You are on page 1of 2

Budget Constraint

สรุปเนื้ อหา

• Budget set คือ เซตของปริมาณสินค้าที่หลากหลายที่ผ้บริโภคสามารถ

ใช้จ่ายในการบริโภคภายใต้เงินที่เขามี ณ ราคาระดับใดระดับหนึ่ ง

• Budget line คือ เซตของปริมาณสินค้าที่หลากหลายที่ผ้บริโภคใช้จ่ายใน

การบริโภคเท่ากับจำานวนเงินที่เขามี ณ ราคาระดับใดระดับหนึ่ ง

• สมการของ budget line คือ p1x1+p2x2 = m นั่นคือ ค่าใช้จ่ายใน

การบริโภค good 1 และ good 2 เท่ากับเงินจำานวน m บาทพอดี

budget line มีความชันเท่ากับ -p1/p2 โดยมีจุดตัดแกนตั้ง (vertical

intercept) เท่ากับ m/p2 และจุดตัดแกนนอน (horizontal intercept)

เท่ากับ m/p1

• Budget line อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยปั จจัยต่างๆ เช่น รายได้ของผ้้

บริโภค (m) และ ราคาสินค้า (p1, p2)

• การเปลี่ยนแปลงรายได้ของผ้้บริโภคจะไม่เปลี่ยนความชันของ budget

line เช่น

1) ถ้า m↑ จะทำาให้ budget line เคลื่อนออกไปขนานกับเส้นเดิม

2) ถ้า m↓ จะทำาให้ budget line เคลื่อนเข้ามาขนานกับเส้นเดิม

• การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าทั้งสองชนิ ดในสัดส่วนที่เท่ากันจะไม่เปลี่ยน ความชันของ budget line เช่น ถ้า p1↑ และ p2↑ เป็ นสองเท่าของระดับเดิม จะทำาให้ budget line เคลื่อนเข้ามาขนานกับเส้นเดิม • การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งหรือทั้งสองชนิ ดในสัดส่วนที่ไม่ เท่ากันจะทำาให้ budget line เปลี่ยนความชัน เช่น 1) ถ้า p1↑ จะทำาให้ budget line ชันมากขึ้น 2) ถ้า p2↑ จะทำาให้ budget line ชันน้อยลง 3) ถ้า p1↑ > p2↑ จะทำาให้ budget line ชันมากขึ้น 4) ถ้า p1↑ < p2↑ จะทำาให้ budget line ชันน้อยลง .