You are on page 1of 4

ഭാഷ ചരിതരം സംസാരം

1. േകരള മലയാളം ഉള‍െപടന ഭാഷ - ദരാവിഡം


2. ദരാവിഡ േഗാതരം എന േപര നിര‍േദശിചതാര - കാള‍െഡവ്ല‍
3. പരാചീന േകരളതില‍ നിലനിനിരന ലിപി - വെടഴത്
4. ഭാരതതിെന വടക് പരചരിചിരന ദരാവിഡഭാഷ – ബരാഹയി
5. േകരള പരാമര‍ശമള ആദയ്െത സംസത കതി - ഐതേരയ ആരണയ്കം
6. േകരളെത പരാമരശികനതം കാലം കതയ്മായി നിര‍ണയികെപടതമായ ഏറവം പരാതന ഗരനം
- കാര‍തയ്ായനെന വാരതികം
7. േകരള ചരിതര പരാധാനയ്മള തപതീസംവരണം , സഭാദരാധനഞയം എനീ നാടകങളെട
കര‍താവ് -
കലേശഖര വര‍മ
8. േകരളെതപറി വയ്കമായ പരാമരശമള ശിലാശാസനം - അേശാക ചകരവര‍തിയെട രണാം
ശിലാശാസനം (ബി.സി. 272 -232)
9. മഷകവംശം കാവയ്ം രചിചത് - അതലന‍
10.േകരേളാല‍പതിയില‍ െകാടങലലൂരിന പറയന േപര - അലലൂര‍
11.ഇനെത െപരിയാറിന െകൌടിലയ്െന അര‍തശാസരതില‍ െകാടതിരികന േപര - ചര‍ണി നദി
12.'അഷാദയ്ായി' ക് വാരതികം എഴതിയത് - കാര‍തയ്ായനന‍
13.'അഷാദയ്ായി ' ക് മഹാഭാഷയ്ം എഴതിയത് - പതഞലി
14.ശങരാചാരയ്രെട ' ശിവാനന ലഹരിയില‍ ' പരാമര‍ശികന േകരളീയ ചകരവര‍തി ആര -
രാജേശഖരന‍
15.െകാചിെയകറിച് ആദയ്മാെയഴതിയ വിേദശസഞാരി - മാഹവ്ാന‍
16.ശങരനാരായണീയം രചിചത് - ശങരനാരായണനന‍
17.പരാചീനഭരണകാലെത പരധാന തറമഖങള‍ - മസിരിസ്, തിണിസ്, ബരേക, െനലിണ
18.' പരദയ്ുമാഭയ്ുദയം ' സംസതനാടകം രചിചത് - രവിവര‍മ കലേശഖരന‍
19.െപരിപലസകാരന‍ േകരള രാജയ്െതയം രാജാവിെനയം പരാമരസികനെതങെന -
േകേരാേബാതരാസ് (രാജാവ്),ലിമരിെക (രാജയ്ം)
20.അലങാര സര‍വവ്സവ് ' തിന വയ്ാഖയ്ാനം രചിചത് - രവിവര‍മ കലേശഖരെന സദസയ്നായിരന
സമദരബനന‍
21.േകരളം സനര‍ശിച യവന സഞാരികള‍ - പലിനി , േടാളമി
22.ശിവവിലാസതിെന കര‍താവ് - ദാേമാദര ചാകയ്ാര‍
23.വടകനപടകളം മറു ചിലപാടകളം - തേചാളിപാടകള‍ , മാര‍ഗം കളിപാട്, കലയ്ാണപാട് ,
