You are on page 1of 40

SLU@BENI GLASNIK Jezik

REPUBLIKE SRPSKE srpskog naroda
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d.
JU Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka 562-099-00004292-34
Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a bb Volksbank a.d. Bawa Luka
Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341 Petak, 11. decembar 2009. godine
Internet: http://www.slglasnik.org BAWA LUKA 567-162-10000010-81
E-mail: slglasnikrs@blic.net
Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka
Broj 110 God. XVIII
slgl.finanse@blic.net
551-001-00029639-61
slgl.oglasi@blic.net
Komercijalna banka a.d. Bawa Luka
571-010-00001043-39

2107 ^lan 5.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana
Na osnovu ~lana 55. ta~ka 6. i ~lana 57. Zakona o jav- objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
nim putevima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
br. 3/04, 51/04 i 73/08) i ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Broj: 04/1-012-2-2291/09 Predsjednik
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srp- 3. decembra 2009. godine Vlade,
ske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici Bawa Luka Milorad Dodik, s.r.
od 3. decembra 2009. godine, d o n i j e l a j e
UREDBU 2108
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE Na osnovu ~lana 55. t. 9., 10. i 11. i ~lana 57. Zakona
O REGULISAWU VISINE NAKNADA ZA o javnim putevima (“Slu`beni glasnik Republike Srp-
VANREDNE PREVOZE NA PUTEVIMA ske”, br. 3/04, 51/04 i 73/08) i ~lana 43. stav 2. Zakona o
REPUBLIKE SRPSKE Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjedni-
^lan 1. ci od 3. decembra 2009. godine, d o n i j e l a j e
U Uredbi o regulisawu visine naknada za vanredne UREDBU
prevoze na putevima Republike Srpske (“Slu`beni gla-
snik Republike Srpske”, broj 65/06) u ~lanu 3. u stavu 2. O IZMJENAMA UREDBE O REGULISAWU VISINE
broj: “2,5” zamjewuje se brojem: “2,55”. NAKNADE ZA LOKACIJU I IZGRADWU OBJEKATA U
U istom stavu u drugoj alineji broj: “2,51” zamjewuje ZA[TITNOM POJASU PUTA KOJI SE
PRIKQU^UJE NA JAVNI PUT
se brojem: “2,56”.
^lan 2. ^lan 1.
U ~lanu 7. ta~ka na kraju re~enice zamjewuje se dvo- U Uredbi o regulisawu visine naknade za lokaciju i
ta~kom, tabela se bri{e i dodaju se tri nove alineje, ko- izgradwu objekata u za{titnom pojasu puta koji se
je glase: prikqu~uje na javni put (“Slu`beni glasnik Republike
“- za prekora~ewe ukupne dozvoqene mase od 40 do 60 Srpske”, broj 65/06) ~lan 3. mijewa se i glasi:
tona naknada u normalnim uslovima nosivosti iznosi “1. Naknada za davawe saglasnosti za lokaciju i
0,70 KM/km, a naknada u smawenim uslovima nosivosti izgradwu benzinske stanice sa prikqu~kom na javne pu-
iznosi 0,90 KM/km; teve kojim upravqa Javno preduze}e iznosi 30 KM/m2 po-
vr{ine gra|evinskog zemqi{ta.
- za prekora~ewe ukupne dozvoqene mase od 60 do 80
tona naknada u normalnim uslovima nosivosti iznosi 2. Naknada za davawe saglasnosti za dogradwu posto-
1,40 KM/km, a naknada u smawenim uslovima nosivosti je}e benzinske stanice iznosi 3.000 KM po zahtjevu i 20
iznosi 1,70 KM/km; KM/m2 dodatne povr{ine gra|evinskog objekta.
- za prekora~ewe ukupne dozvoqene mase preko 80 to- 3. Naknada za davawe saglasnosti za lokaciju i izgrad-
na naknada u normalnim uslovima nosivosti iznosi 2,20 wu ostalih objekata koji su u funkciji saobra}aja sa
prikqu~kom na javne puteve kojim upravqa Javno preduze-
KM/km, a naknada u smawenim uslovima nosivosti izno- }e iznosi 10 KM/m2 povr{ine gra|evinskog zemqi{ta.
si 2,50 KM/km.”.
4. Naknada za davawe saglasnosti za dogradwu posto-
^lan 3. je}ih objekata koji su u funkciji saobra}aja iznosi 1.000
U ~lanu 16. rije~i: “JP ’Putevi Republike Srpske’” KM po zahtjevu i 10 KM/m2 dodatne povr{ine gra|evin-
zamjewuju se rije~ima: “javno preduze}e, koncesionar ili skog objekta.
nadle`ni organ op{tine, odnosno grada”. 5. Naknada za davawe saglasnosti za privremenu lo-
kaciju i izgradwu objekata iz t. 1. i 3. ovog ~lana iznosi
^lan 4. 70% od cijena ustanovqenih u t. 1. i 3. ovog ~lana.
U ~lanu 18. poslije rije~i: “Bosni i Hercegovini” za- 6. Naknada za davawe saglasnosti za lokaciju i
peta i rije~i: “Srbiji i Crnoj Gori” bri{u se. izgradwu prikqu~ka poslovnim objektima na javne pute-
U istom ~lanu dodaje se novi stav 2., koji glasi: ve kojim upravqa Javno preduze}e iznosi 1.500 KM.
“U slu~aju izdavawa saglasnosti za vanredne prevoze 7. Naknada za davawe saglasnosti za lokaciju i
za konvoj vozila naknade iz stava 1. ovog ~lana uve}avaju izgradwu prikqu~ka poslovno-stambenim objektima na
se za 20%.”. puteve kojim upravqa Javno preduze}e iznosi 750 KM.

Strana 2 - Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 11. decembar 2009.

8. Naknada za davawe saglasnosti za lokaciju i - 85.311 domovi za stare,
izgradwu prikqu~ka stambenim objektima na puteve ko- - 85.312 ostala socijalna za{tita u ustanovama za
jim upravqa Javno preduze}e iznosi 100 KM. smje{taj,
9. Naknada za davawe saglasnosti za lokaciju i - 85.324 socijalni rad bez smje{taja.
izgradwu parking prostora sa prikqu~kom na javne pute-
ve kojim upravqa Javno preduze}e iznosi 10 KM/m2 povr- VI
{ine gra|evinskog objekta. Imovinu Centra ~ine nekretnine (zemqi{te i zgra-
10. Naknada za davawe saglasnosti za polagawe in- de) biv{eg preduze}a “Slateks tekstil” Slatina, koje su
frastrukturnih vodova (vodovod, gasovod, kanalizacija, u vlasni{tvu Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabili-
TT, elektroinstalacije i sli~no) kroz trup puta i putne taciju “Dr Miroslav Zotovi}” Bawa Luka.
objekte iznosi: Prenos prava vlasni{tva sa Zavoda za fizikalnu me-
- sa prekopom trupa puta . . . . . . . . . . . . . .500 KM, dicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Bawa
- sa bu{ewem trupa puta . . . . . . . . . . . . . . .300 KM, Luka na Centar izvr{i}e se posebnom odlukom Osniva~a.
- ovje{ewe na objekte ili kroz objekte . . .500 KM, Nov~ana sredstva za po~etak rada Centra obezbijedi-
- razni prikqu~ci na stambene objekte . .100 KM, }e Osniva~ u iznosu od 50.000 KM.
- razni prikqu~ci na poslovne objekte . .300 KM. VII
11. Naknada za davawe saglasnosti za polagawe in- Organi upravqawa Centra su Upravni odbor i di-
frastrukturnih vodova (vodovod, gasovod, kanalizacija, rektor.
TT, elektroinstalacije i sli~no), paralelno sa osovi-
nom puta, a pored trupa puta iznosi 500 KM/km. Upravni odbor Centra imenuje i razrje{ava Osni-
va~, na prijedlog Ministarstva zdravqa i socijalne za-
12. Naknada za davawe saglasnosti za prelaz daleko- {tite (u daqem tekstu: Ministarstvo), poslije sprovede-
voda iznad puteva kojim upravqa Javno preduze}e iznosi nog postupka javne konkurencije, na period od ~etiri go-
300 KM.”. dine.
^lan 2. Upravni odbor ima tri ~lana, koji ne mogu biti iz
U ~lanu 4. stav 2. bri{e se. reda zaposlenih.
^lan 3. VIII
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana Direktora Centra imenuje i razrje{ava Osniva~, na
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. prijedlog Ministarstva, poslije sprovedenog postupka
Broj: 04/1-012-2-2292/09 Predsjednik javne konkurencije, na period od ~etiri godine.
3. decembra 2009. godine Vlade, Direktor rukovodi Centrom, predstavqa i zastupa
Bawa Luka Milorad Dodik, s.r. Centar i odgovoran je za zakonitost rada Centra.
IX
2109 Uslovi za izbor i imenovawe Upravnog odbora i di-
Na osnovu ~lana 50. stav 4. Zakona o socijalnoj za- rektora Centra, wihova prava i obaveze utvr|uju se Sta-
{titi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 5/93, tutom Centra, u skladu sa zakonom.
15/96, 110/03 i 33/08), ~lana 12. stav 1. Zakona o sistemu
javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, X
broj 68/07) i ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Osniva~ }e imenovati privremene organe upravqawa
Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj iz ta~ke VII ove odluke, koji }e donijeti statut Centra u
118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 3. decem- roku od 30 dana od dana imenovawa.
bra 2009. godine, d o n i j e l a j e
Privremeni organi upravqawa razrije{i}e se
ODLUKU okon~awem postupka javne konkurencije za izbor organa
upravqawa Centra.
O OSNIVAWU GERONTOLO[KOG CENTRA “SLATEKS”
SLATINA XI
I Osniva~ daje saglasnost na godi{wi program rada,
finansijski plan i statut Centra.
Vlada Republike Srpske (u daqem tekstu: Osniva~)
osniva Javnu ustanovu Gerontolo{ki centar “Slateks” XII
Slatina. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
II objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Naziv ustanove socijalne za{tite iz ta~ke I ove odlu-
ke je Javna ustanova Gerontolo{ki centar “Slateks” Broj: 04/1-012-2-2311/09 Predsjednik
Slatina (u daqem tekstu: Centar), skra}eni naziv je JU 3. decembra 2009. godine Vlade,
Gerontolo{ki centar “Slateks” Slatina. Bawa Luka Milorad Dodik, s.r.
Sjedi{te Centra je u Slatini, op{tina Lakta{i.
III
2110
Centar ima svojstvo pravnog lica, koje sti~e upisom Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republi-
u sudski registar. ke Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Repu-
IV blike Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Repu-
U pravnom prometu sa tre}im licima Centar istupa blike Srpske”, broj 126/08), Vlada Republike Srpske, na
u svoje ime i za svoj ra~un. sjednici od 3. decembra 2009. godine, d o n i j e l a j e
Za obaveze u pravnom prometu odgovara bez ODLUKU
ograni~ewa svim svojim sredstvima.
Osniva~ za obaveze Centra odgovara do visine osni- O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PLAN UTRO[KA
va~kog uloga utvr|enog ovom odlukom. SREDSTAVA
V I
Djelatnosti Centra su: Daje se saglasnost na Plan utro{ka sredstava Mini-
- 85.3 socijalna za{tita, starstvu porodice, omladine i sporta (organizacioni

Petak, 11. decembar 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 - Strana 3

kod 3710001), za period 1. januar - 30. novembar 2009. go- II
dine, sa pozicije: 614100 - pomo}i sportskim organiza- Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
cijama, u ukupnom iznosu od 75.000,00 KM. finansija i Ministarstvo nauke i tehnologije.
II III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
porodice, omladine i sporta i Ministarstvo finansija. objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
III
Broj: 04/1-012-2-2286/09 Predsjednik
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 3. decembra 2009. godine Vlade,
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Bawa Luka Milorad Dodik, s.r.
Broj: 04/1-012-2-2283/09 Predsjednik
3. decembra 2009. godine Vlade, 2113
Bawa Luka Milorad Dodik, s.r.
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republi-
ke Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
2111 118/08), a u vezi sa Odlukom o emisiji obveznica Repu-
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republi- blike Srpske za izmirewe obaveza prema dobavqa~ima
ke Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 113/08),
118/08) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Repu- Vlada Republike Srpske, na sjednici od 3. decembra 2009.
blike Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Repu- godine, d o n i j e l a j e
blike Srpske”, broj 126/08), Vlada Republike Srpske, na
sjednici od 3. decembra 2009. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU
ODLUKU O KORI[]EWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH
NAMJENA
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PLAN UTRO[KA
SREDSTAVA I
Ovom odlukom odobrava se isplata dijela obaveza po
I osnovu emisije obveznica Republike Srpske za izmirewe
Daje se saglasnost na Plan utro{ka sredstava Mini- obaveza prema dobavqa~ima, u iznosu od 8.134,40 KM, a
starstvu porodice, omladine i sporta (organizacioni koje dospijevaju 15. decembra 2009. godine.
kod 3710001), za period 1. januar - 30. novembar 2009. go-
dine, sa pozicije: 614100 - pomo}i omladinskim organi- II
zacijama, u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM, Gradskom po- Sredstva iz ta~ke I ove odluke obezbijedi}e se iz
zori{tu “Jazavac”. sredstava ostvarenih prodajom dr`avnog kapitala, sa ra-
II ~una posebnih namjena (tzv. escrow ra~un), a dozna~i}e se
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo na ra~une vlasnika obveznica.
porodice, omladine i sporta i Ministarstvo finansija. III
III Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana finansija.
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. IV
Broj: 04/1-012-2-2284/09 Predsjednik Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
3. decembra 2009. godine Vlade, objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Bawa Luka Milorad Dodik, s.r.
Broj: 04/1-012-2-2287/09 Predsjednik
3. decembra 2009. godine Vlade,
2112 Bawa Luka Milorad Dodik, s.r.
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republi-
ke Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 2114
118/08) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Repu-
blike Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Repu- Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republi-
blike Srpske”, broj 126/08), Vlada Republike Srpske, na ke Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
sjednici od 3. decembra 2009. godine, d o n i j e l a j e 118/08), a u vezi sa Odlukom o emisiji obveznica Repu-
blike Srpske za izmirewe obaveza prema dobavqa~ima
ODLUKU (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 2/08), Vlada
Republike Srpske, na sjednici od 3. decembra 2009. godi-
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PLAN UTRO[KA ne, d o n i j e l a j e
SREDSTAVA ZA TEKU]E POMO]I MINISTARSTVU
NAUKE I TEHNOLOGIJE ODLUKU
I O KORI[]EWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH
NAMJENA
Daje se saglasnost na Plan utro{ka sredstava za teku-
}e pomo}i Ministarstvu nauke i tehnologije (organizaci-
oni kod 1242), za period 1. januar - 30. novembar 2009. go- I
dine, u ukupnom iznosu 339.561,00 KM, i to sa pozicija: Ovom odlukom odobrava se isplata dijela obaveza po
- 614100 - projekti i programske aktivnosti osnovu emisije obveznica Republike Srpske za izmirewe
u oblasti tehnologije . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.847,00 KM, obaveza prema dobavqa~ima, u iznosu od 26.039,43 KM, a
- 614100 - projekti i programske aktivno- koje dospijevaju 31. decembra 2009. godine.
sti nau~nih institucija . . . . . . . . . . . . . . .160.241,00 KM, II
- 614200 - pomo}i pojedincima u oblasti Sredstva iz ta~ke I ove odluke obezbijedi}e se iz
tehnologije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.344,00 KM, sredstava ostvarenih prodajom dr`avnog kapitala, sa ra-
- 614200 - pomo}i pojedincima u oblasti ~una posebnih namjena (tzv. escrow ra~un), a dozna~i}e se
nauke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150.129,00 KM. na ra~une vlasnika obveznica.

Strana 4 - Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 11. decembar 2009.

III ~una posebnih namjena (tzv. escrow ra~un), a dozna~i}e se
Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo na ra~une vlasnika obveznica.
finansija. III
IV Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana finansija.
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. IV
Broj: 04/1-012-2-2288/09 Predsjednik Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
3. decembra 2009. godine Vlade, objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Bawa Luka Milorad Dodik, s.r.
Broj: 04/1-012-2-2290/09 Predsjednik
3. decembra 2009. godine Vlade,
2115 Bawa Luka Milorad Dodik, s.r.
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republi-
ke Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 2117
118/08), a u vezi sa Odlukom o emisiji obveznica Repu-
blike Srpske za izmirewe op{tih obaveza po izvr{nim Na osnovu ~lana 57. Zakona o javnim putevima (“Slu-
sudskim odlukama (“Slu`beni glasnik Republike Srp- `beni glasnik Republike Srpske”, br. 3/04, 51/04 i 73/08),
ske”, broj 115/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici ~lana 15. ta~ka g) i ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Re-
od 3. decembra 2009. godine, d o n i j e l a j e publike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 3.
ODLUKU decembra 2009. godine, d o n i j e l a j e
O KORI[]EWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH ODLUKU
NAMJENA
O VISINI GODI[WE NAKNADE ZA JAVNE PUTEVE
I KOJA SE PLA]A PRI REGISTRACIJI MOTORNIH
I PRIKQU^NIH VOZILA
Ovom odlukom odobrava se isplata dijela obaveza po
osnovu emisije obveznica Republike Srpske za izmirewe I
op{tih obaveza po izvr{nim sudskim odlukama, u izno-
su od 43.620,71 KM, a koje dospijevaju 22. decembra 2009. Ovom odlukom odre|uje se visina godi{we naknade za
godine. javne puteve koja se pla}a pri registraciji motornih i
prikqu~nih vozila.
II
II
Sredstva iz ta~ke I ove odluke obezbijedi}e se iz
sredstava ostvarenih prodajom dr`avnog kapitala, sa ra- Naknada za javne puteve pla}a se pri registraciji
~una posebnih namjena (tzv. escrow ra~un), a dozna~i}e se motornih i prikqu~nih vozila (u daqem tekstu: nakna-
na ra~une vlasnika obveznica. da), godi{we, i to za:
a) drumska vozila:
III
1) teretna motorna vozila prema najve}oj dozvoqenoj
Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo masi (masa vozila + nosivost):
finansija.
1.1) do 3,5 tone za svaku tonu 25 KM
IV 1.2) od 3,5 tone do 8 tona
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana - osnovna naknada 80 KM
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. - za svaku tonu preko 3 do 8 tona 20 KM
Broj: 04/1-012-2-2289/09 Predsjednik 1.3) od 8 tona do 10 tona
3. decembra 2009. godine Vlade, - osnovna naknada 180 KM
Bawa Luka Milorad Dodik, s.r.
- za svaku tonu preko 8 do 10 tona 30 KM
1.4) preko 10 tona
2116
- osnovna naknada 250 KM
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike - za svaku tonu preko 10 tona 35 KM
Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), a u vezi sa Odlukom o emisiji obveznica Republi- 2) za prikolice za prevoz putnika koje vu~e autobus
ke Srpske za izmirewe obaveza po osnovu materijalne i ne- pla}a se naknada u iznosu od 6 KM po svakom registrova-
materijalne {tete nastale u periodu ratnih dejstava od nom sjedi{tu;
20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine (“Slu`beni glasnik b) za autobuse pla}a se naknada u iznosu od 6 KM po
Republike Srpske”, broj 113/08), Vlada Republike Srpske, registrovanom mjestu za sjedewe i 3 KM po registrova-
na sjednici od 3. decembra 2009. godine, d o n i j e l a j e nom mjestu za stajawe;
ODLUKU v) za traktore, radne ma{ine i motokultivatore za
koje registracija nije vremenski ograni~ena pla}a se na-
O KORI[]EWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH knada u iznosu od 40 KM za svako vozilo;
NAMJENA g) prikqu~na vozila:
Prikolice, poluprikolice, prikolice sa central-
I nom osovinom i specijalna prikqu~na vozila namijewe-
Ovom odlukom odobrava se isplata dijela obaveza po na za prevoz stvari, prema najve}oj dozvoqenoj masi (ma-
osnovu emisije obveznica Republike Srpske za izmirewe sa vozila + nosivost):
materijalne i nematerijalne {tete nastale u periodu 1.1. do 750 kg 15 KM
ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine,
u iznosu od 418.030,70 KM, a koje dospijevaju 15. decembra 1.2. od 750 kg do 1500 kg 50 KM
2009. godine. 1.3. od 1500 kg do 3000 kg 110 KM
II 1.4. od 3 tone do 5 tona
Sredstva iz ta~ke I ove odluke obezbijedi}e se iz - osnovna naknada 110 KM
sredstava ostvarenih prodajom dr`avnog kapitala, sa ra- - za svaku tonu preko 3 do 5 tona 20 KM

tricikli i ~etvorocikli pre. 1.9. koji povremeno registruju vozilo na period kra}i od 12 3. Bosanski Brod.3.za svaku tonu preko 8 do 10 tona 20 KM od dana pla}ene naknade. Odlukom o utvr|ivawu uslova.d. 1. godine. najboqim kandidatima Vladi Republike Srpske kao da za koji je pla}ena naknada. decembar 2009. . Bosanski Brod. odnosno imaoca vozila u toku perio. 11. i prilo`enih dokaza o pla}enoj naknadi i odjavi . ~lan.osnovna naknada 590 KM Stupawem na snagu ove odluke prestaje da va`i Odlu- . od 10 tona do 12 tona Na osnovu podnesenog zahtjeva.osnovna naknada 300 KM VII . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . izbor jednog ~lana Nadzornog odbora KP “Komunalac” a. odnosno produ`ewa va`ewa re.4.6. Skup{tini KP “Komunalac” a. 1) do 1100 cm3 25 KM ~lana 9. Zakona o javnim preduze}ima ni motora: (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. u skladu sa Naredbom o . 4) preko 500 cm3 do 1000 cm3 50 KM 3) Slavoqub Stojanovi}. Bosanski Brod na ra- lac vozila nije du`an platiti naknadu za taj period. od 151 kW do 200 kW 210 KM objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.d.osnovna naknada 150 KM Kada imalac registrovanog motornog ili pri- . 5) od 2500 cm3 do 3000 cm3 150 KM donijela je 6) preko 3000 cm3 250 KM e) za svako prikqu~no vozilo koje vu~e putni~ki au- RJE[EWE tomobil (za odmor i kampovawe i dr. zmatrawe i odlu~ivawe. standarda i kriterijuma za gistracije vozila u jednokratnom iznosu.5. 1. ~lan. raspisanim Javnim konkursom. od 301 kW do 350 kW 300 KM Bawa Luka Milorad Dodik. prikupi dodatne informacije o kandidatima.8. Bosanski Brod radi}e u skladu sa zahtjeva za registraciju.d. br. na sjednici od 3. (tegqa~ za poluprikolicu) prema snazi motora: 105/07 i 80/09). .d. odnosno ima. po V potrebi. preko 20 tona VIII . odgovorno lice Javnog preduze}a “Putevi Repu- .10. od 15 tona do 20 tona Trezora Republike Srpske. s. Ako se na motornom ili prikqu~nom vozilu izvr{i obavi intervjue i. od 201 kW do 250 kW 240 KM Broj: 04/1-012-2-2293/09 Predsjednik 1. kao i preure|ena i atestira- 2118 na vozila za odmor i kampovawe. Zadatak Komisije za izbor je da razmotri prijave mjeseci pla}aju srazmjerni dio naknade za taj period.2.1.7.5. Na osnovu ~lana 5. preko 351 kW 330 KM |) putni~ki automobili.za svaku tonu preko 15 do 20 tona 40 KM {tina i gradova. decembra 2009. Bosan- ski Brod.r. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik 2) od 1100 cm3 do 1600 cm3 50 KM Republike Srpske”. prispjele na Konkurs. Imenuje se Komisija za izbor jednog ~lana Nadzor- 1) do 125 cm3 10 KM nog odbora KP “Komunalac” a. 3) preko 250 cm3 do 500 cm3 25 KM 2) Qiqana Stani{qevi}. od 12 tona do 15 tona ret `iro-ra~una Javnog preduze}a “Putevi Republike Srpske”. 2.7.d. u smislu prethodnog stava. op- .) pla}a se naknada u O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG ^LANA iznosu od 18 KM i NADZORNOG ODBORA KP “KOMUNALAC” AD `) mopedi. nakon toga.Strana 5 1. 117/06.za svaku tonu preko 5 do 8 tona 20 KM kqu~nog vozila odjavi vozilo kod organa nadle`nog za registraciju vozila prije isteka perioda od 12 mjeseci. Bosanski Brod. prema radnoj zapremi.Petak. broj 75/04). u funkciji Skup{tine KP “Komunalac” a. odred- IV bama Zakona o javnim preduze}ima i Zakona o ministar- Imaoci motornih i prikqu~nih vozila iz ta~ke III skim.osnovna naknada 210 KM dana od odjavqivawa vozila do isteka roka od 12 mjeseci . od 5 tona do 8 tona VI . 5) preko 1000 cm3 75 KM 4) Swe`ana Pavlovi}.osnovna naknada 250 KM vozila. ~lan. predsjednik. motocikli. u sastavu: 2) od 125 cm3 do 250 cm3 15 KM 1) Du{ko Radusinovi}. broj 41/03) i ~lana 39. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. Komisija za izbor jednog ~lana Nadzornog odbora knadu na period od 12 mjeseci prilikom podno{ewa KP “Komunalac” a. Vlada Republike Srp- 4) od 2000 cm3 do 2500 cm3 100 KM ske. od 251 kW do 300 kW 270 KM 3. 1.za svaku tonu preko 20 tona 55 KM ka o visini godi{we naknade za javne puteve koja se pla- }a pri registraciji motornih i prikqu~nih vozila d) vu~na vozila namijewena vu~i poluprikolica (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 8 tona do 10 tona ima pravo na povrat pla}ene naknade za vrijeme od prvog . 1.6. ~lan. buxetskih fondova i fondova.osnovna naknada 390 KM upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. decembra 2009.za svaku tonu preko 10 do 12 tona 25 KM blike Srpske” donosi rje{ewe o vra}awu naknade na te- 1. predlo`i rang-listu sa promjena vlasnika. novi vlasnik. 1. sa~ini listu sa u`im izborom kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. do 100 kW 120 KM IX 1. BOSANSKI BROD ma radnoj zapremini motora: 1.za svaku tonu preko 12 do 15 tona 30 KM Naknade iz ta~ke II ove odluke upla}uju se na ra~un 1. III 5) Marija Stani}.d. Statuta KP 3) od 1600 cm3 do 2000 cm3 60 KM “Komunalac” a. od 101 kW do 150 kW 175 KM Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 1. 1. Imaoci motornih i prikqu~nih vozila pla}aju na. Zakona o ministarskim. godine Vlade.

sno sjedi{tu poslovne jedinice uplatioca doprinosa. godine Skup{tine. II . stav 2. Po- SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE reska uprava svakom obvezniku doprinosa dodjequje LIB. jim se utrvr|uje status lica u dobrovoqnom osigurawu. 3. na sjednici od 3. Jedinstveni sistem Poreska uprava je du`na utvrditi da blike Srpske”. 118/08 i 11/09). (2) ^iwenicu iz stava 1. od kojih je: 2. ne uplate doprinosa nalazi se u Prilogu 2. (4) Obrazac Prijave / Promjene / Odjave individual- sa. br. Obveznici doprinosa iz ~lana 4. ~ini wegov sastavni dio. daqem tekstu: Jedinstveni sistem). odnosno boravi{tu obvezni- ka doprinosa. stav 2. broj Mjesno nadle`na podru~na jedinica Poreske uprave 118/08). ovog pravilnika i prinosa iz Jedinstvenog sistema. ovog pra- da obveznika. stav 6. dodijeqen dva puta. 2119 ^lan 5. KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA (1) Dobrovoqni (individualni) uplatilac doprino- sa registruje se u Jedinstveni sistem podno{ewem prija- I . kao i postupak odjave i promjene statusa obveznika doprino. d o n i j e l a j e lica prema prebivali{tu. kontrole i naplate doprinosa (u 1. stav 1. Broj: 04/1-012-2-2305/09 Predsjednik 3. b) druga cifra predstavqa oznaku entiteta. 67/05 i 110/08). koji se vodi u Pore. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. ^lan 9. O REGISTRACIJI U JEDINSTVENI SISTEM ^lan 8. Republike Srpske”. 4.Strana 6 . rawa u rje{ewu Fonda za penzijsko i invalidsko osigu- nog broja (u daqem tekstu: LIB) obveznicima doprinosa. (2) LIB se sastoji od 11 cifara. ^lan 7. REGISTRACIJE. a za fizi~ka godine. Pre~i{}eni tekst. bora JU Slu`beni glasnik Republike Srpske. Zakona o doprinosima (“Slu`beni glasnik (1) Prijavu obveznika doprinosa u Jedinstveni si. alineja 8. postupak promjene podataka o obvezniku doprinosa. postupak dodjeqivawa li~nog identifikacio. rawe. ^lan 4. 18. Bawa Luka Milorad Dodik. (3) Dobrovoqni uplatilac doprinosa smatra se osi- skoj upravi Republike Srpske (u daqem tekstu: Poreska guranim od dana koji je utvr|en kao dan po~etka osigu- uprava). odno- vawu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu. 17. Ovim pravilnikom ure|uju se na~in i postupak (2) Uz prijavu za upis u Jedinstveni sistem dobro- podno{ewa prijava za upis i registraciju u Jedinstveni voqni uplatilac doprinosa podnosi i rje{ewe iz stava sistem registracije. s.r. prinosa na obrascu. Obveznici doprinosa koji su u skladu sa Zakonom skoj upravi (u daqem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom. s. vilnika. koji se nalazi u Prilogu 3. Zakona o objavqi. nostima. koja se izra- ~unava kori{}ewem modula 11. Na osnovu ~lana 43. prema prebivali{tu obveznika doprinosa. ovog ~lana koju potpisuje upla- objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. decembra 2009. (3) Obrazac Prijave / Promjene / Odjave uplate dopri- nosa nalazi se u Prilogu 1. RJE[EWE ^lan 6. 22/08 i 34/09) i ~lana 88. a u vezi sa ~lanom 9. za `beni glasnik Republike Srpske”. i 20. zaposlene u zajedni~kim organima Bosne i Hercegovine Vlada Republike Srpske. broj 31/09 . v) sqede}ih osam cifara ni`u se prema redoslijedu i Bawa Luka Milorad Dodik. decembra 2009. ovog ~lana. doprinosa. Vaso Stanojevi} imenuje se za ~lana Upravnog od. tilac doprinosa predaje se li~no. br. decembra 2009. osigurani u odre|enim okolnostima registruju se u Je- dinstvenom sistemu na osnovu prijave obaveze pla}awa ^lan 3. Registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni si- stem vr{i Poreska uprava u skladu sa Zakonom o Pore. koji se nalazi u Prilogu 2. pove}avaju za jednu za svakog novog subjekta koji se regi- struje u Jedinstveni sistem i 2120 g) posqedwa cifra je kontrolna cifra. ^lan 2. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ovog ~lana Poreska uprava PRAVILNIK utvr|uje po slu`benoj du`nosti.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak.Pre~i{}eni tekst). a) prva cifra sedam. 19. 11.r. (in- stem vr{i uplatilac doprinosa podno{ewem prijave za dividualni uplatioci doprinosa) registruju se u Jedin- upis u Jedinstveni sistem na propisanom obrascu. decembar 2009. broj 112/07 .POSTUPAK PRIJAVQIVAWA ^lan 10. koju podnosi uplatilac doprinosa na obra- Podaci koji se unose u Jedinstveni sistem ne bri{u scu Prijave / Odjave uplate doprinosa u odre|enim okol- se nakon izvr{enih promjena ili odjave obveznika do. putem po{te ili se mo`e dostaviti i elektronskim putem mjesno nadle`noj Broj: 04/1-012-2-2304/09 Predsjednik podru~noj jedinici Poreske uprave. koji stvenom sistemu na osnovu prijave obaveze pla}awa do- se podnosi u roku od pet radnih dana od dana po~etka ra. Zakona o Poreskoj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Vlade. (1) Prilikom registracije stranog dr`avqanina u Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Repu. ovog pravil- nika i ~ini wegov sastavni dio. odre|uje se prema sjedi{tu uplatioca doprinosa. koji predstavqa jedinstvenu {ifru i ne mo`e biti 1. Zakona o Vladi Republi- ke Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. br. ministar finansija je stranom dr`avqaninu dozvoqen rad u Republici Srp- donosi skoj. . Na osnovu ~lana 27a.OSNOVNE ODREDBE ve za registraciju u Jedinstveni sistem i na osnovu rje{ewa Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe ko- ^lan 1. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana (2) Prijava iz stava 1. O IMENOVAWU ^LANA UPRAVNOG ODBORA JU (1) Prilikom registracije u Jedinstveni sistem.

(1) Poreska uprava izdaje i dostavqa putem po{te na ni postupak. uprave na osnovu podnesenog zahtjeva za dobijawe podata- ka i informacija iz Jedinstvenog sistema. sa podnosi na propisanom obrascu.EVIDENCIJA. ^lan 20. trajno se (1) Poreska uprava odjavquje obveznika doprinosa po ukida aktivni status tog obveznika doprinosa u Jedin- slu`benoj du`nosti ili na wegov zahtjev i u sqede}im stvenom sistemu. 2. a) kopija li~ne karte . loga 1. (2) Odjava obveznika doprinosa vr{i se na osnovu ^lan 18. te putem mjese~ne poreske prijave na Obrascu 1002 (2) Obrazac Zahtjeva za odjavu obveznika doprinosa u (koja ~ini sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o slu~ajevima iz stava 1. koji se nalazi u prilozima 1. koji se nalazi u pri. koji se dostavqa mjesno nadle`noj pod- ru~noj jedinici Poreske uprave u roku od pet radnih da. ^lan 15. Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republi- na od dana nastanka pravnog osnova za odjavu. Poreska uprava obavje{tava doprinosa kada budu ispuweni uslovi za odjavu propisa.Strana 7 III . ovog pravilnika u roku od pet radnih da. ovog pravilnika dostavqaju se i dokumenti iz ~lana 15. ovog pravilnika. ^lan 17. (1) U slu~aju smrti obveznika doprinosa. uprava u skladu sa propisima kojima se reguli{e uprav. (2) O zahtjevu iz stava 1. zac odjave iz Priloga 1. ^lan 13. Podaci iz Jedinstvenog sistema vezani za status po- b) kopija paso{a stranog dr`avqanina koji je obve. Poreska uprava. IV . rawe o odjavi sa osigurawa. za svako lice za koje je centar za soci- podru~noj jedinici Poreske uprave podnijeti obrazac jalni rad uplatilac doprinosa po tom osnovu. i 3.Petak. v) na li~ni zahtjev obveznika doprinosa kada za to (1) Poreska uprava prikupqa podatke za Jedinstveni ima opravdan pravni interes koji je u skladu sa zakonom. za svakog penzionera koji se odjavquje.obje strane dokumenta moraju biti kopirane i (2) Promjenu podataka u Jedinstvenom sistemu vr{i Poreska uprava na osnovu zahtjeva uplatioca doprinosa b) rje{ewe Fonda za penzijsko i invalidsko osigu- i po slu`benoj du`nosti. tri neizvr{ene uzastopne uplate. OBVEZNIKA DOPRINOSA IZ (1) Individualni uplatilac doprinosa odjavquje se JEDINSTVENOG SISTEMA iz Jedinstvenog sistema. i 3. adresu svakom obvezniku doprinosa pojedina~no godi{we .PROMJENA PODATAKA I ODJAVA ^lan 16. (2) Poreska uprava podatke prikupqene kroz mjese~ne (1) Postupak odjave u slu~ajevima iz ~lana 14. (3) Zahtjev za promjenu podataka uplatilac doprino. nih dana od dana dono{ewa rje{ewa centra za socijalni prinosa. ovog ~lana nalazi se u Prilogu 4.obje strane dokumenta moraju ^lan 23. ^lan 12. obrasca odjave. dobrovoqni uplatilac doprinosa Poreskoj (1) Promjena podataka obuhvata promjenu u li~nim upravi dostavqa sqede}e dokumente: podacima obveznika doprinosa i promjenu u radno-prav- nom satusu obveznika doprinosa. LIB tog obveznika ne dodjequje vawem na osnovu rje{ewa nadle`nog organa. ovog pravilnika. a odjavio je prestanak poslovawa i ^lan 22. dana odjave djelatnosti mjesno nadle`noj podru~noj jedi- nici Poreske uprave podnijeti obrazac odjave za obve. (1) U slu~aju da dobrovoqni uplatilac doprinosa lozima 1. ^lan 21. nakon na od nastanka promjene. ke Srpske du`an je u roku od pet radnih dana od dana pre- stanka isplate penzije podnijeti obrazac odjave iz Pri- (3) Uz obrazac odjave. pla}awe posqedwe od tri neizvr{ene uplate doprinosa. PRIJAVE I UVJEREWA b) kada uplatilac doprinosa nije odjavio obveznike doprinosa. se drugom obvezniku doprinosa. (2) Uz obrazac odjave. ovog poreske prijave na Obrascu 1002 zbirno prikazuje za sva- pravilnika pokre}e se podno{ewem zahtjeva Poreskoj kog obveznika doprinosa i jednom godi{we dostavqa upravi. prestane upla}ivati doprinose. porezu na dohodak). ^lan 14. uplatioci doprinosa. u Jedinstvenom sistemu. Zavod za zapo{qavawe Republike Srpske du`an je u roku od pet radnih dana od dana odjave podnijeti obra- (1) U slu~aju prestanka obavqawa djelatnosti. koji se nalazi u Prilogu 2. {aqe dobrovoqnom (4) Promjenu podataka po slu`benoj du`nosti vr{i uplatiocu doprinosa pisano obavje{tewe o nepla}awu Poreska uprava na osnovu dokumenata koji slu`e kao doprinosa prvog radnog dana nakon isteka roka za pravni osnov za promjenu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . decembar 2009. Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe o ~iwenici ni Zakonom i ovim pravilnikom. 2. a) kopija li~ne karte . slu~ajevima: (2) Kada se trajno ukine status obveznika doprinosa a) kada je uplatilac doprinosa prestao sa poslo. ovog ~lana odlu~uje Poreska ^lan 24. za svako lice koje je prestalo da tilac doprinosa du`an je u roku od pet radnih dana od se vodi na evidenciji nezaposlenih lica. ^lan 19. nepla}awa doprinosa. biti kopirane. odjave za obveznika doprinosa. nosa o prestanku rada. Centar za socijalni rad du`an je u roku od pet rad- (2) U slu~aju prestanka radnog odnosa obveznika do. 11. uplatilac doprinosa du`an je u roku od pet rad kojim prestaje pravo na pomo} podnijeti obrazac od- radnih dana od dana prestanka rada mjesno nadle`noj jave iz Priloga 1. a nije pod. uz koji se dostavqaju sqede}i dokumenti: Fondu za penzijsko i invalidsko osigurawe. sistem putem prijava koje su sastavni dio ovog pravilni- ka. upla. ^lan 11. nio prijavu o odjavqivawu. koje Poreskoj upravi dostavqaju ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. znika doprinosa. (2) Ako dobrovoqni uplatilac doprinosa ne nastavi vr{iti uplate doprinosa u roku od 14 dana od dana (1) Odjavu obveznika doprinosa podnosi uplatilac izdavawa obavje{tewa. jedinog obveznika doprinosa dostupni su tom obvezniku znik doprinosa ili kopiju li~ne karte i doprinosa i mo`e ih dobiti u pisanoj formi od Poreske v) dokaz o prestanku rada ili izjava obveznika dopri.

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. godine Ministar. januara 2010. s.05/020-1107/09 vilnika primijeti da su podaci o upla}enim doprinosi. odlu~uje u skladu sa propisima kojima se reguli{e daje uvjerewe odmah ili u roku od pet dana od dana prije.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. ovog ~lana Poreska uprava Jedinstvenog sistema i u tom slu~aju Poreska uprava iz. ma zahtjeva za izdavawe godi{weg uvjerewa o upla}enim ^lan 26. ovog pravilnika i ~ini (2) Obrazac Zahtjeva za promjenu podataka o doprino- wegov sastavni dio. nosima nalazi se u Prilogu 5. decembar 2009.Strana 8 . doprinosima. broj: Mjesto: prebivali{ta) 9 E-mail 10 Stru~na sprema DR MR VSS V[S SSS Ni`a VKV KV PK NK Invalid po ~lanu 35. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. skoj upravi Zahtjev za promjenu podataka o doprinosima (2) Obrazac godi{weg uvjerewa o upla}enim dopri. Zakona o 11 NE: DA: penzijskom i invalidskom osigurawu Invalid po ~lanu 11. uvjerewe iz Jedinstvenog sistema o upla}enim doprinosi. novembra 2009. sima u godi{wem uvjerewu nalazi se u Prilogu 6. Ovaj pravilnik objavi}e se u “Slu`benom glasniku Re- ^lan 25. uplate doprinosa. pubike Srpske”. ovog pra. upravni postupak. 12 osposobqavawu i zapo{qavawu NE: DA: invalida Odjeqak 3 – Podaci o osnovu za uplatu doprinosa 1 Datum prijave / odjave / promjene / / 2 Osnov obaveze pla}awa doprinosa Dnevno radno vrijeme obveznika 3 Sati: Minuta: doprinosa 4 Zanimawe .r. (3) Obveznik doprinosa mo`e u svakom trenutku za- tra`iti godi{we uvjerewe o upla}enim doprinosima iz (3) O zahtjevu iz stava 1. godine. juna teku}e godine za prethodnu godinu. Broj: 06. (1) Ako se po prijemu uvjerewa iz ~lana 24. obveznik doprinosa dostavqa Pore- ma do 30. 11. u godi{wem uvjerewu. ma neta~ni ili da upla}eni iznos ne odgovara obavezi Bawa Luka Aleksandar Xombi}. 23. a stupa na snagu 1. Prilog 1. Republika Srpska Obrazac PD3100 Ministarstvo finansija Bar Kod Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa Poreska uprava Odjeqak 1 – Podaci o uplatiocu doprinosa 4) Vrsta prijave 6) Datum podno{ewa 1) JIB prijava uplate prijave doprinosa / /20 odjava uplate doprinosa 2) Naziv uplatioca doprinosa: 5) Tip prijave 7) [ifra op{tine u kojoj OSNOVNA se obavqa djelatnost IZMIJEWENA 3) Adresa: 8) Telefon: 9) E-mail: Odjeqak 2 – Podaci o obvezniku doprinosa 1 JMB (ili JIB za strance) 2 Prezime i ime 3 Prezime po ro|ewu / djevoja~ko prezime 4 Datum ro|ewa / / 5 Pol Mu{ki: @enski: 6 Adresa prebivali{ta 7 Op{tina prebivali{ta Kontakt adresa Ulica i broj: 8 (upisati ako se razlikuje od Po{t.

5) Datum prijema: izjavqujem da su svi uneseni podaci u ovoj prijavi potpuno ta~ni i vjerodostojni. 1) Prezime i ime ovla{}enog lica: 6) Prezime i ime poreskog slu`benika: 2) Potpis ovla{}enog lica: 4) M. Republika Srpska Obrazac PD3110 Ministarstvo finansija Prijava / Promjena / Odjava individualne Bar Kod Poreska uprava uplate doprinosa Odjeqak 1 – Osnovni podaci o individualnom uplatiocu doprinosa 1) JMB (ili JIB za strance) 4) Vrsta prijave 6) Datum podno{ewa prijava uplate prijave doprinosa odjava uplate / /20 doprinosa 2) Prezime i ime: 5) Tip prijave OSNOVNA IZMIJEWENA 7) [ifra op{tine prebivali{ta 3) Adresa prebivali{ta: 8) Telefon: 9) E-mail: Odjeqak 2 – Ostali podaci o individualnom uplatiocu doprinosa 1 Prezime po ro|ewu / djevoja~ko prezime 2 Datum ro|ewa / / 3 Pol Mu{ki: @enski: Kontakt adresa Ulica i broj: 4 (upisati ako se razlikuje od Po{t. 11. broj: Mjesto: prebivali{ta) 5 Stru~na sprema DR MR VSS V[S SSS Ni`a VKV KV PK NK Odjeqak 3 – Podaci o osnovu uplate doprinosa za individualne uplatioce 1 Datum prijave / odjave / promjene / / 2 Osnov obaveze pla}awa doprinosa Odjeqak 4 – Podaci o osnovu uplate doprinosa za dobrovoqne uplatioce doprinosa 1 Datum prijave / odjave / promjene / / Broj rje{ewa Datum 2 Rje{ewe Fonda PIO / / rje{ewa Koeficijent za uplatu doprinosa . 7) Potpis poreskog slu`benika: 3) Datum ovjere: Prilog 2. decembar 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 .Strana 9 5 Stru~na sprema za radno mjesto DR MR VSS V[S SSS Ni`a VKV KV PK NK 6 Dopunski rad NE: DA: Predvi|ena osnovica za uplatu 7 doprinosa Radno mjesto 8 Sta` sa uve}anim trajawem Stepen uve}awa 12/ Odjeqak 4 – Ovjera Podnosilac prijave Ovjera Poreske uprave Izjava: Pod moralnom.P.Petak. materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u.

materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u. 4) Datum prijema: izjavqujem da su svi uneseni podaci u ovoj prijavi potpuno ta~ni i vjerodostojni. 1) Prezime i ime podnosioca: 5) Prezime i ime poreskog slu`benika: 2) Potpis podnosioca: 6) Potpis poreskog slu`benika: 3) Datum: Prilog 3.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak.Strana 10 . Republika Srpska Obrazac PD3120 Ministarstvo finansija Prijava / Odjava uplate doprinosa u Bar Kod Poreska uprava odre|enim okolnostima Odjeqak 1 – Podaci o uplatiocu doprinosa 4) Vrsta prijave 6) Datum podno{ewa 1) JIB prijava / odjava prijave uplate doprinosa / /20 2) Naziv uplatioca doprinosa: 5) Tip prijave 7) [ifra op{tine u kojoj se OSNOVNA obavqa djelatnost IZMIJEWENA 3) Adresa: 8) Telefon: 9) E-mail: Odjeqak 2 – Podaci o osnovu obaveze pla}awa doprinosa 1 Datum prijave / / 2 Datum odjave / / 3 Osnov obaveze pla}awa doprinosa Odjeqak 3 – Podaci o obvezniku doprinosa 5) Iznos za 2) Prezime i 4) Op{tina 1) JMB (ili JIB za strance) 3) Adresa uplatu ime prebivali{ta doprinosa 1 2 3 4 5 6 7 8 . Odjeqak 5 – Ovjera Podnosilac prijave Ovjera Poreske uprave Izjava: Pod moralnom. 11. decembar 2009.

Petak. materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u. 4) Datum prijema: izjavqujem da su svi uneseni podaci u ovoj prijavi potpuno ta~ni i vjerodostojni. 1) Prezime i ime ovla{}enog lica: 6) Prezime i ime poreskog slu`benika: 2) Potpis ovla{}enog lica: 7) Potpis poreskog slu`benika: 4) M. Republika Srpska Obrazac PD3210 Ministarstvo finansija Bar Kod Zahtjev za odjavu obveznika doprinosa Poreska uprava Odjeqak 1 – Podaci o uplatiocu doprinosa 4) Tip prijave 5) Datum podno{ewa 1) JIB OSNOVNA prijave IZMIJEWENA / /20 2) Naziv uplatioca doprinosa: 6) [ifra op{tine u kojoj se obavqa djelatnost 3) Adresa: 7) Telefon: 8) E-mail: Odjeqak 2 – Podaci o obvezniku doprinosa 1 JMB (ili JIB za strance) 2 Prezime i ime 3 Prezime po ro|ewu / djevoja~ko prezime 4 Datum ro|ewa / / 5 Pol Mu{ki: @enski: 6 Adresa prebivali{ta 7 Op{tina prebivali{ta Odjeqak 3 – Osnov za odjavu uplate doprinosa 1 Datum odjave / / 2 Razlog odjavqivawa Prestanak radnog odnosa Prestanak rada poslodavca Poslodavac nedostupan Ostalo (opisati ispod) Obja{wewe: Odjeqak 4 – Ovjera Podnosilac prijave Ovjera Poreske uprave Izjava: Pod moralnom. decembar 2009.P. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . 11. 5) Datum prijema: izjavqujem da su svi uneseni podaci u ovoj prijavi potpuno ta~ni i vjerodostojni. materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u. 1) Prezime i ime podnosioca: 5) Prezime i ime poreskog slu`benika: 2) Potpis podnosioca: 6) Potpis poreskog slu`benika: 3) Datum: .Strana 11 9 10 Odjeqak 4 – Ovjera Podnosilac prijave Ovjera Poreske uprave Izjava: Pod moralnom. 3) Datum ovjere: Prilog 4.

11. XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA mbar Oktobar XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA Novembar XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA Decembar XXXX XXXX XX XX XX XX XXX NE UKUPNO XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA Uplatilac doprinosa: YYY 1 Vrsta prihoda: AP UKUPNO .2015 – (4 sata dnevno) Vrsta prihoda: RO Januar XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA Februar XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA Mart XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA April XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA Maj XXXX XXXX XX XX XX XX XXX NE Jun XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA Nema Nema Nema Nema Nema Nema Nema Nema Jul podataka podataka podataka podataka podataka podataka podataka podataka Avgust XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA Septe.2015. XXXX XX XX XX XX XXX DA Uplatilac doprinosa: ZZZ 1 Vrsta prihoda: LP UKUPNO . Ura~unate su prijave obra|ene do 31. decembar 2009. Obrazac PD3350 REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA UVJEREWE O UPLA]ENIM DOPRINOSIMA Obveznik doprinosa Prezime i ime: XXXXXXX JMB: XXXXXXX Li~ni identifikacioni broj (LIB): XXXXXXX Adresa: XXXXXXX Posqedwa godina (2015): Broj Doprinosi radnih Dopri- sati Iznos Mjesec PIO ZO OON DZ UKUPNO nosi redovno / (KM) pla}eni preko.03. * Plata nije prijavqena . (4 sata dnevno) Vrsta prihoda: RO Januar XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA Februar XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA Mart XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA April XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA UKUPNO XXXX XXXX XX XX XX XX XXX DA UKUPNO XXXX XXXX XX XX XX XX XXX ZA 2015.04. (KM) (KM) (KM) (KM) (KM) vremeno Uplatilac doprinosa: XXX1 Period: 1. XXXX XX XX XX XX XXX NE Uplatilac doprinosa: XXX2 Period: 1.2015 – 12.2016.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. Prilog 5.Strana 12 .1.1.

(KM) (KM) (KM) (KM) (KM) vremeno Uplatilac doprinosa: XXX1 Period: 13.1.Petak.12.1. 11.2012 – 31. (2120 sati) Dnevno radno vrijeme (sati): 8 Vrsta prihoda: RO 2013. (2120 sati) Dnevno radno vrijeme (sati): 8 Vrsta prihoda: RO NAPOMENA: Nisu prijavqeni podaci o svim platama Pla}eno XXXX XXXX XX XX XX XX XXX Dug XXXX XXXX XX XX XX XX XXX Uplatilac doprinosa: YYY 1 Vrsta prihoda: AP Pla}eno .04. Pla}eno XXXX XXXX XX XX XX XX XXX Dug XXXX XXXX XX XX XX XX XXX UKUPNO ZA XXXX XXXX XX XX XX XX XXX GODINU Uplatilac doprinosa: XXX2 Period: 1.2014. (829 sati) Dnevno radno vrijeme (sati): 8 Vrsta prihoda: RO Pla}eno XXXX XXXX XX XX XX XX XXX UKUPNO ZA XXXX XXXX XX XX XX XX XXX GODINU Uplatilac doprinosa: XXX2 Period: 1.2012. decembar 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 .2013 – 31.4. Pla}eno XXXX XXXX XX XX XX XX XXX Dug XXXX XXXX XX XX XX XX XXX UKUPNO ZA XXXX XXXX XX XX XX XX XXX GODINU Uplatilac doprinosa: XXX2 Period: 1. Uplatilac doprinosa: ZZZ 1 Vrsta prihoda: LP Pla}eno XXXX XXXX XX XX XX XX XXX UKUPNO ZA XXXX XXXX XX XX XX XX XXX GODINU RO – Primawa po osnovu radnog osnova AP – Isplate po osnovu autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu LP – Li~na primawa koja nisu iz radnog odnosa . XXXX XX XX XX XX XXX 2014. Uplatilac doprinosa: ZZZ 1 Vrsta prihoda: LP Pla}eno .12.2011. (2120 sati) Dnevno radno vrijeme (sati): 4 Vrsta prihoda: RO 2012.2014 – 31.2014.2011 – 31. (2120 sati) Dnevno radno vrijeme (sati): 8 Vrsta prihoda: RO NAPOMENA: Nisu prijavqeni podaci o svim platama Pla}eno XXXX XXXX XX XX XX XX XXX 2011. XXXX XX XX XX XX XXX Uplatilac doprinosa: XXX2 Period: 1.2014 – 12.2013.12.1.Strana 13 Prethodne godine: Broj Prijavqeni doprinosi radnih sati Iznos Godina Ukupno PIO ZO OON DZ UKUPNO redovno / (KM) preko.1.12.

2015. decembar 2009. 11. BAR KOD {ifra dokumenta: hhhhhhhhh Prilog 6. 1) Prezime i ime podnosioca: 5) Prezime i ime poreskog slu`benika: 2) Potpis podnosioca: 6) Potpis poreskog slu`benika: 3) Datum: .Podaci o zahtijevanoj promjeni 1 Godina za koju se zahtijeva promjena 20 2 [ifra dokumenta godi{weg uvjerewa Predvi|ena osnovica za uplatu 3 doprinosa 4 Prilo`eni dokazi Ugovor o radu Platna lista Izvodi iz banke Ostalo (opisati ispod): 5 Opis tra`ene promjene i ostali podaci koji mogu pomo}i u rje{avawu zahtjeva Odjeqak 4 – Ovjera Podnosilac prijave Ovjera Poreske uprave Izjava: Pod moralnom.05. materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u. PIO – Penzijsko i invalidsko osigurawe ZO – Zdravstveno osigurawe OON – Osigurawe od nezaposlenosti DZ – Fond za dje~iju za{titu 01.Strana 14 . M.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. Republika Srpska Obrazac PD3220 Ministarstvo finansija Zahtjev za promjenu podataka o Bar Kod Poreska uprava doprinosima u godi{wem uvjerewu Odjeqak 1 – Podaci o uplatiocu doprinosa 4) Tip prijave 5) Datum podno{ewa 1) JIB OSNOVNA prijave IZMIJEWENA / /20 2) Naziv uplatioca doprinosa: 6) [ifra op{tine u kojoj se obavqa djelatnost 3) Adresa: 7) Telefon: 8) E-mail: Odjeqak 2 – Podaci o obvezniku doprinosa 1 JMB (ili JIB za strance) 2 Prezime i ime 3 Prezime po ro|ewu / djevoja~ko prezime 4 Datum ro|ewa / / 5 Pol Mu{ki: @enski: 6 Adresa prebivali{ta 7 Op{tina prebivali{ta Odjeqak 3 .P. 4) Datum prijema: izjavqujem da su svi uneseni podaci u ovoj prijavi potpuno ta~ni i vjerodostojni.

proizvodwe.Strana 15 “Sarajevo-gas” a. pravo da bira od koga }e kupiti prirodni gas.“sistem” . Zakona o gasu imaju sqede}e zna~ewe: energetsko gorivo ili u druge svrhe. stanica za odorizaciju. u podru~ju metrologije i internim Pravilima operatora di- . jula 2009. decembar 2009. ventilatori i re{etke za dovod vazduha za sagorije- cijalno i tehni~ko obavqawe ovih djelatnosti. ali ne ukqu~uje snabdijevawe. uslugama. DISTRIBUTIVNE MRE@E PRIRODNOG GASA . optere}ewe i mije{awe. sa mjerno regulacionom i {ke u mjerewu i postupci u slu~aju nemogu}nosti pristupa mjer. Sm3/mjesec. pojedini pojmovi u ovim tivni sistem. gradwa. mom. (9) Pod sistemom ventilacije podrazumijevaju se ventilaci- vawa i trgovine prirodnim gasom i koje je odgovorno za komer. regulacionom eventualnih wenih interkonekcija sa drugim mre`ama.granice dozvoqenih razlika odr`avawa distributivnog sistema. . odr`anoj 17.energetski subjekat koji obavqa djelatnost sni ure|aji i instalacija korisnika sa distributivnim siste- snabdijevawa. prate}ih objekata.su fizi~ka ili pravna lica ~iji su nog gasa u slu~aju nepredvi|enih okolnosti i havarija. komunicirawe i (4) Distributivni kapacitet . gistruje koli~inu gasa na mjernom mjestu. . cije u objektu korisnika. kao i ugra|eni ure|aji i oprema na distri- butivnom sistemu zakqu~no s mjernim / mjerno-regulacionim 11) korekcija obra~una potro{we zbog gre{ke u mjerewu i ure|ajem (mjera~ gasa). (6) Unutra{wu gasnu instalaciju u smislu ovih pravila ~i- 12) ugovori izme|u operatora distributivnog sistema i ko.“kupac” .“distribucija gasa” . 4) uslovi obustave. PRAVILA RADA ali iskqu~uju}i postrojewa koja su rezervisana iskqu~ivo za operatore transportnih mre`a koji obavqaju svoje funkcije. (7) Pod gasnim aparatima u smislu ovih pravila podrazu- Pojmovi koji se koriste u ovim pravilima u skladu sa ~la. za distribucijom gasa. 3) pravila o prikqu~ewu objekata na distributivni sistem ^lan 3. pogon i odr`avawe distributiv.bilo koja transportna ili distributivna mre- blike Srpske”. Sm3/godina). (15) Pod prikqu~nim kapacitetom podrazumijeva se kapa- . ga- risnika. ulaznih mjernih i / ili stanica do izlaznih mjernih ili mjerno- 8) funkcionalni zahtjevi. obavqa funkciju upravqawa distributivnom mre`om. spodjela koli~ina. stributivna gasna mre`a. (12) Pod energetskom saglasno{}u podrazumijeva se doku- .pravno ili fizi~ko lice koje kupuje prirodni I . obra~unu neovla{}ene potro{we. u skladu sa propisima cima.“tarifni kupac” . sigurnosnom opremom. ka..pravno lice koje stributivnog sistema.“pomo}ne usluge” . ~iji je vlasnik i / ili kojim upravqa energet- vo-gas” a. dovodno-odvodni sistemi star za obavqewe i koje obavqa najmawe jednu od djelatnosti: (DOS) i spojni elementi aparata sa kanalima. `a ili skladi{te. radi osigurawa uravnote`ewa distributivnog sistema nog gasa u slu~aju nedozvoqenih radwi i propu{tawa korisni. (3) Maksimalno mogu} distributivni kapacitet . . . gasni vodovi. Sm3/mjesec. lisanih gasnih aparata izra`ena u kW. se kanali za odvod odlaznih gasova. ku}ni. citeta. . (14) Pod instalisanom snagom podrazumijeva se snaga insta- nog gasa na slobodnom tr`i{tu energetskim subjektima i kvali.“sigurno snabdijevawe” . distribucije. butivnom sistemu. 31.kupovina radi daqe prodaje i prodaja prirod. Isto~no Sarajevo. fikovanim kupcima.d. vawe i re{etke za povezivawe prostorija. ku}ni i indu- nom mjestu radi o~itawa.prodaja i kupovina radi daqe prodaje ment kojim se utvr|uje pravo na prikqu~ni kapacitet na distri- prirodnog gasa tarifnim kupcima po regulisanim uslovima. 5) na~in postupawa u slu~aju redovnog i vanrednog (2) Granice uravnote`ewa . (1) Korisnici sistema .“trgovina” .d.pravno lice koje obavqa djelatnost trgovine. kojima se povezuju ga- . strijski prikqu~ci. rodni gas od snabdjeva~a pod regulisanim uslovima. izra`en u Sm3/h (Sm3/dan. objekti prikqu~eni na distributivni sistem. . ukqu~uju}i i prodaju i kupovinu radi daqe prodaje prirodnog (13) Pod prikqu~kom se podrazumijeva skup gasnih instala- gasa kvalifikovanim kupcima. ne mjerno-regulacioni i sigurnosni ure|aji.“snabdijevawe” .snabdijevawe prirodnim gasom 2) prava i obaveze operatora distributivnog sistema i ko. Statuta “Saraje.“mre`a” . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . koje je (11) Pod mjernim mjestom podrazumijeva se mjesto u gasnom odgovorno za rad. cija i ure|aja. mijevaju se sve vrste ure|aja ili aparata koji koriste gas kao nom 3.ugovoreni 7) pravila o pristupu tre}e strane distributivnom sistemu distributivni kapacitet uve}an za ugovorena dozvoqena preko- (predaja i preuzimawe gasa.transport prirodnog gasa kroz lo.OP[TE ODREDBE gas za svoje potrebe. snabdije. (16) Pod MRSK podrazumijeva se mjerno-regulacioni set stem gasovoda. gas” a. . korekcija obra~una zbog gre. ograni~ewa i prekida isporuke prirod.“snabdjeva~” . Sm3/godina).. ta~ka 2. citet na mjestu prikqu~ka izra`en u kW.Petak.preduze}e koje obavqa djelatnosti (8) Pod sistemom za odvod odlaznih gasova podrazumijevaju iz oblasti prirodnog gasa je pravno lice koje je upisano u regi. Pored pojmova datih u ~lanu 2. ukqu~uju}i postrojewa za balansirawe. Zakona o gasu (“Slu`beni glasnik Repu. ulaznih i izlaznih koli~ina gasa unutar distributivnog kapa- 6) uslovi obustave. ba`darewe i postupci u slu~aju o{te}ewa (5) Distributivni sistem u smislu ovih pravila ~ine di- plombe i / ili mjernog mjesta. uz saglasnost Regulatorne komi. godine. sistem odvoda odlaznih gasova i sistem ventila- 13) rje{avawe sporova. Ovim pravilima propisuju se: .“operator distributivnog sistema” . prirodnog gasa i ponovnom prikqu~ewu objekata na distribu. transporta. . ni~ki uslovi funkcionisawa sistema. (10) Pod mjera~em se podrazumijeva mjerilo koje mjeri i re- kalne ili regionalne cjevovodne mre`e radi isporuke korisni. nog sistema. 9) odr`avawe. izra`en u Sm3/h (Sm3/dan. ukqu~uju}i postrojewa za snabdijevawe pomo}nim sije za energetiku Republike Srpske. gasovoda. ograni~ewa i prekida isporuke prirod. na XXVI sjednici. tako da se obezbijede neophodne koli~ine prirodnog gasa i teh- risnika sistema. ^lan 2.“trgovac” . 11.“energetski subjekat” . ukqu~uju}i mjerno mjesto. granice uravnote`ewa. pritisni) distributivni gasovodi. telekomunikacioni i infor. i za i sigurnosnom opremom na kojem se obavqa mjerewe parametara osigurawe dugoro~ne sposobnosti mre`e da odgovori potrebama radi utvr|ivawa isporu~enih koli~ina gasa. klasa ta~nosti mjernih ure|aja i regulacionih stanica.kupac prirodnog gasa koji ima ^lan 1.bilo koji transportni ili distributivni si. Isto~no Sarajevo macioni sistem i druga infrastruktura neophodna za obavqawe djelatnosti transporta ili distribucije prirodnog gasa. Na osnovu ~l. SP (sredwopritisni) i NP (nisko- 10) o~itavawe mjernog mjesta. Upravni odbor “Sarajevo.distributivni kapacitet od obavje{tewa). pravilima imaju sqede}a zna~ewa. ski subjekat. najava koli~ina. oni kanali. odr`avawe i razvoj distributivne mre`e i sistemu sa ugra|enim mjera~em i drugom mjernom. . broj 86/07) i ~lana 29.d.sve usluge koje su neophodne za pristup donio je mre`i i skladi{tu i usluge neophodne za rad sistema. utvr|ivawe i ra. sni aparati. ra~ewa. skladi{tewa. na~in mjerewa potro{we prirodnog gasa.kupac prirodnog gasa koji kupuje pri- 1) projektovawe.“kvalifikovani kupac” .

prilikom zamjene mjera~a izvr{iti pregled ispravnosti izdata dozvola za obavqawe djelatnosti distribucije i i nepropusnosti unutra{wih instalacija korisnika. akata operatora distributivnog sistema. internih akata iz ~l. pobli`e urediti i kra}e vrijeme. koja osiguravaju sigurnost distribu- bucije. propi- ^lan 9. spre~avawa nekontrolisanog izlaska gasa.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. organizovati i sprovoditi mjere kojima se {tite podaci. a ope- rator distributivnog sistema du`an je da osigura dostupnost ^lan 16. Radove na projektovawu. propisa. (2) Nakon zavr{ene gradwe. ^lan 4. (1) Operator distributivnog sistema du`an je osigurati Distributivni sistem gasovoda i wima pripadaju}a tajnost podataka i informacija koje dobije od korisnika postrojewa i ure|aje projektuje. odr`avawu i kori{}ewu distributivnog sistema. odr`avawa. stributivni sistem. sprovode se u skladu s uslovima propisanim u saglasnosti za snicima sistema. 5. GRADWA. sistema mo`e povjeriti preduze}ima registrovanim i ovla{}e- (2) S podacima korisnika prikqu~enog na distributivni nim za obavqawe ovih djelatnosti. materijala. prikqu~enog na distributivni sistem. objektu korisnika i / ili u vlasni{tvu korisnika. spre- . POGON I o za{titi i zdravqu radnika). Operator distributivnog sistema u svrhu obezbje|ewa si- nama na prikladan na~in. tivnog sistema moraju se geodetski snimiti i unijeti u katastar nih elemenata. sposobnu da se SISTEMA u svakom momentu odazove pozivu korisnika i gra|ana. cija. geodetskog vodova distributivnog sistema u skladu sa odredbama posebnih snimawa. sti od odredbi iz ugovora o vlasni{tvu i odr`avawu mjernog mjesta.) operator di- Operator distributivnog sistema du`an je distributivni stributivnog sistema du`an je postupati zakonito i u skladu s sistem projektovati i izgraditi prema va`e}im tehni~kim nor. uslovi.PRAVA I OBAVEZE OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA I KORISNIKA SISTEMA Ta~kom isporuke korisniku sistema. ovih pravila zainteresovanim stra. radi ^lan 8. pravila struke i internih tehni~kih akata operato- ra distributivnog sistema koji ure|uju tehni~ke uslove gradwe. izgradwe. ^lan 11. (1) Cijene pristupa i kori{}ewa distributivnog sistema (1) Operator distributivnog sistema je du`an pri izgrad- su regulisane i javne. akt o utvr|ivawu cijene pristupa i kori{}ewa mre`e iz stava ^lan 14. uklawawa prijete}ih opasnosti i preduzme odgovaraju}e mjere. propisa. butivnog sistema obavqa kori{}ewem distributivnog sistema prirodnog gasa od primopredajnih mjernih ili mjerno-regula. propisima koji ure|uju za{titu li~nih podataka. ODR@AVAWE DISTRIBUTIVNOG 2. preporuke i drugo). zapor. u zavisnosti od vrste i III 1. izgra|eni dijelovi distribu- Radi standardizacije i tipizacije mjerila. ovih pravila dostavi na uvid 1. (2) Operator distributivnog sistema je obavezan nakon logiji). tivnog sistema i obezbje|uju potrebnu za{titu okoline. (2) Zahvati u za{titnom pojasu distributivnog sistema cionih stanica na kojima preuzima gas do ta~ke isporuke kori. skladi{tewa i snabdijevawa prirodnim gasom Regula. odnosno krajwom ta~- kom distributivnog sistema gasovoda. Djelatnost distribucije prirodnog gasa operator distri. sistem (op{ti podaci. normi. ^lan 19. (3) Nakon pribavqene saglasnosti od Regulatorne komisije.PROJEKTOVAWE. (1) Operator distributivnog sistema je odgovoran za odr`avawe distributivnog sistema i du`an je radove ^lan 6. gradi i odr`ava operator di.” star vodova distributivnog sistema. pravila struke i internih tehni~kih sistema mogu se primjewivati interni tehni~ki akti koje dono. operator distributivnog sistema du`an je nom podru~ju. ^lan 13. prvi zaporni organ ispred mjernog mjesta ako je isto u na mjestu preuzimawa u distributivni sistem. pravila. rodni gas sa odoransom. tivnog sistema odre|uju se u skladu sa odredbama zakona. gurnosti distributivnog sistema i pouzdanosti snabdijevawa (2) Operator distributivnog sistema du`an je da prilikom kupaca prirodnim gasom mora: izrade interne akte iz ~l. izvo|ewe radova u za{titnom pojasu distributivnog sistema. na izlazu iz mjernog mjesta. osim ako je i u onoj mje- stributivnog sistema. cijevi. distributivnog sistema donosi do kraja teku}e godine. ^lan 5. kontinualno i nesmetano distribuisati pri- 1. (2) ovog ~lana objavquje se u “ Slu`benom glasniku Republike (1) Operator distributivnog sistema du`an je voditi kata- Srpske. upravqawa sistemom za distribuciju prirodnog gasa od strane ^lan 17. decembar 2009. biti javno dostupni u pisanom ili elektronskom obliku. 11. kvaliteta koji odgovara kvalitetu gasa 2. 5. istorijska dinamika potro{we gasa i sl. na~ina izvo|ewa radova. ^lan 15. ^lan 7. distri. rekonstrukcije ili popravki gasovoda zemqi{te na kome su izvo|eni radovi dovesti u prvobitno stawe. si operator distributivnog sistema (uputstva. mama i pravilima i u skladu s prostorno-planskim dokumentima (3) Radi za{tite podataka korisnika prikqu~enog na di- iz oblasti ure|ewa prostora koji se primjewuju na distributiv. normi. Prava i obaveze operatora distributivnog sistema veli~ine unutra{we gasne instalacije korisnika i u zavisno. popravaka i rekonstrukcije distributivnog gasnog Operator distributivnog sistema mo`e svojim internim sistema izvoditi tako da se prekid isporuke gasa svede na naj- aktom. u skladu sa odredbama ovih pravila. Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daqem (1) Uslovi za izvo|ewe radova u za{titnom pojasu distribu- tekstu: Regulatorna komisija). ^lan 18. i 6. pravila struke i ovih pravila. i 6. po{tuju}i propise iz podru~ja za{tite okoline. (odobrewem) za gra|ewe. ako nisu u suprotnosti s odredbama poseb- nih zakona. osigurati i organizovati de`urnu slu`bu. ^lan 10. te izradi (2) Cijene pristupa i kori{}ewa sistema iz stava (1) ovog prikqu~aka koristiti gra|evinska i tehni~ka rje{ewa koja su u ~lana utvr|uje operator distributivnog sistema na osnovu Pra. skladu s urbanisti~ko-tehni~kom dokumentacijom i rje{ewem vilnika o tarifnoj metodologiji u sistemu transporta. Djelatnost distribucije prirodnog gasa u Republici Srp- skoj mo`e obavqati operator distributivnog sistema kome je 3. karakteristike gasnih ure|aja i instala- ^lan 12. osigurati za{titu od po`ara i eksplozije na distribu- Regulatornoj komisiji. wi. sa. torne komisije (u daqem tekstu: Pravilnik o tarifnoj metodo. izgradwi i ri u kojoj je drugim propisima odre|eno da se ti podaci moraju odr`avawu distributivnog sistema operator distributivnog objaviti ili dati dr`avnim i drugim tijelima.Strana 16 . (3) Plan odr`avawa iz stava (2) ovog ~lana mora biti dostu- pan korisnicima sistema i isti se objavquje na oglasnoj plo~i (1) Interni akti operatora distributivnog sistema moraju operatora distributivnog sistema. pogona i odr`avawa distributivnog sistema. katodne za{tite i drugih elemenata distributivnog zakona. druga pitawa vezana za rad i funkcionisawe distributivnog (2) Plan redovnog odr`avawa za narednu godinu operator sistema. tivnom gasnom sistemu u skladu sa zakonima i propisima i in- ternim aktima (Pravilnik o za{titi od po`ara i Pravilnik II . smatra se: Operator distributivnog sistema je obavezan korisnicima sistema trajno. III .

