You are on page 1of 4

സസസസസ

1. മലയാളതിെല ആദയ്െത ചിതരം - വിഗതകമാരന‍
2. മലയാളതിെല രണാമെത ചിതരം - മാര‍താണവര‍മ
3. മലയാളതിെല പരഥമ ശബചിതരം - ബാലന‍
4. ബാലെന സംവിധായകന‍ - തമിഴാടകാരനായ െനാടാമണി
5. േകരളതിെല ആദയ്െത സ്റുഡിേയാ - ഉദയ
6. മലയാളതിെല ആദയ്െത ചലചിതര നിര‍മാതാവം തിരകഥാകതം നടനമായിരന വയ്കി -
െജ.സി.ദാനിേയല‍
7. സി.വി.രാമന‍പിളയെട േനാവലിെന ആസദമാകി നിര‍മിച ചിതരം - മാര‍താണവര‍മ
8. ഉദയാ സ്റുഡിേയായില‍ നിര‍മിച ആദയ്െത മലയാള ചിതരം - െവളിനകതരം
9. മലയാളതിെല ആദയ്െത റിയലിസ്റിക ചിതരമായി വാഴെപടന സിനിമ – പി.രാംദാസ്
കഥാരചനയം സംവിധാനവം നിര‍വഹിച ' നയ്ൂസ്േപപര‍ േബായ് '
10. മലയാളതിെല ഒര കവിത അേത േപരില‍തെന ആദയ്മായി ചലചിതരമായത് - ചങമഴയെട
രമണന‍
11. എം.ടി.വാസേദവന‍നായര‍ കഥയം തിരകഥയം സംഭാഷണവം രചിച് മലയാളചലചിതര
േവദിയിേലക് കടനവന ചിതരം - മറെപണ്
12. മഹാകവി കമാരനാശാെന ഒര കാവയ്ം അേത േപരില‍ തെന ചലചിതരമായി പരദര‍ശികെപട
അതിെന േപര - കരണ (സംവിധാനം െക.തങപന‍ )
13. 1948 -ല‍ റിലീസായ ' നിര‍മല ' എന ചിതരതിന ഗാനരചന നിര‍വഹിച പരസിദ മഹാകവി -
ജി.ശങരകറപ്
14. പരസിദ േനാവലിസ്റ് ആയിരന സി.മാധവപിള കഥയം സംഭാഷണവം രചിച ആദയ് കാല
മലയാള ചിതരം - ജാനാംബിക
15. രാമകാരയ്ാടം , പി.ഭാസരനം േചര‍ന് സംവിധാനം നിര‍വഹിച ' നീലകയില‍ ' എന
ചിതരതിന‍െറ തിരകഥാ രചയിതാവ് - ഉറബ്
16. ആദയ്മായി ഭരത് അവാര‍ഡ് ലഭിച മലയാള ചലചിതരം - എം.ടി. കഥയം , തിരകഥയംെമഴതി
സംവിധാനം െചയ നിര‍മാലയ്ം
17. 'സീത' എന ചിതരതിന അഭയേദവ് എഴതിയ പരസിദമായ താരാട് പാട് - പാടപാടി ഉറകാം
ഞാന‍
18. പരസിഡനിെന സവ്രണെമഡല‍ േനടിയ ആദയ്െത ദകിേണനയ്ന‍ ചലചിതരം - രാമകാരയ്ാട്
സംവിധാനം െചയ ' െചമീന‍ '
19. ' ഗര 'വിെന തിരകഥാകതം സംവിധായകനം - േഡാ . രാേജനരബാബവം , രാജീവ്അഞലം
20. ഓസാര‍ മതരതിന നിര‍േദശികെപട ആദയ്െത മലയാള ചിതരം - ഗര
21. ഏറവം മികച സംവിധായകന‍ എന േദശീയ ബഹമതി അരവിനന ആദയ്മായി േനടിെകാടത
ചിതരം - കാഞനസീത
22. േകരളതിെല ആദയ് സിനിമ േസാപ് ചിതരം - തേചാളി അമ
23. മലയാളതിെല ആദയ് 70 എം.എം ചിതരം - പടേയാടം
24. െനടമടിേവണ സംവിധാനംെചയ സിനിമ – പരം
25. ഉതവപിേറന് എന ചിതരതിന‍െറ സംവിധായകന‍ - ഭരത്േഗാപി
