You are on page 1of 2

UC00102 Corporate Communication

1. Mengapa syarikat korporat gergasi memerlukan identity, imej,
reputasi dan pengiklanannya sendiri?

Why a large corporate company needs identity, image, reputations
and advertising of its own?

2. Sumbangan oleh syarikat yang berteraskan isu kesihatan,
persekitaran, pelajaran dan hak asasi manusia yang biasa
disalurkan kepada masyarakat.

List any 5 contributions by a corporate company to the public based
on health, environment, education and human rights issues.

3. Perkara-pekara yang menjadi panduan utama bagi menjalin
hubungan lebih baik dengan pihak media oleh syarikat korporat.

What are the 5 important guidance for a corporate company to
build a better relationship with the media?

4. Dengan menggunakan pengetahuan korporat komunikasi anda,
nyatakan 5 sebab mengapa pihak kerajaan terlibat dalam urusan
perniagaan sesebuah syarikat.

With your corporate communication knowledge, describe 5 points
why the government is ‘involved’ in a company business.

5. Terdapat 7 saranan dalam “Implementing an Effective Internal
Communication Programme”. Tulis 5 sahaja saranan yang
dimaksudkan.

There are 7 suggestions in the “Implementing an Effective Internal
Communication Programme”. List 5 out of 7 points of the
suggestions.

6. Senaraikan dengan jelas 5 dari 8 langkah yang perlu dilakukan oleh
pihak pengurusan ketika dilanda krisis.

tanggungjawab korporat Bab 6 Hubungan media Tumpuan kpd warga organisasi yg berkelayakan untuk menjadi jurucakap atau organisasi dengan media Bab 7 Komunikasi dalaman Tumpuan kepada budaya korporat organisasi Bab 9 Hubungan kerajaan Tumpuan kpd jwtankuasa kerja politik (PAC). imej. Structurual essay Bab 4 Identity. Reputasi.Describe at least 5 out of 8 steps how do the management of corporate communication company cope a crisis. dan pengiklanan korporat Tumpuan kepada wawasan identity dan imej korporat Bab 5 Tanggungjawab korporat Tumpuan kpd definisi...organisasi Bab 10 Krisis komunikasi Tumpuan kpd manual komunikasi korporat Essay type question Jawapan dlm 5 perenggan Numbering each paragraph .