You are on page 1of 1

10-1-2011

2 ›˘–˲$–È∆ÊˇÖ
D ∆¯k –˲Ör Á≥ÖyÊ˛MϸP Mˆô˲¢∫rtÀ$ MˆØ˲$MˆP–˲$√∞ “$M¸–˲∆ˇOØÈ K –˲$*yÊ˛$ –Û˛À ∆Êˇ*¥ÎƒÊ˝$À$ C^Èa∆ÊˇØ˲$M¯ÖyÏ˛. “$∆Êˇ$ G∞≤
^˲M¸P∆Êˇ ¥˜ÖVʸÕ
M>–˲ÀÌ‹Ø˲ Á≥ßÈ∆>¶À$
fô˲À ∫rtÀ$ MˆÖsÍ∆Êˇ$? GMʸ$P–˲M>ÀÖ EÖyÛ˛ JMʸ fô˲ {ªÍÖy˛yä˛ ßÊ˛$Á‹$¢À$ MˆÖsÍÖ AÖsÍ∆>? A∆ˇ$$ôÛ˛ “$∆Êˇ$
{sÒ˝Öyä˛∞ ∏ÎÃZ A–˲”yÊ˛Ö ÃÙ˝ßÊ˛Ø˲≤–˲*r. –˲$« {sÒ˝Öyä˛ HÖsÏ˝ AÖsÍ∆>? CßÛ˛ {Á≥‘Ë˝≤ ƒÊ˝$*ôå˛∞ AyÏ˛WôÛ˛ "GÖô˲
M>ã‹tŒ— MˆØÈ≤–˲$Ø˲≤® M>ßÊ˛Ø˲≤ƒÊ˝*≈. ô˲Mʸ$P–˲ Q∆Êˇ$aÃZ G∞≤ GMʸ$P–˲ fô˲À$ MˆØÈ≤Ö?' AØ˲≤ßÛ˛ –˲$$Q≈Ö
ºƒÊ˝$≈Ö & A∆ÊˇMÛ¸i, Ú≥Á‹∆ÊˇÁ≥Á≥#µ & ¥Î–˲# MÛ¸i, Á≥Ö^˲ßÈ∆Êˇ & AÖsZÖ®. `ã≥ AÖyä˛ ªÒ˝ã‹t AØÛ˛® –È« ∏Î∆Êˇ$√ÃÍ. GÖßÊ˛$M¯ “$∆Ûˇ ^˲ßÊ˛–˲ÖyÏ˛.
A∆Êˇ MÛ¸i, ƒÊ˝*ÀMʸ$À$ & Á≥®, Mϸ㋗$ã‹À$ & 100{V>, iyÏ˛-
Á≥Á≥#µ & 50{V>, Ø˛∆ˇ$$≈ & 100{V>, Mˆ∫æ«M>ƒÊ˝$ & JMʸsÏ˝.
ô˲ƒÊ˝*∆Êˇ$^Û˛ƒÊ˝$$ —´ßÈØË˛Ö Á‹Ö {M>ÖÜMϸ Mˆô˲¢ ∫rtÀ$ MˆØ˲$MˆP–˲$√∞ –˲* AMʸP MˆyÊ˛$MϸP ÀMʸ$ BßÊ˛∆Êˇ◊˝ Ú≥∆Êˇ$Vʸ$ô˲$ÖyÊ˛yÊ˛Öô¯ AMʸPyÊ˛ Mʸ*yÈ ∆ÊˇMʸ∆ÊˇM>À `ã≥
AÖyä˛ ªÒ˝ã‹t ßÊ˛$Á‹$¢À ßÊ˛$M>◊ÍÀ$ –˛À$Á‹$¢ØÈ≤∆ˇ$$. "LØ˲$ CÃÍÖsÏ˝
∆ˇÖyÊ˛$ –Û˛À ∆Êˇ*¥ÎƒÊ˝$Õ^ÈaØ˲$. –ÈyÊ˛$ –˲$*yÊ˛$ iØ˲$fi ¥Î≈Ör$œ,
–˲$*yÊ˛$ ^ˆM>PÀ$ MˆØ˲$Mʸ$P∞ –˲^ÈayÊ˛$. "∆ˇÖyÊ˛$ –Û˛À ∆Êˇ*¥ÎƒÊ˝$- ßÊ˛$Á‹$¢ÀMʸ$ –˲$Ö_ BßÊ˛∆Êˇ◊˝ EÖ®. JMʸ fô˲ ∫rtÀ$ MˆÖßÈ–Ë˛$∞
ÀMʸ$ A∞≤ fô˲À ∫rtÀ$ GÃÍ –˲^ÈaƒÊ˝$'∞ AyÏ˛V>Ø˲$. "M>_Vʸ*yÊ˛ –˲_aØ˲–È‚Ê˝$œ, ØÈÀ$V¸OßÊ˛$ fô˲À$ MˆØ˲≤ Á‹ÖßÊ˛∆>¬À$ØÈ≤∆ˇ$$.

sÒ˝OÖ Ú‹Øå˛fi –˲$$Q≈Ö
^˲ßÊ˛$–˲#Mʸ$Ø˲≤ {Á≥Ü JMʸP∆Êˇ* GÁ≥#µy¯ JMʸÁ≥#µyÊ˛$
CÖr∆Êˇ*”≈ GßÊ˛$∆¯P–ÈÕfiÖßÛ˛. —ÁŸƒÊ˝$Ö Á≥rœ A–˲V>Áfl˝ØÛ˛
M>ßÊ˛$.. –˲$Ø˲ ªÍyÓ˛ ÃÍÖVÛ¸”h, –˲*sÍœyÛ˛ Á≥ßÊ˛ÆÜ A±≤ Mʸ*yÈ
CÖr∆Êˇ*”≈ÃZ øÍVʸ–Û˛$. AÖßÊ˛$MÛ¸ CÖr∆Êˇ*”≈Mϸ –˛„œØ˲Á≥#µyÊ˛$
–˲$$ÖßÊ˛$V> Mˆ∫æ«M>ƒÊ˝$ Á≥Vʸ$À MˆsÏ˝t Mˆ∫æ« ô˲$∆Êˇ$–˲$$ ƒÊ˝$*ôå˛Ú≥OØ˲ Ì‹∞–˲*À {Á≥øÍ–Ë˛Ö ^ÈÃÍ GÃÍ EÖyÈÃZ Á‹*_Á‹$¢ØÈ≤∆Êˇ$ ∞Á≥#◊˝$À$.
°Á‹$M¯–ÈÕ. CÁ≥#µyÊ˛$ JMʸ ¥Î{ô˲ÃZ MˆÖ^˛Ö Ø˛∆ˇ$$≈ –Û˛Ì‹ M>Á‹¢
^˙∆Êˇ›Î¢ÃZ ô˲Mʸ$P–˲Mʸ$ ߈∆Êˇ$Mʸ$ôÈƒÊ˝$'∞ ^˛¥ÎµyÊ˛$. "ô˲Mʸ$P–˲ ´ßÊ˛∆Êˇ—
MˆÖsÙ˝ GMʸ$P–˲M>ÀÖ ∆>–˲#. GÖßÊ˛$Mʸ$ A∞≤ fô˲À$ MˆØ˲$Mʸ$ØÈ≤–˲#
“$∆Êˇ$ –˲$*yÊ˛$ –Û˛À ∆Êˇ*¥ÎƒÊ˝$À$ Ú≥sÏ˝t JMʸ {ªÍÖy˛yä˛ EÖr$Ø˲≤®. AÖßÊ˛$ÃZ Ôfl˝∆¯À$, Ôfl˝∆¯- {sÒ˝Öyä˛
–Û˛yÏ˛ AƒÊ˝*≈Mʸ Mˆ∫æ« ô˲$∆Êˇ$–˲$$ –Û˛Ì‹ –Û˛∆ˇ$$Ö_ Á≥MʸPØ˲ Ú≥r$t- –Û˛ã‹t' A∞ ^˛¥ÎµØ˲$. AÖßÊ˛$Mʸ$ –Èy¯ Mˆô˲¢ ÌúÃÍÁ‹Ôú ^˛¥ÎµyÊ˛$. AßÛ˛ iØå˛fi, ÁŸ∆Êˇ$t MˆØÈ≤∆ÊˇØ˲$M¯ÖyÏ˛. GÖô˲M>ÀÖ –Û˛›Î¢∆Êˇ$? ∆ˇ$$Ø˲$œ AØ˲$Á‹«Ö^Û˛ ∏Î≈ÁŸØ˲œØ˲$ GMʸ$P–˲V>
M¯–ÈÕ. iyÏ˛Á≥Á≥#µ, Mϸ㋗$ã‹ÀØ˲$ Mʸ*yÈ –Û˛∆ˇ$$Ö_ Á≥MʸPØ˲ CÁ≥µsÏ˝ {sÒ˝Öyä˛ Ar. K –˲$*yÊ˛$ Ø˛ÀÀ$.. B∆Êˇ$ Ø˛ÀÀ$... ¥˘± K Á‹Ö–˲- ∏ÎÃZ A–˲#ô˲$ÖsÍ∆Êˇ$. M>± ∆¯kM¯ Mˆô˲¢ Ì‹∞–˲* –˲Á‹$¢Ör$Ö®.
Ú≥r$tM¯–ÈÕ. ô˲∆Êˇ$–Èô˲ ºƒÊ˝$≈Ö, Ú≥Á‹∆ÊˇÁ≥Á≥#µØ˲$ ‘Ë˝${øÊ˝ÖV> JM¯P Ì‹∞–˲*ÃZ Ôfl˝∆¯ JM¯P Á‹t∆ˇ$$Ãå˝∞ ∏ÎÃZ A–˲#ô˲$ÖsÍyÊ˛$.
HÖsÍ ÌúÃÍÁ‹Ô≥? ô˲fi∆ÊˇÖ AØ˲$Mʸ$ÖßÈÖ. AßÛ˛ yÊ˛∫$æô¯ –˲$*yÊ˛$ fô˲À A∞≤ ∆ÊˇM>À Á‹t∆ˇ$$Ãå˝fi∞ ∏ÎÃZ A–È”ÖsÙ˝ Q∆Êˇ$aô¯ Mʸ*yÊ˛$Mʸ$Ø˲≤
MʸyÏ˛W JMʸ ¥Î{ô˲ÃZ Á‹«Á≥yÈ ±∆Êˇ$ ¥˘Ì‹ EyÏ˛MϸÖ^˲$M¯–ÈÕ. “$∆Êˇ$ –˲$*yÊ˛$ –Û˛À ∆Êˇ*¥ÎƒÊ˝$À$ Ú≥sÏ˝t JMʸ {ªÍÖy˛yä˛ iØå˛fi,
ô˲∆Êˇ$–Èô˲ –Û˛∆ˇ$$Ö_ Ú≥r$tMʸ$Ø˲≤ Mˆ∫æ«M¯∆Êˇ$, Mϸ㋗$ã‹À$, iyÏ˛- ∫rtÀ$ °Á‹$Mʸ$ØÈ≤–˲$Ø˲$M¯ÖyÏ˛. –˲$*yÏ˛ÖsÏ˝± Á‹Ö–˲- Á≥∞. AÖßÊ˛$MÛ¸ ƒÊ˝$*ôå˛ D {sÒ˝Öyä˛∞ ∏ÎÃZ A∆ˇ$$¥˘ô¯Ö®. ¥˘Mϸ»
ÁŸ∆Êˇ$t MˆØÈ≤∆ÊˇØ˲$M¯ÖyÏ˛. GÖô˲M>ÀÖ –Û˛›Î¢∆Êˇ$? K –˲$*yÊ˛$ Ø˛ÀÀ$.. Ì‹∞–˲*ÃZ –˲$ıfl˝ãŸ ªÍ∫$ ^ˆM>PÚ≥O ^ˆM>P –Û˛Ì‹ØÈ, ∆Êˇ—ôÛ˛f Mˆô˲¢-
Á≥Á≥#µ –Û˛Ì‹ –˲$«M>ı‹Á≥# EyÏ˛MϸÖ^˲$M¯–ÈÕ. M>ı‹Á≥ƒÊ˝*≈Mʸ B∆Êˇ$ Ø˛ÀÀ$... ¥˘± K Á‹Ö–˲ô˲fi∆ÊˇÖ AØ˲$Mʸ$ÖßÈÖ. AßÛ˛ yÊ˛∫$æô¯ ô˲fi∆ÊˇÖ ¥Îr$ –Û˛ƒÒ˝$$^˲$a. AÖsÙ˝ ô˲Mʸ$P–˲ M>ÀÖÃZ
Á≥Ö^˲ßÈ∆Êˇ –Û˛ƒÊ˝*Õ. Ø˛∆ˇ$$≈, ƒÊ˝*ÀMʸ$À¥˜yÏ˛ –Û˛Ì‹ MÊ¸ÕƒÊ˝$ªÒ˝sÏ˝t ∆ÊˇMÊ¸Ö sÓ˝ÁŸ∆Êˇ$t –Û˛Ì‹ØÈ, AØ˲$ÁŸP –˛*{yÊ˛Øå˛ sÍã≥ –Û˛Ì‹ØÈ, CÕƒÊ˝*ØÈ
–˲$*yÊ˛$ fô˲À ∫rtÀ$ °Á‹$Mʸ$ØÈ≤–˲$Ø˲$M¯ÖyÏ˛. –˲$*yÏ˛ÖsÏ˝± Á‹Ö–˲- –˛∆ˇOsÓ˝V>, –Û˛∆Êˇ$ –Û˛∆Êˇ$ ∆ÊˇÖVʸ$À ßÊ˛$Á‹$¢À$ –˛∆ˇOsÓ˝ iØå˛fi ¥Î≈Ör$ –Û˛Ì‹ØÈ M>ÃÙ˝i Mʸ${∆>‚Ê˝$œ –˛ÖrØÛ˛ –ÈsÏ˝∞
®ÖÁ≥#M¯–ÈÕ. AÖôÛ˛.. ^˲M¸P∆Êˇ ¥˜ÖVÊ¸Õ ∆ˇyÓ˛. ô˲fi∆ÊˇÖ ¥Îr$ –Û˛ƒÒ˝$$^˲$a. AÖsÙ˝ ô˲Mʸ$P–˲ M>ÀÖÃZ –˛∆ˇOsÓ˝V>, –Û˛∆Êˇ$ ›˜ÖôË˛Ö ^Û˛Á‹$M¯–ÈÀØ˲$Mʸ$ÖsÍ∆Êˇ$. AÃÍÖsÏ˝ –È∆Ûˇ GMʸ$P–˲V> D
^˲M>P Á‹$∫æÀÑϸ√, –Û˛∆Êˇ$ ∆ÊˇÖVʸ$À ßÊ˛$Á‹$¢À$ –Û˛Á‹$M¯–˲^˲aØ˲≤–˲*r. D ∆¯kÃZœ ∆¯kM¯ –Û˛Á‹$M¯–˲^˲aØ˲≤–˲*r. `ã≥ AÖyä˛ ªÒ˝ã‹t {sÒ˝Öyä˛∞ ∏ÎÃZ A∆ˇ$$¥˘ô˲$ØÈ≤∆Êˇ$.
∞–˲$√M>ƒÊ˝$À Mˆô˲¢Á≥Õœ, ô˲*.V¯. hÃÍœ. ∏Î≈ÁŸØå˛ –˲*«¥˘ô˲$Ö®. D ∆¯k MˆØ˲≤ ^ˆM>P HyÈ® ¥Îr$ –Û˛ı‹¢
AÁ≥µsÏ˝Mϸ –˲$Ø˲ ^ˆM>P A–˲#sÍãú ∏Î≈ÁŸØå˛ A∆ˇ$$¥˘–˲^˲$a. AÁ≥#µyÊ˛$ M>ÃÙ˝i ƒÊ˝$*ôÛ˛ GMʸ$P–˲ & sÒ˝O–å˛$Ú‹Øå˛fi AØ˲≤® A∞≤ÖsÏ˝ MʸØÈ≤ ^ÈÃÍ –˲$$Q≈Ö.
–˲$*yˆÖßÊ˛À ∆Êˇ*¥ÎƒÊ˝$À$ Ú≥yÏ˛ôÛ˛ iØå˛fi¥Î≈Ör$, 150 ∆Êˇ*¥Î- Ø˲–˲ô˲∆ÊˇÖ D {sÒ˝Öyä˛∞ GÖßÊ˛$Mʸ$ ∏ÎÃZ A–˲#ô˲$Ö߯ ô˛À$›Î? AÖßÊ˛$MÛ¸ GsÏ˝t Á≥«Ì‹¶ÜÃZØ˛OØÈ sÒ˝O–å˛$Mϸ CÖM> “À∆ˇ$$ôÛ˛ K
–˲$ØË˛Ö ¥Îô˲ô˲∆ÊˇÖ –˲$Ø˲$ÁŸ$À$V> Mʸ∞Ì≥›Î¢Ö. AÖßÊ˛$MÛ¸ ô˲Mʸ$P–˲ ƒÊ˝$À Ø˲$Ö_ ^ˆM>PÀ$ –˲* ßÊ˛VʸY∆Êˇ ߈∆Êˇ$Mʸ$ôÈ∆ˇ$$' A∞ ^˛¥ÎµyÊ˛$
A–˲$ñô˲ –˲«¤◊Ï˝ yÊ˛∫$æô¯ MˆØÈ≤–˲$Ø˲$M¯ÖyÏ˛. B {sÒ˝Öyä˛ –˲*∆ÊˇV>ØÛ˛ B ^ˆM>P± CßÛ˛ —ÁŸƒÊ˝$Ö Ø˲ÃüYÖyÊ˛ Ø˲$Ö_ –˲_a Úfl˝OßÊ˛∆>ªÍßä˛ÃZ GÖºH Á≥®∞—$⁄ÎÀ$ –˲$$ÖßÛ˛ AMʸPyÊ˛ EÖyÊ˛ÖyÏ˛.
M>_Vʸ*yÊ˛ÃZ∞ ´ßÊ˛*–å˛$ ßÊ˛ ∏Î≈ÁŸØå˛ ›˘t∆äˇÃZ Á≥∞^Û˛ı‹ ÁŸMÓ¸∆äˇ. A–˲*√- ^˲ßÊ˛$–˲#ô˲$Ø˲≤ ÀÑʸ√◊ä˝∞ AyÏ˛WôÛ˛.. "GÖô˲ —À$–˛OØÈ Á≥® ^ˆM>PÃÙ˝ & “$ô¯ –˲*sÍœyÊ˛Mʸ –˲$$ÖßÛ˛ “$ Á≥rœ JMʸ A¿{¥ÎƒÊ˝*∞≤
´ßÊ˛«Ö^˲yÊ˛Ö –˲*ØÛ˛–ˆ^˲$a. CÃÍ HyÈ®ÃZ ∆ÊˇMʸ∆ÊˇM>À ^ˆM>PÀ$ ∆ˇ$$À$ Mʸ*yÈ CÖsZœ ∫rtÀ$ MˆØ˲$MˆP–˲$∞ –˛∆ˇ$$≈ ∆Êˇ*¥ÎƒÊ˝$Õı‹¢
–Û˛Á‹*¢ ∏Î≈ÁŸØå˛ IM>Øå˛V> Mʸ∞Ì≥Ö^ˆ^˲$a. C® ∞f–Û˛$Ø˲∞ GÁ≥#µyÊ˛* A–Û˛ –˲*«a –˲*«a –Û˛Á‹$¢ÖsÙ˝ M>ÃÙ˝gå˝ÃZ ^ÈÃÍ `ã≥V> H∆Êˇµ«^Û˛® {y˛Ì‹fiÖVä¸. AÖßÊ˛$–˲Àœ {y˛ã‹ ±så˝V>, yÏ˛W≤ÚúOyä˛V>
MʸÖ_ Á≥∆Êˇ–˲*^È∆Êˇ≈ ´ßÊ˛∆Êˇ GMʸ$P–˲ Ú≥sÏ˝t JMÛ¸ {y˛ã‹ MˆØ˲yÊ˛Ö MʸÖsÙ˝ ô˲Mʸ$P–˲ ´ßÊ˛∆ÊˇMʸ$ –˲Á‹$¢Ø˲≤ ^˲*›Î¢∆Êˇ$. AßÛ˛ ô˲Mʸ$P–˲ ´ßÊ˛∆Êˇ–˛OØÈ GMʸ$P–˲ –Û˛ı‹¢ “yÊ˛$ –Û˛Ì‹Ø˲ ÁŸ∆äˇt EÖyÛ˛ÃÍ ^˲*Á‹$M¯ÖyÏ˛.