പളിപാടകള‍ , മാപിളപാടകള‍
24.ചില െതകന‍പാടകള‍ - കണിയാംകളത് േപാര, ഇരവികടിപിളേപാര , പതവാതപാട്,
ദിവാന‍െവറ്റി
25.െകാചിയെട മധയ്കാല ചരിതരം നിര‍മികാന‍ സഹായകരമായ ബാലകവിയെട നാടകങള‍ -
രാമവര‍മ വിലാസം,
രതേകദദയം
26.നറുവര‍ സംഘങള‍ എന് വിേശഷിപികെപടനത് - നാടവാഴികളെട രകാസംഘങളായ
പടാളവിഭാഗം
27.'ഭരമരസേനശ'തിെന കര‍താവ് - വാസേദവന‍
28.മാമാങതില‍ പടെവടിമരിച വീരനാെര പരകീരതികന ചാേവര‍ പാടകള‍ - കെണര‍േമേനാന‍ പാട്,
രാമച പണികര‍
29.േകരളചരിതര രചനയ് സഹായകമായ തമിഴൃതികള‍ - സംഘസാഹിതയ്ം (പതിറുപത്, അകനാനറ്
, പറനാനറ്, ചിലപതികാരം , മണിേമഖല)
30.ഒനാം േചരസാമരാജയ്തിെന രാജധാനി - വഞി മതര‍
31.അകനാനരിെല പരതിപാദയ്ം - േപരമഗാനങള‍
32.പറനാനരിെല പരതിപാദയ്ം - യദഭരണ കാരയ്ങള‍
33.ചിലപതികാരതിെന കര‍താവ് - ഇളേങാ അടികള‍
34.െപരമാള‍ തിരെമാഴിരചിചത് - കലേസഖര ആള‍വാര‍
35.േചരമാന‍ െപരമാള‍ നായരെട ജീവിതകഥ ആഖയ്ാനം െചയയ്ുന െപരിയപരാണം രചിചത് -
േചകിഴാര‍
36.കലേശഖരന‍മാരെട പടണം - മേഹാദയപരം
37.' നാനേദശികള‍ ' എന വാണിജയ് സംഘെതകറിച് പരാമരശമള ശാസനം - േചര ശാസനം
38.പലേപടിയം മണാേപടിയം നിേരാധിച െകാണ് െകാലലവര‍ഷം 871 ല‍േകരളവര‍മ പറെപടവിച
ശാസനം - തിരവിതാം േകാട ശാസനം
39.േകരളതിെല അടിമതെതകറിച് പരാമരശമള ആദയ്െത േരഖ – അയയ്നടികള‍
തിരവടികളെട തരിസാപളി
ശാസനം
40.െകാലലവര‍ഷം േരഖെപടതിയിടള ഏറവം പരധാനെപട േരഖ – ആയ് രാജാവായ
വികരമാദിതയ്വരഗണെന പാലിയം െചേപട്
41.േകരളതിെല ഏറവം പഴയ നാണയമായി കരതനത് - പരശരാമന‍ നടപാകിയെതന് പറയെപടന
' രാശി '
42.സാണരവിയെട കാലത് നിര‍മിച േഗാളനിരീക ശാലയെട േമല‍േനാടം നടതിയിരന പണിതന‍
- ശങരനാരായണന‍
43.കലേശഖരഭരണകാലത് പരവര‍തിചിരന വാണിജയ് സംഘങള‍ - അഞവണം , മണിഗരാമം ,
വളഞിയര‍,നാനാേദശികള‍.
