You are on page 1of 2

സസസസസസ

1. ഭാരതീയ സംഗീതെത വിഭജിചിരികനത് - കര‍ണാടകസംഗീതം , ഹിനസാനി സംഗീതം


2. കര‍ണാടകസംഗീതതിന ബലിഷമായ അടിതറപാകിയത് - പരനരദാസന‍
3. ഗര‍ഭശരീമാന‍ എനറിയെപടനത് - സവ്ാതിതിരനാള‍
4. ോസാപാനസംഗീതതിന ഉപോയാഗികന വാദയ്ങള‍ - ഇടയ , ൈകമണി
5. സംഗീതോലാകം ോകരളെത അറിയെപടനത് - സവ്ാതിതിരനാളിന‍െറ നാട് എന നിലയില‍
6. ' സംഗീതസധ ' എന സംഗീതശാസര ഗരനതിെന കര‍താവ് - ോഗാവിനദീകിതര‍
7. ദകിണഭാരതതിെല പരാചീനങളായ ആചാരമരയ്ാദകള‍കം
സാമഹികവയ്വസകള‍കെമനോപാെല സംഗീത രീതികള‍കം വിശദങളായ സചനകള‍ നല‍കന
ഒര മഹല‍ ഗരനം - ചിലപതികാരം
8. സംഗീതതിനോവണി മലയാളതില‍ സവ്ാതിതിരനാള‍ രചിച പരബനം - ഉതവപരബനം
9. സവ്ാതിതിരനാള‍ സംഗീത സദസിെല പരധാനിയായ വടിോവലവിെന മന‍നിറതി ഉളര‍ രചിച
കവിത – കാടിെലപാട്
10. സവ്ാതിതിരനാളിെന ഗര - സബറാവ
11. ഗരനാഥനായ സബറാവ സവ്ാതിതിരനാളിെന പഠിപിച പരോതയ്ക സംഗീോതാപകരണം -
സവ്രജിത്
12. സവ്ാതിതിരനാള‍ കതിയെട തനിമെയ ആദയ്മായി ോചാദയ്ം െചയത് - ശിവാനനം , കിടപ
13. ശിവാനനം , കിടപ എനിവരെട അഭിപരായതില‍ സവ്ാതിതിരനാള‍ വിവര‍തനം െചയ എന്
പറയന കതികളെട കര‍താകള‍ - െപാനയയ് , ചിനയയ് , ശിവാനനം , വടിോവല
14. സവ്ാതിതിരനാളിെന കീര‍തനങെള പരധാനമായി തിരിചിരികനത് - നവരാതരി കീര‍തനങള‍ ,
ഘനരാഗകീര‍തനങള‍ , മധയ്കാല കീര‍തനങള‍ , നവരതമാലിക
15. പഞവാദയ്തിെല ഉപകരണങള‍ - തിമില , എടയ , ശദമദളം , െകാമ് , ശംഖ്
16. ഇരയിമന‍ തമിയെട സംഗീതജയായ പതരി - കടികഞതങചി
17. ോകരളസംഗീതം - വി.മാധവന‍നായര‍
18. മഹാരാജസവ്ാതിതിരനാള‍ കതിമാല – െചമാംകടി ശരീനിവാസയയ്ര‍
19. സംഗീത ചനരിക എന ഗരനതിെന കര‍താവ് - ആറൂര‍ കഷപിഷാരടി
20. ബാലാമതം , സംഗീതരംഗം , എനീ സംഗീതപസകങളെട കര‍താവ് - എസ്.രംഗനാഥയയ്ര‍
21. ോകരളവര‍മ വലിയോകായിതമരാന‍ ' സരസഗായക കവിമണി ' എന ബിരദം നല‍കിയത് -
െക.സി.ോകശവപിളക്
22. ഇരയിമന‍ തമി എഴതിയ കിളിപാടകള‍ - രാസകരീഡ , വാസിഷം
23. '' ഓമനതിങള‍കിടാോവാ - നലല – ോകാമളതാമരപോവാ '' എന താരാടപാടിെന കര‍താവ് -
ഇരയിമന‍ തമി
24. കര‍ണാടകസംഗീതതിെന പരധാന രപങളായ വര‍ണം , കീര‍തനം , പദം എനീ മന
വിഭാഗങളിലം െപട മലയാളഗാനങള‍ രചിചിടള ഒോരെയാരാള‍ - ഇരയിമന‍ തമി
25. കരണ െചയവ്ാെനന താമസം കഷ ! എന് തടങന കീര‍തനം രചിചത് - ഇരയിമന‍ തമി
26. ഷട്കാല ോഗാവിനമാരാര‍ക് പറോമ ആറകാലങളിലം പാടാന‍ കഴിവള സംഗീത വിോദവ്ാനാര‍ -
ഷട്കാല സരസയയ് , വീണെവങിട രമണദാസ്
27. െക.സി.ോകശവപിള പലോപാഴായി രചിചിടള കീര‍തനങള‍ സമാഹരിച ഗരനങള‍ -
സവരരതാവലി , സംഗീത മഞരി
28. തയ്ാഗരാജെന െതലങ ഗാനങളില‍ ചിലത് പരിഭാഷയിലെട മലയാളോവഷം അണിഞ്
സംഗീതരംഗതില‍ പരോവശിച പരസാനതിെന പരോണതാവ് - എം.ആര‍ കഷവാരയ്ര‍
29. എലലാ മതങള‍കം െപാതവായ ൈദവെത പരകീര‍തികവാനള െക.സി.ോകശവപിളയെട
കീര‍തനങള‍ അറിയെപടനത് - ഈശവ്രോസരാതരങള‍
30. അപാരമായ സംഗീത ശാസരതിെന പരോതയ്കവശങെള പറി സവ്ാതിതിരനാള‍ മലയാളതില‍
രചിച ശാസരഗരനം - മഹനാ പരാസാനയ്പരാസവയ്വസ
31. ൈവതി ഭാഗവതര‍ എനറിയെപടന സംഗീതവിദവ്ാന‍ - െചൈമ ൈവദയ്നാഥ ഭാഗവതര‍
32. കഥകളിയിെല പിനണിഗായകര‍ക് പറയന ോപര - ( പരധാനഗായകന‍ -െപാനാനി ), ( രണാം
ഗായകന‍- ശിങിടി)
33. ോസാപാന സംഗീത രംഗത് പരസിദി ോനടിയ ോകരളീയ ഗായകന‍ - െഞരളത് രാമെപാതവാള‍
34. വയലിന‍ എന വിോദശവാദയ്തിന കര‍ണാടക സംഗീതതില‍ പരചാരം െകാടതത് - വടിോവല
35. സംഗീതകലയെട ഉറവിടമായി കരതെപടനത് - സാമോവദം
36. ോകരളതില‍ നാഗാരാധനയമായി ബനെപട് വികസിച വരന ഗാനരപം - പളവന‍പാട്
37. കര‍ണാടക സംഗീത ചരിതരതിെന കര‍താവ് - െക.ടി.രവീനരനാഥ്

38. സംഗീത ശാസര ഗരനങള‍

• സംഗീത രതാകരം - ശാരങധരന‍


• സംഗീതമയസാരം - പാര‍ശവ്ോദവന‍
• സംഗീത സധ – ോഗാവിനദീകിതര‍
• സംഗീത ചനരിക – ആറൂര‍ കഷപിഷാരടി
• ോകരള സംഗീതം - വി.മാധവന‍നായര‍
• സവ്രോമളകലാനിധി - രമാദിതയ്ന‍
• രാഗവിോബാധം - ോസാമോദവന‍