la vez un panfleto. las facult a d e s físicas. Facundo Quiroga. E l gaucho llega a la h i e r r a a l paso lento y m e s u r a d o de su mejor p a r e jero 3 . Y y o estoy convencido de que no seré n u n c a n a d a . Damos aquí la descripción de una hierra (marcación del ganado. como folletín (1845). Empieza por describir la pampa y su influencia sobre el habitante. mediante un hierro caldeado) y del tipo clásico del gaucho cantor. las olas que se a g i t a n a m i s pies m u r m u r a n : B a r o j a . Si el e n t u s i a s m o lo a n i m a . ha desenvuelto en el g a u c h o . Su carácter m o r a l se resiente de su h á b i t o x de t r i u n f a r los obstáculos y del poder de la n a t u r a l e z a : es fuerte. desciende l e n t a m e n t e del c a b a l l o . que es como la v e n d i m i a de los agricultores. que detiene a d i s t a n c i a a p a r t a d a . enérgico La h i e r r a . ARGENTINA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO FACUNDO (Fragmentos *•) La v i d a del c a m p o . . a l l í . . tú no serás n u n c a n a d a . una biografía y un ensayo de sociología descriptiva. narra después la historia del célebre caudillo riojano. 431 . es u n a fiesta cuya llegada se recibe con t r a n s p o r t e s de júbilo 2 : allí es el p u n t o de r e u n i ó n de t o d o s los h o m b r e s de v e i n t e leguas a la red o n d a . sus bellas páginas son merecidamente conocidas y amadas por todos los argentinos desde la escuela primaria. la ostentación de la increíble destreza en el lazo. p u e s .

con superior inteligencia de los acontecimientos. y sus versos serían recogidos más tarde como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro. que se mueve en la misma escena. En la República Argentina.rayo. entre la vida que se va y la vida que se acerca. El gaucho cantor es el mismo bardo. se ven a un tiempo'. que la que el infeliz despliega en sus rapsodias ingenuas. el mismo trabajo de crónica. entre las luchas de las ciudades y del feudalismo de los campos. el vate 5 . dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una naciente. El cantor anda de pago 7 en pago. perseguidos por la justicia. El cantor está haciendo. y vuelve tranquilo a enrollar su cuerda. candorosamente 12 . biografía. que era lo que se proponía. sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza. los llantos de la viuda a quien los indios robaron sus hijos en un malón9 reciente. el trovador B de la Edad Media. está remedando 432 . „de tapera 8 en galpón". historia. de barbarie y de peligros. si a su lado no estuviese otra sociedad culta. la catástrofe de Facundo Quiroga y la suerte que cupo a Santos Pérez n . costumbres. a cuarenta pasos de distancia: lo ha cogido de una uña. cantando sus héroes de la pampa. de civilización. que el bardo de la Edad Media. la derrota y la muerte del valiente Rauch 10 . Aquí tenéis la idealización de aquella vida de revueltas. que.

el cantor. se veía salir de las profundidades del Paraná el caballo. y las puñaladas que en su defensa dio. Había ya contado lo del rapto de la querida. viósele de improviso sobre el caballo. en sus versos y en su voz. un cantor que tenía azorado 18 y divertido a su auditorio. y el cantor tomado de la cola. y echando una mirada escudriñadora sobre el círculo de soldados con las tercerolas 21 preparadas. en las campañas. en efecto. su fortuna. sin cuidarse de lo que tiene a sus pies. llena de imágenes tomadas de la 28 433 . la poesía original del cantor es pesada. Dondequiera que el cielito 14 enreda sus parejas sin tasa 15 . •con los trabajos que sufrió. volviendo la cara quietamente. dentro de las ciudades. no está libre de tener que habérselas con la justicia. donde se necesita el concurso de su gaya ciencia 1 7 . También tiene que darla cuenta de sendas puñaladas que ha distribuido. se había cerrado en forma de herradura. El año 1840. Por lo demás. cuando se abandona a la inspiración del momento. anuncia a lo lejos. estaba refiriendo su encuentro con la partida. El gaucho argentino no hebe. Más narrativa que sentimental. estaba sentado en el suelo. a fin de que nadase con más libertad. si la música y los versos no lo excitan. monótona. hacia la escena que dejaba en la barranca. cuando el tropel 19 y los gritos de los soldados le avisaron que esta vez estaba cercado. y cada pulpería l e tiene su guitarra para poner en manos del cantor. lo de la desgracia y la disputa que la motivó. con ser el bardo argentino. con la larga y animada historia de sus trabajos y aventuras. vuelve el caballo hacia la barranca. el cantor tiene su lugar preferente. dondequiera que se apura una copa de vino. La partida. irregular. una o dos desgracias (¡ muertes !) que tuvo y algún caballo o una niuchacha que robó. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos: el uno. Algunos balazos de la partida no estorbaron que llegase sano y salvo al primer islote que sus ojos divisaron. entre un grupo de gauchos y a orillas del majestuoso Paraná. que corría veinte v a r a s 2 0 más abajo: tal era la altura de la barranca. le pone el poncho en los ojos y clávale las espuelas. El cantor oyó la grita sin turbarse. sin freno. El cantor no tiene residencia fija: su morada 13 está donde la noche lo sorprende. El cantor mezcla entre sus cantos heroicos. su parte escogida en el festín. cual si fuera en un bote de ocho reinos. la relación de sus propias hazañas. Algunos instantes después. y con las piernas cruzadas. la abertura quedaba hacia el Paraná. Desgraciadamente.los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media. a quien el grupo de caballos estacionados a la puerta. el otro. otra que. intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea.

y el pueblo. O. ya para lo mismo. y no examinaba su viejo cuaderno de notas sin lanzar un suspiro y sumirse en profunda meditación.. ya para sus necesidades personales.¿ cómo ser jefe de partido si se comienza por descontentar a los partidarios? Pero apuntaba. hablaba de la patria.. tenía puestas en él sus esperanzas. Entre éstas hay muchas composiciones de mérito y que descubren inspiración y sentimiento. de la abnegación que exigen los partidos de principios. el cantor posee su repertorio de poesías populares: quintillas. pero alguno de sus correligionarios hallaba modo de lograrle préstamos y donativos. seguíalo en todas sus empresas políticas. El se sometía refunfuñando 2 . o^ue la hacen metafórica y pomposa. se encogía de hombros instruido de las alusiones de don Ignacio y considerando que de todos modos su popularidad le salía barata en estos tiempos en que no se puede ser popular sin dinero. No era don Ignacio muy largo.vida campestre. pues. Pago Chico hubiera sido un cementerio de vivos. diversos géneros de versos octosílabos. para terminar diciendo: — Yo soy el pavo de la boda. siempre descontento. de los deberes del ciudadano. conversando con sus tenientes. Fuera de esto. décimas y octavas. Las autoridades lo miraban como su bestia negra. con él f siquiera se ejercía el derecho del pataleo. Silvestre. el boticario 3 . Alguna vez le insinuó. — ¿Quién pagará estas misas? — se decía. de los sacrificios que hay que hacer en pro de la libertad. habían alcanzado a formar una gruesa suma — cuatro o cinco mil pesos —. con frase no muy atildada: 434 . ROBERTO J. del caballo y las escenas del desierto. le daba a defender sus intereses. pero bajo el pretexto de gastos de propaganda. Sumaba cuidadosamente don Ignacio todos estos gastos que. PAYRÓ EL CAUDILLO 1 (adaptación) Don Ignacio era hombre de la oposición en Pago Chico. en tres años de oposición. Sin Don Ignacio.

un jubileo como nunca se vio en Pago Chico. apropiado para la solemne circunstancia. alaridos de pistón. En Pago Chico preparábase un mitin. que debía tener lugar en el antiguo reñidero * de gallos. a hombres sanos que no se apoderen de las rentas. — ¿Qué le ha parecido el metin.. especialmente cuando. puesto que el teatro — un galpón de cinc — pertenecía a don Pedro González.—. 28* 435 . hecho embanderar el reñidero. Cuando subió a la improvisada tribuna.. que se moje. a la lucha. el gobierno de la provincia. reprodujo la frase: . gubernista. rodeábalo un pueblo vibrante y entusiasta que sólo pedía correr al sacrificio. una algazara 6 . don Ignacio — q u e había contratado la banda a su costa.'' Los bravos. cubriendo la voz del oí ador que al fin logró dominar el bullicio. ni alquilarlo a sus enemigos de causa.. un rrietín. preocupado por la importancia que iba tomando la oposición.. o por mejor decir. ¡Qué entusiasmo. había resuelto darle una válvula de escape. a las urnas: don Ignacio estaba radioso. más que nunca. al atrio. no pueden continuar un día más en el poder. grandes golpes de bombo. Llegado el día. un discurso ya mil veces repetido en todos los tonos. Sus palabras hicieron el acostumbrado efecto arrebatador. y otra bomba y otra. o cosa así. palabra menos. único lugar fuera de la cancha de pelota. pum! y música. Pero esta resolución no era conocida y la efervescencia popular continuaba a más y major. don Ignacio? — preguntábale por la noche Silvestre. los vivas.. que no quería ni prestarlo. como diana triunfal del vencimiento. Acercábanse las elecciones. El gobierno local tiene que entregarse a personas honradas que no roben. y comprado unas docenas de bombas de estruendo — esperó impaciente la hora de su discurso. el que le dije. a ciudadanos que sean capaces de relamberse 5 junto al plato de caldo gordo sin tocarlo con un dedo. qué delirio! ¡Prata-ra-trac-pum ! ¡un cohele! y vivas y más vivas. durante sus tres años de caudillaje.Los mandatarios impuros que engordan a costillas del abdomen del pueblo. los palmoteos estallaron como siempre.El que quiera pescado. tanto que el bataraz encerrado en un cajón.. dejándola introducir algunos de los suyos en las municipalidades de campaña. golpeó los musculosos flancos con las alas y lanzó un ronco y estentóreo co-co-ro-co.. con grandes-gritos y violentos ademanes. gritando: — ¡Ciudadanos! ¡Viva la honradez administrativa! — ¡¡ Vivaaa !! — ¡Abajo! ¡ Mueran! ¡Viva don Ignacio! ¡Viva la honradez! ¡ Viva el patriota ! ¡Shuitz. palabra más. encrespó la pluma.

don Ignacio. Inútilmente. ojo avizor. en efecto. don Ignacio comenzó a engordar en la Intendencia. dirigidos por los delegados de la capital — no era la primer zorra que desollaban éstos — lo designaron para intendente. adivinándola antes de que se hubiera iniciado. a todo esto. en tanta proclama. porque el meeting había dado el mando a su rival. magnífico! ¡Me ha costado más de quinientos pesos! Mentira. — Déjenlo pastiar qu'engorde ! Y. que le echaba en cara sus procederes administrativos. canejo 12 ! 436 .. los vaticinos 9 .. — En una semana se habrá desmonetizado — decían aquellos profundos políticos. No faltaron. Apenas instalados. husmeando 7 como politiquero de raza la componenda en cierne 8 . sus colegas guhernistas. oído alerta. sostenido por los envidiosos de la popularidad del periodista. — Mire. trataron de provocar una entrevista con don Ignacio. Viera. Pero Silvestre — la oposición dentro de la oposición — estaba allí. Tampoco él quería „componendas". y rebañando cuanto pesito encontraba a su alcance.. El jueves llegaron dos delegados guhernistas de la capital para preparar las elecciones comunales del domingo. y el domingo siguiente resultó electo concejal. las previsiones. las amenazas de perder lo hecho sin esperanza de rehacerlo más tarde. vamos a ver? — ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? ¡No me busque la lengua. y así lo escribió-en La Pampa. haciendo en ella lo que sus antecesores. en tanta profesión de fe a los pueblos en general y al de Pago Chico en particular. y por los que sólo hacían política opositora buscando una ubicación. que él creía tan verde aún. Sin embargo. para hacerle proposiciones. — ¿Y qu'estoy haciendo. a pesar de los aspavientos de Silvestre y la agria censura de gran parte de sus partidarios del día anterior. pues. ¡lo qu'est' haciendo es una vergüenza! Don Ignacio lo miró de hito en hito u . don Ignacio no pudo resistir a una transacción que lo llevaba de golpe y zumbido a la Municipalidad. muy alejados de la honradez acrisolada 10 que exigiera en tanto discurso.— ¡Oxi. la entrevista tuvo lugar.. eclipsada por la triunfante de don Ignacio. pero con tal habilidad. había visto oscurecerse su estrella. Gastó sólo ciento cincuenta. Llegado al Concejo. Un día tuvo una grave explicación con Silvestre. amén de los que don Ignacio compraba como se ha visto.

— ¡ Está robando como los otros ! El caudillo estuvo a punto de pegarle. una metálica sequedad de garganta. tragó saliva. La piel parecía adelgazada 437 . deci no más. La víbora vio la amenaza. dislocándole las vértebras. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero... y sacó el machete de la cintura. esperaba otro ataque. y comenzaba a invadir todo el pie. y siguió por la picada 3 hacia su rancho. y en seguida sintió la mordedura el en pie. El dolor en el pie aumentaba. Movía la pierna con dificultad. donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente. y cuando se creyó bastante dueño de sí mismo. Llegó por fin al rancho. Y después de una pausa. exclamó como quien esboza un sublime programa: — ¡Deja que me desquite y verás que honradez!. Saltó adelante.— Deci. El hombre echó una veloz ojeada a su pie. confidencial y tierno. quitó las gotitas desangre. seguida de sed quemante. pero se dominó. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas. arrollada sobre sí misma. pero el machete cayó de lomo. y al volverse con un juramento vio una yararacusú 2 que. con sensación de tirante abultamiento. y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche 5 . y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral. mitad de la pantorrilla.. URUGUAY HORACIO QUIROGA A LA DERIVA 1 El hombre pisó algo blanduzco. le arrancó un nuevo juramento 4 . más insinuante aún. y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpago habían irradiado desde la herida hasta la. El hombre se bajó hasta la mordedura. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo. y durante un instante contempló.. dijo con tono convincente: — ¿Y a mí quién me paga lo qu'hecho? ¿Y la platita que mián 13 comido?.

La pierna entera. Pero el hombre no quería morir. te digo ! La mujer corrió otra vez volviendo con la damajuana. Pero no había sentido gusto alguno. me diste agua ! ¡ Quiero caña. la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. En el silencio de la selva no 438 . El hombre. ¡ Dame caña 6 ! Su mujer corrió con un vaso lleno. — ¡ Dorotea ! — alcanzó a lanzar en su estertor—. Se arrastró por la picada en cuesta arriba. — murmuró entonces. pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. uno tras otro. Cuando pretendió incorporarse. dos vasos. alzando la cabeza del suelo.y a punto de ceder. pero a los veinte metros. hasta medio muslo. Sobre la honda ligadura del pañuelo. exhausto. y llegaban ahora a la ingle 7 . dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. Allí la corriente del río. aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. El hombre quiso llamar a su mujer. con sombría energía. quedó tendido de pecho. mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. El hombre tragó. que el hombre sorbió en tres tragos. — ¡ No. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más. no agua ! —rugió de nuevo—. aumentaba a la par 8 . un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú. lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú 10 . y prestó oído en vano. y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. — ¡ Compadre Alves ! ¡ No me niegue este favor ! — clamó de nuevo. La sed lo devoraba. — ¡ Alves ! — gritó con cuanta fuerza pudo. — Bueno. ¡ Dame caña ! — ¡ Pero es caña. esto se pone feo.. de tensa. que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas. Sentóse en la popa y comenzó a palear 9 hasta el centro del Paraná. y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña. — ¡Te pedí caña. Paulino ! — protestó la mujer espantada. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos. y el hombre pudo fácilmente atracar. pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. y tras un nuevo vómito — de sangre esta vez —. y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves. pero no sintió nada en la garganta ..

encajonan 11 fúnebremente al río. al poniente. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. y al recibidor del obraje 12 . 439 . sobre el río de oro.•se oyó un solo rumor. con asombro. se abría en lenta inspiración. lo había conocido en Puerto Esperanza 15 un viernes santo. libre ya. la llevó velozmente a la deriva. Lorenzo Cubilla. a los costados. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto. semitendido en el fondo de la canoa. El sol había caído ya cuando el hombre. negro también. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor. el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular. ¿Llegaría pronto? El cielo. sin embargo. contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Allá abajo. girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. y reina en él un silencio de muerte. su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Adelante.. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald. o jueves.. Y cesó de respirar. Desde la costa paraguaya. en penetrantes efluvios de azahar 13 y miel silvestre. no tanto.. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. la canoa derivaba velozmente. Al atardecer. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. cogiéndola de nuevo. ya entenebrecida. y aunque no tenía fuerzas para mover la mano. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. — Un jueves. y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. se abría ahora en pantalla de oro. altas de cien metros. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya cuyas paredes. ¿Tres años? Tal vez no. ¿Ocho meses y medio? Eso sí. en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. detrás.. El paisaje •es agresivo.¿ Viernes? Sí. Una pareja de guacamayos 14 cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. ¿Qué sería? Y la respiración. asciende el bosque. no había duda. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa. Al recibidor de maderas de mister Dougald.. Y de pronto. La pierna le dolía apenas. tuvo un violento escalofrío. El veneno comenzaba a irse.. enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. seguramente.. Se hallaba casi bien. siempre la eterna muralla lúgubre. y el río se había coloreado también. y la corriente.. y su pecho. la sed disminuía.

subió la última gota. el primer rayo de sol cayó sobre la copa del árbol y se deslizó hacia la charca. la plumillas de un nido. y el agua negra como un betún. fue rosada. Cuanto cayó en ella se hizo impuro: las hojas del árbol próximo. nunca hubieran creído que esa gala del aire fuera ni más ni menos que su camarada lamentable. El árbol vecino y unas grandes piedras la rodeaban de tal modo. la tarde. como la órbita de un gran ojo vaciado. se les antojaba una cosa insólita. un placer desconocido. el éxtasis. ni una brizna verde. después. lenta. Para las demás charcas de aquí abajo ¿no hay obreros providenciales que quiten las piedras ocultadoras del sol? 440 . el dueño del nido. la mañana. luego. la charca del vientre siniestro. ni ella supo de él en su vida.. más negros que los de otras pozas. absorbiendo el líquido impuro. Los vermes del fondo se habían enloquecido en un principio por el trastorno de su morada. El árbol vecino. Con el último rayo. mirándose transfigurada. que el sol no la miró nunca. la callada adoración de la presencia divina descendida hacia ella. Fue eso en un crepúsculo. hasta los vermes del fondo. sintieron el estremecimiento de aquel acto de redención que se realizaba junto a ellos. el mediodía. Cuando el árbol y el pájaro vieron correr por el cielo una nube flexible y algodonosa. durante todo el día. como levantaran una fábrica en los alrededores.CHIL E GABRIELA MISTRAL (Lucila Godoij) LA CHARCA Era una charca pequeña toda pútrida. al transpasarla la flecha luminosa. toda gloriosa. Esa fisonomía de la charca. casi un estupor. se clareó. vieron una cosa más insólita. el nido del árbol.. El hueco gredoso quedó abierto. vinieron obreros en busca de las grandes piedras. ahora estaban quietos. Mas un buen día. Hundió el rayo en ella su dedo de oro. En los bordes. insensiblemente. La caricia cálida fue. un asombro. Así. perfectamente sumidos en la contemplación de la placa áurea que tenían por lecho. fue violeta. Al día siguiente. tuvo todos los colores: ¡ un ópalo maravilloso ! Primero. Y al descender el sol.

resuelto a impedir el paso del enemigo. existe una gruta. y 441 . que dejan su nombre grabado en las rocas de la entrada. que eran gobernados por un joven y arrogante príncipe llamado Huacari. emprendieron una fuga vergonzosa. para quien. de tres leguas de largo y seis varas de ancho. La invasión del puente. Para el emprendedor monarca no había obstáculo que no fuese fácil de superar. verdadero prodigio de la Naturaleza. convencióse de la esterilidad de oponer resistencia a tan crecido número de enemigos. Huacari reunió su consejo de capitanes. Mayta-Cápac. Mayta-Cápac. moriría asfixiado por los gases que se desprenden del interior. Mayta-Cápac emprendió la conquista del país de los chumpihuillcas. El Inca creía desdoroso dar un rodeo para evitar el pantano. no es posible pasar de las primeras galerías. como hemos dicho. calzada de la cual aún se conservan vestigios. dirigióse a la costa y realizó la conquista de los fértiles valles de Arequipa 3 y Moquegua 4 . y pasó con treinta mil guerreros a la orilla opuesta. Éste. hizo construir con toda presteza un gran puente de mimbres. Desgraciadamente. cuarto Inca del Cuzco 1 . nada había imposible. a la primera noticia de la invasión. y en prueba de ello dicen los historiadores que. que es constantemente visitada por hombres de ciencia y viajeros curiosos. dejó admirados a los vasallos de Huacari e infundió en sus ánimos tan supersticioso terror. después de vencer a los rebeldes de Tiahuanaco 2 y de dilatar su imperio hasta la laguna de Paria. empleó todos sus soldados en construir una calzada de piedra. encontrándose en una de sus campañas detenido de improviso el ejército por una vasta ciénaga 5 . el primero de su especie que se vio en América. llamado el Melancólico. arrojando las armas. pues quien se aventurase a adelantar un poco la planta. Por los años 1181 de la era cristiana. se puso al frente de siete mil hombres y dirigióse a la margen del Apurimac 6 . del sistema de puentes colgantes.PERÜ RICARDO PALMA TRADICIONES PERUANAS La gruta de las maravillas A pocas cuadras del caserío de Levitaca. en la provincia de Chumbibilcas. Ahora refiramos la leyenda que cuenta el pueblo sobre la gruta de las maravillas. que muchos.

PERÚ. La piedra del sol o Intihuatana — "el sitio donde se amarraba el sol" . — Machu Picchu. la ciudad perdida de los Incas.

que sólo entreveo cuando tus copas estremecidas muven su oleaje. bajo variadas.después de dispersar las reducidas tropas que le quedaban. siempre están sobre mi cabeza. marchó. con inmensa bóveda. entregados al duelo y la desesperación. que jamás alumbra las hojarascas 6 de tus senos húmedos ! 443 . los convirtieron en preciosas estalactitas y estalagmitas que se reproducen. hacia el lado de mi país. Tal es la leyenda de la gruta maravillosa. Compadecidos los auquis. a la hora de tus crepúsculos angustiosos. desde cuyos picachos 4 me vi a la altura de las cordilleras 5 ! ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? ¡ Tú me robaste el ensueño de horizonte y sólo tienes para mis ojos la monotonía de tu cénit. de decir a sus amigos: — Antes la muerte que el oprobio de la servidumbre. o dioses tutelares. adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías. sin temor a las mortíferas exhalaciones. donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca. Allí. madre de la soledad y de la neblina ! ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes. por donde pasa el plácido albor. esposa del silencio. y para premiar su patriotismo y la lealtad de sus capitanes. seguido de sus parientes y jefes principales. entre mi aspiración y el cielo claro. a encerrarse en su palacio. por qué no tiemblan en tu dombo 3 ? ¡ Cuántas veces suspiró mi alma. vese el pabellón del príncipe Iluacari y la figura de éste en actitud que los naturales interpretan. COLOMBIA JOSÉ EUSTASIO RIVERA LA VORÁGINE (Segunda parte — Fragmento *) — ¡ Oh selva. prefirieron morir de hambre antes que rendir vasallaje al conquistador. de la inmensa desventura de príncipe tan joven como virtuoso. fantásticas y siempre bellísimas cristalizaciones. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? ¿Aquellos celajes2 de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes. En uno de los pasadizos o galerías que hoy se visitan. día por día.

p a r a d e s a n d a r 1 1 esa r u t a de lágrimas y sangre que recorrí en nefando 12 d í a . de t u s enfermizas p e n u m b r a s . d o n d e dioses desconocidos h a b l a n a m e d i a v o z . formadas con el h á l i t o de los seres que agonizaron en el a b a n d o n o de t u m a j e s t a d ! ¡Tú m i s m a pareces u n cementerio enorme donde te pudres y resucitas ! ¡ Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a n a d i e . en el idioma de los m u r m u l l o s . y en cada brecha los nuevos gérmenes a p r e s u r a n sus gestaciones. está s e n t a d o „el D i a b l o . porque es efímera como el h o m b r e y m a r c h i t a b l e como su ilusión. el espejeo de las canículas. de la c u a l fuera o r n a t o si el agua fresca y c a n t a r í n a brotase de su c a ñ o . E l a b r a z o que no p u e d e n darse t u s r a m a z o n e s lo llevan las enredaderas y los bejucos 7 . y . Tus vegetales form a n sobre la tierra la poderosa familia que no se t r a i c i o n a n u n c a . donde la v i s t a no tiene obstáculos y se e n c u m b r a 1 0 el espíritu en la luz libre ! ¡ Quiero el calor de los arenales. que eran ya decanos c u a n d o las p r i m e r a s t r i b u s aparecieron y esperan impasibles el h u n d i m i e n t o de los siglos v e n t u r o s . a p r e n d i ó a a m a r la orquídea l á n g u i d a . contemporáneos del p a r a í s o . No o b s t a n t e . Tus m u l t í s o n a s voces forman u n solo eco a llorar por los t r o n c o s q u e se d e s p l o m a n .T ú eres la c a t e d r a l de la p e s a d u m b r e . la v i b r a c i ó n de las p a m p a s a b i e r t a s ! ¡ Déjame t o r n a r a la t i e r r a de donde v i n e . 444 . y eres solidaria h a s t a en el dolor de la hoja que cae. diosa i m p l a c a b l e que sólo sonríe sobre las t u m b a s ! VENEZUELA RÜMULO GALLEGOS EL CREPÚSCULO DEL DIABLO1 I E n el borde de u n a pila que m u e s t r a su cuenca seca bajo el ramaje sin fronda de los árboles de la p l a z a . oh selva. m i e s p í r i t u sólo se aviene con lo i n e s t a b l e . desde que soporta el peso de t u p e r p e t u i d a d . m á s que a la encina de fornido gajo 9 . en busca de la V e n g a n z a . p r o m e t i e n d o l o n g e v i d a d a los árboles i m p o n e n t e s . donde es imposible la e s c l a v i t u d . c u a n d o t r a s la huella de u n a mujer me arrastré por m o n t e s y desiertos. T ú tienes la a d u s t e z 8 de la fuerza cósmica y encarnas u n misterio de la creación.' presenciando el desfile c a r n a v a l e s c o . ¡Déjame h u i r .

pero de una manera siniestra. Era él uno de los diablos más populares y constituía la nota típica. se agita en ebrios hormigueos alrededor de los tarantines donde se expenden amargos. Es el sortilegio 8 de la música que escarba 9 en el corazón del Diablo. aquella música era el canto de la raza oscura. frituras. sus mejillas chupadas se estremecen levemente. le dice: — Ah. relámpagos de sangre que otra vez. y su enorme „mandador" 19 y de allí en adelante. cuya bárbara melodía se deshace en la crudeza del ambiente deslucido por la estación seca. Probablemente la causa inconsciente de todo esto es la presencia de la multitud que le despierta diabólicos antojos 1 0 de dominación. se apiña en las barandas que dan a la calle por donde pasa „la carrera". Al lado suyo. su pupila quieta y dura taladra en el aire una visión de odio. uno de los que junio con él están sentados en el borde de la pila.La turba 2 vocinglera 3 invade sin cesar el recinto de la plaza. ¿no es verdad que ya no se ven aquellos disfraces13 de nuestro tiempo? El Diablo responde malhumorado 1 3 : — Ya esto no es carnaval ni es ná 14 . refrescos y cucuruchos 4 de papelillos y de arroz pintado. desgarradora. todo rojo. compadre Pedro Nolasco. a ratos erótica. dominante de la fiesta plebeya. atravesaron su vida. El otro continúa evocador: — ¡ Aquellos volatines 15 que ponían la cuerda de ventana a ventana ! ¡ Aquellas pandillas 16 de negritos que se daban esas agarras 17 al garrote 1 8 ! ¡ Y que se zumbaban de veras! ¡Aquellos diablos! Por aquí andaban las nostalgias de Pedro Nolasco. como un grito perdido en la soledad de las llanuras. perseguido por la chusma 20 ululante. El Diablo ve pasar ante su mente trazos fugaces de paisajes desolados y nunca vistos. era un infatigable ambular por los barrios de la ciudad. no sabe cuándo. Bajo el influjo de estos sentimientos se va poniendo sombrío. de uñas filosas 11 se encorvan en una crispatura de garras. A punto de mediodía echábase a la calle con su disfraz infernal. el Diablo oye aquella música*tue despierta en las profundidades de su ánimo. sus dedos ásperos. excitante. llena de tristeza y de lascivia. como un harapo que el viento deshilase. como un nido de escorpiones. Con el sombrero sobre la nuca y el tabaco en la boca. toda la tarde. A ratos 7 melancólica. no sabe qué vagas nostalgias. sombras espesas de un dolor que no sintió su corazón. trazando rondas 5 dionisíacas al son del joropo 6 nativo. tan numerosa que a veces llenaba cuadras 445 . se arremolina en torno a los músicos. cuya alegría es algo inquietante que tiene mucho de trágico.

Conocer a Pedro Nolasco. sino un ente misterioso. blandiendo el látigo. dábalos Pedro Nolasco con verdadera indignación. sin protesta ni rebeldía. Respetábanlo como a un ídolo. Se podía llenar la boca quien tal afirmaba. Referíase que muchos años atrás. pues esto solo adquiría gran ascendiente entre la chiquillería de la parroquia. Buenos verdugones 21 levantó más de una vez aquella fusta 22 diabólica en las pantorrillas de chicos y grandullones. olvidábase de la farsa y juzgaba como falta de lesa Majestad los irreverentes alaridos de la chiquillería. era motivo de orgullo para todos. tal que si fuera un flagelo de lo Alto. que le parecía la más justa de las indignaciones. haber hablado con él era algo como poseer la privanza 2 5 de un príncipe. en su carácter absurdamente sagrado de diablo. La mayor parte no lo conocían sino de nombre y muchos se lo forjaban de la manera más fantástica. Esta.enteras y contra la cual se revolvía de pronto. pues esto tiene sus peligros y al que sabe serlo como es debido hay que soportarle los latigazos. que tenía tanto partido como el de Candelaria y que había dicho que ese día invadiría los dominios de éste para echarle cuero a él y a su turba. Para algunos. procedía como si se hiciese estas reflexiones: un diablo es un ente superior. Aumentaba este prestigio una leyenda en la cual Pedro Nolasco aparecía como un héroe tutelar. Topáronse los dos bandos y el 446 . pues una vez que se vestía de diablo y se echaba a la calle. Pedro Nolasco había realizado una proeza de consagración a „sú cuerda". todo el que quiere no puede ser diablo. Su feudo era la parroquia 23 de Candelaria y sus aledaños 24 y allí no había muchacho que no corriese detrás de él aullando hasta enroquecer y arriesgando el pellejo. Pedro Nolasco era el mejor de los diablos de Caracas. el diablo de San Juan. seguido de su hueste ululante. Y todos la sufrían como merecido castigo por sus aullidos ensordecedores. en la tarde de un martes de carnaval. Cuando se aproximaba el Carnaval empezaban a hablar de él y su misteriosa personalidad era objeto de entusiastas comentarios. Súpolo Pedro Nolasco y fue en busca de él. por su parte. saber cuál era su casa y estar al corriente de sus intimidades. Pedro Nolasco no podía ser un hombre como los demás. Posesionado de su carácter. que no salía de su casa durante todo el año y sólo aparecía en público en el Carnaval. que no siempre chasqueaba ocioso en el aire para vanas amenazas. Había para entonces en Caracas un diablo rival de Pedro Nolasco. que trabajaba y vivía la vida ordinaria. Era la tradición: contra los latigazos de los diablos nadie apelaba a otro recurso sino al de la fuga.

puramente decorativos. y lo llevó a la policía. Indudablemente el Carnaval había degenerado. II Ahora está en la plaza. portando en una mano una sombrilla 32 diminuta y en la otra un abanico con el cual se daba aire en la cara pintarrajeada. con el látigo en alto acudió en su defensa el de Candelaria y antes de que el rival bajase el brazo para „cuerearlo".diablo de San Juan arremetió contra la turba del otro. decidió no disfrazarse más. temido de sus rivales vergonzantes. ¿cómo era posible que lo siguiera una multitud? Se necesita haber perdido todas las virtudes varoniles para formar en aquel séquito vergonzoso y estúpido. Desde entonces fue Pedro Nolasco el diablo vínico contra quien nadie se atrevía. Era esto toda la gracia del payaso. y como Pedro Nolasco se sintiese deprimido por aquel arresto que autorizaba el hecho insólito de una protesta contra su férula 29 . que andan en comparsas 30 y llevan en las manos inofensivos tridentes de cartón plateado. marcó las espaldas de un muchacho de influencia. admirado y querido de los suyos. viendo pasar la mascarada. A la cabeza venía un absurdo payaso 31 . que arrastraban por las calles apartadas irrisorias turbas. ¡ Miren que andar detrás de un payaso que se abanica como una mujerzuela ! ¡ Es el colmo de la degeneración carnavalesca ! Pero Pedro Nolasco amaba su pueblo y quiso redimirlo de tamaña vergüenza. Estando en estas reflexiones. 447 . como tras un señuelo 33 . Por su pupila quieta y dura pasó el relámpago de una resolución. Fue un combate que no se hubiera desdeñado de cantar Dante. En ninguna parte el diablo solitario. ¿Cómo era posible que un hombre se disfrazase de aquella manera? Y sobre todo. Un fuetazo 28 mal dado. Pero corrió el tiempo y el imperio de Pedro Nolasco empezó a bambolear 27 . antes que aceptar tal menoscabo de su majestad. y en pos de la sombrilla corría la muchedumbre fascinada. Pedro Nolasco vio que un tropel de muchachos invadía la plaza. con un ambiguo y repugnante ademán afeminado. precisamente. con el tradicional mandador que era terror y fascinación de la chusma. Pedro Nolasco sintió rabia y vergüenza. a pesar del escozor26 de las pantorrillas y quizás por esto mismo. le asestó en la cara un formidable cabezazo que a él le estropeó los cuernos y al otro le destrozó la boca. Entre la muchedumbre de disfraces atraviesan diablos irrisorios. hasta entonces inapelable.

pues a poco ya tenía en su seguimiento una turba que alborotaba 34 las calles con sus siniestros ¡ aús ! Pero de pronto apareció el payaso de la sombrillita y la mesnada 35 de Pedro Nolasco fue tras el irrisorio señuelo. Pero el payaso conocía las señales del tiempo y tremolando su sombrilla como una bandera prestigiosa. Y era en las manos de éste el abanico fementido el sable victorioso de aquella jornada. a través del 448 . lo cierto fue que volvió las espaldas al payaso y comenzó a alejarse para siempre a su retiro. recobrando. por la virtud del mandador. Un crepúsculo de púrpuras se desgranaba sobre los campos como un presagio. El diablo corría. ¡ estaba irremisiblemente destronado ! Y.. Volvió a resonar. como en los buenos tiempos el ululato ensordecedor que fingía una trailla 38 de canes visionarios. pero esta vez no expresaba miedo sino odio. Pedro Nolasco se dio cuenta de la situación. Era la voz de los siglos que resonaba en sus corazones. volvió a aparecer en las calles de Caracas el diablo de Candelaria. sea porque un sentimiento de desprecio lo hiciese abdicar totalmente el cetro que había pretendido restablecer sobre aquella patulea 39 degenerada. azuzó 37 a su mesnada contra el diablo. gritó: ¡Muchachos! Piedras con el diablo. y en su carrera insensata atravesó el arrabal y se ecbó por los campos de los aledaños. corría. Caía la tarde. bajo la sombrilla tutelar del payaso. En su persecución la mesnada redoblaba su ardor bélico. Pero el éxito enardeció al payaso. Y esto fue suficiente para que todas las manos se armasen de guijarros y se levantasen vindicatorias contra el antiguo ídolo en desgracia. Arremolinóse la chusma y hubo un momento de vacilación: el Diablo estaba a punto de imponerse.Al día siguiente. Pero inmediatamente reaccionó y movido por un instinto al cual la experiencia había hecho sabio. arremetió contra la turba desertora. Huyó Pedro Nolasco bajo la lluvia del pedrusco que caía sobre él. Arengando a la pandilla. Al principio pareció que su antiguo prestigio renacía íntegro. confiando en que el imperativo legendario de su látigo la volvería a su dominio. o porque su diabólico corazón se encogiese presa de auténtico miedo. resbalaron lágrimas de doloroso despecho. Quedó solo éste y bajo su máscara de trapo coronada por dos auténticos cuernos de chivo. que era una promesa de sabrosa diversión sin los riesgos a que exponía el mandador del diablo. martes de carnaval. los fueros36 que le arrebatase aquel ídolo grotesco. sumisa y fascinada.

muy negras. Al pasar sobre el lomo de un collado 4 8 . Por fin una piedra. El payaso permaneció un rato clavado en el sitio. La pedrea continuaba cada vez más nutrida. La vista se le nubló. cada vez más furiosa. NICARAGUA RUBÉN DARIO AGUAFUERTE De una casa cercana salía un ruido metálico y acompasado. fue a darle en la cabeza. Desde el árbol fatídico 47 los zamuros alargaban los cuellos hacia la víctima que estaba tendida en el basurero. Pedro Nolasco sentía que las fuerzas le abandonaban. sobre los cuales escarbaban agoreros 40 zamuros 41 que. Luego el payaso emprendió la fuga. para ir a refugiarse en las ramas escuetas* 2 de un árbol que se levantaba espectral sobre el paisaje sequizo*3. En un recinto estrecho. incomprendido y traicionado por todos! El había querido libertar a „su pueblo" de la vergonzosa sugestión de aquel payaso grotesco.paraje solitario por un sendero bordeado de montones de basura. el corazón le producía ahogos angustiosos. torpe y ruidoso. Uno movía 29 — învăţaţi limba spaniolă) 449 . agitando maquinalmente el abanico. su sombrilla se destacó funambulesca 49 contra el resplandor del ocaso. trabajaban unos hombres en la forja 1 . al verle venir alzaban el vuelo. Las piernas se le doblaban rendidas. ¡Porque él se sentía redentor. sintió que en torno suyo las cosas se lanzaban en una ronda vertiginosa y que bajo sus pies la tierra se le escapaba. Detúvose la chusma. como a todos los redentores cuando se ven perseguidos por las criaturas amadas. Sucedió un silencio trágico. Dio un grito y cayó de bruces44 sobre el basurero. empujados por esa voluptuosidad que produce el jugar con el peligro. insuflarle con su látigo el animo viril que antaño los arrastrara en pos de él. dos veces cayó en su carrera. lanzando fatídicos gruñidos. el asombro adquiría una intensidad macabra. Y se le llenó de dolor. negras. lanzada por un brazo más certero y poderoso. entre paredes llenas de hollín. Bajo la risa pintada de albayalde 46 en su rostro. asustada de loque había hecho y comenzó a desbandarse 4 5 . levantarlo hasta sí.

AMAYA . hay en ella la gran belleza de las evocaciones históricas y el precioso álbum de sus leyendas. excediendo a la belleza de su topografía quebrada. hacían resaltar su bello color de l i s 8 . HONDURAS R. limpia metrópoli. Una ciudad sin historia y sin colorido legendario puede ser muy próspera y muy bella. y salían de las mangas holgadas los brazos gigantescos. Diríase que en su conjunto armónico hay una plenitud suprema que impresiona al espíritu contemplativo. Al brillo del fuego en que se enrojecían largas barras de hierro. pintoresca. En aquella negrura de caverna. Hermosa. se extiende la ciudad de Guatemala. lanzando torbellinos de chispas y llamas como lenguas pálidas. como un marco oscuro. azulejas. haciendo saltar una lluvia enrojecida. una muchacha blanca comía uvas. donde parecían los músculos redondas piedras de las que se deslavan 4 y pulen 6 en los torrentes. como una india cobanera 2 salida del baño en mañana de mayo. una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol.el fuelle que resoplaba. Alcanzábaseles a ver el pescuezo gordo y el principio del pecho velludo. y largos delantales de cuero. Y sobre aquel fondo de hollín y de carbón. áureas. cortado por precipicios de estirpe volcánica. rodeado por colinas agrestes. haciendo crepitar el carbón. Guatemala es la ciudad propicia de las reminiscencias históricas. se miraban los rostros de los obreros con un reflejo trémulo. Y es que. con un casi imperceptible tono dorado. que estaban desnudos. sus hombros delicados y tersos 7 .AMADOR AMANECER (Fragmento 1 ) En el quebrado valle de la Ermita. tenían tallas de cíclopes. Los forjadores vestían camisas de lana de cuellos abiertos. Tres yunques ensamblados en toscos 2 armazones 3 resistían el batir de los machos que aplastaban el metal candente. A un lado. al resplandor de las llamaradas 6 . resplandecientes. pero carece de ese espíritu propio que los 450 . al cariz 3 fuerte de su modernización entrelazado indolentemente con sus viejos coloridos coloniales. A la entrada de la forja.

Hombres y sucesos abarcan del cénit a las simas en una escala de valores. es como un hombre de vida incolora. y en la que se encierran como en un arco iris. a los pueblos. de las ciudades de Centroamérica. como para aquellos que. todas las virtudes y todos los vicios innatos del hombre. cada calle. acariciadas por el recuerdo. de lo heroico y portentoso 8 . como duerme en las calles guatemaltecas el eco de las generaciones que encendieron sus vidas como t e a s 1 1 en la noche de los siglos. esta ciudad de los cipreses nostálgicos y de los templos coloniales vuelva a entrañar el órgano vital que acelere la sangre del Istmo. vuelva a compactarse en un abrazo supremo. En Guatemala hay espacio magnífico. Esta ciudad ha sabido de sacrificios. en una estrecha asociación de tintes policromos . como por el desborde pasional. Mientras tanto. Cada una de sus joyas artísticas que se levantan en arquitectura hispánica. ya con los fuegos cegadores como centellas 7 . indolente. son estímulos para la pupila captadora de bellezas.siglos y las generaciones imprimen a las ciudades. ya con el repugnante estigma de la iniquidad 9 . En Guatemala se siente palpitar el alma heroica de centenares de generaciones cuya invisible presencia es fuerza e impulsión para las (pie van surgiendo. van de pueblo a pueblo espulgando en los archivos empolvados de siglos para meterse en su historia. Acaso un día no lejano. ya con la aureola de la abnegación y el sacrificio. para conocer su psicología étnica. para valorizar su personalidad como rama de la familia universal. todo eso que forma la historia de la vida impetuosa y novel 1 0 de un pueblo. en un constante devenir de símbolos. y entonces. tanto por los caprichos de la naturaleza volcánica. tanto para el turista banal que va traspasando latitudes con una cámara fotográfjtj» en las manos y cansancio en el espíritu. por la presencia intangible del alma de la raza que adoró a Kukulcán. aquella lejana Federación de Centroamérica. innúmeras siluetas de hombres y bosquejos de hechos. es la que hiere con más fervor la mente y el corazón del observador por la riqueza de su legajo histórico. descuartizada por el cuchillo de los intereses bastardos. ansiosos y ebrios de sapiencia. que duerma sobre los pueblos la voz de los antepasados. de tormentas y de lágrimas. sin alma. Guatemala es distinta. de sus hijos. no menos volcánico. Raigambres coloniales han venido atando a ese pueblo a las modali29* 451 . es la ciudad-cadáver. cada iglesia. cada sitio. cjue sobreviven en los lienzos. Y desfilan como en un film de emociones recónditas 6 . que eternizan en las páginas de los libros principiando por el Popol-Vuh 4 de los quichés 5 . Guatemala es la ciudad-corazón. la ciudad sólo de cemento y barro.

. que comparan con una vieja. Bajo la enramada 3 . con todas sus sombras del pasado. en la plaza. a la plaza del pueblo y allí. No porque yo les esté mintiendo en esto que les cuento. Pero lo que se llama bueno.. GUATEMALA MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS WEEK-END i EN GUATEMALA (El Bueyón — fragmento) — ¡ Ah. Pero como se los estoy contando sucedió. Naiqué Cuyqué.. Nana Caida — observó la nieta que ya iba a la escuela. — Debe estar en la historia. como la historia. bajo una enramada.. Llamaron a su abuelo.. Lo puro cierto es que no habló en balde... pero asimismo se han incorporado en determinadas etapas históricas. había mucha gente de la ciudad y uno de ellos tomó la palabra. Guatemala. — Cuando dice la verdad. y que de veras. propietarios de tierra propia. nos hicieron ricos.. eso no está. — Entonces. sectores progresivos que han pugnado con ahinco 13 por hacer avanzar el carro de la nacionalidad. habló mucho y muchas cosas de las que dijo no entendimos. porque al final nos entregó un título de la tierra de que nos hacía propietarios. la „Profe" dice que la historia es como una anciana que ha visto muchas cosas.. lo quitaron. verdad abuelita.dades del pasado. — No.. — Es como un sueño.. es y será la ciudad-corazón de Istmania. de veras sucedió.. No ponen lo que no les conviene. dueños propiamente dueños. El abuelo de ustedes era fuerzudo 2 y bueno como el pan de maís. también se vuelve mentirosa. yo fui con él.. una vez fuimos ricos. el poder político y económico en manos de minorías privilegiadas ha venido dejando un lastre 1 2 de prejuicios que han culminado en una serie de dictaduras cuyos horrores son crímenes de lesa humanidad. 452 . m ' h i j a 4 . porque los viejos. como si fuera hoy lo estoy viendo. repartían la tierra a los pobres.. — Y por algo.. fue una vez. había un Gobierno que hacía ricas a las gentes regalándoles tierras ! ¿Oyen ustedes? Nosotros no lo estábamos pidiendo.

. de otra tierra. Los hombres también regresan de la muerte. canosa y arrugada. de nuestra ruina. porque han quedado las chispas volando y las ideas no se apagan.... los hijos del país. se apagó pronto. Carne — entredecíase para entenderse ella sola—. — ¡Fue un sueño. Y no lo imagino así. aquí. para seguir siendo ellos dueños de nuestra miseria... — ¡ Muchacha ! — Así dice la „Profe".. murie453 . como ustedes.. ¡ Ah ! si ustedes nos hubieran visto cuando volvimos del pueblo con los títulos de propietarios ! Con decirles que como en tres noches no dormimos.— ¿Aquí? — Sí. — Quedaban. Sólo chirivisco 6 y espina se ven por todos lados. tal maldición les cayó. y hada más.. Un incendio que lo va a quemar todo. con el molino. carnecita verde antojaban los terrenitos. porque la tierra propia es carne de uno.. — Pero volverá a prender. Carne. juntando los labios para pronunciar mejor las palabras: — Ni para ellos ni para nosotros. Otros pensamientos la devoraban. cuando el abuelo se arremangó la camisa y se puso a disponer. Después de un largo silencio y de parpadear lentamente. pero cuando se comenzó a trabajar... Mis hijos han pasado por allí. de nuestra pobreza. — Fue entonces que ya no se supo más de abuelito. Acariciaba en su regazo la cabecita de su nieta Agustina. para eso nos tiraron bombas del cielo. que nos arruinemos. como Naiqué Bueyón Cuyqué. con el Bueyón. si no la siembran? — Para tenerla en propriedad. señalará el regreso de los que... decía la Caiduna. A mí se me aflojaron las coyunturas del susto.... — ¿Y para qué se la quitaron. porque se volvieron como tierra de otra parte. un sueño que como fuego prendido en el descampado 7 . — Y esas tierras. — Se las volvieron a quitar los ricos. Carne de esta nuestra. — Entonces. con el puente... Nana Caida ! — ¡ Sí. La Caiduna calló. Un incendio que lo queme todo y haga volver la tierra a las manos de sus dueños más legítimos..... Es lo que quieren los extranjeros. a gente de otra parte.. que nos arruinemos todos con las tierras ociosas... antes que el avión de los gringos acabara con todo en un decir amén. con todo. como lo vi. para devolverlas a los gringos^.. dónde quedan. ¡ Ay !. es un poco la madre que se vuelve hija cuando el hijo crece. diciéndole al oído: — Y todo esto lo repite usted como lorito......... abuela.. Lo miro como era.

Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Hace rato. el símbolo de sus penachos de plumajes humeantes. al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí. Esteban V yo. Junto con él. Se nos acabaron con el calor. se oye el ladrar de los perros. Hay un pueblo. en medio de este camino sin orillas. vamos Faustino. Pero el pueblo está todavía muy allá. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. hay algo. Y pensamos: . estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: — Son como las cuatro de la tarde.. ni una semilla de árbol. Alguien se asoma al cielo. que no se podría encontrar nada al otro lado. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. Somos cuatro. No decimos lo que pensamos. Miro más atrás y no veo a nadie. pero aquí cuesta trabajo. como a eso de las once. que nada habría después. Es el viento el que lo acerca. entre la alegría del pueblo. éramos veintitantos. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor 454 . ni una raíz de nada. Ese alguien es Melitón. M É X I CO JUAN RULFO1 NOS HAN DADO LA TIERRA Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol. y entonces se verá.ron o desaparecieron víctimas de los gringos que los bombardearon desde el cielo.Puede que sí". otros dos atrás. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Uno ha creído a veces. Entonces me digo: „Somos cuatro". Faustino dice: — Puede que llueva. Uno platicaría muy a gusto en otra parte. pero puñito a puñito 2 se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Yo los cuento: dos adelante. y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza.

No. lo que se llama llover. No llovió. Tanta y tamaña tierra para nada. No hay ni conejos ni pájaros. No hay nada. viéndolo a toda hora con „la 30" amarrada a las correas. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. Nos dijeron: — Del pueblo para acá es de ustedes. Y por aquí vamos nosotros. De haber llovido quizá se me ocurrireran otras cosas. eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. yo sé que desde que yo era muchacho. no vi llover nunca sobre el llano. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. el llano no es cosa que sirva. Cae una gota de agua. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Pero no hay ninguna más. Lo matan a uno sin avisarle. gorda. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Sólo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. No llueve. Ahora volvemos a caminar.Sí. nos habíamos detenido para ver llover. cuando tengamos que trabajar aquí. y se le resecan a uno en la lengua nasta que acaban con el resuello 3 . Por eso a nadie le da por platicar. Todo el Llano Grande.de afuera. y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Los cuatro a pie. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Nosotros preguntamos: — ¿El Llano? —. grande. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Se me ocurre eso. a toda prisa. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Cae sola. Pero los caballos son otros asunto. y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Aquí así son las cosas. eh? liemos vuelto a caminar. ¿qué haremos para enfriarnos del sol. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. el llano. 455 . Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Pero nosotros. Por acá resulta peligroso andar armado. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve. Ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos. Con todo.

ni maíz ni nada nacerá. tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido. señor delegado. En cuanto allí llueva. Y si no. donde están esos arboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. — Pero. Que queríamos lo que estaba junto al río. vamos a comenzar por donde íbamos. Pero nada se levantará de aquí. Ni zopilotes 6 . Del río para allá.. —• Espérenos usted. ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado. Todo es contra el Llano. Yo pienso: „Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Es al latifundio al que tienen que atacar. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así.. El delegado no venía a conversar con nosotros. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano... — Es que el llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla. Uno los ve allá cada y cuando. dura. muy arriba. y ni aun así es positivo que nazca nada. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: — No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos.. Y en este comal 5 acalorado quieren que sembremos semillas de algo. se levantará el maíz como si lo estiraran. No este duro pellejo de vaca que se llama el Llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. para ver si algo retoña y se levanta. Eso es lo que hemos dicho. — Pero no hay agua.. donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. — Son miles y miles de yuntas. volando a la carrera. Mire. Melitón dice: — Ésta es la tierra que nos han dado. no al Gobierno que les da la tierra. Faustino dice: -¿Qué? Yo no digo nada.Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. la tierra está deslavada.. — Eso manifiéstenlo por escrito. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. señor delegado. No se puede contra lo que no se puede. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro. por las vegas. señor delegado. Espérenos usted para explicarle. Así nos han dado esta tierra. — ¿Y el temporal 4? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. Meli- 456 . Pero él no nos quiso cír.. Y ahora vayanse.

Melitón vuelve a decir: — Servirá de algo. Yo le pregunto: — Oye. La tierra que nos han dado está allá arriba. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo. Después de venir durante once horas pisando la dureza del llano. ¿Dónde la mercaste. Servirá aunque sea para correr yeguas. sobre las copas verdes de las casuarinas. — Entonces te la trajiste de bastimento 7 . — ¿Cuáles yeguas? — le pregunta Esteban. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. me fijo en él.ton? Aqui no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos". Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato. nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. — ¡ Por aquí arriendo yo ! — nos dice Esteban. la tierra se hace buena. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Ahora que habla. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. Mejor sácala al aire. más adentro del pueblo. Nos gusta. Eso también es lo que nos gusta. eh? — No la merqué. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí. junto a nosotros. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. es la gallina de mi corral. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Siempre que salgo lejos cargo con ella. Conforme bajamos. — Allí escondida se te va a ahogar. la traigo para cuidarla. Sube polvo desde nosotros como si fuera un hatajo de muías lo que bajara por allí. por eso me la traje. y de debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. ¿de dónde pepenaste esa gallina? — ¡ Es la mía ! — dice él. ¿no? — No. para no golpearle la cabeza contra las piedras. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. — No la traías antes. vuelan parvadas de chachalacas 9 verdes. Luego dice: — Estamos llegando al derrumbadero 8 . Le desata las patas para desentumecerla. Por encima del río. Sí. pero nos gusta llenarnos de polvo. Teban. 457 . Nosotros seguimos adelante.

*) E s t a novela puertorriqueña pertenece a una serie de cuatro "Crónicas de u n mundo enfermo" que reflejan la miseria y dolor de u n pueblo presa de asfixiante colonialismo extractivo que mantuvo España en él. y así. dándoles el brillo con que habían de presentarse en las lonjas de la especulación. otros la cubrían con sombreros de paja de grosero tejido. Iban descalzos. rompíaseles el pergamino envolvente. El novelista luchó por la independencia de su país y su mayor dolor fue al ver la isla. en donde iban depositando los granos. es decir ver continuar las cosas en el mismo estado que antes. y la madurez bermeja de los frutos lucía al sol de otoño la magnificencia de sus galas. En todas las fincas. Ceñíanse a veces la cintura con cordeles o con lianas. Envolvíanse algunos la cabeza con pañuelos de colores vivos. escrita en 1894. por todas las veredas discurrían obreros o recuas conduciendo a los caseríos la granería recolectada . o con fibras textiles de la emajagua del trópico. Los cafetos inclinábanse bajo el peso de la dehiscencia *. bajo la soberanía estadounidense. Redoblaba el interés el ahinco de lodo. y. E n el trozo que presentamos se pueden ver las condiciones en que vive el campesinado de Puerto R i c o .PUERTO RICO M A N U E L ZENO GANDÍA LA CHARCA (Fragmento*) Había pasado un año. entregándose a la vendimia. Familias enteras dejaban las chozas para tomar calle. Colgábanse los obreros al cuello con hojas secas de banano cestos de variadas formas. Zeno Gandía anheló „decirlo todo. E n esta p r i m e r a novela. o con camisetas que el sudor ennegrecía o con el busto desnudo. poblaban las vertientes. para hacerse cargo de hileras ele arbustos que debían desnudar. lavábase el suero que los empapa. y se estaba en plena vendimia. en viviente vaivén. los hombres. 458 . movimiento: la madre tierra dando el vigor de sus senos a la humana ambición. la mano del hombre desnudaba las plantas acopiando los racimos. para curarlo t o d o " . combatiendo así el sislema colonial. desecábase al calor solar su humedad íntima. ya secos. con la falda recogida hasta cerca de las rodillas. en todas las hidráulicas rompíanse las cortezas que aprisionan los gemelares granos. las mujeres. Todo era vida. actividad. en 1898.

E n el crepúsculo. a t r a y é n d o l o s para alcanzar los granos a l t o s . 459» . o t r a s . U n a b r i g a d a de m u c h a c h o s enclenques a y u d a b a la l a b o r de íos a d u l t o s . E n los declives y d e s i g u a l d a d e s del t e r r e n o el cuadro era pin toresco. y c u a n d o trasponía el sol las ú l t i m a s s o m b r a s . en lo i n t r i n c a d o del m o n t e a p a g á b a n s e los v i v o s resplandores del día viajero. difícil. otros a c u d í a n en su a u x i l i o . i m p e r a b a n las horas en que a sus regios éxtasis la N a t u raleza se e n t r e g a . Era u n a labor r u d a . Si un obrero r e s b a l a b a en la v e r t i e n t e . como si la cosecha fuera de t o d o s . eran colocados sobre el lomo de pacientes í n u l a s . poblado de rumores producidos por el crujir de los a r b u s t o s o por el choque de piedras al t r a n s i t a r los obreros. e n r e d á banse las r a m a s . A veces. Cuando a l g ú n obrero i n e x p e r t o no r e b u s c a b a bien en el r a m a j e obligábale el m a y o r d o m o a retroceder y a a r r a n c a r las cerezas m a d u r a s que o l v i d a b a . o por los roces' q u e ocasionaba el esfuerzo de los campesinos p a r a no perder e l equilibrio. Parecía aquello gran h o r miguero a c o p i a n d o e n t r e el h o j a m b r e de las selvas. a t o l o n d r á n d o s e la labor. y luego descendía el convoy con la p r e m u r a del que ve cercano el t é r m i n o de sus f a e n a s . en el cielo n a v e g a b a n nubes de cien colores. u n a a t m ó sfera i n t e r m e d i a en la que se p e r c i b í a n sensaciones de suave frescura a l t e r n a n d o con ráfagas a r d i e n t e s que t o s t a b a n la p i e l . se m u t i l a b a n r a m i l l a s q u e b r á n d o l a s . D u r a n t e el d í a . t a m i z a n d o su calor por el follaje y p r o d u c i e n d o . y c u a n d o . E n t o n c e s el eterno concierto de los c a m p o s l e v a n t a b a u n a v e z m á s su agreste s a l m o d i a . De los cestos p a s a b a n los chorros de cereza a los sacos grises en d o n d e d e b í a n ser conducidos a las h i d r á u l i c a s . peligrosa.T u r b a i n q u i e t a p a l p i t a b a en las m o n t a ñ a s entre risas y cancíff n e s . m i e n t r a s el caído p r o c u r a b a incorporarse y volver a supuesto. Los sacos. y m i e n t r a s . d o b l a b a los arbolillos. iniciábase p a r a la t i e r r a la era nostálgica de la noche con sus medrosos m i s t e rios y sus t e m i d a s soledades. el sol q u e m a b a . recogiendo los granos caídos de los arbustos o d e r a m a d o s de los cestos. que muchos campesinos a c o m e t í a n c a n t a n d o en su jerga p e c u l i a r versillos de intención erótica o satírica. dos a dos. algunos r e í a n . oíanse los acentos de reproche del v i g i l a n t e . Después m e d í a n los obreros el café recogido en la j o r n a d a . y los arbustos p r o d u c í a n m a r a ñ a s que i m p e d í a n el t r á n s i t o . con las h u m e d a d e s de la t i e r r a c a l i e n t e . c u a n d o la t a r d e m o r í a . en u n solo a r b u s t o deteníase el obrero largo t i e m p o obligado por la copiosa fructificación.

con cuidados infinitos. Dentro del amplio bolsillo.. hallado casualmente sobre una mesa de la oficina. El papel decía: „Esta noche está de guardia en la casa de máquinas tu marido y a las doce iré de todas maneras". La mano de acero del hombre de las máquinas apresó su garganta y ahogó el espanto terrible. (Desde detrás de la palma los dos ojos de acero que lo espiaban llegaron a esta conclusión despreciativa: „¡Si es un cobarde !. Sin embargo. Esperaba.. saltó.. Estaba inmóvil.De todas maneras" estaba subrayado. a la hora de la cita trágica. lo había cogido y ahora estaba detrás de la palma. Es extraño. Sus antebrazos poderosos. el hombre esperaba. La noche profunda y silenciosa lo envolvía todo.. pero no percibió el silencio tumultuoso del enemigo. Pegado a la cerca se estuvo un rato escuchando los rumores de la noche. apenas si se distinguían. una fiera. Venía con camisa de kaki.. de cólera y de humillación. Había visto un sobre dirigido a su mujer.. El hombre de las máquinas. no tuvo la paciencia que se había propuesto y ahora estaba de pie. junto con ün puñado de estopa..... a su lado.") Fue avanzando con cuidado y llegó hasta la misma palma. Fue todo rápido.azul obscuro. Luego. Aquel era su patio y aquella era su casa. rudo y violento. allí donde se alzaba la palma real.CUBA PABLO DE LA TORMENTE BRAU ULTIMO ACTO En el ángulo del patio. hacía apenas una hora. Y el bárbaro golpe lo dejó en el acto sin sentido. velludos. su mano ruda de hombre de las máquinas estrujaba el papel.. y en lo alto el viento sonaba las pencas 5 . lo convertía en sombra. manchados por la grasa. contemplando su puño 460 . Era el Administrador del Ingenio quien lo afirmaba. el estruendo de su corazón precipitado. Empinándose por sobre la cerca 3 su cabeza oteó 4 medrosamente el patio y la noche. eléctrico. Y poco antes de las doce apareció el otro. sólo el espesor de la palma real los separaba. Sólo el mugido del ingenio x disfrazaba a lo lejos de un ruido monótono el silencio. Todavía su cerebro estaba turbio de sorpresa. abandonado sobre la mesa.. cuando fue a hacer una consulta al Ingeniero Jefe. Detrás de la palma él sólo era un hombre. El sólo había tenido tiempo para correr del batey 2 a su casa y apostarse en el fondo del patio. . Su traje de overall. pero en la medianoche llena de frío él esperaba. es decir..

. Luego. Pero.. Y le pegó una patada brutal al caído.Pero lo leíste todo? ¿Viste lo mío. Y la cara del hombre se iba poniendo cada vez más pálida. como la cara de un niño que mejora.. CÉSAR LÉANTE i CON LAS MILICIAS (Playa Girón2 — fragmentos) Eran aproximadamente las 10 de la noche del lunes cuando llegamos a Jagüey Grande... Iba con la silenciosa e invisible velocidad de un gato negro. respondió con su característico balanceo. Sin embargo. cuando encendió corriendo la luz. desdoblando el papel le dijo: „Mira.. Arrodillada 7 estaba a su lado y decía: „¿Por qué. Hizo una suave presión sobre la puerta y a su débil quejido.. cuando pensó: „Si no he podido hablar con él. Por un momento le asaltó la extraña emoción perturbadora de que él era en realidad el amante. te lo dije".. la angustia de la voz le había disipado todas las sospechas. inmóvil. comenzaba a ser alegre. hablaré con ella". como. Cerca ya de la puerta del fondo. se detuvo. El papel decía con su letra: „Canalla.lleno de sangre y con el cerebro vacío de impresiones.. mira"... Y. él vio su cara cuajada de una pena inaudita. antes de llegar a dos pasos... Avergonzado y feliz le extendió el papel y se quedó mudo.. sin comprender nada todavía. Pensó sordamente: „¡Lo esperaba !". Y ella lo vio y le gritó. sintió qué cerca estaba de ella. Un raro miedo lo había paralizado. por qué?".la sombra de un tronco. Se puso a escuchar y no se oía nada.. al menos... A su . eso me pareció de momento. ella llenó un espacio de silencio y de asombro. con el balazo en el cuerpo. lo que le contesté?". si se atreve a venir lo mato". sintió el balazo en el cuerpo y la voz de ella que decía: „Canalla. alegre. Pero llegó a la puerta. no insista. dentro de la casa. Y el corazón se le agitó con perversa esperanza y tuvo el miedo del burlador 6 . Y la rabia le hizo proyectar con furia el amplio hombro hasta hacer saltar el pestillo de la puerta.. que era a él á quien ella esperaba.. con la duda más llena de dolor aún: „(. Más que el disparo.. pero cada vez era más clara su sonrisa bajo el llanto inconsolable de la mujer arrodillada. dirigiéndose a la casa. El pueblo estaba iluminado pero no se veía mucha gente en la calle . Pero ya su rostro. 461 . Así estuvo un rato quieto..¡ Ah !" de dolor y de sorpresa.

una cuadra hacia abajo. a eso de las dos y media. Tiene un pie vendado y sus ojos están grandemente abiertos. Es la representación-característica de un hospital. sanitarios milicianos y enfermeras — muchas de ellas no profesionales — los atienden. estaba el Casino Español. El proyectil de una bazooka la había cercenado cerca del frente de batalla en Playa Larga. — Hacía sólo cuatro días que habíamos bajado del Escambray — me cuenta — y estábamos cortando caña en el Australia. Sus rostros eran graves y firmes. para evitar el frío aire de la noche en la carretera. de Cienfuegos. Es la primera vez que veo un hospital de guerra y me siento impresionado. nos despertaron para decirnos que había un desembarco por Playa Larga. Allí estaban recluidos los primeros heridos que nos habían ocasionado el zarpazo brutal y cobarde del imperialismo. a un lugar donde la carretera se divide. Es tirador de ametralladora. Luis va en la vanguardia y. escenas o retazos 3 de escenas que no podía ordenar mentalmente. sentimos un cañoneo muy fuerte y nos topamos con los mercenarios. fue la goma destrozada de un jeep. distante unos treinta kilómetros de Jagüey Grande. Entro. El amplio salón delantero está cubierto de camas y sobre ellas reposan los heridos. cuando el lunes por la madrugada. Las tropas iban envueltas en mantas y colchas. •— ¿Cerca? 462 . Cerca de donde nos encontrábamos. tendido en una estrecha cama.El primer conocimiento que tuve de la guerra que se había iniciado la noche anterior con el desembarco de los mercenarios. instala su ametralladora. De labios de los compañeros fotógrafos que iban en el jeep oí las primeras noticias de la violenta lucha que había tenido y seguía teniendo lugar a unos treinta kilómetros de donde nos encontrábamos. Esta es la imagen que más se queda grabada en mi memoria: la profusión 4 de sábanas blancas. doblaban la esquina y se dirigían al central Australia. Pero aún la guerra que se estaba librando era algo confuso para mí y sus relatos. Inmediatamente se dirigen hacia allá. de rostro afilado y barba crespa. A intervalos. Los fusiles parecían crecerles de las manos. Pasamos a un salón contiguo y me presentan a un hombre joven. Las sábanas blancas y almidonadas cubren los cuerpos heridos. Médicos. convertido en improvisado hospital. sobre el camión que los lleva a Playa Larga. — Cuando llegamos a la entrada de Playa Larga. camiones cargados de milicianos y soldados rebeldes desembocaban por la carretera. Se llama Luis Tellería y pertenece al batallón 339.

posiciones y hombres está de parte de los mercenarios. No obstante. logra emplazar su arma y hace fuego contra el enemigo. con su ametralladora al hombro y la caja donde está la cinta de balas en la mano. — Una granizada de balas salía del cielo — me dice el herido de la cama contigua. Yo creo que no estábamos ni a diez metros de ellos. Luis. el batallón 339 logra contenerlos e impedirles un fácil avance.— Pegaditos. Su fuego y su tenaz resistencia siembran el desconcierto y el pánico entre los invasores. se llama Gregorio Padrón y está vendado en la frente. Y con la misma abrimos fuego contra ellos. A pesar de la enorme superioridad de los mercenarios. — ¿Y ustedes qué hicieron? — ¿Que qué hicimos? Pues les gritamos „¡ Viva Fidel! ¡Patria o Muerte !" y otras cosas que usted no va a poder poner en el periódico. La balacera es infernal. — ¿Entonces pudieron verlos? — Como no. La superioridad en armas. cuando es herido en el pie. . ¿No le digo que los teníamos como quien dice frente a las narices? —• ¿Qué pasó? — Que nos gritaron que eran del Ejército de Liberación. salta del vehículo y trata de buscar protección en la cuneta para instalar su ametralladora. que pertenece también al batallón 339. La batalla se prolonga por largas horas. Se entabla el tiroteo 6 . No esperaban hallar este recibimiento de plomo y heroísmo. que nos entregáramos y que no nos fajáramos 5 por Fidel. En un instante el estruendo de la metralla es ensordecedor. Miles de balas pasan silbando o dejan su trazo de fuego en la oscuridad. La primera batalla entre la crápula vendida al imperialismo y nuestros heroicos soldados tiene lugar. El camión en el que viaja Luis es acribillado a balazos.

proporcionó. 383 suministró. de otro t i e m p o 8 v u e l t a que se da en el aire 9 burla 10 sin decir nada (fără să zică pîs) 11 i m i t a n d o los gestos. oficial de justicia en algunas pobla ciones. furioso 6 señora 7 consabido. puso d e l a n t e abundante máscara condescendencia. p a r a burlarse 12 documento 13 n a t u r a l (habitante) de N a v a r r a 14 saltó. fig. respeto véase la p á g .NOTAS YO Q U I E R O S E R CÓMICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 véase la p á g . salió con í m p e t u 15 hombre sin juicio o vicioso 16 no hay explicaciones que valgan 17 el alguacil del pueblo 464 . 4 el alcalde 5 a n i m a l fabuloso que m a t a b a con la v i s t a . 217 abajo t i e m p o de abstinencia para los católicos (Páresimi) distinguirse de los demás empezar de esa manera (con t a l defecto) una a c t i v i d a d significado exacto que tienen las p a l a b r a s el escenario es bueno para eso del tipo romano acciones y conducta de una persona el que copia papeles en una oficina (conţopist) m u y poco (vag) carro bajo de dos ruedas (teleguţă) en voz a l t a E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS 1 obra que inspiró a Manuel de F a l l a el conocidísimo b a l l e t (Tricornu 2 strînsă 3 el corregidor — a n t i g u a m e n t e .

dejándolo sin salida 10 en esta región se habla el c a t a l á n 11 no preste [dé] atención a eso (nu lua în seamă) 12 llaves. 23 barra gruesa SONATA DE OTOÑO 1 Basándose en esta sonata así como en la de estío. hizo la película „ S o n a t a s " . E l llevaba el sombrero „de tres picos". impidiéndole toda salida. E n este caso sentía t a l vez r e m o r d i m i e n t o por haber t r a t a d o de a r r u i n a r al tío B a r r e t . arroyuelo 19 t i r o de cañón de artillería 20 p e r t u r b ó .18 gritó (răgi) 19 de „bendecir" (binecuvîntat) 20 el alguacil — Toñuelo — se llamaba así (dihorul) porque „era la p r o ia estampa de su n o m b r e " . principal personaje femenino del libro. J u a n Antonio B a r d e m . 5 X a v i e r de B r a d o m í n . difícil 7 percibía una sensación como de q u e m a d u r a . satisfecho 23 eso ya es otra cosa (costal = saco grande) LA BARRACA 1 se llenaron de vetas [venas] (injectară) 2 fanega [medida] de t i e r r a 3 dureza que se comunica a los metales (călire) 4 e s t i m u l a n d o a los a n i m a l e s con la voz o el látigo 5 g r a v e d a d . trabajador del campo 18 río pequeño. agricultor. seguridad 6 trabajoso. rica en líquido o c a u d a l 17 labrador. 21 ganar la benevolencia de 22 contento. héroe de las „ S o n a t a s " 6 calzado de madera 7 graneros (pátule) 8 a l t u r a de terreno larga y poco elevada 9 lienzo en que se envuelven los difuntos (giulgiu) 10 conjunto de m u í a s u otros animales de carga 11 el que conduce con bestias cargas de un lugar a otro 12 cabalgando como las mujeres y no a horcajadas. E l tío Barret ya no podía entrar en su casa. ocultándose 22 cuerpo de soldados destinado — a n t i g u a m e n t e — a la persecución de los malhechores y asesinos. de la barraca 13 parte del miembro cortado que adhiere al cuerpo 14 terreno algo elevado y en declive 15 movimiento convulsivo de piernas o p a t a s 16 a b u n d a n t e . inquietó 21 escondiéndose. Es un modo adverbial c o m o : a hurtadillas (pe furiş). a escondidas (pe ascuns) 13 según el uso. 9 encerrándolo. co-producción hispano-mexicana que se presentó en el F e s t i v a l de Venecia en 1959 2 golpes que se d a n en la p u e r t a con una barra o anillo de hierro (aldaba) 3 me senté el cuerpo que estaba antes echado (mă ridicai în capul oase­ lor) 4 Concha de Brandeso. la c o s t u m b r e 30 465 . el gran director de película español. 8 cerrada j u d i c i a l m e n t e .

