You are on page 1of 3

PROGRAMA ANALITICĂ

DISCIPLINA: CERCETĂRI DE MARKETING ÎN TURISM

Titular disciplina: Manuela Epure
Vechime in specialitate : 17 ani
Grad didactic :. Conf..univ.dr.
Facultatea: Marketing şi Afaceri Economice InternaŃionale
Catedra: Marketing şi RelaŃii Economice InternaŃionale
Numar săptămânal de ore :3

Semestrul 1 Semestrul 2 Semestrul 3 Semestrul 4 Forma Nr
de puncte
(14 săptămâni) (14 săptămâni) (14 săptămâni) (14 săptămâni) evalua de
re credit
C S L P C S L P C S L P C S L P
2 2 E1 6

OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE:
 Formarea deprinderii de a studia şi analiza evoluŃia fenomenelor de marketing;
 Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de cercetare a mediului de marketing;
 Studierea elementelor specifice marketingului serviciilor;
 Aplicarea metodelor de cercetare de marketing în studierea pieŃei serviciilor

ABILITĂłI ŞI COMPETENłE:
• Formarea capacităŃii de analiză şi sinteză în studierea fenomenelor de marketing specifice
pieŃei serviciilor;
• Abilitatea de a utiliza instrumentarul specific cercetărilor de marketing şi adaptarea
acestuia la cerinŃele specifice domeniului serviciilor

CONłINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
( structurat, după caz, semestrial, eventual pe capitole şi teme)
1. Rolul cercetării de marketing ca principal furnizor de informaŃii pentru factorii de decizie
2. Elemente caracteristice studierii pieŃei serviciilor
3. Proiectarea cercetării de marketing în studierea pieŃei serviciilor
4. Metode cantitative utilizate în cercetările de marketing
5. Metode calitative de studiere a pieŃei serviciilor
6. Metode şi instrumente specifice de colectare a informaŃiilor
7. Analiza informaŃiilor rezultate din cercetările de marketing- modele statistico-matematice
aplicabile pieŃei serviciilor
8. Studierea cererii de servicii
9. Studierea ofertei de servicii

referate etc) . după caz 1. mijloace audiovizuale. analiza şi interpretarea informaŃiilor  Fundamentarea strategiilor de marketing adecvate conjuncturii pieŃei investigate  Prezentarea rezultatelor cercetării de către fiecare echipă. evaluarea performanŃelor atinse de fiecare grup şi desemnarea echipei cu cele mai bune rezultate METODE DIDACTICE UTLIZATE: (se vor indica forme interactive. Obiectivele 2. 2. SPSS. unanim acceptate şi a unor recompense pentru echipa declarată câştigătoare (de ex. Impactul IT în modelarea specifică cercetărilor de marketing (cercetări de marketing online) 12. ConŃinutul seminariilor sau/şi laboratoarelor  Alegerea temei de cercetare de către fiecare echipă (3-4 masteranzi)  Proiectarea cercetării  Stabilirea metodelor de culegere a informaŃiilor specifice cercetării  Elaborarea instrumentelor utilizate în cercetare  Realizarea cercetării.publicarea rezultatelor cercetării) . Surveypro etc) .utilizarea unor instrumente software specializate în analiza şi prelucrarea informaŃiilor (de ex. studii de caz. Prezentarea experienŃei europene în domeniul cercetării de marketing în servicii CONłINUTUL ACTIVITĂłILOR DE SEMINAR /LABORATOR: Se vor preciza : 1.iniŃierea unei competiŃii de proiecte . Sphinx. încercând crearea de echipe de lucru care să proiecteze şi să organizeze o cercetare de marketing privind fenomenele specifice pieŃei serviciilor. prelucrarea.dezvoltarea lucrului în echipe de cercetare. 10. . Obiectivele: Activitatea de seminar se va desfăşura pe grupe de masteranzi. ConŃinutul seminariilor sau/şi laboratoarelor. Studierea comportamentului consumatorului de servicii 11. Cadrul didactic va urmări modul în care se respectă fiecare etapă a cercetării de marketing.propunerea unor criterii de apreciere a proiectelor. se va asigura că au fost alese corect temele de cercetare şi va asigura asistenŃă şi îndrumare masteranzilor. în toate etapele de derulare a cercetării.

Editura Uranus.o abordare teoretică şi studii de caz. • Evaluare finală 50% – examen –scris. Bucureşti. (coord. Bucureşti. Bush F. 2007 • Cătoiu Iacob. Editura Uranus.BIBLIOGRAFIE: • M. Demetrescu M. New Jersey. 1997 • Olteanu V. Editura Uranus. referate. Marketingul bancar naŃional şi internaŃional. Editura Europa Nova. 1998 • Ros Jay. 1997 MODALITĂłI DE EVALUARE A CUNOŞTINłELOR ( evaluare pe parcurs. studii de caz. Cercetări de marketing. electronică etc) Evaluarea cunoştinŃelor presupune : • Evaluare pe parcurs 50%. Managementul marketingului. Bucureşti. Ed. 2004. London & Sterling VA. Bucureşti.FundaŃiei România de Mâine. Alvin. 2002. Brandabur Raluca. evaluare final. Editura Teora... 2005. Bucureşti. Comportamentul consumatorului.. Market Research in Practice.. în formă scrisă. Bucureşti.masteranzii sunt notaŃi în funcŃie de contribuŃia la realizarea proiectului echipei de cercetare la care au fost arondaŃi . 2002 • Odobescu Emanuel. Bucureşti.Metode şi tehnici în cercetările de marketing. Hague N. Marketingul cu costuri minime. 1996 • Hague P. teste periodice. 2004 • Blythe Jim. • Cetină Iuliana. Ronald.C. • Drăgan J.Epure. Person Prentice Hall.). Marketing Research – Online Research Applications. Kogan Page. • Kotler Ph. Editura Teora.Marketingul serviciilor. Editura Sigma Primex. Bucureşti.C. pe support de hârtie sau computerizat .. – Marketingul serviciilor. Morgan Carol-Ann. Editura Teora. 2000 • Burns C. orală. Tehnica prospectării pieŃei.