You are on page 1of 6

‍ ‍

എഴതചന‍ പരസ്കാരം : േകരളസര‍കാര‍ നല‍കന പരസ്കാരം . ഒര ലകം രപയം

പരശസിപതരവം അടങിയതാണ ഈ പരസാരം .1993 മതലാണ ആരംഭിചത് .

• 1993 - ശരനാട് കഞന‍പിള


• 1994 - തകഴി ശിവശങരപിള
• 1995 - ബാലാമണിയമ
• 1996 - േഡാ.െക.എം േജാര‍ജ്
• 1997 - െപാന‍കനം വര‍കി
• 1998 - എം.പി.അപന‍
• 1999 - െക.പി.നാരായണപിഷാരടി
• 2000 - പാലാ നാരായണന‍നായര‍
• 2001 - ഒ.വി. വിജയന‍
• 2002 - കമലാസരയയ് (മാധവികടി )
• 2003 - ടി.പതനാഭന‍
• 2004 - സകമാര‍ അഴീേകാട്
• 2005 - എസ് .ഗപന‍നായര‍
• 2006 - േകാവിലന‍
• 2007 - ഒ.എന‍.വി.കറപ്
• 2008 - അകിതം അചയ്ുതന‍ നമതിരി
• 2009 - സഗതകമാരി
• 2010 - െപരാഫ.എം.ലീലാവതി

‍ ‍ അഅഅഅഅഅഅഅ അഅഅഅഅ‍അഅ‍‍ ‍

• 1955 - ആര‍ .നാരായണപണികര‍ - ഭാഷാചരിതരം


• 1956 - െക.സി.ചാേകാ - പാണിനീയ പരേദയ്ാതം
• 1957 - തകഴി ശിവശങരപിള – െചമീന‍
• 1958 - െക.പി.േകശവേമേനാന‍ - കഴിഞകാലം
• 1960 - പി.സി.കടികഷന‍(ഉറബ്) - സനരികളം സനരനാരം
• 1963 - ജി.ശങരകറപ് - വിശവ്ദര‍ശനം
• 1964 - പി.േകശവേദവ് - അയല‍കാര‍
• 1965 - ബാലാമണിയമ – മതശി
• 1966 - കടികഷമാരാര‍ - കല ജീവിതം തെന
• 1967 - പി. കഞിരാമന‍നായര‍ - താമരേതാണി
• 1969 - ഇടേശരി േഗാവിനന‍ നായര‍ - കാവിെല പാട്
• 1970 - എം.ടി.വാസേദവന‍നായര‍ - കാലം
• 1971 - ൈവേലാപിളി ശരീധരേമേനാന‍ - വിട
• 1972 - എസ്.െക .െപാറകാട് - ഒര േദശതിെന കഥ
• 1973 - അകിതം അചയ്ുതന‍ നമതിരി - ബലി ദര‍ശനം
• 1974 - െവണികളം േഗാപാലകറപ് - കാമസരഭി
• 1975 - ഒ.എന‍.വി.കറപ് - അകരം
• 1976 - െചറകാട് - ജീവിതപാത
• 1977 - ലളിതാംബിക അനര‍ജനം - അഗിസാകി
• 1978 - സഗതകമാറി - രാതരിമഴ
• 1979 - എന‍.വി.കഷ വാരയ്ര‍ - വളേതാളിെന കാവയ് ശിലം
• 1980 - പനതില‍ കഞബള - സാരകശിലകള‍
• 1981 - വിലാസിനി (എം.െക.േമേനാന‍ ) - അവകാശികള‍
• 1982 - വി.െക.എന‍ - പയയ്നസ ‍ ് കഥകള‍
• 1983 - എസ്.ഗപന‍നായര‍ - െതരെഞടത പരബനങള‍
• 1984 - േഡാ.െക അയയ്പപണികര‍ - അയയ്പപണികരെട കവിതകള‍
• 1985 - േഡാ. സകമാര‍അഴീേകാട് - തതവ്മസി
• 1985 - കമലാദാസ് - selected poems - English
• 1986 - േഡാ.എം ലീലാവതി - കവിതാധവ്നി
• 1987 - െപരാ. എന‍ കഷപിള – പരതിപാതരം ഭാഷാേഭദം
• 1988 - സി. രാധാകഷന‍ - സനമാപിനികെള നനി
• 1989 - ഒളപമണ - നിഴലാന
• 1990 - ഒ.വി.വിജയന‍ - ഗരസാഗരം
• 1991 - എം.പി.സങണിനായര‍ - ഛതരവം ചാമരവം
• 1992 - എം.മകനന‍ - ൈദവതിെന വികതികള‍
• 1993 - എന‍.പി.മഹമദ് - ൈദവതിെന കണ്
• 1994 - വിഷനാരായണന‍നമതിരി - രാപകലകള‍
• 1995 - തിേകാടിയന‍ - അരങകാണാത നടന‍
• 1996 - ടി.പതനാഭന‍ - െഗൌരി
• 1997 - ആനന് - േഗാവര‍ദനെന യാതരകള‍
• 1998 - േകാവിലന‍ - തടകം
• 1999 - സി.വി.ശരീരാമന‍ - ശരീരാമെന കഥകള‍
• 2000 - ആര‍ .രാമചനരന‍ - ആര‍ രാമചനരെന കവിതകള‍
• 2001 - ആറൂര‍ രവിവര‍മ – ആറൂര‍ രവിവര‍മയെട കവിതകള‍
• 2002 - െക.ജി. ശങരപിള - െക.ജി. ശങരപിളയെട കവിതകള‍
• 2003 - സാറാ േജാസഫ് - ആലാഹയെട െപണകള‍
• 2004 - േപാള‍ സകറിയ – സകറിയയെട കഥകള‍
• 2005 - കാകനാടന‍ - ജാപന പകയില
• 2006 - എം.സകമാരന‍ - ചവന ചിഹനങള‍
• 2007 - േസത - അടയാളങള‍
• 2008 - െക.പി.അപന‍ - മധരം നിെന ജീവിതം
• 2009 - യ എ ഖാദര‍ - തേകാടര‍ േനാെവലലകള‍
• 2010 - എം.പി.വീേരനരകമാര‍ - ൈഹമവതഭവില‍

‍‍ ‍ ‍ ‍ (അഅഅഅഅഅഅഅ
‍ അഅഅഅഅ -1991)

• 1991 - പാലാ നാരായണന‍നായര‍


• 1992 - ശരനാട് കഞന‍പിള
• 1993 - ബാലാമണിയമ , ൈവകം മഹമദ്ബഷീര‍
• 1994 - െപാന‍കനം വര‍കി
• 1995 - എം.പി.അപന‍
• 1996 - തകഴി ശിവശങരപിള
• 1997 - അകിതം അചയ്ുതന‍ നമതിരി
• 1998 - േഡാ.െക.എം.േജാര‍ജ്
• 1999 - എസ്.ഗപന‍ നായര‍
• 2000 - പി.ഭാസരന‍
• 2001 - ടി. പതനാഭന‍
• 2002 - േഡാ.എം.ലീലാവതി
• 2003 - സഗതകമാരി
• 2004 - െക.അയയ്പപണികര‍
• 2005 - എം.ടി.വാസേദവന‍ നായര‍
• 2006 - ഒ.എന‍.വി.കറപ്
• 2007 - സകമാര‍ അഴീേകാട്
• 2008 - പതേശരി രാമചനരന‍
• 2009 - കാവാലം നാരായണപണികര‍
• 2010 -

‍ ‍ അഅഅഅഅ‍അഅഅഅഅ‍ ‍ ‍(അഅഅഅഅഅ )

