You are on page 1of 3

സസസസസസ സസസസസസസസ

1. ഭാരതീയ ഭാഷകളില‍ ആദയ്മായി എഴതെപട ആദയ്െത യാതരാവിവരണം - വര‍തമാന


പസകം
2. പദയ്തില‍ എഴതെപട മലയാളതിെല ആദയ് യാതരാവിവരണ കതി - ധര‍മരാജാവിെന
രാേമശവ്ര യാതര
3. മലയാളതില‍ ഗദയ്തില‍ എഴതെപട പരഥമ സഞാര സാഹിതയ് കതി - വര‍തമാന
പസകം
4. വര‍തമാന പസകം അചടികെപടത് - 1936
5. പരസിദീകരണ വര‍ഷതിെന അടിസാനതില‍ മലയാളതിെല ആദയ്െത
യാതരാവിവരണഗരനം - ഗീവര‍ഗീസ് മാര‍ഗരിേഗാറിയാസ് െമതരാേപാലീത രചിച
ഒര‍േശലം യാതരാവിവരണം(1895)
6. മലയാളതിെല പരഥമ വിവര‍തനസഞാരകതി - ഒര‍േശലം തിരയാതര
7. 'ചതബാലായനചരിതം ' യാതരാവിവരണതിെന കര‍താവ് - െകാചചാണിചന‍
8. മലയാള പദയ്ശാഖയിലള ആദയ്െത യാതരാവിവരണ കതി - ധര‍മരാജാവിെന
രാേമശവ്രയാതര (1784)
9. സവ്നം യാതരയെട അടിസാനതില‍ എഴതെപട ആദയ്െത യാതരാകാവയ്ം - ൈവകം
പാചമതതിെന ' കാശിയാതരാ വര‍ണനം ' (1854)
10. യാതരാവിവരണേമഖലയിെല കലപതി എന വിേശഷിപികെപടനത് - എസ്.െക
െപാറകാട്
11. മലയാളതിെല ആദയ്െത ഹജ് യാതരാ ഗരനം - പി.െമായ ഹാജിയെട ' ഞാന‍ കണ
അേറബയ്'
12. 1872 -ല‍ േകാഴിേകാട് വിദയ്ാവിലാസം പരസില‍ അചടിച ' കാശിയാതരാ റിേപാട'യെട
കര‍താവ് - കടയാട് േഗാവിനേമേനാന‍
13. െകാചചാണിചന‍ രചിച യാതരാവിവരണം - ചതബാലായനചരിതം
14. വര‍തമാന പസകെത ആദയ്മായി സഹദയ സമകം അവതരിപിചത് -
േഡാ.പി.െജ.േതാമസ്
15. വര‍തമാന പസകതിന േശഷം മലയാളതിലണാകന ആദയ് വിേദശയാതരാ വിവരണം -
ലണനം പാരീസം .
16. മലയാളതിെല േജാണ‍ഗനര‍ എനറിയെപടനത് - എസ്.െക െപാറകാട്
17. േസാവിയറ് യണിയെന മലയാളികള‍ക് പരിചയെപടതിയ ആദയ് യാതരാവിവരണങള‍ -
ഞാന‍ ഒര പതിയ േലാകം കണ .േസാവിയറ് യണിയനില‍ എെന അനഭവങള‍ (എ.െക.ജി)
18. ഇ.എം.എസ്.രചിച യാതരാ വിവരണം - കമയ്ുണിസം േകടിപടകനവരെട കെട
19. പര‍വവ്ാഫരികെയ പശാതലമാകി എസ്.െക.രചിച കതി - കറാമ
20. സഞാരാനഭവങെള മന‍നിര‍തി എസ്.െക. രചിച കവിതാസമാഹാരങള‍ - േപരമശിലി ,
സഞാരിയെട ഗീതങള‍
21. ഇംഗലണിെനകറിച് ഒര വനിതെയഴതിയ ആദയ് യാതരാവിവരണം - രാജയ്സഞാരം
22. എസ്.െക.യെട യാതരാവിവരണങള‍ - കാപിരികളെട നാടില‍ , ഇേനാേനഷയ്ന‍ ഡയറി ,
ൈനല‍ഡയറി , ഇനെത യേറാപ് , പാതിരാസരയ്െന നാടില‍ , േസാവിയറ് ഡയറി ,
ബാലിദവ്ീപ്, േനപാള‍യാതര , ലണന‍ േനാട്ബക് , െകയ്േറാ കതകള‍ , കാശീര‍ ,
മലയാനാടകളതില‍, കലിേയാപാടരയെട നാടില‍ .

‍ പപപപപപപപപപപ‍

 നടവത് അചന‍ നമതിരി - അഷമി യാതര
 െകാടാരതില‍ ശങണി - യാതരാചരിതം
 കടികഞ തങചി - ഗംഗാസാനം ഓടന‍ തളല‍, േസതസാനം ഓടന‍ തളല‍
 െവണണി അചന‍ നമതിരി - രാേമശവ്രയാതര
 െവണണി മഹന‍ നമതിരി - സംഗേമശ യാതര
 െക.സി. േകശവപിള - ശരീകവി സമാജയാതരാ ശതകം, ശരീകഷരാജ കാശിയാതര
 െകാടങലലൂര‍ കഞകടന‍ തമരാന‍ - മദിരാശിയാതര
 െക.സി.നാരായണന‍ നമയ്ാര‍ - മദിരാശിയാതര
 െപരെനലലി കഷന‍ ൈവദയ്ര‍ - ൈവകം യാതരാശതകം
 ഒടവില‍ കഞികഷ േമേനാന‍ - കംഭേകാണ യാതര
 പനളം േകരളവര‍മ – ശബരിമല യാതര