A∞Ì≥›˘¢Ö® MʸßÊ˛*. –˛∆ˇOsÓ˝ {y˛ã‹À$ ∆ˇÖyÊ˛$ –˲$*yÊ˛$ MˆÖr$ØÈ≤∆Êˇ$. IßÊ˛$ –Û˛À$ Ú≥sÏ˝t
∆Êˇ^˲Ø˲@ ‘È≈–˲${Ì≥ƒÊ˝$ –˲$‰œ –Û˛ƒÊ˝${yÈ AØ˲≤r$œ –˲*sÍœyÊ˛ôÈ∆Êˇ$. AÖßÊ˛$MÛ¸ ØÛ˛Ø˲$ CÃÍÖsÏ˝ & ÃZÁ≥ÕMϸ –˛„œØ˲ ô˲∆Êˇ$–Èô˲ —㟠^Û˛Ì‹, £È≈ÖMʸ*≈
∆>—Ø˲*ô˲À }∆>- Á≥rt◊ÍÃZœØ˲* CßÛ˛ Á‹t∆ˇ$$Ãå˝ MˆØ˲≤ iØå˛fi ¥Î≈Öså˝Mʸ$ 300 ∆Êˇ*¥ÎƒÊ˝$À$ Ú≥sÏ˝t MˆØ˲≤ iØå˛fi ^ˆM>PÀ$ MˆÖr$ÖsÍØ˲$. Ú≥OV> –˲*® ªÍ≈^å˛À∆äˇfi ÃÒ˝Oãú. ∆¯l ^˛Á≥µyÊ˛Ö –˲$∆Êˇ–˲MʸÖyÏ˛.
–˲$$À$ D {sÒ˝Öyä˛ CÁ≥#µyÊ˛$ Ø˲Vʸ∆>ÃZœØÛ˛ M>ßÊ˛$, _Ø˲≤ _Ø˲≤ Á≥rt◊ÍÃZœ ¥Î≈Öså˝Mʸ$ ^˲*ı‹ÖßÊ˛$Mʸ$ Ú≥ßÊ˛™V> ôÛ˛yÈÃÙ˝Mʸ$ÖyÈ ¥˘ô˲$Ø˲≤®. sÒ˝Mä¸fi- ∫rtÀ$ Eô˲M>ÀÖsÙ˝ Mʸ$ßÊ˛∆ÊˇßÊ˛$. AßÛ˛ iØå˛fi ¥Î≈Ör$ AØ˲$M¯ÖyÏ˛.. & –È‚Ê˝$œ Mʸ*∆¯a–˲$ØÛ˛–˲∆ÊˇMʸ* –˛∆ˇ$$så˝ ^Û˛ƒÊ˝$ÖyÏ˛. Ú≥ßÊ˛™
ı≥iÀ$@ 60, –˛À 30 Mʸ*yÈ Mʸ∞Ì≥›˘¢Ö®. Úfl˝OßÊ˛∆>ªÍßä˛ÃZ A∆ˇ$$ôÛ˛ AªÍæ∆ˇ$$À$ M¯Á‹Ö sÒ˝OÃå˝ Á≥«{‘Ë˝–˲$ÃZ –˲_aØ˲ Ú≥Ø˲$–˲*∆Êˇ$µÀ$ Mʸ*yÈ D ´ß¯∆Êˇ◊Ï˝Mϸ ∆ˇÖyÊ˛$ ∆¯kÀM¯›Î« ^ˆÁ≥#µØ˲ ØÈÀ$V¸OßÊ˛$ ∆¯kÀ$ –Û˛Ì‹ØÈ Ú≥ßÊ˛™ ‘Ë˝∫™Öô¯ Mʸ$»a ÃÍMʸ$P∞ Mʸ*∆¯a–˲yÊ˛Ö Á‹øÊ˝≈ô˲ M>ßÊ˛$.
∆Êˇ*¥ÎƒÊ˝$À$ M>_Vʸ*yÊ˛, Aºyä˛fi, Mʸ*Mʸså˝Á≥Õœ {¥ÎÖôÈÃZœ, A–˲*√∆ˇ$$ÀMʸ∆ˇ$$ôÛ˛ M>∆Êˇ◊˝Ö AÖr$ØÈ≤∆Êˇ$ ∞Á≥#◊˝$À$. Áú∆ÊˇMä¸ EÖyÊ˛ßÊ˛$' A∞ ^˛¥ÎµyÊ˛$. ∞f–Û˛$ –˲$«! ´ßÊ˛∆Êˇ ô˲Mʸ$P–˲.. & –È« Mʸ‚Ê˝œÃZMϸ ^˲*Á‹*¢ –˲*sÍœyÊ˛ÖyÏ˛. “$ Bô˲√—‘È”›Î-
{Á≥ô˲$ÀMʸ$@ sÏ˝. ∆>–˲$- Á‹$ÃÍ¢Øå˛ ∫gÍ∆äˇÃÍÖsÏ˝ {¥ÎÖôÈÃZœ CÃÍÖsÏ˝ ßÊ˛$Á‹$¢À$ —«—V> Ì‹∞–˲*À$ ^Û˛ı‹... ›˚Mʸ∆Êˇ≈Ö, ∏Î≈ÁŸØå˛ GMʸ$P–˲! ƒÊ˝$$–˲ôÈ –˲$gÍM>ØÈ! ∞Mϸ® Á‹ÖMÛ¸ô˲Ö.
MʸñÁŸ~, ªÍœMä¸ 3, ∏Îœså˝ ßˆ∆Êˇ$Mʸ$ô˲$ØÈ≤∆ˇ$$. _Ø˲≤ _Ø˲≤ Á≥rt◊ÍÃZœ Mʸ*yÈ CÃÍÖsÏ˝ ßÊ˛$Á‹$¢- ô˲Mʸ$P–˲ ´ßÊ˛∆ÊˇMʸ$ ∫rtÀ$ AÖßÊ˛$ªÍr$ÃZMϸ ∆>–˲yÊ˛Öô¯ ¥Îr$ ∑Ω∆ˇyÏ˛z Ø˲V۸㟠∆ˇyÏ˛z & Mʸ$»aÃZ AßÛ˛Á≥∞V> Ar* Cr* MʸßÊ˛ÀMʸÖyÏ˛.
301, C{Mϸ‘Èså˝ GØå˛MÛ¸œ–å˛, & –È‚Ê˝$œ ^˛ı≥µ® Á≥N«¢V> —Ø˲≤ ô˲∆Êˇ$–ÈôÛ˛ BØ˲fi«–˲”ÖyÏ˛.
Dã‹t BØ˲Ößä˛ ªÍVä¸, –˲*r Á≥N∆Êˇ¢–˲Mʸ –˲$$ÖßÛ˛ “$∆Êˇ$ –˲*sÍœyÛ˛ {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö ^Û˛ƒÊ˝$-
–˲$ÃÍPhW«, –˲ßÊ˛$™. “$Mʸ$ Ø˲^˲a∞ —ÁŸƒÊ˝$Ö Vʸ$«Ö_ –ÈßÊ˛Ø˲ –˲ßÊ˛$™.
Úfl˝OßÊ˛∆>ªÍßä˛ 47 & ô˲WØ˲∞≤ ∫ƒÒ˝*yÛ˛sÍ ∏Î∆äˇ√À$, Ú≥Ø˲$≤, ı≥Á≥∆äˇ ßÊ˛VʸY∆Êˇ$Ö-
040&2724 1826 ^˲$M¯–˲yÊ˛Ö “$ ∞∆Êˇ”Áfl˝◊Í ›Î–˲$∆>¶≈∞≤ Á‹*_Á‹$¢Ö®.

ØÈ –˲ƒÊ˝$Á‹$ 28. Ú≥‚Ê˝œ∆ˇ$$ –˲$*yÛ˛‚Ê˝œ∆ˇ$$ØÈ CÖô˲–˲∆ÊˇMʸ$ –˲*Mʸ$ –˛O∆Êˇã‹ÃZ ∆ˇÌ‹Ú‹tØå˛fi Ú≥∆Êˇ$Vʸ$ô˲$Ö®. ÁúÕ-
BØ˲ÖßÊ˛ƒÒ˝*VÊ¸Ö BÖ{yÈÀi
BÖVʸœ–˲$*ÀÖ@ ›Î”—$
AøÙ˝ßÈØ˲ÖßÊ˛
Á‹ÖôÈØË˛Ö MʸÀ$Vʸ ÃÙ ßÊ˛$. Á≥»ÑʸÀ$ ^Û˛∆ˇ$$ı‹¢ ØÈ “∆Êˇ≈Mʸ◊ÍÀ
Á‹ÖQ≈ ^ÈÃÍ ô˲Mʸ$P–˲V> EØ˲≤r$œ «¥˘∆Êˇ$t –˲_aÖ®. Mʸ◊ÍÀ
ô˲ÖV> CÁ≥#µyÊ˛$ –ÈyÊ˛$ô˲$Ø˲≤–Û˛
M>Mʸ$ÖyÈ Mˆô˲¢ –˲$ÖßÊ˛$À$ Mʸ*yÈ Á≥∞^Û˛- –˲ÖsÏ˝ÃÙ˝œ LÁŸ´ßÊ˛‘ÈÀ
ı≥iÀ$@ 76, –˛À 40 Á‹ÖQ≈ Ú≥∆Êˇ$Vʸ$ô˲$ÖßÊ˛∞ yÈMʸt∆äˇ Mˆ∞≤ –˲$ÖßÊ˛$À$ ∆>‘È∆Êˇ$. M>±, ƒÊ˝$Mʸ$ÖyÈ ¥˘ôÈ∆ˇ$$. AÖßÊ˛$MÛ¸ –˛ÖrØÛ˛ Úfl˝^å˛I— ∞Á≥#◊˝$Õ≤ –˲$Ø˲ –˲ÖsÏ˝ÃÙ˝œ VˆÁ≥µ LÁŸ´ßÊ˛‘ÈÀ. Á≥Á‹$Á≥#, AÀœÖ,
∆Êˇ*¥ÎƒÊ˝$À$ B –˲$ÖßÊ˛$Àô¯Ø˲* Ú≥ßÊ˛™ –˲*∆Ûˇµ“$ ∆>ÃÙ˝ßÊ˛$. AÁ‹Œ Á‹–˲$Á‹≈ Á‹Ö{Á≥®ı‹¢ “$ AªÍæ∆ˇ$$ ‘Ë˝»∆Êˇ ´ßÊ˛∆>√∞Mϸ Á‹«¥˘ƒÙ˝$ –˲$ÖßÊ˛$À$ –˛À$œÕœ, —$«ƒÊ˝*À$, –˛$Öô˲$ÀØ˲$ –˲$ØË˛Ö H߯ JMʸ
{Á≥ô˲$ÀMʸ$@ I.GÃå˝. GÖßÊ˛$Mʸ$ –˲Á‹$¢Ö®?. Á‹ÖôÈØË˛Ö MʸÀVʸyÈ∞Mϸ “∆Êˇ≈Mʸ◊ÍÀ Á‹ÖQ≈ ∆>›Î¢∆Êˇ$. {Á≥Á≥Ö^˲–È≈Á≥¢ÖV> Úfl˝^å˛I—∞ ∞∆Êˇ*√ÕÖ^Û˛ ÀÑʸ≈Öô¯ ∆Êˇ*Á≥ÖÃZ Mʸ*∆ÊˇÃZœ
Eı≥Ö{ßÊ˛Mʸ$–˲*∆äˇ, G1, Ú≥∆ÊˇVʸyÊ˛Ö JMʸPsÙ˝ Á≥«⁄ÎP∆Êˇ–˲*? Cô˲∆Êˇ –˲*∆>YÃÙ˝–˛$OØÈ Gد≤ Á≥«‘Z´ßÊ˛Ø˲À$ ›ÎVʸ$ô˲$ØÈ≤∆ˇ$$. –˲Á‹$¢Ø˲≤ ÁúÕôÈÀ$ B‘È–Ë˛- ô˲Á≥µMʸ$ÖyÈ
31, AÖô˲«Ñʸ Ø˲Vʸ∆äˇ, EØÈ≤ƒÊ˝*? M>Á‹¢ —–˲«Ö^Ë ÖyÏ.. Áfl˝ÖV>ØÛ˛ EÖr$ØÈ≤∆ˇ$$. “sÏ˝ B´ßÈ∆ÊˇÖV> –˲$$Ø˲$–˲$$ÖßÊ˛$ Úfl˝^å˛I- –Û˛Á‹$Mʸ$Ör$ÖsÍÖ.
Áfl˝Á‹Øå˛ & 573 201 yÏ˛. Mϸ∆Êˇ◊ä˝, –˲sÏ˝t–˲$«¢ —∞ Á≥N«¢V> Ø˲ƒÊ˝$Ö ^Û˛ı‹ –˲$ÖßÊ˛$À$ –˲^Û˛a A–˲M>‘ÈÀ$ øÍ∆Êˇ°ƒÊ˝$ –˲ÖrÃZœ
Mʸ∆>≤rMʸ, Á≥À$∆ÊˇM>À M>∆Êˇ◊ÍÀô¯ “∆Êˇ≈Mʸ◊ÍÀ Á‹ÖQ≈ ô˲Vʸ$Yô˲* EØÈ≤∆ˇ$$. {Á≥Á‹$¢ôÈ∞M¸OôÛ˛ AÃÍÖsÏ˝ –˲$ÖßÊ˛$ÃÙ˝“ ÃÙ˝–˲#. CÁ≥#µyÊ˛$Ø˲≤ “sÏ˝ –ÈyÊ˛MʸÖ
098456 18438 EÖr$Ö®. –ÈsÏ˝ÃZ –˲$$Q≈ÖV> sÒ˝›˘tÚ‹t∆>Øå˛ ‡∆¯√Ø˲$œ ô˲Mʸ$P- –˲$ÖßÊ˛$ÃZœ H–˛OØÈ yÈMʸt∆äˇ Á≥∆Êˇ≈–Û˛Ñʸ◊˝ÃZ i—ô˲ M>À–˲$ÖôÈ –ÈyÊ˛- Á‹Ö{Á≥ßÈƒÊ˝$ÖV>
–˲V> EÖyÊ˛yÊ˛Ö ÃÙ˝ßÈ –˲ñÁŸ◊ÍÃZœ CØå˛ÚúMʸ¤Ø˲$œ EÖyÊ˛yÊ˛Ö M>∆Êˇ◊˝Ö –˲ÀÌ‹ÖßÛ˛. –˲›˘¢Ö®. Gد≤
M>–˲^˲$a. ÃÙ˝ßÈ sÒ˝›˘tÚ‹t∆>Øå˛ ‡∆¯√Øå˛À Eô˲µÜ¢Mϸ ߯Áfl˝ßÊ˛Ö ^Û˛ı‹ ØÈ –˲ƒÊ˝$Á‹$ 42. A´®Mʸ ∆Ê Mʸ¢¥˘r$ V>±, –˲$´ßÊ˛$–Û˛$Áfl˝Ö V>± –È≈´ßÊ˛$À$
{Á≥–˲Mʸ¢ (Á‹Ö) i—ôË˛Ö ØÈMʸ$ ÃÙ˝–˲#. A∆ˇ$$ØÈ Á‹$–˲*∆Êˇ$ B∆Êˇ$ –˲*›ÎÀ$V> GÖßÊ˛$M¯ ØÈ ßÊ˛«^Û˛∆ÊˇMʸ$ÖyÈ ^˲*yÊ˛rÖÃZ D Á≥ßÈ∆>¶À$ MÓ¸ÀMʸ¥Î{ô˲
Mˆ∞≤ ∆ÊˇM>À ‡∆¯√Ø˲$œ –˛$ßÊ˛yÊ˛$Ø˲$Ö_ ∆>Mʸ¥˘–˲yÊ˛Ö M>∆Êˇ◊˝Ö
BßÊ˛∆Êˇÿ ßÊ˛ñ‘Ë˝≈–˲*ÕMʸ M>–˲^˲$a. AÃÍVÛ¸ Ì≥r*≈r» {Vʸ֧ ÃZ¥ÎÀ$ Mʸ*yÈ CÖßÊ˛$Mʸ$ ÃÒ˝OÖWMʸ ‘Ë˝Mϸ¢ ô˲WY¥˘ô¯Ö®. Á‹¢ÖøÊ˝Ø˲À$ Á‹«V> EÖyÊ˛yÊ˛Ö ÃÙ˝ßÊ˛$. ¥˘ÌŸ›Î¢∆ˇ$$. D Á‹ô˲≈Ö CsÓ˝–Ë˛Õ Á≥«‘Z´ßÊ˛Ø˲ÃZœ
–˲$*ÀÖ@ Q${∆ÊˇÖ M>∆Êˇ◊˝–˲$–˲#ôÈ∆ˇ$$. MˆÖßÊ˛«ÃZ –˲ñÁŸ◊ÍÀ Ú≥O øÍVʸÖÃZ EÖyÛ˛ ØÈ Á‹–˲$Á‹≈Mʸ$ M>∆Êˇ◊˝–Û˛$—$sZ, Á≥«⁄ÎP∆Êˇ–Û˛$—$sZ ∆Êˇ$k–˲∆ˇ$$Ö® Mʸ*yÈ. AÖßÊ˛$MÛ¸ øÍ∆Êˇ°ƒÊ˝$ Á‹Ö{Á≥ßÈƒÊ˝$
–˲$$∆>ßä˛, GÌ≥y˛OyÏ˛–˲$ã‹ ØÈ‚Ê˝ÖÃZ CØå˛ÚúMʸ¤Ø˲$œ H∆ÊˇµyÏ˛ØÈ “∆Êˇ≈Ö –˛‚Ù˝œ ØÈ‚Ê˝ÖÃZ ô˛ÕƒÊ˝$^Û˛ƒÊ˝$ÖyÏ˛. B‡∆ÊˇÁ≥ßÈ∆>¶ÀÚ≥O B–˛$«M> ‘È{Á‹¢–Û˛ô˲¢À$ BÁ‹Mϸ¢
AØ˲$–ÈßÊ˛Ö@ E–˛$O–˲$ –ÈÁ≥# –˲^Û˛a –È«M¯Ì‹Ãå˝ Á‹–˲$Á‹≈ EØÈ≤ “∆Êˇ≈Mʸ◊ÍÀ Á‹ÖQ≈ ô˲WY¥˘- GÃå˝ Mϸ‘Z∆äˇ, Ø˲∆>fiÁ≥N∆äˇ MʸØ˲∫∆Êˇ$Á‹$¢ØÈ≤∆Êˇ$. Á≥Á‹$Á≥#, Mʸ$ÖMʸ$–˲$ Á≥#–˲#”, –˛À$œÕœ
Ì‹©™Q, ô˲$Ö®. AÖßÊ˛$MÛ¸ H M>∆Êˇ◊˝ÖV> Mʸ◊ÍÀ Á‹ÖQ≈ ô˲WY¥˘ô¯Ö߯ Mˆ∞≤ A´®Mʸ ∆ÊˇMʸ¢¥˘r$, –˲$´ßÊ˛$–Û˛$Áfl˝Ö ÃÙ˝Mʸ¥˘∆ˇ$$ØÈ 40 H‚Ê˝œ ô˲∆Êˇ$–Èô˲ M>≈Ø˲fi∆äˇ ∞–È∆Êˇ◊˝ÃZ ^˲MʸPV> EÁ≥ƒÒ˝*VʸÁ≥yÊ˛$ô¯ÖßÊ˛∞