• 1966 - പാറപറത് - നാലാള‍ നാലവഴി


• 1967 - ഇ.എം.േകാവര‍ - അചിങയം െകാചരാമാനം
• 1968 - മാധവികടി - തണപ്
• 1969 - കാരര‍ നീലകണഠപിള – േമാതിരം
• 1970 - എന‍.പി.മഹമദ് - പരസിഡനിെന ആദയ് മരണം
• 1971 - െക.പി.നിര‍മല‍ കമാര‍ - ജലം
• 1972 - ടാറപറം സകമാര‍ - പായസം
• 1973 - പടതവിള കരണാകരന‍ - മനി
• 1974 - ടി.പതനാഭന‍ - സാകി
• 1975 - പനതില‍ കഞബള – മലമകളിെല അബള
• 1976 - എം.സകമാരന‍ മരിചിടിലലാതവരെട - സാരകങള‍
• 1977 - േകാവിലന‍ - ശകനം
• 1978 - േസത - േപടി സവ്പങള‍
• 1979 - സകറിയ – ഒരിടത്
• 1980 - കാകനാടന‍ - അശവ്ാതാവിെന ചിരി
• 1981 - ആനന് - വീടം തറവാടം
• 1982 - ജി.എന‍.പണികര‍ - നീരരവകള‍ക് ഒര ഗീതം
• 1983 - സി.വി. ശരീരാമന‍ - വാസഹാര
• 1984 - യ.എ ഖാദര‍ - തേകാടര‍ െപരമ
• 1985 - എം.മകനന‍ - ഹദയവാതിയായ ഒര െപണ‍കടി
• 1986 - എം.ടി.വാസേദവന‍ നായര‍ - സവ്ര‍ഗം തറകന സമയം
• 1987 - െവടര‍ രാമന‍ നായര‍ - പഴ
1988 - ഇ. ഹരികമാര‍ - ദിേനാസറിെന കടി
• 1989 - ൈവശാഖന‍ - നല‍പാലം കടകനവര‍
• 1990 - എസ്.വി.േവണേഗാപന‍ നായര‍ - ഭീമപതരെന വഴി
• 1991 - ജയനാരായണന‍ - കളേമാച
• 1992 - െക.വി.അഷമര‍തി - വീട് വിട േപാവന
• 1993 - മാനസി - `മഞിെല പകി
• 1994 - ശതരുഘ്നന‍ - സമാനരങള‍
• 1995 - എന‍.എസ്.മാധവന‍ - ഹിഗവ്ിറ
• 1996 - എന‍.പരഭാകരന‍ - രാതരിെമാഴി
• 1997 - മണര‍ കഷന‍കടി - ആശവ്ാസതിെന മനരചരട്
• 1998 - അേശാകന‍ ചരിവില‍ - ഒര രാതരിെകാര പകല‍
• 1999 - ചനരമതി - റയിന‍ഡിയര‍
• 2000 - േഗരസി - രണ സവ്പന ദരശികള‍
• 2001 - സഭാഷ്ചനരന‍ - ഘടികാരങള‍ നിലയന സമയം
• 2002 - െക.എ.െസബാസ്റിയന‍ - കര‍കിടകതിെല കാകകള‍
• 2003 - പി.സേരനരന‍ - ജലഗനി
• 2004 - എസ്.പരിയ – ജാഗരഗ
• 2005 - ടി.എന‍.പരകാശ് - താപം
• 2006 - ഇ. സേനാഷ് കമാര‍ - ചാവകളി
• 2007 - ശിഹാബദീന‍ െപായംകടവ് - െതരെഞടത കഥകള‍
• 2008
• 2009
• 2010

‍ ‍ അഅഅഅഅ‍അഅഅഅഅ‍ ‍ ‍( അഅഅഅഅഅഅഅഅഅഅഅ )
• 1959 - പി..കഞിരാമന‍ നായര‍ - കളിയചന‍
• 1960 - െക.െക.രാജാ - മലനാടില‍
• 1961 - ജി.ശങരകറപ് - വിശവ്ദര‍ശനം
• 1962 - വയലാര‍ രാമവര‍മ - സര‍ഗസംഗീതം
• 1963 - എന‍.ബാലാമണിയമ - മതശി
• 1964 - ൈവേലാപിളി ശരീധരേമേനാന‍ - കയ്പവലലരി
• 1965 - േഗാവിനന‍ നായര‍ - അവില‍െപാതി
• 1966 - െവണികളം േഗാപാലകറപ് -മാണികയ്വീണ
• 1967 - ഒളപമണ - കഥാകവിതകള‍
• 1968 - സഗതകമാരി - പാതിരാപകള‍
• 1969 - ഇടേശരി േഗാവിനന‍ നായര‍ - ഒരപിടി െനലലിക
• 1970 - എന‍.വി.കഷവാരയ്ര‍ - ഗാനിയം േഗാഡ്െസയം
• 1971 - അകിതം - ബലിദര‍ശനം
• 1972 - ഒ.എന‍.വി.കറപ് - അഗിശലഭങള‍
• 1973 - എം.പി.അപന‍ - ഉദയ്ാനസതം
• 1974 - പനലര‍ ബാലന‍ - േകാടയിെലപാട്
• 1975 - അയയ്പപണികര‍ - അയയ്പപണികരെട കതികള‍
• 1976 - പാലാ നാരായണന‍ നായര‍ - വിളകെകാളത
• 1977 - ചാേകാ െചമനം - രാജപാത
• 1978 - കടവനാട് കടികഷന‍ - സപരഭാതം
• 1979 - വിഷനാരായണന‍ നമതിരി - ഭമിഗീതങള‍
• 1980
• 1981
• 1982
• 1983
• 1984
• 1985
• 1986
• 1987
1988
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
• 2003
• 2004
• 2005
• 2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010

• 1966 -
• 1967
• 1968
• 1969
• 1970
• 1971
• 1972
• 1973
• 1974
• 1975
• 1976
• 1977
• 1978
• 1979
• 1980
• 1981
• 1982
• 1983
• 1984
• 1985
• 1986
• 1987
1988
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
• 2003
• 2004
• 2005
• 2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010