You are on page 1of 105

Tæng c«ng ty r−îu bia n−íc gi¶I kh¸t hμ néi

b¸o c¸o thùc tËp c«ng nghÖ
t¹i habeco
-----------------

sinh viªn thùc tËp: trÇn hång nam
kü s− c«ng nghÖ – xÝ nghiÖp chÕ biÕn

Hμ néi 7/2007

B¸o c¸o ®−îc chia thμnh c¸c phÇn nh− sau:

1. Nhμ nÊu

2 Lªn men

3. Khu vùc chiÕt

4. ThiÕt bÞ phô trî

STT Môc lôc trang

1 Nhµ nÊu 1- 31

2 Lªn men 32-45

3 Khu vùc chiÕt 46-70

4 Phô trî 71-103

KHU VÖÏC NAÁU ÑÖÔÏC CHIA THAØNH 2 HEÄ THOÁNG:

1. Heä thoáng tieáp nhaän vaø söû lyù nguyeân lieäu

2. Heä thoáng naáu bia

1. Heä thoáng tieáp nhaän vaø söû lyù nguyeân lieäu
1.1 Heä thoáng tieáp nhaän nguyeân lieäu
A.Quy trình coâng ngheä:

Nguyeân lieäu ñaàu vaøo ( Malt + Gaïo) Kieåm tra chaát löôïng

Nhaäp vaøo xyloâ( beân ngoaøi nhaø naáu) Nhaäp vaøo nhaø Naáu baèng

gaàu taûi Pheãu roùt lieäu Gaàu taûi Caân ñaàu vaøo

Gaàu taûi ñöa leân taàng 6, roùt vaøo 3 xilo (1- malt phaùp; 1- malt Uùc;

1- gaïo)

Caùc nguyeân lieäu khaùc: ñöôøng, hoa… ñöôïc boác xeáp vaøo kho Naáu.

Xem hình trang beân

2

Vào nhà Nấu Xích tải nguyên liệu Xylo NL Phễu nhập Gaàu taûi Caân nhaäp Loïc buïi Xích taûi Vít taûi 3 .

nguyeân veïn.3% .Bao bì.Haøm löôïng α axit: + Vôùi hoa cao:30%. moái moït. khoâng öôùt.3%. .5%.25mm ≤ 40%. . khoâng voùn cuïc. Nöôùc naáu: STT Teân chæ tieâu Ñôn vò Nöôùc naáu bia 1 Maøu Khoâng maàu 2 Muøi Khoâng muøi 3 Ñoä trong EBC < 0. 3. .Tyû leä taám nhoû loït qua saøng côõ ф 1.5-7. khoâng moái moït.5%. Malt . . TIEÂU CHUAÅN CHAÁT LÖÔÏNG NGUYEÂN LIEÄU ÑÖA VAØO NAÁU: 1.Ñoä aåm ≤ 0. Ñöôøng .Ñoä aåm ≤ 6.Bao bì: Nguyeân veïn.5 5 Kieàm toång ppm CaCO3 20-80 0 6 Ñoä cöùng chung GH 3-8 7 Ca2+ ppm 10-50 8* Mg2+ ppm <20 9 Fe ppm ≤ 0. . .Gaïo khoâng moác.25mm ≤ 0. Gaïo . khoái löôïng tònh 50 ±0.5 4 pH 6. 2.Ñoä aåm ≤ 15%. .05 4 .Tyû leä taám to: töø gaãy ≤ ½ haït ñeán khoâng loït saøng côõ ф1. 4.Caûm quan: Ñöôøng traéng.5kg. + vôùi hoa vieân: 8% + vôùi hoa thôm: 3-5% 5. .Haøm löôïng chaát hoøa tan töông ñoái ≥ 73. Hoa: .Haøm löôïng chaát hoøa tan töông ñoái ≥ 79%.Malt khoâng moác.B.

05 11* Cl.Strep. Soá khuaån laïc/1ml 1000 Soá VK/1ml + Coliform 50 + Toång soá baøo töû naám men.Perfringen * : chæ tieâu tham khaûo 5 .aureus.faecal.Coli Soá VK/1ml Soá khuaån laïc/1ml 0 +S. ppm 24 -28 12 Cl2 ppm 0 13* Vi sinh vaät +Toång soá VK hieáu khí.10 Mn ppm ≤ 0. naám moác Soá khoùm naám/1ml 100 +E.Cl.

vít taûi Maùy nghieàn(malt.C. gaïo-taàng 3). gaàu taûi Saøng (taàng 6) Taùch ñaù(taàng 5) Caân(taàng 4) Bin chöùa(taàng 4) Gaàu taûi. gaïo.Quy trình coâng ngheä: Nguyeân lieäu( Malt.taàng 5) Bin chöùa(malt. KHU SÖÛ LYÙ VAØ NGHIEÀN NGUYEÂN LIEÄU 1. goàm: 1bin malt ñöôøng hoùa(grist bin1) 1bin malt hoà hoùa(grist bin2) 1bin gaïo (rice grist ) Saøng Taùch ñaù Bin chöùùa tröôùc nghieàn 6 . gaïo) Vít taûi.

Maùy loïc buïi Maùy nghieàn Caân vaø bin chöùa 7 .

Caùc thieát bò vaän chuyeån nguyeân lieäu 2. khi chuyeån höôùng.1.2. Khi ñi leân.1.vaø caû malt vaø gaïo. Coâng suaát : 10 t/hø. Noù nhö laø moät boä phaän cung caáp vaät lieäu hoaëc baêng taûi trung gian trong moät daây truyeàn vaø thöôøng chuyeån vaät lieäu theo phöông naèm ngang.1.gaïo 22. SÖÛ LYÙ VAØ NGHIEÀN NGUYEÂN LIEÄU HAÕNG CUNG CAÁP CHÍNH: SEEGER.malt/gaïo) 12.1 Gaàu taûi Taùc duïng : Muùc chuyeån malt/gaïo (vaø caû boät) theo phöông thaúng ñöùng.malt.5 t/h . Nguyeân lyù: Laø daây ñai coù laép caùc gaàu ñöôïc chuyeån ñoäng lieân tuïc theo phöông thaúng ñöùng.5 t/h .2 Xích taûi Taùc duïng : chuyeån malt/gaïo theo phöông naèm ngang hoaëc nghieâng khoaûng 200. töø ñaàu vaøo ñeán ñaàu ra cuûa baêng taûi Coâng suaát : 10 t/giôø 2.1.3 Vít taûi Laø baêng taûi chuyeån ñoäng truïc vít thöôøng duøng ñeåvaän chuyeån boät.malt 2.5 -2. Coâng suaát: 4 t/h .4 Xylo 8 . Taïi ñænh. nguyeân lieäu töø gaàu ñöôïc ñoå ra.THIEÁT BÒ TRONG HEÄ THOÁNG NHAÄN.1. Nguyeân lyù laøm vieäc : Nguyeân vaät lieäu ñöôïc caùc löôõi gaït treân baêng taûi xích keùo trong loøng cuûa maùng.5 ñeán 23 m Coâng suaát ra cuûa motor 1.2 kW 2.nhaäp nguyeân lieäu 4 t/h . chaûy vaøo maùng höùng vaø vaøo thieát bò sau ñoù.5 t/h .gaïo Chieàu cao : töø 11.Gemany 2. caùc gaàu ôû vò trí ngöûa vaø ñöôïc roùt nguyeân lieäu vaøo taïi moät cöûa naïp lieäu.5 t/h . 2.boät gaïo 2.boät (malt.

caân malt.000 mm Chieàu daøi cuûa löôùi saøng : 1. Taùc duïng : caân malt/gaïo Coâng suaát : caân nhaäp-10 t/giôø Caân malt.5 t/giôø Naêm saûn xuaát: 2000 Type: Dialog 165V.Heä thoáng caân coù 2 caûm bieán taûi troïng DMS .4 t/ giôø Caân gaïo -2.75 kW Khí huùt yeâu caàu : 20 m3 / phuùt Chieàu roäng cuûa löôùi saøng : 1.500 mm 9 .500 mm Saûn phaåm : gaïo Coâng suaát : 2.3 t/giôø Soá saøng : 1 Coâng suaát ra cuaû ñoäng cô : 0. Coâng duïng: chöùa malt ( 02 thuøng-1 Phaùp-1Uùc) vaø gaïo (01thuøng) Theå tích Thieát keá Xaây baêng beâ toâng Van tröôït ñaàu ra vaän haønh : khí neùn .000 mm Chieàu daøi cuûa löôùi saøng : 1.6 Maùy saøng tuaàn hoaøn Saûn phaåm : malt Coâng suaát : 4 t/giôø Soá saøng : 2 Coâng suaát ra cuaû ñoäng cô : 0.5 Caân ñieän töû Soá löôïng 3 caùi( nhaäp Nl.1.STW Bao goàm : .1.75 kW Khí huùt yeâu caàu : 20 m3 / phuùt Chieàu roäng cuûa löôùi saøng : 1.ñieän töû 2. caân gaïo) Haõng saûn xuaât: Weber waagenbau U.Ñaàu vaøo cuûa caân vôùi thieát bò ñònh löôïng daïng taám ñieàu khieån baèng ñieän töû - khí neùn cho doøng chính vaø doøng tinh 2.

cuøng vôùi huùt khí ñaàu ra. caùc doøng saûn phaåm ra ôû ñaàu thaáp hôn.7 kW Khí huùt yeâu caàu : 90 m3/phuùt Vaät lieäu : theùp sôn phuû Saûn phaåm Gaïo Coâng suaát 2. Ñoái vôùi nghieàn malt: Coâng suaát : 4 t malt /giôø Coâng suaát ñoäng cô : 45 kW 10 .11 1 Maùy nghieàn buaù Ñeå nghieàn malt thaønh boät mòn thích hôïp cho maùy loïc heøm. Nguyeân lyù hoaït ñoäng döïa treân caùch söû duïng caùc saøng hoaït ñoäng tuaàn hoaøn coù caùc kích thöôùc loã saøng khaùc nhau.7 kW Khí huùt/xaû caàn 90 m3/phuùt Vaät lieäu : theùp sôn phuû Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Xem hình döôùi: 1. 1.3.5 taán/h Coù gaén ñoäng cô coâng suaát 0. Nguyeân lieäu vaøo ôû ñaàu cao hôn.6 1 Maùy taùch ñaù vaø maït kim loaïi Saûn phaåm : malt Coâng suaát : 4 t/giôø Coâng suaát ra cuûa ñoäng cô laép ñaët : 0.3.

Giaûm aùp cho maùy nghieàn bao goàm taám noå vôùi coâng taéc vaø keânh daãn ra khí ra ngoaøi 1. ÔÛ daây truyeàn söû lyù malt vaø söû lyù gaïo coù thieát bò loïc buïi rieâng.Nhieät keá tieáp xuùc .2 THIEÁT BÒ LOÏC BUÏI CHO DAÂY CHUYEÀN MALT Maùy loïc Laøm saïch töï ñoäng hoaøn toaøn dieän tích saøng hieäu quaû 28.Löôùi saøng .Rotor vôùi caùc buùa ñaäp.5 taán/h Coâng suaát ñoäng cô 1.2 m2 3 nhu caàu khí neùn 1.1 kW Bao goàm : . 1. coù theå ñaûo chieàu .1 m2 nhu caàu khí neùn 15 Nm3/giôø ôû aùp suaát laøm vieäc 4 bar Quaït Löu löôïng theå tích 125 m3/phuùt 11 .1 Thieát bò loïc buïi phaàn nhaäp lieäu Laøm saïch töï ñoäng hoaøn toaøn dieän tích saïch hieäu quaû 1.4.4. Vaät lieäu : theùp coù sôn phuû Ñoái vôùi nghieàn gaïo: Coâng suaát 2.Voû maùy nghieàn vôùi cöûa môû ñöôïc (ñieàu khieån baèng ñieän töû) .4 THIEÁT BÒ LOÏC BUÒ Coù 02 thieát bò loïc buïi ôû gaàu taûi nhaäp lieäu.Ñoäng cô .2 Nm /giôø ôû aùp suaát laøm vieäc 5-6 bar Quaït : Löu löôïng theå tích 12 m3/phuùt 1.Boä phaän haï löôùi saøng baèng khí neùn .2 truïc vít ñònh löôïng .

3 THIEÁT BÒ LOÏC BUÏI CHO DAÂY CHUYEÀN GAÏO Maùy loïc Laøm saïch töï ñoäng hoaøn toaøn dieän tích saøng hieäu quaû 28.1.1 m2 3 nhu caàu khí neùn 13.4.5 Nm /giôø ôû aùp suaát laøm vieäc 4 bar Quaït Löu löôïng theå tích 125 m3/phuùt 12 .

Heä thoáng naáu bia 2. Xem hình veõ döôùi ñaây: 13 .2.1 Sô ñoà coâng ngheä Bin gaïo Noài Chaùo Bin malt 2 Rice Cooker Bin malt 1 Noài Malt Maùy Loïc heøm Boàn chöùa trung gian Pre-running tank Mast tun Mash filter Maùy haï Noài laéng xoaùy Noài hoa Wort heater nhieät ñoä Whirlpool Wort kettle Caùc saûn phaåm phuï: Baõ töø maùy loïc heøm vaø töø Leân men 1 noài laéng xoaùy ñöôc xaû xuoáng maùng baõ Suïc khí Leân men 2 Vít taûi Xilo baõ 1 vaø 2 vaø Leân men 3 ñöôïc xaû xuoáng xe taûi trôû ra ngoaøi.

14 .

15 .

16 .

N−íc lãt nåi: 10hl .1.1.30oC 29hl .50S Bia 110S Bia 11.CaCl2 (kg) 1 .30oC 10hl .AxÝt Lactic ( lit .bæ sung tr−íc khi 0 0 0 0.Hoa cao (kg .45oC 10hl .45oC 10hl . Nguyªn liÖu .30oC 120hl . 12 11. §¬n vÞ tÝnh: kg/mÎ nÊu Nguyªn liÖu Bia 100S Bia 10. c«ng thøc nguyªn liÖu vμ s¬ ®å nÊu 1.Malt dÞch ho¸ (kg) 450 450 450 300 .45oC .1.30oC 27hl .NhiÖt ®é n−íc .45oC 65hl .30oC 10hl .45oC 65hl .30oC 10hl .ThÓ tÝch n−íc .30oC 29hl . C«ng thøc nguyªn liÖu. .50S Bia 110S Bia 11.N−íc xuèng bét 65hl .45oC .90S Nåi ch¸o 1.02 AxÝt Lactic (lÝt) 0 0 0 6.5 khi xuèng bét xong).02 ®un s«i l¹i) 17 .Nguyªn liÖu .30oC Nåi malt 1.90S Malt 3220 3280 3420 3940 G¹o 2200 2120 2080 1560 §−êng 900 850 850 0 Hoa viªn 8%α HoaTiÖp 5 6 6 3 axit ®¾ng Hoa §øc 7 5.5 1 .35oC Läc: .tuÇn hoµn khi 4 5 5 4 b¾t ®Çu s«i).CaCl2 (kg) 1 .bæ sung sau 0 0 0 4. Ph©n bæ nguyªn liÖu vµ s¶n l−îng c¸c nåi.5 4 2.1.5 S¶n l−îng giao(hl) 460-490 435-465 425-455 320-350 2.G¹o (kg) 2200 2120 2080 1560 .L−îng malt (kg) 2570 2630 2770 3440 .Hoa viªn th¬m (kg . ThÓ tÝch n−íc -NhiÖt ®é n−íc .ZnCl2 (kg .5 1 . Nåi nÊu Bia 100S Bia 10.Tæng thÓ tÝch läc + röa b· (hl) 420 420 420 350 Nåi WK .5 1 .Malt lãt (kg) 200 200 200 200 . .35oC . .5 3 3 Hoa viªn th¬m 0 0 5 7 Hoa cao 4 5 5 4 CaCl2 2-3 2-3 2-3 4 ZnCl2 0 0 0 0.5 9 6 tuÇn hoµn sau khi s«i ®−îc 30 phót).5 0 2.30oC 114hl .Hoa viªn 8%α axit ®¾ng (kg .1. .N−íc dÞch ho¸ 29hl .Axit Lactic ( lit .1.5 1 .30oC 114hl .bæ sung sau 0 0 0 2 khi WK nhËn ®ñ dÞch).N−íc xuèng bét: 114hl .45oC 55hl .45oC 10hl .bæ sung 0 0 5 7 tr−íc khi ®un s«i l¹i) .N−íc lãt nåi 10hl .

c¸c phô gia CaCl2 . ZnCl2 ph¶i hßa tan cïng víi n−íc. Tr−íc khi ®−îc bæ sung vµo nåi nÊu. NhiÖt ®é ®−êng ho¸ 1: 64 ± 1oC (riªng bia 11. S¬ ®å nÊu 60' 30' 100 30' 86 45' 30' 76 72 30' 64 52 45 10+19hl 10+114hl 18' 10+65hl 30 10 38 68 76 106 128 148 170 188 193 223 228 258 264 Chó ý: NhiÖt ®é hå ho¸: 86 ± 1oC. Thêi gian gi÷ 63oC cña bia 11. Cã thÓ thay ®æi tØ lÖ n−íc gi÷a c¸c nåi ®Ó ®¶m b¶o nhiÖt ®é ®¹t yªu cÇu (kho¶ng thay ®æi cho phÐp lµ ± 10%).9oS lµ 45 phót. NhiÖt ®é ®¹m ho¸: 52 ± 1oC. NhiÖt ®é n−íc xuèng dÞch hãa: 300C . NhiÖt ®é dÞch ho¸: 72 ± 1oC. 18 . . Thêi gian gi÷ nhiÖt vµ n©ng nhiÖt cho phÐp ± 5 phót. .90S lµ 63 ± 1oC). AxÝt lactic ph¶i pha lo·ng víi n−íc theo tØ lÖ 1: 5. . NhiÖt ®é ®−êng ho¸ 2: 75 ± 1oC. 3. .

800 mm Toång dieän tích gia nhieät 17.5 m2 Bao phuû ñeán dung tích khoaûng chöøng 70 hl Dieän tích beà maët gia nhieät thaân noài 2 4.5 m2 Bao phuû ñeán dung tích khoaûng chöøng 70 hl Toác ñoä gia nhieät : 121 hl ñöôïc gia nhieät öø 72oC ñeán 100oC trong 19 phuùt 19 .0 bar vôùi nhieät ñoä hôi nöôùc baõo hoaø 151.87oC Dieän tích gia nhieät ñaùy 5.1 NOÀI NAÁU GAÏO Rice cooker: Soá löôïng: 02 caùi vôùi ñaùy gia nhieät vaø 2 vuøng gia nhieät thaân noài baèng theùp khoâng ræ Toång dung tích 209 hl Dung tích laøm vieäc 121 hl Ñöôøng kính 2.THIEÁTBÒ KHU VÖÏC NAÁU 2.6 m2 Bao phuû ñeán dung tích khoaûng chöøng 9 hl Dieän tích beà maët gia nhieät thaân noài 1 7.6 m2 ñöôïc thieát keá cho aùp löïc laøm vieäc 4.

3 1 ñaàu phun cip DN 40.0 bar Dieän tích gia nhieät ñaùy 9.0 bar vôùi nhieät ñoä hôi nöôùc baõo hoaø 151.1 Noài naáu malt baèng theùp khoâng ræ vôùi ñaùy gia nhieät vaø voû gia nhieät ôû thaân noài Toång dung tích 336 hl Dung tích laøm vieäc 235 hl Ñöôøng kính 3. vôùi haáp thuï oxygen ít nhaát.9 m2 20 .1.5 m2 Bao phuû ñeán dung tích khoaûng chöøng 20 hl Dieän tích beà maët gia nhieät thaân noài 8.87oC AÙp löïc thieáøt keá : 6. goùc phun 360o.2 Boä phaän khuaáy ñöôïc truyeàn ñoäng töø beân döôùi Vieäc khuaáy troän maïnh vaø caån thaän . laép ñoäng cô hoäp soá vaøo noài 2.1.2.4 m2 ñöôïc thieát keá cho aùp löïc laøm vieäc 4. ñöôïc baûo ñaûm bôûi hình daïng ñaëc bieät cuûa caùnh khuaáy.600 mm Toång dieän tích gia nhieät 18. Q = 16 m3/giôø 2.2 NOÀI NAÁU MALT – Mash tun Soá löôïng: 02 caùi 2. boät Oáng hoøa choän nöôù c 2.

ñöôïc baûo ñaûm bôûi hình daïng ñaëc bieät cuûa caùnh khuaáy 2.200 mm Toång chieàu cao 4. theùp khoâng ræ 1. vôùi haáp thuï oxygen ít nhaát.4 Caùc bôm dòch ñöôøng 2 Bôm heøm Coâng suaát : 40-80 m3/giôø/ bôm Coät aùp : 1.4301/AISI 304 2. Bao phuû ñeán dung tích khoaûng chöøng 115 hl Toác ñoä gia nhieät : 235 hl ñöôïc gia nhieät öø 65oC ñeán 76oC trong 11 phuùt Beà daøy vaät lieäu vaø vaät lieäu : Ñaùy coân 20o ñöôïc gia nhieät 5 mm .2. theùp khoâng ræ 1.4301/AISI 304 Thaân noài khoâng coù gia nhieät 3 mm .4301/AISI 304 Voû hôi nöôùc theùp khoâng ræ 1. goùc phun 360o.4301/AISI 304 Thaân noài ñöôïc gia nhieät 5 mm .2.500 mm AÙp löïc loïc toái ña 6 bar AÙp löïc eùp toái ña 6 bar 21 .3 HEÄ THOÁNG LOÏC HEØM bao goàm : 2.2 Boä phaän khuaáy ñöôïc truyeàn ñoäng töø beân döôùi Vieäc khuaáy troän maïnh vaø caån thaän . theùp khoâng ræ 1.600 mm Dieän tích beà maët loïc 338 m2 Theå tích loïc 76 hl Toång chieàu daøi 10.3. Q = 35 m3/giôø 2.530 mm Toång chieàu roäng 2.1 Maùy loïc heøm ZIEMANN (Maùy loïc eùp maøng MK 15/20) Chieàu daøi höõu duïng 9.3 Ñaàu phun CIP DN 50.5 bar 2.2.

oáng phun seõ baét ñaàu di chuyeån xuoáng phiaù döôùi.500 x 2. Soá chu kyø phun treân moãi taám ñöôïc choïn löïa vôùi coâng taéc kieåm tra. oáng voøi seõ phun röûa löôùi loïc töø khoaûng caùch khoaûng chöøng 70 mm vôùi aùp löïc 100 bar Chaúng bao laâu sau khi oáng phun ñeán vò trí gôø treân cuûa taám . Chaúng bao laâu sau khi oáng phun ñeán vò trí gôø döôùi cuûa taám . ñeå moãi taám seõ luoân ñöôïc phun röûa 2 laàn.000 mm (Roäng x Cao) beà daøy lôùp baû heøm 50 mm bao goàm : 35 taám loïc maøng (bao goàm 2 taám döï phoøng) 33 khung loïc phoøng (bao goàm 1 taám döï phoøng) 1 taám ñaàu 1 taám cuoái 1 boàn ñeäm caân baèng aùp suaát 1 thieát bò phun röûa löôùi töï ñoäng bao goàm bôm phun Ñeå phun röûa löôùi .bao goàm : 1 Khung maùy loïc eùp 1 heä thoáng thuyû löïc 65 khung mang ñeå treo vaø daãn höôùng caùc taám loïc 1 boä caùc taám baèng polypropylene Vôùi ñaàu vaøo ôû ñaùy . 22 . caùc taám loïc ñöôïc töï ñoäng di chuyeån tôùi khoaûng giöõa cuûa khoaûng hôû. kích thöôùc 1.

100 mm 23 .6 % soluble extract Böôùc 2: Bôm heát dòch heøm. Kích thöôùc ñuû cho baõ cuûa moät meû loïc Daøi 10. Böôùc 3: Röõa baõ theo höôùng AD ñeán BC First wort concentration: > 25 °P Böôùc 4: Laøm roãng maùy loïc Time of occupancy: < 90 min. H = 100 bar Böôùc1 Böôùc2 Böôùc3 Böôùc4 Böôùc5 Böôùc6 Turbidity values: < 2–3 EBC Böôùc 1: Ñieàn ñaày maùy loïc qua ñöôøng oáng döôùi. ñeå noù ñöôïc laøm saïch. vôùi thieát bò thaûi baõ. 1 bôm phun Q = 18 m3/giôø . Yields: < 0. (= 16 Böôùc 5: brews/day) Böôùc 6: Xaû vaø ñuoåi baõ Thuøng chöùa baõ thaûi hình chöõ nhaät baèng theùp khoâng ræ naèm beân döôùi Maùy loïc.580 mm Cao 2.000 mm Roäng 2. taám keá tieáp ñöôïc ñaët giöõa oáng voøi. Chaúng bao laâu sau khi trôû laïi vò trí khôûi ñaàu. dòch ñaàu thu Solids content: < 3 mg/l qua keânh phía treân. thieát bò laøm saïch ñöôïc di chuyeån ngang qua moät khoaûng baèng vôùi beà daøy cuûa moät taám (veà phiaù taám ñaàu) vaø ñöôïc ñieàu khieån bôûi maïch trình töï .

4301/AISI 304 Dieän tích beà maëõt gia nhieät 44. moãi caùi vôùi ñoäng cô truyeàn ñoäng 11 kW Caùc truïc vít naøy vaän chuyeån baõ thaûi ñeán ñaàu ra thaûi baõ ôû giöõa thuøng 2.000 mm Heä thoáng Silo ñöôïc trang bò vôùi thieát bò phun .800 mm Chieàu cao thaân truï 6. bao goàm : Dung tích 40 m3 Ñöôøng kính Silo 3.4.4 1 HEÄ THOÁNG BOÀN CHÖÙA DÒCH ÑÖÔØNG TRUNG GIAN bao goàm : 2. noù ñöôïc thoåi saïch beân trong vaø beân ngoaøi vaø 2 Vít taûi ñònh löôïng 2.780 mm 3 ñaàu phun CIPDN 20.500 mm Phoøng ñaàu ñeán gôø döôùi cuûa vít taû ñònh löôïng 4.2 2 Silo chöaù baû thaûi öôùt baèng theùp kích thöôùc ñuû cho baû thaûi töø 12 meû.4301/AISI 304 Thaân noài 4 mm theùp khoâng ræ 1. 2 daõi truïc vít ñöôïc laép vaøo thuøng .200 mm Chieàu daøi boàn 7.5 1 NOÀI ÑUN HOA Dung tích toång coäng 618 hl Soá löôïng ñaày boàn 468 hl Ñöôøng kính 4. höôùng leân treân.8 m2 Thieát keá cho vaän haønh 4 bar aùp suaát dö vôùi nhieät ñoä hôi nöoùc baûo hoaø 151.87 oC Toác ñoä gia nhieät : 24 . goùc phun 180o . Q (moãi ñaàu) = 9 m3/giôø 2.4301/AISI 304 1 Thieát bò ñun beân trong baèng theùp khoâng ræ 1.2 Bôm trong khu vöïc heä thoáng chöùa dòch ñöôøng 1 bôm dòch ñöôøng Coâng suaát 95 m3/giôø Coät aùp : 3.4.0 bar 2.500 mm Ñaùy coân 20o 8 mm theùp khoâng ræ 1.3.1 1 Boàn chöùa dòch ñöôøng trung gian naèm ngang baèng theùp khoâng ræ Dung tích toång coäng 551 hl Soá löôïng ñaày boàn 468 hl Ñöôøng kính 3.

468 hl ñöôïc gia nhieät töø 90 oC leân 99,9oC trong 12 phuùt

Coâng suaát boác hôi : 43 hl/giôø (43 hl/meû)

Thieát bò ñun vôùi ñöôøng kính khoaûng chöøng 1.000 mm vaø chieàu cao truï
2.000 mm.

Taám ngaên ñöôïc cung caáp vôùi boä höôùng doøng hình noùn cuït ñieàu chænh ñöôïc seõ
ñöôïc laép beân treân thieát bò ñun.

Thieát bò laøm saïch beân trong boàn
bao goàm :
4 ñaàu phun DN 32 ñeå laøm saïch boàn, goùc phun 360o, Q (moãi caùi) = 15 m3/giôø

1 ñaàu phun DN 32 ñeå laøm saïch thieát bò ñun, goùc phun 360o, Q = 22 m3/giôø

2.5.1 2 Boàn ñònh löôïng houblon baèng theùp khoâng ræ
döôùi hình thöùc caùc boàn hình truï coân
moãi boàn goàm :

Dung tích toång coäng 240 lít
Ñöôøng kính 600 mm
Chieàu cao boàn chöa keå chaân ñeá 1.250 mm
Chieàu cao toång coäng 1.750 mm
1 ñaàu phun CIP DN 10, goùc phun 360o , Q = 1,0 m3/giôø
1 bôm dòch ñöôøng vaøo Coâng suaát 15 m3/giôø
Coät aùp : 1,5 bar
2.6. 1 NOÀI ÑUN ÑÖÔØNG
Dung tích toång coäng 55 hl
Ñöôøng kính 2.000 mm
Chieàu cao boàn chöa keå chaân ñeá 2.530 mm
Chieàu cao toång coäng 3.400 mm
1 Thieát bò khuaáy baèng theùp khoâng ræ truyeàn ñoäng töø beân treân
Vieäc khuaáy troän maïnh vaø caån thaän , vôùi haáp thuï oxygen ít nhaát, ñöôïc baûo ñaûm bôûi
hình daïng ñaëc bieät cuûa caùnh khuaáy
1 ñaàu phun CIP DN 40, goùc phun 360o , Q = 16 m3/giôø
1 Bôm nöôùc ñöôøng Coâng suaát 20 m3/giôø
Coät aùp : 2,0 bar

2.7 CAÙC PHAÀN THU HOÀI NAÊNG LÖÔÏNG
vôùi boä ngöng tuï hôi nöôùc, boä gia nhieät dòch ñöôøng , boä laøm nguoäi nöôùc ngöng vaø
boàn chöaù nöôùc noùng, bao goàm :

25

1 Thieát bò trao ñoåi nhieät chuøm oáng naèm ngang
(ngöng tuï hôi nöôùc cho noài naáu dòch ñöôøng)
ñeå gia nhieät nöôùc bôûi hôi nöôùc cuûa noài naáu dòch ñöôøng

Coâng suaát khi söû duïng toái ña hôi nöôùc
Boác hôi 42,5 hl/giôø
Coâng suaát nhieät 2551 kW
Dieän tích truyeàn nhieät 124 m2
Gia nhieät cho nöôùc Töø 10-32/78 C ñeán 82/96oC
o

Löôïng nöôùc ñi qua 30/43/125 m3/giôø
Heä soá caûn nhieät 0,0002 m2 K/W
Voû , ñaàu, caùc taám oáng, caùc boù oáng laøm baèng theùp khoâng ræ 1.4301/AISI 304
coät choáng baèng theùp khoâng ræ 1.4301/AISI 304

1 Thieát bò trao ñoåi nhieät chuøm oáng naèm ngang ñeå laøm nguoäi nöôùc ngöng tuï

ñeå laøm nguoäi nöôùc ngöng 42,5 hl/giôø töø 100oC xuoáng 30/37oC vôùi nöôùc töø 10-32oC
leân 82 oC.

Coâng suaát 326 kW

1 Thieát bò trao ñoåi nhieät daïng taám ñeå gia nhieät dòch ñöôøng

ñeå gia nhieät dòch ñöôøng 950 hl/giôø töø 72oC leân 92oC vôùi 1.110 hl/giôø nöôùc noùng töø
96oC xuoáng 78oC.

Coâng suaát 2.150 kW
o
1 Boàn chöùa baèng theùp khoâng ræ cho nöôùc noùng (96 C)

Dung tích toång coäng 64 m3
Ñöôøng kính 2.600 mm
Chieàu cao boàn 12.420 mm
1 ñaàu phun CIP DN 40, goùc phun 360o , Q = 24 m3/giôø

2.8 1HEÄ THOÁNG NOÀI XOAÙY LOÁC
Bao goàm:

2.8.1 1 Noài xoaùy loác baèng theùp khoâng gæ

Dung tích toång coäng 545 hl
Löôïng dòch ñöôøng noùng ra 425 hl
Ñöôøng kính 4.800 mm
Chieàu cao thaân truï 3.000 mm
Möùc dòch ñöôøng 2.335 mm

26

vôùi 425 hl dòch ñöôøng noùng
2.8.2 1 Thieát bò phun cho thaûi chaát ñuïc
ñöôïc laép ôû taâm cuûa ñaùy noái xoaùy loác
OÁng xaû ñaùy vôùi maët bích noái. Ñaàu phun quay vôùi 4 voøi ñieàu chænh ñöôïc
(Q toång coäng = 8,4 m3/giôø vôùi 4 bar)

2.8.3 1 Ñaàu phun CIP DN 50 ñeå laøm saïch noái, goùc phun 3600, Q= 35m3/h

2.9 HEÄ THOÁNG LAØM LAÏNH DÒCH ÑÖÔØNG VAØ HOAØ KHÍ DÒCH ÑÖÔØNG
bao goàm :

2.9.1 2 Thieát bò trao ñoåi nhieät daïng taám ñeå laøm laïnh dòch ñöôøng
Moãi thieát bò :laøm laïnh 450 hl/giôø dòch ñöôùng töø 98 oC xuoáng 7 oC vôùi nöôùc 498
hl/giôø töø 3 oC leân 83 oC

Coâng suaát 4.575 kW
Ñoä giaûm aùp :
- Dòch ñöôøng 247,6 kPa
- Nöôùc 296,0 kPa
2.9.2 1Heä thoáng hoaø khí dòch ñöôøng DN 80
bao goàm :

1 thieát bò hoaø khí dòch ñöôøng cho löu löôïng dòch ñöôøng 450 hl/giôø
loå phun ñöôøng kính 28 mm

1 Heä thoáng oáng CIP vôùi caùc van maøng vaän haønh baèng khí neùn cho CIP DN 10,
xaû DN 10 vaø hoaø khí DN 20

2.10 1 HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP NÖÔÙC NAÁU
Bao goàm:

2.10.1 1 Boàn thaúng ñöùng baèng theùp khoâng gæ
ñeå chöùa nöôùc laïnh (30C)

Dung tích toäng coäng 64 m3
Ñöôøng kính 2.600 mm
Chieàu cao cuûa boàn 12.420 mm

1 Ñaàu phun DN 40, coù goùc phun 3600, Q=24m3/h

2.10.2 1 Boàn thaúng ñöùng baèng theùp khoâng gæ cho nöôùc noùng (820C)

Dung tích toång coäng 210 m3
Ñöôøng kính 4.700 mm

27

11.420 mm 1 Ñaàu phun CIP DN 40.480 mm 2. Q= 35m /h 2.600 mm Chieàu cao cuûa boàn 12.10.2 1 Boàn chöùa suùt thaúng ñöùng baèng theùp khoâng ræ Dung tích 149 hl Ñöôøng kính 2.10.370 mm 2. Chieàu cao cuûa boàn 12. coù goùc quay 3600. Q= 24 m3/h 2.4 1 Boàn chöùa acid thaúng ñöùng baèng theùp khoâng ræ Dung tích 54 hl Ñöôøng kính 1.1 1 Boàn chöùa nöôùc thu hoài thaúng ñöùng baèng theùp khoâng ræ Dung tích 54 hl Ñöôøng kính 1.11.84 oC) Coâng suaát 837 kW 2.3 1 Thieát bò trao ñoåi nhieät daïng chuøm oáng ñeå gia nhieät cho nöôùc gia nhieät 250 hl/giôø cho nöôùc töø 62 oC leân 82 oC vaø 70-100 hl/giôø nöôùc töø 10-32 oC ñeán 82 oC vôùi hôi nöôùc baûo hoøa (4 bar g/151.080 mm Chieàu cao toång coäng 3.11.600 mm Chieàu cao boàn chöa tính chaân ñeá 3.870 mm Chieàu cao toång coäng 4.480 mm 2.600 mm Chieàu cao boàn chöa tính chaân ñeá 3.400 mm Chieàu cao boàn chöa tính chaân ñeá 3.3 1 Boàn chöùa suùt (laøm laïnh dòch ñöôøng) thaúng ñöùng baèng theùp khoâng ræ Dung tích 54 hl Ñöôøng kính 1. coù goùc quay 360 .700 mm 0 3 1 Ñaàu phun DN 50.080 mm Chieàu cao toång coäng 3.600 mm 28 .1HEÄ THOÁNG CIP VÔÙI BAÛNG PHAÂN PHOÁI 2.11.4 1 Boàn thaúng ñöùng baèng theùp khoâng ræ cho nöôùc laïnh (10-320 C) Dung tích toång coäng 64 m3 Ñöôøng kính 2.11.

Heä thoáng chöùa dòch ñöôøng trung gian .5 bar 2. 50 Hz N = 1.000 lít/giôø .11.6 Thieát bò cho boå sung ñònh löôïng hoaù chaát ñaäm ñaëc vaøo heä thoáng CIP bao goàm : 2 bôm ñònh löôïng maøng Q = 1.87 oC) Coâng suaát nhieät 1365 kW 2.Khu vöïc xöû lyù.2.Noài naáu Malt 1 .480 mm 2.Thaûi baõ Boàn chöùa dòch ñöôøng cuoái . toàn tröõ vaø nghieàn nguyeân lieäu .Noài naáu Malt 2 . Chieàu cao boàn chöa tính chaân ñeá 3.080 mm Chieàu cao toång coäng 3.1 kW 2.Noài naáu gaïo 1 vaø 2 .Heä thoáng noài naáu dòch ñöôøng vôùi thieát bò gia nhieät beân trong .11.Heä thoáng loïc heøm .0 bar 415 V . H = 5.7 Caùc bôm trong khu vöïc heä thoáng CIP 1 bôm ñaåy CIP Coâng suaát 60 m3/giôø Coät aùp : 4.000 .Heä thoáng noài xoaùy loác 29 .11.0 bar 2 bôm CIP hoài löu Coâng suaát 60 m3/giôø Coät aùp : 1.Caùc phaàn laép ñaët cho thu hoài naêng löôïng .12 HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN VAØ CAÙC TRANG BÒ Heä thoáng ñieàu khieån laø heä thoáng ñieàu khieån qui trình cho ñieàu khieån töø xa baèng tay vôùi Traïm laøm vieäc treân cô sôû VDU vaø con chuoät cuõng nhö töï ñoäng cho caùc quaù trình lieân tieáp nhau nhö sau vôùi heä thoáng töï ñoäng BRAUMAT NT .5 1 Thieát bò trao ñoåi nhieät chuøm oáng naèm ngang ñeå gia nhieät suùt ñeå gia nhieät 600 hl suùt /giôø töø 62oC leân 82oC bôûi hôi nöôùc baõo hoaø (4 bar / 151.

Heä thoáng ñònh löôïng houblon . Caùc chöông trình ñieàu khieån qui trình ñöôïc löu giöõ bôûi boä phaän döï tröõ coù pin gaén lieàn trong S7 ôû boä nhôù cho ngöôøi söû duïng.Heä thoáng phaân phoái hôi nöôùc . Hieån thò qua 3 traïm ñieàu khieån Phaàn meàm Cho ñieàu khieån baèng tay thoâng qua heä thoáng ñieàu khieån quy trình Braumat NT baèng con chuoät thoâng qua caùc maøn aûnh giao dieän hoaøn toaøn baèng hình aûnh ñoà hoïa cuûa daây chuyeàn coù theå kieåm soaùt vieäc vaän haønh. Vieäc thoâng tin hoaøn toaøn vôùi ngöôøi vaän haønh ñöôïc toå chöùc bôûi heä thoáng phaàn meàm BRAUMAT NT. b/ Heä thoáng nhaø naáu : Khoaûng 180 van caùnh böôùm vaän haønh baèng khí neùn ( 1 coâng taéc gaàn) Khoaûng 20 van ñieàu khieån Khoaûng 37 ñoäng cô / bôm Khoaûng 45 tín hieäu ño töông töï (analog) Heä thoáng ñieàu khieån toaøn boä ñöôïc thieát keá theo caùc tieâu chuaån kyõ thuaät cuûa Ziemann. Döïa treân chöông trình cuûa khoaù lieân ñoäng an toaøn toaøn dieän vaø ñieàu khieån modul trong phaàn meàm. trong phaïm vi chöùc naêng BRAUMAT. Quaù trình ñöôøng hoùa : naáu vaø ngöøng naáu ñöôïc töï ñoäng hoaù 30 .Heä thoáng CIP vôùi baûng phaân phoái (Nhaø naáu) Phaïm vi cuûa caùc thieát bò ñöôïc ñieàu khieån töông öùng phaïm vi chi tieát sau : a/ Heä thoáng nghieàn : Khoaûng 8 van caùnh böôùm vaän haønh baèùng khí neùn ñieän töû (1 coâng taéc gaàn) Khoaûng 40 ñoäng cô truyeàn ñoäng Khoaûng 4 tín hieäu ño töông töï (analog) Phaïm vi chính xaùc seõ ñöôïc xaùc ñònh vaø ñònh giaù döïa treân sô ñoà cuoái cuøng cuûa heä thoáng nghieàn.Hoaø khí dòch ñöôøng .Laøm laïnh dòch ñöôøng .Boàn ñònh löôïng ñöôøng .Heä thoáng thu chaát ñuïc . caùc sai soá vaän haønh seõ ñöôïc keát thuùc. Bao goàm taát caû caùc khoaù lieân ñoäng (phaàn cöùng vaø phaàn meàm) yeâu caàu cho vieäc baûo veä.Heä thoáng cung caáp nöôùc naáu bia . Heä thoáng töï ñoäng “Braumat NT” bao goàm : 1 heä thoáng ñieàu khieån Braumat NT vôùi hoãn hôïp ñieàu khieån baèng tay hoaëc töï ñoäng. . Ñieàu khieån baèng tay thöïc hieän qua con chuoät vaø baøn phím.

caùc soà löôïng rieâng bieät houblon ñöôïc nhaäp vaø töï ñoäng theâm vaøo dòch ñöôøng. Cuøng thôøi gian ñöôïc yeâu caàu bôûi chöông trình. vieäc kieåm soaùt söï coù saün houblon bôûi söï ghi nhaän cuûa ngöôøi vaän haønh ñöôïc yeâu caàu töø heä thoáng ñieàu khieån trong quaù trình Neáu ngöôøi vaän haønh khoâng nhaän bieát ñöôïc. 1 phuï naáu. 1 naáu chính. laøm vieâc 3ca/ ngaøy theo cheá ñoä 3ca.sau moät thôøi gian an toaøn Boàn CIP Vieäc taåy röûa CIP caùc boàn ñöôïc ñieàu khieån baèng thôøi gian Caùc ghi nhaän loãi vaø ghi nhaän qui trình naáu tieâu chuaån cuõng ñöôïc bao goàm (Tieâu chuaån BRAUMAT) Toång coäng coù 255 loaïi qui trình naáu bia khaùc nhau coù theå thöïc hieän trong nhaø naáu 3. Moãi ca coù 1 ca tröôûng. heä thoáng baùo ñoäng seõ ñöôïc kích hoaït vaø quy trình bò giaùn ñoaïn neáu caàn thieát .4 kíp. 1 thôï ñieän vaø 1 thôï cô khí. Boá trí nhaân löïc Toång soá nhaân löïc cuûa nhaø naáu goàm coù 21 nguôøi.( toång coäng 5 ngöôøi/ca) 31 . Quaù trình loïc : vieäc nhaäp heøm ñöôïc töï ñoäng hoùa Toaøn boä quaù trình loïc ñöôïc ñieàu khieån töï ñoäng Naáu dòch ñöôøng : Vieäc naïp vaøo noài naáu dòch ñöôøng vaø naàu dòch ñöôøng ñöôïc töï ñoäng hoùa (ñieàu khieån thôøi gian ).

Sù h×nh thµnh c¸c s¶n phÈm bµi tiÕt nµy phô thuéc vµo toµn bé sù c©n b»ng qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt cña gièng nÊm men. Trong m«i tr−êng hiÕu khÝ. §ång thêi chóng còng th¶i mét l−îng lín c¸c hîp chÊt vµo dÞch ®−êng lªn men vµ cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng cña s¶n phÈm bia. Maltose lµ nguån ®−êng dåi dµo nhÊt trong dÞch ®−êng nh−ng sù hÊp thô chóng bÞ øc chÕ bëi sù cã mÆt cña glucose. nh−ng nh÷ng hîp chÊt quan träng kh¸c còng ®−îc th¶i ra m«i tr−êng. Sù lªn men nhê nÊm men cÇn ph¶i lµ qu¸ tr×nh kÞ khÝ. MÆc dï víi nång ®é thÊp nh−ng chóng l¹i cã h−¬ng rÊt m¹nh v× vËy cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng c¶m quan cña bia thµnh phÈm. B−íc ®Çu tiªn cña viÖc hÊp thô ®−êng nhê nÊm men qu¸ tr×nh vËn chuyÓn qua mµng tÕ bµo hoÆc lµ sù thñy ph©n tr−íc bªn ngoµi mµng råi ®−îc chuyÓn vµo trong tÕ bµo mét phÇn hay tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm thñy ph©n. vµ cã rÊt nhiÒu nh©n tè cã thÓ biÕn ®æi sù c©n b»ng nµy vµ v× vËy cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn h−¬ng vÞ cña s¶n phÈm.2. 32 . ChØ khi nÊm men hÊp thô ®−îc kho¶ng 50% l−îng glucose th× maltose vµ maltotriose míi ®−îc hÊp thô. Qu¸ tr×nh lªn men bia. glucose.1 Kh¸i niÖm vÒ lªn men bia: DÞch ®−êng chøa c¸c lo¹i ®−êng: sucrose. Khi kh«ng cßn « xy. 2. NÊm men chuyÓn ho¸ ®−êng b»ng c¸ch h« hÊp hoÆc lªn men: +Qu¸ tr×nh h« hÊp: C6H12O6 + O2 6H2O + 6 CO2 + Qu¸ tr×nh lªn men: C6H12O6 2 C2H5OH + 2 CO2 Trong qu¸ tr×nh lªn men bia nÊm men sö dông nguån dinh d−ìng cã trong dÞch ®−êng ®Ó sinh tr−ëng vµ tån t¹i. kÕt qu¶ lµ t¹o thµnh mét l−îng nhá sinh khèi nh−ng l¹i t¹o ra mét l−îng cån ®¸ng kÓ. 2. fructose. maltotriose cïng víi dextrin. maltose. tÕ bµo chuyÓn thµnh trao ®æi kÞ khÝ. Trong ®iÒu kiÖn th«ng th−êng nÊm men bia cã kh¶ n¨ng sö dông theo tr×nh tù sau: Glucose Æ Fructose Æ Maltose Æ Maltotriose §iÒu c¬ b¶n cña c¸c chñng nÊm men bia lµ kh«ng lªn men ®−îc maltotetraose vµ c¸c dextrin. Lªn men vµ läc bia. nÊm men ph¸t triÓn tèt trªn m«i tr−êng ®−êng t¹o sinh khèi vµ CO2. Cån vµ CO2 lµ hai hîp chÊt chñ yÕu.

Mét l−îng nhá hîp chÊt sulfur lµ cã thÓ chÊp nhËn ®−îc trong bia. 2. Tæng sè cã trªn 90 ester kh¸c nhau ®−îc t×m thÊy trong bia 2.1. Sù khö vicinal diketones ë giai ®o¹n muén cña lªn men vµ trong qu¸ tr×nh lªn men phô cÇn cã ®ñ l−îng nÊm men trong dÞch lªn men. diacetyl (2.2 C¸c ester: C¸c ester lµ thµnh phÇn h−¬ng quan träng cho mïi gièng h−¬ng hoa vµ h−¬ng hoa qu¶ cña bia. Khi nång ®é cña c¸c hîp chÊt carbonyl v−ît qu¸ nhiÒu th× g©y háng h−¬ng vÞ bia.3-butanedione) vµ 2.1 ppm vµ 10 lÇn thÊp h¬n ng−ìng cña 2.1.2.1 C¸c r−îu bËc cao: Mét sè cån cao quan träng cã trong bia lµ: • n-propanol • isobutanol (2-methyl propanol) • active amyl alcohol (2-methyl-1-butanol) • isoamyl alcohol (3-methyl-1-butanol) 2.1 Mét sè s¶n phÈm phô quan träng nh−: 2. Khi v−ît qu¸ chóng lµm t¨ng h−¬ng kh«ng mong 33 .3 Carbonyls (aldehydes and ketones): Kho¶ng 200 hîp chÊt carbonyl ®−îc ph¸t hiÖn tham gia vµo sù t¹o h−¬ng cña bia vµ c¸c lo¹i ®å uèng cã cån kh¸c. VÒ sè l−îng diacetyl lµ quan träng nhÊt v× ng−ìng c¶m quan cña nã lµ kho¶ng 0.1.1.1. sù cã mÆt cña chóng trong bia ®−îc x¸c ®Þnh nhê giai ®o¹n lªn men lµ vicinal diketones.3-pentanedione. NÕu nÊm men sím bÞ lo¹i bá th× hµm l−îng diacetyl cßn l¹i sÏ cao trong bia thµnh phÈm v× vËy ®iÒu nµy nªn ®−îc lo¹i trõ.1. C¸c cacbonyl t¹o h−¬ng kh¸c. Diacetyl ®¹t ®Ønh ®iÓm vµo giai ®o¹n cuèi cña ho¹t ®éng sinh tr−ëng cña nÊm men.1.1. Sù cã mÆt cña chóng kÝch thÝch ë nång ®é phï hîp nh−ng sÏ kh«ng tèt nÕu mÊt sù ®iÒu khiÓn phï hîp trong qu¸ tr×nh lªn men dÉn ®Õn kh«ng nhËn ®−îc tû lÖ ester thÝch hîp. C¶ hai thµnh phÇn nµy t¹o ra h−¬ng kÑo ®−êng b¬ vµ h−¬ng cña bia.1. Sù khö diacetyl x¶y ra vµo giai ®o¹n muén h¬n cña qu¸ tr×nh lªn men khi sù sinh tr−ëng ®· kÕt thóc.4 C¸c hîp chÊt sulfur C¸c hîp chÊt sunlfur tham gia ®¸ng kÓ vµo h−¬ng vÞ cña bia. C¸c hîp chÊt carbonyl còng ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ ®Õn tÝnh æn ®Þnh cña h−¬ng bia.3-pentanedione. Nh÷ng ®Æc tÝnh c¶m quan cña vicinal diketones tham gia tíi tÊt c¶ tíi khÈu vÞ vµ h−¬ng cña c¸c lo¹i nÊm men næi nh−ng trong hÇu hÕt nÊm men ch×m th× chóng l¹i g©y ra nh÷ng ®Æc tÝnh kh«ng tèt.

(14) ®iÒu khiÓn vµ kiÓm tra ¸p suÊt. nh−ng sù c©n ®èi ®−îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lªn men nh− lµ kÕt qu¶ cña sù chuyÓn ho¸ cña nÊm men. Tuy nhiªn nång ®é cña H2S (mïi trøng thèi) vµ SO2 (mïi diªm ch¸y) lµ phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña nÊm men. Mét phÇn lµ tõ malt hay c¸c thµnh phÇn kh¸c cña dÞch ®−¬ng. 34 . vµ do vËy c¸c ph¶n øng nÊm men t¹o sulfur lµ ch−a ®−îc biÕt râ. C¸c con ®−êng chuyÓn ho¸ sulfur ®−îc hiÓu biÕt Ýt h¬n so víi c¸c con ®−êng carbonhydrate vµ nit¬. (13) ®−êng èng cÊp vµ tho¸t ®Ønh (CO2. mçi bån dung tÝch 1465 HL Lªn men 3 gæm 21 bån CCT dung tÝch 2030 HL HÖ thèng lªn men 2 vµ 3 cña nhµ m¸y lµ hÖ thèng lªn men t¨ng trô ®¸y c«n ngoµi trêi. gåm c¶ h÷u c¬ vµ c¸c a xÝt bÐo m¹ch ng¾n-trung b×nh-dµi cã mÆt trong bia. (6+8) khoang lµm l¹nh cho lªn men. 1. (5) khoang lµm l¹nh nhá cho l¹nh s©u. (12) van lÊy mÉu. C¶ hai ®Òu lµ chÊt trung gian trong sinh tæng hîp cña sulfur chøa amin« a xÝt cysteine vµ methione. Kh«ng kiÓm so¸t ®−îc qu¸ tr×nh lªn men cã thÓ g©y ra møc nång ®é cao kh«ng mong muèn cña nh÷ng hîp chÊt nµy xuÊt hiÖn trong bia thµnh phÈm. (7) líp vá ngoµi. (9a) ®−êng tho¸t ammonia ng−ng tô. mét sè lµ tõ nguyªn liÖu sö dông. (3) C¸p dÉn vµ èng tho¸t n−íc riªng biÖt. (9) liªn kÕt cÊp dÞch ammonia víi van. H2S vµ SO2 ®−îc t¹o thµnh trong qu¸ tr×nh lªn men. khÝ. NhiÒu hîp chÊt sulfur cã mÆt trong dÞch ®−êng kh«ng xuÊt ph¸t tõ lªn men. CÊu t¹o c¬ b¶n nh− h×nh vÏ d−íi ®©y: ThiÕt bÞ lªn men trô ®øng ®¸y c«n (1) lèi ®i b¶o d−ìng. (10) vïng l¹nh ®¸y c«n. CIP) ®−îc l¾p r¸p riªng biÖt. (11) ®¸y c«n víi ®Çu chôp DN 450. C¸c a xÝt h÷u c¬ tham gia lµm gi¶m pH trong qu¸ tr×nh lªn men vµ t¹o h−¬ng cho bia thµnh phÈm.2 ThiÕt bÞ lªn men Lªn men 2 gåm 14bån lªn men tõ ZKG 320 – ZKG 333. (2) ®Ønh chãp chøa thiÕt bÞ.5 C¸c a xÝt bÐo vµ h÷u c¬ Cã kho¶ng 110 a xÝt.muèn.1. (15) chu«ng b¸o ®Çy vµ hÕt tank. (4) KÕt nèi ®o nhiÖt ®é.1. 2.

dµy150 mm ThiÕt bÞ lµm s¹ch §Çu phun 50 mm.5oC • Giai ®o¹n rót men • ñ men.5 m2 DiÖn tÝch trao ®æi nhiÖt 3 th©n trô: 71 m2 Bät polyurethane HR. ¸p suÊt 2 bar ¸p suÊt lµm viÖc/ ¸p suÊt tèi ®a 2. tµng tr÷ ë nhiÖt ®é thÊp Yªu cÇu chung: NhiÖt ®é ch¶y dÞch nha vµo CCT tõ 9 ÷ 9.0/ 2. Pk ≥ 75%.3 Quy tr×nh lªn men: T¹i 2 hÖ lªn men 2 vµ 3 quy tr×nh lªn men bia chai.8 kg/ mÎ dÞch nha. Men ®−îc ®−a vµo cïng mÎ dÞch nha ®Çu tiªn.5oC • Giai ®o¹n lªn men 12. §Æc tÝnh kü thuËt CCT Dung tÝch h÷u dông/ Tæng dung 1620/ 2030 tÝch (hl) §−êng kÝnh trong/ ChiÒu cao 4100/ 17580 (mm) §¸y c«n 70o 1 ®¸y c«n: 4. vÞ trÝ ®−a enzyme vµo t¹i khñy nèi ®¸y bån. 35 . l−u l−îng 35 m3/giê. ®¹t tØ lÖ chÕt < 16%. träng l−îng/ thÓ tÝch kho¶ng 50 B¶o «n kg/m3.6 (bar) BÒ dµy líp b¶o «n 2. Saccina= 0.1 Mét sè nh÷ng th«ng sè chÝnh cho hÖ bån lªn men CCT HÖ bån lªn men 3.50C Bæ sung Enzyme Maturex theo tû lÖ 0. lactic. tÝnh to¸n l−îng enzyme ®Ó bæ xung mét lÇn cho 01 bån tr−íc khi ch¶y nha vµo.2.2. t¹p trïng < 1%. ®èi víi bia 12oS ®¹t hµm l−îng lµ 2g/hl. lon vµ h¬i ®−îc thùc hiÖn theo mét quy tr×nh lªn men nh− nhau vµ ®−îc chia lµm 4 giai ®o¹n chÝnh: • Giai ®o¹n lªn men 9.

Më l¹nh van 2 vµ 3 36 .3.3 bar cho tíi khi Pz = 3. Van khoang l¹nh t¹i ®¸y c«n hÇu nh− kh«ng dïng ë LM2.6≤Pz≤2.2.2 ngµy ®o Pz kh«ng gi¶m vÉn tiÕn hµnh h¹ l¹nh.1 Giai ®o¹n lªn men 9. Trong giai ®o¹n nµy vÉn gi÷ ¸p suÊt trong bån lµ 0.9 bar • Khi 2. • Thêi gian giai ®o¹n nµy kho¶ng 3-4 ngµy Qu¸ tr×nh lªn men chÝnh viÖc sö dông më l¹nh c¸c khoang l¹nh trªn 1 lµ nh»m môc ®Ých t¹o dßng ®èi l−u trong tank lªn men. 2.7 míi chuyÓn sang giai ®o¹n rót men.9 bar.3 bar • §Æt vµ duy tr× nhiÖt ®é lªn men chÝnh lµ 9. . §Æt nhiÖt ®é trªn m¸y tÝnh cho tank lªn men lµ 50C . vµ 3 t−¬ng øng víi c¸c van ®Ønh. qu¸ tr×nh lªn men sÏ sinh nhiÖt v× vËy nhiÖt ®é t¨ng.5-4 th× míi ®Æt ¸p suÊt 0. 2.5oC • Thêi gian cña giai ®o¹n nµy th−êng kho¶ng tõ 3-4 ngµy • Më van sè 1 • Van ®−îc ®¸nh sè tõ trªn xuèng d−íi víi thø tù 1. thuËn lîi cho qu¸ tr×nh tiÕp xóc cña nÊm men víi dÞch lªn men. Sau • Tr−êng hîp nh÷ng tank ®é Pz kho¶ng 2. 2.3.0. th©n vµ d−íi.9 bar • §Æt vµ duy tr× nhiÖt ®é lªn men chÝnh lµ 12. • Riªng lªn men 12oS khi 2.50C • Riªng lªn men 12oS th× duy tr× 12.9 mµ sau 0.50C • TiÕp gièng tõ bån men b¶o qu¶n ®Ó ®¹t tû lÖ kho¶ng 25-30 triÖu tÕ bµo/ml • Sau 8h kÓ tõ khi ®Çy bån. khi më van l¹nh khoang trªn sÏ lµm h¹ nhiÖt ®é cña dÞch lªn men phÝa trªn tank do ®ã träng l−îng riªng cña dÞch lín h¬n sÏ ch×m xuèng phÝa d−íi trong khi nhiÖt bªn d−íi l¹i cao h¬n nªn dÞch sÏ ®i theo h−íng lªn trªn t¹o nªn dßng ®èi l−u. rót men: .3 Giai ®o¹n h¹ l¹nh.5 0C • Khi Pz ®¹t 5-5.5 th× chuyÓn sang giai ®o¹n lªn men ë 12.5oC víi ¸p suÊt bÒ mÆt 0.2 Giai ®o¹n lªn men 12. l¾p èng ®iÒu chØ ¸p lùc cña tank lªn men vµo ®−êng thu håi CO2 • §Æt vµ duy tr× ¸p suÊt lµ 0.3.9 chuyÓn sang giai ®o¹n h¹ l¹nh ®Ó rót men.50C • §Æt vµ duy tr× ¸p suÊt trong giai ®o¹n nµy lµ tõ 07.5≤Pz ≤2.

Duy tr× nhiÖt ®é 10C vµ ¸p suÊt 0. theo dâi gåm: nhiÖt ®é.4 Giai ®o¹n h¹ l¹nh 10C vµ ñ chÝn lªn men phô: . ®Ó ®¶m b¶o chuyÓn tiÕp giai ®o¹n chÝnh x¸c. Më van l¹nh 1 vµ 3 Tæng qu¸ tr×nh lªn men lµ kho¶ng: Bia h¬i : 12 ngµy Bia chai : 16 ngµy Bia lon : 20 ngµy Theo dâi vµ kiÓm so¸t qu¸ tr×nh lªn men KiÓm so¸t theo dâi trong lªn men chÝnh kiÓm tra ®é ®−êng mçi ca mét lÇn/bån.. tèc ®é lªn men. • Líp nÊm men trªn gåm chñ yÕu lµ bät xÑp xuèng vµ nÊm men kÕt l¾ng ë giai ®o¹n cuèi • Líp nÊm men gi÷a gåm nh÷ng tÕ bµo nÊm men khoÎ cã kh¶ n¨ng lªn men m¹nh vµ th−êng lµ s¸ng mµu • Líp nÊm men ®¸y gåm nÊm men bÊt ho¹t vµ c¸c h¹t kÕt tña ban ®Çu nh− hoa. do ®ã qu¸ tr×nh nµy th−êng ®−îc duy tr× ë nhiÖt ®é thÊp vµ cã ®¶o trén ®Ó ®¶m b¶o nhiÖt ®é ®ång nhÊt vµ lo¹i trõ CO2. Qu¸ tr×nh b¶o qu¶n men s÷a nh»m ®¶m b¶o cho nÊm men kh«ng bÞ mÊt ho¹t lùc lªn men.. . nh÷ng h¹t chÊt bÐo vµ protein Sù thu håi tõng líp nÊm men nµy lµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc trong thùc tiÔn v× kh«ng cã ranh giíi râ rµng vÒ vËt lý gi÷a c¸c líp mµ chØ cã sù kh¸c nhau vÒ møc ®é t¹p nhiÔm do bÈn vµ kh«ng thÓ t¸ch ra ®−îc trong qu¸ tr×nh thu håi nÊm men.4. 2.1 Thu håi vµ b¶o qu¶n t¹i lªn men 2 37 .2. khi s¾p tíi giai ®o¹n chuyÓn tiÕp giai ®o¹n lªn men th× cã thÓ ph¶i ®o nhiÒu h¬n.9 bar cho ®Õn khi läc bia.4 B¶o qu¶n vµ t¸i sö dông nÊm men Lªn men 3 cã 4 bån b¶o qu¶n men dung tÝch 70 hl NÊm men sau qu¸ tr×nh lªn men cßn l¹i ë ®¸y tank lªn men gåm cã 3 líp. §Æt nhiÖt ®é trªn m¸y tÝnh lµ 20C . NÊm men cho thÊy khuynh h−íng tho¸i ho¸ th× ph¶i ®−îc thay thÕ b»ng nh©n gièng nÊm men míi.3. C¸c th«ng sè th−êng xuyªn ph¶i kiÓm tra. ¸p suÊt. 2.

th−êng kho¶ng 2 th¸ng mét lÇn th× tiÕn hµnh nh©nn gièng nÊm men cho s¶n xuÊt. 2.4. chÊt l−îng cña men s÷a ph¶i ®−îc kiÓm tra ®¶m b¶o ho¹t lùc lªn men tèt vµ Ýt t¹p nhiÔm míi ®−îc sö dông l¹i. Gièng cÊy vµo èng nghiÖm dÞch Æ èng nghiÖm dÞch/ 20ml dÞch/ b×nh100 mlÆ20ml gièng/ 80 ml dÞch/ b×nh 250 mlÆ100 ml gièng/ 400 ml dÞch/ b×nh 1000 mlÆ 500 ml gièng/ b×nh 1000 ml. Men ®−îc b¶o qu¶n trong bån b¶o qu¶n ë ®iÒu kiÖn 50C. Nh©n gièng gåm 3 b−íc: • Ph©n lËp tÕ bµo thÝch hîp • Nh©n tÕ bµo trong phßng thÝ nghiÖm tíi thÓ tÝch 20L ë giai ®o¹n lªn men m¹nh • Nh©n gièng t¹i quy m« s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®−îc mËt ®é cÇn thiÕt cho tiÕp gièng Nh©n gièng nÊm men: Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt mµ tiÕn hµnh nh©n gièng phï hîp. Qu¸ tr×nh nu«i cÊy nÊm men thuÇn khiÕt gåm ph©n lËp tÕ bµo kháe vµ nh©n lªn ®¹t sè l−îng cÇn thiÕt ®Ó tiÕp gièng cho lªn men.6 Qu¸ tr×nh CIP 38 . thêi gian ®¶o trén b»ng c¸nh khuÊy lµ 2h/lÇn mçi lÇn 5 phót. 2. thêi gian tõ 24-36h. Quy tr×nh nh©n gièng nÊm men trung gian: T¹i lªn men 3 gåm cã 2 bån nh©n gièng nÊm men: 30 vµ 110 HL 15 l Æ 60 l (15oC/48-72h) Æ 200 l (15oC/48-72h)Æ 600 l (15oC/48-72h)Æ 1400 l (15oC/48- 72h)Æ 6000 l Æ vµo bån lªn men lªn men. Quy tr×nh nh©n gièng trong phßng thÝ nghiÖm Th−êng ®−îc thùc hiÖn ë nhiÖt ®é tõ 20-25oC. Qu¸ tr×nh t¸i sö dông men th−êng kh«ng v−ît qu¸ 15 ®êi men. 2. Sau khi x¶ cÆn men t¹i ®¸y tank lªn men vµ x¸c ®Þnh mÉu men s÷a ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l−îng th× tiÕn hµnh thu håi men vÒ bån b¶o qu¶n cho t¸i sö dông.2 B¶o qu¶n t¹i lªn men 3 Qu¸ tr×nh thu håi men ®−îc thùc hiÖn t−¬ng t− nh− ë lªn men 2.5 Qu¸ tr×nh nh©n gièng nÊm men L−îng nÊm men cÇn cho lªn men ®¹t ®−îc th«ng qua nh©n gièng nÊm men thuÇn khiÕt. riªng phÇn khuÊy trén men ®−îc thùc hiÖn b»ng b¬m tuÇn hoµn víi chÕ ®é 25phót nghØ l¹i b¬m tuÇn hoµn 5 phót.

1 Quy tr×nh vÖ sinh bao gåm c¸c b−íc chÝnh sau: • Röa s¬ bé (röa tr«i c¸c cÆn bÈn dÔ lo¹i bá) • Röa NaOH 2% (tuÇn hoµn) • Röa trung gian (röa lo¹i bít xót) • Röa HNO3 2% (tuÇn hoµn) • Röa trung gian (röa lo¹i bít a-xÝt) • Khö trïng b»ng P3 Oxonia active Tuú thuéc vµo qu¸ kho¶ng c¸ch tõ hÖ CIP tíi thiÕt bÞ cÇn vÖ sinh ®Ó tÝnh to¸n thêi gian ®uæi n−íc còng nh− ho¸ chÊt trªn ®−êng èng cho phï hîp. §Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng qu¸ tr×nh vÖ sinh ph¶i ®−îc thùc hiÖn t¹i tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bia tõ c¸c ®−êng èng dÉn truyÒn. CIP cho bån • Röa s¬ bé (röa tr«i c¸c cÆn bÈn dÔ lo¹i bá) b»ng xót lo·ng • Röa NaOH 2% (tuÇn hoµn) • Röa trung gian (röa lo¹i bít xót) • Röa HNO3 2% (tuÇn hoµn) • Röa trung gian (röa lo¹i bít a-xÝt) • Khö trïng b»ng P3 Oxonia active 0.6. tank tµng tr÷ vµ lªn men. 2.2% CIP cho ®−êng èng 39 . c¸c lo¹i vËt liÖu vµ c¸c ®Æc tÝnh cña chóng • C¸c ho¸ chÊt vÖ sinh vµ ho¸ tiÖt trïng • VÖ sinh vµ chèng t¹p nhiÔm b»ng hÖ thèng vÖ sinh t¹i chç (CIP) vµ nh÷ng ph−¬ng ph¸p kh¸c. Qu¸ tr×nh kiÓm so¸t nång ®é ho¸ chÊt ®−îc ®iÒu khiÓn th«ng qua ®Çu ®o do ®ã cã thÓ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh x¶ ra ngoµi phÇn ho¸ chÊt lo·ng vµ tuÇn hoµn sö dông l¹i khi nång ®é ho¸ chÊt ®Æc gÇn víi yªu cÇu. Trong qu¸ tr×nh lµm s¹ch cÇn ph¶i hiÓu ®−îc môc tiªu vµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ vÖ sinh vµ chèng t¹p nhiÔm nh−: • ThiÕt bÞ lªn men. nã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l−îng vµ tÝnh æn ®Þnh cña bia thµnh phÈm. c¸c thiÕt bÞ b¬m. VÖ sinh lµ rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bia.

1 T¹i lªn men 2 bao gåm 2 hÖ thèng CIP gäi lµ CIP1 vµ CIP2 • CIP1: Sö dông cho bé phËn lªn men. Qu¸ tr×nh pha ho¸ chÊt cã thÓ ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch tù ®éng hoÆc vËn hµnh b»ng tay dùa trªn sù kiÓm so¸t ®é dÉn ®iÖn cña ho¸ chÊt.6. ®−êng èng nhËn dÞch. 01 bån chøa n−íc. 01 bèn chøa xót. 01 bån chøa axÝt. 1 thïng xót nãng. HÖ thèng nµy chØ vËn hµnh b»ng tay. gåm: 1 thïng xót l¹nh.2. c¸c tank BBT. Dïng lµm s¹ch c¸c bån lªn men.2 T¹i lªn men 3 gåm 2 hÖ thèng CIP: CIP tr−íc läc: 4 bån 100 hl. gåm: 1 thïng xót l¹nh. b¶o qu¶n vµ läc. ®¬n vÞ lµ millisiemens (mS).2 Pha ho¸ chÊt cho hÖ thèng CIP ViÖc kiÓm so¸t nång ®é NaOH vµ HNO3 dùa vµo kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn cña tõng chÊt. 40 .6. Gåm 05 bån cã dung tÝch b»ng nhau 5530 l. c¸c ®−êng èng sau läc gåm c¶ èng sang bé phËn chiÕt. . cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn tù ®éng hoÆc b»ng tay. 01 bèn chøa xót.2. Dïng cho lµm s¹ch hÖ thèng m¸y läc. 01 bån chøa axÝt. 1 thïng axit vµ 1 thïng P3. • CIP2: Dïng cho bé phËn nu«i cÊy men.2% (tuÇn hoµn) 2.7 Quy tr×nh läc bia thµnh phÈm. men thu håi. • Röa s¬ bé (röa tr«i c¸c cÆn bÈn dÔ lo¹i bá) • Röa NaOH 2% nãng 75oC (tuÇn hoµn) • Röa trung gian (röa lo¹i bít xót) • Röa HNO3 2% (tuÇn hoµn) • Röa trung gian (röa lo¹i bít a-xÝt) • Khö trïng b»ng P3 Oxonia active 0. 1 thïng axit vµ 1 thïng n−íc håi l−u R. c¸c ®−êng èng tr−íc tr−íc bé phËn läc… CIP sau läc : 4 bån 100 hl.6. Gåm 02 bån cã dung tÝch b»ng nhau 3100 l. 1. tù ®éng ho¸ pha ho¸ chÊt. Nång ®é cña c¸c chÊt ®−îc duy tr× nh− sau: • NaOH 2% (80-100mS) • HNO3 2% (100-120mS) • P3 Oxonia active 0. 1 thïng xót nãng. 01 bån chøa P3 vµ 01 bån chøa n−íc thu håi xót lo·ng.2% (®−îc b¬m hót tõ can) 2. tù ®éng ho¸ pha ho¸ chÊt. 2. g©y men.

7. gåm 44 khung/ 43 b¶n víi kÝch th−íc 60 x 60 cm. Sau 10 phót tiÕn hµnh phñ bét. • Bæ sung Polyclar 730 cho läc bia chai vµ bia lon Hµ néi. b¬m ®Þnh l−îng polyclar ®· ng©m cïng bét trî läc trong khi läc bia ®¶m b¶o khi läc hÕt ®ñ l−îng bia th× l−îng hçn hîp polyclar còng võa hÕt. tiÕn hµnh nh− sau: §èi víi bia chai: tû lÖ 30g polyclar/hl bia läc §èi víi bia lon: tû lÖ 40g polyclar/hl bia läc • Ng©m Polyclar víi n−íc trong thêi gian 60 phót tr−íc khi läc theo tû lÖ 1 Polyclar/10 n−íc. khuÊy ®Òu. ChuÈn bÞ phñ lÇn 2. §uæi n−íc khi ¸p suÊt trong m¸y ®¹t 2 bar th× quay håi l−u.1 Qui tr×nh läc bia thµnh phÈm t¹i lªn men 2 Sö dông hÖ m¸y läc KHS cã c«ng suÊt 200 hl/h. lo¹i bá c¸c t¹p chÊt. giÊy ®−îc lµm −ít tr−íc khi l¾p. 2. Më ®−êng bia. • Phñ bét läc lÇn 1 lÇn 2: 10 kg Becogur 200 (bét tinh). Dõng läc khi ¸p suÊt nµy lµ 8 bar. gi÷ ¸p suÊt thïng chøa tõ 1. • Më van b·o hoµ CO2 ®iÒu khiÓn sao cho l−îng CO2 ®−îc bæ sung vµo ®¹t yªu cÇu • ¸p suÊt ®Çu vµo m¸y khi läc: 2 bar Æ 8 bar. Qu¸ tr×nh läc cã thÓ cßn ®−îc bæ xung thªm c¸c chÊt æn ®Þnh chèng «xy ho¸ ®Ó t¨ng tÝnh æn ®Þnh vµ thêi gian b¶o qu¶n cho bia thµnh phÈm.5 bar. l¾p vµo vØ läc. më van x¶ cuèi m¸y. Ðp m¸y: Dïng b¬m thuû lùc Ðp m¸y khung b¶n ®Õn 280 bar. • Phñ bét läc lÇn 1: 10 kg Becogur 3500 (bét th«). Bét ®−îc cho vµo thïng hoµ trén + 2/3 thïng n−íc ®−îc lÊy s½n. Qu¸ tr×nh läc bia lµ qu¸ tr×nh lµm trong vµ æn ®Þnh bia. • Phñ bét läc lÇn 3: 20 kg Becogur 200. khuÊy 10 phót. ¸p suÊt m¸y gi÷ 2 bar. Toµn bé thiÕt bÞ ®−îc vÖ sinh s¹ch. Ch¹y khuÊy.3. x¶ hÕt n−íc trong m¸y.7.2 ChuÈn bÞ : C¸c bån BBT tr−íc khi läc vµo ®Òu ph¶i ®−îc tr¸ng s¹ch b»ng n−íc hoÆc ®−îc CIP.0 ®Õn 1. L¾p giÊy. cÆn vµ c¸c chÊt kh«ng cã lîi cho bia. TiÕn hµnh läc • Qu¸ tr×nh läc bia ph¶i chó ý duy tr× ®é æn ®Þnh ¸p suÊt ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng ph¸ vì mµng läc • Khi bia trong quay vµo thïng chøa.l¾p c©n ®èi. gi÷ ¸p suÊt m¸y 2 bar. quay mÆt th« ra ngoµi. nÊm men. BËt b¬m ®Þnh l−îng. Bét ®−îc cho vµo thïng cïng víi l−îng n−íc 2/3 thïng. 41 . 2. BËt b¬m läc. 2. kho¸ van håi l−u.7. Thao t¸c nh− trªn.

5. t¾t n−íc. vÖ sinh m¸y • VÖ sinh khu vùc lµm viÖc s¹ch sÏ 2.7. KÕt thóc • Khi ¸p suÊt m¸y lªn 8 bar.1 L−îng Eribate sö dông vµ l−îng n−íc dïng hoµ tan Eribate • Bia chai: 25 g Eribate/10hl bia • Bia lon: 35 g Eribate/ 10hl bia • L−îng n−íc hoµ tan: 1g Eribate hoµ tan vµo 7 ml n−íc 2. th¸o m¸y. kho¸ van dÉn bia.7. • ChØnh tèc ®é phñ bét lÇn 3 ë møc v¹ch tõ 25 .75 2.7. Sau ®ã tiÕn hµnh: • Më van cÊp CO2 • Kho¸ van x¶ khÝ • §−a CO2 vµo thïng ®Þnh l−îng nÐn ¸p suÊt lªn 4 bar • Më van ®¸y thïng ®Þnh l−îng • Më van ®−a Eribate vµo ®−êng bia sau m¸y läc Khi ®· nÐn hÕt Eribat trong thïng chøa tiÕn hµnh: • Kho¸ van ®−a Eribate vµo ®−êng bia sau m¸y läc • Kho¸ van cÊp CO2 • Më van x¶ khÝ 2. b¬m phñ bét.7. më n¾p thïng ®Þnh l−îng ®æ Eribate ®· hoµ tan vµo. HÕt bia kho¸ van.5 Qui tr×nh ®−a Eribate vµo t¨ng chøa bia läc trong hÇm 400 khu vùc LM2 2. kÕt thóc läc ®uæi n−íc.7.4.6 Yªu cÇu: Hµm l−îng CO2 b·o hoµ sau khi b·o hßa do hÖ thèng b·o hoµ tù ®éng ®−îc tÝch hîp ë cuèi hÖ thèng läc: 42 . • VÖ sinh thïng chøa bét trî läc.5. • TiÕn hµnh c¹o bét. tuú theo lo¹i bia (§−a Eribate tõ tõ vµ khuÊy ®Òu khi ®−a vµo n−íc) Khi bia läc ®· ®−a vµo kho¶ng 1/4 t¨ng chøa. b¬m ®Þnh l−îng • BËt c«ng t¾c b¬m thuû lùc. §ãng n¾p thïng ®Þnh l−îng.2 §−a Eribate tõ thïng ®Þnh l−îng vµo t¨ng chøa: Tr−íc khi läc.

®−îc sö dông ®Ó ®Þnh l−îng vµo trong hÖ thèng läc víi l−u l−îng kho¶ng 7 hl/h ®Ó gi¶m thiÓu kh¶ n¨ng hao hôt bia trong qu¸ tr×nh läc.Bia h¬i: 4. bia sau khi läc t¹i KGF ®−îc b¬m chuyÓn sang läc t¹i PVPP. cÆn cña dÞch nha. . lµm æn ®Þnh chÊt l−îng bia thµnh phÈm.2 Qui tr×nh läc bia thµnh phÈm lªn men 3 L−u ®å läc cña hÖ thèng läc nÕn: Bån lªn men Bån ®Öm-BT1 Bé phËn trao ®æi nhiÖt CCT Dosimat Läc KGF Bån ®Öm-BT2 Läc Securox Läc PVPP Bån bia thµnh phÈm BBT Thïng phô gia B·o hßa CO2 Bån bia ®Çu/cuèi-P/L Quy tr×nh läc: Nguyªn lý chung: Sau khi tiÕn hµnh phñ bét t¹i KGF.9 ÷ 5. Bia tõ bån BT1 ®−îc chuyÓn sang läc t¹i KGF (b»ng khÝ nÐn). T¸c dông cña viÖc läc t¹i KGF: lo¹i bá men. P/L lµ bån bia cã nång ®é lo·ng trong qu¸ tr×nh ®uæi n−íc. c¸c chÊt kÕt tña kh¸c sinh ra trong qu¸ tr×nh lªn men.. Bia sau läc ®−îc chuyÓn vµo c¸c bån BBT.4 g/l 2. sau ®ã bia ®−îc chuyÓn sang bån BT2.3 g/l .T¸c dông cña viÖc läc t¹i PVPP: hÊp thô c¸c chÊt g©y ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng bia sau läc nh− polyphenol. PVPP. ®uæi bia ë giai ®o¹n ®Çu vµ cuèi cña qu¸ tr×nh läc.Bia lon: 4.3 g/l . bia sau khi läc t¹i PVPP ®−îc b¬m chuyÓn sang läc t¹i Securox ®Ó lo¹i bá nèt c¸c h¹t cã kÝch th−íc nhá bao gåm c¶ PVPP. bån BT2 cã t¸c dông lµm æn ®Þnh ¸p suÊt vµ tr¸nh t¹o bät trong qu¸ tr×nh b·o hoµ CO2.7.Bia chai: 4.9 ÷ 5..0 ÷ 4. bån BT1 cã t¸c dông lµm æn ®Þnh ¸p suÊt ®Çu vµo cña m¸y läc vµ tr¸nh t¹o bät trong qu¸ tr×nh läc. bia ®−îc b¬m tõ c¸c CCT (hoÆc ZKG) vµo bån BT1. 43 .

B¾t ®Çu qu¸ tr×nh läc. trén ®Òu. §æ bét kÕt hîp víi c¸nh khuÊy. Sau ®ã. Phñ bét cho KGF: • Phñ bét lÇn 1: Hçn hîp bét th« vµ n−íc ®−îc b¬m vµo m¸y läc KGF víi tèc ®é 450 hl/h. • ChuÈn bÞ bét ®Þnh l−îng: §iÒn 350 lÝt n−íc vµo Dosimat råi ®æ: 22. tiÕn hµnh qu¸ tr×nh phñ bét lªn c¸c thanh nÕn trong m¸y läc KGF. Läc bia. Sau ®ã tuÇn hoµn t¹i riªng KGF víi tèc ®é 400 hl/giê trong kho¶ng 20 phót cho tíi khi ®é trong ®¹t nhá h¬n 0. Phñ bét PVPP • §æ 280 kg bét PVPP vµo trong thïng Dosimat 4000G. ¸p suÊt cña CO2 lµ 6 bar. • Qu¸ tr×nh läc bia sÏ ®−îc b¾t ®Çu sau khi c¸c phÇn trªn ®−îc chuÈn bÞ hoµn thµnh. • ChuÈn bÞ bét lÇn 2: §iÒn 400 lÝt n−íc vµo Dosimat 500G råi ®æ: 22.5 kg bét Celite standard 22. më van CO2 ®Ó ®uæi khÝ O2.5 kg bét Celite Hyflow Bæ xung n−íc tíi khi ®¹t 550 lÝt. • Sau ®ã b¬m phñ PVPP trong kho¶ng 6 phót. l−u l−îng 20 Nm3/h. 44 . ChuÈn bÞ phñ bét cho KGF ChuÈn bÞ bét lÇn 1: LÊy 400 lÝt n−íc vµo Dosimat 500G råi ®æ: 45 kg bét Celite Hyflow 5 kg bét Harbolite LÊy thªm n−íc cho ®Õn khi ®¹t 550 lÝt. n−íc ®−îc ®iÒn ®Çy vµo trong c¸c m¸y läc ®Ó lo¹i bá hoµn toµn khÝ trong m¸y läc.5 kg bét Celite Hyflow 45 kg bét Celite Standard LÊy n−íc cho ®Õn khi ®¹t 550 lÝt. tuÇn hoµn 15 phót. sau ®ã tuÇn hoµn kho¶ng 15 phót.5 EBC. • Phñ bét lÇn 2: t−¬ng tù phñ bét lÇn 1. Do cã kh¶ n¨ng t¸i sinh nªn th−êng kho¶ng sau 1 n¨m th× míi ph¶i thay PVPP • PVPP ®−îc thu håi l¹i sau läc vµo Dosimat 4000G. • PVPP dïng cho läc bia chai vµ bia lon.

th¸o bét ë KGF b»ng c¸ch thæi khÝ nÐn vµ n−íc theo chiÒu ng−îc l¹i.5 g/hl. Qu¸ tr×nh läc ®−îc duy tr× nhê vµo qu¸ tr×nh ®Þnh l−îng bét trî läc vµ PVPP tõ Dosimat 500G/4000G vµo KGF/PVPP t−¬ng øng. vÖ sinh lµm s¹ch c¸c thiÕt trong hÖ thèng. Råi b¬m ®Þnh l−îng trùc tiÕp vµo ®−êng èng bia. l−îng Eribate nµy ®−îc hoµ vµo thïng phô gia víi tû lÖ pha 1kg Eribate/ 7 lÝt n−íc khuÊy ®Òu kho¶ng 10 phót cho tan hÕt. §èi víi bia bia lon. KÕt thóc läc ph¶i lµm rçng thïng ®Öm BT1. bia chai 12°S ph¶i bæ sung chÊt phô gia Eribate víi liÒu l−îng 3. 45 . BT2. • Bia tõ CCT ®−îc lo¹i bá cÆn ®¸y t¨ng råi cho vµo hÖ thèng läc.

caét saün . chieát caùc loaïi bia chaiHaø noäi 450ml vaø Haø noäi Premium 330ml Loaïi chai 450ml 330ml Coâng suaát chieát (chai/giôø) 30.3 o Nhieät ñoä chieát ( C) 2-5 2-5 Loaïi chai chai thuûy tinh chai thuûy tinh Naép chai naép keng naép keng Daïng chai hình truï hình truï Ñoùng goùi keùt nhöïa keùt nhöïa Kieåu ñoùng goùi 5x4 6x4 Kích thöôùc ngoaøi 400 x 333 x 260 440 x 290 x 260 (daøi x roäng x cao mm) Loaïi pallet : pallet pallet Kieåu saép lôùp 5x9 5x8 Kích thöôùc ngoaøi 1200 x 1000 x 160 1200 x 1000 x 160 (daøi x roäng x cao mm) Loaïi nhaõn : .1 DAÂY CHUYEÀN CHIEÁT CHAI: Coù 02 DCCC soá I vaø II: Thoâng soá kyõ thuaät nhö nhau.Nhaõn thaân (75. Daây chuyeàn chieát chai vaø keg 3.3. caét saün Quy trình coâng ngheä 46 .0 mm).000 (max) 850hl/ca 400hl/ca Haøm löôïng CO2 (g/l) 4. caét saün .0 x 100.0 x 100.9-5.000 30.Nhaõn thaân sau.0 mm).Nhaõn foil nhoâm bao truøm naép chai (100.

Maùy dôõ pallet Pallet voû Maùy dôõ chai Keùt roãng Röûa keùt Röûa chai Chai loaïi Soi chai roãng Huûy Keùt Maùy chieát saïch BIA Chai loaïi Soi chai ñaày Xöû lyù Thanh truøng Daùn nhaõn In phun Xeáp chai vaøo keùt Xeáp keùt vaøo Nhaäp kho pallet 47 .

c¬ cÊu lµm nhiÖm vô chÆn dßng kÐt vµo. MAÙY DÔÕ KEÙT depalletizer . keå caû boä ñieàu khieån .ChiÒu dµi m¸y. §Çu gh¾p kÐt lµm nhiÖm vô dì tõng líp kÐt tõ pallet vµo b¨ng t¶i kÐt. Nr: K690-261 Th«ng sè kü thuËt: KGW .Baêng taûi beân trong maùy . chai ®−îc b¨ng t¶i chai sè vËn chuyÓn theo b¨ng t¶i chai vµo m¸y röa chai. kÐt vá chai ®−îc b¨ng t¶i kÐt vËn chuyÓn tíi m¸y dì chai. LOAÏI KGW-35-s-e.Tuû ñieàu khieån ñính keøm.LOAÏI R58 Presant 2500 IN-1100 Nguyªn lý ho¹t ®éng: Pallet ®−îc b¨ng t¶i pallet 1 vËn chuyÓn vµo vÞ trÝ gh¾p. dm. MAÙY RỬA KEÙT. ñöôïc sôn verni.Ñoäng cô cho caùnh tay mang ñaàu keïp . LOAÏI R60 Blitzpack Junior A3 T-0604 Nguyªn lý ho¹t ®éng: KÐt vá chai ®−îc b¨ng t¶i kÐt vËn chuyÓn vµo vÞ trÝ gh¾p.Baøn saûn phaåm beân trong maùy . nhê ®éng c¬ gi¶m tèc truyÒn ®éng däc vµ truyÒn ®éng ngang Thieát bò cô baûn cuûa maùy bao goàm : .Boä phaän mang ñaàu keïp coù theå ñieàu chænh chieàu cao ñöôïc gaén treân truï xoay . §Çu gh¾p kÐt lµm nhiÖm vô dì vá chai tõ kÐt vá chai vµo b¨ng t¶i chai.1.Ñoäng cô chính (ñieàu khieån taàn soá) . nhê ®éng c¬ gi¶m tèc truyÒn ®éng däc vµ truyÒn ®éng ngang Sau ®ã.Baøn ñieàu khieån ñính keøm coù maøn hình theå hieän caùc caâu thoâng baùo 3.m¸y röa kÐt cña KRONES. 35 .Truï xoay maùy treân ñaùy cuûa khung maùy . 48 . Sau khi ®Õm ®ñ 4 kÐt. c¬ cÊu chÆn kÐt ®Ó ®Þnh vÞ kÐt ®óng vÞ trÝ gh¾p. tõng líp kÐt tõ pallet vµo b¨ng t¶i kÐt. ThiÕt bÞ c¬ b¶n cña m¸y dì ketpallet bao gåm nh− sau: . MAÙY DÔÕ CHAI .Ñoäng cô chính vaø ñoäng cô xoay ñöôïc ñieàu khieån taàn soá 2.

hÖ thèng b¨ng t¶i 1 lµn cã ®éng c¬ hép sè dÉn ®éng m¸y dÉn kÐt qua khu vùc bÓ xót cña m¸y. mét phÇn chÊt bÈn trong kÐt ®−îc lo¹i ra khái kÐt tr−íc khi vµo m¸y röa kÐt. ChiÒu cao m¸y: 1460 mm.6 (1) NL. Sau ®ã. Đoäng cô hoäp soá coù theå ñieàu chænh voâ caáp (voøng bi cho ñoäng cô vaø truïc ñöôïc gaén beân ngoaøi maùy). Nr: K682-055: Coâng suaát 33. ChiÒu cao b¨ng t¶i kÐt trong m¸y: 850mm Nguyªn lý lµm viÖc: KÐt vá chai sau khi qua m¸y gh¾p chai ra khái kÐt ®−îc b¨ng t¶i vËn chuyÓn vµ lËt óp kÐt xuèng.102 chai Chieàu cao toái ña 267 mm 49 .000 chai/giôø Thôøi gian xung 2.40. råi vµo khu vùc bÓ n−íc B¬m n−íc cÊp n−íc cho hÖ thèng vßi phun n−íc röa s¹ch xót vµ phÇn chÊt bÈn cßn l¹i trªn kÐt. kÐt qua khu vùc hÖ thèng vßi phun n−íc s¹ch tr¸ng s¹ch kÐt tr−íc khi ra khái m¸y. MAY RỬa CHAI 2 AU LAVATEC KD 2-90-245/26-80 3.mét lµn. S .000 chai/giôø Khoaûng coâng suaát (cô khí) 13.84 giaây Thôøi gian chai chaïy qua 20. Sau ®ã.M¸y cã trang bÞ bé phËn phun. ChiÌu réng m¸y: 1550 mm. KÐt ®i tiÕp qua khu vùc nhá giät. T¹i ®©y. 4.000 . C«ng suÊt: 1750 kÐt/h.19 phuùt Böôùc roï mang chai 80 mm Böôùc xích 110 mm Vaät lieäu roï mang chai theùp Chai : Treân haøng 26 chai Treân maùy 11. b¬m xót cÊp xót cho hÖ thèng vßi phun xót lµm s¹ch kÐt. E .

95 phuùt Nöôùc vaøo 1.Ngaâm xuùt 80 oC 7.14 phuùt Nöôùc saïch 0.06 phuùt .67 phuùt .Ngaâm 1 coù taùch nhaõn 2.51 phuùt .38 phuùt Thôøi gian nöôùc vaøo 1.10 phuùt .67 phuùt .Ngaâm sô boä 0.60 phuùt Ngaâm xuùt 80 oC coù taùch nhaõn 7.09 phuùt .Phun nöôùc laïnh 0.02 phuùt .33 phuùt .Thôøi gian ngaâm boàn xuùt 1 8.Ngaâm boàn nöôùc aám 0.41 phuùt .Phun xuùt beân trong 0. nöôùc vaøo.06 phuùt Ngaâm vaø phun 7.Ngaâm 2 coù taùch nhaõn 6. §öôøng kính toái ña 72 mm Toång soá haøng chai 540 haøng Thôøi gian xöû lyù .33 phuùt Ngaâm vaø phun ôû 80 oC 7.10 phuùt Toång thôøi gian xöû lyù .39 phuùt Ngaâm.38 phuùt .57 phuùt Thôøi gian nöôùc vaøo chai 0.Phun tröôùc 2 (chæ beân ngoaøi) 0.Phun nöôùc aám 1 0.28 phuùt Ngaâm / doäi nöôùc 8.Phun sau ngaâm xuùt 0. phun ôû 80 oC 8.17 phuùt 50 .39 phuùt Ngaâm/phun/nöôùc vaøo 8.08 phuùt Phun 0.Phun tröôùc 1 0.

Nöôùc 0.99 m3 .023.77 phuùt Thôøi gian tieáp xuùc xuùt 11.Boàn xut 1 26.23 m3 .79 m3 / giôø Löôïng nöôùc tieâu thuï cho moãi chai 0. loïc caém hay baêng löôùi 1.000 Kcal Löôïng nöôùc tieâu thuï trong luùc vaän haønh 6.Ngaâm sô boä : 2.52 Kcal/ chai Nhieät naêng caàn thieát ñeå ñun noùng boàn xut töø 20°C leân ñeán 80°C.Boàn xut sau bao goàm khay loïc.23 m3 .Boàn nöôùc aám 1 bao goàm khay loïc loïc caém hay baêng löôùi 1. bao goàm loïc caém hay baêng löôùi 1.Boàn nöôùc 4. khoaûng 353.08 m3 .2 0.21 lít Dung tích caùc boàn chöùa : .Boàn nöôùc saïch/ laïnh.Troïng löôïng roãng 66 taán 51 .60 m3 .23 m3 Troïng löôïng : .45 lít Troïng löôïng cuûa chai 390 g Tieâu thuï nhieät trong luùc vaän haønh khoâng coù baûo oân. khoaûng 2.000 Kcal/ giôø 10.Khay loïc phun tröôùc 1.60 phuùt Thôøi gian xöû lyù xuùt 8.06 phuùt Thoâng soá coù lieân quan ñeán loaïi chai 0.40 phuùt Thoâng soá tieâu thuï : Thôøi gian ngaâm xuùt 8. . khoâng coù baûo oân.90 m3 .

Thoâng soá tieâu thuï döïa vaøo : Nhieät ñoä nöôùc saïch 10 .072 ± 90 mm .Chieàu daøi maùy 13. töùc laø maùi che.38°C Khoâng coù boä phaän huùt hôi Töï ñoäng ñoå nöôùc vaøo vaø ñoå ra Thoâng soá tieâu thuï ñöôïc ñeà caäp coù theå thay ñoåi tuøy vaøo caùc ñieàu kieän vaän haønh rieâng bieät. phaûi ñaûm baûo raèng taát caû caùc thoâng soá cho xöû lyù bò thay ñoåi vaø caùc boä phaän maùy naèm tröôùc vaø sau maùy ñöôïc saép xeáp ñeå phuø hôïp vôùi söï thay ñoåi coâng suaát.600 mm . .466 mm Chieàu roäng voû coù phuï kieän vôùi thaûi nhaõn 5.Chieàu cao baêng taûi chai ra 1. hay caùc phuï gia ñaõ duøng. vaùch vaø heä thoáng oáng.06 taán Kích thöôùc .Taûi troïng trung bình cho 1 chaân 6.Khe hôû chaân ñeá 340 ± 90 mm . Thôøi gian xöû lyù vaø caùc thoâng soá tieâu thuï aùp duïng cho coâng suaát danh ñònh.Chieàu cao baêng taûi chai vaøo 1. nhö nhieät ñoä nöôùc saïch vaø chaát löôïng. Thoâng soá tieâu thuï treân cô sôû coù baûo oân. aùp duïng cho khu vöïc xuùt hoaøn toaøn ñöôïc baûo oân theo qui ñònh cuûa KRONES. khung.32°C.430 mm Chieàu roäng voû khoâng coù phuï kieän 2.Chieàu cao maùy khoâng bao goàm khe hôû chaân ñeá 3.159 ± 90 mm Khoaûng coâng suaát cô khí tuaân theo thieát keá cô khí cuûa ñoäng cô chính cuûa maùy röûa. Neáu coâng suaát danh ñònh dao ñoäng trong voøng khoaûng coâng suaát.Troïng löôïng vaän haønh 109 taán . 52 . nhieät ñoä chai 35°C Nhieät ñoä chai ra 20 .466 mm .Soá chaân maùy 18 caùi .

chieát) cuøng vôùi aûnh höôûng cuûa neàn coù theå gaây neân söï thay ñoåi taûi ñaùng keå aûnh höôûng ñeán chaân maùy cuûa caùc maùy rieâng bieät. nång ®é xót trong bÓ t¨ng tõ 0 ®Õn 0. Khi caùc roï mang chai ra khoûi boàn xuùt. xèi. Môc ®Ých cña bÓ ng©m tr−íc vµ phun tr−íc lµ lµm s¹ch s¬ bé chÊt bÈn trong chai. vµ gia nhiÖt ban ®Çu cho chai. hÖ thèng vßi phun röa chai vµ rä tõ bÓ xót chÝnh sang. buïi ñaát vaø caùc nhaõn laáy ra ñöôïc röûa troâi töø caùc roï mang chai baèng moät doøng löu löôïng lôùn vaø tröïc tieáp leân treân baêng taûi ra trung taâm. råi chai qua khu vùc phun tr−íc cã nhiÖt ®é 40-45. hå vµ chÊt bÈn ë nhiÖt ®é 800C. Thay ñoåi taûi trong quaù trình vaän haønh rieâng bieät (gia nhieät. Chai ®−îc vËn chuyÓn theo chiÒu kim ®ång hå qua khu vùc lo¹i chÊt bÈn d− trong chai . Thôøi gian xöû lyù. Giai ®o¹n 3: H¹ nhiÖt ®é trong chai vμ röa. Khi nång ®é xót tiÕp tôc t¨ng. 53 .5%. C¬ cÊu n¹p chai ®−a chai vµo rä. phun ®Ó lo¹i nh·n. xaû. ñeå maø ngay caû caùc nhaõn coøn dính treân roï cuõng ñöoïc doäi troâi.5 ®Õn 2%. Giai ®o¹n 2: Chai tiÕp tôc vµo khu vùc bÓ xót chÝnh .5%.580C. th× n−íc tù ®éng thªm vµo ®Ó gi÷ cho nång ®é xót kh«ng ®æi 0. noù ñöôïc töôùi moät laàn nöõa thoâng qua vieäc doäi töø beân ngoaøi. Môc ®Ých kÕt hîp ng©m ngËp. Sau ®ã chai qua bÓ ng©m tr−íc cã nhiÖt ®é 300C. Nguyªn lý lµm viÖc: M¸y chia lµ 3 phÇn víi 3 khu vùc xö lý: Giai ®o¹n 1: Chai ®−îc b¨ng t¶i dÉn ®Õn bµn ph©n phèi chai vµo m¸y röa. Töôùi vaø laáy nhaõn baèng caùch töôùi choïn loïc xuùt phuï thoâng qua moät bôm doøng chaûy höôùng truïc trong phaàn cong cuûa ñaùy boàn ngaâm xuùt. Chai tiÕp tôc qua khu vùc bÓ n−íc nãng cã nhiÖt ®é bÓ lµ 550C: hÖ thèng vßi phun lµm nhiÖm vô lo¹i bít 1 phÇn xót cßn l¹i trong chai vµ röa chai. nång ®é xót tõ 1. BÓ xót chÝnh cã nhiÖt ®é 800C. Chai ®i qua bÓ sau xót cã nhiÖt ®é 620C: T¹i khu vùc bÓ nµy. thoâng soá vaø nhieät ñoä tuøy thuoäc vaøo söï ño löôøng chính xaùc caùc maãu chai goác.

54 . . Caùc boä phaän ñieän theo tieâu chuaån KRONES. Chai ®i qua khu vùc bÓ n−íc cã nhiÖt ®é bÓ lµ 300C: hÖ thèng vßi phun lµm nhiÖm vô röa toµn bé chÊt bÈn cßn l¹i trong chai. Module cô baûn bao goàm maùy ñieàu hoøa khoâng khí cho caùc boä phaän ñieän . MAÙY KIEÅM TRA CHAI ROÃNG . LOAÏI Linatronic 712 M . Sau ®ã chai ®−îc ®−a ra khái m¸y röa Máy rửa chai 5. Boä phaän baûo veä gaén lieàn cho toaøn boä maùy ñeå baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi vaän haønh vaø giaûm tieáng oàn. . . Ñieàu chænh deã daøng chieàu cao cuûa ñaàu doø quang ñieän töû. Sau cïng. chai ®i qua khu vùc bÓ n−íc s¹chcã nhiÖt ®é cña bÓ tõ 20 . Chai ®i qua khu vùc bÓ ng©m n−íc nãng : bÓ nµy cã nhiÖt ®é bÓ lµ 500C: nhiÖm vô lo¹i toµn bé l−îng xót cßn l¹i trong chai vµ röa chai. ñöôïc gaén treân chaân ñeá coù theå ñieàu chænh chieàu cao. Voû boïc baøn thao taùc vaø caùc taám baûo veä laøm baèng theùp chrome nickel. .250C bÓ nµy lµm nhiÖm vô tr¸ng s¹ch chai. choáng xoaén. Caáu truùc maùy cô baûn ñöôïc maï keõm.

Coâng taéc choáng doàn chai cho baêng taûi chai bò loaïi . Boä phaän phaùt hieän chai laï rieâng bieät . Thuøng gom chai laøm baèng plastic. Khoái ñieän töû ñi keøm vôùi maùy chieát KRONES.. . .bao goàm boä phaän chieáu saùng cho heä thoáng camera thieát keá cô baûn. Vieäc ñaåy caùc chai nhieãm baån bôûi thanh ñaåy ñöôïc gaén ôû khu vöïc ra chai . Taây Ban Nha. ñöôïc thieát keá ñeå ñaåy chai vaøo thuøng gom . YÙ. . Vieäc ñaåy chai baèng thanh ñaåy. Anh. Coâng ngheä module tieân tieán nhaát ñöôïc öùng duïng cho caùc boä phaän logic vi xöû lyù (microprocessor logic component) vaø Transputer . . Boä phaän phaùt hieän chai vôùi marix camera taïi khu vaøo chai. Ñeán 10 keânh ñaùnh giaù chai coù theå ñöôïc caøi ñaët cho kieåu chai. Boä phaän laøm maùt cho caùc boä phaän ñieän töû. Maøn hình hieån thò ngoân ngöõ coù theå ñöôïc choïn giöõa tieáng Ñöùc. Maùy ñöôïc thieàt keá hoaøn chænh vôùi daây ñieän vaø ñöôøng oáng beân trong.thieát bò phuï trôï cho ñôn vò kieåm tra cô baûn.bao goàm 100 m daây caùp . . coù theå di chuyeån ñöôïc. . Boä phaän phaùt hieän xuùt taàn soá cao . . Camera NT (b40) kieåm tra hoaøn taát coå chai .0 mm so vôùi chai saûn xuaát. Boà Ñaøo Nha vaø Phaùp. Camera phaùt hieän caùc lôùp maøng trong . .thieát bò phuï trôï cho maùy KRONES . Phaùt hieän caùc chai vôùi sai leäch chieàu cao chai ít nhaát ± 1. Moâ taû maùy phaùt hieän chai roãng * Ñaëc ñieåm thieát keá: 55 . Taát caû caùc ñaëc ñieåm thieát keá ñeàu tuaân thuû qui ñònh cuûa chaâu AÂu veà maùy vaø an toaøn cho ngöôøi vaän haønh. (kieåu daùng chai laï vaø chai quaù cao/thaáp). Maùy in cho chöông trình kieåm tra chai . Camera NT (b40) kieåm tra cô baûn .

Caùc thaønhphaàn khí neùn theo thoâng soá kyõ thuaät cuûa KRONES . . Ñieàu chænh chieàu cao baèng ñoäng cô cuûa toaøn boä ñaàu doø quang ñieän bao goàm caùc ñôn vò kieåm soaùt. maï keõm noùng ñöôïc gaén treân chaân coù theå ñieàu chænh chieàu cao ñöôïc. . . Loaïi boû caùc chai loãi baèng thanh ñaåy hay boä phaän ñaåy tuyeán tính . Laøm maùt caùc ñaàu doø quang ñieän vaø tuû ñieän. . . . caùc boä logic vaø transputer. kieåm soaùt vieäc loaïi boû chai baèng ñaàu doø aùnh saùng. Boä phaän phuï trôï cho kieåm tra baèng camera : phaùt hieän caùc film plastic baèng caùch laép caùc boä loïc ñaëc bieät 56 .. baûo veä toaøn boä maùy KRONES. Caáu truùc cô baûn cuûa maùy khoâng xoaén. . Baûn loùt baøn vaø panel beân hoâng baèng theùp chrome nickel . Ñaàu doø aùnh saùng taïi khu vöïc naïp kieåm soaùt doøng chai khoâng coù khoaûng troáng . * Heä thoáng kieåm tra . Caùc thaønh phaàn ñieän vaø ñieän töû theo thoâng soá kyõ thuaät cuûa KRONES . Maøn hình bao goàm baøn phím vaän haønh ñöôïc saép xeáp roõ raøng cho pheùp theå hieän vaø ñieàu chænh heä thoáng kieåm soaùt vaø ñeå theå hieän döõ lieäu vaän haønh quan troïng. Voû maùy bao goàm cöûa baûo veä thaáy hoaøn toaøn ñeå quan saùt quaù trình vaän haønh trong khu vöïc chai. Töï kieåm tra : nhaän bieát caùc hoûng hoùc cuûa caùc boä phaän ñöôïc kieåm tra kích hoaït maùy döøng vaø theå hieän loãi treân maøn hình. . Boä phaän baûo veä ñeå laøm giaûm tieáng oàn toái öu vaø an toaøn cho coâng nhaân vaän haønh. . Caùc card ñieän töû coù theå ñieàu chænh nhanh choùng trong coâng ngheä module cho vieäc aùp duïng vi xöû lyù. Ñieàu chænh vaän toác thay ñoåi ñöôïc qua ñoäng cô ñieàu khieån taàn soá . Kieåm tra cô baûn baèng camera : kieåm tra chai baèng coâng ngheä ñaàu doø aûnh CCD : chaát löôïng hình aûnh quang hoïc do boä ñònh thôøi gian phôi saùng ñöôïc gaén lieàn.

Nguyªn lý lµm viÖc: Sau khi qua m¸y kiÓm tra chai rçng. + Giai ®o¹n 3 (hót ch©n kh«ng lÇn 2): 90% kh«ng khÝ trong chai ®−îc hót ra khái chai. . van bia më. M .kho¶ng c¸ch t©m c¸c vßi chiÕt (b−íc) lµ 87mm. ¸p suÊt trong chai ®¹t gi¸ trÞ -0.. 091 . . 87 .töï ñoäng laøm maùy döøng trong tröôøng hôïp coù doàn chai treân baêng taûi chai bò loaïi.0 bar. Xy lanh n©ng chai lªn.C¬ cÊu më van chiÕt lµ c¬ cÊu c¬ khÝ. 6. ¸p suÊt trong chai ®¹t gi¸ trÞ 0.Sè vßi chiÕt lµ 91. Nr: K124-642 Th«ng sè kü thuËt: VK2V . vÝt t¶i chai vµ ª toan n¹p chai lµm nhiÖm vô ph©n phèi chai vµo c¸c van chiÕt phï hîp víi b−íc cña vßi chiÕt.lo¹i n¾p crowner. + Giai ®o¹n 2 (röa CO2): Côm tay van chiÕt më vµ ®ãng ngay sau ®ã. MAÙY CHIEÁT MECAFILL VK2V 091-87 KK13-M.9 bar. ¸p suÊt trong chai ®¹t -0. qu¸ tr×nh chiÕt b¾t ®Çu ®Õn khi bia ®Çy chai. 57 . Coâng taéc choáng doàn chai . + Giai ®o¹n 5 (chiÕt):TiÕp theo. .Sè côm ®ãng nót lµ 13. CO2 vµo chai. KK . chai ®−îc b¨ng t¶i 1 vËn chuyÓn qua vÝt t¶i chai 2 vµ ªtoan n¹p chai 3 vµo m¸y chiÕt 13. 13 . x¶y ra c¸c giai ®o¹n chiÕt sau: + Giai ®o¹n 1 (hót ch©n kh«ng lÇn 1): Kh«ng khÝ trong chai ®−îc hót ra. Kieåm tra mieäng coå chai baèng camera : phaùt hieän caùc mieäng chai baèng coâng ngheä ñaàu doø hình aûnh CCD ñoä phaân giaûi cao. + Giai ®o¹n 4 (§iÒu ¸p): ¸p suÊt trong chai c©n b»ng ¸p suÊt trong bÇu. Phaùt hieän chaát loûng coøn soùt : phaùt hieän chaát loûng coøn dö baèng tia hoàng ngoaïi. + Giai ®o¹n 6 (hiÖu chØnh): lµm cho møc bia trong c¸c chai ®ång ®Òu. Phaùt hieän xuùt : phaùt hieän xuùt baèng boä phaùt vaø nhaän taàn soá cao.9bar.m¸y chiÕt vßi ng¾n hót ch©n kh«ng tr−íc 2 lÇn.

van laáy maãu. Döøng haõm chai baèng khí neùn . . ñöôïc maï keõm. Beä maùy khoâng coù moment xoaén . Ñieàu chænh chieàu cao cuûa khu vöïc voøi chieát ôû treân baèng ñoäng cô vôùi heä thoáng keïp baèng tay. Boä cèc loïc khoâng khí tieät truøng vôùi boä phaän tieät truøng baèng hôi nöôùc. . Caùc taám baûo veä baèng theùp khoâng ræ Cr-Ni . aùp keá. Hép gi¶m tèc chÝnh 11 truyÒn ®éng qua trôc cardan 12. . . Heä thoáng chieát oáng ngaén döïa treân nguyeân lyù boàn ñôn . Xoái troâi caùc maõnh vôõ thuûy tinh töï ñoäng vôùi cam naâng chuoâng ñònh taâm . §éng c¬ chÝnh 9 truyÒn ®éng qua hép gi¶m tèc 11 cho m¸y chiÕt. + Giai ®o¹n 7 (x¶): xy lanh h¹ chai xuèng. . 58 . Caùc chi tieát ñieän theo tieâu chuaån Krones . . 13 côm viÒn nót sÏ viÒn nót cho chai. C¸c th«ng tin thªm vÒ m¸y: . bao goàm : kính quan saùt. Voû bao che maùy ñöôïc thieát keá che toaøn boä maùy ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaän haønh vaø khoâng gaây oàn . . Boàn saûn phaåm vaø taát caû caùc phaàn coù tieáp xuùc vôùi saûn phaåm ñeàu laøm baèng theùp khoâng ræ vaø nhöïa khoâng ñoäc. Boä phaân phun aùp löïc cao HPI vôùi boä gia nhieät. T¹i ®©y. khÝ thõa ®−îc x¶ ra ngoµi. Bôm chaân khoâng rieâng bieät bao goàm heä thoáng taùi tuaàn hoaøn nöôùc kinh teá cho vaän haønh huùt chaân khoâng hai laàn. van khoaù chính bao goàm van cung caáp vaø van xaû. ñöôïc gaén treân chaân ñeá coù theå ñieàu chænh ñoä cao . Maùy vôùi heä thoáng daây vaø oáng hoaøn chænh beân trong. Sau ®ã. Maùy chieát chai ñoái aùp ñieàu khieån baèng cô khí duøng cho quaù trình chieát ñaúng aùp. Chai ®−îc ª toan trung gian 4 chuyÓn qua m¸y nót 5. Caùc ñöôøng oáng hoaøn chænh trong khu naïp cuûa maùy laøm baèng theùp Cr-Ni . hép gi¶m tèc 7 cho m¸y nót. Heä thoáng ñieàu khieån saûn phaåm ñöôïc laép ñeå kieåm tra möùc saûn phaåm vaø aùp löïc saûn phaåm . . chai ®−îc ª toan ra chai 6 chuyÓn chai ra b¨ng t¶i chai ra 8.

theo nguyeân lyù möùc chieát ñaúng aùp . Nhöõng ñaëc ñieåm thieát keá . Ñieàu khieån van chieát qua 1 caàn con laên vôùi ñieàu chænh töï ñoäng löïc ma saùt 59 . Caùc loaïi van chieát oáng ngaén keát caáu ñôn giaûn baûo ñaûm an toaøn vaän haønh vaø toác ñoä chieát cao. böôùc 87 mm . Heä thgáng chieát chai naøy vôùi boä phaän ruùt khí tröôùc 2 laàn laø phuø hôïp cho vieäc chieát laïnh cuûa ñoà uoáng coù ga nhaïy caûm vôùi O2. Vaän haønh raát thuaän tieän vaø khaû naêng keát noái vôùi heä thoáng röûa CIP hoaøn toaøn töï ñoäng laø nhöõng ñaëc ñieåm cuûa maùy chieát chai naøy . Maùy ñoùng naép ñöôïc laép treân baøn tröôùc maùy chieát. naép chai cho boä phaän ñoùng naép (thieát keá môû) vaø baûng vaän chuyeån naép chai. Do caùc boä phaän chuyeån ñoäng coù soá löôïïng ít vaø caùc gioaêng laøm kín coù ñoä maøi moøn thaáp . cung caáp chaân khoâng vaø bôm chaân khoâng hieäu quûa cao .khoâng coù chaân khoâng ) . maùy chieát chai naøy ñaùng tin caäy vaø ít baûo döôõng. Boä phaän xòt röûa caùc boä phaän ñoùng naép. ñöôïc ñieàu khieån baèng cô.. heä thoáng chieát chai ñaït chaát löôïng chieát toái öu. . Boàn hình khuyeân vôùi caùc van chieát ñöôïc ñöôïc gaén beân trong. Do coù nhieàu CO2 ôû baàu chieát vaø trong chai . Maùy chieát loaïi ñoái aùp 1 buoàng bao goàm 1 heä thoáng huùt chaân khoâng hoaøn toaøn vôùi boä phaän kieåm tra phuï thuoäc vaøo chai . neân löôïng oâxy ôû trong chai raát thaáp . Ñieàu chænh chieàu cao maùy ñoùng naép baèng moâ-tô. Vieäc laøm saïch beân ngoaøi coù hieäu quaû ñöôïc do caùc boä phaän söû lyù chai vôùi thieát keá toái öu theo kieán thöùc môùi nhaát veà veä sinh vaø vi sinh. . Heä thoáng chaân khoâng hoaøn chænh vôùi keânh chaân khoâng . 13 ñaàu. . Boä chi tieát cho kích côõ chai 1 . Maùy chieát chai thuoäc heä thoáng chieát chai ñöôïc ñieàu khieån van chieát baèng cô . ñaëc bieät laø bia . Huùt chaân khoâng baèng boä phaän ñieàu khieån phuï thuoäc vaøo chai (khoâng chai. ngay caû theo thieát keá tieâu chuaån. Boä chi tieát cho kích côõ chai 2 Moâ taû maùy .

Baûng ñieàu khieån gaén tröôùc maùy coù sô ñoà toång theå maùy cho hieån thò vaø kieåm tra vaän haønh töøng phaàn cuûa maùy . . Phaàn treân cuûa maùy ñöôïc thieát keá ñeå coù theå theo doõi baèng maét cho vieäc vaän haønh ôû vuøng baøn phía tröôùc nhö laø 1 boä phaän cuûa KRONES noái keát vôùi taám chaén baûo veä vaø choáng oàn . Caùc boä phaän ñieän vaø ñieän töû theo tieâu chuaån cuûa KRONES . . . Caùc ñieåm boâi trôn ñöôïc boá trí deã daøng daãn ñeán ñaàu cuoái trung taâm boâi trôn . Heä thoáng taåy röûa CIP ( taåy röûa beân trong) : thaønh hình moät chu trình taåy röûa kheùp kín qua caùc coác CIP gaén ôû döôùi caùc van chieát . beà maët baèng taám theùp khoâng ró daùn theo kieåu nhieät . Caùc boä phaän khí neùn theo tieâu chuaån cuûa KRONES . Beä maùy vôùi keát caáu khung traùng keõm noùng vaø choáng xoaén vôí taám chaén beân caïnh baèng theùp khoâng ró. Thay theá cho caùc kieåu chai khaùc : nhöõng boä phaän xöû lyù baèng tay coù theå thay ñoåi khoâng caàn duïng cuï . nhaän bieát söï coá cuûa caùc ñôn vò kieåm tra seõ khôûi ñaàu vieäc ngöøng maùy vaø hieän leân maøn hieån thò söï coá. Caùc boä phaän tieáp xuùc vôùi saûn phaåm ñeàu baèng theùp khoâng ræ loaïi V2A/AISI 304 . Taám theùp baøn phía tröôùc. caùc boä phaän töông töï cuõng ñöôïc ñaùnh soá vaø maõ maàu . Boàn chieát vôùi boàn hình khuyeân vaø giaù ñôõ . Coù caùc cam ñieàu khieån van chieát ñieàu khieån baèng khí neùn ñieän töû . caùc xi lanh naâng taùc ñoäng baèng cô vaø khí neùn. OÁng thoaùt khí coù theå thay ñoåøi nhanh cho vieäc quyeát ñònh möùc chieát danh ñònh trong chai . Toác ñoä maùy ñöôïc ñieàu chænh voâ caáp qua boä ñieàu khieån taàn soá . . Boä phaän ñieàu khieån aùp löïc vaø möùc bia trong boàn chieát qua phao noåi hay ñieàu khieån keát noái vôùi maïch ñieàu khieån aùp löïc rieâng reõ. Boä loïc khí tieät truøng khoâng coù boä phaän tieät truøng baèng hôi nöôùc 60 . vôùi baïc ñaïn chính loaïi voøng xoay lôùn. chaân maùy coù ren coù theå ñieàu chænh chieàu cao vaø töïa treân naép hình cheùn. Thieát bò cô baûn cho vieäc saép xeáp ñaàu ra chai hình chöõ nhaät . Vieäc töï kieåm tra cuûa maùy..

Máy chiết 61 .

5 PU .94 phuùt .Coâng suaát 30.Nhieät ñoä chai ra 34 °C .39 kg .Nhieät ñoä thanh truøng 62 °C .Dung tích chai 0.Toång ñôn vò thanh truøng 25. OÁng roùt vaø ñöôøng raõnh laøm baèng theùp khoâng ró bao goàm maùy rung coù theå thay ñoåi vaän toác vôùi voû 2 caùnh baèng theùp khoâng ró. Nr: K570-161 Thoâng soá veà chai : . . Maùy cô baûn coù ñaàu doø phaùt hieän heát naép cuûa haõng Pepperl & Fuchs . Heä thoáng duøng khí neùn 7.78 phuùt .5 mm .Thôøi gian thanh truøng 9.Chieàu cao chai 230 mm .Ñöôøng kính chai 71.000 chai/giôø .Thôøi gian xöû lyù : 47. LOAÏI GASSNER: .Saûn phaåm bia .Thôøi gian ñi qua 53 phuùt Thieát keá 62 .Vaän toác baêng taûi 311 mm/phuùt Thoâng soá thanh truøng : .Nhieät ñoä chai vaøo 5 °C .MAÙY NAÏP NAÉP. Maùy cô baûn kieåu BM2 vôùi oáng roùt nhaäp naép .Kieåu chai chai .Troïng löôïng chai roãng 0.45 lít . MAÙY THANH TRUØNG 2 TAÀNG PD-2WG-388/17.

Soá baêng taûi ra 3 baêng taûi .Chieàu daøi cuûa maùy 17.500 mm . Boä phaän ñaåy loaïi chai baèng thanh ñaåy. Ñaàu doø phaùt hieän chai chöa ñoùng naép duøng cho naép kim loaïi .Toång soá vuøng xöû lyù 9 vuøng .Beà roäng voû maùy 4.100 mm khoaûng hôû beân döôùi maùy . LOAÏI CHECKMAT 707 F-G .Vuøng thanh truøng 1 vuøng .Vuøng ñun noùng 2 vuøng .Dung sai chieàu cao + 40 mm . Boä phaän kieåm tra chai bao goàm heä thoáng hieån thò qua ñaàu cuoái LC (LC terminal) .Troïng löôïng roãng 33 taán .000 mm bao goàm caùc baêng taûi ñaàu vaøo. Heä thoáng kieåm tra baèng tia gamma.Vuøng laøm nguoäi 3 vuøng .Dieän tích xöû lyù 116 m2 .Beà roäng maùy vôùi caùc chi tieát laép 5.Soá baêng taûi vaøo 2 baêng taûi . ñöôïc thieát keá ñeå ñaåy chai bò loaïi vaøo thuøng gom .Khoaûng hôû beân döôùi maùy 240 mm . ñaàu ra . . phaùt hieän chai ñöôïc roùt döôùi möùc qui ñònh .Chieàu cao cuûa maùy khoâng tính 3.000 mm Thoâng soá kyõ thuaät . Coâng taéc traùnh doàn chai cho baêng taûi chai bò loaïi .Troïng löôïng coù taûi 73 taán 8. MAÙY KIEÅM TRA CHAI ÑAÀY. Boä phaän kieåm tra caùc chai 63 .Vuøng gia nhieät sô boä 3 vuøng .

taát caû caùc môû heä thoáng sau coù theå ñöôïc duøng treân kieåu maùy ñang ñöôïc ñeà caäp. Ñieàu khieån vieäc loaïi chai hoûng Heä thoáng kieåm soaùt . Heä thoáng ño löôøng cho vieäc kieåm tra möùc chieát : tia gamma. . 64 . Boä phaän kieåm tra thuoäc veà heä thoáng kieåm tra kieåu module ñöoïc phaùt trieån cho khu vöïc chieát chai vaø coù theå kieåm tra möùc chieát vôùi heä thoáng ño duøng tia Gamma ñeå phaùt hieän chieát döôùi hay treân möùc qui ñònh. Caùc ñaëc ñieåm thieát keá . Moät boä phaän kieåm tra phuï trôï naép cuõng coù theå coù. maøn hình theå hieän LC vaø baøn phím vaän haønh ñöôïc saép xeáp roõ raøng ñeå caøi ñaët vaø kieåm soaùt caùc boä phaän kieåm tra cuõng nhö theå hieän caùc döõ lieäu lieân quan. Voû maùy choáng nöôùc baèng Elastolit (boït polyurethane raén) vôùi khung baèng theùp chrome nickel . Kieåm tra phaùt xaï tia gamma phaùt hieän döôùi möùc qui ñònh. Moät caùch cô baûn. Caùc chai loãi ñöôïc phaùt hieän vaø ñaåy loaïi ra baèng moät tín hieäu phaùt ra bôûi boä phaän ñieàu khieån. . Vieäc khôûi ñoäng ñöôïc kích hoaït moät caùch töï ñoäng vaø söï phaùt xaï ñöoïc töï ñoäng taét ñi khi maùy döøng. . Môû roäng heä thoáng . Boä phaän ñaàu cuoái phaân tích vôùi caùc thaønh phaàn ñieän töû cô baûn. boä phaän kieåm tra coù theå ñöôïc laép moät caùch rieâng reõ hay nhö laø moät heä thoáng coù phaïm vi roäng keát hôïp theâm vôùi caùc module trong moät heä thoáng. Tuøy theo khaùi nieäm module cuûa heä thoáng. Heâ thoáng choïn löïa kieåu chai cho toái ña 32 kieåu chai. soá kyõ xaûo ñöôïc laäp trình caàn thieát. Töï ñoäng chaån ñoaùn söï coá : nhaän bieát hoûng hoùc cuûa caùc boä phaän kieåm soaùt laøm ngöøng maùy. Maøn hình hieån thò qua ñaàu cuoái LC Moâ taû heä thoáng ..

thanh chèng chai sÏ 65 . Soá caùc hoûng hoùc daãn ñeán döøng maùy coù theå ñöôïc choïn löïa töï do ñeå xem. Caùc hoûng hoùc veà chieát xaûy ra caùch quaûng laøm cho maùy döøng.M©m chai (bµn chai). Heä thoáng kieåm soaùt hoaït ñoäng maùy : vieäc chieát gaëp söï coá ñöôïc ñònh taïi van chieát gaây neân vaø ñöôïc theå hieän.£toan vµo chai..laøm maùy döøng töï ñoäng trong tröôøng hôïp coù doàn chai treân baêng taûi chai loaïi. . vÝt t¶i chai 1 lµm nhiÖm vô ph©n chai vµo phï hîp víi b−íc cña ªtoan vµo chai 2. nh·n th©n.VÝt t¶i chai 2. Coâng taéc traùnh doàn chai . ñoù laø caùc chai chöa ñöôïc ñoùng naép. CÊu t¹o: 1. 9. Heä thoáng phaùt hieän gaàn kieåm tra ño löôøng naép : kieåm tra caùc naép kim loaïi baèng ñaàu doø phaùt hieän gaàn. . 6.Tr¹m d¸n nh·n vai. MAÙY DAÙN NHAÕN. tõ ®©y chai sÏ ®−îc n¹p vµo m©m chai 6 (gåm 25 vÞ trÝ ®ì chai) theo ®óng vÞ trÝ ®Õ ®ì chai.Tr¹m d¸n nh·n l−ng. Van chieát ñöôïc ñeà caäp cuõng coù theå ñöôïc döøng taïi moät vò trí ñöôïc ñònh tröôùc ñeå laøm dòch vuï. LOAÏI SOLOMATIC 018-1200-25-6-5-160 9.£toan dÉn chai ra. 5. 7. 3. B¨ng t¶i chai vËn chuyÓn chai bia tõ m¸y thanh trïng vµo m¸y nh·n. 9. Nguyªn lý ho¹t ®éng: M¸y kiÓu quay dùa trªn nguyªn lý m« ®un víi chu trÝnh "Kh«ng chai . Trong tröôøng hôïp döøng maùy laâu. boä phaän loaïi chai coù theå ñöôïc kích hoaït ñeå loaïi boû caùc chai giöõa phaàn ra cuûa maùy chieát vaø maùy ñoùng naép.1.Kh«ng hå" nghÜa lµ kh«ng cã chai hÖ thèng tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn khÝ nÐn rót l¹i khay chøa nh·n vµ di chuyÓn dao g¹t hå lªn l« hå ®Ó kh«ng cung cÊp hå cho pallÐt (guèc lÊy nh·n).Kh«ng nh·n .2.Ch÷ X dÉn h−íng 4.

