You are on page 1of 4

PEDAGOGI BESTARI

1.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PEDAGOGI
BESTARI

Pembelajaran secara direktif bermaksud, murid-murid belajar melalui penerangan tentang
konsep / kemahiran oleh guru dan diikuti oleh ujian kefahaman dan latihan yang dibuat
dengan bimbingan guru. Contoh strategi-strategi pengajaran yang boleh digunakan oleh
guru ialah kuliah dan latih-tubi. Bagi elemen pembelajaran secara mediatif pula, murid-
murid diajar oleh guru untuk mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan
masalah, membuat keputusan, mengenalpasti andaian dan menilai kebenaran andaian,
keputusan dan hipotesis. Contoh-contoh aktiviti pengajaran yang boleh digunakan oleh
guru dalam pendekatan mediatif ialah seperti penaakulan dialektual, pemerolehan
konsep, pembentukan konsep, latihan inkuiri dan perbincangan terbuka.

Dalam strategi generatif, guru akan menggalakkan murid menjanakan idea-idea kritis dan
kreatif. Strategi ini membantu murid-murid menyelesaikan masalah secara kritis dan
kreatif dengan menggunakan idea-idea yang asli dan unik. Contoh-contoh aktiviti
sumbangsaran yang boleh digunakan oleh guru ialah seperti pemetaan minda, pemikiran
lateral dan kreatif. Dalam pendekatan pemerhatian, murid-murid diajar mengikuti
perbuatan guru atau memodelkan perlakua sesuatu kemahiran. Contoh aktiviti pengajaran
dan pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru dalam kaedah pemerhatian ialah
tunjuk cara. Untuk strategi yang seterusnya, guru boleh menggunakan kaedah kontekstual
yang mengaitkan bahan pengajaran dan pembelajaran kepada situasi dunia yang
sebenarnya. Kaedah ini memotivasikan murid-murid untuk membuat kaitan antara ilmu
pengetahuan dengan pengaplikasiannya kepada kehidupan mereka sebagai ahli keluarga
dan rakyat.

Pembelajaran kontekstual penting kerana ia mengaitkan pembelajaran kepada realiti
kehidupan. Jenis pembelajaran lain yang boleh dikaitkan kepada pembelajaran
kontekstual ialah pembelajaran ’eksperential’, pengalaman hidup sebenar, pembelajaran
aktiviti dan pembelajaran berpusatkan murid. Pembelajaran ini mementingkan
penyelesaian masalah. Ia memberikan pengakuan bahawa situasi pengajaran dan
pembelajaran boleh berlaku juga di dalam rumah dan masyarakat. Ia mengajar murid
untuk memantau dan mengarah pembelajaran sendiri supaya mereka lebih berdikari.
Prinsip-prinsip penting dalam pembelajaran kontekstual ialah seperti guru menggalakkan
murid untuk belajar daripada satu sama lain, guru menggunakan penilaian sebenar,
pembelajaran kontekstual bergantung kepada ingatan spatial guru dapat menyepadukan
mata pelajaran-mata pelajaran yang berlainan dan penilaian autentik melalui pengalaman
praktikal.

Dalam strategi metakognitif, murid-murid memikirkan tentang proses
pembelajaran, rancangan pembelajaran, pemantauan dan penilaian kendiri. Contoh-
contoh soalan yang boleh diberikan oleh guru kepada murid-muridnya dalam strategi
metakognitif ialah Apakah yang saya telah belajar? Bagaimana saya boleh
mempertingkatkan prestasi saya? Apakah bantuan yang saya perlu? Murid-murid dapat

mempraktikkan strategi metakognitif semasa mereka menjalani latihan praktikum atau membuat journal refleksi. peranan guru sebagai seorang fasilitator di mana dia akan cuba menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh murid. murid mengikuti bimbingan guru. kajian masa depan adalah amat penting untuk golongan remaja dan murid. murid- murid melibatkan diri secara aktif. Langkah-langkah dalam pembelajaran koperatif ialah seperti guru sampaikan pelajaran baru. Contoh-contoh soalan yang boleh dikemukakan oleh guru dalam kaedah ini ialah seperti bagaimana keadaan lalu lintas pada satu hari nanti di Malaysia? Apakah kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku pada masa depan? Apakah kesan-kesan daripada penebangan hutan? Guru boleh menanya soalan sama ada murid pernah melihat hutan? Apakah yang akan berlaku pada haiwan-haiwan bila hutan ditebang dan apakah akibat-akibatnya apabila tiada lagi tumbuhan hijau di dunia? Pendekatan koperatif berasaskan konsep di mana murid-murid belajar secara kumpulan dan berbincang secara koperatif. Kaedah ini dapat membantu murid untuk melihat manusia berfikiran jauh dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin dihadapi pada masa akan datang. kemahiran dan interaksi sosial dapat dipupuk dan murid-murid sedar tentang kebaikan pembelajaran ini. Guru akan memberikan satu aktiviti penyelesaian masalah dan murid mesti berada di luar bilik darjah untuk menyelesaikan masalah ini. terdapat bukan hanya satu masa depan tetapi beberapa dan pelbagai masa depan. kolaboratif bermaksud kerjasama erat di antara dua . murid-murid berusaha bersama-sama dalam kumpulan mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan aktiviti- aktiviti untuk mencapai objektif pembelajaran. murid-murid membentuk kumpulan untuk membincangkan secara koperatif. Dua prinsip dalam kajian masa depan ialah masa depan sahajalah merupakan ruang di mana kita mempunyai kuasa atau pilihan untuk bertindak atau melakuka sesuatu. Oleh itu. Dalam kaedah ini. guru membolehkan murid-murid mengambil bahagian dalam penciptaan masa depan. ujian dijalankan untuk mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam setiap kumpulan. Murid membentuk kumpulan untuk membincangkan secara koperatif. Dalam kaedah kajian masa depan. Ciri-ciri pembelajaran koperatif adalah seperti. murid akan menyediakan laporan secara individu atau mengikut kumpulan. Dalam konteks persekolahan. murid-murid dapat berinteraksi dan saling membantu dalam aktiviti pembelajaran. Dalam kaedah ini. Selepas menyelesaikan aktiviti yang diberikan oleh guru. murid dilatih dengan akauntabiliti diri dan bertanggungjawab sesama ahli kumpulan. Prosedur pengajaran dan pembelajaran dalam kaedah koperatif ialah seperti guru mengajar satu unit kaedah pembelajaran. Peneguhan sosial diberikan kepada kumpulan yang beprestasi cemerlang. Mengikut Kamus Dewan (1998). guru membimbing dengan kaedah-kaedah dan teknik-teknik yang sesuai. Pemikiran metakognitif ialah pemikiran aras tinggi yang boleh dipraktikkan oleh murid-murid Kaedah konteks luar ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di luar bilik darjah atau di makmal sains. pemilihan soalan kajian masa depan perlu dilakukan dengan beretika dan bertanggungjawab oleh guru.

Kemahiran berfikir kritis dapat dihuraikan sebagai kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea dan ia bersifat evaluatif. Melalui pembelajaran ini.Seterusnya kemahiran berfikir kreatif pula banyak mementingkan aspek seperti menjanakan idea .Ketika mengajar kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi guru mesti guna penilaian “on-going” dan “on-line” kerana ia lebih mudah dan sistematik serta . mengesan kecondongan . 2. Untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif guru perlu menggabungkan kemahiran generik supaya ia lebih berkesan. Untuk merealisasikan impian ini pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan agar semua murid tidak ketinggalan mempelajari kemahiran ini. membuat hipotesis.Kemahiran berfikir dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Strategi berfikir.menilai serta membuat kesimpulan. kemahiran menaakul. Pendekatan kolaboratif melibatkan sekumpulan murid yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi yang cemerlang sama ada bidang akademik & ko- kurikulum.pihak atau lebih. membuat keputusan. membuat hubungkaitan. merekacipta Strategi berfikir terdiri kemahiran mengkonsepsi. membuat urutan.mengumpul dan mengelaskan. mencirikan. Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi dapat melatih murid-murid supaya mahir menggunakan teknologi komputer masa kini untuk menguasai mengikut perkembangan konsep “world class education”. menganalisis. menyelesaikan masalah . mesinfesis. Kemahiran berfikir menaakul dapat didefinisikan sebagai kemahiran berfikir membantu kita sebagai pelincir dalam membuat perkembangan secara rasional kepada semua kemahiran berfikir dan strategi berfikir.Tujuan kemahiran ini diajar ialah unutk menghasilkan tenaga kerja yang mahir bidang sains dan teknologi serta dipandang tinggi oleh masyrakat serta seluruh dunia. meramal. membuat analogi.Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi serta Kemahiran Pemudahcaraan.membuat inferens. Pembelajaran koperatif & kolaboratif mempunyai ciri-ciri yang hampir sama di mana kedua-dua kaedah ini menekankan semangat kerjasama antara ahli kumpulan. keberkesanan pembelajaran dapat ditingkatkan nilai sosial & kerjasama dapat dipupuk dengan baik serta masalah disiplin dapat dikurangkan ke tahap yang minima.Strategi berfikir pula dapat ditakrifkan sebagai proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya dan mengandungi beberapa langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. membuat gambaran mental. Kemahiran berfikir secara kritis banyak menggunakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti membandingkan dan membezakan .0 PENGINTEGRASIAN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kemahiran generik amat penting dalam membantu meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran guru terhadap murid.Pengintegrasian dapat ditakrifkan sebagai pengabungan manakala kemahiran generik pula telah dikupas dan dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kemahiran berfikir.kemahiran berfikir dengan kritis dan kreatif serta yang terakhir kemahiran berfikir menaakul.

Dari segi bidang pendidikan ia merupakan satu proses yang menggerakkan aktiviti pembelajaran murid- murid.dalam kaedah ini juga terdapat kelemahan yang tidak dapat dielakkan iaitu murid kurang komunikasi dan berinteraksi dengan guru.Melalui kaedah ini peranan guru dapat dikurang tetapi peranan murid dititikberatkan. Komponen yang terdapat dalam pemudahcaraan ialah menententukan struktur perbincangan seterusnya perlu mengetahui teknik memulakan perbincangan yang baik serta guru perlu bimbing murid buat rumusan dan cadangan pada hujung sesi pemudahcaraan.menunjukkan kecanggihan teknologi maklumat masa kini. .Kelebihan kemahiran ini dapat dilihat dari segi penglibatan diri murid dengan aktif serta murid lebih bersedia awal untuk mempelajari sesuatu topik.Perkataan “facilite” juga membawa maksud memudahkan.Di dalam kaedah ini terdapat seorang pemudahcara yang dipanggil fasilitator. menyenangkan pelancaran sesuatu proses. KEMAHIRAN PEMUDAHCARAAN ini amat penting dalam aktiviti perbincangan dan ia merupakan satu proses yang memudahkan sesuatu perbincangan.Guru menjadi sebagai “guide” dalam pengajaran dan pembelajaran serta dapat melicinkan segala proses dan aktiviti pengajarn dan pembelajran yang berlaku.