You are on page 1of 6

MAREA TAIN?

A BISERICII
În decembrie 1945, doi ??rani egipteni au descoperit în apropierea satului Nag Hamma
di un
vas de p?mânt con?inând treisprezece suluri de piele. Acestea cuprindeau texte bibli
ce
având un caracter gnostic, datând de la sfâr?itul secolului al IV-lea ?i începutul celui
de-al V-lea. Între acestea se aflau:
Evanghelia lui Toma;
Evanghelia Adev?rului;
Evanghelia Egiptenilor;
Evanghelia Mariei;
Evanghelia lui Filip,
pe drept cuvânt, un ansamblu de o inestimabil? valoare pentru cunoa?terea literatu
rii
cre?tine timpurii, cu nimic mai prejos de Evangheliile cunoscute.
Este vorba de documente de prima mân? ce apar?inuser? evreilor fugi?i din Palestin
a, care
avuseser? privilegiul de a-l fi cunoscut personal pe Iisus.
Ansamblul sulurilor de piele cuprinde 52 de documente ce abordeaz? subiecte gnos
tice
cre?tine dintre cele mai importante: elementul feminin al divinit??ii, natura lu
i
Dumnezeu, natura lui Christos, suferin?a, moartea, învierea lui Christos.
De ce fuseser? îngropate aceste texte ?i cum se explic? faptul c? r?m?seser? necun
oscute
timp de aproape dou? mii de ani? Motivul este c? un sobor de episcopi le etichet
ase drept
eretice c?tre jum?tatea secolului al doilea.
Episcopul Irineu din Lyon scrisese c?tre anul 180 cinci volume intitulate Respin
gerea ?i
desfiin?area a?a-zisei cunoa?teri care începeau prin f?g?duiala de a denun?a ideil
e celor
ce propov?duiau erezia. Astfel, el ataca o evanghelie celebr? numit? Evanghelia
Adev?rului pe care o considera deosebit de periculoas?.
Cincizeci de ani mai târziu, Ipolit de la Roma a scris o alt? "respingere" masiv?
a
oric?rei erezii, pentru "a dezv?lui ?i a respinge blasfemiile deosebit de eretic
e".
Potrivit tradi?iei eretic era cel care se ab?tea de la adev?rata credin??. Dar c
e anume
definea aceast? adev?rat? credin??? ?i de ce era numit? astfel?
Primele comunit??i cre?tine, din vremea apostolilor, î?i puneau laolalt? în comun ba
nii
?i bunurile. To?i aveau aceea?i credin?? ?i se rugau împreun?; to?i respectau auto
ritatea
apostolilor.
Între grupurile de cre?tini circulau numeroase Evanghelii precum cele ale lui Mate
i,
Marcu, Luca, Ioan dar ?i Toma, Filip, a Adev?rului etc. ca ?i imnuri secrete atr
ibuite
lui Iisus sau discipolilor Lui.
De ce s-a modificat aceast? situa?ie c?tre sfâr?itul secolului al doilea? De ce
cre?tinismul s-a transformat într-o institu?ie ce avea în frunte o ierarhie pe trei
niveluri: episcopi, preo?i ?i diaconi care se d?deau drept p?zitorii singurei "a
dev?rate
credin?e"? Cine a operat aceste schimb?ri ?i din ce motive? De ce anumite texte
au fost
excluse ?i declarate "eretice"?

gnoza era cea mai nefast? dintre devia?ii.. acolo este ?i Biserica catolic?". Ea se baza pe expe rien?a personal? ?i pe unirea cu Dumnezeu.." El subliniaz? c? în af ara ierarhiei ecleziastice. nici s? celebrezi o slujb? ritual? f?r? episcop. "Adev?rata gnoz? es te cea care se refer? la doctrina apostolilor. episcopul Antiohiei. A?adar.. la vechea constituire a Bisericii în întreag a lume. rod al unei selec?ii.. A?a a luat na?tere cartea pe care o ?tim. definea Biserica în raport cu episcopul ce reprezent a acest sistem: "nimic s? nu se fac? în leg?tur? cu Biserica f?r? episcop. deci supus ? gre?elii.În ochii lui Irineu. Igna?iu. pentru a ajunge la ansamblul de texte ce se cunoa?te ast?zi. înseamn? a te separa nu numai de Biseric?. participa la cult ?i se supunea clerului. compus dintr-un schelet doctrinar. oper? omeneasc?. Unde este Chr istos. adic? "universal" (în limba greac?). era acceptat drept cr e?tin. minimaliza rolul preo?ilor ?i episcopilor ?i se opunea constituirii unei puteri biserice?ti. gra?ie instaur?rii unor dogme definitive. A te separa de episcop. conduc ?torii Bisericii creaser? un cadru simplu. Oare dup? ce criterii au hot?rât acele conclave ecleziastice. înseamn? a te al?tura Bisericii. Se ?tie c? în anul 367.. cre?tinii dreptcredincio?i deja încep user? s? defineasc? criteriile de apartenen?? la Biseric?.. episcopul din Lyon s-a apuc at s? distrug? gnosticismul. De team? s? nu apar? vreun "eretic" care s? afirme c? Christos poate fi prezent chiar când episcopul este absent. Astfel s-a întâmplat ca Nou l Testament înc?put în mâinile lui Irineu s? fie cernut prin sita deas?. ?i care s? fie înl?turate? La epoca redact?rii Evangheliilor. care anume texte s? apar?in? Noului Testament. C?tre finele secolului al doilea. ritual ?i politic ce s-a dovedit a fi un sistem de organizare deosebit de eficient. Pentru a deveni cu adev?rat "catolic". ci chiar de Dumnezeu Însu?i!. "nu exist? nimic care s? se poat? numi Biseric?. A te al?tura episcopului." Episcopul de Lyon. ad?ugit sau modificat dup? interes. descurajând demersul personal în favoarea unei credin?e colec tive. Oricine profesa "crezul". ?i a faptului c? reprezint? corpul lui Christos urmând succesiunea episcopil or prin . Irineu. episcopul Atanasie din Alexandria a alc?tuit lista titluri lor destinate s? compun? Noul Testament. iar aceast? list? a fost ratificat? de part icipan?ii la Conciliile de la Hippone din 393 ?i de la Cartagina patru ani mai târziu. prescurtat... a ccepta ritul botezului. este de acord cu Igna?iu: numai adev?rata Biseric? es te cea care p?streaz? forme asem?n?toare constituirii ecleziastice. Igna?iu a pus lucrurile la punct în acest sens: "nu e le gal nici s? botezi. principiile esen?iale ale noii religii fusese r? deja stabilite. indiscutabile.

Tertulian se va rupe de comunitatea . Diversit??ii. ci nivelul de pricepere al membrilor s?i ?i calitatea raporturilor dintre ei. care S-a incarnat ?i S-a ridica t dintre cei mor?i. de nunt? spirtual?. ?ti u s? deosebeasc? falsul de adev?r.. spune Irineu.. necunos când nici ostilitatea. Ei nu încearc? s?-i domine pe ceilal?i. venerând Canonul Sfintei Scripturi ?i purtând semnul succesiunii apostolice prin ierarhia sa ecleziastic?: "aceast? regul?.. neapostolice ?i probabil opere ere tice. el le-a opus unitatea. mai mult decât to?i primii p?rin?i ai Bisericii. proclamând un singur Dumnezeu creator ?i Tat? al lui Christos. nici s?-i supun? pe episcopi ?i diaconi. El a denun?at ?i condamnat cu vehemen?? tot ce nu apar?inea dreptei c redin?e de la cele mai îndep?rtate origini ale curentelor eretice. ci fiind uni?i prin gnoz?. singura "demn? de ata?ament". se bazeaz? pe coloana ?i solul scrierilor apo stolice c?rora le confer? autoritate absolut?. considerându-i drept aposta?i.care ei au transmis ceea ce se afl? pretutindeni". a fost predicat? de c?tre Christos.. Numai Biserica catolic? prezint? un sistem foarte complet de doctrine. ca cei ce se iubesc. tr?ind într-o paternitate. Irineu nu dore?te altceva decât "s?-i converteasc? l a Biserica lui Dumnezeu". În afara acestei Biserici nu exist? mântuire: ea d? acces la via??. fiind ilumina?i. "Numai acest sistem. "uni?i pentru totdeauna prin prietenie. evangheliile Noului Testa ment: toate celelalte sunt mincinoase ?i îndoielnice. o maternitate. Apocalipsa lui Petru declar? c? "cei ce purced din via??. Înainte de a adera la Biserica gnostic?. Înainte de toate. ?i nu pune nici o alt? problem? decât cea pe care o introduc ereticii ?i care îi face pe oameni eretici". singura capabil? s? asigure mântuirea.. Gnosticii declar? c? ceea ce caracterizeaz? adev?rata Biseric? este unirea membr ilor ei cu Dumnezeu ?i a unora cu al?ii. În criticile aduse ereticilor. ?i în afar? de care nu exist? decât erezii demne de cele mai aspre pedepse. Dimpotriv?. adev?rul ?i superioritatea Bisericii cre?tine... mai r?i decât p?gânii. în prietenie unii cu al?ii". el declara c? numai Biserica de?ine r egulile apostolice ale credin?ei. În tre ei domne?te o intimitate de so?i. ca într- o comuniune a spiritului.. nici r?ul. to?i ceilal?i sunt ho?i ?i tâlhari". cre?tinii gnostici au dezv?luit c? ceea ce deosebe?te falsa Biseric? de cea adev?rat? nu este rolul de?inut de clerici. canale uscate". Cu toate acestea. la sfâr?itul vie?ii. presupuse lor lor erori ?i fapte rele. Irineu a contribuit în a da o f orm? stabil? ?i coerent? tinerei teologii cre?tine. Tertulian adoptase aceea?i defini?ie a Bi sericii ca ?i Irineu. o fraternitate ?i în?elepciune ra?ional?. Aceste viziuni ale Bisericii cere?ti alc?tuiesc un viu contrast cu portretul ter estru al Bisericii rezultat din documentele dreptcredincio?ilor.

va respinge Biserica cre?tinilor pur "psihici". este în principal ?i de drept Spiritul. bate?i ?i vi se va deschide". Ereticii urma u sfatul lui Iisus: "c?uta?i ?i ve?i g?si. ?i nu Biserica unei mul?imi de episcopi!" Autorii gnostici resping ca false toate caracteristicile cre?tinismului eclezias tic. Conformarea la regula "crezului" tinde s? întemni?eze pe to?i cre?tinii într -o ideologie inferioar?. Ei nu se intereseaz? de Dumnezeu. Dar aceasta înseam .. ca pe o "a doua na?tere". el nu va mai defini Biserica prin raport cu organiza? ia sa ecleziastic?. Spre deosebire de aceste minciuni. cei ce sunt ignoran?i.dreptcredincio?ilor. Cre?tini i negnostici nu caut? deloc: ". ci numai ?inând seama de spiritul ce sfin?e?te pe fiecare membru al s?u. Fiul. nici sceptici. Cei care se mul?umesc s? cread? ceea ce li se predic? . f?r? a pune întreb?ri. ?i care accept? cultul care li se a?terne în fa?a ochilor. Atunci el v a opera o distinc?ie categoric? între Biserica empiric? ?i via?a diferit?. care cuprinde treimea unei divinit??i unice. dar i gnor? locul unde a fost chemat". El î?i va bate jos de comunitatea catolic?. Tat?l. Numai cei care recunosc c? au tr?it în ignoran?? ?i care înva?? s? se elibereze descoperind ceea ce sunt. reducându-l la t?cere. c?ci nimic nu se compar? cu aceasta".. nu numa i r?mân ei în?i?i în ignoran??.. Riturile fizice ca botezul sunt deplasate. spiritual? a Bisericii.. Nep?s?torul aude chemarea. dreptcredincio?ii ajunseser? s? vad? adev ?rul în propria lor doctrin?. Supunerea fa?? de ierarhia clerical? pretinde credincio?ilor supunerea fa?? de " c?l?uze oarbe". C?ci Biserica îns??i. el poate fi descoperit renun?ând la lume". Spre deosebire de ei. singura form? legitim? a credin?ei cre?tine.. ?i Sfântul Duh. gnosticul declar? "în consecin??: adev?rata m?rturie este când omul se cunoa?te pe sine. c? ei nu-L caut? pe Dumnezeu. Ca ?i dreptcredincio?ii. ci ca o încurajare s? înceap? a c?uta: "c?uta?i ?i întreba?i ce c?i trebuie s? urma?i... ei c ?utau singurul adev?r. Biserica spiritual? pentru membrii spiritual i.. Gnosticul nu în?elege mesajul lui Christ os ca oferind o serie de r?spunsuri. Biserica este prezent? acolo unde dore?te Domnul. c?ci "botezul adev?rul ui este altceva. ca fiind o Biseric? a unei mul?im i de episcopi: ". Începând de atunci. Care au fost motivele acuz?rii gnosticilor în raport cu dreptcredincio?ii? În primul rând. Credin?a în sacramente d? dovad? de o analiz? naiv? ?i magic ?: cre?tinii celebreaz? botezul ca pe un rit de ini?iere care le garanteaz? speran? a mântuirii. fac tot posibilul pentru a-l mustra. dar "dac? întâlnesc un altul ce se preocup? de mântuirea lui". ?i pe Dumnezeu care este deasupra adev?rului. Gnosticii nu erau nici relativi?ti. ace?tia. primesc iluminarea ca pe o nou? via??. el va fi mântuit". nu caut? deloc p e Dumnezeu. crezând c? cei care primesc botezul sunt "orienta?i c?tre via??".

f?r? a afla nimic. nu contenim s? întreb?m. ?i nu tolerau ca cineva s? se pretind? exceptat de la conformismul doctrinar.nu au supravie?uit ca Biserici. Copiile lor au fost date prad? focului. Constantin mo?tenise de la tat?l s?u o înclina?ie acce ntuat? c?tre cre?tinism. "Vinovat este c el ce nu înceteaz? s? se întrebe.care recuzau acest sistem în favoarea formelor mai subiectiv e de apartenen?? religioas? . ceea ce con?ine "crezul". admi ?ând limitele inteligen?ei omene?ti". c? Christos a predicat un lucru foarte precis. spune el. au dobândit o autoritate absolut?. pentru c? neglij?m adev?ratele c?i de a descoperi. Din aceast? perspectiv?. mereu actuale: De ce Biserica apostolic? a ascuns. Bisericile gnostice . putem deduce c? episcopul de Lyon a preg?tit calea pentru evenimentele survenite dup? domnia lui Constantin: cre?tinismul Imperiului Roman. Ei nu autorizau alte deosebiri între credincio?ii de prim? sau secund? categ orie. originile rasiale sau culturale. Posedarea de opere denun?ate drept eretice a de venit o infrac?iune criminal?. conduc?torii dreptcredincio?i p rimeau credincio?i din toate clasele sociale. participarea la liturghie sau ascultarea dup? principiile aplicate de c?tre preo?i ?i episcopi. ierarhie clerical?. a deghizat adev?rul ?i ?i-a însu?it mesajul lui Iisus Christos? De ce Biserica a fost ?i continu? s? resping? elementul feminin al divinit??ii. spunea episcopul Tertulian. Irineu este de urm?toarea p?rere: "Procedând astfel. este de a ad?uga credin?? la înv???tura Bisericii. pentru c? nu va auzi niciodat?. R?mâne îns? unele întreb?ri. la ?elurile pe care le urm?r ea.condi?ie indispensabil? supravie?uirii ?i succesului s?u. prin adaptarea modelului organiz?rii politice ?i militare a Romei. episcopii care pân? atunci fuseser? persec uta?i. decât câteva secole. Dup? tradi?ia ecleziastic?.n?. c?ci el întreab? pe cineva care nu aude". Cre?tinismul oficial a dobândit treptat stabilitate ?i permanen??. decât cea care exista între cler ?i laici. Începând de la convertirea împ?ratului Constantin când cre?tinismul a fost recunoscut drept religie oficial?. liturghie. cre?tinismul a devenit o doctrin? solid? ?i structurat? . Or gnosticii la contestau pe toate trei . În dorin?a lor de a edifica o Biseric? universal?. Singurul procedeu sigur ?i f?r? riscuri. pe oricine accepta sistemul lor de organizare. educa?i sau analfabe?i. conduc?torii dreptcredincio?i au putut s? alc?tuias c? o organiza?ie care s? mobilizeze pe to?i credincio?ii în sânul unui cadru institu?iona l unic. odat? cu suportul Imperiului începând din secolul al IV-lea. Episcopii îi eliminau p e to?i cei care contestau una sau alta dintre cele trei componente ale sistemului: doctrin?. adic? . ?i g?sindu-l cre?tinul nu mai are ce s? caute. Prin Irineu. Numai contestând gnosticismul.

Sfântul Duh? .