ı≥iÀ$ 64, –˛À 30 Á≥»ÑʸÀ$ ^Û˛∆ˇ$$Ö_ ô˛À$Á‹$M¯–ÈÕ. M>∆Êˇ◊ÍÀØ˲$ ∫sÏ˝t _Mϸô˲fi °Á‹$- Mʸ◊ÍÀ Á‹ÖQ≈ ô˲Mʸ$P–˲V> EØÈ≤ Á‹ÖôÈØË˛Ö MʸÕ- MˆÖßÊ˛«ÃZ ÃÒ˝OÖWMʸ ‘Ë˝Mϸ¢ MˆÖô˲ –Û˛$∆ÊˇMʸ$ ôË Vʸ$Yô˲* EÖr$Ö®. ßÈ∞Mϸ –È« Á≥«‘Z´ßÊ˛Ø˲ÃZœ –˛ÀœyÊ˛∆ˇ$$Ö®. Mʸ$ÖMʸ$–˲$ Á≥#–˲#”
∆Êˇ*¥ÎƒÊ˝$À$ Mʸ$ÖsÙ˝ “∆Êˇ≈Mʸ◊ÍÀ Á‹ÖQ≈ Ú≥«VÛ¸ A–˲M>‘Ë˝Ö EÖ®. A∆ˇ$$ôÛ˛ Mʸ◊ÍÀ –˲ƒÊ˝$Á‹$ô¯ ¥Îr$, E߯≈Vʸ, –È≈¥Î∆>ÃZœ EÖyÛ˛ –˲*ØË˛Ì‹Mʸ JÜ¢‚Ê˝$œ, ¥ÎÖ{MϸƒÊ˝*sÏ˝Mä¸ M>≈Ø˲fi∆äˇ ∞–È∆Êˇ◊˝, _Mϸô˲fiMʸ$
{Á≥ô˲$ÀMʸ$@ ô˛À$Vʸ$ C›Îœ- WÖ^Û˛ Mˆ∞≤ Mˆô˲¢ —´ßÈØÈÀ$ Mʸ*yÈ CÁ≥#µyÊ˛$ —Á≥»ô˲–˛$OØ˲ ‘Ë˝»∆Êˇ {‘Ë˝–˲$ M>∆Êˇ◊˝Ö M>–˲^˲$a. C— M>Mʸ$ÖyÈ £˛O∆>- EÁ≥Mʸ«Á‹$¢ÖßÊ˛∞ ôÛ˛ÕÖ®.
Á‹ÖQ≈ ô˲Mʸ$P–˲V> EØÈ≤ Á‹ÖôÈØË˛Ö MʸÕWÖ^Û˛ Mˆ∞≤ Mˆô˲¢ —´ßÈ-
—$Mä¸ Á≥ºœMÛ¸ÁŸØå˛fi {rã‹t ØÈÀ$ Mʸ*yÈ CÁ≥#µyÊ˛$ AÖßÊ˛$ªÍr$ÃZ EØÈ≤∆ˇ$$. “sÏ˝ÃZ I—- AÖßÊ˛$ªÍr$ÃZ EØÈ≤∆ˇ$$. “sÏ˝ÃZ I—Gãú (CØå˛- ∆ˇ$$yä˛ Á‹–˲$Á‹≈À M>∆Êˇ◊˝ÖV> V>±, GÃå˝Úfl˝^å˛ ‡∆¯√Ø˲$œ, {¥˜ÃÍMϸtØå˛
Á‹ÖßÛ˛‘å˝ øÊ˝–˲Ø˲Ö, ÀMʸPyä˛- Gãú (CØå˛—{sZ Úú«tÃÒ˝OgÙ˝ÁŸØå˛) JMʸsÏ˝. Ô‹à Ø˲$Ö_ AÖyÈ∞≤ –˛ÕMϸ —{sZ Úú«tÃÒ˝OgÙ˝ÁŸØå˛) JMʸsÏ˝. Ô‹à Ø˲$Ö_ AÖyÈ∞≤ ‡∆¯√Ø˲$œ Ú≥∆ÊˇVʸyÊ˛Ö –˲Àœ V>± D Á‹–˲$Á‹≈À$ ∆>–˲^˲$a. MˆÖßÊ˛-
M¯så˝, ^˲sÍt∫gÍ∆äˇ, °Ì‹ Á≥#∆Êˇ$ÁŸ$yÏ˛ ‘Ë˝${MʸMʸ◊˝Öô¯ MʸÕÌ≥ ÁúÀ©Mʸ∆Êˇ◊˝ ^˛Ö®Ö^˲yÊ˛Ö B –˛ÕMϸ °Ì‹ Á≥#∆Êˇ$ÁŸ$yÏ˛ ‘Ë˝${MʸMʸ◊˝Öô¯ MʸÕÌ≥ ÁúÀ©Mʸ- «ÃZ –˲$$Q≈ÖV> Á‹*¶ÀM>ƒÊ˝$$ÃZœ sÒ˝›˘tÚ‹t∆>Øå˛ ‡∆¯√Ø˲$œ ô˲WY ÁúØå˛M>∆Êˇ≤∆äˇ
Úfl˝OßÊ˛∆>ªÍßä˛ & 02, ô˲∆Êˇ$–ÈôË B AÖyÈ∞≤ Ü«W Ô‹à Vʸ∆>¬‘Ë˝ƒÊ˝$ÖÃZMϸ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ú≥rtyÊ˛Ö D›˘âfØå˛ ‡∆¯√Ø˲$œ Ú≥∆Êˇ$Vʸ$ô˲* EÖsÍ∆ˇ$$. C® Mʸ*yÈ ÃÒ˝OÖWMʸ
040&2456 4583 D {Á≥{MϸƒÊ˝$ÃZ f∆Êˇ$Vʸ$ô˲$Ö®. ©∞Mϸ ¿Ø˲≤ÖV> IƒÊ˝$$Gãú (CØå˛- ∆Êˇ◊˝ ^˛Ö®Ö^˲yÊ˛Ö B ô˲∆Êˇ$–ÈôË B AÖyÈ∞≤ Ü«W ‘Ë˝Mϸ¢∞ ß˛∫æ °ƒÊ˝$–˲^˲$a. JMʸ›Î« “$∆Êˇ$ sÒ˝›˘tÚ‹t∆>Øå˛ ‡∆¯√Øå˛ ß˛∫æMʸ$ ß˛∫æ
ƒÊ˝$$sÒ˝∆¯ Úú«tÃÒ˝OgÙ˝ÁŸØå˛) AØÛ˛ –˲$∆¯ —´ßÈØË˛Ö Mʸ*yÈ EÖ®. Ô‹à Ô‹à Vʸ∆>¬‘Ë˝ƒÊ˝$ÖÃZMϸ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ú≥rtyÊ˛Ö D {Á≥{MϸƒÊ˝$ÃZ Á≥»Ñʸ ^Û˛∆ˇ$$Ö^˲$M¯–˲yÊ˛Ö –Û˛$À$. C–Û˛ M>Mʸ$ÖyÈ {Á≥–˲*ßÈÃZœ –˛Ø˲$≤- K›Î« {sÍØå˛fi∏Î∆Êˇ√∆äˇ ı≥Õ¥˘∆ˇ$$ —ßÊ˛$≈ô˲$¢ Á‹∆ÊˇÁú∆> ∞Õ_-
AÖyÊ˛Ö —yÊ˛$ßÊ˛À A–˲#ô˲$Ø˲≤ Á‹–˲$ƒÊ˝*∞≤ ›ÎPØå˛ ßÈ”∆> ô˛À$Á‹$- f∆Êˇ$Vʸ$ô˲$Ö®. ¥Î–˲$$ ß˛∫æ ÜØ˲yÊ˛Ö –˲Àœ V>±, {¥˘ı‹ttså˝ {Vʸִ®Mϸ, –˲$*{ôÈ‘Ë˝ƒÊ˝*- ¥˘–˲yÊ˛Öô¯ –˛ÖVʸ‚Ê˝Á≥µ –È‚Ê˝œ M>À±ÃZ ߯–˲$À$ —fñÖ¿Ö-
Mʸ$∞ AßÛ˛ Á‹–˲$ƒÊ˝$ÖÃZ ‘Ë˝${MʸMʸ◊ÍÀØ˲$ AÖyÊ˛ÖÃZMϸ Á≥ÖÌ≥Ö_ ÁúÀ- ∞Mϸ ‘Ë˝Á‹à _Mϸô˲fiÀ$ f∆ÊˇVʸyÊ˛Ö –˲ÀœV>± MˆÖßÊ˛«ÃZ Á‹¢ÖøÊ˝Ø˲ Á‹–˲$- ^È∆ˇ$$. ∆>{ô˲ÖôÈ ß¯–˲$À$ Ú‹O”∆Êˇ—‡∆ÊˇÖ ^Û˛Á‹$¢ÖyÊ˛yÊ˛Öô¯ AÖßÊ˛-
–˲*Mʸ$ ∆>ƒÊ˝$ÖyÏ˛ ©Mʸ∆Êˇ◊˝ ^˛Ö®Ö^˲yÊ˛Ö CÖßÊ˛$ÃZ∞ —‘Û˝ÁŸÖ. D —´ßÈØÈÃZœ ÁúÕ- M>Mʸ$ÖyÈ MˆÖô˲ M>ÀÖ ô˲∆Êˇ$–Èô˲ Bı≥ı‹ A–˲M>‘Ë˝–Û˛$–˛$OØÈ Á‹≈À$ ô˲ÃÒ˝ô˲¢–˲^˲$a. –˛OßÊ˛≈∞Á≥#◊˝$ÀØ˲$ Á‹Ö{Á≥®ı‹¢ Á‹–˲$Á‹≈ M>∆Êˇ- «MÓ¸ ∞{ßÊ˛ Mʸ∆Êˇ$–˛OÖ®. CÁŸt–˛$$_aØ˲r$œ Mʸ$sÙ˝tÌ‹ ∆ÊˇMʸ¢Ö Ô≥ÃÙ˝aÁ‹$¢ÖyÊ˛-
“$ Á‹–˲$Á‹≈ Hß˛OØÈ JMʸ ¥˘ã‹t M>∆Êˇ$zÚ≥O –˲*Mʸ$ ∆>ƒÊ˝$ÖyÏ˛. ôÈÀ$ Mʸ*yÈ ªÍV>ØÛ˛ EÖr$ØÈ≤∆ˇ$$. AÖßÊ˛$MÛ¸ BÖ߯‚Ê˝Ø˲ Á≥yÊ˛- EÖßÈ? ô˛ÕƒÊ˝$^Û˛ƒÊ˝$ÖyÏ˛. ◊Í∞≤ Vʸ$«¢Ö_ A–˲Á‹∆Êˇ–˛$OØ˲ –˛OßÊ˛≈ _Mϸ- yÊ˛Öô¯ ∆>{ô˲ÖôÈ –˛ÖVʸ‚Ê˝Á≥µ —Á‹Ø˲Mʸ{∆Êˇô¯ —Á‹$∆Êˇ$Mʸ$Ör*ØÛ˛
Mʸ$ÖyÈ –˛OßÊ˛≈∞Á≥#◊˝$ÀØ˲$ Á‹Ö{Á≥®Ö^˲ÖyÏ˛. h ∆>Áú$–Û˛Ö{ßÊ˛∆>–å˛, Ø˛À*œ∆Êˇ$ ô˲fiÀ$ AÖ®›Î¢∆Êˇ$. EØÈ≤yÊ˛$.
∞Á≥#◊˝$À ^Û˛ô˲ “$Mʸ$ Á‹*^˲Ø˲À$, Á‹À‡À$ AÖ®›Î¢Ö. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö –˲$Ø˲ ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ 25 ∆ÊˇM>À Úfl˝^å˛I— –˲$ÖßÊ˛$À$ À¿Á‹$¢-
HyÈ® {MϸôË˛Ö –˲* AªÍæ∆ˇ$$Mϸ Úfl˝^å˛I— EØ˲≤r$œ ∫ƒÊ˝$rÁ≥- ∆ˇÖy¯ ∆¯k ∆>{° AßÛ˛ Á≥«Ì‹¶Ü GßÊ˛$∆Êˇ–˲yÊ˛Öô¯ HÖ
–˲* _∆Êˇ$ØÈ–Ë˛* : yÏ˛Ö®. yÈMʸt∆äˇØ˲$ Á‹Ö{Á≥®ı‹¢ –˲$ÖßÊ˛$À$ ∆>‘È∆Êˇ$. A∆ˇ$$ôÛ˛ B ØÈ≤∆ˇ$$. {Á≥Ü –˲$ÖßÊ˛$ô¯Ø˲* H߯ JMʸ ∆ÊˇMÊ¸Ö ßÊ˛${ÁŸµøÍ–ÈÀ$ –˲^Û˛a yÈMʸt∆äˇ Mʸ$–˲*∆äˇ ªÒ˝ÖßÈyÏ˛ ^Û˛ƒÊ˝*ÃZ A∆Êˇ¶Ö M>ÃÙ˝ßÊ˛$. M>ı‹Á≥# °{–˲ÖV> BÃZ_Ö^ÈyÊ˛$.
–˲$ÖßÊ˛$À$ –ÈyÊ˛rÖ –˲Àœ ^ÈÃÍ ›Î∆Êˇ$œ ∞À$–˛ÃÍœ ßÊ˛$∆ÊˇßÊ˛À$ –˲Á‹$¢- A–˲M>‘Ë˝Ö EÖ®. A∆ˇ$$ôÛ˛ A∞≤ –˲$ÖßÊ˛$Àô¯ AÖßÊ˛«MÓ¸ D Á‹–˲$Á‹≈ Ú‹M>fiÀi, Úfl˝^å˛I— ∞Á≥#◊˝$À$ AÖô˲ÃZ Aô˲yÏ˛ –˲$Ì‹¢ÁŸPÖÃZ –˛$∆Êˇ$Á≥#ÃÍ K BÃZ^˲Ø˲ –˲_aÖ®.
“$ Á‹–˲$Á‹≈& –˲* Á‹–˲*´ßÈØË˛Ö ØÈ≤∆ˇ$$. ^˲∆Êˇ√Ö “$ßÊ˛ ±sÏ˝¥˜Mʸ$PÀ$, دsZœ AÀfi∆Êˇ$œ Mʸ*yÈ ∆>ßÊ˛$. JMʸ –˲$ÖßÊ˛$ô¯ ßÊ˛${ÁŸµøÍ–ÈÀ$ –˲_aØ˲ –È«Mϸ –˲$∆¯ yÈMʸt∆äˇ ªÒ˝Øå˛fi Ú‹M>fiÀi AÖyä˛ Ñʸ◊˝Ö Mʸ*yÈ BÀÁ‹≈Ö ^Û˛ƒÊ˝$Mʸ$ÖyÈ ÃÙ˝_ Ú≥∆ÊˇsZœMϸ –˛‚ÍœyÊ˛$.
–˲Á‹$¢ØÈ≤∆ˇ$$. D M>∆Êˇ◊˝ÖV> Mˆ∞≤›Î∆Êˇ$œ –˲$ÖßÊ˛$À$ –Û˛Á‹$M¯- –˲$ÖßÊ˛$ô¯ ∆>Mʸ¥˘–˲^˲$a. AÖßÊ˛$MÛ¸ –˲$ÖßÊ˛$À$ –˲*«ı‹¢ “$ Úfl˝^å˛I— Mϸœ∞Mä¸ AMʸPyÊ˛ –˛$$MʸPÀMʸ$ ^˲ÃÙ˝œÖßÊ˛$Mʸ$ °Á‹$Mˆ_aØ˲ Á≥#∆Êˇ$Vʸ$–˲$ÖßÊ˛$ Mʸ∞-
MÛ¸∆>ãú Ø˲–˲≈, BÖ{´ßÊ˛gZ≈Ü, ∏Îœså˝ Ø˛Ö∫∆äˇ 76, AªÍæ∆ˇ$$ {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö GßÊ˛$∆ˆPÖr$Ø˲≤ Á‹–˲$Á‹≈ÃÙ˝“ ∆>–˲#. B {Á≥ƒÊ˝$-
–˲yÊ˛Ö –˲*ØÛ˛Á‹$¢ØÈ≤yÊ˛$. CÃÍÖsÏ˝ ßÊ˛${ÁŸµøÍ–ÈÃÙ˝“ ÃÙ˝∞ –˲$ÖßÊ˛$- B∆äˇsÏ˝Ì‹ GMä¸fi ∆¯yä˛, Úfl˝OßÊ˛∆>ªÍßä˛ Ì≥ı‹¢.. VʸrVʸsÍ ôÈV۸̋ –˲_a Á≥yÊ˛$Mʸ$∞ –˲$Ø˲Á‹$ÃZ CÃÍ AØ˲$Mʸ$-
∆¯yä˛ Ø˲Ö∫∆äˇ 70, lΩœÌfl˝Ãå˝fi, Úfl˝OßÊ˛∆>ªÍßä˛- -& 500033 À$ ÃÙ˝–È? D –˲$ÖßÊ˛$Õ≤ i—ôÈÖôË˛Ö –ÈyÊ˛–˲ÀÌ‹ÖßÛ˛ØÈ? AÃÍ ô˲≤–Û˛$© ^Û˛ƒÊ˝$Mʸ$ÖyÈ ô˲∆Êˇ$^˲* –˲$ÖßÊ˛$À$ –˲*ØÛ˛Á‹*¢ –˛„ôÛ˛ –˛$$ªÒ˝OÃå˝: 9849154044 ØÈ≤yÊ˛$.
"ßÊ˛–˲$$√ÖsÙ˝ CÁ≥#µyÊ˛$ Mʸ$rtÖyÏ˛.. ß˛∫æMϸ ^˲_a F∆Êˇ$Mʸ$ÖsÍ∆Êˇ$.

BØ˲ÖßÊ˛ øÊ˝*—$Mʸ
Aß˛O”ôË˛Ö AÖsÙ˝ ∆ˇÖyÊ˛* JMʸsÙ˝ A∞ ›Î–˲*ØÈ≈∆Êˇ¶Ö.
∞gÍ∞Mϸ ∆ˇÖyÊ˛$ ÃÙ˝–˲∞, EØ˲≤® JMʸsÙ˝Ø˲∞ ø͖˲Ø˲.
Á‹ÖÁú$∆Êˇ¤◊˝Mʸ$ ôÈ–Ë˛#ÃÙ˝∞ Á‹–˲$ØÈ≈Á‹Ö, AßÛ˛ A^˲a-
–˛$OØ˲ Á‹ÖØÈ≈Á‹Ö. ÃZM>∞≤ —yÏ˛_ øÊ˝Vʸ–˲ôȵßÊ˛$À
BÃZ^˲Ø˲À$ ›ÎVʸ–˲#.
ôÈ–Ë˛$∆>Mʸ$ “$ßÊ˛ ±sÏ˝ªür$tÃÍ EÖyÊ˛VʸÕWØ˲ ØÛ˛∆Êˇµ«ô˲ØË˛Ö ›Î´®Ö-
_Öô˲Ø˲

^ÈÕ. –˲≈Mϸ¢ Á≥NfØ˲$ –˲®Õ –˲≈Mϸ¢ô˲” B∆>´ßÊ˛Ø˲ ^Û˛Á‹$M¯VʸÀV>Õ. –˲≈Mϸ¢
Á‹–˲$*Áfl˝Ö, {Á≥Á≥Ö^˲Ö, Á≥∆Êˇ–˲*ô˲√ AØÛ˛— ¿Ø˲≤Ì‹¶ô˲$ÃÙ˝V>∞ –˲$*ÀÖ
JMʸPsÙ˝. CÖô˲sÏ˝ EßÈô˲¢ –˛OQ« ›Î´®Ö^ÈÀÖsÙ˝ HÖ ^Û˛ƒÊ˝*ÃZ ‘Ë˝ÖMʸ∆ÊˇøÊ˝-
Á≥#∆>◊˝Ö & Á≥N∆Êˇ◊˝Ö
1) ∆>Áfl˝$MÛ¸ô˲$–˲#À A´®ßÛ˛–˲ô˲ÃÒ˝–˲∆Êˇ$?
G) ’–˲¥Î∆Êˇ”ô˲$À$ º) ’–˲Mʸ$–˲*∆Êˇ$À$
Ì‹) Á‹Á≥¢∆Êˇ$¤À$
2) {Á≥“∆Êˇ$∞ ô˲Ö{yÏ˛ G–˲∆Êˇ$?
G) “$Ø˲´ßÊ˛”kyÊ˛$ º) MÛ¸‘Ë˝´ßÊ˛”kyÊ˛$
{÷ ‘Ë˝ÖMʸ∆Êˇ$ÀMʸ$ –˲$$ÖßÛ˛ Aß˛O”ôË˛Ö EØ˲≤®. A® –˲$ôË˛Ö M>ßÊ˛$. A® Vʸ–˲ôȵßÊ˛$À$ Á‹µÁŸtÖV> Á‹*_Ö^È∆Êˇ$. ªZ´®Ö^È∆Êˇ$. EÁ≥ßÛ˛’Ö^È∆Êˇ$. Ì‹) –˲$Ìfl˝´ßÊ˛”kyÊ˛$
JMʸ ®–˲≈ ø͖˲Ø˲. –˲$ØË˛Ö M>∞® –˲$∆ˆMʸsÏ˝ EØ˲≤ßÊ˛ØÛ˛ BÃZ^˲Ø˲ –˲$Ø˲Mʸ$ BßÛ˛’Ö^È∆Êˇ$. B^˲∆Êˇ◊˝ –˲*∆ÊˇYÖ B^˲«Ö_ ^˲*Ì≥Ö^È∆Êˇ$. AÖßÊ˛$–˲ÀœØÛ˛ 3) {Á≥“∆Êˇ$∞ ôË˛Õœ ı≥∆Êˇ$?
øÊ˝ƒÊ˝*∞≤, B‘Ë˝Ø˲$, {øÍÖÜ∞, M>–˲$Ø˲∞, Á‹µ∆Êˇ¶Ø˲$ MʸÕWÁ‹$¢Ö®. “r- BƒÊ˝$Ø˲ B^È∆Êˇ≈ ‘Ë˝ÖMʸ∆Êˇ$À$. Mʸ∆Êˇ√, øÊ˝Mϸ¢, ƒÒ˝*Vʸ, gÍqØ˲ƒÒ˝*V>À$V> —yÊ˛- G) ‘Ë˝$`ßÛ˛— º) kØÈ·ßÛ˛— Ì‹) Ì‹√ôÈßÛ˛—
∞≤sÏ˝ Ø˲$ÖyÏ˛ ßÊ˛$@QÖ, ∞∆Ûˇ”ßÊ˛Ö, A‘ÈÖÜ H∆ÊˇµyÊ˛ôÈ∆ˇ$$. A∞≤sÍ –˲$∆Êˇ_, B´ßÈ≈ô˲√Ø˲$ Mʸ–˲$±ƒÊ˝$ Mʸ—ôÈ ´ßÈ∆ÊˇV> AØ˲${VʸÌfl˝Ö^È∆Êˇ$. 4) {Á≥“∆Êˇ$∞ ∆>f≈–Û˛$®?
AÖô˲sÍ EØ˲≤® JMʸsÙ˝ AØ˲$M¯VʸÕWØ˲ Ì‹¶ôÛ˛ Aß˛O”ô˲Ö. ›˘¢{ôÈÀ$V>, B∆>´ßÊ˛ØÈ XÜMʸÀ$V>, –˛O∆>Vʸ≈ªZ´ßÊ˛Ø˲À$V>, Aß˛O”ô˲øÍ- G) CÖ{ßÊ˛Á≥¢Á‹¶Ö º) Mʸ„ÖVʸ Ì‹) –˲$Ìfl˝ÁŸ√Ü
–˲ØÈ “_MʸÀ$V>, øÍ–Ë˛Ì‹« øÍÖyÈV>∆>À$V>, ›Î–˲*Ø˲$≈yÏ˛Mϸ&–˲*Ø˲- 5) {Á≥“∆Êˇ$∞ øÍ∆Êˇ≈ G–˲∆Êˇ$?
A±≤ JMʸPsÙ˝ G) –˲$ßÊ˛∞Mʸ º) –˲$ßÊ˛Ø˲ –˲$Öf«
{Á≥Á≥Ö^È∞≤, –˲Á‹$¢–˲#∞ ^˲*yÊ˛rÖ øoÜMʸ A–˲Á‹¶ A∆ˇ$$ôÛ˛, B –˲Á‹$¢–˲# –˲#yÏ˛Mϸ Mʸ∆Êˇ©Ì≥MʸÀ$V> Aß˛O”ô˲›Î∆ÊˇÖ AÖ®Ö^È∆Êˇ$.
Ì‹) Mʸ$Öf«
Vʸ$◊Í∞≤, Á‹”øÍ–È∞≤ –˲$Ø˲Á‹$ô¯ —‘Û˝œÌŸÖ^˲rÖ B® øoÜMʸÖ. B –˲Á‹$¢- Bô˲√ AÖsÙ˝ H“$ÃÙ˝ßÊ˛$! 6) A‘Ë˝”–Û˛$´ßÈ‘Ë˝”Ö Mˆ∆ÊˇM¸O {Á≥“∆Êˇ$∞ô¯ {Á≥^˲ÖyÊ˛
–˲#Ø˲$ ô˲Ø˲MʸÖsÙ˝ ¿Ø˲≤ÖV> Á‹ÖøÍ—Ö^˲Mʸ¥˘–˲rÖ B´ßÈ≈Ü√MʸÖ. ‘Ë˝ÖMʸ- ›Î∆Êˇ”M>ÕMʸ–˲$$, —‘Ë˝”f±Ø˲–˲$$ A∆ˇ$$Ø˲ Á‹ô˲≈–˲$$ JMʸPsÙ˝Ø˲∞, EØ˲≤- ƒÊ˝$$ßÊ˛ÆÖ ^Û˛Ì‹Ø˲ß˛–˲∆Êˇ$? GÃÍ Á≥N«Ö^ÈÕ?
∆Êˇ$À Aß˛O”ô˲ ø͖˲Ø˲ Á‹∆Êˇ”›ÎÖ{Á≥ßÈƒÊ˝*À Á‹–˲$Ø˲”ƒÊ˝$XÜMʸ. Aß˛O”ô˲ ßÊ˛ÖôÈ {∫Áfl˝√–Û˛$Ø˲∞, G) Ø˲Mʸ$À$yÊ˛$ º) ¡–˲$$yÊ˛$ Ì‹) A∆Êˇ$jØ˲$yÊ˛$
ø͖˲Ø˲ –˲$Ø˲Mϸ^Û˛a Á≥∆Êˇ–˲$^˲∆Êˇ–˲$ ÁúÀ–Û˛$ {∫‡√Ø˲ÖßÊ˛Ö, Á≥∆Êˇ–˲*Ø˲ÖßÊ˛Ö! –˛*Ñʸ–˲$ÖsÙ˝ –˲$∆Êˇ◊ÍØ˲Öô˲∆Êˇ Á‹$QÖ M>ßÊ˛∞, Á‹$QÖMʸØÈ≤ Á‹Öô¯ÁŸÖ, 7) {Á≥“∆Êˇ$yÊ˛$ G–˲« øÊ˝Mʸ$¢yÊ˛$? ✔ {Á≥Ü ªÍMä¸fiÃZØ˲* ôˆ—$√® Vʸ‚Ê˝$œ EÖsÍ∆ˇ$$.
CÖô˲MʸÖsÙ˝ –˲$ØË˛Ö ¥˜ÖßÊ˛–˲ÀÌ‹Ø˲® H–˲$$Ø˲≤®? Á≥∆Êˇ–˲$‘ÈÖÜ, {Á≥Á‹Ø˲≤- B ∆ˇÖsÏ˝MʸØÈ≤ BØ˲ÖßÊ˛–Û˛$ ¥˜ÖßÊ˛–˲ÀÌ‹Ø˲ Ì‹¶Ü A∞.. CßÊ˛ÖôÈ AØ˲$øÊ˝- G) MʸñÁŸ$~yÊ˛$ º) {∫Áfl˝√ Ì‹) ’–˲#yÊ˛$ ✔ ∞À$–˲#V>Ø˲*, AyÊ˛zÖV>Ø˲* {Á≥° ÃÒ˝OØ˲$ÃZØ˲* 1
_ô˲¢Ö, Á≥∆Êˇ–˲*∆Êˇ¶ i—ôË˛Ö MʸÖsÙ˝ {∫Áfl˝√Á≥ßÊ˛Ö –˲$∆ˇMʸPyÊ˛ EØ˲≤®? –˲ÖÃZMϸ ∆>–ÈÀÖsÙ˝ D {Á≥Á≥Ö^Ë˛Ö A∞–È∆Êˇ≈–˲$∞, AßÛ˛ ›Î´ßÊ˛ØÈøÊ˝*- 8) {Á≥“∆Êˇ$∞ Mʸ£Ê˛ H {VÊ¸Ö£Ê˛ÖÃZ EÖ®? Ø˲$Ö_ 9 –˲∆ÊˇMʸ$ AÖM¸ÀØ˲$ Á≥N«Ö^ÈÕ.
–˲$Ø˲$ÁŸ$ÀÖôÈ JMʸPsÙ˝ AÖr$ÖsÍÖ. ∞gÍ∞Mϸ øÊ˝Vʸ–˲Öô˲$yÊ˛* —$Mʸ A∞, AßÛ˛ ‘Z´ßÊ˛ØÈÀƒÊ˝$Ö A∞, D {Á≥Á≥Ö^˲–˲$ÖôÈ –Û˛$ÃüPØ˲≤ G) ∆>–˲*ƒÊ˝$◊˝Ö º) øÍ∆ÊˇôË˛Ö ✔ JMʸ›Î« Á≥N«Ö_Ø˲ AÖM¸Ø˲$ Ü«W –ÈyÊ˛Mʸ*yÊ˛ßÊ˛$.
JMʸPyÛ˛. AÖô˛ÖßÊ˛$Mʸ$, –˲$∞ÌŸ&ß˛O–Ë˛Ö JMʸPsÙ˝. Mʸ∞Ì≥Á‹$¢Ø˲≤ {Á≥MʸñÜ, MʸÀ –˲ÖsÏ˝ßÊ˛∞, MʸÀÀ$ MʸØÛ˛ –˛$ÀMʸ$–˲# A∞,... D A∞≤sÍ "±–˲#' EØÈ≤- Ì‹) øÍVʸ–˲ôË˛Ö Á‹–˲*´ßÈØË˛Ö ∆ÛˇÁ≥sÏ˝ ı≥iÃZ...
ô¯À$ Mʸ‚Ê˝œMʸ$ Mʸ∞Ì≥Ö^˲∞ Á≥∆Êˇ–˲*ô˲√ JMʸPsÙ˝. Á‹*∆Êˇ$≈yÊ˛$ Á‹*∆Êˇ≈ Mϸ∆Êˇ- –˲Ø˲≤ßÛ˛ Á‹ô˲≈–˲$∞, B G∆Êˇ$MÛ¸ ∞‘Ë˝aÀ ∞∆Êˇ√ÃÍØ˲ÖßÊ˛–˲$∞, ›ÎÌfl˝ô˲≈ Á‹∆Êˇ”-
◊ÍÀ$ ¿Ø˲≤Ö M>–˲#. ^˲Ö{ßÊ˛$yÊ˛$, Á‹$ÁŸ$–˲$≤ AÖsÙ˝ ^˲Ö{ßÊ˛ Mϸ∆Êˇ◊ÍÀ$ Á‹”ÖV>, Á‹ÖXô˲–˲$ƒÊ˝$ÖV>, ‘ÈÁ‹à {¥Î–˲*◊Ï˝MʸÖV>, –Û˛ßÊ˛–˲$*ÀÖV>, ∑ CsÙ˝tyÊ˛$ A∆ÊˇPØ˲ÖßÊ˛ØÈßÛ˛—
¿Ø˲≤Ö M>–˲#. AÖôÈ ºÖ∫ {Á≥ܺÖ∫ ø͖˲–Û˛$. ∆ˇÖyÊ˛$V> –˲$Á‹À$- Á‹$QÖMʸØÈ≤ Á‹Öô¯ÁŸÖ, B ∆ˇÖsÏ˝MʸØÈ≤ BØ˲ÖßÊ˛–Û˛$ ¥˜ÖßÊ˛–˲- EÁ≥∞ÁŸßÈ”≈RÍ≈Ø˲ÖV>, –˲$Ö{ô˲–˲$ƒÊ˝$ –È◊Ï˝V>, Aß˛O”ô˲ Ì‹ßÈÆÖô˲ÖV>,
ô˲$ØÈ≤ ∞gÍ∞Mϸ –˲$*ÀÖÃZ JMʸPsÙ˝. B øÍ–Ë˛Ö ∫ÀÁ≥yÊ˛sÍ∞Mϸ –˲*Ø˲- ÀÌ‹Ø˲ Ì‹¶Ü A∞.. CßÊ˛ÖôÈ AØ˲$øÊ˝–˲ÖÃZMϸ ∆>–ÈÀÖsÙ˝ D A∞≤ Mʸ—ôÈ {Á≥{MϸƒÊ˝$ÀØ˲$ Á‹$Á‹ÖÁ≥Ø˲≤Ö ^Û˛‘È∆Êˇ$. G∞≤ —´ßÈÀ ªZ´®Ö-
Ì‹Mʸ ’Ñʸ◊˝ A–˲Á‹∆ÊˇÖ. Ø˲–˲$√MʸÖ, °{–˲ ›Î´ßÊ˛Ø˲, Á‹ß¯YÌŸx, Á‹ô˲fiÖVʸÖ, A∞≤- {Á≥Á≥Ö^Ë˛Ö A∞–È∆Êˇ≈–˲$∞, AßÛ˛ ›Î´ßÊ˛ØÈøÊ˝*—$Mʸ A∞, AßÛ˛ ^˲–˲^˲$aد A∞≤ —´ßÈÀ "G∆Êˇ$Mʸ' Á≥«^È∆Êˇ$. "Bôå˛' AÖsÙ˝ H“$, "–˲*' 7) G) MʸñÁŸ$~yÊ˛$ 8) º) øÍ∆ÊˇôË˛Ö y˛OŒ Á‹$y¯Mʸ$
sÏ˝± —$Ö_ ô˛∆Êˇ_ EÖ_Ø˲ –˲$Ø˲Á‹$ M>–ÈÕ. AÁ≥#µyÛ˛ ßÛ˛∞Ø˛OØÈ LßÈ- ‘Z´ßÊ˛ØÈÀƒÊ˝$Ö A∞, D {Á≥Á≥Ö^˲–˲$ÖôÈ –Û˛$ÃüPØ˲≤ MʸÀ AÖsÙ˝ ÃÙ˝ßÊ˛∞ A∞ –È≈RÍ≈∞Á‹*¢ ‘Ë˝ÖMʸ∆Êˇ$À$ –˲$Ø˲Õ≤ B‘Ë˝a∆>≈∞Mϸ Vʸ$«^Û˛- 5) º) –˲$ßÊ˛Ø˲ –˲$Öf« 6) Ì‹) A∆Êˇ$jØ˲$yÊ˛$ 602 Á‹–˲*´ßÈØ˲Ö
∆Êˇ≈Öô¯ B‡”∞Ö^˲VʸÀÖ. AÖßÊ˛$M¯VʸÀÖ. AØ˲$øÊ˝—Ö^˲VʸÀÖ. AØ˲$- ›Î¢∆Êˇ$. Bô˲√ AÖsÙ˝ {Á≥ôÛ˛≈Mʸ –˲Á‹$¢–˲# M>ßÊ˛∞, EØ˲≤® JMʸPsÙ˝ A∞, AßÛ˛
øÊ˝*Ü ¥˜ÖßÊ˛VʸÀÖ. BØ˲ÖßÈ∞≤ ∆Êˇ›Î[∆ÊˇÆ Ì‹¶ÜÃZ ô˲yÊ˛–˲$VʸÀÖ.
–˲ÖsÏ˝ßÊ˛∞, MʸÀÀ$ MʸØÛ˛ –˛$ÀMʸ$–˲ A∞,... D A∞≤sÍ "±–˲#' Bô˲√! ô˛À$Á‹$M¯! AÖsÍ∆Êˇ$ ›Î´®M>∆ÊˇÖV>.
3) º) kØÈ·ßÛ˛— 4) Ì‹) –˲$Ìfl˝ÁŸ√Ü

B^È∆Êˇ≈ ‘Ë˝ÖMʸ∆Êˇ$À$ EØÈ≤–˲Ø˲≤ßÛ˛ Á‹ô˲≈–˲$∞, B G∆Êˇ$MÛ¸ ∞‘Ë˝aÀ ∞∆Êˇ√ÃÍØ˲ÖßÊ˛–˲$- 1) º) ’–˲Mʸ$–˲*∆Êˇ$À$ 2) G) “$Ø˲´ßÊ˛”kyÊ˛$
ØÈ≤∆Êˇ$ ‘Ë˝ÖMʸ∆Êˇ$À$. & —.ƒÊ˝$ã‹.B∆äˇ.–˲$*«¢, B´ßÈ≈Ü√Mʸ ‘ÈÁ‹à–Û˛ô˲¢
‘Ë˝ÖMʸ∆Êˇ$À BÃZ^˲ØÈ´ßÈ∆Êˇ Á‹*¶ÀÖV> CßÛ˛. Á‹–˲$Ø˲”ƒÊ˝$Ö ô˲Á≥µ
Á‹–˲*´ßÈØÈÀ$