IMENOVANJA

Kreso
dobila novi
mandat
ISTRAGA
Pritvoren
Benjamin
Delali}
NSBiH
Posao oko
Statuta ne
mi~e
INTERVJU Karl Bilt za „Dnevni avaz“
Delegacija EU postat }e klju~no mjesto me|unarodne zajednice
zPoliti~ari, uglavnom, znaju {ta moraju uraditi
Cetiri kantona moraju
prekinuti s blokadom
58. strana 1
6
.

s
t
r
.
4. str.
P
oliti~ki dogovor mora
biti postignut u Bosni i
Hercegovini, a ne u ev-
ropskim prijestonica-
ma, izjavio je sino} u intervjuu
„Dnevnom avazu“ Karl Bilt (Ca-
rl Bildt), {vedski {ef diplomatije
i biv{i visoki predstavnik me-
|unarodne zajednice.
Bilt boravi u dvodnevnoj po-
sjeti BiH, kako sam ka`e, da bi
saslu{ao stavove politi~kih lide-
ra o situaciji u na{oj zemlji. Sve
se de{ava pred diskusiju o BiH
u Briselu. 5. strana
0')4+,'ĝ+6'
-#15
8+<#/#
H1N1: Potvr|ene nove zaraze
15/#Ĝ468#
12#50')4+2'
2
.

s
t
r
.
4
.

s
t
r
.
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z ~etvrtak, 27. 1. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5533 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
OHR: Odluka o privremenom finansiranju
Protesti: Otpu{teni vojnici bez otpremnina i penzija
Incko na ju~era{njem presu: Konsultacije s UO PIC-a (Foto: S. Jordamovi})
Djeca su
nam gladna!
Trudna retardirana djevojka zbrinuta u „Maj~inom selu“ (Foto: I. Rozi})
Na licu mjesta
Nakon pri~e o zlostavljanju
Silovatelji ne}e u zatvor
(Foto: S. Jordamovi}) 3. strana
Djeca su
nam gladna!
15. strana
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Centralna izborna komisija
BiH uvu~ena u politi~ke igre
- Nije nam niko kriv {to imamo
u Parlamentu i dr`avnim organima
„teroriste“, ili kako ve} da ih nazo-
vemo, koji nas godinama postepeno uni{tavaju i koji
apsolutno sve rade protiv svoje dr`ave. Jedni prave
dr`avu u dr`avi, dok drugi kradu. Skinimo ih s vlasti
pa se mo`emo nadati boljem!
(Mujo od Doboja)
PORTAL - komentar dana
Najozbiljniji kandidat da
bude novi premijer FBiH tr-
enutno je Nermin Nik{i}, ge-
neralni sekretar SDP-a BiH,
pi{u beogradske „Ve~ernje
novosti“, pozivaju}i se na
izvore bliske vrhu ove partije.
- SDP ima nekoliko ozbi-
ljnih kandidata za ovo mjesto,
ali kako stvari trenutno sto-
je, gotovo je sigurno da }e ka-
ndidat za novog federalnog
premijera biti Nermin Nik{i}
- re~eno je „Ve~ernjim novo-
stima“ u vrhu SDP-a, preni-
jela je Srna.
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 2
Behmen: Atak na slobodu rije~i Vlaisavljevi}: Rije~i podr{ke
Gradona~elnik Grada Sa-
rajeva Alija Behmen najo{tr-
ije osu|uje napad na prosto-
rije Centra za kulturu dijalo-
ga u Sarajevu i direktoricu
Sanju Vlaisavljevi}, javila je
Fena.
- Ovaj nasilni~ki postupak
pojedinaca nedoraslih pri-
hvatanju druga~ijeg mi{ljenja
atak je na slobodu rije~i i go-
vora kao temeljne vrijednosti
demokratskog dru{tva. Atak
je to na duh Sarajeva, koje je
oduvijek njegovalo kulturu
dijaloga temeljenog na princi-
pima humanizma i ljudskog
dostojanstva i nikada nije
prihvatalo one koji {ire neto-
leranciju i mr`nju. Grad Sa-
rajevo i gra|ani Sarajeva ne}e
dozvoliti negiranje najvi{ih
civilizacijskih vrijednosti u
gradu koji to nikada u svojoj
historiji nije dopu{tao - kazao
je Behmen.
On je poru~io kako je si-
guran da }e MUP Kantona
Sarajevo i ostali nadle`ni or-
gani aktere ovog vandalskog
~ina i njihove nalogodavce
privesti sudu pravde.
Reagiranje gradona~elnika Sarajeva
Behmen osudio napad
na Sanju Vlaisavljevi}
Nezavisno udru`enje
novinara Republike Srpske
(NUN RS) najo{trije je osu-
dilo napad na prostorije
Centra za kulturu dijaloga
u Sarajevu i pozvalo je sve
nadle`ne institucije u tom
kantonu da prioritetno ra-
de na otkrivanju po~inilaca
i da o tome obavijeste ja-
vnost.
NUN RS smatra da je
ovaj napad „direktna prije-
tnja Sanji Vlaisavljevi}“, di-
rektorici Centra i kolumni-
stici „Glasa Srpske“ i „Dnev-
nog avaza“, navodi se u sa-
op}enju koje je potpisao pr-
edsjednik NUN-a RS Dra-
gan Jerini}. Jerini}: Direktna prijetnja
Nik{i}: Ho}e li biti mandatar
Zahvaljuju}i bonskim
ovlastima i visokom pre-
dstavniku Valentinu Incku
(Inzko), penzioneri, borci i
ostale socijalno ugro`ene ka-
tegorije u Federaciji BiH
primit }e svoje penzije i na-
knade i u naredna dva mje-
seca.
Nastavak isplata
Ponukan upravo te{kom
situacijom ovih populacija,
Incko je ju~er nametnuo
Odluku o privremenom fina-
nsiranju FBiH, koju je pre-
dlo`ila Federalna vlada i
usvojio Predstavni~ki dom
Parlamenta FBiH, ali ne i
Dom naroda, jer on jo{ nije
konstituiran.
Na ju~era{njoj pres-ko-
nferenciji u OHR-u Incko je
podsjetio da privremeno fi-
nansiranje mo`e trajati samo
do 31. marta te da od tada
mora postojati bud`et FBiH
za 2011. godinu koji }e usvo-
jiti oba doma Parlamenta
FBiH, a za {to je ostalo jo{
svega devet sedmica.
- Odluku sam donio uz
konsultacije s mnogim loka-
lnim liderima i Upravnim
odborom (UO) Vije}a za
implementaciju mira (PIC).
UO PIC-a dijeli moje velike
frustracije i razo~arenje zbog
toga {to su neke politi~ke str-
anke i organi u ~etiri kanto-
na blokirali konstituiranje
Doma naroda Parlamenta
FBiH, te su na taj na~in
blokirali i rad drugih insti-
tucija u ovoj zemlji - kazao je
Incko.
Bud`et RS
Precizirao je da su njego-
vu odluku podr`ali svi
~lanovi UO PIC-a osim Ru-
sije, koja je stajali{ta da se bo-
nske ovlasti striktno trebaju
ograni~iti samo na destabi-
lizaciju Dejtonskog miro-
vnog sporazuma.
Incko je potcrtao kako
mu je postalo jasno da je vr-
ijeme isteklo da doma}e
institucije osiguraju nastavak
isplata bud`etskim korisni-
cima, te da bi bilo nesavjesno
da stotine hiljada ljudi koji
jedva pre`ivljavaju i zavise
od tih isplata pate zbog po-
liti~kog }orsokaka. Istakao je
i da se s odlukom koju je na-
metnuo pri~a ne zavr{ava,
nego upravo obrnuto.
- Sat otkucava, ima jo{
devet sedmica da vlast u
FBiH bude formirana i
bud`et usvojen, kako ne bi
isplate bile zaustavljene.
^etiri kantona moraju preki-
nuti s blokadom i ukoliko to
ne urade, politi~ki lideri mo-
rat }e snositi punu odgovo-
rnost za posljedice. Pro{lo je
vi{e od 100 dana od izbora i
izgovora vi{e ne mo`e biti.
Zajedno sa UO PIC-a revidi-
rat }u situaciju i ne}emo
isklju~iti mogu}nost do-
no{enja dodatnih mjera u
kojima su sve opcije mo-
gu}e - naglasio je visoki pr-
edstavnik.
Na novinarski upit ho}e
li eventualno poni{titi usvo-
jeni bud`et RS, jer je za-
mjenik ministra finansija
BiH Fuad Kasumovi} za-
tra`io reakciju OHR-a i
ustvrdio da taj bud`et nije
zakonit, po{to ga nije odobr-
ilo Fiskalno vije}e BiH, In-
cko je rekao da mu je pre-
dsjedavaju}i Vije}a minista-
ra Nikola [piri} obe}ao da }e
to pitanje rije{iti.
M. KUKAN
OHR Incko nametnuo Odluku o privremenom finansiranju FBiH
^etiri kantona moraju
prekinuti s blokadom
Odluku donio zbog penzionera i socijalno ugro`enih kategorija Rusija protiv
Sat otkucava, ima jo{ devet sedmica da bud`et bude usvojen
S ju~era{njeg presa u OHR-u: Odluka donesena uz konsultacije sa UO PIC-a (Foto: S. Jordamovi})
Kada je u pitanju tu-
ma~enje Centralne izborne
komisije (CIK) BiH da
Dom naroda FBiH ne mo`e
biti konstituiran dok ne
budu zavr{eni izbori dele-
gata iz svih kantona, Incko
je kazao da CIK ima na-
dle`nost da uredi ovo pita-
nje. Stoga je pozvao na
po{tivanje lokalnih institu-
cija, a naro~ito CIK-a.
Po{tivati CIK-ovo tuma~enje
Incko je ju~er novinarima kazao i da
me|unarodna zajednica ne}e okupljati do-
ma}e politi~ke lidere radi br`eg formiranja
vlasti. Naglasio je da me|unarodna zajedni-
ca jeste zabrinuta sporo{}u, ali da zadatak
moraju ispuniti oni koji su ga dobili na
izborima.
Ne}emo okupljati lidere
Socijaldemokratska pa-
rtija BiH (SDP BiH) sma-
tra da su dono{enjem
Odluke o privremenom fi-
nansiranju Federacije BiH
za prvi kvartal 2011. godi-
ne OHR i visoki predsta-
vnik bespotrebno preuzeli
funkciju institucija vlasti i
na taj na~in dali alibi onim
politi~kim snagama koje
mjesecima blokiraju lega-
lnu uspostavu organa vla-
sti.
- OHR nije morao na-
metnuti ovu odluku ima-
ju}i u vidu da je postojala
kvalifikovana ve}ina novo-
izabranih delegata u Domu
naroda Parlamenta FBiH
koja je imala namjeru doni-
jeti odluku o privremenom
finansiranju, a sve u skladu
s va`e}im pravnim tu-
ma~enjima OHR-a iz 2001.
i 2007. godine - stoji u sa-
op}enju SDP-a.
Bez obzira na odluke
CIK-a, SDP }e sa svojim
partnerima u skladu s
va`e}im pravnim normama
i tuma~enjem OHR-a iz
2001. i 2007. nastaviti s ko-
nstituiranjem Doma naro-
da na sjednici koja }e biti
odr`ana 28. januara ove go-
dine, saop}eno je iz Centra
za informisanje SDP-a BiH.
SDP najavio sjednicu
Doma naroda 28. januara
Nezavisno udru`enje novinara RS
Osuda napada na CKD
[pekuliranja o izvr{noj vlasti
Nermin Nik{i} kandidat
za premijera FBiH
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011.
3
Pi{te: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)
Nekultura
dijaloga
Kome smeta ono {to govori i radi Sanja
Vlaisavljevi}? Onima kojima odgovara upravo
stanje kakvo trenutno jeste u bh. dru{tvu
Sarajevo, koje se nekad di~ilo da u njemu ima mjesta za sve, za
druge i druga~ije, postalo je grad opasnog `ivljenja, u kojem je na-
jbolje {utjeti i hodati oborene glave.
Potezanje pi{tolja i no`eva, mahom huligana ro|enih devedese-
tih godina pro{log stolje}a, u situacijama kada im se ne svidi ne~iji
pogled dio je svakodnevice glavnog grada ~iji su mje{tani gotovo na-
vikli izbjegavati svaku iole mra~niju ulicu, tramvaje...
Odnedavno, postalo je opasno i javno progovoriti i ukazivati na
ovaj ili druge probleme, promovirati kulturu dijaloga u gradu i dr`avi,
u kojima se, umjesto rije~ima, sve vi{e komunicira vatrenim ili hla-
dnim oru`jem, fa{isti~kim rje~nikom i javnim pljuvanjem.
Postalo je opasno upravo ono {to godinama radi Sanja Vlaisavlje-
vi}, poznata kolumnistkinja i direktorica Centra za kulturu dijalo-
ga, ~ije su prostorije u ponedjeljak nave~er napadnute u centru Sa-
rajeva.
Napad na kancelariju u kojoj nema ni{ta {to bi moglo biti inte-
resantno lopovima mo`e se protuma~iti samo kao upozorenje koja
je Vlaisavljevi} i ranije dobijala. Jednom ~ak i od ~lana kabineta gr-
adona~elnika Sarajeva koji joj je kazao: „Pametnom je i i{aret do-
sta.“ Poslije i{areta uslijedio je napad. [ta je sljede}e?
Neko }e re}i: „Ma to su neki huligani.“ Ali istina je da huliga-
ni ne znaju ko je Sanja Vlaisavljevi} i {ta je Centar za kulturu dija-
loga. Osim, naravno, ako im neko skrene pa`nju na to.
Kome smeta ono {to govori i radi Sanja Vlaisavljevi}? Onima ko-
jima odgovara upravo stanje kakvo trenutno jeste. Ti isti, naime, zna-
ju da se haos koji vlada u dru{tvu mo`e popraviti samo ako se o to-
me javno govori. Ba{ zbog toga treba u{utkati one najhrabrije, kao
primjer ostalima.
Napad na Vlaisavljevi} napad je na sve one koji misle i rade dr-
uga~ije i ne boje se javno su~eliti argumente o te{kim i krajnje osje-
tljivim temama. U kakvom gradu `ivimo, bit }e jasno po broju i o{tr-
ini osuda ovog ~ina od intelektualaca, nevladinih organizacija, ko-
lega...
Malo ih je za sada.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana
na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je
„Google Analytics“ zabilje`io 158.399 posjetilaca.
N
A
J
P
O
S
J
E
]
E
N
I
J
I

P
O
R
T
A
L

U

B
i
H
X
B
C
Pitanje: Je li ostavkom na mjestu predsjednika
Kantonalnog odbora SDP-a Tuzla zbog
koalicije sa SDA Tomo Vidovi}
pokazao dosljednost i principijelnost?
A) DA 64,14%
B) NE 26,59%
C) Ne znam 9,27%
Tomo Vidovi} pokazao
dosljednost i principijelnost
A
S okupljanja: Vojnici daju rok od 15 dana (Foto: S. Jordamovi})
PROTESTI Otpu{teni vojnici OSBiH tra`e svoja prava
Djeca su nam gladna!
Protestnim okupljanjem upozorili da oko 1.400 vojnika jo{ nije dobilo
otpremnine i penzije, iako je zakon na snazi ve} pet mjeseci
Penzionirani pripadnici Oru`a-
nih snaga BiH, njih oko 50, okupi-
li su se ju~er ispred biv{e kasarne
u Ned`ari}ima u Sarajevu kako bi
podsjetili vlasti da, iako je zakon o
penzioniranju vojnika ve} pet mje-
seci na snazi, oko 1.400 vojnika jo{
nije dobilo otpremnine i penzije.
Veliki broj njih je bez ikakvih pr-
imanja ve} godinu.
Ovjera knji`ica
Biv{i vojnici upozorili su da ih
ve}ina ima porodice koje nemaju
od ~ega hraniti, kredite koje ne mo-
gu vra}ati, bez zdravstvenog osigu-
ranja su ve} mjesecima...
- Ja sam bio oficir u Armiji
RBiH, rat zavr{io kao komandir
~ete, a sad sam niko i ni{ta. Za{to?
Omogu}io sam djeci oficira koja su
bili po Njema~koj da budu primlje-
na u Oru`ane snage. A moja djeca sa-
da trebaju da budu gladna. Na{i ofi-
ciri nisu bili u stanju do kraja janu-
ara dostaviti spiskove u PIO kako bi
ljudi koji su otpu{tani u decembru
mogli ovjeriti knji`ice - ka`e Nermin
Struga, otpu{teni vojnik.
Iako je u Armiji RBiH i Oru`-
anim snagama bila od 1992. do
2010. godine, Zumra \elilovi} ka`e
da rate kredita vra}a tako {to ~isti
ku}e kom{ijama za 20-30 maraka.
- Mi nemamo ni{ta. Dr`avi
smo se odu`ili kada je trebalo, sa-
da neka nam ona da ono {to smo
zaslu`ili, a to su na{e penzije i otpr-
emnine. Nikog ne interesira {ta
}emo mi jesti, nemamo od ~ega `iv-
jeti, lije~iti se... - ka`e \elilovi}.
Iako je zakon o penzioniranju
vojnika ve} pet mjeseci na snazi, ni-
jedan od otpu{tenih vojnika jo{ ni-
je zbrinut.
Radikalnije mjere
- Mi samo tra`imo provedbu tog
zakona, ali se na tome ne radi. ^ak 500
ljudi koji su 31. decembra otpu{teni
nisu ni na birou. Danas smo potpisa-
li peticiju za formiranje udru`enja.
Ukoliko ne bude i{lo u pravcu prove-
dbe zakona, vidjet }emo kakve }emo
mjere poduzimati - kazao nam je
[emso Pojata, otpu{teni vojnik.
On dodaje da su kontaktirali sve
politi~ke stranke, ali je odgovor
uvijek bio: „Bit }e.“ Me|utim, vo-
jnici vi{e ne mogu ~ekati, pa }e
odgovornim dati jo{ 10-15 dana,
nakon ~ega slijede mnogo radika-
lnije mjere.
F. KARALI]
Otpu{teni vojnici kao odgovo-
rne ju~er su prozvali Ministarstvo
odbrane BiH.
- Ministarstvo odbrane bilo je
du`no uputiti zahtjev Ministar-
stvu finansija kako bi planirali tu
stavku u bud`etu. To oni nisu ur-
adili. Dosada{nja penzioniranja su
i{la prema entitetskim zakoni-
ma, a nas prvi put zbrinjava
dr`ava. Podoficirima i oficirima je
sve ispla}eno. Vojnicima ni{ta -
kazao nam je Jusuf Gad`o, penzi-
onirani vojnik.
Vojnici krive Ministarstvo odbrane
Su|enju zlo~incu Karad`i}u
Holandski oficir bio talac VRS
Holandski oficir Markus Helge-
rs (Marcus) posvjedo~io je ju~er na
su|enju Radovanu Karad`i}u pred
Ha{kim tribunalom da su ga u
maju i junu 1995. snage bosanskih
Srba dr`ale kao taoca kod radarske
stanice na Jahorini, javila je Onasa.
Svedok Helgers izjavio je da je
bio me|u nenaoru`anim vojnim po-
smatra~ima UN-a u Kasindolu ko-
jima su 26. maja 1995. pripadnici
Vojske RS saop}ili da su „u ku}nom
pritvoru“ zbog zra~nih udara
NATO-a. Prema rije~ima svjedoka,
srpski oficiri zaprijetili su da }e bi-
ti pucano na svakog ko iza|e. Karad`i}: Novi dokazi
\elilovi}: ^isti ku}e kom{ijama Pojata: Tra`imo provedbu zakona
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 4
U FBiH oboljelo jo{ osam, a u RS 18 ljudi
Virus H1N1 odnio jo{ jedan `ivot
Osma `rtva u BiH
Nakon sedmodnevne borbe s bole{}u u
KCUS-u umro 60-godi{nji Sarajlija
Jo{ jedna osoba podlegla
je od nove gripe, {to je osma
`rtva virusa H1N1 u BiH ove
zime. Rije~ je o 60-godi{njem
Sarajliji koji je umro ju~er u
7.45 sati na Internisti~koj
terapiji Klini~kog centra
Univerziteta Sarajevo
(KCUS). Za njega je ranije
potvr|eno da je inficiran vi-
rusom H1N1, a na Interni-
sti~ku terapiju primljen je
19. januara sa izuzetno
te{kom klini~kom slikom.
Pozitivni nalazi
U me|uvremenu, njego-
vo stanje se pogor{alo, pri-
klju~en je na respirator, bu-
brezi su mu otkazali, a ko-
mplikacije na plu}ima bile
su sve ve}e. I pored velikih
napora koje je ulo`ilo medi-
cinsko osoblje, pacijent je po-
dlegao. Prije njega od virusa
H1N1 umrlo je jo{ pet oso-
ba u FBiH, me|u kojima i
dvoipogodi{nja beba, dok
su u RS borbu s bole{}u
izgubile dvije osobe.
Virus H1N1 i dalje se
{iri, pa se tako broj oboljelih
svakodnevno pove}ava. Na
Klinici za infektivne bolesti
KCUS-a trenutno se lije~e 22
osobe, od ~ega je 17 s po-
tvr|enim H1N1, dvije obo-
ljelo od sezonske gripe, a tr-
oje pacijenata dalo je brise-
ve na analizu.
Bit }e gore
Na sarajevskoj Mikrobi-
ologiji, gdje se rade nalazi iz
cijele FBiH, prekju~er je pr-
istigao 21 uzorak za testira-
nje na gripu H1N1. Osam
osoba je pozitivno, od ~ega je
{est iz Sarajeva te po jedan iz
Biha}a i Mostara. Iz Zavoda
za javno zdravstvo FBiH ko-
nstatiraju da se priliv pacije-
nata u KCUS smanjuje, a u
isto vrijeme pove}ano je zbr-
injavanje bolesnika u ZDK.
Prema njihovim podaci-
ma prikupljenim s podru~ja
cijele FBiH, me|u oboljelim
od gripe najvi{e je djece u do-
bi do {est godina. Ni{ta bo-
lja situacija nije ni u manjem
bh. entitetu, gdje je registr-
irano jo{ 18 novooboljelih od
H1N1. U manjem bh. enti-
tetu influencom je zara`eno
ukupno 156 osoba.
- Epidemiolozi navode
da je te{ko prognozirati ra-
zvoj situacije, ali su ipak
uvjereni da se ja~a epidemi-
ja tek mo`e o~ekivati - kaza-
la nam je portparol Institu-
ta za za{titu zdravlja RS Mi-
lka Mr|a. E. Ha. - V. S.
Ambasador Dragan \urovi}
Crna Gora za dvojno
dr`avljanstvo s BiH
Tekst Sporazuma o grani-
ci izme|u BiH i Crne Gore
usagla{en je i parafiran, a u to-
ku je izrada aneksa sporazuma,
tako da se potpisivanje o~eku-
je u prvoj polovini ove godine,
odnosno odmah nakon
okon~anja rada ekspertskih
grupa, koje su ve} zavr{ile
vi{e od 90 posto posla, izjavio
je za Onasu ambasador Crne
Gore u BiH Dragan \urovi}.
Tvrde}i da nema otvore-
nih pitanja izme|u dviju ze-
malja, ambasador je istakao
da je njegova zemlja i dalje
otvorena za potpisivanje spo-
razuma o dv-
ojnom dr`a-
vljanstvu s
BiH, koji je
usagla{en, ali
se samo ~e-
ka, kako ka-
`e, unutra-
{nji konsenzus u BiH za nje-
govo potpisivanje.
- Imamo nagovje{taje od
svih ~lanova novog saziva
Predsjedni{tva BiH o spre-
mnosti da se u narednom pe-
riodu pozitivno odgovori na
crnogorsku inicijativu - po-
ru~io je \urovi}.
\urovi}: Nema
otvorenih
pitanja
X
0umrlih od 5. januara
2011. godine
X
ët osobe na lije~enju
u KC Banja Luka
X
tt osobe na lije~enju
u KCUS-u
X
Iëosoba na lije~enju
u RS
X
t0novooboljelih
u RS
X
0novooboljelih u
FBiH
Bolest u brojkama
Visoko sudsko i tu`ila~ko
vije}e (VSTV) na ju~era{njoj
sjednici u Sarajevu kona~no
je donijelo odluku o imeno-
vanju Medd`ide Kreso za
novi {estogodi{nji mandat na
~elu Suda BiH. Ovim je po-
tvr|eno pisanje „Avaza“ da
}e Kreso zadr`ati poziciju
prvog dr`avnog sudije.
Suzdr`ani ~lan
Kako saznajemo od izvo-
ra bliskih VSTV-u, za Kreso
je glasalo osam ~lanova te
institucije, dok je njen glavni
protukandidat, dr`avni sudi-
ja Davorin Juki} dobio {est
glasova. Jedan ~lan Vije}a
bio je suzdr`an. Zanimljivo je
da su Kreso podr`ala i dva
~lana VSTV-a iz Republike
Srpske (RS). Za Juki}a su, sa-
znajemo, uglavnom glasali
srpski i hrvatski ~lanovi te i
jedan bo{nja~ki ~lan Vije}a.
Mada je na protekloj sje-
dnici VSTV-a, u decembru
pro{le godine, do{lo do `es-
tokih podjela po naciona-
lnim i interesnim osnovama,
odluka o imenovanju Kreso
ju~er je donesena brzo, bez
ve}ih problema i rasprava.
Rezultati glasanja o~ito su
onemogu}ili daljnje deba-
te, iako se kao realna mo-
gu}nost spominjalo i po-
ni{tenje konkursa.
Na konferenciji za novina-
re Kreso je kazala da je vijest
o ponovnom izboru primila sa
zahvalno{}u i zadovoljstvom.
- S obzirom na to da sam
posljednjih {est godina bila
na ~elu ove institucije i znam
kroz {ta smo sve pro{li od nje-
nog osnivanja, ja sam svjesna
izazova koji stoje pred nama
u budu}nosti. @elim re}i da
}u sa sudijama i ostalim sar-
adnicima nastaviti raditi na
zapo~etim reformama, na pla-
novima i projektima koji su
pred nama. Jer budu}nost
ovoga suda sastavni je dio bu-
du}nosti ove zemlje - kazala
je Kreso.
Dobra odluka
Dodala je da je veoma do-
bro to {to je VSTV kona~no
odlu~io prekinuti neizvje-
snost i {pekulacije u vezi s
izborom ~elnika Suda BiH.
- Smatram da je njihova
dana{nja odluka dobra. Jer
nisu u pitanju pojedina~ni
interesi, ve} interesi institu-
cije. Veoma je dobro da su da-
nas pokazali da nisu pod pr-
itiskom i da su svoju odluku
donijeli samostalno - za-
klju~ila je Kreso, dodaju}i da
su i ostale njene kolege bili
izuzetno kvalitetni protuka-
ndidati. F. VELE
IMENOVANJA VSTV odlu~io o ~elniku Suda BiH
Kreso dobila novi
{estogodi{nji mandat
Kreso je dobila osam glasova, dok je za Davorina Juki}a glasalo {est ~lanova VSTV-a
z Podr{ku dala i dva ~lana iz RS
Kacin o neizboru Kurkulasovog nasljednika
Kacin: Relevantni problemi
BiH ne stagnira zbog {efa Delegacije EU
Bosna i Hercegovina sta-
gnira na putu ka ~lanstvu u
EU ne zbog odsustva {efa
Delegacije EU u Sarajevu
nakon {to je oti{ao Dimitr-
is Kurkulas, ve} zato {to ni-
je postignut bazi~ni konse-
nzus lidera BiH o budu}no-
sti zemlje.
To je ju~er Feni izjavio
Jelko Kacin, zamjenik {efa
Delegacije Evropskog parla-
menta za odnose s Albani-
jom, BiH, Srbijom, Crnom
Gorom i Kosovom, odgo-
varaju}i na pitanje ima li
odsustvo {efa Delegacije EU
u BiH ve} du`e od {est mje-
seci utjecaja na odnose BiH
i EU te ukupnu brzinu evr-
opskih integracija BiH.
- Rekao bih da se va{e pi-
tanje ne doti~e politi~ki re-
levantnog problema.
Klju~no pitanje za BiH na
putu ka EU je za{to gotovo
~etiri mjeseca nakon izbora
jo{ nisu formirani organi
vlasti na dr`avnom nivou -
kazao je Kacin.
Kako je poja{njeno iz
VSTV-a, predsjednik Su-
da BiH mora biti jedan od
sudija toga suda koji ima
dokazane rukovodne i orga-
nizacijske sposobnosti bitne
za rad Suda BiH.
- Pri dono{enju odluke
o imenovanju Vije}e je uze-
lo u obzir i kriterije poput
stru~nog znanja, radnog
iskustva i radnih rezultata
te stru~ne sposobnosti za-
snovane na dosada{njim
rezultatima u karijeri. Ta-
ko|er, uva`ene su sposo-
bnosti da nepristrano, savje-
sno, marljivo, odlu~no i
odgovorno obna{a du`nosti
u okviru funkcije, kao i
odnosi s radnim kolegama,
pona{anje van posla, profe-
sionalna nepristranost,
ugled i iskustvo na rukovo-
de}im poslovima - istakli su
u VSTV-u.
Dokazane sposobnosti
Karijera Medd`ide Kreso
tê4I. ro|ena u Bijeljini
têI0. zavr{ila Pravni fakultet
têI1. op}inski tu`ilac u Mostaru
têI0. sudija Okru`nog suda Mostar
tê0ê. predsjednica Suda
udru`enoga rada u Mostaru
têêë. postala advokat
t00t. zamjenica glavnog
federalnog tu`ioca
t001. zamjenica glavnog
tu`ioca Tu`ila{tva BiH
t004. predsjednica Suda BiH Kreso: Predstoje izazovi
(
J
B
t
)
S ju~era{nje sjednice VSTV-a: Bez velikih rasprava
(
F
o
t
o
:

S
.

S
a
l
e
t
o
v
i
}
)
pogledi
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011.
Sarajevski novinar Bo-
ro Konti} dobitnik je pr-
esti`ne nagrade „Jug Gr-
izelj“, koja se dodje-
ljuje za najvi{a dosti-
gnu}a u istra`iva~-
kom novinarstvu.
@iri je zaklju~io da je
Konti}ev film „Go-
dine koje su pojeli la-
vovi“ ostvarenje koje
je u pro{loj godini najvi{e
doprinijelo razvijanju prijate-
ljstva me|u ljudima i uklanja-
nju granica me|u narodima.
Sjetimo se, autor je u
ovom filmu tra`io odgovor na
pitanje gdje su danas novina-
ri koji su devedesetih {irili ra-
tnu propagandu i je li iko od
njih odgovarao, kaju li se ba-
rem. Zaklju~ak je bio da niko
od njih ne osje}a gri`nju sa-
vjesti, ali da je ve}ina zauze-
la presti`ne pozicije u dru{tvu.
Konti} je ro|en 1955. u
Nik{i}u, ali je njegova bogata
novinarska i predava~ka kar-
ijera uglavnom vezana uz Sa-
rajevo. Novinarstvom se bavi
du`e od 25 godina. Bio je gla-
vni i odgovorni urednik Omla-
dinskog programa Radija Sa-
rajevo, a kasnije i Drugog pr-
ograma Radija Sarajevo. ^lan
Upravnog odbora RTVBiH
bio je ratnih 1992. i 1993.
Na festivalima „Prix Fu-
tura - Berlin“ i „Prix Italija“
1991. dobio je Gran pri za ra-
dijski dokumentarac JAZ-
ZTIME. Od 1994. do 2003.
radio je kao dopisnik za „Glas
Amerike“, a bio je i predsje-
dnik Nezavisne unije profe-
sionalnih novinara. U Medi-
acentru je od njegovog osni-
vanja, 1995. godine. G. M.
Predsje-
davaju}i Vi-
je}a mini-
stara BiH
Nikola [p-
iri} rekao je
ju~er prvom
zamjeniku
visokog pre-
dst avni ka
Rode r i ku
Muru (Roderick Moore) da
}e, imaju}i u vidu da je nei-
zvjesno kada }e biti formir-
ana vlast u BiH, u okviru Fi-
skalnog vije}a ponovo pokr-
enuti pitanje globalnog
bud`etskog okvira.
[piri} je ponovio da globa-
lni bud`etski okvir mora po-
drazumije-
vati da i dr`-
avni i entite-
tski nivo, u
skladu s us-
tavnim i za-
konskim ov-
la{tenjima,
treba da po-
nesu teret
izazova koji
stoje pred BiH, saop}eno je iz
Vije}a ministara BiH.
[piri} je Mura informir-
ao o unutra{njoj situaciji u
BiH i potrebi {to skorijeg fo-
rmiranja vlasti na svim nivo-
ima nakon oktobarskih izbo-
ra, saop}eno je iz Vije}a mi-
nistara BiH.
[piri} razgovarao s Murom
Fiskalno vije}e
ponovo o bud`etu
Razgovarao:
Tarik LAZOVI]
Politi~ki dogovor mora
biti postignut u Bosni i Her-
cegovini, a ne u evropskim pr-
ijestonicama, izjavio je sino}
u intervjuu „Dnevnom ava-
zu“ Karl Bilt (Carl Bildt),
{vedski {ef diplomatije i biv{i
visoki predstavnik me|unar-
odne zajednice u na{oj zemlji.
Bilt boravi u dvodnevnoj
posjeti BiH, kako sam ka`e,
da bi saslu{ao stavove poli-
ti~kih lidera o situaciji u
na{oj zemlji. Sve se de{ava
pred klju~nu diskusiju mini-
stara vanjskih poslova Evro-
pske unije o poja~anom pri-
sustvu u BiH.
Male promjene
† [ta o~ekujete od tog
novog pristupa Unije pre-
ma BiH, na osnovu doku-
menta koji EU predla`u
komesari Ketrin E{ton
(Catherine Ashton) i
[tefan File (Stefan Fule)?
- Ne, ne}emo promijeni-
ti mnogo, jer je proces evro-
pskih integracija isti za sve
dr`ave. Bio je isti kada je
[vedska ulazila u EU, isti je
za Hrvatsku, Ma|arsku, a
bit }e isti i za BiH. Ono {to
mo`emo u~initi jeste to da
pomognemo Bosni da na-
pravi korake naprijed. Ali,
su{tinski je va`no shvatiti da
je identi~an proces za dr`ave
koje `ele postati ~lanice.
†Proces je isti, ali se Evro-
pska unija mijenja. Usvo-
jili ste Lisabonski ugovor,
koji najavljuje sna`niju
vanjsku politiku...
- Da, samo u nekim aspe-
ktima, ali ne u pogledu pristu-
pa dr`ava. To se nije mnogo
promijenilo. Do{lo je do
izmjena, recimo, donedavni
ured Evropske komisije u Sa-
rajevu sada je Ured EU. To
zna~i da }e on biti ja~i i
zna~ajniji, ali jo{ moramo
imenovati ~elnika tog ureda,
a to }e se, nadam se, desiti u
narednih nekoliko mjeseci. To
}e biti klju~no predstavni{tvo
me|unarodne zajednice u
BiH u narednim godinama.
†U kojem smislu ja~i?
- Ranije je to bilo predsta-
vni{tvo samo Evropske ko-
misije, a sada predstavlja ci-
jelu EU. To zna~i da }emo
imati politi~ku kompone-
ntu, preuzet }e neke ovlasti
specijalnog predstavnika EU
koje su do sada bile u na-
dle`nosti OHR-a.
†Ipak, evropske prijesto-
nice su i dalje aktivne.
Aktuelna je inicijativa
Berlina za postizanje do-
govora o ustavnim pro-
mjenama. Ima li {anse da
ta inicijativa uspije na-
kon {to je propao Va{ bu-
tmirski proces?
- Mo`e li to uspjeti, treba-
te pitati bh. politi~are. Oni,
uglavnom, znaju {ta se mo-
ra uraditi. Mislim da znaju i
{ta }e na kraju biti ishod, sa-
mo je pitanje kada }e biti spr-
emni da to urade. Isto je bi-
lo i u Butmiru i isto je sada.
Vlast se mora formirati ovd-
je, a ne u evropskim prijesto-
nicama.
Sve koordiniramo
†[to }ete Vi re}i tim po-
liti~arima?
- Da su vrata EU otvore-
na, da ostale zemlje prave
zna~ajne korake i da se na-
damo
da }e
i BiH
u~initi isto.
Ne bi trebali
praviti gre{ku
kakva je
u~injena s uki-
danjem viza,
gdje je BiH
zna~ajno za-
kasnila u
odnosu na
druge ze-
mlje. To
nije bilo
dobro.
Sje}am se da
sam nekoliko
puta mnogo ra-
nije dolazio i
govorio poli-
ti~arima da mo-
raju ubrzati
stvari, da }ete
zakasniti. Ali,
to nisu uradili i
BiH je kasnila.
To nije bilo pa-
metno. Sada je
to iza nas, ali
mora se nau~iti
lekcija.
Vi{e od pola miliona biometrijskih paso{a
XU BiH je do sada od{tampano vi{e od 500.000 biome-
trijskih paso{a, saop}ila je Agencija za identifikacione
dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (ID-
DEEA), prenijela je Srna.
[piri} i Mur: Razgovor o
formiranju vlasti
5
Konti}: Dobitnik presti`ne nagrade
†S vremena na vrijeme, aktivni ste
u vezi sa BiH, ali nije malo onih ko-
ji smatraju da Va{a uloga nije bila
konstruktivna ni ranije, a ni sada, i
to govore kroz medije. Osje}ate li se
dobrodo{lo u BiH, imaju}i to u vi-
du?
- Navikao sam na takve istupe, ali ja
imam mnogo prijatelja ovdje. Oni bi
`eljeli da dolazim ~e{}e nego {to ~inim.
Ali, ono {to me brine jeste ja~anje na-
cionalisti~ke retorike. Va{a novina je ne-
ko vrijeme imala u`asnu kampanju
protiv gospodina Sulejmana Tihi}a.
† A Vi se divite politici gospo-
dina Tihi}a...
- Po{tujem rad svih politi~ara, ali
kada je on opisan kao „srpski age-
nt“, mislim da novina za to nema
kredibilitet.
† To je, da Vas podsjetim, bila
izjava u intervjuu visokog vjer-
skoga autoriteta, zamjenika rei-
su-l-uleme Ismeta ef. Spahi}a za
„Dnevni avaz“, a koji je rekao da
je Tihi} „srpski igra~“.
- Da, ali ne trebam vam obja{nja-
vati, Vi znate {ta je to bilo.
Biltu zasmetala izjava hafiza Spahi}a
Li~nost dana Boro Konti}
Graditelj mostova
me|u ljudima
Novinarstvom se bavi du`e od 25 godina
Ministar vanjskih poslo-
va [vedske ju~er se u Sara-
jevu sastao s visokim pre-
dstavnikom u BiH Valenti-
nom Inckom (Inzko), te pr-
edstavnicima politi~kih pa-
rtija. Bilt se, izme|u ostalih,
sastao s liderom SDA Sule-
jmanom Tihi}em, potpre-
dsjednikom SBB Adnanom
Terzi}em i ~lanom Pred-
sjedni{tva BiH Bakirom
Izetbegovi}em. Danas odla-
zi u Banju Luku.
Susreti s politi~arima
Bilt: Neki bi
htjeli
da dolazim
~e{}e
INTERVJU Karl Bilt, {ef {vedske diplomatije, za „Avaz“
Ne grije{ite kao
s vizama
Delegacija EU postat }e klju~no mjesto me|unarodne
zajednice z Politi~ari, uglavnom, znaju {ta moraju uraditi
mozaik
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 6
[ta drugi pi{u
Ljekari u Hondurasu
odstranili su 16 kilograma
te`ak tumor iz utrobe `ene
koja je s njim `ivjela dvije go-
dine. Pedesetjednogodi{nja
`ena iz jednog sela u provi-
nciji Joro, na sjeveru zemlje,
bolovala je od tumora mate-
rnice koji je prouzrokovao ja-
ke bolove i krvarenja. Kako
je izjavila za lokalni list „La
Tribuna“, iz finansijskih ra-
zloga nije se odmah mogla
podvrgnuti lije~enju.
Nakon {to je u{tedjela
dovoljno novca, preporu~ena
joj je bolnica u San Pedro
Suli, drugom po veli~ini gr-
adu u Hondurasu. Nakon
dvoiposatne operacije tumor
je odstranjen. Pacijentica je
nakon intervencije izjavila
da osje}a veliko olak{anje.
Tumor nije bio zlo}udan.
Hakeri su upali na stra-
nicu osniva~a Facebooka
Marka Cukerberga (Marc
Zuckerberg) i ostavili mu
poruku u kojoj se pitaju
za{to Facebook ne postane
socijalna kompanija.
- Neka hakiranje po~ne!
Ako Facebooku nedostaje
novaca, za{to se ne transfo-
rmira u socijalnu firmu,
umjesto da se obra}a banka-
ma u potrazi za kreditima -
poruka je koju su hakeri
ostavili na profilu Marka
Cukerberga.
Termin socijalna kompa-
nija definira se kao potpuno
novi na~in kori{tenja kreati-
vne energije poslovanja ko-
jim se rje{avaju problemi
poput siroma{tva, zaga|enja
okoli{a, neprimjerene zdra-
vstvene brige, nedostatka
obrazovanja... Nakon {to je
otkriven hakerski upad Fa-
cebook je izbrisao Cukerbe-
rgovu stranicu.
Cukerberg: Socijalna kompanija
Zahvat trajao dva i po sata
Policija je u srbijanskom
gradu Boru tra`ila mladi}a
zbog sumnje da je ukrao bi-
ste i nadgrobne plo~e na ne-
koliko groblja. Skrio im se u
uklju~eni zamrziva~, ali ni-
je izdr`ao dok ne odu.
- Uhapsite me, ne mogu
se vi{e smrzavati - povikao je
B. S. (25) nakon {to je isko~io
iz uklju~enog zamrziva~a.
Policija ga je tra`ila u
njegovoj ku}i gdje se sakrio
u zamrziva~.
Mislio je da }e izdr`ati
hladno}u dok policajci ne
ode, ali nije uspio.
IMOVINA Gra|ani, nezadovoljni odlukama CRPC-a, nemaju koga tu`iti
Borci }e morati
napustiti stanove
Dr`ava ukinula Komisiju, ostalo nekoliko stotina nerije{enih zahtjeva
Vi{e od 300 gra|ana,
me|u kojima je najvi{e bor-
aca i {ehidskih porodica, ne-
zadovoljnih odlukama Komi-
sije za rje{avanje imovinskih
zahtjeva BiH (CRPC), mogli
bi ostati bez mogu}nosti da
ostanu u stanovima koje su
koristili u ratu i nakon njega.
Te{ke posljedice
Ve}ina od tih stanova pr-
ije rata bila je u vlasni{tvu
vojnih funkcionera ili osoba
koje su nakon agresije napu-
stile BiH. S obzirom na to da
ne postoji institucija koja
bi, nakon ukidanja CRPC-a,
rje{avala njihove `albe, bili
su prinu|eni pokrenuti upr-
avni spor pred Sudom BiH.
Me|utim, ve} vi{e od godi-
nu ~ekaju odgovor.
Ovaj problem prije neko-
liko dana aktueliziralo je
Ministarstvo pravde BiH,
koje je Vije}u ministara uka-
zalo na posljedice ukidanja
CRPC-a. Dr`ava je ukinula
ovu komisiju, koja je iza se-
be ostavila 26 nerazmotrenih
zahtjeva za novi postupak, 19
nerije{enih predmeta, koja je
odgovorila na svega 90
tu`benih zahtjeva, a na vi{e
od 50 upita uop}e nije odgo-
vorila. Osim toga, gra|ani se
ne mogu `aliti jer CRPC
vi{e ne postoji.
Prigovori o{te}enih
- Vije}e ministara BiH i
Vlada RS ne}e da produ`e
sporazum kako bi ova komi-
sija nastavila s radom. Trenu-
tno je na Sudu pokrenuto vi{e
od 300 upravnih sporova, i jo{
otprilike toliko ima `ivih pr-
edmeta. Poku{avamo pokre-
nuti proces kako bi se ovo pi-
tanje po~elo rje{avati, ali pr-
oblem je u tome {to dr`avna
ministarstva nisu ovla{tena za
povrat imovine i stanova - ka-
zao je ju~er za na{ list zamje-
nik ministra pravde BiH
Sr|an Arnaut.
U 330 slu~ajeva, u kojima
je pred Sudom BiH pokrenut
upravni spor, CRPC donio je
odluku da stanovi budu
vra}eni prijeratnim vlasnici-
ma. Me|utim, o{te}ene stra-
ne, odnosno ratni i poslijera-
tni korisnici koji su boravili
u tim stanovima, podnosili su
prigovor na te odluke. Ipak,
CRPC ih nije stigao rije{iti.
U ovom trenutku niko
nije nadle`an da rje{ava `albe
i tu`be koje su pokrenuli
gra|ani BiH. Osim toga, na-
dle`nost CRPC-a nije mo-
gla pre}i na ministarstva BiH
jer to nije materija koju
rje{avaju organi uprave na ni-
vou dr`ave. S. RO@AJAC
Sud BiH: Pokrenuti upravni sporovi
Arnaut: Rje{avanje problema
330
upravnih sporova
podneseno
26
nerazmotrenih zahtjeva
90
tu`benih zahtjeva
19
predmeta kojima je
potrebna dopuna
50
predmeta ostalo bez
odgovora
Statistika
Ste~ajni sud u Zenici
Niko ne}e da kupi
zgradu „Dionisa“
Cijena objekta bila 2,5 miliona maraka
Op}inski sud u Zenici
ju~er je objavio da je prva pr-
odaja biv{eg hotela „Bal-
kan“, sada{njeg sjedi{ta SDA
ZDK Zenica, progla{ena ne-
uspjelom.
U ste~ajnom postupku
nad preduze}em „Dionis“,
koji se pred Op}inskim su-
dom u Zenici vodi od 2005.
godine, prva prodaja nekre-
tnine koja sadr`i zemlji{te od
970 kvadrata i objekat na
~etiri eta`e, progla{ena je
neuspjelom jer se niko od
potencijalnih kupaca nije
prijavio na oglas, po kojem je
kompleks prodavan za 2,5
miliona maraka.
Na osnovu ugovora s
Op}inom Zenica, u zgradu
su 1996. godine uselila ka-
ntonalna i op}inska tijela
SDA. „Dionis“ je prije neko-
liko godina raskinuo ugovor
s Op}inom, kojoj je „Balk-
an“ ustupljen za drugi pro-
stor i tri garsonijere, jer ni-
je ispo{tovan ugovor.
Namjera je da se proda-
jom „Balkana“ namire pre-
ostali povjerioci i njihova
potra`ivanja, koja iznose 1,8
miliona KM, te isplati SDA
Zenica, koja je investirala
oko pola miliona u reko-
nstrukciju objekta.
- Nakon neuspjelog
ro~i{ta za prodaju, ste~ajni
upravnik Asim Sunula-
hpa{i} najavio je da }e inici-
rati odr`avanje sjednice
Odbora povjerilaca radi do-
no{enja odluke o daljnjim
aktivnostima u ovom postu-
pku - kazala nam je Alisa Ra-
don~i}, portparol Op}inskog
suda u Zenici. A. D`.
Biv{i hotel „Balkan“: SDA u posjedu petnaest godina
Cukerbergu hakirali profil
Stranica uklonjena s Facebooka
Uhap{en lopov iz Bora
Sakrio se u zamrziva~
pa se sam predao
Operirana `ena iz Hondurasa
Dvije godine `ivjela s tumorom
te{kim 16 kilograma
Rade [erbed`ija
Bosanci koji bi se htjeli dijeliti
ne}e postati neki drugi
- Bosna je izdr`ala. I dalje je lijepa i posebna. I, da, ima
ne{to nevjerovatno: Svi oni Bosanci koji bi se htjeli di-
jeliti ne}e za svoga `ivota postati neki drugi, jer ih nji-
hov poseban bosanski jezik i mentalitet ~ine istima, pa
bili oni ili se osje}ali Srbima, muslimanima ili Hrvati-
ma. (Glumac za „Azru“)
Radovan Fuhs
Nema govora o ulasku politike
na sveu~ili{ta
- Ni u prvim prijedlozima nije bilo govora o komer-
cijalizaciji i privatizaciji visokog {kolstva niti o ulasku po-
litike na sveu~ili{ta. Zakone trebamo uskladiti s onima u
EU i taj je posao nu`an. Ministarstvo je odlu~no u tome
da ukine {kolarine, a uvede upisnine, odnosno da svi stu-
denti koji redovito ispunjavaju svoje obveze studiraju be-
splatno.
(Hrvatski politi~ar za „Slobodnu Dalmaciju“)
Dalibor Matani}
Izlazim na teren gdje }e me svi
sasje}i
- Jo{ tvrdim da mi je prije godinu neko rekao da }u
re`irati u kazali{tu, rekao bih mu da je lu|ak.
Ovo nije samo izlazak iz zone komfora, tu izlazim
na teren gdje }e me svi sasje}i, napravio to dobro ili
lo{e. To je veliki izazov, adrenalin me vu~e k tome, da
stvarno idem na nepoznato.
(Reditelj za „Nacional“)
Petar Gra{o
Etno je bunar iz kojeg se crpi
sve najinteresantnije
- Etno je bunar iz kojeg se i u popu crpi sve najinte-
resantnije {to muzika ima. S tim su vi{e ili manje koke-
tirali svi, od Pitera Gebrijela, Pola Simona, do [akire.
Sli~no je i kod nas, tamburice, klape i trube su oru`je ko-
je se mo`e dobro iskoristiti u dana{njoj doma}oj produ-
kciji koja je ve}inom ili dosadna ili je blijeda kopija onog
{to je moderno na Zapadu. (Muzi~ar za „Blic“)
mozaik
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011.
7
[erbed`ija:
Bosna je
izdr`ala
Fuhs:
Besplatno
studiranje
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 27. 1. 2011.
27. 1. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -7
0
C do 3
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 0
0
C do 8
0
C
28. 1. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -5
0
C do 2
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od -2
0
C do 7
0
C
29. 1. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -7
0
C do 1
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od -3
0
C do 6
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
BIHA]
0
TUZLA
0
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
^ETVRTAK
GORA@DE
0
PETAK SUBOTA
0
5
3
BR^KO
Grad Sarajevo 27. 1. 2011.
Izlazak 07.09 Izlazak 1.19
Zalazak 16.49 Zalazak 10.54
Biometeorolo{ka prognoza bit }e relativno povoljna. Najve}i problem hroni~nim
bolesnicima i meteoropatama i dalje }e predstavljati niske temperature.
U Hercegovini }e biti vi{e sun~anih intervala. U ostalim dijelovima zemlje pove}ana
obla~nost, naro~ito u drugom dijelu dana, koja bi kod osjetljivih osoba mogla
uzrokovati pote{ko}e u vidu promjene raspolo`enja, nesanice i dekoncentracije.
ZENICA
MOSTAR
NEUM
6
SARAJEVO
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
4
BANJA
LUKA
Matani}:
Veliki
izazov
4
0
Gra{o:
Blijeda
kopija
VRIJEME
DANAS
Prete`no
obla~no
Preovladavat }e pre-
te`no obla~no vrijeme.
Padat }e i snijeg i ki{a. Pa-
davine }e uglavnom biti sla-
bijeg intenziteta, ne{to vi{e
padavina o~ekuje se u Her-
cegovini. Vjetar slab do
umjeren isto~nog i sjeveroi-
sto~nog smjera.
LIVNO
Drago Kova~, sekretar Minista-
rstva za ljudska prava i izbjeglice
BiH, izjavio je ju~er da su medijski
izvje{taji koji se odnose na nesra-
zmjerno tro{enje nov~anih sre-
dstava iz Fonda za povratak BiH
„obi~ne medijske {pekulacije“.
Mediji su, naime, objavili da
Tu`ila{tvo BiH ve} vodi nekoliko
istraga o utro{ku sredstava nami-
jenjenih isklju~ivo za povratak u
druge svrhe. Primjera radi, vi{e od
~etiri miliona maraka iz ovog fo-
nda utro{eno je za obnovu ku}a Sr-
ba u mjestu Branjevo kod Zvorni-
ka koji su ve}inom iz Sarajeva to-
kom rata do{li u Branjevo. Iako Br-
anjevo nije mjesto povratka nego
ostanka, Kova~ tvrdi da su
nov~ana sredstva raspore|ivana
po propisima.
- To su sve medijske {pekulacije
i naga|anja u vezi s nelegalno
utro{enim parama Fonda. Niti je-
dna marka nije utro{ena van pro-
pisa, jer u Aneksu 7 Dejtonskog
mirovnog sporazuma postoji i mo-
gu}nost finansiranja ostanka - tvr-
di Kova~.
Kova~ je ju~er boravio u Tuzli,
gdje je prisustvovao prezentaciji re-
zultata analize sporog povratka
Srba u TK koju je radilo Srpsko
gra|ansko vije}e - Pokret za ravno-
pravnost TK.
Predsjednik ovog udru`enja i
~lan Unije za odr`ivi povratak i
integracije u BiH Zoran Jovanovi}
tako|er je osudio rad Fonda zbog
nenamjenske raspodjele sredstava.
- Umjesto da daju sredstva za
povratak, jer su namijenjena
isklju~ivo za to, ~lanovi ovog fonda
izmislili su i mogu}nost izdvajanja
za ostanak, {to se kosi s jasno de-
finiranim pravilima. Mi }emo zbog
toga podnijeti krivi~nu prijavu pr-
otiv svih koji su odgovorni - kazao
je Jovanovi}. A. MUSLIMOVI]
ZLOUPOTREBE SGV iz Tuzle najavio krivi~nu prijavu
Fond za povratak davao
novac Srbima za ostanak
Kova~ tvrdi da nije bilo nenamjenskog tro{enja z Jovanovi} osudio rad Fonda
Sarajevski novinar i publicista Bo-
ro Konti} dobitnik je nagrade „Jug
Grizelj“ za 2010. godinu, saop}eno je
ju~er iz Fonda „Jug Grizelj“, javio je
Tanjug.
@iri Fonda odlu~io je da Ko-
nti}u, autoru dokumentarnog filma
„Godine koje su pojeli lavovi“, dodi-
jeli nagradu za najvi{a dostignu}a u
istra`iva~kom novinarstvu, „u slu`bi
razvijanja prijateljstva me|u ljudima
i uklanjanja granica me|u narodima“.
Drago Kova~ osudio je veoma
lo{ tempo povratka Srba, posebno
na podru~ju Tuzle, Sarajeva i
Zenice, okrivljuju}i za to aktue-
lnu vlast. Prema njegovim poda-
cima, povratak Bo{njaka na ter-
itoriju manjeg bh. entiteta, iako
nije idealan, znatno je bolji.
Prema podacima Ministar-
stva za ljudska prava i izbjeglice
BiH, trenutno 50.000 Srba s po-
dnesenim zahtjevima ~eka na
obnovu ku}a. Na TK od tog br-
oja otpada 2.400 zahtjeva.
Za obnovu ku}a 50.000 zahtjeva
Iz Udru`enja prometnika na-
ftnih derivata FBiH obavijestili
su da trenutno na na{em tr`i{tu
ne}e do}i do pove}anja cijena na-
ftnih derivata i pored ~injenice
da se kretanja cijena na tr`i{tima
zemalja u okru`enju u principu
odra`avaju na maloprodajne cije-
ne u BiH.
- Naime, pove}anja cijena u
Hrvatskoj i Sloveniji nisu zasno-
vana na stvarnom pove}anju rafi-
nerijskih cijena, odnosno kretanji-
ma na mediteranskom tr`i{tu,
{to je u pravilu osnovni faktor na
kojem se kreiraju maloprodajne
cijene, nego su rezultat procjene
distributera ili rezultat primjene
dr`avnih mehanizama koji mogu
utjecati na pove}anje cijena der-
ivata (npr. akciza u Srbiji ) - izja-
vila je Feni sekretar Udru`enja pr-
ometnika naftnih derivata Fede-
racije BiH Amela Ke~o.
Amela Ke~o o stanju na tr`i{tu
Gorivo u BiH ne}e poskupjeti
Benzinska pumpa: Nema
pove}anja cijena
Priznanje za sarajevskog novinara
Bori Konti}u
nagrada ’Jug Grizelj
,
Konti}:
Najvi{a
dostignu}a
Jovanovi}: Postoje jasna pravila Kova~: Poziva se na Aneks
teme
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 8
Sarajevo
^ovi} i Tihi} o
dokumentu HDZ-a
XPredsjednici SDA i
HDZ-a BiH Sulejman
Tihi} i Dragan ^ovi} na
ju~era{njem sastanku u
Sarajevu zalo`ili su se za
intenziviranje razgovora
o uspostavi vlasti u ze-
mlji. ^ovi} je Tihi}u pre-
dstavio dokument „Os-
nove parlamentarne
ve}ine za evropsku bu-
du}nost BiH“, koji je u
utorak prezentirala nje-
gova stranka.
U izjavi za „Avaz“ ^ovi} je
potvrdio da je taj dokume-
nt dostavljen centralama
deset va`nijih stranaka ko-
je imaju svoje zastupnike
u Parlamentu BiH te
OHR-u i ve}ini ambasado-
ra u na{oj zemlji. F. V.
Delegacija EU
Deset novih
projekata
XU zgradi Delegacije
EU u BiH ju~er je upri-
li~ena prezentacija 10 pr-
ojekata iz oblasti demo-
kratije i ljudskih prava, a
koje }e finansirati Dele-
gacija EU u okviru Evro-
pskog instrumenta za de-
mokratiju i ljudska prava
(EIDHR), javila je Fena.
@eljeznice RS
[trajk od
7. februara
XRadnici „@eljeznica RS
„, njih oko 3.600, stupit }e
u {trajk 7. februara tra`e}i
na taj na~in od posloda-
vca isplatu nepune ~etiri
zaostale pla}e iz 2010. go-
dine, regresa za pretho-
dne dvije godine i drugih
dugovanja prema radnici-
ma u ukupnom iznosu
oko 20 miliona KM. B. S.
Boris Tadi}
Integritet BiH
neupitan
XOsnovno na~elo Srbije
je da se u BiH moraju
po{tovati prava tri naroda
i dva entiteta, kao i da se
ne smije ugroziti teritori-
jalni integritet BiH, izja-
vio je ju~er u Strazburu
predsjednik Srbije Boris
Tadi} u razgovoru s parla-
mentarcima na pitanje pr-
edstavnika evropskih de-
mokrata o na~inu na koji
Srbija mo`e da doprinese
napretku u BiH.
Sajam „SAPO“
Prijavljeno
70 firmi
XDrugi sajam poduze-
tni{tva i obrta „SAPO -
Gra~anica 2011“ bit }e
odr`an na sajmi{tu Po-
slovne zone „[irbegovi}
grupe“ od 20. do 23. apri-
la ove godine, potvr|eno
je u javnoj ustanovi BKC
Gra~anica, koja je te-
hni~ki organizator sajma.
Prema rije~ima Ned`ada
Peljte, ~elnika BKC-a i di-
rektora ovog sajma, posto-
ji veliko interesiranje za
izlaganje na sajmu, a do
sada se prijavilo 70 firmi.
SUD BiH
Tihomir Purda
ostaje u pritvoru
XSud BiH ju~er je odba-
cio `albu odbrane Tihomi-
ra Purde na odluku o pro-
du`enju pritvora, po-
tvr|eno je Hini u ovom su-
du. Odluku o odbacivanju
`albe donijelo je Kazneno
vije}e tog suda na osnovu
mi{ljenja nadle`nog sudije.
Purda ostaje u ekstradici-
onom pritvoru u BiH sve
dok sud ne donese odlu-
ku o zahtjevu za njegovo
izru~enje koji je uputila
Srbija, koja ga tereti za
ratne zlo~ine.
Natalitet
U BiH ro|eno
25.264 bebe
XU BiH je za devet mje-
seci pro{le godine ro|eno
25.264 bebe, {to je za 2,04
posto manje nego u istom
periodu 2009. godine, po-
daci su Agencije za statisti-
ku BiH. U istom periodu
umrlo je 25.577 lica, {to je
manje za 0,37 posto nego u
prva tri kvartala 2009. go-
dine, prenijela je Srna.
„Agro link“
Informacije
s pijaca
XPoljoprivredni infor-
macioni centar „Agro li-
nk“ iz Banje Luke uspo-
stavio je sistem tr`i{nih
informacija o cijenama
vo}a i povr}a s pet ve}ih
pijaca u BiH - Arizona,
Bijeljina, Banja Luka,
Sarajevo i ^apljina, a ko-
je su dostupne putem
SMS-ova poljoprivre-
dnim proizvo|a~ima u
BiH, javila je Srna.
Direktorica „Agro linka“
Svjetlana Mihajlovi} re-
kla je da se na ideju do{lo
zbog nepostojanja
tr`i{nog sistema infor-
macija u BiH.
Peljto: Veliko interesiranje
^ovi}: Upoznate stranke
Ukratko
BANKARSTVO Nakon uvo|enja privremene uprave
Britanci namjeravaju
preuzeti ’Postbanku’!
„Grinhaus“ za dionice planira ponuditi izme|u sedam i 10 miliona eura
z Zainteresirano jo{ desetak kompanija
Britanska finansijska ko-
rporacija „Grinhaus“ (Gre-
enhouse Investments Limi-
ted) potvrdila je ju~er da
planira ozbiljno u}i na ba-
nkarsko tr`i{te jugoisto~ne
Evrope i od slovenske „Po-
teze Adiratic Fund“ preuze-
ti kontrolni paket dionica
„Postbanke BH“, u koju je
po~etkom oktobra pro{le go-
dine uvedena privremena
uprava.
Dubinsko snimanje
Iz korporacije „Grin-
haus“ najavili su da `ele ku-
piti ukupno 57,24 posto ka-
pitala ili 162.805 dionica u
„Postbanci BH“ te da je
„Poteza“ prihvatila njihovo
pismo namjere. Oni su za
ve}inski paket Slovencima
spremni platiti iznos u ra-
sponu od sedam do 10 mili-
ona eura. Kona~na ponuda
bit }e sastavljena nakon „du-
binskog snimanja“ banke.
Kako prenosi Reuters,
izvr{ni direktor britanske
korporacije Michael O’Lea-
ry-Collins izjavio je da je
„Grinhaus“ u procesu da po-
stane regionalna investicio-
na banka koja }e omogu}iti
investitorima pristup me|-
unarodnim tr`i{tima kapita-
la. Za takvu akviziciju, ka`e,
moraju postojati ~vrsti teme-
lji kako bi „Grinhaus“ mo-
gao razraditi regionalnu str-
ategiju.
Strate{ki interes
Iako je „Grinhaus“ pre-
poznatljiv na tr`i{tima u ra-
zvoju po aktivnom upravlja-
nju svojih investicija, inter-
es za „Postbanku“ u potpu-
nosti je strate{ki - rekao je
O’Leary-Collins.
„Avazovi“ izvori u „Post-
banci“ potvrdili su da je pr-
ivremena uprava banke u
kontaktu s „Grinhausom“,
ali i otkrili da se za dionice
„Poteze“ zainteresiralo jo{
desetak kompanija. Ina~e,
„Grinhaus“ je u posljednjih
nekoliko godina ulo`io 22,5
miliona eura u telekomuni-
kacije u Srbiji, a sli~ne pla-
nove ima i u ostatku regije.
F. V.
Branko Drobnak, izv-
r{ni direktor „Poteza“, re-
kao je da je nekoliko ko-
mpanija ve} bilo zainteresi-
rano za preuzimanje udjela
u „Postbanci“.
- Onaj ko nam da najbo-
lju ponudu dobit }e na{ udio.
Postupak je otvoren i o~eku-
jemo da }e biti zavr{en do
marta ove godine - kazao je
Drobnak za Reuters.
Dionice }e dobiti najbolji
„Postbanka BH“: Prihva}eno pismo namjere
Izvje{taj UIOBiH za 2010. godinu
Oduzeta roba vrijedna
2,5 miliona maraka
Zaplijenjeni kozmetika, farmaceutski proizvodi, ma{ine za PVC stolariju...
Uprava za indirektno opo-
rezivanje (UIO) BiH tokom
2010. godine zaplijenila je
nelegalnu robu u vrijednosti
od 2,5 miliona maraka. U is-
tom periodu pokrenula je 513
prekr{ajnih postupaka pro-
tiv ilegalnih uvoznika. Najvi{e
je oduzeto kozmetike i farma-
ceutskih proizvoda. Zaplije-
njeno je i nekoliko vrijednih
ma{ina za PVC stolariju, za-
tim tekstilni proizvodi, ciga-
rete, dioptrijske i sun~ane
nao~ale, automobili i dijelovi
za automobile, razna tehni~ka
roba, kafa i drugo.
- Na nezakonit na~in ro-
ba se naj~e{}e poku{ava uve-
sti iz Kine. U BiH se ~esto
poku{avaju uvesti kopije po-
znatih svjetskih brendova.
Ukoliko to na{i slu`benici
otkriju, roba se oduzima i po-
zivamo ovla{tenog zastupni-
ka za uvoz te robne marke u
BiH, koji potvr|uje da li je
zaista rije~ o falsifikatu - ka-
zao nam je Ratko Kova~evi},
portparol UIOBiH-a.
U toku pro{le godine iz
skladi{ta UIO-a iza{lo je ra-
znih roba u vrijednosti ve}oj
od milion KM. Dio te robe,
uglavnom cigarete, uni{ten je,
a dio je prodat na aukcijama.
- Me|u robom koja se
nalazi u skladi{tima UIO-a
nalazi se i roba koja se trenu-
tno ne mo`e prodati. Napr-
imjer, veliki broj oduzetih
automobila ne zadovoljava
standarde za uvoz u BiH, pa
se ne mogu prodati ni regi-
strirati u na{oj zemlji - navo-
di Kova~evi}. M. AVDI]
Kad oduzetu robu ne
uspiju prodati, onda UIO
dio, koji je potreban do-
ma}instvima, mo`e doni-
rati humanitarnim i dru-
gim organizacijama u BiH.
- Uprava za indirektno
oporezivanje u 2009. godini
proslijedila je Vije}u minista-
ra BiH spisak robe vrijedne
oko 350.000 KM koja bi se
mogla donirati. Ministar-
stvo za ljudska prava i izbje-
glice BiH zadu`eno je da
donese akt da se ova roba po-
dijeli u povratni~kim naselji-
ma u BiH - ka`e Kova~evi}.
Doniranje u
humanitarne
svrhe
UIOBiH oduzeo je i dosta tehni~ke robe
teme
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 9
Sarajevski advokat Haki-
ja Kurtovi} u ime svoje kli-
jentice Isme Jukupovi}, ko-
ja je u maju pro{le godine
dobila otkaz na sarajevskoj
Klinici za plu}ne bolesti
„Podhrastovi“, podnio je kr-
ivi~nu prijavu protiv gener-
alnog direktora KCUS-a Fa-
risa Gavrankapetanovi}a.
Kako se navodi, prijavom
se Gavrankapetanovi} su-
mnji~i za krivi~na djela nei-
zvr{enje sudske odluke, isko-
ri{tavanje slu`benog polo`aja
i te`u povredu tu|ih prava, a
u vezi s neprovo|enjem odlu-
ke o vra}anju na posao vi{e
medicinske sestre Jakupovi}.
Izdala potvrdu
Ovu odluku donio je
Op}inski sud Sarajevo u avgu-
stu pro{le godine, a potvrdio
je Kantonalni sud Sarajevo u
decembru pro{le godine.
- KCUS-u je nalo`eno da
Jakupovi} u zakonskom roku
vrati na radno mjesto na ko-
je je raspore|ena po ugovoru
o radu, ali do sada to nije
ispo{tovano - stoji u prijavi.
Ju~er smo potra`ili i ko-
mentar od Gavrankapetano-
vi}a i pravne slu`be KCUS-
a. Re~eno nam je da ovaj
slu~aj vodi advokat Inja
Pa{ali}, koja tvrdi da je Jaku-
povi} otkaz dobila zbog te`ih
povreda radne du`nosti u
koje spada i primanje mita!
- Jakupovi} je od pacije-
ntice Zdenke Mitra{inovi}
iznudila novac kako bi joj osi-
gurala bolji smje{taj i li-
je~enje. Tom prilikom joj je
~ak napomenula kako „}e joj
jednog dana dobro zatrebati“.
O tome s kolikom je dr-
sko{}u Jakupovi} nastupila
najbolje govori potvrda o
uzimanju novca koju je potpi-
sala i uru~ila pacijentici Mi-
tra{inovi}. Nakon {to je Mi-
tra{inovi} umrla njena poro-
dica je slu~ajno na{la potvr-
du i sve prijavila KCUS-u.
Uslijedila je `alba, a KCUS je
u svom redovnom postupku
odlu~io da joj uru~i otkaz -
navodi advokat Inja Pa{ali}.
Uzor drugima
Potvrdila je da postoji
privremena mjera „kojom
se KCUS-u nala`e povrat
na posao otpu{tene sestre
jer ona ima finansijskih pr-
oblema otkad je dobila
otkaz“. Na ovu odluku
KCUS se `alio, {to je Kanto-
nalni sud odbio.
- Mada se pravomo}ne
odluke ne komentiraju, Ka-
ntonalni sud je potvrdio prvo-
bitnu odluku, ~ime je, svaka-
ko, ohrabrena korupcija ne sa-
mo sestre Jakupovi} ve} i dr-
ugih medicinskih radnika
koji svoj uzor nalaze u njenim
postupcima. Korupcija pre-
dstavlja dru{tvenu opasnost
broj jedan. Me|utim, sud je
vratio korumpiranog radnika
uprkos ~injenici da zavr{etak
radnog spora koji se vodi
izme|u Jakupovi} i KCUS-a
nije ni po~eo - isti~e Pa{ali}.
Nagla{ava da u KCUS-u
smatraju da bi trebalo sa~eka-
ti ishod radnog spora te }e,
ako sud u tom postupku
odlu~i da Jakupovi} treba vr-
atiti na posao, oni to i u~initi
tako {to }e joj vratiti sva pra-
va uz nadoknadu neispla}enih
pla}a. E. HALA]
Sumnje na korupciju: Je li bilo uzimanja novca od pacijentice
Advokat Kurtovi} na-
gla{ava da optu`be o uzima-
nju mita nisu ta~ne te da bi,
bez obzira na sve, KCUS
morao provesti sudsku
odluku.
- Ne ulazim ni u ~iju kri-
vicu i neka se takvi navodi do-
kazuju u nekom drugom po-
stupku. Njoj su ostale tri go-
dine do penzije, samohrana je
majka, k}erka joj je nedavno
operirana... Nemaju nikakvih
primanja. Oni nju ostavljaju
na ulici da bi pokazali stro-
go}u prema nekome prema
kome ne trebaju, jer medici-
nska sestra je najmanji „{araf“
da bi ona bila neko va`an u
bolnici - ka`e Kurtovi}.
Ostale joj tri godine do penzije
Neosnovane optu`be o {tetnosti vakcina
Zavod za javno zdravstvo
(ZZJZ) FBiH, kao instituci-
ja koja planira i vr{i centra-
lnu distribuciju vakcina i
nadzire provo|enje progra-
ma obavezne imunizacije,
ju~er je reagiralo na navode
koji su se pojavili u bh. me-
dijima o {tetnosti vakcina. U
svojoj reakciji osvrnuli su se
na slu~aj smrti bebe iz Luka-
vca, koja je umrla nakon va-
kcinacije.
- Tuzlansko tu`ila{tvo
provelo je istragu i razmotr-
ilo sve raspolo`ive dokaze te
potvrdilo da nije prona|ena
nikakva veza s vakcinaci-
jom. Podsje}amo javnost da
je svaki ljekar koji provodi
vakcinaciju du`an prijaviti
svaku ne`eljenu reakciju.
Na{ zavod do sada nika-
da nije zabilje`io nijedan
slu~aj pojave neurolo{kih
simptoma kao posljedice va-
kcinacije. Zato pozivamo
sve porodice koje `ele po-
ja{njenje o stanju i brizi za
svoju djecu s neurolo{kim
poreme}ajima da se obrate
nadle`nim zdravstvenim
ustanovama i ovom zavodu
- ka`u iz ZZJZ-a.
Iz ove ustanove izra`ava-
ju veliku zabrinutost zbog
nedavnih tvrdnji u medijima
o tome da su ranije kori{te-
ne vakcine u BiH navodno
uzrokovale poreme}aje u ne-
urolo{kom razvoju djece.
- Takve tvrdnje nisu za-
snovane na dokazima. Sve va-
kcine koje se koriste u BiH pr-
oizvedene su u skladu s me-
|unarodnim standardima i
njihov kvalitet garantira Svje-
tska zdravstvena organizacija
- isti~u u ZZJZ. E. Ha.
Zavod za javno zdravstvo FBiH
Zbog odugovla~enja s
uspostavom institucija vlasti
zavladalo je op}e bezvla{}e u
kojem profitiraju organizir-
ane kriminalne grupe i razu-
lareni nasilnici, saop}io je
BOSS.
- Tajkuni profitiraju na
enormnom pove}anju cijena
osnovnih `ivotnih namirnica i
ostalih proizvoda, a bezvla{}e
ne mo`e ponuditi program
spre~avanja svakodnevnog ra-
sta cijena goriva, {to je genera-
tor ostalih poskupljenja, ka`e se
u saop}enju.
BOSS o ka{njenju s dogovorom
U bezvla{}u profitiraju
jedino kriminalci
Advokat Hakija Kurtovi} podnio krivi~nu prijavu protiv direktora KCUS-a
jer nije ispo{tovao sudsku odluku da Ismu Jakupovi} vrati na posao
SPOROVI Advokati KCUS-a tvrde da sud ohrabruje korupciju
Medicinska sestra
osumnji~ena za mito
vra}ena na posao
Gavrankapetanovi}:
Sa~ekati okon~anje
radnog spora
Lider SNSD-a Milorad
Dodik najavio je ju~er da
}e oko 10. februara otputo-
vati u Berlin, gdje bi se tr-
ebao susresti s njema~kom
kancelarkom Angelom
Merkel povodom nasta-
vka konsultacija o konsti-
tuiranju vlasti u BiH.
- U drugom krugu
razgovora koji se
de{avaju finalizuju
se odre|eni stavo-
vi. Mislim da Nje-
ma~ka ne `eli da na-
me}e rje{enja, nego po-
ku{ava iskoordinirati
zajedni~ki stav. Predsta-
vnici SNSD-a u dva na-
vrata su bili u Berlinu, a
drugi sastanak sa savje-
tnikom gospo|e Merkel
desio se ju~e (utorak, 25.
januar) - rekao je Dodik,
naglasiv{i da nikakvih
razgovora o aprilskom
paketu ili butmirskom
sporazumu ne}e biti, „jer
su oni pro{lost“.
Govore}i o razrje{enju
Dragana ^avi}a, lidera DP-
a i biv{eg predsjednika RS,
s du`nosti senatora, Do-
dik je rekao da je on zlou-
potrebljavao ovu funkciju
kako bi kao predsjednik
politi~ke partije promovir-
ao svoje ideje i stavove.
- Vidim da gospodin
^avi} u zadnje vrijeme
mnogo pjeni, a po{to je
on glavna zvijezda federa-
lnih medija, nije problem
ni {ta pri~a. Zna~i, nikakve
druge namjere nisu bile
nego da se omogu}i slobo-
da djelovanja gospodinu
^avi}u, koji je ~lan parla-
menta i ima svoju poli-
ti~ku partiju - rekao je Do-
dik. A. [I[I]
Zamjenik direktora u
Generalnom direktorijatu
EU za pro{irenje Stefan
Sanino (Sannino) ju~er
je u Banjoj Luci potvrdio
da su razgovori u Berlinu
koje organizira kancelar-
ka Angela Merkel i bilate-
ralno inicirani iz Berlina.
- Me|utim, tako|er je
jasno da su sve instance iz
Berlina u vezi s odre|-
enim instancama iz Brise-
la. Dakle, s njima smo u
bliskom kontaktu - kazao
je Sanino.
Sanino: Berlin i Brisel
u bliskom kontaktu
Dodik se ju~er osvrnuo
i na najavljene proteste
udru`enja boraca iz RS.
- Mi mislimo da u RS
nema 100.000 boraca prve
kategorije. Mislimo da ih
nema vi{e od 40.000. To
}e morati biti rije{eno -
istakao je Dodik.
Borcima je poru~io da
vlast ne}e prihvatiti njiho-
va uvjetovanja.
- Dakle, vrlo jasno,
ukoliko borci iza|u na
proteste i blokiraju insti-
tucije, ne}e dobiti ni{ta.
Ukinut }emo bora~ku na-
knadu i ne}emo razgova-
rati s njima, jer mislimo
da je to neprimjereno i
udar na RS - zaklju~io je
Dodik.
Ako borci iza|u na proteste,
ukinut }emo im naknadu
Lider SNSD-a uskoro u Njema~koj
Dodik u Berlinu s
Angelom Merkel
Predstavnici SNSD-a u
dva navrata bili u Berlinu
Dodik:
Njema~ka
ne `eli da
name}e
rje{enja
Vakcinacija: Do sada u
FBiH nije bilo nuspojava
teme
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 10
Dnevni avaz
061-142-015
Ime i prezime: Elvis Salki}.
Datum i mjesto ro|enja: 24.
april 1980. godine u Tuzli.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom:
Podstanar.
Bra~no stanje: O`enjen.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
13. maj, kada sam postao tata i
kada mi se rodio sin Elio.
Koji automobil vozite: Nemam
vlastiti automobil.
Kako se odmarate: Uglavnom
spavam.
Omiljeni muzi~ar: Uh, ima ih
mnogo. Volim dobar ton. Kod
Santane mi se to najvi{e dopa-
da.
Volite li kuhati: Da, a imam
`elju da nau~im kuhati na da-
lmatinski na~in.
Najdra`a knjiga: „Umjetnost
pjevanja“.
Omiljeni pisac: Nemam ga.
Umjetnik kojeg cijenite: Goran
Bare, on mi je onako poseban.
Za koji klub navijate: AC Mi-
lan.
Koga biste poveli na pusti
otok: Porodicu i prijatelje.
Jeste li ljubomorni: Pomalo.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: Ono
{to i ve}ina mu{karaca.
Biste li ikada oprostili nevje-
ru: Ne.
Bavite li se sportom: Ponekad,
mada bih volio i vi{e.
Omiljena hrana i pi}e: Riba i
sve {to ide uz nju, a od pi}a ni
„vlahov“ mi nije mrzak.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Sam se brinem.
Volite li i}i u {oping: Ne.
Jeste li sujevjerni: Nisam i nije
mi drago slu{ati ljude koji to je-
su.
Imate li ku}nog ljubimca: Ne.
Koji je Va{ `ivotni moto: Ma
kakav moto.
Va{ najbolji prijatelj je: Imam
prijatelje jo{ iz djetinjstva, zna-
mo {ta to zna~i.
Pratite li politi~ku situaciju:
Ne ba{, ali koliko je zastupljena
u medijima, jednostavno se ne
mo`e pobje}i od nje.
Da imate 15 minuta vlasti, {ta
biste prvo uradili: Pojedinac ne
mo`e ni{ta, potreban je tim, a
tamo sada radi svako za sebe.
Biste li u~estvovali u {ouu rea-
lnosti: Te{ko, ne funkcioniram
u takvim uvjetima. Konformi-
sta sam.
Elvis Salki}
Klub poznatih
Salki}: Prijatelji iz djetinjstva
SAMO PO D@EPU -
Nije trebao visoki
predstavnik Vale-
ntin Incko donijeti
odluku o privreme-
nom finansiranju
vlasti i bud`etskih
korisnika. Ovo je
bila jedinstvena pri-
lika da se politi~ari
u Federaciji BiH
natjeraju da formir-
aju vlast poslije
izbora, i to udarcem
po vlastitom d`epu,
tamo gdje ih najvi{e
boli. Sarajevo
IZDAJA U
BR^KOM - Za{to
{ute bo{nja~ke stra-
nke u Br~kom kada
se planira bud`etom
za 2011. izdvojiti
250.000 maraka za
ostanak Srba rase-
ljenih iz Federacije
BiH u Distriktu
Br~ko. Ovima u
bo{nja~kim vlada-
ju}im strankama je
najva`nije da su se
oni rastalili izme|u
sebe i sada {ute i pr-
ave se budale.
Optu`uju jedni dru-
ge, a svi zadovoljni.
Me|utim, narod
zna da je to izdaja.
Muharem, Br~ko
MINISTRI I
SAVJETNICI -
^itam koliko mini-
stri imaju savjetni-
ka, pa me interesira
ko je kriv za situaci-
ju u kojoj se nalazi-
mo? Jesu li to mini-
stri ili njihova armi-
ja savjetnika koja
nas ko{ta isto koli-
ko i ministri, a
mo`da ~ak i vi{e.
Od koga dobiju po-
tvrdu o sposobnosti
za taj posao i kome i
kako odgovaraju?
MLADI NE
RADE - Postoji li u
ovoj zemlji neko ko
}e kona~no obratiti
pa`nju na ove „pen-
zionere“, koji rade,
a imaju penziju.
Istovremeno armija
mladih je nezapo-
slena. Sramota je {ta
se sve radi u ovoj
dr`avi.
PRODAJU KRV -
Za{to se krv iz Za-
voda za transfuzi-
jsku medicinu pro-
daje privatnoj klini-
ci na Pale. Ima li kr-
aja nelegalnim ra-
dnjama? Sanja J. K.
KUPLJENE
DIPLOME - Tako
je to danas kod nas.
Dok ovi takozvani
sindikalisti za-
vr{avaju fakultete u
rekordnom roku i
jo{ i magistriraju
(kako li samo stignu
sve ispite polo`iti
od silnih obaveza),
omladina se lomi
godinama da zavr{i
po{teno fakultet.
Kada nakon muko-
trpnog rada to i ura-
dimo, posla nema
zbog parazita s ku-
pljenim diplomama
u Srbiji.
SMS
- Mnogi ljudi su
ostali bez svojih
domova. Nara-
vno da trebaju
br`e reagirati.
Nadle`ni kao da
~ekaju da se
{tete same sanir-
aju.
- Op}inska vlast
je dobra, ali
mo`da komisija
ne radi dobro.
Federalna vlast je
slaba. Oni se bo-
re za svoja mje-
sta, a ne za nar-
od.
- Pomo} sti`e sa
svih strana, ali
nedovoljno brzo
sti`e do nas koji
smo stradali. Evo,
ja jo{ nisam do-
bio obe}anih 500
maraka. Ljiljan
Poli}
Hazim
U{anovi}
Hasan
Hrva~i}
- Svakako da tr-
ebaju br`e reagi-
rati, to svi znaju,
samo {to je to u
ovakvim situaci-
jama kod nas ri-
jetkost. Velike
su {tete u pita-
nju.
- U~itelj sam i
kada bih davao
ocjene, bilo bi to
jedan plus. Ako
niste ~lan odgo-
varaju}e poli-
ti~ke stranke,
ne}ete ni{ta ni
dobiti.
- Trebat }e vre-
mena da se sanir-
aju sve {tete.
Gra|anima se po-
ma`e na razne
na~ine, ali bi u
svemu tome tre-
balo vi{e pra-
vi~nosti.
@eljko
Kusturi}
Nihad
Haskovi}
Ema
Mund`ehasi}
- Kako da ne, ne-
ma se tu {ta
~ekati. Do{lo je
do velikih {teta,
tako da bi trebali
odmah reagirati
na ovakve situaci-
je.
E. M. - Al. B. - Ad. K.
- Op}ina je do-
bra, kantonalna
vlast je reagirala
prema poljopri-
vredi, iako su pr-
ioritet ljudi. Fe-
deralne vlasti
kao da i ne po-
stoje.
- Treba sanirati
posljedice, ali se
i pripremiti za
slu~aj novih po-
plava. Ne znam
da se na tome ra-
di i bojim se da
se isto ne pono-
vi.
Dragan
\oki}
Taib
Dedovi}
Adil Smaji}
Jesu li nadle`ni trebali br`e reagirati u sanaciji {teta nakon poplava?
Ni{ta se ne}e samo desiti
ANKETA me|u gra|anima Bijeljine, Gora`da i Sarajeva
S
a
r
a
j
e
v
o
G
o
r
a
`
d
e
B
i
j
e
l
j
i
n
a
Volio bih nau~iti kuhati
na dalmatinski na~in
Li~ni profil pjeva~a tuzlanske grupe „Divan“
POPLAVE Dr`ava sublimirala situaciju nakon nevremena
Za {est dana pri~injena
{teta od 30 miliona KM
U FBiH pod vodom oko 8.000 hektara zemlji{ta, uni{teno 860 ku}a
z Francuska sa 350.000 KM poma`e nastradalima
Za {est dana, koliko su trajale
intenzivne poplave i klizi{ta u
FBiH, pri~injena je {teta od oko 30
miliona KM, pokazali su prelimi-
narni podaci Ministarstva sigurno-
sti BiH.
RS bez podataka
Od 1. do 6. decembra pro{le go-
dine samo na podru~ju FBiH popla-
vljeno je oko 8.000 hektara ze-
mlji{ta. Najvi{e su stradala privatna
doma}instva, i to 860 ku}a, 83 pri-
vredna i oko 70 drugih objekata.
S obzirom na to da komisije jo{
nisu prikupile kona~ne podatke o
iznosu {teta na podru~ju RS, u info-
rmaciji nisu navedeni ta~ni podaci
o tome. Me|utim, prema nezva-
ni~nim podacima, samo na po-
dru~ju op}ine Bijeljina ugro`eno je
oko 3.500 doma}instava sa oko
8.500 ljudi, od kojih se velika ve}ina
ne mo`e vratiti u svoje domove.
Do sada su nam pomo} pri sa-
naciji {tete, kako stoji u informa-
ciji, u materijalno-tehni~kim sre-
dstvima pru`ile Austrija i Sloveni-
ja, koje su nam poslale agregate,
vre}e za pijesak i gumene ~izme,
dok je Francuska najavila finansi-
jsku pomo} od 350.000 eura.
Apel za pomo}
Pomo} su najavile i ^e{ka, [vic-
arska i Njema~ka, a predstavnici
na{e zemlje ostvarili su kontakte i sa
UNDP-jem, koji je spreman pomo}i
stanovni{tvu Srebrenice i Bratunca.
Vije}e ministara BiH pozvalo je
ju~er entitetske vlade i Vladu Br~ko
Distrikta da anga`ira sve ljudske,
materijalne i finansijske resurse ka-
ko bi bile ubla`ene posljedice pri-
rodnih nesre}a. S. RO@AJAC
U nedavnim poplavama u BiH najvi{e su stradala doma}instva
Statistika
30 miliona KM {teta
860 ku}a stradalo
83 privredna objekta
70 drugih objekata
8.500 ljudi ugro`eno
u Bijeljini
8.000 hektara zemlji{ta
poplavljeno u FBiH
350.000 KM pomo}
Francuske
teme
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 11
Kompanija SCT-BBM
prevarila je, izme|u ostalih,
zeni~ku firmu „Arel“, koja se
bavi armira~kim radovima,
i to nao~igled Direkcije ce-
sta FBiH, otkrio je „Dnevni
avaz“. „Arel“ je bio podi-
zvo|a~ SCT-u na prvoj dio-
nici sarajevske zaobilaznice
i jedan je od desetina firmi
kojima su Slovenci ostali
du`ni velike sume novca.
K}erka firma
„Arel“ je imao ugovor sa
SCT-BBM vrijedan 299.090
eura, {to zna~i da su Slovenci
morali tra`iti odobrenje Di-
rekcije kako bi ovu doma}u
firmu anga`irali kao podi-
zvo|a~a. No, direktor
„Arela“ Suad Kaknjo nam je
kazao da oni to odobrenje ni-
su imali. Tako|er, „Arela“
nema na spisku odobrenih
podizo|a~a koji smo dobili
iz Direkcije.
SCT je morao tra`iti odo-
brenje Direkcije za sklapanje
ugovora s podizvo|a~ima za
poslove vrijedne vi{e od
200.000 eura. Ovo je va`no
zbog toga {to one kompani-
je koje se nalaze na spisku
odobrenih podizvo|a~a ima-
ju mnogo ve}e {anse da na-
plate svoja potra`ivanja od
Slovenaca.
Ranije smo pisali da je
ovaj projekt zapravo izvodio
SCT-BBM, odnosno SCT-
ova k}erka firma osnovana
specijalno za ovu namjenu,
bez ikakvog iskustva i kapi-
tala. Zbog toga na{i podi-
zvo|a~i, koji nemaju odobr-
enje Direkcije, odnosno ko-
ji su samostalno sklapali
ugovore sa SCT-BBM-om,
ne}e imati odakle naplatiti
svoja potra`ivanja.
Povesti ra~una
Kaknjo, ~ijoj firmi SCT
duguje 130.000 KM, kivan je
na federalnu vlast.
- Mi ne bismo o ovome
trebali ni da mislimo. Neko
bi se trebao malo petljati u
svoj posao i za{tititi doma}e
kompanije. Nema dileme da
su federalne institucije treba-
le voditi ra~una o tome -
ka`e Kaknjo za „Avaz“ te do-
daje da ima dosta firmi ko-
je su u sli~noj situaciji.
G. MRKI]
SKANDALOZNO Razmjere malverzacija tek izlaze navidjelo
SCT varao bh. firme pred
o~ima federalnih institucija
Udarna godina u borbi protiv kriminala
X
Redovni sastanak direktora Federalne uprave policije
(FUP) s komesarima kantonalnih MUP-ova i zamjeni-
kom policijskog komesara EUPM-a odr`an je ju~er u Bi-
ha}u, gdje je usagla{en strate{ki pravac djelovanja FUP-a
i kantonalnih MUP-ova, uz naglasak da je 2011. godina
udarna godina za borbu protiv organiziranog kriminala i
korupcije, prenijela je Fena.
Sporazum o investicijama
Saradnja privrednih komora
Generalni sekretar
Regionalnog vije}a za
saradnju (RCC) Hido
Bi{~evi} i predsjednik
Vanjskotrgovinske ko-
more BiH Veselin Po-
lja{evi}, u ime Asocija-
cije balkanskih komora
(ABC), potpisali su ju~er
u Sarajevu Memora-
ndum o razumijevanju
o saradnji u oblasti ra-
zvoja ekonomije i inve-
sticija, javila je Fena.
Asocijaciju balka-
nskih komora ~ine
trgovinske komore iz
Albanije, BiH, Bu-
garske, Kipra, Ma-
kedonije, Gr~ke, Cr-
ne Gore, Rumunije,
Srbije i Turske.
Bi{~evi}: Razvoj
ekonomije
Odobreni
podizvo|a~i
Kompanije koje se na-
laze na spisku odobrenih
podizvo|a~a su @GP,
„Hidrogradnja“, „Del-
ing“, „Regeneracija“,
„Step“ i „Werkos“. Na{i
podizvo|a~i i dobavlja~i
materijala od SCT-a po-
tra`uju ukupno oko pet
miliona eura.
Strana~ka kombinatorika u ZDK
Premijer iz SDP-a, SDA popustila?
Rukovodstvo SDP-a uvjetovalo je SDA da }e premijer biti iz SDP-a ili „}e svako od
ove dvije stranke sebi tragati za partnerima i parlamentarnom ve}inom“
Socijaldemokratska par-
tija (SDP) i Stranka demokr-
atske akcije (SDA) jesu bli`e
dogovoru, ali do ju~er posli-
jepodne nije donesena odlu-
ka ko }e biti premijer i nije
na~injen raspored ministar-
skih fotelja u Vladi Zeni~ko-
dobojskog kantona (ZDK).
Ovo su za „Dnevni avaz“
potvrdili predsjednici ovih
stranaka u ZDK Mirsad
Me{i} i Mirsad Zaimovi}.
- Do kraja sedmice ili u
ponedjeljak bit }e odr`ana
sjednica Izvr{nog odbora
SDA ZDK koji }e zauzeti
stav o prijedlogu SDP-a da
premijer bude iz njihovih re-
dova - kazao je za na{ list Za-
imovi}.
Prethodno, o toj ponudi
oglasit }e se i Centrala SDA,
jer je dosada{nji stav bio - pr-
emijer ili opozicija.
Rukovodstvo SDP-a
uvjetovalo je SDA da }e pr-
emijer biti iz SDP-a ili „}e
svako od ove dvije stranke
sebi tragati za partnerima i
parlamentarnom ve}inom“,
tako da }e SDA najvjerova-
tnije popustiti.
Mandatar }e najvjerova-
tnije biti Fikret Plevljak iz
Zenice, predlo`en od SDP-a.
Aktuelni premijer Miralem
Galija{evi} premjestit }e se
na mjesto predsjedavaju}eg
Skup{tine ZDK.
SDA i SDP u parlamentu
ZDK imaju po deset posla-
nika, pet ima SBB BiH,
~etiri SBiH, tri NSRzB, dva
HDZ BiH te jedan BPS.
A. D@ONLI]
Me{i}: Premijer Plevljak Zaimovi}: Sastanak IO SDA
Neko bi se trebao malo petljati u svoj posao i za{tititi doma}e kompanije,
ka`e Suad Kaknjo, direktor zeni~kog „Arela“
Predsjednik Kantona-
lne organizacije SDP-a Mi-
rsad Me{i} kazao je kako
o~ekuje da Vlada ZDK bu-
de operativna u narednih
trideset dana, te da }e
„rezultate dogovora“ SDA i
SDP iznijeti zajedno.
Nezvani~no, SDA }e
dobiti {est ministarskih
mjesta i mjesto predsje-
davaju}eg Skup{tine, a
SDP ~etiri ministarska
mjesta i mjesto premijera.
U SDA su proveli anketu
i „imaju `elju“ da njima,
prije ostalih, pripadnu fo-
telje u ministarstvima obr-
azovanja, prometa i ko-
munikacija, poljoprivrede
i zdravstva.
S druge strane, nezva-
ni~no, SDP `eli rukovodi-
ti obrazovanjem, radom i
socijalnom politikom, pra-
vdom i privredom.
Ko }e uzeti koju fotelju
Istraga o internet-prevarama u RS
Gra|anima skidali
novac s ra~una
Kada daju svoje podatke, ljudi do`ive
da im se ra~un u banci isprazni
MUP RS upozorio je
gra|ane na prevare putem
interneta u ovom entitetu,
koje su poznatije kao „Niger-
ijske igre na sre}u“ ili
„Skeming“.
U ju~era{njem saop}enju
entitetskog ministarstva po-
licije obja{njava se da se pr-
evare odvijaju tako {to
gra|ani putem interneta do-
bivaju elektronske poruke
u kojima stoje primamljive
ponude od nepoznatih ljudi
koji im nude da dostave svo-
je podatke, kao {to su ime i
prezime, broj ra~una u banci,
da bi mogli uplatiti na njihov
ra~un velike sume novca,
koje oni navodno ne mogu
da iznesu iz svoje zemlje.
La`ni profili
- Naravno, umjesto veli-
ke koli~ine novca na svom
ra~unu, gra|ani do`ive da im
se ra~un u banci isprazni, ta-
ko {to je sav novac putem
interneta potro{en od neke
druge osobe - isti~e se u sa-
op}enju MUP-a RS.
Dodaje se da se poseban
oblik prevare de{ava i putem
dru{tvenih internetskih
mre`a, poput Facebooka, ka-
da osoba pod la`nim profi-
lom pristupa drugim oso-
bama kroz prepisku, nude}i
im zajedni~ku budu}nost i
ostvarivanje ljubavne veze.
- Kada uspiju da ~vrsto
ve`u `rtvu za sebe, tra`e od
nje novac da im pomogne,
odnosno da nakratko poza-
jme novac, koji }e navodno
ubrzo vratiti. Vrlo ~esto se
de{ava da uspiju izvu}i novac
od `rtve, nakon ~ega im se
gubi svaki trag - upozorava-
ju iz MUP-a RS.
Identiteti `rtava
Prema rije~ima portparo-
la MUP-a RS Mirne [oja,
gra|ani koji su „nasjedali“
na ovakve vrste prevara vjer-
ovali su da poma`u osobama
iz nerazvijenih, uglavnom
afri~kih i azijskih zemalja.
- Profili osoba koje su pr-
evarene su razli~iti. Pokrenu-
ta je istraga o ovim prevara-
ma, zbog ~ega ne mo`emo
otkrivati identitete prevare-
nih, kao ni ukupan iznos
novca koji im je uzet. I njih
same je sramota {to su preva-
reni na ovakav na~in i {to su
ispali naivni. Neki zbog sr-
amote ne `ele ni da prijave
svoj slu~aj - objasnila je [oja.
B. SPASENI]
Na poruke nepoznatih osoba ne treba odgovarati
Direktor policije RS Go-
jko Vasi} kazao je ju~er za
„Avaz“ da internet-prevare
i visokotehnolo{ki kriminal
postaju sve u~estaliji oblici
krivi~nih djela na podru~ju
RS, zbog ~ega je organizir-
ano i posebno odjeljenje
koje se bavi samo ovom vr-
stom kriminala.
Posebno odjeljenje
panorama
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 12
Livanjski kanton
Kantonalna
skup{tina
vanredno u petak
Skup{tina Livanjskog ka-
ntona razmatrat }e na sje-
dnici u Tomislavgradu u
petak, 28. januara, odluku
o privremenom finansira-
nju bud`etskih korisnika
u periodu od 1. januara
do 31. marta ove godine,
pi{e Srna. Vanrednu sje-
dnicu zakazao je predsje-
dnik Skup{tine u pretho-
dnom mandatu Drago
Stani} nakon telefonske
sjednice Kolegija
Skup{tine. Na potrebu sa-
zivanja vanredne sjednice
Skup{tine LK pro{le se-
dmice ukazao je ministar
finansija Ante Krajina,
jer Skup{tina do kraja
pro{le godine nije usvoji-
la bud`et za 2011. godinu.
Srebrenica
Benzinska
pumpa ponovo
u funkciji
Nakon renoviranja, jedi-
na benzinska pumpa u
Srebrenici stavljena je u
funkciju, pi{e Fena.
Obustava u snabdijeva-
nju gorivom i plinom
potrajala je 20-ak dana,
koliko je trajalo ure|enje
prilaznog puta i renovir-
anje kompletnog obje-
kta. Za to vrijeme,
gra|ani Srebrenice bili
su prinu|eni po gorivo
i}i u Bratunac ili druge
gradove.
Kupres
Dva miliona
KM za {umske
puteve
JP „[ume Hercegbosa-
nske `upanije“, sa sje-
di{tem u Kupresu, pro{le
godine izdvojilo je dva
miliona maraka za izgra-
dnju novih {umskih pu-
teva na podru~ju Kanto-
na, izjavio je direktor
ovog preduze}a Milan
Ra{tegorac, prenosi Srna.
- Ako su „[ume“ u toku
godine ostvarile ukupan
prihod od 30 miliona
KM, za infrastrukturu
su, po zakonu, bile oba-
vezne izdvojiti 4,5 milio-
na, ali to nije u~injeno -
rekao je Ra{tegorac.
Izgradnja jednog kilome-
tra {umskog puta na po-
dru~ju LK ko{ta od
60.000 do 70.000 KM.
Tomislavgrad
Vi{e od 150
oboljelih od gripa
Domu zdravlja u Tomisla-
vgradu do sada se obratilo
izme|u 150 i 200 gra|ana
sa simptomima sezonskog
gripa, a u jednom slu~aju
zbog postojanja sumnje u
novi grip (H1N1) pacijent
je upu}en u Klini~ku bo-
lnicu u Mostaru, potvrdio
je direktor ove ustanove
dr Frano Peri}, prenosi
Srna.
DUGOVJE^NOST Jovanka ]orovi} iz Ljubinja ka`e da nema recepta
U svojih stotinu ljeta promijenila
pet dr`ava i jela sa 12 sinija
Rano ostala udovica, a danas `ivi sa k}erkom z Ima ~etvoro unu~adi i petero praunu~adi
Nema nekog posebnog
recepta za dugovje~nost, ti-
him glasom ka`e baka Jova-
nka ]orovi} iz Ljubinja, ko-
ja se navr{avaju}i stoti
ro|endan upisala u knjigu
dugovje~nih Hercegovaca.
Iako ovoj vreme{noj starici
u rodnom listu stoji da je
ro|ena 1. januara 1911. godi-
ne, njeni najbli`i tvrde da je
u mati~ne knjige upisana
naknadno. Uslovi u kojima
je `ivjela i neda}e koje su je
pratile nisu svakako recept
za dugovje~nost.
-Promijenila sam pet
dr`ava, upamtila tri rata i je-
la sa 12 sinija. To ti moj sine
zna~i da sam promijenila
toliko ku}a i doma}ina, ko-
liko me je nevolja gonila -
govori starica.
Jovanka je ro|ena u lju-
binjskom selu Drapi}i u isto-
imenoj familiji, udala se u
susjednu Kru{evicu i rano
ostala udovica. Od po~etka
80-ih godina pro{log vijeka
`ivi sa k}erkom, ina~e jedi-
nim djetetom, i zetom u se-
lu Dubo~ica.
Na pitanje kako se osje}a
kao stogodi{njakinja, Jova-
nka veli da je sve u najboljem
redu. Osim {to slabije vidi,
nema nekih zdravstvenih
problema.
-Prema meni je uvijek
bila vi{e nego majka. Spre-
mala me u {kolu i nije dala
da ostanem iza generacije, i
na tome sam joj zahvalna -
pri~a njena k}erka Nevenka
Novokmet.
Jovanka ima i ~etvoro
unu~adi i petero praunu~adi.
-Znate kakva je ljubav
izme|u unuke i bake. Uvijek
smo imale neke svoje tajne,
a i dan danas ih imamo -
pri~a unuka Nevenka Kula{.
P. MUCOVI]
Jovanka sa k}erkom, unu~adi i praunu~adi: Velika ljubav
Na slavlju se na{ao i ba-
kin djeveri} Danilo, koji je
bio njeno nakonj~e. Ta ~ast
pripala mu je kao na-
jmla|em mu{kom djetetu u
novom domu koje do~eka
mladu u znak napretka.
Danas, i sam u poodmaklim
godinama, prisje}a se 1951.
godine i ]orovi}a svatova.
-Po pri~anju starijih od
mene, Jovanka bi mogla
biti ~ak 1909. godi{te. To ti
se, moj sinko, nije redovno
upisivalo u knjige. Bilo je
~eljadi koja su imala i po tri
godine i tek tada su se upi-
sivala - ka`e Danilo.
Nije se redovno upisivalo
Jovanka nema zdravstvenih
problema
U Azerbejd`anu birani taekwondo suci za OI u Londonu
Fojni~anin Branko Stani} jedini iz BiH
Rezultati }e biti poznati za 15 dana z Pozvano stotinu sudaca iz Evrope i Afrike
Od 13. do 18. januara te-
ku}e godine u organizaciji
Svjetske taekwondo federa-
cije u Bakuu u Azerbejd`anu
odr`ani su seminar, treninzi
i testiranje taekwondo suda-
ca za Olimpijske igre koje }e
biti odr`ane od 27. jula do
12. avgusta 2012. godine u
Londonu.
Me|u stotinu sudaca ko-
ji su bili na testiranju bio je
i Branko Stani} iz Fojnice,
jedini predstavnik BiH.
- Pozvano je stotinu tae-
kwondo sudaca iz Evrope i
Afrike. Pored mene iz BiH, iz
na{eg okru`enja bili su pre-
dstavnica Hrvatske Renata
Crkvenac, Srbije Predrag
Te{ovi} i Ma|arske Toma{
Lani. U Bakuu smo imali pet
dana treninga, zatim seminar,
test i polaganje. Rezultati }e
bit poznati za 15 dana, a oni
koji pro|u sudit }e taekwo-
ndo borbe u kvalifikacijama
za OI London 2012. godine.
Mislim da oko 28 sudaca iz
cijelog svijeta ide na Olimpi-
jadu u London, ovo je bio pr-
vi filter. Mislim da sam ga
pro{ao ali vidjet }emo kad sti-
gnu rezultati - ka`e Stani} po
povratku u Fojnicu.
On je jedini u BiH inte-
rnacionalni evropski i svje-
tski taekwondo sudac tre}e
klase, bio je i predsjednik Ta-
ekwondo saveza BiH, a no-
silac je crnog pojasa ~etvrti
dan. Bio je u~esnik Olimpi-
jade u Gr~koj. H. ^u.
Stani}: Bio na Olimpijadi
u Gr~koj
U~esnici „prvog filtera“ u Bakuu su boravili pet dana
Vlada RS jo{ nije postala pravni vlasnik
Mada je na pragu go-
di{njica otkako je Vlada RS
kupila Lipicanersku ergelu
„Vu~ijak“ u Prnjavoru, ona
jo{ uvijek nije postala pravni
vlasnik pomenute ergele.
Kao jedini razlog za to su ne-
rije{eni imovinski odnosi
izme|u preduze}a „Vu~ijak“
i Ergele kao novog pravnog
subjekta.
Prema kazivanju na{eg
izvora, krivicu za takvo sta-
nje snosi ste~ajni upravnik
Petar Dragojevi}, kojem je to
bio jedan od prioritetnih za-
dataka. Ono {to je ipak pozi-
tivno jeste da su, nakon {to
je Vlada RS kupila Ergelu,
konji a i zaposleni siti, {to pr-
ethodnih godina nije bio
slu~aj, zbog ~ega se ra-
zmi{ljalo i o likvidaciji ovog
nadaleko poznatog uzgoji-
li{ta konja lipicanera.
Ono {to svakako treba
napomenuti je da je brojno
stanje lipicanera protekle
godine pove}ano, {to po-
tvr|uje i brojka od 111 grla
koliko danas broji ergela
„Vu~ijak“. D. ^.
Godinu nakon kupovine ergele „Vu~ijak“
Broj lipicanera
pove}an na 111 grla
panorama
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 13
U~enici iz Osma~a krenuli na nastavu
U~iteljica Mu{ka dobit }e posao
na Pravnom fakultetu
Problem izbora novog u~itelja u podru~noj osnovnoj {koli
u selu Osma~e kod Srebrenice rije{en je i u~enici su ju~er
krenuli na nastavu. Odgoda po~etka drugog polugodi{ta
uslijedila je zbog toga {to su roditelji bojkotovali izbor no-
vog u~itelja, pi{e Fena.
Mu{ka Suljkanovi}, profesorica sociologije, ovdje je radila
tri godine, a po~etkom ove {kolske godine na to mjesto
izabran je Edin Selimovi} iz @ivinica. Roditelji su i tada
blokirali rad {kole, ne dozvoljavaju}i djeci da idu na na-
stavu, zahtijevaju}i da Mu{ka ostane ili da joj se prona|e
drugi, odgovaraju}i posao.
Reagirali su rukovodstvo centralne {kole i Op}ina i
na|eno je rje{enje. Mu{ka }e dobiti posao na Pravnom fa-
kultetu u Srebrenici, a Edin je ve} danas zapo~eo nastavu
za osam u~enika u podru~noj {koli Osma~e.
Vlast ne podr`ava mlade bra~ne parove
- U Bratuncu mi se prvenstveno
svi|aju prirodna bogatstva koja
posjedujemo. Rijeka Drina daje
posebnu ljepotu na{oj op}ini.
Svi|a mi se otvorenost i ljuba-
znost ljudi koji su, uprkos te{kim
vremenima, nasmijani i vedri.
Ne svi|a mi se {to je mnogo lju-
di bez posla, naro~ito obrazova-
na omladina kojoj je te{ko pro-
na}i posao u Bratuncu i iz tog
razloga sve vi{e ih napu{ta gr-
ad. Tako|er mi se ne svi|a {to
lokalna vlast ni u kom segmentu ne podr`ava mlade
bra~ne parove. Iako je mnogo novca ulo`eno u izgra-
dnju infrastrukture, ona je i dalje u lo{em stanju - ka`e
taksista Dra`enko Vesi}. I. R.
[ta mi se (ne) svi|a u Bratuncu
Dra`enko Vesi}, taksista
Bh. mozaik
Bijeljinci iznena|eni akcijom policije
Saobra}ajci neumoljivo
lovili i ka`njavali pje{ake
U najnovijoj akciji sao-
bra}ajne policije odr`anoj
ju~er i prekju~er mnogi
gra|ani Bijeljine do`ivjeli su
neprijatno iznena|enje, ali i
ostali praznijeg nov~anika.
Iako neophodna, zbog svako-
dnevnog haosa u saobra}aju,
akcija „Pje{a~ki prijelaz“, ma
koliko imala preventivni kar-
akter s ciljem boljeg pri-
dr`avanja saobra}ajnih pro-
pisa, svela se na skrivanje po-
licajaca i ka`njavanje
gra|ana.
Raspore|eni u centru grada, saobra}ajni policajci neumo-
ljivo su lovili prekr{itelje propisa, naj~e{}e pje{ake, zavo-
dili ih u slu`benu evidenciju i ka`njavali, a koliko smo pr-
imijetili, nije pra{tano nikome. U vremenu krize i op{te
nezaposlenosti nikome nije prijatno ostati bez 40 KM, ko-
liko iznosi kazna za prelazak ulice mimo pje{a~kog prije-
laza ili na crvenom, pa je strogo po{tivanje saobra}ajnih
propisa jedino, najsigurnije i najjeftinije rje{enje. Pretpo-
stavlja se da }e, kao i do sada, revnosnost policajaca oslabi-
ti ili prestati kada bude sakupljeno dovoljno novca za
dr`avni bud`et. E. M.
Policajci nikome nisu pra{tali
(Foto: G. Bobi})
Ponovo provaljeno u stanicu u Kotorskom
Mje{tani strahuju da je voda zatrovana
Nepoznate osobe
ponovo su provalile
u crpnu stanicu u
naselju Kotorsko
kod Doboja iz koje
se pitkom vodom
snabdijeva oko
1.000 doma}insta-
va. Ovo je tre}a pro-
vala u ovaj objekat
u proteklih mjesec
dana. Prema ri-
je~ima Muhameda
Spahi}a, predsjednika Savjeta MZ Kotorsko, ovaj put, os-
im uni{tenih ulaznih vrata, nije bilo druge {tete.
Me|utim, uo~eni su tragovi kretanja u blizini izvori{ta,
zbog ~ega stanovni{tvo iz bojazni da bi mogla biti zatrova-
na do daljnjeg ne koristi vodu za pi}e. Uzorci vode su, ka-
ko nam je saop}eno u MZ Kotorsko, upu}eni na analizu, a
o svemu je ponovo obavije{tena i policija u Doboju. M. ^.
Predstavnici MZ Kotorsko ispred stanice
Manifestaciju organizir-
anu u povodu 69. godi{njice
prvog oslobo|enja Gora`da
u Drugom svjetskom ratu
obilje`ilo je svjedo~enje Ni-
kole Janji}a, u~esnika NOR-
a iz Rogatice i svjedoka
zlo~ina ~etni~kih jedinica
nad Bo{njacima na Drini. Ja-
nji} je imao 18 godina kada
je po zadatku mjesne koma-
nde do{ao u Gora`de kako bi
grupu od 30 omladinaca mu-
slimana uklju~io u partiza-
nski pokret.
Vezan za amid`u
Iz Rogatice su do{li na bi-
ciklima, a kroz ~etni~ke
stra`e prolazili su, ka`e, sa-
mo zahvaljuju}i imenima.
Posljednjeg od 30 omladina-
ca prona{ao je u bolnici. Na-
kon mrcvarenja na krvavom
drinskom mostu ba~en je u
Drinu.
- Imao je krvave ruke od
`ica kojima je bio vezan za
amid`u. Kada su ih ~etnici
bacili u Drinu njegov amid`a
je pao na kulu mosta, a on je
vezan za njega ostao da visi
u vodi. Uspio se odvezati i
isplivao nizvodno u nekom
selu. Moje uspomene po-
sve}ujem njemu. Bio je
me|u tih 30 omladinaca i
oti{ao je u partizane, a neko
mi je kasnije rekao da je po-
ginuo od zalutalog metka. To
bi bila ironija - kazao je Ja-
nji}.
Ulaskom partizanskih je-
dinica u Gora`de prekinut je
pokolj koji su ~etnici Dra`e
Mihajlovi}a vr{ili od kraja
novembra 1941. do 26. janu-
ara 1942. godine. @rtvama
genocida u~enjem Fatihe i
minutom {utnje odata je
po~ast, a mladi Gora`dani u
Drinu su spustili cvije}e.
Okrugli sto
U okviru manifestacije
koju su organizirali SAB-
NOAR BiH, Institut za is-
tra`ivanje zlo~ina protiv
~ovje~nosti i me|unarodnog
prava i Udru`enje za o~uva-
nje prirodne i civilizacijske
ba{tine „Sinan - pa{a Si-
jer~i}“ uprili~en je i okrugli
sto „Sje}anja, opomene i po-
ruke“.
O temama vezanim za
genocid i njegove posljedice,
te poku{aje njegovog negir-
anja govorili su Jure Gali},
Smail ^eki}, Be}ir Maci},
Muhamed [estanovi}, Ra-
sim Muratovi}, Fikret Be}ir-
ovi}, Ismet Dizdarevi}, Saba-
hudin [ari}, Mujo Kafed`i},
Nikola Janji}, Marko Or-
{oli}, Mesud [adinlija, Hu-
snija Kamperovi} i Kasim
^eljo. A. BAJRAMOVI]
GORA@DE Obilje`ena 69. godi{njica prvog oslobo|enja
Prekinut
pokolj na
drinskom
mostu
Prekinut
pokolj na
drinskom
mostu
^etnici Dra`e Mihajlovi}a zlo~ine vr{ili od kraja novembra 1941. do 26. januara 1942. godine
Pismo organizatorima
uputio je Rade Vukosav,
Bosanac iz Srbije, pozdra-
vljaju}i Gora`dane kao ve-
like junake, uz zahvalnost
{to su odbranili Gora`de i
ostali na krvavoj Drini.
- Drina je u svim dosa-
da{njim ratovima bila gro-
bnica nedu`nih gra|ana
Bo{njaka samo zato {to ni-
su iste vjere onih zlikovaca
koji su ~inili genocidno
etno - ~i{}enje. I ovog neda-
vnog rata ste bili stradalni-
ci i pa}enici, brane}i svoje
i `ivote svojih najmilijih i
ku}ne pragove. Neprave-
dnim Dejtonom sada ste u
koridoru koji je sramota za
me|unarodnu zajednicu -
poru~io je Vukosav.
Stradalnici i pa}enici
- Ako mlade generacije
izvuku pouku iz ovih doga-
|anja bit }e oslobo|eni od zla
i belaja koje smo mi do sada
pre`ivljavali. Trebamo u~iti
iz historije da nam se ne bi
ponovila. A slabo u~imo, jer
da u~imo onda nam se ne bi
ponovilo u posljednjem ratu
sve ono {to se dogodilo u Dr-
ugom svjetskom ratu - kazao
nam je Jure Gali}.
Slabo u~imo
Janji}: Svjedok zlo~ina
~etni~kih jedinica
Grupa Br~aka do{la je na
ideju „da malo ubije vrije-
me“ i napravi nekoliko me-
tara visokog Snje{ka Bijeli}a,
javlja portal infobrcko.
Akcija je startovala ta~no
u 18 a za samo tri sata napra-
vljen je Snje{ko visok oko
pet metara. Br~anski Snje{ko
ne}e u}i u knjigu rekorda po
veli~ini, barem ne ove godine,
ali mogao bi po broju u~esni-
ka, vi{e od 500 gra|ana na tr-
gu koji su „lopatali“.
Br~anski Snje{ko na kra-
ju je „progovorio“ te poslao
poruku „Vratite nam STARI
sat!“.
Nesvakida{nja atrakcija u Br~kom
Br~anski Snje{ko ne}e u}i u knjigu rekorda (Foto: E. Ra`anica)
Napravili Snje{ka od pet metara
Kad se ho}e, kai{ se mo`e
stegnuti, koja marka pri{tedje-
ti, a telefoniranje smanjiti.
Tako su op{tinskim funkcio-
nerima u Zvorniku smanjeni,
odnosno ograni~eni iznosi
koje mogu potro{iti za slu`be-
ne mobilne telefone, a prate se
i tro{kovi koje naprave i na
onim fiksnim. Po sistemu
manje pri~aj vi{e radi.
- Du`e vrijeme na snazi
su mjere {tednje koje ve} da-
ju odre|ene efekte, poput za
50 odsto smanjenih tro{ko-
va telefoniranja, ali ima u{te-
da i na nekim drugim sta-
vkama - ka`e Danijel Dra-
gi~evi}, potpredsjednik
Skup{tine op{tine Zvornik.
Prema podacima op{ti-
nskog odjela za finansije, do-
sada{nje u{tede samo na tele-
foniranju iznose 15.000 KM.
Mjere {tednje uvedene su i
kod potro{nje elektri~ne ene-
rgije, upotrebe kancelarijskog
materijala, isplate dnevnica,
kao i kod kori{tenja reprezenta-
cije. I to kako op{tinarima, ta-
ko i zaposlenima u javnim us-
tanovama i preduze}im od lo-
kalnog zna~aja, mada bi se na-
jve}i efekti, rekli bi neki, posti-
gli kada bi se smanjio broj fu-
nkcionera i novoprimljenih ra-
dnika po strana~koj liniji, ali to
je ve} posebna pri~a. M. M.
Mjere {tednje u Op{tini Zvornik
Ograni~ena potro{nja na
slu`benim mobitelima
unsko-sanski kanton
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 14
Okupljeni na ^avniku evocirali uspomene na ratne dane
Godi{njica osloba|anja ^avnika i Bugara
Sje}anje na herojsku borbu 502. vite{ke
Prigodnim programom ju~er je obilje`ena 16. godi{njica
osloba|anja ^avnika i Bugara u MZ Iza~i}, kao i herojske po-
gibije boraca ratne 502. vite{ke brigade 5. korpusa Armije
RBiH. Na skupu su evocirane uspomene na ratne dane i na-
dljudske borbe za podru~je op}ine Biha}, a prisutnim sabor-
cima i sugra|anima obratio se Ismet Kuri}, jedan od ratnih
komandanata 502. vite{ke brigade.
On je rekao kako ovo, ali i sva druga spomen-obilje`ja, treba
pohoditi vi{e ljudi zbog ~uvanja sje}anja na slavno vrijeme
odbrane BiH. Delegacija Op}ine Biha}, na ~elu s na~elnikom
Albinom Musli}em, polo`ila je cvije}e na spomen-obilje`je.
Na~elni Musli} tako|er je govorio o herojima i polo`enim
`ivotima. Po okon~anju zvani~nih obra}anja i u~enja Ja’sina,
na~elnik je s delegacijom posjetio porodicu rahmetli Sakiba
Sake Feli}a, „zlatnog ljiljana“ i velikog borca ratnog 5. kor-
pusa. M. D.
U organizaciji FC „Bosna“ i Sportskog saveza
Malonogometni turnir u Cazinu
Na~elnik op}ine Cazin sa djecom iz FC „Bosna“ Linz
U organizaciji Fudbalskog kluba „Bosna“ Linz i Spor-
tskog saveza Cazin, 19. i 20. februara u Sportskoj dvorani
Cazin bit }e organizovan 2. me|unarodni malonogometni
turnir za mla|e uzraste „Djeca Bosne“. Takmi~enje }e se
odr`ati u dvije kategorije, za djecu ro|enu 1999. i 2000.
godine, te za djecu ro|enu 2001. i 2002. godine.
Za ovaj turnir, ~iji je pokrovitelj op}ina Cazin, vlada veli-
ko interesovanje predpionirskih ekipa, pa je u~e{}e dosad
ve} prijavilo 30 ekipa. U~e{}e za svaku ekipu, koja mo`e
imati maksimalno 12 prijavljenih igra~a, iznosi 50 KM, a
ukoliko se ekipe takmi~e u dvije kategorije, onda je u~e{}e
80 KM. Turnir je humanitarnog karaktera i radi se o pro-
gramu, u kojem djeca darivaju djecu, jer }e sva prikuplje-
na sredstva biti uru~ena socijalno ugro`enoj djeci.
Organizatori takmi~enja }e najuspje{nijim ekipama i po-
jedincima dodijeliti pehare i medalje. Prijave zainteresira-
nih ekipa mogu se obaviti u sportskoj dvorani do 17. febr-
uara, a dan kasnije bit }e izvr{eno izvla~enje parova. S. J.
U Bu`imu potpisan ugovor
Bit }e izgra|en vrti} za 120 djece
Nakon {to je lokalna zajednica zavr{ila sve pripreme na obe-
zbje|ivanju lokacije, u kabinetu na~elnika op}ine Bu`im Mi-
rsada [ahinovi}a potpisan je ugovor o izradi projektne doku-
mentacije za gradnju dje~ijeg vrti}a u Bu`imu. Rok za
izvr{enje ugovora je pet mjeseci od potpisivanja. Cijena izrade
projekta je 14.449 KM.
Ugovor su potpisali na~elnik [ahinovi} u ime Op}ine i dire-
ktor velikokladu{ke projektne firme „AMG-projekat“ Muha-
med Galija{evi}. Vrti} }e se graditi za 120 djece, a investicija
koju }e finansirati Vlada USK iznosit }e oko milion KM.
Neki su mi{lje-
nja da je vrti} u
Bu`imu za 120
djece premali,
ali opet su
mi{ljenja da je
bolje ikakav ne-
go nikakav, jer
je op}ina
Bu`im jedina u
USK koja ne-
ma ovakvu
ustanovu. N. V. Ugovor potpisali [ahinovi} i Galija{evi}
HUMANOST Mladi Bi{}ani prikupili pomo} za porodicu iz Cazina
Halki}i barem ove zime ne}e
morati brinuti za hranu i ogrjev
Rahima i Sulejman u staroj neuslovnoj ku}i odgajaju unu~ad Arijanu (11) i Sulejmana (8)
z Roditelji djece su razvedeni i `ive sa svojim novim porodicama
Porodica Halki} iz Cazi-
na, Sulejman i Rahima i nji-
hovo dvoje unu~adi, me|u
brojnim je u Bosanskoj Kr-
ajini, ali i drugim dijelovima
BiH, koje su na rubu siro-
ma{tva i nemaju osnovne
uvjete za `ivot. Halki}i mje-
se~no primaju samo 60 KM
od Centra za socijalni rad Ca-
zin, a Sulejman nije uspio
izganjati papire pa nikada ni-
je ostvario pravo na penziju.
Roditelji razvedeni
Ova porodica posljednjih
nekoliko dana zadobila je
pa`nju velikog broja Bi{}ana,
ali i gra|ana iz drugih kra-
ji{kih op}ina. Sve je po~elo
kada su ih posjetili ~lanovi
Udru`enja mladih iz ~etiri
omladinske organizacije iz
Cazina, Polja, Ostro{ca i
Pe}igrada prilikom podjele
novogodi{njih paketi}a.
Ostali su zaprepa{teni
uvjetima u kojima `ive Rahi-
ma i Sulejman sa Arijanom
(11) i Sulejmanom (8), koji je
dobio ime po dedi. Djeca s
njima `ive jer su im rodite-
lji razvedeni. Otac im je u Bi-
ha}u, a majka u Prijedoru, sa
svojim novim porodicama.
Osje}aju}i potrebu da po-
mognu Halki}ima i olak{aju
im zimu nabavkom namirni-
ca i ogrjeva, grupa Bi{}ana i
~lanova nekoliko portala po-
krenula je humanitarnu
akciju. Nai{li su na veliki
odaziv Bi{}ana koje je ispr-
ed prostorija kina cijeli dan
do~ekivalo oko 20 mladih
ljudi. Prikupljeno je 30 pake-
ta hrane, 25 paketa odje}e,
obu}e i posteljine, te nekoli-
ko stotina maraka.
Suze radosnice
Na pragu stare i neuslo-
vne ku}e do~ekali su ih Ha-
lki}i, a vidjev{i pripremlje-
ne pakete Rahimi su niz
obraze potekle suze rado-
snice. Iznena|en i sretan
bio je i Sulejman koji se za-
hvalio Bi{}anima na priku-
pljenoj pomo}i, ali je sa tu-
gom dodao kako njihove
kom{ije nisu susretljive kao
gra|ani Biha}a.
- Kom{ija pro|e kraj me-
ne ni ne pozdravi me, a ne-
kad su svi kod mene znali
sjediti u avliji, ro{tiljati, pi-
ti i zabavljati se uz harmoni-
ku - kazao je Sulejman.
I. NUSPAHI]-[ILJAK
Halki}i s volonterima iz Biha}a: Nisu ih zaboravili
Brojni Bi{}ani priklju~ili su se akciji
Po{to su Halki}i kazali
kako im nedostaju i drva za
ogrjev, pokreta~i akcije su
poru~ili pet metara drva
koja bi ovih dana trebala
sti}i na njihovu adresu.
Istovremeno i tu`ni i sre-
tni, Rahima i Sulejma uglas
su kazali da se njihovi unu-
ci barem ove zime ne}e
smrzavati. Inicijatori hu-
manitarne akcije obe}ali
su im da }e ih ponovno po-
sjetiti sa novim paketima.
Dobili i pet metara drva
Kraji{ki poljoprivrednici boravili u Hrvatskoj
Posjetili najve}e farme i dogovorili budu}u saradnju
Porodica [irjan iz Ivani}-Grada posjeduje 8.500 tovljene junadi
Na poziv Hrvatske poljo-
privedne agencije, predsta-
vnici Poljoprivrednog zavoda
USK zajedno sa predstavnici-
ma Udru`enja poljoprivre-
dnika „Krajina“ iz Cazina i
d.o.o. MS - ALEM boravili su
u Hrvatskoj i posjetili vi{e pr-
ivrednih subjekata i instituci-
ja. Goste je primio mr. Zdra-
vko Bara}, generalni direktor
HPA, sa saradnicima. HPA
ima 400 zaposlenih u 21 `up-
aniji i najzna~ajnija je agrar-
na institucija u Hrvatskoj.
Cilj posjete bila je uspo-
stava me|ulaboratorijske sa-
radnje, saradnje me|u privr-
ednim subjektima iz oblasti
proizvodnje mesa i uzgoja ra-
splodnih junica, te me|u
udru`enjima poljoprivredni-
ka.
- Vrlo zna~ajne su bile
posjete d.o.o. „[irjan“ iz Iva-
ni}-Grada gdje porodica [ir-
jan posjeduje 8.500 tovljene
junadi i najve}i su hrvatski
farmeri. Na farmi „Mar-
kovec“ sa 100 muznih krava
simentalki vidjeli smo sofi-
sticiranu tehnologiju kojom
se dnevno proizvede 7.000 li-
tara mlijeka - ka`e mr. Sma-
il Toromanovi}, direktor Po-
ljoprivrednog zavoda USK.
Kraji{nike je primio Jo-
sip Burek, na~elnik op}ine
Dubrave, u kojoj ima 3.000
muznih krava i gdje djeluje
Sredi{nja udruga uzgajiva~a
simentalskog gove~eta.
Novim Zakonom o st-
o~arstvu FBiH predvi|eno
je formiranje istih udru-
`enja u svim kantonima ra-
di razvoja i selekcije kvali-
teta. M. D.
Razgovori o zajedni~kim projektima u HPA Posjeta farmi „Markovec“ koja ima 100 muznih krava
crna hronika
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 15
Trojici silovatelja Jerku
Ba{i}u (50), Dominiku Ra-
mljaku (76) i B. Mandi}u,
koji su seksualno zlostavlja-
li retardiranu djevojku iz
sela Rastova~a kod Posu{ja,
pri ~emu je ona zatrudnjela,
kako sada stvari stoje, ne}e
biti odre|en pritvor. Gla-
snogovornik Uprave polici-
je Zapadnohercegova~kog
kantona Damir ^utura izja-
vio je da pritvor mo`e tra`iti
jedino postupaju}i kantona-
lni tu`ilac, {to, prema njego-
vim rije~ima, jo{ nije u~inje-
no.
Siroma{na porodica
Dodao je da }e policija bi-
ti na raspolaganju u slu~aju
da stigne bilo kakav nalog iz
Kantonalnog tu`ila{tva u
vezi s ovim slu~ajem. Glavna
kantonalna tu`iteljica Ve-
sna ]avar kazala je ju~er ka-
ko Tu`ila{tvo u [irokom
Brijegu jo{ nije odredilo
tu`ioca za ovaj slu~aj s obr-
azlo`enjem da izvje{taj iz
policije nisu zaprimili. Tek
kada pregledaju sve dokaze,
dodala je ]avar, ocijenit }e
ho}e li tra`iti pritvor za ovu
trojku.
O ovom gnusnom kri-
vi~nom djelu vi{emjese~nog
silovanja mentalno retardi-
rane djevojke, neza-
pam}enom na ovim prosto-
rima, Posu{aci ne `ele mno-
go govoriti. Samo su se rije-
tki, pod uvjetom anonimno-
sti, usudili komentirati ovaj
slu~aj, koji ih je, kako su pr-
iznali, u potpunosti zgro-
zio. Ne mogu da vjeruju da
zlostavlja~i slobodno {eta-
ju.
Kako nam je ispri~ala
grupa mla|ih osoba koje
smo zatekli u Posu{ju, jedan
od zlostavlja~a, 76-godi{nji
Ramljak, koji je u ovom gr-
adu poznatiji pod nadimkom
[i{ko i koji `ivi u Posu{kom
^itluku, osoba je koja ima
~ak unuke!
Na licu mjesta saznali
smo da je djevojka jedno od
{estero djece siroma{ne po-
rodice u selu Rastova~a, a u
kojoj je nekoliko ~lanova, ta-
ko|er, s umanjenim sposo-
bnostima.
Upu}ivao prijetnje
- Vi|ali smo je kako u
ve~ernjim satima hoda ce-
stom, ali svi smo znali da je re-
tardirana i niko nije mogao
vjerovati da je neko mogao na
tako u`asan na~in zloupotri-
jebiti njeno psihi~ko stanje.
Njena obitelj je jadna i `alos-
na, ~ak joj je jedan brat prije
dvije godine umro - ispri~ala
nam je jedna Posu{anka.
Tako|er, kako su naveli
na{i sagovornici, nakon {to
se za cijeli slu~aj saznalo, a o
~emu je brujalo Posu{je,
[i{ko je preko svoje k}erke,
koja je udata u istom selu u
kojem `ivi djevojka, prijetio
njenoj porodici kako ona
pri~u ne bi iznijela policiji.
No, ona je, nakon ipak du`eg
perioda, slu~aj i prijavila, a
sada je smje{tena u ustano-
vi „Maj~ino selo“ u Bijako-
vi}ima u Me|ugorju.
Iako smo ju~er poku{ali
dobiti informacije o njenom
zdravstvenom stanju, u tome
nismo uspjeli, jer su za vri-
jeme na{e posjete vrata ure-
da bila zaklju~ana. Ipak, ka-
ko smo uspjeli saznati, ono
{to ovom slu~aju daje jo{
stra{niju dimenziju je ~in-
jenica da je djevojka u poo-
dmaklom stadiju trudno}e,
u kojem nije mogu}e aborti-
rati. Stoga }e istra`ioci, ka-
da se dijete rodi, uraditi
DNK analizu kako bi utvr-
dili ko je od zlostavlja~a
otac.
A. DU^I] - M. SMAJKI]
NA LICU MJESTA Posu{je u {oku poslije vijesti o zlostavljanju
Trudna djevojka u sigurnoj ku}i,
a silovatelji slobodno {etaju
Tu`ila{tvo ~eka policijski izvje{taj, nakon ~ega }e biti donesena odluka o pritvoru
z DNK analizom bit }e utvr|eno koji je od trojice napada~a otac djeteta
Retardirana djevojka zbrinuta u „Maj~inom selu“ (Foto: M. Smajki})
Posu{je: ^esto je vi|ali na ulici
Priznati stru~njak Jasna Rebac, dugo-
godi{nja direktorica Centra za djecu i
omladinu s posebnim potrebama „Los
Rosales“, a u kojoj su {ti}enici iz skoro ci-
jele Hercegovine, kazala nam je da je, na-
kon {to je pro~itala tekst u na{em listu, po-
tpuno zgranuta.
- Ovaj slu~aj potvr|uje da su mentalno
retardirane osobe potpuno na margini i da
su totalno neza{ti}ene. Dakle, mo`e se desiti da takva oso-
ba bude du`e vrijeme izlo`ena nasilju, a da okolina ne re-
agira adekvatno. Zabrinuta sam za dru{tvo u kome se to
doga|a, ne vi{e za individuu, za pojedinca, a s aspekta
ugro`enosti ljudskih prava, za tu djevojku. Stoga ovom
dru{tvu zvoni alarm da donese zakon koji }e najdrasti~ni-
je ka`njavati i sankcionirati takvu vrstu ugro`avanja lju-
dskih prava - navela je Rebac.
Rebac:
Donijeti zakon
Zate~eni u kra|i
X
Sarajevski policajci uhapsili su T. A. (24) i F. A. (22)
iz Sarajeva zbog sumnje da su po~inili te{ku kra|u. Njih
dvojica su zate~eni u kra|i u kamionu „mercedes“, koji
je bio parkiran u ulici D`emala Bijedi}a, op}ina Novi
Grad Sarajevo. Policajci provode daljnju istragu.
U vozilu na|en no`
X
Za vrijeme redovne kontrole saobra}aja pripadnici
ora{ke Policijske stanice oduzeli su od voza~a „forda“
no` koji su prona{li u automobilu. Policajci su kontroli-
rali vozilo, za ~ijim je volanom bio 42-godi{nji Petar B.
iz Vidovica. Ta. B.
Razbojni{tvo u Lakta{ima
Prijete}i pu{kom, odnio 5.000 KM
Maskirani razbojnik opl-
ja~kao je preksino} u 20.40
sati samoposlugu „Euro-
Fani“ u Lakta{ima, vla-
sni{tvo „D.o.o Novi Grad“,
odakle je odnio skoro 5.000
maraka. Iz banjalu~ke poli-
cije ju~er su potvrdili da je
razbojnik imao fantomku
na glavi, bio naoru`an auto-
matskom pu{kom te da je,
prijete}i zaposlenima, tra`io
da otvore kase i predaju mu
sav pazar.
U „Euro-Faniju“ nisu `el-
jeli da komentiraju ovaj do-
ga|aj, samo su kratko po-
ru~ili da se plja~ka desila uo~i
zatvaranja objekta, kada je
unutra bilo vrlo malo kupaca,
te da su radnici pretrpjeli ve-
liki strah. B. S.
Vrijednost zaplijenjenih cigareta 237.500 KM (Foto: PU zagreba~ka)
Uhap{eno vi{e osoba u Hrvatskoj
Automobilima krijum~arili
cigarete iz BiH
Zaplijenjeno 5.100 {teka cigareta
i kilogram i po duhana
U vi{emjese~noj akciji
zagreba~ke policije i carine
otkrivena je grupa od 20
osoba osumnji~enih da su
u posljednja ~etiri mjeseca
iz Bosne i Hercegovine u
Hrvatsku prokrijum~arili
ve}u koli~inu cigareta, ko-
je su prodavali na podru~ju
Zagreba, Jastrebarskog, Vr-
bovca, Dugog Sela i Kopr-
ivnice.
Za krijum~arenje, odno-
sno za izbjegavanje cari-
nskog nadzora i prikriva-
nje, osumnji~eno je 18 hrva-
tskih i dvojica bosanskohe-
rcegova~kih dr`avljana. Za-
greba~ka policija privela je
ju~er 18 osoba.
U pretresu 25 stanova i
drugih prostorija te 17 auto-
mobila zaplijenjen je kilogr-
am i po rezanog duhana te
skoro 5.100 {teka cigareta,
vrijednih skoro 900.000 ku-
na (237.500 KM).
Prona|eno je i vi{e mobi-
lnih telefona, skoro 18.500
kuna i 9.400 eura, za koje se
sumnja da su zara|eni pro-
dajom krijum~arenih cigar-
eta u, kako ka`u u policiji, ta-
kozvanoj mravljoj prodaji.
Za sada se ne zna koliko je
cigareta ta grupa od oktobra
pro{le godine automobili-
ma uspjela prokrijum~ariti iz
BiH i prodati na crnom
tr`i{tu.
U istra`ni centar zagre-
ba~kog @upanijskog suda
ju~er je privedeno 13 osu-
mnji~enih zbog izbjegavanja
carinskog nadzora i prikriva-
nja. Tri osobe su prijavljene
zbog prikrivanja, a protiv
dvije je podnesena pre-
kr{ajna prijava. Za ~etiri pr-
ijavljene osobe koje nisu bi-
le dostupne policiji raspisa-
na je potraga, navedeno je u
saop}enju Policijske uprave
zagreba~ke.
Kantonalno tu`ila{tvo Livno
Optu`en za silovanje starice
Kantonalno tu`ila{tvo
u Livnu podiglo je optu`ni-
cu protiv Vjekoslava Kotar-
ca (40) iz Orguza, op}ina
Livno, osumnji~enog da je
silovao 73-godi{nju `enu.
Sudija za prethodno sa-
slu{anje i predsjednik Ka-
ntonalnog suda Nedim Begi}
potvrdio je da je ovaj sud pr-
imio optu`nicu koja okrivlje-
nom Vjekoslavu Kotarcu sta-
vlja na teret vi{estruko, kra-
jnje brutalno i poni`avaju}e
silovanje starice Ane Vrselje
u livanjskom selu Prolog.
Prema optu`nici, koju
Kantonalni sud u roku od
osam dana treba da potvrdi
ili odbaci, Kotarac je u no}i
sa 12. na 13. novembar pro{le
godine provalio u porodi~nu
ku}u Ane Vrselje, u{ao u
kuhinju, gdje je na kau~u za-
tekao nemo}nu staricu, ko-
ju je zatim na najbrutalniji
na~in vi{e puta silovao i nad
kojom se sve do jutra na kr-
ajnje poni`avaju}i na~in
i`ivljavao.
Vjekoslav Kotarac se od
14. novembra pro{le godine
nalazi u pritvorskoj jedinici
Kaznenopopravnog zavoda
Mostar, a Kantonalno tu`i-
la{tvo je, uz optu`nicu, za-
tra`ilo za okrivljenog pro-
du`avanje mjere pritvora, ko-
ja istje~e 13. februara. Za silo-
vanje, Krivi~ni zakon Feder-
acije BiH predvi|a kaznu za-
tvora od tri do 15 godina.
Grani~ni prijelaz Bosanski Brod
Uhap{en na osnovu tri potrage
Slu`benici Jedinice Gra-
ni~ne policije Bosanski Brod
preksino} su u 23.35 sati na
me|unarodnom grani~nom
prijelazu uhapsili P. M. (28),
dr`avljanina BiH, prilikom
ulaska u BiH.
Prilikom kontrole usta-
novljeno je da su za njim ra-
spisane tri potrage, i to Mi-
nistarstva unutra{njih po-
slova Republike Srpske zbog
te{ke kra|e, Osnovnog suda
Gra~anica zbog te{ke kra|e
i Osnovnog suda Zavidovi}i
zbog spre~avanja slu`bene
osobe u vr{enju slu`bene ra-
dnje. Uhap{eni je u trenutku
kontrole bio u automobilu
„opel astra“, hrvatskih regi-
starskih oznaka. On je predat
Sudskoj policiji Doboj.
Najstro`ije kazniti po~inioce
crna hronika
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 16
Policija ispred kafi}a „Bingo“ nakon pucnjave
U ulici Logavina, op}ina
Stari Grad Sarajevo, polica-
jci su preksino} u 21.15 sati
uhapsili 24-godi{njeg Alena
Boti}a iz Sarajeva zbog su-
mnje da je po~inio krivi~no
djelo izazivanje op}e opa-
snosti.
Za Boti}a se sumnja da je
22. decembra pro{le godine
ispred kafi}a „Bingo“ u ulici
Bravad`iluk, op}ina Stari Gr-
ad Sarajevo, zajedno s Eldi-
nom Zuli}em i maloljetnim
Senadom M., u~estvovao u
pucnjavi u kojoj je ranjen Ar-
min Efendi} (26) iz Sarajeva.
O hap{enju je obavije{ten
kantonalni tu`ilac u Saraje-
vu, a uhap{eni Boti} predat
je u Odsjek za zadr`avanje
Ministarstva unutra{njih po-
slova Kantona Sarajevo.
Slu`benici policije nastavlja-
ju dokumentirati navedeno
krivi~no djelo, saop}eno je iz
policije.
Ina~e, Efendi}u je u pu-
cnjavi pucano u desnu na-
tkoljenicu, a nakon ranjava-
nja zbrinut je u bolnici
Ko{evo. Dan nakon inci-
denta policajcima se pre-
dao osumnji~eni Zuli}, ko-
ji je tokom saslu{anja pri-
znao da je ranio Efendi}a te
da je u momentu incidenta
bio sam. D`. Ma.
Iz MUP-a Kantona Sarajevo
Uhap{en osumnji~eni
za pucnjavu
Nepoznata osoba pre-
ksino} je u 18.30 sati iz au-
tomobila „{koda octavia“
ukrala torbicu u kojoj su se
nalazili 10.000 KM i mobi-
lni telefon. Torbica i telefon
bili su na mjestu suvoza~a.
Lopov je nakon kra|e po-
bjegao u nepoznatom pra-
vcu. Slu~aj je prijavila S.
M., koja je sa maloljetnom
k}erkom sjedila u automo-
bilu iz kojeg je ukradena to-
rbica. Policajci su obavili
uvi|aj i tragaju za kradlji-
vcima.
CJB Bijeljina
Ukrao torbicu sa 10.000 KM
Na Plivskom mostu kod
Jajca slu`benici Ministar-
stva unutra{njih poslova Ka-
ntona Sarajevo su, u saradnji
s pripadnicima Policijske
stanice Jajce, blokirali i zau-
stavili automobil „golf 4“,
koji je 20. januara ukraden u
Sarajevu.
Za volanom „golfa“ bio je
Benjamin Mednolu~anin
(29) iz Sarajeva, koji je poli-
cajcima priznao da je ukrao
„golf “ i da je od vlasnika
tra`io odre|enu sumu novca
za povrat vozila. Policija je
oduzela automobil i mobilni
telefon. Uhap{eni je, tako|er,
priznao da je iz „golfa“ de-
montirao CD „sony“ i po-
ja~alo, koje je prodao D. S. iz
Gornjeg Vakufa.
U zasjedi kod Jajca
Zate~en u ukradenom autu
Priveden maloljetnik
Sarajevski policajci uhapsili su prekju~er A. E. (15)
iz Njema~ke, nastanjen u Sarajevu, zbog sumnje da je
po~inio vi{e razbojni{tava. Tokom saslu{anja osu-
mnji~eni je priznao da je po~inio razbojni{tva sa malo-
ljetnim bratom A. E. O hap{enju je obavije{ten kanto-
nalni tu`ilac, a uhap{eni je zadr`an u Ministarstvu unu-
tra{njih poslova Kantona Sarajevo. Policija traga za ne-
jgovim bratom.
Ozlije|ena
saputnica
Jedna osoba lak{e je
povrije|ena u saobra}ajnoj
nezgodi koja se dogodila
prekju~er na regionalnom
putu Visoko - Kakanj u
mjestu Donja Zim~a. Su-
darili su se „golf“ (000-T-
251), kojim je upravljao K.
K., i kombi „volkswagen“
(949-E-270), koji je vozio
M. H. U nezgodi je lak{e
povrije|ena K. J., saputni-
ca iz kombija.
Radnici oteo
novac
Nepoznati po~inilac
prekju~er je u @el-
jezni~koj ulici u Zenici
izvr{io razbojni{tvo nad
radnicom S. S. iz Zenice
u prodavnici „Adi ko-
merc“. Razbojnik je od
radnice oteo novac, na-
kon ~ega je pobjegao. O
svemu je obavije{ten
de`urni tu`ilac, a polici-
ja traga za razbojnikom.
Benjamin Delali} i Ke-
mal Fazli}, koji se sumnji~e
za te{ko ranjavanje Eldina
Biti}ija, zvanog Tica, prije
tri dana na Bulevaru brani-
laca Dobrinje, predati su
ju~er kantonalnom tu`iocu
u nadle`nost. Kako nam je
potvr|eno, tu`ilac je ju~er
saslu{ao osumnji~ene, a po-
stupci koji se vode protiv
njih, bit }e odvojeni, jer je
Delali} jo{ maloljetan.
- Delali} i Fazli} su ispi-
tani i zadr`ani u nadle`no-
sti Tu`ila{tva 24 sata. Done-
sena je odluka o pokretanju
istrage zbog krivi~nog dje-
la ubistvo u poku{aju, nele-
galnog posjedovanja oru`ja
i izazivanja op}e opasnosti.
U ovom slu~aju postoji opa-
snost utjecaja na svjedoke.
Delali} }e biti proslije|en
op}inskom sudiji za malo-
ljetnike. Tokom dana bit
}e upu}en prijedlog za
odre|ivanje pritvora - kaza-
li su nam ju~er u Kantona-
lnom tu`ila{tvu.
Delali} je osumnji~en
da je prije tri dana iz „tete-
jca“ u pravcu Biti}ija ispa-
lio dva hica, od kojih ga je
jedan pogodio u desno ra-
me. Biti}i je, nakon {to su
mu ljekari o~istili ranu, sa-
movoljno napustio bolnicu
Ko{evo iako mu nije
izva|en metak iz lopatice.
Navodno je povod za
konflikt izme|u ovih mla-
di}a bio raniji sukob
izme|u Edina Fazli}a (21) i
Arnela Kurtaja. Tada je Fa-
zli} pucao na Kurtaja, ali ga
nije pogodio. Nakon toga,
ove dvije grupe razmjenjiva-
le su prijete}e SMS-ove, a
sve je eskaliralo kada su se
prije tri dana sreli na Dobr-
inji.
Tada je Kurtaj bio u
dru{tvu s Biti}ijem. Pi{tolj
iz kojeg je pucano, jo{ nije
prona|en, a Delali} je pre-
kju~er uhap{en u ku}i na
Grbavici ~iji je vlasnik nje-
gov otac Ramiz Delali}
]elo, koji je 2007. godine
ubijen. Ad. A.
ISTRAGA Nakon pucnjave u sarajevskom naselju Dobrinja
Benjamin Delali} pritvoren
zbog poku{aja ubistva
U pritvoru zadr`an i Kemal Fazli}, za kojeg se, tako|er, sumnja da je
u~estvovao u vatrenom okr{aju
Delali}: Saslu{an u Tu`ila{tvu
Pred Okru`nim sudom
u Bijeljini ju~er je nasta-
vljeno su|enje Vasiliju Ma-
rgeti}u iz Batkovi}a kod
Bijeljine, koji je optu`en za
poku{aj spolnog nasilja nad
djetetom. Na tre}em gla-
vnom pretresu saslu{an je
svjedok optu`be, doktor
medicine Stoja ]uski}, ko-
ja je u Hitnoj slu`bi Doma
zdravlja primila i pregleda-
la djevoj~icu kada ju je ma-
jka dovela na pregled.
Prema njenom iskazu,
djevoj~ica je bila upla{ena
i mirna, a fizikalnim pre-
gledom nije uo~ila nikakve
promjene kod nje te ju je
uputila na ginekolo{ki pr-
egled. ]uski} je rekla da ni-
je primijetila crvene mrlje
na stomaku djevoj~ice. Ia-
ko su zavr{ne rije~i na
ovom su|enju o~ekivane
ju~er, Sudsko vije}e je za 3.
februar pozvalo kao svjedo-
ka maloljetnu S. S. u pra-
tnji roditelja i psihologa.
Branilac optu`enog re-
kao je da ne prihvata ovu
odluku, jer ju je Sud donio
samostalno, bez prijedloga
tu`ioca ili odbrane.
- Tu`ilac ovo uop}e ni-
je predlagao i Sud takvu
odluku ne mo`e sam dono-
siti - rekao je novinarima
nakon su|enja branilac
optu`enog Petko Budi{a
dodav{i da se Sud na ovaj
na~in stavlja na stranu
tu`ioca.
Optu`nica tereti Marge-
ti}a da je 17. avgusta pro{le
godine oko 16 sati u Batko-
vi}u pozvao devetogodi{nju
S. S. da u|e u njegovo dvo-
ri{te, a potom ju je nama-
mio u magazu, gdje je po-
ku{ao da je spolno napa-
stvuje. Margeti}a je u po-
ku{aju zatekao o~uh malo-
ljetnice. U prethodna dva
ro~i{ta i tu`ilac i odbrana
iznijeli su svoje dokaze.
Okru`ni sud Bijeljina
Svjedoci na su|enju
Vasiliju Margeti}u
Optu`en za poku{aj spolnog nasilja nad devetogodi{njakinjom
S jednog od privo|enja optu`enog u Sud
Policijski uvi|aj nakon ranjavanja Eldina Biti}ija
crna hronika
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 17
Policija oduzela „ford“
XU mjestu Donje Crnjelovo kod Bijeljine policija je pr-
ivremeno oduzela automobil „ford“, jer N. M. iz Crnjelo-
va, koji je upravljao vozilom, nije posjedovao odgovaraju}u
dokumentaciju.
Policija je tokom ju~era{nje kontrole „forda“ utvrdila i
da vozilo nema odgovaraju}e tablice, saop}eno je iz Ce-
ntra javne bezbjednosti Bijeljina.
Vrhovni sud Federacije BiH
Potvr|ena presuda Tanji Cvitanovi}
Izazvala saobra}ajnu nesre}u u kojoj je Ned`ad Muj~in podlegao povredama
Vrhovni sud Federacije
potvrdio je prvostepenu presu-
du Op}inskog suda u Zenici te
bez prava daljnje `albe na 18
mjeseci zatvora osudio Tanju
(Mirka) Cvitanovi} (34) iz Bu-
sova~e zbog po~injenog te{kog
krivi~nog djela protiv sigurno-
sti u~esnika u saobra}aju.
Ona je bila osu|ena na 18
mjeseci zatvora pred Op}in-
skim sudom da bi Kantona-
lni sud u Zenici poni{tio
prvostepenu presudu te
odlu~io da zatra`i na-
dvje{ta~enje referentnog
instituta iz Sarajeva. Vrhovni
sud Federacije BiH stavio je
kona~no ta~ku na ovaj
vi{egodi{nji proces odlu~iv{i
kao i prvostepeni sud.
Tanja Cvitanovi} je 16.
novembra 2007. godine pr-
etjecanjem na punoj liniji na
putu M-17 izazvala sao-
bra}ajnu nesre}u nadomak
La{vanske petlje u La{vi. U
nesre}i je uposlenik Mini-
starstva odbrane FBiH
Ned`ad Muj~i} (34) zadobio
te{ke povrede, od kojih je
podlegao 7. decembra iste
godine u Kantonalnoj bo-
lnici Zenica. Jo{ su tri oso-
be te{ko povrije|ene. Elve-
din Omi} (37), koji se nala-
zio u „golfu“ kojim je upr-
avljao Muj~i}, bio je neko-
liko mjeseci hospitaliziran
zbog povreda ki~me i dru-
gih dijelova tijela.
Uz njih, prijelom nadla-
ktice zadobila je i sama
optu`ena Cvitanovi}, voza~
„opel corse“. Ina~e, Tanja
Cvitanovi}, s prebivali{tem
u Busova~i i Zenici, k}erka
je sudskog vje{taka sao-
bra}ajne struke Mirka Cvita-
novi}a, koji je i sam svje-
do~io, jer je do{ao na lice
mjesta nakon nesre}e. U
~etverostrukom sudaru
u~estvovali su i „opel kade-
tt“, koji je vozio Meho
Iri{ki} iz Te{nja, te jedan
„audi“. A. D`.
Vozila uni{tena u ~etverostrukom sudaru
Okru`nom tu`ila{tvu u
Banjoj Luci prijedorski po-
licajci podnijeli su prijavu
protiv Mladena Li~anina
(39), Dra`ena Palije (31) i
Dalibora Ugrice (20), kredi-
tnog slu`benika Mikrokredi-
tnog dru{tva „Mikrofin“ iz
Bosanske Dubice, koji su
osumnji~eni za obmanu pri
dobivanju kredita. Dra{ko
Papak, na~elnik Kriminali-
sti~ke policije u Stanici javne
bezbjednosti Prijedor, ka-
zao je da je policiji prijavu za
kreditnu prevaru podnio Go-
ran Vidovi} (55), vlasnik Ri-
bnjaka „Slapovi“ iz Krupe
na Vrbasu.
- Policija je tokom istra-
ge utvrdila da postoji su-
mnja da su Mladen Li~anin,
Dra`en Palija i Dalibor Ugr-
ica sa~inili kreditne analize
u koje su unijeli la`ne poda-
tke o prihodima i imovnom
stanju Li~anina, na osnovu
kojih mu je Mikrokreditna
organizacija odobrila kredit
od 30.000 KM. On kredit ni-
je vra}ao niti ga sada vra}a
zbog ~ega je „Mikrofin“ blo-
kirao ra~une preduze}u Ri-
bnjak „Slapovi“, ~ijem je
vlasniku prilikom podiza-
nja kredita re~eno da je tre}i
`irant, a zapravo je bio jedi-
ni - pojasnio nam je Papak.
Goran Vidovi}, prevareni
`irant iz Krupe na Vrbasu,
kazao nam je u telefonskom
razgovoru da ga je Li~anin za-
molio da mu bude `irant na
manji kreditni iznos. Pristao
je i potpisao mjenicu, s tim da
ga, kako je naveo, niko nije
zvao da potpi{e ugovor. Mla-
den se, u me|uvremenu, pr-
estao javljati, a Vidovi}a su
zvali iz „Mikrofina“ i rekli
mu da je bio `irant na iznos
od 30.000 KM te da Li~anin
nijednu ratu nije uplatio.
Zbog toga su Vidovi}u bloki-
rani ra~uni preduze}a.
Na putu u Bosansku Du-
bicu Vidovi} je saznao da je
Mladenovo kreditno za-
du`enje te{ko vi{e od 140.000
KM. Slu`benici koji su mu
obra|ivali kredit, kako je
naveo Vidovi}, morali su
znati taj podatak, kao i to da
on s jednom trgovinom ne
mo`e pla}ati mjese~ne rate
od 6.500 KM. Poslije su mu,
kako tvrdi, dali jo{ jedan kr-
edit od 11.000 KM. M. Z.
U Mikrokreditnom dru-
{tvu „Mikrofin“ nisu `eljeli
posebno komentirati ovaj
slu~aj kreditne prevare. U sa-
op}enju proslije|enom me-
dijima, direktor Aleksandar
Kremenovi} naveo je da }e
„Mikrofin“, ukoliko to bude
potrebno, pru`iti sve neo-
phodne podatke nadle`nim
organima za provo|enje is-
tra`nih radnji te da }e nasta-
viti poslovati u najboljem
interesu svojih klijenata.
Saradnja s istra`iocima
Papak: Provedena istraga
Poslovnica „Mikrofina“ u Bosanskoj Dubici (Foto: D. Stojni})
Kazniti
prevarante
Nenad Mirkovi}, pre-
dsjednik Udru`enja prevar-
enih `iranata iz Prijedora,
kazao je da je dobro to {to
se policija kona~no po~ela
baviti i ovim slu~ajevima.
Ovo, kako je naveo, nije je-
dina prevara, jer ih je na
stotine prijavljivano polici-
ji. Vrijeme je da kona~no
ne{to krene sa mrtve ta~ke i
da se, kako je istakao Mir-
kovi}, oni koji su po~inili
prevare, na|u na
optu`eni~kim klupama. Mirkovi}: Obra}ali se policiji
PREVARE Prijavljene tri osobe iz Bosanske Dubice
Prevarenom `irantu
blokirani ra~uni firme
Mladen Li~anin, Dra`en Palija i Dalibor Ugrica sa~inili la`ne
podatke za kredit od 30.000 KM u „Mikrofinu“
Porodi~na ku}a \u-
ra|a Milanovi}a u zaseoku
Stra`benica u mjestu Kr-
mine kod Banje Luke u
potpunosti je izgorjela u
po`aru koji je izbio pre-
kju~er nekoliko minuta
nakon pono}i. Na licu
mjesta je obavljen uvi|aj,
a iako uzrok po`ara nije
detaljno utvr|en, pretpo-
stavlja se da je izbio zbog
neispravnog dimnjaka. Va-
tra se potom pro{irila i
zahvatila cijeli objekt. Ma-
terijalna {teta iznosi oko
15.000 KM.
- Sre}om, nije bilo lju-
dskih `rtava, ali je pri~inje-
na zna~ajna materijalna
{teta. Po`ar je prijavio
kom{ija nakon ~ega su na
lice mjesta iza{li policijski
slu`benici iz Banje Luke i
Krupe na Vrbasu te krimi-
nalisti~ki inspektori, koji su
obavili uvi|aj - kazali su u
banjalu~koj policiji. B. S.
S jedne od organiziranih potraga
Po`ar kod Banje Luke
Izgorjela ku}a
\ura|a Milanovi}a
Iako je od nestanka 78-
godi{njeg Vlade Popovi}a
pro{lo ve} vi{e od mjesec,
~lanovi njegove porodice i
dalje su u neizvjesnosti. I po-
red nekoliko organiziranih
potraga ~lanova Kluba spa-
savalaca 2000, ovaj nestali
planinar, ina~e sr~ani bole-
snik, nije prona|en.
Zbog nedostatka infor-
macija, potraga za Popovi}em
je u posljednje vrijeme obu-
stavljena. Zbog toga se na{oj
redakciji obratila njegova
k}erka Julija Lojo, koja mo-
li sve gra|ane da se, ukoliko
imaju bilo kakvu informaci-
ju o njenom ocu, jave na-
jbli`oj policijskoj stanici ili
na broj telefona 033/441-440.
Te informacije su potrebne
porodici kako bi mogla pokr-
enuti novu potragu.
Popovi} je, ina~e, volio da
{eta po okolici Sarajeva pa su
~lanovi porodice pretra`ili
lokalitete Barica, Brusa, Ko-
zije }uprije, kao i {iri lokali-
tet Trebevi}a, ali nisu imali
uspjeha. Ad. A.
Popovi}: Volio {etati
Bez vijesti o nestalom
Vladi Popovi}u
Obustavljena potraga u Sarajevu
18 ^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
biznis
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 19
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,421450 1,425013 1,428576
Kanada 124 CAD 1 1,431358 1,434945 1,438532
Hrvatska 191 HRK 100 26,323152 26,389125 26,455098
^e{ka R 203 CZK 1 0,080554 0,080756 0,080958
Danska 208 DKK 1 0,261790 0,262446 0,263102
Ma|arska 348 HUF 100 0,711425 0,713208 0,714991
Japan 392 JPY 100 1,734632 1,738979 1,743326
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norve{ka 578 NOK 1 0,248006 0,248628 0,249250
[vedska 752 SEK 1 0,220234 0,220786 0,221338
[vicarska 756 CHF 1 1,509782 1,513566 1,517350
Turska 949 TRY 1 0,903673 0,905938 0,908203
V.Britanija 826 GBP 1 2,259995 2,265659 2,271323
USA 840 USD 1 1,426022 1,429596 1,433170
Rusija 643 RUB 1 0,047935 0,048055 0,048175
Srbija 941 RSD 100 1,865555 1,870231 1,874907
Kursna lista Centralne banke BiH
Na Banjalu~koj berzi
ju~er je kroz 79 transakcija
ostvaren promet od 288.872
KM. Na slu`benom berza-
nskom tr`i{tu, lista B, na-
jve}i promet ostvaren je akci-
jama Nove banke Banja Lu-
ka, 99.638 KM, po prosje~noj
cijeni od 0,999 KM (rast od
2,99 posto).
Kod zatvorenih investici-
onih fondova najve}i rast
imale su akcije ZIF Jahorina
Koin a. d. Pale (1,28 posto),
~ija je cijena bila 3,17 KM, a
gubitnik dana su akcije ZIF
Zepter fond a. d. Banjaluka
(-2,44 posto), s kojim je trgo-
vano po prosje~noj cijeni od
4,39 KM.
Na slobodnom berza-
nskom tr`i{tu najve}i pro-
met ostvaren je akcijama Ra-
finerije nafte a. d. Bosanski
Brod, 4.126 KM, po pro-
sje~noj cijeni od 0,067 KM
(pad od -14,10 posto), {to je
i najve}i ju~era{nji pad na
tom berzanskom tr`i{tu.
BIRS +1,65% 965,12
FIRS -0,61% 1.598,14