Facundo Quiroga. o sea el convidado de piedra del banq u e t e macabro de la obra d r a m á t i c a „ E l burlador de Sevilla" . 18 c o n t u r b a d o . m o v i m i e n t o confuso 20 poco más de dieciséis metros 21 arma de fuego usada a n t i g u a m e n t e por la caballería (flintă) EL CAUDILLO 1 jefe. m u r m u r a r . en que el caballero parece invitar a la dama a b a i l a r . la diligencia en que regre­ saba a Córdoba. provincia del noroeste de E s p a ñ a 15 carbón que se conserva entre la ceniza (jăratec) 16 lo que se puede abarcar con los brazos 17 comida 18 respiración. en la falda de los Pirineos 4 el famoso comendador de Ulloa. Empieza por u n paso de m í m i c a . en general. líder político (Trozo escogido del v o l u m e n „Cientos 2 gruñir. adiestrado 4 cuello 5 poeta 6 nombre dado a los poetas que r e c i t a b a n en los castillos feudales 7 lugar. véase p á g . pero al fin cede y entonces ejecutan una especie de vals a dos t i e m p o s 15 sin m e d i d a . regla. imitando sus movimien­ t o s . Aquella evita el compromiso y huye de él. paraje. placer 19 t i e m p o sin lluvia 20 utensilio de hierro con tres pies. lleno de grasa 7 prohibidas FACUNDO 1 costumbre 2 alegría manifestada v i v a m e n t e 3 caballo ligero. h a b l a r entre dientes 3 el que prepara y vende medicinas (spiţer) de Pago Chico") 466 . que sirve para poner vasijas al fuego(pirostrie) 21 cualquier manjar [alimento] que se sirve a la mesa B A R O J A . NO S E R Á S NUNCA NADA 1 ha pasado mucho tiempo 2 vara para señalar 3 ciudad de E s p a ñ a .14 palacio en Galicia. vecindad 8 rancho en ruinas y abandonado 9 asalto de indios con saqueo y depredación 10 el coronel R a u c h que fue derrotado y muerto en 1829 por las fuerzas' de Rosas 11 c a p i t á n de la p a r t i d a que a s a l t ó . encendido el ánimo 19 agitación. en 1835. 381 5 persona aficionada a a n d a r en negocios sucios (coţcar) tí grasiento. ni método 16 casa de negocio donde se venden a r t í c u l o s de primera necesidad 17 ciencia de „ t r o v a r " las letras. c a p i t a l de la provincia de N a v a r r a . sin propósito ulterior 13 vivienda 14 el cielito o cielo es danza en que las parejas bailan sueltas. 12 de manera sencilla y sincera.

ex-capital del antiguo reino de los incas. blasfemia (înjurătură) 5 ingenio [máquina] de azúcar G aguardiente de caña 7 p a r t e del cuerpo en que se unen los muslos con el tronco 8 juntamente. averiguando en sus principios (în laşă) pronóstico comprobada. aclarada fijamente ¡ C a r a m b a ! arg. 2 n u b é c u l a s de colores que surcan el cielo 3 cúpula 4 p u n t a s agudas y escarpadas de montes 5 cadena de m o n t a ñ a s 30* 467 . 15 población del Alto P a r a n á . provincia del mismo nombre 4 otra región del Perú. famosa por sus vinos 5 sitio lleno de lodo depositado en aguas estancadas 6 río del Perú que. vocería de los moros al acometer al enemigo oliendo. TRADICIONES PEBUANAS 1 ciudad del Perú. P a r a g u a y y Argentina 11 meten como en u n cajón 12 sitio donde se t r a b a j a la madera 13 flor del naranjo o del limonero 14 especie de p a p a g a y o s . Pero el a u t o r murió en 1928. unido con el U r u b a m b a . pecho azul y verde. t o r b e l l i n o en el m a r o en los ríos) sea considerada como la novela de la selva. 3 ciudad del Perú construida a 2230 ms de a l t i t u d y circundada por seis v o l c a n e s . a u n joven. j u n t o al T i t i c a c a . Es el c u e n t o más famoso del gran maestro de la prosa realista l a t i n o a m e r i c a n a 2 víbora m u y venenosa de la América del sur.4 5 (i 7 8 9 '10 11 12 13 sitio destinado a las riñas de gallos pasarse la lengua por los labios g r i t e r í a . poco antes del lugar donde s e e n c u e n t r a n las fronteras del Brasil. Se halla a 3. forma el Ucayalí LA V O R Á G I N E 1 La grandiosidad del escenario n a t u r a l en que acontece ha hecho que La vorágine (que quiere decir: remolino. a un tiempo 9 remar con una pala 10 pueblo en la orilla p a r a g u a y a del P a r a n á . p a l a b r o t a . 3 senda estrecha 4 imprecación. en el Brasil. y cola roja y azul. Hermosas r u i n a s incas. de cuerpo rojo. De esta obra maestra de la novelística criolla damos el comienzo de la segunda p a r t e . p l u m a s de las alas azules. larga de casi dos m s .467 ms de a l t i t u d 2 ciudad de Bolivia. A poco de publicarse — 1924 — o b t u v o un éxito clamoroso y su i n m e d i a t a t r a d u c c i ó n a otros i d i o m a s . în voia valurilor). me han A LA D E R I V A 1 ir desgobernada la embarcación (în d e r i v ă .

Cantaclaro.6 hojas secas que caen de los árboles 7 lianas. farmec) 9 rasca 10 deseo vivo y pasajero. cuadrillas 17 peleas i 18 palo grueso. estaca 19 látigo grande de mango de palo 20 conjunto de gente grosera. incitó. jurisdicción 37 excitó. que grita 4 papel arrollado en forma de cono. capricho 11 afiladas 12 vestidos de máscaras 13 de mal humor. plantas tropicales de tallos muy largos y delgados que se enredan o se arrollan a los árboles 8 carácter excesivamente cálido 9 ramas. instigó 38 cuerda con que se llevan atados los perros en las cacerías 39 tropa desordenada. territorios lindantes 25 gracia o confianza 26 sensación dolorosa. golpe dado con un látigo 29 dominación 30 tropas de máscaras (figuraţie) 31 bufón (paiaţă) 32 quitasol 33 buey que guía la manada de vacas 34 causaba turbulencia. El gran novelista venezolano es muy conocido por sus obras maestras de la literatura hispanoamericana contemporánea (Doña Bárbara. abominable EL CREPÚSCULO DEL DIABLO 1 Este relato que presentamos. hojas 10 se eleva. perder el equilibrio 28 latigazo. iníame. hombre que lo lleva 5 juego (horă) 6 baile popular venezolano 7 a veces 8 maleficia. muchedumbre 21 heridas 22 látigo largo 23 territorio 24 confinante. es la historia de un „diablo de Carnaval" muy popular. engrandece 11 retroceder. humano. confusión 35 compañía 36 privilegios. Canaima) así como poí su actitud progresista 2 muchedumbre 3 que da voces. disgustado (prost dispus) 14 nada 15 persona que anda por el aire sobre una cuerda 16 grupos. exactamente limitado al desarrollo deun acontecimiento apasionante. muchedumbre ruidosa 40 que anuncian males o desdichas 468 . brujería (vrajă. como la de la quemadura 27 oscilar. volver atrás 12 indigno.

colina e x t r a v a g a n t e . desnudas á r i d o . a d q u i e r e n brillo llama violenta y repentina limpios. resplandecientes lirio AMANECER 1 E l a u t o r de la novela es u n joven escritor comunista. ferreria grosero. seco. descanso. 2 de Cobán 3 aspecto 4 t í t u l o de uno de los antiguos libros m a y a s 5 raza indígena de G u a t e m a l a 6 m u y ocultas y reservadas 7 c h i s p a s . 2 de mucha fuerza 3 conjunto de r a m a s espesas e n t r e l a z a d a s 4 mi hija 469 . Naiqué Cuyqué. E n el trozo que presentarnos. basto a n d a m i o . excursión del sábado al lunes. ardor W E E K . u n obrero a u t o ­ d i d a c t o que se ha dedicado a la l i t e r a t u r a . Hombres de maíz (1950). Viento fuerte (1951). asesinado por los norteamericanos. El Señor Presidente (1946). Papa Verde (1952) y un volumen de poesía Sien de alondra (1948) el novelista nos presenta la heroica G u a t e m a l a del año 1954. cuando intervinieron los y a n q u i s . b r i l l a n t e s .E N D EN GUATEMALA 1 final de semana. m o n t u r a . rayos 8 extraordinario 9 injusticia (nedreptate) 10 nueva 11 pedazo de m a d e r a resinosa que sirve p a r a a l u m b r a r 12 cosa pesada que se pone en el fondo de las embarcaciones (lest) 13 empeño grande. su mujer. Después de las Leyendas de Guatemala (1930). Con este t í t u l o el gran escritor contemporáneo reúne algunos cuentos que publicó en 1955. huir carbonato de plomo de color blanco (ceruză) que pronostica lo porvenir cerro. se a l l a n a n .•41 42 43 44 45 46 47 48 49 buitre americano secas. como de u n e q u i l i b r i s t a AGUAFUERTE 1 2 3 4 5 G 7 8 fragua. apoyo se limpian y se l a v a n se alisan. héroe del c u e n t o . desierto boca abajo dispersarse. Nana Caida (Caiduna) h a b l a con su nieta de los t i e m p o s del gobierno democrático de J a c o b o Arbenz (1944 — 1954) cuando se expropió la filial de United F r u i t y se entregó la t i e r r a a los c a m p e s i n o s . Bueyón (o sea el hombre manso y bueno) es u n indio.

E n 1960 se incorporó a las Milicias Nacionales Revolucionarias. depravado de rodillas CON LAS MILICIAS 1 César Léante nació en la ciudad de Matanzas. Su libro „Con las Milicias" es u n docum e n t o de la Revolución Cubana 2 véase pág. peleáramos 6 tiros repetidos . despeñadero 9 aves gallináceas de México LA CHARCA 1 frutos listos a arbirse naturalmente ULTIMO ACTO 1 2 3 4 5 G 7 fábrica de azúcar lugar ocupado por la fábrica v a l l a . para cocer las t o r t i l l a s de maíz 6 ave de rapiña 7 provisión.5 apodo que se da a los norteamericanos e ingleses 6 zarzas secas (mărăcini uscaţi) 7 terreno descubierto NOS H A N DADO LA T I E R R A 1 uno de los cuentistas mexicanos contemporáneos que con mayor i n t e n ­ sidad lian sabido referirse a la v i d a campesina 2 poco a poco 3 respiración 4 lluvia. ensayos. observó. miró hojas l i b e r t i n o . barrera (gard) escudriñó. abasto 8 precipicio. Escribió cuentos. en 1928. 293 3 fragmentos 4 a b u n d a n c i a . tempestad 5 disco de barro usado en México y G u a t e m a l a . exceso 5 lucháramos. crítica literaria y después de la Revolución se dedicó c o m p l e t a m e n t e al periodismo y a la l i t e r a t u r a .

¡ Hasta siempre ! . Recuérdese siempre que la falta de lectura y de ejercicios hace que se pierda lo aprendido hasta ahora. Este tomo se ha escrito principalmente para los que no sabían el español y querían aprenderlo sin profesor. a quienes ofrezco esta obra con el mayor respeto. Pero acuérdate siempre que tienes todavía que estudiar: sólo el aprendizaje acabó. Aunque en este libro está casi toda la gramática española diseminada en varias lecciones. Veamos en él la primera etapa para el conocimiento del español. Si he logrado mi propósito. y sé que al doblar esta última página sentirás. amigo lector. Nadie estima este manual como algo perfecto. queda aún el perfeccionamiento. la melancolía de tus tardes de estudio. Quisiera sólo que fuese un instrumento útil para la formación de tu cultura. El objeto de este libro fue enseñarte a comprender y a leer corrientemente cualquier texto en español.E P í L O G 0 liemos llegado al final de este libro.lectores. completo. gracias al índice de materias que se halla al final. se puede considerar como una obra de consulta en lo sucesivo. lo dirán mis . junto con la alegría de haber aprendido el español.

.

săruta pe frunte închina in sănătatea l u i . .. oferi un cadou cuiva u 473 . pe a învăţa să facă a învăţa pe dinafară. care diferă de cele cerute de corespondentele lor din limba romînă. . en adelantarse a adivinar por adoptar por hijo afilar en la piedra afirmarse en su dicho agraviar en palabra alzarse a mayores andar con el tiempo apartarse a un lado apoyarse en aprender a hacer aprender de memoria aspirar a luchar atreverse a hablar autorizar para ayudar a cambiarse beber al fiado beber por la salud besar en la frente brindar a la salud d e .. . pe de rost a năzui să lupţi a îndrăzni să iei c u v î n t u l a autoriza să. . brindar con u n regalo a a se apropia de cineva a se acompania la pian a se obişnui să/cu a v e n i . . cu prepoziţiile respective. Dăm mai jos o listă a unora dintre cele mai folosite verbe. a ajuta să se schimbe a a a a a t r ă i din î m p r u m u t u r i bea în s ă n ă t a t e a . con. .LISTĂ DE VERBE CU PREPOZIŢII Multe verbe spaniole se leagă cu complementul prin prepo­ ziţii. a recurge la a înainta în (spre) a ghici din a adopta ca fiu a ascuţi pe piatră a-şi menţine spusele a jigni cu vorba a deveni arogant a se a d a p t a circumstanţelor a se da la o p a r t e a se sprijini de. în ordine alfabetică: acercarse a alguno acompañarse con el piano acostumbrarse a acudir a.

...... estar con (en) ánimo d e . estar de caza setar de hacer algo estimar en más estrecharse en los gastos estribar en examinar de m a t e m á t i c a s excusarse con alguno de a înceta să lucrezi a-şi înceta munca (funcţia) a (se) sprijini de pereţi a cumpăra pe credit (datorie) a cumpăra (ceva) de 20 de „pesetas a se angaja să facă. de) dudar en hacer algo echar a llorar educar en los buenos principios embestir con uno empeñar su palabra con otro emplear en entender de p i n t u r a enterarse de enviar a R u m a n i a esforzarse a (en) hacer.) învins se declara în favoarea lui.. dejar de hablar dejar a uno con la palabra desdecirse de detenerse con (en) los obtstáculos disculparse con distraerse con cazar dotar con (en. drept. .. conocer a uno en la voz consentir en una cosa contar con alguien continuar en el mismo tono convenir en cubrir de cumplir con alguno dac de espalda dar en que entender doc en u n a cosa darse por vencido declararse a favor d e .cesar de trabajar cesar en su empleo coger(se) a las paredes comprar a l fiado comprar en (por) 20 pesetas comprometerse a hacer. . . a cunoaşte pe cineva după voce a consimţi la un lucru a se baza pe cineva a continua cu (pe) acelaşi ton a conveni să (asupra) a acoperi cu a se a c h i t a faţă de cineva a a a a a a a a a a a a a cădea pe spate da de gîndit ghici u n lucru se recunoaşte (ca.. renunţa să vorbeşti t ă i a vorba cuiva dezminţi fi oprit de obstacole se scuza de se distra vînînd înzestra cu ezita să faci ceva a începe să plîngi a educa conform bunelor principii a ataca pe cineva a-şi da cuvîntul fală de cineva a folosi pentru a se pricepe în\la pictură a se pune la curent cu a t r i m i t e în Romînia a se strădui să facă a avea intenţia să a fi la vînătoare a avea intenţia să faci ceva a stima mai m u l t a-şi restrînge cheltuielile a se baza pe a e x a m i n a la m a t e m a t i c i a se scuza faţă de unul pentru 474 .

forrar de fumar en pipa fundarse en razón guiarse por otro gustar de hacer habituarse a l frío hacer del t o n t o hacerse con algo hallar en la calle imprimir por el original incurrir en el delito inquietarse con (por.excusarse del convite a a a a a a a refuza o invitaţie faltar a su palabra fiarse de alguno jijarse en. a observa fpe căptuşi i u fuma p i p ă se baza pe raţiune cineva} algo a se conduce după a l t u l a-i plăcea să facă ceva a se obişnui cu frigul a face pe prostul a-şi însuşi un lucru a găsi pe d r u m a a a a a a a a a a t i p ă r i după original se face v i n o v a t de un delict fi îngrijorat de se inspira din principiile se interesa de inunda cu invita (pe cineva) să iasă merge la vînătoare fi în doliu merge după pîine a se juca cu mingea a se juca cu cuvintele a se justifica faţă de a judeca după a citi cu voce înceată (tare) a se l i m i t a la cîteva cuvinte a-şi î m b u n ă t ă ţ i starea a ieftini a se gîndi la r e p u t a ţ i a sa a se obosi ureînd a se a p r i n d e . en) inspirarse en los principios interesarse en (por) inundar en (de) invitar a salir ir de caza ir de luto ir por pan jugar a la pelota jugar del vocablo justificarse con (para con) juzgar por /cer en voz baja (alta) limitarse con algunas p a l a b r a s mejorar de condición meter a barato mirar por su opinión molestarse en subir montar en cólera morir de pocos años ocuparse en o Ividarse de pararse en nu-şi respecta c u v í n t u l avea încredere în cineva se u i t a ia.. enerva a muri tînăr a se ocupa a uita de a se opri la de 475 ..

a sări in ochi a debarca a semăna cu a se aşeza pe o bancă a c o m p ă t i m i pe cineva a fi zi a cere m i n i s t r u l u i a visa de (despre) hoţi a b ă n u i pe cineva a înlocui (pe) a a a a a a a a întîrzia să v i n ă t r e m u r a de frică lucra ca pantofar frecventa pe cineva se urca Í7¡ír-un copac se căţăra pe un zid triumfa asupra duşmanilor uni cu vanagloriarse de.¡parecer a otro del (en el) ¡participar de la cena pensar consigo pensar en perder (en) (a) el juego poner en olvido posar (se) en preguntar por uno prometer en casamiento provocar a ira •recibirse de abogado renegar de algo reparar en pelillos retractarse de la acusación saber de memoria saber de medicina saZir a l encuentro a uno . în 476 .sa£¡> a su padre salir con la suya saltar a los ojos saltar en tierra semejar a sentarse en u n banco sentir con otro ser de día solicitar con el ministro soñar con ladrones sospechar en (de) alguno substituir a lardar en llegar temblar con el susto trabajar de zapatero tratar con uno trepar a un árbol trepar por una t a p i a triunfar de los enemigos ití¡¿/' a rostro a a a a a a a a a a semăna c¡< a l t u l to faţă participa í« cină se gíndi í/¡ SÍ'ÍÍC (pentru sine) se gíndi la pierde la joc uita (se) aşeza pe căuta pe cineva. a întreba de se logodi înfuria a-şi lua diploma de avocat a renega ceva a se opri la fleacuri a retrage o acuzaţie a şti pe dinafară a se pricepe în medicină a ieşi în î n t î m p i n a r e a cuiva a semăna cu t a t ă l său a-şi ajunge scopul a fi evident. por algo variar de opinión ve/nr en defensa vender al contado vengarse de una ofensa vestir de a se lăuda (degeaba) cu ceva a-şi schimba părerea a veghea pentru apărarea a vinde cu bani peşin a se răzbuna pentru o injurie a se îmbrăca cu.

— î n a i n t e a vocalelor e şi i redă u n sunet i n e x i s t e n t în limba n o a s t r ă . 477 . iar al doilea 0: acción. cemento. B — la î n c e p u t u l c u v î n t u l u i sau d u p ă nazalele n . deschis: casa. la confuzii de sens:. o m i t e în scris: substantivo. slab.TABELA RECAPITULATIVĂ A FONETICII ALFABETUL SPANIOL A — s e p r o n u n ţ ă ca în r o m î n e ş t e . sprijinindu-se limba de incisivii superiori (corespunde lui t h englezesc din c u v i n t e l e thin. P o a t e fi u r m a t de orice v o c a l ă : noche. s a / a . adesea. o. c i . vasto vast gravar a îngreuna. i n v e r s . cambio. claro. muchacho. E s t e u n a din p u ţ i n e l e litere spaniole care se p o t d u b l a . cera. cinco. revelar a revela a apăsa basto grosolan grabar a grava rebelar a răscula pro­ C — î n a i n t e a vocalelor a. m este p u t e r n i c i honhones. litera b se a p r o p i e de v (mai ales în poziţie intervocálica) sau. — în celelalte cazuri e m a i deschise: abril. v se p r o n u n ţ ă b . care p o a t e d u c e . cuerpo. caber. pronunţat cu buzele semi- î n unele p ă r ţ i ale S p a n i e i . — î n a i n t e de s este m u t şi uneori se. u şi î n a i n t e a consoanelor se nunţă k: carne. codo. bath): cielo. mucho. S u n e t u l 8 sep r o n u n ţ ă ca u n s p r i n t r e d i n ţ i . Ch — este o literă a p a r t e (nu c + h) care redă s u n e t u l c r o m î n e s e d i n grupurile ce. In acest caz p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k . Este o p r o ­ n u n ţ i e n e l i t e r a r ă . pe care-1 v o m t r a n s c r i e cu litera grecească 0. o(b)scuro. chispa.

— final este mut. Dacă u din aceste grupuri este scris cu o diereză (ii). gusto. pida. gloria. iar în portugheză prin Ih): gallina. glii din limba romînă: guerra. huevo. norte. digno. Pentru a o pronunţa corect. G — urmat de vocalele a. F — se pronunţa ca în limba romînă: fior. Trebuie acordată o deosebită atenţie ortografiei cuvintelor care se scriu cu je. Un. lleno. harina. de obicei în numiri geografice străine sau în cuvinte tehnice: Kiee. o. adherir. H — este o literă mută. kilogramo. duda. N — este o literă specifică limbii spaniole. aspirat: libertad. gui corespund grupurilor ghe. gigante. vestido. — între vocale este slab: asado. N se pronunţă ca un n înmuiat (urmat de un i scurt). I — s e pronunţă ca în limba romînă: isla. jefe. lingüística. sau mai precis înghiţit. kilómetro. Madrid. virtud. Precede numai vocale: horn. u sau de o consoană se pronunţă ca în cuvîntul romînesc „gol". ahora.D — la începutul cuvintelor sau după o consoană se pronunţă puternic: iiente. se apropie mijlocul limbii de cerul gurii şi se articulează un 1 înmuiat. camino. hueso. De exemplu: gato. j i si celor care se scriu cu ge. aldea.3 — redă acelaşi sunet gutural h ca şi g din grupurile spaniole ge. L — este identic cu 1 romînesc: leira. caballo. el devine sonor: antigüedad. M — se pronunţă ca în limba romînă: modo. ca un fel de 1 cu i scurt şi 1 lichid (acest sunet se redă în italiană prin % gl. . se lipeşte vîrful limbii de dinţii de jos. LI — este o singură literă (nu dublu 1). Grupurile gue. gi (neexistînd nici o regulă în acest sens): jira (turneu) — gira (girează). — înainte de b sau v (uneori şi de p) se pronunţă ca un m: invierno. E — are aceeaşi valoare ca şi în limba romînă: elefante. golpe. -N — e s t e identic cu n romînesc: nivel. Semnul diacritic ~ pus deasupra literei n se numeşte tilde (tildă). hermano. — înainte de e sau i are sunetul gutural puternic al lui h romî­ nesc din cuvîntul „hohot": general. 478 . guitarra. joven. cam ca în felul în care ţăranii din nordul Transilvaniei pronunţă cuvîntul „bin'e". comandante. K — se întîlneşte foarte rar. gi: ojo.

año. Astfel. ( î n limbile i t a l i a n ă şi fran­ ceză s u n e t u l fi este r e d a t prin g r u p u l gn. iar în p o r t u g h e z ă p r i n nh. rector — vicerrector.u n c u v î n t c o m p u s . In acest caz este considerat ca o literă a p a r t e şi nu se separă la d e s p ă r ţ i r e a în s i l a b e : ferrocarril (fe-rro-ca-rril) Cînd. p r o n u n ţîndu-se slab. Q — este î n t o t d e a u n a u r m a t de u m u t (mai precis. Cînd. In a n u m i t e r e g i u n i ale Spaniei (mai ales în A n d a l u z i a ) şi în numeroase ţ ă r i din America L a t i n ă . tanto. O — a r e aceeaşi v a l o a r e ca şi în limba r o m î n ă : hombre. m u l ţ i s c r i i t o r i . — în celelalte cazuri este m a i s l a b . ( G r u p u r i l e que. v i b r a t p u t e r n i c (ca şi c u m ar fi r r ) : 1) la î n c e p u t u l c u v i n t e l o r : rumano. deber. s este a b s o r b i t cînd se găseşte î n a i n t e a u n e i consoane sau în poziţie finală. Nu t o t d e a u n a însă s se p r o n u n ţ ă la fel de intens ca şi în romîneşte. rico. u devine sonor.) De e x e m p l u : baño. honra. chi d i n limba r o m î n ă ) : que.) De e x e m p l u : casa. radio. entonces. 473. ogradă S — este identic cu s r o m î n e s c . rosa. después. căruţă coral coraliu corral curte. R — se p r o n u n ţ ă energic. (Nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă z în< poziţie intervocálica. aproape i m p e r c e p t i b i l .ceva m a i î n f u n d a t . în grupurile de m a i sus. p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică de r i n i ţ i a l : romano — grecorromano. s: alrededor. de n e sau ui) şi se p r o n u n ţ ă k . scriu de e x e m p l u : depué (después) vamoh (vamos) entonce (entonces) ejcopeta (escopeta) T — s e p r o n u n ţ ă ca în limba r o m î n ă : tabaco. capital. De p r o n u n ţ a r e a corectă — energică sau slabă — a lui r depind: înţelesurile a n u m i t o r c u v i n t e : pero însă. p e n t r u a reda vorbirea locală. . ca în limba r o m î n ă : oro. quien. qui sînt e c h i v a l e n t e deci cu g r u p u r i l e che. agosto. queso. î n t r . al doilea c u v î n t începe cu r. dar perro cîine perito expert perrito căţel caro scump carro car. m a i pe n a s . Israel. n . perder. litera q este înlo­ c u i t ă de c : cuestión. cosa. cuidado. 2) d u p ă consoanele 1. 3) cînd e d u b l u . P — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă : padre. acest r se d u b l e a z ă . quinina.

16—17). este o s e m i v o c a l ă : yerno. gui. ceea ce a r a t ă că. lus. ci — sunetul 6 (precedă n u m a i consoane. 8 se p r o n u n ţ ă ca u n s o b i ş n u i t : cinco. Această p r o n u n ţ a r e . "V — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă (vezi şi c o m e n t a r i u l de la litera b ) : vena. Iată a c u m a l f a b e t u l spaniol. sisaña. o. cizaña. este c o n d a m n a t ă de Academia S p a n i o l ă . venir. (A se con­ sulta p a g . P o a t e i n t r a în c o m p o n e n ţ a diftongilor şi triftongilor. ya.a oarbă î n America L a t i n ă şi F i l i p i n e . u sau se află la sfîrşitul c u v i n t e l o r ) : jazmín. aşa c u m am v ă z u t . r e d a t p r i n c sau z. n u m i t ă seseísmo. Z — redă — ca şi litera spaniolă c din grupurile ce. din p u n c t de vedere fonetic. cavar. m u t (vezi fonetica literelor g şi q ) . Cuba. zorro. que. Y —-se p r o n u n ţ ă la fel ca i. paz. — î n a i n t e a vocalelor se p r o n u n ţ ă c s : examen. p e n t r u a se •evita eventualele confuzii de sens: casa casa coser a coase sima prăpastie siervo serv siega seceriş caza vmatoare cocer a coace cima culme ciervo cerb cies. qui este. exacto. azul. X — î n a i n t e a consoanelor se p r o n u n ţ ă s: explicar.U — are aceeaşi p r o n u n ţ a r e ca şi în l i m b a r o m î n ă : mudo. S u n e t u l 6. extenso. zapato. luz se citesc sinco. voz. t r e b u i e p r o n u n ţ a t clar. deşi •e foarte r ă s p î n d i t ă . vocalele a. — în grupurile gue. mayo. r r (erre) (ese) (te) (») 480 . ley. d a r e considerat — din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l — consoană. cu p r o n u n ţ i a spaniolă a fiecărei litere: a b c eh d e f g h (a) (be) (ce) (che) (de) (e) (efe) (ge) (hache) (i) 111 11 ñ o (eme) (ene) (eñe sau ene tilde) (o) P q r s t u (P") (cu) (ere).

Cada dos horas.. En mitad de la faena les sorprendió la noche. Y convino con su hijo en hacer guardia.. alargando sus uñas. cuando el padre. Cerca acechaba un tigre y. piando desesperadamente para despertarlos. Pero el que estaba de guardia avivaba el fuego. echó nuevas ramas a la hoguera. que había dejado dormir al muchacho cerca de 4 horas seguidas. Después de comer el pan y el queso que habían llevado con ellos.. padre e hijo seguían dormidos. cada vez que las llamas estaban a punto de desaparecer. cuando un pajarito negro comenzó a volar sobre el lugar. El muchacho se levantó y substituyó a su padre. En seguida surgieron las llamas y el tigre. uno substituía al otro en el trabajo de echar nuevas ramas a la hoguera. — ¡Mira. quedó dormido. Permaneció despierto un gran rato. y resolvieron entonces dormir allí. el padre encendió un gran fuego para impedir que se acercaran las fieras. Ya estaba sobre la gente que dormía. LA L E Y E N D A D E L P A J A R I T O D E L P E C H O R O J O Una tarde. El padre y el hijo se despertaron y oyeron que piaba desesperadamente el pajarito. veţi găsi ilustrate sunetele din tabelul fonetic de mai sus.. El pajarito negro voló sobre la hoguera medio apagada y comenzó a avivar el fuego con sus alas. Cansados por el trabajo del día. vencido por el sueño.j k I II (jota) (ka) (ele) (elle) v x y z (ve sau vive) (equis) (ye sau i griega) (zeta sau zeda) Notă: Citind ou voce tare textul care urmează. hasta que por último. El tigre estaba a pocos metros. avanzaba dispuesto a atacar a la gente. pero estoy tan cansado. para evitar que se apagase.. habían salido un leñador y su hijo a trabajar en el monte. y otro más. y el tigre se detenía sin atreverse a atacar a los leñadores.. mira como tiene el pecho! Nunca supieron que el pajarito les había salvado la vida. Se acercaba el amanecer cuando las llamas se hicieron débiles. Y a pesar de que el fuego le quemaba el pecho al pajarito. le despertó y le dijo: — Tienes mucho sueño. ¿eh? Si no temiese dormirme continuaría yo la guardia. y otro. — dijo el muchacho—. lo siguió avivando hasta que la luz del día hizo huir a la fiera a su guarida. tan débiles que parecía que el fuego se apagaba del todo. padre. se detuvo. (Fragmento adaptado de „Gran Chaco" de Raúl Larra) 31 — învăţaţi limba spaniolă! 481 . Entonces el tigre avanzó un paso. Ya era muy de madrugada. al verlas.

