P. 1
Autocesta u Koridoru Vc”

Autocesta u Koridoru Vc”

|Views: 1,796|Likes:
Published by bico83

More info:

Published by: bico83 on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

IPSA

INSTITUT
Bosna i Hercegovina Ministarstvo komunikacija i transporta

Naziv projekta: “Autocesta u Koridoru Vc” Priprema planske i studijske dokumentacije Lot br. 1

Studija uticaja na okolinu Knjiga 01 Juni 2007

IPSA
INSTITUT
Bosna i Hercegovina Ministarstvo komunikacija i transporta

Glavne naznake projekta
Naručilac: Bosna i Hercegovina Ministarstvo komunikacija i transporta BA-5C-ICB-01-S-04-BOS “Autocesta u Koridoru Vc“ Priprema planske i studijske dokumentacije Direktor projekta: mr. Kupusović Namik,dipl.ing. Zamjenik direktora projekta: Božo Blagojević,dipl.ing. Telefon (00387 33) 204 620 Fax (00387 33) 668 493 E-mail: mkpbih@bih.net.ba IPSA Institut d.o.o., Put života bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Prof. dr. Ešref Gačanin, Generalni direktor IPSA Instituta Ana Handžić, dipl.ing. Bisera Karalić-Hromić,dipl.ing.

Ugovor br.: Naziv:

Ovlašteni predstavnici Naručioca: Kontakti Naručioca:

Vodeći konsultant

Ovlašteni predstavnik Vodećeg konsultanta: Ugovorni direktor i rezidentni direktor projektaLOT1 Kontakti Vodećeg konsultanta:

Telefon (00387 33) 276 320 Fax (00387 33) 276 355 E-mail: ipsage@bih.net.ba Institut za hidrotehniku Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo, BiH Traser Maršala Tita 70, 71000 Sarajevo, BiH DIVEL Tešanjska 5a, 71000 Sarajevo, BIH Zavod za saobraćaj Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo, BiH IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, R. Hrvatska Urbanistički zavod RS a.d. Save Mrkalja 16, 51000 Banja Luka, BIH

Konsultanti-partneri:

PLANSKO – STUDIJSKA DOKUMENTACIJA AUTOPUTA NA KORIDORU Vc
LOT 1: DIONICA SVILAJ – DOBOJ JUG (KARUŠE)

STUDIJA UTICAJA NA OKOLINU FAZA II
PODFAZA – STUDIJA UTICAJA NA OKOLINU

IPSA Institut, Sarajevo

Sarajevo, juni 2007

IPSA
INSTITUT
Bosna i Hercegovina Ministarstvo komunikacija i transporta

NARUČILAC:

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK KONSULTANATA: IPSA INSTITUT, SARAJEVO LOT 1: DIONICA SVILAJ - DOBOJ JUG (KARUŠE) STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ FAZA II PODFAZA – STUDIJA UTICAJA NA OKOLINU KONSULTANTI:
KOORDINATOR GRUPE:

URBANISTIČKI ZAVOD RS, Banja Luka
mr. Milan Veljković, dipl. inž. građ.

EKSPERTNI TIM:

Prof. dr. Tarik Kupusović, dipl.inž. građ. Prof. dr. Hamid Čustović, dipl. inž. polj. mr. Nijaz Lukovac, diplć inž. građ. mr. Amir Fejzić, dipl. inž. saob. mr. Azra Čabaravdić, dipl. inž. mr. Slavko Maksimović, dipl. inž. meteor. Dragan Milić, dipl. inž. građ. Barbara Stošić, dipl. inž. građ. Branko Erak, dipl. inž. građ. Dragana Selmanagić dipl.inž.građ. Sabina Hadžiahmetović, dipl.inž.građ. Vukašin Balta, dipl.inž.geol. Jozo Stefanjuk, inž.građ. Želimir Sočo, geometar Dragan Savović, dipl. inž. arh. Ljilja Dmitrović, dipl. inž. arh. Hrnić Dragica, dipl. prostorni planer Davor Babić, dipl. ing. Marta Brkić, dipl. ing. Ratko Đorđević, dipl. ing. Jović Vera, dipl. inž. arh. Danica Spasova, dipl. inž. meteor.

IPSA
INSTITUT
Bosna i Hercegovina Ministarstvo komunikacija i transporta

STUDIJA UTICAJA NA OKOLINU

Voditelj projekta: Ana Handžić, dipl. inž. građ. Odgovorni projektant: mr. Milan Veljković, dipl. inž. građ.

Direktor: Prof.dr Ešref Gačanin

IPSA INSTITUT Bosna i Hercegovina Ministarstvo komunikacija i transporta Sarajevo. 2007 .

.... Dionica 2: Odžak ................ 79 4........... 75 4........... 55 3..............................3.......................................................................5................................3..........................................2....... 75 4..................... Otpadni materijali i emisije .......................... 73 3............. 49 3.............6....5................................1....4...............................4 Društveno ekonomski značaj Projekta ....... Zakonska regulativa ...6............................................................4..........2.................................2............... Podaci i prostorno planska dokumentacija specifičnog područja kojim će prolaziti autocesta na koridoru Vc............ Vjetar ............ Dionica 3: Vukosavlje ........ Osunčavanje i oblačnost .........................................2.. Pojava magle... 99 4...................................................... Opština Doboj...... 95 4.58 3... Opština Usora..................................... 52 3.....79 do km17+289..............2................. Prostorne granice istraživanja u okviru SUO .....1...............Rudanka od km 46+624........21 .................. 39 2....59 do km 46+624.......................... 77 4..01 do km 33+466..... 94 4.......................................................................................Odžak od km 0+000...................... 92 4.... 34 2............. 42 3.............1... Vlažnost vazduha ................ 84 4......... 88 4...................................... 75 4......5..................1 2............. 40 2...............................5.......................1............................8......................................3... 63 3....................................3..............................................5.14 do km 52+816.................................................7........Karuše od km 52+816.......................02 ............... OPIS OKOLINE KOJA BI MOGLA BITI UGROŽENA PROJEKTOM ..........01 ............ 87 4......1......... 49 3.......... Padavine...............................IPSA INSTITUT Bosna i Hercegovina Ministarstvo komunikacija i transporta SADRŽAJ: 1.............2............ Opština Vukosavlje. Opšta metodologija............................. NETEHNIČKI REZIME .............................................................................................3.1.....1..........14....................... Osnove za procjenu uticaja na okolinu .....2..... 99 ....................................5................................ 70 3........................5........................... 72 3................................. Opština Modriča ............... 93 4..................................................... 74 4..........1 Svrha i cilj projekta ... UVOD .....................................Podnovlje od km 17+289............................. Dionica 6: Rudanka ......................1........................2.........3 Prostorno-planska dokumentacija uticajnog područja .........................5...... Projektni zadatak .2..............................................................2.......................................................2... Metodologija izrade SUO ............................................ Klimatske i meteorološke karakteristike .....2............. Primjenjena metodologija .... Indeks mraza ..1...Johovac od km 33+466.................... Dionica: 4 Podnovlje ... OPIS PREDLOŽENOG PROJEKTA ... Opština Doboj-Jug.... Temperatura zraka ............................ Demografske i ekonomske karakteristike .......................................79 .........................2... .....1......59................................ Dionica 1: Svilaj .........................61 3. 65 3.................... 34 2..............................6...... 81 4..1...................................................................... 92 4...... 35 2..................................02 do km 62+634.............Vukosavlje od km10+289........................ Zaključne konstatacije .............. 66 3............... 68 3............2..................5. 41 2.............................................................7................3........ Tehnički opis usvojene trase....3................................ Opština Odžak.............3....6.......................................................00 do km 10+890...................................1...........3....................................................................2 Opšti opis projekta .........4.. 51 3.................... Dionica 5: Johovac ......5................................................. 86 4............................1..................

IPSA
INSTITUT
Bosna i Hercegovina Ministarstvo komunikacija i transporta

4.3. Geomorfološke karakteristike ................................................................................ 99 4.4. Geološke, inženjersko-geološke i geotehničke karakteristike ........................ 100
4.4.1. Geološke katakteristike terena ....................................................................... 100 4.4.2. Inženjerskogeološke karakteristike ................................................................ 102 4.4.3. Seizmotektonske karakteristike...................................................................... 103 4.5. Hidrogeološke i hidrografske karakteristike i njihove hidrološke značajke ... 105 4.5.1. Hidrogeološke karakteristike .......................................................................... 105 4.5.1.1. Izvori podzemnih voda za vodosnabdijevanje ........................................... 108 4.5.2. Hidrografske karakteristike............................................................................. 114 4.5.2.1. Pregled vodotoka koje presjeca trasa autoputa ......................................... 114 4.5.3. Hidrološke karakteristike ................................................................................ 117 4.5.4. Kvalitet površinskih i podzemnih voda ........................................................... 118 4.5.4.1. Kvalitet površinskih voda ........................................................................ 119 4.5.4.2. Kvalitet podzemnih voda ......................................................................... 127 4.6. Tlo i bonitet zemljište............................................................................................. 128 4.6.1. Primijenjena metoda istraživanja.................................................................... 128 4.6.2. Opće karakteristike područja trase................................................................. 128 4.6.3. Tipološka zastupljenost zemljišta u širem području trase koridora Vc........... 130 4.6.4. Prikaz kategorija upotrebne vrijednosti zemljišta .......................................... 134 4.7. Flora ......................................................................................................................... 138 4.7.1. Šume .............................................................................................................. 138 4.7.2. Travnjaci i oranice .......................................................................................... 140 4.7.2.1. Travnjaci ............................................................................................... 140 4.7.2.2. Oranice ................................................................................................. 140 4.8.Fauna........................................................................................................................ 141 4.8.1. Nizinski dio koridora Vc .................................................................................. 141 4.8.2. Gorski dio koridora Vc .................................................................................... 143 4.9. Pejzaž .......................................................................................................... 146 4.9.1. Prirodni pejzaž................................................................................................ 146 4.9.2. Kultivirani pejzaž............................................................................................. 147 4.9.3. Izgrađeni pejzaž ............................................................................................. 147 4.9.4. Kulturno-istorijski pejzaž................................................................................. 148 4.10. Zaštićeni dijelovi prirode ............................................................................ 149 4.11. Kulturno-historijsko naslijeđe ..................................................................... 152 4.11.1. Opština Odžak.............................................................................................. 152 4.11.2. Opština Vukosavlje....................................................................................... 153 4.11.3. Opština Modriča ........................................................................................... 153 4.11.4. Opština Doboj .............................................................................................. 154 4.12. Lovstvo....................................................................................................... 155 4.13. Stanje komunalne buke ............................................................................. 156 4.13.1. Opis mjernih mjesta...................................................................................... 157 4.13.2. Izvori buke .................................................................................................... 157 4.13.3. Uvjeti mjerenja.............................................................................................. 157 4.14. Infrastruktura ........................................................................................................ 158 4.14.1. Opština Odžak.............................................................................................. 158 4.14.1.1. Putna mreža ..................................................................................... 158 4.14.1.2. Elektroenergetika ............................................................................... 159

IPSA
INSTITUT
Bosna i Hercegovina Ministarstvo komunikacija i transporta
4.14.1.3. Telekomunikacije............................................................................... 159 4.14.1.4. Vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda ..................................... 159

4.14.2. Opština Vukosavlje....................................................................................... 160 4.14.2.1. Putna mreža ..................................................................................... 160 4.14.2.2. Telekomunikacije............................................................................... 161 4.14.2.3. Vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda ..................................... 161 4.14.3. Opština Modriča ........................................................................................... 162 4.14.3.1. Putna mreža ..................................................................................... 162 4.14.3.2. Elektroenergetika .............................................................................. 163 4.14.3.3. Telekomunikacije............................................................................... 163 4.14.3.4. Vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda ..................................... 163 4.14.4. Opština Doboj............................................................................................... 164 4.14.4.1. Putna mreža ..................................................................................... 164 4.14.4.2. Elektroenergetika .............................................................................. 166 4.14.4.3. Telekomunikacije............................................................................... 166 4.14.4.4. Vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda ..................................... 166 4.14.5. Opština Usora............................................................................................... 167 4.14.5.1. Vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda ..................................... 167 4.14.6. Opština Doboj-Jug........................................................................................ 168 4.14.6.1. Vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda ..................................... 168 4.15. Ugroženost od mina ................................................................................... 170 4.16. Emisije i kvalitet zraka................................................................................ 170 5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA OKOLINU ................. 174 5.1. Osnove za procjenu uticaja na okolinu ........................................................ 174 5.2. Socijalni uticaji - uticaj na stanovništo i naseljenost..................................... 176 5.2.1. Uticaji u toku izgradnje ................................................................................... 176 5.2.1.1. Zauzimanje površina .............................................................................. 177 5.2.2. Uticaji u toku eksploatacije ............................................................................. 179

5.3. Mikroklima .................................................................................................... 180
5.3.1. Uticaji u fazi izgradnje..................................................................................... 180 5.3.2. Uticaji u fazi eksploatacije .............................................................................. 180 5.4. Uticaj na vode ....................................................................................... 181 5.4.1. Uticaji u fazi izgradnje..................................................................................... 182 5.4.2. Uticaji u fazi eksploatacije .............................................................................. 187 5.4.2.1. Osnovne karakteristike izvora zagađenja.................................................. 188 5.4.2.2. Vrste, oblik prisustva i količina zagađujućih materija .................................. 188 5.4.3. Uticaji na vode u slučaju akcidentnih situacija ............................................... 189 5.5. Uticaj na vazduh .......................................................................................... 190 5.5.1. Osnovne postavke kvantifikacije .................................................................... 190 5.5.2. Mjerodavne komponente aerozagađenja ....................................................... 190 5.5.3. Uticaji mjerodavnih aerozagađivača............................................................... 191 5.5.3.1. Ugljenmonoksid ..................................................................................... 191 5.5.3.2. Oksidi azota .......................................................................................... 192 5.5.3.3. Ugljovodonici ......................................................................................... 192 5.5.3.4. Sumpordioksid ....................................................................................... 192 5.5.3.5. Olovo i njegova jedinjenja ....................................................................... 192 5.5.4. Normirane vrijednosti...................................................................................... 193

IPSA
INSTITUT
Bosna i Hercegovina Ministarstvo komunikacija i transporta 5.5.5. Uticaji u fazi izgradnje..................................................................................... 193 5.5.6. Uticaji u fazi eksploatacije .............................................................................. 193 5.5.6.1. Metodologija proračuna .......................................................................... 194 5.5.6.2. Rezultati proračuna i analiza ................................................................... 194 5.6. Uticaj na tlo i poljoprivredno zemljište ................................................... 196 5.6.1. Izvori oštećenja i zagađenosti ........................................................................ 196 5.6.2. Procjena koncentracije teških metala ............................................................ 198 5.6.3. Uticaji u fazi izgradnje..................................................................................... 201 5.6.4. Uticaji u fazi eksploatacije .............................................................................. 202 5.7. Uticaj na floru ............................................................................................... 202 5.7.1. Uticaji u fazi izgradnje..................................................................................... 202 5.7.2. Uticaji u fazi eksploatacije .............................................................................. 203 5.8. Uticaj na faunu ............................................................................................. 204 5.8.1. Uticaji u toku izviđenja radova........................................................................ 204 5.8.2. Uticaji u toku eksploatacije ............................................................................. 205 5.9. Uticaj na pejzaž............................................................................................ 205 5.9.1 Uticaji u toku izviđenja radova......................................................................... 206 5.9.2 Uticaji u toku eksploatacije .............................................................................. 206 5.9.2.1. Geometrisko oblikovanje trase ................................................................. 206 5.9.2.2. Pejzažne karakteristike............................................................................ 206 5.10. Uticaj na zaštićene dijelove prirode i kulturno-historijsko nasljeđe ............ 208 5.10.1. Uticaji u toku izviđenja radova...................................................................... 208 5.10.2. Uticaji u toku eksploatacije ........................................................................... 208 5.11. Uticaj na šume i lovstvo ............................................................................. 208 5.11.1. Uticaji u toku iizgradnje ................................................................................ 209 5.11.2. Uticaji u toku eksploatacije ........................................................................... 209 5.12. Uticaj buke ................................................................................................. 210 5.12.1. Izvori buke na autoputu ................................................................................ 211 5.12.2. Uticaji buke ................................................................................................... 212 5.12.3. Postojeći i budući uticaj buke na postojećoj putnoj mreži ............................ 212 5.12.4. Ekološki standardi za nivoe uticaja buke...................................................... 212 5.12.5. Uticaj buke bez mjera za zaštitu od buke.................................................... 214 5.13. Uticaj vibracija ............................................................................................ 214 5.13.1. Uticaji u toku izvođenja radova..................................................................... 216 5.13.2. Uticaji u toku eksploatacije ........................................................................... 216 5.13.2.1. Osnovni metodološki postupci proračuna ............................................. 216 5.13.2.2. Proračun u granicama uticajne zone.................................................... 217 5.13.2.3. Rezultati proračuna i analiza............................................................... 217 5.14. Uticaji na infrastrukturu .............................................................................. 217 5.14.1. Uticaji u toku izgradnje ................................................................................. 217 5.14.1.1 Odnos trase prema naseljenim mjestima i putnoj mreži .......................... 217 5.14.1.2. Odnos trase prema vodoprivredi ......................................................... 219 5.14.1.3. Odnos trase prema vodosnabdijevanju i vodnoj infrastrukturi ................. 220 5.14.1.4. Odnos trase prema elektroenergetskom sistemu .................................. 220 5.14.1.5. Odnos trase prema sistemu za transport gasa...................................... 221 5.14.1.6. Odnos trase prema sistemu telekomunikacija ....................................... 221 5.10.2. Uticaji u toku eksploatacije ........................................................................... 222

IPSA
INSTITUT
Bosna i Hercegovina Ministarstvo komunikacija i transporta

5.15. Uticaj autoputa sa aspekta saobraćajnih nezgoda..................................... 222 6. OPIS MJERA ZA UBLAŽAVANJE EFEKATA NA OKOLINU ............................. 223 6.1. Opšte mjere zaštite životne sredine ............................................................. 223 6.2. Posebne mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš ........................... 223 6.3. Tehničke mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš............................ 224
6.3.1. Stanovništvo ................................................................................................... 224 6.3.1.1. Mjere zaštite u toku izgradnje .................................................................. 224 6.3.1.1.1. Zauzimanje površina .................................................................... 224 6.3.1.1.2. Mjere za umanjenje socijalnih uticaja ................................................ 225 6.3.1.1.3. Ostale mjere ............................................................................... 226 6.3.1.2. Mjere zaštite u fazi eksploatacije ............................................................. 226
6.3.2.1. Mjere za prevenciju i ublažavanje negativnih efekata na vode tokom pripreme i izgradnje autoputa ........................................................ 227
6.3.2.1.1. Tokom viših faza projektovanja ........................................................ 227 6.3.2.1.2. Tokom građenja zahvata ................................................................ 229 6.3.2. Vode ............................................................................................................... 227 6.3.3. Vazduh ........................................................................................................... 233 6.3.3.1. Mjere zaštite u fazi izgradnje .................................................................. 233 6.3.3.2. Mjere zaštite u fazi eksploatacije ............................................................ 233 6.3.4. Tlo................................................................................................................... 233

6.3.4.1. Mjere za prevenciju i ublažavanje negativnih efekata na okoliš tokom priprema i građenja autoputa .................................................................. 233 6.3.4.2. Posebne mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš .......................... 235
6.3.4.2.1. Površine pojedinih pedosistematskih jedinica po kategorijama

....................................... 236 6.3.4.3. Mjere tokom viših faza projektovanja....................................................... 238 6.3.4.4. Tehničke mjere ublažavanja ................................................................... 239 6.3.4.5. Mjere u toku gradnje kao i u toku korištenja autoputa................................ 240 6.3.4.5.1. Mjere tokom građenja autoputa ...................................................... 240 6.3.4.5.2. Mjere tokom korištenja autoputa .................................................... 241 6.3.4.6. Zakonska regulativa korištenja i zaštite tla ............................................... 242 6.3.5. Flora i fauna.................................................................................................... 243 6.3.5.1. Mjere zaštite u fazi izgradnje............................................................. 243 6.3.5.2. Mjere zaštite u fazi eksploatacije ...................................................... 244 6.3.6. Pejzaž............................................................................................................. 244 6.3.6.1. Mjere zaštite u fazi izgradnje............................................................. 244 6.3.6.2. Mjere zaštite u fazi eksploatacije ...................................................... 244 6.3.7. Zaštićeni dijelovi prirode ................................................................................. 245 6.3.8. Kulturno historijsko nasljeđe........................................................................... 245 6.3.8.1. Mjere zaštite u fazi izgradnje............................................................. 246 6.3.8.2. Mjere u fazi eksploatacije.................................................................. 246 6.3.9. Buka................................................................................................................ 246 6.3.9.1. Mjere zaštite u toku izgradnje ........................................................... 246 6.3.9.2. Mjere zaštite u fazi eksploatacije ...................................................... 247 6.3.10. Infrastruktura ................................................................................................ 250 6.3.10.1 Mjere zaštite u fazi izgradnje........................................................... 250 6.3.10.2. Mjere zaštite u fazi eksploatacije ................................................... 252
upotrebne vrijednosti i kategorijama zaštite

IPSA
INSTITUT
Bosna i Hercegovina Ministarstvo komunikacija i transporta

7. ALTERNATIVNA RJEŠENJA I OPIS RAZLOGA ZBOG KOJIH JE IZABRANO DATO RJEŠENJE SA ASPEKTA ZAŠTITE OKOLINE ......................................... 253 8. NAZNAKE POTEŠKOĆA KOD IZRADE SUO..................................................... 255 9. PREKOGRANIČNI UTICAJ ................................................................................. 256 10. SISTEM MONITORINGA UZ ODREĐIVANJE METODOLOGIJE..................... 258
10.1. Monitoring kvaliteta voda........................................................................................ 262 10.1.1. Monitoring nultog stanja kvaliteta voda .............................................................. 262 10.1.1.1. Površinske vode ............................................................................... 262 10.1.1.2. Podzemne vode ............................................................................... 262 10.1.2. Monitoring u fazi građenja autoputa........................................................... 265 10.1.2.1. Površinske vode .............................................................................. 265 10.1.2.2. Podzemne vode .............................................................................. 266 10.1.3. Monitoring u fazi korištenja autoputa ......................................................... 266 10.1.3.1. Površinske vode .............................................................................. 266 10.1.3.2. Podzemne vode .............................................................................. 267 10.1.3.3. Otpadne vode iz separatora ulja i masti i objekata za prečišćavanje ..... 267 10.2. Monitoring tla......................................................................................................... 268 10.2.1. Nulto stanje monitoringa tla(prije početka izvođenja radova) .............................. 268 10.2.2. Monitoring tokom faze građenja ...................................................................... 268 10.2.3. Monitoring tokom eksploatacije objekta ........................................................... 269 10.3. Monitoring stanja ekosistema (biološki monitoring ............................................... 270

11. MJERE VEZANE ZA USLOVE RADA U VANREDNIM USLOVIMA

271

11.1. Rizik od neadekvatnih mjera zaštite........................................................... 271 11.2. Rizik od akcidenata u toku građenja i održavanja...................................... 272 11.3. Rizik od udesa opasnih tereta.................................................................... 272 11.4. Rizik od prirodnih katastrofa....................................................................... 273 12. LISTA ANEKSA ................................................................................................. 274

Tako su između ostalih putnih pravaca (Banja Luka-Gradiška. Sa planiranim povećanjem kapaciteta luke Ploče.Čapljina . Sva studijska i projektna dokumentacija za autoput ima za cilj da sveobuhvatno razmotri potrebu za poboljšanjem kvaliteta transporta. od 7. godine). odnosno autoputeva i brzih puteva. do luke Ploče (Hrvatska). te «Helsinškom deklaracijom». Studija uticaja na okolinu – Lot 1 1 . preko Osijeka (Hrvatska).Mostar . dok se na sjeveru spaja u Budimpešti. Vijeka UNDP iz Ženeve predložio je inicijativu i plan za poboljšanje mreže autoputeva u Evropi. Sarajeva (BiH). a posebno luku Ploče sa koridorom X na potezu Zagreb-Beograd i završava u čvorištu u Budimpešti. glasnik BiH br. augusta 2003. najpovoljnijim prirodnin uslovima. godine. Koridor Vc spada u Pan-evropsku mrežu koridora koji povezuje srednji dio Jadranske obale. plovni putevi i pristaništa na rijekama Savi. da bi se zadovoljile potrebe stanovništva i privrede i uticalo na cjelokupni razvoj.Mostar .Sarajevo . Tom deklaracijom. U projekat je uključen i autoput Baltičko more-Jadransko more (Baltic-Adriatic) sa nazivom TEM. Kroz BiH. trasa koridora Vc dužine oko 330 km ide pravcem sjever-jug.Sarajevo . uključujući autoputeve.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 1. Sedamdesetih godina 20. održanoj u Helsinkiju 1997. NETEHNIČKI REZIME Svrha i cilj projekta Koridor Vc je uvršten u mrežu TEM transportne infrastrukture Jugoistočne Evrope i ide pravcem od Budimpešte (Mađarska). Izbor pravca rute kroz BiH definisan je pod stavkom Vc Panevropskog koridora (Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče). koji preko luke Ploče ima izlaz na Jadransko more. Tuzla-Orašje i Jadransko-jonska autocesta) poduzete pripremne aktivnosti i za autoput na Koridoru Vc. Na trećoj Panevropskoj konferenciji o transportu. takođe. koji raspolaže velikim turističkim mogućnostima. aerodromi Sarajevo i Mostar. Transportni koridor Vc na potezu kroz BiH uključuje: E-put E-73 Samac .Doboj . koja predstavlja zemlje Evropske Unije i Međunarodne organizacije u pitanjima razvoja infrastrukture u Evropi. kroz Bosnu i Hercegovinu. po osnovu dodjele koncesije na dijelu i trasi koja će biti definisana ugovorom” (Sl. utvrđen je i usvojen pravac ovih 10 trans-evropskih koridora i njihovih ogranaka. željeznička pruga Samac . usvojena je "Helsinška deklaracija" koja predviđa potrebu za još 10 dodatnih Panevropskih koridora. koridor ima potencijal da stvarno poboljša trgovačke veze za zemlje u regionu. kapaciteta i sigurnosti saobraćaja u koridora kroz izgradnju autoputa punog profila. u posljednje vrijeme u BiH je pojačana aktivnost na pripremi realizacije izgradnje saobraćajnica višeg ranga.Čapljina . sredinom zemlje. dolinama rijeka Bosne i Neretve. Bosni i Neretvi. 23. U skladu sa Panevropskim transportnim inicijativama.Doboj . a za Bosnu i Hercegovinu koridor ima potencijal da poveća trgovinu sa susjednim zemljama i Centralnom Evropom. Ovo posebno treba imati na umu u toku pripreme prefeasibility studije i Studije zaštite okoline. Stoga je Ministarstvo transporta i komunikacija BIH: donijelo “Odluku o postojanju javnog interesa za izgradnju autoputa na koridoru Vc. Kao što je već rečeno.Doljani. Izlazni podaci iz studija će biti upotrebljeni kao osnove za donošenje investicionih odluka od strane naručioca studija i finansijskih institucija.Metković. koje su prihvaćene kao velika šansa Evrope i posebno BiH.

te status prema Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu i nemogućnost značajnijih zaduživanja ili izdvajanja sredstava iz budžeta odlučio da je jedan od primjerenih načina finansiranja izgradnje ovog autoputa koncesioni način. smanjenje troškova prevoza robe i putnika. osiguralo potrebna sredstva za izradu planersko-studijske dokumentacije i drugih pripremnih aktivnosti za autoput na koridoru Vc.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija potpisalo sporazum kojim se prihvata tačka graničnog prijelaza između Republike Hrvatske i BiH na rijeci Savi (Svilaj-Odžak) kao dio trase autoputa. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 2 . početak investicionog ciklusa otvaranjem građevinskih radova na više tačaka te omogućavanje razvoja pratećih aktivnosti uz trasu izgrađenog autoputa. Izrađena planerska i projektna dokumentacija treba završno da posluži kao osnova za podnošenje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti za pojedine dionice trase autoputa. Sekundarni cilj je privlačenje stranih investicija. Savjet ministara BiH je uzevši u obzir zaduženost zemlje. Cilj izrade studijske i projektne dokumentacije je da se odredi ekonomska opravdanost izgradnje pojedinih dijelova autoputa kao i autoputa u cjelini. septembar 2003. godine). Postoji politička spremnost da se pomogne razvitak zemlje tako što bi se projekat odobrio. izgradio i koristio na ekonomičan način i to što je moguće prije. U tom smislu je Savjet ministara BiH donio odluku o pristepenu izradi studijske i projektne dokumentacije na osnovu koje bi se definisala rješenja i stvorili uslovi za iznalaženje mogućnosti finansiranja izgradnje autoputa. povećanje zaposlenosti. kroz BiH. godine. koje namjeravaju izgraditi dijelove ovog koridora na svom području. na nivou autoputeva. autoput na koridoru Vc Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče. razmatralo prijedlog Republike Hrvatske za utvrđivanje južne spojne tačke autoputa na koridoru Vc i utvrdilo da određivanje položaja ove tačke. Izgradnjom autoputa ostvarit će se racionalno povezivanje bosansko-hercegovačkih prostora sa susjednim državama i regijama i postići stabilizirajući i razvojni efekti za zemlju. Dakle. vršilo kontinuiranu razmjenu informacija i stavova sa predstavnicima Republike Hrvatske i Republike Mađarske u vezi priprema izgradnje autoputa na koridoru Vc. zajedno sa koordinatama trase (03. Pored BiH. zahtijeva detaljniju izradu projektne dokumentacije. Očekuje se da izgradnja ovog autoputa bude ključni pokretač privrednih aktivnosti i da omogući uključenje BiH u glavne evropske saobraćajne tokove i globalni evropski ekonomski sistem. pristupilo se izradi studijske i projektne dokumentacije za cijelu dužinu trase prema današnjim standardima istraživanja i projektovanja i prema standardima Svjetske banke i drugih međunarodnih finansijskih institucija. Nakon političkih odluka da se ubrzaju pripreme za izgradnju autoputa. kao i pod kojim uslovima je projekat isplativ. veliki interes za izgradnjom su izrazile i Mađarska i Hrvatska. Poboljšanje uslova transporta će poboljšati kvalitet života što će se manifestovati kroz: smanjenje dužine puta i vremena putovanja roba i putnika. zbog nedovoljnog nivoa izrađene projektne dokumentacije i složenosti povezivanja sa Jadransko-jonskim autoputem. do 2010. jedan je od najznačajnijih i najprioritetnijih projekata za BiH. valorizaciju geosaobraćajnog položaja BiH. te da se na osnovu prefeasibility studije ispita interes za dodjelu koncesije za cijelu trasu autoputa kroz BiH raspisivanjem Međunarodnog konkurentskog natječaja.

... TEM standarde i smjernice.... dve lokacija pratećih uslužnih objekata (Na stacionaži oko km7+100 su postavljeni naspramni prateći uslužni objekti „Potočani” (tip C) za svaki smjer zasebno. od kojih LOT 1 obuhvata dionicu Svilaj .... Trasa je položena zapadnim obodom regiona Posavine.. Izlazni podaci iz studija će biti upotrebljeni kao osnove za donošenje investicionih odluka od strane naručioca studija i finansijskih institucija... dužine oko 10 km Osim trase autoputa na koridoru Vc.... pokretanje novih projekata i povećanje privatnih investicija u regionalnoj ekonomiji..m..........dužine oko 63 km....... stacionaži km16+340 čvorište „Vukosavlje” i stacionaži km32+590 čvorište „Podnovlje”.na stacionaži km9+410 čvorište „Odžak”....Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija povećanje konkurentnosti privrede na gravitacionom području koridora...... idejnih rješenja i idejnih projekata na pojedinim dionicama trase......... dužine oko 16 km Sekcija 4: Podnovlje ..Doboj jug (Karuše). U ovom dijelu trase teren je ravan......... povoljan i trasa je pretežno u nasipu.. studijama su obuhvaćeni i neophodni prilazi svim gradovima i naseljima u blizini trase.. specifične cjeline...... Trasa budućeg autoputa je podijeljena na četiri projektantske dionice.... Najveća nadmorska visina trase je 130 m... a izradi studijske i projektne dokumentacije za cijelu dužinu trase treba pristupiti imajući u vidu današnje standarde istraživanja i projektovanja.... Na ovom dijelu javlja se 5 većih mostova ukupne dužine oko 1700m..n............. odnosno LOT-a. dužine oko 13 km Sekcija 4: Johovac . tako da je stabilan. Osim ovog objekta planirani su mostovi na stacionaži km16+630 preko rijeke Bosne (naselje Modriča) dužine 512m... LOT1 počinje sa mostom preko njeke Save (most je zajednička investicija sa Republikom Hrvatskom) i pruža se u prvom dijelu dolinom rijeke Bosne pored naselja Vukosavlje..... Najduži objekat je međudržavni most na rijeci Savi dužine oko 600 m za koji je Republika Hrvatska uradila idejno rješenje koje treba pregledati i predložiti naredne aktivnosti. izrada studijske i projektne dokumentacije autoputa kroz BiH se posmatra u šest funkcionalnih cjelina kroz šest Ugovora (šest Lot-ova)... Dionica Svilaj ... Obzirom da je potrebno imati prefeasibility studiju za cijelu trasu kroz BiH.... Trasa autoputa se nalazi u ranijim i u sadašnjim prostornim planovima... na stacionaži km23+940 dužine. i na stacionaži km30+410 prateći uslužni objekti „Podnovlje”..................Rudanka. Ove dvije dionice pojedinačno predstavljaju posebne. do naselja Podnovlje. Naručena studijska i projektna dokumentacija ima za cilj da sveobuhvatno razmotri potrebu za poboljšanjem kvaliteta transporta. potom terasama uz rijeku Bosnu obostrano............... kapaciteta i sigurnosti saobraćaja u koridoru kroz izgradnju autoputa punog profila.... dužine oko 6 km Sekcija 5: Rudanka -Doboj Jug (Karuše) .. dužine oko 11 km Sekcija 2: Odžak – Vukosavlje .... Teren grade naslage aluvijalnih sedimenata koji sa nalaze u Posavini i dolini rijeke Bosne..... te standarde Svjetske banke i drugih međunarodnih finansijskih institucija........ kao i obilaznica oko Doboja...... predviđeno je da predmet dva posebna Ugovora (Lot-a) bude saobraćajna studija i prefeasibility studija i to za dionicu Svilaj .....Doboj jug (Karuše) je u cilju bolje efikanosti i operativnosti podijeljena na šest sekcija: Sekcija 1: Svilaj – Odžak..Sarajevo jug i Sarajevo jug .. dužina oko 6 km Sekcija 3: Vukosavlje – Podnovlje.... Opšti opis projekta Autoput je do sada razmatran u vidu studija... kao i tri čvorišta ..........Johovac .. na stacionaži km27+220 dužine 245m i na stacionaži km27+860 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 3 ..granica jug..... Dakle.. kroz naselje Modriča..

Nakon prelaska rijeke Bosne trasa prelazi brdovit teren gdje Studija uticaja na okolinu – Lot 1 4 . Teren u ovom dijelu je stabilan.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija dužine 350m. Na ovom potezu planira se jedna lokacija sa pratećim uslužnim objektima na stacionaži km36+120 PUO-„Šešlije” i tri čvorišta na stacionaži km47+520 čvorište „Johovac” na stacionaži km52 čvorište „Rudanka” i na stacionaži km59+950 čvorište „Karuše”. Takođe trasa siječe i niz manjih vodotoka i lokalnih puteva. zatim most na stacionaži km52+300 dužine 885m preko pruge i rijeke Bosne uz koji je vezano i čvorište „Rudanka”. Položaj autoputa u odnosu na nasljena mjesta U drugom dijelu trasa počinje u dolini rijeke Bosne u Podnovlju i završava mostom u blizini Karuša (km62+600). a nakon toga u dolinu rijeke Usore čime je izbegnuta kolizija sa postojećom gradskom infrastrukturom naselja Doboj. obzirom da u zoni Donjeg Polja trasa u više navrata siječe rijeku. trasa dolazi do brdovitog terena. Prvi most na ovom dijelu je na stacionaži km38+100 preko rijeke Bosne dužine 300m. Na ovm dijelu trase planirano je i 5 većih mostova i dva tunela i nekoliko manjih mostova preko manjih vodotoka. Posle naselja Rudanka. svi preko rijeke Bosne. Trasa je položena lijevom stranom doline rijeke Bosne do naselja Rudanka. Ukupna dužina većih mostova na ovom dijelu je 1650m (bez mosta preko Save).

na stacionaži km54+850 dužine 1300m. U ovoj karti prezentirane su zone sanitarne zaštite izvorišta u sistemima za javno vodosnabdijevanje duž LOT-a 1 (označena crvenim šrafurama sa oznakom zone). kolovoza koji će imati dvije vozne trake i jednu zaustavnu traku. obuhvataju širu prostornu cjelinu u dolini rijeke Bosne od Svilaja pa do Doboja. na stacionaži km56+300 dužine 440m i na stacionaži km59 preko vodotoka Duboki potok dužine 315m. Uvažavajući prethodno izneseno. Treća dionica Vukosavlje – Podnovlje. L = 6 398 m. obzirom da su u takvom okruženju veoma česte pojave izvora. L = 6 192 m. vrela ili crpilišta za vodosnabdijevanje. Četvrta dionica Podnovlje – Johovac. Prostorne granice istraživanja u okviru SUO Najšire prostorne granice područja interesantnog za istraživanje uticaja planiranog autoputa u koridoru Vc. Nakon iscrpne argumentacije u ovoj fazi usvojena je konačna varijanta trase koja je predmet ove Studije „Procjena uticaja na životnu sredinu za fazu izrade Idejnog projekta”. Površinski vodotoci i njihovo priobalje.d. U situacijama gdje je to bilo opravdano sa hidrogeološkog. odnosno zakonskim aktom. L = 16 178m. na stacionaži km55+700 dužine 245m.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija je usled konfiguracije bilo potrebno isprojektovati tri mosta. odnosno sa aspekta zaštite podzemnih voda. za projektnu brzinu Vp=120km/h. Šesta dionica Rudanka – Karuše.4. L = 10 891 m. U fazi izrade Tehničke studije i Idejnog rješenja razmatrano je šire područje kroz koje trasa autoputa Vc prolazi.3. kao i dva tunela. uključujući i samu trasu. Ukupna dužina mostova je 2750m. također su tretirani kao osjetljiva područja. LOT 1. razdjelnim pojasom odvojena. Sarajevo u martu 2006. Autoput je projektovan s dva. Zone sanitarne zaštite su područja koja se utvrđuju istražnim radovima. Topografske podloge korištene za grafičke prikaze u ovoj Studiji dobivene su od IPSE. L = 9 818 m Studija uticaja na okolinu – Lot 1 5 . d. Druga dionica Odžak – Vukosavlje.5. Sa zapadne strane granica istraživanja je postavljena približno duž postojećeg puta od Svilaja do Doboja a sa istočne strane duž postojeće pruge. a tunela oko 1960 m. uz koje je autoput trasiran ili ih presijeca. knjige 02 ove Studije. Ukupna dužina trase iznosi 62 634 m i podijeljena je u šest dionica i to : Prva dionica Svilaj – Odžak. Projektovanjem navedenih čvorišta obezbjeđeno je povezivanje sa postojećom kao i planiranom putnom mrežom.3. kao konturna granica. a u cilju izbora najpovoljnije varijante trase. Prostor istraživanja za aspekt vodnih resursa obuhvata pojas od po jedan kilometar sa lijeve i desne strane krajnje konturne linije autoputa. Osjetljiva područja su vodonosnici kroz koje autoput može proći uz poduzimanje svih potrebnih mjera prevencije i minimiziranja negativnog uticaja na podzemne vode. pripremljena je karta ograničenja vezano za vodne resurse priložena u grafičkim prilozima 12. i na satcionaži km57+125 dužine 700m. one su pravno zaštićene odgovarajućom odlukom i u njima se provode zaštitne mjere u skladu sa važećom Odlukom. godine. Svi tehnički elementi autoputa definisani su prema projektnom zadatku i pravilnicima za kategoriju i značaj predmetnog autoputa.1-12. Peta dionica Johovac – Rudanka. L = 13 157 m. kao i osjetljiva područja u odnosu na podzemne vode (označena narandžastim kosim šrafurama). kod definisanja prostornog ograničenja usvojena je prirodna granica vodonosnika prema vodonepropusnoj sredini.5. Odnosno od granice sa Republikom Hrvatskom pa do Doboja (Karuše).

moteli. U sklopu prethodnih aktivnosti a prema zahtjevima regulative Bosne i Hercegivine analize uticaja na životnu sredinu se kod ovakvih projekata vrši u dve etape i to: izrada Prethodna procjena uticaja na okolinu koju vrši resorno ministarstvo na osnovu dokumentacije za prethodnu procjenu i Izdavanje okolinske dozvole od strane resornog ministarstva na osnovu Projektnog zadatka Ministarstva i Studije uticaja na okolinu urađene na osnovu Projektnog zadatka. 19/04)).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Širina trase koja se razmatra sa stanovišta uticaja autoputa i mjera zaštite je u pojasu od 500 m (250 m na jednu i drugu stranu od osovine puta). Osnovni cilj se sastoji prije svega u pokušaju da se opšta metodologija prilagodi specifičnostima predmetne saobraćajnice i metodološkim koracima izrade planske i projektne dokumentacije. Zona uticaja je generalno najuža u pogledu potencijala tla a najšira kod potencijala vezanih za prostore rezervisane za odmor i rekreaciju. Zbog svega navedenog uvid u šire područje je takođe važan. Dokumentacijom prethodne procjene utjecaja na okoliš sagledano je područje istraživanja koje obuhvata cijelu trasu dionice LOT1. . Koraci u izradi projektne dokumentacije prikazani na sljedećem grafikonu.d. Ove granice prvenstveno zavise od saobraćajnog opterećenja.Banja Luka. Osim toga još uvijek se ne zna na kojim lokalitetima će se graditi pomoćna i prateća infrastruktura (pumpne stanice.). godine od strane konsultanta: IPSA . na kartografskom prikazu daje se i širi pojas od 1000 m (500 m od osovine puta) zbog uvida u šire stanje rasprostranjenost pojedinih tipova zemljišta i pripadajućih kategorija zaštite. br. Novine Federacije BiH”. Urbanistički zavod Republike Srpske. U sklopu procedure prethodne procjene uticaja na okoliš dokumentacija Prethodne procjene uticaja na okoliš bila je dostupna svim zainteresovanim na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša. Izrada Prethodne procjene uticaja na okolinu urađena je u toku 2005. morfoloških karakteristika terena kao i pojedinih potencijala. Istraživanja većine autora koji su se bavili problematikom definisanja potencijala za potrebe određivanja mogućeg rizika zbog izgradnje saobraćajnica pokazuju da se svi neposredni uticaji javljaju u određenim granicama u odnosu na prostorni položaj puta. Studija utjecaja na okoliš tretirala je trasu odabranu na osnovu multikriterijalne analize. što će svakako dodatno izvršiti pritisak na stanje u okolišu pa tako i na zemljište. Institut za hidrotehniku . skretnice. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 6 . Ova analiza je neophodna da bi se mogla napraviti potrebna upoređenja sa primjenjenom metodologijom korišćenom za potrebe ovog studijskog istraživanja i metodološkim osnovama koje su zakonski proklamovane u sklopu opšte zakonske regulative koja pokriva ovu problematiku (Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Sl. To je zbog toga što trasa prolazi uglavnom kroz ravničarski dio terena i zauzima zemljište koje se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji.Sarajevo. njihove ciljeve i vezu sa samim procesom planiranja i projektovanja. Područje indirektnih uticaja šire područje i teško je definisati ga određenom granicom. postoji niz činjenica koje zahtjevaju da detaljnije analiziramo primjenjenu metodologiju istraživanja obraćajući posebno pažnju na hijerarhiski uređene korake. i dostavljena na mišljene svim relevantnim subjektima. Metodologija izrade SUO Bez obzira na već istaknute osnovne stavove vezane za problematiku zaštite životne sredine i određene karakteristike metodoloških koraka primjenjenih u procesu procjene uticaja za potrebe ovog studijskog istraživanja. restorani. Zagreb. parkirališta. a.Sarajevo. a vrlo blisko tome je i upotrebna vrijednost. ulazi i izlazi s autoputa i sl. Međutim. Dvokut – Ecro.

Sve analize i zaključci moraju biti na istom nivou detaljnosti jer su jedino takvi mjerodavni za donošenje dokumentovanih odluka i mogu predstavljati polaznu osnovu za dalje korake. da se kao informacije mogu upotrebiti u širim domenima jedne i druge oblasti. Potreba za jedinstvenim metodološkim koracima istraživanja problematike životne sredine potiče od neophodnosti ispunjenja osnovnih principa kompatibilnosti. Na osnovu iznesenih činjenica nedvosmisleno je jasno da mora postojati jedinstvena metodološka osnova. sa jasno definisanim koracima za analizu problematike životne sredne. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 7 . Potreba za usklađivanjem nivoa analize predstavlja takođe značajnu činjenicu obzirom na širinu pristupa. nivo detaljnosti postojećih i proizvedenih informacija kao i elemente eventualno korišćenog analitičkog aparata. Značaj principa kompatibilnosti procesa projektovanja puteva i procjene uticaja na životnu sredinu vezan je prvenstveno za ostvarivanje mogućnosti da se rezultati jednog i drugog mogu uopšte međusobno koristiti i drugo. usklađenosti nivoa analize. Svi izvedeni zaključci iz prethodne faze predstavljaju obavezu i polaznu osnovu svakog narednog koraka. hijerarhijske uređenosti i sukcesivne razmjene informacija. PROJEKTANTI EKOLOGISTI GRAĐANI PROSTORNI I URBANISTIČKI PLANOVI PREDHODNA PROCJENA UTICAJA NA OKOLINU STUDIJA UTICAJA NA OKOLINU OKOLINSKA DOZVOLA URBANISTIČKA SAGLASNOST Faze u izradi dokumentacije koja tretira pitanja okoliša Opšta metodologija Da bi prethodni ciljevi bili ispunjeni proces projektovanja puteva i proces procjene uticaja na životnu sredinu moraju biti dva komparativna procesa usaglašena na svim nivoima sa jasnom hijerarhijskom strukturom i utvrđenim redoslijedom međusobne razmJene podataka. Hijerarhijska uređenost metodoloških koraka predstavlja polazni uslov za ispravan metodološki pristup omogućavajući prvenstveno poštovanje utvrđenog redoslijeda poteza i stvaranje osnove za donošenje odluka.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija S T R U Č NJ A C I ZA DRUŠTVENOEKONOMSKI RAZ.

Pri tome je bitno naglasiti da taj redoslijed nije proizvoljan već striktno prati logiku jednih i drugih analiza kao i međusobne sprege. Druga važna činjenica se odnosi na višedimenzionalno usklađivanje ovih podataka kako za potrebe samih procesa tako i za potrebe stvaranja jedinstvenih informacionih osnova od šireg značaja. Globalna analiza uticaja autoputa na životnu sredinu pokazuje da se svi efekti ispoljavaju u okviru tri osnovna vida uticaja. Prvi vid pretstavljaju uticaji koji se javljaju kao posljedica građenja objekta i koji su po prirodi većinom privremenog karaktera. U okvirima iznesenih stavova sa sigurnošću se može tvrditi da planiranje pa posljedično i izgradnja kapacitetnih putnih pravaca. Budući da se radi o prostornom razmeštaju potencijalnih zagađivača od posebnog je značaja da se sistematski definišu svi uticajni kriterijumi i izvrši njihova kvantifikacija kroz odgovarajuće indikatore. Uticaji na životnu sredinu koji se javljaju kao posljedica egzistencije autoputa u prostoru i njegove eksploatacije kroz vrijeme imaju uglavnom trajni karakter i kao takvi sigurno da predstavljaju uticaje posebno interesantne sa stanovišta odnosa autoput . Informativna osnova ove studije je podloga razmjere 1:25000. Osnove za procjenu uticaja na okolinu Svi vidovi saobraćajnih sistema. sa svojim sadašnjim osobinama. predstavljaju izvore značajnih zagađenja životne sredine.životna sredina. Dio najšire prostorne analize koji se radi u početnim koracima mora prethoditi radu na projektu.Doboj uvijek dovodi do suočavanja sa nizom konflikata na relaciji autoput-životna sredina. Ovaj kontekst podrazumijeva proces prostornog planiranja u kome su integrisani specifični planerski postupci karakteristični za put. transporta i ugrađivanja velikih količina građevinskog materijala kao i trajnog ili privremenog zauzimanja prostora i svih aktivnosti koje su u vezi sa tim. Posljedica su prisustva ljudi i mašina kao i tehnologije i organizacije izvođenja radova. jasno je da se na ovom nivou pružaju i jedine suštinske šanse za zaštitu životne sredine. građenje i eksploatacija autoputeva javlja kao vrlo značajan problem u očuvanju i zaštiti životne sredine. Ovi uticaji u većini slučajeva imaju karakter prostornog i vremenskog povećanja što nas u svakom slučaju upućuje na činjenicu da je potrebno blagovremeno obratiti pažnju na njihovu prirodu. Imajući u vidu globalni karakter problematike zaštite životne sredine osnovni metodološki koraci se definišu u širem kontekstu. U tom smislu se i planiranje.životna sredina odvijaju se na osnovu međusobne zavisnosti mnogobrojnih odnosa pri čemu se kao rezultat tih odnosa dešavaju i mnogobrojne promјene. Po pravilu negativne posljedice se javljaju kao rezultat iskopa/deponovanja. Svi procesi unutar složenog odnosa autoput . projektovanje. Kako je suština odgovarajuće projektantske faze izbor optimalnih projektantsikh rješenja. Sam proces projektovanja mora biti definisan kroz već uobičajene metodološke korake kojima su pridodati i koraci izrade investicione dokumentacije. obzirom na njegove funkcionalne zahtjeve i specifične posljedice. Promјene se kreću od sasvim neznatnih pa do tako drastičnih da Studija uticaja na okolinu – Lot 1 8 . Smisao ove dokumentacije je da služi kao sredstvo šire komunikacije između svih zainteresovanih subjekata. Dinamika izrade mora biti usklađena sa dinamikom izrade ostale projektne dokumentacije. U smislu navedenih činjenica Studija uticaja na životnu sredinu predstavlja ključni korak u pozitivnom pristupu problematici životne sredine.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Potreba za jedinstvenim redoslijedom razmjene podataka između ovih procesa uslovljena je činjenicom da rezultati jednog procesa predstavljaju ulazne podatke drugog i obrnuto. što je po svom karakteru sigurno autoput Svilaj .

to je i mogućnost kvantifikacije i tačnost egzaktnih pokazatelja ograničena ovom činjenicama. Da bi značaj svakog od uticaja mogao biti na odgovarajući način kvantifikovan neophodno je za konkretne uslove svakom uticaju pridružiti niz pokazatelja koji po prirodi stvari treba da predstavljaju egzaktne veličine koje se zatim jednostavno koriste u procesu definisanja potrebnih mjera zaštite.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija pojedini elementi potpuno gube svoja osnovna obilježja. Na osnovu propisanih graničnih vrijednosti pojedinih uticaja i njihovih vrijednosti za planirana. vezana za karakteristike informativne osnove koja za sobom povlači i sve bitne činjenice u vezi sa obimom i tačnošću dostupnih informacija. buduća. Sistemski pristup navedenim odnosima kroz analizu pojedinih kriterijuma u većini slučajeva daje zadovoljavajuće rezultate samo kod njihove objektivne kvantifikacije i dosljednog poštovanja hijerarhije metodoloških koraka. Definisanje pojedinih uticaja (kriterijuma) i njihovih pokazatelja u smislu detaljnosti. tako i njihove apsolutne granice. Svaki od kriterijuma u određenim uslovima može imati dominantno značenje ali je ipak dosadašnja praksa istakla osnovne matrice odnosa. Ove činjenice prvenstveno znače da se svaki uticaj mora kvantifikovati uz pomoć verifikovanih postupaka i da mu se u zavisnosti od konkretnih lokalnih odnosa mora odrediti pravi značaj. stanja predložene su i adekvatne mjere zaštite životne sredine. Sva dosadašnja iskustva u domenu ove problematike pokazuju da se danas sa dovoljno pouzdanosti može govoriti o poznatoj matrici uticaja pri čemu se uvijek ima u vidu da takva matrica predstavlja i prostorno i vremenski promјenljivu kategoriju i da se. Dio problematike odnosa autoputa i životne sredini leži u činjenici da se za pojedine uticaje. za koje znamo da postoje. na osnovu kojih definišemo većinu mogućih uticaja. uvažavajući sve specifičnosti kojima se karakteriše trasa planiranog autoputa. moraju posmatrati uvijek u realnim prostornim odnosima. Analiza i vrednovanje postojećeg stanja životne sredine kao i procjena mogućih uticaja koji su posljedica izgradnje planiranog autoputa pokazuju da se do nedvosmislenih kvantifikovanih podataka može doći samo na osnovu sveobuhvatne analize. bitno je vezano za fazu projekta za koju se analize rade. i lokalne prostorne odnose. razmatrani su osnovni kriterijumi koji su kroz postupke kvantifikacije dovedeni do pokazatelja sa osnovnom namjerom da se budući odnosi detaljno kvantifikuju i definiše njihova prava priroda. kako relativni značaj pojedinih uticaja. U okviru ovog istraživanja. što ne znači da u budućnosti sa razvojem određenih saznanja i izoštravanjem ekološke svijesti ovakve matrice neće pretrpjeti promјene. odnosno planske dokumentacije. ne mogu odrediti egzaktni pokazatelji i da se dio ili pak kompletan uticaj odvija u sferi subjektivnog odnosa. Na osnovu svih unaprijed definisanih činjenica i konkretnih lokacijskih uslova za ovo istraživanje definisani su osnovni uticaji (kriterijumi). Kako je svaka faza projektne. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 9 .

Studija uticaja na okolinu – Lot 1 10 .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija BUKA AEROZAGAĐENJE VIBRACIJE VODE TLO ZAUZIMANJE POVRŠINA FLORA AUTOPUT FAUNA MIKROKLIMA VIZUELNA ZAGAĐENOST PRISTUPAČNOST ENERGIJA I RESURSI SAOBRAĆAJNI UDESI SOCIJALNI UTICAJI PRIRODNO NASLJEĐE KULTURNO NASLJEĐE Matrica analiziranih kriterijuma Matrica analiziranih kriterijuma predstavlja rezultat dosadašnjih saznanja iz domena problematike odnosa autoputa i životne sredine. Ono što je na prvi pogled jasno jeste činjenica da svi kriterijumi nemaju istu težinu a naročito da nemaju istu težinu uvažavajući konkretne prostorne odnose u okviru analiziranog područja.

1 st/km2). zauzimanje površina i problemi pristupačnosti su kriterijumi koji u datim okolnostima imaju značaj budući da analizirani koridori presjecaju područje u dolini Bosne sa izraženim reproduktivnim karakteristikama zemljišta. a zatim ograničeno i na ljudsku populaciju i objekte.8% ukupnog stanovništva Republike Srpske. Postojeći odnosi u okviru analiziranog prostora uslovljavaju manji značaj ostalih kriterijuma. Sve navedene činjenice pokazuju da se razjašnjenje odnosa u domenu problematike životne sredine može očekivati jedino u koliko se svaki od navedenih kriterijuma analizira u konkretnim prostornim odnosima i postupcima kvantifikacije dovede do reprezentativnog pokazatelja. na kojoj živi 17. Uvažavajući konkretne lokacijske uslove.4% i dosta visoku gustinu naseljenosti.5% teritorije Republike Srpske. Posavski kanton sa površinom od 324. specificiraju se i zahtjevi u pogledu potrebnih mjera zaštite.5 st/km2 je iznad prosječne gustine Federacije BiH (89.71 km2. Specifičnosti prostornih odnosa u zoni analiziranih koridora uslovljavaju značaj uticaja u domenu flore i faune budući da je u okviru analize postojećeg stanja utvrđeno postojanje određenih potencijala i u ovom domenu.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Problematika aerozagađenja predstavlja činjenicu koja se mora kvantifikovati s obzirom na moguće uticaje duž planirane dionice autoputa prvenstveno u odnosu na floru.6km2. Posavski kanton ima stopu rasta od 2. Površina ovog kantona je 3343.9% stanovništva ukupne FBiH. na kome živi 1. uticaji vezani za problematiku resursa i energije. Zagađenja tla. Prosječna gustina naseljenosti od 137. namjenu površina u okviru koridora kao i osnovne zakonitosti mjerodavnih odnosa u okviru većine kriterijuma kojima se definiše odnos autoput . Uticaji u sociološkoj sferi imaju određenog značaja prije svega sa stanovišta sadašnjeg stanja duž doline Bosne. na osnovu kvantifikovanih pokazatelja. Izgradnjom novog autoputa u ovoj zoni dogodiće se i značajne promјene u ekonomskoj sferi.1 st/km2).667 stanovnika sa prosječnom gustinom naseljenosti od 120 st/km2.5 st/km2) je iznad prosječne gustine naseljenosti Republike Srpske (60.2% teritorije Federacije Bosne i Hercegovine. Problematika buke na analiziranom prostoru prisutna je prije svega kao parametar sadašnjih i budućih odnosa duž planiranog autoputa u odnosu na stanovništvo koje naseljava analizirano područje. Manji značaj se ogleda prvenstveno kroz dva osnovna fenomena koja se mogu definisati kao: lokalna prostorna rasprostranjenost uticaja ili nizak intenzitet duž analiziranih koridora. Lokalni karakter imaju mikroklimatski uticaji. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 11 . karakteristike saobraćajnih tokova. u odnosu na Dobojsku regiju. Problematika zagađenja voda je kriterijum koji ima značajnu težinu prvenstveno u sklopu mogućih uticaja na zagađenje Bosne i njenih pritoka.3 km2 na kome živi 401. čini 1. Stanovništvo Dobojska regija ima površinu od 3065. Što se tiče Zeničko-Dobojskog kantona u obuhvatu se nalaze dvije opštine Usora i Doboj – Jug. Prosječna gustina naseljenosti u regiji (85.životna sredina. što čini 12.

Jednu grupu čine korisnici puta. poboljšava saobraćajna povezanost na širem prostoru (sa svim pozitivnim karakteristikama koje iz toga proističu) i stvaraju povoljniji uslovi za razvoj na širem prostoru. limitirane u smislu raspoloživih količina. Prva socijalna grupa koju sačinjavaju korisnici puta ostvaruje niz povoljnosti budući da se izgradnjom planiranog puta značajno poboljšava sigurnost saobraćaja. dovela je do potrebe za razmatranjem ovog pokazatelja. ali se mogu pojaviti uticaji koji proističu zbog izlaganja socijalnim kontaktima znatnog višeg nivoa (praktično međunarodnog značaja) iz čega mogu proisteći i značajni problemi kod zajednica koje su do sada živj.ele u tradicionalnom okruženju. za ukupno stanovništvo Dobojske regije karakterističan je opšti pad nataliteta i prirodnog priraštaja. Stopa mortaliteta bilježi rast na svim područjima u regiji. Vitalni indeks je ispod jedan. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 12 . kao korisnici prostora i objekata na njemu u odnosu na koje se ovaj fenomen može istraživati. U Osnovama dokumentacije za planiranje dat je detaljan pregled podataka o stanovništvu. Dio ovih problema mora se r. naročito obradive površine. Da bi neželjeni efekti bili umanjeni u najranijim projektantskim fazama trebalo bi da se odredi približan broj poseda. U smislu prethodno navedenog u konkretnim uslovima koji važe za planirani autoput jasno se mogu izdvojiti dve osnovne interesne populacije. Izučavanje ove problematike postalo je aktuelno onog trenutka kada se napokon shvatilo da površine koje putevi pokrivaju predstavljaju zauvijek izgubljeni resurs i da se skoro nikada više ne mogu privesti nekoj drugoj namjeni. Problematika zauzimanja površina neophodnih za izgradnju autoputa kao i svih pratećih sadržaja koji su značajni za ostvarivanje kompletnog programa izgradnje predstavlja jedan od bitnih parametara mjerodavan za definisanje odnosa puta i životne sredine. Navedena činjenica kao i činjenica da su. kuća prodavnica i delatnosti pored puta koje mogu da budu pogođene oduzimanjem. što ukazuje da je veći broj umrlih od rođenih stanovnika. smanjuje potrošnja goriva (čime se pozitivno utiče i na čitav niz globalnih problema koji su sa njom povezani). Dio problema u socijalnoj sferi biće prisutan i u fazi izvođenja radova pri čemu treba nastojati da se stacionirani objekti gradilišta ne lociraju tako da se izbjegnu mogući problemi između radnika koji su angažovani na realizaciji puta i lokalnog stanovništva.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Zadnjih pet godina. Ovakva procedura pruža prve indikacije o obimu mogućih problema vezanih za zauzimanje zemlje i raseljavanje. Uticaj planiranog puta na socijalno okruženje može se posmatrati samo ako se jasno determinišu određene socijalne grupe. skraćuje vrijeme putovanja. izuzev u slučaju opština Teslić i Derventa. U situacijama kada se trasa puta nalazi u rijetko nastanjenim područjima dio problema se minimizira. U procesu definisanja mogućih uticaja potrebe za zauzimanjem površina se moraju sagledati i sa ekološkog stanovišta i preduzeti odgovarajuće mjere u smislu mogućih svođenja uticaja na najmanju moguću mjeru. a drugu grupu čine stanovnoici duž puta kao i vlasnici nepokretnosti koje su pod uticajem zbog planirane izgradnje.ešavati u periodu do izgradnje puta prije svega na nivou kontakta sa ovim zajednicama i razjašnjenju osnovnih problema koji će po njih nastati u toku i nakon izgradnje planiranog autoputa.

10.14. a posebno na nižim nadmorskim visinama. 9.13. Kao najvažnije karakteristike izdvajaju se: klima područja. s umjerenim ograničenjima. Na širem području trase koridora izdvojena je 24 pedosistematska jedinica i to 7 iz razdjela Automorfnih i 17 iz razdjela Hidromorfnih zemljišta. dubina. Dat je i prikaz fizičko mehaničkih i hemijskih svojstava navedenih pedosistematskih jedinica. što se vidi iz tabele 4. šljuncima ili pijescima i šljuncima ovisno kakvi su uslovi vladali tokom procesa sedimentacije ovoga materijala na kojemu je nastalo aluvijalno tlo. šljunci. divergentnog mehaničkog sastava od glinovitog do ilovastog i pjeskovitog. Štete se dakako ne mogu potpuno izbjeći.Karuše“ delikatan zadatak. Sve navedene pedo . U razdjelu Automorfnih tala preovlađuju tipovi iz klase Kambičnih i Humusno akumulativnih.11.6-02. Najbolja kategorija upotrebne vrijednosti je II (druga). Razvila su se uglavnom na pijescima. Stoga je izbor optimalne trase sektora „Autoputa na koridoru Vc. sa mogućnosti uzgoja širokog broja poljoprivrednih kultura. lapori i jedri krečnjaci. a najslabija V (peta).sistematske jedinice svrstane su u četiri kategorije upotrebne vrijednosti. Na osnovu trajnih svojstava tla kao što su: nagib. glinci i ilovače. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 13 .LOT 1. Ovo ukazuje da trasa autoputa prolazi najvećim dijelom preko poljoprivrednog zemljišta koje se obzirom na uslove terena manje ili više intenzivno koristi. a najslabija V (peta). Postavljanje trase puta treba da osigura krajnje racionalan odnos i maksimalnu zaštitu poljoprivrednog zemljišta od svih vrsta oštećenja. racionalnu mjeru. izdvojene su sljedeće kategorije upotrebne vrijednosti tla na istraživanom području: II Kategorija upotrebne vrijednosti U drugu kategoriju upotrebne vrijednosti su svrstana zemljišta iz klase aluvijalnih koja su uglavnom karbonatna.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tlo i poljoprivredno zemljište Odgovoran odnos prema poljoprivrednom zemljištu i općenito zemljišnom prostoru uslov je stabilnog razvoja privrede svakog područja. dreniranost tla. te ostalih fizičkih i hemijskih osobina. To se prije svega odnosi na onečišćenja s puta i minimalne gubitke poljoprivrednog zemljišta. Ovo ukazuje da trasa autoputa prolazi najvećim dijelom preko poljoprivrednog zemljišta koje se obzirom na uslove terena manje ili više intenzivno koristi. mehanički sastav. Najbolja kategorija upotrebne vrijednosti je II (druga). preovlađuju litološki supstrati na kojima su se formirala današnja tla i to: aluvijalno diluvijalni nanosi. škriljci. Putevi pripadaju skupini neskromnih “konzumenata” poljoprivrednih tala. Takva rješenja mogu se naći samo na temelju naučnih saznanja o prostornoj distribuciji i značaju tala na trasi dionice. Tu spadaju pedosistematske jedinice označene u tabeli i karti pod rednim brojem: 8. pijesci. litološke (petrografske) prilike. Na dionici nema zemljišta I (prve) kategorije upotrebne vrijednosti. Na širem području trase Koridora Vc .12. pješčari. a u razdjelu Hidromorfnih iz klase Fluvijalnih i Fluvijalno glejnih zemljišta te klase Hipoglejnih zemljišta. ali se uvijek mogu svesti na najmanju. Ovakva struktura matične podloge na kojoj su nastala ova tla ukazuje na njenu erodibilnost i potencijalnu pokretljivost putem erozije. tercijarne gline. a mjere popravke ovih zemljišta su relativno jednostavne. dionica Svilaj . reljef i karakteristike zemljišta Na cijelom ovome području vlada semi-humidna klima sa tendencijom razvoja smeđih zemljišta. 16. To su veoma dobra poljoprivredna zemljišta. Sve navedene pedosistematske jedinice svrstane su u četiri kategorije upotrebne vrijednosti. Da bi se postavljeni cilj mogao ostvariti na bazi raspoloživih podataka analizirane su najvažnije opće prirodne karakteristike područja trase autoputa koje utiču na stanje formiranja tla i agrohidrološke prilike.

Karuše Ukupno Stacionaža 0+000 – 10+891 10+891–17+289 17+289–33+467 33+467–46+624 46+624–52+816 52+816–62+634 152. 24. Ova tla se u poljoprivredi smatraju prilično dobrim sa određenim jačim ograničenjima. 23. 17.55 148.III kategorija upotrebne vrijednosti – 16%. te Mineralno-močvarno oglejeno kiselo i Mineralno močvarno oglejeno beskarbonatno tlo. gdje preovlađuje distrični kambisol ili kiselo smeđe tlo.55 319.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija III Kategorija upotrebne vrijednosti U trećoj kategoriji upotrebne vrijednosti se nalaze zemljišta iz klase Aluvijalno – deluvijalnih i klase Semiglejnih tala. topografije ili dreniranosti.95 17. 18. dok su ostalo površine pod degradiranom šumom.Vukosavlje Vukosavlje Podnovlje Podnovlje . širine pojasa 500 m je sljedeća: .20 29. . što iznosi oko 70% ukupne površine.90 808.702.20 509. ili zemljišta gdje su ograničenja u poljoprivredi uslovljena visokim nivoom podzemne vode. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 14 . U ovu kategoriju spadaju pedo-sistematske jedinice označene u tabeli i karti pod rednim brojevima:15. 6. To su umjereno dobra poljoprivredna zemljišta sa nekim ograničenjima sa stanovišta osobina tla.75 13. distričnog ili eutričnog tipa pri čemu se u okviru šume javljaju prirodne livade i pašnjaci.40 27.55 Dionica Svilaj . V Kategorija upotrebne vrijednosti U petu kategoriju upotrebne vrijednosti izdvojena su uglavnom šumska tla iz klase Kambičnih.IV kategorija upotrebne vrijednosti – 28%.50 264. 20. 19. poljoprivredna zemljišta pod nagibom. Kod izdvojenih pedositematskih jedinica u tabeli 2 najvažnija ograničenja odnose se na hidrološki režim tj.70 Procentualna zastupljenost pojedinih kategorija zemljišta u ukupnoj površini zahvaćenoj uticajem auto puta.05 629. 2. 21. Poljoprivredno zemljište se uglavnom nalazi na području II i III kategorije upotrebne vrijednosti.85 309.40 133. 7.60 67. IV Kategorija upotrebne vrijednosti U četvrtu kategoriju upotrebne vrijednost su svrstana zemljišta iz klase kambičnih tala.Rudanka Rudanka .00 51.90 657.85 185.60 490.90 3.80 22. 4. Ovoj kategoriji pripada i Sivo smeđe-livadsko degradirano tlo iz klase Semiglejnih tala. . Mogu biti veoma dobra šumska tla.35 505. Izbor kultura je značajno reduciran na svega nekoliko u odnosu na prethodnu upotrebnu kategoriju.50 868.40 1.V kategorija upotrebne vrijednosti – 2%.80 544.40 104.00 138.Johovac Johovac . Pregled površina kategorija upotrebne vrijednosti po dionicama i ukupno: Kategorija upotrebne vrijednosti zemljišta u ha (širine koridora 500 m) II III IV V Ukupn o 13. Ova tla su se uglavnom razvila na škriljavim stijenama na nagibu.II kategorija upotrebne vrijednosti – 54%.Odžak Odžak . dreniranost.15 378.131.55 276. . 5. U ovi kategoriju spadaju pedosistematske jedinice označene u tabeli i karti pod rednim brojevima: 1.45 23. U ovi kategoriju spadaju pedo-sistematske jedinice označene u tabeli i karti pod rednim brojevima: 3. 22. ali ne moraju biti podložna eroziji jer su obrasla vegetacijom.

To je moguće postići na dijelu sektora u podnožju padine da se trasa usmjeri tako da ide rubnim dijelom i tako izbjegne presijecanje većih proizvodnih cjelina. Cd i Zn) u pojasu od 3 metra od ruba ceste (pojas bankine ili nasipa).cjelovita zaštita. duboka najvrijednija tla na trasi. Uz prethodni ovo se smatra pojasom direktnog uticaja odvijanja saobraćaja na autoputu i uglavnom je u vlasništvu koncesionara puta ili države. Efikasno odvijanje saobraćaja često je u koliziji sa zahtjevom da se proizvodne parcele cijepaju što manje. Gubitak tla promjenom namjene utoliko je manji što je trasa kraća. svrstana su s obzirom na potrebne mjere i nivo zaštite u četiri kategorije (nivoa). 5. a intenzitet saobraćaja uzet iz Studije „Završni izvještaj Pre-feasibility studije“ za 2015 godinu. povoljnih fizičkih i hemijskih svojstava. Procijenjena je akumulacija tri najvažnija teška metala u 3 m širokom pojasu od asfalta puta na obje strane. a naročito pH reakcija te se intervencijom u pravcu promjene pH reakcije tla može spriječiti ulazak teških metala u lanac prehrane. emisija soli za otapanje snijega. Ta tla potrebno je cjelovito. (skeletnost). s obzirom na geomorfološke prilike. Ovo je svakako gruba procjena ali indicira potencijalnu opasnost kontaminacije pojasa uz auto put.7 ha.27 tone. fizička i hemijske svojstva od uticaja na plodnost tla.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Površine poljoprivrednog i ostalog zemljišta koje će biti pod uticajem izgradnje autoputa mogu se podijeliti u tri nivoa i to: a) uži pojas do 60 m širine (30 m od osi puta do nasipa ili škarpe na lijevu i desnu stranu) biće u potpunosti «napadnut» bilo samom trasom auto puta bilo objektima i mehanizacijom prilikom njegove izgradnje. Ako se računa površina obuhvaćena ovim pojasom onda ona iznosi 1274. To znači da će na dionici autoputa LOT 1 na ovaj najdirektniji način biti «napadnuto» 382. prema sljedećim općim kriterijima: I kategorija . usitnjavanje proizvodnih parcela i emisija štetnih materija u tlo.27. po dionicama i za ukupnu dužinu trase. Ukupna količina Pb. b) nešto širi je prečnika od 200 m (100 m od osi puta na jednu i drugu stranu). c) širi pojas se je u prečniku od 500 m (250 m od osi puta na jednu i drugu stranu ili 150 m u produžetku od prethodnog. tipsku pripadnost. Cd i Zn u zoni koja se tretira na cijeloj dužini trase puta iznosi 9. obuhvata plodna. U ovaj pojas ulaze zemljišne površine direktnog fizičkog oštećenja i nestanka zemljišta i površine uz auto put koje su pod neposrednim uticajem saobraćaja. Sa stajališta poljoprivrede logičan je zahtjev da se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegnu duboka plodna tla ovog područja. trasa je izdignuta u odnosu na tla u dolini i polju gdje su učestalija zračna strujanja. emisija plinova. sprječava se usitnjavanje parcela. ako je to ikako moguće. S obzirom na osnovni značaj štetnih emisija iz prometa. emisija tekućih materije. Kao primjer izvršen je proračun prosječne koncentracije teških metala (Pb. dubinu. one se mogu podijeliti u četiri grupe: emisija krutih čestica – prašine.84 ha.59 i 9. Ako se uzme širina pojasa od 500 m ovim pojavama biće izložena površina od 3131. Na taj se način postižu tri efekta: vrijednija tla se čuvaju od promjene namjene. manja sumaglica i broj dana s maglom na samoj autocesti Svako unošenje štetnih materija u poljoprivredno tlo dovodi u pitanje njegovu funkciju. Pristupačnost teških metala za biljku zavisi od stanja tla. Na području Studija uticaja na okolinu – Lot 1 15 . dakle potpuno zaštititi. Uglavnom i sve mjere zaštite se odnose na ovaj pojas. sva tla na području dionice u prečniku od 500 m od osi puta. te što je veći dio trase koji koristi vijadukte i tunele. Mjere ublažavanja negativnih efekata na tlo. Analizirani su predvidivi uticaji dionice autoputa Koridor Vc od Svilaja do Karuša kod Doboja na poljoprivredna tla i agroekosisteme posebno s aspekta promjene namjene tla.45 ha zemljišta.

pravilno postavljenog kako bi sakupio sve otpadne vode do prihvatnog bazena lociranog što je moguće niže i dalje od eventualnih naselja ili površina na kojima se uzgajaju poljoprivredne kulture. primjena bioloških mjera i podizanje zaštitnih nasada.zaštićena (šumska) tla obuhvata tla pod suvislim šumskim pokrovom. dolcima ili usjecima javljaju dublja tla na kojima se prakticira intenzivan uzgoj prvenstveno voća i povrća. izgradnja taložnika. naročito u I i II kategoriji zaštite. IV kategorija . Studija uticaja na okolinu – Lot 1 16 . Svakako da su prva (I) i druga (II) kategorija zaštite najvažnije. Pošto trasa koridora prolazi najvećim dijelom kroz područje gdje je neophodna primjena I kategorije . visoke plodnosti. Poljoprivredne parcele su vrlo dispergovane pa je neophodno prilikom izrade izvedbenog projekta planirati vjetrobrane pojaseve i podizanje raslinja uz rub autoputa kako bi se spriječilo širenje otpadnih materije na šire poljoprivredne površine koje će se nalaziti uz autoput. II kategorija . duboka najvrijednija tla povoljnih fizičkih i hemijskih svojstava. Ukoliko trasa presijeca takve površine potrebno je paziti da oštećenja tala izgradnjom ceste budu izvršena krajnje obazrivo. Ove otpadne vode s autoputa ne smiju direktno oticati u rijeke i male vodotoke već u izgrađene sabirne bazene ili prirodne močvare u kojima će se istaložiti prisutni polutanti i tako se zadržati u limitiranom prostoru. jer su to kategorije koje obuhvataju plodna. pondova i sl.tla.cjelovita zaštita. izgraditi efikasan drenažni sistem putem odvodnih kanala duž presjeka slivne sekcije. Kod druge i treće kategorije zaštite. akcenat treba dati na zaštitu od erozije i fizičko utvrđivanje obala puta kako ne bi došlo do klizanja terena i drugih posljedica na životnu sredinu. III kategorija . a svakako primijeniti vjetro-zaštitne pojaseve pažljivim izborom vrsta..selektivna zaštita. da bi se izbjegla žarišta erozije tla vodom. površine premošćivati nadvožnjakom. Ukoliko trasa presijeca takve površine potrebito je paziti da oštećenja tla izgradnjom ceste budu izvršena krajnje obazrivo.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija gdje trasa dionice presijeca ova tla potrebno je primijeniti zatvoren sistem odvodnje s površine ceste. Za dionicu LOT 1 koja je predmet ove studije sugeriramo koncept zaštite poljoprivrednog proizvodnog prostora . dakle unutar ograđenog prostora. Posebne mjere ublažavanja negativnih efekata s takođe važne obzirom da se u svim dionicama nalaze različite pedosistematske jedinice pa samim tim i različite kategorije (nivoi) zaštite. manjim površinama. Pri ovome je veoma važno poznavanje i dominantnosti kretanja vjetrova kako bi se reducirao prostor širenja polutanata na što uži pojas. ali tla na ograničenim. Naprijed navedeni pristupi se trebaju primijeniti pri izradi izvedbene projektne dokumentacije u svakoj konkretnoj situaciji na terenu obzirom na konstelaciju faktora i okruženje kroz koje trasa puta prolazi. biće neophodno primijeniti kombinaciju mjera biološke zaštite sa izgradnjom objekata za sakupljanje (odvodnju) i pročišćavanje otpadnih voda. da bi se izbjegla žarišta erozije tla vjetrom i vodom. izbor vrsta za vjetrozaštitne pojaseve. Tehničke mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš podrazumijevaju. izbjegavajući pri tome onečišćenje vrjednijih agrobiotopa Osim ovoga veoma je važno i optimalno projektovanje nivoa trase u odnosu na teren kroz koji autoput prolazi. obuhvata tla povoljnih fizikalnih i kemijskih svojstava. Tu spadaju i zemljišta pod šumom koja su zaštićena.visoka zaštita. a sve s ciljem da se emitirana onečišćenja sakupe na uskoj zoni uz cestu. odnosno poljoprivrednog ekosistema temeljen na nekoliko temeljnih načela: Efikasne zaštita svih vrjednijih poljoprivrednih zemljišta od grube prašine Raspršivanje fine prašine i aerosola na što je moguće uži prostor. prvenstveno tala s rjeđom ili gušćom makijom unutar koje se u vrtačama.

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Mjere u toku gradnje. odnosno sa aspekta zaštite podzemnih voda. žbunja i drugog niskog raslinja treba obratiti pažnju da li postoji stvarna potreba i razlog da se na nekom lokalitetu sadi ovakva vrsta raslinja. U situacijama gdje je to bilo opravdano sa hidrogeološkog. uključujući i samu trasu. pri čemu treba voditi računa da će Projekt značajno izmijeniti pejzaž s obzirom da neće bit na istoj visini sa okolnim terenom. U ovoj karti prezentirane su zone sanitarne zaštite izvorišta u sistemima za javno vodosnabdijevanje duž LOT-a 1 (označena crvenim šrafurama sa oznakom zone). a to znači prije svega: a) Kod sjetve trava prvo treba voditi računa o pripremi. vrela ili crpilišta za vodosnabdijevanje. c) Pošumljavanje se izvodi na najugroženijim nagibima. I kroz ovaj program se može ostvariti ekonomska korist uspostavom novih poljoprivrednih površina ili popravkom izgleda pejzaža. pripremljena je karta ograničenja vezano za vodne resurse (Prilog 12. Površinski vodotoci i njihovo priobalje.000 m3 tla za rekultivaciju i nastiranje ogoljelih površina. To je jedan je od važnih preduslova u kreiranju mjera posebnoga opreza i zaštite tala na ugroženim dijelovima trase. obradi ovisno o reljefu. Na ovaj način bi se moglo sačuvati (stokirati) preko 900.). na površinama koje će biti trajno prekrivene asfaltom ili nekim infrastrukturnim objektima treba izvršiti selektivno skidanje plodnog humusnog tla sa površine. Topografske podloge Studija uticaja na okolinu – Lot 1 17 .Monitoring tokom eksploatacije objekta Vodni resursi Prostor istraživanja za aspekt vodnih resursa obuhvata pojas od po jedan kilometar sa lijeve i desne strane krajnje konturne linije autoputa. kao i osjetljiva područja u odnosu na podzemne vode (označena narandžastim kosim šrafurama). Mjere u toku eksploatacije. unošenju organskih. Uvažavajući prethodno izneseno.5.Monitoring tokom faze građenja . Dubina skidanja bi u prosjeku trebala da se kreće.Laboratorijske analize . prirodnim osobinama ambijenta i drugim karakteristikama i efektima koji se ostvaruju ovom mjerom. žbunja i drveća za sjetvu i sadnju.3. obzirom da su u takvom okruženju veoma česte pojave izvora.Terenska istraživanja . LOT 1 Svilaj – Karuše. Obaveze nosioca programa bi trebale biti da formira kompetentan istraživački tim koji će izvesti terenski rad. kod definisanja prostornog ograničenja usvojena je prirodna granica vodonosnika prema vodonepropusnoj sredini. Na ovaj način bi se bar djelomično nadoknadio trajni gubitak tla izgradnjom autoputa. To se prije svega odnosi na tla iz II upotrebne kategorije koja su i najbolja i najplodnija tla. kao konturna granica. Monitoring tla podrazumijeva prije svega utvrđivanje nultog stanja i monitoring stanja tala na dionici koridora Vc. b) Kod sadnje grmlja. a za što je neophodno obaviti: . deponovati ga i čuvati za potrebe nasipanje i uređenja okolnog oštećenog prostora. uzimanje uzoraka.Obradu rezultata Nakon ovoga bi se tek mogao nastaviti sprovoditi: . nagibu i drugim faktorima. uz koje je autoput trasiran ili ih presijeca. oko tunela i sl. izvršiti izbor adekvatnih. dubini nastiranja. ali i mineralnih (NPK) đubriva. strmim padinama. Površine na kojima će se saditi ili sijati biljke biće potrebno prethodno pravilno pripremiti. laboratorijske analize tla i obradu podataka te izraditi studiju sadašnjeg stanja i program monitoringa nultog stanje monitoringa tla i to prije početka izvođenja radova. također su tretirani kao osjetljiva područja. autohtonih sjemena trava. oštećenih i plitkih zemljišta. potencijalnim klizištima i usjecima. ovisno o kvalitetu površinskog sloja od 25-35 cm.

Uvažavajući konkretne lokacijske uvjete i postojeće dostupne podatke procijenjen je potencijalni negativni uticaj građenja i korištenja autoputa na površinske i podzemne vode. a za potrebe izrade Studije. Objekti za tretman otpadnih voda sa autoputa načelno se smiju locirati unutar područja definisanih kao osjetljiva u ovoj Studiji. kod projektiranja i izgradnje autoputa potrebno je pridržavati se ograničenja propisanih za III zaštitnu zonu za izvorišta u izdanima intergranularne poroznosti i planirati objekte koji će udovoljiti zahtjevima propisanim važećim „Pravilnikom o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da se koriste za piće-Oktobar 2002. te u skladu s tim predložene mjere prevencije odnosno minimiziranja istih. osjetljivim područjima smatraju se obale vodotoka uz koje je trasiran i koje presijeca autoput. čiji je popis naveden u popisu korištene literature i dokumentacije na kraju Studije. kao i pomoć u planiranju monitoringa vodnih resursa duž LOT-a 1 za faze građenja i korištenja autoputa. i značajno je udaljeno od trase autoputa. te prezentirani u Studiji. d. S obzirom da trasa prolazi kroz predloženu treću zonu sanitarne zaštite izvorišta vodovoda u Odžaku (prema projektu zaštite urađenom u decembru 2005. pa su se oni prikupljali u Mjesnim zajednicama. među kojima je najznačajnija rijeka Bosna sa svojim manjim i većim pritokama. U nekim slučajevima. U smislu građenja i korištenja. preko čijih prostora prolazi razmatrana dionica. godine. Prilikom polaganja trase vodilo se računa da se izvorišta javnih sistema za vodosnabdijevanje gradova i naselja duž dionice LOT –a 1. odnosno potreba za provođenjem detaljnih istraživanja određenih vodnih pojava u višim fazama projektnog rješenja imajući u vidu kako njihov potencijalni negativni uticaj na sami autoput. od kojih je većina još uvijek nedovoljno istražena. vodonosnika koji predstavljaju značajan resurs kvalitetne vode za piće za zadovoljavanje rastućih potreba. detaljni podaci o izvorima koji se koriste u sistemu javnog vodosnabdijevanja gradova i prigradskih naselja.d. koje se nalazi u sistemu za javno vodosnabdijevanje Odžaka. kao i komunalnih vodovodnih poduzeća u tim Općinama. Za sagledavanje i sveukupni prikaz aspekta vodnih resursa uzduž trase. Osim guste mreže površinskih vodotoka postoje i značajni resursi podzemne vode. Sarajevo u martu 2006. te izvori u i izvan sistema vodosnabdijevanja. kao i izvorima lokalnog karaktera. Općine i komunalna preduzeća nisu imali podatke o lokalnim izvorima. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 18 . Značajne informacije vezano za izvorišta za vodosnabdijevanje. U zoni prolaska autoputa na ovoj dionici postoji gusto razvijena mreže vodotoka. tako i na potencijalne negativne uticaje autoputa na iste. kao i njihove pripadajuće vodozaštitne zone izbjegnu. godine).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija korištene za grafičke prikaze u ovoj Studiji dobivene su od IPSE. Jedna od poteškoća u fazi izrade ove Studije bila je nepostojanje detaljne hidrogeološke karte užeg pojasa oko autoputa dobivene na bazi istražnih radova. godine“. Uz njihovu pomoć prikupljeni su.000. tj. U brojnim slučajevima pojavio se problem nedostatka podataka. korišteni su i svi dostupni izvori. obrađivači aspekta vodnih resursa kontaktirali su predstavnike svih šest Općina. Analizom hidrogeoloških karakteristika analiziranog koridora Studijom je utvrđeno 11 osjetljivih područja za podzemne vode. Izuzetak je izvorište vodovoda Odžak. dobivene su od Javnog preduzeća za vodno područje slivova rijeke Save u Sarajevu i Direkcije za vode Republike Srpske u Bijeljini. Tokom izrade Studije uticaja na okoliš za LOT 1. ali se prije konačnog odabira dispozicije tih objekata treba konsultirati detaljna hidrogeološka podloga užeg pojasa oko autoputa u razmjeri 1:5.

Svi predviđeni negativni uticaji na navedene vodne pojave u fazi građenja i korištenja autoputa mogu se izbjeći ili umanjiti predloženim mjerama prevencije/minimizacije. poremećaja prihranjivanja izdani i sl. Također. te planirane mjere prevencije i minimiziranja štetnih uticaja u fazi građenja. Izvorište koja se nalaze u sistemu za javno vodosnabdijevanje Odžaka. sumirani su i prezentirani očekivani uticaji na površinske vode.000). može se reći da radovi na izgradnji predmetne dionice mogu izazvati značajan uticaj. ne očekuju se značajniji negativni uticaji na ovo izvorište. Makljenovac i Alibegovci. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 19 . Ovaj negativni uticaj se ocjenjuje kao značajan i u skladu s tim predložene su mjere prevencije odnosno minimiziranja. Vukosavlja. Na svim mjestima križanja planiranog autoputa i vodotoka. kao i na područjima gdje je trasa smještena uz obale vodotoka. u skladu s tim. odnosno hidrogeoloških karata i uzdužnih profila uskog pojasa autoputa u detaljnijem mjerilu (1:5. regulacije vodotoka. Ularice. Sva karakteristična mjesta prelaska autoputa preko vodotoka duž LOT-a 1 po dionicama data su u tabeli u nastavku. te je u tom smislu u mjerama prevencije preporučena izrada odgovarajućih projektnih rješenja vanjske i unutrašnje odvodnje. Imajući u vidu hidrogeološku sliku i odnose duž razmatrane dionice LOT-a 1. te u fazi eksploatacije. koje u najvećoj mjeri ovise o načinu izgradnje i korištenja. mogući su također značajni negativni uticaji tokom građenja i korištenja autoputa. te projektovanje vertikalnih barijera (ograda) duž autoputa na lokalitetima označenim kao ranjivim i osjetljivim sa aspekta vodnih resursa. a vodeći računa o najboljim okolišnim praksama predložene su mjere prevencije odnosno minimiziranja štetnih uticaja. hortikulturnog uređenja zaštitnog pojasa. Kako se izvorište Kraševo nalazi na desnoj obali rijeke Usore. Isto važi i za lokalne izvore registrovane na lokalitetu Opštine Doboj-jug. te izvora Ularice.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Potrebno je obratiti pozornost na to da se objekti ne pozicioniraju u akviferskim područjima u kojima su utvrđeni visoki nivoi podzemne vode kako ne bi došlo do poremećaja hidrauličkog režima tečenja podzemnih voda. Bare-Osječani. može se reći da radovi na izgradnji predmetne dionice mogu izazvati značajan uticaj. Imajući u vidu da autoput izaziva brojne promjene na vodnim pojavama uzduž trase. značajno je udaljeno od trase autoputa. dosta su udaljena od trase autoputa. Osjetljiva područja u vidu vodonosnika također u fazi građenja i korištenja autoputa mogu biti značajno ugrožena. održavanjem izvedenih objekata za prečišćavanje otpadnih voda sa saobraćajnica mogu se izbjeći negativni uticaji na kvalitet podzemnih i površinskih voda. Imajući u vidu sve prethodno navedeno potrebno je izvršiti kontrolu pretpostavljenih uticaja na vode na temelju podataka koji će se dobiti nakon završetka istražnih radova. te se ne očekuju negativni uticaji na iste. S obzirom da trasa prolazi kroz predloženu treću zonu sanitarne zaštite izvorišta vodovoda u Odžaku. Makljenovac i Alibegovci u opštini Usora. Određeni uticaji na vode mogu se izbjeći u fazi projektovanja. Izvorišta koja se nalaze u sistemima za javno vodosnabdijevanje Modriče. Doboja i Doboj-juga. tako i u fazi korištenja autoputa štetnim uticajima će biti najizloženija izvorišta: Odžak. Odgovarajućom organizacijom gradilišta i primjenom predloženih mjera prevencije u toku gradnje. kao i pružanje trase autoputa u odnosu na izvorišta koja se nalaze u sistemu za vodosnabdijevanje Osječana. Kako tokom građenja.

Vukosavlje – Podnovlje Km 17+289 – 33+466.6 Km 17+569 do 18+639 Tarevci Kanal Kužnjača Km 19+484. kao što je šljunak.Podnovlj Dužina regulacije L= 1260 m – korito e regulisano sa reno Rijeka madracima Mogućnost pojave masovnijeg odlaganja nanosa.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Dužina i način regulacije vodotoka/ Most na vodotoku Dionica 1.24 Potok Dubokova c Kužnjača Km 20+160. a time i zatrpavanje korita smanjenjem Studija uticaja na okolinu – Lot 1 20 . Nekontrolisana odvodnja sanitarnih voda i onečišćenih oborinskih voda na gradilištima. Zabraniti bilo kakvo privremeno ili trajno odlaganje otpadnog materijala na okolno tlo. Km 13+820 Km 16+634.10 Potok Dubokova c Vidakovići Rijeka Bosnica Promjena režima površinskih voda (kvantiteta) usljed nekontrolisanog deponovanja iskopanog materijala u korito vodotoka. betoniranja.40 Betonski most Dionica 3. Svilaj . Sav materijal od iskopa.62 Tarevci Rijeka Dusa Dužina regulacije L= 130 m – korito regulisano sa reno madracima Dužina regulacije L= 1070 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Dužina regulacije L= 522 m – korito regulisano sa reno madracima Zamućena ili na drugi način onečišćena površinska voda može se drenirati u priobalne podzemne vodonosnike i zagaditi ih. Korištenja neprikladnih materijala za građenje. Dobra praksa upravljanja gradilištem i saobraćajem da se izbjegne zagađivanje vodotoka.). armiranja i sl. U blizini vodotoka koristiti samo čisti materijal za nasip. uništavanja i skidanje prirodnog pokrovnog sloja. slučajnog prosipanja ili akcidentnih izlijevanja nafte i naftnih derivata. Zaštiti priobalne površine osjetljive na eroziju sredstvima stabilizacije i biljkama koje sprječavaju eroziju. Deponiranje ne vršiti u koritu i uz obale vodotoka. kao i van definisanih osjetljivih zona. Odžak – Vukosavlje Km 10+890 – 17+289 Kolibe – Suho polje Rijeka Gnojnica Jakeš – Suho polje Rijeka Gnojnica Betonski most Dužina regulacije L= 141 m – korito regulisano sa reno madracima Zagađenje površinskih voda usljed: izvođenja građevinskih radova (miniranja.Odžak Km 0+000 – 10+890 Dionica 2. bez primjesa zemlje ili drugih nečistoća. odbacivanje motornih ulja i sličnog otpada. Betonski most Km 17+584. mora biti deponovan na za to predviđenim lokacijama u skladu sa Projektom organizacije gradilišta (deponije viška materijala) zaštićenim od pojave erozije. dubokih iskopa. U slučaju da se ovi lokaliteti nađu na vodnom dobru i javnom vodnom dobru potrebno je tražiti vodoprivrednu saglasnost. ili zonama sanitarne zaštite kao i zonama koje su definisane kao osjetljive. U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati biljni pokrivač. odnosno ostaviti pufer zone formirane od biljnog pokrivača između saobraćajnice i vodotoka. Km 28+389 do 28+914 Km 31+199 do 32+438 D. Stacionaža autoputa Lokalitet/ vodotok Očekivani uticaj na vode Mjere ublažavanja u toku pripreme gradilišta i izgradnje autoputa Poseban način miniranja da se ne poremete pravci podzemnih tokova i prihranjivanja površinskog vodotoka. koji neće biti odmah upotrijebljen u građevinskim aktivnostima.

Na lokalitetima gradilišta.21 Osječani Potok Pljevare Osječani Potok Pljevare Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Rijeka Glogovica Betonski most njegove protočne moći što može imati negativne posljedice pri prolasku velikih poplavnih voda. Nadzirati procese formiranja nanosa. skupljati u vodonepropusnim rezervoarima i prečišćavati na propisani način (bilo na licu mjesta. Uspostaviti kontinuirani nadzor tokom izvođenja radova uz prisustvo specijaliste za zaštitu okoliša. Podnovlje – Johovac Km 33+466.64 Dionica 5.07 Osječani Stara Bosna Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Km 45+362.1 – 52+816 Vasiljevići Jasenici Rijeka Lukavica Dužina regulacije L= 150 m – korito regulisano sa reno madracima Km 46+853. Stacionaža autoputa Lokalitet/ vodotok Očekivani uticaj na vode Mjere ublažavanja u toku pripreme gradilišta i izgradnje autoputa osim na za to Projektom organizacije gradilišta predviđenim mjestima.35 Markovići Rijeka Betonski most Studija uticaja na okolinu – Lot 1 21 . a prije ispuštanja u recipijent ili gradsku kanalizaciju.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Dužina i način regulacije vodotoka/ Most na vodotoku Glogovica Km 32+589 Dionica 4.54 Majevac Rijeka Lovnica Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Km 45+032. bilo na udaljenoj lokaciji). van definisanih osjetljivih zona. te osigurati nepropusne kontejnere za otpad. Zauljene oborinske vode sa prostora gradilišta prikupiti u vodonepropusnim rezervoarima i prečišćavati na propisani način (bilo na licu mjesta. za potrebe radnika obavezno postaviti ekološke toalete. te organizirati čišćenje dna i pokosa korita od suvišnog materijala.69 Km 47+989.79 Kožuhe Potok Ljuteš Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Km 37+143. Osigurati prostore sa nepropusnom podlogom za smještaj i servisiranje građevinske mehanizacije.1 Betonski most Km 33+589. a prije ispuštanja u recipijent ili Km 45+730. Disciplinski sankcionirati prekršitelje utvrđenih pravila ponašanja.6 – 46+624. Upotrijebljene vode sa gradilišta prihvatiti odgovarajućim sistemima kanalizacije.98 Kožuhe Mrki potok Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Km 35+386. bilo na udaljenoj lokaciji). Johovac – Rudanka Km 46+624. Provoditi učestalo i kontrolirano zbrinjavanje komunalnog i opasnog otpada na propisan način.

u okoliš potrebna je hitna intervencija u skladu sa Planom žurnih intervencija u slučaju akcidenata. Km 50+113. geoloških cjelina. servisa. reljef i klima.62+634.34 Dionica 6. U slučaju akcidenata. ali unatoč tome područje se ističe raznolikošću ekoloških sistema i staništa. odnosno. a također i krajobrazna raznolikost. direktno su utjecali na izgled i stanje vegetacijskog pokrova područja zahvata. pozajmišta i drugih objekata zatražiti posebne vodoprivredne uvjete u narednoj fazi projektovanja. Zabraniti popravak građevinskih mašina. hidrogeoloških. te izmjenu ulja u definisanim osjetljivim zonama. Sve gradilišne površine i ostale uticajne zone tokom građenja potrebno je sanirati u skladu sa Planom sanacije. Prirodni uvjeti. pedoloških. Rudanka – Karuše Km 52+816 .21 Flora i fauna Područje zahvata karakterizira raznolikost hidroloških.2 Suva voda Km 56+150 do 57+200 Rijeka Suva voda Km 56+440 do 56+990 Suva voda Rijeka Suva voda Suva voda Km 58+650 Grgića potok Greda – Brezićka Km 59+250 Betonski most Potok Ograđenov ac Ularice Alibegovač Betonski most ka rijeka Usora Betonski most Betonski most Dužina regulacije L= 1152 m – korito regulisano sa reno madracima Dužina regulacije L= 555 m – korito regulisano sa reno madracima Km 61+950 Km 62+634. asfaltnih baza. Tokom građenja u osjetljivim zonama postaviti obavještenja (ploče) za radnike na gradilištu sa upozorenjem na izvođenje radova u ovim zonama.84 Km 51+194. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 22 . gdje se manja odstupanja javljaju uslijed reljefnih osobina prostora. ovisno o budućem korištenju prostora dovesti u prvobitno stanje. Prvobitni izgled vegetacije znatno je promijenjen antropogenim čimbenicima. izlijevanja goriva ili maziva. dok ju s druge strane karakterizira homogenost klimatskih prilika (osobine umjereno tople kišne klime). Za lokacije gradilišnih baza.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Dužina i način regulacije vodotoka/ Most na vodotoku Lukavica Durmići Km 49+525 Pranjkovač Betonski most ki potok Durmići Grapska rijeka Kamenjani Potok Mihajlovac Betonski most Betonski most Stacionaža autoputa Lokalitet/ vodotok Očekivani uticaj na vode Mjere ublažavanja u toku pripreme gradilišta i izgradnje autoputa gradsku kanalizaciju.

kanale i kuće. a od sekundarnih (antropogenih) ekoloških sistema to su poljoprivredni (travnjaci. Karakteristične kontinentalne livade koje su karakteristične za područje zahvata su: . te odlagališta odpada. Bromo-Cynosuretum cristati) . oranice). dok su se neke svojte polimorfnih vrsta razvile upravo zahvaljujući antropogenim utjecajima na travnjacima. a obrađuju se na način koji nedostatno uvažava zaštitu biološke raznolikosti. koje nastanjuju vlažna staništa. a na fluviosolima šume vrba i topola. područje zahvata karakteriziraju sljedeći ekološki sistemi: šume. u mikro depresijama šume crne johe. te se s obzirom na šumske zajednice može podijeliti na niži i viši dio. koji su većinom ugroženi jer su pretvoreni u oranice. gradovi). Šume hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-Qvercetum roboris) 2.Livada uspravnog oviska i krestaca (as. usprkos činjenici da nisu prirodnog postanka predstavljaju staništa koja u velikoj mjeri obogaćuju biološku i krajobraznu raznolikost područja zahvata. klimatskih prilika i dr. glavočike (Asteracae). Područja travnjaka koja su su odoljela antropogenim utjecajima su područja raznolikih predstavnika. vinogradi. Na brežuljkastim i uzdignutijim prostorima nalazi se šumska zajednica hrasta kitnjaka i običnog graba. Šume hrasta kitnjaka I običnog graba (Qveco-Carpinetum illiricum) 3. Na području zahvata je tradicionalno primjenjivan ekstenzivni način korištenja travnjaka. Dakle. rubne površine uz polja. dijelom iz drugih. Arrhenatheratum eltioris) . Zajednička im je odlika povećana količina dušika što dovodi do florističke srodnosti koja se ogleda u mnoštvu Studija uticaja na okolinu – Lot 1 23 . To su nitrofilni ekološki sistemi među koje spadaju i voćnjaci. a niži dio biljnogeografskoj srednjeevropskoj provinciji ilirskih grabovih šuma. Za travnjake su karakteristične su razne vrste iz porodica trava (Poacae). gažene površine putova i dvorišta.Livada ovsenice pahovke (as. a mjestimično su se razvile i bukove šume pretplaninskog pojasa. dionicu LOT 1 karakteriziraju sljedeće šumske fitocenoze koje su se formirale u zavisnosti od reljefa. ribnjaci).Livada uspravnog ovisk i srednjeg trputca (as. Gorje pripada biljno-geografskoj ilirskoj provinciji ilirskih bukovih šuma. Od primarnih ekoloških sistema na području zahvata postoje šume. zatim sitovi (Juncus). vrtovi. urbani (naselja. mente (Mentha). Naseljeni su biljnim vrstama kojedijelom potječu iz šuma. Oni se danas vrlo ekstenzivno i samo povremeno koriste za ispašu i košnju. jer se koriste na intenzivan način uz primjenu umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava za zaštitu bilja. osobito stepskih područja istočne Europe i Azije. šumske kulture i drugi. travnjaci i oranice. umjetni vodeni ekološki sistemi (akumulacije. Nizijske dijelove dionice LOT 1 karakteriziraju veće ili manje površine zaostalih šuma lužnjaka i običnog graba. ekološke sisteme razvrstavamo u primarne i sekundarne. Brdska šuma bukve ilirskog područja (Fagetum montanum illyricum) Travnjaci.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Prema postanku. Prostorno ovaj pojas se nastavlja na šumski pojas u Slavoniji poznat pod nazivom "slavonske hrastove šume". faktora: 1. Širi prostor područja zahvata prema fitogeografskom raščlanjenu pripada Eurosibirskojsjevernoamjeričkoj regiji. Bromo-Plantaginetum mediae) Oranice kao umjetno nastali ekološki sistemi namijenjeni su isključivo poljoprivrednoj proizvodnji. Dakle.

Vegetacija gaženih površina i ruderalnih staništa je sljedeća: . Ovdje se vrši stroga selekcija biljaka različitim poljodjelskim mjerama (oranje.Utrina gusjaka (as. te razne vrste močvarica (divlje patke i guske. kopanje. uporaba pesticida. Tako je i sastav faune na prostorima koridora Vc vjerovatno promijenjen u odnosu na posljednje podatke kojima raspolažemo s obziroma na ratna zbivanja krajem prošlog stoljeća na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Lolio-Plantaginetum majoris) .Utrina ljulja i širokolisnog trpuca (as. gnojenje.4%). a koje su značajne za lovno gospodarstvo su prvenstveno Zec (Lepus europaeus Pallas).25 do km2. Na trasi postoji veći broj objekata za moguća upravna kretanja u vidu mostova. Tanaceto-Artemisetum) .7%). te nije ustaljena i trajna. odnoso uticaja na floru.). Iz ovog se jasno vidi da je poljoprivredno zemljište dominantna kategorija zemljišnog resursa. europsko potpodručje panonsku potpokrajinu odnosno subalpsko slavonsko srijemsku krajinu. šumsko 2 213 ha (11. vodno 653 ha (3. Fazan (Phasianus colchicus L. Jarebica poljska (Perdix perdix L. Početak Koridora Vc. Ruderalne zajednice). Za predmetni prostor nema podataka o ustaljenim putevima kretanja životinja koji bi mogli da predstavljaju osnovu za formiranjem posebnih konstrukcija za njihovo kretanje. a od krupne divljači to su Srna (Capreolus capreolus L. pretežno uz vodene tokove. nizinski dio Posavina. Prepelica (Coturnix coturnix L. Svi podaci o potrebama za krčenje šuma definisani su na osnovu podataka iz literature i ortofoto snimka i u sljedećoj fazi realizacije mora se izvršiti detaljnija ananliza kojom će se dobiti precizniji podaci. Isto tako treba uzeti u obzir antropogeni učinak na tom području nakon rata pogotovo u područjima gdje je došlo do povećanog naseljavanja.) i Svinja divlja (Sus scrofa L).Zajednica vratića i običnog pelina (a.5 do km1.4%).5 do km54. Obaveza je Investitora da nakon registrovanih podataka o migracionim kretanjima životinja na Studija uticaja na okolinu – Lot 1 24 .5 (nakon izlaska iz tunela Radušine) do km58 biće posečeno oko 18ha šume kitnjaka i graba (Querco – Casrpinetum).5 izgradnjom mostovske konstrukcije biće posečeno oko 20ha sastojine vrba i topola (Salicetum et Populetum).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija zajedničkih nitrofilnih biljaka (tzv. Takođe na dionici Rudanka – Karuše od km52. Polygono-Bidentetum) . liske. Ove šume imaju značajan status zaštite međunarodne (Habitat) Direktive. na poljoprivredno zemljište otpada 10 524 ha (54.25 biće posečeno oko 50ha šume bukve (Fagetum montanum).Zajednica trnoklasnog dvornika i dvozube torice (as. Današnja je rasprostranjenost životinja trenutačno stanje povijesnog proizvoda svih činilaca o kojima ovisi.). te dijelom i krupne (visoke) divljači. Detaljna analiza količine posečenih stabala kao i trajno oštećenih zona biće obrađena u dokumenatciji Projekta zaštite životne sredine. cevastih i pločastih propusta što uključujući činjenicu da većina vrsta pri migraciji koristi obalni pojas uz vodotoke. Svilaj – Doboj-Jug (Karuše) čija ukupna površina iznosi 19 255 ha. dok će na istoj dionici od km2. dok je do km55 planiran tunel čime se uticaji na floru ne javljau osim u zoni portala. jer su svi oni zajedno sa životinjama podvrgnuti neprestanim promjenama. itd.).5 biti posečeno još oko 2.).4%) i tzv.ostalo 5 865 ha (30. Vrste koje obitavaju na području zahvaćenom usvojenom varijantom. Na istoj dionici od km 57. Potentilletum anserinae) U neposrednoj zoni uticaja koridora autoputa Vc LOT1.5ha šume vrbe i topole (Salicetum et Populetum). U dijelu trase na dionici Svilaj – Odžak od km0. Trasa autoputa najvećim dijelom prolazi kroz prostor na kome su staništa sitne (niske) divljači. dok preostali dio pripada u srednje eurposko alpsko područje. zoogeografski pripada u tzv.

mora se konsultovati sa odgovarajućim stručnjacima u cilju nalaženja odgovarajućeg rješenja. Drugim rečima. Mjere umanjenja uticaja izazvanog saobraćajem . pogotovo na sekcijama od visokog značaja za biljke i životinje. Mora se voditi računa pri projektovanju da se izbegnu uklanjanja samoniklog (autohotnog) drveća kao što su jablan. Umanjenje u toku gradjevinske faze Da bi se izbego nepotrebni gubitak biotopa. a koje treba razraditi kroz Projekte posebnih konstrukcija za prelaz životinja. Odlaganje materijala mora se vršiti samo u okviru gradilišta. i ona se mora lako korigovati. i odgovarajuće mjere zaštite radi smanjenja rizika bi trebalo sprovesti na ″ugroženim″ dionicama puta. Uklonjene strukture biotopa na gradilištu trebalo bi nadoknaditi nakon završetka radova. Kod analiziranja postojećeg stanja utvrđeno je da na širem prostoru ne postoje staništa retkih i zaštiđenih vrsta i da u tom smislu ne treba očekivati negativne uticaje u toku eksploatacije. moraju se obnoviti prethodno uklonjeni biotopi. ( navodi mjesta u studiji gdje dolazi do velikih konflikata usled: mostovi projektovani negativno po ekologiju. Uklanjanje drveća i žbunja mora se vršiti u toku zime da bi se izbeglo vrijeme ležanja na jajima koje je od 1 marta do 30 septembra.Stalno nadgledanje broja i vrsta ptica nastradalih duž puta. odnsno prelaza. konsultacije.U slučajevima velikog broja stradalih vodozemaca na pojedinim dionicama puta. . mora se smanjiti na minimum degradacija prostora nakon radova prilikom iskopa i nasipa . Mora se obezbediti skupljanje i odnošenje čvrstog otpada iz zona radničkih kamp kućica kao i iz zona parkiranja i održavanja vozila - - - - Umanjenje uticaja nastalih postojanjem trupa puta . Ukoliko te vrste rastu u zonama konstrukcije puta potrebno ih je presaditi u zone sa sličnim uslovima. blizina puta i rijeke i sl. . Uticaj planiranog puta u toku eksploatacije na faunu reka treba smatrati uticajem bez posebno izraženih negativnih efekata s obzirom na karakteristike kvaliteta vodotoka rijeke Bosne. Površine koje su od visokog ekološkog značaja. Po završetku radova. Građevinske mašine ne bi trebalo da se kreću van gradilišta zbog mogućnosti zbijanja tla. pogotovo u toku selidbenih perioda. .Mostovi treba da budu sa visokim ogradama da bi se izbegao sudar ptica (jata ili pojedinačnih) sa vozilima. gradilište se mora ograničiti na minimalnu moguću potrebnu površinu.Analiza po dionicama koje su vrste ugrožene i koje treba zaštititi. topole i vrbe. moraju se zaštititi ograđivanjem u toku građevinske faze.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija predmetnom prostoru izgradi posebne konstrukcije za kretanje životinja u vidu prolaza. raskrsnice u rečnim dolinama. U fazi izgradnje puta mora se voditi računa da se ne naruše pejzažne vrijednosti. odmah nakon završetka radova na toj dionici. Da se obrati pažnja u blizini tokova u cilju izbegavanja prekida ili ometanja površinskih ili podzemnih voda. Ovim se postiže očuvanje postojeće močvarne i vodene vegetacije i ornitološkog stanovništva. pogotovu u zonama jezera. Uzimajući u obzir prostorni položaj postojećih staništa kao i prostorni položaj predmetne trase može se doći do zaključka da posebno negativne uticaje ne treba očekivati. Izvođač radova se mora obavezati na skupljanje i odnošenje na najbližu deponiju viška čvrstog otpada bilo koje vrste. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 25 .Većina uticaja izazvana trupom puta je neizbežna.

n. Reljefna struktura sastoji se od niskih ravničarskih područja. Za pejzaž šire prostorne cjeline karakteristične su četiri osnovne kategorije pejzaža: . skoro kroz sredinu. na kojima se izmjenjuju prostrane brdske livade sa šumama. prostorne organizacije – matrice naselja. karakteristika i načina korištenja tipične parcele. a manje nisko brdoviti (200-600m). U području zahvata je u najvećem dijelu zastupljen dolinski i brežuljkasti reljef (do 200 m. Uzvišenja brdovitog pejzaža pokrivena su šumom i pašnjacima Taj je brežuljkasti kraj je izgrađen obiteljskim kućama tipa prigradskih naselja s razvijenom vrtnom poljoprivredom. blago uzdignutih terena i pobrđa. Dakle najveće denivelacije u poprečnom profilu bile bi sagledljive sa rastojanja od čak 10 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 26 . Najniže padine kultivirane su poljodjelskim površinama.Kultivirani pejzaž . morfoloških i funkcionalnih obilježja stambene i gospodarske arhitekture dolazimo do sljedećih zaključaka: Šire područje zahvata pripada sjevernom peripanonskom dijelu Republike Srpske koji karakterizira brežuljkasti teren koji se postepeno spušta u ravničarke prostore. ali ne i za stvaranje novih biotopa. moguće je doći do podatka da najveća širina ove zone iznosi oko 2000 pa do 10000 metara. Prigorja obuhvaćaju brežuljkaste dijelove područja.v. načinu poljodjelske obrade prostora koji okružuje naselje. To su predjeli s nadmorskom visinom između 200 i 500 metara. Za šire područje zahvata je karakteristična zona doticaja ovih dvaju prostora sa vizurama koje sadrže elemente jednog i drugog tipa. njegove lokacije i odnosa prema okolnom prostoru. plodnih riječnih dolina i ravnica. strukturnih. Pejzaž Okvirnom analizom pejzažnih obilježja ove cjeline. Ptice će biti privučene živicom i koristiće ove biotopne strukture pored puta kao novo stanište. a hladnije položaje zauzimaju šume bukve. Na osnovu prostornih odnosa trase planiranog autoputa (maksimalne visine nasipa i useka. Nizine obuhvaćaju krajeve do 200 metara n/m i čine gotovo veći dio područja zahvata.). Prigorje predmetnog područja čine padine koje se spuštaju u dolinu rijeke Bosne. Pejzaž nizinskih područja determiniran je uglavnom šumskim i poljoprivrednim površinama koje se izmjenjuju u slici krajobraza. Ovakav odnos podrazumijeva da je širina zone eventualno ugroženog pejzaža 600 H (H je maksimalna visinska razlika u poprečnom profilu). Zato treba smanjiti sadnju drveća i grmlja na minimum koji je dovoljan za pejzaž i sprečavanje erozije.Kulturno .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija - Biotopi koji mogu imati visoke vrijednosti ne bi trebalo saditi u blizini puta jer je to opterećena zona koja će imati negativan uticaj na faunu.Prirodni pejzaž .Izgrađeni pejzaž . Sadnja na usecima je nešto manje problematična jer je drveće i grmlje locirano iznad puta i usled toga ne dolazi do preplitanja vozila i ptica.povijesni pejzaž. Zonu izmenjenih pejzažnih karakteristika moguće je definisati na osnovu medicinskog praga vidljivosti usvajajući mjerodavni vidni ugao od 100 kao mjeru za sagledavanje maksimalne visinske razlike u profilu uprave na liniju terena. Viši dijelovi su pokriveni šumom kitnjaka i običnog graba. pripadajućeg karakterističnog tipa naselja. Šire područja zahvata karakterizira dolinski tip pejzaža koji graniči s brdovitim. Dolinski pejzaž uzdužno je presječen tokom rijeke Bosne.

Zasađena vegatacija ograniči i potcrta različite pejzažne cjeline koje smenjuju duž trase puta. Postupci održavanja izgrađenog puta u mnogome mogu da utiču na pejzažne i vizuelne karakteristike puta.Nagibi kosina useka i nasipa treba da budu promјenljivi i u skladusa lokalnim morfološkim karakteristikama. Vizuelna zagađenja mogu se umanjiti ako se posebno povede računa o oblokovanju različitih zaštitnih i potpornih konstrukcija (različite konstrukcije za zaštitu od buke). Podaci koji su prezentirani pokazuju da u morfološkom smislu trasa planiranog autoputa opterećuje pejzaž i da se u tom smislu moraju preduzeti i određene mjere zaštite. Napori u procesu projektovanja moraju biti usmjereni da se prisutne mjere umanje pri čemu treba voditi računa da: . vijadukti i tuneli mogu da se koriste kada put prelazi preko strmih padina radije nego da se koriste useci i nasipi. Negativni uticaji na pejzaž mogu da se kompenziraju do nekih granica pošumljavanjem predela da bi se nadomjestilo ono drveće koje je moralo biti odsečeno pri izgradnji puta i rehabilitacijom područja u kojima postoje problemi. umanjenje uticaja ili kompenzaciju pri tome treba uvijek voditi računa da nije moguće izgraditi put a da uticaji u domenu pejzaža ne postoje. Ovaj rezultat je direktna posljedica visokih nasipa duž doline rijeke Bosne. Zasađena vegetacije ne ograničava vizure i da se biljke ne sade samo da bi popunile prostor. . živica) Treba izvršiti presađivanje biljajka u smislu skladnog uklapanja u postojeći pejzaž. U svetlu definisanih potencijala treba tražiti i odgovarajuće mjere za zaštitu. Izabrane vrste budu reprezentativne za kategoriju puta i njegovu funkciju. . Zato je u okviru dokumentacije izrađen Projekat pejzažnog uređenja koji detaljno tretira ovu problematiku i definiše potrebne mjere smanjenja uticaja. Vegetacija potencira različite uslove odvijanja saobraćaja (promјene u situacionom planu).Pogled sa puta može da bude posebno potenciran namjernim oblokovanjem elemenata situacionog i nivelacionog plana. grmlje. Posebno značajni efekti mogu se postići u koliko se posebna pažnja posveti ozelenjavanju područja kroz koje put prolazi pri čemu se mora voditi računa da: Put bude uklopljen u lokalnu vegetaciju (drveće. drvorede.Elementi projektne geometrije moraju zadovoljavati principe homogenosti i moraju biti uklopljeni u lokalne morfološke karakteristike. Obrati pažnja korišćenje lokalnih materijala za objekte na trasi.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija kilometara. uvedu posebne kaznene mjere. Na osnovu dobijenih podataka moguće je doći i do kvantifikovanih pokazatelja o uticajima planiranog autoputa na pejzaž. Na osnovu predhodnog razmatranja moguće je zaključiti da u konkretnim uslovima dominantnu odliku imaju visoki nasipi u zoni rijeke Bosne kao i pojedini objekti. Na ovaj način se čuva vizuelni i fizički kontinuitet pejzaža. . reguliše sistem reklamiranja duž puta i sl.Mostovi. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 27 . Koeficijent “narušavanja” pejzaža za pojedine dionice iznosi od 3480 do 4850 što se može smatrati za značajan uticaj.

Sa apekta uticaja na istorijsko nasljeđe.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Zaštićeni dijelovi prirode Određivanje uticaja planiranog puta u domenu prirodnog nasljeđa podrazumijeva anlizu nad prirodnim cjelinama koje se obično definišu kao nacionalni parkovi. kao i na prostorni položaj ovih objekata ne očekuju se posebno negativni direktni uticaji ukoliko se bude izvršila ispravna organizacija gradilišta. uz obavezno obavljanje zaštitnih arheoloških iskopavanja ukoliko se prilikom ovih radova naiđe na arheološke lokalitete koji su do sada bili nepoznati. hronološka determinacija. Istraživanja u ovoj fazi morala bi se obaviti prije početka radova na trasi. strogi prirodni rezervati. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 28 .predstavlja sondažna arheološka istraživanja na evidentiranim lokalitetima pri čemu bi se odredila tačna kulturna pripadnost samih lokaliteta. stratigrafija arheoloških slojeva . Treća faza . Kulturno historijsko nasljeđe Analizom postojećeg stanja i mogućih uticaja ustanovljeno je da na analiziranoj lokaciji postoje arheološki lokaliteti. moguća je pojava negativnih uticaja na spomenike koji se nalaze i u širem okruženju. odnosno kontrolu prilikom izvođenja zemljanih radova na trasi. kao i da njihov tačan prostorni položaj nije precizno određen.5 do km43 na prostoru Kožuha i od km 61 do km 62 na prosotru Alibegovaca. karakteristični pejzaži. Takođe na predmetnom prostoru egzistira pet arhioloških zaštićrnih zona pri čemu trasa prolazi kroz dve i to: od km38. aerozagađenja i vibracija. usled promјene režima podzemnih voda. Prva faza . predeli sa posebnim prirodnim karakteristikama. Ukoliko se prilikom istraživanja u prvoj fazi utvrdi da na lokalitetima nije sačuvan kulturni sloj ili da ih trasa predmetne saobraćajnice zaobilazi. istraživanja koja se predviđaju drugom fazom. Prostorne cjeline koje su navedene kao takve podrazumijevaju određeni nivo društvene brige i obično su zakonskim normativima uvedene u određeni sistem zaštite. neće se izvoditi. Druga faza . Kako ovakve prostorne cjeline po prirodi stvari pretstavljaju prirodne retkosti osnovni postulat koji svakako treba ispuniti da se put nalazi na dovoljnom rastojanju od ovih cjelina kako bi se izbegli svi negativni uticaji. U smislu navedenih činjenica zaštita mogućih lokaliteta sprovodila bi se u tri faze koje bi prema razvoju konkretne situacije sledile jedna drugu. U zoni analizirane dionice. prema podacima iz Podloga za plansku dokumentaciju kojom je sagledan širi prostor autoputa. Kako ovi lokaliteti zahtjevaju poseban tretman. planirala bi se zaštitna arheološka iskopavanja na određenim delovima lokaliteta koji će biti ugroženi izgradnjom. naučno-istraživački prirodni rezervati. odnosno nema potrebe za dodatnim mjerama zaštite te se ova problematika ne razmatra. nema zaštićenih delova prirode. u toku izrade glavnog projekta potrebno je izvršiti sondažna i zaštitna istraživanja prema posebnim programima arheoloških iskopavanja. Obzirom na navedeno potrebno je definisati posebne mjere zaštite arheoloških nalazišta. u kom smislu su mogući i određeni konflikti. Obzirom na potencijalnu zonu indirektnih uticaja.na osnovu rezultata arheoloških istraživanja tokom prve faze. očuvanost kulturnih slojeva i ostataka arhitekture ako postoje na njima.predstavlja nadzor stručne službe. obzirom da se 12 objekata iz kategorije kulturnog nasljeđa nalazi u okviru područja istraživanja. posebni prirodni rezervati i spomenici prirode.

a treće eliminacija kod receptora. površina kolovoza autoputa).Smanjenje emisiju buke na njenim izvorima (vozila. Na osnovu sprovedene analize zaključeno je da negativni uticaji aerozagađenja na ljude. gdje je na pitanje o tome koji problem u vezi zagađenosti životne sredine naročito tangira stanovništvo. Za stambene objekte koji su locirani visočije na padinama brda iznad efikasne visine zida za zaštitu od buke. Smanjenje buke može se postići različitim pristupima: . Za potrebe ovog studijskog istraživanja izvršeno je posebno mjerenje na lokaciji Modriča. a stanovnicima bi sprečavali pogled. Bazirano na ovome. posebno gdje su oni locirani direktno pored trase. Redoslijed za implementaciju ovih mjera polazi od postavljanja zvučnih barijera. Buka Jedan od glavnih ciljeva procjene buke jeste da se istraži efekat mjera ublažavanja kako bi se izbjegli negativni uticaji buke na objekte koji okružuju autoput.. Doboj. Mjerenje imisije obavljeno je na dva mjerna mjesta. određene su dimenzije zidova za zaštitu od buke zavisno od lokacije (visina i dužina) kako bi se zadovoljio standard od 50 dB(A) u doba noći. životinje i objekte nisu od posebnog značaja u okviru analiziranog prostopra za planirani Studija uticaja na okolinu – Lot 1 29 . . Izbor mjernih mjesta obavljen je na osnovu zone utjecaja budućeg autoputa. Aerozagađenje Kao i na razini Bosne i Hercegovine tako su i podaci o kvaliteti zraka na području Republike Srpske vrlo šturi.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Obzirom na mogućnost novih nalazišta na ostalom prostoru. Proračunata visina zidova je zadovoljavajuća u većini slučajeva s obzirom da se autoput uglavnom nalazi na nasipu. bile bi potrebne visine zidova za zaštitu od buke (5 do 10 m) koje bi što se tiče cijene bile nerazumne i neprihvatljive. paneli) nego široke konstrukcije kosih nasipa koji imaju kvalitet prevencije širenja zvuka. Odžak i Svilaj) iz gore navedenih razloga mora se na žalost konstatirati da ne postoje pokazatelji pomoću kojih bi se moglo utvrditi realno stanje. Za proračun nivoa buke osvojena je prosječna visina zida od 3 m.. Znajući da autoput na lotu 1 najviše ide po nasipu. Sve navedene mjere detaljno su obrađene u Idejnom projektu zaštite od buke koji je dio dokumentacije Idejnog projekta. a s ciljem sagledavanja sadašnjeg stanja kvalitete zraka u blizini rijeke Bosne. Jedna od najvažnijih mjera ublažavanja jeste izgradnja zvučnih barijera.Smanjenje uticaja buke u stambenim područjima montažom prozora za zaštitu od buke na pojedinačnim objektima. opravdanijim se smatraju tanki zidovi za prevenciju buke (npr. U ovim stambenim objektima bi se trebali ugraditi efikasni prozori za zaštitu od buke (pasivne mjere). U analizi su korištene podloge korigovanih rješenja trase iz Idejnog rješenja koja je urađena u 2D. ukazuje provedena anketa u Modriči. izračunavala se izofona relevantne buke.Smanjenjem prenosa buke montažom zvučnih barijera (prepreka). Prema izvršenom mjerenju kvalitet vazduha je zadovoljavao propisane norme. .konzervatorskog nadzora tokom izvođenja radova duž cele dionice predmetnog autoputa. Da bi se uporedili efekti zaštite različitih visina zidova za zaštitu od buke na stambena područja duž novog autoputa. drugo je eliminacija izvora. neophodno je prisustvo arheološko . Određene mjere ublažavanja date su zbirno u tabeli . Što se tiče zagađenosti (kvalitete) zraka na području budućeg autoputa (općine Modriča. Da problem zagađenosti postoji. odgovoreno da je to zagađenje zraka.. Mjerna mjesta obilježena su kao MM-1 i MM-2.

Karuše. kao i na mogućnost pojave mina i na mjestima koja kao takva nisu uneta na planove i karte.11. Na osnovu ovih podataka Studija uticaja na okolinu – Lot 1 30 . koja se mogu transportirati sa područja jednog entiteta na područje drugog entiteta (ukoliko zagađenje dospije u rijeku Bosnu). Posebno treba naglasiti da je potrebno pažnju obratiti na ovu problematiku u fazi izvođenja radova. Rizik od akcidenata sa opasnim teretom može se definisati ako se poznaje struktura prijevoza i osnovni podaci o saobraćajnim udesima na predmetnoj dionici. Bitno je naglasiti da usled spoljnih uticaja. planiranom sistemu za transport gasa i ostalo. izvršiti razminiranje svih polja. Dobijene koncentracije pokazuju da negativne posljedice treba očekivati samo u neposrednoj blizini autoputa. Prema ovim podacima predložene su mjere zaštite pojednih objekata u toku izgradnje čime se izbegavaju kolizione tačke i negativni uticaji koji se mogu javiti. prije svega padavina.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija projektni period. treba očekivati.4.MAC čija saradnja je neophodna u daljem procesu realizacije projekta.3. a don+bijene vrednsoti se mogu redukovati zasadima adekvatne vegetacije. te u ovisnosti od niza specifičnih faktora. Generalni zaključak koji je moguće doneti na osnovu svih urađenih analiza je da problematika aerozagađenja nije posebno izražena u zoni planiranog autoputa a da. postoji rizik i vjerovatnoća da projekt može imati uticaj na vodne resurse na području druge države. bez obzira na porast opterećenja. Sa stanovišta uticaja različitih aerozagađivača na biljni svet. Projektirana trasa autoputa na ovoj dionici gotovo je cijelom dužinom položena u dolini rijeke Bosne. moguća su zagađenja voda uslijed izlijevanja opasnih materija. U tom smislu. uočeno je postojanje mina na dijelu dionice Svilaj . Uzevši u obzir prostornu dimenziju ove dionice. precizni podaci o minama nisu poznati. ovaj fenomen je značajan zbog karakteristika površina u neposrednoj blizini autoputa. Rijeka Bosna ulijeva se u rijeku Savu koja predstavlja teritorijalnu granicu između Republike Hrvatske i BiH. smanjenje koncentracija polutanata. elektroenergetskom i telekomunikacionom sistemu. možda dospjeti i na područje druge države (rijeka Sava). vodoprivrednim sistemima. Ugroženost od mina Prema podacima iz Podloga za plansku diokumentaciju. Infrastruktura U okviru analize uticaja koji će se reflektovati na postojeću i planiranu infrastrukturu sakupljeni su svi relevantni podaci o naseljima i putnoj mreži. u slučaju akcidentnih situacija mogući su prekogranični uticaji u vidu transporta zagađenja u rijeku Savu u susjednoj državi. a koja prevoze opasne materije.Doboj jug (Karuše) prolazi područjem Federacije BiH i Republike Srpske. odnosno za izdavanje informacija na teritoriji BiH nadležan je isključivo Centar za mine . a za ovu problematiku. odnosno.Odžak i na dionici Rudanka . tj. Za detaljnije podatke o minama na predmetnom području potrebno je uraditi poseban elaborat. Zone prostora minskih polja prikazane su na prilozima 12. U tom slučaju. Akcidentne situacije nastaju posebno u slučaju prevrtanja vozila u blizini vodotoka.3. s obzirom na osavremenjavanje voznog parka u budućnosti i značajne restrikcije u pogledu kvaliteta izduvnih gasova. Prekogranični uticaj Dionica LOT 1: Svilaj .1-12.11. Potpuno je razumljivo da je potrebno predmetni prostor očistiti od mina. gdje je na više mjesta presijeca ili je smještana uz njenu lijevu ili desnu obalu. prekogranično na vode u Republici Hrvatskoj.