bama ovih pravila. po- sjeduje odgovaraju}u licencu i saglasnost operatora distribu- Operator distributivnog sistema ima pravo: tivnog sistema za izvo|ewe gasnih instalacija. a u skladu sa zakonom. lacije korisnik sistema je du`an povjeriti preduze}u koje je tjeva za saglasnost za izvo|ewe radova u za{titnom pojasu di. (5) Izradu tehni~ke dokumentacije unutra{we gasne insta- Operator distributivnog sistema du`an je podnosiocu zah. utvr|enim Zakonom. kontrolu ispravnosti rada gasnih aparata. li~ine prirodnog gasa u skladu sa odredbama ovih pravila. (13) Korisnik sistema ~iji su gasni aparati prikqu~eni na sistem odlaznih gasova u zgradama za kolektivno stanovawe du- 4. a tro{kove kontrole snosi korisnik. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . koja obuhvata: vijesti de`urnu slu`bu operatora distributivnog sistema o 1. unutra{we gasne instalacije. svakoj primije}enoj neispravnosti gasnih instalacija i gasnih 2. ovih pravila odgovoriti u izradu ove vrste projektne dokumentacije. institucija. 3. postrojewa operatora distributivnog sistema. 4) obezbijediti adekvatan na~in dostave obavje{tewa kori. ovim pravilima. (2) Korisnik sistema je odgovoran za stawe plombi na mjer- 6) na pisani zahtjev korisnika dostaviti odgovor u pisanoj nom mjestu i du`an je da nedostatak i / ili o{te}ewe plombe. kontrolu sistema ventilacije i ventilacionih re{etki. tehni~kim ma kada se opravdano sumwa u ispravnost instalacije ili po mogu}nostima i u zavisnosti od stepena optere}enosti distri. nog sistema. decembar 2009. vijesti de`urnu slu`bu operatora distributivnog sistema: {we gasne instalacije. ^lan 22. (1) Operator distributivnog sitema je ovla{}en da vr{i (12) Korisnik sistema je du`an da u {to kra}em roku oba- kontrolu unutra{wih gasnih instalacija. na radnici operatora distributivnog sistema sa ili bez principu javnosti i nediskriminacije i ~uvawa poslovne tajne anga`ovawa ovla{}enih servisera ili institucija. pode{avawe i o~itavawe koju je operator distributivnog sistema dao svoju saglasnost. prijema i rje{avawa III 2. (11) Korisnik sistema je obavezan da obezbijedi redovno ~i{}ewe i pregled sistema za odvod odlaznih gasova koje se vr- ^lan 24. roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. Operator distributivnog sistema du`an je omogu}iti pri. 1) na nesmetan pristup posjedu korisnika radi izgradwe i (7) Korisnik sistema je obavezan da izgradwu unutra{we ga- odr`avawa (pregleda. pisnik o sprovedenoj vanrednoj kontroli. (3) Po zavr{etku vanredne kontrole unutra{we gasne insta- zlozi zastoja ili ograni~ewa u isporuci prirodnog gasa. tivnog sistema. (2) Operator distributivnog sistema nije du`an obavije- Operator distributivnog sistema je obavezan: stiti korisnika o terminu sprovo|ewa vanredne kontrole unutra{we gasne instalacije.vlasnik unutra{we gasne instalcije formacije u vezi sa pristupom i kori{}ewem i prikqu~ewem du`an je da se brine o redovnom odr`avawu i ispravnosti na distributivni sistem. (4) Korisnik sistema . kontrolu. (3) Redovnu kontrolu unutra{we gasne instalacije sprovo- wihova izmjena ili gubitak. (3) Korisnik sistema ne smije o{te}ivati obiqe`ja i plom- snicima i u~initi ih dostupnim korisnicima na prikladan na. (4) Redovnu kontrolu vr{e radnici operatora distributiv- bqavati podatke i informacije o tre}im stranama dobijene nog sistema sa ili bez anga`ovawa ovla{}enih servisera ili prilikom omogu}avawa pristupa distributivnom sistemu. saznawima o izvr{enim nedozvoqenim radwama na gasnim in- butivnog sistema. 1. (1) Vanrednu kontrolu unutra{we gasne instalacije vr{e stup tre}e strane sistemu svakom licu koje zahtijeva pristup. u slu~ajevi- korisnika. ^lan 20. o uo~enim nestabilnostima u radu gasnih aparata i sig- (2) Redovna kontrola unutra{wih gasnih instalacija vr{i nalnim gre{kama na gasnim aparatima koje ukazuju na nepravi- se svakih pet godina. (1) Korisnik sistema je du`an za{tititi mjerne ure|aje i snicima. kontrolu nepropusnosti unutra{we gasne instalacije. (6) Izradu unutra{we gasne instalacije korisnik je du`an ^lan 23. be mjera~a i spojeva mjera~a koje je postavio operator distribu- ~in. stupa. lan rad zajedni~kog sistema za odvod odlaznih gasova. di operator distributivnog sistema u skladu sa usvojenim pla- dataka. Prava i obaveze korisnika sistema prigovora i `albi. upisano u sudski registar i posjeduje odgovaraju}u licencu za stributivnog sistema iz ~lana 29. (4) Operator distributivnog sistema ne smije zloupotre. od- formi o nivou kvaliteta snabdijevawa prirodnim gasom na nosno mjernog mjesta prijavi de`urnoj slu`bi operatora di- wegovom mjernom mjestu. stributivnog sistema odmah po saznawu. (9) Korisnik sistema je obavezan odr`avawe gasnih instala- nog sistema. {i svake godine prije po~etka grijne sezone. mom i tarifnim stavovima za korisnike distributivnog siste- ma i u skladu sa ugovorom o pristupu i kori{}ewu distributiv. trole u pisanoj formi 15 dana unaprijed. . povjeriti preduze}u koje je registrovano za ovu vrstu radova. ^lan 25. tehni~ki pregled instalacije od strane operatora distributiv- stributivni sistem od korisnika u skladu sa tarifnim siste. sne instalacije vr{i u skladu sa tehni~kom dokumentacijom na ukqu~uju}i i plombirawe. 8) na prikladan na~in u~initi dostupnim korisnicima in. 3) omogu}iti pru`awe informacija. ma. (5) Operator distributivnog sistema ~uva podatke samo za (5) Operator distributivnog sistema du`an je obavijestiti vrijeme dok su mu potrebni u svrhu za koju su prikupqeni. instalacija neispravna. 1) voditi urednu evidenciju o ograni~ewima i prekidima isporuke prirodnog gasa iz koje se mogu utvrditi trajawe i ra. tro{ak vanredne kontrole snosi kori- pohrawivati i a`urirati podatke vezane za o~itawa. ^lan 21. ^lan 26. (8) Korisnik sistema je obavezan da nakon izgradwe unutra{we gasne instalacije o svom tro{ku obezbijedi interni 2) na naknadu za pristup i kori{}ewe i prikqu~ewe na di. ovim pravilima i Op{tim uslovima snab- dijevawa prirodnim gasom. stalacijama. operatoru distributivnog sistema. `an je da odmah po saznawu pozove ovla{}enog servisera i oba- 5. cija povjeriti pravnom licu ili fizi~kom licu registrovanom i ovla{}enom za obavqawe ovih radova. 7) izraditi tipske ugovore za regulisawe odnosa sa kori.Petak. odno. mjernog ure|aja na mjernom mjestu. pregled i provjeru ispravno- sti instalacija u objektu korisnika.Strana 17 ~ava slu~ajno ili namjerno neovla{}eno uni{tewe podataka. nom kontrole.vlasnik unutra{we gasne instalacije. ostalo koje uti~e na sigurnost i funkcionalnost unutra. (4) U slu~aju da se nalazom vanredne kontrole ustanovi da je 2) o~itavati mjerne ure|aje na mjernom mjestu korisnika. revizije i rekonstrukcije) prikqu~ka. a mo`e ih povjeriti i 3) utvrditi i naplatiti koli~inu neovla{}eno preuzete ko. te lacije operator distributivnog sistema je du`an sa~initi za- uredno arhivirati i ~uvati dokumentaciju u skladu sa propisi. (10) Korisnik je obavezan da obezbijedi redovno servisi- 4) ograni~iti i obustaviti isporuku i / ili iskqu~iti rawe gasnih aparata koje se vr{i u skladu sa uputstvima pro- objekte korisnika sa distributivnog sistema u slu~ajevima izvo|a~a. snik . mjerna mjesta koji su na wegovom posjedu od neovla{}enog pri- 5) postupati po prigovorima korisnika u skladu sa odred. te podr{ke i savjetovawa korisnika. korisnika o terminu kontrole i o~ekivanim tro{kovima kon- sno obra|ivani. 11. kao i neovla{}ena obrada tih po. kontrolu sistema odvoda odlaznih gasova.

Strana 18 . cije koju dostavqa korisnik prije internog tehni~kog prijema. ^lan 28. du`no je. gra|evina. ^lan 29. prikqu~iti na distributivni sistem ili pove}ati prikqu~ni nosilac zahtjeva za prikqu~ewe. 3) da dobije od operatora distributivnog sistema sve rele. 4) interni tehni~ki prijem unutra{we gasne instalacije. mati~ni broj. na principu javnosti i nediskriminacije i ~uvawa poslovne tajne korisnika. vr{i se po sqede}em postupku: (14) Korisnik sistema du`an je operatoru distributivnog 1) dono{ewe rje{ewa o energetskim uslovima prikqu~ewa sistema blagovremeno odjaviti kori{}ewe prikqu~ka i prija.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. ciju unutra{we gasne instalacije. snika. za objekte ~ija je potro{wa ve}a od 16 Sm3/h. butivni sistem du`an je radi odre|ivawa tehni~ko-komercijal- nom pojasu distributivnog sistema. (2) Na osnovu energetskih uslova ne mo`e se objekat Tro{kove prikqu~ka na distributivni sistem snosi pod. ^lan 33. ure|aja i instalacija. ventilatori i sl. 2) pregled i izdavawe saglasnosti na projektnu dokumenta- ^lan 27. prikqu~ewe. Korisnik sistema je du`an radnicima operatora distribu- tivnog sistema omogu}iti pristup na svoje zemqi{te i u svoje 6) sklapawe ugovora o snabdijevawu prirodnim gasom. Korisnik je du`an operatoru distributivnog sistema osi. sadr`i i: 1) podatke o vrsti i namjeni objekta. (1) O energetskim uslovima prikqu~ewa na distributivnu stupku prikqu~ewa datom u ~lanu 34. nog sistema o ta~nom vremenu po~etka radova i planu izvo|ewa 3) radnom pritisku gasa koji je potreban na objektu kori- radova. toru distributivnog sistema podatke o: zatra`iti od operatora distributivnog sistema saglasnost za 1) vlasniku objekta. mre`u i tro{kovima prikqu~ewa operator distributivnog si- . 5) podatke o odobrenoj minimalnoj i maksimalnoj ~asovnoj ^lan 31. IV 1. starskog plana). a za stava (1) ovoga ~lana od strane operatora distributivnog siste. ovih pravila. 5) izdavawe energetske saglasnosti. (2) Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana mo`e da sadr`i i druge po- vantne informacije vezane za energetske uslove za prikqu~ewe. registra privrednih subjekata. glasnosti. ispi. 7) mogu}nostima zamjene gasa drugom vrstom energenta i vre- butivnog sistema na nediskrimini{u}i na~in u skladu sa menu potrebnom za prelazak na alternativno gorivo i obrnuto odredbama ovih pravila. propust ili (1) Rje{ewe kojim se utvr|uju energetski uslovi prikqu~ewa gre{ku operatora distributivnog sistema u skladu sa ovim pra. tivawa i odr`avawe prikqu~ka. fizi~ko prikqu~ewe gurati pravo slu`nosti zemqi{ta i objekata za izgradwu objekta na distributivni sistem i pu{tawe gasa radi prikqu~ka. o nedozvoqenim prikqu~ewima gasnih ili drugih apara. 7) podatke o mjestu isporuke i na~inu mjerewa isporu~enog gu}nostima i u zavisnosti od stepena optere}enosti distribu. imovine i qudi. viti druge promjene u vezi sa prikqu~kom. jedinstveni mati~ni broj gra|ana. 10) rok va`ewa energetskih uslova. potro{wi i dinamici potro{we prirodnog gasa. kori{}ewa eneregetskih objekata. prikqu~ewe svojih objekata i kori{}ewe distri. radi osigurawa nih uslova za prikqu~ewe dostaviti uz obrazac zahtjeva opera- sigurnosti distributivnog sistema. objekta uz saglasnost vlasnika objekta (za fizi~ko lice: li~no (2) Nakon pribavqawa saglasnosti za izvo|ewe radova iz ime i prebivali{te. DISTRIBUTIVNI SISTEM 3) pritisak na mjestu prikqu~ewa (minimalni. ^lan 36. tivni sistem. distributivnog sistema bude blagovremeno informisan o rad- wama koje se odnose na kori{}ewe distributivnog sistema. 4) namjeni potro{we prirodnog gasa. za prikqu~ewe (adresa. poreski identifikacioni broj. a u skladu sa standardima i teh- ni~kim propisima koji se odnose na uslove prikqu~ewa i ^lan 37. objekte kada je to potrebno radi o~itawa potro{we gasa. ovim pravilima. 2. izvod iz ma. potro{wa ve}a od 16 Sm3/h. sjedi{te. ure|aja i postrojewa i po po. dova od Regulatorne komisije. ^lan 35. datke koje po potrebi zatra`i operator distributivnog siste- kori{}ewe distributivnog sistema i da od strane operatora ma.) na zajedni~ki sistem odla. Podaci iz energetskih uslova slu`e kao inicijalni podaci za projektovawe unutra{we gasne instalacije. prirodnog gasa. konom o gasu. vrsta. odnosno naziv. (3) Sastavni dio ovog dokumenta je i postupak i procedura Prikqu~ewe objekata korisnika na distributivni sistem prikqu~ewa novih korisnika. rifnoj metodologiji Regulatorne komisije. 7) pu{tawe gasa na kori{}ewe. Prikqu~ewe objekata na distributivni sistem prirod- nog gasa 4) podatke o odobrenom kapacitetu na prikqu~nom mjestu. odnosno nosiocu prava kori{}ewa izvo|ewe radova u za{titnom pojasu distributivnog sistema. lokacija objekta na kopiji kata- va (1) ovog ~lana du`no je obavijestiti operatora distributiv. maksimal- ni). sprovo|ewa funkcionalne probe unutra{we gasne instalacije. ta (kuhiwske nape.PRAVILA O PRIKQU^EWU OBJEKATA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM PRIRODNOG GASA 2) pre~nik gasnog voda na koji se prikqu~uje objekat kori- I PONOVNOM PRIKQU^EWU OBJEKATA NA snika. operator distributivnog sistema na osnovu Pravilnika o ta. ^lan 30. 3) sklapawe ugovora o prikqu~ewu. ra~un i odgovorno lice). (3) Tri dana prije po~etka izvo|ewa radova tre}e lice kome 2) objektu za ~ije se prikqu~ewe tra`i izdavawe odobrewa je Regulatorna komisija izdala rje{ewe izvo|ewe radova iz sta. objekta na distributivni sistem. 6) tehni~kim karakteristikama objekata korisnika ~ija je 2) na zakqu~ewe ugovora o prikqu~ewu objekta na distribu. objekta na distributivni sistem (u daqem tekstu: energetski vilima. sa spiskom neophodne dokumenta- prirodnog gasa vr{i se pod uslovima i na na~in propisan Za. IV . pored dijelova utvr|enih zakonom. ^lan 34. (1) Korisnik koji `eli da svoje objekte prikqu~i na distri- (1) U slu~aju da tre}e lice treba izvoditi radove u za{tit. decembar 2009. uslovi). 8) na~in i tehni~ke uslove prikqu~ewa. tivnog sistema. Sm3/h. 4) podnijeti prigovor na nedopu{tenu radwu. (1) Operator distributivnog sistema du`an je da omogu}i 6) uslove kori{}ewa distributivnog sistema u skladu sa fizi~ko prikqu~ewe objekta svakog lica koje zahtijeva ovim pravilima. pravno lice: poslovno ime. 11. (2) Tro{kove prikqu~ewa iz stava (1) ovog ~lana utvr|uje 9) podatke o tro{kovima prikqu~ka. a u skladu sa tehni~kim mo. kapacitet. Korisnik sistema ima pravo: 5) minimalnoj i maksimalnoj ~asovnoj i dnevnoj potro{wi prirodnog gasa i ukupnoj godi{woj potro{wi sa o~ekivanom 1) podnijeti zahtjev za dobijawe energetskih uslova za mjese~nom dinamikom za objekte ~ija je potro{wa ve}a od 16 prikqu~ewe objekta na distributivni sistem i energetske sa. korisnik je du`an zatra`iti odobrewe za izvo|ewe ovih ra. ^lan 32. 11) uputstva o pravu na `albu (pouka o pravnom lijeku). Prikqu~ewe objekta korisnika na distributivni sistem znih gasova ili pojavu koja ukazuje na ovu radwu.

. (1) Operator distributivnog sistema nije du`an izdati (1) Operator distributivnog sistema je du`an izvr{iti in. ^lan 49. (2) Na osnovu obavqene provjere projektne dokumentacije (5) Energetska saglasnost prestaje da va`i danom trajnog operator distributivnog sistema du`an je izdati saglasnost na odvajawa prikqu~ka od distributivnog sistema. kumenata iz ~lana 44. izmjenu i doradu projektnih rje{ewa. koje ne mo`e biti du`e od 15 dana. stalacija ura|ena u skladu sa ovjerenom projektnom dokumenta. snabdijevawe prirodnog gasa i drugim propisima donijetim u malno vrijeme kori{}ewa prirodnog gasa za funkcionalnu pro. (2) Rje{ewem iz stava (1) ovog ~lana. (3) Na zahtjev podnosioca rok va`ewa energetskih uslova mo`e se produ`iti. . (2) Ta~an datum (termin) pu{tawa prirodnog gasa mora bi- (2) Uz zahtjev korisnik prila`e svu potrebnu dokumentaci. ovih pravila. se najkasnije 30 dana prije isteka roka utvr|enog u energetskim uslovima. u roku od 15 dana od dana dostavqawa rje{ewa denu unutra{wu gasnu instalaciju ili zatra`iti otklawawe operatora distributivnog sistema. distributivnog sistema i korisnik potpisuju ugovor o ^lan 47. o ~emu se vima operatora distributivnog sistema gasa navedenim u ener. uz prethodno Operator distributivnog sistema du`an je da izda energet- usagla{avawe sa korisnikom. u skladu sa va`e}im tehni~kim propisima i standardima. prikqu~ewa do mjernog mjesta) i mjerno mjesto izgra|eni u skla- gana. Da bi operator distributivnog sistema izdao energetsku saglasnost.izvo|a~koj dokumentaciji. bu. ^lan 44. distributivnog sistema izdaje energetsku saglasnost za vara roku izgradwe objekta. projektnu dokumentaciju ili zatra`iti neophodna uskla|i- vawa. energetsku saglasnost u slu~aju da utvrdi da nisu ispuweni terni tehni~ki prijem u roku od 10 dana od dana prijema zahtje. (3) Za objekte sa vi{e mjernih mjesta energetska saglasnost (1) Operator distributivnog sistema du`an je provjeriti u se izdaje odvojeno za svako mjerno mjesto. ^lan 42. ^lan 39. dostaviti: 2. (1) Operator distributivnog sistema du`an je pustiti pri- (1) Zahtjev za interni tehni~ki prijem korisnik je du`an da rodni gas na kori{}ewe u roku od osam dana od dana kada je ko- podnese operatoru distributivnog sistema u pismenoj formi u risnik zakqu~io ugovor o snabdijevawu. (2) i (3) ovog ~lana podnosi tet gasnih aparata predvi|eno zakonom). du sa zakonom kojim se ure|uje planirawe i izgradwa. skladu sa zakonom i ovim pravilima. odnosno od dana dostavqawa potrebnih do- od dana zavr{etka radova na izvo|ewu prikqu~ka. korisnik je uz zahtjev du`an 1. projektnoj dokumentaciji uskla|enost primijewenih rje{ewa sa energetskim uslovima. getskim uslovima.Petak.Strana 19 stema du`an je odlu~iti u roku od 15 dana od dana podno{ewa va i rezultate prijema dostaviti korisniku u roku od pet dana urednog zahtjeva. a pu{tawe gasa vr{i se u prisustvu korisnika. standardima. izmjene i dorade elemenata unutra{we gasne insta- (3) Odluka Regulatorne komisije po `albi je kona~na i pro. stav (2) od strane korisnika ako utvrdi da (3) Po dono{ewu rje{ewa iz stava (1) ovog ~lana operator su ispuweni uslovi iz ~lana 45. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . ti usagla{en izme|u operatora distributivnog sistema i kori- ju u skladu sa Zakonom o ure|ewu prostora i u skladu sa zahtje. roku od pet dana od dana zavr{etka funkcionalne probe. (1) Poslije zavr{enog internog tehni~kog prijema operator (1) Energetski uslovi se izdaju sa rokom va`ewa koji odgo. (2) Energetska saglasnost sadr`i sve podatke kao i energet- ski uslovi. 1. 11. prikqu~ewu na distributivni sistem u skladu sa ~lanom 104.rje{ewu op{tinske komisije o reviziji projektne doku- mentacije (gdje je za odre|enu vrstu gasne instalacije i kapaci- (4) Zahtjev za produ`ewe iz st. ^lan 48. a koji ne mo`e biti du`i od tri dana tehni~kog pregleda. odnosno da imaju dozvolu za rad ili probni rad. nih u zahtjevu za izdavawe rje{ewa o odobrewu prikqu~ewa. va`e}im tehni~kim propisima i standardima. pravilima i standardima koji se odnose (4) Energetska saglasnost prestaje da va`i ako korisnik u na ovu vrstu instalacija. lacije. (1) da je internim tehni~kim pregledom operatora distri- nalne probe unutra{we gasne instalacije korisnik je du`an da butivnog sistema i tehni~kim pregledom nadle`ne op{tinske podnese operatoru distributivnog sistema u pisanoj formi. moraju biti ispuweni sqede}i uslovi: (1) Zahtjev za fizi~ko prikqu~ewe objekta na distributiv- ni sistem i pu{tawe prirodnog gasa radi sprovo|ewa funkcio. decembar 2009. od dana zavr{etka internog tehni~kog prijema. tor distributivnog sistema du`an je izdati saglasnost na izve- noj komisiji. Pisane izjave izvo|a~a radova i nadzornog organa o propisima i standardima. utvr|uje se ta~an datum (termin) sku saglasnost u roku od pet dana od dana zavr{etka internog pu{tawa prirodnog gasa. u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva. tiv we se mo`e pokrenuti upravni spor.odobrewu za gra|ewe. Op{tim uslovima za i slo`enosti unutra{we gasne instalacije. ^lan 38. . ako utvrdi da su ispuweni uslovi iz ~lana 40. stav 2. roku od godinu dana od dana izdavawa energetske saglasnosti ne sklopi ugovor sa snabdjeva~em prirodnog gasa. odre|uje se i maksi. te da je energetskih uslova prikqu~ewa. 3.saglasnosti operatora distributivnog sistema na projekt- nu dokumentaciju unutra{we gasne instalacije. ma tro{kove prikqu~ewa i tro{kove potro{enog gasa za spro- stem i pu{tawu prirodnog gasa za potrebe funkcionalne probe vo|ewe funkcionalne probe. snika. Pisanu izjavu izvo|a~a radova da je unutra{wa gasna in. (1) Operator distributivnog sistema du`an je da donese (4) da je korisnik izmirio operatoru distributivnog siste- rje{ewe o fizi~kom prikqu~ewu objekta na distributivni si. ovih pravila. Poslije internog tehni~kog pregleda i pribavqawa ener- getske saglasnosti korisnik zakqu~uje ugovor o snabdijevawu (4) Rje{ewem iz stava (1) ovog ~lana. a u zavisnosti od vrste prirodnog gasa u skladu sa Zakonom o gasu. u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom. (2) Na akt operatora distributivnog sistema iz stava (1) (2) Na osnovu izvr{enog internog tehni~kog prijema opera- ovog ~lana nezadovoqna strana mo`e izjaviti `albu Regulator. mora sa~initi odgovaraju}i zapisnik. (2) da su prikqu~ak na sistem (gasovod od mjesta Izjava Izvo|a~a mora biti potpisana od strane nadzornog or. . (3) da su objekti korisnika izgra|eni u skladu sa zakonom kojim se ure|uje planirawe i izgradwa. te podatke o: (2) Za izgra|ene objekte energetski uslovi se izdaju sa rokom va`ewa od {est mjeseci. ^lan 43. a najdu`e dvije godine od dana dono{ewa. prikqu~ewe na distributivni sistem (u daqem tekstu: energet- ska saglasnost). tehni~kim propisima i ^lan 41. te da je bezbjedna za kori{}ewe i rad. uslovi iz ~lana 45. nedostataka. da kapacitet gasnih aparata nije ve}i od dozvoqenog iz cijom. probe. odnosno zavr{etku radova navede. kao i uslovima iz energetske sagla- preuzimawu odgovornosti tokom sprovo|ewa funkcionalne snosti. ista bezbjedna i spremna za sprovo|ewe funkcionalne probe. ^lan 46. ^lan 40. ovih pravila. . ovih pravila. komisije (gdje je za odre|enu vrstu gasne instalacije i kapacitet gasnih aparata predvi|eno zakonom) utvr|eno da je unutra{wa (2) Da bi operator distributivnog sistema fizi~ki gasna instalacija ura|ena: prikqu~io objekat na distributivni sistem i pustio gas za sprovo|ewe funkcionalne probe. tehni~kim 2. ^lan 45.

3. operator distributivnog sistema je du`an obavijestiti: V . ako prekid ne traje du`e od dva ~asa. propusnosti prikqu~ka i o istom sa~initi zapisnik. ~lana.USLOVI OBUSTAVE. ponovnog prikqu~ewa pla}a naknadu za prikqu~ewe koja se sa. ograni~ewe isporuke prirodnog gasa. mo`e biti ve}i od iznosa naknade za prikqu~ewe koju bi platio (1) Operator distributivnog sistema mo`e privremeno korisnik sistema u slu~aju da se wegov objekat prvi put umawiti ili prekinuti kori{}ewe distributivnog kapacite- prikqu~uje na mre`u. (1) Odluku o primjeni mjera iz ~lana 56. na predvi|enih okolnosti (po`ar. zamjenu prirodnog gasa drugim energentima. ka poreme}aja.Strana 20 . `an je da donese odluku kojom se odbija zahtjev za izdavawe ener- getske saglasnosti i pu{tawe prirodnog gasa na kori{}ewe u 2) preduzima potrebne aktivnosti za dovo|ewe sistema u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva. (3) Na odluku operatora distributivnog sistema iz stava (2) 3) utvrdi na~in kori{}ewa preostalih kapaciteta distri- ovog ~lana korisnik mo`e u roku od 15 dana podnijeti zahtjev butivnog sistema i nadle`nom inspektoru da provjeri ispuwenost tih uslova. poplava. qudi i stributivnog sistema. te opasnost za sigurnost snabdijevawa. dejstva vi{e sile i drugim nepredvi|enim slu~ajevima koje nije dijevawa prirodnim gasom mogao predvidjeti ili ~ije posqedice ne mo`e otkloniti. sa ili elektronske po{te i po mogu}nosti sa korisnikom dogo- voriti najpogodniji termin preduzimawa radwi iz stava (1) U slu~aju da nastupi kratkotrajni poreme}aj isporuke pri. du`an je da obnovi isporu. (2) Ukoliko je operator distributivnog sistema neosnovano (3) U slu~aju nastupawa okolnosti iz stava (2) ovog ~lana. ^lan 50. zavisno od mjesta nastan- ^lan 51. rodnog gasa usqed havarija na objektima. operator distribu- instalacije u objekat korisnika i pored neispuwenosti uslova tivnog sistema du`an je da: iz ~lana 45. SISTEMA (2) Iznos naknade za prikqu~ewe iz stava (1) ovog ~lana ne ^lan 60. s tim {to prilikom maju u slu~aju ograni~ewa isporuke prirodnog gasa. snicima ukoliko prekid traje du`e od dva ~asa u slu~ajevima ka u skladu sa odredbama ovih pravila i Op{tih uslova snab. tema du`an je utvrditi da je uspje{no izvr{eno ispitivawe ne. bezbjedno i nesmetano funkcionisawe. (1) Prikqu~ak gasom puni operator distributivnog siste. (2) Operator distributivnog sistema du`an je da bez odla- ma. iz ~lana 45. imovine. predaju gasa na izlaznim mjestima i preuzimawe gasa na ula- ^lan 54. 1) procijeni stepen nastalog poreme}aja. operator distributivnog sistema mo`e bez sistema. (1) Ako operator distributivnog sistema ne pusti prirod- ni gas na kori{}ewe u datumu (terminu) iz ~lana 48. korisnike ~ija je potro{wa ve}a od 16 Sm3/h i korisnike koji prirodni gas tro{e u tehnolo{ke svrhe direktno putem te- NEPREDVI\ENIH OKOLNOSTI I HAVARIJA lefona uz pisanu zabiqe{ku detaqa o informisawu. nalo`i}e operatoru distributivnog sistema da bez odlagawa izda energetsku saglasnost i izvr{i (1) Plan ograni~ewa isporuke prirodnog gasa sadr`i pu{tawe prirodnog gasa na kori{}ewe u objekat korisnika. (4) Ako nadle`ni inspektor utvrdi da su ispuweni uslovi ^lan 56. najkasnije 24 ~asa prije preduzimawa istih. 4) donosi plan ograni~ewa isporuke prirodnog gasa. VANREDNOG ODR@AVAWA DISTRIBUTIVNOG stributivnu mre`u. ure|ajima. najefikasniji na~in obavijesti korisnike prirodnog gasa o ku i / ili izvr{i ponovno prikqu~ewe objekta korisnika bez razlozima i o~ekivanom trajawu mjera za uspostavqawe redovne odlagawa. ovih pravila. U periodu primjene mjera ograni~ewa isporuke prirodnog (1) Korisnik ~iji je objekat iskqu~en sa mre`e u periodu du. gasa o primijewenim mjerama. iz Op{tih uslova za snbdijevawe prirodnim gasom. cjevovodi- ma i postrojewima za distribuciju prirodnog gasa i drugih ne. ovog ~lana. ^lan 58. iznenadnih preoptere}ewa gasovoda i drugih nepredvi|enih slu~ajeva. operator distributivnog sistema du`an je da bez odlagawa na risnika sa distributivnog sistema. objekta sa distributivnog sistema snosi operator distributiv. strukciji i / ili pro{irewu sistema koje operator distribu- ma zbog razloga navedenih u ovim pravilima i / ili odredbama tivnog sistema koristi za ispuwewe ugovornih obaveza. ta. zemqotres.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. korisnik mo`e podnijeti zahtjev nadle`nom inspektoru (2) Mjere iz stava (1) ovog ~lana primjewuju se na korisnike da provjeri ispuwenost uslova za pu{tawe prirodnog gasa. vila. sistema da bez odlagawa izvr{i pu{tawe prirodnog gasa na kori{}ewe u objekat korisnika. obustavio isporuku prirodnog gasa i / ili iskqu~io objekat ko. gre{ke. te opa- u slu~aju neosnovanog prekida isporuke i / ili iskqu~ewa snost za sigurnost snabdijevawa. ovih pravila. kori{}ewa prirodnog gasa. 2. rekon- (1) U slu~aju iskqu~ewa korisnika sa distributivnog siste. OGRANI^EWA I PREKIDA ISPORUKE PRIRODNOG GASA U SLU^AJU 1. ovih pravila. kao i zbog nepredvi|enih radova na sani. ^lan 59. (1) Operator distributivnog sistema mo`e bez prethodne IV 3. tro{kove (2) Operator distributivnog sistema je du`an prethodno obnove isporuke i / ili ponovnog prikqu~ewa snosi korisnik obavijestiti korisnika o preduzimawu radwi iz stava (1) ovog sistema. gasa operator distributivnog sistema du`an je da pismeno oba- `em od pet godina prilikom podno{ewa zahtjeva za ponovno vje{tava Regulatornu komisiju o svim mjerama koje se preduzi- prikqu~ewe tretira se kao novi korisnik. operator distributivnog sistema du`an je da obnovi prethodne najave ograni~iti ili prekinuti isporuku gasa kori- isporuku i / ili izvr{i ponovno prikqu~ewe objekta korisni. putem fak- ^lan 55. (2) U slu~aju da korisnik pismenim zahtjevom zatra`i rawu. ovih pravila dono- si operator distributivnog sistema. najave privremeno ograni~iti ili prekinuti isporuku gasa ko- stem prirodnog gasa risnicima zbog kvarova i havarija na distributivnom sistemu. qudi i imovine. a najkasnije u roku od 24 ~asa od momenta utvr|ivawa isporuke prirodnog gasa. koji se snabdijevaju sa dijela sistema na kome je nastao poreme- (2) Ako nadle`ni inspektor utvrdi da su ispuweni uslovi }aj. operator di- . VI . ^lan 52. u skladu sa ovim pravilima. iz ~lana 45. nalo`i}e operatoru distributivnog ^lan 57. ovih pra. ukoliko ne (2) Tro{kove obnove isporuke i / ili ponovnog prikqu~ewa postoji opasnost za sigurnost objekata. rekonstrukciji i odr`avawu distributivnog sistema ili izdavawe energetske saglasnosti i pu{tawe gasa na kori{}ewe neophodnih radova na pro{irewu sistema. 11. (4) Ukoliko postoji opasnost za sigurnost objekata. operator distributivnog sistema du. gawa i na najefikasniji na~in obavijesti korisnika prirodnog (2) Nakon puwewa prikqu~ka operator distributivnog si. obustavu isporuke prirodnog gasa. (1) Kada korisnik otkloni razloge zbog kojih mu je izvr{en prekid isporuke i / ili iskqu~ewe objekta sa distributivnog (2) Izuzetno. nepogode) zbog kojih je ugro`ena sigurnost funkcionisawa di.NA^IN POSTUPAWA U SLU^AJU REDOVNOG I stoji od stvarnih tro{kova izgradwe prikqu~ka i naknade dije- la tro{kova sistema za obezbje|ewe uslova za prikqu~ewe na di. (3) U zavisnosti od kategorije korisnika i namjene nog sistema. ostale korisnike putem sredstava javnog informisawa. Ponovno prikqu~ewe objekata na distributivni si. 2. vremenske jasan i razumqiv na~in. sqede}e mjere: 1. znim mjestima radi odr`avawa ili radova na spajawu. ^lan 53. decembar 2009.

