You are on page 1of 6

മമമമമ മമമമ

‍ ‍ (1873-1924)

1. മഹാകാവയ്ം രചികാെത മഹാകവിയായി അംഗീകരികെപട പരതിഭാശാലി - കമാരനാശാന‍


2. സാഹിതയ്തില‍ ആശാെന ഗര - ഏ .ആര‍ രാജരാജവര‍മ
3. ആശാെന ആദയ്ാതികഗര - ശരീനാരായണഗര
4. ആശാെന ോസരാതരകതികളില‍ പരധാനെപടവ – സബരഹണയ്ശതകം , നിജനനവിലാസം ,
ശിവസരഭി,വിഭതി പരമപഞകം അനഗരഹ പരമദശകം , ഭകവിലാസം , ശിവോസരാതരമാല
5. ആശാെന ഖണകാവയ്ങള‍ - വീണപവ് , നളിനി , ലീല, പരോരാദനം , ചിനാവിഷയായ
സീത , ദരവസ , ചണാലഭികകി , കരണ
6. എ.ആര‍ അവതാരിക എഴതിയ ആശാെന കതി - നളിനി
7. ആതാംശതിെന സാനിദയ്മള ആശാെന കവിത – ഗരാമവകതിെല കയില‍
8. ആശാെന ലഘകാവയ്ങള‍ സമാഹരിച കതികള‍ - വനമാല , മണിമാല , പഷവാടി
9. ആശാെന കാോവയ്ാതവതിെന െകാടികയറമായിരന കതി - വീണപവ്
10. മലയാളതിെല ആദയ്െത സിംോബാളിക കവിത – വീണപവ്
11. ' ഒര ോസഹം ' എന് കടി ോപരള ആശാന‍ കതി - നളിനി
12. വീണപവിെന ഇതിവതം - സവ്ഭാവമഹിമയള ഒര വയ്കിയെട മരണം
13. ആശാന‍ എഴതിയ വിലാപകാവയ്ം - പരോരാദനം
14. മലയാളതിെല ആദയ്െത ഫയ്ുചറിസ്റ് കാവയ്ം - ദരവസ
15. ആശാെന ഏറവം നീണ കാവയ്ം - ദരവസ
16. വഞിപാട് വതതിെലഴതിയ ആശാെന ഒര കതി - കരണ
17. ആശാെന അവസാനകതി - കരണ
18. വീണപവ് ആദയ്ം പരസിദീകരിചത് - മിതവാദിയില‍
19. നളിനിയെട അവതാരിക – ഏ.ആര‍ രാജരാജവര‍മ
20. ' വിോവോകാദയം ' എന പതരം സാപിചത് - ആശാന‍
21. സര‍ . എഡവ്ിന‍ ആരോനാള‍ഡിെന 'The Light of Asia ' എന കാവയ്തിന ആശാന‍
നടതിയ വിവര‍തനതിെന ോപര - ശരീബദചരിതം
22. മാതചരമെതപറി ആശാന‍ എഴതിയ കതി - അനതാപം
23. ആശാന‍ പരധാനമായം കടികള‍കോവണി എഴതിയ കവിതാ സമാഹാരം - പഷവാടി
24. ആശാെന ഏത കതിയെടയം ആനരാംശം - ോസഹം
25. പലലനയാറിലണായ കപരസിദ റിഡീമര‍ ോബാടപകടതില‍ നിരയ്ാതനായ കവി -
കമാരനാശാന‍
26. കമാരനാശാെന ദിവയ്ോകാകിലം എന വിളിചത് - എം.ലീലാവതി
27. കമാരനാശാെന അനസരിച് മതകളം വി.പാര‍വതിയമ എഴതിയ വിലാപം - ഒര വിലാപം
28. ശരീനാരായണഗരവിെന കറിച് ആശാന‍ രചിച രണ കതികള‍ - ഗര , ഗരപാദദശകം
29. 'ഗരിസാപ അരവി ഒരവനയാതര' എന അപര‍ണ കവിത രചിചത് - കമാരനാശാന‍
30. ഉളരിെന അവതാരികോയാടകടി പറതിറങിയ ആശാെന കതി - ചണാലഭികകി
31. 'ആശാന‍ വിമരശനതിെന ആദയ് രശികള‍' എന നിരപണ ഗരനതിെന കര‍താവ് -
മര‍ോകാത് കമാരന‍

‍ മമമ മമമമമമമമമമമ‍ ‍

• അറിയെപടാത ആശാന‍ - ടി.ഭാസരന‍


• ആശാന‍ നോവാതാനതിെന കവി - തായാട് ശങരന‍
• ആശാനം സതിഗായകനാരം - സി.നാരായണപിള
• ആശാന‍ നിഴലം െവളിചവം - എ.പി.പി .നമതിരി
• ആശാെന കാോവയ്ാപകരമം - െക . ശങരന‍
• ആശാെന മാനസപതരിമാര‍ - െചോഞരി െക.ജയകമാര‍
• ആശാെന നായികമാര‍ - ൈവകം എസ് പരോമശവ്രന‍പിള
• ആശാെന ഹദയം - പി.െക.നാരായണപിള
• കരണയം കോചലവതവം - സവ്ാമി ആരയ്ഭടന‍
• നളിനിയെട ോനാട് - െക.അയയ്പന‍
• കമാരാസവ്ാദനം - ആനണി കഞകാരന‍
• വീണപവ് കണ‍മനപില‍ - െക.എം ഡാനിോയല‍
• വീണപവം സോഹാദരിമാരം - മലലിോശരി കരണാകരന‍
• ശരീനാരായണഗരവം കമാരനാശാനം - എം.െക സകമാരന‍
• സീതയിെല ആശാന‍ - െപാന‍കനം ദാോമാദരന‍
• ആശാെന സീതാകാവയ്ം - സകമാര‍ അഴീോകാട്
• ോസഹ ഗായകന‍ - െക.െജ. അലകാണര‍

‍ ‍(1877-1949)

1. ആധനിക കവിതരയതില‍ സര‍വകലാശാലാബിരദം ലഭിച കവി - ഉളര‍


2. ഉളരിെന ഖണകാവയ്ങളില‍ മഖയ്മായവ – കര‍ണഭഷണം , പിംഗള , ഭകിദീപിക ,
ചിതരശാല
3. കര‍ണഭഷണതിെല വതം - മഞരി
4. ഭകിദീപിക എന ഉളര‍ കതിയെട മെറാര ോപര - ചാതെന സദ്ഗതി
5. ഉളരിെന മഹാകാവയ്ം - ഉമാോകരളം
6. ഉമാോകരളതിെന പശാതലം - തിരവിതാംകര‍ ചരിതരം
7. ഉമാോകരളതിന അവതാരിക എഴതിയത് - ോകരളവര‍മ
8. കര‍ണഭഷണെത ൈകരളിയെട കര‍ണപണയ്ം എന് വിോശഷിപിചത് - സഞയന‍
9. ഉളരിെന ോകരളസാഹിതയ്ചരിതരം പരസിദീകരിചത് - തിരവിതാംകര‍ സര‍വകലാശാല
10. ോകരളസാഹിതയ്ചരിതരതിന എതര വാലയ്ങള‍ ഉണ് - അഞ്
11. ഉളരിെന നാടകം - അംബ
12. ഉളരിെന ചമ - സജാോതാദവ്ഹം
13. ഓമോന നീയറങ്........................ എന താരാടപാട് രചിചത് - ഉളര‍
14. കാോക കാോക കെടവിെട................................. എന കവിതയെട കര‍താവ് -
ഉളര‍
15. സവ്ാതിതിരനാള‍ സദസിെല പരധാനിയായിരന വടിോവലവിെനകറിച് ഉളര‍ രചിച
കവിത – കാടിെലപാട്
16. ഉളരിെന ലഘ കവിതാസമാഹാരങള‍ - കിരണാവലി , മണിമഞഷ , അമതധാര ,
താരഹാരം , തരംഗിണി , രതമാല , ഹദയെകൌമദി
17. ഉളരിെന ലഘകവിതകളില‍ ഏറവമധികം സഹദയ സമദി ോനടിയത് - ോപരമഗീതം
18. പിംഗളയെട ഇതിവതം സവ്ീകരികനത് - മഹാഭാഗവതപരാണതില‍ നിന്
19. ഉളര‍ രചിച സാഹിതയ്ചരിതരം - ോകരള സാഹിതയ്ചരിതരം
20. സനനെന ഗര‍വവ്ഭംഗം ഇതിവതമാകിയ ഉളര‍ കവിത – ഭകിദീപിക
21. മലയാളതിെല ോപരോമാപനിഷത് എന് ലീലാവതി വിോശഷിപിചത് - ോപരമസംഗീതം
22. ഉമാോകരളതിന രാജനനിനി എന ോപരില‍ ഗദയ്ാഖയ്ാനം തയയ്ാറാകിയത് -
ജി.ശങരകറപ്

‍ ‍ (1875 – 1958)

1. 'ശബസനരന‍ ' എന ോപരില‍ സാഹിതയ്ോലാകത് നിറഞ നില‍കന കവി - വളോതാള‍


2. വളോതാളിെന ആദയ് സാഹിതയ്സഷി - കിരാതശതകം
3. 'ോദശീയ ഗായകന‍ ' എനറിയെപടന മഹാകവി - വളോതാള‍
4. ോകരള കലാമണലതിെന സാപകന‍ - വളോതാള‍
5. വളോതാളിെന പരധാനെപട ഖണകാവയ്ങള‍ - ബധിരവിലാപം , ഗണപതി ,
ബനനസനായ അനിരദന‍, ശിഷയ്നം മകനം , മഗലനമറിയം, അചനം മകളം ,
െകാചസീത , ബാപജി
6. വളോതാളിെന അവസാനെത സാഹിതയ്സഷി - ഋെഗവ്ദതര‍ജമ
7. വളോതാളിെന ഖണകാവയ്ങലില‍ ഏറവം മികച കതി - മഗലനമറിയം
8. മഗലനമറിയതിെല വതം - മഞരി
9. ആതകഥാപരമായ വളോതാള‍ കതി(വിലാപകാവയ്ം) - ബധിരവിലാപം
10. കരിസീയമായ ഇതിവതങളില‍ അധിഷിതമായ ആദയ്െത െപരൌഡമായകതി -
മഗലനമറിയം
11. 'രഗിണിയെട പശാതാപം 'എന വളോതാള‍ കതിയെട മെറാര ോപര - ഒര കത്
12. വളോതാളിെന സാഹിതയ്മഞരിക് എതര ഭാഗങളണ് - പതിെനാന്
13. വളോതാളിെന സാഹിതയ്മഞരി ഒനാം ഭാഗതിെന പരകാശനം നടന വര‍ഷം -
1917
14. വളോതാള‍ രചിച മഹാകാവയ്ം - ചിതരോയാഗം
15. വളോതാള‍ രചിച ആടകഥ – ഔഷധാഹരണം
16. പനാനവം , ോമലതരം സമകാലികരായി പരതയ്കെപടന വളോതാള‍ കതി -
ഭകിയം വിഭകിയം
17. വളോതാളിെന െകാചസീതക് സഞയന‍ രചിച ഹാസയ്ാനകരണം - കഞിമാത
18. വാോഗവിയെട പരഷാവതാരെമന വളോതാളിെന വിോശഷിപിചതാര - കടികഷമാരാര‍
19. “കാഞനകടിെന അഴികള‍ െകാതിമറിച പഞവര‍ണകിളി " - എന വളോതാളിെന
വിോശഷിപിചത്- എം.ലീലാവതി
20. വളോതാളിെന സരീ എന സമാഹാരതിന അവതാരിക എഴതിയത് - ഇ.എം.എസ്
21. വളോതാളിെന കവിതാസമാഹാരങള‍ - ഇനയ്യെട കരചില‍ , വീരശംഖല ,
ദിവാസവ്പം , അഭിവാദയ്ം റഷയ്യില‍ , വിഷകണി
22. വനിപിന‍ മാതാവിെന................... ോദശഭകി ഗാനം രചിചത്- വളോതാള‍
23. ഗരവായരപന‍ മങാടചനമായി വന പനാനെത രകിച കഥ ആസദമാകി
വളോതാള‍ രചിച കാവയ്ം - ആ ോമാതിരം
24. ശങരാചാരയ്െരകറിച് ' മലയാളതിെന തല ' എന കവിതെയഴതിയത് - വളോതാള‍
25. വളോതാളിെന ബനനസനായ അനിരദെന രീതി അനകരിച് കണര‍ എഴതിയ
കാവയ്ം - സാംബന‍
മമമമമമമമമ മമമമമമമമമമ (1911- 1948)

