Taules  per  fer  un  Pla  de  Millora  

 
 

Taula per elaborar un PLA DE MILLORA
Què (acció i objectiu principal) (1) Activitats (2) Com? (Recursos i processos) (3) Quan? (4) Qui? Repartim feina o tots/tot? (5) Indicadors de seguiment (6) Indicadors d´assoliment (alumnes, mestres) (7) Dificultats a preveure (8)

Taula d´elaboració pròpia a partir de les Orientaciones para elaborar un Plan de Mejora del Berritzegune Central del País Basc. guidaalles@gmail.com

Codis  
(1)  Accions.  Mesurables,  concretes.  Cada  acció  estarà  relacionada  amb  una  sola   dimensió.    Es  recomana  no  fer-­‐ne  més  de  dues  per  curs.  Cada  acció  duu  activitats   de  diferents  àmbits  (currículum,  organització,  desenv.  professional...).  Exemple:       Acció:  Promoure  a  totes  les  àrees  la  comprensió  de  textos     Activitats:       -­‐  Recopilar  els  textos  més  emprats  a  cada  àrea     -­‐  Acordar  un  protocol  compartit  sobre  els  moments  i  maneres  de   treballar  la  comprensió  escrita.       -­‐  Aplicar-­‐ho  durant  aquest  curs     -­‐  Avaluar  els  canvis  emprant  els  indicadors.     (2)  Activitats.  Que  siguin  concretes,  mesurables,  avaluables.  No  s´han  de   confondre  amb  les  activ.  d´aula  dirigides  als  alumnes.  Per  exemple:  escoltar   textos  orals  diversos....és  una  activitat  d´aula.  Al  Pla  de  MIllora:  Proposar  a  totes   les  àrees  i  màtèries  activitats  d´escolta  de  textos  variats.       (3)  Recursos.  Humans  i  materials.  Disponibles  i  necessaris  d´incorporar.  Han  de   ser  concrets.  Exemple:  Recopilar  una  colecció  de  20  problemes  de  matemàtiques   millor  que  recopilar  problemes  de  matemàtiques.       (4)  Quan.  Es  refereix  a  quan  faran  les  activitats  ELS  MESTRES,  no  els  alumnes.   Exemple:     -­‐  MAIG-­‐JUNY.  Recopilar  els  textos  més  emprats  a  cada  àrea.     -­‐  SET-­‐OCT.  Acordar  un  protocol.....   -­‐  NOV-­‐  MAIG-­‐  Aplicar-­‐ho   -­‐  MAIG-­‐JUNY.  Avaluar.     (5)  Qui.  Tot  el  professorat  s´hi  ha  d´implicar,  encara  que  hi  hagi  responsables.   S’ha  d’evitar  que  uns  pocs  s’ho  carreguin  tot.     (6)  Indicadors  de  seguiment.  Medeixen  els  resultats  al  llarg  del  procés.  No   pretenen  avaluar  els  avanços  dels  alumnes.  Exemple:     -­‐  Seguiment:  S´ha  elaborat  la  plantilla  per  recollire  els  errors  ortogràfics   més  frequents.     -­‐  Assoliment:  S´ha  emprat  la  plantilla  a  totes  les  àrees  i  matèries.     (7) Indicadors  s’assoliment.  Demostren  que  s´ha  aconseguit  l’objectiu  final.   Exemple:  Ha  augmentat  un  20%  el  nombre  de  llibres  prestats  a  la  biblioteca.       (8)  Les  dificultats  que  s´han  de  preveure  estan  relacionades  amb:     • Condicions  de  funcionament  (compromís  de  participació  virtual  i   presencial,  com  assegurarem  que  el  temps  de  les  reunions  sigui   productiu?,  repartiment  de  rols....)   • Mobilització  de  persones  clau   • Autoregulació  i  motivació.     o Quines  expectatives  tenim?  Què  farem  quan  decaigui  l´interès?   Com  afrontarem  les  resistències?.     o Com  ho  farem  per  valorar  el  que  funciona?     o Com  mantindrem  l´entusiasme,  l´energia,  l´esperança?   • Vies  de  comunicació  (presencials,  virtuals)  i  qui  les  dinamitzarà.     • Gestió  del  coneixement.  A  través  de  quina  plataforma  recollirem  el  que   aprenem?.  Qui  s´encarregarà?.  Hi  haurà  espais  individuals   d´aprenentatge  (PLE)  o  un  espai  col·∙lectiu?    

II. PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA
CENTRO: LOCALIDAD: CURSO: CÓDIGO:

1. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA

ACCIÓN DE MEJORA (1)(*)

COMPETENCIA BÁSICA (2) con la que está relacionada

ÁMBITO (3)

PRIORIDAD (4)

.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA

ACCIÓN

Tareas o actividades (5)

Objetivo a conseguir (6)

Responsables de la tarea (7)

Tiempos (8)

Recursos (9)

Evaluación (10) Indicadores de Indicadores de seguimiento logro

1. 2. 3. 4. 5. …

El presente Plan de intervención para la mejora ha sido incluido en el Plan Anual de Centro aprobado por el Claustro con fecha_______________ y presentado al O.M.R. / C.E. con fecha________________

Sello y firma del director/a

Evaluación de Diagnóstico y Planes de Mejora en los Centros Educativos de la C.A.P.V..

5

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.