44.ഏഴിമലയിെല പരശസനായ രാജാവ് - നനന‍
45.ഏഴിമല രാജയ്െത സംഘകാല കവികള‍ - പരണര‍ , അഴിശി
46.ഏഴിമലയെട മെറാര േപര - െകാങായം
47.ദകിണ നളന എനറിയെപടന വിദയ്ാശാല – കാനളര‍ ശാല
48.വര‍ഷം േതാറം േകാഴിേകാെട തളി േകതരതില‍ സാമതിരിയെട രകാധികാരതില‍
സേമളിചിരന പണിത സദസ് - േരവതി പടതാനം
49.േകരേളാല‍പതിയനസരിച് മാമാങം ഏര‍െപടതിയത് ആര - െപരമാകനാര‍
50.അവസാന മാമാങം നടനത് - 1743
51.മാമാങം നടതിയിരന സലം - തിരനാവായ നാവാമകനേകതരതിന മന‍പിലള മണല‍പറത്
52.വളവെകാനാതിരിയെട ചാേവറകള‍ പറെപടിരന േകതരം - തിരമാനാംകന് േകതരം
53.േരവതി പടതാനം നടകനത് - തലാംമാസതിെല േരവതീനാള‍ മതല‍ തിരവാതിരനാള‍ വെര
54.മഹാശില എനതെകാണ് ഉേദശികനത് - ശവം സംസരികാേനാ , മരിചവരെട ഓര‍മ
നിലനിര‍താേനാ േവണി നിര‍മിച കറന‍ കലലുകള‍ െകാണ് പടതണാകിയ അറകളം
സംഭങളമാണ മഹാശിലകള‍
55.േകരളതില‍ കാണന ചില മഹാസാരകശിലകള‍ - െകാടംകലലറകള‍ , നനങാടികള‍ , പഴതറകള‍
, നടകലലുകള‍ , കടകലല് , െതാപികല , ശിലാനിര‍മിത ഗഹകള‍ തടങിയവ
56.സംഘകാലഘടതിെല േകരളനാടകള‍ - േവണാട് , കടനാട് , കടനാട്, പടിനാട് , കര‍കാനാട്
57.സംഘകാലെത രാജാകനാര‍ - ആയ് രാജാകനാര‍ , േചര രാജാകനാര‍ , ഏഴിമല രാജാകനാര‍
58.പരധാന ആയ് രാജാകനാര‍ - ആയ് ആണിരന‍ ,തിതിയന‍ , അതിയന‍
59.ആയ് ഭരണകാലെത കവികള‍ - കടവന‍ കീരനാര‍ ,മടേമാചിയാര‍
60.' െപാതിയന‍ െചല‍വന‍ ' എന് അകനാനറില‍ വരണികെപടന രാജാവ് - തിതിയന‍
61.സംഘകാലെത കവിയതരികള‍ - ഔവയാര‍ , കാൈക പാടിനിയാര‍ , നേചാളയാര‍
62.ബദമത തതവ്ങെള കറിച് ധാരാളം പരാമര‍ശികന കാവയ്ം - മണിേമഖല
63.ആദയ്െത വിേദശ സഞാരി - ഫരയാര‍ േജാദാനസ്
64.േകരളീയ സംസതസാഹിതയ്ം എനാ ഗരനതിെന കര‍താവ്- വടകംകര‍ രാജരാജവര‍മ
65.ഭേഗാള പരാണം എന സംസത ഗരനതിെല പരതിപാദയ്ം - േകരളതിെല ജാതികെളപറി
66.ആദയ്െത േകരളീയ ചരിതര രചയിതാവ് - െക.പി.പതനാഭേമേനാന‍
67.ലീലാതിലകം രചികെപട കാലെത രാജാവ് - ആദിതയ്വര‍മ
68.െചനാസ നമതിരിപാടിെന തനരശാസര ഗരനം - തനര സമചയം
69.േസാടസിദി എന മീമാംസ ഗരനം രചിചത് - മണനന‍ എന പയയ്ൂര‍ പേടരി
70.അദയ്ാതയദം എന ഗരനതിെന കര‍താവ് - വാഗ്ഭടാനനന‍