Vrijednost indeksa

Na Sarajevskoj berzi
(SASE) ju~er je u sklopu 128
transakcija ostvaren promet
od 1.487.7488 KM. Najve}i
porast vrijednosti (6,65 posto)
zabilje`ile su obveznice
FBiH za ratna potra`ivanja
serije A, kojima se trgovalo za
194.545,26 KM, po kursu
od 40 KM. Najve}i pad
(37,50 posto) ostvarile su di-
onice Europe Sarajevo, ~iji je
kurs bio 25 KM.
Na kotaciji kompanija
najve}i dnevni promet ostva-
ren je dionicama Sarajevo-
osiguranja, u iznosu od
96.695 KM, po kursu od
7,50 KM, a na kotaciji fondo-
va dionicama ZIF-a BIG
investiciona grupa d. d. Sa-
rajevo, u iznosu od 788.314
KM, po kursu od 4,31 KM.
Na primarnom slobo-
dnom tr`i{tu najve}i dnevni
promet ostvaren je dionicama
Fabrike duhana Sarajevo -
56.773 KM, po kursu od
79,86 KM, a na sekundarnom
slobodnom tr`i{tu dionicama
Elektro grupe Jajce, 136.900
KM, po kursu od 370 KM.
Vrijednost indeksa

BIFX -2,41% 1.591,97
SASX-10 +0,36% 1.080,77
SASX-30 +0,17% 996,25

Dioni~ko društvo Zvani~ni
kurs (KM)
Vrijednost Broj
transakcija
Promjena
kursa (%)
SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO 7,50 5,62 12.894 96.695,60 2
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 4,31 -2,96 183.322 788.314,60 9
FBIHOBVEZNICERATNAPOTRA@IVANJASER. A 40,00 6,65 253.082 100.823,63 5
FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 79,86 0,93 711 56.773,93 29
ELEKTRO GRUPA D.D. JAJCE Aukcija 370,00 -3,90 370 136.900,00 1
KOTACIJA KOMPANIJA
KOTACIJA FONDOVA
Kursna lista SASE na dan 26. 1. 2011.
Koli~ina
KOTACIJA OBVEZNICA
PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE
SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE
Promet od 1.487.748 KM
Gubitnik dana dionice
sarajevske Europe
U gra~ani~koj metalnoj
industriji Fering hljeb je pr-
ije rata zara|ivalo vi{e od 500
radnika, a toranjske dizalice
i oprema za gra|evinarstvo
prodavani su uglavnom na
strano tr`i{te. Fering je bio
rame uz rame uz kompaniju
Metalno iz Maribora. Od
nekada{njeg giganta metalne
industrije vi{e nema ni{ta.
Ulazak Rusa
U ratu i nakon rata, kada
je ovaj kolektiv privatiziran
upisom dionica, zbog niza
nezakonitih radnji me-
nad`menta, koji je ~esto mije-
njan, i rukovodstva sindikata,
koje se priklonilo korumpir-
anim rukovodiocima, po~inje,
kako tvrde sada{nji radnici,
potpuni sunovrat Feringa.
Krediti koji su podizani
nisu pokrenuli proizvodnju,
niti je to bio cilj najogovor-
nijih, pa je za njihovo
vra}anje, uz visoke kamate,
na dobo{ i{ao dio po dio Fe-
ringa. Prodata je upravna
zgrada, jedna velika nedo-
vr{ena hala i oko {ezdeset
dunuma zemlje.
Neispla}ene pla}e
- U preduze}e ulaze Ru-
si, vlasnici firme OAO-a,
koji su ga zakupili za 20.000
KM mjese~no. Oni nas ucje-
njuju i na{e dionice otku-
pljuju po ~etiri KM, iako je
njihova nominalna vrije-
dnost bila oko 15 KM, pa
oni postaju ve}inski vlasni-
ci sa 53 posto. Nama dio-
ni~arima zabranjuje se ula-
zak u firmu, odr`avanje
skup{tine i u~e{}e u upra-
vljanju. Oni su do{li da iz
Feringa izvuku ono jo{ ma-
lo opreme {to vrijedi - ka`e
jedan od radnika Mirza
[akovi}.
Istina, firma OAO, koja je
registrirana u susjednoj
op}ini Doboj Istok, za 180
radnika uplatila je 1,6 mili-
ona KM za neispla}ene
pla}e.
- Nama pedesetak, koji
smo pojedina~no pokrenuli
tu`be, firma duguje oko
500.000 KM. Zaplijenili smo
jednu dizalicu ~ijom bi se pr-
odajom donekle mogla izmi-
riti na{a potra`ivanja - ka`e
[akovi}. H. ^ALI]
Predstavnicima bankar-
skog sektora ju~er su u Sar-
ajevu prezentirani noviteti iz
oblasti bankarskih informa-
cionih sistema koji se primje-
njuju {irom svijeta. Kompa-
nija Zeta, koja ve} osam go-
dina djeluje u BiH, predsta-
vila je najnovija dostignu}a
i softverska rje{enja francu-
ske kompanije Sab.
Direktor Zete Zemir
Osmand`ikovi} kazao je ka-
ko se ovakve prezentacije
odr`avaju svake godine, uz
veliki interes bh. banaka.
- Ove godine prezentira-
mo novitete na{eg partnera
iz Francuske koji je u samom
svjetskom vrhu u oblasti ba-
nkarskih IT sistema. Njena
rje{enja koriste se u vi{e od
100 banaka i finansijskih
institucija u svijetu - kazao je
Osmand`ikovi}.
T. L.
Radnici Feringa: Duguju im stotine hiljada KM
Predstoji li novo stezanje kai{a
Britanija strahuje od povratka recesije
Autoindustrija
Toyota povla~i
1,7 miliona vozila
Najve}a automobilska ko-
mpanija na svijetu Toyota
suo~ena je s jo{ jednim ogro-
mnim opozivom vozila na
doma}em, ali i svjetskim
tr`i{tima. Zbog razli~itih pr-
oblema koji bi mogli prouzr-
okovati istjecanje goriva japa-
nski autoproizvo|a~ najavio je
povla~enje gotovo 1,7 miliona
vozila, prenosi agencija AP.
Velika Britanija strahu-
je od povratka ekonomske
recesije, dok je pred porodi-
cama u zemlji veliko steza-
nje kai{a, pi{e na naslovnoj
strani „Times“, prenosi Ta-
njug. Razlog za takve pro-
gnoze su podaci o padu br-
uto doma}eg proizvoda od
pola posto u posljednjem
kvartalu pro{le godine.
U redakcijskom kome-
ntaru pod naslovom „Sve
ve}i bolovi“ preporu~uje
se vladi da mora pokazati
da ima strategiju za obno-
vu privrednog rasta kao i za
smanjenje bud`etskog de-
ficita. Finansijskim, a ne
samo retori~kim ohrabriva-
njem poduzetni{tva privr-
eda mo`e rasti ~ak i uz str-
ukturne probleme, pi{e li-
st.
Berzanski barometar za 26. 1. 2011. godine
Euro/dolar 1,3674
-0,05%
Nafta 96,61
1,43%

Zlato 1.329,80
-0,19%
Predstavnici banaka na ju~era{njoj prezentaciji (Foto: J. Brutus)
Veliki interes banaka
za nove tehnologije
Sistemi francuske kompanije Sab zastupljeni
u vi{e od 100 banaka u svijetu
Kompanija Zeta prezentirala novitete
Svih pedeset radnika
Feringa u svojim d`epovi-
ma od 2003. godine ima
pravomo}ne sudske presu-
de za svoja potra`ivanja, ali
ih niko ne provodi. Radni-
ci su se na{li u za~aranom
krugu, ali, kako ka`u, ne}e
odustati. Ove godine ri-
je{ili su da na svoja po-
tra`ivanja stave ta~ku.
Za~arani
krug
GRA^ANICA Kako je uni{tena mo}na metalna industrija
Od nekada{njeg giganta
Feringa nije ostalo ni{ta
Radnici tra`e zaostale pla}e, pravomo}ne presude niko ne provodi
Obim trgovine 288.872 KM
Akcije Rafinerije izgubile
vrijednost za 14,10 posto
NOVB-R-ENova banka a.d. Banja Luka 0,999(A) 2,99 0,999 0,999 99.638,26
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 3,17 1,28 3,18 3,13 132 418,76
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,39 -2,44 4,4 4,37 292 1.282,04
Rafinerija nafte a.d. Brod 0,067 -14,1 0,067 0,067 61.587 4.126,33
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 26. 1. 2011.
Naziv emitenta
Prosje~na
cijena
Promjena
u %
Maks.
cijena
Min.
cijena
Ukupan
promet (KM)
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B
globus
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 20
Bijela ku}a ve} je re-
agirala na proteste u Egi-
ptu koji su uslijedili na-
kon ustanka u Tunisu,
isti~u}i da je ovo „va`na
prilika da se reagira na
te`nje egipatskog naro-
da“. Ameri~ka dr`avna
tajnica Hilari Klinton
(Hillary Clinton) izja-
vila je da ameri~ka admi-
nistracija „podr`ava fu-
ndamentalno pravo lju-
di na okupljanje i izra-
`avanje“ te je pozvala
sve stranke na „suzdr`-
anost“.
HAOS U EGIPTU ^etvero mrtvih u protestima, vlada zabranila okupljanja
Policija suzavcem i vodenim
topovima rastjerala demonstrante
U dvodnevnim demonstracijama ~etiri osobe, troje demonstranata i jedan policajac,
ubijeni su u okr{ajima koji su izbili u nekoliko egipatskih gradova
Egipatska vlada saop}ila
je ju~er da ne}e dozvoliti bi-
lo kakve proteste i da }e de-
monstranti biti uhap{eni,
javila je egipatska dr`avna
novinska agencija MENA.
^uvaju stranku
- Nikakve provokativne
pokrete niti protestno oku-
pljanje ili organiziranje
(protestnih) mar{eva i demo-
nstracija ne}e biti dozvolje-
no i odmah }e biti poduze-
te pravne procedure i u~esni-
ci biti predati istra`nim or-
ganima - saop}ilo je egipa-
tsko Ministarstvo unu-
tra{njih poslova, prenijela je
agencija Reuters. Ju~er je
policija suzavcem i vode-
nim topovima rastjerala de-
monstrante s centralnog ka-
irskog trga. Na hiljade poli-
cajaca s posebnom opremom
za razbijanje demonstracija
i uz podr{ku oklopnih vozi-
la mogu se sada vidjeti na pr-
ijestoni~kim mostovima pr-
eko Nila, na va`nijim raskr-
snicama i trgovima, kao i
kod klju~nih objekata poput
zgrade dr`avne televizije i
sjedi{ta Mubarakove vlada-
ju}e Nacionaldemokratske
partije u centru Kaira, javlja
agencija AP.
U dvodnevnim demo-
nstracijama ~etiri osobe, tr-
oje demonstranata i jedan
policajac, ubijeni su u
okr{ajima s policijom koji su
izbili u nekoliko egipatskih
gradova.
Tunis primjer
Ju~er je u bolnici premi-
nuo Egi Garib Abdelaziz
Abdelatif (45), dok je
drugo dvoje demo-
nstranata ubijeno
dan ranije gume-
nim mecima u
Suecu, a poli-
cajac u Kairu
preminuo je
usljed udara ka-
menom u glavu.
Inspirirani svr-
gavanjem i bijegom
predsjednika Tunisa
iz zemlje, oko 20.000
demonstranata u~estvo-
valo je u antivladinim
demonstracijama u Egi-
ptu i tra`ilo odlazak s vlasti
predsjednika Hosnija Muba-
raka.
Protesti su rezultat
ogor~enosti Egip}ana siro-
ma{tvom, korupcijom i repr-
esalijama u toj sjevernoa-
fri~koj zemlji.
Demonstracije su, osim u
Kairu, odr`ane i u ostalim
dijelovima Egipta.
Policija istra`uje bizaran slu~aj
Ukrali italijanskog
voditelja iz groba!
Tijelo poznatog
italijanskog televi-
zijskog voditelja
Majka Bon|orna
(Mike Bongiorno)
nestalo je s groblja u
Aroni, u sjevernoj
Italiji, gdje je sahra-
njen, i policija za
njim traga.
Italijanski medi-
ji javili su da je jedan
mje{tanin, posjetiv{i
groblje, primijetio
da je grob Bon|orna
otvoren i da nema
njegovog kov~ega.
Policija u Aroni
saop}ila je da se jo{
vodi istraga na gro-
blju Dagnente i da za sada ne
mo`e ni{ta komentirati.
Generacije Italijana odr-
asle su uz Majka Bon|orna,
koji je bio popularni vodite-
lj kviz emisija i drugih zaba-
vnih programa te je postao
simbol italijanske nacionalne
televizije.
Bon|orno je umro u se-
ptembru 2009. godine u 86.
godini.
Odvjetnici 13-godi{njaka
iz ameri~ke savezne dr`ave
Pensilvanije D`ordana Brau-
na (Jordan Brown), koji je
optu`en da je ubio trudnu za-
ru~nicu svoga oca, podnijet }e
`albu na to da mu se sudi kao
odrasloj osobi.
Ako odvjetnici ne uvje-
re sudije da ga treba tretir-
ati kao dijete, tada }e, u
slu~aju da bude progla{en
krivim, automatski dobiti
kaznu do`ivotnog zatvora,
bez mogu}nosti pomilova-
nja. Time bi postao na-
jmla|i Amerikanac s ta-
kvom presudom, pi{e „Gu-
ardian“.
U Somaliji i SAD
Jedino su SAD i Somali-
ja odbili potpisati UN-ovu
Konvenciju o pravima djece,
koja ne dozvoljava da se oso-
be mla|e od 18 godina osu-
di na do`ivotni zatvor bez
mogu}nosti izlaska.
Braun je osumnji~en da je
u februaru 2009. ubio Kenzi
Houk (Kenzie) u njenoj ku}i.
Prema optu`nici, dje~ak je
upucao u glavu dok je spavala.
Tada je, kao i svakoga drugog
dana, u{ao u autobus i oti{ao u
{kolu i ni{ta nije naslu}ivalo da
}e se dogoditi tragedija.
Imao pu{ku
Dvadeset{estogodi{nja
Houk je u trenutku ubistva
imala jo{ dvije nedjelje do
poroda. Nero|enom dje~aku,
koji je tako|er umro, ve} su
izabrali ime Kristofer (Ch-
ristopher). D`ordana su optu-
`ili za dvostruko ubistvo. Dje-
~ak je pucao iz svoje lova~ke
pu{ke koja je posebno dizajni-
rana za djecu. Tu`ioci su ga op-
tu`ili da je ubistvo planirao.
Skidanje plakata s likom
Mubaraka
Bon|orno septembra 2007. (Foto: AP)
Udruge za ljudska pra-
va `ale se na tretman Bra-
una kao odrasle osobe.
- [okantno je da se bilo
ko tako mlad mo`e suo~iti
s do`ivotnim zatvorom bez
mogu}nosti pomilovanja, i
to u zemlji koja sama sebe
ozna~ava kao progresivnu
snagu u ljudskim pravima
- kazala je {efica kampanje
Americas Operation Su-
zan Li (Susan Lee).
Kritike
Braun: Tu`ioci ga optu`uju da je planirao ubistvo
Sudski slu~aj u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama izazvao polemiku
Trinaestogodi{njaku prijeti do`ivotna robija
D`ordanu Braunu se sudi za dvostruko ubistvo jer je oduzeo `ivot o~evoj zaru~nici samo
dvije nedjelje do poroda z Ako bude progla{en krivim, ne}e imati mogu}nost pomilovanja
Organizatori su pro-
teste koordinirali putem
Facebooka, gdje su s
gra|anima Egipta razgo-
varali o ustanku protiv
torture, korupcije i neza-
poslenosti. Na stranici
na Facebooku napisali
su da je ovo „po~etak kr-
aja“.
Twitter je izvijestio
kako se iz Egipta ne
mo`e pristupiti njiho-
vom servisu. Pretposta-
vlja se da je vlada bloki-
rala pristup tom mikro-
bloging servisu.
Po~etak
kraja
Podr{ka
Bijele ku}e
Egip}ani protestuju zbog ogor~enosti siroma{tvom, korupcijom i represalijama
(
F
o
t
o
:

A
P
)
globus
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 21
BBC zatvara
pet redakcija
LONDON- Svjetska
slu`ba BBC-ja saop}ila je
da zatvara redakcije radio
i internetskog programa
na jo{ pet jezika: alba-
nskom, makedonskom,
srpskom, portugalskom
za Afriku i engleskom za
Karibe. Razlog je dra-
sti~no smanjenje bud`eta
za rad ove ku}e.
Bomba u
Belfastu
BELFAST - U Belfastu
je evakuirano skoro 50
porodica nakon {to je
otkrivena bomba. Na-
jvjerovatnije su odgovor-
ne disidentske republi-
kanske grupacije koje su
protiv mirovnog procesa,
javljaju agencije.
Spaljen
zvani~nik
NjU DELHI - Policija je
u indijskoj dr`avi Maha-
ra{tra uhapsila {est osoba
koje su, navodno, `ivog
spalile zvani~nika vladi-
ne slu`be Je{vanta Sona-
vanea, izjavili su ju~er
zvani~nici. Osumnji~eni
su, navodno, ~lanovi ba-
nde koja se bavila {ver-
com goriva.
Tragi~ni udes
blizu Ankare
ANKARA - Deset osoba
poginulo je ju~er u suda-
ru kamiona i minibusa
koji je prevozio zemljor-
adnike u blizini Ankare.
Tri osobe te`e su povri-
je|ene u nesre}i.
Ukratko
Evakuirano 50 porodica
Smanjenje bud`eta
Uhap{eno {est osoba
Poginulo desetero ljudi
Nesre}a u Sankt Peterburgu
Sru{io se krov supermarketa,
jedna osoba poginula
Jedan ~ovjek je poginuo,
a devetero je povrije|eno ka-
da se u supermarketu u Sankt
Peterburgu sru{io krov, a is-
pod ru{evina je zarobljeno jo{
ljudi. Zvani~nici spasila~kih
slu`bi saop}ili su da je najma-
nje 25 bagera i kamiona po-
slato na mjesto nesre}e, po{to
se oko 500 kvadratnih meta-
ra krova sru{ilo u supermar-
ket koji pripada
tre}em po redu
ruskom lancu
prodavnica hra-
ne „O kej“.
Uzrok ne-
sre}e jo{ nije
utvr|en, ali po-
licija odbacuje
sumnje na tero-
risti~ki napad,
vjeruju}i da je
uzrok pada kr-
ova gomila sni-
jega koja se na njemu naku-
pila poslije jakih vijavica
posljednjih dana.
Ispod ru{evina je zarobljeno jo{ ljudi (Foto: AP)
Kontroverznom italija-
nskom premijeru Silviju Be-
rluskoniju (Berlusconi) nije
se svidjela televizijska emisi-
ja u kojoj je tema bila njego-
vo pla}anje prostitutkama
za seks pa je nazvao i izvri-
je|ao voditelja {oua. Berlu-
skoni je voditelju Gadu Le-
rneru rekao da vodi „televiz-
ijski bordel“. Nakon dvo-
minutne tirade Berluskoni je
bez pozdrava prekinuo poziv.
- Gledam ovu odvratnu
emisiju - kazao je Berlusko-
ni nakon uklju~enja te dodao
kako je taj program vrijedan
prijezira, prljav i odbojan, na
{to ga je prekinuo Lerner. -
Dobro, sada ste nas ve} do-
voljno uvrijedili - kazao je
voditelj.
Nastavilo se sva|anje
izme|u Lernera i Berlusko-
nija, koji je zatra`io od Ive
Zani}i (Zanicchi), ~lanice
Evropskog parlamenta, da
ode iz emisije. Tada ga je vo-
ditelj zamolio da se smiri. -
Molim vas da pripazite na
ton kojim govorite - kazao je
Lerner, na {to je Berluskoni
poklopio slu{alicu.
BLISKI ISTOK Nastavljeno objavljivanje kompromitiraju}ih dokumenata
Palestinska uprava s Izraelom
tajno planirala ubistvo zvani~nika
El-Madhun, aktivist Fataha, bio je meta ubistva, jer se, navodno, vjerovalo da je spreman na saradnju
s bilo kojom palestinskom organizacijom protiv „nemilosrdnih i krvo`ednih cionisti~kih snaga“
Katarski TV kanal „Al-
Jazeera“ u nastavku objavljiva-
nja takozvanih „palestinskih
papira“ objelodanio je {iroku
saradnju izme|u izraelskih
sigurnosnih snaga i snaga Pa-
lestinske uprave (PU).
Aktivist Fataha
U jednom dokumentu
koji je procurio detaljno
se izla`e kako su Izrael i
Palestinska uprava zajedno
planirali ubistvo zapovje-
dnika brigada mu~enika
El-Akse, povezane s Fata-
hom, prenijeli su izraelski
mediji.
Hasan el-Madhun, akti-
vist Fataha, bio je meta
ubistva jer se, navodno, vje-
rovalo da je spreman na sa-
radnju s bilo kojom palesti-
nskom organizacijom pro-
tiv „nemilosrdnih i kr-
vo`ednih cionisti~kih sna-
ga“, javljaju arapski medi-
ji.
Ubijen je u ciljanom napa-
du nekoliko mjeseci nakon
{to su o tome razgovarali pa-
lestinski ministar unutra{njih
poslova Jusuf Nasr i tada{nji
izraelski ministar odbrane
[aul Mofaz, a kasnije su ubi-
jeni i njegov otac i brat.
Britanski plan
U drugim dokumenti-
ma vezanim uz bliskoi-
sto~ne pregovore navodi se
ameri~ki i britanski plan
predstavljen Palestinskoj
upravi da zaustavi raketira-
nje ju`nog Izraela.
Objelodanjeno je, ta-
ko|er, da je britanski MI-6
napravio strategiju 2004.
godine pomo}i sigurnosnim
snagama Jasera Arafata da
neutraliziraju protivnike
bliskoisto~nog mirovnog
sporazuma, pi{e u srijedu
britanski „Daily Telegra-
ph“.
Predsjednik Palestinske uprave Mahmud
Abas (desno) na arhivskom snimku s
izraelskim premijerom Ehudom Olmertom (lijevo)
1.600 tajnih „palestinskih papira“
Svi ovi dokumenti su dio od oko 1.600 tajnih „palestinskih pa-
pira“ do kojih je do{la „Al-Jazeera“ i objavljuje ih postepeno
zajedno s britanskim „The Guardianom“.
U vrijeme kada je MI-6 pripremao plan, Sjedinjene Dr`ave su
prekinule finansiranje palestinskih sigurnosnih snaga u znak
protesta {to Arafat nije zaustavio nasilje.
Berluskoni: Bez pozdrava prekinuo poziv (Foto: AP)
Italijanski premijer u novom skandalu
Berluskoni izvrije|ao TV voditelja
globus
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 22
Sve politi~ke grupe u
Parlamentarnoj skup{tini
Vije}a Evrope (CoE) po-
dr`ale su ju~er rezolucije o
za{titi svjedoka, pomirenju
i dijalogu zemalja biv{e
Jugoslavije i obavezi ~lan-
ica CoE da sara|uju u pr-
ocesuiranju ratnih zlo~ina.
Predstavnici grupe evro-
pskih narodnjaka, socijali-
sta i evropskih demokrata
ukazali su da perspektiva
~lanstva u EU doprinosti
stabilnosti Balkana.
Aleksej Lotman ispred
Ujedinjene evropske ljevi-
ce ocijenio je da je na planu
pomirenja i dijaloga u regi-
onu ostvaren napredak. Do-
dao je, me|utim, da je ju~er
dobio primjerak lista „Veli-
ka Srbija“, koju se dijelili
~lanovi Srpske radikalne
stranke, {to pokazuje da se
parlamentarci i u Vije}u
Evrope „bombardiraju“ ve-
li~inom zemalja.
Njemica Marija Luiza
Bek (Louisa Beck) je ispred
Alijanse liberala i demokra-
ta Evrope, uz ocjenu da su
izvje{taji izvanredni i da
optimisti~ki gledaju napri-
jed, rekla da njema~ka isku-
stva pokazuju da je za za-
vr{etak sudskih procesa za
ratne zlo~ine potrebno mno-
go vremena.
Izvjestilac @an-[arl Ga-
rdeto (Jean-Charles Garde-
tto) ukazao je na po~etku za-
jedni~ke rasprave o tri rezo-
lucije da se mora osigurati
postojana za{tita svjedoka
kao jedinog na~ina da se
do|e do istine o sukobima u
biv{oj Jugoslaviji.
Parlamentarna skup{tina Vije}a Evrope
Rezolucije o za{titi svjedoka,
pomirenju i dijalogu
zemalja biv{e Jugoslavije
Zavr{ena procedura odobravanja
Dokument je jednoglasno odobrilo 137 ~lanova Vije}a Federacije
Gornji dom ruskog parla-
menta ratificirao je ju~er novi
sporazum o smanjenju nukle-
arnog naoru`anja (START)
sa Sjedinjenim Dr`avama, za-
vr{iv{i tako proceduru odobr-
avanja sporazuma koji su ru-
ski i ameri~ki predsjednik po-
tpisali u aprilu 2010. godine.
Dokument je jednoglasno
odobrilo 137 ~lanova Vije}a Fe-
deracije, prenio je AFP.
Ovaj sporazum koji su
Sjedinjene Dr`ave ratificir-
ale krajem decembra pre-
dvi|a da svaka od dviju ze-
malja mo`e zadr`ati najvi{e
1.550 nuklearnih glava, {to je
smanjenje od 30 posto u
odnosu na 2002. godinu.
Duma okon~ala
ratifikaciju START-a
Specijalni tu`ilac za su-
zbijanje organiziranog kri-
minala \ur|ina Ivanovi} u
okviru istrage u slu~aju
„Zavala,“ koji se vodi protiv
budvanskih funkcionera, sa-
slu{at }e i vlasnika ruske
„Miraks“ grupe, ruskog mi-
lijardera Sergeja Polonskog.
On }e, kako pi{e „Dan“,
biti saslu{an u svojstvu svje-
doka na okolnosti bespravne
gradnje vila na Zavali.
Polonskom, koji se nala-
zi u Rusiji, crnogorsko Spe-
cijalno tu`ila{tvo uputilo je
poziv za svjedo~enje. Polo-
nski }e biti saslu{an i na
okolnosti eventualnih veza s
hap{enjem budvanskih fu-
nkcionera, kao i pojedincima
iz lokalnih inspekcija koji su
mu u nekoliko navrata pe-
~atirali gradili{te jer nije
imao gra|evinsku dozvolu.
Vlasnik „Miraksa“ Polonski
Istraga u Crnoj Gori
Ruski milijarder svjedo~i za ’Zavalu’
Gifords se
oporavlja
XAmeri~ka kongresme-
nka Gabrijela Gifords
(Gabrielle Giffords) bit
}e premje{tena u rehabi-
litacijski centar bolnice
nakon {to su ljekari oci-
jenili da je njeno zdra-
vstveno stanje pobo-
lj{ano, saop}io je ju~er
teksa{ki medicinski ce-
ntar Memorial Hermann.
Gifords je te{ko ranjena
8. januara u pucnjavi u
kojoj je ubijeno {estero
ljudi i ranjeno jo{ 12.
Gifords: Ide na rehabilitaciju
Stanko Suboti} Cane, protiv kojeg se vo-
di postupak zbog organiziranja {verca ciga-
reta, mjese~no napla}uje desetine hiljada eu-
ra za izdavanje imovine u Srbiji koja mu je
pod privremenom zabranom raspolaganja.
Beogradski dnevnik „Blic“ pi{e da je Su-
boti}eva imovina pod sudskom blokadom od
avgusta 2008. godine. Protiv Suboti}a se u
Specijalnom sudu vodi postupak zbog
optu`bi da je organizator kriminalne grupe
koja je {vercom cigareta devedesetih godina
o{tetila bud`et Srbije za 56 miliona maraka
i osam miliona dolara.
U okviru finansijske istrage njemu su pod
privremenu zabranu raspolaganja stavljena
najprije dva stana u Beogradu, u Knez Mi-
hailovoj ulici i u Ulici kneza Milo{a, kao i
ku}a u Ubu. Daljnjom finansijskom istragom
utvr|eno je da Suboti} posjeduje jo{ devet
stanova, vilu na Dedinju i tri poslovna pr-
ostora na elitnim lokacijama u Beogradu.
- Suboti} je izdao poslovne prostore i za
to svakog mjeseca napla}uje kiriju koja se
mjeri desetinama hiljada eura, budu}i da su
svi lokali na najekskluzivnijim lokacijama u
Beogradu, u Knez Mihailovoj ulici, Ulici sr-
pskih vladara i Kameni~koj - rekao je izvor
upoznat s finansijskom istragom koja se vo-
di protiv Suboti}a. Novac od kirije Suboti}u
se ispla}uje na nekoliko podra~una.
Vlasti Srbije raspisale su za Suboti}em
me|unarodnu potjernicu.
Me|unarodna potjernica i blokada imovine nisu omele posao
Suboti} po Beogradu napla}uje kiriju
Suboti}: Napla}uje desetine hiljada eura mjese~no
RUSIJA Dr`avni vrh pozvao na odgovornost za sigurnosne propuste
Medvedev smijenio
~elnike
policije
Otkazi su dati zbog samoubila~kog
bomba{kog napada na
moskovskom aerodromu
Ruski predsjednik Dmi-
trij Medvedev smijenio je
ju~er regionalnog ~elnika
policije zadu`enog za sigur-
nost i ~elnika policije za-
du`enog za moskovski aero-
drom „Domodedovo“ zbog
samoubila~kog bomba{kog
napada koji se dogodio na
najprometnijem ruskom ae-
rodromu, javljaju ruske no-
vinske agencije.
U izvje{tajima nije nave-
den razlog za razrje{enje ni-
ti je navedeno ime ~elnika
policije zadu`enog za ruski
region koji obuhvata i prije-
stonicu Moskvu, ve} da je
Medvedev generalno kritizi-
rao policiju, jer je bila pasi-
vna, prenijela je agencija AP.
Ruski predsjednik je, ta-
ko|er, smijenio ~elnika po-
licije na moskovskom aero-
dromu „Domodedovo“, a jo{
dvojica policajaca dobila su
otkaz ju~er od ruskog mini-
stra unutra{njih poslova
Ra{ida Nurgalijeva.
U bomba{kom napadu
ubijeno je 35 i ranjeno 117
ljudi.
U Moskvi i Moskovskoj
oblasti ju~er je bio dan `al-
osti zbog `rtava teroristi~kog
napada. Protesti u Groznom u znak osude teroristi~kog napada u Moskvi
Ruska vlada objavila je da
}e platiti o{tetu u ukupnoj
vrijednosti od 120 miliona
rubalja porodicama `rtava i
ranjenim osobama. Federa-
lnoj biomedicinskoj agenci-
ji nalo`eno je da organizira
rehabilitaciju ranjenima.
Od{teta porodicama `rtava
Medvedev: Kritika
policiji da je
bila pasivn
(Foto: AP)
oglasi
Dnevni avaz ~etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. 23
kiosk
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 24
[OKANTNO Britanac o~ekuje prinovu u porodici
Postao otac sa 14, a djed
}e biti sa 29 godina
Mu{karac iz Ju`nog Velsa ka`e da je i njegova majka uzbu|ena {to
}e ve} u 47. godini postati prabaka
Jedan nezaposleni 29-go-
di{njak iz Velike Britanije
uskoro bi trebao postati djed.
Neimenovani mu{karac ko-
ji je postao otac sa samo 14
godina mo}i }e se okititi titu-
lom najmla|eg djeda u Brita-
niji u avgustu ove godine, ka-
da bi se njegova 14-godi{nja
k}erka trebala poroditi.
Djevoj~ica se nekoliko
mjeseci vi|ala s 15-godi{nja-
kom, talentiranim igra~em
ragbija, s kojim je ostala tr-
udna.
- To je totalno ludo! Po-
stat }u djed. Imao sam 14 go-
dina kada mi se rodila k}er-
ka i sada }e ona postati ma-
jka. Jako je mlada, ali je bi-
la ustrajna u tome da zadr`i
dijete. Nismo je htjeli natje-
rati na ne{to {to ne `eli. Ne
`elimo da nas mrzi. Nije
ona jedina koja je zatrudnje-
la u {koli ili koja je postala
majka - rekao je mu{karac.
Mu{karac iz Ju`nog Ve-
lsa ka`e da je i njegova ma-
jka uzbu|ena {to }e ve} u 47.
godini postati prabaka. Nje-
ga je majka rodila sa 18 go-
dina pa }e tako nova prino-
va u porodici imati i praba-
ku, {ukunbaku i praprapra-
baku.
Djevojka planira odgajati
dijete zajedno s majkom i
o~uhom. Oni bi trebali preu-
zeti brigu o djetetu dok djevo-
jka ne zavr{i {kolovanje. Ne-
imenovani mu{karac tvrdi da
}e nakon ro|enja unuka biti
najmla|i djed u Britaniji,
mla|i i od trenutnog nosite-
lja te titule Dejla Rajta (Dale
Wright), koji je, tako|er, po-
stao djed u 29. godini.
Britanija ima jednu od
najvi{ih stopa maloljetni~kih
trudno}a u Evropi. Od 1.000
djevojaka u dobi od 15 do 17
godina 41 zatrudni. Najmla|a
majka u Britaniji je Tresa
Midlton (Tressa Middleton),
koje je zatrudnjela 2006. sa
svega 11 godina.
Dejl Rajt s ocem: I on je dobio dijete sa 14 godina
Rije~anka osvojila atraktivnu i vrijednu nagradu
Iva Butorac prva Hrvatica koja }e odletjeti u svemir
Ukupan tro{ak ovog jedinstvenog do`ivljaja iznosi 95.000 dolara
Rije~anka Iva Butorac
prva }e iz Hrvatske putovati
u svemir nakon {to je osvoji-
la glavnu nagradu u igri
„Generali osiguranja“. Pri-
li~no {okirana, ali i izuzetno
sretna, 27-godi{nja slu`be-
nica iz Rijeke priznala je da
se nije nadala da }e upravo
ona osvojiti avanturu `ivota.
Dodaje da se nije pripremi-
la za mogu}nost leta u svemir
jer je, ka`e, bila uvjerena da
ne}e i}i, a sad se, sre}om, sve
promijenilo. Iva }e u svemir le-
tjeti kompanijom „Rocket-
ship Tours“, a tokom pola sa-
ta suborbitalnog leta bit }e u
pravom astronautskom odije-
lu, isprobat }e beste`insko
stanje na visini od ~ak 61 ki-
lometra u revolucionarnoj le-
tjelici „Lynx Marc 1“, a isku-
stvo o kojem ostatak nacije za
sada mo`e samo sanjati snimat
}e se kamerom, pa }e mlada
Rije~anka sa sobom ponijeti i
suvenir iz svemira.
Prva Hrvatica u svemiru
na let `ivota na raketni pogon
poletjet }e iz zra~ne luke
„Mojave“ u Kaliforniji i bit
}e jedini putnik u letjelici ko-
jom upravlja glavni eksperi-
mentalni pilot XCOR-a i ne-
kada{nji astronaut Rik Sirfos
(Rick Searfoss).
Sjedit }e na prednjem sje-
di{tu i vidjeti Veliki kanjon
ili Sunce kako se presijava na
Pacifiku te u beste`inskom
stanju i zakrivljenost Zemlje
i tanki plavi omota~ atmosfe-
re. Prema vratima svemira
Iva kre}e ve} ove godine, na-
kon kompletnog pregleda i
evaluacije „Aerospaceovog“
ljekara.
Ukupan tro{ak ovog jedi-
nstvenog do`ivljaja iznosi
95.000 dolara, a uklju~uje
let, standardne polise osigu-
ranja, osnovnu medicinsku
procjenu, pet no}enja u
ekskluzivnom hotelu u {iroj
okolini Feniksa, orijentaci-
ju, trening te kompletnu
evaluaciju i izvje{taj uo~i le-
ta, ali i uspomenu na isku-
stvo leta koje uklju~uje per-
sonalizirani visokorezolutni
DVD snimljen kamerama
u letjelici.
Butorac }e letjeti pola sata u svemiru
Potvr|eno u Hanoveru
Ubila se doktorica kriva za smrt 13 osoba
Doktorica optu`ena za smrt 13 pacijenata koji-
ma je davala prevelike doze lijekova za umire-
nje bolova Metild Bah (Bach) izvr{ila je samo-
ubistvo. Protiv nje je pred Zemaljskim sudom u Hano-
veru skoro godinu bio vo|en proces koji je izazvao veli-
ko interesiranje {irom Njema~ke.
Sud u Hanoveru pro{le sedmice nagovijestio je da bi Bah,
koja je vi{e puta tvrdila da je, vo|ena `eljom pacijenata
oboljelih od raka, medikamentima htjela umanjiti njihove
patnje, mogla ra~unati na presudu za ubistvo iz namjere.
Istraga protiv ove doktorice po~ela je jo{ 2003. godine,
kada je jedno zdravstveno osiguravaju}e dru{tvo primi-
jetilo neobi~no visoku potro{nju morfija na klinici gdje
je Bah radila.
Patri{a Jang ~eka presudu
Njegovateljica krala hranu bolesnoj starici
Njegovateljica iz Velike Britanije dobila
je otkaz nakon {to je otkriveno da je jela
hranu namijenjenu 70-godi{njoj starici
za koju se brinula.
Na YouTubeu je osvanuo snimak 54-godi{nje Patri{e
Jang (Patricie Young) kako jede hranu namijenjenu 70-
godi{njoj Ajvi Meklaski (Ivy McCluskey), koja je patila
od Alzheimerove bolesti.
Po{to je Meklaski po~ela rapidno gubiti na te`ini, rodbi-
na se zabrinula pa su u stan postavili skrivenu kameru.
Tri mjeseca nakon {to je nesavjesna njegovateljica dobi-
la otkaz Meklaski je umrla.
Porodica je tu`ila Jang, a presuda bi trebala biti donese-
na narednog mjeseca.
Endrju i D`odi `ele vjen~anje u aprilu
Endrju Vinter (Andrew
Winter) i D`odi Driden (Jodi
Dryden) iz Sanderlenda tre-
bali su se vjen~ati pro{le go-
dine u aprilu. Ali samo neko-
liko sedmica prije same cer-
emonije izgorjela im je ku}a.
Ostali su bez svega pa su
vjen~anje odgodili za 29. apr-
il ove godine. Me|utim, pa-
ru nikako ne ide od ruke. Na-
kon {to su u po`aru ostali bez
ku}e izgorjela je i hala u ko-
joj se trebaju vjen~ati.
Datum koji su odredili
jo{ prije pet godina, kada su
se i zaru~ili, postao je naci-
onalni praznik jer je tada na-
javljeno kraljevsko vjen~a-
nje. Zbog toga im je cijena
posluge, smje{taja i svega
ostalog narasla duplo. Ali
nesretni niz tu ne prestaje.
Endrju je povrijedio le|a pa
trenutno ne radi, a novac im
je prijeko potreban. Par sa-
da ~eka povrat novca koji su
dali kao polog za halu. Nji-
me }e rezervirati drugu dvo-
ranu, ali ne}e odustati od
vjen~anja.
U PRODAJI JE
Par ne odustaje
Zbog po`ara dva puta
odga|ali vjen~anje
kiosk
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 25
Projekt u Britaniji
Toplina iz krematorija
grijat }e bazen
Vlasti grada Redi~a u Engleskoj `ele isko-
ristiti toplinu koju stvara lokalni kremato-
rij za zagrijavanje gradskog bazena.
Gradske vlasti do{le su na ideju svjesne da je zrak sve vi{e
one~i{}en pa `ele smanjiti emisiju ugljendioksida. Portpar-
ol op}ine Vor~ester{ir rekao je da }e o svemu porazgovarati
s pogrebnim preduze}em. Ideju nisu ba{ svi dobro prihva-
tili pa lokalni sindikati optu`uju konzervativce za rezanje
dr`avnog bud`eta i snala`enje na sve mogu}e na~ine. Ako ide-
ja za`ivi, bit }e to prvi takav projekt u Velikoj Britaniji.
Po~inje izgradnja na Maldivima
U hotelu }e raditi samo plavu{e
Kompanija „Olala“ iz Litvanije na Maldi-
vima `eli otvoriti luksuzno odmarali{te u
kojem }e raditi samo plavu{e. Egzoti~ni raj trebao bi biti
otvoren 2015. godine, a ~ak bi i na direktnim letovima za
Maldive trebale raditi samo plavu{e. Iz kompanije ka`u da
su im dosadili vicevi o plavu{ama te da moraju pokazati ka-
ko djevojke plave kose mogu biti i uspje{ne poslovne `ene.
Projekt na Maldivima mnogi kritiziraju, a ni tamo{nje vla-
sti nisu presretne idejom. Zamjeraju im diskriminatorsku
politiku koja ovisi o boji kose jer su njihovi stanovnici ugla-
vnom tamnoputi. Prema maldivskim zakonima, lokalno sta-
novni{tvo mora ~initi najmanje 50 posto zaposlenih.
Prvi bh. edukativni magazin za
roditelje u novom broju donosi
Sve o povi{enoj
temperaturi kod djece
Mali vodi~ za
kupovinu cipela
Prvi bebin jelovnik
Kako TV utje~e
na djecu
Tre}i krajnik zna
zadavati probleme
14 trikova za trudnice
Kada i kako rezati noktice
Prvi simptomi
alergije vide se na ko`i
Udarac u glavu tra`i
oprez, a ne paniku
Na kioscima svakog ~etvrtka
Zvijezda mo`e{ biti ti
Da li bi Mirza [oljanin
mogao biti u vezi sa
pokrivenom djevojkom?
Putovao satima
Za{to je Boban Rajovi} zbog
Ejle do{ao u Srebrenik?
Na estradi sve je la`no...
Kako su se pomirili Semir
Ceri} Koke i Armin [akovi}?
OTVORENO Gorica Dodik-Tri{i}
Ljudima sam prvo
k}erka Milorada Dodika
Otac je uvijek tu da nas podr`i i za to sam mu zahvalna, oni koji ga poznaju
samo s televizije gledaju ga sasvim drugim o~ima
K}erka predsjednika Re-
publike Srpske Milorada Do-
dika Gorica Dodik-Tri{i} sr-
da~na je i lijepa mlada `ena.
Direktorica je sportskog radi-
ja „Igokea“ i marketin{ke
agencije „Trnty media i co-
nsalting“, udata je i majka
dvoje djece - ~etverogodi{njeg
Stefana i dvogodi{nje Isidore.
† Imate 28 godina, zavr{ili
ste fakultet, udali se, rodili
djecu, zaposlili se... Jeste li
zadovoljni ostvarenim?
- Naravno da jesam. Moj
najve}i uspjeh su moja djeca
Stefan i Isidora. Ponosim se
~injenicom da sam zavr{ila
fakultet bez i~ije pomo}i.
Nisam `eljela da studi-
ram u Banjoj Luci
jer, bez obzira na
moj trud, uvijek
bi bilo pod lu-
pom jesam
li eventua-
lni uspjeh
i zaslu`ila.
U g l a -
vnom, za-
dovoljna sam
svojim `ivotom.
Bitno je da smo svi
zdravi, a zbog svega
ostalog {to do|e uz to, ja
sam presretna.
† Gdje se sve slu{a radio
„Igokea“? Kakva je progra-
mska orijentacija, ima li poli-
ti~kih emisija?
- Program se slu{a u Der-
venti, Prijedoru, na ovom po-
dru~ju Banje Luke, rekli su mi
~ak da se ~uje i na ulazu u Za-
greb. Zadovoljna sam koliko
imamo slu{alaca. Mnogi su
o~ekivali da }e ovo biti poli-
ti~ki radio, ali nije. Pri~a se sa-
mo o sportu i slu{a zabavna
muzika. I to je mnogima bilo
iznena|enje. Ja, li~no, volim i
slu{am narodnu muziku, mo-
ja ~itava porodica, ali nekako
mi uz sport ne ide narodna.
Drugarski odnos
†Koliko je otac imao utjeca-
ja na Va{e odrastanje, odabir
fakulteta? Je li Vas savjeto-
vao {ta da upi{ete?
- Naravno da je savjetovao,
kao i svaki roditelj. Imala
sam ambicije da strudiram di-
zajn interijera. I onda se tata
{alio sa mnom i rekao: „Do-
bro, hajde zavr{i ne{to konkr-
etno, a onda za taj dizajn
uzmi kurs.“ Nije insistir-
ao, ali mi je rekao {ta je
dobro, kao i mom bratu.
On je uvijek tu da nas po-
dr`i i za to sam mu za-
hvalna. Oni koji ga po-
znaju samo s televizi-
je gledaju ga sasvim
drugim o~ima. On je
ku}i druga~iji, niko ne
mo`e vjerovati da se {al-
imo i imamo drugarski
odnos.
†Kako je Va{ suprug re-
agirao kada je saznao
~ija ste k}erka?
- Dragan je u po~etku
imao problem kako }e pri~ati
s njim, a sada ka`e: „Ne mo-
gu da vjerujem da je tako je-
dnostavan!“ Moj otac je bio
sportist, ko{arka{. Voli
dru`enje i ne mo`e pre`ali-
ti {to se brat Igor, koji je vi-
sok 202 centimetra, ne bavi
ko{arkom. Trenirao je, ali
ni{ta od toga.
†^ime se bavi brat Igor?
- Studira u Milanu i na
tre}oj je godini fakulteta. Sa-
vjetovala sam mu da ide vani
na studij, jer ovdje i ono {to
zaslu`i{ ispast }e da nisi. I to
je za njega veliko rastere}enje.
Mislim da ljudi mnogo vi{e
nego ja potenciraju ~injenicu
~ija sam k}erka. De{ava se da
{apu}u u dru{tvu, meni to
smeta, a Banja Luka je mali
grad.
Voli {oping
† Volite li, kao i sve `ene,
{oping? S kim najradije ku-
pujete?
- Najbolji {oping je s ma-
mom, ona }e uvijek najrealni-
je re}i {ta mi valja ili ne. Isti-
na, ona nije {opingholi~arka,
ali sa mnom mo`e hodati i po
radnjama. ^esto me pitaju
{ta mi je modni feti{, ali stva-
rno se ne mogu odlu~iti. Va-
ga sam u horoskopu i uvijek
ne{to vagam, tako da se ne
mogu odlu~iti ni za jedan
modni detalj, volim sve lijepo.
†Kakav odjevni stil preferi-
rate?
- Sportska elegancija. S
obzirom na to da radim u
sportskoj dvorani, nekada na
posao znam do}i i u trenirci i
patikama. Ipak, kada su izlasci
u pitanju, onda su to neke
ekstremno visoke {tikle i ha-
ljine. Volim se lijepo obu}i i
dotjerati.
Britanac se ubio u parku pred prolaznicima
Ustrijelio se sa~maricom jer nije mogao vidjeti djecu
Policajci su sa Stivenom pregovarali 15 sati, ali ga nisu uspjeli sprije~iti u njegovom naumu
Brojni {eta~i
svjedo~ili su {oka-
ntnom prizoru o~ajnog oca koji se
ustrijelio sa~maricom nakon {to mu
biv{a djevojka Tani{a (Tanisha) nije da-
la da vidi djecu. Mu{karac, imenovan
samo kao Stiven (Steven), prislonio je
pu{ku na prsa i povukao okida~ pred br-
ojnim svjedocima, biv{om djevojkom,
televizijskim kamerama i policajcima.
Policajci su sa Stivenom pregovar-
ali 15 sati, ali ga nisu uspjeli sprije~iti
u njegovom naumu.
- Bilo je {okantno! Niko to nije
o~ekivao. Vidjela sam kako se ustrije-
lio te pao na tlo. Policajci su dotr~ali do
njega da vide je li `iv - ispri~ala je no-
vinarka BBC-ja Niki D`enkins (Nikki
Jenkins).
Policija se pojavila nakon {to je pr-
imila telefonsku dojavu da se mu{kar-
ac s pu{kom u ruci {eta parkom.
[okantan prizor samoubistva
Dodik-
Tri{i}:
Zadovoljna
svojim
`ivotom
26 ^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 056101 08 P
Sarajevo, 21-01-2011 godine
Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Hasi} u pravnoj
stvari tu`itelja Turkish Ziraat Bank Bosnia dd Saraje-
vo, ulica D`eneti}a ^ikma 2, Sarajevo protiv tu`enih
Kaurin Slavice iz Zenice, ulica Kranj~evi}eva 9a, Ha-
si} Enver iz Zenice, ulica Mejdand`ik 3, Matijevi} Je-
lene iz @ep~a, ulica Radavije bb, Dujak Vinko iz Zeni-
ce, ulica Vardi{te 11, radi isplate duga, vsp 6.494,56
KM objavljuje sljede}i:
OGLAS
Na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom po-
stupku tu`enoj Kaurin (Tomo) Slavica dostavlja se
TU@BA NA ODGOVOR
Da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu
podnesenu dana 28-08-2008 godine u kojoj Tu`itelj
predla`e da sud donese presudu sljede}eg sadr`aja:
Tu`eni Kaurin Slavica, Hasi} Enver i Matija{evi} Jele-
na, ro|ena Kremenja{, Dujak Vinko su obavezni soli-
darno isplatiti Tu`itelju iznos od 6.494,56 KM sa zako-
nskim zateznim kamatama po~ev od 19-08-2008 godi-
ne pa sve do kona~ne isplate, u roku od 30 dana od da-
na prijema presude, pod priejtnjom prinudne naplate.
Tu`eni su obavezni Tu`itelju naknaditi tro{kove par-
ni~nog postupka (taksa na tu`bu i presudu, tro{kove
objavljivanja pismena u novinama, tro{kove vje{ta~en-
ja i dr.) u roku od 30 dana od dana prijema presude, a
sve pod prijetnjom prinudne naplate.
Donosi se presuda zbog propu{tanja i usvaja se tu`be-
ni zahtjev Tu`itelja u cijelosti shodno odredbama
~lana 182 stav 1 Zakona o parni~nom postupku
(Sl.novine FBiH broj:53/03, 73/05, 19/06) te nala`e
Tu`enim da nadoknade parni~ne tro{kove ((taksa na
tu`bu i presudu, tro{kove objavljivanja pismena u no-
vinama, tro{kove vje{ta~enja i dr.), sve u roku od 30
dana od dana prijema presude, pod prijetnjom prinu-
dne naplate.
Ukoliko tu`eni ne dostave pismeni odgovor na tu`bu
predlo`eno je da sud donese presudu zbog propu{ta-
nja.
Odgovor na tu`bu mora bit razumljiv i sadr`avati
oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebi-
vali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih
zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju,
predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja
(~lan 334 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i
mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa
~lanom 71 stav 1 ZPP-a.
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev odgovor na tu`bu
mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na koji-
ma zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te
~injenice te pravni osnov.
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pri-
premnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu u skladu sa
~lanom 74 stav 1 ZPP-a.
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u do-
voljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku sa
pozivom na broj gornji.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Aida Hasi}
Film „O~njak“ gr~kog
reditelja Jorgosa Lantimosa
(Yorgos Lanthimos) na{ao se
ove godine na listi nomini-
ranih za presti`nu nagradu
Oskar Ameri~ke filmske aka-
demije u kategoriji
najboljeg stranog
igranog filma.
Rije~ je o filmu
koji je prikazan na
15. Sarajevo Film
Festivalu, gdje je
osvojio Specijalnu
nagradu `irija te
nagradu „Srce Sar-
ajeva“ za najbolju
`ensku ulogu, koju
su podijelile glu-
mice „O~njaka“
Ageliki Papulija
(Aggeliki Papoulia) i Meri
Tsoni (Mary Tsoni). A. G.
kultura
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 27
Debata o neostvarenim idealima
XMediacentar Sarajevo i
„Frontline“ London
ve~eras }e u prostorijama
Centra upili~iti debatu
„Neostvareni ideali i(li)
iznevjerena obe}anja“ te
projekciju dokumentarnog
filma „Hasta siempre“.
U debati }e u~estvovati
Dunja Bla`evi}, Veljko
Bulaji}, Budo Vukobrat,
Esad Arnautali} i Senad
Zaimovi}.
Vujanovi} govori o narodnoj predaji
XU prostorijama Sr-
pskog prosvjetnog i ku-
lturnog dru{tva „Prosvje-
ta“ (SKDP „Prosvjeta“)
ve~eras }e biti odr`ano
predavanje pod nazivom
„Kult svetog Save i naro-
dna predaja“.
O ovoj temi govorit }e
knji`evni kriti~ar Voji-
slav Vujanovi}, a za prigodan muzi~ki program pobrinut
}e se violinistica Emina Smolovi} i gitarist Du{an Erak.
Oni }e izvesti kompozicije Nikola Paganinija (Nicolo).
Donacija za Kinoteku BiH
XPredstavnici „Goethe-In-
stituta“ u BiH danas }e me-
nad`mentu Kinoteke BiH
uru~iti tehni~ku opremu i
potro{ni materijal za o~uva-
nje, kontrolu i restauraciju
filmova, a koji su osigurani u
okviru projekta „Sa~uvati fi-
lmsko naslije|e - unaprijedi-
ti filmsku kulturu“.
„Goethe-Institut“ `eli pobo-
lj{ati polo`aj Kinoteke BiH, u ~emu ima podr{ku Mini-
starstva vanjskih poslova Njema~ke, saop}ila je Fena.
T
E
L
E
X
T
E
L
E
X
T
E
L
E
X
U sarajevskoj Galeriji
„Charlama depo“ postavljena
je veoma neobi~na izlo`ba
„Emporio drangularium“, ~iji
je autor umjetnik Jusuf Ha-
d`ifejzovi}, koji sa svojim ra-
dovima i sam u~estvuje u njoj.
Originalan koncept
Kako ka`e Had`ifejzovi}
u razgovoru za na{ list, sam
koncept ~ini ovu izlo`bu dr-
uga~ijom od standardnih po-
stavki. Radovi postavljeni od
stropa do poda nisu slu~ajno-
st, jer na ovom mjestu skoro
svakog dana neki novi umje-
tnik izlo`i svoja djela.
- Izlo`ba je oma` umjetni-
cima Aleksandru Sa{i Marko-
vi}u iz Beograda i Tomiju
Gotovcu iz Zagreba, koji su pr-
eminuli pro{le godine. Sve je
osmi{ljeno tako da se na izlo`-
bi uvijek pojavljuju neki no-
vi umjetnici, bilo da su ama-
teri ili istaknuta lica svjetske
umjetni~ke scene. Do sada
na izlo`bi u~estvuje 100 umje-
tnika, a izlo`eno je skoro 700
radova svih vrsta umjetni~kih
medija - ka`e Had`ifejzovi}.
Publika mo`e vidjeti i ra-
dove iz njegove privatne ko-
lekcije klasika umjetnosti, a
koji su stari i do sto godina.
Isti~e da se zna~aj ove izlo`be
ogleda i u njenoj originalno-
sti, jer se niko do sada nije sje-
tio da napravi ne{to sli~no.
Sve osim ki~a
- Stvarna situacija nas
umjetnika, gra|ana, je, na-
`alost, takva da vi{e nikoga
nije briga za nas. Mi to ovd-
je u ovom prostoru sve prika-
zujemo. Kuhamo neko skro-
mno jelo, kao {to je krompir,
koji nudimo posjetiocima,
jer im nemamo ni{ta drugo
ponuditi. Tako|er, svakog
utorka prire|ujemo proje-
kcije filmova kako na{ih, ta-
ko i stranih reditelja - po-
ja{njava Had`ifejzovi}.
Izlo`ba je otvorenog kar-
aktera pa svi oni koji `ele,
mogu donijeti svoje radove.
- Izlo`it }emo sve ono za
{ta mi ne budemo smatrali
da je ki~. U planu imamo i
performanse, a u februaru }e
nam do}i i studenti Akade-
mije likovnih umjetnosti iz
Be~a, koji }e tom prilikom
organizirati radionice, izlaga-
ti radove zajedno s na{im
studentima Akademije liko-
vnih umjetnosti i Filozo-
fskog fakulteta iz Sarajeva. U
svakom slu~aju, na{ reperto-
ar toliko je raznolik da }e si-
gurno svi prona}i ne{to za se-
be - zaklju~uje Had`ifejzovi}.
M. ^USTOVI]
Obilje`en jubilej Dje~ije scene BNP-a Zenica
Dje~ija, omladinska i
lutkarska scena Bosanskog
narodnog pozori{ta Zenica
obilje`ila je preksino} vi{esa-
tnim programom {ezdeset
godina od prve predstave,
izvedene 25. januara 1951.
godine.
Jubilej scene uokviren je
u monografiju „Za~aravanje
svijeta“, koju je priredio aktu-
elni rukovodilac scene Miro-
ljub Mijatovi}. Monografija,
koju su predstavili Mijatovi}
te Ned`ad Fejzi}, @eljko Gr-
ahovac i Branko Tucakovi},
govori o 166 premijernih i
vi{e hiljada repriznih izvedbi,
gostovanjima te donosi poda-
tke o 1.500 biv{ih i sada{njih
~lanova scene.
U galeriji BNP-a otvore-
ne su izlo`be plakata, afi{a i
fotografija iz predstava
odr`anih u proteklom perio-
du. Na sve~anoj akademiji
govorili su direktor BNP-a
Hazim Begagi} i Miroljub
Mijatovi}, izvedeni su dijelo-
vi nagra|enih i popularnih
predstava te su dodijeljena
priznanja zaslu`nima za rad
i stasanje scene, veteranima
i mladom kadru BNP-a, kao
i saradnicima ovog pozori{ta.
- S ponosom isti~emo ko-
ntinuitet u radu i zna~ajan
broj premijernih i repriznih
izvedbi, gostovanja. BNP je
sve vrijeme stvarao velike
predstave za male gledaoce,
za publiku koja, kada zavo-
li teatar, postaje njegov pri-
jatelj cijelog `ivota - kazao je
Begagi}.
Zahvalnice su uru~ene
Husejinu Smajlovi}u, Zde-
nki Merd`an, Zijadu Softi}u,
kotorskom Festivalu pozo-
ri{ta za djecu, Antunu Mari-
ni}u, Vojislavu Dobri}u, Mu-
hedinu Pojski}u, Husniji Mu-
tap~i}, Sulejmanu ]osi}u, Hu-
sejinu Glava{u, Himzi Pu-
lji}u, Sandri Popovi}, Tanji
Muratovi}, Harisu Heci, Di-
ni Brljevcu, Adni Hasani},
Igdi Jari}, Eni Be~irovi}, Zla-
tanu Mutap~i}u, osnovnim
{kolama „Musa ]azim ]ati}“,
„Mak Dizdar“ i „Me{a Selim-
ovi}“ te novinarima Lejli Sa-
rajli}, Adnanu D`onli}u i Da-
nki Travaru. A. D@ONLI]
Dobitnici zahvalnica zeni~kog pozori{ta (Foto: J. Had`i})
U Narodnoj i univerzi-
tetskoj biblioteci RS u Ba-
njoj Luci preksino} je pro-
movirana
knjiga
„Imam
pri~u za
tebe“ Mi-
lenka Pa-
ji}a.
Osim
beograds-
kog knji-
`evnika,
na prom-
ociji su
govorili i
banjalu-
~ki pisci
Tanja Stupar-Trifunovi} i
Tihomir Levajac.
- Ova knjiga je neobi~an
vez pri~a koje su u {irokom
tematskom rasponu pri~ane
na razli~ite na~ine. Neke od
njih su `ivotne, a druge po-
tpuno suprotne od toga. No,
sve su jednako iskrene i bli-
ske ~itaocima, odnosno svi-
ma nama - zaklju~io je Leva-
jac na promociji.
Milenko Paji} dobio je za
ovu knjigu Andri}evu nagr-
adu. V. S.
Velike predstave za male gledaoce
Uprili~en sve~ani program za 60. ro|endan pozori{ne scene
IZLO@BE Neobi~ni „Emporio drangularium“ Jusufa Had`ifejzovi}a
Umjetnici kuhaju
krompir za posjetioce
U sarajevskoj Galeriji „Charlama depo“
izlo`eno skoro 700 radova z Od amatera
do uglednih stvaralaca
Paji} s promotorima u banjalu~koj biblioteci
Papulija sa „Srcem Sarajeva“
Promocija knjige u Banjoj Luci
U programu Berlinalea
Odlu~uje i
Hana Stoji}
Menad`ment Berli-
nskog filmskog festivala
odabrao je sedmo~lani nje-
ma~ko-francusko-bosanski
`iri za program „Perspek-
tive Deutsches Kino“ („Per-
spektive njema~kog filma“),
koji }e dodijeliti nagradu
„Dijalog i perspektiva“.
U ovom `iriju, kako sa-
op}avaju iz pres-centra Be-
rlinalea, prvi put se na{ao i
neko iz BiH. Rije~ je o pr-
evoditeljici Hani Stoji}, ko-
ja }e, zajedno s kolegama iz
Njema~ke i Francuske,
odlu~iti koji je najbolji film
iz ovog programa presti-
`nog festivala. A. G.
„O~njak“ u utrci za Oskara
Film osvojio i `iri 15. SFF-a
Iskrene pri~e Milenka Paji}a
(
F
o
t
o
:

M
.

L
u
g
i
}
)

Had`ifejzovi} u galeriji
pretrpanoj umjetni~kim
radovima (Foto: I. [ebalj)
jet set
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 28
Be{li}: U`iva u prirodi
Svakog dana
{etnje u prirodi
Halid Be{li} hladne ja-
nuarske dane provodi ugla-
vnom u prirodi - na Ni{i}i-
ma, Vrapcima te u okolici
Olova.
[to se ti~e posla, nedavno
je snimio duet s Viki Miljko-
vi} i sada prikuplja pjesme za
novi album. Kako doznaje-
mo, Halid je rekao da u stu-
dio ne}e u}i dok ne dobije
hit poput „Prvog poljupca“
ili „Miljacke“.
Pauzu od nastupa na{a le-
genda koristi i da pobolj{a fi-
zi~ku kondiciju i da smr{avi.
A sigurno je da }e mu snaga
i kondicija itekako trebati,
jer kako je najavio, ove godi-
ne, osim objavljivanja novog
albuma, planira i veliki ko-
ncert na sarajevskom stadi-
onu Ko{evo.
L. S. R.
Cvijanovi}:
U februaru
brani diplomski
Branka Cvijanovi} napustila manekenstvo
Branka Cvijanovi} u po-
tpunosti je zapostavila mane-
kenstvo i posvetila se {kolo-
vanju. Ova manekenka, na-
kon sedam godina studija,
kona~no }e u februaru diplo-
mirati na Odsjeku za nje-
ma~ki jezik na Filolo{kom
fakultetu u Banjoj Luci.
- Jo{ ~ekam ta~an datum
odbrane diplomskog. [kolo-
vanje se odu`ilo, jer sam upo-
redo radila na televiziji i kao
manekenka. Odlu~ila sam da
vi{e ne radim revije, tak neke
kampanje. Mislim da sam i
stara za manekenstvo - ka`e
dvadesetsedmogodi{nja Bra-
nka te isti~e da u budu}nosti
i dalje `eli raditi kao voditelji-
ca na televiziji. D. Z.
GRUPE „Plavi orkestar“ napokon zavr{ava n
’Dallas’ pritisn u
Sa{a Lo{i} Lo{a, Admir
]eremida ]era II i Sa{a Za-
lepugin posljednju sedmi-
cu ne izlaze iz zagreba~kog
studija, gdje nakon vi{e na-
java i odga|anja definitivno
zavr{avaju snimanje novog
albuma „Plavog orkestra“.
Uskoro bi im se trebao pri-
dru`iti i basist Samir
]eremida, koji je jo{ u Sar-
ajevu.
Kako doznajemo, sni-
mljeno je skoro 70 posto
muzike za novi album, a
uskoro na red dolaze teksto-
vi koje Lo{a treba otpjevati.
Malo ko se usu|uje da pro-
gnozira kada bi ovaj CD
mogao ugledati svjetlost da-
na, jer je ve} nekoliko termi-
na probijeno.
Prema na{im informaci-
jama, izdava~ka ku}a „Dal-
las Records“ pritisnula je
Lo{u tako da se sada ra~una
da bi novi album kultnih
„Plavaca“ u aprilu, nakon
deset godina diskografske
pauze, napokon mogao ugle-
dati svjetlost dana.
„Plavi orkestar“ jo{ je u
decembru 2009. godine po-
tpisao ekskluzivni ugovor s
„Dallasom“, a tada se naja-
vljivalo da }e CD biti obja-
vljen u februaru 2010.
L. S. R.
Za vrijeme snima-
nja emisije „Kod
ku}e je najbolje“
na BHT 1 D`ejli
Glavovi} desio se
trenutak nepa`nje
tako da su u je-
dnom trenutku
ispod crne uske
haljine atraktivne
manekenke sije-
vnule bijele
ga}ice. Ovo je za-
bilje`ila kamera
zvani~nog fotogr-
afa BHT 1.
Poznata maneke-
nka }e, nakon ove
gre{ke, na nare-
dnim snimanjima
sigurno povesti
vi{e ra~una kako
joj se ne bi pono-
vilo ne{to sli~no.
Ina~e, D`ejla je u
emisiji, koju
ure|uje i vodi Da-
mir [ehanovi}, za-
jedno s Janesom
Tadi}em i biv{om
misicom Dinkom
Deli} govorila o
fenomenu izbora
Miss, {to }e na pr-
ogramu biti u ne-
djelju. D. Z.
Na snimanju emisije „Kod ku}e je najbolje“
Sijevnule ga}ice D`ejle Glavovi}
Glavovi} sa [ehanovi}em na snimanju
Halid Be{li} na odmoru
Malo ko se usu|uje da prognozira kada bi album mogao biti objavljen, jer
„Plavi orkestar“:
U zagreba~kom
studiju
finaliziraju album
Stara sam
za revije
29
Adnan Dado ^au{evi}
ve} nekoliko mjeseci snima
spot za singl „An|ele sne-
ni“. Jedan od razloga zbog
~ega sve ide sporije nego
obi~no je i njegova `elja da
neke scene budu snimlje-
ne na snijegom prekrive-
nim ulicama Sarajeva.
Zavr{na faza trebala bi
se desiti za desetak dana na
obalama Jadranskog mora,
a premijera spota desit }e
se krajem februara.
- Radi se o lijepoj ljuba-
vnoj pjesmi pa zato `elim
da {to bolje prika`em tu
emotivnu notu i u spotu. U
tome }e mi pomo}i mane-
kenka Ema Golijanin, ko-
ja }e s ostatkom ekipe pr-
ovesti prvi vikend u febr-
uaru na Pelje{cu. Ona je je-
dna od na{ih najboljih
manekenki tako da }e se
svojim izgledom savr{eno
uklopiti u ovu ljubavnu
pri~u - govori ^au{evi}.
A. I.
a novi materijal
n uo Lo{u?!
Muzi~ka nagrada „Indexi 2011“
Rizvo o~ekuje podr{ku
Gradske uprave
Pripreme za regionalnu
muzi~ku nagradu „Indexi
2011“ polako se zahuktavaju.
Producent i organizator Me-
sud Rizvo uveliko sortira sve
muzi~ke doga|aje i ostvarenja
koja su obilje`ila scenu regi-
ona u protekloj godini.
Dobra vijest je i to da je Ri-
zvo od ~elnika Gradske upra-
ve Sarajeva dobio usmenu po-
tvrdu da }e pru`iti podr{ku or-
ganizaciji dodjele nagrada, {to
je pro{le godine izostalo.
- Spisak kandidata i ostva-
renja za muzi~ku nagradu
„Indexi 2011“ objavit }e vrlo
brzo. Kao i prethodnih godi-
na, o dobitnicima }e odlu~iva-
ti fanovi putem interneta te
stru~ni `iri sastavljen od vr-
snih muzi~ara - govori Rizvo
te isti~e kako je, nakon velikog
pada pro{le godine, muzi~ka
nagrada „Indexi 2011“ do~eka-
la bolja vremena. A. I.
Enes Uki} po~eo je sni-
mati pjesme za novi album.
Nedavno se na radiostanica-
ma po~eo emitirati i najavni
singl „Bolji svijet“, a za mje-
sec }e plasirati jo{ jednu nu-
meru.
- Zadovoljan sam novom
pjesmom. Uskoro planiram
snimiti i dva spota - govori
Uki}.
Mladi pjeva~ posvetio se
u posljednje vrijeme pisanju
pjesama za kolege u Bosni i
Hercegovini, Srbiji i Crnoj
Gori.
- Iskren da budem, dosta
me zovu kolege koje pjevaju
narodnu muziku. Malo sam
iznena|en time, ali drago
mi je da im se svi|aju moje
pjesme - ka`e Uki}. D. Z. Rizvo: Priprema spisak kandidata
Snimanje ljubavne pri~e
Bend iz Rijeke
„Pasi“ u
Sarajevu
29. januara
Rije~ki pank bend
„Pasi“ nastupit }e u
subotu, 29. januara, u
sarajevskom klubu AG.
Rije~ je o grupi koju
muzi~ki kriti~ari u su-
sjednoj zemlji smatra-
ju predstavnicima no-
vog vala regionalnog
panka, koje odlikuju
duhoviti tekstovi i kr-
atke pjesme, od kojih
su najpoznatije „De-
general“, „Debeo“ i
„Eterle“.
Ovo je drugi nastup
Rije~ana u BiH nakon
{to su prije nekoliko
godina nastupili u klu-
bu „Cinemas - Sloga“ u
sklopu Festivala „In-
terground“. Kao pre-
dgrupa „Pasima“, na-
stupit }e sarajevski be-
nd „Totalna Raspro-
daja“. H. P.
Uki}: Snima dva spota
Nives Celzijus
u studiju
XKontroverzna Hrvati-
ca Nives Celzijus pono-
vo je u{la u studio, gdje
snima novi album. Kako
prenose mediji u susje-
dstvu, „Marihuana“,
„Mala garava“ i „Gaz-
im“ samo su neki od na-
slova novih pjesama. Bi-
lo kako bilo, pripadnici
ja~eg spola vjerovatno s
nestrpljenjem i{~ekuju
videospotove za nove
pjesme goli{ave Nives.
Bregovi}
u Argentini
XNakon {to je po~etak
godine proveo rade}i s
Ton~ijem Hulji}em i Pe-
trom Gra{om u svojoj vi-
kendici na Jahorini, Gor-
an Bregovi} uputio se u
toplije krajeve. Tako }e
odr`ati nekoliko koncer-
ata u Argentini, a zatim
}e se uputiti u ^ile.
Bregin menad`er Raka
Mari} nije mogao sa si-
gurno{}u potvrditi koli-
ko }e ova Bregovi}eva
avantura trajati i kada se
o~ekuje njegov povratak
u Evropu.
Indira ponovo
zaljubljena
XLjubavni krah koji je
pjeva~ica grupe „Colonia“
Indira Vladi} do`ivjela
pro{le godine sa svojim
mu`em Narcisom Mu-
jki}em, odavno je ba~en u
zaborav. Naime, Indira se,
navodno, ponovo na{la u
zagrljaju gra|evinskog
poduzetnika Ivana Pa-
pi}a, s kojim je bila u vezi
pro{le jeseni.
Enes Uki}
uz novi
album
Pi{e pjesme za narodnjake
^au{evi} na Pelje{cu
s Emom Golijanin
en, jer je ve} nekoliko termina probijeno
Golijanin: Vikend na Jadranu
^au{evi}:
Premijera
krajem
februara
sveznadar
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 30
VREMEPLOV
X
27. januar 2011.
1924. - Vlada Kraljevine Srba, Hr-
vata i Slovenaca (SHS) potpisala je u
Rimu Pakt o prijateljstvu i saradnji s
Italijom i sporazum kojim je Rijeka pr-
edata Italiji.
1926. - Engleski pronalaza~ D`on
Logi Berd (John Logie Baird) u Lo-
ndonu je prvi put javno demonstrirao
televiziju.
1967. - Predstavnici 60 zemalja po-
tpisali su sporazum o zabrani upotrebe
oru`ja za masovno uni{tavanje u sve-
miru.
1973. - Potpisivanjem mirovnog ugo-
vora u Parizu zavr{en je Vijetnamski rat
i okon~an je vojni anga`man Sjedinje-
nih Ameri~kih Dr`ava u toj zemlji.
1983. - Otvoren je najdu`i tunel na
svijetu (53,90 kilometara) Hon{u-Ho-
kaido u Japanu.
1991. - Poslanici Sobranja izabrali
su Kiru Gligorova za predsjednika SR
Makedonije.
1996. - U Nigeru je vojnim udarom
oboren prvi demokratski izabrani pre-
dsjednik Mahamane Osman.
1998. - Evropska unija (EU) i NA-
TO izrazili su zabrinutost zbog zao{tr-
avanja situacije na Kosovu, gdje su
u~estali sukobi kosovskih Albanaca i
srbijanskih snaga sigurnosti.
D O G O D I L O S E
1901. - U Milanu je umro italijanski
kompozitor \uzepe Verdi (Giuseppe).
Skoro trideset godina suvereno je vla-
dao italijanskom i svjetskom operom
ostaviv{i iza sebe 26 opera, od kojih su
najpoznatije: „Aida“, „Travijata“,
„Rigoleto“, „Trubadur“.
1967. - Pripremaju}i se za let na
Mjesec, ameri~ki astronauti Vird`il
Grisom (Virgil Grissom), Edvard Vajt
(Edward White) i Rod`er ^afi (Roger
Chaffee) poginuli su u kapsuli svemi-
rskog broda „Apollo 1“. Nesre}a se
desila zbog po`ara prouzrokovanog
kratkim spojem u elektri~nim
ure|ajima. Kada su stigli spasioci,
astronauti su bili mrtvi od trovanja.
1981. - Najmanje 500 ljudi poginu-
lo je na indonezijskom feribotu „Tam-
pomas II“, koji je poslije po`ara poto-
nuo u Javanskom moru.
2002. - Poginulo je 14 osoba, me|u
kojima i general i zamjenik ruskog
ministra unutra{njih poslova Mihail
Rud~enko, u eksploziji vojnog heli-
koptera u ^e~eniji.
2002. - U seriji eksplozija u vo-
jnom skladi{tu u Lagosu i po`aru iza-
zvanom eksplozijama poginulo je vi{e
od 1.000 ljudi.
2004. - U Var{avi je umro doajen
poljskog parlamentarizma i demokra-
tije, pisac i politi~ar Aleksander Ma-
lahovski (Malachowski).
U M R L I
1885. - Ro|en je ameri~ki kompozi-
tor D`erom Kern (Jerome), otac mode-
rnog mjuzikla. Njegova opereta
„Plove}e pozori{te“ smatra se jednom
od najboljih u historiji pozori{ta Sjedi-
njenih Ameri~kih Dr`ava. Komponir-
ao je i filmsku muziku.
R O \ E N I
† Prije odre|enog vre-
mena prestala je va`iti
jedna Uredba u Repu-
blici Srpskoj. Budu}i
da sam vi{e puta imao
primjedbe na Uredbu i
o tome obavje{tavao re-
sornog ministra i pre-
mijera, a nisu uslijedile
reakcije, interesira me
mogu li podnijeti za-
htjev za ocjenu usta-
vnosti kao pojedinac i
mo`e li se ocjenjivati
ustavnost propisa koji
vi{e ne va`e s obzirom
na posljedice koje su pr-
oizveli za vrijeme pri-
mjene, pita J. K. iz Sar-
ajeva.
Prema Ustavu RS,
Ustavni sud prati po-
jave od interesa za
ostvarivanje ustavno-
sti i zakonitosti, oba-
vje{tava najvi{e usta-
vne organe RS o stanju
i problemima u toj
oblasti i daje mi{ljenja
i prijedloge za do-
no{enje zakona i pre-
duzimanje drugih
mjera radi osigurava-
nja ustavnosti i zako-
nitosti i za{tite slobo-
da i prava gra|ana, or-
ganizacija i zajednica.
Postupak pred Usta-
vnim sudom mogu bez
ograni~enja pokrenuti
predsjednik RS, Naro-
dna skup{tina i Vlada, a
ostali organi, organiza-
cije i zajednice pod
uvjetima utvr|enim za-
konom. Ustavni sud i
sam mo`e pokrenuti
postupak za ocjenjiva-
nje ustavnosti i zakoni-
tosti.
† U kojem roku je nadle`ni organ
du`an da donese novo rje{enje nakon {to
je ranije rje{enje tog organa kao nezako-
nito u pravnom sporu poni{teno te nakon
{to su date upute za novi postupak,
odnosno mo`e li nadle`ni kantonalni
sud koji je donio odluku o postupku za
upravni spor sam rije{iti tu pravnu stvar
ako se takvo rje{enje ne donese u osta-
vljenom roku, pita V. H. iz Sarajeva.
Prema Zakonu o upravnim sporovi-
ma, kada je poni{ten osporeni upravni
akt ili osporen i prvostepeni akt, pre-
dmet se vra}a u stanje u kojem je bilo
prije nego {to je poni{teni akt donesen.
Ako prema prirodi stvari koja je bila
predmet spora umjesto poni{tenog upr-
avnog akta treba donijeti novi upravni
akt, nadle`ni organ du`an je da ga done-
se bez odlaganja, a najkasnije u roku od
15 dana od dana dostavljanja presude.
Nadle`ni organ je prilikom pono-
vnog rje{avanja vezan pravnim shvata-
njem suda i primjedbama suda u po-
gledu postupka.
Ukoliko nadle`ni organ poslije po-
ni{tenja osporenog upravnog akta done-
se akt protiv pravnog shvatanja suda ili
protivno primjedbama suda u pogledu
postupka pa tu`ilac podnese novu
tu`bu, sud je u ovim slu~ajevima du`an
poni{titi osporeni upravni akt i sam ri-
je{iti stvar presudom ako je potpuno i
pravilno utvr|eno ~injeni~no stanje.
Takva presuda u svemu zamjenjuje
akt upravnog organa.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}
Upravni sporovi
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti
nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba
†^udno mi je da mi ljekar, ka-
da se javim zbog nekih psihi~kih
smetnji, pored lijekova, ne pre-
poru~uje i odre|ene dijete. Zani-
ma me igra li dijeta bitniju ulo-
gu u tretmanu psihi~kih bolesni-
ka, pita K. L. iz Zenice.
Kod lije~enja nekih bolesnika
odre|ene dijete imale su u posljednjih
nekoliko decenija posebno mjesto.
Kako su sada usavr{eni lijekovi,
manje su kontraindikacije i sporedni
efekti, dijeta se rje|e, a nekada i nika-
ko ne preporu~uje.
To je o~iti propust, jer bi
odre|ene dijete mogle imati veoma
povoljan efekt u lije~enju niza psihi-
jatrijskih bolesti, posebno depresije i
anksioznih stanja, koja su danas na-
jve}i problem u psihijatriji.
Sla`em se s vama da bi odre|ene
dijete trebale biti prisutne u svakom
tretmanu psihijatrijskih bolesnika.
ORDINACIJA
Kupon za odgovore

1945. - Sovjetske jedinice oslobodi-
le su Au{vic, nacisti~ki koncentracio-
ni logor u Drugom svjetskom ratu, u
kojem je ubijeno vi{e od milion i po
ljudi, me|u kojima vi{e od milion Je-
vreja. Taj datum obilje`ava se u Evropi
kao Me|unarodni dan sje}anja na
`rtve holokausta.
PRIVATNA ORDINACIJA
ZUKI]
Grbavi~ka 3, Sarajevo
Tel. 061 103 108, 062 286 956
033 204 640
Prof. dr. TARIK ZUKI]
- Specijalisti~ke usluge iz oblasti
neuropsihijatrije
- Ultrazvu~na dijagnostika
- Kolor doppler
Prof.dr. Tarik Zuki},
neuropsihijatar
Izlo`enost hladno}i
smanjuje rizik za pretilost
Nau~nici s lo-
ndonskog Unive-
rziteta „College“
tvrde kako pro-
vo|enje vi{e vre-
mena u zagrija-
nim prostorijama
zimi mo`e prido-
nijeti nakuplja-
nju suvi{nih ki-
lograma.
Njihova studija
sugerira kako je smanjivanje koli~ine energije koju or-
ganizam mora potro{iti za odr`avanje potrebne tjelesne
temperature, povezano s ve}im pote{ko}ama u odr`ava-
nju normalne tjelesne mase.
Pokazalo se i kako izlo`enost hladno}i poti~e proizvo-
dnju tzv. sme|eg masnog tkiva, potrebnog za sagorijeva-
nje energije.
Oba faktora pridonose smanjivanju potro{nje energije u
organizmu te tako pove}avaju izglede za pove}avanje
tjelesne mase.
Kako zadr`ati vitak struk
Zagrijane prostorije pridonose
nakupljanju kilograma
Sve ve}i broj `ena
pati od nadutog i bolnog
trbuha. Naj~e{}e su ta-
kve neugodnosti poslje-
dica sindroma iritabi-
lnog crijeva. Postoje,
me|utim, slu~ajevi u
kojima ljekari ne mogu
prona}i nikakav fizi~ki
uzrok koji dovodi do na-
dutosti trbuha i bolova
koji prate takvo stanje.
Kao i uvijek kada ne
postoji fizi~ki uzrok,
nau~nici su poku{ali pr-
ona}i poveznicu izm-
e|u mozga i problema u
trbuhu. Uo~eno je da
nadutost kod ljudi koji
nemaju fizi~kih uzroka,
dolazi od psihi~kog sta-
nja. Ta~nije, takve tego-
be naj~e{}e se javljaju
usljed emocionalne tra-
ume i stresa.
- Trbuh ima svoj vla-
stiti neurolo{ki sistem,
koji se ~esto naziva dru-
gi mozak. Ako je ~ovjek
pod stresom ili ima dru-
gih psihi~kih problema,
sve se to mo`e odraziti
na stomaku - ka`e dr.
D`ulijan [tern (Julian
Stern), psihijatrica u po-
znatoj britanskoj bolnici
„St. Mark’s“.
U vezi s problemima
s naduto{}u najbolje se
najprije posavjetovati s
ljekarom, a stru~njaci
ka`u da je u takvim sta-
njima - kada su uzroko-
vani psihi~kim, a ne fi-
zi~kim stanjem - najbo-
lje posegnuti za vje`ba-
ma opu{tanja, autoge-
nim treningom i, op-
}enito, radom na sebi. To
su, kako ka`u, tehnike
koje su dokazano u~-
inkovite.
ZDRAVLJE Kad ljekari ne mogu prona}i fizi~ki uzrok
Stres je kriv za nadutost
Ako ste pod stresom ili imate drugih psihi~kih problema, to se mo`e odraziti na stomak, ka`e dr.
D`ulijan [tern, psihijatrica u britanskoj bolnici „St. Mark’s“
Pomo}i }e vje`be opu{tanja
Ocjena ustavnosti propisa
Na dijetu zbog
psihi~kih smetnji
sveznadar
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011.
31
1. TA^NO
Dubrovnik je prvi u
Evropi ukinuo ropstvo
U Dubrova~k-
oj Republici, kao
prvoj dr`avi u Ev-
ropi, sramotna tr-
govina ljudima -
ropstvo ukinuta
je 27. januara
1416. godine. Bio
je to izniman ~in
dostojan historije.
Engleska je to u~inila tek 1569. godi-
ne, a Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave na
kraju Gra|anskog rata 1865. godine, dok
je Brazil trgovao ljudima sve do 1888. go-
dine. Mauritanija je, kao posljednja zemlja
na svijetu, ukinula ropstvo tek 1981. go-
dine. No, u najzabitijim dijelovima Saha-
re ropstvo i danas postoji.
Mo`e se re}i da je Dubrova~ka Repu-
blika u to vrijeme prednja~ila u dosta stva-
ri u onda{njem zapadnom svijetu. Tako
su, naprimjer, stari Dubrov~ani 1296.
godine napravili jedan od prvih srednjo-
vjekovnih sistema kanalizacije, koji je i da-
nas u upotrebi.
2. TA^NO
Sukob cara Vilhelma
II i Fon Bizmarka
Vilhelm II (Wil-
helm II) od Nje-
ma~ke je njema~ki
vladar iz dinastije
Hoencolerna (Ho-
henzollern) koji je u
historiju u{ao kao
posljednji njema~ki
car i pruski kralj.
Godine 1888. stu-
pio je na prijesto i
odmah do{ao u sukob s kancelarom Otom
fon Bizmarkom (Otto von Bismarck)
zbog pitanja treba li se Njema~ka u svo-
joj vanjskoj politici oslanjati na diploma-
tiju ili na vojnu silu.
Vilhelm je odgovor na to vidio u
uspjesima pruske vojske u ratovima 19.
stolje}a te je prisilio Fon Bizmarka na
odstupanje. Nova agresivna politika odr-
azila se i u nagloj gradnji njema~ke ratne
mornarice, {to je Drugi rajh dovelo u su-
kob s Britanskom imperijom i uzrokova-
lo utrku u naoru`avanju te zbli`avanje Br-
itanije s Francuskom i Rusijom. Svi ti do-
ga|aji bitno su doprinijeli izbijanju Prvog
svjetskog rata.
Vilhelm II ro|en je 27. januara 1859.,
a umro je 4. juna 1941. godine.
3. TA^NO
Draguni su ime dobili
po zastavi
Dragun (drag-
on) pripadnik je
posebne konji~ke
jedinice koju su
1554. godine osn-
ovali Francuzi u
Pijemontu. Ime
su dobili po zasta-
vi zvanoj dragon,
odnosno zmaj.
Postupno, draguni djeluju kao laka konji-
ca te takve jedinice uvode skoro sve evr-
opske dr`ave. Naoru`ani su sabljom, ka-
rabinom i kopljem.
Nakon Prvog svjetskog rata, draguni
su u nekim zemljama uklju~eni u sastav
naoru`anih jedinica bez konja.
1.
Dubrovnik je prvi u Evropi ukinuo ro-
pstvo?
2.
Vilhelm II od Njema~ke je nje-
ma~ki vladar iz dinastije Hoencole-
rna koji je u{ao u historiju kao poslje-
dnji njema~ki car i pruski kralj?
3.
Dragun je pripadnik posebne ko-
nji~ke jedinice?
Ta~no
Neta~no
Za skoro petinu mu{karaca,
sude}i prema rezultatima is-
tra`ivanja provedenog na Unive-
rzitetu „Weill Cornell Medical
College“, seks je, jednostavno, lo{.
Ne radi se o tome da imaju pro-
blema s erekcijom ili preranom
ejakulacijom nego tokom seksu-
alnih odnosa ni{ta ne osje}aju.
Zna~i li to da se ti mu{karci,
poput nemalog broja `ena,
odlu~uju na glumljenje orgazma?
- Kada sam ispitanike jedno-
stavnim rje~nikom upitao:
„Osje}ate li orgazam“, 16 posto
mu{karaca priznalo je da ga ni-
su do`ivjeli - rekao je dr. Dari-
jus Padu~ (Darius Paduch), asi-
stent profesora urologije i repr-
oduktivne medicine na „Weill
Cornell Medical Collegeu“, ko-
ji je vodio istra`ivanje.
Problem sa seksualnim zado-
voljstvom ne poga|a samo star-
ije mu{karce nego i one u dvade-
setim godinama `ivota.
Lo{ seks
Prosje~nom pu{a~u tre-
ba pet godina i sedam po-
ku{aja da kona~no prestane
pu{iti, pokazuje najnovije
istra`ivanje.
Stru~njaci su prou~ava-
li pona{anje 3.000 pu{a~a i
biv{ih pu{a~a. Uo~ili su da
je ve}ina njih prestala pu{iti
zbog zabrinutosti za dugo-
ro~no zdravlje. Drugi ~esti
razlozi za prestanak pu{enja
bili su neprivla~nost supr-
otnom spolu, povremeni
nedostatak zraka i osuda
dru{tva.
- Prestati pu{iti je vrlo
te{ko i taj proces donosi str-
es, posebno tokom prve se-
dmice nepu{enja, kada je
`udnja za cigaretom na-
jja~a. Kako bi izdr`ao prvu
sedmicu, dobro je da pu{a~
pored sebe ima nekoga ko
mu mo`e pru`iti podr{ku -
poja{njava prof. Keri Ku-
per (Cary Cooper) s Unive-
rziteta „Lancaster“.
Stru~njaci ka`u kako je u
odre|enim razdobljima da-
na vrlo te{ko pa je dobro da
~ovjek sam sebi okupira
pa`nju. Dobro je, ka`u
stru~njaci, uvesti novi hobi
u `ivot i zapo~eti vje`bati, jer
to dokazano skre}e pa`nju sa
`elje za nikotinom.
Mo`e pomo}i i popis
razloga zbog kojih je dobro
prestati pu{iti. Takav popis
treba staviti na vidno mje-
sto.
ISTRA@IVANJE Kako se osloboditi lo{e navike
Za prestanak pu{enja treba
pet godina i sedam poku{aja
Stru~njaci isti~u da je najte`e tokom prve sedmice, kada je `udnja za cigaretom najja~a
I mu{karci glume orgazam
Potrebno je: 800 g teletine,
600 g kiselog kupusa, 400 ml me-
sne supe, 3 glavice luka, maslac,
2 ~esne bijelog luka, 1 ka{i~ica
kima, 1 ka{ika koncentrata par-
adajza, 1 ka{ika kukuruznog
{kroba, 100 g milerama, 2 ka{ike
mljevene paprike, so.
Na~in pripreme:
1. Meso narezati na kocke ve-
li~ine zalogaja, o~i{}eni luk na-
rezati na trakice i dodati kim.
2. U lonac na zagrijani maslac
dodati meso i mije{aju}i ga pr`iti
sa svih strana.
3. Teku}inu koju meso ispu-
sti pri pr`enju, izvaditi i staviti na
stranu. Zatim dodati trakice luka,
posoliti, promije{ati i pr`iti dalje
mije{aju}i dok luk ne omek{a.
4. Potom dodati koncentrat
paradajza, kim, mljevenu crvenu
papriku, protisnuti bijeli luk i
dobro izmije{ati sastojke.
5. ^im bijeli luk zamiri{e, vr-
atiti teku}inu koju je meso ispu-
stilo, dodati kiseli kupus, sipati to-
liko supe da prekrije sastojke, po-
klopiti i kuhati na laganoj vatri po-
vremeno podlijevaju}i supom.
6. Nakon dva sata kuhanja, u
zdjelicu s malo vode dodati ku-
kuruzni {krob, dobro izmije{ati,
mje{avinu preliti u lonac s kupu-
som i mesom i mije{aju}i pri~-
ekati dvije-tri minute da se jelo
zgusne.
7. Gotov gula{ staviti u tanji-
re, dodati po ka{iku milerama i
poslu`iti.
Hrana za zimske dane
Gula{ s kiselim
kupusom
USVOJENA
DJECA
ALBANSKA
TELEGRAF.
AGENCIJA
REOMIR
AUSTRIJSKI
TENISER
SIBIL
MEDITE-
RANSKA
ZEMLJA
SLAVNI
PLIVA^
JAN
REOMIR
GLUMICA
EKBERG
STILOVI
U UMJET-
NOSTI
ZEMLJI[NA
MJERA
NOVRE[KA
TRA@ENJE
RJE[ENJA
SUDOM
TALONI KOD
OBVEZNICA
SPIS
ATLETI^AR
BOLDON
GRAD U
ZAMBIJI
[IPAK,
MOGRANJ
ZAGRI-
JANO
OBA IMENA
TENISERA
NA SLICI
@IVOTINJ-
SKI
POROD
PJEVA^
PESTNER
PREZIME
TENISERA
NA SLICI
TENISER
SAMPRAS
KRDA
DIVLJIH
@IVOTINJA
GR^KI
FUDBALSKI
KLUB
[AHIST
KARPOV
INDIGO
BILJKA
ZAVIST
MU[KO
GOVE^E
LITAR
PLESA^ICA
BURLESKE
FON TIS
POMAGA^,
PRATILAC
(gr~.)
KANTON, MAZE, OPI-
OMAN, DAN, NOS,
ITAS, MH, CRVI],
STUBE, ETER, OMO-
TA^, PETER PREVC,
TRANZIT, AIK
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2417
Ljudi naj~e{}e
prestaju pu{iti
zbog zabrinutosti
za zdravlje
Problem seksualnog zadovoljstva
poga|a i mla|e
33
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 32
Povratak
rokera
X^lanovi engleskog
rok sastava „Black Sa-
bbath“ pregovaraju o
ponovnomokupljanju,
turneji i snimanju no-
vog albuma.
Ovu vijest potvrdio je
biv{i frontmen grupe
Ozi Ozborn (Ozzy
Osbourne), koji ka`e da
}e grupa, ako sve bude
i{lo prema planu, usko-
ro po~eti snimati nove
pjesme. Posljednji stu-
dijski album„Forbid-
den“ grupa je izdala
1995. godine.
Bono i Geta
XIrski rok bend U2 pri-
prema novi album, a Bo-
no Voks (Vox) anga`irao
je Dejvida Getu (David
Guetta) da producira ne-
koliko pjesama.
- Zaista samuzbu|en i
po~astvovan! Sve vi{e
samotvoren za razli~ite
muzi~ke `anrove. Elektr-
onska muzika je, o~igle-
dno, i dalje na prvom
mjestu za mene, ali ja vo-
limmuziku uop}e. Ako
je dobra, nije va`no kojeg
je `anra - rekao je Geta.
Opet na sceni
XVra}a li se D`ord` Ma-
jkl (George Michael) na
muzi~ku scenu? Prema
podacima koji su se poja-
vili na internetu, 5. aprila
u trgovine bi trebalo sti}i
novo izdanje ovog lege-
ndarnog muzi~ara pod
nazivom„Lowdown“, ali
~ini se da }e biti ispunje-
no sa manje muzike nego
{to se to o~ekivalo.
Izdanje je najavljeno
kao „dvostruka CD bio-
grafija i intervju“. Tako
„Lowdown“ uklju~uje i
glas naratora koji }e
pro~itati Majklovu bio-
grafiju uz neke do sada
nikada neispri~ane
pri~e.
MUZIKA
Porno Kejt
XUtoku su pripreme za
snimanje filma o porno-
divi Lindi Lavlejs
(Lovelace). Reditelji Rob
Epstajn (Epstein) i D`efri
Fridman (Jeffrey Frie-
dman) namijenili su gla-
vnu ulogu Kejt Hadson
(Kate Hudson), ali ona jo{
nije potvrdila ho}e li igra-
ti kontroverznu Lindu
zbog toga {to je trudna.
Glumac D`ejms Franko
(James Franco), nomini-
ran za Oskara za ulogu u
filmu „127 sati“, trebalo
bi da igra producenta
^aka Trejnora (Chuck
Traynor), koji je s Li-
ndombio u braku.
Novi „Avatar“
XReditelj D`ejms Ka-
meron (James) kona~no
je saop}io da }e naredni
nastavak filma „Avatar“
u svjetska kina sti}i za
tri godine, a tre}i godinu
poslije.
Kameron ka`e da radi
punomparomna nasta-
vcima, a obe}ao je da }e
dio zarade donirati or-
ganizacijama koje se ba-
ve o~uvanjem`ivotnog
okoli{a.
Provjereni
tandem
XGlumac D`ejms Ga-
ndolfini (James) glumit
}e u filmu „Twylight
Zones“. Film}e pratiti
dje~ake koji {ezdesetih
godina pro{log stolje}a
poku{avaju da naprave
rokenrol karijeru u gra-
dskoj sredini Amerike.
Gandolfini }e igrati oca
jednog od njih.
„Twylight Zones“ re`ir-
at }e Dejvid ^ejs (David
Chase), tvorac serije
„Porodica Soprano“, ko-
ja je proslavila Gandolfi-
nija.
FILM
show biz
Dvadeset{estogodi{nja
ameri~ka manekenka
D`esika Vajt (Jessica Whi-
te), biv{a djevojka [ona Pe-
na (Sean Penn), pokazala je
svoje atribute u zavodlji-
vomeditorijalu koji je sni-
mila za magazin „Sports
Illustrated“.
Ljepotica iz Bafala bila
je pro{le godine u centru
pa`nje zbog svoje veze s
Penom, a nakon {to su ra-
skinuli pro{log oktobra,
D`esika je pokazala svoju
prgavu narav pa je u Njujo-
rku uhap{ena zato {to se s
drugom djevojkom prvo
posva|ala zbog taksija, a
zatimi potukla.
Ljepotica dana D`esika Vajt
zna odabrati
Penelopa Kruz (Penelope Cr-
uz, 36) i Havijer Bardem(Javier,
41) dobili su u utorak svoje prvo
dijete. Prinova je na svijet do{la
u ~uvenoj losan|eleskoj bolnici
„Cedars-Sinai“, a za sada nije po-
znato je li rije~ o djevoj~ici ili
dje~aku, jer to glumci poku{ava-
ju {to du`e sa~uvati u tajnosti.
Podsjetimo, {panski glu-
ma~ki par ozakonio je svoju
vezu po~etkom jula pro{le
godine na Bahamima. Cer-
emoniji vjen~anja prisu-
stvovali su samo ~lanovi
naju`e porodice, a to je
prvi brak za oboje. Pe-
nelopa i Havijer poznaju se jo{ od
1992. godine, a vezu su zapo~eli
2007. Ovo dvoje oskarovaca za-
jedno je glumilo u tri filma -
„[unka, {unka“, „@ivo meso“ te
„Vicky Cristina Barcelona“.
Majk Tajson (Mike Tys-
on) postao je otac po osmi put.
Njegova tre}a supruga Laki-
ha Spajser (Spicer) prekju~er
je rodila malenog dje~aka.
- Majkl i Lakiha su veoma
sretni zbog prinove. Mama i
beba osje}ajuse dobro - potvr-
dio je ameri~kim medijima
izvor blizak porodici.
Prinovi jo{ nije dato ime.
Par ve} ima dvogodi{njuk}er-
ku Milan.
^etrdeset~etverogodi{nji
Tajson dobio je sina 18 mje-
seci nakon {to je u tragi~noj
nesre}i izgubio ~etvero-
godi{njuk}erkuEgzodus (Ex-
odus). Ona se ugu{ila u por-
odi~noj ku}i u Feniksu. Sve-
ga deset dana nakon tragedi-
je, Tajson i 32-godi{nja Laki-
ha su se vjen~ali.
Iz ranijih veza i brakova s
Robin Givens te sa Moni-
kom Tarner (Monica Tur-
ner) Tajsonima jo{ petero dje-
ce. To su Rajna (Rayna),
Amir, Majki (Mikey), Migu-
el i D’Mato.
Rijana:
[ta }e
re}i
Nakon objavljivanja no-
minacija za 83. dodjelu Oska-
ra, dva filma izdvojila su se
kao favoriti - „Kraljev govor“
i „Dru{tvena mre`a“. Rije~ je
o ostvarenjima koja su ve}
osvajala nagrade ove godine,
od Zlatnih globusa do ra-
znih cehovskih prizna-
nja.
Te{ko je pobje}i
od zaklju~ka kako je
9.000 ~lanova Ame-
ri~ke filmske akade-
mije odlu~ilo okre-
nuti plo~u i najgla-
muroznijoj filmskoj
nagradi vratiti i epitet
najpresti`nije. ^ak 12
filmskih nominacija glasi
na dramsko remek-djelo
„Kraljev govor“, {to je, vjer-
ovatno, najbolja potvrda ove
konstatacije.
Od Brid`isa do Firta
U glavnoj kategoriji no-
minirani su i filmo pre`ivlja-
vanju „127 sati“, zatim fi-
lmska verzija nastanka Face-
booka „Dru{tvena mre`a“,
animirani film „Pri~a o
igra~kama 3“, triler „Zimska
kost“, nau~nofantasti~ni
„Po~etak“ te vestern „^ovjek
zvani hrabrost“. Ovaj poslje-
dnji drugi je po ukupnombr-
oju nominacija, ukupno de-
set, uklju~uju}i i onu za na-
jboljeg glumca, pro{logo-
di{njeg dobitnika D`efa Br-
id`isa (Jeff Bridges).
U kategoriji za najboljeg
glumcanominiranjei Britanac
Kolin Firt (Colin Firth) za
ulogukralja D`ord`a VI uspo-
menutom„Kraljevomgovoru“.
Konkurenciju mu ~ine D`esi
Ajzenberg (Jesse Eisenberg)
za glavnuuloguu„Dru{tvenoj
mre`i“, Havijer Bardem
(Javier) zaglavnuuloguufilmu
„Biutiful“ te D`ejms Franko
(James Franco) za ulogu u fi-
lmu„127sati“. Upravose Firt,
s rolommonarha koji ima pr-
oblema sa mucanjem, smatra
prvimfavoritom.
Portman u prednosti
Kada je rije~ o Oskaru za
najbolju `ensku ulogu, ame-
ri~ki mediji najvi{e spominju
Natali Portman (Natalie Por-
tman) za film„Crni labud“. Za
najboljuglumicukandidirane
sujo{ Anet Bening(Annete) za
ulogu u filmu „Djeca su ure-
du“, Nikol Kidmen (Nicole
Kidman) za „Ze~iju rupu“,
D`enifer Lorens (Jennifer La-
wrence) za film„Zimska kost“
te Mi{el Vilijams (Michele
Williams) za glavnu `ensku
ulogu u filmu „Blue Valenti-
ne“.
Dodjela Oskara odr`at }e
se 27. februara u Los An|ele-
su. Do tada je, dakle, ostalo
sasvimdovoljno vremena da
se filmski kriti~ari i mediji
pozabave prognozama tako
da nije isklju~eno da }e se i
imena favorita promijeniti...
Scena iz „Kraljevog govora“ Natali Portman smije{i se kipi} za rolu u „Crnom labudu“
Izvjesna Taja o vezi s pjeva~icom
Knjiga o Rijani
kao lezbijki
Izvjesna Taja o vezi s pjeva~icom
Knjiga o Rijani
kao lezbijki
Nisam bila sigurna koliko ozbiljno da
je shvatim, ali sam odmah osjetila
povezanost, izjavila je Taja
Nisam bila sigurna koliko ozbiljno da
je shvatim, ali sam odmah osjetila
povezanost, izjavila je Taja
Djevojka iz Holivuda, po-
znata samo po imenuTaja, tv-
rdi da je bila u lezbijskoj vezi
s pjeva~icomRijanom, o ~emu
}e uskoro objaviti i knjigu.
Kako pi{e MediaTakeOut,
Taja }e usvomromanuopisa-
ti sve strastvene detalje iz na-
vodne veze s R’n’B divom. U
jednom dijelu svoje knjige
djevojka opisuje kako se s
pjeva~icoms Barbadosa upo-
znala preko prijatelja te joj je
to poznanstvo pomoglo da
iza|e iz depresije zbog preki-
da s biv{omdjevojkom.
- Nisambila sigurna koli-
ko ozbiljno da je shvatim, ali
samodmahosjetila povezano-
st - izjavila je Taja.
S Rijanomje, ka`e, o sve-
mu razgovarala i pjeva~ica joj
je ~ak otkrila svoje poslovne
planove.
- Ujednomtrenutkurazgo-
varale smo o karijeri da bi se
odjednomona bacila na mene.
Nisambila ba{ raspolo`ena za
seks, ali to je nije sprije~ilo -
otvoreno je napisala Taja.
Tre}a supruga rodila mu sina
Majk Tajson po osmi put tata
Go{}a na „Super Bowlu“
Vajt: Prgava
narav
[on Pen
Majk i Lakiha:
Imaju k}erku
Milan
U ~uvenoj bolnici „Cedars-Sinai“
Rodila Penelopa Kruz
Penelopa i Havijer: Ne `ele otkriti
spol djeteta
Agiljera
pjeva
himnu
Agiljera
pjeva
himnu
Agiljera:
Ostvarenje sna
Ameri~ka pjeva~ica Kristina Agiljera
(Christina Aguilera), koja }e otpjevati ame-
ri~ku himnu na „Super Bowlu“, finalu
ameri~kog fudbala, koji se 6. februara
odr`ava u Dalasu, ka`e da je presretna i
po~astvovana, jer su organizatori odabrali
ba{ nju.
- Himnu uvje`bavamjo{ od sedme godi-
ne, a nastup na „Super Bowlu“ za mene je
ostvarenje `ivotnog sna. Zaista sampresretna
{to }u biti dio tako zna~ajnog doga|aja za na-
rod Amerike - izjavila je Agiljera.
Ina~e, „Super Bowl“ je ve} godinama na-
jgledaniji televizijski doga|aj u Americi i stvar
je presti`a nastupiti u poluvremenu utakmi-
ce, ove godine publiku }e zabavljati bend
„Black Eyed Peas“, ili otpjevati nacionalnu
himnu.
NAGRADE Nakon objavljivanja nominacija za 83. dodjelu Oskara
„Kraljev govor“ i „Dru{tvena mre`a“ prvi favoriti
^lanovi Ameri~ke filmske akademije odlu~ili su, o~ito, okrenuti plo~u i najglamuroznijoj
filmskoj nagradi vratiti i epitet najpresti`nije
“Dru{tvena mre`a“:
Pri~a o Facebooku
33
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 32
Povratak
rokera
X^lanovi engleskog
rok sastava „Black Sa-
bbath“ pregovaraju o
ponovnomokupljanju,
turneji i snimanju no-
vog albuma.
Ovu vijest potvrdio je
biv{i frontmen grupe
Ozi Ozborn (Ozzy
Osbourne), koji ka`e da
}e grupa, ako sve bude
i{lo prema planu, usko-
ro po~eti snimati nove
pjesme. Posljednji stu-
dijski album„Forbid-
den“ grupa je izdala
1995. godine.
Bono i Geta
XIrski rok bend U2 pri-
prema novi album, a Bo-
no Voks (Vox) anga`irao
je Dejvida Getu (David
Guetta) da producira ne-
koliko pjesama.
- Zaista samuzbu|en i
po~astvovan! Sve vi{e
samotvoren za razli~ite
muzi~ke `anrove. Elektr-
onska muzika je, o~igle-
dno, i dalje na prvom
mjestu za mene, ali ja vo-
limmuziku uop}e. Ako
je dobra, nije va`no kojeg
je `anra - rekao je Geta.
Opet na sceni
XVra}a li se D`ord` Ma-
jkl (George Michael) na
muzi~ku scenu? Prema
podacima koji su se poja-
vili na internetu, 5. aprila
u trgovine bi trebalo sti}i
novo izdanje ovog lege-
ndarnog muzi~ara pod
nazivom„Lowdown“, ali
~ini se da }e biti ispunje-
no sa manje muzike nego
{to se to o~ekivalo.
Izdanje je najavljeno
kao „dvostruka CD bio-
grafija i intervju“. Tako
„Lowdown“ uklju~uje i
glas naratora koji }e
pro~itati Majklovu bio-
grafiju uz neke do sada
nikada neispri~ane
pri~e.
MUZIKA
Porno Kejt
XUtoku su pripreme za
snimanje filma o porno-
divi Lindi Lavlejs
(Lovelace). Reditelji Rob
Epstajn (Epstein) i D`efri
Fridman (Jeffrey Frie-
dman) namijenili su gla-
vnu ulogu Kejt Hadson
(Kate Hudson), ali ona jo{
nije potvrdila ho}e li igra-
ti kontroverznu Lindu
zbog toga {to je trudna.
Glumac D`ejms Franko
(James Franco), nomini-
ran za Oskara za ulogu u
filmu „127 sati“, trebalo
bi da igra producenta
^aka Trejnora (Chuck
Traynor), koji je s Li-
ndombio u braku.
Novi „Avatar“
XReditelj D`ejms Ka-
meron (James) kona~no
je saop}io da }e naredni
nastavak filma „Avatar“
u svjetska kina sti}i za
tri godine, a tre}i godinu
poslije.
Kameron ka`e da radi
punomparomna nasta-
vcima, a obe}ao je da }e
dio zarade donirati or-
ganizacijama koje se ba-
ve o~uvanjem`ivotnog
okoli{a.
Provjereni
tandem
XGlumac D`ejms Ga-
ndolfini (James) glumit
}e u filmu „Twylight
Zones“. Film}e pratiti
dje~ake koji {ezdesetih
godina pro{log stolje}a
poku{avaju da naprave
rokenrol karijeru u gra-
dskoj sredini Amerike.
Gandolfini }e igrati oca
jednog od njih.
„Twylight Zones“ re`ir-
at }e Dejvid ^ejs (David
Chase), tvorac serije
„Porodica Soprano“, ko-
ja je proslavila Gandolfi-
nija.
FILM
show biz
Dvadeset{estogodi{nja
ameri~ka manekenka
D`esika Vajt (Jessica Whi-
te), biv{a djevojka [ona Pe-
na (Sean Penn), pokazala je
svoje atribute u zavodlji-
vomeditorijalu koji je sni-
mila za magazin „Sports
Illustrated“.
Ljepotica iz Bafala bila
je pro{le godine u centru
pa`nje zbog svoje veze s
Penom, a nakon {to su ra-
skinuli pro{log oktobra,
D`esika je pokazala svoju
prgavu narav pa je u Njujo-
rku uhap{ena zato {to se s
drugom djevojkom prvo
posva|ala zbog taksija, a
zatimi potukla.
Ljepotica dana D`esika Vajt
zna odabrati
Penelopa Kruz (Penelope Cr-
uz, 36) i Havijer Bardem(Javier,
41) dobili su u utorak svoje prvo
dijete. Prinova je na svijet do{la
u ~uvenoj losan|eleskoj bolnici
„Cedars-Sinai“, a za sada nije po-
znato je li rije~ o djevoj~ici ili
dje~aku, jer to glumci poku{ava-
ju {to du`e sa~uvati u tajnosti.
Podsjetimo, {panski glu-
ma~ki par ozakonio je svoju
vezu po~etkom jula pro{le
godine na Bahamima. Cer-
emoniji vjen~anja prisu-
stvovali su samo ~lanovi
naju`e porodice, a to je
prvi brak za oboje. Pe-
nelopa i Havijer poznaju se jo{ od
1992. godine, a vezu su zapo~eli
2007. Ovo dvoje oskarovaca za-
jedno je glumilo u tri filma -
„[unka, {unka“, „@ivo meso“ te
„Vicky Cristina Barcelona“.
Majk Tajson (Mike Tys-
on) postao je otac po osmi put.
Njegova tre}a supruga Laki-
ha Spajser (Spicer) prekju~er
je rodila malenog dje~aka.
- Majkl i Lakiha su veoma
sretni zbog prinove. Mama i
beba osje}ajuse dobro - potvr-
dio je ameri~kim medijima
izvor blizak porodici.
Prinovi jo{ nije dato ime.
Par ve} ima dvogodi{njuk}er-
ku Milan.
^etrdeset~etverogodi{nji
Tajson dobio je sina 18 mje-
seci nakon {to je u tragi~noj
nesre}i izgubio ~etvero-
godi{njuk}erkuEgzodus (Ex-
odus). Ona se ugu{ila u por-
odi~noj ku}i u Feniksu. Sve-
ga deset dana nakon tragedi-
je, Tajson i 32-godi{nja Laki-
ha su se vjen~ali.
Iz ranijih veza i brakova s
Robin Givens te sa Moni-
kom Tarner (Monica Tur-
ner) Tajsonima jo{ petero dje-
ce. To su Rajna (Rayna),
Amir, Majki (Mikey), Migu-
el i D’Mato.
Rijana:
[ta }e
re}i
Nakon objavljivanja no-
minacija za 83. dodjelu Oska-
ra, dva filma izdvojila su se
kao favoriti - „Kraljev govor“
i „Dru{tvena mre`a“. Rije~ je
o ostvarenjima koja su ve}
osvajala nagrade ove godine,
od Zlatnih globusa do ra-
znih cehovskih prizna-
nja.
Te{ko je pobje}i
od zaklju~ka kako je
9.000 ~lanova Ame-
ri~ke filmske akade-
mije odlu~ilo okre-
nuti plo~u i najgla-
muroznijoj filmskoj
nagradi vratiti i epitet
najpresti`nije. ^ak 12
filmskih nominacija glasi
na dramsko remek-djelo
„Kraljev govor“, {to je, vjer-
ovatno, najbolja potvrda ove
konstatacije.
Od Brid`isa do Firta
U glavnoj kategoriji no-
minirani su i filmo pre`ivlja-
vanju „127 sati“, zatim fi-
lmska verzija nastanka Face-
booka „Dru{tvena mre`a“,
animirani film „Pri~a o
igra~kama 3“, triler „Zimska
kost“, nau~nofantasti~ni
„Po~etak“ te vestern „^ovjek
zvani hrabrost“. Ovaj poslje-
dnji drugi je po ukupnombr-
oju nominacija, ukupno de-
set, uklju~uju}i i onu za na-
jboljeg glumca, pro{logo-
di{njeg dobitnika D`efa Br-
id`isa (Jeff Bridges).
U kategoriji za najboljeg
glumcanominiranjei Britanac
Kolin Firt (Colin Firth) za
ulogukralja D`ord`a VI uspo-
menutom„Kraljevomgovoru“.
Konkurenciju mu ~ine D`esi
Ajzenberg (Jesse Eisenberg)
za glavnuuloguu„Dru{tvenoj
mre`i“, Havijer Bardem
(Javier) zaglavnuuloguufilmu
„Biutiful“ te D`ejms Franko
(James Franco) za ulogu u fi-
lmu„127sati“. Upravose Firt,
s rolommonarha koji ima pr-
oblema sa mucanjem, smatra
prvimfavoritom.
Portman u prednosti
Kada je rije~ o Oskaru za
najbolju `ensku ulogu, ame-
ri~ki mediji najvi{e spominju
Natali Portman (Natalie Por-
tman) za film„Crni labud“. Za
najboljuglumicukandidirane
sujo{ Anet Bening(Annete) za
ulogu u filmu „Djeca su ure-
du“, Nikol Kidmen (Nicole
Kidman) za „Ze~iju rupu“,
D`enifer Lorens (Jennifer La-
wrence) za film„Zimska kost“
te Mi{el Vilijams (Michele
Williams) za glavnu `ensku
ulogu u filmu „Blue Valenti-
ne“.
Dodjela Oskara odr`at }e
se 27. februara u Los An|ele-
su. Do tada je, dakle, ostalo
sasvimdovoljno vremena da
se filmski kriti~ari i mediji
pozabave prognozama tako
da nije isklju~eno da }e se i
imena favorita promijeniti...
Scena iz „Kraljevog govora“ Natali Portman smije{i se kipi} za rolu u „Crnom labudu“
Izvjesna Taja o vezi s pjeva~icom
Knjiga o Rijani
kao lezbijki
Izvjesna Taja o vezi s pjeva~icom
Knjiga o Rijani
kao lezbijki
Nisam bila sigurna koliko ozbiljno da
je shvatim, ali sam odmah osjetila
povezanost, izjavila je Taja
Nisam bila sigurna koliko ozbiljno da
je shvatim, ali sam odmah osjetila
povezanost, izjavila je Taja
Djevojka iz Holivuda, po-
znata samo po imenuTaja, tv-
rdi da je bila u lezbijskoj vezi
s pjeva~icomRijanom, o ~emu
}e uskoro objaviti i knjigu.
Kako pi{e MediaTakeOut,
Taja }e usvomromanuopisa-
ti sve strastvene detalje iz na-
vodne veze s R’n’B divom. U
jednom dijelu svoje knjige
djevojka opisuje kako se s
pjeva~icoms Barbadosa upo-
znala preko prijatelja te joj je
to poznanstvo pomoglo da
iza|e iz depresije zbog preki-
da s biv{omdjevojkom.
- Nisambila sigurna koli-
ko ozbiljno da je shvatim, ali
samodmahosjetila povezano-
st - izjavila je Taja.
S Rijanomje, ka`e, o sve-
mu razgovarala i pjeva~ica joj
je ~ak otkrila svoje poslovne
planove.
- Ujednomtrenutkurazgo-
varale smo o karijeri da bi se
odjednomona bacila na mene.
Nisambila ba{ raspolo`ena za
seks, ali to je nije sprije~ilo -
otvoreno je napisala Taja.
Tre}a supruga rodila mu sina
Majk Tajson po osmi put tata
Go{}a na „Super Bowlu“
Vajt: Prgava
narav
[on Pen
Majk i Lakiha:
Imaju k}erku
Milan
U ~uvenoj bolnici „Cedars-Sinai“
Rodila Penelopa Kruz
Penelopa i Havijer: Ne `ele otkriti
spol djeteta
Agiljera
pjeva
himnu
Agiljera
pjeva
himnu
Agiljera:
Ostvarenje sna
Ameri~ka pjeva~ica Kristina Agiljera
(Christina Aguilera), koja }e otpjevati ame-
ri~ku himnu na „Super Bowlu“, finalu
ameri~kog fudbala, koji se 6. februara
odr`ava u Dalasu, ka`e da je presretna i
po~astvovana, jer su organizatori odabrali
ba{ nju.
- Himnu uvje`bavamjo{ od sedme godi-
ne, a nastup na „Super Bowlu“ za mene je
ostvarenje `ivotnog sna. Zaista sampresretna
{to }u biti dio tako zna~ajnog doga|aja za na-
rod Amerike - izjavila je Agiljera.
Ina~e, „Super Bowl“ je ve} godinama na-
jgledaniji televizijski doga|aj u Americi i stvar
je presti`a nastupiti u poluvremenu utakmi-
ce, ove godine publiku }e zabavljati bend
„Black Eyed Peas“, ili otpjevati nacionalnu
himnu.
NAGRADE Nakon objavljivanja nominacija za 83. dodjelu Oskara
„Kraljev govor“ i „Dru{tvena mre`a“ prvi favoriti
^lanovi Ameri~ke filmske akademije odlu~ili su, o~ito, okrenuti plo~u i najglamuroznijoj
filmskoj nagradi vratiti i epitet najpresti`nije
“Dru{tvena mre`a“:
Pri~a o Facebooku
DOBICI SA 5 POGODAKA
01 19 23 24 28 32
6
POGODAKA
DOBITAKA
NEMA
5
POGODAKA
DOBITAKA
IMA 9
4
POGOTKA
DOBITAKA
IMA 611
JACK POT SE PRENOSI
U NAREDNO KOLO
1.302.70 KM
25,60 KM
3
POGOTKA
DOBITAKA
IMA 10.555
3,00 KM
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA
19 24 01 23 32 28
PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA
4
3
BROJA
DOBITAKA
IMA 30
2
BROJA
DOBITAKA
IMA 300
5
BROJEVA
DOBITAKA NEMA
-
162,20 KM
40,50 KM
4,00 KM
1
BROJ
DOBITAKA
IMA 2.826
1,00 KM
6
BROJEVA
DOBITAKA NEMA
JACK POT SE PRENOSI
U NAREDNO KOLO
0ÈEKIVANI JACK POT ZA 9. KOLO
LOTO-a 560.000,00 KM
DOBITNA KOMBINACIJA 8. KOLA LOTO-a
9 4 1 3 2 8
8 2 0 5 2 7
U 8. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156.327,60 KM
UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78.163,80 KM
FONDOVI DOBITAKA:
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 19.540,90 + JP 518.209,70 ) . . . . . . . 537.750,60 KM
FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.724,60 KM
FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.632,80 KM
FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.265,50 KM
OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST
SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA
NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA:
BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke
0,50 KM + PDV
HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 -
cijena poruke 0,50 KM + PDV
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 8. KOLA JOKERA OD 25.01.2011.godine
U 8. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.173,00 KM
NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.586,50 KM
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.517,30 + JP 28.769,10 ) . . . . . . . . . . . . . . . .30.286,40 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.069,20 KM
KONAÈAN IZVJEŠTAJ 6. KOLA LOTO-a OD 18.01.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 6. KOLO LOTO-a
OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO
U 6. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159.180,40 KM
UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.590,20 KM
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 19.897,50 + JP 482.763,80 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502.661,30 KM
FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.938,50 KM
FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.918,00 KM
FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.836,10 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO
SA 5 POGODAKA DOBITAKA IMA 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.492,30 KM
SA 4 POGOTKA DOBITAKA IMA 704 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,60 KM
SA 3 POGOTKA DOBITAKA IMA 10.761 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 6. KOLO LOTO-a JE 25.02.2011.GOD.
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 26.01.2011.god. GENERALNI DIREKTOR
EDHEM PAŠUKAN s.r.
KONAÈAN IZVJEŠTAJ 6. KOLA JOKERA OD 18.01.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 6. KOLO JOKERA
OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO
U 6. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.505,00 KM
NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.752,50 KM
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.550,50 + JP 26.045,80 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.596,30 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.202,00 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 BROJEVA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO
SA 5 BROJEVA DOBITAKA NEMA
SA 4 BROJA DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .851,20 KM
SA 3 BROJA DOBITAKA IMA 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,50 KM
SA 2 BROJA DOBITAKA IMA 303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,20 KM
SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 2.797 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 6. KOLO JOKERA JE 25.02.2011.GOD.
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 26.01.2011.god. GENERALNI DIREKTOR
EDHEM PAŠUKAN s.r.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 26.01.2011.godine
BROJA
DOBITAKA
IMA5
GARANTOVANI JACK POT ZA 9. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
ZASTUPNIK : 00015
0510119 R 1x5
ZASTUPNIK : 00301
0510074 R 1x5 1x3
ZASTUPNIK : 00316
0510191 R 1x5 1x3
ZASTUPNIK : 00320
0460037 S 2x5 5x4
ZASTUPNIK : 00665
0510046 R 1x5
ZASTUPNIK : 00666
0520337 R 1x5
ZASTUPNIK : 00668
0520171 R 1x5 2x3
ZASTUPNIK : 00714
0520067 R 1x5
DOBITAK SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00146
0510079 S 1x4
ZASTUPNIK : 00315
0520278 S 1x4
ZASTUPNIK : 00416
0510086 R 1x4
ZASTUPNIK : 00613
0510004 S 1x4
ZASTUPNIK : 00780
0520010 S 1x4
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 8. KOLA LOTO-a OD 25.01.2011.godine
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 26.01.2011.godine
34 ^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
DOBITNI LISTIÆI U IGRI
IGRAÈ - GOST U 5.i 6. KOLU
1. 0060021903700030 - TEŠANJ . . .1.300,00 KM
2. 0050010303500247 - @EPÈE . . . . .800,00 KM
3. 0060064404200479 - TUZLA . . . . . 700,00 KM
4. 0060060104200062 - KONJIC . . .1.100,00 KM
DOBITNI LISTIÆI U IGRI „ZAMISLI DOBIJEŠ“:
5. 0050036303300129 - BIHAÆ . . . . .900,00 KM
6. 0050027303300035 - KONJIC . . . . 900,00 KM
DOBITNI LISTIÆI U IGRI
IGRAÈ - GOST U 7.i 8. KOLU
1. 0080036405100054 - CAZIN
2. 0070072304500557 - ZENICA
3. 0080076805200092 - GRAÈANICA
4. 0080031605100180 - TUZLA
DOBITNI LISTIÆI U IGRI „ZAMISLI DOBIJEŠ“:
5. 0070030804300050 - GORA@DE
6. 0070043704300014 - SARAJEVO
oglasi
Dnevni avaz ~etvrtak 27. januar/sije~anj 2011. 35
Armije BiH br. 4, Banovi}i 75290 E-mail: litvatrans.dd@bih.net.ba
Na osnovu odluke Uprave Dioni~kog Dru{tva „Litvatrans“ Banovi}i br: 01-003-182/11 od 25. 11.
2011. godine objavljuje se:
OGLAS ZA NABAVKU
I PREDMET OGLASA
Predmet oglasa je prikupljanje ponuda za nabavku, programiranje, ugradnju i servisiranje fiskalnih
proizvoda za cca:
- 65 autobusa (na bazi baterijskog napajanja)
- 6 prodajnih mjesta (gotovinske naplate dnevnih i mjese~nih karti)
- 1 fakturisanje
Fiskalni ure|aji trebaju imati tehni~ke i funkcionalne karakteristike propisane Pravilnikom o vrstama
fiskalnih ure|aja, tehni~kim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama ser-
visiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema (Sl. novine FBiH br. 11/10)
II PRAVO U^E[]A
Pravo u~e{}a imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti.
III SADR@AJ PONUDE
Ponuda mora sadr`avati:
- Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a
- Ovla{tenje proizvo|a~a o servisiranju i tehni~koj podr{ci
- Kopiju rje{enja iz sudskog registra
- Kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji
- Jedini~ne cijene za svaki ponu|eni ure|aj
- Cjenu programiranja, pode{avanja, obuke korisnika i tehni~kog pregleda
- Uslove i na~in pla}anja
- Tehni~ke karakteristike svakog ure|aja (Svi ure|aji moraju imati integrisan GPRS).
- Garanciju
- Opcija ponude minimalno 90 dana
IV PODNO[ENJE PONUDE
Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: „PONUDA - NE OTVARAJ“ za nabavku fiska-
lnih proizvoda, preporu~enom po{iljkom na adresu:
D.D. „LITVATRANS“ Banovi}i, Armije BiH br. 4. ili direktno na protokol direkcije.
D.D „LITVATRANS“ zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no, tra`i dopunu ponude,
poni{ti oglas ili odbije sve ponude prije sklapanja Ugovora i za to ne snosi nikakvu odgovornost.
Rok za dostavljanje ponuda je 10 dana od dana objavljivanja.
Ponude koje ne pristignu u datom roku ili nisu ura|ene u skladu sa datim upustvima, ne}e se uzimati
u razmatranje.
V OSTALE ODREDBE
O rezultatima izbora komisija }e u pismenoj formi obavjestiti sve ponu|a~e.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti od V.D. direktora dru{tva, putem telefona: 035 876 865.
DIREKTOR
Adil Karavdi}, dipl. ing. saob.
36 ^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
Poziv za ponude
Bosna i Hercegovina
Projekt urbane infrastrukture i pru`anje usluga - dodatno financiranje
IDA kredit br: 3954-1- BOS
ICB za Nabavku raèunarske opreme
Br: MOSTAR AF-ICB-07-G-010-3954-1 BOS
1. Ovaj poziv za ponude slijedi Generalnu objavu nabavke (GPN) za ovaj projekt koja je objavljena u De-
velopment Business; izdanje br. 738 od 16. novembra 2008.
2. Bosna i Hercegovina je primila kredit od Meðunarodne Asocijacije za razvoj (IDA) u cilju troškova
„Projekta urbane infrastrukture i pru`anje usluga - dodatno financiranje“, i namjerava da dio sredstava
iskoristi za pokrivanje isplata pod Ugovorom za nabavku raèunarske opreme; br: MOSTAR AF-ICB-
07-G-010-3954-1 BOS.
3. Grad Mostar (u ime „Mostar parking“ d.o.o. Mostar) sada poziva podobne i kvalificirane ponuðaèe da
dostave zapeèaæene ponude za nabavka raèunarske opreme: server (4 kom), PC lap-top (5 kom), PC- ra-
dna stanica (20 kom), printer (27 kom), UPS (25 kom) i oprema za umre`avanje. Gore navedena oprema
bit æe isporuèena u prostorije kompanije „Mostar Parking“. Tender takoðer ukljuèuje opremu i materi-
jal za izradu LAN i WAN mre`e, instaliranje mre`e i testiranje u skladu sa odgovarajuæim standardima.
Vrijeme isporuke je 2 mjeseca.
4. Tender æe biti proveden kroz meðunarodnu takmièarsku tender proceduru (ICB) specificiranu u
smjernicama Svjetske Banke: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits; i otvoren je svim ponuða-
èima iz podobnih zemalja kako je odreðeno u Smjernicama Svjetske Banke.
5. Zainteresirani podobni ponuðaèi mogu dobiti dalje informacije u Gradu Mostaru - Tim za impleme-
ntaciju projekta; e-mail: pitmostarparking@mostar.ba i uvid u ponudbene dokumente na donjoj adresi
u periodu od 9:00 do 14:00 sati.
6. Zahtjevi u pogledu kvalificiranosti ukljuèuju: (i) tehnièki zahtjevi: (a) ponuðaè mora imati završena dva
slièna ugovora u toku zadnjih pet godina; (b) ponuðaè mora imati min. petogodišnje iskustvo (prije roka
za predaju ponuda) u oblasti proizvodne i ili prodaje sliènih roba kao u ponudi i (ii) financijski zahtjevi:
prosjeèni godišnji obrt tokom zadnje tri godine najmanje u iznosu od cijene ponude pomno`ene sa 2,5.
Prednost za odre|enu robu proizvedenu u na{oj zemlji ne}e se primjenjivati. Dodatne informacije nala-
ze se u ponudbenoj dokumentaciji.
7. Kompletan ponudbeni dokument na Engleskom jeziku mo`e se nabaviti od strane zainteresiranih po-
nuðaèa nakon podnošenja pisane prijave na dole navedenu adresu i nakon plaæanja nepovratnog iznosa
od 200 KM ili 100 EURO. Naèin plaæanja æe biti preko bankovnog transfera na dole navedeni broj raèu-
na. Dokument æe biti poslan poštom.
Banka: RAIFEISEN BANK
Raèun br: 1610200009950649 (vrsta prihoda:722719)
SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN: BA391611200000469043
8. Ponude moraju biti dostavljene na dole navedenu adresu na dan ili prije 10. mart/ožujak 2011. godine
do 12:00 sati. Elektronsko nadmetanje neæe biti prihvatljivo. Zakašnjele ponude biæe odbijene. Ponude
æe biti otvorene na donjoj adresi, 10. mart/o`ujak 2011. godine u 12:00 sati, u prisustvu ponuðaèa koji
`ele prisustvovati. Sve ponude moraju biti popraæene Osiguranjem ponude u iznosu od 7 000 KMili
ekvivalentnom iznosu u slobodnoj konvertibilnoj valuti.
9. Adresa za navedeno je:
GRAD MOSTAR - Mostar Parking d.o.o. Mostar
PIT - Tim za implementaciju projekta
Kontakt osoba: g. Ana Zelenika
ul: Adema Buca 19, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina,
Tel: 00387 36 500 684
Faks: 00387 36 580 031
E-mail: pitmostarparking@mostar.ba
Invitation for Bids
Bosnia and Herzegovina
Additional financing for Urban Infrastructure and Service Delivery Project
IDA Credit no: 3954-1- BOS
IFB: ICB for Supply of IT equipment
IFB No: MOSTAR AF-ICB-07-G-010-3954-1 BOS
1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in De-
velopment Business, issue no. 738 of 16 November 2008.
2. The Bosnia and Herzegovina has received a credit from the International Development Association
toward the cost of Urban Infrastructure and Service Delivery Project - Additional financing, and it inte-
nds to apply part of the proceeds of this credit to payments under the Contract for Supply of IT equi-
pment; No: MOSTAR AF-ICB-07-G-010-3954-1 BOS.
3. The Mostar City (on behalf Mostar Parking Utility) now invites sealed bids from eligible and qualifi-
ed bidders for supply of IT equipment: server (4pcs), PC notebook (5pcs), PC workstations (20pcs), pri-
nters (27pcs), UPS (25pcs) and network equipment. The above-mentioned goods will be delivered to the
premises of the Mostar Parking Utility. Tender also include equipment and materials for LAN and
WAN, network installation and testing according relevant standards. The delivery period is 2 months.
4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedure specified
in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, and is open to all bidde-
rs from Eligible Source Countries as defined in the Guidelines.
5. Interested eligible bidders may obtain further information from Mostar City - PIT Mostar Parking; e-
mail: pitmostarparking@mostar.ba and inspect the Bidding Documents at the address given below fr-
om 09.00 AM to 2.00 PM.
6. Qualifications requirements include: (i) technical requirements: (a) Bidder must have completed two
(2) similar contracts during the past five (5) years, (b) Bidder must have experience in the field of manu-
facturing and or sale of goods similar to goods in the bid in the period at least five (5) years prior to dea-
dline for bid submission; and (ii) financial requirements: an average annual turnover over the three (3)
years, whose average cannot be lower than the value of the offer multiplied by 2,5. A margin of prefere-
nce for certain goods manufactured domestically shall not be applied. Additional details are provided in
the Bidding Documents.
7. A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on
the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non refundable fee
200 BAM or in 100 EURO. The method of payment will be through bank transfer into the account me-
ntioned below. The Bidding Documents will be sent by surface mail or courier.
Bank: RAIFEISEN BANK
BAM-account no: 1610200009950649 (722719)
SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN: BA391611200000469043
8. Bids must be delivered to the address below at or before 12:00 h (noon local time), on March 10, 2011.
Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence
of the bidders’ representatives who choose to attend in person at the address below at 12:00 h (noon lo-
cal time) on March 10, 2011. All bids must be accompanied by a Bid Security of 7 000 BAMor its equi-
valent in other freely convertible currency.
9. The address referred to above is:
MOSTAR CITY - Mostar Parking Utility
Office of PIT (Project Implementation Team)
Contact person: Mrs. Ana Zelenika
Street: Adema Buca 19, 88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina,
Tel: 00387 36 500 684
Fax: 00387 36 580 031
E-mail: pitmostarparking@mostar.ba
Obja{njenja
Mjese~ni bilans stanja se izdaje da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne
banke Bosne i Hercegovine prema pravilu currency boarda i da bi se ponudile po-
sebne informacije koje zahtijeva Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
Neke posebne karakteristike bilansa stanja od 31. decembra su:
Na dan 31. decembra Banka je zadovoljila obaveze pravila currency boarda
kako to navodi ~lan 31. Zakona. Stanje neto strane aktive prevazilazi njenu
monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) za 486.789 hiljada KM. Ovo
je prikazano u stavki neto devizna aktiva minus monetarna pasiva.
Devizna aktiva se investira uglavnom u vrijednosne papire i depozite koji se
dr`e kod ino-banaka.
Bilans stanja tako|er prikazuje kompoziciju dr`anja valuta tako {to ih difere-
ncira u EUR i ostale valute.
Ban~ine devizne investicije donose prihod za Banku.
Monetarna pasiva je u najve}em obimu predstavljala obavezu Banke za KM
novac u opticaju (2.497.501 hiljadu KM) i depozite rezidentnih banaka
(3.393.541 hiljadu KM).
Kapital i rezerve odra`avaju po~etni kapital, rezerve, dionice i akumulirane
dobiti Banke od po~etka njenog rada 11. augusta 1997.
Kao depozitar za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u, Banka iskazuje u
bilansu stanja MMF-ove ra~une 1 i 2 kao stranu pasivu, i ~uva vrijednosne
papire Vije}a ministara BiH vezane za ~lanstvo. Istovremeno djeluju}i i kao
fiskalni agent u ime Vije}a ministara u njegovim odnosima sa MMF-om, Ba-
nka evidentira sredstva i obaveze Vije}a ministara vezane za ~lanstvo na po-
vjerila~kim ra~unima odvojenim od bilansa stanja. Konsolidacijom svih
ra~una vezanim za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u izra~unava se
obaveza kao neto ~lanska pozicija od 1.133.865 hiljada KM.
Banka tako|er vodi odre|ene ra~une stranih valuta u smislu sporazuma
izme|u Vije}a ministara BiH i stranih vlada i finansijskih organizacija, kao i
devizne ra~une dr`avnih institucija i agencija za koje Banka djeluje kao age-
nt. Kako ovi ra~uni nisu niti aktiva niti pasiva CB BiH, oni nisu uklju~eni u go-
re navedeni bilans stanja. Ukupni iznos sredstava koja se dr`e na ovim
ra~unima je bio 485.126 hiljada KM.
Dalji upiti koji se ti~u Mjese~nog bilansa stanja mogu se uputiti Odjeljenju za
ra~unovodstvo i finansije u Sarajevu na tel. (33) 27 81 19, fax. (33) 27 82
94. Predstavnici medija mogu se obratiti Slu`bi za odnose s javno{}u na tel.
(33) 27 81 23, fax. (33) 27 82 96.
Centralna banka Bosne i Hercegovine je neovisna monetarna institucija BiH i
nema nikakvih organizacijskih veza sa bilo kojom poslovnom bankom.
oglasi
Dnevni avaz ~etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. 37
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ 65 0 P 109600 09 P
Sarajevo, 13. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Stojakovi}
Gordana u pravnoj stvari tu`itelja, TELEKOM
SRPSKE AD BANJA LUKA ul. Mladena Stoja-
novi}a br. 8, protiv tu`enog, Lan Tian iz Saraje-
va, ul. Safeta Zajke br. 299, na osnovu ~lana 348.
stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije
Bosne i Hercegovine, objavljuje sljede}i
OGLAS
Poziva se tu`eni da dostavi odgovor na tu`bu
tu`itelja TELEKOM SRPSKE AD BANJA LU-
KA ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog,
Lan Tian iz Sarajeva, ul. Safeta Zajke 299, kojom
je tu`itelj predlo`io da sud nakon provedenog po-
stupka usvoji tu`beni zahtjev te da se obave`e
tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od
28.479,67 KM sa zakonskom zateznom kamatom.
Ukoliko tu`eni u zakonom predvi|enom roku ne
dostavi odgovor na ovu tu`bu tu`itelj predla`e da
sud donese presudu zbog propu{tanja kojom }e
usvojiti tu`beni zahtjev tu`itelja u cijelosti (~l.
182. ZPP FBiH).
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sa-
dr`avati oznaku Suda, ime i prezime, naziv pra-
vne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sje-
di{te stranke, njihovih Zakonskih zastupnika i
punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sa-
dr`aj Izjave i potpis podnositelja (~lan 334. Zako-
na o parni~nom postupku).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na
tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~in-
jenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze
kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov.
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e pr-
ocesne prigovore.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra
obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja.
Sudija
Gordana Stojakovi}, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U FO^I
Broj: 94 0 Mal 000164 08 Mal
Fo~a, 07. 12. 2010. godine
OGLAS
OSNOVNI SUD U FO^I po sudiji Nino-
slav Golijanin, u pravnoj stvari tu`itelja Te-
lecom Srpske A.D. Banja Luka, Direkcija
za mobilnu mre`u, Ul. Mladena Stojano-
vi}a broj 4, protiv tu`enog Vlado Drakul iz
Fo~e, Ul. Svetog Nikole bb, radi Naplate
duga, VSP 741,02 KM, vanraspravno, dana
07. 12. 2010. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu isplati
dug u iznosu od 741,02 KM sa zakonskom
zateznom kamatom i to:
- na iznos od 17,55 KM po~ev od 15. 11.
2007. godine, kao dana dospjelosti pa do
isplate,
- na iznos od 428,10 KM po~ev od 15. 09.
2007. godine, kao dana dospjelosti pa do
isplate,
- na iznos od 295,37 KM po~ev od 15. 10.
2007. godine, kao dana dospjelosti pa do
isplate,
na `iro ra~un broj: 562-099-00001685-95
kod NLB Razvojne banke.
OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`itelju plati
tro{kove parni~nog postupka u iznosu od
125,00 KM na `iro ra~un broj 562-099-
00017269-97 kod NLB Razvojne Banke,
a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom pri-
nudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje ispu{teno kao suvi{no.
Napomena: Obavje{tava se tu`eni da se
dostava pismena smatra objavljenom pr-
otekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja.
Sudija
Ninoslav Golijanin
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton
Op}ina TRAVNIK
Osnovna {kola „HAN-BILA“
HAN-BILA
Broj: 21-1/11
Datum: 26. 01. 2011. god.
Upravni odbor Osnovne {kole „Han-Bila“ u
Han-Biloj, na sjednici odr`anoj 26. 01. 2011.
godine, donio je odluku o raspisivanju:
KONKURSA
- za upra`njena radna mjesta -
1. Nastavnik Informatike za 6 sati do povr-
atka radnica sa porodiljskog odsustva, a na-
jdu`e do 30. 6. 2011. god.
2. Nastavnik Matematike za 12 ~asova do
povratka radnica sa porodiljskog odsustva,
a najdu`e do 30. 6. 2011. god.
Uz prijavu dostaviti sljede}e dokumente:
- Biografija kandidata
- Diplomu o zavr{enoj {koli,
- Izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- Uvjerenje o dr`avljanstvu,
- Uvjerenje o neka`njavanju,
- Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu,
- Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon
sticanja stru~ne spreme,
- Potvra o du`ini radnog sta`a u obrazova-
nju nakon diplomiranja,
- Dokaz o tehnolo{kom vi{ku,
- Uvjerenje o prosje~noj ocjeni, tokom stu-
diranja,
- Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti
~lanova porodice,
- Dokaz o eventualnoj invalidnosti
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od
dana objavljivanja u sredstvima javnog
informisanja.
Intervju sa prijavljenim kandidatima }e se
obaviti u petak, 11. 02. 2011. god. u 9 sati.
Prijave sa potrebnim dokumentima dosta-
viti isklju~ivo po{tom, na adresu {kole:
Osnovna {kola „Han-Bila“
72281 Han-Bila
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 143454 10 P
Sarajevo, 05. 01. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Emina Kurtovi} Sabljica u pravnoj stvari tu`itelja Hy-
po Alpe-Adria Bank d.d. Mostar Filijala Sarajevo, ul. Trg Solidarnosti br. 12 protiv tu`eni-
ka Klisara Albine iz Sarajeva, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 55, radi duga, vsp. 3.659,57 KM,
a sve u smislu udredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje:
PRESUDU
Zbog propu{tanja
Tu`enik Klisara Albina se obavezuju isplatiti tu`itelju iznos od 3.659,57 KM sa zako-
nskom zateznom kamatom po~ev od 01. 05. 2010. godine do isplate, uz naknadu tro{kova
parni~nog postupka u iznosu od 219,00 KM, a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom pri-
nudnog izvr{enja.
Dostava presude tu`eniku Klisara Albini smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja.
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba (~l. 183. ZPP-a)
SUDIJA
Emina Kurtovi}-Sabljica
UPI POSLOVNI SISTEM d.d.
SARAJEVO objavljuje slijde}i oglas
I Z D A J E S E
POSLOVNI PROSTOR U STROGOM
CENTRU SARAJEVA UKUPNE
POVR[INE cca 800 m
2
„ Prostor je komforno ure|en i sa svom po-
trebnom infrastrukturom za uredsko poslo-
vanje (IT instalacije, Air condition, nepo-
sredno kontrolisanje utro{ka energetskih
medija, rad recepcije zgrade 0 - 24 sata)
„ Obezbje|ena pripadaju}a parking mje-
sta uz kontrolu i video nadzor
„ Prema zahtjevu zainteresovanih mo-
gu}e je iznajmiti i manje prostora, a i zna-
tno ve}i od ponu|enog u ovom oglasu
„ Detaljnije informacije o uslovima izna-
jmiljivanja i tehni~kih karakteristika mo-
gu se dobiti na telefon 033/444-087; GSM
061/160-206,061/798-069;
„[UMING“ D.O.O. TRAVNIK
LAGERSKA BB TURBE
Broj: 01-139/10
Travnik: 25. 01. 2011. godine
OGLAS
Preduze}e „[UMING“ d.o.o. Travnik -
Turbe Lagerska bb pokrenulo je postu-
pak likvidacije sa 31. 12. 2010. godine u
Op}inskom Sudu Travnik.
Mole se komitentni koji imaju po-
tra`ivanja od ovog preduze}a da se u na-
jkra}em roku jave u sjedi{te preduze}a
radi usagla{avanja potra`ivanja.
J.P. „Komunalac“ d.d.
Grada~ac
Broj: 02-167/11
Datum: 25. 01. 2011. godine
Na osnovu Zaklju~ka Nadzor-
nog odbora broj: 01/1-2293/10
od 15. 12. 2010. godine i Odlu-
ke v.d. direktora preduze}a br-
oj: 02-2295/10 od 16. 12. 2010.
godine J.P. „Komunalac“ d.d.
Grada~ac objavljuje:
PONOVOLJENU
LICITACIJU
I
J.P. „Komunalac“ d.d. Gra-
da~ac }e izlo`iti prodaju pu-
tem licitacije sljede}e radne
ma{ine i to:
- Skip JCB 3x reg. oznake 049-
M-443; god. proizv. 1988, sa
po~etnom cijenom od
10.000,00 KM plus PDV,
- Bager MH CITY reg. oznake
957-M-293; god. proizv. 1992,
sa po~etnom cijenom od
17.000,00 KM plus PDV,
II
Gore pomenute radne ma{ine
mogu se pogledati svakim ra-
dnim danom u krugu predu-
ze}a u ul. Sarajevska bb Gra-
da~ac, a eventualne informaci-
je se mogu dobiti na telefon
035/817-219.
III
Gore pomenute radne ma{ine
koje su predmet prodaje, ku-
puje se po principu vi|eno-ku-
pljeno, pa se naknadne rekla-
macije ne uva`avaju.
Gore pomenute radne ma{ine
koje su predmet prodaje se
mogu kupiti u paketu ili poje-
dina~no.
Kupljene radne ma{ine se pre-
uzimaju u roku od 3 dana od
dana prodaje.
IV
U javnom pozivu na licitaciju
mogu uzeti u~e{}e sva pravna i
fizi~ka lica, uz obavezu da na
dan licitacije uplate 10% od
po~etne cijene na blagajni J.P.
„Komunalac“ d.d. Grada~ac u
ul. H.K. Grada{~evi}a 114.
V
Prodaja radnih ma{ina }e biti
odr`ana dana 11. 02. 2011. go-
dine u prostorijama J.P. „Ko-
munalac“ d.d. Grada~ac u ul.
H.K. Grada{~evi}a 114 sa
po~etkom u 11,00 sati.
Dana 28. 02. 2011. godine (ponedjeljak) na
Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerzi-
teta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41,
sa po~etkom u 17 sati, [uker Dragutin prof.,
branit }e magistarski rad pod naslovom:
„RELACIJE SITUACIJSKO-
MOTORI^KIH LATENTNIH DIMENZIJA
PRECIZNOSTI I USPJEHA U ODBOJ-
KA[KOJ IGRI“. Odbrana je javna i istoj mo-
gu prisustvovati svi zainteresovani a primjer-
ak magistarskog rada pod navedenim naslo-
vom se nalazi u biblioteci Fakulteta, dostupan
za pregled svih zainteresovanih, svaki radni
dan u vremenu od 8-16 sati.
Dana 10. 03. 2011. godine (~etvrtak) na Faku-
ltetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u
Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41, sa
po~etkom u 17.00 sati, Bo{njakovi} Milenko
prof., branit }e magistarski rad pod naslovom:
„TRANSFORMACIONI PROCESI MO-
TORI^KIH SPOSOBNOSTI I
MOTORI^KIH ZNANJA POD UTICAJEM
PROGRAMIRANOG RADA U NOGOMETU
DJE^AKA UZRASTA 9-11 GODINA“. Odbra-
na je javna i istoj mogu prisustvovati svi zainte-
resovani a primjerak doktorske disertacije pod
navedenim naslovom se nalazi u biblioteci Fa-
kulteta, dostupan za pregled svih zainteresova-
nih, svaki radni dan u vremenu od 8-16 sati.
Dana 28. 02. 2011. godine (ponedjeljak) na
Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerzi-
teta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41,
sa po~etkom u 18.30 sati, Mikavica Ognje-
nka prof., branit }e magistarski rad pod na-
slovom: „MUZIKA I PLES KAO FAKTORI
RAZVOJA MOTORI^KIH SPOSOBNOSTI
DJECE PRED[KOLSKOG UZRASTA“.
Odbrana je javna i istoj mogu prisustvovati
svi zainteresovani, a primjerak doktorske di-
sertacije pod navedenim naslovom se nalazi
u biblioteci Fakulteta, dostupan za pregled
svih zainteresovanih, svaki radni dan u vre-
menu od 8-16 sati.
38 ^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz ^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. 39
Prodaja
z Golf dizel TDI, 2001. god., ka-
ravan, plavi metalik, klima, knji-
ge, sva ostala oprema, u dobrom
stanju, col table, tek uvezen,
pla}ena carina i PDV. Povoljno!
Tel. 061 241 615. 1075-1Nd`
zAudi dizel, 2003. god., crni me-
talik, ful oprema. Golf dizel,
2005. god., 4 vrata, 77 KW, 6 brzi-
na, sivi metalik, ful oprema, col
table, tek uvezena, pla}ena carina
i PDV, dobro o~uvana, povoljno.
Tel. 061 287 690. 1075-1Nd`
z Prodajem Pasat 2.0 TDI, 103
KW, 140 KS, godina 2006., jedan
vlasnik, kupljen nov u ASI,
pre{ao 85.000 km. Mogu}a zamje-
na za Golf V. Tel. 062 525 360.
1229-1tt
z Prodajem Opel Astra kupe,
2002., benzinac 2.2, 16 ventila,
150 KS, pr. reg. 2006., oprema Be-
rtone. Cijena po dogovoru. Tel.
033/639-052, 061 136 309.
1108-1Nd`
zAirbag na volanu i tabli za Golf 4, Pa-
sat 4-5, Audi 3-6 Opel. Tel. 061 200 203.
zAstra GTC sport cupe, 2008. god.,
1.6, 115 KS, crvena mat, extra stanje,
max oprema, gara`irana, povoljno. Tel.
061 173 947.
zAstra, 2008. g., GTC-sport cupe, 1.6,
115 KS, met. crvena, max oprema, ex-
tra stanje, gara`irana, samo 17.500
KM. Tel. 061 173 947.
zAudi 80 1.6 B, 91. god., ura|en ve-
liki servis, o~uvan, extra stanje. Tel. 063
730 777.
zAuto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190.
z Auto zvu~nike eurotec, snage 2 x
950 W, cijena super povoljna. Tel. 061
218 870.
z Autostakla „Rule“, original
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom.
Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka
109. Tel. 063 851 759, 061 413 317.
zChevrolet Avco, 1.2, 84 KS, 5 vra-
ta, neregistrovan. Tel. 061 501 817.
z Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005.
god., bijela boja, nove gume, reg. god.
dana. Tel. 063 506 303.
zCitroen Xsara 2004. god., HDI 1.4
tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god.
Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061
843 324.
zCitrone BX 1.9 D, god. 89., karavan,
minibus Iveko automatik, god. 85. ili
zamjena. Tel. 062 270 366.
zDijelove Opel Frontere, motor di-
zel 2.2, 2000. god., limariju i ostale di-
jelove. Tel. 062 279 743.
z \ip Hyundai Santa Fe, 2.0 dizel,
4x4, 2001. god., pre{ao 120.000 km, re-
gistrovan, o~uvan, povoljno. Tel. 061
490 570.
zFiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 5
vrata, klima, ABS, 2x airbag, citi servo,
bord kompjuter, daljinsko, 110.000
km pre{ao, tek reg., 8.400 KM. Tel. 061
214 813.
zFiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, ne-
registrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061
904 736.
z Ford Fiesta 13.B, 96. god., 3.100
KM, hitno. Tel. 062 008 374.
zFord Mondeo 1.8 TDI, 1999., kli-
ma, ABS, CD, dobro o~uvan, reg. do au-
gusta. Tel. 061 067 748.
z Ford Siera, 1989. god., benzinac,
snaga mot. 74, reg. do 10. 2. 2012. god.,
u jako dobrom stanju, cijena 2.000
KM. Tel. 033 537-011.
zGodyer gume+al. felge, nove 4x100,
185-65-15, za 400 KM. Tel. 062 205 698.
zGolf 1 1.6 D, 1982. god., 2 vrata, reg.
do 10. 2011., u solidnom stanju, 1.200
KM. Tel. 061 244 181.
zGolf 2, 1.3 benzin, god. 86., bordo
boje, reg. do maja, cijena 1.600 KM. Tel.
063 812 871.
zGolf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove pr-
ednje gume, reg. do 9. 2011. god., u
odli~nom stanju. Tel. 061 566 689.
zGolf 2, benzin 1.6, 1986. god., regi-
strovan do 15. 1. 2012. Tel. 061 185 753.
zGume Sava 11x22,50, ifx. 150 KM.
Tel. 061 147 404.
z Kamion korpa 12 m Iveco 35-10,
god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865,
061 895 017.
z Kia Ceed karavan, 1.6 benzin,
2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vo-
zilo. Tel. 062 857 130.
zKia Rio RS limuzina, metalik siva,
centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u
odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes.
2011. Tel. 061 156 309.
zKomplet federe prednji i zadnji za
kamion 16-22, 16-17 itd. Tel. 061 147
404.
zMB 190 D god. 86., reg. 7/11, crve-
ni, {iroka lajsna ili mijenjam za put. ko-
mbi, T2 dizel. Tel. 062 270 366.
z Mercedes 190 dizel, automatik,
1988. sive boje, 6.000 KM, odli~an. Tel.
061 500 037.
zMercedes A 170 CDI, elegans, au-
tomatik, trip-tonik, CD, radio, full
oprema, alu felge, nove gume. Tel. 061
906 886.
z Motor „Mercedes“ 190-200 dizel,
odli~no stanje. Tel. 061 252 805.
z Motor „Mercedes“ 190-200 dizel,
odli~no stanje. Tel. 061 252 805.
zMotor za Mazdu 626, dizel 2.0, go-
di{te 1996. Tel. 061 989 296.
zOpel Astra dizel-G, 1999., karavan,
zvati poslije 16 h. Tel. 033 617-578.
zOpel Corsa C 1.0 B, 2004. god., si-
va, 3 vrata, full oprema, registr. 1 vla-
snik od uvoza, 100.000 pre{ao, extra, ci-
jena 7.400 KM. Tel. 062 548 408.
zOpel Kadet 1.6 benz., 2 vrata, reg.
do 6. 2011., povoljno. Tel. 033 693-550,
Ilid`a.
zOpel Vektra 1.6 benzin, 1997. god.
Tel. 061 167 222.
zOpel-kadet (suza) 1.3 E, 1988. god.
Tel. 062 183 913.
zPeugeot 407 coupe diesel, reg. do 5. 11.
ful oprema. Tel. 066 719 741, 061 224 104.
zPe`o 106, god. proiz. 1997., zel. me-
talik, daljinsko zaklju., {iber, {ifra za pa-
ljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084.
zPe`o 206 1.2 B, model 2005., plavi,
3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i
PDV, 76.000 pre{ao, cijena do registr.
8.100 KM. Tel. 061 835 565.
zPe`o 206 1.4 B, 2003. god., plavi, 4
vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV,
92.000 pre{ao, extra stanje, cijena do re-
gistr. 7.700 KM. Tel. 061 158 202.
zPolo 1.3 benzin, 1994. god., registr-
ovan, u dobrom stanju, zvati od 18-22
h. Tel. 061 173 173.
zPolo, 1996. god., 1.0, tek registrovan,
sa svom opremom, cijena 4.800 KM.
Tel. 061 206 689.
z Prodaja i ugradnja alnasera, alter-
natora za sva vozila, zamjena neisp. za
ispravne. Tel. 061 365 193.
z Prodajem ili mijenjam [evrolet
Lacceti, 2007. god., kao nov, klima,
ABS, 5 vrata, reg., za malo starije uz do-
govor. Tel. 061 235 436.
zProdajem Mercedes 190 D, automa-
tik, 88., registrovan, siva boja u
odli~nom stanju. Tel. 061 500 037.
z Prodajem za Renault alu felge
16''. Tel. 061 259 784.
zProdajem za Golfa alnaser, altena-
tor, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i mo-
nta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470.
zRadim antikorozivnu za{titu auto-
mobila (pod), farbanje, poliranje - Ili-
ja{. Tel. 061 552 547.
zRazni dijelovi Opel, Korsa, Astra,
Vektra, Omega, Frontera. Tel. 061 200
203.
zRegistracija vozila, penzionerima i
bud`etskim korisnicima Kantona Sa-
rajevo na 2-3 rate. Tel. 062 316 911.
zRenault Clio 1.6, 2002. god., full opr-
ema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgu-
sta 2011., u odli~nom stanju, 8.900
KM. Tel. 061 373 530.
zRenault Clio 3, benzin, 100 KS, regi-
strovan do 1. 11. 2011., servisiran, gara`ir-
an, cijena 12.000 KM. Tel. 062 605 978.
z Renault Megane, 2007 god., 2
vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,.
Tel. 062 418 999.
z Renault Megane, 2006 god., 5
vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful opre-
ma.Tel. 062 615 888.
zRenault Megane-Sedan, 1.5 dCi/105
KS, 11./2007., 75.000 km, servisna, fu-
ll oprema, reg. do 11./2011. Cijena
16.500 KM. Tel. 061 213 286.
zReno 11, registrovan, stanje dobro,
boja metalik, cijena po dogovoru. Tel.
061 143 519.
zReno Kangu, 2005., zatvoreni. Tel.
062 916 907.
z Reno Laguna, 1998. god., 2.0, ful
oprema, u odli~nom stanju. Tel. 061 100
237.
zReno Megan III 1.6, 16 V, 12. 2003.
god., registrovan, klima, ABS+ESP, bo-
rd, crni, 3 vrata. Tel. 061 202 888.
zReno Scenik 2001. god., tek registr-
ovan, met., klima, alarm, daljinsko, ga-
ra`iran. Tel. 061 138 071.
zReno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god.,
full oprema, extra stanje, registrovan,
mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370.
zReno Twingo 1.2 B, 2003. gdo, cr-
veni sa dosta opreme, pla}eni carina i
PDV, 110.000 pre{ao, kao nov, cijena do
registr. 5.700 KM. Tel. 061 835 565.
zRetrovizorska ogledala za sve vrste
auta, 5 KM. Tel. 061 512 799.
zRover 214 si 1.4, benzin 1998., dvo-
ja vrata, registrovan, 4.200. Tel. 061 229
714.
zSeat Cordoba karavan bijeli, 2001.
god., 1.9 TDI, 66 KW, povoljno. Tel. 062
401 639.
zSeat Ibica 1.4 16 V, model. 2007., si-
vi, 3 vrata, ful oprema, registr., kupljen
i odr`avan u ASA auto, 105.000 pre{ao,
10.200 KM. Tel. 061 158 202.
z[ofer{ajbe nove i polovne za sve ti-
pove vozila. Tel. 061 749 462.
zTeretni kombi MB 609, god. 90. dug
5 m, povi{eni, nosivost 3 tone, Saraje-
vo. Tel. 062 270 366.
z „Toyota Auris“, god. proiz. 2007.,
T.D., full oprema, pre{ao 47.000 km. Ci-
jena - 24.000 KM. Tel. 061 147 336.
z Vanjske ljetne auto gume Tubeles
155x70x13. Tel. 033/534-087, 062 682
690.
zVr{im izradu i ugradnju, ma{insku
obradu ogledala za retrovizore, povo-
ljno. Tel. 061 382 478.
zVW Polo 1.2, god. 2004., I vlasnik,
reg. do 7./2011. Tel. 061 489 556.
Kupovina
zKupujem za [kodu Feliciju limu-
zina, 2001. god.: haube, krov i desna za-
dnja vrata. Tel. 061 551 317.
zKupujem havarisana vozila: Pasat
karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504
190.
zKupujem sve vrste vozila: strane ta-
ble, havarisana, neispravna. Tel. 061 820
000.
zVr{imo otkup rabljenih, havarisa-
nih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775.
zOtkupljujem ispravna vozila na bh.
tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod
tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061
315 798.
zKupujem vozila ni`e vrijednosti, ha-
varisana, na stranim tablama i sl. Tel.
061 758 217.
z Kupujem Golf od vlasnika po po-
voljnoj cijeni. Tel. 063 132 183.
zKupujem havarisana i ostala auta za
dijelove. Tel. 061 614 887.
Izdavanje
z Izdajem stan na Alipa{inom,
dvosoban, namje{ten, 4. sprat.
Tel. 061 905 042. 1040-1Nd`
z Izdaje se dvosoban stan na Gr-
bavici, tehni~ki potpuno opre-
mljen, grijanje, wireless... Slobo-
dan od 1. 2. Mob. 062 337 778.
1201-1tt
z Izdajem dvokrevetnu sobu sa
upotrebom kuhinje i kupatila,
ima centralno, uglavnom sami u
stanu. Tel. 062 633 248. 1217-1tt
zAerod. naselje, pos. prostor 40 m2,
za agencije, predstavni{tva, kancelari-
je, sa papirima. Tel. 061 857 012.
zApartman na Bjela{nici, 4+1 le`aj.
Tel. 061 563 370.
z Apartman na Vla{i}u, blizu starta
`i~are. Tel. 061 210 650.
zApartmansko preno}i{te iznad Ka-
tedrale, parking, kablovska, 20 KM po
osobi. Tel. 061 339 647.
z Apartmansko preno}i{te u centru
grada sa extra opremljenim sobama, TV,
sat., c. grijanje, parking, 15 KM po oso-
bi. Tel. 062 530 601.
zCazinska, prazan stan na spratu pr-
iv. ku}e, sve odvojeno, struja, voda, ulaz.
Tel. 033 654-662.
zCentar - Papagajka, nudim no}enje
u luksuzno opremljenom apartmanu.
Tel. 061 724 725.
zCentar, izdajem ve}i dvosoban na-
mje{ten stan, stambena zgrada, grijanje
plinsko. Tel. 526-022, 061 916 429.
zCentar, tros. stan u Sarajevu, kompl.
namje{ten, izdajem na du`i period,
zvati od 16 h. Tel. 062 692 777.
z ^. Vila I, izdajem gara`u. Tel. 033
472-912.
zDobrinja 5, izdajem pos. prostor 65
m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006.
z Dobrinja, izdajem dvosoban stan.
Tel. 062 666 893.
z Dobro namjet{en tros. sa parking
mjestom sa rampom na daljinski, no-
vogradnja na ^. Vili, 650 KM. Tel.
033/711-665.
z Doglodi, 100 m2 poslovno-sta-
mbenog i 150 m2 stambenog prostora.
Tel. 061 561 132.
zDvos. konf. namje{ten stan s grija-
njem. Tel. 061 606 406.
zDvos. konf. stan blizu Klini~kog ce-
ntra. Tel. 061 606 406.
zDvos. stan Bare-[ip, sa parking mje-
stom, 200 KM mjese~no. Tel. 062 670
897.
zGrbavica 1, izdajem gara`u ispod tr-
anzita. Tel. 063 639 213.
z Grbavica, dvosoban namje{ten
stan, priv. ku}a, I sprat. Tel. 063 639 213.
zHrasno, A. B. [i}a, I sp, dvodsoban
namje{ten stan. Tel. 061 912 764.
zHrasno, sobe za no}enje i kra}i bo-
ravak. Tel. 062 100 285.
zIzdaje se sprat ku}e, Medrese, Sta-
ri Grad. Tel. 061 085 782.
z Izdajem namje{ten apartman,
sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad
OHR-a.Tel. 061 509 746.
z Izdajem dvoiposoban namje{ten
stan 69 m2, parno grijanje, telef., kabl.,
Vojni~ko polje, 300 KM. Tel. 033 212-
022, 061 502 773.
zIzdajem dvole`ajnu sobu, upotreba
kuhinje i kupatila, ima centralno. Tel.
062 633 248, Bosanska 9/II.
zIzdajem dvosoban namje{ten stan
blizu Fabrike duhana i kampusa. Tel.
062 439 329 i 061 437 719.
zIzdajem dvosoban namje{ten stan
kod FDS, internet, c. grijanje. Tel. 061
226 372.
zIzdajem dvosoban namje{ten stan
u novoj zgradi u Bu~a Potoku. Tel. 061
221 706.
zIzdajem dvosoban namje{ten stan,
D. Malta. Tel. 033/521-566.
zIzdajem dvosoban stan 60 m2, Ae-
rodromsko naselje, polunamje{ten. Tel.
066 634-794.
z Izdajem gara`u 15 m2 na Marijin
Dvoru (Te{anjska ulica). Tel. 061 273
995.
z Izdajem gara`u na Pofali}ima, pr-
eko puta tramvajske stanice. Tel. 061
497 592.
zIzdajem gara`u u [opingu-Grbav-
ica, vanjska strana. Tel. 657-189, 061 912
565.
zIzdajem i prodajem gara`u u Kra-
nj~evi}evoj ulici (za manje automobi-
le). Tel. 033 612-956.
zIzdajem stan na Vracama kod poli-
cijske akademije, pogodan za tri osobe,
130 KM po osobi, mo`e i porodica. Tel.
061 256 381
zIzdajem manji stan u privatnoj ku}i
na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237
814
zIzdajem ili prodajem radnju na Si-
ranu. Tel. 062 917 009.
z Izdajem jednoiposoban stan u ce-
ntru, namje{ten. Tel. 061 134 433.
zIzdajem jednokrevetnu i dvokreve-
tnu sobu sa upotrebom kuhinje, stude-
ntima - Bjelave. Tel. 061 802 958.
z Izdajem jednosoban namje{ten
stan u Vele{i}ima. Tel. 065 991 301.
z Izdajem jednosoban namje{ten
stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Ve-
le{i}i. Tel. 033 442-131.
zIzdajem jednosoban stan u centru,
cijena KM 400. Tel. 061 213 286.
z Izdajem jednosoban stan u sta-
mbenoj zgradi, Vojni~ko polje. Tel.
066 226 314.
zIzdajem komfornu sobu blizu Ka-
tedrale, `enskoj osobi, kablovska, inte-
rnet. Tel. 033/225-747.
zIzdajem manji poslovni prostor na
Malti, pored {kole. Tel. 033 614-628, 061
357 634.
zIzdajem namje{ten dvosoban stan
u novogradnji, Vele{i}i. Tel. 061 221 706.
zIzdajem namje{ten ili prazan jedno-
soban stan, ul. Gornja Breka 35. Tel. 061
203 473, 033 232-159.
z Izdajem namje{ten jednosoban
stan u Vogo{}i. Tel. 062 534 973.
z Izdajem prazan sprat ku}e na Se-
dreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel.
061 578 476
zIzdajem namje{ten stan u B. Poto-
ku kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzla-
nska 51. Tel. 062 347 301.
zIzdajem p. prostor 240 m2 za sve na-
mjene sa parkingom uz glavnu cestu,
Saraj polje. Tel. 061 545 358.
zIzdajem pod najam poslovni prostor
55 m2 + 2 parking mjesta, Hrasnica-
centar. Tel. 061 137 179.
zIzdajem prostor za kancelariju u no-
voj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706.
z Izdajem radnju na Ba{~ar{iji. Tel.
062 692 255.
zIzdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija,
sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM.
Tel. 061 192 073.
zIzdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet
namje{ten, strancima i zaposlenim
osobama. Tel. 033 637-494, 061 257 567.
zIzdajem stan na Bjelavama, u priv.
ku}i, vel. 40 m2, pogodan za studente
i radnike, isklju~ivo vjernicima. Tel. 061
381 651.
z Izdajem stan na Dolac Malti (jed-
nosoban). Tel. 062 905 850.
zIzdajem trosoban namje{ten stan sa
cen. grijanjem. Tel. 061 266 438.
z Izdajem u Boljakovom potoku na
spratu u privatnoj ku}i, prazan troso-
ban stan. Tel. 459-817, 062 366 874.
z Izdajem vikendicu na Jahorini,
ekstra lokacija. Tel. 066 136 470.
zJednokrevetna namje{tena soba, ku-
hinja, kupatilo, u strogom centru. Tel.
445-306.
zJednos. stan 37 m2 na ^. Vili, F. Ha-
uptmana, II kat, 350 KM. Tel. 061 526 243.
z Kvadrant-^. Vila, dvosoban na-
mje{ten stan, grijanje obezbije|eno. Tel.
062 368 243, 061 347 539.
zNamje{ten tros. stan kod OHR-a, ul.
E. Bluma, I kat, plin. eta`no, balkon,
700 KM. Tel. 033 711-666.
zPofali}i, jednosoban stan namje{ten,
cen. grijanje, kablov. tel., internet, 200
KM. Tel. 061 100 135.
zPos. prostor 60 m2, novija gradnja,
na strogo prometnom mjestu, povoljno.
Tel. 061 304 339.
z Posl. prostor na [ipu (nov) od 35
m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062
320 648.
z Potpuno renoviran i adapt. dvos.
stan na M. Dvoru, K. Tvrtka, III kat,
700 KM. Tel. 061 247 777.
zPrazan dvos. renoviran i adaptiran
stan u centru (ul. Ko{evo), vis. prizemlje,
plin. eta`no, 650 KM. Tel. 066 340 748.
zProstor mehani~ka radiona, sa do-
sta alata, mo`e vi{e namjena. Tel. 061
915 066.
zS. Kolonija-Ilid`a, opremljen stan 55
m2, poseban ulaz i da`bine, samo za
ozbiljne osobe. Tel. 515-431, 062 106 368.
zSoba studentima iz Federacije jefti-
no, kupatilo, kuhinja, kablovska i osta-
lo, blizu stud. domova Ned`ari}i. Tel.
062 467 823.
zSobe za preno}i{te i dnevni boravak,
TV, kup. Tel. 062 644 055.
z Studenticama dvokrevetna soba,
cen. grijanje, upotreba kuhinje i kupa-
tila, mogu}nsot priklju~ka interneta.
Tel. 061 378 867.
zTroipos. namje{ten stan na Ciglana-
ma (A. Hume), 500 KM. Tel. 061 899
209.
zTros. namje{ten stan samo dvoje ko-
je radi ili za studente, grijanje, termo fa-
sada. Tel. 062 422 524.
z Tros. namje{ten stan u priv. ku}i,
ulaz poseban. Tel. 062 376 351.
z Tros. stan namje{ten, I sp., kod
Vje}ne vatre, strancima. Tel. 061 569
990, 061 563 370.
z U strogom centru Heco-pijace,
izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za
ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel.
061 249 249, 061 531 130.
zVe}i dvos. stan as gara`om kod bo-
lnice Ko{evo, 600 KM. Tel. 061 247 777.
zZenica - centar, izdaje se pos. pro-
stor pogodan za mikrokreditne banke,
urede, predstavni{tva, apoteke, zubne,
salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekr-
etnine.ba
zZidana gara`a u nizu 14 m2, na Br-
eci (H. Polovine), 100 KM. Tel. 062 295
919.
Prodaja
z Prodajem ~etverosoban stan
na ^obaniji 96 m2, odmah useljiv,
papiri uredni. Kontakt telefon:
061 183 669. PTT
z„AKCIJA“! U najljep{em dijelu
Dobrinje stanovi novogradnja,
jo{ samo tri stana po 38 m2, ga-
ra`e, slobodna prodaja, uredni
papiri. Prevod odmah. Tel. 061
161 548, 061 161 670. PTT
z Centar - prodajem najljep{i ho-
tel u Sarajevu, hotel America. Ex-
tra lokacija. Cijena po dogovoru.
info@hotel-america.ba Tel. 061
147 110. 1137-1tt
z Prodajem renoviran dvosoban
stan sa podrumom u Sarajevu, ul.
^obanija br. 9, 1. sprat, uknji`en
1/1. Tel. 063 808 094. 21-1Tr
z SIGENX - Ned`ari}i - 32, 58,
46 m2, od 1.400 KM/m2. S. Grad,
29 m2, 1. sp., 67.000 KM. K. Br-
do, 44 m2, 2. sp., 86.000 KM. So-
cijalno 50 m2, 1.650 KM/m2. Gr-
bavica 54 m2, 2.000 KM/m2. Tel.
061 702 881. 1225-1tt
z SIGENX - A. Polje, Trg ZA-
VNOBiH-a, 3. sp., 78 m2, 1.600
KM/m2. M. Dvor, 62 m2, 1. sp.,
149.500 KM. Skenderija, Podgaj,
1. spr., 63 m2, 140.000 KM. P. Lige
52 m2, 2. sp., 2.450 KM/m2. Vo-
go{}a 112 m2, 4. sp., 1.160 KM/m2.
Tel. 062 907 831. 1225-1tt
z SIGENX - Titova 25 m2, 5. sp.,
56.000 KM. Hrasno 28 m2, 2. sp.
68.000 KM. Centar, Mejta{ 59 m2,
1. sp., 2.900 KM/m2. V. Polje, 6. sp.,
61 m2, 112.000 KM. Aleja Lipa 38
m2, VP, adap., 2.200 KM/m2. Tel.
065 819 136. 1225-1tt
z SIGENX - S. Kolonija u nizu
150 m2, 3 eta`e, gara`a, ba{ta,
adap., 120.000 KM. Lu`ani 57
m2, 95.000 KM. Centar Drvenija,
2. sp., 96 m2/2.500 KM. Centar,
ul. Jezero, 82 m2, 2. sp., 2.350
KM/m2. Tel. 061 177 556.
1225-1tt
z SIGENX - Hrasno, P. Ribar, 59
m2, VP i 38 m2, 2. sp. Centar, ul. A.
Jabu~ice, 25 m2, 60.000 KM. Do-
brinja, ul. Kunovska, 1. sp., 42 m2,
67.000 KM. ^. Vila, 53 m2, 15. sp.,
c. gr., balkon, 1.700 KM/m2. Tel.
061 415 787. 1225-1tt
z SIGENX - Hrasno, 68 m2, 3.
sp., 143.000 KM. Paromlinska, 68
m2, 143.000 KM. Hrasno 58 m2,
13. sp., 110.000 KM. A. Polje 77
m2, 110.000. Dobrinja 37 m2,
adapt. 1. sp., 62.000 KM. Ljublja-
nska 55 m2, 100.000 KM. Tel. 061
320 439. 1225-1tt
z Prodajem vikend ku}u 130 m2
i oku}nice 1.500 m2, voda + stru-
ja, 1/1, Puhovik put prema Rako-
vici. Cijena po dogovoru. Tel.
033/639-052, 061 136 309.
11081-1Nd`
z Prodajem manju ru{evnu ku}u
do restorana „Kibe“, Vrbanju{a
166. Svi priklju~ci, vlasni{tvo 1/1.
Tel. 061 212 241. 1236-1tt
zA. Polje, 30 m2/IX + 5 m2 balkon,
ul. Geteova, veliki hodnik sa plakarima,
kupatilo, soba, kuhinja, blind vrata, ce-
nt. grijanje, 28.000 EUR-a. Tel. 061 269
835.
zAl. Polje A-faza, 70 m2 TMP, 1. spr-
at. Tel. 033 544-722, 066 727 979.
z Aneks, prodajem ku}u sa oku}ni-
com. Tel. 061 558 519.
z B. Potoka (novogradnja) „Tibra
Pacifik“, III sprat, 60 m2. Tel. 033
639-190.
zBlagovac III, ku}a sa oku}nicom i
gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979.
z Boks na pijaci Ciglane, adaptiran,
odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191
659.
zBos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500
m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 50
KM/m2. Tel. 061 156 886.
z Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel.
061 156 886.
zCentar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem
stan 67 m2. Tel. 062 789 512.
zCentar-Dalmatinska, stan 121 m2,
visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos.
prostor. Tel. 033/221-533.
zCiglane Donje - prodajem 3-soban
stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000
KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256.
zD. Hotonj, ku}a sa oku}nicom, pa-
piri 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 033
481-775, 061 517 490.
z Dobrinja 4, jednos. renoviran 38
m2, 1 sprat, povoljno. Tel. 061 493 323.
zDobrinja C-5, I sprat, dvosoban, pli-
nsko grijanje. Tel. 061 144 162.
zDobrinja I, FBiH, stan 87 m2, tro-
iposoban, I sprat, balkon. Tel. 062 141
072.
z Donja Vogo{}a, ku}a sa svim pre-
te}im objektima i 2.100 m2 zemlji{ta.
Tel. 061 510 669.
z Dubrovnik, prodajem dvosoban
stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon
sa pogledom na Gru{ku luku. Tel.
00385 20 418-192.
z Dva stana na Vla{i}u opremljena,
34 m2 i 42 m2, mo`e i kompenzacija,
po dogovoru. Tel. 061 887 349.
z Dva stana u Sarajevu-Ned`ari}i
(Tibra Pacifik) nova gradnja, 33, 37 m2,
i 49, 40 m2. Tel. 061 887 349.
z Dvoeta`ni stan 129 m2, naselje
Ba~i}i-Stup, 1.300 KM/m2. Tel. 061 736
255.
zEnvera [ehovi}a, stan 61 m2, II spr-
at, plus 2 balkona, sa novim namje{ta-
jem. Tel. 065 581 363.
z Faleti}i, zbog selidbe prodajem
ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz
rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033
665-419.
zGara`a 14 m2, R. Alva|a 15, Dobr-
inja. Tel. 062 759 008.
zGarsonjera u [vrakinom, kod MUP-
a. Tel. 061 812 829.
zGrbavica, troiposoban stan (renovi-
ran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061
964 797.
z Ilid`a, Bosanski ljiljan 17, Pla-
ndi{te, objekat p+1+p 150 m2, oku}ni-
ce 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563.
zIlid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17,
objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2,
1/1. Tel. 062 319 563.
zIlid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2,
cijena po vi|enju. Tel. 033/623-534.
zIlid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2,
centralno, III sprat, cijena po vi|enju.
Tel. 033 624-205.
zIlid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, pri-
zemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. pr-
ostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061
226 007.
zKasindo, prodajem vikend ku}u 56
m2, sa pomo}nim objektima i 870 m2
ba{te. Tel. 065 795 065.
40 ^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
OGLASI
MALI
zKlju~, podru~je Bebi}i, ul. Kulina
Bana, prodajem 6 dunuma zemlje. Tel.
062 364 214, 053 222-928.
z Kod Muzi~ke {kole, Katedrala,
poslovni prostor 10 m2, 1/1. Tel. 066 963
554.
zKu}a u Resniku kod Pazari}a, oko
760 m2 placa+gara`a, 70.000 KM.
Tel. 065 021 556.
zMojmilo, prodajem zemlju sa pogle-
dom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061
817 960.
z Ned`ari}i („Tibra Pacifik“) novo-
gradnja, II sprat, 80 m2. Tel. 033 639-
190.
zOtoka - stan 76 m2, vl. 1/2, proda-
jem, 20. sprat. Tel. 062 422 290.
z Otoka, kvalitetan dvosoban stan,
odli~. c.g., vl. 1/1, prodajem ili mijenjam
za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463
156, od 11-22 h.
zPale, jednoiposoban stan 43 m2, III
sprat, nov. Tel. 065 581 363.
zPofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. pr-
ostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel.
062 227 122.
z Poljine, ve}a lokacija za ku}u na
sun~anoj strani. Tel. 061 201 039.
zPoljine, ve}i plac 2.847 m2 za ku}u
sa kompletnom infrastrukturom. Tel.
061 608 962.
zPos. prostor 80 m2, na ^ar{iji, Br-
avad`iluk. Tel. 065 021 556.
zPovoljno prodajem garsonjeru u ce-
ntru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna
za poslovni prostor, zvati poslije 17 h.
Tel. 062 006 319, 033 621-119.
z Pr. stan 70 m2, I spr., i od 40 m2
VIII sp., A-faza A. Polje. Tel. 066 445
203.
zProdaje se ku}a na Bistriku pov. 250
m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10
minuta hoda. Prelijep pogled na grad.
Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa
odvojenim ulazima. Uz ku}u se nala-
ze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi pa-
piri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpu-
no renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062
451 110.
zProdajem poslovni prostor 23m2
1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje,
Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost
dogradnje, pogodno za ugostiteljst-
vo.Tel. 061 509 746.
z Prodajem plac, dulum obradive
zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel.
033 457 182
z Prodajem ~etverosoban stan kod
BBI. Tel. 061 548 278.
zProdajem ~etverosoban dvoeta`ni
stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije.
Tel. 061 336 726.
zProdajem ku}u na Poljinama. Tel.
061 856 179
zProdajem novu radnju na Dobrin-
ji, 31m2. Tel. 061 324 040
zProdajem devastiranu ku}u i 13 du-
luma zemlje, Mrakovo-Ilija{. Tel.
033/613-176.
zProdajem devastiranu ku}u i 13 du-
luma zemlje, Mrakovo-Ilija{. Tel.
033/613-176.
z Prodajem dvosoban stan 56 m2 u
centru, ul. Ko{evo 5. Tel. 062 814 279.
zProdajem jednosoban stan 47 m2,
Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900
EUR-a. Tel. 454-579.
zProdajem jednosoban stan od 40 m2
- M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543.
zProdajem ku}u Blagovac. Tel. 061
032 503.
zProdajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8
m, oku}nice 422 m2, 3 sprata, novoizgr-
adnja. Tel. 061 552 547.
z Prodajem ku}u u izgradnji -
Ned`ari}i. Tel. 061 131 297.
z Prodajem ku}u u izgradnji -
Ned`ari}i. Tel. 061 131 297.
zProdajem ku}u! Ve}a - novija gra-
dnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061
160 068.
zProdajem ku}u, prizemlje, sprat, po-
tkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Se-
mizovac. Tel. 033 655-398.
z Prodajem kvalitetan stamb.-posl.
objekat uz magistralu kod Had`i}a, po
cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531
130, 061 249 249.
z Prodajem novoadaptiran stan 70
m2, u centru Ilid`e, cijena po sporazu-
mu. Tel. 033 473-796.
zProdajem novu ku}u u Sarajevu, na-
selje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, sva-
ki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica po-
vr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vla-
sni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt.
Tel. 062 337 813.
zProdajem parcelu u Otesu uz cestu,
1.350 m2, 140 KM/m2, svi priklju~ci.
Tel. 061 749 442.
zProdajem plac na Crnogorskom pr-
imorju (\enovi} kod H. Novog). Tel.
033 638-125.
zProdajem povoljno hitno ku}u, ze-
mlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija.
Tel. 00387 61 226-645.
zProdajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel.
062 724 003.
zProdajem stan 50 m2, Grbavica, re-
noviran, ugradbena kuhinja, 110.000
KM. Tel. 061 250 855.
zProdajem stan 61 m2, visoko prize-
mlje, ul. Paromlinska 17, mo`e i zamje-
na za dva manja. Tel. 062 272 346.
zProdajem stan 70 m2, Ilid`a, III/IV,
c.g., kod Muzi~ke {kole. Tel. 061 107
156.
zProdajem stan 94 m2, N. Breka, I.
Mujezinovi}a, 2 banje, 2 WC, 3 balko-
na, II kat. Tel. 033/612-007.
z Prodajem stan Breka 48 m2 + 10
m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000
KM. Tel. 061 143 036.
zProdajem useljivu ku}u od 240 m2
ili zamjena Trebinje, pijaca Vrap~i}i
Mostar. Tel. 061 301 772.
zProdajem zemlju u ogradi i zapo~eti
objekat, Tvorni~ka do broja 9. Tel. 061
177 815.
z Prodajem-izdajem posl. objekat
1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asva-
ltiranim parkingom, uz magistralni put
Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili
vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor
u Sarajevu. Tel. 061 249 249.
zProdajem-izdajem poslovni prostor
70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H.
Polovine br. 5. Tel. 061 911 324.
z S. Kolonija, prodajem eta`ni stan
u nizu, hitno, povoljno. Tel. 061 207
899.
zStan 36 m2 u Hrasnom, Trg hero-
ja, 65.000 KM, 45 m2, 85.000 KM. Tel.
065 021 556.
zStan 52 m2 na Grbavici, III sp. Tel.
065 021 556.
zStan 64 m2, 1.300 KM/m2 u Dobo-
ju. Tel. 062 469 324.
zStan 65 m2, na Al. Polju, Trg Me|.
prijateljstva, 6 sp., 80 m2. Tel. 065 021
556.
zStan 71 m2 u Hrasnom kod Robo-
ta. Tel. 065 021 556.
zStan u S. Koloniji, I kat, 1/1, 45 m2,
cijena 40.000 EUR-a. Tel. 061 550 733.
z Stari Grad, devastirana ku}a, 330
m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000
EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853.
zStup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. pr-
ostorom od 80 m2 i stanom iznad, au-
topraonica i parking. Ulaz sa glavne ce-
ste. Sve renovirano, komunalije uredne,
vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608.
zSuper povoljno, ku}a u centru Ki-
seljaka, zvati nakon 16 h. Tel. 063 784
585.
z [vrakino, A. Firdusa stan 33 m2,
1.500 KM/m2, adaptiran. Tel. 061 214
634.
zTri dun. zemlje u Perivoju, prema
brdu @u~, 6 KM/m2. Tel. 061 709 430.
z Trospratnu ku}u useljva u G.
[eheru, B. Luka i 3 dun. zemlje,
180.000 KM. Tel. 061 709 430.
zUl. Gabelina, kod Stomatologije, pr-
odajem trosoban stan. Tel. 061 548 390.
z Vikendica, potpuno namje{tena
jedan dun. ba{te, Deovi}i-Osenik. Tel.
061 221 888, 061 409 856.
zVogo{}a centar, adaptiran jednoso-
ban stan 36 m2, 54.000 KM. Tel. 062 99
32 53.
zVogo{}a, prodajem poslovni prostor
38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183.
zVratnik - ku}a sa tri zasebna stana
i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268.
zVratnik, ku}a sa svim priklju~cima,
vl. 1/1. Tel. 061 139 592.
Potra`nja
zPotrebno vi{e manjih stanova, pr-
aznih i namje{tenih za izdavanje (Agen-
cija). Tel. 061 031 330.
zStrancu potreban manji stan do 60
m2 u zgradi za izdavanje na du`i per-
iod (Agencija). Tel. 061 522 190.
zKupujem stan do 50 m2, na relaci-
ji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel.
061 237 344.
z Tra`im ku}u sa prostorom za
dr`anje prepelica i dr. peradi, na po-
dru~ju Kantona Sarajevo. Mogu}nost
odr`avanja i ~uvanja napu{tene ku}e uz
dogovor. Tel. 061 138 184, 062 134 551.
zKupujem manji stan u Kantonu Sa-
rajevo od vlasnika po pristupa~noj ci-
jeni. Tel. 062 762 572.
zAgencija Sigenx kupuje nekretni-
ne u Sarajevu ili posreduje uz provizi-
ju 3 posto. Tel. 033 654-793.
zPotrebni stanovi u zgradi za izna-
jmljivanje, agencija. Tel. 061 925 649.
Zamjena
z Mijenjam ku}u u Zvorniku za
stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817
960.
zMjenjam dvosoban stan u Bos. Gr-
adi{ci (66 m2, renoviran u centru gra-
da) za stan u Sarajevu. Tel. 061 366 921.
z Alipa{ino polje C-faza, mijenjam
1,5-soban stan 47 m2, za manji uz na-
knadu. Tel. 062 525 786.
zDobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan
dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti
ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel.
061 220 179.
zMojmilo, dvoiposoban, I sprat, ce-
ntralno, za sli~an oko II gimnazije uz do-
govor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424.
zZamjena-prodaja, Sarajevo stan 52
m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033
542-668.
zStan na Ilid`i 55 m2, novogradnja
za centar uz nadoplatu. Tel. 062 451 553.
z Mijenjam kvalitetan dvosob. stan
Otoka sa odli~. c.g., vl. 1/1, za garsonje-
ru uz dogovor ili prodajem. Tel. 065 463
156, od 11-22 h.
z VELIKA AKCIJA!!! U prodaji
su bukova cijepana drva 65 KM.
Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150
KM. (Kreka) drveni 80 KM.
Mo`e i u vre}ama. Bukovi briketi
180 KM. Isporuka isti dan. Tel.
061 247 186, 061 785 535.
16629-1Nd`
zOGRIJEV KOD JUKE! Bukva
i grab od 40 do 60. Drveni ugalj
75. Kameni ugalj 150. Briketi bu-
kovi 180. Kameni briket Doj~la-
nd fire 300. Obezbije|ene vre}e i
prijevoz! Tel. 061 025 311.
837-1Nd`
z PENZIONERIMA NA 8 RA-
TA! Prodajem bukova i grabova
drva u svim oblicima. Ugalj Ba-
novi}i (kocka, orah). Drveni uga-
lj Kreka. Prijevoz obezbije|en.
Tel. 061 670 068. 878-1Nd`
z AKCIJA!!! Prodaja kamenog
uglja Banovi}i, Breza, kocka, or-
ah i to sve na vagu. Ta~na mjera.
Drveni Kreka mogu}nost dosta-
ve isti dan. Po`eljno va{e prisu-
stvo pri vaganju istog. Tel. 063
544 343. 1083-1Nd`
z Prodaja i dostava: Banovi}ki
ugalj za centralno grijanje, kocka,
orah, original seperacija. Tel. 061
265 811, 061 289 961. 1102-1Nd`
z VELIKA AKCIJA!!! U prodaji
su bukova drva 65 KM (cijepana,
~okovi i metrice). Ugalj (Banovi}i)
kocka, orah 150 KM. Ugalj (Kreka)
drveni 80 KM. Bukovi briketi. Pe-
nzionerima na 8 rata. Tel. 061 247
186, 061 785 535. 1109-1Nd`
z Prodajem Braunove mre`ice za
brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906.
z Prodajem vlastite }urke, patke,
guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili
osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim
na adresu. Tel. 061 925 691.
zTuristi~ki vodi~ „100 turisti~kih de-
stinacija BiH“. Mob. 061 757 925.
zPo~iteljski sirup za jetru, hepatitis,
esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel.
033/646-912.
zDoma}e baklave, extra kvalitet, za
sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel.
061 206 345.
zPovoljno ma{ine za: {ivanje krzna
marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke
„Singer“. Tel. 035 204-328.
z Knjige sa svim uputstvima o pre-
pariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel.
035 204-328.
zProdajem ura|enu, ali iz opravda-
nih razloga nebranjenu doktorsku di-
sertaciju. Tel. 061 942 222.
zNajpovoljnija prodaja i ugradnja ha-
rmonika vrata, svih modela i dimenzi-
ja. Tel. 061 512 294.
z Sony pley stej{n 2, sa ugra|enim
~ipom + d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061
157 571, Sarjevo.
zProdajem gra|. kompresor, pjeska-
ru, vi{e vrsta pikanera, bu{ilica, {pice-
va i {tanpova. Tel. 061 240 044.
z Dva kombi plinska bojlera Rave-
nheat 24 i 30 KW. Tel. 061 185 753.
z Moderni namje{taj povoljno: 2
kau~a, fotelje, regal i sto. Tel. 061 209
991, Geteova.
zDugu bundu od nerca, svijetlo-dr-
ap, br. 42-44, povoljno. Tel. 033/456-703.
zAutomatsku ma{inu za izradu ro-
lni za fiskalne kase. Tel. 057 225-771.
zDoma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija
jaja, 3 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“
klasa. Prepelice nosilje = 5 KM i me-
so prepelica = 15 i 20 KM. Bespl. do-
stava. Tel. 062 134 551, 061 237 448.
z Povoljno kvalitetan, nov madrac.
Tel. 061 749 442.
z Ispravan fri`ider „Gorenje“, 70
KM. Tel. 062 972 512.
z Plinsku pe} na zid, pivsku amba-
la`u, polovan crijep i vrata, sve po do-
govoru. Tel. 061 143 519.
zTra~nu {lajfaricu i ru~ne ma{ine iz
stolarske radnje. Tel. 061 145 885.
z Chicco auto-sjedalicu, 0-18 kg, u
odli~nom stanju. Tel. 061 213 286.
z Print ma{ina Rodin Solvent 6184
A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 033/553-
865, 061 895 017.
zRakija-{ljiva mad`arica, Grada~ac.
Tel. 035/816-359, 062 200 897.
z Karabin lova~ki 8x57 Kranj. Tel.
061 958 001.
zRashladni pult, rashladnu komoru,
rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox.
Tel. 061 156 309.
z Prodajem komplet posteljinu od
ka{mira „Rojal-Wool“ kvalitete - cije-
na po dogovoru. Tel. 033/651-641.
zPovoljno dva vunena }ilima. Mob.
061 398 128.
zVe{ ma{inu LG stara oko 4 god., ve-
oma povoljno. Tel. 033 235-325, Sara-
jevo.
zNov komplet „1001 no}“ 4 knjige
- 70 KM. Tel. 061 227 869, Sarajevo.
z Harmonika vrata „Marley“ svih
modela i veli~ina, sa ugradnjom, dvi-
je vodilice, ve} od 65 KM/m2. Tel. 033
225-227, 061 516 910.
zGrija~e i ventilatore za TA pe}, 10
KM. Tel. 062 972 512.
zVe{ ma{inu Gorenje, o~uvana, ma-
li kvar. Tel. 466-856, Sarajevo.
zMa{inu za jufke ili mijenjam za au-
to. Tel. 061 105 425.
zUlje na prirodnoj bazi, lije~i reumu
i i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel.
033 463-306, 061 149 388.
zDvije {iv ma{ine Singer i biciklo za
vje`banje u stanu. Tel. 033 453 737.
zKomplet opremu za slasti~arnu, bu-
regd`inicu, aparat za doner, plin. Tel.
061 311 784.
zSto posto efikasno sredstvo za tra-
jno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel.
061 243 891.
zSije Atomic, 1,80 vis., povoljno. Tel.
061 496 766, 467-501.
z Sportska opremu skije, {tapovi,
pancerice, brile, kacige, skafanderi,
jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape,
~izme skoro novo, povoljna cijena iz
Njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902
930
zTepihe - }ilime, nepal i perzijaner,
razne veli~ine i modele izgledaju kao
novi , 100% original , izuzetno po-
voljno.Tel. 033 452 018
z Klizaljke baure, hokeja{ke,
plasti~ne i ko`ne razni modeli i broje-
vi skoro novo , povoljna cijena iz nje-
ma~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902
930
z Garderobu i obuæu , raznovrsno,
moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina,
skoro novo, povoljna cijena, iz
Njema~ke izuzetno povoljno za dalju
prodaju. Tel. 061 237 110
z Role razni modeli i brojevi ,
kacige štitnici skoro novo , povoljna ci-
jena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel.
061 902 930
zMe|unarodni tel. razgovori do 5 pu-
ta jeftiniji, Air Aba. Tel. 061 191 935.
zKrema protiv psorijaze Vipsogal, pr-
oizvod dr. Vi{nji}a. Tel. 033 211-822.
zJeftino i povoljno kuhinjski eleme-
nti, ameri~ki plakari, komode. Tel.
062 663 836.
zMa{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa
ba{tom. Tel. 062 165 566.
z Skije Atomik Karvin, vis. 166,
r16, 300 KM. Tel. 061 158 339.
zBiciklo roza boja za dijete do 12 god.
Tel. 061 397 921.
z Oprema za ugostiteljstvo, {ank,
rashl. vitrina, stolovi, stolice, kuhinjs-
ki stolovi, vaga, tende. Tel. 061 160 631.
zSobni namje{taj, kau}e i tros. tepih,
fri`ider, kamin. Tel. 061 397 921.
z Povoljno, `eljezna vrata, kapije
dim. 2x2. Tel. 061 397 921.
z Povoljno, ograda betonska 18 m,
`elj. vrata, kapije dim 2x2. Tel. 061 397
921.
zSkije, vezovi, cipele br. 43 vrlo je-
ftino i opremu. Tel. 061 397 921.
zVrata sa bravom 20 KM, J. Brki}a
5, Otes-Ilid`a.
zTelefax „Panasonic“, zamrziva~-la-
di~ar i uramljene goblene. Tel. 061 869
333.
zLaptop „IBM“ intel pentium uvoz,
Njema~ka, malo kori{tenm 450 KM.
Tel. 061 173 947.
zKomplet inventar za restoran i tr-
govinu, povoljna cijena. Tel. 062 358
962.
zVuneni }ilim 2,20x1,8 m i tri staze
1,5x0,8 m, povoljno. Tel. 063 02 33 77.
zMa{ina Sthil za rezanje asfalta. Tel.
062 28 11 77.
zProzori drvo novi, termo staklo, po-
voljno. Tel. 033 451-309.
zRashladni ormari, vitrine, vage, ka-
sa Oliveti. Tel. 061 958 001.
zKvalitetno sir}e od divljih jabuka,
korisno protiv gripe, 2 KM/l. Tel. 061
547 280.
z Najpovoljnije, najkvalitetnije
aluminijske `aluzine 20 KM, tra-
kaste zavjese, vanjske roletne, ha-
rmonika vrata, blindo vrata, PVC
prozori. Tel. 061 501 401.
693-1Nd`
zServis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI
Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Za-
nusi, Iberna), {poreta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 19593-1tt
z „KIRBY“ - Dubinsko usisava-
nje, pranje, ispiranje svih vrsta
tepiha, namje{taja, auta, pranje
portala, generalna ~i{}enja stano-
va i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fi-
rma „GLANZ“. Tel. 061 350 688.
16630-1Nd`
z Alu `aluzine 20 KM/m2. Tra-
kaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne. Harmo vrata i te-
nde. Cijene sa monta`om. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061
131 447. 105-1Nd`
z „HIGIJENA“ - Dubinsko pra-
nje tepiha, 1 m2 - 1 KM i na-
mje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo:
061 141 944. Tuzla: 061 587 721.
782-1Nd`
z ELEKTRI^AR SA VODOIN-
STALATEROM - popravka star-
ih i ugradnja novih instalacija.
Sanitarija, aut. osigura~a, bojlera,
el. pe}i, prekida~a, sklopki, itd...
Mob. 061 132 149, 061 180 120.
979-1Nd`
zMolersko-farbarski poslovi, povo-
ljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973.
zInstrukcije engleski, njema~ki i pr-
evod. Tel. 061 339 306.
zVodoinstalater - svi vodoinstalate-
rski radovi - kvalitetno, brzo, precizno,
~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733.
zDipl. in`enjerka daje instrukcije iz
matematike. Tel. 227-990.
zProfesorica hemije daje instrukci-
je. Tel. 667-880.
z Profesor francuskog i latinskog
jezika daje instrukcije. Tel. 033 645-307.
z Profesionalne usluge masa`e, tre-
tmani lica, nadogradnja noktiju. Tel.
063 010 272.
zElektri~ar - izvodi el. radove brzo
i kvalitetno. Tel. 061 133 829.
zKombi prevoz namje{taja, selidbe,
odvoz kabastog otpada, povoljno, obez.
radna snaga. Tel. 062 139 453.
zVr{im prijevoz putnika udobnim i
klimatiziranim kombijem T-4 VW.
Tel. 061 800 191.
zServis ra~unara „Majo“, instalaci-
ja windowsa, internet konekcija, anti-
virusna za{tita ra~unara, ~i{}enje vir-
usa, hardwerski i softverski problemi,
itd. Tel. 061 243 611.
zKirby dubinsko usisavanje i pranje
}ilima, etisona i sjede}ih garnitura, na-
jkvalitetnijim kirbijevim {amponima.
Tel. 062 118 202.
zStolarske usluge po povoljnim ci-
jenama. Tel. 061 336 541.
zDajem instrukcije srednjo{kolcima
i studentima hemije. Tel. 061 177 405.
zCentral. grijanje, plin. instalacije, za-
mjena konvektora itd., radimo kvalite-
tno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061
500 037.
z Iskusni vodoinstalater radio bi
u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543-
988, 066 255 504.
zProfesionalno izvodimo molerske,
vodoinstalaterske i kerami~arske rado-
ve. Tel. 062 713 921.
zMolerski radovi, uredno i po{teno.
Tel. 061 349 257.
zDajem ~asove iz matematike i sta-
tike |acima i studentima, uspje{no. Tel.
033 526-945.
zNovo, najjeftinije u gradu izvo|enje
svih vrsta radova na instalacijama cen.
grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062
471 243.
zMajstor Dino jedn. stan sa pripre-
mom zidova, bijelo ili u boji KM 180.
Tel. 061 529 608.
zDajem instrukcije matematike i fi-
zike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453,
061 914 014.
z Dajem instrukcije iz hemije za
u~enike i studente. Tel. 066 891 378.
zPostavljam laminate, panel parke-
te i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391.
zIskusan profesor instruira matema-
tiku |acima uspje{no, povoljno, dola-
zim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695.
zStaklar obavlja kvalitetno staklar-
ske radove. Tel. 033/536-188.
zIskusan prof. (simult. prev.) prevo-
di na engleski i francuski, tehni~ku i
stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757
808.
zInstrukcije - engleski i arapski je-
zik. Profesorica. Tel. 033 611-023.
zRadimo ma{insko malterisanje i sve
vrste fasada. Tel. 061 338 919.
zAdaptacija stanova i ku}a, postavlja-
nje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo.
Tel. 061 510 373.
zMolujemo stanove vrlo povoljno, uz
za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054.
z Sve vrste gra|evinskih poslova sa
garancijom. Tel. 061 740 127.
z Presnimavanje sa video kaseta na
DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523.
z Vr{imo presnimavanje sa VHS
kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389
427.
z Instruiram francuski i latinski,
povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347.
z Ameri~ko dubinsko usisavanje,
pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239.
z Servis - programiranje, prodaja
registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809.
zMatematika - instrukcije, profesor
sa iskustvom. Tel. 061 135 748.
zProf. daje instrukcije iz engleskog
jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim
na adresu. Tel. 061 227 439.
zMoler veoma brzo i efikasno molu-
je va{e stanove. Tel. 061 926 333.
z[ivanje `. konfekcije, sve vrste pr-
epravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065
695 706, Alipa{no C-faza.
z Engleski jezik, sudski prevodilac,
prevod i poduka. Tel. 061 533 935.
zBravar - izra|ujem i montiram sve
od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel.
061 709 382.
zKerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061
202 713.
zMoler-majstor, kre~i, gletuje, farba
stolariju. Tel. 062 282 243.
zIzrada plo~astog namje{taja, kuhi-
nja, plakara, stolova, polica, prema ka-
talogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093.
zKerami~arske usluge, moleraj, po-
stavljanje elektro instalacija, laminata
i rigipsa. Tel. 062 466 093.
z PC serviser nudi usluge opravke
ra~unara, XP, antivirus i drugo, dola-
zak besplatan. Tel. 062 328 044.
zU~enicima, srednjo{kolcima instr-
ukcije iz matematike, fizike, mehani-
ke, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-
196, Ilid`a.
z Povoljno, ugradnja termo fasada,
molersko farbarski radovi, laminat,
rigips, keramika. Tel. 061 565 834.
z Molerske usluge, vrlo kvalitetno.
Tel. 062 127 525.
z^asovi engleskog jezika vikendom,
dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895.
zPrevoz skija{a na sve planine u T5
kombiju, sjedi{ta 1+8, povoljno. Tel.
062 606 611.
zKerami~ar radi kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 062 140 094.
zZidar i tesar radimo sve gra|evinske
radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468.
zRadim termo fasade, 10 KM sa ske-
lom. Tel. 062 298 347.
z Radimo termo fasade, moleraj,
{panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje
iskustvo. Tel. 061 278 188.
zZidar sa grupom radi krovove, fa-
sade i ostale radove. Tel. 062 196 097.
zInstrukcije iz ruskog jezika i prevod
rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel.
061 969 966.
zPresvla~im kau~e i sve opravke, do-
lazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062
522 986.
z Povoljno prevoz kombijem i pu-
tni~kim automobilom. Tel. 061 248 036.
zMatematika, fizika i elektrotehni-
ka, instrukcije uspje{no i povoljno da-
je dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297.
zKombi prevoz putnika 1+8 i seli-
dbe, povoljno. Tel. 061 223 343.
zRigips majstor, radim povoljno i br-
zo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274.
zMolersko-farbarske poslove obavlja-
mo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-
998 i 062 139 085.
z Molersko-farbarski radovi i posa-
vljanje tapeta, izvodim kvalitetno i
povoljno. Tel. 061 382 230.
z Profesorica engleskog, sudski tu-
ma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzr-
aste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Do-
brinja.
z Instruiram matematiku za sve
{kole i fakultete, uspje{no i povoljno.
Tel. 061 549 242.
zProfesor instruira matematiku sve
uzraste povoljno, uspje{no, dolazim
ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172.
z Dajem instrukcije iz hemije za
u~enike i studente. Tel. 066 891 378.
z Radim molersko-farbarske poslo-
ve brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo
preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-
791.
zDubinsko usisavanje, pranje tepi-
ha i namje{taja. Tel. 061 319 571.
zPopravljam sve vrste fri`idera, ra-
shladnih ure|aja, uz garanciju. Dola-
zak besplatan. Tel. 061 156 309.
z Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930
078.
z Stolar, izrada i monta`a kuhinja,
plakara, predsoblja, zamjena baglama.
Tel. 062 944 952.
z Profesorica engleskog jezika daje
~asove i prevodi. Tel. 061 556 700,
033/657-038.
zVodoinstalater odr`ava staru i po-
stavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve
uz garanciju. Tel. 061 497 622.
zPrevoz za sve destinacije putni~kim
kombijem, profesionalni voza~, po-
voljno. Tel. 062 713 956.
zVr{im sve usluge molerskih rado-
va, gletovanje, laminat, kvalitetno i po-
voljno.Tel. 061 377 054
z Radim kataloge, reklame, kalen-
dare, profesionalno, povoljno i kvalitet-
no. Tel. 062 877 535.
zIzra|ujem projektnu dokumentaci-
ju za legalizaciju objekata, vrlo po-
Dnevni avaz ~etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. 41
z „ZA SUPER SEX + NA-
JBR@I EFEKAT + ZA SUPER
BIZNIS (VPC 4 KM). VIA-
GRA + CIALIS + LEVITRA
+ BILJNA = HIT + PODE-
SNA I ZA BOLESNE! TEL.
061 807 485.“ 1108-1TT
z„VIAGRA-PFIZER“ ORIG-
INAL! 50 i 100 MG. CIALIS
20 MG, KAMAGRA GEL 100
MG. ZA BOLJI I DU@I SEX.
DOSTAVA. UPUTSTVO. DI-
SKRECIJA. POUZE]EM.
TEL. 061 702 404. 975-1nd`
voljno. Tel. 062 558 574.
z Rainbow sistem ~i{}enja u va{em
domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno
i efikasno. Tel. 061 990 082.
zRainbow-generalke, tepisi, kao i ta-
pacirani namje{taj, dugogodi{nje isku-
stvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285,
061 311 276, 033 666-275.
zLije~im vanjske i unutra{nje hemo-
roide. Tel. 061 533 146.
z Staklar radi sve vrste staklarskih
usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609
947.
zVodoinstalater - obavlja sve vrste vo-
doinstalaterskih usluga, opravke, ada-
ptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133.
zStaklar - radimo sve staklarske ra-
dove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842
343.
zProfesorica dr`i instrukcije iz ma-
tematike i fizike. Tel. 033 522-016.
zPrevoz stvari, namje{taja i ostalog
ve}im kombijem, radna snaga, povo-
ljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
zVr{im prevoz robe, stvari i ljudi, ra-
dna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762.
zLektori{em i korigujem sve vrste te-
kstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel.
033/658-707, 062 165 429.
z Elektri~ar - usluge el. instalacija,
interfoni, alarmi, gromobrani, el. uslu-
ge. Tel. 061 132 991, 033 418-086.
z Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
zVr{im prevoz putnika po BiH i na
more. Tel. 061 434 374.
zIskusna profesorica engleskog, nje-
ma~kog i francuskog daje ~asove i pr-
evodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616.
z Servis ra~unara „Aki“, popravka,
nadogradnja, instalacija, internet kone-
kcija, antivirusna za{tita, dolazak na
ku}nu adresu. Tel. 061 545 375.
zVKV moler - radi molersko-farba-
rske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683.
zMoler sa radnim iskustvom, izvo-
di sve mol. farb. radove, brzo, kvalite-
tno, ~isto. Tel. 061 206 345.
zBravar, sve bravarske usluge, povo-
ljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260.
zSve stolarsko-tapetarske usluge ra-
dim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651,
066 620 342.
z Iznajmljujem play station 2 i 3 sa
igricama. Tel. 061 201 341.
zDajem instrukcije iz matematike i
fizike. Mob. 062 343 100.
z Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
zBravar radi ograde, kapije, gelende-
re ulazna i gara`na vrata, zatvara balko-
ne. Tel. 061 526 205.
zProfesor daje instrukcije iz matema-
tike za osnovce i srednjo{kolce tokom
godine. Tel. 061 244 251.
z Tapetar-dekorater, povoljno pre-
svla~i namje{taj u radionici ili kod vas,
uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156
728.
z[ivanje trajnih autopresvlaka, pa-
leta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapa-
cirunga, poda. Tel. 061 215 658.
z Moler sa iskustvom iz Njema~ke,
izvodi molerske radove kvalitetno uz
garanciju. Tel. 061 372 829.
zVodoinstalater sa iskustvom vr{i po-
pravku, monta`u i pro~epljenja vod.
instalacija. Tel. 061 348 717.
zPeremo }ilime rainbow ma{inom u
va{em stanu ili ru~no u praonici sa do-
stavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284.
zMolerske usluge. Tel. 062 922 323,
066 205 151.
zPopravljam TV svih modela, pro-
fesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365
690, 033 653-311.
z Autoprevoznik manjim kamio-
nom vr{i prevoz kabastog otpada, pje-
ska, {ljunka. Tel. 061 268 847.
zDrva re`em motornom `agom, ra-
dim i druge poslove. Tel. 061 491 463.
zPrevodim engleski 5 KM/str. i po-
voljno dajem instrukcije. Tel. 643-990.
z Molersko-farbarske usluge. Tel.
062 823 902.
zInstrukcije iz matematike, fizike, i
elektrotehnike za u~enike osnovnih i
srednjih {kola. Tel. 061 812 528.
zVr{im selidbe modernim kombijem
sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel.
061 227 189.
zKombijem prevozim kabastu robu.
Tel. 061 204 061.
zKV vodoinstalater radi sve vrste ra-
dova brzo, povoljno i kalitetno. Tel. 061
349 294.
zExtra povoljno! Kombi prevoz i se-
lidbe. Tel. 061 147 361.
zElektri~ar VKV za ku}ne el. insta-
lacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907.
zVr{im selidbe i sve vrste prevoza sa
kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009.
zKombijem prevozim razne vrste ro-
be, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062
476 471, 033 614-436.
z Moleraj, laminat, rigips, edelpuc,
kompletne adaptacije stanova i ku}a.
Tel. 062 402 122.
zVKV moler radi ~isto, uredno, kva-
litetno, jeftino. Tel. 062 214 519.
zEngleski, njema~ki, prevodi, instr-
ukcije, dipl. radovi, disertacije, pripr-
eme za ispite. Tel. 063 947 405.
z Radim centralno grijanje i prepr-
avke grijanja. Tel. 062 316 826.
zPrevoz putnika i organizovanih gr-
upa luksuznim mercedesovim kombi-
jem na sve destinacije. Tel. 061 862 323.
zKombi prevozom vr{im selidbe, pr-
ijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena po-
voljna. Tel. 061 817 424.
z Izvodim sve vrste elektroradova.
Tel. 061 156 340.
zProfesor matematike sa iskustvom
daje instrukcije |acima i studentima,
tokom godine. Tel. 061 382 301, 033
473-574.
z Studentica ekonomije instruira
matematiku za srednju i osnovnu
{kolu. Tel. 061 929 114.
z KV moler kre~i stanove, ku}e 70
KM, radim gletovanje, farbanje, posta-
vljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388
242, 638-454.
zMolersko farbarski radovi, gletova-
nje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel.
061 262 895.
zLaminat ugra|ujem profesionalno.
Tel. 061 262 895.
zKerami~ki radovi od 8 KM, lami-
nat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 062 422 040.
zMed. sestra pru`a usluge infuzija,
injekcija, ispiranje uha, obradu rana,
kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-
144.
zRadimo molersko-farbarske rado-
ve, rigips, keramiku, laminat, i komplet
adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255
253.
zIskusna profesorica daje instrukci-
je iz engleskog i arapskog jezika. Tel.
033 611-023.
zDajem instrukcije iz engleskog je-
zika, povoljno. Tel. 061 274 111.
zRigips, el. instalacije i moleraj ra-
dim povoljno. Tel. 066 205 286.
zVodoinstalater opravlja ~esme, vo-
dokotli}e, sifone, ventile, penzioneri-
ma jeftinije. Tel. 061 205 803.
zElektri~ar - elektro instalater, sve vr-
ste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061
398 483.
zRadim kompletnu adaptaciju sta-
na, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904.
zKvalitet i garancija, sve vrste bra-
varije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522
901.
z Konverzacijski engleski za sve
uzraste, osnovi mikrora~unara i namje-
nskih programa. Tel. 062 293 688, Sa-
rajevo.
zSuperefikasno uni{tavamo `ohare,
moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{va-
be, mi{eve... Tel. 061 928 535.
zSeminarski, diplomski, skeniranje
i obrada slika, povoljno, kvalitetno.
Tel. 062 877 535.
z @ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel.
061 184 796.
z@ohare, `ute mrave, stjenice, buhe
i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovi-
ma sa garancijom. Tel. 234-805.
z Uni{tavamo `ohare, `ute mrave,
stjenice, mi{eve, 100% efikasno, gara-
ncija. Tel. 062 553 100.
zUni{tavanje `ohara, stjenica, buha,
mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033
546-770.
zServis zdravlja - uni{tavamo moljce,
muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd.
Tel. 062 136 248.
zSpecijalni tretmani protiv: `ohara,
mrava, buha, moljaca, komaraca,
mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328
447.
z @ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve, uni{tavamo sa najefikasnijim
preparatom uz garanciju. Tel. 063 693
202.
z Vodoinstalater sa 30 god. isku-
stva, vr{i opravku instalacija, monta`u
i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034.
zKombi prevoz svih roba, povoljno.
Tel. 061 205 906.
zKombi prevoz putnika {irom BiH.
Tel. 062 052 210.
zElektri~ar vr{i opravke {poreta, bo-
jlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija.
Tel. 063 155 868.
zParket, {ipod, postavljamo, brusi-
mo i lakiramo, postavljamo gotove
parkete i laminate. Tel. 062 828 306.
zSve za kompjuter! Rje{avanje pro-
blema, instalacija programa, ugradnja
dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793.
zInstrukcije iz matematike uspje{no
i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755.
zInstrukcije iz engleskog jezika, tu-
rskog, matematike, posebne metode ra-
da sa djecom. Tel. 061 714 367.
zAutoprevoznik kamionom-grajfe-
rom i mini bagerom 5 T, sve vrste isko-
pa i prevoza. Tel. 061 100 268.
zKvalitetno i uz garanciju postavlja-
nje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipo-
da i laminata. Tel. 061 244 183
z Uredno i kvalitetno sa dugogo-
di{njim iskustvom radim molersko
farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033
664-539.
z Kombi prevoz, grupna putovanja
na planine, seminare, sportska tak-
mi~enja kao i prevoz stvari po BiH,
regionu i EU. Tel. 061 899 883 i 065
856 956.
z Povoljno vr{imo bru{enje i laki-
ranje svih vrsta parketa i {ipoda uz
garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262
868
z Kvalitetno i povoljno postavljan-
je, bru{enje i lakiranje svih vrsta par-
keta i podova kao i laminata. Tel. 061
134 260.
z Ugradnja blind vrata, stolarije,
regips, laminat,moleraj i sve vrste
adaptacija. Tel. 061 542 493.
z Povoljno i kvalitetno ~istim
stanove i poslovne prostore. Tel. 062
401 619.
z ^istim ku}e i poslovne prostore,
pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063.
z Kvalitetno i povoljno postavljan-
je, bru{enje i lakiranje svih vrsta par-
keta i podova kao i laminata. Tel. 061
321 289.
zMini bagerom radimo ono {to ve-
liki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje
betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219
946.
z Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798.
zInstruiram |ake i studente iz ma-
tematike na Alipa{inom Polju, ~as 6
KM. Tel. 061 157 991.
zIskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vo-
doinstalater, radi i komplet kupatila.
Tel. 061 269 385.
zBravarski radovi, dolazim na adr-
esu. Tel. 061 233 078.
z Prevoz putnika Sarajevo-more,
klimatizirano, novim lux kombijem,
dolazim na adresu. Tel. 062 213 645.
zKombi prijevoz povoljno. Tel. 062
302 327.
z Izuzetno povoljno ru{imo stare
objekte, renoviramo stanove sa vlasti-
tim prevozom. Tel. 062 423 123.
zKamionom povoljno prevozim sve
vrste gra|evinskog materijala, pije-
ska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123.
z Nudimo sve vrste detektivskih
usluga, diskrecija zagarantovana. Tel.
062 378 818.
z Sudski tuma~ za njem., engl., ho-
land. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel.
061 108 144.
z KV vodoinstalater, de`urni 24 h.
Tel. 061 861 635.
zKombijem vr{im prevoz razne ro-
be, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061
216 925.
z Prevoz luxuznim kombijem na
more i druge destinacije. Tel. 061 107
928.
zServis svih tipova ve{ ma{ina i dr-
ugih ku}anskih aparata, dolazak bespla-
tan. Tel. 061 551 035.
zPostavljanje, bru{enje svih vrsta po-
dova, parketa i laminata. Tel. 062 921
100.
zVr{im prevoz putnika sa luksuznim
autom. Tel. 061 712 652.
zVoda, plo~ice, centralno grijanje, zi-
dane kade, uz garanciju i povoljno. Tel.
061 182 737.
zRigips majstor, potkrovlja, pregra-
de, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732.
zVodoinstalater - obavlja sve vrste vo-
doinstalaterskih usluga, opravke, ada-
ptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133.
zVr{imo gra|evinske radove: malte-
risanje, zidanje, keramiku i dr. Tel. 061
788 076.
z Zubne proteze, izrada, popravka,
dodatak zuba, poliranje i podlaganje zu-
bnih proteza, radimo vikendom. Tel.
061 141 544, 033 677-845.
zBrzo i kvalitetno vr{im opravku TV
prijemnika. Tel. 061 505 084, 033 453-
000.
zProfesorica dr`i ~asove iz matema-
tike i fizike. Tel. 033 219-559.
zPopravljam i punim fri`idere i za-
mrziva~e. Tel. 061 150 572.
zProfesor daje instrukcije iz francu-
skog, latinskog, italijanskog. Tel. 061
566 590.
zStolar, vr{im sve usluge. Tel. 062 944
952.
zRainbow dubinsko usisavanje tepi-
ha, sjede}ih garnitura, jogi madraca.
Tel. 061 916 272.
zPrevoz robe, selidbe kombijem, po-
voljno, radna snaga po dogovoru. Tel.
061 513 948.
z Privatna igraona-vrti} sa ba{tom
nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-
755.
zIskusna u~iteljica priprema u~eni-
ke od I-V raz. za {kolu. Tel. 062 127 144.
zVr{imo servisiranje aparata za ka-
fu. Tel. 061 367 103.
zVr{im zamjenu automatskih osigu-
ra~a, indikatora, popravak ve{ ma{ina,
{poreta, bojlera. Tel. 061 563 910.
zMolersko-farbarski, rigips, elektr-
oinstalaterski radovi, povoljno. Tel.
062 911 078.
z Dajem ~asove iz engleskog jezika
veoma povoljno. Tel. 061 323 474.
zKvalitetno i povoljno postavljanje,
bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa
i podova kao i laminata. Tel. 061 321
289, 061 134 260.
z VKV moler radi kvalitetno i ure-
dno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519.
z Instrukcije gitare, violine i so-
lfe|a. Tel. 066 845 342.
zRigips majstor - potkrovlja, pregr-
ade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732.
Ponuda-potra`nja
z Radite ve} kao trgova~ki pu-
tnik i tra`ite dodatni program?
Javite se na: 061 102 900.
1016-1Nd`
z Potrebna dva u~enika drugog
razreda frizerskom salonu
EVELINA, ul. Bolni~ka 16. Tel.
033/219-888. 1021-1Nd`
z Potrebna radnica za rad u fast-
foodu na poslu`ivanju (sa isku-
stvom). Tel. 061 132 087.
1080-1Nd`
zAgencija „Meka“ za ku}nu njegu i
pomo} starim i bolesnim. Povoljno. Tel.
061 237 641.
z Potreban posao, SSS, trgovac, vo-
za~. Tel. 061 566 579.
z Tra`im posao obezbije|ena, SSS,
imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel.
061 714 431.
zMladi} sa zavr{enom SSS, poznava-
nje rada na ra~unaru, engleski i {pans-
ki jezik, tra`i posao. Tel. 061 381 802.
z Tra`im partnera za ugostiteljski
objekat u centru grada, ili ustupam ugo-
vor za isti. Tel. 061 171 399.
z^uvala bih dijete u svom stanu na
Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel.
642-458.
zRestoranu potrebne 2 kuharice. Tel.
061 247 166, zvati do 16 h.
zUgostiteljskom objektu na Mosta-
rskom raskr{}u, potrebna djevojka za
rad u sali. Tel. 062 747 156.
z Potrebna radnica na poslovima
poslu`ivanja, dnevnica 30 KM. Ispla-
ta svaku no}. Tel. 061 246 143.
z Potreban mehani~ar sa radnim
iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan
servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033
789-365, 061 135 657.
zFrizerskom salonu potreban frizer
za `ene i mu{karce. Tel. 033 469-415.
zOzbiljna `ena ~istila bi stanove, po-
slovne prostore, molim ozbiljne ponu-
de. Tel. 062 422 290.
zPotrebna frizerka sa iskustvom, pla-
ta na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062
813 333.
zOzbiljna `ena sa iskustvom, ~uvala
bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088
520.
zMedicinska sestra, dolazim, mije-
njam pelene, kupam, fizikalne vje`be
i medicinske usluge. Tel. 033 645-042,
062 387 688.
z^istim stubi{ta, poslovne prostore,
ku}e i stanove. Mob. 065 594 022, fi-
ksni: 440-747.
z Ozbiljna `ena ~uvala bi stariju
`enu, odlazila u apoteku, kupovinu, ili
~istila posl. prostore, stanove, samo
ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290.
zPotrebni saradnici iz cijele BiH za
prodaju kozmetike, zarada minimalno
30% + kreditiranje + stimulacija. Tel.
033/644-178, 061 225 424.
zAgenciji potrebno vi{e mladih dje-
vojaka studentica do 30. god., spre-
ma~ica za spremanje stanova. Tel. 066
655 435.
z Vr{im masa`u i pravim strunu
`enama. Dolazim ku}i. Tel. 065 025
521.
zLanac frizerskih salona „Madonna“
tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi
jako povoljni. Tel. 061 181 424
zPotrebna komunikativna djevojka
sa iskustvom u sport. radnji, plata do-
bra. Butik „ABA“, Skenderija, Terezi-
je bb.
z Instrukcije iz njema~kog i bosa-
nskog daje uspje{no iskusan nasta-
vnik. Tel. 659-750, 066 897 870.
zMlada ozbiljna `ena sa iskustvom
u administraciji tra`i posao. Tel. 062 421
153.
zIskoristite bespl. u~lanjenje za kat.
prodaju kozmetike, zarada 30% + ra-
bat + pokloni. Tel. 061 622 304.
zRegistrujete firmu (doo, dd, SUR,
STR) i trebate pravnu pomo}, javite se
pravniku. Tel. 063 190 722.
zPravnik pru`a sve vrste pravnih sa-
vjeta i usluga (molbe, `albe, tu`be, pr-
igovori na tu`be). Tel. 061 190 722.
zZidanje, maltanje, kre~enje, gleto-
vanje, farbanje, renoviranje stanova. Tel.
061 511 488.
z^uvala bih dijete u mom ili va{em
stanu. Tel. 062 970 631.
zProf. engleskog jezika daje ~asove.
Tel. 061 252 294 i 659-133.
zElektri~ar za ku}ne el. instalacije i
ure|aje. Tel. 063 845 592, Stupska 26.
z Kupujem staru deviznu {ted-
nju, obveznice, ratnu od{tetu, di-
onice, isplata i dolazak odmah na
adresu u FBiH i RS. Najpovoljni-
je. Tel. 061 175 237. 916-1Nd`
z Kupujem stare njema~ke marke i
austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
zKupujem umjetni~ke slike, filate-
liju, stari nakit, satove zidne, d`epne,
ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033
456-505, 061 214 405.
zKupujem suvenire Sarajevske oli-
mpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405.
z Kupujem lomljeno zlato, dukate,
zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061
965 126.
zKupujem lomljeno i zubarsko zla-
to, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e
pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640.
zKupujem staru deviznu {tednju, ra-
tnu od{tetu, dionice, certifikate, ispla-
ta odmah. Tel. 061 337 593.
z Kupujem staru deviznu {tednju,
obveznice, ratna od{teta, dionice, ispla-
ta odmah. Tel. 061 517 897.
z Kupujem staru deviznu {tednju,
obveznice, ratna od{teta, isplata odmah
u FBiH i RS. Tel. 063 351 572.
z Kupujem dionice, staru deviznu
{tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah.
Tel. 062 358 344.
zKupujem staru deviznu {tednju, ra-
tnu od{tetu, dionice i certifikate, ispla-
ta odmah. Tel. 061 192 036.
zKupujemo polovne mobitele Nokia,
Samsung i SonyEricson, dr. modele pu-
tem komisione prodaje, servis i proda-
ja mobitela i opreme. Otvorena pijaca
Otoka, boks-B2. Tel. 061 237 448, 062
134 551.
z Kupujem staru deviznu {tednju,
od{tete, dionice, isplata i dolazak
odmah u BiH. Najpovoljnije. Tel. 061
175 237.
z Kupujem obveznice, ratnu od{te-
tu i deviznu {tednju, isplata odmah. Tel.
061 271 935.
zKupujem dionice, akcije, obvezni-
ce, ratne od{tete i devizne {tednje,
isplata odmah. Tel. 065 027 864.
zKupujem stare kablove i stare i ne-
ispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512.
zKupujem staru dev. {tednju, obve-
znice, dionice, od{teta, isplata odmah
u FBiH i RS. Tel. 061 175 237.
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
Telefon/adresa...........................................................
.
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
42 ^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz ~etvrtak, 28. januar/sije~anj 2011. 43
P
O
T
R
A
@
I
T
E

N
A

K
I
O
S
C
I
M
A
D.D. „VRBASPROMET“
DONJI VAKUF
Broj: 15/11
Dana 21. 01. 2011.
Na osnovu ~l. 241. Stav 2; 242 Stav 1 i 269. Zakona o pri-
vrednim dru{tvima („Sl. Novine FBiH“ br. 23/99 i
45/00), ~lana 89. Statuta D.d.
„Vrbaspromet“ Donji Vakuf i Odluke o sazivu XII
Skup{tine dioni~ara, Nadzorni odbor D.D.
„Vrbaspromet“ Donji Vakuf objavljuje slijede}e:
OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU I ODR@AVANJU XII SKUP[TINE
DIONI^ARA D.D.
„VRBASPROMET“ DONJI VAKUF
I Obavje{tavamo dioni~are D.D. „Vrbaspromet“ Donji
Vakuf da }e se XII (dvanaesta) Skup{tina Dioni~ara
D.D. „Vrbaspromet“ odr`ati u prostoriji Uprave zgrade
Dru{tva u ul. „770 SBBR“ br. 29/A Donji Vakuf na dan
utorak, 15. Februar 2011. godine sa po~etkom u 10 sati.
II Za Skup{tinu se predla`e slijede}i.
DNEVNI RED
1. Otvaranje Skup{tine i utvr|ivanje broja prisutnih di-
oni~ara, punomo}nika dioni~ara, odnosno broja zastu-
pljenih dionica - kvorum za rad Skup{tine.
2. Izbor 2 (dva) ovjeriva~a Zapisnika,
3. Razmatranje i dono{enje odluke o promjeni djelatno-
sti zbog uskla|ivanja sa novom klasifikacijom djelatno-
sti u BiH.
4. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama statuta
dru{tva
NAPOMENE:
Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog
broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno pre-
dlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloge odluka
Skup{tine dioni~ara najkasnije 8 (osam) dana od dana
objavljivanja ovog Obavje{tenja. Prijedlog se podnosi
Nadzornom odboru u pismenom obliku, neposredno ili
preporu~enom po{tom na adresu sjedi{ta D.D. „Vr-
baspromet“.
Dioni~ari i njihovi punomo}nici imaju pravo uvida u
materijale i prijedloge odluka o pitanjima koja su
uvr{tena u dnevni red Skup{tine, koji mogu izvr{iti u
D.D. „Vrbaspromet“ Donji Vakuf, u ul. „770 SBBR“ br.
29/A, radnim danom od 07-15 sati. Pravo u~e{}a u radu i
odlu~ivanju Skup{tine dioni~ara mogu ostvariti li~no ili
putem punomo}nika. Punomo} mora biti u pismenom
obliku sa potpisom dioni~ara ovjerenog u skladu sa Za-
konom.
Dioni~ari, odnosno njihovi punomo}nici su u obavezi
na sjednici Skup{tine imati identifikacijsku ispravu
(li~nu kartu ili paso{).
Nadzorni odbor
„Vrbaspromet“ d.d. Donji Vakuf
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 P 007373 00 P
Biha}, 26. 01. 2011. godine
Tu`itelj. Hazim Halilagi}
Tu`eni: Op}ina Biha} Zastupana po Op}inskom
Pravobranila{tvu Biha}
Radi: Utvr|enje i uknji`ba
Vsp: 11.000,00
POZIV
Za: Ekrem ^au{evi}
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te za-
kazano za dan 10. 03. 2011. godine u 11.00 sati,
pred ovaj sud u sobu broj 24/II sprat.
SUDIJA
Jasmina Nezirevi}
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu
raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj,
smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako
tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1.
ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu
raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni,
ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l.
84. st. 2. ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su
du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju
svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele
izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te
donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrije-
biti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu, sud }e rje{enjem odredi-
ti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o
kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti
i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu
(~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozora-
vaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava
mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta
(~l. 94. st. 3. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE
T R A V N I K
Broj: 03-37-562/10-4
Dana: 17.1.2011.godine
Na osnovu ~lanka 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine (Sl.novine Federacije BiH broj 12/03), ~lanka 102 Zakona o zdravstvenm osigu-
ranju (Sl.novine Federacije BiH broj 30/97, 7/02 i 70/08), Ministarstvo zdravstva i socijalne poli-
tike Kantona Sredi{nja Bosna objavljuje
P O N I [ T E N J E
JAVNOG OGLASA
Poni{tava se javni oglas za izbor kandidata na poziciju ~lana Upravnog vije}a Zavoda za
zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine iz Kantona Sredi{nja
Bosna – jedan ~lan, objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, broj:86/10 od
22.12.2010.godine, „Dnevni avaz“ i „Ve~ernji list“.
MINISTRICA PO OVLA[TENJU
Greta Kuna, prof.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
SARAJEVO
POZIV NA PONUDU
Projekat rekonstrukcije stambenog fonda ZPC 10
Regionalna tenderska Komisija u ime ugovornih strana (Ministarstva za ljudska prava i izb-
jeglice Bosne i Hercegovine, Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, Ministarstva raseljenih os-
oba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine i op}ina povratka) obavje{tava sve zainteresirane
da je u „Slu`benom glasniku BiH“, broj: 5/11 od 24.01.2011.godine, objavljen Javni poziv za
dostavljanje ponuda za izvo|enje radova na rekonstrukciji 42 stambene jedinice u
op}inama:Gora`de (12 stambenih jedinica) i Novi Travnik (30 stambenih jedinica), podijeljenih
u 4 LOT-a.
Pozivaju se svi zainteresirani ponu|a~i da dostave svoje ponude u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama BiH i objavljenim Javnim pozivom.
^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 44
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj drugarici
MIRZELI MEHMEDOVI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima kroz uspomene svih nas koji smo te iskreno voljeli i
poznavali. Sve dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti. Zauvijek }emo te ~uvati i nositi u na{im
srcima bilo gdje i {ta god da se desi.
Neka joj dragi Allah podari D`ennet i sve d`ennetske ljepote, a njenoj du{i vje~ni rahmet.
Tvoj III-a: Merisa, Mersiha, Ajla, Aida B., Haris @., Hamza, Minela, Aida H., Aida B.,
Samira, Amar, Haris M, Haris ^, Armina, Arijana, Enita, Enida, Senad, Denis, Mirza,
Nizama sa razrednicom B. Brki}
1244-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragom bratu i amid`i
FAIK HAD@I]
brat Sado, brati}i Ismet, Izet, Mirsad i Muamer sa porodicama
1242-1tt
Danas 27. januara se navr{avaju 52 dana
od preseljenja na ahiret na{eg dragog
supruga, oca, svekra i dede
FAHRUDINA
(NEZIRA)
[OPOVI]A
Tevhid }e se prou~iti danas u ku}i
merhuma u 15 h, Patriotske lige br. 10/II.
O`alo{}ena porodica
ZAHVALNICA
Ovim putem se zahvaljujemo
rodbini, prijateljima i
kom{ijama koji su bili s nama
u ovim te{kim trenucima.
Porodica
1239-1tt
SJE]ANJE
Na na{eg dragog
GOJKO (MILO[A)
RADOVI]
27. 1. 1992 - 27. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: Ljuba, Danko,
Merita i Deni
1112-1nd`
Danas, 27. 1. 2011. godi-
ne navr{ava se 10 godina
od smrti dragog nam oca,
svekra i djeda
ESAD
(MUHAREMA)
HASI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: sin Sead, snaha
Vesna, unuka Senada i
unuk Senad
126-1tz
SJE]ANJE
Dana 26. 1. 2011. navr{ile
su se pune dvije godine
od smrti na{e drage majke
i nene
D@EMILE PITA,
ro|. ^ELIK
Sa ponosom ~uvamo
uspomenu na svu ljubav i
dobrotu koju si nam
pru`ala.
Tvoji: Hitka, Amra, Aida,
Nenad i Uma
000208
SJE]ANJE
Dana 27. 1. 2011. godine, navr{ava se devet godina od kada nije sa nama, na{ dragi
DAMIR MUJ^INOVI]
27. 1. 2002 - 27. 1. 2011.
Uvijek }emo se rado sje}ati tvog dragog lika i tvoje plemenite du{e.
Uposlenici „Riva“ d.o.o.
114-1tz
POSLJEDNJI POZDRAV
majci na{eg radnog kolege Vlade
MIRJANI MILIN
USAID/Ured za ekonomski razvoj
1238-1tt
IN MEMORIAM
S tugom se opra{tamo od na{e
drage {kolske prijateljice
MIRSADE MAKSUMI]
Tako nam nedostaje{...
Tvoja raja iz gimnazije „Bra}a Ribar“ Sarajevo:
Tima, Hata, Azra, Jasmina, Verica, Rifa, Vesna, Elvedin,
Milenko, Darko, Zoran i Dragan
1113-1nd`
Dana 27. 1. 2011. godine se navr{ava godina dana od
kada je na ahiret preselio na{ voljeni
ESAD (SELIM)
^AU[EVI]
Tvoja djela, veliko srce i plemeniti
lik su osobine koje su te krasile i
po kojima }emo te uvijek pamtiti.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: sestra Behka, sestri} Sead, snaha Indira,
Amer i Eldar
1116-1nd`
Dana 27. 1. 2011. godine navr{avaju
se 4 godine od smrti na{e drage majke
i punice
DRAGINJA NIKI],
ro|. MATANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Od k}erke Slavice, zeta Amela i unu~adi Amele i Dine
109-1tz
Dana 27. 1. 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti na{e
drage majke i svekrve
DRAGINJA NIKI],
ro|. MATANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Od sina Drage i snahe Mande
108-1tz
Dana 27. 1. 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti moje
drage supruge
DRAGINJA NIKI],
ro|. MATANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
od supruga Mate
110-1tz
SJE]ANJE
Danas se navr{ava 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a najdra`a
JASMINA (MUJO) PA[OVI], ro|. GAZIJA
Voljeni nikad ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole.
JASMIN, AZRA, ILMA
Danas }e se prou~iti tevhid u ku}i `alosti u 15 h ulica Trg Zavnobiha 25/IV.
1232-1tt
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se tu`na godina od kad nije sa nama na{ dragi suprug, otac i dedo
SMAJO (OSMAN) ZOLJ
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Dani, pa i godina
pro|e, a tuga i praznina vje~no ostaju u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{ podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet.
Hatma dova poklonit }e se u petak 28. 1. 2011. godine prije d`uma namaza u d`amiji u
Vrap~i}ima.
Tvoji: supruga Munta, sinovi Senad i Esad, nevjeste Rabija i Azra i unu~ad Elma,
Elmir, Amir i Haris 107-1mo
IN MEMORIAM
RU@A MILI]
27. 7. 2010 - 27. 1. 2011.
Te{ko je prihvatiti Tvoj odlazak,
zato Ti darujemo vje~nost u na{im srcima.
Porodica
1230-1tt
Dana 26. 1. 2011. se navr{ilo sedam tu`nih dana od kako je na{ dragi
EKREM RAHIMI]
preselio na ahiret
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, u srcima nositi i nikad te
ne}emo zaboraviti jer je ljubav ja~a od vremena.
Hatma dova }e se pokloniti u petak 28. 1. 2011. godine iza jacije namaza u
d`amiji na Pijescima.
Molimo Uzvi{enog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: majka, supruga, k}erke, brat, sestra, zetovi i ostala rodbina
Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su bili uz nas u ovim te{kim trenucima, a posebno uposle-
nicima Gradske uprave - Gradskog podru~ja Mostar - Jug.
110-1mo
Dana 27. 1. 2011. godine navr{ava se sedam godina od kad je preselila na ahiret na{a draga
majka, sestra, nena i svekrva
NEVREZA (ud. SALKE) DERVI[KADI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Sin Sulejman, k}i Jasna, sestra Mima, unuke Sanja i Maja, nevjesta Fahira
113-1mo
SJE]ANJE
na na{eg saborca, komandira ~ete iz 3. mtb/2. „V“ mtbr
OMER (MEHMED) DOLOV^I]
koji je dana 27. 1. 1993. godine, u bitci za odbranu Sokolja polo`io
`ivot za odbranu Sarajeva i domovine Bosne i Hercegovine.
Pozivamo porodicu, prijatelje i saborce iz 2. „V“ mtbr da dana 27. 1.
2011. godine u 11.00 sati na mezarju „STADION“ prou~imo Fatihu i odamo po~ast
na{em Omeru, kao i svim braniteljima koji su poginuli za odbranu BiH.
UDRU@ENJE „DRUGA VITE[KA“ - NOVI GRAD SARAJEVO
1104-1nd`
Dana 27. 1. 2011. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahi-
ret na{e drage majke, nane, pranane
IZA (SULEJMEN)
SELIMBEGOVI],
ro|. BUKVA
1933 - 2011.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti po-
dari lijepi D`ennet, i da u`iva{ u d`enne-
tskim ljepotama.
Tevhid (sedmina) }e se prou~iti u poro-
di~noj ku}i ul. Rijeke I - Br~ko u ~etvrtak
27. 1. 2011. godine sa po~etkom u 12.30 sati.
Porodice: Selimbegovi}, Bukva, Poljo, Polutak, Borovi}, Husi}
1111-1nd`
Dana 27. januara 2011. godine navr{ava se sedam godina
od preseljenja na ahiret na{e drage
tetke
NEVREZE (ro|.
HAD@ISELIMOVI])
DERVI[KADI] - NEVRE
Molimo dragog Allaha d`.{. da te
nagradi lijepim D`ennetom.
Badema, Sulejman i Senada 113-1mo
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg prijatelja
MIROSLAV BALTA
Vrijeme prolazi, a tuga i praznina ostaju.
Jozo i Stjepan Bo{njak
1106-1nd`
Dnevni avaz ~etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. 45
...za ovaj trenutak pripremajte se... - hadis
ADEM
KUDIN
1924 - 1986.
MUJESIRA
KUDIN
1930 - 2007.
SULJO
KUDIN
1959 - 2010.
iz Gora`da
Bol i tuga ne opisuju se rije~ima ve} prazninom koja je ostala iza
vas. Za va{u skromnost i dobrotu neka vam Allah d`.{. podari
sve d`ennetske ljepote.
Safet, Hedija, Naida i Admin 52-1go
Dana 26. 1. 2011. navr{ilo se 40 tu`nih dana otkako nije s nama na{a draga, voljena i nikad
nepre`aljena k}erka, majka i supruga
VESNA (MEHO) MEMI], ro|. PEHLIVANOVI]
Iza tebe je ostala praznina koju nitko ne mo`e ispuniti.
@ivjet }e{ u na{im srcima zauvijek dok mi `ivimo.
Hvala ti za svu pa`nju i ljubav koju si nam poklanjala i sve {to si
u~inila za nas.
Bez tebe `ivot nije vi{e kao nekad.
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet du{i.
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Kova~i - Hrasnica, dana 28. 1. 2011., petak, prije d`ume
namaza.
Tvoji neutje{ni: otac Meho, majka Reska, k}erka Farah i suprug Muzafer 1081-1nd`
IN MEMORIAM
NED@AD KRILI]
Lijepo je bilo imati te za
prijatelja i zeta.
Nedostaje{ nam
Porodica Kova~evi}
1235-1tt
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se 12 godina od smrti
na{e drage majke i bake
PAKIZE BLAGOJEVI],
ro|. ]URT
Vje~no si u na{im srcima.
Sin Goran sa porodicom
1114-1nd`
^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 46
SJE]ANJE
ASIM - HAMPA
MUJEZINOVI]
27. 1. 1977 - 27. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem
Supruga sa djecom
1166-1tt
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se 7 tu`nih i bolnih dana otkako je preselio
na ahiret na{ dragi suprug, otac i dedo
MURADIF ([A]IR)
BE]IREVI]
Bol nije u rije~ima i suzama nego u na{im
srcima, u kojima }e{ vje~no `ivjeti. Osta-
vio si trag koji se ne mo`e izbrisati, i tuga
koja se ne mo`e preboljeti. Tvoj dragi lik
}emo uvijek nositi u na{im srcima, a
sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u ko-
jem }e{ nam nedostajati.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Emina, sin Haris, snaha Amina i unuke
Amila i Adna
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti.
1220-1tt
Dana 27. 1. 2011. navr{ava
se 14 godina od smrti na{e
drage majke
MAGBULE
FEDHE MUJKI]
Vrijeme prolazi, a bol i tu-
ga ostaju vje~no.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet.
Tvoje k}erke Mejra i Sena
sa porodicama
1194-1tt
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se
5 godina otkako je na ahiret
preselila na{a draga
MERKA - RAZA
(AGE) ]ESKO,
ro|. ZIMI]
Draga majko, ni vrijeme koje
je pro{lo, ni vrijeme koje }e
do}i, ne}e izbrisati uspomene
i sje}anja na tebe.
S ljubavlju i po{tovanjem,
tvoja k}erka Sanela sa
porodicom 1199-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em prijatelju
MIRZA BANJAC
Dado, Amer, Amil, Mirel,
Sutko i Faris
1224-1tt
SJE]ANJE
AHMED
KADRIBA[I]
Pro{lo je 29 godina, ali
tvoj lik i tvoja du{a su
uvijek sa nama.
Vole te tvoje k}erke
Abela i Zinka
1216-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom suprugu
MURADIF
BE]IREVI] - RIKI
Imao si veliko srce i puno
ljubavi za mene, bio si mi
oslonac i podr{ka u
`ivotu.
Tvoja supruga Emina
1220-1tt
SJE]ANJE
FUAD (IBRAHIM)
OMER^AU[EVI] -
]IRO
(27. 1. 2010 - 27. 1. 2011.)
DEVLETA
(DAUTOVI])
OMER^AU[EVI]
(28. 5. 2004 - 28. 1. 2011.)
U na{im srcima s ljubavlju, ponosom i po{tovanjem {to smo vas
imali, ~uvat }emo uspomenu na vas.
Nismo vas mogli sa~uvati od smrti, ali vas mo`emo sa~uvati od
zaborava.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid dova }e se prou~iti u ~etvrtak, 27. 1. 2011. u 18 i 30 u ku}i
`alosti, Poturmahala 32/B Travnik
PORODICA 25-1tr
SJE]ANJE
KEMAL
KARA^I]
1990 - 2011.
HAJRUDIN
KARA^I]
1995 - 2011.
Brat Izet sa porodicom
1017-1nd`
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg
voljenog supruga, oca, djeda, svekra i punca
NEDELJKA - KISE
STOJANOVI]A
@ivot nestaje u trenu, ali ono {to }e
zauvijek ostati jesu uspomene. Vje~no
}e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio
najljep{ih uspomena.
Supruga Vukosava, sinovi Miodrag i
Miljan, k}erka Milica, unu~ad Nikola,
Petar i Itana, zet Zlatan i snaha Anela
ptt
SJE]ANJE
na dragu prijateljicu
MOJCA LEBAN
1974 - 2005.
Draga Mojca,
Molimo se da prona|e{ mir i ljubav
Bo`iju prema kojoj svaka du{a svjesno ili nesvjesno te`i,
jer iz ljubavi smo svi stvoreni i njoj se svi vra}amo.
Uvijek }e{ nam nedostajati.
Vesna i Adisa 1193-1tt
Danas se navr{ava tu`na go-
dina od smrti na{eg voljenog
brata
SULJO KUDIN
1959 - 2010.
iz Gora`da
Tvojim preranim odlaskom sa
ovog prolaznog svijeta ostala
je neizbrisiva bol, a zahvalno-
st dragom Allahu d`.{. koji je
ostavio tvoje potomke pa nas
stalno podsje}aju na tebe.
Sestre Zahida Bjrovi} i Vahida
Pleh sa porodicama
54-1go
Danas se navr{ava tu`na go-
dina od smrti na{eg voljenog
supruga i oca
SULJO KUDIN
1959 - 2010.
iz Gora`da
Molimo Allaha d`.{. da mu
podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Supruga Azemina, sin Adis i
k}erka Medisa
Tevhid }e se prou~iti u nedje-
lju, 30. 1. 2011. godine poslije
ak{am namaza u mektebu La-
leta - Budi}i. 53-1go
HASIB VELI]
27. 1. 1993 - 27. 1. 2011.
Pamtimo te po dobroti, s
ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na tebe.
Tvoji: supruga Rabija i
k}erke Belma i Bahra s
porodicom
1101-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
MIRZELI MEHMEDOVI]
Od porodice ]utuk: sestra Indira, zet Emir; porodice
Dinar: Armin, Belma i Benjamin; porodice Cero: Ermin,
Amra, Emina i Ajdin
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
No036309-bak
POSLJEDNJI SELAM
na{oj najdra`oj
MIRZELI MEHMEDOVI]
Od sestre Aide, zeta D`emala, sestri~ne D`ana i sestri}a
Amera
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
No036310-bak
SJE]ANJE
MUHAMED
HAMO KOLUDER
2002 - 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem.
Porodica
74-1mo
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se
7 tu`nih dana od kako je na
ahiret preselila na{a draga
JASMINA (MUJO)
PA[OVI],
ro|. GAZIJA
Draga na{a suprugo i majko,
Dani prolaze, a tuga i bol po-
staju sve ve}i. Bila si na{ po-
nos i dobrota i dok `ivimo mi,
u na{im srcima `ivjet }e{
vje~no. Znaj, nikada te
ne}emo zaboraviti.
Na{e „PILE“, voli te tvoj su-
prug Suljo i k}erka Belma
1110-1nd`
D@EMAL SULEJMANI
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se godina
kako nije sa nama moj voljeni otac.
Dragi tata,
Te{ko je stegnuti srce da ne boli, du{u
da ne pati, suze da ne teku.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima.
K}erka Lirija, zet Muhamed i unuke Altijana i Afrodita
ptt
U ~etvrtak, 27. 1. 2011. godine navr{ava se
sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselio
na{ voljeni suprug, otac, brat, svekar i dedo
MEHMED (IBRO) DELEUT
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lije-
pi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najdra`i: supruga [erifa, djeca Samir i
Samira, snaha Mirela, zet Ahmo, sestra Mu-
niba i zet Mehmed sa porodicom, sestra Mu-
nira sa porodicom, te unu~ad.
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 27. 1. 2011. godine u Begovoj
d`amiji sa po~etkom u 11 sati. 1098-1nd`
Dana 27. 1. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana
otkako je preselio na ahiret na{ dragi: otac, brat, punac,
svekar, dedo, daid`a i tetak
SELVER (ZIKRIJA)
AJDINOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak,
27. 1. 2011. godine u 14.00 sati u
ku}i `alosti u ulici ZA
BEGLUKOM br. 64 - [iroka~a.
Porodica No036311-bak
Prije sedam dana na njegov posljednji put ispratili smo na{eg dragog i dobrog oca, dedu i punca
had`i IBRAHIMA ([U]RIJE) FAZLI]A
Dragi na{,
Oti{ao si tiho i dostojanstveno kako si i `ivio. Iako si ovaj svijet gledao ~itav jedan vijek nama }e{ uvijek nedostojati jer pru`io si nam sve {to pravi otac mo`e
pru`iti, a nikada ni{ta tra`io nisi.
Hvala Ti za ljubav, brigu i pa`nju koju si nam darivao. Hvala, {to si nas, zajedno sa mamom nau~io vrijednostima `ivota koje nam niko oduzeti ne mo`e. Koliko si zna~io i nama i
drugima govore stotine dobrih ljudi, rodbine, prijatelja i kom{ija koji su sa nama dijelili na{u tugu i u~inili da Tvoj ispra}aj bude dostojan ~ovjeka kakav si bio.
Od srca zahvaljujemo rodbini, prijateljima i kom{ijama iz Sarajeva, Ljubu{kog, Mostara, Bos. Krupe, Biha}a, Tuzle, Beograda, Holandije, [vedske, Norve{ke, Francuske, SAD,
predsjedniku i zaposlenicima Saveza samostalnih sindikata BiH, granskim sindikatima, Savezu sindikata Republike Srpske, prijateljima iz Elektroprivrede BiH i Stomatolo{ke klinike
Sarajevo i svima koji su na bilo koji na~in bili sa nama u na{oj tuzi.
Posebnu zahvalnost izra`avamo njegovom had`i Nurif ef. Heri} i njegovim d`ematlijama.
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo u na{im srcima nositi na{eg Dedu!
O`alo{}eni: k}erke Fadila, Kimeta, Aj{a i Fatima, unu~ad, zetovi, snahe i praunu~ad 1226-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj u~enici
IRINI AKMAD@I]
u~enici i profesori Srednje {kole primijenjenih umjetnosti Sarajevo
N
Dvadeset sedmog januara 2011. godine navr{ava se
godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog
HAZIM (RA[ID) GRCI]
Vrijeme prolazi, a tuga, bol i lju-
bav prema tebi ostaju vje~ni.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari li-
jepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Ovom prilikom `elimo da obavije-
stimo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da }e se tevhid prou~iti u subotu
29. januara 2011. godine u 13 sati
u ku}i rahmetlije (Sagrd`ije br. 6).
O`alo{}ena porodica
1178-1tt
TU@NO SJE]ANJE
[EFIKA ALI[AH
27. 1. 2005 - 27. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
1221-1tt
MOJCA LEBAN
2005 - 2011.
„I dalje nam nedostaje{, i dalje te se
sje}amo sa ljubavlju i po{tovanjem“.
Renato, Sabina i Adisa
1197-1tt
Sutra 28. 1. 2011. navr{avaju se 52 dana od smrti na{e drage supruge, majke, svekrve i
nane
IGBALA AK[AMIJA, ro|. ^INGI]
1936 - 2010.
Ne postoje rije~i kojima bismo opisali svoju tugu {to nisi vi{e sa nama.
Svakim danom sve vi{e nam nedostaje{.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Ismet, sin Nedim, snaha Aida, unuci Ale~ko i Ademir
Tevhid }e se prou~iti u petak 28. 1. 2011. godine u 13.00 u Carevoj d`amiji.
1115-1tt
SJE]ANJE
ELVEDIN RADASLI]
27. 1. 1993 - 27. 1. 2011.
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu.
Neka ti je rahmet i vje~ni D`ennet.
Porodica
1044-1nd`
Dana 27. 1. 2011. godine na-
vr{avaju se 3 najtu`nije godine
od preseljenja na ahiret
MUHAREM
(HUSEINA)
KURUZOVI]
Dragi babo, vje~no }e{ ostati u
na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari
D`ennet i sve d`ennetske lje-
pote.
Tvoji najdra`i: k}erka Emira,
zet Ibrahim, unuci Atif i Anis
i prija Hajrija
1029-1nd`
SJE]ANJE
na
NED@IBA
ADROVI],
ro|. KURTOVI]
27. 1. 1993 - 27. 1. 2011.
Draga na{a Ned`iba, tuga
i bol ostaju a sje}anje na
tebe nikad ne}e prestati.
Mu` Hajro i djeca Mirza i
Mirela
1085-1nd`
Dana 27. 1. 2011. godine, na-
vr{ava se 10 godina od kada je
preselila na ahiret na{a draga
majka, nena i punica
HASIBA [AHI],
ro|. OSMANOVI]
S ljubavlju, ponosom i lijepim
uspomenama nosimo te u
na{im srcima.
Ostaje{ uvijek voljena i nikad
zaboravljena.
Tvoji: sinovi i k}erke sa poro-
dicama
1008-1nd`
Dana 27. 1. 2011. godine navr{avaju
se tri godine od kako je preselio na
ahiret na{ dragi suprug, otac, punac i
dedo
MUHAREM (HUSEINA)
KURUZOVI]
Tvoj lik, tvoja plemenitost i dobrota,
zauvijek }e `ivjeti u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: supruga Pemba, sin Emir, k}erka Emira, zet Ibra-
him, unuci Atif i Anis, prija Hajrija
1064-1nd`
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se 30 godina od smrti na{e drage
nene
HABIBE ZELJKOVI],
ro|. BA[I]
27. 1. 1981 - 27. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
unuci MUHAMED - [VABO i SEAD KALTAK
750-1nd`
IN MEMORIAM
MILO[ TOROMAN
27. 1. 2007 - 27. 1. 2011.
Supruga Marija i sinovi Dario i Daniel
1093-1nd`
Dnevni avaz ~etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. 47
Dana 27. 1. 2011. godine navr{ava se 31 godina od kako vi{e nije sa nama na{ dragi
OBRAD SAV^I]
27. 1. 1980 - 27. 1. 2011.
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubav koja }e vje~no trajati.
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima.
Verko i Vera
1087-1nd`
^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 48
SJE]ANJE
na na{e drage
had`i [ABANA (MEHMEDA) KOLD@U
27. 1. 2009 - 27. 1. 2011.
ADILU KOLD@O, ro|. ^EMALOVI]
21. 7. 1995 - 27. 1. 2011.
Porodice: Kold`o i Dautbegovi}
1183-1tt
Dana 27. januara 2011. navr{ava se 18 godina od pogibije na{ega babe i supruga
SEJFO (FEJZIJA) OMEROVI]
O`alo{}eni: supruga Senada, sin Nihad i k}erka Samra...
318-1tt
Dana 27. januara 2011. navr{ava 21 godina od smrti dragog nam Armina
ARMIN RNJAK
Kada se izgubi neko najdra`i, utjehe nema, bol ostaje, a vrijeme to ne lije~i.
S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i.
Zauvijek tvoja porodica
U 13 sati posjetit }emo njegov mezar.
1074-1nd`
SJE]ANJE
^ENGI]
/MUHAREMBEG/
MUSTAJBEG
1909 - 27. 1. 1978.
HAD@I
NEZIRAHANUMA
(HILMBEGA)
^ENGI]
1924 - 16. 03. 1996
MUSTAFA
/MUSTAJBEGA/
^ENGI]
1947 - 13. 9. 2003.
Sje}anje na na{e najdra`e...
Neka im dragi Allah podari d`enetske ljepote i vje~ni rahmet
Va{i najdra`i... 1060-1nd`
ZLATIJA ALI]
27. 1. 1984.
SALKO ALI]
28. 8. 1995.
ZAHID ALI]
13. 1. 1993.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na va{u plemenitost i dobrotu.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Porodica Ali} 1069-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
Dana 28. 1. 2011. navr{ava se godina dana kako je
preselio na ahiret na{ dragi
had`i RED@EP
(HAMZA) MORINA
1938 - 2010.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: supruga Lutfija, sin Emir i
k}eri Emira i Aida sa svojim
porodicama
Obavje{tavamo porodicu, kom{ije i prijatelje da }e biti
prou~en tevhid u ^ar{ijskoj d`amiji u Had`i}ima u
petak, 28. 1. 2011. godine u 11 sati, prije d`ume namaza.
183-1nt
Dana 27. januara 2011. godine navr{ava se devet godina
od kako je na ahiret preselila na{a draga
EMINA (AHMETA)
[O[EVI]
20. 5. 1939 - 27. 1. 2002.
iz Fo~e
S ljubavlju i tugom u srcima sje}amo
se njenog dragog lika..
Vje~no o`alo{}eni: brat Ibro, sestra
Munevera, snahe Zehra i Nihada, zet Be}ir, brati}
Ahmet, brati~ne Vasvija i Adela i familije: [o{evi},
[adinlija, \uliman, ^engi}, O{ijan, Budimlija, Junuzo-
vi}, Bor~ak, ]ati}, te ostala rodbina i prijatelji
300-1tt
Dana 27. 1. 2011. navr{avaju se tri godine od kako nas je
zauvijek napustila na{a majka, supruga i baka
DRAGICA BANKOVI]
Toga dana }emo posjetiti njeno
posljednje po~ivali{te, polo`iti
cvije}e i zapaliti svije}e u znak
sje}anja.
K}erka Brigita i suprug Jovan sa porodicom
Bankovi} i Had`i}
949-1nd`
i
Dnevni avaz ~etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. 49
Dana 27. 1. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg
dragog kolege
Prof. dr. IBRAHIMA OSMI]A
Tvoju dobrotu i plemenitost pamtit }emo zauvijek.
Neka ti Allah d`.{. podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoje kolege iz studentske slu`be Filozofskog fakulteta:
Ifeta, Sabina, Munevera, Aida, Melisa, Mand`o M., Smaji} M., Bego i Adnan
122-1tz
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog mu`a oca,
deda i punca
HAJDAR (IBRE) KOLAR
Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Rana u srcima je
do`ivotna, a ljubav prema tebi je vje~na.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Tvoji najmiliji: supruga Mina, k}erke Mejra i D`emila, unu~ad Alen i Adnan, zet Fehim.
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 27. 1. 2011. u 11.00 sati u ku}i rahmetlije,
Kijevo, Jablanica. 1122-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
sestri na{e radne kolegice
MIRZELA MEHMEDOVI]
Kolektiv KOLBA doo i LSP doo
1125-1nd`
Danas, 27. 1. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa
nama na{a draga mama i nana
had`i MELIHA [AHINPA[I], ro|. KA[MO
Draga nano,
Vje~no si u na{im srcima.
Tvoji: Nina, Zina i Tajib
1120-1nd`
Danas, 27. 1. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{a draga
mama i nana
had`i MELIHA [AHINPA[I], ro|. KA[MO
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no si u na{im srcima.
Tvoji: Tajib, Senad, Nina, Nedim, Jasna, Lejla, Dino, Albin, Zina, Mirsada i Zlatko
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 1. 2011. godine u Begovoj d`amiji
u Sarajevu u 11.00 sati.
1120-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
za majku na{e Fedhije
ESMA (SEJFO) SINANOVI], ro|. DURMO
Od osoblja restorana „LA CUCINA“
1251-1tt
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se sedam dana od kada je preselila na
ahiret na{a draga majka
SAKIBA HODOVI]
„Kad vidi{ da me polo`e u grob, ja ne}u nestati. Zar mjesec i sunce
nestanu kad za|u?
Tebi se ~ini smrt, a du{a je slobodna postala. Grob ti se ~ini tamnica,
a du{a je slobodna postala. Koje to zrno ne nikne kad se stavi u
zemlju? Pa za{to sumnja{ u zrno ~ovjekovo?“
Ljudi nikad ne zaboravljaju ono ~ime se ponose, tako da }e{ `ivjeti vje~no u na{im srcima.
Tvoje k}erke Irma i Nerma, roditelji Salko i Nakija i ostala rodbina i prijatelji
1247-1tt
Dvadeset sedmog januara 2011. godine navr{ava se sedam dana od
smrti na{eg dragog prijatelja i dugogodi{njeg saradnika
MAHMUTA NUSPAHI]A
I.P. „Svjetlost“ D.D. Sarajevo
1252-1tt
IVA GA[I] - MEDAK
Dana 27. I. 2011. po{lo je sedam najtu`nijih dana.
Tvoj sin Goran
1246-1tt
Dana 27. I. 2011. navr{avaju se tri
godine otkako nije sa nama na{
dragi i voljeni
MIROSLAV (JOZO)
BALTA
@ivimo od na{ih zajedni~ki
trenutaka i sje}anja na tvoju
nesebi~nu ljubav, dobrotu i sve uspomene na tebe.
VOLIMO TE.
Tvoji najmiliji
Misa zadu{nica odr`at }e se u nedjelju, 30. I. 2011.
u crkvi „KARMEL“ Otes - Stup
Po~ivao u miru Bo`ijem 1124-1nd`
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se
sedam dana od kako je preselio
na ahiret moj prijatelj
MAHMUT
NUSPAHI] - MA[O
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoj Hamed Forto sa porodicom.
1119-1nd`
^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 50
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg ~lana
FAIK HAD@I]
Zbor rukometnih sudija Ilid`a
1245-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
RASIMU (SALIHA)
\OZO
Tvoji: brat Adil, snaha Mulija, te brati~ne [ari} Aj{a,
\ozo Sajma i Plav~i} Adila sa porodicama
1115-1nd`
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se
godina od smrti na{eg dragog
MUSTAFA
(]AMILA) PR[E[
Vrijeme ne umanjuje bol... bol
i tuga nisu u suzama i
rije~ima. Mi }emo te vje~no
voljeti, i sje}ati se vremena
provedenog s tobom...
Neka ti Allah da lijepi
D`ennet.
Tvoji najmiliji
115-1tz
POSLJEDNJI POZDRAV
MIHAJLO MAGAZIN
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Direktor Prim. Had`ihusejnovi} dr. Rusmir i uposlenici J.U. Op{ta bolnica Konjic.
N
POSLJEDNJI POZDRAV
Ocu na{eg radnog kolege Re{ada
MIRSAD ^AU[EVI]
S po{tovanjem, kolektiv firme VALM d.o.o.
N
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju
[TIRMER LUDVIGU
Od Milena i Branko Vasilj
1118-1nd`
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se 6 tu`nih godina od kako nije sa na-
ma na{a majka
BEHIJA ZAHIROVI]
Draga na{a mama,
Danas se navr{ava 6 tu`nih godina od
kako nisi sa nama. Bolna je istina da te
vi{e nema i da smo zauvijek ostali
uskra}eni za jedno veliko srce. Oprosti
na{im suzama jer su u srcu rane duboke, a rije~i slaba utjeha oni-
ma koji te nikad ne}e preboljeti. Po dobru te
pamtimo, s ljubavlju spominjemo.
Neka ti Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: sin D`enan, k}erke D`enita, D`emila i D`ana
sa porodicama 1250-1tt
TU@NO SJE]ANJE
Na dan 27. 1. 2011. godine navr{ila se druga godina kako nas je
napustila na{a draga majka i nena
ZLATKA ]OSOVI]
1931 - 2009.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
@eli sin Ifet, snaha Mevla, unu~ad Adnan i Admira i snaha Dalila
49-1go
POSLJEDNJI
POZDRAV - SELAM
sestri na{e radne kolegice
Nevrese
MIRZELI
MEHMEDOVI]
Neka joj je vje~ni rahmet.
Frizerski salon E.T.
1248-1tt
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se
6 tu`nih godina od kako je
preselila na ahiret na{a draga
sestra, tetka
BEHIJA (HUSE)
ZAHIROVI]
Draga sestro
Nismo te mogli sa~uvati od
smrti, al’ ~uvat }emo te od za-
borava.
Neka ti Allah d`.{. podari lije-
pi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja sestra Fata sa porodicom
1123-1tt
Dana 27. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa
nama na{ voljeni
ESAD ^AU[EVI]
Vrijeme prolazi, ali tuga i praznina zauvijek ostaju.
Po dobru }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote.
Tvoji: supruga D`emila, sin Kemal, k}erka Envera, snaha Aida, zet Ibrahim,
unu~ad Kemil, Emela i Mirela
1127-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
]AMKI
DELIHASANOVI],
ro|. MA[NI]
Neka ti je lijepi
D`ennet i vje~iti rahmet.
Porodica Pehilj
1129-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj svekrvi i nani
ARZIJI DORA^I]
Ponosni smo {to smo te imali.
Tvoju dobrotu nikada ne}emo zaboraviti.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Tvoji: snaha Azra, unuke Belma i Berina, praunu~ad
Faruk i Adnan, zet Samir Hod`i}
1256-1tt
Neka ti je vje~ni rahmet
du{i
MIRZELA
MEHMEDOVI]
Vahdeta Terovi} sa
porodicom
1255-1tt
SJE]ANJE
na na{e drage
roditelje
[IDA
OSMANOVI]
HASAN
OSMANOVI]
Dok smo `ivi, nikada vas ne}emo zaboraviti.
Jedno veliko hvala za va{u dobrotu prema nama.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Va{i najmiliji: Hanka, Fahko i Enis sa porodicama 1128-1nd`
majka otac
Dana 28. 1. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselila
na ahiret na{a
BEHARA (ALIJE)
D@ANANOVI]
Pamtiti }emo te po plemenitosti i dobroti
koju si nam pru`ila, po vedrini tvog lika i
ljepoti tvoje du{e.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet i rahmet jer to si i zaslu`ila.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00
sati u Istikal d`amiji na Otoci.
Porodica 1130-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg radnog kolege
FAIK HAD@I]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet,
a porodici sabur.
RADNE KOLEGE SLU@BE SIGURNOSTI GENERALNE DIREKCIJE BH
TELECOMA D.D. SARAJEVO
1257-1tt
Dana 27. 1. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog
DANKO KOVA^EVI]
HASE
Dragi moj sine Danko, nikad te ne}u
pre`aliti. Tvoja iznenadna smrt prekide
veliku ljubav u na{em `ivotu, koju si nam
dao, a sada kada te nema, ostaje{ u na{im
srcima, tuga ne prestaje.
Tvoja majka Vukica, brat, sestre, zetovi,
sestri}i, brati}i, ro|aci i rodice, prijatelji i svi oni oji su te voljeli.
1131-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
VAHDETA VUGI], ro|. ZAIMOVI]
preselila na ahiret 25. januara 2011. godine u 16.25 sati u 76. godini.
Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u Tuzli u ~etvrtak, 27. januara 2011. godine/23. Safer, 1432 h.g./ u 13.45 sati.
D`enaza }e se klanjati ispred Br|anske d`amije poslije ikindije namaza, a ukop na mezarju Musafirac.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: suprug Osman, k}erke Majda, Lejla, Alma i Selma, brat Rizah, sestre Fikreta i Razija, zetovi Mensur, Hakija, Suad, Irfan i Mehmed, unu~ad Kenan, Haris, Kanita,
Azra, Harun, Emir, D`enana i Emina, praunu~ad Ismar i Tarik, porodice: Zaimovi}, Bajri}, Ba{ali}, Kumri}, Had`ihafizbegovi}, Mulabe}irovi}, Isabegovi}, @uni}, Zoni}, Muharema-
gi}, Sijer~i}, Sarunovi}, Ke{etovi}, Hod`i}, Ja{arevi}, Omer}ehaji}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 125-1tz
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga
MIRZELA (IBRAHIM) MEHMEDOVI]
preselila na ahiret u utorak, 25. januara 2011. godine, u 17. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 27. januara 2011. godine u 13.00 sati na Gradskom
groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: majka Ha{ija, sestre Aida, Nevresa i Indira, zetovi Emir i D`emal,
sestri~na D`ana, sestri} Amer, amid`e Me{an i Mehmedalija sa porodicama, daid`e
[ahman i Mirsad sa porodicama, tetke Timka, Zehra, Muhiba, Hasiba, Behara,
D`emila, Azemina, Fata, Melka i Suada sa porodicama, te porodice Mehmedovi}, Ha-
sanovi}, Rastoder, ]utuk, Hajdarevi}, Hasanovi}, Turnad`i}, Mustaba{i}, Husi}, Isa-
kovi}, Taind`i}, Muhi}, Selimovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u mesd`idu na Stupu (Ba~i~ko polje).
Ku}a `alosti: Hivzi Bjelavca br. 14/IV. 036308-bak
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga
ARZIJA DORA^I],
ro|. DURAN
preselila na ahiret u utorak, 25. ja-
nuara 2011. godine, u 89. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak,
27. januara 2011. godine u 13.00 sa-
ti na gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sin Hajrudin, snahe D`enana i Azra,
unuk Nermin, unuke Ajla, Belma i Berina, praunu~ad,
brati}i i brati~ne, sestri~na, jetrva Vahida sa djecom, te
porodice Dora~i}, Duran, Barakovi}, Hod`i}, Maculji,
Tali}, Osmanagi}, [abanovi}, Arap~i} i ostala mnogobro-
jna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i
`alosti u ulici @rtava Fa{izma br. 4/I. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje
i kom{ije da je na{a draga
HATID@A (IBRO)
ZEJNILHOD@I],
ro|. HERAC
iz Vi{egrada
presella na ahiret u nedjelju, 23. ja-
nuara 2011. godine, u 77. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 27. januara 2011. godi-
ne u 13.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: brati} Izet i snaha Kadrira sa djecom,
brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~na sa porodicama, te
porodice Herac, Zejnilhod`i}, [i{i}, Muharemovi}, Pajo,
He}imovi}, Ligata, [etki}, ]ato, Kar~i}, D`afi}, Ke{mer,
Ajanovi}, Sarajki}, Puhalo, Bukva, Osmanagi}, Kalafat,
]osi}, Hajdarevi}, Komarica, te brojna rodbina, prijate-
lji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji
Brije{}e Brdo. 111
...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
RASIM (SALIH) \OZO
preselio na ahiret u utorak, 25. 1.
2011. godine u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak,
27. 1. 2011. godine u 13.00 sati na
mezarju Lunje - Pra~a.
O@ALO[]ENI: supruga Zarfa, sino-
vi Asim i Ramiz, snaha Sanela, unuke
D`enana i Nerma, brat Adil sa porodicom, sestre Habiba,
Rasema, Mejra i Fatima sa porodicama, {ura Uzer sa porodi-
com, zetovi Latif i Asim, te porodice: \ozo, Omerovi},
Ku~inar, ^elik, Kova~evi}, Vatre{, Mahmutovi}, Karovi},
\eliba{i}, Suljovi}, Ba{i}, Hujdur, Mehmedovi}, Ali},
Ahmetovi}, Sipovi}, Halilovi}, Kala~a, Fidahi}, Brdari}, Pa-
lo, Kari}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u
13.00 sati u selu Lunje.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
FAIK ([A]IR) HAD@I]
preselio na ahiret u utorak, 25. 1.
2011. godine u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak,
27. 1. 2011. godine u 15.00 sati na
mezarju Ravne Bakije.
O@ALO[]ENI: supruga Hajra, si-
novi Fuad, Faruk i Fikret, bra}a
Sado i Hajrudin, sestre ismeta i Vezira, unuk Adem,
unuke Nad`a, Farah i Azra, snahe Mina, Mirela, Azema
i Zilha, zet Hasan, brati}i Ismet, Izet, Mirsad, Muamer,
Emir i Nihad, sestri~na Mirsada, sestri}i Naser, Enver i
Enes, te porodice: Had`i}, Nogo, Hasani, Ribi}, Hela},
A{}eri}, Trle, Suljevi}, Hrnji}, Smaji}, D`abija, [ehi},
Kara~i}, Durak, Bor~ak, Ko`ljak, Kadri}, Pecikoza, Lju-
ca, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u
15.00 sati, ul. Bakije sokak do br. 1 (ambulanta na Plo~i).
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{
dragi otac, suprug i djed
AHMED (HAMIDA)
ORU^EVI]
preminuo u utorak, 25. 1. 2011. go-
dine u 89. godini.
Sahrana }e se obaviti u petak, 28. 1.
2011. godine u 14.30 sati na gra-
dskom groblju „Bare“.
O@ALO[]ENI: supruga Fatima, k}erke Meliha i Medi-
ha, sin Zoran, zet Ranko Vlatkovi}, unu~ad Bojan, Ni-
kola, Nata{a i Luka, porodice ^ustovi}, Bilal, Bilalbego-
vi}, Kezman, Fehimovi}, te ostala rodbina i prijatelji
Ku}a `alosti: ul. Mis Irbina br. 12. 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a drdaga
[A]A (IBRO) BAJROVI],
ro|. [ABANOVI]
preselila na ahiret u utorak, 25. 1.
2011. godine u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 27.
1. 2011. godine u 13.00 sati na gra-
dskom mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sinovi Vahid i Mu-
harem, k}erke Ramiza, Hasna i D`evahira, snahe Asima
i D`emila, zetovi Bego i Suljo, brat Avdija sa porodicom,
sestra Naza sa porodicom, unu~ad i praunu~ad, te poro-
dice: Bajrovi}, [abanovi}, Ratkovi}, Pa{i}, Kusturica,
Huko, Lukovac, Pilipovi}, Bozalija, kao i ostala brojna
rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati, ul. Veliko-
kladu{ka 41, Aneks.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Dana 26. 1. 2011. godine u 78. godini `ivota, preselila na ahiret
]AMKA (HAMIDA) DELIHASANOVI]
D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 27. 1. 2011. godine u haremu
^ar{ijske d`amije u Zenici, u 14.30 sati, poslije ikindije namaza, a
ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice.
Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji.
Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: suprug Bajro, k}erka Alma, sestra Semija, porodice: Delihasanovi},
Ma{ni}, Imamovi}, Omi}, Pehilj, Dru`i}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji.
30-1ze
Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
ADIS BEGANOVI]
Dana 23. januara 2011. iznenada preminuo u Americi u 58. godini.
Ispra}aj dragog Adisa }e se obaviti u subotu, 29. januara 2011. u
Lawrenceville-u u Americi u 11.00 sati.
O@ALO[]ENI: supruga Lidija, sinovi Tibor i Bojan, brat Alen s
porodicom, sestre Mirna Mari}, Amara Pehar, Abeba Bajri} sa por-
odicama, nevjesta Nata{a, tetke Nuna i Tereza, punica Dragica, te porodice: Beganovi},
Abramovi}, Connerat, Dragoje, Krpo i ostala rodbina i prijatelji.
112-1mo
Dnevni avaz ~etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. 51
^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 52
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MUJO (]AZIM) PAPI]
preselio na ahiret u srijedu, 26. januara 2011. godine, u 64. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 28. januara 2011. godine u 14.00 sati na gra-
dskom groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en iznad kasarne Viktor Bubanj (iznad Suda) sa polaskom
u 13.00 sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: supruga Safa, sinovi Mirfat, Rifet i Suad, k}erka Zilha, sna-
he Esma i Sandra, zet Nihad, unu~ad Darmin, Armin, Benjamin, Edvin, Ad-
van i Berina, bra}a Ze}o i Ramo, sestra \ula, snahe Esmana, Elmaza i Naza, brati}i i brati~ne, sestri}i
i sestri~ne, {ure Zekrija, Hamdija i Alija - Aljko sa porodicama, svastike Sanija i Nevzeta sa porodica-
ma, te porodice Papi}, Pra{ovi}, Hota, He}o, To{i}, Zorni}, Toti}, Balti}, [abanovi}, Sulji}, Tari}, Ibr-
ovi}, Hasoti}, [alji}, Lakota, D`igal, Kurtovi}, Ba`dar, Vi{nji}, Vejsilovi}, Muhovi}, Sejdi}, Hasano-
vi}, Pre{li} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Kenana Demirovi}a br. 32. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
D@EVAD (ZAIM) ZAIMOVI]
1951 - 2011.
preselio na ahiret u srijedu, 26. 1. 2011. u 60. godini.
D`enaza namaz }e se obaviti u ~etvrtak, 27. 1. 2011. godine iza ikindije namaza na
mezarju Kupilo - Ba{bunar u Travniku.
D`enaza polazi ispred [arene d`amije.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Nermina, k}erka Elvira, sin Denis, unu~ad Arnesa, Arnes i
Davud, bra}a Kemal, D`emal, Hasan, Husein, Senad i Nihad, snahe, zet, te mnogobrojna
rodbina, prijatelji i kom{ije. 26-1tr
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
OSMAN (MUJO) OSMANOVI]
preselio na ahiret 26. janura 2011. godine u 04.50 sati u 54. godini.
Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti na mezarju Hran~a u ~etvrtak, 27. januara 2011.
godine/23. Safer 1432 h.g. u 13.00 sati, a ukop na mezarju Hran~a - Bratunac.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIA
O@ALO[]ENI: supruga Esma, sin Mujo, k}erka Nermina, bra}a Husein, Musa i Hasan,
sestra Behija, unuk Harun, zet Damir, brati}i, sestri}i, snahe, porodice: Osmanovi},
Su{i}, Alihod`i}, Kabilovi}, Mekani}, Mila}evi}, D`ananovi}, te ostala mnogobrojna
rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u ku}i `alosti. 123-1tz
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 020196 06 Mal
Mostar, 12. 01. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja
Hypo Group Alpe Adria Mostar protiv tu`enog Mla-
den Vidakovi} Hrdomilje bb, Ljubu{ki radi duga u
iznosu od 1.661,82 KMpa kako sud na adresu tu`enog
nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sho-
dno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni
odgovor dostavlja putem dnevnih novina.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zako-
nskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na
osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed pro-
pu{tanja.
Tu`eni je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu
obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju
primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454.
st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a.
Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora bi-
ti razumljiv i mora sadr`avati
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebi-
vali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika,
te predmet spora, 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete
isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Pri-
govor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH), 3.
Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporava tu`be-
ni zahtjev, 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`i
ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog ko-
jih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima za-
snivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH), 5. Uz isprave
sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjer-
en prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH), 6. Ukoliko pre-
dla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni
ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime
jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti
predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP
FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati
(~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni
odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti
tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st.
1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom proteko mroka od 15
dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
Stru~ni suradnik
Pavle Crnogorac
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 Mal 003324 08 Mal
Kiseljak, 13. 01. 2011. godine
OGLAS
Na temelju ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom
postupku,
Tu`enoj AN\I ILI] iz Kiseljaka, Potkraj
Dostavlja se:
TU@BA NA ODGOVOR
Tu`itelj JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar,
Kneza Branimira bb, Mostar, je dana 28. 07. 2008. go-
dine ovome sudu podnio tu`bu protiv tu`ene An|e
Ili}, kojom tra`i da sud donese presudu zbog propu{ta-
nja kojom se usvaja tu`beni zahtjev, te je tu`ena du`na
tu`itelju platiti iznos od 84,04 KM, sa zakonskom zate-
znom kamatom i to:
na iznos od 35,41 KM po~ev od 15. 10. 2007. godine pa
do isplate,
na iznos od 31,06 KM po~ev od 15. 11. 2007. godine pa
do isplate,
na iznos od 17,57 KM po~ev od 15. 12. 2007. godine pa
do isplate,
kojom }e obvezati tu`enu da tu`itelju isplati du`no po-
tra`ivanje u novcu u iznosu od 84,04 KM sa zako-
nskom zateznom kamatom po stopi iz ~l. 277. stavak 1.
Zakona o obveznim odnosima, koje teku od dana po-
dno{enaj tu`be pa sve do kona~ne isplate tu`itelju, te
da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a
sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog
izvr{enja.
Tu`itelj u tu`bi predla`e da se tu`beni zahtjev usvoji.
Odgovor na tu`bu tu`eni mo`e dostaviti sudu u roku
od 30 dana od dana dostavljanja tu`be. Smatra se da je
tu`ba dostavljena protekom 15 dana od dana objavlji-
vanja ovog oglasa.
Odgovor na tu`bu treba da sadr`i izja{njenje da li
tu`eni priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, naznaku
suda, broj predmeta, imena, prezimena ili naziv strana-
ka, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih puno-
mo}nika, predmet spora i potpis. U odgovoru na tu`bu
mo`ete iznijeti procesne prigovore. Ukoliko osporavate
tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru navesti ~injenice
na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze na
osnovu kojih se te ~injenice utvr|uju. Ukoliko u nave-
denom roku ne dostavite odgovor na tu`bu sud }e do-
nijeti presudu kojom se tu`beni zahtjev usvaja (~lanak
182. stavak 1. Zakona o parni~nom postupku).
Tu`eni priloge uz tu`bu mo`e preuzeti u pisarnici
Op}inskog suda u Kiseljaku.
SUDAC
Suzana Stojanovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 905336 04 Mal
Mostar, 24. 12. 2010. godine
OGLAS
PRAVNA STVAR:
Tu`itelj: BH Telecom d.d. Sarajevo - Direkcija Mostar,
Bra}e Feji}a b.b. Mostar
Tu`eni: Ru`a Vidakovi}, Hardomilje, Pivnice bb Lju-
bu{ki
Tu`enoj Ru`i Vidakovi} dostavlja se tu`ba na obavezni
odgovor:
TU@BENI ZAHTJEV
„Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga iznos
od 2.056,70 KM sa zakonskom kamatom, i to:
- na iznos od 107,60 KM po~ev od 16. 01. 2004. god. do
isplate,
- na iznos od 1.459,70 KM po~ev od 16. 02. 2004. god.
do isplate,
- na iznos od 453,40 KM po~ev od 16. 03. 2004. god. do
isplate,
- na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 04. 2004. god. do
isplate,
- na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 05. 2004. god. do
isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postu-
pka, a sve u roku do 15 dana“.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zako-
nskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na
osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed pro-
pu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od
30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI
ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjera-
ka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2.,
~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). -
odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`ava-
ti sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postu-
piti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i
broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te
stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon do-
stavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne na-
dle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izja-
sniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4.
Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgo-
voru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih
osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima za-
snivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave
sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjer-
en prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko pre-
dla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni
ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime
jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti
predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP
FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati
(~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom ro-
ku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e doni-
jeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog
propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom prote-
kom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348.
st. 4. ZPP-a FBiH).
Stru~ni saradnik
Kemal Maksumi}
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama,
omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona
Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom
mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj
blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
BAKIJE
"BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
oglasi
Dnevni avaz ~etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. 53
54 ^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 Mal 001526 04 Mal
Kiseljak, 16. 12. 2010. godine
TU@ITELJ: „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrta Milo{a bb, Mostar
TU@ENIK: @ARKO TUKA, Kiseljak, Par`evi}i
RADI: ISPLATE DUGA V.SP. 451,92 KM
OGLAS
Op}inski sud u Kiseljaku i to sudac Suvad Beganovi} u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet“ Pokretne ko-
munikacije d.o.o. Tvrtka Milo{a bb, Mostar, protiv tu`enika @arko Tuka iz Kiseljaka, Pari`evi}i, radi
isplate duga, na osnovu ~lanka 348. stavak 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, do-
savlja tu`eniku @arku Tuku.
TU@BU NA ODGOVOR
Pred naslovnim sudom dana 22. 09. 2004. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika @arko Tuka
iz Kiseljaka, Pari`evi}i, radi isplate duga u kojoj predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati
tu`enika da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 451,92 KM sa zakonskim zateznim kamata-
ma po~ev od dana dospje}a obveze do isplate, kako slijedi:
- na iznos od 27,62 KM po~ev od 17. 01. 2004. god. pa do isplate
- na iznos od 231,14 KM po~ev od 17. 02. 2004. god. pa do isplate
- na iznos od 193,16 KM po~ev od 17. 03. 2004. god. pa do isplate
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana.
Ovom prilikom obavje{tava se tu`enik da je na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a FBiH tu`enik du`an
najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava
da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne
osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i puno-
mo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili ospor-
ava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni za-
htjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~in-
jenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivt`bu (~l. 74.
stav 1. ZPP-a FBiH).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude
zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu ko-
jom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neo-
snovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stra-
nku, pozivom na broj predmeta. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, dostavlja se i ovjeren prije-
vod istih.
SUDIJA
Suvad Beganovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 0 P 042562 08 P
Mostar, 30. 09. 2010. godine
Op}inski sud u Mostaru, po sudiji [emsa Jogunovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ
HB“, d.d. Mostar, zastupano po zakonskom zastupniku direktoru, Ulica Blajbur{kih `rtava, b.b., Mo-
star, protiv tu`ene Stane Vidovi} iz Mostara, Ulica Bijeli Brijeg, 17 Mostar, radi isplate, vsp. 3.241,57
KM, vanraspravnim putem donio je dana 30. 09. 2010. godine, slijede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`na je tu`ena Stana Vidovi}, platiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 1. 3.
1996. godine do 29. 02. 2008. godine, iznos od 3.241,57 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev
od 16. 4. 2008. godine (kao dana podno{enja tu`be), pa do kona~ne isplate, uz naknadu tro{kova postu-
pka u iznosu od 145,86 KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja.
Obrazlo`enje
U tu`bi primljenoj kod ovog Suda dana 16. 4. 2008. godine tu`itelj navodi da je proizvo|a~ i distributer
elektri~ne energije, a da je tu`enik potro{a~-kupac elektri~ne energije, ~iji je objekat u Ulici Bijeli Bri-
jeg 17 Mostar, {ifra potro{a~a 41104534, priklju~en na tu`iteljevu distribucijsku niskonaponsku
mre`u. Tu`itelj je tu`eniku redovno ispostavljao ra~une za utro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od
1. 3. 1996. godine do 29. 2. 2008. godine, pa ukupan dug za ovaj period iznosi 3.241,57 KM.
Ovaj Sud je otpremio Dnevnom listu koji se distribuira na podru~ju Federacije BiH „A Roto Press“
tu`bu da istu objave obzirom da je tu`ena Stana Vidovi} nepoznatog boravi{ta, {to su i u~inili i izvije-
stili ovaj Sud, da su Oglas-tu`bu dostavili dana 9. 7. 2010. godine.
U skladu sa odredbom ~l. 348 ZPP-a protekom 15 dana od dana objavljivanja smatra se da je tu`ba
tu`enoj dostavljena na odgovor.
U konkretnoj pravnoj stvari smatra se da je tu`ba tu`enoj dostavljena dana 9. 7. 2009. godine, nakon
kojeg dana te~e rok od 30 dana u kojem je tu`ena du`na dostaviti odgovor na tu`bu (~l. 347 st. 4 .ZPP-
a).
Tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ako tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu.
Tu`ena nije dostavila ovom Sudu odgovor na tu`bu.
Obzirom da su ispunjeni uslovi iz odredbe ~l. 182 ZPP-a FBiH, Sud je donio presudu zbog propu{ta-
nja.
U skladu s odredbom ~l. 386. st. 1 ZPP-a FBiH, Sud je obavezao tu`enu da tu`itelju naknadi i tro{kove
koji se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 97,24,00 KM i takse na presudu zbog propu{tanja u iznosu
od 48,62 KM, {to ukupno ~ini dosu|ene tro{kove postupka u iznosu od 145,86 KM.
PRAVNA POUKA
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.
Protiv ove presude mo`e se ovom sudu u roku od 8 dana podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje
u skladu sa odredbom ~l. 329 ZPP-a.
Sudija
[emsa Jogunovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U DOBOJU
Broj 85 0 Mal 003022 08 Mal
Doboj, 12. 01. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak po tu`bi
tu`ioca Telekom Srpske AD Banja Luka, protiv tu`enog
Veljan~i} Brane iz Doboja ul. Nikole Tesle 141, pa kako
sud nije u mogu}nosti tu`enom dostaviti tu`bu na odgo-
vor, to shodno odredbama Zakona o parni~nom postu-
pku (Sl. glasnik RS br. 58/03, 85/03, 98/04, 74/05, 63/07 i
49/09) dostavlja tu`enom tu`bu na odgovor, kojom
tu`ilac zahtjeva isplatu duga u iznosu od 2.308,56 KM i
tro{kove postupka. Tu`ilac je predlo`io sudu da ukoliko
tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zako-
nskom roku, donese presudu zbog propu{tanja u smislu
~lana 182 ZPP-a.
Sud dostavlja tu`bu tu`enom Veljan~i} Brani na obave-
zan odgovor i pu~ava ga kako slijedi:
Pozivate se da u roku od 30 dana dostavite sudu obave-
zni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju pri-
mjeraka za sud i protivnu stranu, odgovor mora biti ra-
zumljiv i sadra`vati sve {to je potrebno kako bi se po nje-
mu moglo postupiti, posebno oznaku suda, broj predme-
ta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka, nji-
hovih punomo}nika, te predmet spora, procesne prigo-
vore koje ne mo`ete isticati nakon dostave odgovora na
tu`bu, izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni
zahtjev tu`ioca, ukoliko isti osporavate du`ni ste navesti
razloge zbog kojih isti osporavate, navesti ~injenice na
kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice. Uz isprave sastavljene na stra-
nom jeziku du`ni ste dostaviti ovjereni prevod na jedan
od slu`benih jezika suda, a ukoliko predla`ete pro-
vo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za sva-
kog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog ro-
ditelja, adresu stanovnja, te na koje okolnosti predla`ete
da se svjedok saslu{a.
Pismeni odgovor na tu`bu morate li~no potpisati.
Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgo-
vor na tu`bu sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja,
odnosno usvojiti tu`beni zahtjev tu`ioca.
Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja u dnevnom listu i na oglasnoj tabli
suda.
Sudija
Jasmin Junuzovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD @IVINICE
Broj: 33 0 P 010015 09 P
@ivinice, 28. 12. 2010. godine
Op}inski sud u @ivinicama, sudija Gogi} [erifa u pr-
avnoj stvari tu`itelja Bo{njak Viktoria Zdenka
Bo{njak, k}i Viktora, zastupana po punomo}niku
Salkanovi} Zurijeti, advokatu iz @ivinica, protiv
tu`enog Bo{njak Viktor, sin Vjekoslava Pe}ina br. 35
MZ Souk Bunar, Sarajevo, radi izdr`avanja, obja-
vljuje slijede}i
OGLAS
Poziva se: BO[NJAK VIKTOR sin Vjekoslava
Pe}ina br. 35 MZ Souk Bunar, Sarajevo.
Pozivate se kao tu`eni na PRIPREMNO RO^I[TE
zakazano za dan (~etvrtak) 10. 02. 2011. godine u
11,00 sati, u sobu br. 14.
Dostava poziva za pripremno ro~i{te se smatra
izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja.
NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pri-
premnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima za-
snivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje
`ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te
donijeti sve isprave i predmete koje `elite upotrijebi-
ti kao dokaz. (~lan 77. ZPP-a).
Na pripremno ro~i{te }e se raspravljati o pitanjima
koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o pr-
ijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima
stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80 ZPP-a).
Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{teu po-
dnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je
urednio obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba po-
vu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te
odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno oba-
vje{ten tu`eni ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog pri-
sustva. (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
SUDIJA
Gogi} [erifa
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON
SREDI[NJA BOSNA
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Broj: 51 0 Mals 031563 10 Mals
Datum: 29. 12. 2010. godine
TU@ITELJ: JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo,
Elektro Poslovnica Travnik
TU@ENI: LIMATO BiH d.o.o. Bugojno, ul. Armije
BiH b.b. Bugojno
RADI: duga v.p.s. 1.902,17 KM
OGLAS
Dostava tu`be za tu`enika LIMATO BiH d.o.o.
Bugojno, ul. Armije BiH b.b.,
z.z. Tahirov} Edin
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`eniku,
(prilozi se mogu podi}i u zgradi Op}inskog suda Tra-
vnik) koji je du`an da u roku od 30 dana dostaviti sudu
pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na
broj gornji.
U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e pro-
cesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava po-
stavljeni tu`beni zahtjev, (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu:
„Obavezuje se tu`eni Limato d.o.o. iz Bugojna, da
tu`iocu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, na ime
duga za isporu~enu elektri~nu energiju i duga po
osnovu zateznih kamata za ra~une koji su pla}eni sa
zaka{njenjem isplati iznos od ukupno 1.902,17 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom, na navedeni iznos
po~ev od dana dospjelosti pa do isplate, te da naknadi
tro{kove sudskog postupka, sve u roku od 15 dana po
prijemu presude“.
Istovremeno predla`e, ukoliko tu`enik, sukladno odre-
dbama ~lanka 182. Zakona o parni~nom postupku, ne
dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, da
sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev tu`ite-
lja (presuda zbog propu{tanja)“.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je
tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja
na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog
propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u
Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena
tu`ba na odgovor, prema ~lanu 348. stav 4. ZPP-a FBiH.
Sudac:
Ivo @abi}, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I
Broj: 23 0 Mal 006251 08 Mal
Velika Kladu{a, 05. 01. 2011. godine
OGLAS
Tu`itelj: DD BH TELECOM SARAJEVO,
DIREKCIJA BIHA], ul. Bosanska 1, Biha}
Tu`eni: Hu{i} Safet - [ejtanov, ul. 7. Korpusa bb,
Velika Kladu{a
Radi: isplate duga vs. 991,15 KM
TU@BENI ZAHTJEV
Tu`enom se nala`e da tu`itelju plati dug u iznosu
od 991,15 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od
dan dospje}a obaveze, do dana isplate, kako slije-
di:
- na iznos od 588,95 KM po~ev od 25. 12. 2007.
godine do dana uplate
- na iznos od 384,70 KM po~ev od 25. 02. 2008.
godine do dana uplate
- na iznos od 8,75 KM po~ev od 25. 03. 2008. gdo-
ine do dana uplate
- na iznos od 8,75 KM po~ev od 25. 04. 2008. go-
dine do dana uplate
kao i da tu`itelju nadoknadi parni~ne tro{kove,
sve u roku od 30 dana.
Ovim putem se tu`enom Hu{i} Safetu - [ejtanov,
ul. 7. Korpusa bb, Velika Kladu{a, dostavlja
tu`ba na odgovor pa je tu`eni du`an da u skladu
sas odredbom ~l. 70 i 71. Zakona o parni~nom po-
stupku najkasnije u roku od 30 dana od dana pri-
jema dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u
protivnom sud }e donijeti presudu kojom se
usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{ta-
nja) u skladu odredbe ~l. 182 Zakona o par-
ni~nom postupku.
NAPOMENA: Obavje{tava se tu`eni da se dosta-
va pismena smatra obavljenom protekom roka od
15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa (~lan
348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku).
Stru~ni saradnik:
Aliba{i} Ismet
oglasi
Dnevni avaz ~etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. 55
56 ^etvrtak, 27. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 034188 07 Mal
Mostar, 04. 01. 2011. godine
OGLAS
PRAVNA STVAR:
TU@ITELJ: DD BH TELECOM Sarajevo - Direkcija Mostar
TU@ENI: Zorka Maj ul. Don Ivana Musi}a br. 1 Mostar
TU@BENI ZAHTJEV
Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju dug na ime pru`enih telefonskih usluga u visini od 965,80 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 502,35 KM po~ev od 08. 05. 2007. god. pa do isplate,
- na iznos od 463,45 KM po~ev od 08. 06. 2007. god. pa do isplate,
te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana.
Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud
temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja.
Sud putem Dnevnog Avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava ka-
ko slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOV-
OR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l.
70. st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sa-
dr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih puno-
mo}nika, te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor
mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti navode i dostaviti
DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP
FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti
ta~no ime, prezime, ime jednog roditleja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok
saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti
tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l.
348. st. 4 ZPP-a FBiH).
Stru~ni saradnik
Milan Risti}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 Mal 001363 03 Mal
Kiseljak, 21. 12. 2010. godine
TU@ITELJ: „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o, Tvrtka Milo{a bb, Mostar
TU@ENIK: VERA [UNJI] BANJAC iz Kre{eva, Fra Grge Marti}a bb
RADI: ISPLATE DUGA V.SP. 239,62 KM
OGLAS
Op}inski sud u Kiseljaku i to sudac Suvad Beganovi} u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet Pokretne ko-
munikacije“ d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar, protiv tu`enika Vere [unji}-Banjac iz Kre{eva, Fra Grge
Marti}a bb, radi isplate duga, na osnovu ~lanka 348. stavak 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku Fe-
deracije BiH, dostavlja tu`eniku Veri [unji}-Banjac.
TU@BU NA ODGOVOR
Pred naslovnim sudom dana 26. 01. 2004. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Vere [unji}-
Banjac iz Kre{eva, Fra Grge Marti}a bb, radi isplate duga u kojoj predla`e da sud donese presudu ko-
jom }e obavezati tu`enika da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 239,62 KM sa zakonskim
zateznim kamatama po~ev od dana dospje}a obveze do isplate, kako slijedi:
- na iznos od 99,59 KM po~ev od 17. 05. 2003. god. do. pa do isplate
- na iznos od 81,38 KM po~ev od 17. 06. 2003. god. pa do isplate
- na iznos od 58,65 KM po~ev od 17. 07. 2003. god. pa do isplate
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana.
Ovom prilikom obavje{tava se tu`enik da je na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a FBiH tu`enik du`an
najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava
da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne
osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i puno-
mo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili ospor-
ava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni za-
htjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~in-
jenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74.
stav 1. ZPP-a FBiH).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude
zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu ko-
jom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neo-
snovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, po-
zivom na broj predmeta. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, dostavlja se i ovjeren prijevod istih.
SUDIJA
Suvad Beganovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 009015 08 Mals
Zenica, 01. 04. 2010. godine
OP]INSKI SUD U ZENICI, sudija Enida Had`iomerovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Alba Zenica Doo
iz Sarajeva, protiv tu`enog Deli} Amir vlasnik Videoteka Stela Zenica iz Zenice, radi duga, v.sp.
1.007,52, dana 01. 04. 2010. godine, donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da tu`iocu isplati iznos od 1.007,52 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana do-
spije}a do dana isplate kako slijedi:
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 10. 2004.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 11. 2004.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 12. 2004.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 01. 2005.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 02. 2005.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 03. 2005.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 04. 2005.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 05. 2005.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 06. 2005.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 07. 2005.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 08. 2005.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 09. 2005.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 10. 2005.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 11. 2005.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 12. 2005.
- na iznos od 24,48 KM po~ev od 08. 01. 2006.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 02. 2006.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 03. 2006.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 04. 2006.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 05. 2006.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 06. 2006.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 07. 2006.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 08. 2006.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 09. 2006.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 10. 2006.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 11. 2006.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 12. 2006.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 01. 2007.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 02. 2007.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 03. 2007.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 04. 2007.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 05. 2007.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 06. 2007.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 07. 2007.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 08. 2007.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 09. 2007.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 10. 2007.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 11. 2007.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 12. 2007.
- na iznos od 25,66 KM po~ev od 08. 01. 2008.
kao i da tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 90,00 KM sve u roku od 15 dana pod prije-
tnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`ilac je, dana 14. 02. 2008., podnio tu`bu protiv tu`enog, Deli} Amir vlasnik Videoteka Stela Zenica
iz Zenica, radi duga, v.sp. 1.007,52 KM.
U tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o par-
ni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP).
Utvr|eno je da tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba objavom u Dnevnom avazu 12. 10. 2009., a
smatra se objavljenom 28. 10. 2009. sa prilozima, nije u zakonom propisanom roku od 30 dana od dana
prijema tu`be sa prilozima, podnio pismeni odgovor na tu`bu, mada je prilikom dostavljanja tu`be na
odgovor upozoren na posljedice propu{tanja te radnje.
Kako osnovanost tu`benog zahtjeva proizlazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu protivne
dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu, te iz sadr`aja tu`be proizlazi da se radi o zahtjevima kojima
stranke mogu raspolagati, primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a, odlu~eno je kao u izreci ove presude.
Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu Zakona o sudskim taksama i to taksa
na tu`bu 60,00 KM, taksa na presudu 30,00 KM koju je tu`eni du`an platiti u roku od 15 dana po pra-
vomo}nosti presude.
Sudija
Enida Had`iomerovi}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje
(~lan 183. stav 1. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Mals 119720 09 mals
Sarajevo, 21. 01. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu stru~ni saradnik Amra
Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja „MAS MEDIA“
d.o.o. Sarajevo, ulica Branilaca Sarajeva br. 15/II,
koga zastupaju punomo}nici Edina Jahi} i Tanja
^orluka advokati iz Sarajeva, protiv tu`enog
„DEMEXIM“ d.o.o. Sarajevo, ulica Kemala Ka-
petanovi}a br. 47., Sarajevo, radi duga, v.s.p.
819,00 KM, van ro~i{ta, donio je dana 21. 01.
2011. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zako-
na o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj
53/03. FBiH, objavljuje:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Nala`e se tu`enom da isplati tu`itelju iznos od
819,00 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom
kamatom na pojedina~ne iznose kako slijedi:
- na iznos od 204,75 KM po~ev od 13. 06. 2008.
godine, pa do isplate,
- na iznos od 163,80 KM po~ev od 11. 07.
2008.godine, pa do isplate,
- na iznos od 163,80 KM po~ev od 08. 08. 2008.
godine, pa do isplate,
- na iznos od 204,75 KM po~ev od 11. 09. 2008.
godine, pa do isplate,
- na iznos od 81,90 KM po~ev od 27. 09. 2008. go-
dine, pa do isplate, kao i da mu nadoknadi
tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 331,28
KM sve u roku od 15 dana.
Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba,
ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat par-
nice u prija{nje stanje.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena sma-
tra obavljenom protekom roka od 15 dana, od da-
na objavljivanja ovog pismena u jednim dnevnim
novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda.
Stru~ni saradnik
Amra Pinjo
sport
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 57
I Emir Zeba
se poku{ava
nametnuti
U dosada{njih 12 dana
priprema nije bilo velikih
promjena u igra~kom ka-
dru Slavije. Na probi su i
dalje Enes Brni~anin iz
Omladinca iz Mionice, De-
jan D`ud`a iz bile}kog He-
rcegovca i Marko Nestor-
ovi} iz albanskog Skende-
rbega, a odnedavno i Emir
Zeba, koji igra na poziciji
polu{pica.
On je pro{ao omladi-
nsku {kolu Sarajeva, a kao
kadet je oti{ao u ^e{ku, pr-
vo u Slova~ko, a zatim u
Jablonec, gdje se zadr`ao
dvije godine. Potom je po-
tpisao za @eljezni~ar, a kao
posu|eni igra~ nastupao je
za Ozren.
Sve je realnija opcija
da dres Slavije na prolje-
}e nose Zoran Kokot i ka-
piten Bojan Regoje, a za
sada je jedini koji je napu-
stio ekipu Ognjen [eho-
vac, koji je pre{ao u Fa-
mos iz Vojkovi}a. On je
malo igrao u prvom dije-
lu prvenstva. G. I.
Slavija
Stojanovi}
ostaje, Tanasin
oti{ao, Leki}
otpisan
Trener Leotara Dragan
Spai} zahvalio se na saradnji
Ognjenu Leki}u, kome je
istekao ugovor, a odugovla-
~io je s njegovim produ`ava-
njem. Naime, tra`io je rok do
28. februara da se izjasni
ho}e li ostati.
- To je za nas kasno pa sam
mu rekao da na njega vi{e ne
ra~unam - prenio nam je
Spai}.
Sa{a Tanasin, koji je bio
jedini novajlija na prozivci,
vratio se u Novi Sad. Na pr-
obu su do{li Vladan Kuju-
nd`i}, koji je igrao za La-
kta{e, te Darko Bond`i},
iskusni vezni igra~ Be`anije.
Ono {to }e obradovati na-
vija~e Leotara je odluka Ne-
nada Stojanovi}a da ostane
~lan kluba i na prolje}e.
- Ovdje mi je lijepo i ne-
mam razloga da idem. Nadam
se da }emo na prolje}e imati
vi{e uspjeha nego jesenas - ka-
zao je Stojanovi}. M. P.
Leotar
Stojanovi}: Lijepo mu u Trebinju
Trojica Viso~ana koja
su ostavila dubok trag u
Nogometnom klubu Bo-
sna, trener Faruk Kulovi}
i igra~i Mirza ^aki} i Denis
Cana nastavit }e karijere u
Muskatu, glavnom gradu
dr`ave Oman.
Ugovore su potpisali s
tamo{njim El-Sebom, klu-
bom koji trenutno igra u
drugoj ligi i ima ambicije
da se vrati u elitni razred.
- Sva trojica smo potpi-
sali na pola godine i nadam
se da }emo doprinijeti povr-
atku El-Sebe u najvi{i rang.
Vjerujem da }e se ^aki} i
Cana brzo aklimatizirati,
{to meni ne}e biti problem,
jer sam ve} ranije radio s ar-
apskim klubovima - rekao
nam je Kulovi}.
^aki} i Cana su, prije
nego {to su oti{li u Oman,
igrali za Jedinstvo iz Biha}a,
dok je Kulovi} bio bez
anga`mana. D. B.
Viso~ani na Bliskom istoku
Kulovi} trener, ^aki} i Cana
igra~i u omanskom drugoliga{u
Standardni prvotimac tu-
zlanske Slobode Samir Efe-
ndi} otputovao je ju~er iz Sa-
rajeva u Holandiju na probu
u Fortunu Sitard.
Efendi} nije ni oti{ao s
ekipom na visinske pripreme
na Kupres i{~ekuju}i ovaj
poziv. U narednih nekoliko
dana poku{at }e da se, kao
slobodan igra~ s ~istim doku-
mentima, nametne za po-
tpisivanje ugovora. Fortuna
se gr~evito bori za opstanak
u Drugoj ligi Holandije i
trenutno se nalazi na pretpo-
sljednjem mjestu.
- U ~etvrtak imam prvi tr-
ening. Naporno sam trenir-
ao i relativno spreman odla-
zim na probu. Dat }u sve od
sebe - rekao je Efendi}.
Isprva se baratalo infor-
macijom da treba i}i na pr-
obu u njema~ki Karlsrue,
ali je ta opcija otpala.
Fortuni ga je, ina~e, pre-
poru~io fudbaler minhe-
nskog Bajerna Danijel Pra-
nji}, koji je igrao nekada za
Herenven. E. M.
Prvotimac Slobode u potrazi za anga`manom
Samir Efendi} na probi u Fortuni Sitard
Fudbaleri Slobode da-
nas }e se vratiti s Kupresa,
a nakon dana odmora u
subotu }e trenirati na
Tu{nju. Tada }e se ekipi pr-
iklju~iti 21-godi{nji stoper
iz Srbije Milo{ Jovankovi}.
- Dolazi na probu, a ka-
ko nismo popunili pozicije
stopera, rado }emo ga po-
gledati - rekao nam je trener
Denis Sadikovi}.
Danas povratak s Kupresa
(Od specijalnog
izvje{ta~a „Dnevnog
avaza“ iz Pule)
Psihi~ka snaga ekipe i do-
bra atmosfera nekada su bitni-
ji faktor od toga kakav je kva-
litet pojedinaca koji ~ine jedan
sportski kolektiv. Mo`da je
upravo to bio najja~i adut @el-
jezni~ara u osvajanju titule
pro{le sezone. Amar Osim sa
svojim saradnicima i dalje na-
stoji da odr`ava timski duh.
U ekspediciji @eljezni~ara,
koja se priprema u Puli i u ko-
joj je 26 igra~a, niko se ne po-
na{a kao zvijezda pa ni Mirsad
Be{lija, koji u nogama ima uta-
kmica i novca zara|enog od
fudbala koliko i ve}ina mladih
igra~a zajedno. Ne ~ini to ni
Zajko Zeba, najbolji strijelac
i asistent, a ni Ibrahim [ehi},
trenutno najvredniji plavi
eksponat na tr`i{tu.
Be{lijin primjer
Upravo je Be{lija najza-
slu`niji {to se bez ikakvih pr-
oblema u ekipu uklopio tale-
ntirani Edin Vi{}a, kojem je
pomagao i poma`e savjetima
i prijateljskim odnosom. Na
takav prijem nai{la su i dvo-
jica najmla|ih igra~a na pr-
ipremama „Plavih“.
Talentirani Nermin Zolo-
ti}, ro|en 1993., te dvije go-
dine mla|i golman Vedran
Kjosevski osje}aju se kao da
su dugogodi{nji ~lanovi eki-
pe, ba{ kao i ne{to stariji Omar
Balji} (1990.) i Aleksandar
Nikoli} (1991.).
Ibrahim [ehi} (22) pro{ao
je za kratko vrijeme put od go-
lobradog juniora do kapitena
@eljezni~ara i reprezentativca
te dobro zna koliko je mladi-
ma bitan odnos starijih.
- Na njih gledam kao na
svoju djecu, sje}am se sebe
kada sam tek po~eo raditi sa
prvim timom i znam kako je
to sna`an osje}aj i kako su
sve sitnice bitne.
U na{oj ekipi nema nika-
kvih klanova niti se igra~i di-
jele na mlade i stare, bolje i
lo{ije. Samo tako se mo`e
stvoriti zdrav i uspje{an ko-
lektiv - govori izvrsni go-
lman, koji je nedavno pro-
du`io ugovor do ljeta 2013.
Mulali} uzor
Na [ehi}evo pona{anje
svakako utje~u i njegova
iskustva s po~etka.
- Imao sam sre}u da su i
tada u ekipi bili veoma fini
momci pa mi, mla|i, nismo
imali nikakvih problema, a
pri~ali su mi da je ranije zna-
lo biti raznih provokacija.
Edis Mulali} svima nam
je bio uzor, poslije je stigao i
Omer Joldi}. Na svakom ko-
raku dobivali smo podr{ku...
Mislim da se i sada ovi na-
jmla|i mogu potpuno po-
svetiti radu, jer je uspjeh
svakog od njih, i uspjeh
~itavog tima - ka`e [ehi}.
Ina~e, Ivica Osim, kojeg su
ju~er o~ekivali u Puli, u posje-
ti igra~ima @elje na priprema-
ma, ipak }e do}i sutra i osta-
ti do kraja boravka „Plavih“ u
Istri. Z. [ARI]
@ELJEZNI^AR Na pripremama u Puli je nekoliko golobradih dje~aka
Za centarfora @eljezni-
~ara Lazara Popovi}a ponu-
de sti`u jo{ od pro{le zime,
ali Amar Osim nije `elio da
proda jednog od najstanda-
rdnijih igra~a bh. {ampi-
ona.
Popovi} }e, kako sazna-
jemo u taboru @elje, ipak
dobiti zeleno svjetlo za
odlazak nakon {to je stigla
ponuda iz Kazahstana koja
bi finansijski zadovoljila i
klub i igra~a. Finalni prego-
vori su u toku, a srbijanski
napada~ trebao bi ve} iz
Pule krenuti prema Kaza-
hstanu.
Popovi} ide u Kazahstan?
Kjosevski sa Stani}em: Najmla|i na pripremama
U na{oj ekipi nema nikakvih klanova niti se igra~i dijele na mlade i stare, ka`e kapiten @elje
[ehi}: Na njih
gledam kao na
svoju djecu
[ehi}: Na njih
gledam kao na
svoju djecu
[ehi}: Sve
sitnice su bitne
sport
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 58
Preksino}njom odlu-
kom Upravnog odbora
Agim Nikoli} je, nakon
smjene Nihada Baljka, ime-
novan za vr{ioca du`nosti
direktora Sarajeva. Neka-
da{nji igra~ bordo tima, a
sada trener u omladinskom
pogonu, svjestan je zahtje-
vnosti zadatka.
- O~ekuje me te`ak po-
sao, klub je suo~en s dosta
problema. Sre}om, imamo
respektabilan Upravni od-
bor, koji je u kratkom vre-
menu pokazao profesiona-
lnost i ozbiljnost u radu.
Iskreno, nemam ambici-
ju da budem direktor, ~ov-
jek sam iz fudbala, iz stru-
ke, tako da se neuporedivo
bolje snalazim na terenu.
No, u~init }u sve da
svojim radom u~inim Sar-
ajevo bolje nego {to je sa-
da - rekao je Nikoli} te je
istakao kako ovu funkciju
namjerava obavljati do za-
vr{etka konkursa.
Ina~e, danas ili sutra na
treningu ko{evskog pre-
mijerliga{a mogao bi se
pojaviti 23-godi{nji para-
gvajski veznjak Hoze Ar-
nulfo Montijel Nunjez
(Jose Montiel Nunez), ko-
ji je nekada bio ~lan itali-
janskih klubova Udinezea
i Re|ine.
U karijeri je sakupio i de-
vet utakmica za paragvajsku
reprezentaciju, a u Sarajevo
bi trebao sti}i na posudbu iz
argentinskog Tigrea i na
Ko{evu bi trebao ostati do
kraja sezone. A. Dr.
Agim Nikoli}, v. d. direktora Sarajeva
O~ekuje me mnogo posla
O~ekuje se dolazak paragvajskog
veznjaka Montijela Nunjeza
Trener Sarajeva Mirza
Vare{anovi} ju~era{nji
slobodan dan proveo je
odmaraju}i se na Bjela{ni-
ci. Uprkos tome, infor-
mirao nas je o trenutnoj
kadrovskoj kri`aljci na
Ko{evu.
- Odustali smo od do-
vo|enja Damira Smajlo-
vi}a iz Slobode. O~ekujemo
da Veldin Muharemovi},
Faruk Ihtijarevi} i Damir
Had`i} uskoro produ`e
ugovore, kao i da Emir
Obu}a ozvani~i povratak u
na{ klub. S golmanom Ir-
fanom Fejzi}em trebali bi-
smo razgovarati u nare-
dnih nekoliko dana, a i
dalje nam je zanimljiv Da-
rio Puri}, koji, navodno,
ima ponude iz inozemstva
- rekao je Vare{anovi}.
Vare{anovi}: Odustajemo
od Smajlovi}a
Nikoli}: Suo~en s dosta
problema
Trener prijedorskog Ru-
dara Boris Gavran otpisao je
Ademira Mu{edinovi}a iz
Kraji{nika i Zorana Tadi}a
iz ^elinca, koji su bili na pr-
obi proteklih nekoliko dana.
S druge strane, u ekipu se
vratio stoper Marko Jevti},
koji nije zadovoljio na probi
u Dinamu iz Tbilisija. Pripr-
emama se priklju~io mladi
napada~ Podgrme~a iz Sa-
nskog Mosta Ajdin Kari}, a
o~ekuje se lijevi bek Slobo-
de (BN) Sa{a Keranovi}.
- Zahvalili smo se
Mu{edinovi}u i Tadi}u, jer
na njihovim pozicijama ima-
mo {irok izbor igra~a pod
ugovorom. Budu}i da nam je
neophodan lijevi bek, izbor
je pao na Keranovi}a. Je-
vti}ev povratak je dobro-
do{ao, a ukoliko se vrati i Dr-
agoslav Staki} iz Kazahstana,
imat }emo ekipu za gornji
dio tabele - smatra Gavran.
Prema njegovim rije~ima,
Rudar je ugovorio program
test-utakmica. Susret sa Slo-
bodom u Bosanskom No-
vom bit }e odigran 2. febru-
ara, a s Jedinstvom u Bi-
ha}u dva dana poslije.
- Tokom priprema u Ma-
karskoj igrat }emo s ta-
mo{njim Zmajem i hrva-
tskim prvoliga{em Splitom,
a pri povratku vjerovatno sa
sarajevskim @eljezni~arom.
Kada se vratimo, odigrat
}emo jo{ po jednom sa Slo-
bodom i Jedinstvom - dodao
je Gavran. V. V.
Gavran: Ekipa za gornji
dio tabele
Trener Rudara Boris Gavran
Jevti} je dobrodo{ao,
jo{ da se vrati Staki}
REPREZENTATIVCI Edin D`eko skoknuo do Njema~ke
Volfsburg mi je drugi dom
Saigra~i su me lijepo primili, a pobjede i golovi }e do}i
Novi napada~ Man~es-
ter sitija Edin D`eko vratio
se nakratko u Volfsburg te
tom prilikom dao intervju
za slu`benu stranicu nje-
ma~kog kluba, u kojem je
pri~ao o svojim danima u
Sitiju, transferu, Volfsbur-
gu...
Na{ napada~ odigrao je
dvije utakmice za Siti i jo{
~eka prvi pogodak.
- Ne mogu biti zadovo-
ljan bilansom u Sitiju, ali ta-
mo sam tek dvije sedmice i
nastojim naporno raditi.
Engleska liga je ja~a od nje-
ma~ke, a tempo je br`i. No-
vi saigra~i su me lijepo pri-
mili, a pobjede i golovi }e
do}i - rekao je D`eko.
Na{ napada~ osvrnuo se
i na Volfsburg.
- Igrao sam sa zadovo-
ljstvom trude}i se da u sva-
koj utakmici pru`im maksi-
mum. Tri i po godine u
Volfsburgu bile su uspje{ne,
va`ne i sretne. To mi je dr-
ugi dom i nije mi bilo lako
oti}i. Uvijek }u ovdje rado
do}i. Volfsburgu mogu za-
hvaliti i za to {to sam postao
najskuplji igra~ koji je
oti{ao iz Njema~ke - rekao
je D`eko. M. T.
Na aukcijskoj internet-
stranici Ebay ju~er je za-
vr{ena licitacija za registarske
tablice s natpisom D5EKO.
Sretni kupac za njih }e plati-
ti 510 funti. Aukcija je po~ela
prije deset dana, a po~etna ci-
jena glasila je 299 funti.
Tablice D5EKO prodate za 510 funti
D`eko: Bilo mi
je zadovoljstvo
igrati za Volfsburg
Zavr{ena posjeta delegacija UEFA-e i FIFA-e Nogometnom savezu BiH
^etvero~lana delegacija
FIFA-e i UEFA-e, pre-
dvo|ena direktorom UEFA-
e za odnose s nacionalnim
asocijacijama Teodorom Te-
odoridisom, zavr{ila je ju~er
dvodnevnu posjetu BiH.
Tokom ju~era{njeg sa-
stanka s generalnim sekreta-
rom Nogometnog saveza
BiH Jasminom Bakovi}em
na dnevnom redu bile su i
aktivnosti u vezi s usvaja-
njem novog statuta Saveza.
Predstavnici FIFA-e i
UEFA-e upozorili su jo{ je-
dnom da do isteka roka, 31.
marta, nema mnogo vreme-
na, a da se, prakti~no, ni{ta
ne de{ava.
- Predstavnici dvije aso-
cijacije tra`ili su informaci-
je o aktivnostima u vezi sa
statutom, ali nisu insistirali
na bilo ~emu drugom. Vrlo
je mogu}e da }e njihove de-
legacije do}i i na sjednice
skup{tina entitetskih saveza
krajem februara i po~etkom
marta da na licu mjesta vide
ima li pozitivnih promjena -
ka`e Bakovi}.
Delegacija je pozdravila
reorganizaciju administra-
cije NSBiH, prema kojoj }e
Generalni sekretarijat broja-
ti pet odjela - finansijski, za
marketing i komunikacije,
tehni~ki, za takmi~enja i do-
ga|aje te za nabavke, licenci-
ranje klubova i sli~no. Pre-
dsjednike odjela, koji }e za-
mijeniti dosada{njih osam
sekretarijata, izabrat }e
Izvr{ni odbor.
U vezi s odmrzavanjem
sredstava iz programa „Hat-
trick“, gosti iz UEFA-e i
FIFA-e informirali su Bako-
vi}a da }e eventualnu odlu-
ku o tome donijeti Izvr{ni
komitet UEFA-e. M. T.
[pekulacije o tome da }e
selekcija BiH kvalifikacioni
me~ protiv Rumunije igrati
u Zenici, i potvr|ene su, jer
je NSBiH za utakmicu 25.
marta u 19.15 sati i zvani~no
prijavio stadion Bilino polje.
Kao {to je poznato, veli-
ki broj reprezentativaca bio
je nezadovoljan pona{anjem
navija~a na Ko{evu za vri-
jeme kvalifikacionog susr-
eta protiv Francuske, a dio
njih tra`io je da se selekci-
ja vrati u Zenicu.
Zeni~ki na~elnik Huse-
jin Smajlovi} dao je gara-
ncije da }e svi neophodni
radovi na stadionu biti na
vrijeme zavr{eni.
Igra~i tra`ili Zenicu
Vremena je sve manje, a
posao oko Statuta ne mi~e
Reorganizacijom administracije bit }e uvedeno pet odjela
Bakovi}: Tra`ili informacije
o aktivnostima
sport
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 59
Barzalji u
Juventusu
XJuventus je vratio re-
prezentativca Andreu
Barzaljija (Barzagli) u
Seriju A nakon {to je pri-
je tri godine oti{ao iz Pa-
lerma u Volfsburg. Dva-
desetdevetogodi{nji
odbrambeni igra~ ko-
nkurisat }e za mjesto sto-
pera s \or|om Kjelini-
jem (Giorgio Chiellini) i
Leonardom Bonu~ijem
(Bonucci), dok }e Nikoli
Legrotaljeu (Nicola Le-
grottaglie) vjerovatno bi-
ti dozvoljen transfer u
Bre{u ili ^ezenu.
Mbokani D`ekina
zamjena
XD`ekina zamjena u Vo-
lfsburgu zove se Dijumer-
ci Mbokani, napada~ iz
Konga. Dvadesetopetogo-
di{njak je ljetos pre{ao iz
belgijskog Standarda u
Monako, u ~ijem je dresu
u devet nastupa dao jedan
gol. Sada }e ga francuski
klub posuditi Volfsburgu
do kraja sezone sa mo-
gu}no{}u otkupa ugovora.
Razi{li se
[tutgart i
Kamoranezi
X[tutgart se nakon sa-
mo pola godine razi{ao
sa Maurom Kamoranezi-
jem (Camoranesi), jer je
Italijan pru`ao razo~ara-
vaju}e nastupe.
Kamoranezi je imao
ugovor do kraja sezone,
ali je [tutgart odlu~io da
ga raskine.
Italijanski veznjak do{ao
je u njema~ki klub
pro{log ljeta, ali nije na-
pravio ni{ta, dok se [tut-
gart bori za opstanak.
Odigrao je samo sedam
utakmica i dobio jedan
crveni karton.
Jovanovi} `eli
da ostane
XIako mediji {pekulira-
ju da }e ga Liverpul pro-
dati, Srbijanac Milan Jo-
vanovi}, koji je od lje-
to{njeg dolaska iz Sta-
ndarda sakupio svega 17
nastupa, nada se da }e se
kod novog menad`era
Kenija Dalgli{a (Kenny
Dalglish) izboriti za sta-
tus i ostanak na Enfildu.
- Mislim da }e drugi dio
sezone biti bolji. Do sada
nije bilo dobro, ali nasta-
vljam jako raditi - kazao
je Jovanovi}.
Smijenjen
Dra`en Ladi}
XIzvr{ni odbor Hrva-
tskog nogometnog saveza
smijenio je ju~er selekto-
ra reprezentacije do 21
godine Dra`ena Ladi}a.
Razlog je krivi~na prijava
protiv nekada{njeg go-
lmana Dinama zbog kri-
votvorenja dokumenata.
Atletiko ne
da Aguera
XUprkos nizu lo{ih re-
zultata, uprava madri-
dskog Atletika podr`ala
je trenera Kikea San~eza
Floresa (Quique Sa-
nchez) saop}enjem da }e
ostati na klupi najmanje
do kraja sezone. Ta-
ko|er, saop}eno je da je
Atletiko odbio dvije po-
nude za transfere svojih
igra~a - Realovih 45 mi-
liona eura za Serhija
Aguera (Sergio) i ^elzije-
vih 60 miliona za Aguera
i Dijega Godina.
Mazua otjerali
navija~i
XZbog sukoba s navi-
ja~ima, nigerijski interna-
cionalac Musa Mazu
(Moussa Maazou) nikada
vi{e ne}e zaigrati za Bor-
do, izjavio je predsjednik
francuskog kluba @an-Lui
Trio (Jean-Louis Triaud).
- Ne zanima me, ionako
imam ugovor u Moskvi -
kazao je Mazu, koga je
Bordou posudio mosko-
vski CSKA.
Marta pre{la
u Njujork
XBrazilka Marta, pet puta
najbolja nogometa{ica svi-
jeta, igrat }e u narednoj se-
zoni za ameri~ki profesio-
nalni klub Vestern Njujo-
rk fle{. Marta (25) do sada
je bila ~lan Gold prajda, za
koji je u 24 utakmice po-
stigla 19 golova. No, ovaj
klub iz Santa Klare (Kali-
fornija) uga{en je u nove-
mbru pro{le godine.
Neuspjela
prodaja FK
Smederevo
XDo sada vi{e puta
ogla{avana prodaja FK
Smederevo i stadiona tog
srbijanskog kluba ponovo
je bila neuspje{na, jer nije
stigla nijedna ponuda. Pro-
cijenjena vrijednost stadio-
na je 800 miliona dinara
(pribli`no 15 miliona KM),
a kluba 500 miliona dinara
(9,4 miliona KM). Prija{nji
vlasnik Sartid je u ste~aju.
Ekipa }e, prema rije~ima
direktora Gorana Bogdano-
vi}a, uprkos te{koj situaciji,
nastaviti takmi~enje u Su-
perligi Srbije.
Me|unarodni fudbal
Barzalji: Povratak u Seriju A
Aguero: Tra`ili ga
Real i ^elzi
RUKOMET Sutra se igra polufinale Svjetskog prvenstva
Francuzi i Danci
ispunili o~ekivanja
Podbacili Hrvatska, koja se prvi put nakon 2007. ne}e boriti za medalju, te Island i Njema~ka
Svjetsko prvenstvo za ru-
kometa{e u [vedskoj u{lo
je u posljednju fazu, preosta-
lo je da se najbolje ~etiri re-
prezentacije „potuku“ za
odli~ja. Samo su sitnice
odlu~ile ko }e pro}i u polu-
finale. Ili, pak, nisu?
Te{ko se mo`e re}i da ba{
uvijek sitnice odlu~uju kada
je rije~ o plasmanu Francu-
ske i Danske.
U tre}oj brzini
Aktuelni svjetski, evr-
opski i olimpijski prvaci
Francuzi odradili su dosa-
da{nji dio takmi~enja sko-
ro pa u tre}oj brzini i sigu-
rno je da, kada bude na-
jpotrebnije, mogu poja~ati
ritam. Danci, dugogo-
di{nji u~esnici u polufina-
lima velikih takmi~enja,
ove godine su mo`da i bo-
lji nego ranije.
U polufinalu }e igrati jo{
[vedska, koju je sama ~injeni-
ca da je doma}in, uo~i Prve-
nstva, svrstavala u krug favo-
rita, te [panija, o kojoj su
ve}inom svi pohvalno govor-
ili. Ova dva tima zaista i jesu
mo`da za samo nijansu bila
bolja od ostalih pretendenata.
A oni su opet razo~arali.
Hrvatska, recimo, prvi put
nakon 2007. ne}e igrati za-
vr{nicu velikog takmi~enja.
Poljska je pokazala standar-
dne boljke, timu s velikim
brojem odli~nih igra~a koji
nisu na nivou kada je najpo-
trebnije, sada preostaje da se
sa Ma|arskom bori za sedmo
mjesto, posljednje koje vodi
u kvalifikacije za Olimpi-
jske igre.
Finale u nedjelju
Island, aktuelni vlasnik
olimpijske bronze, nakon
odli~ne prve faze i maksima-
lnog u~inka, podbacio je u
drugom krugu. Polufinala
ih je ko{tao susret s Nje-
ma~kom, koja je jedino u nji-
hovom me|usobnom susre-
tu pokazala ne{to.
Podbaciv{i u ostalim uta-
kmicama, Nijemci, {to je,
vjerovatno, tragedija za njih,
ne}e vidjeti ni Olimpijske
igre u Londonu, osim ako ne
osvoje Evropsko prvenstvo u
Srbiji.
Prva polufinalna uta-
kmica izme|u Francuske i
[vedske u Malmeu na ra-
sporedu je sutra s po~ekom
u 18 sati, dok }e drugi po-
lufinalni me~, u Kristi-
jan{tadu, Danska i [panija
igrati od 20.30 sati. Finale
je u nedjelju (17 sati) u
Malmeu. A. ^ULI]
Hansen i Nilsen zaustavljaju Ekdala: Dvije skandinavske
selekcije igrat }e u zavr{nici (Foto: AP)
Strijelci
1. Marko Vujin (Srbija) 54 (50%)
2. Mikel Hansen (Danska) 49 (56%)
3. Bjarte Mirhol (Norve{ka) 48 (74%)
Asistencije
1. Erlend Mamelund (Norve{ka) 44
2. Hoze Pa~eko (Brazil) 36
3. Gustavo Kardozo (Brazil) 29
Golmani
1. Dauda Karabu (Francuska) 47,5% (56/118)
2. Johan Sjestrand ([vedska) 44,7% (85/190)
3. Johanes Biter (Njema~ka) 41,8% (74/177)
Individualna statistika
Udarci sa 9m
1. Francuska
59% (86/146)
2. Danska
48% (90/186)
3. Njema~ka
44% (82/188)
Udarci sa 6m
1. Danska
90% (37/41)
2. Slova~ka
84% (41/49)
3. [vedska
79% (27/34)
Udarci s krila
1. Srbija
74% (37/50)
2. Danska
73% (56/77)
3. Egipat
70% (32/46)
Kontranapadi
1. Francuska
83% (48/58)
2. Poljska
83% (45/54)
3. Slova~ka
82% (36/44)
Sedmerci
1. Danska
89% (16/18)
2. Njema~ka
88% (15/17)
3. Brazil
83% (19/23)
Ekipna statistika (realizacija napada)
Iako njegova reprezenta-
cija uprkos povredama gra-
bi ka medalji, francuski se-
lektor Klod Onesta (Claude)
suo~ava se s kritikama.
- Kada vidite da su Hr-
vatska i Poljska vani,
ka`ete sebi da su sigurno
slabije reprezentacije od
nas. No, ne bih se slo`io s
tim. Ne uspijemo li u po-
lufinalu, bit }e to razo~ar-
anje, ali me ne}ete ~uti da
o tome pri~am kao o neu-
spjehu - odgovorio je One-
sta kriti~arima.
Kritike na ra~un Oneste
Potresi drmaju Bajern
Legendarni Karl-Hajnc
Rumenige (Karl-Heinz Ru-
mmenigge) poku{ava smir-
iti strasti u minhenskom
Bajernu nakon {to su se usta-
lasale u posljednjih nekoliko
dana.
Potrese je izazvao izne-
na|uju}i i prili~no {okantan
odlazak kapitena Marka van
Bomela (Van Bommel) u
italijanski Milan. Ho-
lan|anin, kojem bi istekao
ugovor na kraju sezone, na-
pustio je klub u dramati~noj
atmosferi, a priznao je da ni-
je ni pozdravio trenera i su-
narodnjaka Luisa van Gala
(Louis van Gaal).
To je bio {lag na tortu u
te{koj sedmici koja je za-
po~ela sva|om predsjednika
Ulija Henesa (Hoeness), ko-
ji je ponovo kritizirao meto-
de i rad holandskog stru~nja-
ka nakon {to ga je pro{log
oktobra optu`io da je nemo-
gu}e raditi s njim.
Van Gal se, tako|er, na{ao
na udaru kritika sportskog di-
rektora Kristijana Nerlinge-
ra (Christian). I onda je na
scenu stupio Rumenige, da-
nas izvr{ni direktor.
- Trebali bismo `ivjeti
bez ikakvih sva|a, te{ko}a i
nevolja. Postoji krilatica:
„Mia san mia“, koju bismo
trebali preferirati, a to zna~i
sklad, odanost i te`nja za
dobrobit na{eg kluba - kazao
je Rumenige, koji je odlu~io
da na svojim le|ima iznese
teret trenutne situacije.
I dok krilo Arjen Roben
(Robben) ne vidi pote{ko}e
u tome da ostane u Bajernu
jo{ dugo godina, Van Bomel
je direktan kada navodi ra-
zloge za odlazak.
- Nije tajna da odlazim
zbog Van Gala - kazao je
Van Bomel. (A. ^.)
Karl-Hajnc Rumenige poku{ava smiriti strasti
Van Bomel: Oti{ao bez
pozdrava (Foto: AP)
sport
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 60
Duel Vejfera (Boston) i Holinsa (Klivlend)
Alfi bodovi nakon penala
XStari Grad i Alfa igrali su nerije{eno 3:3, a boljim
izvo|enjem penala pobjedu i dva boda u me~u 2. kola
Savezne lige hokeja na ledu BiH (BHL) osvojila je
Alfa.
Naredno kolo, koje je trebalo biti odigrano tokom vike-
nda, odgo|eno je zbog u~e{}a selekcije Ice Havers na
turniru u Subotici.
Pred Buharalijom jo{ jedna
prepreka uo~i borbe za titulu
XAdnan Buharalija morat }e savladati jo{ jednog rivala
prije nego {to dobije priliku da se bori za {ampiona Me-
diterana, odlu~ila je WBC federacija. Me~ za titulu, uko-
liko ga izbori, na{ bokser planira organizirati u Fojnici.
Do tada, 30-godi{nji Buharalija priprema se u kampu
„Bali-Balkanboxing“ u Beogradu, gdje su ga posjetili
nekada{nji istaknuti bokseri i osvaja~i medalja na na-
jve}im svjetskim takmi~enjima Tadija Ka~ar i Drago-
mir Vujkovi}.
Tuljkovi} do kraja sezone u Poznanju
XKako smo ju~er i najavili, 32-godi{nji krilni igra~
Mujo Tuljkovi} (203 centimetra) zadovoljio je na probi
u poljskom prvoliga{u Poznanju, s kojim je potpisao
ugovor do kraja sezone. Biv{i reprezentativac Bosne i
Hercegovine poznat je poljskim ljubiteljima ko{arke, jer
je ranije u ovoj dr`avi igrao za Anvil, Vislu, Poloniju, Po-
lpak, Kvidzin i Polfarmu. (V. B.)
KO[ARKA Bosna u polufinalu Kupa BiH
@ilavi Banjalu~ani
ipak pali u fini{u
Borac je u 31. minuti pri{ao na samo ko{ zaostatka, ali su Pa{ali}evi poeni
prelomili me~ u korist doma}ina
Mala dvorana KSC Ske-
nderija u Sarajevu. Gledala-
ca 500. Sudije: Dragan Kra-
lj (Trebinje), Ante Drmi}
(Tomislavgrad), Vladimir
Mari} (^itluk). Rezultat: Bo-
sna ASA BH Telecom - Bo-
rac Nektar 94:82 (24:21,
24;22, 19:20, 27:19).
BOSNA ASA BH
TELECOM: Radi}, Hod`i}
6, Hot, Batina 14, Damjano-
vi} 10, \urasovi} 12,
^amd`i} 10, Demi}, Rahi-
mi} 20, Muji}, Damjanovi},
Pa{ali} 22. Trener: Dejan
Pare`anin.
BORAC NEKTAR:
To{i} 24, Adamovi} 7, Vra-
nje{ 9, Kostadinovi}, [tura-
novi} 2, Jagodi}-Kurid`a 15,
Blanu{a 8, Jocovi} 11, Ivi},
Lon~ar 4, Kova~evi} 2, Tri-
ki}. Trener: Drago Karali}.
Kao i u Prvenstvu BiH,
Bosna i Borac odigrali su i
u ~etvrtinalu Kupa BiH jo{
jednu izuzetno neizvjesnu
utakmicu, ali je, kao i u li-
ga{kom duelu, ishod bio
isti.
Sarajlije su ponovo pobi-
jedile, sasvim zaslu`eno, ia-
ko je uporni Borac skoro
~itav me~ prijetio da iznena-
di doma}ina.
Bosna je bila oslabljena
neigranjem trojice prvoti-
maca Filipa Kru{lina, Ner-
mina Buze i Emira Zimi}a,
ali su zato izvanrednu uta-
kmicu odigrali kapiten Mu-
hamed Pa{ali} (22 poena,
{est asistencija i pet skokova,
{ut za tri poena 7/6) te centar
D`enan Rahimi}, koji je do-
dao 20 poena i {est skokova.
Tokom skoro cijelog
me~a vodila se neizvjesna
borba. Iako je Bosna u poje-
dinim trenucima imala i
dvocifrenu prednost, Banja-
lu~ani su se dobro dr`ali, a u
posljednjoj ~etvrtini, u 31.
minuti, pri{li su na samo
jedan ko{ zaostatka.
No, tada je na scenu stu-
pio Pa{ali}, ~iji su ko{evi
prelomili utakmicu i Bosni
donijeli pobjedu.
Sarajevski tim se ovim tr-
ijumfom plasirao na zavr{ni
turnir Kupa BiH, koji }e bi-
ti odigran u februaru. E. J.
Lebron D`ejms (Lebron
James) oti{ao je i ostavio
pusto{! Ko{arka{i Klivlend
kavalirsa imali su pro{le se-
zone najbolji omjer regular-
nog toka NBA lige i igrali fi-
nale Isto~ne konferencije.
No, nakon {to je najve}a
NBA zvijezda pre{la u Maja-
mi hit, ne samo da su daleko
od borbe za titulu nego su za-
kucani za samo dno s najgo-
rim omjerom u kompletnoj
ligi (svega osam pobjeda u 45
susreta).
„Konjanici“ su protiv Bo-
ston seltiksa pretrpjeli 18.
poraz zaredom (95:112).
Izgube li naredni me~, pro-
tiv Denvera, izjedna~it }e
neslavni klupski rekord po
broju uzastopnih poraza u
sezoni (19) iz 1982.
Nani`u li, pak, jo{ {est
„nula“, izjedna~it }e vlasti-
ti i apsolutni NBA rekord
po broju uzastopnih me~eva
bez pobjede (24) koje su
Kavalirsi uvezali u poslje-
dnjih 19 utakmica u sezoni
1981/1982. i prvih pet u
1982/1983. (E. J.)
Evropski ko{arka{ki kupovi
Trijumf Domerkanta,
porazi Ikoni}a i Princa
U 2. kolu Eurokupa i Eu-
ro~elend` kupa bh. ko{arka{i
pru`ili su sasvim solidne pa-
rtije mada je jedinu pobjedu
upisao Henri Domerkant
(Henry Domercant).
Naturalizirani ameri~ki
bek imao je 23 poena za ru-
ski Spartak protiv bugar-
skog Lukoila (71:63) u gru-
pi I Euro~elend`a. Krka Go-
rana Ikoni}a (9 poena, 6 asi-
stencija) pora`ena je u grupi
J u gostima kod turske
Kar{ijake (74:94).
U grupi I Eurokupa Ve-
dran Princ (12) i njegova
Cedevita pora`eni su kod
ku}e od ruskog Uniksa
(76:94). (V. B.)
Va{ington - Denver
109:120, Boston - Klivle-
nd 112:95, Dalas - LA kli-
pers 112:105, Sakramento
- [arlot 89:94, LA lejkers
- Juta 120:91.
Rezultati
Buharalija u dru{tvu Vujkovi}a i Ka~ara
Klivlendov 18. uzastopni poraz
„Konjanici“ jure prema
neslavnom rekordu
Detalj s utakmice: Pa{ali} u akciji (Foto: M. @ivojevi})
Kakanj se odrekao centra
Rizvi}: Povratak u Sloveniji
Ko{arka{i Kaknja u na-
stavku Lige 13 Prvenstva BiH
nisu osjetili slast pobjede (~etiri
poraza zaredom), a nezadovo-
ljni igrom Esmira Rizvi}a klu-
pski ~elnici su, na prijedlog tr-
enera Marija Turbi}a, raskinu-
li saradnju s biv{im repreze-
ntativnim centrom.
- Rizvi} je u tri nastupa igr-
ao po desetak minuta u prosje-
ku uz minoran u~inak - ka`e
predsjednik KK Kakanj Me-
vludin Deliba{i}, koji vjeruje
da }e klub ipak izboriti opsta-
nak u najvi{em rangu.
Rizvi} (29 godina, 212
centimetar) ve} se sa supru-
gom Slovenkom Majom vr-
atio u Ljubljanu.
- Esmir }e poku{ati na}i
anga`man u Sloveniji. Na-
jva`nije je da je zalije~io po-
vredu - ka`e njegov mla|i br-
at Ramo, ina~e prvotimac
zeni~kog ^elika. M. K.
Turbi} otpisao Rizvi}a
sport
Dnevni avaz, ~etvrtak,
27. januar/sije~anj 2011. 61
Ofsajd
Mesi ka`njen, jer je
majci ~estitao ro|endan
Lionel Mesi (Messi) ka`njen je, jer je
gol za Barcelonu protiv Rasinga (3:0)
proslavio pokazivanjem majice ispod
dresa s natpisom „Sretan ro|endan,
mama“. U [paniji je zabranjeno pokazi-
vanje bilo kakvih poruka za vrijeme
utakmice pa je Fudbalski savez kaznio
Mesija prema ~lanu koji propisuje
nov~anu sankciju u visini od 2.000 do
3.000 eura.
Izjava dana
- Jedno smo se
dogovorili, a oni
su radili sasvim
ne{to drugo. Opet
su me prevarili.
(Ivica Kri`anac,
novi nogometa{
Splita, o ~elnicima
Hajduka)
Foto dana
Hokeja{ Tampa Beja Dejn Tajrel zavr{io je glavom na
klupi Toronta (Foto: AP)
@ivojinovi}
navija protiv
\okovi}a?
Slobodan @ivojinovi}
ostaje predsjednik Teniskog
saveza Srbije (TSS), epilog
je maratonske sjednice
Izborne skup{tine, koja je
trajala vi{e od osam sati, pr-
enose agencije.
Sjednicu je prije glasanja
napustila grupa delegata ko-
ja podr`ava Sr|ana
\okovi}a, oca najboljeg sr-
bijanskog tenisera Novaka,
a koja je bila protiv izbora
@ivojinovi}a.
\okovi} je kritizirao aktue-
lno rukovodstvo Saveza na-
vode}i da „nema pojma o
tenisu“ te je ustvrdio da
„@ivojinovi} navija protiv
Novaka, a cijelu njegovu
porodicu ogovara“, {to je
predsjednik TSS-a odbacio.
Mo`e pivo,
ali „light“
Poljska }e promijeniti
zakon kako bi omogu}ila
prodaju piva na stadioni-
ma za vrijeme Eura 2012,
ali }e navija~i mo}i kupiti
samo „light“ verziju sa
manjim postotkom alko-
hola. Dugotrajni pregovori
rezultirali su dogovorom o
amandmanu na zakon koji
zabranjuje prodaju alkoho-
la u sportskim borili{tima,
objavio je ministar sporta
Adam Gir{ (Giersz).
Ferrari
obilje`ava 150.
ro|endan
ujedinjenja Italije
Bolid ekipe Ferrarija imat
}e u narednoj sezoni For-
mule 1 oznaku F-150 kao si-
mbol obilje`avanja 150. go-
di{njice ujedinjenja Italije.
[panac Fernando Alonso i
Brazilac Felipe Masa
(Massa) vozit }e bolide koji
}e na sebi imati ve}u italija-
nsku zastavu nego do sada,
prenose agencije.
Predstavljanje je zakazano za
sutra u Maranelu, a prva testi-
ranja za 1. februar u Valensiji.
Rafael Nadal nije uspio.
Povreda noge u ranoj fazi
~etvrtfinalnog me~a Austra-
lian Opena u~inila je nemo-
gu}om misiju vode}eg svje-
tskog tenisera da, kao tek
tre}i ~ovjek u historiji, a pr-
vi od 1969. godine, osvoji
~etiri gren slem titule u ni-
zu.
Nadala je {okirao njegov
zemljak iz [panije David
Ferer (Ferrer) nemilosrdno
ga|aju}i uglove terena pro-
tiv izmu~enog suparnika,
koji je ve} nakon tri gema za-
tra`io medicinsku pomo}
zbog povrede tetive.
Na redu Marej
U jednom momentu Na-
dal je brisao suze od bolova,
ali je, kao pravi {ampion,
izdr`ao cijeli me~ na noga-
ma. Nakon dva sata i 33 mi-
nute, Ferer je slavio sa 6:4,
6:2, 6:3.
- Ne}u previ{e govoriti o
povredi. Ne `elim da me pr-
ati imid` nekoga ko uvijek
tra`i opravdanje za poraz -
ka`e {ampion Australian
Opena iz 2009., koji je pro{le
godine u istoj fazi turnira
zbog povrede predao me~
Britancu Endiju Mareju
(Andy Murray).
Nadal je Fereru, kojeg je
dobio u 11 od prethodnih 14
me|usobnih duela,
uklju~uju}i sedam poslje-
dnjih, za`elio da osvoji tur-
nir.
- Ni meni ovo nije bio la-
gan me~, jer je Rafa ne samo
moj dobar prijatelj nego i
d`entlmen. Igrao sam agre-
sivno, ali da Rafael nije bio
povrije|en, ne vjerujem da
bih pobijedio u tri seta - re-
kao je Ferer.
U njegovom drugom gr-
en slem polufinalu Ferera
o~ekuje Marej. Viceprvak iz
2010. je u ~etiri seta elimini-
rao Aleksandra Dolgopolova
(7:5, 6:3, 6:7, 6:3).
„Ubica favorita“
Ukrajinski „ubica favor-
ita“ svojom agresivnom ta-
ktikom „pogodi ili proma{i“
prethodno je {okirao ~etvr-
tog nosioca, [ve|anina Ro-
bina Soderlinga. Iako je pr-
otiv Mareja napravio ~ak 77
neprisiljenih gre{aka, najavio
je da ne}e mijenjati stil.
Glavna favoritkinja `en-
skog dijela turnira Kim Kla-
jsters (Kim Clijsters) elimi-
nirala je Poljakinju Anje{ku
Radvansku (Agnieszka Ra-
dwanska) sa 6:3, 7:6. U me~u
za finale, Belgijanku o~eku-
je Ruskinja Vera Zvonareva,
koja je savladala Petru Kvi-
tovu iz ^e{ke (6:2, 6:4).
(E. J.)
Odlazak u toalet nakon
zavr{etka tre}eg seta me~a
Marej - Dolgopolov skupo
je ko{tao Australca D`eka
Ridera (Jack Reader). Na-
ime, treneru ukrajinskog
tenisera osiguranje nije do-
zvolilo da se vrati na tribi-
ne arene „Rod Laver“.
U odsustvu Ridera,
Dolgopolov je izgubio 14
poena u seriji i omogu}io
Mareju da vrati prednost
te postigne pobjedu.
Kobni odlazak
u toalet
MU[KARCI: David Fe-
rer ([panija, 7) - Rafael Na-
dal ([panija, 1) 6:4, 6:2, 6:3,
Endi Marej (V. Britanija, 5)
- Aleksandar Dolgopolov
(Ukrajina) 7:5, 6:3, 6:7, 6:3.
Parovi polufinala: Fede-
rer - \okovi}, Marej - Fer-
er.
@ENE: Vera Zvonareva
(Rusija, 2) - Petra Kvitova
(^e{ka, 25) 6:2, 6:4, Kim
Klajsters (Belgija, 3) -
Anje{ka Radvanska (Poljska,
12) 6:3, 7:6.
Parovi polufinala: Vo-
znijacki - Na Li, Zvonareva
- Klajsters.
Rezultati ~etvrtfinala
AUSTRALIAN OPEN Dramati~ni ~etvrtfinalni duel {panskih tenisera
Ferer sru{io snove
uplakanog
Nadala
Ferer sru{io snove
uplakanog
Nadala
Prvi igra~ svijeta zbog
povrede tetive izgubio
u tri seta Ni{ta
od ~etiri gren
slema u
nizu
\okovi} i @ivojinovi}:
Predsjednik nije smijenjen
Gr~ki fudbalski
prvoliga{ PAOK,
u kojem nastupa
bh. reprezentativac Zlatan Musli-
movi}, ka`njen je utakmicom pr-
ed praznim tribinama i sa 90.000
eura zbog navija~kih izgreda to-
kom me~a s Olimpijakosom iz Vo-
losa.
Taj me~, koji je odigran 16. janu-
ara, kasnio je pola sata, koliko su
trajali sukobi navija~a kluba iz So-
luna i policije.
90.000
Vijest u brojci
Belgijska teniserka
@astin Enen (Justine He-
nin) odlu~ila je ju~er da za-
vr{i karijeru, koju je ve} je-
dnom prekidala, i to 2008.
godine.
Nekada{nja najbolja te-
niserka svijeta odlu~ila se
na ovaj korak zbog povre-
de lakta.
- Posljednjih dana pr-
olazila sam kroz seriju pr-
egleda i testova, koji su
potvrdili ozbiljnu povre-
du lakta. Zbog nje sam pr-
imorana definitivno za-
vr{iti karijeru - poru~ila je
28-godi{nja Enen, koja
zauzima 13. mjesto na ra-
ng-listi najboljih teniser-
ki svijeta.
Enen je dodala da sada
planira okrenuti novi list u
`ivotu i karijeri.
Dvadesetosmogodi{nja
Enen u karijeri je osvojila
sedam gren slem titula, od
~ega ~etiri Rolan Garosa, je-
dan Australian Open i dva
US Opena. Ukupno je
osvojila 43 trofeja s WTA
turnira.
Prije dvije godine preki-
nula je karijeru rekav{i da
se `eli okrenuti humanita-
rnim me~evima i {koli te-
nisa, ali je van terena
izdr`ala svega 16 mjeseci.
Po povratku u tenis, izrazi-
la je `elju da osvoji jedini
gren slem koji nije imala u
kolekciji - Vimbldon, ali to
nije uspjela ostvariti.
(M. T.)
Belgijska teniserka objavila definitivni kraj
Enen zbog lakta prekida karijeru
Enen: Pregledi potvrdili
ozbiljnost povrede
SATELITSKI TV PROGRAM
^ETVRTAK 27. 1. 2011.
BHT1
09.30 Mini school
09.45 Bakine pri~e, 13/20
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja,
igrana serija, 272/313
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Avenija Ocean,
igrana serija, 53/130
12.00 BHT vijesti
12.15 Putovanje u Breslau,
strani dokumentarni program
12.45 Otka~ena kamera, 2/5
13.15 Mini portreti slikara: Branka
Turki} - Hasan Fazli}, r.
13.45 BH gastro kutak,
kulinarski show, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko,
igrana serija, 23/230, r.
Program za djecu i mlade
15.00 Be Ha Te bebe
15.05 Ozie Boo, animirana serija
15.10 Frenderi u BiH: Stolac,
animirana serija
15.20 101 nesta{luk,
igrana serija, 12/13
16.05 Eufor KUP 2010, reporta`a
16.30 Putevi zdravlja, magazin
17.00 Gorko-slatko,
igrana serija, 24/230
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
Business News
20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda
20.30 Putomania: Malezija,
dokumentarna serija, 3/4
21.00 Ljudi sa Medisona,
igrana serija, 4/13
21.50 BHT vijesti
22.00 Tema dana
22.50 Figure: Muhamed Muminovi},
program iz kulture
23.50 Ljudi sa Medisona,
igrana serija, 4/13, r.
00.35 Putomania,
dokumentarna serija, 3/4, r.
01.00 Sve u svemu,
dnevni magazin, r.
02.15 Pregled programa za petak
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija,
113. epizoda, r.
Program za djecu
10.00 Kako to
10.15 Mekanike u misiji
10.25 Tomica i prijatelji
10.35 Pingu
10.40 Fantasti~na ~etvorka
11.05 Villa Maria,
igrana serija, 43. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospo|a Barbara,
igrana serija, 114. epizoda
13.05 60 minuta, specijal, r.
14.10 Sedmica, magazin iz kulture, r.
14.40 Dopunska nastava,
18. emisija, r.
15.10 Vijesti
15.20 Crna hronika, doma}a igrana
serija, 105. i 106. epizoda
Crtani filmovi
16.20 ^arli i Mimo
16.25 Mali lete}i medvjedi}i
16.50 Pingu, crtani film
17.00 Federacija danas,
informativni program
17.30 Villa Maria,
igrana serija, 44. epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.15 Na{a mala klinika,
igrana serija, 19. epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.05 Upitnik, kviz
19.20 La Linea, crtani film
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovorite ljudima, informati-
vni program
21.15 CSI Miami,
igrana serija, 16. epizoda
21.59 Dnevnik, najava
22.05 [etnja sa pra~ovjekom,
dokumentarni program
BBC, 3. dio
22.40 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.25 No} klasika Bergman: Snovi,
{vedski igrani film
00.50 Federacija danas, r.
01.20 Dnevnik 3, r.
02.05 Pregled programa za petak
OBN
08.55 Ludo srce,
turska telenovela
09.55 Bilo jednom
u Turskoj,
turska serija
11.15 Stol za 4,
kulinarski show
11.55 OBN Info
12.00 Top shop
12.20 Na{a mala klinika,
humoristi~na serija
13.15 Skrivena kamera,
humoristi~ni
program
13.55 Top Shop
14.15 Top Shop
14.35 Moja desna ruka,
reality show
15.20 Gümüº,
turska
telenovela
16.40 OBN Info
16.45 Gümüº,
turska telenovela
-nastavak
16.55 Stol za 4,
kulinarski
show
17.30 Bilo jednom
u Turskoj,
turska serija
18.55 OBN Info
19.00 Smackdown,
zabavni
program
19.55 Gümüº,
turska
telenovela
21.20 Biseri sa
Vanom
Buli}em,
Gost: Branko
@ivkovi}
22.10 Vox populi
(Glas naroda)
22.15 Moja desna ruka,
reality show
23.05 Zakon bra}e,
kriminalisti~ka serija
00.05 C.S.I.
Las Vegas,
kriminalisti~ka
serija
HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima,
jutarnji program
08.30 Hayatovci,
dje~iji program
09.00 Timmy, crtani film, 23. epizoda
09.10 Iron kid,
crtani film, 20. epizoda
09.35 Fifi, crtani film 13. i 14. epizoda
10.00 Bakugan, crtani film
10.25 Ben 10. Alien force,
crtani film, 29. epizoda
10.55 WINX, crtani film, 51. epizoda
11.20 Sirene, crtani film, 51. epizoda
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Indija,
igrana serija, 125. epizoda
13.00 Pali an|eo,
igrana serija, 104. epizoda
14.00 Doma}ica Ovako
14.10 Moj dom
14.35 Bistro BiH
15.55 Muzi~ki program
15.10 Bioclinica
15.20 Top Shop
15.50 1001 no},
igrana serija, 129. epizoda
16.50 Indija,
igrana serija, 126. epizoda
17.45 Doma}ica Ovako
17.54 Biometeorolo{ka prognoza
17.56 Sport centar
17.58 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
42. epizoda
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
43. epizoda
19.00 Vijesti u 7, informativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 1001 no},
igrana serija, 130. epizoda
21.00 Ispuni mi `elju
22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti
22.18 Sport centar
22.20 Mudrost krokodila, igrani film
00.20 Seks i grad,
igrana serija, 86. epizoda
01.00 Bistro BiH
PINK BH
08.00 Udri
mu{ki,
talk show
09.00 Dje~ije
interactivne igre
10.00 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist
point
12.00 Info
top
12.10 City
12.25 Seinfeld,
serija
13.00 Dvor
14.00 Info
top
14.10 Mje{oviti
brak,
serija
15.00 Danijela,
serija
15.50 Info
top
16.00 Valentina,
serija
17.00 Dvor
18.00 Info
top
18.20 Turist
point
18.25 Ljubav u
zale|u,
serija
19.15 City
19.25 Kuku
Vasa,
serija
20.00 Dvor,
pregled dana
21.00 Zabranjeni
forum
23.00 Dvor
00.00 Film
02.00 City
20.00 U IME NARODA 20.10 ODGOVORITE LJUDIMA 17.30 BILO JEDNOM U TURSKOJ 18.20 SASUKE- NINJA RATNICI 21.00 ZABRANJENI FORUM
RTS
14.30 Igraj fudbal,
budi sre}an
15.00 Vijesti
15.10 Sat
16.00 Ovo je Srbija
16.35 Slagalica
17.00 Dnevnik
17.20 [ta radite,
bre?
17.45 Beogradska
hronika
18.25 Oko
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
20.05 Bela la|a
Eurosport
12.00 Tenis, Grand
Slam Turnir
Australija
Open
14.00 Umjetni~ko
klizanje
18.15 Tenis
18.45 Umjetni~ko
klizanje,
Bern
22.30 Tenis,
Grand
Slam
Turnir Austra-
lija Open
Eurosport 2
16.00 Ski skokovi,
S[ Juniori
17.30 Ko{arka
17.45 Tenis, Grand
Slam Turnir
Australija
Open
19.30 Vijesti
20.00 Obaranje ruke
20.30 Odbojka, Na-
cionalni [am-
pionat Italija
22.30 Tenis, Grand
Slam Turnir
Australija
Open
Sportklub
18.00 Premier Lea-
gue Magazin
18.30 Premier Lea-
gue News
18.45 Real NBA
19.15 NBA Live
19.30 NBA Action
20.00 Euroleague:
Maccabi - Ro-
ma (DIREKT-
NO)
22.00 Carling Cup
1/2 Finale: Bir-
mingham -
West Ham
National G.
17.00 Granica
18.00 [apta~
psima
19.00 Stru~njaci
za morske
pse
20.00 Ulovljeni
21.00 Ulovljeni
22.00 Granica
23.00 Ulovljeni
MTV Adria
17.30 MTV Express
17.50 3 From 1
18.00 Brand New
18.30 Jukebox
19.00 Videography
So’ 90
20.00 Just See MTV
21.20 DFC
21.50 3 From 1
22.00 Adventures In
Hollyhood
22.20 Reno 911
22.40 Chapelle
Show
23.10 South Park
RTL
17.00 Prevare
17.30 Me|u nama,
serija
18.00 Explosiv
18.30 Exclusiv
18.45 RTL aktuelno-
sti
19.05 Sve {to je
va`no
19.40 Dobra vreme-
na, lo{a vre-
mena, serija
20.15 Alarm za Ko-
bru, serija
21.15 Odbrojavanje
PRO 7
15.00 Mi smo
porodica
17.00 Taff
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi
19.10 Galileo
20.15 Veliki
{ou
razli~itih
gluposti
23.15 TV total
20.00 MACCABI - ROMA 20.00 OBARANJE RUKE 15.00 MI SMO PORODICA 20.15 ALARM ZA KOBRU
18.45 UMJETNI^KO KLIZANJE
21.00
Gljiva show
I ovog ~etvrtka Gljiva sh-
ow donosi mnogo dobre
pjesme, humora, zanimlji-
vu temu. Harizmati~ni Na-
zif Gljiva ugostit }e Kemu
Hasi}a, biv{u miss BiH Ta-
nju Vuji~i}, mladu interpre-
tatorku Azru Husarki} i Ri-
ma bend.
MUZI^KA EMISIJA,
TV ALFA
21.20
Biseri
Branko @ivkovi} je bio
optu`en za trostruko ubi-
stvo, ali su kasnije pro-
na|eni pravi akteri ovog
monstrouznog zlo~ina.
Gost „Bisera“, @ivkovi},
govori o tome kako se
`ivi pod budnom pra-
tnjom policije, jer ga pri-
vode kadgod se dogodi
neki zlo~in u [apcu ili
okolini.
TOK - [OU, OBN
TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji program
08.00 [to da ne? repriza
08.45 Sponzorisani program
09.00 Intervju dana - repriza
09.30 Vijesti
09.45 Alfa mozaik - jutarnji program
10.30 Vijesti
11.30 Vijesti (Alfa mozaik)
12.00 Poznati
12.30 Vijesti
12.40 Sponzorisani program
13.15 JUKEBOX i EPP
13.30 Vijesti
13.33 JUKEBOX i EPP
14.30 Vijesti
14.35 JUKEBOX i EPP
15.30 Vijesti
15.35 JUKEBOX i EPP
16.30 Vijesti
16.35 Muzika
17.00 Klub Ekspres
17.30 Vijesti
17.45 Jukebox
18.40 Centralna informativna emi-
sija
19.15 [to da ne - revijalni program
20.00 Intervju dana
20.30 Jukebox
21.00 „Gljiva show“, zabavna
emisija
22.30 Ja sam tvoja sudbina - indi-
jska serija
23.00 Centralna informativna emi-
sija, repriza
00.00 Ja sam tvoja sudbina - indi-
jska serija, repriza
TV Gora`de
19.00 Dnevnik
Muzi~ki program
20.00 Kontakt emisija
21.30 Kulturno-historijsko nasli-
je|e Podrinja, dokumentarni
program
22.00 Ja sam tvoja sudbina, indi-
jska TV serija
22.30 Turizam r.
23.00 Dnevnik, r.
23.30 Glas Amerike
TV OSM
17.30 TV vita shop
18.55 Hrana i vino
18.30 DAN - informativna emisija
18.55 Vremenska prognoza
19.05 SMS oglasi
19.30 Portal
19.35 Game Zone
19.45 Muzi~ki predah
20.00 TV ordinacija
21.00 Stav
22.00 Serija: Ti si moja sudbina
22.30 Glas Amerike
23.00 Talk Show
TV Visoko
18.30 Dragulj u palati - serijski pr-
ogram r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti
20.55 Razgovor s povodom
21.55 Dragulj u palati - serijski pr-
ogram
22.40 Aktuelnosti, r
TV KISS
16.00 AUTO SHOP
16.40 Kuhinje 7/32
17.10 Ja sam tvoja sudbina, serija
19/212 r.
17.50 Zagrljaj ljepote r.
19.00 Dnevnik KISS
19.25 Sportski pregled i vrijeme
19.30 DNEVNIK HRT
19.55 FIS SHOP i marketing
20.00 Dobar, lo{, zao
21.00 Teri Parchhain Hoon, serija
20/212
21.35 Film, Sport budu}nosti (16) r.
23.15 Dnevnik KISS r.
TV Kakanj
18.00 Intervju
18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija
19.00 Denis napast
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Svi vole Rejmonda, serija
21.30 Vjera i `ivot
22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija
TV USK
18.10 TV Liberti, inf. program, r.
Crtani film
19.00 Dnevnik 1 TV USK
Sport
Vremenska prognoza
19.30 Muzi~ki program
20.00 U fokusu
21.30 Dnevnik 2
22.00 Ple{i, ple{i
TV Zenica
18.00 Frejzer, serija
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.50 Obavje{tenja
20.00 Sati muzike
21.00 Me|u nama
21.40 TV izlog
TV Cazin
18.00 Igrani program, repriza
18.45 O tome se govori, repriza
19.15 Turizam plus, repriza
20.00 TV panorama
20.30 Svjetlost islama
21.00 Igrani program
21.45 Liberty TV
22.15 [ou na moj na~in
23.30 Glas Amerike
00.00 Odjava programa
HIT TV
19.00 Objektiv I
19.25 Triumph
20.00 Serija - Taina
21.00 Razgovor s povodom
22.00 Objektiv II
22.35 Serija - Ja sam tvoja sudbi-
na
23.00 Glas Amerike
23.35 Triumph
BN
15.40 TV {op
16.00 Dnevnik 1
16.25 Doma}i film: Kamiond`ije
17.10 TV serija: Kradljivac srca
18.00 Danas u Srpskoj
18.30 Monitoring
19.00 Sport flash
19.30 Dnevnik 2
20.10 Doma}a serija: Jelena
21.00 Puls
22.30 Dnevnik 3
TV Bugojno
18.00 Vijesti
18.20 Sasuke, Ninja Warriors - za-
bavni program
18.25 Potez, r.
19.00 Informator
19.30 Muzika
20.00 1001 no} - igrana serija
21.00 Ispuni mi `elju - emisija
22.20 Srce ljeta - igrani film
TV HEMA
15.00 Informativni program
16.00 Ku}ni ljubimci, obrazovni
program, r.
17.00 Izaberi zdravlje, emisija o
zdravstvu, r.
18.00 Informativni program
19.00 Turizam plus, emisija
o turizmu u BiH
20.00 City light - muzi~ka emisija
21.00 Uspje{ne kompanije, emisi-
ja o ekonomskim temama
22.00 Hema magazin - informati-
vni program
14.30 IGRAJ FUDBAL... 20.00 ULOVLJENI 22.00 ADVENTURES IN...
Nuklearna
katastrofa
Film o mogu}oj globalnoj ka-
tastrofi koju pokre}e nuklear-
na eksplozija i o nau~niku koji
je poku{ava sprije~iti. Nau~ne
teorije o kojima se govori rea-
lne su, a nau~ne ~injenice ra-
zumljive i zabavne. No pri~a
se ne sastoji samo od ~injeni-
ca nego prati i grupu ljudi sa
stvarnim problemima.
Uloge: ^arls [onesi, Trejsi
Nelson, Ken Barnet
Reditelj: Fred Olen Rej
FILM, Nova TV
23.25
^ETVRTAK 27. 1. 2011.
RTRS
09.00 Vijesti
Mala TV
09.10 Nodi,
crtana serija (89. i 90./100)
09.35 Mala princeza,
crtana serija (24./65)
09.46 Mimo i ^arli, crtani film
(20./65)
09.51 Svijet divljine,
program za djecu (26./52)
09.56 Miniskule,
program za djecu (51./78)
10.05 Tajne rata
(tajne Holokausta)
- dokumentarni serijal (5./39)
11.05 Karmelita,
serija (105./170)
12.00 Dnevnik 1
12.20 U fokusu
13.00 Zdravlje je lijek (204.)
13.25 U zmajevom gnijezdu, film
15.00 Vijesti sa tuma~em
gestovnog jezika
15.10 Dolina sunca, serija (161./210)
16.00 Re.publika - Potkozarje
16.30 Srpska danas
17.05 Karmelita, serija (106./170)
17.50 Studenica, nebo na zemlji -
Savina isposnica
- dokumentarni program
18.15 Pitajte, tra`imo odgovor
18.45 Mala princeza,
crtana serija (25./65)
19.05 Upitnik, kviz
Moj biznis, glasanje
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.00 Sport
20.10 Svetosavska akademija
direktan prenos
21.20 Sr|o - dokumentarni film
21.47 Na{a pri~a
- Sanja Ili} Balkanika
22.10 Manastir Gomirje
- reporta`a
22.30 Dnevnik 3
22.52 Sport
22.57 Finansijske novosti
23.00 Uskliknimo s ljubavlju
dokumentarni film
23.55 Ubistvo na visokom nivou
- film
01.40 Sr|o, dokumentarni film
HRT 1
11.15 Oprah show (1289.)*
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom
12.16 TV kalendar (R)
12.32 More ljubavi,
telenovela (138/164)*
13.20 Puna ku}a Raftera 1,
serija (14/22)*
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Trenutak spoznaje
14.55 Moja obitelj 8b,
humoristi~na serija (6/7)*
15.25 Epilog, emisija o kazali{tu
16.00 Hrvatska u`ivo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska u`ivo
17.20 HAK - Promet info
17.25 8. kat: Glas ili stas, talk show
18.15 Kod Ane,
emisija pod pokroviteljstvom
18.28 Dnevnik plavu{e: Zdravlje je
na prvom mjestu!,
emisija pod pokroviteljstvom
18.38 Tvoja sam sudbina,
telenovela (16/106)*
19.23 Dora - idemo na Eurosong
19.24 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.04 ZABA - 90 sekundi,
emisija pod pokroviteljstvom
20.10 1 protiv 100, kviz*
21.05 @ivot ide dalje,
dramska serija (3/5)*
21.50 Pola ure kulture
22.25 Dnevnik 3
22.50 Sport
22.53 Vrijeme
22.55 Vijesti iz kulture
23.05 Putovima rijeke Amazone,
dokumentarna serija (4/6)*
00.00 Retrovizor: Kraljevi,
serija (12) (12/12)*
00.45 Retrovizor: Ksena - princeza
ratnica 3, serija (6/22)*
01.30 Retrovizor: Dragi Johne 1,
humoristi~na serija (16/22) (R)*
HRT 2
06.25 Najava programa
06.30 More ljubavi, telenovela
(137/164) (R)*
07.10 Ku}ni svemirci,
crtana serija (20/26)*
07.30 Gladijatorska akademija,
crtana serija (13/26)*
07.55 Mala TV
TV vrti}: Rock zvijezda
Gazoon, crtani film*
Po{tar Pat, crtani film*
08.25 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2,
serija za mlade (21/39)*
08.50 [kolski program: Holokaust
Kokice*
Abeceda EU: Slovo T
09.35 Slu~aj za ekipu BARZ,
serija za djecu (4/26)*
10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog
sabora
13.30 Fotografija u Hrvatskoj
13.40 Alpe Dunav Jadran (R)
14.10 Mala TV (R)
TV vrti}: Rock zvijezda (R)
Gazoon, crtani film (R)*
Po{tar Pat, crtani film (R)*
14.40 [kolski program: Holokaust (R)
Kokice (R)*
Abeceda EU: Slovo T
15.30 @upanijska panorama
15.45 Alan i Naomi, ameri~ki film*
17.20 Hannah Montana 2, serija za
mlade (19/30)*
17.40 Dva i pol mu{karca 6,
humoristi~na serija (24/24)*
18.05 Puna ku}a Raftera 1,
serija (14/22) (R)*
18.50 Iz pti~je perspektive:
O {umama i ljudima (2.), doku-
mentarna serija (16/16) (R)*
19.50 Hit dana
19.57 Ve~eras...
20.00 Dobra `ena,
telenovela (10/23)*
20.45 Filmovi na{ih susjeda: Policajac
s Petlovog brda, srpski film*
22.15 La`i mi, serija (12) (2/13)*
23.00 Dnevnik plavu{e: Zdravlje je
na prvom mjestu!,
emisija pod pokroviteljstvom
23.10 Iz pepela, ameri~ki film*
01.00 No}ni glazbeni program:
Hit dana
Nova TV
06.40 Na{i najbolji dani,
serija (95/260)
07.30 Gospodin Magoo,
crtana serija (58/65)
07.55 Bumba,
crtana serija
(115-116/150)
08.10 Graditelj Bob,
crtana serija
(35/39)
08.25 Roary,
crtana serija (48/52)
09.25 Slomljeno srce,
serija R
10.20 Gumus,
serija R
11.45 Asi,
serija R
13.00 IN magazin R
13.40 Zauvijek zaljubljeni,
serija (86/140)
14.40 Slomljeno srce,
serija (94/130)
15.35 Najbolje godine,
serija R
16.35 Gumus,
serija (54/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus,
serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine,
serija (84/152)
21.00 Asi, serija (27/71)
22.05 Provjereno,
informativni magazin
23.10 Ve~ernje vijesti
23.25 Nuklearna
katastrofa,
igrani film (12)*
01.00 Ubojstva
u Tijuani,
igrani film (12)* R
02.35 Vjerovali ili ne,
dokumentarna serija (22/40)
03.00 Na rubu zakona,
serija (13/14) (12)*
03.50 Ezo TV,
tarot show (18)*
04.50 Tajni `ivot,
igrani film (12)*
06.20 Kraj programa
17.25 8. KAT 17.20 HANNAH MONTANA 2
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: I vi i voljena osoba trebate se jo{ vi{e
anga`irati ako `elite i dalje ostati zaljubljeni, sr-
etni, u skladnoj vezi.
Posao: Otvara se mogu}nost za unosno putova-
nje. Mogu}e je da }ete ugovoriti novi, plodonosan posao.
Zdravlje: Samo vam treba vi{e kretanja.
Ljubav: Imate priliku da jo{ vi{e u~vrste odnos
sa voljenom osobom. Uz nje`nost, gradite jo{
ve}e povjerenje.
Posao: Iskoristite dan da biste najzad obavili poslove, koje
dugo odla`ete. Imate dovoljno elana i volje za to.
Zdravlje: Izvrsno se osje}ate.
Ljubav: Cijelo va{e bi}e vibrira od ljubavi. Sva
va{a ~ula su izo{trena, lako ~ujete poruke vo-
ljene osobe.
Posao: Dobro vam idu poslovi koji zahtijevaju um-
ni napor, intenzivan anga`man i istrajnost. Slijedi i nagrada.
Zdravlje: Racionalnije koristite energiju.
Ljubav: Voljenu osobu promatrate iz prikrajka.
Skupite hrabrosti da joj se pribli`ite, priznajte
osje}anja.
Posao: Mo`ete po`njeti zna~ajno priznanje. Ponajprije, za-
hvaljuju}i visprenosti, ali i `elji za uspjehom.
Zdravlje: Ne podlije`ite umi{ljenim strahovima.
Ljubav: Kada su avanture u pitanju, odjednom
shvatate kako je mnogo bolje biti u skladnoj, li-
jepoj vezi.
Posao: Priznanja iz poslovne okoline nisu primjerena
va{em trudu i rezultatima. Ostanite mirni i dostojanstveni.
Zdravlje: Oscilacije u raspolo`enju.
Ljubav: Drago vam je {to privla~ite pa`nju. Ko-
municirate sa svima, ali zainteresirani ste sa-
mo za jednu osobu.
Posao: Koncentrirajte se. Razmislite o tome koje su vam
najsna`nije `elje i usredoto~ite se na taj segment.
Zdravlje: Na redu je pregled zuba.
Ljubav: Iznenada, u vama preovladava racio-
nalno. Strasti, na tren, ostaju pora`ene. Prei-
spitajte osje}anja.
Posao: Budite smireni. Pogledajte stvari sa distance. Pra-
vo je vrijeme da najzad rije{ite jedan stari problem.
Zdravlje: Nema razloga za nervozu.
Ljubav: Ako ste zadovoljni u svojoj vezi, niste
apsolutno motivirani za uznemiruju}e avanture
i izlete.
Posao: Odlu~no krenite u akciju. Ako treba, potra`ite po-
mo} okoline, kolega. Tu je i mogu}nost za putovanje.
Zdravlje: Osjetljiva probava.
Ljubav: Va{e dana{nje pona{anje je hladno.
Partner se pita {ta se de{ava sa va{im ~uven-
im temperamentom?!
Posao: Odgovara vam samostalan rad. Istovre-
meno, imate sna`nu potrebu da se doka`ete pred kolega-
ma.
Zdravlje: Preosjetljivost zbog manjka energije.
Ljubav: Situacija se mo`e potpuno preokrenuti.
Sve ovisi o va{oj spremnosti da se prepustite
ljubavi.
Posao: Polako, ali sigurno, stvaraju se mo-
gu}nosti za napredovanje. Otvaraju se i nove perspektive.
Zdravlje: Vi{e se odmarajte.
Ljubav: Kao na poklon, dolaze prelijepi trenuci.
Va{ {arm je posebno nagla{en, blistate, osva-
jate.
Posao: Ne pretrpavajte se poslom, ali nemojte
se ni ulijeniti. Dolazi i ponuda za posao kakav pri`eljkujete.
Zdravlje: U odli~noj ste formi.
Ljubav: U`ivate u svakom trenutku uz voljenu
osobu. Va{a veza postaje kvalitetnija, uz bolje
razumijevanje.
Posao: Nagla{ene su va{e intelektualne sposobnosti. Ra-
dite brzo i kvalitetno, {to izaziva i ne~iju zavist.
Zdravlje: Treba vam malo odmora.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika
Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal,
DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom,
Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ,
Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
DTP: Damir Hasanovi}
Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398
i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-358, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-
zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO:
Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel:
036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e
Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK:
@itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni
centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885,
215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
22.05 PROVJERENO 17.05 KARMELITA
16.50
SERIJA, HAYAT TV
22.20
Ljudi sa
Medisona
Pit mora saop{titi lo{e
vijesti ocu svoje supru-
ge. Dok prikuplja hrabr-
ost za ovaj neugodni tr-
enutak, saznaje i ne{to
prelijepo o njemu i Tru-
di. Nakon sastanka nji-
hove radne grupe, Don
se sukobljava s Alison.
Pegi upoznaje veoma
ekscentri~nu djevojku
po imenu D`ojs...
^anti zauvijek odlazi
od ku}e, a njena por-
odica je u panici. Ta-
rso uporno ponavlja
da se neko vrzma
oko ku}e. Muriljo go-
vori Silviji da bi volio
da imaju dijete. Ba-
huan se `eli susresti
s Majom.
Stiven je multitalentirani, zgodni zavo-
dnik. @udi za intimno{}u sa `enama
do te mjere da ne mo`e `ivjeti bez njih.
U potrazi je za savr{enom `enom.
Ipak, sve njegove veze zavr{e tra-
gi~no. Upoznaje Anu, jaku `enu, mno-
go druga~iju od svih do sada. Ipak,
uskoro postaje jasno da je ovo veza u
kojoj }e pre`ivjeti samo jedno.
Uloge: D`ad Lo, Elina Lovenson, Ti-
moti Spal
Reditelj: Po-^ih Leong
FILM,
HAYAT TV
Putomania:
Malezija
21.00
SERIJA, BHT1
Mudrost
krokodila
Zanimljiva i {arolika. Puna
boja i kontrasta i ljudi svih ra-
sa. Ogromni neboderi zakla-
njaju stra}are bez kanalizaci-
je, vode i struje. Na ulicama
pokrivene mlade muslimanke
u dru{tvu s Kineskinjama u
minicama i {tiklama. Po par-
kovima slobodno `ive ma-
jmuni. Na ulici napla}uju ti-
su}u kuna kazne za `vakanje
`vaka}e gume...
20.30
DOKUMENTARAC,
BHT1
Indija
LJUDI I DOGA\AJI
Ben Ali sa suprugom Lejlom
Me|unarodna
potjernica
TUNIS - Tuniske vlasti zatra`ile
su od Interpola da pomogne u
hap{enju svrgnutog predsjedni-
ka Zina el-Abidina Ben Alija,
njegove supruge Lejle Trabelsi i
drugih ~lanova njihovih porodi-
ca koji su napustili zemlju u jeku
nasilnih protesta. Tunis `eli da
se Ben Aliju sudi za prebacivanje
strane valute u inozemstvo.
DAVOS - Rastu}i utjecaj Kine
jedna je od va`nijih tema koju
}e vode}i politi~ki i poslovni li-
deri razmatrati na Svjetskom
ekonomskom forumu, koji je
ju~er po~eo u {vicarskom zimo-
vali{tu Davos.
Oko 2.500 u~esnika na tom go-
di{njem sastanku veliki dio
pa`nje posvetit }e i problemima
zone eura s du`ni~kom krizom i
razmatranju mogu}ih posljedica
finansijske krize koja je dovela
do ukidanja radnih mjesta, eko-
nomskog slabljenja i uvo|enja
strogih mjera {tednje.
Var{ava: Poruka „Budimo zajedno“
Dan islama
u Poljskoj
VAR[AVA - U Poljskoj je 11. put
obilje`en Dan islama, ove godine
pod parolom „Kr{}ani i muslima-
ni: Budimo zajedno da pobijedimo
nasilje me|u pripadnicima ra-
zli~itih vjeroispovijesti“. Dan isla-
ma u Poljskoj se obilje`ava kao dan
molitvi poljskih katolika za pripa-
dnike te vjere, a organizira ga Vi-
je}e za me|ureligijski dijalog Epi-
skopata Poljske katoli~ke crkve.
Iskosa
Putovanje u koferu
SAN FRANCISKO - Amerika-
nac Edvard Hol (Edward Hall)
nikako nije `elio propustiti let za
San Francisko pa se, nakon {to je
uvidio da je kartu zaboravio kod
ku}e, odlu~io na ekstremno
rje{enje - da sebe spakuje u kofer.
Slu`benici na aerodromu su ga u
tom sprije~ili, a nakon {to je
sko~io na traku za odno{enje pr-
tljaga, u namjeri da se na taj na~in
domogne aviona - uhap{en je.
Na ovom godi{njem sastanku okupilo se oko 2.500 u~esnika
LONDON - Britanski super-
model Kejt Mos (Kate Moss)
pristala je utjeloviti prostitutku
koja se skida u mra~nom tunelu
pod svjetlima automobila u spo-
tu pjesme „Tomorrow Night
We’ll Go Anywhere“.
Koliko se ~ini iz spota mu-
zi~ara Evana Vojtasa (Voytas),
37-godi{nja Kejt Mos nije ima-
la nikakvih problema odglu-
miti prostitutku obu~enu u cr-
vene {tikle, haltere i laganu su-
knju, koja u prljavom i
mra~nom tunelu di`e suknju i
otkriva svoje tijelo te na kraju
~ak skida gornju vestu i ostaje
samo u grudnjaku.
Iako je ~itav fotose{n zabi-
lje`en tokom fotografiranja za
italijanski „Vogue“, „obi~ni
smrtnici“ sada imaju priliku
vidjeti kako se Kejt sna{la u
ulozi prostitutke nakon {to je
materijal ustupljen Evanu, ko-
ji ga je iskoristio za spot pje-
sme „Tomorrow Night We’ll
Go Anywhere“.
Fotografiranje za italijanski „Vogue“ iskori{teno u muzi~kom spotu
MOS U ULOZI PROSTITUTKE
Britanska manekenka pojavljuje se u spotu muzi~ara Vojtasa
Mos: Nova uloga za supermodela
TOP VIJESTI
Ekonomski forum u Davosu
BERLIN - Njema~ki brod za
obuku kadeta „Gorch Focku“
na{ao se u sredi{tu skandala
nakon {to su procurile fotogr-
afije s obreda inicijacije.
Na njima se vidi kako su ka-
deti morali uroniti glavu u
bljuvotine, ljubiti noge na-
dre|enima od kojih se jedan
odijeva u `enu, a drugi u kra-
lja, stavljati glavu u srednjo-
vjekovnu spravu za mu~en-
je...
Javnost je posebno zgrozila
be{}utnost posade nakon {to
im je na brodu poginula ~as-
nica koja je pala sa 27 metara
visokog jarbola.
Nakon komemoracije njene
kolege priredile su tulum.
Kadeti su ronili u bljuvotinama i ljubili noge kapetanu na brodu
Skandal u njema~koj mornarici

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful