You are on page 1of 2

මෙග නම රසිකා 21 වයස මම විතරයි පවුෙල ඉන්ෙන මම ඔයාලට කියන්ෙන මෙග ඇත්තම කතාවක්

අපි හිටිෙය ෙපොඩි ෙගදරක අෙප ෙගවල් ලගම අෙප නැන්දලෙග ෙගවල් තිබුෙනත් නැන්දට ඉන්ෙනත් නංගි විතරයි
නංගිෙග වයස 18 ඉතින් දවසක් අෙප් ෙගවල් 2ෙකම අය ට්රිෙ◌ප් එකක් ගියා නුවරයි මාතෙල හරිම ලස්සනයි
ඉතින් අපි රිවස්ටන් වල නාන්න ගිෙය එතන ලස්සන පූල් 1ක් වෙග මමයි නංගි ෙෂොර්ට් එකකුයි ටී ශර්ට් එකකුයි
ඇදල නාන්න බැස්ෙස වතුර ටික හරිම සිතලයි අද ෙසනග ටිකක් අඩුයි ඉතින් අපි විතරක් නිසා අම්මලත් අපිව
එච්චර බැලුෙව නෑ. ෙසනග හිටිය නම් ඉතින් අපිට නාන්න ෙවන්ෙන නෑ ෙමොකද මම ෙලොකු ලමෙයක් ෙවන්න
ඉන්නෙකොට අපි ට්රිපප් එකක් ගියා එත්ෙකොට මෙග කුක්කු 2ක ෙපොඩියි හැබැයි බ්රාද එකක් ඇන්ෙද නැත්නම්
ලාවට නිපල්ස් ෙප්නවා ඉතින් ඔෙහොම අපි නාන ෙකොට ලග ෙකොල්ෙලො වගයක් මෙග දිහා බලන් ඉදලා ෙමොකද එදා
බ්රා◌් එක නැතුව ටී එක විතරක් ඇදෙගන වතුරට බැස්ෙස වතුරත් සිතල නිසා නිපල් එක ෙතමුනා ටී එෙකන්
ෙහොදට ෙප්නවා අම්මා එදා ඉදල අපි ෙසනග ඉන්න තන්වල නානෙකොට බ්රාබ එක අදින්නම ෙවනවා
එත් එදා එතන කවුරුත් නැති නිසාත් ෙගදර අය නාන්න බලන් ගිෙය නැති නිසාත් ෙතමුෙනොත් එෙහම ෙවන බ්රාඅ
එකකුත් නාන්ෙන අදින්න නිසා අම්මා කිවා කමක් නෑ අෙප ෙගවල් ෙදෙක අය විතරෙන එන්ෙන බ්රාෙ◌ එක
ගලවල ටී ඇදන් නෑවට කමක් නෑ කියලා ඉතින් නංගියි මමයි වතුරට බැස්සා අම්ෙමො හරිම සිතලයි ෙකොෙහොම හරි
අපි ටිකක් ෙවලා නෑව තාත්තල ඩ්රි න්ක් ගන්නවා අම්ම්ලත් නානවා එදා තමයි මම නැන්දෙග කුක්කු 2 දැක්ෙක
නැන්දත් බ්රාත එකක් ඇදල නැති නිසා ෙහොදට ෙප්නවා ඇගටම ඇලිලා අෙප් අම්මෙග නම් එච්චර ෙපන්ෙන නෑ
අපි ෙදන්නා ඇවිත් ගලක් උඩින් ඉදගත්තා ගල ෙහොදටම රත් ෙවලා පස්ස පැතත හරිම සනිපයි අපි ඉදෙගන පහල
