You are on page 1of 3

നാടകം

1. ‘നാടയ്ശാസരം’ രചിചത് – ഭരതമനി


2. കാവയ്നാടകാദികെള പരാമര‍ശികന ഒര പരാചീന ഗരനം – അഗിപരാണം
3. നാടകം എന ഇനതില‍ മലയാളതിെല ആദയ്െത കതി – കലലൂര‍ ഉമന‍ ഫിലിോപാസ്
ആശാെന ആള‍മാറാടം (1866)
4. നാടക ചരിതരകരനാരെട അഭിപരായതില‍ ഭാഷയിെല ആദയ്െത ഗദയ്നാടകം –
കറപിലലാകളരി (1909)
5. ഭാഷയില‍ ആദയ്മായി അവതരിപികെപട കലിത നാടകം –
കലയ്ാണി(1897),െകാടങലലൂര‍ െകാചണി തമരാന‍
6. മലയാളതിെല ആദയ്െത ഗദയ്നാടകം – വറഗീസാപിളയെട ‘കലഹിനീദമനകം’(1895)
7. സാഹിതയ്ഗണമള ആദയ്െത ൈകരസവകതി – എമരായകടി(1893)
8. ോകരളവര‍മയെട ‘ോകരളീയ ഭാഷാശാകനളം’ പരസിദീകതമായ വര‍ഷം -1882
9. മലയാളതിെല സംഗീതനാടകങളില‍ ആദയ്ോതെതന കരതന കതി- ടി. സി.
അചയ്ുതോമോനാന്െറ ‘സംഗീതൈനഷധം’(1892)
10. ‘െതകന‍ ചകീചങരം’ രചിചത് – പി.രാമകറപ്
11. ‘വടകന‍ ചകീചങരം’ രചിചത് – െക.സി.നാരായണന‍ നമിയാര‍
12. ഇന് ലഭയ്മായിടള സി.വി.പരഹസനങളില‍ ആദയ്ോതത് – കറപിലലാകളരി
13. ‘മറിയാമാനാടക’തിന‍െറ കര‍താവ് - െകാചീപന‍ തരകന‍
14. നാടകോവദിയില‍ െപരകിവരന അനകരണോതയം,ഉള‍കാമിലലാത നാടകങെളയം
പരിഹസിചെകാണ് അഴകത് രാമകറപ് എഴതിയ നാടകം – ചകീചങരം(1893)
15. കമാരനാശാെന ‘കരണ’1930-ല‍ സംഗീതനാടകമാകിയത് – സവ്ാമി ബരഹവരതന‍
16. ‘മറകടയളിെല മഹാനരകം’ എന കഥ നാടകമാകി അവതരിപിചത് – എം.ആര‍.ബി(1933)
17. നമതിരിമാര‍, വിോശഷിചം നമതിരിസരീകള‍ അനഭവിചോപാരന നരകയാതനകള‍
തറനകാണികന വി.ടി രാമന‍ ഭടതിരിപാടിെന നാടകം – അടകളയില‍ നിന്
അരങോതക്
18. ‘ആള‍മാറാട’തിെന മെറാര ോപര – ഒര നലല ോകളീസലലാപം
19. ോപരംജീ രചിച നാടകം –ഋതമതി
20. ‘ഭതം’ എന ോപരില‍ ‘ോഗാസ്റ്സ്’ പരിഭാഷെപടതിയത് – സി.െജ .ോതാമസ്
21. െപാനാനി കര‍ഷക സോമളനതില‍ അഭിനയികനതിനായി െക.ദാോമാദരന‍ രചിച നാടകം –
പാടബാകി(1937
22. അമാടി നാരായണ െപാതവാളിെന ‘ോകരളപതരന‍’ നാടകമാകിയത് – പി.െജ .െചറിയാന‍
23. എക്പരഷണിസ്റ് സോങതതില‍ പളിമാന പരോമശവ്രന‍പിള രചിച നാടകം –സമതവ്വാദി
