You are on page 1of 73

အမြတးစဥး(၄)

်ပညးတျငး့အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး၌လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့

ဿ၁ ရကး ဒီဇငးဘာလ ဿွှွ ခုႏြစး (ေသာႀကၤာေန႔)

“လူထု နဲ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး” (အာဖကးေအ)

-ေမ့ချနး့ေမ့သူ၈ ၈ မႏိုငး်ခဴ့ေဝ (ေနားေဝႏိုငးငဵတျငး ပညာသငးၾကာ့ေနေသာ ေက္ာငး့သူတဦ)့

Q: အေမစု မဂၤလာပါရြငး၈ သမီ့ကႏိုငးငဵေရ့ကို အရမး့စိတးဝငးစာ့တဲံ လူတေယာကးပါ၈ သမီ့ရဲံ အဖို့ေတျ၇ ဦ့ေလ့ေတျ၇ မိဘေတျကအစ


ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေတျပါရြငးံ၈ သမီ့တို႔ ဒီေနားေဝ့ႏိုငးငဵမြာ ်မနးမာံအေရ့ကို စညး့ရဵု့ေရ့ေတျကို အၿမဲတမး့လုပးေနၾကပါတယးရြငးံ၈ သမီ့ ေမ့ခ္ငးတာ တခုကေတာံ
ဒီ ေ နားေဝ့ႏိုငးငဵ၇ ႏိုငးငဵသူ သာ့ေတျကိုေပါံေနား၇ ်မနးမာအေရ့ကို ပိုမိုစိတးဝငးစာ့လာေအာငး သမီ့တို႔ ဘယးလိုပဵုစဵမ္ိဳ့နဲ႔ ေအာငး်မငးေအာငး လုပးႏိုငးတဲံ
နညး့လမး့မ္ာ့ရိြရငး အေမစု သမီ့ကို ေ်ပာ်ပေစခ္ငးပါတယးရြငး၈ အေမစုက္နး့မာပါေစလို႔ ဆုေတာငး့ ပါတယးရြငး၈

A: မိသာ့စုဝငး အ မ္ာ့အ်ပာ့ ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျ ်ဖစးခဲံရတဲံ သမီ့ကို အေမက အမ္ာ့ႀကီ့ စာနာပါတယး၈ ဒီလို အေ်ခအေန ၾကာ့ထဲကေနၿပီ့ေတာံ၇
ႏိုငးငဵရပး်ခာ့မြာ အေမတို႔ ်မနးမာႏိုငးငဵေရ့အတျကး ဆကးလကးၿပီ့ေတာံ လြဳပးရြာ့ေနတာကိုလဲ သိပးၿပီ့ေတာံ ဂုဏးယူပါတယး၈ သမီ့တို႔ ဒီလိုပဲ ဆကးၿပီ့ေတာံ
လုပးႏိုငးပါေစလို႔လဲ ဆုေတာငး့ပါတယး၈ ေနားေဝ့ႏိုငးငဵသူ ႏိုငးငဵသာ့ေတျက ်မနးမာံအေရ့ကို ပိုမိုစိတးဝငးစာ့လာေအာငး၇ ဘယးလိုလုပးရမလဲလို႔ သမီ့က
ေမ့တဲံအခါမြာေလ ေနားေဝ့ႏိုငးငဵသူ ႏိုငးငဵသာ့ေတျက၇ အေမတို႔ရဲံ ဒီမိုကေရစီ လြဳပးရြာ့မြဳကို အာ့ေပ့ခဲံတာ ၾကာပါၿပီ၈ ပိုၿပီ့ေတာံ စိတးဝ ငးစာ့ေအာငးလို႔
ဆိုတာဟာ သမီ့တို႔လူငယး အခ္ငး့ခ္ငး့ ဆကးသျယးၿပီ့ေတာံ လုပးလို႔ရိြရငး ပိုၿပီ့ေတာံ ထိေရာကးမယးလို႔ အေမထငးမိပါတယး၈ ေနားေဝ့လူငယးေတျဟာ
အေမတို႔ႏိုငးငဵမြာ အေ်ခအေနေတျဘယးလိုရိြတယး၇ ဘယးလို အေမတို႔ရဲံ်ပညးသူေတျဟာ ဒုက၏ခဵစာ့ေနရတယးဆိုတာ သိလို႔ရိြလို႔ရိြရငး စာနာတဲံစိ တးေတျနဲ႔
ပိုၿပီ့ေတာံ ကူညီခ္ငးတဲံစိတးေတျ ်ဖစးေပ၍လာမယးလို႔ အေမထငးမိပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံမို႔လို႔ သမီ့ ႀကိဳ့စာ့ၾကညးံပါ၈ သမီ့တို႔ လူငယးအခ္ငး့ခ္ ငး့ နာ့လညးေအာငးလို႔
လုပးပါ၈ အဲဒီကေနမြတဆငးံ တႏိုငးငဵလဵု့မြာ ဒီ ်မနးမာ်ပညးအတျကး လုပးေပ့ခ္ငးတဲံစိတးေတျ ်ပနး႔ပျာ့သျာ့ေအာငးလို႔ ႀကိဳ့စာ့ပါလို႔ အေမက တိုကးတျနး့ခ္ငးပါတယး၈
သမီ့တို႔လဲ အာ့လဵု့ က္နး့မာ ခ္မး့သာေအာငးလို႔ ေနၾကပါလို႔ ဆုေတာငး့ေမတၱာပို႔ပါတယးေနား၈

ေမ့ချနး့ေမ့သူ၈ ၈ ေဒ၍ေမားလီ (ကေနဒါႏိုငးငဵေန ်မနးမာႏိုငးငဵ အမ္ိဳ့သမီ့ေရ့ရာနဲ႔ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာအဖျဲ႔ WRWAB ႏြငးံ ်မနးမာႏိင


ု းငဵေရြ႔ေနမ္ာ့ေကာငးစီ BLC
တို႔၌အဖျဲ႔ဝငး)
Q: ေလ့စာ့တနးဘို့ထာ့ရပါေသာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရြငးံ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵရဲံ ထကးဝကးေက္ားရိြေနတဲံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ရဲံ အခနး့က႑ကို ႏိုငးငဵေရ့လုပးငနး့စဥးေတျ
အတျကး စဥး့စာ့တဲံအခါမြာ အဲဒီစဥး့စာ့မြဳအာ့က အငးမတနးနညး့ေနတာကို ေတျ႔ရတယး၈ က္ မဆိုလိုတာက က္မတို႔ ႏိုငးငဵမြာ တိုငး့ရငး့သာ့ရဲံ အေရ့ကို
ထညးံသျငး့စဥး့စာ့မြဳ်ပဳသလိုမ္ိဳ့ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျရဲံ အေရ့ကိုလဲ ထညးံသျငး့ စဥး့စာ့လာႏိုငးဖို႔ကို ဘယးလိုမ္ိဳ့လုပးရမလဲ၈ ေနာကးတခုက
တိုငး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးတဲံ ေနရာမြာ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျရဲံ အခနး့က႑ကို ႏိုငးငဵေရ့်ဖစး စဥးေတျမြာ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့လာေအာငး က္မတို႔ ဘယးလို
လုပးရမလဲဆိုတာကို သိခ္ငးပါတယးရြငး၈ ေက့္ဇူ့တငးပါတယး၈
A: ေဒ၍ေမားလီေ်ပာသလိုပဲ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျရဲံ က႑ကို အာရဵုစိုကးသငးံသေလာကး မစိုကးဘူ့ဆိုတာ မြနးပါတယး၈ က္မတို႔ ႏိုငးငဵမြာ အေ်ခခဵလူ႔အချငးံအ ေရ့ေတျက
အငးမတနးမြ နညး့ပ ါ့ေနတဲံအခါမြာ ဒါေတျနဲ႔ လဵု့ပမး့ေနရလို႔ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျရဲံ အချငးံအေရ့ကို အာရဵုစိုကးသငးံသေလာကး မစိုကးတာ်ဖစးတယးလို႔
က္မထငးပါတယး၈ ဒါေပမယံးလဲ က္မတို႔ရဲံ ႏိုငးငဵေရ့်ဖစးစဥးမြာ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျဟာ တေန႔ထကးတေန႔ ပိုၿပီ့ေတာံပါဝငးလာပါတယး၈ က္မတို႔
အက္ဥး့ေထာငးေတျထဲမြာ ဆိုလို႔ရိြ ရငး ႏိုငးငဵေရ့အမြဳေတျနဲ႔ အက္ဥး့က္ေနတဲံ အမ္ိဳ့သမီ့ေပါငး့ ေလ့ရာေက္ားရိြပါတယး၈ ဒါဟာ က္မတို႔ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျ
ဘယးေလာကး တကးတကးၾကျၾကျ ပါဝငးသလဲဆိုတာကို ်ပတာပါ၈ ဒီလို တကးတကးၾကျၾကျပါဝငး်ခငး့ အာ့်ဖငးံကို၇ က္မတို႔ရဲံ ေနရာကို၇ က္မတို႔ရဲံ အမ္ိဳ ့သမီ့ေတျရဲံ
က႑ကို၇ လူေတျကေ နၿပီ့ေတာံ လ္စးလ္ဴရြဳလို႔မရတဲံ အေ်ခအေနတခု ်ဖစးလာမြာပါ၈ အဲဒီေတာံ ေဒ၍ေမားလီတို႔ကလဲ တကးတကးၾကျၾကျ ႏိုငးငဵေရ့အတျကး၇
ဒီမိုကေရစီေရ့အတျကး၇ လူ႔အချငးံအေရ့အတျကး တတးႏိုးငးတဲံဘကးက လုပးေဆာငးေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ က္မတို႔ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျရဲံ က႑ကို ပိုၿပီ့ေတာံ
ထငးေပ၍ေအာငးလို႔ လုပးေပ့ႏိုးငးမယးလို႔ က္မထငးပါတယး၈

ေမ့ချနး့ေမ့သူ၈ ၈ ကိုအိုတူ့ (ထိုငး့)

Q: အနးတီစုအေနနဲ႔ က္ေနားတို႔ဒီ ထိုငး့ႏိုငးငဵမြာေရာကးေနတဲံ ေရႊ႔ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ေတျ၇ လူငယးေတျအေပ၍မြာ၇ တေလ့တစာ့တနးဘို့ထာ့ၿပီ့ စကာ့ေ် ပာတာ


က္ေနာံးအေနနဲ႔ ေက့္ဇူ့အမ္ာ့ႀကီ့တငးပါတယးလို႔ ေ်ပာခ္ငးပါ တယး၈ က္ေနားတို႔ ဒီဘကးမြာေရာကးေနတဲံ လူငယးေတျ အေနနဲ႔ေပါံေနား ်မနးမာ်ပညးမြာ ်ပနးၿပီ့ေတာံ
အလုပးလုပးေပ့ခ္ငးပါတယး၈ အဲဒီ အေပ၍မြာ ေဒ၍စုအေနနဲ႔ ဟို တိက္တဲံလမး့ညႊနးမြဳတခုကို က္ေနားတို႔ လိုခ္ငးပါတယးေပါံေနား၈ လူငယးေတျအေနနဲ႔ ဘာမ္ာ့၇ ဟုိ
ဘယးလိုမ္ိဳ့်ပငးဆငးၿပီ့ေတာံ ်ပနးလာရမလဲေပါံေနား၈၇
A: ကိုယးဘယးေနရာ ဘယးအေ်ခအေနမြာပဲ ေရာကးေနေန ကိုယံးရဲံအရညးအေသျ့ေတျ ်မငးံမာ့ေအာငးလို႔ ႀကိဳ့စာ့ပါ၈ ဒီအရညးအေသျ့ေတျနဲ႔ တေန႔ တခ္ိနး
တခါမြာ ဒီကိုယံးရဲံ ႏိုငးငဵကို်ပနးၿပီ့ေတာံ အက္ိဳ့်ပဳႏိုငးမြာဆိုတာကို အနးတီလဵု့ဝ ယဵုၾကညးပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံမို႔လို႔ သာ့တို႔အေနနဲ႔ စိတးဓါတးမက္ပါနဲ႔၈ ႀကိဳ့စာ့ၾကပါ၈
တေန႔ တခ္ိနး တခါမြာ ဒီႏိုငးငဵကို ်ပနးလာၿပီ့ေတာံ ဒီႏိုငးငဵရဲံ အဆငးံအတနး့ ပိုမိုၿပီ့ေတာံ ်မငးံမာ့လာေအာငးလို႔ လုပးေပ့ရမယးဆိုတဲံ ဇ ျဲသတၱိေတျနဲ႔
ဆကးလကးၿပီ့ေတာံ ရြငးသနးေနၾကပါလို႔ အနးတီံအေနနဲ႔ တိုကးတျနး့ခ္ငးပါတယး၈

ေမ့ချနး့ေမ့သူ၈ ၈ ကိုထိုကးမငး့ (ဖငးလနး)


Q: အေမစုက္နး့မာပါေစ၈ က္ေနား ၅၂မြာ ေမျ့ပါတယး၈ ၅၂ ေနာကးပိုငး့ က္ေနားံလို မ္ိဳ့ဆကးသစးေတျဟာ ပညာေရ့မြာ ခ္ိဳ႔တဲံၾကၿပီ့ အစစ အရာရာ
အဆငးမေ်ပၾကပါဘူ့၈ ဒီေတာံ ႏိုငးငဵေရ့ဘကးလြဳပးရြာ့ႏိုးငးသူေတျ နညး့တာကို ေတျ႔ရၿပီ့၇ စာ့ဝတးေနေရ့ အဆ ငးေ်ပေအာငးသာ လုပးေဆာငးၾကရတာ
ေတျ႔ပါတယး၈ ေမ့ချနး့ေမ့ခ္ငးတာက က္ေနားတို႔လို မ္ိဳ့ဆကးသစးေတျအတျကး ်ပညးတျငး့မြာ ပညာေရ့အစီအစဥးေတျ ်ပဳလုုပးေပ့ႏိုငးမယးဆိုရငး ်ပညးပ က
ဘယးလိုေထာကးပဵံေပ့တာေတျ အေမတို႔ လိုအပးမလဲဆိုတာ သိခ္ငးပါတယး၈ ်ပညးပေရာကးေနတာ ဆယးႏြစးေက္ားပါၿပီအေမ၈ ဖငးလနး မြာေရာကးေနတဲံ
တိုငး့ရငး့သာ့တခ္ိဳ႔က ဒီမိုကေရစီရရငးေတာငး ်မနးမာ်ပညးမ်ပနးခ္ငးၾကဘူ့လို႔ ဆိုပါတယး၈ အမိေ်မကိုမ်ပနးဘဲ တိုငး့တပါ့မြာ အေ်ခခ္မယးဆိုတဲ ံ သူေတျကို အေမ
ဘာမ္ာ့ေ်ပာခ္ငးပါသလဲ၈ ေက့္ဇူ့တငးပါတယး၈
A: သာ့က ကိုယးတိုငး ပညာေရ့နဲ႔ ပတးသကးလို႔ အခကးအခဲေတျနဲ႔ ရငးဆို ငးခဲံရလို႔ ်ပညးတျငး့က လူငယးေတျရဲံ ပညာေရ့ကို ပဵံပို့ေပ့ခ္ငးတယးဆိုတဲံ စိတးဓါတးကို
အေမ အမ္ာ့ႀကီ့ ေလ့လဲေလ့စာ့တယး၈ ဒီလိုစိတးဓါတးေတျရိြ တာကိုလဲ ဝမး့သာပါတယး၈ အေမတို႔အေနနဲ႔ ဆကးသျယးၿပီ့ေတာံ ဘယးလိုကူညီမြဳေတျ
ေပ့ႏိုငးမယးဆိုတာကို အသိေပ့ပါမယး၈ တခါ တခ္ိနးတညး့မြာပဲ ်မနးမာ် ပညးကိုေတာငးမြ ်ပနးမလာခ္ငးေတာံဘူ့ဆိုတဲံ ကေလ့ေတျနဲ႔ ပတးသကးလို႔ ဆိုရငး ကိုယးံကို
ခိုလြဵဳမြဳေပ့ထာ့တဲံ တိုငး့်ပညးအေပ၍မြာ သစၥာထာ့တာ၇ ေက့္ဇူ့တရာ့ထာ့တာ ဒါေတျကမြနးပါတယး၈ ဒါေပမယံးလဲ ကိုယးံရဲံ အမိႏိုငးငဵကိုေတာံ မေမ ံသငးံဘူ့လို႔
အေမတို႔ထငးပါတယး၈ ကိုယးအခုေရာကးေနတဲံ ႏို ငးငဵေပ၍မြာ သစၥာထာ့သလို အမိႏိုငးငဵေပ၍မြာလဲ သစၥာထာ့ႏိုငးမယးဆိုလို႔ရိြရငး အငးမတနးမြ
ေကာငး့တဲံစိတးဓါတးပါ၈ အငးမတနးမြ မျနး်မတးတဲံအေနအထာ့ ်ဖစးမယးလို႔ အေမက ေ်ပာခ္ငးပါတယး၈

ေမ့ချနး့ေမ့သူ၈ ၈ ကိုေက္ားစစးႏိုငး (အေမရိကနးတျငး ႏိုးငးငဵေရ့ႏြငးံလူမြဳေရ့ပညာသငးၾကာ့ေနသူေက္ာငး့သာ့တဦ့်ဖစးၿပီ့၇


ေဒါကးတာဆလိုငး့ထျနး့သနး့၌ေ်မ့ေတားစပးသ)ူ

Q: က္ေနာံးအေနနဲ႔ ်မနးမာ်ပညးအေရ့ေတျကို ေလံလာတဲံအခါမြာ တရုတးႏိုးငးငဵရဲံ ဒီ ေဒသတျငး့ ၾသဇာအာဏာ လႊမး့မို့မြဳဟာ ႀကီ့မာ့လာတာကို


က္ေနားတို႔ေတျ႔ရပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံမို႔လို႔ ယခုလကးရိြ စစးအစို့ရနဲ႔ တရုတးတို ႔ ဆကးဆဵေရ့မြာ တရုတးရဲံၾသဇာလႊမး့မို့မြဳဟာ ်မနးမာ်ပညးကို
ဒုတိယတိဘကး်ဖစးမယးံပဵုကို တာစူေနတာကို ေတျ႔ရပါတယး၈ အဲဒါေၾကာငးံ ဒီလိုကိစၥမ္ိဳ့ မ်ဖစးပျာ့ေအာငး က္ေနားတို႔ ်ပညးသူ လူငယးေတျ အေနနဲ႔
ဘယးလိုအခနး့က႑ကေန လြဳပးရြာ့သငးံပါသလဲလို႔ အနးတီစု ဘယးလိုစဥး့စာ့ထာ့သလဲ ဆိုတာ က္ေနားတို႔ သိခ္ငးပါတယး၈ ေက့္ဇူ့တငးပါတယးခငးဗ္ာ၈
A: ်မနးမာႏိုငးငဵနဲ႔ တရုတးႏိုးငးငဵဟာ အိမးနီ့ခ္ငး့မ္ာ့်ဖစးသလို၇ လျတးလပးေရ့ ရစဥးကာလကေန စၿပီ့ေတာံ အိမးနီ့ခ္ငး့ေကာငး့မ္ာ့်ဖစးခဲံပါတယး ၈ ခငးခငးမငးမငး
ရငး့ရငး့ႏြီ့ႏြီ့ေနခဲံပါတယး၈ အခုအခ္ိနးမြာက္ေတာံ တရုတးႏိုးငးငဵဟာ ၾသ ဇာအာဏာ အမ္ာ့ႀကီ့ ႀကီ့သျာ့ၿပီ့ေတာံ အနးတီတို႔ႏိုငးငဵက ေနၿပီ့ေတာံ အငးအာ့နညး့တဲံ
ႏိုငးငဵ၇ စီ့ပျာ့ေရ့အရ မတို့တကးတဲံ ႏိုငးငဵ၇ ်ဖစးလာတဲံ အခါက္ေတာံ ဒီႏိုငးငဵ ႏြစးႏိုငးငဵရဲံ ဆကးဆဵေရ့ဟာ ေရြ႔ဆကးၿပီ့ေတာံ ဘယးလိုမ္ာ့ ်ဖစးမလဲ ဆုိၿပီ့ေတာံ
စို့ရိမးပူပနးမြဳေတျ်ဖစးလာပါတယး၈ တ ကယးေတာံ ေကာငး့တဲံမိတးေဆျမ္ာ့ ဆိုတာဟာ တနး့တူညီတူေရ့အေပ၍မြာ အေ်ခခဵၿပီ့ေတာံ ေပါငး့သငး့ရမြာပါ၈
အဲသလို်ဖစးဖို႔ အနးတီတို႔ႏိုငးငဵရဲံ အေ်ခအေနကို ပိုၿပီ့တို့တကးေအာငးလုပးဖို႔ လိုပါတယး၈ ဒါဟာ အေကာငး့ဆဵု့နညး့ပါပဲ၈ တ်ခာ့ႏိုးငးငဵကိ ု အ်ပစးမရြာေနဘဲနဲ႔၇
တ်ခာ့ႏိုငးငဵကို လကးညိဳ့ ထို့မေနဘဲန႔ဲ အနးတီတို႔ ႏိုငးငဵမြာ ဘာအာ့နညး့ခ္ကးေတျရိြသလဲ၇ ဒီအာ့နညး့ခ္ကးေတျကို ပေပ္ာကးေအာငးလုပးၿပီ့ေတာံ အနးတီတို႔ဟာ
တနး့တူညီတူ အိမးနီ့နာ့ခ္ငး့ေကာငး့၇ မိတးေဆျေကာငး့မ္ာ့်ဖစးေအာငးလို႔ ေနဖို႔ ႀကိဳ့စာ့သျာ့ရမယးလို႔ အနးတီထငးပါတယး၈
ေမ့ချနး့ေမ့သူ၈ ၈ ကိုစတီဗငး (ဆျီဒငး)
Q: အေမေဒ၍စုကို က္ေနားေမ့ခ္ငးတာက ကမာၻ႔ကုလသမဂၐ ကိုယးစာ့လြယး မစၥတာ ရာဇာလီနဲ႔ ေသားလညး့ေကာငး့၇ မစၥတာ ဂနးဘာရီနဲ႔ေသားလညး့ေကာငး့၇
စစးအစို့ရကိုယးစာ့လြယး ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးၾကညးနဲ႔ ေသားလညး့ေကာငး့၇ အႀကိမးႀကိမးေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကတယး၈ ဒီလိုေဆျ့ေႏျ့ခဲံတဲံအခါမြာ
ဘာေတျေဆျ့ေႏျ့ခဲံသလဲဆိုတာကို က္ေနားတို႔ ်ပညးသူေတျအေနနဲ႔ သိခ္ငးပါတယး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ေဒ၍စုနဲ႔ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးၾကညး အႀကိမးႀကိမး ေဆျ့ေႏျ့ခဲံတယး၇
ဘာ်ဖစးလို႔ ေဆျ့ေႏျ့မြဳ မေအာငး်မငးတာလဲ ဆိုတာကို က္ေနား အေမ ေဒ၍စုကို ေမ့ခ္ငးပါတယး၈
A: အေမ ကုလသမဂၐကိုယးစာ့လြယးေတျနဲ႔ ေဆျ့ေႏျ့တဲံကိစၥေတျဟာ အဓိက အာ့်ဖငးံေတာံ ်မနးမာႏိုးငးငဵမြာ လူ႔အချငးံအေရ့၇ ဒီမိုကေရစီအချငးံအေရ့
တို့တကးေအာငးလို႔ ဘယးလိုလုပးရမလဲ ဆိုတဲံ နညး့လမး့ေတျကို ရြာေဖျတဲံ သေဘာပါပဲ၈ ဦ့ေအာငးၾကညးနဲ႔ ေဆျ့ေႏျ့တာေတျကေတာံ အမြနးေ်ပာရလို႔ ရ ိြရငး
သိပးၿပီ့ေတာံ ထူ့ထူ့ေထျေထျ အေရ့ပါတဲံကိစၥေတျ မပါပါဘူ့၈ ်ပညးသူ လူထု အမ္ာ့စု သိသငးံတဲံ ကိစၥေတျဆိုလို႔ရိြရငး အေမ တေယာကးတညး့ ေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ေတာံ
ဆဵု့်ဖတးမြာ မဟုတးပါဘူ့၈ ်ပညးသူလူထုကို အသိေပ့မြာ်ဖစးပါတယး၈ တနညး့အာ့်ဖငးံ ေ်ပာမယးဆိုလို႔ရိြရငး ဦ့ေအာငးၾကညး နဲ႔ ေဆျ့ေႏျ့တဲံ ကိစ ၥေတျဟာ
သိပးၿပီ့ေတာံ နကးနကးနဲနဲ မရိြတာေၾကာငးံလဲ ေဆျ့ေႏျ့ ပျဲေတျဟာ ဆကးၿပီ့ေတာံ မ်ဖစးခဲံတာလို႔ အေမထငးပါတယး၈ ဒါေပမယံး အရငးတုနး့က မ်ဖစးခဲံလို႔ ေနာငးလဲ
မ်ဖစးဘူ့လို႔ေတာံ မေ်ပာႏိုငးပါဘူ့၈ ်ဖစးဖို႔ပဲ အေမတို႔ကေနၿပီ့ေတာံ ဆကးၿပီ့ေတာံ ေမြ္ားလငးံပါတယး၈ ေနာကးၿပီ့ေတာံ ်ပညးသူေတျအတျကး အဓိ က က္တဲံ
ကိစၥေတျ ဆိုလို႔ရိြလို႔ရိြရငး ဘယးေတာံမြ အေမတေယာကးတညး့ ကိုယးပိုငး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးအရ လုပးမြာ မဟုတးပါဘူ့ဆိုတာလဲ သာ့တို႔ကို အသိေပ့ပါရေစ၈

(မုိ့မခ)

ဿ၂ ရကး ဒီဇငးဘာလ ဿွှွ ခုႏြစး (စေနေန႔)

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီ အငးအာ့စု ေတျ႔ဆဵုမညး

-အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီ အဖဲျ႔ခ္ဳပးကေန ခဲျထျကးၿပီ့ ေရျ့ေကာကးပဲျ ဝငးခဲံတဲံ အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အငးအာ့စု NDF ေခါငး့ေဆာငး ဦ့ခငးေမာငးေဆျက ဒီဇငးဘာလ
၀ဝ ရကးေန႔မြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ကို ပထမဦ့ဆဵု့ အႀကိမးအ်ဖစး သျာ့ေရာကးေတျ႔ဆဵုဖို႔ ရြိတယးလို႔ ေၾကညာပါတယး၈
အဲဒီလို ေတျ႔ဆဵုရာမြာ NLD ပါတီကေန ခဲျထျကးရတဲံ အေၾကာငး့ရငး့ေတျနဲ႔ ပတးသကးလို႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ရြငး့လငး့ေ်ပာ်ပမြာ ်ဖစးတဲံအေၾကာငး့
ဦ့ခငးေမာငးေဆျက ေ်ပာပါတယး၈

“ပါတီေထာငးတဲံကိစၥနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ေတာံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ရြငး့လငး့တငး်ပဖုိ႔ အနးကယးတုိ႔ဘကးက ႏိုငးငဵေရ့တာဝနး က္နးေနပါတယး၈ အဲဒါ အဓိကပါ၈


ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး တေယာကးတညး့နဲ႔ပဲ ေတျ႔မြာပါ၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို Personal ေတျ႔တဲံသေဘာမ္ဳိ့ သျာ့ေတျ႔မြာ ်ဖစးပါတယး၈ အနးကယးတို႔ NDF
ရဲ႕ အ်မငး၇ ်ဖစးေနတဲံ ႏုိငးငဵေရ့ အခငး့အက္ငး့ေပ၍မြာ ဘယးလုိ်မငးသလဲလို႔ ေမ့ရငး ေ်ဖဖို႔ အနးကယးတုိ႔မြာ အဆငးသငးံ ရြိပါတယး၈ ဘာေၾကာငံးလဲဆုိေတာံ NDF
ဟာ မူဝါဒခ္မြတးၿပီ့မြ ေရြ႕ကို ဆကးေလြ္ာကးေနတဲံ ပါတီမို႔လုိ႔ မူဝါဒအတိုငး့ က္ေနားတို႔ လုပးဖို႔ အေၾကာငး့ ရြိပါတယး”

သူ႔ အေနနဲ႔လညး့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ မေတျ႔ရတာ ႏြစးေပါငး့ ဿဝ နီ့ပါ့ေလာကး ရြိေနၿပီလို႔ ဦ့ခငးေမာငးေဆျက ေ်ပာပါတယး၈ အမ္ိဳ့သာ့
်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့မြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ အခနး့က႑နဲ႔ ပတးသကးလို႔ ဦ့ခငးေမာငးေဆျက

“ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ အမ္ဳိ့သာ့ ရငးၾကာ့ေစံေရ့ကို တကယးပဲ လုပးေဆာငးမယးလို႔ ေၾကညာၿပီ့ၿပီ ်ဖစးပါတယး၈ ၀၄ ပါတီနဲ႔ လကးတျဲ


လုပးေဆာငးမယးလို႔လညး့ ၾကာ့လိုကးရပါတယး၈ အဲဒါ အငးမတနးေကာငး့တဲံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ ႏုိငးငဵေရ့ ေဆာငးရျကးမႈပါပဲ၈ ပါတီႏုိငးငဵေရ့
အေပ၍ကေနၿပီ့ေတာံ အမ္ိဳ့သာ့ ႏုိငးငဵေရ့ထဲမြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး လုပးမယးဆုိရငး ေအာငး်မငးမြာပါ”

ၿပီ့ခဲံတဲံ ႏိုွငးဘာ ၄ ရကး ေရျ့ေကာကးပဲျမြာ NDF ပါတီက အမတးေနရာ စုစုေပါငး့ (ှ၃ှ) ေနရာ ဝငးေရာကး ယြဥးၿပိဳငးခဲံၿပီ့ ှ၃ ေနရာသာ အႏိုငးရခဲံပါတယး၈ ဒါဟာ
စစးအစို့ရ ေက္ာေထာကးေနာကးခဵ ရထာ့တဲံ ၾကဵံခိုငးဖျဵၿဖိဳ့ေရ့ပါတီက မဲ မသမာမႈေတျ ရြိခဲံတဲံအတျကးလို႔ NDF က စျပးစဲျထာ့ပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ဿ၃ ရကး ဒီဇငးဘာလ ဿွှွ ခုႏြစး (တနဂၤေႏျေန႔)

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကုိ ဖိလစးပုိငး အထကးလႊတးေတားအမတး ေတျ႔ဆဵု

-်မနးမာံ ဒီမုိကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကုိ ဖိလစးပုိငးႏုိငးငဵ အထကး လႊတးေတားအမတး Loren Legarda က ဒီကေန႔ ေနအိမးမြာ
လာေရာကးေတျ႔ဆဵုခဲံတယးလုိ႔ သိရပါတယး၈

NLD ေ်ပာချငးံရပုဂၐိဳလး ဦ့အုနး့ႀကိဳငးက RFA ကုိ အခုလုိ ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“ဖိလစးပိုငး အထကးလႊတးေတား၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ဆကးဆဵေရ့ ေကားမတီ ဥက၎႒၇ အမ္ဳိ့သမီ့ဗ္၇၇ မစၥ ေလာရငး၈ သူ ဒီေန႔ လာၿပီ့ေတာံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔
ေတျ႔ဆဵုပါတယး”

ဖိလစးပုိငး အထကးလႊတးေတားအမတး Ms. Legarda နဲ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတုိ ံ ေဆျ့ေႏျ့တဲံ အေၾကာငး့အရာ အေသ့စိတးကုိ ႏြစးဖကးစလဵု့က ထုတး်ပနးတာ
မရြိေပမယးံ ်မနးမာႏုိငးငဵ ဒီမုိကေရစီ အေရ့နဲ႔ ပတးသကးလုိ႔ အ်မငးခ္ငး့ ဖလြယးၾကဖုိ႔ ရြိတယးဆိုၿပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵကုိ မထျကးချာခငး အဲဒီ ဖိလစးပုိငး
လႊတးေတားအမတးက မနီလာၿမိဳ႕မြာ ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါတယး၈

ဒါံ်ပငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ လူ႔အချငးံအေရ့ ကာကျယးေရ့နဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရ့ ႀကိဳ့ပမး့ရာမြာ အမ္ိဳ့သမီ့ ေခါငး့ေဆာငးေတျရဲ႕ အေရ့ပါမႈကုိ


ေဖား်ပေနတယးလုိ႔လညး့ သူမက ေ်ပာဆုိခဲံပါတယး၈

ဖိလစးပုိငး အထကးလႊတးေတား အမတး Ms. Legarda အေနနဲ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ ေတျ႔ဆဵုႏုိငးေအာငး သူမရဲ႕ မိတးေဆျရငး့်ဖစးသူ အေရြ႕တီေမာႏုိငးငဵ
သမၼတ Jose Ramos Horta က စီစဥးေပ့ခဲံတယးလုိ႔ သိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)
ဿ၄ ရကး ဒီဇငးဘာလ ဿွှွ ခုႏြစး (တနလၤာေန႔)

ေဒ၍ခငးၾကညး ကျယးလျနးမႈ ဿဿ ႏြစးေ်မာကး အမြတးတရ

ဓာတးပဵု ASSOCIATED PRESS

်မနးမာံဒီမုိကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ကျယးလျနးသူ မိခငးႀကီ့၌ အုတးဂူတျငး ဂါရွ်ပဳေနစဥး၈ ဒီဇငးဘာ ဿ၄၇ ဿွှွ၈

လျတးလပးေရ့ ဖခငးႀကီ့ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ရဲ႕ ဇနီ့လညး့်ဖစး၇ ်မနးမာံဒီမုိကေရစီ ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး မိခငးလညး့်ဖစးတဲံ ေဒ၍ခငးၾကညး


ကျယးလျနးခဲံတာ ဒီကေန႔ဆုိ ဿဿ ႏြစး ရြိခဲံပါၿပီ၈ ဒီႏြစးပတးလညး အခမး့အနာ့ကို တက၎သိုလးရိပးသာလမး့မြာရြိတဲံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေနအိမးမြာ သဵဃာေတျကို
ေန႔ဆျမး့ ကပးလႉခဲံသလို ဘာသာေပါငး့စုဵ ဆုေတာငး့ပျဲေတျ အ်ပငး မိခငးႀကီ့ ေဒ၍ခငးၾကညးရဲ႕ အုတးဂူမြာလညး့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ လျမး့သူ႔ပ နး့်ခငး့ခ္
ဂါရွ်ပဳ ႏႈတးဆကးတာေတျ ်ပဳလုပးခဲံပါတယး၈ ဒီသတငး့ အ်ပညးံအစုဵအ်ပငး ေဒ၍ခငးၾကညးရဲ႕ ဘွ်ဖတးသနး့မႈ ပုဵရိပးတခ္ဳိ႕ကို မသငး့သီရိက
တငး်ပေပ့ထာ့ပါတယး၈

လျတးလပးေရ့ ဖခငးႀကီ့ ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ရဲ႕ ဇနီ့လညး့်ဖစး၇ ်မနးမာံဒီမုိကေရစီ ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ မိခငးလညး့်ဖစးတဲံ ေဒ၍ခငးၾကညး


ကျယးလျနးခဲံတာ ဒီေန႔ဆုိရငး ဿဿ ႏြစး်ပညးံၿပီမုိ႔ တက၎သိုလးရိပးသာလမး့ ေနအိမးမြာ သဵဃာေတားေတျကို ဆျမး့ကပးတဲံ အလႉဒါနေတျ ်ပဳလုပးခဲံသလို ဘာသာေပါငး့စုဵ
ဆုေတာငး့ပျဲေတျလညး့ ်ပဳလုပးခဲံတယးလို႔ NLD ပါတီ ေ်ပာချငံးရပုဂၐိဳလး ဦ့အုနး့ႀကိဳငးက ေ်ပာပါတယး၈

“ဒီ ဿဿ ႏြစး်ပညးံေ်မာကးတဲံေန႔မြာ အစီအစဥးအရ မနကး ှွ နာရီချဲမြာ ေရႊေတာငးတနး့ သာသနာံရိပးသာက ဆရာေတားဘုရာ့ႀကီ့ ဦ့ပ႑ိတဘိ ွဵသနဲ႔
သဵဃာေတား ၁ ပါ့၇ ေနာကး ခ္မး့ေ်မံဆရာေတား ဦ့ဇနကာဘိွဵသနဲ႔ သဵဃာေတား ၁ ပါ့၇ ေပါငး့ သဵဃာေတား ှွ ပါ့တို႔ကို ေန႔ဆျမး့ဆကးကပးၿပီ့ေတာံ
သကၤနး့လညး့ လႉဒါနး့ပါတယး၈ ငါ့ပါ့သီလခဵယူၿပီ့ေတာံ တရာ့ဘာွနာမ္ာ့ နာၾကာ့မႈ ်ပဳလုပးခဲံပါတယး၈

“ေနာကး ေန႔လယး တနာရီချဲမြာ ဘာသာေပါငး့စုဵ ဆုေတာငး့ပျဲ ဆကးလကး ်ပဳလုပးခဲံပါတယး၈ အဲဒီမြာ တကးေရာကး ဆုေတာငး့ၾကတဲံ အဖျဲ႕ေတျကေတာံ
သိက၏ာေတားရ ဆရာေတား ေဒါကးတာ ဦ့အာကာကိုေလ့နဲ႔ ခရစးယာနးအဖျဲ႕၇ ေနာကး ဦ့ခငးေမာငးေရႊ ေခါငး့ေဆာငးတဲံ ခရစးယာနးအဖျဲ႕၇ သိက၏ာေတားရ
ဆရာေတားႀကီ့ ဦ့ရကးဂီ ေခါငး့ေဆာငးတဲံ ႐ုိမနးကကးသလစး ဆုေတာငး့အဖျဲ႕၇ ေနာကး အစၥလာမး ဓမၼဗိမာနး ဦ့ေဆာငး ေဆားၾသေရ့မႉ့ ဦ့ေအ့လျငးနဲ႔အဖျဲ႕၇
ဦ့လြေအာငး ေခါငး့ေဆာငးတဲံ ဟိႏၵဴဘာသာေရ့ အဖျဲ႕တို႔ကလညး့ အလြညးံက္ ဘာသာအလုိကး ဆုေတာငး့ေမတၱာ ပို႔သပါတယး၈
“ေနာကး ညေန ၁ နာရီမြာေတာံ ေရႊတိဂုဵဘုရာ့လမး့မြာရြိတဲံ ေဒ၍ခငးၾကညးရဲ႕ အုတးဂူကို အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မႉ့ သျာ့ေရာကးၿပီ့ေတာံ ဂါရွ ်ပဳခဲံပါတယး၈”

မိခငးႀကီ့ ေဒ၍ခငးၾကညးဟာ ှ၆ှဿ ခုႏြစး ေ်မာငး့်မၿမိဳ႕မြာ အဘ ဦ့ဘုိၿငိမး့၇ အမိ ေဒ၍ဖျာ့စုတို႔က ဖျာ့်မငးခဲံပါတယး၈ ရနးကုနးမြာ အထကးတနး့
ေအာငး်မငးၿပီ့တဲံေနာကး အႀကီ့တနး့ သူနာ်ပဳ ဆရာမႀကီ့ ဘွနဲ႔ ှ၆၁ဿ ခုႏြစးမြာ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့နဲ႔ လကးထပးခဲံၿပီ့ေနာကး သာ့ ဿ ေယာကး၇ သမီ့ ှ
ေယာကး ဖျာ့်မငးခဲံပါတယး၈ ှ၆၁၄ ခုႏြစး ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ လုပးႀကဵခဵရၿပီ့ေနာကး ှ၆၁၄ ခုႏြစးကေန ှ၆၂ဿ ခုႏြစးအထိ ်မနးမာႏုိငးငဵမြာ အမ္ဳိ့သမီ့
လႊတးေတားအမတး ေနရာနဲ႔အတူ လူမႈအဖျဲ႕အစညး့ေတျမြာပါ ပါွငးၿပီ့ ႏုိငးငဵတာွနးေတျကို ကေလ့ေတျ တဘကးနဲ႔ ရဲရဲွဵံွဵံ ထမး့ေဆာငးခဲံပါတယး၈

အဲဒီေနာကး ှ၆၃ွ မြာ အိႏၵိယႏုိငးငဵဆုိငးရာ ်မနးမာသဵအမတးႀကီ့ ဘွနဲ႔ ႏုိငးငဵကေန ေ်ပာငး့ေရႊ႕ တာွနးထမး့ေဆာငးခဲံရပါတယး၈ ေနာကးေတာံ ေဒ၍ခငးၾကညးရဲ႕
စျမး့ေဆာငးမႈေတျအတျကး ်မနးမာအစို့ရက မဟာသီရိသုဓမၼဘျဲ႕ ခ္ီ့်မႇငံးခဲံပါတယး၈

အသကးအရျယးငယးငယးနဲ႔ ခငးပျနး့သညး ကျယးလျနးသျာ့လငးံကစာ့ အိေႁႏၵရရ သိက၏ာရြိရြိ ်မနးမာအမ္ဳိ့သမီ့ေကာငး့ ပီသစျာ ဘွကို ်ဖတးသနး့ခဲံတဲံ


ပုဵရိပးေတျကေတာံ အခုအခ္ိနးအထိ သတိရစရာ၇ ်မနးမာအမ္ဳိ့သမီ့တုိငး့အတျကး အတုယူစရာ ်ဖစးဆဲပဲလုိ႔ ကဗ္ာဆရာႀကီ့ ကိုေလ့ (အငး့ွဂုဏးရညး) က
မြတးခ္ကးေပ့ပါတယး၈

“မိခငးႀကီ့ ေဒ၍ခငးၾကညးကေတာံ လငးေကာငး့မယာ့၇ သာ့ေကာငး့မိခငး၇ သမီ့ေကာငး့မိခငး ပီသပါေပတယး၈ သူ႔ကိုယးက္ငးံတရာ့ကို ေကာငး့ေကာငး့ႀကီ့


ေစာငးံထိနး့သျာ့တယး၈ အဲေတာံ ဗုိလးခ္ဳပးတုိ႔ က္ဆုဵ့သျာ့ၿပီ့ေတာံ မုဆုိ့မဘွနဲ႔ ကေလ့ေလ့ေတျကို လူ်ဖစးေအာငး ေမျ့လာတယး၈ ဗုိ လးခ္ဳပးလုပးသျာ့တဲံ
ႏုိငးငဵေရ့ကိုလညး့ သူ ဆကးလုပးသျာ့တယး၈ မြတးမိသေလာကးကေတာံ ်မနးမာအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ သမဂၐမြာ တကးတကးႂကျႂကျ လႈပးရြာ့သျာ့တယး၈ သီလ၇
သူ႔ရဲ႕သမာဓိ၇ သူ႔ရဲ႕ပညာဟာ ေတားေတားထငးရြာ့တယး၈

“တနညး့ေ်ပာရရငး တပးမေတားရဲ႕ မိခငးအ်ဖစးနဲ႔ အိေႁႏၵရရ၇ သိက၏ာရြိရြိ ေနသျာ့တဲံသူ၇ အမ္ဳိ့သမီ့ႀကီ့ကို အငးမတနး ေအာကးေမံစရာ ေကာငး့ပါတယး၈
တုိငး့်ပညးကထျကးၿပီ့ တာွနးႀကီ့ ထမး့ေဆာငးတဲံ အခါမြာလညး့ သိပးဗမာဆနးတဲံ အွတးအစာ့ကို ွတးတယး၇ ဗမာဆနးတဲံ အေ်ပာအဆုိကုိ ေ်ပာတယး၇
ဗမာဆနးတဲံ အေနအထုိငးကို ေနထုိငးသျာ့တယး၈ အဲဒါ သူ႔ သီလတရာ့ပဲ၈ အငးမတနး အိေႁႏၵရတယး၇ အငးမတနး သိက၏ာႀကီ့တယး၈ အဲဒါကို အတုယူသငံးတယးလို႔
ကုိယးထငးတယးေလ၈”

ကဗ္ာဆရာႀကီ့ ကုိေလ့(အငး့ွဂုဏးရညး) ေ်ပာ်ပခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈

မိခငးႀကီ့ ေဒ၍ခငးၾကညးဟာ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ ှ၆၅၅ လူထုလႈပးရြာ့မႈေတျ ်ဖစးေနတဲံ အခ္ိနးအတျငး့ မက္နး့မမာ ်ဖစးခဲံၿပီ့ေနာကး ှ၆၅၅ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလ ဿ၄
ရကးေန႔က ကျယးလျနးသျာ့ခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈

“က္ေနားတုိ႔ အထကးဗမာႏုိငးငဵ စာေရ့ဆရာအသငး့ကို ကုိယးစာ့်ပဳၿပီ့ လူထု ေဒ၍အမာ ေရာကးလာတယး၈ လူထုတုိကးရဲ႕ ပနး့ေချနဲ႔ အထကးဗမာႏုိငးငဵ
စာေရ့ဆရာအသငး့ရဲ႕ ပနး့ေချကုိ ေဒ၍အမာံဆီက ဆငး့ယူၾကတယး၈ ဆငး့ယူၿပီ့ေတာံ က္ေနားတုိ႔ အိမးထဲမြာ ေဒ၍ခငး ၾကညးရဲ႕ စ္ာပနမြာ ပနး့ေချတငးတယး၈
အိမးကေန အသုဘ ပို႔ၾကတဲံအခါမြာ ေရႊတိဂုဵဘုရာ့ ေတာငးဘကး၇ သခငးကုိယးေတားမႈိငး့ရဲ႕ အုတးဂူအနီ့၇ ဦ့သနး႔ရဲ႕ အုတးဂူအနီ့ေပါံဗ္ာ၇ အဲဒီေနရ ာကို
ခ္ီတကးသျာ့ၾကတယး၈ က္ေနားတုိ႔က ေရြ႕ကေန ေရာကးႏြငံးတယး၈ ေရာကးႏြငံးၿပီ့ေတာံ ေစာငံးၾကညးံလုိကးတဲံအခါ လူတနး့ႀကီ့ဟာ ခ္ီတကးလာၿပီ့ေတာံ
သီခ္ငး့ဆုိလာတဲံအသဵ ၾကာ့တယး၈

“ကမၻာမေၾကဘူ့ဆုိတဲံ သီခ္ငး့နဲ႔ လူေတျ လႈိငး့ထၿပီ့ေတာံ မ္ကးစိတဆုဵ့ လူထုႀကီ့ကို ်မငးရေတာံ အငးမတနးကို တကးႂကျအာ့ရ ်ဖစးမိပါတယး၈ ဒီလူထ ုႀကီ့ဟာ
ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ အေပ၍ သဵေယာဇဥး၇ ေဒ၍ခငးၾကညးအေပ၍ သဵေယာဇဥး၇ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အေပ၍မြာ သဵေယာဇဥး၇ ဒီမုိကေရစီ အေပ၍မြာ တကးႂကျမႈကို
ခနး႔မြနး့ႏုိငးလုိကးတဲံ အတျကးေၾကာငးံ အငးမတနးကို တကးႂကျ ဂုဏးယူမိပါတယး၈ ”

လျနးခဲံတဲံ ဿဿ ႏြစး၇ ှ၆၅၅ ခုႏြစးက မိခငးႀကီ့ ေဒ၍ခငးၾကညးရဲ႕ စ္ာပန အေၾကာငး့ကို ဆရာ ေမာငးစျမး့ရညးက ်ပနးေ်ပာငး့ ေ်ပာ်ပခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)
ရြာ့ပါ့ဓာတးသတၱဳ ရြာေဖျေရ့ ်မနးမာနဲ႔ ေတာငးကုိရီ့ယာ့ ပူ့တဲျေဆာငးရျကးမညး

-အဆငးံ်မငးံ နညး့ပညာ ထုတးလုပးမႈေတျမြာ အသုဵ့်ပဳတဲံ ေရဒီယိုသတၱိႀကျ တျငး့ထျကးေတျပါွငးတဲံ ဓာတးသတၱဳေတျ အပါအွငး ေရနဵနဲ႔ ဓာတးသတၱဳ ရြာေဖျေရ့
လုပးငနး့ေတျကုိ ေတာငးကုိရီ့ယာ့ ကုမၸဏီေတျက ်မနးမာႏုိငးငဵမြာ လုပးေဆာငးသျာ့ဖုိ႔ ရြိေနပါတယး၈

ေတာငးကုိရီ့ယာ့ ႏုိငးငဵအတျကး လုိအပးတဲံ အရငး့အ်မစးေတျ ပုဵမြနးရရြိႏုိငးေရ့ ရညးရျယးၿပီ့ သေဘာတူညီခ္ကး ရယူခဲံတာလုိ႔ ေတာငးကုိရီ့ယာ့ ဉာဏစီ့ပျာ့ေရ့
ွနးႀကီ့ဌာနကုိ ကုိ့ကာ့ၿပီ့ ယျနးဟပး (Yonhap) သတငး့က ေဖား်ပလုိကးတာပါ၈

ဓာတးသတၱဳ ရြာေဖျေရ့ လုပးငနး့ေတျအတျကး ဘူမိေဗဒ တုိငး့ထျာေရ့ လုပးငနး့ေတျ၇ ရြာေဖျမႈ စီမဵကိနး့ေတျကုိေတာံ ဿ ႏုိငးငဵ ပူ့တဲျ ေဆာငးရျကးသျာ့မယးလုိ႔လညး့
ေတာငးကုိရီ့ယာ့ ဉာဏစီ့ပျာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ဌာနရဲ႕ ေၾကညာခ္ကးက ေ်ပာဆုိခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈

လတးတေလာ ကမၻာေပ၍မြာ ရြာ့ပါ့ဓာတးသတၱဳ အမ္ဳိ့အစာ့ေတျ ထုတးလုပးမႈရဲ႕ ၆၄% ကုိေတာံ တ႐ုတးႏုိငးငဵက ထိနး့ခ္ဳပးထာ့တာ်ဖစးၿပီ့ ေအာကးတုိဘာလထဲမြာ
အရငးႏြစးက ်ပညးပတငးပုိ႔မႈ ပမာဏရဲ႕ ၄ွ% ေက္ားကုိ ေလြ္ာံခ္ဖုိ႔ ေၾကညာလုိကးတဲံ အတျကးလညး့ ရြာ့ပါ့ဓာတးသတၱဳေတျကုိ တငးသျငး့ေနတဲံ ႏုိငးငဵေတျမြာ
အခကးအခဲေတျနဲ႔ ႀကဵဳခဲံရပါတယး ၈

ရြာ့ပါ့ဓာတးသတၱဳေတျကုိ တ႐ုတးႏုိငးငဵဆီကေန တငးသျငး့ေနရတဲံ ဂ္ပနးႏုိငးငဵကေတာံ အသုဵ့်ပဳၿပီ့သာ့ ဓာတးသတၱဳေတျကို


်ပနးလညးအသဵု့ၿပဳထုတးလုပးတာအ်ပငး၇ တ်ခာ့ အာရြႏုိငးငဵေတျမြာ ရြာေဖျ တူ့ေဖားမႈေတျ လုပးသျာ့ဖုိ႔ စဥး့စာ့ခဲံရတဲံအထိ ်ဖစးပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကို မႏၲေလ့ NLD ေငျေထာကးပဵံ

မႏၱေလ့တုိငး့အတျငး့က ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျကို ကူညီ ေထာကးပဵံေပ့ေနတဲံ မႏၱေလ့ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး အဖျဲ႔ ွငးေတျက
ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ၁ ဦ့အတျကး အလြဴေငျ က္ပး ၂ ေသာငး့စီ ဒီကေန႔ ေထာကးပဵံကူညီ ေပ့ခဲံတယးလုိ႔ သိရပါတယး၈

မႏၱေလ့ NLD အဖျဲ႔ဝငးေတျ စုေပါငး့ ဖျဲ႔စညး့ထာ့တဲံ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥ့းသာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့ အဖျဲ႔က လစဥး ႏုိငးငဵေရ့
အက္ဥ့းသာ့ေတျကို ကူညီေထာကးပဵံ ေပ့ေနရာ အခုလအတျကး ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့က္ NLD အဖျဲ႔ဝငး ဿ ဦ့နဲ႔ တ်ခာ့ နုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ဿ ဦ့ကို
ကူညီေထာကးပဵံ ေပ့ခဲံေၾကာငး့ အဖျဲ႔ ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ဦ့ကိုေလ့က RFA ကို ေ်ပာပါတယး၈

မႏၱေလ့ေထာငးမြာ ေထာငးဒဏး ှဿ ႏြစးနဲ႔ ၃ လ က္ခဵေနရတဲံ မုိ့ကုတးက ကုိမငး့သူ၇ ပူတာအုိေထာငးမြာ ေထာငးဒဏး ၂ ႏြစး က္ခဵေနရတဲံ ဦ့ရဲ်မငးံ ေခ၍ ဆရာရဲ၇
မႏၱေလ့ေထာငးမြာ ေထာငးဒဏး ၁၅ ႏြစး က္ခဵေနရတဲံ ဦ့သနး့ေအာငးတုိ႔ကုိ ကူညီေထာကးပဵံ ေပ့ခဲံေၾကာငး့ ေ်ပာပါတယး၈

ပဲခူ့ေထာငးမြာ ေထာငးဒဏး ၅ ႏြစး က္ခဵေနရတဲံ NLD အဖျဲ႔ွငး ကိုွဏၰေအာငး အတျကး မႏၱေလ့ၿမိဳ႕မြာ ရြိတဲံ မိဘေတျကို ေပ့အပးခဲံၿပီ့ ပူတာအိုေထာငးက
ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ဦ့ရဲ်မငးံအတျကး ပူတာအိုေထာငးမြာ အက္ဥး့က္ေနတဲံ NLD အဖဲျ႔ွငး ေဒ၍ွငး့်မ်မ မိသာ့စုထဵက တဆငးံ ေပ့ပို႔ဖို႔ စီစဥးခဲံေၾကာငး့နဲ႔
မႏၱေလ့ေထာငးက ကိုမငး့သူနဲ႔ ဦ့သနး့ေအာငးတုိ႔အတျကး ေထာငးအာဏာပိုငးေတျက လကးမခဵတဲံအတျကး မိသာ့စုကေနတဆငးံ ေထာကးပဵံေပ့ခဲံတယးလို႔
ဦ့ကိုေလ့က ေ်ပာပါတယး၈

ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥ့းသာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့ မႏၱေလ့ NLD အဖျဲ႔က ဒီအစီအစဥးကို လူထုေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ ၃၂ ႏြစး်ပညးံ ေမျ့ေန႔
်ဖစးတဲံ ဿွှွ ခုႏြစး ဇျနးလ ှ၆ ရကးေန႔က စတငး အေကာငးအထညး ေဖားခဲံတာ်ဖစးၿပီ့ အဲဒီေန႔မြာပဲ အက္ဥး့သာ့ မိသာ့စုွငး ေက္ာငး့သာ့ ဿဿ ဦ့ကို ပညာေရ့
အေထာကးအပဵံ အ်ဖစး တဦ့ကို က္ပး ှ ေသာငး့ႏႈနး့ ကူညီေထာကးပဵံ ေပ့ခဲံေၾကာငး့လညး့ သိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

အိုငးယာလနးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆု ဆနးကာတငးစာရငး့ ေဒ၍စုပွငး-အိုငးယာလနးႏုိငးငဵက ႏြစးစဥး ခ္ီ့်မငးံတဲံ ဿွှွ ်ပညးံႏြစးအတျကး Tipperary ႏိုငးငဵတကာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆု အတျကး ပဏာမ ဆနးကာတငး ဆုရြငး စာရငး့ကို
ထုတး်ပနးရာမြာ ်မနးမာႏိုငးငဵက ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး လညး့ ပါွငးတယးလို႔ ဒီကေန႔ ထုတး်ပနးတဲံ ဆုခ္ိီ့်မငးံေရ့အဖျဲ႔ ေၾကညာခ္ကးမြာ ပါွငးပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို အခုလို ဆနးကာတငး ဆုရြငးစာရငး့မြာ ပါွငးတာကို ွမး့ေ်မာကးႀကိဳဆိုေၾကာငး့၇ ဆုအတျကး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ


ထိုကးတနးသူတဦ့ ်ဖစးေၾကာငး့၇ အိုငးယာလနးမြာ ်မနးမာံအေရ့ ေဆာငးရျကးေနတဲံ Burma Action Ireland က ဒုတိယ ဥက၎႒ Eileen Seymour က
ေ်ပာပါတယး၈

ဿွှွ ်ပညးံႏြစး ဆုအတျကး ပဏာမ အမညးစာရငး့ကို အဖျဲ႔ရဲံ ေကားမတီက ေရျ့ခ္ယးတာ ်ဖစးၿပီ့ ဒီဆနးကာတငး စာရငး့မြာ ်မနးမာႏုိငးငဵက ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး
အ်ပငး၇ ကုလသမဂၐ လူ႔အချငံးအေရ့ဆိုငးရာ မဟာမငး့ႀကီ့ေဟာငး့ Mary Robinson၇ ထိုငးွမး ဗုဒၶဘာသာ သီလရြငးႀကီ့ Cheng Yen၇ ဂါဇာ ကမး့ေ်မာငးေဒသ
ဆိုငးရာ ကုလသမဂၐ ကယးဆယးေရ့နဲ႔ အလုပးအကိုငးဌာန အႀကီ့အကဲ John Ging၇ အာဖဂနးနစၥတနး လူ႔အချငးံအေရ့ ဥက၎႒ နဲ႔ ဆူဒနးဆိုငးရာ လူ႔အချငးံအေရ့
အထူ့ကိုယးစာ့လြယး ေဒါကးတာ Sama Samar တို႔လညး့ ပါွငးတယးလို႔ သိရပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို အခုလို ပဏာမ ေရျ့တဲံအထဲ ထညးံသျငး့ခဲံတဲံအတျကး အိုငးယာလနးမြာေရာ ႏုိငးငဵ တကာမြာပါ ်မနးမာႏုိငးငဵက ဒီမိုကေရစီနဲ႔
လူ႔အချငးံအေရ့ အေ်ခအေနေတျကို ပိုသိလာေအာငး ေနာကးတဆငးံ ပဵံပို့ႏုိငးလိမးံမယးလို႔လညး့ Burma Action Ireland က Ms. Eileen Seymour က
ေ်ပာပါတယး၈

Tipperary ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆုကို မႏြစးက ကျယးလျနးသူ အေမရိကနး အထကးလျတးေတား အမတး Edward Kennedy ရရြိခဲံၿပီ့ အရငးက ေတာငးအာဖရိက
သမၼတေဟာငး့ နယးလးဆငး မငးဒဲလာ့၇ အေမရိကနး သမၼတေဟာငး့ ဘီလးကလငးတနးတို႔ ခ္ီ့်မငးံ ခဵခဲံရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ဿ၅ ရကး ဒီဇငးဘာလ ဿွှွ ခုႏြစး (အဂၤါေန႔)

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ လူငယးဿွွ ေက္ား ေတျ႔ဆဵု

-်မနးမာံဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ တိုငး့နဲ႔ ်ပညးနယး အသီ့သီ့က NLD အဖျဲ ံွငး မဟုတးတဲံ လူငယး နြစးရာေက္ားနဲ႔ ေရႊဂဵုတိုငးလမး့က
အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပးရဵု့မြာ ဒီကေန႔ ေတျ႔ဆဵု ေဆျ့ေႏျ့ၾကတယးလုိ ံ သတငး့ ရရြိပါတယး၈

NLD အဖျဲ ံွငး မဟုတးတဲံ အသကး ၀၂ နြစးေအာကး လူငယးေတျနဲ ံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတို႔ရဲ ံ ဒီကေန ံေဆျ့ေႏျ့ပဲျနဲ ံ ပတးသကး်ပီ့ NLD
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ ံွငး ဦ့ဥာဏးွငး့က RFA ကို အခုလို ရြငး့လငး့ ေ်ပာဆိုပါတယး၈
"ဒီေန႔ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲကေတာံ လူငယးေတျ မိမိတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထာ့ လျတးလျတးလပးလပး ေ်ပာႏုိငးေအာငး ေခါငး့စဥးမတငးဘူ့၈ လူငယးေတျကလညး့
သူတုိ႔ခဵစာ့ရတာေတျ၇ သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထာ့၇ သူတုိ႔ သိခ္ငးတာေတျကုိ ေ်ပာၾကပါတယး၈
အဓိက ရညးရျယးခ္ကးကေတာံ ်ပညးသူေတျရဲ႕ အသဵကုိ သူက ၾကာ့ခ္ငးတယးလုိ ံ ေ်ပာပါတယး၈
NLD မဟုတးတဲံ လူငယးေတျကလညး့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကုိ ေတျ႔ခ္ငးပါတယး ဆုိ်ပီ့ တငး်ပလာတာေတျ ရြိတယး၈ ဒီလုိ ေ်ပာလာေတာံ ဒီကေန႔
ေတျ႕ဆုဵၾကတာပါ၈"
ဒီကေန ံေဆျ့ေႏျ့ပျဲမြာ လူငယး ကျနးယကး ဖျဲ ံစညး့ေရ့ကိစၥ၇ ပညာေရ့ ကိစၥေတျနဲ ံ ဥပေဒေရ့ရာေတျ အ်ပငး လကးရြိ နုိငးငဵေရ့ အေ်ခအေနေတျနဲ ံပ တးသကး်ပီ့
လူငယးေတျရဲ ံ အခနး့က႑ေတျကို ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ ံ လူငယးေတျ အ်ပနးအလြနး ေဆျ့ေႏျ့ၾကတယးလို ံသိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

်မနးမာ်ပႆနာ အေ်ဖရြာေရ့ လူငယးေတျ ပါွငးဖို႔ ေဒ၍စု တိုကးတျနး့

- လကးရြိ ်မနးမာႏုိငးငဵမြာ ႀကဵဳေတျ႕ေနရတဲံ ႏုိငးငဵေရ့၇ လူမႈေရ့ အက္ပးအတညး့ေတျကုိ ေ်ဖရြငး့ဖုိ႔ ႀကိဳ့စာ့တဲံ ေနရာမြာ လူငယးေတျရဲ႕ အခနး ့က႑ဟာ
အေရ့ႀကီ့တာေၾကာငးံ လူငယးေတျ မပါလုိ႔ မ်ဖစးဘူ့လုိ႔ ်မနးမာံဒီမုိကေရစီ ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ေ်ပာပါတယး၈ လူထုအက္ဳိ့်ပဳ လူ မႈေရ့
လုပးငနး့ေတျကုိ လကးရြိ လုပးေဆာငးေနၾကတဲံ NLD မဟုတးတဲံ လူငယး အေယာကး ၂ွွ ေလာကးနဲ႔ ဒီကေန႔ ရနးကုနးၿမိဳ႕ NLD ႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ ်ပဳလုပးတဲံ
လူငယးေတျ႕ဆုဵပျဲအတျငး့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက အခုလုိ ေ်ပာၾကာ့ခဲံတာပါ၈ အ်ပညးံအစုဵကုိ ကုိေဇား ွငး့လႈိငးက တငး်ပေပ့ထာ့ပါတယး၈
်မနးမာႏုင
ိ းငဵမြာ အေ်ပာငး့အလဲေတျ ်ဖစးေပ၍ဖုိ႔အတျကး လူငယးေတျရဲ႕ အခနး့က႑ဟာ အေရ့ႀကီ့တာေၾကာငးံ လူငယးေတျ အေနနဲ႔ အသိပညာ၇
အတတးပညာေတျ တုိ့တကးေအာငး လုပးေဆာငးၿပီ့ တုိငး့သူ်ပညးသာ့ေတျရဲ႕ အက္ဳိ့ကုိ ဒီထကးပုိ လုပးေဆာငးႏုိငးဖုိ႔နဲ႔ တေယာကးနဲ႔တေယာကး အေတျ႕အႀကဵဳ
အ်မငးခ္ငး့ ဖလြယးႏုိငးၾကဖုိ႔ ရညးရျယးၿပီ့ ဒီေတျ႕ဆုဵပျဲကုိ ်ပဳလုပးခဲံတာပါ၈

တုိငး့်ပညးအတျငး့ လတးတေလာ ႀကဵဳေတျ႕ေနရတဲံ လူမႈေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ပးအတညး့ေတျဟာ အာ့လုဵ့ ဆကးစပးေနတာေၾကာငးံ NLD ရယး၇ ဘယးသူရယးလုိ႔
ချဲ်ခာ့မေနဘဲ အာ့လုဵ့ ွုိငး့ွနး့လုပးေဆာငးၾကဖုိ႔ လုိအပးတယးလုိ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ေ်ပာပါတယး၈

“က္မတုိ႔ ဒီလို ေဆျ့ေႏျ့ ေတျ႕ဆုဵပျဲ လုပးရတဲံအခါ အခု ်မနးမာႏုိငးငဵမြာ ႏုိငးငဵေရ့၇ လူမႈေရ့ ကိစၥေတျမြာ လူငယးေတျ မပါရငး မ်ဖစးဘူ့ဆုိ တာ အာ့လုဵ့ အသိအမြတး
်ပဳတဲံအေနနဲ႔ ်ဖစးပါတယး၈ လူငယးေတျဆုိတာ က္မတို႔ အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပးက လူငယးေတျတငး မဟုတးပါဘူ့ ၇ ဘယးႏုိငးငဵေရ့ အဖျဲ႕အစညး့မြာမြ
မပါတဲံ လူငယးေတျပဲ ်ဖစး်ဖစး က္မတုိ႔က အာ့လုဵ့ကုိ ဖိတးေခ၍ ႀကိဳဆုိပါတယး၈

“ဒီႏုိငးငဵမြာလုပးရမယးံ လူမႈေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့ ကိစၥေတျဟာ အာ့လုဵ့ သကးဆုိငးေနတယး ဆုိတာကုိလညး့ က္မတုိ႔ နာ့လညးဖုိ႔ လိုပါတယး၈ အဲဒါေၾကာင းံ ဒီလို
ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ လုပးတာပါ၈ အဓိကအာ့်ဖငးံေတာံ က္မရဲ႕ အေ်ခအေနေတျ၇ က္မရဲ႕ အေတျ့အေခ၍ေတျကို ေ်ပာ်ပဖို႔ မဟုတးပါဘူ့၈ က္မတုိ႔ လူငယးေတျရဲ႕ စိတးထဲမြာ
ဘာရြိတယး၇ ဘယးလိုနညး့ေတျနဲ႔ က္မတို႔ႏုိငးငဵ တုိ့တကးေအာငး လုပးႏုိငးမယးလို႔ လူငယးေတျက ထငးလဲ၇ က္မတို႔ႏုိငးငဵအတျကး အာ့နညး့ခ္ကးေတျဟာ
ဘာေတျလဲ၇ ဒီအာ့နညး့ခ္ကးေတျကို ဘယးလို က္မတို႔က ်ပဳ်ပငးႏုိငးမလဲ ဆုိတဲံ လူငယးေတျရဲ႕ အေတျ့အ်မငးေတျကို က္မတုိ႔ သိခ္ငးလို႔ပါ၈ ”

သူ႔အေနနဲ႔လညး့ ေနအိမးအက္ယးခ္ဳပးက ်ပနးလျတးလာတဲံ အခ္ိနးကစလုိ႔ လူငယးေတျဟာ တကးတကးႂကျႂကျနဲ႔ ေထာကးခဵ အာ့ေပ့ေနၾကတာကုိ


ေတျ႕ရတဲံအတျကး အာ့ရမိတယးလုိ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စု ၾကညးက ေ်ပာပါတယး၈

“က္မ ႏုိွငးဘာလ ှ၀ ရကးေန႔ အက္ယးခ္ဳပးက ထျကးလာတဲံ အခ္ိနးကစၿပီ့ ်ပညးသူေတျရဲ႕ အသဵကို က္မ ၾကာ့ခ္ငးတယးဆုိၿပီ့ ေ်ပာခဲံပါတယး၈ အဲဒီ
ထျကးလာတဲံေန႔ကပဲ က္မ သတိထာ့မိတာကေတာံ က္မတုိ႔ရဲ႕ လႈပးရြာ့မႈထဲမြာ ေထာကးခဵေနတဲံ ပုဂၐိဳလး အမ္ာ့စုဟာ ေတားေတားငယးတဲံ လူငယးေ တျ
်ဖစးပါတယး၈ အဲဒါကို က္မ အငးမတနးမြ သေဘာက္ပါတယး၈ ဒီလို လူငယးေတျရဲ႕ အငးအာ့ ရြိမြသာလြ္ငး က္မတို႔ရဲ႕ အနာဂတးအတျကး က္မတို႔ လုဵၿခဳဵမႈ ရႏုိငးမြာပါ၈”

ဒါေၾကာငးံ လူငယးေတျကသာ တုိငး့်ပညးကုိ တုိ့တကး ေ်ပာငး့လဲေစခ္ငးတယး ဆုိတဲံ စိတးဆႏၵရြိရငး တုိငး့်ပညးရဲ႕ အနာဂတးအတျကး စိတး ခ္ရၿပီလုိ႔ ဆုိပါတယး၈

“လူငယးေတျဟာ တကယးပဲ ဒီတုိငး့်ပညးရဲ႕ ႏုိငးငဵေရ့်ဖစးစဥး၇ လူမႈေရ့ ်ဖစးစဥးေတျမြာ စိတးပါွငးစာ့တယး၇ ဒီတုိငး့်ပညးကို ေ်ပာငး့လဲဖို႔ဟာ လူငယးေတျက
မိမိတုိ႔ရဲ႕တာွနး ်ဖစးတယးဆိုတဲံ အစျဲ ရြိၿပီဆုိရငး က္မတုိ႔ တုိငး့်ပညးအတျကး စိတးခ္ရပါၿပီ၈ ဒီလို အေ်ခအေန မရြိရငးေတာံ မနကး်ဖနး ဒီမုိကေရစီ
ရလို႔ရြိရငးေတာငးမြ စိတးခ္ရဦ့မြာ မဟုတးပါဘူ့၈ အနာဂတးကို ထိနး့သိမး့သျာ့ရမြာ လူငယးေတျရဲ႕တာွနး ်ဖစးပါတယး၈ အဲဒါေၾကာငးံ လူငယးေတျ အေနနဲ႔
ဒီတာွနးကုိ ဘယးလို်မငးလဲ၇ ဒီတာွနးကုိ ဘယးလိုထမး့ေဆာငးမယးလို႔ စိတးကူ့လဲ ဆုိတာ က္မတုိ႔ သိဖို႔ အမ္ာ့ႀကီ့ လိုပါတယး၈ ဒီေတာံမြ က္မတို႔ အတူတူ
လကးတျဲၿပီ့ လုပးလုိ႔ရမယး၈ က္မတုိ႔ အေနနဲ႔ ပဵံပုိ့သငးံတဲံ ေနရာက ပဵံပုိ့ေပ့လို႔ ရမြာ ်ဖစးပါတယး၈ ”

လူငယးေတျဘကးကလညး့ မိမိတုိ႔မြာရြိတဲံ စိတးကူ့ အႀကဵဉာဏးေတျကုိ ေပ့ၾကဖုိ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက တုိကးတျနး့ပါတယး၈

“လူငယးေတျ အေနနဲ႔လညး့ က္မတုိ႔ရဲ႕ ႏုိငးငဵေရ့ လုပးေဆာငးမႈေတျ၇ လူမႈေရ့ လုပးေဆာငးမႈေတျမြာ ပုိၿပီ့ေတာံ အငးအာ့ မ္ာ့လာေအာငးလုိ႔၇ ပိုၿပီ့ေတာံ
အာ့ရြိလာေအာငးလို႔၇ ပိုၿပီ့ေတာံ ပီ်ပငးလာေအာငးလုိ႔ ဘယးလုိလုပးသငံးတယး ဆုိတဲံ အႀကဵဉာဏးေတျ ရြိတယးဆုိရငးလညး့ က္မတုိ႔ အေနနဲ႔ ဖိတးေခ၍ပါတယး၈
အႀကဵဉာဏးသစးေတျကို က္မတို႔ အၿမဲပဲ လုိေနပါတယး၈ အႀကဵဉာဏးသစးဆုိတာလညး့ ေၾကာကးစရာ မဟုတးပါဘူ့၈ အာ့လုဵ့ကေနၿပီ့ေတာံ
အႀကဵဉာဏးသစးဆုိတာ၇ တခါတေလလညး့ လကးခဵလို႔မရတာ ရြိတာေပါံ၇ ရြိတဲံအခါၾကေတာံ အလုပးမ်ဖစးဘူ့ေပါံ၈ အလုပးမ်ဖစးဘူ့ ဆိုရငးလညး့ က္မတို႔ အေန နဲ႔
အလုပးမ်ဖစးဘူ့ ဆုိတာကို ရဲရဲွဵံွဵံ ်မငးႏုိငးရမယး၈

“ဒါကေတာံ အႀကဵ အေဟာငး့ေတျေရာ၇ အႀကဵ အသစးေတျေရာ၇ လုပးနညး့လုပးဟနး အေဟာငး့ေတျေရာ၇ လုပးနညး့လုပးဟနး အသစးေတျေရာ


အလုပးမ်ဖစးဘူ့ဆိုရငး က္မတုိ႔က ေ်ပာငး့လဲႏုိငးတဲံသတၱိ ရြိရမယး၈ ဘယးလိုေ်ပာငး့လဲမလဲ ဆိုတာ ဆုဵ့်ဖတးႏုိငးတဲံ ပညာ ရြိရမယး၈ အဲဒါေၾကာငး ံ
လူငယးေတျအေနနဲ႔ ပျငံးပျငံးလငး့လငး့နဲ႔ တငး်ပၾကပါ၈ ရဲရဲရငံးရငံးနဲ႔ တငး်ပၾကပါ၇ က္မတုိ႔ ေဆျ့ေႏျ့တယး ဆုိတာဟာ၇ စိတးသေဘာထာ့ေတျ၇ အ်မငး ေတျကို
ဖလြယးတယး ဆုိတာဟာ တေယာကးနဲ႔တေယာကး တုိကးခုိကးဖို႔ မဟုတးဘူ့၇ တေယာကးနဲ႔တေယာကး အ်ပစးရြာဖို႔လညး့ မဟုတးဘူ့၇ တေယာကးကုိတေယာကး
ကူညီ မစေပ့ဖုိ႔လုိ႔ က္မက ဒီအ်မငးနဲ႔ပဲ လုပးေစခ္ငးပါတယးလုိ႔ ေ်ပာပါရေစ၈”
အခုလုိ လူငယးေတျ႕ဆုဵပျဲ လုပးေပ့တာဟာ လူငယးေတျ အခ္ငး့ခ္ငး့ အေတျ႕အႀကဵဳ အ်မငးခ္ငး့ ဖလြယးႏုိငးၿပီ့ လူငယးကျနးယကး ေပ၍ေပါကးဖုိ႔ ပုိၿပီ ့
နညး့စပးလာတာေၾကာငးံ အမ္ာ့ႀကီ့ အက္ဳိ့ရြိပါတယးလုိ႔ ဒီေတျ႕ဆုဵပျဲကုိ တကးေရာကးခဲံတဲံ လူငယးတဦ့က ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“အက္ဳိ့ရြိပါတယး၇ အမ္ာ့ႀကီ့ အက္ဳိ့ရြိပါတယး၈ အက္ဳိ့်ဖစးထျနး့လာပါတယး၇ အကုနးလုဵ့အတျကး၈ လူငယးေတျ အ်မငးလညး့ က္ယးလာပါတယး၈ လူငယးေတျ


ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က၇ တခ္ဳိ႕ေနရာက လူငယးေတျ၇ ရနးကုနးတုိငး့က လူငယးေတျ၇ မသိတဲံသူ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ က္ေ နားတို႔ ဒီမြာ ေတျ႕ခဲံရတယး၈
လူငယးကျနးယကးေပါံ၇ ေ်ပာရမယးဆုိရငးေတာံ၈

“အနးတီေ်ပာပုဵအရ လူငယးကျနးယကးကုိ က္ေနားတုိ႔ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ ဒီမြာ စာရငး့ေပ့ခဲံတယး၈ တေယာကးနဲ႔တေယာကး လုပးကုိငးခ္ငးတဲံလူနဲ႔၇ ၿပီ့ ေတာံ
စာမတတးတဲံ လူေတျကုိ စာတတးဖို႔၇ တငး်ပေနတဲံ လူေတျကို တငး်ပေနတဲံ ဟာေလ့ေတျ၇ အဲဒီအဖျဲ႕ေတျ ၿပီ့သျာ့တဲံ အခ္ိနးမြာ က္ေနားတုိ႔ တေယာကးနဲ႔တေယာကး
ဖလြယးၾကတာေပါံ၈ ဖုနး့နဵပါတးေတျ ဘာေတျ၇ ဘယးလိုဆကးသျယးရမယး ဆုိတဲံဟာေတျ၇ ဒါက တုိ့တကးတဲံ အ်မငးတခုကို ရခဲံတာပဲ၇ က္ေနားတို႔အတျကး
ရခဲံတာေပါံ၈

“က္ေနားတုိ႔လိုပဲ က္နးတဲံ လုပးေနတဲံ အဖျဲ႕ေတျလညး့ ရြိတယး၈ ရြိေနတဲံအတျကး ဒီလို အနးတီနဲ႔ ေတျ႕ဆုဵတဲံ အခ္ိနးမြာ သူကလညး့လုပးတယး၇
ငါကလညး့လုပးတယး၇ ပိုၿပီ့ေတာံ က္ေနားတုိ႔က ွမး့လညး့ ွမး့သာတယး၈ လုပးအာ့လညး့ ပုိၿပီ့ေတာံ တကးႂကျတာေပါံ၈ လုပးရတာ ပိုအဆငးေ်ပတယးေပါံ၈
ဟုိတုနး့က ကုိယးံရငးထဲက ရြိတဲံဟာေတျ၇ ခဵစာ့ခ္ကးေတျ အကုနးလုဵ့ တေယာကးနဲ႔တေယာကး ဖလြယးခဲံရပါတယး၈ ”

ဒီကေန႔ NLD ႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ ်ပဳလုပးတဲံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ လူငယးေတျ ေတျ႕ဆုဵပျဲကုိ တကးေရာကးခဲံတဲံ လူငယးတဦ့ ေ်ပာ်ပခဲံတာပါ၈

လူငယးေတျအၾကာ့ အသိပညာ တုိ့ပျာ့လာေအာငး NLD အေနနဲ႔ အဂၤလိပးစာသငးတနး့၇ ကျနး်ပဴတာ နညး့ပညာသငးတနး့ ပုိ႔ခ္ေပ့ႏုိ ငးဖုိ႔ စီစဥးေနသလုိ ႏုိငးငဵေရ့၇
လူမႈေရ့ဆုိငးရာ ေဟာေ်ပာပျဲေတျကုိလညး့ အခါအာ့ေလ္ားစျာ က္ငး့ပသျာ့မယးလုိ႔ တကးေရာကးလာၾကတဲံ လူငယးေတျကုိ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက
ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

အေမရိကနး်ပညးသူေတျ အခ္စးခငးဆဵု့ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့ စာရငး့ထဲ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ပါ


ွငး

-အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုမြာ လူခ္စးလူခငး အမ္ာ့ဆဵု့ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့ စာရငး့ကို ႏြစးစဥး လူထု သေဘာထာ့ ေကာကးခဵ်ပီ့ ေဖ၍်ပေနတဲံ Gallup စာရငး့အရ ဿွှွ
ခုႏြစး အေမရိကနး ်ပညးသူေတျရဲ႕ ခ္စးခငးေလ့စာ့မႈ အရြိဆဵု့ ႏိုငးငဵ်ခာ့သူ စာရငး့ထဲမြာ ်မနးမာံ ဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ပါွငးခဲံပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႕အတူ ်ဗိတိနးႏိုငးငဵက အဲလစးဇဘကး ဘုရငးမႀကီ့၇ ွနးႀကီ့ခ္ဳပးေဟာငး့ မာဂရကး သကးခ္ာ တို႔လညး့ ပါွငးပါတယး၈


်ပညးတျငး့ လုူပုဂၐိဳလး စာရငး့မြာေတာံ အေမရိကနး သမၼတ Barack Obama နဲ႕ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ Mrs. Hillary Clinton တို႕က စာရငး့ရဲ႕ ထိပးဆဵု့မြာ
ရြိၾကပါတယး၈
သမၼတ အိုဘာ့မာ့ ဟာ ေရျ့ေကာကးခဵရတဲံ ဿွွ၅ ခုႏြစးက Gallup စာရငး့မြာ ၀၀ ရာႏႈနး့ရြိခဲံ်ပီ့၇ ေနာကးပိုငး့မြာ လူႀကိဳကး နညး့သျာ့ခဲံတယး ဆိုေပမဲံ
ဒီႏြစးအတျကး ဿဿ ရာခိုငးႏႈနး့နဲ႕ ထိပးဆဵု့မြာ ရြိေနပါေသ့တယး၈
Mrs. Hillary Clinton ကေတာံ ှ၆၆ဿ ခုႏြစး ကတညး့က ပထမ ေနရာကို ရခဲံတာ အခုဆိုရငး (ှ၂) ၾကိမးရြိ်ပီ ်ဖစးပါတယး၈
Gallup စာရငး့ရဲ႕ ဒုတိယေနရာကိုေတာံ လာမယးံ ဿွှဿ ခုႏြစး သမၼတ ေရျ့ေကာကးပျဲမြာ ွငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးမယးံ အလာစကာ ်ပညးနယး အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ေဟာငး့
Sarah Palin က ရရြိ်ပီ့၇ တတိယေနရာကို နာမညးေက္ား ရုပး်မငးသဵၾကာ့ အစီအစဥးမြဴ့ Oprah Winfrey က ရရြိခဲံပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ကေနဒါွနးႀကီ့ခ္ဳပး ဖိတးၾကာ့

-်မနးမာံဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ကေနဒါႏိုငးငဵကို လာေရာကး လညးပတးဖို႕ ကေနဒါ ွနးႀကီ့ခ္ဳပး Mr. Stephen Harper က
ဖိတးၾကာ့လိုကးပါတယး၈
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအေနနဲ႔ ေလာေလာဆယး ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး့မြာ လုပးငနး့ တာဝနးေတျကို အာရဵုစိုကး လုပးေဆာငးေနရတဲံ အတျကး သငးံေလ္ားတဲံ အခ္ိနး
တခ္ိနးမြာ ကေနဒါ ႏုိငးငဵကုိ လာေရာကးမယးလို႔ ေမြ္ားလငးံေၾကာငး့ ကေနဒါ ဝနးႀကီ့ခ္ဳပးက ေ်ပာပါတယး၈ ဆုကို ကုိယးတုိ ငး လကးခဵယူဖုိ႔ အတျကး
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို တရာ့ဝငး ဖိတးၾကာ့စာ ေပ့ပို႔ရာမြာ ကေနဒါႏုိငးငဵဟာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အပါအဝငး ်မနးမာံ ဒီမုိကေရစီေရ့ အတျကး
ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ႀကိဳ့ပမး့ ေနၾကသူေတျနဲ႔ အတူတကျ ရပးတညးေနတယး ဆုိတာကို ဂုဏးယူ ေ်ပာၾကာ့ပါေၾကာငး့ ေရ့သာ့ ထာ့ပါတယး၈
ဒါံ်ပငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အပါအဝငး ဒီမုိကရကးတစး အငးအာ့စုေတျ၇ တုိငး့ရငး့သာ့ ေခါငး့ေဆာငးေတျနဲ႔ ေတျ႔ဆဵု ေဆျ့ေႏျ့ဖို႔လညး့ ်မနးမာ စစးအစို့ရကို
ေတာငး့ဆုိ လိုကးပါတယး၈
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ဂုဏးထူ့ေဆာငး ကေနဒါ ႏိုငးငဵသာ့အ်ဖစး ဿွွ၄ ခုႏြစးမြာ ကေနဒါ လႊတးေတားက ခ္ီ့်မငံးခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အပါအဝငး ဒီဂုဏးထူ့ေဆာငးဆု ခ္ီ့်မငးံခဵရတဲံ ႏိုငးငဵတကာက ထငးရြာ့တဲံ ပုဂၐိဳလး ငါ့ဦ့သာ ရြိၿပီ့ က္နးတဲံ ေလ့ဦ့ကေတာံ ဒုတိယ
ကမၻာစစး အတျငး့ ဂ္ဴ့လူမ္ဳိ့ ေထာငးေပါငး့ မ္ာ့စျာကို ကယးတငးခဲံတဲံ ဆျီဒငးႏုိငးငဵက Raoul Wallenberg ၇ ေတာငးအာဖရိက သမၼတေဟာငး့ နယးလးဆငး
မငးဒဲလာ့၇ တိဗကး ဘုနး့ေတားႀကီ့ ဒလုိငး့ လာ့မာ့ နဲ႔ ကမၻာံ အစၥလာမၼစး မျတးဆလငး ေခါငး့ေဆာငး Aga Khan တုိ႔ ်ဖစးပါတယး၈
ဒီဆုကို ကိုယးတိုငး လာေရာကးလကးခဵယူဖို႕ကိုလညး့ ကေနဒါ New Democratic Party (NDP) ေခါငး့ေဆာငး Mr. jack Layton က ဒီဇငးဘာလ အေစာပိုငး့က
ဖိတးၾကာ့ခဲံပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ဿ၆ ရကး ဒီဇငးဘာလ ဿွှွ ခုႏြစး (ဗုဒၶဟူ့ေန႔)

ခ္ငး့်ပညးနယးကို ကူညီဖို ံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး စီစဥးေန

-ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး နဲ ံ အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ ံခ္ဳပးက ခ္ငး့်ပညးနယးမြာ အစာ့အစာ ရြာ့ပါ့မြဳ ၾကဳဵေတျ႔ေနရတဲံ ၿမိဳ ံနယးေတျက ေဒသခဵေတျကို
အကူအညီေပ့ဖို႔ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံတဲံ အတျကး ခ္ငး့်ပညးနယး အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ ံခ္ဳပး ကေန ံအဲဒီေဒသေတျက အေ်ခအေနမြနးေတျကို တငး်ပႏိုငးဖ႔ို စတငး
စုဵစမး့ေနၿပီလို ံသိရပါတယး၈

ခ္ငး့်ပညးနယး ဘယးေဒသေတျမြာ ၾကျကးေတျ ေသာငး့က္နး့လို ံ သီ့ႏြဵခငး့ေတျ ပ္ကးဆီ့ၿပီ့ အစာ့ေရစာ ရြာ့ပါ့မြဳ ၾကဳဵေတျ ံခဲံရသလဲ ဆိုတာကို ်ပညးနယး
အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ ံခ္ဳပး ဥက၎ဌ ပူ့ဗာလီယနး က အာအကးဖးေအ ကို ေ်ပာပါတယး၈

"ဘယး်မိဳ႕နယးမြာ ၾကျကးက္လုိ႔ သီ့ ႏြဵပ္ကးဆီ့တယးဆုိတာကုိ ေမ့်မနး့စုဵစမး့ေနတုဵ့၇ ်မိဳ႕နယး NLD ေတျကုိ လုိကးလဵ ေမ့်မနး့ေနတယး၈ ဥပမာ- ဖလမး့တုိ႔၇
တီ့တိနးတုိ႔၇ တျနး့ဇဵတုိ႔က္ေတာံ ၾကျကးမက္ဘူ့တဲံ၇ ပုဵမြတးအတုိငး့ပါဘဲတဲံ၇
သီ့ႏြဵေတျ ေအာငး်မငး်ပီ့ ်ပႆနာ ဆုိ့ဆုိ့ွါ့ွါ့ မရြိဘူ့တဲံ၈ အရငးႏြစးတုနး့ကေတာံ ်ပႆနာေပ၍ေပမဲံ ဒီႏြစးမေပ၍ဘူ့လုိ႔ ေ်ပာၾကတယး၈ အခု က္ေနား
လုိကး်ပီ့ေတာံ ေမ့်မနး့ေနတယး၈ ကနးပကးလကး ကေတာံ သီ့ႏြဵ မေအာငး်မငးဘူ့တဲံ၈
အစာေရစာ ်ပတးလပးတဲံသူေတျ ရြိႏုိငးတယး ဆုိ်ပီ့မြ ကနးပကးလကး ကေတာံ အစီရငးခဵတယး၈ မငး့တပးနဲ႔ ပလကး ွုိ က္ေနား ဆကးသျယးတုဵ့ဘဲ၈ အဆကးအသျယး
မရေသ့ဘူ့၈"
ဒီလ (ဿဿ) ရကးေန ံက အမ္ဳိ့သာ့ ဒိီမိုကေရစီအဖျဲ ံခ္ဳပး NLD ဌာနခ္ဳပးမြာ ခ္ငး့်ပညးနယး အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ ံခ္ဳပး ်ပညးနယး စညး့ရုဵ့ေရ့မႉ့
တဦ့လညး့်ဖစး၇ ်ပညးနယးနဲ ံ ဗဟုိအၾကာ့ ဆကးသျယးေရ့ တာွနး ယူထာ့တဲံ ပူ့ေဇားဘျဲ ံ အပါအွငး ရနးကုနးၿမိဳ ံမြာ ေနထိုငးတဲံ ခ္ငး့တိုငး့ရငး့သာ့ တခ္ဳိ ံနဲ ံ
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး တို ံ အဲဒီကိစၥကို ေဆျ့ေႏျ့ခဲံတာလို ံသိရပါတယး၈

ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးအရ ခ္ငး့်ပညးနယးမြာ အစာ့ေရစာ ရြာ့ပါ့မြဳကို အေသအခ္ာ ေလံလာၿပီ့ အေ်ခအေနကို ်ပနးလညး တငး်ပကာ ေနာကးထပး ေဆျ့ေႏျ့
ရဦ့မယးလို ံသိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

နုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ မိသာ့စုေတျ ကူညီေထာကးပဵံဖို႔ ေစ့္ေရာငး့ပျNLD


ဲ လုပးမညး
-ဇနၷွါရီလ ၁ ရကးေန ံမြာ က္ငး့ပမဲံ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီအဖျဲ ံခ္ုဳပးရဲ ံ လျတးလပးေရ့ေန ံအခမး့အနာ့မြာ နုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျ အတျကး ရဵပဵုေငျ ရ ြာေဖျပျဲ
က္ငး့ပ်ပဳလုပးဖို ံ စီစဥး ေဆာငးရျကးေနေၾကာငး့ သတငး့ရရြိပါတယး၈

လျတးလပးေရ့ေန ံအခမး့အနာ့ကုိ ယခငးႏြစးေတျနဲ႔ မတူဘဲ ထူ့်ခာ့စျာ က္ငး့ပရာမြာ ေစ့္ေရာငး့ပျဲေတား ပါွငးမြာ ်ဖစးေၾကာငး့၇ ဇနၷွါရီလ ဿ ရကး နဲ ံ ၀ ရကးေန ံ
အဖျဲ ံခ္ုဳပးရဵု့ေရြ ံမြာ NLD အဖျဲ ံွငးေတျက ေစ့္ေရာငး့ပျဲ က္ငး့ပ်ပီ့ နုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျကို ကူညီေထာကးပံဵဖို ံ ေဆာငးရျကးမဲံအေၾကာငး့၇ ႏုိငးငဵေရ့
အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ရဲ႕ မိသာ့စုွငးေတျကုိ ေပ့အပးမြာ ်ဖစးေၾကာငး့ NLD ဗဟိုအလုပး အမႈေဆာငး အဖျဲ ံ ွငး ဦ့အုနး့ၾကိဳငးက ေ်ပာပါတယး၈
NLD အဖျဲ ံွငးေတျရဲ ံ ရဵပဵုေငျေစ့္ေရာငး့ပျဲမြာ NLD တဵဆိပးပါ အွတးအထညးေတျနဲ ံ အမြတးတရ လကးေဆာငး ပစၥညး့ေတျ၇ အစာ့အစာ နဲ ံ အ်ခာ့
လူသဵု့ကုနးေတျကို ေရာငး့ခ္်ပီ့ ရရြိတဲံ ရဵပုဵေငျကုိ လူမြဳ အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႔ကုိ ေပ့အပးမယးလုိ႔ ဆိုပါတယး၈
အဲဒီ ေစ့္ေရာငး့ပျဲကို မနကး ၅ နာရီမြာ စတငးမယးလုိ ံသိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

မုနးတုိငး့ေဘ့ ကူညီဖို ံ နုိငးငဵတကာကို ေဒ၍ေအာငးဆနးစု့ ၾကညးနဲ႔ ်မနးမာံ ဒီမိုကေရစီ ေခါငး့ေဆာငးေတျ ပနးၾကာ့

-သဘာွေဘ့အႏၱရာယးေၾကာငးံ အတိ ဒုက၏ေရာကးေနၾကတဲံ ်မနးမာနုိငးငဵက နာဂစးနဲ ံ ဂီရိ မုနးတုိငး့သငးံ ်ပညးသူေတျကို နြစးသစးမြာ ကူညီၾကဖို ံ ်မနးမာံဒီမိုကေရစီ
ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အငးအာ့စုေတျက Appeal For The Cyclone Victims of Burma ်မနးမာ်ပညးက မုနးတုိငး့သငးံ
ဒုက၏သညးေတျကို ကူညီၾကပါ ဆိုတဲံ ပနးၾကာ့လႊာ ထုတး်ပနး်ပီ့ ေစတနာရြငး တသီ့ပုဂၐလေတျ၇ အသငး့အဖျဲ ံေတျနဲ ံ ကမၻာံနုိငးငဵ အသီ့သီ့ကို တိုကးတျနး့ နိႈ့ေဆား
လိုကးပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး နဲ ံ NLD ေခါငး့ေဆာငးေတျ၇ ွါရငးံ နုိငးငဵေရ့ ေခါငး့ေဆာငးေတျ၇ ်ပညးသူ ံ လႊတးေတား ကိုယးစာ့်ပဳ ေကားမတီ CRPP အဖျဲ ံွငးေတျ ၇
နိုငးငဵေရ့ ပါတီ ေခါငး့ေဆာငးေတျနဲ ံ တသီ့ ပုဂၐလ လႊတးေတား ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ေတျ စုေပါငး့ လကးမြတး ေရ့ထုိ့ ထုတး်ပနးတဲံ ဒီပနးၾ ကာ့လႊာနဲ ံပတးသကး်ပီ့
NLD ဗဟို အလုပး အမႈေဆာငး အဖျဲ ံ ွငး ဦ့အုနး့ၾကိဳငးက အခုလို ရြငး့်ပပါတယး၈
"ဂီရိ၇ နာဂစး မုနးတုိငး့ဒဏးသငးံတဲံ ်ပညးသူေတျကုိ ကူညီဖုိ႔ ပနးၾကာ့လႊာ မေန႔က အဖျဲ႔ခ္ဳပး အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့နဲ႔ ွါရငးံ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ CRPP
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ ေနာကး အဖျဲ႔ခ္ဳပးနဲ႔ လူမြဳေရ့ ကျနးယကးေတျမြာ အတူလကးတျဲ လုပးေဆာငးဖုိ႔ သေဘာတူထာ့တဲံ ႏုိငးငဵေရ့ေခါငး့ေဆာငးေတျနဲ႔
လကးမြတးေရ့ထုိ့်ပီ့ေတာံ ထုတး်ပနးလုိကးတယး၈
မုနးတုိငး့ဒဏးသငးံတဲံ ်ပညးသူေတျဟာ ်ပညးွ
ံ တဲံ ကူညီမြဳေတျ မရတဲံအတျကးေၾကာငးံ ဘွ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့မြာ အခုထကးထိ ်ပညးံ်ပညးွ
ံ ွ အကူအညီ
ရတာမေတျ႔ရေသ့ပါဘူ့၈
ဒါေၾကာငးံ ႏြစးသစးေရာကးခါနီ့မြာ မုနးတုိငး့ဒဏးသငးံတဲံ ်ပညးသူေတျရဲ႔ အေရ့ကုိလညး့ စဥး့စာ့ေပ့ၾကပါ၈ ႏြစးသစးမြာ ေစတနာ အသစးေတျနဲ႔ အကူအ ညီ
ေပ့ၾကပါလုိ႔ ေစတနာရြငး တသီ့ ပုဂၐလေတျ၇ အသငး့အဖျဲ ံေတျနဲ ံ ကမၻာံနုိငးငဵ အသီ့သီ့ကို တိုကးတျနး့ နိႈ့ေဆား လိုကးပါတယးလုိ႔ ေဖား်ပ ထာ့ပါတယး၈ "
ဒီဇဘၤာလ ဒုတိယပတးအတျငး့ ရခုိငး်ပညးနယးက မုနးတုိငး့သငးံဒုက၏သညးေတျကို သျာ့ေရာကးကူညီခဲံတဲံ CRPP နဲ ံ NLD အဖျဲ ံွငးေတျရဲ ံ အေတျ ံအၾကဵဳေတျ၇
ေဒသခဵ်ပညးသူေတျရဲ ံ ေတာငး့ဆိုခ္ကးေတျနဲံ ကုလသမဂၐရဲ ံ အစီရငးခဵစာေတျပါ အခ္ကးအလကးေတျေပ၍မူတညး် ပီ့ ဒီေၾကညာခ္ကး
ထုတး်ပနးရတာ်ဖစးေၾကာငး့လညး့ ဦ့အုနး့ၾကိဳငးက ရြငး့်ပပါတယး၈
"ေဒသခဵ်ပညးသူေတျက အာ့ကုိ့တၾကီ့နဲ႔ သူတုိ႔ ရဲ ဘွအေ်ခအေနကုိ တငး်ပ်ပီ့ အကူအညီ ေတာငး့ခဵတဲံ၇ ေမတၱာရပးခဵတဲံ စာေတျျ ေပ့လုိကးပါတယး၈
အဲဒီစာေပါငး့ ႏြစးေထာငးေလာကး ရရြိခဲံပါတယး၈
စာေတျကုိ တျကးခ္ကး်ပီ့ေတာံ အေသအခ္ာ ၾကညးံလုိကးတဲံအခါမြာ အဲဒီေဒသမြာ လယး ဧကေပါငး့ ေထာငးေသာငး့ကုိ အကာအကျယးေပ့ဖုိ႔ အတျကး
လုိအပးေနတဲံ ေရငဵတာ့ တမဵေတျ မုိငး ၆ွ ေလာကး ်ပနးလညး ်ပဳ်ပငးတညးေဆာကးေပ့ဖုိ႔၇ ေရလုပးသာ့ေပါငး့ ၅၂ွ ေလာကးက စာ့ွတးေနေရ့ ်ပနးလညး
လုပးကုိငးႏုိငးဖုိ႔ ငါ့ဖမး့စကးေလြတုိ႔၇ ခါ့ဖမး့ပုိကးတုိ႔၇ ်ပနးလညး ထူေထာငးေပ့ဖုိ႔ အကူအညီေတာငး့တဲံ စာေတျ၇ ေနာကး ပ္ကးသျာ့တဲံ စာသငးေက္ာငး့ေပါငး့ ှဿွ နဲ႔
ဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့ေပါငး့ ၄ွ ေလာကးကုိ ်ပနးလညးမျနး့မဵ တညးေဆာကးေပ့ဖုိ႔၇ အဲဒါေတျကုိ ်ဖညးံဆညး့နုိငးဖုိ႔ ဆုိရငးေတာံ ေပါကးေတာနဲ႔ ေ်မပုဵ ဿ ်မိဳ႔နယးထဲ
အတျကးတငး ေဒ၍လာ ၃ သနး့ေလာကး အကူအညီ လုိအပးေနတယး၈ "

်မနးမာ်ပညးက မုနးတုိငး့သငးံ ဒုက၏သညးေတျကို ကူညီေပ့ဖို ံ ်မနးမာံ ဒီမိုကေရစီ အငးအာ့စုေတျ စုေပါငး့ လကးမြတး ေရ့ထို့ထာ့တဲံ ဒီပနးၾကာ့လႊာကို ကမၻာံနုိငးငဵ
အသီ့သီ့နဲ ံ ေစတနာရြငး အလႈရြငးအသငး့အဖဲျ႕ေတျကို ဒီသတငး့ပတး အတျငး့ ်ဖနး ံေွ ပနးၾကာ့သျာ့မယးလို ံ သိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)
NLD ်ပနးၾကာ့ေရ့ ်မနးဆနးရနး သတငး့နညး့ပညာ သုဵ့မညး
- အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး (NLD)၌ ်ပနးၾကာ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ သျကးလကး်မနးဆနးေရ့ ၇ လူထုႏြငးံ တုိကးရုိကးထိေတျ႕ႏုိငးေရ့တုိ႔ အတျကး
သတငး့နညး့ပညာ အသုဵ့်ပဳသျာ့ရနး ပါတီတျငး့ ညြိႏႈိငး့လ္ကး ရြိေၾကာငး့ သိရသညး၈

“ပါတီလုပးေဆာငးခ္ကးေတျကို အမ္ာ့သိႏုိငးေအာငး အျနးလုိငး့အသုဵ့်ပဳႏုိငးဖုိ႔ ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳအဖျဲ႕ေတျနဲ႔ ညြိႏႈိငး့ေနပါတယး၈ မၾကာမီမြာ


လုပးေဆာငးလာႏုိငးလိမးံမယးလုိ႔ထငးပါတယး ”ဟု ပါတီေ်ပာချငးံရ ဦ့အုနး့ႀကဳိငးက ေ်ပာသညး၈

ယမနးေန႔က ်ပဳလုပးခဲံသညးံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံလူငယးမ္ာ့ ေတျ႕ဆုဵပျဲကုိ ကူညီေပ့ခဲံသူ ၅၅ မ္ဳိ့ဆကးေက္ာငး့သာ့ ကိုမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိမး့က“NLDဟာ


သမာ့ရုိ့က္လမး့ေၾကာငး့ႀကီ့ကုိပဲ သျာ့ေနတယး၈ ေခတးနဲ႔ အညီ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈေတျ သိပးမလုပးႏုိငး ဘူ့၈ အငးတာနကးတငးမကဘူ့ဗ္ာ၈မေန႔က က္ေနားတို႔
လူငယးေတျနဲ႔ ေတျ႕ဆုဵခိ္နးမြာ ေတျ႕ရတာက ရုဵ့လုပးငနး့ေတျမြာေတာငး
ကျနးပ္ဴတာ ်ပညးံ်ပညးွွ မသုဵ့ႏုိငးေသ့ဘူ့၈ ဘာနဲ႔တူလဲဆုိေတာံ အစုိ့ရ ရုဵ့အုိႀကီ့ တရုဵ့နဲ႔ တူေနတယး”ဟု ေ်ပာသညး၈

NLD ပါတီအေန်ဖငးံ ပါတီလူငယးမ္ာ့၌ လုပးေဆာငးႏုိငးစျမး့ကုိ ယုဵယုဵၾကညးၾကညးႏြငးံ ညြိႏႈိငး့လုပးေဆာငးသငးံသညးဟုလညး့ ၁ငး့က ဆကးလကးေ်ပာဆုိသညး၈

“က္ေနားၾကာ့သေလာကးကေတာံ ပါတီကလူႀကီ့ေတျကလညး့ တငး့က္ပးတဲံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ေတျ ခ္မြတးထာ့တယး၈ လုပးခဲံရငး ပါတီက ထုတးပစးတာေတျ ၇


ဘာေတျရြိေတာံ လူငယးေတျကလညး့ ေက္ားမလုပးရဲၾကဘူ့ ၈ ရုဵ့တျငး့ေအာငး့တဲံ အေလံအထေတျ ်ဖစးလာတယး၈ ေနာကးပုိငး့မြာေတာံ ဒါေတျ ်ပငးသျာ့လိမးံမယး
ထငးပါတယး၈ ်ပငးလညး့ ်ပငးသငးံေနပါၿပီ”ဟု ကုိမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိမး့က သုဵ့သပးသညး၈

ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပျဲွငး ပါတီ ၀၄ ခုအနကး အရပးသာ့ပါတီ အမ္ာ့စုသညး ပါတီဖျဲ႕စညး့ပုဵ ၇ ပါတီေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၌ အတၳဳပၸတၱိ ၇ ပါတီရပးတညးခ္ကးမ္ာ့ကုိ
အငးတာနကးအသုဵ့်ပဳကာ ်ပညးသူလူထုသိရြိေစရနး ထုတး်ပနးလာၾကေသားလညး့ ှ၆၆ွ ေရျ့ေကာကးပျဲအႏုိငးရ NLD ပါတီမြာမူ ယခုအခ္ိနးထိ အငးတာနကး
အသုဵ့်ပဳႏုိငး်ခငး့ မရြိေသ့ေၾကာငး့ သိရသညး၈

ကုိယးပုိငး ွဘးဆုိကးေထာငးထာ့သညးံ ဒီမုိကရကးတစးပါတီ (်မနးမာ) ဥက၎ဌ ဦ့သုေွက “က္ေနားတုိ႔ လူႀကီ့ေတျကေတာံ အငးတာ နကးနညး့ပညာနဲ႔
အကၽျမး့မွငးဘူ့၈ သုိ႔ေသားလညး့ ပါတီက လူငယးေတျက သူတုိ႔ လုပးေပ့မယးဆုိေတာံ က္ေနားတုိ႔က လညး့ လုပးေပါံ၈ ဘာေတျလုပးၾကမယး ၇ ဘာေတျ
တငး်ပၾကမယးဆုိတာကုိေတာံ လူငယးေတျက က္ေနားတုိ႔နဲ႔ ညြိႏႈိငး့ပါတယး၈ ဒီအတျကး လညး့ ပါတီွငးထုအ်ပငး အ်ခာ့ေသာ လူငယးေတျကအစ
ပါတီရဲ႕လုပးေဆာငးခ္ကးေတျကုိ ်မနး်မနးဆနးဆနး သိလာၾက တာေပါံ”ဟု ေ်ပာသညး၈

ကေနဒါႏုိငးငဵရြိ ဦ့ေက္ား်မငးံႏြငးံပူ့ေပါငး့ကာ ဦ့သုေွပါတီထူေထာငးမညးဆုိေသာ အငးတာနကး သတငး့ေၾကာငးံ ဒီမုိကရကးတစးပါတီ မထူေထာငးမီကပငး ပါတီကုိ


လူစိတးွငးစာ့မႈရြိခဲံသညးဟုလညး့ ဒီမုိကရကးတစးပါတီွငးတဦ့က ဆိုသညး၈

“ွဘးဆုိကးအတျကး လုိအပးတာေတျ တငးတာ ခ္တာကုိ အမ္ာ့သုဵ့အငးတာနကးဆုိငးေတျကပဲ လုပးတာပါ၈ ်မနးမာံဆကးသျယးေရ့မြာ အငးတာနကးအသုဵ့်ပဳချငးံ


ေလြ္ာကးထာ့ၿပီ့ သုဵ့စျဲဖုိ႔ဆုိတာကလညး့ ေငျေရ့ ေၾက့ေရ့အရ မ်ဖစးႏုိငးေသ့ဘူ့ေလ”ဟု အဆုိပါ ဒီမုိကရကးတစး ပါတီွငးက ေ်ပာသညး၈

NLD အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႉ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ႏုွ


ိ ငးဘာ ှ၀ ရကးတျငး ေနအိမးအက္ယးခ္ဳပးမြ ်ပနးလညး လျတးေ်မာကး လာၿပီ့ေနာကး သူမအေန်ဖငးံ
အျနးလုိငး့မြတဆငးံ လူထုႏြငးံထိေတျ႕လုိေၾကာငး့ ၇ ဒုတိယပငးလုဵညီလာခဵကုိလညး့ တယးလီ ကျနးဖရငးံ ်ဖငးံ ်ပဳလုပးႏုိငးမညးံ နညး့လမး့လညး့ ရြိႏုိငးေၾကာငး့ ၇
အငးတာနကးအသုဵ့်ပဳနုိငးေရ့ တရာ့ွငး ေလြ္ာကးထာ့သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့
ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌ နယးလြညးံခရီ့စဥးအတျငး့ဿွွ၀ ခုႏြစး ေမလ ၀ွ ရကးတျငး်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ ဒီပဲယငး့အေရ့အခငး့အၿပီ့ NLD ပါတီ နယးရုဵ့ချဲမ္ာ့ကုိ
စစးအစုိ့ရက ပိတးပစးခဲံၿပီ့ ရနးကုနးရြိ NLD ရုဵ့ခ္ဳပးဖုနး့ကုိလညး့ ယခုအခ္ိနးအထိ ်ဖတးေတာကးထာ့ သညး၈

“က္ေနားသိသေလာကးေတာံ ေရျ့ေကာကးပျဲွငးပါတီေတျအာ့လုဵ့ အမ္ာ့သုဵ့အငးတာနကးဆုိငးေတျကပဲ အသုဵ့်ပဳေနတာပါ၈ ပါတီွငး လူငယးေတျကပဲ


အျနးလုိငး့စာမ္ကးႏြာေတျကုိ ဖျဲ႕စညး့ေပ့ေနၾကတာပါ ၇ NLD အေနနဲ႔လညး့ ဒါမ္ဳိ့ေတျလုပးဖုိ႔သငးံပါၿပီ၈ လုပးမြသာ လညး့ ပါတီလုပးေဆာငးခ္ကးေတျ ပုိၿပီ့
ထိေရာကးလာမြာပါ ၇ ဆကးသျယးေရ့ရုဵ့က ချငးံ်ပဳခ္ကးရဖုိ႔ ထုိငးေစာငးံေနမယးဆုိရငးေတာံ မလျယး ပါဘူ့”ဟု ကုိမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိမး့က သုဵ့သပးေ်ပာဆုိသညး၈

ဿွှွ ်ပညးေထာငးစု ေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငးက အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႔ခ္ဳပး (NLD) အပါအဝငး ႏိုငးငဵေရ့ပါတီ ှွ ပါတီကို တရာ့ဝငး ရပးတညးချငးံ
မရြိေတာံေၾကာငး့ စကးတငးဘာ ှ၁ ရကးတျငး စစးအစို့ရပိုငး မီဒီယာမ္ာ့မြတဆငးံ ေၾကညာခဲံၿပီ့ေနာကး NLD ပါတီသညး အခမး့အနာ့မ္ာ့ကုိလညး့ ဒုဥက၎ဌ
ဦ့တငးဦ့ေနအိမးသုိ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႕က္ငး့ပခဲံသညး၈

“မလုိအပးဘဲ ထိပးတုိကးေတျ႕မႈကုိ မ်ပဳလုပးခ္ငးတဲံအတျကး ပါတီရုဵ့ခ္ဳပးမြာ အခမး့အနာ့လုပးတာေတျကုိ ခဏရပးထာ့ခဲံတယး၈ ေဒ၍ ေအာငးဆနး့စုၾကညး


လျတးလာၿပီ့ေနာကး ဥပေဒအရ တရာ့ွငးပါတီ်ဖစးတယးဆုိတာကုိ တရာ့ရုဵ့မြာ ဦ့တုိကးေလြ္ာကးထာ့ၿပီ့ခ္ိနးကစ ၿပီ့ ပါတီလုပးေဆာငးခ္ကးေတျကုိ
အကုနး်ပနးလုပးေနပါၿပီ”ဟု ဦ့အုနး့ႀကဳိငးက ေ်ပာသညး၈

NLD ပါတီ ်ပနးၾကာ့ေရ့ေကားမတီကုိ ဿွွ၆ ခုႏြစး ဇူလုိငးလ ှွ ရကးတျငး ်ပနးလညးဖျဲ႕စညး့ခဲံၿပီ့ ဦ့ခငးေမာငးေဆျက ဦ့ေဆာငးခဲံ သညး၈

ထုိ႔ေနာကး ဦ့ခငးေမာငးေဆျ ဦ့ေဆာငးေသာ NLD အဖျဲ႕ွငးတခ္ဳိ႕သညး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႕အငးအာ့စုအ်ဖစး ပါတီ ထူေထာငး ကာ ဿွှွ


ေရျ့ေကာကးပျဲွငးခံဲရာ ယခုအခါ NLD ပါတီ ်ပနးၾကာ့ေရ့ေကားမတီတျငး ဦ့ဉာဏးွငး့ ၇ ဦ့အုနး့ႀကဳိငး ၇ ဦ့ၾကညးတုိ့ႏြငးံ လူငယး တခ္ဳိ႕ တာွနးယူထာ့ေၾကာငး့
သိရသညး၈ (ဧရာဝတီ)

၀ွ ရကး ဒီဇငးဘာလ ဿွှွ ခုႏြစး (ၾကာသပေတ့ေန႔)

ေတာငးငူခရိုငး လူငယးေတျ အနးအယးဒီရဲ႕သေဘာထာ့ကုိ ေထာကးခဵ

-ေတာငးငူခရိုငး အတျငး့က ်ဖဴ့ ၿမိဳ႕နယး၇ ေတာငးငူ ၿမိဳ႕နယး၇ ေရတာရြညး ၿမိဳ႕နယးေတျက အဲနးအယးလးဒီ လူငယးေတျနဲ႔ အတူ တ်ခာ့ လူငယးေတျဟာ ေတာငးငူ
ၿမိဳ႕နယး ်ပညးသူ႕ လျတးေတား ကိုယးစာ့လြယး ဦ့ေအာငးစို့်မငံး ေနအိမးမြာ ဒီကေန႕ ေန႔လညးက ေတျ႕ဆဵု ်ပီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ဦ့ေဆာငးတဲံ အနးအယးဒီရဲ႕
လကးရြိ သေဘာထာ့ေတျကို ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾက ပါတယး၈

ပဲခူ့တိုငး့ တုိငး့လူငယး တာွနးခဵ ကိုေက္ားွငး့ ကေန ဦ့ေဆာငးၿပီ့ ၿမိဳ႕နယးစညး့ အဖျဲ႕ွငးေတျနဲ႕ အတူ လူငယးေတျနဲ႕ ေတျ႕ဆဵု ေဆျ့ေႏျ့ ခဲံၾကတာနဲ႕ပတးသကးလို႔
ဦ့ေအာငးစို့်မငံး က အာအကးဖးေအ ကို အခုလို ေ်ပာပါတယး၈
"တိုငး့ လူငယး အကူအညီေပ့ေရ့က ကိုေက္ားွငး့၇ သူက ဦ့ေဆာငးၿပီ့ေတာံ ဒီေန႔ ေတျ႕ဆဵုတာပါ၈ သူက ေဒ၍စုရဲံ သေဘာထာ့ေတျ ေ်ပာ်ပတယး၈ ေနာကးဒီေန႕
အဲနးအယးလးဒီ သျာ့မညံးလမး့ ေ်ပာ်ပတယး၈ ေနာကးတခါ အဲနးဂ္ီအို ေတျေနား၈ ေနာကးေတာံ ်ပငးပ လူငယးေတျ တ်ခာ့ အဖဲျ႕အစညး့က လူငယးေတျနဲ႕
ေတျ႕ဆဵုၿပီ့ေတာံ ေဒ၍စုနဲ႕လညး့ ေဆျ့ေႏျ့ချငံးရဖို႔ အတျကး စီစဥးဖို႕ ဒါေတျ ေ်ပာၾကတယး၈ "
" ဒီေန႕ တကးေရာကးတဲံထဲမြာ အဲနးအယးလးဒီ မဟုတးတဲံ လူငယးေတျ အ်ပငးကို ယူဒီပီ ေပါံေနား၈ ပါတီက ဗဟို အလုပးအမြဳေဆာငး အဖျဲ႕ ွငး လူငယး
တစးေယာကးလညး့ သူလညး့ ဒီေန႕ လာ တကးေရာကးတယး၈ စိတးွငးစာ့တာ ေဆျ့ေႏျ့တယး၈ "
"ေနာကးတခါ ဒီ ေရြ႕ဆကးၿပီ့ေတာံ လုပးမညံး လုပးငနး့စဥးေတျမြာ ဒီအဲနးအယးလးဒီနဲ႕ အတူေပါံ၈ လကးတျဲၿပီ့ေတာံ သူတို႔လညး့ ပူ့ေပါငး့ ကူညီ ေဆာငးရျကးဖို႕ ဆႏၵ
်ပဳၾကတယး၈"
ဒီလို ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ ်ဖစးခဲံၾကတာဟာ ဒီဇငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႕က ရနးကုနး ေရႊဂဵုတိုငးလမး့က အဲနးအယးလးဒီ အဖျဲ႕ခ္ဴပးရဵု့မြာ ရနးကုနးတုိငး့ အဲနးအယးလးဒီ
လူငယးေတျ အပါအွငး စုစုေပါငး့ လူငယး ႏြစးရာေက္ားနဲ႕ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေတျ႕ဆဵုခဲံၿပီ့ ေနာကးပိုငး့ တ်ခာ့ တိုငး့နဲ႔ ်ပညးနယးက လူငယးေတျနဲ႔
ထပးမဵေတျ႕ဆဵုရမညံး အခ္ိနး ေရာကးခဲံရငး ေဆျ့ေႏျ့ တငး်ပႏိုငးဖို႕ ႀကိဳတငး ်ပငးဆငးထာ့တဲံ အေနနဲ႕ ေတျ႕ဆဵုခဲံၾကတာလို႕လညး့ ဆကးေ်ပာပါတယး၈
ဒီကေန႕ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို တကးေရာကး လာၾကတဲံ လူငယးေတျက ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ဦ့ေဆာငးတဲံ အနးအယးဒီရဲ႕ လကးရြိ သေဘာထာ့ ရပးတညးခ္ကးေတျနဲ႕
ႏိုငးငဵေရ့ ေရြ႕လုပးငနး့စဥးေတျကို ေထာကးခဵ ႀကိဳဆိုၾက်ပီ့ လူမြဳေရ့ ကိစၥ၇ ်ပညးသူ လူထုရဲံ အက္ိဳ့ စီ့ပျာ့ လိုအပးခ္ကးေတျ၇ ကေလ့ စစးသာ့ စုေဆာငး့ခဵ ရမြဳ
ကိစၥေတျ၇ အတငး့ အဓမၼ လုပးအာ့ေပ့ ခိုငး့ေစမြဳ ကိစၥေတျ ေပ၍ေပါကးခဲံရငးလညး့ အဲနးအယးလးဒီ အဖျဲ႕ ွငးေတျနဲ႕ ဆကးသျယးၿပီ့ လူငယးေတျက ကူညီ
ေဆာငးရျကး သျာ့ၾကဖို႕ကိုလညး့ ဆဵု့်ဖတးခဲံၾကတယးလို႕ သိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက NDF ေခါငး့ေဆာငး တခ္ဳိ႕ကို လကးခဵ ေတျ႔ဆဵု

-်မနးမာံဒီမိုကေရစီ ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အငးအာ့စု NDF ပါတီက ေခါငး့ေဆာငး တခ္ဳိ႕ကို ဒီကေန႔ ေတျ႕ဆဵုခဲံေၾကာငး့
သိရပါတယး၈

NLD ပါတီကေန ေရျ့ေကာကးပျဲွငးးဖို႔ ချဲထျကးသျာ့ခဲံတဲံ NDF ပါတီ ေခါငး့ေဆာငးေတျ ်ဖစးၾကတဲံ ေဒါကးတာ သနး့်ငိမး့၇ ဦ့ခငးေမာငးေဆျနဲ ံ ေဒါကးတာွငး့နုိငးတို ံကို
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက NLD ဒုတိယ ဥက၎ဌ ဦ့တငးဦ့ ေနအိမးမြာ လကးခဵ ေတျ ံဆဵုခဲံတာ ်ဖစး ပါတယး၈
သူတို႔ကို NDF ပါတီ ေခါငး့ေဆာငးေတျ အ်ဖစး ေတျ႕ဆုဵ်ခငး့ မဟုတးပဲ ႏိုငးငဵေရ့ လုပးေဖ၍ ကိုငးဖကးေဟာငး့မ္ာ့ အ်ဖစး ေတျ႕ဆုဵု်ခငး့သာ ်ဖစးတယးလို ံ NLD
်ပနးၾကာ့ေရ့ တာွနးခဵ ဗဟို အလုပး အမႈေဆာငး အဖျဲ ံွငး ဦ့အုနး့ၾကိဳငးက RFA ကို ေ်ပာပါတယး၈
"ေဒါကးတာ သနး့်ငိမး့၇ ဦ့ခငးေမာငးေဆျနဲ ံ ေဒါကးတာွငး့နုိငး တို ံကလညး့ သူတုိ႔ မိသာ့စုနဲ႔ က္နး့မာေရ့၇ သာေရ့ နာေရ့ေတျကုိဘဲ ေ်ပာတယး၈
ဦ့ခငးေမာငးေဆျနဲ႔ ေဒါကးတာ သနး့်ငိမး့ ကလညး့ ေထာငးမြာ ေနခဲံရတဲံ ေတျ႕ခဲံရတဲံ သူေတျ အေၾကာငး့ နဲနဲပါ့ပါ့ ေ်ပာ်ပီ့ ်ပီ့သျာ့တယးလုိ႔ဘ ဲ သိရတယး၈"
NDF ေခါငး့ေဆာငး ၀ ဦ့ အေနနဲ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ သျာ့ေရာကး ေတျ႔ဆုဵၿပီ့ သူတို႔ ဘာေၾကာငးံ ပါတီ တညးေထာငးၿပီ့ ေရျ့ေကာကးပျဲ ွငးခဲံၾကတယး
ဆိုတာကို ရြငး့်ပမယးလို႔ NDF ေခါငး့ေဆာငး ဦ့ခငးေမာငးေဆျက ်ပီ့ခဲံတဲံ ရကးက RFA ကို ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါတယး၈

NDF ပါတီ ေခါငး့ေဆာငးေတျ နဲ႔ေတျ ံဆဵု်ပီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ ေရႊဂဵုတိုငးလမး့က အဖျဲ ံခ္ဳပးရဵု့မြာ Korea Everyday Economist သတငး့စာအဖျဲ ံနဲ႔
ေတျ ံဆဵုေၾကာငး့ သိရ်ပီ့ ညေနပိုငး့မြာ ၾသစေတ့လ္ သဵအမတးၾကီ့က ဖိတးၾကာ့ခဲံတဲံ အတျကး သဵအမတးၾကီ့ ေနအိမးကို သျာ့ေရာကး ေတျ ံဆဵုတယးလို ံ သတငး့
ရရြိပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

၀ှ ရကး ဒီဇငးဘာလ ဿွှွ ခုႏြစး (ေသာႀကၤာေန႔)

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ ႏြစးသစးႏႈတးချနး့ဆကး

- ်မနးမာံ ဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ်မနးမာ ်ပညးသူလူထု တရပးလဵု့နဲ႔ တကမၻာလဵု့က ်မနးမာံ ဒီမိုကေရစီေရ့ ေထာကးခဵသူ အာ့လဵု့ကို
ႏြစးသစးကူ့ ႏႈတးချနး့ဆကးစကာ့ ေ်ပာလိုကးပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ်မနးမာ်ပညးသူ တရပးလဵု့ရဲ႕ ေထာကးခဵအာ့ေပ့မႈကို အထူ့ ေက့္ဇူ့တငးရိြေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုခဲံပါတယး၈

အခု လာမယးံ ဿွှှ ခုႏြစးမြာ ်မနးမာႏိုငးငဵသူ ႏိုငးငဵသာ့ အာ့လဵု့ လိုလာ့ေနတဲံ လူ႔အချငံးအေရ့ေတျနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အေဆာကးအအဵုေတျ တို့ပျာ့၇ ႀကီ့ပျာ့
ခုိငးမာလာႏိုငးပါေစလို႔ က္မ အေနနဲ႔ ဆုေတာငး့ ေမတၱာပို႔လိုကးပါတယး၈ ်ပညးသူ်ပညးသာ့ အာ့လဵု့ကလညး့ စိတးဓာတးအသစးေတျနဲ႔ ကိုယးံႏိုငးငဵ
တို့တကးေရ့အတျကး ဆကးလကးၿပီ့ေတာံ ႀကိဳ့ပမး့ၾကမယးလို႔လညး့ က္မ ယဵုၾကညးပါတယး၈ အာ့လဵု့ က္နး့မာ ခ္မး့သာၾကပါေစလို႔ အခု အာအကးဖးေအ ကေန
တဆငးံ ဆုေတာငး့ေမတၱာ ပို႔လိုကးပါတယးရြငး" (အာဖကးေအ)
်ပညးသူ႔ႏိုငးငဵေရ့ လူမႈေရ့ ကျနးယကး ထူေထာငးဖို႔ ႏြစးသစးမြာ ေဒ၍စုတိုကးတျနး့

- ်မနးမာံဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ ႏြစးသစးႏႈတးချနး့ဆကး ထုတး်ပနးခ္ကးထဲမြာ ်မနးမာႏိုငးငဵ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညး သငးံ်မတးေရ့နဲ႔


စစးမြနးတဲံ်ပညးေထာငးစုစိတးဓါတး ်ပနးလညး ႏို့ထလာဖို႔ အတျကး ်ပညးသူ႔ႏိုငးငဵေရ့ လူမႈေရ့ ကျနးယကးႀကီ့တရပး ထူေထာငးရမယးလို႔ ဆိုပါတယး၈ ၿပီ့ခဲံတဲံ ကာလ
အတျငး့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ ႏိုငးငဵေရ့ရညးမြနး့ခ္ကးေတျ ႀကိဳ့ပမး့ခ္ကးေတျအတျကး ေထာကးခဵ အာ့ေပ့တဲံ ်ပညးတျငး့်ပညးပ အစို့ရေတျ အဖဲျ႔အစညး့ေတျ
်ပညးသူေတျကို ေက့္ဇူ့တငးေၾကာငး့လညး့ ေဖား်ပပါတယး၈ လာမယးံ ႏြစးမြာလညး့ ချနးသစး အာ့သစး လုပးငနး့ပဵုစဵသစးနဲ႔ ဆကးၿပီ့ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငး ရျကး
သျာ့ၾကဖို႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ကိုယးတိုငး ဗီျအိုေအ ်မနးမာပိုငး့ကတဆငးံ ႏြစးသစး ႏႈတးချနး့ဆကး ေ်ပာၾကာ့ ထာ့ပါတယး ၈

“ႏြစးေဟာငး့လျနးေ်မာကး ႏြစးသစးေရာကးခ္ိနးတျငး က္မ၌ ႏုိငးငဵေရ့ဘွ်ဖတးသနး့မႈကို ်ပနးလညး သဵု့သပး ၾကညးံေသာအခါ ်ပညးသူလူထု၌ ဒီမိုကေရစီေရ့ႏြငးံ


လူ႔အချငးံအေရ့အတျကး ႀကိဳ့ပမး့သညးံကာလ ေနအိမး အက္ယးခ္ဳပး က္ခဵေနရသညးံကာလ၇ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကး လာသညးံကာလ ဟူ၊ ကာလသဵု့ပါ့ကို
ေတျ႔်မငး ရပါသညး၈ ယငး့ကာလ သဵု့ပါ့စလဵု့တျငး က္မအတျကးလညး့ေကာငး့၇ က္မ၌ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့အတျကး လညး့ေကာငး့၇ က္မ၌
ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ အတျကးလညး့ေကာငး့၇ ေထာကးခဵသူ အာ့ေပ့သူ ကူညီသူ အေ်မာကးအမ္ာ့ ရြိပါသညး၈ ႏုိငးငဵံေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇
ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့မ္ာ့၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ႏိုဘဲလး ဆုရြငးမ္ာ့ အပါအွငး ပုဂၐိဳလးမ္ာ့၇ ကုလသမဂၐ၇ ဥေရာပ သမဂၐ၇ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ
လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ စသညးစသညး ပါွငးေသာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇ အေမရိကနးႏိုငးငဵႏြငးံ ဥေရာပႏိုငးငဵ အမ္ာ့အ်ပာ့မြ ႏုိငးငဵသူ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၇
်ပညးတျငး့်ပညးပမြ က္မတို႔ တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသူမ္ာ့ ပါွငးၾကပါသညး၈ ထိုသူမ္ာ့၌ ကာယကဵ အာ့်ဖငးံ၇ ွစီကဵအာ့်ဖငးံ၇ မေနာကဵအာ့်ဖငးံ
ရိုငး့ပငး့ကူညီခဲံမႈမ္ာ့အတျကး က္မက အထူ့တလညး ေက့္ဇူ့ ဥပကာရ တငးရြိပါေၾကာငး့ အေလ့အနကး ေဖား်ပအကးပါသညး၈ အထူ့အာ့်ဖငးံ ယခုတႀကိမး
်ပနးေရာကးလာ ရာတျငး ပိုမိုတကးၾကျေနေသာ က္မတို႔ လူငယးမ္ာ့ အပါအွငး ်ပညးသူမ္ာ့က အငးတိုကးအာ့တိုကး ေထာကးခဵ အာ့ေပ့မႈေၾကာငး့ က္မ
အလျနးွမး့ေ်မာကး ၾကညးႏူ့ရပါသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့ ်ပနးလညးသငးံ်မတးမႈရရြိေရ့၇ စစးမြနးေသာ ်ပညးေထာငးစု စိတးဓါတး တဖနး ႏို့ထရြငးသနးလာေရ့တို႔အတျကး
်ပညးသူ႔ႏုိငးငဵေရ့ ကျနးယကးႀကီ့ တရပး ထူေထာငး်ခငး့်ဖငးံ က္မတိ႔ု မ်ဖစးမေန ႀကိဳ့ပမး့ရပါဦ့မညး၈ မဂၤလာႏြစးသစးတျငး ချနးသစးအာ့သစး လုပးငနး့ ပဵုစဵသစး်ဖငးံ
တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသူ အာ့လဵု့ လကးတျဲလုပးေဆာငးၾကပါစို႔လို႔ ႏိႈ့ေဆားရငး့ ႏုတးချနး့ ဆကးသ လိုကးပါသညး၈ ဒီမိုကေရစီေရ့ မုခ္ ေအာငး်မငးရ မညး၈”

်မနးမာံဒီမိုကေရစီေခါငး့ေေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကိုယးတိုငး ဗျီအိုေအ ်မနးမာပိုငး့ကေနတဆငးံ ႏြစးသစး ႏႈတးချနး့ ဆကးသခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

HIV ေဝဒနာသညးေတျကို လြဴဒါနး့ဖို႔ ေစ့္ေရာငး့ပျဲ

- ရနးကုနးၿမိဳ႕က ေခတးမီ ဖိနပးဆိုငး်ဖစးတဲံ SHOE GALLERY က NLD မ်ဖဴ်ဖဴသငး့တို႔ရဲ႕ HIV/AIDS ေဝဒနာသညးေတျနဲ႔ ရျာသာႀကီ့ စိတးက္နး့မာေရ့ ေဆ့ရဵုက
ေဝဒနာသညးေတျကို လြဴဒါနး့ဖို႔ ေစ့္ေရာငး့ပျဲတခုကို ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔ကေန ၀ ရကးေန႔အထိ ်ပဳလုပးသျာ့မယးလုိ႔ သိရပါတယး၈

အဲဒီ ေစ့္ေရာငး့ပျဲေတျကို Excel Shopping Mall နဲ႔ Junction 8 ကုနးတိုကးႀကီ့ေတျထဲက SHOE GALLERY ဆိုငးချဲေတျမြာ ်ပဳလုပးမြာပါ၈

အဲဒီ ရဵပဵုေငျေစ့္ေရာငး့ပျဲမြာ ဖိနပးမ္ိဳ့စဵု ေရာငး့ခ္မြာ်ဖစးၿပီ့ ရလာမယးံ အ်မတးအစျနး့အာ့လဵု့ကို လူနာေတျအတျကး လြဴဒါနး့မြာ ်ဖစးပါတယး၈ ဒီလိုပျဲကို SHOE
GALLERY ဖိနပးဆိုငးက ႏြစးစဥး ်ပဳလုပးေလံရြိတယးလို႔ သိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အုိငးယာလနးႏုိငငဵး ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့နဲ႔ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့

- NLDပါတီ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို အိုငးယာလနး ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ မစၥတာ မုိကးကယးမာတငး က တယးလီဖုနး့နဲ႔


ဆကးသျယးၿပီ့ ကမၻာံၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ကိစၥေတျ ေဆျ့ေႏျ့ ေ်ပာဆိုခဲံေၾကာငး့ သိရပါတယး၈

ဒီဇငးဘာလ ၀ဝ ရကးေန႔ ညေနပုိငး့မြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ှ၂ မိနစးေက္ားၾကာ ဆကးသျယး စကာ့ေ်ပာခဲံတာ ်ဖစးတယးလို႔ NLD ေ်ပာချငးံရပုဂၐိဳလး
ဦ့ဥာဏးွငး့က RFA ကို ေ်ပာပါတယး၈
အိုငးယာလနး ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ မစၥတာမာတငးနဲ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတုိ႔ဟာ ၿဗိတိနး လကးေအာကးက ေ်မာကးအိုငးယာလနး လျတးေ်မာကးေရ့
ႀကိဳ့ပမး့မႈအေၾကာငး့ေတျ၇ ၿဗိတိန-း ေ်မာကးအိုငးယာလနး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ အေၾကာငး့ေတျေ်ပာဆုိၾကေၾကာငး့ အိုငးယာလနးႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ကို
ကို့ကာ့ၿပီ့ ၿဗိတိနးႏုိငးငဵထုတး The Independent သတငး့စာက ေရ့သာ့ပါတယး၈

ဒါံအ်ပငး ်မနးမာလူမ္ဳိ့ေတျကို ကမၻာံအေရြ႕ဘကး်ခမး့ကအိုငး့ရစး လူမ္ဳိ့ေတျလို႔ ၿဗိတိသြ္ေတျက တခါတရဵ ေ်ပာဆိုတတးပုဵကိုလညး့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက


အမြတးတရ ်ပနးေ်ပာတဲံအခါ မိမိအေနနဲ႔ ႏြစးသကးရယးေမာမိေၾကာငး့၇ သူဟာ အုိငးယာလနးႏိုငးငဵကို အထူ့ ႏြစးသကး သေဘာက္သူလညး့ ်ဖစးေၾကာငး့
အိုငးယာလနး ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့က ေ်ပာပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ်မနးမာႏုိငးငဵမြာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အချငးံအေရ့ တုိကးပျဲွငးေနသူေတျ ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယး အ်ပစးေပ့ ခဵေနရပုဵေတျကိုလညး့ သူ႔ကို


ေ်ပာေၾကာငး့၇ ၿပီ့ခဲံတဲံ ေရျ့ေကာကးပျဲရဲံ ခၽျတးယျငး့ခ္ကးေတျ၇ ဒါံအ်ပငး ဂီရိမုနးတိုငး့ဒဏး ကယးဆယးေရ့လုပးငနး့ေတျရဲ႕ အာ့နညး့ခ္ကးေတျကိုလညး့ သူတုိ႔ ဿ ဦ့
ေဆျ့ေႏျ့ၾကတယးလို႔ ဆိုပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက သူလျတးေ်မာကးလာခ္ိနးကစၿပီ့ ကေန႔အထိ ေထာကးခဵ အာ့ေပ့တဲံ ႏိုငးငဵေတျကို ေက့္ဇူ့ အထူ့တငးေၾကာငး့နဲ႔ အဲဒီအတိုငး့


ဆကးလကးရပးတညးၾကဖို႔ ေမြ္ားလငးံ ယုဵၾကညးေနေၾကာငး့ ေ်ပာဆုိခဲံတယးလို႔လညး့ အိုငးယာလနးႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့က ေ်ပာပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ှ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (စေနေန႔)

ႏြစးသစးမြာ ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျလႊတးဖို႔ NLD တိုကးတျနး့

-ႏြစးသစးမြာ ယဵုၾကညးခ္ကးေၾကာငးံ အက္ဥး့က္ေနတဲံ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေတျကို ်ပနးလႊတးေပ့တာဟာ အေရ့ႀကီ့တဲံကိစၥ်ဖစးတယးလို႔


အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးက ေ်ပာလိုကးသလို ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျ လျတးေ်မာကးဖို႔အတျကး ဆုေတာငး့ေမတၱာပို႔တဲံ လႈပးရြာ့မူေတျကိ ု ရနးကုနး
လိႈငးသာယာက ေအာငးေ်မသာယာဘုရာ့မြာ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီ အဖဲျ႔ခ္ဳပး အဖျဲ႔ ွငးေတျနဲ႔ ႏုိငးငဵေရ့တကးၾကျ လႈပးရြာ့သူေတျက လုပးေဆာငးခဲံၾကပါတယး၈
အ်ပညးံစဵုကို မေအ့ေအ့မာက သတငး့ေပ့ပို႔ထာ့ပါတယး၈

အမ္ိဳ့သာ့ ်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့ ကိစၥကို အဟနး႔အတာ့ ်ဖစးေနတာေၾကာငံး ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေတျကို အ်မနးဆဵု့ ်ပနးလျတးေပ့ဖို႔


အမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖဲျ႔ခ္ဳပးက ေခါငး့ေဆာငးတဦ့်ဖစးတဲံ ဦ့ ွငး့တငးက ်မနးမာစစးအစို့ရကို ပနးၾကာ့လိုကးပါတယး၈ ဒီကေန႔ကာလမြာ
ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေတျ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးေရ့ကိစၥဟာ အေရ့ႀကီ့တဲံကိစၥ်ဖစးေၾကာငး့ကိုလညး့ ေ်ပာဆုိလုိကးပါတယး၈

“ႏြစးေဟာငး့တခုကုနးတယးဆိုတာ ႏြစးတႏြစးရဲ႕ အကနး႔အသတးေတျကို က္ေနားတို႔ ေက္ား်ဖတးခဲံရတယး၈ အဲဒီလို ေက္ား်ဖတးခဲံရတဲံဟာက အနညး့ဆဵု့ ႏိုငးငဵေရ့


အက္ဥး့သာ့ေတျ ဆိုသူမ္ာ့ဟာ ႏြစးေဟာငး့ကိုေက္ား်ဖတးရတဲံအတျကး သူတို႔ဟာ ဆငး့ရဲဒုက၏ေတျကို အနညး့ဆဵု့ တႏြစးေတာံ ခဵစာ့ၿပီ့ၿပီ၈ သို႔မဟုတ းလညး့ ဿ
ႏြစး၇ ၀ ႏြစး၇ ၁ ႏြစး၇ ၂ ႏြစး၇ ှွ ႏြစး၇ အႏြစး ဿွ ေပါံဗ္ာ၈ ဒီလိုခဵစာ့ခဲံရတာရြိတယး၈ အဲ ဒီလို ခဵစာ့ခ္ကးေတျကို လာမယးံေရြ႕တႏြစး ဆကးၿပီ့ေတာံ
ခဵစာ့ခိုငး့ဦ့မြာလာ့လို႔ က္ေနားက ယူဆတယး၈ ေ်ပာခ္ငးတယး၈ ဒီလို မခဵစာ့ထိုကးဘူ့လို႔လညး့ က္ေနားက ယဵုၾကညးတယး၈ အဲဒါေၾကာငးံ
ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေတျ အာ့လဵု့ကို လာမယးံႏြစးအတျငး့မြာ လႊတးေပ့ပါ၈ လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံလို ႔ဟာမ္ိဳ့ ေၾကညာေပ့ပါ၇ သို႔မဟုတးရငးလညး့ ႏိုငးငဵေရ့
အက္ဥး့သာ့ေတျလျတးေရ့နဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ေတာံ စတငးၿပီ့ေတာံ စဥး့စာ့ပါလို႔ က္ေနားက ေ်ပာခ္ငးတယး၈ ဒီႏြစးသစးမြာ ေ်ပာခ္ငးတဲံစကာ့ကေတာံ ႏုိငး ငဵေရ့
အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကို လႊတးေပ့ေရ့က ပထမ၇ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ လႊတးေပ့ေရ့က ဒုတိယ၇ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ လႊတးေပ့ေရ့က တတိယလို႔
က္ေနားတုိ႔ ေ်ပာခ္ငးပါတယး၈ အခိုငးအမာကို ေ်ပာခ္ငးပါတယး၈ ႏြစးသစးမြာ က္ေနားတို႔ေ်ပာတဲံစကာ့ထဲမြာ တ်ခာ့ကိစၥထကး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ ္ာ့
လႊတးေပ့ေရ့ကိစၥသာ်ဖစးတယးလို႔ က္ေနား ေ်ပာခ္ငးပါတယး၈”

ဖမး့ဆီ့ခဵရသူေတျထဲမြာ ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငး ကိုမငး့ကိုႏုိငးတို႔လို လူလတးတနး့ တုိငး့်ပညးကိုအုပးခ္ဳပးႏုိငးတဲံသူေတျ ပါွငးေနသလို တုိငး့်ပညးအတျကး


အေရ့ႀကီ့တဲံ ပုဂၐိဳလးေတျ ပါွငးေနတယးလို႔လညး့ ေ်ပာဆုိခဲံပါတယး၈ ဒီံအတျကးေၾကာငံး အက္ဥး့သာ့ေတျ အ်မနးဆဵု့ ်ပနးလျတးေရ့ဟာ ဒီႏြစးသစးမြာ သူတုိရဲ႕
အေရ့ႀကီ့ဆဵု့ ေတာငး့ဆိုခ္ကး်ဖစးေၾကာငး့ ဦ့ွငး့တငးက ေ်ပာခဲံပါတယး၈
ဒီေန႔မြာပဲ ရနးကုနးတိုငး့ လိႈငးသာယာ ၿမိဳ႕နယးတျငး့က ေအာငးေ်မသာယာဘုရာ့မြာ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖဲျခ္ဳပးက လူငယးေတျအပါအွငး ႏုိငးငဵေရ့
တကးၾကျလႈပးရြာ့သူေတျက ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ ဆုေတာငး့ပဲျတခုကိုလညး့ လုပးခဲံပါတယး၈ ဦ့ေဆာငးပါွငးသူ လူငယးတဦ့
ေ်ပာ်ပတာကေတာံ -

“ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အကုနးလဵု့ လျတးေ်မာကးေရ့ ဆုေတာငး့ပျဲေပါံေလ၈ ဘာ်ဖစးလို႔လဲဆိုေတာံ လိႈငးသာယာမြာလညး့ ဿ၄၇ ဿ၅ ေယာကးေလာကး ရြိတာကို့၈


ေအာငးေ်မသာယာဘုရာ့မြာ မနကး ၅ နာရီချဲေလာကးက လုပးသျာ့တာေပါံ၇ က္ေနားတို႔ကေတာံ ်မနးမာတ်ပညးလဵု့မြာ ရြိေနတဲံ မတရာ့ဖမး့ဆီ့ ခ္ဳပးေႏြာငးခဵရတဲံ
အက္ဥး့က္ခဵရတဲံသူေတျ အ်မနးဆဵု့လျတးေ်မာကးေရ့၇ က္ေနားတို႔ ရညးရျယးခ္ကးကေတာံ ဆုေတာငး့ေမတၱာပို႔တယးဆိုတာ ဒါ ်မနးမာလူမ္ိဳ့ေတျ အစဥးအဆက း
အရငးကတညး့က လုပးေနက္ေလ၈ က္ေနားတို႔ကေတာံ ရညးရျယးခ္ကးကေတာံ ်မနးမာ်ပညး မြာ ဿွှှ ခုႏြစးကစၿပီ့ေတာံ ေနာကးပိုငး့မြာ၇ အခုတငးမကဘူ့ခငးဗ္
ေနာကးပိုငး့ကာလေတျမြာ ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငးခဵရတာမ္ိဳ့ မ်ဖစးဖို႔အတျကး ရညးရျယးပါတယး၈ အဲဒါ အဓိက ရညးရျယးခ္ကးကေတာံေလ၈ ”

်မနးမာႏိုငးငဵမြာ ႏြစးရြညးအက္ဥး့က္ေနတဲံ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေတျ အမ္ာ့အ်ပာ့ ရြိေနၿပီ့ က္နး့ မာေရ့ဆို့ရျာ့ေနသူ၇ အသကးအရျယးႀကီ့သူ ႏုိငးငဵေရ့


အက္ဥး့သာ့ေတျလညး့ အမ္ာ့အ်ပာ့ ရိြေနဆဲ်ဖစးပါတယး၈

ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ဿ,ွွွ ေက္ားဟာ ေွ့လဵေခါငးသီတဲံ အရပးေဒသေတျဆီကို ပုိ႔ေဆာငး်ခငး့ ခဵထာ့ရၿပီ့ က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈ ်ပညးံွစျာ


မရတာေၾကာငးံ အက္ဥး့သာ့ အေတားမ္ာ့မ္ာ့ဟာ ကူ့စကးေရာဂါေတျနဲ႔ ႏြလဵု့၇ အသညး့၇ ေက္ာကးကပး၇ ေလ်ဖတးေရာဂါေတျကို ခဵစာ့ေနၾကရပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

ေက္ားသူရဲ႕ ပနး့ခ္ီ်ပပျဲ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးး သျာ့ေရာကးအာ့ေပ့

-ဒီကေန႔ ဿွှှ ခုႏြစး ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔မြာ အနုပညာရြငး ဦ့ေက္ားသူက (Kyaw Thu Art Zone) ဆိုတဲံ အမညးနဲ႔ သူကိုယးတိုငး ဖနးတီ့ထာ့တဲံ ပနး့ခ္ီနဲ႔
ဓာတးပဵုအႏုပညာ ်ပပျဲကို သူ႔ေနအိမးမြာ ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့ အဲဒီပျဲကို ်မနးမာံ ဒီမိုကေရစီ ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး တကးေရာကး အာ့ေပ့ခဲံပါတယး၈

ဒီပျဲမြာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို ရညးရျယးတဲံ ဿွွ၄ ေရႊဝါေရာငး သဵဃာံလႈပးရြာ့မႈ အမြတးတရနဲ႔ သူ ၾကဵဳခဲံဖူ့တဲံ ရုပးရြငးေလာကအေၾကာငး့ ေရ့ဆျဲထာ့တဲံ ပနး့ခ္ီကာ့ေတျနဲ႔
ဓာတးပဵုေတျကို ်ပသခဲံတယးလုိ႔ ဦ့ေက္ားသူ က RFA ကို ေ်ပာပါတယး၈

“ှ ရကး ှလ ဿွှှ မြာ က္ေနာံး အမ္ဳိ့သမီ့ရဲ႕ေမျ့ေန႔ ဆိုေတာံ က္ေနား ဆျဲထာ့တဲံ ပနး့ခ္ီကာ့ေတျနဲ႔ ရုိကးထာ့တဲံ ဓာတးပဵုေတျကို ်ပပျဲေလ့ Kyaw Thu Art
Zone ဆုိတဲံနာမညးနဲ႔ လုပးတယး၈ လုပးတာကုိ ေဒ၍စု မနကးက လာၿပီ့ အာ့ေပ့သျာ့တယး၈ ကမၻာံလူသာ့ေတျ၇ ်မနးမာ်ပညးသူ်ပညးသာ့ေတျ ၿငိမး့ခ္မး့ဖို႔အတျကး
အဓိကထာ့ၿပီ့ ေရ့ဆျဲထာ့တာေတျေပါံ၈ စကးတငးဘာ သဵဃာံကိစၥ က္ေနား အမြတးရတာေလ့ေတျ ဆျဲထာ့ပါတယး၈ ေနာကး ရုပးရြငးေလာကကုိ တငးစာ့ၿပီ့
က္ေနား Performance သေဘာေလ့ ရုပးရြငးကငးမရာနဲ႔ လုပးထာ့တာေလ့ေတျ ်ပပါတယး”

ဦ့ေက္ားသူရဲ႕ အႏုပညာပျဲမြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ဆီေဆ့နဲ႔ ေကာကးေၾကာငး့တခ္ိဳ႕ ေရ့ဆျဲေပ့သျာ့ပါတယး၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး လာေရာကး


အာ့ေပ့တဲံအတျကး ႏြစးသစးမြာ မဂၤလာရြိၿပီ့ အာ့တကးရေၾကာငး့နဲ႔ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ရေအာငး ဝိုငး့ဝနး့ ႀကိဳ့ပမး့ၾကဖို႔ ဦ့ေက္ားသူက လူငယးေတျကို
တိုကးတျနး့လိုကးပါတယး၈

“အေမစုက ဆီေဆ့နဲ႔ ဆျဲေပ့သျာ့တယး၈ အဲဒါကို သာ့ ဆကးၿပီ့ေတာံ ဆျဲလိုကးပါ တဲံ၈ ေဒ၍စုလညး့ က္ေနာံးကုိ လာၿပီ့ အာ့ေပ့ခ္ီ့်မြငံးသျာ့တယး၈ အဲဒါကို
က္ေနား အရမး့ ဝမး့သာပါတယး၈ က္ေနား ်ပညးသူ်ပညးသာ့ အာ့လဵု့ ၿငိမး့ခ္မး့ဖို႔အတျကး လုပးတဲံပျဲကို အခုလို အေမစု လာ အာ့ေပ့တာကို က္ေနား အမ္ာ့ႀကီ့
ေက္နပးအာ့ရတယး ဝမး့လညး့သာပါတယး၈ တုိငး့ရငး့သာ့အာ့လဵု့ ခ္စးၾကညးညီညျတးၿပီ့ ၿငိမး့ၿငိမး့ခ္မး့ခ္မး့ ရရြိမယးဆုိရငး ဒါ တဦ့တေယာကးခ္ငး့ရဲ႕
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ရရြိမယးလို႔ က္ေနားယဵုၾကညးပါတယး၈ အမ္ာ့ စညး့လဵု့ညီညျတးစျာ ၿငိမး့ခ္မး့ဖို႔အတျကး ႀကိဳ့ပမး့ၾကပါလုိ႔ က္ေနား တုိကးတျနး့လိုပါတယး”

ရုပးရြငးရိုကးကူ့ချငးံ၇ ထုတးလုပး ်ဖနး႔ခ္ိချငးံေတျ ပိတးပငးခဵထာ့ရတဲံ ဦ့ေက္ားသူဟာ လူမႈေရ့လုပးငနး့ေတျကို ဦ့ေဆာငး လုပးကိုငးေနသလို အႏုပညာေတျကိုလညး့


ဖနးတီ့ ထုတးလုပးေနဆဲ ်ဖစးပါတယး၈ (အာဖကးေအ)
ဿ ရကး ဇႏၷဝါရီၤလ ဿွှှ ခုႏြစး (တနလၤာေန႔)

NLD ေစ့္ေရာငး့ပျဲ

-်မနးမာႏိုငးငဵမြာ ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျကို ကူညီေထာကးပဵံေရ့၇ HIV/AIDS ေဝဒနာရြငးေတျနဲ႔ တ်ခာ့ လိုအပးေနသူေတျကို အကူအညီ ေပ့ႏိုငးေရ့အတျကး
ေစ့္ေရာငး့ပျဲတခုကို ရနးကုနးၿမိဳ႕မြာရြိတဲံ NLD အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပး ႐ဵု့ခ္ဳပးမြာ တနဂၤေႏျေန႔က စတငး်ပဳလုပးေနပါတယး၈

၃၀ ႏြစး်ပညံး လျတးလပးေရ့ေန႔အႀကိဳ ရနးပုဵေငျရြာ ေစ့္ေရာငး့ပျဲကို ဇနးနွါရီလ ဿ ရကးေန႔ကေန ၁ ရကးေန႔အထိ က္ငး့ပသျာ့မြာ ်ဖစးပါတယး၈

ဆိုငးခနး့ေပါငး့ ှ၄ ခနး့ ေရာငး့ခ္တဲံ ေစ့္ေရာငး့ပျဲမြာ အနယးနယး အရပးရပးက NLD အဖျဲ႕ဝငးေတျ ယူလာၾကတဲံ ေဒသထျကး ပစၥညး့ေတျ၇
အစာ့အေသာကးေတျအ်ပငး အမြတးတရ ပစၥညး့ေတျနဲ႔ စာအုပးေတျကိုလညး့ ခငး့က္ငး့ ေရာငး့ခ္ေနပါတယး၈

အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပး အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မႉ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေနအိမးအက္ ယးခ္ဳပး က္ေနစဥးမြာ ကျနးပ္ဴတာနဲ႔ ဆျဲထာ့တဲံ ပနး့ခ္ီ ပုိ႔စးကတး
(Postcard) ေတျနဲ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး လႉတဲံ ပစၥညး့ေတျကိုလညး့ ရနးပဵုေငျအတျကး ေရာငး့ပါတယး၈

ေစ့္ေရာငး့ပျဲ ဖျငးံလြစးေပ့ခဲံတဲံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကေတာံ စာအုပးေတျ ဝယးယူ အာ့ေပ့ခဲံတယးလို႔ ေစ့္ေရာငး့ပျဲမြာ ရြိေ နတဲံ NLD အဖျဲ႕ဝငးေတျက
ေ်ပာပါတယး၈ ေစ့္ေရာငး့ပျဲကို NLD အဖျဲ႕ဝငးေတျသာမက တ်ခာ့ စိတးဝငးစာ့သူေတျလညး့ လာေရာကး အာ့ေပ့ၾကတယးလို႔ သိရပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

NLD ေစ့္ေရာငး့ပဲျ ပထမေန႔ သိနး့ ၂ွ ရရြိ

-ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေထာကးပဵံေရ့နဲ႔ လူမႈ အေထာကးအကူ်ပဳေရ့ ရနးပဵုေငျအ်ဖစး အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးက ဒီကေန႔ စတငး က္ငး့ပတဲံ
လျတးလပးေရ့ေန႔အႀကိဳ ရနးပဵုေငျ ေစ့္ေရာငး့ပျဲကို လူထုေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး တကးေရာကး ဖျငးံလြစးခဲံေၾကာငး့ သိရပါတယး၈

ရနးကုနးတုိငး့ ေရႊဂဵုတိုငးလမး့ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးရဵု့မြာ ်ပဳလုပးတဲံ ဒီကေန႔ ေစ့္ေရာငး့ပဲျမြာ ရနးပဵုေငျ အေ်မာကးအ်မာ့ ရခဲံေၾကာငး့
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး အဖဲျ႔ဝငး ဦ့အုနး့ႀကိဳငးက ေ်ပာပါတယး၈

“ၿမိဳ႕နယးအသီ့သီ့နဲ႔ ်ပညးနယး စညး့ရဵု့ေရ့ေကားမတီေတျက လာဖျငးံတဲံ ေကာငးတာေပါငး့ ှ၅ ခု မေန႔ကတညး့က လ္ာထာ့ပါတယး၈ ဒီကေန႔မနကးက္ေတာံ


သခငးဇငး မိသာ့စုကလညး့ ေကာငးတာတခု လာဖျငံးၿပီ့ေတာံ ေရာငး့ခ္ေပ့ပါတယး၈ ေနာကး ဗဟုိ အမ္ိဳ့သမီ့အဖဲျ႔က ေကာငးတာနဲ႔ဆုိ ဒီကေန႔ ေစ့္ေရာငး့တဲံ
ေကာငးတာေပါငး့ဿွ ေက္ားသျာ့ပါတယး၈ လျတးလပးေရ့အႀကိဳ ေခတးက ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ သီခ္ငး့ေတျ ဖျငံးၿပီ့ေတာံ တေနကုနး လာၿပီ့ အာေပ့ၾကတဲံသူေတျ
မစဲပါဘူ့၈ ညေန ၁ နာရီ ပိတးခ္ိနးမြာ အၾကမး့ဖ္ငး့ ေပါငး့ၾကညံးေတာံ သိနး့ ၂ွ ေက္ားဖို့ ေရာငး့ရပါတယး၈ အဲဒီအထဲကေန အရငး့ေတျကို ဖယးၿပီ့
တခ္ိဳ႕ေကာငးတာေတျက အ်မတးကို ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ မိသာ့စုေတျနဲ႔ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ ကူညီ ေစာငံးေရြာကးေရ့ လူမႈအေထာကးအကူ
လုပးငနး့ေတျအတျကး ပဵံပို့ဖို႔ ရနးပဵုေငျအ်ဖစး လြဴဒါနး့မြာ ်ဖစးပါတယး”

NLD ေစ့္ေရာငး့ပဲျကို လာမယံး လျတးလပးေရ့ေန႔အထိ က္ငး့ပမြာ်ဖစးၿပီ့ ေနာကးထပး အလာ့တူ ေစ့္ေရာငး့ပျဲေတျ ်ပဳလုပးဖို႔ အစီအစဥး ရြိေၾကာငး့လညး့
သိရပါတယး၈ NLD ရဲ႕ ဒီကေန႔ ေစ့္ေရာငး့ပျဲ အေ်ခအေနကို RFA ေဒ၍ခငးခငးအိက NLD ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး အဖဲျ႔ဝငး ေဒါကးတာေမွငး့်မငးံကို
ဆကးသျယးေမ့်မနး့ တငး်ပထာ့ပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ ဂ္ပနးMainichi သတငး့စာ ေဆာငး့ပါ့


-ေနအိမးအက္ယးခ္ဳပးက ်ပနးလျတးလာတဲံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ ၿပီ့ခဲံတဲံလ က ဂ္ပနး မိုငးနိခ္ိသတငး့စာ သတငး့ ေထာကးနဲ႔ ေတျ႔ဆဵုခဲံၿပီ့ လျနးခဲံတဲံ ှ၀
ႏြစးေက္ားအထိ မ်ပတးေရ့သာ့ခဲံတဲံ ်မနးမာ်ပညးက ေပ့စာမ္ာ့ (Letters from Burma) ေဆာငး့ပါ့က႑ ကို ဆကးလကးေရ့သာ့မယးံအေၾကာငး့ ေ်ပာဆုိခဲံ
အၿပီ့ မေန႔က ဇနးနွါရီလ ှ ရကးေန႔ထုတး သတငး့စာ မြာ ပထမဆဵု့ေဆာငး့ပါ့ ေဖား်ပခဲံပါတယး၈

ေဆာငး့ပါ့အမညးက “အတိတးကိုလညး် ပနးၾကညးံရငး့ အနာဂတးကို ဦ့တညး” လို႔ တိုကးရိုကး အဓိပၸါယးရတဲံ 'Looking Back, Looking Forwards'
်ဖစးပါတယး၈ကိုေက္ားမငး့ထျနး့က ေကာကးႏႈတး ်မနးမာ်ပနးဆိုၿပီ့ စုစညး့ တငး်ပထာ့ပါတယး၈

ႏြစးတႏြစးရဲ႕ အစဟာ ်ပနးလညးဆနး့သစး်ခငး့၇ ်ပနးလညး ချနးအာ့်ဖညးံ်ခငး့၇ ေရြ႕လုပးငနး့စဥးအတျကး ဦ့တညးခ္ကးေတျ ခ္မြတး်ခငး့နဲ႔ အတိတးက


အေၾကာငး့အရာေတျကို ်ပနးလညးေအာကးေမံ်ခငး့ စတဲံကိစၥေတျ ေဆာငးရျကးၾကရတဲံ ကာလ ်ဖစးပါတယး၈

ဿွှွ ်ပညးံႏြစးကို ်ပနးၾကညးံရငး အလဟႆ်ဖစးၿပီ့ လဵု့လဵု့ ေပ္ာကးပ္ကးသျာ့စရာ အမြတးတရ အ်ဖစးအပ္ကး အေသ့ေလ့ေတျ ်ပနးေတျ႔ရတာ ရြိပါတယး၈ ဿွှွ
်ပညးံႏြစး ႏြစးဆနး့တရကးေန႔ကို ဘယးလို ကုနးဆုဵ့ခဲံသလဲ ဆိုတာ မမြတးမိေတာံပါဘူ့လို႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ေဆာငး့ပါ့အစမြာ ေရ့သာ့ထာ့ပါတယး၈

ဒါေပမယးံ စိတးသကးသာစရာ အေ်ခအေနေတာံ မ်ဖစးႏုိငးပါဘူ့လို႔ ဆိုပါတယး၈ အိမး်ပငးတဲံအလုပးကို ဿွွ၆ ဒီဇငးဘာလကတညး့က စခဲံၿပီ့ ရကးသတၱပတး
အနညး့ငယးအတျငး့ စညးပငးသာယာက အမိနး႔နဲ႔ ်ပငးဆငးတာကို ရပးထာ့လိုကးရတယးလို႔ ေရ့သာ့ထာ့ပါတယး၈

“က္မ ေရြ႕ေနေတျက စညးပငးသာယာအမိနး႔ကို ်ပနး်ပငးေပ့ဖို႔ ႀကိဳ့စာ့ၾကပါတယး၈ အဲဒီ အခ္ိနးကာလအတျငး့ ဂ္ပးစက၎ဴ ပုဵ့ချဵေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ကာထာ့ရတ ဲံ
အခနး့ေတျ၇ အမ္ိဳ့အမညး မချဲႏိုငးဘဲ ေစာငးထူထူနဲ ႔ ပတးထာ့ရတဲံ ပစၥညး့ေတျ၇ ပစၥညး့ အ်ပညးံအသိပး ထညးံထာ့ရတဲံ ခရီ့ေဆာငးအိတးေတျနဲ႔ ယိုငးလုလု
စာအုပးပဵုေတျ ၾကာ့ထဲမြာ က္မ လေပါငး့မ္ာ့စျာ ေနခဲံရပါတယး

“စာအုပးစငးႀကီ့တလဵု့၇ စာ့ပျဲအိုေတျနဲ႔ ပဵုပနး့မက္ အထုပးအပို့ေတျ ၾကာ့ထဲမြာ ရြိေနတဲံ အိးပးယာေပ၍က ၾကညးံရငး အခ္ပးလိုကး ကျာေနတဲံ အိမးေခါငးမို့
အစအနေတျကို ေကာငး့ေကာငး့ ်မငးေနရပါတယး၈ ပ္ကးစီ့လာေနတဲံ အိမးေခါငး့မို့ အစအနေတျကို ၾကညးံရငး့ ယိုယျငး့်ခငး့နဲ႔ ပ္ကးစီ့်ခငး့တို႔ရဲ႕ သေဘာသဘာွ
အေၾကာငး့ က္မ ေလံလာ သဵု့သပးေနခဲံပါတယး ”

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ ေဆာငး့ပါ့မြာ ဿွှွ ရဲ႕ ပထမ ၁ လတာ ကာလဟာ ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာ ပငးပမး့ဆငး့ရဲ ်ဖစးရတာတငး မကဘဲ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာမြာလညး့
တငး့တငး့ၾကပးၾကပး ေနထိုငး လႈပးရြာ့ရတဲံ အခ္ိနး်ဖစးတယးလို႔ ဆိုပါတယး၈

မႏြစးက အငး့စိနးေထာငး တရာ့ရဵု့မြာ ခ္မြတးခဲံတဲံ စီရငးခ္ကး ်ပစးဒဏးကို အယူခဵတငးဖို႔အတျကး ေရြ႕ေနေတျက အခါအာ့ေလြ္ားစျာ လာေရာ ကးေတျ႔ဆဵု
ေဆျ့ေႏျ့ၾကၿပီ့၇ ဥပေဒေရ့ရာ လုပးငနး့စဥးကို စိတွ
း ငးစာ့မိခဲံသလို အလျနး အေတျ႔အၾကဵဳ ရငးံက္ကးတဲံ ေရြ႕ေနႀကီ့ေတျဆီက အေတျ႔အၾကဵဳေတျကို ေလံလာ
သငးယူခဲံတယးလို႔ ဆိုပါတယး၈

ေရြ႕ေနႀကီ့ေတျနဲ႔ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD ရဲ႕ ဥပေဒေရ့ရာ အေထာကးအကူ်ပဳ ေကားမတီနဲ႔ ပတးသကးလို႔ အထူ့ ဂုဏးယူမိေၾကာငး့၇ သူတို႔ဟာ
တရာ့ဥပေဒ စို့မို့ေရ့နဲ႔ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး့က ယဵုၾကညးခ္ကးေၾကာငးံ အက္ဥး့က္ေနသူေတျ အချငးံအေရ့ ကာကျယးေပ့ေရ့ေတျအတျကး ှ၆၆၂ ကတညး့က
ႀကိဳ့စာ့ လုပးေဆာငးေနၾကသူေတျ ်ဖစးေၾကာငး့၇ အဲဒီအထဲက ေရြ႕ေနဦ့ဥာဏးွငး့ဆီက မိမိ ေနအိမးအ်ပငးဘကး ႏုိငးငဵေရ့ေလာကမြာ ်ဖစးပ္ကးေနတာေတျကို
သိရြိချငးံ ရခဲံသလို ပါတီရဲ႕ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ေရ့ လုပးငနး့စဥးေတျမြာ အတိုငး့အတာ တခုအထိ ပါွငးချငးံ ရခဲံေၾကာငး့လညး့ ေရ့သာ့ထာ့ပါတယး၈

်မနးမာံႏိုငးငဵေရ့မြာ အေရ့ႀကီ့တဲံ ႏြစး်ဖစးတဲံ အဲဒီကာလဟာ ကိုယးေရ့ကိုယးတာ က္နး့မာေရ့ အေ်ခအေနကို ထညးံစဥး့စာ့ ေ်ပာဆိုဖို႔ ဆိုတာထကး
အသိပညာပိုငး့မြာ စိမးေခ၍ခ္ကးေတျ ရငးဆိုငးခဲံရတယးလို႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ေရ့ပါတယး၈

်မနးမာႏြစးကူ့ခ္ိနး်ဖစးတဲံ ဧၿပီလလယးမြာပဲ တရာ့ရဵု့က အိမးကို ဆကး ်ပငးဆငးဖို႔ အမိနး႔ခ္ပါတယး၈ အဲဒီ ေနာကးရကးမြာပဲ အုပးစုဖျဲ႔ ေရာကးလ ာတဲံ
အလုပးသမာ့ေတျရဲ႕ လုပးငနး့ချငးွငးတဲံ ဆူညဵသဵေတျက တအိမးလဵု့ ပ္ဵ႕ သျာ့ခဲံတယးလို႔ ဆိုပါတယး၈
“လုပးစရာေတျက အမ္ာ့ႀကီ့ ရြိေနပါေသ့တယး၈ အဓိက ကေတာံ အိမးေခါငးမို့ ်ပငးဖို႔ပါ၈ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ မုတးသုနးမို့ ရျာတဲံလေတျမြာ က္မအိပ းခနး့ အႏြဵ႕
အိပးယာေရႊ႕ရ၇ ေရဇလဵုနဲ႔ ေရပဵု့ေတျ ေရႊ႕ရနဲ႔ ေခါငးမို့က မို့ေရ ယိုေပါကးေတျက က္လာတဲံမို့ကေန ေမျ႔ယာနဲ႔ လူကို မို့မစို ကာမိဖို႔ ႀကိဳ့ပမး့ခဲံရတာဟာ စစးဘုရငး
ကစာ့ကျကးမြာ ကစာ့ကျကး ေရႊ႕ရသလိုပါပဲ၈ အခုေတာံ ေခါငးမို့ကို လဵုေအာငး လုပးၾကရပါၿပီ၈
ေနာကးႏြစးေတျမြာ မို့ရျာတာကို ဥေပက၏ာ ်ပဳႏိုငးေတာံမယးလို႔ ေမြ္ားလငးံမိ ပါတယး၈ ်မနးမာလုိ ဆိုရငးေတာံ ေခါငးမို့လဵုတယး ဆိုတာ လဵု်ခဵဳမႈရြိတဲံ နိမိတးပဵုပါပဲ၈
ေခါငးက မို့လဵုတယးဆုိတာ ထိပးဆဵု့အဆငးံက လဵု်ခဵဳစိတးခ္ရၿပီ့ တဵစကးၿမိတး ေအာကးေ်ခအထိ စိတးခ္ႏုိငးတယးဆိုတဲံ သေဘာပါ ”

်ပငးဆငးတယး၇ အသစး ်ပဳ်ပငးတယးဆိုတာ အနာဂတးအတျကး ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာအရ ပိုၿပီ့ စိတးခ္လကးခ္ ်ဖစးေစဖို႔ ရညးရျယးတာ ်ဖစးပါတယး၈ ဒါေပမယးံ ဒီထကး ပို
အေရ့ႀကီ့တာက ဒီအိမး်ပငးတာကေန ရလာတဲံ လူအခ္ငး့ခ္ငး့ ထိေတျ႔ဆကးဆဵ်ခငး့က ရုပး ွတၳဳပစၥညး့ေတျက ေပ့တဲံ လုဵ်ခဵဳေရ့ထကး ပိုအေရ့ႀကီ့လြပါတယး၈
အိမး်ပငးတဲံ ၂ လခနး႔မြာ ေန႔စဥးလိုလို အိမး်ပငးရာမြာ ပါွငးတဲံ လကးသမာ့ေတျရဲ႕ ဘွနဲ႔ စို့ရိမးေၾကာငးံၾကမႈေတျ အေၾကာငး့ သိချငးံရခဲံသလို ်မနးမာႏုိငးငဵက
အလုပးသမာ့ထုရဲ႕ အခကးအခဲနဲ႔ ဒီအခကးအခဲေတျကို ဘယးလိုေ်ဖရြငး့မလဲ၇ သူတို႔ ေမြ္ားလငးံတာေတျနဲ႔ ေတာငးံတတာေတျကို ရဖို႔ ဘယးလို ႀကိဳ့စာ့ရ မလဲ
ထငးထငးရြာ့ရြာ့ ်မငးခဲံရတယးလို႔လညး့ ေရ့ပါတယး၈

ဒါံအ်ပငး အာဏာပိုငးေတျနဲ႔ ေန႔စဥးဆိုသလို လဵု်ခဵဳေရ့ကိစၥ ေဆျ့ေႏျ့၇ အလုပးသမာ့နဲ႔ ပစၥညး့ အသျငး့အထုတး လုပးဖို႔ ေန႔စဥး အေပ့အယူလုပးတဲ ံ ကိစၥေတျ
ေဆာငးရျကးရတဲံအတျကး အခကးအခဲဆိုတာ ခိုငးလဵုတဲံ ေၾကာငး့က္ိဳ့ ဆငး်ခငးမႈနဲ႔ ေပ္ာံေပ္ာံေ်ပာငး့ေ်ပာငး့ ရြိမယးဆိုရငး ႏြစးဘကး ပူ့ တဲျ ေ်ဖရြငး့လို႔ရတယးဆိုတာ
ေတျ႔်မငးခဲံရလို႔လညး့ ေရ့သာ့ထာ့ပါတယး၈

ဿွှွ ်ပညးံႏြစးဟာ သူမ အိမးကို အမ္ာ့ႀကီ့ တို့တကးေအာငး ်ပငးချငးံရလိုကးေပမယးံ ်ပညးသူအာ့လဵု့ရဲ႕ ႏုိငးငဵအတျကးေတာံ ဘာေတျ ်ပငးဆငးႏုိငးခဲံပ ါၿပီလဲ၇
ဒီကိစၥက ပိုၿပီ့ အေရ့ႀကီ့တဲံ ကိစၥ်ဖစးၿပီ့ ေနာငး ေ်ပာ်ပပါဦ့မယးလို႔ ေရ့ပါတယး၈

အႏြစး ဿွ တုိငးတိုငး Mainichi သတငး့စာရဲ႕ ပံဵပို့မႈနဲ႔ ခငးမငးမႈေတျကို ေလ့စာ့ တနးဖို့ထာ့တဲံ အေနနဲ႔ ေဆာငး့ပါ့နိဂဵု့မြာ ဟိႏၵဴ ေွဒဂါထာ တပုဒးကို
အေ်ခခဵထာ့တဲံ အိႏိၵယပညာရြငး ကာလီဒါသရဲ႕ အရုဏးဦ့ကို ဦ့ညျတး်ခငး့ ကဗ္ာထဲက စာသာ့တခ္ိဳ႕နဲ႔ အဆဵု့သတး ထာ့ပါတယး၈ ဒီကဗ္ာက ကျယးလျနးသျာ့တဲံ
ခငးပျနး့်ဖစးသူအတျကး အထူ့ အေရ့ပါခဲံဲၿပီ့ သူ႔အတျကး အေတျ့အ်မငး၇ အသိဥာဏးပညာေတျ ေပ့ခဲံတဲံ ကဗ္ာ်ဖစးတယးလို႔ ေရ့သာ့ထာ့ပါတယး၈

မေန႔ဆိုတာ တ်ခာ့ ဘာမြမဟုတး၇ အိပးမကးတခုမြ္သာ၈


မနကး်ဖနးဆိုတာလညး့ အေတျ့အ်မငးတခုပါ၈
ဒါေပမယးံ ဒီေန႔ကေတာံ ေကာငး့မျနးတငးံသငးံစျာ ရြငးသနးရပါမယး၈
မေန႔ ဆိုတာကို ေပ္ားရႊငး်ခငး့အိပးမကး တခုအ်ဖစး ဖနးတီ့ၿပီ့ မနကး်ဖနးတိုငး့ကို ေမြ္ားလငးံ်ခငး့ အေတျ့အ်မငးတခု အ်ဖစး တညးေဆာကးရပါမယး၈
ဒါံေၾကာငးံ ဒီလို ဒီကေန႔ကို ရဖို႔ ထိနး့သိမး့ ရြငးသနးရပါမယး၈ (အာဖကးေအ)

၀ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (တနလၤာေန႔)

NLD လျတးလပးေရ့ေန႔အႀကိဳ ေစ့္ေရာငး့ပျဲ က္ပးေငျ သိနး့ ှွွ နီ့ပါ့ရ

-ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ မိသာ့စု ွငးေတျ အပါအွငး HIV/AIDS ေွဒနာရြငးေတျကုိ ကူညီေထာကးပဵံႏုိငးဖုိ႔ ရညးရျယးခ္ကးနဲ႔ NLD အမ္ဳိ့သာ့
ဒီမုိကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပးက လျတးလပးေရ့ေန႔အႀကိဳ ေစ့္ေရာငး့ပျဲ က္ငး့ပေနတာမြာ ဒီကေန႔ ဒုတိယေန႔မြာ လာေရာကး ေစ့္ွယးၾကသူေတျ မေန႔ကထကး
ပုိမ္ာ့တယးလုိ႔ NLD ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငး အဖျဲ႕ ွငး ဦ့ဉာဏးွငး့က ေ်ပာပါတယး၈ မေန႔ကနဲ႔ ဒီကေန႔ ဿ ရကးေပါငး့ ေရာငး့ရေငျဟာ သိနး့ ှွွ နီ့ပါ့ရြိၿပီ့
ွယးသူေတျ မ္ာ့လျနး့တာေၾကာငးံ တခ္ဳိ႕ပစၥညး့ေတျ အေစာပုိငး့ကတညး့က ကုနးသျာ့တယးလုိ႔ ဆုိပါတယး၈ အ်ပညးံအစုဵကုိ ဆကးသျယး စုဵစမး့ထာ့တဲံ
ကုိေဇားွငး့လႈိငးက တငး်ပေပ့ထာ့ပါတယး၈
ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျနဲ႔ HIV/AIDS ေွဒနာရြငးေတျကုိ လူမႈေရ့ အေထာကးအပဵံေတျ တုိ့်မႇငးံ လုပးေဆာငးေပ့ႏုိငးဖုိ႔ ရညးရျယးခ္ကးနဲ႔ ရနးကုနးၿမိဳ႕
ေရႊဂတ
ုဵ ုိငးမြာရြိတဲံ အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပး ႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ ၃၀ ႏြစး်ပညးံ လျတးလပးေရ့ေန႔အႀကိဳ ရနးပုဵေငျရြာတဲံ ေစ့္ေရာငး့ပျဲကုိ လာေရာကး အာ့ေပ့သူေတျဟာ
မေန႔က ပထမေန႔ထကးစာရငး ဒီကေန႔မြာ ပုိမ္ာ့တဲံအေၾကာငး့ NLD ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငး အဖျဲ႕ ွငး ဦ့ဉာဏးွငး့က ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“ဒီေန႔က မေန႔ကထကးေတာငး ေစ့္ေရာငး့ရတာ ပုိစညးကာ့တယး၈ ပိုလညး့ ေရာငး့ရတယး၈”

မေန႔က ေရာငး့ရတာ ေတားေတားေလ့ ပိုကးဆဵရတယး ေ်ပာပါတယး၈ ဒီေန႔ေရာ ရတယးဆုိေတာံ ဘယးေလာကးေလာကး ရြိသျာ့ၿပီလဲ အနးကယး၈

“မေန႔ကထကး ပုိပါတယး၈ ဒီေန႔ ၂ွ ွနး့က္ငးေလာကးေတာံ ရြိမယး၈ စာရငး့ေတာံ လုပးတုနး့ပဲ၈ လူလညး့ အေတားစညးပါတယး၈ ”

၂ွ ဆုိတာ သိနး့ ၂ွ ကို ေ်ပာတာလာ့ အနးကယး၈

“ဟုတးပါတယး၈”

မေန႔ကရတာ သိနး့ ၀ွ ေလာကးလို႔ ေ်ပာပါတယး၇ ဟုတးပါသလာ့ အနးကယး၈

“မေန႔က သိနး့ ၁ွ ေက္ားတယး၈ ”

မနကး်ဖနးလညး့ ဆကးမယးေပါံ၇ ေစ့္ေရာငး့ပျဲက၈

“မနကး်ဖနးကေတာံ အခမး့အနာ့ရြိေတာံ ေစ့္ေရာငး့ပျဲေတာံ မလုပးႏုိငးေတာံဘူ့၈ က္ေနားတို႔ ေနရာ အခကးအခဲေၾကာငံး၈ ဒါေပမဲံ က္ေနားတုိ႔ အဖျဲ႕ခ္ဳပး
ဗဟိုအမ္ဳိ့သမီ့က တဆုိငး ႏြစးဆုိငးေတာံ သူတုိ႔ထျကးမယး၈ ဒီေန႔လုိမ္ဳိ့ ဆုိငးအမ္ာ့ႀကီ့ေတာံ မထျကးႏုိငးဘူ့၈ ေနရာ အခကးအခဲေၾကာငံး၈ ”

အခု က္ေနားတုိ႔ၾကာ့တာ ဆုိငးက ပစၥညး့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က ေန႔လယးကတညး့က ကုနးသျာ့တယး ေ်ပာတယး၈ ဟုတးပါသလာ့၈ ဘာပစၥညး့ေတျပါလဲ၈

“ဟုတးပါတယး၇ အဖျဲ႕ခ္ဳပး တဵဆိပးနဲ႔ ေဒ၍စုပုဵေတျနဲ႔၇ ေန႔ခငး့က ကုနးကိုသျာ့တယး၈ ”

ေနာကးတခုက အထဲမြာ ေနရာကက္ဥး့ၿပီ့ လူေတျနဲ႔မ္ာ့ၿပီ့ ႁပျတးသိပးေနလို႔ အ်ပငးကို ဆုိငးခနး့တခ္ဳိ႕ ထျကးၿပီ့ ေရာငး့ရတယး ၾကာ့ပါတယး ၈ အဲဒါေရာ
အဆငးေ်ပပါသလာ့ခငးဗ္၈

“ေ်ပပါတယး၈ အ်ပငးကုိ အ်ပညးံႀကီ့ မဟုတးပါဘူ့၈ ႐ုဵ့ခနး့အွတငးပါ၈ ဒီံ်ပငးေနရာေတာံ က္ေနားတို႔လညး့ မတငးပါဘူ့၈”

အာဏာပုိငးေတျဘကးကလညး့ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ ဘာမြမေ်ပာဘူ့ေပါံေနား၈ တာ့ဆီ့မႈ မရြိဘူ့ေပါံ၈

“မရြိပါဘူ့၈ က္ေနားတုိ႔ကလညး့ လူမႈရနးပုဵေ ငျပါ၈”

ဒီေငျေတျက ဿ ရကးေပါငး့ဆုိရငး သိနး့ ၆ွ ေလာကး ်ဖစးသျာ့ၿပီေပါံ၈

“သိနး့ ှွွ ွနး့က္ငးေတာံ ်ဖစးသျာ့ၿပီေပါံ၈”

အဲဒီေငျေတျကို အနးကယးတို႔ ပထမတုနး့က ရညးရျယးထာ့တဲံအတုိငး့ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ ကူညီဖုိ႔ ကိစၥေတျပဲ ဆကးလုပးမြာလာ့၇ နညး့နညး့ ေ်ပာ်ပပါဦ့ခငးဗ္၈

“ဒီဥစၥာကေတာံ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ မိသာ့စုေတျ ေထာကးပဵံေရ့ေလ၈ လူမႈလုပးငနး့ေတျ၇ HIV/AIDS အဲဒါေတျကုိပဲ လႉဖို႔ပါ၈”


အခု က္ေနားတုိ႔ ၾကာ့ေနတာက ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျရဲ႕ က္နး့မာေရ့ အေ်ခအေနက ဒီရကးပုိငး့မြာ ေတားေတား ဆုိ့ေနတယး ၾကာ့ပါတယး၈
အထူ့သ်ဖငးံေတာံ ေွ့လဵေခါငးဖ္ာ့တဲံ ေနရာမြာ ေရာကးေနၾကတဲံ သူေတျက ရာသီဥတု အေ်ခအေနေၾကာငံးေရာ ေတားေတားေလ့ အေ်ခအေန ဆုိ့ေနတယးလို႔
ၾကာ့ပါတယး၈

“ဟုတးတယး၇ က္ေနားတုိ႔လညး့ သတငး့ေတျရတယး၈ သကးဆုိငးရာေတျကို တငး်ပႏုိငးဖို႔လညး့ က္ေနားတုိ႔ ၫႊနးၾကာ့ေပ့ပါတယး၈ သူတုိ႔က ေဆ့ကုသချငံး


ရရငးေတာံ အ်ပငးမြာ ေဆ့ကု်ခငး့နဲ႔ ပတးသကးရငးလညး့ က္ေနားတုိ႔ ကူမြာပါ၈ မိသာ့စုေတျကလညး့ ႀကိဳ့စာ့ေနၾကပါတယး၈ ”

အဓိကကေတာံ အခုလို က္နး့မာေရ့ ခ္ဳိ႕တဲံေနတဲံ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျကို ဦ့စာ့ေပ့ ကူညီမြာလာ့ခငးဗ္၈

“ဟုတးပါတယး၇ အဲဒါ ဦ့စာ့ေပ့ပါ၈”

NLD ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငး အဖျဲ႕ ွငး ဦ့ဉာဏးွငး့ ေ်ပာ်ပခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈

ေစ့္ေရာငး့ပျဲမြာ ေရာငး့တဲံ ပစၥညး့ေတျ ွယးဖုိ႔ သျာ့ခဲံတဲံ ေတာငးဥက၎လာ ၿမိဳ႕ခဵတဦ့ကေတာံ သူတို႔ေရာကးသျာ့တာ နညး့နညး့ေနာကးက္တဲံအတျကး


သူေရာကးသျာ့တဲံ အခ္ိနးမြာ တခ္ဳိ႕ဆုိငးေတျက ပစၥညး့ေတျ ကုနးလုိ႔ သိမး့ကုနးၾကတဲံအတျကး ရြိတဲံပစၥညး့ကုိပဲ ွယးခဲံရတယးလုိ႔ ဆုိပါတယး၈

“က္ေနားတုိ႔ေရာကးေတာံ လူေတာငး နညး့နညး့ပါ့သျာ့ၿပီ၈ ပစၥညး့ကေတာံ ကီ့ခ္ိနး့ေလ့ေတျပဲ ွယးခဲံတယး၈ ေစ့္ဆိုငးေတျလညး့ သိမး့သျာ့ၿပီ၇ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့


သိမး့သျာ့ၿပီ၈ ပစၥညး့ကုနးေတာံ ဆုိငးေတျ ေစာေစာ သိမး့သျာ့တာေပါံ၈ ေတာငးဥက၎လာက ွယးႏုိငး်ခမး့ႏုိငးတဲံ လူေတျကို စုၿပီ့ က္ေနား ပို႔ေပ့ေနတာ၈”

NLD ႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ က္ငး့ပတဲံ ရနးပုဵေငျ ေစ့္ေရာငး့ပျဲကုိ သျာ့ခဲံတဲံ ေတာငးဥက၎လာ ၿမိဳ႕ခဵတဦ့ ေ်ပာ်ပခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈

NLD အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပး အေနနဲ႔ မနကး်ဖနး လျတးလပးေရ့ေန႔မြာ လျတးလပးေရ့ေန႔ အခမး့အနာ့ကုိ ေရႊဂုဵတုိငးမြာရြိတဲံ ႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ က္ငး့ပဖုိ႔ စီစဥးေနၿပီ့
ႏုိငးငဵေရ့ ေၾကညာစာတမး့ တေစာငးကုိလညး့ ထုတး်ပနးမယးလုိ႔ NLD တာွနးရြိသူေတျက ေ်ပာပါတယး၈(ဗျီအုိေအ)

အမိ္ဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး ေရြ႕ေန ကျနးရကး ဖျဲ႕စညး့ေရ့စတငး

-ေရြ႕ေနကျနးရကး ဖဲျ႕စညး့ဖို႔ စတငး ေဆာငး႐ျကးတဲံ အေနနဲ႔ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပး ဗဟိုဥပေဒ အေထာကးအကူ်ပဳအဖျဲ႕ဝငး ဦ့ေအာငးသိနး့နဲ႔
မႏၲေလ့တိုငး့အတျငး့က လူငယး ဥပေဒပညာရြငး ှ၂ ဦ့ခနး႔ ဒီကေန႔ ဇနးနဝါရီ ၀ ရကးမြာ ေတျ႕ဆဵုခဲံၾကတယးလုိ႔ သတငး့ရရြိပါတယး၈

မႏၲေလ့တုိငး့ အတျငး့က NLD အဖျဲ႕ဝငး နဲ႔ အဖဲျ႕ ဝငးမဟုတးတဲံ လူငယး ဥပေဒပညာရြငးေတျနဲ႔ မႏၲေလ့ NLD အဖျဲ႕ခ္ဳပး ဥက၎႒ ဦ့သိနး့တနးရဲံ ေနအိမးမြာ
ေတျ႕ဆဵုတာ ်ဖစးတယးလုိ႔ သိရပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး လမး့ၫႊနးေ်ပာဆိုထာ့တဲံ လူငယးကျနးရကး ဖျဲ႕စညး့ေရ့ရဲံ အစိတးအပိုငး့တခုအ်ဖစး ဒီေဆျ့ေႏျ့ပဲျကို စတငး အေကာငးအထညးေဖား


ေဆာငး႐ျကးတာ ်ဖစးၿပီ့ တိုငး့နဲ႔ ်ပညးနယးအဝနး့ လုပးေဆာငးသျာ့ဖို႔ ရညး႐ျယးထာ့တယးလို႔ ဥပေဒအၾကဵေပ့ ဦ့ေအာငးသိနး့ က ေ်ပာပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

လျတးလပးေရ့ေန႔အႀကိဳ မႏၲေလ့ အငးနးအယးလးဒီ ေသျ့လႉ

-မႏၲေလ့ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပး လူငယး အ ကူအညီေပ့ေရ့ အဖျဲ႕က တာဝနးယူ ဦ့ေဆာငးၿပီ့ေတာံ လျတးလပးေရ့ေန႔ အႀကိဳအေနနဲ႔
မႏၲေလ့်ပညးသူ႔ေဆ့႐ဵုႀကီ့မြာ ဇနးနဝါရီ ၀ ရကး ဒီကေန႔ ေသျ့လႉဒါနး့ၾကတယးလို႔ သိရပါတယး၈
အငးနးအယးလးဒီ ပါတီဝငးေတျနဲ႔ သာမနးအရပးသာ့ေတျ ပူ့ေပါငး့ ေသျ့လႉခဲံတဲံအေၾကာငး့ကို အငးနးအယးလးဒီ လူငယး အကူအညီေ ပ့ေရ့ ေခါငး့ေဆာငး ဦ့ကုိေလ့
ေ်ပာ်ပတာကေတာံ “အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပးအဖျဲ႕ဝငး ှွ ဦ့၇ ်ပညးသူလူထုထဲက ၅ ဦ့ ေက္ာငး့သာ့၂ ဦ့နဲ႔ ဿ၀ လဵု့တိတိကို မႏၲေလ့ၿမိဳ႕ ်ပညးသူ႔ေဆ့႐ဵု
ေသျ့လႉဘဏးႀကီ့မြာ သျာ့ေရာကးၿပီ့ေတာံ ေသျ့မ္ာ့ကို လႈဒါနး့ခဲံပါတယး၈ ဒါ ဒုတိယအႀကိမးေ်မာကး ေသျ့လႉဒါနး့တာ ်ဖစးပါတယး၈ ပထမအႀကိမးမြာေတာံ
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး တလ်ပညးံမြာ ေသျ့ ဿ၂ လုဵ့ လႈဒါနး့ႏိုငးခဲံတယး၈ အခု ၃၀ ႏြစး်ပညးံ လျတးလပးေရ့ေန႔ အထိမး့အမြတးအေနနဲ႔ ဿ၀
လဵု့ေသျ့လႉဒါနး့ခဲံပါတယး၈ ”

မႏၲေလ့အငးနးအယးလးဒီ အေနနဲ႔ ေနာကးလညး့ အဆငးေ်ပရငး ေ်ပသလို ဆကးလကးၿပီ့ေတာံ အလာ့တူ ေသျ့လႉဒါနး့တာမ္ိဳ့ အပါအဝငး ်ပညးသူလူထုအထျကး
လႈပးရြာ့မႈေတျကို လုပးေဆာငးသျာ့မယးလို႔ လညး့ ဦ့ကိုေလ့က ေ်ပာပါတယး၈

ေသျ့လႉတဲံ လႈပးရြာ့မႈကို လျနးခဲံတဲံ ႏိုဝငးဘာလ ှ၀ ရကးေန႔မြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး လျတးေ်မာကးၿပီ့ေနာကး တလ အၾကာကေန ရနးကုနးတိုငး့


ဗဟိုလူငယးေတျ ဦ့ေဆာငးၿပီ့ေတာံ BD ေသျ့အုပးစု ဆိုၿပီ့ဖျဲ႕စညး့ကာ စတငး လႈပးရြာ့လာတာ ်ဖစးပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ဖို႔ဝိနး့ ဒီမိုကေရစီအငးအာ့စုမ္ာ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့

-ၿပီ့ခဲံတဲံ ဒီဇငးဘာလ ၀ှ ရကးေန႔က လူထုေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကုိ အေမရိကနးႏိုငးငဵ အငးဒီယာ့နာ့်ပညးနယး ဖို႔ဝန


ိ း့ၿမးိဳ႕ဒီမိုကေရစီ
အငးအာ့စုေတျက တယးလီဖုနး့နဲ႔ ဆကးသျယး ႏႈတးချနး့ဆကးရငး့နဲ႔ ေရြ႕လုပးငနး့စဥးေတျအေၾကာငး့ ေမ့်မနး့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကတယးလုိ႔ သိရပါတယး၈

ေဆျ့ေႏျ့ေမ့်မနး့ခ္ကး တခုမြာ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ ပညာေရ့ လူမႈေရ့ ေဒသဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ လုပးငနး့ေတျနဲ႔ အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ လုပးငနး့ေတျအတျကး


အေထာကးအကူ်ဖစးေစမဲံ ႏုိငးငဵတကာ လူမႈ ကျနးရကးတခု က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ဖျဲ႕စညး့ေရ့ ၇ အမ္ိဳ့သာ့ ရနးပဵုေငျ တရပး ထူေထာငး ဖို႔ အတျကး တဥ ီ့ကို တလ
တေဒ၍လာ ထညးံဝငးတဲံ တေဒ၍လာ ကငးပိနး့ လႈပးရြာ့မႈ လုပးေဆာငးသျာ့ေရ့ အေၾကာငး့ ေဆျ့ေႏျ့ေမ့်မနး့ခဲံတယးလို႔ ၅၅ မ္ိဳ့ဆကး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အဖျဲ႕က
ကိုေအာငး်မငးံထျနး့က ေ်ပာပါတယး၈

“ႏိုငးငဵတကာ လူမႈကျနးရကးအတျကးကို ကိုယးပိုငး ရနးပဵုေငျ ထူေထာငးတဲံ စနစးေလ့တခု ကၽျနးေတားတို႔ ်ပငးဆငးထာ့တယး၈ အမ္ိဳ့သာ့ ရနးပဵုေငျ အ် ဖစးနဲ႔ ဘဵု
သတးမြတးထာ့တာေပါံေနား၈ ဒီ အမ္ိဳ့သာ့ ရနးပဵုေငျမြာ တဦ့လြ္ငး တလ တေဒ၍လာ ႏႈနး့နဲ႔ ကၽျနးေတားတို႔ တေဒ၍လာ ကငးပိနး့ကို စၿပီ့ေတာံ လုပးေဆာငးဖို႔
ကၽျနးေတားတို႔ ်ပငးဆငးေနတယး၈ အဲဒါကို အနးတီစုအေနနဲ႔ ႏိုငးငဵတကာ လူမႈကျနးရကး လုပးငနး့စဥးရယး၇ ဒီ တေဒ၍လာ အမ္ိဳ့သာ့ ရနးပဵုေငျ ထူေထာင းေရ့
ကိစၥေတျမြာ လိုအပးသလို အၾကဵဉာဏးေပ့ၿပီ့ေတာံ လမး့ၫႊနးမႈေလ့ေတျ ေပ့ပါလို႔ လုပးငနး့စဥးေတျကို ကၽျနးေတားတို႔ ေတာငး့ခဵတာေပါံခငးဗ္ာ၈”

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ပဏာမအေန နဲ႔ ်ပညးပေရာကး အဖျဲ႕အစညး့ေတျ စညး့လုဵ့ ညီၫျတးမႈ အေပ၍ ဝမး့သာေၾကာငး့ အခုလို ေ်ပာခဲံပါတယး၈

“ပထမဦ့ဆဵု့ ေ်ပာရမယးဆိုလို႔ ရြိရငးေပါံေနား၈ ဒီလို ႏိုငးငဵ်ခာ့မြာ ေရာကးေနတဲံ အနးတီတို႔ရဲံ ်ပညးသူလူထုေတျက စုစုစညး့စညး့နဲ႔ လုပးတယးဆိုတာ
ၾကာ့ရတဲံအခါက္ေတာံ အငးမတနးမြကို ဝမး့သာတယး၈ အဲဒီဟာကို ဆကးၿပီ့ေတာံ ထိနး့သိမး့ထာ့ေစခ္ငးတယး၈ ႏိုငးငဵ်ခာ့မြာဆိုလို႔ရြိရငး ်ပညးပမြာ ဒီမိုကေရစီ
အဖျဲ႕အစညး့ေတျက ေတားေတားမ္ာ့တယး၈ ပုဂၐိဳလးေတျေရာ၇ အဖျဲ႕အစညး့ေတျေ ရာေပါံေနား၈ တခါတေလက္လို႔ရြိရငးလညး့ အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့မြာ ညီၫျတးမႈေတျ
မရြိဘူ့ဆိုတာကို ၾကာ့ရတဲံအခါက္ေတာံ စိတးမေကာငး့ဘူ့၈”

“အခုက္ေတာံ ဒီလိုေပါံေနား၇ ်ပညးသူ႔ ကျနးရကးတခု ထူေထာငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ်ပညးပမြာ ေရာကးေနတဲံ အနးတီတို႔ရဲံ ဒီမိုကေရစီ အငးအာ့စုေတျကို ညီၫျတးေအာငး
လုပးႏိုငးတယး ဆိုလို႔ရြိရငးေတာံ အနးတီတို႔က အရမး့ဝမး့သာမြာပဲ၈ ဒီလို ညီၫျတးမႈဟာ အဓိက၈ ဒီလို ညီၫျတးမႈ ရၿပီဆိုလို႔ရြိရငး ကိုယးဘာလု ပးလုပး
ေအာငး်မငးႏိုငးမြာပါ၈” ေ

ဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ဆကးလကးၿပီ့ ေ်ပာရာမြာ - တေဒ၍လာ ကငးပိနး့ ဆိုတာ ေသ့ေသ့ေလ့က စလိုကးေပမဲံ ညီၫျတးမႈဆိုတံဲ အငးမတနး
ထုထညးႀကီ့မာ့တဲ႔ အငးအာ့ႀကီ့ တရပး ်ဖစးလာႏိုငးပါလိမးံမယး၈ ကျနးရကးကိစၥကိုလညး့ အ်ပနးအလြနး ဆကးစပး လုပးေဆာငး သျာ့ဖို႔ ဆကးသျယးေနပါ ၇ လိုအပးရငး
လိုအပးသလို ဘယးလို လုုပးေဆာငးသငးံ တယးဆိုတာေတျကို အသိေပ့သျာ့ပါံမယး ၇ ်ပညးတျငး့မြာ လုပးေနတဲ႔ လုပးငနး့စဥးေတျအေပ၍ အၾ ကဵဉာဏးေကာငး့ေတျ
ေပ့မယး ဆိုရငးလညး့ ေပ့ႏိုငးပါတယးလို႔ ေ်ပာဆိုခဲံပါတယး၈
အခုလို တယးလီဖုနး့နဲ႔ ဆကးသျယးေဆျ့ေႏျ့ၾကရာမြာ NLD ရဲံ ရပးတညးေရ့ ၇ CRPP လႊတးေတား ေခ၍ယူေရ့၇ ေ႐ႊဂုဵတိုငး ေၾကညာခ္ကး အေၾကာငး့ေတျလညး့
ပါဝငးေၾကာငး့ သိရပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ ဆကးသျယးေမ့်မနး့ပျဲကို မျနး၇ ကရငး တုိငး့ရငး့သာ့ေတျ၇ လႈမႈကျနးရကး အသီ့သီ့နဲ႔ ်ပညးပေရာကး ဒီမိုကေရစီ အငးအာ့စုေတျ
လာေရာကး နာ့ေထာငးၾကသလို ဒိနး့မတးနဲ႔ ေနားေဝ့က ဒီမိုကေရစီ အငးအာ့စုေတျကလညး့ အျနးလုိငး့က တဆငးံ နာ့ေထာငးၾကေၾကာငး့
သိရပါတယး၈(အာဖကးေအ)

၁ ရကး ဇႏၷဝါရီၤလ ဿွှှ ခုႏြစး (အဂၤါေန႔)

စစးမြနးတဲံ လျတးလပးေရ့အတျကး ညီၫျတးၾကဖို႔ ေဒ၍စု တုိကးတျနး့

-်မနးမာံလျတးလပးေရ့ ဖခငးႀကီ့ ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ရဲ႕ ဦ့ေဆာငး ႀကိဳ့ပမး့မႈနဲ႔ ၿဗိတိသြ္ အုပးခ္ဳပးမႈ လကးေအာကးကေန ှ၆၁၅ ခုႏြစး ဇနးနွါရီလ ၁ ရကးေန႔က
်မနးမာႏုိငးငဵ လျတးလပးေရ့ ရခဲံတာမို႔ ဒီေန႔ဟာ ႏြစးေပါငး့ ၃၀ ႏြစး ်ပညးံတဲံေန႔ ်ဖစးပါတယး၈ တုိငး့်ပညးနဲ႔ လူမ္ဳိ့ လျတးလပးဖုိ႔အတျကး အာ့လုဵ့ ညီညီၫျတးၫျတးနဲ႔
လုပးေဆာငးၾကဖုိ႔ လုိအပးၿပီ့ ကုိယးကုိယးတုိငးကလညး့ ႀကိဳ့စာ့ေဆာငးရျကးဖုိ႔ လုိအပးပါတယးလို႔ ဒီကေန႔ NLD ႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ က္ငး့ပတဲံ ၃၀ ႏြစး်ပညးံ လျတးလပးေရ့ေန႔
အခမး့အနာ့မြာ ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ရဲ႕ သမီ့်ဖစးသူ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ေ်ပာပါတယး၈

ဒီကေန႔ ရနးကုနး NLD ႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ လျတးလပးေရ့ေန႔ အခမး့အနာ့ က္ငး့ပခဲံသလို ႏုိငးငဵေရ့နဲ႔ စီ့ပျာ့ေရ့ ေၾကညာစာတမး့ေတျကုိ NLD ပါတီက ထုတး်ပနးခဲံၿပီ့
ေစတနာရြငးေတျ အေနနဲ႔ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျကုိ တဖကးတလမး့က ကူညီေထာကးပဵံႏုိငးမယးံ အစီအစဥးေတျကုိလညး့ လုပးေဆာငးခဲံၾကပါတယး၈
အ်ပညးံအစုဵကုိ ဆကးသျယး စုဵစမး့ထာ့တဲံ ကုိေဇားွငး့လႈိငးက တငး်ပေပ့ထာ့ပါတယး၈

ဒီကေန႔ က္ေရာကးတဲံ ၃၀ ႏြစး်ပညးံ လျတးလပးေရ့ေန႔ အခမး့အနာ့ကုိ ရနးကုနးၿမိဳ႕ ေရႊဂုဵတုိငးမြာရြိတဲံ NLD အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပး ႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ
က္ငး့ပခဲံတာပါ၈ လျတးလပးေရ့ဆုိတာ အာ့လုဵ့နဲ႔ သကးဆုိငးတာေၾကာငးံ စစးမြနးတဲံ လျတးလပးေရ့ ရဖုိ႔အတျကး အာ့လုဵ့က ညီညီၫျတးၫျတးနဲ႔ ွုိငး့ွနး့
လုပးေဆာငးၾကဖုိ႔ လုိတဲံအေၾကာငး့ NLD အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မႉ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက တုိကးတျနး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါတယး၈

“ဒီလျတးလပးေရ့ကို အာ့လုဵ့ရဖုိ႔ ဆုိတာက က္မတို႔ ညီၫျတးဖို႔ လိုပါတယး၈ ဒါဟာ တကယးေတာံလညး့ ထူ့ထူ့ေထျေထျ ရြငး့်ပဖို႔လိုတဲံ ကိစၥေတာံ မဟ ုတးပါဘူ့၈
ဒါေပမဲံလညး့ က္မတုိ႔ အေနနဲ႔ မၾကာခဏ သတိေပ့ရပါတယး၈ လျတးလပးခ္ငးတယး၇ တုိ့တကးခ္ငးတယးဆုိရငး ကုိယးကစၿပီ့ ႀကိဳ့စာ့ရမယး၈ တ် ခာ့လူေတျ
ဘာလုပးေနသလဲ ဆိုတာ မၾကညးံပါနဲ႔၈ ဒါလညး့ ထပးတလဲလဲ ေ်ပာေနရတဲံ ကိစၥပါ၈”

ဒါံအ်ပငး တုိငး့သူ်ပညးသာ့ေတျ စုိ့ရိမးေသာကေတျက ကငး့ေွ့ၿပီ့ တကယးံလျတးလပးတဲံ အရသာကုိ ခဵစာ့ႏုိငးေအာငး အမ္ဳိ့သာ့ ်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့ကုိ


အာ့လုဵ့က ွုိငး့ွနး့ လုပးေဆာငးၾကဖုိ႔လညး့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက တုိကးတျနး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါတယး၈

အခမး့အနာ့ သဘာပတိ်ဖစးတဲံ NLD ဒု-ဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့ကလညး့ လျတးလပးေရ့ ရဖုိ႔အတျကး ဗုိလးခ္ဳပးေဆာငးဆနး့ ဦ့ေဆာငးတဲံ တုိငး့ရငး့သာ့
ေခါငး့ေဆာငးေတျဟာ ပငးလုဵညီလာခဵေခ၍ၿပီ့ ်ပညးေထာငးစု တုိငး့ရငး့သာ့ေတျ အာ့လုဵ့ ေသျ့စညး့ညီၫျတးမႈရေအာငး လုပးေဆာငးခဲံတာေၾကာငးံ ်ဖစးတယးဆုိတဲံ
သမုိငး့ေၾကာငး့ကုိ အစခ္ီ ေ်ပာၾကာ့ၿပီ့ လကးရြိ အမ္ဳိ့သာ့ ်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့ လုပးေဆာငးတဲံ ေနရာမြာလညး့ တုိငး့ရငး့သာ့ေတျ အာ့လုဵ့ စညး့လုဵ့
ညီၫျတးမႈရြိဖုိ႔ လုိတဲံအေၾကာငး့ ဆကးေ်ပာသျာ့တယးလုိ႔ NLD ေ်ပာချငးံရပုဂၐဳိလး ဦ့အုနး့ႀကိဳငးက ေ်ပာပါတယး၈

“အခု အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပးနဲ႔ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီေတျ အာ့လုဵ့ ႀကိဳ့ပမး့ေနၾကတဲံ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အချငံးအေရ့ ရရြိေရ့မြာလညး့ တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့
ညီၫျတးေရ့ဟာ အလျနး အေရ့ပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံ တုိငး့ရငး့သာ့ ညီၫျတးေရ့ကို ေရြ႕ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ရဲ႕ က္ငံးထုဵ့အတုိ ငး့ပဲ ဆကးလကးၿပီ့ေတာံ က္ေနားတုိ႔
ႀကိဳ့ပမး့သျာ့ၾကရမယး၈

“ေနာကး ်မနးမာႏုိငးငဵဟာ သယဵဇာတ ေပါႂကျယွ


း တဲံႏုိငးငဵ ်ဖစးတယး၈ သယဵဇာတ ေပါႂကျယးွတဲံ ႏုိငးငဵမြာ လျတးလပးေရ့ရၿပီ့ ၃၀ ႏြစး ေရာကးတဲံတုိငးေအာငး
စီ့ပျာ့ေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့၇ လူမႈေရ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈ နိမံးက္ေနတာဟာ မ်ဖစးေကာငး့တဲံ အေ်ခအေနပဲ ်ဖစးတယး၈ ဒါကို စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျဵ႕ၿဖဳိ့တုိ့တကးဖုိ႔ ဆုိရငး
ႏုိငးငဵေရ့အရ စညး့လုဵ့ညီၫျတးေအာငး အမ္ဳိ့သာ့ ညီၫျတးေရ့ တညးေဆာကးဖုိ႔ လိုတယး၈ ဒါေၾကာငးံ အမ္ဳိ့သာ့ ်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့ ရေအာငး
ႀကိဳ့ပမး့ၿပီ့ေတာံ တုိငး့ရငး့သာ့ေတျ အာ့လုဵ့ တစိတးတွမး့တညး့ ညိႇႏႈိငး့ၾကဖို႔ လိုအပးတယးလို႔ သဘာပတိ်ဖစးတဲံ ဦ့တငးဦ့က မိနး႔ချနး့ ေ်ပာပါတယး၈”

ဒီကေန႔မြာပဲ NLD က ႏုိငးငဵေရ့ ေၾကညာခ္ကးနဲ႔ စီ့ပျာ့ေရ့ သုဵ့သပးခ္ကး စာတမး့တုိ႔ကုိ ထုတး်ပနးခဲံပါတယး၈ NLD က ထုတး်ပနးတဲံ ႏုိငးငဵေရ့ ေၾကညာစာတမး့ပါ
အေၾကာငး့အရာေတျကုိ ဦ့အုနး့ႀကိဳငးက အခုလုိ ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“တုိငး့်ပညး ဖျဵ႕ၿဖဳိ့တုိ့တကးဖို႔အတျကး မြနးမြနးကနးကနး အရြိအတုိငး့ ႐ႈ်မငးႏုိငးမြသာ တုိငး့်ပညး ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးလာမယးလို႔ အဲဒီလို သမုိငး့နဲ႔ ပတးသကးၿပီ့
သုဵ့သပးခ္ကးေတျ တငး်ပၿပီ့ေနာကး အမ္ဳိ့သာ့ ်ပနးလညးစညး့လုဵ့ ညီၫျတးေရ့အတျကး ႏုိငးငဵေရ့ အဓိပၸာယး ်ပညးံ ွသညးံ ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ အထေ်မာကး
ေအာငး်မငးဖုိ႔ လိုအပးတယး၈ ႏုိငးငဵေတား ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့နဲ႔ ဖျဵ႕ၿဖဳိ့ေရ့ေကာငးစီဟာ တာွနးရြိတာနဲ႔အညီ ေအာကးပါ ႏုိငးငဵေရ့ အေ်ခအေနေကာငး့မ္ာ့ကို
ဖနးတီ့ေပ့ဖို႔ လိုအပးတယး၈

“အဲဒါေတျကေတာံ ဒီမုိကေရစီ အငးအာ့စုမ္ာ့်ဖစးတဲံ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ အာ့လုဵ့တုိ႔ကုိ ႁချငး့ခ္ကးမရြိ အ်မနးဆုဵ့ လႊတးေပ့ရမယး၈ တုိငး့်ပညးမြာ အမြနးတကယး
ႀကဳဵေတျ႕ေနရတဲံ အေထျေထျ အက္ပးအတညး့မ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ႏုိငးဖို႔အတျကး အဆုဵ့အ်ဖတး ေပ့ႏုိငးတဲံ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့ ပါ ွငးတဲံ ေတျ႕ဆုဵ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ က္ငး့ပရမယး၈
တုိငး့ရငး့သာ့ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ မပါွငးဘဲနဲ႔ စစးမြနးတဲံ ဒီမုိကေရစီ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏုိငးငဵေတားကို တညးေဆာကးႏုိငးမြာ မဟုတးတဲံ အတျကးေၾကာငးံ အမ္ဳိ့သာ့
ရငးၾကာ့ေစံေရ့ကို အ်မနးဆုဵ့ အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးၾကပါလို႔ အခုလို လျတးလပးေရ့ေန႔ ေန႔ထူ့ေန႔်မတးႀကီ့မြာ ေလ့နကးစျာ ေတာငး့ဆုိေၾကာငး့
တငး်ပထာ့ပါတယး၈”

စီ့ပျာ့ေရ့ သုဵ့သပးခ္ကး စာတမး့ထဲမြာေတာံ လကးရြိ ်မနးမာႏုိငးငဵရဲ႕ စီ့ပျာ့ေရ့ အေ်ခအေနဟာ အငးမတနး ဆုိ့ရျာ့ေနတာေၾကာငးံ ်ပညးသူအမ္ာ့စု ဟာ
အေထျေထျ ကုနးေစ့္ႏႈနး့ ႀကီ့မာ့တဲံဒဏးကုိ ခဵေနၾကရတဲံအ်ပငး အလုပးအကုိငး အချငးံအလမး့ နညး့ပါ့မႈနဲ႔ ရငးဆုိငးေနၾကရတာ၇ အခုလုိ ကုနးေစ့္ႏ ႈနး့
ႀကီ့ေနရ်ခငး့ရဲ႕ အေၾကာငး့ရငး့ဟာ အစုိ့ရက ေငျစက၎ဴေတျကုိ အထိနး့အကျပးမရြိ ႐ုိကးႏြိပး ထုတးေွေနတဲံ အတျကးေၾကာငးံ ်ဖစးတယး၇ ေနာကး လျတးလပးတဲံ
ေစ့္ကျကးစီ့ပျာ့ေရ့ စနစးကုိ က္ငးံသုဵ့တယး ဆုိေပမဲံ အချငးံထူ့ခဵ လူတခ္ဳိ႕ကုိသာ စီ့ပျာ့ေရ့ အချငးံအလမး့ေတျ ေပ့ေနတာေၾကာငးံ လကး ွါ့ႀကီ့အုပး
စီ့ပျာ့ေရ့စနစး ်ဖစးထျနး့ေနတာေၾကာငံး ်ဖစးတယးလုိ႔ ေဖား်ပထာ့ပါတယး၈

ေနာကး ေတာငးသူလယးသမာ့ေတျရဲ႕ လယးယာေ်မေတျကုိ ေစ့္ႏြိမးၿပီ့ အတငး့အဓမၼ ွယးယူေနတာေၾကာငးံ လယးသမာ့ေတျ လုပးငနး့ ထိခုိကးေနတဲံအေၾကာငး့၇


သဘာွ ပတးွနး့က္ငး ထိခုိကးမႈကုိ ထညးံသျငး့ မစဥး့စာ့ဘဲ ဆညးေ်မာငး့၇ တာတမဵေတျ တညးေဆာကးေနတာေၾကာငးံလညး့ ေတာငးသူလယးသမာ့ေတျရဲ႕
စုိကးပ္ဳိ့ေ်မေတျကုိ ထိခုိကးေစသလုိ က္နး့မာေရ့နဲ႔ ပညာေရ့ဆုိငးရာ အသုဵ့စရိတးေတျ အငးမတနး နညး့ေနတာေၾကာငးံ လူသာ့စျမး့အငး ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈ နိမးံက္ေနတယးလုိ႔
အဲဒီ စီ့ပျာ့ေရ့ သုဵ့သပးခ္ကး စာတမး့မြာ ေဖား်ပထာ့ပါတယး၈

အခမး့အနာ့ၿပီ့တဲံ ေနာကးမြာေတာံ NLD က လကးရြိ ကူညီ ေထာကးပံဵေပ့ေနတဲံ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ ှ,ွွွ ေက္ားကုိ တ်ခာ့ ေစတနာရြိသူေတျလညး့
ကူညီေထာကးပဵံႏုိငးေအာငး သူတုိ႔ရဲ႕ ဓာတးပုဵနဲ႔ ေနရပးလိပးစာေတျပါတဲံ ရငးထုိ့ေတျကုိ ဖလာ့ထဲထညးံၿပီ့ ကဵစမး့မဲသေဘာမ္ဳိ့ မဲႏႈိကးၿပီ့ ကူ ညီေထာကးပဵံ ေပ့ႏုိငးတဲံ
အစီအစဥးကုိလညး့ လုပးေဆာငးခဲံတဲံအေၾကာငး့ ဦ့အုနး့ႀကိဳငးက ေ်ပာ်ပပါတယး၈

ဒီကေန႔ က္ငး့ပတဲံ လျတးလပးေရ့ေန႔ အခမး့အနာ့ကုိ NLD ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငး အဖျဲ႕ ွငးေတျ၇ CRPP ်ပညးသူ႔လႊတးေတား ကုိယးစာ့်ပဳ ေကားမတီွငးေတျ၇
ွါရငးံ ႏုိငးငဵေရ့သမာ့ႀကီ့ေတျ၇ ႏုိငးငဵ်ခာ့ သဵတမနးေတျ၇ တ်ခာ့ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီေတျက ကုိယးစာ့လြယးေတျ၇ ်ပညးနယး တုိငး့ အသီ့သီ့က ကုိယးစာ့လြယးေတျ
အပါအွငး ဧညံးပရိသတး ှ,ွွွ ေလာကး တကးေရာကးခဲံတယးလုိ႔ သိရပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့NLD က တဦ့ခ္ငး့ တာဝနးချဲယူ

-ဒီကေန႔ ဇနးနဝါရီ ၁ ရကး လျတးလပးေရ့ေန႔ အထူ့ အစီအစဥးတရပးအ်ဖစး ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျကုိ မဲစနစး တာဝနးခဲျေဝ ယူတဲံ အစီအစဥးတရပးကုိ ်မနးမာံ
ဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေခါငး့ေဆာငးၿပီ့ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီ ဌာနခ္ဳပးမြာ ေန႔လညး ၀ နာရီေလာကးက က္ငး့ပ ်ပဳလုပးခဲံပါတယး၈
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အပါအဝငး အနးအယးဒီ ေခါငး့ေဆာငးေတျနဲ႔ အ်ခာ့ တာဝနးယူလုိသူ အာ့လုဵ့အတျကး ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေတျရဲံ အမညးေတျကုိ
မဲစနစးနဲ႔ ခဲျေဝေပ့ခဲံပါတယး၈

ဒီအစီအစဥးနဲ႔ ပတးသကးလုိ႔ ်ပနးၾကာ့ေရ့တာဝနးခဵ ဦ့အုနး့ႀကိဳငးက အခုလို ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျ တဦ့စီရဲံ ဓာတးပဵု၇ နာမယးနဲ႔ ေနာကး က္ခဵေနတဲံ အက္ဥး့ေထာငး၇ အဲဒါ ပါဝငးတဲံ ကၽျနးေတားတို႔ ရငးထို့ တဵဆိပးကေလ့ေတျ
လုပးထာ့ပါတယး၈ အဲဒီ ရငးထို့တဵဆိပးေလ့ေတျကို ကၽျနးေတားတို႔ ချကးႀကီ့ တချကးထဲမြာ ထညးံထာ့ၿပီ့ေတာံ အဲဒီ ႏိႈကးယူၿပီ့ေတာံ ကိုယး မဲက္တဲ ံ ႏိုငးငဵေရ့
အက္ဥး့သာ့ကို အ်မနးဆဵု့ ထိေတျ႕ၿပီ့ေတာံ သူတို႔ မိသာ့စုကိုပါ ကူညီ ပဵံပို့ႏိုငးဖို႔ အစီအစဥးပါ၈ အဲဒီေနရာမြာ အဖျဲ႕ခ္ဳပး အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မႉ့ ေ်ပာတဲံ
အမြာအတိုငး့ ဆိုလို႔ရြိရငး ဒါဟာ ေငျေၾက့တတးႏိုငးဖို႔ ေ်ပာတာ မဟုတးပါဘူ့၇ ႏႈတး၌ ေစာငးမ်ခငး့ေပါံဗ္ာ၇ သူတို႔ အာ့ေပ့တယး ဆိုရငးကိုပဲ မိသာ့စုေတျ
အာ့တကးရတယး၇ ယဵုၾကညးခ္ကးေၾကာငးံ အက္ဥး့က္ေနတဲံ ကၽျနးေတားတို႔ရဲံ ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ လုပးေဖားကိုငးဖကးေတျလညး့ပဲ ေထာငးထဲမြာ အာ့တကးမယး၈
အဲဒီအတျကး ကၽျနးေတားတို႔ ေဆာငး႐ျကး်ခငး့ ်ဖစးပါတယး၈ ”

အခုလို နာမညးတပးၿပီ့ တဦ့ခ္ငး့စီက တာဝနးယူ ကူညီဖို႔ မဲေဝတာဟာ ပထမဆဵု့်ဖစးၿပီ့ အဓိကအာ့်ဖငးံ တဦ့ခ္ငး့ အေ်ခအေနနဲ႔ သူတို႔အေၾကာငး့ အမ္ာ့က
သိရြိေစဖို႔ ်ဖစးတယးလို႔ NLD ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႕က ဦ့ႏုိငး့ႏုိငး့က ေ်ပာပါတယး၈

“အက္ဥး့က္ေတျကို ကၽျနးေတားတို႔ကေတာံ NLD အေနနဲ႔ေတာံ လစဥး ပဵုမြနး ကူညီမယးေပါံဗ္ာ၈ ဒါေပမဲံ အဲဒီ ကၽျနးေတားတို႔ ပဵု မြနး ကူညီေနတာနဲ႔
ထပးေလာငး့ၿပီ့ေတာံ သူက ႐ုပးဝတၳဳပစၥညး့ ေသားလညး့ေကာငး့၇ ေငျေၾက့ ေသားလညး့ေကာငး့ ဒါမြ မဟုတးလို႔ ရြိရငးလညး့ပဲ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ အာ့ေပ့မႈေတျ
လညး့ေကာငး့ ဒီလို တကးေရာကးလာတဲံ ေစတနာရြိတဲံ လူေတျကေနၿပီ့ေတာံ ရငးထို့ေလ့ေတျ လုပးထာ့ေပ့တယးဗ္၈ အက္ဥး့က္ေတျအာ့ လဵု့၇ ကၽျနးေတားတို႔
ဆကးသျယးလို႔ ရတဲံ အက္ဥး့က္ေတျ အာ့လဵု့ရဲံ နာမယးနဲ႔ ရငးထို့ေလ့ေတျ၇ အဲဒီ ရငးထို့ေလ့ေတျကို မဲႏိႈကးတာေပါံဗ္ာ၈ မဲက္လို႔ရြိရငး သူတို႔ က တတးႏိုငးသမြ္
မဲေပါကးတဲံလူ၇ မဲႏိႈကးတဲံ လူေတျက မဲေပါကးတဲံ အက္ဥး့သာ့ကို ကူညီႏိုငးေအာငးဆိုၿပီ့၈ ကၽျနးေတားတို႔ လိ ပးစာနဲ႔ ဆကးသျယးေရ့ လမး့ေၾကာငး့ေတျ
လုပးေပ့တယး၈”

ဒီကေန႔ ညေနပုိငး့အထိ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ဿွွ ေက္ား ၀ွွ နီ့ပါ့ေလာကးအထိ မဲခဲျတာဝနးယူၿပီ့ ်ဖစးေၾကာငး့နဲ႔ က္နးရြိေနေသ့တဲံ
ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေတျ အတျကး ဆကးလကးလုပး ေဆာငးသျာ့မယးလုိ႔ သိရပါတယး၈

ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျအတျကး တာဝနးယူလုိသူေတျဟာ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖဲျ႕ခ္ဳပး အဖဲျ႕ဝငးေတျတငးမကပဲ ေစတနာရြငး ်ပညးသူေတျလညး့


ပါဝငးႏုိငးေၾကာငး့ သိရပါတယး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵ အက္ဥး့ေထာငးေတျထဲမြာ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ဿဿွွ ေက္ား ရြိေနပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

လျတးလပးေရ့ေန႔မြာ ႏိုငးငဵေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ ေၾကညာခ္ကးမ္ာ့NLD ထုတး်ပနး

-၃၀ ႏြစးေ်မာကး လျတးလပးေရ့ေန႔ အခမး့အနာ့ကုိ ဒီကေန႔ ဇနးနဝါရီ ၁ ရကး မနကး ှှ နာရီမြာ ရနးကုနး ေ႐ႊဂဵုတိုငးလမး့က အမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီ အဖဲျ႕ခ္ဳပး႐ုဵ့မြာ
က္ငး့ပခဲံပါတယး၈ ဒီအခမး့အနာ့ကုိ ဒုဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့နဲ႔အတူ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးလညး့ တကးေရာကးသလုိ၈ လျတးလပးေရ့ တုိကးပဲျဝငး ဝါရငးံ
ႏုိငးငဵေရ့သမာ့ႀကီ့ေတျ၇ CRPP အဖဲျ႕ဝငးေတျ စတဲံ ႏုိငးငဵေရ့ ေခါငး့ေဆာငးေတျလညး့ တကးေရာကးၾကပါတယး၈

ဒါံအ်ပငး အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပး နဲ႔ ခ္ိတးဆကးထာ့တဲံ တသီ့ပုဂၐလ ကုိယးစာ့လြယးေတျ၇ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖဲျ႕ခ္ဳပး အဖဲျ႕ဝငးေတျ၇ စိတးပါဝငးစာ့သူ
ဧညးံပရိသတးေတျ တကးေရာကးခဲံပါတယး၈

ဒီအခမး့အနာ့မြာ သဘာပတိအ်ဖစး ေဆာငး႐ျကးခဲံတဲံ ဒုဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့က တုိငး့သူ်ပညးသာ့ေတျ ခဵစာ့ေနရတဲံ ဒုက၏ဆငး့ရဲေတျ ခ္ဳပးၿငိမး့ေစဖုိ႔


စစးအစို့ရအပါအဝငး ဒီကေန႔ အငးအာ့စုေတျအာ့လုဵ့ ညႇိႏိႈငး့ၿပီ့ အမ္ိဳ့သာ့ ်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့ကုိ ေဆာငး႐ျကးဖုိ႔ တုိကးတျနး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံတယးလုိ႔
်ပနးၾကာ့ေရ့ တာဝနးခဵ ဦ့အုဵ့ႀကိဳငးက ေ်ပာ်ပပါတယး၈
ဒါံအ်ပင းေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကလညး့ လျတးလပးေရ့ရဲံ အရသာကုိ တုိငး့သူ်ပညးသာ့ေတျ အ်ပညးံ အဝ ခဵစာ့ႏုိငးေရ့ အတျကး အမ္ိဳ့သာ့
်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့ တညးေဆာကးဖုိ႔ အေရ့ႀကီ့ေၾကာငး့ တုိကးတျနး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံတယးလို႔ သိရပါတယး၈

ဒီကေန႔ လျတးလပးေရ့ေန႔ အခမး့အနာ့မြာ အထူ့ အစီအစဥးတရပးအ်ဖစး အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖဲျ႕ခ္ဳပးက လျတးလပးေရ့ေန႔ ေၾကညာစာတမး့တေစာငး
ထုတး်ပနးခဲံသလုိ၈ ႏုိငးငဵ စီ့ပျာ့ေရ့ သုဵ့သပးခ္ကး စာတမး့တေစာငးကုိလညး့ ထုတး်ပနးခဲံပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

၂ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (ဗုဒၶဟူ့ေန႔)

NLD တုိငး့နဲ႔်ပညးနယး ေရြ႕ေနကျနးယကးဖဲျ႕

-အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပး ဗဟို ဥပေဒ အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႕ ွငးေတျဟာ တုိငး့နဲ႔်ပညးနယးေတျမြာ ေရြ႕ေနကျနးယကးေတျ တညးေဆာကးႏုိငးဖို႔အတျကး
နယးလြညးံၿပီ့ စိတးွငးစာ့တဲံသူေတျနဲ႔ ေတျ႕ဆုဵ ေဆျ့ေႏျ့ေနပါတယး၈ ခရီ့စဥးရဲ႕အစ မႏၲေလ့ၿမိဳ႕မြာေတာံ ဒီေရြ႕ေနကျနးယကးအေပ၍ လူငယးေတျက ပုိၿပီ့
စိတးွငးစာ့တာကို ေတျ႕ရတယးလို႔ NLD ဗဟို ဥပေဒ အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႕ ွငးတဦ့်ဖစးတဲံ ေရြ႕ေနႀကီ့ ဦ့ေအာငးသိနး့က ေ်ပာပါတယး၈ အ်ပညးံအစုဵကို
ဆကးသျယး ေမ့်မနး့ထာ့တဲံ ကိုေဇားွငး့လႈိငးက တငး်ပေပ့ထာ့ပါတယး၈

ႏုိငးငဵေရ့ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူေတျနဲ႔ တ်ခာ့ မတရာ့ ်ပဳလုပးခဵေနရသူေတျကို ကူညီေပ့ႏုိငးဖုိ႔ ရညးရျယးခ္ကးနဲ႔ NLD က လကးရြိ ဖျဲ႕စညး့ထာ့တဲံ ဗဟုိဥပေဒ
အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႕အ်ပငး ်ပညးနယး၇ တုိငး့ေတျမြာ ေရြ႕ေနကျနးယကး ဖျဲ႕စညး့ႏုိငးေ ရ့အတျကး စီစဥးတာ ်ဖစးတဲံအေၾကာငး့ NLD ဗဟို ဥပေဒ
အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႕ ွငး ဦ့ေအာငးသိနး့က ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“က္ေနားတုိ႔ အခု မႏၲေလ့ကို တကးလာတယး၈ မႏၲေလ့မြာ မေန႔က ေရြ႕ေန လူငယးေတျနဲ႔ ေတျ႕တာေပါံ၈ ေရြ႕ေနလူငယးေတျနဲ႔ ေတျ႕တဲံကိစၥမြာ က္ေနားတုိ႔
ဒီဘကးေတျမြာ Activists အမႈေတျ၇ ႏုိငးငဵေရ့ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူေတျ အမႈ ေပ၍ေပါကးလာလုိ႔ရြိရငး လုိကးပါ ေဆာငးရျကးေပ့ၾကဖို႔ ကျနးရကးဆုိတဲံ သေဘာမ္ဳိ့
က္ေနားတို႔ ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ၾကတာပါ၈

“အဓိက မတရာ့ ်ပဳလုပးခဵရတဲံ သူေတျေပါံ၇ တဘကးေစာငး့နငး့ႏုိငးစျာ ေဆာငးရျကး ်ပဳလုပးခဵရတဲံ၇ ဥပေဒအရ မတရာ့ ်ပဳလုပးခဵရတဲံသူေတျ ရြိႏုိငးသလိုပဲ
တခ္ဳိ႕ေနရာေတျမြာလညး့ Activists ဆုိတဲံ တကးႂကျသူေတျရဲ႕ လုပးငနး့ေတျ၇ အဲဒီလူေတျရဲ႕ အမႈအခငး့ေတျဟာ အခါမလပး ေပ၍ေပါကးလာႏုိငးတယးေပါံ၈
ေပ၍ေပါကးလာရငး ဘယးသူမဆုိ၇ မညးသူ႔ကိုမဆုိ က္ေနားတုိ႔က ေရြ႕ေနတေယာကး အေနနဲ႔ ရပးတညး ကူညီေဆာငးရျကးေပ့ဖို႔ လုိအပးတယးလို႔ ယုဵ ၾကညးတယး၈
အဲဒါေၾကာငံးလညး့ ဒီလို ေရြ႕ေန ကျနးယကးေတျကို က္ေနားတုိ႔ စုေပါငး့ေဆာငးရျကးၾကဖို႔ ဥပေဒသမာ့ေတျ အခ္ငး့ခ္ငး့ ေတျ႕ဆုဵတဲံ လုပးငနး့တခုပ ါပဲ၈”

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေနအိမးအက္ယးခ္ဳပးက ်ပနးလညး လျတးေ်မာကးလာၿပီ့ ေနာကးပုိငး့ လူငယးကျနးရကး ဖျဲ႕စညး့ဖို႔ လုပးေဆာငးေနတာနဲ႔ သေဘာ


သဘာွခ္ငး့ တူသလုိ ဒီေရြ႕ေနကျနးရကးဟာ ဘယးႏုိငးငဵေရ့ အဖျဲ႕အစညး့နဲ႔မြ ပတးသကး်ခငး့ မရြိတာရယး၇ ေနာကး ေခတးနဲ႔ေလ္ားညီတဲံ အေနအထာ့မ္ဳိ့လညး့
်ဖစးတာရယးေၾကာငးံ လူငယးေတျ ပိုၿပီ့ စိတွ
း ငးစာ့တယးလို႔ ဆုိပါတယး၈

“သူတုိ႔ဘကးကလညး့ ဒီဟာဟာ ပါတီ ွငးစရာ မလုိဘူ့၇ ႏုိငးငဵေရ့အရ သူတုိ႔ ေဆာငးရျကးတာ မဟုတးဘူ့၇ သုိ႔ေသားလညး့ သူတို႔ဟာ လျတးလပးတဲံ
သေဘာတူညီခ္ကးနဲ႔ သူတုိ႔ ဒီလို အမႈအခငး့ေတျ ေပ၍ေပါကးတာကို လုိကးပါ ေဆာငးရျကးေပ့မယး ဆုိတဲံ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထာ့ေတျကို က္ေနားတို႔
လာေရာကးၿပီ့ေတာံ စစးတမး့သေဘာမ္ဳိ့ ေကာကးယူတာပါ၈ သူတို႔ကလညး့ ဒီဟာနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ လုိလိုလာ့လာ့ ကူညီေဆာငးရျကးေပ့မယး ဆုိတဲံ
သေဘာထာ့ေတျ ေ်ပာပါတယး၈ ေခတးနဲ႔ေလ္ားညီတဲံ အေနအထာ့မ္ဳိ့လညး့ ်ဖစးတဲံအတျကးေၾကာငံး လူငယးေတျ ပုိစိတး ွငးစာ့တယးလုိ႔ က္ေနား ်မငးပါတယး၈ ”

ဒါေပမဲံ အခု အေကာငးအထညး ေဖားေနတဲံ ေရြ႕ေနကျနးရကးနဲ႔ NLD ရဲ႕ ဗဟို ဥပေဒ အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႕ဟာ လုပးငနး့အရေတာံ သေဘာသဘာွခ္ငး့
တူတယးလို႔ ဦ့ေအာငးသိနး့က ဆကးေ်ပာပါတယး၈
“က္ေနားတို႔ NLD က ဗဟို ဥပေဒ အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႕နဲ႔ အခုကျနးရကး ဆုိတာကေတာံ ဆကးႏျယးေနတာေပါံဗ္ာ၈ ဒါေပမဲံ သူတို႔က ႏုိငးငဵေရ့အရ
ပါတီတရပးရဲ႕ လကးေအာကးခဵ ပုဂၐိဳလးေတျေတာံ မဟုတးဘူ့ေပါံ၈ သူတုိ႔က သီ့်ခာ့ လျတးလပးတဲံ ေရြ႕ေန အွနး့အွုိငး့ တခုပါပဲ၈ အဲဒီလူေတျနဲ႔ က္ေနားတုိ႔က
ကျနးရကးကို တညးေဆာကးတာပါ၈”

အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံေတာံ ေရြ႕ေနကျနးယကးက လုိကးပါ ေဆာငးရျကးေပ့မယးံ အမႈေတျဟာ အခေၾက့ေငျယူၿပီ့ ေဆာငးရျကးေပ့မယးံ အမႈေတျ မဟုတးေပမဲံလညး့


အမႈကို လကးမခဵခငးမြာ အရငး ဆနး့စစးဖို႔ေတာံ လုိမယးလုိ႔ ဆိုပါတယး၈

“ဘယးအမႈကို်ဖငးံ ဒါဟာ မတရာ့ ်ပဳလုပးခဵေနရတဲံ အမႈအခငး့ ်ဖစးတယးဆုိတာ ေပ၍ေပါကးတယး ဆုိရငးလညး့ က္ေနားတုိ႔က ေဆာငးရျကးေပ့ရမြာေပါံ၈
တခ္ဳိ႕ဟာေတျက္ေတာံလညး့ ႏုိငးငဵေရ့အရ လႈပးရြာ့ ေဆာငးရျကးတဲံအတျကး သူတုိ႔ကို အေရ့ယူ ေဆာငးရျကးတဲံ အခါမြာ ဥပေဒပုိငး့ ဆုိ ငးရာအရ အတတးႏုိငးဆုဵ့
ႀကိဳ့စာ့ ရပးတညးေပ့ဖုိ႔ဆုိတဲံ ရညးရျယးခ္ကးေတျနဲ႔ က္ေနားတို႔ အခုလို ကျနးယကးေတျကို ေဆာငးရျကးတာ ်ဖစးပါတယး၈ ”

NLD ဗဟို ဥပေဒ အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႕ ွငး ဦ့ေအာငးသိနး့ ေ်ပာ်ပခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈

ေလာေလာဆယး NLD ဗဟုိ ဥပေဒ အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႕ ွငးေတျဟာ အဖျဲ႕ ဿ ဖျဲ႕ချဲၿပီ့ ်ပညးနယး၇ တုိငး့ေတျကို လြညးံလညးၿပီ့ ဒီကျနးရကးအေပ၍
စိတးွငးစာ့မႈရြိတဲံ ေဒသခဵ ေရြ႕ေနေတျနဲ႔ ေတျ႕ဆုဵေနတာ ်ဖစးပါတယး၈

NLD ဥပေဒ အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႕ကို လုပးငနး့ေတျ ပိုမုိလုပးကုိငးႏုိငးဖို႔ဆိုတဲံ ရညးရျယးခ္ကးနဲ႔ အဖျဲ႕ ွငးသစး ဿ ေယာကးနဲ႔ ၿပီ့ခဲံတဲံ ဒီဇငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔မြာ
တုိ့ခ္ဲ႕ ဖျဲ႕စညး့ခဲံပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

၃ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (ၾကာသပေတ့ေန႔)

ပါတီဖ္ကးသိမး့မႈ အယူခဵလႊာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး လကးမြတးထို့

-အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႕ ခ္ဳပးက စစးအစို့ရအေပ၍ တရာ့စျဲဆိုထာ့တာကို ဗဟိုတရာ႐ဵု့က ပယးခ္လိုကးတာနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ အယူခဵတငးဖို႔ အသငးံ်ဖစးၿပီလို႔
NLD ပါတီရဲံ ေရြ႕ေနေတျက RFA ကို ေ်ပာပါတယး၈ ဒီကေန႔ ဇနးနဝါရီ ၃ ရကး မနကး ှွ နာရီက ပါတီ ဗဟို ဥပေဒ အေထာကးကူ်ပဳ အဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့နဲ႔
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေတျ႕ဆဵု ေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ ဆဵု့်ဖတးလိုကးတာပါ၈

ဒီကေန႔ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ ေရြ႕ေနမ္ာ့်ဖစးတဲံ ဦ့ၾကညးဝငး့၇ ဦ့ဉာဏးဝငး့၇ ဦ့ေက္ားဟို့နဲ႔ ေဒ၍ခငးေဌ့ႂကျယးတို႔ ေဆျ့ေႏျ့ၾကတာ ်ဖစးပါတယး၈

ဒီေဆျ့ေႏျ့ပျဲမြာ NLD ပါတီ ဆကးလကးရပးတညးေရ့အတျကး စစးအစို့ရကို တရာ့ဆျဲခဲံတာကို ဗဟိုတရာ့႐ဵု့က ပယးခ္လိုကးတာနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ ်ပနးလညးတငးဖို႔
အတျကး ဥပေဒ အေထာကး အကူ် ပဳအဖျဲ႕ က ်ပဳစုထာ့တာေတျကို ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို တငး်ပ ေဆျ့ေႏျ့တာ်ဖစးပါတယး၈

ဗဟိုတရာ့႐ဵု့ရဲံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးဟာ လုပးထဵု့လုပးနညး့တငးမကပဲ တညးဆဲဥပေဒမ္ာ့နဲ႔ ကိုကးညီမႈမရြိဘူု့လို႔ ေရြ႕ေန ဦ့ဉာဏးဝငး့က ေ်ပာပါတယး၈

“နဵပါတး ှ က ဿွွ၅ ဖျဲ႕စညး့အုပးခ္ဳပးပဵု အေ်ခခဵဥပေဒနဲ႔လညး့ မညီၫျတးဖူ့၇ နဵပါတး ှ အခ္ကး၈ နဵပါတး ဿ အခ္ကးက general clauses act ေပါံ၇ စကာ့ရပးမ္ာ့
အနကးအဓိပၸာယး ဖျငးံဆို်ခငး့ ဥပေဒ၇ အဲဒီ ဥပေဒ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးေတျနဲ႔ မညီၫျတးဖူ့၈ ဒီႏြစးခုကို အဓိက အေ်ခ်ပဳဖို႔ ကၽျနးေတားတို႔ ညႇိႏိႈငး့ သေဘာတူၾကပါတယး၈
အယူခဵ အေၾကာငး့်ပခ္ကးတို႔ ဘာတို႔ ဒါေတျနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ေတာံ အာ့လဵု့ သေဘာတူညီမႈ ရၿပီ၇ ဒီေပ၍မြာ စာေခ္ာ ်ပဳစုၿပီ့ေတာံ လိုအပးတဲံ တရာ့႐ဵု့ ထဵု့စဵေတျ
လုပးၿပီ့တာနဲ႔ ခ္ကးခ္ငး့ တငးမြာပါ၈”

အယူခဵကို ေရြ႕လာမဲံ အပတးအတျငး့ တငးနိုငးမြာ ်ဖစးတယးလို႔ သိရပါတယး၈ အယူခဵကို ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကိုယးတိုငး လကးမြတးေရ့ထို့ တငး်ပမြာ
်ဖစးတယးလို႔ သိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)
၄ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (ေသာႀကၤာေန႔)

လူထု နဲ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး (အာဖကးေအ)

-ေမ့ချနး့ေမ့သူ၈ ၈ ကိုေထျ့(်ပငးသစး)

Q: အနးတီစုခငးဗ္ာ့၈ ကျ္နးေတား ပဲရစးက ကိုေထျ့ ်ဖစးပါတယး၈ ်ပငးသစးႏုိငးငဵကေန ဒီမုိကေရစီေရ့အတျကး တတးအာ့သေရျ႕ ေဆာငးရျကးေနသူတစးဦ့


်ဖစးပါတယး၈

ဥေရာပ ႏိုငးငဵေတျကေန ်မနးမာ်ပညးကုိ အေပ္ားခရီ့ အလညးအပတးမ္ာ့ သျာ့ေနၾကပါတယး၈ ်မနးမာ်ပညးကေနလညး့ ခရီ့သျာ့ကုမၸဏီမ္ာ့မြ တဆငံး


စတို့မ္ာ့အေနန႔ဲ ဥေရာပသို႔ လာေရာကး လညးပတးေနၾကပါတယး၈ tourism လုပးငနး့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ ဿွှှ ခုႏြစး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ သေဘာထာ့
အ်မငးကို သိပါရေစခငးဗ္ာ့၈

A: ကိုေထျ့တုိ႔လုိ ႏုိငးငဵရပး်ခာ့ ေရာကးေနေပမယးံ ်မနးမာႏိုငးင ဵဒီမုိကေရစီေရ့အတျကး တတးအာ့သေရျ႕ ေဆာငးရျ ကးေနတယး ဆိုတံဲ လူေတျဆီက ၾကာ့ရတယး
ဆိုလို႔ရိြရငး အမ္ာ့ႀကီ့ ေက္နပးပါတယး၈ ွမး့လညး့ ွမး့ေ်မာကးပါတယး၈ အာ့လညး့ တကးပါတယး၈ ကမၻာလြညံးခရီ့သညးေတျန႔ဲ ပတးသကးလို႔ကေတာံ
အနးတီတို႔အေနနဲ႔ ဘယးလို ခရီ့သညးေတျကို ဘယးလိုပုဵစဵနဲ႔ လာတာ အာ့ေပ့သငံးတယး၈ ဘယးလိုပုဵစဵနဲ႔လာတာကို အာ့မေပ့သ ငံးဘူ့ ဆိုတာကို စဥး့စာ့ၿပီ့
ေဆျ့ေႏျ့ေနပါတယး၈ အေ်ဖေပ၍တံဲ အခါက္လို႔ရိြရငး အာ့လုဵ့ သိေအာငးလို႔ ေ်ပာမြာ ်ဖစးပါတယး၈

ေမ့သူ၈ ၈ ကိုေထျ့ေလ့ (ရနးကုနး)

Q: ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔မြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အေနန႔ဲ ကရငးေခါငး့ေဆာငးေတျက လုိလာ့စျာ လာၿပီ့ ေပ့တဲံ ကရငး ွတးစုဵေလ့ကို ွတးၿပီ့ေတာံ
ရုဵ့တကးေစခ္ငးတယးေပါံေနား၈ အလာ့တူ အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့ ေခါငး့ေဆာငးေတျက ေပ့တဲံ ွတးစုဵေတျကို သူတို႔ရဲ႕ သကးဆိုငးရာ ်ပညးနယးေန႔ေတျ၇
သူတုိ႔ရဲ႕အမ္ဳိ့သာ့ေန႔၇ သူတို႔ရဲ႕ႏြစးသစးကူ့ေန႔ေတျမြာ ွတးဆငးၿပီ့ေတာံ ရုဵ့တကးမယး၈ မီဒီယာေတျ၇ သဵအမတးေတျနဲ႔ ဧညံးသညးေတျကို ေတျ ႔မယး ဆုိရငး
သကးဆိုငးရာ တိုငး့ရငး့သာ့ေတျကို ေလ့စာ့ရာက္သလို၇ တိုငး့ရငး့သာ့ေတျကိုလညး့ စညး့ရုဵ့ရာမြာ ေအာငး်မငးမယးလို႔ ထငးတယး၈

A: ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔ဟာ ရုဵ့ပိတးရကး ်ဖစးေပမယးံ အဲဒီေန႔မြာ ကရငးတုိငး့ရငး့သာ့ ွတးစုဵ ွတးၿပီ့ေတာံ ကရငး တာလေပါဟငး့ စာ့ဖုိ႔ အေမစီစဥးထာ့ပါတယး၈
တ်ခာ့ တိုငး့ရငး့သာ့ေတျန႔ဲ ဆုိငးတံဲ ေန႔ထူ့ ေန႔်မတးေတျမြာ ဆိုလို႔ရိြရငးလညး့ ဒီတုိငး့ရငး့သာ့ေတျရဲ႕ ယဥးေက့္မႈအရ ွတးဆငးၿပီ့ေတာံ တတးႏုိငးသမြ္
တုိငး့ရငး့သာ့ေတျရဲ႕ ယဥးေက့္မႈ၇ ဓေလံ ထုဵ့တမး့ အစဥး အလာေတျကို အာ့ေပ့မယးလို႔ အေမ စီစဥးထာ့ပါတယး၈ ဒီလို အႀကဵေ တျေပ့တံဲ အတျကးလညး့
ေက့္ဇူ့ တငးပါတယး၈

ေမ့သူ၈ ၈ ကိုခငးေမာငးစုိ့ (မႏၱေလ့)

Q: ကျ္နးေတားတို႔ႏိုငးငဵမြာ အုပးခ္ဳပးတံဲသူေရာ အုပးခ္ဳပးခဵ လူတနး့စာ့ ကျ္နးေတားတို႔ attitude ေ်ပာငး့ဖုိ႔ လုိတာေပါံဗ္ာ၈ attitude ေ်ပာငး့မြ ကျ္နးေတားတုိ႔လညး့
အေ်ပာငး့အလဲ်ဖစးမြာေပါံဗ္ာ၈ တကုိယးေကာငး့ မဆနးဖုိ႔၇ အတၱမႀကီ့ဖုိ႔၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး တစးေယာကးနဲ႔လညး့ လုပးလို႔မရဘူ့ေလ၈ ကျ္နးေတားတို႔ႏိုငးငဵက
ႏိုငးငဵတကာမေ်ပာပါန႔ဲ အိမးနီ့ခ္ငး့ႏိုငးငဵန႔ဲ စာရငးကို အမ္ာ့ႀကီ့ က္နးခံဲၿပီ၈ က္နးခံၿဲပီ ဆိုေတာံ ကျ္နးေတားတို႔ အေတျ့အေခ၍တစးခု ေ် ပာငး့ၿပီ့ေတာံမြ ကျ္နးေ တားတို႔
အလုပးလုပးမြ အေ်ပာငး့အလဲ်ဖစးမယး လို႔ ကျ္နးေတား ထငးလို႔ပါ ခငးဗ္ာ့၈ လူေတျ အေတျ့အေခ၍ ေ်ပာငး့ေအာငး ဘယးလို လုပးရမလဲ ဆုိတာ ကျ္နးေတား
ေမ့ပါတယးခငးဗ္ာ၈
A: ကျ္နးမ ေစာေစာကတညး့က စစးမြနးတံဲ ေတားလြနးေရ့ ဆိုတာဟာ စိတးဓာတးေတားလြနးေရ့ပဲ ်ဖစးတယး ဆိုတာ ေ်ပာခံဲပါတယး၈ ဒီလုိစိတးေတျကို ေ်ပာငး့ႏုိငးမြ
တကယး ကိုယးံတုိငး့်ပညးကို ေ်ပာငး့ႏုိငးမြာပါ၈ ကိုယးလိုခ္ငးသလို ေ်ပာငး့ႏုိငးမြာ ်ဖစးပါတယး၈ ဒီလို စိတးေတျ ေ်ပာငး့ႏိုငးဖို႔ အတျကးက ေတာံ ေလံက္ငံးယူရမြာ
်ဖစးပါတယး၈ ေလံက္ငံးခ္ငးတံဲ ဆႏၵလညး့ ရိြရမယး၈ ေအာငး်မငး်ခငး့ တရာ့ ေလ့ပါ့အရ ေ်ပာရမယး ဆုိလုိ႔ရြိရငး၇ ဆႏၵရြိရမယး၈ ွီရိယရြိရမယး၈ စိတးဓာတးရြိရမယး၈
ပညာ ရြိရမယး၈ အဲေတာံ ကျ္နးမတို႔ဟာ ပထမဦ့ဆုဵ့ေတာံ ကိုယံးကိုယးကို ေ်ပာငး့လဲသငံးတယး ဆိုတာကို လကးခဵၿပီ့ေတာံ ေ်ပာငး့လဲခ္ငးတံဲ ဆႏၵေပ ၍မြာ
အေ်ခခၿဵပီ့ေတာံ၇ စၿပီ့ ႀကိဳ့စာ့ရမယးလို႔ ကျ္နးမ ထငးပါတယး၈

ေမ့သူ၈ ၈ မသျယးသျယးေဇား (မေလ့ရြာ့)

Q: မေလ့ရြာ့မြာ အလုပး လာလုပးတာ ေလ့ႏြစး ရိြပါၿပီ၈ အနးတီစုရယး … သမီ့ကေတာံ ယုဵၾကညးမႈကို လကးကိုငးထာ့ၿပီ့ အၿမဲတမး့ မေလြ္ာံတံဲ ဇဲျနဲ႔ သတိၱရိြရိြ
ထာွရ ႀကိဳ့စာ့သျာ့မယး၈ သမီ့လို စိတးဓာတးမ္ဳိ့ လူတိုင့းမြာ ညီညီညျတးညျတး ရိိြေနေစခ္ငးတယး၈ ေနာကးၿပီ့ ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျ လျတးေ်မာကးလာဖို႔
အတျကး အနးတီစု အေနန႔ဲ ဘယးလို ေဆာငးရျကးေပ့ႏိုငးမလဲ ဆိုတာ သိပါရေစရြငး၈ ေက့္ဇူ့ တငးပါတယး၈

A: သမီ့ဟာ ယုဵၾကညးမႈကို လကးကိုငးထာ့ၿပီ့ေတာံ မေလြ္ာံတံဲ ဇျဲန႔ဲ အမြနးတရာ့အတျကး သတိၱရိြရိြ ထာ ွရႀကိဳ့စာ့သျာ့မယး လို႔ ေ်ပာတံဲ အခါက္ေ တာံ အနးတီ
အငးမတနးမြ ေက္နပးပါတယး၈ အာ့ရပါတယး၈ အနးတီတို႔ဟာ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေတျ လျတးေ်မာကးေရ့အတျကး တစိုကးမတးမတး ႀကိဳ့စာ့ေနပါတယး၈
တကမၻာလုဵ့ သိေအာငးလို႔ ဒီႏိုငးငဵမြာ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေတျ လႊတးေပ့ၿပီ့၇ ႏိုငးငဵေရ့်ဖစးစဥးမြာ အာ့လုဵ့ပါ ွငးႏိုငးမြသာ တို့တကးမႈ ရိြ ႏိုငးမယး၈ တကယံးကို
သာယာွေ်ပာၿပီ့ေတာံ အငးအာ့ ေတာငံးတငး့တံဲ ႏုိငးငဵႀကီ့ ်ဖစးႏုိငးမယး ဆိုတာ အမ္ာ့ သိႏုိငးဖို႔အတျကး အမ္ာ့ လကးခဵႏုိငးဖို႔အတျကး အစဥးတစိုကး
ႀကိဳ့စာ့သျာ့မြာပါ၈ သမီ့တို႔ အေနနဲ႔လညး့ တတးႏိုငးသမြ္ ႀကိဳ့စာ့သျာ့ေပ့ပါလို႔ ေမတၱာရပးခဵခ္ငးပါတယး၈

ေမ့သူ၈ ၈ ကိုေနာငးေနာငး (ဂ္ပနး)

Q: ်မနးမာႏိုငးငဵသာ့ေတျဟာ ႏုိငးငဵေတားအတျကး ဆုိၿပီ့ အချနးေငျ လစဥး ေပ့ေဆာငးေနၾကရသလုိ တဖကးမြာလညး့ မိမိ ေနထိုငးလ္ကးရိြတံဲ သကးဆိုငးရာ
အစို့ရကိုလညး့ Income Tax ေပ့ေဆာငးေနၾကရတံဲ အတျကး ွငးေငျချနးကို ကျ္နးေတားတို႔အေနန႔ဲ ႏြစးဖကး ေပ့ေဆာငးေနၾကပါတယး ၈ အဲဒီလိုမြ
ေပ့ေဆာငး်ခငး့မရိြတံဲသူေတျကို သကးဆိုငးရာ်မနးမာႏိုငးငဵသဵရုဵ့က passport သကးတမး့ ကုနးဆုဵ့သျာ့တံဲ အခါ ်ပနးလညး သကးတမး့တို့ေပ့်ခငး့ မရိြပါဘူ့၈
ဒီလိုမ္ဳိ့ လုပးရပးန႔ဲ ပတးသကးၿပီ့ေတာံ လူ႔အချငံးအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးသလိုမ္ဳိ့ ခဵစာ့ရပါတယး၈

A: ႏိုငးငဵ အေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာေတာံ ႏြစးႏုိငးငဵမြာ အေကာကးအချနး မေပ့ရေအာငးလို႔ စညး့ကမး့ ဥပေဒေတျ ထုတးထာ့တာ ရြိပါတယး၈ ကျ္နးမတို႔ ႏိုငးငဵမြာက္ေတာံ
ဒီလို စညး့ကမး့ဥပေဒေတျ မရိြတံဲ အခါက္ေတာံ ႏိုငးငဵရပး်ခာ့မြာ ေရာကးေနတံဲ ကျ္နးမတို႔ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ဟာ မိမိတို႔ေနေနတံဲ ႏိုငးငဵေရာ၇ ဒီႏိုငးငဵေရာကို
အချနးအေကာကးေတျ ေပ့ေနရတံဲ အေ်ခအေနမ ြာေရာကးေနတာပါ၈

ဒီအချနးအေကာကး ေငျေတျကို ်ပညးသူေတျအတျကး ဘယးလိုသုဵ့လဲ ဆိုတာ သိရေအာငးလို႔ ဆိုတာဟာ ပျငံးလငး့ ်မငးသာမႈရိြတံဲ အုပးခ္ဳပးေရ့စနစး တခု
ရိြဖို႔ လိုပါတယး၈ ဒါေၾကာငံးမို႔လို႔ ်ပညးသူေတျ အတျကး အေကာကးအချနးမ္ာ့ကို မြနးမြနးကနးကနးန႔ဲ သုဵ့ဖို႔ ဆိုလို႔ရိြရငး ပျငံးလငး့်မငးသာမႈရိြတံဲ တာ ွနးယူမႈရိြတံဲ
အုပးခ္ဳပးမႈစနစးတခုဟာ တကယံးကို လိုအပးေနပါတယးလို႔ က္မ ေ်ပာပါရေစ၈

ေမ့သူ၈ ၈ မ်မေၾက့မုဵ (ေနားေွ)

Q: မဟတၱမဂႏီၵန႔ဲ မာတငးလူသာကငး့ ဂ္ဴနီယာတို႔ရဲ႕ အၾကမး့မဖကး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ လႈပးရြာ့မ ႈကို ကျ္နးမတို႔ တိုငး့်ပညးမြာ ဒီအတိုငး့ ႀကိဳ့စာ့လာခံၾဲကတာ ႏြစးေပါငး့
ဿွ ေက္ားခံၿဲပီ၈ အခုအထိ မေအာငး်မငးေသ့တံဲ အခါက္ေတာံ ဘာမ္ာ့ ကျ္နးမတို႔မြာ အာ့နဲခ္ကးေတျ ရိြေနသလဲ၈ ဒါမြမဟုတးရငး ကျ္နးမတို႔ႀကိဳ့စာ့တံဲ ဒီ
အၾကမး့မဖကး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ လႈပးရြာ့မႈ နညး့နာကပဲ ကျ္နးမတို ႔ အတျကး မြာ့မ္ာ့ ေနသလာ့၈ ကျ္နးမတို႔ဟာ အာ့နဲတယး၇ တာ ွနးမေက္ဘူ့ လို႔ ေနာကး
generation က ေွဖနး ေထာကး်ပလာခံဲရငး အဲဒါ ကျ္နးမတို႔ ဘယးလိုမ္ာ့ ်ပနးေ်ဖရြငး့ရမလဲ၈

A: အိႏၵိယႏိုငးငဵ လျတးလပးေရ့တုိကးပျဲနဲ႔ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုမြာ လူမညး့မ္ာ့ အချငးံအေရ့ အ်ပညးံအ ွ ရဖို႔ တုိ ကးပျဲေတျဟာ ဆယးစုႏြစးေတျ မ္ာ့စျာ
ၾကာခံဲပါတယး၈ ဒါေၾကာငံးမို႔လို႔ အၾကမး့မဖကးတံဲနညး့နဲ႔ လုပးတာဟာ အခ္ိနးယူရတယး လို႔ေ်ပာၾကတာပါ၈

မဟတၱမဂႏီၵဟာ ဆိုလို႔ရိြရငး အၾကမး့ဖကးတံဲ နညး့ေတျထကး အၾကမး့ မဖကးတံဲနညး့ေတျ သုဵ့တာဟာ ပိုၿပီ့ေတာံ သတိၱလိုတယး လို႔ ေ်ပာခံဲပါတယး၈ ဇဲျ
သတိၱေတျ လိုတာေပါံေနား၈

ဒါေၾကာငံးမို႔လို႔ အနးတီတို႔ႏိုငးငဵမြာလညး့ အၾကမး့မဖကးတံဲ နညး့နဲ႔ လုပးဖို႔ ဆိုတာဟာ ဇဲျ သတိၱ အမ္ာ့ႀကီ့ လိုတယး၈ အနးတီတို႔ဟာ ဇဲျ ွီရိယနဲ႔
ဆကးၿပီ့ေတာံ လုပးသျာ့ရမယး လို႔ ထငးပါတယး၈ ဒီလို ၾကာတာဟာ အနးတီတို႔ရဲ႕ မြာ့ယျငး့ခ္ကး တစး ခုခုေၾကာငံးလညး့ ်ဖစးႏိုငးတာေပါံေနား၈ အဲဒါေတျကေတာံ
အၿမဲပဲ ေလံလာေနရမြာပဲ၈ ကိုယးဘာလုပးခံဲသလဲ၇ ဒီလုိ လုပးတာ မြနးသလာ့မြာ့သလာ့၇ ဒါေတျကေတာံ အၿမဲပဲ စဥး့စာ့ဆငး်ခငး သုဵ့သပးေနရမြာပါ၈

ဒါေပမယံးလညး့ အနးတီတို႔လုပးတံဲ အလုပးဟာ ကိုယံးအတျကး မဟုတးဘူ့၇ ကိုယးံအခ္ိနး ကာလမြာတငး ေအာငး်မငးဖို႔အတျကး မဟုတးဘူ့၈ ေနာငးေခတး
အဆကးဆကးအတျကး ်ဖစးတယး ဆုိေတာံ စိတးရြညးရြညးန႔ဲ ဇျဲရိြရိြန႔ဲေတာံ လုပးသျာ့ရမြာပဲ၈ ကိုယံးအခ္ိနးအခါမြာ ကိုယးလုပးသငံး လုပးထိုကးတာေတျကို ကိုယး
လုပးသျာ့လို႔ရိြရငး ေနာငးလာမယံး မ္ဳိ့ဆကးေတျဟာ အနးတီတို႔ကို တာ ွနး မေက္ခံဲ ဘူ့လို႔ ေ်ပာမြာ မဟုတးပါဘူ့၈ အနးတီတို႔ တာ ွနးေက္ခဲံလို႔ သူတို႔ရဲ႕
အနာဂတးေတျဟာ ပိုၿပီ့ေတာံ ေကာငး့ႏုိငးတယး လို႔ပဲ ေ်ပာမြာ်ဖစးပါတယး၈ (မုိ့မခ)

ေဒ၍စုနဲ႔ေဆျ့ေႏျ့ခဲံတဲံ လူငယးအခ္ိဳ႕ အမ္ိဳ့သာ့လူငယးကျနးယကး ဖဲျ႔စညး့

-ၿပီ့ခဲံတဲံ ဒီဇငးဘာ ဿ၅ ရကးေန႔ ်မနးမာံဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ လူငယးေတျ ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲအၿပီ့ ဒီေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို


တကးေရာကးခဲံသူထဲက လူငယးတခိ္ဳ႕ဟာ အမ္ိဴ့သာ့လူငယး ကျနးယကး ဆိုတဲံအဖဲျ႔တခုကို ထူေထာငးလိုကးပါတယး၈ လူငယးအခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့ အ်ပနးအလြနး
ဆကးသျယးႏိုငးမယးံ ဒီကျနးယကးကေန လူမႈေရ့နဲ႔အတူ ႏိုငးငဵေရ့ ဆိုငးရာေတျမြာပါ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသျာ့ဖုိ႔
ႀကိဳ့စာ့သျာ့မယးလို႔လညး့ အဖျဲ႔ဦ့ေဆာငးသူေတျက ေ်ပာပါတယး၈ ဒီအေၾကာငး့ အ်ပညး႔အစုဵကိုေတာံ မသငး့သီရိက တငး်ပထာ့ပါတယး၈

်မနးမာံဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုႀကညးနဲ႔ လူငယးေတျေတျ႔ဆဵုခဲံတဲံ ေဆျ့ေႏျ့မႈေတျကေန လူငယးေတျၾကာ့ လူမႈေရ့ ႏိုငးငဵေရ့အသိစိတးဓါတးေတျ


ပိုၿပီ့ တကးၾကျႏို့ၾကာ့လာရာကေန အခုလို အမ္ိဴသာ့လူငယးကျနးယကးဆိုတဲံ အဖျဲ႔ကို စတငး်ဖစးခဲံတာလို႔ ဒီလူငယးကျနးယကးအဖျဲကို ဦ့ေဆာငးသူေတျက
ေ်ပာပါတယး၈ စစးမြနးတဲံ ဒီမိုကေရစီစဵနစးတရပး ႏိုငးငဵမြာ ်ဖစးထျနး့လာဖိ႔ု လူထုကျနးယကးႀကီ့တခု ထူေထာငး လႈပးရြာ့ဖို႔ကိုလညး့ လူထုေခါငး့ေဆာငး
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက စီစဥးေနတာလညး့ ်ဖစးပါတယး၈ ဒီအေပ၍မြာအေ်ခခဵၿပီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ လူငယးေတျ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတကးေရာကးခဲံတဲံ
လူငယးေတျထဲက တခ္ိဳ႕ စုေပါငး့ၿပီ့ အခု ကျနးယကးက လူငယးအခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့ အ်ပနးအလြနး ဆကးသျယးႏိုငးဖို႔ စီစဥးထာ့တယးလို႔ ဒီလူငယးကျနးယကးအဖျဲ႔ကို
ဦ့ေဆာငးသူတဦ့်ဖစးတံဲ ကိုမ္ိဴ့ရနးေနာငးသိနး့က ေ်ပာပါတယး၈

“ဒီအဖျဲ႔ေလ့ ်ဖစးလာတာကေတာံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ ေခါငး့ေဆာငးမႈကို ယဵုၾကညးတဲံအေပ၍မြာ ်ဖစးေပ၍လာတာပဲ၈ အနးတီေ်ပာတယးေလ


ဆကးသျယးေရ့လမး့ေၾကာငး့ ဖျငးံရမယး၈ ဆိုေတာံ ဘယးလိုဖျငးံမလဲ၈ ေခာတးကလညး့ အိုငးတီ ေခာတးဆိုေတာံ က္ေနားတို႔ အိုငးတီနဲ႔ ေဖံစးဘုကးေလ့တခု
လုပးၾကမယး၈ ဂူ့ဂဲလး အဖျဲ႔ေတျ လုပးၾကမယးေပါံ၈ အဲဒီလို ေ်ပာ်ဖစးၾကတယး၈ ပထမဦ့ဆဵု့ကေတာံ အဖျဲ႔ခ္ငး့အလိုကး စဥး့စာ့ထာ့တာ ကေတာံ အဖျဲ႔ခ္ ငး့အလုိကး
ကိုယးံအလုပးေတျ ကုိယးလုပးမယး၈ ကုိယးံအဖျဲ႔နဲ႔လုပးတဲံဟာေတျကို အ်ပနးအလြနး သတငး့ေပ့ၾကမယး၈ ၿပီ့လုိ႔ရြိရငး တဖကးနဲ႔တဖကး လိုအပးတာေတျကို capacity
building ေပါံ၈ အ်ပနးအလြနး ကူညီတဲံ သူလိုအပးတာ ကိုယး်ဖညးံေပ့၇ ကိုယးလိုအပးတာ သူ်ဖညးံေပ့ဆိုတဲံဟာမ္ိဳ့ လုပးၾကမယး၈ ေနာကးၿပီ့ေတာံ
ကျနးယကးႀကီ့တခုလဵု့အေနနဲ႔ကေတာံ တလတခါ ်ဖစးေစ၇ ဿ လတခါ်ဖစးေစ အလြဴအတနး့ လုပးတဲံဟာမ္ိဳ့တို႔ ေသျ့လြဴတဲံဟာမ္ိဳ့တို႔ အဲဒီလို
လူမႈေရ့လုပးငနး့ေတျ စလုပးမယးလို႔ က္ေနားတုိ႔ ရညးရျယးထာ့တယး၈ အေသ့စိတးကေတာံ က္ေနားတို႔က မလုပးရေသ့ဘူ့၈”

ဒီလူငယးကျနးယကးအဖျဲ႔ကို ၿပီ့ခဲံတဲံ ဇနးနွါရီလ ၁ ရကးေန႔က စတငးထူေထာငးခဲံၿပီ့ မေန႔ ၃ ရကးေန႔ကေနစၿပီ့ စတငးလႈပးရြာ့ေနၿပီလို႔လညး့ သူက ေ်ပာပါတယး၈
“ရနးကုနးပတးွနး့က္ငးက လူငယးေတျေပါံ၈ ပဲခူ့ကပါတယး၈ သဵလ္ငးကပါတယး၈ ေက္ာကးတနး့ကပါတယး၈ ေနရာအစဵုပဲ၈ ခရမး့ကပါတယး၇ သဵု့ချကပါတယး၈
ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငး့ကေတာံ အဖျဲ႔မ္ိဳ့စဵုေပါံ၈ ေနာကးတခုက က္ေတာံလညး့ နယးေွ့မြာရြိတဲံလူငယးေတျ ရနးကုနးကိုမလာႏိုငးဘူ့ဗ္ာ၈ ဒါေပမဲံ ဒီအဖျဲ႔ထဲမြာပါခ္ငးတယး
ဆိုလို႔ရြိရငးလညး့ သူတို႔ေတျ ပါွငးချငးံရြိရမယး၈ ဒီအတျကးကိုလညး့ က္ေနားတုိ႔ စဥး့စာ့တယး၈ ၿပီ့ေတာံ ရနးကုနးအေနနဲ႔ဆိုရငးလညး့ က္ေနားတို႔ အဖျဲ႔ ၀ွ
ေက္ားေက္ားေလာကး ရြိတယး၈ နယးကေန လာခ္ိတးတယး ဆိုလို႔ရြိရငး က္ေနားတို႔ အခုေလာေလာဆယးမြာ အဖျဲ႔ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ပဲဗ္၈ က္ေနားထငးတယး၈ အခု အဖျဲ႔
၃ွ ကေန ၄ွ ေလာကးကို ခ္ိတးဆကးထာ့တယးလို႔ က္ေနားတို႔ ေ်ပာလို႔ရတယး၈ ဒါေလ့ကို ဘယးေလာကးထိ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး ဆကးလုပးမလဲဆိုတာကေတာံ
network ကေတာံ ခ္ဲ႕သျာ့မြာပဲ၈ ဒါေပမဲံ ဘာေတျ ဆကးလုပးမလဲဆိုတာကို ေ်ပာဖို႔ကေတာံ ေစာေသ့တယး၈ ပထမဦ့ဆဵု့ ကနဦ့ေ်ခလြမး့အစကေတာံ
လူမႈေရ့လုပးငနး့ပဲ၈”

အမ္ိဴ့သာ့ လူငယးကျနးယကးအဖျဲ႔ကို ဦ့ေဆာငးသူထဲက တဦ့်ဖစးတဲံ ကိုမ္ိဳဴ့ရနးေနာငးသိနး့ ေ်ပာ်ပခဲံတာပါ၈ ၿပီ့ခဲံတဲံ ဒီဇငးဘာ ဿ၅ ရကးေန႔က အမ္ိဴ့သာ့
ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးမြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔အတူ နယးၿမိဳ႕ အသီ့သီ့က လူငယးေတျနဲ႔ေတျ႔ဆဵုၿပီ့ ႏိုငးငဵေရ့၇ လူမႈေရ့နဲ႔ ပညာေရ့ဆိုငးရာ
အေ်ခအေနေတျအ်ပငး အ်ခာ့ ႏိုငးငဵေရ့ရာကိစၥမ္ာ့အေပ၍ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကပါတယး၈ ဒီမိုကေရရရြိေရ့ ဆိုတဲံ ပနး့တိုငးႀကီ့ကို သျာ့နိုငးဖို႔အတျကး
လူမႈေရ့ကျနးယကးႀကီ့ကေန လႈပးရြာ့ ဆကးသျယးသျာ့ဖို႔ ႀကိဴ့စာ့ေနတံဲ NLD ပါတီအဖို႔ အခုလို လူငယးကျနးယကးတခု ်ဖစးလာတာ ႀကိဳဆိုတယးလို႔ NLD
ပါတီေ်ပာချငးံရသူ ဦ့ဉာဏးွငး့က ေ်ပာပါတယး၈ ဒါေပမဲံ ဒီအဖျဲ႔ကိုဖျဲ႔ဖို႔ တရာ့ွငး ညႊနးၾကာ့ထာ့တာေတာံ မဟုတးဘူ့လို႔ ေ်ပာပါတယး၈

“NLD အေနနဲ႔ အဲဒီလိုလုပးပါဆို ၿပီ့ စာနဲ႔ေပနဲ႔ ဒါမြမဟုတး တရာ့ွငးေခ၍ၿပီ့ေတာံ ေ်ပာခိုငး့တာ လုပးခိုငး့တာေတာံ မရြိဘူ့၈ သို႔ေသား ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက
လူငယးေတျနဲ႔ေတျ႔ဆဵုတဲံပျဲမြာ ေ်ပာခဲံတာက လူငယးေတျအခ္ငး့ခ္ငး့ပဲ်ဖစး်ဖစး၇ လူငယးနဲ႔ အဖျဲ႔ခ္ဳပးပဲ်ဖစး်ဖစး၇ က္နးတဲံတိုငး့နဲ႔်ပညးနယး တိုငး့ရငး့သာ့ေတျနဲ႔ပဲ ်ဖစး်ဖစး
အၿမဲတမး့ ဆကးသျယးေရ့ ေကာငး့ေနရမယး၈ ဆကးသျယးေရ့ ေကာငး့မြသာ ဒီကျနးယကးကလညး့ ်ဖစးလာမြာ၈ အာ့လဵု့က ်မနးမာႏုိငးငဵေရ့ကို
အာ့လဵု့စိတးွငးစာ့လာေအာငး တဦ့နဲ႔တဦ့ အဆကးအသျယး ရြိေနဖို႔ အေရ့ႀကီ့တယးလို႔ အဲဒီလို ေ်ပာခဲံတယး၈ အဲဒါအေပ၍မြာ ေဆာငးရျကးတာလို႔ က္ေနားတုိ႔
ယဵုၾကညးပါတယး၈ ကျနးယကးဖျဲ႔တာကို အဲနးကယးလးတို႔ ႀကိဳဆိုရမြာပဲ၈ ကျနးယကးဖျဲ႔တာကလညး့ တဦ့နဲ႔တဦ့ ဆကးသျယးႏုိငးဖို႔ ေဆာငးရျကးတာ၇ အာ့လ ုဵ့
တဦ့နဲ႔တဦ့ ဒီလိုပဲ ဆကးသျယးမႈရြိေနဖို႔က အေရ့ႀကီ့တဲံကိစၥ လို႔လညး့ အဲနးကယးလးတို႔ ထငးပါတယး၈ ”

NLD အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး ေ်ပာချငးံရသူ ဦ့ဉာဏးွငး့ ေ်ပာသျာ့တာ ်ဖစးပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

ဒုတိယပငးလဵုညီလာခဵ ေခ၍ႏိုငးေရ့ အစီအစဥးအဆငးံ ၀ ရပး ခ္မြတး

-ဒုတိယပငးလုဵညီလာခဵ ေခ၍ႏုိငးေရ့အတျကး အဆငးံ ၀ ဆငးံချဲ လုပးေဆာငးမြာ်ဖစးၿပီ့ ပထမအဆငးံကုိ လာမယးံ ဇနးနွါရီလ ဿ၅ ရကးေန႔မြာ


စတငးအေကာငးအထညးေဖားဖုိ႔ ဒီကေန႔ NLD ရုဵ့ခ္ဳပးမြာ်ပဳလုပးတဲံ CRPP ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကုိယးစာ့်ပဳ ေကားမီတီရဲ႕ လစဥး ပုဵမြနးအစညး့အေွ့အတျငး့
ဆုဵ့်ဖတးလုိကးၾကပါတယး၈ ဒုတိယပငးလုဵညီလာခဵ ေခ၍ယူေရ့အတျကး ၿပီ့ခဲံတဲံႏြစး ေအာကးတုိဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔က ကေလ့ၿမိဳ႕မြာ NLD အပါအွငး
တုိငး့ရငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးေတျက ဆုဵ့်ဖတးခဲံၾကတာပါ၈ အ်ပညးံအစုဵကုိေတာံ ဆကးသျယး စုဵစမး့ထာ့တဲံ ကုိေဇား ွငး့လႈိငးက တငး်ပထာ့ပါတယး၈

ဒုတိယအႀကိမးေ်မာကး ပငးလုဵညီလာခဵေခ၍ယူၿပီ့ တုိငး့ရငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးေတျ အာ့လုဵ့ သေဘာတူညီခ္ကး ရဖုိ႔အတျကး လုပးေဆာငးတဲံေနရာမြာ အဆငးံ ၀


ဆငးံချဲ လုပးေဆာငးသျာ့ဖုိ႔ ဒီကေန႔ ရနးကုနးၿမိဳ႕ ေရႊဂုဵတုိငးမြာရြိတဲံ NLD ရုဵ့ခ္ဳပးမြာ်ပဳလုပးတဲံ CRPP ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကုိယးစာ့်ပဳ ေကားမီတီရဲ႕ လစဥး
ပုဵမြနးအစညး့ေွ့အတျငး့ ဆုဵ့်ဖတးခဲံၾကတယးလုိ႔ CRPP အတျငး့ေရ့မြဴ့လညး့်ဖစး၇ ေ်ပာချငးံရပုဂၐဳိလးလညး့်ဖစးတဲံ ဦ့ေအ့သာေအာငးက ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“ပထမတဆငးံမြာ က္ေနားတုိ႔ ှ၆၁၄ ခုႏြစးက က္ငး့ပခဲံတဲံ ပငးလဵုနဲ႔ ပငးလဵုစာခ္ဳပးအေၾကာငး့ကို ေဟာေ်ပာပျဲလုပးမယး၈ ဒုတိယတဆငးံကေတာံ ပငးလဵုစိတးဓါတး၇
်ပညးေထာငးစုစိတးဓါတးကို ဘယးလို ေဖားေဆာငးမလဲ၈ ေနာကးတဆငးံကေတာံ အာ့လဵု့ အဖျဲ႔အစညး့ေပါငး့စဵုနဲ႔ ေဆျ့ေႏျ့ညိႇႏႈိငး့ၿပီ့ေတာံ
ပငးလဵုသေဘာတူညီခ္ကးတခုကို ဘယးလုိရယူ ႏုိငးမလဲ ဆိုတာေတျကို က္ေနားတုိ႔ ေဆျ့ေႏျ့ၾကပါတယး၈ ”

ဒီအဆငးံ ၀ ဆငးံစလဵု့ကို အေကာငးအထညးေဖားႏုိငးဖို႔အတျကး အဲနးကယးလးတို႔အေနနဲ႔ အခ္ိနးအာ့်ဖငးံ ဘယးေလာကးၾကာမယးဆိုတာမ္ိဳ့ သတးမြတးထာ့တာ


ရြိပါသလာ့ခငးဗ္၈ -
“အခ္ိနးအာ့်ဖငးံေတာံ က္ေနားတုိ႔ကေတာံ အတတးႏုိငးဆဵု့ အ်မနးဆဵု့ ေဆာငးရျကးဖို႔အတျကး ႀကိဳ့စာ့သျာ့ဖို႔ရြိပါတယး၈ ဒါေပမဲံ အခ္ိနးကိုေတာံ
ဘယးေလာကးအတျငး့မြာ ဆိုတာကိုေတာံ က္ေနားတို႔ မဆဵု့်ဖတးရေသ့ပါဘူ့၈”

အခ္ိနးအတိအက္ ေ်ပာဖို႔ေတာံ ခကးတာေပါံေလ၈ ဒါေပမဲံ အဲနးကယးလးတို႔ စိတးထဲမြာ ၀ လၾကာမယး၇ ၂ လၾကာမယး၈ ဒါမြမဟုတးလညး့ ှ ႏြစးၾကာမယး၇ အဲဒီလိုမ္ိဳ့
စိတးထဲမြာ မြနး့ထာ့တာမ္ာ့ ရြိပါသလာ့ခငးဗ္ာ၈ -

“ဒီလိုေတာံ မြနး့ထာ့တာမရြိပါဘူ့၈ ဒါေပမဲံ အ်မနးဆဵု့ အေကာငးအထညး ေဖားႏုိငးေအာငးေတာံ က္ေနားတုိ႔ ႀကိဳ့ပမး့သျာ့မြာပါ၈ ပထမအဆငးံကိုေတာံ က္ေနားတုိ႔
်ပညးေထာငးစုေန႔မတိုငးခငးပဲ လုပးမြာပါ၈ အဲဒါကေတာံ ဿ၅ ရကးေန႔မြာ က္ေနားတို႔ ေဟာေ်ပာပျဲတခု လုပးမြာပါ၈ အဓိကကေတာံ တိုငး့ရငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးေတျက
ဦ့ေဆာငးၿပီ့ေတာံ ေဟာေ်ပာမယး၈ ဒါေပမဲံ ေဟာေ်ပာယဵုသကးသကး မဟုတးဘဲနဲ႔ ေဆျ့ေႏျ့တဲံပဵုစဵမ္ိဳ့်ဖစးေအာငး က္ေနားတို႔ လုပးမြာပါ၈”

လုပးရငးလညး့ NLD ရဵု့မြာပဲ လုပး်ဖစးမယးထငးပါတယး၈ ဟုတးပါသလာ့၈ -

“ဟုတးပါတယး၈ NLD ရဵု့မြာလုပး်ဖစးမြာပါ၈”

အဲနးကယးလးတို႔အေနနဲ႔ ်ပညးေထာငးစုေန႔ အခမး့အနာ့ကိုလညး့ က္ငး့ပဖို႔ ်ပငးဆငးေနတယးဆိုေတာံ ပထမအဆငးံ ၿပီ့တဲံေနာကးမြာ ်ပညးေထာငးစုေန႔ကလညး့


က္ေနေတာံ ်ပညးေထာငးစုေန႔ အခမး့အနာ့ လုပးတဲံအခါမြာလညး့ ဒုတိယပငးလဵု ညီလာခဵ်ဖစးေ်မာကးေရ့ကို အေထာကးအကူ်ပဳေစမယးံပဵုစဵမ္ိဳ့
သကးေရာကးေစမယးံ အခမး့အနာ့မ္ဳိ့သာ့ခငးဗ္၈ ဘယးလိုစီစဥးထာ့ပါသလဲ၈ -

“ဟုတးပါတယး၈ တဆငးံစီတဆငးံစီတုိငး့မြာ က္ေနားတို႔က ရညးမြနး့ခ္ကးကို ေဖားေဆာငးႏုိငးဖုိ႔ ရညးရျယးၿပီ့ေတာံ လုပးတာပါ၈ ်ပညးေထာငးစုေန႔မြာ လညး့ပဲ


ေၾကညာခ္ကးလညး့ ထုတးမယး၈ ၿပီ့ေတာံ ်ပညးေထာငးစုစိတးဓါတးကို ေဖား်ပႏုိငးတဲံ စာတမး့ေလ့တေစာငး ထျကးေပ၍ႏုိငးေအာငး က္ေနားတို႔ ႀကိဳ့ပမး့မြာပါ၈”

်ပညးေထာငးစုေန႔ထုတးမယးံစာတမး့က CRPP အေနနဲ႔ ထုတးမြာလာ့ခငးဗ္၈ -

“ဟုတးပါတယး၈ CRPP အေနနဲ႔ထုတးမြာပါ၈”

တခုရြိတာက တဖကးမြာ စစးအစို့ရသတငး့စာအာေဘားေတျကလညး့ အခုလို ဒုတိယပငးလဵု ညီလာခဵေခ၍မယးံကိစၥနဲ႔ပတးသကးၿပီ့ တိုကးခိုကးတာေတျ


ေွဖနးေရ့သာ့တာေတျ အခုေနာကးပိုငး့ ေတားေတားေလ့လုပးလာတာ ေတျ႔ရပါတယး၈ အဲဒီဟာနဲ႔ပတးသကးလို႔ေရာ အဲနးကယးလးတို႔အေနနဲ႔
ဒီေန႔အစညး့အေွ့မြာ ေ်ပာဆိုေဆျ့ေႏျ့ၾကတာ ရြိပါသလာ့၈ -

“ဟုတးပါတယး၈ ေဆျ့ေႏျ့်ဖစးပါတယး၈ ဒါေတျကေတာံ ရြိႏုိငးပါတယး ၈ ဘာလို႔လဲဆိုေတာံ က္ေနားတုိ႔ရဲ႕ ရညးရျယးခ္ကး၇ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညး သငးံ်မတးေရ့အေပ၍မြာ


ထာ့တဲံစိတးဓါတး၇ ၿပီ့ေတာံ က္ေနားတို႔ရဲ႕ ေရြ႕ကိုသျာ့မယးံရညးမြနး့ခ္ကးကို တမ္ိဳ့တမညးေပါံ တိုကးခိုကးဖို႔ရညးရျယးတဲံသေဘာနဲ႔ ေရ့တဲံ ေဆာငး့ပါ့ေတျလညး့
ေနာကးထပးလညး့ ရြိေကာငး့ရြိႏုိငးပါတယး၈ ဒါေပမဲံ ဒါက အဓိကမဟုတးပါဘူ့၈ က္ေနားတို႔ရဲ႕ သျာ့မယးံ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညး သငးံ်မတးေရ့ကို ေဖားေဆာငးမယးံ
အေရ့ႀကီ့တဲံအခ္ကးကို ေမ့ၾကတဲံအခါမြာ သူတို႔ေတျလညး့ နာ့လညးလာမြာပါ၈”

ဒါေပမဲံ အခုေခ၍မယးံ ဒုတိယပငးလဵုညီလာခဵဟာ စစးအစို့ရကိုလိုလာ့တဲံသူေတျ ေ်ပာေနၾကတာက သူတို႔သျာ့ေနတဲံ ်ပညးေထာငးစု စညး့လဵု့ညီညျတးေရ့ကို


ၿပိဳကျဲေအာငး တမငးလုပးတာလို႔ေ်ပာၾကတဲံသူေတျ ရြိသလုိ ဒီမိုကေရစီအငးအာ့စုေတျ ၾကာ့ထဲမြာလဲ အခုလို ဒုတိယပငးလဵုညီလာခဵေခ၍တာဟာ
ေကာငး့ေတာံေကာငး့ပါတယး၇ ဒါေပမဲံ အခ္ိနးအခါ လျဲေနတယးလို႔ ေ်ပာဆိုသဵေတျကလညး့ ရြိေနပါတယး၈ အဲဒီလို ေ်ပာဆိုေနၾကတဲံအေပ၍မြာေရာ
အဲနးကယးလးအေနနဲ႔ ဘယးလို်မငးပါသလဲ၈ -

“က္ေနားံအ်မငးကေတာံ တိုငး့ရငး့သာ့ ေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့ကို ေဖားေဆာငးဖို႔ က္ေနားတို႔ ႀကိဳ့ပမး့တာပါ၈ အဓိကက က္ေနားတို႔ ်ပညးေထာငးစုႀကီ့ ခိုငးမာလာဖို႔
တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ရဲ႕ ေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့ကို ေဖားေဆာငးႏုိငးဖို႔အတျကး အာ့ထုတးတဲံ ႀကိဳ့ပမး့တဲံႀကိဳ့ပမး့ခ္ကးပဲ ်ဖစးပါတယး၈ အဲဒီေတာံအ်မငး အမ္ိဳ့မ္ိဳ့နဲ႔
က္ေနားတို႔ကို ဆနး႔က္ငးၿပီ့ေတာံ ေ်ပာတာေရ့တာေတျလညး့ ရြိေကာငး့ရြိႏိုငးပါတယး၈ ဒါေပမဲံ က္ေနားတုိ႔ရဲ႕ အဓိက ရညးရျယးခ္ကးကေတာံ လျတးလပး ေရ့ရတာ
အႏြစး ၃ွ ေက္ားၿပီ၈ အဓိက တုိငး့ရငး့သာ့ ေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့က မေဖားေဆာငးႏုိငးေသ့ဘူ့၈ ဆိုေတာံ ဒါကို အဓိက ေဖားေဆာငးႏိုငးဖို႔အတျကး ႀကိဳ့ပမး့ခ္ကးပဲ
်ဖစးပါတယး၈”
ဒုတိယပငးလဵုညီလာခဵ ေခ၍ယူႏိုငးေရ့အတျကး ၿပီ့ခဲံတဲံႏြစး ေအာကးတိုဘာ ဿ၁ ရကးေန႔က ကေလ့ၿမိဳ႕ ဇုိမီ့ကျနးဂရကးရဲ႕ (ဿဿ) ႏြစးေ်မာကး အခမး့အနာ့မြာ NLD
အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႔ခ္ဳပး ေခါငး့ေဆာငးေတျ အပါအွငး ၿပီ့ခဲံတဲံ ှ၆၆ွ ခုႏြစး ေရျ့ေကာကးပျဲမြာ အႏုိငးရခဲံၾကတဲံ တိုငး့ရငး့သာ့ပါတီ ေခါငး့ေဆာငးေတျက
ဆဵု့်ဖတးခဲံၾကတာ ်ဖစးပါတယး၈

ဒါေပမဲံ ဒုတိယပငးလဵုညီလာခဵ ေခ၍ယူေရ့ကိစၥနဲ႔ပတးသကးလို႔ ဒါဟာ စစးအစုိ့ရ အာဏာပိုငးေတျကို ထိပးတိုကးေတျ႔တဲံ လုပးရပးဆိုၿပီ့ တရာ့ွငးႏုိငးငဵေရ့ ပါတီေတျနဲ႔
တိုငး့ရငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးတခ္ိဳ႕ကေတာံ လတးတေလာ မ်ဖစးႏုိငးေသ့ဘူ့လို႔ တုဵ႔်ပနးၾကတာေတျ ရိြပါတယး၈ ်မနးမာံဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ကေတာံ ဒုတိယပငးလဵုညီလာခဵကိစၥဟာ အာဏာပိုငးေတျနဲ႔ ထိပးတိုကးေတျ႔ဖို႔မဟုတးဘဲ တကယးလိုအပးေနတဲံ
အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့အတျကး ်ဖစးတယးလို႔ ေ်ဖရြငး့ထာ့ပါတယး၈

CRPP အဖျဲ႔ွငး ှ၅ ဦ့ရြိတဲံအထဲက ဒီကေန႔ အစညး့ေွ့ကုိ အဖျဲ႔ွငး ှှ ေယာကး တကးေရာကးခဲံတယးလုိ႔ သိရပါတယး၈ က္နးမတကးႏုိငးသူေတျကေတာံ
က္နး့မာေရ့ မေကာငး့သူေတျ၇ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ ခဵထာ့ရသူေတျနဲ႔ ကျယးလျနးသျာ့သူေတျ ်ဖစးတယးလုိ႔ သိရပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

ရာ်ပညးံေန႔အတျကး ေဒ၍စုအမညးကို ဂါ့ဒီ့ယနး့ အဆို်ပဳ


-ႏြစး ှဝဝ ်ပညးံ ႏိုငးငဵတကာ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ေန႔တျငး ကမၻာတဝြနး့ရြိ အမ္ဳိ့သမီ့ၾကီ့ ှဝဝ ကို အေအာငး်မငးဆဵု့ႏြငးံ အေက္ားၾကာ့ဆဵု့ သူမ္ာ့အ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးမညးံ
စာရငး့တျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ၿဗိတိနးအေ်ခစိုကး ဂါ့ဒီ့ယနး့ သတငး့စာၾကီ့က အဆိုး်ပဳလိုကးသညး၈

ယခုႏြစး မတးလ ၅ ရကးေန႔တျငး က္ေရာကးမညးံ ႏြစး ှဝဝ ်ပညးံ ႏုိငးငဵတကာ အမ္ဳိ့သမာ့မ္ာ့ေန႔ အထိမး့အမြတးအ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးမညး်ဖစးရာ အစီအစဥးကို ယခုလ
၂ ရကးေန႔ကတညး့က ဂါ့ဒီ့ယနး့ သတငး့စာၾကီ့က စတငးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

အဆုိတငးသျငး့ႏိုငးသညးံသူမ္ာ့တျငး ်မနးမာံဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၇ ၿဗိတိနးဝနးၾကီ့ခ္ဳပးေဟာငး့ မာဂရကးသကးခ္ာ၇ အေမရိကနး


႐ုပးသဵစီစဥးတငးဆကးသူ ေအားပရာဝငး့ဖေရ့၇ အေမရိကနး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ ဟီလာရီ ကလငးတနး၇ ဟယးရီေပ၍တာစာအုပး ေရ့သာ့သူ ေဂ္ ေက ႐ို့လငး့
အပါအဝငး အမ္ဳိ့သမီ့ ၅ ဦ့ကို နမူနာအ်ဖစး ေဖား်ပထာ့သညး၈

မိမိက သီ့်ခာ့အဆို်ပဳလိုသူ၌ တုိငး့်ပညးႏြငးံ နာမညးကုိ မိမိအသုဵ့်ပဳေနေသာ အီ့ေမ့လးလိပးစာ်ဖငးံ ေရ့သာ့ကာ အဆိုတငးႏိုငးၿပီ့ မညးသညးံအတျကး


ေရျ့ခ္ယးရေၾကာငး့ကိုပါ ေဖား်ပရနး လိုအပးသညး၈

အဆုိတငးသျငး့သူမ္ာ့ထဲမြ ေရျ့ခ္ယးခဵရသူမ္ာ့ကို ရာ်ပညးံေန႔တျငး ထုတး်ပနးေၾကညာမညးဟု ဂါ့ဒီ့ယနး့ အငးတာနကး စာမ္ကးႏြာတျငး ဆိုထာ့သညး၈

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏိုဗယးဆုရြငး လူထုေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး ေနအိမးအက္ယးခ္ဳပးအ်ဖစး ှ၂ ႏြစးေက္ား က္ခဵခဲံရၿပီ့ ၿပီ့ခဲံသညးံႏြစး ႏုိဝငးဘာလ ှ၀


ရကးေန႔တျငး ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးးလာခဲံသညး၈

ႏိုဝငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး အိႏၵိယ လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ မာႏိုဗး အိခးတ ပရီရြဒး Manav Ekta Parishad က ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ်မနးမာံဒီမိုကေရစီႏြငးံ
လူ႔အချငးံအေရ့ ဂုဏးထူ့ေဆာငး ဧကရီဘျဲ႔ (Queen of Myanmar's Democracy and Human Rights) အာ့ ၿမိဳ႕ေတားနယူ့ေဒလီတျငး အခမး့အနာ့်ဖငးံ
ေပ့အပးခဲံေသ့သညး၈ သို႔ေသား ယခငးဆုမ္ာ့ကဲံသို႔ပငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြာ ကိုယးတုိငးသျာ့ေရာကးကာ လကးခဵရယူႏုိငး်ခငး့ မရြိခဲံပါ၈

သူသညး ကမၻာံၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ႏုိဘယးးဆုအ်ပငး သုိ့ေရာံဖးရဖးတို အထိမး့အမြတးဆု (ှ၆၆ဝ)၇ ဆာခါေရာံဖးဆု (ှ၆၆ှ)၇ ဂ္ဝါဟာလာေန႐ူ့ဆု (ှ၆၆၀)၇
အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ လစးဘရယး လျတးလပးချငးံဆု (ှ၆၆၂)၇ ဒဗၺလငးၿမိဳ႕ေတား လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံဆု - အိုငးယာလနးႏုိငးငဵ (ှ၆၆၆)၇ လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံ
သမၼတဆု (ဿဝဝဝ)၇ ကမၻာံကုလသမဂၐ ပညာေရ့၇ သိပၺဵႏြငးံ ယဥးေက့္မႈ (ယူနကးစကို) ၌ မဒနးဂ္ိတးဆငးံဂ္းဆု (ဿဝဝဿ)၇ ေတာငးကိုရီ့ယာ့ႏုိငးငဵ၌ အ်မငးံဆဵု့ဆု
တခု်ဖစးသညးံ ဂျမးဂ္ဴ့လူ႔အချငးံအေရ့ဆု (ဿဝဝ၁)၇ အေမရိကနးႏုိငးငဵ၌ ကျနးဂရကး ေရႊတဵဆိပးဆု (ဿဝဝ၅) အပါအဝငး ႏုိငးငဵတကာ ဆုတဵဆိပး အေ်မာကးအ်မာ့
ရရြိထာ့သူ ်ဖစးသညး၈

ႏိုငးငဵတကာ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ေန႔ကုိ ှ၆ှှ ခုႏြစးတျငး ဂ္ာမဏီႏိုငးငဵ၉ စတငးက္ငး့ပခဲံၿပီ့ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၌ စီ့ပျာ့ေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံ လူမႈေရ့ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ
ဂုဏး်ပဳသညးံအေန်ဖငံး ကမၻာတဝြနး့ က္ငး့ပလာ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ (မဇၥ္ိမ)

၅ ရကးဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (စေနေန႔)

လူငယးကျနးယကး ဖျဲ႔စညး့မႈ NLD ဦ့တငးဦ့ ရြငး့လငး့ေ်ပာၾကာ့

-်မနးးမာံ ဒီမုိကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ်ပနးလျတးလာၿပီ့ ေနာကးပိုငး့ ်ပညးတျငး့်ပညးပ ်မနးမာေတျက ကိုယးစာ့်ပဳရာ အဖျဲ႔အစညး့အလုိကး


ႏုိငးငဵေရ့၇ လူမႈေရ့၇ ပညာေရ့ ကျနးယကးငယးေတျ စတငး ဖျဲ႔စညး့ေနၾကရာမြာ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့ ကိုမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိနး့က ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕
လမး့ညႊနးမႈနဲ႔ အမ္ဳိ့သာ့လူငယးကျနးယကး ဆိုၿပီ့ ဖျဲ႔စညး့လိုကးေၾကာငး့ ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကး ေန႔စျဲနဲ႔ ေၾကညာပါတယး၈

ဒီ ေၾကညာခ္ကးနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ ်ပညးတျငး့်ပညးပ လူငယးေတျအၾကာ့၇ အထူ့သ်ဖငးံ NLD လူငယး တခ္ဳိ႕အၾကာ့ မေက္မနပး ေ်ပာဆိုသဵေတျ ေပ၍ထျကးခဲံပါတယး၈

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ကိုမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိနး့ ကို သီ့်ခာ့ တာွနးေပ့ခဲံ်ခငး့ေတာံ မရြိပါဘူ့လို႔ NLD ဒု-ဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့က ေ်ပာပါတယး၈

“ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက အမ္ဳိ့သာ့ကျနးယကးလုိ႔ ေ်ပာတာလညး့ မဟုတးဘူ့၈ ကုိ မ္ဳိ့ရနးေနာငးသိနး့တုိ႔ ဒီလုိပဲ စၿပီ့ ကျနးယကးႀကီ့ လုပးေတာံလုိ႔
ေ်ပာတာလညး့ မဟုတးဘူ့၈ မေန႔က က္ေနား ေမ့ၿပီ့ၿပီ၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေ်ပာတာကို က္ေနား နာ့ေထာငးရသေလာကးက သူက ကိုမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိနး့ကို
ေခ၍ၿပီ့ေတာံ ဘယးလုိဘယးလုိလုပး ဆုိၿပီ့ ဒီလုိေ်ပာတာ မဟုတးဘူ့၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေ်ပာတာက သူ ဒီလူေတျနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ တာဝနးေပ့တာ
မဟုတးဘူ့တဲံ၈ ဒါနဲ႔ ပတးသကးလုိ႔ သူတငးမဟုတးဘူ့၈ ဒီ်ပငံး လူငယးေတျလညး့ ရြိေသ့တယးဗ္၈ ဒီံ်ပငး လူငယးေတျကေတာံ က္ေနား ထငးတယး၈ မလုပးတတး
မကိုငးတတးလုိ႔လာ့ေတာံ မေ်ပာတတးဘူ့၈ ကိုမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိနး့ကေတာံ ေတားေတားေလ့ လုပးခ္ငးကိုငးခ္ငးစိတး တကးႂကျတဲံစိတးဓာတး ရြိေနတာေတာံ အမြနးပဲ၈
လႈပးရြာ့မႈနဲ႔ ပတးသကးလုိ႔ သူက အေကာငး့ဆဵု့၇ အတကးႂကျဆဵု့ သူ႔နညး့သူ႔ဟနးနဲ႔ လုပးေနတာေတာံ အမြနးပဲ၈ သို႔ေသား သူ႔ကို ဒီကိစၥနဲ႔ ပတးသကးလုိ႔
တာဝနးေပ့တယး ဘာညာ ဒီလုိေတာံ မဟုတးေသ့ဘူ့ဗ္”

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ လူငယးေတျရဲ႕ တကးႂကျမႈကို မိမိတို႔ NLD ေခါငး့ေဆာငးေတျက နာ့လညးပါေၾကာငး့၇ ကိုမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိနး့ ကိုယးတိုငးလညး့ မေန႔ကပဲ
မိမိကို လာေရာကး ရြငး့်ပခဲံၿပီ ်ဖစးေၾကာငး့လညး့ ဦ့တငးဦ့က ေ်ပာပါတယး၈

“သူက တာဝနးခဵၿပီ့ လုပးတဲံသေဘာ ဆုိတာ မဟုတးပါဘူ့၇ သူတို႔က အခု လုပးႏုိငးတဲံ နညး့လမး့၇ ယႏၱယာ့နဲ႔ ပတးသကးတဲံ အာ့လဵု့ကို
စီစဥးလုပးကိုငးတာေလာကးပဲ ရြိပါတယး ဆုိၿပီ့ သူလုပးတဲံ လုပးနညး့လုပးဟနးေတျကို က္ေနာံးကုိ ရြငး့်ပတယး၈ ဒီလို လုပးကိုငးၿပီ့ေတာံ လႈပးရြာ့မႈ အေနနဲ႔ကေတာံ
အာ့ရတာေပါံဗ္ာ၈ တုိငး့်ပညးနဲ႔ ပတးသကးလို႔ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကး ေကာငး့ေအာငးလုပးမယး၇ တတးႏုိငးသမြ္ ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကၿး ပီ့ေတာံ ေတျ႔ဆဵု ေဆျ့ေႏျ့ အေ်ဖရြာ၇
ဆကးစပးၿပီ့ေတာံ လုပးမယး ဆုိၿပီ့ ကေလ့ေတျ ေ်ပာသျာ့တာ ခ္စးစရာေကာငး့တယး”

ဒီ ကျနးယကးဖျဲ႔စညး့ေရ့ ကိစၥဟာ အထူ့ အေရ့ႀကီ့တဲံအတျကး လူငယးေတျအၾကာ့ နာ့လညးမႈ အ်ပညးံအဝ ရြိေအာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက အေသအခ္ာ
သတိထာ့ ကိုငးတျယး ေဆာငးရျကးေနေၾကာငး့လညး့ NLD ဒု-ဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့က RFA ကို ေ်ပာဆိုပါတယး၈(အာဖကးေအ)

ှွ ရကး ဇႏၷဝါရီၤလ ဿွှှ ခုႏြစး (တနလၤာေန႔)


ခ္ငး့်ပညးနယးကို ဆနးအကူအညီေပ့ဖို႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး စီစဥး

-်မနးမာံဒီမိုကေရစီ ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ဒီကေန႔ ဇနးနဝါရီ ှွ ရကးမြာ အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး (ခ္ငး့်ပညးနယး) ဥက၎႒
ပူ့ဗာလီယာနး့ကို ေတျ႕ဆုဵၿပီ့ ခ္ငး့်ပညးနယးမြာ ၿပီ့ခဲံတဲံ ဿွွ၅-ဿွွ၆ ခုႏြစးေတျက ႂကျကးေတျ ေသာငး့က္နး့လို႔ စာ့နပးရိက၏ာ ရြာ့ပါ့တဲံေဒသေတျကို ဆနး
အကူအညီေပ့မယးလို႔ ေ်ပာဆိုလိုကးပါတယး၈

အဲဒီအတျကး မနကးဖနးမြာ အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး ႐ုဵ့အဖျဲ႕ဝငးေတျနဲ႔ ေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ အကူအညီ ဘယးလို ေပ့သငးံတယးဆိုတာ


ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဆီကို ်ပနးလညး တငး်ပမယးလို႔ ခ္ငး့်ပညးနယး အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး ဥက၎႒ ပူ့ဗာလီယနး က ေ်ပာပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ႏုိငးငဵေရ့ပါတီတခ္ဳိ႕ႏြငး႔ေတျ႕ဆုဵ

-ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ ဒီကေန႔ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီတခ္ိဳ႕နဲ႔ ေတျ႕ဆဵုခဲံသလို်မနးမာ Egress အဖျဲ႕နဲ႔လညး့ ေတျ႕ဆဵုခဲံပါတယး၈

်မနးမာ Egress အဖျဲ႕ဟာ နိုငးငဵေရ့၇ လူမႈေရ့နဲ႔ ပတးသကးတဲံ သငးတနး့ေတျ ေပ့ေနတဲ႔ NGO အဖျဲ႕ ်ဖစးပါတယး ဒီအဖျဲ႕က အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး
ေဒါကးတာေနဝငး့ေမာငးက ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ လာေရာကး ေတျ႕ဆဵုခဲံတာပါ၈ ဒီေတျ႕ဆဵုမႈနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ NLD ်ပနးၾကာ့ေရ့တာဝနးခဵ ဥိီ့အုနး့ႀကိဳငးက ခုလို
ေ်ပာပါတယး၈

“Egress က သူတို႔ ေဒါကးတာ ေနဝငး့ေမာငး လာၿပီ့ေတာံ ေတျ႕ပါတယး၈ အဖျဲ႕ကေတာံ အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မႉ့နဲ႔ အတူတူ ကၽျနးေတားတို႔ သူ႔ရဲံ အနီ့ကပး
လဵု်ခဵဳေရ့ တာဝနးရြိတဲံ ပုဂၐိဳလး ဦ့ဝငး့ထိနး၇ ေနာကး ဦ့ဟဵသာ၇ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ႕က ဦ့ဟဵသာ်မငးံ၇ သူတို႔ႏြစးေယာကး အတူ ရြိေနပါတယး၈ ေဆျ့ေႏျ့
ေ်ပာဆိုတဲံ အဓိကေတျကေတာံ သူတို႔ ဘာမြ သိပး ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ မပါပါဘူ့တဲံ၇ သူတို႔ Egress ရဲံ ရပးတညး လုပးငနး့ ေဆာငး႐ျကးေနတဲံ ကိ စၥေတျကို အေထျေထျ
အတျငး့ေရ့မႉ့ကို ရြငး့်ပတယးတဲံ၈”

အဲဒီေဆျ့ေႏျ့ပျဲမြာ ကိုယးတိုငးတကးေရာကးတဲံ NLD ဗဟို အလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ႕ဝငး ဦ့ဟဵသာ်မငးံကလညး့ ခုလိုရြငး့်ပပါတယး၈

“သူ႔ရဲံ လုပးခဲံတဲံ လုပးရပးေတျေပါံ၇ အဲဒါေတျနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ေတာံ အဲဒါကို သူက ရြငး့်ပပါတယး၈ ဒါပါပဲခငးဗ္ ၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အေနနဲ႔ကလညး့ ဒါ ဟို
အလိုကးအထိုကးပါပဲ၇ ဒါကို မြတးထာ့တယး၇ လကးခဵၿပီ့ေတာံ …လကးခဵတယး ဆိုတာေပါံေနား၇ သူေ်ပာတာကို လကးခဵ မြတးယူထာ့တယးေပါံ၈ ”

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ ဒီကေန႔ UDP ပါတီနဲ႔လညး့ ေတျ႕ဆဵုခဲံပါတယး၈ ဒီေတျ႕ဆဵုပျဲမြာ ပါတီဥက၎႒ ဦ့သိနး့တငးေအာငးပါ သဵု့ဦ့လာေရာကးသလို


ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ အတူ ဦ့ဝငး့ထိနးနဲ႔ ဦ့အုနး့ႀကိဳငးတို႔ တကးေရာကးခဲံပါတယး၈ အဓိက ေဆျ့ေႏျ့တာကေတာံ UDP ပါတီရဲံ ေဆာငး႐ျကးခ္ကး စီ့ပျာ့ေရ့
ပိတးဆို႔မႈကိစၥနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ အ်မငးမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့တာ ်ဖစးပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ှှ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (အဂၤါေန႔)

-ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို အေမရိကနးလႊတးေတားအရာရြိ ေတျ႕ဆဵု

-်မနးမာံဒီမုိကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကုိ အေမရိကနး အထကးလႊတးေတား ဆီ့နိတးက အဆငးံ်မငးံ အရာရြိတဦ့ ပါဝငးတဲံ အေမရိကနး


ကုိယးစာ့လြယးအဖဲျ႕ဟာ ဒီကေန႔ ဇနးနဝါရီ ှှ ရကး မနကးပုိငး့က ေနအိမးမြာ လာေရာကး ေတျ႕ဆုဵခဲံတယးလို႔ သတငး့ ရရြိပါတယး၈
ဒီအဖျဲ႕မြာ အေမရိကနး အထကးလႊတးေတားက ရီပါဘလစးကနးပါတီ ေခါငး့ေဆာငး အမတး Mitch McConnell ရဲံ အႀကီ့တနး့အရာရြိ နဲ႔ အထကးလႊတးေတား
ေငျေၾက့သဵု့စျဲမႈဆိုငးရာ ေကားမတီ အဖျဲ႕ဝငး Mr. Paul Grove ပါဝငးၿပီ့ အေမရိကနးသဵ႐ဵု့ ယာယီတာဝနးခဵလညး့ ပါဝငးတယးလို႔ အနးအယးဒီ
်ပနးၾကာ့ေရ့အဖျဲ႕တာဝနးရြိသူ ဦ့အုဵ့ႀကိဳငးက ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“အေမရိကနးက အထကးလႊတးေတားအမတး မစးခ္း မကးေကားနယးလးရဲံ လကးေထာကး၇ လႊတးေတားအရာရြိ ေပါလး ဂ႐ို႕ဗးနဲ႔ ေနာကး အဖျဲ႕ဝငးတဦ့ေပါံဗ္ာ၇ ေနာကး
ရနးကုနးမြာရြိတဲံ အေမရိကနး ယာယီတာဝနးခဵ သဵမႉ့ေပါံ၇ အဲဒီအဖျဲ႕က ဒီေန႔ အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မႉ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို သူမရဲံ ေနအိမးမြာ မနကး ှွ
နာရီချဲက လာေရာကး ေတျ႕ဆဵုပါတယး၈ ေဆျ့ေႏျ့တဲံ အေၾကာငး့အရာေတျကေတာံ အခု ်မနးမာႏိုငးငဵမြာ ေနာကးဆဵု့ ်ဖစးေပ၍ေနတဲံ ႏိုငးငဵေရ့၇ လူမႈေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့
အေထျေထျ အေ်ခအေနေတျ အာ့လဵု့ကို ေဆျ့ေႏျ့ၾကတာပါပဲ၈”

“လာတဲံ မစၥတာ ေပါလး ဂ႐ို႕ဗးဆိုတဲံ ပုဂၐိဳလးက အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မႉ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပးရဲံ ဒီမို ကေရစီေရ့
ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ကို ခိုငးခိုငးမာမာ ဆကးလကး ေထာကးခဵ သျာ့မြာ ်ဖစးပါတယး ဆိုတဲံအေၾကာငး့ကို ေ်ပာသျာ့ပါတယး၈”

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ အေမရိကနးသဵအရာရြိေတျ ေတျ႕ဆုဵစဥး အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပး ဗဟုိအလုုပး အမႈေဆာငး ဦ့ဉာဏးဝငး့နဲ႔ ဦ့ဟဵသ ာ်မငံးတုိ႔လညး့
တကးေရာကးခဲံပါတယး၈

ှ နာရီခနး႔ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၿပီ့ လကးရြိ ်မနးမာ ႏုိငးငဵေရ့အေ်ခအေနနဲ႔ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပးရဲံ ရပးတညးခ္ကး မူဝါဒေတျကုိ အဓိက ေဆျ့ေႏျ့ခဲံတယးလို႔
သိရပါတယး၈

ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကး အေသ့စိတးကုိေတာံ အနးအယးဒီက ထုတး်ပနးေ်ပာဆို်ခငး့ မရြိပါဘူ့၈

အေမရိကနး ကုိယးစာ့လြယးအဖဲျ႕ဟာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ ေတျ႕ဆုဵၿပီ့ေနာကး၇ ဒုဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့ အပါအဝငး ဗဟုိ အလုပးအမႈေဆာငးအဖဲျ႕နဲ႔လ ညး့
အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပး ႐ုဵ့ခနး့မြာ ဆကးလကး ေတျ႕ဆုဵ ေဆျ့ေႏျ့မႈေတျ ်ပဳလုပးခဲံတယးလို႔လညး့ သိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

အေမရိကနးလႊတးေတားအရာရြိ HIV/AIDS ေဂဟာကို ၾကညးံ႐ႈ

-အေမရိကနး အထကးလႊတးေတား ဘ႑ာေငျ ခဲျေဝ သတးမြတးေရ့ဆုိငးရာ ေကားမတီက အရာရြိ Mr. Paul Grove ဟာ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပးက
တညးေထာငးထာ့တဲံ ေတာငးဒဂုဵ ေအအုိငးဒီအကးစး ေရာဂါေဝဒနာသညးမ္ာ့ ေစာငံးေရြာကးေရ့ ေဂဟာကုိ ဒီကေန႔ ဇနးနဝါရီ ှှ ရကး မနကးပုိငး့မြာပဲ သျာ့ေရာကး
လညးပတးခဲံပါတယး၈

Mr. Paul Grove ဟာ ဒီကေန႔ မနကးက ၅ နာရီ ှ၂ ေလာကးက ေဂဟာကုိ ေရာကးရြိလာခဲံေၾကာငး့ ေအအုိငးဒီအကးစး ေရာဂါသညးမ္ာ့ ေစာငံးေရြာကးေရ့
လုပးငနး့ေတျကုိ ဦ့ေဆာငးလုပးကုိငးေနတဲံ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပး ဗဟုိေကားမတီဝငး မ်ဖဴ်ဖဴသငး့က အခုလုိ ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“အဓိက သူေ်ပာသျာ့တာေတာံ ကၽျနးမတို႔ ဒီ ၿပီ့ခဲံတဲံ လပိုငး့က ်ဖစးခဲံတဲံ၇ အနးတီ လာၿပီ့ေတာံ ဒီ လူနာအိ မးေတျ အပိတးခဵရတဲံ အေ်ခအေန သူေမ့တယး၇ သူတို႔
သိခ္ငးတာေလ့ေတျေပါံေနား၈ ဒီမြာက အခကးအခဲေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ ရြိေနတယးေလ၈ အဲဒီေတာံ သူတို႔ သိသျာ့တယး၈ သူတို႔ သိခ္ငးတာေလ့ေတျက ဒီမြာ ဘယးလိ ု
လုပးကိုငး ေဆာငး႐ျကးေနသလဲ၇ ဘာေတျ လုပးေပ့ေနသလဲေပါံေနား၈ အဲဒါေလ့ေတျကို ေမ့ချနး့ေမ့သျာ့တာပါ၈”

Mr. Paul Grove ဟာ လူနာေတျနဲ႔ ေဂဟာကုိ ၾကညးံ႐ႈ ေလံလာခဲံသလုိ၇ မ်ဖဴ်ဖဴသငး့တုိ႔ လကးရြိ လုပးေဆာငးေနတဲံ အေ်ခအေနေတျကုိ ေမ့်မနး့ခဲံပါတယး၈
ဒါံအ်ပငး ေရြ႕ဆကး လုပးေဆာငးမဲံ အေ်ခအေနေတျကုိလညး့ ေမ့်မနး့သျာ့တယးလို႔ သိရပါတယး၈

Mr. Paul Grove ဟာ လျနးခဲံတဲံ ဿွွ၅ ခုႏြစးအတျငး့ကလညး့ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပး ေခါငး့ေဆာငးေတျနဲ႔ ပထမအႀကိမး လာေရာကး ေတျ႕ဆုဵခဲံဖူ့ၿပီ့
ဒီတႀကိမးမြာေတာံ ေအအုိငးဒီအကး ေစာငးံေရြာကးေရ့ လုပးငနး့ေတျကုိပါ လာေရာကး ေလံလာခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈ (အာဖကးေအ)
ှဿ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (ဗုဒၶဟူ့ေန႔)

အမ္ိးဳ့သာ့လူငယးကျနးရကး ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးေတျ႕ဆုဵ

-်မနးးမာံဒီမုိကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကုိ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ကိုမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိနး့ ဦ့ေဆာငးတဲံ အမ္ဳိ့သာ့လူငယး ကျနးရကး အဖျဲ႕က NLD


႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ လာေရာကး ေတျ႕ဆုဵ ေဆျ့ေႏျ့ေၾကာငး့ သိရပါတယး၈

အဲဒီလုိေတျ႕ဆုဵရာမြာ လူငယးေတျ ကျနးရကးဖျဲ႕လႈပးရြာ့မႈနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ဘယးလို ေဆျ့ေႏျ့ခဲံတယး ဆိုတာကို အဲဒီ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမြာ
ကိုယးတိုငး တကးေရာကးသူ NLD ဗဟုိ အလုပးအမႈေဆာငး ဦ့ဝငး့ထိနးက အခုလို ေ်ပာ်ပ ပါတယး၈

“ကိုမ္ိဳ့ရနးေနာငးသိနး့က သူ႔လူငယးေတျ network လုပးထာ့တယး ဆိုတဲံကိစၥကို ေဒ၍စုကို လာၿပီ့ တိုငးပငးတာပါ၈ တိုငးပငးေတာံ ေဒ၍စုကေတာံ လူငယးေတျ
အမ္ာ့ႀကီ့နဲ႔ ကျနးရကးဖျဲ႕ခ္ငးတယးဆိုတဲံ အခါက္ေတာံ သူေ်ပာတဲံဥစၥာေတျကို ေဆာငးရနး ေရြာငးရနးေလ့ေတျ ေ်ပာလိုကးတာေပါံဗ္ာ၈ ေဆာငးရနး ေရြ ာငးရနး
ဆိုတာကေတာံ လူငယးေတျ ႏိုငးငဵေရ့ စိတးဝငးစာ့တယး ဆိုရငးေတာံ သူလညး့ သေဘာက္တယး၈ သေဘာက္ေပမဲံ တခါတေလက္ လမး့လျဲသျာ့မဲံ
ကိစၥေလ့ေတျ ေရြာငးဖို႔အတျကး အဲဒါ ေ်ပာတာပါ၈ ကျနးရကးကေတာံ ကိုမ္ိဳ့ရနးေနာငးသိနး့တို႔ရဲံ ကျနးရကးလို႔ေတာံ မဆိုလိုဘူ့ေလ၈ လူငယးအာ့လဵု ့ ကျနးရကးကို
တတးႏိုငးသမြ္ က္ယးႏိုငးသမြ္ က္ယးေအာငး ခ္ဲ႕ဖို ႔ပဲ၈ ကိုမ္ိဳ့ရနးေနာငးသိနး့တို႔ရဲံ ကျနးရကးနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ေတာံ ေဒ၍စုက အဓိကထာ့ မေ်ပာပါဘူ့၈ အာ့လဵု့နဲ႔
်ခဵဳငဵုတဲံ ကျနးရကးမ္ိဳ့ပဲ လိုလာ့တယးဆိုတဲံ အေၾကာငး့ကို ေ်ပာတာေပါံ၈ တ်ခာ့ network ေတျလညး့ ရြိတာကို့၈”

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ်ပနးလညး လျတးေ်မာကးလာခ္ိနးတုနး့က လူငယးေတျ ကျနးရကးဖျဲ႕ၿပီ့ အခ္ငး့ခ္ငး့ ဆကးသျယး လႈပးရြာ့ ေဆာငး႐ျကးၾကဖို႔ တုိကးတျနး့ခဲံတာ
ရြိေၾကာငး့သိရပါတယး ၈

အဲဒီတုိကးတျနး့ခ္ကးအရ အမ္ဳိ့သာ့ လူငယးကျနးရကး ဆိုတာကို တညးေထာငး လုပးေဆာငးေနတာ ်ဖစးတယးလို႔ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ကိုမ္ဳိ့ရနးေနာငးသ ိနး့က
ေ်ပာပါတယး၈ ဒါံအ်ပငး ကိုမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိနး့တို႔ရဲံ အမ္ဳိ့သာ့လူငယး ကျနးရကးဟာ ်မနးမာႏိုငးငဵလုဵ့ဆုိငးရာ လူငယးကျနးရကး ်ဖစးတယးလို႔ သူတို႔ရဲံ
ေၾကညာခ္ကးေတျမြာ ေဖား်ပခဲံတာေၾကာငးံ အ်ငငး့ပျာ့မႈေတျ ်ဖစးေနေၾကာငး့လညး့ သိရပါတယး၈

NLD ပါတီတျငး့မြာေတာံ လူငယးကျနးရကး သီ့သနး႔ ဖျဲ႕စညး့ဖို႔ စတငး လုပးေဆာငးေနၿပီ့ မၾကာခငး NLD လူငယးကျနးရကး တခု ေပ၍လာေတာံမြာ ်ဖစးတယးလို႔ NLD
ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငး ဦ့ဝငး့ထိနးက ေ်ပာပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ခ္ငး့ ၁ ၿမိဳ႕နယး NLD ကူမညး


-အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးက ၾကျကးဒဏးခဵခဲံရေသာ ခ္ငး့ ၁ ၿမိဳ႕နယး ေက့္ရျာမ္ာ့သို႔ ဆနးႏြငံး ေရပုိကးမ္ာ့ လႉရနး ်ပငးဆငးေနသညး၈

ခ္ငး့်ပညးနယး အဖျဲ႔ခ္ဳပး ဥက၎၎႒ ပူ့ဗာလီယနးႏြငံး ယခုလ ှဝ ရကးက႔ ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ ပလကးဝႏြငံး ကနးပကးလကး ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး ဆနးလႉရနး
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈

သုိ႔ေသား ခ္ငး့်ပညးနယး မငး့တပးႏြငံး ထနးတလနးၿမိဳ႕နယးမ္ာ့တျငးလညး့ စာ့နပးရိက၏ာ အခကးအခဲရြိေနသညးဟု ထပးမဵ တငး်ပလာသ်ဖငံး မညးေရျ႔မညးမြ္


ကူညီမညးကုိ ညြိႏႈိငး့ဆဲ ်ဖစးေၾကာငး့ NLD ်ပနးၾကာ့ေရ့ အဖျဲ႔ဝငး ဦ့အုနး့ၾကိဳငးက ေ်ပာသညး၈

“ေရပုိကးလႉမယးဆုိတာက ဖလမး့ၿမိဳ႕နယးမြာ ေသာကးသဵု့ေရ အခကးအခဲ ရြိေနတယးလ႔ို ေ်ပာတယး၈ ဖလမး့နဲ႔ ၂ မုိငးေလာကးေဝ့တဲံ ေတာငးေပ၍က


စမး့ေခ္ာငး့တခုရြိတယး၈ အဲဒီက ေရကုိ ၿမိဳ႕ထိ ပုိကးနဲ႔ သျယးရမယး၈ တအိမးစီ သျယးတနး့ဖို႔ ေရပုိကး လႉေပ့ပါလုိ႔ ေမတၱၱာရပးခဵတယး”ဟု ဦ့အုနး့ၾကိဳငးက ေ်ပာသညး၈
ဿ လကးမ ေရပုိကးဝယးရနး သိနး့ ၃ဝ လိုသညးဟု ခ္ငး့်ပညးနယး ဥက၎႒ ပူ့ဗာလီယနးက တငး်ပထာ့သညးဟု သူက ဆုိသညး၈

ခ္ငး့်ပညးနယး မငး့တပး၇ ကနးပလကး၇ မတူပီ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး ယခငးလကုနးပုိငး့မြ စၿပီ့ ေကာကးပဲသီ့ႏြဵမ္ာ့၌ အပငးရငး့မြ ကုိကး်ဖတးစာ့ေသာကးသညးံ
ၾကျကးေဘ့အႏၲရာယးႏြငးံ ၾကဵဳေတျ႔ေနရသညးဟုလညး့ ခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့ပါတီမြ ဥက၎႒ ပူ့ဇူဇမး့က ေ်ပာသညး၈

“က္ေနား အရမး့ေက္နပးတယး၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ဆနးလႉမယးဆုိတာ ၾကာ့ရလုိ႔ သတငး့ေကာငး့ပါ၇ က္ေနားတုိ႔ကုိ ေနာကးလဲ အမ္ာ့ၾကီ့လႉပါအုဵ့လို႔၇


အဖျဲ႔အစညး့တဖျဲ႔မကပါဘူ့၈ ေရအခကးအခဲေတျလဲ ေနရာတုိငး့မြာ ရြိတယး၈ ေရပုိကးလႉဖုိ႔ကိစၥကိုလဲ က္ေနားေထာကးခဵတယး၈ ေရမရြာ့တဲံေနရာကုိ
မရြိေတာံဘူ့ ”ဟု သူက မဇိၥ္မကုိ ေ်ပာသညး၈

လျနးခဲံသညးံႏြစး ၾသဂုတးလတျငး့ကလညး့ ေက့္ရျာ ှဿဝ ခနး႔တျငး ေဒသခဵ ၁ ေထာငးေက္ား စုိကးပ္ဳိ့ထာ့သညံး ဆနး၇ ေ်ပာငး့ဖူ့၇ ႏြမး့ႏြငံး ပဲမ္ဳိ့စဵုကုိ ၾကျကးမ္ာ့
ဖ္ကးဆီ့ခဲံၿပီ့ေနာကး အစာေရစာ ရြာ့ပါ့မႈႏြငံး ၾကဵဳေတျ႔ခဲံရသညး၈

ယခငးလက ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အပါအဝငး ်ပညးသူ႔လႊတးေတား ကုိယးစာ့်ပဳေကားမတီ CRPP ႏြငံး ဿဝှဝ ေရျ့ေကာကးပျဲဝငး တသီ့ပုဂၐလ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့
စုေပါငး့ၿပီ့ ဂီရိ မုနးတုိငး့သငံးေဒသမ္ာ့သုိ႔ ေငျက္ပး သိနး့ ဿဝဝ တနး အမို့အကာႏြငံး စာ့နပးရိက၏ာမ္ာ့ သျာ့ေရာကးလႉဒါနး့ခဲံသညး၈

NLD က ေစ့္ေရာငး့ပျဲမ္ာ့၇ တသီ့ပုဂၐလ အလႉရြငးမ္ာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ႏြငးံ ႏုိငးငဵ်ခာ့ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ အလႉရြငးမ္ာ့၌ အလႉေငျ်ဖငံး ႏုိငးငဵေရ့
အက္ဥး့သာ့မ္ာ့၇ နာဂစးမုနးတုိငး့၇ ဂီရိမုနးတုိငး့ဒဏးခဵ ေဒသမ္ာ့ႏြငံး HIV/AIDS ႏြငံး ေနထုိငးသူမ္ာ့ကုိလညး့ ကူညီေထာကးပဵံေနသညး၈

“လူနာေတျလဲတုိ့လာေတာံ လကးရြိအေ်ခအေနမြာ ရပးတညးဖ႔ုိ လုိအပးခ္ကးေတျ အမ္ာ့ၾကီ့ ရြိေသ့တယး၈ ေရြ႕ဆကးၿပီ့ေတာံလဲ တုိ့ခ္ဲ႕ဖုိ႔ေတျ ရြိတယး၈ ဒါေပမဲံ
အခကးအခဲက ေငျေၾက့ဘဲေလ”ဟု မ်ဖဴ်ဖဴသငး့ က မဇိၥၽမကုိ ေ်ပာသညး၈

မ်ဖဴ်ဖဴသငး့အဆိုအရ ရနးကုနး ေတာငးဒဂုဵရြိ သုခရိပးၿမဳဵေဂဟာတျငး ေဆ့ကုသေစာငးံေရြာကးခဵေနသူ ှ၀ဝ ခနး႔းရြိသညးဟု ေ်ပာသညး၈ (မဇၥ္ိမ)

ှ၀ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (ၾကာသပေတ့ေန႔)

NLD ရပးတညးေရ့ ေနာကးဆဵု့ အထူ့အယူခဵတငး

-NLD အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပး တရာ့ွငးပါတီအ်ဖစး ဆကးလကး ရပးတညးႏုိငးေရ့ ေနာကးဆုဵ့ အထူ့အယူခဵလႊာကုိ ၾကာ့နာဖုိ႔အတျကး ေန်ပညးေတား
တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးက ဒီကေန႔ လကးခဵလုိကးၿ ပီလုိ႔ အက္ဳိ့ေဆာငး ေရြ႕ေနႀကီ့ ဦ့ဉာဏး ွငး့က ေ်ပာပါတယး၈ အမႈကုိ လကးခဵထာ့လုိကးေပမဲံ ဘယးေန႔မြာ ၾကာ့နာမယး
ဆုိတာေတာံ မသိရေသ့ဘူ့လုိ႔ ဆုိပါတယး၈ အ်ပညးံအစုဵကုိ ဆကးသျယး စုဵစမး့ထာ့တဲံ ကုိေဇား ွငး့လႈိငးက တငး်ပေပ့ထာ့ပါတယး၈

ဒီေနာကးဆုဵ့ အယူခဵလႊာကုိေတာံ အက္ဳိ့ေဆာငးေရြ႕ေန ၀ ဦ့က ဒီကေန႔မြာပဲဲ ေန်ပညးေတား တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ သျာ့ေရာကး တငးသျငး့ခဲံၾကတာပါ၈

“ဒီေန႔ ဦ့ၾကညးွငး့ရယး၇ က္ေနားရယး၇ ဦ့ေက္ားဟုိ့ရယး ၀ ေယာကး ေန်ပညးေတားကုိ လာၿပီ့ အမႈလာတငးပါတယး၈ က္ေနားတုိ႔ရဲ႕ အထူ့အယူခဵကုိ ှဿ နာရီမြာ
တငးပါတယး၈ ဿ နာရီမြာ ်ပနးခ္ိနး့တယး၈ ဿ နာရီ ်ပနးလာေတာံ အမႈနဵပါတး ေပ့ပါတယး၈ အယူခဵေလြ္ာကးလႊာ Acceptance ေပါံ၇ မြတးပုဵတငးတယးေပါံ၇ အဲဒီလို
ေ်ပာလို႔ရတယး၈ အမႈနဵပါတးက ှ၃ ရပါတယး၈”

အခု တငးၿပီ့သျာ့ၿပီဆိုေတာံ ေရြ႕ဆကး ဘယးလို်ဖစးမလဲ ခငးဗ္၈ ၾကာ့နာဖို႔လာ့၇ ဘယးလိုပါလဲ၈


“ရကးကို က္ေနားတုိ႔ဆီကို အေၾကာငး့ၾကာ့ေပ့ပါံမယးလို႔ ေ်ပာလုိကးပါတယး၇ တရာ့႐ုဵ့က၈”

ဒါဆုိရငး ေရြ႕ဆကး ေစာငံးရဦ့မယးံ သေဘာေပါံ၈

“ဟုတးကဲံပါ၇ က္ေနားတုိ႔ သူတို႔ အေၾကာငး့ၾကာ့မယးံ ေန႔ရကးကို ေစာငးံရမယး၈ အဲဒီေန႔ရကး ေရာကးရငး လကးခဵေရ့အတျကး ေလြ္ာကးလဲခ္ကး ေပ့ရမယး၈ ”

လကးခဵေရ့အတျကး ဆုိေတာံ ဒီအမႈကို တရာ့႐ုဵ့က လကးခဵ ယူထာ့လုိကးတာပဲ ရြိေ သ့တယး၈ ၾကာ့နာမယး၇ မၾကာ့နာဘူ့ ဆုိတာေတာံ မေသခ္ာေသ့ဘူ့ဆုိတဲံ
သေဘာလာ့ခငးဗ္၈

“ၾကာ့နာမြာ ေသခ္ာတယး၈ ၾကာ့နာမယးံ ရကးကုိသာ မသိေသ့တာပါ၈ တဘကးက အစို့ရဘကးက ေရြ႕ေနခ္ဳပး႐ုဵ့က ်ဖစးမယး၈ ေနာကး ဒီတဘကးက
က္ေနားတုိ႔ေပါံ၈”

NLD ဗဟုိဥပေဒ အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႕ွငး အက္ဳိ့ေဆာငး ေရြ႕ေနႀကီ့ ဦ့ဉာဏးွငး့ ေ်ပာ်ပခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈

ၿပီ့ခဲံတဲံ ႏုွ
ိ ငးဘာလမြာ က္ငး့ပခဲံတဲံ ေရျ့ေကာကးပျဲမြာ ွငးေရာကးယြဥးၿပိဳငး်ခငး့ မ်ပဳဖုိ႔ NLD က ဆုဵ့်ဖတးခဲံၿပီ့ေနာကး စစးအစုိ့ရက ထုတး်ပနးထာ့တဲံ
ေရျ့ေကာကးပျဲဆုိငးရာ နညး့ဥပေဒေတျေၾကာငးံ ပါတီအေနနဲ႔ တရာ့ွငး ရပးတညးပုိငးချငးံ မရြိေတာံသလုိ ်ဖစးသျာ့ခဲံတဲံအေပ၍ NLD က တရာ့႐ုဵ့မြာ အယူခဵ
ွငးထာ့တာပါ၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကုိယးတုိငး လကးမြတးေရ့ထုိ့ တငးသျငး့ခဲံတဲံ ပါတီ ဆကးလကးရပးတညးေရ့ ပထမအႀကိမး အယူခဵကုိေတာံ ေန်ပညးေတား တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးက


ၿပီ့ခဲံတဲံ ႏုွ
ိ ငးဘာ ဿဿ ရကးေန႔က ပယးခ္ခဲံေပမဲံ အထူ့အယူခဵ ွငးချငးံ ရြိေနေသ့တာေၾကာငးံ အခု ေနာကးဆုဵ့အဆငးံ ေန်ပညးေတားမြာရြိတဲံ တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ
ဒီအထူ့အယူခဵကုိ တငးသျငး့တာ ်ဖစးပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

ဇိုမီ့ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကိုေတျ႕ဆဵု

-်မနးမာံ ဒီမုိကေရစီ ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကုိ ဇုိမီ့ အမ္ိဳ့သာ့ ကျနးဂရကးက ဥက၎႒ ပူက္ငးရြငး့ထနးနဲ႔ နယးက ေရာကးရြိလာတဲံ ဇိုမီ့လူငယး
ကုိယးစာ့လြယးေတျက အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပး႐ဵု့မြာ လာေရာကး ေတျ႕ဆုဵခဲံေၾကာငး့ သတငး့ရရြိပါတယး၈

ပူက္ငးရြငး့ထနးနဲ႔ ဇိုမီ့လူငယးေတျဟာ ခ္ငး့်ပညးနယးအတျငး့ အေ်ခအေနေတျနဲ႔ လုပးေဆာငးႏုိငးမဲံ နညး့လမး့ေတျကုိ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔


ေဆျ့ေႏျ့ခဲံတယးလို႔လညး့ သိရပါတယး၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကလညး့ သိရြိလုိတဲံ အေ်ခအေနေတျကုိ ေမ့်မနး့ခဲံတယးလုိ႔ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖဲျ႕ခ္ဳပး
်ပနးၾကာ့ေရ့ တာဝနးခဵ ဦ့အုနး့ႀကိဳငးက ရြငး့်ပပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ ညေနပိုငး့မြာ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု အေ်ခစိုကး NBC သတငး့ဌာနနဲ႔ ေတျ႕ဆဵုခဲံတယးလို႔လညး့ ဦ့အုနး့ႀကိဳငးက ေ်ပာပါတယး၈

“ညေနပိုငး့မြာေတာံ သူမ ေနအိမးမြာ NBC ႐ုပးသဵနဲ႔ ေတျ႕ဆဵုၿပီ့ေတာံ အငးတာဗ္ဴ့ ေပ့ပါတယး၈ အခု ကၽျနးေတား ေ်ပာေနတဲံအခ္ိနးမြာ အငးတာဗ္ဴ့ ေပ့ေနတုနး့
ရြိပါတယး၈” (အာဖကးေအ)

ှ၁ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (ေသာႀကၤာေန႔)

တသီ့ပုဂၐလ ဒီမိုကရကးမ္ာ့အဖျဲ႕ကို ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေတျ႕ဆဵု


-်မနးမာံ ဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ တသီ့ပုဂၐလ ဒီမိုကရကးမ္ာ့အဖျဲ႕ကို ဇနးနဝါရီ ှ၁ ရကး ဒီကေန႔ လကးခဵေတျ႕ဆဵုၿပီ့ အဲဒီအဖျဲ႕
ေဆာငး႐ျကးေနတဲံ လူမႈေရ့လုပးငနး့ အေတျ႕အၾကဵဳ တငး်ပခ္ကးေတျကို လကးခဵ နာ့ေထာငးခဲံသလို၇ NLD ရဲံ လူမႈေရ့အလုပးေတျနဲ႔ ပူ့တျဲ ေဆာငး႐ျကးနိုငးမဲံ
အေၾကာငး့ေတျ ေဆျ့ေႏျ့ၾကတယးလုိ႔ သတငး့ရရြိပါတယး၈

မဂၤလာ်မနးမာအမညးနဲ႔ လူမႈေရ့လုပးငနး့ေတျ ေဆာငး႐ျကးေနတဲံ ေဒါကးတာ ဘုနး့ဝငး့၇ ေဒ၍ယုဇာ ေမားထျနး့၇ ကိုတငးံဆနး့ တို႔က ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို
တငး်ပၾကၿပီ့ ေဆျ့ေႏျ့ၾကတာလို႔ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတကးေရာကးခဲံတဲံ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပးဝငး ဦ့ဝငး့ထိနးက RFA ကို ေ်ပာပါတယး၈

“သူတို႔ကေတာံ ေစာေစာပိုငး့ကတညး့က မဂၤလာ်မနးမာ နာမယးနဲ႔ လူမႈေရ့ေတျ ဘာေတျ လုပးေနတာေလ၈ အဲဒီ အေတျ႕အၾကဵဳေတျကို ေဒ၍စုကို
လာတငး်ပၿပီ့ေတာံ ဒီ NLD က လုပးမဲံ လူမႈေရ့ အစီအစဥးနဲ႔ သူတို႔ လူမႈေရ့ အစီအစဥးနဲ႔ ေပါငး့ၿပီ့ေတာံ လုပးရငး ဘယးေလာကး အတိုငး့အတာအထိ
ထိေရာကးမယး ဆိုတဲံဟာကို လာေဆျ့ေႏျ့တာပါ၈ ေဆျ့ေႏျ့တာေတျကေတာံ လုိတဲံေနရာေတျမြာ ေရနကးတျငး့ တူ့ဖို႔ ကိစၥေတျ၇ ေနာကး တ်ခာ့ လူမႈေရ့ကိစ ၥေတျ
ေပါငး့လုပးလို႔ ရမဲံ အလာ့အလာေတျကို ေဆျ့ေႏျ့တာပါ၈”

အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပးဟာ တဖကးမြာ ပါတီတညးရြိေရ့ ဥပေဒေၾကာငး့အရ ႐ုနး့ကနး တိုကးပျဲဝငးေနရသလို၇ လူငယးလုပးငနး့ ေဖားေဆာငးေရ့
အဖျဲ႕ေတျကလညး့ ကိုယးတာဝနး ကိုးယးေဆာငး႐ျကး ေနၾကတယးလုိ႔ ဆိုပါတယး၈

ဒါံအ်ပငး နိုငးငဵရဲံ အေရ့ေတျ ်ဖစးတဲံ ဒီကေန႔ ်ပညးသူေတျ ရငးဆိုးငးေနရတဲံ မုနးတိုငး့သငးံေဒသက အခကးအခဲေတျ၇ ခ္ငး့်ပညးနယးက စာ့နပးရိက၏ာ ်ပတးလတးမႈေတျ၇
က္နး့မာေရ့ကိစၥေတျ စတဲံ လူမႈေရ့ေတျကို ေဆာငး႐ျကးေနတယးလုိ႔ ဆိုပါတယး၈

ဒီအေတာအတျငး့မြာပဲ ်မနးမာံ ဒီမိုကေရစီ ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ ပဵုမြနးေန႔စဥး လုပးငနး့ေတျအတိုငး့ နိုငးငဵ်ခာ့သာ့ ဧညးံသညးေတျကို


လကးခဵေတျ႕ဆဵုၿပီ့ ်မနးမာံအေရ့ေတျ ေ်ပာဆိုခဲံတယးလုိ႔ သိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ခေမာကးကိုေရႊေမာငး စစးေတျေထာငးအပုိ႔ခဵရ

-စကးတငးဘာေရႊဝါေရာငးေတားလြနးေရ့မြာ ပါဝငးမႈနဲ႔ ေထာငးဒဏး(၃)ႏြစး ခ္ထာ့တဲ႔ မႏၱေလ့အဖျဲ႕ခ္ဳပးဝငး ကုိေရႊေမာငးကုိ ဖ္ာပုဵေထာငးကေန စစးေတျေထာငးကုိ


ေ်ပာငး့လုိကးတယးလုိ႔ ဇနီ့သညး မသနး့သနး့ဝငး့ကအခုလိုေ်ပာ်ပပါတယး၈

မေန႔က စစးေတျေထာငးကုိပုိ႔လုိကးတာကုိ ေထာငးနဲ႔နီ့စပးတဲ႔ သူတဦ့က ေ်ပာလုိ႔ သိရတာ်ဖစးၿပီ့ ေထာငးအတိအက္သိရဖုိ႔ စုဵစမး့ေနဆဲလုိ႔ မသနး့သနး့ဝငး့က


အခုလုိေ်ပာ်ပပါတယး၈

“ ေက္ာကး်ဖဴေထာငးကုိ အဲဒီတေယာကးကုိဝငးခ္ထာ့ခဲ႔ၿပီ့ေတာ႔ စစးေတျကုိသျာ့မယးလုိ႔ေတာ႔ေ်ပာတာပဲ၇ သူ႔ဆီက သတငး့ေလ့ဘာေလ့ရမြ စစးေတျေထာငး


ေရာကးမေရာကး၇ က္မလညး့ဒီေန႔ ေက္ာကး်ဖဴေထာငးကုိ ဖုနး့ေလ့ဘာေလ့ဆကးသျယးေနတာပဲ၇ ဖုနး့ကေခ၍လုိ႔မရဘူ့်ဖစးေနတယး၈ ခုနကေ်ပာသလုိ သူ႔တုိ႔
ဖကးကေတာ႔ က္မကုိ ဘယးေထာငး့ေ်ပာငး့လုိကးပါတယးဆုိတာ အသိအက္အေၾကာငး့အၾကာ့ေတာ႔ မရြိေသ့ပါဘူ့၇ ေတားေတားႀကီ့ကုိက္မလညး့ စုဵစမး့ယူရ
အုဵ့မြာပါ၈ ေတားေတားေတာ႔ စိတးမေကာငး့စရာေပါ႔ဗ္ာ၈”

ဖ္ာပုဵေထာငးမြာ ႏြိပးစကးခဵေနရတာကေန စစးေတျေထာငးကုိေ်ပာငး့ေရျံတာေကာငး့ေပမယး႔ ေထာငးဝငးစာသျာ့ေတျ႔တာေတာ႔ ခကးခဲမယးလုိ႔ ကုိေရႊေမာငးရဲ႕ ဇနီ့က


ေ်ပာ်ပပါတယး၈ (ဒီဗျီဘ)ီ

လူငယးကျနးယကးမ္ာ့ ခ္ိတးဆကးမႈ အာ့နညး့


-်မနးမာံဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌ ကျနးယကးဖျဲ႔ေရ့ အယူအဆ ထျကးေပ၍လာၿပီ့ေနာကး လူငယးကျနးယကးအခ္ဳိ႕ ေပ၍လာေသားလညး့
တခုႏြငးံ တခု ခ္ိတးဆကးမႈ အာ့နညး့ေနေသ့သညးဟု ကျနးယကးအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ က ဆုိသညး၈
်ပညးတျငး့ လူငယးအစုအဖျဲ႕မ္ာ့အနကး NLD လူငယး၌ ဗမာတႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ လူမႈေရ့ လူငယးကျနးယကး The Whole Burma Social Youth Network SYN ၇
ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငး ကိုမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိနး့ႏြငးံ ပါတီအခ္ဳိ႕မြ လူငယးမ္ာ့ ပါဝငးသညးံ အမ္ဳိ့သာ့လူငယးကျနးယကး National Youth Network-NYN၇
်ပညးပအေ်ခစိုကး ်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ႏိုငးငဵတကာလူမႈ ကျနးယကး International Network for Burma တို႔အၾကာ့ လကးေတျ႔
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရာတျငး အာ့နညး့ေနသညး၈

SYN ကို ယခငးလ ၅ ရကးက NLD ပါတီဝငးမဟုတးသူမ္ာ့ႏြငးံ NLD လူငယးမ္ာ့ စတငးဖျဲ႔စညး့ခဲံေသားလညး့ က္နးကျနးယကးမ္ာ့မြာမူ NLDေခါငး့ေဆာငး
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ ႏိုငးငဵတဝနး့မြ လူငယး ဿဝဝ ေက္ားတို႔ ယခငးလ ဿ၅ ရကးတျငး ေတျ႔ဆဵုၿပီ့မြ ဖျဲ႔စညး့ၾကေၾကာငး့ ကျနးယကးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထဵမြ
သိရသညး၈

NLD ရနးကုနးတိုငး့အကူအညီေပ့ေရ့ႏြငးံ NYN တို႔အၾကာ့ လကးေတျ႔ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမရြိေသ့ပဲ စိစစးဆဲ်ဖစးေၾကာငး့ အဖျဲ႔ဝငး ှ၂ ဦ့ပါ NLD
ရနးကုနးတိုငး့အကူအညီေပ့ေရ့ အဖျဲ႔ဝငး ကိုသီဟနးက မဇၥ္ိမကို ေ်ပာသညး၈

“NYN နဲ႔ ထိစပးထာ့တယးဆိုတဲံ အေနအထာ့ပဲရြိပါတယး၈ အဖျဲ႔တခုကို သိတယးဆိုတဲံ အေနအထာ့နဲ႔ပဲ မခိုငးမာေသ့ဘူ့ေလ၈ ေဘ့ကငး့်ခငး့ မကငး့်ခငး့ဆိုတာ
ဂ႐ုစိုကးရအုဵ့မယးေလ၈ အာဏာပိုငးမြာလဲ လူငယးရြိတာပဲ၈ လူငယးဆိုတိုငး့ အကုနးေရာၿပီ့ ဆကးဆဵလို႔ရမယး မထငးဘူ့” ဟု သူက ေ်ပာသညး၈

NLD ရနးကုနးတိုငး့အကူအညီေပ့ေရ့အေန်ဖငးံ SYN ႏြငးံဆကးစပးေနသညးံ အဖျဲ႔ငယး ၄ ဖျဲ႔ခနး႔ႏြငးံ ေသျ့အကူအညီေပ့ေရ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့၇


လူ႔အချငးံအေရ့ေၾကညာခ္ကး ကဲံသို႔ အမ္ာ့သိ သငးံသညးံ ေၾကညာစာတမး့မ္ာ့ေဝငြ်ခငး့တို႔ လုပးကိုငးေနသညး၈ SYN ႏြငးံ ဆကးစပးထာ့သညးံ အစုအဖျဲ႔မ္ာ့တျငး
“BG ေသျ့အလႉေပ့ေရ့”၇ ဆငး့ရဲသာ့မ္ာ့ကို ဖနးမီ့ေခ္ာငး့မ္ာ့ လႉသညးံ “Light for Public”၇ ေသျ့စစးေပ့သညးံ “အလငး့သစးဦ့တညးရာ” တို႔ ပါဝငးေၾကာငး့
သိရသညး၈

NLD လူငယးအဖျဲ႔ႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ဆဲသာ်ဖစးသညးဟု ယခုလ ၃ ရကးက ဖျဲ႔စညး့ခဲံေသာ အမ္ဳိ့သာ့ လူငယးကျနးယကး (NYN) ကလညး့ ေ်ပာသညး၈

ကိုမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိနး့က “ေဆျ့ေႏျ့ေနဆဲပါ၈ NLD လူငယးေတျက က္ေနားတို႔ လကးဦ့မႈယူတယးလို႔ ထငးၾကတယး၈ တကယးက မဟုတးပါဘူ့၈ က္ေနားတို႔ ဆီမြာ
လူ႔ေဘာငးသစးပါတီ ဥက၎႒ေဟာငး့ ကိုေအာငးေဇယ္၇ က႐ုဏာလကး၇ က႐ုဏာေဖာငးေဒ့ရြငး့ တို႔လဲ ပါပါတယး” ဟု မဇၥ္ိမကို ေ်ပာသညး၈

ကိုမ္ဳိ့ရနးေနာငးသိနး့ႏြငးံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတို႔ ယခုလ ှဿ ရကးက ေတျ႔ဆဵုစဥး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ကျနးယကး ဖျဲ႔စညး့ေရ့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့


လူငယးမ္ာ့ထဵမြ အ်မငး သေဘာထာ့ ေမ့်မနး့ထာ့သညးဟု NYN ၌ facebook စာမ္ကးႏြာေပ၍တျငး ေဖား်ပထာ့သညး၈

“က္ေနားကေ်ပာပါတယး၇ အမ္ဳိ့သာ့ လူငယးကျနးယကးနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ ဘာေ်ပာခ္ငးလဲ၈ ကျနးယကး ဘာေၾကာငးံလိုအပးတာလဲေပါံ၈ ကျနးယကးကို


ဘယးလိုက္ယး်ပနး႔ေအာငး လုပးမလဲေပါံ၈ ဒီေမ့ချနး့ကို လူငယးေတျ ေ်ဖပါတဲံ၈ ေလာေလာဆယး က္ေနားတို႔ ေဖံဘျတးမြာ တငးထာ့တယး၈ အီ့ေမလး့ဖျငးံထာ့တယး”
ဟု မ္ဳိ့ရနးေနာငးသိနး့က ေ်ပာသညး၈

NLD ပါတီ၇ NYN တို႔ႏြငးံ ဆကးစပးထာ့ေသားလညး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ အာ့နညး့ေနေသ့သညးံ အ်ခာ့ကျနးယကးတခုမြာ ်ပညးတျငး့မြ ႏြစးဦ့အပါအဝငး
အေမရိကနး၇ အိႏၵိယ၇ ထိုငး့၇ ကေနဒါ၇ ဂ္ပနး ႏိုငးငဵအေ်ခစိုကး ်မနးမာ စုစုေပါငး့ ဿ၆ ဦ့ပါေသာ ်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ဆိုငးရာႏိုငးငဵတကာ လူမႈကျနးယကး
International Network for Burma ်ဖစးသညး၈

“အခုေတာံ သူတုိ႔နဲ႔ NYN နဲ႔ အၾကမး့ဖ္ဥး့ပဲ သေဘာတူညီမႈ ရေသ့တယး၈ ဦ့ဇငး့တို႔ သူတို႔နဲ႔ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသျာ့မယး မေဆာငးရျကးေသ့ဘူ့ ဆိုတာ
တရာ့ဝငးထုတး်ပနးပါလိမးံမယး” ဟု ဿဝဝ၄ သဵဃာံအေရ့အခငး့တျငး ဖျဲ႔စညး့ခဲံသညးံ ်မနးမာႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာသဵဃာံကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႔မြ
ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့တာဝနးခဵ အရြငးထာဝရက ေ်ပာသညး၈

ယခငးလ ၀ှ ရကးက အေမရိကနး ဖို႔ဝနး့မြ ်မနးမာမ္ာ့အပါအဝငး လူ ှဝ ဦ့ခနး႔က လူမႈကျနးယကးဖျဲ႔ရနး အငးတာနကးမြတဆငးံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ


တငး်ပေဆျ့ေႏျ့ကာ ႏိုငးငဵတကာေရာကး ်မနးမာမ္ာ့ထဵမြ လူတေယာကးကို တေဒ၍လာ စုေဆာငး့ၿပီ့ ်မနးမာံဒီမိုကေရစီေရ့ ကူညီသျာ့ရနး ရညးရျယးေၾကာငး့
သိရသညး၈

ယခုလုိ NLD အပါအဝငး NLD ကို ဝနး့ရဵေရ့ႏြငးံ ဒီမိုကေရစီအေရ့အတျကး ကျနးယကးမ္ာ့ စတငး ေပ၍ေပါကးလာသကဲံသို႔ ႏိုဝငးဘာ ေရျ့ေကာကးပျဲ အႏိုငးရ
တိုငး့ရငး့သာ့ပါတီ ၂ ဖျဲ႔ကလညး့ အခ္ငး့ခ္ငး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးႏိုငးရနး မနကး်ဖနး ရနးကုနး၉ ေတျ႔ဆဵုၾကမညး ်ဖစးသညး၈ (မဇၥ္ိမ)

ှ၂ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (စေနေန႔)

အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး ေသျ့လုဴအဖျဲ႔ ေႏြာကးယြကးခဵရ

-အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး ေသျ့လုဴအဖျဲ႕ဝငးေတျကို ရပးကျကးအာဏာပုိငးေတျနဲ႔ ်ပညးခုိငးၿဖဳိ့အဖျဲ႕ဝငးေတျက ေသျ့မလုဴရဲေအာငး လကးလဵေႏ ြာကးယြကးခဵေနရ


တာေတျရြိေနပါတယး၈

ရနးကုနးတုိငး့အတျငး့မြာရြိတဲ႔ ေတာငးဥက၎လာ၇ သာေကတကုနး့ေပ၍၇ မဂၤလာေတာငးၫျနး႔၇ ပုဇျနးေတာငး၇ တာေမျမြာရြိတဲ႔ စအဖတုိ႔၇ အကးစးဘီတုိ႔၇ ၾကဵံဖျတးပါတီဝငးတုိ႔


က ေသျ့အကူအညီေပ့ေရ့လုပးေနတဲ႔ လူေတျရဲ႕ လႈပးရြာ့မႈေတျ၇ သနး့ေခါငးစာရငး့ေတျ၇ နာမညးေတျကုိေမ့တယးလုိ႔ အဖျဲ႕ခ္ဳပး ေသျ့လုဴေပ့ေရ့အဖျဲ႕က ဦ့ေဆာငး
သူကိုညီညီ ကအခုလုိေ်ပာ်ပပါတယး၈

“ ပုဇျနးေတာငးက လူငယးတာဝနးခဵတေယာကးကုိ ေ်ပာတာဆုိရငးဗ္ာ မငး့ငါတုိ႔ ၿမဳိ႕နယးထဲမြာ လုပးရဲလုပးၾကညး႔ေပါ႕ေနား ၇ လုပးရဲလုပးၾကညး႔ဆုိတာ သူ ကတခုခု


်ဖစးရဲ်ဖစးၾကညး႔ေပါ႕ေနား မငး့ကုိတခါထညး့ ဖမး့်ဖစးလုိကးလုိ႔ ရတယးေပါ႔၇ မငး့ကုိငါ ငဲ႔မြာမဟုတးဘူ့၇ ၫြာမြာမဟုတးဘူ့ဆုိတဲ႔ ႀကဵံဖျတးပါတီဝငးတဦ့ကလညး့
အဲဒီလုိေ်ပာတယးဗ္၈”

ဗုိလးတေထာငးၿမဳိ႕နယးက အ်ဖစးအပ္ကးတခုကိုလညး့ အခုလိုဆကးေ်ပာ်ပပါတယး၈

“ဗုိလးတေထာငးၿမဳိ႕နယးမြာေပါ႔ ၇ တ်ခာ့လူငယးတဦ့ကုိက္ေတာ႔ မိသာ့စုဝငးကုိ သူတုိ႔ကမိသာ့စုဝငးေတျဆီကုိ သူတုိ႔ကအရငးသျာ့ၿပီ့ေတာ႔ ဘာလုပးေနလဲ၇


ဘာကုိငးေနလဲ၇ သူဘာလုပးေနလဲ အကုနးသိတယးေပါ႔ေနား၇ သူလကးရြိ ေသျ့ေတျလညး့လုိကးၿပီ့ ကူညီေနတယးဆုိေတာ႔ ၇ ဒီေသျ့အကူအညီေပ့ေရ့အတျကး
မဟုတးဘဲနဲ႔ ေပါ႔ေနား အ်ခာ့အ်ခာ့ေသာ်ပစးမႈေတျကုိ သူတုိ႔တေတျလုပးလာလိမး႔မယးေပါ႔၈ အဲဒါေတျပါ ငါတုိ႔သိေနတဲ႔အတျကး ငါတုိ႔နဲ႔ ပူ့ေပါငး့ၿ ပီ့ေတာ႔
ေဆာငးရျကးၾကမယးေပါ႔ေနား၇ အဲဒီလုိမ္ဳိ့ေလ့ေတျလညး့ရြိေတာ႔ မိသာ့စုဝငးေတျကေတာ႔ အဲဒီထဲက ေဒါပုဵကလူငယးေလ့တေယာကးဆုိရငး သူ႔မိနး့မဆုိလုိ႔ရြိရငး
နငးသျာ့ေတာ႔တဲ႔ အဲလုိမ္ဳိ့ေ်ပာတယး၈ နငးငါ႔အိမးမြာ မေနနဲ႔ ေတာ႔တဲ႔ ၇နငး႔ဖာသာ နငးဆငး့သျာ့ေတာ႔တဲ႔၇ အဲဒီလုိမ္ဳိ့ေတျေတာငးမြ ေၾကာကးတဲ႔ အေနအထာ့ေတျ
်ဖစးလာတယး၈”

အဖျဲ႕ခ္ဳပးရဲ႕ လူငယးေတျဟာ အခုလုိေသျ့အလုဴေပ့ေရ့ကိစၥေတျကို ၿပီ့ခဲ႔တဲ႔ လကတညး့က လုပးေဆာငးေနၾကတာ်ဖစးပါတယး၈ (ဒီဗျီဘီ)

ှ၃ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (တနဂၤေႏျေန႔)

အစၥလာမးဘာသာဝငး အက္ဥး့သာ့ေတျကNLD
ို ကူညီမညး
-ရခိုငး်ပညးနယး အက္ဥး့ေထာငးေတျမြာ အက္ဥး့က္ေနတဲံ အစၥလာမးဘာသာဝငး အက္ဥး့သာ့ေတျရဲ႕ မိသာ့စုဝငးေတျ အေနနဲဲ႔ ေထာငးဝငးစာ သျာ့ေတျ႔ဖို႔
အခကးအခဲ ်ဖစးေနတာကို NLD ပါတီက ကူညီ ေဆာငးရျကးေပ့ဖို႔ စီစဥးေနတယးလို႔ ပါတီ ဒုတိယ ဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့က ေ်ပာပါတယး၈

ရခိုငး်ပညးနယး ေထာငးေတျကို ေရာကးေနတဲံ ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ မိသာ့စုဝငးေတျ ေထာငးဝငးစာ သျာ့ေတျ႔ရာမြာ အစၥလာမး
ဘာသာဝငးေတျကို အာဏာပိုငးေတျက နယးေက္ားချငးံမေပ့တဲံ ်ပႆနာေတျ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ်ဖစးေနတယးလို႔ ဦ့တငးဦ့က ေ်ပာပါတယး၈ ဦ့တငးဦ့က သူ
အကူအညီေပ့ဖို႔ မဲက္ထာ့တဲံ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့တဦ့ ်ဖစးသူ လကးရြိ ရခိုငး်ပညးနယး ဘူ့သီ့ေတာငး အက္ဥး့ေထာငးမြာ အက္ဥး့က္ေနတဲံ
အစၥလာမးဘာသာဝငး ကိုေအာငးေက္ားဦ့နဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ အခုလို သိရြိရတာ ်ဖစးတယးလုိ႔ ဆုိပါတယး၈

“သူတုိ႔ ဘူ့သီ့ေတာငးကုိ သျာ့မယးဆုိတဲံအခါက္ေတာံ အစၥလာမးဘာသာဝငး ်ဖစးတယးဆုိရငး သျာ့ချငံး မေပ့ဘူ့တဲံ၈ အဲဒီေတာံကာ သူတို႔မိသာ့စုက ပစၥညး့
အိမးမြာ လာပို႔ထာ့တာ ရြိတယး၈ ဘာသာေရ့အရ ရြိခုိ့ဝတး်ပဳတဲံ ေအာကးက အခငး့တုိ႔၇ ေကားေဇာတုိ႔၇ ပုတီ့တုိ႔၇ ကိုရနးက္မး့ရဲ႕ အဆုိအမိနး႔တို႔၇ ဆုေတာငး့တာတုိ႔၈
အဲဒါ ေပ့ေပ့ပါဆုိၿပီ့ လာေပ့သျာ့တယး၈ က္ေနား အဲဒါ စီစဥးတယး”

အခုကိစၥဟာ ဘာသာေရ့အရ ႏြိမးခ္ ဆကးဆဵတာတငးမက လူသာ့တဦ့ ရသငးံရထိက


ု းတဲံ အချငးံအေရ့ေတျကိုပါ ထိခိုကးေနတာ ်ဖစးတယးလို႔ ဦ့တငးဦ့က
ေ်ပာပါတယး၈ ဒီကိစၥကို ေဆာငးရျကးဖို႔ အစၥလာမး ဘာသာေရ့အဖျဲ႔ေတျကို ဒီကေန႔ အလျတးသေဘာ ဖိတးၾကာ့ခဲံေပမယံး လာေရာကး်ခငး့ မရြိဘူ့လို႔ သိရပါတယး၈

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ အက္ဥး့သာ့ေတျရဲ႕ အချငးံအေရ့ အ်ပညးံအဝ ရရြိေစဖို႔ ဥပေဒေၾကာငး့အရ ေဆာငးရျကးမြာ ်ဖစးတယးလို႔ ဦ့တငးဦ့က ေ်ပာပါတယး၈

(အာဖကးေအ)

ှ၄ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (တနလၤာေန႔)

ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ ဿ၂ွ ေက္ား ကူညီသူလုိေနေသ့


-အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႔ခ္ဳပး ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီႏိုငးေရ့ အစီအစဥးမြ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ဿ၂ဝ ေက္ားအတျကး ေစတနာံဝနးထမး့မ္ာ့
လိုေနေသ့ေၾကာငး့ ပါတီ တာဝနးရြိသူမ္ာ့က ေ်ပာသညး၈

၃၀ ႏြစး်ပညးံ လျတးလပးေရ့ေန႔မြ စလိုကးသညးံ NLD စာရငး့ေပါကး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ၃ဿဝ မြ တဦ့စီအတျကး ေစတနာံဝနးထမး့ တဦ့က္ ကူညီရနး
မဲႏိႈကးေရျ့ခ္ယးေရ့အတျကး ေစတနာံဝနးထမး့မ္ာ့ လိုေနေသ့သညး၈

“အစဵုမႏႈိကးရေသ့ဘူ့ခငးဗ္၈ ဿဝဝ ေက္ား က္နးေသ့တယး၈ လျတးလပးေရ့ေန႔က တကးလာတဲံ လူကလဲ ဿဝဝ ေက္ားေလာကး ရြိတယး၈ အဲဒီလူေတျ ႏိႈကးၾကတာပဲ၈
လူေတျကို ်ဖနး႔ေဝေပ့တာမ္ဳိ့ မလုပးခ္ငးဘူ့ေလ၈ ဒါက ကိုယးံဖာသာ တာဝနးယူမႈကို့” ဟု ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး ဦ့ဝငး့တငး က မဇၥ္ိမကို ေ်ပာသညး၈

NLD အမ္ဳိ့သမီ့လုပးငနး့ တာဝနးခဵ ေဒ၍ေမဝငး့်မငးံကလညး့ “တေ်ဖ့ေ်ဖ့ လကးလီစိတးၿပီ့ လာႏိႈကးေနတာလဲ ရြိေသ့တယး၈ ဿ၂ဝ ေက္ားေလာကး
က္နးေသ့တယး၈ ဒီေန႔လဲ လာႏိႈကး ေနတာပဲ၈ တခ္ဳိ႕က ႐ုဵ့မလာရဲဘူ့ေလ၈ ကိုယးစာ့ႏိႈကးခိုငး့တာေပါံ” ဟု မဇၥ္ိမကို ေ်ပာသညး၈

သဵဃာေတားမ္ာ့၇ အစၥလာမးဘာသာဝငးမ္ာ့၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ အပါအဝငး ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေပါငး့ ဿှွွ ေက္ား ရြိေသားလညး့
အာ့လဵု့အတျကး မလုပးႏိုငးသ်ဖငးံ NLD သို႔ စာရငး့သျငး့ထာ့သူမ္ာ့အတျကးသာ ေဆာငးရျကးရသညးဟု သိရသညး၈

မဲႏိႈကးသူသညး သူတာဝနးယူရမညးံ ပုဂၐိဳလး၌ မိသာ့စုမ္ာ့ကို “ခ္ိတးဆကး” ၿပီ့ ႏႈတး၌ ေဆာငးမ်ခငး့၇ အခကးအခဲမ္ာ့ကို ႏိုငးသေလာကး ကူညီေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး်ဖစးၿပီ့
ေငျကုနးခဵကူညီရမညးဟု မသတးမြတးထာ့ေၾကာငး့ ဦ့အုနး့ၾကိဳငးက မဇၥ္ိမကို ေ်ပာထာ့သညး၈
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက သူတာဝနးယူ ကူညီရမညးံ ရနးကုနးတိုငး့ လႈိငးသာယာၿမိဳ႕နယးမြ ကုိစုိ့မငး့မငး့၌ မိသာ့စုႏြငးံ ယေန႔ေတျ႔ဆဵုေၾကာငး့၇ ေဆျ့ေႏျ့သညးံ
အေၾကာငး့အရာကိုမူ မသိရ ေၾကာငး့ ဦ့ဝငး့တငးက ေ်ပာသညး၈

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး ဦ့ဝငး့တငးက ပူတာအုိေထာငး၉ ၄ ႏြစးက္ေနသညးံ မႏၲေလ့တုိငး့စညး့ အစၥလာမး ဘာသာဝငး ေဒ၍ဝငး့်မ်မကို ကူညီရနး မဲေပါကးသ်ဖငးံ
မႏၲေလ့မြ မိတးေဆျမ္ာ့ အကူအညီ်ဖငးံ ကိုရမးက္မး့၇ အစၥလာမးဘာသာအရ ဘုရာ့ရြိခို့လြ္ငးသဵု့သညးံ ဝတး႐ုဵ၇ အခငး့၇ ေကားေဇာႏြငးံ စာ့ေသာကးစရာမ္ာ့
ပို႔ခိုငး့လိုကးသညးဟု သိရသညး၈

၅၅ ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငး ကိုမငး့ကိုႏိုငး၇ ကိုကိုၾကီ့၇ ကိုပ႑ိတးထျနး့၇ အရြငးဂမၻီရ၇ ကိုၿပဵဳ့ခ္ဳိ တုိ႔ ှှ ဦ့ကို NLD ေသျ့လႉရြငးလူငယးမ္ာ့အဖျဲ႔က
တာဝနးယူထာ့သညး ဟု ကိုပ႑ိတးထျနး့ မိခငး ေဒ၍ညျနး႔ညျနး႔ဦ့က မဇၥ္ိမကို ေ်ပာသညး၈

စီ့ပျာ့ေရ့ အဆငးမေ်ပၾကသ်ဖငးံ ေထာငးဝငးစာ သျာ့မေတျ႔ႏိုငးသူမ္ာ့ကို ႏိုငးငဵတကာ၉ “ႏိုငးငဵေရ့ခိုလဵႈချင”းံ ရေနသူမ္ာ့က တတးႏိုငးသေလာကး စုေပါငး့ကူညီပါက


ပိုအဆငးေ်ပမညးဟု ဆိုသညး၈

“ဒီေန႔ေတာငး ကိုယးလို ႏိုငးငဵေရ့ မိသာ့စုတေယာကးက ေ်ပာေသ့တယး၈ ႏိုငးငဵေရ့ ခိုလဵႈချငးံနဲ႔ တိုငး့တပါ့မြာ ရြိေနတဲံ လူေတျသာ
ေထာငးက္ေနတဲံလူေတျအေပ၍မြာ အနညး့အက္ဥး့ သိတတးမယးဆိုရငး ေထာငးဝငးစာေတျဟာ အခ္ိနးမေရျ့ ရြိေနမြာေပါံတဲံ” ဟု ေဒ၍ညျနး႔ညျနး႔ဦ့က ေ်ပာသညး၈

NLD က ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ၃ွွ ေက္ားအတျကး လစဥး သိနး့ ၁ဝ ခနး႔ အသဵု့်ပဳေနသကဲံသို႔ ရာဂဏနး့ရြိသညးံ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ သာ့သမီ့မ္ာ့အတျကး
ပညာသငးဆုကိုလညး့ စီစဥးေနသညးဟု ဦ့ဝငး့တငးထဵမြ သိရသညး၈

“ICRC က ခရီ့စရိတးေပ့တယး၈ သို႔ေသား ဟိုေရာကးတဲံ အခါက္ေတာံ ေသာငးတငးေနတတးတယးဗ္ာ၈ ေလယာဥးပ္ဵ မရတာတို႔ ဘာတို႔၈ အဲဒီေတာံ က္ေနားတို႔က
ထပးေဆာငး့ေပ့ရတယး၈ လိုတဲံလူပဲ ေပါံဗ္ာ၈ အေၾကာငး့်ပခ္ကးနဲ႔ ထုတးေပ့တာေပါံ” ဟု သူက ေ်ပာသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵအႏြဵ႔ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့တျငး ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေပါငး့ ဿှ၅၆ ဦ့ရြိသညးဟု ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့ -


်မနးမာႏိုငးငဵက ထုတး်ပနးထာ့သညး၈

ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကးမႈႏြငးံ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ ညဵံဖ္ငး့မႈေၾကာငးံ ေထာငးမ္ာ့ႏြငးံ စစးေၾကာေရ့ စခနး့မ္ာ့တျငး ေသဆဵု့ရသညးံ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ှ၁ဝ


ေက္ားရြိသညးဟုလညး့ဆိုသညး၈ (မဇၥ္ိမ)

NLD ပါတီ ရပးတညးႏုိငးေရ့ ေနာကးဆဵု့အယူခဵကိစၥ ၾကာ့နာေတာံမညး

-်မနးမာစစးအစို့ရက အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပး (NLD) ပါတီကုိ ၿပီ့ခဲံတဲံႏြစးထဲမြာ ေရျ့ေကာကးပျဲ ွငးဖို႔ မြတးပုဵ်ပနးမတငးခဲံတဲံ ေနာကးပုိငး့ တရာ့ွငး
ႏုိငးငဵေရ့ပါတီ အ်ဖစးက ပယးဖ္ကးခဲံတာကို အယူခဵ ေလြ္ာကးထာ့ခ္ကး တရာ့႐ုဵ့က လကးခဵမယး၇ လကးမခဵဘူ့ဆုိတာ မၾကာခငး ၾကာ့နာသျာ့ဖုိ႔ ရြိေနပါတယး၈
ေန်ပညးေတား တရာ့႐ုဵ့က NLD ရဲ႕ ေရြ႕အလာ့အလာကို ဆုဵ့်ဖတးမယး ဆုိတဲံအေၾကာငး့ NLD ရဲ႕ ဥပေဒေရ့ရာ ကၽျမး့က္ငးသူေတျကို ဆကးသျယး စုဵစမး့ထာ့တဲံ
မသိဂႌထိုကးက တငး်ပေပ့ထာ့ပါတယး၈
ှ၆၆ွ ေရျ့ေကာကးပျဲ အႏိုငးရပါတီ NLD က ပါတီ ဆကးလကး ရပးတညးေရ့ တရာ့ဥပေဒေၾကာငး့အရ ေန်ပညးေတား တရာ့႐ဵု့ခ္ဳပးမြာ ဒီလ ှ၀ ရကးေန႔က
အထူ့အယူခဵ ေလြ္ာကးထာ့တာ ်ဖစးပါတယး၈ ဒီေလြ္ာကးထာ့မႈကို ေန်ပညးေတား တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ ဒီလ ဿ၁ ရကးေန႔ ၾကာ့နာမယးံအေၾကာငး့ တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးကေန
NLD ပါတီကုိ ဒီကေန႔ အေၾကာငး့ၾကာ့ထာ့တယးလို႔ ေရြ႕ေနႀကီ့ ဦ့ဉာဏးွငး့က ေ်ပာပါတယး၈

“လာမယးံ ဿ၁ ရကးေန႔ မနကး ှွ နာရီမြာ ေန်ပညးေတားမြာ ေလြ္ာကးလဲခ္ကး ေပ့ရပါမယး၈ ဒီေန႔ပဲ က္ေနားတုိ႔ဆီ အေၾကာငး့ၾကာ့ပါတယး၈ ဆရာ ဦ့ၾကညး ွငး့နဲ႔
က္ေနားေတာံ ေသခ္ာတယးေပါံ၈ က္နးတဲံလူလညး့ ပါခ္ငးပါမယး၇ ေလာေလာဆယးေတာံ မသိေသ့ပါဘူ့၈ ”

NLD ပါတီက ေန်ပညးေတား တရာ့႐ဵု့ခ္ဳပးမြာ ပါတီ ဆကးလကးရပးတညးေရ့ ပထမအႀကိမး ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့႐ဵု့ခ္ဳပးက ပယးခ္ခဲံၿပီ့ ်ဖစးပါတယး၈ အခု
တရာ့႐ဵု့ခ္ဳပးမြာ တငးထာ့တဲံ အထူ့အယူခဵအရ NLD ပါတီ ဆကးလကးရပးတညးချငးံ ရေရ့ ေလြ္ာကးထာ့ခ္ကးကို လကးခဵရငးေတာံ တရာ့ဥပေဒေၾကာငး့အရ
ဆကးလကး ေဆာငးရျကးႏိုငးမြာ ်ဖစးေပမဲံ လကးမခဵဘူ့ ဆိုရငးေတာံ တရာ့ဥပေဒေၾကာငး့အရ ဆကးလကး တရာ့စျဲဆိုလို႔ မရေတာံဘူ့လို႔ ဦ့ဉာဏး ွငး့က
ေ်ပာပါတယး၈

“ဿ၁ ရကးေန႔မြာ ေန်ပညးေတား အထူ့ခုဵ႐ုဵ့မြာ က္ေနားတုိ႔အမႈ တမႈပဲ ရြိတယး၈ တ်ခာ့ လုဵ့ွ မရြိဘူ့၈ အဲေတာံ က္ေနားတုိ႔က ၿပီ့ခဲံတဲံ ၾကာသပေတ့၇ ှ၀ ရကးေန႔က
အမႈတငးခဲံပါတယး၈ အခု အမႈေပ၍လာတာေပါံ၈ ဒါကေတာံ သကးဆုိငးရာ တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးရဲ႕ အေပ၍မြာပဲ တညးတာေပါံေလ၈ ဘယးအမႈမြ မေပ၍ဘူ့၇
က္ေနားတုိ႔အမႈေတာံ အေစာႀကီ့ ေပ၍လာတယး၈ ဒီအတျကးလညး့ က္ေနားတုိ႔ အခု ်ပငးဆငးေနပါတယး၈ လကးခဵေရ့၇ လကးမခဵေရ့ ၾကာ့နာၿပီ့ေတာံ
လကးမခဵဘူ့ဆိုရငး က္ေနားတုိ႔ ဥပေဒအရ လမး့ေၾကာငး့ကုနးပါတယး၈ လကးခဵတယးဆုိရငး ေနာကးတဆငးံ ေလြ္ာကးလဲခ္ကး ေပ့ရပါမယး၈ ”

ှ၆၆ွ ေရျ့ေကာကးပျဲ ရလဒးကို စစးအစို့ရက ပယးခ္ခဲံၿပီ့ ႏြစးေပါငး့ ဿွ ေက္ားအၾကာ ဿွှွ ်ပညးံႏြစးမြာ က္ငး့ပခဲံတဲံ ေရျ့ေကာကးပျဲ ရလဒးနဲ႔ လႊတးေတားေတျကို
ဒီလကုနးမြာ စတငးေခ၍ယူေတာံမြာ ်ဖစးပါတယး၈ ဒီအတျကးေၾကာငးံ ှ၆၆ွ ေရျ့ေကာကးပျဲ အႏုိငးရ NLD ပါတီရဲ႕ ေရြ႕ဆကးၿပီ့ ဆကးလကးရပးတညးချငးံ
အလာ့အလာအေပ၍မြာ ဦ့ဉာဏးွငး့ရဲ႕ ယူဆခ္ကးကေတာံ …

“အလာ့အလာကေတာံ သူတုိ႔က ခပး်မနး်မနးေလ့ ၿပီ့်ပတးေအာငး ေဆာငးရျကးေနတယးလို႔ ယူဆစရာ ရြိတယး၈ သို႔ေသား ဒါ ယူဆတာ ယူဆတာ သကးသကးပဲ၇
က္ေနားတုိ႔ကေတာံ ဥပေဒအရ ေ်ပာသငးံေ်ပာထုိကးတာ၇ လုပးသငံးလုပးထုိကးတာ လုပးရမြာပါ၈”

ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပျဲ ဥပေဒအရ ႏိုငးငဵေရ့ပါတီအ်ဖစး ဆကးလကးရပးတညးဖို႔ မြတးပဵုမတငးတဲံ NLD ပါတီ အပါအွငး တ်ခာ့ ႏိုငးငဵေရ့ ပါတီေတျကို ႏိုငးငဵေရ့ပါတီ
အ်ဖစးက ပ္ကး်ပယးေၾကာငး့ ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပျဲ က္ငး့ပေရ့ ေကားမရြငးက ေၾကညာခဲံၿပီ့ ်ဖစးပါတယး၈ ဒီလိုေၾကညာခဲံမႈအေပ၍ NLD ပါတီက
တရာ့ဥပေဒေၾကာငး့အရ ရငးဆုိငးေနတာ ်ဖစးပါတယး၈

အခု ဒုတိယအႀကိမးအ်ဖစး အထူ့အယူခဵကို ၾကာ့နာမြာ ်ဖစးပါတယး၈ အခု တရာ့႐ဵု့ခ္ဳပးရဲ႕ အထူ့အယူခဵက NLD ပါတီ တရာ့ွငး ရပးတညးချငးံရေရ့
ေလြ္ာကးထာ့မႈကို လကးခဵေရ့၇ လကးမခဵေရ့ ဆဵု့်ဖတးမြာ ်ဖစးပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

စစးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့ ပစးမြတးထာ့ ပိတးဆို႔မႈ NLD ဆကးလကးေထာကးခဵ


-်မနးမာ စစးအစို့ရ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ ။တို႔၌ အေပါငး့အပါမ္ာ့ကို ပစးမြတးထာ့ ပိတးဆို႔မႈ ဆကးလကး ေဆာငးရျကးရနး ေထာကးခဵေသားလညး့ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ
သကးဆုိငးသညးံ တ်ခာ့ပိတးဆို႔မႈမ္ာ့ ရုပးသိမး့ေရ့အတျကး ေတာငး့ဆိုရနး ်ပနးလညး စဥး့စာ့ေနသညးဟု အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး (NLD) က ေ်ပာသညး၈

“က္ေနားတို႔ NLD အေနနဲ႔လညး့ စုဵစမး့ဖို႔ ်ပငးဆငးေနပါတယး၈ ်ပညးသူေတျကို တကယး ထိခိုကးတာေတျရြိရငး ပိတးဆို႔မႈေတျကို ႐ုပးသိမး့ေပ့ဖို႔ ကိစၥကို
က္ေနားတို႔လညး့ပဲ ေတာငး့ဆိုရမယး” ဟု NLD ေခါငး့ေဆာငးတဦ့်ဖစးသူ ဦ့ွငး့တငးက ဆိုသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵအေပ၍ စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔ အေရ့ယူထာ့မႈကို ႐ုပးသိမး့ေပ့ရနး အာဆီယဵအဖျဲ႔၌ ေတာငး့ဆိုမႈသညး ႐ုိ့သာ့မႈ မရြိသ်ဖငးံ မေထာကးခဵဟု ဦ့ဝငး့တငးက
ေ်ပာသညး၈
“အာဆီယဵ အဖျဲ႔က ေတာငး့ဆိုတာေတျဟာ စစးအစို့ရရဲ႕ အလိုက္ လိုကးၿပီ့ေတာံ ေတာငး့ဆိုတာသာ်ဖစးတယး” ဟု ။က ဆိုသညး၈

အငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိုငးငဵ Lombok ကၽျနး့၉ က္ငး့ပေနေသာ အာဆီယဵႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့မ္ာ့ အစညး့အေွ့အၿပီ့တျငး အာဆီယဵ၌ အလြညးံက္ ဥက၎႒
တာွနးယူထာ့သူ အငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ Marty Natalegawa ႏြငးံအာဆီယဵ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့မ္ာ့က ်မနးမာႏုိငးငဵအေပ၍ အေမရိကနးႏြငးံ
အေနာကးႏုိငးငဵမ္ာ့၌ စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔အေရ့ယူမႈ ရုပးသိမး့ေပ့ရနး မေန႔က ေတာငး့ဆိုလိုကး်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

အာဆီယဵ၌ ေတာငး့ဆိုမႈသညး အေ်ခအ်မစးမရြိေသာ လုပးရပးသာ်ဖစးေၾကာငး့၇ အေမရိကနးႏြငးံ အေနာကးႏိုငးငဵမ္ာ့က စီ့ပျာ့ေရ့ ပိတးဆို႔မႈသညး ်ပညးသူမ္ာ့အာ့


ထိခိုကးမႈ မရြိဘဲ စစးအစို့ရႏြငးံ အေပါငး့ပါမ္ာ့ကိုသာ ထိခိုကးေၾကာငး့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ ပိတးဆို႔မႈသညး ်မနးမာံႏိုငးငဵေရ့ အေ်ပာငး့အလဲအတျကး လိုအပးေသာ
အရာ်ဖစးေၾကာငး့ ဦ့ွငး့တငးက ေ်ပာသညး၈

စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔ထာ့မႈသညး လူ႔အချငးံေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့၇ ်ပညးသူမ္ာ့အာ့ ဖိႏြိပး်ခငး့ စသညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ေၾကာငးံ ကမာၻ႔ထုဵ့စဵအတိုငး့


လုပးေဆာငး်ခငး့သာ ်ဖစးေၾကာငး့၇ ။တို႔အေန်ဖငးံ ဖိတးေခ၍ထာ့်ခငး့ မဟုတးေၾကာငး့၇ စစးအစို့ရ အေန်ဖငးံ ်မနးမာံႏိုငးငဵေရ့ကို လကးေတျ႔က္က္ အေ်ပာငး့အလဲ
လုပးေဆာငးပါက စီ့ပျာ့ေရ့ ပိတးဆို႔မႈသညး ေတာငး့ဆိုစရာ မလိုဘဲ ကျယးေပ္ာကးသျာ့မညးံ အရာသာ ်ဖစးေၾကာငး့ ။က ဆကးေ်ပာသညး၈

“ပိတးဆို႔မႈေတျေၾကာငးံ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ပတးသကးလို႔ ထိေရာကးတာေတျရြိတယး၈ ဒါေၾကာငးံ က္ေနားတို႔က လကးခဵတာပါ” ဟုလညး့ ဦ့ွငး့တငးက ေ်ပာသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵသညး ဒီမိုကေရစီအသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့အတျကး လုပးေဆာငးေနသညးံအ်ပငး ႏိုငးငဵေရ့ အေ်ခအေန ေ်ပာငး့လဲ တို့တကးမႈ မ္ာ့ရြိလာ၊


စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔ထာ့မႈ ဖယးရြာ့ေရ့၇ ေလြ္ာံေပါံေရ့ တို႔ကို လုပးေဆာငးေပ့ရနး အေမရိကနးအစို့ရႏြငးံ အေနာကးႏိုငးငဵမ္ာ့ကို အာဆီယဵအဖျဲ႕က
ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈

အာဆီယဵအဖျဲ႔က ်မနးမာံႏိုငးငဵေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၉ ်မနးမာံဒီမိုကေရစီ ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ပါွငးႏိုငးေရ့ႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညး


သငးံ်မတးေရ့တို႔ကို အဓိကထာ့ လုပးေဆာငးရနးအတျကး နအဖ စစးအစို့ရအာ့ေတာငး့ဆို ထာ့သညး၈

အာဆီယဵအဖျဲ႔ကဲံသို႔ပငး ေရျ့ေကာကးပျဲအႏိုငးရ တိုငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့ကလညး့ ေၾကညာခ္ကးတခု ထုတး၊ စီ့ပျာ့ေရ့ ဒဏးခတး ပိတးဆို႔ထာ့မႈကို


႐ုပးသိမး့ေပ့ေရ့အတျကး ဇနးနွါရီလ ှ၂ ရကးေန႔က ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈

“ပိတးဆို႔ထာ့တဲံ အထဲက စီ့ပျာ့ေရ့နဲ႔ ပတးသကးတာေတျကို ႐ုပးသိမး့ေပ့ဖို႔ ေၾကညာခ္ကးထုတးတာပါ၈ စီ့ပျာ့ေရ့ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵတာေတျက ်ပညးသူေတျကို


ထိခိုကးလို႔ ေတာငး့ဆိုတာပါ” ဟု ရြမး့တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီ (SNDP) ေခ၍ က္ာ့်ဖဴပါတီ၌ ဒုတိယ ဥက၎႒ ဦ့စိုငး့ေဆာငးဆီ က ဧရာွတီကို
ေ်ပာသညး၈

ေတာငး့ဆိုခဲံၾကသညးံ တိုငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့မြာ ေရျ့ေကာကးပျဲွငးခဲံၾကသညးံ SNDP၇ ရခိုငးတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ တို့တကးေရ့ပါတီ (RNDP)၇ မျနးေဒသလုဵ့ဆိုငးရာ


ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP)၇ ဖလုဵ-စေွ၍ပါတီ ႏြငးံ ခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့ပါတီ တို႔်ဖစးသညး၈

စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔ထာ့မႈ ဖယးရြာ့ေရ့သညး စစးအစို့ရ အေပ၍၉ အဓိကမူတညးေနေၾကာငး့၇ ထို႔ေၾကာငးံ ။တို႔ကိုယးတိုငး ဒီမိုကေရစီက္ေသာ လမး့စဥးကို


လကးေတျ႔က္ငးံသုဵ့ရနး လိုေၾကာငး့၇ လာမညးံလႊတးေတားသညး ယူနီေဖာငး့ခၽျတး စစးဗိုလးမ္ာ့၌ အမိနး႔အတိုငး့ မ်ဖစးသငးံေတာံေၾကာငး့၇ ဒီမိုကေရစီ လမး့စဥးကို
လိုကးနာေသာ လႊတးေတားသာ ်ဖစးသငးံေၾကာငး့ မျနး ေဒသလုဵ့ ဆိုငးရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၌ ဥက၎႒ ႏိုငးေငျသိနး့က ဆိုသညး၈

ေရျ့ေကာကးပျဲအႏိုငးရ ပါတီမ္ာ့အေန်ဖငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔မႈေၾကာငးံ မညးံသညးံအရာမ္ာ့က ်ပညးသူမ္ာ့အာ့ တိုကး႐ုိကးထိခိုကး နစးနာေစသညး ဆိုသညးံ


အခ္ကးကို ဦ့စျာ လုပးေဆာငးသငးံေၾကာငး့၇ ်ပညးသူမ္ာ့အတျကး ႀကီ့မာ့ေသာ ထိခိုကးနစးနာမႈ မ္ာ့ရြိပါက အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို စနစးတက္ ်ပဳစု၊
ေတာငး့ဆိုသငးံေၾကာငး့ ဦ့ွငး့တငးက ေ်ပာသညး၈ (ဧရာဝတီ)

ေဒ၍စု ညႊနးၾကာ့ခ္ကး်ဖငးံ အခမဲံေက္ာငး့ ဖျငးံ


-်မနးမာံဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌ ညႊနးၾကာ့ခ္ကး်ဖငးံ ပထမဆဵု့ အေ်ခခဵပညာအဆငးံ အခမဲံ ပညာသငးေက္ာငး့ကို ရနးကုနးုတိုငး့
လႈိငးသာယာၿမိဳ႕နယးတျငး ယေန႔မနကး ဖျငးံလြစးလိုကးသညး၈

အေမံအိမး၇ ပညာဒါန (အခမဲံ) အမညးရြိ ေက္ာငး့အာ့ လႈိငးသာယာ ှ၀ ရပးကျကး ေမခလမး့ရြိ အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႔ခ္ဳပး NLD ပါတီဝငးတဦ့၌
ေနအိမးၿခဵဝငး့အတျငး့ ယေန႔ဖျငးံလြစးရာ ပါတီဒုဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့ႏြငးံ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးဝငး ဦ့ဝငး့တငးက တကးေရာကးဖျငးံလြစးေပ့ခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

“လႈိငးသာယာမြာက ေက္ာငး့မေနႏိုငးတဲံ ကေလ့ေတျ၇

NLD ဒုဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့ႏြငးံ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးဝငး ဦ့ဝငး့တငးကို တာဝနးယူ သငးၾကာ့ေပ့မညးံ လူငယးမ္ာ့ႏြငးံအတူ ေတျ႔ရစဥး (ဓာတးပဵု - မဇၥ္ိမ)၈

ေက္ာငး့အတနး့ ရြိေပမယးံ စာေရ့စာဖတး ေကာငး့ေကာငး့ မရေသ့တဲံ ကေလ့ေတျအတျကး ပညာဒါန အခမဲံ လႉတဲံ သေဘာပါ၈ တကယးလိုအပးတဲံ
ေနရာေတျအတျကး လုပးဖို႔ လိုအပးတယးလို႔ ေဒ၍ေအာငး ဆနး့စုၾကညးက က္ေနားတို႔ကို မြာၾကာ့ခဲံလို႔ပါ” ဟု ေက္ာငး့်ဖစးေ်မာကးေရ့ စီစဥးသူမ္ာ့ထဲတျငး ပါဝငးသညးံ
ကိုၿဖိဳ့မငး့သိမး့က မဇၥ္ိမကို ေ်ပာသညး၈

အေမံအိမးတျငး တကးေရာကးရနး ေငျေၾက့ခ္ဳိ႕တဲံသ်ဖငးံ ေက္ာငး့မေနႏိုငးသူႏြငးံ အစို့ရမူလတနး့ေက္ာငး့တျငး တကးေရာကးေနသူ ေဒသတျငး့ရြိ ကေလ့ငယး ှွွ


ေက္ား စာရငး့ေပ့သျငး့ၿပီ့ ်ဖစးသညး၈

်မနးမာစာ၇ အဂၤလိပးစာ၇ သခၤ္ာ ဘာသာရပးမ္ာ့ကို အစို့ရေက္ာငး့သငး႐ို့အတိုငး့ သငးၾကာ့မညး်ဖစးရာ ေက္ာငး့်ဖစးေ်မာကးေရ့ စီစဥးသူတဦ့်ဖစးသညးံ


လႈိငးသာယာ အနးအယးဒီ ပါတီဝငး ကိုေအ့ဗိုလးႏြငးံအတူ ကုိဥာဏးဝငး့ေအာငး၇ ကုိညီညီမငး့၇ ကုိေ က္ားသူရ၇ မစပယး၇ မခငး်မတးသူႏြငးံ မ်မငးံ်မငးံေအ့ စသညးံ
လူငယးတစုက တာဝနးယူ ပို႔ခ္သျာ့မညး၈
အေမံအိမး၇ ပညာဒါန (အခမဲံ) ေက္ာငး့တျငး သငးၾကာ့ေနသညးံ ေက္ာငး့သာ့ငယးမ္ာ့ (ဓာတးပဵု - မဇၥ္ိမ)

“က္နး့မာေရ့ပိုငး့နဲ႔ဆိုငးလို႔ HIV လူနာေစာငးံေရြာကးေရ့ကို မ်ဖဴ်ဖဴသငး့တို႔ လုပးေနသလို၇ တ်ခာ့ဘကးက ပညာေရ့ပိုငး့အေနနဲ႔ NLD အဖျဲ႔ဝငးေတျေကာ


်ဖနး႔က္ကးၿပီ့ေတာံ ်ပငးဆငးေနတဲံ ကျနးယကးအဖျဲ႔ဝငးေတျလညး့ ပါပါတယး၈ ဒီကျနးယကးက လူငယးဆိုလညး့ လူငယးကျနးယကး အေနနဲ႔ ပါမယး၈ တ်ခာ့ civil
society အုပးစုေတျလညး့ ပါမယး၈ ၿပီ့ေတာံ ဝါရငးံႏုိငးငဵေရ့သမာ့ၾကီ့ေတျ၇ ၿပီ့ေတာံ ၄၁-၄၂ ေတျ၇ အဲလို ်ဖနး႔က္ကးၿပီ့ လုပးေနတာပါ၈ အလုပးသမာ့၇ လယးသမာ့
ကျနးယကးေတျလညး့ ပါမယးေပါံဗ္ာ‟‟ ဟု ယခငးက ်ပညးေထာငးစု ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥက၎႒ေဟာငး့လညး့်ဖစးသူ ကိုၿဖိဳ့မငး့သိမး့က ဆိုသညး၈

မနကး ၆ နာရီတျငး အစို့ရေက္ာငး့၉ ညေနပိုငး့တကးသူ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ေန႔လညးတျ ငး အစို့ရေက္ာငး့၉ မနကးပိုငး့တကးသူ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကို


သငးၾကာ့ေပ့မညး ်ဖစးသညး၈

ထို႔်ပငး ှဝ တနး့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကးပါ အနီ့ကပး သငးၾကာ့ေပ့မညး်ဖစးကာ၇ ေႏျရာသီကာလတျငး အဂၤလိပးစာ သငးတနး့မ္ာ့ ဖျငးံလြစးႏိုငးရနး


ရညးမြနး့ထာ့သညး၈

လႈိငးသာယာၿမိဳ႕သညး ရနးကုနးဧရိယာကို ချဲ်ခာ့သတးမြတးထာ့ေသာ လိႈငး်မစးတဖကးကမး့၉ တညးရြိၿပီ့၇ ဆငး့ရဲခ္ဳိ႕တဲံသူ အမ္ာ့အ်ပာ့ ေနထိုငးကာ


ေက္ာငး့မေနႏိုငးသညးံ ကေလ့ဦ့ေရ မ္ာ့စျာ ရြိေနသညး၈ (မဇၥ္ိမ)

ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ မိသာ့စုေတျနဲ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေတျ႔

-်မနးမာံ ဒီမိုကေရစီ ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ သူ တာဝနးယူဖို႔ မဲေပါကးတဲံ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျရဲ႕ မိသာ့စုဝငးေတျကုိ ဒီကေန႔
ေန႔လညးပုိငး့က NLD ရုဵ့မြာ လကးခဵ ေတျ႔ဆုဵခဲံေၾကာငး့ သတငး့ရရြိပါတယး၈

ၿပီ့ခဲံတဲံ လျတးလပးေရ့ေန႔က ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျကုိ တဦ့ခ္ငး့ တာဝနးယူဖုိ႔ မဲႏိႈကးခဲံၾကရာမြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး မဲက္ခဲံတဲံ လိႈငးသာယာက
ဦ့စုိ့မငး့မငး့နဲ႔ အမႈတဲျ ၂ ဦ့ ်ဖစးတဲံ ကုိသနး႔ဇငးမ္ိဳ့၇ ေဒ၍လြလြေမား၇ ဦ့တငးယု၇ ကုိေက္ားစုိ့ဝငး့၇ ကုိဝငး့်မငးံတုိ႔ရဲ႕ မိသာ့စုဝငး ဿ၂ ေယာကးခနး႔ကုိ ဒီကေန႔
ေန႔လညးပုိငး့မြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက လကးခဵ ေတျ႔ဆုဵခဲံေၾကာငး့ NLD ်ပနးၾကာ့ေရ့ တာဝနးခဵ ဦ့အုဵ့ႀကိဳငးက ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“အက္ဥး့သာ့တဦ့စီရဲ႕ ေထာငးတျငး့ က္နး့မာေရ့ အေ်ခအေန၇ ၾကဵဳေတျ႔ေနရတဲံ အခကးအခဲေတျကို ေမ့ပါတယး၈ မိသာ့စုေတျရဲ႕ လုပးကိုငးစာ့ေသာကးေနရတဲံ


အေ်ခအေန အခကးအခဲေတျကုိလညး့ ေမ့ပါတယး၈ ေထာငးဝငးစာ သျာ့မယံးရကးေတျကိုလညး့ ေမ့ၿပီ့ေတာံ ဘယးလုိ ေဆာငးရျကးၾကမလဲ ဆုိတာေတျ မိသာ့စုနဲ႔
တရငး့တႏြီ့ ညိြႏိႈငး့ပါတယး၈ ေနာကး ကေလ့ေတျရဲ႕ ပညာေရ့ အေ်ခအေနေတျကိုလညး့ ေမ့ပါတယး”

ဒီေတျ႔ဆုဵပဲျမြာ လူမႈ အေထာကးအကူ်ပဳ ေကားမတီ တာဝနးရြိသူ ဦ့ေစာႏုိငး့ႏုိငး့၇ ဦ့ဝငး့ထိနး တို႔လညး့ တကးေရာကးၾကပါတယး၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက
ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ မိသာ့စုဝငး ကေလ့သူငယးေတျကုိ စာႀကိဳ့စာ့ၾကဖုိ႔ အာ့ေပ့ခဲံသလုိ မိသာ့စုဝငးေတျကုိလညး့ အမြနးတရာ့အတျကး အနစးနာ ခဵၾကရတာ
်ဖစးတဲံအတျကး စိတးဓာတးမက္ဘဲ ဂုဏးယူၾကဖုိ႔ တုိကးတျနး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံတယးလုိ႔ သိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ှ၅ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (အဂါၤေန႔)

ေထာငးတျငး့ကျယးလျနးသူ လႊတးေတား ကိုယးစာ့လြယး မိသာ့စုကို ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေတျ႔ဆဵု

-အငး့စိနးေထာငးတျငး့မြာ ကျယးလျနးခဲံတဲံ ှ၆၆ွ ေရျ့ေကာကးပျဲ အနိုငးရ ခရမး့်မိဳ ံနယး ်ပညးသ႔ူ လႊတးေတား ကိုးယးစာ့လြယး ဦ့တငးေမာငးဝငး့ အႏြစး ႏြြစးဆယး်ပညးံ
အထိမး့အမြတးပျဲ အခနး့အနာ့ကို ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အပါအဝငး NLD ေခါငး့ေဆာငးေတျ ်ဖစးတဲံ ဦ့တငးဦ့၇ ဦ့ဝငး့တငးတို ံ
ဒီကေန ံသျာ့ေရာကးခဲံၾကပါတယး၈

ဦ့တငးေမာငးဝငး့ဟာ ှ၆၆ွ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာလမြာ ဖမး့ဆီ့ ေထာငးခ္ခဵရၿပီ့၇ စစးေၾကာေရ့နဲ ံ ေထာငးတျငး့ ႏြိပးစကးမႈ ဒဏးေတျေၾကာငးံ ှ၆၆ှ ခုႏြစး
ဇနးနဝါရီလ ှ၅ ရကးေန ံမြာ အငး့စိနးေထာငးထဲမြာ ကျယးလျနးခဲံရတာပါ၈
ဒီကေန ံ ဦ့တငးေမာငးဝငး့ ကျယးလျနး်ခငး့ အႏြစး ႏြစးဆယး်ပညးံမြာေန ံမြာ က္နးရစးသူ ဇနီ့ စာေရ့ဆရာမ ေဒ၍ခငးလိႈငးၾကဴနဲ ံမိသာ့စုကို
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတို ံက အာ့ေပ့စကာ့ ေ်ပာခဲံသလို၇ အဲဒီေနရာမြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို လာေရာကး ႏႈတးဆကးၾကတဲံ ်ပညးသူေတျကိုလညး့
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ်ပနးလညး ႏြႈတးဆကးစကာ့ ေ်ပာခဲံတယးလုိ ံ ေဒ၍ခငးလိႈငးၾကဴက RFA ကို ေ်ပာပါတယး၈

"ေဒ၍စုက ၅ နာရီ ၁ွ ေလာကး ေရာကးလာပါတယး၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး လာတဲံအခါ က္ေတာံ လမး့ထဲကေရာ သူ႔အဖျဲ႔ေတျကေရာ ပနး့စီ့ေတျ
ဆကးၾကတာေပါံ၈ လူအုပးၾကီ့ ကေတာံ အမ္ာ့ၾကီ့ ပါဘဲ၈ ဘဘ ဦ့တငးဦ့လညး့ လာပါတယး၈ ဆရာ ဦ့ ွငး့တငးလညး့ လာပါတယး၈ ဦ့ႏုိငး့ႏုိငး့ တုိ႔ေတျလညး့
လာပါတယး၈ ေဒ၍စုကေတာံ က္မတုိ႔ ရပးကျကးက လူေတျနဲ႔ေတာံ ေအ့ေအ့ ေဆ့ေဆ့ စကာ့ေ်ပာ သျာ့ပါတယး၈ သူတုိ႔ ေ်ပာခ္ငးတာေလ့ေတျလညး့
ေ်ပာၾကရတာေပါံေလ၈ အဲဒါဘဲ ေက္နပးစရာေကာငး့ပါတယး၈ "
ဦ့တငးေမာငးဝငး့ဟာ ှ၆၃ဿ ခုႏြစး မတိုငးခငး တက၎သိုလး ေက္ာငး့သာ့ဘဝမြာ ကတညး့က တကသ အဖျဲ ံဝငးတဦ့ ်ဖစးသလို၇ တကသ အေဆာကးအဦ ဗဵု့ချဲ
ဖ္ကးဆီ့ ခဵရၿပီ့တဲံေနာကး ရနးကုနး တက၎သိုလး ေက္ာငး့သာ့ အချငးံအေရ့ ကာကျယးမႈ တိုကးပဲျ ေကားမတီ ဥက၎ဌ အ်ဖစး တာဝနး ထမး့ေဆာငးခဲံၿပီ့ ဦ ့ေနဝငး့
စစးအစို့ရကို ဆနး႔က္ငးခဲံတဲံ အတျကး ေထာငးဒဏး ၄ ႏြစး ခ္မြတးခဵခဲံ ရပါတယး၈
ကျယးလျနးသူ ဦ့တငးေမာငးဝငး့ မြာ ဇနီ့သညး စာေရ့ဆရာမ ယုဝတီခငးလိႈငးၾကဴနဲ ံ သမီ့ ဿ ေယာကး က္နးရစးခဲံပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ှ၆ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (ဗုဒၶဟူ့ေန႔)

်ပညးသူ႔စစးမႈထမး့ဥပေဒႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့NLD ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနး

-်ပညးသူ႔ စစးမႈထမး့ ဥပေဒဟာ အမ္ာ့်ပညးသူနဲ႔ တုိကး႐ိုကး သကးဆုိငးတဲံ ဥပေဒ ်ဖစးတဲံအတျကး ်ပညးသူလူထုရဲံ သေဘာထာ့ ဆႏၵကုိ ခဵယူၿပီ့မြ ခ္မြတးသငံးတဲံ
ဥပေဒတရပး ်ဖစးေၾကာငး့ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပးက ဇနးနဝါရီ ှ၆ ရကး ဒီကေန႔ ထုတး်ပနးတဲံ ေၾကညာခ္ကးမြာ ေဖား်ပထာ့ပါတယး၈

ဒီလုိ ဥပေဒမ္ိဳ့ကုိ လႊတးေတားမ္ာ့ ဘကးေပါငး့စုဵကေန အ်ပနး်ပနးအလြနးလြနး ေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ အမ္ာ့်ပညးသူ သေဘာထာ့နဲ႔အညီ ခ္မြတးသငးံတယးလုိ႔ အမ္ိဳ့သာ့
ဒီမုိကေရစီအဖဲျ႕က ေၾကညာခ္ကးမြာ ေဖား်ပထာ့ပါတယး၈
ေၾကညာခ္ကးနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ ပါတီေ်ပာချငံးရပုဂၐိဳလး ဦ့ဉာဏးဝငး့က အခုလုိ ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“်ပညးသူ႔ စစးမႈထမး့ ဥပေဒမြာက အဓိက ကၽျနးေတားတို႔ရဲံ သေဘာထာ့က အမ္ာ့်ပညးသူနဲ႔ တိုကး႐ိုကး သကးဆိုငးတဲံ ကိစၥ ်ဖစးတယး၈ ဒီလို ကိစၥမ္ိဳ့ဟာ
အမ္ာ့်ပညးသူရဲံ သေဘာထာ့ ဆႏၵေတျကို ယူဖို႔ လိုအပးတယး၈ ၿပီ့ေတာံ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားဟာ မၾကာခငး ေပ၍ေပါကးေ တာံမြာ၈ လႊတးေတားမြာ ဥပေဒ်ပဳ
အာဏာရြိတယး၈ ဒါေၾကာငးံ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားမြာ အ်ပနးအလြနး ေဆျ့ေႏျ့ တိုငးပငးၿပီ့ေတာံမြ ထုတး်ပနးသငးံတဲံ ဥပေဒ ်ဖစးပါတယးလို႔ ကၽျနးေတားတ ို႔ အဲဒီလို
ေဖား်ပပါတယး၈”

ဒီ ်ပညးသူံ႔ စစးမႈထမး့ဥပေဒကုိ ၿပီ့ခဲံတဲံ ဒီဇငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔က ဗုိလးခ္ဳပးမႉ့ႀကီ့ သနး့ေ႐ႊက လကးမြတးေရ့ထုိ့ ်ပဌာနး့ခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈ ဒီဥပေဒအရ
အသကး ှ၅ ႏြစး်ပညးံၿပီ့သူ ႏုိငးငဵသာ့တုိငး့ စစးမႈထမး့ဖုိ႔ ဆငံးေခ၍ပါက စစးမႈထမး့ရမြာပါ၈

ဒါံအ်ပငး ဒီ ဥပေဒပါ အခ္ကးအလကးတခုမြာ ႏုိငးငဵေတား ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့နဲ႔ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီ ဥက၎႒က အမိနး႔ေၾကား်ငာစာ်ဖငးံ သတးမြတးသညးံေန႔ရကးတျငး


အတညး်ဖစးေစရမညးလုိ႔ ပါရြိတဲံအတျကး လာမဲံ လႊတးေတားဟာ ဥပေဒ်ပဳအာဏာ အ်ပညံးအဝ မရြိတာကုိ ထငးရြာ့ေစတယးလုိ႔လညး့ အနးအယးဒီက
ေထာကး်ပထာ့ ပါတယး၈ တဆကးတညး့မြာ ဿွှွ ခုႏြစး ေအာကးတုိဘာလအတျငး့ ထုတး်ပနးခဲံေသာ စစးအစို့ရရဲံ ဥပေဒ ႏြငံး နညး့ဥပေဒမ္ာ့နဲ႔ ပတးသကးၿပီ့
သီ်ခာ့ေၾကညာခ္ကး တေစာငးကုိလညး့ အနးအယးဒီက ထုတး်ပနးခဲံပါတယး၈

ၿပီ့ခဲံတဲံ ဿွှွ ်ပညးံႏြစး ေအာကးတုိဘာလအတျငး့ ဥပေဒနဲ႔ နညး့ဥပေဒ ဿ၃ ခုကုိ ႏုိငးငဵေတား ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့နဲ႔ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီက ထုတး်ပနးခဲံေပမဲံ
အမ္ာ့်ပညးသူ သိရြိေအာငး ေၾကညာခဲံ်ခငး့ မရြိဘူ့လုိ႔ အနးအယးဒီရဲံ ေၾကညာခ္ကးမြာ ေဖား်ပထာ့ပါတယး၈

ၿပီ့ခဲံတဲံ ဇနးနဝါရီလ ဒုတိယ အပတးအတျငး့ စာေပဗိမာနးကေန ဒီ ဥပေဒနဲ႔ နညး့ဥပေဒေတျကုိ ေရာငး့ခ္မြသာ သိရြိခဲံရေၾကာငး့၇ ဒါေပမဲံ အဲဒီ ေရာငး့ခ္ခဲံတဲံ
စာအုပးမ္ာ့အတျငး့ ်ပညးသူ႔ စစးမႈထမး့ဥပေဒ အပါအဝငး စစးဖကးဆုိငးရာ ဥပေဒမ္ာ့ ပါဝငး်ခငး့ မရြိ ဘူ့လုိ႔ ဆုိပါတယး၈ ႏုိငးငဵေတား ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့နဲ႔
ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ ေကာငးစီကေန အခုလုိ ဥပေဒေတျ ်ပ႒ာနး့ေနတာဟာ လာမဲံ လႊတးေတားမြာ ဥပေဒ်ပဳ အာဏာ အ်ပညးံအဝ မရြိေၾကာငး့ ေထာကး်ပေနသကဲသုိ႔
်ဖစးတယးလုိ႔ ဒီကေန႔ ထုတး်ပနးတဲံ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပးရဲံ ေၾကညာခ္ကးေတျမြာ ေဖား် ပထာ့ပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ဿွ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (ၾကာသပေတ့ေန႔)

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို အေမရိကနး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့က ဖုနး့ဆကး စကာ့ေ်ပာ

-်မနးမာံဒီမိုကေရစီေရ့အတျကး လကးတဲျ လုပးေဆာငးသျာ့မယးလို႕ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို မေန႕က တယးလီဖုနး့နဲ႕ ဆကးသျယး စကာ့ေ်ပာရာမြာ ဟီလာရီ


ကလငးတနးက ေ်ပာၾကာ့ခဲံေၾကာငး့ အေမရိကနး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ဌာနရဲ႕ ေ်ပာချငးံရ ပုဂၐိဳလး Andy Laine က ေ်ပာပါတယး၈

အေမရိကနး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ က ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို တယးလီဖုနး့ကတဆငးံ ႏြဳတးဆကးစကာ့ေ်ပာခဲံရာမြာ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့


လူထုအေ်ခ်ပဳလူမြဳအဖဲျ႕အစညး့ေတျ အာ့ေကာငး့လာေရ့နဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ထျနး့ကာ့လာေရ့ ကိစၥရပးေတျကို ေဆျ့ေႏျ့ ေ်ပာဆိုခဲံၾကတယးလို႕ ေ်ပာချငးံရ ပုဂၐိဳလးက
အာအကးဖးေအကို ေ်ပာသျာ့ပါတယး၈
အေမရိကနး ်ပညးေထာငးစုကို ႏြစးႏိုငးငဵ ခ္စးၾကညးေရ့ ခရီ့စဥးအ်ဖစး ေရာကးရြိေနတဲံ တရုတးသမၼတ ဟူက္ငး့ေတာငးနဲ႕ အေမရိကနးသမၼတ
အိုဘာ့မာ့တို႕ေတျ႔ဆဵုပဲျေတျမြာ ်မနးမာႏိုငးငဵကိစၥ ပါမပါ အတိအက္ မေ်ပာႏိုငးေပမယးံ ကမၻာံအေရ့ အေၾကာငး့အရာ စဵုစဵုလငးလငး ေဆျ့ေႏျ့ဖို႕ ရြိတယးလို႕လညး့
သူက ေ်ပာပါတယး၈
သမၼတႏြစးဦ့ ေတျ႕ဆဵုရာမြာ အေၾကာငး့အရာ ကိစၥရပး ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ ေဆျ့ေႏျ့ၾကမြာပါ၈
ဒါေပမယးံ အခ္ကးအလကး အတိအက္ကိုေတာံ အခုခ္ိနးထိ က္ေနားတို႕မသိရေသ့ပါဘူ့၈ အခုေ်ပာေနတဲံအခ္ိနးမြာပဲ သမၼတအိုဘာ့မာ့ သတငး့စာ ရြငး့လငး့ပဲျ
လုပးေနပါတယး၈

အဲဒီေနာကးမြလညး့ သမၼတႏြစးဦ့ ေဆျေႏျ့ပဲျေတျ ရြိေနအဵု့မြာပါလို႕လဲ ေ်ပာသျာ့ပါတယး၈ (အာဖကးေအ)


ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေနအိမးမြာ အငးတာနကး တပးဆငးခငးျ ံရ

-်မနးမာံဒီမုိကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ်ပညးတျငး့်ပညးပ ေထာကးခဵသူေတျနဲ႔ အလျယးတကူ ဆကးသျယးႏိုငးဖို႔ အငးတာနကး တပးဆငးချငးံ


ေလြ္ာကးထာ့ခဲံရမြာ ဇနးနွါရီ (ဿွ) ရကး ဒီကေန႔ ညေနမြာေတာံ သူမရဲံ ေနအိမးမြာ အငးတာနကး ဆကးသျယး တပးဆငးချငံး ရသျာ့ၿပီလို႔ သိရပါတယး၈

အငးတာနကး တပးဆငးချငးံရႏိုငးဖို႔ လျနးခဲံတဲံ တစးလွနး့က္ငးကတညး့က သကးဆုိငးရာကို ေလြ္ာကးထာ့ခဲံတာ ်ဖစးၿပီ့ ၿပီ့ခဲံတဲံ (၀) ရကးေလာကးကမြ
အာဏာပုိငးေတျရဲံ ချငးံ်ပဳမိနး႔ က္လာတာေၾကာငးံ NLD ပါတီတျငး့က ကျနးပ္ဴတာ ကၽျမး့က္ငးသူေတျရဲံ အကူအညီနဲ႔ ဒီကေန႔ ညေနမြာ တပးဆငးလုိကးၿပီလို ႔
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲံ ရုဵ့အဖျဲ႔မႉ့ ဦ့ွငး့ထိနးက ေ်ပာပါတယး၈
လကးရြိမြာ Facebook နဲ႔ Twitter အဆငးံကုိ လုပးႏုိငးအုနး့မြာ မဟုတးဘဲ သာမနး အငးတာနကးနဲ႔ ဆကးသျယးတဲံ စနစးကုိသာ လုပးသျာ့မြာ ်ဖစးတဲံအေၾကာငး့
ဦ့ွငး့ထိနးက ေ်ပာပါတယး၈

Twitter အငးတာနကး လူမႈကျနးယကးက တဆငးံ ်ပညးတျငး့်ပညးပ လူငယးေတျနဲ႔ ဆကးသျယး်ပီ့ လူငယးေတျရဲံ သေဘာထာ့ကို သိလိုေၾကာငး့
ေနအိမးအက္ယးခ္ဳပးက ်ပနးမလျတးခငးကတညး့က ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေ်ပာၾကာ့ခဲံဖူ့ပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ဿဿ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (စေနေန႔)

အထူ့အယူခဵချငးံ ရရြိဖို႔ NLD ပါတီ ေလြ္ာကးလဲမညး

-NLD ပါတီ တရာ့ဝငး ဆကးလကး ရပးတညးချငးံနဲ႔ ပတးသကးလို႔ အထူ့အယူခဵ လကးခဵေရ့ ေလြ္ာကးလဲခ္ကးကို အခုလာမယးံ တနလၤာေန႔ ေန်ပညးေတားမြာ
တငးသျငး့ဖို႔ ရြိေၾကာငး့ သိရပါတယး၈

အဲဒီလို တငးသျငး့ဖုိ႔အတျကး NLD ပါတီရဲ႕ ေရြ႕ေနေတျ မနကး်ဖနးမြာ ေန်ပညးေတားကို သျာ့ၾကမယးလို႔ NLD ပါတီ ေ်ပာချငးံရပုဂၐိဳလး ဦ့ဥာဏးဝငး့က RFA ကို
ေ်ပာပါတယး၈

“အထူ့အယူခဵ လကးခဵေရ့ လကးမခဵေရ့ ေလြ္ာကးလဲခ္ကး သဘကးခါ တငးရမယး၈ ေလြ္ာကးလဲခ္ကးေပ့ၿပီ့ရငး အမိနး႔က ေနာကးမြ ခ္မြာ၈ ပဵုမြနးအာ့်ဖငံး
တပတးဆယးရကးၾကာတယး၈ ဒါေပမယံး အခု ဒီံထကး ပို်မနးႏုိငးတယး၈ အခုကာလမြာ အဲဒီလုိ အထူ့အယူခဵေတျ ေန်ပညးေတား တရာ့ရဵု့ခ္ဳပးမြာ အမ္ာ့ႀကီ့
တငးထာ့တယး၇ ဘယးအမႈမြ မေပ၍ဘူ့ ဒီတမႈထဲေပ၍တယး၈ ဒါေၾကာငးံ က္ေနားတုိ႔က ဥပေဒအရ ေမြ္ားလငံးခ္ကး ထာ့ပါတယး၈ NLD ဟာ ပါတီတရပး
ဆကးလကးရပးတညးချငးံနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ ထုတးထာ့တဲံစညး့ကမး့ေတျ ဖျဲ႔စညး့ပဵုမြာ ပါတဲံ စညး့ကမး့ေတျ တခုမြ မေဖာကးဖ္ကးဘူ့၈ ဒါံေၾကာငးံ NLD ကို ရပးတညးချငံး
မရြိေတာံဘူ့လုိ႔ ဥပေဒ ထုတး်ပနးၿပီ့ေတာံ ပယးဖ္ကးတာဟာ မြာ့တယး၇ ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူ့လို႔ က္ေနားတုိ႔ ဒါကို ေ်ပာမြာပါ”

ဿဝှဝ ေရျ့ေကာကးပျဲဆိုငးရာ ဥပေဒေတျအရ NLD ပါတီ တရာ့ဝငး ရပးတညးချငးံ မရြိေတာံဘူ့ဆိုတဲံ စစးအစို့ရရဲ႕ သတးမြတးခ္ကးကို ပယးဖ္ကးႏုိငးဖို႔ NLD ပါတီက
အခုလို တရာ့ေၾကာငး့အရ ရငးဆုိငးေနတာ ်ဖစးေၾကာငး့ သိရပါတယး၈

ဒီအေတာအတျငး့ ်မနးမာံ ဒီမုိကေရစီ ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ ၿပီ့ခဲံတဲံ ၾကာပေတ့ေန႔ညက ရုတးတရကး က္နး့မာေရ့မေကာငး့


်ဖစးခဲံတာေၾကာငးံ ေလာေလာဆယး ေနအိမးမြာ အနာ့ယူေနရေၾကာငး့ သိရပါတယး၈

က္နး့မာေရ့မေကာငး့တဲံၾကာ့ကပဲ ရနးကုနးၿမိဳ႕ကို ေရာကးရြိေနတဲံ ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့နဲ႔ မေန႔တုနး့က သျာ့ေရာကးေတျ႔ဆုဵၿပီ့ ေနအိမးမြာပဲ


ေတာကးေလြ္ာကး အနာ့ယူေနရတယးလို႔ NLD ဒု-ဥက၎ဌ ဦ့တငးဦ့က RFA ကို ေ်ပာပါတယး၈

အသကး (၃၂) ႏြစး ေက္ားလာၿပီ်ဖစးတဲံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ ေနအိမးအက္ယးခ္ဳပး က္ခဵေနရခ္ိနး ၿပီ့ခဲံတဲံ ဧၿပီလ တုနး့ကလညး့ ႏြလုဵ့ေရာဂါ ရြိမရြိ
သိရေအာငး အာဏာပုိငးေတျရဲ႕ ချငးံ်ပဳခ္ကးနဲ႔ က္နး့မာေရ့ စစးေဆ့ခဲံပါတယး၈

ဒါံအ်ပငး ဿွွ၀ ခုႏြစး ေမလ ဒီပဲယငး့ အၾကမး့ဖကးတုိကးခုိကးမႈ အၿပီ့ ေနအိမးမြာ အဖမး့ခဵထာ့ရစဥး ဿွွ၀ ခုႏြစး စကးတငးဘာလ တုနး့ကလညး့ ရနးကုနးမြာ
ေဆ့ရုဵတကး ကုသမႈ ခဵယူခဲံရဖူ့ပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ႏြငံး ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ ေတျ႔ဆဵု

-်မနးမာံ ဒီမုိကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ ထုိငး့ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ မစၥတာ ကာဆစး ဖီရျမး (Kasit Piromya) တုိ႔ ရနးကုနးၿမိဳ႕ က Micasa
ဟိုတယးမြာ ဇနးနဝါရီလ ဿှ ရကးေန႔ မနကးပုိငး့က ေတျ႔ဆုဵခဲံပါတယး၈

ဒီ ေတျ႔ဆဵုမႈဟာ ရငး့ႏြီ့ခ္စးၾကညးမႈ ရြိတဲံ ေတျ႔ဆုဵပဲျ်ဖစးေၾကာငး့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက သဵု့သပး ေ်ပာဆုိတယးလို႔ NLD ်ပနးၾကာ့ေရ့တာဝနးခဵ ဦအုဵ့ႀကိဳငးက
RFA ကို ေ်ပာပါတယး၈

“အေၾကာငး့အရာေတျကို ပျငံးပျငးံလငး့လငး့ ရငး့ရငး့ႏြီ့ႏြီ့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကတယး၇ ခငးမငးစရာေကာငး့တဲံ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတခုပဲလုိ႔ သဵု့သပးပါတယး၈ ေတျ႔တဲံေနရာက


Micasa ဟုိတယးမြာ၇ ကမၻာေအ့ဘုရာ့လမး့ အငး့လ္ာ့ေလ့ ဟုိတယးနာ့ မေရာကးခငးမြာ ”

ေဆျ့ေႏျ့မႈနဲ႔ ပတးသကးတဲံ အေၾကာငး့အရာ အေသ့စိတးကို ထုတး်ပနးေၾကညာမြာ မဟုတးဘူ့လို႔ NLD က ေ်ပာပါတယး၈ ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဟာ
်မနးမာႏုိငးငဵမြာ က္ငး့ပမယးံ ဘငး့စတကး (BIMSTEC) ေခ၍ ်မနးမာ၇ အိႏၵိယ၇ ဘဂၤလာ့ေဒံရြး၇ သီရိလကၤာနဲ႔ ထိုငး့ ငါ့ႏုိငးငဵ ပူ့ေပါငး့ထာ့တဲံ ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား
ႏိုငးငဵမ္ာ့ဆိုငးရာ နညး့ပညာနဲ႔ စီ့ပျာ့ေရ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ အစညး့အေဝ့ တကးဖုိ႔ ေရာကးရြိေနတာပါ၈ အဲဒီ အစညး့အေဝ့ကုိ ေန်ပညးေတားမြာ ဇနးနဝါရီလ
ဿဿ ရကးေန႔ က္ငး့ပမြာ ်ဖစးပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အလုပးပငးပမး့ၿပီ့ အနညး့ငယး မက္နး့မမာ ်ဖစးေနေပမယးံ ထုိငး့ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ကုိ သျာ့ေရာကး ေတျ႔ဆုဵခဲံတာ ်ဖစးေၾကာငး့လညး့
ဦ့အုဵ့ႀကိဳငးက ေ်ပာဆုိပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အေနနဲ႔ က္နး့မာေရ့အတျကး အနာ့ယူဖုိ႔ ဆရာဝနးက အၾကဵေပ့ထာ့တယးလို႔လညး့ သိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

NLD စာသငးေက္ာငး့ ဆကးလကး ဖျငးံချငးံရ

-ေက္ာငး့ဖျငးံချငးံ တာ့ဆီ့ခဵထာ့ရတဲံ လိႈငးသာယာက „အေမံအိမး‟ အခမဲံ ကေလ့စာသငးေက္ာငး့ ကို ဆကးလကး ဖျငံးလြစးချငံး ရရြိတဲံအတျကး ေက့္ဇ့ူတငးေၾကာငး့
်မနးမာံ ဒီမုိကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ေ်ပာၾကာ့လုိကးပါတယး၈

ၿပီ့ခဲံတဲံ တနလၤာေန႔က လိႈငးသာယာၿမိဳ႕နယး (ှ၁) ရပးကျကး ေမခ လမး့ ဦ့မငး့လျငးရဲ႕ ်ခဵဝငး့အတျငး့မြာ „အေမံအိမး‟ လုိ႔ အမညးေပ့ထာ့တဲံ အခမဲံ
စာသငးေက္ာငး့ကုိ NLD က ဦ့ေဆာငးၿပီ့ ဖျငံးလြစးခဲံပါတယး၈ ဒါေပမယးံ ပညာေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာနက တာ့်မစးတဲံအတျကး ေနာကးတေန႔မြာ ပိတးထာ့ခဲံရပါတယး၈

ဒီလို တာ့်မစးထာ့တဲံကိစၥနဲ ံပတးသကးၿပီ့ လိႈငးသာယာ NLD အတျငး့ေရ့မြဴ့ ဦ့ေအ့ဗုိနဲ႔ ပညာေရ့ဌာန တာဝနးရြိသူေတျ မေန႔က ေဆျ့ေႏျ့ညြိႏိႈငး့ခဲံၿပီ့ေနာကး
ဖျငံးလြစးချငံး ရရြိခဲံတာပါ၈

ဒီကိစၥကို ေ်ပလညးေအာငး ေ်ဖရြငး့ၾကတဲံအတျကး ႏြစးဘကးစလဵု့ကို အထူ့ ေက့္ဇူ့တငးတယးလုိ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက မြတးခ္ကးခ္ ေ်ပာဆိုေၾကာငး့ NLD
်ပနးၾကာ့ေရ့တာဝနးခဵ ဦ့အုဵ့ႀကိဳငးက ေ်ပာပါတယး၈
ေက္ာငး့ဖျငံးချငံး စညး့မ္ဥး့ေတျနဲ ံမကုိကးညီတဲံအတျကး ဖျငးံချငးံမရြိဘူ့လို႔ ပညာေရ့ဌာနက တာ့်မစးခဲံတာ ်ဖစးေပမယးံ ဒီေက္ာငး့ဟာ အခေၾက့ေငျယူၿပီ့ ဖျငံးတာ
မဟုတးတဲံအတျကး တ်ခာ့ ပုဂၐလိက စာသငးေက္ာငး့ေတျနဲ႔ မတူေၾကာငး့ NLD ဘကးက ်ပနးလညး ရြငး့်ပခဲဲံတယးလုိ႔ သိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ဿ၀ ရကးဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (တနဂၤေႏျေန႔)

ခ္ငး့်ပညးနယးမြာ NLD ဆနးလြဴ၇ ရြမး့်ပညးမြာ ေရြ႕ေနကျနးယကးဖျဲ႔

-ခ္ငး့်ပညးနယး ေတာငးပိုငး့က စာ့နပးရိက၏ာ ရြာ့ပါ့တဲံ ေက့္ရျာေတျကို အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးရဲ႕ အစီအစဥးနဲ႔ ဆနးေတျ သျာ့ေရာကးက ူညီမယးံ အဖျဲ႔တဖျဲ႔
ဟာ ဒီကေန႔ ကနးပကးလကးၿမိဳ႕ကို ဆနးကာ့တစီ့နဲ႔ အတူ ေရာကးရြိသျာ့ၿပီလို႔ သိရပါတယး၈

မနကး်ဖနး ေနာကးထပ းဆနးကာ့တစီ့ ေရာကးရြိမြာ်ဖစးၿပီ့ ဆနးေတျကုိ စတငးေဝေပ့မယးလို႔ အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး ဗဟိုသတငး့နဲ႔ ်ပနးၾ ကာ့ေရ့တာဝနးခဵ
ဦ့အုနး့ႀကိဳငးက RFA ကို ေ်ပာပါတယး၈

“ဒီေန႔ တနဂၤေႏျေန႔ မနကးမြာ ဆနးကာ့တစီ့ ေရာကးသျာ့ၿပီ၈ ေနာကးတစီ့က လမး့မြာ စကးနညး့နညး့ ခၽျတးယျငး့ေနလို႔ မနကး်ဖနးမနကးမြာ
ေရာကးမယးေ်ပာတယး၈ သူတို႔နဲ႔ အဆကးအသျယးရၿပီ့ သူတို႔ဆီ တကးသျာ့ၿပီ၈ ေဝမယံး အိပးေတျရဲ႕ တဝကးနီ့ပါ့ အိတး ၄ ရာကို ကနးပကးလကးၿမိဳ႕နယး ဥက၎ဌ
ဦ့စဵခငးရဲ႕အိမးမြာ ေသေသခ္ာခ္ာ သိမး့ဆညး့ထာ့တယး၈ ဆနးအိတးေပါငး့ ှဿ၂ဝ ်ဖနး႔ေဝဖို႔ရြိတယး၈ အာ့လုဵ့ေပါငး့ က္ပး သိနး့ ဿ ရာေက္ားဖို့၈ အဲဒါ မနကး်ဖနး
စတငး ေဝ်ခမး့ႏိုငးဖို႔အတျကး သူတို႔ စတငးလုပးေနတယး၈ မနကး်ဖနး စၿပီ့ လိုအပးတဲံ ရျာေတျကို ေဝမယး ”

အဲဒီ အကူအညီေပ့ေရ့ အဖျဲ႔နဲ႔အတူ NLD က ကဗ္ာဆရာ ဖ္ာပုဵနီလုဵဦ့၇ ခ္ငး့်ပညးနယး စညး့ရုဵ့ေရ့အဖျဲ႔ ဝငး ပူ့ေဇားဘျဲ႔နဲ႔ လူငယးတခ္ဳိ႕နဲ႔ အတူ ဿဝှဝ
ေရျ့ေကာကးပျဲမြာ ဝငးေရာကး ယြဥးၿပိဳငးခဲံတဲံ ေဒါကးတာေစာႏိုငးလညး့ လိုကးပါသျာ့ပါတယး၈

အလာ့တူ ခ္ငး့်ပညးနယး ထနးတလနးၿမိဳ႕နယးက စာ့နပးရိက၏ာ ရြာ့ပါ့တဲံ အိႏိၵယနယးစပးအနီ့က ေက့္ရျာေတျကို အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးရဲ႕ အစီအစဥးနဲ႔
ဆနးအကူအညီ ေပ့ဖို႔အတျကး တ်ခာ့အဖျဲ႔တဖျဲ႔လညး့ ရနးကုနးၿမိဳ႕ကေန အဲဒီေဒသကို ဒီကေန႔ ထျကးချာသျာ့ၿပီလို႔ သိရပါတယး၈

အဲဒီအဖျဲ႔မြာ NLD ခ္ငး့်ပညးနယး ဥက၎ဌ ပူ့ဗာလီယနး့ နဲ႔အတူံ ဒီမိုကရကးပါတီ - ်မနးမာ က ဦ့ေနဖူ့ဘေဆျ၇ ဇိုမီ့ အမ္ဳိ့သာ့ကျနးဂရကး အဖျဲ႔က ကိုတငးဇာထနး တို႔
ပါဝငးတယးလို႔ သိရပါတယး၈

ဒီအေတာအတျငး့ ႏုိငးငဵေရ့ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူေတျနဲ႔ အက္ဥး့သာ့ေတျကို ကူညီနုိငးဖို႔ အတျကး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးေနတဲံ NLD ဗဟို ဥပေဒ အေထာကးအကူ်ပဳ
အဖျဲ႔ဝငး ဥပေဒအၾကဵေပ့ ဦ့ေအာငးသိနး့နဲ႔ ဦ့သိနး့ဟနးတုိ႔ ဒီကေန႔ ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕ကို ေရာကးရြိေနၿပီ့ ဥပေဒေရ့ရာအရ ကူညီ ေဆာငးရျကးႏုိငးမယးံ
နညး့လမး့ေတျကို ေဒသခဵ ေရြ႕ေနေတျနဲ႔ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကတယးလို႔ သိရပါတယး၈

ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕က NLD အဖျဲ႔ဝငး ေရြ႕ေနေတျ အ်ပငး တ်ခာ့ ေရြ႕ေနေတျနဲ႔ပါ ေတျ႔ဆဵုၿပီ့ ဥပေဒေရ့ရာေတျ၇ ကျနးယကးဖျဲ႔ေရ့ေတျ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကေၾကာငး့
ဦ့ေအာငးသိနး့က RFA ကို ေ်ပာပါတယး၈
NLD ဗဟိုဥပေဒ အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႔က ်မနးမာ်ပညး အႏြ႔ဵအ်ပာ့မြာ ရြိတဲံ ေစတနာံဝနးထမး့ ေရြ႕ေနေတျကို ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ ေနရာမြာ ၿပီ့ခဲဲံတဲံ
လဆနး့ပိုငး့ကလညး့ မႏၱေလ့၇ မေကျ့နဲ႔ စစးးကိုငး့တိုငး့ေတျကို သျာ့ေရာကးခဲံၿပီ့ ေဒသခဵ ေရြ႕ေနေတျနဲ႔ ေတျ ံဆဵုခဲံပါတယး၈

ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕က ေရြ႕ေနေတျနဲ႔ ဒီကေန႔ ေတျ႔ဆဵု ေဆျ့ေႏျ့တာနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ ဥပေဒအၾကဵေပ့ ဦ့ေအာငးသိနး့ကို ေဒ၍ခငးခငးအိ က ဆကးသျယးေမ့်မနး့
တငး်ပထာ့ပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ ႀကိဳ့ပမး့မႈေတျကို ထိုငး့က ကူညီမညး


-ထိုငး့ႏိုငးငဵအေနနဲ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ အမ္ိဳ့သာ့ရငးၾကာ့ေစံေရ့ ႀကိဳ့ပမး့မႈေတျကို အကူအညီေပ့မယံး အေၾကာငး့ ထိုငး့ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့က
ေသာၾကာေန႔က ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ ေတျ႔ဆဵုစဥးမြာ ကတိ်ပဳ ေ်ပာဆုိခဲံတယးလို႔ သိရပါတယး၈

ေသာၾကာေန႔က တနာရီၾကာ ေတျ႔ဆဵုခဲံစဥး ထိုငး့ႏုိငးငဵအေနနဲ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ်မနးမာႏိုငးငဵအတျကး အ်ပဳသေဘာေဆာငးတဲံ ထငးရြာ့သူ၇


လူမ္ိဳ့စုေတျကို ကိုယးစာ့်ပဳသူ အတိုကးအခဵေခါငး့ေဆာငး ်ဖစးတယးဆုိၿပီ့ ေ်ပာဆိုခဲံတယးလို႔ ထိုငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ သတငး့ရပးကျကးနဲ႔ နီ့စပးသူေတျကို ကို့ကာ့ၿပီ့
MCOT သတငး့မြာ ေဖား်ပထာ့ပါတယး၈

ဒါံအ်ပငး ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့က ်မနးမာႏိုငးငမ


ဵ ြာ က္ငး့ပခဲံတဲံ ေရျ့ေကာကးပျဲဟာ ်မနးမာႏုိငးငဵ ဒီမိုကေရစီ ်မငးံမာ့လာေရ့အတျကး အဓိက
ေ်ခလြမး့်ဖစးတယးလို႔ ယဵုၾကညးေၾကာငး့၇ ထိုငး့ႏိုငးငဵ အေနနဲ႔လညး့ ်မနးမာႏုိငးငဵကို အကူအညီေပ့ဖို႔ အသငံးရြိေနေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုပါတယး၈

ၿပီ့ခဲံတဲံ အပတးက အငးဒိုနီ့ရြာ့ႏုိငးငဵမြာ ်ပဳလုပးခတ


ဲံ ဲံ အေရြ႕ေတာငးအာရြ ႏိုငးငဵမ္ာ့အဖျဲ႔ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့မ္ာ့ အစညး့အေဝ့ကေန ်မနးမာႏိုငးငဵအေပ၍
အေမရိကနးနဲ႔ ဥေရာပႏိုငးငဵေတျက ခ္မြတးထာ့တဲံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ စီ့ပျာ့ေရ့ ပိတးဆို႔မႈေတျကို ်ပနးလညး သဵု့သပးသငးံတယးလို႔ ေတာငး့ဆိုခဲံတာကိုလညး့
ထိုငး့ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့က ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ရြငး့်ပခဲံတယးလို႔ ဆိုပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကလညး့ ်မနးမာႏိုငးငဵမြာ အမ္ိဳ့သာ့ ရငးၾကာ့ေစံေရ့အတျကး စစးအစို့ရ ေခါငး့ေဆာငးေတျနဲ႔ ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ေရ့ကို


်ပငးဆငးထာ့ေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုခဲံတယးလို႔ သတငး့မြာ ေဖား်ပထာ့ပါတယး၈

ဒီေတျ႔ဆဵုပျဲနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ ထုိငး့ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ေ်ပာချငးံရပုဂၐိဳလးက မြတးခ္ကးေပ့ဖို႔ ်ငငး့ဆိုခဲံသလို အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးကလညး့


ဒီေတျ႔ဆဵုမႈဟာ ရငး့ႏြီ့ခ္စးၾကညးမႈ ရြိတဲံ ေတျ႔ဆဵုပျ ဲ်ဖစးေၾကာငး့သာ ေ်ပာဆိုၿပီ့ အေသ့စိတး ထုတး်ပနးတာ မရြိေသ့ပါဘူ့၈(အာဖကးေအ)

ဿ၁ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (တနလၤာေန႔)

NLD တရာ့ွငး ရပးတညးချငံး ေနာကးဆဵု့ ေလြ္ာကးလဲခ္ကး ၿပီ့ၿပီ

-NLD ပါတီ တရာ့ွငး ရပးတညးချငးံ ရြိေရ့အတျကး တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ အထူ့အယူခဵ ွငးထာ့တဲံ အမႈကုိ ဒီကေန႔ ေန်ပညးေတား တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ ႏြစးဘကး
ေရြ႕ေနေတျက ေနာကးဆုဵ့ ေလြ္ာကးလဲခ္ကး တငးသျငး့ခဲံၾကပါတယး၈ ေနာကးဆုဵ့စီရငးခ္ကး ဘယးေတာံခ္မယးဆုိတာ အတိအက္ မသိရေသ့ေပမဲံ ဒီကိစၥဟာ
ဥပေဒလမး့ေၾကာငး့အရ မြနးကနးေနတဲံအမႈ ်ဖစးတာေၾကာငးံ ဒီအမႈကို ပယးမယးံအစာ့ လကးခဵမယးလုိ႔ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ေမြ္ားလငးံေၾကာငး့ အက္ဳိ့ေဆာငး ေရြ႕ေနႀကီ့
ဦ့ဉာဏးွငး့က ေ်ပာပါတယး၈ အ်ပညးံအစုဵကုိ ဆကးသျယး စုဵစမး့ထာ့တဲံ ကုိေဇားွငး့လႈိငးက တငး်ပေပ့ထာ့ပါတယး၈

ၿပီ့ခဲံတဲံ ႏုွ
ိ ငးဘာ ေရျ့ေကာကးပျဲမြာ ွငးေရာကးယြဥးၿပိဳငး်ခငး့ မ်ပဳဖုိ႔ NLD ပါတီက ဆုဵ့်ဖတးခဲံၿပီ့ေနာကးပုိငး့ စစးအစုိ့ရက ထုတး်ပနးထာ့တဲံ ဥပေဒေတျအရ
ပါတီအေနနဲ႔ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီအ်ဖစး တရာ့ွငး ရပးတညးပုိငးချငးံ မရြိေတာံသလုိ ်ဖစးသျာ့ခဲံတဲံေနာကးပုိငး့ ပါတီ တရာ့ွငး ရပးတညးပုိငးချငးံ ရေရ့အတျကး
တရာ့စျဲဆုိထာ့ခဲံတာပါ၈

အရငး စျဲဆုိခ္ကးေတျကုိ တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးက ပလပးလုိကးေပမဲံ အခုေနာကးဆုဵ့ ေန်ပညးေတား တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ တငးသျငး့ထာ့တဲံ ေလြ္ာကးလဲခ္ကးနဲ႔


ပတးသကးလုိ႔ေတာံ ဒီကေန႔ ေန်ပညးေတား တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးက ႏြစးဘကး ေရြ႕ေနေတျရဲ႕ ေလြ္ာကးလဲခ္ကးေတျကုိ ၾကာ့နာခဲံတဲံအေၾကာငး့ NLD ပါတီ ဗဟုိ ဥပေဒ
အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႕ ွငးလညး့်ဖစး၇ ဒီအမႈကုိ လုိကးပါေဆာငးရျကးေပ့ေနတဲံ အက္ဳိ့ေဆာငးေရြ႕ေန တဦ့လညး့်ဖစးတဲံ ဦ့ဉာဏး ွငး့က ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“ဒီေန႔မနကး ှွ နာရီမြာ ႏြစးဘကးေပါံ၇ က္ေနားတို႔ တဘကးရယး၇ အစုိ့ရဘကးက ေရြ႕ေနခ္ဳပး႐ုဵ့ရယး၇ ေလြ္ာကးလဲခ္ကး ေပ့ပါတယး၈ ှဿ နာရီွနး့က္ငးမြာ
ၿပီ့ပါတယး၈ က္ေနားတုိ႔ဘကးကေတာံ ဆရာ ဦ့ၾကညးွငး့ ကုိယးတုိငး ေလြ္ာကးလဲခ္ကး ေပ့ပါတယး၈ အဲဒါကို အမိနး႔က္ဖို႔ရကး မရေသ့ပါဘူ့၈ က္ေနားကေတာံ
Order Result ေပံါ၇ အမိနး႔ခ္မြတးရနး သီ့သနး႔ထာ့သညးဆုိေတာံ က္ေနားတုိ႔ အဲဒါ အမိနး႔ေစာငံးရဦ့မယး၈ ေလြ္ာကးလဲခ္ကးေပ့တဲံ အဆငးံပါပဲ၈ ကိုယးံဘကးက
ေလြ္ာကးလဲခ္ကး ေပ့တယး၇ ဟုိဘကးက ေလြ္ာကးလဲခ္ကး ေပ့တယး၇ အဲဒါပါပဲ၈ ”
အစုိ့ရေရြ႕ေနေတျဘကးကေတာံ စစးအစုိ့ရက ထုတး်ပနးထာ့တဲံ ဥပေဒသစးေတျကုိ ကုိ့ကာ့ၿပီ့ တငး်ပခဲံတဲံအေၾကာငး့ ဦ့ဉာဏးွငး့က ဆကးေ်ပာ်ပပါတယး၈

“သူတို႔ကေတာံ ဒီဥစၥာ မြနးတယးေပါံ၈ ဥပေဒအသစး ထျကးေနၿပီ၇ ဥပေဒအတုိငး့ပဲ ဘာညာေပါံဗ္ာ၈ က္ေနားတုိ႔ကေတာံ အေသ့စိတး ေ်ပာပါတယး၈
က္ေနားတုိ႔ေ်ပာတဲံ အေသ့စိတးကုိလညး့ ဟုိဘကးက အေသ့စိတးေတာံ မတုဵ႔်ပနးဘူ့၈ မတုဵ႔်ပနးဘူ့ဆိုတာ သူတို႔ Ready မ်ဖစးတာလညး့ ပါမြာေပါံဗ္ာ၈
အၾကမး့ဖ္ငး့အာ့်ဖငံးေတာံ အစုိ့ရဘကးက ဒါ မြနးတယးလို႔ ေ်ပာတာေပါံ၈ က္ေနားတို႔ကေတာံ လုဵ့ ွ လျဲမြာ့ေနတဲံအေၾကာငး့ ဥပေဒ အေထာကးအထာ့နဲ႔
ေ်ပာတာပါ၈”

အခု သူတုိ႔ဘကးက ေလြ္ာကးလဲခ္ကးဟာ ဥပေဒလမး့ေၾကာငး့အရ မြနးကနးတဲံ ေလြ္ာကးလဲခ္ကး ်ဖစးတာေၾကာငးံ ေလြ္ာကးထာ့ခ္ကးအေပ၍ တရာ့႐ုဵ့က


လကးခဵမယးလုိ႔ သူ႔အေနနဲ႔ ယုဵၾကညးတဲံအေၾကာငး့ ဦ့ဉာဏးွငး့က ေ်ပာပါတယး၈

“က္ေနာံးအေနနဲ႔ေတာံ ဥပေဒေၾကာငး့အရ ေကာငး့တဲံအတျကး ပယးလုိကးတယး ဆုိတဲံအစာ့ လကးခဵလိမးံမယးလို႔ က္ေနားတို႔ ယုဵၾကညးတယး၈ ”

NLD ဗဟုိ ဥပေဒ အေထာကးအကူ်ပဳ အဖျဲ႕ ွငး အက္ဳိ့ေဆာငး ေရြ႕ေနႀကီ့ ဦ့ဉာဏးွငး့ ေ်ပာ်ပခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈

ေန်ပညးေတား တရာ့႐ုဵ့က NLD ပါတီ တရာ့ွငး ရပးတညးချငးံ ရြိေရ့အတျကး လကးခဵၿပီ့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ခ္ေပ့လုိကးရငး ပါတီအေနနဲ႔ တရာ့ွငး ႏုိငးငဵေရ့ပါတီအ်ဖစး
ရပးတညးချငးံရြိမြာ ်ဖစးေပမဲံ တရာ့႐ုဵ့က ပယးလုိကးရငးေတာံ NLD ပါတီဟာ တရာ့ွငး ႏုိငးငဵေရ့ပါတီအ်ဖစး ဆကးလကးရပးတညးချငးံ ရေတာံမြာ မဟုတးပါဘူ့၈

စစးအစုိ့ရက ထုတး်ပနးခဲံတဲံ ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပျဲဆုိငးရာ ဥပေဒ၇ နညး့ဥပေဒေတျအရ ေရျ့ေကာကးပျဲ မွငးဖုိ႔ ဆုဵ့်ဖတးခဲံတဲံ NLD ပါတီ အေနနဲ႔ အဲဒီ ဥပေဒေတျနဲ႔
ၿငိစျနး့ၿပီ့ တရာ့ွငး ႏုိငးငဵေရ့ပါတီအ်ဖစး ဆကးလကးရပး တညးချငးံ မရေတာံသလုိ ်ဖစးခဲံေပမဲံ NLD ကေတာံ အရငး ှ၆၆ွ ခုႏြစး ေရျ့ေကာကးပျဲမြာ တရာ့ွငး
မြတးပုဵတငးထာ့ၿပီ့ ်ဖစးတဲံအတျကး မြတးပုဵထပးတငးစရာ မလုိေတာံဘူ့လုိ႔ အေစာပုိငး့က ေ်ပာထာ့ခဲံဖူ့ပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

ခ္ငး့ေဒသအတျကး က္ပးသိနး့ ၀ဝဝ ခနး႔ NLD လႉ


-ၾကျကးအႏၲရာယးက္ခဲံသညးံ ခ္ငး့်ပညးနယး ဿ ၿမိဳ႕နယးသို႔ က္ပးသိနး့ ၀ဝဝ ခနး႔ တနးဖို့ရြိ ဆနးႏြငးံ ေရပိုကးမ္ာ့ လႉဒါနး့ေၾကာငး့ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD
က ေ်ပာသညး၈

ဿဝဝ၅ ခုႏြစးထဲတျငး ေကာကးပဲသီ့ႏြဵမ္ာ့ကို ၾကျကးအုပးမ္ာ့ ကိုကး်ဖတးစာ့ေသာကးခဲံသ်ဖငးံ ်ပညးနယးေတာငးပိုငး့ ကနးပကးလကးႏြငးံ ေ်မာကးပိုငး့ ထနးထလနးတျငး


စာ့နပးရိက၏ာ ရြာ့ပါ့ေသာေၾကာငးံ သျာ့ေရာကးလႉဒါနး့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

“ဒီေန႔ သျာ့လႉေနပါၿပီ၈ ဆနး သိနး့ ဿ၂ဝ ဖုိ့ ရြိပါတယး၈ ေရစီမဵခ္ကးက သိနး့ ၃ဝ ေလာကး ရြိတယး၇ သိနး့ ၀ဝဝ နီ့နီ့ပါ၈ တုိငး့ရငး့သာ့ေတျရဲ႕ အခကးအခဲကုိ
က္ေနားတို႔ ကူညီတာပါ၈ က္ေနားတို႔ပဲ မဟုတးဘဲ တသီ့ပုဂၐလ ကုိယးစာ့လြယးေတျ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးတယးဆုိေတာံ ပုိအာ့ရပါတယး” ဟု ပါတီေ်ပာချငးံရ
ဦ့အုနး့ၾကိဳငးက မဇိၥ္မကုိ ေ်ပာသညး၈

ယခုလ ှဝ ရကးေန႔တျငး ခ္ငး့်ပညးနယး NLD ဥက၎႒ ပူ့ဗာလီယနးက ပါတီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကုိ ေတျ႔ဆဵုတငး်ပခဲံၿပီ့ေနာကး ၾကျကးေဘ့သငးံ
ေဒသကို လႉဒါနး့ရနး NLD ဗဟို ဆဵု့်ဖတးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

မေကျ့တုိငး့ ေခ္ာကးၿမိဳ႕ရြိ ဆနးမ္ာ့ ဝယးယူကာ ခ္ငး့်ပညးနယးသုိ႔ ကာ့်ဖငးံ တငးပုိ႔ၿပီ့ ကနးပကးလကး ၿမိဳ႕နယးစညး့ ဥက၎႒ ေနအိမး၉ ၿမိဳ႕နယးတျငး့ ေက့္ရျာမ္ာ့မြ
ရျာသာ့ ှ ေသာငး့ခနး႔ကို တဦ့လြ္ငး ၀ ်ပညးႏႈနး့ ်ဖနး႔ေဝသျာ့မညး၈ ထို႔အတျကး က္ပးသိနး့ ဿှဝ တနးဖုိ့ရြိ တတငး့ချဲဝငး ဆနးအိတး ှဿ၂ဝ လႉဒါနး့သညး၈

ဆနးေဝငြေရ့အတျကး ရနးကုနး ဗဟနး့ၿမိဳ႕နယး ပါတီဥက၎႒ ဦ့ေအာငး်မငးံ၇ ခ္ငး့်ပညးနယး စညး့႐ဵု့ေရ့ ေကားမတီမြ ကုိဇုိဘျယး၇ ေတာငးဥက၎လာပၿမိဳ႕နယး
တသီ့ပုဂၐလ အမတးေလာငး့ ေဒါကးတာေစာႏုိငး၇ အဖျဲ႔ဝငးလူငယး ကုိဘေမာငး သျာ့ေရာကးေနသညး၈
ထနးတလနးၿမိဳ႕နယး ဘယးလဟာ့ႏြငးံ ဘဵုတလနး့ရျာမ္ာ့ရြိ လူ ၄၂ဝ အတျကး ဆနးလႉရနး ပူ့ဗာလီယနး၇ ဒီမုိကရကးတစး (်မနးမာ်ပညး) ပါတီမြ ဦ့ေနဖူ့ဘေဆျ၇
ဇုိမီ့ကျနးဂယကး ZNC ပါတီလူငယး အငးဇာထနး၇ NLD ဗဟုိလူငယး ကုိေအ့မငး့စုိ့ သျာ့ေနသညး၈ ။တုိ႔က ဟာ့ခါ့ၿမိဳ႕မြ က္ပး ၀၀ သိနး့တနးဖုိ့ရြိ ဆနးမ္ာ့ကုိ
ဝယးယူကာ မနကး်ဖနး လႉဒါနး့မညး၈

ထုိ႔်ပငး ဖလမး့ၿမိဳ႕ အိမးေ်ခ ၀ဝဝ ေက္ားရြိ ေရမဝယးရပးကျကး၉ ေသာကးသဵု့ေရ ခကးခဲသ်ဖငးံ ေရပိုကးအတျကး တနးဖုိ့ က္ပးသိနး့ ၃ဝ ေက္ား လႉႏုိငးရနး NLD က
နညး့ပညာဆုိငးရာ ၾကညံးရႈေရ့ သျာ့ေရာကးေနၿပီ ်ဖစးသညး၈

ယမနးေန႔တျငး ကနးပကးလကး ၿမိဳ႕နယး႐ဵု့ အာဏာပိုငးမ္ာ့က စစးေဆ့ေမ့်မနး့ခဲံေသားလညး့ ေႏြာငးံယြကး်ခငး့ မရြိပါ၈ (မဇၥ္ိမ)

NLD ေွမယံး ဆနး လူေတျ ရာခ္ီ ေစာငးံဆိုငး့

-ခ္ငး့်ပညးနယး ကနးပကးလကး ေဒသမြာ မႏြစးက ၾကျကးက္ခဲံတာေၾကာငးံ သီ့ႏြဵေတျ ပ္ကးစီ့်ပီ့ ရိက၏ာ ရြာ့ပါ့မူေတျ ်ဖစးေပ၍ခဲံတာေၾကာငးံ NLD ပါတီက ဦ့စီ့်ပီ့
ဆနးေွဖို႔ စီစဥးခဲံရာမြာ ဇနးနွါရီလ ဿ၀ ရကးေန႔မြာ ဆနးေွေရ့ အဖျဲ႔ေတျ ကနးပကးလကးကို ေရာကးရြိခဲံပါတယး၈

NLD က ဦ့စီ့်ပိီ့ ဆနးေွမယးဆိုတဲံ သတငး့ေၾကာငးံ ကနးပကးလကး်မိဳ႔ အနီ့ ရျာေတျက လူေတျ ရာနဲ႔ခ္ီ်ပီ့ ဇနးန ွါရီလ ဿ၁ ရကးေန႔ မနကးကထဲက
ကနးပကးလကးကို ေရာကးလာတယးလို႔ သိရပါတယး၈
ဒါေပမဲံ ်မိဳ႔နယး အာဏာပိုငးေတျက ဆနးေွေရ့ကိစၥကို အထကးကို တငး်ပေပ့မယး ဆိုတာေၾကာငးံ ဆနးမေွနိုငးေသ့ဘူ့၈
ခ္ငး့်ပညးနယး အတျငး့ ရိက၏ာ်ပတးလပးမြဳနဲ႔ ပတးသကး်ပီ့ ကနးပကးလကး်မိဳံေပ၍ကို တကးလာၾကတဲံ ပတး ွနး့က္ငး ရျာသူရျာသာ့ေတျကို ဦ့တငးေအာငးခိုငးက
ဆကးသျယး ေမ့်မနး့ထာ့ပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ဿ၂ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (အဂၤါေန႔)

်ပညးသူ႔စစးမႈထမး့ဥပေဒကို NLD လူငယးကနး႔ကျကး

-စစးအစို့ရရဲံ ်ပညးသူ႔စစးမႈထမး့ ဥပေဒဟာ ်ပညးတျငး့စစး ်ဖစးေနတဲံ လကးရြိ ်မနးမာနိုငးငဵ အေ်ခအေနအရ ်ပဌာနး့ဖို႔ မသငးံေသ့တဲံ ဥပေဒတရပး ်ဖစးတယးလို႔
အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႕ခ္ဳပး (လူငယး) က ဇနးနဝါရီ ဿ၁ ရကး မေန႔က ရကးစျဲနဲ႔ ေၾကညာလိုကးပါတယး၈

ဒီဥပေဒေၾကာငးံ ်ပညးတျငး့ လူငယးထုၾကာ့မြာ စို့ရိမးေသာက ေရာကးေနၾကၿပီ့၇ တိုငး့်ပညးအနာဂတး အတျကး ဆို့ဝါ့ေစနိုငးတယးလို႔ ေဝဖနး


ေထာကး်ပထာ့ပါတယး၈ ဒါနဲ႔ ပတးသကးလုိ႔ NLD လူငယးတာဝနးခဵ (ှ) ကိုမ္ိဳ့ၫျနး႔က RFA ကို အခုလို ေ်ပာပါတယး၈

“လူငယးေတျၾကာ့ထဲမြာ ေၾကာကးၾကလနး႔ၾကတာေတျ ရြိတာေပါံ၈ တခ္ိဳ႕က္ေတာံလညး့ စစးမႈမထမး့ရေအာငး ထျကးေ်ပ့မယးေပါံ၈


ေနာကးလူငယးေတျက္ေတာံလညး့ ဘာ်ဖစးလဲ ေသနတးရလို႔ရြိရငး ေသနတးေ်ပာငး့ ်ပနးလြညးံမယးေပါံ၈ ်ပနးခ္မယးေပါံ၈ ဒါမ္ိဳ့ေလ့ေတျ ကၽျနးေတားတို႔ ်မငးရတယး၈
ဒါေရြ႕ ကၽျနးေတားတို႔ ်မနးမာႏိုငးငဵရဲံ အနာဂတးအတျကး မေကာငး့တဲံ လက၏ဏာေလ့ေတျ ေတျ႕ရတယးဗ္၈ ဒီဟာေၾကာငးံ ကၽျနးေတားတို႔က ဒီဥစၥာကို
ကၽျနးေတားတို႔အေနနဲ႔ သေဘာထာ့ ေၾကညာခ္ကး ထုတး်ပနးရတာပါ၈”

်မနးမာနိုငးငဵအတျကး စစးမႈ မထမး့မေနရ ဥပေဒ တကယးလိုအပးလာ့၇ မလိုအပးဘူ့လာ့ဆိုတာကို ပညာရြငးေတျနဲ႔ ေဆျ့ေႏျ့တိုငးပငးၿပီ့၇ ပညာရြငးေတျက


လိုအပးတယးလုိ႔ ယူဆရငးေတာငး ်ပညးသူ႔ဆႏၵ ေတာငး့ခဵၿပီ့မြ ်ပဌာနး့သငးံတယးလုိ႔လညး့ NLD လူငယးအဖျဲ႕က ေထာကး်ပထာ့ပါတယး၈
ဒါံအ်ပငး ်ပညးသူ႔စစးမႈထမး့ ဥပေဒေၾကာငးံ အလုပးရြငးနဲ႔ အလုပးသမာ့ၾကာ့ ပဋိပက၏ ်ဖစးလာနိုငးတဲံ အလာ့အလာ ေတျ႕ရတယးလို႔လညး့
ေဝဖနးသဵု့သပးထာ့ပါတယး၈

စစးအစို့ရဟာ အ႐ျယးေရာကးသူတိုငး့ စစးမႈမထမး့မေနရ ဥပေဒကို ်ပညးံသူ႔ စစးမႈထမး့ ဥပေဒလို႔ နာမညးတပးၿပီ့ နိုငးငဵေတား ်ပနးတမး့အ်ဖစး ဿွှွ ဒီဇငးဘာလ
ှ၄ ရကး ေန႔စျဲနဲ႔ ထုတး်ပနးထာ့ပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

NLD ပါတီ ရပးတညးချငးံအမႈ သဵတမနးမ္ာ့ စိတးဝငးစာ့

-ဒီကေန႔ ဇနးနဝါရီ ဿ၂ ရကး ေန႔လညးပုိငး့က ၾသစေၾတ့လ္ာ့ သဵအရာရြိတဦ့ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖဲျ႕ခ္ဳပး ေခါငး့ေဆာငးေတျနဲ႔ လာေရာကး ေတျ႕ဆုဵခဲံေၾကာငး့
သတငး့ရရြိပါတယး၈

လာေရာကး ေတျ႕ဆဵုသူမြာ အႀကီ့တနး့ သဵအရာရြိတဦ့ ်ဖစးတဲံ Ms. Ruth Steward ်ဖစးပါတယး၈ ဒီေဆျ့ေႏျ့ပဲျနဲ႔ ပတးသကးလုိ႔ NLD ်ပနးၾကာ့ေရ့တာဝနးခဵ
ဦ့အုနး့ႀကိဳငးက အခုလုိ ေ်ပာပါတယး၈
“ေအားဇီက သဵမႉ့တေယာကး လာေတျ႕ပါတယး၈ ႐ဵု့မြာပါ၇ ကၽျနးေတားတို႔ ဦ့တငးဦ့နဲ႔ ဦ့ဝငး့တငးကို လာေတျ ႕တာ၇ ကၽျနးေတားနဲ႔ ဦ့ဝငး့ထိနးနဲ႔လညး့ ရြိပါတယး၈
ေဆျ့ေႏျ့တဲံ အေၾကာငး့အရာေတျကေတာံ အစဵုပါပဲ၇ ဒါေပမဲံ သူက အဓိကကေတာံ NLD မေန႔ကတုနး့က ႐ဵု့ကိစၥေပါံဗ္ာ၇ အဲဒီ ႐ဵု့ကိစၥကို နညး့နညး့ စိတးဝငးစာ့ပဵု
ရပါတယး၈”
လကးရြိ ်မနးမာံႏုိငးငဵေရ့ အေ်ခအေနနဲ႔ အနးအယးဒီရဲံ သေဘာထာ့ေတျကုိ သိရြိလုိတဲံ အတျကး လာေရာကး ေဆျ့ေႏျ့ ေမ့်မနး့တာလို႔ ဆိုပါတယး၈ အဓိက အေနနဲ႔
ဗဟိုတရာ့႐ုဵ့မြာ အနးအယးဒီ ပါတီရဲံ တရာ့ဝငး ရပးတညးမႈဆုိငးရာ အမႈကိစၥကုိ အထူ့ စိတးဝငးစာ့ပုဵ ရတယးလို႔ သိရပါတယး၈
ညေနပိုငး့မြာေတာံ ဗနးေကာကးၿမိဳ႕က ေရာကးလာတဲံ ထိုငး့နိုငးငဵဆိုငးရာ နယးသာလနး သဵအမတးႀကီ့နဲ႔ ဇနီ့ကို ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ေနအိမးမြာ လကးခဵ
ေတျ႕ဆဵုခဲံပါတယး၈

အလာ့တူ ဒီကေန႔ အနးအယးဒီ ႐ုဵ့ခ္ဳပးမြာ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေတျကုိ တဦ့ခ္ငး့ တာဝနးယူေရ့အတျကး မဲႏိႈကးတာကုိ ဆကးလကး လုပးေဆာငးလ္ကး
ရြိပါတယး၈ အခုခ္ိနးထိ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ ၀ွွ ေက္ားေလာကးအတျကး တာဝနးယူမဲံသူေတျ ရရြိထာ့ၿပီ့ ်ဖစးတယးလို႔ စဵုစမး့ သိရြိရပါတယး၈ (အာဖကးေအ)

ဿ၃ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (ဗုဒၶဟူ့ေန႔)

NLD ရပးတညးေရ့အမႈ ဿ၅ ရကးေန႔ အမိနး႔ခ္မညး


-ပါတီဆကးလကးရပးတညးေရ့ အထူ့အယူခဵ ေလြ္ာကးထာ့သညးံ အမႈကို ယခုလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး အမိနး႔ခ္မညးဟု သိရေၾကာငး့ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႔ခ္ဳပး
NLD ၌ အက္ဳိ့ေဆာငးေရြ႕ေန ဦ့ေက္ားဟို့က ေ်ပာသညး၈

ပါတီရပးတညးေရ့ ေနာကးဆဵု့အဆငးံ အထူ့အယူခဵတငးသျငး့်ခငး့ကို ေန်ပညးေတား တရာ့႐ဵု့ခ္ဳပးက ယခုလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး လကးခဵခဲံကာ၇ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး


ႏြစးဖကးၾကာ့နာခဲံၿပီ့ေနာကး ရနးကုနး တရာ့႐ဵု့ခ္ဳပး ၾကိဳတငးအသိေပ့ စာရငး့တျငး စီရငးခ္ကးခ္မညးံအေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

“ဒီေန႔ ရနးကုနး တရာ့႐ဵု့ခ္ဳပးက ၾကိဳတငးသတိေပ့စာရငး့မြာ ကပးထာ့တာက အဲဒီအမႈကို ဒီလ ဿ၅ ရကးေန႔ ှဝ နာရီ ေန်ပညးေတား တရာ့႐ဵု့ခ္ဳပးမြာ အမိနး႔ခ္မယး
ဆိုၿပီ့ေတာံမြ စာကပးထာ့ပါတယး” ဟု ဦ့ေက္ားဟို့က မဇၥ္ိမကို ေ်ပာသညး၈

ၾကိဳတငးအမႈေခ၍စာရငး့တျငး မညးသညးံအမႈကို လကးခဵသညး/ပယးသညး၇ မညးသညးံအမႈကို အမိနး႔ခ္ၿပီ့ၿပီဟူသညးံ သတိေပ့ခ္ကးမ္ာ့သာ သာမနးအာ့်ဖငးံ


ကပးေလံရြိၿပီ့ အမႈတခုကို မညးံသညးံေန႔ အမိနး႔ခ္မညးဟု မကပးတတးသ်ဖငးံ ထူ့်ခာ့သညးဟု ဆိုသညး၈
သူက “ဒီလိုၾကိဳတငးအမႈေခ၍စာရငး့နဲ႔ ထုတး်ပနးတယးဆိုတာ ဒါထူ့်ခာ့တယးေပါံဗ္ာ၈ တ်ခာ့ဘယးအမႈမြ ဒီလိုၾကိဳတငးၿပီ့ေတာံ အမိနး႔ခ္မယးလို႔
ၾကိဳတငးအသိေပ့တဲံဟာ က္ေနားေတာံ တခါမြ မၾကဵဳဖူ့ဘူ့၈ ဒီအမႈတခုပဲ ၾကဵဳဖူ့တယး၈ ဘယးေန႔ဘယးရကး အမိနး႔ခ္မယးဆိုၿပီ့ေတာံ ဒီလိုစာရငး့ထုတး
ေၾကညာတာက ဒီတခါပဲ က္ေနား ၾကဵဳဖူ့တာေပါံ၈ ထူ့်ခာ့တယးေပါံ” ဟု ေ်ပာဆိုသညး၈

ှ၆၆ဝ ေရျ့ေကာကးပျဲတျငး အမတးေနရာ ၅ဿ ရာခိုငးႏႈနး့်ဖငးံ အႏိုငးရခဲံသညးံ NLD သညး ဿဝှဝ ေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငးထဵ ်ပနးလညး၊ ပါတီမြတးပဵုမတငးသ်ဖငးံ
တရာ့ဝငးပါတီအ်ဖစးမြ ပ္ကး်ပယးေၾကာငး့ ေကားမရြငးက ဿဝှဝ ခုႏြစး စကးတငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႔ ေၾကညာခ္ကးတျငး ေဖား်ပခဲံသညး၈

ထိုသို႔ေၾကညာအၿပီ့ NLD အေထျေထျအတျငး့ေရမႉ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက တရာ့ဝငးပါတီအ်ဖစး ဆကးလကးတညးရြိချငံး ရြိေၾကာငး့ ပထမအၾကိမး


အယူခဵတငးသျငး့ခဲံသညး၈ သို႔ေသား အယူခဵကုိ ေန်ပညးေတား တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးက ၿပီ့ခဲံသညးံႏြစး ႏိုဝငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး ပယးခ္ခဲံေသ့သညး၈

ယခုလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ခ္မြတးမညးံ အမိနး႔အတျကး ေရြ႕ေနမ္ာ့်ဖစးသညးံ ဦ့ဥာဏးဝငး့၇ ဦ့ေက္ားဟို့ႏြငးံ NLD ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ႔ဝငး ဦ့ဝငး့်မငးံတို႔
ေန်ပညးေတား တရာ့႐ဵု့ခ္ဳပးသို႔ သျာ့ေရာကးၾကာ့နာမညး၈ (မဇၥ္ိမ)

NLD လူငယးစာဖတးဝိုငး့ တို့ခ္ဲ႕


-အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD လူငယးစာဖတးဝိုငး့ကို ပါတီဝငးမဟုတးသူ လူငယးမ္ာ့ပါ ပါဝငးေစကာ ယေန႔ တို့ခ္ဲ႕်ပဳလုပးခဲံေၾကာငး့ ပါတီလူငယးမ္ာ့
အဆိုအရ သိရသညး၈

ယေန႔စာဖတးဝိုငး့ကို ေန႔လညး ဿ နာရီခနး႔တျငး ရနးကုနးတုိငး့ ဗဟနး့ၿမိဳ႕နယးရြိ ပါတီ႐ဵု့ခ္ဳပး၉ ်ပဳလုပးခဲံရာ ပါတီဝငးလူငယးမ္ာ့ အပါအဝငး အ်ခာ့စိတးပါဝငးစာ့သူ
လူငယး ၂ဝ ခနး႔ တကးေရာကးခဲံကာ၇ ။တို႔က ရနဵ႔သစး စာအုပးတိုကးမြ ထုတးေဝေသာ „ပါရာဒိုငး့ လကးခုပးသဵမ္ာ့ႏြငးံ လူငယးမ္ာ့၌ ရငးခုနးသဵ‟ ဟူသညးံ
ေဆာငး့ပါ့စု စာအုပးကို ဝိုငး့ဝနး့ေဆျ့ေႏျ့ခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

“ၿပီ့ခဲံတဲံ ႏြစးပတးေလာကးကတညး့က ေၾကညာထာ့ပါတယး၈ ႐ဵု့မြာလညး့ ဘုတးၾကီ့နဲ႔ ေရ့ထာ့ပါတယး၈ ဒီေန႔ စာဖတးဝိုငး့ေလ့ကေတာံ NLD လူငယးေတျတငး
မကဘဲနဲ႔ အ်ခာ့ေသာ လူငယးေတျ ပါဝငးတဲံအတျကး ထူ့်ခာ့မႈေလ့ တခုလို႔ ်မငးပါတယး” ဟု လူငယးလုပးငနး့ေဖားေဆာငးေရ့ တာဝနးခဵတဦ့်ဖစးသူ ကိုမ္ဳိ့ညျနး႔က
မဇၥ္ိမကို ေ်ပာသညး၈

ပါတီလူငယး ကိုရာဇာက “စာဖတးဝိုငး့ရဲ႕ ပဵုစဵက ဝိုငး့ေဆျ့ေႏျ့တယးဗ္ာ၈ အာ့လဵု့စုၿပီ့ ဝိုငး့ထိုငးလိုကးတယးဗ္ာ၈ ခဵုေလ့ေတျနဲ႔ မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငး ထိုငးၾကတယး၈
ေဆျ့ေႏျ့မယးဆိုရငး လူငယးေဖားေဆာငးေရ့အဖျဲ႔ကို စာရငး့ေပ့ရတယး၈ ေဆျ့ေႏျ့ခ္ိနးက တေယာကးကို ှဝ မိနစးထကး မပိုရဘူ့ေပါံ၈ ဥပမာ လူ ဿဝ က
ေဆျ့ေႏျ့တယးဆိုရငး ေဆျ့ေႏျ့တဲံ အေၾကာငး့အရာေတျကို မဵုရျာ (ဦ့) ေအာငးရြငးနဲ႔ ဦ့ေအာငးၾကညးညျနး႔က မြတးထာ့တယးဗ္ာ၈ ၿပီ့ေတာံမြ သူတို႔ရဲ႕
အေတျ႔အၾကဵဳအရ ဘယးဟာကေတာံ်ဖငးံ အဓိပၸာယးလျဲတယး၇ ပိုေနတယး၇ လိုေသ့တယး အစရြိသ်ဖငးံ ်ပနးေဆျ့ေႏျ့ေပ့တာေပါံ” ဟု မဇၥ္ိမကို ရြငး့်ပသညး၈

ယေန႔ စာဖတးဝိုငး့မြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေနအိမးအက္ယးခ္ဳပးမြ လျတးေ်မာကးအၿပီ့ ပထမဆဵု့်ပဳလုပးသညးံ စာဖတးဝိုငး့်ဖစးၿပီ့၇ ရနးကုနးသာမက ပဲခူ့ႏြငးံ


မေကျ့ၿမိဳ႕မ္ာ့မြ အသကး ဿဝ-ဿ၂ ႏြစးအၾကာ့ လူငယးအမ္ာ့စု လာေရာကးကာ ထိုအထဲတျငး အမ္ဳိ့သမီ့ ှ၂ ဦ့ခနး႔ ပါဝငးသညး၈

စာဖတးဝိုငး့ သဘာပတိအ်ဖစး ပါတီဒုဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့ ေဆာငးရျကးၿပီ့၇ စာေရ့ဆရာ မဵုရျာေအာငးရြငးႏြငးံ ေခ္ာငး့သာၿမိဳ႕နယး ှ၆၆ဝ ခုႏြစး
လႊတးေတားအမတး ဦ့ေအာငးၾကညးညျနး႔တို႔ ၾကီ့ၾကပးေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး စာေပေလာကမြ စာေရ့ဆရာ၇ ကဗ္ာဆရာ ၁ ဦ့လညး့ ယေန႔စာဖတးဝိုငး့သို႔
လာေရာကးခဲံၾကသညး၈
NLD လူငယးစာဖတးဝိုငး့မ္ာ့ကို ှ၆၆၂ ခုႏြစးကတညး့က ပါတီ႐ဵု့ခ္ဳပး၉ပငး စတငးခဲံၿပီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ကိုယးတိုငး ဦ့ေဆာငးခဲံသညး၈ ဿဝဝ၀ ေမလ ၀ဝ
ရကးေန႔ ဒီပဲယငး့ကိစၥေနာကးပိုငး့တျငးမူ အေ်ခအေန အရပးရပးေၾကာငးံ ရပးနာ့ခဲံၿပီ့ ဿဝဝ၅ ခုႏြစးတျငး ်ပနးလညး်ပဳလုပးလာခဲံသညး၈

“ပဵုမြနးလုပးခဲံတာပါ၈ ဒီပဲယငး့ အေရ့အခငး့ ေနာကးပိုငး့မြာ က္ေနားတို႔လညး့မရြိ၇ လူငယးေတျလညး့ ေ်ပ့ဟယးလႊာ့ဟယး ေရြာငးရယးတိမး့ရယးနဲ႔ေပါံဗ္ာ၈


ေတားေတားေလ့ ရပးထာ့လိုကးရတယး၈ က္ေနားတို႔ မရြိတဲံေနာကးပိုငး့မြာလညး့ ဒီကေလ့ေတျ ဆကးလုပးလာခဲံတာ၈ သူတို႔ေတာငး အေတားေလ့ ၾကီ့လာၿပီ၈
ေနာကး အာ့သစးေတျ ထပးေမျ့ေတာံ လူသစးေတျ ေရာကးလာတာ ရြိပါတယး၈ အမ္ာ့ၾကီ့ အေထာကးအကူ ်ဖစးပါတယး” ဟု ဒုဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့က မဇၥ္ိမကို
ေ်ပာသညး၈

NLD အေန်ဖငးံ ဿဝှဝ မြတးပဵုတငး ဥပေဒအရ မြတးပဵုမတငးေတာံသညးံ ကာလကတညး့က ရနးကုနးရြိ လႊတးေတားအမတး ေဒ၍ေမႏြငး့ၾကညး၌ ေနအိမး၉
ဦ့ဝငး့တငး၇ ဦ့တငးဦ့၇ ဖ္ာပဵုနီလဵုဦ့၇ မဵုရျာေအာငးရြငး၇ ဦ့သိနး့ထျနး့တို႔ ဦ့ေဆာငး၊ ႏြစးပတးတၾကိမး ်ပဳလုပးလာခဲံသညး၈

“အရငးတုနး့က NLD လူငယးေတျခ္ညး့ လုပးခဲံရာကေန ခုဆို ေက္ာငး့သာ့လူငယးေလ့ေတျပါ ပါဝငးလာတဲံအတျကး ေအာငး်မငးမႈ တရပးပါပဲခငးဗ္ာ၈ အမ္ာ့ၾကီ့
အာ့ရပါတယး၈ ်မနးမာ်ပညး လူငယးေတျရဲ႕ အေရ့ကို ကျနးယကးၾကီ့သဖျယး တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ ေဆာငးရျကးသျာ့ဖို႔ ်ဖစးပါတယး” ဟု ကိုမ္ဳိ့ညျနး႔က ေ်ပာသညး၈

ယေန႔စာဖတးဝုိငး့ကို ညေန ၁ နာရီခနး႔တျငး အဆဵု့သတးခဲံသညး၈ ေနာကးထပး ရကးသတၱ ႏြစးပတးအၾကာတျငး သဵအမတးၾကီ့ေဟာငး့ ဦ့တငးံေဆျ ေရ့သာ့သညးံ
„ဒီမိုကေရစီစိတးထာ့‟ ဆိုသညးံ စာအုပးကို ေဆျ့ေႏျ့ၾကဦ့မညး ်ဖစးသညး၈

ရနးကုနးၿမိဳ႕အ်ပငး အ်ခာ့ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့တျငးလညး့ ။တို႔ အေ်ခအေနအလိုကး လုပးေဆာငးႏိုငးရနး ၾကိဳ့ပမး့လ္ကးရြိသညး၈(မဇၥ္ိမ)

ဿ၄ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (ၾကာသပေတ့ေန႔)

အစို့ရသစးနဲ႔ ေဆျ့ေႏျ့ဖို႔ ေဒ၍စု အသငးံ

-ေပ၍ေပါကးလာမယးံ အစုိ့ရသစးနဲ႔ ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ဖုိ႔ အဆငးသငံးပဲလုိ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ ကဆစး ပီရျနး့ (Kasit Pironmya)
ကို ေ်ပာၾကာ့ခဲံတယးလုိ႔ ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ဌာနက ေ်ပာပါတယး၈ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ ကဆစး ပီရျနး့နဲ႔ မၾကာခငး ရကးပုိငး့အတျငး့က ရနးကုနးၿမိဳ႕မြာ
ေတျ႕ဆုဵစဥး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက အခုလုိ ေ်ပာၾကာ့လုိကးတာပါ၈ အ်ပညးံအစုဵကို ဆကးသျယး စုဵစမး့ ထာ့တဲံ ကုိေဇားွငး့လႈိငးက တငး်ပေပ့ထာ့ပါတယး၈

ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ ကဆစး ပီရျနး့နဲ႔ ်မနးမာံဒီမုိကေရစီ ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတုိ႔ဟာ ဇနးနွါရီ ဿှ ရကးေန႔က ရနးကုနးၿမိဳ႕ မီကာ့ဆာ့
ဧညးံရိပးသာမြာ ေတျ႕ဆုဵခဲံၾကတာပါ၈ ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ ကဆစး ပီရျနး့နဲ႔ ေတျ႕ဆုဵစဥး စစးအစုိ့ရနဲ႔ ႏြစးဘကး အေလြ္ာံအတငး့လုပးၿပီ့ ်ပဳလုပးမယးံ
ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့မႈေတျ ်ဖစးေပ၍ဖုိ႔ သူမဘကးက လမး့ေၾကာငး့ဖျငးံထာ့တဲံ အေၾကာငး့နဲ႔ ်မနးမာႏုိငးငဵအေပ၍ ခ္မြတးထာ့တဲံ ပိတးဆုိ႔ အေရ့ယူမႈေ တျကုိ
်ပနးလညးသုဵ့သပးဖုိ႔ အဆငးသငးံရြိတဲံ အေၾကာငး့ေတျကုိ ေ်ပာၾကာ့ခဲံတယးလုိ႔ အမညးမေဖားလုိတဲံ အဆငးံ်မငးံ ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ဌာန အရာရြိတဦ့က
ေ်ပာပါတယး၈

ေလာေလာဆယး အေ်ခအေနအရ မၾကာခငး အစုိ့ရသစးတရပး ေပ၍ေပါကးလာေတာံမြာ ်ဖစးတဲံအတျကး အဲဒီ ေပ၍လာတဲံ အစုိ့ရသစးနဲ႔ အမ္ဳိ့သာ့ ရငးၾကာ့ေစံေရ့
ကိစၥေတျအတျကး ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ဖုိ႔ သူမ ဘကးက အဆငးသငံးရြိတဲံ အေၾကာငး့လညး့ ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ကုိ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက
ေ်ပာၾကာ့ခဲံတယးလုိ႔ ဆုိပါတယး၈
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ ကဆစး ပီရျနး့တုိ႔ ေတျ႕ဆုဵစဥး ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကတဲံ အေၾကာငး့အရာ တခ္ဳိ႕ကုိေတာံ ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ဌာန
အရာရြိတဦ့က အခုလုိ ေ်ပာ်ပပါတယး၈

“်မနးမာႏုိငးငဵသာ့ေတျ တုိ့တကးေကာငး့မျနးဖုိ႔နဲ႔ တုိငး့်ပညးအတျငး့ အမ္ဳိ့သာ့ ရငးၾကာ့ေစံေရ့ ်ဖစးေပ၍လာဖုိ႔အတျကး ထုိငး့ႏုိငးငဵ အေနနဲ႔ ပူ့ေပါငး့


လုပးေဆာငးလုိစိတး ရြိပါတယး၈ ဒါေပမဲံ ်မနးမာႏုိငးငဵရဲ႕ ်ပႆနာဟာ ်မနးမာႏုိငးငဵသာ့ေတျ ကုိယးတုိငး ေ်ဖရြငး့မြသာ ရႏုိငးမြာပါ၈”

ဒါံအ်ပငး ်မနးမာႏုိငးငဵအေပ၍ ခ္မြတးထာ့တဲံ စီ့ပျာ့ေရ့ ပိတးဆုိ႔အေရ့ယူမႈေတျ ႐ုပးသိမး့ေပ့ေရ့အတျကး အာဆီယဵအဖျဲ႕က လုိလာ့သလုိ တခ္ိနးတညး ့မြာပဲ
်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ ဒီမုိကေရစီ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈေတျ အရြိနးတုိ့်မႇငးံ လုပးေဆာငးတာကုိ ်မငးေတျ႕လုိတဲံအေၾကာငး့ မၾကာခငးက အငးဒုိနီ့ရြာ့ႏုိငးငဵမြာ က္ငး့ပခဲံတဲံ
အာဆီယဵ ွနးႀကီ့မ္ာ့ ေတျ႕ဆုဵပျဲအတျငး့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကတာေတျကုိ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ ကဆစး ပီရျနး့က ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကုိ ်ပနးလညးေ်ပာ်ပခဲံတယးလုိ႔
ဆုိပါတယး၈

ႏြစးႏုိငးငဵ နယးစပးေဒသမြာ လုဵၿခဵဳ စိတးခ္ရမႈ အေ်ခအေန ်ဖစးေပ၍လာတာကုိ ထုိငး့ႏုိငးငဵ အေနနဲ႔ ်မငးေတျ႕လုိတဲံ အေၾကာငး့လညး့ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့က
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကုိ ေ်ပာခဲံတယးလုိ႔ ဆုိပါတယး၈

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲ႔ ရနးကုနးၿမိဳ႕မြာ ခရီ့ေရာကးမဆုိကး ေတျ႕ဆုဵၿပီ့ ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ဟာ ေန်ပညးေတားမြာ က္ငး့ပေနတဲံ BIMSTEC


ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား ေဒသတျငး့ ႏုိငးငဵမ္ာ့ က႑ေပါငး့စုဵ နညး့ပညာနဲ႔ စီ့ပျာ့ေရ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ အဖျဲ႕ရဲ႕ ွနးႀကီ့အဆငးံ စညး့ေွ့ပျဲကုိ
တကးေရာကးခဲံတာပါ၈

အဲဒီ စညး့ေွ့ပျဲ ်ပငးပမြာပဲ ထုိငး့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ ကဆစး ပီရျနး့ဟာ ွနးႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့သိနး့စိနးနဲ႔ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ ဦ့ဉာဏးွငး့ အပါအွငး တ်ခာ့ စစးအစုိ့ရ
အရာရြိေတျနဲ႔လညး့ သီ့်ခာ့ ေတျ႕ဆုဵ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

ဿ၅ ရကး ဇႏၷဝါရီလ ဿွှှ ခုႏြစး (ေသာႀကၤာေန႔)

NLD ရပးတညးေရ့အမႈ ပလပးခဵရ


-အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႔ခ္ဳပး ဆကးလကး ရပးတညးေရ့ အထူ့အယူခဵကို ဝငးချငးံမ်ပဳဘဲ ပလပးလိုကးသညးဟု ေန်ပညးေတား တရာ့႐ဵု့ခ္ဳပးက ယေန႔
အမိနး႔ခ္လိုကးသညး၈

ေနာကးဆဵု့အဆငးံ အထူ့အယူခဵကို NLD က တငးသျငး့ခဲံရာ ဇနးနဝါရီ ှ၀ ရကးေန႔တျငး လကးခဵခဲံကာ၇ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ႏြစးဖကးၾကာ့နာမႈမ္ာ့ ်ပဳခဲံၿပီ့ေနာကး
ပလပးေၾကာငး့ ယေန႔ အမိနး႔ခ္်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

“က္ေနားတုိ႔က တရာ့စီရငးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ ၄ နဲ႔ အထူ့ အယူခဵဝငးချငးံေပ့ဖုိ႔ ေလြ္ာကးထာ့တဲံ ေလြ္ာကးလႊာေပံါ၈ အဲဒီံေလြ္ာကးထာ့တဲံ ေလြ္ာကးလႊာကို
ၿပီ့ခဲံတဲံအပတး ဿ၁ ရကးေန႔က ေလြ္ာကးလဲခ္ကး တငးတယး၈ တငးၿပီ့ေတာံ ဒီေန႔ အထူ့အယူခဵဝငးချငးံ မ်ပဳဘူ့ဆုိၿပီ့ ပလပးလိုကးတယးေပါံ ‟‟ ဟု NLD ၌
အက္ဳိ့ေဆာငးေရြ႕ေန ဦ့ေက္ားဟို့က မဇၥ္ိမကို ေ်ပာသညး၈

သို႔ေသား ဥပေဒပုဒးမ ၅ အရ ႏိုငးငဵေတား တရာ့သူၾကီ့ခ္ဳပးထဵ အယူခဵတငးချငးံ ရြိေသ့သညး၈

တရာ့ဝငး ပါတီဆကးရပးချငးံ အလာ့အလာ နညး့သျာ့်ခငး့ကာ့ စစးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ အဓိက အတိုကးအခဵ အငးအာ့စုၾကီ့အၾကာ့ ေပါငး့ကူ့ ဆကးဆဵမႈ
်ဖစးထျနး့လာေရ့ကို ထိခိုကးသျာ့ေစသညး၈
ဦ့ေက္ားဟို့က “က္ေနားတို႔ကေတာံ တငးချငးံရြိတယးေပါံ၈ တငးေတာံ တရာ့သူၾကီ့က သူ႔လုပးပိုငးချငးံအရ ဒါ သူ႔ဟာသူ ခ္ငးံခ္ိနးမြာေပါံ၈ တရာ့သူၾကီ့ခ္ဳပးဆီကို
တုိကး႐ိုကးတငးရမြာ၈ ဥပေဒ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမြာေတာံ ရြိေသ့တယးေပါံေလ၈ ဆကးလုပးဖို႔ မလုပးဖို႔ကေတာံ ဘာမြေတာံ မတုိငးပငးရေသ့ဘူ့‟‟ ဟု ဆိုသညး၈

ယေန႔ စီရငးခ္ကးခ္မညးံအေၾကာငး့ ရနးကုနးတရာ့႐ဵု့ခ္ဳပးက ယခုလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ၾကိဳတငးအသိေပ့ စာရငး့်ဖငးံ ေၾကညာခဲံသ်ဖငးံ ေန်ပညးေတားသို႔


ေရြ႕ေနမ္ာ့်ဖစးသညးံ ဦ့ဥာဏးဝငး့၇ ဦ့ေက္ားဟို့ႏြငးံ NLD ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ႔ဝငး ဦ့ဝငး့်မငးံတို႔ သျာ့ေရာကးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

ဿဝှဝ ေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငးထဵ ပါတီမြတးပဵု်ခငး့ မ်ပဳေတာံသ်ဖငးံ ပါတီတရာ့ဝငးမႈ ပ္ကး်ပယးေၾကာငး့ ်ပညးေထာငးစု ေရျ့ေကာကးပဲျ ေကားမရြငးက ဿဝှဝ
ခုႏြစး စကးတငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး ေၾကညာခဲံသညး၈

ယငး့သို႔ေၾကညာအၿပီ့ ပါတီေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ဆကးလကး၊ တရာ့ဝငး ရပးတညးရြိချငံး ရြိေၾကာငး့ အယူခဵတငးသျငး့မႈမ္ာ့


အဆငးံဆငးံ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ေန်ပညးေတား တရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးကလညး့ ၿပီ့ခဲံသညးံႏြစး ႏိုဝငးဘာ ဿဿ ရကးေန႔တျငး ပယးခ္ခဲံရာမြ အထူ့အယူခဵ ်ပနးတငးခဲံသ်ဖငးံ
်ပနးလညးလကးခဵခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

NLD သညး ှ၆၆ဝ ေရျ့ေကာကးပျဲတျငး အမတးေနရာ ၅ဿ ရာခိုငးႏႈနး့်ဖငးံ အႏိုငးရခဲံေသားလညး့ အာဏာသိမး့ စစးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က လႊတးေတားေခ၍ေပ့်ခငး့
မရြိခဲံပါ၈

သို႔ေသား ။တို႔ ဦ့စီ့က္ငး့ပခဲံသညးံ ၿပီ့ခဲံသညးံ ႏိုဝငးဘာလ ၄ ရကးေန႔ ေရျ့ေကာကးပဲျ ရလဒးႏြငးံအညီ ယခုလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး လႊတးေတား အစညး့အေဝ့မ္ာ့
စတငးက္ငး့ပမညးဟု ေၾကညာခဲံသညး၈ (မဇၥ္ိမ)

NLD ရပးတညးချငးံပယးခ္မႈ လူ႔အချငးံေရ့ညီလာခဵတငးမညး

-အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး (NLD) အေနနဲ႔ တရာ့ွငးႏုိငးငဵေရ့ပါတီအ်ဖစး ဆကးလကး ရပးတညးႏုိငးေရ့ အတျကး အထူ့အယူခဵ ွငးထာ့တဲံကိစၥကုိ


ေန်ပညးေတား တရာ့ရုဵ့ခ္ဳပးက ဒီကေန႔ ပယးခ္လုိကးပါတယး၈ ဒါေပမဲံ ဒီကိစၥကုိ ကုလသမဂၐ လူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီမြာ တငးသျငး့ၿပီ့ ႏုိငးငဵတကာ
ဥပေဒနညး့လမး့အရ ဆကးလကး ႀကိဳ့ပမး့သျာ့မယးလုိ႔ NLD ဒုဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့က ေ်ပာပါတယး၈ အ်ပညးံအစုဵကုိေတာံ ဆကးသျယး စုဵစမး့ထာ့တဲံ
ကုိေဇားွငး့လႈိငးက တငး်ပေပ့ပါမယး၈

ဒီအမႈကုိ ဒီကေန႔မနကးကပဲ ေန်ပညးေတားတရာ့ရုဵ့ခ္ဳပးမြာ တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့ေအာငးတုိ့နဲ႔အဖျဲ႔က ပယးခ္လုိကးတဲံအေၾကာငး့ ဒီအမႈကုိ လုိကးပါ


ေဆာငးရျကးေပ့ေနတဲံ အက္ဳိ့ေဆာငးေရြ႕ေနႀကီ့ ဦ့ဉာဏးွငး့က ေ်ပာပါတယး၈

“ဒီကေန႔မနကး ှွ နာရီမြာ က္ေနားတုိ႔အမႈနဲ႔ပတးသကးၿပီ့ေတာံ တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့ေအာငးတို့ရယး၇ ဒု-ခ္ဳပး ဦ့ထျနး့ထျနး့ဦ့ရယး၇ ဦ့ခ္စးႏျယးရယး သဵု့ေယာကးပါ၈


သူတို႔ ဒီကေန႔အမိနး႔ခ္ပါတယး၈ က္ေနားတို႔က ဥပေဒ်ပႆနာ ၂ ရပးရြိတယး၈ အေရ့ယူေလာကးတဲံ ဥပေဒ်ပႆနာဆိုၿပီ့ အဲဒီလိုတငး်ပတာကို ဒီ်ပႆနာေတျ
မရြိပါဘူ့ဆိုၿပီ့ေတာံ က္ေနားတို႔ရဲ႕ ေလြ္ာကးလႊာကို ပယးလိုကးတာပါ၈”

အခု ပယးလိုကးၿပီဆိုေတာံ ဒီကိစၥက ဥပေဒလမး့ေၾကာငး့အရ ၿပီ့သျာ့ၿပီလာ့၈ -

“ဥပေဒလမး့ေၾကာငး့အရ အယူခဵချငးံ အချငးံအေရ့ေတျက ေနာကးဆဵု့ ်ဖစးသျာ့ပါၿပီ၈ ”

က္ေနားတို႔ တဖကးမြာၾကာ့ရတာက ႏိုငးငဵေတားတရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပးထဵမြာ ထပးၿပီ့ေတာံ အယူခဵချငးံရြိေသ့တယး ဆိုလာ့လို႔ပါခငးဗ္ာ့၈ -


“ဒီလိုပါ၈ အဲဒီဟာက တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပးမြာ ခၽျငး့ခ္ကးအာဏာေတျ ရြိတယး၈ ဒါေပမဲံ ဒါဟာ တရာ့သူႀကီ့ကို အယူခဵချငးံအချငးံအေရ့ မဟုတးပါဘူ့၈ ဒီဟ ာလညး့
က္ေနားတုိ႔ ေလြ္ာကးမြာမဟုတးပါဘူ့၈”

တကယးလို႔ တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပးထဵမြာ ေလြ္ာကးလဲခ္ကးေပ့ခ္ငးတယးဆိုရငးေတာံ ေပ့ချငးံရြိေသ့တယး ဆိုတဲံ သေဘာေပါံ၈ -

“ဟုတးတယး၈ က္ေနားတို႔ ေလြ္ာကးလႊာတငးရငးလညး့ တငးႏိုငးတာမဟုတးဘူ့၈ တငးတငး မတငးတငး သူ်ပငးႏိုငးတယး၈ သူ႔မြာ ဒီဥစၥာက ဥပေဒအရေပ့ထာ့တာ၈
အဲဒီေတာံ ဒါဟာ အယူခဵအချငးံအေရ့ မဟုတးဘူ့၈ ဒါေၾကာငးံ က္ေနားတုိ႔ မေလြ္ာကးဘူ့၈”

NLD ဗဟုိဥပေဒ အေထာကးကူ်ပဳအဖျဲ႔ွငးလညး့်ဖစး၇ ဒီအမႈကိစၥကုိ လုိကးပါေဆာငးရျကးေပ့ေနတဲံ အက္ဳိ့ေဆာငးေရြ႕ေနလညး့်ဖစးတဲံ ဦ့ဉာဏး ွငး့ ေ်ပာ်ပခဲံတာပါ၈

်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့မြာ ဥပေဒလမး့ေၾကာငး့အရ ဒီကိစၥကုိ ေရြ႕ဆကးလုပးစရာ မရြိေတာံေပမဲံ ကုလသမဂၐ လူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီကုိ တငးသျငး့ၿပီ့


လုပးစရာရြိတာေတျကုိ ဆကးလုပးသျာ့မယးလုိ႔ NLD ဒုဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့က ေ်ပာပါတယး၈

“ဒါက က္ေနားတုိ႔က ၿပီ့သျာ့ၿပီဆိုရငးေတာံ အထကးရဵု့တရာ့ရဵု့ ၿပီ့သျာ့ၿပီဆိုရငးေတာံ က္ေနားတို႔ ႏိုငးငဵတကာနဲ႔ပတးသကးၿပီ့ လုပးႏုိငးေအာငးလို႔ေတာံ ကုလသမဂၐ


လူ႔အချငးံအေရ့ ေကာငးစီကို ဒီဟာနဲ႔ပတးသကးတာအာ့လဵု့ မြ္တမႈမရြိေၾကာငး့ကိုေတာံ က္ေနားတို ႔ဘကးက အေထာကးအထာ့အ်ပညးံစဵုနဲ႔ တငးရမြာေပါံဗ္ာ၈
အဲဒီလို တငးဖို႔ပဲ ဆဵု့်ဖတးတယး၈ စိတးကူ့တယးေလ၈ အဲဒီေတာံ ဒါကေတာံ တငး်ဖစးသျာ့မယးလို႔ က္ေနားတုိ႔က တျကးဆထာ့ပါတယး၈ ”

်ပညးတျငး့မြာ ဥပေဒလမး့ေၾကာငး့အရ ဆကးၿပီ့အလုပးလုပးလို႔မရတဲံေနာကးဆဵု့ ႏုိငးငဵတကာမြာရြိတဲံ ဥပေဒလမး့ေၾကာငး့ေတျနဲ႔ ဒီကိစၥကို ဆကးၿပီ့


ေဆာကးရျကးသျာ့မယးဆိုတဲံ သေဘာလာ့ခငးဗ္၈ -

“ဟုတးတယး၈ အဲဒါကေတာံ အခုရြိသမြ္ ဒီဥပေဒနဲ႔ပတးသကးတဲံ စာရျကးစာတမး့ေတျ အာ့လဵု့ကို အ်ပညးံစဵု လုပးထာ့တာ အသငးံရြိၿပီ့သာ့်ဖစးတယး၈ အဲဒါက ို
ဦ့ဉာဏးွငး့တို႔ ်ပနးေရာကးလာၿပီ့ရငး ဒီကိစၥနဲ႔ပတးသကးတာအာ့လဵု့ အ်မနးဆဵု့ ကုလသမဂၐမြာ အခုလုပးေနတဲံ လူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီကို
အ်မနးဆဵု့ေရာကးေအာငး ႀကိဳ့စာ့ၿပီ့ တငးမယးံသေဘာေပါံ၈ အဲဒါေပါံ၈ လူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီနဲ႔ သျာ့ရေတာံမယးံသေဘာပါပဲေလ၈”

အဲဒီေတာံ ဒီကိစၥ ရကးပိုငး့အတျငး့ ်ဖစးလာမယးေပါံ၈ -

“ဟုတးတယး၈ အဲဒါ က္ေနားတုိ႔ ်ပနးလာမယးံလူေတျ ေစာငးံေနတာ၈ က္ေနားတုိ႔ ေကားမတီထုိငးၿပီ့ရငး ခ္ကးခ္ငး့ကို ်မနး်မနးဆနးဆနးကို လုပးမယးခငးဗ္၈”

ဒါေပမဲံ ဒီၾကာ့ထဲမြာ အဲဒီဟာကိုတငးထာ့တဲံ အေတားအတျငး့မြာ NLD ရဲ႕ ရပးတညးခ္ကးက ဘယးလို်ဖစးသျာ့မလဲ၈ -

“ဒီအတိုငး့ပဲ်ဖစးမယး၈ NLD နဲ႔ပတးသကးရငး ဒီအတိုငး့ပဲေနမြာပဲေလ၈ လုပးစရာရြိ တာ လုပးေနမြာပဲေပါံ၈ က္ေနားတို႔က ေအ့ေအ့ခ္မး့ခ္မး့ ၿငိမး့ၿငိမး့ခ္မး့ခ္မး့နဲ႔


လုပးေနတဲံဟာပဲ၈ လုပးေနမယးံကိစၥအွွကလညး့ပဲ ဒီေန႔ လုပးေနသမြ္ အာ့လဵု့ဟာလညး့ လူထုအက္ိဳ့်ပဳ အေထာကးအကူ်ပဳတဲံ ႏိုငးငဵေရ့ပဲ လုပးေနတာပဲေလ၈”

တကယးလို႔ ႏိုငးငဵတကာ ဥပေဒလမး့ေၾကာငး့အရလညး့ လုပးရတာမ်ဖစးႏိုငးေတာံဘူ့ ဆိုရငးလညး့ ဒီအတိုငး့ပဲ ဆကးၿပီ့ ရပးတညးသျာ့မလာ့၈ -

“အဓိက ကေတာံ ရြငး့ေနပါတယးေလ၈ က္ေနားတုိ႔ရဲ႕ အဖျဲ႔အစညး့က က္ေနားတို႔ကို ဘယးလိုပဲ ပ္ကးတယး်ပဳတယး တရာ့ရဵု့က်ဖစးတယး ေ်ပာေသားလညး့ပဲ
ဥပေဒလမး့ေၾကာငး့အရ လုပးႏိုငးတာအာ့လဵု့ကို က္ေနားတို႔ လုပးဖို႔ႀကိဳ့စာ့ရမြာေပါံ၈ အထူ့သ်ဖငးံကေတာံဗ္ာ အဓိကအငးအာ့ကေတာံ ်ပညးသူလူထုပဲ၈ ဒီေန႔
်ပညးသူလူထုနဲ႔ ပတးသကးတာ အာ့လဵု့ကို က္ေနားတုိ႔က ထဲထဲ ွငးွငးေပါံ၈ ဒါ လူမႈေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့ကိစၥေရာ လုပးကိုငးေပ့ေနတာပဲ၈ အဲဒီေတာံ လူထုရဲ႕
ေထာကးခဵအာ့ေပ့မႈေၾကာငးံ က္ေနားတုိ႔ လဵု့ပမး့ေနတယးေလ၈ အဲဒီ လူထုေထာကးခဵမႈ အာ့လဵု့ရရငး က္ေနားတုိ႔ဟာ ဒီအတိုငး့ပဲ မာ့မာ့မတးမတး
ရပးတညးသျာ့ႏုိငးတယးေပါံ၈ ဒီလိုေ်ပာရေအာငးဗ္ာ၇ မယိမး့မယိုငး ေက္ာကးတိုငးကဲံသို႔ မတဵုမလႈပး ဆကးလကးၿပီ့ေတာံ ေအ့ခ္မး့ၿငိမး့ခ္မး့စျာ နညး့လမး့မ္ာ့ကို
ရြာႀကဵၿပီ့ေဆာငးရျကးသျာ့မယး ဆိုတဲံသေဘာပဲ၈ ဒါပါပဲ၈”
တဖကးမြာ NLD ပါတီကို ႏုိငးငဵေရ့ပါတီအ်ဖစးနဲ႔ ဆကးလကး ရပးတညးချငးံရေရ့အတျကး ႏုိငးငဵတကာဥပေဒေတျ နညး့လမး့အရေတျေရာ
ဆကးၿပီ့ေတာံႀကိဳ့စာ့ေနတဲံ တခ္ိနးတညး့မြာပဲ မၾကာခငးမြာ အစို့ရသစးတရပး ကလညး့ ေပ၍ေတာံမယးဆိုေတာံ ဒီအစို့ရသစးနဲ႔ေရာ
ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ေရ့ကိစၥေတျကို တဖကးမြာလုပးဖို႔အစီအစဥး ရြိပါသလာ့ခငးဗ္၈ -

“အမြနးကေတာံ က္ေနားတို႔က အၿမဲတမး့ ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲနဲ႔ပတးသကးတာကို ဖျငးံထာ့တာပဲေလ၈ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို ေခ၍တယးဆိုရငး က္ေနားတို႔က အသငး ံပဲေလ၈
က္ေနားတုိ႔ ေဆျ့ေႏျ့မြာေပါံ၈”

သေဘာက သူတို႔နဲ႔ေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ အဆငးေ်ပသျာ့ရငး ပိုၿပီ့ေတာံေကာငး့တာေပါံ၈ -

“ေကာငး့တာေပါံ၈ သိပးေကာငး့တာေပါံဗ္၈ က္ေနားတုိ႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးလညး့ ေ်ပာေပါငး့မ္ာ့ပါၿပီ၈ က္ေနားတို႔ အခုလို အခ္ိနးမ္ိဳ့မြာ တိုင း့်ပညးအတျကး
အက္ိဳ့ရြိရာရြိေၾကာငး့ ညီရာညီေၾကာငး့ ဒါေတျကို က္ေနားတို႔ လုပးကိုငးသျာ့ႏုိငးတဲံ ဟာေတျ ရြိတယး၈ ဒါေတျကို ေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ လုပးကို ငးလို႔ရတယးလို႔ အၿမဲတမး့ သူ
ဖျငးံထာ့တာပဲခငးဗ္၈”

ေန်ပညးေတားတရာ့ရုဵ့ခ္ဳပးက NLD တရာ့ွငးရပးချငးံ အယူခဵကုိ ပယးခ္လုိကးၿပီ့ေနာကး ေရြ႕ဘာဆကးလုပးမယး ဆုိတာေတျကုိ ပါတီ ဒုဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့
ေ်ပာ်ပခဲံတာပါ၈

ၿပီ့ခဲံတဲံ ႏုွ
ိ ငးဘာ ၄ ရကးေရျ့ေကာကးပျဲမြာ ွငးေရာကးယြဥးၿပိဳငး်ခငး့မ်ပဳဖုိ႔ ဆုဵ့်ဖတးခဲံၿပီ့ေနာကးပုိငး့ ေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငးမြာ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီအ်ဖစး
မြတးပုဵမတငးခဲံတဲံအတျကး စစးအစုိ့ရက ထုတး်ပနးထာ့တဲံ ေရျ့ေကာကးပျဲဆုိငးရာ ဥပေဒ၇ နညး့ဥပေဒေတျအရ တရာ့ွငး ႏုိငးငဵေရ့ပါတီအ်ဖစး ဆကးလကး
ရညးတညးချငးံ မရေတာံသလုိ ်ဖစးသျာ့ေစခဲံတဲံအတျကး ဒီကိစၥကုိ NLD က တရာ့စျဲဆုိၿပီ့ အႀကိမးႀကိမး အယူခဵွငးခဲံေပမဲံ စစးအစုိ့ရအာဏာပုိငးေတျက အခု
ေနာကးဆုဵ့အဆငးံ အယူခဵကုိပါ ပယးခ္လုိကးတာ်ဖစးပါတယး၈

ႏြစးဖကး အက္ဳိ့ေဆာငးေရြ႕ေနေတျရဲ႕ ေနာကးဆုဵ့ ေလြ္ာကးလဲခ္ကးေတျကုိေတာံ ၿပီ့ခဲံတဲံ ဇနးန ွါရီလ ဿ၁ ရကးေန႔က ေန်ပညးေတား တရာ့ရုဵ့ခ္ဳပးမြာ
တငးသျငး့ခဲံၾကတာ ်ဖစးပါတယး၈ (ဗျီအုိေအ)

ပငးလဵုစိတးဓာတး တညးတဵံေရ့ CRPP တိုကးတျနး့


-ပငးလဵုစိတးဓာတး တညးတဵံႏုိငးေရ့အတျကး ႏုိငးငဵသာ့အာ့လဵု့တျငး တာဝနးရြိေၾကာငး့ လႊတးေတား ကိုယးစာ့်ပဳ ေကားမတီ CRPP က ယေန႔ တိုကးတျနး့လိုကးသညး၈

ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့အပါအဝငး တိုငး့ရငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ေမြ္ားမ္နး့ခဲံသညးံ ်ပညးေထာငးစု တုိငး့်ပညးမ္ဳိ့ကို ်ပနးလညးေဖားေဆာငးရနး ပငးလဵုစိတးဓာတး


လိုအပးေနေသာေၾကာငးံ ယခုကဲံသုိ႔ တိုကးတျနး့ရေၾကာငး့ ေ်ပာဆုိ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

“ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ ကျယးလျနးၿပီ့ေနာကး အေ်ခခဵဥပေဒကလညး့ သူ႔လမး့ညႊနးခ္ကးေတျအတိုငး့ ်ဖစးေပ၍မလာဘဲ အစို့ရအဆကးဆကးက မက္ငံးသဵု့ခဲံဘူ့၈


ယေန႔ေခတး အာဏာပိုငးမ္ာ့က ပငးလဵုစိတးဓာတးကို ေခါငး့ထဲကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့မႈ မရြိတဲံအတျကး ယခုအခါ ပငးလဵုစိတးဓာတး ကျယးလုနီ့ပါ့ရြိေနတယး‟‟ ဟု
CRPP အဖျဲ႔ဝငး ဇိုမီ့အမ္ဳိ့သာ့ကျနးကရကးပါတီ ZNC ဥက၎႒ ပူ့က္ငးရြငး့ထနးက မဇၥ္ိမကို ေ်ပာသညး၈

သူက ဆကးၿပီ့ ‟‟က္ေနားတို႔အေနနဲ႔ ပငးလဵုစိတးဓာတးကို ်ပနးလညးစဥး့စာ့ဖို႔ လိုအပးေနတဲံအတျကး ဒုပငးလဵုညီလာခဵကို ်ပနးလညးေခ၍ယူၿပီ့ေတာံ


်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့၇ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့ကို ်ပနးလညးတူ့ဆျေပ့တဲံ သေဘာပါ” ဟု ေ်ပာသညး၈

ရနးကုနးတိုငး့ ဗဟနး့ၿမိဳ႕နယးရြိ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႔ခ္ဳပး႐ဵု့၉ ်ပဳလုပးသညးံ ၃၁ ၾကိမးေ်မာကး ်ပညးေထာငးစုေန႔အၾကိဳ စာေပေဟာပျဲကို ေန႔လညး ှ


နာရီခနး႔တျငး ်ပဳလုပးခဲံရာ ပငးလဵုစာခ္ဳပးႏြငးံ ပငးလုဵစိတးဓာတးအေၾကာငး့ ေ်ပာဆုိခံဲသညး၈
ပငးလဵုစိတးဓာတးႏြငးံပတးသကး၊ ပူ့က္ငးရြငး့ထနးက ‟‟ဟိုတုနး့က ေနမဝငးေသာ အငးပါယာအုပးခ္ဳပးေသာ တုိငး့်ပညးဟာ က္ေနားတို႔နဲ႔ လကးနကးအာ့်ဖငးံ
အမ္ာ့ၾကီ့ ကျာတယး၈ ဒါေပမဲံ က္ေနားတို႔ လကးနကးမဟုတးဘဲနဲ႔ ႏြလဵု့ရညးအာ့်ဖငးံ ပငးလဵုစာခ္ဳပးရတဲံ သဘာတူညီခ္ကးအရ က္ေနားတု႔ိ ညီညီညာညာ
လျတးလပးေရ့ ေတာငး့တဲံအခါမြာ လျတးလပးေရ့ ရတယး၈ အဲဒါ ပငးလဵုညီညျတးေရ့ စိတးဓာတးပဲ‟‟ ဟု အဓိပၸာယး ဖျငးံဆိုခဲံသညး၈

ေဟာေ်ပာပဲျတျငး သဘာပတိအ်ဖစး အဖျဲ႔ခ္ဳပး ဒုဥက၎႒ ဦ့တငးဦ့ ေဆာငးရျကးကာ၇ CRPP အဖျဲ႔ဝငး ရြမး့အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး SNLD မြ
စိုငး့ေစာေအာငးကလညး့ ပငးလဵုညီလာခဵအေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ေဟာေ်ပာပျဲသို႔ မျနးႏြငးံ ရခိုငး်ပညးနယး၇ ဧရာဝတီႏြငးံ ရနးကုနးတုိငး့တို႔မြ NLD ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့ အပါအဝငး ႏုိငးငဵေရ့စိတးဝငးစာ့သညးံ လူငယး ှဝဝ ခနး႔
တကးေရာကးခဲံသညး၈

ဖဆပလ ညီလာခဵမြစ၊ ပငးလဵုညီလာခဵ ်ဖစးတညးမႈ၇ ချဲထျကးေရ့ မဟုတးသညးံ ်ပညးေထာငးစု စိတးဓာတးႏြငးံ ်ပညးေထာငးစု ႏုိငးငဵသစး ေပ၍ေပါကးေရ့
ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို CRPP တာဝနးရြိသူမ္ာ့က ေဟာေ်ပာခဲံၿပီ့၇ NLD လူငယးႏြငးံ ်ပငးပမြ လူငယးမ္ာ့ အ်ပနးအလြနး ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈

“ယေန႔ကာလနဲ႔ ေလ္ားညီတဲံ ဒုတိယပငးလဵုညီလာခဵ သို႔မဟုတး ဿှ ရာစု ပငးလဵုညီလာခဵ ေပ၍ေပါကးေရ့အတျကး လိုအပးခ္ကးေတျ၇ အမ္ဳိ့သာ့


်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံေရ့နဲ႔ ပငးလဵုစိတးဓာတး ဆကးႏႊယးေနပဵု၇ လျတးလပးေရ့နဲ႔ တနး့တူညီမြ္ေရ့၇ အမ္ဳိ့သာ့ စညး့လဵု့ညီၫျတးေရ့နဲ႔ ်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့၇
ဒီမိုကေရစီေရ့ ကိစၥေတျကို အေက္အလညး ႐ြငး့လငး့ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကတယး” ဟု NLD ေ်ပာချငးံရ ဦ့အုနး့ၾကိဳငးက မဇၥ္ိမကို ေ်ပာသညး၈

ဿဝဝ၅ အေ်ခခဵဥပေဒ အေ်ခခဵသညးံ လႊတးေတားေခ၍ေရ့သညး လကးရြိ်ပညးတျငး့ေရ့ ်ပႆနာမ္ာ့ ေ်ဖရြငး့ႏုိငးမညး မဟုတးေၾကာငး့ႏြငးံ စစးအာဏာရြငးစနစး


ခ္ဳပးၿငိမး့ေရ့၇ ဒီမုိကေရစီႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ ေပ၍ေပါကးေရ့၇ အမ္ဳိ့သာ့ ်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့အတျကး တုိငး့ရငး့သာ့အာ့လဵု့ ပူ့ေပါငး့ၿပီ့
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌ ဦ့ေအာကးမႈေအာကးတျငး ေဆာငးရျကးမြသာလြ္ငး ရႏုိငးမညး်ဖစးေၾကာငး့ သူက ဆကးေ်ပာသညး၈

လူထုေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကလညး့ “စစးမြနးတဲံ ်ပညးေထာငးစု စိတးဓာတးကို ထူေထာငးဖို႔ပါ၈ ဒါေၾကာငံး ဒီလုပးငနး့စဥးမြာ တတးႏိုငးသမြ္


လူမ္ာ့မ္ာ့ပါေရ့ဆိုတာ က္မတို႔ ရညးမြနး့လုပးေဆာငးေနတဲံ အခ္ကး်ဖစးပါတယး၈ အဓိက,က စစးမြနးတဲံ ်ပညးေထာငးစု စိတးဓာတးကို ထူေထာငးဖို႔ပါ၈
်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့က မတူကျဲ်ပာ့တဲံ တိုငး့ရငး့သာ့ လူမ္ဳိ့စုေတျအၾကာ့မြာ ညီညျတးေရ့ရေအာငး လုပးေဆာငးဖို႔ပါ‟‟ ဟု ႏုိဝငးဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး
မဇၥ္ိမသတငး့ေထာကးႏြငးံ အငးတာဗ္ဴ့တျငး ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

်ပညးမႏြငံး ေတာငးတနး့ေဒသမ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ပါမညးဆိုေသာ သေဘာတူညီခ္ကးအတျကး ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ႏြငံး ကခ္ငး၇ ခ္ငး့၇ ရြမး့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က ှ၆၁၄
ခုႏြစး ေဖေဖားဝါရီလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး ပငးလဵုၿမိဳ႕၉ စညး့ေဝ့ခဲံရာမြ ပငးလဵုညီလာခဵ ်ဖစးေပ၍လာခဲံသညး၈ သို႔ေသား ှ၆၁၅ ခုႏြစး လျတးလပးေရ့ရအၿပီ့
သေဘာတူညီမႈပ္ကး်ပာ့ကာ ်ပညးတျငး့စစး ်ဖစးလာခဲံသညး၈

ဒုတိယပငးလဵု က္ငး့ပေရ့ကို ၿပီ့ခဲံသညံး ေအာကးတိုဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ဇိုမီ့အမ္ဳိ့သာ့ကျနးဂရကး ZNC က စစးကိုငး့တုိငး့ ကေလ့ၿမိဳ႕၉ “ကေလ့ၿမိဳ႕
ဆဵု့်ဖတးခ္ကး ေၾကညာစာတမး့” ဟူ၊ ထုတး်ပနးကာ အမ္ဳိ့သာ့ ်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့ႏြငံး ်ပညးေထာငးစု တညးေဆာကးေရ့အတျကး ရညးရျယးကာ က္ငး့ပရနး
စတငးအဆို်ပဳခဲံသညး၈

ၿပီ့ခဲံသညးံႏြစး ႏိုဝငးဘာလအတျငး့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေနအိမးအထိနး့သိမး့ခဵမြ ်ပနးလျတးခဲံၿပီ့ေနာကး ဒုတိယ ပငးလဵုညီလာခဵ က္ငး့ပႏုိငးေရ့အတျကး


လုပးငနး့မ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖားရနး တာဝနးလဲႊေ်ပာငး့ေပ့ခဲံသညး၈

ှ၆၁၄ ခုႏြစး ဇျနးလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး တုိငး့်ပဳ်ပညး်ပဳလႊတးေတား ပထမညီလာခဵ၉ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ တငးသျငး့ခဲံေသာ လျတးလပးသညးံ အခ္ဳပးအ်ခာ အာဏာပိုငး
်မနးမာႏုိငးငဵေတားအတျကး ေရ့ဆဲျရမညးံ ဖဲျ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပဵု အေ်ခခဵဥပေဒႏြငးံ ပတးသကးသညးံ လမး့ညႊနး ၄ ခ္ကးမြာ -

(ှ) ႏိုငးငဵေတား ဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပဵု အေ်ခခဵဥပေဒသညး ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတားဟု ေခ၍တျငးေစေသာ လျတးလပးသညး႔ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာပိုငး


သမၼတႏိုငးငဵ၌ ဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပဵု အေ်ခခဵဥပေဒ ်ဖစးရမညး၈

(ဿ) ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတားတျငး ဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပဵု အေ်ခခဵဥပေဒက သတးမြတးေဖား်ပသညး႔ တသီ့ပုဂၐလ ်ပညးနယးမ္ာ့သညး ဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပဵု


အေ်ခခဵဥပေဒတျငး သတးမြတးေဖား်ပထာ့သညးႏြငးံအမြ္ ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့ အာဏာရြိရမညး၈

(၀) အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာပိုငး လျတးလပးေသာ သမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵေတားႏြငးံတကျ အပါအဝငး်ဖစးသညး႔ ်ပညးနယးမ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရအဖျဲ႔အစညး့ အာ့လဵု့တို႔၌


အချငးံအာဏာဟူသမြ္တို႔သညး တိုငး့သူ်ပညးသာ့တို႔ထဵမြ ဆငး့သကးေစရမညး၈

(၁) ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား၌ တိုငး့သူ်ပညးသာ့မြနးသမြ္သညး လူမႈေရ့ရာ၉လညး့ေကာငး့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ရာ၉လညး့ေကာငး့၇ ႏိုငးငဵေရ့ရာ၉လညး့ေကာငး့၇


တရာ့မြ္တမႈရြိေစလ္ကး၇ အဆငးံအတနး့အချငးံအေရ့ႏြငးံ ဥပေဒ သကးေသခဵမႈတို႔တျငး ဆူၾကဵဳနိမးံ်မငးံမရြိ၇ ပကတိတူညီေစရမညးံအ်ပငး၇
တရာ့ဥပေဒႏြငးံေသားလညး့ေကာငး့၇ အမ္ာ့်ပညးသူတို႔ ေစာငးံစညး့အပးေသာ အက္ငးံသိက၏ာႏြငးံေသားလညး့ေကာငး့၇ မဆနး႔က္ငးသမြ္ လျတးလပးစျာ
ၾကဵစညးပိုငးချငးံ၇ လျတးလပးစျာ ေဖားထုတးေ်ပာဆိုပိုငးချငးံ၇ ယဵုၾကညးပိုငးချငးံ၇ ဘာသာတရာ့ ကို့ကျယးပိုငးချငးံ၇ ဝတး်ပဳပိုငးချငးံ၇ ပရိေယသနရြာမြီ့ပိုငးချငးံ၇ စညး့႐ဵု့ပိုငးချငးံ၇
်ပဳမူေဆာငးရျကးပိုငးချငးံတို႔ ရရြိတညးၿမဲေစရနးအတျကး ဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပဵု အေ်ခခဵဥပေဒတျငး အခိုငးအလဵု သတးမြတးထာ့ရြိေစရမညး၈

(၂) ဤဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပဵု အေ်ခခဵဥပေဒတျငး လူနညး့စုမ္ာ့အဖို႔ လဵုေလာကးေသာ ကာကျယးခ္ကးမ္ာ့ ထညး႔သျငး့်ပ႒ာနး့ ထာ့ရြိေစရမညး၈

(၃) လျတးလပးေသာ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာပိုငး သမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ နယးေ်မကို တေပါငး့တစညး့တညး့ တညးတဵံခိုငးၿမဲေရ့ကိုလညး့ေကာငး့၇ ႏိုငးငဵေတား၌ ၾကညး့၇


ေရ၇ ေလ တို႔ကို အခ္ဳပးအ်ခာ စို့မို့ပိုငးချငးံကိုလညး့ေကာငး့၇ တရာ့ဓမၼႏြငးံတကျ ်ပညးေထာငးအခ္ငး့ခ္ငး့ ဥပေဒအရ ထိနး့ေစာငးံထာ့ရြိရမညး၈

(၄) ရာဇဝငးထငးရြာ့ခဲံေသာ ဤ်မနးမာႏိုငးငဵေတားသညး ကမၻာေပ၍တျငး ဂုဏးက္ကိသေရႏြငးံ ေလ္ားညီစျာ ရသငးံရထိုကးေသာ အဆငးံအတနး့သို႔


ေရာကးရြိေစရမညးံအ်ပငး လူသတၱဝါတို႔၌ တို့တကးေရ့ႏြငးံ ေကာငး့က္ဳိ့ခ္မး့သာ ်ပညးံဝေရ့တို႔ကို တာဝနးအေလ္ာကး ေစတနာ်ဖငးံ အစျမး့ကုနး
်ဖညးံစျကးထမး့ရျကးကာ ်ပညးေထာငးအခ္ငး့ခ္ငး့ဆိုငးရာ တရာ့ဓမၼႏြငးံ က္ငးံဝတးသိက၏ာကို အေ်ခ်ပဳ၊၇ ကမၻာံၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို ေရြ့႐ႈလ္ကး၇ ႏိုငးငဵတကာတို႔ႏြငးံ
မိတးဝတးမပ္ကးဘဲ တျဲဖကးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကို ခိုငးၿမဲေသာ အဓိ႒ာနး်ဖငးံ ေစာငးံထိနး့ေတာံအဵံ၈ (မဇၥ္ိမ)
-
-