.

cuvîntul titlu. exemple: observar. deoarece acestea se disting uşor după terminaţii şi traducere. verb I N D I C A Ţ I I ~ Acest semn substituie.VOCABULARIO ESPAÑOL-RUMANO (ANEJO AL MANUAL DE ESPAÑOL) P R E S C U R T Ă R I U T I L Í Z A T E ÎN ACEST VOCABULAR aje. poftă. alguien om. figurat imp. verb incoativ inj. De exemplu: gana. 31* 483 . infinitiv intr. NOTE Din cauza spaţiului restrîns. plural prp. Cuvintele aproape identice cu corespondentele lor romîneşti nu au fost trecute în vocabular. pasiv pi. comparativ­ ii. prepoziţie s. Nu s-a trecut indicaţia „verb" în dreptul cuvintelor respective din vocabular. academia. conjuncţie comp. verb tranzitiv v. a căror conjugare se află explicată în lecţiile manualului. în cadrul explicaţiei. subjonctiv sup. substantiv subj. alguna cosa adj. singular sub. locuţiune m. verb care diftonghează / . superlativ tr. adverb alg. americanism cj. * Indică verbele complet neregulate. La substantivele masculine care se termină în —o şi la cele feminine care se termină în —a nu s-a mai menţionat genul. de gen feminin ¡ig. de buena -~ de bunăvoie. de genul masculin n. adjectiv adv. impersonal inc. verb intranzitiv loc. neutru pas. numeralele şi pronumele au fost omise din vocabular.

a recurge acuerdo amintire adecuado adj. tocmai -f v. atitudine actuar a acţiona.în general nu s-a trecut indicaţia „substantiv". nu s-au mai dat şi substantivul şi adjectivul format de la aceeaşi rădăcină. a abandona abanico evantai abarcar a c u p r i n d e . a nimeri acierto reuşită . a acoperi abrigo a d ă p o s t . spre. a detesta abrazo îmbrăţişare abrigar a adăposti. acacia salcîm acallar a reduce la Iacere acariciar a mîngîia acarrear a cauza acaso sub. por si ~ pentru orice e v e n t u a l i t a t e . inj. aici. pe abajo adv. ulei. a potrivi. a d e c v a t . poate (dubitativ). loc. canal acera trotuar acerca de loc. arii'. a ţine cald. favorabil 484 . jos. untdelemn aceituna măslină acequia şanţ. jig. In caz că dintr-o familie de cuvinte s-a dat verbul. în. despre acercar(se) a (se) apropia acero oţel. más ~ m a i încoace. a explica acoger a primi acogida primire acometer a asalta. absurd abuelo bunic abundar a a b u n d a . la.v. sabie acertado î n d e m î n a t i c . a (-şi) a m i n t i acosar a g r ă b i . a face acuático adj. a fugări acostumbrar(se) a (se) obişnui acrimonia a c r i m e . comp. prudenţă aclarar a lămuri. dibăcie. ~ se a se împăca cu acompañar a însoţi acompasado cadenţat aconsejar a sfătui • acontecer inc. ~ de -j. oare '(interogativ) . în jos . în schimb s-a menţionat „adjectiv" şi „adverb". por ~ din întîmplare . iscusit acertar (/. copleşitor absorto absorbit abstenerse a se abţine absurdo adj. jig. A a prp. copios aburrir a plictisi acá adv. a conţine abedul m. ţig. acţiune acechar a pîndi aceite m. cine ştie acción /. adv. întîmplare . a u r î . deschis abismo abis ablandar a înmuia abofetear a pălmui abogado avocat aborrecer inc. colea. a fi din belşug abundante a b u n d e n t . mesteacăn abeja albină abeto brad abierto adj. rio~ p e r î u î n j o s abandonar a părăsi. a activa. pardesiu abril aprilie abrir a deschide abrumador covîrşitor. severitate actitud /. acvatic acudir a veni. a înfrunta acomodar a a r a n j a . a se întimpla acontecimiento eveniment acopio colectare acorazado cuirasat acordar(se) d. mai aproape acabar a t e r m i n a . p î n ă .

a (se) bărbieri aficionado amator afilar a ascuţi afortunado adj. a m a b i l afán in. ţinută además adv. a conferi adjunto adj. încotro adormir intr. agradecer inc. rachiu agudo adj. sălbatic agricola adj. paradă alarido strigăt. adjunct admirable a d m i r a b i l admitir a a d m i t e adonde adv. por ~ deocamdată ahornar a băga în cuptor ahorrar a economisi ahuyentar a goni. loc. ~ bien ori. împre­ jurimi agosto august agotar a epuiza agradable plăcui agradar a place. indemînă. însă. la îndemîna cuiva alcanzar a ajunge. alb (poetic) álbum m. şah ajeno străin ajo usturoi ajustara angaja (funcţionar) : a ajusta ala aripă alabanza laudă alabar a lăuda alacrán m. s t r ă d a n i e . aerisit aislado adj. a c u m . a m u l ţ u m i agrado plăcere. p r i m a r . a alunga airado irita t aire m. adunare adicto adj. pătrunzător águila acvilă.adelantar a î n a i n t a . unde. pe lingă aceasta adherencia aderenţă adición /. agricol agua a p ă aguantar a suporta. libre ~ voie. a trece înainte adelante adv. caisă albedrio a r b i t r u . a l ă t u r a t . a achiziţiona adrede adv. judecător alcance m. a s c u ţ i t . aer aireado adj. /. aerian afable adj. acolo ahogar a sufoca ahora adv. a îndura aguardar a aştepta aguardiente m. ţ i p ă t albanii m. arbore de plută 485 . gest. al ~ de alg. anume. osteneală. zidar albaricoque m. v u l t u r aguja ac ahí adv. r u s t i c . în afară (de). scorpion alameda a le ie álamo plop alarde m. a atinge alcornoque m. dorin­ ţă arzătoare afeitar(se) a (se) rade. pi. a instrui adiós adio adivinanza ghicitoare adivinar a ghici adjetivo adjectiv adjudicar a acorda. ca­ priciu albo adj. înainte ademán m. (în) afară. drăguţ. izolat aislamiento izolare aislar a izola ajedrez in. norocos afrancesado franţuzit afuera adv. expres aduana vamă advertir a avertiza aéreo adj. a t i t u d i n e . a a d o r m i adornar a împodobi adquirir a căpăta. poftă agravio insultă agregar a adăuga agreste adj. ţuică. a t a ş a t adiestrar a dresa. a l b u m alcalde m.

din m u n ţ i i Auzi andrajo zdreanţă anecdota anecdotă.' jig. amar amarillo adj galben ambos adj. sanda alquilar a închiria alrededor adv. cîţiva alhelí m. bucurie alejar(se) a (se) îndepărta alemán german alentar d. j a n d a r m alguien cineva alguno adj. mai departe allende adv. larg anchura lărgime andamio schelă andar* a umbla andén m. a se face d i m i n e a ţ ă amante adj. prietenie amo stăpîn amonestación /. magazin. ceartă alto adj. v r e u n . amiciţie. acolo. vast amueblar a mobila ánade í/¡. admonestare amor ni. împrejurimi altercado gîlceavă. snoavă anejo. vesel. anexare anguila tipar ángulo u n g h i . răţoi análisis /. iubitor amapola mac amar a iubi amargo adj. veston ametralladora mitralieră amigo amic. a m i r a l almohada pernă alondra ciocîrlie alpargata opincă. sub. pi. acolo. a angaja aliviar a uşura aljibe m. cisternă alma suflet almacén ni. pi. amidon alminar m. prieten amistad /. amplu. a n i m a l 486 . cursant alzar a ridica allá adv. comp. împrejur. înalt altura înălţime aludir a lace aluzie alumbrar a lumina alumno elev. p u ţ i n algodón m. alăturai anexión / . dojana. drăguţ amanecer inc. pi. dincolo de allí adv. poliţai. vioi alegría veselie. amor. dragoste amparo adăpost ampliar a mări amplio adj. micşunea alistar a înrola. atunci ama gospodină amable a m a b i l . más ~ mai încolo. peron andino adj. amîndoi. pi. analiză analizar a analiza anaquel m. minaret almirantazgo a m i r a l i t a t e almirante ni. adj. adv. sirop almidón m. anex.aldea comună. magazie almacenar a înmagazina almendro migdal almíbar m. raft ancla ancoră ancho adj. colţ angustia nelinişte anhelar a năzui anhelo năzuinţă anillo inel animal m. ambii amenaza ameninţare americana haină. desagi algo ceva. a încuraja alerta alarmă alfiler m. bumbac alguacil m. sat alegrar(se) a (se) bucura alegre adj. ac cu gămălie alfombra covor alforjas sub.

folosi. fig. ucenic apresar a captura apresurar(se) a (se) grăbi apretar d. vîrf. a pune prinsoare apoyar a sprijini apreciara aprecia. bufet. aseară anochecer a se inopia anonadar a distruge. fig. odinioară ante prp. a p a r t e . capricios antorcha t o r ţ ă antro grotă añadir a adăuga. dor apagar a stinge aparador m. a considera aprender a î n v ă ţ a . ochelari antepasado strămoş antes adv. aport. a separa aparte adv. abia apertura deschidere apesadumbrar a întrista apetito poftă de mineare apiadar a înduioşa. aici. ~ de memoria a învăţa pe dinafară aprendiz m. dos días ~ cu două zile înainte anticario anticariat anticuado învechit antigüedad /. notă. a sufla (la teatru) apunte m. a se s u p ă r a . a se îndura ápice m. vechime antiguo adj. a apărea apartado adj. fig. a t e r m i n a . casă de bani arcilla argilă arcipreste / « . me aprieta el zapato mă strînge pantoful. fig. silitor apoderar(se) a pune stăpînire apodo poreclă aportación / . a strínge. alaltăieri antelación /. acel aqui adv. în iată anteayer adv. sub. a stima. fig. a înnădi año a n . d u l a p aparecer inc. ieri seară. înainte. contribuţie aposento odaie apostar d. ~ aje. a m ă n u n t aplastar a strivi aplazar a amina aplicado adj. î n d e p ă r t a t . î n a i n t e . a c u m . a se grăbi aquel adj. distinct apegado adj. suprafaţă 487 . arab arado plug araña păianjen arar a ara arbitro arbitru . a r h i e p i s c o p arco arc. a nimici ansioso n e l i n i ş t i t . arzător ardilla veveriţă área arie. dinainte anteojo l u n e t ă . însemnare apurar a purifica. arbore. anticipaţie antemano adv. he ~ iată árabe adj. antic antojadizo adj. ~ de ¡tablar (mai) înainte de a v o r b i . avid. prp. culme. stăpîn árbol m. ~ iris curcubeu archipiélago arhipelag archivo arhivă arder a arde ardiente adj.. sec­ tor poştal apartar a îndepărta. pi. a se î n t e ţ i : la lluvia aprieta aprisa adv. am.ánimo s p i r i t . vechi. curaj anoche adv. iute apropiar a însuşi aprovechar a. copac arca l a d ă . a n t i c h i t a t e . a ţ i n t i . ~ nuevo anul nou añoranza regret. ataşat apego ataşament apellido nume (de familie) apenas adv. nerăb­ dător antaño adv. a pro­ fita de ceva aproximar(se) a (se) apropia apuesta prinsoare apuntar a n o t a .

repulsie. a părea asesino asasin asestar a da (o lovitură) así adv. a pustii asomar a a p ă r e a . a m ă r i aumento spor. v i o l a r e . a mira asombro uimire asombroso uimitor aspa aripă de moară asqueroso dezgustător astilla aşchie. coşciug atención /. a înfăşură arrojar a arunca arroyo pîrîu arroz in. cumplit aturdir a zăpăci audacia îndrăzneală audaz adv. a r t ă . astfel. a se urca asco greaţă.arena nisip arenque m. a nimici arrastrar a t î r î arrebatar a smulge arredrarse a se i n t i m i d a . a îngriji atento a t e n t aterido ţeapăn de frig aterrar a îngrozi atormentar a t o r t u r a . m a h a l a arraigar a prinde rădăcini arrancar a smulge (din rădăcini) arrapiezo z d r e a n ţ ă arrasar a distruge. hocus-pocus artesano meşteşugar asado friptură asalariado salariat asamblea a d u n a r e . a da înapoi arreglar a aranja arremeter a ataca arreo h a m arrepentirse a se căi arriba adv. în u r m ă atraso înapoiere atravesar d. atroce. înapoi. frîntură astillero şantier n a v a l astucia viclenie astuto viclean asueto repaus. a se însera ataúd ni. deasemeni. concediu asustar a speria atar a lega atardecer imp. a v í n t augurio urare aullar a urla aumentar a creşte. aşa asiento loc. a devasta. la fel asno asin asociación /. f. ofensă atroz adj. la — Nacional asar a frige ascender d. a chinui atraer* a atrage atrás adv. scrumbie argelino algerian argüir a a r g u m e n t a . jeratic asemejar a semăna. a r g u m e n t arma a r m ă armada flotă . asociaţie asolar d. río ~ pe rîu în sus arriesgar a risca arrollar a răsuci. a traversa atreverse a îndrăzni atronador adj. por ~ de birlibirloque în chip magic. scîrbă ascua t ă c i u n e . tomar ~ asignar a aloca asimismo adv. inc. a spori. -pi. dezgust. atenţie atender d. îndrăzneţ auge ni. s u s . dar ~~ a pro­ voca g r e a ţ ă . ~ se a la ventana a se ivi la fereastră asombrar a u i m i . malas ~ s vicle­ ş u g u r i . î ncă 483 . orez arrugar a încreţi arte m. creştere aún ad v. asurzitor atropello încălcare. a discuta argumento subiect. escadră armario d u l a p arrabal m.

bal bajar a coborî bajel m. gogomănie barbarie / . smalţ barraca colibă . bici azúcar in. pucioasă azul albastru B bable m. a înviora ayer adv. ~ sacramental piesă d r a m a t i c ă cu subiect religios automóvil m. sulf. dialect asturian babor in. babord bacalao morun.. dans.aunque cj. hablar ~ a vorbi încet bala glonte balance in. răzor banco bancă bandera drapel bañar(se) a (se) scălda baño baie.. — de fe pedeapsă publică apli­ cată de t r i b u n a l u l i n c h i z i ţ i e i . adv. mercur azote in. a verifica avestruz m. lac (pictură) . loc. h a z a r d . de ~ degeaba. dansator. struţ avezar(se) a (se) obişnui aviación /. a lipsi ausente adj. balerin baile in. en ~ în van baldío viran (teren) . automobil auxiliar a ajuta avance m. baracă barranco prăpastie barrer a m ă t u r a 489 . zadarnic baluarte in. ieri ayuda ajutor ayunar a posti ayuntamiento p r i m ă r i e . hîrleţ azar in. a se clătina bancal in. aviaţie avivar a înteţi. b a r b a r i e . baston bachiller ?/. consiliu mu­ nicipal azada sapă. absolvent bahía r a d ă . b a c a l a u r e a t . înaintare avanzar a î n a i n t a . b i l a n ţ balanza b a l a n ţ ă . argint viu. receptor (telefon) ausencia absenţă ausentarse a absenta. golf bailar a dansa bailarín m. pi. absent austral adj. dedesubtul ~ los árboles. deşi auricular in. cîntar balde adv. proces. sălbăticie barca barcă barco v a s . a avansa avaricia zgîrcenie ave /'. vapor barniz m. batog báculo toiag. corabie. a se ruşina avería avarie averiguar a cerceta. strat. nenorocire azaroso adj. din emisfera sudică auto decret judecătoresc. prp. vas bajo adj. bastion ballena balenă bambolear a oscila. pasăre avellana alună avena ovăz avenida bulevard aventurero aventurier avergonzar d. scund. cadă barato ieftin barba barbă barbaridad /. j o s . e n o r m i t a t e . zahăr azucena crin azufre m. nefericit azogue m.

pi. cremă de ghete bien m. pompă bombardeo b o m b a r d a m e n t bombilla bec bonaerense adj. fig. cufăr bautismo botez beber a bea bebida b ă u t u r ă beca bursă beldad / . adv. ~ abajo culcat pe b u r t ă . (vezi: bofetada) boina bască bola b u l g ă r e . din Buenos Aires bondad / . b i n e . b u n u r i . a l b . strămoş bisiesto adj. capod batalla bătălie batir a bate batuta baghetă baúl m. dulce blusa b l u z ă . simpatic bordado broderie bordón ni. b u n ă t a t e bonito drăguţ. culisă basura gunoi bata h a l a t . a rage. m u s t a ţ ă billete m. fundament bastante adv. zăduf boda n u n t ă bodega beci. pădure bota gheată bote m. bisect bizco adj. velier de tip bergantín bermejo roşcat berrear a b e b ă i . a ~ de noche în asfinţit. şnapan. saşiu bizcocho biscuit blanco adj. barcă botella sticlă botica farmacie botón m. ~ estar bunăstare . haină de m a r i n a r boca g u r ă . bază. bilet biombo paravan birlibirloque vezi: arte bisabuelo străbunic. nasture bóveda boltă bramar a mugi brazo b r a ţ brecha breşă breve scurt bribón ni. ~ venida b u n venit bigote m. ţ i n t ă blando adj. refren borrachera beţie borracho adj. bilă bolsillo buzunar bomba b o m b ă . beţiv borrar a şterge. frumuseţe belga belgian belleza frumuseţe bello frumos bellota ghindă bencina benzină bendecir* a binecuvînta bergantín m. asfalt. îndeajuns bastar a fi suficient. a răcni besar a săruta beso sărut bestia a n i m a l betún m. cramă bofetada (lovitură de) palmă bofetón m. destul. beat. a ajunge bastidor m. — arriba culcat pe spate boceto schiţă bochorno arşiţă.barriga pîntecc barrio cartier barro noroi base /. suav. binele. h o ţ o m a n broma glumă bromear a glumi brotar a se ivi. loc. a ţîsni brujo vrăjitor brújula busolă 490 . păcură. moale. — hechor binefăcător. goma de ~ g u m ă borrasca furtună borrico măgar bosque ni. sub.

bronat bueno adj. d r u m e ţ caminar a u m b l a . a p a r a t : ~ fotográfica camarada in. cabină cambio s c h i m b . calitate cálido adj. încălzit califa ni. cafea. calitate calavera hîrcă calcetín m. şosetă caldera cazan caldo supă (de carne) calefacción /. ca ld caliente adj. călăreţ. l i b e r t i n . clică camarote in. de ~ a~ sau de ~ a rabo de la u n capăt la a l t u l . loc. ~ uno fie­ cine cadena l a n ţ . loc. ~ perpetua osiridă pe viaţă cadera şold café ni. llevar a~ a duce la bun sfîrşit cabra capră cacerola cratiţă cachimba am. al ¡in y al ~ în cele din u r m ă . plantaţie de cafea caída cădere caja c u t i e . fiecare. cutie poştală C caballero d o m n . burghez burla batjocură. en ~ în schimb camello cămilă caminante ni. diputados. călător. c a p ă t . bou bufanda fular buho bufniţă buitre m. încălzire calentar a încălzi calentura febră calidad / . călduros calvo chel calzar(se) a (se) încălţa calzón m. ospătar camarilla camarilă. căldură caluroso adj. tovarăş camaranchón ni. a-şi bate joc de cineva burlador m. ~ de vapor cal putere cabana cabană cabecear a clătina din c a p . a moţăi caber* a încăpea cabeza cap cable in. ~ andante cavaler rătăcitor caballo c a l . ~~ de. casă (de plăţi) cajón m. organizaţie burocracia birocraţie burro măgar buscar a Căuta butaca fotoliu buzón ni. var. v u l t u r bullir a clocoti. de ~ s în g l u m ă . a forfoti buque m. cablu. al ~ la c a p ă t u l . cavaler. a călă­ tori 491 . odgon cabo ţ i n t ă . ~ muerta var stins calaña teapă. sertar cal / . zeflemist buró b i r o u . mansardă camarero chelner. stradă cama p a t cámara cameră: ~ de Comercio. bun buey m. loc. p a n t a l o n callar a tăcea caile /. ciorap. am. vas burgués adj.bruma ceaţă bruñido lustruit. hacer ~ de alg. a merge. cafenea cafetal ni. vapor. — cual. c h i l o t . calif caliza calcar calor ni. c a p o r a l . cald. pipă cacho bucată cada adj.

vătaf capaz adj. prudent cavar a săpa 492 . liaos capa mantie. . zurgălău cascara coajă casco cască casero adj. casnic casi adv. carne carnero berbec carnicería măcelărie caro scump carpa crap carpintero dulgher carrera cursă.camino drum camorra disputa campana clopot campeón ni. get-beget casualidad /. capabil capital m.m. închisoare cardo ciulin carecer a fi lipsit carestía lipsă. ~ postai căsuţă poş­ tală caso caz. cîine canario canar canasta coş canción / . moft capricha glugă cara faţă. bogăţie causa cauză cautivar a captiva cauto adj. candoare. tun caos m. debit. capitală capricho capriciu. de nisip) cantidad / . cîntăreţ cántaro urcior cantera carieră (de p i a t r ă . neaoş. / . toc. melc carácter ni. afiş cartera servietă casa casă casar(se) a se căsători cascabel m. spaniol castigar a pedepsi castizo adj. cărbune carcajada hohot de rîs cárcel / . echar en ~ a arunca în faţă. . cauţiune caucho cauciuc caudal in. — a — faţă în faţă. a r z ă t o r : incandescent candor in. c a m . . . p ă t u r ă capataz m. a reproşa caracol ni. ~ de azúcar trestie de zahăr cáñamo eînepă caño t u b cañón m. albia rîului caución /. cantitate canto cînt caña trestie. cínico cancha am. schimb cansado obosit cansancio oboseală cantante s. a p r o a p e . . ~ credencial scri­ soare de acreditare cartearse a coresponda cartel ni. întîmplare cauce in. caracteres) caracter ¡caramba! la n a i b a ! carbón in. scumpete carga încărcătură cargar a încărca cargo funcţie. loc. nevinovăţie canela scorţişoară cangrejo rac canje ni. casilla căsuţă. hacer— a face caz castellano castilian. c a p i t a l . şef de echipă. ~ armamentista cursa înarmărilor carretera şosea carro car carta scrisoare. (pi. s t r a t . însărcinare cariño afecţiune carne /. teren de sport candado lacăt candente adj. clopoţel. campion campesino ţăran campo címp can in.

celebru celo zel. pi. zenit ceniza cenuşă. loc. por ~ desigur ciervo cerb cigarra greier cigarrillo ţigară cigüeña barză cima vîrf. a încredinţa cerco cerc . a striga clarín m. concurs certeza certitudine. a orbi ceja sprinceană celda celulă. împrejurimi cercano adj. gelozie cena cină cenicero scrumieră cénit m. lebădă cita întîlnire ciudad /. c u l m e : loc. clar. sentinelă centuria secol ceño încruntare cepillo perie cera ceară cerca adt'. a aniversa. ~ mayor vinal ma­ re. a~ as orbeşte. a închide. Joc. gazon cesto coş. a p r o p i a t . ~ eon llave a închide cu cheia. a sărbători célebre adj. l i m p e d e . a se gíndi cayado toiag. chilie celebrar a celebra. ivăr certamen m. încuiat cebada orz cebar a îngraşă (animale) cebolla ceapă cebra zebră ceder a ceda cedro cedru cédula ţ i d u l ă . eîrjă caza vînăt. fig. vezi: certeza cervecería berărie cerveza bere cesar a înceta cese /)i. pe dibuite cielo cer ciencia ş t i i n ţ ă cierto adj.oare. încercuire cerdo porc cerebro creier cereza cireaşă cerilla chibrit cerner d. oarecare . loc. domn (în vechime) ciego adj. pajişte. cavitate cavilar a reflecta. a cerne cero zero cerradura broască (de usă) cerrajero lăcătuş cerrar d. colină cerrojo zăvor. trompetă claro adj. ~~ menor vinal mic cazador m. o r b . v î n ă t o r . chiparos ciruela prună cirujano chirurg cisne m. a prinde cazurro nesociabil. poner en ~ a l ă m u r i 493 . ~ magnetofónica ban­ dă de magnetofon ciprés m. siguranţă certidumbre /. dar ~ a termina cinta panglică. paner cid in. — furtivo bra­ conier «azar a v i n a . oraş ciudadano cetăţean cizaña zîzanie clamar a chema. înălţime. scrum cesno recensămînt centavo centimă (monedă americană) centella scînteie centinela ni. ~ Oriente Orientul apropiat cerciorar(se) a asigura. pi. încetare césped m. a încuia cerro deal. b î t ă . bilet cegar (/.cavidad /. aproape cercanía apropiere.

masa comienzo început comillas pi. a bate în cuie clavel m. consilier m u n i c i p a l concertar d. hierro colado fontă colchón m. a atinge (un ţel) consejo consiliu. a începe comer a minea cometer a comite cómico actor comida mineare. a povesti. compas complejo complex comprar a cumpăra comprender a înţelege comprobar d. cumătră comarca regiune. cum compadecer inc. tovarăş compañía companie compás m. limită confitería cofetărie. care va să zică conquistar a cuceri consejero consilier conseguir a reuşi. rachetă cojear a şchiopăta cojín m. aşadar. cu concebir a concepe concejal m. consolare contar d. a prinde. nucă de cocos cocodrilo crocodil coche m. a lua cohete m. a situa color ni. a dovedi compromiso angajament comunista m. saltea cólera minie colgar d. sfat consigna lozincă constipar a răci. comitet como adv.— ánimo a căpăta curaj cobre m. ghilimele comité m. scoică condecoración / . clasă. m a ş i n ă . a m ă r t u r i s i confiar a încredinţa confín m. fel clausura închidere clavar a ţ i n t u i . sufragerie comenzar d. culoare columpio leagăn. a p u n e . margine. garoafă clavo cui clérigo cleric clueca cloşcă cobarde laş cobertizo şopron cobijar a acoperi. t r ă s u r ă . comunist con prp. ~ se a se aciui cobrar a încasa.clase /. a cunoaşte conocimiento cunoştinţă conque cj. pedeapsa conejo iepure confesar d. a atírna coliflor ni. conopidă colmena s tup colmo culme colocar a aşeza. c u m ă t r u compañero partener. a socoti. vagon codo cot coger a apuca. a încheia (un acord) conciencia conştiinţă concha cochilie. bombonerie congojar a nelinişti congratular a felicita conocer inc. — con a se bizui pe 494 . decoraţie condena condamnare. pernă elegantă cojo şchiop cok m. coes cola coadă colada şarjă (metalurgie) . a fixa. a avea guturai consuelo mîngîiere. aramă cocina bucătărie cocinero b u c ă t a r coco cocos. ţ i n u t comedor m. scrîneiob coma virgulă comadre / . a c o m p ă t i m i compadre m.

politicos corteza scoarţă (de copac). minie corazón m. cuplet copo fulg (de zapada) coraje m. aspru cruento adj. obicei. plin cual care cualquier oricare cuando cînd cuantioso considerabil cuanto c î t . loc. cerb cosa lucru. ~ la cortina a trage perdeaua corrida cursă. guler cuenca b a z i n . creţ. g e a m . coastă costar d. ~ rara lucru uimitor. morav costurera croitoreasă crear a crea crecer inc. dar ~ de a da socoteală d e . 100 metri cuadrado p ă t r a t cuadrilla t r u p ă . tener en— a ţine în seamă 495 . colonel corral m. şvab cuclillo cuc cuchara lingură cuchillo cuţit cuello g î t . cost. a costa costumbre / . ~ antes cît m a i cur î n d . sub. creer a a creşte crede crepitar . ogradă correa curea correo poştă correr a alerga.azogado oglindă cruel adj. inimă corbata cravată cordero miel cordura înţelepciune coronel ni. c o n t r a . ~ del río cuenta socoteală. t ă i e t u r ă . adj. pătrime cuba p u t i n ă cubo găleată cubrir a acoperi cucaracha gîndac. scurt corzo căprior. curent corromper a corupe cortar a t ă i a corte m. discu­ ţie convocatoria convocare copa cupă copla cíntec. cruce cruzar a încrucişa cuaderno caiet cuadra grajd. crunt. sîngeros cruz / . credincios cría creştere. en ~ a în ceea ce priveşte cuarto c a m e r ă . a convinge conversación / . a d o r m i t . sfert. cristal.-». a conţine contenido conţinut contento adj. loc. sîrmos creyente adj.contener a r e ţ i n e . conservaţie.a trosni crepúsculo asfinţit crespo adj. crud. coajă cortina perdea corto adj. crescătorie: ~ de aves (ganado) criado servitor criar a creşte criollo creol crisis /. en resumidas ~ s în concluzie . poca ~ p u ţ i n cosecha recoltă coser a coase costa preţ. ~ bajo con­ trabas contraer* a contracta convencer inc. echipă cuadro t a b l o u cuajado n e m i ş c a t . m u l ţ u m i t contingencia împrejurare contorno contur contra prp. criză cristal iii. curaj. luptă cu tauri corriente /. croială cortés adj.

vîrf cuyo al cărui CH chabacano adj. a pocni cheque in. a vindeca cursar a studia cursado priceput curvo adj. dejarse de ~ s a se lăsa de po­ veşti cuerda coardă. aniversare cumplir a î m p l i n i . loc. culme cumpleaños m. poveste. îngrijire cuidar a îngriji culebra năpîrcă. anecdotă chivo ţap chocaríse) a (se) lovi chocolate in. en ~ y alina cu trup şi suflet cuervo corb cuestión / . curb cúspide /. a strica «laño stricăciune dar* a d a . basm. / . copil chiflar a fluiera chile m. t r a t a m e n t curar a îngriji. discuţie charlar a pălăvrăgi charlatán in. şoc chorizo cîrnat chorro şuvoi choza colibă chubasco aversă. fante chupar a suge I) dable adj. dar ~ al reloj a întoarce ceasornicul cuerdo adj. dunărean danza dans dañar a d ă u n a . adj. palavragiu. sub. viperă culpa vină cultivo cultură (agricolă) cunibre / . a seînteia chiste m. ardei chillar a ţipa chimenea coş. ~ salios (un paso. grosolan chaleco vestă chambergo pălărie bărbătească cu borul mare chamizo tăciune chanciller ni. cancelar chanza glumă chaqueta jachetă. frumos. posibil dado zar. groapă. cec chico adj. hrubă cuidado grijă. loc. cură. lovitură. glumă. horn chirriar a scîrţîi chismear a bîrfi chispa seînteie chisporrotear a scapără. d a t . a îndeplini cuna leagăn cuñado cumnat cura ni. ploaie scurtă chulo adj. preot. haină charanga fanfară charco b a l t ă . sloară. şarlatan chasquear a t a c h i n a . înţelept cuerno corn cuero piele (tăbăcită) cuerpo c o r p . băltoacă charla pălăvrăgeală. loc. dăruit dama doamnă danubiano adj. in. o plimbare) . ciocolată choque ni. problemă cueva pivniţă. chestiune.cuento povestire. am. m i c u ţ . un paseo) a face salturi (un pas. ~ gusto a face plă- 496 . am.

a gîtui dejar a lăsa. loc. loc. adică decorado decor decrecer inc. înainte. a risipi descalabrar a răni. a descreşte dechado model dedo deget defender d. por ~ pe di­ n ă u n t r u . — a conocer a face cunoscut. a apăra defensa apărare degollar d. sport 32 deportista m. a s p u n e . dezbatere deber a t r e b u i . a dispărea desarraigar a dezrădăcina desarrollo dezvoltare. m. a înceta să delantal m. sin ~ neintîrziat. demasiado ad\'. sportiv deportivo adj. dedesubt. . în faţa. inf. a z ă p ă c i . a sparge capul descalzo adj. — de -\. sportiv derecha adj. a descuraja desamparo părăsire desaparecer inc. î n ă u n t r u . a la ~ la dreapta derecho s. loc. a spune nerozii desayuno micul dejun desbaratar a s t r i c a . fără zăbavă dentro adv.cere. r ă m a s . prea. prp. Facultad de ~ Facultate de drept derramar a vărsa derretirse a se topi derribar a dărîma derrocar a răsturna. c u v e n i t . dato informaţie d e prp. ~ luego b i n e î n ţ e l e s . a coborî descompuesto descompus desconfianza neîncredere desconocido necunoscut descuajar a smulge (plante) descubrimiento descoperire descuidar a neglija desde prp. a t u l b u r a . ~ se por a se socoti. şorţ deiante adv. d u p ă . Io ~ r e s t u l . neobrăzat descargar a descărca descender d. por't~ i n u t i l . prp.v. datorat. a dărîma demora întîrziere. de la. desculţ descansar a se odihni descarado adj. intr. . pi. sub. ~ de in. es ~ vasăzică. de. de. a dărîmaderrota înfrîngere derrumbarţse) a (se) prăbuşi desabrochar a descheia desacostumbrar(se) a (se) dezobişnui desafiar a sfida desafío sfidare desagradable adj. înaintea delantero înaintea delatar a denunţa deleitar a desfăta delgado slab. d i n . subţire d e l i n q u i r a comite u n delict demás adj. prea mult demoler d. ~ de sub debate ni. neplăcut desahogo uşurare desalentar d. adv. datorie debidamente aşa cum trebuie debido adj. ~ de. los ~ hombres ceilalţi oa­ m e n i . — con a găsi. prisos. a se da d r e p t . a a m e ţ i . ~ a datorită decaer* a decădea decir* a zice. ~ las horas a suna orele. ' ~ hace de (timp) ~ liace tres años de trei ani 497 . cu deambular a hoinări <lebajo adv. a nelinişti desatar a dezlega desatinar tr. peste (timp) deponer* a depune deporte m. />/'/'. loc. d r e a p t a . a tăia gîtul. d r e p t . ceilalţi. desfăşurare desasosegar d.

dispreţ desdeñar a dispreţul desdicha nenorocire desear a dori desechar a exclude. însemnat destacamento detaşament destacar a desprinde. deziluzie deslenguado insolent. a r ă s p î n d i : ~ olor. sfîrşit. prp. nemilos despilfarrar a cheltui fără socoteală desplazamiento deplasament desplegar a desfăşura despolmarse a se p r ă b u ş i despojar a jefui. d u p ă . a orbi desmán m. dezordine despacio adv. a dezgheţa deshonra necinste. ~ de după desquite m. a respinge desembarco debarcare desembocar a se vărsa (rîu) desempeñar a j u c a . a ~ în ciuda despedir a a r u n c a . n e u t i l i z a t .desdén m. pustiu designar a desemna desigual neegal desilusión d. chei. desfiladero defileu. dezlegare. şomer desolar d. p a s desfile m. ~ un papel a juca un rol desencadenar a dezlănţui desenfadar (se) a (se) înveseli desengañar a deziluziona desenlace m. a j u p u i desorden m. a lămuri desentenderse d. neruşinat desliar a dezlega deslizar a a l u n e c a . a exila. ~ se a se mîhni desollar d. defilare desganado lipsit de poftă desgarrar a sfîşia. ~ se a fugi. desprins. rar. so­ luţie desenmascarar a demasca desenredar a descurca. exces desmañado neîndemînatic desmayar a leşina desmontar a demonta desmoronar (se) a (se) nărui desnudar a dezbrăca desnudez / . goliciune desobedecer inc. a d i s t r u g e . a dez­ volta deseo dorinţă desesperar a dispera desfallecido leşinat. dizgraţie deshacer* a desface deshelar d. a nu da ascultare desocupado fără o c u p a ţ i e . a concedia. — se a se d e s ­ p ă r ţ i . gogomănie después adv. încet. lent despachar a expedia despacho b i r o u . desuet 498 . a se dezinteresa desenvolver d. desfacere despaldar a désela desparpajo uşurinţă (în vorbire) despectivo adj. a-şi lua la revedere despegar a decola despejar a curăţa un loc despenar a consola despensa cămară desperdiciar a irosi despertar(se) a (se) trezi. a dezgropa destreza îndemînare destrozar a distruge desunir a dezbina desusado adj. p r ă v ă l i e . vlăguit . peiorativ despecho c i u d ă . a se reliefa desterrar d. dezonoare deshora oră nepotrivită desierto deşert. a rupe desgracia nenorocire. a (se) deştepta despiadado adj. revanşă destacado adj. a p r ă d a despreciar a dispreţul despropósito prostie. a desfăşura. a se strecura deslumhrar a străluci.

El Dorado Ţara Aurului dormir a dormi dote m. g r a ţ i e . direcţie.desvanecer ine. a abate detalle m. dotă. a scuza diseño desen disfrazar(se) a (se) deghiza 32* disfrutar a se bucura de: ~ a/c. prostie. noroc. durere domar a îmblînzi domingo duminică don m. ascultător doler (/. por ~ pre­ tutindeni dorado a u r i t . raion disturbio tulburare disuelto dizolvat divertirjse) a (se) distra. datornic devanar a depăna devolver d. nebunie desventaja dezavantaj desventura nenorocire desvergonzado neruşinat desvergüenza neruşinare desviar a devia. buenos -~ s bună ziua. versat duda îndoială. eleganţă donde adv. por~ din fericire dicho adj. a restitui dia m. loc. sub. m e n ţ i o n a t . deosebit distrito district. distins distinto adj. înapoi. a d e ţ i n e . n e m u l ţ u m i r e disipar a împrăştia. a leşina desvarío delir. sub. ziar dibujar a desena diciembre decembrie dicha fericire. conu donaire m. şi /. a m ă n u n t detener* a opri. drac diario adj. ~ la campana a trage clopotul doble adj. a aresta detentor m. obişnuit eu. prostie disminuir a micşora disoluto dizolvat disparar a trage (cu arma) disparate m. u n d e . a înapoia. greutate digno demn dije m. z i . dificultate. d a r . en -~ în care dondequiera adv. d o m n . dublu docena duzină docil adj. în spatele deuda datorie deudor m. graţios doña doamnă doquier adv. dig dirección /. inepţie disparo împuşcătură distinguido adj. hoy ~ astăzi diablo diavol. deţinător detrás adv. acest dichoso fericit diente m. ~ de în urma. difamar a defăima dificil adj. disgusto neplăcere. zilnic. a (se) amuza dividir a împărţi divorcio divorţ doblar a d u b l a : a îndoi. a întoarce ~ las páginas. a ¡se) adresa disculpar a dezvinovăţi. oriunde dondiego zorea donoso frumos. dificil dificultad /. dinte diestro priceput. oriunde. sin ~ fără îndoială 499 . zis. bijuterie diluvio potop dimitir a demisiona dinero bani dios zeu. greu. a risipi dislate m. prp. adresă dirigir(se) a (se) conduce. doc ducha duş ducho adj. zestre dril m. a d u r e a . a regreta dolor fii. Dumnezeu diptongo diftong digue m.

loc. ascensor clevar(se) a (se) ridica. a (se) înălţa embajador m. sub. — s y brantos ouă eu j u m ă r i duende »). osie ejecutar a executa ejemplar m. a începe c m p narse a se ridica pe vîrful pi­ cioarelor empleado funcţionar empleo folosire. prăfuit emporio centru comercial empresa întreprindere emprestar a î m p r u m u t a empréstito î m p r u m u t empujar a împinge en prp. ambasador embarazar a încurca. loc. egiptean egregio adj. a m b u t i z a t . — de menos a simţi lipsa edad /. spiriduş que­ dueño a stăpîn dulce adj. î n t r e b u i n ţ a r e empobrecer inc. a conduce encadenar a î n l ă n ţ u i encajar a pune în cutie encaje m. cu praf. a înfrumuseţa embestir a asalta embetunar a lustrui (face) pantofii émbolo piston emborrachar(se) a (se) îmbăta embriagar a îmbăta embrollo încurcătură embrujar a vrăji embudo pilnie embustero mincinos embutido sub. încăpăţînat empellón m. b r i n c i . eficace egipcio adj. adj. dulceaţă durante adv. îmbucat emisora post de emisiune empapar a m u i a . uz. în timpul durar a dura duro adj. — se a se îmbiba emparedado sandviş empecinado adj. por~ de exemplu ejercer a exersa ejército a r m a t ă elenco listă elevador am. a însărcina embarcar!se) a (se) îmbarca embargo sechestru. seducător. a~ es in brînci. dulce. dur ébano alíanos ebrio beat eco ecou ecuador m. însă empezar d. c î r n a t . m. ilustru eje m. enano pitic enarbolar a arbora encabezar a fi in fruntea. e m b a r g o u . ani. a sărăci empolvado adj. — media ev mediu eficaz adj. sin — totuşi embaucador adj.dudar a se îndoi dudoso adj. tare. ~ a a începe să . la enamorado îndrăgostit. brusc empeăar(se) a (se) angaja. îndoielnic duelo d u e l . loc. ecuator echar a arunca. a r ă p i minţile embellecer inc. farmec encapotado acoperit (cer) encaramarse a se căţăra 500 . dar. exemplar ejemplo exemplu. a a z v î r l i . a înşela embelesar a îneînta. dantelă encaminar a porni la d r u m encantar a îneînta encanto îneîntare. înşelător embelecar a seduce. Ioc. ax. în. doliu. a (se) încăpăţîna empeoramiento înrăutăţire empero cj. loc. v î r s t ă .

a se cufunda: ~ en la lectura enfrente adv. duşumea ente m. a înfuleca enhestar d. a înnebuni enmienda a m e n d a m e n t . slab enlace m. înmînare entrañas /. în Ţaţă enfriar a răci enfurecer inc./¡. despăgu­ bire enmudecer inc. eseu. a îngreuna entrada i n t r a r e . a aprinde encerrar d. slab enderezar a î n d r e p t a . tufan encogerse (de hombros) a da (a ri­ dica) din umeri encomendar d. a închide encima adv. a adresa endeudarse a se îndatora enemigo duşman enemistad /. osîuză enjuto adj. a (se) găsi. printre 501 . a ridica (drapel) enhorabuena urare de bine enjambre .• ensalada salată ensanchar a lărgi ensayar a încerca ensayo încercare. legătură enlazar a î n l ă n ţ u i . a (ge) afla encrucijada răspîntie encrudecer inc. a slăbi enfocar a aborda (o problemă). duşmănie enero ianuarie enfadar a supăra enfermar a se îmbolnăvi enfermedad /. uscat. a a m u ţ i enojar(se) a (se) supăra enorgullecerse inc. loc. pi. priză (electrică) endeble adj. a înălţa enchufe m. crîncen. ~ se a alguien a se încredinţa c u ¡va encomio laudă encontrar(se) d. por ~ pe deasupra encina stejar. repetiţie teatrală enseñar a a r ă t a . a pune la punct enfrascarse jig. a îngropa entonces adr. a lega enloquecer inc. a mări engullir a î n g h i ţ i . boală enflaquecer inc. deasupra. a încredinţa (ceva) . a creşte. loc. a ¡se) intîlni. a înţelege. între. a se míndri enredar a încurca enredo încurcătură. m ă r u n t a i e entrar a intra entre prp. a î n h ă m a . sîngeros encender d. a (se) îmbogăţi . gorun. a a m o r ţ i .encarcelar a închide encargar a însărcina encarnizado adj. intrigă. incíntare entarimado parchet. — se a se înţelege entendimiento înţelegere enterar (se) a (se) informa entero adj. a angaja engañar a înşela engendrar a da naştere engordar a îngraşă engrandecer inc. a pricepe. întreg enterrar d. fiinţă. compli­ caţie enriquecer ¡se) inc. a exaspera encuadernar a lega (o carte) encubrir a ascunde encuentro întîlnire encumbrar a ridica. roi enjundia grăsime. atunci entorpecer inc. a da lecţii ensordecedor asurzitor ensueño v i s . a mi ~~ după părerea m e a . ~ de aje pe ceva. prp. a înfuria engalanar a împodobi enganchar a a g ă ţ a . entitate entender d.

echipament equitación /. vitrina escaramujo măceş escasear a economisi. p a v ă z ă . sforţare esfumino tentă esgrima scrimă eslabón m. scurtă piesă t e a t r a l ă entretanto adv.entrega livrare. a rătăci ¡drumul) error ni. scenariu esclarecer inc. gros espía ni. a confunda era arie (agricol) . spirit esponja burete esposo soţ espuela pinten espuma spumă esquila talangă esquilar a tunde (animale) establecer inc. verigă esmero grijă espacio spaţiu espalda spate. spinare espantar a înspăimînta espanto spaimă español spaniol esparcir a răspîndi especia mirodenie espejo oglindă espera aşteptare esperanza speranţă esperar a a ş t e p t a . a îmbătrîni envenenar a otrăvi enviar a trimite envilecimiento înticăloşire envío t r i m i t e r e . a (se) înălţa erizo ariei errabundo rătăcitor errar d. a stabili 502 . stemă escudriñar a cerceta. escalera scară. expediere envoltura înveliş. a examina escuela şcoală esculpir a sculpta escupir a scuipa escurrir a luneca. călărie equivocarjse) a (greşi) .calar a escalada . acel esfinge /. a lumina. a spera espeso adj. bagaj equipo echipă. luminare entregar a î n m î n a . eroare esbelto adj. sfinx esfuerzo efort. a greşi. ~ a/c. înfăşurare envolver d. a lip­ si ceva escaso adj. puşcă escoria zgură escribir a serie. greşeală. ~ de caracol scară în spirală . a scurge ese adj. ~ de tijera scară dublă escalofrío frison escapar a scăpa escaparate m. spion espiga spic espina spin espinaca spanac espíritu ni. rar escatimar a precupeţi escenario scenă. des. m o n e d ă . masă de scris escuchar a asculta escudero scutier escudo scut. zvelt esbozo schiţă e-'. a lămuri esclavitud /. sclavie escoba m ă t u r ă escoger a alege esconder a ascunde escondrijo ascunzătoare escopeta flintă. scriitor escritorio birou. a livra entrelazar a împleti entremés m. a înfăşură equipaje m. între t i m p entretenerţse) a (se) întreţine entrevista întrevedere envejecer inc. acest. eră erguirjse) a (se) ridica. — a máquina a scrie la maşină escritor m.

speze. răsărit. scăpare limbul. a m i r a . godin esturión m. sabie. renume fandango dans popular spaniol fango noroi. a dezgusta fatiga oboseală fatuo adj. larmă estribar a (se) sprijini estribillo refren estribor m. a todo ~în orice caz excluir a exclude eximio adj. etajeră. poală falso adj. felinar farsante m. încrezut 503 . a (se) întinde extranjero s t r ă i n . a se afla (vezi lecţia 13] estatua statuie este m. treabă faisán m. fallecer inc. sezon. farsor fastidiar a plictisi. excelent éxito succes . acest estilar a fi în uz estío vară estoque m. b a z i n estante m. spadă subţire estorbar a t u l b u r a . a cutremura estreno premieră estrépito gălăgie. pi. fals falta greşeală. orient. a sta.establecimiento u z i n ă . uşor facundo adj. a deceda fanta faimă. a n o t i m p . staţie. adj. vorbăreţ. fantomă fardo legătură (de lucruri) farol m. expus exquisito adj. a î n d e p ă r t a . rezultat expensas / . p r o s t . am. fabrica estación / . ales. loc. escroc estallar a izbucni estampilla am. distins extender(se) rf. fachada faţadă faena muncă. nisetru evento e v e n i m e n t . gară estadía am. iaz. fazan faja faşă falda fustă. uzină fácil adj. a deranja estornino sticlete estornudar a strănuta estragar a corupe estrechar a strînge estrella stea estrellar a sparge (în ţăndări) estremecer lile. stadiu estafador m. a exila extraño adj. s t r ă i n ă t a t e extrañar a surprinde. straniu extraviar a r ă t ă c i (calea) extremar a exagera fábrica fabrică. fermă estanco debit de t u t u n estanque m. est. şedere estadio stadion estado s t a t . marcă poştală estancia şedere. s t a r e . cheltuială explotar a exploata expresar a exprima exprimir a stoarce: ~ un limón a stoarce o lăinîie expuesto adj. lipsă falia lipsă. studenţesc estufa sobă. raft estaño cositor estar a fi. mocirlă fantasma m. tribord estropear a strica estruendo zgomot puternic estudiantil adj.

întins) . sfirşit. loc. zel festejar a sărbători festin m. a încre­ dinţa ficción / . închipuire fidedigno adj. loc. a simula firma semnătură firme adj. moale. loc. n u t r e ţ forrar a căptuşi fortalecer inc. chibrit fracasar a eşua 504 . tren fértil fertil. por ~ vă rog favorecer inc. ~ ama­ rilla friguri galbene fiel adj. străin ¡de partea locului) forjar a făuri forraje . fericire feliz adj. crud. fidel. chef fiado adj. fericit felpa pluş fenecer inc. flamand. sub. fericit. obraz fe / .». poner. a termina un lucru. leneş fior /. ~ se a observa remarca. norocos favor ni. por — în cele din urmă finado adj. credincios. ţ i g ă n e s c . slab ¡legat. a ajuta faz / . frunziş folleto broşură fomentar a încălzi. sicriu feria tirg feroz adj. demn de • încredere fideicomiso t u t e l ă fiebre /. soartă. urît féretro coşciug. cale ferată. a urzi fonda birt forastero adj. plutitor flotar a p l u t i flujo flux foco locar fogonero fochist follaje ni. g a r a n t a t . exact. furaj. adj. p r o t e c ţ i e . buena ~ inten­ ţie bună fealdad / . debilitate flauta flaut. loc. sălbăticiune fiero adj. a înflori florido adj. t e m p e r a t u r ă . defunct finea moşie fingir a se preface. fericire. por ~ din fericire forzoso obligatoriu. bună­ voinţă . a pune la cale. subţirel. avere. urîţenie febrero februarie fecha d a t ă fechoría faptă rea felicidad /. favoare. flamingo flaqueza slăbiciune. a ~ de prin inter­ m e d i u l . faţă. a pieri feo adj. ficţiune. fine. procuror. a întări fortuna noroc. pe c r e d i t . cu ~ . debil flamenco adj. en ~ de in beneficiul. jig. sigur fieltro fetru fiera fiară. al ~ y al cabo la u r m a u r m e l o r . febră. floare florecer inc. a termina . înflorit flotador m. credinţă. a g a r a n t a . s c o p . crud. fluier flecha săgeată flojo adj. aspru fiesta sărbătoare figurarse a-'şi imagina fijar a fixa. com­ prar (al) ~ a cumpăra pe datorie fiar a asigura. fiscal flaco adj.fausto adj. slab. a fila rind fin ni. banchet. ferm. ~ a aje. inevitabil fósforo fosfor. capăt. fără p u t e r e . a favoriza. solid fiscal ni. roditor fervor m. a — de cu scopul d e . feroce ferrocarril m.

petrecere franquear a intra (pe uşă) frasco flacon. izvor. june prim galápago broască ţestoasă (de mare) galgo ogar galpón m. ţesătură gente /. armă. fîntînă. fel. uliu. balon. poamă frutal adj. viteaz gallego galician gallina găină gallo cocoş gana poftă. gestiune. fasole frío frig. front. buena. demers gibado ghebos gigante m. — oameni b u n i gestión /. a r ă t o s . accidentat fragua fierărie frambuesa zmeură francachela chef. tener — s de . a spăla freír a frige freiite in. ochelari gaita cimpoi galán m. adj. stufos frontera frontieră frotar a freca fruta fructă.fracaso eşec. castron fuera adv. a frec­ venta fregar a freca. floarea-soarelui giro ocol. / . pi. adj. uriaş girar a (se) întoarce girasol m. cîştigat ganancia cîştig ganar a cîştiga gancho cîrlig garbo eleganţă. a folosi gata pisică gaucho călăreţ din p a m p a argentiniană gavilán m. puternic fuerza forţă fulano c u t a r e . erele gaviota pescăruş gemelo adj. geamăn gemir a geme género gen. oameni. ~ de tal u n oare­ care fundir a topi fusil in. hacer — a face faţă fresa fragă fresco adj. frunte. a avea poftă de ganadería creşterea vitelor ganado v i t e . cavaler. a curăţa. hacer— a fi frig. şopron gallardo adj. rece G gabán m. nereuşită fragor m. pînză. fructifer. a isprăvi. árboles — es pomi fructiferi fruto rod. sferă. eu ~ de î n a i n t e a . lume. loc. afară fuerte adj. zgomot fragoso adj. proaspăt frijol m. ~ postai m a n d a t gitano ţigan globo glob. sticluţă fray m. graţie garganta gîtlej frito adj. puşcă futuro viitor garra gheară garza cocostîrc gastar a c h e l t u i . fruct fuego foc fuelle m. ~ cautivo balon captiv 505 . fript frondoso adj. am. pardesiu gaceta gazetă gafas sub. de buena (mala) ~ de bună (fără) voie. frate (călugăr) frecuentar a merge des la. loc. întorsătură . foală fuente /.

străin. a păstra guardia gardă . ministerio de ~ hacha secure hada zînă halagar a măguli halagüeño adj. dezgust hatajo t u r m ă 506 . boabă grasa grăsime grato plăcut gravar a apăsa. i e r t a r e . trăsură de unire. număr guerra război guerrillero partizan guía m.gloriarse a se lauda glotón adj. limbă hablar a vorbi hacendado bogat. m. matelot gruñir a grohăi. plăcere. vrabie gorro căciulă. ilustraţie gracia favoare. ~ luego pe curînd. călăuză. a plăcea gusto gust. drăguţ guardar a păzi. şapcă gota picătură gozar tr. a m o r m ă i . mare granja fermă grano bob. muchas~ s mulţumesc grande adj. foame harapo zdreanţă harina făină harto adj. m. dar ~ s a m u l ţ u m i . curcan guante m. scenariu (de film) . indicator guijarro pietricică guinda vişină guiñapo zdreanţă guión m. ~ la vista la revedere hastío scîrbă. manieră guisar a găti. peşteră guadaña coasă guajolote am. finanţe. spre hacienda fermă. avere. a-i face plăcere să haber * a a v e a . îndemînatic habitación /. mănuşă guapo adj. liniuţă guisa fel. loc. înstărit hacer a face hacia prp. bunuri hábil adj. a împovăra gremio breaslă griego grec grifo robinet grillo greier gringo am. grosolan grúa macara grueso gros grumete m. anglo-saxon gritar a striga grosero adj. pînă la. măgulitor halcón m. frumos. şoim hálito suflu hallar a afla hallazgo descoperire hambre / . mîncău golpe m. gospodărie. ghid . sătul hasta adv. sub. loc. paznic guarismo cifră. a mîrîi gruta grotă. tener ~~ en + v. lovitură. de ~ dintr-o dată gordo gras gorrión m. lacom gobierno guvern golondrina rîndunică goloso pofticios. a se bucura de grabado gravură. locuinţă habituar a obişnui habla grai. a prepara gusano vierme: ~ de seda gustar a g u s t a .

vîlvătae hoja foaie. de ~ de fapt helar d. a trindăvi holgazán in. persoană ridicolă. loc. bărbat hombro u m ă r . a stărui hinchar a umfla hinojo mărar hocico b o t . drojdie hidalgo boiernaş hiel m. erou herramienta unealtă. funingine hombre in. spital hoy adv. adînc. îngheţ hierba i a r b ă . oaste huevo ou huida fugă 507 . — con ~~ umăr la umăr homenaje in. lamă hojalata tablă (de metal) hojear a răsfoi holgar d. cămin hoguera r u g . astăzi hoyo groapă hoz /. cinste honra onoare personală honradez /. instrument herrería fierărie herrero fierar herrumbre /. a se o d i h n i . cinste honrar a onora. efort. aţă hincapié m. m. groază hortelano grădinar hospedar a găzdui hosp'tal in. t r î n d a v hollín m. omagiu hondo adj. magician hecho fapt. a fora horea furcă. îngrozitor horror ni. hermana soră hermandad /. loc. a îngheţa helero gheţar hembra femelă henchir a umple hendidura crăpătură heredar a moşteni herencia moştenire herida rană herir a răni . foc. onoare. onoare. cinstit hongo ciupercă honor in. alto ~ furnal horripilante oribil. a cinsti hora oră horadar a g ă u r i . fiere hielo g h e a ţ ă . izmă hierro fier hígado ficat hijo fiu. rît hogar m.haya fag haz /. ger. rugină hervir a fierbe hez /. profund honesto adj. snop hazaña faptă eroică hazmerreír m. om. faţă. frumos héroe m. frunză. măscărici hechicero vrăjitor. ~ buena mentă. oaspete hueste /. copil hilandera torcătoare hilera şir hilo fir. adj. seceră huelga grevă huella u r m ă huérfano orfan huerta grădină de zarzavat hueso os huésped in. spînzurătoare horda hoardă hormiga furnică horno c u p t o r . caraghios. frăţie hermano frate hermoso adj. făcut. hacer ~ a depune sforţări.

anume făcut iglesia biserică igual adj. de n e i e r t a t imperecedero adj. adj. impetuozitate impiedad /. neauzit incansable adj. loc. necinstit improviso adj. magnet impávido adj. n e v ă t ă m a t ilícito adj. copil de rege infatigable adj. neînfricat impedir a împiedica impeler a împinge. a ş a . de necrezut incremento creştere incurrir (en) a c o m i t e . tot. neciteţ ileso adj. s ă l b a t i c . a stimula impensado adj. a se gîndi la ida d u s . nesiguranţă incluir a include incomprensible adj. nepermis imagen /. la fel igualdad /. imagine. egal. nesociabil hurtadillas loc. neobosit incapaz adj. neobosit infatuar a se m î n d r i infausto adj. impus impugnar a ataca. ~ y vuelta dus şi întors idioma in. neîmblinzit indudable adj. nelegiuire imponer* a impune importación /. egalitate ilegible adj. avînt. infanterist. nepieritor ímpetu in. a ruina huraño adj. corupt. a graţia indumentaria costum inefable adj. i m p r i m a t imprevisto adj. umil uma­ huino fum hundir a cufunda. nedemn indio indian (din America) índole /. incapabil incauto adj. a-şi atrage (pedeapsă) indagar a cerceta indeleble adj. por ~ tot astfel. n e b ă n u i t imperdonable adj. neprevăzut ímprobo adj. import imprenta tipografie impreso adj. asemănător. încîlcit infalible adj. de neşters indigno adj. izolare. i n t e r m i n a b i l . idiot idóneo adj. caro nu dă greş infancia copilărie infante m. litere. propriu. i m p r u d e n t incentivo stimulent inccrtidumbre /. nefericit infligir a aplica (o pedeapsă) influjo influenţă informe m. fără efect inesperado neaşteptat inextricable adj. icoană imán m. raport infortunio nenorocire infringir a încălca 508 . secret inconcebible adj. de neeonceput increíble adj. ilizibil. nesfîrşit inaudito adj. n e p r e v ă z u t . de neînţeles incomunicación / . caracter indomable adj. studii nistice húmedo adj. neîndoios indultar a ierta.huir a fugi humanidades /. loc. a -~ pe furiş hurtar a fura idear a imagina. t i p ă r i t . a combate inacabable adj. de ~ pe neaşteptate impuesto impozit. umed humilde adj. grai idiota m. de nespus ineficaz adj. limbă.

a încerca interdecir * a interzice interrogar a întreba. apropiere. năvălitor invencible adj. fără g u s t ./?. clipă instar a insista. cercetare. insipid insuperable adj. insaciable adj. a la iz­ quierda la stínga . v r e o d a t ă . glumeţ. încilcit inútil adj. adj. act (teatru) . a grăbi insulso adj. nostim. intrare inhabitado adj. ţigănesc jornada călătorie de o z i . injecţie ir* a merge. a ridica. iasomie jefe in.. celebru insólito neobişnuit instante ni. a anexa inglés englez ingreso a d m i t e r e . nemuritor inmóvil adj. a înălţa inicuo adj. a cerceta inquisición /. investiţie invierno iarnă inyección /. colivie jarro cană jazmín ni. îm­ prejurimi inmortal adj.infundir a inspira ingerir a introduce. i n u t i l . grădină jaula cuşcă. pi. şuncă jaqueca migrenă jarabe in. n e p ă t a t inmediación / . inchiziţie.1 jabalí m. neclini it inquietar a nelinişti inquilino chiriaş inquirir a se informa. de netrecut intachable ireproşabil integrar a forma. de n e u i t a t inquebrantable adj. invadator. inovator inolvidable adj. a m u z a n t jondo adj. interviu interviuvar a lua un interviu intestino i n t e s t i n . neînvins inversión / . a pleca isla insulă isleño adj. loc. nelocuit inhestar d. ~ por a merge după. săpun jactarse a se făli jadear a gîfîi jaleo dans popular andaluz jamás adv. mistreţ jabalina suliţă (sport) jabón in. nemişcat inmueble . intern intricado adj. zi (de flori) 509 . s t î n g . nezdruncinat. călăreţ jira turneu jirafa girafa jocoso adj. injust injuria injurie inmaculado adj. in căutarea ira minie irse* a se duce. nefolositor invasor in. nesătul insano nebun inscribir a înscrie insertar a insera (într-un ziar) insigne adj. inversiune. niciodată jamón in. sirop jardín in. a interoga interrumpir a întrerupe interviu /. n e s t r ă m u t a t . imobil inmundo necurat innovador m. loc. insular izar a ridica (drapelul) izquierdo adj. şef jerga argou jinete in. a alcătui intentar a i n t e n t a .

¡ Qué ~_ / C păcat! lastimoso adj. drept juventud /. lecţie lector ni.jornal m. lung. grupare juntar a uni junto adj. al ~ de alături d e . a se bucura judia fasole. zilier joroba cocoaşă jota litera / . loc. oca kilómetro kilometru L labio buză labor /. judecător jugar d. dans popular aragonez joven tînăr joya bijuterie jubilar a pensiona. just. jucăuş juicio j u d e c a t ă . petrecere jueves m. loc. tinereţe juzgar a judeca K kilogramo m. a l ă t u r a t . laminor lámpara lampă lana lînă lancha barcă langosta lăcustă. muncă labrar a munci (pămîntul) ladear a se înclina într-o parte lado l a t u r ă . creion lapso perioadă de t i m p largo adj. păpuriş junio iunie junta adunare. fasole albă judio evreu juego j o c . jalnic lata cutie látigo bici latir a bate (inima). hacer ~ a se potrivi juerga chef. hoţ lagar m. perder el — a-şi pierde raţiunea julio iulie jumento măgar junco stuf. loc. 510 . adv. legătură lección /. loc. a lo ~ delungul largura lungime lástima m i l ă . împreună loc. a pulsa laurel nil. a se juca jugo suc (de fructe) juguete in. laur lavar (se) a (se) spăla lazo l a ţ . lucrare. am. langustă lanza lance lanzar a lansa lápiz m. joi juez m. cititor kiosco chioşc koljós ni. teasc lagarto şopîrlă lago lac lágrima lacrimă lamer a linge lamina planşă laminador m. dar de ~~ a da deoparte ladrar a lătra ladrillo cărămida ladrón ni. colhoz. ~ a a l ă t u r i de jurado juriu jurar a jura justo adj. jucărie juguetón adj. salariu pe o zi jornalero salahor. kilogram.

linguşitor lista d u n g ă . uşor lila liliac (planta) lima pilă limite ni. ~ por ~ cuvînt cu cuvînt letrero inscripţie. lungime lontananza depărtare loro papagal losa lespede loza faianţă lucero luceafăr lucio ş t i u c ă . legumă lejano adj.. lema deviză. tablou ligar a lega ligero adj. adj. descendenţă lindar a se mărgini cu lindo drăguţ. linx. loc lujo lux lumbre /. a (se) răscula levante m. ~ de ser. desde ~ bineînţeles lugar ni. al pie de la ~ tex­ t u a l . gata loa laudă lobo lup loco nebun locomotora locomotivă locura nebunie lodo noroi lograr a obţine. ochelari lento lent. . încet leña lemne de foc león m. iepure (de chiip) lienzo p î n z ă . foc. loc. rîs linaje in. pi. loc. departe de a f i . lozincă lengua limbă lente / .. uşor levita redingotă ley / . lapte lecho p a t lechuga lăptucă lechuza cucuvaic leer a citi legua leghe. lege leyenda legendă lezna sulă liar a lega libertar a elibera libre adj. loc. margine limón m. profit lucha luptă luego adv. firmă levantar(se) a (se) r i d i c a . lumină lumină 511 . cómico de la ~ comediant a m b u l a n t legumbre /. permis. îngăduit lidia luptă liebre /. orient leve adj. luni luto doliu luz /. î n d a t ă . lucios lucir a luci.leche /. lustragiu limpiar a curaţi limpieza curăţenie lince in . a (se) scula. liber libro carte lícito adj. încurcătură lirio stinjenel liso adj. a îmbrăca lucro cîştig. d e p a r t e . listă listo adj. d e ş t e p t . l e n t i l ă . a reuşi lomo şale lona pînză groasă pentru vele longitud /. leu lerdo greoi letra literă. a p o i . . luna lună lunes in. întins. loc. frumos línea linie lino in lío l e g ă t u r ă . neted lisonja linguşire lisonjero m ă g u l i t o r . îndepărtat lejos adv. lămiie limosna pomană limpiabotas in.

mare magro adj. porumb mal adv. a ploua llovizna b u r n i ţ ă lluvia ploaie M macaco am. de ~ en peor din rău în mai rău malabarista m. a porunci mando comandament manejar a manevra manera fel. m i n u n a t . r ă u t a t e maldecir * a blestema maldito blestemat maleta valiză malhechor in. răufăcător malhumorado morocănos malo adj. mină mansión /. plan. alună americană maniobra manevră mano /. stil. excelent.LL llaga rană llama flacără. u r î t macanudo am. furtun mango mîner mani m. faţă de masă mantener a menţine manzana măr 512 . din provincia l. r ă u . izvor manco ciung mancomunidad /. învăţător magno adj. slab maíz / / ¡ . gras mantei ni. pisălog. unt mantecoso adj. meşter. a ajunge llenar a umple lleno adj. velinţă manteca grăsime. chemare llamar a chema llamativo ţipător llana mistrie llano adj. c o m u n i t a t e . uniune mancha pată manchego adj. rău malograr a pierde: — una ocasión. cheie llegar a sosi. a eşua malsano nesănătos malvado adj. m a i m u ţ ă . m a m ă madreselva caprifoi madrugada zori madurar a se coace. arahidă.Mancha mandar a ordona. locaş manso adj. echilibrist malagueña dans din Malaga malaventura nenorocire maldad / . macizo masiv macular a p ă t a machacón adj. a duce llorar a plînge llover d. chip. plictisitor. blînd manta cuvertură. răutăcios mampara p a r a v a n manantial ÍÍ¡ . adj. manieră manga mînecă . plin llevar a p u r t a . întins llanto plînset llanura cîmpie llave / . a se maturiza maestro maestru. b ă r b a t machuca măciucă madera lemn madrastra m a m ă vitregă madre /. r ă u . lama (animal) llamamiento apoi. odios macho m a s c u l .a .

fără. mers marchar a m e r g e . a merita merendar d. echar de — a s i m ţ i lipsa. mai m a r e . loc. es ~ trebuie. |j recompensă. însă. fildeş margen m. loc. m a r ţ i martillo ciocan marzo martie mas cj. a coborî 513 . m a i b u n . a la ~ de la d i s c r e ţ i a . ~ a alg. en ~ de în detrimentul menospreciar a dispreţui mensaje m. degetul mic meollo m ă d u v ă mercader m. a lua o gustare merienda gustare de după masă merluza batog mermar a scădea. adv. chică melocotón m. mincinos mendigo cerşetor mendrugo coajă (de pîine)] menear a mişca. m i c . mîine. m a i p u ţ i n . sin ~ ni — deodată. sub. hartă máquina maşină. m a i .merced / . a dori menoscabo scădere. loc. m i n o r . piersică melón m. bărbat mariposa fluture mariscal m. negustor. . favoare. mişcare. j u m ă t a t e . m a r m u r ă martes m. al por ~ cu ridicata mayoría majoritate mecer a legăna mazmorra carceră subterană media ciorap mediante adv. graţie. neguţător mercancía marfă . por ~ que cu toate c ă . netot mendaz adj. mesaj mensual adj. mecanism mar m. masacru matar a ucide matiz m. m u l ţ u ­ m i t ă cuiva merecer inc. m i n u n ă ţ i e marco r a m ă . spirit mentir a m i n ţ i menudo m ă r u n t . cu ajutorui medida măsură medio adj. m i n t e . cel m a i mare mayo m a i (lună) mayor comp. a scădea menor comp. al por ~ cu de-amănuntul menos comp. que d e c î t . m a i m u l t . mijloc 33 — învăţaţi limba spaniolii mediodía amiază medir a măsura medroso înfiorător. m a i m i c . lunar mente / . s e m i . loc. margine marido soţ. n u a n ţ ă máximo sup. ameliora>-e melena coamă. m a i b i n e . m a j o r . loc. prin. t i t l u onorific. loc. cadru marcha m a r ş . ~ se a pleca marchitar:'se) a (se) vesteji marearse a avea rău de mare marfil m. e necesar mengano cutare (sinonim cu fulano) menguar a descreşte. a agita menester nevoie. loc. mare maravilla m i n u n e .f. pasado ~ poimîine mapa m.« . dar más adv. tanto ~ cu a t î t m a i bine mejora î m b u n ă t ă ţ i r e . loc. catarg matadero abator matador ucigător matanza măcel.mañana d i m i n e a ţ ă . micşorare. îngrozitor mejilla obraz mejor comp. pepene membrillo gutuie memo neghiob.f. nici una nici două mascar a mesteca máscara mască mástil m. mareşal mármol m. o ~ aaesea meñique m.

