You are on page 1of 2

ോനോവല‍

1. മലയോളതിെല ആദയ്െത ലകണെമോത ോനോവല‍ - ഒ.ചനോമോനോെന ഇനോലഖ


2. മലയോളതിെല ആദയ് ചരിതര ോനോവല‍ - മോര‍തോണവര‍മ
3. മോര‍തോണവര‍മയെട രചനയ് സി.വിെയ ോപരരിപിച കതി - വോള‍ടര‍ോസോടിെന ഐവോനോഹോ
4. മലയോളതിെല ോസോട് എന് വിളികനത് ആെര - സി.വി െയ
5. വോോഗവിയെട വീരഭടന‍ എന് വിോശഷിപികെപടതോര - സി.വി.രോമന‍പിള
6. സി.വി.രോമന‍പിള എഴതിയതോയി പറയെപടന അപര‍ണ ോനോവല‍ - ദിഷടംഷരം
7. കലോെമനയില‍ മനിടനില‍കന സി.വിയെട കതി - രോമരോജബഹദര‍
8. തകഴിയെട ഏറവം വലിയ ോനോവല‍-കയര‍
9. ബഷീര‍ എഴതിയ ഉദോതമോയ ദരനോനോവല‍ - ബോലയ്കോലസഖി
10. തടവറയെട പശോതലതില‍ ബഷീര‍ രചിച ോനോവല‍ - മതിലകള‍
11. സകമോരി എനോ ോനോവലിെന കര‍തോവ് - ോജോസഫ് കളിയില‍
12. സി.വി.രോമന‍പിളയെട സോമഹിക ോനോവല‍ - ോപരമോമതം
13. ഭോഷയിെല ആദയ്െത അപസര‍പക (കറോോനവ്ഷണ) ോനോവല‍ - അപന‍ തമരോെന 'ഭോസര
ോമോനോന‍'
14. 'ഭതരോയര‍' എന ചരിതരോഖയ്ോയികയെട കര‍തോവ് - അപന‍ തമരോന‍
15. 'അകബര‍' എന ചരിതരോഖയ്ോയികയെട കര‍തോവ് - ോകരളവര‍മ വലിയ ോകോയിതമരോന‍
16. 'ോചരമോന‍ െപരമോള‍' എനോ ോനോവലിെന കര‍തോവ് - കപന കഷോമോനോന‍
17. 'ഇനയ് ചരിതരതിോലക്' ോനോവലിെന അനരീകെത വയ്ോപിപിചത് - പളതരോമന‍,
'അമതപളിന'തിലെട
18. അമോടി നോരോയണെപോതവോളിെന 'ോകരളപതരന‍' എന ോനോവലിെന ഇതിവതം - െപരമോള‍
ഭരണതിെന ചരിതരം
19. ോകശവോദവിെന ോനോവലകളില‍ പരഥമഗണനീയമോയത്- ഓടയില‍നിന്
20. എം. ടി വോസോദവന‍നോയരെട പരസിദമോയ ോബോധധോരോ ോനോവല‍ - മഞ്
21. മലയോളതിെല ഏറവം ൈദര‍ഘയ്ോമറിയ ോനോവല‍ - അവകോശികള‍
22. രണോമെത ൈദര‍ഘയ്ോമറിയ ോനോവല‍ - കയര‍
23. മഹോഭോരതതിെല ഭീമെന ോകനരകഥോപോതരമോകി എം.ടി രചിച ോനോവല‍ - രണോമഴം
24. ഏറവം കടതല‍ അവോര‍ഡ് ോനടിയ മലയോള ോനോവല‍ - അഗിസോകി
25. വികര‍ യോഗോവിെന 'െല മിറോെബല' യ് നോലപോട് നോരോയണോമോനോന‍ നല‍കിയ തര‍ജമ –
പോവങള‍
26. ഒ.ചനോമോനോെന അപര‍ണ ോനോവല‍ - ശോരദ
27. രോജലകിയെട അപര‍ണ ോനോവല‍ - ഉചെവയിലം ഇളംനിലോവം
28. മലയോളതിെല ആദയ്െത രോഷരീയ ോനോവലകളോയി പരിഗണികനത് - െക.നോരോയണഗരകളെട
പോറപറം, ഉദയഭോന
29. മലയോളതിെല ആദയ്െത ആോകപഹോസയ് ോനോവല‍ - പറോങോടീപരിണയം
30. ോകതരപരോവശന വിളംബരതിെന പശോതലതില‍ എഴതെപട ോനോവല‍ - ഹരിദോസി
31. മലയോളതിെല ആദയ്െത പികോെറസ് ോനോവല‍( െതമോടി ോനോവല‍) - വിരതന‍ ശങ
32. വിരതന‍ ശങ എഴതിയതോര - കോരോട് അചയ്ുതോമോനോന‍
33. നമതിരി സമദോയ പരശങള‍ പരോമര‍ശിച ആദയ് മലയോള ോനോവല‍ - അപെന മകന‍ (ഭവതരോതന‍
നമതിരിപോട്
34. െപരമോള‍ ഭരണതിെന ചരിതരം ഇതിവതമോകിയ അമോടി നോരോയണ െപോതവോളിെന ോനോവല‍ -
ോകരളപതരന‍
35. ഗദയ്തിലള ഒര ോസോഹോപനിഷതോണ തകഴിയെട െചമീന‍ എന് പറഞത് - എം .ലീലോവതി
36. സമഹതിെന അടിതടില‍ ജീവികന സോധോരണ മനഷയ്രെട ജീവിത പരശങെള മലയോള
ോനോവലില‍ ആദയ്ം അവതരിപിചത് - പി. ോകശവോദവ്
37. പഴശിരോജെയ നോയകനോകി െക.എം പണികര‍ രചിച ോനോവല‍ - ോകരളസിംഹം
38. സര‍ സി.പി കഥോപോതരമോകന തകഴിയെട ോനോവല‍ - ഏണിപടികള‍
39. മലയോളതിെല ആദയ് ോബോധോധോരോ ോനോവല‍ - ോപോഞികര റോഫിയെട സവ്ര‍ഗദതന‍
40. പനപരവയലോര‍ സമരതില‍നിന ആോവശമള‍െകോണ് തകഴി രചിച ോനോവല‍ - തലോയോട്
41. ോനോവലിെനകകറിചണോയ ആദയ് മലയോള ഗരനം - ോനോവല‍ സോഹിതയ്ം (എം.പി ോപോള‍ )
42. കടനോടന‍ കര‍ഷകെതോഴിലോളികളെട കഥപറയന തകഴി കതി - രണിടങഴി
43. സവ്ോതനരപരോപിവെരയള ോകരളീയ ജീവിതം പകര‍തന ോദവിെന ോനോവല‍ - അയല‍കോര‍
44. മലയോളതിെല എമിലിോബരോണി എനറിയെപടനത് - രോജലകി
45. ആതകഥോപരമോയ എസ്. െക കതി - ഒര ോദശതിെന കഥ
46. മലബോറിെല കടിോയറകോരെട കഥ പറയന എസ്. െക െപോറകോടിെന കതി- വിഷകനയ്ക
47. ബഷീറിെന ഏറവം വിവോദമോയ കതി - ശബങള‍
48. െപണങളെട ബദി എന് കടി ോപരള ബഷീര‍ കതി - പോതമയെട ആട്
49. കര‍ണന‍ കഥോപോതരമോയി വരന ോനോവല‍ - ഇനി ഞോനറങെട
50. പടോള ജീവിതതിെന കഥോകോരന‍ - ോകോവിലന‍
51. ജനി കടിയോന‍ ബനങളെട പശോതലതില‍ െചറകോട് രചിച മെറോര രണിടങഴി എന് ോപര
വീണ ോനോവല‍ - മണിെന മോറില‍
52. പടോള ജീവിതതിെന പശോതലതില‍ പോറപറത് രചിച കതി - നിണമണിഞ കോല‍പോടകള‍
53. ോകരളീയ പശോതലതിലലലോെത എം.ടി രചിച ോനോവല‍ - മഞ്
54. ജീ വിോവകോനനന‍ അവതരിപിച ശരെദയമോയ സരീ വയ്കിതവ്ം - കളിെചലലമയിെല
െചലലമ
55. ഒര കഥോപോതരതിനം ോപര നല‍കോെത ആനന് രചിച ോനോവല‍ - മരണ സരറിഫികറ്
56. ബഷീര‍ ോനോവലകെള വിമര‍ശിച എം.ബി രഘനോഥന‍ നോയരെട കതി - ഉപപെനകയയ്ോനകള‍
57. കതി,കോലം എനിങെന രണ ലഘോനോവലകലോയി എഴതെപട ആനനിെന ോനോവല‍ - വയ്ോസനം
വിോഘശവ്രനം
58. പനപരവയലോര‍ സമരതില‍ നിന് വീരയ്മള‍െകോണ് ോകശവോദവ് രചിച കതി - തലോയോട്
59. ചങമഴ രചിച ഏക ോനോവല‍ - കളിോതോഴി
60. മോമോങതിെന പശോതലതില‍ മോമോങം എന ോനോവല‍ രചിചത് - എം.ശരീധരോമോനോന‍
61. ോകരള സോഹിതയ് അകോദമിയെട പരസോരം ലഭിച സോറോോജോസഫിെന കതി - ആലോഹയെട
െപണകള‍
62. കടിോയറം പരശമോവന ആദയ്മലയോള ോനോവല‍ - വിഷകനയ്ക (എസ്. െക)
63. ഇബബതത കഥോപോതരമോവന ആനനിെന ോനോവല‍ - ോഗോവര‍ദെന യോതരകള‍
64. ഒനം ഒനം കടിയോല‍ ഇമിണി ബലയ് ഒന്-ബഷീറിെന കഥോപോതരമോയ മജീദിെന പരസോവന
ഏത് കതിയിലോണ - ബോലയ്കോലസഖി
65. ആതകഥോംശം ഉള‍െകോളന മലയോറൂരിെന ോനോവല‍ - ോവരകള‍
66. ോരോഗവം ആശപതരിയം പശോതലമോകന െക.രോധോകഷെന ോനോവല‍ - ശമനതോളം
67. നഹഷ പരോണം എന രോഷരീയ ോനോവലിെന കര‍തോവ്- െക.രോധോകഷന‍
68. രോഷരീയ സറയര‍ എന് പറയോവന എന‍.പി മഹമദിെന ോനോവല‍ - ഹിരണയ്കശിപ
69. മലയോവര‍ഗകോരെട കഥ ചിതരീകരികന മലയോറൂരിെന ോനോവല‍ - െപോനി
70. ആധനികയഗതിെന മഹോഭോരതം എന് വിോശഷിപികെപട ോനോവല‍ - വിലോസിനിയെട
അവകോശികള‍
71. സവ്ോദശോഭിമോനി രചിച ോനോവല‍ - നരകതില‍ നിന്
72. എം.ടി.യെട പര‍ണമോയ ോപര - മോടത് െതോകപോട് വോസോദവന‍നോയര‍