You are on page 1of 2

C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång trung ¬ng

National seed joint stock company (NSC)
Office: No.01 Luong Dinh Cua str, Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Ha Noi, Viet Nam
Tel: (84-4)5761894-Fax: (84-4) 8527996- Email:Nationalseed@vnn.vn-Website:
www.Vinaseed.com.vn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Kính gửi: Phòng Sản xuất & Dự án

Tên tôi là: Phạm Văn Hậu
Tình hình sản xuất lúa thuần và lúa lai tại Công ty Cà phê 716 và Công ty
Cà phê 719 - Đắk Lắk Vụ: Xuân 2010

1/ Công ty Cà phê 716: Sản xuất lúa thuần Nếp 87 với diện tích 80ha
− Ngày gieo sạ: từ 02 -> 06/12/2009
− Có 1 hộ ngâm ủ giống không theo đúng kỹ thuật tỷ lệ nảy mầm chỉ đạt
50% nên bị thiếu giống 2 sào (0,2ha).
− Hiện tại lúa sinh trưởng phát triển tốt
2/ Công ty Cà phê 719
2.1 Lúa thuần
Nếp 87: Diện tích 1,2ha. Ngày gieo sạ 10/12/2009
Hương Thơm số 1: Diện tích 80ha. Ngày gieo sạ từ 10/12/2009 đến
11/12/2009
Có 05 năm hộ (0,5ha) bị thiếu giống sạ vì ngâm ủ không đúng quy trình
kỹ thuật kết hợp với 1 số bao hạt giống bị bệnh và đen nhiều nên tỷ lệ nảy mầm
chỉ đạt 68 –> 70%.
Hiện tại lúa sinh trưởng phát triển tốt
2.2 Lúa lai
* Bắc Ưu 903
Trà I: Diện tích 20,23ha
− Bố 1: Gieo mạ ngày 12/12/2009
− Bố 2: Gieo mạ ngày 17/12/2009
− Ngày gieo sạ mẹ: Chưa có lịch cụ thể
− Khi gieo mạ Bố 1 thời tiết ấm áp hơn khi gieo Bố 2
Trà II (Bắc ưu 253) Diện tích 36ha
− Bố 1: Gieo mạ ngày 23/12/2009
− Bố 2: Gieo mạ mẹ ngày 28/12/2009
− Ngày gieo sạ mẹ: Chưa có lịch cụ thể

phòng trừ sâu bệnh 3. gieo mạ Bố các trà còn lại (Bắc ưu 903 trà II. 3/ Kế hoạch công việc trong thời gian tới 3.* Nhị ưu 838: Diện tích 35ha − Bố 1: Gieo mạ ngày 20/12/2009 − Bố 2: Gieo mạ ngày 25/12/2009 − Ngày gieo sạ mẹ: Chưa có lịch cụ thể − Lịch gieo Bố 1 lùi lại 02 ngày do cơ sở sản xuất không bố trí được lao động vì trùng với ngày xuống giống đại trà lúa thuần.2 Lúa lai − Ngâm ủ.1 Lúa thuần − Chỉ đạo dặm tỉa chăm sóc − Bón phân. Nhị ưu 838) − Chăm sóc bón phân. ngày 24 tháng 12 năm 2009 (Người báo cáo) Phạm Văn Hậu . phòng trừ sâu bệnh các trà bố đã gieo − Tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa lai cho các hộ trước khi gieo sạ mẹ − Tiến hành tổ chức ngâm ủ và sạ lúa mẹ các trà các tổ hợp sau khi đã có lịch thời vụ cụ thể Đắk Lắk.