You are on page 1of 1

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

ÑAÏI HOÏC HUØNG VÖÔNG TP. HCM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BAÛNG KEÂ MÖÙC HOÏC PHÍ HOÏC KYØ 2 NAÊM HOÏC 2010 - 2011
Ngaønh: QUAÛN TRÒ KINH DOANH
Lôùp: 07QK
STT Teân hoïc phaàn ÑVHT Soá tieát LT Soá tieát TH Thaønh Tieàn
1 Thi toát nghieäp caùc moân Maùc - Leâ, Tö töôûng HCM 4.0 60 510,000
2 Thöïc taäp toát nghieäp 5.0 150.0 1,275,000
3 Khoùa luaän toát nghieäp 10.0 300.0 2,550,000

TOÅNG COÄNG: 19.0 60 450.0 4,335,000

Lôùp: 08QK
STT Teân hoïc phaàn ÑVHT Soá tieát LT Soá tieát TH Thaønh Tieàn
1 Vaên hoùa doanh nghieäp vaø Ñaïo ñöùc trong kinh doanh 3.0 45 382,500
2 Quaûn trò kinh doanh quoác teá 3.0 45 382,500
3 Quaûn trò ruûi ro 3.0 45 382,500
4 Quaûn trò döï aùn 3.0 45 382,500
5 Quaûn trò chaát löôïng 3.0 45 382,500
6 Quaûn trò chieán löôïc 4.0 60 510,000
7 Haønh vi toå chöùc 3.0 45 382,500
8 Quaûn trò saûn xuaát 3.0 45 382,500
9 Thò tröôøng chöùng khoaùn 3.0 45 382,500

TOÅNG COÄNG: 28.0 420 0.0 3,570,000

Lôùp: 09QK
STT Teân hoïc phaàn ÑVHT Soá tieát LT Soá tieát TH Thaønh Tieàn
1 Taøi chính tieàn teä 3.0 45 382,500
2 Kinh teá Quoác teá 3.0 45 382,500
3 Ñöôøng loái Caùch maïng cuûa Ñaûng CSVN 4.5 68 578,000
4 Nghieân cöùu Marketing 3.0 45 382,500
5 Haønh vi toå chöùc 3.0 45 382,500
6 Quaûn trò taøi chaùnh 3.0 45 382,500
7 Tin hoïc öùng duïng 4.0 45 30.0 637,500

TOÅNG COÄNG: 23.5 338 30.0 3,128,000

Ghi chuù: Ngaønh Du Lòch khoùa 2007 giaûm 5 ñôn vò hoc trình cuûa hoc phaàn Toång quan du lòch (562 500ñ) ñaõ ñ