26. േകരളതിെല ആദയ് ഫിലിം െസാൈസറി - ചിതരേലഖ
27. അരവിനന‍ സംവിധാനംെചയ േപാകെവയില‍ എന സിനിമയിെല നായകന‍ - ബാലചനരന‍
ചളികാട്
28. മലയാളതിെല ആദയ് േബാക്ഓഫീസ് ഹിറ് സിനിമ – ജീവിതെനൌക
29. ഇനയ്യിെല ആദയ് 3D ചിതരം - ൈമഡിയര‍കടിചാതന‍ (സംവിധാനം - ജിേജാ പനസ് )
30. എം.ടി സിനിമാരംഗേതക് കടന വന ചിതരം - മറെപണ്‍ (കഥ, തിരകഥ , സംഭാഷണം )
31. ൈവകം മഹമദ് ബഷീര‍ തിരകഥെയഴതിയ ആദയ് സിനിമ – ഭാര‍ഗവീനിലയം (നീലെവളിചം എന

െചമീന‍ ഇംഗലീഷ് ചലചിതരമാകിയ സംവിധായകന‍ .അഭയം 37. 2003 ല‍ ഫരാന‍സിെല പരേമാനത സിവിലിയന‍ ബഹമതിയായ െഷവലിയര‍ പടം േനടിയ മലയാള സംവിധായകന‍ . പനതില‍ കഞബളയെട സാരക ശിലകള‍ സിനിമയാകിയത് . േപരം നസീറിെന ആദയ് സിനിമ – മരമകള‍ 41.മരളീ േമേനാന‍ 61. 'പഴശിരാജ'യില‍ എടേചന കങന‍ എന കഥാപാതരെത അവതരിപിചത് -തമിഴ് നടന‍ ശരത് കമാര‍ 50.രഞിത് ) 58. സിനിമെയ അടിസാനമാകി ) സംവിധാനം : എ. േനാണ‍ഫീചര‍ സിനിമകള‍കായി േജാണ‍ എബരഹാം േദശീയ പരസാരങള‍ ഏര‍െപടതിയിരികനതാര . മികച ഫീചര‍ ചിതരതിനള 2009 െല േജാണ‍ എബരഹാം പരസാരം പങിട ചിതരങള‍ - ഭമിമലയാളം . ആദയ്െത പര‍ണ ഡിജിറല‍ സിനിമ – മനാമെതാരാള‍ 52.ടി.ചനരിക 39.േമാഹന‍ലാല‍ 47.രാജകഷന‍ 44. മലയാളതില‍ ഒര വനിത സംവിധാനം െചയ ആദയ് സിനിമ – നിഴലാടം (നടി ഷീല ) 45.ആതസഖി 42. ഹരിശനരാസ് ഫാകററി 48. അനാരാഷര ശിശവര‍ഷമായി 1975 െന UNO പരഖയ്ാപിചേപാള‍ കടികള‍ക് േവണി മലയാളതില‍ നിര‍മികെപട ചിതരം . 24 മണികര‍ െകാണ് ചിതരീകരിച മലയാള സിനിമ – ഭഗവാന‍ 33.വി. േകശവേദവിെന ഓടയില‍ നിന് സിനിമയാകിയ സംവിധായകന‍ . യാതരെയ അവലംബിച് പത് സംവിധായകരെട പത് ചിതരങള‍ ഉള‍െകാളിചെകാണ് 2009-ല‍ പറതിറങിയ സിനിമ – േകരള കെഫ (സംവിധാനം . 1997-ല‍ തിരവനനപരത് െവച് നടന കടികളെട ചലചിതരേമളയില‍ പരേതയ്ക ബഹമതി േനടിയ ചിതരം .െകാടിേയറം 54. 'േകരളവര‍മ പഴശിരാജ'യെട ജീവിതെത ആസദമാകി അേത േപരില‍ സിനിമ സംവിധാനം െചയത് . ശരാദം എന സിനിമയെട സംവിധായകന‍ . കാന‍ ചലചിതരേമളയില‍ പെങടത ' അരിമാറ ' യെട സംവിധായകന‍ . ആദയ്െത കാര‍ടണ‍ സിനിമ – ഓ ഫാബി 51.റസല‍ പകടി ( സലംേഡാഗ് മിലയ്ണയര‍ ) 56. ഒറ സരീ േപാലം അഭിനയികാത പരശസമായ മലയാള ചിതരം . 'അമ അറിയാന‍' എന സിനിമ സംവിധാനം െചയത് .ആനണി 55.േസതമാധവന‍ 38.അരവിനന‍) 40. െടറിേടാറിയില‍ ആര‍മിയെട ലഫ്റ്നന‍റ് േകണല‍ പദവിയില‍ 2009 ജൈലയില‍ കമിഷനഡ് ആയ മലയാള ചലചിതര താരം .) 57.െക. ഗജറാത് കലാപതിെന ഇരയായി മാറിയ െപണ‍കടിയെട കഥ പറയന വിലാപങള‍കപറം സംവിധാനം െചയതാര . പി.വി.രഞിത് 53. ആദയ്മായി ഭരത് അവാര‍ഡ് േനടിയ നടന‍ . േഗാപി എന നടന ഭരത് അവാര‍ഡ് േനടിെകാടത ചിതരം .ചനരന‍ ( തിരകഥ – ആരയ്ാടന‍ ഷൌകത് ) 63.ഇസായില‍ മര‍ചന് 35.േജാണ‍ എബരഹാം 66. ശബമിശരണതിന ഓസാര‍ അവാര‍ഡ് േനടിയ മലയാളി .കമാടി ( സംവിധാനം .ഭാസരന‍ ഗാനരചന നിര‍വവ്ഹിച ആദയ് ചിതരം . 'ഓളവം തീരവം' സംവിധാനം െചയത് .സതീഷ് േമേനാന‍ 60.പി. ജയരാജ് ആദയ്മായി തിരകഥെയഴതിയ സിനിമ – ലൌഡ് സീകര‍ 65.ഹരിഹരന‍ (തിരകഥ എം.എസ് .െജ.ടവ്നി ടവ്നി 59. മന വയ്തയ്സ സിനിമകള‍ കടിേചര‍ത് ഒറ സിനിമയായി അവതരിപിച ആദയ് മലയാള ചിതരം - ചിതരേമള 36.േമേനാന‍ .രാജീവ് അഞല‍ 64. 1995 -ല‍ മികച കടികളെട ചിതരമായി െതരെഞടകെപട മിനി എന ചിതരതിന‍െറ നിര‍മാതാവ് .ടി. മലയാളതിെല ഒട മിക നടീനടനാരം അഭിനയിച മലയാള ചിതം .നിഴല‍കത് 62. േദശീയതലതില‍ െശരദികെപട 'ഭവം' എന സിനിമയെട സംവിധായകന‍ . സതയ്ന‍ ആദയ്മായി അഭിനയിച ചിതരം .പി. വിന‍െസന‍റ് 32.എന‍ . ഒടവില‍ ഉണികഷന മികച നടനള സംസാന അവാര‍ഡ് േനടിെകാടത ചിതരം .െഫഡേറഷന‍ ഓഫ് ഫിലിം െസാൈസറീസ് ഇനയ് 49.സിനിമാനടന‍ മധ 46.മതിലകള‍ (അടര‍ ) 34. െപാന‍കനം വര‍കി കഥയം സംഭാഷണവം രചിച ആദയ് സിനിമ – നവേലാകം 43. ഫീചര‍ .

അചനം ബാപയം 80. 'വാസഹാര' എന സിനിമയെട കഥ ആരെടതാണ .എലിപതായം 88. രാഷരപതിയെട സവ്ര‍ണെമഡല‍ രണാം തവണ ലഭിച മലയാള ചിതരം .മിേലലനിയം സ്റാര‍സ് 69.ഇ. 'വിേധയന‍ ' എന സിനിമയ് ആധാരമായ സകറിയയെട കതി .ഗീത േമാഹന‍ദാസ് 75. IFFA യില‍ ഇനയ്ന‍ പേനാരമ വിഭാഗതില‍ കടികളെട ചിതരമായി െതരെഞടകെപടത് . വയലാറം േദവരാജനം ഒരമിച ആദയ് ചിതരം .എം. ഗാനരചനയള േദശീയ അവാര‍ഡ് ആദയ്മായി േനടിയ മലയാളി . േയശദാസിന ആദയ്മായി മികച ഗായകനള േദശീയ അവാര‍ഡ് േനടിെകാടത മറു ഭാഷാ ചിതരങള‍ . േമഘസേനശം (െതലങ് ) 81.രാമ കാരയ്ാട്) 85. വാസേദവന‍ 73. ആദയ്െത DTS സിനിമ – കാലാപാനി 68.പി. മാധയ്മവിദഗ്ധനായ ശശികമാറിെന 'കായാതരണ‍ ' എന ചിതരം ഏത കഥെയ ആസദമാകിയാണ- എന‍ . ഏറവം കടതല‍ അവാര‍ഡ് േനടിയ സിനിമ – പിറവി (സംവിധാനം .എസ്.സി. േഗാവന‍ ചലചിതര േമളയില‍ 'േഗാള‍ഡന‍ ലാംപരീ ' കരസമാകിയ 'േകള‍കനേണാ' എന സിനിമസംവിധാനം െചയത് .െചമീന‍ (സംവിധാനം .ചിത് േചാര‍ (ഹിനി ) . വര‍കി 78. ബരിടീഷ് ഫിലിം ഇന‍സ്റിറയ്ൂട് അവാര‍ഡ് േനടിയ മലയാളസിനിമ .ഷാജി എന‍ കരണ‍ 83. പരഥമ ഹരസവ്ചിതരതിനള േദശീയപരസാരം ലഭിചത് .ബകര‍ 92. ആദയ്െത േസാണ‍േസര‍ഡ് സിനിമ – മകള‍ക് 70.ഉറബ് (സംവിധാനം . ഫിലിം െടകിക എന ഗരനം മലയാളതിേലക് വിവര‍തനം െചയത് .നഷനായിക 91.എം.ചതരംഗം 90. ബഷീറിെനകറിചള 'ബഷീര‍ ദ മാന‍ ' േഡാകയ്ുെമനറി സംവിധാനം െചയത് . മാധവെന 'വനരങള‍ വീഴേമാള‍ ' 93. 'വിഗതകമാരനി'െല നായികയായ േറാസിയെട ജീവിതെത അടിസാനമാകി വിനഎബരഹാം രചിച േനാവല‍ .വിന എബരഹാം ) സസസസസസസസസസസസസ സസസസസസസസസസസസസസ സസസസസസസസസസസസസസസസസസസ സസസസസ ‍ സസ സസ ‍ .ഷാജി എന‍ കരണ‍ ) 71. മലയാള സിനിമയെട ഗതി മാറി മറിച നീലകയില‍ എന ചിതരതിന‍െറ തിരകഥ രചിചത് .നിര‍മാലയ്ം 84. സസസസസസ‍ ‍ സസസസസസസസസ‍ ‍ സസസസ . 'ചാപ' ആരെട സിനിമയാണ . െക.An Encounter with a life living (നിര‍മാണം .എ റഹാന‍ 74. അറ്ലാനയില‍ നടന നറ വര‍ഷെത േലാകസിനിമാ പരദര‍ശനതിേലക് െതരെഞടകെപട മലയാള ചിതരം .ടി. രാഷരപതിയെട െവളി െമഡല‍ േനടിയ ആദയ് മലയാള ചിതരം .രാമനണിയെട ' സഫിപറഞകഥ ' അേത േപരില‍ സിനിമയാകിയത് .സി. 67.വയലാര‍ രാമവര‍മ(അചനം ബാപയം ) 82.പി.ശരീരാമന‍ 87.ഭാസരന‍ & രാമ കാരയ്ാട് ) 72.എ. േയശദാസിന ആദയ്മായി മികച ഗായകനള േദശീയ അവാര‍ഡ് ലഭിച ചിതരം .േകശ (സംവിധാനം .എം.എലിപതായം (അടര‍ ) 89.ഭാസര പേടലരം എെന ജീവിതവം 79.പി.ശിവന‍ ) 77. തമ് എന ചിതരതിെല ഛ)യാഗരഹണതിലെട മികച ഛയാഗരഹണതിനള േദശീയ അവാര‍ഡ് ലഭിചത് . ആദയ്െത സ്റീരിേയാ േഫാണിക ചിതരം .പരിയനനന‍ 76. ആദയ്മായി െജ.ഡാനിേയല‍ ബഹമതി േനടിയത് . പശാതല സംഗീതം പര‍ണമായി ഒഴിവാകി നിര‍മിച മലയാള സിനിമ – െകാടിേയറം (അടര‍ ) 86.വി.

സസസസസസസസസ സസസസസസസസസ സസസസസസസസസസസസസസസസസ‍ ‍ സസസസസസസസസസസസസസസസസസസസസ സസസസസസ .സസസസസസസസസസസസസസസസസസസ‍ ‍ സസസസസ സസസസസസസസസസസസ‍ ‍ ‍ സസസസസ‍സസസസസ‍ സസസസസസ സ സസസസസസസ‍ സസസസ‍ ‍ സസസസസസസസസസസസ. സ സസസസസസസസസ സസസസസസസസസസസ‍ ‍ സസസസസസസസ സസസസസസസസസസസസസസസ സസസസസ ‍ സസസസസസ‍സസസസസസസസസസസസ.