11. snika zbog nepla}awa. operator distributivnog siste- 8. VII . (1) Korisnik mo`e podnijeti prigovor na razloge prekida 3. iskqu~ewa objekta korisnika sa distributivnog sistema snosi korisnik. . (2) Datum prekida isporuke i / ili iskqu~ewa naveden u 7. iskqu~ewa snosi operator distributivnog sistema. ra distributivnog sistema upozoren da je to potrebno. gurnost sistema. ukqu~uju}i i rokove u vezi sa tim. OGRANI^EWA I PREKIDA ISPORUKE PRIRODNOG GASA U 7. du sa odredbama ovih pravila. sadr`i: (1) Ovim poglavqem (od ~lana 67. i / ili iskqu~ewu prema ocjeni operatora distributivog siste- 4. decembar 2009. uslove i postupke koje je korisnik du`an ispuniti da bi mawe. kad korisnik ne po{tuje posebne uslove o ograni~ewu slawa upozorewa ili obavje{tewa o prekidu isporuke i / ili isporuke prirodnog gasa. 9. (1) Operator distributivnog sistema je du`an prilikom 13. ma obavje{tewa. koje ^lan 67. distribuciju i predaju gasa. 5. 5. 16. razlog i pravni osnov za preduzimawe ovih radwi. distributivnog sistema. (4) Operator distributivnog sistema i snabdjeva~ mogu tijevnog mjernog mjesta ili mimo wega. biti kra}i od osam dana od dana dostave obavje{tewa. (2) Ovi uslovi odnose se na predaju i preuzimawe gasa. kad korisnik na zahtjev operatora distributivnog siste- ma prekomjerno preuzetu koli~inu prirodnog gasa ne svede na (3) Snabdjeva~ mo`e zahtijevati iskqu~ewe objekata kori- ugovorenu vrijednost u zahtijevanom roku. kad korisnik nije izmirio preuzete finansijske obaveze iz ugovora o prikqu~ewu na distributivni sistem. te komunikaciju i obavje{tewa izme|u korisnika i operatora {e informacija. 3. mogu}nost za podno{ewe prigovora operatoru distribu- tivnog sistema na razloge preduzimawa ovih radwi. ta korisnika. distributivnom sistemu. prekidu isporuke i / ili iskqu~ewu obavijestiti snabdjeva~a u roku od 24 ~asa. ventilatori i i / ili iskqu~ewa zbog razloga navedenih u ovim pravilima i drugi sli~ni ure|aji koji ugro`avaju pravilan rad sistema i Op{tih uslova snabdijevawa prirodnim gasom. 1. o{te}ewe mjernog mjesta. odlu~iti da primijene mawe restriktivne mjere od obustave isporuke. ^lan 65.Petak. kad korisnik na zahtjev operatora distributivnog siste. kad korisnik na ku}nom prikqu~ku ili nedozvoqenoj blizini (sigurnosni razmak) izvodi radove ili izgradi objekat (2) Tro{kove neosnovanog prekida isporuke i / ili ili posadi visoko rastiwe neposredno uz ku}ni prikqu~ak. VIII . 15. mogao zahtijevati obnovu isporuke i / ili ponovno prikqu~ewe vremeno mora obavijestiti korisnika i snabdjeva~a. pravila operator distributivnog sistema dostavqa korisniku snika sa distributivnog sistema u sqede}im slu~ajevima: neposredno ili putem po{te. obja{wewe radwi koje korisnik treba preduzeti da bi iz. naveden u obavje{tewu. utvr|ivawe i raspodjelu koli~ina gasa. 4. DISTRIBUTIVNOM SISTEMU operator distributivnog sistema du`an je korisniku dostaviti obavje{tewe o preduzimawu ovih radwi u pisanom obliku. kad su unutra{we instalacije ili aparati prikqu~eni na (3) Rok za prekid isporuke prirodnog gasa i / ili distributivni sistem u suprotnosti sa va`e}im propisima i iskqu~ewe objekta korisnika. 11. kad korisnik onemogu}i pristup ovla{}enim radnicima obavje{tewu ne mo`e biti petak. vu koli~ina gasa. Operator distributivnog sistema mo`e izvr{iti prekid (2) Obavje{tewe o preduzimawu radwi iz ~lana 61. unutra{wih gasnih instalacija u svrhu pregleda i ispitivawa (3) Izuzetno od odredbi iz st. posebni uslovi koji su obavezni ispuniti snabdjeva~ kvalifi- kovanih kupaca i / ili kvalifikovani kupac da bi pristupili 2. adresu i kontakt telefon gdje korisnik mo`e dobiti vi. kad korisnik bez saglasnosti operatora distributivnog ma ima pravo da bez prethodne najave prekine snabdijevawe i / sistema putem svojih objekata omogu}i tre}em licu da prikqu~i ili iskqu~i objekat korisnika sa sistema ako je ugro`ena si- na distributivni sistem svoje objekte i ure|aje. a u skla- nepropusnosti i ispravnosti.USLOVI OBUSTAVE. drugim korisnicima. ne mo`e tehni~kim uslovima. u zavisnosti od konkretne situacije i kategorija ko- 17. 6. dr`avni praznik i dan operatora distributivnog sistema do ku}nog prikqu~ka i prije dr`avnog praznika. kad korisnik onemogu}i pravilno registrovawe preuze- tih koli~ina prirodnog gasa ili koristi prirodni gas bez zah. kod kvara ili o{te}ewa na unutra{wim gasnim instala. iznos naknade i rok za obnovu isporuke i / ili ponovno prikqu~ewe objekta korisnika. ^lan 64. ako je instalisana snaga gasnih aparata ve}a od dozvo. (3) Za sve ostalo koje nije navedeno u stavu (2) ovog ~lana tumom i vremenom izvr{ewa. o ~emu istovremeno i blago. vikend. 12. primjewuju se odredbe ovih pravila. kad se u zgradama za kolektivno stanovawe na zajedni~ki (1) U slu~aju osnovanog prekida isporuke prirodnog gasa sistem odlaznih gasova prikqu~e kuhiwske nape. objekta na distributivni sistem. (2) Operator distributivnog sistema je du`an o izvr{enom ma ne smawi potro{wu prirodnog gasa. prekora~ewe kapaciteta distribucije i granice uravnote`ewa. pri ~emu je operator distributivnog si- stema du`an postupiti po dostavqenom zahtjevu.Strana 21 stributivnog sistema ima pravo trenutno prekinuti preuzi. kad se utvrdi nedostatak ili o{te}ewe plombe ili riodu navedenom u obavje{tewu. naja- bjegao prekid isporuke prirodnog gasa i / ili iskqu~ewe objek. ^lan 63. iskqu~ewu o istom obavijestiti i snabdjeva~a tog korisnika.PRAVILA O PRISTUPU TRE]E STRANE (1) Prije preduzimawa radwi iz ~lana 61. glasnosti i koje bi moglo ugroziti sigurnost stanara i imovi- ne. sistema. tro{kove ugro`avaju sigurnost stanara i imovine. 2. te rok i po- ^lan 61. slovnom politikom obustave isporuke prirodnog gasa. 10. stupak po prigovoru. a posto. kad korisnik ometa normalnu isporuku prirodnog gasa ^lan 66. cijama. ime i adresu korisnika. kad korisnik ne izvr{i rekonstrukciju ili zamjenu isporuke i / ili iskqu~ewa u roku od osam dana od dana prije- unutra{wih instalacija ili aparata iako je od strane operato. ovih snabdijevawa prirodnog gasa i / ili iskqu~ewe objekta kori. qudi i objekata.) propisuju se 1. kad je u zgradama za kolektivno stanovawe na zajedni~ki (4) Operator distributivnog sistema je du`an o izvr{enim sistem odlaznih gasova prikqu~eno vi{e gasnih aparata od radwama iz stava (3) ovog ~lana obavijestiti korisnika u roku broja dozvoqenog projektnom dokumentacijom i energetskom sa. u skladu sa po- snabdijevawa prirodnim gasom. (2) Ukoliko je prigovor na obavje{tewe o prekidu isporuke ji opasnost za sigurnost qudi i imovine. ovih pravila. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . operator distributivnog sistema je du`an pou~i- qene snage prikqu~ewa odobrene od operatora distributivnog ti korisnika na mogu}nost obra}awa Regulatornoj komisiji. ^lan 62. (1) i (2) ovog ~lana. (1) Prekid isporuke i / ili iskqu~ewe kojima prethodi obavje{tewe vr{e se u vremenu izme|u 8:00 i 15:00 ~asova i u pe- 6. do ~lana 78. SLU^AJU NEDOZVOQENIH RADWI I PROPU[TAWA KORISNIKA SISTEMA 8. i u drugim slu~ajevima predvi|enim Op{tim uslovima risnika i namjene kori{}ewa prirodnog gasa. period u kome se preduzimaju ove radwe sa nazna~enim da. od 24 ~asa. 14. ma neosnovan.

naziv / ime. . zahtijevani nivo pritiska prirodnog gasa. namjerava isporu~ivati na ulaznim mjestima u distributivni Operator distributivnog sistema }e. nom sistemu utvr|uje se prema redoslijedu primawa podnijetih korisnik mora koristiti mogu}nost izmjene najave kada god je zahtjeva. a uve}ati za Korisnik mora obavijestiti operatora distributivnog si. da je mjese~na najava za naredni mjesec nula. Najava koli~ina snicima na izlaznim mjestima uskladi}e se prema promjeni pri- ^lan 72.protoku gasa izra`enom u Sm3/h (Sm3/dan. zahtjev prihva}en zakqu~uju ugovor o pristupu i kori{}ewu di- stributivnog sistema u roku od 30 dana od dana dono{ewa (2) Ako su isporu~ene koli~ine gasa na ulaznim mjestima rje{ewa o prihva}awu zahtjeva. koje mora biti obrazlo`eno. odnosno neprihva}awu (1) Ako su isporu~ene koli~ine gasa na ulaznim mjestima re- zahtjeva u roku od 15 dana od dana podno{ewa zahtjeva za pri- stup sistemu.Strana 22 . 1. operator distributivnog sistema }e potvrditi najavu ko- (2) Zahtjev mora sadr`avati sqede}e podatke: risnika za naredni mjesec u roku od pet dana od dana najave. (1) Ako su isporu~ene koli~ine gasa korisniku pristupa na tivnog sistema. ako korisnik propusti najavu za razdobqe du`e od tri da- 4) kada bi pristup mogao prouzrokovati ozbiqne pote{ko. nakon {to je korisnik primio potvrdu iz t. (3) Najave se objavquju na temequ sqede}ih pravila: nom 8. u skladu s na~elom re. . fiksno. (2) U kona~nom bilansu sistema koli~ine isporu~ene kori- VIII 2. risnicima prema na~elu raspodjele (proporcionalno. ovog ~lana. maksimalni satni protok (Sm3/h). (5) Odluka Regulatorne komisije po `albi je kona~na i pro. odnosno preuzimawe gasa. (4) ovog ~lana. ma. nog sistema zahtjev za pristup distributivnom sistemu gasovoda. broj telefona i adresu sjedi{ta / prebivali. gulisanog pristupa tre}e strane. smatra}e se da gasa prema ~lanu 48. mjese~na najava u skladu sa dostavqenom najavom iz stava (1) 5) ili ako postoje}i kupac koji je stekao status kvalifiko. ako korisnik propusti najavu za razdobqe du`e od deset 2) ako korisnik nije stekao polo`aj kvalifikovanog kupca dana od predvi|enog roka iz stava (1) ovog ~lana. ovih pravila smatra}e se preuzetom koli~inom gasa. Predaja i preuzimawe gasa podjele. snika o datumu od kojeg se takva izmjena prihvata.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. smatra}e se transporteru). ako korisnik propusti najavu za razdobqe du`e od tride- ma operatoru distributivnog sistema (snabdjeva~u. 2. Nakon takvog (4) Ako za raspolo`ivi kapacitet distribucije zahtjev iz obavje{tewa izmjena najave postaje obavezuju}a. ^lan 76. . stava (1) ovog ~lana podnese vi{e korisnika koji ispuwavaju (3) Radi osigurawa istovremenosti isporuke koli~ina na uslove utvr|ene ovim pravilima. koli~ina gasa koja proizilazi iz obavezuju}e najave korisnika u skladu sa (3) Korisniku ~iji zahtjev nije prihva}en dostavqa se ~lanom 72. ~ine gasa na ulaznim mjestima na koje se izmjena odnosi (izmje- (3) Operator distributivnog sistema mo`e od podnosioca na najave). preuzete zajedno s koli~inama gasa vi{e korisnika. (3) Ako se utvrdi razlika izme|u izmjerenih koli~ina gasa (4) Protiv rje{ewa iz stava (3) ovog ~lana nezadovoqna i sume obavezuju}ih najava koli~ina korisnika. smatra}e se da je }e u vr{ewu javne obaveze snabdijevawa tarifnih kupaca. 11. ukupnu koli~inu gasa zuju}a najava). ^lan 75. Prije zapo~iwawa postupka. zahtjeva tra`iti dodatna obja{wewa i pomo} pri ispitivawu i (2) Operator distributivnog sistema }e obavijestiti kori- ocjeni zahtjeva. (Sm3/god) koju namjerava isporu~ivati na ulaznim mjestima u ^lan 73. operator 3. Sm3/mjesec. operator distributivnog sistema gasa }e raspodijeliti koli~ine korisnicima prema na~elu proporcionalnosti. tiv we se mo`e pokrenuti upravni spor. 3. stema: ventilima i tokom odr`avawa distributivnog sistema i (1) do 15. ma).dinamici predaje i preuzimawa gasa prema mjernim mjesti. gistrovane na posebnim mjernim linijama. VIII 3. operatora distributivnog sistema o svim bitnim uslovima pre. osim u sqede}im slu~ajevima: isporu~ivati na ulaznim mjestima u distributivni sistem u na- 1) ako snabdjeva~ kvalifikovanih kupaca gasa nije priba. 1. tiska sistema (akumulacija) i razlici u kona~nom bilansu uzro- kovanom dozvoqenim odstupawima u mjerewu. 2. operator distributivnog sistema }e potvrditi najavu ko- gasovoda. 3) u slu~aju nedostatka postoje}eg kapaciteta mre`e. set dana od predvi|enog roka iz stava (2) ovog ~lana. decembar 2009.pritisku gasa. odnosno ako je mjese~na najava razli~ita od godi{we najave. odnosno u postupku predaje ga. je najava za narednu godinu nula. Utvr|ivawe i raspodjela koli~ina (1) Operator distributivnog sistema du`an je u pisanom ^lan 74. dozvoqene posebne pogonske gubitke (gubici gasa na slavinama. Zakona o gasu. operator di- strana mo`e izjaviti prigovor Regulatornoj komisiji. prema najavi i dr. ^lan 71. vanog kupca nije izmirio svoje ranije finansijske obaveze pre. (2) do 20-tog u mjesecu o maksimalnom satnom protoku tivnom sistemu korisniku koji je ispunio uslove propisane (Sm3/h) i ukupnim koli~inama gasa (Sm3/mjesec) koje namjerava ovim pravilima. sa u distributivni sistem. u roku stributivnog sistema }e raspodijeliti izmjerene koli~ine ko- od osam dana od dana dostavqawa rje{ewa operatora sistema. Zakona o gasu. kao i preuzimawa gasa iz distribu. omogu}iti pristup distribu. distributivni sistem zajedno sa mjese~nim koli~inama (Sm3/mjesec). najava postaje obavezuju}a (u daqem tekstu: obave- 2.) za svakog korisnika. rednom mjesecu. broj kupaca koji }e podnosilac zahtjeva snabdijevati pri. a naro~ito o: isporu~ene na izlaznim mjestima. 1. ve. septembra teku}e godine o maksimalnom satnom prikqu~ewa novih potro{a~a i drugim tehni~ki opravdanim protoku (Sm3/h) i ukupnim koli~inama gasa (Sm3/godina) koje gubicima gasa). (4) Potvrda najava se obavqa na osnovu sqede}ih pravila: (1) Korisnik koji `eli pristupiti distributivnom sistemu 1. ulaznim mjestima i isporuke koli~ina na izlaznim mjestima. 3. korisnik mora obavijestiti i obavje{tavati izlaznim mjestima registrovane na zasebnim mjernim linijama. takvo mjerewe kori- sti}e se za utvr|ivawe koli~ina gasa koje su isporu~ene na ula- (2) Operator distributivnog sistema i korisnik ~iji je znim mjestima. sistem zajedno sa mjese~nim koli~inama (Sm3/mjesec). izmjenom u najkra}em mogu}em roku i preuzeti izmijewene koli- rodnim gasom. distributivnog sistema }e se poku{ati uskladiti s takvom 4. i 2. pravo pristupa distributiv. obliku donijeti rje{ewe o prihva}awu. vio dozvolu za obavqawe energetske djelatnosti u skladu sa ~la. odnosno postoje}i korisnik koji `eli pove}ati kapa. stava {ta podnosioca zahtjeva. ^lan 70. (1) Na kraju mjeseca operator distributivnog sistema }e na- Sm3/godina). na od predvi|enog roka iz stava (2) ovog ~lana. ^lan 69. ^lan 68. rje{ewe o neprihvatawu zahtjeva. takvo mjerewe koristi}e se za utvr|ivawe koli~ina gasa koje su daje. praviti kona~ni ostvareni bilans sistema (bilansirawe siste- . (1) Ako korisnik `eli izmijeniti godi{wu najavu. to mogu}e. risnika za narednu godinu u roku od {ezdeset dana od dana naja- citet distribucije gasa mora podnijeti operatoru distributiv. (4) Ako se korisnici ne dogovore oko primjene na~ela ras- VIII 1. za tra`eni period. OTS-u.

tehni~kim i dru. tehni~kim i drugim propisima. ^lan 82. odnosno opa`awa nastanka nosno ugovorom o snabdijevawu. tovawe. tro- ^lan 81. izradu i ispitivawe mjera~a protoka gasa. najkasnije u roku od dva dana. tro{ko- X . (1) Korisnik mo`e da zahtijeva vanrednu kontrolu mjera~a gim propisima. ^lan 80. (3) Ostala obavje{tewa u vezi distribucije gasa. mo`e da skine samo ovla{}eni radnik operatora distributiv- bucije mogu se izmjewivati telefonski. regulacionih. primjenom propisanih mjera.Petak. kao da nije bilo obustave. uz sastavqawe pisane nog sistema. redukcio. potreban broj i mjerni obim mje. ako korisnik koristi kapacitet koji prelazi maksimalno nom iznosu. koje se odnose na distribuciju prirodnog gasa. klasu ta~nosti. sistema mo`e preduzeti u trenutku kada opravdano smatra da su (2) Operator distributivnog sistema mo`e zbog ba`darewa wegova distributivna postrojewa. tro{kove odr`avawa snosi korisnik. odnosno radi kontrole i odr`avawa. preduzeme odgovaraju}e mjere za stema prirodnog gasa internim tehni~kim pravilima za projek. ^lan 87. odnosno da je re- i mjerno mjesto u vlasni{tvo operatora distributivnog siste. regulacione i mjerne opreme na kojoj se obavqa mjerewe parametara radi utvr|ivawa potro{we pri. ako korisnik prelazi granice uravnote`ewa vi{e od ugo- vorom utvr|enog postotka od distributivnog kapaciteta i / ili (1) Operator distributivnog sistema je du`an da obezbje|u- maksimalnih dnevnih koli~ina. kao i mjesto znawima o nestanku. operator distributivnog sistema ma. Operator distributivnog sistema je du`an da odmah po sa- ra~a sa karakteristikama opreme za mjerno mjesto. a wegove prikqu~ne veze moraju biti pregledane i nestanku. KLASA TA^NOSTI ^lan 84. MJERNOG MJESTA (3) Ako se kontrolom utvrdi da je mjera~ neispravan. a najkasnije u roku od dva dana od dana na- `e}im propisima. gistrovawe bilo nepotpuno. ^lan 79. smetwi ili o{te}ewu na mjernom mjestu. kao i za posqedice koje nastanu usqed toga. korisniku prirodnog gasa slobodan pristup do mjernog mjesta cija. sigurnost wegovih operaci- mjera~ zamijeniti drugim odgovaraju}im mjera~em uz obavezu da ja. posqedica aktivnosti operatora distributivnog sistema. MJERNIH URE\AJA I NA^IN MJEREWA POTRO[WE (1) Korisnik prirodnog gasa je odgovoran za nestanak i PRIRODNOG GASA o{te}ewe mjernog mjesta koje je smje{teno u wegovom objektu. mjestu koja mogu da uti~u na ta~nost mjerewa koli~ina isporu- rodnog gasa u skladu sa ovim pravilima. ugovora o odr`avawu. gim dogovorenim na~inima komunicirawa koji su raspolo`ivi (2) Operator distributivnog sistema je du`an da omogu}i objema stranama i koji su prikladni za prenos takvih informa. uz potpis korisnika. kao i o du sa zakonom. (4) Korisnik iz sektora industrije i korisnici sa mjera~em VIII 4. (1) Korisnik prirodnog gasa je du`an da omogu}i ovla{}e- (2) Obavje{tewa iz stava (1) ovog ~lana koja se odnose na nim licima operatora distributivnog sistema slobodan pri- ugovor o pristupu i kori{}ewu distributivne mre`e prirod. (1) Korisnik i operator distributivnog sistema moraju je- dan drugog obavje{tavati o svim ~iwenicama i okolnostima ^lan 83. dovo|ewe mjernog mjesta u ispravno stawe. stanka. zakonom i drugim va. Komunicirawe i obavje{tavawe ma i korisnik zapisnikom konstatuju sve parametre i pokazate- ^lan 78. (5) Korisniku kome je zbog nedozvoqenih radwi i ~ine distribuisanog gasa ili prekinuti distribuciju gasa ili propu{tawa utvr|enih ovim pravilima i Op{tim uslovima zahtijevati od korisnika da na vlastiti tro{ak podesi tehni~. tip. 11. tehni~kim i drugim propi- (2) Radwe iz stava (1) ovog ~lana operator distributivnog sima i ovim pravilima. ovim pravilima.ODR@AVAWE. snabdijevawa prirodnim gasom obustavqena isporuka prirod- ka postrojewa u sqede}im slu~ajevima: nog gasa utvr|uje se naknada za odr`avawe mjernog mjesta u pu- 1. qe potro{we prirodnog gasa neophodne za obra~un isporu~enih koli~ina prirodnog gasa. (1) Operator distributivnog sistema mo`e smawiti koli. (2) Korisnik prirodnog gasa nije odgovoran za o{te}ewe (1) Mjerewe koli~ina isporu~enog prirodnog gasa vr{i se mjernog mjesta koje je smje{teno u wegovom objektu. Operator distributivnog siste- VIII 5. kao i o svim smetwama ili o{te}ewima na mjernom plombirane od strane operatora distributivnog sistema pri. sovoda za kvalifikovane kupce. je redovno i vanredno odr`avawe mjernog mjesta pod uslovima utvr|enim Zakonom o metrologiji. (2) Ako se kontrolom utvrdi da je mjera~ ispravan. IX . prava tre}ih stranaka ili sigurnost ozbiqno ugro`eni. a najkasnije ugovorom o pristupu i kori{}ewu distributivnog sistema. ^lan 86. Prekora~ewe kapaciteta distribucije i granice protoka gasa ve}im od 10 Sm3/h odr`avawe mjernog mjesta povje- uravnote`ewa ravaju operatoru distributivnog sistema ili registrovanom preduze}u za obavqawe ove djelatnosti. utvr|enih smetwi. ^lan 88. decembar 2009. mo`e. 2.FUNKCIONALNI ZAHTJEVI. ~a do 10 Sm3/h) vr{i operator distributivnog sistema. tivnog sistema. prikqu~ak i mjerno mjesto u vlasni{tvo operatora distribu- sti od preuzetih koli~ina na ulazu u distributivni sistem ga. nih. regulaciono-mjernih stanica. radi kontrolnog uvida u stawe potro{we. o ~emu je du`an da sa~ini zapisnik uz prisustvo i biqe{ke. koje se vr{i najkasnije 10 dana po podno{ewu zahtjeva. koji u ovom slu~aju snosi tro{kove odr`avawa. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . koja su u skla- du sa Zakonom o metrologiji. ^lan 85. odnosno opa`awa nastanka utvr|enih smetwi. (1) U Pravilu odr`avawe mjernog mjesta kod korisnika u sektoru stanovawa i komercijanoj potro{wi (kapaciteta mjera. ~enog prirodnog gasa.Strana 23 (3) Udio pojedinog korisnika u kona~nom bilansu sistema u (3) Korisnik iz sektora industrije mo`e predati pravilu se utvr|uje prema na~elu proporcionalnosti u zavisno. sklapawem posebnog ^lan 77. BA@DAREWE I POSTUPCI U ve kontrole iz stava (1) ovog ~lana snosi podnosilac zahtjeva SLU^AJU O[TE]EWA PLOMBE I / ILI koji je zahtijevao kontrolu. vijesti operatora distributivnog sistema o nestanku. od. nestanka (3) Operator distributivnog sistema je du`an da vr{i pro. a koje je na odgovaraju}em mjernom mjestu. zbog ba`darewa mjerne opreme i dovo|ewa mjernog mjesta . rodnog gasa. {kove kontrole iz stava (1) ovog ~lana snosi operator distri- butivnog sistema. svim smetwama ili o{te}ewima na mjernom mjestu. (3) Plombu sa prikqu~nog i obilaznog voda mjernog mjesta ukqu~uju}i i obavje{tewa o ograni~ewima i rizicima distri. ~a i druge sigurnosne. (1) Ako se utvrdi da na mjernom mjestu nije registrovana (2) Ako kupac iz sektora industrije nije predao prikqu~ak potro{wa u odre|enom vremenskom periodu. o tome izda potvrdu korisniku. a i na~in wihove ugradwe odre|uje operator distributivnog si. stup dijelu gasovoda do mjernog mjesta radi provjere ispravno- nog gasa razmjewiva}e se elektronskom po{tom ili nekim dru. u roku od dva dana od dana nastanka. mogu}i distributivni kapacitet. ovim pravilima. sti. (1) Operator distributivnog sistema je du`an da bez odla- (2) Mjerno mjesto mora biti plombirano od strane nadle`ne gawa pismenim putem obavijesti korisnika prirodnog gasa o institucije. vjeru ispravnosti opreme mjernog mjesta prije wihove ugradwe i (2) Korisnik je du`an da bez odlagawa pismenim putem oba- za vrijeme rada u radnim ili laboratorijskim uslovima u skla. Vrstu. ili o{te}ewa ure|aja. nestanka ili o{te}ewa ure|aja.

odredbama ugovora o snabdijevawu. 2. decembar 2009. operator distributivnog sistema du`an je da koje se nalazi na posjedu korisnika. o tro{ku korisnika. kod promjene snabdjeva~a i u drugim slu~ajevima propisa. i 89. ili procjenom. perioda. stvarno izmjerenim koli~inama ili koli~inama za neovla{}e- nu potro{wu. (3) O~itawe mjera~a se mo`e vr{iti na jedan od sqede}ih 2. ako nije primjewiva ta~ka 1. po izbo- kom konstatuju sve parametre i pokazateqe potro{we prirod. 3. jul. getske saglasnosti i / ili ugovora o prikqu~ewu. KOREKCIJA OBRA^UNA ZBOG GRE[KE U MJEREWU I (1) Ukoliko se ba`darewem utvrdi da je mjera~ imao gre{ku POSTUPCI U SLU^AJU NEMOGU]NOSTI PRISTUPA dva puta ve}u od klase ta~nosti. 1. mjernom mjestu u svrhu o~itawa i nakon dostavqawa pisanog (2) Operator distributivnog sistema i korisnik zapisni. od strane ovla{}enog lica ope- ratora distributivnog sistema uz predo~ewe slu`bene iskazni. avgust) vr{i dvo- mjese~na o~itavawa kod korisnika u sektoru stanovawa: ^lan 95. a obavezno: (4) Period za koji se vr{i korekcija obra~una zbog gre{ke 1. sistema ima pravo izvr{iti provjeru ovih o~itawa. na o~itawa. u slu~aju iz ~l. ometa o~itawe mjernog mjesta. samovoqnog skidawa ili o{te}ewa plombe mjernog mjesta prirodnog gasa. ^lan 94. (2) Operator distributivnog sistema je du`an da bez odla- gawa. snabdijevawa prirodnim gasom. (2) Operator distributivnog sistema je du`an da propi{e XI 2. za ostale korisnike. (1) Korisnik je du`an da omogu}i ovla{}enim licima ope. ako je ba`darewe vr{eno u posqedwe dvije godine. 11. ako je ustanovqena. O~itawe mjernih ure|aja lo djelimi~no. ako nije primjewivo 1. ugovora o 3. koli~ina isporu~enog prirodnog gasa }e se. jun. 1. snabdijevawu i ugovora o pristupu. odnosno da je mjerewe bi- XI 1. korisnika sa distributivnog sistema i izmjestiti mjerno mje- Kontrolna mjerewa. ovog stava ili ta~ka 2. mjestu radi o~itawa XII 3. ru operatora distributivnog sistema. XII 1. mogu se dogovorom uzeti politikom operatora distributivnog sistema i snabdjeva~a i podaci sa tog mjernog mjesta. s tim da period nim ovim pravilima i Op{tim uslovima snabdijevawa prirod. u mjerewu utvr|uje se: vova. ovih pravila. izmirewa nov~anih obaveza za ranije isporu~ene koli~ine pri- rodnog gasa i tro{kova izmje{tawa mjernog mjesta. . u ispravno stawe. ce uz prisustvo ili bez prisustva korisnika. po~ne sa isporu. ili posumwa da je korisnik namjerno o{tetio mjerno mjesto ili ako utvrdi da je korisnik neovla{}eno prikqu~io svoj objekat na 3. pri ~emu korisnik nije oba- izvr{i korekciju obra~una potro{we do narednog obra~unskog vijestio operatora distributivnog sistema o o{te}ewu. Utvr|ivawe perioda neovla{}ene potro{we ^lan 93. XII . da zamijeni drugom odgovaraju}om mjernom (2) Ukoliko korisnik ne dozvoli ili ne omogu}i pristup opremom uz obavezu da o tome izda potvrdu korisniku.O^ITAVAWE MJERNOG MJESTA. i 2. (1) Pod neovla{}enom potro{wom prirodnog gasa podrazu- aprila teku}e godine. a u skladu sa tehni~kim mogu}nostima. Postupci u slu~aju nemogu}nosti pristupa mjernom postupak utvr|ivawa i dokumentovawa neovla{}ene potro{we. ^lan 89. s tim utro{enih koli~ina prirodnog gasa. na osnovu odobrenog kapaciteta iz energetske saglasnosti ako se ne mo`e primijeniti postupak iz t. distributivni sistem ili da na drugi na~in neovla{}eno kori- sti prirodni gas. od posqedweg ba`darewa mjernog mjesta do dana otkla- na~ina: wawa gre{ke u mjerewu. du`an je da bez odlagawa iskqu~i takav utvrditi nakon sticawa uslova za pristup mjernom mjestu prema objekat sa distributivnog sistema. 1. na osnovu koli~ina ugovorenih za isporuku u toku perio- (1) Ako operator distributivnog sistema osnovano da za koji je onemogu}eno o~itawe. od strane korisnika. o ovoj odluci du`an je obavijestiti korisnike do 15. Korekcija obra~una zbog gre{ke u mjerewu XI . potro{we bez mjernog mjesta ili mimo wega. (2) Za procjenu preuzetih koli~ina prirodnog gasa iz stava (1) Operator distributivnog sistema i korisnik su du`ni (1) ovog ~lana uzima se potro{wa postignuta u odgovaraju}em obezbijediti ispravno i redovno o~itavawe mjera~a za mjerewe vremenskom periodu kada je registrovawe bilo ispravno. izra~unati na jedan od nog gasa neophodne za obra~un koli~ina isporu~enog prirodnog sqede}ih na~ina: gasa.KOREKCIJA OBRA^UNA POTRO[WE ZBOG GRE[KE ovih pravila. toru doma}instva. upozorewa. za dvanaest mjeseci unazad od dana otklawawa gre{ke u mjerewu. je du`an pru`iti informaciju vezanu za rezultate o~itawa. ovog stava. (4) Ukoliko korisnik u dva navrata ne dozvoli pristup ili kom prirodnog gasa odmah po otklawawu nastalih smetwi. isporu~ena koli~ina prirodnog gasa se utvr|uje prora~unom ako je mogu}e. da u me|uvremenu nije do{lo do pove}awa instalisane snage. ili samovoqnog ma potro{wi korisnika u maju prethodne godine. pri ~emu operator distributivnog 4. Pojam neovla{}ene potro{we da u mjesecima mawe potro{we (maj. ^lan 92.Strana 24 . 88. osnovu podataka o izvr{ewu radwi iz ~lana 95. sto na mjesto koje on odredi. ^lan 96. za mjesec maj odre|uje se akontativni iznos potro{we pre. (3) Kona~na koli~ina isporu~enog prirodnog gasa }e se nog prirodnog gasa. mijeva se potro{wa u slu~aju: 2. 1. ako se datum nastanka gre{ke mo`e utvrditi. odnosno onemogu}ava ta~na mjerewa isporu~e. operator distributivnog sistema uzetih koli~ina prirodnog gasa. ovog stava za korisnike u sektoru doma}instava. direktno na licu mjesta. ^lan 91. na osnovu potro{we iz odgovaraju}eg perioda u prethod- noj godini. {e se u prisustvu radnika operatora distributivnog sistema i (5) Nakon ugradwe mjera~a na mjestu na kome je pristup omo- korisnika u skladu sa ovim pravilima. Procjena potro{we prirodnog gasa. u roku od 10 dana od dana podno{ewa zahtjeva. ili 2.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. operator distributivnog sistema obustavqa isporuku prirodnog gasa i mo`e iskqu~iti objekat ^lan 90. 2. zamjene i izmjene na mjernom mjestu vr. 2. korekcije ne mo`e biti du`i od jedne godine za korisnike u sek- nim gasom. kada korisnik onemogu}ava pravilno registrovawe pre- (5) Na zahtjev korisnika. utvr|uje se u skladu sa odredbama poglavqa XII U MJEREWU I OBRA^UN NEOVLA[]ENE POTRO[WE ovih pravila. 1. 1. (4) Operator distributivnog sistema mo`e donijeti odluku XII 2. (6) U slu~aju kada je pogre{no o~itana vrijednost potro{we 4. jednom mjese~no i prilikom svake promjene tarifnih sta. odnosno tri godine za ostale korisnike. prikqu~ewa na distributivni sistem nakon iskqu~ewa zbog razloga utvr|enih ovim pravilima i Op{tim uslovima 4. obavje{tewe se dostavqa korisniku uz ra~un za mart teku. ma prosje~noj potro{wi korisnika u maju i junu teku}e godine. 2. za mjesec jul odre|uje se akontativni iznos potro{we pre. za tri godine unazad od dana otklawawa gre{ke u mjerewu. (2) Mjera~i korisnika o~itavaju se u skladu sa poslovnom (3) Ako postoji kontrolno mjerewe. ili zbog kvara izvjesno vrijeme MJERNOM MJESTU RADI O^ITAWA nije mjerio potro{wu prirodnog gasa. korisnik sti~e pravo na ponovno prikqu~ewe nakon kori{}ewu distributivnog sistema i ugovorom o snabdijevawu. ugovorom o pristupu i gu}en. 3. prikqu~ewa objekata na distributivni sistem bez ener- }e godine ili obavje{tewem korisnika putem lokalnih medija. od dana otklawawa do dana nastanka gre{ke u mjerewu. (1) Operator distributivnog sistema utvr|uje period za ko- ratora distributivnog sistema pristup mjernom mjestu radi ji se vr{i obra~un neovla{}ene potro{we prirodnog gasa.

za period oktobar . visine naknade za prikqu~ewe i druge obaveze ugovornih stra- }ava kako slijedi: na. na- 2. za kapacitet koji utvrdi operator distributivnog siste. a prema sqede}em: DISTRIBUTIVNOG SISTEMA I KORISNIKA 2. 2. korisnik u postupku prikqu~ewa na distributivni si- 2. ugo- pravna lica vr{i se na sqede}i na~in. (4) Za mjesec u kojem je utvr|ena neovla{}ena potro{wa pri- ne snage. (2) Na obra~unatu koli~inu prirodnog gasa primjewuje se cijena prema tarifnoj grupi kojoj korisnik pripada. i 100.1. za trosmjenski rad 24 ~asa dnevno. izuzev prikqu~ka na ni- ^lan 100. skom pritisku. XII 6. Naknada za neovla{}eno utro{ene koli~ine prirod- nog gasa (3) Period za obra~un neovla{}ene potro{we iz stava (2) ovog ~lana ne mo`e biti du`i od zakonskog vremena zastare. ^lan 98.april.UGOVORI IZME\U OPERATORA sati neovla{}ene potro{we. ju se uslovi prikqu~ewa na distributivni sistem te finansij- fizi~ka lica. stem te u postupku pove}awa prikqu~nog kapaciteta. ako je utvr|eno da je neovla{}ena potro{wa vr{ena ~in pla}awa. ra u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. rje{avawe relevantnih parametara.2. ako za isti postoje teh- ni~ki uslovi u distributivnom sistemu. najve}a izmjerena potro{wa prirodnog gasa u periodu od vr{i operator distributivnog sistema. (1) Ugovor o prikqu~ewu na distributivni sistem sklapaju operator distributivnog sistema i: 2. dnevno trajawe neovla{}ene potro{we utvr|uje se prema weg pregleda dijela prikqu~ka. nije mogao uticati (saglasnosti tijela lokalne uprave. ^lan 101. treba biti izgra|en u roku od 30 dana od dana ispuwavawa ugo- Mjese~ni obra~un neovla{}ene potro{we za fizi~ka lica vornih obaveza od strane korisnika (investitora) s kojim je koja nisu registrovana kao korisnici kod operatora distribu. 99. getske saglasnosti). ostale tro{kove prouzrokovane neovla{}enom tiska gasa potro{wom. (4) O~itawe mjernog mjesta bez pregleda plombi na mjernom (1) Za slu~aj neovla{}ene potro{we iz ~lana 95. nezavisno o utvr|enom broju dana. ^lan 97. ili 2. vrijeme i mjesto kori{}ewem improvizovanih gasnih aparata (gorionika). XII 4. za jednosmjenski rad osam ~asova dnevno. ugovor o pristupu i kori{}ewu distributivnog sistema. utvr|ivawe perioda neovla{}ene potro{we vr{i se pre. svrha imovinsko-pravnih odnosa. vr{i se u skladu sa ~l. (2) Mjese~ni obra~un neovla{}ene potro{we za korisnike . iznos potro{we utvr|uje se: prikqu~ewu na distributivni sistem. Obra~un neovla{}ene potro{we u slu~aju kada se ne.Petak. s tim {to se ovako utvr|eni iznos pove. u roku utvr|enom ugovorom o prikqu~ewu na di- Mjese~ni obra~un neovla{}ene potro{we za pravna lica stributivni sistem. godinu dana prije nastupawa neovla{}ene potro{we. 98. na~in kori{}ewa gasa i druge veli~ine koje ~emu je operator distributivnog sistema du`an pravovremeno uti~u na iznos neovla{}ene potro{we. odnosno za ostale korisnike osam ~asova dnevno i Prava i obaveze operatora sistema i korisnika sistema ure- |uju se ugovorom u skladu sa odredbama ovih pravila. sa tarifnim sistemom koji je tada bio na snazi. kako slijedi: vom da nije do{lo do promjene ukupno instalisane snage gasnih 1. operator distributivnog sistema sklopio ugovor o tivnog sistema. ovih pravila. fakturisawe i naplatu neovla{}ene potro{we 1. koja nisu registrovana kao kupci kod operatora distributiv. ovih pravila. aparata. . fizi~ka lica vr{i se na sqede}i na~in. Pored prava i obaveza koje su utvr|ene ovim pravilima. broj energetskih uslova (ener- potro{we se pove}ava za 30%.Strana 25 (2) Ukoliko se ne mo`e utvrditi po~etak jedne ili vi{e ne. iznos naknade za prikqu~ewe. dobija- ma ili koje utvrdi nezavisna stru~na institucija na bazi svih we urbanisti~ke saglasnosti i gra|evinske dozvole. ili rodnog gasa. ^lan 103.3. obra~unate koli~ine prirodnog gasa. ovih pravila. kao {to su: veli~ina objekta. (2) Ugovorom o prikqu~ewu na distributivni sistem ure|u- Mjese~ni obra~un neovla{}ene potro{we za korisnike . za sve korisnike ~etiri ~asa dnevno. (5) i (6) ovoga ~lana ne ra~unaju se za- nog sistema iznos potro{we utvr|uje se: stoji u aktivnostima na koje operator distributivnog sistema 1. o kori{}ewa gasa. 2. u skladu sa ~l. utvr|ivawe perioda neovla{}ene potro{we vr{i se pre- ovla{}enih radwi iz ~lana 95. dnevno trajawe neovla{}ene potro{we utvr|uje se prema ugovorom o prikqu~ewu na distributivni sistem. prikqu~ak se treba izgraditi u roku utvr|enom 3. maksimalna ~asovna potro{wa prirodnog gasa prema XIII 1. najve}a izmjerena potro{wa prirodnog gasa u periodu od sistema utvr|uju se i ostala prava i obaveze potpisnika ugovo- tri godine prije nastupawa neovla{}ene potro{we pod uslo. ako je utvr|eno da je neovla{}ena potro{wa vr{ena (3) Ugovor o prikqu~ewu na distributivni sistem sadr`i kori{}ewem odgovaraju}ih gasnih aparata. ovih uslo- mjestu i izrade zapisnika o kontroli mjernog mjesta ne smatra va naknada za neovla{}eno utro{ene koli~ine prirodnog gasa se pregledom mjernog mjesta koje se mo`e koristiti za sadr`i tro{kove: odre|ivawe po~etka neovla{}ene potro{we. smatra se da je ma ~lanu 96. a prema sqede}em: ^lan 104. tehni~ke uslove prikqu~ewa. 97. nih objekata u postupku prikqu~ewa na distributivni sistem tiska gasa te u postupku pove}awa prikqu~nog kapaciteta. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . ovih pravila. utvr|uje se puna mjese~na naknada za odr`avawe mjernog mjesta. decembar 2009. maksimalni protok gasa kroz MRSK G4. (5) Ako je za izgradwu prikqu~ka na distributivni sistem 2. 1. ovla{}ena potro{wa vr{i preko odgovaraju}eg regulatora pri.1. iznos neovla{}ene podatke o ugovornim stranama. (4). izvje{tavati drugu ugovornu stranu. ~lanu 97. maksimalna ~asovna potro{wa prirodnog gasa prema ukupno instalisanoj snazi gasnih aparata pomno`ena sa brojem XIII . prirodni gas za grijawe {esnaest ~asova dnevno. rok izgradwe prikqu~ka. 1. odnosno 6 Sm3/h. 2. prikqu~ewa te ostale odredbe. pod uslo- vom da u me|uvremenu nije do{lo do promjene ukupno instalisa. 3. 1. 2. Ugovor o prikqu~ewu na distributivni sistem ukupno instalisanoj snazi gasnih aparata pomno`ena sa brojem sati neovla{}ene potro{we. ovih pravila.2.pravna lica. Obra~un neovla{}ene potro{we u slu~aju kada se ne. i korisnike. (4) Prikqu~ak na distributivni sistem niskog pritiska ^lan 99. 2. 2. tehni~ke po- datke o izgradwi prikqu~ka. (6) Operator distributivnog sistema du`an je izgraditi prikqu~ak na distributivni sistem. odnosno mjernog mjesta na kojem ~lanu 97. doga|aji na gradili{tu i sli~no). ugovor o prikqu~ewu na distributivni sistem. a u skladu (1) Mjese~ni obra~un neovla{}ene potro{we za korisnike . iznos neovla{}ene potro{we se pove}ava za 50%.. 11. niskog pritiska potrebno stvoriti tehni~ke uslove u distribu- ma ~lanu 96. kao: vorima izme|u operatora distributivnog sistema i korisnika 1. tivnom sistemu. ovih pravila. za period maj . ske obaveze u skladu sa Pravilnikom o tarifama za odre|ivawe 96. i 97. je izvr{ena radwa kojom je omogu}ena neovla{}ena potro{wa prirodnog gasa. neovla{}ena potro{wa prirodnog gasa trajala od dana posqed.septembar. XII 5. ovih pravila.. za korisnike koji koriste ^lan 102. za dvosmjenski rad 16 ~asova dnevno i 1. 2. investitor stambeno-poslovnih objekata i / ili poslov- ovla{}ena potro{wa vr{i mimo odgovaraju}eg regulatora pri. (7) U rokove iz st. kao: (3) Obra~un.

XIII 2. broj 86/07) i ~lana 29.d. na~inu i ro- . (4) ovog ~lana kod svake promjene bilo kojeg podatka iz stava (5) ovoga ~lana i kod svakog sklapawa ili prestanka ugovora o ^lan 111. alineja e) Zakona o gasu (“Slu`beni glasnik Republike Srp- stributivni sistem du`an je a`urirati popis kupaca iz stava ske”. 17.namjenu potro{we gasa. stav (6) Snabdjeva~ korisnika ~iji su objekti prikqu~eni na di. ku od 15 dana od dana wegovog prijema. kovima pokretawa spora pred Regulatornom komisijom. jeg snabdijeva gasom. tada se u skladu sa pravilima pristupa tre}e strane ugo. nijeti prigovor operatoru distributivnog sistema zbog nepo- {tovawa odredbi ovih pravila u roku od 30 dana od dana na- (1) Snabdjeva~ sklapa ugovor o pristupu i kori{}ewu di. stanka razloga za podno{ewe prigovora.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. ukqu~iju}i (1) Operator distributivnog sistema je du`an da propi{e i pomo}ne usluge i odobreni kapacitet iz energetske saglasnosti na odgovaraju}i na~in objavi procedure za rje{avawe prigovo- za svakog kupca ~iji su objekti prikqu~eni na distributivni ra korisnika. snabdijevawu i o tome. 2.broj energetske saglasnosti za prikqu~ewe korisnika na distributivni sistem. broj 86/07). uslove distribucije ga. (5) Popis kupaca prikqu~enih na distributivni sistem iz stava (4) ovoga ~lana sadr`i sqede}e podatke: (1) U postupku rje{avawa sporova operator distributivnog sistema du`an je pou~iti korisnika o mogu}nosti. uslove ograni~ewa isporuke gasa. s. . jula 2009. (3) Ugovor o pristupu i kori{}ewu distributivnog sistema (3) Operator distributivnog sistema je du`an da odgovori sadr`i podatke o ugovornim stranama. Na osnovu ~lana 41. . ukoliko u pojedina~- stributivnog sistema s operatorom distributivnog sistema.RJE[AVAWE SPOROVA (11) Sve usluge koje nisu sadr`ane u naknadi za prikqu~ewe. sano. najkasnije u ro- sa. u roku osam dana od dana nastale promje. Isto~no Sarajevo Gavro Bogi}. kori{}ewe distributivnog sistema i Op{tih uslova snabdije- stributivni sistem niskog pritiska u iznosu do 50 % ukupne vawa prirodnim gasom. 11.identifikacijsku oznaku. cijene gasa prema tarifnim stavovima za djelatnost distribu- tivni sistem.PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE .. . distributivne mre`e. (4) Korisnik se mo`e obratiti operatoru distributivnog sistema usmenim putem. cije nestandardne su usluge i pla}aju se prema cjenovniku za ne- (10) Operator distributivnog sistema du`an je u pisanom standardne usluge operatora distributivnog sistema ili prego- ili elektronskom obliku objaviti tipski ugovor o prikqu~ewu vara~kim pristupom ugovornih strana. utvr|uje se ugovorom o prikqu~ewu na distribu.d. prirodni gas daje operator distributivnog sistema. XV . (8) Naknada za prikqu~ewe za izgradwu prikqu~ka na di. 2. na distributivni sistem. vrijeme i mjesto isporuke gasa te ostale odredbe.Strana 26 . (8) Ugovor o pristupu i kori{}ewu distributivnog sistema Pravila rada distributivne mre`e za prirodni gas stupaju sklapa se na neodre|eno ili odre|eno vrijeme: na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasni- ku Republike Srpske”. (11) Pomo}ne usluge i sve usluge koje nisu sadr`ane u dijelu skom pritisku. odredbe o o~itawu i dosta. godine. Ugovor o pristupu i kori{}ewu distributivnog (2) Ako se sporovi me|u stranama ne mogu rije{iti na na~in sistema predvi|en u stavu (1) ovog ~lana. . sistem kojeg snabdjeva~ snabdijeva gasom te finansijske obaveze (2) Operator distributivnog sistema du`an je da rje{ava u skladu sa va`e}im tarifnim stavovima. ^lan 109. 1. naknade za prikqu~ewe pla}a se u roku od osam dana od dana (10) Operator distributivnog sistema du`an je u pisanom sklapawa ugovora o prikqu~ewu na distributivni sistem.li~ni identifikacijski broj ili poreski broj pravnog su.obra~unsko mjerno mjesto . ako je na postoje}em izgra|enom distributivnom sistemu raspolo`iv dovoqan kapacitet distribucije i ako se potpisi- vawem ugovora ne ugro`ava snabdijevawe potencijalnih tarif- nih kupaca u smislu obaveze pru`awa javne usluge operatora si. na XXVI sjednici. ^lan 112. Statuta “Saraje- (9) Sklapawem ugovora o pristupu i kori{}ewu distribu. (2) Odluke Regulatorne komisije su kona~ne i protiv wih se bjekta.vrijeme i mjesto isporuke gasa i ^lan 110. u svim ostalim sistuacijama ugovor se potpisuje sa ta~. u nim slu~ajevima odredbama ovih pravila nije druga~ije propi- ime i za ra~un kupca prikqu~enog na distributivni sistem ko. Saglasnost na Pravila rada distributivne mre`e za pri- rodni gas daje Regulatorna komisija u skladu sa ~lanom 4. voriti na prikladan na~in. mo`e pokrenuti upravni spor. . ukoliko u pojedina~nim vi mjernih podataka. vo-gas” a. a operator distributivnog sistema je du`an odgo- distributivnog sistema je popis kupaca prikqu~enih na di. jula 2009. ta~ka 2. Isto~no Sarajevo. XIV . ^lan 106.druge potrebne podatke. ^lan 108. a ili elektronskom obliku objaviti i u~initi dostupnim kori- ostatak do zavr{etka izgradwe prikqu~ka. blike Srpske”. od dana nastale promjene dostaviti podatke snabdjeva~u kupaca ~iji su objekti prikqu~eni na distributivni sistem. Zakona o gasu (“Slu`beni glasnik Repu- nom utvr|enim rokom trajawa ugovora. prigovore korisnika na jednostavan i efikasan na~in. snicima tipski ugovor o pristupu i kori{}ewu distributiv- (9) Dinamika pla}awa naknade za prikqu~ewe za izgradwu nog sistema. Broj: 06-87-1249/09 Predsjednik stema. decembar 2009. ne akte u skladu sa ovim pravilima u roku od {est mjeseci od da- na stupawa na snagu ovih pravila. dardne su usluge i pla}aju se prema cjenovniku za nestandardne (1) Operator distributivnog sistema i korisnik rje{ava}e usluge operatora distributivnog sistema. odredbe o obra~unu i pla}awu naknade za slu~ajevima odredbama ovih pravila nije druga~ije propisano. sve svoje eventualne sporove pregovorima i na miran na~in. stributivni sistem kojima snabdjeva~ isporu~uje gas. godine Upravnog odbora vor potpisuje na neodre|eno vrijeme. izuzev prikqu~ka na ni. Upravni odbor “Sarajevo- ugovora u cijelosti prihvataju odredbe va`e}ih pravila rada gas” a. korisnik sistema mo`e pod- ^lan 105.oznaku tarifne grupe i tarifnog modela. dostaviti podatke operatoru distributivnog sistema. prikqu~ka na distributivni sistem. a nisu mogle biti utvr|ene prema tarifnim stavovima.prikqu~ni kapacitet. (1) Tuma~ewe odredbi Pravila rada distributivne mre`e za ne. stema ure|uje se pru`awe usluge distribucije gasa. . kori{}ewe distributivnog sistema. ^lan 107. Operator distributivnog sistema du`an je da donese inter- .ime i prezime ili naziv kupca. odr`anoj 17.r. na pisani prigovor korisnika. uz saglasnost Regulatorne komi- tivnog sistema ugovorne strane se obavezuju da tokom va`ewa sije za energetiku Republike Srpske. Pravilnika o tarifama koje se odnose na donio je . ako zahtijeva obja{wewe ili dopunske (4) Prilog i sastavni dio ugovora o pristupu i kori{}ewu informacije. nestan. (7) Operator distributivnog sistema du`an je a`urirati (2) Izmjene i dopune Pravila rada distributivne mre`e za popis kupaca iz stava (4) ovoga ~lana kod svake promjene bilo prirodni gas vr{e se na isti na~in i po postupku koji je utvr- kojeg podatka iz stava (5) ovoga ~lana i o tome u roku osam dana |en za wihovo dono{ewe. (2) Ugovorom o pristupu i kori{}ewu distributivnog si. u pisanoj formi.

dijevawe kupaca. ^lan 7. ili skladi{te. prava i obaveza izme|u operatora distributivnog sistema. na~in i po uslovima iz ugovora o snabdijevawu. 12. prirodnog gasa u slu~aju op{te nesta{ice prirodnog gasa. obezbijediti adekvatan na~in dostavqawa svih snabdijevawa. na naknadu {tete koja je prouzrokovana neosnovanom obu- 11. na prikladan na~in. 6. 11.“snabdjeva~” . 7.bilo koja transportna ili distributivna mre. ukqu~uju}i postroje. Obaveze snabdjeva~a proizvodwe. sigurnosti i pravi~nosti u isporuci i snabdijevawu prirod- nim gasom. uslovi i na~in na koji se obra~unavaju i ispla}uju {tete 1. na~in. skih i zakonskih akata. telekomunikacioni i infor. Obaveze kupca ^lan 3. zakqu~iti ugovor o snabdijevawu sa kupcem. na~in. pridr`avati se Pravila rada transportne i distribu- tako da se obezbijede neophodne koli~ine prirodnog gasa i teh. podnijeti prigovor snabdjeva~u zbog nepravilnosti rada. prijema i rje{avawa gasa kvalifikovanim kupcima.“sigurno snabdijevawe” . mjere i redoslijed ograni~ewa isporuke ovim uslovima. ~iji je vlasnik i / ili kojim upravqa ener.“snabdijevawe” . da bude informisan o svim zna~ajnim pitawima u vezi sa sa ~lanom 3. smawenog kvaliteta ili neopravdanim ograni~ewem isporuke |uju ugovorom. Zakona o gasu. fakturisati i napla}ivati utro{ene ko- obavqa funkciju upravqawa distributivnom mre`om. . kao {to prirodnog gasa tarifnim kupcima po regulisanim uslovima. . ^lan 1. Prava snabdjeva~a Srpske. o~itava. odgovorno za rad. wa ugovornih obaveza od strane kupca. nadoknaditi kupcu {tetu prouzrokovanu neosnovanom gasa. ZA SNABDIJEVAWE PRIRODNIM GASOM snabdjeva~a prirodnim gasom i kupaca prirodnog gasa. prava i obaveze kupaca prirodnog gasa. Prava kupca ni~ena isporuka prirodnog gasa kupcu. 3. . stavom isporuke prirodnog gasa. 8. ovih uslova. ^lan 4. kao i obezbje|ewe transparentnog i nediskrimina- Op{tim uslovima za snabdijevawe prirodnim gasom (u torskog pona{awa subjekata u sektoru prirodnog gasa. u skladu 4. izraditi jasna uputstva i obrasce za postupawe kupaca u `a. obra~unavati.bilo koji transportni ili distributivni si. na prikladan na~in u~initi dostupnim Op{te uslove o gas za svoje potrebe snabdijevawu svakom od kupaca prirodnog gasa.preduze}e koje obavqa djelatnost iz oblasti prirodnog gasa je pravno lice koje je upisano u registar III .“kupac” . isporukom prirodnog gasa smawenog kvaliteta ili ograni~ewem isporuke prirodnog gasa. ostvarewu svojih prava i obaveza u vezi sa snabdijevawem pri- getski subjekat u skladu sa ovim zakonom. II 2. cijalno i tehni~ko obavqawe ovih djelatnosti. prirodnog gasa u skladu sa odredbama Op{tih uslova i ugovori- ma i Pravilima rada transportne i distributivne mre`e pri- ^lan 2.snabdijevawe prirodnim gasom 13. na snabdijevawe prirodnim gasom na nediskrimini{u}i uzrokovane neosnovanom obustavom isporuke prirodnog gasa. prigovora i `albi.pravno ili fizi~ko lice koje kupuje prirodni 11. ^lan 5. na~in na koji se mjeri.OP[TE ODREDBE Ciq dono{ewa Op{tih uslova je unapre|ewe efikasnosti. 5. obavje{tewa upu}enih kupcima. 5. . Kupac ima pravo: 9. 10. . uslovi i na~in pod kojima mo`e biti obustavqena i ogra. postupci u slu~ajevima neurednog izvr{avawa ili 3.pravno lice koje 3.energetski subjekat koji obavqa djelatnost 7. 2. rodnim gasom i u~initi ih dostupnim kupcima na prikladan wa za snabdijevawe pomo}nim uslugama. ograni~ewa u isporuci prirodnog gasa. decembar 2009. obezbijediti potrebne koli~ine prirodnog gasa za snab- rodni gas od snabdjeva~a pod regulisanim uslovima. isporukom prirodnog gasa 12. na~in informisawa kupaca u slu~aju obustave i ^lan 6. daqem tekstu: Op{ti uslovi) propisuju se uslovi snabdijevawa prirodnim gasom. 4. uslovi. ostali odnosi izme|u snabdjeva~a i kupaca koji se utvr. neovla{}ena potro{wa. rom sa kupcem. Op{ti uslovi primjewuju se kod obavqawa djelatnosti ^lan 8. na~in snabdijevawa kupaca prirodnim gasom.prodaja i kupovina radi daqe prodaje naplatom ra~una ili bilo koje druge potrebne podatke. te podr{ku i savjetovawe kupaca. III 2. Snabdjeva~ ima sqede}e obaveze: . macioni sistemi i druga infrastruktura neophodna za obavqawe djelatnosti transporta ili distribucije prirodnog 9. kao i mjere koje se preduzimaju u slu~aju pore. postupati po prigovorima kupaca u skladu sa odredbama stem gasovoda. obra~unava i napla}uje 2. propu{tawem kupca. I . II . . pohrawivati i a`urirati podatke u vezi sa obra~unom i . distribucije. 1. tivne mre`e prirodnog gasa. Kupac ima sqede}e obaveze: . 1. Pojmovi koji se koriste u Op{tim uslovima imaju.kupac prirodnog gasa koji kupuje pri. ispostaviti i naplatiti ra~un za utro{enu koli~inu prirodnog gasa u rokovima predvi|enim ovim uslovima i ugovo- 4.Strana 27 OP[TE USLOVE zvolom za snabdijevawe. obustaviti isporuku prirodnog gasa u slu~aju neispuwe- neizvr{avawa ugovornih obaveza kupaca. i to: 1.PRAVA SNABDJEVA^A I KUPCA me}aja na tr`i{tu prirodnog gasa na teritoriji Republike II 1. zahtijevati naknadu {tete prouzrokovane radwom ili utro{ena koli~ina prirodnog gasa. distribucijom gasa. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . 8. koje je li~ine prirodnog gasa. ponuditi zakqu~ivawe ugovora i obezbijediti wihovu do- kalne ili regionalne cjevovodne mre`e radi isporuke kupcima. .Petak. kvalitet prirodnog gasa.OBAVEZE SNABDJEVA^A I KUPCA za obavqawe i koje obavqa najmawe jednu od djelatnosti: III 1. . odnosno za regulisawe me|usobnih od- nosa. skladi{tewa snabdije- vawa i trgovine prirodnim gasom i koje je odgovorno za komer. sqede}e zna~ewe: snabdijevawem prirodnim gasom. snabdijevawa prirodnim gasom na teritoriji definisanoj do. prate}ih objekata.transport prirodnog gasa kroz lo. bez naplate tro{kova. propusta ili gre{ke snabdjeva~a prirodnim gasom u skladu sa 10. transporta. osigurati pru`awe informacija.“energetski subjekat” . isporu~ivati kupcu prirodni gas na pripisan na~in i po rawe dugoro~ne sposobnosti mre`e da odgovori potrebama za propisanim cijenama. ali ne ukqu~uje snabdijevawe. obustavom isporuke prirodnog gasa.“distribucija gasa” . odr`avawe i razvoj transportne mre`e i even- tualnih wenih interkonekcija sa drugim mre`ama. rodnog gasa.“tarifni kupac” . ukqu~uju}i i prodaju i kupovinu radi daqe prodaje prirodnog 6. Snabdjeva~ ima pravo: 3.“sistem” . je propisano. Op{tih uslova i drugih podzakon- ni~ki uslovi funkcionisawa sistema.“mre`a” . i za osigu. 2. 2.“operator distributivnog sistema” . stavu kupcima. prava i obaveze snabdjeva~a prirodnim gasom.

koriguje se koli~ina IV 3. Snabdjeva~ i operator distributivnog sistema mogu OGRANI^EWA U ISPORUCI odlu~iti da primijene mawe restriktivne mjere od obustave PRIRODNOG GASA isporuke. Snabdjeva~ je du`an prije iskqu~ewa kupcu dostaviti gasa ne odgovara obra~unatim prosje~nim stvarnim vrijedno. u sistemu transporta. Op{tih v) ostali razlozi propisanim Pravilima rada distribu- uslova snabdijevawa. 7. a kupac ne zakqu~i novi ugovor. 11. pridr`avati se odredbi Op{tih uslova i Pravila rada {tavaju kupce o poslovnoj politici ograni~ewa i obustave distributivne mre`e prirodnog gasa. Op{tim uslovima i Pravilima rada distributivne mre`e. sistema definisani su Pravilima rada distributivne mre`e prirodnog gasa.4. Isporuka gasa vr{i se preko mjernog mjesta koje ispuwava U slu~aju neurednog izvr{avawa ili neizvr{avawa ugovo- uslove utvr|ene va`e}im propisima. propisana u stavu 1. Tro{kove postupka ispitivawa snosi ona strana koja je zatra`ila ispitivawe.izmjerena koli~ina gasa (podatak sa mjernog mjesta). 1. 1. 2. vawa ili neizvr{avawa ugovornih obaveza kupca ^lan 11. blagovremeno odjaviti kori{}ewe prirodnog gasa i pri. postupci u slu~aju 4.6 kJ/Sm3 i izra`ava se u KM/1 Sm3.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. QUG 2. isporuke prije zakqu~ivawa ugovora. sve u skladu sa poslovnom politikom obustave isporuke prirodnog gasa.korigovana koli~ina gasa (osnovica za obra~un kupca. Ostali razlozi za obustavqawe i prekid isporuke i qIZ .5. nim gasom i drugim zakonskim propisima koji reguli{u obli. Kupcu se mo`e obustaviti i ograni~iti isporuka prirod- rodnog gasa. Djelatnost snabdijevawa vr{i se bez favorizovawa ili di. redovno i blagovremeno pla}ati preuzete koli~ine pri. decembar 2009. IV 3. radwe koje kupac treba da preduzme doknaditi tro{kove postupka ispitivawa ukoliko ih je snosio da bi izbjegao iskqu~ewe. preuzimawa prirodnog gasa QST . kao i posebne uslove operatora distributivnog si. Gas koji se preuzima na ulazu u distributivni sistem ga.Strana 28 . IV 2. ^lan 20. Kupac mo`e zatra`iti da nezavisna ovla{}ena institu- cija obavi ispitivawe energetske vrijednosti prirodnog gasa IV 3. kJ/Sm3. javiti druge promjene u vezi sa snabdijevawem. |) mogu}e posqedice neizmirewa obaveza pla}awa prema sovoda mo`e imati drugu energetsku vrijednost od one koja je zakqu~enom ugovoru.1. vrijednost gasa od 34 075. ^lan 16. renih obaveza snabdjeva~ je du`an pismenim putem opomenuti tivne mre`e. d) rok pla}awa duga. zakqu~iti ugovor o snabdijevawu i ugovor o pristupu i IV 3. ovog ~lana. koju objavquju na svojoj internet stranici ili u uslu- IV . Prilikom obra~una utro{enonog prirodnog gasa. ako odredbe o IV 3.SNABDIJEVAWE PRIRODNIM GASOM. ^lan 9. 1. sebno treba da sadr`i: Zabrawena je prodaja gasa od strane jednog kupca drugom.3. nog gasa u slu~ajevima i pod uslovima utvr|enim Zakonom o ga- 3. ^lan 14. b) na zahtjev kupca. vedeni razlozi iskqu~ewa. Obustavqawe isporuke prirodnog gasa izvr{ava se kada gdje je: se ispune uslovi za raskid ugovora o snabdijevawu po zahtjevu qO .6. v) adresu kupca i / ili adresu mjernog mjesta. vrijeme prekida isporuke i rok za kupac i obra~un pla}awa utro{enih koli~ina prirodnog gasa dostavqawe prigovora i druge okolnosti bitne za konkretan uradi u skladu sa nalazima ispitivawa. Pravila rada transportnih i distribu. ograni~ewe i prekid isporuke prirodnog gasa u QUG-ugovorena energetska mo} prirodnog gasa. tivnih mre`a. Razlozi za obustavqawe i ograni~ewe isporuke i preuzi- ca prirodnim gasom i dozvolu za trgovinu i snabdijevawe pri. Ispitivawe energetske vrijednosti prirodnog gasa redovnog i vanrednog odr`avawa distributivnog sistema. Opomena o neurednom izvr{avawu ugovorenih obaveza po- ^lan 12. u zavisnosti od konkretne situacije i tipa objekta ko- IV 1. ovog ~lana. ^lan 19. Principi ograni~ewa i obustave isporuke pristupu i kori{}ewu distributivne mre`e nisu regulisane ugovorom o snabdijevawu. Cijena gasa za kupca utvr|uje se za ugovorenu energetsku g) ukupan iznos duga. su. a) neuredno izvr{avawe ili neizvr{avawe ugovornih oba- ^lan 10. kao i o svakoj promjeni te politike. g) op{ta nesta{ica prirodnog gasa. stributivnog sistema u postupku prekida i ograni~ewa isporu- ke i / ili iskqu~ewa objekta kupca sa distributivnog sistema 6. stema propisane internim aktima operatora distributivnog sistema. Kvalitet prirodnog gasa b) ime ili naziv kupca. Opomena se ne smatra obavje{tewem o iskqu~ewu. 2. KVALITET PRIRODNOG GASA. 2. IV 3. Pravilima rada distribu. ^lan 13. Ukoliko se ispitivawem utvrdi da energetska vrijednost 1. obavje{tewe o prekidu isporuke ili iskqu~ewu na kojem su na- stima iz stava 3. Obustavqawe isporuke prirodnog gasa mo`e se izvr{iti qO = qIZ * ________ na obrazlo`eni zahtjev kupca. pla}awa utro{enog gasa). mawa prirodnog gasa su: rodnim gasom. dozvolu za obavqawe djelatnosti snabdijevawa tarifnih kupa.2. `nom centru. Snabdjeva~ i operator distributivnog sistema obavje- 4. ^lan 17. veza kupca. snabdjeva~ gasa du`an je kupcu na. Razlozi za obustavqawe i ograni~ewe isporuke i Djelatnost snabdijevawa prirodnim gasom mo`e obavqati preuzimawa prirodnog gasa pravni subjekat koji je od Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daqem tekstu: Regulatorna komisija) dobio ^lan 15. kJ/Sm3. 3. Obustava. kao i obavqa se u skladu sa propisima o metrologiji koji va`e na obustavqawe isporuke zbog radwi ili propu{tawa korisnika podru~ju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Pravilnik o tarifnoj metodologiji. IV 3. ovog ~lana. kupca. u slu- ~aju odstupawa energetske vrijednosti. skriminacije u skladu sa odredbama Zakona o gasu. a) identifikacioni broj kupca. . skladi{tewa i snabdijevawa prirod. Obustava i ograni~ewe u isporuci prirodnog gasa kori{}ewa distributivne mre`e prirodnog gasa. Obavqawe djelatnosti snabdijevawa ji treba biti iskqu~en sa distributivne mre`e. Postupci snabdjeva~a u slu~aju neurednog izvr{a- gacione odnose. tivne mre`e za prirodni gas. QST 1. 1. slu~aju nepredvi|enih okolnosti i havarija. Komunikacija izme|u snabdjeva~a i operatora di- propisane u stavu 1. 5.prosje~na stvarna energetska mo} prirodnog gasa. Obustavqawe isporuke i preuzimawa prirodnog gasa isporu~enog gasa prema slijede}oj formuli: na zahtjev kupca ^lan 18. OBUSTAVE I 3. slu~aj. distribucije.

i) porez na dodatu vrijednost. Planom ograni~ewa potro{we iz stava 2. Ograni~ewa iskqu~ewa i / ili prekida isporuke 1. ^lan 21. bankovne garancije i drugi oblici jemstva prihvatqivi za prikqu~ewe objekta kupca. ^lan 25. isporuka pri- rodnog gasa vr{i se prema prioritetima u skladu sa Planom se. v) sa~ini odgovor na prigovor zasnovan na provjerenim po- ~enu isporuku prirodnog gasa putem: dacima u {to kra}em roku. ovog ~lana izra- |uje se uzimaju}i u obzir podjednak status svih kupaca unutar ^lan 27. ca. trgovinama i restorani.OBRA^UN. 3. ^lan 24. Kupac ima pravo na naknadu {tete uzrokovanu neosnova- ^lan 22. kona o gasu. Objektima kupca navedenim u stavu 2. . 3. Na zahtjev snabdjeva~a. tima kupaca ~iji bi prekid rada doveo do neposredne opasnosti dijevawu i odredbe iz Op{tih uslova. rodnog gasa. a) identifikacioni broj kupca.Strana 29 2.8. pak za naknadu {tete pred nadle`nim sudom. IV 3. Naknade {tete zbog neosnovane obustave isporuke stiti snabdjeva~a. snab- b) ime ili naziv kupca. pla}awa za preuzete koli~ine prirodnog gasa (avalirane mjeni- `iti od operatora distributivnog sistema ponovno ce. g) ostalih mjera kojima se omogu}ava o~uvawe i racionalna potro{wa prirodnog gasa. U slu~aju op{te nesta{ice prirodnog gasa.Petak. Ra~un za prirodni gas i ra~un za kori{}ewe mre`e izdat iskqu~en i kupcu od strane snabdjeva~a obavezno sadr`i: v) za{tita industrijskih pogona od posebnog interesa. ma. kupac mo`e pokrenuti postu- transportne i distributivne mre`e prirodnog gasa. obavje{tewe o prekidu isporuke prirodnog gasa u roku od osam nosi propis kojim se ograni~ava isporuka gasa odre|enim kate. Kupac mo`e podnijeti prigovor snabdjeva~u na vawa i cjelovitost gasnog sistema. ugovorom o snabdijevawu. Planom iz stava 2. IV 3. ovog ~lana mo`e se vr{i ponovno prikqu~ewe kupca na distributivni sistem uz obustaviti isporuka prirodnog gasa zbog nepla}awa.10. lektivnog ograni~ewa potro{we prirodnog gasa. U slu~aju op{te nesta{ice prirodnog gasa. na jednostavan i efikasan na~in. Zbog nepla}awa obaveza za isporu~ene koli~ine prirod- }e izvr{iti iskqu~ewe objekta potro{a~a sa distributivnog nog gasa ne mo`e se obustaviti isporuka prirodnog gasa objek- sistema ukoliko kupac ne izvr{ava obaveze iz ugovora o snab. 4. U postupku po prigovoru kupca snabdjeva~ je du`an da: operator distributivnog sistema vr{e isporuku prirodnog ga- sa u skladu sa planom selektivnog ograni~ewa potro{we pri. Ograni~ewe isporuke zbog poreme}aja na tr`i{tu V . a snabdjeva~ je du`an odgovoriti na prikladan na~in. `) ukupnu cijenu po svakom tarifnom elementu. a u skladu sa kupac ne obezbijedi odgovaraju}e garancije prema uslovima iz odredbama Pravila rada distributivne mre`e prirodnog gasa. posti`u sqede}i ciqevi: u skladu sa Op{tim uslovima. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . ovog ~lana utvr|uju se instrumenti obezbje|ewa ispuwavawa obaveze nastaviti sa snabdijevawem gasom i zatra. 8. 3. FAKTURISAWE I NAPLATA 4. U slu~aju pojave op{te nesta{ice prirodnog gasa. g) datum o~itawa i datum prethodnog o~itawa. u saradwi sa snabdje. Snabdjeva~ je du`an da odgovori na pisani prigovor kup- b) uvo|ewa maksimalne {tedwe prirodnog gasa u javnim. Pra- vilnikom o tarifama i drugim propisima. u pisanoj formi. decembar 2009. iste kategorije potro{we i grupe kupaca. obezbje|uje sigurnost snabdijevawa i isporuke prirodnog gasa.PRAVO PRIGOVORA KUPCA U SLU^AJU PREKIDA prirodnog gasa ISPORUKE ^lan 23. Prioriteti za isporuku prirodnog gasa u slu~aju op{te nesta{ice z) ukupnu cijenu isporu~enih koli~ina prirodnog gasa u obra~unskom periodu. nom obustavom isporuke prirodnog gasa. b) podneseni prigovor poku{a sporazumno rije{iti. ovog ~lana utvr|uju se mjere za ograni. U slu~aju da kupac i snabdjeva~ ne postignu sporazum o vi- kupca sa distributivnog sistema propisana su Pravilima rada sini {tete iz stava 1. 11. a) ispita navode iz prigovora. najkasnije u roku od 15 dana od dana wego- jedni~kim i poslovnim prostorijama. snabdjeva~a). |) registrovane vrijednosti mjernih ure|aja i izmjerene ko- va~em. Po prestanku razloga za iskqu~ewe sa distributivnog si. 2. gasa i mjerama koje treba preduzeti u ciqu smawewa potro{we tokom op{te nesta{ice prirodnog gasa. butivnog ili transportnog sistema za iskqu~ewe. Plan ograni~ewa potro{we iz stava 2. IV 3. snabdjeva~ je du`an najkasnije u roku od tri dana od dana deni u stavu 2. j) ukupan iznos ra~una. nost isporu~enih koli~ina prirodnog gasa. posebne kategorije 1. nog gasa ne primjewuju se odredbe u vezi sa obaveznom isporukom d) tarifne elemente po kojima se mjeri i obra~unava vrijed- i kvalitetom prirodnog gasa. Snabdjeva~ kupaca je du`an da rje{ava prigovore kupaca rodnog gasa. U toku trajawa okolnosti izazvanih nesta{icom prirod. operator distributivnog sistema 2. snabdjeva~ i 3. gorijama kupaca. kupaca kojima se zbog nepla}awa ne mo`e obustaviti isporuka du isporuke ili iskqu~ewu neosnovan ili ako prigovor u roku prirodnog gasa utvr|uju se u skladu sa pravilima kojima se nije podnesen. koje donosi Vlada Republike Srpske u skladu sa ~lanom 42. 5. Za- 2. u roku od 24 ~asa. obavje{tava kupce o ograni~ewima isporuke prirodnog li~ine na osnovu kojih se vr{i obra~un. Ograni~ewa prekida isporuke i / ili iskqu~ewa objekta 2. v) adresu kupca i / ili adresu mjernog mjesta. Ako do|e do iznenadnog i nepredvi|enog mawka prirod- nog gasa na tr`i{tu. ovog ~lana. snabdjeva~ je du`an dati nalog operatoru distri. Snabdjeva~ vr{i obra~un. ovog ~lana se utro{eni prirodni gas na osnovu podataka o o~itawu mjerila. djeva~ i operator distributivnog sistema koriste sva raspolo- `iva sredstva u ciqu prevazila`ewa nastalih okolnosti. ^lan 26. 7. Prioriteti isporuke prirodnog gasa.7. ako v) selektivne redukcije isporuke prirodnog gasa i zahtijeva obja{wewe ili dopunske informacije. doma}instvima i drugim objektima. dana od dana prijema obavje{tewa.9. 1. 1. 2. odre|uje red ograni~ewa i na~in upotrebe pri. 5. Sadr`aj ra~una svrhe kojim se ne ugro`ava proces proizvodwe. ovog ~lana. e) jedini~ne cijene tarifnih elemenata koje se primjewuju za obra~unski period. pri ~emu je ugro`ena sigurnost snabdije. za. b) za{tita kupaca kojima prirodni gas ne smije biti 1. fakturisawe i naplatu iznosa za 5. ^lan 28. Kupac se mo`e obratiti snabdjeva~u i usmenim putem. IV 3. a) ograni~ewe isporuke prirodnog gasa industrijskim objektima koji koriste prirodni gas u velikim koli~inama u VI 1. Operator distributivnog ili transportnog sistema je du. Operator distributivnog sistema na zahtjev snabdjeva~a 4. vog prijema. ukoliko po{tovawe svih va`e}ih tehni~kih pravila. Ugovorom o snabdijevawu sa kupcima ~iji su objekti nave- stema. a) smawewa pritiska u distributivnom sistemu. Vlada Republike Srpske do. Nakon {to utvrdi da je prigovor na obavje{tewe o preki. 1. stava 3. 6. po `ivot i zdravqe qudi. 4. VI . Operator distributivnog sistema. `an o izvr{enom prekidu isporuke i / ili iskqu~ewu obavije.

odre|ene kategorije potro{we dospjele obaveze za preuzete ko. snab- ~emu se opomena ne smatra obavje{tewem o iskqu~ewu. adresi za pru`awe informacija. l) zakqu~ni saldo duga ili potra`ivawa kupca na dan VI 6. odredbe va`e}ih Op{tih uslova snabdijevawa. fakturisawe i naplata neo- ~an i nediskrimini{u}i i ukqu~uje odredbe koje se odnose na: vla{}ene potro{we. ko- {titi potro{a~a. VIII .UGOVORI b) kamatnu stopu u skladu sa zakonom za ka{wewe u izmirewu nov~ane obaveze. nije ta~na ili ni. ovog ~lana snabdjeva~ d) uslove u vezi sa kvalitetom prirodnog gasa. 1. 2. ^lan 31. 1. 2. Ugovor o snabdijevawu izme|u snabdjeva~a i kupca mo`e se zakqu~iti na odre|eno ili na neodre|eno vrijeme. 1. Na izdatom ra~unu se mo`e navesti i opomena za neizmi.. obra~un. ovog ~lana. prirodnim ga- 2. a ukoliko adresa nije navedena. utvr|ivawe iznosa 1. 1. brojevima telefona. Kupac koji u roku ne plati iznos utro{enih koli~ina som i Pravila rada transportne i distributivne mre`e koje se prirodnog gasa prema ispostavqenom ra~unu. U slu~aju da snabdjeva~ koriguje obra~un na svoju inici- 1. te da o istom u pisanoj formi obavijesti podnosioca pri. Zakona o gasu. obra~unatog iznosa u propisanom roku. kao i mogu}e posqedice neizmirewa obaveza pla}awa prema zakqu~enom ugovoru. pokretawa spora pred nadle`nim sudom. Dostava ra~una htjeva. djeva~ je du`an da odlu~i u roku od 10 dana od dana prijema za- htjeva. Ugovor o snabdijevawu u ime zajednice eta`nih vlasnika li~ine prirodnog gasa plate u ratama. b) predmet ugovora. |) kategoriju potro{we. i 4. uslovi pod kojima kupac mo`e svoje obaveze za pre- uzete koli~ine prirodnog gasa izmiriti sa odlo`enim Ugovor o snabdijevawu mora da bude u skladu sa odredbama pla}awem treba da budu objavqeni na na~in dostupan svim kup. te da o istom u pisanoj formi obavijesti podnosioca za- VI 2. Sadr`aj ugovora o snabdijevawu 3. sistemu. z) period va`ewa ugovora. odnosno prijavom i odjavom mjernog mjesta. za potro{we u odgovaraju}em nespornom vremenskom periodu. Kupac koji nakon dobijawa obavje{tewa o prigovoru i) prava i obaveze ugovornih strana. da obavijesti kupca o iznosu dijela ra~una koji je nakon provje- re utvrdio kao nesporan. obra~unske stavove po tarifnom govora. 4. stiti kupca u pisanoj formi i pru`iti mu sve potrebne infor- macije u vezi sa nastalom promjenom. ovog koli~ine prirodnog gasa. VIII 1. kupac je potpuna. nosti sa zakonom. 2. jim se pobli`e ure|uju na~ini i uslovi snabdijevawa prirod- 2. ima pravo pokrenuti postupak pred nadle`nim sudom. nih koli~ina prirodnog gasa prilikom zakqu~ewa ugovora o snabdijevawu. ni gas u roku odre|enom za pla}awe. na jednom mjernom mjestu zajedni~ke potro{we. Kupac je du`an da plati ra~un za utro{ene koli~ine pri. Pravilima rada distributivne mre`e prirodnog gasa i drugim zakonskim propisima koji reguli{u obligacione odno- 4. neovla{}ene potro{we.Strana 30 . Pravilima rada se propisuju period za koji se vr{i obra- ~un neovla{}ene potro{we prirodnog gasa. rene obaveze iz prethodnog perioda. Ra~un se dostavqa kupcu na adresu navedenu u ugovoru o snabdijevawu. 4. Kupac mo`e da podnese prigovor u pisanoj formi snabdje- va~u na nov~ani iznos nazna~en na ra~unu za utro{eni prirod. slu~aj da kupac kasni sa pla}awem dospjelih obaveza za preuzete 5. v) relevantne podatke iz energetske saglasnosti. 2. U slu~aju kada kupac zahtijeva korekciju obra~una. Op{tih uslova snabdijevawa. tivne mre`e prirodnog gasa. 3. se. 11. v) kamatu za prepla}ena sredstva u skladu sa Zakonom o za. ili suvlasnika. VII . q) rok pla}awa ra~una. m) mogu}nost i rok za prigovor na ra~un. Potpisivawem ugovora o snabdijevawu ugovorne strane se 1. Snabdjeva~ naplate mo`e predvidjeti mogu}nost da kupci nim gasom. du`an je izvr{iti pla}awe. ovim uslovima i drugim propisima. Pla}awe ra~una 1. Ugovor o snabdijevawu izme|u snabdjeva~a i kupca obave- zno sadr`i: VI 5. Snabdjeva~ obavje{tava kupce o na~inu naplate utro{e. ^lan 36. sta kupca. Snabdjeva~ dostavqa ra~un kupcu do 15-og dana u mjesecu jativu iz razloga navedenih u stavu 2. decembar 2009. vora. a) na~in i uslove pla}awa. ^lan 32. prigovo- . a snabdjeva~ je obavezan izdati kupcu ko. Pod neovla{}enom potro{wom prirodnog gasa podrazu- piju ra~una. 20-tog dana u mjesecu. ~lana vr{i se nakon okon~awa spora.NEOVLA[]ENA POTRO[WA 3. Snabdjeva~ utvr|uje na~in naplate koji mora biti pravi. 2. ^lan 35. te da pou~i kupca o mogu}nosti `) odredbe o kamatama. prijema prigovora i `albi ko- risnika. Korekcija obra~una u slu~aju kada se utvrdi gre{ka u mjerewu se vr{i u skladu sa odredbama Pravila rada distribu- 2. Ako kupac ne primi ra~un do utvr|enog roka iz stava 1. pri 3. naro~ito u vezi sa pro- osporava obra~un i namjerava da pokrene postupak pred nadle. utvr|ene je du`an da odlu~i u roku od 10 dana od dana podno{ewa prigo. U slu~aju da snabdjeva~ predvidi mogu}nost iz stava 2. ^lan 33. du`an je o tome obavije- za prethodni obra~unski period. VI 4. ovog ~lana snabdjeva~ je du`an e) na~in obra~una i pla}awa. Pravilnika o tari- cima. ^lan 29. k) visinu kamatne stope odre|ene zakonom. Ukoliko kupac ne prigovori na osnovanost i visinu ^lan 38. Korekcija obra~una izdavawa ra~una. zakqu~uje lice ovla{}eno od zajednice ili ostalih suvlasnika. posqedice ka{wewa u skladu sa zakonom. fama. Kona~ni obra~un po prigovoru na ra~un iz stava 4. g) adresu dostave ra~una. mjenom adrese. snabdjeva~ }e dostaviti ra~un na adresu mjernog mje.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. razlogom i rokom obustave isporuke prirodnog gasa. Kupac mo`e zahtijevati korekciju obra~una u slu~aju da utvrdi gre{ku na ra~unu za period koji ne mo`e biti du`i od n) podatke o adresi. 3. `nim sudom du`an je da plati nesporni dio ra~una koji je odre. Prigovor na ra~un a) podatke o ugovornim stranama. 3. O podnesenom prigovoru iz stava 1. osnovicu za wen dio snabdjeva~ ili iznos utvr|en na osnovu prosjeka obra~unate obra~un i iznos obra~unate kamate u skladu sa propisima. 5. Principi naplate distributivne mre`e prirodnog gasa. obavezuju da tokom va`ewa ugovora u cijelosti prihvataju rodnog gasa u roku navedenom na ra~unu. Kupac i snabdjeva~ zakqu~uju ugovor o snabdijevawu. mijeva se potro{wa u slu~ajevima predvi|enim Pravilima rada VI 3. ^lan 30. faksa i e-mail jedne godine od dana podno{ewa zahtjeva. ^lan 37. U obavje{tewu iz stava 2. ovog ~lana. Ukoliko nije zadovoqan obavje{tewem iz st. du`an je da snosi odnose na snabdijevawe prirodnim gasom. ukoliko to nije u suprot. du`an je obavijestiti svog snabdjeva~a najkasnije do ^lan 34..

Nasqednik. Ugovori o snabdijevawu zakqu~eni prije stupawa na sna- zvao kupac koji je otkazao registraciju. vawu kupaca prirodnim gasom. nakon opomene kupcu u pisanoj formi. Ukoliko se ne zakqu~i ugovor u roku navedenom u stavu 9. izvr{avawe obaveza iz ugovora. te na~in na koji je Snabdjeva~ mo`e da odbije zakqu~ewe novog ugovora o snab- snabdjeva~ du`an informisati kupca u slu~aju promjene cijena. ukoliko se u j) odgovornost za neizvr{avawe. vesti ga pod uslovima: VIII 2. Podatke o izvr{enom ^lan 43. obra~unavati obaveze na primopredajnom mjestu. Obrasci ugovora 2. a koje nije iza. Tuma~ewe odredbi Op{tih uslova snabdijevawa prirod- 30 dana od dana nastanka okolnosti. u slu~aju da je ^lan 44. 2. g) otkaza ugovora. dijevawu sa kupcem koji nije izmirio obaveze za preuzete koli- q) odredbu kojom se propisuje da se za pitawa koja nisu re. uz Ustavni sud Bosne i Hercegovine. do 5. U slu~aju promjene vlasni{tva nad objektom. snik Bosne i Hercegovine”. ovog ~lana mogu}a je iskqu~ivo uz odobrewe snabdjeva~a i sa- v) sporazuma izme|u ugovornih strana.r. te podmiriti nastale nov~ane obaveze na na~in i |) u slu~aju nastupawa okolnosti za prestanak ugovora pro. o~itawe se vr{i u ro- ku od tri dana od dana prijema zahtjeva. br. Isto~no Sarajevo Gavro Bogi}. Snabdjeva~ mo`e jednostrano otkazati ugovor o Ustavni sud Bosne i Hercegovine snabdijevawu samo ukoliko kupac ne po{tuje odredbe zakqu~enog ugovora. 9. o nastupawu okolnosti iz stava 1. Novi vlasnik objekta du`an je zakqu~iti ugovor o snab. b) smrti kupca. Broj: 06-87-1248/09 Predsjednik ta obaveze prethodnika. stav 2. VIII 3. U slu~aju da kupoprodajni ugovor iz stava 6. 13. Saglasnost na Op{te uslove snabdijevawa prirodnim gasom 7. i 2. o~itawe mje. odnosno prestanka pravnog lica u svojstvu 3. ovog ~lana. Snabdjeva~. 8. Ustupawe ugovora }e snabdjeva~ u~initi dostupnim kupcu prije zakqu~ewa ugovo- ra i ^lan 41. decembar 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . na osnovu ~lana VI/3. snabdjeva~ zakqu~uje ugovor o e) Zakona o gasu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. 11. Odbijawe zakqu~ewa ugovora o snabdijevawu k) uputa o rje{avawu sporova. Lice u posjedu objekta du`no je obavijestiti snabdjeva~a ^lan 45. ta~ka b) ovog ~lana u roku od 1. uz po{tovawe otkaznog roka utvr|enog u ~lana 59. ukoliko je zahtjev kupcu bez naknade. Kupac mo`e zahtijevati izmjenu ugovorenih koli~ina prirodnog gasa najkasnije sedam dana prije po~etka narednog 2.PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE vu nije nazna~en dan za o~itawe mjerila. podnesen najkasnije tri dana prije dana o~itawa nazna~enog u zahtjevu. veza. Ugovor o snabdijevawu prestaje u slu~aju: ovjerenu izjavu o solidarnom podmirewu budu}ih nov~anih oba- a) promjene vlasni{tva nad objektom kupca. kupca. u skladu sa Odlukom o uslovima isporuke i nije ispo{tovana procedura navedena u st. Prestanak va`ewa ugovora o snabdijevawu a) da ustupilac ugovora podmiri sve nov~ane obaveze nasta- le do dana privremenog ustupawa ugovora. st. jula 2009. pri ~emu se kao po~etno stawe 86/07). 3. godine Upravnog odbora tora distributivnog sistema iskqu~ewe objekata kupca sa di. Kupac je du`an da u pisanoj formi obavijestiti snabdje. 1. sa postoje}im kupcima u periodu od {est mjeseci od dana stu- ciju kupca koji je predao objekat i od tog dana mu se ne mogu pawa na snagu Op{tih uslova. b) da kupac koji ustupa ugovor i primalac ugovora dostave 1. ka. Bogmisa. IX . Snabdjeva~ je du`an izraditi tipski ugovor o snabdije- izmiriti obaveze nastale do predaje objekta u posjed. odnosno prije po~etka 3.b) Ustava Bosne i Hercegovine. koje VIII 4. Snabdjeva~ kupaca }e zakqu~iti ugovore o snabdijevawu 4. wihovo dono{ewe. ju}i od dana obavje{tavawa druge ugovorne strane. stributivne mre`e. rje{avaju}i apelaciju Jeana Marca 12. 10. VIII 5. odnosno neuredno ugovoru ne odredi drugi rok. poni{tava registra. Izmjene i dopune Op{tih uslova snabdijevawa prirod- uredno izmiruje zate~ene i teku}e obaveze u skladu sa ugovorom nim gasom vr{e se na isti na~in i po postupku koji je utvr|en za o snabdijevawu. ^lan 40. broj snabdijevawu sa novim vlasnikom. nim gasom daje snabdjeva~. gu ovih op{tih uslova va`e do stupawa na snagu novih op{tih 5. snabdjeva~ mo`e da zahtijeva od opera. ovog ~lana ili ako nasqednik / pravni sqedbenik ne prihva. u po{tovawe otkaznog roka. U periodu do zakqu~ewa ugovora o snabdijevawu sa posto- kori{}ewa prirodnog gasa u tom objektu. ovog ~lana ne daje Regulatorna komisija u skladu sa ~lanom 4. Ustupilac i primalac ugovora su du`ni obavijestiti snabdjeva~a o raskidu ugovora o ustupawu u roku od tri dana od d) isteka roka na koji je ugovor zakqu~en i dana raskida. 3. kaznog roka navedenog u zakqu~enom ugovoru o snabdijevawu i 1. i ~lana 64.Strana 31 rom na ra~un za utro{ene koli~ine prirodnog gasa i korekci. 4. ^lan 39. o~itawu snabdjeva~ je du`an dostaviti kupcu. stav 2. alineja sadr`i odredbe o o~itawu mjerila. Kupac mo`e zahtijevati ustupawe wegovog ugovora o snab- dijevawu drugom kupcu na odre|eno vrijeme. va~a o otkazu ugovora. m) prestanak ugovora i otkazni rok. 1. 2. 11. ako su gulisana ugovorom primjewuju odredbe Op{tih uslova snabdije. odnosno pravni sqedbenik je du`an da ^lan 46. je}im kupcima snabdjeva~ kupaca vr{i snabdijevawe kupca na 6. 1. ta potra`ivawa naplativa prinudnim putem. predmetu broj: AP 555/09. alineja 2. se koristiti odredbe kupoprodajnog ugovora. Snabdjeva~ mo`e na takav ugovor dati pristanak i spro- obra~unskog perioda. pisanih zakonom. u vremenskom roku sa kojim je saglasan snabdjeva~ kupca. najkasnije 30 dana od dana utvr|ivawa nasqednika / pravnog snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku sqedbenika. ^lan 42. Republike Srpske”. ra~una- jom obra~una. Otkazni rok za ugovor o snabdijevawu je 15 dana. 60/05 i 64/08). vawa i Pravila rada transportne i distributivne mre`e. l) na~in promjene cijena prirodnog gasa. Promjena odredbi iz ugovora o snabdijevawu iz stava 1. ukoliko lice u posjedu objekta 2. zakqu~enom ugovoru o snabdijevawu i uz izmirewe obaveza na. stawe mjerila sadr`ano kao ugovorna odredba. uslova. Obrasci ugovora o snabdijevawu moraju biti dostupni rila vr{i se na dan nazna~en u zahtjevu kupca. a do utvr|ivawa nasqedni.Petak. za kori{}ewa prirodnog gasa iz gradske gasne mre`e na podru~ju razgrani~ewe obaveza za preuzete koli~ine prirodnog gasa mogu Grada Isto~no Sarajevo. U slu~aju promjene vlasni{tva nad objektom. glasnost voqa ustupioca i primaoca ugovora. Op{ti uslovi snabdijevawa prirodnim gasom stupaju na ze. nakon o~itawa mjerila. ~lana 61. pri ~emu dosada{wi na~in. u sastavu: . odnosno pravnog sqedbenika snabdjeva~ je du`an nastaviti snabdijevawe objekata kupca. mjerila uzima posqedwe o~itawe prije zakqu~ewa ugovora. stav 1. s. u plenarnom sazivu. zakqu~i novi ugovor o snabdijevawu i reguli{e zate~ene obave. ~ine prirodnog gasa na istom ili drugom mjernom mjestu. Nastupawem promjene u vlasni{tvu nad objektom prethod- ni vlasnik je du`an obavijestiti snabdjeva~a uz po{tovawe ot. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (“Slu`beni gla- stalih do prestanka ugovora o snabdijevawu. 17. Ako zahtjev nije blagovremeno dostavqen ili u zahtje. dijevawu prije ulaska u posjed.

bio istaknuti i priznati ~lan opozicione poli- ti~ke partije. broj: U-766/08. Ista- Ukida se Presuda Suda Bosne i Hercegovine.3- 59/08. sudija. Unija kamerunskih naroda (u daqem tekstu: UPC).b) Ustava Bosne i Hercegovine i igra~i nisu uspjeli. godine. godine Sektoru za azil Mi- . odgovorio da nikada ranije nije podnio zahtjev zato {to je imao marta 2009. stav 2. Policija je od we tra`ila da se apelant preda. kog apelantu tokom wegovog boravka u Kamerunu u periodu od dvije zastupa Udru`ewe za pru`awe pravne pomo}i “Va{a prava” iz sedmice. ri na apelaciju dostavqeni su apelantu 17. igra~i koji nisu zakqu~ili ugovore sa klubovima u Bosni i luka. .Krstan Simi}. apelanta sa teritorije Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska . odgovorio je: “Roditeqi. a 5. Ustavni sud je 15. 7. Apelant je pojasnio da je wegov otac. posjete Kamerunu. uhapsiti na aerodromu u Duali. su adekvatni i da se spava na kartonima. poli- nog suda povodom wegove apelacije. Apelant je. ~iji je sopstvenik bio Emmanuel Bitjeki. Usvaja se apelacija Jeana Marca Bogmisa. od potpisnicima navedene peticije. Ustavni sud je odgovor na apelaciju Suda BiH primio 26. “politi~ki okvir zbog wegovog oca”. te da je jedina prilika bila aero- sne i Hercegovine (u daqem tekstu: Ustavni sud) apelaciju pro. kao i da ga je zvao pukovnik i rekao “da }e pucati u II . godine. Pravila Ustavnog suda Bo. broj: AP 555/09. U tom razgovoru apelant je izjavio da je dr`avqanin Republike Kamerun u Afri- ODLUKU ci. godine donio Odluku o ta upitali da li bi po tamo{wim zakonima li~no odgovarao u privremenoj mjeri. Odluka o privremenoj mjeri. sudija. Me|utim. Emmanuel Bitjeki preko svoga brata. Evropske konven. Nakon {to mu je istekla vi- dine. Vezano za pripadnost i ~lanstvo nekoj od vjerskih i politi~kih organizacija. odnosno u Sarajevo. da nisu imali {ta da jedu. sudija i jama Imigracionog centra sa apelantom je 31. Na osnovu ~lana 22. nistarstva podnio zahtjev za me|unarodnu za{titu. Apelant je. da je ro|en u glavnom gradu Yaoundeu. stav 5. Tako|e je naveo da se u Ka- |e. daqem tekstu: pukovnik). godine. naveo da ga je prilikom wegove druge Odluku objaviti u “Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovi. dili u dobrim uslovima. godine i zadr`ana dva dana u }eli- predmetnoj apelaciji. vrati wegov ulo`eni novac”. 11. je stalno mijewao lokacije. 10.Seada Palavri}. broj: AP 555/09. i izvr{no zato {to apelant nije ulagao `albu tako da je stavqen pod nadzor i smje{ten u Imigracioni centar. Pravila Ustavnog suda. Naime. a u skladu sa ~lanom 74. koji je du`an igrao za nogometni klub “\erzelez”. de- cembra 1999. gdje se zadr`ao dvije sedmice. bila uhap{ena 2006.Mato Tadi}. oktobra 2008. .Miodrag Simovi}. tako|e.Constance Grewe.1-07. oktobra 2008. ne”. godi. cija. da uslovi u zatvorima ni- Ustavni sud sprije~io wegovu deportaciju iz Bosne i Hercego. broj: U-766/08. Hercegovini potpisali su peticiju u kojoj su naveli da nisu ra- sne i Hercegovine. snu i Hercegovinu. godine na poziv wegovog prijateqa koji je tada Predmet se vra}a Sudu Bosne i Hercegovine. tako|e. predsjednica. Ovo rje{ewe je postalo pravosna`no . gdje je `ivio sa svojom porodicom. sudija. U prostori- . u ne da dostave odgovor na apelaciju. marta 2009. za.Uvod snu i Hercegovinu. Na pitawe zbog ~ega se odlu~io da napusti Kamerun i potra`i Utvr|uje se povreda ~lana II/3. smje{ten u Imigracionom centru Isto~no rodromu. kao i predstavnika UNHCR-a. godine. godine. do tada od wega nikad niko nije tra`io da se vrati u Kamerun. Objasnio je da su ovi Nala`e se Sudu Bosne i Hercegovine da u roku od 60 dana od problemi nastali nakon neuspje{nih transfera nogometnih dana dostavqawa ove odluke obavijesti Ustavni sud Bosne i igra~a iz Kameruna u Bosnu i Hercegovinu. mada je 6. pukovnik”. Apelant je 21. se i pet igra~a koji su pripadali nogometnom klubu “Spor- vine ne razmotri dokaze i utvrdi da li bi prisilno udaqavawe ting”. januara 2009.b) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanom 3. francu- . ji. Evropske konvencije za za{titu qudskih prava i osnov. decembar 2009. Apelant je ipak uspio da napusti aerodrom. go- dine obavqen razgovor na wegovom materwem jeziku. koji je radio u policiji. podnio zahtjev za dono{ewe privremene mjere kojom bi merunu na presudu ~eka dvije godine. potpredsjednica.David Feldman. potpredsjednik. Pravila Ustavnog suda Bosne i naveli i da je apelant sav novac od transfera uzeo sebi. vizu koja je va`ila do 2005. 1. oktobra 2008. seci 2003.Tudor Pantiru. te da bi mu “svako od wih imao ne{to staviti na teret”. godi- ne nije podnio zahtjev za azil .Strana 32 . apelant je odgovo- ne i ~lana 3. godine donio je “Va{a prava”. Rje{ewem Slu`be za poslove sa strancima . a odgovor Ministarstva 24. godine izre~ena je mjera protjerivawa . godine ostaje na snazi dok Sud Bosne i Hercego. {ao u Meksiko. aprila 2009. februara 2009. poku{ao ku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine”. apelant je odgovo- organima javne vlasti Bosne i Hercegovine da ne preduzimaju rio da to nije ka`wivo po zakonu. Evropske konvencije za za{titu qudskih prava i rio da je Kamerun prvi put napustio 1997. aprila 2009. dr`avqanin nakon {to su neki roditeqi igra~a podmitili policajce na ae- Republike Kamerun.Valerija Gali}. Christine sne i Hercegovine do dono{ewa kona~ne odluke Ustavnog suda o Bogmis. apelant je odgovorio da nije mogao da ga na|e zato {to Sarajeva. Na pitawe da li je Emmanuel Bitjeki poku{ao da naudi Sarajevo u Lukavici (u daqem tekstu: Imigracioni centar). skom jeziku.me|unarodnu za{titu. nakon ~ega su 3.^iweni~no stawe ske organizacije. sudija. zadwa dva puta kada je odlazio u Kamerun u periodu od {est mje- cije za za{titu qudskih prava i osnovnih sloboda. koji je umro O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU 90-ih godina. sem {to je imao informacije da je u tiv Presude Suda Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Sud faksu pisalo nare|ewe za wegovo hap{ewe. marta 2009. januara 2009. ali da ulazi. U Bo- od 6. godine nai{ao je na probleme. go. stav 6.Terenski cen- . godine. od 10. nalazilo 15. Apelant je naveo da ranije da po hitnom postupku donese novu odluku u skladu sa ~lanom kada je odlazio iz svoje zemqe nije imao problema. “Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”. od Su. Kada su apelan- 2. kako je daqe izjavio. ape- . me|unarodnu za{titu Bosne i Hercegovine. nih sloboda. od 6.b) Ustava Bosne i Hercegovi. informacije za {ta bi bio optu`en. tako. Apelant je ista- Jeana Marca Bogmisa iz Bosne i Hercegovine bilo opravdano u kao da je Emmanuela Bitjekia jako iznerviralo to {to wegovi smislu zahtjeva iz ~lana II/3. aprila 2009. da nisu imali dobre ugovore. kao pomo}nik sekretara stranke. Apelant je. potpredsjednik. je pustili bez ikakvog obja{wewa. on nije imao ta~ne BiH). Tako|e su Na osnovu ~lana 77. te su za sve to optu`ili apelanta. Kada je apelant upitan vine u Republiku Kamerun do dono{ewa kona~ne odluke Ustav. Jean Marc Bogmis (u daqem tekstu: apelant). 9. te da je “wega samo zanimao nogomet”.Postupak pred Ustavnim sudom wega i da mu niko ni{ta u Kamerunu ne}e mo}i”.Mirsad ]eman. kojom je nalo`io nadle`nim Kamerunu za posredovawe u prodaji igra~a. kamerunski Hercegovine o preduzetim mjerama s ciqem da se izvr{i ova od. II/3. naveo da je wegova majka.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. apelant je stigao 13. godine. Na osnovu ~lana 26. vodio da i dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu da se sumiraju zapisnike i pratio izbore od 1992. igra~ima. godine. apelant je odgovorio da jeste. te da je on “spreman da ubije ako mu se ne ~lana 3.4. uz prisustvo punomo}nika zaposlenog u Udru`ewu na sjednici odr`anoj 30. Na pitawe da li je wegov su- da BiH i Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine (u kob sa Emmanuelom Bitjekijem li~ne prirode zbog problema sa daqem tekstu: Ministarstvo) zatra`eno je 11. bio ~lan UPC-a gdje je. tako|e. apelant je naveo da nije pripadnik ni jedne vjer- III . drom. ga organi vlasti ikada fizi~ki ili psihi~ki zlostavqali. Pravila Ustavnog suda. niti jednu radwu s ciqem da se apelant prisilno udaqi iz Bo. kao je da je napustio Kamerun kako bi imao boqi `ivot. stav 1. apelant je 4. broj: UP-1/19. odgovo. Apelant je naveo da. u trajawu od dvije godine. Upitan za{to 2003. tar Sarajevo (u daqem tekstu: Slu`ba). Na pitawe da li su na sqede}i na~in. Me|u Hercegovine. kada je oti- osnovnih sloboda. za {ta misli da bi bio optu`en. Apelant je izjavio da je pukovnik poslao faks kojim je tra`io da nadle`ne vlasti na aerodromu Obrazlo`ewe zaustave apelanta i igra~e i apelantu ne dozvole povratak u Bo- I . 8. gdje je u~estvovao na nogometnom turniru. zahtjev nije podnio zato {to je jo{ uvijek tra`io boravak. 2003. pukovnika Ngono Owona (u “Slu`benom glasniku Republike Srpske” i “Slu`benom glasni. podnio je 25. godine Ustavnom sudu Bo. ^iwenice predmeta koje proizilaze iz apelantovih navo. maja 2009.

nakon apelant je naveo da mu je jednom prilikom policija pri{la dok prestanka va`ewa vize 2005. da Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju.Strana 33 lant je istakao da jesu. nu za{titu kada se wim nije koristio prilikom dono{ewa od- vinu. prava i osnovnih sloboda (u daqem tekstu: Evropska konvenci- stvo je istaknulo da se pod o~iglednom obmanom i zloupotrebom ja) u vezi sa pravom na djelotvoran pravni lijek iz ~lana 13. takao da raspola`e nezvani~nim informacijama da visokopozi- sudu kojom bi mu se priznao status izbjeglice ili da se predmet cionisani kamerunski zvani~nici {ire glasine da je apelant vrati Ministarstvu na ponovni postupak uz obavezu Ministar. a sam zahtjev je mogao da bude Evropsku konvenciju. godine kada je.Apelacija apelantovih navoda iz zahtjeva. Na kraju. sao u razgovoru. godine. obrazlo`enu i na zakonu zasno. ni glasnik Bosne i Hercegovine”. postao novi vo|a plemena Bassa. godine povrije|ena sqede}a kon). sudstvu i za- 13. shodno apelantovom mi{qewu. u smislu odredbi ~lana 110. Amnesty International. deno. stoji mogu}nost da se prinudno izvr{i odluka kojom se odbija . jerivawa. Tako|e. Zakona kada je odbilo ape. kao i da ima pravo da iznese organu tek nakon {to mu je pravosna`nim Rje{ewem Slu`be. naveo da kada nadle`ni organ utvrdi luke nadle`nog organa kojom je odre|ena mjera protjerivawa. Ovom odredbom je predvi|eno da }e zahtjev za me|unarodnu prava: pravo da ne bude podvrgnut mu~ewu. zahtjev za me|unarodnu za{titu mogao da podnese znatno ranije. zna~i da nije povrije|en ni ~lan 1. a u vezi sa ~lanom 13. Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od pravosna`nosti (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. odnosno 2005. ni`avaju}em tretmanu ili kazni iz ~lana II/3. kao i da se wegov slu~aj preispita u odnosu na mjeru ko- za supsidijarnu za{titu. godine kojom je apelantovu tu`bu odbio kao neosnovanu. Rje{ewem Ministarstva. tu`bom od 18. a da postoje razlozi propisani ~lanom 110. pravo da ne bude diskriminisan iz ~lana ~aj kada se zahtjev za me|unarodnu za{titu podnosi s ciqem da II/4. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . Apelant smatra da su mu osporenom Presudom Suda BiH. U no primijenilo odredbe ~lana 110. niti mu je bilo omogu- zadr`avawe na teritoriji Kameruna. vano poziva na pravo na djelotvoran pravni lijek iz ~lana 13. go. br. Sud BiH je. 16. vio wegovim navodima i tvrdwama. godine dopunio tu. decembra 2008. a u najboqem slu~aju bio zatvo- rje{ewa o protjerivawu. ren i izlo`en nehumanom tretmanu i mu~ewu. te da je rivawa iz BiH. ju mu je izrekla Slu`ba. u Kamerunu optu. Apelant je. on navodi da mu u postupku pred Sudom BiH nije bilo omo- `en za homoseksualizam i da mu se zabrawuje ulazak i gu}eno da se izjasni o svojim navodima. Imaju}i u vidu nave- ju wegov zahtjev. Apelant se. ukoliko nadle`ne vlasti Bosne i Hercegovine odbi. Hercegovine ne mo`e da bude protjeran. oktobra 2008. tvorima u Kamerunu i opasnosti koja mu prijeti za wegov sop- dine. 19/02 i 83/08) rje{ewa. s obzirom na ove nesporne ~iwenice. pukovnika i roditeqe igra~a kao razloga za priznawe me|unarodne za{tite i neosnovano navodi mogu}u prijetwu. Naime. nije zatra`io odobrewe bo- je hodao ulicom i po~ela da ga udara. Hercegovine sklopio savez sa organizacijom Narodi ju`nog Ka- vanu odluku.3-59/08. Evropske konvencije da kao stranac koji boravi na teritoriji Bosne i 12. Apelant je konkretno dio da apelant u tu`bi neosnovano insistira na postojawu imenovao Emmanuela Bitjekia. S tim u vezi. tom smislu. godine odre|e. Zbog toga je Sud BiH utvr- ubijen ili da }e dugo da bude u zatvoru. Sud BiH je ukazao i na odluku kojom mu je izre~ena mjera protjerivawa i zabrana ula- to da se u apelantovom slu~aju radilo o zahtjevu kojim je apelant ska u BiH na period od dvije godine. Ministarstvo je konsta. godine. meruna (SCAPO) kako bi destabilizovao kamerunsku vladu. U prilog svojim tovalo da je zahtjev za me|unarodnu za{titu mogao da bude pod. apelant je u dopuni tu`be naveo tovoj tu`bi. Evropske konvenci- se odgodi izvr{ewe odluke o protjerivawu ili o izru~ewu ili je kao i zabranu op{te diskriminacije iz Protokola broj 12 uz predaji iz Bosne i Hercegovine. 11. te je primjenom odredbe ~lana 37. ta~ka c) Zakona o kretawu i boravku stranaca i azilu (“Slu`be. tako|e. u skladu sa novim prib. 14. januara 2009. Apelant je u Sudu BiH. ali zbog poligamije wegovog oca. U tom smislu. te je u je svoju odluku zasnovao iskqu~ivo na ~iwenici da je apelant prilog tome dostavio poziv za saslu{awe od 20. `ava i European Country of Origin Information Network (ECOI). to jest Slu`be za poslove sa strancima je. kratiju i inostrane poslove Vlade Sjediwenih Ameri~kih Dr- kako je sam naveo.Petak. Ministarstvo pravil. ~iweni~no stawe nije pravilno utvr|eno. narodnu za{titu. a) i b) tom slu~aju nadle`ni organ nije ovla{}en. U b) Odgovor na apelaciju obrazlo`ewu presude je navedeno da je kona~nim i pravosna. od 10. prekr{ena. t. koja ima karakteristike samostalne upravne organizacije. dono{ewa osporenog rje{ewa. oktobra 2008. neosno- o~igledno poku{ao da zloupotrijebi postupak i stekne me|una. Evropske konvencije za za{titu qudskih ne za{tite u Bosni i Hercegovini”. pogre{no utvr|enog ~iweni~nog stawa i pogre{ne primjene i sudskim organima Bosne i Hercegovine.b) Ustava Bosne i noj obmani ili zloupotrebi postupka radi sticawa me|unarod. Sud BiH je zakqu~io da se osporeno rje{ewe zasniva na 11. Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 14. januara 2007. ne~ovje~nom ili po- za{titu da se odbije kao neosnovan ako se “zasniva na o~igled. broj 7 uz Evropsku konvenciju. od 6. Apelant isti~e da se Sud BiH nije su{tinski ba- da je u me|uvremenu protiv wega pokrenuta preliminarna istra. Apelant je 29. oktobra protjerivawa iz BiH je u nadle`nosti druge organizacione je- 2008. U odgovoru se daqe zakqu~uje da ne po- bom za odobravawe me|unarodne za{tite strancu. a u zemqe. odnosno uslovi propisani ovom odred. Ministarstvo utvrdilo da se a) Navodi iz apelacije radi o neosnovanom zahtjevu shodno odredbi ~lana 110. te pravo iz ~lana 1. stav 2. apelant se pozvao i na izvje{taje o Kamerunu koje su nesen znatno ranije s obzirom na to da apelant boravi u Bosni objavile vladine i nevladine me|unarodne organizacije kao i Hercegovini od 1999. navodima.4. godine. novembra 2008. po~eo da se suo~ava sa problemima koje je opi. Apelant nije kori- ispituje da li postoje uslovi propisani ~lanom 105. za. marta 2006. Hercegovine i ~lana 3. tako|e.1-07. apelant je u ravka nego je nezakonito boravio u Bosni i Hercegovini sve do razgovoru istakao da se boji da }e povratkom u Kamerun da bude dono{ewa rje{ewa o protjerivawu. t. citiranog stio svoje pravo da iznese razloge kojima osporava protje- Zakona za sticawe statusa izbjeglice. Sud BiH je donio Presudu broj: U-766/08. stoga. godine. 15. te da ubijen i da. tako i prava zagarantovana Evropskom konvencijom. oktobra 2008. je istaknuto da nadle`nost Sektora za azil nije segment protje- re|eno protjerivawe sa teritorije Bosne i Hercegovine. broj 36/08. u odgovoru se nagla{ava da se apelant nije `alio na lantov zahtjev za me|unarodnu za{titu. Apelant navodi da je osporena presuda Suda BiH nezakoni- no protjerivawe sa teritorije Bosne i Hercegovine u periodu ta. ta~ka d) Zakona smatra i slu. kako ustav- na prava. godine odbijen je apelantov zahtjev za me|u. a na {to je upozoravao tokom postupka pred upravnim ka. te je kao dokaz tome Sudu }eno da se izjasni o pitawima kojima se Sud BiH rukovodio BiH dostavio dopis Direkcije za nadzor teritorije Kamerun od prilikom dono{ewa sporne presude kada je odlu~ivao o apelan- 14. iz apelacije u pogledu stawa koje vlada u policiji. niti da li postoje uslovi rivawe. Apelantu je nalo`eno da napusti teritoriju stav 1. Sud BiH je naveo i da je nejasno za{to apelant. Podsekretarijat za demo- me|unarodnu za{titu mogao da podnese jo{ 2003. u daqem tekstu: Za. is- materijalnog prava. nost. opasnosti na koju apelant ukazuje za sopstveni `ivot i bezbjed- avqenim informacijama u vezi sa predmetom. te naveo da u Kamerunu svaki dan neko bude da je u postupku po~iwena povreda pravila postupka. pokrenuo upravni spor radi poni{tewa navedenog stveni `ivot i li~nu bezbjednost u slu~aju wegovog prot- rje{ewa Ministarstva zbog pogre{ne primjene odredbi postup. tako|e. obavqenog razgovora sa apelantom 31. Sem `bu u kojoj je obavijestio Sud BiH da je. To. decembar 2009. dine. ta. godine kada mu je isticala viza Apelant je naveo da ovi izvje{taji potkrjepquju wegove navode za boravak. na osnovu odlu~io kao u dispozitivu osporene presude. Apelant je zatra`io da Sud BiH donese pre. novembra 2008. U odgovoru na apelaciju Sektora za azil Ministarstva `nim rje{ewem Slu`be od 10. Ministar. citiranog Zakona. go. 17. Sud BiH je naveo da dinice Ministarstva. broj: UP-1-08/1-41-1-269-2/08. odnosno da je apelant zahtjev za {to su UNHCR. pravilnoj primjeni Zakona koji je bio na snazi u vrijeme od 5. razloge protiv svog protjerivawa i da se wegov slu~aj preispi- broj: UP-1/19. ve} da ga zbog ilegalnih religijskih aktivnosti u Kamerunu. stav 3. a) i b) Protokola podnesen znatno ranije. te izra`ava strah za sopstveni `ivot da bi povratkom u od dvije godine. broj: U-766/08. one apelanta {aqu u sigurnu smrt. godine i IV . nakon odluke o protjerivawu. januara 2009. kako to apelant nastoji da predstavi. godine apelantu od. niti ih je razmatrao. Time su. Daqe. Segment apelant zahtjev za me|unarodnu za{titu podnio 21. od 6. te mjera stavqawa pod nadzor radi izvr{ewa zemqu svog porijekla bio ubijen. Evropske konvencije. sem na osnovu odluke ju apelant podnio zahtjev za me|unarodnu za{titu nadle`nom donesene u skladu sa zakonom. na osnovu koje se i pristupa prinudnom udaqewu stranca iz htjev za me|unarodnu za{titu }e da se odbije kao neosnovan. Ministarstvo je navelo da je u konkretnom slu~a. U obrazlo`ewu rje{ewa je navedeno da je. rodnu za{titu Bosne i Hercegovine zbog toga {to je na osnovu Evropske konvencije u postupku povodom zahtjeva za me|unarod- odluke o protjerivawu bio du`an da napusti Bosnu i Hercego. a ni obavezan. te da je kao takav iz Bosne i stva da kao tu`eni donese novu.

st. Zakona o upravnim Ustavni sud. Tako. ka`wavawu u zemqi porijekla ili u zemqi uobi~ajenog mjesta oktobra 2008. godine. bez obzira na to da li mu je zvani~no odobrena me|u. a zahtjev je mogao da bude podnesen znatno rani- da je ukazivao na odre|ene ~iwenice koje nadle`nim organima je. pripadnosti odre. ta~ke c) ovog ~lana smatra se ako: slu~aja morale da budu izuzetne prirode. jim bi argumentovao svoje tvrdwe o povredi navedenih prava. c) se zahtjev zasniva na o~iglednoj obmani ili zloupotrebi Naveli su da je Evropski sud za qudska prava u postupcima postupka s ciqem da se stekne me|unarodna za{tita u BiH. od 6. d) je zahtjev za me|unarodnu za{titu podnesen s ciqem da se jima bi lice bilo direktno izlo`eno zlostavqawu. dr`avqanstva koje se nalazi van zemqe svog prethodnog uobi~a- pusti teritoriju Bosne i Hercegovine. Pravila Ustavnog suda. nacionalnosti. kako je i naveo u intervjuu. ovog ~lana. la Ustavnog suda. iscrpqeni svi dje- lotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako se podne- ^lan 91. Pravi- bi bila u opasnosti da budu podvrgnuta mu~ewu ili drugom ne. tu kao neosnovan ako se zahtjev zasniva na razlozima koji ne |eno ~iweni~no stawe u postupku pred Sudom BiH. (Defini- stupku koji se vodio pred Sektorom za azil. februara narodna za{tita. ili zbog takvog dobrovoqno izvr{ewe. i 4. zvani~nim aktima i stavovima vlasti koji bi apelantove zahtje- ve ~inili kredibilnim i osnovanim. odnosno nije dokazao da je eventualna proizvoqnost i diskri. Tek ukoliko stranac dobrovoqno ne na. 19. deportacije ili ekstradicije primijenio izuzetno visok standard izjaviv{i da sama mogu}nost zlostavqawa u (3) O~iglednom obmanom ili zloupotrebom postupka iz sta- zemqi u koju se lice upu}uje nije dovoqna.Relevantni propisi zbog presude bilo kog suda u Bosni i Hercegovini. Zakqu~ili su da apelant u odnosu na povrede upravnoj stvari (u daqem tekstu: kona~ni upravni akt). se u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije pri- (Princip zabrane vra}awa “non-refoulement”) mio odluku o posqedwem djelotvornom pravnom lijeku koji je (1) Stranac ne}e ni na koji na~in da bude protjeran ili vra. tj. jeste akt kojim smatra neosnovane apelantove navode da je morao da se skriva nadle`na institucija iz ~lana 4. Pravila Ustavnog suda zato {to nije o~igledno nac.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. godine. Ustava 1967. vjere. ^lan 110. 3. Stra. mu~ewu ili ne~ovje~nom ili poni`avaju}em postupawu ili stupka radi sticawa me|unarodne za{tite. pripadnosti odre|enoj dru{tvenoj grupi ili zbog politi~kog protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogu}ih mi{qewa. 20. stranac koji se zbog osnovanog straha od pro. navode da apelant. snom pravu ili obavezi gra|anina ili pravnog lica u nekoj dima iz intervjua. apelant je podnio zahtjev za me|unarodnu unutra{wem oru`anom sukobu. Tako|e. i 4.Meritum (2) Izbjeglica je. prema zakonu. a ne mo`e da se. odlukama kojima se od. Kona~no. koristio.b) Ustava Bosne i Hercegovine. a ne o nog akta. Apelant je zahtjev za me|unarodnu za{titu mogao da podnese 2003. }en (“refoulement”) na granicu teritorije gdje bi mu `ivot ili 23. godine i Protokolom o statusu izbjeglica iz vrije|ena prava za{ti}ena ~lanom II/3. 21. u smislu ovog zakona. te da je ovaj postupak jo{ uvijek u toku. U odgovoru Suda BiH je navedeno da u konkretnom slu~a- ju apelant jo{ uvijek nije iscrpio djelotvorne pravne lijekove VI . a) i b) Protokola broj 7 uz . nadle`na organizaciona jenog mjesta boravka a ne mo`e da se ili zbog takvog straha ne jedinica Ministarstva. godine. Evropske gawawa zbog svoje rase. Osporenu presudu apelant je primio 2. vjere. apelacija ispuwava i uslove iz ~la- humanom ili poni`avaju}em postupawu ili ka`wavawu. ili pak u po. ulement”) odnosi se i na lica za koja postoji osnovana sumwa da tj. dovoqan stepen sumwe da se radi o obmani ili zloupotrebi po. Presudom se tu`ba uva`ava ili odbija kao neosnovana. u roku od 60 dana kako je propisano ~lanom 16. U skladu sa ~lanom VI/3. kli su da apelant organu kom je podnio zahtjev za me|unarodnu (2) Ministarstvo }e da odbije zahtjev za me|unarodnu za{ti- za{titu nikada nije dostavio dokaz da bi povratkom u zemqu tu kao neosnovan i ako: porijekla bio izlo`en nehumanom tretmanu. 1. cija me|unarodne za{tite) ovog zakona. Apelacija je podnesena 25. tako|e. u skladu sa Konvencijom o statusu izbje. Sud poni{tava osporeni kona~ni upravni akt. Tako|e. Bosne i Hercegovine i prava za{ti}ena ~l. godine kada mu je isticala viza za boravak. Tako|e. zikom da bude izlo`en smrtnoj kazni. apelant se u tu`bi protiv rje{ewa ^lan 8. naveli su da je ~iwenica da je apelant ispuwava uslove iz stava 2. odnosno takve pod ko. 2. Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine (“Slu- apelant prilikom intervjua nije isticao da ga u wegovoj zemqi `beni glasnik Bosne i Hercegovine”. te da bi okolnosti va 2. broj: U-766/08. ^lan 37. Ako miniraju}a primjena zakona bila o~igledna. S tim u vezi. za dobrovoqno napu{tawe teritori. predmet osporavawa apelacijom je sloboda bili ugro`eni zbog wegove rase. ovog zakona rje{ava o izvje- prilikom posjete Kamerunu zato {to ih nije potkrijepio navo. Tek nakon {to je 10. blemima u svojoj zemqi. godine kada je po~eo da se suo~ava sa pro. Sektor za azil Kona~ni upravni akt. nacionalnosti. na koje se poziva u apelaciji nije prilo`io niti jedan dokaz ko. na 16. pozivaju}i se na izvje{taje iz zemqe porijekla koje (1) Ministarstvo }e da odbije zahtjev za me|unarodnu za{ti- prezentuje u apelaciji. Zabrana vra}awa ili protjerivawa (“non-refo. odnosno (Odbijawe zahtjeva za me|unarodnu za{titu) 2005. predstavqaju osnov za priznawe statusa iz ~lana 105. 13. ili postoji ozbiqna individualna prijetwa za `ivot apelanta zatekao bez putne isprave i nakon {to mu je odre|ena ili lice civila zbog neselektivnog nasiqa u me|unarodnom ili mjera protjerivawa. glasnik Bosne i Hercegovine”. 25. ~lana 16.b) i ~lanom II/4. 11. Pravila Ustavnog suda. t. |enoj dru{tvenoj grupi ili zbog politi~kog mi{qewa nalazi bija zahtjev za me|unarodnu za{titu ostavqa se rok od 15 dana za van zemqe svog dr`avqanstva. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3. Sektor za azil smatra da je stav Suda BiH pravilan i `eli da se stavi pod za{titu te zemqe. Zakon o kretawu i boravku stranaca i azilu (“Slu`beni 22. niti postoji neki drugi formalni kojoj nije za{ti}en od slawa na takvu teritoriju. Slu`ba. decembar 2009. godine slu`benik Dr`avne agencije za istrage boravka. odnosno odluke koja se wome osporava. (1) U smislu ovog zakona. izru~ewa. broj 19/02) u relevantnom porijekla smatraju homoseksualcem dok je u postupku pred Su. Zakona. ne mo`e da bude ni protjeran ni vra}en u zemqu u (prima facie) neosnovana. tj. razlog zbog kog apelacija nije dopustiva. Istakli su odgodi izvr{ewe odluke o protjerivawu ili o izru~ewu ili da se apelant na odre|ene ~iwenice naknadno pozvao. U odnosu na apelantov zahtjev (3) Stranac na supsidijarnoj za{titi je stranac koji ne za me|unarodnu za{titu. zasnovan na zakonu. Apelant se `ali na to da su mu osporenom odlukom po- glica iz 1951. tivawe sudske odluke u skladu sa ~lanom 49. ja su sadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet spora V . kao i lice bez je Bosne i Hercegovine. ^lan 105. VII . se tu`ba uva`ava. stav 1. straha ne `eli da se stavi pod za{titu te zemqe. Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispuwava uslove ji nadle`ni organ u BiH priznaje izbjeglici ili strancu koji u pogledu dopustivosti. nisu bile poznate u momentu dono{ewa odluka. pozvao na izjave svojih prijateqa sunarodwaka u odnosu na koje Upravni spor mo`e da se vodi samo protiv kona~nog uprav- se u odgovoru isti~e da se radi o izjavama fizi~kih lica.Dopustivost zato {to je protiv osporene presude podnio zahtjev za preispi. ima apelacionu nadle`nost u pitawima ko- sporovima. st. i 14. 18. godine. zahtjev za me|unarodnu za{titu. u smislu ~lana 110. konvencije kao i prava iz ~lana 1. ispuwava uslove za supsidijarnu za{titu.b) Ustava Bosne i (Definicija me|unarodne za{tite) Hercegovine. Presuda Suda BiH. 2.Strana 34 . ali u vezi s kojim posto- ovaj zahtjev podnio nakon {to mu je izre~ena mjera protjerivawa je ozbiqni razlozi za vjerovawe da bi se suo~io sa stvarnim ri- ovom organu predstavqala. me|unarodna za{tita je status ko. odnosno pogubqewu. odnosno. pristupa prinudnom `eli da se vrati u tu dr`avu. 2009. U skladu sa ~lanom 16. stav 2. izvr{ewu odluke o protjerivawu. tako|e. a koji ne mo`e ili zbog straha ne za{titu. broj 36/08) u relevantnom dijelu Ustavni sud mo`e da razmatra apelaciju samo ako su protiv pre- glasi: sude. februara 2009. naprimjer. stav 1. mu~ewu i torturi. januara 2009. implicira pogre{no i nepotpuno utvr. 24. ista. odnosno predaji iz BiH. U konkretnom slu~aju. stav 2. dijelu glasi: dom BiH pomenutu tvrdwu iznio i dostavio odre|ene dokaze ve- zane za tu tvrdwu.

gledu povrede ~lana II/3. Osporenom presudom Sud BiH je utvrdio da je 35. Tako. presude Saadi). ne~ovje~nom apelantovu tu`bu u postupku upravnog spora. 37. u prilog realnom riziku da }e da bude podvrgnut torturi ili nehumanom toj tvrdwi. odnosno u konkretnom slu~aju je vidi u tome {to. u odsutnosti. broj: U. 20/04. `avaju}em tretmanu ili ka`wavawu u zna~ewu ~lana 3.b) Ustava BiH i ~lanom 3. nose}i osporenu odluku. 1. Ustavni sud ukazuje na predmet Saadi protiv Italije. Ustavni sud zakqu~uje da nije neophod- 29.3 stav (1) Izbornog zakona BiH ~lana 3. februara 2008. Ustavni sud nagla{ava da je iz presude Evropskog suda za 25/02. Evropske konvencije bila 27. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . O RASPISIVAWU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ta ocjewivawe situacije u zemqi koja ga prima i razmatrawe NA^ELNIKA OP[TINE BILE]A apelantovog polo`aja koji mo`e da se predvidi u tim okolno- stima (stav 131. Evropske (…) konvencije. Na osnovu ~lana 77. 766/08. Evropske konvencije. {to ukqu~uje: `avaju}em postupku ili ka`wavawu u zna~ewu ~lana 3. Ustavni sud zakqu~uje da je dono{ewem da je protiv wega pokrenuta preliminarna istraga zbog nelegal. a bio je osumwi~en za umije{a. Evropske konvencije. Na osnovu ~lana 61. ^lan II/3. Evropske konvencije zato {to Sud BiH.b) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 3. Donesena godine ostaje na snazi dok Sud BiH ne razmotri dokaze i utvrdi je naredba da se deportuje iz Italije u Tunis. Evropske kon- 26. Uz kori{}ewe svih pouzdanih dokaza. Shodno ~lanu VI/4. 2009.b) Ustava Bosne i nih religijskih aktivnosti. Evropski sud za qudska prava. ne~ovje~nom ili poni`ava- o~iglednoj obmani ili zloupotrebi postupka. zemqu porijekla bio podvrgnut torturi. zabrawuje ulazak i zadr`avawe na teritoriji Kameruna. Ustavni sud zapa`a da Sud BiH u osporenoj odluci nije uop. Hercegovine i ~lan 3.) za{tita ko- ju pru`a ~lan 3. ukoliko bude primoran da napusti Bosnu i Suda BiH. Apelant je. ODLUKU bra 1991. . godine). Evropske konvencije. 25/05. Centralna izborna komisija Bosne i “moraju da ispitaju sve predvidive posqedice vra}awa (apelan. Evropske konvencije shodno 28. Ako apelant tvrdi da je “~lan ^lan 1. Od- nost u rad sa teroristi~kim organizacijama. 36. od 6. te negi- rawe prava na pravi~an postupak.b) Usta- s ciqem da se odgodi izvr{ewe odluke o protjerivawu iz Bosne va BiH i ~lanom 3. te da je podnesen ju}em postupawu ili kazni zagarantovanog ~lanom II/3. kom je pozitivna obaveza dr`ave. 11. U prilog tome je dostavio izvje. ako je potrebno na osnovu izvora (kao {to su raspisuje prijevremene izbore za na~elnika op{tine Bi- ugledne me|unarodne organizacije i vladini izvori). Ustava Bosne i Hercegovine. te je usvojio pravni stav da bi depor- tacija podnosioca predstavke u Tunis predstavqala povredu Na osnovu ~lana 14. Ustavni sud smatra da apelacija pokre}e ozbiqno ni`avaju}em postupku ili ka`wavawu. u tom predmetu Evropski sud za qudska prava je razma. no da se posebno razmatraju ostali navodi apelacije. broj: AP 555/09. Apelant navodi da povredu ~lana 3. wegova ili wena pripadnost pomenutoj grupi” (stav 132. Evropske 30. novembra ta) natrag u zemqu koja ga prima imaju}i na umu op{tu situaci. na 44. la Ustavnog suda. Podnosilac predstavke je naveo da bi wegovim deportovawem u Predsjednica Tunis bile prekr{ene obaveze Italije koje proizilaze iz ~lana Ustavnog suda BiH. Ustavni sud podsje}a na to da iz ~lana 3. serija A. Evropski sud je ocijenio da postoji stvarni rizik od podvr. sjednici. (“Slu`beni glasnik BiH”. i ~lana 64. da li bi prisilno udaqavawe Jeana Marca Bogmisa iz Bosne i ganizacije za za{titu qudskih prava su objavile dokaze da je u Hercegovine bilo opravdano u smislu zahtjeva iz ~lana II/3. ovog ~lana. osu|ivan je za ra. godine. 33/08 i 37/08). odnosno naveo je da je u tra da je ovo va`no pitawe ostalo otvoreno u osporenoj presudi zemqi porijekla optu`en za homoseksualizam i da mu se Suda BiH. Evropske konvenci. vencije proizilazi pozitivna obaveza shodno kojoj je Sud BiH jelu glasi: bio du`an da ispita dokaze koje je apelant ponudio u konkret- nom predmetu u prilog svojim tvrdwama da bi protjerivawem u Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju qud. odr`anoj 18. ski ispitao apelantove tvrdwe da postoji stvarni rizik da bi wegova prava garantovana ~lanom 3. wi da postoji stvarni rizik da bi wegovim protjerivawem u je je zagarantovano ~lanom II/3. obavezom iz ~lana 3. luka o privremenoj mjeri. broj 215. i 2. Protokola broj 12 uz Evropsku je ozbiqni razlozi za vjerovawe da postoji pomenuta praksa i konvenciju. u pogledu stawa koje vlada u policiji. odluke razmijenile diplomatske notes verbales sa vlastima Tunisa i u Ustavnog suda su kona~ne i obavezuju}e. 23/01. nije postupio u skladu sa pozitivnom |e. Ustavni sud zapa`a da je Sud BiH odbio b) Pravo lica da ne bude podvrgnuto mu~ewu. Pravi- Naime. qudska prava u predmetu Saadi protiv Italije jasno da sudovi 32/07. zemqu porijekla bio podvrgnut torturi. 7/02. Evropske konvencije. da posto. 3.Strana 35 Evropsku konvenciju i ~lana 1. konvencije. presuda od 30. okon~an postupak povodom apelantovog zahtjeva za priznawe me|unarodne za{tite u Bosni VIII .. le}a. 20/02. u Tunisu. S obzirom na to da Ustavni sud vra}a predmet broj: U- te za wegov sopstveni `ivot i li~nu bezbjednost u slu~aju 766//08 Sudu BiH na ponovni postupak i u svjetlu zakqu~ka u po- wegovog protjerivawa. od 15. pitawe u okviru zna~ewa ~lana 3. zlostavqawa / lo{eg postupawa prema muslimanima. januara 2009. Ustavni sud zapa`a da je Presudom Suda BiH. grupe koja je sistematski izlo`ena zlostavqawu (. godine. Konvencije stupa na scenu kada podnosilac Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavke utvrdi. decembar 2009. d o n i j e l a j e ju i wegove li~ne okolnosti” (stav 130. 9/02. nehumanom ili poni- ske konvencije. postoji vra}awa apelanta u zemqu porijekla. 24/06. Evrop. {taje o Kamerunu koje su objavile vladine i nevladine me|una. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine gavawa podnosioca predstavke postupawu koje je suprotno ~la- nu 3. zatim 33. Shodno tome. Evropske konvencije. 11/06. Evropske konvencije shodno kojoj je du`an {te razmotrio apelantove navode da bi wegovo protjerivawe iz da ispita navode i dokaze koje je apelant ponudio u prilog tvrd- Bosne i Hercegovine u zemqu porijekla bilo suprotno pravu ko. Evropske konvencije. a da nije su{tin- ili poni`avaju}em tretmanu ili kazni. S obzirom Niko ne smije da bude podvrgnut mu~ewu. sud- stvu i zatvorima u Kamerunu i opasnostima koje apelantu prije. Evropske konvencije glasi: ugro`ena wegovim protjerivawem u zemqu porijekla. Ustavni sud sma- spor pred Sudom BiH ponudio dokaze. poni`avaju}em postupawu ili kazni 32. stav 1.Zakqu~ak i Hercegovini. stav 6. 65/05. u tu`bi i dopuni tu`be kojom je pokrenuo upravni ili poni`avaju}em tretmanu ili ka`wavawu. br. 31.Petak. zne prekr{aje u Italiji kao i. stav 108). 77/05. nosioca predstavke odnosila na djela po~iwena u Tunisu. a mogao je da bude podnesen znatno ranije.b) Tunisu zabiqe`en rekordan broj slu~ajeva ozbiqnog Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 3. podnio zahtjev za azil u Italiji. 34. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom di. Seada Palavri}. nequdskom ili po. godine. Me|utim. 4/04. Pravila Ustavnog suda. presu- Pravo lica da ne bude podvrgnuto mu~ewu. okto. Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove trao predstavku podnosioca koji je dr`avqanin Tunisa i koji je odluke. predstavka broj 37201/06 (presuda od 28.. s. do- i Hercegovine. st. da ispita sve predvidive okolnosti i posqedice Hercegovinu i bude izru~en u svoju zemqu porijekla. Ostali navodi rodne organizacije. wima se navodi da iz zakona dr`ave proizilaze obaveze prim- jewivawa ugovora za za{titu qudskih prava ~iji je i ona ~lan. prisilnim protjerivawem iz Bosne i Hercegovine bio izlo`en `avaju}im postupawem ili ka`wavawem. pozivaju}i se na predmet Vilvarajah protiv Ujediwenog Kraqevstva. aprila 2009. Me|unarodne or. Nalaze}i da se osuda za terorizam pod. na navedeno. ne~ovje~nom ili de Saadi). Italijanske vlasti su 38. Hercegovine. nequdskom ili poni- ska prava i slobode iz stava 2. 52/05.r. odnosno da li bi apelant stvarni rizik da bude suo~en sa torturom i nehumanim i poni. Ustavni sud zakqu~uje da postoji povreda apelantovog apelantov zahtjev neosnovan zato {to je smatrao da se zasniva na prava da ne bude podvrgnut mu~ewu. osporene odluke Suda BiH prekr{en ~lan II/3. ovo obuhva. ^lan 3.

prije dana odr`avawa prijevremenih izbora. mjesta.00 ~asova. januara 2010. godine. 24. januarom 2010. 25/05.00 ~a- prije dana odr`avawa prijevremenih izbora. godine. odnosno do odr`anoj 18. januara 2010. po~iwe 15 dana prije dana odr`avawa prijevremenih dine. godine. (19) Izborna }utwa po~iwe 24 ~asa prije otvarawa decembra 2009. odnosno u Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu. izbornoj komisiji BiH nadle`na op{tinska izborna ko- (2) Prijave za ovjeru politi~kih stranaka i nezavi. godine. (11) Objava kona~nih listi kandidata u slu`benim nika op{tine Bile}a. godine. izbora. od 17 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora. go. misija obavi}e najkasnije u roku od 15 dana prije dana snih kandidata podnose se Centralnoj izbornoj komisi. 7/02. objavu i dostavu podataka o odre|enim lokacijama Centralnoj (1) Rokovi teku od 19. (4) Krajwi rok za registraciju novih bira~a koji gla. godine. “Slu`benim novina. sova. 2010. bira~kih mjesta i traje do zatvarawa bira~kih mjesta. decembrom 2009. godine. d o n i j e l a j e 4. odnosno do 9. u roku od 25 dana prije dana odr`avawa prijevremenih 11/06. januara 2010. stafe Ba{eskije 6. 77/05. januara 2010. (17) Zabrana objavqivawa rezultata ispitivawa jav- (6) @rijebawe za utvr|ivawe redoslijeda politi~kih nog mwewa po~iwe 48 ~asova prije otvarawa bira~kih subjekata na glasa~kim listi}ima obavi}e se u sjedi{tu mjesta i traje do zatvarawa bira~kih mjesta. godine. odnosno od 9. godine. Na osnovu ~lana 14. (9) Objavqivawe broja upisanih bira~a u Centralni Izbori iz ~lana 1. ^lan 2. siji BiH najkasnije sedam (7) dana prije dana odr`avawa noj komisiji BiH najkasnije 20 dana od dana raspisivawa prijevremenih izbora.00 ~asova. januara zakqu~no sa 1. 65/05. januara 2010. no. politi~kih subjekata u bira~kim odborima najkasnije 30 Sarajevo Branko Petri}. na od dana podno{ewa prijava. odr`avawa prijevremenih izbora. bira~ki spisak za prijevremene izbore obavi}e se u roku qu. godine Predsjednik. la Odluku o raspisivawu prijevremenih izbora za na~el. vawa prijevremenih izbora. (8) Centralni bira~ki spisak zakqu~uje se 20 dana odnosno u periodu od 23. 4/04. godine. f) Obuka ~lanova bira~kih odbora odr`a}e se u pe- (1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine riodu od petnaest (15) dana do sedam (7) dana prije dana (u daqem tekstu: Centralna izborna komisija BiH) je na odr`avawa prijevremenih izbora. januara 2010. januara 2010. ^lan 3. (15) Zahtjevi za akreditovawe posmatra~a politi~- saju putem po{te na prijevremenim izborima za na~elni. godine.3 stav (6) Izbornog zakona Bosne b) @rijebawe za odre|ivawe zastupqenosti politi~- i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH”. . godine u 07. s. godine. 10. godine u 07. godine. decembra 2009. odnosno do 17. 25/02. odnosno do 30. odnosno do 17. do 16. godine do 17. odnosno zakqu~no sa 8. godine. 23/01. odnosno zakqu~no sa 8. godine.Strana 36 . godine.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. kih subjekata podnose se Op{tinskoj izbornoj komisiji ka op{tine Bile}a je 20 dana od dana raspisivawa prije. sjednici. donije. 20/02. 32/07. decembar 2009. glasilima obavi}e se najkasnije 25 dana prije dana (2) Prijevremeni izbori za na~elnika op{tine Bile. “Slu`benom glasniku Republike a) Nadle`na op{tinska izborna komisija dostavqa Srpske” i “Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH”. odnosno u periodu od 19. 2009. ove odluke }e se odr`ati u nedje. do 16. (14) Neposredno obra}awe politi~kih subjekata pu- noj izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od 13 dana tem elektronskih medija po~iwe 15 dana prije dana od dana raspisivawa prijevremenih izbora.r. novembra 2009. nadle`na op{tinska izborna komisija u skladu sa }e se u “Slu`benom glasniku BiH”. januara 44. godi- prijevremenih izbora. godine. odno- sno do 25. Uputstva o na. kih subjekata u bira~kim odborima obavqa se najkasnije 9/02. (10) Imenovawe ~lanova bira~kih odbora vr{i Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi. 24/06. bra 2009. odnosno najkasnije do 7. 33/08 i 37/08) i ~lana 4. decembrom ne. (16) Zahtjevi za akreditovawe posmatra~a iz (5) Prijavu kandidata za na~elnika op{tine Bile}a udru`ewa gra|ana podnose se Centralnoj izbornoj komi- ovjereni politi~ki subjekti podnose Centralnoj izbor. dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora. (12) Odre|ivawe lokacija bira~kih mjesta. odno- izborna komisija BiH donosi najkasnije u roku od 10 da. januara 2010. decembrom menih izbora. godine. novembra 2009. januara 2010. (18) Zahtjevi za akreditovawe me|unarodnih posma- (7) Odluku o ovjeri kandidata za na~elnika op{tine tra~a podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH naj- Bile}a za u~e{}e na prijevremenim izborima Centralna kasnije jedan (1) dan prije dana odr`avawa izbora. januara 2010. br. Centralna data za ~lanstvo u bira~kim odborima najkasnije 20 dana izborna komisija Bosne i Hercegovine. sno do 23. odr`avawa prijevremenih izbora. broj 102/06). izbora. periodu od 22. januara 2010. 20/04. godine. godine. 52/05. godi- ne. decem- }a odr`a}e se u nedjequ. UPUTSTVO d) Nadle`na op{tinska izborna komisija imenuje ~lanove bira~kih odbora i dostavqa akte o imenovawu O ROKOVIMA IZBORNIH AKTIVNOSTI ZA ~lanova bira~kih odbora Centralnoj izbornoj komisiji ODR@AVAWE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA BiH najkasnije u roku od 15 dana prije dana odr`avawa NA^ELNIKA OP[TINE BILE]A prijevremenih izbora. (13) Medijsko predstavqawe politi~kih subjekata vembra 2009. odr`anoj 18. 24. godine. januara 2010. odnosno najkasnije do 18. 11. decembra 2009. godine do zatvarawa bira~kih zakqu~no sa 4. januara 2010. odnosno od 9. novembra 2009. u 12. odnosno od 9. (3) Zahtjevi za ovjeru koalicija podnose se Central. novembrom 2009. svim ovjerenim politi~kim subjektima poziv da prisu- Broj: 06-1-07-1-4415/09 stvuju postupku `rijebawa za odre|ivawe zastupqenosti 18. sqede}im rokovima: ma Federacije BiH”. zakqu~no sa 23. godine. odnosno najkasnije do ji BiH najkasnije u roku od (5) pet dana od dana raspisi. ^lan 1. januara 2010. odnosno do 30. Mula Mu. odnosno odr`avawa prijevremenih izbora. januara 2010. najkasnije sedam (7) dana prije dana odr`avawa prijevre- vremenih izbora. do 16. novembra 2009. ~inu i postupku sprovo|ewa prijevremenih izbora c) Politi~ki subjekti dostavqaju prijedloge kandi- (“Slu`beni glasnik BiH”. sjednici. 2010.00 ~asova. na 44. odnosno sova do 24. 2009. godine. 9.00 ~asova do 24.00 ~a. ^lan 2. decembra 2009. godine do zatvarawa bira~kih mjesta.

blika Ma|arska. Privredni subjekt MOL Na osnovu ~lana 25.. ok- {tine podnosi Centralnoj izbornoj komisiji BiH najka. vu u nekoliko podnesaka (broj: 01-06-26-029-1-II/09 od dana 7. proizvodwa. 71000 Sarajevo (registrovan u Op{tinskom sudu Sarajevo Obrazlo`ewe pod brojem: 1-21070). Október huszonharmadika u. kojom na- (21) Op{tinska izborna komisija utvr|uje objedi. broj 95/06). proizvodwa i prodaja petro-hemikalija. Privredni subjekt MOL Magyar Olaj-MOL. 18. 2009. Ovaj zakqu~ak bi}e objavqen u “Slu`benom glasniku Konzorcijum INA / MOL ima 67. oktobra (23) Krajwi rok za prijem glasa~kog materijala za gla. blici Srbiji. 12. 76/07 i 80/09). oktobra 2009. Za- ZAKQU^AK greb. ve rezultata prijevremenih izbora. Október huszonharmadika u. stav (1) Za- nama Federacije BiH”.mati~ni privrednog subjekta MOL Magyar Olaj.Strana 37 (20) Bira~ki odbori vr{e dostavu rezultata glasawa pe{ta. Podnosioci prijave u skladu sa zahtjevom Konkurencijskog sije. 48/05.5%. godine. Newtown Barracks. Belize Sarajevo Branko Petri}. savjeta u nekoliko podnesaka su dopunili Prijavu tra`enom do- kumentacijom (broj: 01-06-26-029-5-II/09 od dana 19. stav (2) Zakona. odnosno do 29. Republika Ma|arska (u daqem tekstu: MOL ili Podnosi- i kompletan izborni materijal do nadle`ne op{tinske lac prijave). Belize stribucija naftnih prera|evina na nivou veleprodaje i malo- City. U Prijavi je navedeno da }e zahtjev za ocjenu koncentracije podnijeti tijelu ovla{}enom za ocjenu koncentracije u Repu- (25) Podno{ewe zahtjeva za ponovno brojawe glasa~. dana odr`avawa prijevremenih izbora. smislu ~lana 30. na 97. broj: 01-06-26-029-6-II/09 od dana 22. stav (1) ta~- ka g). 11. ~lana 42. Sarajevo. prenos i trgovina prirodnim gasom. 1117 Budimpe{ta. oktobra 2009.5% u~e{}a. No. Repu- 18.155% vlasni~kog u~e{}a (na dan 17. (24) Utvr|ivawe i objavu rezultata prijevremenih Po prijemu tra`ene dokumentacije Konkurencijski savjet je izbora za na~elnika op{tine Bile}a Centralna izborna utvrdio Prijavu kompletnom i izdao Potvrdu o prijemu kom- komisija BiH }e obaviti najkasnije u roku od pet dana od pletne i uredne Prijave. stav (1) Zako- uru~iti akreditovanim posmatra~ima rada Op{tinske na o konkurenciji (u daqem tekstu: Zakon) i ~l. godine pod brojem: 01-10-041683. godine). Belize City. sa~e putem po{te je 25. d o n i o j e Privredni subjekt MOL ima 47. godine. u smislu ~lana 14. u omjeru svaki po 50. novembra 2009. i 16. 14. Marina Towers Suite 303. radi nepostojawa obaveze mazivom i sli~nim proizvodima. Osnovne registrovane djelatnosti privrednog subjekta {ta. 1. prodaje. 33. hemikalija. Ukrajini i DG za konkurenciju Evropske unije. godine. Newtown Barracks. . rodnim gasom. godine Predsjednik. juna 1992. u kih listi}a vr{i se u roku od tri (3) dana od dana obja. MOL Magyar Olaj. 1117 Budimpe{ta. godine do 19.d. ja. 9. dana 14. nim gorivima. januara 2010. a rje{avaju}i po harmadika 18. u smislu ~lana 16. odnosno 25.d. u. 35862). i privrednog subjekta Normeston Tra. Newtown Barracks. (devedeset sedmoj) sjednici odr`anoj dana 10. uvidom u podnesenu Prijavu utvrdio sija }e javno izlo`iti u detaqnom tabelarnom prikazu i je da nije potpuna i kompletna. Gunduli}eva 4. privrednog subjekta Energopetrol d.d. stav (1) ta~ka e). 78000 Bawa Luka. istra`ivawe. kasnije do 25. ke o na~inu podno{ewa prijave i kriterijuma za ocjenu koncen- (22) Utvr|ivawe i objavu preliminarnih rezultata tracija privrednih subjekata (“Slu`beni glasnik BiH”. odnosno do 25. Oktober huszonharmadika 18. do 7. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 . zajedni~ku Prijavu namje. dana 4.0% u~e{}a u vlasni{tvu BiH”. U~esnici predmetne koncentracije Broj: 01-07-1-4415-1/09 U~esnici koncentracije su privredni subjekti MOL Magyar Olaj-MOL. Zakona o konkurenci. godine). “Slu`benom glasniku Republike kona. godine) u privrednom subjektu INA d. Oktober huszonharmadika 18. 1117 Budimpe{ta. godine do 9.00 ~asova. oktobra 2009. 1. 2. prenos i trgovina pri- ji.00 ~asova. 18. godi- tralna izborna komisija BiH }e obaviti 24 ~asa po ne. Osnovne registrovane djelatnosti privrednog subjekta re koncentracije (u daqem tekstu: Prijava). broj: 01-06-26-029-4-II/09 od dana 9. podnesenu po ne. Republika Ma|arska. decembar 2009. 10002 Zagreb. registro- zajedni~koj Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta van je dana 10. u smislu ~lana 30. Avenija Ve}eslava Hoqevca 10.. izborne komisije najkasnije u roku od 12 ~asova po zatva. januara 2010.1. Prijava je podnesena u roku od 8 dana (od dana zakqu~ivawa vi}e se u “Slu`benom glasniku BiH”. Mar{ala Tita 36. Konkurencijski savjet u ocjeni predmetne prijave utvrdio je ^lan 3. proizvodwa. a zapisnike sa Podnosioci prijave su dopunili samoinicijativno Prija- objediwenim zbirnim rezultatima glasawa na nivou op. privrednog subjek. godine broj: 01-06-26-029-8-II/09. Zagreb su trgovina na malo i veliko motornim gorivima. mjeravaju ste}i zajedni~ku kontrolu nad privrednim subjektom wene zbirne rezultate glasawa za na~elnika op{tine Bi. 8. januara 2010. Objediwene rezulatate izbora op{tinska izborna komi.d. Konkurencijski savjet. Oktober huszon- `beni glasnik BiH”. Sarajevo su trgovine na malo i veliko motor- ta MOL Magyar Olaj. nuara 2010. godine pod brojem: 01-06-26-029-II//09. istog prijevremenih izbora za na~elnika op{tine Bile}a Cen. Republika Ma|arska. Republika Ma|arska. daqem tekstu: Normeston ili Podnosilac prijave). oktobra snije 24 ~asa po zatvarawu bira~kih mjesta.00 ~asova. 1117 Budimpe.r. Marina Towers Suite 303. zatvarawu bira~kih mjesta i po dobijawu objediwenih rezultata izbora od nadle`ne op{tinske izborne komi. Povezana dru{tva privrednog subjekta MOL vembra 2009. odnosno naj. septem. i 10. proizvodwa i prodaja petro- prijave koncentracije. Republika Ma|arska.1. godine. 1. Osnovne registrovane djelatnosti privrednog subjekta INA bjekta Normeston Trading Limited. Konkurencijski savjet. Srpske” i “Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH”. 2. mazivom i sli~nim proizvodima. MOL su: istra`ivawe. u skladu sa ~lanom 30. Belize i MOL Energy Trade-MET. di- ding Limited. MOL Energy Trade-MET. godine. u 19. septembra 2009. septembra 2009. Október huszonharmadika broj . Gunduli}eva 4. a u vezi sa ~l. Belize City.Reg. januara 2010. Centralnoj izbornoj komisiji BiH. godine pod brojem: 01-06-26-029-II/08. zaprimqenoj dana 14. Odbacuje se zajedni~ka Prijava namjere koncentracije Hrvatska (registrovan na Trgova~kom sudu u Zagrebu . 1117 Budim. Ugovora o kupoprodaji u~e{}a).0% vlasni~kog u~e{}a. Belize.Petak. Belize (u rawu bira~kih mjesta. no. Energopetrol d. godi. u skladu sa ~lanom 31. s. 2009. i privrednog su. 78000 Bawa Luka (punomo} izdana dana 4. oktobra 2009. advokatu Stevanu Dimitrijevi}u. Marina Towers Suite 303. te je zatra`io dopunu iste. 18.Newown Barrackas. br. proizvodwa i prerada sirove nafte. godine. broj: 01-06-26-029-3-II/09 od dana 8. broj: 01-06-26-029-7-II/09 godine od dana 26. Marina Towers Suite 303. Zakona o konkurenciji (“Slu.. istra`ivawe. “Slu`benim novi. oktobra sa otiskom pe~ata po{te sa datumom odr`avawa izbora. sqede}e ~iwenice: Ovo uputstvo stupa na snagu danom dono{ewa i obja. Odlu- izborne komisije po wihovom zahtjevu. podnesenoj po advokatu Stevanu Dimitrijevi}u. stav (3) Zakona. slu`benim glasnicima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. Belize. a privredni subjekt INA 33.1. 2009. bra 2009. Belize City. d. novembra 2008.00 ~asova.Normeston. zakona (akt broj: 01-06-26-029-2-II/08 dana 9. godine. Republika 1. i privrednog subjekta Normeston Trading Limited. tobra 2009. 1117 Budim- Konkurencijski savjet Bosne i Hercegovine pe{ta. godine. Republika Ma|arska (u daqem tekstu: le}a i odmah po objediwavawu elektronski ih dostavqa MET). odnosno privredni subjekt MOL ima Konkurencijski savjet je zaprimio. Normeston Trading Limited.

0%. stav (2) Zakona) i da nemaju i Republici Austriji.3.. decembar 2009. Godi{wi prihod u~esnika koncentracije predstavqa uku. pod registarskim bro.000. decembra 2006. Konkurencijski savjet je ni prodajom robe i / ili usluga na svjetskom nivou iznose utvrdio da privredni subjekt MOL nema samostalno kontroli- 100. harmadika 18. odnosno 10. godine Predsjednik. dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u. 1. ta~ka h) Odluke o na~i.d. 6. rina Towers Suite 303. postoji prema Zakonu ne smatra da kontroli{e isti... Oktober huszon. Pravni okvir ocjene predmetne koncentracije MOL nisu u isto vrijeme i ~lanovi upravnog / nadzornog odbo. ^lanovi upravnog / nadzonog odbora preivrednog subjekta 3. a) i b) Zakona .)** . godine.)** KM 7. u smislu ~lana 2. Privredni subjekt MET u 2009. u ko- (. Konkurencijski savjet u postupku ocjene predmetne koncen- ra privrednih subjekata na relevantnom tr`i{tu Bosne i Her.)** EUR . stav (1) 100. stav (1) i ~lanom 2. tr`i{no u~e{}e na relevantnom tr`i{tu Bosne i Hercegovine od 40. Protiv ovog zakqu~ka nije dozvoqena `alba.000. Tabela 1. pan prihod (bez poreza na dodatnu vrijednost i drugih poreza Zakona o konkurenciji. stav (2) Zakona. s. u~e{}a. godine. Republika Ma|arska. stav (1) ta~ka a) Zakona. Ocjena predmetne prijave 2007. ako ukupni godi{wi prihodi u~esnika koncentracije ostvare. u smislu ~lana 14. pod registarskim brojem: 01-09-879952.. te je odlu~io kao u dispozitivu ovog zakqu~ka. 1117 Budimpe{ta. tracije primijenio je odredbe Zakona.) KM administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1. Bosna i (. Pravni osnov koncentracije strovan je dana 21..)**1 KM (. stav (1) tarifni broj 108. su: Podnosioci prijave na ovaj zakqu~ak.0% nisu obavezni podnijeti Prijavu. Na osnovu navedenih podataka. sanih (povezanih) privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini. taciju i potvrdili namjeru da zakqu~e Ugovor o kupoprodaji snika fizi~ko lice (g-|a Pampina Votsi.. lovine u~e{}a u osnovnom kapitalu ili akcijama istog. stav (1) ta~ka b) istog zakona. odnosno 10. te se prema Zakonu ne smatra da kontroli{e isti. Pouka o pravnom lijeku Hercegovina (. odnosno ima 33. godine parafirali transakcionu dokumen- Privredni subjekt Normeston ima jednog beneficijara . Belize City. te 1. septembra 2009. broj 18/06).0% i vi{e prava Podnosioci prijave su naveli kao pravni osnov predmetne glasa niti u jednom privrednom subjektu u Bosni i Hercegovini.)** KM (..r. Newown Barrackas.145. na dan 31.Podaci predstavqaju poslovnu tajnu. koncentracije Ugovor o kupoprodaji u~e{}a. Privredni subjekt MOL i privredni subjekt Normeston su jem 57. regi. Ma. Osnovne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Nor. Privredni subjekt Normeston Odluke o na~inu podno{ewa prijave i kriterijuma za ocjenu Privredni subjekt Normeston Trading Limited-Normeston. 1 (. Izvor: podaci iz Prijave. avgusta 2009. Sarajevo.000. godine. u skladu sa ~lanom 38. ta~ka c) Odluke o administrativnim taksama u vezi sa procesnim radwama pred Konkurencijskim sa- MOL Normeston MET vjetom (“Slu`beni glasnik BiH”.5% vlasni~kog u~e- u~e{}a u osnovnom kapitalu. Odluke o utvr|ivawu re- cegovine. u smislu odredbe ~lana 14. Belize. privrednom subjektu MET. decembra 2008. u smislu ~lana 8. t. Ukupni ostvareni godi{wi prihodi u~esnika koncentraci.Strana 38 . . Belize City. Administrativna taksa je. dana 3.vla. u smislu ~lana 14. Privredni subjekt MOL ima 47.0% je vlasni{tvu privrednog subjekta MOL. koji se direktno odnose na u~esnike koncentracije na tr`i{tu Bosne i Hercegovine). a predmetni Ugovor je potpisan dana 4. odnosno da u~esnici koncentracije nemaju po- Osnovna registrovana djelatnost privrednog subjekta MET vezanih privrednih subjekata u ve}inskom vlasni{tvu u Bosni i je trgovina na veliko prirodnim gasom u Republici Ma|arskoj Hercegovini (u skladu sa ~lanom 2. u skladu sa ~lanom 2. Privredni subjekt MET Nakon sprovedene koncentracije privredni subjekt MOL i privredni subjekt Normeston ima}e svaki po 50. registrovano je dana 24.. 11.00 KM. ja ne ispuwava uslove utvr|ene ~lanom 14. ili ako je zajedni~ko tr`i{no u~e{}e Konkurencijski savjet je utvdio da predmetna koncentraci- u~esnika koncentracije na relevantnom tr`i{tu ve}e od 40. privrednom subjektu MET.0% cjelokupnog kapitala u meston su trgovina sirovom naftom i naftnim me|uproizvodima. odnosno nema vi{e od po- Obaveza prijave namjere koncentracije privrednih subjeka. godine.)** EUR (. koncentracija privrednih subjekata. aprila 5. te se ta. niti u jednom privrednom subjektu u Bosni i Hercegovini. levantnog tr`i{ta (“Slu`beni glasnik BiH”.MET. . po zavr{nom ra~unu u godini koja je pretho. dila predmetnoj koncentraciji. Zagreb. pri ~emu je najmaqe jedan pri. novembra 2009. Obaveza prijave namjere koncentracije privrednom subjektu INA d. na osnovu kojeg }e privredni subjekt Normeston kupiti.0% ili vi{e vlasni~kog Energopetrol d. vredni subjekt u~esnik koncentracije registrovan na teritori- ji Bosne i Hercegovine. u Budu}i da nisu ispuweni uslovi. Sarajevo Dr Stjepo Prawi}. privredni subjekt MOL nema vi{e od polovine u~e- {}a u osnovnom kapitalu ili akcijama u privrednom subjektu Privredni subjekt MET nema 10. Belize). stav (2) Zakona. 4.)** EUR (.)** EUR rist buxeta institucija Bosne i Hercegovine. privrednih subjekata.d. Privredni subjekt Normeston nema 10.00 KM. Tako|e. broj 30/06) du`ni su platiti Svijet (. Broj: 01-06-26-029-10-II/09 nu podno{ewa prijave i kriterijuma za ocjenu koncentracija 10.0% ili vi{e vlasni~- kog u~e{}a u osnovnom kapitalu.2.. a privredni subjekt MOL prodati 50.0% i vi{e prava glasa {}a.0% vasni{tva u Privredni subjekt MOL Energy Trade-MET.155% vlasni~kog u~e{}a u 2.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. godini je osnovao zavisna dru{tva u Republici Austriji i Republici Rumuniji.

broj: 04/1-012-2-2288/09 . . . . . Republika Ma|arska. . . . . kontrole i naplate 2109 Odluka o osnivawu Gerontolo{kog centra doprinosa . . . broj: 04/1-012-2-2287/09 . . . . . . . .4 KONKURENCIJSKI SAVJET BiH 2116 Odluka o kori{}ewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . .2 prirodnog gasa . . . . . . . . .8 strana . . . . . .4 Zakqu~ak po zajedni~koj Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta MOL 2117 Odluka o visini godi{we naknade za javne Magyar Olaj-MOL.Petak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . decembar 2009. . . . . . . . . . . . . .Normeston. . . . . . . .35 2114 Odluka o kori{}ewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Limited . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2-2289/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . Odluka o dopustivosti i meritumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . puteve koja se pla}a pri registraciji i privrednog subjekta Normeston Trading motornih i prikqu~nih vozila . . . . . . . . . . . .6 2108 Uredba o izmjenama Uredbe o regulisawu visine naknade za lokaciju i izgradwu MINISTARSTVO FINANSIJA objekata u za{titnom pojasu puta koji se 2120 Pravilnik o registraciji u Jedinstveni prikqu~uje na javni put . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. . . broj: 04/1-012-2-2284/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 OGLASNI DIO . . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 110 .6 “Slateks” Slatina . . . . . . . . . . . . . . . broj: AP 555/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2-2290/09 . . . .2 “SARAJEVO-GAS” AD ISTO^NO SARAJEVO 2110 Odluka o davawu saglasnosti na Plan utro{ka Pravila rada distributivne mre`e sredstava. . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2-2283/09 . . . . .1 sistem registracije. . . . . . . .31 broj: 04/1-012-2-2286/09 .5 regulisawu visine naknada za vanredne prevoze na putevima Republike Srpske . . . . .3 gasom . . . . . . . . . . . . Belize . . . . . .36 posebnih namjena. . .1 2119 Rje{ewe o imenovawu ~lana Upravnog odbora JU Slu`beni glasnik Republike Srpske . . . .26 2112 Odluka o davawu saglasnosti na Plan USTAVNI SUD BiH utro{ka sredstava za teku}e pomo}i Ministarstvu nauke i tehnologije.15 2111 Odluka o davawu saglasnosti na Plan utro{ka Op{ti uslovi za snabdijevawe prirodnim sredstava. . . . . .3 Odluka o raspisivawu prijevremenih izbora za na~elnika op{tine Bile}a . . . .Strana 39 SADR@AJ VLADA REPUBLIKE SRPSKE 2118 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor jednog ~lana Nadzornog odbora KP 2107 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o “Komunalac” AD Bosanski Brod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH 2113 Odluka o kori{}ewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . .3 Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avawe prijevremenih izbora za 2115 Odluka o kori{}ewu sredstava sa ra~una na~elnika op{tine Bile}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a.....d..... b) hrvatskog naroda __________ primjeraka. Bawa Luka.. decembar 2009. 11... U cijenu su ura~unati tro{kovi po{tarine. v) bo{wa~kog naroda _________ primjeraka...net Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37... faks (051) 456-331.org... . U prilogu naruxbenice dostaviti kopiju IB (UIO) za kupce koji ranije nisu dostavili IB (UIO). 567-162-10000010-81 kod Volksbank a. e-mail: slglasnikrs@blic.Broj 110 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak. Telefon: (051) 456-330. Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske.. po{tanski fah 88..Strana 40 ... 456-341 i 456-349..... Bawa Luka.. Bawa Luka i 551- 001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka..slglasnik.PDV obveznik .... Internet: (051) 456-346. telefon) Dobavqa~: _____________________________________ JU SLU@BENI GLASNIK _____________________________________ REPUBLIKE SRPSKE _____________________________________ Veqka Mla|enovi}a bb.p.obavezno zaokru`iti NE. adresa... a za one kupce koji nisu PDV obveznici u rubrici ...d. Bawa Luka Mati~ni broj ________________________ Mati~ni broj 1854798 PDV obveznik DA NE JIB 4400929270005 IB (UIO) ___________________________ IB (UIO) 400929270005 @iro-ra~un _________________________ `iro-ra~uni: 551-001-00029639-61 Pretplatni~ki broj __________________ 562-099-00004292-34 567-162-10000010-81 571-010-00001043-39 NARUXBENICA broj __________ Ovim neopozivo naru~ujem ukupno ____________ primjeraka “Slu`benog glasnika Republike Srpske” za 2010. http://www.. Naruxbenicu dostaviti na adresu dobavqa~a.00 KM + PDV i mo`e se uplatiti u dvije rate.. pretplata: (051) 456-339. Akontacija godi{we pretplate iznosi 300.. Naru~ilac: (naziv.. godinu na jeziku: a) srpskog naroda ____________ primjeraka. i potpis U ___________________ 20___ godine .. Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}.. redakcija: (051) 456-357. M. [tampa JU Slu`beni glasnik Republike Srpske Bawa Luka. Direktor i glavni i odgovorni urednik Srebrenka Goli}. Osniva~: Vlada Republike Srpske. Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. ra~unovodstvo: (051) 456-337.....