In giê s¶n xuÊt vµ h¹n sö dông len nh·n l−ng. tuû ñieàu khieån. chai tiÕp tôc ®−îc hÖ thèng chæi miÕt nh·n. . Maùy daùn nhaõn chính xaùc cao cuûa KRONES hoaït ñoäng vôùi keo daùn nguoäi . Maùy ñöôïc vaän haønh thoâng qua baøn phím loaïi phuû maøng hoaøn chænh gaén lieàn . muùc baûo veä IP 64.Maùy kieåu quay thieát keá hieän ñaïi tieát kieäm khoâng gian döïa treân nguyeân lyù modul. seri. Trang trí chai chaát löôïng cao yeâu caàu giöõ chai thích hôïp giöõa taám ñôõ chai vaø chuoâng ñònh taâm. Boä chöùa foil caét saün .thieát bò cô baûn. caùc chöõ in ñaäm treân doøng ñôn hay ñoâi. Khay chöùa nhaõn ñeå naïp nhaõn khoâng xaûy ra söï coá. Chuoâng ñònh taâm bao goàm cô caáu khoùa tay ñôn ñeå thay nhanh choùng . Phaàn meàm tieâu chuaån.Ñoäng cô chính (ñieàu khieån taàn soá) . M©m chai 6 tiÕp tôc quay.Ñoäng cô cho caùnh tay mang ñaàu keïp 66 . ñi keøm vôùi bôm keo .nh·n th©n khi ®i qua tr¹m d¸n nh·n vai - nh·n th©n. . . Thanh chèng chai n©ng lªn. chai ®−îc ªtoan 4 dÉn chai ra ®Õn b¨ng t¶i chai vÒ m¸y xÕp chai vµo kÐt. vµ mét hÖ thèng chæi sÏ lµm nhiÖm vô miÕt nh·n l−ng. bao goàm maøn hình baùo loãi 11.Khung maùy . . Traïm daùn nhaõn keo laïnh . Khay chöùa nhaõn bao goàm boä phaän taïo löïc neùn laø coá ñònh vôùi nhaõn ñöôïc chuyeån baèng cô khí . chai ®−îc d¸n nh·n l−ng khi ®i qua tr¹m d¸n nh·n l−ng. . M¸y in phun Video Jet Excel 100 . Boä phaän ñieàu khieån hoaøn chænh. Chai ®−îc d¸n nh·n vai . cho in ñöôïc ngaøy vaø giôø. Boä phaän chæ thò töï kieåm tra.h¹ xuèng ®Ó gi÷ chai. M¸y xÕp chai vµo kÐt R60 Blitzp Junior E3 T-0654 Thieát bò cô baûn cuûa maùy xÕp chai bao goàm nhö sau : . 10.

- Baøn saûn phaåm beân trong maùy

- Baêng taûi beân trong maùy

- 1 boä phaän naïp 1 laøn

- Caùc thieát bò an toaøn (gaén keøm löôùi baûo veä vaø thanh chaén baûo veä duøng aùnh saùng)

- Tuû ñieàu khieån ñính keøm.

- Baøn ñieàu khieån ñính keøm, vôùi maøn hình theå hieän caùc caâu thoâng baùo (tieâu chuaån)

12. M¸y xÕp kÐt Palletizer- R58 Pressant 2500 IN-1115

Thieát bò cô baûn cuûa maùy xÕp kÐt bao goàm nhö sau :

- Truï xoay maùy treân ñaùy cuûa khung maùy

- Boä phaän mang ñaàu keïp coù theå ñieàu chænh chieàu cao ñöôïc gaén treân truï xoay

- Ñoäng cô chính vaø xoay truï

- Ñoäng cô chính vaø ñoäng cô xoay ñöôïc ñieàu khieån taàn soá

- Caùc thieát bò an toaøn (gaén keøm löôùi baûo veä vaø thanh chaén baûo veä duøng aùnh saùng)

- Hoäp cuoái ñöôïc sôn verni

- 3 tuû ñieàu khieån rieâng bieät ñöôïc caøi ñaët,

- Baøn ñieàu khieån ñính keøm, vôùi maøn hình theå hieän caùc caâu thoâng baùo (tieâu chuaån)

- Coù nôi ñeå chaát pallet

13. HEÄ THOÁNG BAÊNG TAÛI CHAI, LOAÏI 994 S,

Bao goàm boâi trôn / kieåm tra chai baèng maét

- Caùc khung vaø chaân ñeá cuûa baêng taûi laøm baèng theùp khoâng ræ , chaân coù theå ñieàu

chænh chieàu cao baèng vít, ñaët leân ñeá hình cheùn.

- Thanh daãn höôùng vaø caùc daõi laøm baèng loaïi nhöïa ít moøn

- Chi tieát thuï ñoäng cuûa xích ñöôïc daãn höôùng baèng caùc con laên baèng nhöïa

- Xích taûi chai baèng theùp khoâng ræ Cr cöôøng löïc cao (hôïp kim Molybdenum- nickel)

- Vò trí ñoäng cô truyeàn ñoäng tieâu chuaån ñaët döôùi baêng taûi

- Hoäp ñieàu khieån baèng theùp taám ñöôïc sôn.

67

- Tuû ñieàu khieån baèng theùp chrome nickel (ES 1.4301)

- Caùc linh kieän ñieän theo tieâu chuaån cuûa KRONES

- Caùc khay höùng nöôùc doïc theo baêng taûi laøm baèng theùp khoâng ró.

Caùc ñaëc ñieåm thieát keá
- Caáu truùc khung vöõng chaéc baèng theùp khoâng ró

- Caùc giaù ñôõ baêng taûi baèng theùp khoâng ró, ñaët treân chaân hình cheùn coù vít ñieàu chænh

ñöôïc ñoä cao

- Caùc lan can daãn höôùng thieát keá baèng plastic coù ñoä maøi moøn thaáp

- Daõi plastic ñaëc bieät ñeå giaûm toái thieåu söï maøi moøn cuûa xích

- Ñoäng cô ñöôïc laép taïi baêng taûi theo tieâu chuaån KRONES

- Caùc thaønh phaàn ñieän vaø ñieän töû theo tieâu chuaån KRONES

14. HEÄ THOÁNG BAÊNG TAÛI KEÙT , LOAÏI 465 S

- Caùc taám beân hoâng, khung baêng taûi vaø caùc chaân ñeá baèng theùp khoâng ræ

- Caùc xích taûi thaúng baèng theùp khoâng ræ

- Caùc con laên baèng theùp khoâng ræ hay baèng nhöïa, ñöôøng kính 50 mm

- Caùc ñoäng cô

- Caùc chaân hình cheùn coù theå ñieàu chænh chieàu cao

- Caùc khay höùng nöôùc doïc theo baêng taûi laøm baèng theùp khoâng ró.

Moâ taû heä thoáng
- Baêng taûi keùt loaïi 465 S phuø hôïp vôùi heä thoáng caùc linh kieän khaùc do ñoù vôùi caáu truùc

naøy heä thoáng baêng taûi keùt chaïy eâm vaø khoâng gaây oàn. Keát caáu khung ñeá oån ñònh

baèng theùp khoâng ræ phuø hôïp cho baêng taûi xích taám phaúng 1 laøn hay baêng taûi con

laên, tuøy theo yeâu caàu. Caùc thaønh phaàn nhö caùc boä phaân boå ngang, boä keát hôïp keùt,

caùc baêng taûi vaø caùc boä phaän xoay keùt laø thieát bò boå sung cho heä thoáng baêng taûi linh

hoaït naøy. Do ñoù caùc baêng taûi keùt KRONES thích hôïp cho taát caû caùc loaïi keùt

CaÙc ñaëc ñieåm thieát keát
- Caáu taïo khung cöùng baèng theùp khoâng ræ

68

- Caùc giaù ñôõ cuûa baêng taûi laøm baèng theùp khoâng ræ , chaân hình cheùn coù theå ñieàu chænh

chieàu cao

- Thanh daãn thieát keá baèng loaïi nhöïa ít moøn

- Taát caû caùc thieát bò ñeàu choáng aên moøn ñöôïc phuû moät lôùp epoxy daøy 60 micron vaø hai

lôùp sôn phuû ôû treân , moãi lôùp daøy 30 micron

- Caùc thanh chòu maøi moøn baèng nhöïa ñaëc bieät ñeå giaûm toái ña ñoä maøi moøn xích

- Caùc xích baêng deït ñöôïc baûo veä toái öu vôùi daãn höôùng xích

- Caùc coâng taéc döï phoøng vaø caùc caûm bieán quang ñeå theo doõi vaø kieåm soaùt doøng keùt

15. HEÄ THOÁNG CIP

- Heä thoáng CIP töï ñoäng, coâng suaát bôm 50 m3/giôø taïi aùp löïc 3 bar

- Thieát keá bao goàm 2 boàn chöùa

- Heä thoáng khí neùn, haõng saûn xuaát BOSCH

- Kieåu töï ñoäng bao goàm caùc van ñoùng môû baèng khí neùn ; caùc van ñöôïc ñieàu khieån töï

ñoäng trong suoát quaù trình

- Sô ñoà mimic vôùi ñeøn phaùt diode 2 maøu chæ caùc tình traïng vaän haønh rieâng bieät do ñoù

cho pheùp kieåm soaùt quaù trình.

- 3 chöông trình khaùc nhau ñeå thoûa maõn caùc yeâu caàu laøm saïch khaùc nhau.

- Ñieàu kieän tieân quyeát ñeå trao ñoåi tín hieäu giöõa heä thoáng ñieàu khieån CIP vaø caùc maùy

KRONES laø ñöôïc trang bò heä thoáng ñieàu khieån kieåu töøng böôùc chöông trình.

- Heä thoáng ñöôïc trang bò vôùi caùc thaønh phaàn boå sung ñeå ñieàu khieån baèng tay

- Caùc boàn chöùa ñöôïc laép ñaët rieâng reõ. Chaân maùy ñieàu chænh chieàu cao ñöôïc ñaûm baûo

ôû vò trí ñuùng. Caùc thaønh phaàn cuûa heä thoáng CIP (boä trao ñoåi nhieät, bôm nhaäp CIP,

tuû ñieàu khieån) ñöôïc gaén treân moät khung theùp Chrome Nickel 1.4301

- AÙp löïc cuûa bôm nhaäp CIP : 3 bar

69

Boä trao ñoåi nhieät daïng oáng ñeå gia nhieät caùc chaát taåy röûa. Bôm hoài löu CIP 70 . Maïch beân trong. töï ñoäng troän caùc chaát trong boàn . laøm baèng theùp khoâng ræ 1. Heä thoáng kieåm soaùt nhieät ñoä vaø löu löôïng gaén trong oáng nhaäp . van ñieàu chænh vaø ñoùng hôi nöôùc vaø baåy nöôùc ngöng vaø van kieåm tra.. heä thoáng kieåm soaùt vaø ñieàu khieån nhieät ñoä töï ñoäng vaø coù theå laäp trình ñöôïc. . Boä phaän ño nhieät ñoä vaø haøm löôïng töï ñoäng trong oáng hoài löu .4301 .

PhÇn phô trî ®−îc chia thµnh c¸c phÇn nh− sau: 1.4. sö lý n−íc cÊp 2 sö lý n−íc th¶i 3. Lß h¬i . l¹nh khÝ nÐn vμ thu håi CO2 4.

1. HÖ thèng sö lý n−íc mÒm 1.. Kh«ng mïi 71 ..1.hÖ xö lý n−íc cÊp §−îc chia ra thµnh 3 hÖ thèng: 1. M« t¶ quy tr×nh chung B¬m n−¬c th« ¤xy ho¸ vµ Khö CO2 läc th« lªn bÓ chøa b¬m lªn bÓ Läc −ít Chlor ho¸ Chøa nø¬c s¹ch T¨ng ¸p suÊt n−íc s¹ch Ph−¬ng ph¸p chung: Läc C«ng suÊt: 200m3/h ChÊt l−îng n−íc th«: N−íc giÕng ChÊt l−îng n−íc s¹ch: Th«ng sè §¬n vÞ ®o N−íc sinh ho¹t 1. Mµu Thang ®o Co <2 2. Mïi . HÖ thèng sö lý n−íc sinh ho¹t 2. HÖ thèng sö lý n−íc nÊu bia 3.HÖ thèng xö lý nø¬c sinh ho¹t 1. §é trong EBC 0 (NTU) 3...

4 7.74 .57 . S¾t ppm Fe 0. mangan vµ gi¶m thiÓu c¸c chÊt h÷u c¬ th× viÖc xö lý n−íc cho sinh ho¹t.. Sunphat ppm SO4 <1 18. L−îng kh«ng khÝ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh «xy ho¸ sÏ ®−îc cung cÊp qua ¸p lùc cña liquid ring víi tû lÖ 2:1 tøc lµ 400m3/h cña kh«ng khÝ ®ñ cho 200m3/h cña n−íc.01 .56 12. Mangan ppm Mn 0. Cacium ppm Ca 28 .24 . Potasium ppm K 3.26. §é cøng tæng thÓ ppm CaCO3 150 .0.0.35 9.86 . 7.19.2 13..25 14.61 17.8 5.5 6. Nitrat ppm NO3 4. Chloride ppm Cl 34 .7.177..65 .0. n−íc nÊu bia vµ n−íc mềm ®−îc tiÕn hµnh theo nh÷ng b−íc chÝnh sau: B−íc 1: Nø¬c th« tõ giÕng sè 1 ®Õn giÕng sè 4 sÏ ®−îc b¬m lªn bÓ chøa n−íc th« ë møc chØ ®Þnh. Sodium ppm Na 22. PH .6 ..170 8. Silica ppm SiO2 34 .46. CO2 tù do ppm CO2 2.8 10. chÊt h÷u c¬ vµ mét phÇn mangan mµ vÉn kh«ng lµm thay ®æi ®é PH tøc lµ vÉn gi÷ ®é PH<7.5 . KiÒm thõa ( Kolbach) ®é §øc 0 Qua viÖc ph©n tÝch n−íc th« tõ giÕng sè 1 ®Õn giÕng sè 4 ®Ó lo¹i bá chÊt s¾t.15 16.46.95 15. Magnesium ppm Mg 18.4.4.5 19. Amonia ppm NH4 0.028 .9.6 .67 11. C«ng thøc chung cho «xy ho¸ khö s¾t nh− sau: 4Fe(HCO3)2 + O2 + H2O = 4Fe(OH)3 +8CO2 72 . KiÒm tæng thÓ ppm CaCO3 157. §é PH<7 sÏ lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó lo¹i khö chÊt s¾t vµ chÊt h÷u c¬. 3 b¬m n−íc th« ( trong ®ã lµ 1 b¬m dù phßng) cã c«ng suÊt 100m3/h/chiÕc – cã nghÜa lµ c«ng suÊt tæng lµ 200m3/h sÏ b¬m n−íc th« qua thiÕt bÞ läc th« vµ khö CO2 ®Õn møc cÊn thiÕt th× b¬m tiÕp lªn bÓ chøa B−íc 2: ¤xy ho¸ vµ läc th« B−íc xö lý tÝch cùc thø nhÊt ®èi víi n−íc giÕng lµ «xy ho¸ khö c¸c chÊt s¾t.4.

Thêi gian ho¹t ®éng gi÷a hai chu kú lµ kho¶ng 36 giê.ChÊt l−îng läc hoµn h¶o víi s¶n phÈm cã chøa chÊt s¾t. Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt nµy th× n−íc hoµn toµn kh«ng ngËp toµn bé líp läc mµ n−íc vµ kh«ng khÝ «xy ho¸ chØ ®−îc qua 1 líp máng. N−íc sau ®ã sÏ ®ù¬c ®−a ®Õn bÓ chøa víi møc n−íc ®iÒu khiÓn vµ ®−îc b¬m b»ng 3 b¬m trung gian ( trong ®ã cã 1 b¬m dù phßng) víi c«ng suÊt 100 m3/h/chiÕc ( tæng c«ng suÊt : 200 m3/h ) lªn b−íc xö lý tiÕp theo. Xö lý thùc tÕ sÏ ®−îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo t×nh tr¹ng n−íc th« thùc tÕ.2mg/l Khi l−îng cÆn s¾t lín h¬n 0. Qu¸ tr×nh läc th« thùc ra lµ mét h×nh th¸I ®Æc biÖt cña qu¸ tr×nh läc c¸t (sái) th«ng th−êng. 73 . bÓ tr÷. Fe(OH)3 lµ mét chÊt kÕt tña vµ sÏ ®−îc lo¹i bá qua qu¸ tr×nh läc.H¹m l−îng «xy ho¸ cao v× l−îng «xy trong suốt qu¸ tr×nh läc lµ cao. Kh«ng khÝ «xy ho¸ vµ n−íc sÏ cïng ®−îc cho 2 m¸y läc th« ®Ó luång ®ã sÏ di chuyÓn tõ tren xuèng d−íi ®¸y. ¦u ®iÓm chÝnh cña hÖ thèng läc kh«: . Qu¸ tr×nh t¸ch cña nø¬c vµ kh«ng khÝ «xy ho¸ chØ ®−îc diÔn ra t¹i ng¨n n−íc ®· läc ë phÝa d−íi vµ l−îng khÝ «xy ho¸ cßn l¹i sÏ tho¸t qua van th«ng h¬I tù ®éng.5mg/l ë c¶ 4 giÕng.Cã søc hÊp thô tèt víi nh÷ng chÊt «xy ho¸ .¤xy ho¸ vµ lo¹i bá ®−îc NH4 ( Amoniac) . B−íc phun röa ®−îc tiÕn hµnh gièng nh− víi läc −ít b×nh th−êng ë b−íc 4.2mg/l Fe hoÆc ®¹t ®−îc xö lý tèi ®a. . m¸y läc sÏ tiÕn hµnh phun röa ( sôc) . b¬m trung gian Qu¸ tr×nh khö CO2 lµ viÖc lo¹i bá sù x©m nhËp cña CO2 tù do vµo vµ v× vËy sÏ lµm t¨ng ®é PH >7 th«ng qua viÖc chia l−îng n−íc “( pallrings) vµ phun khÝ b»ng qu¹t cã c«ng suÊt cao” counter – current wise”. B−íc 3: Khö CO2. Mçi m¸y sÏ läc s¹ch 3600m3 vµ 2 m¸y lµ 7200m3 víi l−îng s¾t trung b×nh lµ 3. ViÖc ®iÒu chØnh xö lý sÏ qua th−íc ®o ®iÖn tö ( c¶m øng) KiÓm tra chÊt l−îng n−íc s¹ch b¼ng thö nghiÖn cÆn s¾t sÏ lµ nhá h¬n 0.

chÊt h÷u c¬ vµ mangan ra khái n−íc. ViÖc lo¹i bá mangan chØ tiÕn hµnh ë ®é PH>7 vµ lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a vËt lý vµ vi khuÈn häc.05mg/lMn hoÆc xö lý ®· lªn tíi møc tèi ®a .000m3 víi hµm l−îng cÆn s¾t trung b×nh lµ 0.2mg/lFe vµ hµm l−îng mangan lµ 1.5pm.1mg/lMn cña 4 giÕng C«ng suÊt thùc thÕ phô thuéc t×nh tr¹ng cña n−íc th« thùc tÕ.Sôc b»ng h¬I n−íc . N−íc xö lý xong sÏ ®−îc b¶o qu¶n trong bån chøc n−íc s¹ch.05mg/lMn Nếu hµm l−îng Mn>0. m¸y läc sÏ ®−îc röa l¹i ( backwash) theo c¸c b−íc sau: . Mçi m¸y läc sÏ ®¹t c«ng suÊt 15000m3 n−íc s¹ch vµ nh− vËy 2 m¸y sÏ lµ 30. B−íc 5: Chlor ho¸ N−íc ®· xö lý sau qu¸ tr×nh läc sÏ ®−îc chlor ho¸ tr−íc khi ®−a vÒ bÓ chøa ®Ó khö trïng .Sôc röa l¹i ( kh«ng dïng cho m¸y läc −ít) Ph−¬ng ph¸p röa nµy sÏ lµm s¹ch m¸y läc c¸t vµ lo¹i bá ®−îc chÊt bÈn b¸m ë líp läc. 74 . C«ng thøc chung nh− sau: (1) Mn(HCO3)2 = Mn(OH)2 + 2 CO2 (2) 2Mn(OH)2+O2+2H2O = 2MnO2 + 4H2O MnO2 lµ chÊt kh«ng hoµ tan nªn sÏ bÞ t¸ch ®I qua qu¸ tr×nh läc. ViÖc ®iÒu khiÓn l−îng c«ng suÊt sÏ ®−îc tiÕn hµnh qua ®ång hå ®o ®iÖn tõ c¶m −ng ViÖc kiÓn tra chÊt l−îng n−íc ®· xö lý lµ b»ng c¸c xÐt nghiÖm hµm l−îng mangan cßn l¹i phaØ < 0. Cã thÓ dïng natri hypoclorit hoÆc canxi hypoclorit. B−íc 4: Läc −ít Läc −ít th«ng th−êng lµ qu¸ tr×nh läc ®¹t hiÖu suÊt cao lo¹i bá c¸c chÊt cÆn s¾t.phun khÝ ®Ó xôc röa . Sau khi Chlor ho¸ ë møc ®iÒu khiÓn ( Xem b−íc 5) Thêi gian ho¹t ®éng gi÷a 2 chu kú kho¶ng 150 giê. Møc chlor ( ®ù¬c kiÓm tra o¶ cöa vµo cña bån chøa) sÏ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0.

TF2 2 m¸y läc sái – xö lý 100m3/h/chiÕc Tæng xö lý: 200m3/h KÝch th−íc: §−êng kÝnh: 3500mm 75 . 0. ChÊt l−îng n−íc s¹ch xem phô b¶n B−íc 7: tr¹m t¨ng ¸p suÊt n−íc s¹ch Tr¹m t¨ng ¸p suÊt n−íc s¹ch cã ¸p suÊt vµ l−u l−îng ®iÒu khiÓn ë møc 200m3/giê t¹i 4. møc t¶I träng ®−îc ®iÒu khiÓn th−êng xuyªn kh«ng ®æi cho 3 b¬m t¶i träng ( trong ®ã cã 1 b¬m dù phßng) mçi b¬m ®−îc thiÕt kÕ víi xö lý 70m3/giê 1. tæng cét ¸p 29m 2 van nam ch©m h×nh èng cì R “1” .0-4.2. M« t¶ vÒ kü thuËt 1. n−íc uèng vµ xö lý tiÕp ®Ó nÊu bia. lo¹i MV 1291 1. M¸y läc kh«: TF.2. h·ng Grundfos C«ng suÊt: 100m3/h/chiÕc. h·ng Grundfos Xö lý 5m3/h. B−íc 6: Bån ch−a n−íc ®· ®−îc xö lý N−¬c sau khi ®· xö lý vµ chlor ho¸ sÏ ®−îc chøa l¹i bÓ chøa n−íc s¹ch ë møc ®iÒu khiÓn.2.2. N−íc nµy cã thÓ dïng lµm n−íc sinh ho¹t. cét ¸p tæng: 24m 1. h·ng Sterling SIHI Xö lý: 200m3/h/chiÕc t¹i 1.5 bar Tr¹m t¨ng ¸p suÊt gåm 4 b¬m ¸p lùc.2.22 KW.2 bar 2 b¬m cÊp n−íc ( 1 dù phßng) Lo¹i CR4-40. Maý nÐn vßng n−íc 2 m¸y nÐn vßng n−íc Lo¹i LPHA 50 523.75KW.4.3.11KW. B¬m n−íc th« 3 b¬m ( 1 dù phßng) Lo¹i b¬m LP100-160/152.

71 – 1.7. 3 KW. Khö CO2 1 m¸y khö CO2 – xö lý 200m3/h KÝch th−íc §−êng kÝnh : 2000mm Cao tæng : 4000mm ThiÕt bÞ: 1 qu¹t xö lý cao lo¹i RNC – 355R.2.2.25 mm theo chØ tiªu chuÈn DIN 19623 t¹i khu vùc. h·ng Danfos 1. 1.6.5.000kg sái läc ®é c¸ch 1.2.2. NF2 . CHLOR ho¸. Cao: 2500mm Tæng chiÒu cao: 4800mm ¸p lùc vËn hµnh : 3 bar ë 200C ChÊt ®Ó läc: 30.8. 11Kw.000 kg sái läc cã ®é c¸ch 0.0-2.0 theo tiªu chuÈn DIN 19623 1.2. M¸y läc −ít: NF1. H·ng Grundfos. 76 .2 M¸y läc sái xö lý 100 m3/h/ chiÕc tæng xö lý : 200m3/h KÝch th−íc: §−êng kÝnh: 3500mm Cao: 2500mm ¸p suÊt vËn hµnh : 3 bar ë 200C 800 vßi phun läc lo¹i DSP ChÊt läc: 30. C«ng suÊt: 100 m3/h/ chiÕc – tæng ¸p : 24m -1 §ång hå ®iÖn tõ do l−u l−îng cì DN 200.9. BÓ chøa nø¬c ®Ó ®iÓu khiÓn møc 1. h·ng HKB C«ng suÊt 3000m3/h t¹i 1000Pa 1. B¬m trung gian: -3 B¬m ( 1 dù phßng) Lo¹i LP 100 – 160/152.

5-7. 15kw cña h·ng Grundfos .05 10 Mn ppm ≤ 0.10.05 11* Cl.Coli Soá VK/1ml 0 77 .1.4 B¬m t¨ng ¸p suÊt n−íc s¹ch ( 1 dù phßng) Lo¹i LP 80 – 200/202. B¬m t¨ng ¸p suÊt n−íc s¹ch: .5 5 Kieàm toång ppm CaCO3 20-80 0 6 Ñoä cöùng chung GH 3-8 7 Ca2+ ppm 10-50 8* Mg2+ ppm <20 9 Fe ppm ≤ 0.1 m¸y truyÒn ¸p lùc lo¹i TIG 2. HÖ thèng xö lý n−íc nÊu bia Lo¹i BFG –G –BW90 C«ng suÊt: 90m3/ giê 2. M« t¶ quy tr×nh chung Laäi dù ¸n: BFG-G-BW90 trao ®æi ion C«ng suÊt: 90m3/giê.5 4 pH 6. ppm 24 -28 12 Cl2 ppm 0 13* Vi sinh vaät +Toång soá VK hieáu khí. Soá khuaån laïc/1ml 1000 Soá VK/1ml + Coliform 50 + Toång soá baøo töû naám men. 1.2. Tr¹m ®Þnh l−îng lo¹i HM 12 – 500/13. naám moác Soá khoùm naám/1ml 100 +E. ChÊt l−îng n−íc ®Çu vµo: tõ n−íc giếng ®· xö lý s¬ bé ChÊt l−îng n−íc : STT Teân chæ tieâu Ñôn vò Nöôùc naáu bia 1 Maøu Khoâng maàu 2 Muøi Khoâng muøi 3 Ñoä trong EBC < 0.

Perfringen Soá khuaån laïc/1ml * : chæ tieâu tham khaûo Tõ b¶ng chØ tiªu gi÷a n−íc s¹ch vµ n−íc sinh ho¹t nªn ta tiÕn hµnh c¸c b−íc sau ®Ó s¶n xuÊt n−íc nÊu bia tõ n−íc sinh ho¹t theo c¸ch gi¶m nång ®é kiÒm vµ khö Chlor: Gi¶m nång ®é kiÒm b»ng trao ®æi ion Khö CO2.Strep.aureus. qua bÓ trung gian. b¬m n−íc nÊu bia TiÕn hµng läc Cacbon lo¹i Clo B−íc 1: Gi¶m ®é kiÒm/ Hoµ trén: B−íc xö lý thø nhÊt lµ gi¶m ®é kiÒm/lo¹i bá th«ng qua chÊt trao ®æi ion Cation yÕu vµ tiÕp theo lµ trén ®Òu ®é kiÒm cßn l¹i ®Æc tr−ng ë 12 -21ppm (nh− CaCO3) Nguyªn t¾c lo¹i bá bít ®é kiÒm b»ng nhùa Cation yÕu ®−îc biÓu thÞ b»ng c«ng thøc sau: COOH Ca(HCO3)2 COO.Cl.Ca R + Mg(HCO3)2 = R .Mg + CO2 + 2H2O COOH 2NaHCO3 COO -2Na 78 . +S.faecal.

tØ lÖ gi÷a tæng ®é cøng vµ ®é kiÒm vµ c¸c tham sè kh¸c.1 mg®l/l (1mg®l/l = 50ppm) Trong qu¸ tr×nh hoµ trén víi h¬i n−íc. Trong qu¸ tr×nh t¸i sinh víi axit Sunfuric sÏ x¶y ra ph¶n øng sau: C00 . ViÖc t¸i sinh sÏ ®−îc b¾t ®Çu th«ng qua hÖ thèng Deta-Conducan. R=nhùa trao ®æi ion Nång ®é kiÒm sau hÖ thèng DI sÏ thÊp h¬n 5ppm (nh− CaCO2) ~0.Mg + H2S04 = + MgS04 R C00 – 2Na C00H Na2S04 Sau khi gi¶m ®é kiÒm vµ hoµ trén xong. B−íc 2: Khö CO2 B−íc xö lý tiÕp theo lµ ph¶i lo¹i bá l−îng CO2 x©m nhËp tù do qua viÖc tiÕn hµnh khö CO2 ®Ó t¨ng ®é PH lªn 7 .5 v× cã sù x©m nhËp tù do cña CO2 vµo n−íc. l−îng PH trong n−íc s¹ch lµ kho¶ng 5.8 Qu¸ tr×nh khö CO2 lµ viÖc ®−a n−íc qua vßng Pall (Pall Rings) vµ dïng qu¹t ®Ó phun khÝ vµo. ViÖc trao ®æi ion sÏ ®i theo ®−¬ng vßng.Ca COOH CaSO4 R . hÖ thèng nµy sÏ ®o sù kh¸c nhau vÒ ®é dÉn nhiÖt gi÷a n−íc th« vµ n−íc s¹ch sÏ ®−îc kiÓm tra tù ®éng. nhiÖt ®é n−íc.0 – 5. nång ®é tæng chÊt kiÒm trong n−íc th«. kiÓm tra l¹i nång ®é vµ b¬m b»ng b¬m t¨ng ¸p suÊt lªn b−íc xö lý tiÕp theo ®Ó chuÈn bÞ thµnh phÈm. nång ®é kiÒm cßn l¹i lµ 12 – 21 pm nh− CaCO3 sÏ di chuyÓn qua van ®iÒu khiÓn b»ng tay vµ ®ång hå ®o l−u l−îng. C«ng suÊt hÊp thô cña chÊt trao ®æi Ion sÏ bÞ giíi h¹n bëi chÊt l−îng nhùa (Resin). B−íc 3: Läc c¸cbon kÝch ho¹t /lo¹i Cl2 79 . N−íc s¹ch sau ®ã sÏ ®−îc thu håi vÒ bÓ chøa trung gian.

200kg/ giê H2S04.2. cöa hµng Rohm + Hass 2.5.2.4. B−íc xö lý thø ba lµ läc n−íc ®· xö lý b»ng viÖc cho cacbon kÝch ho¹t nh»m lo¹i bá hÕt l−îng thõa cña chlor tù do vµ gi¶m l−îng chÊt h÷u c¬ 2. cã t¶i träng nguån (Spring loaded) 300 kg c¸t läc 2 – 3 mm 2000 ltn nhùa trao ®æi ion.2. KÝch th−íc: §−êng kÝnh : 1.3: KiÓm tra chÊt l−îng: 3 M¸y th¨m dß ®é dÉn ®iÖn LF 2625 – C – 1.800 mm ¸p suÊt vËn hµnh tèi ®a : 6 bar ThiÕt bÞ cho läc: 1 van th«ng h¬i tù ®éng.600 mm §é cao : 2. ChÊt trao ®æi ion (Bé trao ®æi) 2. B×nh ®ùng ®ñ liÒu l−îng H2S04.1 WW – PP 2 van b¬m tù ®éng.2. C«ng suÊt 100l 1 §ång hå c¶m øng ®iÖn tõ ®o l−u l−îng cì 80 cöa hµng Danfoss 1 §ång hå l−u l−îng 0.1. §ång hå c¶m øng tù ®o liÒu l−îng – DN 125 cña h¶ng Darffoss 2. ThiÕt bÞ hoµ trén 1 §ång hå c¶m øng tù ®o l−u l−îng cì DN 80.2. h·ng Darfoss 80 . M« t¶ kû thuËt: 2.0 – GIA: 2.2. lo¹i TMAC HP 336.12 cì 3/4 / 1/2 150 vßi phun läc lo¹i S 10. Bé trao ®æi ion – c«ng suÊt 9-90m3/giã/chiÕc.2. lo¹i DN 100. Bé phËn kiÓm tra n−íc th«: 1.000 mm Tæng chiÒu cao : 3. DN 32 1 B¬m phun cho 160kg/ giê H2S04 2. (chØ dïng 1 chiÕc cßn 1 chiÕc ®Ó dù phßng hoÆc dïng trong chu tr×nh t¸i sinh). ThiÕt bÞ cho t¸i sinh 1. lo¹i 1.

2.2. 40-45 m tæng cét ¸p cao 1 ®«ng hå c¶m øng tõ ®ã l−u l−îng DN 125.600 mm Cao : 4.200 mm §é cao Cyl : 2.6. cña h·ng HKM 1.200 mm ¸p suÊt vËn hµnh : tèi ®a 6 bar NhiÖt ®é ho¹t ®éng : tèi ®a 110oC ThiÕt bÞ 250 vßi phun läc lo¹i KSP – PP 600 kg c¸t cã 2-3.2. M¸y khö C02 1 m¸y khö C02 c«ng suÊt 90 m3/giê.500 mm §é cao tæng : 4.2. h·ng Gnendfos C«ng xuÊt 45 m3/ giê. M¸y läc Cacbon 1 m¸y läc cacbon.5 mm (xÕp líp) 81 .0 m3 ditto cì 25 mm 2.9.500 mm ¸p lùc vËn hµnh : Kh«ng ¸p lùc ThiÕt bÞ 1 qu¹t c«ng suÊt cao 2000 m3/ giê t¹i 100 Pa.2.0m3 vßng pall cì 90 mm 5.55 bar Lo¹i RNC – 3/5R . KÝch cì: §−êng kÝnh : 1. B¬m n−íc nÊu: 3 b¬m n−íc nÊu bia (1 b¬m dù phßng) Lo¹i LP 80 – 200/180. 0.8. h·ng Darffoss. Bån chøa trung gian ®Ó ®iÒu khiÓn n−íc: 2. 2.7. c«ng suÊt 90 m3/giê KÝch cì: §−êng kÝnh : 2. 11kw.

7000 ltr h¹t cacbon ho¹t kÝch cì 1 – 3 mm lo¹i PK 1 -3 2.2 B¬m n−íc nÊu bia: ChØ 2 trong sè 3 b¬m vËn hµnh. M¸y ®¸nh bãng: 1 m¸y ®¸nh bãng c¸c bon lo¹i Berlofin FE 150 – 150 lo¹i läc 25 microns 2. . ViÖc chuyÓn ®æi gi÷a b¬m vËn hµnh vµ b¬m dù phßng ®−îc ®iÒu chØnh lùa chän b»ng c«ng t¾c.10. Tank chøa axit sÏ ph¶i ®−a ®æ H2S04 ®Õn møc ®ång qui ®Þnh nÕu kh«ng ch−¬ng tr×nh sÏ kh«ng b¾t ®Çu ®−îc.1. Läc Cacbon: 82 . M¸y b¬m t¨ng ¸p suÊt n−íc s¹ch ph¶i ®ang ¬ tr¹ng th¸i ho¹t ®éng nÕu kh«ng – Ch−¬ng tr×nh sÏ kh«ng b¾t ®Çu ®−îc c. VËn hµnh ch−¬ng tr×nh t¸i sinh tù ®éng: Ho¹t ®éng tù ®éng cña qu¸ tr×nh trao ®æi ion do hÖ thèng PLC Simen ®iÒu khiÓn – lo¹i 55 – 95 V bao gåm c¶ bé ®iÒu khiÓn TD 390. b. O : dõng §iÒu khiÓn b»ng tay : B¬m ch¹y liªn tôc Tù ®éng : B¬m ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng c«ng t¾c kh« bªn ngoµi bÓ chøa n−íc nÊu bia t¹i vÞ trÝ ®Æt.b¬m thø 3 ®Ó dù phßng.Mét sè b−íc vËn hµnh 2. NÕu sù kh¸c nhau vÒ ®é ®Ëm gi÷a n−íc th« vµ n−íc s¹ch ®¹t ®−îc ®iÓm ®Æt.3.3. T¸i sinh cña trao ®æi ion b¾t ®Çu a. Ch−¬ng tr×nh dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng nh− sau: 1.3.2.Thêi gian n¹p cho mçi ch−¬ng tr×nh do bé ®iÒu khiÓn TD 390 lËp ra: Phun röa 10 phót T¸i sinh 45 phót VÖ sinh 45 phót Trao ®æi ion lÇn I 20 phót Trao ®æi ion lÇn II 20 phót 2.3. 2.3.

5 bar qua van S1 vµ S2 theo c¸c b−íc sau: Lµm nãng trªn møc tèi ®a 1100C trong kho¶ng 2 -3 tiÕng.Phun ng−îc l¹i: Tû lÖ l−u l−îng: 90 m3/ giê .B¶o d−ìng . Lµm vÖ sinh nãng sÏ sö dông n−íc nãng kho¶ng 950C (CTP) hoÆc h¬i cã ¸p suÊt thÊp tèi ®a lµ 0.H¹ nhiÖt ®é m¸y läc tõ tõ. M¸y läc cacbon ®−îc thiÕt kÕ cã c«ng suÊt 90 m3/ giê.Ho¹t ®éng: Tû lÖ l−u l−îng 90 m3/ giê .90 m3/ giê Thêi gian : 10. §Æc biÖt m¸y läc cacbon sÏ ph¶i ®−îc phun röa khi thÊy cã l−îng chlor tù do trong n−íc s¹ch hoÆc chËm nhÊt lµ 2 tuÇn vËn hµnh/ lªn theo nh÷ng b−íc sau: Ho¹t ®éng/ phun röa .KiÓm tra. 2. tr¸nh thay ®æi nhiÖt ®é ®ét ngét.Thêi gian: 5 – 10 phót Lµm vÖ sinh nãng cho m¸y läc carbon sÏ ph¶i thùc hiÖn khi ph¸t hiÖn cã vi khuÈn trong n−íc s¹ch tøc lµ khi cã yªu cÇu.ViÖc kiÓm tra chÊt trao ®æi ion (nhùa trao ®æi) sÏ ®−îc dùa theo b¶ng tiªu chÈn d÷ liÖu mçi n¨m 1 lÇn .Phun röa: TûlÖ l−u l−îng: 70.350 ®Ó tr¸nh thay ®æi ®ét ngét. Sau khi röa m¸y läc b»ng n−íc nãng lµ cã thÓ tiÕn hµnh c¸c b−íc nh− ®· nªu ë trªn.15 phót . . tèi ®a T = 30.4.ViÖc kiÓm tra th¸p carbon (GAC) tiÕn hµnh chØ dÉn mçi n¨m / lÇn.350 Gi÷ nguyªn nhiÖt ®é trong vßng Ýt nhÊt lµ 4 giê .ViÖc thay ®æi carbon kÝch ho¹t (GAC) sÏ ph¶i lµm khi ®é gi¶m chlor kh«ng cßn t¸c dông n÷a. Tèi ®a : T= 30. 83 .

7-13 6.000 BOD5 mg/l 1.333 25-30 kg/ngaøy 4.875 COD / bia mg/l 2.000 Löu löôïng trung bình m3 / giôø 125 Löu löôïng toái ña m3 / giôø khoaûng 175 giôø / ngaøy 16-24 nöôùc thaûi / bia hl/hl bia 7. Sô ñoà coâng ngheä: Nöôùc Theo 2 Loïc raùc Beå gom Bôm Beå caân baèng thaûi saûn coáng thoââ (~300m3) (~600m3) xuaát Raùc HCl NaOH thoâ 30% 30% Roï chöùa UASB (Beå Yeám khí) (~1000m3) Buøn Traøo Nöôùc thaûi Beå laéng Beå hieáu loaïi B cuoái khí 2.Thoâng soá kyõ thuaät Thoâng soá Ñôn vò Chöa xöû lyù Ñöôïc xöû lyù 3 Löu löôïng thieát keá m / ngaøy 3.000 TSS mg/l 300 (6) 50 TKN mg/l khoaûng 35 (7) Toång soá P.2.O.5-9 Nhieät ñoä °C 30 (4) (25-40) 3 Moâ taû quy trình 84 .5 (1) COD / bia kg/hl bia 1. SÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI 1. mg/l khoaûng 10 (7) F.000 (2) 80-100 kg/ngaøy 6.G mg/l <10 (5) pH .

Beå ñoàng ñeàu hoaù (boàn ñeäm hoaø troän) vôùi thôøi gian löu toái thieåu laø 6 tieáng.1 Xöû lyù tröôùc: Loïc raùc thoâ. Hoãn hôïp troän laãn seõ ñöôïc taùch ra thaønh nöôùc vaø buøn trong boàn laéng trong. trong luùc naøy. moät voøng kieåm tra löu löôïng ñöôïc laép treân oáng ñöa nöôùc ñaõ xöû lyù veà thieát bò phaûn öùng methan ñeå dung hoøa söï thay ñoåâi löu löôïng cuûa nöôùc chöa xöû lyù.. Ñieåm ñaët cuûa pH ñöôïc ñieàu chænh naèm trong möùc trung tính 3. Ammonia Nitrogen ñöôïc oxy hoùa thaønh Nitrat. Nöôùc thaûi ñi vaøo thieát bò phaûn öùng Methan vôùi löu löôïng ñeàu qua heä thoáng phaân boá ôû döôùi ñaùy Ñeå baûo ñaûm vaän toác ñeàu trong thieát bò phaûn öùng methan. Keát quaû cuûa söï phaân taùch hoãn hôïp laø 3 pha nöôùc thaûi trong. khí sinh hoïc vaø buøn. hoaëc toái thieåu 5W/ m3 4. . Trong loøng cuûa thieát bò phaân taùch 3 pha goàm coù moät boä phaän trích ly daïng taám song song loaïi “ chaûy caét ngang”. Vieäc söû duïng laïi nöôùc ñaõ xöû lyù laø caàn thieát ñeå coù söï hoãn hôïp hieäu quaû trong “Sludge Blanket” vaø vaän toác doøng nöôùc höõu hieäu qua lôùp buøn. Sau khi nöôùc daâng leân qua moät lôùp buøn hoaït tính methanogenic yeám khí ( ñöôïc goïi laø “Sludge Blanket”) thì hoãn hôïp nöôùc thaûi/ buøn chaûy qua moät thieát bò phaân taùch 3 pha ôû maët treân cuûa beå . ñeå taùch caùc caëïn cöùng thoâ Töø gieáng bôm nöôùc thaûi. Qua ñoù giuùp thu hoài vaø tröõ buøn vaø taïo khaû naêng thoaùt buøn khí thaûi sinh hoïc. Heä thoáng buøn hoaït tính bao goàm boàn xuïc khí vaø laéng trong.BOD) seõ ñöôïc laáy ra.5kg COD/ m3 ngaøy 85 . Vieäc xuïc khí ñöôïc thöïc hieän vôùi thieát bò xuïc khí daïng noåi treân maët nöôùc 4 THOÂNG SOÁ THIEÁT KEÁ CÔ BAÛN 4. nöôùc thaûi seõ ñöôïc bôm ñeán ñeå xöû lyù tröôùc bao goàm : . gom vaø caân baèng PH Tröôùc khi bôm nöôùc thaûi moät maøn loïc ñöôïc laép. Caùc caën höõu cô (COD. ñöôïc taùch ra moät phaàn . Buøn hoaït tính ñaõ ñöôïc xöû lyù ñöôïc quay trôû laïi boàn xuïc khí.2 Xöû lyù yeám khí Töø boàn ñoàng ñeàu hoaù nöôùc thaûi coù khoáng cheá seõ ñöôïc bôm vaøo thieát bò phaûn öùng Methan. ñöôïc cho thoaùt ra vaø ñoát chaùy. ñöôïc ñònh löôïng tröôùc moät maùy khuaáy.2 Thieát bò phaûn öùng methane (loaïi UASB) Nhieät ñoä noài khoaûng 30°C Dung tích taûi troïng 6. 3.Söï ñieàu chænh ñoä pH. Thieát bò phaûn öùng UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) ñöôïc trang bò vôùi “thieát bò phaân taùch 3 pha” treân ñænh cuûa boàn.3. vôùi HCl hoaëc NaOH.1 Xöû lyù tröôùc Bôm 20 m3 Coâng suaát troän 4kW. ñeå baûo ñaûm khoâng thaát thoaùt keå caû caën nhoû methanogenic.3 Xöû lyù hieáu khí Nöôùc ñaõ xöû lyù yeám khí ñöôïc xöû lyù tieáp vôùi heä thoáng buøn hoaït tính.

0 kg O2 / kg BOD5 Nhu caàu khí oxy 800 kg O2 / ngaøy Nhu caàu theâm veà khí oxy ñeå Nitrô hoùa khoaûng 15 mg/l nitrogen thaûi ra : khoaûng 315 kg/ngaøy Nhu caàu toång veá oxy khoaûng 1.100 m3/ngaøy taïi 80% CH4 vaø taûi troïng toái ña.2% DS töø laéng trong 86 . Trong naêm ñaàu saûn xuaát khoâng caàn taùch buøn.8 m/giôø thieát keá Ñöôøng kính beå loïc töông öùng 15 m (troøn) Thu hoài buøn hoaït tính 100% hoaëc 125 m3/h 4.0 m Taùch COD ± 87%.seõ thoaùt khoûi thieát bò phaûn öùng vôùi nöoùc xöû lyù vaøo toång löôïng buøn thoaùt ra cho böôùc xöû lyù tieáp (xuïc khí ) Saûn löôïng buøn xuïc khí toái ña 200 kg DS/ngaøy (TSS) 17 m3/ngaøy taïi 1. Taûi troïng trung bình COD 3000 x 2. 2-5 laàn/ naêm.25 kg MLVSS/ m3 (= 3kg/ m3 MLSS.8 m (döôùi thieát bò phaân ly 3 pha) Chieàu cao toång (trong) 6. hoaëc ñöa vaøo buøn xuïc khí . 0. hoaëc BOD5 trong nöôùc xöû lyù = ±133 mg/l Khí sinh hoïc khoaûng 2.3 Xuïc khí (heä thoáng buøn hoaït tính) Taûi troïng vaøo BOD5 3000 m3/ngaøy taïi 133mg/l = 400kg/ngaøy Trò giaù BOD5 xöû lyù toái ña 25-30 mg/l .8 m Chieàu cao thieát bò 4. 0-100 kg DS/ngaøy (TSS) ñöôïc tröõ taùch bieät .ngaøy Ñoä ñaäm ñaëc cuûa buøn trong 2.0 g/l = 300 ml/l Taûi troïng loïc töông ñöông 1m/h toái ña. Caùc buøn sau ñoù ñöôïc taùch ra rieâng ñònh kyø. coù theå ñöôïc duøng ñeå khôûi ñoäng caùc khu vöïc xöû lyù nöôùc thaûi khaùc .thieát keá 15-20 mg/ Hieäu quaû taùch töông öùng >85% (thieát keá) Tyû leä taûi troïng buøn choïn loïc 0. hoaëc COD trong nöôùc xöû lyù = ± 260 mg/l Taùch BOD5 ± 90%.4 Xöû lyù vaø saûn xuaát buøn thoaùt ra Buøn thoaùt ra khi yeám khí 0-2% cuûa COD .30 kh BOD5 /kg MLVSS.Neáu buøn khoâng ñöôïc taùch ñònh kyø . boàn xuïc khí Taûi troïng yeâu caàu OC khoaûng 2.5 kg O2/kWh Nhu caàu dung löôïng toái thieåu 31 kW hoaëc 1 x37 kW xuïc khí Kieåm tra naêng löôïng cho 37000/600 = 61 W/ m3 = OK vieäc troän Chæ soá buøn (SVI) 100 ml/g MLSS (phoûng chöøng) Dung tích buøn töông öùng(VSV) 100 ml/g x3.115 kg/ngaøy. töông ñöông nhieät löôïng cuûa daàu FO vôùi 1500kj FO/ ngaøy 4. 47 kg O2/ ngaøy Hieäu quaû xuïc khí beà maët: 1.5 m Chieàu cao möïc nöôùc 6.0 = 6000 kg COD/ Dung tích töông öùng khoaûng 930 m3 Kích thöôùc daøi x roäng 14 x 13.

0. 5.5 kW 5.10 Quy trình ñöôïc hieån thò vaø kieåm tra vôùi PLC vaø maùy tính.2 Beå xuïc khí 13.Maùy tính (Window 95) vôùi keát noái chuyeàn thoâng tin .0m.8 x 6.9 Caàu töï quay treân boàn loïc laéng . chieàu daøi caàu toång coäng ± 8.8 x 4m doä cao nöôùc 4.37kW 5.PLC phaàn cöùng vaø phaàn meàm (SIEMENS) vôùi chöông trình PID kieåm tra hoaït ñoäng . 0.37 kW.6 Bôm ñònh löôïng caustic .l/h. 125 m3/giôø vôùi 11m coät nöôùc.1 m3/ ngaøy taïi 18% DS sau khi taùch nöôùc khoûi buøn Tieâu thuï polymer 3-5 g/kg DS 5.05.8 Bôm thu hoài buøn hoaït tính ( 1 döï phoøng ) ly taâm. Bao goàm : .0-180l/giôø.37 kW 5. 5.8 x 10.3 Bôm nöôùc thaûi: 175 m3/giôø vôùi 8m coät nöôùc. 7.SCADA phaàn meàm (Intouch ® hoaëc töông ñöông) .5 Bôm thu hoài cho noài phaûn öùng Methane 85 m3/giôø vôùi 6m coät nöôùc. Moät soá thieát bò cô baûn 5.7 Bôm ñònh löôïng HCl .5 m 5.4 Bôm cho thieát bò phaûn öùng Methane (1 döï phoøng. 1. 130m3/ giôø vôùi 5m coät nöôùc.1 Thieát bò phaûn öùng Methane (UASB) Beå beâ toâng L x W x H = 14 x 13. 4kW 5. 5. 7.5 kW. 0.Modul ñöôïc ñieàu khieån hoaøn toaøn baèng maùy tính 87 .baèng beâ toâng 5.8 m (trong) UASB modul ( trích ly 3 tình traïng ) : 14 boä vôùi Daøi x Roäng x Cao = 4 x 2 x 1.5m chieàu cao toång coäng .

Thuïy ñieån vaø heä laïnh 3 cuûa Gram. Nguyeân taéc chung cuûa caùc boä phaän laïnh ñeàu nhö sau: Trao ñoåi Qk vôùi nöôùc laøm maùt. Sau ñaây.1Giôùi thieäu nguyeân lyù Coù 3 boä phaän caáp laïnh laø laïnh 1.to Loûng Hôi Boác hôi Trao ñoåi Qo vôùi glycon laøm laïnh glycon Glycon ñaõ trao ñoåi nhieät duøng ñeå caáp laïnh cho caùc tank leân men. khoâng khí Ngöng tuï Pk.tn Tieát löu Neùn NH3 Po. haï nhieät ñoä nöôùc … vaø ñieàu hoøa khoâng khí.100 mm 88 . thuøng chöùa bia.tk Loûng Hôi Pk.t1 Po. Heä thoáng laïnh 1. Toå laïnh 2.3.480 kW Toång coâng suaát haáp thuï treân truïc 772 kWe Coâng suaát laïnh moãi maùy neùn 620 kW Coâng suaát haáp thuï treân truïc moãi maùy 193 kW o Nhieät ñoä khí huùt ôû ñaàu vaøo maùy neùn -9 C o Nhieät ñoä ngöng tuï 40 C Toác ñoä quay 1. vaän haønh heä laïnh 2 cuûa SABROE. Toå laïnh 1 söû duïng chaát taûi laïnh laø nöôùc muoái. KHÍ NEÙN VAØ THU HOÀI CO2 1. HEÄ THOÁNG LAÏNH. xin trình baøy thieát bò heä laïnh 3 laø heä thoáng lôn vaø môùi nhaát cuûa TCT 1.200 mm Chieàu roäng khoaûng chöøng 2.460 voøng/phuùt Maùy neùn truyeàn ñoäng tröïc tieáp Kích thöôùc chính Chieàu daøi khoaûng chöøng 2.Ñan maïch.2 vaø 3. ñeàu söû duïng chaát taûi laïnh laø glycon.2 Thieát bò 4 maùy neùn piston NH3 (SABROE) Thoâng soá kyõ thuaät Taùc nhaân laïnh Ammoniac Toång coâng suaát laïnh cuûa heä thoáng 2. Coù 3 heä lanh söû duïng caùc heä thieát bò khaùc nhau.

3 leân + 8 C Ñoä giaûm aùp 87 kPa 2 Thieát bò trao ñoåi nhieät daïng taám cho laøm laïnh Glycon Thoâng soá kyõ thuaät cuûa moãi thieát bò : Taùc nhaân laïnh NH3 o Nhieät ñoä boác hôi -8 C Coâng suaát truyeàn nhieät 1.000 kW Löu löôïng nöôùc 300 hl/giôø o Nhieät ñoä nöôùc töø + 32 xuoáng + 3 C Ñoä giaûm aùp 10 kPa Löu löôïng glycol 80 m3/giôø o Nhieät ñoä glycol töø . Chieàu cao khoaûng chöøng 1.800 mm 2 Thieát bò ngöng tuï NH3 (boác hôi nöôùc) Thoâng soá kyõ thuaät cuûa moãi thieát bò Coâng suaát boác hôi khoaûng chöøng 1.240 kW Chaát taûi laïnh Propylen glycol Noàng ñoä 30% troïng löôïng o Nhieät ñoä glycol vaøo +0 C o Nhieät ñoä glycol ra -5 C Ñoä giaûm aùp phiaù Glycol 90 kPa 89 .450 lít/giôø Löu löôïng khí 128 m3/giôø 1 Thieát bò trao ñoåi nhieät daïng taám cho nöôùc naáu bia Thoâng soá kyõ thuaät : Coâng suaát truyeàn nhieät 1.800 kW Nhieät ñoä ngöng tuï + 40 °C o Nhieät ñoä baàu öôùt + 29 C Löu löôïng nöôùc phun 191 m3/giôø Nöôùc boác hôi 2.

3 Maùy neùn khí kieåu truïc vít xoay. kieåu phuø hôïp ñöôïc cheá taïo vaø kieåm ñònh theo caùc qui ñònh cuûa Ñöùc veà boàn aùp löïc (TUeV). laø loaïi maùy neùn khí khoâng daàu.9 % 1 Boàn chöùa khí neùn 5. 2 caáp. ñaáu daây toaøn boä theo kieåu giaûm aâm.1 Giôùi thieäu nguyeân lyù Khoâng Neùn Loïc Laøm laïnh. ñeå thaúng ñöùng. 11 bar. laøm maùt baèng nöôùc Thoâng soá kyõ thuaät Aùp löïc khí ñaàu vaøo 1 bar Nhieät ñoä khí ñaàu vaøo toái ña 42 °C Ñoä aåm töông ñoái 0 % Nhieät ñoä nöôùc laøm maùt 32 °C Toác ñoä ñoäng cô 2970 voøng/phuùt Coâng suaát danh ñònh/toác ñoä danh ñònh 75 kW / 2. 90 .000 l . maùy neùn ñöôïc noái oáng beân trong. Loaïi ZR 75-10 E EL Hoaøn toaøn töï ñoäng. heä 3 duøng ATTLAS COSCO.2 Giôùi thieäu thieát bò Coù 2 heä khí neùn 2 vaø 3. Heä 2 duøng MERRER. traùng keõm Boàn chöùa loaïi tieâu chuaån.2. Sau ñaây giôùi thieäu heä khí 3.970 voøng/phuùt Ñieän aùp / taàn soá 380 V / 50 Hz Löu löôïng khí laøm maùt / Hieäu suaát 0. Heä thoáng khí neùn 2.taùch aåm khí khí Bình Daãn ñeán caùc chöùa khu vöïc tieâu thuï p=7-8 bar 2.37 m3/øgiaây / 93.

cho boä laøm khoâ hoaït ñoäng lieân tuïc. Caùc sol khí daàu/nöôùc ñöôïc hoùa loûng vaø taùch ra. Caùc thoâng soá kyõ thuaät : Dung tích 5. Caùc gioït nöôùc ñöôïc daãn ra thoâng qua oáng xaû nöôùc ngöng töï ñoäng 91 . Coâng suaát nhieät khí laøm nguoäi 10 kW Naêng löôïng tieâu hao 3.95 kW Ñieän aùp vaän haønh/ñieàu khieån / taàn soá 400V / 230V / 50 Hz Loaïi chaát laøm laïnh R404A Löôïng chaát laøm laïnh 8 kg 3 Boä loïc khí coâng suaát cao PD 400G Boä loïc PD laø boä loïc coâng suaát cao ñeå taùch buïi. caùc chaát loûng vaø sol khí töø maùy neùn khí.000 lít AÙp löïc vaän haønh toái ña 11 bar Nhieät ñoä laøm vieäc toái ña 50 °C 3 Thieát bò laøm khoâ khí neùn baèng phöông phaùp laïnh Thieát bò goïn. laøm nguoäi baèng khoâng khí. hoaït ñoäng hoaøn toaøn töï ñoäng.

2915 v/ph 2 GN DÇu b¬m KSB ETABLOC – GN 32 – 200/522.8 B×nh t¸ch OVUR 4107 D – 40l.5 2 m3/h – 2900 v/ph – H = 44m.2 – 18.5kW – 400 V.§é h¬i gi¶m ¸p glycol 90 kPa – Gio¨ng chÝnh HT – 2 Nitrile – Gio¨ng vßng Neoprence – TÊm thÐp kh«ng gØ 1.Tæng hîp thiÕt bÞ l¹nh 3 Sè Ghi Tªn thiÕt bÞ Th«ng sè kü thuËt l−îng chó M¸y nÐn §éng c¬ GRAM – 200kW – 1470 v/p – IP23 – 400V 4 l¹nh M¸y nÐn SABROE – YORK – 620 kW – 1018m3/h – C«ng suÊt trªn trôc: 193kW – 1460v/ph – D x R 4 x C = 2. Dµn bay 1240 kW – L x B x C = 2140 x 720 x 2020 .1 x 1.4301 Dan ng−ng 2 tô B×nh t¸ch Φ 1200 x 5000 length 1 láng B×nh håi SGS40 – 401 2 dÇu M¸y h¹ 1.1300 max 4 dÇu B¬m §éng c¬ KBS – 45 kW – 400v-2955 v/ph 3 glycol §Çu b¬m ETANOM – G100 – 200G11 3 280m3/h – 2955 v/ph – H = 35m B¬m n−íc §éng c¬ KBS – 5. B¬m §éng c¬ Siemens – 7.5 kW – 2930 v/ph 1 nhiÖt ®é n−íc 92 .2 x 2.

n−íc nÊu 2. B¬m KSBENTALINE – GN 80 – 160/522.5 kW – 2915 v/ph 1 4. 1 0. Van 3 Van SAMSON 3260 – 0502 – PN = 16KVs – ng¶ + 0040 1 servor motor Servor motor SAMSON 3274 – l=30 mm – t=120s – v=0.30C – 300l/h .R717.5 W 3.25 mm/s – Ft=4300N – 1000 Ω . Dµn bay CSL 1000kW 1 h¬i tÊm N−íc –32.5 2 93 .§é gi¶m ¸p 10 kPaGlycol 80 m3/h - M¸y nÐn M¸y nÐn 9m3/f khÝ trôc vÝt Bé sÊy Tæng hîp thiÕt bÞ l¹nh 2 Sè Ghi Tªn thiÕt bÞ Th«ng sè kü thuËt l−îng chó M¸y nÐn §éng c¬ SCHORT – 75kW -1470 v/p – Type: 4 l¹nh KN 7250S –BB014 –Z M¸y nÐn SABROE SMC – 108 LHP .2 – 67 1 trén m3/h – 2900 v/ph §éng c¬ KSB 7.1170v/ph 5 -442 m3/h – 18 bar max B×nh t¸ch OVUR 3206 D -39l – 1300C max 4 dÇu B¬m §éng c¬ LEROYSOMER – Type: LS 160LT – 18.

4 §Çu b¬m 50Hz – 18.5 .2900 v/ph – H = 45m B¬m §éng c¬ BROOK CROMTON – Type : UD 160L glycol 3. TB = -10/ -600C B×nh chøa Type: SAMMLER -1450 l cao ¸p Van ®éng G Mohmann D 2054 CS23 – 4.33A/20 - 19A – 440 -480V/660-725V 60Hz -21.33 m3/h – H =49-38m B×nh bay ABB – Type: NH3 VER§AMPFER – 1255 l h¬i NH3/ 620 l Gycol TiÕt l−u WITT – Type: HR3H . TB = -10/ + 70C PB = 25 bar.3 kW -3540 v/ph – 35 – 33A/20 – 19A – 440 – 480V/760-830V B¬m n−íc EBARA – Type: MD/ A40 – 200/5.2kW – 636 èng 25 x30 Qu¹t Bi ®/c¬q: 6209 – 2Z Th¸p GN Model TSC 40 – TAIWAN Water 520 l /ph Táng hîp thiÕt bÞ co2 94 .5.5 GN kW – 2860 v/ph – 6.2 §Çu b¬m KSB ETANORM – C50 – 200 G7 5.917 - 264681 – 90m3/h.5 kW – 2950 v/ph – 35.84 mm/s ®−êng hót Dµn ng−ng B¬m n−íc ALPEDA – ITALY – Type: NM4 80/16A – R tô TH 30 – 93 m3/h – 8.NH3 – 211 PB= 25bar.5 -4 m – 1450 v/ph Dan ng−ng Model LSCA 150 – Vent: 15 kW – Pompa: 2.5 kN -32 W – c¬ servor 0.glycol sè kW -380V/400V/415V – 2935/2945 v/ph 1.

3/h ≈ 92. Sè Ghi Tªn thiÕt bÞ Th«ng sè kü thuËt l−îng chó Côm sè 2 B¬m röa §Çu b¬m 15m3/h – H= 13m 1 §éng c¬ 1LA7083 – 2PA – 2845 v/ph – 1kW 1 Dµn Alfa La val – 5/4.7 kW 19/25 bar – Oil KC68 §éng c¬ Siement – 18.1 m3/h – 1450 v/ph – H= 9.7 kW 1 Max 1450 v/ph – 152.6m 1 glycol 400 V – 50Hz §Çu b¬m MOVICHROM NG5/520 1 Van 3 ng¶ BESTELL – NR16750 POS.01 1 ®iÖn khÝ CA40070053 MN CO2 §éng c¬ 37kW M¸y nÐn 250kg/h Phao chøa 30m3 CO2 Tæng hîp thiÕt bÞ l¹nh 1: 95 . 75l ng−ng tôh 1 NH3 MNL M¸y nÐn BOCK Type F16/1751 NH3 Min 700 v/ph – 73.5 – 37A B×nh t¸ch WITT – NH3/R22 -401 1 dÇu B×nh chøa WITT HDB559 – 400l 1 láng B¬m trén §éng c¬ KSB 2.5 kW – 1460 v/ph – 112 1 Kg – 380 – 400 V/38.4 m3/h ≈ 44.

2 kW 1 GN §Çu b¬m 1 Dµn bay 52 m2 kiÓu x−¬ng c¸ 4 h¬i Dµn KiÓu bay h¬i 8JRT 2 ng−ng tô Qu¹t giã §éng c¬: 3.3 §Çu b¬m ETANORM – G100 – 200 G11 . Sè Ghi Tªn thiÕt bÞ Th«ng sè kü thuËt l−îng chó M¸y nÐn §éng c¬ TECO – 55kW – 1465 v/p l¹nh Bi ®éng c¬: 6213/2Z 4 NU 314 ECP – 204Z M¸y nÐn MYCOM – N4WB – 100.000 kcal/h – 4 1200 v/ph B×nh t¸ch F609 x 1500H 1 dÇu B¬m §éng c¬ KBS – 11kW – 400V – 2935 v/ph muèi sè 3 1.45m3/h 2 – 2955 v/ph – H = m B¬m n−íc §éng c¬ 2.5 kW 4 ng−ng tô L−u l−îng: 20m3/h B×nh t¸ch Φ 609 x 1500 H 2 láng B×nh gi÷ Φ 318 x 2000H 2 møc 96 .7 kW -900 v/ph – c¸nh F900 4 B¬m §éng c¬: 1.

B×nh chøa Φ 609 x 4860L 1 cao ¸p B×nh thu Φ 360 x 1000 L 1 håi dÇu KÝnh b¸o 370L 1 møc Bé khÊy §éng c¬ 5kW 1 sè 1 Bé khÊy §éng c¬ 5 kW 1 sè 2 97 .

4. ¸p suÊt buång ®èt kho¶ng 10 bar víi nhiÖt ®é 800 – 1100 0C. b×nh th−êng lµ 6 bar. Ba lß nµy ®Òu s¶n xuÊt ë §µi Loan.1. Giíi thiÖu tæng qu¸t: Cã 3 lß. trong ®ã lß 1 vµ 2 l¾p ®Æt n¨m 1998. Th−êng th× 2 lß ho¹t ®éng. theo c¸c b¬m vµ ®−êng èng dÉn ®−îc phun vµo ®Çu phun víi vËn tèc 15m/h. 1 lß dù phßng. 98 . lß 3 l¾p ®Æt n¨m 2002. Tõ ®ã sÏ ®i dÕn c¸c phô t¶i trong c«ng ty. L−îng phô t¶I tiªu thô max ë nh÷ng thêi ®iÓm 8h30 -10h30 vµ 13h30 – 15h30. NhiÖt l−îng nµy ®−îc trao ®æi víi c¸c khoang n−íc bao bäc xung quanh buång ®èt vµ lµm cho n−íc bèc h¬i víi ¸p xuÊt 6 bar. M« t¶ ho¹t ®éng: DÇu sö dông lµ dÇu FO ®−îc lÊy tõ 02 tank chøa ( 250 m3/tank). nhiÖt ®« 110 -1500C vµ ®−îc tÝch vµo balong h¬i tæng. Lóc nµy. ®−îc trén ®Òu cïng kh«ng khÝ nÐn bëi cÊu t¹o ®Æc biÖt cña ®Çu phun vµ ®−îc ®¸nh löa trong buång ®èt. Lß h¬i 4. Ap suÊt max lµ 16 bar.2. 4. C«ng suÊt 10 tÊn h¬i/h/lß.

Lß 1 Lß 2 Lß 3 H¬i b·o hoµ 8 -10 bar H¬i b·o hoµ 4 . 99 S¬ ®å cÊp h¬i Chó thÝch: Côm van gi¶m ¸p.5 bar B×nh gãp h¬i DN100 DN250 DN200 DN125 DN125 DN150 DN32 DN125 Nhµ nÊu 100 TriÖu Lªn men lÝt/n¨m ChiÕt ChiÕt Lªn 50 Lªn chai chai men TriÖu lÝt ChiÕt men 30 Keg 30N 30N 20 míi Lon TriÖu sè 1 sè 2 TriÖu .

HEF 1712B .11 Bé ®iÒu khiÓn tØ lÖ ¸p 1 Honeywell L 91 B Mü Nãc lß 1997 1998 suÊt LH.11 §µi Loan §Çu lß 1997 1998 LH.01.01.12 B¬m cÊp dÇu chÝnh 1 XG 51 .01.t¹o SD TTKC TTKC phÇn lß H¥I Lß sè 1 LH.01.§P t¹o l¾p C.01.01.c¬ BP.01.07 Bé èng thuû 3 DIN 7081 MAXOS Mü S−ên 1997 1998 tr¸i LH.10 Bé ®iÒu khiÓn ¸p suÊt 1 Honeywell L 404 A Mü Nãc lß 1997 1998 LH.04 M« t¬ ®iÒu biÕn 1 Honeywell M9484 Mü §Çu lß 1997 1998 LH.2.01.01.03 Qu¹t giã 1 25 HP CDT . Danh môc hÖ thèng CÊP H¥I n¨m 2007 M∙ ThiÕt bÞ Tªn thiÕt bÞ SL Ký hiÖu/ th«ng sè KT Nhµ chÕ VÞ trÝ N¨m N¨m N.01 Th©n lß 1 Taijune.08 §ång hå ¸p suÊt 1 DAICHIKEIKI 0 .63 NhËt §Çu lß 1997 1998 B¶n LH.05 Bé biÕn tÇn 1 Fuji FVR G7S NhËt Tñ ®k 1997 1998 FVR 037G7S .13 B¬m cÊp dÇu phô 1 1/2 HP NhËt Sau lß 1997 1998 B¶n 100 .06 Bé §K ch−¬ng tr×nh 1 Weishaupt LAL .01.01.09 Bé phao tù ®éng 2 McDonnell & Miller I .25 §øc Tñ ®k 1997 1998 LH.30 Kg/cm2 Nh¹t Nãc lß 1997 1998 B¶n LH.94 §−c S−ên 1997 1998 tr¸i LH.02 §Çu ®èt t¸n s−¬ng 1 Sunray RD .10T/h Taiwan LH 01 1997 1998 Næ TT.414 (NT .15- PL1 LH.01.31K) NhËt §Çu lß 1997 1998 B¶n LH.4S B¶n LH.01.

000 §µi Loan Nãc lß 1997 1998 LH.04 M« t¬ ®iÒu biÕn 1 Honeywell M9484 Mü §Çu lß 1997 1998 LH.15 Bé sÊy ®iÖn 1 NKC §µi Loan §Çu lß 1997 1998 LH.16 Bé sÊy h¬i 1 φ220 x 1200 ViÖt Bông lß 1997 1998 Nam LH.15- PL1 LH.06 Bé §K ch−¬ng tr×nh 1 Weishaupt LAL .18 Tñ ®iÖn ®iÒu khiÓn 1 400 x 800 x 1400 §µi Loan Tr−íc lß 1997 1998 LH. Danh môc hÖ thèng CÊP H¥I n¨m 2007 LH.08 §ång hå ¸p suÊt 1 DAICHIKEIKI 0 .01. HEF 1712B .03 Qu¹t giã 1 25 HP CDT .02.14 B¬m cÊp n−íc 2 CR 16 .02.02.2.01.02.19 èng khãi 1 φ1000 x 10.94 §−c S−ên 1997 1998 tr¸i 101 .30 Kg/cm2 Nh¹t Nãc lß 1997 1998 B¶n LH.01.01.140/120 .01.17 Bån sÊy dÇu phô 1 1000 lit §µi Loan S−ên f¶i 1997 1998 LH.05 Bé biÕn tÇn 1 Fuji FVR G7S NhËt Tñ ®k 1997 1998 FVR 037G7S .02 §Çu ®èt t¸n s−¬ng 1 Sunray RD .02.01.11 §µi Loan §Çu lß 1997 1998 LH.4S B¶n LH.09 Bé phao tù ®éng 2 McDonnell & Miller I .01 Th©n lß 1 Taijune.25 §øc Tñ ®k 1997 1998 LH.10T/h Taiwan LH 02 1997 1998 Næ TT.01.02.20 HÖ thèng van mçi lß §a d¹ng §a d¹ng 1997 1998 Lß sè 2 LH.07 Bé èng thuû 3 DIN 7081 MAXOS Mü S−ên 1997 1998 tr¸i LH.02.02.50A §an S−ên 1997 1998 M¹ch tr¸i LH.63 NhËt §Çu lß 1997 1998 B¶n LH.02.

4S B¶n 102 .14 B¬m cÊp n−íc 2 CR 16 .16 Bé sÊy h¬i 1 φ220 x 1200 ViÖt Bông lß 1997 1998 Nam LH.02. Danh môc hÖ thèng CÊP H¥I n¨m 2007 LH. HEF 1712B .02.414 (NT .000 §µi Loan Nãc lß 1997 1998 LH.140/120 .10T/h Taiwan LH 03 2001 2002 Næ TT.11 §µi Loan §Çu lß 2001 2002 LH.03 Qu¹t giã 1 25 HP CDT .18 Tñ ®iÖn ®iÒu khiÓn 1 400 x 800 x 1400 §µi Loan Tr−íc lß 1997 1998 LH.17 Bån sÊy dÇu phô 1 1000 lit §µi Loan S−ên f¶i 1997 1998 LH.02.15- PL1 LH.19 èng khãi 1 φ1000 x 10.03.03.15 Bé sÊy ®iÖn 1 NKC §µi Loan §Çu lß 1997 1998 LH.02.02.11 Bé ®iÒu khiÓn tØ lÖ ¸p 1 Honeywell L 91 B Mü Nãc lß 1997 1998 suÊt LH.02.02.12 B¬m cÊp dÇu chÝnh 1 XG 51 .05 Bé biÕn tÇn 1 Fuji FVR G7S NhËt Tñ ®k 2001 2002 FVR 037G7S .03.13 B¬m cÊp dÇu phô 1 1/2 HP NhËt Sau lß 1997 1998 B¶n LH.04 M« t¬ ®iÒu biÕn 1 Honeywell M9484 Mü §Çu lß 2001 2002 LH.02.02 §Çu ®èt t¸n s−¬ng 1 Sunray RD .02.31K) NhËt §Çu lß 1997 1998 B¶n LH.03.50A §an S−ên 1997 1998 M¹ch tr¸i LH.03.10 Bé ®iÒu khiÓn ¸p suÊt 1 Honeywell L 404 A Mü Nãc lß 1997 1998 LH.02.01 Th©n lß 1 Taijune.20 HÖ thèng van mçi lß §a d¹ng §a d¹ng 1997 1998 Lß sè 3 LH.02.63 NhËt §Çu lß 2001 2002 B¶n LH.

03.03.10 Bé ®iÒu khiÓn ¸p suÊt 1 Honeywell L 404 A Mü Nãc lß 2001 2002 LH.12 B¬m cÊp dÇu chÝnh 1 XG 51 .94 §−c S−ên 2001 2002 tr¸i LH.30 Kg/cm2 Nh¹t Nãc lß 2001 2002 B¶n LH.03.03.03.31K) NhËt §Çu lß 2001 2002 B¶n LH.03.09 Bé phao tù ®éng 2 McDonnell & Miller I .11 Bé ®iÒu khiÓn tØ lÖ ¸p 1 Honeywell L 91 B Mü Nãc lß 2001 2002 suÊt LH.03.140/120 .2.15 Bé sÊy ®iÖn 1 NKC §µi Loan §Çu lß 2001 2002 LH.17 Bån sÊy dÇu phô 1 1000 lit §µi Loan S−ên f¶i 2001 2002 LH.414 (NT .03.08 §ång hå ¸p suÊt 1 DAICHIKEIKI 0 .03.20 HÖ thèng van mçi lß §a d¹ng §a d¹ng 2001 2002 103 .03.03.07 Bé èng thuû 3 DIN 7081 MAXOS Mü S−ên 2001 2002 tr¸i LH.03.50A §an S−ên 2001 2002 M¹ch tr¸i LH.16 Bé sÊy h¬i 1 φ220 x 1200 ViÖt Bông lß 2001 2002 Nam LH.14 B¬m cÊp n−íc 2 CR 16 .000 §µi Loan Nãc lß 2001 2002 LH.03.03.25 §øc Tñ ®k 2001 2002 LH.18 Tñ ®iÖn ®iÒu khiÓn 1 400 x 800 x 1400 §µi Loan Tr−íc lß 2001 2002 LH.03.19 èng khãi 1 φ1000 x 10.13 B¬m cÊp dÇu phô 1 1/2 HP NhËt Sau lß 2001 2002 B¶n LH.06 Bé §K ch−¬ng tr×nh 1 Weishaupt LAL . Danh môc hÖ thèng CÊP H¥I n¨m 2007 LH.