You are on page 1of 6

หนังสือดี 100 เล่มทีค

่ นไทยควรอ่าน
จากโครงการวิจัย คัดเลือกและแนะนำาหนังสือดีทีค
่ นไทยควรอ่าน ทีม
่ ีอาจารย์วิทยากร เชียงกูล

ผอ.ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ ม.รังสิต เป็นหัวหน้าคณะ โดยได้รับทุนอุดหนุน จากสำานักกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-41
รายชือ
่ หนังสือดี 100 เล่ม ทีค
่ นไทยน่าควรอ่าน

ประเภทบันเทิงคดี (FICTION)

ก. กวีนิพนธ์และบทละคร

1. ประชุมโคลงโลกนิติ - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

2. เสภาศรีธนญไชยเชียงเมีย
่ ง

3. นิราศหนองคาย - หลวงพัฒนพงศ์ภักดี

4. สามัคคีเภทคำาฉันท์ - ชิต บุรทัต

5. มัทนะพาธา - พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

6. โคลงกลอนของครูเทพ - เจ้าพระยาธรรมศักดิม
์ นตรี

7. บทละครเรือ
่ งพระลอ - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

8. ขอบฟ้าขลิบทอง - อุชเชนี

9. เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. - นายผี

10. บทกวีของเปลือ
้ ง วรรณศรี

11. บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ ์ - จิตร ภูมิศักดิ ์

12. จงเป็นอาทิตย์เมือ
่ อุทย
ั - ทวีปวร

13. กวีนิพนธ์ - อังคาร กัลยาณพงศ์

14. ขอบกรุง - ราช รังรอง

15. เพียงความเคลือ
่ นไหว - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ข. นิยาย

หลวงวิจิตรวาทการ 39. กามนิต . เมืองนิมิตร .ก. ผู้ชนะสิบทิศ . แลไปข้างหน้า . โบตัน ๋ 37. เสนีย์ เสาวพงศ์ 32. สร้างชีวิต . พล นิกร กิมหงวน . นาคะประทีป 18.ร.ป. กฤษณา อโศกสิน 40. พิราบแดง . เสฐียรโกเศศ.ร. แม่สายสะอืน ้ .ว. มาลัย ชูพินิจ 34. ปักกิง่ -นครแห่งความหลัง . ดอกไม้สด 21.นิมิตรมงคล นวรัตน์ 27. มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร . หญิงคนชัว ่ . อินทรปาลิต 24.16. ไชยวรศิลป์ 28. เราลิขิต-บทหลุมศพวาสิฏฐี . ละครแห่งชีวิต . หนึง่ ในร้อย . แผ่นดินนีข ้ องใคร .อ.ว. สุวรรณี สุคนธา 38. อากาศดำาเกิง รพีพฒ ั น์ 17. นิมิตร ภูมิถาวร 41. ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์ 30.ร.จันทพิมพะ 26. สีแ ่ ผ่นดิน . ทุ่งมหาราช . บางระจัน . เขาชือ ่ กานต์ . พัทยา . ดำารงประเทศ . แย้ม ประพัฒน์ทอง 31. สุวัฒน์ วรดิลก . สุรางคนางค์ 23.ม. สด กูรมะโรหิต 25.จ.ม . เสเพลบอยชาวไร่ .ม. เวทางค์ 19. จดหมายจากเมืองไทย . ตะวันตกดิน . สร้อยทอง . ศรีบูรพา 35. คึกฤทธิ ์ ปราโมช 33. ยาขอบ 20. รงค์ วงษ์สวรรค์ 36. ไม้ เมืองเดิม 22. ปี ศาจ . ดาวหาง 29.

จับตาย : รวมเรือ ่ งเอก . คนบนต้นไม้ . ประวัติกฎหมายไทย . ฉันจึงมาหาความหมาย .เนตร พูนวิวัฒน์ 60. น.42. จันตรี ศิริบุญรอด 49. วิทยากร เชียงกูล 55. นิทานเวตาล .ศ. เพือ ่ นเก่า . ผู้ดับดวงอาทิตย์ และเรือ ่ งสัน ้ อืน ่ ๆ . บูรณปกรณ์ 46. ลาว คำาหอม 52. เอแลนบารอง และเรือ ่ งสัน ่ ๆ ของ ส. จิตร ภูมิศักดิ ์ 59. มนัส จรรยงค์ 45.ต. เรือ ่ งสัน ้ 43. เจ้าชีวิต . เรือ ้ ของป. พลายมลิวัลลิ ์ และเรือ ่ งสัน ้ บางเรือ ่ ง ของถนอม มหาเปารยะ 48. 130 . เหรียญ ศรีจันทร์. เรือ ่ งสัน ้ ชุดเหมืองแร่ . ธรรมยศ ้ อืน 47. สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 58. ดาวเงิน) ่ งสัน . 44.ส.ป. อาจินต์ ปัญจพรรค์ 51. เสาชิงช้า. นิทานโบราณคดี . ประวัติศาสตร์ 56. ฟ้าบ่กัน ้ . ร. บูรณปกรณ์ (ชีวิตจากมุมมืด.ร. เสนอ อินทรสุขศรี 53. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ . กบฏ ร. รวมเรือ ่ งสัน ้ บางเรือ ่ งของฮิวเมอร์ริสต์ . โฉมหน้าศักดินาไทย . คำาพูน บุญทวี ค. นิคม รายวา ประเภทสารคดี/บทความ (NON FICTION) ก. แลงกาต์ 57.ม. ฮิวเมอร์ริสต์ 54. ลูกอีสาน . ยุคทมิฬ และเรือ ่ งสัน ้ อืน ่ ๆ ของ อิศรา อมันตกุล 50.

พระยาสุริยานุวัตร 65. เศรษฐศาสตร์ 64. วันมหาปิ ติ” วารสาร อมธ. วิทยาวรรณกรรม . สนิท เจริญรัฐ 69. ประวัติศาสตร์ไทยสมัย 2352-2453 ด้านสังคม . ปรีดี พนมยงค์ 67. วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการ ฉบับวรรณคดี . ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์ 73. ธานินทร์ กรัยวิเชียร 79.ม.61. วรรณคดี และวรรณคดีวิจารณ์ . ประติมากรรมไทย . ความงามของศิลปไทย .บุญเหลือ เทพยสุวรรณ . ความเป็นอนิจจังของสังคม . ภาษากฎหมายไทย . น. เจตนา นาควัชระ และมล. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน ่ นราธิปพงศ์ประพันธ์ 77. ศาลไทยในอดีต . กุหลาบ สายประดิษฐ์ 66. ไทยกับสงครามโลกครัง้ ทีส ่ อง . ชัย เรืองศิลป์ 63. เดือน บุนนาค 68. สันติประชาธรรม .ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย. สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 2325 . ศิวรักษ์ 72.2416 . ณ ปากนำา ้ 78. อคิน รพีพฒ ั น์ ข. สุภา ศิริมานนท์ 76. ประยุทธ สิทธิพันธ์ 62. ศิลป พีระศรี 75. โอ้ว่าอาณาประชาราษฎร . ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก . วรรณสาส์นสำานึก .ว. การเมือง.ฉบับพิเศษ 14 ตุลาคม 2516 . ห้าปี ปริทัศน์ .ร. วิทย์ ศิวะศิริยานนท์ 74. องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค. เบือ ้ งหลังการปฏิวัติ 2475 .ส. ดิเรก ชัยนาม 70. ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ 71. ทรัพยศาสตร์ .

กาญจนาคพันธ์ จ. สมัคร บุราวาศ 95. ภารตวิทยา . สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 93. แสงอรุณ รัตกสิกร ง. 80 ปี ในชีวิตข้าพเจ้า .อ. ปรัชญา 92. ความเป็นมาของคำาสยาม ไทย. สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัด ติวงศ์ 83. หม่อมศรีพรหมา กฤดากร 91. มานุษยวิทยา. พระไตรปิ ฎก ฉบับสำาหรับประชาชน . พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 82. บรรจบ พันธุเมธา 86. บุญช่วย ศรีสวัสดิ ์ 84. แสงอรุณ 2 . พุทธทาสภิกขุ ฉ. น. สังคมวิทยา. ธรรมชาติ. อัตชีวประวัติ หม่อมศรีพรหมา กฤดากร . วิทยาศาสตร์ . พระประวัติตรัสเล่า . สาส์นสมเด็จ . เทียนวรรณ . สงบ สุริยินทร์ 85. พระธรรมปิ ฎก 96. พระยาอนุมานราชธน 89. สุชีพ ปุญญานุภาพ 94. พุทธธรรม . ฟื้ นความหลัง . อิทัปปัจจยตา . ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชือ ่ ชนชาติ . 30 ชาติในเชียงราย . พระราชพิธีสิบสองเดือน . ประวัติศาสตร์สังคม 81. นิทานชาวไร่ .80. กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย 88.สวัสดิ ์ จันทนี 87. ศาสนา. จิตร ภูมิ ศักดิ ์ 90. ปัญญาวิวัฒน์ . กาเลหม่านไต .

คณะกรรมการแพทย์หลวงในรัชกาลที ่ 5 99. แพทยศาสตร์สงเคราะห์ . บุญส่ง เลขะกุล 100.97. หนังสือแสดงกิจจานุกิจ . ประยูร จรรยาวงษ์ . เจ้าพระยาทิพากรวงษ์ 98. ธรรมชาตินานาสัตว์ . ขบวนการแก้จน .