71.െകാടങലലൂരില‍ തിരവഞികളതിനടത േചരമാന‍ പറമിെന മെറാര േപര - േപരം േകാവിലകം
72.േകരളതിെല ആദയ്െത മസലിം പളി - െകാടങലലൂരിെല േചരമാന‍ പളി
73.സാമതിരിയെട നാവികേസനയെട േനതതവ്ം - കഞാലിമരകാര‍
74.െതേക മലയാളം എനറിയെപടന പരേദശതില‍ ഉള‍െപടന താലകകള‍ - േകാഴിേകാട് , ഏറനാട്
, വളവനാട് , െപാനാനി , പാലകാട്
75.െകാചിയില‍ ആദയ്െമതിയ ഇംഗലീഷകാരന‍ - റാല‍ഫ് റിച്
76.primum emporium indac എന് േരഖെപടതിയ തറമഖം - മസിരിസ്
77.കംഭമാസതിെല െകായിന പറയന േപര - പിചാനം
78.പനിെകട് എന ഗരാമീണ വിേനാദം നിലനിനിരന സലം മധയ്തിരവിതാംകര‍
79.പരാചീനേകരളതിെല ബദ േകതരങള‍ക് നല‍കിയിരന വസവകകളം വഴിപാടകളം
അറിയെപടനത് - പളിചനം
80.അല‍േമട മടങിയതിന േശഷം പകരം ഇനയ്യിെലതിയ ൈവേസരായ് - അല‍േഫാന‍സ ഡി
അല‍ബകര‍ക്
81.യേറാപയ്ന‍മാര‍ ഇനയ്യില‍ ആദയ്ം െകടിയ േകാട – േഫാര‍ട് മാനവല‍
82.വാേസാഡഗാമ േകാഴിേകാട് കപലിറങിയ വര‍ഷം - 1498 െമയ്
83.മാേവലികരകടത ഭരണികാവിെല ബദ വിഗരഹെത വിളികനത് - പരതചന‍
84.ഉഴികടി വിളെയന കടി േപരള േകരളതിെല പഴയ വിദയ്ാേകനരം - പാര‍തിവപരം
85.േവണാട് കായംകളവമായി നടതിയ യദതിെന ഓര‍മകായി നടകന ഒരാചാരം - ഓചിറ
പടയണി
86.േകരളതില‍ അടിമവയ്ാപാരം നിേരാധികെപടത് - 1818 ല‍
87.അറബി സഞാരികള‍ പറയന കമര‍ എന രാജയ്ം ഏത് - കനയ്ാകമാരിയില‍െപട ആയി രാജയ്ം
88.പടാമി പഞാഗം ആദയ്മായി പരസിദെപടതിയത് - 1877 ല‍ പനേശരി നമി
89.പാലിയതചെന സാമര‍ഥയ്ം മലം ല‍ തിരവിതാംകര‍ െകാചി രാജാകനാര‍ തമില‍ ശചീനരത്
െവച് പരസരം ഒപ് െവച പരമാണം - അചന‍ പരമാണം
90.െകാലലവര‍ഷം ആരംഭിചത് - എ.ഡി. 825 ല‍
91.ശകവര‍ഷം ആരംഭിചത് - എ.ഡി. 78 മാര‍ച് 14 ന
92.കലിവര‍ഷതില‍ നിന് െകാലലവര‍ഷം കിടാന‍ കറേകണന സംഖയ് - 3926
93.േഹാര‍തസ് മലബാറികസ് എന ഗരനതിെല പരതിപാദയ്ം - ഇനയ്ന‍ സസയ്ങളെട ഔഷധ
ഗണങള‍
94.േഹാര‍തസ് മലബാറികസ് പരസിദെപടതിയത് എവിെട നിന് - ആംസ്റര‍ഡാമില‍ നിന്
95.പലേപടി - മണാേപടി നിേരാധിചത് ആര - േകാടയം േകരളവര‍മ
96.16-17 നറാണകളില‍ നിലനിനിരന സതയ് പരീകകള‍
ജലപരീക – ൈവശയ്ര‍ക്
അഗിപരീക – കതരിയര‍ക്
വിഷപരീക – ശദരര‍ക്