1. ചങമഴയെട ഏറവം പരസിദമായ കതി - രമണന‍


2. ചങമഴെയ മലയാളതിെല ഓരഫയ്ുസ് എന വിളിചത് - എം.ലീലാവതി
3. ചങമഴയെട ആദയ് സമാഹാരം - ബാഷാഞലി
4. റബായിയതിന ചങമഴ രചിച പരിഭാഷ – മദിോരാതവം
5. മലയാളതിെല ഏറവം പരചാരം ോനടിയ ദരനകാവയ്ം - രമണന‍
6. ചങമഴ എഴതിയ ോനാവല‍ - കളിോതാഴി
7. ചങമഴയെട പരധാന കതികള‍ - രമണന‍ , പാടന പിശാച്, സനികന അസിമാടം ,
ഓണപകള‍ , സങല‍പകാനി , നിഴലകള‍ , അസിയെട പകള‍ , സവ്രരാഗസധ
8. മനസവ്ിനിയെട അവതാരിക – എസ്.െക. നായര‍
9. ആതഗീതപരമായ ചങമഴയെട ഒര ദീര‍ഘ കവിത – പാടന പിശാച്
10. ോമാപസാങിെന ഒര കഥെയ ആസദമാകി ചങമഴ എഴതിയ ലഘകാവയ്ം -
ആരാധകന‍
11. ജയോദവെന ഗീതാോഗാവിനം , 'ോദവഗീത ' എന ോപരില‍ വിവര‍തനം െചയത് -
ചങമഴ
12. ' മയഖമാല ' (വിവര‍തനം) യെട കര‍താവ് - ചങമഴ
13. െടനിസണിെന 'ഈോനാണ‍ ' എന കതിക് ചങമഴ നടതിയ
സവ്തനരവിവര‍തനം - സധാംഗന
14. െബരൌണിങിെന അവസാനെതസവാരിക് ചങമഴ നടതിയ പരിഭാഷ – നിര‍വതി
15. ചങമഴകവിത ആദയ്മായി പരസിദീകരിച മാസിക – െപൌരസയ്ദതന‍

‍ ‍ (1908 – 1935)

1. ' ആതഘാതിയായ കവി ' എന് ഇടപളിെയ വിോശഷിപിചത് - കടികഷമാരാര‍


2. ഇടപളിയെട ആദയ്െത മദരിതകതി - തഷാരഹാരം
3. ഇടപളിയെട കവിതയിെല ശകിമതായ വികാരം - പരണയം
4. ഇടപളിയെട കതികള‍ - തഷാരഹാരം , ഹദയസിതം , നവസൌരഭം , മണിനാദം ,
അവയ്ക ഗീതം , നാളെത പരഭാതം
5. ഇടപളിയെട അവസാന കവിത – മണിനാദം
6. ഇടപളിരാഘവന‍പിളയെട ആതഹതയ്െയകറിചള ചങമഴയെടവിലാപകാവയ്ം -
രമണന‍
7. ഇടപളികവിതകെള പരാജയ പരസാനം എന് നാമകരണം െചയത് - ോകസരി എ .
ബാലകഷപിള
8. തഷാരഹാരതിന അവതാരികെയഴതിയത് - ഉളര‍
9. ഇടപളിയെട മരണോശഷം ഇടപളി കതികള‍ പരസിദീകരിചത് ആര - ചങമഴ
‍ മമമമമമമമമ മമമമമമ‍

 വയലാര‍ സമര പശാതലതില‍ വയലാര‍ ഗര‍ജികന എന കവിത രചിചത് - പി.


ഭാസരന‍
 മെറാലികവികള‍ എനറിയെപടനത് - ഒ .എന‍.വി , പി. ഭാസരന‍ , വയലാര‍ രാമവര‍മ
 'കാലമാണവിശരമം പായെമനശവ്ം ' എന പരഖയ്ാപിചത് - വയലാര‍
 ോനാണ‍െസന‍സ് കവിതകള‍ എന ോപരില‍ ആദയ്െത സമാഹാരം പറതിറകിയത് -
കഞണി
 പാലാ നാരായണന‍നായര‍ ോകരളെതകറിെചഴതിയ ദീര‍ഘ കതി - ോകരളം വരന
 െതലങാന സമരപശാതലതില‍ വയലാര‍ രചിച കതി - െതലങാനയിെല അമ
 മിനിോയചര‍ ഒോടാബോയാഗരഫി എന വിോശഷിപികെപട പി. ഭാസരെന കാവയ്ം -
ഒറകമിയള തംബര
 മലങാടന‍ എന ോപരില‍ ധാരാളം ഹാസയ്കഥനങളം വിപലവ കതികളം രചിച കവി -
െചറകാട് ോഗാവിന പിഷാരടി
 ഭാരതതിെന പനര‍നിര‍മാണ പരവര‍തനങെളകറിച് ഭാഷയിലണായ ഒനാമെത
ഖണകാവയ്ം - െക.വി.കഷപിഷാരടിയെട ഭകരാംനംഗല‍
 'ആളിലലാകോസരകള‍' രചിചത് - െചമനം ചാോകാ
 കബീര‍ സമാനം ലഭിച മലയാള കവി - അയയ്പപണികര‍
 'കടതവഞി 'ആരെട കവിത – െകടാമംഗലം പപകടി
 'െപൌരനെറ െനഹ്റ 'ആരെട കവിത - അകിതം
 'മലയാളി ആരെട' കവിത - ഇടോശരി
 'എഴതചെനഴതോമാള‍ 'ആരെട കതിയാണ - സചിദാനനന‍
 ഗായതരീ വതതില‍ എഴതെപട ഒളപമണയെട കാവയ്ം - നോങമകടി
 ബാലാമണിയമെയകറിച് മകള‍ നാലപാട് സോലാചന രചിച പസകം - ോപനയില‍ തഴഞ
ദരങള‍
 'ൈദവോമ ൈക െതാഴാം............... ' എന പരാര‍ഥനാഗാനം രചിചത് - പനളം
ോകരളവര‍മ
 മലയാളതില‍ ഗദയ് കവിതകളെട പരാരംഭാകന‍ - ചിതരെമഴത് വര‍ഗീസ്
 െതാഴിലാളി കവിെയനംഗീകരികെപട കവി - െകടാമംഗലം പപകടി
 ോജാണ‍ എബരഹാമിെന സരണയില‍ ബാലചനരന‍ചളികാട് എഴതിയ കവിത – എവിെട
ോജാണ‍
 ' മരഭമിയിെല കിനാവകള‍' എന കവിതാസമാഹാരം ആരെടതാണ - ജി.കമാരപിള
 ോകരളീയ കവിതരയങെളയം വിദഷിമാെരയം പരശംസിച െകാണ് ോകരളവര‍മ രചിച കതി
- ൈകരളീ പരശസി
 ോജാസഫ് മണോശരിയെട കവിതാസമാഹാരം - ചിനാമാധരി
 കടികഷമാരാരെട കവിതകള‍ - നിഴലാടം , കറകമാല
 കാളിദാസെന നായകനാകി ഒ.എന‍.വി. രചിച കാവയ്ം - ഉജയിനി
 സരസവ്തീ സമാനതിനര‍ഹമായ ബാലാമണിയമയെട കതി - ൈനോവദയ്ം
 പഴശിെയകറിച് പി.കഞിരാമന‍നായര‍ എഴതിയ കവിത – പരളിമലയിെല പമരങള‍
 മരണെത വരനായി സങല‍പികന ജി.യെട കവിത – എെന ോവളി
 ോകാഴിപങ് എന ആോകപഹാസയ് കവിതയെട കര‍താവ് - സചിദാനനന‍
 മാോവലീ പരാവതെത മന‍നിര‍തി അകിതം രചിച പരസിദ കാവയ്ം - ബലിദരശനം
 ഇതാപിരി എന പരസിദ കവിത രചിചത് - വയലാര‍
 കടമനിട വിവര‍തനം െചയ ഒോകാവിയാപാസിെന കതി - സരയ്ശില
 പരാോണതിവതങള‍ക് നവീന മാനം നല‍കന സഗതകമാരിയെട രണ കവിതകള‍ -
ഗോജനരോമാകം , കാളിയമര‍ദനം
 ദാദായിസ്റ് സോങതതിെലഴതെപട എന‍.എന‍. കകാടിെന കവിതകള‍ - െചറകളെട പാട് ,
പടിപാട്
 കഷബിംബങളെട കവിയതരിയായി അറിയെപടനത് - സഗതകമാരി
 ആദിവാസികളെട ദരിതങളിോലക് വിരല‍ ചണന കടമനിടയെട കവിതകള‍- കിരാതവതം
, കാടാളന‍ , കറതി
 ദരാവിഡപാരമരയ്തിെന കവിെയനറിയെപടന കവി - കടമനിട രാമാകഷണന‍
 ൈവോലാപിളിയെട പരസിദമായ ദാമതയ് കവിത – കണീര‍പാടം
 ഒളപമണയെട പരസിദമായ കഥാകാവയ്ം - നോങമകടി
 നിശിതമായ ആോകപഹാസയ്തിലനന എന‍.വി.കഷവാരയ്രെട ചില കവിതകള‍ -
എലികള‍ , ഗാനിയം ോഗാഡ്ോസയം , കഷവധം , ശവ്ാനപരദരസനം
 മലയാളതിെല ആദയ്െത ഗീതക സമാഹാരം ഏത് - എം.പി.അപനെറ െവളിനകതരം
 യനര സംസാരതിെന ദരനം വയ്കമാകിയ ഇടോശരികവിത – െനലലുകതകാറി
പാറവിെന കഥ