acelaşi. miercuri mies holdă. muşchi. m. a necăji molino moară mondar a curăţa monja călugăriţă mono m a i m u ţ ă . a reflecta. dud morder d. a r t ă mestizo metis meta ţ i n t ă . mobilă muela măsea: ~ del juicio măsea de minte muelle m. de ~ que astfel î n c î t . a muşca moreno brunet. in t i m p ce miércoles m. ni < menos cîtuşi — de p u ţ i n mudanza schimbare mudar a m u t a . meşteşug. simplu. violet-închis moral / . răzvrătire mover d. loc. m o r a l . seceriş. a uşura mitin m. tener — a-i fi frică miel / . miere mientras adv. loc. de todos ~ s oricum. cuvînt. scop meter a p u n e . podiş mesón j / ¡ . a mişca móvil adj. rampă muerte / . a se gîndi. răchită mirada privire mirar a privi. minune mimbre m. tinereţe mochila r a n i ţ ă . firimitură mil o mie milagro miracol. moarte 514 . a uda molde m.con alg. m i t i n g mocedad / . g r ă m a d ă . fel. salopetă. grimasă moho mucegai. a se u i t a . loc. strîmbătură. chiar mitad / . servitor muchacha fată muchacho b ă i a t muchedumbre / . loc. t i p a r moler d. a schimba mudo m u t mueble m.mero adj. fie ce-o fi mofa derîdere. cafeniu morir a muri moro m a u r mosca muscă mostaza muştar mostrar d. m o l . răscoală. pur mes m. intim cu cineva mezcla amestec mezquita moschee miedo frică. mobil movimiento mişcare mozo t î n ă r mucamo am. poreclă motín m. ~ con uno a se certa metido p u s . a măcina molestar a supăra. a arăta mote m. ~. — se en a se amesteca î n . j u m ă t a t e mitigar a îndulci. adv. ~ en a/c. -a se urca montón m. m u l ţ i m e . absor­ bit de u n lucru. însuşi. halat montana munte montar a încăleca. chei. formă. a se sui. rucsac modo mod. hacer ~~ a-şi r î d e de mohín m. lună mesa masă mesana artimon mesar a smulge (părul) meseta platou. a — es din belşug moña panglică mora mură morada locuinţă morado adj. a fi a t e n t mirla mierlă misa liturghie mismo adj. gloată mucho m u l t . recoltă miga miez. manieră. rugină mojar a înmuia. m o r a l ă . a j e n a . han meşter m.

a nota noticia ştire novedad /. zăpadă nimio încărcat. copilărie 33* niño copil no adv. nuvelă novelista m. muiere mulato m u l a t r u muleta cîrjă. mireasă noviembre m. prostie necio prost negar a nega. baston mulo catîr multa amendă multitud /. — bien de îndată ce. noiembrie nube /. loc. nor nuca ceafă nudo nod nuera noră nuestro nostru nuevo n o u . m u l ţ i m e mundanal adj. iarăşi nuez /. de ~ în t i m p u l nopţii nogal in. a nutri 515 . cunoscut. carte de joc naranja portocală naranjado portocaliu nariz /. excesiv. briei navidad /. n u c ă . nu-mă-uita. n u m e . romancier novia logodnică. n o a p t e . . nimic nadar a înota nadie nimeni naipe m. de ~ titular nunca adv. noapte b u n ă . ~ de Adán mărul lui Adam número n u m ă r . buenas ~ s bună seara. foarte nabo nap nacer inc. am. a naşte nacimiento naştere nación / . n u . prolix ninguno nici unul niñez /. monden mundo lume muñeca păpuşă murciélago liliac (animal) murmullo m u r m u r muro zid musgo muşchi (plantă) muslo coapsă muy adj. loc. negru nene m. nas narrar a povesti nata smintînă natación / . lumesc. înot natalicio zi de naştere naturaleza n a t u r ă navaja cuţit. lăcrămioară mujer / . loc. loc. ~ se a refuza negativa refuz negocio afacere. como ~~ cum să nu nocivo dăunător noche / . en ~ de in numele nomeolvides m. noutate novela r o m a n . loc. miozotis notable adj. înseninat notar a observa. nici niebla ceaţă nieto nepot de (bunic) nieve /. nuc nombrar a numi nombre m. de ~ din nou. femeie. ~ corţp. naţiune nada ad\>. magazin negro adj. copil mic nevar a ninge ni cj. niciodată nutrir a hrăni. Crăciun neblina ceaţă uşoară necedad /. ~ más nimic mai mult.muguete m.

rugăciuni orden m. auditor. ţ ă r m oriundo originar. / . pi. a p ă t i m i . p ă r e r e . origine orilla m a l . discurs. scop obra lucrare. paşnic padecer inc. p ă r i n ţ i 516 . piesă de teatru obrar a acţiona. a expune otoño t o a m n ă otorgar a conferi. dispo­ ziţie ordenar a porunci. ordine. t a t ă . opinie opuesto opus oración / . pavilion pacer inc. slujbaş oficina birou oficio meserie ofrecer inc. vest. pi.Ñ ñandú am. a acorda otro a l t u l oveja oaie oyente m. a mirosi olivo măslin olor m. i n u t i l ocultar a ascunde ocurrir a se întîmpla odio ură oeste m. organ orgullo orgoliu. a lucra. ordin. struţ O obedecer inc. ñaño am. întunecos oso urs ostentar a a r ă t a . propoziţie. întunecat obsequio cadou. miros olvidar a uita olla oală onda undă opinión / . operă. ordin. a ordona ordeñar a mulge oreja ureche órgano orgă. ascultător. de loc din ornar a împodobi oro aur ortiga urzică oruga o m i d ă . a suferi padre m. dispunere. a asculta. a oferi oido a u z . dar obstar a împiedica obvio adj. a se supune obediente adj. supus obispo episcop objeto obiect. a construi obrero muncitor obscuro întunecos. clasă. evident ocasionar a prilejui. poruncă. şenilă osadía îndrăzneală oscuro adj. a paşte paciencia răbdare pacífico adj. mîndrie origen m. frate ascultător P pabellón m. ş a n t i e r . a pricinui ocaso asfinţit ocio răgaz ocioso adj. t r î n d a v . ofiţer. ureche oír a auzi ¡ ojalá ! să dea Dumnezeu ! ojeada privire ojo ochi ola val oler d. apus ofender a jigni oficial m.

nun pagar a plăti pago p l a t ă país m. sin ~ fără seamăn para prp.padrino naş. t ă r î m páramo platou pustiu. loc. por ~ s pe rînd. lent pauta r e g u l ă . p a r t e . a~s în b u c ă ţ i . a p ă r e a . asemănător. prăjitură pasto păşune pastor m. act partido p a r t i d . ~ real păun pavor m. cartof papel m. ţară paisaje m. stepă parar(se) a (se) o p r i . hacer uso de la ~ a lua cuvîntul palanca pîrghie palco lojă palmera palmier palo p a r . păstor. pace pecar a păcătui peculiar adj. felicitare parada oprire. adj. apretar el ~ a iuţi p a s u l . c ă t r e . a termina pardo cenuşiu parecer inc. a apărea. asemănare pared / . cioban pata l a b ă . catarg paloma porumbel pan m. larg deschis . compliment. comandă 517 . sub. sfărîmat pedido cerere. estar ~ (vezi lecţiile 13 şi 27) parabién m. pereche. părere parecido a s e m ă n ă t o r . o r d o n a t . ecran pantano mlaştină pantorilla pulpă panza pintee pañuelo b a t i s t ă . h î r t i e . coridor pasión / . rudă parir a naşte paro încetarea lucrului. a pleca parto naştere pasado trecut pasajero adj. loc. p e n t r u . ~ se a se a s e m ă n a . încet. aliniat parte / . perete pareja pereche parentesco rudenie pariente m. píine panadería brutărie panocha ştiulete pantalla a b a j u r . d a t i n ă pavo curcan. b a t i c papa am. rai paraje m. l a . de ~ en ~ vraişte. formar ~ a face parte partida plecare. staţie paradoja paradox paraguas m. teamă paz / . r a ţ ă patata cartof patio curte paulatino adj. trecător pasar a t r e c e . particular pecho piept pedazo b u c a t ă . loc. şură de paie pájaro pasăre palabra c u v í n t . peisaj paja pai pajar m. loc. dar un ~ a face un p a s . loc. meci partir a î m p ă r ţ i . obicei. parc parra v i ţ ă urcătoare párrafo paragraf. ~ forzoso şomaj párpado pleoapă parque m. a petrece pascua P a ş t i pasear a se plimba paseo plimbare pasillo culoar. p a t i m ă paso p a s . egal. salir al — a ieşi în întîmpinarea pastel m. rol par m. Inc. umbrelă paraíso paradis.

profil perfume in. pedeap­ s ă . monedă unitară pesquisa percheziţie pestaña geană peste / . salahor. gindire. loc. cuier. a ~ de în ciuda. informe ~ ex­ pertiză periódico ziar. <>. a gîndi peña stîncă peón m. t e x t u a l piedad /. clanţă picar a înţepa picaro puşlama. necaz. milă. leneş. mai rău pepino castravete pequeño mic pera pară percibir a p r i m i t a percepe percha prăjină. cortar el ~ a ¡se) t u n d e pelota minge pena necaz. a cîntări pesca pescuit pescado peşte (prins) peseta monedă spaniolă pésimo sup. am. / . ţînc pimiento ardei pimpollo lăstar. greoi pesadumbre / . cioc. publicaţie [periodică perito expert perjuicio prejudiciu. piele pierna picior pieza piesă. bazin de înot pilar stîlp pildora pilulă pilludo p u ş t i . a~s abia pendenciero adj. dificultate. foarte rău peso g r e u t a t e . a aparţine pértiga prăjină pertinaz adj. a solicita pedregoso pietros pegar a lipi peinar(se) a (se) pieptăna peine m. mîhnire pésame m. neastîmpărat pez m. ciumă petición /. b u c a t ă . urnăraş (de haine) perder d. condoleanţă pesar m. al ~ de la letra exact. dar perplejo perplex perro cîine perseguir a urmări (pe cineva) persiana stor persuadir a convinge pertenecer inc. certăreţ pender a atîrna pensamiento gînd. vîrf. toc: 3/ — şi ceva pie m. smoală picaporte m. a pieri perejil m.pedir a cere. durere. pagubă permanecer inc. parfum pericial adj. cugetare pensar d. pion peor comp. cu toate c ă . piei / . ticălos pico t î r n ă c o p . loc. p e ş t e . a pierde perdiz /. am. picior. cerere. iertare perecer inc. greutate pesadilla coşmar pesado adj. cameră pila vas de p i a t r ă . compasiune piedra p i a t r ă . a ~ pe j o s . c ă i n ţ ă . potîrniche perdón m. încăpăţînat pesadez /. expert. p u t u r o s perfil m. t r i s t e ţ e . a rămîne pero cj. copil frumos 518 . ştrengar. pisc. adv. pieptăn peldaño treaptă pelear a se lupta película film peligro pericol pelo p ă r . petiţie petulante adj. pătrunjel perezoso adj. însă. en ~ în picioare. greu. p u n g a ş .

zălog. dar (tomar) • a — da (a lua) cu î m p r u m u t presto adj. sub. stil artistic din Renaştere plática conversaţie. dig. a se odihni poseer a poseda postergar a amina postre m. prezidiu preso prizonier. de (către). inc. ardezie placer m. calităţi prender a prinde prensa presă presa p r a d ă . populaţie poblado aşezare pobre sărac poco p u ţ i n poder d. a deveni por prp. bananier plateresco adj. uzină plasmar a crea. (vezi lecţia 24) porfiar a se încăpăţîna pormenor m. u l t i m u l potencia putere potro cîrlan. m. pentru că porra măciucă portada coperta porteño adj. ' ~ se a-şi p u n e . putere poderoso puternic podrir = pudrir a putrezi polvo praf. plăcere. fabrică. pulbere pollo p u i ponencia raport. penel pingüe gras pintar a picta. scadenţă plegaria rugăciune pleito proces pliego foaie de hîrtie (pentru scri­ sori) plomo p l u m b pluma pană . ~ de toros amfiteatru (arenă) pentru luptele cu t a u r i plazo termen. am. mînz pozo p u ţ . b a n a n ă . izlaz precario adj. p e n i ţ ă . stăvilar prescindir a face abstracţie presenciar a asista presidio puşcărie presidium m. fîntînă ^ prado pajişte. prins prestado î m p r u m u t . adv. din Buenos Aires portero portar porvenir m. toc población / . a prăvăli preguntar a întreba prejuicio prejudecată premura grabă prenda chezăşie. re­ pede presumir a presupune. viitor pos adv. farfurie playa plajă piaza p i a ţ ă . a călca pe piso etaj pisotear a călca în picioare pitillo ţigară pito fluier. discuţie platillo talger plato fel de mineare.pincel m. îndată. a p u t e a . detaliu. a bănui 519 . v. pi. desert postrero adj. a traduce în fapt plata argint plátano p a l t i n . a vopsi pío pios piojo păduche pisar a merge. cîmpie planta p l a n t ă . obiect de î m b r ă c ă m i n t e . dare de seamă poner a p u n e . a plăcea planchar a călca (rufe) planicie / . fluierat pizarra t a b l ă neagră. e t a j . a m ă n u n t porque cj. talpa piciorului. nesigur precio preţ precipitar a arunca. g a t a . en ~ în u r m a posada h a n posar a se aşeza. p r i n .

mic la suflet quiebra s p ă r t u r ă . degetul mare pulmón m. a strica quedar a rămîne queja plîngere quemar a arde querer d.presumido încrezut presupuesto buget presuroso adj. a prevala previo adj. curat. a purifica puro pur. pretenţie pretérito trecut prevalecer inc. beneficiu. încercare. quinqué m. a lua quitasol m. ~ que d a t fiind că pulga purice pulgar m. iute Q que ce. a sfărîma quebrar d. quien cine quienquiera oricine quieto liniştit quijada falcă química chimie faliment . loc. în favoarea. loc. odraslă prolongar a prelungi promesa promisiune. loc. r a p i d . grăbit pretensión / . a v o i . deci puesto post. prealabil primo v ă r prisa grabă . tener ~ a f i g r ă b i t . făgăduială pronto adj. intrare. provizoriu proximidad / . a sparge. ad\'. pentru proa prova probar d. umbrelă de soare quizá(s) poate. d e c î t . prozator proteger a proteja provecho profit. a " d o r i . familiar privar a lipsi de pro profit. închisoare privado particular. experienţă puerta uşă. plămîn pulular a mişuna • punta vîrf puntar a împunge puno p u m n purgar a curăţa. loc. a aproviziona provisional adj. limpede pusilánime laş. a procura proemio prefaţă. c a r e . u r m a ş . en ~ de în bene» ficiul. a iubi querido drag queso brînză quicio b a l a m a . lampă de gaz quinta conac quitar a scoate. sacar de scoate din ţ î ţ î n i propalar a divulga propina bacşiş propuesta propunere proseguir a continua prosista m. darse ~ a se g r ă b i . g a t a . „ cine ştie 520 . poartă puerto port pues cj. buen ~ poftă bună proveer a furniza. prolog proeza faptă vitejească prohibir a interzice prole / . p u s . a (de) ~ repede prisión / . adv. apropiere proyectar a proiecta prueba probă. a încerca proceder a proceda proceloso furtunos procer personaj marcant (istorie) procurar a încerca. că quebrada rîpă quebradizo fragil quebrantar a crăpa.

şoarece rayo r a z ă . reliefare reanudar a relua rebaja scădere.R rábano ridiche rabia turbare rabo coadă racimo ciorchine raciocinar a judeca. ciudat. recent. sub. a reieşi reemplazar a înlocui referir a povesti. a se înăspri recuerdo amintire recurso recurs. a certa regatear a se tocmi régimen m. r a p a c e . a împrospăta regalo cadovi. r e a l . rasă razón /. zig-zag recreo distracţie recrudecer inc. orînduire. nou recio t a r e . zicală refrenar a înfrîna. a reflecta reforzar d. straniu rascar a sgîria rascacielos m. rotund redundar a prisosi. ' d e pradă rapto furt. m i n t e . sursă rechazar a respinge red /. a recunoaşte reconquista recucerire recordar (se) d. motiv real adj. dar regañar a m î r î i . d e c u p a j . cobor rre rebanada felie rebaño t u r m ă rebasar a depăşi rebelde in. a încuraja refrán m. plasă . trăsnet raza n e a m . echar ~ es a prinde rădăcini raja crăpătură ralo rar. tăietură recoveco c o t i t u r ă . revoluţionar rebosar a se (re)vărsa. r a ţ i u n e . p r o v e r b . rărit rama r a m u r ă rana broască rancio rînced rancho am. reţea redimir a răscumpăra rédito dobîndă redondo adj. r ă d ă c i n ă . zgîrie-nori rasgo trăsătură rastrear a u r m ă r i . p u t e r n i c . loc. a raţiona racionar a raţionaliza ráfago rafală raíz /. a î n t ă r i . a aduna . ~ a carcajadas a rîde în hohote 521 . r e g i m . sistem regir a conduce regla regulă regocijar a bucura regresar a se întoarce rehacer* a reface rehusar a refuza reinar a domni reír a r î d e . răpire raro r a r . a culege . monedă realce m. regal. fig. aspru recluir a închide recoger a strînge . fileu . dur. rebel. a tîrî rastrillo greblă rata şobolan rato clipă ratón in. p r o a s p ă t . suspiciune recibir a primi recibo chitanţă reciente adj. ~ se a se referi reflejar a oglindi. a struni refrescar a răcori. ~~ se a se retrage reconciliar ¡se) a (se) împăca reconocer inc. a(-ş') aminti recorrer a parcurge recorte m. fermă rapaz adj. a abunda recelo t e a m ă .

~se a avea guturai resguardar a apăra. adj. roşu rompeolas m. şină riesgo risc rimbombante adj. rinichi río rîu riqueza bogăţie risa rîset. rezumat retirar(se) a (se) retrage retoño m l ă d i ţ ă retrasar ir. grilaj rejuvenecer inc. a răs­ t u r n a . calam­ bur reunión / . a a g i t a . trandafiriu. a crăpa. a a m î n a . rom roncar a sforăi ronco răguşit ronquido sforăit ropa rufe. legătură relámpago fulger relato povestire reloj ni. a luneca rescatar a răscumpăra resfriar a r ă c i . a proteja respecto p r i v i n ţ ă resplandecer inc. a se r o t i . decis. loc. ~ s e a se întoarce rey m.reiterar a repela reja fierul p l u g u l u i . desternillarse de ~ . reventar de ~ a se prăpădi de rîs risueño adj. loc. adunare reventar d. remorcher rencor in. colţ. de ~ dintr-o d a t ă . a amîna remolacha sfeclă remolcador ni. loc. a întări roca stîncă rocín m. ~. dig romper a rupe. vită resbalar a aluneca. delicios riego irigaţie riel ni. a r ă v ă ş i . ceasornic. ~ de pulsera ceas de mînă remar a vîsli remedio leac remendar d. surizător robar a fura. h o t ă r î t resumen ni. izbucnire. rege reyerta ceartă rezar a se ruga r i a d a inundaţie ribera m a l . ~se a întîrzia retrato portret retroceder a da înapoi retruécano joc de cuvinte. a se rostogoli. a restabili restañar a opri sîngele resucito adj. stejar robustecer inc. a plesni revés m. răsunător rincón ni. a repara remitir a r e m i t e . brusc replegar(se) d. niîrţoagă rocío rouă rodar d. a răpi robie m. renume renta venit reñir a se certa repente m. r e l a ţ i e .se a se reface reprender a dojeni requiebro compliment res /. a t u r n a un film rodilla genunchi roer a roade rojo adj. a întineri relación / . loc. a cîrpi. revers. a străluci respuesta răspuns restablecer inc. a sparge ron m. ţărm rico bogat. roz rostro faţă 522 . ~ blanca lenjerie ropero şifonier rosa t r a n d a f i r . ungher riña ceartă riñon ni. al — invers revolver d. r î s . pică rendir(se) a (se) preda renombre ni. a (se) replia (retrage) repleto p l i n . burtos reponer* a r e p u n e .

roto adj. r u p t rubio adj. blond rudeza asprime rueda roată ruedo arenă pentru rugido răget

corrida

ruido zgomot ruin adj. meschin, josnic ruiseñor in. privighetoare rumano rom în rumbo direcţie, rută rumor m. zgomot, r u m o a r e ;

zvon

sábado sîmbătă sábana cearşaf saber a ş t i ; loc. a ~ şi a n u m e sabiduría înţelepciune sabio înţelept, savant sabie m. sabie sabor m. savoare, gust sabroso delicios, gustos, plăcut sacar a scoate saciar a sătura saco sac; am. haină sacudir a scutura saeta săgeată sagrado adj. sfînt, sacru sal / . sare salchichón m. cîrnat salida ieşire, plecare salir* a ieşi, a pleca salitre ¡n. salpetru salpicar a stropi salsa sos saltar a sări salto săritură, s a l t ; Ioc. dar ~ s a face s a l t u r i ; a sări salud / . sănătate saludo salutare salvaje adj., sub. m. sălbatic salvo adj. teafăr; adv. exceptînd, în afară de sandez / . neghiobie sandía pepene verde, harbuz sangre / . sînge sangriento sîngeros sanguijuela lipitoare sanidad / . s ă n ă t a t e ; ministerio de ~

santiamén m. clipă saña furie, mînie sapo broască sartén /. tigaie sastre m. croitor satisfecho satisfăcut sauce m. salcie savia sevă sazón / . m a t u r i t a t e ; coacere; loc. a la ~ a t u n c i ; en ~ la t i m p u l po­ trivit sebo seu secar a usca sed / . sete seda mătase sede /. sediu sedición / . răzvrătire, rebeliune segar d. a secera seguida u r m a r e ; loc. en ~ imediat seguir a u r m a ; a continua según prp. d u p ă ; după cum seguro sigur, desigur selva codru sello ş t a m p i l ă ; marcă, t i m b r u ; si­ giliu semana săptămînă sembrar d. a semăna semejante asemănător semilla s ă m î n ţ ă sencillo simplu senda cale sendero potecă sendos adj. fiecare cîte un (o) ; unul (una) pentru fiecare seno sîn

523

sensato chibzuit, înţelept sentar d. a aşeza, a p u n e ; a cădea bine sau rău (haină etc.) sentido sens; simţ sentir a s i m ţ i ; a regreta seña indiciu; pi. adresă señal /. semn señor domn septiembre septembrie sepultar a î n m o r m î n t a sequía secetă séquito a l a i ser* a fi (vezi lecţia 12) sereno adj. senin; sub, paznic serio serios serpiente / . şarpe servir a servi; —se a binevoi să servilleta şervet sesear a pronunţa pe z ca s sesión / . şedinţă seso creier; m i n t e si adv. da siega seceriş siembra s e m ă n a t , s e m ă n ă t u r ă siempre adv. î n t o t d e a u n a , mereu sien / . t î m p l ă sierra ferăstrău; creastă (şir) de munţi siesta odihnă sigiloso t a i n i c , t ă c u t siglo secol siguiente adj. u r m ă t o r silbar a fluiera silencio tăcere silla s c a u n ; şa sillón m. jilţ sima prăpastie similitud / . asemănare sin prp. fără singular adj. deosebit sino ursită, s o a r t ă ; cj. ci siquiera cj. deşi; fie c ă ; adv. măcar, doar, cel p u ţ i n sitio loc; asediu

sobaco subsuoară soberanía suveranitate sobornar a corupe, a m i t u i sobrar a prisosi sobre prp. pe, deasupra; sub. m. plic sobresaliente adj. distins, excelent sobresalto tresărire sobretodo sub. pardesiu sobrino nepot (de unchi) socarrón adj. şiret socavar a săpa pe dedesubt; a sub­ mina socio asociat socorrer a ajutora soda sifon soez adj. grosolan, vulgar soga funie, frînghie; ştreang sojuzgar a subjuga sol m. soare solapa rever solaz m. o d i h n ă ; destindere; plăcere soldador m. sudor soledad / . singurătate soler d. a avea obiceiul să, a fi de obicei; a obişnui să solo adj. singur; sub. solo; ~ de violin solo de vioară sólo adv. n u m a i , doar soltar d. a da d r u m u l soltero burlac sollozar a plînge în hohote sombra u m b r ă sombrero pălărie someter(se) a (se) supune sonar d. a suna sonido sunet sonrisa surîs soñar d. a visa sopa supă soplar a sufla sosa sodă sosegar d. a linişti, a calma, a odihni soslayo o b l i c ; pieziş sospecha b ă n u i a l ă

524

sostén ni. sprijin sótano p i v n i ţ ă subasta licitaţie subdito supus subir a u r c a ; a se înălţa, a se ridica sublevación / . răscoală subrayar a sublinia suceder a u r m a ; a m o ş t e n i ; imp. a se întîmpla suceso întîmplare sucio m u r d a r suegro socru suela t a l p ă ; pingea suelo sol, p ă m î n t ; loc. por el ~ pe jos suelto desprins; desperecheat; izo­ lat ; deslegat; liber; uşor sueño somn; vis suerte / . soartă; noroc T tabaco t u t u n taberna crisma tabique m. perete despărţitor tabla scîndură, placă tacaño puşlama, derbedeu; avar tacón m. toc (la pantof) tal astfel taladrar a găuri, a sfredeli tallar a t ă i a taller m. atelier tamaño dimensiune; adj. atît de mare también adv. de asemenea, si tambor m. t o b ă tamiz m. sită tampoco adv. nici tan adv. a t î t de tanteo m ă s u r ă ; scor tanto a t î t tapar a acoperi tapia zid, împrejmuire (de lut) tapiz m. covor

suicidio sinucidere sujetar a supune sulfurar(se) a (se) irita, a se înfuria sumamente extraordinar d e ; extrem sumo sup. cel m a i î n a l t ; suprem supeditar a aservi; a supune superar a depăşi superficie / . suprafaţă suplicar a ruga fierbinte, a implora supuesto p r e s u p u s ; loc. pol ~ bine­ înţeles sur m. sud surcar a brăzda surgir a ţîşni, a se ivi surtido a s o r t i m e n t ; soi sustento h r a n ă susto spaimă sutil s u b t i l ; d e l i c a t ; subţire

tapón m. dop taquilla ghişeu tardar a înlîrzia tarde adv. t î r z i u ; sub. f. după-amiază, seară tarea sarcină, misiune tartamudo bîlbîit tasa t a x ă taza ceaşcă tecla clapă tscho acoperiş tedio dezgust, neplăcere teja ţiglă tejado acoperiş tejer a ţese tejido ţesut, ţesătură tela stofă, pînză temblar a tremura temer a se teme temeridad / . îndrăzneală temor m. frică, spaimă tempestad /. furtună

525

templado t e m p e r a t temporada stagiune temprano arfe, d e v r e m e ; adj. pre­ coce tenaz adj. tenace, dîrz tenaza cleşte ten con ten loc. cu grijă; atent tender d. a t i n d e ; a întinde tenedor adj. posesor; p u r t ă t o r ; m. furculiţă tener* a avea, a poseda; a ţ i n e ; — que a trebui tentación /. ispită, tentaţie teñir a vopsi terciopelo catifea terco încăpăţînat ternero viţel ternura duioşie, dragoste terquedad / . încăpăţînare terremoto cutremur terror m. teroare, groază tertulia taifas, sindrofie tesoro camoară, tezaur testarudo încăpăţînat testigo m a r t o r tez / . t e n tía m ă t u ş ă tibio călduţ tiburón m. rechin tiempo t i m p tienda c o r t ; prăvălie tierra p ă m î n t ; loc. por ~ pe uscat tijeras pl. f. foarfeci tilo t e i timbre ro. clopoţel, sonerie timón ni. cîrmă tinieblas pl. f. neguri, întuneric tinta cerneală, vopsea tio u n c h i ; ~ vivo căluşel tirante m. bretea tirar a trage, a arunca títere m. marionetă tiza cretă toalla prosop, şervet

tocar a a t i n g e ; a cînta (la u n instru­ ment) ; a r e v e n i ; a corespunde tocino slănină ; şuncă todavía adv. încă ţodo adj. tot tomar a lua tomate m. pătlăgea roşie tonei m. butoi tonelada tonă tontería prostie torcer d. a t o a r c e ; a răsuci torear a se lupta cu t a u r i i torero toreador tornillo şurub torno s t r u n g ; menghine toro t a u r torpe adj, stîngaci, n e î n d e m î n a t i c torpedo torpilă torre / . t u r n tortuga broască ţestoasă tos / . tuse tostar rf. a frige trabajador m. om al m u n c i i , m u n ­ citor trabajar a munci trabajo lucru, muncă trabar a lega; a angaja traducción / . traducere traer* a aduce tragar a înghiţi traición / . trădare traidor trădător traje m. costum t r a m a r a urzi trampa capcană trampolín m. t r a m b u l i n ă trance ni. clipă de cumpănă tranquilo liniştit transcurso curs transeúnte ni. trecător trapo cîipă tras prp. după, în spatele, în u r m a trascendencia i m p o r t a n ţ ă , însemnă­ tate

526

trasero adj. posterior traslado transfer; deplasare traspaso transport, trecere trastornar a r ă s t u r n a ; a r ă v ă ş i ; a încurca tratar a t r a t a ; a încerca través m. înclinare; loc. a~ prin­ tre, de-a curmezişul; de ~~ oblic travesía cursă, călătorie travieso poznaş traza plan, proiect; aspect, apa­ renţă trébol f». trifoi trecho d i s t a n ţ ă , interval tregua răgaz ; armistiţiu tremendo teribil, îngrozitor trenza coadă (de păr) trepar a se căţăra trigo grîu U ubicación /. poziţie, aşezare ufanarse a se mîndri, a se lăuda ultramarino de dincolo de mare ulular a urla umbral ni. prag uncir a înjuga unir a u n i ; a aduna untar a unge V vacación / . pi. v a c a n ţ ă ; concediu vacilar a oscila; a ezita vacio gol vagar a hoinări valedero valabil valentía curaj, vitejie vaier a v a l o r a ; a costa; • se a — se servi de valiente viteaz valor m. v a l o a r e ; p r e ţ ; curaj valla gard

trillar a treiera trineo sanie tripa m a ţ ; b u r t ă , pîntece tripulación /. echipaj trojje) /. p a t u l , h a m b a r tronar imp. d. a t u n a tropezar d. a se ciocni trozo bucată trucha păstrăv trueno t u n e t tuerto sucit; chior tuétano m ă d u v ă tugurio colibă tulipán in. lalea tumbar a cădea tupido des, stufos turbar a tulbura turbio t u l b u r e tutear(se) a (se) tutui

uña unghie urdir a urzi urogallo cocoş de usted d u m n e a t a usurero cămătar uva strugure

munte

usar a folosi, a î n t r e b u i n ţ a ; a uza

vanagloria lăudăroşenie vanguardia avangardă vanidad /. v a n i t a t e , deşertăciune vapor m. abur vara b ă ţ vario deosebit, divers varón in. b ă r b a t vastago mlădiţă vecino vecin; locuitor vedar a interzice; a opri vega luncă S >

527

vejez / . bătrîneţe Tela l u m i n a r e ; p î n z ă ; veghe Telada serată velar a veghea velón m. faclă vencer a învinge venda faşă, b a n d a j ; moletieră vender a vinde vendimia culesul viei veneno otravă, venin vengar a răzbuna venir* a veni ventaja avantaj ventana fereastră ventanilla ghişeu ventura fericire, noroc ver a vedea; loc. a~ să vedem veranear a petrece vara veras loc. de ~ într-adevăr verdad / . a d e v ă r ; loc. de (en) ~ într-adevăr verdugo călău verdura verdeaţă, zarzavat, legumă vereda potecă vergüenza ruşine; loc. dar ~ a ruşina verter d. a vărsa vestido rochie vez / . d a t ă , oară; r î n d ; loc. a veces u n e o r i ; de ~ en cuando din cînd în c î n d ; tal ~ poate via d r u m , cale viaje m. călătorie víbora viperă vid / . v i ţ ă vida v i a ţ ă vidrio geam, sticlă viejo b ă t r î n ; adj. vechi viento vînt

vientre m. pînteco viernes m. vineri viga bîrnă vigente adj. în vigoare vigilar a veghea vigilia veghe, ajun vileza r ă u t a t e villancico colind villano ţăran vinagre m. oţet vinculo legătură viña vie violin m. vioară viraje m. cotitură virgen / . fecioară viruela vărsat, variolă viruta şpan, t a l a ş ; aşchie visión / . v i z i u n e ; imagine víspera a j u n ; en — s în ajun vista vedere; loc. hasta la ~ la revedere viudo v ă d u v víveres pl. m. h r a n ă , alimente vivir a t r ă i ; a locui vocablo cuvînt vocear a striga, a ţ i p a volar d. a zbura volcar d. a răsturna voltear a întoarce voluntad / . v o i n ţ ă volver d. a (se) întoarce; a se în­ drepta ; a deveni; ~ a -f- v. a repeta o acţiune voz / . voce ; s t r i g ă t ; cuvînt vuelo zbor vuelta înconjur, t u r ; rest (de b a n i ) ; raită vulnerar a răni vulpeja vulpe

(
y cj. ş i ; iar ya adv. deja; a c u m ; î n d a t ă yacer inc. a zace yacimiento zăcămînt yate m. iacht yegua iapă

528

f

yema m u g u r e ; germene; de ou yermo deşert, gol, uscat yerno ginere

gălbenuş

yeso gips yngo jug yunque m. nicovală yunta pereche de vite

zahori m. ghicitor zanahoria carota, zapato pantof zinc m. zinc zorro vulpe morcov zanjar a canaliza; a rezolva

zozobrar a se scufunda; a se nişti zumbar a bîzîi; a-şi rîdc de zumo zeamă, suc zurcir a cîrpi zurdo stingaci zutano careva, cutare

neli­

34

:

CHEIA EXERCIŢIILOR
E x . 1 : escalera, la escalera, piso, el piso, cristal, el cristal, amigo, el amigo, familia, la familia, la v e n t a n a , madre, el u m b r a l ; flor, la flor, u n picaporte, p a n , serpiente, el candado, una piedra, una ma­ dre, padre, el padre, un p a d r e . E x . 2 : la carne, el diente, m e t a l , la sangre. la mente, el a n i m a l , la sal, el examen, el

E x . 3 : 1. Una familia numerosa tiene una casa grande. 2. La familia tiene numerosos amigos buenos. 3 . Toda la familia tiene flores blancas. 4. Tengo pocas flores. 5. No tengo t i e m p o . 6. E n Bucarest tengo un cuarto m u y bonito. 7. E l amigo Pedro tiene una casa con puertas sin candados. 8. Una campesina tiene una camisa nueva. 9. Pedro y Rodrigo tienen familias n u m e r o s a s . E x . 4 : 1. u n ; 2. t i e n e ; 3 . u n , y ; 4. e n ; 5. un, con; 6. t i e n e . E x . 5 : t r i s t e , blanca, nueva, bonita, buena, obrera, campesina, rumana.

