You are on page 1of 7

ZBtrend

SADRŽAJ:

1. OSNOVNI PODACI
2. NAKNADE
3. STRATEGIJA ULAGANJA
4. RIZICI ULAGANJA U FOND
5. ZB Invest – Društvo za upravljanje fondom
6. KRETANJE CIJENA UDJELA I PRINOSA

2010: 195.o. OSNOVNI PODACI Vrsta fonda: dionički Društvo za upravljanje: ZB Invest d. 100 €.818. NAKNADE Ulazna naknada: 0.00 %. trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti Imovina fonda na dan 31. Početak rada fonda: 28.054 HRK 2. inače ovisno o razdoblju investiranja: do 1 godine = 2.00 % Izlazna naknada: Za iznose povlačenja iznad 300.00 % Izlazna naknada plaća se i kod zamjene udjela u fondu za udjele u drugim fondovima kojima upravlja ZB Invest.00 % na godišnjoj osnovi Naknada dep.00 % od 1 do 2 godine = 1. 2 .30 % na godišnjoj osnovi 3. STRATEGIJA ULAGANJA Prikupljena novčana sredstva se ulažu u: ZB Trend – siječanj.2002.000 kn = 0. 100 €. trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti Daljnje uplate: min.00 € Prva uplata: min.00 % iznad 2 godine = 0. 2011. banci: 0. Upravljačka naknada: 2.o.ZB Trend – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom 1.12.10. Valuta fonda: EUR Početna cijena udjela: 100.

točke 1. • obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja s popisa zemalja*. stavka 1. Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska. Zakona. te da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. do 30 % imovine Fonda. bez ograničenja. uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u fondove izvan članka 15. • investicijske fondove koji ulažu pretežno u financijske instrumente navedene u prethodnim alinejama. do 30% imovine Fonda. • terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice. neka od država članica Europske Unije. 2011. • obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Republike Hrvatske. Zakona. imovina Fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova pod uvjetom da razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom. Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. U skladu sa Zakonom. 3 . do 30% imovine Fonda. • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske. odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova Fonda. • dionice i prava na dionice izdavatelja s popisa zemalja*. država članica Europske Unije i OECD-a. ZB Trend – siječanj. do 10% imovine Fonda. uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku. niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim Prospektom i Statutom Fonda te Zakonom. Najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda iz članka 100. Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda. stavka 1. točke 3. Ulaganjem u financijske izvedenice neće se mijenjati investicijska strategija. da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani. • depozite kod ovlaštenih banaka. do 25% imovine Fonda. Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). i 2. država članica Europske Unije i OECD-a.

Brazil. da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani. Makedonija. Tajvan. Ukrajina. Egipat. uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja. Srbija. Bahrein. imovina Fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova pod uvjetom da razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom. Indonezija. Šri Lanka. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima. Filipini. Bosna i Hercegovina. Ograničenja ulaganja Fonda navedena u ovom Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja Fonda. ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom. Pakistan. Malezija. Moldavija. 2011. Oman. Čile.Imovina Fonda će se ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo. Tunis. Singapur. Društvo može u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje. Katar. Maroko. Tajland. Prilikom ulaganja. Indija. Ujedinjeni Arapski Emirati. Hong Kong. Južna Afrika. Izrael. Venezuela. RIZICI ULAGANJA U FOND U skladu sa Zakonom. Kolumbija. Crna Gora. Sirijska Arapska Republika. Saudijska Arabija. pod uvjetom da za takva ulaganja Fondu ne bude naplaćena ulazna ili izlazna naknad Imovina Fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Peru. Kazakstan. 4 . Kuvajt. Libanon. te da je ZB Trend – siječanj. Kina. Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem. Jordan. Ruska Federacija. Bangladeš. Argentina. *Albanija. Vijetnam Top 10 ulaganja 1.

o. 2. ZB Invest d. ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Ivana Lučića 2a. Zakona. godine na smjeru Financije. zatim 1997. Imovina Fonda će se ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo. godine na podruĉju meĊunarodnih financija. Najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda iz članka 100. stavka 1. ZB Invest trenutno upravlja s osam otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. 10000 Zagreb ZB Invest.d. pod uvjetom da za takva ulaganja Fondu ne bude naplaćena ulazna ili izlazna naknada. i 2. u Council of Europe Development Bank. Iste godine upisuje postdiplomski studij na Sveuĉilištu Louis Pasteur u Strasbourgu gdje magistrira 1997. ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom. u Banque Regefi (Grupa L'Oréal) gdje radi na poslovima upravljanja valutnim rizikom. godine u Hrvatskoj narodnoj banci u Direkciji za upravljanje deviznim sredstvima gdje je kao ZB Trend – siječanj. te jednim otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom (ZB Private East). Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima. osnovano je u lipnju 2000. Karijeru zapoĉinje 1998. čije strategije ulaganja se razlikuju od konzervativnih novčanih fondova (ZB plus. točke 3. ZB aktiv. ZB euroaktiv. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. 2011. odnosno imovinom vrijednom preko 4.o. Imovina Fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. preko obvezničkog fonda (ZB bond) i mješovitog fonda (ZB global) do dioničkih fondova (ZB trend. stavka 1. i 1998. točke 1. godine s temeljnim kapitalom u iznosu od 4 milijuna kuna od strane Zagrebačke banke d. Uprava društva: Petar Pierre Matek. Predsjednik Uprave predsjednik je Uprave Društva. Zakona. društvo za upravljanje investicijskim fondovima. ZB europlus). ZB BRIC+). prvo 1997. U Francuskoj boravi i na višemjeseĉnim praksama. 5 .4 milijarde kuna. uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u fondove izvan članka 15.

godine kada postaje direktor Upravljanja aktivom i pasivom. a 2005. Član Uprave. Karijeru je zapoĉela u Zagrebaĉkoj banci 1997. odnosno Direktor korporativnih komunikacija i marketinga 2003. te dobitnik nagrade u kategoriji za najbolji obveznički fond. ZB Invest je dobitnik prestižne nagrade "Zlatni udjel" za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima. U rujnu 2002. godine. ĉlan je Uprave Društva.portfolio manager za dolarski dio priĉuva zaduţen za analizu trţišta. burzama i rejting agencijama pri Sektoru financija u vrijeme najviše kotacije vrijednosnica Zagrebaĉke banke na Zagrebaĉkoj i Londonskoj burzi. godine vodi odnose s investitorima. postaje direktor Direkcije korporativnih komunikacija. Godine 2001. vrijednosnih papira i skrbi. godine poloţio je III stupanj programa. ZB bond. diplomirala je 1997. Nekoliko godina radio je i u brokersko- konzultantskim tvrtkama ICF kao savjetnik te u Erste vrijednosni papiri kao savjetnik za korporativne financije i ĉlan Uprave. Po povratku u Zagrebaĉku banku krajem 1999. 2011. sudjeluje u programu CFA u CFA Institute. Ĉlanom Uprave Društva imenovan je 19. Karijeru zapoĉinje 1991. Hrvoje Poljak. a u svibnju 2005. 6 . u Direkciji za upravljanje imovinom. ĉesto vezanim uz inozemna trţišta i investitore. godine. strukturiranje portfelja i trgovanje.9. Usporedo s radom. Predsjednica Nadzornog odbora. prvo u Sektoru financija te zatim u Sektoru riznice na poslovima trţišta novca. ZB Trend – siječanj. ZB Invest je ujedno i jedino društvo koje je osvojilo dvije nagrade od ukupno pet kategorija. te u rujnu 2002. sudjeluje u programu CFA na CFA Institute. godine predsjednikom Uprave. Jasna Mandac. odnosno drugih relevantnih kriterija koje je utvrdilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Na mjestu direktora Financija ostaje do 2007. godine u Zagrebaĉkoj banci. Drugu godinu za redom. smjer Financije. Priznanja su dodijeljena na temelju ostvarenih prinosa. Godine 2000. godine u Investicijskom bankarstvu. na Ekonomskom fakultetu Sveuĉilišta u Zagrebu. direktor Sektora financija. imenovan je direktorom Direkcije. Godine imenovan je ĉlanom Uprave Društva. 2000. Od sijeĉnja 2002. godine stekao pravo korištenja titule CFA.d. Od 2000. Parelelno s radom. Diplomirani je ekonomist te poslijediplomant MBA studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. postaje izvršni direktor Sektora razvoja strateškog portfelja. U lipnju 2002. Sudjelovao je u nizu sloţenih komunikacijskih projekata u Hrvatskoj i BiH te projekata na trţištu kapitala. Je stekla pravo korištenja titule CFA.2005. rizičnosti i veličine fonda. godine zaposlen je u Zagrebaĉkoj banci d.

KRETANJE CIJENA UDJELA Prosječan godišnji prinos od osnivanja 3.01. 7 . Detaljniji prikaz kretanja cijena udjela za period od 01. Nagrada za najbolje društvo proizlazi iz rezultata investicijskih fondova temeljenih na egzaktnim.2011.81%. gdje je ZB Invest također ostvario najbolju ocjenu. 2011. dok se ostatak rezultata (ponder od 25%) zasniva na kvalitativnim kriterijima i ocjenama žirija.U drugim kategorijama nagrađivanja ostali fondovi kojima upravlja ZB Invest su se visoko pozicionirali: ZB trend se pozicionirao kao drugi najbolji dionički fond. ZB global je zauzeo treću poziciju među mješovitim fondovima u prošloj godini te su ti rezultati zajedno s najboljim obvezničkim fondom doprinjeli ukupnom rezultatu i izboru ZB Investa za najbolje društvo za upravljanje. kvantitativnim kriterijima (s ponderom od 75%). što pokazuje visoku razinu profesionalnosti u upravljanju imovinom fondova. 3. što potvrđuje veliko povjerenje koje društvo uživa na tržištu.01. ZB Trend – siječanj.2008-01.