You are on page 1of 12

การจัดทําโครงการโดยใชกระบวนการวิจัย

รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป

สําหรับครูผูสอนวิชาโครงการและวิชาชีพที่ไมรูจะเริ่มตนการสอนใหผูเรียนจัดทําโครงการ
กระบวนการวิจัยอยางไรขอแนะนําแนวคิดและแนวทางดังนี้

ความหมายของการวิจัย
“การวิจัย” หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรูเพื่อตอบคําถาม หรือ ปญหาที่มีอยู
อยางเปนระบบ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน โดยมีการกําหนดคําถามวิจัย ซึ่งอาจไดมาจากการศึกษา
เอกสารและ/หรือประสบการณตรง มีการวางแผนการวิจยั หรือเขียนโครงการวิจยั สรางเครื่องมือเพื่อ
รวบรวมขอมูลในการวิจัย รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเขียนรายงานการวิจยั

ประเภทของการวิจัย
การวิจยั ที่ใชในวงการศึกษามีอยูหลายประเภท สําหรับการวิจัยทีเ่ หมาะสมกับการเรียน
การสอนในรายวิชาโครงการ ผูเขียนขอเสนอแนะไวเพียง 3 ประเภท คือ การวิจยั เชิงสํารวจ การวิจยั
เชิงทดลอง และการวิจยั และพัฒนา

การวิจัยเชิงสํารวจ
การวิจยั เชิงสํารวจ เปนการวิจัยที่เนนการศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
การดําเนินการวิจัยไมมีการสรางสถานการณเพื่อศึกษาผลที่ตามมา แตเปนการคนหาขอเท็จจริงหรือ
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยูแ ลว นักวิจยั ไมสามารถกําหนดคาของตัวแปรตนไดตามใจชอบ เชน ผูวจิ ัย
ตองการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน/นักศึกษาตอการใหบริการทางดานการเรียนการสอนของวิทยาลัย
และตองการศึกษาวาเพศชายและเพศหญิงจะมีความคิดเห็นตางกันหรือไม ในกรณีนี้ตวั แปรตนคือเพศ
และคาของตัวแปรตนคือ ชาย และหญิง จะเห็นไดวาคาของตัวแปรตนเปนสิ่งที่เปนอยูแลว นักวิจยั ไม
สามารถกําหนดไดเองวาตองการใหคาของตัวแปรเพศเปนอยางอื่นที่ไมใชเพศชายหรือเพศหญิง

-2- การวิจัยเชิงทดลอง การวิจยั เชิงทดลองเปนการวิจัยที่มุงสรางสถานการณแลวศึกษาผลที่ตามมา ผูวิจัยสามารถ กําหนดคาของตัวแปรอิสระไดตามตองการ เปนวิธีการวิจยั ที่ใชศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิง เหตุผล (Causal relationship) ซึ่งเปนที่นิยมใชกันมากในงานวิจยั ทางดานวิทยาศาสตร หรือวิทยาศาสตร ประยุกต สําหรับงานวิจยั ทางดานการศึกษา หรือสังคมศาสตรสามารถนําวิธีการวิจัยเชิงทดลองมาใชได แตการควบคุมตัวแปรเกินจะทําไดยากกวาการวิจยั ทางดานวิทยาศาสตร เชน ผูวิจยั ตองการศึกษาวาการปลูก ขาวโพดพันธุ ก และ พันธุ ข จะสงผลใหปริมาณผลผลิตของขาวโพดตางกันหรือไม ผูวิจัยสามารถนํา ขาวโพดพันธุ ก และพันธุ ข มาทดลองปลูกโดยควบคุมตัวแปรเกินตาง ๆ ไมใหสงผลกระทบตอตัวแปรตาม โดยการนําขาวโพดทั้งสองพันธุมาปลูกในดินชนิดเดียวกัน ใชปุยชนิดเดียวกันในปริมาณที่เทากัน สภาพแวดลอมตาง ๆ เหมือนกัน ตางกันเฉพาะพันธุของขาวโพดเทานั้น จะเห็นไดวาในกรณีนี้พนั ธุของ ขาวโพดเปนตัวแปรตน ซึ่งคาของตัวแปรตน คือ พันธุ ก และ พันธุ ข ซึ่งผูวิจัยจะนําพันธุอ ะไรมาใชในการ ทดลองนั้น ผูวจิ ัยสามารถกําหนดไดเองตามตองการ และหลังจากนั้นผูวิจัยจะศึกษาผลที่ตามมา การวิจัยและพัฒนา การวิจยั และพัฒนาเปนการวิจัยที่มุงสรางองคความรู ผลิตภัณฑ หรือ เทคโนโลยีใหม ๆ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรและมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใชในการพัฒนาชุมชน องคกร สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีจดุ เนนในการนําผลลัพธไปสูผูใช ดังนั้นจึงกอใหเกิดกระบวนการ รวมมือระหวางนักวิจัย และผูใชผลการวิจยั หรือกลุมเปาหมาย การจัดทําโครงการโดยใชกระบวนการวิจยั ผูวิจยั หรือผูจ ัดทําโครงการควรทําความเขาใจ เกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจยั ใหชัดเจนเสียกอน ในทีน่ ี้ผูเขียนจะกลาวถึงขึ้นตอนของการวิจยั เชิงสํารวจ การวิจยั เชิงทดลอง และการวิจัยและพัฒนา .

กําหนดคําถามวิจยั --------------. ประสบการณตรง เขียนโครงการวิจยั สรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล เขียนรายงานการวิจัย เผยแพรผลการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 กําหนดเนื้อหาที่สนใจจะศึกษาอยางกวาง ๆ ขั้นตอนนี้ผูวจิ ัยควรจะถามตนเอง วามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง เชน ตามสภาพปจจุบันปริมาณผลผลิตของขาวโพดในจังหวัดลพบุรี คอนขางต่ํา ผูวิจัยจึงนําปญหาดังกลาวมาวิเคราะหเบื้องตนวา มีสาเหตุอะไรบางที่ทาํ ใหผลผลิตของขาวโพด ต่ํา ซึ่งจากการคิดวิเคราะหเบือ้ งตน ผูวิจยั สรุปวา การที่ผลผลิตของขาวโพดต่ําอาจจะเนื่องมาจาก คุณภาพ ของดิน ชนิดของพันธุขาวโพด หรือชนิดของปุย จากสาเหตุตาง ๆ ดังกลาว ผูวิจยั มีความสนใจเกีย่ วกับเรื่อง . -3- ขั้นตอนการวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยเชิงทดลอง ขั้นตอนของการวิจัยในรายละเอียดจะแตกตางกันตามประเภทของการวิจัยแตละชนิด แต ขั้นตอนใหญ ๆ ของการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจยั เชิงทดลอง มีลักษณะรวมกันดังนี้ กําหนดเนื้อหาที่สนใจ จะศึกษาอยางกวาง ๆ ตรวจเอกสาร ------------------.

-4 - การเพิ่มผลผลิตของขาวโพดดวยการใชปยุ ความสนใจของผูวิจัยในขณะนี้ยังเปนเรื่องที่กวางมาก ยังไม สามารถนํามาทํางานวิจยั ได ผูวิจัยตองดําเนินการขั้นตอไปที่จะกําหนดประเด็นคําถามวิจัยใหชดั เจน ขั้นตอนที่ 2 กําหนดคําถามวิจัย ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจะตองกําหนดประเด็น คําถามวิจัยใหชัดเจนวา การทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการทีจ่ ะตอบคําถามอะไร เพราะอะไรจึงตองการที่จะตอบ คําถามดังกลาว ถาไดคําตอบแลวจะไดประโยชนอะไร การที่จะไดมาซึ่งคําถามวิจัย ผูวิจัยควรตรวจสอบ เอกสารทั้งในเชิงทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ ตัวอยางเชนจากการตรวจเอกสารทั้งในเชิงทฤษฎี และ งานวิจยั ที่เกีย่ วของ ผูวิจัยพบวามีปุย 2 ชนิดที่สามารถนํามาใชในการเพิ่มผลผลิตของขาวโพดไดคือ ปุย ก และปุย ข โดยมีแนวโนมวาปุย ก ทําใหผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ปุย ข แตจากขอมูล ที่ตรวจสอบมานั้น พบวาผลการวิจยั ที่ใชปยุ ก และ ปุย ข นั้นศึกษากันคนละสถานที่ คนละชวงเวลา และ คนละสภาพแวดลอม แตยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนวาปุย ก จะเพิ่มผลผลิตของขาวโพดไดดีกวาปุย ข ถา นํามาใชในสถานที่เดียวกัน ชวงเวลาเดียวกันและสภาพแวดลอมเหมือนกัน ดังนั้นผูว ิจัยจึงเกิดคําถามวา ถา ควบคุมตัวแปรตาง ๆ ใหเหมือนกันแลวปุย ก จะใหผลผลิตของขาวโพดดีกวาปุย ข หรือไม ซึ่งผลจากการ วิจัยดังกลาวจะทําใหผวู ิจยั ตัดสินใจเลือกใชปุยไดอยางเหมาะสมซึ่งจะเปนการชวยเพิ่มผลผลิตของขาวโพด ไดดียิ่งขึน้ ขั้นตอนที่ 3 เขียนโครงการวิจัย ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญของการวิจัย เนื่องจากเปน ขั้นตอนที่ผูวิจยั จะตองวางแผนการวิจยั ตั้งแตตนจนจบ เริ่มตั้งแตชื่อเรื่อง วัตถุประสงคของการวิจยั ขอบเขต ของการวิจยั ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ วิธีดําเนินการวิจยั ซึ่งประกอบดวยการสุมตัวอยาง (ถามี) เครื่องมือ ที่ใชในการวิจยั การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล แผนการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช ถาผูวิจัย สามารถเขียนโครงการวิจัยไดอยางชัดเจน เปนการยืนยันไดวาผูว ิจัยสามารถทําการวิจัยนี้ไดสําเร็จ ขั้นตอนที่ 4 สรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลอาจจะ เปนแบบสังเกต แบบบันทึก แบบสอบถาม หรืออุปกรณอนื่ ๆ ซึ่งผูวิจัยตองเลือกใชใหเหมาะสม และ เครื่องมือที่สรางขึ้นมานั้นควรจะผานการตรวจสอบคุณภาพ ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมขอมูล ขั้นตอนของการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยตองทราบวางานวิจยั เรื่องนี้จะรวบรวมขอมูลจากประชากรเปาหมาย หรือจากกลุมตัวอยาง ถารวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จะตองสุมตัวอยางใหเปนตัวแทนที่ดีของประชากรเปาหมาย ผูวิจยั ตองเลือกวิธีการสุมตัวอยางใหเหมาะสม กับสภาพของประชากรเปาหมาย และวัตถุประสงคของการวิจยั วิธีการรวบรวมขอมูลสามารถทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับงานวิจัยแตละเรื่อง เชน การทดลอง การทดสอบ การสงแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ เปนตน ผูวจิ ัยตองเลือกวิธีการรวบรวมขอมูลใหเหมาะสมกับสภาพการณของงานวิจยั แตละเรื่อง .

-5- ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูล หลังจากรวบรวมขอมูลไดมาแลวผูวจิ ัยตองนําขอมูลที่ ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และความเชื่อถือไดของขอมูล กอนที่จะนําไปวิเคราะหขอมูล วิธีการวิเคราะห ขอมูล อาจจะวิเคราะหในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ผูว จิ ัยตองเลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลใหเหมาะสมกับ ชนิดของขอมูล และวัตถุประสงคของงานวิจัย ขั้นตอนที่ 7 ตีความผลการวิเคราะหขอมูล หลังจากวิเคราะหขอมูลเสร็จแลว ผูวิจยั ตองนํา ผลที่ไดจากการวิเคราะหมาตีความ เพื่อหาขอสรุปในการตอบคําถามวิจัย ขั้นตอนที่ 8 เขียนรายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํา หลักฐานการดําเนินการวิจยั ซึ่งผูวิจัยจะตองเรียบเรียงตั้งแตชื่อเรื่อง วัตถุประสงค ขอบเขตการวิจยั สมมุติฐานการวิจัย (ถามี) นิยามศัพท การดําเนินการวิจยั ผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ เอกสารอางอิง และภาคผนวก (ถามี) ซึ่งการเขียนรายงานการวิจยั มีทั้งการเขียนรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ และการเขียนลงในวารสารวิชาการ ขั้นตอนที่ 9 เผยแพรผลการวิจัย การเผยแพรผลการวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการแลก เปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางผูที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน นอกจากนัน้ สําหรับผูวิจยั ที่จะนําผล การวิจยั ไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เงื่อนไขที่สําคัญคือตองเปนผลการวิจัยทีไ่ ดรับการตีพมิ พเผยแพร ในเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับใน แวดวงวิชาการ และมีวาระการตีพิมพเปนประจํา ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาแตกตางจากขั้นตอนการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัย เชิงทดลองในบางประเด็น ซึง่ ขั้นตอนของการวิจยั และพัฒนาปรากฎดังแผนภาพที่ 2 .

-6- วิเคราะหสภาพปญหา และ/หรือ ประเมินความตองการของผูใช ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ กําหนดผลิตภัณฑทตี่ องการพัฒนา และวางแผนการดําเนินงาน พัฒนาผลิตภัณฑ ทดลองใชเพื่อประเมิน ปรับปรุง นําไปใชและประเมิน ยังตองปรับปรุง มีคุณภาพ เขียนรายงานการวิจัย เผยแพรผลการวิจัย แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา .

3/2547) ขั้นตอนที่ 5 ทดลองใชเพื่อประเมิน ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่นําผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นมา ไปทดลองใช เพื่อประเมินความเหมาะสม หรือจุดออนทีจ่ ะตองปรับปรุงตอไป ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงผลิตภัณฑ ขั้นตอนนี้ผูวิจยั นําขอมูลจากขั้นที่ 5 มาปรับปรุงผลิตภัณฑ ใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น . -7- ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหสภาพปญหาและ/หรือประเมินความตองการของผูใช ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนทีผ่ ูวิจัยวิเคราะหสภาพปญหาทีเ่ กิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแกไข ปรับปรุง โดยการสรางหรือพัฒนา ผลิตภัณฑ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อนํามาใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และมีการประเมินความตองการ ของผูใชหรือเจาของปญหา ตัวอยางเชน ปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน วิชากายวิภาคศาสตร ผูสอน ตองสั่งซื้อรูปหุนจําลองที่ทาํ จากเรซิ่น หรือไฟเบอรกลาส เพื่อนํามาใชเปนสื่อการสอน ซึ่งอุปกรณดังกลาว มีราคาสูงมาก และเปนอุปกรณที่มีความจําเปนตอการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร ดังนั้นผูวจิ ยั จึงมี ความสนใจทีจ่ ะสรางสื่อทดแทนที่มีคุณภาพ และประหยัดคาใชจาย ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ ขั้นตอนนี้ผูวิจยั ศึกษาเอกสารและงาน วิจัยทีเ่ กีย่ วของ เพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาผลิตภัณฑที่ตองการ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของทําใหผูวิจยั ไดแนวทางวาสารธรรมชาติจากยางพารานาจะสามารถนํามาใชผลิตหุนจําลอง เพื่อ ทดแทนหุนจําลองที่ทําจากเรซิ่น ซึ่งเปนวัสดุสังเคราะหได ขั้นตอนที่ 3 กําหนดผลิตภัณฑที่ตองการพัฒนา ขั้นตอนนี้ผูวิจยั จะกําหนดผลิตภัณฑ เปาหมายที่ตองการสรางหรือพัฒนา และวางแผนการดําเนินงานซึ่งจากตัวอยางขางตน ผูวิจยั กําหนด เปาหมายวาจะผลิตหุนจําลองเพื่อใชเปนสือ่ การสอนในวิชากายวิภาคศาสตรโดยใชสารธรรมชาติจาก ยางพารา เพื่อเปนการลดคาใชจายการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ซึ่งเปนการชวยประหยัดงบประมาณ ของชาติ และนอกจากนั้นยังเปนการเพิ่มมูลคาและนําสิ่งที่มีอยูในประเทศมาใช และผูวิจัยไดกําหนด แผนการดําเนินงาน ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ ขั้นตอนนี้ผูวิจยั ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑตามแผนงานที่ กําหนดไว ซึ่งจากกรณีตัวอยางขางตน ผูวจิ ัยไดพัฒนาหุน จําลองโดยสรางหุนจําลองตนแบบที่ศึกษาจาก อวัยวะจริง รูปจากตําราโดยใชดนิ น้ํามันเปนตนแบบ เลียนแบบของจริง จากนัน้ นํามาสรางแมพิมพดวย ปูนปลาสเตอรเพื่อใหงายตอการตกแตงรายละเอียด ตอมาหลอชิ้นงานโดยการใชน้ํายางดิบผานกระบวนการ เทคนิคการตีฟองน้ําใหเนื้อยางมีคุณสมบัติตามตองการ แลวมาเทในแมพิมพทิ้งไวประมาณ 30 นาที เพื่อให ยางคงรูป แลวนําไปอบไอน้ําประมาณ 2 ชั่วโมง จากนัน้ ถอดจากแมพิมพ แลวนําเขาสูตูอบแหงที่อุณหภูมิ ตามชนิดของหุนจําลอง จนแหงสนิท ตกแตงแลวนํามาระบายสีที่มีคุณสมบัติพิเศษ ใหเหมือนของจริง มากที่สุด แลวทิ้งประมาณ 1-2 วัน เพื่อใหสีแหงสนิท แลวนํามาใชเปนสื่อการสอน (เดลินวิ ส.

ชื่อโครงการ การเขียนชือ่ โครงการควรครอบคลุมวัตถุประสงคของการจัดทําโครงการ ใชคําที่มีความหมายชัดเจน เขียนใหกะทัดรัด ไมเยิน่ เยอ คําบางคําที่ใสลงไปแลวไมไดชวยขยายความหมาย หรือวัตถุประสงคของการทําโครงการ ไมจําเปนตองใส เชนคําวา การศึกษา การวิจัย การทดลอง เปนตน โดยสรุปชื่อโครงการควรจะตอบคําถามไดวา ทําอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร (บางกรณี) ตัวอยาง “การเปรียบเทียบผลผลิตของขาวโพดหวานพันธุฮาวาย ระหวางการใชปุย ก และ ปุย ข ในจังหวัดลพบุร”ี “การสรางหุนจําลองยางพาราสื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย” . -8- ขั้นตอนที่ 7 นํามาใชและประเมิน ขั้นตอนผูวิจัยนํามาใชและประเมินประเด็นที่ควรไดรับการ ปรับปรุง (ถามี) ซึ่งถายังมีประเด็นทีต่ องไดรับการปรับปรุงผูวิจัยจะยอนกลับไปขั้นที่ 6 ใหม กรณีตัวอยาง ขางตน ผูวิจัยไดนํามาทดลองใชเปนสื่อการสอน ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตลักษณะหุนจําลองที่สรางขึ้น และสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับจุดเดนและจุดดอยของหุน จําลอง แลวนํามาประมวลผลโดย การวิเคราะหเนื้อหา แลวนําผลที่ไดไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงใหมดําเนินการดังนี้ไปจนกระทั่งได หุนจําลองจากยางพาราที่ใชเปนสื่อประกอบการสอนที่สมบูรณแบบ ขั้นตอนที่ 8 เขียนรายงานการวิจัย ขั้นตอนนี้เหมือนกับขั้นตอนที่ 8 ของการวิจยั เชิง สํารวจและการวิจัยเชิงทดลองที่กลาวมาแลวขางตน ขั้นตอนที่ 9 เผยแพรผลการวิจัย ขั้นตอนนี้เหมือนกับขัน้ ตอนที่ 9 ของการวิจยั เชิงสํารวจ และการวิจัยเชิงทดลองที่กลาวมาแลวขางตน การเขียนโครงการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั เปนขัน้ ตอนที่สําคัญขั้นหนึ่งในการวิจัย เนื่องจากการเขียนโครงการ วิจัยคือการวางแผนการวิจัยตัง้ แตตนจนจบวา ผูวิจยั มีวตั ถุประสงคที่จะทําอะไร มีขอบเขตแคไหน จะศึกษา ตัวแปรอะไรบาง จะใชเครื่องมืออะไรในการวัดคาของตัวแปรเหลานั้น จะใชวิธีการอยางไรในการรวบรวม ขอมูล รวมทั้งจะวิเคราะหขอ มูลอยางไรเพื่อตอบคําถามหรือวัตถุประสงคของการวิจัย การดําเนินการวิจัย แตละขั้นตอนจะทําเมื่อไร และจะตองใชงบประมาณในการดําเนินการมากนอยเพียงใด ดังนัน้ โครงการวิจัยคือแผนการวิจยั ที่ผูวิจยั ใชเปนตัวกํากับทิศทางและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย และชวยให ผูวิจัย สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอนไดอยางถูกตองอีกดวย การเขียนขอเสนอการจัดทําโครงการโดยอาศัยกระบวนการวิจัย ควรประกอบดวยหัวขอ ตอไปนี้ 1.

2547 .ศ.000 ลานบาท ที่เหลือ 0. -9- 2.2 ลานตันเรานํามาแปรรูป เชน ยางรถยนต ถุงยาง ถุงมือ ยางรัดของ ไดมูลคาเทากับ 48.2 ลานตัน/ป สงออกในรูปยางขน ยางแผน ปริมาณ 2 ลานตัน ไดมูลคาเทากับ 56.2534 ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราไปขายตางประเทศเปนอันดับ 1 ของโลก แตเกษตรกรสวนยางไทยยังคงประสบปญหาราคายางที่ตกต่ําเปนประจําทุกปจากตัวเลข การผลิตพบวาประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราไดในปริมาณ 2.000 ลานบาท การแปรรูปจึงนํามา ซึ่งมูลคาเพิ่มใหกับยางพาราเปนอยางมาก ดังนั้นการนําสารธรรมชาติยางพารามาใชผลิตเปนหุน จําลองทดแทนวัสดุการสังเคราะห จึงกอใหเกิดประโยชนคุณคาทางวิชาการอยางยิง่ พรอมทั้ง เปนการสนับสนุนนโยบายรัฐที่สําคัญ 3 ประการ คือ ดานนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียน เปนสําคัญ เนื่องจากสื่อหุนจําลองยางพาราจะเปนสื่อการสอนดานวิทยาศาสตรการแพทย เกษตร ศาสตรและชีววิทยาที่ประหยัดและเหมาะสมกับนักเรียนไทยอยางแทจริง เพราะเปนสื่อที่ผลิตจาก สารธรรมชาติคือ ยางพารา มีความนุมนิ่มเสมือนของจริงนาเรียนนาใช ดานสรางมูลคาเพิ่มใหกับ ยางพาราไทย และดานการเปนสินคาสงออกไดเปนอยางดี เนื่องจากคุณสมบัติเดน ของสื่อการสอน ที่ทําจากยางพารา มีราคาถูกกวามาก น้ําหนักเบา ตกไมแตก สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก มีความ เหมาะสม นํามาใชเปนสื่อการสอนไดเปนอยางดี ที่มา อภินันท สุประเสริฐ. ความเปนมาของโครงการ ระบุที่มาของโครงการ ชี้ใหเห็นถึงสภาพที่เปนอยู ปญหาที่ เกิดขึ้น เหตุผลสําคัญที่ทําใหตองทําวิจยั เรื่องนี้ ใชวิธีการอะไรในการแกปญหา หรือนํามาใชในการพัฒนา ทําไมจึงเลือกวิธีการนั้น ผลการวิจยั ที่ไดกอ ใหเกิดประโยชนอะไร ใครคือผูไดรับผลประโยชนเหลานั้น ตัวอยาง สื่อการสอนเปนตัวกลางที่สําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน เนือ่ งจากสื่อการเรียน การสอนมีหนาที่เปนตัวนําความตองการของอาจารย ครู ไปสูตัวนักเรียน อยางถูกตองรวดเร็วเปนผล ใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายการสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม สื่อการสอนใน รูปหุนจําลองเปนสื่อวัสดุสามมิติประเภทหนึ่งซึ่งนิยมใชในการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการเกษตร และชีววิทยา ทําใหผูเรียนสามารถ เรียนรูเขาใจไดงาย ครูสามารถนํามาใชในกิจกรรมเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และครู สามารถสอนไดตรงตามจุดมุง หมายการเรียนการสอน สื่อการสอนในรูปหุนจําลอง สวนใหญผลิตจากการสังเคราะหพวกเรซิน่ และหรือไฟเบอร กลาส ซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ ปหนึง่ ๆ รัฐตองใชจายงบประมาณ 100 ลานบาท เพื่อนําเขาสือ่ การเรียนการสอนรูปหุนจําลองที่ทําจากเรซิ่น หรือไฟเบอรกลาส เนื่องจากราคาที่จําหนายในทองตลาด คอนขางสูงจึงมีใชกันอยางจํากัดในสถานศึกษา นับตั้งแตป พ. คณะผูจัดทําโครงการ ระบุรายชื่อ นามสกุล ของคณะผูจัดทําโครงการ 3.

10 - 4. นิยามศัพท การเขียนนิยามศัพท คือการใหความหมายของตัวแปรหลักที่ทําการศึกษา หรือใหความหมายของเปาหมายที่ตองการพัฒนา ถาตัวแปรใดเปนตัวแปรตามนอกจากบอกความหมายแลว ใหบอกวิธีการวัดคาตัวแปรในการนิยามศัพทดวยจะทําใหเกิดความชัดเจนมากขึน้ ตัวอยาง หุนจําลองยางพารา หมายถึงสื่อการสอนที่ทําเลียนแบบจากของจริงโดยทําจากยางพารา . วัตถุประสงคของโครงการ การเขียนวัตถุประสงคของโครงการ คือการระบุใหทราบ วาโครงการนีจ้ ะทําอะไร ควรเขียนใหชดั เจน เฉพาะเจาะจง วัตถุประสงคจะตองสอดคลองกับความเปนมา ของโครงการและชื่อเรื่อง ถามีหลายขอ วัตถุประสงคหลักควรขึ้นเปนขอแรกในกรณีที่มีหลายขอ ตัวอยาง โครงการนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อสรางหุนจําลองยางพารา 5. ขอบเขตของโครงการ การเขียนขอบเขตของโครงการ ควรจะระบุใหเห็นวาจะศึกษา เกี่ยวกับอะไร กับใคร ที่ไหน นั่นคือควรจะระบุถึงขอบเขตของประชากรเปาหมาย เนือ้ หาสาระที่จะศึกษา ตัวแปรที่จะศึกษา ตัวอยาง สื่อการสอนที่จะสรางขึ้นในครั้งนี้คือหุนจําลองที่ทําจากยางพารา เพื่อนําไปใชเปนสื่อ การสอนดานวิทยาศาสตรการแพทย เกษตรศาสตรและชีววิทยา 6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ การเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ควรระบุใหเห็น ถึงผลที่ตามมาวา เมื่อไดผลการวิจยั แลวจะนําไปใชประโยชนอะไร ตัวอยาง ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดทําโครงการในครั้งนี้คือ ไดสื่อการสอนในลักษณะ หุนจําลองที่ทาํ จากยางพารา ซึ่งมีราคาถูกกวาหุนจําลองที่ทําจากสารสังเคราะหเรซิ่น ทําให ประหยัดเงินงบประมาณในการจัดหาสื่อการสอน น้ําหนักเบา ตกไมแตก สามารถเคลื่อนยายได สะดวก มีความเหมาะสม นํามาใชเปนสื่อการสอนไดเปนอยางดี นอกจากนั้นยังเปนการสราง มูลคาเพิ่มใหแกยางพาราไทย และสามารถนําไปจัดทําเปนสินคาสงออกตอไปได 7. .

2 การสุมตัวอยาง (ถามี) ประเด็นนี้ผูวิจยั จะตองระบุรายละเอียดของวิธีการสุม ตัวอยาง ถาผูวจิ ัยวางแผนวาจะรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจยั ตองเขียนใหชัดเจนวาในแตละขัน้ ตอน ของการสุมตัวอยาง ผูวิจยั ทําอยางไรในรายละเอียด แตถาผูวิจัยวางแผนวาจะรวบรวมขอมูลจากทุกหนวย ของประชากรเปาหมาย หัวขอนี้ไมตองมี 8.4 การรวบรวมขอมูล ประเด็นนี้ผวู ิจัยสามารถแยกเขียนเปน 2 ประเด็นยอย คือ ประเด็นของขัน้ ตอนของวิธกี ารสรางผลิตภัณฑ หรือวิธีการทดลอง ซึ่งผูวิจัยจะตองระบุใหชดั เจน ในรายละเอียดวาจะดําเนินการอยางไร กับประเด็นของรวบรวมขอมูล ใชการสงแบบสอบถาม การสังเกต การบันทึกขอมูล การทดสอบ หรือการสนทนากลุม เปนตน ซึ่งผูวิจยั จะตองระบุใหชัดเจนในรายละเอียด วาจะดําเนินการอยางไร 8.5 การวิเคราะหขอมูล ประเด็นนี้ผูวจิ ัยตองระบุใหชดั เจนวาวัตถุประสงคแตละขอ จะวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการอยางไร จะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และ/หรือการวิเคราะหเชิงปริมาณ ซึ่งถาเปน การวิเคราะหเชิงปริมาณจะใชสถิติอะไรในการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคแตละขอ (รายละเอียดของ การวิเคราะหขอ มูลจะกลาวถึงรายละเอียดในตอนที่ 5) 9. .3 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินโครงการ ประเด็นนี้ผูวิจยั สามารถแยกเขียนเปน 2 ประเด็นยอย คือ เครื่องมือที่ใชในการแกปญหา หรือใชในการพัฒนา หรืออุปกรณตา ง ๆ ที่ใชในการ ทํางาน กับเครือ่ งมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม หรือแบบ วัดเจตคติ เปนตน (รายละเอียดของการสรางเครื่องมือ จะกลาวถึงในตอนที่ 4) 8.1 รูปแบบของการวิจยั ประเด็นนี้ผูวิจยั ควรระบุใหทราบวาจะใชวิธีการวิจยั แบบใด รูปแบบชนิดไหนในการดําเนินการ (รายละเอียดของการออกแบบการวิจยั และกลาวถึงในตอนที่ 3) 8. วิธีดําเนินการโครงการ การเขียนวิธีดําเนินการโครงการ คือการระบุใหทราบถึงรายละเอียดที่จะปฏิบัติใน แตละขั้นตอน ซึ่งจะตองเขียนใหชดั เจนเปนรูปธรรม ซึ่งผูวิจัยหรือผูที่มาอานโครงการนี้แลว รูวาผูวิจัยจะ ดําเนินการอยางไร ประเด็นที่ควรระบุในวิธีดําเนินการโครงการไดแก 8. แผนการดําเนินการตลอดโครงการ การเขียนแผนการดําเนินการ ผูวิจัยควรระบุ ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ โดยจัดทําเปนตารางแสดงระยะเวลาในการดําเนินการตลอดโครงการ .11 - 8.

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 2. Johnson. 2004. 2006). Inc.th/bk/04/04. กรุงเทพฯ : หจก. การพิมพ.ku. and Mixed Approaches (2nd ed. แกไขปรับปรุงผลิตภัณฑ 7.ac.). Larry. เขียนรายงาน หมายเหตุ หัวขอในโครงการอาจมีการเพิม่ เติมมากกวานี้ก็ไดขนึ้ อยูกบั ขอกําหนดของสถานศึกษา เอกสารอางอิง บุญเรียง ขจรศิลป.rdi. นําผลิตภัณฑไปทดลองใช 6. ( หมายเหตุ เรียบเรียงใหม โดย โสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ 2 มิถุนายน 2549) .พี. 2543 อภินันท สุขประเสริฐ. จัดทําและเสนอโครงการ 3. พัฒนาผลิตภัณฑ 4. Available : from: http://www. (accessed on May 1. Qualitative. Burke and Christensen. หุนจําลองยางพารา สื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย. Educational Research Quantitative. วิเคราะหขอมูล 10. สรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล 5. . (พิมพครั้งที่ 4) .html. นําผลิตภัณฑไปใช 8. รวบรวมขอมูล 9. วิธีวิจัยทางการศึกษา.12 - ตัวอยาง สัปดาห กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1. Boston : Pearson Education.เอ็น.