E x . 6 : 1. Mi amigo tiene una casa b u e n a . 2. Su casa no tiene piso. 3 . E l obrero Popescu tiene una familia numerosa. 4. Vuestros amigos t i e ­ nen libros interesantes. 5. Su nuevo amigo no tiene libros. 6. Nues­ tra nueva biblioteca tiene otros libros. 7. Tengo unos amigos ale­ gres. 8. Los animales y las flores tienen su vida a p a r t e . 9. E l texto tiene pocas palabras nuevas. 10. El libro tiene textos interesantes. E x . 7 : (orizontal) 1. l a s ; 2. c a m p o ; 3 . m u y poco; 4. G u a t e m a l a ; 5. c r i s t a l ; 6. a m i g o ; 7. u n a ; (vertical) A — B : campesino. E x . 8: 1. Las ventanas del dormitorio son de madera negra. 2. Eres un amigo bueno. 3 . La estufa de nuestro cuarto es verde. 4. La vida de los animales es m u y interesante. 5. Vuestro vino es bueno. 6. Sus nombres son Rosa y Pedro. 7. Su casa tiene escaleras. 8. Las pie­ dras de la escalera son grandes 9. Las puertas de los dormitorios tienen picaportes. 10. Los obreros son los amigos de los campe­ sinos. 1 1 . Su maestro es de Bucarest. 12. Las ventanas de su casa son a l t a s . 13. La maestra tiene alumnos m u y aplicados. 14. Sus a l u m nos tienen notas buenas. 15. Tengo una carta de mis p a d r e s . 34*

v

531

\

E x . 9 : 1. de, son; 2. de, es; 3 . de, es; 4. tiene, d e ; 5. de, u n a ;

6. de, es.

E x . 1 0 : Cîinele care latră nu muşcă. Lupu-şi schimbă părul, dar n ă r a v u l b a . E x . 1 1 : (orizontal): 1. p a n ; 2. cama. 3 . t i e r r a ; 4. b u t a c a ; 5. u m b r a l ; 6. cuaderno; 7. p a l o m a ; 8. U r u g u a y ; 9. paseo; 10. d o s ; (vertical): pararrayos. E x . 1 2 : 1. La casa de mis padres tiene pararrayos. 2. Manuel tiene u n carro con ruedas grandes y bueyes fuertes. 3 . ¿Es nuevo su piano? 4. No es nuevo, pero es bueno. 5. Mi pueblo es m u y pintoresco. 6. E l corral de la casa es grande. 7. Doy una c a r t a . 8. Mi amigo da libros buenos. 9. ¿Pedro, no tienes amigos? E x . 1 3 : 1. oso; 2. serpiente; 3 . c a r r o ; 4. m a d e r a ; 6. t i e r r a ; 7. t r i g o ; 8. lobo, delgado. 5. delgado, grueso;

E x . 1 4 : 1. Esta camisa es m u y b u e n a . 2. Su madre prepara comida muy b u e n a . 3 . Mi amigo es gordo. 4. Sus padres son delgados. 5. Doy este perro a u n amigo. 6. No da sus libros. 7. ¡ E s t o e s ! 8. A n t o nio da migas de p a n a todas sus p a l o m a s . 9. La serpiente no t i e n e pies. 10. Este lobo es muy grande. 1 1 . Todo lobo es m u y peligroso. 12. Esto es un libro de lectura. 1 3 . Tengo bastante tiempo libre. 1 4 . Sois mis buenos amigos. 1 5 . Estos libros son b a s t a n t e interesantes. 16. ¿Pedro tiene numerosos libros? 17. N o , tiene m u y pocos. 18. Estos cuadernos son gruesos y grandes. 19. Pedro y Carlos notienen otros cuadernos. 20. Las flores del campo son b o n i t a s . E x . 1 5 : 1. primer, m e d i o ; 2. E l , os; 3 . E l 5. m i s m o ; 6. c u a n ; 7. se m e . mismo, buen; 4. La gran;

E x . 1 6 : 1. E l amigo de nuestra familia nos escribe una c a r t a . 2. Se le da una cama buena y una gran mesa. 3 . Carmen escribe a su madre.* 4 . Doy una flor a m i m a d r e . 5. Nuestros padres nos dan la v i d a . G. Este soldado escribe una carta a su familia. 7. Mi amigo m e da u n libro. 8. Le doy una paloma b l a n c a . 9. E l m a l a l u m n o no tiene libros. 10. No veo todo el libro. 1 1 . Es su primer libro. 12. Me escribe u n buen amigo. 1 3 . Este famoso autor escribe una obra m a e s t r a . 14. Se me da el m a n u s c r i t o . 15. T a n raro es esto. 16. E l primer piso de esta casa tiene cuatro v e n t a n a s . 17. La casa alta tiene numerosas v e n t a n a s . 18. Tiene asimismo dos p u e r t a s . E x . 1 7 : 1. a, m e ; 2. — ; 3 . L o ; 4. u n a , a ; 5 . a l ; 6. a; 7. las. E x . 1 8 : 1. Antonio va a la escuela. 2. Antonio y su abuelo dan u n paseo. 3 . Van al Museo de Artes. 4. E l abuelo ve unas p i n t u r a s m u y i n t e resantes. 5. Antonio no las v e . 6. Os saludo. 7. La busco, pero no la veo. 8. Voy con mis amigos al t e a t r o al aire libre. 9. E n u n escaparate veo cosas m u y diversas. 10. E s t a obra es m u y valiosa y a n t i g u a . 1 1 . Esta escultura de yeso es fea. 12. E l abuelo sale del museo y se detiene delante de una flor. 1 3 . La a d m i r a . 14. ¿Le (lo) veis? 1 5 . E l cartero me da unas c a r t a s . 16. Son de mi p a d r e . 17. Se las doy.

532

E x . 2 1 : volcán, cráter, A t l á n t i c o , compás, república, soviético, fábrica, léxico, gramática, médico, carbón, María, filosofía, público, ú l t i m o , fotografía. E x . 2 2 : música, crítica. lágrima, Ecuador, Berlín, París, sol, Bolivia, común,

E x . 2 3 : 1. ¿Cómo es su casa? 2. Tiene dos balcones. 3 . ¿Adonde vas? 4. ¿Cómo es la comida? 5. ¿Cuándo regresa t u amigo? 6. ¿Cuánto vale este libro? 7. ¿Cuál es t u libro? 8. ¿ E n cuál de estos cuartos tienes la biblioteca? E x . 2 4 : 1. e n ; 2. sobre l a ; 3 . a l a ; 4. e n t r e ; 5. con, por e l ; 6. Delante d e ; 7. con; 8. en; 9. Según; 10. desde. E x . 2 5 : 1. Lo vemos a Pedro en el cuarto de su abuelo. 2. Pedro tiene una gran biblioteca con numerosos libros. 3 . Sobre la biblioteca tiene una bonita escultura en yeso. 4. E n t r e la biblioteca y la estufa tiene una mesa y , delante de la mesa, una b u t a c a . 5. Desde la vent a n a de nuestro cuarto vemos una vistosa avenida. 6. Mi amiga va conmigo a la biblioteca pública. 7. Este estudiante va solo, pues no tiene amigos. 8. ¿Tú lo ves? 9. No, no lo veo. 10. ¿No ves a t u amigo? 1 1 . Pues sí. 12. Mi casa está detrás del museo. 1 3 . Vemos dos molinos de viento y unas casas. 14. A t i no te veo. 15. Este vaso es para m í . 16. No te lo doy. 17. No veo cosas feas, sino sólo cosas a t r a c t i v a s . 18. ¿Me das las flores blancas de t u cuarto? 1 9 . Con sumo g u s t o . 20. ¿Pero este libro? 2 1 . Dentro de una semana. E x . 2 7 : 1. b e b o ; 2. e s t u d i a n ; 3 . respira; 4. m i r a ; 5. corres. 6. c o n t i n ú a ; 7. envío. , E x . 2 8 : 1. U n buen estudiante estudia cada día. 2. María da u n paseo cada t a r d e . 3 . Mi padre nos explica como viven los campesinos de su pueblo. 4. Cada estudiante practica un deporte. 5. Como pan sin sal. 6. Rosa canta de alegría. 7. Pedro busca su cuaderno. 8. Los dos amigos asisten a u n partido de fútbol. 9. Antonio fortifica sus músculos. 10. Cada día nadamos en el agua limpia del lago. 1 1 . Mi camarada es u n gran campeón. 12. E l cartero me da una c a r t a . 1 3 . Es del camarada L u i s . 14. Subo al piso donde mi amigo tiene su c u a r t o . 15. Después de leer la carta, va conmigo al estadio. E x . 3 0 : 1. es; 2. es; 3 . es, p o r ; 4. es d e ; 5. es; 6. son. E x . S I : 1. Todos los estudiantes tienen uniforme universitario. 2. E l p a n t a l ó n y la americana de Pedro tienen u n m u y buen corte. 3 . Su sastre es bueno. 4. D u r a n t e el invierno Pedro usa una boina. 5. No usa guantes. 6. Antonio es u n gran p i n t o r . 7. Sois educados por vuestros padres. 8. Tu gabán es de tela b u e n a . 9. La mesa de mi cuarto es redonda. 10. R a m ó n es m u y p o b r e ; tiene u n solo par de b o t a s . 1 1 . E l fusil de este soldado tiene una correa de cuero. 12. Su correa es larga. 1 3 . Los fusiles son usados por los soldados. 14. Mi sombrero es de color verde. 15. Manuel es u n obrero laborioso.

533

después de esto. ¿estás de acuerdo? 2 1 . He hablado con él. Mi camarada está muy p á l i d o . 3. 19. Hoy hemos regresado del t e a t r o muy encantados. 15. Tengo ganas de leer ese libro. 18. No tengo biblioteca. ¿Has leído ese libro? 6. No. 3 . Estamos muy alegres. E x . 18. d e s t r u y e n d o . rápidamente. Antonio y yo tenemos h a m b r e 2. Mi estilográfica está dentro de la c a r t e r a . Ex. 20. 3. 12. Los campesinos son laboriosos. ¡. 16. lo he leído en la biblioteca. Las ventanas están a b i e r t a s . salido. por. s a l i e n d o . ¿Es bueno t u helado? 1 1 . en lugar de estar sobre la mesa o en la biblioteca. aprendido. Después de pasear una hora. Vamos a salir u n poco de esta casa. Durante el invierno. Mi padre es obrero. 7. sido. 9. Sí. Mi padre no está de acuerdo conmigo. Después del asado y de la ensalada comemos pasteles.Su hermano es un hombre m u y hermoso. No. 3 2 : destruido. 4. ¿Es algo grave? 8. 10. 14. 9. E s t á bien. 5. No tengo bastante dinero para comprar u n helado de café. tenemos frío. Las nubes son negras. hay. 2. 20. 14. E n este caso te lo traigo. se. 13. No vivo en Bucarest. Las v e n t a n a s no están abiertas y el aire no es puro. 40: 1. Yo t a m p o c o . Estamos a tres de m a y o .E x . No. 12. pero no me ha preguntado eso. pero no está bien y está m u y n e r v i o s o . No me asombra tener dolores de estómago después de beber agua y comer peras verdes. Tengo calor y tengo ganas de comer helado. 3 . 5. Si. He h a b l a d o hoy con unos campesinos. Sí. No está para leer. contestado. E x . Pero está obligado a contestar y por es» no está alegre. voy a escribir una carta larga. E n el teatro he visto (a) numerosos amigos. No interesa eso. 10. 4. estado. 12. pero no he hablado con todos. 2. 8. La reyerta es locura. Carmen está de prisa. ¿Has hablado con t u hermano de esta obra? 8. ¿Tienes miedo? 7. ¿Cuándo va a estar más calmado? 1 1 . ¿Los has visto túantes? 1 1 . 2. ¿y tú? 8. a p r e n d i e n d o . 3 3 : Los estudiantes están sentados. 534 . 19. Luis bebe vino t i n t o con soda y su hermano come pan u n t a d o con manteca y . No como pescado. 10. tengo miedo de las espinas. Pongo el vaso de vino sobre la mesa. cuando vamos a pasear. ¿Cuánto vale? — le pregunta Diego. 17. estando. 17. Estamos respirando u n aire m u y puro. 1G. También yo te traigo algo: he comprado cuatro pasteles y dos limones. Hoy tenemos bastante tiempo para dar un paseo. Entre estos dos libros está el papel para cartas. ¡ Vamos a brindar en honor de nuestros a m i g o s ! 15. He visto una hermosa comedia de capa y espada. fresas. 4. pero no estoy t r i s t e . 22. 1 3 . pero he leído numerosos libros. Voy a explicarte todas estas cosas. la sala ha estado atestada de público hasta ahora. Te voy a dar yo — le contesta su amigo. c o n t e s t a n d o . E l libro está en el suelo.5: 1. E x . siendo. 6.Estoy cansado. Los libros son buenos. 3 7 : 1. 5. pero es d e m a s i a d o frío para m í . 4. Los Cárpatos están en R u m a n i a . 13. E x . estoy de paso. 21. G. 3 9 : 1. está enfermo. es. 7. Me la ha traído mi amigo.

útilmente. a b i e r t a m e n t e . 7. 22. El escritor ha tomado su lápiz azul y está escribiendo sus apuntes diarios en un cuaderno. 13. 7. 3 . Tu esposa nunca ha venido al t e a t r o sin su h e r m a n a . firmados por hombres de ciencia r u m a n o s . a n t e s . continuamente. 9. 14. E x . 19. Mis amigos enviaron ayer una c a r t a . 5. 5. El cartero está en la puerta con dos diarios y una revista. 2. Debido al desenvolvimiento cont i n u o de la economía de nuestro p a í s . m e n o s . o r d e n . rueda 8. ¿Cuántos libros hay en (sobre) la mesa? 12. Los corresponsales de prensa tomaron numerosos apuntes durante estas visitas. 4 3 : brevemente. 5. ninguno. Su país ocupa verdaderamente u n lugar destacado en la vida de los pueblos de América L a t i n a .<Ex. Las revistas deportivas tienen de costumbre portadas multicolores. artísticamente. u n . Ese notable deportista es presentado al público por este periodista. 6. a h o r a . 2. 17. Hay sólo cuatro. E n el kiosco se venden periódicos y semanarios. Me mudaré a una casa hermosa y me compraré u n buen mobiliario. ¿Cuántas personas hay en este cuarto? 15. alguno. Me alegro de veros. 8. hogar. el. 4. 4 8 : 1. Sus artículos son leídos con gran interés por los hombres de todas las p a r t e s del m u n d o . — . 6. E x . 2. 7. 8. 10. 3 . tomaré el a u t o b ú s . 4 1 : 1. adiós. 4 4 : 1. E n esta revista hay numerosas fotografías y artículos interesantes. 2. ¿Cuál es el t í t u l o de este periódico (diario) y dónde está su redacción? 18. 4. 14. 8. E n nuestro país el nivel de vida de las amplias masas populares está en continuo a u m e n t o . 15. calurosamente. Nunca he estado en la casa de Antonio. breve. a. He recibido el periódico de hoy. E x . nunca ninguno.B : a l f o m b r a . Los niños se fueron ayer dos veces a casa de su abuela. 535 . E l pueblo rumano construye con entusiasmo una vida nueva. No ha ido nunca contigo al t e a t r o . 6. 3 . He visto una cosa menos i m p o r t a n t e . E s t e periódico t r a e las ú l t i m a s noticias sobre la situación en los países de la América Central. 6. A . Los obreros de esta fábrica obtuvieron éxitos i m p o r t a n t e s . 4. 10. Antonio no tuvo hambre y por eso no comió todo el pan. segura y r á p i d a m e n t e . 9. E s t e periodista ha sido siempre u n partidario de la p a z . 3 . Me compraré también unas alfombras muy hermosas de colores distintos (diferentes). Hay u n libro. fresa. 5. 7. 10. 16. 3 . Esta rev i s t a médica es muy buena. 2 1 . 9. C-D: almohada. a l . 4 6 : 1. 5. m e n t e . Desde el balcón tendré una vista encantadora sobre los alrededores y todo el barrio. No podré ir a pie hasta la p a r a d a del t r a n v í a . 8. 20. 9. n o . Esos obreros tienen una técnica a d e l a n t a d a . obras. 4. deseo. No hay diario sin articulo edit o r i a l . alegre- E x . acaso. De madrugada me lavo y me peino. limón. 13. 11. 2. a s a d o . 4. E x . Es u n periodista muy bueno. 10 u n (algún). 16. 9. m u n d o . 10. 12. 7. Acabo de leer una revista científica ilustrada. ¿Cómo se ha obtenido esto? 6. 1 1 . 4 5 : 1. vivamente. lugar. Antonio M a r t í n ' e s un periodista cubano. Nadie está de prisa.

Estos libros no son los n u e s t r o s . 5 7 : 1. En el Polo Norte hace frío en invierno y en verano. 12. 1 3 . A mí me gustan más los perros. 30. Llevaba en su bolsillo una carta del señor Manuel Peña. Es t a r d e . Ayer me fui al teatro y vi la obra La estrella de Sevilla. Tu corral está lleno de gallinas y pollos. 19. 8. E x . 8. N o . ¿Qué hora es? 4. Según veo. he estado m u y ocupado en la empresa. 24. 9. 536 . H a llegado allí m u y t a r d e . Pero yo estaba para la lectura. 5 5 : 1. Hacía buen tiempo y he regresado a casa lleno de alegría. son del profesor. E n nuestras librerías a b u n d a n los libros buenos. 36. 2. n o había v e n i d o . 4. ¿Has estado en la Unión Soviética? 10. Hace frío siempre. ¿Por qué no le pregunta Quintín a este hombre qué hora es? 1 3 . 4. 8. 6. ¿No sabes cuál es la calle Calderón? 18. Debemos saber cualquier palabra que nos interesa. Mis libros. 5. los suyos. Son las cuatro menos cuarto. No. Había estado en la escuela. 10. la s u y a . Estos libros no están forrados de piel. 10. 15. Leí todo el día sin salir de casa. 3 . Me llama al teléfono. 2. 9. La llave de la entrada está en el bolsillo de mi americana. los t u y o s . 6. nunca hace calor. 32. 16. en la orilla del r í o . ¿Por qué preguntarle? 14. 26. 22. la n u e s t r a . 3 . están en rústica. Cuatro. Ahora vamos a descansar: hemos llegado. la carta estaba escrita en español. no sé. ¿los has comprado? 25. con estampas y pinturas rumanas. E x . 35. En la clase tenemos un mapa económico y político m u y inter e s a n t e . 3 1 . E l a ñ o pasado envié por correo un hermoso l i b r o . Sí. 6. 5 2 : 1. 29. ¿Dónde t e fuiste ayer por la tarde? 3 . estuve una semana. Ese caballo es m u y hermoso. 2.E x . 4. E l niño llevó el caballo al agua. 9. 5. 1 1 . Me fui al (estuve en el) Museo de Artes. 17. Son las tres en p u n t o . 37. ¿Supiste eso desde ayer? 27. E x . los vuestros. 34. Te traeré otras dos. eran m u y b a r a t o s y m a ñ a n a vendrán algunos parientes míos del mar. 5. 15. 7. 2. Porque debe saber esto. Tengo que irme para comprar los billetes de t r e n . Sí. 1 1 . A otro a m i g o de Montevideo le envié las poesías de Eminescu traducidas al español. ¿Cuántas sillas tiene t u cuarto? 20. El vino de Málaga es famoso en todo el m u n d o . ¿El profesor estaba en la clase? 7. no para comer. Son las dos y media. 23. debemos t o m a r el tren esta misma t a r d e . Mi madre me preguntaba siempre (a menudo): "¿No comes?" 14. 3 . Voy a tomar un t é . Me hab!a<h escrito una c a r t a . 33. 7. los compré ayer en el mercado. 5 3 : 1. 2 1 . ¿Pero dónde habías estado antes? 5. Este sombrero es el m í o . así como los t u y o s . Debe de ser muy bueno. El catálogo de esta librería es más o menos completo. 28. Hace dos días n e fui a la biblioteca pero no encontré la historia de la literatura española. Es la una y c u a r t o . Hoy por la mañana no he leído n a d a . a un amigo del Perú. La lluvia continuaba y las calles estaban llenas de a g u a . una verdadera maravilla. La lengua española se habla en España y (en) Latinoamérica. 12. Vino m á s t a r d e y nos explicó algunas cosas interesantes. N a t u r a l m e n t e .

2 1 . 4. 2. 6 7 : 1. recuerdo. 7. 12. Los cometas y los planetas forman parte de nuestro sistema. todavía le veía y o . Me duele u n d i e n t e . P a r a que estés c o n t e n t o . Las cartas son escritas por estos a l u m n o s . La puerta es más alta que la v e n t a n a . Por favor. ¡ N o comamos nada esta t a r d e ! 2. Cuando sepas dos o tres lenguas. 6. lo que es muy poco. Los obreros de esta fábrica cumplen con éxito el plan establecido. 7. 6 6 : 1. 8. Sobre u n gran lago flotaban numerosas barcas. 6. es menos alta. tampoco de dónde vienes. 19. se v i s t e . Confieso que no recuerdo nada. 2. no vale la pena. Algunos hombres pierden el tiempo. 9. 10. 6 0 : 1. sientas. 17. Mi nombre es Enrique ¿cuál es el tuyo? 10. 7. ¿Dónde está? 2 1 . 537 . Entiendo todas las palabras de este libro español. Estos estudiantes dedican al estudio sólo dos horas d i a r i a m e n t e . Claro que sí. 5. aquéllos. He aquí a mi amigo. Cuando cantemos nos oiréis. 25. 18. No puedes entrar: ese perro negro muerde. 3 . E l papel de nuestro libro es nuevo. siento. 24. No tengas miedo. la ventana no es t a n alta como l a p u e r t a . P o r q u e estudio todo el d í a . Desde luego. 5. Comí u n buen caldo de legumbres. Si no estudian estos problemas. ¿ a qué hora sale el tren? 18. 4 . dentro de poco tiempo ya no sabrán n a d a . 13. 5. Me he alegrado ver qué progresos has logrado en este d o m i n i o . ¿Cuál es el libro que estás leyendo? 16. 9. El amigo cuyos libros he leído es b u e n o . 6. pero yo no lo sé. 22. te daré los libros que has visto en m i casa sobre (encima de) la mesa. 4. 14. E x . Poco a poco se quiebra la piedra. 7. pero le oigo hablar 20. Creo que ésos son los libros que t e interesan. 19. El libro que estoy leyendo es éste. Llevo el mismo nombre que t ú . 6. Quiero descansar. me agradará que des u n paseo conmigo por el p a r q u e . 2. 4 . Ahora es t a r d e . He leído lo que has escrito y me g u s t ó . ¿Puedes estar atento? 10. Su madre asa carne de puerco. No vayas a este doctor. Aprendiéndolo me he dado cuenta que es muy interesante. El libro azul es más grande que el amarillo. ¿Por qué no te gusta cant a r conmigo? 3 . estarás contento. Los campesinos siegan y cantan con alegría. 22. Por la tarde me lavo con agua caliente. ¡ N o vendáis estos l i b r o s ! 12. E x . 17.16. sonríen. 9. No me doy cuenta. 15. 8. 1 1 . Me conmueven tus penas. 8. No. 4. E x . Debemos pensar también en esta cuestión. piens a n . 3 . 2. 3 . ¿por qué no? 1 1 . ni quién eres. quisieron. 3 . Como hace buen t i e m p o . E l agua del río es buena. y el azul es más p e q u e ñ o . 5. Todavía no lo veo aproximarse. No. Tú sabes bien el ruso. 5. El lápiz negro es lar^o. cupo. ¿La silla es t a n alta como la mesa? 23. 6 1 : 1. E l viento mueve los árboles. Cuando ya no se veía. No sé ni siquiera cómo te llamas. ¿Qué clases de árboles frutales h a y en los países cálidos? 6. E x . 20. Desde luego. 1 3 . E x . 6 3 : 1.

Debes aprender a nadar antes de marcharte al m a r . Por más interesante que sea este artículo. 5. 9. se ofendía a su familia. 2. Ahora ya llueve y las flores tendrán bastante a g u a . estés. E l ratón repitió su deseo sin que tuviera resultado alguno. 2. Según se ve. 7. es mejor que las demás. 12. No creas que esta comida es pésima. E l cangrejo pidió al cuervo que le perdonara y le permitiera salir. p o r . 7 9 : 1. Te ruego no obstante que lo creas. 8. E x . si el camino no hubiera sido t a n largo. no habríamos comprado t a l cosa por el camino. E x . 10. por. 5. No me recuerdes tales cosas. A p a r t i r de la próxima semana mi salario será mayor. irnos. 6. 13. 7. P r ó x i m a m e n t e enviaré por correo todos los a l i m e n t o s . Pero éste se lamentó que estaba enfermo y los rogó que no le escogiesen. 5. 3. tenga d i n e r o . 9. Por favor. Se quejó que no respetaban a sus padres y q u e . 18. 9. 7 . 14. 12. Su hermana riega las flores que están al lado de mi casa y. p o r . El consejo escogió al más listo de los ratones para que pusiera cascabeles a todos los gatos. E x . 6. por. hable. 8. Temo que haya venido. En cuanto (cuando) tenga una guitarra la rasguearé a menudo. lea. ¿qué camino debo tomar? 7. por m á s . 8. 8. h a y a . 7 5 : 1. me cansé. 6.14. Quisiera venir hoy mismo. Ayer me prometiste que me escribirías. por. Si hubiera hablado con él por teléfono. Te ruego que escojas la más interesante. quieran. De todos modos debes saber nadar. por consiguiente. . 19. 1 1 . No creí que pudiera ser t a n i n t e r e s a n t e . E x . sepa. 15. 1 1 . 538 . Por el momento no tengo dinero para eso. porque de otra manera estás en gran peligro. 17. Debes pasar por Sinaya. 15. 7 8 : 1. Sin ver este espectáculo no se puede uno d a r cuenta si es interesante. E l consejo de los ratones le contestó que no era posible que fuera otro. 2. para ir a Predeal. pidas. 1 1 . 9. vierte agua al suelo. 3 . E x . este libro no es más barato que el o t r o . 12. p o r . Si no hubiera tenido teléfono no podríamos h a b l a r ahora. 3 . 2. eslén. 4. 4. por eso no debéis preocuparos. Después de haber comido h a n continuado h a b l a n d o . No creo que sea así. Pero el cuervo quedó inflexible. por. 16. 7 0 : 1. Si tuviera t i e m p o te visitaría. 6. por. 4. no puedo leerlo ahora. Mientras viajaba. Al leer este artículo me he dado cuenta de que t a l cosa es posible. No habría comido durante el viaje. 7 1 : 1. 6. p a r a . 5. p a r a . No estoy de acuerdo de que vayas solo a pasearte con el bote. por. 10. porque me gusta discutir contigo. Te escribiré cuando me escribieres t ú también. 3 . 4. Alabó al cuervo a fin de que escapase de su pico. 10. Su hermano es mejor que él. 7. le habría pedido ese libro. sin querer. 8. 14. por. 2. 4. p a r a . 15. 1 3 . Si hubiéramos comprado por lo menos u n kilogramo de queso por persona. 5! Trataré de aprender. Este mueble es novísimo y bonísimo. Quisiera ver u n a película.p o r . Sólo la cordura del cangrejo le salvó de la m u e r t e . 3 .

Su salud no es t a n buena. ferrocar r i l . Aunque granice. Este hombre. Ex. Todo estaba tranquilo bajo el cielo azul. ¡ dénos sus periódicos (de Ud) ! 20. además de eso. Por la t a r d e . lo. 15. ojeó por él y me dijo: Tradúzcase el texto de lectura de esta lección y hágase la descripción de la ciudad en (la) que viven U d s . 8. 7. E n la cocina se sentía un olor agradable. 9. Estoy. 22. 25. Y . ¿Uds. ¡ Proletarios de todos los países. ¿Todavía no se da (Ud. muestra intenciones. Esto no tiene importancia. que apresurarse. 10.E x . 7. Parémonos a q u í . N o . Rogué a mi amigo que me dijera los ejercicios que debíamos hacer. E x . El me dijo que le era m u y difícil acordarse y. está prohibido interrumpir a una persona cuando está t r a b a j a n d o . debo salir edfa m i s m a 539 . peor. Porque no es cortés. 9. 5. no ven la a m p l i t u d del movimiento por la libertad en Latinoamérica? 19. ¿Ha encontrado Ud. después de h a ber trabajado todo el d í a . vine a la cena. Mi. Aunque no come casi n a d a . no es delgado. asiento (Siéntense Uds). Ex. Tiene Ud. 1 1 . Hágame Ud. a q u í . Pues sí. con su vocecita. Lástima que no puedo comer estas n a r a n j a s . su sombrero. 6. No podemos aplazar nuestro paseo. ¿Qué ejercicios debemos hacer más? 5. y. porque es necesario precisamente el silencio. 6. abrió el libro. ¿Por qué? 14. el favor de anunciar a su familia de que él se fue de esta ciudad. ¿Quieren (Uds. h a r á . 16. ¿Qué opinas de Pedrito? 2. E s t á bien. Mejor sería que nos los traiga Ud. h a s t a . me duele la garganta y no quiero sentirme peor que ahora. 15. Siento que no me fijé ayer en dónde puso Ud. u n i o s ! 18. ¿No te da vergüenza preguntarle t a l cosa? 13. estación. 14. él. 27. 17. Que se los dé mi hijo. No lo conozco b a s t a n t e bien. 3 . su sombrero? 10. ¡ Quienes quieran c a n t a r . 18. 8. desagrad a b l e . 4. me ocuparé yo de eso. Me resfrié ayer y hoy tengo fiebre y una tos terrible. Tomen Uds. Tráiganme todo lo que les dé la gana. hizo. de otra manera perderá el tren. 5. es más poético y (más) confortable. Pero. 2. ¡ Sed fuertes ! 17. para los de su alrededor. querido mío. yo aguardaré a q u í . t e r m i n a m o s . 2. 23. conozco. Perdón.) cuenta? 13. me iría yo t a m b i é n con ella. Está prohibido esperar en este lugar. ¿Qué dirá José cuando se dé cuenta de que no le tomáis en consideración? 12. 4. Este chiquito tiene un librito del que lee. 8 5 : l . lo he buscado en m i cuarto y en el suyo. ¡Levantémonos y vamonos de a q u í ! 24. E n La H a b a n a hay una gran universidad. ¿no comprendes que a esta hora mi esposa y yo solemos pasear? 1 1 . ¿Adonde va Ud. 28. 8 7 : 1.? 12. 2 1 .) algo más? 26. 4 . 3 . Mi enfermedad me impidió ir a la facultad. 2. condujo. yo no los tengo. p a r a no equivocarse. 8 4 : 1. pero no lo he encontrado. 29. 8 2 : 1. Si mi hermana se fuera esta tarde al t e a t r o . 3 . sé. 3 . que canten ! 16. Por favor. Prefiero el b a r c o . deberá usted t o m a r pildoras a cada tres horas. Mi amigo t o d a v í a no se ha curado por completo.

cualesquiera que sean. pocas. D u r a n t e el verano se comen verduras y frutas. Cuando florece el j a r d í n todas las abejas acuden porque son atraídas por el perfume de las flores. Los productos químicos que exporta Argentina son de la mejor calidad. 15. No hace falta contármelo. 3 . ¿Puede ser un tiburón? 1 1 . Las minas de nuestro país son m u y ricas. 5. 4. aprender. 10. 14. 8. suceder. E x . no son menos interesantes que éstas. ¿Le gusta este tango argentino? 1 1 . 7. 7. habla. se me hiela la sangre sólo al pensar en esto. p l a n t a . los espectadores gritaron a quien más al ver la muerte del t o r o . 9 0 : seguir. 10. 17. más que la riqueza n a t u r a l . 16. 9. Bien. ¿Por qué no? 12. 9 1 : 1. Estuve un mes en Cuba y conocí la nueva vida de los h a b i t a n t e s de esta isla. 1 1 . 9. Hoy lie comprado cinco arenques grandes. volver. Todavía no he dado cuerda al reloj. 12. 8. concluir. He visto cosas aún más interesantes que éstas. p i e s . locura. Dibújame por lo menos u n o . coser. 5. Unos de los más importantes productos de la República Popular R u m a n a son el trigo y el petróleo. 2. 7. acudir. E x . 6. Este viaje fue u n verdadero acontecimiento en mi v i d a . 20. a p r e n d í muchas cosas nuevas y aprendí a conocer mejor el m u n d o . 8 8 : Orizontal: 1. No yerro diciendo q u e este gran deportista está en vísperas de un 540 . Vertical: I paciencia. 2. pasar. g u s t a r . Abrigo la esperanza de poder visitar t a m b i é n muchos otros países de Latinoamérica. Los t r a bajadores de los cafetales de Costa Rica t r a b a j a n en condiciones pésimas. llegar. E n la corrida de ayer. el trabajo de nuestro pueblo es lo que contribuye al prestigio del p a í s . p e d i d o . E s t a confitería no tiene pasteles sino sólo helados. E n las estaciones del subterráneo h a y siempre u n inmenso vaivén. 8. a pesar de que ha nevado. pero me gusta más la música sinfónica. De vez en cuando me gusta escuchar música operística. 15. dame el lápiz azul. 9. 2. D í g a m e l a s . I I descubrir. Después de acabar el trabajo vamos a bailar. p a s t e l . 17. n a r i z . creo sin embargo que. E l domingo pasado m i amigo aprovechó la oportunidad para pedirme u n libro y t u v e que dárselo. 1 3 . 5. E x . Es posible que venga. 9 3 : 1. 6. Hace algunos meses ocurrió a l g o semejante. 1 1 . Me gustan la carpa y el salmón: el lucio no es t a n bueno. p a t o . debajo. a l a . 10. sed. 4. 3 . 5. E x . 6. 10. 1 8 . nuez. ocurrir. Visitando lugares distintos. Salta a la vista que este chicuelo tiene miedo de la gigantesca águila del j a r d í n zoológico. Son las cinco menos cuarto y mi amigo todavía no ha venido. Buenas noches. Los Andes son más altos que cualquiercadena de montañas europeas. lengua. 18. 9. h u i r . 6. 4. p o r .t a r d e . peces. ¿Qué pensarías de mí si hiciera t a l cosa? 16. 3 . No compraré más pescado en lo sucesivo. 1 3 . 14. oír. lenguaje. observar. Querría saber si éstos son dibujos a mano o fotografías. dar fin. ¡ Tú no sabes lo que significa caer de la cima a la sima que ves delante de t i ! 19. 7. 4. acontecer. acabar. 8. Pero.

sean t a n interesantes estas cosas? 5. u n a . menor. 18. a h í . 9 6 : 1. gordo. este. e d a d . Hace algunos días. Verticales: 1. E x . 6. m e n u d o . asiento. eco. 1 0 1 : Horizontales: 1. a l 100 030-lea. recordar. ¿pero U d . Repito lo que dije a fin de que U d . fin. 3 . 2. a b u r r i r s e . al 11-lea. entregar. acordarse.concurso: mañana t e n d r á lugar un encuentro deportivo internacion a l . 2. causa. 10. 1 1 . 3 . 102: 1. n i . replicar. feo. negarse. levante. Estamos en la (trigésima cuarta) lección treint a y cuatro. bajo. P e r d í tres horas y media esperando que despegara el segundo avión. quedarse. grueso. Me asombró y me alegró la envergadura de las construcciones de nuevas manzanas de t u barrio. la a m a b i l i d a d de continuar lo que había comenzado. 13. 9 9 : al 95-lea. ¡ o j a l á ! 19. a v e . pero no t u v e tiempo p a r a contestarle. 8. 16. par a r s e . Vergüenza. j u i c i o . m a l o . 8. verdaderamente. 541 . 14. Desgraciadamente no pude asist i r al estreno de esta pelicula mejicana. 4. Tenga U d . E x . cree que. 12. caliente. desconocer. He llegado a conocer bast a n t e bien este idioma. le rogaría que hable más despacio. 5 . viejo. ¿Cómo se explican ustedes esto? 3 . Leo la página ciento cinco del capítulo veintiséis (vigésimo sexto). peor. 6. 9. al 500 976-lea. Venezuela. 5. contestar. 8. no estoy listo. ignorar. 6. s u r . E x . 3 . 2. a y u d a r . zum o . Debido a las antiguas civilizaciones descubiertas en México. 7. regresar. menospreciar. levantarse. i d o . E x . E x . 1 0 3 : despreciar. 12. acordarse. s u . No comiencen t o d a v í a . v e r d a d . 14. 15. 5. 100: 1. 7. húmedo. 4. 7. a n t i g u o . comprenda mejor. cálido. 8. ¿Cuándo recibiste l a ú l t i m a carta de t u amigo? 11. 5. l i b e r t a d . más p e q u e ñ o . a 11509-lea. E x . al 82-lea. 709 000/90. sitio. v e r d e . 4. e l . 9 7 : 1. 9. desag r a d a b l e . se despertó el interés de muchos hombres para este p a í s . 2. E x . a l 1000-lea. 10. 12. u s a r . no habría dormido bien. Salí para Yasi con un a v i ó n que despegó del aeropuerto de Bucarest a la puesta del sol. 13. pero todavía no lo sé h a b l a r perfectamente. 3 . m i l ciento once. 6. 17. Si hubiera comido un tercio de lo que me dieron ayer a comer. deseo. i r . motivo. Es fácil comprenderlo. 6 / 1 2 + 1 5 / 3 0 = 1. m a r . 4. a d m i t i r . 4. 9. largo. Su nueva dirección es la siguiente: Avenida de la Libertad. caluroso. 2. 12. t o m a r . 7. p e d i r . despertarse. Pero le voy a contestar lo más t e m p r a n o posible. reponer. Sin duda alguna. 6. 50/40. F u i a la ciudad para ver la trigésima q u i n t a exposición internacional de p i n t u r a . No comprendo gran cosa. América fue descubierta a fines del siglo decimoquinto. 1 1 . 2/14. 10. detenerse. Yo no afirmo lo contrario.

h u e r t a . 3 . 15. Dígame. 7. huella. María tenía u n traje de esquí que hacía juego con su pañuelo azul. E l español es semejante al r u m a n o . 1 1 . h e m b r a . 1 1 . no veo de quien puede tratarse en esta c a r t a . La superficie de España es de quinientos tres m i l cuatrocientos ochenta y seis kilómetros cuadrados. 7. 6. c o m b a t e . 14. Hemos dado a los niños sendos libros. ¿Habla usted español? 6. 8. se calló. era hermoso. 1 0 8 : 1. 3 . 3 . 9. 5. 8. eché a reír. 1 0 5 : 1. 1 1 . Lo llamé y le pregunté por qué lloraba. 8. 4. llegar. 9. porque muchas palabras son semejantes en todos estos idiomas. 10. jornada. Ese hombre todavía no leyó ningún libro en español. Se alegraron mucho pero olvidaron agradecérnoslo. 8. 6. 7.E x . D u r a n t e el otoño pasado visité los viñedos de Alicante y comí unas uvas muy buenas. ¿estuviste alguna vez en un escenario? 12. no me acuerdo. que he visto en aquella exposición de otoño. 3 . ¿Conoces a alguien que haya asistido a u n a lidia y qvie conozca los términos taurinos (específicos)? 9. pero no lo visitó porque se resfrió en vísperas de su salida de vacaciones. en sacos grises y cajas a m a r i l l a s . E l retrato de la hilandera. 2. 7. algo interesante acerca de España. 14. hombre. manera. La lengua española o castellana se habla por más de ciento sesenta millones de hombres. Ayer. 12. El padre regaló a Isabel un collar que ella deseaba desde mucho t i e m p o . Quisiera escuchar un hermoso concierto pero este jueves por la t a r d e no tendré tiempo libre. 12. Mañana saldré con este amigo para Cataluíla. por favor. afán. Me interesa saber cómo se presenta la naturaleza en España. después. E l 542 . un poco. 4. 1 1 3 : 1. 5. Me llamo Andrés Ruiz. 4. aunque aprendió este idioma ya desde el año pasado. huelga. 4. Quizás. 4. hierba. 10. 4. Según mi parecer. Los niños empezaron a recoger una colección de sellos. Lo cogí por la mano y me fui con él hasta sus padres. Este niño cayó ayer por la calle. Sí. No debes llegar t a r d e a la estación si quieres asistir a la salida de los deportistas en j i r a . 8. sulfurarse. 1 3 . E n el muelle (del puerto) están colocados montones de mercancías. h a m b r e . E x . E x . 112: 1. A propósito. a ú n . Me dijo que había perdido una llave y que tenía miedo de regresar a su casa. Conozco bien el español y el rumano y quiero aprender el italiano y el portugués. enojarse. pude conocer de cerca la lucha del pueblo español por la libertad. hierro. 6. 13. 3. citando andaba por la calle. E x . Al ver el sombrero que se puso aquel artista. 7. acudir. lloró (por) una hora y. E l año pasado aproveché la ocasión para ver también el Sur de E s p a ñ a . 5. 2. Andalucía. ¿Cómo te llamas? 5. Dime lo que te interesa. 9. 2. A los toros no les gusta el color rojo subido. seguir. E l año pasado conocí muchos españoles. E l torero debe evitar caer al suelo ante al toro. Con ese motivo. 10. 2. Llegando a su casa no quiso e n t r a r : t e m í a el castigo. 1 0 9 : 1. t r a v e s í a . Todo acabó bien el mes pasado. salvo t ú . 6. E x . 2. vi un niño llorando. hombro.

22. 2. 17. 5. 5. 3 . La vida de Cervantes fue m u y difícil y a g i t a d a .y si no t e quedó nada poco claro. No obstante la multiplicación es b u e n a . 2. 27. Horizontales: 1. manteniendo así contacto con lo aprendido. Pero t u división tiene u n yerro. Quisiera saber si la gramática española te pareció fácil . E x . Debo insistir sobre su carácter original. 2. Unos hacen errores sin quererlo. 2 3 . ¿Has visto el último ballet de la Opera de Bucarest sobre temas de folclor(e)? 18. 4. 19. 32. Más fácilmente se coge un mentiroso que un cojo. ¿No es u n yerro? 26. 17. 118: 1. llorar. chocolate. chis. Miro quieto a la imagen que refleja el agua del lago. I I . ch. Quedé t r a n q u i l o en las t i n i e blas. Entonces empezaste a leer para ella del Don Quijote.so dejó vencer por la injusticia. No se hizo la miel para la boca del asno. chimenea. 2 1 . A causa del frío quemamos muchas leñas. E l libro que he recibido está en u n volumen. Ex. 15. ¿Qué se oye: una serpiente que silba o el silbido de otro animal? 25. 14. 4. pero es u n a tarea de honor y le gusta. 3 . sino u n e s t a m p i d o . E l trabajo de Manuel es difícil. 13. 543 . 15. 16. aunque tenga dos p a r t e s : una colección de refranes y una antología literaria. 119: 1. E l ladrón fue castigado por su culpa. Quiero pedirte una explicación. La siega es una de las faenas del c a m po. che. 117: I. 11. 20. chico. Haciendo los precedentes ejercicios he podido obtener una gran facilidad en la traducción. 30. 3 1 . llegar. 28. Me alegro que vino este h o m b r e . llover. pero él no. No sé cuál es el verdadero principio de este suceso. El hijo de la gata ratones m a t a . Se sabe que el zumo de las naranjas es una bebida agrad a b l e . Y la danza de los gitanos ¿cómo t e gustó? 19. Vale más que su costo. La abuela se puso los anteojos para ver mejor cómo escribes en españ o l : no podía creer que habías aprendido un idioma extranjero en unos meses. Pero los que se dedican a l estudio de una lengua extranjera deben leer diariamente. Haciendo las siguientes composiciones te convencerás solo de tus conocimientos. 3 . Para hablar bien es necesario hacer ejercicios de conversación. l l a m a r . 4. Sus cuentos eran inagotables cuando describía los jardines de Andalucía. 18. charlar. Oía un ruido fuerte que no me g a s t a b a : no parecía rumor de voces h u m a n a s . c. 7. 6. 24. La sangre se hereda. Creo que no habéis encontrado muchos errores al controlar (corregir) los ejercicios. enorgulleciéndote con t u ciencia. Los niños que hemos encontrado pedían a su madre que les comprara un libro con imágenes. chiste. llevar. E l héroe de la novela de Cervantes iba acompañado por Sancho el gordo: ¿Cuál de los dos te pareció más simpático? 9. También. ¿Has comprendido por qué ha fracasado él en su lucha con los molinos de viento? 10. 12. Verticales: lavar. es bueno t r a t a r de traducir diariamente u n pequeño artículo de diario. ¡ Q u é tontería creer en t a l h o m b r e ! 16. E x . ¿ Has olvidado cuánto son siete por ocho? 29. 8.azar me ha hecho encontrar un falso viajero que se jactaba de venir de los países de u l t r a m a r . la v i r t u d n o .

.

în g e n i t i v 2 2 . 7 1 . 38. 105. (ir a + verb 82). 124. 241 basta de 148 bueno 39. cuanto 40) . -|. 242. (de 123) adjectiv (acord. (reguli 49) . de­ clinare 3 4 . (adjectiv posesiv 18—19. personal 4 3 . (del 22) . 477. (-f. (de negaţie 110) agua 70 aguardar 223 ahí 156. (adjective ter­ m i n a s e în -a 118) (Comparaţia a d j . (tanto. 39).s u b s t a n t i v a r t i c u l a t 45). (locul adjectivului 39) . 100—101 adonde 51 adquirir (verbe în -irir) 274 adunare 360 3 5 — învăţaţi limba spaniolă adverb (no 17) . 116. 489 bajo 213. 101 acordul a d j . 9 6 . 2 6 0 .. (al + infini­ t i v u l 204). 272) : (neutru Io 106—167).INDICE DE MATERII a 3 3 . 206 alfabetul 246. 213. 64. 1 5 5 . (adjectiv d e m o n s t r a t i v 3 4 — 3 5 . 109 aritmetica (operaţii aritmetice) 360 arte 167 articol (singular: h o t ă r î t 12. t e r m i n a ţ i e 14.ser sau estar 84) . 206 acabar (+ de + inf. (a eso de 148).258 además (de esto 92) .111. (accen­ t u l grafic la perfectul simplu 117 p c t . 4 5 . Gl . 34. (adjec­ t i v -f. 149. (pronume personal 44) . 57. 84. b u e n o . 5 ) . 249—250). a. ab. (accent grafic 4 9 — 51). (acuzativ personal 4 3 . 189 aspectul (verbelor) vezi: forma augmentative (sufixe 234) aun 148 -avo 327 b 27. (comparaţia 150) : (modale 141. (compara­ t i v mucho şi poco 275) . (Ia nume de ţări 132. 260—261 acuzativ (subst. (accent logic 246— 247). 18 (plural 18)? 61. m a l o . 272—273. + s u b s t a n t i v 34) . (formarea adverbelor 100—101) . cu c o m p a r a t i v si super­ l a t i v neregulat 210). [57 ad-. 56. neh o t ă r î t 12. santo 39—40) . 9 1 . p r i m e r o . (în t i m p u l conjugării 66. ( + verb de mişcare 45. 189 andar 116. (înşiruire de adverbe 118) . (comparaţia adjecti­ velor 148—150) . 109. 55. 258 abajo 213 abrir — abierto 76 ablativ 55. cu subst. 101. (grande. 210 ballet 388 545 . 232. 64). 199). (eu­ fonic 70) . 82) accentuarea (accent t o n i c 48). 258 antes 91 aquel(Io) 155—157 apocopa 39—40.s u b s t a n t i v 14) . 55. 25-3 ante 57. 64) . 248: 477—481 alguien 169 algo 36 alguno 70. 9 2 . (terminate în consoană 41). 241). (adjec­ t i v a l 39): (declinarea 63) . 92. 96. 6 3 . 57. gen. (ya 163—164).

(verbe t i p „pedir" 165.. t i p „leer" 82. (partici­ piul trecut 74. folosi­ rea 183—187) . (forma c o n t i n u ă = estar + gerunziu 86. 85. 137. 82. 165. T a b e l e r e c a p i l u l a t i r e 250—257. -ucir 165). 250. viitor 105. (con­ c o r d a n ţ a t i m p u r i l o r 196—197) forme impersonale 239) . 251). 474 data (vezi: fecha) dativ 3 3 . 240. (tener 67) . imperfect conj.de 86) (de este modo 161) . (ser 7 5 — 77 . 299. dormir 221). 25. 496 che 374 d 216. (verbe neregulate 165) . 49). (verbe refle­ xive 92. 254) . (timpuri compuse 252). 254 cada 70 caer 96.-irir" 2 7 4 ) . (participiu prezent 256—257) . (decir 240—241) . perfectul simplu 115—117. 2 4 5 . (ha­ cer 254). (estar 83—87). 199. 198 conversaţie (formule) 309—311 contra 56 corrida 53. 5 7 . (verbe incoalive 165) . I I 129. 252. perfectul compus 89. 249—250). (ir în loc de estar 86) conjuncţia 55. [subjonctiv: pre­ zent 158. 2-56 declinare (substantiv. 368—372. (ritmul a c c e n t u l u i con­ j u g ă r i i 66. 496. 184—185 consoană (cuvinte t e r m i n a t e î n consoană 16. conj. 177—178). 253. 1 6 4 . 140—• 141) con. (cu accent gratie 51) comparaţia (adjectivelor si adver­ belor 148—150. 22. 5 6 . 155 catalană 7 -cer. 210) con 17. . 2 5 1 . s i m p l u 117. (pronume personal 38) . (darse cuenta 155). 166 eh 152. 86. (haber 89. (verbe imperso­ nale 239—240) . 250 ciento 296 club 168 coger (verbe în -<¿er. (perf.-uar" 69—70 . articol 6 3 ) . 251.. în .140—141) delante (de) 57 demás 213 546 . 254 cald 97. (modifi­ cări ortografice 253). (verbe m i x t e : sentir. 103) . 96) . 55. tener. (haber 89).caber (viitor 108). (gerunziu 81. [infinitiv 6 5 . (condiţio­ n a l u l 210—213) . 290. 34. (estar -f. (eufonic 108) dar (indicativ prezent 31).-iar". 1 0 8 . 55. imperfect 195— 196. (verbe cu rădă­ cina t e r m i n a t ă în vocală. -ecer. 159 (la cual 195) 214. negativ 159). 187 cuanto 40. 183 cuando 5 1 . 252 . (como es sabido 166) . (adjectiv d e m o n s t r a t i v 3 4 ) . 57 (con + p r o n u m e personal în acuzativ 57. -cir (verbe t e r m i n a t e î n : -acer. al + 204).. n o t a 4 ) . 245. -gir 198) comenzar 241 como 5 1 .. 6 3 . conjugarea (cele 3 conjugări 65) .-u-ir** 165. 60. 96 (así como 122). 1 5 8 . 197. (duble 6 0 . 56. 99) construcţia frazei 261—262 continuar 69. 2 4 7 . 240—241. 375 creer (perfect s i m p l u 117) cual 5 1 . (pronume personal 57. 136 — 137). (¿cómo que. etc.. -ocer. 5 1 . 250. viitorul 213. 252). 276 cualquier 145. (poner. (en torno + d a t i v 9 6 ) .. m a i m u l t ca perfect 1 3 1 . 5 5 . 187 culori 376 cuyo 122. 250. (diftongare 66. (paradigme 139—140) . 158. 174—176). I 123. (diateza pasivă 76. (como él 166) .258 concordanta (timpurilor 196—197) condiţionalul 210—213. 82. (de modo que 168) deber 146 decir 178.? 147). 117 n o t a 3 ) . 299. (verbe în . (imperativ 222— 2 2 3 . (preguntar + d a t i v 87) 205 de (del 22). 117—118. (perfectul sim­ p l u 116) . în . 102—103) . [in­ dicativ: prezent 65—-66. 251) .

156) ex. pronume 36. (en p u n t o 147) . 164. (intonaţia 150. (pasivă 76. 136) . (que. 1 1 1 . (intonaţia 150. 135) (perfect sim­ plu 116) . 134). 7 1 . (d 216. 63 genul substantivelor 1 1 . con­ tinuă (aspectul continuu) 86. 131 fecha 307 feminin ( s u b s t a n t i v : 1 1 . (fi 112. (había 130) . 51 . (per­ fect simplu 116) . (h 89. 298 haber (indicativ prezent 89) . q u i . 231 . 57. 103. 55. 199 diateza 99. (en seguida 210) entre 56. 27. c. (sintaxa 256—257) 204.111. gii. 197.demonstrativ (adjectiv 34—35 . (x 157.135) (reflexiva 102—103) diereză 169.. gi 1 9 1 . gui. (topica 261—262). (dentro de poco 165) depreciative 234 des-. 48—50. 187) . 5 1 . (impersonal 124. 1 1 . 166 erguir 297 errar 297 rérrimo 149 es. 2 4 5 . 245. 157. 245). 57. 258 sxclamalie 29. (estar + gerunziul 86. (z. 248 gerunziu 8 1 . (desde luego 157) despărţire (în silabe 60) después 56. 245 genitiv 22. (hacer + infinitivul 327). 254. 210 glie. (perfect 252) 117. 98. 62). 250 diftongi 27—28 (cuvinte termi­ nate în diftongi 49 nota) 60. 245 dificil 241—242 diftongarea 66. 70 detrás [de) 56. 134. 23. 258 desde 56 (desde. 223 donde 5 1 . 13). 136—137 fracţii 327 fraza (ipotetică 212—213). 191). (habrá 187) . 254 hasta 92 hay 102. 70 (el 140). 174—176. 157 eso (esto) 36. 240) . 132. 166. 112. 258 tio» (</<ma) 1 3 1 . (j.1 6 9 ) . (timpuri compuse 252). k 142) . 150. 251 grande 40. ce. 5 1 . ge. (e = y 122) echar ( + a + verb 376) el 12. 103. 187 hacer 109. (for­ marea femininului 1 5 . 245) . 56.111. 240. 74. gi 1 9 1 . 298 (verbe 236—237).246) frente 242. 253). (imperfect i n d i c a t i v 119) . 1 3 . g ü . 79. 360 -ei.. 134). 102. 257 esc (esa) 34. 224 ge. (a eso de 148) . 156—157) dentro (de) 57. ( g u e . (hay 102. 258 he aquí 147 35* 547 . (por eso 36) 155—157 estar 56. (haber de 145—146) . (cualquier día 145). (diferenţe de p r o n u n ţ a r e 374). 4 7 7 — 4 8 1 .258 •escoger 253 escribir — escrito 102. 250 -ditcir 232 durante 213 « (iniţial 83) . 96 (en torno + d a t i v 96) . (eh 152.157. 90. (adjectiv 14) fijar (se) 224 fonetica 8. (11 126. 245).) (hacer el favor 234) . (hay que 146. 167. 82 </ormi> 221. 245. 166 ello 308 en 17. 83—87 (estar + gerunziul 86. 169 gustar 275 h 89. 241 dis-. ci 98—99. 246—247) forma impersonală 194. 134. dis. 105. 116. 57 dialO. 231. hasta 122). 231. des. 7 6 . 18 (del 22). g u i . (înlocuit de ir 105) 254 -aste (esla) 34 (éste 5 1 . (imperfect 130) . (frente a 242) fulano 214 futuro vezi: viitor futuro en el pasado 211—212 gana 97. 92 diminutive (-ito 177) 233—234. 134). 165. 240. 62.

(imperfectul indicativ 123. 2 5 2 . 252. (ir a + infinitivul 82. (inf. 198. t r a n s porte 179—182). 478 mai mult ca perfectul ( i n d i c a t i v : 131). 245.simplu 117) 10 44 (Io n e u t r u 166—167) 11 126. 1) . -la. m a i m u l t ca perfect 131. 141 mientras 213 mil 189. 82 intonaţia (frazei 150. ver 4 0 . (sintaxa infini­ t i v u l u i 258—259). 136. 18. (va ~ 163 pct. 4 ) . (imperativ 218). 204) 137. I I . (ale locului accentului 249) . I 1 2 3 . (trecut 111. 147. 146. 142. (más 223). (paradigme 139—140) inferior 210 infinitiv 23. (grafice 210) morir 221 mucho 108. dar 31 . miles 189 millón 189 mismo 39. menor 164 menos 108. 223.. 146 (al mismo t i e m p o 168). imperfect 123. (por ^ de 188). 149 n (cuvinte t e r m i n a l e în n 49. (al + inf. 5 1 . 146. 45 (preguntar -|. 6 2 ) . 478. (adjectiv 14) . ir 4 5 . (ir in loc de estar 105) 256 -isimo 149 -ista ¡substantive în -ista 92) -Ho 177. 147. 105 (perfect. 1 0 8 . (perfectul s i m p l u 117 p c t . 5 5 . 186. 65. 82. 388 m 233.' 246—247) -ion (substantive în -ion 61) ipoteza 212—213 ir (indicativ prezent 45) . I I I 1 2 9 . 374 huir [vezi: verbe în A' 99. 248) máximo 210 mayor 164 medio 39 (de comunicación. 155 206.111. (numerale m u l ­ tiplicative 327) muy 16. 374. que como 359) .. 191. (comparativ de la mucha 275) masculin (substantiv 1 1 . 1 3 8 . tener 67). (subjonctiv: 197) malo 39. verbe regulate 65—66. 1 4 8 — 1 4 9 . 233) nada 110 nadie 110 •'. (subjonctiv 195— 196. (más de 122). 157 (înlocuit eu el 67) le 38. (perfect compus 89. (irse 109) . -tsíít 92. 250. 108. (substantive în -a 70.d a t i vul 87) leer 82. în -ma. 250). (sin­ t a x a : perfect s i m p l u . 125. 137) . (más o m e n o s 123). 250 . perfect simplu 115—117 . (superlativ 375) modificări (ortografice verbale 253) . 105. 118. viitor ipotetic 260) . conj. 44.(=• y « i -lor (verbe în -iac 69) idioma 164 imperativ 222—223 (negativ 159) 251 imperfect (indicativ: folosire 130 n o t a 2 .¡hombre! 108. (verbe refle­ xive 92) . ser 1 2 9 . viitor 105. 250—251) impersonal (construcţie ^ ă 194). 164. 129). conj. 510 -u-ir) la 12. 2 9 8 . 275 -mente 100—101. (ir por 57) . 233 . 245 j u g a r 241 junto 359 543 . (más que 159). 252) interjecţia 360 interogaţia 29. 147. 13. ¡lo mismo . 2 5 1 . 210 mas (más) 5 0 . neregularităţi 129—130). 197. 275 multiplicare 3 6 0 . + pronume 108). 258 incoative (verbe 165) indicativ (prezent: ser 2 3 . 298 (verbe 239—240) in.

166. 188— 139). ¿cómo qué? 147) que. (Estar + p r p . 167) . (numiri geografice 132. 43. no 36. 245. (parti­ cipiu prezent 256) . în a c u z a t i v : 44). 328 ortografie 48—51. 1 9 5 . in -d 217) . 140) . 159. 108.negaţie (no 38) 97 (no nada. 87 (ir por 57) . (ordinale 243. 272—273). 97. (adjectiv posesiv 19) po bre 3 9 poco 15. 116. (interogativ 166) . 117. 231. (participiu neregulat 92. por qué 147) . 57. 299. 90. diferenţe 374 proverbe (vezi: refranes) pues 55 (pues bien 122) punctuaţie 29 q 142 que 145. (a pie 108) . m i l 189) . 136. (pro­ nume d u b l e : d a t i v -f. 204—206 (pava con 57. (co­ lective 328) . 250 pensar (en 155). (Io 44). (in d a t i v 38. 360) nunca 110 h 112. 195) (reflexiv 102) . 188. 183—187 qué (¿qué tal? 145) (¿por q u é ? . post. nunca 110) 110—111 neutru 11. perfect s i m p l u 117) ( + infinitiv 147) 256 oier 298 ora 76 (¿qué hora es? 145. 76. 86. 147) omonime 50—:51.258 prefixe (dis-. pro­ n u m e d e m o n s t r a t i v 36. (forme duble 257) .d a t i v 87) prepoziţii 55. 25-5 549 . 516 o 55. (pronume -f. qui 142 querer 176—177.a c u z a t i v 45) . 103). (pronume + infinitiv 108.111. 174—175 pequeño 164. 156—157) ninguno 109. n a d a . (miles 189). 275 poder 108. 118. 57. 324. (se 45) . 148 pronume (personal: 2 3 . 63 nuevo 39. 123. (pondré 108) . 210 perfect compus 89 (verbe reflexive 103). (o = u 122) 165. 254 poner (pro^-) 96 (puesto 96) . (diateza pasivă 76) . (relativ 122. (ciento. 165. 163 nominalii' 30. nota 5. (porque. 83. 254 por 56. 140—141). (anterior 138. 478. (imperativ + p r o n . 210. 250) . sina­ lefa 4 6 . 29. 222) . 149 nume proprii (declinare 63). 252) prezentul (indicativ 65—66. în -z 99. 257) . 324). (subjonctiv 158. 4 5 . 253 otro 15 (el otro 109) par 346 para 56. (diminutive 233) 276 numerale 15 (cardinale 165. (verbale 258) preguntar (-f. 250) . des. 250 pero 17. 48—50. 87. (multiplicative 327). 109. 135 pasiv (diateza) 76. 166—167). 251.negaţie 38) . 55. 5 1 . 5 6 — 5 8 . a232) . (pronume + pre­ poziţii 57. (o bien 188) ¡ojalá! 297 oír (prezent. 1 3 1 . (lo 44. (inde­ finido 115—117). (posesiv 123—124). 163. 252 perfect simplu 115—117. (pero sí 82) pie 3 6 . (pro­ n u m e de reverenţă 217) pronunţia vezi: fonetica. (fracţii 327) . 159. 135 pedir (verbe tip) 177—178. (Verbe cu prepo­ z i ţ i i 471—474) pretérito (perfecto 89. (perfect s i m p l u 116) . 206—209 (por eso 36) portugheza 7 pos-. (operaţii a r i t m . ( d e m o n s t r a t i v 155—157) . 139. 296 placer 346 plano 168 vlural 249. (verb re­ flexiv 102) primero 39 prisa 87. 110. 205) participiu prezent 256—257 participiu trecut 74. 86—87). 246 (substantive şi adjective: 15—16. (verbe auxiliare 117).

(tener que 145) . 409 sentir 221. — indice de nume) sporturi 67—68. (cuvinte t e r m i n a t e în 5* 49) 99 saber [Ind. 214. 118. 248). refranes 3 1 . 60. (Unión Soviética — vezi U . (femininul 62). (plural 15. 1 7 7 . 142. 359 seseismo 99 si 5 1 . 232 soviet 168. (subjonctiv prezent 158). 2 verbe 206 . (Indicativ viitor 108) . (substantive cu d o u ă genuri 248). 4 5 . posesiv 19). (pero sí 82) . 55 (pronume personal -j+ prepoziţii 57) . 225 respecto a 199 respetar 199 retruécano 231. (acuzativ personal 43) . (pluralul substantivelor t e r m i n a t e : în d 217. 157 soler 188 solo 39. ( s u b s t a n t i v e în -ista 92) (substantive com­ puse 188) . (vocativ 30) . -la 164. (perfect simplu 117). 276 también 64 tampoco 97 tanto (tan 40. 147) 550 . 110. 258 reflexiv 92. (terminate în z 99) . S . 388. (substantiv -j. n o m i n a t i v 1 1 . 250. 111). 194 reír 178 relativ (vezi: pronume r e l a t i v ) . 250—251)'. 136 según 56. (despărţire 60) sin 56. 74. 92. (ora 147). 1 9 9 .6 1 . ( + hambre. 248— 249). substantiv (gen. 1 0 8 . t e r m i n a t e în -o 122) . (imperfect 129) . (imperfect 195— 196). 30. (mientras t a n t o 139). 74. (inversarea ordinci în propoziţie 198) sobre 56. 108. ( + verb 198) sinalefa 46 sincopă 108 sino 55 sinonime 396—403 sintaxa (verbului: infinitiv 258— 2 5 9 . 248) . 250 señor 131 ser (prezent indicativ 23) . 233 tomar (café 97. S . (ablativ 55). prezent 77) . 308—309 se 38. comune 63) . (Acordul adjecti­ v u l u i cu subst. 17. 375 subjonctiv (prezent: a u x i l i a r şi cele 3 conjugări 158. în s 249) . 64. 255. in­ d i c a t i v 260 . în vocală tonică 249. 242 timpuri (interdependenţă 138) todavía 148 todo 15. 6 1 . 132. (declinarea s u b s t a n t i v e l o r : pro­ p r i i 6 3 . 242 Í-ÍCO 97.adjectiv demon­ s t r a t i v 3 4 . 89. K . 70. 75—77. 260—261) suceder 241 sufixe 233—234.. 252. 251 re. 210 roto 257 í-í/ec/o 371 s \ 2 7 . 296 telegrama 307 tener 17. (substan­ t i v e masculine în -a 70 şi în -ma. (folosirea 183—187) : (viitor 213—214). 257) tercero 109. 97). (prisa 148): (perfect s i m p l u 116) . (dativ 33) . 57. 232.quien 165—106 quienquiera 1 8't r (ru dublu 28—29) . 149 tarde 146. 255 (compuşi 117. 256 san (lo) 40 scădere 360 scrisoare 307. 4 3 . (Perfect. 166 semantică 66 semne de punctuaţie 29 sendo(s) 242. 116. (terrestre: 130—131) rădăcina (verbului 65. (ipotetic 212—213) silabe (accent: 48). etc. (pentru forma­ rea adjectivelor şi s u b s t a n t i ­ velor geografice 274) sumo 117 superlativ 148—150 tal 150. gerunziu 259—260. (perfect simplu 116) • 25-5 salir 96. 102—103. 50. (genitiv 22) . 82. (indicativ prezent 67). 158. viitor ipotetic 260) . 197) (Mai m u l t ca perfect 197) 206.

108). 23 ( + prepoziţie 57). 169. 166. (cuvinte t e r m i n a t e în vocale 49) . 551 . 251). 374 ya 147. 473—476' vez 115 viitor (indicativ 105. ci 98—99. 245 -uar (verbe terminate în -uar 69—70) -u-ir (verbe 117—118) «ne 194. 60 trust 163 tn 5 1 . (imperfect 130). 96. (rădăcina 65) . 82.\ topica 261—262 traer 96. 242 vaier 96. 96 (y = e 122). ten­ d r é . ce. 217. 137—138). (visto 92).258 tras 56. 146 cornos 82 varios (-as) 209 raj/a 343 venir 108. (viitor I I indi­ c a t i v 109. ele. 49). 480 y 16. 43. (subjonc­ t i v 213. (verbe cu prepoz. ( + prepoziţie 57). 25<? fer (prezent indicativ 40). 309—311. (cuvinte t e r m i n a t e în y 17. 189 vos 374 vuelta 159. 89) (verbe neregulate 253— 256) . 255 trans-. 191. 63 volver 17G. (ir a + infinitivul 82) . (vocală tare cu accent grafic 249) vocaţii' 30. 298 usted 216. (ipotetic 260) vocală (slabă. 140. 116. 140. 245. (vuelto 257) * 157. (sintaxa: 258—260). 480. 134. t a r e 28) . l a m b i é n 64) . 246. (accentuarea 65. 142. 251) . ( + infinitiv 147) 255 verb vezi conjugarea. 103. 374 v 27. tras. 255. 249—250). 166 yacer 346 yeísmo 374 z. 374 u (u = o 122). 55 (y. (pondré. 57 trebuie 145—146 triftongi 27—28. 108. (auxiliar 76. 163—164 yo 16