You are on page 1of 3

മമമമമമമമമമ

1. മണിപരവാളഭാഷയെടയം പാടിെനയം പരമാണ ലകണ ഗരനം - ലീലാതിലകം


2. മണിപരവാളതിന ലീലാതിലകകാരന‍ നല‍കിയ ലകണം - ഭാഷാസംസതോയാഗം
3. മണിപരവാളസാഹിതയ്മാലയെട നാടനായകമായി ോശാഭികന ഒര മോനാോമാഹനകാവയ്ം -
ചോനരാതവം
4. ചോനരാതവതിെല നായിക – ോമദിനിെവണിലാവ്
5. ചോനരാതവം ആദയ്മായി പരസിദീകതമായത് - കവോനാദയം മാസിക
6. ' യവജനമതെകനം ോപാനണിതണോമറി ' വരന മണിപരവാളകതി - ചോനരാതവം
7. പരാചീന മണിപരവാളതിെല അവസാന കതി - ചോനരാതവം
8. മണിപരവാളെതകറിച് പരാമര‍ശമള ബദ മിതരനാരെട വയ്ാകരണ ഗരനം - വീര ോചാഴിയം
9. ോകരളഭാഷയിലണായ ആദയ് വയ്ാകരണ ഗരനം - ലീലാതിലകം
10. ലീലാതിലകതിെന കാലം - 14 - ) 0 ശതകം
11. ലീലാതിലകതിന എതര ശിലങളണ് - ഏഴ്
12. ലീലാതിലകതിെല പരതിപാദനരീതി - സതരം , വതി , ഉദാഹരണം
13. ലീലാതിലകതിന ആദയ്മായി പരിഭാഷ തയയ്ാറാകിയത് - അപന‍ തമരാന‍
14. ലീലാതിലകം മഴവനായി പരിഭാഷെപടതിയത് - ആറൂര‍ കഷപിഷാരടി
15. ലീലാതിലകം ഉളവ്ഹികന ഭാഷാസംവാദം - കനല‍വാദം
16. മണിപരവാളെത അഞായി തരംതിരിചിരികനത് - ഉതമം , ഉതമകല‍പം , മധയ്മം ,
മധയ്മകലം , അധമം
17. ഉതമ മണിപരവാളതിെന ലകെമന് - ഭാഷയം രസതിനം പരാധാനയ്ോമറിയതം , സംസതതിന
പരാധാനയ്ം കറഞം ഇരികനത്
18. പരാചീന മണിപരവാളതിെല ആദയ്കതി - ൈവശിക തനരം
19. മണിപരവാളതിെല രണ പരബല സാഹിതയ് കതികള‍ - ചമപരസാനവം , സോനശകാവയ്
പരസാനവം
20. ൈവശിക തനരതിെല വിഷയം - അനംഗോസന എന ഗണികക് വലിയമ നല‍കന ഉപോദശം
21. ൈവശിക തനരതിെല നായിക - അനംഗോസന
22. ഒര ോവോശയ്ാപനിഷത് എനറിയെപടന കതി - ൈവശിക തനരം
23. പരാചീന മണിപരവാള കാലെത പരധാന കതികള‍ - ൈവശിക തനരം , അചീ ചരിതങള‍ ,
ഉണനീലി സോനശം , ചോനരാതവം
24. ലീലാതിലകതില‍ ൈവശിക തനരതിെല എതര പദയ്ങള‍ ഉദരിചിടണ് - അഞ്
25. മണിപരവാളതില‍ രചികെപട ൈവദയ് ശാസര ഗരനം - ആലതര‍ മണിപരവാളം (ആലതര‍
നമി )
26. ഭാഷയിെല ആദയ് മണിപരവാള കതി - ശരീകഷചരിതം മണിപരവാളം
27. ആയര‍ോവദ ചികിതാ കരമങള‍ പരാമര‍ശികന മണിപരവാള ഗരനം - ആലതര‍ മണിപരവാളം
28. ചോനരാതവതില‍ പരാമര‍ശികെപടന ോകരളീയകവികള‍ - പനം , ശങരവാരയ്ര‍ , രാഘവവാരയ്ര‍
29. ചോനരാതവം ഒര ഹാസകവനെമന അഭിപരായെപടത് - ഇളംകളം
30. ജാവയിെല മണിപരവാളം എന ോലഖനം എഴതിയത് - സര‍ദാര‍ െക.എം.പണികര‍
31. മണിപരവാളകാവയ്ങളില‍ പരാമര‍ശികന രണ പരധാന ഗരാമങള‍ - ോചാകിരം ഗരാമവം,
പനിയര‍
ഗരാമവം
32. മണിപരവാളകാലഘടതിെല ചില ലഘ കാവയ്ങള‍ - െചറിയചി, മലലി നിലാവ് , ഉതരാചനരിക
, െകൌോണാതര , ഇളയചീകടാകദശകം
33. പനാനതിെന മണിപരവാളകാവയ്ം - ഭാഷകര‍ണാമതം
മമമമമമമ മമമമമമമമമമ‍

1. ആചാരയ്ദണി കാവയ്ദര‍ശനതില‍ ചമവിന െകാടകന നിര‍വചനം - “ഗദയ്പദയ്മയം കാവയ്ം


ചമരിതയ്ഭിധീയ ോത "
2. ഇനറിയെപടന ചമകളില‍ പരാചീനമായത് - തരിവികരമെന നളചമ
3. ചമകളില‍ പരധാനമായം കാണനഭാഷാരീതികെളവ – മഴസംസതം , െപരൌഡിമണിപരവാളം ,
ലളിതമണിപരവാളം , സംസതപരാകതം , പചമലയാളം
4. ചമഗദയ്ം എഴതാനപോയാഗികന പരധാന വതം - തരംഗിണി
5. ോകരളീയ സംസത ചമകളില‍ ആദയ്ോതത് - അോമാഘരാഘവം
6. ോകരളതിെല പരഥമചമ എന സാനം അര‍ഹികന കതി - ഉണിയചീചരിതം
7. ഉണിയചീ ചരിതതിെന കര‍താവ് - ോതവന‍ ചിരികമാരന‍
8. ഉണിയാടിചരിതതിെന കര‍താവ് - ദാോമാദരചാകയ്ാര‍
9. ശിവവിലാസം സംസതകാവയ്തിെന കര‍താവ് - ദാോമാദരചാകയ്ാര‍
10. ശിവവിലാസതിെല പരതിപാദയ്ം - ഉണിയാടിയെട വിവാഹം
11. ഭാഷാചമകളില‍ െവച് ഏറവം പഴകമളത് - ഉണിയചീചരിതം
12. ചമഗദയ്ങള‍ ഉണാകാന‍ ദണകങെള ഉപോയാഗിച് തടങിയ കവി - പനം നമതിരി
13. ദണകം എനാല‍ ഒര പാദതില‍ 26 ന ോമല‍ അകരം ഉള സമവതം
14. പനം നമതിരി ആരെട സദസയ്നായാണ അറിയെപടനത് - മാനവികരമെന
15. പതിെനടരകവികള‍ എന കവി സമഹതിെല അരകവി ആര - പനം നമതിരി
16. പനതിെന സമകാലികനായ സംസത പണിതകവി - ഉദണശാസരികള‍
17. ചമഗദയ്ം എഴതാന‍ ഉപോയാഗികന പരധാന ദണകങള‍ - ചണവഷിപരയാതം , ഇകദാണിക
18. ഭാഷയിെല ഏറവം വലിയ ചമകതി - രാമായണം ചമ
19. രാജരതാവലീയതിെല നായികാനായകനാര‍ - രാമവര‍മയം മനാരമാലയം
20. െകാടിയവിരഹതിെല നായികാനായകനാര‍ - സംഗീതോകതവം ശംഖാരചനരികയം
34. മണിപരവാളതിെല ലഘകതികെളയം മക്ങെളയം ോചര‍ത പരസിദീകരിച കതി - പദയ്രതം
35. പദയ്രതതിന ആ ോപര നിര‍ോദശിചത് - ോകാലെതരി ശങരോമോനാന‍
36. െചരിയചിയില‍ ഉപോയാഗിചിരികന വതം - മാലിനി
37. മണിപരവാള കാലഘടതിലണായ ഒര നഗരവര‍ണനാ കാവയ്ം - അനനപരവര‍ണന
38. ആഴവ്ാന‍ോഞരിതമരാകെളകറിച് പരാമര‍ശികന പരാചീന ചമ - ഉണിചിരോതവിചരിതം
39. ോഭാജരാജെന രാമായണം ചമ പര‍തിയാകിയത് - ലകണ പണിതന‍
40. ോഭാജരാജെന രാമായണം ചമ ഭാഷയിോലക് തര‍ജമ െചയത് - കടതനാട് കഷവാരയ്ര‍
41. പനതിെന പരസിദ ചമ കാവയ്ം - രാമായണം ചമ
42. ൈനഷധം ചമ രചിചത് - മഴമംഗലം നാരായണന‍ നമതിരി
43. രാമായണം ചമ പര‍ണമായി പരസിദെപടതിയത് - െക.ശങരോമോനാന‍
44. ഭാഷാ ൈനഷധം ചമ ആദയ്മായി പരസിദം െചയത് - ോഗാവിനപിള
‍ മമമ മമമമമമമമമമ‍

നള ചമ - തരിവികരമകവി
നീലകണഠവിജയം - നീലകണഠ ദീകിതര‍
സനാനോഗാപാലം - അശവ്തി തിരനാള‍
വലലീ പരിണയം - സബരഹണയ് ദീകിതര‍
രഗാംഗദ ചരിതം - രാമസവ്ാമി ശാസരികള‍
കംസവധം - ോകരളവര‍മ വലിയ ോകായിതമരാന‍
രകിണീസവ്യംവരം , ശരീകഷചമ , ബാണയദം - എടെവടികാട നമതിരി

‍ മമമമമമമമമമ‍

1. ആധനിക ചമകളില‍ ആദയ്ോതത് - രാമവര‍മ ോകായിതമരാെന മീന ോകതന ചരിതം ചമ
2. ആധനിക ചമകളില‍ വലിപംെകാണ് ഒനാംസാനത് നില‍കനത് - വാരനാട
െക.പി.ശാസരികളെട ശരീചിതരാഭിോഷക ചമ
3. ഏറവംകടതല‍ സംസത ചമകള‍ മലയാളതിോലക് പരിഭാഷെപടതിയത് - ചനകര ഉണികഷ
വാരയ്ര‍
4. ഉളര‍ രചിച ചമ - സജാോതാദവ്ഹം
45. മഴ മംഗലതിെന ഭാഷാ ൈനഷധം ചമവിന പരാഞലി എന ോപരില‍ വയ്ാഖയ്ാനം
തയയ്ാറാകിയത് - പാടതില‍ പതനാഭോമോനാന‍
‍ മമമ മമമമമമമമമമ‍

• ഉഷാകലയ്ാണം - ചങനാോശരി രവിവര‍മ ോകായിതമരാന‍


• െഗൌരീപരിണയം - ചങനാോശരി രവിവര‍മ ോകായിതമരാന‍
• സനാനോഗാപാലം - കരോവലി െഗൌരികടിയമ
• ശരീമലരാജ ഷഷിടിപര‍തി - കിളിമാനര‍ ഉതമര‍ മത ോകായിതമരാന‍
• പാലാഴി മഥനം - പി.ശങരന‍ നമയ്ാര‍
• ൈഹദര‍ നായന‍ - െക.എം.പണികര‍