COSMOGLOTIA, August 1937.

(Anmu XVI).

No 5 (116)

Ll VER HISTORIE DEL LlNGUE INTERNATIONAL

secun documentes auleniic e inconossei

Quande un mann eminent Iesta un date de su viv , it es custom adr ssar~le publicmen mult diryrarnbes, Par Iestar li 70. anniversarie de Edg.ar de Wahl noi prefere usar un medie plu conform a su modestie : sirnplicrnen racontar Ii his~ torie del lingue international e Ii rol til heeL tro poe conasset del creator de Occidental.

It existe ja pluri Histories del Lingue International, rna. exceptet ti de Couturat quel es antiquat e ti de sr Guerard, omnes tracta Ii question secun Ii vis-punctu de Esperanto

o Ide, to es ; conform al ides del demi-artificialita.

Hodie it es necessi haver un historie redactet secun Ii modern concepti ones pri Ii Lingue International. Li publica deve saver que apu 1i systemas derni-artihcial quam Volaplik. Esperanto. Ido, it ha existet ane un seol. natu .. ralistic quel serchat soluer Ii problema dellingue in .. ternational per un system&' tam natural quam possi .. bil. Ti seal ne posset atraer Ii public atention til quande Ii baltic professor Edgar de Wahl publicat in 1922 un systema sirnultanmen natural e regulari.

Li present histone es solrnen un resurnmate. Obligat restrieter it a 16 pagines noi regretabilmen devet tacer un masse de explicationes e justihcationes. Ma noi indica al letor Ii fontes inter parenteses. Chascun posse completer su saventie studiante Ii fontes (Abreviationes : Doc: Doc:umentes inviat gratuitmen del Centrale d.el Occiden~ tal-movement, Cosmo : Cosmogl1otta, Pragr. : Progreso, L. I. = Lingue international) . .Par lialtri referenties ancor ne publicat, Ii autor de ti studie es pret furnir ornni pruvas e doeumentes autentic.

E. De Wahl, 15 iunio 1869 (du annul)

VOLAPt!K - Li unesirn L. L quel esset practicrnen usat es Volapiik. creat in 1879 del catolic prestro Schleyer, de Konstanz (Germania).

Schleyer ne ha cornpletmen inventer su lingue, quam por exernple Ji autor de Sol .. re .. sol ; 1I prendet su radicas presc sempre monosylabic ex Ii lingues natural, precipue angles • .rna deformat les tant que iIi devenit inreconossibil. Pro egard al Chineses, queles ne have in lor lingue li son r, Schleyer hat partu viceat it per I, ne savente que just Ii japaneses possede r, rna ne I !

._Vi p~r exem~~e Ii traduction _del ~ater n05te~ in Volaeiik: Faf ~ba.s: ~e~. b~nol .~n suls. palsalndomoz. mem ala I Komomod monargan ola / [enomoz vtl olrk. as In suI. i sa tall Bodi obsik viideliki aivolos obes adelo ! E pard%s obes debis obsik. cIs id obs aipardobs debeles obas. E no obis nindu.k_olos in lentadi ; sod aidalivolos obis de bad. JenosOd I

Mem un expert polyglott va haver pena reconosser Ii paroles natural. On divina por exernple que Fat = G Vater, hinoi = A to be. G bin, suI = F cie], as = A as. tenladi = tentation, sod = L sed. G sondern, bad _ A bad.

De 1880 til 1888 Volapiik obtenet un success incredibil. Secun Ii « Hisioire de la langue universelle» de Couturat, in 1889 it havet 283 societes de propaganda in omni partes del munde, plu quam 1600 djplomat professores, 35 revues ex quel 7 totalmen in Volapuk e 316 libres e manuales publicat in Ii 25 lingues principal In ti epoca existet circa un million de Volapiikistes. Ma pos 1889 Volapuk cadet bruscmen. Evenit que relies inter Ii ductores. Li unes valet arneliorar it. rna Ii autor refusat omni changes. In 1890 it existet ancorapen quelc propagandi.stes de Volapuk. ro artifici?l ti lingue ne posset viver, Su SUlCCesS esset causat del general beson por un L. 1. rna II defectes del systema strax descoragiat Ii publica. ~ Hodie Volapiik es synonym de }jngue fabricat e incomprensibil. Quande on ne comprende alcun jargon, on dl : to es VolaPiik.

65

:ESPERANTO. - Li duesim lingue quel hav'et grand success es Esperanto, ereat in 1887 de dr ZamenhoE,. oculist in Bidost.ok {tandle polones Rus~ sia}. Emoet del constant inamic1t8 inter Ii population judeic de divers Ungues. Zamenhof. quelanc esset ju.deo. cn~aJ.t Ii lingue hedie bonconos5et.

in ti epoca anc un yun. studiant del universita de St Perte'l:sburg, Edgar de Wahl. in eta de 20 annus, interessat sefortmen pri Ii problema d.e~ L. L II ha.t adheret a VolapUk. tande .triumfant. e mem compo.slt un lexico de marina in Voiapiik., mati lin .. gue esset tro 'barbaric por jnteressar Ie lonj'. In 1888. info·rm.Ht pri ~i existentie del nov Iingue Espe .. ranto, De WaM strax intrat in relation con Ii auter dr Zamenhof. e un long corespondentie evenit inter Ii du [inguistes.

Forsan Ii Es,perantistes ne save que un important i!lmel~oration de lor lilllgue. es dlebit. a De Wahl.. Li

Zr.menhof. ,nu:ior de E.P'l'"""to (1859.1911). unesirn grarnrnatica de Esp era n to, eparit in 1887.

Endi,cat pOl' Ii corelatives de temp~r Ii paroles ian, ktan .. ball. net!ian., 'ian. De Wahl signalat quam unesima dr Zamenhof. que ti core[.a .. tives colid t CO'1I1 IiI acusetivesde ia, kia" cia"nenia. Ua. Ie proposit Ie Ii. paro~e.s adoiptet desde tande : iam.kiam, c£am. nmiom, tiam .. E quelc altri minu important coreetiones pr~ositde De Wahlesset fat in Ii Aldcmo al.dua. ll:bro:~ pu.· blicat in Ii an.· .. nu secu.ent.,.

Ti fact monstra, que Esperanto ne ha esset (j longmen incubat I) quam au adeptes asserte hodie, nam ye su publication su auter ne hat perceptet Ii erre deccvrit de De 'Wahl. In reali.ta Esperentoessee ja pret in 1<879, quande Zamenhof navel 20 annus, rna it publint it so~men 8 annus plu lard. Li defectes dellingue:es do eJticusabil pro Ii extrem yu .. ·ness.del au.· tor. It es remareebilqne I.i .. 801 chan .. ie$ fat in. .. Esperanto~esde su Ra!icentie es debit 8 De Wahl.lnsecuent not va vJder 'que II ha amehorat me Idiom Neut:rale Ida.

Pos Zamenbof e Grabowski. De Wahl'e$ Ii triesim person. que I ha serit un brochura in Es.peranto ': Ii traduction de «i'riJlcino .Mary », de -Lermontov. It esset e<litet de Za ...

menho,f p,(O_que De .. Wahl ~.,_e havet.1i p. ecuniari I?os,~ibilit~ pa"¥M. H c.us.,tas ... (iI.'.ha se .. mpre esset sm fOlM:ulI1). In plu. J. russohcell"o composrt II unesrm le.nco Hrspan-Esperanto e un lexic» de' morinaadaptat de ti in Volapuk.

Zamenhofe Grabowski essente mort. on posse ,diir que De WaJhl es home li m'GlI an .... ciao autor' esperantistic 8DClorriveDt. T amen Ii lingue Es.petanto ne satis£8it le. n yolet., 'eg" multahri reformistes, desembamssar Esperanto de suarbficial formes .. El persua .. det Za.menhof far ti refermee ante que Ii lingue esset stabiUsat pro Ii necessitas editori,

Linumere 41 deC'mm. (juH-IulU.t 1927) coDtelle un articul' lntulinruiltk ,'eminilCCllties a inquel De 'W;'b1 raCGnti prl,u intu~l"IlI'ui~tic u:uvitA dUJ1lJ'tt b epoa,s. de Vo13pilk e ~to. Noi li'ecomenda leer it. Precipue upen..mb!ltes n il'o1l'U III mult inlerMant informati011lt5 pri li • l1emie ,- periode de Il)r D!(l¥emcnt e pri li rol qud Ii futUJ" .ulUr de OEcld6!.1 Wlde ludet in it.

U REFORM D:E 1894. ~ In 1894 Zame.nhof do proposlt Ii seeuent project de reforrnes lisu8,deptes. : Supres.siQn dellitte~circwn/lexat, del ,o6iisal,Qri tlCUSQtive e del inwntd E;afoles ,.oTelativ" inrJariah,ilild.delaJiedi,v.e: .. , .. rit!1ision del ~Illa'i,~. .. . ....

(!, La l:..speranhslv" de novembre 1,894 pubhcat h resultete del votanoni por II re£o.rmes 107. contra. Ii -reform.es 157. Du Esperalltistes votat por un comp~et reform d.el Iingue, un de t. i d. ~ esset De ~aM.Q_u~1 hat s~:pre i;nstig_at ~me.nhof fat li tadical re'ormes durara que It ancor esset posslbll. Pos b votahon De Wahl8iband.onat Esperanto e taboret con Lott quelvolet ~olueJ Ii problema in direction. natura1istic.

J..j Idistes, ha sovente evocatli vatationde l894, reg:retan~e :Ii decita del Es.perantistea del e~ ; in f~ct. Ii propo~itones de Zam~nhofco~ncide· PI"e5C Isemprecoll.li p~s~~latiGnes del refomustes d.e 19(17 e de Ido .h.oole. Ma h person realmen cwpabil po: li fiasco del reform de '1894es .... De Beauftcmt '! II self ha deciMal in su « Bixll'etin Frant;:O.is-

66

1,10' (april 1931) : Si Ii reform ,de 1894 ne $UCcwat. to vmi de que Sf' Reni umai'r.e e yO' Jat ,a it Ii max ,tntTgic oposition. E_ pro quo De Beaufr:ont, fat naufrAJiar li projecte de Zamenh?f ~,P.ro ,que it abo. lit ICMY'ietme_" u acusativr (.')' pro q~ itJdmli/icat adjedi~es e adverbits., (Li manca de acusanve, e 1. frequent u&atlon del aclJecbves <Juam adverbll~s nequand!e causa rniscomprenses in Occidental!)., e pro qIU 011 ne ,deve fe/armar un linaue flUarade it apen comensa dilUMr se ! Stupid e fals rasona:ment quel forsan es ancor hodie Ji ver cause del insuccess del L. I.

LOUIS .DE BEAUFRONT. ,_ Markeae L. de Beaufro,nt. mort in verne: 1'935, hat adheret Es~ranto in 1888 (do pos que, ti lingue ja hatesset corectet secun Ii eonsilies de De W:ahl). Til 1895 il pr,opa:.gat con su srnico Rene Lemaire. secun su propri declaration sin bruido e modetatmM (Bulletin Fnmc;ais.ldo ~933), nam it esset prudent atender por vider q;uo devemt Ii relorm-project e votation anunciat in La Esperant~·sto.

Solmen pos 1895 iI cornensat propagar energicmen, In '1898 il fundat li Societi francis por Ii pTolKl£anda de Esperanto. Bent~t pluri. scien.tist~ interess~t I~ pri Esper~t? ln 1898 ~rnest ,Na.VllJe prop~:gat It che h ~cadem.e de .. 1 SClentl~ moral e pohtlc. In 1901 II frances generale ~ebert presentat It al fronces Academie. Con ,su amico javal, li ciec erich Academico medicinal. iI fundat in 1905 li Cenlra Oficejo in Paris. Li potent libreda Ho.che.tte in Paris interessat se pri Ii movement. e interprendet edition in Esperanto sur grand base. Li success venit rllpidmen" De 1900 til 1907 Esperanto havet: I,i sam crescent success. quam Volapii'k 20 annul antey, Ma in sam temper evenit anc li ltab:ilisatioa defiaitiv del ."dema. Por un altri lingue plu perfect Ii portas esset cludet, anc por qualcunc amelioration de Esperanto.

U SCOL NA TURAUSnC. - Til hodie li grand pub:lica conosse solmen Ii lingues international del typ Volap1ik. Upel'llDto, ld~ .. M,a on deve saver que paralcl .. men a ti systemas ;demi~a:rtificial ha evoluet un s.col, de lingues quel serchasoiuer Ii problema per Ii metode a posteriori; to es adoptente li vocabules sin mutilar lea.

Li L .•. natural ne ha esset decovrit de un sol hom. it es Ii resultate de dive" serch .. de mult explor:atores queles ha cornpletat unsltru. Li unesimprovas de a posle.rioTi Iingues ne es tam old. quan tis <lela priori syst'!mas: queJes data del epoca de Des· cartes eLeibnitz.

l..i unnim icU de Wi! L. I" natural trO" I!'e in Ii fmJOti Enq,dotJ«lie de Dide:rot. II ~t propo&it in 176S de Faicueto tr~lOrero de FI'allOa. It ('Opj.iild !OIlmen till un _'II ,d'e Ij'Bmmabc:a. Li adjediWI uset ;. in.variabil eli plurale limt per .... Cote tre remareabil : Ii !pre_oU del verb. tin;t per ..... lipa_u pet -i., Ii n.tWTt' per ...... Pro que ti 6naJd H inventet, on ~ q1J8tlonar-, CII ZameT'llwf ha. wplat F.ipetJ

In 1839 un tlllUuctOIi' de W'i~abiwfen. SdIipl.... publicat IU CoPua1lllia~" quel iI bu.1 ,ur Ii

:hance. pro QIX K li unl\le :fmnc& H Ii mu oonOSkt ~. . .

10 1858. Lao- II. Rudelle. profeaor die li~1 'vi'Ve.nt ~n ,Put.. combinal Ii 10 uneuelnatioral ~ude. iJ

conouet. &lmen li sramllillltica de IU P .. ~Uno"""'"" de que! Ii Up«! O!! t .. t b.rocc, .perit.

10 '1868 Pirro cree. un proiect vermen remarcabl! in ti epoca, nominal Uai, Clot. bult principeimen

.or Ii latin vocabul8ri..nn oon mult pmamc e mem &Tee paruiH. Vi' un esemple :

.I1rshe w~ d Holland, i habe oin'"J Inri princiJXli citM. Ii HollGntlty ese molt IJjIftlJlli ,1m'. iii UI' mild it wrlJi 10, .~~ c!S'1I! moll utenJei'. en Jinde Hollander in /o'i ltmtl. t pe,,~ iIi at anuJlM e priMJ.

Li aspect d •. qlJaQ'l di .r A.z. Ram.udt. q1lH!l anal:yut tllinrwe I'D c.o.m. "ro 18. • inter cata"ne oord-vem.nic. quam un proto~Noviaj Do On CQmpT~e do 'que It Jetpenen muh admitatPiitTo Ii comidenl Ie quam IU prec.unor.

In 1883. Volk. Fuc:h.t de Berlin p~biiC!l 1m WeI .. nc:I. de quelli vocabulariwn K in rmnd park "tin e Ii I'fUDIMti~ c:omplicat.

In U185, COCU .... de Nice tna Ii I,.,qpe iD ...... tiouIe ~tiM. CowwM euet Ii unesim cp,aeI Ulli.t Ii ~Pi.tet •• tmitiari • par caraderi ... un L. 1. Su, project HRI proposil dd • SocifU ni<:oiM des Scienoa ~ • omni sdentic. lOcietM der Imdes d~ linrue rornanic.

5.m.Ii. in I88S St ."'M. professor in Ii nmnuie de Sa'WC1TIe publica $101 p..ru..-. Std:n.ervolet. tun raWt q1M.lD poMibil. ~ inwnter nec:ol arbitnlrimen e preteD.' ~u protect qUMD Ii ~ntipode de. y~ Qud cuet in ti epoca in pleD trivmf. TIlmI!n. Am quam par VoiapUk. li hue ,del vocabularium de Puilineaa cad.~. n Iinr'ue neohtenet adeptet: 1M IOhom teoric: .prot.tio~. Steiawr Pf'O"ISt 11,.. in. 1889 un r~ menAll!l • T a

P~ia .... tin Ilucceu. . ,

1'1:\ 1887 .paritli .W~.de ~~!l ~~r (GennuUa). e F., ....... & dt l-"*!'Ilaot POI, U.ubit _dentie de VoiapUk e Ii 'tendenbe del tnterim(1lQlltes ftJI Wl; pEu lI'I"andi .. tuDlil4.11H11t ..,. ...

........a.rn ..... . .. ~_V .......

In 18881 .. ·~C::~ici J,a.m,m. Pfodamai'i~ qtJt' Wli.L. t M delve ~ imente1·.ln Ii lUll M?u Hm'an- de-london publica Liapa quel il ~ perf~t .~~ queI ...... In ,1901 e q~l. H a:re pndlm • ClocidentaiI. On apronmuetempft plu aI typ idml e deiirutaV. 1M I~ YI& enncor lonc- In r 8&9 ...... de Londo ..

67

~naanle QUe Ii ~u max COho .. et Jinlrll~ del tdt mLl'ncie H .n~d~. e frano&. ct"M Aatlo-F ..... ,c::&; eompmmi ... inter fnru:h e I!In"I~ •. Li rrammlltiCtl 1':1 IUlIl16l, mal Ii voctlbul1nium. prellc oomplehtllm !ranch. Aoc in 1889. Stuap8. pr;eatro in K~en {Bawana).pubJica Mynaa, reformat lub Ii DOmin «Commuaill -. quel prende latin Quam l..fC del v(M:llbul.rium.

Ti ej:.iOC& lirinbl. vermen elltfaordingrimcn fecund por Ii naturaliml in J:i L. I. In 1890 dr Rosa; dit~ del Zoololfir MuW:o de Turin cree,t Noy lada de qud Ij titul indica Ii baR. Dr Rosap,roposit ia pot" Ii ronditionale Ii auxiliar ..• !fll, quam in O«:id('nut., e por Ii future wi.

In 1889 .peril Ii Trmllfcabil project M~lique de JuJiUli Lott. ex-ofioero dt: artikril!, lunon-chef dd Nordbahn i.n Wi .. n, Li aimiliti. d~ Mundo[inQ''''' con Occidental el atfaordinar-i e explica Ie per- Ii intim coresponciernie int .. , nk Wahl e Lott, Li ini:1utntie hil eUt't reciproc. Mundolinaue h.vet-ja Ii a.peel de £kcidentli.l. ina ne poNrt dar dar ~eilJI(,1 por forma'!' Ii v ocabularium inlematio".t De Wahl trovat lea solmenmult ph u tarcl

In ti epoea, in Ii pi .. ", rew"e de Volapul( e d~ Ealld'anto OD ." COIDpft'Ddet Ii ."...tqie Idel natur:alita. • Ii labor •• d. Lolt .t De W.hl De panet iatllreslU' li publica. Lou, d~oora~at. eeiSi t ooupar lie pri Ji L. I., ''''. recivente Ii proiect de Liptav (vide I,i seeuent §) it conAtAtat con jQya q\le til medico cbjliian ha .rivat alllIUn. re'i.Iltate Qu!!m il. II r~prendf"l do Ii plum, ptrfcctionat su project sub li inRuelllti~ de IU colaborator D.i Wa'hl e pr~.('ntat it in un libr" .1 Univ~n!lll EIIJ)Osi,tion in Paris J900 .. Ma intaim De Beeufront in Francia hat IfUPf)II't li "ntc:i'e ... tl1 d,d L. I. cj'rcum r.~"nto e "uece-I_t per 'UI aohstic ar,umentes alontantar Ie. del conception natura~ ;Ii,tic. Lou, complf'tftletl dc;mQrali!l.lll\. enUll omni activit&. i,nterrlinllujl,tic e merit in 1905 illiWOO»et e incomp-rendet 'mt'm d~ III ,propri f8mil'ie quel ha!!tal d"ltrul'ler (lmni I'U 0 ]:lillpereJya ~, PO' su morte, Molgr~ recent HY,hu in Vienna che IU ,d~.cflndt>ntl". on !'Ie retrov!!It nero. de III laborn. (Vide CoVIll., nr (8).

1111 1892, dr Liptay in Chili, ml'dl(,~ del :naval oomission cni]ian in Francia;pubiica s\1lAaaue mthoJique,. un titul tre inhabil, iMm Ii onlilinal si,nihc.tiQI\ de-I P8.ro1 ~ catolle • (Gr~ "kal halous ~ = POI' omtIe.!) est.ente presc inCllnos""t .pu Ii plu tard'i!'n~, reliiPoli. Ii usstion eft>! Uniue 6embJllt restrL-ctd a IUiI special publica. Lipt!ly reprut"ha,t a Clmni .ntt-rioT proj.-ck. e$M"r IOlmen arbitnlTi Cf~tione .. nceptet ti de Lott. Su fibre, pi!!.b1ke.t in Pari. II: l.rada,C1<'1 i no hitJtl.1II e in i'l't'mi!In. !'MIl cOfli'ie 8 Lou.

in 189.3 .pari Univeru de HeiDtz.ele:r. quel "M!l Pf'"ofe.lOr in [i r;ymMsie de Stutttart e Novi .. Latia de Bftrmum. professor in Ii wvrnnnit' de Nordhau~n (Leipzig), ambi {umiat :sur Jaijn vocabu]arium.

~I'! IM7, PUc:ber. pruI~Clr de finffUi"s modern in Linz, publica Ngo,ve-Roman.

I'n 1900. KIh".dmer. anc p..-ofessor de lillQues ".jYent in On;eiil.18 IIoPU Locamo perlini !u LiD ... kG_lilt qut'l "'"'..t tn.' proxim a Occidental e a MUDdoliD ......

U DELEGATION~ - ]n 1901 t Ii frances filosoFe maternatico Couturat, auxiliat de su amico Leeu, interprendet soluer Ii question del L. I. scienticmen e inpartialmen. 11 fundat un Deleg~tion. ~r Ii .. s.· e~ection. de un lin,ue international euxiliar], a quel adheret poea poe circa .310. secretes e 1250 acadernicos e prolessores del tot munde, Finlilmen in 1907 Ii Delegation. sernpre sub Ii impulsion .de Couturat. decidet far Ii selection; it nominal un Comit'e del Delegation que! reunit se in 18 sessiones del ~S a1 24. octobre in li College de Franc.e por audir Ii eutores de L.I., judicar lor projectes e adopter li max bon.

Li Comite cludet su labores per Ii secuent declaration unanim, do anc con Ii voces del Esperantistes : Neam del lingue.s propagat til tande es Cldoptet in bloc. tamen Ii comrie adople in principie~ Esperanto ,pro $U nlmlero.sl~«( aplicatiQf1u I~ rna con Ii modi.ficationes in ,Ii ~(,Tl!S indical p£rli rapor! del secreiarios e ii project Ido. Zamenhof hat comisset su arnica De Beaufront defender Esperanto in li comite, Separante se ye Ii 24. octobre.Ji comite nominat un «( Comiuio.D pennauellt )), por (i intereensentir con Ii Esperantistes pri Ii reforrnes a introducter in Esperanto I). It esset composit 'ex srs Coufurat, Leau; [estersen, pe: Beau/'.on!. Ostwald (Ii famosi scientist :ger~im~ e ~~d?uin ,de C.ourtmay. L du ultimes demissionat bentost pro que h tendentie e acnvrta de Couturat-De Beaufront ne pleset les. Li 4 persones restent decidet ia ante li rupture con Ii Esperanlistes prender Ido quam base de discussion. Do it es fals. dir que Ii Delegation adoptet (do: solmen 4 membres dd Comission permanent decidet to. Ma, quam noiEat r~marcar in Cosmo nro 93. inter ti 4 pers6nes almen. 2 esset Ii auton~$ (v'er Q lmonym !) del lingue adopte:t. Leau ne pos:set ne secuer 8U grand arnica Coutura.t. e Jespersen secunsu propri dedaratio,n in (I Mondo ~ 1927 votatcontta su linguistic convictiones~ ne Sllspectente que su coiegos esset judicos e judic,ates in sam tempor.

Esque on pos'se vermen nominllt scientic un judicament fat in tal conditiones e truder it por Ii eternita a omni interlinguistes del terra ~??

Couturat.LeaU!. Jespersen. De Beau.front comensat propa:gar Ido. To incolerat Ii Esperantistes ; un long guerre inter Ji du parties, eventt - it continua ancor hodie. Chascun camp r:ejecte Ii responsabilita sur Ii altri. To es" in poe paroles,. Ii oGcial version del histone. On. posse trovar su detaljes in publicationes esperantistic e idistic. Noi desira completer it perdocumentes inconosset til hodie.

68,

U ARKIVES DEL DELEGATION. - In Ii eomensa del secul Couturat hat colectet numerosi documentes p,ri Ii problema del L. I.. documentes completat per 11 enorm eorespondentie del filosof con interlinguistes de omni colores,e per Ii arkives del Delegation.

De.irante aair un nt.lone de Id,o secun Ii doc;wnentH autentic" yo Pl!itit in CltiYe' 1920 :Ii vi:dlll de Ir Couturat Pierm&uer me lorprend4l'r de P.ri. li parte d~~ (:()r~.pondent:ie concern~f1t ti epoca de '907 6. 1913. Sr. Col.!t.\m!t .. cceptet me tre ama~n in Paris, e in li bur6 de Coutuntl noi ael«:tet Ii ilia)!; in1c'l"ell.nt ,paCCli de ld:tt~. Couhftt hat merit bru~n. in un .'Ccident de aU'liomobil j~D Ii unnim did del pare in '914. Su tot coretpondentie raet clauifiCl!lt in e.rton-covnmenlts seeun Ii oommea del expedjtoreJ. OmniCOl esRt camplet aceptet que lipaCCII de ctll"Hpondentie Couturllt ~ De, Beaufront :mancat r To aemblat me tam plu rel'etabil que :i:n tii pacca devet tronr Ie Ii mu: 'nte:reuali1t doc:umeJilte. pri !:j .Jere ,de 1901. QuestioNt ,pri ti manca. Ira Couturat dit me que J HtMnt;$ an!:e,y De Beaufront. hanlte ~t iDfonTIIlt pri mi intention, hat venit e forpor~ tat an lettJ'g e lpeciaimen IU propris.

Pro que in ti ~. yo,eaet COrlOu.et Quam bon Milt e navet ncellen! rel.tWnea ron De ~aufron~. yo ".d tte .. tonat pritiacrion PTeventiv I: cotmntal SUSpectef que aiquicol ne feet hat eveni, in 1907. Fonl:UlOellUe'l] De Beaufronl hat obliviat IlUpecter omnipaccu; d!i! letrre •• e ta[men cert docu~nte' compromcttent hat tdtat.

Con un wlis.e plen ,de pteciosi documentetl yo revenit in Svi.ia. :ltumat les atentivmen e re'nundat Krir Ji hi,~ tone de Ido, pro que Ii letuD del arkivl!l dr[ Delegtlltion hentolt eonvietet IDe' que Iii verdict de; 1907 dAd nullmen aeriali II .aentiic; lie pro I.i BlQnes aletllt del Eapeqntiatel. rna in ctlntrltri, pta que Ii decilioa .. 1 nu...~ ut nat falul pel' eooad.ratiOllU oportuDietic " f.t aub Ii ..... at • P'J'tfC _duai." Udlucti. del lIlOftIGeat eaperaatittic.

Si y~ puhlica li secret arki,," del Dektation. it De es por r,c:viv\:illwr Ii lona e malidoii pok:mia.. inter EaPt!rlln~ Wi,teI Ie Idistea -lor anta;-onilM ~8 :no, indiferent ~ it tllsoll1l@n por D'!QJ'llItra.r que in 1907 on n~ h. jwiicat ICjen~ tit:rDef!. on h. esset injwt cantril Ii ddenlQre': d!e,1 nalUT1lJim .. [Oa. ha MCrl6tl8t I .... m..r ...... 1 .... atidic editcwes. in Ii f.ls espenlntie que Ilnoompromi:u. esset pouibil.

In 1907 Couturat esset considerat quam Ii max ardent defensor del ide del L. I.. neutral inter Ii divers systemas. Suo 'grand. Historic del/ingue universal. aparit in 1901. incontrat un tam grand success, que it devet esser reprintat in 1907. In ti sam annu it ancor publicat un excellent brochuy,a Pour La langue iniemational« tractant ti problema SecUD un vis-punctu general. e poy su {amos! Studie pri li d'eri'oation in Ii L. I. in que] il criticat .Ii inregulantas de Esperanto e proposjt remedies por reguleriear les.

U JUDICIE DEL DELEGATION. - Coutu rat hat consacrat 5M tot vive a] sol:u .. tion d.el problema del L. L T re active tre rich, jJ n~liget nu1l medie por far successar su interprense : Ii Delegation. II ambitionat far de su Comite un aeropag del max competent linguistes. II ojertat un piazza in ti cornite al Illmosi Ijnguist Mentet.

M,eiUet refusat pro mana de temper, ma iI dat a Couturat quelc bon coesilies : il recomendat Ie De accepter Esperanto sin radical relormes e, per exemple, supresser Ii acusetive in li L. 1. II sent: !( Esperanto deve esser tre simplihcat, tre purifiest de grammatic notiones e procedenties, queles Ii modern lingues tende 8 elirninar, »

Inter li altri invitat linguistes, sol men Jespersen (Copenhag) e B. de Courte~y (St. Petersburg) aceeptet. Li alrri membres del Comite esset Esperantistes 0 Pro-esperantistes ; on conosset solmen Esperanto., li altri proiectes esset apen egardat,

Couturat, que! bon conosset li defectes de Esperanto e ne intentet laboll'ar per conhrmar simpJicmen; ti insuficen.t systerna, esset fortiat contentar se per un compromiss: it es per un .Esperanto reform.at. II esperar til Ii ultim moment. que ZamenhClf vell accepter ti solution, pro que in 1894 ti ci selfhatpro_posit unsimil reform. Ma Ii situation plu De esset Ii sam. Desde pluri ann us Zamenhof hat accepter Ji apoy del 6rmas comercial,

To De es sol men un suposition. Pastor Schneeberger. president del duesim congress de Esperanto (Ceneve 19(6). monstrat me unquande li pruva : un lettre de Zamenhof in 1906 in queI il assertet que it vel) esser le inpossibil changear quocunc in Espe.ranto pro que iJ esset ligat pet contract con Ii firma. Hachette.

Un fact ha sernpre aston at me. Li Idistes parla in omni prospecte de propaganda pri Ii 3 ilO societes hant adheret al Delegation. e in :realitci ne un sol de ti 310 societes ha usat Ido pos )907. Li arrkives del Delegation explicat me ti enigma :

Li judicarnent de 1907 ne posser esset inpartial e sci en tic , proque Ii Delegation laboBt sub influentie total, quasi terrore esperantistic, sub Ii pression del editorial interesses (Hachette e Presa Societo) e principalmen pro que ti 310 societes hat

69

ad,hcret 801 De:!egatjon rnersi 81 eforties de quek notori Esperantistes. (de Saussure, General Sebert. Privat. etc.) e esset influ·entiat per il~. Qwmde Ii Delegation prefcfiet Esperanto reformat a E,petanto de Zamenho:L U intermecliato .... ~tjatic nalur.IDleD .trax obtellet: del sam IOciete. lor .retrada dlel DeIe,atioa! To esset a previder, E 6nalmen ni un sol del 310 societes aceeptet 0 propagat un soE

vet. li ~intflle del Delegation! .

Li due5;m- moti ..... Qud fal N.ufrqiar un aeerd i.nter Ii, liIpc-:ramtiltel e Ii Cotmtt ft,. q.ye ~noof .. b....t fide ill Ii poteabe d.1 Del.,..tioo. in ,1.1 medk& impuaaf IU d«iti{l~, Devente .eleclier inter Ii 8ucceuoll .• po,. Idel lIlf.nd firmn p!ntuI IIln,1 Ii 1nI.n.tl'nentir: d~1 primitio;. Eaperanto. f! Ii eventual .pay de un li.t romite ductet ,de Couturat. ZlII.menlwf or: bl'titn.d

Anc un ahri membre del Cmnite ludel un rot!!Quivoc. Stead. inAlllI!nt iurnali ... director del :rrand Ret'l6tJ G/ R~IJRu'S. opo,it IW' 1I omn~ ruormel, ·fJ on desrovrit plu tard, que II ('..!IS4!t nnclipt con Ii nnna Hachette I Do. in Ii !C'Omit~. qud d~{;tt.borllr sci(."ntiA;:~n. trovat se homes llf(at con \1111 firma ediwi .~r un contract que! interdit let ·PfOpaa.t un linll'ue IIhri QUbfin £'j:ltnn:ttl ·onod'Jx ! SWdeijd cot'llid@ra'l qUlI:m un fan.l .. t in Ana-lUi. il hat pl'edit qt.lO!' it vBm(1rir ilil un l'IIB.l.l'rIlWt', irtiMrat !ut TH;mi, in 11912, quel, quam on Y.Vt, incontlrllt uo iceberi'. Qua~ Ii nave d .. 8dparit in Ii mar e, Str1td JX"lil Ii orhu'tt Iu.ckr I; iamosl ,cant: • Plu pro,.im ate. mi Deo ",

UN TACTIC ERRA DE COUTURAT .. - Couturatesset un mann sincer, devoet, e un locredibil la'borator- rna quam sovente Ii homes activo il nesat ega·r .. dat psykologic factotes. 111: Ii moment del maxacut tension inter 11 reformistes e Ii sta:gn~!:!te8. il inf,ormat ohcialmen Ii president del Linsva Komitato ye li 2, nov. pri Ii r~ult8te deli sessiones : que li CQmiti. del Deleaalion. ha,t adoptetin princ~pie Ii pro~ jed Ida e que It Comf."Sion /Xrmane.n!t tie intentd modiftc.ar tipTlojed e que ti ComiSsion atenJ.e.t Ii p'fopo.llitiones dd LinglJQ Komitat;o concernent Ida ante Wl mensu.

Boiracstrax inviat a Ostwald un lettre por protester contra un tal interpretation del decisiones final del comite. II serif: Yo neoQmprmde' fJ'TQ qu.o vicepreposir £Ii LK Ii trnxlificaliQnes queles on de~~ira introJucleT in Esperanto adapft'i ;in princl·pie. sr COUiturat poria no." pti un pToj,ed Jdo adoptd in principie ... Adplu it es me itnpOMi,bil COttwitaT Ii Lin.~f)a KomUaio di.orrperset in Ii lot munde pri questiones tam important pn' queles yo sdl ne m~m es bon informal e re~ponde, a sr Coutuwt in Ii curt 5pacie de un mensu.

It es evident que Sf Boirac esset in ture protester ,. On ne cornprende pro quo Couturat esset subitrnen tam inhabil e hastosi. pas que il hat retardat durant long annus Ii judicament del Delegation.

Informe.t pri Ii subit postelationes de Couturat. Ii representant de Boirac, Mach. scrit it Couturat un [ettre tre instruetiv : ... V u peti me :imis/er pri Ii ide qu.e acWptent:e Ida Ii Comiti del De.legation Ita acceptet circa omnicoJ euo it posse/accepter de Esperanto~ Setun V'U, to es Ii impression que{ yo derJe har retenet de nor se.sslon.es •.• Ma y'Q ha relenet Ii impTes.;;ioll justoposil. Li comife ha nullmen (l adopt<tl Ido ,) rna solmen Esperanto a mom.· .. · fi,ear in Ii sens i,ndl'cat de Ida e in smesim toe devoT :rraporL •• Ma VU: es tont hgpnotisat per Ii project Ido, Que [w ha seril in li $(1m sens a Sf Boi,acW1 lettre a qu.ei yo regrdabilmen de!}!! oposir un alicial lUolesl.

Poy. mult lettres esset exchangeat inter' Chtwald. Boitac. Moch e Couturst sin resuJtate ; Ii 6d.e ha.,t dt;sapar't •. tam plu quam ~n ,altTl afer~e juntet Sf! al u.nesim." :

Ll 10. novernbre Borrac sent a Ostwald que 11 )a ha recivet quelc responses die su Lingoa Komitra.to concernent un acord con. li Delegation. II scri : amni membres d~si'tl haver pia mult in.lormationes pri ti project .l do. e on comensa ·c;,edeT que ,ti~ pseudonym cela un del membresdd ComHi. e. t:amen Ii regolament acludet de ti corporation omni autor de Ungue internaliQnat

A ti tot natural demande. Coutun.t respondet in un ton tarn brusc e inexpectat que

un acord devenit desfac~l.presc inpossibil. . -

It es incontestabil que Couturat monstrat UI1I .utona.nt manca de dliplomatie in ti delicst negociationescon Ii Esperantistes. Forsan to explica se ex un passu quel noi trova in un lettre~ quel Forster. Ii german scientist, honorari president del Comite. invi~t a Coutu rat Ii 19. nov. 11907: Qualmm Ii siluaiian. quelmetjavo.rabi'l in Ii semones del Delegation" ha essd c/w.ngeat bruscmen in WlstatuJe tension. hostil ... judicante seam Ii ton de l)g,. It.Uresa Sr. Boirac yo' haVe Ii d'olorosi impression. queVU suJlre seriosi'men de WI specie de sut1erexcitation ,causal probabilmen Jel excess de oor laho,.es ...

70

.. U VER Au:rOR DE mo. -- Ancor hodie nequi dubit8 que Ii auter del project Ido e De .Beaufront. oi pose (I velar Ii veritB e pruvar it per Ii autentic docum rites : Ii 'yet a.utor de Ido De ea D Beaufroqt. ma Coutur,al elf.

Li patriniUi de ldo ne po se astonar nos .. Durant 10 annus Cout~ urat ~at studiat li problema del L. L tam prolundmen que ilset considerat quam Ii max competent intedinguist. u grand Hisioire: de la iansu_e un~,verell£ cempl tat per Ii Nouvelles ians'l1;e.J in.t:emationales publIcat In 1907. su brochura de propa,an _ In favore del L. I. in gen.eral su creation del De./ef'ation por adiJpt,ion del L. I. e in fin.e 5U Etude sur la dirl'vaiion dans fa langue iniemaiionale Fa le li LouiJ Coullllrat. autcr de Ide, J868-11914. max sapient specialist d I L. I.

Esque on POS$' creder, que un mann quam Courora ne ,havet am: su propri ide~ pri Ii .L. .1. quam tam mutt .attr.m homes ~ Esque _i't ne .eset natura] q . e pos har exammat e Judtcat tam mull projeetes, e ccnossen e 11 quahtas e defcctes d tam numerosi propositi ones, il vell in hne condenser Ii ~nal resultate de au observationes in ~n project.? Li letura de su vast corespondentie pruva que ja plari mellSU5 ante Ii reumOD de .1907 Couturat bat el bo:ra.t nn plan de I'leform _ de Es.peranto e submisse't it a, 5U intim, amico.

Li ide d un relcrm de Esperanto ja '\ fiottat in Ii aer II : Ja durant Ii Esperantocongress in Geneve 1906 evenit un reunion seer tinter dr Zamenhof.. dr Javal e comandant Lemaire por discusser Ii question del necessi relormes.

Pro que dr Zamenhof alcgat Ii obstacul cornercial e hnancian. dr Java.1 e Ii bets expjorator, comandant Lema.itle. oiertat Ie 250.000 Ir, por .~jberar le deJ prot ction del editores. Dr Zamenhof accepter nn principie e prornesset elaborar un plan de reformes, Poy i] revenit a Paris con reformes queles apant iasuhcent, e dr Javal e Lemaire retraet lOT olerta. In fact dr Zamenhof proposit solmen vicear Ii accentus per un b pos li litteres concernet 1

Li reform de Esperanto, Ii futur Ida, esset in realita preparat durant estive 11907 de Couturat. con aprobation de Lemaire. Lemaire reirwiat a Couturat Ii detalies die tl projecte ye Ii 2 mai 1'907 acompaniat per Ii secuent Iineas. queles noi ,1.assBJ pro lor irnportantie in Ii original textu frances :

Pouvez-voU3 presenter vous·mhne ootre ,projel d: la DlliRation I inon je me meis d ootre disposition comme homme de paille .... ie vous fais cdi'e pr,opo Won en tout bien iout honneul' ei, Idoi.s-ie ie dire, ave'c l:e seul disiT de vowaidt:r eventuellemmt. mieux que par mon simple appui.

oi ne have Ii response de CoulUnlt, rna 01'1 conOSU Ii hiJtorie. Zam m:ho£ Poe admilnt refol'l'Jla" iJ do aelmet De Bm~Qnt por dl!'£encie.r EsJl)eTBnto ortodo~ in Ii aes,ione$ dlel DeJQI'tion. De Beaufront Quel dellde qllldc IU1DU. stllt un poe in Ii ombre, d tnt Ii DOV chef!!! de Esperanto. videt in ti function un medie reprBldu lUi rel d ducter. Esque iI fat 8 Coul:l.Int li SlIm lproporil:ion. quam Lemaire - it COB looer lirol ell:' " i-1ommede paiU • -( PI udoautor) - 0 esque Cout:unt prol)Ol'it it a le, to on probahilmen nequande VB saver, rna in omni casu. omni prin~ c.ipj·es de Ida esset poe a poe reunit de Couturel PM diseusaicn ron au micm, dUtllnl qUi!' n~l!lande Ii oomin de De Beall.mfront. esset rnentionat, Ti. ci parit Qudcvuu in. Ii lewes de Couturn ad res l al rdormilltea j. in e.I:i e 1'907 (8 Mic.haWi e lemaire) quo pruV!l Que Ii MMke.e ill .mdiMI secrdmen a un rdorm. Ma Ii re~onn-PTopo.ihonei de De· BeaufrOfit concernet solmen Ii pronomines e .djedi"e$ demonatnUv.

Omni laltO principi,ej de ldo esset ides favtllril de Col.Iturl!t durant Ii Llhim annus. In IU eoresponclenti il mpre parla PlI"i Ii M.ITI. II' otmc illl Upe:riUltO: pllllraJe per i, abolition dellit1ell"et circumBex:a1., de.! II.cord d I dj~cti ... e. dd ob'lii'atori lI.Cusa,bve, aduption del cleri-vation CoutW'Bt, revision del vocecbuJarium. In contrari. De Buufront hat: til Ii ultim mom.nt oombattet contra ti hert:5ies in su J)uMialtjonet e mo:nstn!.t lOT iNlptiti. Cou ufat eug feet, qwll'ld il sent Il B. de CourtenllY li 17 sept. ti linu.s ~ianibcetiv: Li projrd Itlo ffe u ,allricm quII'm Ii IptfX del /fCJQlWI ./»JlulliIt' dude Ir.mg dJ mlU /iJon. mlU' cornlJdt~l.d. max Wnuitit:nf EsPcranlidu. Si it n~ !1d1 Aar eul!1 ela&nal J.UT De Be.auJronl, i1 oelf nM nul /atde a/tru. eli QIo-uti01l RUdin um.I1rr li.Mm.

It ~et un erTI ,ldecter quam • heuum de paille • precis.me-n De Beauhont (jud M e..set amll pro IU cara.ctue orlrOliosi e susceptibiJ conouet pro IU COllS6VlltUm. Un refarm PTeHn1!8t de it Ine possel CHer comiden.t Quam si~ot':r de.! popul esperantiJbc. Adlp!u, pro 'Que il hilt Ill:~p~e' defender Eapen.IlW primitiv de Zammhof, it mond~ mrn m.e devet !!.t:«Pu,.r def~nder in S<lDII. tmpor E,sJi)tJ'BJ'lto re.format de CoUUl1'I:I.. It - mtamp 'biI II . Co.tarat ni de Be.u&, t videt Ii iPevitabill'etultate 4. Ii . oVl' 0 piu iIi pre • d.et it, pti'O l1) deciclfl~.li IlfiOJlliyma.tu, qlllo, esset ancot plu ,inhabil ! .Ambi fat Ii N.lll e.rra QUIJll mu:it altri cirrf. : ill irnor.t Ii potentie del :Rnti~l diJ.1! Ii hom. DI!' Beaufront eud oOnsiderat quam Ii ae.Tl4arm dd onodo:D . Ancor in HJ04 iI h~t denunwt con ind.ilfllatioD li r~ canadian LA Lumo Qlld. lit pouente trovar litwd cir·cumJkut. bat !IpsO! sin iILi. Boycotta • La, Ll.lmo. morit. (PrQrr· nro 16).

7J

Mwr. ill Ii o.J tiea 0. Beau&oat III'IIlhJa ..... Jalld mult pia _Ii roJ delaftC:8t ... £eerq ..

d. Zamahof q !:apenato reformat Ide Couturatl' 11 pruva eI trovabil jn un tl!t:tte de Couturat.

Courtena)' in 19M: Li duplidu. de De Be&ufront hat indi~t an~ B; de Courtenay quel poa har <:<moikt Ii veritl. dl'milPionat d@!1 * Comiuion permanent •. Couturat rHPOMet Ie inter .. Itria per' Ii aecuent IJ'I'I,Irrl(!nt;

Pri Ii ,,01 de IT Dt BetJu!rmd qumn rq,'1:tSOltattt Jt J, Zammhof. eJqUf w. quel .riIe a Upnanlill. lUwt Ii jrtrt.. ~'" till ~Jplicolit'JII,) Om Jl(! ~ rt#JrocAat Ie qUI! il ha ,JedGt por Ii twrdtd ldo. Vu l'hmIDta que illrD /ilit N ,fIt~iuriMr. Tnr Jir: minu VIiII lJfl-chan~tJT &~rQlJI(j. pitt Itctmnm till lid UM:T .«Utl tlJ m4f~U tl~l EIf*'tPttillu.

De Beaufront esM'1,in III profund un conlHV.tor e he. Fatat un c:ontenator .ne ehe [do. Ma iJ Hlet ctpabiJ defender un af~rf' mem oontra III convictlonN ,i i-l iudicat to utili (On ne me)' obliviar que il enet uDiumt pot Quel Ii 1COpt' iu.nnea Ii medi"-,) Un pruva : Pulantepri Ii lun'lI mat- de Esperanto. De Beaufronhcrit iluu Bulletin ,Fnlil~-.il" Idn de januar 1922 .. Yo anley ""Jmild ti i'lltliti aqJix, - UI) fltml obligct for il (~ il Ie JtJbzit bim.) - mil "" ;ll ,awt tlueli Vt' lUlu JJ c""'rQf'i~ Ulf!i dth

U DUPUCIT A DE DE B,EAUFRONT .. - U Ii duplicita de De Beeufrent ha excedet omni ~imites possibil, es in ~i fade' secuent. Strax pos Ii reuniones del Comite, De Beaufront exposit Ii situation in Ii organ del Esperantistes de Francia. e concluder, centra un reform (m): Lew nos CQntinuar tranquilmen. mergianm no'T propagrant1a e Jweiopar Esperanto. lass nos tie perdi, nor Umpo,.in discw8iones ICon Ido. Al.trimen dit, poi adoption de Ido per Ii Delegation. De Beaufront c()nsiliat 81 Esperantistes ne ~ll~:r se pri it, por bon llruvar Ql!e it eu~t contra ti. project. (Vide (f Conference contra-

dictoire I) m It« Bourse du Travail ... 27. Jan. 1912). .

Ti hypocrisie causat che Ii publica e che Ii Esperantistes un compreuibil indirna. lion quel fat impouibil qualCUDC mtercoDaelltime,nt. Li innumerabil articules scrit de Couturat inter 1908 e 1914. e de De Beaufront sdf desde 1908 til 1935 nequ.ande posset justifucar ti nauseant cluplicita.

Litadica d. CoUItun.t e De o..U&obt .... t ,. .. adopter .Ido pel' Ii. u..natdlel • -ImeaP07 ;hr eoaos .. r so ... tor. Nequi" ft«*pht l1i MlE. (:9DO.'" li .... riti. Ii .:ltri. _Imeo coaiec:tet it

M. un t'vt'nimt'nt Pl1'el':: mmic dtat.f\i,Cht Ii combination. Scriente un vez in .. m tHnPOf" a De Beaufront e je.~rwn. Couturst intel"chan"cllt per «ITS. li Il:'tlrel in Ii covertes, talm.en ·c:,rl,le Jetpenen recivet Ii lettlre adrl9lll,t & De lkauhonl e cont,tnent .lu5i{J:ndl aI afcrc- J

QUC"liOMt de JC'I(l!efR'n. Couturati ne po8lft nt.:Ill.r. JelJ)e:nt"Ii'I, tre "eDt, k'rit Ii 27. kbr. ·1 90S :. Cout\:U'lIt: y" IH'rud (ootmt qrnmJr :VII xrit mof (fur. ldQ e. '" De &rm!r«ll .. ,,, e per som po,ta flO .aU Ie que it tneil "ubliau w idC!l!titd in ,Ii unt.tim numtr6 de Pro,uso" .. ,_ JII Ji/entie IJrolQIIlat lIOUe rlOCer Ii tdert del L. 1. Plu lMl il De! va /HiUn cdat Ie ~ pn C~ jg IUMJcdtr It - e mull tXlJra.siooes de dr Z~f in .., cirw.lare. e au ,prifXl_llel'fru (qudt:J on "iI"Iarutnd me] /QI mr d~'!'irtQr qur W Goltre tI Jirtdf" contrQ " De Beau./r()ll' e que ,1 comidera· ItQ;I '!HIm IU ,omIJIic:;o •. E fa uo comprmJt bm pro Ii' /IOsUiflll rie SF tk B'. l,Iuom reJ),clDl/ont oficiJ ,ae Zatnt'nJIOI avm't ntlT Irilmntdt.

Pio)!, J~~t~n mt'na~:i. deminionllf del Cominion permanent. I-i De Beau-fronl vole conJliel'Vlor' IU anonymatu e .djunte Q~ If Oatw.ld intei'!~ b,r I" urn. n opine Clue un indi.pensabil conditio:n de for vietorie el que ili I .. bon .prrtrm-n e fn.ncmen,

Qual~n Zammhof I\creptd Ii tnhiti.on de De Be.ufrQnt, P!I'i to un lewe ineditet informa nos.

Li 29. :lIlUllust 1905 Jt:lptY'kf'l k"rit ii Couh,u'Q,t: .\1i d'<m amico' hot Gr,anl«l.t un intnV!'_' into' Zammlwf e me dumn' mi U!jDm in CO/)tnhat; "oipa,}al' qtw.ihl bo:n am;oo~ mOl nGtwaime.ll! IUr 'fuuiiGt,e: yo I'J(' /1I'JIUd COftlidn k .: rti. if nv. nlltu'aimen! 11 comifiuat Ii condui'Ja dt Dt Bum/Toof qumn • uanda/lUi" (u;hlbiJlichj f hi tJatDlu co:rUinnat _ in II' CVlmjc.tion IIttf!i ,,0 ja 1tarH_/. qw. omm'cm (1'tli htnluwtt id2 aihi QJIJ«-/, si sr De &Gu/toot veil rn.r reJUlflt e.la!r Ii nIJ'rwltan' ,dr Z~ol eJ.e 110' Conu'U" To n4lur«imm ne e;}r.tMtM mi Qtitud~ pfi Ii lii1~~ kif. rna ,,0 ha rd.tetit Ii !:OJ~S mull ",/u tjQGm un va.

U COMISSION PERMANENT. - Li Comission: pe'rma.nent reunit se solmen un vez, Ii 25. octobre 1901 (Progt. I. p. 9) con Ii ;sol pres.entie Ide OstwaM. De Courtena}'. Jespersen e Coutura~. <t~eles discusset ~Im.en tt.· e~.Iiles. Poy lidiscus~iGlles contmu'!t per corespondentle. NequaDCIe OD dixusaet Ii problema cardinal:

Ii vocahularium. It esset cQmposit de Coutu rat e De Beaufront sol. con quelc

consilies de Jespenen. ~

l .. i Delegation hat nominal li Comission pennanent solmen por interconsentir con Ij Lingva Komila,to de~ Esperanto .. Ma pro que on ne bat previdet quo ti Comission devet far in cas~ die. non~acor:d •. li.quar membr~ ~ncor activ' (~urt~nay e ~twald hat retraet se) conslderat se quam hber acter quam .loll "olet. Pas Ii ruphon con iJ Esperan .. t'istes iii veil nu har posset laborar scienit:icmen.. stn egard a concessiones a far con li Esperantistes. Ma 'ti quarleU havet un punctu d.e vise mult tro strett. Hi rasonat quam si solme:n Esperanto e IdoveU ex'ster s'ur Ii terra! Ne un sol pensa es.set. dedicat al naturalistic conception. que I Coulurat tamen ,conosset bon. Jespersen seH s:ubmissetal vota del comis.s,ion un proj«:t Ellekta quel H hat elaborat in hast durant Ii sessiones d'el Comite del Delegation.

72

Ott r-lDnes de manuaait indicat Ii ~tnJNtKe.. 1M Ine Iii voeabularium. q~l! d~d eUiet ti de 1<10. Vi quelc mid cara.ct.eriatic ; PrOfll1lftina ~TSonal t mo. k.l. Yo. 10.1. ; reR. : 10. Plon.l : ni, vi, li.loi,I.i. ~oominel pou.eIiliv : mu, ru, VIIJ lu (mAIC. Iou, fern.lau) au, niu, viu. liu (iaiiu.l!aiu). Nnrtre. pope.~iv : mum, tum pte, S_,~til>t$ ~ .. : ehe ente. vivent. -0 indi.cali muculine. -ali femin.ine. PI:u:.rale per.i ~ Mm. hari, fratoi, fratai. f:Q( t~ lX*".iv .djertiv:ea re,uI.ri formes: laiu. laui, laiu~i etc.

Vi un linea de akLta QUm exemplI!': l..t: ,tmai tJlmJaJ; ~ I,,; rotnPt.·. liu i.grw uJJ«Ji I! J.isjeh'1 liu mr.mhrl.

Dc Betukont ne ham pena d. .. ·moutnlr iii mll.neaa de t:i projede. II acr1lal Comiaaion permjlhC'nt, it". o.tw..ld.

CoutuRt, Leau, JetlJ)eI'kn. De CoUrtt:MY; Yo rdKfi cJ Camiuiqn PtTmGMnt', quo I,i~ ia (Ill al Comiti dtl DdiIGliDtr in Ii· CoiN". de F,dti«;; : S; twn.' uole 11_ li ~anJiJtu. I) aI.rnin:un bon nurnef d.e iii, aruJlle Ii re/orm JJ .De/'lCtion. tl d «WI: chtmgea, minim /H1UlWl Ii cmxn tk. &flt:ranto. Yo dit it ~ rdJdi it con 0011 ifUirtcnJie: u.u::un".,., .,J_tllllllni IIOIIkl "'4 OfJinion Q!!! vlont_l' no.t d,1 chtmu t! PUle Jd' ponibilitd tiC' ~ IKOnl eon Ii ElIPnantWt.~"

POy De BeaufrontpropoQ reltar che Iipro;w acceptcl dd Comite, j. e, l~it e fa un critics tr~ Iionl' e delaliaf

del pro;«t Eklekta de JdPf'rcn, '

E!ldeltta ellet rej:e~t. Jd~n telE voblt contra it! Cou,turat ruatur.lmen :intl.ret POl' prender Ii project ldo Quam base de dilC1USIIion. Noicita .... eircukre in Ii secuent C&Pitul. kau Judd lin rot prer.c Pt .. iv .,pu Coutun.t. T amen un document monatra. quI!' iI proPOlit cblngH:r Ido, Il..Ipreaaer un vez Ii finale..o, un \Ie% .... • iX>J' rllptef" li monotomc. '" II ane J.'Ifiopoait IUnnl -or e .... por li pcoflonea, p. ell. bvaJor. m~iltor, kanle1o. ml!JZiltdo. e f.t Ii secuent reman:a Quel j;ulti6ca Ii conception natuTIIIJil!tic :

On, 11~ 4eve .ti~, un UC'I!I& d~ ,aliteJ. Lar Rrand rmmer l'uPtc Ii :monotonit c ~rmi."e p,tdur cest ~1I!i. MiilG ,odictJl!' I! qw/(: w/iXf:1 il'J .11111, csque to I'll' ~J UtI funJ.~flI wa/ifd de un linff# Cl.rti/icifln No, llRJUt Rational na"" UtI l'I£ilJWt dl! a/ueJ In 0 q.u(lt VC.zl!f bin grandqua1ft ~'lon'O,

Poy .it pro~itpor Ii casu de un rupt,ioll de6nitiv con Ii EsPC'rantiste • .J oomi"ioM du reformetl inl pIu ~ IUb.titu~ bon del .• u:fllle .. ,.1" II ..;i:ne e adoption de lulUe. vic:nnt (:ert ,u~iQJ! de sufi:.:e. • por .Ie\l;i.r Ii J'IIirolel~. p, ex. • laed~udo • vice " lcted~em-e$O ",' all-Uf!o • viccO lIi~em-eIl) '; • kre<l-ublo • vice " krcd-ebl~elO., .. univervnz:o'~ = ·universa.I..eso~. Ti: enmlPles pruva que ancor in 1907 Ii max • compeh'ntn • he hesit&1 vicear Ii international paroles per ,PflnonaJ 'abri,..tiQlJe,.

EDGAR DE WAHL E U DELEGA.TlON. - Li partisanes del naturallta ne restet inactiv in ti memorabii epoca, rna regretabilmen ill ne posset concordat pri un systerna. Hi contentat se per platonic protestes contra Ii judicie del Delegation e semblat paralysat del hegernonie de Esperanto.

In novembre 1907 Molenaa..r sent a jespersen que Ii comit:e del Delegation nat esset ein uperan.tisfi.~t!S Komplott. Ne un {! complot », rna un inwmp,emion total por li

solution natural del problema! ,

. Un sol mann protestat energicmen contra li solution claudicant e inscientic del Delegation : Edgalr de Waht Per su vast erudition e Ii justess de au concept tones it hat devenit Ii chef del seol naturalistic. II inviat al Delegation un memorandum quel es mention at in un circulare distribuet de Couturat .. 1 membres del Comnion permanent Ii 6. novembre 1907 :

«( Yo ha recioe: un memorandum de sr Edgar de Wahl. de &ual. de 16 pag,rnd in_.f). datat Jelli. «tobre e adressat al Comili. Quam Ii autor ull dit, it ne aporta un tot prei proj«t. rna teorie ides, que/es if ja ha exposit in Ii jurnal (f Progres» (Red: Pies ne conker « Progres », plu tard (j P'r,ogress)~ redactet de Rosenberger con Progreso de Couturat) noi ja h.a resummai Its in nor Ub'l,e <I Les NOQv~lles Um'iu~$ Inte.malionale.s If e vu save que ill ha inspiral Q S1 Ra&eniJerger w project de reform de Idiom Neutral quei no; ha discu.sset in Ii ,amite. Noi "ede do ~r disperuar nos copiar 0 mem re.summaT ti memoranJtun ; noi conserva it ye Ii di$pOsUion. si' vu JuIra prender conosumlie de it. 11 critlca Esperanto e Universal e conclude que li Camiti veil deoer declarQr :

I. que nerun ,del existent sgsternas es SIltis/an.t "

2. q,ue ii L. 1. a, constnxier deve reposar sur maieries international;

_ 3, que it tleve havt!TWl .systema precis d~ formation de paroleJ quet. per propri regula.

obtene /Jaroles Tealmen international ; .

4. que it delle haveT un grammatica nalural producte.nt null/arm antiM·nalural ;

5. que it deue haver un inteTlUJticmal ortoRrape.

Poy Coutur .. t nni per Ii trubiant declaration a) membres del Comission: It ~ consentit que Ii grammab.'((1 complet de [do seroi quam base de nor Ji.scwsione.t. e que chaXlm es suposit dct:.ep'ter de Ii grammatica omni 19 quo if ne pTloposi claangwr.

Null aJtri mention esset fal pri ti memorandum. quel noi ne posset retrovar in Ii a.rkives del Delegation. E tamen it eontenet just Ii principies de un vtr L. 1. : ortograhe intemationall e ne ti d.e Esperanto.systema de derivation retrovant Ii formes iintemationaJi. in vice del systema Couturat quel format hortiibil monstrus.

73

On ne c:oftU)rend~ pro quo ti .important memorandum. inviat Ii 1.1. octobre" ream in Ii CIOIIIIenI* del _iond deJ Comite (15.-24. octQt,n).!le cuet CJOmUinicat. ti Comite. n. IOlmen rftUllUDat in un paein in au mc:ul.,.e 2 ~nwn" ~ Ii ,"Iw,nca. 0,. IIflC n~ (OfTlpRnde per qud iwe Coytw"lt.l'ftP(lrMt Ii project ldo 'QIUIom b.1e de diaalt.ion. Ii 6. ntlW'mb;e. in Ii ComipiQn Pf:rrTIIUlent, mem tnte que Ii ra,penH del ElperantU:tn diet CODOIIet.

In Ii re¥iM' Krnr:~ imertuuiOlla:1 de mattr 1908 de W.hll imltntil,l amtn Ii COI1ls:-itionmuh uo apen.ft.o ti.tic. del Comit~ t' ooiltl'li jij deci.icmft. U ilCUMt Ii Cmmt~ hu lal I\Olmm moderat refOl'nlH PQf aedlllcter Ii E.;pe.... nti:liel (quo e .. ea fFe jUtt I)

De Wa.hl 'U'PKt~t que Ii auto" de Ida _t un rnembrl! del Comite (= Cout~rat) ~ :lYQ1n!lt Couturat dir Ii vmtA. Couturataflrmal QIJr ni iI ni Leau Hlltt Ii autor e (IIlrl.t ancorpri Ii • ridind. jnlinuaio' de De Wahl<Ptoa. 1. 184). M.. Ii auto!" de Occidental he -.empre euet dotal de un cet:l: da.nIidentie (Vide 20 ann us plu tatd Couo. 1936. p. 88).

III Pm'VTellO 1,468. De W.hl excUIIIl~ pr'CI har tlSlpedet fa1l:lmen, Ccutunt e adiunld in su pr~enbl:

CtI,r:ill mi Jr~ .uWmcr mu otH'moo qUI! I mJ/IlmMitd con quel I Cottrill «JI)rf IU /fJbc,ru dotm lot: ill 'lit WlfJ«/ionea ... eel 4t!C1Qrgti(Jtf lie i" un iminuotion. come It noma rr CDuJ'uI'(d ma 1m f>OIIalation J)uhlic4r I matmD/. qw no Itui mllial Q: I C~ti #H>r tllfr ifl/~at i" 1ft un:hiv!

U SYSTEMA DE DERIV AnON DECOUTURAT. - Pluri coses easel bon in li Reform-Esperentc, p. ex. Ii supressien del obligatoti aeusative e del acord del adjectives" ln revanche Ii plurale per -i esset un erra, nam ... es mult plu international. O~, preferet Iii .. i por posser conserver Ii finales ·.1, .. it, -os de Esperanto!

Ma Iii systema de derivation. basat nesur li logica (quam on crede falsmen), ma sur du regules conventional invenlet de Couturat e nullmen logic. ha constituet durant 30 annus Ii max grand impediment a1 difusion del lingue. Ii max bon arm del Esperantistes contra [do,

S~ origilile } Studiante Ii derivation: de Espennto. C01llturat remarcat quelc dif,t.mmlies e hesitationes. in Ii usation del suhxes. U opiner necessi regularisar ti derivation e exposit su propositiones in tin brochura Etutk SIlT la Diriv,ation vublicat in eomensa de august 1907 e distrihuet in Ii duesirn Esperanto,--congress in Cambridge. Ti studie fat un gn.md impression favorabil sur Ii Espera.ntistes ,j pro to Caututal indudet su systema de derivation du mensus plu. tard in H projecte Ido quel De Ikaufront acceptet presen .. ter in Ii Comite. Enorm erra ; onne posse judi car in 2 mensus Ii valore de un system81. Couturllt esset completmen dupat del unesirn impression.

Ex,aminanh~ ornni testimonies queles Couturat recivet pos Ii publication de su systema de derivation on es astonat del unmimita del responses. Omni Esperantistes o presc ernnis aprobat ti systerna, mem tis quel. plu rard c:ombattet it mu violentmea. Talmen CoUtUII'4t venit svan Ii Comite de Delegation con Ii conviction que il hat trovat li ove de Columbus!

Vi qurlc ncerptu de kttrn :

GeDeraI. S.he" acrit ~e Ii 1'0 Jept~mbre 1907 : 110 rJedCGfl inttre,." duJ.cmi ,dom eM cong.re;u (de E*tflftlO' in CGJ'n6rid~ 19(7) oor' StuJie p"i Ii Derivati{JII, • Ti OOfC el imtJ.;1rtantiSJim e G#)Grt mt lMriter Ii tot altrobatioo ron~ «:mt!ftt w cantiutiotta qudr. J~mblg deoer ellC'r adoPlc~ det imIHHtioi E.rrmli.la.

Ua_t Miic:ha1U:. pruide~t del UMtim conlTel1! de bperanto ill Boul.OerH!IW' Mer',in ~~; comiliat ja in Ul'! letlrl'd.tat dat 14, mai 1907 II tie cN,nJli!.r alquo in ~peraDto lin nec,eqit, .... U ",onrimitu:! ouJa ,w,prtJlHl;li ,f)ode ftON'r II ~r rt/orm qur,1 vtI dttle (ar, Ii iotic dairJGJ'ion. l.., rrtlIX bon ~ll do cuer changeo.r IYCOS in to qqo u'stc. 11d)1~r to quo mQn(la t' edit" .ml»i re,uln dt J~n~I'i(Ji'J+

Pro§euor A)'II1IlIIi.r an<: lent le Ii 27. lW:'~mbre t 907 ; Yo ha e.ud ~IQfMt Jd,rand nUmu de ecmD quda w ho. rqula:rilal ,n ,vor '. Studie IJri Ii Dtrit'cllior1 ". In JUIM!4. 1:)0, NilortnU comtJi!t4.ffJicimen Ii li~ue,Un minim oItn-aT il.

Mem J.,.. .... aprobe.t oomP'letmen ti Iy .. tema e in Ii prefacie del unesim. vocab...l.rium de ldo in 1908 Pfocia.mat QUe. con~rMnt Ii derivation • Coututot he tre bM moruItat li eia« ,~r ! ~clliTartdOl!.per.nri,tic.utor:zu:n.waldlCrit.CoutuJ1!ltin 1908: 1.0 dtor con/did it .. '~ Ii proj«l /Jo l~bJa me in JU totaJit~ ;,.fcriori II E~tmfrJ. eJl.atJt'rt cert IJGrta rmttJrUJbil, />Of' ~xl!mPle Ii fJrinc;ipia dJ .unotdion ~or in 19()9o.,eo..n-,.scrif: Li derivation dd fHlraiel in /do i!' puf«titJMt. Tfi it I!S .,Ju lolic quam in £Wfttart/o oriIi1lQ/.

:Emprcuiollllt e dupat Pt.r un ta!l;lll:8nimitl Coutul'1It.rlabol1l.1 Ii I:l.nes,iim, vocabului\lJMt de Ido eon U conviction q~ IlU .ystema ron.ti~. un .p.lI!:~id d~vritiQn.

Pro Q~ nui h. 1!!1Ipo.it ,r, mtioat ii n-t'Wei d.e Couturat in a~rt documentel. not 'WI ci soIrnen citar lea cul'tmen : jli ell b.ull.ur Ii principid de ........miIit. quel Couturat oonsider.. q:UIlIPli • c:orolarie • natural del ..... _c._.. Q ~mi.e jpOstuJat de Ostwald. Ancor hodie Ii ldliltd utft'te que Ii bue. de (do ItS Ii __ CMO de Chtw.Jd.

~t r..".....w..o de c,.utuR.1, 1 aimaI ia~ de }dPdSm. U wtim neqw rontesta. LI du a1!tri

priru;ipiH cmutitue un iII atiJ chI ........ ,tica ill Ii oIomjp;;' 1M ~t tkI,lianidica. Reveni·

l)i~Lta es : ~i 0)" departe'pa WI rewul de un PlroJ. O)n d.t'w l'~r aJ punct~ d!e depute per li ~ Qpot:jt. T ecmanm ti ~ 1',,~bllit" ·.PI~ uti~ ; In pradlea it dUc:le at muti1ationdel VOC1bularium international e al creation de un Itotue de matm:lll.b('Ol.

Buaht~ lie .Ilt ti ptinciPie del Rftnibilit&. Coutunt renlarilat Ii den_bon ........ btDliw e Ii deriVation ed;edii ............ tiy. : 5i d fl~ del verba, -u. on .u"ti~ .... Ii parol obtene:t indicB Mmpt;t' li .ctia& Qunde p, ell. on denva vtd..o de rJiJ~4t. l1 d!mnte 1IiJ.ofJ' india ~ un .c:ticm. Li inmedia't ClOQIIeC_tie de ti

74

RtUl ea que Qn ne poue dir p. ex, ,lrtan-ar, urin-ar, tflQj't~-(tr etc" pto q_ f7evertente .1 :nomin poll" -0. Ii ~ obtenet A:,I1Il-.o, III'M"'C.l" mGrteJ~.e'te. veU lillnihcarne Ii coroo. It urin:. Ii ittliTtJl, :1118: [i .ction roron~", (,coron-IIti.unJ. a,i~ (= urin~ation). mortdl-lIT {marten-at-ion}. Pro to Coutun.t adiunU:t II 'll yuLe. Ii Illh:.:n ..jz,. .. if ...... etc, (urin~ff-ar. kron·iz-"",""rtJ-Qj.,ar). Talm.en in Bt.l8yt1,teJN mar/~lo, ~'0IkJ, uri40 II:!l.di.C!IIli CO! eoneret e "'on";~. 4ffin.11o, 1lU#'tJ~gSlO Ii action.

C,mun.l ¢'!;ms:id~t qUII.m inadmillJ.th~lli deTivation direct e citllt QI.I~lc wrbe. h.vent diw .... iiJllillcation ltil Ii linltJU lnatutal,p,e1t. dQ/rutIwttfJl 'Quel ,s,llmihiet. in frllnC9 diU documettlu e in eetnllU'l e tchec:: "'lWrJr P£ff d«UlFlm'~'. rna to euet pte1lC li .0J clIen'!Ple de diverll'et'ltile quel il pollet dar. Ti IafeJici .. lIocum.atar,.ba .. nit «Lan.t ,. ,UIhUI .~ 'scud.e (!QDb'ai, quJr:I.1ItC silllpti,tiCiltiOll del derintion d. ldo. Coutul'llt ob.tirat ~ ~Io~r' IU verbet per Ii lufixet;, ,.iz" -if etc. II &dmt)n~t BU ,letQr'e1 ; SuPreu.z. un de fa fJ/ixi t Ig lola _fnJo:tUTtt b-ulm : 1'_. UftCUO adS nti'nita ~uwJiebll!'. 'Tal4 ~l)IUMf!ro qJ()tQ~ piu mult~ ~m fc~empJo' Ji'fliflimg.ui (I,ui uu omru" nJo~'~ leal .... (P'PIit'. r 91 1. p. 219).

Li dueaim reru! de Ido eeneernet Ii derivation ildiectivl!:~.ilbs~ntiye. ,c.oytYf'1!!t h.t euet choeat deJ f.cte Que in Etperanw on derive ,p. e,J:. de $QJ't1:! (~nJ, de /aiu,a (felid) indifen-ntmen JaR*O,O .0000..tCCl. /Jiclr..o olciich.tI!OO. etc, por 6rm..r Ii nomine' de qualita, In 1m KTtstomatio Zamenho,f ..elf K.rit p, eK,.l{un fi,erq du-~t q~ Ii lnioo indi~ JJer~oo, Couturat ne_ admi.,et ti ... "rl&lioo('5. il ea.bliMe,t do, It rell'uJ : WI auMfantive 4fltiP(J' inmdiotmen Jl! un 0:1;«" tio« ~, m~tuutil)~: ,de -o ,11 -8 srllnipl:O ump,1.' .' , Qui (",tal ". Per Ii QUitlolilli on dt,yt It'mpre adjU:r'lte1' -trG.Do, I4tI~Q ... .. n, .Jail-<l "'" san ~Qn, 'rm~!'.f" = Mn-ilA!, Jtlic(f c, felid, !t.Jic-o "" {die! penOh. fJk.~ ,~, felicit:a. Per ti t~. Jfi"t(ie ."t.('me: Coutu.r.&' eredet hac nuL rellul.risal Ii derivation e i:mP"edit. omn.! hesitation. Pro mIIInCi. de plana nei n~ poSse demQfllb!r ei Ii IInti·loltlic e Ilnti·llBlural C(U1!1f'Cuen!ie delrellules Coutuntt, rna nor frtores VII OOIutaur t~1 [n [i el:c~lIent. brochure En$ ~ut la Dcrivaliol'l COI1J,Oar~ dQ1ll1e~ 14ftjuu fU1lurel/eJl eJ q"U!iciJlu de Aymornn:. ant: .in Cosm. nro 7S(p. 90), oro 83 (p, 53) e I1Iro 93 (p, 21). Gml;em~nt Ii morINMie I) tInQSefI((so,pl« leer nor Doc. 107" u noi ha pruvat que ti 'ptindpi~ 11~ (l.~ !l!plk"t in IdQ.

ANTIDO. - Couturat strax trovat un seriosi adversario in un ~ltri mate matico.

Rene de Saussure .. Ti sviss professor; quel hat in prim aprobat Ii derivation Couturat. comensat criticar it departente de un altri principie ! ti de n«usitd e m/icenfie. (Exposit in Cosmo nro 81 p. 22), Secun De Saussure h sufix de qualita ... eso ne deve esser adjuntet al "djectlve pro que Ii ide de qualit. es ja contend in Ii adjective; do util~ e ne util--eso por signincar Ji util .. ita. POE saver esque on deve adiunter un sufix 0 ne, on. deve in prim anaJiysar Ii parol! Per emfasar su oposirion al systema Cooturat, De Sauseure adoptet Ii pseudonym Anli',dQ (= Anti-Ido) e desde 1'Xl8 combatte in innurnerabil articules, brochures e lihres, Ii derjvation Couturat quam inlogic.

Li ()rill!ine did derivation Antidoel .laci! !.I divinar, It veni di~n del fonnu!IQ waf poT defin.!r Illn fotm~:metric. In funde Couturat e Dc: Saul8ure es matf:matiCQI querd!ant pri prindpiC'l rnat~tic:"~IU'Tlibilit.i <) tteUuifJ ~

An.: Ii (; principie de necrqiti; ede lIuficenti~ " nesolue Ii t1rob:lema dd derivatWn.('.ontrlJrimen II 1.0 quo cn.de De Saus~ure. if ne eI semprCloon.form al! natura honllln. Noi va dtar un rxernple : Secun Ii principie De Salluure. on aeve e.vitar li ~1l6x de quant' -eeo pos Ii adYe<:'tiives (p.o:. utilI} e ne IIUi-teo. bono e ne bonita) pm Que liidi! de qual~lii ell ia cootend itl Ii ra.dica utiJ, .bM etc, BenQue Ii Academie de E..pennto adoptet t1 priAcipi~ oficialmen. anwrlwdie II Esperant:i.tes continua usarli Sufill "~C(J por Ii adjectives, II! li r~vue· Esper.om ~ de april 1919 expliat ti: re.i.lentie d:iente que ri lupression de ~eCQ' el un.~,a corttra ,/'[ lingula'I', i/U,tillCt~ r que Ii linlue'. rudrm:d "Jjwl1e

un. ~dal JIlP ~8Qlmen (Ii' Qt/jediun .t>rimiliv 0 tkTrIJQI. .

On vide do Que. naJare ornni f!!'l'o.lle!l impo_I,li Eapenntilltes .PI'rla secun Ii model dieJ bJll'U~ na;tl,lraJ e .~ loeCun Ii tcorie de 'un I)'Itema :materrm,tic dl!!' deri~ti(}rI.

DE WAHLE U SYSTEMA, COUTURAT. - U ,querell inter Coutu rat e De Saussure ha ocupa.t Ii intedinguistes durant plu quam 7 annus e dividet tes in du campes hostil. ,quereU enorm. 'ardent. incessant e 1.ed.antHodie tl di8cu~,iQ.n~ apare risibil. mem meskin e scolastic., nam iii basal se sur Ii artificial grammatica de Esperanto. it es sur Ii finales a priori -0, .. a.

Anc De Wahl protestat !t ra x, contra Ii pseudo-logic derivation Coutu r4t , rna pro motives linguistic e ne matematlc. j,a in un moment quande De Courtenar e Jespersen ancor admiral it. In Progr. 1908. p .. 71 it wnlradi CQ.rali(!~i'men Coulurat : Esque IT Cou~ tutat va audaciar ledetti praclicmM l",ic custom de omni popu,les. que on. po!Su derioClr il11W:diatmen verbes de concret subsianti ~:, e: irnpoSlJT sur propri Iog;oo alnwnde}: Esque per lal mameTe .on obi'ene un liTlgae max focil POI' li major.iU)

Ne solmm ii romani" e ,germanic lingues have tal derivation. rna ane Ii s/a,v. finn •. lure lingUQ, de. P. ,ex. : German: Krone. 1cr5nm; Ant1a : comb~ '0 CQmb ; Hispan : /ruto. fruIn, : Itai. : ammll. CtJronar~ ; Frances: plOmh. p/omber.

PROGRESO. - Si Couturat eacamotat lidiKUsslones linguisb(: in Ii comite tit. 1907. almen il havet Ii merit a.dmisser les in su revue P.roft:eMJ. TAlmen.1i lahore quel Ii Co,mite' devet har fat. esset fat plu tard, ma tm lard; it ne sernt 8. n(!lC'QS: on cor ...

rectet quele detalies, ma De volet tuchar Ii espetaolic fmuiameDI por lit! « auhverter)) Ii liarne.

In Ii 7 tomes de e Progreso 11, Couturat ha fat. un labor gigantesc. On posse solmen regretar que ti enorm activila, usat Be in fals direction, in Ii obstination imposar un specie de fals logica in Ii interlinguistica.

Couturat ne oml$Set ni un ocasion rnocar li eforties del scol naturalistic: por etablisser un systema regulsri buat sur li naturalitli., Reoensente p. ex. Ii contenete del revue CoreslH>ndttLl; inft:mational. iI mentiona «ti qui propczas la sufixo -at.iono vice la sola :Iogikala suhxo -o. (Quande Couturat volet far un parol tabu il norninat it « logikal f. Hodie on subride avan tal assertion,nam on ne comprende quaimen ~O es plu logikal quam -ation l] Ane Couturat remarcat : s'i on accepte -aciono, on dev,e anc (Kcepier -idono, -uciono. -menle eic. e liregularitd es perdU.

Hodie Ceuturat ne plu vell posser condarnnar Ii natural ita, in I.i nomin del regular ita : ration,-ition. etc .• omnicos es ordinat per un sol regul,

De W'ahl sempre protester, me in PrQgreso. contra 1, mecanic logica inpiantat sub Ii suggestion del potent personalita. de prof. Couturat e postulat que on meg t:sarlda.r pia li leyts del P,tyk%gile e atlfllo.Qie quelu es certmen plu Jacil at max multes. quam Ii l~gica. quei in gmeral ne es amat (Kosmoglott, januar 1926).

II ne timet prodamar a Couturat (Progreso I. 646) ~ Noivole un iingue intematioool e ne jiloso/ic basal sur Ii lagrea. Li logioo es li mini'm expandet qualitd del horMS. quo yo posse constatar per J 5 annus de labor qu.am pt(~Je;ssor. Custom e imitation es Ii du qualitas ~r quelt:j li max Rtand partes del homanile aquisite lor conosseniies.

QUllndC' on :1«> ProRTf'1IO 1908·1'914 on el fnlPpat per Ii conttinui puaada vers Ii naturalism. 0Dsenti que Coutunt I.'_t divid~t inter du te!1d~ntit'(I, contrari: in un later il. havet .pu IU manie del • loaicita • un grand Qualita : Ii amore Itl pt'Oi'reaf., e iI inseftt>t !lin h~.jta( in Prolltew omni 'contributionel iinrWltic. mem oo,n'b'ari a IU ides; pro, tu ti revue es ancor hodi~ tte jtlle~'Hnt II con!lu1t&r. In Aft:ri lafer il 'VIet CQfI'~r1'!Ir Jidildplina in Ido, pro que' lin ,disciplinl'l it r&5~t inpol.ibil 'i'ditt"f librel. d", apt(,!!1sion ~ victer Ii E'.$pel1'.nti!te., PrQ ti patadoxal,it.Wltion" Pro~ ,rna .. Mlmpft plu iDtereuaat' per Ii nforme. proposit. ''IDa a. admit.-, qu,am per Ii. :p~ti .... • eceptet ! On po.s.c di, Que omni Princi'oiel del 1(.'.01 naturaliltic i\IB~t apoaitin ProiTl!&O, benque fii! ~ifilrdat del Id:i.tr:a. Li intnnilr PditoAal e Ii mctic neceltitas euet tro potl"n;t.

T'almrn on POt.SC' pres'c lC'cueT in Provruo fi evolution del scol naturalistic, Ii formules Irovat poe 6 poe per De Wahl I) .1.1 IlTl.1P~ e Ji di:lcu.llionel in, n-Yues d'esaPllfit quam ·Proares.-. -Idei. etc, (vide T lI.~ne lynOptiC, Doc. 79)

IDIOM NEUTRAL. - Durant H sessiones del Comite del Delegation on mult parlat pri Idiom Neutral quam possibil concurrent de Esperanto. Aparit in 1902. it esset elaborat de un Academie international quel hat departet de Volapuk e que], per suecessiv reiormes votat de su mernbres, hat evoluet til un naturelatri lingue euxiliari, sub Ii direction del russ ingeniero Rosenberg'er de St. Petersburg, Idiom Neutral es un del projectes max complet quel esset proposit desde Volapuk. It presc contrebalsnciet Esperanto in Ii judjcement del Delegation in 1907 e con pin mult reclame - e .iD li regretabi! inftuentie de De Bea.ufront - it forsan vell har esset preleret, nam Coutu rat e Jespersen esset tre favorahil a it.

Adwr Rost'nbt-r,"f "to: pr~ntat Idiom Neutral self ftl DeIf'P,tioll. rna lin modification d~ it, oominat N.utn.l, Refotmed..l1 hilt venit in ectobre 1906 a R~val (vid(' au revue ProfiTt.,,) por fllr oonot3entie dell.bores de [k Wahl" Illbor,,~ .oror n~ finit. PQyil reformat 51l Idiom neutra] prim.itiv ma rf!8TetabiEmm sin voIer seeuer omni comities de ~ Wahl. 5i iI Rli bar $E"~Uf't les, il "ell ha:r lucce5111t che Ii Delepiiml'l., Ti ptoiecte de Idiom Neutra.l RefOl'mCd. 'Quel ROk'nb.-rt:er pl"ek'ntat in :rnahUt,crit..l: Comile dl" 1907. eaet: pulXicat in Ii revue Pro.lrr:I Ioeplembre-novembre 1907. In Propes'!) 1908 p. 71 Coutura1 opine QU~ to 1'$ WI '''(lV laIx;., q~ mmi.e ,rond ltImtfOn e caiJ.OII' f:Xamln (On Qut'stk.na sepro qUe) ti tltlimin fie e~tftt,t hut ph~ (:wdMimt:tI in Ii Comit~ H In Ii urn nwnero de, Pro:trrea RosenberllU dtal extractf'1 de RU oorespendentie COh De W.hl, que! ductet Ie .. au re'OlTO~Pfoj.ed..

Li !lund d('f~l de [dio111 Nf'lltral ('is, Qu(!it Dr po:Iset dar dar rt"wwu, d~ d~riWltion. It hesimlt sempre inter r.olrUlaritii.l!.rli_fic:i.1 e natunalita inrt",lIullI:ri. h havel p .. n .. dingor e dirtl(lor. do du ,aJicm, Tnlll'rtwnt.or d.l r~lI.rimen '~~lItfItat(>r e Idiom NC'utraJ admi.sul un duuim rad'ica ,nomior par mtar iJlVMlator. On 8111c tro\'at in Neutrll.l f·n~iflfl inreK"ulll';,t' itn~ntosion, reQ'Ulllri ma f'l'puplant. Li problema del Mtunditi r:@ruiari dewt 8wr sol~t de ~~'.hI $Oimt'o IS a:nnu, plu lard.

Pcs Idiom Nl'utr.11i m&JIl remarcabil project. del scol natu~li.tic. PTesoentlll in 1907. ene,l U.Di....-..J del ~Il dr Mol ........ Vi un ~pe(iln('J1!:

Vi ad pifUl. aJoo~ .<ptt:tnen' flUil F'Wo. ~ IrQ rnr:lrnei florCf!" pra'; t'sub fl1'ei de. antik ~fJI'anitri.

Onml ti fi8turllli~tk ,)'StetNo" ~vit"t Ii a,rti6cial hnale$ de Esperanto. rna lor grand d:efecte f:S Que iii ne paaet den"'D.r r~IAriml'n Ii. infeml:bonAJ prlu"c>le, , IIi, admisaet p. ex. Ii pvo~I" nab.ln.i Pt'1" .... ti .... -tioQ.. -01' •.. tot., '&In po~r indicar qtlalmen on den .... In ele un ndica.

76

INTERLINGUA 0 LATINO SINE FI.EJaONE. Un altri tre sympatic gruppe in [i scol naturalistic serchat Iii solution sur ] i base del Latin. Su chef esset Giuseppe Peano. prof. de matematica (ancor un maternatieol] in Ii universita de Torino. Vi un exernple de Inter-

:lingua: -

(4 Interlingua proclama su oexil]» de insurrectione contra tyrannia de a ramma.t.icos ...

Latino (di lnterlinguaJ per causa de suo politico neutraliiaie; d val ore cuhurale es saepe proposilo quale linau~' auxili.are .. sed latina classico ~abe. .difficult.at,e.~ et v=: galantates ei suo characiere !lexlVo es contra iendentia de spiritu moderno.

Pea,no" invilill venir llivan Ii Comit~ quam autor cit! lillIlUC, dechllat que il M",'elloimefl I.ro,nc ides, E' pos ti declaration per QU I il srunbllli r nuncar 11 omni personal proj ct. il esset el del membr die! Cnmite. Poy il

r fUM'l 8.probllir li decisiones de. ti Comite, pro que il ' fie Ill! ill I Ii final E. de Wah] in Ii ~poca d·1 Deleption

seuione1l ", e reservat au libl'rtU.. .

PO")' Peano rt:staurat li A.l.::lIdemi d ... Idiom NeJLIl.nlle hmdllt Ii reVlJll! • Dilcuuionel " nominal plu bird • St-hola et Vita·. [I SUC(le55at substituer 311.1 Latino in He.xion 8' utral in ti AC"Mt'mif'. conlT Ii prul6tea.d ROIC'nbe.rV'e:r.

Conf:eTnenlli valere del !ly:tIt-ma de P e ~M noi telete liil sludie delllliBt d prof. VOIl Sydow d Sv~iain Cosm. nro 74; Li c'Ono$sMlie del lalin e.f in nar UmPor lam tux di/cud ,que lin ordinat« 110m n.t lalle If, 1£ one intl!r Jr' wmJiJlm e:J:iJie mu/leslle SQUI! il 011'011£ it lam mal. que iii ni' pru~ com/lremJer uti lulu sc rit ,i,n Ii ,impii/ical latin, To a.e/JUlat an;: del/Qd gue Ii lallT! hauc mutt Pt1101fJ, He irderruriioruu. I! mull intt1nalionai parole. man eo in J"'in. e de~ u.ter hawlet de ailli f,o'de~.

U L. 1. CORAM LI UGA DEL NATIONES.~· trax pos Ii rundation d I Liga del.Nati~nes. li Esperantietes efortiat obtener Ii ~dopti~n ~e lor lingue quam,lingue QfiCla.1. HI possedet tenaci avocates quam dr Prioai, II belg senator Lajonlcnne etc. Malgre un habil diplomatic preparation, iii ne successat. Li Liga decid t norninar un Comission por studiar Ii problema ne solmen de Esp ranto, me del L. I.. general. .Li raportater de ti comission. pro]. GOl'1zague de Reynold, professor in Ii univ,ersiti de Bernvenunciat in 1923 Ii verdict que] aparit 2 annus plu tard in Ii Revue de Geneve I~ (mai 1925). Ti raport d clarat Esperanto ( barbaric, sin precision.", e su usa «( cause e elect de decadentie intelectu.al »,

De Reynold C!l1I~ un scritor de allartst craric I'8ni', RTIlnd admirator d I diassici,m e del tradition, Su v rdict eas t pn:visibiJ del ecmensa, Par oondamnar E'lMnmlQ il 6ewnlll solm n prendl!lf Ii arunale dd arilllTlcnles idi.ttiic" e. por condamliAJ' Ida, citllt Ii criliCfiJidel Esper'iJl1ri~te.'S I Po. to it De hay~t p'mA demonltr r Que I'li E.Pt'I'ltnto 'ni Id{j es apt e qu li sol solution pouibil C!'! revenir al letin d I rnedie ... <j· ! QuAlm n lipopul VB posser ulIlr 1.11'1 liniU mort QWlm L. I. QU ,nde mern li latiniste fie POS!lc comprend~r umiltru, pe-r tii Jjn!lue. to jl ne considerat, P I" un jronie d 1 fate, Ii sam numero del Revue de Genev contenet un 101'11' !o1udie de un doct latinist, prof. J. MaroU1:e8u de Paris, conc:1u.dent que it 1!5 un van r·eve. cred r ·qu~ lalin va dmov[XI5s.e luder Ii rel de L. I. Vi~ibilm!'n II' d!e ReyIlQld hal consiliat qualeunc solution, rnern inrealisabil, pro u comprenaibil hlorrore pri un Jingue artificilli.

De Wahl adresnt af se& del L. d. N. un apell in Ii nomin del SMidt ini("l/ingmJlic Krumo,/olt de R val (T ilion). Sam quam 3J Delelation. De Wahl ne propolit un linR\le, rna indical e iuniJica.lli v I'" pnflcipies del L. I. (Kot;m. nro L. £.ebruar 1922). I I developa t Ii tri eeeuent lelel :

1. On de.r>e&e/«tI!T li L. I, nuu ~rfed in II! e nl! li max utuuuJd.

l], Li max bon L. 1. Q li qucl ~s ma..t international (1"'0 QUI! noi a,prmdt un Utilue tam pin lf1cilmcr. Qlue it conl~ cooouet t~mu'nl)J.)

JlI. Po,r fro,oar ii mILl" pet/ect L. I. gn 61'1/ dltrN!r apf!1'fc' iiI1I geTInal wncurf.

In sam tempor (februar 1922) D Wahl comensat publicar un lilt t vue .« Kounodott », dl! quel Ii unaim numero, r~actet in Occidental iust aparit, uposJl Ii principles del lin~~ con un dave Dl(lDltnmt lor ap,liCllltlon. Do Ij eornissicn emanat del L. d. N, pone I prender I:OI"IOS5t!nhl': de Occidental'. T II.mI!iI1 S!.I raoort mell:t.ioM Ot::t:idental per Uti ~I linea; in ~nthe Romanal de u MichllU1! esset disc:ulSRt con mWl Iympatie pro IU proxiHliti iiI latin I

OCCIDENT At E KOSMOGLOTT. - L articules publicat d, De Wahl in KOSIDogloH; po'y Cosmoglotta, de 1?22 ,til ho4jc: constitue ee.~e~ Ii max important contribution aportat de un sDI mann In b dOmlnia interlinguistic, MuJt plu valorosi

77

9:uam tis de Couturs.t in 1908-1914. que) perdit eu tern-por in polemiCAl steril contra Ue Sl.uss'ure. Ii studies De posse esser exposit" ni mem resummat in Ii present « Historie ». Ma pro que Ii ancian numeros de Kosmoglott es hodie exhauster, un colection del max important articulea de De Wahl. sub ~i nomin de « Spiritude OC'cidental» H in preparation. Noi recornendael letor ti important one. -

Occidenta~ ne ha surtit per un sol colp quam Minerva tot annat, ex Ii celebre de un mann. De W,&hl ha eleborat it in plu quam 30 annus e pensat a it ye omni moment desde luyuness,,1t el ~nteressant secuer ti lent elaboration in Ii divers revues inter .. li:nguistic desde 1887. Regretabilmen ti revues es introvabil hodie, rna in un brochura Oriaines de Occidental, ,Ii sviss prestro Creux ha resummat Ii histone de Occidental ante su publication. I n it on 'Vide Occidental preciser se poe a poet evoluer in Aati, unspecie de rr!>to-OceidentaL On an~ va t~ovar mult detalies interessant in un broehura pr: Loti, sent In 1935- de Sf janotta In VI,enna.

Ci noi da. sol men Qluelc dates: [a in 1896 De Wahl exposit su systema del 3 vocales ,del verbal. radieu quelconstitue hodie Ii base de Occidental. In 1909 il decovrit Ii diviai.OD d'el verbea It.tiC e dynamic pri queles Couturat mocat in Progreso benque ti division just permisse reguiarisa:r Ii derivetes per "Brie e -tiGD. In 1912 il pub-heat li 3 famosi regules delsupin, per queles plu quam 10.0CK) paroles. til tande considerat 'quam inregularisebjl, ee incorperat In Ii systema per un maniere irigeniosi. Couturat denove mocat e critical ti decovrition sin comprender que it dat Ii solution.

Ja in 1888. Lott hat constatat que Ii max :grand. obstacul in Ii creation de un lingue natural e regular; consiste in Ii. duplic radices de multissim paroles international, it es inter Ii. infiDi,tive e Ii lupin: del verbes latin. Qualmen passer del radice del inflnitiv a ti supina] sin conservar du radicas po:r chascun (smilie ;:. On discusset long' ti problema in li revue /nlerpretoT e'Li~uist(v,ide ta~l~e,d.el revues, Doc. 37) masin_sJl~cessu seluer It. Rosenber'R'er e Molenaar eludet It d,esfllclhta In IQr systemas Nmtr<al e Urnvusai.

De Wahl laboret pri ti problema jadesde ~ 894 ; in ~922 il publicat Ii solution.

IJ.r: Wlhl.lH'rie que: 111' O«idmt .. lli ditediM n<durrair.tic: u rel:taf ,t~ril ~ro fP« lal.",UmID dtPmdll! de' httin con '14' .·"ru~vri J~riHliones e, 1fII!' havmt un dal' IJroIlri .".IVlla tie JerilHliion.,FU PMsel/olrtnlJ:r rwtonommm' IilDV limntdioaa df ~rr>le,. Salmen Rotmherger in III R't-form-Nndr.al ha proLlCf4 sol.r u tm;.hlemc. utiliurnfe mi ,uploTatiOf'ltI tandc dlllCot M limt e riJ puf,i.;t;ut,. Ma lto..anle H lur "rinefprCl wJ.~atriil "" mi~rliaf »,

Nulllint'UI! d~1 scole n-t",.li,tic pone. ~ua:e1!l1!r ante Ii .JJllrition d~ Ottidental. pro que necun de iii euet .Wi. ct'ntml!n rfl'iUl.ri. Quam noi monstn.t in, Dee. 113. ROienber,eI' efortiat regulU1Ar .u lin~ue. ma in.u ultim Pf'Q;':ctt Neutnl R~form~d de '~,rf'CerlH't d" Cou.turat inl Pro8TtlO 190ft p. 3a3:, II eud an(."(lt oblieat adJYliue,r 81 ftr~. ron ii\N:&ulari deri .... lio·TI, Tli ,81 vetbn Qudet product,e mult altri Vetbn derivat (p, ex. prendc:r. comprender • .""Ita, compnons) havel in 'Idiom Nwtn:1 du ndial., qlUO el "-m piu renant que iii tl inter Ii wrbe. rrelI.. ~,t.

De WIlli h. indicat in.upetabilmen in Mando dl! jllnl!,lAl'l!' 1927liver fund.ment dd lingue intematic;anal: POT lo6orQ' W'rmm UtnltrC'., 01'1 cit-Do!: abtMtilmm o£tiuiar MtI'Ii ~cmtO-f(JJJj'niJWIti:t. ceccmmlCr III tztJorofimu lit u mm'fJri.lr de in1~liomJ ~rol". ,pecialfIIVI,il QtId~ CMtmc dirxtl XlUCde r~1it ~r" : -ion. -c:ptJ.. -\It*, -tor, -lion" -in, .:iv ...... ttfJ. etc., e Irma, comInmUr Ii Vt'r rJali'on int£, Ii Jmtmtu, fJ tadt pcu lit' aecrdiJ' _ 8Wlar'fl ~ar Aar __ 'au, Ii troval cobctenlier.

On vide bU Ii d~Eerentk de metocle intet De W&LI ~ Ii altri interlinpi'lH in Ii ... adiaa 4eJ ...ti .. De Wahli C!DnSid.1"a h VOOIbularium int"rnational e Iii lu6xe. international ie. usat q:uam un f.ct indillCuuibil. IIlereha IOlmen trowt (am eQctmen QWlm pohibil Ii ~~catiOll de _acaa ..mz. ja aHteat. mtante invenm- un 101. Li altri in~rlinpittet . .oopte solmen quelc; .u6ns international, mutile altiel 0 da les {;.n lirnification, ina:act pro que ili ne prendel Ii ~N .twiiar Ii I~ tid derivation natural ..

Ti det~l'1IIItion dl!ll'ol ~('t del .t.di.;e. I'I!IfIltuni M euet tant Ion .. que it ne enet tot 6nit in 1922. Noi ave it pu lipaU&tiekC~nt d~ u.n a.rticul .. perit in '9'24 in Cv.mowlott..

On hat npnxha' a fh Wlh! que in 1922 iI ne lun d.t Ii uaet l.irniheation de 0IIUIi -.u I,uli:es. De W.bIIi'eIJIOIIlde~: :

Y Q no "r«wJ IUfrtml' &'1 cired 2()..3() liJ/Ud. L'max ,m:d. f-tJDt f). u. de ~.ty, I0IO tr~ flu anm:II anJ4I. FontIII(ICI IIo!! t4lft rlmpo, frallar one li UIW /'ned. d't ~il. -nc::, ~itudo .tc ..• Repda£,j~ I/'Q ~ d# qw ....... lID ..I ham 1M • ...m.t DIe m ti ,!a ....... qual: .. 1m ... priJacipaI ill caub'u:ctioa ,u,:L L S.i IfO Itt! pu/Jictll II1i &me IWlIc ,Gbfolrd kr/cdlOn. tlO It. eaet li ,COftRCUmfie elel toet.ica hi &pnGnfilta. fIUtlu: f.t(tr lGr ...ukitcrtktau ck U u.. ~ NaliDfVj It. m!lfjr'lol ~kGr mi IWrr lie tol IttmnorrfNt, POr1lllf1Nlurr qwai.ieanc _ allri to/ation ,...1 e ",. irttmtdtiMal .•

In 19CJ3, c.,utur.t PQUet Quelbonar Molenaar. un dd J'eplldentantea del sc:ol .. turaliatic: Qv./mrII CIa .. e J~riOdT kompnMihilitat tie lit>r wt6 lwm1lAndu. h Cla lie admiue.qaoM ~r. da r;.lictta t»r an ,ri 1- - H~ Couturat vert d~r lacer, r.m meni.. De Wah] Ii fttUluiti e Ii .~ es perfect : cempI" ..... ~. com ........ hil.~tL

Coutu ... t e De Beaufront esset con"idet que Ii lin(JUe5 natural es i,nreguiari. inlogic !ingues: De Wahl mon$tJ:at q. __ ue in oontrari iii es mull plu logic e regulari quam ,on crede ;: .1, dOrbat penetrar I,Qr structura. c:omprender lor cdat hannonie.

78

De.de .u .puition. Occidental! h. developat 8f; P".du.Jmm,. Su Or .. a central. 1: ........ 1ott, in comella apenet • omnilY1t.cma. de L I.. euet. m1actet til fine de 1926 de, Sr E. de W.I-JI. Dnde TIl27 Uft rrupp de ine'etJiorn in, Wien (Amtri.) c:ontinua,t Ii puWication del feViH!lIub Ii _iilll .. eo-loaa. pr'OpoIit dd lil'lpilt amer1H;1'I Gu&ud in I1J brochW'll A abo.,.1 Hilfarv 0'/ ,ht 'nf. ,fGYJIw:llC'.

Quam on pone con.tatar Pe't Ii .nnu.coIectionet de Cosmowfotta. Occident&! prrK ne bnonat chan~. So!men qudc: detali~ eaet modihcer. Ii upect det linlUe Tut ... Ii 11m. Inter Ji cardinal modificatione. hoi cita ; Admiuiml dd c;ontractton del "eMU COtnpotlit, in manic,.., Ul1l1e. : if ha videt -if vide', Supreuiop del li~~. ~nx"trof.t. Li em:. 60 puof.flI contMmit ti Jittef!e1 recirvet ~n ortoiR.:lie lnimen modjfic:at.

Omni ,ub.tantiVt:l queln da deriftktl PeT -malic Pll'eii'iaet li ti .. l~ ..... que! forma fq'Ularimr.n Ii fU'I&'n ad~vic pet ..to' e.rtoni,c. p.e. ~1,temG.llld_,-t-I'Cttc. Mi eikl viceat ,per to. IOU prr' mi. TO per ftI ek. AJtri. d..n.re- 'propolit ~t in ~Dtation dunnt pluri annlH ItrJiII he .. ncbQnlJt de!! pn!ctica.

Hoelie noi conoueapen 1.3 adeptel p(opotient wnlle. in Occid;mtaJ. e cb.qes ~t toJme:n detalies lIWoles iaoJat. Ommde on COI'llOlH Ii Imtorie de Vol.pijM. Esperanto e Ida e H loni' IIiIIC1H inter co~toj'd ; reformi.tet. on d~ oollltatar que 0cc::ideata.I .. Ii IIDMim tiape "I ..... eompI..t Ii ~ _ ~Ii Mel ill ...... It Ubi ti .~ '0 .tabilita " IN ... ..wb:rle ialer ,r~ ... tundita.

CURm A, MEDlALlSA1l0N, ANAL YTISM. - Del circa 400 projectes aparit d~d~ ~peranto. _poe presenta, n, ov id~ 0 nov conc~Pti()nes., Li plupart. es variantes o mll~tlo~es ~~ ~p~~~nto., Ide, OCCIdental. Quam apart .systemas nor pOS8e~ crtar Pan"':Kei_ Medtal. Unltl Langue.

,PIID .. Kel apant in 1905; 8U autor, Waldo Gerl'lWlia nominat it {I die kiirzut~ unJ ldcldeste Weltsproche~. It es composit del max curt paroles prendet ex 31 vivent lingues. precipue ex. angMs e german. Un frase quam : pos que yo hat leet UR jurnal yo serit un ilustrat post-cart es dit in Pan~Ket : sytho ye vilap 0 ..

Li facilita resultant delacurtation es ilusori nam si Ii fetor 0 auditor deve :lercher durant quelc minutes Ii sens del paroles mutilat pro acurtation, Ii beue6d. del c:urtit8. et perdit. Li stenograhe es un arte utll in mult casu •• tamen nequi va proposi,r BUp~e8Ser Ii. l~ngue :scr.it!Jiubl~ca:r nu li li.b~es., rornanes, jurnal;~ in ste.notrafi~ ,

Li pnacipre de :m,~tiOD, esset aphcat del german W'elsbart In III lt~e Medial. It consjste in combine r ' paroles ex pluri lil1!ues e trovar un fGrm medial Li resultate es presc sempre un parol incomprensibit Vi quelc exempJes :

F PeDtec&te + G Pfiapten = Pingoate. - E :aeecl + C. beaOtigen = :DOClir.F fer + H hierro + A iron - here.

Mil Ii resultate ne auxilia li letor in li comprension.nam ".int05te sembla esser ye unesim vise un pinguin't. nodir Ii verb nodar, e /r.ere Ii frances adjective fier. A.dplu Ii formes obtenet - Sf Weisbart confesse it - depende del arbitrie delautor. In facte Ii medialisation veU tam bon dar por Ii supra exemples : Pfiagote. beDidir , heroD, etc. Null enteric scientic ,

Sf We.isbart comprendet bentost que ilsecuet un fala via e recomensat IU labores. queles resultat ti vez in un solution presc identic a Occidental. Su MUDdi ... Latia

difere de ti-ci solmen per quelc vocabules un poe plu btin. " ,

Uniti Laap.e, creat in 1922 de du ldisles !erman. us ScLetien e Riedel, he seeuet Ii principie de~ anaJytism til un gradu ".equande atiny~t. Vi~e formar. fami,lia,' de paroles per Ii medie de prefixes e IUfixes adJuntet a un rarucale. Jl accepte 1m paroles international sin ocupar se pri lor composition oderivation, Sol 3 IUfixes have Ii fa'Yore (on ne save pro qluo 0 posser formar derivates resulari in U. L.: -te {numerales}.. -er I(actores)~ -eri (Joe). On trova p. ex. Ii parol lan:aut. ma iinguiJ/. e poy linguiltic lin conexion grammaticaL Li autores de U. L. justihca Ii rejection del autonomic per Ii facte que Ii lingues eon derivation regulari forma Mm!Jre ,epugnant Qmoales I Ti acusation es recti JX?r li srte~~ in queles}'i afixes e:s ~nventettdelormat 0 mal selectet. rna ne por Ocad.enta_. Li tImOr. del mna~ ductet stI Sc:bdlll'l e, Ried.l a reDuaci.r cmmi autoaomie. quo _ ....... t. Noi concorda com-

pletmen con .1" ~ Wahl <I~nde it di: u t1etJli'v aul~t: u uti inc!i~l qoo'" lila tk un vet rwlll~. Unltr Langue qud ne /JO$# crear ,m ,un stJl propn parol, rna delle bausfer ye /wua,,J sa parole! sin coirventie mutual ex un del 3-4 dlVt7' ling~j pia

r«lmm veil portar ,Ii nomin • Divusiti /....angue. (Doc: 57). ,

Li upect de U. L. plana it mte:F' german e angles. Un exemple de U. L. ~ Jat nos did sac:cas. (Occ.,: 'que noi SUlXeaat.)

19

ESP'ERANTO DESUE 1997

i £aper .. n o-rnovern nt ha nalurllim n m ... lt 1u1fr~1 del concuTr!m li dl' I do. PI' ail"''' durant Ii DctivitA de Couturat 1907- 1914. M poJ Iii (fU rre Ii I h dev Icpa I at! vi (for I~men pro Que Ii popul('S Ioentit Ii beMln dO!' concordie inter e. To es, un reaction instincti po. omni IanI!' .. t rribil l!'uetr~l. Li conill"lUJ d UlI"nix-rr in 192J reunit eli. 4000 C'ofl(!'f<o n,l .. t. Po Ii publica vi,ibilm n d - lorn.tli Ii'" dt ri linzue tre Inlincilll. rnaltfl"e Un inn~n.i,," redome. Li I"COl1lomic CrISt. Ii Jl"VC8 I:'dlciel in nuele Ilrand land ... contII'll H orill~ lIIiMtI()nel am Irndf'n~il"l1 p!lcihltic hn f!ll Esperanto scriosimll re,reller. 0 .de 1935 un ~ki,m del ol1'cilll orRMtimtion UruualQla &fJutmiQ-AroC'io I" fund non de un nov Inlemado E~.~ronto-LiRo. Qu .. I!". trov Ill:! in lI,en mutUAl polemical sneer ,dura.nl Ii Icritiun dE' ti lin~'. ha IIlfBVIIl Ii itustion.

MftlfITe Ii Ie "Ilion idis!ic. I! bP ;rnntialel esaet IOV ntedivid t pn t form ... l.'l'lguililic. Prc'("'illu Ii lufix ,~ujo por l"ndel, CIIIusal long pol mic s. Qu [c rcvue s vi fit ill per -ie 0 -Lmdo. Altri ombm e t ti infioVlllion pro QUl' si on vioJ<rli fyfldamUd in un 50! dr/alie. allTI'JI PO hfll'l'r jure rriormar allr; PUrl 'us. Li IlTgum 11'11 5 mbla iden I. "am quande on comerrsu rcform.'l'r un lingue artificial on n IIIVI' 1.1 em d .. ".1' hllhar. It veil esaer li come-nail del fint'. Li, E.s1X'ran'to--Aco.d"mie tntFjllClTII!:n prO\t'It81 contra l'ill irmovstionee, QUO 111' im~i Ii • projffcl.si.lrl • continuBi' lI'Rlr 11'1.

E. de Wahl (in levu)) e Prol, von Sydow !Ivan Ii reyal hiblioteca. de Copenh81J (1935)

U SITUATION ACTUAL. -. It es presc inpossibil racontar Ii histone max 'I" ent, nam it rnanca Ii distsntie temporal por judi car. Not prelere tacer pro Ii percnalitas ancor vi ent. Li piniones evolue sovente tam rapidmen que un adverserio d hodie posse dernan S5 r un alliate,

r uerard in. su bot! History 1922 rnentionat per ordin de importantie Ii 4

syst, m s secu tit ; Es.pe.ranto. Ido. Inte.Tlingua. Romanal. Hodie Ii secution e1J esser, secun xtension del lingue ,; Esperanto. OccMental. Ida, [nterlingua., Novial.

30 annus ha passat d sde Ii evenimentes de 1907. 30 annus de antagonism inter ~ sper nto e ldo guers fratricid, incessant e inutil. Hodie pro motte del principa] a teres de tj drama, Ceuturat, De Beaufront. Ostwald, Lemairev Sebert, Cart. Bourlet tc., Ii passiones s un poe calm t, rna ]i situation resta ]i sam. it resta insolubi], e it ha durat at long.

Sol UDQ'O\' conception, ti del naturalit' reguiarisat, pose reunir Ii fratres inam.ical. E hodi I' Occidenta1 efectua ti miracul : it reuni ex- sperantistes e exldistes in urr comun ideale.

In Occidental on trova combina,t un natural stabilit.i con ornni relormes desirat del progressistic Esperanlist,eg e Idistes,

Li autor de Occid "tal ne ha juit li su it grand fama quam chleyer e ZamenhQf ; durant mult e mult annu on ne comprendet le, henque it colaborat successivrnen al am lioranon de sp ranto, Idiom eutral e [do. In 1927 on posset ja nominar le Ii m ,grand interlinguist vivent, Hodie, deci annus plu tard, il fiesta Ii max alt lurnine del Int rlingnistica, estante lill august 1937 Ii 70-im anniver arie de su nascentie il rney reciver Ii emoet homage de nor 8'rlli6t~.

QueJc cap~'tules de t.i H:islon:e d'evel esser omisset pro manoo de spade. No,' ciia : Ii sy.c:tema Romanal - u syntdic passive manca de lo,gica. e 3 infinitives de Ida -~ li polemiea» inter d,e De Be.au/rofll e De Wahl- U fuitest in/luentie de. De Beau/ront durant omni /aOoe:i del .hi tori« del L. I. - Ii historie de Ida e nascenl£e d:e ooiol _. col.aboration inl,eT Prof. Jespersen De Wal!I- Ii convergenfie d'e Nooia! e del relormiilic IJi tes vers Oaidentai - Ii revue Tolero-JnlerlonjuClRes.

- or letores va 'TOvar Ii omis.sel Cdpit'ules in Ii proxim munero de'Cosmogloila A~ 117.

St!p,tWlDre 1937.