You are on page 1of 1

TO: CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Đạo Tràng Phật Giáo Kobe

Địa Chỉ: 〒: 653-0004. 1002 Nagatasogo biru,
4-7-27 Nagataku, Kobeshi, Hyogoken, JP
Email: phatgiaokobe@gmail.com
Website: http://phatgiaokobe.com