You are on page 1of 3

‍ ‍

1. ഹിനിയില‍നിന് തളസീദാസ രാമായണവം തമിഴില‍നിന് സബരഹണയ്ഭാരതിയെട


കതികളം പരിഭാഷെപടതിയ േകരളീയ കവി - െവണികളംേഗാപാലകറപ്
2. േകരളവര‍മയെട വിശാഖവിജയം മഹാകാവയ്ം മലയാളതിേലക വിവര‍തനം െചയത് -
സി.വി.വാസേദവഭടതിരി
3. കാളിദാസെന കമാരസംഭവതിന ആദയ്മായണായ വിവര‍തനം - എ.ആറിെന വിവര‍തനം
4. മലയാളഭാഷയിെല ആദയ് നാടകവിവര‍തനം - േകരളവര‍മയെട അഭിജാനശാകനളം
5. അഭിഞാനശാകനളതിന േകരളവര‍മതെന തയയ്ാറാകിയ രണാമത് വിവര‍തനം -
മണിപരവാള ശാകനളം
6. ആറൂര‍ കഷപിഷാരടിയെട ശാകനള വിവര‍തനതിന നല‍കിയ േപര - േകരളശാകനളം
7. േകരളപാഠമനസരിച് ശാകനളതിനണായ വിവര‍തനം - േകരളശാകനളം
8. എ.ആര‍ രചിച ശാകനളവിവര‍തനം - മലയാളശാകനളം
9. 'ചിനാവിഷയായ സീത' ,'േപരമഗീതം' എനിവയ് സംസത തര‍ജമകള‍ തയയ്ാറാകിയത്-
എന‍.േഗാപാലപിള
10. േമലതരിെന നാരായണീയതിന ആദയ്മായി മലയാളവിവര‍തനം നടതിയത് -
െക.സി.േകശവപിള
11. ഇംഗലീഷറിയാത കഞികടന‍ തമരാെന ഹാംെലറ്,ഒഥേലലാ എനീ കതികെള
പരിഭാഷെപടതാന‍ സഹായിചിരനത് - എ. രാമചന‍ െനടങാടി
12. േകശവീയതിന സംസതവിവര‍തനെമഴതിയത് - െക.പി.നാരായണപിഷാരടി
13. വികര‍ ഹയ്ൂേഗായെട ലാമിറാബിേലക് നാലപാടന‍ രചിച വിവര‍തനം പാവങള‍ ധര‍മപദം
മലയാളതിേലക് വിവര‍തനം െചയത് - മാധവന‍ അയയ്പത്
14. കമാരനാശാന‍ തര‍ജമെചയ ഏക നാടകം - പരേബാധചേനരാദയം
15. ഇനേലഖക് ആദയ് ഇംഗലീഷ് വിവര‍തനം നടതിയത് - ഡബ്ളിയ ഡയ്ൂമര‍ഗ്(1891)
16. ജാനകീ പരിണയതിനണായ മലയാള വിവര‍തനം - ചാതകടിമനാടിയാരെട
ജാനകീപരിണയം
17. ജവഹര‍ലാല‍ െനഹ്റവിെന ഒരചന‍ മകള‍കയച കതകള‍ മലയാളതിേലക വിവര‍തനം
െചയത് - അമാടി ഇകാവമ
18. ഇബ്സെന േറാസരേഷാമിന മലയാളതിലണായ ആദയ് സവ്തനര പരിഭാഷ – മലലകല‍
ഭവനം (സി.നാരായണപിള)
19. ഭാഷാരഘവംശം ആരെട രഘവംശവിവര‍തനമാണ - കണര‍ നാരായണേമേനാന‍
20. േഗാസ്റ് പരിഭാഷക് സി.െജ.നല‍കിയ േപര - ഭതം
21. മലയാള രഘവംശതിെന കര‍താവ് - െപരാ.എം.പി.രാഘവകറപ്
22. േകരളതില‍ ഇബ്സണ‍െന നാടകതിനണായ ആദയ് പരിഭാഷ – േപരതങള‍
23. ദരാവിഡവതതിലള പരഥമ രഘവംശ പരിഭാഷ – രാമകഷരഘവംശം
24. കമാരസംഭവ – രഘവംശങള‍ക് ആധികാരികമായ ഗദയ് തര‍ജമ എഴതിയ വിമരശകന‍
25. വാലീകി രാമായണതിനണായ ആദയ് വതാനവത പരിഭാഷ - വളേതാളിെന വാലീകി
രാമായണം
26. ഏ .ആറിെന ആംഗല സാമരാജയ്ം മലയാളതിേലക് വിവര‍തനം െചയത് -
െക.സി.േകശവപിള
27. വികര‍ ഹയ്ൂേഗായെട ലാമിറാബിെലക് മലയാളതിലണായ വിവര‍തനം - പാവങള‍
(നാലപാട് നാരായണേമേനാന‍ )
28. കാമായനി എന ഹിനി മഹാകാവയ്തിന (ജയശങര‍പരസാദ്) മലയാള പരിഭാഷ
തയയ്ാറാകിയത്-എം.ശരീധരേമേനാന‍
29. േകരളവര‍മ വലിയേകായിതമരാന‍ വിവര‍തനം െചയ ഡച് േനാവല‍ -
അകബര‍(േബരാവര‍)
30. മഹാഭാരതതിന ആദയ്മായി വതാനവതപരിഭാഷ നടതിയത് - കഞികടന‍ തമരാന‍
31. േജാണ‍ബനിയെന പില‍ഗരിംസ് േപരാഗരസിന മലയാളതിലണായ ആദയ്കാല
വിവര‍തനം -തീര‍ഥാടക പേരാഗതി - േജാസഫ് പിറ്
32. േകരളവര‍മയെട മയര സേനശം ഇംഗലീഷിേലക് വിവര‍തനം െചയ കവിതരയകവി -
ഉളര‍

33. േകരളീയജീവിതം ചിതരീകരികന slayers's slain ന ആദയ്കാലതണായ വിവര‍തനം -


ഘാതകവധം
34. ഉദാലകചരിതം എന േപരില‍ ഒഥേലലാ വിവര‍തനം െചയത് - എ.ആര‍.രാജരാജവര‍മ
35. ചങമഴ ഗീതാേഗാവിനപരിഭാഷയ് നല‍കിയിരികന േപര - േദവഗീത
36. എഡവ്ിന‍ അര‍േനാള‍ഡിെന ൈലറ് ഓഫ് ഏഷയ്ക് ആശാന‍ തയയ്ാറാകിയ തര‍ജമ –
ശരീബദചരിതം
37. ൈലറ് ഓഫ് ഏഷയ് , െപൌരസയ് ദീപം എന േപരില‍ വിവര‍തനം െചയത് - നാലപാട്
നാരായണേമേനാന‍
38. ഗീത കിളിപാട് രപതില‍ ആദയ്ം തര‍ജമ െചയത് - മതകളം പാര‍വതിയമ
39. വളേതാള‍ പരിഭാഷെപടതിയ േവദം - ഋേഗവ്ദം
40. ഭഗവത്ഗീതക് മലയാളതിലണായ ആദയ് പരിഭാഷ - ഭാഷാഭഗവത്ഗീത(മലയിന‍കീഴ്
മാധവന‍)
41. അദയ്ാതരാമായണം മലയാളതിേലക് പദാനപദം വിവര‍തനം െചയത് - െകാടാരതില‍
ശങണി
42. െനഹ്റവിെന 'Discovery of India' മലയാളതിേലക് പരിഭാഷെപടതിയത് - സി.
എച് കഞപ
43. നീലകണദീകിതരെട അനയ്ാപേദശശതകം മലയാളതിേലക് തര‍ജമ െചയത് -
േകരളവര‍മ വലിയേകായിതമരാന‍
44. കഥാസരിതാഗരതിന ആദയ്മായി മലയാളവിവര‍തനം എഴതിയത് - കറിപറത്
കിടണിനായര‍
45. ജി.ശങരകറപ് തയയ്ാറാകിയ േമഘസേനശ തര‍ജമ – േമഘഛ>യ
46. കാളിദാസെന ഋതസംഹാരം വതാനവതം പരിഭാഷെപടതിയ ആദനിക കവി -
വിഷനാരായണന‍ നമതിരി
47. െവല‍ഡല‍ വില‍കിയെട ' One world ' മലയാളതിേലക് വിവര‍തനം െചയത് -
വി.ടി.ഇനചഡന‍
48. തിരകറള‍, ചിലപതികാരം എനീ തമിഴ് കതികള‍ക് വിവര‍തനെമഴതിയ ആധനിക കവി -
എസ.രേമശന‍ നായര‍
49. ഉമര‍ഖയയ്ാമിെന റബായിയതിന ആദയ്മണായ മലയാളപരിഭാഷ – ജീവിതരഹസയ്ം
(പി.േഗാവിനേമേനാന‍)
50. സൌനരനനം എന അശവ്േഘാഷെന മഹാകാവയ്ം വിവര‍തനം െചയത് - എന‍.ഡി
കഷനണി
51. െടനിസിെന ഈേനാണ‍ എന കതിക് ചങമഴ െചയ പരിഭാഷ – സധാംഗദ
52. കലിങതപരിണി എന തമിഴ് മഹാകാവയ്ം വിവര‍തനം െചയത് - േമലങത
നാരായണന‍കടി
53. േഷക്പിയറെട െപരികലിസ് നാടകവിവര‍തനതിനായി പരിേകലശരാജാവിെന
കഥെയഴതിയത് - പി.േവലായധന‍
54. ദണഡിയെട ദശകമാരചരിതം (സംസത ഗദയ്ം) മലയാളതിേലക് വിവര‍തനം െചയത് -
മണര‍ സകമാരന‍
55. ആശാെന നളിനിക് സംസത പരിഭാഷ തയയ്ാറാകിയത്- എന‍.രാമന‍പിള
56. ആശാന‍ ഇംഗലീഷില‍ നിന് വിവര‍തനം െചയ രണ കതികള‍ - മന:ശകി, രാജേഗായം
57. േകാടയത് തമരാെന രാമായണവിവര‍തനതിന നല‍കിയ േപര - േകരളവര‍മ രാമായണം
58. മലയാളതില‍ ആദയ്മായി സമര‍ണ ൈബബിള‍ വിവര‍തനം നടതിയത് - െബഞമിന‍
െബയ്ലി
59. കമരാമായണതിന ഒര േകരളഭാഷവിവര‍തനംതയാറാകിയത് - ജി.രാമകഷപിള