24. കരിസവിെന അവസാനനിമിഷങെള പശാതലമാകി ൈകനികര പതനാഭപിള രചിച
നാടകം – കാലവരിയിെല കലപാദം
25. ഉളര‍ രചിച നാടകം –അംബ
26. ‘ഊര‍മിള’ എന നാടകതിെന കര‍താവ് - സര‍ദാര‍ െക.എം പണികര‍
27. സവ്ാമിബരഹവരതന‍ ‘കരണ’യ് ോശഷം രചിച സംഗീത നാടകം – രാജപതരരകം
28. ‘മാതപജ’ സംഗീതനാടകം രചിചത് – െക .പി കണിയാര‍
29. ഒനം രണം ഭാഗങളള ‘സപരഭ’ എന സംഗീതനാടകം രചിചത് – മന‍ഷിരാമ പിള
30. യാചകര‍ കഥാപാതരങലളായി വരന ോകശവെടവിെന നാടകം – യാചകി
31. സംഭാഷണതിന പരാധാനയ്ം നല‍കിെകാണ് തികറിശി സകമാരന‍നായര‍ രചിച
നാടകങള‍ - സരീ,മായ
32. കലാനിലയം കഷന‍നായരെട നാടകകമനി – കലാനിലയം(ആനോനാദയസംഗീത നടന
സഭ)
33. ഇബ്സനിസ്റ് മാതകയില‍ കഷപിള ആദയ്ം രചിച നാടകം –ഭഗഭവനം
34. ഓടന ബസിെന പശാതലമാകി രചികെപട ോതാപില‍ഭാസിയെട നാടകം – കയയ്ുംതലയം
പറതിടരത്
35. ‘ഉയരന യവനിക’ എന നാടകസംബനിയായ പരബനം – സി.െജ .ോതാമസ്
36. മലയാളതിെല ആദയ് പരശനാടകമായി കണകാകനത് – എന‍.കഷപിളയെട കനയ്ക
‘നിങെളെന കമയ്ുണിസ്റാകി’ എന നാടകതിെനതിെര ‘നിങള‍ ആെര
കമയ്ുണിസ്റാകി’ എന നാടകെമഴതിയത് – സിവിക ചനരന‍
37. ആതപരകാശനം പരകടമാകിയ സി.െജ.ോതാമസിെന നാടകം – 1128 ല‍ ൈകരം 27
38. രാമായണ നാടകതരയെമന ോപരിലറിയെപടന ശരീകണന‍നായരെട നാടകങള‍
-കാഞനസീത(1961), സാോകതം(1975), ലങാലകി(1976)
39. ‘ആനിോപല’ എനറിയെപടന സി.െജ യെട നാടകം - 1128 ല‍ ൈകരം 27
40. കാവയ്നാടകശാലയിെല പരസിദമായ നാടകങള‍ - ജി.ശങരപിളയെട ’കിരാതം’, കാവാലം
നാരായണപണികരെട ‘സാകി’
41. െക.രാമകഷപിള രചിച ഏകാങനാടകങള‍ - തകമറിയില‍, കമണല
42. തനതനാടകോവദിയിെല പരസിദമായ നാടകങള‍ - കലി, കിരാതം,ൈദവതാര‍, അവനവന‍
കടമ
43. സവ്നം നാടകാനഭവങെളകറിച് ൈകനികര കമാരപിള രചിച കതി – നാടകീയം
44. ഇടോശരി ോഗാവിനന‍നായരെട ഏകാങനാടകം – കളിയം ചിരിയം
45. ജഗതി എന‍.െക ആചാരിയെട പരഹസനങള‍ - െപാടിൈക , കറകകമനി
46. എം.ടി വാസോദവന‍നായര‍ എഴതിയ നാടകം – ോഗാപരനടയില‍
47. െക.ടി മഹമദിന‍െറ നാടകതരയം എനറിയെപടനത് – സഷി, സിതി, സംഹാരം
48. ജി.ശങരപിള എഴതിയ കടികളെട പതിെനാന് നാടകങളെട സമാഹാരം –
പലാവിലെതാപികള‍
49. നാചവ്റലിസ്റ് സമരദായതില‍ രചികെപട കാലടിോഗാപിയെട നാടകം – ഏഴരാതരികള‍
50. (1970)ല‍ കടികളെട നാടകോവദി ‘രംഗപരഭാത്’ എന ോപരില‍ ആരംഭിചത് – െവഞാറമടില‍
െകാചനാരായണപിള
51. എം.പി ോപാളിെന മനസില‍ കണ െപാന‍കനം വര‍കി രചിച നാടകം – വഴി തറന
52. അയണോസാവിെന കോസരകെള അനകരിച് എന‍.എന‍ പിള എഴതിയ നാടകം – കോസരകളി
53. െപാന‍കനം വര‍കിയെട നിോരാധികെപട നാടകം – ോജതാകള‍
54. ‘നറെകാലലെത മലയാളനാടകം’എന ോപരില‍ നാടകങളെട ോപര‍ വിവരപടിക
തയയ്ാറാകിയത് –വി.എസ് .ശര‍മ
55. മലയാളതിെല ആദയ്ജീവചരിതരനാടകം - സവ്ോദശാഭിമാനിയെട ‘നാടകടതല‍’ (പജപര
കഷന‍ നായര‍)
56. ‘ജനകീയപരിണയം’, ‘ഉതരരാമചരിതം’ എനീ നാടകങളെട കര‍താവ് - ചാതകടി
മനാടിയാര‍
57. ഗരാമീണകര‍ഷകര‍ കഥാപാതരങളാകന ഇടോശരിയെട നാടകം – കടകഷി
58. ‘ചാണെകൌശികം’, ‘പരസനരാഘവം’ എനീ നാടകങളെട കര‍താവ് -മാോകാത്
കഷോമോനാന‍
59. കമാരനാശാന‍ രചിച നാടകം – വിചിതര വിജയം
60. കമാരനാശാന‍ തര‍ജമ െചയ ഏകനാടകം – പരോബാധ ചോനരാദയം
61. ‘അജാതവാസം’, ‘പാഞാലീസവ്യംവരം’ ഇവയെട കര‍താവ് - െകാചണിതമരാന‍
62. സഭാദരാര‍ജനം – അമാടി ഇകാവമ
63. ഇ.വി.കഷപിളയെട പരധാന പരഹസന നാടകങള‍ - െപണരശനാട്, കവിതോകസ് ബി.എ
മായാവി, കറപിന‍െറ ഡയിലി, വിസതി
64. എം.ടി.രചിച നാടകം – ോഗാപരനടയില‍
65. ഇ.വീ കഷപിള എഴതിയ ചരിതരനാടകങള‍ - രാജാോകശവദാസ് സീതാലകി(1926),
ഇരവികടിപിള,
66. സാമവല‍ ബകറിെന ‘ോഗാോദാെയകാത്’ വിവര‍തനം െചയത് – കടമനിട
67. കാരര‍ രചിച നാടകങള‍ - അപപന‍, പരതിഫലം
68. സാമദായിക പരിഷരണ ഉോദയ്ശോതാെട െക.സി.രചിച നാടകം – ലകീ കലയ്ാണം
69. ആനന് രചിച നാടകം – ശവോഘാഷയാതര
70. ‘ജാബാല സതയ്ഗാമന‍’ എന പരീകണ നാടകം രചിചത് – കാവാലം നാരായണപണികര‍
71. ആറൂര‍ കഷപിഷാരടി രചിച സവ്തനരനാടകം – ധീരവരത
72. എം. മകനന‍ രചിച നാടകം – ഇരട്
73. സള‍ ഓഫ് ഡരാമയെട സാപക ഡയറകര‍ - ജി.ശങരപിള
74. എന‍.വീ കഷവാരിയര‍ രചിച നാടകം – വീരരാഘവചകരവര‍തി

െെെെെെ