බලන ෙකොට ෙදන්ෙනක් පහල නානවා කපල් 1 නංගියි මායි ඒක දිහා ටිකක් බලන් හිටිය ෙදන්නම ෙහොදට කිස්
කරනවා මම ටීවී වල බලල තිබුනට ෙමෙහම දැක්ෙක අද
එෙහම කිස් කරන ගමන් අර ෙබොයි ගර්ල්ෙග කුක්කු 2ක උඩින් අතගානවා මෙග ඇගම හිරි වැටිලා ගියා හැබැයි
ලාවට තමයි ෙපන්ෙන ඊටපස්ෙස ෙබොයි ගර්ල් ඇදල හිටිය සාය යටින් අත දාලා උඩට ඉස්සුවා මම හිතන්ෙන කකුල
අතගාෙගනම ෙවන්න ඇති ෙමොකද එෙහම කරනෙකොට ගර්ල් ෙබොයිව අත් 2කම දාලා බදාගත්තා මට දැන්
ෙමොනවද ෙවනව වෙග අහල තිබුනට දැක්ෙක අදෙන මම නංගි දිහාත් බැලුවා ෙමකිත් බලාෙගන ඉන්නවා
ඊටපස්ෙස ෙබොයි ගර්ල්ෙග කුක්කුවක් කටට දාෙගන උරන්න ගත්තා මට දැන් මෙග නිපල් එකත් ෙහොදටම ෙලොකු
ෙවලා වෙග කියල දැනුනා මම මෙග කුක්කු 2ක දිහා ෙහොෙරන් බැලුව දැන් ටී එකට උඩින් ෙහොදට පිම්බිලා ෙප්නවා
මම කකුල් ෙදක උඩට අරෙගන දනිස්ෙදක කුක්කු වලට තද කරල තියාගත්තා නැත්නම් නංගි දකිනවෙන මම
ඊටපස්ෙස නංගිෙග කුක්කු 2ක දිහා ෙහොෙරන් වෙග බැලුවා ඒකත් ෙහොදටම ෙලොකුෙවලා නිපල් එක වෙට් ෙහොදට
ෙප්නවා මට අල්ලලා බලන්නමයි හිෙතන්ෙන එත් බයයි නංගිෙග කුක්කු 2ක මෙග එකට වඩා ටිකක් විතර ෙලොකුයි
අපි එෙහම බලන් ඉන්නෙකොට අර ෙබොයි ගර්ල් ගලකට ෙහත්තු ෙවලා හැබැයි වතුෙරම ඉෙනන් පහල වතුෙර මට
දැනුන විදිහත යට ඇදුම් ගලවලා නැත්තම් පාත් කරලා ෙදන්නම බදාෙගන ෙහලෙවනවා විතරයි ෙප්න්ෙන අපි
බලාෙගන ඉන්න ෙකොට අෙප අම්මා ඇහුවා ෙමොනවද ලමයි බලාෙගන ඉන්ෙන කියල අපි ෙදන්නම මුකුත් නෑ
කිවුවා
මුකුත් නැති ෙවන්න බෑ අපි ෙගොඩක් ෙවලා ඔය ෙදන්න දිහා බලාෙගන හිටිෙය කියන ගමන් අෙප ලගට එන්න
ගත්තා අපි ෙදන්නම උඩගියා අම්ම ලගට ඇවිත් පහල බැලුවා අපිත් එතෙකොටම පහල බැලුවා කවුරුත් ෙප්න්න
හිටිෙය නෑ මුන් ෙදන්නට ෙමොනව උනාද?.. අම්මලා හරි ලස්සනයි පහල ෙන්ද කියලා නාන්න ලමෙයො කියල ආයි
ගියා එතෙකොටයි අෙප ඇෙග ෙල ඉනුෙව ඊටපස්ෙස නංගි මායි ආයි වතුරට බැස්සා.
මම නංගි කතාවට ඇදල ගන්න ඕන නිසා කිවා බලන්නෙකො නංගි ෙම් වතුර සිතල නිසා නිපල්ස් ෙලොකු ෙවනවා
කියලා නංගි එතෙකොට කියනවා මෙගත් එෙහම තමයි හෙලො එක්ත් මාර සනිපයි ෙන්ද කියලා ඇයි" ඇයි හෙලො
ෙම්වා හිරකරෙගනම ඉදල ෙම් වෙග නිදහෙස ඉන්න ෙකොට වතුෙර එෙහම ෙවනව ඊට ඉස්ෙසල්ල දැකපුවා ඉතින්
ෙමෙහම ෙවන එක පුදුමයක්ද කියල නංගි එයාෙග කුක්කු ෙදක අතින් තදකර ගන්න ගමන් වතුෙර යටට ගියා ඔලුව
විතරයි උඩ මමත් එෙහම්මම පාත් උනා නංගි මෙගන් ඇහුවා ඔයා තනියම ෙම්වා ෙමෙහම අත ගාෙගන නැද්ද
කියලා මම කිවා තියනවා හැබැයි ෙගොඩක් ෙවලා නම් නෑ අලුෙතන් පැන්ටි හරි බ්රා හරි ඇන්ෙදොත් කන්නාඩිය
ලගට ගිහිල්ලා ඇදල බලනවා එතෙකොට නම් ටිකක් අත ගානවා කියල එතෙකොට නංගි කියනවා මම නම්
ෙකොෙහොම හරි තනියම අත ගානවා කියල මම කිවා තනියම අත ගාගන්නෙකොට ෙමෙහම නම් තව ෙකෙනක් අත
ගානෙකොට ෙකොෙහොම ඇතිද කියල නංගි කියනවා එකනං ඇත්ත හෙලො මම සමහරදාට මෙග ෙකොට්ෙට කකුල්

.ෙදක මැද්ෙද ගහ ගන්නවා කියලා මම කිවා මට ඔයාෙග කුක්කු 2ක අල්ලන්න ආසයි කියල නංගි හිනා උනා මට ෙප්නාව වතුෙර යටින් නංගි ඒව අත ගාගන්නවා මම එයා ලගට කිට්ටු උනා එයා එක පාරටම වතුෙර යටින් මෙග කුක්කු ඇල්ලුවා ඇත්තමයි මට ෙමොනව උනාද කියල හිතා ගන්න බෑ ෙමොකද අම්මා ඇෙරන්න මෙග කුක්කු අල්ලපු පලෙවනි එක්ෙකනා මම ෙලොකු ලමෙයක් උන ගමන් මෙග යටි බඩයි කුක්කුයි රිෙදන්න ගත්තා ඊට පස්ෙස අම්ම මෙග බ්ලවුස් එකයි බ්රාන එකයි ගලවල උනුවතුරින් තවනෙකොට මාර සනිපයි මෙග නිපල්ස් නිකම්ම ගල් ෙවනවා අම්මා හිනාෙවන ගමන් කියනවා දු දැන් ෙගොඩක් හිරා බ්රාල අදින්න එපා කියල ෙකොෙහොම හරි නංගි මෙග කුක්කු ෙදක තදට ඇල්ලුවා මමත් වතුර යටින් නංගිෙග කුක්කු ෙදක ඇල්ලුවා ඒවා මෙග එකට වඩා හරි ෙමෙලක් මට ආසාෙව බෑ ඔෙහොම ඉන්නෙකොට අම්මලා නාල ඉවරයි රසි දැන් ඇවිත් ඇදගන්න අපි යන්න ඕෙන කිවා එතෙකොටයි අපි පියවි ෙලොෙකට ආෙව බලන ෙකොට තාත්තලත් නාල ඉවරයි අපි උඩට යන ගමන් ටී එකත් අතින් හදාෙගන ගිෙය ෙමොකද නැත්තම් ෙහොදට ෙපන්නවෙන අපි යනෙකොට අම්මලා ඇදුම් මාරුකරනවා මම නැන්දෙග කකුල් 2ක දිහා බලාෙගන හිටිෙය පිරිමි නැති නිසා ෙදන්නා පාඩුෙව ඇදුම් මාරු කරනවා දිය ෙරද්ද ගලවන ෙකොට මම නැන්දෙග නංගි දැක්කා එක මයිල් ගහක්වත් නෑ හරිම ලස්සනට ෙශව් කරලා මම බලනවා නංගි දැක්කා අෙප අම්මා ඔෙහොම තමයි නංගි ෙහමිට කිවුවා මට ආස හිතුනා ෙශව් කරන්න ෙකොෙහොම හරි නැන්දා පෑන්ටි එකක් ඇන්ෙද නෑ නිකන් සාය විතරයි ඇන්ෙද අම්ම නම් ඔක්ෙකොම පටලව ගත්තා මමත් නංගිට කිවා අපිත් පෑන්ටි අදින්ෙන නැතුව එමු කියල අපි කෑම කාලා වෑන් එකට නැග්ගා Xtx.