തകപരീക – ബരാഹണര‍ക്
97.തിരവിതാംകറില‍ അടിമകചവടം നിര‍തലാകിയത് - റാണി െഗൌരി ലകിഭായി
98.തിരവിതാംകര‍ ഭരണരംഗത് ആധനിക വല‍കരണം തടങിയ ഭരണാധികാരി - റാണി െഗൌരി
ലകിഭായി
99.കണറ വിളംബരം നടന വരഷം - 1809 ജനവരി 11
100.ആറിങല‍ കലാപം നടനത് - 1721
101.ആദയ്മായി േകരളതിെലതിയ ബരിടീഷ് വയ്ാപാരി - കയ്ാപ്റന‍ കീലിംഗ്
102.മറജപവം ഭദരദീപവം ശരീപതനാഭസവ്ാമിേകതരതില‍ ആരംഭിചത് - മാര‍താണവര‍മ
103.കളചല‍ യദതിന േശഷം തടവകാരനായി പിടിച ൈസനികതലവനായി നിയമികെപട
തടവകാരന‍ - ഡിലേനായ്
104.മാര‍താണവര‍മ ഡചകാര‍ പരാജയെപടതിയ കളചല‍യദം നടന വര‍ഷം - 1741 ആഗസ്റ് 10
105.കറിചയ്ര‍ ലഹള നടനത് - 1812 ല‍
106.തിരവിതാംകറിെന സവര‍ണ കാലഘടമായി അറിയെപടനത് - സവ്ാതിതിരനാളിെന കാലഘടം
107.എസ്.എന‍.ഡി.പി സാപിതമായ വരഷം - 1903 ല‍
108.മലബാര‍ ലഹള നടന വരഷം - 1921 ല‍
109.അരവിപറത് ശരീനാരായണഗര ശിവപരതിഷ നടതിയ വര‍ഷം - 1888 ല‍
110.ബരഹസമാജം സാപിതമായത് - 1898 ല‍
111.മലബാര‍ െസഷയ്ല‍ േപാലീസ് സാപിതമായ വരഷം - 1854 ല‍
112.തിരവിതാംകര‍ സര‍വകലാശാല സാപിചത് - ശരീചിതിരതിരനാള‍
113.െസന് േതാമസ് േകരളതില‍ വന വര‍ഷം - എ.ഡി. 52 ല‍ മാലിയനകരയില‍
114.േപാര‍ചഗീസകാര‍ സാപിച അചടിശാലകള‍ - െകാചി , ൈവപിനേകാട
115.പനപരവയലാര‍ സമരം - 1946 ല‍
116.മലയാളിെമേമാറിയല‍ നടന വര‍ഷം - 1891 ജനവരി 1
117.നിവര‍തനപരേകാഭം - 1932 ല‍
118.േദവദാസി സമരദായം നിര‍തലാകിയത് - 1931
119.ഗരവായര‍ സതയ്ാഗരഹം - 1931 ല‍
120.ൈവകം സതയ്ാഗരഹം - 1924
121.പേകാടര‍ സംഭവം നടനത് - 1921 ആഗസ്റ് 26
122.സേഹാദരസംഘം സാപിതമായത് - 1921
123.തശര‍ ലഹള നടനത് - 1921 െഫബരുവരി 20
124.തശര‍ വിദയ്ുചകി സമരം നടനത് - 1936
125.വാഗണ‍ടരാജഡി നടനത് - 1921 നവംബര‍ 10
126.ഈഴവെമേമാറിയല‍ നടന വര‍ഷം - 1896 െസപംബര‍ 3
127.സാധജന പരിപാലന സംഘം സാപിതമായത് - 1907
128.വാലസമദായ പരിഷരണി സഭ സാപിതമായത് - 1910 ല‍
129.വാലസമദായ പരിഷരണി സഭക് േനതതവ്ം െകാടതത് - പണിറ് കറപന‍
130.ഭാരതമാതാ അേസാസിേയഷന‍ എന രഹസയ് സംഘടന രപം െകാണത് - 1910 ല‍
131.കലാതി പരേകാപം നടന വര‍ഷം - 1925
132.