You are on page 1of 3

െെെെെെെെെെെെെെെ

1. മലയാളതിലണായ ആദയ് െചറകഥ – േവങയില‍ കഞിരാമന‍നായരെട വാസനാവികതി


2. വാസനാ വികതി പരസിദീകതമായ മാസിക – വിദയ്ാവിേനാദിനി
3. വാസനാ വികതിയിെല നായകന‍ - പാരമരയ്വശാല‍ കളനായ ഇകണവാരയ്കറപ്
4. ആദയ്കാല കഥാകാരനാരില‍ ഏറവം ജനപരീതിയം പരചാരവം േനടിയ കഥകളെട ഉടമ –
െക.സകമാരന‍
5. മലയാളതിെല അദയ്കാല െചറകഥാ കര‍താകള‍ - േവങയില‍ കഞിരാമന‍നായര‍ (േകസരി),
ഒടവില‍ കഞികഷേമേനാന‍,അമാടി നാരായണേമേനാന‍, മര‍േകാത് കമാരന‍, െക.സകമാരന‍,
എം.ആര‍.െക.സി , സി.എസ്. േഗാപാലപണികര‍
6. മലയാളതില‍ െചറകഥയെട ഉതവതിനം വളര‍ചകം നനികറിച പരസിദീകരണങള‍ -
വിദയ്ാവിേനാദിനി, ഭാഷാേപാഷിണി, രസികരഞിനി, ആതേപാഷിനി
7. മലയാള െചറകഥയെട ആദയ്ാങരങള‍ - കരിസയ്ന‍ മിഷണറിമാര‍ പാഠപസകങളില‍
ഉള‍െപടതിയ െചറിയ ൈബബിള‍ കഥകള‍
8. എ.നാരായണെപാതവാള‍, എ.ന‍.െപാതവാള‍, എം.രതം ബി .എ എനീ േപരകളില‍ കഥെയഴതിയത് -
അമാടി നാരായണെപാതവാള‍
9. ‘േകളീെസൌധ’െമന േപരില‍ നാല വാലയ്ങളായി പരസിദീകരിചകഥകളെട കര‍താവ് -
ഇ.വി.കഷപിള
10. ‘മറമയെട ഉപേദശം’ എന കഥെയഴതിയത് – ഞാേനയന‍
11. മലയാളതിേലക് ആദയ്മായി ‘കഥാസരിതാഗരം’വിവര‍തനം െചയത് –കറിപറത് കിടണിനായര‍
12. അറബികഥ ആദയ്മായി പരിഭാഷെപടതിയത് - കരണാകരേമേനാന‍
13. വാദയ്ാര‍കഥകളിലെട പരസിദനായ കഥാകത് – കാരര‍ നീലകണപിള
14. ‘അഹലയ്’ എന കഥെയഴതിയത് – ഒടവില‍ ശങരന‍ കടിേമേനാന‍
15. പസകങെളകാള‍ പരിസരങെളയാണ താന‍ ആശരയിചിരികനെതന ‘താന‍ കഥാകാരനായ
കഥയില‍’ പരസാവിചിടള കാഥികന‍ - കാരര‍ നീലകണഠപിള
16. ‘ഹദയം തടവിലായി’ അഥവാ ‘ഒര അനര‍ജനതിെന അപരാധം’ എന കഥയെട കര‍താവ് -
വി.സി.കഷേമേനാന‍
17. കാരര‍ കഥകെള ‘മനസിത പരസാനം’ എന വിേശഷിപിചത് – സി.െജ േതാമസ്
18. ‘ഒരനര‍ജനതിെന യകി’ എന കഥെയഴതിയത് –െകാടാരതില‍ ശങണി
19. തകഴിയെട കഥാജീവിതതിന ആരംഭം കറിച കഥ - 1930 ല‍ ‘സര‍വീസ്’ പതരതില‍ പരസിദം
െചയ ‘സാധകള‍’
20. മലയാളതിെല ആദയ് പരണയകഥയായി കണകാകനത് – കലയ്ാണികടി (ഒടവില‍
കഞികഷേമേനാന‍)
21. കഥാകാരന‍ എന നിലയില‍ തകഴി ശരേദയനായിതീര‍ന കഥ – െവളെപാകതില‍
22. ഒടവില‍ എഴതിയ കറാേനവ്ഷണ െചറകഥ – ‘സതയ്ം െതളിഞ’
23. മലയാളതില‍ ‘റിയലിസ്റ് പരസാന’തിന തടകം കറിച കഥ – തകഴിയെട ‘സാധകള‍’
24. കഥെയഴതിയതിന ജയിലില‍ കിടേകണിവന കഥാകത്- െപാന‍കനം വര‍കി (
സര‍.സി.പി.രാമസവ്ാമി അയയ്രെട അേമരികന‍ േമാഡല‍ ദിവാന‍ഭരണെത വിമര‍ശിച് ‘േമാഡല‍’
എന കഥെയഴതിയതിന)
25. സകമാരെന കഥാസാഹിതയ്െത മഹിളാളി മഹാസദെമന അഭിപരായെപടത് ആര –
എം.അചയ്ുതന‍
26. മലയാളതില‍ ആദയ്മായി രാഷരീയ കഥകള‍ എഴതിയത് - െപാന‍കനം വര‍കി
27. േദശാഭിമാനപരവം െസവ്ാതനര്് സമരാേവശവം ആദയ്മായി കഥയില‍ അവതരിപിചത് –
ഇ.വി.കഷപിള
28. െപാന‍കനം വര‍കിയെട ‘േമാഡല‍’എന കഥയിെല തനല‍കാരന‍ പരതിനിധാനം െചയിരികനത് –
സി.പി.രാമസവ്ാമി അയയ്ര‍
29. ‘കഥാസരിതാഗരം’ മലയാളതിേലക് ആദയ്മായി വിവര‍തനം െചയത് – കറിപറത് കിടണി
നായര‍
30. ബഷീറിെന ‘നീലെവളിചം’ എന കഥയില‍നിനം പനര‍സഷികെപട ചലചിതര കഥ-
ഭാര‍ഗവീനിലയം
31. മലയാളതിെല തടര‍കഥകളെട അവതാരകന‍ - ബഷീര‍
32. ഒര സ്തരീ എഴതിയ ആദയ്െത സവ്തനര കഥ - എം.സരസവ്തീഭായിയെട ‘തലേചാറിലലാത
സരീകള‍’
33. മലയാളതില‍ ആദയ്മായി പടാളകഥകള‍ രചിചത് – െവടര‍ രാമന‍ നായര‍
34. െക.പി.േകശവേമേനാെന കഥാസമാഹാരം –അസമയം
35. ടി.പതനാഭെന ‘പരകാശം പരതന െപണ‍കടി’ എന കഥയ് അേത േപരില‍ പാരഡികഥ
എഴതിയത് – സകറിയ
36. എതിര‍പിെന കഥാകാരന‍ - പി.േകശവേദവ്
37. തകഴിയെട ആദയ്കഥ – ഇരപതിനാലായിരം കായല‍
38. തകഴി ശരേദയനായ കഥ – െവളെപാകതില‍
39. തകഴിെയ സവ്ാധീനിച പാശാതയ് എഴതകാരന‍ - േമാപസാങ്
40. വളര‍തനായയെട ആതഗതങളിലെട കടന േപാകന ടി.പതനാഭന‍െറ കഥ – േശഖടി
41. സള‍ അനഭവങള‍ വിഷയമാകന ‘സള‍ ഡയറി’ രചിചത് – അകബര‍ കകടില‍
42. വളേതാളിെന ‘നിതയ്കനയ്ക’എന ഭാേവാേജവ്ാലമായ പരേമയെത വിഷയമാകി
ലളിതാംബിക അനര‍ജനം എഴതിയ കഥ – മാണികന‍
43. കഥ മാതരം എഴതന കഥാകാരന‍ - ടി. പതനാഭന‍
44. െപാന‍കനം വര‍കിയെട ഗദയ്കാവയ്സമാഹാരം –തിരമല‍കാഴ
45. മലയാളതില‍ ആദയ്മായി പടാളകഥകള‍ രചിചത് – െവടര‍ രാമന‍നായര‍
46. െപാന‍കനം വര‍കിയെട ആദയ് കഥ – ദാമിനി
47. അയാള‍ എന കഥാപാതരെത നായകനാകി കഥകള‍ രചികന മലയാളതിെല പരസിദനായ
കഥാകത് – എം.ടി .വാസേദവന‍നായര‍
48. ഉറബിെന ആദയ് കഥ – േവലകാരിയെട െചകന‍
49. ടി. പതനാഭെന ‘പരകാശം പരതന െപണ‍കടി’ എനാ കഥയ് അേത േപരില‍ പാരഡികഥ
എഴതിയത് – സകറിയ
50. േചറപായി കഥകളെട കര‍താവ് - അയ് പാറേമല‍
51. അകാലതില‍ ആതഹതയ് െചയ മലയാളതിെല കഥാകാരി – രാജലകി
52. എതിര‍പിെന കഥാകാരന‍ - പി.േകശവേദവ്
53. പളിമാനയെട കഥാസമാഹാരങള‍ - മഴവിലല്,കാമകി,പളിമാനകതികള‍
54. െജ. എം എന തലികാനാമതില‍ കഥകള‍ എഴതിയത് – േജാസഫ് മണേശരി
55. മണേശരിയെട െചറകഥാസമാഹാരങള‍ - സമാനം, ഇലലാേപാലീസ്, കടാകം
56. ‘പലാസ്റിക കണള അള‍േസഷയ്ന‍ പടി’ ആരെട കഥയാണ - േജാണ‍ എബരഹാം
57. ‘സകമാര കഥാമഞരി’ എന കഥാസമാഹാരം ഏഴ് ഭാഗങളിലായി പരസിദീകരിച കഥാകാരന‍
-െക.സകമാരന‍
58. െവടര‍ രാമന‍നായരെട ആദയ് കഥ – ദാനെതങ്
59. ആധനിക കഥ കറത ഫലിതതിെന കഥയാണ എന വിലയിരതിയത് – െക.പി അപന‍
60. ഒ.വി.വിജയന‍െറ ആദയ് മലയാള കഥ – പറയ ഫാദര‍ േഗാണ‍സാെലസ്
61. ‘പാടന പിശാച്’ എന കഥെയഴതിയത് – തായാടശങരന‍
62. മലയാളതിെന ‘പരാജയപരസാന’തില‍െപട െചറകഥെയഴതിെന സാപകനായ ഒര മഹാകവി
എന തകഴിെയ വിേശഷിപിചത് – േകസരി എ. ബാലകഷപിള
63. ‘ജനറല‍ ചാതന‍സ്’ ആരെട കഥാപാതരമാണ – വി.െക.എന‍
64. ‘പയയ്ന‍സ്’ കഥകളിലെട പരസിദനായ കഥാകത് - വി.െക.എന‍
65. ‘മരിചിടിലലാതവരെട സാരകങള‍’ ആരെട സമാഹാരമാണ – എം. സകമാരന‍
66. ‘എം.എല‍.സി’ കഥയെട സഷാവ് - ഇ .വി.കഷപിള
67. ‘േഗാപാലന‍ നായരെട താടി’ എന പരസിദ കഥ രചിചത് – ഉറബ്
68. ഗാനിജിെയകറിച് ‘അഭിനവ പാര‍തസാരഥി’ എന രചനയിലെട മലയാളസാഹിതയ്തിേലക്
കടനവന കഥാകാരി - ലളിതാംബിക അനര‍ജനം
69. ലളിതാംബികയെട പരാണ പഠനം – സീത മതല‍ സാവിതരി വെര
70. േതാപില‍ ഭാസി അവാര‍ഡ് േനടിയ െക.പി.രാമനണിയെട കഥാസമാഹാരം –പരകാശം പരതന
െപണ‍കടി
71. ‘ഓസാര‍ ൈവല‍ഡി’െന കഥകെള മലയാളവത്കരിച ‘ഉദയ്ാനം’ എന െചറകഥാസമാഹാരം
തയയ്ാറാകിയത് –അമാടി ഇകാവമ