‍ പപപപപപപപപപപപപപ‍

➢ ബിലാതിവിേശഷം …......െക.പി.േകശവേമേനാന‍ -വനകടലിെല തഴെവളകാര‍ ,


ആള‍കടതില‍ തനിെയ
➢ പശിമ യേറാപില‍ ഒര ഭാരതീയെന പരയ്ടനം - എ.എസ് .പഞാബേകശയയ്ര‍
➢ മനഷയ്ര‍ നിഴലകള‍ - എം.ടി.വാസേദവന‍നായര‍
➢ ഞങളെട എഫ്.എം.എസ്.യാതര …......മനത പതനാഭന‍
➢ ആപത്കരമായ ഒര യാതര ….......സര‍ദാര‍ െക.എം പണികര‍
➢ ഒര തീര‍ഥയാതര …........തരവത് അമാളവമ
➢ അപപെന കതകള‍ …........ ഗര നിതയ്ൈചതനയ്യതി
➢ വനവാസ സരണകള‍ - എം.ഭാഗീരഥിയമതമരാന‍
➢ ഒര മലയാളി കണ ഇനയ് …........ സി.ആര‍.നാരായണന‍
➢ ഞാന‍ കണ യേറാപ് …..... മിസിസ് സി.കടന‍ നായര‍
➢ ഒര വിദയ്ാര‍തി ഇനയ് …......ബാബ െചങനര‍
➢ കരിസവിെന നാടില‍ രണാഴ …........ ആനി തയയ്ില‍
➢ ഒറ േനാടതില‍ , ൈചന മേനാട്..........േജാസഫ് മണേശരി
➢ ഉണരന ഉതേരനയ് , അേമരികയിലെട ….............എന‍.വി.കഷവാരയ്ര‍
➢ അേമരികന‍ തിരശീല ….............തകഴി
➢ എെന ഭപരദകിണ വതാനം …........എം.െജ.നായര‍
➢ ലണന‍ കതകള‍ …........സി.ബി.കമാര‍
➢ ഒര ഹിമാലയയാതര ….......... െക.മാധവന‍നായര‍
➢ എെന കനയ്ാകമാരി യാതര ….....െക.പി.ദാേമാദരന‍ നായര‍
➢ ബംഗാളിലെട ….....ഇ.എം േകാവര‍
➢ ഇംഗലണിേലക്..............െക.സി.ചാേകാ
➢ കഥേപാെല ജീവിതം ….......യ.എ.ഖാദര‍
➢ ഓേസരലിയ യാതര ….......ബിഷപ് ചതപറമില‍
➢ രാജയ് സഞാരം ….........വി.ടി.ഇനചഡന‍
➢ പരഷാനരങളിലെട …........വയലാര‍
➢ ലിബിയന‍ ജമാഹിരിയയില‍ , െകാലണന‍ െകയ്േറാ , േലാകംചറികണ ….....സി.എച്
.മഹമദ്േകായ
➢ പരി മതല‍ നാസിക വെര , നിേപാണ‍ െനാ ഒെമയ്ദ ….......െവടര‍ രാമന‍നായര‍
➢ ആയിരെതാന് രാതരികളെട നാടില‍ …........ ഡാനിേയല‍ േജാണ‍
➢ ഞങള‍ കണ ജപാന‍ ….....മിസിസ് െക.എം മാതയ്ു
➢ മാറന ൈമന …..........വി.െക.മാധവന‍കടി
➢ അേമരികയില‍ ഒര മതശി …........മിസിസ് എം.പി.േപാള‍
➢ അറിവകള‍ അനഭതികള‍ …........അകവര‍ നാരായണന‍
➢ തീ പിടിച കപലില‍ …..........പി.െജ.അബരഹാം
➢ അരണാചല‍ കാടകളില‍ ….......... പി.എന‍.വിജയന‍
➢ വാളകയം മതല‍ ടരിേപാളി വെര …......... മാതകടി .െജ.കനപളി
➢ ആേദാസ് മലയില‍നിന്............െക.എം.േറായ്
➢ യദ സരണകളിലെട ….........എ.സജനപാല‍
➢ േവാല‍ഗയില‍ മഞെപയയ്ുന …...പനതില‍ കഞബള
➢ അേമരികന‍യാതര – ചിതരങളം ചിനകളം ….........വി.ആര‍ കഷയയ്ര‍
➢ കടജാദരിയില‍ സംഗീതം , കളിര േവനല‍മഴ ….........കാകനാടന‍
➢ ഗണര‍ടിെന നാടില‍ …........െക.ബാലകഷന‍
➢ കാളേപാരിെന നാടില‍ …........ െക.ടി.രാമവര‍മ
➢ നവേലാക പരയ്ടനം …...........ഇ.ഐ .വറഗീസ്
➢ രണിലയം ഒര തിരിയം ….........എന‍.ശരീകണന‍ നായര‍
➢ റഷയ്യിെല കാഴകളം അനഭവങളം - എം.പി.ൈപലി
➢ റഷയ്യില‍ …......ആനി േജാസഫ്
➢ ഓഫ് വീഡര‍ േസഹന‍ , പതമയെട േലാകം …...........െക.ഭാസരന‍ നായര‍
➢ ഭദരയെട സമതലങളില‍ …..........സി.രാധാകഷന‍
➢ ഉതരസവ്ാംദിശ, ഒര യാതരയെട ഓര‍മകള‍ ….............ഡി.ബാബ േപാള‍