Profilul social ± politic al dr. Vasile Lucaciu IV. 1. Activitatea teoretic i social politic a dr.

Vasile Lucaciu

În registrul de eviden al absolven ilor de la colegiul Propaganda Fidae, pe anul 1874, în dreptul numelui lui Vasile Lucaciu sunt scrise urm toarele cuvinte: ÄPius, mitis, optimam, de se spem debut´, ceea ce în române te înseamn : evlavios, blând, îndrept e te cele mai bune speran e. Profesiunea de credin m rturisit de timpuriu în lucr ri ca Institu iuni filosofice, pomenit mai sus (ÄVoiesc s m lupt cu armele adev rului pe terenul civiliza iei, în interesul na iunii mele´), constituie numai o dimensiune, cea care era permis s fie afirmat în mod r spicat pe atunci, a vastei activit i a lui Vasile Lucaciu, lupt tor, în primul rând pe teren politic, pentru împlinirea idealului m re al unit ii politice a poporului s u 1. A adar activitatea lui Vasile Lucaciu contribuie, dup aprecierea din Gazeta Transilvaniei, la dezvoltarea i conducerea sentimentului na ional"în teritoriul în care se exercit politica de dezna ionalizare, dat fiind i vecin tatea cu episcopia greco-catolic maghiar de Hajdu-Dorogh, întemeiat în 1873. În articolele publicate în Revista Catolic , dr. Vasile Lucaciu se str duie te s contopeasc într-un singur principiu ideea confesional ceea a drepturilor na ionale. Pentru victoria final , îns , era nevoie de unirea tuturor for elor, de trecere peste dezbin rile confesionale. Lucaciu î i d seama de existen a unei interferen e a chestiunilor confesionale cu cele na ionale i se îngrije te ca ac iunile sale s nu prejudicieze unitatea tuturor românilor, indiferent de confesiune. Lucaciu î i define te pozi ia în aceast chestiune, în 1902, unor amici din Ia i: ÄPentru mine aceast idee (religioas ) m preocup numai i numai în combina iune cu marea idee na ional ´, arat Lucaciu. ÄFa de dumneavoastr numi permit o analiz mai am nun it , ci îndat pun întrebarea: oare la dumneavoastr ca i la noi este ast zi religiunea acel factor moral, cultural, civilizator, ce ar trebui s fie natura sa?...´ R spunsul la aceast întrebare, precizeaz Lucaciu, este clar, dureros i negativ, pentru noi românii. Religiunea poporului nostru, a na iunii române este un factor de uneltiri politice, de exploat ri politice, str ine cu totul de geniul, de chemarea elementului românesc în orientul european... Religiunea poporului român este un factor politic în mâna du manilor lui... ca s -1 umileasc , s -1 striveasc , s -1 nimiceasc . Reflexele istorice adeveresc cu trist lumin , acest fapt istoric... La noi ÄStatutul Organic´ al fra ilor ortodoc i precum i organizarea i

1

BlagaMihoc, op. cit, p. 27;

ÄDin aceasta. Restul de sine urmeaz !. Toat puterea moral . sacrosante na ionale. conchide dr. În fa a acestei situa ii Lucaciu a f cut apel ca to i conduc torii poporului român s . în Arhiva Comitetului pentru cultur i educa ie socialist a jude ului Maramure . scumpa noastr na iune.bisericii noastre a Äuni ilor´ din Transilvania i Ungaria.i uneasc eforturile Äca iubitul nostru popor.. m ave i pururea´2. ast zi sunt simple unelte politice. dac am putea împiedica s nu foloseasc ..Noi contribu ii la studiul activit ii teoretice i social politice a lui Vasile Lucaciu.´. . 2 Elena Gheran Meves . i ar fi i o dobând nespus de mare dac ar ar ta rezultate reale pe acest teren. cultural i civilizatoric ce a este în religiune. pute i vedea pozi ia pe care o am eu în aceast chestiune de capital importan .. fie dincoace fie dincolo de Carpa i. s nu poat folosi nimeni religiunea poporului nostru spre scopuri i tendin e contrare.. dezvolt rii.... Vasile Lucaciu.. fie catolicism. dosarul intitulat Lucr rile sesiunii de comunic ri tiin ifice din 28 noiembrie 1972. din institutele sale religioase s primeasc pe cât se poate mai mult t rie moral i cultural pentru asigurarea existen ei sale na ionale. lucrare în manuscris.. progresului nostru na ional. are s promoveze interesele noastre. Pentru astfel de idei.. în mâna celor mai periculo i du mani ai existen ei noastre na ionale´.. întrucât vine în contact organic cu via a na ional elementului românesc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful