Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x


| | | |
= − + − + + ∀ ∈
| |
\ . \ .

\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π
→ =


\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x

= ∈ = −

] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π\,
( )
2
g x x x = π − .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹

+ ⋅ −
´ `

¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . 2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

).

c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
3

c) Să se calculeze lim

∫ f a ( x )dx . a →∞ 0
3

n→∞ . 5. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. Se consideră matricea A =  .Filiera vocaţională.. specializarea matematică .0} → . ) + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 . b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local. 5p 5p 5p 2. c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 . ) .. . f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. + f ( n ) ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. ∞) → G . Se ştie că (G . b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri. Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1. 2. n ∈ * . unde G = (3. n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1.informatică. In = ∫ * 2 xn xn + 1 1 dx. ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . Să se determine probabilitatea ca. ) este grup. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. ∞). 3. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. b) Să se arate că I n ≤ 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 . acesta să aibă exact două cifre egale. Să se arate că numărul   este real. ⋅) la ( G . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. a) Să se calculeze 4 5 6 . ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n . * . AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1.  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A. profilul militar.M1 n ∈ n→∞ * . b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1− i 1+ i  2 2. c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3. Se consideră funcţia f : (0. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari. de la ( (0. a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. f ( x) = x + 3 .2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 .

π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. în raport cu legea “ ∗ ”. b = 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Triunghiul ABC are B = laturii AC . Se consideră funcţia f : ( 0. C (−1.3. 6). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. −4). Se acordă 10 puncte din oficiu.. c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M .. ∞ ) → . B. . f ( x) = 3 log 2 x . C (8. n ∈ n→∞ 1 . de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ . este nul. 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  . ∞ ) . ∞ ) → . ∫ f ( x ) dx. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. B (1. atunci rang( M ) = 2. ∞ ) . 2. . f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p 2 ( x − 1) x +1 . 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) .Proba D. specializarea matematică . Să se determine numărul funcţiilor f : {1.3. programa M1 c) Să se arate că.Filiera vocaţională. f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 . ∀k ∈ ( 0. a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă. 6. c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent. x +1 1 2. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. 2( x − 1) MT1. Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. ∗ x = −1 . a) Să se calculeze derivata funcţiei f. 4. ∞ ) → ( 0. atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k f ( x ) dx ≤ f (k ).informatică. Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. an = f (1) + f (2) + . Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 . 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A. b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3. −3) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Se consideră punctele A(0. 1. unde a. b ∈ . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1. 4} → {1. care conţin ultima coloană. C sunt coliniare. Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 . dacă x > 1 . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : ( 0.. B (7. + f (n). Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x . 4). profilul militar. 2..9).

Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 . ∀n ∈ * . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1. x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 x2 x1 x3 ∗ astfel încât τ p = e . f (0) = 1. pentru orice τ ∈ S5 . • Toate subiectele sunt obligatorii.. programa M1 . 4. f (1) = 3 . specializarea matematică . există p ∈ 2. ecuaţia are o singură rădăcină reală. B (2. x2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e . x1 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 . 2. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2. c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0..6) . Ministerul Educaţiei. ∞ ) → . −2) şi C (4. pentru orice a ∈ . b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. pentru fiecare n ∈ ∗ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∞) → 1+ x . 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 . f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + . x1 . c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. MT1. Să se calculeze cos B . 3. x 2n şi g n : (−1.Proba D. 6. f ( x ) = e x⋅ln x . 1 1 1 . Se consideră a ∈ . x2 şi x3 . Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1. Se consideră funcţia f : ( 0. ∞ ) → . 4.∞ ) . 2) . să se determine x1 .informatică. 2 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că. 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + .. Să se rezolve în mulţimea ( 0.6. Se acordă 10 puncte din oficiu. − x 2n −1 + f n ( x) . rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x3 x2 . a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) . Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 .8} ? 5. Se consideră.n∈ . b) Să se arate că. funcţiile f n : (−1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ . + − . π ) ecuaţia sin 3 x = sin x . Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11. ∀x > 0. profilul militar.

c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . • Toate subiectele sunt obligatorii.. ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. ∞) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.    . f ( x) = 2x 1 1 1 + + . + − ln n.. 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x . 1 3.3 ( ) . Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R . unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. în triunghiul ABC . Să se rezolve în mulţimea [ 0.informatică. Se ştie că. 2 4. ∞ ) → . f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 .. profilul militar.   z + 2t = 1    2k  2. Se consideră funcţia f : (0. Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic.. 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1. ∞) → .Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente. H t este un subgrup al grupului (G . B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A. specializarea matematică . b. unde a.Proba D. a) Să se determine a. Ministerul Educaţiei. programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. Se consideră funcţiile f : ( −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. b) Să se demonstreze că. 7 − 4i 2. 5p 2. Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. 1 c) Să se studieze monotonia funcţiei F . vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul.. 2k   k∈ 2k    x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . 2π ) ecuaţia sin x = − . ⋅ ) este un grup. A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) . 1 1 5p b) Să se arate că. Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } . k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b. b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.. 4 şi 5. MT1. ∀n ∈ 2 3 n * . Se admite faptul că (G. pentru orice k > 0 . < f ( k + 1) − f ( k ) < . p ∈ . f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * . c) Să se demonstreze că grupurile (G . pentru orice t ∈ . . 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  . şi pentru fiecare t ∈   notăm cu 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n. 2. în cazul în care F este primitivă a funcţiei f . Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i . + ) sunt izomorfe. ⋅ ) . c sunt parametri reali. 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. ⋅) şi ( . Se acordă 10 puncte din oficiu.

profilul real. programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 .5. Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) . x0 = 0. profilul militar.3) aparţin 3.9} ? 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. c) Să se arate că nI n I n−1 = π . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 . c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . n ∈ 0 2 * . Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 . definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx . Fie triunghiul ABC. . specializarea matematică .    −1 −1 1 a) Să se calculeze det ( A ) . Ştiind că punctele A (1. F şi C sunt coliniare. Se consideră funcţia f : → . c) Să se determine A−1 . Să se demonstreze că punctele A . Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. 4.3. ∀-nProba D.informatică. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. graficului funcţiei f . AC = 14 şi BC = 15 . pentru orice n ∈ 3 3 ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Se consideră funcţia f : R → R . xn +1 = f ( xn ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1. 2 ) şi B ( 0. f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . π 2 . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2. specializarea matematică . x2 .7.Proba D Filiera teoretică. să se determine numerele reale a şi c. MT1. b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 . b) Să se arate că A2n = 22n − 1 22n + 2 A+ I3 . Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1. x2 . 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2. π 2 π .Probă scrisă la MATEMATICĂ . x3 . BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ∈ 2 ∗ . 2. ∀ n ∈ .informatică. x3 sunt numere întregi. cu rădăcinile complexe x1 . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . DF = 2 FE . Filiera vocaţională. Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 . 6. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. f ( x ) = ax 2 + x + c .

1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + . programa M1 xn c) Să se calculeze lim n . b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn .Filiera teoretică. Fie A ( x A . f ( x ) = x − sin x . yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că. profilul real. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g n : [ 0. Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + . Să se determine elementele inversabile ale acestui inel. c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3. Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x . atunci X = O2 sau Y = O2 . g n ( x) = 1− x 1− x * . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că. +  = ln 2 . atunci suma elementelor matricei M −1 este 1. Se consideră mulţimea de matrice A =   a. B..1) → . Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . specializarea matematică . 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n . f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. B ( xB . + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei. 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  . C ( xC . atunci det ( M ) = ±1 . dacă X ∈ A şi Y ∈ A . Filiera vocaţională. Să se calculeze modulul vectorului AC + BD . 5p 5p 5p b) Să se arate că. c) Să se arate că. Să se arate că şirul este nemărginit. Y ∈ A şi XY = O2 . Să se arate că C17 > C17 → . MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. y A ) . unde n ∈ . ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * . 1  1 ∈ M 3( 1  ). 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx .Proba D. Se consideră funcţia f : → .    −3b a   a) Să se arate că. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie funcţiile f . profilul militar. 3 15 4. 2. dacă A.informatică. dacă X ∈ A . atunci det ( M ) = 0 . b ∈  . f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn . yB ) . specializarea matematică .informatică. atunci X + Y ∈ A . 91 6. dacă matricea M este inversabilă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1. 5p 5p 5p 5p ( ) 5. a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x .    a b   2. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1.. Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 . unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b).

Se consideră permutările e. a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea. . } este parte stabilă a lui [i ] în raport Ministerul Educaţiei. pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1. e =  .informatică. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . 5. ştiind că A(−1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → .0).Filiera vocaţională. să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 . C (2. ( ) a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 .Proba D. x 2n 0 1+ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . B (0. b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e . produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. n ∈ 5p 5p 5p [i ] . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1. ∀ x ∈ . oricare ar fi ordinea factorilor. α ∈ S3 . 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . oricare ar fi x ∈ 3. Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . 4. Să se determine funcţia f de gradul întâi. 1 . Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz. 2). 2. n→∞ . programa M1 n dx.∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . ∀n ∈ * . [i ] şi z2 ∈ [i ] . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 . • Toate subiectele sunt obligatorii. z4 2. specializarea matematică . −1) . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . MT1. 6. α= . c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1. Fie inelul [i ] = {a + bi a. I n = ∫ a) Să se calculeze I1 . x ∈ S3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se demonstreze că. b ∈ } .

unde m este un parametru real. 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. − {−2} → . 2. B= π 6 şi AB = 6. 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1. c) Să se arate că lim g ( x ) > 0. → . E astfel încât AD = 2 DB . atunci A este inversabilă. Se consideră triunghiul ABC şi punctele D. 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. specializarea matematică . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt . 2. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3.1] → 6 2. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1.Proba D. Să se rezolve în mulţimea [ 0. 1 b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.1. să se calculeze det ( A) . g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 . 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 .9 . 5.Filiera vocaţională. 6. atunci b = −1. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0. polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0. unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . MT1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. a sunt în progresie aritmetică. Pentru a. ∞ ) . b) Să se arate că. c) Să se arate că. Se consideră funcţiile f : . b sunt în progresie geometrică şi 2. 2} → {0. x →0 x >0 . f ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . dacă a = 1. dacă A = 5p π 4 . 4. x3 ∈ .informatică. x2 . ∀x ≥ 0. b ∈ ştiind că numerele 2. Să se determine a . a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 . b. cu rădăcinile x1 . 17. t x ∫0 f ( x)dx . b. astfel încât x1 ≤ 1. f ( x) = −3 x + 2 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . Se acordă 10 puncte din oficiu. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. 2} care verifică relaţia f (2) = 2 . AE = 2 EC . c = −1. d ∈ . se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . dacă c < 0 . b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .1. Se consideră a. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x3 ≤ 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. a. c. x2 ≤ 1. ştiind că f : → . x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 .

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

1 x2  .  2 x2  

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .
 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) = ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

.
1 1 f   + ... + n 3 1 f   este divergent. n

1 1 f  + 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .
 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

, notăm cu Sm

5p 5p 5p

{

}

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p
*

se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0

x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .
x →∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

[X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n→∞

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

∞ ) . ∀n ∈ . Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) . Pentru fiecare n ∈ . 1 1 1 1 . x4 ∈ . a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. ∞) . programa M1 2. n ∈ * . cu rădăcinile x1 .1) şi bn ∈ (1. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2.1] şi strict crescătoare pe [1. Se acordă 10 puncte din oficiu. D (−1. + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. MT1.Filiera vocaţională.1) . Să se rezolve în mulţimea [ 0. Fie α ∈  π . 2) . 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( ) . f = X 4 − 5 X 2 + 5 .. 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei. unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx. −3) . 4. b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0. profilul militar.informatică.0) şi trece prin punctul (0. Să se calculeze sin α . n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∞ ) → . x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0. 2. atunci a=b=c. f n ( x) = x n − nx + 1 . x3 .3. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze [X ]. 3. Fie a. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1.. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1. Ministerul Educaţiei. Se consideră şirul ( I n )n∈ . Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 . x2 .5. • Toate subiectele sunt obligatorii. c ∈ şi matricea A =  c a b  . 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2. 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . se consideră funcţia f n :[0. b. n ≥ 2 . π 4 . 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 .9} ? 5.Proba D. 1 − I 2n −2 .7. specializarea matematică . atunci existăCurriculum şi Evaluare af .  astfel încât cos α = − . 2  1  bx + cy + az = 2 z  2. unde an s-a definit la punctul b). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. + ( −1)  = I0 . n ≥ 3 . n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 . c) Să se calculeze lim an . 5  3π  6. b c a   a) Să se calculeze det ( A ) . 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1.

5.1] → . Pentru fiecare n ∈ * 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze sin 2α . 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . D ∈ G pentru care CD ≠ DC .1] ecuaţia arcsin + arcsin x = . n→∞ 0   1 1 ∗ . Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. Se consideră funcţia f : → . se consideră funcţia f n :[0. 5 2  Ministerul Educaţiei. Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn . n ∈ . x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe . Se consideră mulţimea G =  X =   a. a) Să se determine a. MT1. f ( x ) =  x  0 . b) Să se găsească două matrice C . 2 3 8 10 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x ∈ \ {0} . c ∈ . c) Să se arate că dacă A ∈ G . Să se rezolve în intervalul [ −1. Se consideră a. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . oricare ar fi numărul real x . 1 ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . −2 ) . Fie α ∈  . 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1. C ( −2.  0 1     a) Să se arate că dacă A.informatică. b ∈ . 3 π  6.3) . iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare. oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . π  astfel încât sin α = . • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci f are o rădăcină raţională. c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx . atunci polinomul f nu are rădăcini întregi. specializarea matematică . b. c) Să se arate că dacă a. n ≥ 10 . c) Să se calculeze lim x . b. b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 . atunci AB ∈ G . 1 π 3.3) . atunci I 2 − A + A2 ∈ G . B ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine a ∈ 2−i . 2. a > 0  .Filiera vocaţională. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0.Proba D. Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. 1. B ∈ G . b. f n ( x) = (1 − x)n . b) Să se calculeze lim f '( x). profilul militar.

cu proprietatea că xf ( x) = sin x. c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) . Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. → .  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0.1) şi xn+1 = * xn5 + 3 xn . 4. f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 .1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 .  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . Să se determine imaginea funcţiei f : 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 . 0 −1  1 3   a) Să se calculeze A2 − B 2 .Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. Ministerul Educaţiei. . 5. 6. Să se determine probabilitatea ca. profilul militar.informatică. ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. ∀x ∈ . Ministerul Educaţiei. a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. Se consideră o funcţie f : * . x4 ∈ şi g = X 2 − 1 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * . • Toate subiectele sunt obligatorii. . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. unde x1 ∈ ( 0. cu rădăcinile x1 . ∀n ∈ 4 * . a) Să se arate că xn ∈ ( 0. specializarea matematică . b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) . B = 5p π 4 şi C = π 6 . alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. este convergent. programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n+2 n→∞ = 16 → . x2 . MT1. g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ). Se consideră matricele A =  şi B =  .Filiera vocaţională. [X ] . Se consideră polinoamele f . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) .1) .  . să avem a + b = 4 . x3 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx. f ( x) = x 2 − x + 2 .

Să se rezolve în intervalul [ −1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1. b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) . alegând un număr k din mulţimea {0.informatică. B (4. c) Să se determine inversa matricei I 3 + A . f ( x) = x 2 − 3x + 2 . Se consideră a. b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . xn+1 = f ( xn ). x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx . ∞) → [0. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. ∞)..2. este convergent.4) .. MT1. .7} . f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2.Proba D. are limita 1 . 2) . → . Care este probabilitatea ca. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b = 0 . x2 . Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . numărul C7 să fie prim. x2 . 2 2 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt .1. programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . . cu rădăcinile x1 . ∀n ∈ .. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Se consideră funcţia f :[0. x3 ∈ a) Să se determine x1 . 5.Filiera vocaţională. Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari. Să se determine a ∈ 6. 2.  1 1 0   a) Să se calculeze A3 . b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a . −3) şi C (1. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . c) Să se determine a. b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → . profilul militar. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → ... b) Să se arate că F este funcţie pară. • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 π = . + xn − n.1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4. x3 în cazul a = 2. ) Ministerul Educaţiei.. c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F . ştiind că A(−3. b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ . 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1.

Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . 3 5. B (2. profilul militar. Să se determine probabilitatea ca. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2) . x2 . x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . 4. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. x3 . f ( x) = ln 2+ x . Ministerul Educaţiei.informatică.3) şi C (2. x4 ∈ rădăcinile sale. . 2. acesta să aibă toate cifrele pare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Ştiind că funcţia f este bijectivă.Proba D. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. . Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . 6. MT1. unde a este un număr real. 2 ) → . Să se ordoneze crescător numerele 3. unde A(1. programa M1 x →∞  x 2. −5) . 4 8 . ∀x ∈ ∗ . Se consideră funcţia f : ( −2. 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx . ∀x ∈ . + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p [ X ] şi x1 . 5. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . ∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx. ∫0 f ( x ) dx . c) Să se determine A−1 . 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  . x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 . g ( x) = −3 x + 3 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei. 2. 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. b) Să se rezolve sistemul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1.Filiera vocaţională. 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   .

( ) Ministerul Educaţiei. respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC . cu laturile AB = c . Se consideră mulţimea G =   a. x →∞ 1 x x . f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 . 4 4 4 4. 3. programa M1 x →∞ f ( x ) 2. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. 2) şi B (−2. • Toate subiectele sunt obligatorii. b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. y0 . pentru orice triunghi. z0 ) . Se consideră funcţia f : [ 0. ∞ ) → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . Se consideră triunghiul ABC. Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC . 5p f '( x ) 5p . c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 .Filiera vocaţională. x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . pentru orice A.informatică. 5 . sistemul are soluţie unică. 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt . 5. ştiind că O(0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1.Proba D. b) Să se arate că AB ∈ G . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . b ∈ 3  . ∫0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt .3) . b = 4. Să se rezolve în [0. Să se calculeze C4 + C5 + C6 . B ∈ G .0) . f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. BC = a . b) Să se demonstreze că. 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1. Se consideră funcţia f : 5p → . ∀x > 0. z0 ∈ ( −1. să se demonstreze că x0 . 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  a b  2. specializarea matematică . c = 5. Să se arate că 2 ∈ log 3 4.∞ ) . MT1. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M. CA = b şi sistemul  cx + az = b . c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3. c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.1) . A(−1. b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . y0 .

b. pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. y .. 1 x b) Să se calculeze lim f ( x ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 . să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. 3. Se consideră mulţimea G =   a . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ → f ( x) x4 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. . a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc). Să se calculeze 5. 3 Ministerul Educaţiei. să se calculeze cos 2 x . Ştiind că sin x = . + f n (n) ) = . axele de coordonate şi dreapta x = 1. n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . 1 6. y. n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 . Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + . ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei.  a b  2. 2. 2 2 x →∞ → . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 .informatică. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. z ∈  bx + cy + az = c  . X ∈G .Proba D.. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera vocaţională. → . profilul militar. b. ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  .   5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. x. ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . 2. Pentru a. se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . 4. c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 . c ∈  0 c  4. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f n ( x) = 1 . n→∞ 4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. z ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. x + 8 − 6 x −1 = 1. Să se determine a ∈ . MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1. c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  .

Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ . Se consideră funcţia f : 5p → . Se consideră funcţiile f . specializarea matematică . Să se calculeze sin 75 + sin15 . Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1. Să se rezolve ecuaţia 3. 2 4. . b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. → . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . b. n ≥ 2 . Fie sistemul ax + by + cz = 0 . cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 . y ∈ .Proba. g : ( f g )( x) = 0 . Se consideră funcţia f : → . + i10 . profilul militar. Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. distincte două câte două şi A matricea sistemului. a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx . .xMT1. g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . x ∈ . 2 2. c ∈ . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 6. n natural.. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) . cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 . Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte. cu a. f ( x) = x 2 − 3 x + 2. b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. D. • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . 2.. c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . f ( x) = x x +3 4 . programa M1 2.informatică. f ( an ) = an . Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci sistemul este incompatibil. g ( x) = 2 x − 1 . b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. Să se calculeze 1 + i + i 2 + . 3 f ( x) dx . ∀ n ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ [ X ] . 0 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . ∀ x ∈ . f ( x) = x3 − 3x + 2 . Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 .  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) .

. 6.. profilul militar. 5p 5p 5p 5p 5p 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. atunci det Z ≠ 0 . a) Să se arate că. f ( x) = ∫ dt. MT1. dacă A(5. b ∈  . 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ).Filiera vocaţională. Să se determine probabilitatea ca. atunci Y = O2 . ˆ b) Pentru a = 2 . n +1 1 5p . 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1. n∈ . Să se calculeze tg  − arctg  . .    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . 5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) .informatică. 2. a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x).. Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a. 40} . ∀a > −1 . Ministerul Educaţiei. XA = AX . alegând un element din mulţimea {1. ∀x > 0 . 3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 . 2. unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . 2 2 2x + 3 x − 1 . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect. Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. specializarea matematică . programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . • Toate subiectele sunt obligatorii. ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. C ( 0. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . Se consideră funcţia f : 5p → . −3). n∈ n→∞ n +1 x sin t 2. să se calculeze sin4α . Se consideră funcţia f : [ 0. = x+2 x−2 4.3. f ( x ) = x3 + x + 1 . b) Să se arate că lim xn = 1 . Ştiind că tgα = 2 . Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. să se determine rădăcinile din 3 ( ) () ( ) 3 3 [X ]. ale polinomului f . 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 .Proba D. −1).9 ) . B(2. 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în [ X ]. pentru orice n ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) . 5. unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∞ ) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3.

11 3. e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . .Filiera vocaţională. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . Ministerul Educaţiei. atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 . −3) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) . să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . c) Să se arate că funcţia g : → . g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2. −1) şi C (5. profilul militar. Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j .informatică. 6. det ( zX ) = z 3 det ( X ) . ştiind că A(0. Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . Se consideră funcţia f : → . b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. c) Ştiind că A ≠ A t . Se consideră funcţia f : [ 0. f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. . cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 . să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. B (2. c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. f (2) = 6 . 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . 1. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei. pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. programa M1  . MT1. b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] . Se notează cu A t transpusa matricei A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se calculeze −x −2 x . x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx . 2. ∀ X ∈ M3 ( ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀x > 0.∞ ) .Proba D. ∀x ∈ . ∞ ) → . . x > 0. să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. 6 4. a) Să se determine rădăcinile polinomului f. f ( x) = x − sin x . x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1. 9) . astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 .

unde . 4. } 5p 5p 5p b) Să se arate că ( G .  n  . În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  . Se consideră funcţia f :  0. { \ { − 1} .  2 2 2. 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ . X (2009) = X (t − 1) . e] .  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.40} ..  → . Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a. Să se determine probabilitatea ca. 3 4 5  π 2... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1. N . este descrescător.. Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară. În triunghiul ABC punctele M .informatică. MT1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 .. alegând un număr din mulţimea {10. dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .... b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 . c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . 6 4 6 4 Ministerul Educaţiei. P sunt mijloacele laturilor. • Toate subiectele sunt obligatorii. + n  n  f   . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2). 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . b ∈ \ { − 1 } . Se consideră funcţia f : (0. 5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + . 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. programa M1 + n − f ( n ) . Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ . 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .. f ( x ) = ln 2 x . specializarea matematică . ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor. dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 . Fie H ortocentrul triunghiului MNP. 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0. X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) .Filiera vocaţională. 2. Să se demonstreze că AH = BH = CH .12. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. π π  π π  6. ⋅ ) este un grup abelian. Să se calculeze sin  +  + sin  −  . 5.. profilul militar. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei. f ( x ) = cos x .ProbanD.11. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1. ∞) → .. astfel încât xσ = σx . 3. cu x ∈ S3 .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. b ∈  a −b  astfel încât X =  . atunci există a. f ( x ) = arctg x − arcctg x . x4 ∈ + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se calculeze sunt rădăcinile polinomului f . 1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . − 1) . Bn =   sin nt − sin nt  .informatică. Fie funcţia f : R → R. 0. Să se calculeze z1 + z2 . ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 . Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . profilul militar. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 .Filiera vocaţională. 1.  b a 5p . f ( x ) = 1 − 2 x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . dat de xn+1 = f ( xn ) . Fie mulţimea A = {−2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . specializarea matematică . π . programa M1 2. ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. cu t ∈ . 2. Să se arate că funcţia f f f este strict 3. x2 . Se consideră a ∈ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . g ( x) = xf ( x) are primitive.Proba D. 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . → . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = arcsin x . 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) . Se consideră matricele A =  şi B =  . x3 .1] → . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. 1 1 1 1 . − 1. 1] → R. este convergent . 2. Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 . 5p Ministerul Educaţiei. 4. iar acestea sunt crescătoare. cos nt   c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 2 = A . π  cu sin α = . Să se calculeze tgα . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. MT1. 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 . Să se calculeze 5. a) Să se arate că funcţia g :[−1. a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ . Fie α ∈  . 1 π  6. Fie funcţia f : [ −1. Ministerul Educaţiei. 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt . b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) d x . Se consideră funcţia f : descrescătoare. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3) şi B (1. unde x1 . 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A .

f ( x ) = −2 x 2 + x . 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze lim .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. b) Să se arate că funcţia F este bijectivă . 2 ) şi B ( 3. x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă . În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  . 2 3 4 5 .Filiera vocaţională.3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. Se consideră funcţiile f : R → R. b) Fie funcţia f : → . se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → . Să se rezolve în intervalul ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1. 1 0   0 1 ) . F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . ∀x. f ( x ) = x + 1 . programa M1 2 3 4 2. x →0 5p 5p 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se arate că funcţia f este convexă. a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă. astfel încât AX = XA . 1 6. să se calculeze sin 2α . c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x . y ∈ astfel 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ). Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . 2.2. atunci există x. 1) . 0 ) .1. y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ .2. Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1.1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie funcţia f : [ −1. ∗ ∗ . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. 2.. Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy . unde F este inversa funcţiei F a → .∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 .Proba D.1] → R.informatică. 3. 3 Ministerul Educaţiei. 5. Să se determine măsura unghiului AOB . specializarea matematică . . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. 4. Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R . MT1.3} → {0. f ( x ) = ( x − 1)arcsin x.  y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 . A (1. Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 .

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

AX = XA , atunci există a, b ∈

astfel

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

{

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

, b∈

}.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .
x →∞

π 2

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
*

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2

5p 5p

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )
→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

{

}

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

)

în raport cu

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

.

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

1

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

profilul militar. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. Ştiind că log 3 2 = a . • Toate subiectele sunt obligatorii. + a1 X + a0 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. 3) . f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = . Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ). 4. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Ministerul Educaţiei.. dintre care 12 sunt fete. Într-o clasă sunt 22 de elevi. 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. 4a 2. c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . programa M1 xn 2. 1MT1. ∀n ∈ N∗. 6. specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . B ( −1.informatică. 2 a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). n→∞ . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. − 1) . 1.Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. să se arate că log 16 24 = 3. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. f ( x ) = | x 2 − x | . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160.Proba D. Se consideră funcţia f : R → R. 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n . 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . Să se arate că sin 6 < 0 . 1) şi C (1. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx. ) nu are soluţii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. ∀n ∈ N∗. Se acordă 10 puncte din oficiu. care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . X ∈ M 2 ( 2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . 0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 .

∀x ∈ R . 1.Proba D.  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . Ştiind că x ∈  . 3. Se consideră funcţia f : R → R. 5p 5. 3 x  π  6. 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. g ( x ) = arctg x . programa M1 ( x + 1) 2 este constantă. 2 ) .  a 10b   2 2 2. 1) şi C (1. 2} . 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. G =   | a. profilul militar. g : → . specializarea matematică-informatică. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 4.• • Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. MT1. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii. Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram. ∫1 2 . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . 5 2  2  Ministerul Educaţiei. Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A . 3) . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . 2. 3 f '( x) dx . Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . b ∈ . Să se demonstreze că s ∈ (1. B ( −1. g ( x) = f ( x) + arctg 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a − 10b = 1  . Se consideră funcţiile f . pentru oricare X . a ∈  x + y + az = a  . Y ∈ G . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . π  şi că sin x = .  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . 2 → . x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1. c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . 2 2 2 2 2. c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită. − 1. Se consideră funcţiile f : R → R. Fie mulţimea A = {−2. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 . − 1) . să se calculeze sin . x ∈ R .

B ( −1. Se consideră funcţiile f n : [ 0. 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → . b. Se consideră corpul 5p 5p 5p . Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  . f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 . ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . să se calculeze tg  x +  . 5p 5p 5p ( 7 . + . an = + + + . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4. 3) şi D ( a. b) Să se calculeze B −1 .Filiera vocaţională. Să se calculeze probabilitatea ca. + ∞ ) . ⋅ ) şi { 7 }. • Toate subiectele sunt obligatorii. MT1. ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. 5p 5p 1 1 1 1 < − < . + ∞ ) → R. n < 100 . acesta să } fie număr raţional. 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D. c) Să se demonstreze că ∀ a. C (1. +.. programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent. profilul militar. f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . Fie funcţia f : ( 0. pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x. Ministerul Educaţiei. b. c ∈ 1. ∀n ≥ 1 . ∀x ≥ 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 6. ∀k ∈ N∗. 2 3  Ministerul Educaţiei. 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) . Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.. c ∈ 2. ∀n ∈ N∗.4} . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1.informatică. Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . alegând un element din mulţimea { n | n ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  . 5. H = x2 x ∈ . b) Să se demonstreze că 2. f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. + ∞ ) → . specializarea matematică . unde a ∈ . b) Să se arate că. a) Să se arate că f1 ( x ) = 2 n→∞ . Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 . − 1) . 4 ) . x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − . B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 . 1) . 3. ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0. y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 . ∗ . 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. 2.1. H.

3 c) Să se arate că. 5p 3. −1) . ∀n ∈ N∗ . f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ .fProba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1. Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2. + − ln  n +  . Fie mulţimea A = {1. 2. y ∈ este o constantă reală. 4. L =  5  ∈ M 3. B (−1. n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0.5} . Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel. 5p 4.1) . 2. atunci a ∈  . C (1. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → . f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 . profilul militar. 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . x →1 x <1 . MT1. 5p 5p 5p 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” . Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A .informatică. c) Să se arate că rangul matricei An este 1. cu proprietatea că f (1) = 2 .3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A . 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 .  6 3 Ministerul Educaţiei. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C . 4) . oricare ar fi n ∈ ∗ . 6] este parte stabilă a lui . ∀x ∈ ( 0.. f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt . c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător . 1 b) Să se calculeze f1   .3) şi D (a. + ∞ ) → R. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. +∞ ) . b) Să se arate că A2 = 32 A . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x +1 2 2   1 1 1  + .  . Se consideră funcţiile f n : [ 0. + ∞ ) . Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. ∀ x. programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0. Ministerul Educaţiei.3. 1 a) Pentru a = . ∀n ∈ N∗ . specializarea matematică .Filiera vocaţională.. Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 . 5p 5. să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă. 5p 2.1] → R. unde a  4 ) . 2. 2π ) .1 (  6   ) şi A = LK . Se consideră funcţia f : ( 0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. a ∈ . 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1. 5p 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă intervalul [ 0.

B (−1. 4. 5..   c) Să se arate că mulţimea A este infinită. 0 ) . b ∈ } . { f ( x ) = −1 . b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p ). ∀a ∈ . 6. Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 .3) . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră mulţimea A = {0.. ∀n ∈ 2 0 ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3. AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 . a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R . ∀a. f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1.. 2. x →∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se determine rangul matricei A* .informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x .Filiera vocaţională. − 3). n ≥ 2. 2009} . Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. programa M1 2. 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. Se consideră funcţia f : R → R. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 . 3 3 2. funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 . Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. ∀n ∈ N∗. } . Ministerul Educaţiei. Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx.. Ministerul Educaţiei.1) . Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 . 5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A . alegând un element din mulţimea A. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) . . MT1. f ( x ) = x − ln(e x + 1) . y ∈  2  . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0.1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1. c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ tinde descrescător către 0. b) Să se arate că. Să se determine probabilitatea ca. pentru orice x. adjuncta matricei A. acesta să fie divizibil cu 5. Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . − 3) şi B ( 4. profilul militar. specializarea matematică . C (0.1. 3.

F ( x ) = ∫ f (t )dt.. profilul militar. Fie funcţiile f . 7 7 Să se determine a60 . f ( x ) = 2 − x.Filiera vocaţională. Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. MT1. Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1. an+1 = f ( an ). { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). 2. .nu esteD. −2) . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . AC = 5 şi BC = 7. ∫0 F ( x) dx. specializarea matematică . Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 . → . Fie ABC un triunghi care are AB = 3. 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent. b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx. 3) şi pe ( 3. cu proprietatea că A2 = O2 .informatică. a1a2 a3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. B (4. x4 ∈ .1) şi C (−1. Ministerul Educaţiei. g ( x ) = 3 x + 2 . 2. programa M1 2. f ( x) = e− x şi F : 2 → . f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. Fie funcţia f : \ { 3} → . cu rădăcinile x1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . 3.. Să se demonstreze că funcţia f : → . numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) . Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că A = B . 1 . x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞. Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. Să se calculeze probabilitatea ca. Să se calculeze cos A . b ∈ M2 ( d  ) . grad ( h ) ≤ 3 } . 6. x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 * . 4. g : → 5p 5p 5p 5p 5p . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. ∞). 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | . x3 . f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2. a ) sunt coliniare. b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. acesta să fie divizibil cu 50.

.informatică.  2 2     4. + 100 . b. b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . 0 ) . Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n→∞ . 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p x D. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0. Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 . profilul militar. 6+ 2 . programa M1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1. q şi r. cu p. 5p 5p 5p ( ) . Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . b. Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . c) Să se demonstreze că dacă a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 . x3 ∈ . ∞ ) . b) Să se arate că funcţia f este bijectivă . Se acordă 10 puncte din oficiu.Filiera vocaţională. 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. f ( x ) = x2 + x + 1 . Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. c ∈ ( −∞. b ∈ 2. 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . c) Să se calculeze lim nI n . cu a.Proba→∞ MT1. Se consideră polinomul f ∈ x1 . x2 . Fie ABCD un pătrat de latură 1. este finită şi nenulă. c) Să se arate că rang A ≥ 2 . atunci a. f = X 3 + pX 2 + qX + r . . Să se determine imaginea funcţiei f : → . b) Să se calculeze det A − At . specializarea matematică . ) 5 5. q. 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . Se consideră funcţia f : R → R. Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. ∀a. 2.  1 3  3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. 6. f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . ∞ ) şi cu rădăcinile [X ]. r ∈ ( 0. Ministerul Educaţiei. Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei..

Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 .   a . Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci X ∈ M .   | 5p 5p 5p ). b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. n ≥ 3 . Să se arate că log 2 3 ∈ (1. y ∈ . are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . unde { x} este partea fracţionară a 2. f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). programa M1 ( ) numărului real x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1. 2 ) . numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . oricare ar fi x ∈ 3. specializarea matematică . 5.{ x} 1 − { x} . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -. Să se arate că. pentru orice număr natural n. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . c ∈ . c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a . 2. Ministerul Educaţiei. 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. Se consideră funcţia f : R → R. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 .informatică. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . cu a. Proba) D.Filiera vocaţională. 2. 6. 2 3 3 4. profilul militar. b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. AC = 3 şi m( BAC ) = 60 . 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . c ∈  . Ministerul Educaţiei. ştiind că AB = 4. 5p 5p 5p b) Să se arate că. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . pentru orice x. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. b. b. Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC.

{ } 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . Să se calculeze AB ⋅ AC . profilul militar. c sunt distincte două câte două. c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. a 2 − 5b 2 = 1 . b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale. b. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞) → . Să se arate că sin15 = 6− 2 . 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0.1. 1. b. Să se arate că funcţia f : (1. n→∞ 1 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . în cazul în care a = b ≠ c . MT1. 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. ∀n ∈ N∗. a) Să se studieze monotonia funcţiei f.1). b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x 4. în cazul în care a. Fie ABC un triunghi care are AB = 2. programa M1 n x dx. ∗ şi A matricea sistemului. AC = 3 şi BC = 2 2 . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . 2. n +1 5p 5p 5p . f ( x) = x ln x . Ministerul Educaţiei. 4 Ministerul Educaţiei. ∞ ) → . cu a. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. Se consideră numărul complex z = 2 2. c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente. Să se demonstreze că z 2 = z . Se consideră funcţia f : (0. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2.3} pentru care f (1) este număr par.Proba D. 4x + 5 1 . xn+1 = e f ( xn ) este convergent. specializarea matematică . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. b ∈ . 5. 1 3. Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 .3} → {0. 2. c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.informatică.Filiera vocaţională. ∀n ∈ N∗ . 6. f ( x ) = x + este injectivă. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 .

Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct. Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . unde f1 . astfel încât f ( ε ) = 0 . 1) . Să se determine probabilitatea ca. b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. alegând o pereche ( a. f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1. Se consideră funcţia f : R → R. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1. c) Să se arate că An+1 = 14 An . f 2 . 2 ) şi B ( 4. 3. dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1. b ∈ . 4. pentru oricare a. Ministerul Educaţiei. 4.informatică. MT1. \ 2. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A . A (1. A =  3 9 6  . Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b .3. 6.5. Se consideră mulţimea A = {1.Proba D. ∀n ∈ N∗. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . Se acordă 10 puncte din oficiu. X =  3  . cu a ∈ . 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. C = I3 + aA .Filiera vocaţională. Y = (1 3 2 ) . Să se determine lungimea vectorului MA + MB . b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 . ∀n ∈ 3 ∗ 5p 5p 5p .  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . 2. atunci fiecare dintre polinoamele f1 . x 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră polinomul f = X − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) .  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. − 1) . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. f 2 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2.0]. n→∞ → . f3 este divizibil cu X − 1 .6} . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x . f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune . ∀n ∈ N∗. 1. profilul militar. . a) Să se calculeze S = A − XY . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt . Se consideră a ∈ a + 2i . Ministerul Educaţiei. c) Să se calculeze lim Fn (1) .

⋅) nu este corp. dacă sistemul are soluţia ( −1. b) Să se arate că funcţia f este surjectivă . +. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. q. 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 . 2. 2 Ministerul Educaţiei. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x.4} → {1.. x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . specializarea matematică . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. q.3. q. D. x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 . Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . 0 ) . Să se determine imaginea funcţiei f : → . f ( x ) = . c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . 1) . r sunt egale.  n  c) Să se calculeze lim . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1.1) . + ∞ ) . profilul militar. f ( x) = 2x x +1 2 . Pentru p.  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) . c) Să se arate că. MT1. atunci cel puţin două dintre numerele p. b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1. + n  n  f   .. 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. 3.Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx .informatică. r sunt distincte. • Toate subiectele sunt obligatorii.  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 . c) Să se arate că ( A. 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1. 2. Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural. Se consideră inelul ( A. să se rezolve sistemul. 1 6. programa M1 2.    a b   2. Se consideră funcţia f : ( 0. 2. 5. ⋅) unde A =   a. − 1) şi B ( −1. b ∈ 5  . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. + ∞ ) → ( − ∞. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = ln (1 + x ) − x .3. Fie funcţia f : R → R. se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 . +. r ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1. Să se calculeze cos ( a − b ) . Ministerul Educaţiei. b) Dacă p. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0.Filiera vocaţională.

pentru orice n ∈ . n→∞ 5p 5p 5p n I n−1 . b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a.informatică. programa M1 1 2. ∀n ∈ N∗. definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx. astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . 2. a) Să se calculeze I 2 . . astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . 5) . B (1. cu 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  . ∀n ∈ N∗. b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . Să se arate că punctele A(−1. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . n ≥ 2. 2 x1 ) . 3 2 4. b ∈ c) Să se determine a. Ministerul Educaţiei. profilul militar. B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . specializarea matematică . 4n + 2 . . 5. . B = . MT1. .1) şi C (3. Fie funcţia f : R → R. 5 şi 7. c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . 2. −3) sunt coliniare. f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3.Proba D. 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R . x2 . c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . xn+1 = f ( xn ) . astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . în plus. Se consideră matricele A. 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = . Se acordă 10 puncte din oficiu. f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b . b ∈ aritmetică şi. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n . b ∈ b) Să se determine a. n ≥ 2 . 0 0 0  0 2     [X ]. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1. ∀n ∈ N. 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. x3 în progresie + Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1.

1) . 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x3 . d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M . Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 . tg x t ctg x 1  π  π 2. Să se calculeze probabilitatea ca. 4. x3 . c) Să se determine a. c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M . b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 .  . b. alegând o pereche ( a. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională.  2 . f ( x ) = ∫ dt.  .  → R. MT1.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1. produsul numerelor a şi b să fie impar. c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m. 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1. 6+ 2 6. Se consideră mulţimea M =   | a.  → . 5. 5. programa M1 oarecare . şi cu soluţiile x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1. astfel încât x1 . x2 . Se consideră funcţia f : → . f ( x ) = x + e− x . x4 ∈ . Fie funcţiile f :  0. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional. 6} . ∀x ∈  0. 3) şi C ( −1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : → . b ∈ . Să se arate că sin105 + sin 75 = . c. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . b ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 . + ∞ ) . x2 . cu a. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3. b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.  2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0. f ( x) = x + 2. g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   .informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie mulţimea A = {1. 2. unde m este un număr real BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x4 să fie în progresie aritmetică. dt şi g :  0. 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . specializarea matematică . 2 Ministerul Educaţiei. b ) din mulţimea A × A .    c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . 2. 4. x ∈  0. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC. profilul militar.. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0.” 2.

Filiera vocaţională. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . ∀x ∈ R .3. Ştiind că α ∈  . Se consideră funcţia f : R → R. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1. . f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 . x4 ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1. din care exact două sunt numere pare. 3 π  6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 . polinomul f nu are toate rădăcinile reale.1] → R.1] . 2. Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC. 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile . 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1.9} . π  şi sin α = . . 2 4. x3 . 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente. arcsin x t e cos t dt . 0 . ∀n ∈ n ∗ . Ministerul Educaţiei. 5. Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 . pentru orice a ∈ . 2 ) şi C ( 2. MT1. să se calculeze ctg α . Se acordă 10 puncte din oficiu. x2 . b ∈ R . x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0.informatică. . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − . Fie funcţia f :[−1. 1+ i 5p 2. − 2 ) . Se consideră mulţimea A = {0. astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 . să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. profilul militar.. f ( x ) = ∫ earcsin t dt . b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i . 2. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1.1. 1 3. 5 2  Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă. .. a. oricare ar fi x ∈ . . b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) . ∀x ∈ [−1.

Se consideră mulţimile A = {1. b) Să se arate că ∀x. 3) . ∀x ∈ R .. 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. 2.Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . − 1) . 2. 2 3 9 Ministerul Educaţiei. să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . n→∞ 0 . 6. funcţia f : G → ( x. 2. 5p 5p b) Ştiind că a = 0 . B ( −2. { ) XA = AX . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. Se consideră matricele A =  . y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . Se consideră funcţia f : R → R.  y x . B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3. MT1. ∗ . Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . 5 2 −1 2.1) . Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. 1) şi C ( −3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. ∀ x.. profilul militar. 5. Se consideră mulţimea G = (−1. 4. 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. 4. Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . 1− x şi corespondenţa 1+ x c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local . specializarea matematică . Să se determine partea întreagă a numărului 7 . 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . unde x ∗ y =  x 0 . 5. f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ). y ∈ G . 6} . astfel încât X =  . Se acordă 10 puncte din oficiu. y ∈ G . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. 4} şi B = {1. } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. 3. f ( x ) = 1 − x 2 . a ∈ R. Fie funcţia f : [ −1. f ( x) = 5p 5p 5p x+ y . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 1 − x 2 dx . atunci există x. 1] → R . Ministerul Educaţiei. c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x. y ) → x ∗ y . Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ .

 → . − 1) . 1) şi P ( 0. n→∞  π 2. 6. AC = 3 şi BC = 4 . . . 4. 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc . descrescătoare f : A → B . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . Se consideră mulţimile A = {1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ştiind că a3 + a19 = 10 . unde m este un parametru real. b) Dacă A2 = O2 . programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f. d ) ∈ G . Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a. + f ( n ) ) . Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. b ) ∗ ( c. b ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1. 2. f ( x) = x −1 b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ( a. 2. pentru orice ( a. Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică. → . b. • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a. 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G . 5} . 3) . Se consideră funcţia f :  0. 4. să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. 2. 2 ( ) π 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx . ∗ ) este grup. ( c. c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . 2. 3. profilul militar.  →  2 g ( x ) = πx − x 2 . să se calculeze a6 + a16 .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . 3. specializarea matematică . { ( a. b ) ∗ ( c. cu proprietatea că f ( 3) = 1 . ad + bc ) . să se demonstreze că a + d = 0 . Ministerul Educaţiei. d ) = ( ac + 3bd .. 3} şi B = {1. ştiind că AB = 2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte.  →  2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC. MT1.   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0.15) ∈ G . c) Ştiind că A2 = O2 . Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. 5p 5p 5p . Să se determine numărul funcţiilor strict 5.  2 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a. c astfel încât funcţia F :  0. Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ). N ( −1.Filiera vocaţională. f ( x ) = x 2 sin x .informatică. d ) ∈ G . b) Să se arate că.

Proba D. Se consideră polinoamele f . 3. 3) şi C ( 3. . 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx . 1) . Se consideră funcţia f : R \ {1. f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . 5p 5p 5p [X ]. a) Să se determine rangul matricei A . x3 ∈ ) → M2 ( ) . B (1. f ( x ) = cos x − 1 + x 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. Se consideră funcţia f : R → R. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune. 2. Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 . 5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. 6. Să se determine probabilitatea ca.informatică. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. acesta să fie divizibil cu 9. 2 ) .Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 . MT1. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . Să se determine ecuaţia dreptei OG. • Toate subiectele sunt obligatorii. B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA . 5. programa M1 . − 1} → R. Se consideră matricele A =  . 1 x 2 1 x →∞ π 2 b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt . 4. x →1 x >1 1 x −1 2 . specializarea matematică . g ∈ x1 . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . cu a ∈ * şi rădăcinile polinomului f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1. Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 2. c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii. 5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . 4 4 2. 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se calculeze f ( B ) . g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . f = X 3 + a 2 X − a . Ministerul Educaţiei. x2 .

c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.1] → R.3.1. c ∈ M şi a < b < c . c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent . BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 . ∀n ∈ N∗. Ministerul Educaţiei. 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1.informatică. Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD . c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . cu x. unde a şi b sunt parametri reali. y.   cos t sin t  2. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine valorile parametrilor a. ) 6 1 . 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2.5} . Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze ( f f )( 512 ) . b. b. c) cu proprietatea că a. . Să se determine numărul tripletelor (a.  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero. f ( x ) = arcsin  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0. ∞) → . x 3. 6. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1. specializarea matematică . MT1.Filiera vocaţională. ∀t . z în progresie aritmetică. 5. Să se determine partea reală a numărului complex 2.  5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( ). Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 . u ∈ . 4.Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . b ∈ pentru care sistemul este incompatibil. 5p 2. k =1 ∫0 x f ( x)dx . f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ .  . Se consideră funcţia f : (0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) . y. Se consideră funcţia f : R → R. f ( x) = 3 ( 3+i . x →+∞ b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 . Paralelogramul ABCD are AB = 1. Fie funcţia f : [ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. profilul militar. Se consideră mulţimea M = {0. z ) . programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem .

Să se determine m ∈ astfel încât . . x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ . ∗ ) sistemul  y ∗ z = x . funcţiei g M1 ∞ ) → . sistemul  y + az = a şi A matricea sa. y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru.  z∗x = y  5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5. g ( x) = arccos f ( x) . b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . 2] → .. 4. 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. acesta să fie număr raţional. 2. c) Să se determine inversa matricei A . F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . Să se demonstreze că AM = AB − CA . să se calculeze sin 2 x .Proba D. Ştiind că x ∈  0.  2 Ministerul Educaţiei.informatică. b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . MT1. Se consideră funcţia f : [1. z + x =1  a) Să se arate că det A ≠ 0 . + ∞ ) → R. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB . Să se calculeze probabilitatea ca. Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . şi F : [1. 2. f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1. 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . Fie mulţimea A = { 1..  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . 2. ∀ x. Se consideră funcţiile f :[1. 5p 5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 . 5p 5p 3 3 1 5.Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. . x . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. 1000} . graficul funcţiei F şi axa Ox. profilul militar. 2] → .  şi tg x = 3 . c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . pentru orice x ∈ → . m ∈ ∗ . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = 4 − 3x 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1. Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. Se consideră a ∈ . ∞ ) . 4 4 4  π 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .

x →0 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . unde k ∈ { 1. ∀n ∈ N∗. Să se calculeze 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. z 4. P3 . b) Să se arate că AB ∈ M . • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . . ∀n ∈ N∗. P2 . Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2. şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1. 13  2 Ministerul Educaţiei. bk ) . alegând un număr din mulţimea {11. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1. P2 (2. transpusa A t ∈ M3. 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ . profilul real. b ∈ 5  . I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx . 2. Să se calculeze tg 2α . 5p 12  π 6. b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0.Filiera teoretică. ⋅) este un grup.… . 4). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. .  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M . x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) . 1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P . aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 . MT1. Se consideră funcţia f : R∗ → R. este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0.. atunci z 2 − AC + BD . B = AAt . oricare ar fi punctele P . Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1.informatică. Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4. 3} . ) . b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n .  şi sin α = . a ∈ 4x + 4 y = 1 . −6). B ∈ M .50} . profilul militar.12. 2. ∀n ∈ N∗. P2 . P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor. 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2). 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică. c) Să se arate că ( M . f ( x ) = x ⋅ sin . Să se arate că.  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2.2 ( ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. 1 Ministerul Educaţiei. x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ . definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn . Filiera vocaţională. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 . ştiind că α ∈  0. 5. pentru orice A. 2k + 1 are limita 0 . 2− a + 2 + 1. P3 (−3. dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 . Să se determine probabilitatea ca. specializarea matematică .informatică. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor.Proba D. Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 .

π] → . are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. h( x) = ( F ( x) − 1)sin x . Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. F0 = 0. b ∈ şi funcţia F : → . x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f. dacă X ∈ M 2 ( ). pentru funcţia h :[1. 5. 3. ln x + 1. 4. ∞ ) → [1. x b) Să se arate că funcţia f este . Fie şirul ( Fn )n≥0 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare. ∞ ) . Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. Fie σ. profilul militar. 5 { * }. 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. Ministerul Educaţiei. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3. F1 = 1 şi matricea A =  . π .4] şi B = (1. 2.1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . F ( x ) =  2 . Fie a. 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S . Fn  F .informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 .Proba D. b) Să se arate că. σ =  . c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2. x < 1 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : [1.5] . 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 . atunci X este inversabilă. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  . X ≠ O2 şi AX = XA . π ∈ S5 . MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3. x x →∞ x2 − x + 1 .programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. ∀n ≥ 1. 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că. Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 . dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 . f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) . π= . 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ.Filiera vocaţională. 5p  ax + b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1.⋅) .

 2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  . Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari . ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”.Filiera vocaţională. c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 . g ( x) = x arctg x . x 0. a) Să se arate că (1. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. de 10 ori x 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. . Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 . Se consideră permutarea σ ∈ S6 . Fie funcţiile f : [ 0. ⋅) . c) Ştiind că legea „ ” este asociativă. BC = 7 şi AC = 8 . x = 1025.1] → a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀x. x ∈ ( 0. π 1 1 c) Să se arate că. c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . şi funcţia 2. 6. Fie legea de compoziţie „ ”. specializarea matematică . Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune. Să se calculeze m ( A ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. x = 0  ( ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1.Proba D.0. b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x. 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni. σ =  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : [ 0. ) 9 5. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . . f ( x) =  . 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. să se rezolve în ecuaţia x x .1] .   n +1 n  x 2. profilul militar.. 2.1] .1] → x )dx .. dacă n ∈ * . ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx .informatică. 3. prin x y = xy − x − y + 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x . y ∈ . y ∈ . 4. Să se arate că funcţia f : → . f ( x) = x + 1 . definită pe f : → . programa M1 MT1.1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze . f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. π   x sin .

a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 . → . 6. atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56. c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 . E2 ∈ C ( A) . 4.E = . acesta să fie divizibil cu 4. 3. 7 şi 8.3] prin funcţia f : R → R . programa M1 funcţiei g : 2. Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. ∞ ) . ∞ ) . g ( x) = f 2 ( x) . 5. Fie vectorii a = i + j . E1 . a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x. f ( x) =   xe x . b = i − j şi u = 6i + 2 j . Să se determine probabilitatea ca. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . ⋅) . MT1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 0 3  0 0 4  0 1      X . Să se determine imaginea intervalului [2. 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. r ∈ R astfel încât u = pa + rb . E2 . se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 . x > 0  . Să se arate că 6 divide k. 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 .Filiera vocaţională. ⋅). f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2. 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. atunci X + Y ∈ C ( A). sin x. Se consideră funcţia f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 . Să se determine p . E4 . x ≤ 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . specializarea matematică . .Proba D. Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  . atunci o conţine şi pe a patra. • Toate subiectele sunt obligatorii.informatică. b= 2. profilul militar. b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1. 2. E3 . Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Y ∈ C ( A) .E = .

∞ ) → . Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . 4. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = e x − x . c) Să se arate că funcţia g : → . . ∀x ∈ (1. polinomul Qn este divizibil cu P . 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . Qn = X n − Fn X − Fn −1 .Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. 5. Se consideră şirul ( Fn )n∈ . Ministerul Educaţiei. Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. 2 x − 1 3x + 2 . F1 = 1. f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) . b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . ∞ ) . b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . Fn+1 = Fn + Fn−1 . ∞ ) → . profilul militar. a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1. ∀x ∈ (1.Filiera vocaţională. pentru orice n ≥ 2 . MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţiile f : (1. 2. 6. ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. ∀n ≥ 2. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1. rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . ( AB) n ≠ I 2 . g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt . 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1. g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. ∞ ) . F0 = 0 . pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că g ' ( x ) = . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : → . ∀n ≥ 1 şi polinoamele P . programa M1 2. c) Să se arate că. 2 5p Ministerul Educaţiei. Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 . Qn ∈ [ X ] . Fie rA = 2i + j . x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) . c) Să se arate că. Se consideră matricele A =  . Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . P = X 2 − X − 1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3. .

profilul militar. f ( x) . atunci xn+ 6 = 64 xn . Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . Să se determine x ∈N . b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în 11 [X ].funcţiei f. 6. 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1. +. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dacă a = 1 şi b = 3 . x  A  n  . ∞ ) → . ⋅ ).informatică.1) . ∀x ∈ [1. b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx . ∀n ≥ 0 . 5p 1 2. x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 . Ministerul Educaţiei. ştiind că ctg x = 3. f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 . 5p 5p 5p b) Să se arate că. 2 2 4. programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .8} . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.1) şi B ( −2. Se acordă 10 puncte din oficiu.  x+ y =5  3. Se consideră corpul ( 11 . x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f. Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ . f ( x ) = . • Toate subiectele sunt obligatorii. dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . ( yn )n∈ sunt mărginite. Fie funcţia f : (1. ∞ ) . 2. 1 x2 . ∀n ∈  yn  . ∀n ∈ .   x 2 + y 2 = 13 2. Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. 5. Să se calculeze tg 2 x . 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 11 .0 ) . ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . atunci şirurile ( xn )n∈ . x x −1 . 11 [ X ] . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1. Fie punctele O ( 0. c) Să se arate că. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 → . Să se calculeze [− 8] − {−2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1. specializarea matematică .Proba D. Ministerul Educaţiei. A ( 2.

f (n) . Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e . 6. Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 ..Proba D. c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : . g ( x) = f (e x ). Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → . f ( x ) = . f ( X ) = AX . c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. 2. 2 2 Ministerul Educaţiei. 3. b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 . atunci XY ∈ M . 1 1  a) Să se arate că dacă X . 1 . a  9 5. Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 . profilul militar. 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . an = f (1) f (2).  1  4. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. ∀X ∈ M2 ( ). 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i .Filiera vocaţională. x → . 1 0  2.  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Y ∈ M . Fie funcţia f : [1. b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor. f ( x ) = ln x . definit la punctul b). Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j .. b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) . 3 3 2. e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx .informatică. a ≠ 0 . să se calculeze x1 + x2 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.

cu  n+1  = 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. din dezvoltarea  3 x +  . Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 . M1 arctg x . )( ) 6. 1 şi xn+1 = f ( xn ). Să se arate că numărul 2. Să se calculeze lungimea medianei duse din A. x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → . Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 . 1. c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0. () Ministerul Educaţiei. Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. ∀n ∈  yn  şi x0 = 1. ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( . 2. x2 . F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . ∞ ) . AC = 4 şi m ( A ) = 60 . x  5. ∀n ≥ 0 . Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( 6 . +. ∀n ≥ 1 are limită . ⋅) .6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 . Fie funcţia f : 5p → . x  A  n  . x2 → . Triunghiul ABC are AB = 2 . 2. x>0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 . ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural. . 3. Ministerul Educaţiei.5.Filiera vocaţională. 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . 5} . ∀n ∈ . Fie funcţia f : → 1 .informatică. oricare ar fi x ∈ . f ( x) = x 2 + 1 . specializarea matematică . Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . 1) . 2  xf ( x) . b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . profilul militar.ProbaxD. x > 0 a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. 2. ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2. programa este derivabilă pe . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .3. 3. y1 şi y2 . 4. y0 = 0 .1 ( ). g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .1. ∀x ∈ (0. +) → ( * 7 . g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. 2  2  4. MT1. 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1.

2].informatică. să se demonstreze că. b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 . matricea A =  şi funcţia f : ( 0. funcţia f este integrabilă. g ( x ) = arctg x . Se consideră matricele A =  . cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1. pentru orice m ∈ . Ministerul Educaţiei.Proba D.  x ln x. alegând un element al mulţimii A = {1. ∞ ) → ( 0. f ( x) =  . dacă det A ≠ 0. B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . Fie a. Să se determine probabilitatea ca. b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ).. a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) . pentru orice x ∈ ( 0. c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f . ∞ ) . 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că. Ministerul Educaţiei. c. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. unde n ∈ *. 2) există a.5. b ∈ [0. 5. f ( x) = x 1 + x2 şi g : → . x ∈ [ 0. c) Pentru m = 1 .3.. atunci funcţia f este injectivă. b) Să se arate că.1]  . 6.. a ≠ b. 5p 5p 5p  1 0 0 1 2. 4 + 7i 2. f ( x) = . b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1. 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. x ∈ (1. f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . c d cx + d    a bn  Se notează An =  n .. programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) . MT1. d > 0. Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3. specializarea matematică . acesta să fie multiplu de 3. 2 ) . Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1. f )( x ) = de n ori f an x + bn . 4. Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i . ∀n ∈ cn x + d n ∗ . ∞ ) .. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 . Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . pentru orice t ∈ (0. a ≠ −1}. 5p 2.Filiera vocaţională. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. 2009} . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R .. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci f este funcţie constantă. Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ → . profilul militar. b. 2] →  x − m. 3. b ∈ . astfel încât b .

f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f . f ( x ) = x3 + x . programa M1 −1 f ( x) . ∫−π f ( x)dx. alegând un element al mulţimii A = {2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 . 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. Să se determine probabilitatea ca. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1. 6. Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 .  2  3  4  100  2. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → . Se consideră punctele A ( 2.. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5.informatică... c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H. x → 2. acesta să fie divizibil cu 4 . −2 ) . Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 . + lg  1 −  este întreg.  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se calculeze lim f x →∞ 3 ( x) . 3. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π . m ) şi B ( m.Filiera vocaţională.. Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1.        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.. profilul militar. m = ±1 . . . dar să nu fie divizibil cu 8. 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1. Ministerul Educaţiei. cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente. d 2 : x + 3 y + 2 = 0. ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . n ∈ 5 . x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. MT1. log3 x 2 4.. atunci B ⋅ A = A ⋅ B . 2010} . pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0. specializarea matematică . astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.6. d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră mulţimea H =   | m. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4.3) astfel încât f ( x) 2 . c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .Proba D. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + .

. unde g 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1. f ( x ) = x + 1 + x2 . pentru orice f ∈ M . • Toate subiectele sunt obligatorii. > 0 . MT1. v ) ) . Ştiind că u ⋅ v = 5 .3 ) şi B ( −3. Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + . ∀X . dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M . atunci f   = f (0).∞ ) . dacă A. Ministerul Educaţiei. x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . b) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu. ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. atunci X ∈ P.informatică. −2 ) . Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0.Filiera vocaţională. 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = . Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). . unde At este transpusa matricei A. 6. 2. → . Să se determine x ∈ . 5 3. c) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1. Se consideră punctele A ( 2. a) Să se arate că funcţia f : .Proba D. Fie x1 . Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) → M2 ( ) .1) . 1 b) Să se arate că. Y ∈ M2 ( ). 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. B ∈ P. ∀x ∈ . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB . pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). X ∈ M2 ( ) şi AX = B . specializarea matematică . dacă g : . g ( x ) = ln f ( x ) . f ( X ) = AX . 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < . profilul militar. 3 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x .. Fie vectorii u şi v . c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 .   2 c) Să se arate că. Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 . + 38 ) < 39. f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M . 2 2 4. x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1. ∀X ∈ M2 ( ). 5. u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u.

   ⊂ M3 (   ). 4. aceasta să aibă 2 elemente. 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare. unde K = {e. Punctele A . alegând una dintre submulţimile mulţimii M . Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.3.+ ). în funcţie de a şi b . b. 6. Fie funcţia f : ( 0. b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . Se consideră funcţia f : → .1) → f (t ) dt. ∫0 f ( x) cos x dx .b | M a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1.d = M a + c. 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 . 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. g ( x ) = ∫π 4 arcsin x π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . Se acordă 10 puncte din oficiu. rG = 4i + 4 j .informatică. a. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. programa M1 b) Să se calculeze lim . 3. 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică. e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e . a. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) . 5p 5p 5p 5p 2. Se consideră un grup ( K . Să se rezolve în mulţimea [ 0. x ≠1  . c) Să se arate că grupul ( K . ∀ a. rB = 2i − j . 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1. 4. rangul matricei M a . • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie mulţimea M = {1. t t c) Să se calculeze. b) Să se arate că ab = c. f ( x) =  x −1 . 2. . Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate.b =  0 1 0  . 5. x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.Filiera vocaţională. MT1. f ( x) = ln(1 + sin 2 x) .6} . c. profilul militar. a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . Ministerul Educaţiei. Fie vectorii u şi v .b ⋅ M c. d ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1.b ( M a. Dacă u = 1 . c} . ⋅) nu este izomorf cu grupul ( 4. 1. ∞ ) →  ln x .b+ d . Ministerul Educaţiei.b − M a.b este transpusa lui M a. Se consideră mulţimea G =  M a. b. B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j . b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. 5p 5p 5p 2. ⋅) . .5. 2.b ). specializarea matematică . Să se determine probabilitatea ca.Proba D.

→ b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx .∞ ) . Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. f ( x ) = x 2 + x − 2 . x ∈ ( 0. c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în 5p 5p 5p [X ]. Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! . 5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. Se consideră polinoamele f . Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  . ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . • Toate subiectele sunt obligatorii.Filiera vocaţională. dacă a + d ≠ 2 . specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. −3 −1   b) Să se arate că. Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente.5 ) . situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. * π c) Să se arate că . ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. ( π π   3. . e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p . MT1. f ( x) =  .informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 . iar ordinea punctelor este A. 2. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 + sin x. 2π ] .    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0. dacă a + d = 2 . b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 . Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a.0]  . profilul militar. a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic. f n ( x ) = x n + ln x. 2 2   4. Se consideră punctele A ( 3. x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2. f = X 4 − 1 . x ∈ ( −∞. g = X 6 − 1 . pentru orice n ∈ . ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) . g ∈ [ X ] . B . ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. 2 ) şi B ( 6. M . Se consideră funcţia f : R → R . pentru orice n ∈ ∗ . Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . N . c) Să se arate că. atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1. 2 5. pentru oricare n natural.Proba D. atunci det ( A ) = 0 . b) Să se arate că. 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică .1 .

5. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . B ∈ Q .informatică. atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1. f ( x) =  . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să arate că funcţia f este continuă în origine. Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente. π π   3. este crescător. specializarea matematică . x ∈  \ . să se calculeze c) Să se arate că. n+3 2. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  . Să se arate că şirul ( an )n∈ . a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . ˆ ˆ 2. c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante. Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 . Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . dacă A. 4 4   4. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 . de termen general an = 4n . MT1. f ( x) =  3 x . 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. Se consideră a. Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale. x ≤ 0  2. atunci lim ∫−1 f ( x)dx . cu coeficienţi întregi.1] . { } { ) | At = − A} . ∀x ∈ [ −1. dacă b = 0 . oricare ar fi X ∈ Q . 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . 6. 3 1    −2 0  b) Să se arate că. x ∈  . Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. 5p axe x − x . f ( x)dx = −∞ . Fie ABCD un patrulater.Filiera vocaţională. b ∈ şi funcţia f : → .Proba D. atunci AB ∈ P . Să se determine termenul de rang patru. x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  x cos x + b. π ∫ x n→∞ 0 π n . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 2 [X ]. f ( x ) ≤ x . profilul militar. programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.

MT1. Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ]. c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală. π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  . Să se demonstreze că. specializarea matematică . 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx . −2 ) ∪ ( 0. (f g ) ( x) ≥ 0. pentru orice x ∈ . de termen general an = n 2 − n . 2) astfel încât (c − 1) f ..Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x5 sunt rădăcinile polinomului f . Se consideră funcţia f : ( −∞. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în ( 0. 2. Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a . 5p 5p 5p 5p π  π  3. a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f. + x5 .M1f ( n ) − ln 5p 2.    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA.. 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + . ∞ ) → . Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. Ministerul Educaţiei.. c) Să se arate că există un punct c ∈ (1. x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . Fie mulţimea M =   | x. ∀n ∈ * 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Să se determine x ∈N . profilul militar. 3  2  x x −3 4. atunci Y ∈ M . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . Să se arate că şirul ( an )n ≥1 . 6.n≥1 . −2) .. c) Să se arate că An ∈ M .1] → . unde x1 ... Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele. tg B = 3. atunci X = O2 . 2. Să se determine măsura unghiului C. 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1.. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1.informatică. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) . a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD. ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 . f ( x ) = ln  1 +  . ∫0 xf ( x)dx .. Fie funcţia f : [ 0. x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ . y ∈  şi matricea A =  1 2  . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1. b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 .+ f ( 2 ) + . x2 . este strict monoton. 5.

4. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. dacă f ( x ) ≥ mx + 1. b astfel încât sistemul să fie incompatibil. ∀x ∈ . .. ∀x ∈ . b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1. Să se determine probabilitatea ca. b) Să se arate că. b) Să se determine a. c ∈ 2  . pentru orice n ∈ . 2. X 2 = I3 sau X 2 = O3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 c) Să se demonstreze că. b pentru care sistemul are soluţia (1. Să se arate că funcţia f : R → R .. Ştiind că tg α 2 = 1 . 6. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a. • Toate subiectele sunt obligatorii. acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.17. . atunci m = 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.Filiera vocaţională. c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 .. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 . Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b.  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A .  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre.  a 0 0      2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. 3 Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi. π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . f ( x ) = x + e x . Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. să se calculeze sin α . profilul militar. 1). a2 .Proba D. b ∈ 3 x − y − 2 z = b  . specializarea matematică . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1. → . Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 .13. 5. f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . Se consideră funcţia f : → . pentru orice X ∈ A . 2. MT1. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. cu a. f ( x ) = x3 + 2sin x este impară.  . 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1.

3]. 3. C ( 2. Să se rezolve în [ 0. programa M1 2. Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră punctele A ( 2. g ( xMT1. 6. f ( x) = x 4 + x 2 + 1 . 1 α .Proba D. f ( x ) = l− 1 − x 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. d3 : 4 x + 3 y = m . 5p a) Să se calculeze 3 4 ∫ 0 2t + 1 dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1. 5. x3 . f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 . ştiind că tg x = 4 .5 ) . Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a. Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f :[0.informatică. cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 .3) .3] . 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.Filiera vocaţională. b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. a) Să se calculeze f (−1) .n ) . . 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1. x2 . 1 5p c) Să se demonstreze că. ∞ . 2. dacă α ∈ [1. Să se calculeze cos 2 x .1) . Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . profilul militar. B ( 4. atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α . c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1. unde m ∈ . 2π ] ecuaţia 4. Se admite că funcţia f are inversa g . 2 ) şi D ( m. f ( x) = {3x} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1. Să se determine m. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → . a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1] → [1. ) = x −2 f ( x) este mărginită. c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3. 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0. d 2 : 3x − 4 y = −1. Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică . Se consideră funcţia f : → . a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram . b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale. Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 .

să fie strict crescătoare. centrul de greutate al triunghiului ABC. f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 . 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ. aceasta să fie injectivă . f   ≤ n ln 2. . a) Să se arate că funcţia u : [ −1. ştiind că cos α = . 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2. Ministerul Educaţiei. dacă f ∈ M şi n ∈ 2. MT1. alegând o funcţie din mulţimea M.. 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 .1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0.1] → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. b) Să se arate că . ∀x ∈ [ −1.6. . 2 şi g : [ 0. atunci lim (1 + f ( x) ) = e . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1. Să se calculeze cos2α . b) Să se arate că α 4 = β 4 . Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1. b3 . atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) . specializarea matematică .informatică. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . f ' ( 0 ) = 1} . 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . . 3 3 3 3 4. • Toate subiectele sunt obligatorii.1] → . 2 f  + n 3 n f   + . 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1.1] \ {0} . 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . 6. programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că. elemente ale grupului ( S 4 . 5. 3 3. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 .. f ( x ) = 1 1+ x * . Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB . γ =  . 2π 3π 4π + sin + sin . ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n .7} . Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P. 2. Fie funcţiile f : [0. ⋅). Se acordă 10 puncte din oficiu. oricare ar fi m ∈ . 24.Filiera vocaţională. ∞ ) → . 1 6. 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 . profilul militar. cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) .. Să se calculeze probabilitatea ca. x →0 1 x 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M.Proba D. Se consideră punctul G.β =  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1. dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. 2. Fie sistemul  x + my + z = 1 . pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi. g ( x ) = ∫ f (t )dt . b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx ..3} cu valori în B = {5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie permutările α =  . Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei. c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 .

• Toate subiectele sunt obligatorii. 1 . x ∈ ( 0. x3 soluţiile complexe ale acesteia. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1. c) Să se demonstreze că. x3 . Să se calculeze sin . 4 11π 6. dacă x. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare. ∞ ) → 5p 5p 5p . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . x 2 1 1 1  + . f ( x ) = ∫ e t dt . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4 + 3i 4 − 3i 2. ∞ ) . c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 . 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1. a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . şi x1 . 12 5p Ministerul Educaţiei. n 2 2  2. atunci x + y ≠ 0.. unde At este transpusa matricei A . a) Să se arate că B t = B .Proba D. y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă. Se consideră funcţia f : ( 0. 2. acesta să fie divizibil cu 4. profilul militar. ∞ ) .. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. MT1. x2 . Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . + − ln  n +  este strict descrescător. Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. 1 π x = . Să se arate că numărul + este întreg. 5. xn = 1 + → . q ∈ . 3. Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p 0 a) Să se arate că funcţia f este impară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1. programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0. Ministerul Educaţiei. + ln x +1 2x + 3 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . atunci det ( A ) ≥ 1 .Filiera vocaţională. f ( x) = 1 2x + 1 . Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . dacă B = 2 I 2 .informatică. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . b) Să se demonstreze că. p. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . x2 . 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 . să se determine x1 . ∀x ∈ ( 0.

Ministerul Educaţiei. Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy. specializarea matematică . c) Să se arate că. 7π 6. Fie funcţia f : ( −1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x . 5.Proba D. +∞ ) . ∞ ) → . c 1 1 1 + 3 + . x ∈ [ 0. MT1. [X ]. f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 .. programa M1 b) Să arate că. ∞ ) . 2 3 ∫0 f ( x)dx . • Toate subiectele sunt obligatorii. suma elementelor matricei An este n + 3. este strict descrescător. F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim . 3. F ( x) = ∫ f (t )dt . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. există c ∈ ( k . f ( x ) = 2 x + 1 . Se consideră funcţia f : N → N . alegând o cifră din mulţimea {0. + 3 − f (n) . 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine. ∞ ) → 1 . an = 3 3 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. unde funcţia F : [ 0. 2. aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 . 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1. n ≥ 3. f ( x ) = 3 x + 1 . pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p . → . pentru orice k ∈ ( 0. Să se determine z ∈C ştiind că =6...1.. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + .. profilul militar.  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 . Fie funcţia f : → . Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ). z 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. folosind eventual funcţia f. că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 ..2.9} .. Să se calculeze cos . b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în [X ]. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1. Să se calculeze probabilitatea ca. Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.Filiera vocaţională. Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] . x 0 c) Să se arate. ∀n ∈ . 5 . f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) . b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 . + f ( 50 ) . 12 Ministerul Educaţiei. 4.informatică. k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1.. n 1 2 2.

[ B. 1 x x x= . A* ] = O2 . Se consideră intervalul H = ( 0. C ]] + [ B. unde a este un număr real. Ministerul Educaţiei. 5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + . a) Pentru A∈ M2 ( ) . ∀x ∈ . Se consideră funcţia f : R∗ → R .. să se calculeze [ A.1) . 5p 5p 5p 5p 3. Fie funcţia f : [ 0. f 0 ( x) = e2 x şi. C ∈ M2 ( ) . 3 3 4.. 5p 5p 5p  x ln 2 x .Filiera vocaţională. Să se calculeze cos 75 − cos15 . f ( x ) = 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. x ≠ 0  2.1] . Să se calculeze A5 − 6C5 . Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . Să se arate că funcţia f : R → R . 2.Proba D. ∞ ) → .   e 1 1 . Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + . B]] = O2 .x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0.  0 . Pentru orice două matrice A. y > 0. 20 2. pentru fiecare n ∈ * . 2 ) ecuaţia Ministerul Educaţiei. Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m. ∀x. profilul militar. A]] + [C . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) . + f n−1 ( a ) fn ( a ) n→∞ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă. Să se calculeze (1 + i ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1. B] = AB − BA. b) Să se arate că. B. c) Să se arate că. B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A. specializarea matematică . Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1. [ A.1) . m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1. pentru orice A ∈ M2 ( ) . x +1 5p unde legea " " este definită la punctul a). [ A. ab + (1 − a )(1 − b) b) Să se arate că funcţia f : ( 0.[C . programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n . f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă . pentru orice A. se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x . unde A* este adjuncta matricei A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1. A2 ] . + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ).[ A. ( ) 5. 5p 5p a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H .. f ( x ) =  . să se rezolve în mulţimea ( H . ∫1 f  x  dx . 5p → . 6.informatică. +∞ ) → ( 0.

2.. 2 4. c) Să se calculeze lim f ( x ) . ∞) → . programa M1 x →∞ 2.. B '. Să se arate că dreptele AA′. f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) . specializarea matematică . C ' astfel încât A′C = 2 BA′. Se consideră funcţia f : ( 0. x 0 . ştiind că A(2. b) ⋅ (c. astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy.. 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 . b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) . Se consideră funcţia f : R∗ → R ... ∞ ) .. astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 .... . . c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 . Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → . 1 0 0 0 . Ministerul Educaţiei. d ) = ( a + c.. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Dn = . a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . 2 AC . a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) . n 5. 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 .. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀x. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că funcţia f este pară. atunci ( xy )2 = x 2 y 2 .. x ∈ ( 0. Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '. 0 0 0 1 2 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. B′C = C ′A = 3BC ′ . MT1. f ( x ) = x 2 − 3. x →−1 x +1 . ⋅) .Filiera vocaţională. c) Să se arate că Dn = n + 1. 2 1 b) Să arate că f ( x ) > 0. F ( x ) = ∫ t x dt . Să se determine n ∈ N . împreună cu legea de compoziţie dată de (a. Ministerul Educaţiei. . n ≥ 2 .. 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 .Proba D. 0 0 1. ∀x ∈ G .. cu elementul neutru e. ∀n ≥ 2. 0 0 .informatică. ∀x ∈ .. ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2.. are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e . 0 0 1 2 1 0 . . . y ∈ G .. b + d )... . Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 . c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. f ( x ) = x − ln (1 + x ) .. ∞) . . ∀x ∈ ( 0. 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1. BB ′ şi CC ′ sunt concurente. b... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1.. c. d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ). ∀a. ∀n ≥ 4. 2. respectiv x − y + 2 = 0 . ∞ ) . 2 1 0 0 . Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 . → R . Un grup (G . ∀x ∈ (−1. 5 5p 6.

x 2. 4] → .Filiera vocaţională. Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p * se consideră funcţia f n : → . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x2 . Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 . Să se determine imaginea funcţiei f :[1. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2. 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . +  . 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . Ministerul Educaţiei. π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 . Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real.informatică. profilul militar. Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ).Proba D. ∀x ∈ . c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d . programa M1−∞. b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx . Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 . 2009 5. x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. f ( x ) = x3 − 3. − C2009 ⋅ 42009 . 1 . şi cu rădăcinile x1 . să se determine x1 . x3 . −1 .. x2 .. c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). x ∈ \ {−1} . 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1. Să se arate că funcţia f este impară. x3 ∈ . 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. MT1. Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1. Se consideră funcţia f : R∗ → R . b) Să se calculeze f ′ ( x ) . specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. f ( x) = x 2 − x. Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 . 2 1 1 1  + + .  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0. 0 2 2009 4. x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx . Se consideră punctul A (1. f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x ∈ . det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) . \ {−1} → . c) Să se arate că I n ≥ ..

     a) Ştiind că a = 1. Fie α ∈  . b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. programa M1 de extrem local al funcţiei f.1} → x →∞ . alegând un element al mulţimii A = {0.5. Să se calculeze cosα . b. 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt ..1) . π  astfel încât cos 2α = . b) Ştiind că a = 1. c . 2 Ministerul Educaţiei. profilul militar. xf n ( x) + 1 . 73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1. B. Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . 5p Ministerul Educaţiei. 1 π  6.10. g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox . 4. 2. d = 4 . 5p 2. b = 2.informatică. să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. c) Să se rezolve ecuaţia X = X .Filiera vocaţională. Să se calculeze ( f 3. . Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  .  a b c    ˆ  | a . a) Să se calculeze lim f ( x) x . Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC . d = 4 şi că A(−1. b = 2. f ( x ) = x 2 − x 4 .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.ProbaaD. acesta să fie divizibil cu 25 . atunci S M = S ⋅ | det M | . b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 ). 2 2  f f f )(1) . c = 3. 5. specializarea matematică . f0 ( x) = 1 şi. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 . Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. să se determine coordonatele punctului AM . c) Fie A. c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1. respectiv AM BM CM .. Se consideră funcţia f : R → R . • Toate subiectele sunt obligatorii.. y ) punctul AM ( x '. Se asociază fiecărui punct A( x. pentru orice n ∈ * . cu X ∈ A . MT1. C trei puncte în plan. cu lungimile laturilor AB = c. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2010} . 2. Să se determine probabilitatea ca. AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC. d ∈  . Se consideră un triunghi ABC. se defineşte funcţia f n : → . y ') . b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0. f ( x) = x2 + x + a x2 − 1 . Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1. π] . ∀x ∈ . 0 x → . π] → [0. c = 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1.

2 ) → . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică .informatică.  1  1 1 x  x     2 . Să se calculeze sinα . Se consideră funcţia f : ( −2. 3.Filiera vocaţională. 1 x 1 x 1 x  2 e 4 − e2 . 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f . f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . 4 ) şi C ( 2m. • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + . să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională. ∀x ∈ . 5. să se afle rădăcinile polinomului p. ∀t ∈ . 3) . 2 2  Ministerul Educaţiei. programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . π  astfel încât cos 2α = − . 5p x →∞ x 2. Să se arate că Ca +b = Ca +b . x2 . x3 ∈ . pentru oricare a. f ( x ) = ln 2+ x . Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. Se consideră funcţia f : ( 0.Proba D. Ştiind că a = b = 1 . Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox. cu rădăcinile x1 . a b 4. Să se determine a şi b . a) b) c) Se consideră a. MT1. x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. B = ∫ dx . 1 π  6. ∞ ) → R . 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 1 − m ) să fie coliniare. profilul militar. În cazul b = 1 . B ( 2. 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 . Se consideră matricea A =  −1 0 2  . b ∈ ∗ . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = x − 2m + 2 . ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1. ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 .  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . 2. Fie α ∈  . 2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

pentru orice x real nenul. Q ∈ d 2 . 2. x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1. 2 Ministerul Educaţiei.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. este convergent. ∀x. Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1..informatică. 6. B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B. 5p 5p 5p 3. profilul real. Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. ( x2 + x − 2 = 1 . x4 ∈ . ) unde B (1. y ∈ [0. ∀α ∈ (1.Proba D. d 2 şi punctele distincte A. programa M1 ∞ ) . C ∈ d1 . dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. det ( M x ) ≠ 0 . unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . + f (n) − ∫ f ( x) dx . P. . ∞ ) \ {0} . 1 1 1 1 + + + . specializarea matematică . iar m ( AMC ) = 150 . Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . x3 .informatică. cu a ∈ şi cu rădăcinile x1 . . 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ). 5. b) Să se arate că M x M y = M xy . Se consideră α ∈ . α . 2. x2 . cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB . −4 ) şi C ( −5.Filiera teoretică. b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx. ∞ ) . specializarea matematică . ∫1 f 3 2 1 ( x)[ x]dx . n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . B. Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3. Fie funcţia f : ( −1. profilul militar. N . ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1. 1 c) Să se arate că dacă a = . 5p Ministerul Educaţiei. unde M este mijlocul lui ( BC ) . b = log 2 1 şi c = −2 . f ( x) = (1 + x)α − α x . Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date. 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] . α > 1 şi funcţia f : (−1. Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27.)MT1. −1) . ∀x. c) Să se arate că. M . ∞ ) → . 16 2. y ∈ * * . ∀x ∈ ( −1. atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. Se consideră dreptele paralele d1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Filiera vocaţională. f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox . Se acordă 10 puncte din oficiu.

Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. 3 α π  6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze modulul vectorului u + v . 3. b ∈ G . Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . unde x0 este numărul definit la punctul b).1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . a) Să se determine I1 . ∀t ∈ ( −1. programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) . 5 2 2  Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : ( 0. Să se arate că x1 + x2 ∈ .Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. astfel încât sin α = . Să se arate că oricare ar fi n natural.Filiera vocaţională. Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . ∀a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. .·) un grup. pentru orice a ∈ G. MT1. ∞ ) → . Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. n n 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 . are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 . f ( x) = x + ln x . b) Să se arate că f a fb = f ab . 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 . { } 2 2 2. π  . 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t . profilul militar.informatică. a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . a) Să se arate că f a este bijectivă. b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător. Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . n ≥ 1 . specializarea matematică . 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . Fie ( G . cu rădăcinile x1 şi x2 . ∀ x ∈ G. Să se calculeze tg . b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . x − x0 1 ln 0 2. c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. cu a. 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞ ) . f a ( x ) = ax. b ∈ Z . Ministerul Educaţiei. b. 2 şi A* adjuncta sa. c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A. Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie α ∈  .

 mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx. ∗) este grup abelian.. 4  2 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. specializarea matematică .Proba D. 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil. b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 . Să se calculeze tgα . astfel încât sin α = . 2. ∞ ) . 3  π 6. profilul militar. 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC . Fie α ∈  0. f ( x) = 3 x − 6 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3 2 2 4. astfel încât xf ( x) = e x − 1.· ) sunt izomorfe. pentru orice m ∈ . Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. prin funcţia f : G2 → * +. situat pe graficul funcţiei f. 2. Fie f : → . 5p b) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p b) Să se arate că grupurile G . programa M1 ea este derivabilă pe . oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 . atunci 2. Să se calculeze A4 − A3 − C4 . f ( x) = 1 + x. Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2.Filiera vocaţională.informatică. cuplul ( G2 . 5p c) Să se arate că. mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. m ∈ . Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 . 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α.. . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1. 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56. pentru orice α ≥ 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei. Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . n≥2. 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. ∀x ∈ . + f (−10). n→∞ . Să se determine a1 . 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 .  . ( * + . matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. 3. ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. Se consideră o funcţie f : → . Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.

m  2. profilul militar. c) Să se determine m. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . t0 ) cu z0 = t0 = 0. Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 . Se consideră funcţia f : → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. n ∈ Z. f ( x) = log3 2 x − x este injectivă.·). ∀ k1 . y0 . f ( ( q. ∗ (1. 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 . f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 . c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt . Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD. k2 ) = ( q1q2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1.informatică. 3. 2 ) ∗ . b ∈  − .10 ) . programa M1 1 . p ∈ pentru care sistemul este compatibil. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că funcţia f : → . Fie mulţimea Q 0 =  | m. Să se calculeze 10lg 7 − 3 343.1) ∗ (1. . 0 x . m. c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1. c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). 4  2 2 Ministerul Educaţiei. Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1. 4. pentru orice m. astfel încât a + b = . n. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0.  . k1 + k2 ) .. ∗ Ministerul Educaţiei. q2 ∈ Q0 . a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. ∗) şi ( . 3 ( ) π  π π 6. k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . f ( x) = π 5p 5p 5p x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că BP = 2 BA + BC .Filiera vocaţională. 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1. k2 ∈ Z. 1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. p ∈ . 2. iar matricea sistemului are rangul 2. ∀ q1 . rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. Fie a. b) Să se arate că. n. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx . specializarea matematică . z0 . Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . MT1. n ∈ . 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . 5.. 2. ∗) este grup abelian.Proba D. k1 ) ∗ ( q2 . m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z .

Să se arate că  −∞.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. y0 . Se consideră funcţia f : → .1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} . 4. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. Se consideră funcţia f : → .Proba D. f ( x) = x 2 − 4 x + 3. z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2. 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . 2 3 a) Să se calculeze ∗ . 4 ) . b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx . . n ≥ 3 . n→∞ 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie punctele A (1. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1. 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 . situat pe graficul funcţiei f. x ∈G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1. 2  2. astfel încât tg 2 x = 6. astfel încât Cn să dividă Cn+1 . profilul militar. ∞ ) = ∅. Se acordă 10 puncte din oficiu. B ( −1. 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1. 2 ) . 2. 3.informatică. Pe mulţimea G = [ 0. 3 4 b) Să se arate că ( G . n→∞ .Filiera vocaţională. c) Să se calculeze lim an . Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 . Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. Să se calculeze cos 2 x. 3 3 . Să se determine n ∈ 5.  ∩ ( log 2 3. c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. + f ( − n)M1 2 ) . ∗) este grup abelian. unde {a} este partea fracţionară a numărului real a.(MT1.. f ( x) = e3 x + 2 x + 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . m∈ . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 .3) şi C ( 0. Fie x ∈ . 6. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent.

2.5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 . Să se arate că τσ = στ . 5p 5p b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 . f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. Se consideră funcţiile f : este descrescătoare. Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 . c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : → . ∀n ∈ 0 1 * 1 nx n +1 0 xn dx . + ) . Se consideră funcţia f : → . 4. { ∗ }. Să se arate că funcţia f g 3. 2 5.. pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ . −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0. Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1.3} → {1. Ministerul Educaţiei.2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . a) Să se studieze monotonia funcţiei f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1. Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .. 6. }.3. f ( x ) = { x} . profilul militar.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx. Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x).Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. g ( x) = 2 x − 1. ∀ x ∈ a) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1. 4. Să se calculeze sin 2 x. programa M1 2. dacă T ∈ H . . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . → . 1 − i 2009 . . f ( x) = x 2 + 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n→∞ . c) Să se calculeze lim I n . Ministerul Educaţiei.informatică. atunci −T ∈ H . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 2. Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. MT1. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ .

Fie a. C sunt coliniare. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∞) → . 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . Fie m ∈ şi punctele A ( m. Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . Ştiind că x1 − x2 = 1. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ . c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ .1) . astfel încât a + b = π 2 . Fie mulţimea de matrice A =   a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1. oricare ar fi m ∈ . f ( x) = ( x − 1)e . 2. 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A. M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) . 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu . 6. Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) . Să se calculeze C16 + C16 + C16 + . 3. 5.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. specializarea matematică .. Ministerul Educaţiei. 2m + 1) . 32  a b     2. Se consideră matricea 1 1  m   2 1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . B (1 − m. b) Să se calculeze f (1) .  −1 2  ˆ ˆ   5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. MT1. 2. Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. b ∈ 5  . . care are rădăcinile reale x1 şi x2 .  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  . b ∈ .  −b a     ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 .informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x . 0 2 4 16 4. Se consideră funcţia f : → . să se determine m. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f :[0. 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1. situat pe graficul funcţiei f.Filiera vocaţională. f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar.. C ( 2m + 1. + C16 . 2 ) . m ∈ . B. Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500.

4.0 ) . b) Să se arate că. 4 ) . Fie a ∈ 1 . ∀n ∈ . a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător.5. → .  → ( 0. pentru orice a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1. Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0.  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ). an+1 = 2 + an . ∞ ) . 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.3} → {4. Fie funcţia f :  0. 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie f : {1. c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. • Toate subiectele sunt obligatorii. a − an +1 5p .6} o funcţie injectivă. x →0 x 5p 5p 5p x>0 . f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   . x + y ≠ 0  . MT1. ( .1) este soluţie a sistemului. ⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   .informatică. Se consideră şirul (an )n≥0 . ∀x. f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. y ∈ .Proba D. acesta să aibă ambele cifre impare. c ∈ . Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. astfel încât sin a = . c) Să se arate că funcţia f : grupuri. b) Să se arate că (G .·) este grup abelian.Filiera vocaţională. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 .2. 6. 5. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 .⋅) → (G.1. definit prin a0 = 3 . 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul. Să se calculeze AB ⋅ AC. Se consideră punctele A (1. b. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre. y ∈  iy x  este izomorfism de Ministerul Educaţiei. 2. f ( x) c) Să se calculze lim 2 . profilul militar. Se consideră mulţimea G =   x. Să se calculeze sin 3a. 2.3) şi C ( −1. 4 Ministerul Educaţiei. ştiind că a ≠ b şi că (1. B ( 2. . Să se calculeze probabilitatea ca. specializarea matematică . 5p 5p 5p  x iy   2 2 2. programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. sistemul admite soluţii nenule.

 . n∈ * .. Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. c) Să se arate că dacă ( x0 . Ministerul Educaţiei. extrăgând o bilă din urnă. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0.1} sistemul este incompatibil. MT1. Într-o urnă sunt 49 de bile. Să se calculeze probabilitatea ca. y ∈ H astfel încât x + y = 0. ⋅ tg89 = 1 . 2. 4 . 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f. unde m ∈ .  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 . Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . log 2 5 . 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1. Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ . y0 .  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0.Proba D. f n ( x) = .informatică. atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. a ≠ 0 sau b ≠ 0  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 . programa M1 π 1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1. f ( x) = x x +1 .1}. 6. b ∈ Z7 . 5. f1 ( x) π 2 b) Să se arate că. Se consideră funcţiile f n :  0. ) 2. n n  2   cos x + sin x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx . Să se arate că x = y = 0. ∀x ∈ 0. 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f . Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.. Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H. Se consideră funcţia f : \ {1} → . Ministerul Educaţiei. z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p este soluţie a sistemului. b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . ˆ ˆ b) Fie x. b) Să se arate că pentru m ∈{0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 . π  π  3. 6  3  4. atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 . oricare ar fi x ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1.  → .Filiera vocaţională. aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect. specializarea matematică .

c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. B. ∞ ) → (1. b ∈ . astfel încât Cn = Cn . Se consideră funcţia f : * → . Să se arate că AC + DB = 0.) ) . Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . y0 = 2. 2. Fie z ∈ . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) . Ministerul Educaţiei.  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2. x +1 3 5 4.informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0. Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ . oricare ar fi X ∈ G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 n→∞ 2. f ( x ) = x+3 este bijectivă. Se se arate că funcţia f : ( 0. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m . c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1.Proba+D. n ∈ . . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) . profilul militar. 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. z0 = 1 . 5.4 ) . 0 x a) Să se arate că f (1) > 0 . Fie a. −2 ) şi ( −1. Se consideră punctele A. Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0. astfel încât a − b = π . Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a. unde m. 6. b ∈ Z3  .  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. (1. atunci z ∈ . c) Să se arate că X 3 = I 3 .Filiera vocaţională. n ≥ 5 . D astfel încât AB = CD. b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem. f ( x) = ex . C . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 . b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. x 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt .  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G. Să se determine numerele naturale n .3) . 3.

Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D. Fie a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . unde m ∈ . x4 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. f ( x) = e x . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : * → . 6. Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 . care are rădăcinile complexe x1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x . 3. Fie z ∈ . b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) . b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.)MT1. astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b . b ∈ . n ∈ 0 π * 1.Filiera vocaţională. 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. 4. pentru orice soluţie 5p 5p 5p 2. Se consideră a. atunci expresia nenulă ( x0 . a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. x2 . dacă m = 0 . Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . Să se arate că numărul i z − z este real. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) . 3π . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule. programa M1 5p x →∞ 2. . f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. x3 . profilul militar. y0 . 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei. 1 . − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . Să se calculeze AB ⋅ AC. z0 ) a sistemului. Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox. este constantă. pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0.informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii.

informatică. Se consideră funcţia f : − {−1} → . ˆ ˆ 2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . unde a. Se acordă 10 puncte din oficiu. + cos179 . x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . k ∈ . k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + . b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  .. c) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈ 4 ( 4 [ X ] . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  . ⋅ ) . profilul militar.. Să se arate că numărul este real. Să se calculeze valoarea sumei π π   3. 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . specializarea matematică . Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + . 3 6   k 4. situat pe graficul funcţiei f. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. ∀n ≥ 3 . pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie. MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D. 6. c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx .. Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1. Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . I n = ∫ 2 sin n x dx . b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3). b a { } 5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. [ X ] de gradul 1 cu proprietatea că Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei.. n→∞  2  n2 2. ˆ g2 = 1 . a) Să se determine gradul polinomului f 2 .Filiera vocaţională. Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 . f ( x) = x3 − 1 . f (n)  . 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. + 1 − 3i 1 + 3i 2. +. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. f . Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 . b) Să se determine a. b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 .

3. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ . diferită de 1. ∞ ) . Ministerul Educaţiei.3) . b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a. b ∈ } . e 2 2 1 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx . ∀x ∈ . Să se arate că funcţia f este bijectivă. b) Să se calculeze det I 3 + A3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. în raport cu înmulţirea. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1. MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1. atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∗ ( ) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.Filiera vocaţională. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . care are toate elementele egale cu 1. specializarea matematică . f ( x ) = x 2 + 1 . Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a. Fie funcţia f : (1. Se consideră funcţiile f . b ∈ { } este parte stabilă a lui (ε ) aparţine mulţimii (ε ) . BC = 5 şi AC = 7 . ∀x ∈ ( 0. 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D. g : ( 0. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = . Ministerul Educaţiei. Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari. profilul militar. Se consideră funcţia f : 5p 5p → . 2. c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. 1 3 2.3) → . f ( x) = ln x + 1 + x 2 . 6. 4. Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. Fie matricea A∈ M3 ( ) . a) Să se demonstreze că A2 = 3 A.− f ( x ) ≤ 1. ∞ ) → ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. 3− x x . Să se calculeze 1 + z + z 2 . 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . 0 t . b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) .

x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3. 2. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . 5. ABCD . I n = ∫ x n sin x dx . ⋅ ) şi polinoamele f . F . astfel încât h ( x ) = g ( x ) . 2. Filiera vocaţională. oricare ar fi x∈ 3. 4 5   . Se consideră funcţia f : → . Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. . respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. G . ˆ ˆ f = X 3 − X .informatică. 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă. [ DA] . b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. profilul real. 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ 3 [ X ] de gradul trei. g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem. Să se demonstreze că EF + HG = CA . • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică .informatică. Să se calculeze tg x . situat pe graficul funcţiei f. π  şi sin 2 x = − . ştiind că x ∈  . 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1. n ≥ 3 este divizibil cu 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → . [ AB ] . g = X 3 + 2X + 2 . 3  3π  6. n ∈ .  3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. f ( x) = arctg x . Să se determine a ∈ este egală cu 1. 2. Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) . 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ . b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 . Să se arate că numărul An . x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . Punctele E . g ∈ 3. +. Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 .Proba D. 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1. Se acordă 10 puncte din oficiu. MT1. Se consideră corpul ( 3 . profilul militar. ∀n ≥ 2 . Ministerul Educaţiei. specializarea matematică .Filiera teoretică. H sunt mijloacele laturilor [ BC ] . Să se arate că x ⋅ y = 1 .

Se acordă 10 puncte din oficiu. x2 . 3. 6. 1. . profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.2. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD . Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) . 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 . dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . atunci a + b< 1.informatică. [X ] şi x1 . x3 . 2.7. x2 . c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1. Ministerul Educaţiei. ∀n ≥ 3 . x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.Proba D. 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . astfel încât a + b = → . f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  . x3 . pentru orice valori ale lui a şi b. b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . b ∈ . unde a. π 2 cos n x 0 dx . programa M1 . x4 ) cu proprietatea că x1 .Filiera vocaţională. x > 0 . MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1. Fie a şi b numere reale. x3 ∈ rădăcinile sale. Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. x2 . Să se determine imaginea funcţiei f : . Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z . c) Să se demonstreze că. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că.8} . b) Să se determine a. specializarea matematică . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. x  5p ′ ( x). b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 . Ministerul Educaţiei. f ( x) = x π 3 . sistemul este compatibil. ∞) → . Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.6. 1 + 4 x2 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  . 2. a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. 5.3} → {5.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3. g n ( x) = f n ( x) + f n * . 2π 4π 6π 8π 6. 2. profilul militar. n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 . 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. B (1. specializarea matematică . ∞) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. 2. tn dt . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D. b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 . 5p 5p 5p a) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1. 2. ∀n ≥ 2 . Fie a ∈ [0. dacă A. a) Să se arate că. Să se determine probabilitatea ca. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150.Filiera vocaţională. c) Să se demonstreze că. 2. MT1. B ∈ M . perpendiculară pe dreapta BC. Se consideră punctele A ( 0. Se consideră funcţiile f n : ( 0.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     . ( 1x ) sunt convexe. Să se determine toate perechile (a. atunci x ∈  2  . 4. b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0. b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 .   c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei. −1) şi C ( 5. atunci A + B ∈ M . ∞ ) → . Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0.  2  la    3 . 2 ) . dacă A ∈ M . n .100} . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 .   5p 5p 5p { } { }.. n→∞ an . 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1. alegând un număr din mulţimea {1.3.. n ∈ 0 t +1 a * .1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 . f n ( x ) = x n + ln x. Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A. b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă. acesta să nu fie divizibil cu 7. atunci A2 ∈ M . să se determine a1.1) . Se consideră inelele  2  = a + b 2 a. b ∈ şi    3  = a + b 3 a. programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn .

5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2. x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se determine a. 6. F ( x) . programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) . f ( x) = 2 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . 2. profilul militar. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă.informatică. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. Fie a. unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . să se arate că ABCD este dreptunghi. x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . Ministerul Educaţiei. 3. Să se arate că funcţia f : 3 3 4. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1. iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiind că a = b = c . . 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c . Fie ABCD un paralelogram. să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . → .Proba D. x3 . Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 . Să se calculeze C10 − C9 . b. Se consideră matricea A =   . c . x →∞ 2. specializarea matematică . b. F ( x) = ∫ f (t )dt . 1 → . 5. b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 . b. pentru care rang A + At = 1 . f : 5p 5p 5p → π . MT1. x →0 x c) Să se calculeze lim . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = esin 2 x . c) Să se determine a. Fie funcţiile F . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 .Filiera vocaţională. x2 .

specializarea matematică . Y ∈ G . c) Să se calculeze lim 5p f ′( x) 2. profilul militar. . atunci suma elementelor lui X este egală cu 0. să se determine raţia progresiei. c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . [X ].  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx . 1  3π  6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. π 1  3. dacă X ∈ G . 5p 5. Se consideră funcţia f : (1. atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2.b.Filiera vocaţională. b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă. 2 Ministerul Educaţiei.5) ecuaţia sin  2 x +  = − . unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. Să se calculeze sin 2α . oricare ar fi x ∈ . Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 . Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze → . • Toate subiectele sunt obligatorii. programa M1 . f ( x) = cos x 1 + sin 2 x .d sunt în progresie geometrică. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = ln ( ln x ) . x →∞ f ( x + 1) . situat pe graficul funcţiei f. 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1.  astfel încât cos α = − . b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.  . atunci X + Y ∈ G. 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1. Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . 2  3  Ministerul Educaţiei. Fie α ∈  π . Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari. ∞ ) → . MT1. b) Să se arate că. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 .  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0.c. 6 2  0 2 4 6 8 4. Să se rezolve în intervalul (0. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e . Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } .f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D.informatică. c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. a) Să se arate că dacă X . Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p * . Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 . Numerele reale pozitive a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

2. x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6. Pentru fiecare t ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se determine A ⋅ At ). Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. a) Să se calculeze ft′( x). f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . profilul militar. specializarea matematică . MT1. oricare ar fi x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1.Filiera vocaţională. Fie a. ft ( x) = x3 + t 2 x . 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X .4 ) . 2π ) astfel ca tg α = sin α . x 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0. c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. Se consideră punctele A (1. b) Să se arate că f este funcţie impară. f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim . se consideră funcţia ft : → . x →∞ x2 x . 4. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000. b ∈ ). Ministerul Educaţiei. x ∈ . şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ]. a) Să se calculeze f (1) . c) Să se arate că funcţia g : 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. programa M1 → . X ∈ M2 ( 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . acesta să fie cub perfect? 5. Care este probabilitatea ca. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0.informatică. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. 2 ) şi B ( 3. Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 . Să se determine α ∈ ( 0. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → .

să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic.informatică. Se consideră funcţiile f n :[0. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. f ( x) = ln 1− x este impară. Fie α ∈ . ∀n ≥ 1 . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5. ∗ . MT1. Să se arate că funcţia f : ( −1.1) → . prima sa cifră să fie număr prim? 5. c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă. b) Să se arate că. 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1. b. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.   5   4 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. 1+ x 3.  a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A−1 . ∞ ) → . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. f n are exact un punct de extrem xn . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. c) Să se demonstreze că f = X . Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Care este probabilitatea ca. programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n . Fie f ∈ 5p 5p 5p a − b b−c. Ştiind că BO = OC . n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ .Proba D. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ministerul Educaţiei. unde x este definit la punctul b). 5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. c   5p 5p an − bn   b n − c n  . Să se calculeze tg 2α . pentru oricare n ∈ 2 * . b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n . n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx . Să se calculeze   .Filiera vocaţională. ( ) a) Să se determine f (−1). 4. 2n + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . oricare ar fi n ∈ cn   ∗ . Fie a. 1 . 1 2. astfel încât sin α + cos α = 1. 2.

Ministerul Educaţiei. . 4 şi restul 5 5p 5p 5p c) Să se arate că A4 are inversă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. Fie a. c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i . b. pentru nicio valoare a parametrilor a. profilul militar. 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1. oricare ar fi x ∈ .. c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . b) Să se arate că g ( x) = 0. b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n. g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .. b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . ∀x ∈ . Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0. + arctg  . 1+ x 3. c) Să se arate că. 4. care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2. Se consideră şirul ( I n )n≥1 .informatică.   → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − .Filiera vocaţională. ∞ ) → . 6. c. • Toate subiectele sunt obligatorii. c sunt strict pozitive. 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . MT1. n→∞ 1 . f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . e . x2 . f ( x) = arctg x şi g : 1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . produsul cifrelor sale să fie impar? 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. a) Să se determine a. dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. atunci x1 . Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. 2 −1 2. pentru orice n ≥ 2 . Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → . I n = ∫ e− x x n dx . 5 2. x3 ∈ . x2 . programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale. a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b. b. b. x3 sunt strict pozitive. Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 . Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) .1 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. Care este probabilitatea ca. Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a.

informatică. Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1.Filiera vocaţională. ) şi A2 B = BA2 .. b) Să se determine a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1. atunci A2 B = BA2 . n 5. Ştiind că a + b + c este un număr par. Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2. 2 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se demonstreze că. ∞) . 5p 5p 5p 2. Fie funcţia f : → . f ( x ) = x 2 + 3 x + 2. oricare ar fi a ∈ . atunci AB = BA . 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1. Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0. dacă tr ( A ) = 0.2009} şi funcţia f : A → . f ( x) = ∫ e−t dt . să se arate că numerele a. profilul militar.. Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d . 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3. specializarea matematică . Fie ABC un triunghi cu sin A = . Fie a. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → .c numere naturale nenule în progresie geometrică. sin B = 1 şi BC = 4.. 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. programa M1 funcţiei f . pentru care C1 + Cn = 120 . f ( x) = 1 1 1 1 + + + . x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f. n ≥ 2 . MT1.Proba D.b. 1 6. 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 .. 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. B ∈ M2 ( ). b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent. c) Să se determine a.3. Să se calculeze aria triunghiului ABC. + .. pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 . Fie a.c sunt pare.. să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a .b. 2. . Să se determine numerele naturale n. b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble. b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. Ministerul Educaţiei. b) Ştiind că a ∈ ∗ . 2 4. b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3). • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 x 0 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.

ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ c) Să se demonstreze că funcţia f : 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 . Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0. x →∞ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci ( a − d )( b − c ) = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . f ( x) = 3 3 . ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 .Filiera vocaţională. x∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. b) Să se arate că. B ( 2. a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx . are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC. specializarea matematică . ˆ 7 . 4 . Ministerul Educaţiei. f ( x) = arctg x .B. → . Fie A =   ∈ M2 ( ) . a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. dacă A ⋅ At = At ⋅ A . Să se ordoneze crescător numerele 3!. atunci b − c ∈ {0. ⋅ ). dacă A − At 2.informatică. y ∈ . 3 6. Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . 2.3) .1} . 3 2 4.C astfel încât A (1.+ ).Proba D. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 . profilul militar. programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → . Se acordă 10 puncte din oficiu. MT1. Să se determine coordonatele punctului C. c) Să se demonstreze că. oricare ar fi x. Să se calculeze A5 − 4C6 . log 2 32 . 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că. ∞) . f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( 7 7.5 ) şi AC = 2 AB. Se consideră funcţia f : → . 5p 5. F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. +. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3. 3 100. c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 . Se consideră corpul 5p 5p 5p a) Să se rezolve în 7 5p 5p 5p ( ) ( ( 7 . ) 2009 = A − At . 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru orice a ∈ . Ministerul Educaţiei. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A. b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) .

y0 . Să se determine a. b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0. profilul militar. 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1. programa M1 → . specializarea matematică . z0 ) ∈ .5} care conţin cel puţin un număr par. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. să se calculeze tg a. pentru orice p ∈ . ∫0 f ( x)dx . Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 . b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. c) Să se arate că.   2 . Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. 4. Pentru fiecare n ∈ . ∞ ) → . y0 . şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ]. b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9. Să se calculeze modulul numărului z . 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 . unde m ∈ . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1. Fie funcţiile f . 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se calculeze lim xn . π  şi sin a = . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4. pentru orice n ∈ . ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. funcţia f n este convexă. b) Să se arate că. pentru orice n ∈ . Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. 3 π  6. π c) Să se calculeze g   . f ( x) = ex 1+ e x . g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . n ≥ 2 . a) Să se arate că. MT1. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1.3.Filiera vocaţională. 2  5  5p Ministerul Educaţiei. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 c) Să se determine m ∈ 2. 2. n ≥ 2 . 4. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3. astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 .Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . Ştiind că a ∈  . f n ( x) = x n − nx − 1 . 2. g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . π ] .informatică.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G . 3− 2 2.3. 4 .. specializarea matematică . f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1. Fie f o funcţie de gradul întâi. f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . profilul militar. 5p 5p 5p 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + .1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . cos 3}.... b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 . situat pe graficul funcţiei f. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . N ( 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5. n→∞ . Se consideră punctele M (1. c) Să se calculeze lim f n (1) .cos 2. Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5. D.10} → {0. Câte funcţii f : {1.informatică. m ) . B =  1. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . 6.. 2 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1. 9 4.Filiera vocaţională. a) Să se arate că în raport cu înmulţirea numerelor complexe. n ∈ → .5 ) şi P ( 3. Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare. c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 [X ] are toate rădăcinile în G. Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt . Se consideră funcţiile f n : (0. Se consideră funcţia f : → . ∞) → . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ . 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1. c) Să se calculeze lim  n→∞  n  . }.. Ministerul Educaţiei. 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n . + f (10 ) = 2 ? 3. f ( x) = det( AAt + xB ) . b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1.. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt .  x 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru oricare x ∈ . c) Să se arate că există m. m ∈ . n ∈ e ∗ .1) ..

n ≥ 3.Proba D. să se calculeze coordonatele punctului C. 2 ) şi G ( 3.informatică. c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1. { } 5p 2.Filiera vocaţională. + a1 X + a0 . Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + .. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. 5p 5. 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1.. profilul militar.. f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A.. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . a0 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Se consideră funcţia f : → . 1 2 10 5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x. n→∞ 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . ∀n ∈ n +1 * . . Fie matricea A =  .  6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A. b ∈ Z . a1 .. 5 Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 x →∞ ln x 2. B ( 5. f ( x) = e x + x3 − x 2 + x . specializarea matematică . Fie a ∈ cu tg a = 2 .1) . nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că. X ∈ M2 ( 3 * } este finită. 4 ) .. an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + . dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare.. Ştiind că A (1. Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. Fie n ∈ . + C11 . cu coeficienţi întregi. ). 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n . Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. Să se calculeze sin a . MT1. 5p 3... 1 xn x 2 + 3x + 2 0 dx . 5p 6. 2. Ministerul Educaţiei. a ∈ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful