MICHAEL FARADAY

N I DUNG BÀI H C

i thì . Thí nghi m 1 2.I. Thí nghi m 1. Thí nghi m 2 3. K t lu n Khi s ng s c t xuyên qua vòng dây bi n trong vòng dây xu t hi n dòng i n.

I. Thí nghi m 1. Thí nghi m 1: S thí nghi m K t qu thí nghi m Gi i thích K t lu n Khi s ng s c t xuyên qua vòng dây thay thì trong vòng dây xu t hi n dòng i n M r ng i .

Thí nghi m 1: .

vòng dây ng yên kim i n k ch 0 do ó không có dòng i n trong vòng dây Khi nam châm d ch chuy n l i g n hay ra xa vòng dây kim i n k b l ch kh i v trí 0 do ó có dòng i n trong vòng dây . Thí nghi m 1. Thí nghi m 1: K t qu Khi nam châm.I.

Thí nghi m 1: Gi i thích: . Thí nghi m 1.I.

Thí nghi m 1: Gi i thích: . Thí nghi m 1.I.

Thí nghi m 1. Thí nghi m 1: M r ng .I.

Thí nghi m 1: M r ng .I. Thí nghi m 1.

Thí nghi m 1. Thí nghi m 2: S thí nghi m K t lu n: Khi s ng s c t xuyên qua vòng dây bi n thì trong vòng dây xu t hi n dòng i n. i .I.

Thí nghi m 2: .

Thí nghi m 2: K t qu : Khi con ch y di chuy n i n k b l ch ch ng t có dòng i n trong ng dây .I. Thí nghi m 1.

I. Thí nghi m 2: Gi i thích N S . Thí nghi m 1.

Thí nghi m 2: Gi i thích . Thí nghi m 1.I.

I. Thí nghi m 2: Gi i thích . Thí nghi m 1.

E V vect pháp tuy n n c a S E là góc h p b i B và n B n * = BScosE * : C m ng t thông qua di n tích S (t thông) S .II. Khái ni m t thông Xét m t m t ph ng di n tích S t trong t tr ng u B.

Khái ni m t thông n E B E B n B S E là góc nh n  *>0 Thông th n S E là góc tù S E=0   * = BS  *<0 ng chúng ta ch n E là góc nh n   * > 0 .II.

II. Khái ni m t thông .

Khái ni m t thông 2.II. n v c a t thông: ng s c t xuyên qua m t Trong h SI: vêbe. Kí hi u: Wb 1Wb = 1T. Ý ngh a c a t thông: T thông di n t s di n tích nào ó. 3.1m2 .

Dòng i n c m ng: Dòng ng.III. i n xu t hi n khi có s bi n i t thông qua m ch i n kín là dòng i n c m . Hi n t ng c m ng i n t 1.

Hi n t 2. . Su t i n Su t i n ng c m ng i n t ng c m ng ng sinh ra dòng i n c m ng ng c m ng. Hi n t m t m ch kín thì trong m ch xu t hi n su t i n ng xu t hi n su t i n ng c m ng c g i là hi n t ng c m ng i n t .III. i t thông qua m t gi i h n b i ng c g i là su t i n Khi có s bi n c m ng.

lu t len-x Dòng i n c m ng có chi u sao cho t tr nh ng mà nó sinh ra có tác d ng ch ng l i nguyên nhân ã sinh ra nó uu r * Z   Bc Z [ uu r * [   Bc Z Z u r B u r B uu r c : t tr ng gây ra b i dòng i n c m ng .IV: Chi u c a dòng i n c m ng.

lu t len-x nh .IV: Chi u c a dòng i n c m ng.

IV: Chi u c a dòng i n c m ng. lu t len-x nh .

V: nh lu t Faraday v c m ng i n t .

(* ec ! (t nh lu t Len x ec =  t M ch là khung dây có N vòng dây thì: (* ec !  N (t * là t thông qua di n tích gi i h n b i 1 vòng dây .V: nh lu t Faraday v c m ng i n t l n c a su t i n v it c ng c m ng trong m ch kín t l bi n thiên c a t thông qua m ch kín.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful