BULETINUL CONSTRUCTIILOR

J

-Vol. 10

1996

1. PRESCRIP'fIl TEHNICE

• "Siguranta la foe. Norme tehniee pentru ignifugarea rnaterialelor st produselor eombustibile din lemn ~i textile utilizate in constructii,", indicativ C 58-96, aprobate de MLPAT cu ordi-

nul 01'. 24/N din 3 aprilie 1996 2

o ,.Normativ de proieetare, executie, exploatare si postutili.zare a st atii lor de distributie a carburantilor la autovehieule (benziruirti) pentru asigurarea sigurantei la foe", indicativ NP 004-96,

aprobat de MLPAT eu ordinul nr.27/N din 8 aprilie 1996 21

• "Cod pentru proiectarea constructiilor eu percti structurali de beton arrnat", indicativ P 85-1996, aprobat eu ordinul

MLPAT nr. 30/N din 10 aprilie 1996 69

• Completari si modificari la "Normele tehniee de proiectare ~i realizare a constructiilor privind protcctia la actiunea Iocului", Indicntiv P 118-83:aprobate cu ord inul nr. 29/N din 10 aprilie

1996 :' . . . . . . . . . . 231

• Ord in MLPA T nr. 73iN din 15 octombrie 1996 privind aprobarea reglementar ii tehnice "Norme specif'ice de protectia muncii pentru lucrar i de zidarte, montaj prefabricate ~i finisaje

:in constructii ", indicativ 1M 006~96 239

• Ordln MLPAT nr. 74/N din 15 octombrie 1996 pr iv ind aprobarea reglementarii tehnice "Norme specifice de protectia rnuncii pentru Iucrar i de eofraje, schele, cin tre ~ie!?afodaje, in-

-dicativ 1M 007-90' 240

• Ordin MLPAT nr, 75i/N din 15 oetombrie 1996 privind .aprobarea reglementarii tehniee "Ghid pentru executarea Iundatiilor de suprafata eu solutli tehnologice : performante - eriterii,

exigente de ealitate, indicativ GE 008-96 2±1

Editat de :

Institutul National de C .

in Constru ~;; . Ec e~tare - Dezvoltare c ..... $1 ononua Constructiilor

Bucuresti - S p :

, . os. antehmon nr. 266

Te'efon627.40.851176 .

- redacfle

116 - difuzare

Toate drepturile asupra acestei edi~ii sunt rezervate INCERC Bucuresti, Nu este permisa reproducerea integrala sau partiala a materialelor din Bulettnul Constructlllor iara consimtamantul scris al INCERC Bucuresti,

OR DIN N. 24/N din 03.04.96

MINISTERUL DE INTERNE COMANDAMENTUL TRUPELOR DE POMPIERI CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENT ARI

$1 SPECIALIZARE P.S.I.

I

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE ~I AMF..NAJARII TER1:rORIULUI

..

Avand in vedere a' I C ..

nr. 155/1995' VIZU onslhulu~ Tehnico-Stiintific

. In t('mei~l Hotararii Guvernul' . '.

gamzarea ~i functionarea Mini t ill n.r. 456(1~94 privind orAmenajarii Terito'I'iului . rns erului Lucranlor Publice si

In conformitate eu' H ta A •

si a D:-,~retului nr. 223/199~; rarea Padamentului nr. 11/1992

. Mmlstrul LucrariIor· Publico

emlte urmatorul l?i AmenajarH Teritoriului

NORME TEHNICE PRIVIND IGNIFUGAREA MATERIALELOR ~I PRODUSELOR COMBUSTIBILE DIN LEMN ~I TEXTILE UTILIZATE

IN CONSTRUCTII - INDICATIV C 58:-96

ORDIN:

1. Se aproba :

. "Siguranta 1a foe. Norms ~ehnic '.

:1a1e1or si produselor combust'b'I d: pentru l?mfu.§?area mutein construcm« Indicativ C 58~~6~ In Iemn 91 textile utilizate

2. Nor-mele tehnice de 1a t . • A

~blicarii in Buletinul Constr~~ido~1tI'a in valabilitate Ia data

3. La data publicarii in B i . .

'teaza valabilitatea Norm 1 t u etinul Constructiilor lsi ince-

. 1 "e e ehnics pt·· .

r:~ elor combustibile din lem .' . .en ru. ~~nrfugarea mate-

tu" Indicativ C58-86. n ~1 textIle utIlizate in construc-

4. Directia Cenerala R 1 . • ~

aduco 1a indepli . . e& ementan si AteS'iari Tehnice va

nire prevedenle prezentului or~n.

Elaborate de : CENTRUL DE STUDII, . EXPERIMENTARI $1 SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA $1 STINGEREA INCENDIILOR

$EF CENTRU STUDII : $EF LABORATOR :

RESPONSABIL LUCRARE :

- Col. ing. Lencu Victor

- Lt. col. ing. Calota Sorin

- Lt. col. ing. Caleta Sorin

MINISTR U, MARiNCRISTEA

Avizate de:

DIRECTIA COORDONARE, CERCETARE $TIINTIFICA $1 REGLEMENTARI TEHNICE PENTRU CONSTRUCTII -

MLPAT .

2

Director :

Responsabil tema :

- ing. Oct avian Manoiu

- arh, Doroteia Cochecl

3

_'"

CUPRINS

1. Obiect. Domeniu de aplicare

2. Prevederi genera Ie

2,1. Conditii ge~era1e priv'il1d' . . : . . 2,2, Conditii referitoare 1a produse1e 19nifuge 2,3, Obligatii pentru e . person.alul de executie

xecutant ~l beneficiar

3. Ignifugarea materiaJeJo' '

de Iemn . . . .r ~~ P~OduseJor din Jemn sau ne baza

3,1. Conditii de PT' . . .

3.2. Conditii de a~T~~:~e a a suprafetelor . .

3,3. Tehnologia de l' produselor ignifuge

3 4 I if ap icare

3'5' gn~ ugarea de suprafa+a' . . . . . . . . .

, . Igmfugarea '. ~ " .

3.6, Conditii de l~~~r~mpregnare . :, : : : . , . ,

lor ignifuge ' transport, receptie ~i piistrare 'a p' d' .

3 7 Ma 'd '. ro use-

" sur~ e protectia muncii . . .

3,8. ReceptlOnarea ~i contrctui l~cra~ilo~ .

de jgnif~ga~e

4. Ignifugarea materialelor textile

4.1, Conditii de preparare si .

4,2, Tehnologia de I' . aphcare

43 C diti ap lcare .

, '. on I,ll de livrare tran' 't . . . . ,

dU,;;elor ignifuge '. Spor, receptie ~i Piistr~re'a -

4.4. Masuri de t. . . . pro-

4 5 ,pro ectia mun .. '"

, , ReceptlOnare si controlu1 1~~1 - 'I' . . . . ran or de ignifugare Anexa :. Mod I

e - Proces verbal d

e receptie provizorie

4

\

NOPETEHNICE PRIVIND IGNIFUGAREA MATERIALELOR ~I PRODUSELOR COMBUSTIBILE DIN LEMN sr TEXTILE UTILIZATE IN CONSTRUCT"

Indicativ: C 58-96 Inlocuieste : C 58-86

5 6 6 7 7

I. Obiect .Domeniu de aplicare

1.1. Prevederile normelor tehnice sunt obligatoril la tratarea cu produse ignifuge a materialelor sl produselor combustibile din lemn sau pe baza de lemn (plact din aschii de lemn, placi din fibre de Iemn ete.), preeam si a eelor textile utilizate in constructii.

1.2. Prezentele norme tehnice cuprind conditii !?i rriasuri specifice referitoare la :

- ignifugarea lemnului si a materialelor sl produselor pe baza de lemn, prin tratamente de suprafata si in profunzime ;

- igriifugarea materialelor textile din fibre naturale (de natura vegetala sau animala) si fibre naturale eu maxim 50% fibre sintetice.

1,3. Produsele de ignifugare, denumite in continnare produse ignifuge, se aplica :

- pe suprafata (vopsele eu medii de dispersie solvent. apa, etc. ; vopsele termospumante; strueturi de termoprotectie - grund si vopsea) ;

- prin impregnare (solutii de ignifugare prin impregnare).

1.4. Neeesitatea ignifugarli materialelor combustibile utilizate in constructii se stabileste in functie de importanta si vulnerabilitatea constrnctiei !?i conditiile de cornbustibilitate normate.

1.5, Ignifugarea materialelor ~i produselor combustibile este recomandata la :

1.5.1. Constructiile noi, 1a modificarea sau schimbarea destinatiei sau a conditilor de utilizare a eel or existente, precum si periodic la expirarea perioadei de mentinere a calitatii lucrarii de ignlfugare speeificata de producator ;

1.5.2. Realizarea unor elemente de constructie, cum sunt tavane, inchideri sau maseari firiisaje s.a, ;

7 7 8 9

10 10

10 11 12

13 13 13

15 16 16

18

5

1.5.3. Tratamente termice' '.

1 5 -1 C t " ~l acustlec mterioarc '

, " ons ructllie l)r . '. ,

rem' d t OVlzorlI comb tibi

ize, epozite magazii etc A us 1 IIQ pentru ateliere

combu~tibi1e sau' cu foe des<:'hi;,n care se lucreaz~l cu substant~

, A 1.6, Investitorii sau r . ..

~l In alte situatH p opnetaru pot solieib ig 'f

, ' < m ugarea

1.7. Ignifugarea nu se recomand<'[ I .

1.7,1. Materiale eombustib'l a.

nent eu atmosfera umeda (pest~ ~~~re s~n~ in contact perma-

1. 7.2. SUprafetele 0 umldltate) ;

din lemn, finI'.sate " aparente ale materialelor .

;>1 produselor.

1 73 Tam 1-' .

bili .. ; p ana lllterioara si teri -

1 ierul, Imprejmuirile ; ,I ex noara, pardose1ile, mo-

1.8, Nu se ing 'f h

f'b' - III ug eaz<l con .tr t"l

p~ IlIa eu ,substante1e ignifuge (dl ue,l~ (' eu dcstinatie incom_

a lmenrtare In, vrao s.a.).. . epoZlte de c('reale, produse 1 9 P- t'I

1, " ar~J e neaparente a1 f"" '.

a tor elemente de . t e Inlsa]ulur Interior

P' d cons ruetie car ' . sau ale

rIO, emontarea sau desfae~re~ el e nu sunt aeeesibile deeM pect~ve, se VOl' reignifuga od t_cmentelor de construetie 1'esrC.tlV~, indife1'ent de durataa ~ eu rep.aratiile elementel~r 1'es-

e 19mfugarc. e mentmere a calitatii luerarii

. 1.10. Ignifugarea t·.

~e10r i~torice sau de ar~i~e~~~l~lor cOm?ustibile ale monumen_ e pr01ectant ~i comisia mOntf~eset s1tab~le;;t~, de 1a caz 1a e~z

n e or IstOrIee, '

Comandamcntului Trupelor de Pornpleri :;;i agrementul tehnic pentru produsele noi sau modificarl ale caracteristicilor produselor existente.

2.1.4, Dupa tratarea cu produse ignifuge a lemnului, rnateri alelor si produselor pe baza de lernn (placi din aschii de lemn, placi din fibre de lemn etc) 9i a materialelor textile trebuie sa 5e reduca posibllitatea acestora de a se aprinde usor ~i de a arde in continuare.

2.1.5, Intrucat prin ignifugare se mtarzie aprinderea rnaterialelor combustibile dar nu se eliminaposibilitatile de ardere a materialelor protejate, pot fi Iuate si alte masuri de protectie contra incendiilor.

2.2. Condui: referitoare Ia personalul de exec1I.tie

2.2,1. Lucrarile de ignifugare vor fi executate de personal instruit ~i atestat in acest seop, cu respectarea striata a instructiunilor de utilizare elaborate de producator (tehnologie de aplicare, consum specific s.a.).

2.3, Obligatii pentrii executant si beneficiar

2.3.1. Executantul Iucrarilor de ignifugare este obligat Sa certifice calitatea ignifugaril executate, prin buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate.

2.3.2. La receptia lucrarilor, beneficiarul este obligat sa verifice buletinele de incercare ~i asigurarea conditlrlor de eficienta.

II. Prevederi generaJe

III, Ignifugarea materlalelor si produselordln lemn sau pe baza de Iemn

3.1. Condiiii de preqiiiire a suprafetelor

3.1.1. Pregatirea suprafetelor in vederea aplicaril prod uselor ignifuge de suprafata are in vedere :

- curatarea suprafetelor (de praf, noroi, var, vopsea sau irnpuritati, inolusiv protectii ignifuge anterioare), prin periere, razuire etc. ;

- chituirea eu masa de spaclu (realizata din produsul ignifug respectiv ~i praf de creta) a tuturor crapaturilor, imbinarilor si golurilor existerrte pe suprafetele ce se protejeaza,

3.1.2. Pentru ignifugarea prin impregnare, materialul lemnos trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditli :

2.1. Conditii generale riui d

211 p. '. P n produsele ignijuge

' " entru 19mfugarea '

constructii combustib'l m?tenalelor si element 1

produselor aVizate d 1 eC este obhgatorie utilizarea n~:i ~ .<;>i - dupa caz _ e omandamentu-l T1'upelor de Pompie1'i

2.12 . eu ~gr,ement tehnto,

,. r: .. . , Produsele 19mfuge VOl' f' '

ndtcltu asUpra toxieitatii. 1 aVlzate de MinisteruI Sa-

2.1.3. Producaforii' si du - ,

fu. ge sunt obHgatj sa- 1':' pa caz., furl1lzorii produs'elor 'g ,

sta d d ~ lvreze numai d '1 rn-

.. n ar ului de firma sau norm',~, pro use corespunzatoare

el mterne si Sa- obtt ~ ,

" ,ma aVIzul

6

I

7

- sa fie deeojit (sa nu aib'- 1. _ .

- sa nu f' t ' a a supra.fata COa]'a) .

t re ratat In profu ' . '

sante chimiee care sa impiedic nZII?e sau 1a suprafatd cu sub-

fug l,n rnasa materialului e patrunderea produsului igni-

31 .

. , .3. Pentru asigurarea un '

matenalului inainte de ignifu el bune pmtectii, umidjt'lt'e~,

fr~i~ect~ei .. ~e suprafata cu pr~~~~enr ~~udepari 18 0J0 in C'~zul

1 ugaru In profunzime prin ' g ge:;;1 25 Ofo in cezuj

e ement: _?ecorad:ive .Pentru a~mpr~p:ar~. La,lambril:lri si alie le~nulul lnainte de ignifugar ena]arl Intenoare, umiditatea eVlta aparitia rosturilor dupa euse~~e~a depa~i 10 0J0 pentru ;

3,2. Conditii d Z'

3,2,1, La l' e ap tcare a produselor ignifug~

"f a egerea produselor ig 'f

19m ugare se au in vedere : m uge :;;i a procedeelor de

- esenta materialul" ,

ale acestuia '; UI ~l parhcu1aritatile de impregnare

, -:- conditiile specifice ' ,

tnterior sau exferl'Or) " In care este utilizat materia1'j" r

JL 1 (In

-, di'Spunerea ' 'b'l-

, , VIZI 1 a sau " 'b' -

cum 71 relut acestuia in construn;:'.IZ(ld l1a a. materialu1ui, precorabv etc). ctu e rezlstentc), finisaj, de--

~,2,2, Lucrarile de i if

se aSIgura temperatura dgenml ~~are se executa in spatH in '-'ar,,:

irnm +lO°C "-'."

3.2.3, Produsele ignifu . _'

eazul suprafetelor pe care ~~ l~c baza de~~a nu se aplic;'( in nu, sunt ferite de predpitatii c ' conde?~an" sau suprafete ce ?dlC etc, In acesrte cazurl s~ are nece:lta sa fie spaJate nertlmpn:gnare solubile in apa d p~! folos1 produse ignifug'c de pro~eJate prin finisari peli~ul~ca suprafetele respe.ctive sum rezlstente Ia apa, gene (vopsele, emmluri, ctc.)

3.2.4. Protectia ignifu-

structiilor ~i a celor prev;a :e sluprafetelor exterioare ale Conproduse ignifuge rezistente ~~ ~ ar~, 3.2,3, se realizeaza prin

3 2 5 A" apa, aVlZate ca atare

: " phcarea produselor ignifu, ,

numai dupa prelucrarea definirti" ~e de suprafata se face

pe, nefiind admise ulterior nicl v~ a : ~~entelor de' cons.frue_ lndeparteze stratu] ignifug de J n ,ef : P:elucrari care sa nare, cloplire, despicare etc.). a Supra ata (rmdeluire, sectio-

3.2,6, Aplicarea produselor ignifuge pe supratata poate fi facuta atat asupra produselor inainte de montare, cat si asupra

consti~ctiei deja executate, ,

In primul caz, deteriorarile straturilor ignifuge provooate prin manipulare vor fi rectificate prin tratarea suplimentara asuprafetelor dupa montare, iar in al doilea caz este recomandabil a se aplica ignifugarea pe rnasura realizartl lucrartlcr, pentru a se asigura 0 acoperire cat mai completa a intregii su-

. prafete Iemnoase care intra In constructie.

3,2,7, Ignifugarea prin impregnare se realizeaza pe lemnul

, fasonat in dimensiunile de utilizare. In cazul in care pe santier, la monrt:aj, apare necesitatea unor mid prelucrari, zonele respective vor 'fi reignifugate cu acelasl produs, aplicat en pensula pfma la realizarea consumului specific stabilit de pro-

ducetor. .

~,2.8.- Operatia de ignifugare prin impregnare se executa numai in Instalatii speclale-

3.2,9. Utilizarea in productie a materialului lemnos ignifugat prin impregnare se face dupa uscarea acestuia in conditifle de montare in constructie ..

3.2.10. La expirarea perioadei specificate de producator pentru mentinerea calitatii in timp a ignlfugarii (de suprafata, prin Impregnare) este obltgatorie relgnifugarea intregii suprafete protejate anterior, respectiv a intregului material ignifugat prin impregnare.

3.3. Tehnologia de aplicare

3.3,1. Calitatea Iucrarilor de ignifugare este conditionata , de respeetarea strieta a tehnologiei de aplioare a produsului si a consumu1ui specific, stabilite de producator.

3.3.2. In cazul produselor ignifuge la care se utilizeaza aplicarea a doua sau mai multe componente se vor respecta consurnurile speciflee pentru fiecare components in parte.

3.3.3· Ccnsumul de produs ignifug se determina in functie de suprafata totala desfasurata a elementelor de construire ce urmeaza sa fie tratate ignifug, tinand seams si de pierderi, care la aplicarea eu pensula pot fi pana 1a 50/0. iar la stropire pana Ia :.2~/o.

3,3.4, Suprafetele ignifugate pot fi acoperite eu vopsea pe baza de u1ei, emailuri alchidice, vinarom etc., numai daca

B

9

inc~rcarea la foe a Iost efectuata '

daca exista specificati! in acest :e~u a~este tipuri de Iinisaje ~i .) 4' s din partea producatoru lui

.).. 19n1fugarea de suprafata . 3.4.1. Aplicarea produselor ignif

conform prev~derilor din ST AS 9302~fe de supraf'ata se face

3.4.2. Aplicarea produ 1 . . .

face cu pensula sau prin psuelor ~gmfuge de suprafata se poate

. venzare .

3.4.3· Aparatele utilizate . .

Vermorel, Ca1imax sau oistol ~;trul pu~venzare sunt de tipul

3 4 4 Pd' pu verizare

. '.' ro usele ignifuge de su r' ,-: . _ .

conforrnitate cu instru tiunil p_ afata se aplica strict in

bilite, respectand inte;~~~~{e e lr~.ducatdorul. ui, in straturile sta-

34 r I e Imp e uscare

. . .J. n cazul ignifugari! cu rodus .

terialelor de tip PAL PFL P P 0 use de suprafata a ma-

dere urmatoarele:' ,AL-CON, PAF etc. se au in ve-

- ~plicarea se face prin acele .' .

nul maSIV respecta ndu . .a~l procedee ca si la lern-

,.\ ,.-se ccnsumul ifi .

prcducatoare pentru fiecar . d . Sp~Cl lC precizat de firma

e pro us ignifug .

. - uscarea materialelor ignif " ,

mar scurt astfel incat nrod 1 1 ~_gaw s~ va realiza In timp cat tate. .' use e sa nu Iie degradate de umidi-

3.~. Ignifu9area prin impregnare

. 3:::>.1. Protectia prin Ignifugare J ".

prm impregnate se. realizeaza g. e l~ pro~unzlme a lerrmului cedee : prm unul din urmatoarele pro-

- la presiu . dif .

9302/2 ; ni 1 erite de cea atrnosferica, conform ST AS

- 1a pres'

, . rune atmosferica, conform ST AS 9302/3 .

3.6. Conditii d Z' '

produselor ignijuge. e wrare, transport, receptie $i past rare a

3.6.1 Produsela I if

in ambal~je inchise Ifm uge se Iivreaza de catre producator

normei interne. . e ans, conform standardului de firma sau

. . 3.6.2. Ambalajele vor purt eti

clflC~ : denumirea si adresa a ~chete pe care se vor' spe-

SU~Ul, standardul de firma ",producat~~IUl, denumirea produbricatiei, termenul de garan"t~U nor~a m~erna, lotul, data fa-

. ,Ie, masa neta.

3.6.3. La livrare se vor pune la dispozitia bencficiarului certifiootu1 de ca!litate~i instructiunile de aplicare a produsulUi.

3.6.4. Tl"ansportul produs'elor ignifuge pe baza de apa se :ta~efarel ca temperatura sa coboare sub 5J C, iar a eetor pe bazel de solvent, neexpuse surselor de radia~ie termicii. Pro-

duSe1e V'9r fi protejate contra apei.

3.6.5. Pentru recep~ia produselor ignifuge se vor verifica

condi\iile de admisibilitate preV£lzute de standardele de firma

sau normele interne. .

3.6.6. Inainte de receptie se va verifica in:tegritatea amba-

lajelor.

3.6.7. Produsele ignifuge se pastreaza inchise etans, p~lna

13 intrebuinvare, in ambalajele originale ale producatorului. 3.6.8. Daca bermenul de garan~ie a tost depa~it prin depozitare, utilizarea produsu1ui ignifug este admis[l. numai cu

avizul producatorului.·

3.6.9. Produse1e ignifuge se pastreaza in locuri ferite de

ploaiesau de ac~iunea direc:ta a soarelui, precum ~'i de inghet,. Ia Q temperatura de + 5°C ... + 30°C, de preferin~[l in magazii

uscate.

3.6.10. Solutiile ignifuge se livreaza gata preparate de pro-

ducator. Cu av~ul producatorului, acestea pot fi prcparate ~i

Ia locul de utilizare, de catre eel care le aplica.

3.7. Masuri de protectia muncii

3.7.1. La prepararea sl aplicarea produselor ignifuge, se vor respecta regulile ~i masurile specifice de prevenire '~i sti ngere a incendiilor ~i de protec~ia muncii prevazute in standardele de firma sau normele interne, precum ~i Normele repu-

biicane de protec~ie a mundi.

3.7.2. Pe timpul lucrarilor de ignifugare se vor avea in

vedere si urmrutoarele mas uri generale :

_ La prepararea ~i aplicarea produselor ignifuge de xu-

prajja~a se vor utiliza ochelari de pl"otec~ie perrtru a feri ochii de atingerea vatamatoare cu stropi de so1u~ie, care pot avea

un caracter puternic' akalin .

___ Pe timpul [ucrului se va folosi imbradiminte de pro-

tec~ie, cizme ~i manu~i de cauciuc.

_ Dupa terminarea lucrului se vor spala mainile ~i npoi

se vor unge cu 0 alifie protectoare (de exemplu pe baza de

lanolina).

n

10

-.,.. LegatUrile furtun I .

cuta1~ 7 ~onfo~ n.ormelor~~ni~e~ompresor vor fi etanse, exe-

respe~ . -: l!Imfugarea prin impren 1 .

t"l . md:sunle de protect·, ,g .. are a preslIUne se vor-

.lUm3~7 In vigoare pentru fOJ.~r~:~~ll ,P:~'VazUite de instr:uc-

Urea sOl~ti~~~c~~afgt~iif~ucrari1or de ign~~~~~;, ~~~~ie:i'pU~._

protecti ' ". gare vor respeot;a 1 .r: egaco di :.a munCJ1 ~I prevenirea .. " norms e speclfice de

n It1l1or ~i locuJui unde se d f~ncen?llIor corespunzatoare

3 8. es a~oara ,aceste aotivirtc1ti

.. Rece1'Jtzona . . .

, rea §l controlul lu ~·Z '.

3 8 1 V " crari or de 19nzjUg

. '. enflOarea cal"tat'. ' aTe

prafata a I?r.Oduselor igni~ug~I !~o:vCVei. prin ap1icarea pe su-

. venflcarea integritVt'" ~ In .

tectH~, ~are .: ~e face pe in.t.r~~1 ~I umforn:itiitii P:1iculei de prov - verlflcarea cantit v .. ga suprafata tratata .

lata cO.t}form art 3 3 3 atll de produs ignifrug utHizata c J

• 3 B ? , . '" ,a cu-

.. ~. Lucnarea se 'd

~e prytecti~ ~ste contin~~n~~ ~~~f core~p~nza~are daca peliouJa t~~~ a specIfIC indica,t in s,tand~~J:;;a d~I ~'!lca v s-a realizat con-

produsuJui respect· e Irma sau norma in-

383 V 'f' IV.

1 . " . . ~n icarea calitatii . v "

P~Ie,cuabms()r?tIeI de solutie si ~da~cIPmr:.gndanl v Se face prin eonrro.,

si pri tro 11 e patrund'

930212 .: , n con roluj- soJutiei d . ,ere a acesteia,

, 3 8 ~l S1AS 9302/3. . e Impregnare conform STAS

.. 4. In vederea rece t· v ..

cererea executantului p lonarll lUcrarilor de ignifu

dardelot in' vigoare (ST ~~ ~~~t(decuta incercari confor!~~~a

3.B.5. Epruvetele pent .' e cstre laboratoare. autorizaite-

avea car' ct . tl . ru Incercari se' v . .

,gatirea a ens IClle prevazute in stand rd Ivord pregarh ~i vor

. epruvetelor se va exe . a e e e metoda. Pre-'

arulu} lucrarii, concomite. .o~ta sub sl;lp:navegherea benefi:cizate In obiectivul proteJ'a~t ~I In acelea~il eonditii eu cele utili-

3.8.6 .

tulu' b . 1p~ruvetele se ambaleaza '

1 ~ ~nefIClarul'lli, fara a se d t : In prezenta reprezent,an_

eaza ~l se etichete"'''';; e enora stratul ignifug co.:. ••

P. .' ~. , .J'" SIgl-

e etIcheta se VOT ifi

s-a efect . t 1 . 'SPecl lca : denumitre bi .

1 . . ua Ucrarea material'lll '" . a 0 l€ctlVul ui unde

SU tn 19"nUug, data aplicari' UI 19mfugat, denumirea Produ-

exeeutantulrui' 1, rnodu] de apHcare de' .

I' , numIrea

,

,3.8.7.· Epruvetele vor fi insotite de un proces verbal de receppe. provizorie (conform modelului din anexa) din care sa multe eel acestea au fast pregatjte de .catre executant in pre~ta beneflciarului, precum si de docurnentatla privind pro-

. di1sul utllizat (certiflcat de calitate, avlz de expeditie de Ia producatbr pentru intreaga cantitate de produs),

3.8·8. Laboratorul care executa incercarlle va elibera buJ.etin de inceroare conform standardului de metoda.

3.8.9. Perrtru ravlzarea produselor ignifuge, precum ~i la eererea beneficiarului, se executa incercarl de, laborator pentru Incadrare in olasa de combustibilitate (STAS 7248, STAS 11357).

o

12

IV. Jgnifugarea materialelor textile 4.1. Conditii de preparare $i apLicare

4.1.1. Prepararea l?i aplicarea solutlilor ignifuge se efeotueaza conform preclzarilor din standardul de firma sau norma interna pentru produsul respectiv.

4.1.2. Pentru ca produsele ignifuge sa patrunda in tesatura1?i sa adere mai bine la fibra, in scopul obtinerii unei ignttugari eflcace, este necesar ca in prealabil tesatura sa fie spailla<tacura~ta de praf l?i impurita ti.

4.1·3. Ignifugarea nu trebuie sa schimbe aspectul materiaJelor textile (culoare, textura, aspect) ~i nu trebuie sa le inrautateasdi rezistenta mecanica 91 la radtatii ultraviolete.

4.1.4. Produsele ignifuge solubile in apa se vor aplioa numal pentru ignifugarea materialelor destinate tapitarli, decorarn sau pavoazarii in 'interiorul incaperilor. Aceste produse nu se vor aplica in oazul in care Incaperiie respective au 0 umidilbate irel'ativa mal mare. de 70% ..

4.1.5. La expirarea perioadei de mentinere a calitatii lucrartl de Ignifugare specifioata de producator este obligatorie reignifugarea intregil suprafete protejate anterior, respectiv a 'lntregului material ignifugat prin impregnare.

4.2., Te'hnologia de aplicare

4.2.1. Calitatea lucrartlor de ignifugare, respectiv eficacitatea igniiiugarii, este conditionata de respeotarea tehnologieL de aplicare a produsului l?i consumului specific indicat de producator,

13

4.2.2. Ignifugarca prin '

se realizeaz'd. fie prin fullmdPregoore a materia. lelor textile

Ioai , . ar are respectiv '

ale intinsa si stoatcerea if '~A irnpregrrarea in

verizare.' um OI'R1a Intre valturi, fie prin pul-

4.2.3. La ignifugarea prin im rezn .

seama de specificatiile prod ' ~t P 1 ~nar; pe, fulard se va tine

tern . nca oru Ul prlvind .

-emperatura solutiei de Impregnare ; .

- pH-ul solutiei ; ,

- temperatura de uscare'

- umiditatea reziduala dupa uscare :

- modul de impregnrare si t '

obtina acelasi efect to t~ .. 1 S oarcere, astfel Incat sa se

clusiv pastrarea culj;) ,a a s1!pra£ata, materialului texti1 (in-

so. ramana eantitatea 1~~ l~ts~m t~toa~~~~e pe r::ate~ia1ul text.il sumul specific indicat de prod~~~~o~~ 1 a prevazuta prin con-

b ' 4,2.~. La impregnarea prin fulardar <:" 0

ala de impregnare 0 cantltat d ,e se poate adauca in

mai ida L . a. e e muiant pent 1 b

iai !apl a a rnaterlaludul textil ' ,,' ru 0 mare cat

In acelasi seep la ignifu ar~' ,

Ia ignifugarea plu'sului s g ad~rm pulverizare ~i in special

tit .' e va a auga soluti 'd ' .

can 1 ate demuiant, in functi d ,', er e ignifugare alului. ictie e greutatea ~1 desimea materl-

, ,~ece:itatea utilizarii unui muiant '. l' '.

indica prrn standardul de f' ~ , , tJP1!~ ~1 cantitatea se lui ignifug, Irma sau norma irrterria a produsu-

4.2.5. Ignifugarea prin pulveriz . . ~

care au fost montat ~, . are se executa pe tesaturlle

. , e In rame de usc are .. . . .

care nu mai pot fi demo t t' sau anumite locuri

1 - ~ n a e pentru f" '

ardare. In acest caz rczultat b . a 1 l!ilpr~gnate prin [u-

pulveriza.ta cat mai fin pe s e fu~e se ?btm cand solutia este

, 1u 'f upra ava textilelor .

._,m~ugarea tesaturilor mri lveri . .

minata cand s-a pulverizat ffltr: p~ v~nzare Sle considera ter--

4',2,.7., cand tesatura respeAt,oa~ a ,so utia calculata conform art T ." '- Iva s-a usc t 1 .

emperatura si pH~ul solutiei t;ebui' ~ ~o~p et sl uniform.

cate de producator. . e sa m.ba valorile spectfi-

, 4:.2.6. In cazul impregn ~.. , . ,

~ubs~anta ignifuga uscata~<;ea:~~8~~ ~ulardar~, cantitatea dein kitlograme de material text'l' . te in functie de cantitatea

4 2 I I care urmeaza a fi '

,. ..7. n cazul Ignifugarit ' ri , impregnat.

cifir: se stabileste astfel : p In pulverizare, consumul spe-

Se ioIcse'ite .0 bucata de o,t'm:? din i;esatura care urmeaza aseignifuga, aceasta se supu,ne op~rai;iei ~de ignifugare, in c?ndi\ii:-identice cu restul matena1ulUl. Buca~a de 0,25 m- se cant~~te inainte si dupa pulverizare ; prin di[ereni;a se stabi1e~te dihtitatea de solui;ie absorbita. Rezu1tatu1 obi;inut se mu1tipUca

, crl: 4si asHe1 rezuWi consumu1 de solutie ignifuga, in g/m2. '" 1~ calcul. Ia determinarea necesaru1ui de solui;ie pentru ignifugarea prin pu1verizare se adauga, funci;ie de procedeul de aplieare, 0 cantitate aferenta pierderilor.

4.2.8. Materialele textile tratate prin pulverizare nu se vor

stoarce dupa ignifugare 'ii vor n lasate sa se usuce, conform

specificatiei producatoruluL

4.3. concLitii de livrare, transport, receptie $i pastrare a

procluselor ignifuge

4.3.1. Produsele ignifuge se livreaza de catre produdtor in ambalaje, corespunzatoareconform standardului de firm{\ sau

normei interne.

4.3.2. Ambal1ajele vor purta etichete pe care se va spe-

cifioa: denumirea si adresa producatorului, denumirea produsului, standardul de firma sau norma interna, lotul, data fa-

brioa1;iei, termenul de garantie, masa neta.

4:3.3. La livrare se vor pune Ia dispozii;ia beneficiarurui

certificatul de cali tate si instructiuni de aplicare a produsului. 4.3.4. La transportul produselor ignifuge nu se impun rnasuri deoseb.ite de sigurani;a; produsele trebuie sa fie protejate

contra apei si a inghetului.

4.3.5. Pentru recepi;ia produselor ignifuge se VOl' verifica

conditiile de admisibilitate prevazute in standardul de firma

sau norma interna.

.4.3.6. Inainte de receptie se va verifica integritatea am-

balajelor.

4.3.7. Depozirtarea ~i pastrarea produselor ignifuge pentra

materiale textile se va face in incaperi uscate, ferite de umezeala, inghei; si de temperaturi pre a ridicate.

4.3.8. Dupa expirarea termenului prevazut in standardul de firma sau norma intern a pentru durata maxima de depozitare, produsul se supune verificarilor. produsul se po ate utiliza numai daca rezultatele verificarilor corespund condii;ii1or tehnice de calitate din standardul de firma sau norma interna.

1

15

14

4.4. Miisuri de proteciia n$ncii

4.4.1. La prepararea si aplicarea produselor ignifuge pentru materiale textile se vor respecta regulile si in masurile specifice de "prevenire 1?i stingere a incendiilor si de protectia muncii prevazute in standardele de firma si Normele republicane de protectie a muncii.

4.4.2. Pe timpul Iucrartlor de ighifugare se VOl' avea in vedere si urrnatoarele masuri generale :

- La prepararea si aplicarea produselor ignifuge pentru materiale textile se vor folosi ochelari de protectie ~i imbracaminte de protactie.

- La ignifugarea prin pulverizare sub presiune se VOl' respecta masurile de protectia muncii prevazute de instructiunile in vigoare pentru folosirea instalatiilor sub presiune.

- La impregnarea prin fulardare se vor respecta masurile de protectia muncii in vigoare privind utilizarea si manipularea utilajelor respective.

4.4.3. Executantii Iucrarilor de ignifugare, inclusiv la pregaitirea solutiilor de ignifugare a materialelor textile, VOl' respecta normele specifice de protectia muncii si prevenirea incendiilor corespunzatoare conditiilor si locului unde se desfasoars aceste activitati.

4.5. Recepiionarea $i controlui lucriirilor de ignifugare 4.5.1. In vederea receptionarii lucrarilor de ignifugare, la cererea executantului, se pot executa incercari conform standardelor in vigoare (STAS 8025, STAS 11357), de catre Iaboratoare autorizate.

4.5.2. Epruvetele pentru incercari se vor pregati si vor avea caracteristicile prevazute in standardul de metoda. Epruvetele vor fi prelevate din materialul ignifugat .sau se vor ignifuga concomitent si in aceleasi conditii cu exccutarea lucrarii de ignifugare in prezenta beneficiarului lucrarii.

4.5.3. Epruvetele se ambaleaza in prezenta reprezentaritului beneficiarului, se sigileaza :;;i se eticheteaza.

Pe eticheta se va specifica : denumirea obiectivului unde s-a efectuat lucrarea, .rnaterialul ignifugat, denumirea prodnsului ignifug, data aplicarii, metoda de aplicare, denumirea executantului.

16

, . 1 d re

, . , . te de un proces verba e :

.' ~'51l 'Bpruvetele vor fl msdot\UlUi din anex11)' din care ~a

"s. • • . (conform mo e tant in prezen~a

~.i ,provizone U fost prelevate de ~xecu sului utilizat

. ,'~Re di acestea a ~i de documentatla prodt ,~tor pentru

~ficiarului, ~recum iz de e~editie de la pro uca -,~, .:. ruf"cat de cal1tate, aVI

"'>~re~a 'cantitate de produs). execUIta incercari vor . elibera

," 'j. 45.5. Laboratoare1e ~a~e standarclului de metoda.

';'~':;'bul~ti~ de incercare con Olrm

,'., ,,> ,,:'

/

2 - cd. 1009

/ J

BENEFICJ A.R :

ADRESA:

TELEFON!FilX :

EXECUTilNT:

ADRESA:

TEl.EFOl';/FAX:

PROCES VERBAL DE RECEP'fm PROVIZORIE

Nr ,............... din

Subsemnatul . delegat din partea

........................... in calitate de beneficial' :;;i

in c<llitate de executant <11 lucrarii de ignifugare in baza contractuJui!

comenzii nr am proeedat Ia reeeptia pI'ovizoI'ie a luerarii

de ignifugare, constatiind ca <.ceasta a fast executat:i fizic Ia obie2ti_

vul in Suprafata tota1:1 de mp

consumandu_se 0 cantitate totalii de kg vapse" ignifuga.

Pentru verificarea calitiitii ignifugclrii s-au ex('cutat ('jJi"U\.('te de Iernn ignifugate concomitent ~l in ace]ea~i conditii cu cele din obiectiv, in cantitate ~i Ia dimensiunile impuse de STAS 652.

Epruvetele in nUmar de s-au executat Pentru fiecare obiee-

tiv in parte din Iista ,lllexat{) Ia prCZf'ntul Pl'oce~ ver!JCtI~i s-au t'tiche_ tat ~i sigilat in Pl'ezenta beneficiarulu:.

.....................

Epruvetele se 'lor inainta nentru fncerea.ri 1a

Contravaloarea taxelor de transport se suporUi de expeditnr. Referitor Ia l1.1crareade ignifugare se Specifiea urmatoarele.:

1. Produ, igni[ug utili:'at (U,'nl!ly,j,(" Proc1ucii:u,).

2. Nl'. Iotulu, de Proc1us ignift.<g

3. Nr. certificatului de calitate

4. Nr. avizului de expedi(ie

5. Modul de aplicare al Ixodusulu[

6. Material prote.iat

......... , .

7.

8. Numtirul straturi}or apJicate

9. Da~a aplicarii Produsului

10. Data IU[l;'ii Pl"oi.J('lo~'

Pentru receptia defjnitivti, eXecutantUl se ob15ga sa prczinte beneficiarului bUletinul de incercare.

Drept pentru care S-a fncheiat prezentul proces-verbal in .

exemplare din care un exemplar ':'1 copiile certificatului de ca!itate, facturii 'ii aVizului de expeditie se vor inainta cu Comanda fcrmil, odata cu epruveteJe pentru incercarc.

Din pa;'tea bcneficiarului,

Din partea partea executantului,

L.S.

18

L.S,

I- I I j
I
'-< -<
I 0 .... .... U
.... ,,?; p::
;:l ~ ~
--r: u ~
~O fl.< U
Bl~ u: 7,
..-. _,
..... H u ~
p:: ~
:::t.l ~ U
U
H ~ Z
o: H '"""'
H -

'0 N c": .....;
+-' sr: ~ \0 N
;:: -t- ~
J J. I
I NI I .... I 'n
-:
~t 1°
% o I'"

19

I

MINISTt:RUL LUCRARILOR pUBLICE ~I AMENAJARII TERITORIULUI

.-

I

ORDIN Nr. 27/N dirt 08.04.96

o o
~ ~
~ ~
o o
I :z; I z
.... ....
I ~ 11:
c,
[JJ io
.... .....
:t:
::l
o
.8v
.:'_
<.-t."!::::""
(1j'O
, v
if. ~
><tl ,v
..... ~IV
P. p.'O
v v
v (.) .~
o
roo ~ >
., ro
[JJ e ::l
[JJ o AvAnd in yedcre avlzul Conslliului Tehnico-$tiin\ific ·n1':155/1995 ;

In temeiul Hotararii Guvernului nr , 456/1994 pdvind or-

ganjzatea ~i functionarea Minis\erUlui LUcrdrilor Publloe ~i

Amenajarii Teritoriului ;

In conformitate CU Hotar.rea parlamentulUi nr, 1111992 si

a Decretului nr. 223/1992 ;

Ministrul Lucrarilor Publlce si Arnenaiii,;i Teritoriulul

emite urmatorul

,c.j ><tl
+'
P. ....
"- c,
() II)
c u
,; u
til
" e
sr: en ORDIN:

1. Se aproba:

.. Siguranta Ia foc. N',ormativ de proiectare, executie, ex-

plpatare ~I p,,,tutiliZ"c'fe a staliilor de distribulie. a carburan- tilor Ia autovehlcule (benzlniiriil". Indicativ NP 004-96.

2. Normativul' de 1a pet. 1 intra in valabilitate 1a data pu-

bliciirii In Buletinul Construc\ii1or prccurn ,i in bro~urii de

ditre IPCT .

. 3. Directia Generala Reglementari sl Atestari Tehnice va

aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRU, MARIN CRISTEA

'"
...; <-i ..-: ...:
N N -"'1<"'"> M r-: 06 cn~
r--)r--;~ <-i M tOtO
<-i c-:i"" ,...,
01 f'. co I ~
0\ 8
::: "'I I <"'"".
- ;::;
\ 20 21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful