You are on page 1of 1

‫‪THE YOLANDA AND DAVID KATZ FACULTY OF THE ARTS‬‬ ‫הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ‬

‫‪STUDENT SECRETARIAT‬‬ ‫מזכירות תלמידים‬

‫‪ 20‬ינואר ‪0222‬‬
‫כ"ו טבת תשע"א‬

‫שלום רב‪,‬‬

‫לפי הוראת סגן הרקטור נקבעו מועדים אחידים להגשת עבודות סמינריונית בכל הפקולטות‪.‬‬
‫אנו מבקשים להזכירכם כי המועדים האחרונים להגשת העבודות הסמינריוניות לשנת הלימודים תשע"א הם‬
‫כדלקמן‪:‬‬

‫בסמסטר א' – יום ד' ‪ 32‬באפריל ‪3122‬‬
‫בסמסטר ב' וקורסים שנתיים – יום א' ‪ 22‬בספטמבר ‪3122‬‬

‫התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות‬
‫אישית לידי המורה)‪.‬‬
‫העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה‪ ,‬בפרק זמן שלא יעלה על שלושה חודשים ממועד שנקבע‬
‫להגשת העבודות‪.‬‬
‫התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו‪.‬‬
‫תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם וללמוד בסמינריון אחר בסמסטר הבא‪.‬‬

‫לפי החלטת ועדת הוראה הפקולטטית‪ ,‬המועד האחרון להגשת עבודות סיום קורס הוא‪:‬‬

‫בסמסטר א' – יום א' ‪ 31 -‬בפברואר ‪3122‬‬
‫בסמסטר ב' וקורסים שנתיים – יום ב' ‪ 2 -‬באוגוסט ‪3122‬‬

‫מורה הקורס רשאי לקבוע מועד הגשה מוקדם יותר‪.‬‬

‫עבודות אלה תוחזרנה לתלמידים בתום שלושה שבועות ממועד ההגשה שנקבע‪.‬‬

‫מועדים אלה מחייבים את כולם ואינם ניתנים לשינוי‪.‬‬
‫תלמידים המבקשים לדחות את מועד ההגשה מסיבה מוצדקת ימלאו טופס בקשה לדחייה בהגשת עבודה המופיע‬
‫באתר הפקולטה וישלחו אותו בצירוף המסמכים הרלבנטיים לוועדת ההוראה הפקולטטית עם המלצה של ועדת‬
‫ההוראה החוגית או יועץ החוג‪ ,‬וזאת לפני מועדי ההגשה שלעיל‪.‬‬

‫לא ניתן לשפר ציון עבודה ע"י תיקון העבודה או כתיבת עבודה אחרת באותו קורס או סמינר‪.‬‬
‫תלמידים המבקשים לשפר ציון רשאים ללמוד בקורס או בסמינר אחר במקום הקורס שבו השיגו ציון שאיננו‬
‫משביע את רצונם‪.‬‬

‫התקנון הפקולטטי המלא נמצא בידיעון שבאתר הפקולטה‪:‬‬
‫‪http://arts.tau.ac.il/arts_yedion/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=955‬‬

‫בברכה ‪,‬‬

‫זיוה מירון‬
‫ע' רמ"ה לענייני תלמידים‬

‫קרית האוניברסיטה‪ ,‬רמת אביב‪ ,‬תל אביב ‪ ,8;;9:‬טל‪ ,30-0436330 :‬פקס‪30-0430466 :‬‬
‫‪TEL AVIV UNIVERSITY, RAMAT AVIV, TEL AVIV, 69978 TEL. 972-3-6409006 FAX. 972-3-6406499‬‬