Uz monitoring kvaliteta voda duž planiranog autoputa. hlorovodonična i azotna kiselina koje se prevoze u cisternama ili balonima. te se vodnim putem eksportirati na područje drugog entiteta (Republika Srpska) i druge države (Republika Hrvatska). .Zbijeni gasovi . Ovo se takođe odnosi i na fazu izgradnje i mora se naglasiti u tenderskoj dokumentaciji. sa aspekta prirodnih poplava.Oksidirajuće materije .hloridi. S obzirom na karakteristike transporta koji se obavlja preko planirane saobraćajnice mogu se očekivati sljedeće opasne materije: .pesticidi.Zapaljive tečnosti . koje se prevoze u cisternama i razna ulja (mašinska.Otrovne i zarazne materije . herbicidi. eksplozivna. koje se pakuju u džakove i sitnu kartonsku ambalažu. te osiguranja uvjeta da se blagovremeno mogu poduzeti sve dodatne mjere zaštite.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija moguće je odrediti vjerovatnoću mogućeg akcidenta i u skladu sa tim preduzeti posebne mjere zaštite. moraju se ispoštovati i u odnosu na njih usvojiti posebne mjere zaštite.sumporna. Faza projektovanja Ček lista u fazi projektovanja je neophodna da bi se ispravno sagledali i uzeli u obzir svi ekološki aspekti i problemi. koja se prevoze u različitoj ambalaži.benzin i dizel gorivo. Takođe EAP olakšava sagledavanje efekata zaštitnih mjera i uvođenja neophodnih poboljšanja i ispravki. peroksidi. hidraulička. samozapaljiva i druga svojstva opasna po život ljudi i okoliš. Isto se odnosi i na akcidente koji bi mogli da negativno utiču na vode u toku gradnje autoputa. Kada su u pitanju prekogranični uticaji na vode. zapaljiva. Svaka saobraćajnica ima određenu ulogu u prijevozu opasnih materija s obzirom na njen položaj u mreži. te se time garantira sigurnost od ove prirodne pojave. . oksidirajuća. S obzirom na dostupne podatke o broju udesa na planiranom autoputu može se izvesti zaključak da je vjerovatnoća udesa vozila sa opasnim materijama mala. Zone posebne zaštite koje su utvrđene projektom.Nagrizajuće ili korozivne materije . ali je izvjesna zbog čega je potrebno poduzeti sve odgovarajuće mjere zaštite voda u koje mogu dospjeti opasne materije. te nadalje u Republici Hrvatskoj. .propan. prilikom projektiranja trase. Posebno treba uvesti sistem hitnog obavještavanja odgovornih vlasti za vode u Republici Srpskoj. niveleta autoputa izdignuta je dovoljno visoko od mjerodavnih kota velikih voda (VV 1/100 i 1/500). Sistem monitoringa Ekološki Akcioni Plan je neophodan dio ove dokumentacije čija je namjena da omogući adekvatno sprovođenje predloženih mjera zaštite. koji se prevoze u cisternama. moguće je spriječiti transport zagađenja voda. motorna. butan. Pod opasnim materijama podrazumijevaju se one materije koje imaju vrlo toksična. Imajući u vidu sve prethodno izneseno treba primjenjivati sve raspoložive mjere za smanjenje vjerovatnoće pojave ovih akcidentnih situacija. a moguće posljedice su posebno potencirane u biološki vrijednim prostorima kao i na mjestima koncentracije saobraćajnog toka što je svakako karakteristika planiranog autoputa. treba istaći da je planirani autoput projektiran u zoni koja je izložena poplavnim vodama rijeka Bosne i Save. redukciona. koji se pakuju u specijalne čelične posude. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 31 . . odnosno da bi se ispravno uradili projekti mjera zaštite. emulziona). eko-toksična. Međutim.

karakteristike planiranog autoputa. tehnički priručnik/instrukcije za redovno održavanje sistema odvodnjavanja. vibracija. monitoring i akcioni plan zaštite životne sredine. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 32 . a prije potpisivanja ugovora. biotopi. Zaključak Problematika zaštite životne sredine za planirani autoput od Svilaja do Doboja. voda. klima. Takođe. voda. LOT 1. i drugih relevantnih uticaja. Kroz istraživanje i vrednovanje postojećeg stanja izvršena je detaljna analiza postojećih potencijala (tlo. Ovaj uslov treba naglasiti izvođaču prilikom pregovora. pejzaž i dr. Studijsku dokumentciju su izradili konsultanti IPSA Sarajevo. Primjenjeni metodološki koraci analize saglasni su ugovornoj dokumentaciji koju je definisao Investitor. zauzimanja površina. prirodnog i kulturnog nasljeđa.) i urađena ocena njihovog stanja. flore i faune. kompleksna analiza uticaja na životnu sredinu. URBANISTIČKI ZAVOD REPUBLIKE SRPSKE A.D. tla. Ova analiza je pokazala da se predmetna prostorna cjelina odlikuje određenim značajnim potencijalima u kom smislu je bilo neophodno uraditi sve analize mogućih uticaja na životnu sredinu. a koji su se prvenstveno odnosili na polazne programske osnove. vizuelnih zagađenja. aerozagađenja. U okviru poglavlja o karakteristikama autoputa definisane su karakteristike koje su definisane u okviru Idejnog rješenja. Parametri koji se prate u toku izvođenja radova obihvataju sprovođenje usvojenih mjera zaštite i svi ti parametri će biti pod čestom kontrolom inženjera za zaštitu životne sredine. Faza održavanja Inženjer za zaštitu životne sredine ima zadatak da obezbedi detaljnu proceduru. U okviru Studije uticaja na okoliš istražena je problematika buke. a pod odgovornošću izvođača radova. zakonske odredbe i metodologiju istraživanja.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Faza izgradnje U cilju ispunjenja svih ekoloških zahtjeva projekta potrebno je angažovati inženjera za zaštitu životne sredine (ekološkog eksperta) koji bi nadgledao način izvođenja radova sprovođenjem čestih inspekcija i na taj način štitio interes Investitora. i Izvođač radova je u obavezi da ima osobu odnosno osobe odgovorne za monitoring sprovođenja ekoloških zahtjeva prema tenderskoj dokumentaciji. bezbednosne i svetlosne signalizacije. saniranje akcidentnih situacija (prosipanje/izlivanje hazardnih materija) i održavanje zelenih površina (ovi dokumenti takođe mogu da budu uključeni u dokumentaciju za tender). Cjelokupna problematika analizirana je u okviru nekoliko posebnih cjelina kroz koje su obuhvaćene osnove za istraživanje. Banja Luka i INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU Sarajevo. analizirana je u sklopu posebne studijske dokumentacije na nivou sadržaja Prethodne procjene uticaja na životnu sredinu. karakteristike i vrednovanje postojećeg stanja. Svaki od uticaja je definisan kroz pokazatelje koji karakterišu lokalne uslove pri čemu su uzete u ubzir sve prostorne specifičnosti i specifičnosti nastajanja i prostorne raspodjele uticaja. Kroz osnove za istraživanje definisani su svi relevantni činioci koji su imali uticaja na predmetno studijsko istraživanje. neophodne mjere zaštite.

Studija uticaja na okolinu – Lot 1 33 .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Uzimajući u obzir dozvoljene vrijednost pojedinih uticaja kao i karakteristične prostorne odnose analizom se došlo do mogućnosti u pogledu preduzimanja određenih mjera zaštite. Na osnovu svih analiza relevantnih uticaja moguće je doneti generalni zaključak da je posebno bitan uticaj u zoni neposrednog priobalja rijeke Bosne i zona vodozaštite.

Polazni osnov za izradu Studije uticaja na životnu sredinu je ugovorna dokumentacija kojom su specificirani polazni okviri za izradu ovog istraživanja. kao i donošenje rješenja nadležnih ministarstava za oblast zaštite životne sredine u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Sve navedene predpostavke stvorile su osnovu i polazni okvir za istraživanje problematike zaštite i unapređenja životne sredine i polazne repere za izradu Studije uticaja na životnu sredinu kao dela lansko-studijske dokumentacije autoputa u koridoru Vc dionica LOT1 od Svilaja do Karuša. ovaj građevinski objekat spada u grupu onih za koje je izrada ovakvih istraživanja neophodna. za potrebe ove analize obavljena na terenu. sa jedne strane.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 2. koji su posljedica izgradnje i eksploatacije autoputa. prije svega Prethodne procjene uticaja na životnu sredinu. za nivo Idejnog rješenja. Studija uticaja na životnu sredinu predstavlja relevantnu dokumentaciju koja treba da posluži za uvid svih relevantnih subjekata u problematiku životne sredine za objekat autoputa na kridoru Vc kao i za sprvodjenje procedure javne rasprave. ulogu planiranog putnog pravca u mreži puteva. istraživanja koja su rađena za potrebe izrade planske dokumentacije za urbana područja u okviru analiziranog područja kao i istraživanja koja su namjenski. Osnove za izradu Studije uticaja na životnu sredinu proistekle su i iz pretpostavki koje su ugrađene u dokumentaciju koja je prethodila ovoj fazi projektne dokumentacije. stekli su se svi uslovi o neophodnosti izrade studijskog istraživanja na nivou Studije uticaja na okolinu. Ispunjenje predhodnog uslova. S obzirom na navedene činjenice. Kako se Studija radi kao sastavni dio Idejnog projekta svi njeni globalni okviri su bili predodređeni ovom činjenicom što prvenstveno znači da analize iz okvira ovog istraživanja moraju naći svoje pravo mjesto u procesu odluke o opravdanosti izgradnje. Polazne programske osnove definisane u okviru tenderske dokumentacije stvorile su osnovne predpostavke o neophodnosti izrade predmetnog istraživanja koje se radi kao sastavni dio Idejnog projekta. saznanja o konkretnim prostornim odnosima i uticajima. odnsno.1. kao i u prateću dokumentaciju koja je rađena za potrebe ovog nivoa preojektovanja. Značajne pretpostavke koje su bile relevantne za izradu Studije uticaja na životnu sredinu proistekle su i iz važeće planske dokumentacije za šire područje istraživanja od Svilaja do Karuša. predstavlja kvalitativni doprinos problematici zaštite i unapređenja životne sredine. S obzirom na moguće uticaje. saglasno sa važećim zakonima. UVOD 2. Osnove za procjenu uticaja na okolinu Inicijativa da se pristupi izradi plansko-studijske dokumentacije za izgradnju autoputa u koridoru Vc rezultirala je zahtjevom da se investicioni projekat rasvjetli i sa stanovišta odnosa prema okolini. Sva istraživanja koja su rađena u prethodnom periodu za potrebe izrade projektne dokumentacije predstavljala su osnovu i za ovo istraživanje. U okviru ove dokumentacije posebno dragoceni podaci koji su relevantni za većinu mogućih uticaja proistekli su iz namjenskih istraživanja koja su se odnosila na geotehnička istraživanja. a sa druge strane. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 34 . svakako i određena poboljšanja vezana za trasu planiranog autoputa.

0 15. Zakon o slatkovodnom ribarstvu (″Sl. (″Sl. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima BiH (″Sl. ″Sl. (″Sl.0 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 35 . Zakon o komunalnim djelatnostima (“Sl list SR BiH” 20/90). Sl. 8/96. (″Sl.0 Zakon o upravljanju otpadom (″Sl. ″Sl.0 Zakon o zaštiti vazduha/zraka. novine FBiH″. glasnik RS″ 52/2.0 17. novine FBiH″ 70/06) 8. novine FBiH″ 27/02 i 8/02). (″Sl. 55/02). novine FBiH″ 02/02).0 Zakon o zaštiti životne sredine/okoliša. 3/97. 3. 18/98). (″Sl. novine FBiH″ 2/06). (″Sl.0 Zakon o zaštiti prirode. Glasnik BiH” 23/03). 10/97. ″Sl. glasnik RS″ 53/02. glasnik RS″ 53/02. glasnik RS″ 13/94.0 18. Zakon o zaštiti dobara koja su odlukama komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena kao nacionalni spomenik BiH (″Sl. (″Sl. 10/97). novine FBiH″ 29/03). (″Sl. Ono što predstavlja posebnu karakteristiku je činjenica da specifične zakonske osnove u domenu puteva u Federaciji BiH i Republici Srpskoj još ne postoje. glasnik RS″ 10/98 i 51/01. novine FBiH″ 37/04). Za potrebe ovog istraživanja korišćena je šira regulativa kojom su stvorene neke od zakonskih pretpostavki u širem domenu životne sredine a imaju određeni značaj za tumačenje odnosa koji nastaju izgradnjom i eksploatacijom planiranog autoputa. 4. (″Sl. glasnik RS″ 13/97). Zakon o lovstvu. glasnik RS″ 52/01). 7. 5. glasnik RS″ 14/94. ″Sl. novine FBiH″.0 Zakon o poljoprivrednom zemljištu. 2. novine FBiH″ 33/03). Zakon o izmjenama i dopunama zakona o šumama (″Sl. 6. glasnik RS″ 13/97.0 25.0 21. 29/03). novine FBiH″ 33/03).0 Zakon o vodama – novi (″Sl. novine FBiH″ 64/04) Zakon o zaštiti zdravlja bilja (“Sl. novine FBiH″ 33/03). 23/98. Korišćena je regulativa koja je u Republici Srpskoj i Federaciji BiH na snazi: 1. novine FBiH″ 33/03). 11.0 19. novine FBiH″.2 Zakonska regulativa Bitnu osnovu na kojoj su fundira svako istraživanje uticaja objekta na okolinu moraju predstavljati važeće zakonske odredbe i odgovarajuća regulativa kojima se ova problematika reguliše. 9.0 Zakon o zaštiti voda. Zakon o šumama.0 Zakon o fondu za zaštitu životne sredine/okoliša. novine FBiH″ 20/02). (″Sl. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (″Sl. 10. novine FBiH″ 33/03).0 26.0 20.0 Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti.0 Zakon o vodama – stari (″Sl.0 22.0 12. Zakon o prostornom uređenju (″Sl. Zakon o izmjeni Zakona o šumama (″Sl. Zakon o građenju (″Sl.0 14.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 2.0 Zakon o zaštiti od jonizirajućeg zračenja. 18/99. novine FBiH″ 2/98). novine FBiH″ 25/03). 23. ″Sl. “Sl. glasnik RS″ 20/00). Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH (″Sl. glasnik RS″ 53/02. glasnik RS″ 50/06. novine FBiH″ 52/ 02). glasnik RS″ 52/02. Ispravka u prevodu teksta Odluke Visokog predstavnika broj 147/03 kojom se proglašava Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BiH (″Sl. Zakon o zaštiti bilja. ″Sl. glasnik RS″ 53/2. ″Sl. novine FBiH″ 33/03). ″Sl.0 24.0 13.0 16. (″Sl.

glasnik RS″ 7/03) Pravilnik o načinu održavanja riječnih korita i vodnog zemljišta (″Sl. list SFRJ” 6/78). glasnik RS″ 28/98). glasnik RS″ 44/01). Pravilnik o opasnim materijama koje se ne smiju unositi u vodu (“Sl. područja na kojima se nalaze izvorišta. Pravilnik o katastru šuma i šumskog zemljišta (″Sl.list SRBiH″ 18/76). organizacijskim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila (″Sl. načinu i obimu mjerenja i ispitivanja upotrebljene i iskorišćene vode i ispuštene zagađene vode (″Sl.0 50.0 32. novine FBiH″ 54/99). (″Sl.0 36. međudržavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije (“Sl.l.0 47.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 27.0 Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH (″Sl.0 37. 49.0 51. podzemnih voda i otpadnih voda (″Sl. Uredba o klasifikaciji voda i voda obalnog mora Jugoslavije u granicama SRBiH (“Sl. Pravilnik o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije (″Sl.0 38. glasnik RS″ 42/01). Pravilnik o vrstama. novine FBiH″ 32/01) Uredba o zabrani izvoza van granica RS šumskih sortimenata koji su predmet primarne prerade. Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima rada.list SRBiH″ 2/76.l. 23/76. načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite.0 43.0 33. FNRJ″ 14/66).0 39. Pravilnik o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije čovjekove okoline i o obavljanju dekontaminacije (″Sl. Uredba o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka (″Sl. Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju (″Sl. Pravilnik o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožvaju ili mogu ugroziti sredinu (″Sl. list SFRJ” 3/66 i 7/66). 7/66). Uredba o klasifikaciji voda međurepubličkih vodotoka.0 42.0 31.0 41. Pravilnik o mjerama zaštite šuma i usjeva od požara (″Sl.0 40. Pravilnik ko načinu skupljanja. Pravilnik o mjerama zaštite. novine FBiH″ 16/04). Uredba o prijavljivanju objekata koji mogu zagađivati vazduh (″Sl. list SRBiH” 19/80). SFRJ″ 8/87. 20/90).0 48. kao i vodnih objekata i voda namijenjenih ljudskoj upotrebi (″Sl. Pravilnik u uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratorij i sadržaju i načinu izdavanja ovlaštenja (″Sl. Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode (″Sl. SFRJ″ 40/86).0 29. konačnog smještaja i ispuštanja radioaktivnih otpadnih materija u čovjekovu okolinu (″Sl. obrade.0 45. Uredba o kategorizaciji vodotoka (“Sl.0 28. čuvanja. evidentiranja.0 35.0 34. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati vodoprivredne laboratorije kao pravna lica ili u okviru pravnih lica koje vrše određenu vrstu ispitivanja površinskih voda. 23/82. 26/82).l. list SR BiH” 42/67). glasnik RS″ 30/94). Pravilnik o opasnim materijama koje se ne smiju unositi u vode (″Sl. glasnik RS″ 44/01). glasnik RS″ 68/01). Uredba o planu odbrane od poplava.0 46.0 44. glasnik RS″ 44/01). glasnik RS″ 16/96). glasnik RS″ 9/00). list SR BH” 5/78).0 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 36 .list SRBiH″ 39/85. 27/90).l. Pravilnik o zaštiti vazduha od zagađivanja (″Sl. područje rijeka Save i Neretve (“Sl. FNRJ″ 3/66.0 30.

list R BH 13/94. novine FBiH″ 25/03). 2000. međudržavnim vodama i vodama obalnog mora Jugoslavije (“Sl list SFRJ” 8/78).0 Pravilnik o vrstama.56/04). Odluka o granicama glavnih slivnih područja (″Sl.03. o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procjene prekograničnog prenosa zagađujućih tvari u vazduhu na velike daljine u Evropi.list SFRJ MU 1/90). novine FBiH″ 11/99). godine (stupila na snagu: 16. Beč. Sl.1988. 23/91).) (Sl.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 52. (stupila na snagu: 21.glasnik BH 19/00). ispuštene otpadne vode i izvađenog materijala iz vodotoka (″Sl. novine FBiH″ 48/98.). 59. 5. novine FBiH″ 68/05).list R BH 13/94. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl list R BiH 2/92. Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju oklinsku dozvolu (″Sl.0 Konvencija o prekograničnim uticajima industrijskih nesreća. Uputstvo o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (″Sl. Odluka o maksimalno dopuštenim koncentracijama radionuklida i opasnih materija u međurepubičkim vodotocima. Rio de Žaneiro. godine.list R BH 13/94.0 Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. 2. međudržavnim vodama i vodama obalnog mora (″Sl. ranije objavljen u “Sl.0 57. (stupila na snagu: 19.0 53. Sl. Sl.0 54. novine FBiH″ 54/99). 1979.0 55.1988. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 37 . Odluka o maksimalno dopuštenim koncentacijama radionuklida i opasnih materija u međurepubličkim vodotocima. Odluka kojom se donosi Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BiH (″Sl. glasnik BiH” 15/03).list SFRJ″ 8/78). Ženeva.0 58. Helsinki.03. 36/00.0 63. (stupila na snagu: 22. 1992. glasnik BiH” 43/03). Odluka o izmjeni kriterija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima (“Sl. 1984.list SFRJ MU 2/87).0 65. glasnik BiH” 23/03).20/03.0 66.0 56. 3. SFRJ” 33/87.0 Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača.0 Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama.list SFRJ MU 11/86). 4.0 64.01. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika . Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade Studije uticaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš (″Sl. novine FBiH″ 19/04).0 61. 1992.0 Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. 1985.0 Međunarodni ugovori i konvencije kojima je BiH pristupila: 1. glasnik BiH” 15/03).1986.13/94.1994) (Sl.09. Odluke o nacionalnim spomenicima (“Sl.0 62.) (Sl. novine FBiH″ 37/98).04. ispravka 35/01. Pravilnik o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće (″Sl.0 60. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene laboratorije i sadržaju i načinu izdavanja ovlaštenja (″Sl.Odluke (“Sl. novine FBiH″ 51/02).) (Sl. Ženeva. (stupio na snagu: 28. Odluka o granicama vodnih područja (″Sl. načinu i opsegu mjerenja i ispitivanja iskorištene vode. Odluke o proglašenju nacionalnim spomenikom (“Sl. novine FBiH″ 37/98).0 67.

21.0 Konvencija o saradnji na zaštiti i održivoj upotrebi rijeke Dunav (Konvencija o zaštiti rijeke Dunav). (stupila na snagu: 26.1986.list SFRJ MU 15/89). (Sl.usvojena 26. Beč. Sl.0 Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja mora naftom. 1996.10.list R BH 13/94. Rio de Janeiro.0 Odluka o ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (Sl. Sl. 18.0 Odluka o ratifikaciji Konvencije o biološkoj raznolikosti.list SFRJ MU 9/85).04.06.list R BH 13/94.glasnik BH 31/00).0 Odluka o ratifikaciji Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime (Sl. Glasnik BiH.1989. 12. 22.07. 23. od 16. 19/00). Rio de Janeiro. Rim.0 Bazelska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom odlaganju.0 Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja. god.1952. (stari naziv Protokol o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog mora.) (Sl. 21. 53/74).0 Odluka o ratifikaciji Konvencije o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom odlaganju (Sl. glasnikBiH.Standardi iz oblasti vazduha . 19.07. juni 1992.0 Konvencija o ranom obavještavanju o nuklearnim nesrećama.list SFRJ MU 1/90).02. (stupila na snagu: 29. 17. glasnik BH 31/00).1958.05. Standardi .). 16. Sl. Sl. broj 13 od 31. 1997.1993.3.0 Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke katastrofe. 1954. godine.02.0 Protokol o zaštiti Mediterana od zagađivanja sa kopna.)(Sl. (stupila na snagu: 03. (stupila na snagu: 02. Glasnik BiH dodatak Međunarodni ugovori 10/03.10.) (Sl. (Sl. 13.. Ženeva. (stupila na snagu: 26. list SFRJ-Međunarodni ugovori. Glasnik BiH dodatak Međunarodni ugovori 10/03.) (Sl. 12/77).0 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodogospodarskih odnosa (Sl.list SFRJ MU 60/73. Sl.0 Međunarodna konvencija o zaštiti od zagađivanja sa brodova.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 6. 8/03. Brisel. 01/05) 11.Standadi iz oblasti upravljanja zaštite životne sredine.list SFRJ MU 2/85). 1973.1983.0 Međunarodna konvencija o zaštiti biljaka.list R BH-Posebno izdanje-Međunarodni ugovori 6/96).2002. (stupio na snagu: 17. London.1976.list R BH 13/94. Atina.0 Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznovrsnosti Mediterana.0 Dopuna Bazelske konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada injegovom odlaganju. 1951. 30. Glasnik BiH).list SFRJ MU 4/91). Stupio na snagu 1978.list R BH 13/94. Beč.2003. Barcelona. 24. Monako.godine (Sl.1986. 1980.2003.12.1986. 20. 7.0 Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Sl. 9.Standardi iz oblasti zemljišta Studija uticaja na okolinu – Lot 1 38 .) (stupio na snagu: 23. Sl.).0 Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. br. 14.) (Sl. 12.). 5.Međunarodni ugovori. 21.06.list R BH 13/94.list R BH 13/94. 10. London. glasnik BiH .1992.).0 Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (Sl. 1992.1987. Modifikovan u Sirakuzi (Italija) 1996.1983.Standardi iz oblasti voda .) (Sl.). 15. godine (Sl. . 1982.07. (stupila na snagu: 05. Bazel. 22. 8.03. Sofija 1994.2003 – dodatak). (stupila na snagu: 27.09. 1986.

Metodologija izrade SUO Bez obzira na već istaknute osnovne stavove vezane za problematiku zaštite životne sredine i određene karakteristike metodoloških koraka primjenjenih u procesu procjene uticaja za potrebe ovog studijskog istraživanja. postoji niz činjenica koje zahtjevaju da detaljnije analiziramo primjenjenu metodologiju istraživanja obraćajući posebno pažnju na hijerarhiski uređene korake. Posebno su korišćene smjernice koje pokrivaju opštu problematiku. njihove ciljeve i vezu sa samim procesom planiranja i projektovanja. The World Bank Washington. i problematiku zagađenja voda. koji karakterišu izgradnju jednog autoputa.C. Novine Federacije BiH”. br.(Revised Bathing Water Directive 2006/7/EC) Uvažavajući činjenicu da veliki dio specifičnih odnosa u domenu životne sredine.Direktiva o vodi za piće .(The Drinking water directive 98/83/EC of 3 November 1998 concerning potable water quality) . 19/04)). nije obrađen u sklopu postojeće regulative za potrebe ovog rada je korišćena i regulativa i smjernice drugih zemalja koje su široko verifikovane u međunarodnoj javnosti. Richtlinien für den Lärmschutz an Strassen (RLS-90). Richtlinien für Bautechnische Massnamjen an Strassen in Wassergenjinnungsgebieten. 2. Mjerkblatt über Luftverunrei-nigungen an Strassen (MLus-92). problematiku aerozagađenja. Mjerkblatt zur Umnjeltverträglichkeitsstudie in der Strassenplanung.Direktiva o vodama za uzgoj ribe (The Fish Water Directive 78/659/EEC) .Direktiva o vodama za kupanje . Ova analiza je neophodna da bi se mogla napraviti potrebna upoređenja sa primjenjenom metodologijom korišćenom za potrebe ovog studijskog istraživanja i metodološkim osnovama koje su zakonski proklamovane u sklopu opšte zakonske regulative koja pokriva ovu problematiku (Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Sl. U sklopu prethodnih aktivnosti a prema zahtjevima regulative Bosne i Hercegivine analize uticaja na životnu sredinu se kod ovakvih projekata vrši u dve etape i to: izrada Prethodna procjena uticaja na okolinu koju vrši resorno ministarstvo na osnovu dokumentacije za prethodnu procjenu i Izdavanje okolinske dozvole od strane resornog ministarstva na osnovu Studija uticaja na okolinu – Lot 1 39 . i posebno problematiku buke.376: Roads and the Enviroment. tačnije: „The World Bank technical paper No.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Direktive EU . D. korišćeni su i tehnički dokumenti Svjetske Banke.Direktiva o urbanim otpadnim vodama (The Urban waste water treatment directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning discharges of municipal and some industrial waste waters) .3.EU Habitat directive 92/43/EEC . Osnovni cilj se sastoji prije svega u pokušaju da se opšta metodologija prilagodi specifičnostima predmetne saobraćajnice i metodološkim koracima izrade planske i projektne dokumentacije. A Handbook”.Okvirna direktiva o vodama (The Water framework directive 2000/60/EC of 23 October 2000 concerning water resources management) . Takođe.

Na osnovu iznetih činjenica nedvosmisleno je jasno da mora postojati jedinstvena metodološka osnova. nivo detaljnosti postojećih i proizvedenih informacija kao i elemente eventualno korišćenog analitičkog aparata. Značaj principa kompatibilnosti procesa projektovanja puteva i procjene uticaja na životnu sredinu vezan je prvenstveno za ostvarivanje mogućnosti da se rezultati jednog i drugog mogu uopšte međusobno koristiti i drugo. Sve analize i zaključci moraju biti na istom nivou detaljnosti jer su jedino takvi mjerodavni za donošenje dokumentovanih odluka i mogu predstavljati polaznu osnovu za dalje korake.d. godine od strane konsultanta: IPSA . Prethodne procjene uticaja na okoliš bila je dostupna svim zainteresovanim na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša. Institut za hidrotehniku . sa jasno definisanim koracima za analizu problematike životne sredne. hijerarhijske uređenosti i sukcesivne razmene informacija. Dokumentacijom za Studiju utjecaja na okoliš sagledano je područje istraživanja koje obuhvata trasu odabranu na osnovu multikriterijalne analize u prethodnoj fazi projektovanja. . Dvokut – Ecro. obzirom na njegove funkcionalne zahtjeve i specifične posljedice. Pri tome je bitno naglasiti da taj redoslijed nije proizvoljan već striktno prati logiku jednih i drugih analiza kao i međusobne sprege. Potreba za jedinstvenim metodološkim koracima istraživanja problematike životne sredine potiče od neophodnosti ispunjenja osnovnih principa kompatibilnosti. Ovaj kontekst podrazumijeva proces prostornog planiranja u kome su integrisani specifični planerski postupci karakteristični za put. Urbanistički zavod Republike Srpske a.3.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Projektnog zadatka Ministarstva i Studije uticaja na okolinu urađene na osnovu Projektnog zadatka. Potreba za usklađivanjem nivoa analize predstavlja takođe značajnu činjenicu obzirom na širinu pristupa. Potreba za jedinstvenim redoslijedom razmene podataka između ovih procesa uslovljena je činjenicom da rezultati jednog procesa predstavljaju ulazne podatke drugog i obrnuto. Izrada Prethodne procjene uticaja na okolinu urađena je u toku 2005. Hijerarhijska uređenost metodoloških koraka predstavlja polazni uslov za ispravan metodološki pristup omogućavajući prvenstveno poštovanje utvrđenog redoslijeda poteza i stvaranje osnove za donošenje odluka. Svi izvedeni zaključci iz prethodne faze predstavljaju obavezu i polaznu osnovu svakog narednog koraka. usklađenosti nivoa analize. Zagreb. i dostavljena na mišljene svim relevantnim subjektima.1 Opšta metodologija Da bi prethodni ciljevi bili ispunjeni proces projektovanja puteva i proces procjene uticaja na životnu sredinu moraju biti dva komparativna procesa usaglašena na svim nivoima sa jasnom hijerarhijskom strukturom i utvrđenim redoslijedom međusobne razmene podataka. da se kao informacije mogu upotrebiti u širim domenima jedne i druge oblasti. Druga važna činjenica se odnosi na višedimenzionalno usklađivanje ovih podataka kako za potrebe samih procesa tako i za potrebe stvaranja jedinstvenih informacionih osnova od šireg značaja.Sarajevo. Imajući u vidu globalni karakter problematike zaštite životne sredine osnovni metodološki koraci se definišu u širem kontekstu. 2. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 40 .Banja Luka.Sarajevo. Sam proces projektovanja mora biti definisan kroz već uobičajene metodološke korake kojima su pridodati i koraci izrade investicione dokumentacije.

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija U smislu navedenih činjenica Studija uticaja na životnu sredinu predstavlja ključni korak u pozitivnom pristupu problematici životne sredine. karakteristike samog objekta. Istaknuti metodološki koraci istraživanja problematike životne sredine predstavljaju u fazi izrade Studije uticaja. očuva hijerarhijska usklađenost pojedinih koraka. projektne podloge i informativnu osnovu. Informativna osnova ove studije je podloga razmjere 1:25000.2 Primjenjena metodologija Specifičnosti konkretnih uslova koji se odnose na ovo istraživanje ogledaju se u činjenicama da se istraživanje radi u fazi izrade projekta pa je. 2. predstavlja kvantifikovanje i vrednovanje postojećeg stanja koje prije svega obuhvata analizu osnovnih ekoloških potencijala kao i definisanje stepena njihove zaštite. prema usvojenoj metodologiji. Budući da se radi o prostornom razmeštaju potencijalnih zagađivača od posebnog je značaja da se sistematski definišu svi uticajni kriterijumi i izvrši njihova kvantifikacija kroz odgovarajuće indikatore. U smislu opštih metodoloških načela definisane su prvenstveno osnove za istraživanje kroz polazne programske elemente. s obzirom na navedene činjenica. Specifičnosti konkretnog projekta kao i specifičnosti postojećeg stanja životne sredine duž predmetnog koridora uslovili su da primjenjena metodologija u svim svojim suštinskim karakteristikama odgovara svim prethodno definisanim opštim metodološkim načelima. Rezultat ovih istraživanja mora biti potvrda o postojanju ili nepostojanju bilo kakvog ekološkog rizika kod izgradnje i eksploatacije planiranog puta. Posebna pažnja u okviru ove procedure mora biti posvećena analitičkom aparatu s obzirom da vrijednosti dobijenih pokazatelja najčešće služe kao ulazni podatak za definisanje potrebnih mjera zaštite. Iz osnovne matrice uticaja detaljno se analiziraju oni za koje je dokazano da u konkretnim prostornim uslovima određuju međusobni odnos predmetne saobraćajnice i životne sredine. Obzirom da je kroz analizu postojećeg stanja ustanovljeno da postoje određeni problemi vezani za moguće uticaje drugi dio istraživanja urađen je kao njihova detaljna kvantifikacija. studija uticaja izgradnje saobraćajnice na životnu sredinu mogla biti urađena kao detaljna analitička kvantifikacija budući da za osnovu procjene uticaja služi potpuno prostorno definisan položaj autoput u Korioru Vc sa svim svojim karakteristikama. jasno je da se na ovom nivou pružaju i jedine suštinske šanse za zaštitu životne sredine. Bitan dio istraživanja. Kako je suština odgovarajuće projektantske faze izbor optimalnih projektantsikh rješenja. Smisao ove dokumentacije je da služi kao sredstvo šire komunikacije između svih zainteresovanih subjekata. Dio najšire prostorne analize koji se radi u početnim koracima mora prethoditi radu na projektu. Specifičnosti konkretnog projekta kao i specifičnosti postojećeg stanja životne sredine na konkretnoj lokaciji uslovili su da se primjenjena metodologija u određenoj mjeri modifikuje uz nastojanje da se. Sa stanovišta globalnih zahtjeva jasno je da definisane i prihvatljive granične vrijednosti predstavljaju samo odraz trenutnih saznanja o čemu je potrebno posebno voditi računa. koliko je to moguće. verifikovan način dolaženja do dokumentovanih podataka i stvaranja osnova za definisanje optimalnih rješenja. Neophodnost ovih istraživanja proistekla je iz činjenice da za prostor koji je predmet ove studije nisu postojale detljane analize koje su rađene za potrebe koncipiranja osnovne mreže.3. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 41 . važeće zakonske odredbe. po svojoj hijerarhijskoj uređenosti i sadržaju. Dinamika izrade mora biti usklađena sa dinamikom izrade otale projektne dokumentacije. planske dokumente.

br. 33/03).1. dionica LOT1: Svilaj . 2. d o n o s i: R J E Š E NJ E O I Z R A D I S T U D I J E O U T J E C A J U N A O K O L I Š 1. 3. 3.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Na osnovu verifikovanih pokazatelja pojedinih kriterijuma istraživane su mogućnosti zaštite životne sredine i predložene odgovarajuće mjere za koje postoji opravdanost u smislu racionalnog smanjenja negativnih uticaja. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je dužno da ovom federalnom ministarstvu dostavi Studiju o utjecaju na okoliš Autoputa na koridoru Vc. i 59. br. Studija o utjecaju na okoliš treba da uzme u obzir rezultate Prethodne procjene uticaja na okoliš navedene pod tačkom 6. S toga se u sljedećem navodi kompletno Rješenje kao osnova za izradu dokumentacije. LOT 1 od Svilaja do Karuša elementima Rješenja izdatog od strane nadležnog ministrastva i kao takvo predstavlja obavezu za konsultanta.4. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 42 .3.3. Studija o utjecaju na okoliš izgradnje i eksploatacije Autoputa treba da sadrži: 3. 2/98). čl. Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša. 3.04. 58. 3. 3. Na osnovu svih prethodnih stavova evidentno je da su kroz ovo studijsko istraživanje obuhvaćene sve pretpostavke koje podrazumijeva zakonska regulativa a koje su propisane kroz sadržaj akata koji tertiraju problematiku zaštite životne sredine.3. ovog rješenja. br.1. a radi vođenja daljeg postupka procjene utjecaja na okoliš.5. 3. 3. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Sl.7. za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš. za trasu odabranu na osnovu multikriterijalne analize.Doboj Jug (Karuše). Novine Federacije BiH”. Opis predloženog projekta Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom Opis mogućih značajnih utjecaja projekta na okoliš Opis mjera za ublažavanje negativnih efekata Nacrt osnovnih alternativa Netehnički rezime Naznake poteškoća Opis predloženog projekta uključuje: . Na bazi svih definisanih kriterijuma i njihovih pokazatelja na kraju je izvršeno vrednovanje uticaja i predložene mjere zaštite životne sredine.2005.Opis fizičkih karakteristika cijelog projekta i uslove upotrebe zemljišta u toku izgradnje i eksploatacije autoputa. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH”. 2. rješavajući po zahtjevu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. kao i da su određeni metodološki koraci posebno analitički obogaćeni uzimajući prije svega u obzir specifičnost objekta kao i najnovija saznanja iz ovog domena u oblasti putnog inženjerstva. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH”. 3. 19/04) i člana 200.godine a na osnovu čl. 3. 0329-1017/05 od 20.2.6. i 4. br. Projektni zadatak Izrada Studije uticaja na životnu sredinu izvorno je definisana zakonskom regulativom u domenu zaštite životne sredine a za konkretnu dionicu autoputa na koridoru Vc.

koji su posljedica postojanja datog projekta. radijacija. detaljne podatke i naučna objašnjenja. 6. uključujući kulturno-historijsko i arheološko nasljeđe. . toplota.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija - Opis osnovnih karakteristika proizvodnog procesa. zemljište.Opis pejzaža.2.Postojeća materijalna dobra. 5.Specifični utjecaji projekta na okoliš utvrđeni prethodnom procjenom utjecaja na okoliš. svijetlo.Utjecaj na klimatske faktore. vodi. .dio koji se nalazi na teritoriji Federacije BiH. po tipu i količini. treba da sadrži: . smanjenje ili ublažavanje bilo kojeg nepovoljnog utjecaja na okoliš.Podatke o stanovništvu. sekundarne. 3. vibracije. 3. . Naznaka poteškoća kod izrade Studije o utjecaju na okoliš sa kojima se predlagač suočio zbog tehničkih nedostataka. Opis mogućih značajnih utjecaja projekta na okoliš.Opis metoda koje je predlagač predvidio za procjenu utjecaja na okoliš.) koji su rezultat predviđene izgradnje i eksploatacije autoputa.Utjecaj na floru. . fauni. srednje i dugotrajne. buka. nedostatka znanja ili nedostatka materijalnih i finansijskih sredstava. . . Sistem monitoringa uz određivanje metodologije i učestalosti mjerenja. uzimajući u obzir utjecaje na okoliš. 3.Utjecaj na materijalna dobra. 3. Netehnički rezime sadrži kratak rezime informacija datih u Studiji o utjecaju na okoliš. dionica LOT1 . emisije zagađujućih materija i stvaranja i uklanjanja otpada. . izbjegavajući tehničke izraze. zraka i zemljišta. . očekivanog otpada i emisija (zagađivanje vode.3. upotrebe prirodnih resursa.7. 3. koje treba uzeti u obzir pri izradi Studije o utjecaju na okoliš su: Studija uticaja na okolinu – Lot 1 43 . Opis mjera za ublažavanje negativnih efekata sadrži mjere za sprječavanje. priroda i količina materijala koji se koriste. 3. zraku.Klimatske karakteristike područja. 4. . . .Međuodnos gore navedenih faktora. Nacrt osnovnih alternativa i opis razloga zbog kojih je izabrana predložena alternativa. i sl. zemljištu. stalne i privremene. Mjere vezane za uslove rada u vanrednim uslovima. zrak. pozitivne i negativne utjecaje projekta.5. Opis treba da sadrži direktne utjecaje i bilo kakve indirektne.Utjecaj na pejzaž. . kratkotrajne. kumulativne. Rezultati Prethodne procjene utjecaja na okoliš Autoputa na koridoru Vc.4.Podatke o flori.Specifične elemente utvrđene prethodnom procjenom utjecaja na okoliš.6. faunu. uključujujući kulturno-historijsko i arheološko nasljeđe. Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom treba da sadrži: .Utjecaj na stanovništvo. vodu. Procjena.

crvenom i smeđom bojom. u tom smislu tražiti mišljenje općina Odžak i Doboj jug. javnih preduzeća. Mostovi preko vodotokova i propusti moraju imati potrebne gabarite koji neće imati utjecaja na režim tečenja velikih voda. prijedlozi i sugestije organa uprave. Prihvatljivom smatraju varijantu označenu sivom bojim s tim što se ista može u pravcu Doboja.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 6. ne miješati ih sa onečišćenim vodama sa autoputa koje se moraju prečišćavati. Predvidjeti i uspostaviti monitoring površinskih i podzemnih voda radi praćenja uticaja autoputa na iste i poduzimanja preventivnih mjera ako budu potrebne. te sugerišu da se u fazi izrade Studije utjecaja na okoliš definiše usaglašen pristup i insistira na odgovarajućoj razini obrade relevantnih podataka za svaku dionicu. Primjedbe. Osigurati potrebne mjere da se izgradnjom autoputa ne naruši slobodno površinsko oticanje voda. nevladinih organizacija: Federalno ministarstvo poljoprivrede. vodoprivrede i šumarstva: Dodatno obraditi uticaj na postojeća i planirana izvorišta vode za piće. Općinsko vijeće 1998. Preventivno riješiti problem incidentnih situacija i predvidjeti mjere za eliminaciju ili svođenje na minimum štetnih uticaja od takvih situacija. Oborinske vode sa prostora van pojasa autoputa. objasnili su da četiri varijante: zelena. kao novoformirana općina nastala od MZ Matuzići i MZ Mravići. crvena i smeđa ne odgovaraju njihovoj općini jer je u tom području izgrađeno novo naselje (naznačeno na karti u prilogu). odnosno kulturno-historijske i prirodne baštine. Za sve objekte na autoputu treba riješiti pitanja prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. a koje gravitiraju autoputu. te poduzeti mjere za sprječavanje takvih utjecaja. ljubičasta. Smatraju da treba naglasiti moguće konflikte sa dalekovodima i drugim infrastrukturnim objektima (osnova za detaljnije razmatranje i usaglašavanje od strane službi JP Elektroprivreda BiH) - Studija uticaja na okolinu – Lot 1 44 . preko rijeke Usore.1. te da od Opštine Doboj nisu preuzeli nikakvu prostorno plansku dokumentaciju a katastarsku dokumentaciju su uz pomoć OHR-a dobili tek u julu 2000. usmjeriti na trase označene zelenom. - Općina Doboj jug Navode da. te je nisu mogli ni štititi. Vezano za trasu autoputa na dionici LOT 1. ne posjeduje prostorno plansku dokumentaciju zbog nedostatka sredstava za njenu izradu. godine. godine usvojilo Odluku o utvrđivanju namjene površina i uslovima građenja na teritoriji Općine Doboj jug koja će se primjenjivati do donošenja prostornog odnosno urbanističkog plana. Utvrditi moguće uticaje objekata autoputa na režim tečenja podzemnih voda na osnovu hidrogeoloških i drugih ispitivanja. jer se u protivnom poplavama može ugroziti okolni teren. ili devastacije istih. Ocjenjuju važnim elaboriranje mogućih konfliktnih situacija zbog prelaska trase preko zaštićenih područja. treba prihvatiti i odvesti posebnim objektima (kanalima). kao i njihovog uvođenja u recipijent nakon prečišćavanja. ljubičastom. usljed činjenice da Općina Doboj jug. nisu poznavali trasu autoputa na koridoru Vc. - JP Elektroprivreda BiH Dali zbirni komentar na dokumentaciju za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za sva četiri LOT-a.

05. koja se radi.05./ Da li je država odredila osnovne postavke kako će se nadoknađivati zemljište i privatno vlasništvo? Na dijelu trase gdje autoput prelazi rijeku Usoru nalazi se 5-6 bunara koji su u javnoj upotrebi? Koliko će oni biti onečišćeni i hoće li se rijeka Usora štititi? Kakva će biti zaštita od aerozagađenja? U kojem dijelu trase (odabrane) će postojati najveće aerozagađenje? Da li će se predvidjeti zaštita od buke? Kako će se osigurati da se sve te zaštite ispoštuju i postave? S obzirom na zagađenje zraka i šume. postoji li način da se od investitora zatraži da zasadi drveće oko autoputa? Da li će se ona količina šume koja se uništi nadoknaditi? Da li su projekti koji se realiziraju iz drugih izvora. usklađeni sa ovim projektom? Da li će deponija. FONDEKO Procjenjuju da blagovremeno uključivanje javnosti u ovako velike i odgovorne projekte ima puno opravdanje i da će izvjesno dati pozitivne rezultate. koje treba uzeti u obzir u Studiji o uticaju na okoliš: 6. Primjedbe./ Iz kojih se razloga dionica Potočani – Odžak. kroz najneplodnije zemljište. sugestije i prijedlozi sa javnih rasprava. dnevno unositi podatke dobivene mjerenjima i analizama.2./ Kakvo će biti rješenje zaštite od saobraćajne buke? Hoće li je vjetar rušiti (zaštitu)? Studija uticaja na okolinu – Lot 1 45 . Cijene da sve dionice zaslužuju odgovarajuću pažnju. Odžak / 06. COOR Smatraju da su autori detaljno sagledali sve relevantne parametre u domenu zaštite okoliša. približava selu i na taj način presjeca najplodnije zemljište MZ Potočani i dijeli ga na dva dijela? Predlaže se pomijeranje trase za oko 300m (od kanala) čime bi trasa išla katastarskom granicom Potočani – Odžak.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija JP Bosanskohercegovačke šume Obavještavaju da aktivnosti u okviru procjene utjecaja na okoliš nisu u nadležnosti njihovog preduzeća te da su dobivene materijale proslijedili Kantonalnom šumskoprivrednom društvu «Sarajevo Šume» doo. Da li je taj projekat još uvijek aktuelan i da li je u saglasnosti sa projektom autoputa? Doboj Jug / 07.06. Podržavaju sugestiju autora prethodne procjene da se u fazi izgradnje autoputa angažiraju okolišni eksperti koji bi nadgledali način izvođenja radova. Odžak – Srnava.06. ipak. Usora / 07. primjer deponije. izdvajaju dionicu LOT3 kao posebno značajnu te se ostatak komentara odnosi na tu dionicu.05. redovno izvještavati o stanju okoliša javnost i nadležne organe. i autoput imati međusobnog uticaja? Gdje će se otklanjati otpadne vode? Nekada se raspravljalo o projektu vodosnadbjevanja ovog dijela Sjeveroistočne Bosne zajedničkim vodovodom.06. Smatraju da je u okviru programa praćenja stanja okoliša u fazi izgradnje i eksploatacije autoputa potrebno oformiti informatički centar zaštite okoliša koji bi imao sljedeće zadatke: objediniti sve mjere zaštite okoliša i programe praćenja.

Uzeti u obzir Studiju uređenja korita rijeke Usore.Sarajevo. prije izdavanja okolinske dozvole. nalazi na listi onih za koje je.ba/).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija - - - - Koja je. Zbog toga će vjerovatno biti postavljena i ulična rasvjeta na autoputu. 2. Institut za hidrotehniku . Studija utjecaja na okoliš treba da se fokusira na trasu odabranu na osnovu multikriterijalne analize. Da li je napravljena studija o uticaju dominantnih vjetrova? Postoje li neki dominatni vjetrovi koji će. na osnovu čl. vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona Ministarstvo prometa i veza Posavskog kantona Studija uticaja na okolinu – Lot 1 46 . obavezna procjena uticaja na okoliš. koliko toliko. Dvokut – Ecro. Uzeti u obzir «ideju» izgradnje zaobilaznice na Karušama uz rijeku Usoru. koja zahvata tri općine: Tešanj. . izvorište koje obezbjeđuje napajanje građana Mravića. Obzirom da se radi o izgradnji autoputa. 19/04). U sklopu procedure prethodne procjene uticaja na okoliš. kantonalni i općinski organi uprave: 1. koja ima za cilj smanjenje frekvencije saobraćaja u ovoj zoni koja je napadnuta gradnjom. vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH Federalna direkcija cesta Ministarstvo industrije. 3. projekat se. 36. dionica LOT 1: Svilaj – Doboj Jug (Karuše). Tu su izvorišta u blizini rijeke Bosne za naselje Matuzići. a saglasno čl. 4. kakav će uticaj ta rasvjeta imati na živi svijet? OBRAZLOŽENJE Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.Banja Luka. sa Zahtjevom za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš Autoputa na koridoru Vc. Dokumentacija za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš odnosi se na područje istraživanja koje obuhvata sve analizirane varijante trase. Uz zahtjev je priložena dokumentacija za prethodnu procjenu uticaja na okoliš.fmpuio. Novine Federacije BiH”.Sarajevo.d. po zakonu. izvorište koje pripada općini Tešanj u Kraševu. Usoru i Doboj-jug a koju je na inicijativu JP za “Vodno podučje slivova rijeke Save” radio Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu. te dostavljena na mišljene sljedećim subjektima: Federalni. koje pripada općini Doboj-jug i dva naselja Luke. energetike i prostornog uređenja Posavskog kantona Ministarstvo poljoprivrede. za dionicu magistralnog puta M4 Doboj-Teslić. Ministarstvo poljoprivrede. Potrebno je riješiti pitanje zaštite od plavljenja. ublažiti aerozagađenje? Da li su predviđeni karantini za stoku? Da li će izgradnja autoputa donijeti zapošljavanje? Dolina rijeke Bosne opterećena je pojavom magli. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (“Sl. Imati u vidu da je industrijska zona uz Usoru i da se tu nalazi novo naselje te da bi stanovnicima tog dijela više odgovarala varijanta gdje ima manje objekata. i 4. Zagreb. obratilo se ovom federalnom ministarstvu. 3. dozvoljena udaljenost stambenih objekata od autoputa? Kakav će biti kvalitet života u kućama uz autoput koje ostaju (ne ruše se)? Koje su tačke penjanja na autoput i silazne tačke? Da li će se raditi otvaranje pozajmišta.gov. br. a koju su pripremili konsultanti: IPSA . gdje i na kojem prostoru?! Posebnu pažnju obratiti na zaštitu izvorišta za vodosnabdjevanje. 6. 5. Zakona o zaštiti okoliša. Urbanistički zavod Republike Srpske a. dokumentacija za prethodnu procjenu uticaja na okoliš bila je dostupna svim zainteresovanim na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša (http://www. da izgradnja autoputa za ovu općinu ne bude dodatni problem.

6.. 7. 2. Centar za okolišno održivi razvoj – COOR. 4. dana 07. Mostar JP Bosanskohercegovačke šume JP Šume HZ Herceg-Bosne Željeznice Federacije BiH Nevladine organizacije: 1. Regionalni centar za okoliš za centralnu i istočnu Evropu – REC BiH Centar za okolišno održivi razvoj . JP Elektroprivreda BiH. u prostorijama Općine. u prostorijama Općine. Odžak Ekološki pokret “ZELENI” Zenica Od navedenih subjekata svoje mišljenje su dostavili: Federalno ministarstvo poljoprivrede.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 7.predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša 2. Poziv na javne rasprave objavljen je u dnevnim listovima Dnevni avaz i Oslobođenje. Fondeko. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 47 . organizovalo je javne rasprave o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš Autoputa na koridoru Vc. te oglašen na vidnim mjestima u pomenutim općinama. promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničkodobojskog kantona 9. Diskusija. Odžak Centar za građansku saradnju i aktivnost.COOR FONDEKO EKO MREŽA BIH Lovačko društvo «Fazan.o. dionica LOT 1: Svilaj – Doboj jug (Karuše) .2005.05. vodoprivrede i šumarstva Zeničko-dobojskog kantona 10. na web stranici Ministarstva te u prostorijama Ministarstva komunikacija i prometa BiH. 6. u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. 3.2005. Javne rasprave su održane u sljedećim općinama: 1. Općina Odžak 8. dana 07. Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša. Odžak. Općina Usora 11. JP Bosanskohercegovačke šume. 3. Usora. godine. pojašnjenja Raspravama je prisustvovalo: u Odžaku 46 učesnika.dio koji se nalazi na teritoriji Federacije BiH. Ministarstvo poljoprivrede. dana 06.05. 5. godine.Odžak. odgovori. JP Elektroprivreda BiH JP Elektropriveda HZ Herceg Bosne JP za «Vodno područje slivova rijeke Save» JP BH Telecom Hrvatske telekomunikacije d. vodoprivrede i šumarstva. Prezentacija dokumentacije za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš – predstavnik investitora i konsultanta 3. Dokumentacija za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš bila je dostupna na uvid u općinama Odžak. u Kino dvorani Centra za kulturu . 7. 3. 2. Doboj jug i Usora. 8. 2. 4. prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša. Javne rasprave su imale sljedeći dnevni red: 1. Doboj jug. dana 26.06. Ministarstvo za prostorno uređenje.06.o. godine. u Doboju jug 47 a u Usori 22. Općina Doboj-jug. 5.2005.06. Općina Doboj Jug Javna preduzeća: 1. Prezentacija zakonskog osnova za Procjenu utjecaja na okoliš .

koji se odnose na zaštitu okoliša. 33/03) i člana 214. 63. dionica LOT1: Svilaj . Studija uticaja na okolinu – Lot 1 48 . 0329-1017/05 od 20.2005.Doboj Jug (Karuše). br. a u skladu sa čl. doneseno je rješenje kao u dispozitivu. Na osnovu čl. Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša. br. U Rješenju.07. rješavajući po zahtjevu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Zakona o zaštiti okoliša.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Rezultati pristiglih mišljenja. kojim se nalaže sadržaj Studije utjecaja na okoliš. u okviru Studije o utjecaju na okoliš Autoputa na koridoru Vc. primjedbi i sugestija i rezultati javne rasprave. izrada istog nalaže se ovim Dopunskim rješenjem. broj UPI/03/02-23-4-46/05 od 20. za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš. d o n o s i: D O P U N S K O R J E Š E NJ E O IZRADI STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je dužno da ovom federalnom ministarstvu. 63. br. Imajući u vidu navedeno. sa podacima o mogućim utjecajima na okoliš susjedne države. o izradi Studije o utjecaju na okoliš Autoputa na koridoru Vc. OBRAZLOŽENJE Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša.godine. nije obuhvaćeno gore navedeno poglavlje.Doboj Jug (Karuše). Zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨.2005. dionica LOT1: Svilaj . 2/98). dostavi posebno poglavlje sa podacima o mogućim utjecajima na okoliš susjedne države . Zakona o upravnom postupku.godine a na osnovu čl.Republike Hrvatske. rješavajući po zahtjevu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš donijelo je Rješenje. Zakona o upravnom postupku (¨Službene novine Federacije BiH¨. 214. su sumirani i čine sastavni dio sadržaja Rješenja o izradi Studije o utjecaju na okoliš.04. za trasu odabranu na osnovu multikriterijalne analize.

sredinom zemlje. usvojena je "Helsinška deklaracija" koja predviđa potrebu za još 10 dodatnih Panevropskih koridora. U skladu sa Panevropskim transportnim inicijativama.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 3. Vijeka UNDP iz Ženeve predložio je inicijativu i plan za poboljšanje mreže autoputeva u Evropi. koja predstavlja zemlje Evropske Unije i Međunarodne organizacije u pitanjima razvoja infrastrukture u Evropi. Kroz BiH.Metković. godine. utvrđen je i usvojen pravac ovih 10 trans-evropskih koridora i njihovih ogranaka. do luke Ploče (Hrvatska).Sarajevo . Sedamdesetih godina 20.Doboj . koji raspolaže velikim turističkim mogućnostima. u posljednje vrijeme u BiH je pojačana aktivnost na pripremi realizacije izgradnje saobraćajnica višeg ranga. Sa planiranim povećanjem kapaciteta luke Ploče. Ovo posebno treba imati na umu u toku pripreme prefeasibility studije i Studije zaštite okoline. Na trećoj Panevropskoj konferenciji o transportu. najpovoljnijim prirodnin uslovima. U projekat je uključen i autoput Baltičko more-Jadransko more (Baltic-Adriatic) sa nazivom TEM. Stoga je Ministarstvo transporta i komunikacija BIH: Studija uticaja na okolinu – Lot 1 49 . trasa koridora Vc dužine oko 330 km ide pravcem sjever-jug. a za Bosnu i Hercegovinu koridor ima potencijal da poveća trgovinu sa susjednim zemljama i Centralnom Evropom. Izlazni podaci iz studija će biti upotrebljeni kao osnove za donošenje investicionih odluka od strane naručioca studija i finansijskih institucija.Mostar . dok se na sjeveru spaja u Budimpešti. odnosno autoputeva i brzih puteva.Sarajevo . Izbor pravca rute kroz BiH definisan je pod stavkom Vc Panevropskog koridora (Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče). koje su prihvaćene kao velika šansa Evrope i posebno BiH. te «Helsinškom deklaracijom». Kao što je već rečeno. Koridor Vc spada u Pan-evropsku mrežu koridora koji povezuje srednji dio Jadranske obale.Doboj . također. Tom deklaracijom.E-put E-73 Šamac . koridor ima potencijal da stvarno poboljša trgovačke veze za zemlje u regionu.željeznička pruga Šamac . Sarajeva (BiH). Tako su između ostalih putnih pravaca (Banja Luka-Gradiška.aerodromi Sarajevo i Mostar. Bosni i Neretvi.Mostar . .plovni putevi i pristaništa na rijekama Savi. a posebno luku Ploče sa koridorom X na potezu Zagreb-Beograd i završava u čvorištu u Budimpešti. Tuzla-Orašje i Jadransko-jonska autoputa) poduzete pripremne aktivnosti i za autoput na Koridoru Vc. održanoj u Helsinkiju 1997. koji preko luke Ploče ima izlaz na Jadransko more. Transportni koridor Vc na potezu kroz BiH uključuje: . dolinama rijeka Bosne i Neretve.1 Svrha i cilj projekta Koridor Vc je uvršten u mrežu TEM transportne infrastrukture Jugoistočne Evrope i ide pravcem od Budimpešte (Mađarska). kapaciteta i sigurnosti saobraćaja u koridora kroz izgradnju autoputa punog profila.Doljani. preko Osijeka (Hrvatska).Čapljina . . uključujući autoputeve. OPIS PREDLOŽENOG PROJEKTA 3. . Sva studijska i projektna dokumentacija za autoput ima za cilj da sveobuhvatno razmotri potrebu za poboljšanjem kvaliteta transporta.Čapljina . da bi se zadovoljile potrebe stanovništva i privrede i uticalo na cjelokupni razvoj.

koje namjeravaju izgraditi dijelove ovog koridora na svom području. do 2010. Dakle. godine. te status prema Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu i nemogućnost značajnijih zaduživanja ili izdvajanja sredstava iz budžeta odlučio da je jedan od primjerenih načina finansiranja izgradnje ovog autoputa koncesioni način. zajedno sa koordinatama trase (03. potpisalo sporazum kojim se prihvata tačka graničnog prijelaza između Republike Hrvatske i BiH na rijeci Savi (Svilaj-Odžak) kao dio trase autoputa. glasnik BiH br. autoput na koridoru Vc Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče. jedan je od najznačajnijih i najprioritetnijih projekata za BiH. je da se odredi ekonomska opravdanost izgradnje pojedinih dijelova autoputa kao i autoputa u cjelini. kroz BiH. godine). početak investicionog ciklusa otvaranjem građevinskih radova na više tačaka te omogućavanje razvoja pratećih aktivnosti uz trasu izgrađenog autoputa. septembar 2003. Savjet ministara BiH je uzevši u obzir zaduženost zemlje. gdje studija uticaja na okoliš predstavlja važan segment. Postoji politička spremnost da se pomogne razvitak zemlje tako što bi se projekat odobrio. Cilj izrade cjelokupnog seta studijske i projektne dokumentacije. veliki interes za izgradnjom su izrazile i Mađarska i Hrvatska. od 7. razmatralo prijedlog Republike Hrvatske za utvrđivanje južne spojne tačke autoputa na koridoru Vc i utvrdilo da određivanje položaja ove tačke. Poboljšanje uslova transporta će poboljšati kvalitet života što će se manifestovati kroz: Studija uticaja na okolinu – Lot 1 50 . 23. vršilo kontinuiranu razmjenu informacija i stavova sa predstavnicima Republike Hrvatske i Republike Mađarske u vezi priprema izgradnje autoputa na koridoru Vc. Izgradnjom autoputa ostvarit će se racionalno povezivanje bosansko-hercegovačkih prostora sa susjednim državama i regijama i postići stabilizirajući i razvojni efekti za zemlju. Pored BiH. U tom smislu je Savjet ministara BiH donio odluku o pristepenu izradi studijske i projektne dokumentacije na osnovu koje bi se definisala rješenja i stvorili uslovi za iznalaženje mogućnosti finansiranja izgradnje autoputa. Očekuje se da izgradnja ovog autoputa bude ključni pokretač privrednih aktivnosti i da omogući uključenje BiH u glavne evropske saobraćajne tokove i globalni evropski ekonomski sistem. po osnovu dodjele koncesije na dijelu i trasi koja će biti definisana ugovorom” (Sl. zbog nedovoljnog nivoa izrađene projektne dokumentacije i složenosti povezivanja sa Jadransko-jonskim autoputem. kao i pod kojim uslovima je projekat isplativ. na nivou autoputeva. kroz Bosnu i Hercegovinu. Nakon političkih odluka da se ubrzaju pripreme za izgradnju autoputa. pristupilo se izradi studijske i projektne dokumentacije za cijelu dužinu trase prema današnjim standardima istraživanja i projektovanja i prema standardima Svjetske banke i drugih međunarodnih finansijskih institucija. osiguralo potrebna sredstva za izradu planersko-studijske dokumentacije i drugih pripremnih aktivnosti za autoput na koridoru Vc. Sekundarni cilj je privlačenje stranih investicija. te da se na osnovu prefeasibilitv studije ispita interes za dodjelu koncesije za cijelu trasu autoputa kroz BiH raspisivanjem Međunarodnog konkurentskog natječaja. godine). augusta 2003. Izrađena planerska i projektna dokumentacija treba završno da posluži kao osnova za podnošenje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti za pojedine dionice trase autoputa.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija - - - - donijelo “Odluku o postojanju javnog interesa za izgradnju autoputa na koridoru Vc. izgradio i koristio na ekonomičan način i to što je moguće prije. zahtijeva detaljniju izradu projektne dokumentacije.

U okviru LOT5 izvršena je detaljna analiza i prognoza saobraćaja za predmetni autoput. Stope porasta saobraćaja po scenariju B prihvatljivije su od stopa porasta saobraćaja po scenariju A sa aspekta uobičajenog rasta saobraćaja u koridoru autopute. Izlazni podaci iz studija će biti upotrebljeni kao osnove za donošenje investicionih odluka od strane naručioca studija i finansijskih institucija.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija - smanjenje dužine puta i vremena putovanja roba i putnika. odnosno kako je već navedeno za dionicu LOT1 u okviru „Saobraćajne studije cestovnog koridora Vc” izrađene od strane IPSA 2005 godine. godini do 3. godini.2 Opšti opis projekta Autoput je do sada razmatran u vidu studija.LOT 2: DIONICA DOBOJ JUG (KARUŠE)-SARAJEVO JUG (TARČIN). pokretanje novih projekata i povećanje privatnih investicija u regionalnoj ekonomiji. kao i povezanosti između osnovnih socioekonomskih parametara i porasta saobraćaja. godini do 3. Ove dvije dionice pojedinačno predstavljaju posebne. kapaciteta i sigurnosti saobraćaja u koridoru kroz izgradnju autoputa punog profila. izrada studijske i projektne dokumentacije autoputa kroz BiH se posmatra u šest funkcionalnih cjelina kroz šest Ugovora (šest Lot-ova). predviđeno je da predmet dva posebna Ugovora (Lot-a) bude saobraćajna studija i prefeasibility studija i to za dionicu Svilaj . Naručena studijska i projektna dokumentacija ima za cilj da sveobuhvatno razmotri potrebu za poboljšanjem kvaliteta transporta. Trasa autoputa se nalazi u ranijim i u sadašnjim prostornim planovima. dok LOT 6 sadrži saobraćajnu. LOT 5 sadrži saobraćajnu. pre-feasibility i feasibility studiju za prostorni obuhvat LOT-a 1 i LOT-a 2. pre-feasibility i feasibility studiju za prostorni obuhvat Lot-a 3 i LOT-a 4. TEM standarde i smjernice. te uobičajene krivulje porasta saobraćaja dana su dva scenarija rasta saobraćaja. a uvažavajući sadašnju osnovu cestovnog saobraćaja u BiH. godini. Za potrebe izrade studijske dokumentacije trasa autoputa podjeljena je u četiri LOT-a: .LOT 4: MOSTAR SJEVER-GRANICA JUG. a takođe naglo padaju u početnim godinama otvaranja autopute. povećanje zaposlenosti. povećanje konkurentnosti privrede na gravitacionom području koridora. studijska dokumentacija autoputa u koridoru Vc ima još dva LOT-a. Temeljem provedenih socioekonomskih analiza.7% u 2005.8% u 2005.LOT 3: DIONICA SARAJEVO JUG (Tarčin)-MOSTAR SJEVER. Prema porastu saobraćaja za scenarij A prosječna godišnja stopa porasta iznosi 5. i . smanjenje troškova prevoza robe i putnika. te standarde Svjetske banke i drugih međunarodnih finansijskih institucija.LOT 1: DIONICA SVILAJ-DOBOJ JUG (KARUŠE) . Studija uticaja na okolinu – Lot 1 51 .2% u 2042. bez poddionice Kakanj-Blažuj (Vlakovo). U scenariju A predviđene su stope porasta koje imaju konzervativni karakter.Sarajevo jug i Sarajevo jug . Dakle. Podaci o relevantnim saobraćajanim podacima priloženi su u narednoj tabeli. specifične cjeline.granica jug. Obzirom da je potrebno imati prefeasibility studiju za cijelu trasu kroz BiH. Nadalje. a za scenarij B stopa porasta saobraćaja iznosi od 5.1% u 2042. valorizaciju geosaobraćajnog položaja BiH. a izradi studijske i projektne dokumentacije za cijelu dužinu trase treba pristupiti imajući u vidu današnje standarde istraživanja i projektovanja. . idejnih rješenja i idejnih projekata na pojedinim dionicama trase. 3.

. 5 većih mostova i dva tunela... dužine oko 13 km Sekcija 4: Johovac .. a tunela oko 1960 m.......2-01: Ukupan broj putovanja1 Vrsta vozila OV BUS TV Ukupno god. 2013.... U ovom dijelu trase teren je ravan. Ukupna dužina mostova je 2750m.. Projektovanjem navedenih čvorišta obezbeđeno je povezivanje sa postojećom kao i planiranom putnom mržom. trasa dolazi do brdovitog terena a nakon toga u dolinu rijeke Usore čime je izbegnuta kolizija sa postojećom gradskom infrastrukturom naselja Doboj.... Usora i Doboj-jug... do naselja Podnovlje. Teren grade naslage aluvijalnih sedimenata koji sa nalaze u Posavini i dolini rijeke Bosne.. Najveća nadmorska visina trase je 130 m. . Najduži objekat je međudržavni most na rijeci Savi dužine oko 600 m.Doboj jug (Karuše) je u cilju bolje efikanosti i operativnosti podijeljena na šest sekcija: Sekcija 1: Svilaj – Odžak.... od kojih LOT 1 obuhvata dionicu Svilaj ... Trasa budućeg autoputa je podijeljena na četiri projektantske dionice.3 Prostorno-planska dokumentacija uticajnog područja Trasa autoputa u Koridoru Vc....Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela 3.. Teren u ovom dijelu je stabilan... Dionica Svilaj .... 3.. tako da je stabilan. Doboj........ dužina oko 6 km Sekcija 3: Vukosavlje – Podnovlje... LOT1 počinje sa mostom preko njeke Save (most je zajednička investicija sa Republikom Hrvatskom) i pruža se u prvom dijelu dolinom rijeke Bosne pored naselja Vukosavlje. dužine oko 6 km Sekcija 5: Rudanka -Doboj Jug (Karuše) .. Modriča...... scenario A 93781 1861 21239 116881 153571 3047 34778 191396 scenario B 154887 3073 35078 193038 scenario A 419066 8314 94900 522280 scenario B 529196 10501 119849 659547 god..... Na ovom potezu planira se jedna lokacija sa pratećim uslužnim objektima i tri čvorišta....... Za ovaj most Republika Hrvatska je uradila idejno rješenje koje treba pregledati i predložiti naredne aktivnosti. Vukosavlje....Rudanka ..m. Prostorni obuhvat šireg uticajnog područja obuhvata regiju 1 Saobraćajna studija cestovnog koridora Vc LOT5 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 52 ..n. na potezu LOT1 prolazi kroz opštine Odžak.........Johovac. kao i obilaznica oko Doboja......... Trasa je položena lijevom stranom doline rijeke Bosne do naselja Rudanka.... dužine oko 16 km Sekcija 4: Podnovlje . 2042... 2004.. povoljan i trasa je pretežno u nasipu.. Posle naselja Rudanka. dužine oko 11 km Sekcija 2: Odžak – Vukosavlje ....dužine oko 63 km. Na ovom dijelu javlja se 5 većih mostova ukupne dužine oko 1700m.. dve lokacija pratećih uslužnih objekata i tri čvorišta.. Trasa je položena zapadnim obodom regiona Posavine.. dužine oko 10 km Osim trase autoputa na koridoru Vc.. god.. potom terasama uz rijeku Bosnu obostrano..Doboj jug (Karuše)... studijama su obuhvaćeni i neophodni prilazi svim gradovima i naseljima u blizini trase. U drugom dijelu trasa počinje u dolini rijeke Bosne u Podnovlju i završava mostom u blizini Karuša (km62+600).... kroz naselje Modriča....... odnosno LOT-a..

Modriča i Doboj). U proteklih desetak godina došlo je do značajnih promjena kako na ovim prostorima. Teritorijalne jedinice kroz koje prolazi trasa LOT1 2 Etapni plan RS 1996-2001. Slika 3. Usora i Doboj – Jug). za razliku od Republike Srpske. Šamac i Vukosavlje) Studija uticaja na okolinu – Lot 1 53 . Derventa.g.3-01. dok je opština Odžak u Posavskom kantonu. ovo područje je bilo u sastavu opština Odžak. formiranje novih teritorijalno – političkih granica. Funkcinalni centri i regije (opštine u sastavu regije su Doboj. Modriča. Federacija Bosne i Hercegovine je organizovana i na kantonalnom nivou. Novoformirane opštine su Vukosavlje (nastalo izdvajanjem dijela iz opština Odžak i Modriča). Bosanski Brod. tako i u BiH i regionu u cjelosti. Do 1992. Područje prostornog obuhvata LOT1 je 50 naseljenih mjesta navedena u tabeli T. tako da opštine Doboj – Jug i Usora se nalaze u okviru Zeničko – Dobojskog kantona.3. ratna dešavanja.Uže uticajno područje obuhvata prostor od šest opština od kojih su tri na teritoriji Republike Srpske (Vukosavlje. Modriča i Doboj. dok su ostale tri na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (Odžak. Teslić.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Doboj u čijem je sastavu osam opština2. Doboj – Jug (nastalo izdvajanjem naselja iz opštine Doboj) i Usora (nastalo izdvajanjem iz opština Doboj i Tešanj). godine.3-01. promjene u geopolitičkom okruženju itd. Petrovo.

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela 3.3-01: Naselja prostornog obuhvata ENTITET Šire uticajno područje – kantoni – Uže uticajno područje – opštine – Područje neposrednog uticaja – naseljeno mjesto – Srnava Jezero Jakeš VUKOSAVLJE Gnionica Brezik Potočani Modrički Lug Koprivna Vranjak Tarevci MODRIČA Botajica Modriča Dugo Polje Kužnjača Babešnica Podnovlje Glogovice Božinci Donji Trnjani REPUBLIKA SRPSKA Majevac Kožuhe Ritešić Bukovac Kotorsko Osječani Gornji Osječani Donji Johovac DOBOJ Kladari Bušletić Čivčije Bukovičke Grapska Donja Grapska Gornja Kostajnica Bukovica Velika Bukovica Mala Pločnik Prisade Čajre Miljkovac Doboj Studija uticaja na okolinu – Lot 1 54 .

Podaci i prostorno planska dokumentacija specifičnog područja kojim će prolaziti autoputa na koridoru Vc Izvod iz Prostornog Plana BIH za period od 1981.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija ZENIČKO .) Prostornim planom Bosne i Hercegovine utvrđene su trase evropskih puteva (E 73.3-02. a ide dolinama rijeka Bosne i Neretve.JUG Ularice Makljenovac Matuzići Vrbovac Odžak Potočani Novi Grad Donji Svilaj Posavska Mahala 3.2000. koji se poklapa sa putem E 73.1. na čijim područjima je planirana trasa evropskog puta E 73.Jug" . Slika 3. E 661.DOBOJSKI KANTON FEDERACIJA BiH POSAVSKI KANTON ODŽAK Alibegovci USORA DOBOJ . E 761 i E 762) s posebnim naglaskom da na pravcu transevropske autoputa "Sjever .3. treba zaštititi prostor pri izradi prostornih planova opština i urbanističkih planova gradova. . Izvod iz prostornog plana BiH za područje LOT1 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 55 . prečišćeni tekst (1988.

g.g. U Prostornom planu BiH za period 1981-2000. Kontaktna tačka je na rijeci Savi kod mjesta Svilaj. Akcenat je dat na planirani autoput Bijeljina – Novi Grad (pravac istokzapad) koj se nalazi na primarnoj osnovi razvoja Republike Srpske. 33/88).3-03: Izvod iz prostornog plana RS za područje LOT1 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 56 .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Prostorni plan Bosne i Hercegovine. za period 1981.g. donosi izvjesnu razliku u pogledu pozicije trase autoputa utvrđene u Nacrtu istog Plana (iz 1982.prečišćeni tekst ( “Sl. nije tretirao saobraćajni koridor Vc. Prostorni plan Republike Srpske 1996-2015. – prečišćeni tekst trasa autoputa od mjesta Modriča ide dolinom rijeke Bosne do Bosanskog Šamca.godine utvrđena je trasa autoputa koja ide od Modriče na sjever prema Odžaku i granici sa Republikom Hrvatskom. . – Etapni plan 1996-2001. br.glasnik SRBiH “. U Nacrtu plana iz 1982.). Izvod iz Prostornog plana Republike Srpske za period 2001-2015. Nacrt 2005.-2000. Slika 3.

zaštitu i unapređenje čovjekove sredine 1976. kroz opštine Vukosavlje.godine). U prostornom planu Modriče data je trasa autoputa kroz urbano područje naselja Jakeš. Opština Vukosavlje je novoformirana opština na prostoru Republike Srpske.godine pokrenuta je izrada Prostornog plana za period 2001-2015. Vukosavlje je bilo u sastavu opštine Modriča. Modriča i Doboj. Naselje Jakeš kao opštinski centar je bilo prije rata u sastavu opštine Modriča. Usora i Doboj Jug koje su novoformirane opštine na prostoru Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. U toku je izrada Urbanističkog plana «Modriča 2020» . inicirana je izradom i donošenjem Prostornog plana Bosne i Hercegovine za period 1981. zacrtane Prostornim planom. Opština Odžak Opština Odžak nema Prostorni plan već koristi Prostorni plan BiH 1981-2000. počeo je proces izrade prostornih planova opština. U Nacrtu plana (2005. Usora i Doboj-Jug u sastavu opštine Doboj. Opština Vukosavlje Opština Vukosavlje nema Prostorni plan već je na snazi Prostorni plan Republike Srpske.god.-2000. Izrada prostornih planova opština u Bosni i Hercegovini. pristupilo se izradi Prostornog plana Bosne i Hercegovine. Ovim planom predviđena je brza saobraćajnica Banjaluka – Doboj sa priključkom na autoput u koridoru Vc kod mjesta Johovac i brza saobraćajnica Bijeljina – Modrića sa priključkom na autoput Vc kod Modriče.god. planiran je koridor autoputa. kroz koje prolazi Koridor Vc. Izuzetak su opštine Vukosavlje. Opština Modriča Prostornim planom opštine Modriča. Opština Usora Usora je novoformirana opština i nema prostorno-plansku dokumentaciju.g. Početkom 2002. Tu je i najveća koncentracija stanovništva (75% stanovništva RS naseljava ovaj prostor po podacima iz 1996. januara 1975. širine 250m.g. Većina opština ima urađenu i donesenu prostorno-plansku i urbanističku dokumentaciju. Donošenjem Uputstva o obaveznoj i jedinstvenoj metodologiji za pripremu i donošenje prostornih planova 1974. Plan je rađen na osnovu Zakona o prostornom uređenju i uz korištenje metodologije koju je usvojio Komitet za prostorno uređenje.faza prijedloga Opština Doboj Prostorni plan opštine Doboj (1987) sačuvao je koridor autoputa kao dionicu transevropske magistrale. već koristi Prostorni plan BiH 1981-2000.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Na ovom razvojnom pravcu bilo je 13 privrednih centara među kojima i Banjaluka kao najveći centar u Republici.. Odlukom Skupštine SRBiH od 28. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 57 .) predviđen je i tretiran koridor autoputa pravac «Sjever-Jug».

i to dijelova (LOT-ova) koji su procesu planiranja (projektovanja) tako i dijelova koji su u fazi izvođenja ili su već izvedeni od Svilaja do južne granice. čime je potvrđen njegov širi međunarodni značaj. Jedan od rijetkih pozitivnih izuzetaka je opšti konsenzus u pogledu izgradnje tretiranog autoputa. što je posljedica ratom poremećenih odnosa.00 m. c) Glavna postojeća dvotračna drumska saobraćajnica širine 7. zagušenje sa dužim zastojima. Fojnica. koja prolazi uzduž Koridora (put M17). kao i na planini Vlašić kod Travnika. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 58 . područjem sa najvećom koncentracijom stanovništva.Međugorje. ukazuju sljedeće činjenice. centri zimskog turizma oko Sarajeva na olimpijskim planinama Jahorina. kao i čitav niz drugih značajnih industrijsko. zagađivanje vazduha. daljinski izvorno – ciljni i lokalni gradsko – prigradski saobraćaj. sportski i privredni centar i glavni grad BiH . Ovakvo stanje rezultira previsokim troškovima korisnika prevoza. političkog.god. Rafinerija ulja Modriča i dr. a) Na Trećoj Panevropskoj konferenciji o transportu (Helsinki 1997) saobraćajni koridor Budimpešta – Osijek – Sarajevo . Takav pristup ima potpuno utemeljen princip obzirom da nije moguće posmatrati procese na relaciji kapitalne investicije . ekonomskog i svakog drugog konsenzusa po bilo kojem pitanju. drvna industrija Zavidovići.energetskih. b) U pojasu Koridora širine oko 40km (na manje od 20% teritorije) živi preko 50% stanovništva. Teslić. tako da se neke njegove dionice pretvaraju u gradske i prigradske saobraćajnice na kojima se miješaju tranzitni. prirodnih i radom stvorenih resursa. banjsko-zdravstveni kapaciteti Ilidža.4 Društveno ekonomski značaj Projekta Aspekt društveno ekonomskog značaja projekta sagledan je kao globalni fenomen koji se odnosi na prostor duž projekta autoputa u koridoru Vc.društveno-ekonomski efekti osim kao projekte od državnog značaja. 3. kao što su Park prirode . koje ostvaruje preko 60% ukupnog GDP-a Bosne i Hercegovine.Doboj. tj. između ostalog. kulturnosportski i turističko-privredni centar i najveći grad Hercegovine . velikim vremenskim gubicima. prekomjerna buka i sl. celuloza Maglaj. regionalnog.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Opština Doboj-Jug Doboj-Jug je novoformirana opština i nema prostorno-plansku dokumentaciju. najveće saobraćajno drumsko i željezničko čvorište .).Hutovo Blato. Projekat izgradnje autoputa proglašen je prioritetnim razvojnim projektom od državnog interesa i tretiran kao "razvojni projekat stoljeća". dolinama rijeka Bosne i Neretve. već odavno ne zadovoljava saobraćajne potrebe u pogledu nivoa usluga i sigurnosti saobraćaja. sa svim negativnim posljedicama. sistem hidroelektrana na Neretvi sa vještačkim akumulacijama. Na širi društveno-ekonomski značaj.Mostar. turističko-ugostiteljskih. Termoelektrana i Rudnik Kakanj. što u sadašnjim uslovima ima poseban značaj. brojni udesi. kulturno-istorijskih i vjerskih centara. Ovakav tretman proizilazi iz njegovog opšteg društvenoekonomskog i političkog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Put M17 prolazi kroz sve veće gradove. Bjelašnica i Igman. kako za okolinu tako i za sam saobraćaj (stvaranje drugih kolona. Izrada planersko-studijske dokumentacije za autoput u u Koridoru Vc kroz Bosnu i Hercegovinu realizuje se u ambijentu u kojem je vrlo otežano postizanje opšteg nacionalnog. opadanjem produktivnosti. centar vjerskog turizma . sportsko-rekreativnih. rudarsko-metalurški centar BiH-Zenica.Sarajevo. Unutar ovog područja nalazi se administrativno-kulturni. Kroz Bosnu i Hercegovinu Koridor Vc se proteže njenim središnjim područjem u pravcu sjever-jug.Ploče uvršten je u Panevropsku transportnu mrežu kao Koridor Vc. već koristi Prostorni plan BiH 1981-2000.

Imajući u vidu da se spomenuti negativni uticaji iz gusto naseljenih i izgrađenih gradskih zona. vjersko-rekreativnim i ugostiteljskim kompleksima. materijala i opreme. kao i brojnim servisnim uslugama. koji bez sumnje postoje. poljoprivredno-prehrambene industrije i usluga. Angažovanje domaćih visokostručnih kadrova na pružanju konsultantskih usluga u fazi pripreme. proizvodnje građevinskih materijala i opreme. odvraćanjem potencijalnih stranih investitora i dr. stvoriće se uslovi za smanjenje učešća transportnih troškova u proizvodnim troškovima. sasvim sigurno će dovesti do otvaranja velikog broja radnih mjesta. porasti proizvodnje. čija je predračunska vrijednost procijenjena na 6. rast GDP-a. čime se efekti multipliciraju. d) Radikalno poboljšanje pristupačnosti turističkim centrima. Izgradnja objekta. U konkretnom slučaju. Nakon puštanja objekta u eksploataciju doći će do direktnog dodatnog zapošljavanja na poslovima upravljanja i održavanja autoputa. prostornog i proizvodno-tehnološkog prestruktuiranja u proizvodnji.20 milijardi KM. Kod takvog pristupa najčešće gubimo iz vida pozitivne uticaje i efekte. ublažiće buku. sposobnu za vlastito kreiranje razvojne strategije i politike i upravljanje drugim razvojnim projektima. g) Preusmjeravanje tranzitnog saobraćaja izvan užih gradskih zona omogućiće svrsishodnije korištenje prostora. povoljniji razmještaj različitih gradskih sadržaja. uveliko će rasteretiti mrežu gradskih saobraćajnica. tj. kao i do otvaranja novih proizvodnih kapaciteta. odnosno pomoći će njihovom racionalnijem i funkcionalnijem razvoju. prenose u nenaseljene zone i to uz primjenu mjera zaštite. sužavanjem tržišta. Angažovanje domaće građevinske operative na ovako velikim i složenim poslovima omogućiće njeno kadrovsko. povećanje trgovinske razmjene. te na taj način poboljšati opšte uslove življenja u gradovima. eliminisati ili svesti na prihvatljivu mjeru. izgradnja planiranog autoputa sa obilaznicama oko većih gradova. f) Uobičajeno je da se kod ovakvih projekata pažnja ekologa i stručnjaka koji se bave zaštitom okoline fokusira na negativne uticaje projekta na okolinu. To je u svakom slučaju dobro jer rezultira mjerama koje će te negativne uticaje. ublažiti probleme zagušenosti i na taj način odgoditi potrebu investicionih intervencija. izvjesno je da će u većem obimu i na širim prostorima doći do porasta vrijednosti nekretnina. dovešće i do povećanja fiskalnih prihoda društveno-političkih zajednica. nije teško izvući zaključak da će ukupan uticaj izgradnje autoputa na okolinu biti vrlo pozitivan. a time i povećanje ukupne produktivnosti rada. smanjenje neproduktivnog u korist produktivnog vremena.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija smanjenjem konkurentske sposobnosti. smanjiti emisiju štetnih materija. a to će sve uticati na brži i svestraniji razvoj Bosne i Hercegovine i jačanje konkurentnosti njene privrede. intenziviranja i povećanja proizvodnje u postojećim pogonima. a što će se postići izgradnjom saobraćajnice visokog ranga. tehničko i tehnološko jačanje i osposobljavanje za nastup na tržištima širom svijeta i vraćanje njenog predratnog ugleda i pozicije. u kojima je zaštita od tih uticaja praktično nemoguća ili veoma otežana. Otklanjanjem ograničenja u saobraćaju koja proističu iz postojećeg nezadovoljavajućeg stanja saobraćajne infrastrukture. povećaće se mobilnost radne snage. zdravstvenim i drugim sadržajima za odmor i rekreaciju stvoriće posebne pogodnosti ovom sektoru privrede. naročito u sektoru građevinarstva. Iako se može očekivati da na izvjesnim ograničenim prostorima uz autoput dođe do opadanja vrijednosti nekretnina (zemljišta i objekata) zbog blizine autoputa i efekta "preprijeke". olakšaće se procesi kooperacije. Povećanje investicione aktivnosti. Kao povratni pozitivan efekat to može uticati na Studija uticaja na okolinu – Lot 1 59 . lovištima. olakšaće se pristupačnost proizvodnim i potrošnim centrima što će dovesti do uravnoteženijih tržišnih uslova. autoputa. stvoriće kadrovsku strukturu. e) Uticaj izgradnje autoputa na zapošljavanje i povećanje proizvodnje lančano se prenosi na široku lepezu indirektnih proizvođača i isporučilaca artikala široke potrošnje. izvođenja radova i upravljanja projektom u eksploataciji.

javiće se značajni indirektni razvojni efekti unutar užeg i šireg gravitacionog područja. Dr Branko Beroš i Velibor Peulić. Za ilustraciju navode se rezultati ekspertne procjene tog uticaja. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 60 . autori su došli do efekata u iznosu od 323.41 48. tokom i poslije izgradnje" Sarajevo 2005. što je dodatni stimulans ekonomskom napretku. Navedene pozitivne uticaje autoputa na ukupan ekonomski razvoj nemoguće je kvantificirati i novčano iskazati.42 47.18 25.00 53.82 24.32 45.78 "Ekonomske koristi i drugi efekti Koridora Vc prije.62 9.54 138. autori su izvršili procjenu direktnih koristi koje će 42 privredne djelatnosti ostvariti u toku izgradnje (Tabela T.7 miliona KM u 2013 godini do 857.12 80. KM) 141.5% godišnje. Dr Faruk Jašarević.12 74. udesi). Neki od njih su sadržani u efektima korisnika prijevoza u cost-benefit analizi (operativni troškovi vozila.4-01).4-01.2 miliona u 2020-oj.3.12 19. Tabela 3. ali će sigurno doći do značajnih indirektnih efekata.2%.70 636. u toku izgradnje i nakon izgradnje autoputa. u slučaju izgradnje autoputa mogao da dostigne stopu od 6.12 398.04 201. Prof.60 46. Vršeni su određeni pokušaji da se procijeni indirektni uticaj izgradnje autoputa na opšti ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.46 254. Prema analizama i procjenama3 koje su sproveli Doc.92 197. naročito unutar užeg gravitacionog područja.06 50. odnosno 1495. Razvojni učinci u toku izgradnje autoputa na privredu Privredna djelatnost Elektroprivreda Proizvodnja uglja Prerada uglja Proizvodnja nafte i gasa Derivati nafte Ruda gvožđa Crna metalurgija Rude obojenih materijala Obojeni metali Nemetali Prerada nemetala Metaloprerađivačka Mašinogradnja Saobraćajna sredstva Elektromašine i aparati Hemijski proizvodi Prerada hemijskih proizvoda Kamen i pijesak Građevinski materijal Rezana građa i ploča Finalni proizvod od drveta Prerada papira Tkanine Prerada tekstilna industrija 3 Vrijednosti direktne koristi raspoređenih na privrednim djelatnostima tokom gradnje autoputa u koridoru Vc (mil. Ocjenjujući da bi prosječan porast GDP-a u opštinama užeg gravitacionog područja u narednom periodu od očekivanih 5. vrijeme putovanja robe i putnika.06 30. Polazeći od preliminarne procjene da će troškovi izgradnje iznositi oko 6 milijardi KM.5 miliona u 2025 godini.18 14. ali i BiH u cjelini.04 22. Autori takođe procjenjuju da će puštanje autoputa u saobraćaj inicirati nove i pospješiti ukupne privredne aktivnosti.18 48.30 117.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija smanjenje poreskih stopa i drugih fiskalnih opterećenja.

12 37. dok u trećoj. u idejnom projektu.70 43. Autoput Svilaj – Doboj Jug (Karuše) LOT 1.jug nastavlja se ravničarskim dijelom u prvoj i drugoj dionici.12 25.00 2.5. osim angažovanja velikog broja radnika u toku izgradnje. rezultiraće sa oko 10. Također je dogovoreno da zajednički granični prelaz bude na strani Republike Hrvatske kao i da most preko rijeke Save ne bude tretiran idejnim projektom.12 211. Ukupna dužina trase na LOT 1 je 62.24 8.000 dodatnih radnih mjesta. 3.41 164. Granični elementi plana i profila Granični elementi podrazumijevaju proračun minimalnih i maksimalnih vrijednosti za situacioni plan.634209 km. Tehnički opis usvojene trase LOT 1 Nakon završetka izrade predhodnih dijelova plansko studijske dokumentacije za koridor autoputa Vc. a upošljavanje kapaciteta u različitim privrednim sektorima. Autoput je projektovan s dva. poprečni profil i preglednost u funkciji računske brzine dionice. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 61 .41 554.12 0.74 314. razdjelnim pojasom odvojena.84 0.24 0. trgovine do turizma.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Proizvodnja kožne obuće Kaučuk Prehrambena proizvodnja Proizvodnja pića Stočna hrana Prerada duhana Razni proizvodi Poljoprivreda i ribarstvo Šumarstvo Vodoprivreda Visokogradnja Instalacioni i završni radovi Saobraćaj i veze Trgovina Ugostiteljstvo i turizam Zanatske usluge Komunalne djelatnosti Ostale proizvodne usluge 6. na opsluživanju i održavanju autoputa u eksploataciji biće trajno zaposleno oko 1.41 0. počinje od obale rijeke Save i u pravcu sjever . za projektnu brzinu Vp=120km/h. Svi tehnički elementi autoputa definisani su prema projektnom zadatku i pravilnicima za kategoriju i značaj predmetnog autoputa. pristupilo se izradi idejnih projekata pojedinačno za svaku dionicu u okviru ugovorenih lotova.12 374. Kontaktna tačka između dvije države na rijeci Savi predhodno je dogovorena u susretima investitora (Ministarstvo komunikacija i transporta) i predstavnika Republike Hrvatske a na osnovu analiza u okviru izrade plansko studijske dokumentacije koja je predhodila izradi idejnog projekta. četvrtoj i petoj dionici najvećim dijelom prolazi dolinom rijeke Bosne te se završava u brdovitom terenu iznad Doboja (šesta dionica) gdje se manjim tunelima savladava visinska razlika u toj zoni.41 26. kolovoza koji će imati dvije vozne trake i jednu zaustavnu traku.000 radnika. Po ocjeni autora.33 20. podužni profil. od industrije.12 Ubrzanje ekonomskog rasta uslijed izgradnje autoputa dovešće do otvaranja novih radnih mjesta.12 34.

... • minimalni parametar prelazne krivine min A ......... .............................. • širina bankine b ..............................50 % 0...........00(%) Preglednost: • minimalna dužina zustavne preglednosti na usponu min Pz ............ • minimalni nagib rampe vitoperenja min irv ....................... • širina zaustavne trake tz ........... • minimalni radijus konveksnog zaobljenja min Rv konv.........00 4.............. Poprečni profil: • širina vozne trake za kontinualnu vožnju tv .........................................1.......30 % 0....... 250m • minimalna dužina zustavne preglednosti na padu min Pz ..........................50 (%) 7................................................00 % 0..................................................................................................................................................................... • minimalni podužni nagib min iN ................... • minimalni poprečni nagib kolovoza min ip ....................................20 % 12000m 12000m 3... • minimalni radijus konkavnog zaobljenja min Rv’ konk................25m 2. • maksimalni poprečni nagib kolovoza u krivini max ipk ...... 310m Slika 3........................... .................................... Podužni profil: • maksimalni podužni nagib max iN .................................................... • minimalni radijus horizontalne krivine sa ipk min R’ ..............00 m 350......... • širina ivične trake ti ....... • maksimalni radijus horizontalne krivine max R......25m 0.... Normalni poprečni profil autoputa Studija uticaja na okolinu – Lot 1 62 ........................ • minimalni radijus horizontalne krivine min R .................00 m 750........................................5..........................00 m 4000.........Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Situacioni plan: • maksimalna dužina pravca max L 20·Vp ................ • maksimalni nagib rampe vitoperenja max irv .......75m 2................................................. 240....................00 m 5000..........................00m 2................

5. krivinama i prelaznicama u obliku klotoide. 28000m. Odvođenje voda sa kolovoza rješava se posebnim tretmanom sa prečišćavanjem.75 metara od osovine autoputa u razdjeljnom ostrvu). dužine 10890. 75000m. odnosno da se izbjegnu visoki nasipi. Na ovaj način obezbjeđeni su uslovi za efikasno rješavanje odvođenja vode sa posteljice bez posebnih mjera uvođenja dodatnih drenažnih sistema. Dionica se završava prelaznicom . Elementi nivelacionog plana Trasa je vođena nasipom promjenljive visine i to od 12 metara iza obalnih stubova Savskog mosta do plitkih nasipa od 1-1. što je predmet posebnog projekta. 60000m. linija nivelete je potpuno ista za oba kolovoza. Trasa je vođena osovinom autoputa (unutar razdjeljnog ostrva) jer zbog relativno jednostavne konfiguracije terena nije bilo potrebe za razdvajanjem kolovoza. Vođenjem nivelete na ovakav način vrši se i vitoperenje razdjeljnog ostrva što omogućuje odvodnju bez centralne kanalice. Pošto se trasa nalazi u blizini odvodnog kanala (omeđen odbranbenim nasipom visine do 1. 35000m.79 Dionica Svilaj – Odžak je prva dionica kako LOT–a 1 tako i čitavog projekta trase autoputa u Koridoru Vc kroz Bosnu i Hercegovinu. Odvodnjavanje Za kontrolisano odvođenje voda sa kolovoza predviđen je poseban sistem odvodnjavanja tj.5 m) koji kupi pribrežne vode sa okolnih Studija uticaja na okolinu – Lot 1 63 . Primjenjene su tri horizontalne krivine: dvije desne (R=2750 m i R=3500 m) i jedna lijeva R=1750m.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 3. što nije potrebno za vodu koja se kupi drenažnim kanalima. Voda iz posteljice uglavnom se odvodi direktno kroz nasip.14 % i to u kontaktu sa dionicom 2.79m. Pravci su locirani na sljedećim dionicama i to na početku mostom preko rijeke Save dužine 979. Geometrija trase Geometrija trase je definisana pravcima .Odžak od km 0+000. Maksimalni nagib iznosi 1. jer voda iz slivnika odlazi u centralni kolektotor a dalje na tretman u prečistač.35 m i između II i III krivine dužine 610. te se podužni profil odnosi upravo na osovine lijevog i desnog kolovoza dok se presjek terena u podužnom profilu odnosi na osovinu u razdjelnom ostrvu. poseban tretman odvođenja voda sa kolovoza. Niveleta ima 7 vertikalnih krivina i to posmatrajući od rijeke Save sljedećih veličina: 50000m. dok je minimalni nagib 0.5 metara u dijelu gdje nema potrebe za izdizanjem trase zbog podvožnjaka ili propusta. 65000m. odnosno u djelovima gdje to nije moguće putem drenažnih kanala. Težnja je da se voda iz drenažnih kanala ne upušta u slivnike. osim kada je trasa postavljena u pravcu. Vitoperenje kolovoza je izvršeno oko osovina kolovoza (5. čija stacionaža počinje osovinom rijeke Save koja se premošćava mostovskom konstrukcijom dužine oko 600 metara. Usljed navedenog.1.25 % što je uslovilo da se na što racionalniji način postave putni prelazi i mostovi. Linija nivelete je postavljena sa vrlo blagim nagibima usljed vođenja u izrazito ravničarskom predjelu.00 do km 10+890. zatim je postavljen između I i II krivine dužine 1999. sa odgovarajućim prelaznicama. 80000m.033 m. Dionica 1: Svilaj . odnosno zatvoreni sistem odvodnjavanja.464m.

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija brda.92 7+604. Od pozicije gdje završava trup puta (nožica nasipa na desnoj strani ili kraj kanala na lijevoj strani autoputa) na udaljenosti od 3 metra postavljena je zaštitna ograda autoputa koja služi da onemogući bilo kakav prelaz preko autoputa.50 32. Sa lijeve strane autoputa nije predviđen kanal za kontrolisano odvođenje vode.5 m i jedan prolaz 5x4.24 9+819. Mostovi i potputnjaci Podvožnjak 1 Nadvožnjak 1 Podvožnjak 2 Nadvožnjak 2 Podvožnjak 3 Podvožnjak 4 Stacionaža 1+496. prirodnim nagibom upravo oticala prema trupu autoputa i na taj način ugrožavala nožicu nasipa.50 32.85 9+411. Postavljanje zaštitne ograde Studija uticaja na okolinu – Lot 1 64 . objekti tipa ramovske konstrukcije i to 6 prolaza 5x3. ponire i isparava. Iz toga razloga sa desne strane autoputa uz nožicu nasipa je postavljen kanal dubine oko 1 metar putem kojeg bi se voda kontrolisano odvodila do najbližeg recipijenta.46 dužina (m) 32. Zaštitna odbojna ograda je postavljena sa unutarnje strane (unutar razdjeljnog ostrva) duž čitave dionice dok je sa vanjske strane planirana samo na djelovima gdje su nasipi veći od 3 metra.50 Osim mostova na trasi predviđeni su i putni prolazi (najčešće za poljoprivredne svrhe). postoji bojazan da bi voda sa desne strane kanala koja je dosad oticala najvećim dijelom u podzemlje ali i površinskim putem. Pozicije putnih objekata prikazani su u sljedećoj tabeli.5. benzinskom stanicom. restoranom te telefonskom govornicom. Na istom kraku u zoni pravca je postavljen kontrolni punkt sa naplatom. Djelovi puta na kontaktu sa upornjacima mostova prikazani su u posebnim projektima objekata ali je naravno i obaveza trasera da u grafičkim prilozima obrade djelove mostovske konstrukcije na kontaktu sa putem kao što su kegle.37 5+957. motelom. a prvenstveno kao brana za prelaske životinja i naravno zaštita kako učesnika u saobraćaju tako i samih životinja. koje se dalje ulijevaju u Savu . Razlog za ovakvu odluku leži u karakteru terena (zadovoljavajuća vodopropusnost) odnosno nagib terena iako minimalan ipak je suprotan od trupa autoputa.50 52. odbojima starih rječnih korita koja su prekinuta pomenutim kanalom ali i dalje su u funkciji odvođenja voda do većih kanala a dalje u rijeku Savu).5 što je različito od nagiba kosina na nasipima autoputa koji una čitavoj dionici iznosi 1:2. Kegle su planirane kao propušteni nasipi na podvožnjacima i nadvožnjacima nagiba 1:1.37 3+712.00 32. Na stacionaži oko 9500 m je locirano denivelisano čvorište tipa trube gdje se dvotračna veza prema regionalnom putu nalazi ispod autoputa. Objekti i ostali sadržaji Na stacionaži oko 7100 m su postavljeni naspramni prateći uslužni objekti (tip C) za svaki smjer zasebno. sa parkingom za teretna (17) i putnička vozila (42). Nešto brži dotok vode u "mikro retenzije" neće značajno promjeniti situaciju u uslovima postojanja autoputa od postojeće situacije gdje se atmosferska voda razliva po terenu (putem postojećih kanala.50 32. krilni zidovi i prelazne ploče. autoservisom.

01. Nagib kosina nasipa na cijeloj dionici iznosi 1:2.14%. Voda iz posteljice uglavnom se odvodi direktno kroz nasip. vodeći računa o visokim vodama i tome prilagođenoj niveleti trase. Sa lijeve strane autoputa nije predviđen kanal za kontrolisano odvođenje vode. Na dionici 2 usvojeno je vitoperenje kolovoza kao na dionicama 1 i 3 radi što boljeg uklapanja i kontinuiranog vođenja trase autoputa na LOTU 1. iako minimalan. što nije potrebno za vodu koja je „čista“ te se kupi drenažnim kanalima. predviđen je poseban sistem odvodnjavanja tj.75 m od centralne osovine u razdjelnom ostrvu). Dionica 2: Odžak . Uslijed izrazito ravničarskog terena niveleta je vođena sa vrlo blagim nagibima. Jedan metar iza ograde autoputa se nalazi regulaciona linija. te se podužni profil odnosi na osovine lijevog i desnog kolovoza. ipak je suprotan od trupa autoputa. Prostor između ograde i puta je ostavljen kao mogućnost za komunikaciju građevinske mašine ili običnog vozila za eventualnu intervenciju na autoputu sa te strane. visine 2 . 3. Promjenjene su krivine radijusa R=3500m i R=1100m. a presjek terena u podužnom profilu na centralnu osovinu (u razdjelnom ostrvu).30%. Sa stanovišta vodoprivrede odvođenje vode sa kolovoza rješava se posebnim tretmanom sa prečišćavanjem (detaljnije u projektu odvodnje). a minimalni nagib je 0. Nije bilo potrebe za razdvajanjem kolovoza. Početak i kraj dionice 2 određen je odabranom varijantom iz Idejnog rješenja. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 65 . Zbog relativno jednostavne konfiguracije terena trasa je vođena osovinom autoputa (unutar razdjelnog pojasa).2.79 a završava se na mostu preko rijeke Bosne na km 17+289.Vukosavlje od km10+289. Geometrija trase Zbog povoljnih terenskih uslova. Primjenjeni radijusi vertikalnih krivina kreću se od 35000m do 100000m. odnosno u djelovima gdje to nije moguće putem drenažnih kanala. kraj dionice je na mostu. Razlog za ovakvu odluku leži u karakteru terena (zadovoljavajuća vodopropusnost) odnosno nagib terena. koja u nekim slučajevima (rješavanja imovinsko pravnih poslova.. projektovane su dvije horizontalne krivin sa odgovarajućim prelaznicama. Tako je vitoperenje kolovoza izvršeno oko osovina kolovoza (5.01 Dionica 2 počinje nastavkom na dionicu 1 sa stacionažom 10+890. Maksimalni nagib je1. Ovakvim vitoperenjem niveleta je ista za oba kolovoza.40 km pruža se ravničarskim dijelom do rijeke Bosne.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija može da ostupa od predložena 3 metra u svrhu estetskih kriterijuma. Elementi nivelacionog plana Trasa se nalazi cijelom dužinom na nasipu. Težnja je da se voda iz drenažnih kanala ne upušta u slivnike. Vođenjem trase na nasipu obezbjeđuje se rješavanje odvodnje vode sa posteljice bez dodatnih drenažnih sistema. Odvodnjavanje Za kontrolisano odvođenje voda sa kolovoza kao što je i predhodno navedeno. Naknadnim odabirom konstrukcije mosta preko rijeke Bosne. jer voda iz slivnika odlazi u centralni kolektor a dalje na tretman u prečistač.. Ovako postavljenom niveletom na najbolji nači su postavljeni putni prolazi i mostovi i izbjegnuti visoki nasipi.5. poseban tretman odvođenja voda sa kolovoza.79 do km17+289.10 m. Ukupne dužine dionice je 6.) može da odstupa od predloženog pravila.

Mostovi i potputnjaci Potputnjak 1 Potputnjak 2 Potputnjak 3 Most 1(r.01 do km 33+466. Ukupne dužine dionice je 16. psiholoških i oblikovnih kriterijuma i ne zadovoljava granični uslov.3.79 (veza na regionalni put za Odžak). Ovako predugačak pravac je svakako nepovoljan sa stanovišta optičkih.60 dužina (m) 32.50 52. a njezini spojevi s autoputom mogući su samo u čvorištima. Trasa je u koridoru pruge.79 16+634. na udaljenosti oko 100.00m. Postojeća pruga je predviđena za rekonstrukciju i uvođenje drugog koloseka što neće značajno uticati na udaljenost čitavog koridora od objekata u naselju Dobor.50 32.50 32. tj. Projektovani su objekti tipa ramovske konstrukcije i to 5 (pet) prolaza 5x4m.67 16+206.00 32.Podnovlje.63 16+085.47 16+340. R=2200.23 13+275. Gnionica) Potputnjak 4 Potputnjak 5 Potputnjak 6 Potputnjak 7 (čvorište Vukosavlje) Most 2 (M 17 i r. Na predmetnoj dionici primjenjene su kružne krivine sljedećih radijusa: R=3000.Jakešnica) Most 3 ( r.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Objekti i ostali sadržaji Svi ukrštaji s postojećom saobraćajnom mrežom riješeni su kao denivelirani. R=2670.40 Na trasi su predviđeni i putni prolazi (za lokalne i poljske puteve).Vpolje. 3.5.00m.59 Premošćavanjem rijeke Bosne mostovskom konstrukcijom.00m od prvih objekata u naselju Dobor. Na ovoj dionici je predviđeno čvorište Vukosavlje km 16+540.50 32.00 542.50 92. Trasa prolazi kroz opštinu Modriča i nalazi se u zajedničkom koridoru sa železničkom prugom Sarajevo .12m.50 32. Dugačak pravac je posljedica integracije trase u jedinstveni koridor sa železničkom prugom.64 13+538. Čvorište je tipa trube.Podnovlje od km 17+289.20 km smјeštena u ravničarskom dijelu Koridora Vc. Pozicije putnih objekata prikazani su u sljedećoj tabeli. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 66 . Dionica 3: Vukosavlje . Primjenjene prelazne krivine zadovoljavaju granične elemente kao i estetski kriterijum. zaključno sa stacionažom km17+289. Osnovni koncept projektanta na ovom potezu bio je racionalizacija prostora u smislu postavljanja infrastrukturnih sistema puta i pruge u zajednički koridor. završava se dionica Odžaci Vukosavlje. Geometrija trase Prvi element trase na predmetnoj dionici je pravac dužine L= 4. što predstavlja prioritet u odnosu na poštovanje graničnih elemenata. Na mostovima i potputnjacima osnovna širina kolovoza ista je kao na ostalom dijelu trase.39 15+212.95 13+820.01 i počinje dionica Vukosavlje .50 32. sa jugoistočne strane naselja Dobor. Bosna) Stacionaža 11+313. Na istom kraku postavljen je i kontrolni punkt sa naplatom.40 17+054. prolazi uskim pojasom između Botojaničkih strana i železničke pruge.00m. tangira urbanu zonu grada Modriča.826. Dvotračna veza prema regionalnom putu nalazi se ispod autoputa.

definisali su položaj nivelete u prostoru tako da je prosječna visina nasipa 4. Procedna voda sa kosina ne predstavlja problem. Voda se sprovodi u zajednički centralni kanalizacioni vod u razdelnom pojasu. Odvodnjavanje Autoput u koridoruVc na dionici 3 LOT-a 1. Na predmetnoj dionici primjenjeni su nagibi koji zadovoljavaju granične uslove. naselje Dobor ostvaruje direktnu komunikaciju sa centralnom zonom Modriče saobraćajnicom dužine 1080. Sa spoljne strane kolovoza. voznu dinamiku i eksploatacione efekte. Prekinuto prirodno oticanje vode prihvata se sistemom zaštitnih kanala koji treba da sprovedu vodu do odgovarajućih recipijanata. kao i geološki i geotehnički uslovi. kontrolisanim sistemom odvodnjavanja. Prikupljanje voda sa kolovoznih traka predviđeno je ivičnim rigolom u okviru unutrašnje ivične trake kolovoza u kojoj se na potrebnom rastojanju postavljaju slivnici. • U okviru sistema saobraćajnica višeg ranga.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Elementi situacionog plana ispunili su zadatak koji se odnosi na skladno komponovanje geometrijskih elemenata i perspektografske i saobraćajno psihološke efekte. podlegao je zaobljenju od Rv=12000m do Rv=147000m. saobraćajnicom paralelnom sa autoputem u koridoru Vc. Visok nivo podzemnih voda. Objekti i ostali sadržaji Veza između naselja Dobor i Modriče obezbeđena je rekonstruisanim sistemom lokalnih saobraćajnica kao i saobraćajnice višeg ranga: • Sa severoistočne strane. prilagođeni su funkcionalnom rangu saobraćajnice i objektivnim uslovima lokacije. preglednost. Elementi nivelacionog plana Nagibi nivelete. u zoni grada Modriče izvršena je rekonstrukcija prelaza železničke pruge u nivou. To podrazumijeva da se površinske vode prihvataju zatvorenim. celom dužinom trase je na visokom nasipu. regionalnog puta R-465.19m. Svaki prelom nivelete. • Sa jugozapadne strane. koja je projektovana kao produžetak postojeće saobraćajnice kroz naselje.89m. ograničenjima vezanim za visine objekata mostovskih konstrukcija uz poštovanje graničnih elemenata koji proizilaze iz pojedinačnih kriterijuma vezano za odvodnjavanje. prikupljanje voda sa kolovoznih traka predviđeno je takođe ivičnim rigolom sa slivnicima i revizionim oknima. bez obzira na oštrinu. veliki broj objekata. dužine 1798. Poluprečnici susednih krivina su u vrlo dobrom području sa stanovišta usaglašenosti tako da je ostvarena postupnost u promјeni brzina i samim tim ostvaren i adekvatan stepen sigurnosti. Sistem odvodnjavanja autoputa predstavlja najviši nivo sistema koji podrazumijeva potpuno podzemno kanalisanje voda sa kolovoza i padinskih voda. Tok nivelete uslovljen je zahtjevima za poštovanje hidroloških uslova kota visokih voda. projektovanjem nadvožnjaka kao Studija uticaja na okolinu – Lot 1 67 . Prateći sistem podrazumijeva i reviziona okna kako bi se omogućila potpuna kontrola oticanja do recipijenata.50 m. naselje Dobor ostvaruje vezu i sa regionalnim putem R-465. Odvodnjavanje se vrši zatvorenim kanalskim sistemom. Odvodnjavanje planuma je jednostavno – centralnim drenažnim sistemom.

Posljedica izmeštanja trase u odnosu na predhodne faze je obilaženje vodozahvata u zoni Osječana koji je u prethodnoj fazi izrade dokumentacije apsolutno ograničenje definisano sa užom zonom zaštite radijusa R=372.22. došlo je do izmene trase koja je odaljena od pomenutog koridora i vođena sredinom ravnice između rijeke Bosne i železničke pruge. • U okviru sistema saobraćajnica višeg ranga.74 – km 27+364. Čitavim tokom. Elementi situacionog plana ispunili su zadatak koji se odnosi na skladno komponovanje geometrijskih elemenata i perspektografske i saobraćajno psihološke efekte. Geometrija trase Minimalni elementi osovine u situacionom planu min R=1500.Maglaj. Mostovskom konstrukcijom trasa prelazi preko rijeke Bosne sa težnjom da ostvari jedinstveni koridor sa železničkom prugom i regionalnim putem Modriča . Na km 30+389.01 postavljen je prateći sadržaj za potrebe korisnika „Podnovlje”. od km 27+069. Dionica 4 nalazi se u relativno uskom koridoru između magistralnog puta M-17 i leve obale toka rijeke Bosne čija je minimalna širina na stacionaži km 47+424.01. Na zahtjev investitora .01 – km 24+186.50m. Krivudavost toka rijeke Bosne zahtjevala je.14.00m.00 m. na km 23+639. Trasa premošćava reku Bosnu. km 29+878.00. Iako nisu izvršena detaljnija ispitivanja ovog područja i eksplicitno utvrđene zone zaštite kao ni mogućnosti zaštite vodozahvata u okviru trase utvrđene u prethodnim fazama. Na km 21+939.59 do km 46+624.14 Zaključno sa stacionažom km 33+466.01.80 m.Johovac od km 33+466. Na predmetnoj dionici primjenjene su kružne krivine radijusa min R=1500. u zoni grada Modriče izvršena je rekonstrukcija regionalnog puta R-465 koja podrazumijeva izmeštanje regionalnog puta van zone autoputa i železničke pruge i harmonizaciju projektnih elemenata. Putni prolazi uspostavljeni su na sljedećim stacionažama km 26+049. Veza sa magistralnim putem M-17 ostvarena je denivelisanom raskrsnicom tipa indirektna truba u Podnovlju na km 32+589. Sistem poljoprivrednih puteva sačuvan je u kontinuitetu otvaranjem putnih prolaza tipske širine 7.01 trase autoputa i železničke pruge se razdvajaju samostalne koridore. trasa prolazi kroz isključivo poljoprivredno zemljište doline rijeke Bosne.48.50m i zonom nadzora radijusa R=622.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija zajedničkog prelaza preko železničke pruge. Putni prolazi zadovoljavaju slobodnu visinu profila od 4. u odnosu na prethodne faze projektne dokumentacije.64 i odmah za njim od km 27+689. Dionica: 4 Podnovlje . trasa je pomjerena zapadno od vodozahvata. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 68 .591 završava se dionica Vukosavlje – Podnovlje i počinje dionica Podnovlje – Johovac. km 28+502. na relativno kratkom rastojanju dva objekta mostova. pod kosim uglom.69. autoputa na koidoru Vc i novoprojektovanog lokalnog puta.5. težeći da što prije uspostavi kontakt sa padinom Mađarevica duž koje vođen tok trase magistralnog puta M17 i oslobodi dolinu rijeke Bosne.13.01 – 28+039. km31+389. 3.01.4.

..59 ................... ograničenjima vezanim za visine objekata mostovskih konstrukcija uz poštovanje graničnih elemenata koji proizilaze iz pojedinačnih kriterijuma vezano za odvodnjavanje.........06 ........2 .... Sa spoljne strane kolovoza.. Km 45+362........................ Studija uticaja na okolinu – Lot 1 69 ....... prilagođeni su funkcionalnom rangu saobraćajnice i objektivnim uslovima lokacije....... Procedna voda sa kosina ne predstavlja problem..........78 ............. kao i geološki i geotehnički uslovi.............................................................................. Potok Riječica..25m......... bez obzira na oštrinu........... definisali su položaj nivelete u prostoru tako da je prosječna visina nasipa 4. Potok Lovnica. Km 41+286.. preglednost........ Odvodnjavanje planuma je jednostavno – centralnim drenažnim sistemom...................00m......... ukupno 12 širine 7................ Odvodnjavanje se vrši zatvorenim kanalskim sistemom.. To podrazumijeva da se površinske vode prihvataju zatvorenim............................... Km 45+032......................... Vasiljevića potok......00m i 3 širine 12................................. Na predmetnoj dionici primjenjeni su nagibi koji zadovoljavaju granične uslove Svaki prelom nivelete...................... Odvodnjavanje Autoput u koridoruVc na dionici 4 LOT-a 1.. Potok Riječica Također je prisutan veliki broj poljoprivrednih puteva čiji je kontinuitet ostvaren otvaranjem putnih prolaza............ voznu dinamiku i eksploatacione efekte............... podlegao je zaobljenju od Rv=13000m do Rv=100000m...... Mrki potok................. Voda se sprovodi u zajednički centralni kanalizacioni vod u razdelnom pojasu.... Km 35+386..... Prikupljanje voda sa kolovoznih traka predviđeno je ivičnim rigolom u okviru unutrašnje ivične trake kolovoza u kojoj se na potrebnom rastojanju postavljaju slivnici................. Tok nivelete uslovljen je zahtjevima za poštovanje hidroloških uslova kota visokih voda... Prateći sistem podrazumijeva i reviziona okna kako bi se omogućila potpuna kontrola oticanja do recipijenata...........Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Poluprečnici susednih krivina su u vrlo dobrom području sa stanovišta usaglašenosti tako da je ostvarena postupnost u promјeni brzina i samim tim ostvaren i adekvatan stepen sigurnosti......... prikupljanje voda sa kolovoznih traka predviđeno je takođe ivičnim rigolom sa slivnicima i revizionim oknima... Potok Ljuteš.............97 ...... Elementi nivelacionog plana Nagibi nivelete. Objekti i ostali sadržaji Za trasu je karakteristična ispresecanost vodenim tokovima sliva rijeke Bosne: • • • • • • • Km 33+589..53 ............. celom dužinom trase je na visokom nasipu......... Km 37+143................63 ........................................................ Potok Struica.... Sistem odvodnjavanja autoputa predstavlja najviši nivo sistema koji podrazumijeva potpuno podzemno kanalisanje voda sa kolovoza i padinskih voda................................. Km 45+730............ Visok nivo podzemnih voda............. kontrolisanim sistemom odvodnjavanja............ Prekinuto prirodno oticanje vode prihvata se sistemom zaštitnih kanala koji treba da sprovedu vodu do odgovarajućih recipijanata.......... veliki broj objekata..

Odvođenje voda sa kolovoza rješava se posebnim tretmanom sa prečišćavanjem.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Na km 36+116.88 m. Vitoperenje kolovoza je izvršeno oko osovina kolovoza (5.U periodima vrlo visokih voda na rijeci Bosni isti kanali mogu da služe i za izjednačavanje nivoa voda sa obe strane autoputa u svrhu povećanja inundacione zone.75 metara od osovine autoputa u razdjeljnom ostrvu). linija nivelete je potpuno ista za oba kolovoza. Niveleta ima 5 vertikalnih krivina i to Studija uticaja na okolinu – Lot 1 70 .Karuše) na stacionaži 52816. Na ovaj način obezbjeđeni su uslovi za efikasno rješavanje odvođenja vode sa posteljice bez posebnih mjera uvođenja dodatnih drenažnih sistema.02 Dionica Johovac – Rudanka je peta dionica LOT–a 1.927 m. Pravac je lociran samo na jednoj lokaciji dužine 599.Rudanka od km 46+624. dužine 6191. Zbog potrebe za odvođenjem pribrežnih voda (koji u kratkim vremenskim intervalima budu i bujičnog karaktera) sa istočne strane autoputa i željezničke pruge. što je predmet posebnog projekta. Trasa je vođena osovinom autoputa (unutar razdjeljnog ostrva) jer zbog relativno jednostavne konfiguracije terena nije bilo potrebe za razdvajanjem kolovoza.5. Linija nivelete je postavljena sa vrlo blagim nagibima usljed vođenja u ravničarskom predjelu izuzev zone prije ulaza u tunel (prelazak rijeke Bosne i ulazak u brdovit teren) gdje je trasa vođena u nagibu od 4 %. Geometrija trase Geometrija trase je definisana pravcima . Usljed navedenog.3 % i to u kontaktu sa četvrtom dionicom.019 m. što je posebno obrađeno u Projektu vanjske i unutarnje odvodnje.5. te se podužni profil odnosi upravo na osovine lijevog i desnog kolovoza dok se presjek terena u podužnom profilu odnosi na osovinu u razdjelnom ostrvu.636 m) i dvije lijeve (R=762. Kontaktna tačka sa dionicom 4 (Podnovlje .00 m i R=2411. Elementi nivelacionog plana Trasa je vođena nasipom promjenljive visine i to od 12 metara u blizini mosta kojim se premošćava željeznička pruga do plitkih nasipa od 1. Vođenjem nivelete na ovakav način vrši se i vitoperenje razdjeljnog ostrva što omogućuje odvodnju bez centralne kanalice. što nije potrebno za vodu koja se kupi drenažnim kanalima.5 metara u dijelu gdje nema potrebe za izdizanjem trase zbog podvožnjaka ili propusta. Voda iz posteljice uglavnom se odvodi direktno kroz nasip. Odvodnjavanje Za kontrolisano odvođenje voda sa kolovoza predviđen je poseban sistem odvodnjavanja (zatvoreni sistem). Primjenjeno je pet horizontalnih krivina i to uglavnom S krivine : tri desne ( R= 1341. Dionica počinje i zavrsava prelaznicom.59 postavljen je prateći sadržaj za potrebe korisnika „Šešlije”. Dionica 5: Johovac . jer voda iz slivnika odlazi u centralni kolektor a dalje na tretman u prečistač.139 m a završava na kontaktu sa šestom dionicom( Rudanka . 2 cjevasta propusta Ф 150. Od završetka velike mostovske konstrukcije (oko stacionaže 52500) trasa se počinje zasjecati. Težnja je da se voda iz drenažnih kanala ne upušta u slivnike. Minimalni nagib iznosi 0. R=700. te dva pločasta propusta 3x3 metra.00m ). te se sve do ulaska u tunel (6 dionica) nalazi u usjeku. predviđeno je 9 cjevastih propusta Ф 200.574 m i R=700. sa odgovarajućim prelaznicama. odnosno u djelovima gdje to nije moguće putem drenažnih kanala. 3.392 m .Johovac) se nalazi na stacionaži 46624.14 do km 52+816. krivinama i prelaznicama u obliku klotoide.

sa parkingom za teretna (14) i putnička vozila (20).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija posmatrajući u pravcu stacionaže sljedećih veličina:50000m. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 71 . Upravljanje vozila i definisanje potrebnih zadataka planira se i razrađuje u upravnoj zgradi. Denivelisana raskrsnica će biti prikazana u projektu kao zasebnu cjelinu u razmjeri 1:2500. krilni zidovi i prelazne ploče. Centar za kontrolu i upravljanje saobraćaja / COKP / sastoji se od sljedećih objekata: OBJEKT A – uprava. Upravo zbog toga kružni tok kretanja vozila je najekonomičniji odakle proizlazi i dispozicija objekata. gdje se nalazi i centar veze u kojem se prikupljaju svi relevantni podaci sa dionice autoputa koju COKP održava.69 49+084.5 m i 5x4m. 45000m. Objekti i ostali sadržaji Na stacionaži oko 48000 m su postavljeni naspramni prateći uslužni objekti (tip A) za svaki smjer zasebno. garaža vatrogasnog vozila OBJEKT C – garaža za osobna vozila i skladište OBJEKT D – silosi za sol OBJEKT D1 – spremište CaCl2 OBJEKT F – praonica vozila OBJEKT H – pomoćni objekti Tehnološki proces koji treba biti zadovoljen u COKP-u sastoji se od opsluživanja vozila prema potrebi u svakom od objekata COKP-a. Kao osnovni dio COKP autoputa predviđa se izgradnja integralnog sistema za kontrolu i vođenje saobraćaja (saobraćajno -informativni sistem. Na stacionaži oko 52000 m je locirano denivelisano čvorište tipa trube gdje se dvotračna veza prema magistralnom putu nalazi ispod autoputa. na izlasku sa kontrolnog punkta lociran je centar za održavanje i kontrolu saobraćaja koji predstavlja kompleks objekta raspoređenih na platou dimenzija cca 150x80 m. 50000m. Kegle su planirane kao propušteni nasipi na podvožnjacima i nadvožnjacima nagiba 1:1.22 52+025.50 100.sistem daljinskog vođenja i upravljanja saobraćaja i radionice OBJEKT B – garaža teretnih vozila. 45000m.5 što je različito od nagiba kosina na nasipima autoputa koji una čitavoj dionici iznosi 1:2.00 Osim mostova na trasi predviđeni su i putni prolazi (za poljoprivredne svrhe). benzinskom stanicom. rijeke Bosne i ceste u zoni petlje Stacionaža 46+852. objekti tipa ramovske konstrukcije i to 2 prolaza 5x4. restoranom te telefonskom govornicom. Mostovi i potputnjaci Most preko rijeke Lukavice Nadvožnjak Most preko željezničke pruge . pozicije putnih objekata prikazani su narednoj tabeli.00 950. U zoni petlje.00 dužina (m) 32. 12000m. Na istom kraku u zoni pravca je postavljen kontrolni punkt sa naplatom. Zaštitna odbojna ograda je postavljena sa unutarnje strane (unutar razdjeljnog ostrva) duž čitave dionice dok je sa vanjske strane planirana samo na djelovima gdje su nasipi veći od 3 metra. Djelovi puta na kontaktu sa upornjacima mostova prikazani su u posebnim projektima objekata ali je naravno i obaveza trasera da u grafičkim prilozima obrade djelove mostovske konstrukcije na kontaktu sa putem kao što su kegle. sistem daljinskog vođenja i upravljanja saobraćaja).

Doboj – Modrića i željezničke pruge Doboj – Banja Luka u mjestu Rudanka. zasijecajući padinu koja se strmo spušta u korito rijeke. položena dolinom potoka kojeg se reguliše do ulaska u prvi tunel. Na kraju dionice trasa je položena uz rijeku Usoru. kako će ostati sve do izlaska iz drugog tunela. Postavljanje zaštitne ograde može da ostupa od predložena 3 metra u svrhu estetskih kriterijuma.0m na 11. trasa ponovo ulazi u tunel dužine 660.21 Početak trase dionice 6. Po prelasku preko ove dvije doline.5m.6. kako bi spriječili prodiranje zagađenih voda u podzemlje u ekscesnim slučajevima.02 do km 62+634. a osovine voznih traka se ponovo približavaju sa 25. Q1/100.. R=800mi R=1000m) i tri lijeve (R=2000m. prilagođena VV rijeke Usore za regulisano korito. Trasa je vođena osovinom autoputa (unutar razdjeljnog ostrva) jer zbog relativno jednostavne konfiguracije terena nije bilo potrebe za razdvajanjem kolovoza. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 72 . koja u nekim slučajevima( rješavanja imovinsko pravnih poslova. a na kraju dionice 5. regulisanog korita. Elementi nivelacionog plana Trasa je odmah na početku u usponu 4%. osovine voznih traka se razmiču sa 11.36%. Prostor između ograde i puta je ostavljen kao mogućnost za komunikaciju građevinske mašine ili običnog vozila za eventualnu intervenciju na autoputu sa te strane. Prije silaska u dolinu rijeke Usore javlja se duži objekat od 315. Trasa je položena tako da se na ovom potezu javljaju minimalni radovi. R=850 i R=750m).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Od pozicije gdje završava trup puta (nožica nasipa na desnoj strani ili kraj kanala na lijevoj strani autoputa) na udaljenosti od 3 metra postavljena je zaštitna ograda autoputa koja služi da onemogući bilo kakav prelaz preko autoputa a prvenstveno kao brana za prelaske životinja i naravno zaštita kako učesnika u saobraćaju tako i samih životinja.5m. Da bi smanjili radove na tom potezu.0m. Prije ulaska u tunel.) može da odstupa od predloženog pravila. krivinama i prelaznicama u obliku klotoide. odnosno da bi zasijecanje bilo što manje na ovom potezu došlo do podizanja nivelete.5.. Primjenjeno je sedam horizontalnih krivina: četiri desne (R=1500. je nakon prelaska rijeke Bosne. 3.0%.0m. Johovac – Rudanka. Podužni nagib je jednostrani i to na ulazu 2. Geometrija trase Geometrija trase je definisana pravcima . predviđeno je postavljanje nepropusnih folija ispod cijelog nasipa i obodnih jarkova. Nakon ovog poteza trasa se opet spušta. Niveleta autoputa po spuštanju u dolinu rijeke Usore je prilagođena nivou VV rijeke Usore.0 m. R=1600m. Nakon izlaska iz tunela trasa se spušta sa 4. Ovakva niveleta je značajno niža nego za ne regulisano korito i to za cca 3. a zatim do kraja 0. Najbliži bunar je udaljen od autoputa cca 50 m. sa odgovarajućim prelaznicama.0 m. Dionica 6: Rudanka . Jedan metar iza ograde autoputa se nalazi regulaciona linija. magistralne ceste M17.0% u dolinu rijeke Usore. Na potez uz seoska vodocrpilišta (bunara).Karuše od km 52+816. Cijeli tunel je u vertikalnoj krivini Rv=20000m sa prosječnim podužnim nagibom od 2. gdje se ponovo razmak osovina vraća na 11.50 m na potrebnih 25.25%.

Odnosno od granice sa Republikom Hrvatskom pa do Doboja (Karuše).3. Drugi tunel počinje na stacionaži km 56+786. uključujući i samu trasu. investitor se odlučio da niveleta na ovom potezu bude određena prema regulisanom koritu rijeke Usore. koji se iz tih razlog reguliše. a zatim do silaska u dolinu rijeke Usore u padu 4%. Između ova dva objekta je kraći usjek preko kojeg je predviđena izgradnja natputnjaka radi provođenja postojećeg lokalnog puta. što znaći da bi za ne regulisano korito nasip bio viši za cca 3. 3. Odabrana lokacija čvorišta Karuše se odredila nakon dužeg analiziranja stanja na terenu i želja žitelja općina koje gravitiraju tom čvorištu. naplatne rampe i veze sa magistralnom cestom M4. Nakon izlaska iz prvog tunela trasa odmah prelazi preko dvije doline. Nova lokacija omogućava lociranje svih rampi. Prikaz područja istraživanja dat je na grafičkom prilogu 12.07do stacionaže km 55+506. kao konturna granica.4 u razmjeri 1:25000.5 m.01 dužine 1300m. kod definisanja prostornog ograničenja usvojena je prirodna granica vodonosnika prema vodonepropusnoj sredini.12. Odvodnjavanje Na samom početku trasa je položena dolinom potoka. Složenost se očituje u tome što je na ovom potezu trasa autoputa odmah uz rijeku i na stabilnost trupa ceste utječu vode rijeke Usore. U situacijama gdje je to bilo opravdano sa hidrogeološkog. Manji vodotoci se propuštaju propustima kroz trup ceste.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Zbog prelaska rijeke Usore i magistralne ceste M4 van nivoa.1. Rađene su dvije varijante nivelete u ovisnosti od VV rijeke i to da li će ona biti regulisana ili ne.96 dužine 660m. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 73 . Sa zapadne strane granica istraživanja je postavljena približno duž postojećeg puta od Svilaja do Doboja a sa istočne strane duž postojeće pruge.04 do stacionaže km 57+445. Nakon predočenih rješenja investitoru.17 trasa prelazi vodotok Duboki potok mostom dužine 315m. Objekti i ostali sadržaji Na dionici 6 nalaze se dva tunela četiri mosta i jedno čvorište. objektima dužine 245. te se može reći da su na ovom dijelu hidrološke prilike uslovno povoljne.5 m.1 . Most bi bio dužine 560 m. obzirom da su u takvom okruženju veoma česte pojave izvora. Na stacionaži km 59+008. LOT 1. Zbog prelaska rijeke Usore i magistralne ceste M4 van nivoa. Prostorne granice istraživanja u okviru SUO Najšire prostorne granice područja interesantnog za istraživanje uticaja planiranog autoputa u koridoru Vc. a razlikuje se od lokacije predložene u Idejnom rješenju.3.1.0 i 420. odnosno sa aspekta zaštite podzemnih voda.0m. Most bi bio dužine 560 m. Prostor istraživanja za aspekt vodnih resursa obuhvata pojas od po jedan kilometar sa lijeve i desne strane krajnje konturne linije autoputa. hidrološki uslovi su složeni.6. Karuše – Banja Luka. Tok trase pokazuje da je na prvom dijelu trasa u usponu od 4% do prevoja. obuhvataju širu prostornu cjelinu u dolini rijeke Bosne od Svilaja pa do Doboja. Prvi tunel je od stacionaže km km 54+206. Na dijelu trase koja je položena uz rijeku Usoru. na kraju dionice predviđen je duži most. Na prevoju trasa je položena po grebenu i tu se može reći da su hidrološki uslovi povoljni. Niveleta autoputa direktno je ovisna od VV rijeke. Razlika u nivoima je cca 3. na kraju dionice predviđen je duži most.

skretnice. a u cilju izbora najpovoljnije varijante trase. U fazi izrade Tehničke studije i Idejnog rješenja razmatrano je šire područje kroz koje trasa autoputa Vc prolazi. Površinski vodotoci i njihovo priobalje. odnosno zakonskim aktom. što će svakako dodatno izvršiti pritisak na stanje u okolišu pa tako i na zemljište. Ukupna dužina trase iznosi 62634 m i podijeljena je u šest dionica i to : Prva dionica Svilaj – Odžak. one su pravno zaštićene odgovarajućom odlukom i u njima se provode zaštitne mjere u skladu sa važećom Odlukom. a koje se prikupljaju i prečišćavaju određenim sistemom unutrašnje odvodnje sa pratećim objektima. Osjetljiva područja su vodonosnici kroz koje autoput može proći uz poduzimanje svih potrebnih mjera prevencije i minimiziranja negativnog uticaja na podzemne vode.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija vrela ili crpilišta za vodosnabdijevanje. To je zbog toga što trasa prolazi uglavnom kroz ravničarski dio terena i zauzima zemljište koje se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji. Zone sanitarne zaštite su područja koja se utvrđuju istražnim radovima. Za granične vrijednosti potrebno je poštivati vrijednosti definisane u “Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode” Službeni Glasnik RS. Osim toga još uvijek se ne zna na kojim lokalitetima će se graditi pomoćna i prateća infrastruktura (pumpne stanice. Četvrta dionica Podnovlje – Johovac. Šesta dionica Rudanka – Karuše. broj 44/01. L = 6 398 m. Širina trase koja se razmatra sa stanovišta uticaja autoputa i mjera zaštite je u pojasu od 500 m (250 m na jednu i drugu stranu od osovine puta). Granične vrijednosti emisija u ovim otpadnim vodama trebaju biti zadovoljavajuće i neškodljive za sveukupni okoliš. s obzirom da nema relevantnog podzakonskog akta koji ovo regulira i u FBiH.). restorani. parkirališta. Međutim. Druga dionica Odžak – Vukosavlje. Zbog svega navedenog uvid u šire područje je takođe važan. ili u “Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u javne kanalizacijske sisteme” Službeni Glasnik RS. dok će se opis mjera za ublažavanje negativnog efekta na okoliš/životnu sredinu dati za cijelu trasu i po dionicama u posebnom poglavlju. moteli. broj 44/01. Treća dionica Vukosavlje – Podnovlje. također su tretirani kao osjetljiva područja. L = 16 178m. L = 13 157 m.7. U ovoj karti prezentirane su zone sanitarne zaštite izvorišta u sistemima za javno vodosnabdijevanje duž LOT-a 1 (označena crvenim šrafurama sa oznakom zone). Studija uticaja na okolinu – Lot 1 74 . Uvažavajući prethodno izneseno.d. L = 6 192 m. Ovo je preporuka i za dijelove trase koji prolaze područjem FBiH. a vrlo blisko tome je i upotrebna vrijednost. Sarajevo u martu 2006. Peta dionica Johovac – Rudanka. Otpadni materijali i emisije Tokom eksploatacije autoputa dolazi do pojave otpadnih voda sa saobraćajnice. Osim tekstualnog na isti način će se prikazati i kartografski prikaz tipova zemljišta na trasi i kategorija zaštite (upotrebne vrijednosti) kao cjelina i po dionicama.). L = 9 818 m U ovome dijelu iznijet će se opšte karakteristike trase autoputa na cijeloj njenoj dužini. Topografske podloge korištene za grafičke prikaze u ovoj Studiji dobivene su od IPSE. L = 10 891 m. ulazi i izlazi s autoputa i sl. uz koje je autoput trasiran ili ih presijeca. godine. na kartografskom prikazu daje se i širi pojas od 1000 m (500 m od osovine puta) zbog uvida u šire stanje rasprostranjenost pojedinih tipova zemljišta i pripadajućih kategorija zaštite. d. kao i osjetljiva područja u odnosu na podzemne vode (označena narandžastim kosim šrafurama).3. pripremljena je karta ograničenja vezano za vodne resurse (Prilog 12.5. Nakon iscrpne argumentacije u ovoj fazi usvojena je konačna varijanta trase koja je predmet ove Studije „Procjena uticaja na životnu sredinu za fazu izrade Idejnog projekta”. 3.

3. Na području opštine Odžak.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4. u nedostatku pouzdanijih koriste se raspoložive procjene broja stanovnika koje pored prirodnih respektuju i osnovne migracione trendove. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 75 . te da je posljednji popis stanovništva vršen prije petnaest godina.1.6 Prije rata opština Odžak je imala 14 naseljenih mjesta sa ukupno 30.1. 7. godine Red.1.19% 31. Površina opštine.1. OPIS OKOLINE KOJA BI MOGLA BITI UGROŽENA PROJEKTOM 4. 6. Opština Odžak 4. Entitetski statistički zavodi.000 stanovnika.11% 32.1.074 Gustina naseljenosti st/km2 99.000-1. dok je od jednog dijela opštinske teritorije formirana opština Vukosavlje.84% 8. promjena površine i naseobinskog sistema. 5.) 17. Opštinski centar je naselje od 5000 – 10. 2.000-4. Strukture naselja i stanovništva sa stanjem iz 1991.056 stanovnika. godine bila je 205 km2. Međutim. Demografske i ekonomske karakteristike U Bosni i Hercegovini postoji realan problem sagledavanja demografskih trendova obzirom da ne postoje pouzdani podaci o broju stanovnika.4 Broj stanovnika (2004. broj stanovnika i gustina naseljenosti Površina (km2) 171. Naselja i naseobinski sistemi Tabela 4.1. 2005 godine.1. te Biro za statistiku Distrikta Brčko vrše godišnje procjene broja stanovnika koje su podložne kritici.999 5. Veličinska struktura Do 199 stanovnika 200-499 500-999 1. Opštini Odžak su priključena naseljena mjesta iz opština Bosanski Šamac i Bosanski Brod.000-10. broj 1.1. što je povoljno sa stanovišta daljeg razvoja.000 više 10. 4.056 Struktura – 0.22% – 100% UKUPNO Dejtonskim sporazumom izvršena je promjena prijeratne teritorije opštine Odžak.-01.64% 27. najbrojniju grupu čine naselja između 1000 – 2000 stanovnika i sa najvećim brojem stanovnika u ukupnoj strukturi.999 2. Površina opštine 1991.1-02. godine.1. Tabela 4. 4. od strane Urbanističkog zavoda Republike Srpske iz Banja Luke. U sljedećoj tabeli dat je prikaz većinske strukture naselja i stanovništva sa stanjem iz 1991. Za potrebe procjene demografskih karakteristika posmatranog područja korišćeni su podaci sistematizovani u dokumentaciji „Podloge za plansku dokumentaciju Lot 1” izrađenog za potrebe planersko studijske dokumentacije autoputa na koridoru Vc.000 Broj naselja – 1 3 6 3 1 – 14 Ukupno stanovnika – 252 2436 9809 8173 9386 – 30.

zaposlenost.2. 62 61 130 Prema osnovnim pokazateljima razvijenosti. Gustina naseljenosti je ispod prosječne gustine naseljenosti kantona.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4.1.1. Tabela 4.3.1. Demografske karakteristike Opština Odžak svojom površinom zauzima 52.110 2. Vukosavlje. Privredna struktura Tabela 4. na kojoj živi 38. Stopa nezaposlenosti radne snage je veća za 30% u odnosu na istu u FBiH.1. 17. Tabela 4. Doboj-Jug i Usora.4.3 4.1.1.6 -4. u opštinama Republike Srpske dok se isti ne posjeduju za opštine Federacije BiH Studija uticaja na okolinu – Lot 1 76 .1. Broj stanovnika 2. Stopa rasta stanovništva (1991 – 2004.1.2% stanovništva.1 2. sagledaće se preko sljedećih pokazatelja: prihodi.8% površine Posavskog kantona. 3. Broj stanovnika je u 2004. 4.207 3.1. Doboj. 4.) 171.465 9.672 60.4 za 2004. Modriča.1.2 2.8 Ovi pokazatelji se odnose na pravna lica koja su predala završne račune u 2003.Makroekonomske karakteristike Stanje privrede užeg uticajnog područja kojeg čini šest opština. kapital4 i broj poslovnih subjekata. god. Gustina naseljenosti (st/km2) 3.-05: Privredna struktura opštine prema djelatnostima u 2003. Zaposlenost Broj zaposlenih Stopa zaposlenosti DBP po stanovniku u KM Nezaposlenost Broj nezaposlenih Radna snaga Stopa nezaposlenosti radne snage Nivo razvijenosti opštine u odnosu na FBiH DBP/stan Stopa zaposlenosti stanovništva Stopa nezaposlenosti radne snage 1. Odžak.1. opština Odžak je znatno ispod nivoa razvijenosti Federacije BiH za 38% prema DBP po stanovniku i za 39% ispod stope zaposlenosti FBiH.god. Djelatnosti Poljoprivreda i šumarstvo 4 Poslovni subjekti Broj % 10 3.074 99.1-03: demografske karakteristike Površina opštine ( u km2) Pokazatelji 1.-04: Ekonomski pokazatelji razvijenosti opštine 1. godini znatno niži što je posljedica promjene veličine teritorije i migratornih kretanja stanovništva.

1.2 34.) 5454 Gustina naseljenosti st/km2 62. Demografske karakteristike Tabela 4.2 22.6 Sektorska struktura registrovanih poslovnih subjekata pokazuje dominaciju tercijarnog i kvartarnog sektora sa 43.2. Jošavica. broj stanovnika i gustina naseljenosti Površina (km2) 86.1.-01.5% i 29.6%. Odžak).1. Pećnik i dijela naselja Modrički lug iz opštine Modriča.2. pošto tercijarni i kvartarni sektor imaju mali potencijal zapošljavanja.8 Opština Vukosavlje je novoformirana opština na teritoriji Republike Srpske. od koja se četiri bez stanovništva.8 100 Tabela 4.83 Broj stanovnika (2004.2.2-02: Demografske karakteristike opština Vukosavlje Površina opštine ( u km2) Pokazatelji 1. Sadašnji naziv opštine je Vukosavlje umjesto ranijeg naziva Odžak (naselja Gnionica. koncentracija stanovništva u opštinskom centru.2.83 za 2004. zatim naselja od 1000 – 2000 stanovnika.6 4. Opština Vukosavlje 4. Broj stanovnika 86.2. Na teritoriji opštine postoji 13 naseljenih mjesta5. Srnava.5 29.6 33. Površina opštine. ugostiteljstvo.1. dio naseljenog mjesta Potočani. Ada. Ovakva struktura privrede odgovara razvijenim područjima.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Industrija. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 77 . 4.-06: Privredna struktura opštine prema sektorima djelatnosti Struktura subjekata % I sektor II sektor III sektor IV sektor 4. nastala nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma od dijelova opština Modriča i Odžak. Vrbovac. Na području opštine Vukosavlje najbrojniju grupu naselja čine naselja između 500 – 1000 stanovnika.9 6. 5454 5 Podaci dobijeni od Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.1.7 43. dok je na ovom nivou razvoja ona neodgovarajuća.1. rudarstvo i energetika Građevinarstvo Trgovina. Karakteriše je manji broj naseljenih mjesta i uglavnom.1. Opština je uvećana pripajanjem naseljenih mjesta Jakeš. 4. zanatstvo i turizam Saobraćaj i telekomunikacije Ostale djelatnosti Ukupno 44 16 90 12 88 260 16. Naselja i naseobinski sistemi Tabela 4.

1 8. god.3.2.2. 4.90 0/00 -1.06 0/00 9. godini je znatno povećan u odnosu na 1996.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 2. ugostiteljstvo. Djelatnosti Građevinarstvo Trgovina.1. 3.4. (1765 stanovnika) što je najvećim dijelom posljedica migratornih kretanja stanovništva. 3. 4.1.84 0/00 Opština Vukosavlje svojom površinom zauzima 2. Broj stanovnika u 2004.8% površine Dobojske regije. Privredna struktura Tabela 4. te zbog toga nije obrađena struktura prihoda i kapitala Studija uticaja na okolinu – Lot 1 78 . Stopa nataliteta je u granicama prosječno ostvarenih u regiji. Makroekonomske karakteristike Tabela 4.) Stope vitalne statistike u 0/00 (2003. Na području opštine nema registrovanih nezaposlenih lica. Gustina naseljenosti je ispod prosječne gustine naseljenosti regije. Zaposlenost Broj zaposlenih Stopa zaposlenosti Prihod po stanovniku u KM Nezaposlenost Broj nezaposlenih Radna snaga Stopa nezaposlenosti radne snage Nivo razvijenosti opštine u odnosu na RS Prihod/stan Stopa zaposlenosti stanovništva Stopa nezaposlenosti radne snage 104 1. Gustina naseljenosti (st/km2) Stopa rasta stanovništva (1996 – 2004.2-03: Ekonomski pokazatelji razvijenosti opštine 1.9 12 - 2. dok je prirodni priraštaj znatno niži od prosjeka regije.) Natalitet Mortalitet Prirodni priraštaj 62.1. 4. 4. Opština Vukosavlje je prema stopi zaposlenosti stanovništva znatno ispod prosječnog nivoa Republike Srpske i to za 88%. zanatstvo i turizam Saobraćaj i telekomunikacije Ostale djelatnosti Ukupno Broj zaposlenih 11 5 2 86 104 Poslovni subjekti Broj % Ukupan prihod (%) Kapital (%) - 6 Iz opštine Vukosavlje završni račun je predalo samo jedno preduzeće iz sektora građevinske industrije.2-04: Privredna struktura opštine6 prema djelatnostima u 2003.8 15.1% stanovništva. Zadnjih pet godina na teritoriji opštine je prisutan negativan trend u prirodnom kretanju stanovništva.1. na kojoj živi 2.

najbrojniju grupu čine naselja između 1000 – 2000 stanovnika.000-1.613 stanovnika.13% 34. godine. Naselja i naseobinski sistemi Tabela 4.000 stanovnika živi 60% stanovništva opštine.22 Broj stanovnika (2004.999 2.000-4.000 više 10. 4. 2.2-05: Privredna struktura opštine prema sektorima djelatnosti 1. 7.0 Prije rata opština Modriča je imala 21 naseljeno mjesto sa ukupno 35.7 82. Opštinski centar je naselje veće od 10. godine bila je 297 km2.1.3.613 Struktura 0.3-02: Strukture naselja i stanovništva sa stanjem iz 1991.66% 4. 5.1.000 stanovnika.000-10. Ovakva struktura privrede odgovara razvijenim područjima.000 Broj naselja 2 4 1 8 5 – 1 21 Ukupno stanovnika 236 1462 835 10375 12251 – 10454 35. Demografske karakteristike Studija uticaja na okolinu – Lot 1 79 .34% 29. 3.40% – 29.3-01.36% 100% UKUPNO Dejtonskim sporazumom izvršena je promjena prijeratne teritorije opštine Modriča. godine Red.581 Gustina naseljenosti st/km2 91. promjena površine i naseobinskog sistema. pošto tercijarni i kvartarni sektor imaju mali potencijal zapošljavanja. Opštini Modriča je pripojeno sedam naseljenih mjesta iz opštine Pelagićevo.1.6 6. Danas. broj 1.2. Struktura zaposlenih % II sektor III sektor IV sektor 10. Na području opštine Modriča.1. opština Modriča obuhvata 23 naseljena mjesta. U sljedećoj tabeli dat je prikaz većinske strukture naselja i stanovništva sa stanjem iz 1991.999 5. Opština Modriča 4. U naseljima preko 1.40%). Jakeš i Pećnik).1. Površina opštine.7 Struktura zaposlenih prema sektorima djelatnosti pokazuje značajno učešće kvartarnog sektora u ukupnoj zaposlenosti opštine.3. dok su izdvojena 3 naseljena mjesta i pripojena novoformiranoj opštini Vukosavlje (Modrički lug. 4. Tabela 4.3. Veličinska struktura Do 199 stanovnika 200-499 500-999 1. što je povoljno sa stanovišta daljeg razvoja naseobinskog sistema.11% 2. broj stanovnika i gustina naseljenosti Površina (km2) 314.1. 4.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela 4.) 28.1. Značajno učešće imaju i naselja koja naseljava 2000 – 5000 stanovnika (34. 6. Površina opštine 1991. dok je na ovom nivou razvoja ona neodgovarajuća.

67 0/00 10. Djelatnosti Poljoprivreda i šumarstvo 7 Broj zaposlenih 46 Poslovni subjekti Broj 7 % 2. Prema osnovnim pokazateljima razvijenosti.1.3 Kapital (%) 3. 4.1 75 80 117 2. 3. 2.3-03: Demografske karakteristike opština Modriča Površina opštine (u km2) Pokazatelji 1. godini je neznatno povećan u odnosu na 1996. 3.1. dok je prirodni priraštaj u granicama prosječno ostvarenih u regiji.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela 4. Gustina naseljenosti je iznad prosječne gustine naseljenosti regije.) Natalitet Mortalitet Prirodni priraštaj 10.4.0 4.1.007 6.1. Stopa nezaposlenosti radne snage je veća za 17% u odnosu na istu u RS.581 91.2% površine Dobojske regije.0 0. 4.9 Zbir zaposlenih i nezaposlenih Studija uticaja na okolinu – Lot 1 80 . na kojoj živi 10. 28. god.7 Ukupan prihod (%) 0. Privredna struktura Tabela 4. Makroekonomske karakteristike Tabela 4.323 3.1. Zaposlenost Broj zaposlenih Stopa zaposlenosti Prihod po stanovniku u KM Nezaposlenost Broj nezaposlenih Radna snaga7 Stopa nezaposlenosti radne snage Nivo razvijenosti opštine u odnosu na RS Prihod/stan Stopa zaposlenosti stanovništva Stopa nezaposlenosti radne snage 3.3.975 14.982 43.3-04: Ekonomski pokazatelji razvijenosti opštine 1.3. 4.6 Opština Modriča svojom površinom zauzima 10.3-05: Privredna struktura opštine prema djelatnostima u 2003. Broj stanovnika Gustina naseljenosti (st/km ) Stopa rasta stanovništva (1996 – 2004. opština Modriča je ispod nivoa razvijenosti Republike Srpske za 25% prema prihodu po stanovniku i za 20% ispod stope zaposlenosti RS.) Stope vitalne statistike u 0/00 (2003.22 za 2004.9% stanovništva.21 0/00 2 314. Stope nataliteta i mortaliteta je iznad prosječnih vrijednosti ostvarenih u regiji.46 0/00 0. 4.3. Broj stanovnika u 2004.

549 stanovnika. rudarstvo i energetika Građevinarstvo Trgovina. Ostvareni finansijski rezultati poslovanja pravnih lica opštine učestvuju sa 13. što čini 11.5 40. Na području opštine Modriča u 2003. U sljedećoj tabeli dat je prikaz većinske strukture naselja i stanovništva sa stanjem iz 1991. 3.5 Prije rata opština Doboj je imala 73 naseljena mjesta sa ukupno 102. Ove rezultate je ostvarilo 2.5 0. broj stanovnika i gustina naseljenosti Površina (km2) 808.218 3.1.4.1 100 46.4 5.7% u prihodima regije.0 1. Privredna struktura opštine prema sektorima djelatnosti pokazuje dominaciju sekundarnog i tercijarnog sektora.8 6. što predstavlja 18.719 zaposlenih.0 22.1.-01.3 43.5 100 87.4.3 51. 4. Struktura zaposlenih prema sektorima djelatnosti pokazuje značajno učešće kvartarnog sektora u ukupnoj zaposlenosti opštine. god.1.1.1. zanatstvo i turizam Saobraćaj i telekomunikacije Ostale djelatnosti Ukupno 1. 8 U poslovnim subjektima koja knjigovodstveno vode po kontnom planu preduzeća Studija uticaja na okolinu – Lot 1 81 .9% u dobiti i sa 3.0 122.6 32.4 1.4% od ukupnog broja u Dobojskoj regiji.6% zaposlenih u pravnim licima regije.5 100 Tabela 4. što je naročito uočljivo na osnovu strukture prihoda.4.2 51. sa 12.84 Broj stanovnika (2004.9 5. Naselja i naseobinski sistemi Tabela 4.) 80. ugostiteljstvo.888 2.9 4. Opština Doboj 4.2 5. Struktura zaposlenih % I sektor II sektor III sektor IV sektor Struktura prihoda % I sektor II sektor III sektor IV sektor Finansijski pokazatelji u 000 KM Prihod Dobit Gubitak Broj zaposlenih8 1.3-06: Privredna struktura opštine prema sektorima djelatnosti 1.0 2.7% u ostvarenom gubitku Dobojske regije.436 3.7 28.2 37.4 3.778 3. je 258 pravnih lica (koja vode knjigovodstvo po kontnom planu preduzeća) predalo završne račune. godine.353 145 988 225 1.464 Gustina naseljenosti st/km2 99.8 2. Površina opštine.975 33 16 132 13 57 258 12.719 2.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Industrija.

godini je povećan u odnosu na 1996.84 za 2004. Stope nataliteta je u okviru prosjeka u 9 Etapni Plan Republike Srpske 1996-2001. 4. Stope vitalne statistike u 0/00 (2003. godine Red. dok je pripajanjem tri naseljena mjesta iz opštine Petrovo (bivša Gračanica).4-03:Demografske karakteristike opštine Doboj Površina opštine ( u km2) Pokazatelji 1.000-4.000 više 10.000-10. 3. 5.549 Struktura 0.01% 19. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 82 . godine bila je 684 km2.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela 4. Na području opštine Doboj.4-02: Strukture naselja i stanovništva sa stanjem iz 1991. Po funkcionalnoj organizaciji9. broj 1. promjena površine i naseobinskog sistema. Područje opštine Doboj je smanjeno izdvajanjem teritorije i formiranjem opština Doboj – Jug.93 0/00 Opština Doboj svojom površinom zauzima 26.73% 11.7% stanovništva.000 stanovnika. najbrojnije grupe čine naselja između 500 – 1000 i 1000 – 2000 stanovnika. Doboj – Istok.1. Gustina naseljenosti (st/km2) 3. 4. uloga centra u sistemu naselja.9 8.999 2. Danas opština Doboj u svom sastavu ima 82 naseljena mjesta. Opštinski centar je naselje veće od 10. U naseljima preko 1. 80.999 5. Broj stanovnika u 2004.81% 100% UKUPNO Dejtonskim sporazumom izvršena je promjena prijeratne teritorije opštine Doboj.godine. Površina opštine 1991. dijelovi opštine Maglaj i naseljenog mjesta iz opštine Pelagićevo (bivša opština Gradačac) povećana teritorija opštine.45% – 26.000 Broj naselja 1 13 27 27 4 – 1 73 Ukupno stanovnika 199 5140 20299 37668 11745 – 27498 102. Opštinu Doboj karakteriše veliki broj naselja različite veličinske strukture. 6. prostorne karakteristike vezane sa komunikacionim i razvojnim osvinama).0. na kojoj živi 30.464 99.) Natalitet Mortalitet Prirodni priraštaj 808. Demografske karakteristike Tabela 4. 2.000-1. Gustina naseljenosti je iznad prosječne gustine naseljenosti regije.2. 7. Usora.79% 36.4% površine Dobojske regije.19% 5. Veličinska struktura Do 199 stanovnika 200-499 500-999 1.5 0. Broj stanovnika 2.) 4.29 0/00 .36 0/00 9. Doboj pripada kategoriji regionalnih centara prvog reda (domet centralnih funkcija. Stopa rasta stanovništva (1996 – 2004.000 stanovnika živi 70% stanovništva opštine.4.1.1.

Prema osnovnim pokazateljima razvijenosti. 4.8 8.869 Poslovni subjekti Broj 16 84 30 178 28 174 510 % 3. zanatstvo i turizam Saobraćaj i telekomunikacije Ostale djelatnosti Ukupno Broj zaposlenih 156 2.4-05: Privredna struktura opštine prema djelatnostima u 2003.7 1.4.7 38. Stopa nezaposlenosti radne snage je veća za 11% u odnosu na istu u RS.4-04: Ekonomski pokazatelji razvijenosti opštine 1. dok je stopa mortaliteta iznad prosječnih vrijednosti ostvarenih u regiji. god. pa je prisutan negativan prirodni priraštaj.5 5.4 39.1 100 Kapital (%) 1.1.1.9 5.306 12.1 39. 3.5 34.756 40.1 100 Ukupan prihod (%) 1. prihod po stanovniku opštine Doboj je za 25% manji u odnosu na prosjek RS.7 100 Tabela 4.5 32.1 4.455 2.301 8. Zaposlenost Broj zaposlenih Stopa zaposlenosti Prihod po stanovniku u KM Nezaposlenost Broj nezaposlenih Radna snaga Stopa nezaposlenosti radne snage Nivo razvijenosti opštine u odnosu na RS Prihod/stan Stopa zaposlenosti stanovništva Stopa nezaposlenosti radne snage 12.065 4.8 2.1.989 898 2.4.4 52. Privredna struktura Tabela 4.1 30.4.1.887 21. 4.4-06: Privredna struktura opštine prema sektorima djelatnosti 1. Makroekonomske karakteristike Tabela 4.1 16.869 16. dok je stopa zaposlenosti na nivou prosječne stope u Republici Srpskoj (za 1% manja od RS).9 75 99 111 2. ugostiteljstvo.1 9.9 34.7 27. rudarstvo i energetika Građevinarstvo Trgovina.5 3.8 25. Djelatnosti Poljoprivreda i šumarstvo Industrija.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija regiji. 4.9 15.3.1 2.0 3.1. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 83 . Struktura zaposlenih % I sektor II sektor III sektor IV sektor Struktura prihoda % I sektor II sektor 3.

sa 37. Gustina naseljenosti (st/km2) 3. Broj stanovnika je u 2004. sa 1. godine.5.494 3. što čini 44. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 84 .7 343. 4.5-02: Demografske karakteristike Površina opštine ( u km2) Pokazatelji 1. Površina opštine. nastala nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma od opština Tešanj i Doboj. Demografske karakteristike Tabela 4. Privredna struktura opštine prema sektorima djelatnosti pokazuje dominaciju tercijarnog i sekundarnog sektora. je 510 pravnih lica (koja vode knjigovodstvo po kontnom planu preduzeća) predalo završne račune.998 10.) 7100 Gustina naseljenosti st/km2 143 Opština Usora novoformirana opština u Federaciji Bosne i Hercegovine. 7100 143 -1. što je naročito uočljivo na osnovu strukture prihoda. a sjedište opštine je u naseljenom mjestu Sivša. Broj stanovnika 2.7% zaposlenih u pravnim licima regije. na ovom području je bilo oko 9100 stanovnika. Na području opštine Doboj u 2003.0 6. Opštinu Usora karekteriše manji broj naseljenih mjesta.5.9 Opština Usora površinom zauzima 1.5.8 Broj stanovnika (2004.5. pored sekundarnog i tercijarnog sektora.8% stanovništva.3% u prihodima regije.2. Ove rezultate je ostvarilo 10. godine.051 24. što predstavlja 35.1.-01. Najveći broj naseljenih mjesta je bio u kategoriji od 1000 – 2000 stanovnika.1.567 10.) 498 za 2004.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija III sektor IV sektor Finansijski pokazatelji u 000 KM Prihod Dobit Gubitak Broj zaposlenih 57. Naselja i naseobinski sistemi Tabela 4. 4. Prema podacima iz 1991.9% u dobiti i sa 23.1. god.1. godini niži nego 1991. Stopa rasta stanovništva (1991 – 2004. Struktura zaposlenih prema sektorima djelatnosti.3% u ostvarenom gubitku Dobojske regije. broj stanovnika i gustina naseljenosti Površina (km2) 49.7% od ukupnog broja u Dobojskoj regiji. u kojima je živjelo oko 60% ukupnog stanovništva. Ostvareni finansijski rezultati poslovanja pravnih lica opštine učestvuju sa 38.1. Opština Usora 4. Gustina naseljenosti opštine je iznad prosjeka u kantonu. pokazuje značajno učešće kvartarnog sektora u ukupnoj zaposlenosti opštine.494 zaposlenih.5% teritorije Zeničko-dobojskog kantona.1.

6 100 Tabela 4.4 42.2 Sektorska struktura registrovanih poslovnih subjekata pokazuje dominaciju tercijarnog i kvartarnog sektora sa 36. Djelatnosti Poljoprivreda i šumarstvo Industrija.5.1 36.1.9 7. Privredna struktura opštine prema sektorima djelatnosti Struktura subjekata % I sektor II sektor III sektor IV sektor 0 22.8 41.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4.1. god.2%. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 85 .4 34 47 150 2.1. 3.5-03: Ekonomski pokazatelji razvijenosti opštine 1. rudarstvo i energetika Građevinarstvo Trgovina. Makroekonomske karakteristike Tabela 4.4. ugostiteljstvo. Prema osnovnim pokazateljima razvijenosti. opština Usora je znatno ispod nivoa razvijenosti Federacije BiH za 66% prema DBP po stanovniku i za 53% ispod stope zaposlenosti FBiH. 4. Privredna struktura Tabela 4.5.1.8% i 41. Zaposlenost Broj zaposlenih Stopa zaposlenosti DBP po stanovniku u KM Nezaposlenost Broj nezaposlenih Radna snaga Stopa nezaposlenosti radne snage Nivo razvijenosti opštine u odnosu na FBiH DBP/stan Stopa zaposlenosti stanovništva Stopa nezaposlenosti radne snage 504 7.2 5.1. 4.146 1. Privredna struktura opštine prema djelatnostima u 2003.5-04. zanatstvo i turizam Saobraćaj i telekomunikacije Ostale djelatnosti Ukupno Poslovni subjekti Broj 0 11 4 19 5 29 68 % 0 16.143 1.647 69.9 27.1 1.5-05.3. Stopa nezaposlenosti radne snage je veća za 50% u odnosu na istu u FBiH.

Makroekonomske karakteristike Tabela 4.1. Na teritoriji opštine su dva naseljena mjesta Matuzići i Mravići.2% stanovništva. Gustina naseljenosti je veća nego prosječna u kantonu. nastala nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma od jednog dijela teritorije opštine Doboj. Broj stanovnika 2.3. godine živjelo 3259 stanovnika. 3. Na teritoriji opštine je 1991.369 1.1 2. Demografske karakteristike Tabela 4.-01.1. Površina opštine.6-03: Ekonomski pokazatelji razvijenosti opštine 1.) 4852 Gustina naseljenosti st/km2 473 Opština Doboj .6.5 69 81 148 2. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 86 . Stopa rasta stanovništva (1991 – 2004.1 Opština Doboj – Jug svojom površinom zauzima 0. Opština Doboj-Jug 4.3% površine Zeničko – dobojskog kantona.6. Zaposlenost Broj zaposlenih Stopa zaposlenosti DBP po stanovniku u KM Nezaposlenost Broj nezaposlenih Radna snaga Stopa nezaposlenosti radne snage Nivo razvijenosti opštine u odnosu na FBiH DBP/stan Stopa zaposlenosti stanovništva Stopa nezaposlenosti radne snage 576 12. Oba naseljena mjesta pripadaju grupi naselja od 1000 – 2000 stanovnika (Matuzići – 1783. broj stanovnika i gustina naseljenosti Površina (km2) 10.2.Jug je novoformirana opština na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.1.2 za 2004.6. na kojoj živi 1.6-02: Demografske karakteristike Površina opštine ( u km2) Pokazatelji 1. Gustina naseljenosti (st/km2) 3.1. Mravići – 1476 stanovnika).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4.1.252 1. 4852 473 3. godini viši nego 1991.) 10. 4. Demografske karakteristike 4.2 Broj stanovnika (2004. Naselja i naseobinski sistemi Tabela 4. Sjedište opštine Doboj – Jug je u naselju Matuzići.1.6.1.6.828 68. Broj stanovnika je u 2004.1. godine što je posljedica promjene veličine teritorije i migratornih kretanja stanovništva 4.

ugostiteljstvo. ove planine bogate šumom značajno utiču na klimu analiziranog područja. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 87 .7% i 29. Stopa nezaposlenosti radne snage je veća za 48% u odnosu na istu u FBiH.0 28. Planine Vučjak (367m) i Krnin planina (265m) zapadno od rijeke Bosne.7 29. odnosno. Crni vrh (687m) na jugu. zanatstvo i turizam Saobraćaj i telekomunikacije Ostale djelatnosti Ukupno Poslovni subjekti Broj 2 14 8 22 4 25 75 % 2. rudarstvo i energetika Građevinarstvo Trgovina.3 5.3 Sektorska struktura registrovanih poslovnih subjekata pokazuje dominaciju tercijarnog i kvartarnog sektora sa 38.dionica Svilaj-Doboj.1. zatim planine Trebovac (644m) i Ozren (917m) istočno od rijeke Bosne. Privredna struktura Tabela 4. Iako visina pomenutih planina ne prelazi 1500m. god. 4.6. Djelatnosti Poljoprivreda i šumarstvo Industrija.6-04.7 29. opština Doboj-Jug je znatno ispod nivoa razvijenosti Federacije BiH za 31% prema DBP po stanovniku i za 19% ispod stope zaposlenosti FBiH.1. što potvrđuje kontinentalnost režima padavina na ovom području.6-05: Privredna struktura opštine prema sektorima djelatnosti Struktura subjekata % I sektor II sektor III sektor IV sektor 4. Pored navedenih topografskih faktora. analizirano područje je izloženo čestim severozapadnim i zapadnim prodorima vlažnog atlantskog vazduha koji donose značajne količine padavina.1. Kraj oko donje Bosne i Posavina odlikuju se umjerenokontinentalnom klimom sa srednjom godišnjom temperaturom vazduha oko 11°C i godišnjom količinom padavina od 745-907 mm. Zbog otvorenosti analiziranog dela doline Bosne prema zapadu. obuhvata dolinu rijeke Bosne u njenom donjem toku od Doboja do ušća u Savu. 4. naročito tokom perioda maj-jul.4. a naročito karakteristike preovlađujućih vazdušnih strujanja i režima padavina iznad razmatranog područja u velikoj mjeri utiči udaljenost od mora i raspored polja visokog i niskog vazdušnog pritiska. Privredna struktura opštine prema djelatnostima u 2003.7 18.2.0 38. Količine padavina za topliji dio godine čine 56%.3%.3 100 Tabela 4. položaj anticiklona i ciklona iznad Evrope i Atlantskog okeana.7 10.3 33. severu i severoistoku.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Prema osnovnim pokazateljima razvijenosti. Klimatske i meteorološke karakteristike Analizirano šire područje autoputa na koridoru Vc . na lokalne klimatske uslove. zahvatajući pobrđe i široke aluvijalne ravni na desnoj obali Save. predstavljaju posebne morfološke cjeline na ovom području.

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

U cilju detaljnijeg ispitivanja klimatskih uslova šireg područja dionice autoputa Svilaj-Doboj, analizirani su raspoloživi podaci meteoroloških mjerenja i osmatranja za period 1951-2004. godina, za sljedeće meteorološke stanice: Slavonski Brod ...........φ = 45° 10' N, Derventa .....................φ = 45° 00' N, Modriča .......................φ = 44° 59' N, Brčko ..........................φ = 44° 53' N, Gračanica ...................φ = 44° 43' N, Doboj ..........................φ = 44° 44' N, λ = 18° 00' E, λ = 17° 55' E, λ = 18° 18' E, λ = 18° 50' E, λ = 18° 16' E, λ = 18° 06' E, H = 88 m H = 105 m H = 115 m H = 96 m H = 160 m H = 165 m

Napominje se da su za potrebe analize prostorne raspodjele i interpolacije osnovnih klimatskih elemenata na analiziranom području korišćeni kako podaci napred navedenih meteoroloških stanica, tako i rezultati istraživanja klime ovog područja u okviru projekta izrade Prostornog plana Republike Srpske.

Slika 4.2: Raspored meteoroloških stanica u odnosu na trasu LOT1

4.2.1 Temperatura vazduha
Lokalni uslovi reljefa i mala nadmorska visina analiziranog područja, uslovljavaju umjerenokontinentalnu klimu sa vrlo ujednačenim termičkim uslovima (Slika. 4.1-01). Tokom većeg dela godine (april-oktobar) srednje mjesečne temperature vazduha su veće od 10°C, dok su ostali meseci hladni sa znatno nižim temperaturama. Zime su ovde često štre, a leta umjerena. Prosječna godišnja temperatura vazduha u donjem toku Bosne, severoistočno od Modriče kreće se oko 12°C, a na dijelu dionice autoputa Modriča-Doboj kreće se oko 10.8°C (Slika 4.2-01, Tabela. T.4.2-01).

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

88

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

Analiza srednjih ijnih temperatura vazduha (Tabela T.4.2-01, Slika 4.2-02) pokazuje da je najniža temperatura u januaru i varira od -0.9°C u Modriči, do -0.4°C u Doboju, dok je najtopliji mesec jul sa prosječnim temperaturama vazduha u opsegu od 20.6°C u Doboju do 20.7°C u Modriči. Treba naglasiti da je usled globalnih promјena klime u toku poslednje decenije XX vijeka zabeležen najvećI porast temperature vazduha kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou. Prosječne godišnje temperature vazduha na analiziranom području u toku poslednje decenije XX vijeka veće su u prosjeku za 0.3°C u odnosu na standardni 30-godišnji prosjek 1961-1990. godina, što potvrđuju i rezultati osmatranja na meteorološkim stanicama Modriča i Doboj (Tabela T.4.2-01). Izraženo godišnje kolebanje temperature vazduha (od 21°C u Doboju i 21.6°C Modriči, kao i visoka amplituda apsolutnih akstremnih temperatura vazduha (68.5°C za područje Modriče i čak 72.5°C za Doboj), odražava dominantan uticaj fizičkogeografskih i lokalnih uslova reljefa na formiranje umjerenokontinentalnog režima klime na analiziranom području. Srednja godišnja maksimalna temperatura vazduha se na analiziranom području kreće u opsegu od 16.2 °C u Modriči do 16.3°C u Doboju (Tabela T.4.2-01), dok se srednja minimalna godišnja temperatura kreće u opsegu od 5.4°C Modriči, do 5.7°C u Doboju (Tabela T.4.2-01). Kao što pokazuju podaci (Tabela T.4.2-01), apsolutni maksimum temperature vazduha se javlja samo u Modriči u julu mesecu (41.5°C), dok je na ostalim meteorološkim stanicama registrovan u avgustu (Doboj, 40.3°C, Brčko 42.0°C). Apsolutni minimum temperature vazduha (Tabela T.4.2-01) javlja se u januaru (Doboj, -32.2°C, Modriča, -27.0°C). Uočava se da su temperaturni ekstremi izraženiji u kotlinama (Doboj) u odnosu na padine i brežuljkastu oblast veće nadmorske visine, zbog pojave temperaturnih inverzija. Zime su na razmatranom području prilično hladne sa prosječnim temperaturama koje se kreću u opsegu od, 0.7°C u Modriči do 0.7°C na području Doboja (Tabela T.4.2-01). Srednje letnje temperature se kreću od 19.9, u Doboju, do 21.2°C u Modriči, uz blagu tendenciju rasta ka Brčkom i Bijeljini, odnosno opadanja sa rastom nadmorske visine južno od Doboja. Jeseni su samo neznatno toplije od proleća (na profilu Doboj-Modriča, srednja temperatura jesenjih meseci se kreće oko 11.1°C, a prolećnih od 11.0°C) što ukazuje da se analizirano područje nalazi u zoni slabo izraženog maritimnog uticaja na termički režim (Tabela T.4.2-01).

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

89

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

Tabela T.4.2-01: Temperature vazduha (°C), period 1951-2004. godina
METEOROLOŠKA STANICA MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.

a) Srednja mjesečna temperatura Modriča Doboj -0.9 -0.4 2.0 1.9 6.3 6.3 10.9 11.0 15.9 15.7 19.6 19.1 20.7 20.6 20.2 20.0 16.4 16.1 11.1 11.2 5.9 6.0 1.1 1.5 10.8 10.7

b) Srednja maksimalna temperatura vazduha Modriča Doboj 2.6 3.3 6.2 6.7 12.0 12.1 16.9 17.0 22.1 22.0 25.6 25.0 26.9 27.1 27.0 26.9 23.1 23.4 17.3 17.7 10.7 10.7 4.5 5.2 16.2 16.4

c) Srednja minimalna temperatura vazduha Modriča Doboj -4.6 -4.3 -2.3 -2.5 0.9 1.0 5.0 5.2 9.3 9.6 13.1 13.1 14.2 14.4 13.8 13.9 10.4 10.8 5.6 6.4 1.7 2.3 -2.5 -1.7 5.4 5.7

d) Apsolutna maksimalna temperatura vazduha Modriča Doboj 19.7 20.7 22.4 23.0 26.8 29.0 30.8 31.7 34.8 36.0 37.5 37.8 41.5 40.0 41.2 40.3 35.5 35.0 30.4 31.0 28.0 26.4 19.8 22.0 41.5 40.3

e) Apsolutna minimalna temperatura vazduha Modriča Doboj -27.0 -21.0 -19.0 -32.2 -26.8 -18.2 -3.0 -6.0 -0.4 -2.1 3.0 1.6 6.5 6.7 5.5 5.3 -1.0 -0.2 -5.2 -5.6 -14.6 -21.0 -27.0 -15.4 -20.8 -32.2

Slika 4.2-01: Prostorna raspodjela srednjih godišnjih temperatura vazduha na širem području dionice autoputa Svilaj-Doboj, period 1951-2004. godine

Slika 4.2-02: Srednje mjesečne temeperature vazduha (°C), period 1951-2004. godine

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

90

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

4.2.1.1 Mraz Velika učestanost pojave mrazeva (dani sa minimalnom temperaturom vazduha Tn ispod 0°C) i magli predstavlja takođe značajnu karakteristiku klime šireg područja dionice autoputa SvilajDoboj. Godišnje se u dolini Bosne javlja u prosjeku od 79 do 92 dana sa mrazom, i to pretežno od oktobra do aprila, uz retke pojave tokom maja i septembra meseca (Tabela T.4.2-02). Broj dana sa jakim mrazom (dani sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha Tn nižom od minus 10°C) kreće se godišnje u prosjeku od 11.2 dana u Doboju, do 9.6 dana u Modriči (Tabela T.4.2-02). Najveći broj dana sa jakim mrazom javlja se u Derventi (oko 12 dana), a najmanji u Brčkom (oko 8 dana). Zimski period je karakterističan po velikoj učestalosti ledenih dana (dani sa maksimalnom temperaturom vazduha Tx ispod 0°C). Srednji godišnji broj ledenih dana se kreće od 20 u Doboju, Modriči i Brčkom, do 21 u Derventi (Tabela T.4.2-02). 4.2.1.2 Letnji i tropski dani U toku leta dno doline i kotline se znatno zagreva, pa se sa smanjenjem nadmorske visine povećava broj letnjih dana (dani sa maksimalnom temperaturom vazduha Tx iznad 25°C) i broj tropskih dana (dani sa maksimalnom temperaturom vazduha Tx iznad 30°C). Tropski dani se javljaju u periodu od aprila do oktobra u Doboju, i od maja do oktobra u Derventi (Tabela T.4.202), ali ih najviše ima u toku leta, i to u prosjeku od 23 dana u dolini Bosne, dok se idući ka Brčkom ovaj broj povećava i godišnje iznosi oko 30 dana. Broj letnjih dana je, u odnosu na tropske, srazmjerno veći i u Doboju iznosi 87 dana godišnje. Tabela T.4.2-02: Temperature vazduha (°C), period 1951-2004. godina
METEOROLOŠKA STANICA MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.

a) Tn ≤ -10°C (dani sa jakim mrazom) Derventa Modriča Brčko Doboj 5.6 4.9 4.4 5.2 3.6 2.0 2.2 3.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 0.2 1.9 2.0 1.3 1.9 12.0 9.6 8.3 11.2

b) Tx < 0°C ( ledeni dani) Derventa Modriča Brčko Doboj 9.7 10.1 9.7 9.2 4.3 2.8 4.5 3.9 0.7 0.5 0.5 0.8 0.5 0.4 0.2 0.4 5.5 5.8 4.9 5.1 20.7 19.6 19.9 19.5

c) Tn < 0°C ( mrazni dani) Derventa Modriča Brčko Doboj 25.8 25.7 24.4 23.5 19.5 19.2 16.9 18.2 12.0 10.6 8.8 10.9 2.2 0.9 0.8 1.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 2.5 1.9 1.6 1.5 9.1 9.0 7.9 8.4 20.6 20.9 18.5 18.6 91.8 88.3 78.8 83.2

d) Tx ≥ 30°C (tropski dani) Derventa Modriča Brčko 0.0 0.0 1.1 1.2 1.3 3.6 4.7 5.7 7.5 7.6 9.2 7.2 7.0 8.7 1.9 1.8 2.7 0.1 0.1 0.1 21.5 22.3 27.6

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

91

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija
Doboj 0.0 1.3 4.0 8.0 7.6 2.9 0.1 23.9

4.2.2 Indeks mraza
Na osnovu srednih dnevnih temperatura vazduha za Modriču, određen je indeks mraza okoline za tri najhladnije zime 1953/1954,1962/1963, 1963/1964. godina sa prosječnom zimskom temperaturom vazduha od -3.7°C, -3.8°C i -2.8°C, respektivno, a dobijeni rezultati su prikazani na slici 4.2-03. Kao što se uočava, vrijednost indeksa mraza okoline za Modriču za navedene zime (izračunat prema JUS-u U.C4.016, kao apsolutna vrijednost razlike između maksimalne i minimalne vrijednosti kumulativne sume temperatura za najhladniji vremenski period) iznosi 394.7°Cdana, 301.9°Cdana i 255.8°Cdana, a broj dana između ekstremnih vrijednosti kumulativnih suma iznosi 74, 54 i 56 dana. Na osnovu dobijenih rezultatat može se odrediti mjerodavan indeks mraza za dvadesetogodišnji projektni period, koji je neophodan za dimenzionisanje kolovozne konstrukcije i predizimanje mjera zaštite od štetnog dejstva smrzavanja i odmrzavanja. Dubina prodiranja mraza u tlo, određena prema formuli dm=K lm , gdje je: dm - dubina prodiranja mraza u tlo u cm; K - koeficijent koji ima vrijednost 5.3 za područja ispod 800m nadmorske visine; i Im - indeks mraza u °C, iznosi u prosjeku 94cm za napred navedene tri najhladnije zime. Ako se za određivanje dubine prodiranja mraza u tlo primjeni Makovnikova metoda, koristeći formulu dm= 2αT , gdje je: α - koeficijent prodiranja mraza koji zavisi od izloženosti mjesta vetru (za naša područja koristi se vrijednost α = 25.5 za lokalitete ispod 800m nadmorske visine) i T - broj dana sa negativnom srednjom dnevnom temperaturom vazduha, tada se za napred navedene tri najhladnije zime za Modriču, dobijaju vrijednosti dubine prodiranja mraza od 61.4cm, 52.4cm i 53.4cm respektivno.

Slika 4.2-03: Indeks mraza okoline za Modriču

4.2.3 Osunčavanje i oblačnost
Na kontinentalnost klime analiziranog područja ukazuju i podaci o stvarnom trajanju sijanja sunca sa prosječnim godišnjim sumama ispod 2000 časova (od 1645h u Doboju, do 1813h u Derventi, Tabela T.4.2-03). Naime, prosječno godišnje osunčavanje na analiziranom području iznosi 1729 časova, i znatno je manje u odnosu na potencijalno godišnje trajanje sijanja Sunca koje za analiziranu geografsku širinu iznosi oko 4400 sati. Najduže prosječno trajanje sijanja Sunca javlja se u julu (Doboj, 237.3 časa, Derventa, 262.1 časa) dok se u novembru (Derventa, 42.2 časa), odnosno decembru (Doboj, 49.1 čas) javlja minimum osunčavanja. Srednja godišnja oblačnost se kreće oko 5.7 desetina pokrivenosti neba iznad analiziranog područja (Tabela T.4.2-03). U periodu od maja do oktobra meseca, mjesečna količina

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

92

7 5. čak 65%.9 5.3 3.8 6.8 6.8 6.2 4.3 5. dok su u Doboju skoro ravnomjerno zastupljeni vjetrovi iz svih pravaca uz neznatno učestalija strujanja iz pravca sjeverozapada i jugoistoka zbog kanalisanog strujanja vazduha u pravcu pružanja Dobojske kotline.9 5.9 7. Srazmjerno visoka frekvencija tišina pokazuje da je na ovom području u toku godine oko 40% dana bez vjetra. pa je i broj tmurnih dana (sa prosječnom dnevnom oblačnošću iznad 80%) u ovom periodu veliki (u prosjeku svaki drugi dan). znatno je rjeđa i u prosjeku godišnje iznosi dva dana.4 147.7 42.6 5.6 6.4 2.1 m/s u Derventi.1 3.1 4.3 4. u Prnjavoru jugozapadni i sjeveroistični vjetrovi.0 154.5 5.6 73.6 2.9 17.6 198.7 7.4 3.3 8.6 12.4 2. U toku godine njihov broj dostiže oko 120 dana (Tabela T.6 11. Pojava dana sa olujnim vjetrom (jačina iznad 8 Bofora).0 7.4 3.6 73.9 5.9 5.6 5.7 7.0 204.1 177.2 49.1 c) Broj vedrih dana (N < 2 /10) Derventa Modriča Brčko Doboj 2.0 7.4 6.7 4.2 7.5 9.4 7.8 6.0 b) Srednja mjesečna količina trajanja sijanja Sunca (čas) Derventa Doboj 48.6 4.4 1777.9 86.9 6.8 125.0 4.3 7.4 5.9 126. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 93 . avgustu i septembru mesecu (u prosjeku svaki treći dan).1 18.5 5.3 50.6 10.1 11.4.2 5.6 4.3 9.8 16.1 9.4 3.8 6.9 11.2.6 6.4 237.7 4.4 8.0 6.7 5.2-03: Oblačnost i osunčavanje METEOROLOŠKA STANICA MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.8 134.6 14.1 12.4 54.4 4.0 8.5 225. srednja mjesečna oblačnost se kreće od 54 do 76%.4 Vjetar U pogledu režima vjetra uočava se dominantan uticaj lokalnih orografskih prepreka kako na pravac tako i na intenzitet vetra.8 5.7 17.3 6.2 262. Prosečan godišnji broj vedrih dana (sa srednjom dnevnom oblaćnošću ispod 20%) kreće se oko 73 dana (Tabela T.8 10.9 11.6 5.4 3.2-04).3 6. Tabela T.9 6.4 13. Najveće prosječne brzine vetra ne prate uvijek učestalost pravaca vjetrova i kreću se oko 2.8 1.3 6.5 7.5 3.4 45.0 3. a najčešća pojava vedrih dana je u julu.9 66.6 109.6 4.9 2.0 4.0 6.4.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija oblačnosti je manja od godišnjeg prosjeka.0 4.1 115.2 71.2 8.2 4.3 4.2 4.1 255.7 2. i u periodu od juna do septembra meseca uglavnom je ispod 50%. i 1.6 9.3 223.3 10.3 6.3 6.4 7.2 12.3 14. a najviše u Derventi.5 4.7 2. a) Srednja mjesečna količina oblačnosti (1/10) Derventa Modriča Brčko Doboj 7.7 2.9 3.4 m/s u Doboju. do 12 u Modriči.2 4.1 1645. Preovlađujći vetrovi u toku godine su iz zapadnog i sjevernog kvadranta (Slika 4.6 5.6 6.1 16.6 2.4 4.0 8.2 182.7 6.0 5. Srednji godišnji broj dana sa jakim vjetrom (jačina iznad 6 Bofora) varira od 8 u Doboju.1 77.1 15.2 7.9 10.0 8.7 5.4 16. U hladnoj polovini godine (od novembra do aprila).3 10.6 5. Tako u Derventi u toku godine preovlađuju zapadni i sjeveroistočni.9 3.1 10.1 12. 1.8 4.0 9.0 12.7 m/s u Prnjavoru.7 15.4.2-03). 2.1 3.1 3.8 d) Broj tmurnih dana (N > 8 /10) Derventa Modriča Brčko Doboj 18.4 6.0 16.5 6.8 6.6 11.9 7.1 7.3 208.3 7.2 4.7 5.7 7.2-04).2-03).6 13.0 9.6 131.1 4.8 116.9 5.4 4.8 6.4 124.6 5. u Modriči sjeverozapadni-zapadni-jugozapadni i sjeveroistočni vetrovi.7 5.6 m/s u Modriči (Slika 4.3 5.

4 7.2 84.2 84.6 84.0 18.4 11.2 9.8 7.2 5.8 17.5 5.9 13.2 16.3 74. dok se maksimum javlja u julu i kreće se u prosjeku oko 18 mb.8 85.9 9.8 19.5 86.1 74.4 74.0 11.6 10.6 76.4 9.4 13.0 6.5 82.1 76. januaru i februaru mjesecu i u prosjeku iznose preko 85%.3 15. a) Srednji napon vodene pare (mb) Derventa Modriča Brčko Doboj 5.2 10.4 83. decembru.1 76.5 81.0mb). Studija uticaja na okolinu – Lot 1 94 .4 11.9 11.0 18.1 73.2 73. dok se najmanja vrijednost javlja u periodu od aprila do avgusta i iznosi u prosjeku oko 75% na analiziranom području.4 8.9 81. Od septembra do marta mjeseca relativna vlažnost vazduha je visoka i iznosi preko 80%.2 77.3 5.2 73. Tabela T.6 77.2-04: Vlažnost vazduha METEOROLOŠKA STANICA MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.3 78.3 6.9 6.5 81.5 17.3 88.2 77.9 79.3 6. pri čemu se najniže vrijednosti javljaju u januaru (oko 5.7 85. Najveće vrijednosti relativne vlažnosti vazduha se javljaju u novembru.3.3 8.0 17.3 78.8 18.1 71.5 86.0 14.0 7.1 77.8 87.6 79.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Slika 4.6 74.3-04) prate godišnji hod temperature vazduha.4 89.8 88.2 77.6 74.3-04).4 7.1 11.4 82.3.5 13.4 73.7 76. Modriču Prnjavor i Doboj 4.6 77.5 16.2.0 77.9 6.9 75.0 81.6 15.8 13.1 Srednje mjesečne vrijednosti napona vodene pare (Tabela T.1 85.4 17.2-04: Godišnje ruže vjetrova za Derventu.3 11.5 Vlažnost vazduha Relativna vlažnost vazduha je visoka i u prosjeku godišnje kreće se u opsegu od 79% u Modriči do 82% u Derventi ( Tabela T.0 8.2 5.4 8.7 15.9 78.3 17.3 b) Relativna vlažnost vazduha (%) Derventa Modriča Brčko Doboj 87.8 18.6 86.7 11.3 6.0 80.4.9 80.1 87.0 83.1 5.

U pogledu karakteristika režima padavina.4.2-05). Prostorna raspodjela godišnjih količina padavina (Tabela T. u periodu majjuli.) ukazuje da ovo područje u toku godine prima znatnu i prilično ujednačnu količinu vodenog taloga.3 79. Derventa i Doboj veće (Slika 4.8 59. koji u Doboju iznosi 109.2-05) su u intervalu od 74mm u Brčkom do 101mm na lokaciji Bijeljine.2-07) pokazuje da se maksimalne količine padavina javljaju tokom druge polovine proleća i prve polovine leta. Modriča .0 92.j.2-05: Padavine i broj dana sa padavinama METEOROLOŠKA STANICA MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.2-05 i Slike 4.4 81.5 106. Tokom ovog perioda izluči se na području donjeg toka rijeke Bosne oko jedne trećine godišnje sume padavina.avgust). raspodjela padavina u toku godine (Tabela T. Vrijednosti apsolutnih maksimalnih dnevnih količina padavina (Tabela T.9mm. Naime.2-05).3 73.7 67. u prosjeku 1000mm do 1200mm godišnje (Slika 4. analizirano područje se nalazi u zoni koja ima obeležja kontinentalnog pluviometrijskog režima.4 79.4. Pri tome Bijeljina i Brčko i imaju manje sume padavina od prosjeka za posmatrano područje (838mm).2-05 i Slika 4.9 79.6 Padavine Režim padavina predstavlja svakako jedan od najznačajnijih klimatskih elemenata sa aspekta sigurnosti drumskog saobraćaja. a) Srednje mjesečne količine padavina (mm) Derventa 54. Prostorni raspored prosječnih godišnjih količina padavina na širem području dionice autoputa Svilaj-Doboj (Sl. t. period 1961-1990. od 745mm (Bijeljina) do 900mm (Doboj).8mm.2-06 i 4. i na svakoj lokaciji bar u jednom mesecu su premašile mjesečne sume padavina (Doboj . Na ovim lokalitetima u hladnoj polovini godine (od oktobra do aprila) izluči se oko 44% od ukupne godišnje količine padavina.8 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 95 .9 897.4. Slika 4.2-05: Prostorna raspodjela srednjih godišnjih količina padavina za šire područje dionice autoputa Svilaj-Doboj.0 58.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4. godine Tabela T.2.4. a od toga najmanje mjesečne količine (oko 55mm) imaju februar i mart. a u Modriči 96. sa maksimumom u junu. U višim brdskim predelima u okolini Doboja izlučuje se veća količina vodenog taloga.2-05) ukazuje da se u toku godine izluči u prosjeku oko 900 mm vodenog taloga na području Doboja i oko 836mm na području Modriče.jul.2-5.4.5 65. a Modriča.

5 73.9 10.9 900.6 152.1 11.6 10.0 77.0 0.4 8.2 43.3 4.0 13.2 11.8 40.8 9.3 8.1 0.8 42.5 14.5 11.5 10.1 0.9 78.2 37.2 0. Slika 4. Brod Derventa Modriča Doboj 0.0 109.6 11.5 65.3 e) Broj dana sa snežnim pokrivačem Doboj 50 82 48 17 1 30 49 82 f) Broj dana sa poledicom Sl.0 51.3 39.3 46 34 48.6 30.9 55.0 72.6 9.6 14.8 14.5 10.4 77.8 10.5 14.3 9.2 39.5 14.5 89.2 10.9 77.7 61.8 16.8 10.2 13.8 51.8 13.9 7.1 41.1 0.6 12.5 2.3 11.4 53.5 68.0 78.4 48.0 8.2 0.1 0.9 49.6 48.6 0.1 12.5 52.4 13.2 2.3 0.0 847.1 75.0 2.9 95.8 72.4 71.0 0.6 8.0 12.5 7.2 9.9 7.6 47. godine Studija uticaja na okolinu – Lot 1 96 .3 52.9 0.3 89.8 89.8 72.7 45.5 81.7 90.8 65.4 0.2 7.0 55.5 37.8 79.1 31.3 1.9 62.1 11.7 130.0 9.4 12.7 33.0 47.0 56.6 8.0 10.1 9.2 73.2 50.3 11.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Modriča Brčko Doboj 57.5 9.1 0.1 0.1 85.3 56.6 58.2 63.1mm Derventa Modriča Brčko Doboj 10.7 55.0 60.7 70.5 86.2 55.8 73.8 111.0 0.5 2.0 0.2 67.4 72.7 36.4 74.1 52.7 59.1 9.0 85.2 2.2 11.0 12.7 41.2 0.4 0.2 10.9 12.1 70.8 89.7 8. potrebno je poznavati verovatnoću maksimalnih kiša kratkog trajanja za određeni povratni period.5 61.4 Za potrebe dimenzionisanja hidrotehničkih objekata i ocene rizika od vodnih erozija i klizišta.8 68.1 66.9 56.7 121.3 86.2 1.0 2.8 0.7 0.9 52.4 6.0 45.2-06: Srednje mjesečne i maksimalne dnevne količina padavina za Modriču.3 18.7 74.1 0.7 96.1 0.2 10.6 794.5 9.4 b) Maksimalne dnevne količine padavina (mm) Derventa Modriča Brčko Doboj 34.2 55.1 0.9 72.0 31.8 d) Broj dana sa snežnim pokrivačem Derventa Modriča Brčko Doboj 13.0 10.3 10.0 44. period 1953-1985.1 0.7 c) Broj dana sa padavinama ≥ 0.6 10.4 58.7 41.7 78.

5mm registrovana 1951. godine Na slikama 4. apsolutna maksimalna dnevna količina kiše od 86. prevazilazi teorijsku vrijednost maksimalnih dnevnih padavina (dobijena primjenom metode Log Pearson III) za povratni period od 50 godina i vrlo je bliska teorijskoj vrijednosti za povratni period od 100 godina (93mm).2-08: Verovatnoća pojave maksimalnih dnevnih padavina za Modriču. Kao što se može uočiti na grafičkom prikazu.2-08 i 4.7mm registrovana 24.7mm. godine Slični rezultati dobijeni su i za stanicu Doboj (Slika 4. period 19511985. dok maksimalna dnevna količina padavina koja se javlja jednom u 50 godina iznosi 84mm. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 97 . vrijednost maksimalne dnevne kiše koja se javlja jednom u deset godina u Modriči iznosi 63. godine u Doboju. dok maksimalna količina padavina koja se javlja jednom u 50 godina iznosi 80. Vrijednost maksimalne dnevne kiše koja se javlja jednom u deset godina u Doboju iznosi 64mm. jula 1976. Treba naglasiti.2-09).2-07: Srednje mjesečne i maksimalne dnevne količina padavina za Doboj.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Slika 4. Slika 4.6mm.2-09 prikazana je verovatnoća maksimalnih dnevnih količina padavina koja je određena na osnovu 35-godišnjeg niza maksimalnih dnevnih godišnjih količina padavina za stanicu Modriča i Doboj. godine prevazilazi maksimalnu teorijsku vrijednost padavina za povratni period od 50 godina. period 19511985. da apsolutna maksimalna dnevna količina kiše od 89. Kao što se može uočiti.

4. a zatim ponovo formira. i nakon kraćeg trajanja se otapa. u prosjeku svaki drugi dan. Modriča 131. a veoma retko u maju. Srednji godišnji broj dana sa snegom za Doboj iznosi 42 dana. 138. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 98 .3. dok na podrčju Doboja prosječna maksimalna visina snežnog pokrivača iznosi 50cm. junu i oktobru. jak vetar. S obzirom da posmatrano područje pripada niskoj peripanonskoj oblasti. uočava se da se poledica na analiziranom području javlja u periodu od novembra do maja. 122. period 19511985. kao i odroni i klizišta pri pojavi padavina jakog intenziteta. Prema podacima datim u tabeli T.3. Bijeljina. ali najčešće u decembu i januaru.3-05). dok se u priobalju Save ova pojava javlja u prosjeku 2 dana godšnje. Stvarni broj dana sa snegom i snežnim pokrivačem je manji od dužine perioda sa pojavom snega i snežnog pokrivača između srednjih graničnih datuma. Opasnosti su naročito izražene pri koincidenciji mokrog kolovoza i drugih nepovoljnih meteoroloških činilaca kao što su snežne padavine. 153.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Slika 4. sa maksimumom od 60cm.2-05. snežni pokrivač je nestabilan. Broj dana sa padavinama jačeg intenziteta (≥10 mm) je najveći u toku leta. Derventa. Tabela T. Na navedenim meteorološkim stanicama najveći broj dana sa padavinama je u maju i decembru. 112 dana). a na godišnjem nivou se u prosjeku kreće oko 30 dana u zoni dionice autoputa SvilajDoboj. a za Modriču 28 dana. Srednji broj dana sa snežnim pokrivačem većim od 1cm na analiziranom području se kreće u opsegu od 31 (Brčko) do 52 dana (Doboj.2-09: Verovatnoća pojave maksimalnih dnevnih padavina za Doboj. Velika učestanost vlaženja kolovoza usled padavina spada u značajne faktore rizika saobraćaja u svim godišnjim dobima. godine Režim padavina analiziranog područja karakteriše relativno veliki broj dana sa padavinama u toku godine (Doboj. poledica ili pak smanjena vidljivost usled čestih magli i sumaglica. U prosjeku se javlja jedan dan sa poledicom u okolini Doboja.3-05). a apsolutni maksimum dostiže 82cm (Tabela T. Sneg se na ovom području javlja uglavnom od novembra do aprila. Brčko. Prosječna maksimalna visina snežnog pokrivača u priobalju Save se kreće oko 30-40cm.

Botajice. Izdignuti dijelovi terena imaju talasaste i izlomljene forme reljefa sa strmim nagibom podložnim vodnoj eroziji. čija nadmorska visina raste od oko 90 m na Savi do 100 m u Odžaku. uz povećanu učestalost talasa toplog vremena u letnjem periodu.3 0. Podnovlja i Ritešića s lijeve strane i Brijestova.3 0. 4. Tabela T.7 6. a naročito maksimalnih vrijednosti klimatskih elemenata. Nadmorska visina ovih okolnih terena izvan područja koje se prezentira iznosi u prosjeku od 200 do 350 m.1 36.3 0. dok se kod padavina mogu očekivati učestalije olujne nepogode sa većim intenzitetom kiša kratkog trajanja ili pak.6 7.0 0.6 2. znači da će maksimalne temperature vazduha sve češće prevazilaziti dosadašnje apsolutne ekstreme.1 1.9 3.2-06).8 Zaključne konstatacije Prema rezultatima istraživanja lokalne klime u okviru projekta izrade prostornog plana Republike Srpske i procjene mogućih regionalnih klimatskih promјena kao odraza globalnih promјena klime. poledice.3.5 40.9 12.4 1.8 1.3 5. Na pojedinim mjestima kanjon se sužava na svega nekoliko stotina metara.5 8.2.3 0.2.2 4.3°C po deceniji.4. Koprivne i Kožuhe s desne strane rijeke Bosne.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4.1 5.1 78.9 1.4.4 3.6 3.1 7. i rijeke utiču na obrazovanje i zadržavanje magle povećanjem vlažnosti vazduha u rečnim dolinama i kotlinama.4 0. Nadmorska visina u koritu Bosne raste uzvodno (od donjeg prema njenom gornjem toku) i to od 100.0 0.1 6. Donje Babešnice.8 0.2 2.2 5.0 3. Betnje.5 6. u prosjeku 78 dana godišnje. ravničarsko je područje do Modriče (17 km). Studija uticaja na okolinu – Lot 1 99 .0 8. smanjenje godišnjih količina padavina za oko 15%. magli i drugih nepogoda karakterističnih za ovaj region.2 MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.6 6.9 5. i veći porast učestalosti i intenziteta klimatskih ekstrema. s izuzetkom pojedinih izdignutih dijelova reljefa koji mogu biti i viši.8 6. Geomorfološke karakteristike Projektirana dionica koridora Vc od Svilaja prema jugu. a na samim obroncima do lokaliteta Cerik u pravcu Koliba (14 km dionice) i dalje u pravcu mjesta Vukosavlje nadmorska visina dostiže i do 182 m.2 4.5 2.8 2.4 1.1 0. lokalni topografski uslovi doprinose i pojavi magle.0 3.7 Pojava magle Pored uticaja na režim vetra.9 6.3 0.9 34.2 0. Od Modriče (do oko 38 km) ove dionice trasa je položena u suženom kanjonu rijeke Bosne koji se probija između okolnog izdignutog reljefa od Vukosavlja.5 7.0 6. 4.6 5. Nadmorska visina se postepeno penje prema jugo-zapadu od 105 m.9 13. Na lokaciji Modriče prosečan godišnji broj dana sa maglom iznosi 37 dana (Tabela T.8 0. na analiziranom području u narednim periodu može se očekivati dalji rast temperature vazduha sa prosječnom brzinom od 0. veća učestanost ledenih kiša. Tako se u Dobojskoj kotlini javlja relativno veliki broj dana sa maglom. To u slučaju termičkog režima i režima padavina koji su u ovom elaboratu detaljnije analizirani.2-06: Broj dana sa maglom METEOROLOŠKA STANICA Broj dana sa maglom Derventa Modriča Brčko Doboj 4. Osim reljefa.2 m na mostu u Modriči do 125 m u Čivčijama.

4 ove Studije. dijabazi i serpentiniti). • Mezozoik (Mz) . te kvartara. Najznačajniji vodotoci na desnoj strani ove dionice su Lukavica i Grapska rijeka koja se u nju ulijeva. . tj. ofiolitskom melanžu izgrađenom od sedimentnih stijena (pješčari. hidrogeološki i inženjerskogeološki radovi 10 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 100 . na dionici LOT1 izrađena je posebna projektna dokumentacija koja detaljno tretira geološko karakteristike predmetnog prostora. Struke) opkoljene su sa sjeverozapada platoom koji se zove Alibegovci i Debelo Brdo a sa jugo-istoka Brezikom. Lug.Jura (J) Ovi sedimenti zauzimaju prostor od rijeke Rudanke i mjesta Mala Bukovica (na sjeveru) do Alibegovaca (na kraju dionice Koridora Vc).Gornja kreda (K2) Ovi sedimenti izgrađuju manji dio terena u neposrednoj okolini Doboja. Grafički prikaz geoloških podataka dat je u grafičkim prilozima 12.2.4. Najstariji mezozojski sedimenti na predmetnom terenu pripadaju jurskoj periodi (J). ali i na području Osječana i Grapske s desne strane. obično su tektonski.Geotehnički istražni radovi i geomehanika.3. brečoidni krečnjaci i pločasi mrkocrveni laporoviti krečnjaci. Prisada.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Od Čivčija (38 km) do ušća Rudanke u Bosnu (između 51 i 52 km). trasa autoputa prolazi kroz proširenu aluvijalnu terasu rijeke Bosne. Kladara i Velike Bukovice. Područje koje se analizira je mnogo šire i zahvata brdsko planinski prevoj preko Male Bukovice. kenozoika. neogena. ali relativno dobro obrastao vegetacijom. zastupljeni su mezozojski sedimenti jure i krede.2. Za potrebe izrade projektne dokumetacije autoputa u koridoru Vc. glinci. Geološke katakteristike terena U geološkoj građi terena duž koridora Vc na potezu od Svilaja do Doboja. Produkt su submarinskih izliva. Kraj trase autoputa (LOT 1 od 62 634 m) završava u aluvijalno – diluvijalnoj zaravni rijeke Usore koja je pritoka Bosne.1-12.4. U sastav gornjokrednih sedimenata ulaze: pločasti laporoviti krečnjaci. Blago zatalasani reljef karakterističan je za lijevu stranu toka rijeke Bosne na području Johovca. odnosno paleogena. rožnjaci) sa olistolitima silificiranih krečnjaka i magmatskih stijena (spiliti.3. Geološke.1. Ova dokumantacija priložena je u grupi projekata C . Dijabazi se pojavljuju kao individualizirana tijela. • Kenozoik (Kz) Kenozoik je predstavljen sedimentima tercijara i kvartara. Zarječe i Rudanka Dalje prema Doboju rijeka Bosna dolazi iz pravca jugo-istoka gdje se probija kroz uski kanjon između Kostajnice i Šušnjara. Nadmorska visina ovoga brdskog područja se kreće i do 350 m pri čemu je reljef dosta valovit i izlomljen. Spiliti se obično pojavljuju kao pillow-lave ili brečaste pillow-lave. dok se okolni dio reljefa mjestimično blago spaja sa spomenutom aluvijalnom terasom. Oglađenovca i Omanjske. inžinjersko-geološke i geotehničke karakteristike10 4. Aluvijalne terase Usore (Polje. gdje serpentiniti leže iznad ili pored sedimentnih stijena. 4. a sa lijeve Foča. Odnosi ovih magmatskih stijenskih masa sa sedimentnim tvorevinama ofiolitske zone.

izdvojen je u tri nivoa: sarmat (M31). pjeskovitih krečnjaka. od Vrbovca (na sjeveru) do Modriče i Jakeša (na jugu) i prostor duž obje obalne strane Bosne. pješčara. tankouslojeni glinci.Q) zauzima iste prostore kao i miocenski sedimenti iznad kojih su taloženi. Detaljna pozicija pojedinih stratigrafskih članova miocena vidi se u priloženim kartama i profilima. . Donji i gornji miocen (E1 i E2) razvijeni su u faciji klastičnog . lapora. uglavnom kvarcnim šljunkom koji je pomješan sa pijeskom i glinom.razvijen je u faciji laporovitih pješčara. panon (M31. glinoviti laporci i rjeđe konglomjerati. Donji pliocen (Pl1) je izgrađen od kvarcnih pjeskova. pješčara i glina.masivni bankoviti pješčari.Paleocen . . . Predstavljeni su u dva paketa: klastični i karbonatni. od Svilaja (na sjeveru) do Modriče i Jakeša (na jugu) i prostor duž obje obalne strane Bosne sve do Karuše. Donji pliocen (Pl1) i Pliokvartar (Pl.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija U okviru tvorevina tercijarnog sedimentnog kompleksa izdvojene su naslage koje pripadaju paleogenu i neogenu. glina i lapora. Stariji miocenski kompleks (M1. alevroliti. Unutar paleogenih tvorevina izdvojeni su sedimenti paleocenske i eocenske starosti. . Srednji miocen (tortonski kat . Studija uticaja na okolinu – Lot 1 101 . Mlađi miocenski kompleks (M3). krečnjaka.Q). lapora konglomjerata i pješčara. glina. Miocen (M) Miocenski sedimenti zauzimaju prostor zapadno od trase Koridora Vc. pješčara i uglja.flišnog razvoja.M22) pojavljuje se u faciji organogenih (litotamnijskih) krečnjaka. sve do Grapske.2) i gornji miocen (M32). i to: .E1 . Naslage panona sastoje se od lapora. u litološkom smislu predstavljen željezovitim. laporovitih krečnjaka.Neogen (N) je predstavljen sedimentima miocena i pliocena. Razvijeni u krečnjačko-pješčarskoj faciji i faciji fliša. laporovitih glina i lapora. dok je gornji miocen razvijen u faciji laporovitih glina.E) Ove stijene zauzimaju manji dio terena u okolini ušća Usore u Bosnu i oko Alibegovića i Karuše.E2 . Klastični paket izgrađuju četiri litološka člana: pješčari.Eocenski sedimenti (E) Ovi sedimenti zauzimaju prostor zapadno od trase Koridora Vc. laporovitih krečnjaka i pješčara. alevrolita i glinaca. glinci i rjeđe krečnjaci.2) izgrađen je od konglomjerata. Rasprostranjeni su od Svilaja (na sjeveru) do Alibegovića i Karuše (na jugu).donji eocen (Pc. dok je pliokvartar (Pl. šljunkova.E3 . Karbonatni paket izgrađen je od masivnih do bankovitih krečnjaka.sitnozrni i srednjezrni pješčari sa gradacionom slojevitošću u alternaciji sa alevrolitima i rijeđe laporima. konglomjerata i pjeskovitih krečnjaka. Detaljna pozicija pojedinih stratigrafskih članova eocena vidi se u priloženim kartama i profilima. Naslage sarmata izgrađene su od oolitičnih krečnjaka. konglomjerata i laporovitih pješčara. .

3. žućkastim zamuljenim glinama. Sedimenti facije povodnja se sastoje od sitnozrnih. Prva riječna terasa markirana je odsjekom koga su oblikovali subrecentni meandri rijeke Bosne. brečoidni krečnjaci i laporci gornje krede. Prikaz prostorne raspodjele inženjerskogeoloških osobina sredine dat je u grafičkim prilozima ove Studije od 12. sedimentima napuštenih korita (am). krečnjaci i dolomiti srednjeg trijasa. pješčari. Razlikuju se u pogledu inženjerskogeoloških kategorija. 4. alevroliti i glinci paleocen-eocena. laporoviti krečnjaci. Naslage aluvijalnih nanosa pretežno čine valutice i pjeskovite granule pješčara. te konglomjerati gornjeg miocena. kvarcporfira. U skladu sa preporučenom "inženjerskogeološkom klasifikacijom stijena" (prema Međunarodnoj asocijaciji za inženjersku geologiju). Organogeno-barski sedimenti se sastoje od sitnozrnog. laporci. jezersko-riječnim (t3) i riječnim sedimentima (t1. glinci. posebne jedinice predstavljaju: pješčari. pijesci i pješčari. te posebno. krečnjaci. amfibolita i drugih stijena. plastičnih naslaga u kojima dominiraju pijesci. grupa i jedinica. rožnjaci i silificirani krečnjaci jurske starosti. plastičnog materijala i biljnih ostataka. leže šljunkovi i pijesci.3. odnosno sedimentne kemijske sa alternacijama mehaničkih i kemijskih naslaga. a samo mjestimično. konglomjerati. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 102 . sedimenti facije povodnja.3. konglomjerati i pjeskoviti krečnjaci srednjeg eocena.4. serpentinita. gabra. Sedimenti napuštenih korita sastoje se od siltoznih glina i mulja koji je ispunjen biljnim ostacima. Inženjerskogeološke karakteristike Stijenske mase duž razmatranih trasa su heterogenog sastava i anizotropnog sklopa. barskim sedimentima (b) i tvorevinama riječnih korita (a). U kategoriju dijagenetski slabovezanih stijenskih masa su uvršene laporovite gline. siltovi i zaglinjeni pijesci. glinoviti laporci. Debljina ovih sedimenata ne prelazi 2 m. Debljina ovih naslaga je do 5m. spilita. Debljina ne prelazi 5 m. krečnjaci. gline i pijesci donjeg i srednjeg miocena i pliocena. kvarcita. te pješčari. Prevladavaju tamnozelene i tamnosive gline.2. sedimentima facije povodnja (ap). laporoviti pješčari. koji ukazuje na njihovo proluvijalno porijeklo. Predstavljeni su sljedećim genetskim tipovima: terasnim. a na dubinama 8 m ispod glina. Razvijeni su na širokom prostoru koji zapravo predstavlja ravničarski dio bosanske Posavine. ilitskog sastava. karbonatnih stijena.1-12. glinci. laporoviti krečnjaci. Prevladavaju šljunci aluvijalnog nanosa. Sedimenti druge rječne terase predstavljeni su glinama.3. unutar razmatranog područja. rožnjaka. konglomjerati i alevroliti donjeg i gornjeg eocena.Kvartarne tvorevine (Q) U ovim sedimentima disponirao je veći dio autoputa.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija .4.2). Sedimenti treće rječne terase predstavljeni su slabosortiranim mješanim glinovitim i šljunkovito-pjeskovitim materijalom. glinovitim pijescima. a pojavljuju se i sitnozrni pijesci i manja sočiva sitnozrnog šljunka. prema strukturnoteksturnim i fizičko-mehaničkim osobinama. krečnjaci. stijenske mase se mogu razvrstati u litološke komplekse i tipove kako slijedi: Litološki kompleksi U čvrste stijene sa kristalizacionom vezom.

Prvi dio trase je na riječnoj terasi. ilovače i muljevi različitih genetskih tipova kvartara.Sarajevo. Predstavljaju povoljnu sredinu za izgradnju saobraćajnice. Dionica od Srnave do Osječana gornjih trasa je u terenu izgrađenom od kvartarnih naslaga. Završni dio trase položen je na sedimentima rječne terase koji predstavljaju povoljnu sredinu za izgradnju. veoma povoljni. u cjelini stabilan. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 103 . Zenica . Mostar. Dokanovići. Preostali dio trase se nalazi na sedimentima rječnih terasa. pijesci. Stolac. U dijelu trasa uz Dobjoj trasa se oslanja na laporovite i brečoidne krečnjake u izmjeni sa laporcima gornje krede i sredinu jurskog ofiolitskog melanža. Ljubinje. Treći dio trase je na rječnoj terasi dobrih fizičko-mehaničkih svojstava. Livno. U okviru Osnovne neotektonske karte SFR Jugoslavije M 1: 500. ali je teren zbog zaravnjenosti. Drinovci. potez unutar gornjokrednih i jurskih tvorevina predstavlja sredinu loših inženjerskogeoloških karakteristika i slabih fizičko-mehaničkih svojstava. gline. Nevesinje i Drežnica. Inženjerskogeološki i fizičko-mehanički parametri slični su završnom dijelu prethodne dionice. odnosno pleistocena i holocena. • naborno-rasjedna zona. zasjeka i temeljenje objekata u relativno velikim nagibima nije preporučljivo. Karakteristike materijala koji izgrađuju ovaj dio terena slične su onima iz prethodno opisanog. stabilni su i nisu stišljivi. Ove materijale odlikuje velika raspadnutost i rastresitost.Travnik.Bugojno. meke konzistencije i slabe čvrstoće.000. Žepče. Ljubuški.3. Seizmotektonske karakteristike Najvažnija i najaktivnija epicentralna područja na teritoriji BiH su: Treskavica . To su umjerenije raspadnute i rastresite naslage tvrde konzistencije i umjerene čvrstoće. Drugi dio (dužine oko 2km) se nalazi na plavinskim sedimentima i manjim dijelom.4. siltovi. 4. slabe čvrstoće i promjenjive. Posebno nepovoljnim bi bilo postavljenje tunela sa relativno malim nadslojem visine manje od 10 m a izvođenje predusjeka. usjeka. umjerene do velike vodopropusnosti. Barske tvorevine i plavinski sedimenti su stišljivi. teritorija BiH od jugozapada prema sjeveroistoku podijeljena je u tri tektonske oblasti: • rasjedna zona. Prvi kilometri su na jako raspadnutim i rastresitim naslagama. Litološki tipovi Ovoj kategoriji stijenskih masa sa kristalizacionom vezom pripadaju magmatske stijene predstavljene spilitima. u cjelini gledano. dijabazima i serpentinitima. U cjelini gledano. pijesci i gline te šljunci. Jajce . odnosno. To su preovlađujuće stišljivi materijali ali se teren doima stabilnim zbog zaravnjenosti. Početni dio sektora Osječani Gornji . Banja Luka.Doboj Jug je na poplavnim i riječnim sedimentima. barskim i sedimentima rječnog korita. i • naborna zona.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija U kategoriju nevezanih stijenskih masa uvršteni su pliokvartarni šljunci. Teren pred Doboj Jug izgrađuje tektonizirani melanž unutar kojega su zastupljena serpentinska i spilitska magmatska tijela. Foča. Dabarsko polje. meki su.

intenzitet potresa VIIo MCS.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija U okviru ove Studije. Realno je pretpostaviti da se izjednačavanje napona u zoni "savskog rasjeda" vrši postupno. A upravo na teritoriji BiH. Uzrok su termodinamički procesi u potkornim dijelovima. izvori su tektonskih impulsa duž kojih pojedini blokovi ne miruju. daje se prikaz samo onih seizmičkih zona koje obuhvataju širi prostor razmatranog koridora. Međutim. odnosno intenzitetom. Zone dubinskih rasjeda ujedno predstavljaju i prostore savremenih tektonskih pokreta. Tektonski. Bosanskog Šamca i Modriče. u dugom periodu. zbog čega blokovi osciliraju različitim amplitudama i frekvencijama. kada nema pojava potresa. i to: rasjedi doline rijeka Save i Bosne i tuzlanski rasjed. to ne znači da u određenom momentu Studija uticaja na okolinu – Lot 1 104 . unutar rasjednih zona mogu se izdvojiti dominantni lineamenti. Rasjedi doline rijeka Save i Bosne Ovo područje obuhvata okolinu Bosanskog Broda i Odžaka. Duž koridora Vc u sjevernoj Bosni. Slika 4. Maksimalni intenzitet zemljotresa na rečenom potezu je VI i VII o MCS. dok je duž rijeke Bosne. dubinski rasjedi su najčešći uzroci pojava zemljotresa. od Svilaja do Maglaja.4-01: Seizmološka karta Bosne i Hercegovine za povratni period od 100 godina Rasjedna zona Dubinske frakture u zemljinoj kori manifestirane rasjednim zonama. ova zona najvećim dijelom zahvata "južni savski rasjed" i duboki rasjed dolinom rijeke Bosne. Dervente. a u priloženoj karti prikazan je prostorni raspored epicentara u odnosu prema koridoru Vc.

odnosno. u narednoj fazi projekta trebalo bi za pojedine objekte. koje gravitiraju ovom slivnom području. Prema hidrogeološkim značajkama stijenskog materijala. kako u planu. moguće je konstatovati da istraživani prostor pretežno karakteriše brdovito-ravničarski reljef. presijecajući ili tangirajući gotovo sve prethodno navedene vodotoke (Bosnu na velikom broju lokacija). te zato nisu registrirane pojave zemljotresa veće učestalosti. U skladu sa pojedinim litološkim tipovima promjenljivih i neujednačenih fizičko-hemijskih svojstava. posebno u smislu korekcije seizmičkog hazarda. pukotinsko-kavernozne. Hidrogeološke i hidrografske karakteristike i njihove hidrološke značajke 4. što se može prihvatiti kao kontinuitet akviferske sredine. inženjerskogeolopške i geomehaničke karakteristike tla. Lovnica. u kojoj su generalno formirane izdani sa slobodnim nivoom. Gnionica i dr. također bi trebalo uraditi seizmičku rejonizaciju. Spreča. te savremena kretanja tuzlanskog bloka. uraditi detaljnu seizmičku rejonizaciju.). Hidrogeološke karakteristike Sljedeći usvojenu trasu autoputa na koridoru Vc u prostoru obuhvata LOT-a 1. odnosno litološkom kompleksu pukotinske. Međutim. treba smatrati potencijalnim žarištima zemljotresa. u kom je najdominantniji vodotok rijeka Bosna sa velikim brojem pritoka (Usora. da s obzirom na strukturno-tektonske. dubinske rasjede duž Save i Bosne. Plavuša.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija neće doći do naglog oslobađanja energije i pojave zemljotresa. imamo više ili manje izražene karakteristike vodopropusnosti u predmetnom stijenskom materijalu. prolazi aluvijalnim područjem rijeka Bosne i Save. Trasa na LOT-u 1 najvećim dijelom (izuzev dionice 6). Na ovom potezu. S obzirom na veličinu predmetnog linijskog objekta. Na lokaciji Karuše. nego kao asocijacije stijena različitih hidrogeoloških karakteristika. karakterističnom i po hipsometrijski najnižoj poziciji. Botajička. Zbog toga ovo područje treba seizmološki detaljnije ispitati. Posredni indikatori postojanja dubinskog/ih rasjeda su i pojave termalnih i mineralnih voda duž ovog poteza. istraživani prostor ne možemo promatrati kao jedinstvenu izdan. na fonu izdizanja. različitog stepena izdašnosti. označava tipičan ravničarski vodotok širokog aluvijalnog područja i čini gotovo kompletnu sjevernu granicu BiH prema Republici Hrvatskoj. ili međuzrnske poroznosti. u neposrednoj blizini naselja Svilaj trasa na koridoru Vc prelazi predmetni vodotok i ulazi u prostor BiH.1. Zbog toga.5. na fonu spuštanja. trasa autoputa na dionici LOT 1 presijeca ili tangira akvifersku sredinu međuzrnske i pukotinsko-kavernozne poroznosti.5. dionica LOT 1 na koridoru Vc završava presijecajući ovu pritoku nakon čega započinje dionica LOT 2. Potrebno je istaći. skokoviti pokreti blokova duž ovog rasjeda su relativno rijetki. Prema navedenim pojavama. i doline Spreče. uticaj potresa na objekte buduće saobraćajnice može biti znatan. odnosno Studija uticaja na okolinu – Lot 1 105 . Na dionici LOT 1 trasa je položena duž aluviona rijeka Bosne i Save. Tuzlanski rasjed Ovaj rasjed je trasiran gravimetrijskim mjerenjima i registriranim epicentrima na potezu ZvornikTuzla-Doboj. ovaj rasjed je aktivan i u savremenom dobu. Bosnica. U širem području Doboja. smještenoj u blizini ušća rijeke Usore u Bosnu. 4. Rijeka Sava. Babešnica. Glogovica. Lukavica. Ljubioča. u koju se ulijeva Bosna kod Bosanskog Šamca. tako i u profilu. koje se smjenjuju u geološkom planu i profilu.

zadržavamo se na označavanju kritičnih područja u karti ograničenja vezano za vodne resurse (prilog br. Shodno podacima iz prethodno provedenih hidrogeoloških istraživanja i eksploatacionih crpljenja vodozahvatnih objekata.) shodno osjetljivosti i ranjivosti vodonosnika tj. s kojih se vodom obično snabdijeva manji broj individualnih stambenih objekata. sva karakteristična mjesta po dionicama LOT-a 1 označena su u našem području razmatranja sa jedanaest (11) narandžastih prostornih pozicija. Doboju. na potezu od stacionaže km 41+00 do 42+000 trasa prolazi u blizini predloženih zona sanitarne zaštite izvorišta Bare-Osječani lociranih sa lijeve strane trase u pravcu istoka. autoput kao linijski objekt u budućnosti može izazvati određene. Dobojjuga (Havdine). MZ Osječana. Narandžastom šrafurom označava se vodonosno područje kroz koje autoput može proći. Radi se o višeslojnoj akumulaciji podzemnih voda sa diferenciranim vodonosnim slojevima po dubini. iznimno 20 l/s. Save. nalazi se nešto veća akumulacija podzemnih voda stacionirana u intergranularnoj sredini. u čijem neposrednom ili širem okruženju. koeficijenti filtracije su reda veličine od K = 103 m/s do K = 10-4 m/s. te 3 izvorišta za vodosnabdijevanje dijela Opštine Usora. veoma je značajan resurs pitke vode za stanovništvo nastanjeno duž toka. odnosno potpuno anulirali.3. Uvažavajući iznijeto. Koridor Vc od Modriče do Svilaja prolazi centralnim i zapadnim dijelom pomenutog akvifera. ali uz poduzimanje svih potrebnih mjera prevencije i minimiziranja negativnog uticaja na podzemne vode. kako bi se negativni efekti spriječili. Na nekoliko lokaliteta unutar aluvijalnih sedimenata rijeka Bosne. Tešnju i Usori. Prihranjivanje ovog akvifera dominantno se vrši vodama rijeke Bosne i manjim dijelom vodama rijeke Save. Osječanima. Karakteristike podzemnih voda stacioniranih u aluvijalnoj terasi rijeke Bosne. konstatuje se da kvartarni (Q) aluvijalni vodonosnici (stijene međuzrnske poroznosti) egzistiraju kao primarna akviferska sredina. U vezi sa naprijed iznesenim.5. pa i Usore. Ostali stijenski kompleksi u okruženju imaju karakteristiku sekundarnog vodonosnika. odnosno: na potezu od stacionaže km 10+700 do km 17+000 trasa prolazi predloženom III zonom sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Odžaku. Debljina šljunčanih naslaga na ovom prostoru kreće se od 50-100 metara. Modriče. na potezu od stacionaže km 49+500 do 52+000 trasa prolazi u blizini postojećih zona sanitarne zaštite izvorišta Rudanka lociranih sa desne strane trase u pravcu zapada. Podzemna voda stacionirana u aluvionu rijeke Bosne. 12. a transmisivnost T = 10-2 do 10-4 m2/s. Doboja (Rudanka). Na potezu Modriča – Svilaj. Kapacitet po bunaru osciluje također od 5 do 20 l/s. Ovo se naročito odnosi na područja zona zaštite izvorišta za javno vodosnabdijevanje u Odžaku. podzemne vode koriste se za vodosnabdijevanje naseljenih mjesta. Izdašnost po jednom bunaru kreće se od 2 do 15 l/s. Matuzići. potencijalno negativne uticaje na podzemne Studija uticaja na okolinu – Lot 1 106 . na potezu od stacionaže km 59+000 do 61+600 trasa prolazi u neposrednoj blizini postojećih zona sanitarne zaštite izvorišta Kraševo lociranih sa lijeve strane trase u pravcu jugoistoka. u zahvatu koridora u širem rejonu Odžaka. ima za cilj skretanje pažnje na karakteristične kritične lokacije. moguće je iskazati kroz osnovne hidrogeološke parametre. podzemnih voda razmatranog područja. te Usore (Alibegovci. Koeficijenti filtracije ovdje su registrirani u granicama K = 10-4 m/s do K = 10-5 m/s. Tako se prosječna debljina aluvijalnih naslaga na potezu od Doboja do Modriče kreće od 8-15 metara. a transmisivnost od 10-3 do 10-4 m2/s. Tešnja (Kraševo). Važnija izvorišta vode za piće locirana su u neposrednom okruženju opština Odžak. što zavisi od toga koji su vodonosni slojevi zahvaćeni.Ularice).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija vodoobilnosti. Prikaz hidrogeoloških značajki terena po dionicama duž trase na LOT-u 1.

odnosno istim sedimentima na potezu stacionaže km 42+250 do km 44+000. gdje trasa presijeca rijeku Bosnu. odnosno područje u kom je smještena predložena zona sanitarne zaštite izvorište vodovoda u Odžaku. kojim bi se uočene nepovoljnosti u fazi Idejnog projekta. koja potencijalno egzistira kao akviferska sredina. Vukosavlje – Podnovlje Na ovoj dionici trasa prolazi jednim karakterističnim osjetljivim potezom. Na trećem potezu od stacionaže km 39+800 do 40+500 trasa prolazi desnom obalom prve riječne terase (t1) rijeke Bosne. Istovremeno. Dionica 3. odnosno do kraja dionice 1. daje se u smislu zaštite vodnih resursa kao postojećih i potencijalnih izvorišta u cilju vodosnabdijevanja stanovništva. Dionica 2. Potez trase do stacionaže km 2+925 nalazi se u faciji povodnja. odnosno otvorenog vodotoka. te nadalje Glavnog projekta izbjegle. Odžak – Vukosavlje Na ovoj dionici trasa prolazi kroz dva karakteristična osjetljiva poteza.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija vode.000.010 tj. Prvi potez je od stacionaže km 35+400 do 37+800 na kojem trasa prolazi preko prve riječne terase rijeke Bosne. Posebna pažnja. kao najosjetljivije područje u smislu zaštite podzemnih voda. Svilaj – Odžak Na ovoj dionici trasa prolazi kroza dva karakteristična osjetljiva poteza. Dionica 1. ili u potpunosti eliminirale. na stacionaži oko km 37+150. druge riječne terase rijeke Bosne (t2) koja je prirodan nastavak prethodnog poteza iz prve dionice. Stoga se nameće potreba nužnog preventivnog djelovanja. koja je karakteristična kontaktna tačka autoputa sa otvorenim vodotokom na ulasku u BiH. Ovaj potez zastupljen je od stacionaže km 2+925 do 10+890. kao i okolnih naselja koja mu administrativno pripadaju. a zatim do stacionaže km 29+000. Drugi potez je od stacionaže oko km 16+900 do 17+289. Nakon završetka istražnih radova potrebno je izraditi detaljnu hidrogeološku kartu užeg pojasa oko autoputa u M 1:5. gdje je pozicionirano izvorište Bare-Osječani. Drugi osjetljivi potez je na prvoj i drugoj riječnoj terasi rijeke Save i rijeke Bosne (t1 i t2). prolazi aluvijalnim sedimentima rijeke Bosnice. pritoku rijeke Bosne. Prva pozicija je prelazak rijeke Save. kraja dionice na kojem trasa prelazi preko rijeke Bosne. Drugi potez je od stacionaže oko km 38+050 do 38+175. ograničile.787. Dionica 4. te provjeriti sve navedene osjetljive poteze u ovoj studiji. koje predstavljaju glavnu akvifersku sredinu s koje se vrši zahvatanje podzemne vode u svrhu vodosnabdijevanja naseljenog mjesta Odžak. Podnovlje – Johovac Na ovoj dionici trasa prolazi kroz tri karakteristična osjetljiva poteza. na ovom potezu trasa presijeca rijeku Lovnicu.787 do oko 13+800.139. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 107 . Prvi je od stacionaže km 10+890. U prostoru između stacionaža od km 45+800 do 46+624. Opisani prostor na potezu od stacionaže km 39+800 do km 44+000 pripada prostoru Osječani. Od stacionaže km 6+000 na kratkom dijelu tangira treću riječnu terasu (t3). Od stacionaže km 23+350 do km 28+000 trasa presijeca meandar rijeke Bosne na tri mjesta. odnosno aspekt ugroženosti akviferske sredine. a koja čini akvifersku sredinu. uvažavajući hidrogeološki aspekt. trasa završava u istim sedimentima.

koju u hidrogeološkom smislu također karakteriše veoma niska vodopropusnost (k = 10-7 m/s). tako i sa aspekta sredine pogodne za očuvanja okoliša. Na predmetnom potezu trasa također tangira desnu obalu rijeke Bosne. Treba istaknuti da trasa autoputa u zoni izvorišta Kraševo.5. dok se predmetno izvorište nalazi sa desne strane istog vodotoka. gdje je ostvaren kontakt jurske vodonepropusne sredine sa paleocen-eocenskim slabovodopropusnim krečnjacima i aluvijalnim sedimentima (prva riječna terasa) rijeke Usore.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Dionica 5. tako i zbog blizine izvorišta Makljenovac. kako sa aspekta građenja. slabo vodopropusnih krečnjaka.1. E). što obezbjeđuje zadovoljavajuće uslove za samoprečišćavanje infiltracionih voda. Na potezu od stacionaže 50+000 do 52+000 sa desne strane trase.1. masivnih do bankovitih. potrebno je obratiti posebnu pažnju na prethodni potez. na kojem trasa presijeca rijeku Lukavicu. trasa autoputa prolazi kroz područje Paleocen-eocenskih (Pc. Dionica 6. obrađivači za aspekt vodnih resursa kontaktirali su predstavnike svih šest Općina. koji nisu primarna akviferska sredina ali imaju karakteristiku vodonosnika. koji ima dominantan uticaj na režim podzemnih. Ularice i Alibegovci. trasa prolazi potezom koji predstavlja kontinuitet prethodne dionice. Johovac – Rudanka Na početku ove dionice. čitavom dužinom položena sa lijeve strane obalnog područja rijeke Usore. te Kraševa sa kojih se vodom snabdijevaju naselja u opštinama Usora i Tešanj. Udaljenost izvorišta Kraševo od rijeke Usore je oko 300 m. te tektonizirani.5 km autoput prolazi neposrednim rubnim područjem izvorišta Kraševo. sačinjena je od materijala karakterističnih za faciju povodnja (ap). kao i različite crpljene količine pri određenim sniženjima nivoa vode u istražnim i eksploatacionim vodozahvatnim objektima izvorišta Kraševo. gotovo nepropusni jurski (J) melanž koji pretstavlja izuzetno pogodnu sredinu. Pojava sedimenata intergranularne poroznosti. Prema rezultatima istražnog bušenja i opitnih crpljenja u prethodnim istraživanjima utvrđena je različita debljina aluvijalno – terasnih naslaga. i to na lijevoj obali rijeke Bosne. U mnogim slučajevima. Na dionici od stacionaže km 46+624.209). kao i izvorima lokalnog karaktera. Od stacionaže oko km 52+250 do 52+450 trasa presijeca rijeku Bosnu. Ovdje se naglašava i prolazak trase na potezu od stacionaže km 50+000 do 51+250.139 do 50+000 trasa prolazi dugim osjetljivim potezom aluvijalnih sedimenata prve riječne terase rijeke Bosne. preko čijih prostora prolazi razmatrana dionica. ni Studija uticaja na okolinu – Lot 1 108 . smješteno u aluvionu vodotoka Usora. Ularice i Alibegovci). desnu pritoku Bosne. te prezentirani u Studiji detaljni podaci o izvorima koji se koriste za javno vodosnabdijevanje gradova i prigradskih naselja. 4. u neposrednoj blizini eocenskih pjeskovitih krečnjaka. U neposrednoj blizini stacionaže km 59+000 trasa se približava rasjednom području do kraja dionice 6 (stacionaža km 62+634. Istovremeno u hidrogeološkom smislu posmatrano. nalazi se izvorište Rudanka sa usvojenim zonama sanitarne zaštite. u dužini cca 1. Izvori podzemnih voda za vodosnabdijevanje Tokom izrade Studije uticaja na okoliš za LOT 1. te dijelom sa sjeveroistoka (lijeva strana rijeke Usore). također. Na desnoj obali rijeke Usore nalazi se izvorište Kraševo. Uz njihovu pomoć su prikupljeni. Na ovom potezu trasa ostvaruje neposredan kontakt sa lijevom obalom rijeke Usore (izvorišta Makljenovac. koje se nalazi sa lijeve strane trase u pravcu jugoistoka. kako zbog već opisanog stanja. kao i komunalnih vodovodnih poduzeća u tim Općinama. Sa aspekta uticaja autoputa na podzemne vode. Ovi podaci ukazuju na neravnomjernost filtracionih karakteristika vodonosnog šljunčanog sloja i njegova različita zalijeganja po dubini na prostoru izvorišta. Rudanka – Karuše Na stacionaži cca km 59+000. gdje dominantan uticaj na režim podzemnih voda ima rijeka. Prema položaju trenutnog rubnog vodotoka Usore i izvorišta Kraševo. očito je da se prihranjivanje aluvijalno terasnih naslaga vrši pravcem sa jugoistoka. koja se registruje u neposrednoj podlozi autoputa.

kao i vodovoda Osječani u Opštini Doboj.).5. Rudanka . Značajne informacije vezano za izvorišta za vodosnabdijevanje. Svilaj – Odžak) . u Prilogu 12. a koja su smještena uz rijeku Bosnu i njenu pritoku rijeku Usoru. Iz aluviona rijeke Bosne vrši se vodosnabdijevanje Doboja. Dionica 1. Doboj i Tešanj. Na karti ograničenja vezano za vodne resurse (Prilog 12.5. Čivčije i Kotorsko.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Općine. kroz čija područja autoput prolazi ili se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini.3. koji se prezentiraju u nastavku po dionicama a ucrtani su u kartu ograničenja za vodne resurse (Prilog 12.3.2. pa su se oni prikupljali i od Mjesnih zajednica. ni Komunalna poduzeća nisu imali podatke o lokalnim izvorima. broj 2/04 (dionica 1. Za sagledavanje i sveukupni prikaz aspekta vodnih resursa uzduž trase. korišteni svi dostupni izvori. Službeni glasnik Opštine Doboj. U tom kontekstu. Na širem prostoru duž trase LOT-a 1 postoje podzemne voda koje se nalaze uglavnom u aluvijalnim terasama stacioniranim duž rijeke Bosne i pritoka. Rudanka. kao i podaci o kvalitetu podzemnih voda dati su u Prilogu 12. kao i njihove pripadajuće vodozaštitne zone izbjegnu što je više moguće. Johovac .na temelju Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama vodocrpilišta u Odžaku. čiji je popis naveden u popisu korištene literature i dokumentacije. prikupljeni tokom izrade ove studije. za čije potrebe se zahvataju manje količine vode. Sa ovog bunara snabdijeva Studija uticaja na okolinu – Lot 1 109 . kao što su Matuzići. U tom kontekstu. broj 9/85 (dionica 5.3.Rudanka). Ovi lokalni izvori se koriste za vodosnabdijevanje stanovništva u naseljima. U razmatranom prostoru istraživanja nalazi se određeni broj lokalnih izvora koji nisu uključeni u sistem javnog vodosnabdijevanja opština na čijim se teritorijima nalaze. prikazane su: .) prikazane su zone sanitarne zaštite izvorišta koja su u sistemu javnog vodosnabdijevanja.5. Modriče i Odžaka. Važnija izvorišta podzemnih voda u sistemu javnog vodosnabdijevanja duž trase LOT-a 1 u području istraživanja locirana su u opštinama Odžak. kao i pomoć u planiranju monitoringa vodnih resursa duž LOT-a 1 za faze građenja i korištenja autoputa dobivene su od Javnog preduzeća za vodno područje slivova rijeke Save u Sarajevu i Republičke direkcije za vode U Bijeljini. prikazane su i predložene zone sanitarne zaštite izvorišta vodovoda u Odžaku.Karuše). sa desne strane trase na udaljenosti oko 2000 m u pravcu zapada u mjestu Donji Svilaj-zaseok Poljari.Zone sanitarne zaštite vodocrpilišta u Odžaku . Prilikom polaganja trase vodilo se računa da se izvorišta javnih sistema za vodosnabdijevanje gore navedenih gradova i naselja duž dionice LOT 1. nalazi se lokalni bunar. a za potrebe izrade Studije. te novih važećih pravilnika u FBiH i RS o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta koja se koriste ili planiraju da se koriste za piće. Popunjeni upitnici od strane predstavnika opština i vodovoda duž trase LOT –a 1. te niz manjih sela stacioniranih u dolini rijeke Bosne. Službeni glasnik Opštine Odžak. Ovdje se ističu značajna izvorišta podzemne vode sa kojih se vrši vodosnabdijevanje gradova i sela. zatim više manjih naselja. .Zone sanitarne zaštite izvorišta Rudanka-Opština Doboj-na temelju Odluke o zaštiti izvorišta Rudanka. a koje su utvrđene usvojenim Odlukama o zaštiti ovih izvorišta.Zone sanitarne zaštite izvorišta Kraševo – Opština Tešanj. Svilaj – Odžak Izvori na Opštini Odžak Na stacionaži autoputa km 2+000. od opština su prikupljeni podaci o svim izvorima. a koje su predložene na bazi novih istražnih radova. Također. Iz aluviona rijeke Usore vodom se snabdijevaju naselja u opštinama Usora i Tešanj.na temelju Odluke o provođenju prostornog plana Opštine Tešanj (dionica 6.

sa koga se zahvata. kada je izgrađen prvi bunar na ovom lokalitetu. Lipik i Posavska Mahala snabdijeva se vodom iz ovog bunara.51/02). ali ne postoji razvodna mreža. sa lijeve strane trase na udaljenosti oko 2100 m u pravcu istoka. zbog prisustva željeza i mangana u podzemnoj vodi. U ovome projektu utvrđene su i predložene zone zaštite podzemnih voda. Ispitivan je kvalitet vode u 2005. jer zone sanitarne zaštite. a provodi ga Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Sodaso Holding Tuzla.d.5 l/s.0 km sjeverozapadno od samog gradskog centra. Ovaj arteški bunar koristi se za snabdijevanje vodom. nije utvrđen na osnovu sprovedenih istražnih radova. nalazi se lokalni bunar. locirano također u krugu izvorišta. ova odluka nije u potpunosti u skladu sa Federalnim zakonom o vodama (Službene novine FBiH. u junu 2003. Ne postoji razvodna mreža sa ovog bunara. Međutim. kao i prednacrt Odluke o zaštiti izvorišta vodovoda u Odžaku. nalazi se lokalni bunar. direktno upućivala u rezervoar smješten u vodotornju koji se nalazi u krugu izvorišta. godini od strane Sodaso Holding Tuzla d. godine. Zaštita izvorišta vodovoda u Odžaku trenutno je utvrđena Odlukom o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama vodocrpilišta u Odžaku. sa lijeve strane trase na udaljenosti oko 1800 m u pravcu sjeverozapada u mjestu Prnjavor. godine urađen je projekat zaštite. Ovaj arteški bunar služi za potrebe ovog preduzeća. mjere sanitarne zaštite. Izdašnost ovog bunara je oko 20 l/s. Ispitivan je kvalitet vode u 2005. Izvorište vodovoda u Odžak locirano je uz samo gradsko područje Odžaka. Očekivati je da će u bliskoj budućnosti biti usvojena i Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće vodovoda u Odžaku od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede. godine (Službeni glasnik Opštine Odžak. sa lijeve strane trase na udaljenosti oko 2300 m u pravcu zapada. sa desne strane trase na udaljenosti oko 1400 m u pravcu zapada u mjestu Vrbovac. Oko 250 domaćinstava u naseljima Prnjavor. Na stacionaži autoputa km 10+500. Institut za hemijsko inžinjerstvo. Na stacionaži autoputa km 4+000. Ovo izvorište predstavlja jedini izvor vodosnabdijevanja za gradsko područje Odžaka. donesenom u maju 2004. Za izvorište Odžaku u decembru 2005. Na istoj stacionaži ali sa lijeve strane trase na udaljenosti oko 2300 m u pravcu istoka u mjestu Novi Grad. oko 1. Izdašnost ovog bunara je oko 9. a odatle se gravitaciono dopremala do područja potrošnje u Odžaku. Na stacionaži autoputa km 4+500. Podaci o kvalitetu vode sa ovih bunara nisu bili dostupni. odnosno režim zaštite ovog izvorišta. Voda sa ovih bunara se do juna 2003. broj 2/04). zavisno od trenutnih potreba. Na stacionaži autoputa km 9+000. Izvorište se formirano u aluvijalnim sedimentima rijeka Bosne i Save. od 15 – 50 l/s vode. broj 18/98). uspostavljeni režim zaštite je ocijenjen nedovoljnim jer se važećom odlukom štiti daleko manji prostor od onog koji je potrebno štititi u skladu sa važećim zakonskim propisima. nalazi se arteški bunar u posjedu preduzeća Ratar. prema projektnom zadatku i uslovima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite propisanim „Pravilnikom o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta koja se koriste ili planiraju da se koriste za piće“ (Sl. godine pušteno je u pogon postrojenje za prečišćavanje pitke vode. Sa ovoga izvorišta snabdijeva se vodom za piće stanovništvo i privredni i javni potrošači koji se nalaze u užem gradskom području Odžaka. Tako se zahvaćene podzemne vode sada prečišćavaju prije nego se izvrši distribucija ka potrošačima. te u dijelu bližih prigradskih naselja. Kvalitet vode ispituje se dva puta godišnje. godini od strane Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Izvorište je formirano 1965. na prostoru na kome dominira intenzivna poljoprivredna proizvodnja i gdje nema značajnijih industrijskih aktivnosti. Međutim.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija se 250 domaćinstava. nalazi se lokalni bunar. U periodu nakon toga izvedena su još tri bunara na istom prostoru i svi navedeni zahvatni objekti su i danas u upotrebi. Iz tog razloga. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 110 . novine FBiH br. nalazi se izvorište u sistemu javnog snabdijevanja u Odžaku.

MZ Osječani Gornji-Opština Doboj. Ove predložene granice date su i u karti ograničenja – Prilog broj 12. Podaci o kvalitetu vode sa izvorišta BareOsječani u 2005. Dionica 4. te Donja voda manjih izdašnosti.3. kao i vodnih objekata i voda namijenjenih ljudskoj upotrebi (Službeni glasnik RS. Vranješevac. a detaljniji podaci o ovim lokalnim izvorima nisu bili dostupni. a ukupna izdašnost izvorišta je oko 100 l/s.3.2. Pored glavnog izvorišta u Modričkom polju. nalazi se prirodni izvor sa bazenom.Odžak pozicionirano je nekoliko seoskih bunara sa kojih se voda ne koristi za ljudske potrebe. Elaborat zaštite izvorišta vode za piće vodovodnog sistema Osječani. mjere sanitarne zaštite. Također uz trasu puta na potezu Srnava . u razmjeri 1: 25.000. Kontrola kvaliteta vode iz gradskog vodovoda vrši se jednom sedmično. u smjeru istoka na udaljenosti oko 1400 m od stacionaže km 41+500. Na potezu od stacionaže km 10+700 do 17+000 trasa prolazi predloženom III zonom sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Odžaku. godini bili su dostupni. područja na kojima se nalaze izvorišta. trasa prolazi u blizini izvorišne zone Osječani. broj 10/98). Podaci o kvalitetu vode sa ovog izvora nisu bili dostupni. Opština Doboj urađen je u januaru 2005. godini bili su dostupni. Očekivati je da će u bliskoj budućnosti biti usvojena i ova Odluka o zaštiti izvorišta Bare u Osječanima od strane relevantnog opštinskog organa u Doboju. načinu određivanja i održavanja zona i pojava sanitarne zaštite. U ovome elaboratu utvrđene su i predložene zone zaštite podzemnih voda.5. Sa glavnog izvorišta u Modričkom polju osim urbanog područja i prigradskih naselja Modriče. broj 7/03). Na MZ Osječani egzistiraju i izvori Slatina. Dionica 2. Izvorište je pozicionirano sa lijeve strane trase. u širem prostoru razmatranja oko trase LOT 1 nalazi se više lokalnih bunara za više lokalnih vodovoda. Vukosavlje – Podnovlje Izvori na Opštini Modriča Glavno izvorište za javno snabdijevanje vodom Modriče nalazi se u Modričkom polju i značajno je udaljeno od trase autoputa. Lokalni vodovod Osječani u Opštini Doboj izgrađen je sopstvenim sredstvima predstavnika domaćinstava koja su i uključena u ovaj vodovodni sistem. te prema uslovima Pravilnika o mjerama zaštite. Podnovlje – Johovac Opština Doboj U prostoru između stacionaže od km 41+00 do 42+000. u razmjeri 1: 25. Podaci o kvalitetu vode sa izvorišta vodovoda u Odžaku u 2005.000. godine u skladu sa Zakonom o vodama u RS (Službeni glasnik RS.5.000 i 1:5. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 111 . Sa izvorišta Bare (jedan kopani bunar u prvoj fazi) snabdijevaju se vodom naselja Osječani. Odžak – Vukosavlje Izvori na Opštini Vukosavlje Na stacionaži autoputa km 12+000. a provodi se u Regionalnom zavodu Doboj. kao i prednacrt Odluke o zaštiti izvorišta Bare u Osječanima. Brđani i Čivčije. Dionica 3. Izvorište se sastoji od 3 bušena bunara. Ove predložene granice date su i u karti ograničenja – Prilog broj 12. Slike sa lokaliteta izvorišta bare Osječani date su u prilogu 12. vodom se snabdijeva urbano područje i prigradska naselja opštine Vukosavlje.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija vodoprivrede i šumarstva. Ne postoji razvodna mreža sa ovog izvora. sa desne strane trase na udaljenosti oko 1200 m u pravcu sjeverozapada u mjestu Srnava.

sa lijeve strane trase na udaljenosti od oko 2000 m u pravcu istoka nalazi se glavno izvorište Havdine. Grad Doboj snabdijeva se vodom sa dva fizički razdvojena vodocrpilišta. nizvodno od grada Doboja. godini su bili dostupni. Voda se crpi iz osam bunara prosječne dubine od 7-11 m. Treba napomenuti da je u januaru 2000. nalazi se izvorište Rudanka. a u bdućnosti se očekuje da budu pod ingerencijom JKP Usora Sivša. druga zaštitna zona (od 200 m u radijusu izvorišta) i treća zaštitna zona (od 300 m u radijusu izvorišta). sa lijeve strane trase na udaljenosti od 25-50 metara u pravcu istoka nalaze se dva lokalna bunara kapaciteta 10 l/s izgrađena 1986. Na području Opštine Usora nalazi se i manji broj neregistriranih lokalnih izvora sa kojih se snabdijeva manji broj kuća. Makljenovac i Alibegovci na Opštini Usora. godine Na stacionaži oko km 61+500. Opština Doboj-jug. godine (Službeni glasnik Opštine Doboj. sa lijeve strane trase na udaljenosti oko 250 metara u pravcu istoka nalazi se lokalni bunar kapaciteta 5 l/s izgrađen u periodu 2002-2004. Voda sa ovog izvorišta redovno se kontroliše na bunarima-crpnoj stanici. Bejići. a na lijevoj obali rijeke Bosne. te prosječne izdašnosti 6-10 l/s u ljetnom periodu.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Dionica 5. a kontrola se provodi u Domu zdravlja Tešanj. na području Opštine Usora u MZ Alibegovci. Dionica 6. dok se režimi ponašanja u ovim zonama trebaju utvrditi odgovarajućim Odlukama u skladu sa zakonom o vodama. Na stacionaži km 59+000. U ovoj Odluci za izvorišta koja su u sistemu javnog snabdijevanja utvrđuju se uža zaštitna zona (30x30 m). Kvalitet vode na ovim izvorima kontroliše se periodično. na području Opštine Doboj-jug u MZ Matuzići. godine. Johovac – Rudanka Opština Doboj Na potezu od stacionaže 50+000 do 52+000 sa desne strane trase. Sa ovih izvora vrši se javno snabdijevanje naselja Ularice. godini bili su dostupni. Rudanka i Luke. na području Opštine Usora u MZ Ularice. Vodocrpilište Rudanka smješteno je u aluvionu rijeke Bosne na njenoj lijevoj obali. Na području opštine Doboj nalazi se više lokalnih izvora manjeg kapaciteta i isti su izvan obuhvata našeg razmatranja i uglavnom u brdovitim dijelovima opštine. godine. godine Općinsko vijeće Usore donijelo je Odluku o utvrđivanju urbanih područja. Na stacionaži oko km 59+300. Izvorište se štiti prema usvojenoj Odluci o zaštiti izvorišta Rudanka iz 1985. sa lijeve strane trase na udaljenosti samo oko desetak metara u pravcu istoka nalazi se lokalni bunar kapaciteta 5 l/s izgrađen 2002. prva zaštitna zona (od 100 m u radijusu izvorišta). Na stacionaži km 59+200. sabirnim bazenima i u mreži. broj 9/85). namjeni površina i uslovima građenja na području Opštine Usora kojom je tretirano i područje vodotoka Usora i izvorišta koja su u sistemu javnog snabdijevanja na ovoj opštini. Kapacitet Studija uticaja na okolinu – Lot 1 112 . Podaci o kvalitetu vode sa izvorišta Alibegovci u 2005. Podaci o kvalitetu vode sa izvorišta Rudanka u 2005. Rudanka – Karuše Opština Usora Tri registrirana izvora u Opštini Usora dio su vodovoda u izgradnji. ali samo iz mreže. na području Opštine Usora u MZ Makljenovac.

godine izvedena su još dva bunara kao prva faza obezbjeđenja dodatnih količina vode. a vrši se u Zavodu za javno zdravstvo Ze-Do kantona. Za izvorište Kraševo urađen je projektni zadatak za izradu projekta zaštite ovog izvorišta koji su dostavljeni u JP za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo radi izbora izvođača. godini su bili dostupni.godine izvođenjem drenaže. Bukvik (kapaciteta 0.2.21 (kraj dionice LOT-a 1). Zakonom o vodama Zeničkodobojskog kantona (Službene novine ZE-DO kantona br.5 l/s). predviđeno je da se urade projekti zaštite izvorišta na osnovu kojih Vlada kantona donosi Odluku o zaštiti izvorišta vode za piće.8 l/s). Od 5 bunara koji čine izvorište u aluvionu Usore. Sječa (kapaciteta oko 0. 8/00) i Pravilnikom o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće (Službene novine ZE-DO kantona br. Podaci o kvalitetu vode sa nekih lokalnih izvorišta u 2005. na čijem početku je izveden upojni drenažni bunar. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 113 . Peraslika (kapaciteta oko 0. Izvorište Kraševo formirano je 1986. Na izvorištu se zavisno od vremenskih prilika odnosno nivoa podzemnih voda crpi 8 do 15 l/s vode.5-01. a 1998.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija izvorišta je 10-18 l/s a sa njega se snabdijeva oko 500 domaćinstava u Matuzićima. Sa ovog izvorišta vodosnabdijevanjem su obuhvaćena naselja Kraševo. Lepenica i Mravići. Izvorište Kraševo trenutno se štiti na temelju Odluke o provođenju prostornog plana Opštine Tešanj u kojoj su definisane zone sanitarne zaštite ovog izvorišta.7 l/). shodno navedenom zakonu. a dati su u prilogu 12. Bukovac (kapaciteta oko 0. Za zahvatanje podzemnih voda izvedena su tri eksploataciona bušena bunara. Opština Tešanj Na stacionaži od km 60+000 do 61+500 autoput prolazi neposrednim rubnim područjem izvorišta Kraševo. bez obzira da li od ranije imaju utvrđene zaštitne zone ili ne. Na stacionaži od km 60+000 do 62+634. Svi registrovani izvori podzemnih voda u području razmatranja a koji se koriste za vodosnabdijevanje opština duž LOT-a 1 daju se pregledno u Tabeli 4. godini dati su u prilogu 12. Dubrava i Otavica ( kapaciteta 0. Čatrlja (tehnička voda kapaciteta oko 0.2. 51/02.2 l/s). Kvalitet vode se prati redovno.godine za potrebe vodosnabdijevanja naselja Kraševo. u naselju Kraševo. godini su bili dostupni. Superviziju bakteriološke ispravnosti vode na izvorištu Kraševo radi HS služba Doma zdravlja Tešanj. u zoni aluvijalno terasnih sedimenata. Komunalno preduzeće pokrenulo je. Navedenim zakonima za izvorišta vode. Druga faza realizacije obezbjeđenja dodatnih količina vode izvršena je 1999. Ukupno je registrovano 950 potrošača od čega 924 domaćinstva (cca 3700 stanovnika) i 26 ostalih korisnika. a 1 van funkcije zbog zagađenja. na području Opštine Dobojjug sa lijeve strane trase istočno na većoj udaljenosti nalazi se više lokalnih izvorišta: Vis (kapaciteta oko 0.2. u dužini od 80 m. 56/04) utvrđene su procedure utvrđivanja zona zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode i za donošenje odgovarajućih odluka. Lepenica i Mravići. Kontrolu kvaliteta vode vrši laboratorija KP ”Rad” Tešanj prema godišnjem planu uzorkovanja. Dostupni podaci o kvalitetu vode sa ovog izvorišta u 2005. danas su 4 u funkciji.3 l/s).8 l/s).2 l/s). na desnoj obali rijeke Usore. U sušnim periodima na bunarima Kraševo kontroliše se prihranjivanje bunara da ne dođe do narušavanja prirodnog kvaliteta sirove vode i vode u distributivnoj mreži.2 l/s). Podaci o kvalitetu vode sa ovog izvorišta u 2005. Breza (kapaciteta oko 0. a dati su u prilogu 12. Šumska voda (kapaciteta oko 0. procedure za donošenje Odluka o zaštiti izvorišta za izvorišta kojima upravlja.3 l/s). koje se nalazi sa lijeve strane trase u pravcu jugoistoka.

5-01. to se dole navedeni podaci odnose na procjenu u skladu sa radnom verzijom Idejnog projekta.5 bunara – izvorište Kraševo Opština Doboj jug .kaptaža u MZ Srnava Opština Modriča . prezentirane su u Prilogu 12. može se zaključiti da predmetna trasa autoputa na dionici LOT-a 1 na koridoru Vc prolazi kroz jedno buduće zaštitno područja aktivnog crpilišta pitke vode (Odžak). Imajući u vidu da obrađivaču nisu bila dostupna konačna rješenja na nivou Idejnih projekata mostova.8 bunara u glavnom vodovodnom sistemu grada Doboja -izvorište Rudanka Opština Usora . a koji se nalaze u zoni prolaska trase autoputa.010 do km 33+466. Studije. Registrovani izvori na analiziranom području Stacionaža autoputa km 0+000.1 bunar Makljenovac .1 bunar Ularice .2 bunar u MZ Novi Grad . Slike vodotoka koje trasa autoputa presijeca ili je u njihovoj neposrednoj blizini.00 do km 10+890.787 Izvor vode uključen u sistem javnog vodosnabdijevanja Opština Odžak .9 bunara manje izdašnosti km 46+624.591 do km 46+624. Pregled vodotoka koje presijeca trasa autoputa U namjeri definisanja mogućih negativnih uticaja autoputa na površinske vode.1 bunar u MZ Vrbovac .591 km 33+466.2 bunara Alibegovci Opština Doboj jug . odnosno na njihov režim tečenja i kvalitet.2. Usora).5. 4.4 bunara u glavnom vodovodnom sistemu Odžaka Lokalni izvor Opština Odžak .139 do km 52+816.3 bunara u glavnom vodovodnom sistemu Modriče (Modričko polje) Opština Modriča km 10+890.1 bunar u MZ Donji Svilaj .1 bunar u MZ Gornji Osječani koji je uključen u sistem vodosnabdijevanja na ovoj MZ Opština Doboj .019 do km 62+634.010 km 17+289.019 km 52+816. kao i vanjske i unutrašnje odvodnje autoputa.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela 4.209 Na osnovu prethodno iznesenih saznanja.1 bunar u MZ Prnjavor Opština Vukosavlje .2.139 Opština Doboj .5. prezentiraju se vodotoci koji su dio hidrografske mreže.787 do km 17+289. kao i kroz područja sa kojih potencijalna zagađenja mogu u značajnoj mjeri uticati na kvalitet više izvorišta podzemnih voda (Gornji Osječani.2. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 114 . Hidrografske karakteristike 4.3 bunara – izvorište Havdine Opština Tešanj . graditi i održavati na način da se maksimalno nastoji sačuvati I klasa kvalitete podzemnih voda. kao i pripadajuće objekte potrebno je projektirati. Pregled vodotoka daje se po dionicama na LOT-u 1.1. U tom smislu saobraćajnicu.

po smjernicama revidenata uzeta je obzir evropska praksa. konstatuje se da su ovi uvjeti ispoštovani. U istim knjigama dati su i uzdužni profili prirodnog i regulisanog korita onih vodotoka koji se regulišu. vodoprivrede i šumarstva RS. a koji su zahtijevani od strane revidenata dokumentacije. kao i uvjeti za protoke velikih voda ranga pojave 1/500. Na stacionaži oko km 7+800 trasa presijeca povremeni vodni tok Kamenica. Svilaj – Odžak Početak dionice LOT-a 1 karakteriše prelazak trase preko vodotoka Sava.20 m. Najzad. Definisanje velikih voda 100-godišnjeg ranga pojave na rijeci Bosni. odnosno dionice sa više rizika od poplava. Usore i drugih manjih vodotoka. sagledani su prostorni odnosi zona plavljenja i pozicije trase autoputa. Projektanti Idejnog projekta regulacija ispoštovali su uvjete zaštite priobalnog područja od plavljenja stogodišnjom i petstogodišnjom velikom vodom. Podaci o dužinama regulacija vodotoka. U istim se traži projektovanje mostovskih konstrukcija uz uvjet da mostovski otvori osiguravaju protoke velikih voda ranga pojave 1/100 uz nadvišenja od 1. te su oni projektovani i dimenzionirani na vodu povratnog perioda 1/500. na dijelovima gdje trasa autoputa zadire u prostor postojećih vodotoka. data su okolišno prihvatljiva rješenja regulacija tih vodotoka na potrebnoj dužini. a na oko km 8+200 Jošavu. Treba istaći da je relevantno Ministarstvo poljoprivrede. omogućeno je učinkovitije sagledavanje hidrotehničkih problema duž usvojene trase autoputa. Na potezu od km 0+300 do 1+400 trasa presijeca na dva mjesta povremeni vodni tok. a svi detaljni proračuni. Poznavanjem protoka i kote vodostaja stogodišnje velike vode. Bosne. Na stacionaži km 5+000 trasa presijeca povremeni vodni tok Kosjerača. mostom.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Reduciranjem velikog broja varijantnih rješenja na jedno predloženo u Idejnom projektu. pa se ti podaci ne prikazuju detaljno u ovoj Studiji. obezbjeđuju se neophodni uvjeti za sagledavanje odnosa trase autoputa i kote plavljenja priobalja velikim vodama rijeka Save. analize i visinski odnosi nivelete trase autoputa i kota velikih voda prikazani su u grafičkim prilozima “Idejnog projekta – grupa projekata I i D. na temelju Zakona o vodama.Hidrologija i hidrotehnika i Građevinski projekat regulacije vodotoka” detaljno definisane kote plavljenja mjerodavnih velikih voda rijeke Bosne i njenih pritoka duž autoputa na koridora Vc. te vodotocima koje presjeca trasa autoputa podrazumjevalo je analizu raspoloživih historijskih podataka prikupljenih na tom području u ranijem periodu. Na stacionaži oko km 2+400 trasa presijeca povremeni vodni tok. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 115 . Na stacionaži oko km 1+500 trasa presijeca povremeni vodni tok Srnotača. koristeći odgovarajući matematički model na nivou obrade Idejnog projekta. izdalo vodoprivredne uslove za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za “Autoput na koridoru Vc – LOT 1“. kao i mjesta prelaska vodotoka putem mostovskih konstrukcija duž LOT-a 1 te očekivanih negativnih uticaja i mjera prevencije i minimizacije istih u fazi građenja autoputa dati su u netehničkom rezimeu. Na osnovu kota velikih voda i njima ekvivalentnih protoka. Pored glavnih vodotoka.Hidrologija i hidrotehnika i Građevinski projekat regulacije vodotoka” Pregled vodotokova koje trasa autoputa presijeca po dionicama: Dionica 1. Treba napomenuti da su za sve dionice LOT-a 1 u knjigama “Idejni projekat – grupa projekata I i D . Analizirajući Idejni projekat autoput na koridoru Vc – LOT 1 po dionicama (Grupa projekata I i D). bujica pa i vododerina. utvrđeni su i osnovni hidrološki i hidrotehnički parametri za projektiranje. Kod dimenzioniranja propusta. te geometrije korita.

Na stacionaži oko km 16+600 trasa presijeca vodotok Rijeku. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 116 . Na stacionaži oko km 19+600 trasa presijeca povremeni vodni tok Dubokovac. Na potezu od km 45+000 do 46+000 trasa presijeca na tri mjesta povremeni vodni tok. Između stacionaže km 31+000 do 32+000 trasa presijeca na dva mjesta stalni vodni tok. Na stacionaži oko km 27+000 trasa presijeca povremeni vodni tok. Na stacionaži od oko km 16+800 do 17+289. Na stacionaži od km 25+200 trasa presijeca stalni vodni tok. Od stacionaže oko km 61+700 do 62+500 trasa presijeca rijeku Usoru. Na stacionaži oko km 32+300 trasa presijeca rijeku Glogovicu. Na stacionaži oko km 40+050 trasa presijeca povremeni vodni tok. Na potezu od stacionaže km 38+050 do 38+180 trasa presijeca rijeku Bosnu. na km 42+150 i na km 44+050 trasa presijeca povremeni vodni tok. Na stacionaži oko km 50+050 trasa presijeca povremeni vodni tok. Od stacionaže oko km 52+250 do 52+450 trasa presijeca rijeku Bosnu. a na stacionaži oko km 35+400 trasa presijeca povremeni vodni tok Ljuteš. Na stacionaži oko km 60+450 trasa presijeca povremeni vodni tok Alibegovačka rijeka. Na stacionaži oko km 49+000 trasa presijeca stalni vodni tok Grapsku rijeku. Vukosavlje – Podnovlje Na stacionaži oko km 17+600 trasa presijeca rijeku Dusa. odnosno da se osigura adekvatan prolaz ovih voda kroz trup autoputa. Dionica 6. Na stacionaži oko km 47+600 i 48+400 trasa presijeca povremeni vodni tok. Na stacionaži oko km 41+350. Johovac – Rudanka Na stacionaži oko km 46+850 trasa presijeca rijeku Lukavicu. 54+000. 55+700.010 trasa prelazi rijeku Bosnu. Na stacionaži oko km 59+050 trasa presijeca stalni vodni tok Duboki potok. Dionica 4. Na stacionaži oko km 14+400 trasa presijeca povremeni vodni tok. lijevu pritoku rijeke Bosne. Na stacionaži oko km 30+600 trasa presijeca povremeni vodni tok. Od stacionaže km 27+100 do 28+000 trasa presijeca rijeku Bosnu na dva mjesta. Za sve manje vodne tokove projektirani su propusti dimenzija ∅100 – ∅400 na način da ne dođe do promjene režima površinskih voda. Podnovlje – Johovac Na stacionaži oko km 33+600 trasa presijeca povremeni vodni tok Mrki potok. Rudanka – Karuše Na stacionažama oko km 53+300.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Dionica 2. Veći vodotoci se prelaze mostovima uz poštivanje minimalnih nadvišenja iznad kota velike vode. Na stacionaži oko km 37+200 trasa presijeca rijeku Lovnicu. a na oko km 40+500 trasa presijeca rijeku Dijelovaču. 57+600 trasa presijeca povremene vodne tokove. Dionica 3. Na stacionaži oko km 28+150 trasa presijeca povremeni vodni tok. Dionica 5. Na stacionaži od km 23+400 do 24+200 trasa presijeca rijeku Bosnu. 56+300. 56+750. a na oko km 20+150 trasa presijeca rijeku Babešnicu. Odžak – Vukosavlje Na stacionaži oko km 13+900 trasa presijeca povremeni vodni tok Gnionica.

Tabela 4. osmat .320 Bosna Bosna Bosna Bosna 118 139 152 161 18. osmat . odredi i odgovarajuća veličina maksimalnog protoka traženog ranga pojave. stanice. .317 0. određeni statističkom analizom raspoloživih nizova protoka.20 - 2. .5-01. Osnovni hidrološki parametri koji kvantificiraju hidrološke karakteristike rijeke Bosne duž toka i njenih glavnih pritoka dati su u Tabeli 4.srmin .srmin . glavni je vodotok na analiziranom području. 100god.313 0.ranga pojave (m3/s/km2) 0. Odnos specifičnog proticaja i površine sliva prikazan je na Slici 4. F(km2) 6840 7672 9618 10308 Spec.5. sa svojim većim i manjim pritokama.9 23.20 min Q20 Bio. iskorišteni su za uspostavljanje odnosa specifičnog oticanja i površine pripadajućeg sliva za podatke sa razmatranih vodomjernih stanica (Slika 1.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4. Ovako uspostavljeni odnos omogućava da se za bilo koji profil na rijeci Bosni (uz poznatu pripadajuću površinu sliva). stanice. Qmi.884 1.5 17.protic.57 1.44 1.protic. Qmi. mj Vodotok Vodomjerna stanica Ušće Ušće Ušće Ušće max Q100 Površina sliva do vodom.360 0.7 - 681 516 - Na osnovu podataka prezentiranih u Tabeli 4.3.265 - Usora Spreča Rudanka Lukavac 1.9 0. 20 18 Karakteristični proticaji Q (m3/s) Qsr 17 23. 100god.3 2462 2623 3055 3242 Pritoke rijeke Bosne Niz god.803 0.5-02. Podaci o specifičnom oticanju velikih voda zahtijevanog ranga pojave sa odabranih vodomjernih stanica. 40 53 43 Vodomjerna stanica Neposredno uzvodno od ušća Usore Usora Doboj Modriča Karakteristični proticaji Q (m3/s) Qsr min Q20 Bio.9 17. F(km2) 847 1944 62 85 Spec. Hidrološke karakteristike Rijeka Bosna.5-02.04 23.90 22.5-02. napravljen je odnos specifičnog oticanja i površine sliva duž rijeke Bosne. Pregled osnovnih hidroloških karakteristika rijeke Bosne duž razmatrane dionice i njenih glavnih pritoka Niz god. mj Vodotok max Q100 Površina sliva do vodom. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 117 .ranga pojave (m3/s/km2) 0.).

5-03.83 396.61 141. a prema dostupnoj planskoj dokumentaciji.01 Protok Q100 (m3/s) 994 1044 1546 1862 2416 2623 3055 Vodostaji pri pojavi v.34 314.94 146.42 147.06 141.27 395.50 415.5.9 145.14 315.16 137.11 172. 4.06 142. te definisanje kota plavljenja mjerodavnih velikih voda rijeke Bosne i njenih pritoka duž koridora Vc.05 200.67 206.64 315.n. prezentirani su rezultati obrada korišteni za hidraulički model proračuna poplavne linije duž trase.93 415.29 315.određenog ranga pojave H (m. a koje su date u okviri Tehničke studije.5 146. koji su poslužili kao podloga za projektovanje unutarnje i vanjske odvodnje.71 168. Pregled kota nivoa velikih voda na razmatranim vodomjernim stanicama Vodomjerna stanica Visoko Dobrinja Zenica Zavidovići Maglaj Usora Doboj Kota «0» vodomjera 411. U istom prilogu ucrtani su i planirani hidroenergetski objekti na rijeci Bosni i Usori.97 392.1 100 1000 10000 2 100000 Površina sliv a (km ) Slika 4. Prikupljeni su i analizirani odgovarajući podaci o padavinama i oticanju duž trase. Tabela 4.6.-03. Idejnog rješenja i Idejnog projekta autoputa na koridoru Vc za LOT 1.41 397. te definisani maksimalni protoci zahtjevanog ranga pojave.04 311.5-01: Odnos specifičnog oticaja prema površini sliva U Tabeli 4.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Odnos specifičnog oticanja prema površini sliva 1 q spec (m 3 /s/k m 2 ) Modrica T=1/100 Rijeka Bosna Reljevo T=1/10 T=1/50 T=1/25 0. Definisane poplavne zone duž LOT-a 1 date su u Prilogu 12.5.Hidrologija i hidrotehnika i Građevinski projekat regulacije vodotoka” detaljno je provedeno definisanje hidroloških parametara.66 142.51 Za sve dionice LOT-a 1 u knjigama “Idejni projekta – grupa projekata I i D.97 396.3.92 140.48 174.96 173.56 173.59 206.4.37 206.m.v. Predmet razmatranja su površinski vodotoci Studija uticaja na okolinu – Lot 1 118 .00 206.) 10 25 50 100 415.05 416. Kvalitet površinskih i podzemnih voda U okviru ove tačke prezentirat će se nulto (početno) stanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda duž dionice LOT 1 autoputa na koridoru Vc.

5. 1987. Na rijeci Bosni. Doboj nizvodno od ušća Usore. ukupne čvrste supstance.period od 1992. potrošnja kalijum permanganata (KMnO4). Pored toga. te prijemne sposobnosti samog vodotoka. i 1989. broj 42/67) propisane su kategorije. ili ih trasa presijeca. utrošak kalijum permanganata. do 2000. dat je pregled utvrđene i propisane klase vodotoka na profilima duž rijeke Bosne u zahvatu koridora Vc (LOT1). rastvoreni kisik. orto fosfati i ukupno željezo. godine. godine. godine sistematski praćen kvalitet površinskih vodotoka u BiH. suspendovane materije. duž razmatrane dionice rijeka Bosna je trebalo da se održava na nivou III klase. a azotna jedinjenja samo na odabranim profilima. Iz ovih razloga. teško je dati pravu ocjenu kvaliteta bez sistematskog osmatranja voda. odnosno Uredbi o kategorizaciji vodotoka (Službeni list SR BiH. U zahvatu dionice koridora Vc (LOT 1) kvalitet površinskih vodotoka praćen je na rijeci Bosni. biološka potrošnja kisika (BPK5).4. duž razmatrane dionice kvalitet je praćen na profilu Maglaj nizvodno. odnosno dugotrajnih kontinuiranih uzorkovanja i ispitivanja. Samo je bonitet Usore bio propisan na nivou II klase. U okviru fizikalno-hemijskih ispitivanja analizirani su temperatura. Kao ilustraciju stanja kvaliteta voda površinskih vodotoka na ovom području do 1992. Ocjena stanja propisane i utvrđene klase vodotoka urađena je na osnovu podataka ispitivanja tokom 1985.1988. godine-istorijski podaci i .period do 1992. godine Ovakav pristup uvjetovan je činjenicom da je u periodu do 1992. nizvodno od Doboja i nizvodno od Modriče. te na rijeci Usori i rijeci Spreči. Prema pomenutoj kategorizaciji. godine započeto je osmatranje kvaliteta površinskih voda u Republici Srpskoj. Osnovni pokazatelji kvaliteta na osnovu kojih je izvršena pomenuta analiza su: rastvoreni kiseonik. Teški metali određivani su povremeno i to tehnikom koja je omogućavala samo opšti uvod ali ne i pouzdane koncentracije karakteristične za vodotok. bakteriološka i hidrobiološka ispitivanja. kao i njena pritoka Spreča. Kvalitet površinskih voda u prostoru obuhvata trase autoputa prikazat će se kroz dva razdoblja: . u Tabeli 4.5-04. odnosno klase vodotoka Bosne i njenih pritoka Usore i Spreče. 1986. Što se tiče podzemnih voda fokus se daje na ona izvorišta podzemne vode koja su zahvaćena i koriste se u sistemima javnog vodosnabdijevanja. izgled. praćen je i kvalitet na pritokama Usora-ušće i Spreča ušće. pH vrijednost. a koje je bilo obavezno održati na tom nivou. Od 2000.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija koji svojim tokom normalno teku pored usvojene trase autoputa. Istorijski podaci o kvalitetu površinskih voda u prostoru obuhvata dionice LOT 1 Kontrola kvaliteta površinskih vodotoka do 1992. kao i na ona izvorišta lokalnog karaktera. Vršena su fizikalno-hemijska. Kontrola se bazirala na slučajnim trenutnim uzorcima vode. do 2005. Kvalitet površinskih voda Zagađivanje vodotoka je vrlo kompleksan i dinamičan proces koji zavisi od raznih faktora. alkalitet. godine vršeno je sistematski na rijeci Bosni i njenim pritokama. 4.1. vršio je Republički hidrometeorološki zavod iz Sarajeva. Prema "Uredbi o klasifikaciji voda i voda obalnog mora Jugoslavije u granicama SR BiH“ (Službeni list SR BiH. Kontrola održanja propisane klase vodotoka u BiH do 1992. Na potezu LOT-a 1 fokus je dat na rijeku Bosnu i njene veće pritoke. a koja se nalaze u našem obuhvatu istraživanja. broj 19/80). u prvom redu od količine i vrste zagađivača. zasićenost kiseonikom. sadržaj Studija uticaja na okolinu – Lot 1 119 . U periodu od 1992. godine nije bilo kontinuiranog praćenja kvaliteta voda. godine.

4 1988 .-1989.70 11 VK . klasa 3 Utvrđena klasa vodotoka 1985.5-04. Tabela 4. U Tabeli 4. godine Rijeka Bosna Profil Nizvodno od Maglaja Doboj nizvodno od ušća Usore Nizvodno od Doboja Nizvodno od Modriče Ušće Ušće Propis.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija gvožđa.0 7. kada je u slivu rijeke Bosne radio najveći broj instaliranih industrijskih pogona.5-05. prezentirani mikrobiološki parametri kvaliteta vode na istim profilima tokom iste godine.90 Usora (ušće) Doboj August 09:30 58 6. 4 Zadovoljava klasu 1989. Kvalitet vode vodotoka bio je najvećim dijelom značajno lošiji od propisanog.5-06.0-9.0 7. Na nekim dionicama zabilježena je potpuna destrukcija kvaliteta vode. August 07:40 -120 34.4 16.8 21. VK 1987 .65 1500 ima ima ima 122 10.00 Spreča Bosna (ušće) Modriča Doboj August 09:15 75 4.55 1460 ima ima ima 124 9. prezentirani su rezultati ispitivanja u jednoj seriji na razmatranim profilima rijeke Bosne i pritoka tokom 1988.90 470 ima ima ima 135 12.0 8.0 21. August 09: 05 36 21. bakteriološko zagađenje i prisustvo mikronutrijenata. godine.5 7.van klase Studija uticaja na okolinu – Lot 1 120 .5 26. DA/NE 3-4 NE Bosna 3 4 3-4 3 3-4 NE Bosna Bosna Usora Spreča 3 3 2 3 4-VK 4-VK 2-3 VK 4-VK 4 2 VK 4-VK VK 2 VK 3-4 3 3 VK 4 3-4 2-3 VK NE NE NE NE Iz gornje tabele jasno se vidi kakvo je stanje bilo u periodu do 1989.0 o MDK Bosna Doboj uzvod.30 8500 ima ima ima 120 46.0 24.) Parametar Datum (1988. godine. Tabela 4.0 24. Za opštu ocjenu kvaliteta korištena je saprobiološka analiza.90 Bosna Doboj nizvod.5-05: Rezultati ispitivanja fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode (1988. god.00 August 08:10 0 30.) Vrijeme uzorkovanja (h) Vodostaj (H cm) Proticaj (Q m3/s) Temperatura vode (oC) Temperatura zraka ( C) pH vrijednost Elektroproodljivost ( S/cm) Vidljiva boja Vidljive otpadne mateterije Miris Alkalitet p (mg CaCO3/l) Alkalitet m (mg CaCO3/l) HPK – iz utroška KMnO4 (mg O2/l) 20 slabo primjetna bez slabo primjetan 6.6 21.20 380 ima ima ima 185 5. Prikaz propisane i zatečene klase vodotoka u periodu ispitivanja 1985.4 23.0 25. dok su u Tabeli 4. 4VK11 4-VK 1986.0 7.3 23.

Studija uticaja na okolinu – Lot 1 121 .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija HPK – iz utroška dihromata (mg O2/l) Rastvoreni kiseonik (mg/l) Zasićenje kiseonikom (%) BPK5 (mg O2/l) Nitrit (mg N/l) Nitrat (mg N/l) Amonijum jon (mg N/l) Ukupan isparni ostatak sušen (mg/l) Ukupan isparni ostatak žaren (mg/l) Gubitak žarenjem Ukupne suspendovane tvari (mg/l) Ukupna tvrdoća (mg CaCO3/l) Kalcijum (mg/l) Magnezijum (mg/l) Ukupni fosfati (mg/l) Ukupni Kjeldahl Azot (mg N/l) Željezo (mg/l) Cink (mg/l) Bakar (mg/l) Krom (ηg/l) Nikl (ηg/l) Kadmijum (ηg/l) 1.0 0.0 3.4 0.76 0.007 28. Rezultati ispitivanja mikrobioloških parametara kvaliteta vode (1988. Trenutno u slivu rijeke Bosne najveći zagađivači rade sa značajno reduciranim kapacitetom.00 31.5-06.7 6.7 4.005 17.10 0.6 0. god.3 14.9 32.8 0. ili je tek obnovljena i radi sa sličnim nivoom proizvodnje kao i metalna industrija.006 0. sa radom su prestali najveći zagađivači u slivu.0 80 0.4 6.7 11.4 4.003 22.40 41 9.006 0.5 1500 32.00 0. Trenutno ti kapaciteti se djelomično obnavljaju i sada rade sa 10-15 % predratnih kapaciteta.18 1.00 0.07 4666 46 1730 638.7 0.29 0.80 0. Naime.011 0.17 9.010 323 34 208 63. stacionirana u slivu rijeke Spreče. Tu prije svega treba izdvojiti metaloprerađivačku.50 0.7 - Utvrđena klasa prema NBK IV IV II IV IV Utvrđena klasa po Khol-u - Sadašnje (nulto) stanje kvaliteta površinskih voda u prostoru obuhvata dionice LOT 1 U sadašnjim okolnostima.44 3. zbog prestanka rada instaliranih industrijskih kapaciteta.1 42.00 3.0 0.0 0. Hemijska industrija.00 5.0 100.80 48 4.006 0.00 Tabela 4. također ili je potpuno prestala sa radom.) Profil Doboj nizvodno Doboj uzvodno Usora Doboj Spreča Doboj Bosna Modriča Ukupan broj bakterija u 1 ml (22 oC) - Ukupan broj bakterija u 1 ml (37 oC) - NBK NBK koliformni fekalni h bakterija h koli u u 100 ml 100 ml 6.005 0.20 64 6.40 0.10 37 1.0 1230.10 1260 10 564 155.69 80. do 1995.0 105 3.0 12.0 0.0 11. u periodu od 1992. kožarsku i industriju papira.39 1001 25 416 155.1 100.0 10.5 0. godine.006 0.006 0. stanje kvaliteta voda površinskih vodotoka je znatno bolje.006 0.09 0.5 6.00 235 18 168 43.48 1.5 15.

00 187. kao i u vodovodnim preduzećima.98 2510 bez bez bez 0.6 30 7. August 19:00 -132 26.0 0.2 5.8 0.18 0.05 0.8 27. a koje finansira Direkcija za vode Republike Srpske.0 o o MDK Bosna Doboj uzvod. a u cilju utvrđivanja nultog stanja.08 Bosna Doboj nizvod.2 145 4.profil B-12 – Doboj. odnosno izvođaču radova da ih realizira prije započinjanja bilo kakvih građevinskih radova.64 383 bez bez bez 15.5 15. primjetna 6.profil Sp-2 – ušće Spreče u Bosnu U Tabeli 4.5 20 sl.0 175 15.0 165 10. Investitor sveukupnog projekta zauzeo je stav da se nulto stanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda prezentira na bazi postojećih podataka prikupljenih u relevantnim institucijama u sektoru voda.profil B-12' – Doboj.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tokom izrade ove studije.10 Usora (ušće) Doboj August 11:40 -10 28 31 8. nizvodno od ušća Spreče Bosna .5 8.1 4.50 0. August 09:20 25.09 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 122 .3 127 3.0 .72 12.55 267 bez pjena bez 12.08 11.9.) Vrijeme uzorkovanja (h) Vodostaj (H cm) Proticaj (Q m3/s) Temperatura vode ( C) Temperatura zraka ( C) pH vrijednost Elektroproodljivost (µS/cm) Vidljiva boja Vidljive otpadne mateterije Miris Alkalitet p (mg CaCO3/l) Alkalitet m (mg CaCO3/l) Utrošak KMnO4 (mg/l) HPK (mg O2/l iz KMnO4)) Rastvoreni kiseonik (mg/l) Zasićenje kiseonikom (%) BPK5 (mg O2/l) Nitrit (mg N/l) Nitrat (mg N/l) Amonijum jon (mg N/l) 0. Rezultati ispitivanja fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode (2000.3 156 4.48 3.0 165 5. Svi eventualni dodatni podaci o kvalitetu voda. uzvodno od ušća Usore Bosna . prezentiraju se podaci o kvalitetu voda rijeke Bosne i pritoka na navedenim profilima tokom 2000.11 10. godine.12 1.50 1.5 145 16.73 10.2 26 8.7 3.068 1.8 2.00 13.59 861 bez pjena bez 18. Profili na kojima se ispituje kvalitet vode rijeke Bosne i pritoka.profil B-13 – nizvodno od Modriče Usora .9 0.0 0.5-07.5 172 14.5 127 10.16 Spreča (ušće) Doboj August 12:50 24.015 0.5-07. a koji su interesantni za naše razmatranje su: Bosna .9 0.8 4.5-08. Praćenje kvaliteta površinskih voda kontinuirano se provodi od 2000.00 Bosna Modriča August 12:45 -6 26. prezentirani mikrobiološki parametri kvaliteta vode na istim profilima tokom iste godine.78 942 bez bez slab 25.9 27 8.5 20. Sadašnje stanje kvaliteta površinskih voda prezentirat će se podacima dobivenim u okviru redovnog praćenja kvaliteta površinskih voda u Republici Srpskoj.007 <0.) Parametar Datum (2000. god. predviđaju se u narednim fazama uz obavezu budućem investitoru.profil Us-1 – ušće Usore u Bosnu Spreča .07 0. primjetna bez sl.4 0. godine dok su u Tabeli 4. Tabela 4.

4 242 59.5-11).5-09 prezentiraju se podaci o kvalitetu voda rijeke Bosne i pritoka na navedenim profilima tokom.2 Tabela 4.10 0.1 100.7 205 34. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 123 .0 < 0. može se dati generalna ocjena da je on sigurno znatno bolji od prijeratnog.01 0. te da je kvalitet površinskih voda u najgorem slučaju u okvirima propisane klase za razmatranu dionicu. U Tabelama 4.168 0.0 149 51.02 3.03 < 0. i 4.2 228 122 106 2.61 0.2 626 431 195 7.0 100.30 0.0 < 0.12 0.). godine (Tabele 4.09 0.) Ukupan broj bakterija u 1 ml (22 oC) Ukupan broj bakterija u 1 ml (37 oC) NBK koliformni h bakterija u 100 ml NBK fekalnih koli u 100 ml Utvrđen a klasa prema NBK Utvrđena klasa po Khol-u Profil Doboj nizvodno Doboj uzvodno Usora Doboj Spreča Doboj Bosna Modriča 400 200 6000 1000 300 150 100 5000 1000 100 880 1500 12000 380 3800 380 880 3800 380 500 II II II II II I-II I-II II I-II I-II Prema podacima ispitivanja kvaliteta iz 2000.50 0.22 0. Kvalitet vode rijeke Bosne i njenih pritoka Usore i Spreče zadovoljava zakonski propisanu III kategoriju vodotoka.50 62.5-08.20 1.0 10.5-10.5 9. i 2005.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Ukupan isparni ostatak sušen (mg/l) Ukupan isparni ostatak žaren (mg/l) Gubitak žarenjem Ukupne suspendovane tvari (mg/l) Ukupna tvrdoća (mg CaCO3/l) Kalcijum (mg/l) Magnezijum (mg/l) Ukupni fosfati (mg/l) Ukupni Kjeldahl Azot (mg N/l) Željezo (mg/l) Cink (mg/l) Bakar (mg/l) Krom (ηg/l) Nikl (ηg/l) Kadmijum (ηg/l) 1.0 0.5-07.0 < 0.80 23. Prema podacima o ispitivanju kvaliteta površinskih voda u Republici Srpskoj tokom 2004.0 384 67.136 0.00 0. može se reći da se trend kvaliteta površinskih voda nije znatno promijenio u poređenju sa onim zabilježenim 2000 – te godine.0 12. godine.02 < 2. i 4.09 0.80 15. Rezultati ispitivanja mikrobioloških parametara kvaliteta vode (2000.37 0. Rezultati bakteriološke analize uzoraka iz rijeke Bosne i odabranih pritoka upućuju na zaključak da analizirana voda zadovoljava granične vrijednosti propisane za II klasu vode.15 0.0 < 10.0 < 0.05 1.5-08.03 < 0.0 < 10.02 < 0.05 < 0.0 < 0. a za većinu parametara i II kategoriju vodotoka.2 656 471 185 1.02 < 2.00 0.2 1690 1471 219 4. tokom 2004.60 27. godine (Tabele 4.28 0.04 < 0. god.02 < 2.0 80 1500 285 184 101 2.0 50.34 0.30 0.02 2.5 < 10.8 246 51.

4 0.9 0.2 0.0 0.5 252 72.05 0.0 4.94 0.05 378 212 166 8.0 <0.1 100.41 0.028 0.05 0.00 0. 235 7.00 <10.0 0.8 228 58.6 29.1 17. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 124 . Kjeldal azot (mg/l) Mangan (mg/l) Gvožđe (mg/l) Cink (mg/l) Bakar (mg/l) Hrom ηg/l Nikl ηg/l Kadmijum ηg/l 1.00 0.5 42 11.13 0.9.84 0.154 0. Rezultati ispitivanja fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode (2004.09.82 0.0 <0.4 3.1 20. -128 33 21.0 11.162 2.58 407 225 10.89 0.00 0.3 2.00 0.1 2.06 0.48 130. 665 23 21. godine.029 0.5 Nije realno očekivati da se za izvjesno vrijeme u slivu rijeke Bosne obnove nekadašnji industrijski kapaciteti.00 <1.00 <10.1 24.13 0. god.042 0.00 <1.5 15.4 24.0 7.9 0.108 0. alkalitet CaC03 (mg/l) Utrošak KMnO4 (mg/l) HPK (mg O2/l iz KMnO4) HPK (mg O2/l iz dihromata) Rastvoreni kiseonik (mg/l) Zasićenje kiseonikom (%) BPK5 (mg/l) Nitriti (mg/l) Nitrati (mg/l) Amonijum jon (mg/l) Uk. susp.3 3.09.7 3.4 10.3 18.9 0.36 0.356 0.0 10.32 126.7 20.08 98.0 .1 25.8 4.0 166 41.74 0.015 0.5 Bosna Doboj nizvod.09.0 12. Fosfati (mg/l) Orto fosfati (mg/l) Uk.0 206 56.92 539 190 21. žareni ostatak (mg/l) Gubitak žarenjem (mg/l) Uk. tako da će kvalitet voda rijeke Bosne biti u okvirima propisane klase ili čak bolji.28 0.0 13.3 0.3 16.00 2.00 <1.5 25.1 0.0 <0.1 15.3 10. Realnija je procjena da će se obim i struktura industrije u slivu značajno izmijeniti i reducirati. -2 41 19.09 0.15 489 254 235 17.144 0.5 1500 20 6.00 0. tvrdoća CaC03 (mg/l) Kalcijum (mg/l) Magnezijum (mg/l) Uk.53 325 170 9.14 532 349 183 7.) Parametar Datum ( Septembar 2004.13 0.0 <0.75 6 0.04 0.1 5.0 8.5 15.09. suvi ostatak (mg/l) Uk. koji bi u tom slučaju ponovo pogoršali kvalitet voda rijeke Bosne do registriranog nivoa prije 1992.259 1. -6 1.08 1727 1487 240 4.5-09.2 0. 14.1 0.047 1.0 7.00 <10.196 0.5 338 87.00 <1.12 2510 153 18.0 8.08 0.1 0. 14.5 Usora (ušće) Doboj 14.00 <10.55 158 3.09.00 <10. materije (mg/l) Uk.98 852 195 12.19 127.5 16.006 0.204 0.16 362 255 107 5.5 Spreča Bosna (ušće) Modriča Doboj 14.43 0.50 0.9 22.015 0.14 0.0 <0.0 8.6 8.0 100.8 19.0 MDK Bosna Doboj uzvod.0 9.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela 4.) Vodostaj (cm) Proticaj (m3/sek) Temperatura vode (°C) Temperatura vazduha (°C) pH vrijednost Elektroprovodljivost (µS/cm) Uk.0 80 >4 50 .

077 266 127 139 5.10.004 <0.4 12.004 0.05 26 7. alkalitet CaC03 (mg/l) Utrošak KMnO4 (mg/l) HPK (mg O2/l iz KMnO4) HPK (mg O2/l iz dihromata) Rastvoreni kiseonik (mg/l) Zasićenje kiseonikom (%) BPK5 (mg/l) Nitriti (mg/l) Nitrati (mg/l) Amonijum jon (mg/l) Uk.5 15.17 16 7.016 0.6 13.03 0.7 0.004 <0.7 0.029 1.004 <0.25 191 62 8.07.055 0. 2005 26 29 7. 2005 24.004 <0.004 <0.001 <0.6 0.6 11.004 <0.7 3.03 384 163 221 24.07.06 0.09.98 2.274 0. 2005 17.5 206 63.015 1.13 0.1 0.0 MDK Bosna Doboj uzvodno 07.173 1.1 <0.55 405 167.2 0.004 <0.7 4 7.0 80 >4 50 .7 <5 7.5 10.2 220 65.9 2.4 26 7.002 <0.004 <0.9 6 9.004 251 121 130 20 203 58.17 0.1 100.032 1.8 0. 2005 18.94 5 10. žareni ostatak (mg/l) Gubitak žarenjem (mg/l) Uk.4 22 8.34 421 200 14.1 0.6 1 0.1 14.004 <0.173 1.006 Usora (ušće) Doboj 07. suvi ostatak (mg/l) Uk.005 <0.17 1. 2005 20.005 0.004 06.2 1.8 0.8 1.5 0.004 <0.10.43 1.09.5 0.65 407 200 9.042 0. Fosfati (mg/l) Orto fosfati (mg/l) Uk.13 70.76 12 7.0 0.2 30 9.33 0.056 0.001 27.16 0.007 432 175 257 45.495 0.8 1.51 0. god.004 0.1 06.099 0.47 295 150 10 2.06 0.19 0.414 457 275 182 29.3 206 59.005 <0.2 0.1 0.02 0.95 93.5 10 7.52 323 358 8.5 9 7.3 11.985 0.28 0.16 428 187 16.002 <0.005 <0.25 <0.28 88.08 85.475 0.87 0. materije (mg/l) Uk.73 395 180 10.1 Bosna Doboj nizvodno 07.27 2.25 93.) Parametar Datum (2005.76 0.002 0. 2005 20.9 4 30 7.004 <0.65 410 200 14.2 6.62 392 264 128 55.8 1. tvrdoća CaC03 (mg/l) Kalcijum (mg/l) Magnezijum (mg/l) Uk.5 46.074 379 168 211 33.004 <0.76 0.25 0.123 0. Kjeldal azot (mg/l) Mangan (mg/l) Gvožđe (mg/l) Bakar (mg/l) Hrom mg/m3 Živa mg/m3 0.168 0. 2005 13. 2005 20.262 0.234 0.4 11.9 1.8 21.8 10 8.75 323 170 7.004 <0.59 2.42 0.06.0–9. 2005 19.0 190 41.) Temperatura vode (°C) Temperatura vazduha (°C) pH vrijednost Elektroprovodljivost (µS/cm) Uk.002 <0.091 2.006 11.33 398 175 10.002 <0.86 3.6 22 8.8 9 7.004 <0.1 06.06 <0.048 0. 2005 12. susp.7 0.1 20.29 0.7 9.002 <0.005 <0.52 5 8.10.1 <0.1 <0.86 297 150 7.09.25 213 51.024 1.006 <0.1 27.002 0.79 0.07.095 0.276 0.2 19 8.3 0.32 116 1.001 <0.75 6 0.8 7.013 0.005 0.6 6 8.6 24 7.17 0.005 0.3 0.33 116.44 397 189 208 27.06.1 27.5 0.4 0.002 <0.012 0. 2005 13.045 0.004 <0.1 11.10.038 1.029 1.4 0.5 4.002 <0.032 276 146 130 <1.004 <0.75 157 46.35 12. Rezultati ispitivanja fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode (2005.178 0.6 34 7.9 0.98 0.076 398 209 189 6.55 71.1 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 125 .06.007 <0.15 369 136 233 5.5 210 48. 2005 24 29 7.004 11.23 81.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela 4.004 <0.016 0.041 3.037 0.094 0.79 0.002 <0.4 8 7.25 193 57.85 2.033 0.013 0.8 106.5.018 0.008 <0.755 242 156 86 16.75 238 72.002 <0.9 0.08 <0.29 87 1.006 <0.5 1500 20 6.15 4.9 0.42 401 185 15.8 0.5 224 68 13.34 71.7 13.004 <0.32 0.

006 <0.08 94.5 19 6.051 1.3 1363 705 658 80 8 367 125 13.77 77.05.6 6 7.10.12 2666 243 16.35 0.1 08.069 1.47 8 7.21 2.0 0.9 13.52 0.07.1 Spreča (ušće) Doboj 27.9 0.088 <0. materije (mg/l) Uk.0 . žareni ostatak (mg/l) Gubitak žarenjem (mg/l) Uk.002 <0.9 2 0.49 63.74 572 190 10.9 3.9 0.07.004 <0.002 0.34 0.005 <0.11.7 0.111 0.3 34 7. 22.006 <0.35 658 190 13.52 0.06 1.007 <0.002 0.08 569 290 279 20.9 20 >4 50 .215 0.4 1.1 100.061 2.004 <0. god. 14.5 0.5 262 97 7.002 <0.1 06.06.95 <0.25 2. Kjeldal azot (mg/l) Mangan (mg/l) Gvožđe (mg/l) Bakar (mg/l) Hrom mg/m Živa mg/m 3 3 MDK 07.75 217 72.1 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 126 .5 2.75 6 0. 14.47 0.5 4.51 0.6 2.2 29 7.004 <0.17 1.025 0.31 0.4 10 7.004 0.006 <0.002 0.33 0.088 2.5 1500 6 63. alkalitet CaC03 (mg/l) Utrošak KMnO4 (mg/l) HPK (mg O2/l iz KMnO4) HPK (mg O2/l iz dihromata) Rastvoreni kiseonik (mg/l) Zasićenje kiseonikom (%) BPK5 (mg/l) Nitriti (mg/l) Nitrati (mg/l) Amonijum jon (mg/l) Uk.208 0.126 0.0 7.002 0.7 77.4 26 7.001 <0. 20.006 <0.04 1.05.013 1.055 1102 741 361 11.147 4.5 56. tvrdoća CaC03 (mg/l) Kalcijum (mg/l) Magnezijum (mg/l) Uk.05.5 11. suvi ostatak (mg/l) Uk. 28. 26.06 0.47 0.05.18 1431 220 14.004 <0. Fosfati (mg/l) Orto fosfati (mg/l) Uk.94 10 8.06.006 <0.13 0.77 578 195 7.006 <0.3 249 77.9. 21.0 <0.05.3 2.2 0.3 20 3.8 0.05.1 11.004 <0.05.7 227 71.006 <0.7 0.349 1771 1356 415 2.002 0.203 1012 756 256 27 362 108 22.8 0.5 1. 17.7 78.075 <0.2 1433 210 10.5 0.004 <0.2 1.10.565 0.152 0.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela 4.7 8 7.45 599 195 9.019 485 349 136 22.5 0. 15 12 7.5 22 6.) Temperatura vode (°C) Temperatura vazduha (°C) pH vrijednost Elektroprovodljivost (µS/cm) Uk.186 1.69 0.176 0.1 06.132 0.5 23 7.06 0.7 0.78 8 6.5.004 <0.5 1. Rezultati ispitivanja fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode (2005.9 8.2 262 96 5.76 1742 212 15.2 0.97 3.1 11.1 Bosna Modriča.004 <0.006 <0.002 <0.001 <0.75 2.116 0.096 <0.79 2.085 0.) Parametar Datum ( 2005.004 <0.088 351 276 75 10.75 340 97 23.09.3 0.33 0.09.05.2 36 5.062 1.004 <0.12 0.5 15.06 0.96 86.019 424 279 145 7. susp.7 16 5.006 <0.

godine. kao i niza drugih manjih naselja. Opština Tešanj Rezultati analize kvaliteta vode za piće.izvorište Bare .2/92).2.Glasnik RS br. Osječana. godine sa bakteriološkog stanovišta nisu odgovarali propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4. Doboj-juga. Kontinuirana ispitivanja kvaliteta podzemne vode vrše se na sljedećim izvorima: . odnosno 89. važeći zakon propisuje na registriranim izvorima minimalan broj propisanih pregleda higijenske i zdravstvene ispravnosti vode za piće. dok uzorak vode sa bunara Vrbovac iz mjeseca novembra 2005. odnosno mjesnim zajednicama na čijim područjima se nalaze ovi lokalni izvori.list RBiH br. propisuju obavezu vlasnicima seoskih vodovoda za uspostavljanje i održavanje zona sanitarne zaštite izvorišta. Što se tiče ostalih lokalnih izvorišta koja se nalaze na području FBiH. Opština Doboj . Opština Odžak . treba istaći da ovim seoskim vodovodima upravljaju grupe građana ili Mjesne zajednice na čijem su prostoru izgrađene. Iz priloženih analiza. Brezik. Uzorak vode sa lokalnog izvora Šumska voda iz mjeseca maja 2004. godine sa bakteriološkog stanovišta nije odgovarao propisima Pravilnika za vode zatvorenog tipa. Vis. u prostoru obuhvata trase LOT-a 1 a koja se koriste za vodosnabdijevanje većeg ili manjeg broja domaćinstava. godine nije zadovoljavao zahtjeve “Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće”( Sl. Od dostupnih podataka. Što se tiče kontrole kvalitete vode na ovim izvorima. a radi se o mikrobiološkim analizama vode. u cilju praćenja stanja kvaliteta tih voda za potrebe vodosnabdijevanja. Posavski i Zeničko-Dobojski kanton). Ispitivanje kvaliteta podzemne vode vrši se sistematski na onim lokalitetima na kojima se nalaze izvorišta pitke vode. U tom kontekstu. bilo teško doći do podataka o kvaliteti te vode.2. Važeći Kantonalni Zakoni o vodama (čl.Osječani. 92.izvorište vodovoda Odžak. utvrđeno je da većina ovih izvora nemaju uspostavljene zone sanitarne zaštite (Kantonalni zakon o vodama. Treba istaći da je u opštinama. Podaci o kvalitetu vode u 2005. dobiveni su podaci o kvalitetu vode na sljedećim lokalnim izvorima (priloženi u Prilogu 12. na ovim izvorima priloženi su u Prilogu 12. kvalitet vode se ne kontrolira kontinuirano.2. kao i za vršenje minimalnog broja propisanih pregleda zdravstvene ispravnosti vode za piće iz tih objekata u ovlaštenoj laboratoriji. čl.40/03). 90.na području Opštine Doboj-jug (izvorišta Šumska voda. bunar u MZ Vrbovac.izvorište Rudanka. Doboja.list RBiH br. Opština Doboj . S obzirom da je većina ovih izvora neregistrirana.4. Kvalitet podzemnih voda Kvalitet podzemnih voda ne kontrolira se sistematski na području našeg istraživanja. Ovi podaci također se daju u Prilogu 12. dok uzorak vode iz mjeseca septembra nije odgovarao istim propisima. Peraslika). ili su u fazi registracije.): . odnosno 91).5. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 127 . vidljivo je da se radi o izvorima na kojima kvalitet vode uglavnom zadovoljava uvjete Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. bunar u MZ Prnjavor) . Bukovac.2. uzorak vode sa bunara u MZ Svilaj iz mjeseca aprila 2005. To su uglavnom izvorišta pitke vode sa kojih se vrši vodosnabdijevanje Odžaka.na području Opštine Odžak (bunar u MZ Svilaj. Usore i Tešnja. Od dostupnih podataka iz mjeseca oktobra uzorak vode sa bakteriološkog stanovišta odgovarao je propisima Pravilnika za vode prečišćene zatvorenog tipa. godini iz vodovoda MZ Alibegovci (Opština Usora) dostupni su samo iz mreže. odnosno “Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće” (Sl.izvorište Kraševo. nego se organizira po vlastitom nahođenju grupe građana koji su i izgradili te vodovode. Prikupljajući podatke o lokalnim izvorima duž trase LOT-a 1 tokom izrade ove Studije.2/92). te Peraslika iz septembra 2005. a voda na svim izvorima udovoljava zahtjevima “Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće”( Sl. u kantonima čijim područjem trasa autoputa na dionici LOT-1 prolazi tj.

Kao najvažnije karakteristike izdvajaju se: Klima područja Litološke (petrografske) prilike i Reljef područja.5). i Geologije (Katzer. Osim ovoga izvršeno je detaljno rekgnosciranje terena i crtanje karata 1: 25 000. tercijarne gline. upoređeni postojeći podaci i stanje na terenu uz dodatnu pomoć Ortofoto podloga u mjerilu 1: 5 000. 1926). lapori i jedri krečnjaci. šljunci. i Geologije (Katzer. Zatim tu su još i mineralna Studija uticaja na okolinu – Lot 1 128 . U dolini Save od Svilaja prema jugo-zapadu do Odžaka i Modriče nalaze se najmlađi holocenski sedimenti pretežno srednje teškog i teškog mehaničkog sastava.6. 1906).. 1906). zatim starija aluvijalna tla koja više nisu u domenu redovnih poplava. Na ovim supstratima su se razvila najrecentnija aluvijalna tla. Osnov za prezentaciju podataka je karta mjerila 1: 25 000. F.. pješčari. (Katzer. (Katzer.. Derventa 1 (1972).6. Geološke karte Jugoslavije M 1: 500 000.1. Tlo i bonitet zemljišta 4. Opće karakteristike područja trase a) Litološki (petrografski) prikaz Na osnovu Geološke karte prema Katzer-u M 1: 200 000. 1926). na izgled čvrsti sedimenti su na površini lako drobivi i rastrošeni.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Svi lokalni izvori. Kao osnov za uvid u stanje zemljišta na trasi autoputa LOT 1 poslužila je Pedološka karta BiH u mjerilu 1: 50 000. glinci i ilovače. F. koji su dobiveni putem upitnika od opština na čijoj se teritoriji nalaze. F. Derventa 2 (1974) i Derventa 3 (1977). Tumač sekcija Brod 3 i 4 (1974). Ovakva struktura matične podloge na kojoj su nastala ova tla ukazuje na njenu erodibilnost i potencijalnu pokretljivost putem erozije. na širem području trase Koridora Vc od Svilaja do Doboja preovlađuju sljedeći litološki supstrati na kojima su se formirala današnja tla i to: aluvijalno diluvijalni nanosi. pijesci. Geološke karte Jugoslavije M 1: 500 000. porijeklom iz mlađih geoloških formacija. Primijenjena metoda istraživanja Geološki supstrat na kojemu su se razvila najvažnija zemljišta duž planirane trase na koridoru Vc sagledan je na osnovu: Geološke karte prema Katzer-u M 1: 200 000. Karakteristike zemljišta 4. Procjena uticaja na sve segmente životne sredine radila se u dva osnovna koraka pa tako i za segment zemljišta i to: Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za fazu izrade Tehničke studije i Idejnog rješenja i Procjena uticaja na životnu sredinu za fazu izrade Idejnog projekta. Na cijelom potezu trase nema eruptivnih stijena. Čak i krečnjaci. Stijene na kojima su se razvila postojeća tla uglavnom su sedimente i to pretežno rastrošene. škriljci.6. F..2. Tu su se razvila Fluvijalna livadska karbonatana i beskarbonatna tla sa i bez glejnog horizonta. 4. Da bi se postavljeni cilj mogao ostvariti na bazi raspoloživih podataka analizirane su najvažnije opće prirodne karakteristike područja trase autoputa koje utiču na stanje formiranja tla i agrohidrološke prilike. ucrtani su u kartu ograničenja vezanu za vodne resurse duž dionice LOT-a 1 (Prilog 12. Ova tla su u toku pedogeneze već formirala svoj profil.3.

klima. kada prelazi u brdoviti dio područja. Tu se javljaju i tercijerne gline na kojima su se razvila fluvijalna livadska glejna i pseudooglejna tla. Na km 17+289 trasa autoputa prelazi na desnu stranu rijeke Bosne. Ova riječna dolina je plodna. Na stacionaži km 59+930 u Makljenovcu trasa silazi u dolinu rijeke Usore. To je blago zatalasani nisko brdoviti reljef. I dalje je reljef ugrožen i površinskim vodama. te prateći sabirni kanal Svilaj-Potočani. Na pliocenskim pijescima ova tla su lakšeg mehaničkog sastava i kiselije pH reakcije. autoput prolazi kroz blago valovit i terasast teren čiji je nagib od 10 do 15 %. karbonatnim i beskarbonatnim glinama razvila su se teška glinovita tla vertisoli. površinske vode ugrožavaju sva tla ravnog reljefa. Na pješčarima i pijescima razvili su se distrični kambisoli. te gornjih a ponekad i poplavnih voda. Od krednih sedimenata najviše su zastupljeni lapori. a na terasama obronačnog pleistocena razvila su se pseudoglejna terasna i obronačna tla. sa visinama do 310 m. koluvijalne gline. Područje je ispresijecano sa dosta manjih uvale i povremenih vodotoka koji se ulijevaju u rijeku Usoru. pa tla imaju težak mehanički sastav. Na malo uzdignutim terasama na dolinskom diluvijumu ili pleistocenu razvila su se pseudoglejna distrična dolinska tla. prelazeći nekoliko puta sa desne strane na lijevu i obratno. laporovitim glinama. manjih i većih vodotoka. b) Reljef područja Trasa autoputa se kreće po ravnom terenu od rijeke Save između Novog Grada i Svilaja. ilovasta i glinovita karbonatna i beskarbonatna tla a negdje se miješaju i sa diluvijumom snešenim sa obližnjeg izdignutog reljefa. Pod izmijenjenim hidrološkim uslovima te u zavisnosti od starosti ovih sedimenata. a nekada i gline i to dalje od obale. škriljave gline i krečnjaci. Ponekad ova tla mogu biti i zamočvarena. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 129 . Iz iznesenog može se konstatovati da je matični supstrat. Trasa dalje.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija glejna (hipoglejna) i močvarna oglejena (epiglejna) tla nastala pod uticajem podzemne umjereno pokretne vode. Na laporima. Od km 52+554 u Pločniku. Od mezozojskih formacija javlja se kreda djelimično sa jurom. kao važan pedogenetski faktor imao značajnu ulogu u formiranju različitih zemljišta. te djelimično dolinski diluvijum. Ovaj dio terena je ustvari krajnji ogranak brdsko-planinskog masiva Borja planine. nastala su aluvijalna karbonatna pjeskovita. šljunka. Dolinom rijeke Bosne od Modriče prema Doboju kao matični supstrat za formiranje zemljišta najčešće se javlja karbonatni aluvijum. prati rijeku Bosnu sve km 52+554. Prisustvo eocenskog krečnjaka utvrđeno je na desnoj obali Bosne u pravcu njenog toka gdje su izgrađeni kamenolomi. Ovo područje ima dosta mikrodepresija. a koja gotovo bez izuzetka imaju težak i vrlo težak mehanički sastav površinskih i podpovršinskih horizonata. s tim da su reljef. Sedimenti su različito uslojeni gdje se ispod humusnog sloja smjenjuju naizmjenično proslojci pijeska. Zarić i Rudanka gdje preovlađuju kvartarni sedimenti slični onim u dolini Bosne. Teren je podložan eroziji i još uvijek ugrožen minama zaostalim iz rata. pa i pored velikog sabirnog kanala Svilaj-Potočani. ali poplavna. Najvažnije pritoke Bosne na ovome potezu su Foča. vegetacija pa i čovjek usmjeravale pedogenetske procese u zavisnosti od konstelacije navedenih faktora. U širem pojasu ove dionice javljaju se i druge litološke formacije kao što su laporasti i glinoviti škriljci (eocenski fliš). preko Potočana dolazi na rijeku Bosnu između Modriče i Vukosavlja. Rijeka Bosna često plavi svoju dolinu i mijenja svoje korito meandrirajući u relativno uskom području ograničenom brdskim terenom.

škriljci. pašnjaci. prirodne livade i šumska vegetacija. Razdjel Automorfnih zemljišta Osnovne karakteristike tipova zemljišta u okviru pojedinih klasa ovoga razdjela su sljedeće: Klasa kambičnih tala A . beskarbonatne gline. U razdjelu Automorfnih tala preovlađuju tipovi iz klase Kambičnih i Humusno akumulativnih. Stepen zasićenosti bazama adsorptivnog kompleksa niži je od 50%. Sadržaj i karakter humusa ovise od nadmorske visine. raž.Smeđa kisela srednje duboka tla na škriljcima Distrični kambisol . ispiranja i acidifikacije. povoljnih fizičkih i nepovoljnih hemijskih svojstava. osim onih formiranih na filitima i glinicama. uz prisutno snažnog trošenje primarnih minerala i argilogenezu. ali zbog nedostatka baza izostaje stvaranje veće količine gline. siromašni bazama. To su tla na kojima su se pretežno razvili pašnjaci. može se pri niskim pH vrijednostima pojaviti i slobodni fitotoksični Al+++ jon. Tipičan profil je Amo-(B)-C-R. Na ovome području to su tla izdignutog dijela reljefa. (kiselo-smeđa tla) na ovome području javljaju se u više varijeteta zavisno na kakvom su se matičnom supstratu razvila i to: Distrični kambisol . gnojidba sa NPK. zob). klase Hipoglejnih zemljišta. U poljoprivredi se uglavnom koriste kao livade. Klasa kambičnih zemljišta uobičajeno se zove još i klasa smeđih zemljišta. U ovim tlima.Smeđa opodzoljena tla na glinama Distrični kambisol . oglejena tla na glinama Karakterističan tip profila je Aoh (ili Aum)-(B)v-C (ili R) građe. a u razdjelu Hidromorfnih iz klase Fluvijalnih i Fluvijalno glejnih zemljišta.Smeđa tla na glincima Distrični kambisol . ekspozicije. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 130 . kalcifikacija. A.6. slično luvisolima. ječam. Ovaj tip tla razvio se na kiselim supstratima kao što su beskarbonatni šljunci. manje za oranice (krompir. a uz rijeku se javljaju podzemne vode c) Karakteristike zemljišta U ovoj fazi prikazat će se neke najvažnije karakteristike pedosistematskih jedinica zemljišta u granici istraživanja. što se odražava na mehanički sastav tala. Inače su to šumska tla. 4. a reakcija u vodi ispod 5. glinci i pijesci koje mogu biti slabije kompaktni ili rastresiti. Tipološka zastupljenost zemljišta u širem području trase koridora Vc Na širem području trase koridora izdvojena je 24 pedosistematska jedinica i to 7 iz razdjela Automorfnih i 17 iz razdjela Hidromorfnih zemljišta. Zbog nepovoljnih klimatskih uslova i velike količine oborina dolazi do jače akumulacije humusa.Smeđa degradirana. Supstrati bogatiji sa bazama u svojoj evoluciji prelaze u lesivirano tlo.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Posljednja 4 km autoputa do kraja LOT 1 trasa prolaze kroz dolinu rijeke Usore koja je kao i rijeka Bosna ugrožena poplavnim i površinskim vodama. Mjere popravke su: zaštita od erozije. Često su skeletna i slabog kapaciteta za vodu.3.Smeđa degradirana tla na glinama Distrični kambisol . humizacija. Ovo su siromašna tla. Općenito na njima sa uspjehom može da se razvije stočarska i biljna proizvodnja standardnog kvaliteta uz prethodnu pravilnu primjenu agromelirativnih i agrotehničkih mjera. kao presjek stanja na dužini cijele trase LOT 1. Distrični kambisoli.(B) – C tipa profila Asocijacija smeđih tala je karakteristična i redovna pojava u našoj klasifikaciji.5. Na okolnom terenu je prisutna erozija.Smeđa plitka i srednje duboka tla na škriljcima Distrični kambisol . karaktera vegetacije.

Aluvijalna tla. slojevite građe. osim ako površine nisu ugrožene od poplava. kuda trasa autoputa najvećim dijelom prolazi. a izdvojena su u varijetete na osnovu matičnog supstrata na kojem su se razvila i to: Aluvijalna karbonatna glinasta tla Aluvijalna karbonatna ilovasta tla Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla Aluvijalna karbonatna tla na pijescima Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla na pijescima Aluvijalna karbonatna tla na šljuncima Studija uticaja na okolinu – Lot 1 131 . Ujedno ovo su i najugroženija tla i to kako od fizičkog uništenja tako i od zagađenja komunalnim i industrijskim otpadom. Smeđa karbonatna tla na laporima – ne zauzimaju znatne površine. a sadržaj biogenih elemenata ovisi od kojeg su materijala nastali. imaju (A)-I . Veoma su osjetljiva na procese vodne erozije čak i na najmanjim nagibima ako tlo nije prekriveno vegetacijskim pokrovom. Sedimentacija je dominantan proces tako da pedogeneza ne može da dođe do “izražaja”. Razdjel Hidromorfnih zemljišta Osnovne karakteristike tipova zemljišta u okviru pojedinih klasa ovoga razdjela su sljedeće: Klasa aluvijalnih ili fluvio-glejnih tala. Osnovne osobine ovise od vrste materijala. U granici ovoga istraživanja ovo su najzastupljenija tla. Svi veći gradovi kod nas su se razvili u dolinama rijeka i na taj način trajno je isključeno iz poljoprivrede na hiljade hektara ovoga tla. Plodnost im u mnogome ovisi od dubine humusnog sloja na kojem se može uspješno uzgajati kontinentalno voće. slabo su humozna. Eutrični kambisol – Smeđa karbonatna tla na laporima. ali se agro – meliorativnim zahvatima mogu uspješno privesti kulturi u relativno plodna zemljišta za poljoprivredu. erodiranog humusnog sloja sa rastrošnim laporom na površini.II…C tipa profila. U svim vrstama poljoprivredne proizvodnje mogu se koristiti. Aluvij znači riječni nanos. ili kod pjeskovitih formi ako nema navodnjavanja u toku ljetnog perioda. To su pretežno plitka tla. a djelomično i aluvijalnom terasom Usore.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Ako se drže pod permanentnom vegetacijom ova tla mogu biti dosta otporna na proces erozije. ali su u mehaničkom sastavu jako heterogena tla od skeletnih do glinovitih. B. Karbonatna su po cijeloj dubini. Aluvijalno tlo je poželjno navodnjavati.. Sa poljoprivrednog aspekta ovo su relativno siromašna tla u hranjivim elementima. visokog kvaliteta. U proizvodnji na njima se uzgajaju najrazličitije kulture. (Eutrično smeđa tla) na području trase auto puta javljaju se na laporima i po svom karakteru to su karbonatna zemljišta. Mogu biti karbonatna i beskarbonatna. Imaju dobru prirodnu plodnost. slaba retenciona svojstva kako za vodu tako i za potencijalne polutante koji će se stvarati na trasi autoputa. Ograničenja ovih tala uglavnom se svode na njihovu izraženu vodopropusnost. (A)-I-II. ili recentni riječni nanosi – fluvisoli. strukturna i propusna za vodu. glinovita.. Morfološki to su slična tla smeđim tlima na trošnim krečnjacima. Inače su ovo uglavnom vrlo dobra šumska zemljišta. recentnog (mladog) karaktera. naročito skeletna koja se javljaju uz korita rijeka i u njenom gornjem toku. To su naša najbolja tla i javljaju se u plavnim zonama svih rijeka pa tako i rijeke Bosne. međutim općenito povoljnih fizičkih svojstava. već kod odlaganja materijala. Pravilno upravljanje sa ovim tlom ključ je ostvarivanja visokih prinosa.

ovisno o režimu vlaženja javljaju se Semigleji što inače znači “polu glej”. Ovdje su izdvojena sedam varijeteta ovisno o tipu procesa koji preovlađuju i to: Smeđa (livadska) karbonatna tla Smeđa (livadska) beskarbonatna tla Sivo-smeđa (livadska) karbonatna slabo drenirana tla Sivo-smeđa livadska beskarbonatna tla Sivo-smeđa livadska beskarbonatna. Međutim ova se tla često smjenjuju sa fluvijalnim livadskim zemljištima. dok se u poljoprivredi koriste samo ako im je regulisan vodni režim tj. Naziv smeđa livadska tla je preuzet iz klasifikacije koja je tipična za pedološku kartu 1: 50 000 iz sedamdesetih godina. javljaju se u ravnim dijelovima poloja i imaju svoja vrlo specifična svojstva. mjestimično glejna tla Sivo-smeđa livadska degradirana tla Sivo-smeđa livadska degradirana oglejena tla Ovo su jedna od potencijalno najplodnijih tala. Uređenjem ovih zemljišta stvorili bi se odlični uslovi za kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju. odnosno zatvoreni sistemi odvodnje vode s ceste i vjetrobrani pojasevi. Ovdje se javlja u vidu podtipa: . A-C-G tipa profila Smeđa (livadska) tla (Humofluvisoli).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija - Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla na šljuncima Aluvijalna deluvijalna tla Prisustvo matičnog supstrata u mnogome ukazuje na njihova svojstva. Za njega je karakteristična mokra i suha faza pri kojima u mokroj preovlađuju redukcioni a u suhoj oksidacioni uslovi. dok se u riječnoj dolini javljaju aluvijalni (recentni) nanosi. ako je to moguće. To su razlozi da se na njima vrši najintenzivnija zaštita. dakle u pravilu u zonama nakupljanja suhih i mokrih aerodepozicija. So). zaštita od plavljenja. A-Ig-Iig-C primarnog i A-Eg-Bg-C sekundarne građe profila. a samim tim i ekosistemu. Pseudoglej je tip tla koji se formira na supstratu diferenciranom po teksturi gdje se ispod relativno propusnog javlja za vodu nepropustan sloj. To je i razlog Studija uticaja na okolinu – Lot 1 132 .zračnom režimu moguć je širok izbor kultura. priterasnom dijelu glejna tla. zaobići i nenarušavati njihov ekosistem koji je u njima uspostavljen. jer se glejni horizont javlja na većoj dubini u matičnom supstratu. Klasa semiglejnih tala. ovisno o agroekološkim uslovima. Sigurno da bi fizička oštećenja dovelo do velikog poremećaja u režimu voda. Pri izgradnji puta ova zemljišta treba. U regulisanom vodno . Međutim ova tla mogu biti od velike važnosti za biodiverzitet obzirom da mogu biti staništa mnogih organizama. A -C -G građe profila razvila su se uz rijeku Bosnu. To su pedosistematske jedinice locirane na reljefski nižim položajima. s tim da G horizont može biti različito oglejen (r. kao primarni pseudoglej. A -Eg -Bg -C tipa profila Pseudogleji. a mogu opredijeliti i mjere zaštite. Obično su to prirodne livade sa odličnim prinosom sijena. Kako su ova tla povremeno suvišno vlažena ili su u neposrednom dodiru s tekućom i podzemnom vodom ona mogu biti potencijalni izvor onečišćenja za podzemnu vodu i vodotoke. S druge pak strane. poluglejna tla.Podzolno pseudoglejno dolinsko tlo. na ovim tlima se prakticira intenzivna poljoprivredna proizvodnja. Raspored u prostoru doline rijeke je takav da se u centralnoj zoni polja javljaju semigleji. U okviru ove klase na prilazima. Klasa epiglejnih tala.

koje stagniraju do 1 m dubine i s dubinom slabi.6-02: Tipovi tla (Obuhvat po 250 m sa obje strane ose Autoputa) Red. Nespecifične anaerobne bakterije mogu da redukuju željezo. Humusni A horizont ima znakove hidromorfizma. broj Pedosistematska jedinica Površina u ha Kategorija upotrebne vrijednosti Kategorija zaštite A) RAZDJEL AUTOMORFNIH TALA 1 2 3 4 5 Distrični kambisol-Smeđa kisela srednje duboka tla na škriljcima Distrični kambisol-Smeđa plitka i srednje duboka tla na škriljcima Distrični kambisol-Smeđa tla na glincima Distrični kambisol-Smeđa opodzoljena tla na glinama Distrični kambisol-Smeđa degradirana tla na glinama 14. bezstrukturna i manjeg kapaciteta adsorpcije. Ova tla spadaju u drugi razred (grupu) visoke zaštite od izgradnje autoputa. slabo humozna.80 99.10 22.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija tvorbe Fe i Mn konkrecija i mramorastog izgleda profila.4. Vrlo su nepovoljna staništa i bez kompleksnih zahvata hidro i agromelioracija.Euglej. Po mogućnosti ove tipove zemljišta bi trebalo zaobići budućom trasom puta.65 67. Tabela 4. ili da proizvode redukovana jedinjenja kao što su CH4 i H2S koji kao aktivni akceptori kisika imaju nepovoljan uticaj na životnu sredinu. A -G tipa profila Klasa hipoglejnih zemljišta karakteriše se trajnim prekomjernim vlaženjem podzemnom vodom. Zbog toga je ovdje prisutan visoki stepen anaerobnosti te prisutan proces oglejavanja redukcijom Fe i Mn i uz prisustvo CaCO3. Klasa hipoglejnih tala. Svaka aktivnost na ovome tlu u vlažnom stanju uvijek donosi više štete nego koristi. a glejni G horizont je s jakom diferencijacijom na Gso i Gr posthorizonte.zračnog režima epiglej se može smatrati ograničeno produktivnim tlom za poljoprivrednu proizvodnju. Na ovakvim lokalitetima moguće je susresti i mikrobiološke procese u glejnom horizontu.60 V V IV IV IV IV IV III III III Studija uticaja na okolinu – Lot 1 133 . Zbog visokog prisustva frakcije praha tlo je sklono zbijanju i stvaranju pokorice. I kod ovih tala treba primijeniti zatvorene sisteme odvodnje vode sa buduće auto ceste kako ne bi došlo do onečišćenje tla i podzemnih voda koje redovno prate tla iz ove klase.80 136. U cilju optimalnog korištenja tla za poljoprivrednu proizvodnju nakon sprovedenih hidro i agromelioracija treba prakticirati konzervacijsku obradu tla i maksimalno skratiti ili izbjeći razdoblje s golim tlom. Ovdje se javlja jedan varijeteta i to: Mineralno močvarna oglejena beskarbonatna glinasta tla Mineralno močvarno oglejeno tlo . Bez melioracija i regulacije nepovoljnog vodno . To su veoma kisela tla. Pregled asocijacije tipova tala na pojedinim matičnim supstratima po razdjelima a površinom pojedinih tipova u okviru izdvojenih asocijacija daje se pregledno u tabeli T.6-02. U gornjem dijelu profila dolazi do sekundarne oksidacije tj.G. do porasta redoks potencijala (Eh). proizvodnja je nepouzdana. Podzemna voda puno ne koleba tokom godine. Odlikuje se malom biološkom aktivnošću. a na i najmanjem nagibu eroziji. Ovaj tip tla je karakterističan za područje tercijarnih naslaga. a prinos nizak i nestalan. ima građu profila A . nedostatkom kisika u pedosferi kao i nepovoljnim fizičko hemijskim osobinama. pretežno u donjem dijelu profila. Razvija se kako na ravnim terenima tako i na terenima sa blagim nagibom. Oglejavanje (zamočvarivanje) je uzrokovano površinskim pretežno poplavnim vodama.

4.55 362.00 66. Prikaz kategorija upotrebne vrijednosti zemljišta Sve navedene pedo .4.6-03 i T. Ovo ukazuje da trasa autoputa prolazi najvećim dijelom preko poljoprivrednog zemljišta koje se obzirom na uslove terena manje ili više intenzivno koristi. šljuncima ili pijescima i šljuncima ovisno kakvi su uslovi vladali tokom procesa sedimentacije ovoga materijala na kojemu je nastalo aluvijalno tlo. U odnosu na prvu najbolju Studija uticaja na okolinu – Lot 1 134 . a najslabija V (peta). Razvila su se uglavnom na pijescima.40 374.10 326. divergentnog mehaničkog sastava od glinovitog do ilovastog i pjeskovitog. mehanički sastav. To su veoma dobra poljoprivredna zemljišta.55 254.60 133.35 21.4. što se vidi iz tabele T. s umjerenim ograničenjima.85 33.6.15 UKUPNO 3.70 II II II II II II II III II III III III III III IV IV IV I I I I I I I II I II II II II II III III III 4. Najbolja klasa upotrebne vrijednosti je II (druga).80 88. dubina.85 152.4.20 28.90 IV V III IV B) RAZDJEL HIDROMORFNIH TALA 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Aluvijalna karbonatna glinasta tla Aluvijalna karbonatna ilovasta tla Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla Aluvijalna karbonatna tla na pijescima Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla na pijescima Aluvijalna karbonatna tla na šljuncima Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla na šljuncima Aluvijalno – deluvijalna tla Smeđa (livadska) karbonatna tla Smeđa (livadska) beskarbonatna tla Sivo-smeđa (livadska) karbonatna slabo drenirana tla Sivo-smeđa (livadska) beskarbonatna tla Sivo-smeđa (livadska) beskarbonatna.6.85 13. izdvojene su sljedeće kategorije upotrebne vrijednosti tla na istraživanom području: II Kategorija upotrebne vrijednosti U drugu kategoriju upotrebne vrijednosti su svrstana zemljišta iz klase aluvijalnih koja su uglavnom karbonatna.40 64.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 6 7 Distrični kambisol-Smeđa degradirana.20 38. sa mogućnosti uzgoja širokog broja poljoprivrednih kultura.75 14.40 635.85 144. dreniranost tla te ostalih fizičkih i hemijskih osobina.131. oglejena tla na glinama Eutrični kambisol-Smeđa karbonatna tla na laporima 23. a posebno na nižim nadmorskim visinama. Prikaz fizičko mehaničkih i hemijskih svojstava navedenih pedosistematskih jedinica prikazano je u tabelama T. Na osnovu trajnih svojstava tla kao što su: nagib. a mjere popravke ovih zemljišta su relativno jednostavne.-02.6-04.sistematske jedinice svrstane su u četiri kategorije upotrebne vrijednosti. mjestimično glejna tla Sivo-smeđa (livadska) degradirana tla Sivo-smeđa (livadska) degradirana oglejena tla Podzolno pseudoglejno dolinsko tlo Mineralno–močvarna oglejena beskarbonatna glinasta tla 13.

a na povoljnim ekspozicijama često se koriste za nasade voćnjaka. To je zbog toga što su ova tla lakšeg mehaničkog sastava pa samim tim i manjeg retencionog kapaciteta. ali ne moraju biti podložna eroziji jer su obrasla vegetacijom.4. naročito ozimih te su zbog toga potrebne mjere uređenja u vidu hidro i agro melioracija. V Kategorija upotrebne vrijednosti U petu kategoriju upotrebne vrijednosti izdvojena su uglavnom šumska tla iz klase Kambičnih. gdje preovlađuje distrični kambisol ili kiselo smeđe tlo. U prvoj podklasi su ona koja ne zahtijevaju hidromelioracije već su prirodno slabe plodnosti (kiselo smeđa tla). ili su to tla sa proslojcima vrlo propusnih pjeskovitih ili šljunkovitih slojeva koji ostvaruju brzi kontakt sa akviferom. S druge strane polutanti mogu da se vežu za glinovitu frakciju kojom su ova tla bogata. Zemljišta u ovoj kategoriji mogu se podijeliti u dvije podkategorije. Ova tla se u poljoprivredi smatraju prilično dobrim sa određenim jačim ograničenjima. Zbog ove pojave reduciran je izbor kultura. To su umjereno dobra poljoprivredna zemljišta sa nekim ograničenjima sa stanovišta osobina tla. Mogu biti veoma dobra šumska tla. obično se koriste kao prirodne livade kao što je i ovdje slučaj ili se siju usjevi sa velikim rizikom u krajnji rezultat. dreniranost. Komunikacija sa površinskim vodama ili akviferom je tokom dugog perioda godine i zbog toga ona predstavljaju osjetljiv ambijent pogotovo sa stanovišta potencijalne zagađenosti voda. degradirana i na nagibu. Kod izdvojenih pedositematskih jedinica u tabeli T. Posjeduju niz ograničenja sa stanovišta obrade i uzgoja većine poljoprivrednih kultura te se zbog toga veoma rijetko koriste kao oranice.6-02 najvažnija ograničenja odnose se na hidrološki režim tj. a samim tim dospijeće štetnih polutanata uzrokovanih saobraćajem u vodotoke i podzemne akvifere. Pošto se radi o najvažnijim poljoprivrednim zemljištima veoma je važno poznavati njihov agro ekološki aspekt. te Mineralno-močvarno oglejeno kiselo i Mineralno močvarno oglejeno beskarbonatno tlo. IV Kategorija upotrebne vrijednosti U četvrtu kategoriju upotrebne vrijednost su svrstana zemljišta iz klase kambičnih tala. bilo da se radi o tlima iz klase Semiglejnih tala ili Aluvijalno deluvijalnih. To su relativno osjetljiva zemljišta na polutante i različite zagađivače. III Kategorija upotrebne vrijednosti U trećoj kategoriji upotrebne vrijednosti se nalaze zemljišta iz klase Aluvijalno – deluvijalnih i klase Semiglejnih tala. Buferna i retenciona svojstva ovih zemljišta su ograničena zbog pojave slojeva sa pijescima ili skeleta u vidu šljunka.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija kategoriju upotrebne vrijednosti ova zemljišta se razlikuju po svom hidrološkom režimu koji može biti promjenjiv obzirom na regulaciju vodnog režima rijeke Bosne ili pojave proslojaka šljunka pijeska kao skeleta na kojima su ova tla nastala. Ekološki aspekt zemljišta ove kategorije na trasi autoputa treba sagledavati kroz činjenicu da se kod njih javlja visok nivo podzemnih voda. topografije ili dreniranosti. Ako nisu karbonatna imaju umanjena buferna svojstva a i veću osjetljivost. Ekološki ovo su osjetljiva područja obzirom na izraženi hidromorfizam bilo da se radi o podzemnim ili površinskim vodama. Ova tla su se uglavnom razvila na škriljavim stijenama na nagibu. ali je njihova buferna sposobnost umanjena zbog kisele pH reakcije. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 135 . Izbor kultura je značajno reduciran na svega nekoliko u odnosu na prethodnu upotrebnu kategoriju. Kad se radi o glinovitim mineralno močvarnim i pseudoglejna zemljištima. distričnog ili eutričnog tipa pri čemu se u okviru šume javljaju prirodne livade i pašnjaci. To su tereni prirodnih asocijacija šuma i prateće ostale vegetacije gdje su potreban nešto niži nivo mjera njihove zaštite. a u drugoj podklasi su zemljišta u ravnici (dolinska) koja je potrebno hidromeliorirati. Ova tla su pretežno na nagibu do 20°. Ovoj kategoriji pripada i Sivo smeđe-livadsko degradirano tlo iz klase Semiglejnih tala.

384 1.80 34.682 2.52 47.607 2.80 5.706 2.60 70.732 2.68 14.40 72.60 67.Bosna i Hercegovina Ministarstvo transporta i komunikacija Tabela 4.536 1.40 5.55 55.72 44.278 1.50 43.372 1.43 54.92 34.667 2.718 2.88 41.80 9.88 8.60 46.488 1.smeđa (livadska) degradirana tla Sivo .00 48.619 2.734 2.72 14.52 50.709 2.653 2.199 1.64 22.05 24.261 1.48 21.47 49.60 40.16 25.69 49.530 1.smeđa (livadska) beskarbonatna tla Sivo .92 56.00 27.56 53.00 8.630 2.741 2.766 2.303 1.719 2.00 8. oglejena tla na glinama Eutrični kambisol.680 Prava 1.692 2.smeđa (livadska) karbonatna tla Sivo .195 1.45 52.664 2.08 21.12 12.657 2.20 32.04 22.05 16.44 9.40 10.32 Prah 0.59 48.08 24.066 1.44 48.36 55.674 2.60 11.701 2.04 53.12 60.00 34.40 44.16 27.00 41.301 1.411 1.80 41.60 7.662 2.36 27.683 2.48 63.507 1.395 1.112 0995 1.81 9.48 5.04 31.64 44.36 36.96 41.694 2.00 4.73 58.20 65.95 43.720 2.82 52.732 2.83 47.86 52.00 36.707 2.00 61.04 29.20 81.60 53.688 2.Smeđa karbonatna tla na laporima Aluvijalna karbonatna glinasta tla Aluvijalna karbonatna ilovasta tla Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla Aluvijalna karbonatna tla na pijescima Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla na pijescima Aluvijalna karbonatna tla na šljuncima Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla na šljuncima Aluvijalno – deluvijalna tla Smeđa (livadska) karbonatna tla Smeđa (livadska) beskarbonatna tla Sivo .76 1.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 136 .774 2.649 2.73 50.11 52.55 44.00 29.00 11.44 12.05 47.92 5.80 61.00 53.49 51.484 1.19 48.48 9.40 30.165 1.00 59.85 Teksturna oznaka IG G G G G G IG IG G G IG IG GI IG G G IG GI GIP GIP G G GI GI GI GI GPI GIP GI GPI G G IG IG IG IG G G G G G G GPI GPI G G G Specifične gustine g/cm-3 Volumna 2.311 1.60 31.32 48.00 62.40 68.16 61.40 69.36 7.400 1.20 8.06 59.68 21.96 32.80 26.715 2.smeđa(livadska) degradirana oglejena tla Podzolno pseudoglejna dolinska tla Mineralno – močvarna oglejena beskarbonatna tla 0-22 22-50 0-25 25-53 0-17 17-51 0-23 23-48 0-23 23-60 0-22 22-44 0-20 20-40 0-18 18-54 0-16 16-52 0-20 20-44 1-19 19-56 0-11 11-25 0-29 29-53 0-19 19-110 0-22 22-60 0-17 17-48 0-15 15-38 0-13 13-36 0-23 23-52 0-12 12-21 0-10 10-35 0-17 17-53 0-22 22-53 0-12 Teksturni sastav u % Pijesak 2-0.20 22.84 63.43 47.60 19.240 Volumen pora % 51.405 1.40 31.44 21.68 46.85 55.00 36.85 52.92 34.72 18.664 2.12 29.20 7.64 49.96 6.28 19.665 2.02 50.315 1.01 59.90 52.396 1.719 2.60 25.13 30.463 1.52 51.00 8.673 2.20 62.34 43.387 1.52 10.00 15.34 50.275 1.80 15.722 2.40 30.72 6.01-0.80 9.291 1.375 1.44 15.650 2.28 20.80 86.230 1.710 2.346 1.48 6.375 1.17 42.09 62.04 7.04 12.84 57.414 1.38 47.757 2.80 22.83 Glina <0.86 59.00 32.12 41.178 1.92 66.08 52.247 1.00 58.59 51.20 63.48 7.543 1.44 69.399 1.386 1.01 45.80 33.56 27.24 16.04 55.436 1.709 2.40 17.751 2.40 42.08 47.12 26.48 28.12 63.746 2.00 58.85 41.597 1.659 2.82 56.721 2.27 46.684 2.32 35.60 8.04 66.00 1.104 1.40 64.60 83.84 29.6-03: Mehaničko fizička svojstva izdvojenih pedo-sistematskih jedinica Red.83 58.706 2.smeđa (livadska) beskarbonatna glejna tla Sivo .00 48.142 1.12 50. broj Pedo-sistematska jedinica Dubina cm Distrični kambisol-Smeđa kisela srednje duboka tla na škriljcima Distrični kambisol-Smeđa plitka i srednje duboka tla na škriljcima Distrični kambisol-Smeđa tla na glincima Distrični kambisol-Smeđa opodzoljena tla na glinama Distrični kambisol-Smeđa degradirana tla na glinama Distrični kambisol-Smeđa degradirana.76 7.364 1.20 30.88 36.207 1.16 19.80 68.

Bosna i Hercegovina Ministarstvo transporta i komunikacija Tabela 4.6.4: Hemijska svojstva pedo-sistematskih jedinica
Red. broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pedo-sistematska jedinica Distrični kambisol-Smeđa kisela srednje duboka tla na škriljcima Distrični kambisol-Smeđa plitka i srednje duboka tla na škriljcima Distrični kambisol-Smeđa tla na glincima Distrični kambisol-Smeđa opodzoljena tla na glinama Distrični kambisol-Smeđa degradirana tla na glinama Distrični kambisol-Smeđa degradirana, oglejena tla na glinama Eutrični kambisol- Smeđa karbonatna tla na laporima Aluvijalna karbonatna glinasta tla Aluvijalna karbonatna ilovasta tla Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla Aluvijalna karbonatna tla na pijescima Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla na pijescima Aluvijalna karbonatna tla na šljuncima Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla na šljuncima Aluvijalno – deluvijalna tla Smeđa (livadska) karbonatna tla Smeđa (livadska) beskarbonatna tla Sivo – smeđa (livadska) karbonatna tla Sivo – smeđa (livadska) beskarbonatna tla Sivo - smeđa (livadska) beskarbonatna glejna tla Sivo - smeđa (livadska) degradirana tla Sivo - smeđa (livadska) degradirana oglejena tla Podzolno pseudoglejna dolinska tla Mineralno – močvarna oglejena beskarbonatna tla Dubina cm 0-22 22-50 0-25 25-53 0-17 17-51 0-23 23-48 0-23 23-60 0-22 22-44 0-20 20-40 0-18 18-54 0-16 16-52 0-20 20-44 1-19 19-56 0-11 11-25 0-29 29-53 0-19 19-110 0-22 22-60 0-17 17-48 0-15 15-38 0-13 13-36 0-23 23-52 0-12 12-21 0-10 10-35 0-17 17-53 0-22 22-53 0-12 12-43 pH u H2O 5,60 5,04 5,65 5,30 5,12 5,06 4,50 4,52 5,34 5,22 6,10 5,85 7,73 8,14 7,94 7,72 8,10 7,64 7,16 7,50 7,836 7,84 7,92 7,94 6,85 7,35 7,90 8,10 7,56 7,90 8,00 7,99 5,28 5,24 6,50 6,65 5,95 6,65 6,43 6,14 5,53 5,84 6,06 6,25 5,90 4,25 5,97 5,93 n-KCl 4,06 3,85 4,32 4,05 3,88 3,70 3,75 3,63 4,12 3,86 4,73 4,40 7,08 7,24 6,64 6,38 7,22 6,66 5,53 6,98 6,79 6,80 6,92 7,00 5,8 6,15 7,62 7,92 6,35 6,65 6,86 6,70 3,95 3,95 5,20 5,42 5,18 5,62 5,14 4,96 4,70 4,42 4,64 4,70 4,98 3,69 4,23 4,49 Sadržaj u % Humus 2,88 1,14 2,44 0,98 2,00 0,72 2,62 0,80 2,54 0,82 2,62 0,82 2,72 0,52 3,41 2,08 2,70 1,60 1,11 0,89 1,19 1,02 3,35 1,93 2,82 2,40 2,20 0,88 3,14 1,44 3,88 3,56 2,90 2,69 3,36 2,20 3,30 1,58 4,19 3,67 5,12 3,61 2,02 0,93 2,66 1,16 4,94 2,01 CaCO3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,75 12,35 5,38 1,15 4,33 5,52 0,37 0,37 6,32 8,19 0,38 0,53 5,25 15,76 39,74 47,54 2,38 3,68 7,16 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100/g tla P2O5 0,8 0,5 0,6 3,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,8 0,5 1,2 0,0 0,8 0,4 3,7 0,5 0,3 0,5 0,6 0,4 1,0 1,1 0,6 0,5 0,2 0,5 0,2 0,0 0,9 0,8 0,3 3,5 0,4 0,0 2,5 1,9 K2O 9,0 6,5 13,0 5,3 10,5 7,5 5,3 2,5 7,5 3,5 15,8 11,5 10,0 5,5 8,77 8,0 7,5 15,5 7,5 4,5 4,8 2,0 7,7 4,7 6,5 3,5 6,5 3,5 9,5 8,0 15,0 14,0 9,5 4,7 26,0 4,2

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

137

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

4.7. Flora
Područje zahvata karakterizira raznolikost hidroloških, hidrogeoloških, pedoloških, geoloških cjelina, a također i krajobrazna raznolikost, dok je s druge strane karakterizira homogenost klimatskih prilika (osobine umjereno tople kišne klime), gdje se manja odstupanja javljaju uslijed reljefnih osobina prostora. Prirodni uvjeti, reljef i klima, direktno su utjecali na izgled i stanje vegetacijskog pokrova područja zahvata. Prvobitni izgled vegetacije znatno je promijenjen antropogenim čimbenicima, ali unatoč tome područje se ističe raznolikošću ekoloških sistema i staništa. Prema postanku, ekološke sisteme razvrstavamo u primarne i sekundarne. Od primarnih ekoloških sistema na području zahvata postoje šume, a od sekundarnih (antropogenih) ekoloških sistema to su poljoprivredni (travnjaci, oranice), urbani (naselja, gradovi), umjetni vodeni ekološki sistemi (akumulacije, ribnjaci), šumske kulture i drugi. Dakle, područje zahvata karakteriziraju sljedeći ekološki sistemi: - Šume - Travnjaci - Oranice. Za potrebe ovog studijskog istraživanja prikupljeni su podaci iz literature o rasporedu određenih biljnih vrsta na predmetnom području, ali je obaveza projektantima u sljedećoj fazi izrade dokumentacije da se snimi stanje na terenu i taj podatak preuzme kao dio za podloge.

4.7.1

Šume

Širi prostor područja zahvata prema fitogeografskom raščlanjenu pripada Eurosibirskojsjevernoamjeričkoj regiji, te se s obzirom na šumske zajednice može podijeliti na niži i viši dio. Gorje pripada biljno-geografskoj ilirskoj provinciji ilirskih bukovih šuma, a niži dio biljnogeografskoj srednjeevropskoj provinciji ilirskih grabovih šuma. Nizijske dijelove dionice LOT 1 karakteriziraju veće ili manje površine zaostalih šuma hrasta lužnjaka i običnog graba, u mikrodepresijama šume crne johe, a na fluviosolima šuma vrba i topola. Prostorno ovaj pojas se nastavlja na šumski pojas u Slavoniji poznat pod nazivom "slavonske hrastove šume". Na brežuljkastim i uzdignutijim prostorima nalazi se šumska zajednica hrasta kitnjaka i običnog graba, a mjestimično su se razvile i bukove šume pretplaninskog pojasa. Dakle; dionicu LOT 1 karakteriziraju sljedeće šumske fitocenoze koje su se formirale u zavisnosti od reljefa, klimatskih prilika i dr. faktora: 1. Šume hrasta lužnjaka i običnog graba ilirskog područja (Carpino betuli-Qvercetum roboris) 2. Šume kitnjaka I običnog graba (Qverco-Carpinetum illyricum) 3. Brdska šuma bukve ilirskog područja (Fagetum montanum illyricum) 4. Šume hrasta lužnjaka i običnog graba ilirskog područja (Querco-Carpinetum illyricum) Šume hrasta kitnjaka i običnog graba ilirskog područja (Querco-Carpinetum illyricum)

Šume hrasta kitnjaka i običnog graba ilirskog područja pripadaju svezi mezofilnih šuma običnog graba za koje je karakterističan prosjek padalina da 900 mm, prosječne

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

138

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

godišnje temperature od 8,5 - 11,5°C, a visinski interval za područje Hrvatske i Bosne i Hercegovine iznosi do 700m.
RUSCO-CARPINETUM ILLYRICUM Horv. et al.1974. Rasprostranjena je na dubljim ilimjeriziranim zemljištima slabo kisele do neutralne reakcije, na prijelazu prema klimatogenoj šumi sladuna i cera. Za ovu šumu je karakteristična zastupljenost koštrike (Ruscus aculeatus i srebrnaste lipe (Tilia tomentosa) predstavlja osiromašeni tip šume vrlo mješovite i bogate vegetacijemlađeg tecijara i kvartara (Jovanović, 1951). Na krečnjacima i drugim bazičnim supstratima jako su rasprostranjeni prelazni stadiji šikara i šibljaka (naročito lijeske, gloga ili smrijeke), koje prelaze u zajednice livada ksero- mezotermnog karaktera (iz reda Brometalia erecti). Na kiselim silikatnim podlogama, krčenjem šume kitnjaka i graba, nastaju zajednice livada mezotermnijih uslova (iz reda Arrhenatheratalia). QUERCETUM MONTANUM ILLYRICUM Stef. (1964) 1966. široko je rasprostranjena zajednica u Bosni na paleozojskim, tercijarnim i verfenskim supstratima sjevernih i unutrašnjih područja. Zauzima toplije položaje kao orografsko-edafogena fitocenoza sa više subasocijacija, koje najčešće predstavljaju određene stadije regresije, odnosno degradacije šume. Diferencijalne vrste su izraziti acidofili, pa je ova zajednica zajedno sa njenom vikarnom varijantom BetuloQuercetum Fab. et al. 1963. diferencirana na subasocijacije: vaccinetosum myrtilli, pteridiocallunetosum, callunetosum, leucobritetosum i druge. U sjevernoj Bosni acidofilne šume kitnjaka nalazimo i u kompleksima peridotita, na diluvijalnim pjeskovitim supstratima, gdje su se formirala ilimjerizovana i pseudooglejena zemljišta. Brdska šuma bukve ilirskog područja (Fagetum montanum illyricum) Za razliku od bukovih šuma srednje Europe, ova ilirska šuma odlikuje se većim bogatstvom vrsta, gdje pored neutrofilnih srednjoeuropskih elemenata ulaze u sastav veoma karakteristični ilirski elementi, koji ovu zajednicu izdvajaju kao posebnu florno-genetsku cjelinu. Neki od ovih elemenata (npr. Omphalodes verna, Hacljuetia epipactis, , Scopolia carniolica, Lamium orvala i dr.) karakteristični su više za centralni dio ilirskog područja i gube se u jugoistočnom smjeru već na potezu Velebit-Plješevica-Grmeč-Klekovača-Osječenica. Međutim, čitav niz neutrofilnomezofilnih elemenata ostaje. Bukva je edifikator i gradi sastojine gustog sklopa, u kojima su primiješani: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Ulmus montana, Sorbus torminalis, Tilia platyphyllos ( u nekim sastojinama Taxus baccata i Ilex aljuifolium); u sloju grmlja su Daphne mezereum, D. laureola, , E. europaeus, , Ruscus hypoglossum i dr; u sloju prizemne flore nalaze se: Cardamine bulbifera, C. trifolia, C. savensis, C. polyphylla, Asperula odorata, Paris ljuadrifolia, Pulmonaria officinalis, Sanicula europaea, Asarum europaeum, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Mjercurialis perrenis, Aspidium filix mas, Athyrium filix femina, Lilium martagon, Mycelis muralis, Allium ursimum, Geranium robertianum i druge. U zavisnosti od intenziteta i djelovanja antropogenih faktora, javljaju se svi vidovi degradacijskih stadija – od niskih izdaničkih šuma, preko šikara do šibljaka, a sastavljenisu od različitih elemenata (Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Juniperus communis idr. Zavisno od načina i intenziteta djelovanja antropogenih faktora). Šuma bukve se diferencira na više subasocijacija, među kojima su najzastupljenije: lathyretosum Horv. 1938; corydalitosum Horv, 1938; festucetosum silvaticae Stef. 1963;

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

139

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

cardaminetosum Fab. 1966; tilietosum, Fab. 1966; carpinetosum betuli Stef. 1966; mjercurialetosum Fuk. 1968.i druge.

4.7.2.

Travnjaci i oranice

Travnjaci i oranice su ekološki sistemi nastali izravnim ili posrednim čovjekovim utjecajem na prostorima koji su prirodno bili pokriveni šumom. 4.7.2.1. Travnjaci

Travnjaci, usprkos činjenici da nisu prirodnog postanka predstavljaju staništa koja u velikoj mjeri obogaćuju biološku i krajobraznu raznolikost područja zahvata. Naseljeni su biljnim vrstama kojedijelom potječu iz šuma, dijelom iz drugih, osobito stepskih područja istočne Europe i Azije, dok su se neke svojte polimorfnih vrsta razvile upravo zahvaljujući antropogenim utjecajima na travnjacima. Na području zahvata je tradicionalno primjenjivan ekstenzivni način korištenja travnjaka, koji su većinom ugroženi jer su pretvoreni u oranice. Oni se danas vrlo ekstenzivno i samo povremeno koriste za ispašu i košnju. Za travnjake su karakteristične su razne vrste iz porodica trava (Poacae), glavočike (Asteracae), zatim sitovi (Juncus), mente (Mentha), koja izrazito vole vlažna staništa. Područja travnjaka koja su su odoljela antropogenim utjecajima su područja raznolikih predstavnika. Karakteristične kontinentalne livade koje su karakteristične za područje zahvata su:

- Livada ovsenice pahovke (as. Arrhenatheratum eltioris) - Livada uspravnog oviska i krestaca (as. Bromo-Cynosuretum cristati) - Livada uspravnog ovisk i srednjeg trputca (as. Bromo-Plantaginetum mediae)
4.7.2.2. Oranice

Oranice kao umjetno nastali ekološki sistemi namijenjeni su isključivo poljoprivrednoj proizvodnji, a obrađuju se na način koji nedostatno uvažava zaštitu biološke raznolikosti, jer se koriste na intenzivan način uz primjenu umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava za zaštitu bilja. To su nitrofilni ekološki sistemi među koje spadaju i voćnjaci, vinogradi, vrtovi, rubne površine uz polja, kanale i kuće, gažene površine putova i dvorišta, te odlagališta odpada. Zajednička im je odlika povećana količina dušika što dovodi do florističke srodnosti koja se ogleda u mnoštvu zajedničkih nitrofilnih biljaka (tzv. Ruderalne zajednice). Ovdje se vrši stroga selekcija biljaka različitim poljodjelskim mjerama (oranje, kopanje, gnojenje, uporaba pesticida. Vegetacija gaženih površina i ruderalnih staništa je sljedeća:

-

Utrina ljulja i širokolisnog trpuca (as. Lolio-Plantaginetum majoris) Zajednica trnoklasnog dvornika i dvozube torice (as. Polygono-Bidentetum) Zajednica vratića i običnog pelina (a. Tanaceto-Artemisetum) Utrina gusjaka (as. Potentilletum anserinae)

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

140

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

4.8.

Fauna

Današnja je rasprostranjenost životinja trenutačno stanje povijesnog proizvoda svih činilaca o kojima ovisi, te nije ustaljena i trajna, jer su svi oni zajedno sa životinjama podvrgnuti neprestanim promjenama. Sastav faune na prostorima koridora Vc je promijenjen u odnosu na posljednje podatke kojima raspolažemo s obziroma na ratna zbivanja krajem prošlog stoljeća na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Isto tako treba uzeti u obzir antropogeni učinak na tom području nakon rata pogotovo u područjima gdje je došlo do povećanog naseljavanja. Potrebno je naglasiti da su za presek sadašnjeg stanja uzeti podaci prije rata, dok, za dobivanje faktičkog stanja biti će potrebno obaviti niz dugotrajnih znanstvenih istraživanja za koja će biti potrebna i znatna materijalna sredstva. Početak Koridora Vc, nizinski dio Posavina, zoogeografski pripada u tzv. europsko potpodručje panonsku potpokrajinu odnosno subalpsko slavonsko srijemsku krajinu, dok preostali dio pripada u srednje eurposko alpsko područje.

4.8.1

Nizinski dio koridora Vc

U ovim nizinskim krajevima rasprostranjene su obične i poznate europske životinje. Sisavci Tu žive od sisavaca lisice i manje zvijeri, kune, tvorovi, zerdavi, lasice, jazavci, uz vode vidra, zatim ima običnih zečeva, rovka, krtica, ježeva, malenih glodavaca kao miševa, voluharica, hrčaka, vjeverica, puhova itd. Uz vode se još od 1932. naselila amjerička ondatra. Tu žive i različiti netopiri, a po šumama se zadržavaju divlje svinje, srne, a u većim šumama i jeleni a u nekim lovištima drže i lopatare. Ptice Ovo područje bogato je pticama i to: lastavice, grmuše, muharice, drozdove slavuje, cipice, pliske, zebe, češljugare, strandice, sjenice, ševe, čvorci, vuge, svrake, šojke, čavke , vrane pa onda kukavice, prepelice, tčke, pupavci, zlatovrane, vodomari, sokolovi,vjetruše, eje, jastrebovi, kopci škanjci, itd. U šumskim dijelovima žive golubovi, grlice, djetlovi, žune i orlovi kliktaši, u blizini voda i crna roda. U vlažnim šumama zadrže se i šljuke preko ljeta čak imaju i mlade. Po selima u nizinama gnijezde se bijele rode, a uz bare i močvare čaplje, patke, gnjurci, vranci, liske, štijoke, mlakari, trstenjaci, blatarići, žalari, prutke, obični galebovi, čigre, bjeloglavi štekavci, bukoći ribiči itd.U zadnjim godinama jako se raširila grlica kumrija. Gmazovi Od otrovnih zmija je najčešća je riđovka, a poskok je rijedak. Među bjelouškama prednjači tzv. dvopruga odlika. Zatim tu žive guževi, smukulje, a od gušterica najčešće su siva i zidna gušterica a čest je i sljepić. Uz vode dolaze barske kornjače. Vodozemci Od žaba spomenuti ćemo crvenog mukača, gatalinka, zelena žaba, siva i zelena gubavica a rijetko se nađe šarena češnjarka. Svuda žive zeleni veliki vodenjaci. Kukci Velike površine obrađenog tla pogoduju kukcima pogotovo skakavcima, no ima polukrilaca, kornjaša, leptira, dvokrilaca, opnokrillaca i drugih. Među njima javljaju se i stepski oblici. Brojni su kukci i veliki ratarski i šumski štetnici kao npr. Gubar, krumpirova zlatica i drugi.

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

141

Chirocephalus. Po svim vodama žive školjkaši – bezupka. a krajem XIX stoljeća raširila se iz Crnog mora preko Dunava – raznolika trokutnjača. osobito trepetljikaši. karasi. obalčari i dr. trepetljikaše. U vodi se razvijaju ličinke komaraca i sličnih dvokrilaca. linjci. smuđevi. postoje i podzemne vode koje polako teku u šupljikavom pjeskovitom i šljukovitom tlu sa svojim posebnim životinjskim svijetom. kao kozaci. Apus i Limadia. zatim su tu oblići. tulari. a od rijetkih kopnenih srednjoškržnjaka dolazi kružnozjalac. vrtnjaci. i mnogi pauci. rožnjaci. podusti. Stajaće vode U mlakama. zatim virnjaci.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Uz vode lete različita vretenca.. Podzemne vode Osim površinskih voda. U vodi od paučnjaka je česta vodengrinja. maločetinaši. obalčara i vretenaca. račići. dok od malih rakova česti su rakušci. Amphimelanije i dr. Vuda ima slatkovodnih spužava. Mekušci Svuda su rasprostranjeni raznovrsni puževi – plućnjaci: vinogradnjaci. osobito jednostavniji raci kao Bathynella i neki drugi. ribnjacima i jezerima razvijena je i životna zajednica planktona. štipavice a skakalice se zadržavaju po mirnim vodama. puzavo vodenperce. grgeči. U vodama plivaju razni slatkovodni kornjaši. slikarska lisanka. vodenbuhe i kolnjaci. a velika je i mladica koja može biti teškai preko 30 kg. Zahvaljujući zaštićenosti u tim podzemnim vodama uspjele su se sačuvati neke prastare životinje. a od pravih paukova tu je srebrosjajni vodenpauk. Ostale životinje Od ostalih životinja spomenimo pijavice. koji su na površini izumrli pa ih danas nalazimo samo još u Australiji i Tasmaniji. Najveća je riba som koja naraste i preko 100 kg. deverike razne bijelice. a poznata je i Fredericella sultana. pa mahovnjaci kao napr. Topla vrela U tim područjima ima i toplih vrela gdje žive manje i jednostavnije biljke i životinje posebno prilagođene tim uvjetima povišene temperature vode. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 142 . kečige a koji puta za mriještenja dolaze i jesetre i morune. oblići. tulara. kao šarani. Rakovi Od većih rakova tu živi rječni rak i močvarni rak a u manjim gorskim potocima dolaze ikameni raci. kolnjaci. Ribe U rijekama i drugim vodama ribe su najčešće šaranke. Od ličinaka kukaca lebde u takvim mlakama jedino ličinke komarca Chaoborus crystallinis. Spomenuti ćemo praživotinje. Iz ribnjaka u neke rijeke zašle su sjevernoamjeričke vrste patuljasti somić i sunčanica. Od puževa su česti barnjaci. zatim polukrilci nauznačarke. štuke. posebno prilagođenom tim uvjetima života. vrtice. vodoljupci. živičnjaci i balavci. neki kukci i njihove ličinke zatim vodengrinje i maleni puževi. strunaši i virnjaci. malene maločetinaše kao glibnjača. kao Branchipus. vodenbabutre a u malim prolaznim mlakama javljaju se listonošci. vodencvijetovi. Pauci Po tlu se zadržavaju i različite dvojenoge i strige. bičaše i većih plankonskih životinja kao što su osobito brojni veslonošci. vodencvjetova. u kojem ima u velikom broju uz mikroskopske praživotinje. a među rojevima komaraca ima i malaričnih. ogrci pai neki manji kao Neritine. mrene.

U visokom gorju susreće se trepteljka (A.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4. a srna je rjeđa zbog sječe šuma i drugih nepogoda. Planinska čavka (Pyrrhocorax alpinus). Spalax monticola). U Bosni se susreću samo crnosmeđe vjeverice. koji "koncem travnja i početkom svibnja prolazi kroz Bosnu u velikoj množini loveći kukce i idući s juga u nizine. a rijetko dolazi u Bosnu sa sjevera kugara (Bombycilla garrula). Divlja mačka je rijetka. Reiser navodi. Zanimljivi su brgljezi (Sitta caesia i neumayeri). tih korisnih ptica. Rijedak je gost u Bosni dugonogi čurlin (Tringa stagnatilis) i muljača (Limosa). krtova. a u najvišem je gorju stanarica planinska zeba (Montifringilla nivalis). Najveličanstvenioja ptica Bosne i Hercegovini je kostober (Gypaëtus barbatus aureus). heliacea) i orao ribič (Pandioan haliaëtus). Netopiri su zastupani s mnogo vrsta. U zapadnoj Bosni i Hercegovini gnijezdi se dalmatinska ovčarica (Budytes melanocephalus). Od strvinara. zatim trstenjak ševa (Acrocephalus aljuaticus) na močvarnim mjestima. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 143 . te ne tiče Bosnu". šumski puh (Dyromys nitedula). a u jesen zajedno s mladima upotrebljava posve drugi put. lasica. Za seobe prolaze kroz Bosnu muharice. Spominju se i patuljasti orao (Hiëraëtus pennatus) i orao zmijar (Circaëtus gallicus). češći je bjelorepi škanjac (B. a uz lisicu. hermelina. vrtni puh (Eliomys ljuercinus) i puh orašar (Muscardinus avellanarius). U visokim planinama živi divokoza. dok puhova ima mnogo: obični puh. jazavca i tvora tu su kuna (bjelica) i kuna žutka (zlatica). a u gorskim crnogoričnim šumama troprsta tukavica (Picoides tridactylus alpinus). a češći snježni ostrugaš (Passerina nivalis). a u svim vodama vodeni voluhar (Arvicola scherman) i pod zemljom zemac (slijepo kuče. najveća je sup (Gyps fulvus). rufinus). Od slavuja dolazi mali slavuj (Erithacus luscinia) i modrovoljka bjelokrpica (E. da se u Bosni gnijezdi šljuka bena (Scolopax rusticola). a od zečeva razlikuju se bosanski od hercegovačkih. velika jejina (Bubo) stanarica je. na najvišim vrhovima pak balkanska ševa (Otocorys penicillata). U Bosni se viša smrdivrana (Coracias garrula). Spomena je vrijedna strnadica čikavica (Emberiza cia). rovki. zimski je gost sa sjevera sjeverna juričica (Acanthis flammea). Sisavci Od velikih sisavaca tu se nalazi medvjed. pa se u visokim gorskim šumama crnogorice susreće planinski ćuk (Aegolius tengmalmi) i mali ćuk (Glaucidium passerinum). vodomar (Alcedo ispida). Vrlo se rijetko viđa zimi za seobe u Bosni veliki potrk (Otis tarda).8. vuga je česta. Gorski dio koridora Vc Najveći dio Bosne i Hercegovine pripada srednje europskom alpskom području pa tako i gorski dio koridora Vc. Od trstenjaka je najrašireniji trstenjak slavić (Locustella luscinioides). Ptice Od ptica spominju se ovdje samo najznačajnije. Spomenuti ćemo karakteristične vrste tog područja. Od eja gnijezde se u Bosni eja pijuljača (Circus aeruginosus) i eja livadarka (C. u gorskim šumama krstokljunac. pa je vrijedna spomena muharica bjelokrilica (Muscicapa albicollis) i druge srodnice. a hrani se kostima i strvinom. U Bosni ima ježeva. Zanimljiv je hrvatski djetao (Dendrocopus leuconotus lilfordi). veliki tetrijeb (Tetrao urogallus) u gorskim crnogoričnim šumama. a rijetki su orao crndač (A. Od sokolova je zanimljiv vjetruša kopčić (Cerchneis verspertinus). cyaneculus). Uz kućnog štakora i štakora selca poznati su šumski i poljski miševi. potonji su manji i svijetlo sive boje. Zimi je rijedak škanjac gaćaš (Buteo lagopus). kod seobe. U Bosni ima i divljih svinja. Uz kopca i jastreba treba spomenuti balkanskog jastreba (Astur brevipes). U Bosni ima oko 10 vrsta sova. rjeđa je lještarka (Tetraestes bonasia rupestris). pčelarica (Mjerops apiaster). a nađe se i vidra. Značajan je za visoko gorje planinski popić (Accentor collaris). pa ih ima ondje i u jesen. a u šupljem se drveću gnijezdi cvinjak sjenica ili dalmatinska (Parus lugubris). rijedak je laponski ostrugaš (Calcarias laponicus).2. Među svračcima je rijedak crnoglavac svračak (Lanius senator). cervina). rijedak je gost škvrlj kriješvar (Pastor roseus). a najmanja ušara je jejić lulavac (Pisorhina scops) dolazi u Bosnu koncem travnja. koji nestaje a i vuk je sve rjeđi. U Bosni je stanarica divlji golub. u visokim bregovima brzelj zidarčac (Tichodroma muraria). Od 8 vrsta orlova u ovoj fauni spomena je vrijedan krstaš (Aljuilla chrysaëtos). pygargus). U većim visinama čuje se planinski kos (Turdus torljuatus alpestris) i stjenjak (Monticola saxatilis).

da ona u Bosni nestaje. koji se hrani šumskim miševima (Apodemus sylvaticus dichrurus) i gušterima. i rodovima kao Microchordeuma. Na brzim tekućicama za država se zimi ribarica norva (Clangula glaucion). mento) i dr. pseudaspis. Vodozemci Nađeno ih je 12 vrsta. Člankonošci Među njima je fauna stonoga Bosne i Hercegovine bogata endemičkim oblicima. Paučnjaci Uz različite oblike Euscorpisus europaeus nalazimo u spiljama Bosne i Hercegovine Neobisium spelaeum. macrops) i bosanska odlika riđovke bosanski šargan (V. što više. od kojih treba spomenuti za Bosnu pretežno sredozemsku grčku žabu (Rana graeca) i šumsku žabu (R. Najobičniji je repati vodozemac žuti mukač (Bombina variegata. Liburnica. salvelinus). utvrđuje Bolkay. Od 10 vrsta bosansko-hercegovačkih gušterica valja spomenutih bosansku gorsku guštericu (Lacerta agilis bosnica). potočna pastrva (T. Od pravih pauka oblici su krša Argipe lobata. koja pokazuje klimatički prijelaz od kopnenog u sredozemski oblik. kamo idu i Campylaea – oblici Dinarica. koje znadu prezimiti na nezamrznutim mjestima. od sredozemnih oblika Fruticicola cinctella. zatim močvarnu guštericu (L. ridibunda). a ima endemičkih oblika i iz rodova Julus. od drugih su sapača (Barbus petenyi). Mesocoronis bosnesis) za koga kažu. Ribe Među njima značajne su pastrve: mekousna pastrva (Trutta obtusirostris). Helix aspersa. lipljan (Thymalus vulgaris). Izraziti je stanovnik vode zelena žaba (R. pliska (Alburnus bipunctatus). Brachyiulus. Mekušci Od puževa (Clausilia) poznato je više endemičkih oblika u krškom području. bucika (A. Typhiogiomjeris. pa se smatra "najrjeđom guštericom na čitavom Balkanskom poluotoku". A. pa se i gnijezde. a poznata je i odlika V. Gmazovi Od zmija nas zanimaju otrovnice. Od balkanskih oblika dolazi u Bosnu Xerocampylaea zelebori. a rjeđe morski riđak (N. dalmatina). sadašnje geografsko rasprostranjenje čovječje ribice seže. pa Helix i Zonites-oblici. barjaktarica (S. pa je najraširenija poskok (Vipera ammodytes). veliki oblik Trogulus u spiljama Nelima troglodytes i dugonogi krpelje (Eschatocephalus Haemalastorgracillipes). nyroca). marila). Brachydesmus itd. Lycosa apuliae. Microbrachysoma. a endemički školjkaš u rijeci Bosni je Unio bosniensis. Prenj). vivipara) na mokrim hladnim gorskim livadama. pogotovu iz Hercegovine je poznat i slijepi golušac ili čovječja ribica (Proteus anguinus). Za seobe se viđa riđak (Nyroca ferina). mladica (Salmo hucho). Lysiopefalum. zapadne Hrvatske. brunichi. a drže. fontinalis). Iberus vermiculatus. a iz Bosne.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija U bosansku faunu ubrajamo čestu crnu norvu (Fulingula fulingula) i žutu norvu (F. U Bosni i Hercegovini živi desetak neotrovnih zmija s više lokalnih odlika. pa crni daždevnjak (Salamandra atra. zapadne Bosne do Dalmacije i Hercegovine. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 144 . da je "najotrovnija zmija Europe i da je njegov otrov jednak kao u zloglasne kobre iz Indije" (Bolkaj 1929). fario). značajan za južnu Bosnu. Heterolathelia. jerzerska zlatovčica (S. kolombatovići). u višem gorju dolazi planinski šargan (V. a u južnoj Bosni spiljski oblik Taranucnus patellatus. Od nepravih pauka značajni su za Bosnu i Hercegovini Ischiropsalis-oblici. od Slovenije i Istre.

cancellatus apfelbecki. Od opnokrilaca značajna je u jugoistočnoj Bosni i Hercegovini najveća europska osa sredozemski oblik Scolia flavifrons (5 cm). Apfelbeck. kao što su neki skakavci. Trixalis nasuta. zaprijekom su planine Dalmacije i Hercegovine. istočnih (pontijskih) doseljenika iz zapadne Azije. Osim kornjaša živi u spiljama manje drugih kukaca. U ovom su geografskom području. Od polukrilaca spomena je vrijedan veliki cvrčak srednje i južne Bosne i Hercegovine crvenožilni cvrčak (Tibicen haematodes). topline. a od raka desetonožaca slijepi oblik Troglocaridella hercegovinensis (Vjetrenica). Fauna kukaca u spiljama Bosne i Hercegovine sadržava mnnogo domaćih oblika. biseriatus. endemički podrod Stenochoromus (Molops). pa Nebria bosnica. Prema Apfelbecku pripadaju endemički balkanski kukci. bez očiju i s vrlo ravijenim osjetilima njuha i opipa. a ima i više domaćih kožokrilaca. našao prve spiljske kukce u Bosni i Hercegovini i opisao ih. osobito bogate endemičkim oblicima. te zapadnih susjednih područja i pokazuje već kod kornjaša do sada poznat 21 rod sa 70 vrsta. Monolistra hercegovinensis i spiljska vodena babura (Asellus cavaticus). ponajviše alpinskoj regiji. caelatus sarajevoensis. a na dugačkim nogama. pa veliku gusjeničarku (Echinomyia fera). U šumama na snijegu ili pod lišćem beskilnu muhu (Chionea araneoides). Nađene su i spiljske Studija uticaja na okolinu – Lot 1 145 . Omphreus apfelbecki. Spiljska fauna bosansko-hercegovačkog područja u velikim podzemnim prostorima i vodama pod jednoličnim životnim uvjetima svijetla. Ti su oblici filogenetički posve izolirani u današnjoj fauni i predstavljaju "najstarije recentne oblike među kornjašima". koja nalikuje na pauka. apfelbecki i speiseri. Od ravnokrilaca navodi se 2 cm duga Labidura riparia. Prodiranju sredozemnih vrsta u Bosnu. Od drugih kukaca zastupani su tulari sa više domaćih vrsta u Bosni. C. pa na pr. Fauna spilja Kako su pokazala istraživanja. pa Antroplotes. Pterostichus meisteri. u kojemu su se razvili mnogi posebni oblici. Od spiljskih rakušaca značajni su blijedo obojeni oblici Niphargus i Typhlogammarus. vlage i drugoga predstavlja posve osebujan biotop.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Kukci Za kukce Balkanskog poluotoka kaže V. Anthoherpon ima 18 poznatih vrsta. beckianus. a najbogatija je baš u području Bosne i Hercegoviine. najveća osa listarica je Cimbex (femorata). t. Po Apfelbecku značajne su za Bosnu i Hercegovinu mnoge rase roda carabus kao C. "povoljne prilike za razvijanje velike faune. Za krško područje značajne su slijepe spiljske babure kao Titanethes hercegovinensis. Za Bosnu i Hercegovinu poznato je 13 endemičkih leptira. te mnogi endemički oblici spiljskih kornjaša kijačaša. zatim bogomoljka. od kojih su vrijedni spomena Hiptelia apfelbecki. a velik je broj krških endemita. kaže Apfelbeck. Od pravih mrežokrilaca mravolovci su zastupani sa 11 rodova i 17 vrsta (Apfelbeck). a glavni dio čine srednjeeuropske (sibirske) i istočne vrste. croaticus bosnicus. endemički je beskrilac Verhoeffiella cavatica i dr. prilagođenih alpinskih vrsta i endemičkih oblika. da se njihova fauna sastoji od srednjeeuropskih. O. C. Pravi su stanovnici spilja bez pigmenta. sibirskih. u srednjoj i južnoj Bosni balkanski oblik Psorodonotus fieberi (sa zakržljalim krilima). pa nekih ostataka iz ledenog doba (boreoalpinske vrste). a u visokim planinama Erebia gorge hercegovinensis i coenonympha tiphon occupata. kod drugih pak člankonožaca također su poznati endemički rodovi i vrste". Apfelbeck je već 1887. V. a endemičan je za Hercegovinu slijepi veliki Stygodytes (balcanicus). Tapinopterus setipennis. veli dalje. beskrilci. Dalje prema istoku smanjuje se ta fauna u povodu razvoja kristalinskih gora. sredozemnih oblika. većinu balkanskih endemičkih životinja u spiljama sačinjavaju člankonošci.

a ukoliko ih je bilo. Endemički je spiljski sitni puž (Phloeoteras euthrix). - Za potrebe izrade dokumentacije autoputa u koridoru Vc izrađen je poseban projekat Pejzažnog uređenja koji detaljno tretira ovu probelmatiku. Najniže padine kultivirane su poljodjelskim površinama. Šume Šume zauzimaju približno trećinu ukupne površine područja zahvata. Dolinski pejzaž uzdužno je presječen tokom rijeke Bosne. Pejzaž Okvirnom analizom pejzažnih obilježja ove cjeline. Br. Za pejzaž šire prostorne cjeline karakteristične su četiri osnovne kategorije pejzaža: Prirodni pejzaž Kultivirani pejzaž Izgrađeni pejzaž Kulturno . Prigorja obuhvaćaju brežuljkaste dijelove područja. plodnih riječnih dolina i ravnica.gorski javor).1 Prirodni pejzaž Karakteristike ove vrste pejzaža imaju prostori u kojima prevladavaju prirodni elementi nad kojima nije bilo civilizacijskih intervencija. U području zahvata je u najvećem dijelu zastupljen dolinski i brežuljkasti reljef (do 200 m. Pejzaž nizinskih područja determiniran je uglavnom šumskim I poljoprivrednim površinama koje se izmjenjuju u slici krajobraza. Prigorje predmetnog područja čine padine koje se spuštaju u dolinu rijeke Bosne. šume su nositelj njegovog identiteta. Uzvišenja brdovitog pejzaža pokrivena su šumom i pašnjacima Taj je brežuljkasti kraj je izgrađen obiteljskim kućama tipa prigradskih naselja s razvijenom vrtnom poljoprivredom. Reljefna struktura sastoji se od niskih ravničarskih područja. njegove lokacije i odnosa prema okolnom prostoru. To su predjeli s nadmorskom visinom između 200 i 500 metara. Stalita hercegovinensis. na kojima se izmjenjuju prostrane brdske livade sa šumama.v. U najvećem dijelu to su vodene i priobalne površine te šume. one su se dešavale permanentno i bez radikalnih poteza.). Nizine obuhvaćaju krajeve do 200 metara n/m i čine gotovo veći dio područja zahvata.9. Viši su dijelovi pokriveni šumom (bukva. no razina očuvanosti Studija uticaja na okolinu – Lot 1 146 . prostorne organizacije – matrice naselja. načinu poljodjelske obrade prostora koji okružuje naselje. Za šire područje zahvata je karakteristična zona doticaja ovih dvaju prostora sa vizurama koje sadrže elemente jednog i drugog tipa. od paučnjaka: Obisium anophthalmum. skoro kroz sredinu. 4. a manje nisko brdoviti (200-600m).povijesni pejzaž. blago uzdignutih terena i pobrđa. morfoloških i funkcionalnih obilježja stambene i gospodarske arhitekture dolazimo do sljedećih zaključaka: Šire područje zahvata pripada sjevernom peripanonskom dijelu Republike Srpske koji karakterizira brežuljkasti teren koji se postepeno spušta u ravničarke prostore.9. pa slijepa pijavica (Dina absoloni) i crv cjevaš (Marifugia cavatica). 4. pripadajućeg karakterističnog tipa naselja. hercegovinensis. Kao najizloženiji element pejzaža na ovom području. strukturnih.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija stonoge: Typhloglomjeris coeca. Šire područja zahvata karakterizira dolinski tip pejzaža koji graniči s brdovitim. karakteristika i načina korištenja tipične parcele.n. Lithobius leostygius. Apfelbeckia lendenfeldi. Brachydesmus zavalensis.

U većim je naseljima već primijećen trend longitudinalne gradnje u neposrednoj blizini prometnica. Rijeke Bosna svojim prirodnim atraktivnostima. čine sliku tipičnog ruralnog pejzaža. industrijske zone i pogone izvan njih te neka veća općinska središta koja imaju poluurbani karakter.3 Izgrađeni pejzaž Ovakav pejzaž karakterizira urbana struktura. Doboj). zajedno s načinom življenja i korištenja zemljišta. Prirodni pejzaž u najvećem dijelu prevladava u brdskom dijelu područja gdje se nalaze pretežno manja naselja i raštrkana pojedinačna izgradnja. 4. Nizinski dio područja gotovo u potpunosti ima karakteristike kultiviranog pejzaža. Zbog slabe privredne razvijenosti ovog prostora u njemu nije bilo značajnijih intervencija pa je pejzaž ostao u većoj mjeri izvoran.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija autohtonosti šuma je niska s obzirom da su u najvećem dijelu rascjepkane poljoprivrednim površinama. 4. odnosno izgradnja koja bitno ne narušava prirodni pejzaž već se s njime stapa. izmjenjuju se sa velikim šumskim zonama. sela i brojni zaselci koja se isprepliću i stapaju s prirodnom pozadinom i uklapaju u pejzaž. Vodene površine Vodene površine kao element pejzaža imaju također veliki značaj u cjelokupnom prostoru.9.2 Kultivirani pejzaž Očuvani prirodni predjeli i relativno niži stupanj urbanizacije i industrijalizacije sačuvali su veći dio područja od većih oštećenja odnosno očuvan je prepoznatljiv identitet ruralne strukture koja se stapa s prirodnom pozadinom. u ekološkom i u estetskom smislu predstavlja kategoriju koja daje posebnu kvalitetu ovom području. a prirodni je pejzaž na tom području do te mjere izmijenjen da postaje neprepoznatljiv. centra i kraja naselja. Ovaj se tip pejzaža odnosi na tri grada (Odžak. U nizinskom pejzažu. a nastaju urbano neprirodne cjeline. Fizionomiju ruralnog pejzaža narušava neprikladna gradnja građevina koje nisu prilagođene prirodnim osobitostima prostora i grade se na vizualno vrijednim i eksponiranim lokacijama. no one nisu dimenzija i kapaciteta koji bi bitno utjecao na kvalitetu pejzaža. Širenjem naselja duž prometnica gubi se njihova izvorna morfologija.9. u longitudinalnom i u transferzalnom smjeru. Upravo ta manja naselja. te na kontaktu sa šumom i vodotocima. viši volumeni stambenih i industrijskih objekata veliki su akcenti u vizurama. Modrića. a prevladavaju šume i rascjepkane vinogradarske površine. U nekim dijelovima specifičan ruralni pejzaž izmijenjen je pretjeranim usitnjavanjem posjeda u voćarsko-vinogradarskim predjelima. Velike poljodjeljske površine u većim dijelom isjeckane na manje posjede. Nezadovoljavajuća je također i oblikovna kvaliteta Studija uticaja na okolinu – Lot 1 147 . poljoprivredna je djelatnost nerazvijena. nekontroliranom (i bespravnom) stambenom izgradnjom bez prateće infrastrukture te su ruralna područja izgubila svoje izvorne vrijednosti. Karakteristična su veća ruralna naselja disperznog tipa. Ovu vrstu pejzaža. nestaju točke početka. Ovim prostorom prolazi mreža prometnica i željezničkih pruga. karakteriziraju prevladavajuće poljoprivredne površine te naselja nevelike gustoće naseljenosti. a najveću opasnost za njega predstavlja depopulacija koja za sobom ostavlja zapuštene stambene objekte i poljoprivredne površine.

beck. zaključuje se da na području uticaja nema posebno zaštićenih dijelova prirode. do izražaja dolazi integralni pristup zaštite kulturnih spomenika i prirodne baštine koja ih okružuje. mali – bosanska mišjakinica 6. Aljuilegia kitaibelii schott. zato što su razbijenog tipa i zauzimaju velik teritorij. Cerastium dinaricum g. Većina naselja ruralne su strukture u koji tek prodiru elementi urbanizacije. Potentilla montegrina pant. Aljuilegia grata f. – Tomazinijeva pucavica 9. Astragalus illyricus bernh. – kolovrc 13. Barbarea bosniaca murb. beck – dinarska večernica 16. – drnogorska grašica 26.9. – kitaibelijeva kandilka 12. Najveće su naselja Odžak. – tomazinijeva žičica 22. Zaštićeni dijelovi prirode Uvidom u prostorne planove. Vicia montenegrina rohl. Potentilla visianii pančić – vizianijeva petoprsta 20. Dianthus liburnicus bartl. a čine ga cjeline i građevine koje imaju spomeničku vrijednost zajedno sa njihovim neposrednim okružjem. pudavac 7. 4. Silene reichebachi vis. Evidentirane biljne vrste predložene za zaštitu na ovom području su sljedeće: 1. – svilena žutolovka 23. – bosanska repnica. Dianthus sanljuineus vis. Corydalis ochroleuca koch – mlaća žućkasta 14. Silene tommasinii vis. Vicia ochroluca ten. – kranjska petoprsta 18. beck – dinarski rožac 2. Saxifraga prenja g.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Naselja U sistemu naselja i naseljenosti izdvajaju se naselja – kompleksi. dičak 15. Sistem naselja je izrazito disperzan.10. Dianthus knarii ascherson – knapov karanfil 3. Aljuilegia dinarica g. kerner. odnosno uvidom u podloge za plansku dokumentaciju autoputa u koridoru Vc . i drugim vrijednostima. Genista sericea njulfer.4 Kulturno-istorijski pejzaž Pejzaž koji je stvaran u dužem vremenskom periodu. – dinarska oštrica 25. – krvavo crveni karanfil 5. kulturnim. – liburnijski karanfil 4. in jac. Modriča i Doboj. Kako se kod ove vrste pejzaža radi o cjelini sa prepoznatljivim prostornim. subsp. ali su vrlo dobro konsolidirana u pejzažu. Ranunculus scutatus njaldst. maly – dinarska grahorica 27. Shammaecytisus tomassini rothm. Euphorbia gregerseni k maly – pretersenova mlječika Studija uticaja na okolinu – Lot 1 148 . Lathyrus Binatus Pančić – dvodjelna grahočika 24. Minuartia bosniaca k. – rajhenbahova pušina 8.LOT1. mali – prijatna kandiltka 11. – drenjska kamenika 17. Hesperis dinarica g. dinara k. – ilirski kozlinac 21. povijesnim. – crnogorska petoprsta 19. 4. Potentilla carniolica a . Silene sendtneri boiss – sendtnerova pušina. Oxytropis campestris dc. beck – dinarska kandilka 10.

Salvia brachyodon vandas – krathozuba kadulja 56. ex vis. maly – bosanska divizma 66. Thymus braceosus vis. Onosma stellulata njald. – paštrićev prskač 72. beck. Valeriana bertiscea panić. Teucrium arduini l. Rhamnus intermedius stendel – rprimorska krkavica. Euphrasia dinarica murb. – bubrežasta bokvica 68. Micromjeria croatica schott – hrvatski vrisić 53. Daphne malyana – malijev . – huterova lastavina 48. Micromjeria thymifolia fritsch. – malijevo devesinje 46. teslić. beck. Scrophularia bosniaca g. – otlenska udika 70. – pcojzova ljubica 36. luka. – bonaparteov sunčac 37. maly – hermanov ušljivac 63. – zdjeličasta lazarkinja 49.kadivka (b. vedrinica 43. Veronica saturejoides vis. . . Haplohyllum boissieranum vis i pančić – boismjerova rutvača 29. – dinarski vidac 62. Viola beckiana fiala – bekova ljubica 34. sirištara 47.zvezdičasta srčanica. crni trn 30. Scrophularia tristis k. maglić) 33.ističavi timjan. majčina dušica 61. Acinos majoranifolius šilić – vrčak 52. – prokletijski odoljen 71. – timjanolisni brisić 55. Pedicularis hoermannianum k. Kitaibela vitifolia njilld. – ljepljiva kozokrvina 69. Saturea subspicata bartl. – ardinov duvčac 60. Rhamnus orbiculatus bomm. Halacsya sendtneri dorf. – vriskova čestoslavica 67. Seseli globiferum vis. subsp. – dinarski bicijan. Pancicia serbica vis. Vincetoxicum huteri vis. maly – žalosni strupnik 65. Plantago reniformis g. Bupleurum karglii vis. Fumana bonepartei maire. – kranjska grafija 42. Athamanta hainaldii borbas – hajnrdova nevesika 38.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 28. – halačija. – pčelinja travanj 59. Asperula scutellaris vis. okruglolisti pasji dren 31. Knautia sarajevensis szabo. – kuglasto devesinje 45. Viburnum maculatum pant. – srpska pančićija. beck – bosanski strupnik 64. – krlov zvinčac 39. – klasoliki vrisak 58. Gentiana dinarica g. . Saturea horvatii šilić – horvatov vrisak 57. Viola elegantula sschott. Caerophillum coloratum l. – čaren krabljjica 40.. Grafia golaka reich. – sitnocvjetni vrisić 54. – neumajerova siljevina 44. – sarajevks udovčica Studija uticaja na okolinu – Lot 1 149 . – ljupka ljubica 35. oštrika 51. Seseli malyi a kern. Micromjeria perviflora reich. Cephalaria pastricensis dörf.. cvekija 50. Lonicera glutinosa vis. Pucedanusm neuma yerii reich. Verbascum bosnense k.likovac (bolujak. Viola zoysii njulf. Eryngium alpinus – planinski kotrljan 41. – orlenska krkavina. Stachys anisochila vis. zvornik) 32.

Homogyne discolor cass. . Nigritella nigra rchb. Lamium gargamicum l. Succisella petteri g.. Campanula hercegovina degen – hercegovački zvončić 77. Scabiosa fumarioides vis. – runolist 105. – puzavo zvonce 80. g. Scutellaria alpina l. Campanula njaldsteiniana schultes – valdštajnov zvončić 79.uskolisno zvonce 81. dc. Cicerbitra pancicii beauverd. – derventanski različak 85. Iris reichenbachii var. beck.peterova presnačica 76. – pančićev mliječ 86. et kt. et song.planinski stolisnik 83. zvezdica 107. Achillea clavenae l. Crocus dalmaticus vis. Leucanthemum chloroticum a. – zvlenkasta ivančica 89. Omalotheca pichler j. – bosanska zvončika 82. Iris peudopallida vrin – jadranska perunika 98. – srebrenasta hajdučica 103. Amphoricarpus autariatus bleč. Leontopodium alpinum cass. Centaurea derventana vis. kohov bicijan 113. Achillea liugulata njald.bosanska perunika 97. Reichardia macrophylla vis. – češljugovina 74. – bijeli lijepi zvezdan. Aster alpinus – alpski zvezdan 106. Edraianthus tenuifolius a . – autariatska krčagovina 102. karn. – belemun. . – moravka. – lincura 114.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 73. murka 100. Lilium cataniae vis. Symphyadra hofmanni pant. beck . Entiana lutea l. Scabiosa silenfolia njald . – crno smilje. – jezikolisna hajdučka trava 104. dc. arnika 108. Edraianthus serpyllifolius a. . beck – dinarski dimak 87. Aster bellidiastrum scopo.pjegava lincura 115. – dalmatinski šafran 96. Campanula thirsoidea l. Campanula portenschagiana schultes – portenplogov zvončić 78. Tanacetum cinerariforium shultz.goli različak 84. Scilla litardierei – livadski procvjetak 95. Leucanthemum ilyricum papeš – ilirska ivančica 90. Gentiana kochiana pert. Centaurea glaberima tausch.. bosniaca. Gentiana punctata l. Fritillaria gracilis ascherson – nježna kockavica 93. – kitasta zvončika 110. Crepis dinarica g. – gavranska mrtva kopriva 117. Plantago gentianoides sibth. – dvobojna urezica 101. Edrainthus sutjeskae lakuš – zbončac sutjeske 109. Campanula alpina jaclj. Achillea abrotanoides vis. . Arnica montana l.katanijev ljiljan 94.buhar 92. Knautia travnicensis szabo – travnička prženica 112. Arum petteri schott – peterov kozlac 99. – krupnolisna rajhardija 91. holub – pihlerov srcopuc 88. – alpska zvončika 111. –alpska prozničnica Studija uticaja na okolinu – Lot 1 150 ..kamenica udovčica 75. – pentianolika bokvica 116..

. Sempervivum schlechanin schott – crvena čuvarkuća 139. Silene acaulis l. Anemone anrcissiflora l. Polygonum bistorta l.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 118. Saponaria bellidifolia sm. Ligusticum mutellina srautz. Soldanella pusilla baumg. salep 157. – venerina vlas Studija uticaja na okolinu – Lot 1 151 . Alnus viridis – zelena jova 154. Androsaecae villosa l. crveni jeremičak 132. – jablan žuti 142. lustica 119. Linum capiatum kit. Trollius europaeus l. – kosmata mužica 127. Armjeria canescens host. Dianthus superbus l. – bijeli jablan 144. Alyssum scardicum var.bugarski blaženak 133. Linaria alpina mill. – tisa 153.mlječna mužika 126. Leontopodium nivale hent. . Adaianthum capillus veneris l. . sirište 131. Sedum alpestre bill – alpski žednjak 138. Pinljuicula leptoceras rohö. Dactylorhiza sambucina soo – kaćun. – alpska čestoslavica 122. salep 158. Asplenium fissum kit. Veronica alpina l. Saxifraga oppositifolia – puzava kamenjarka 137. Taxus bacatta l. k. – ibrijim karanfil 149. – siva babina svila 130. Pedicularis brashydonta schlos. – srčenjak 150. Primula uricula l. – bezlisna čestoslavica 121. – glavičasti lan. – širokozubi udivac 120. Geum bulgaricum panč. – voštana debeljača. Geum montanum l. Androsaceae lactea l. – majčina zvončica 128.alpska zvončica 129. – rascjepkana slezinica 152. bosniacum nayek – bosanska promotulja 140. Papaver kerneri hayek – kernerov mak 141. Drypis spinosa l. – smilje. – snježni runolist 156. . Pulsatilla alpina schrank – alpska sasa 145. Dactylorhiza cordigera soo – barski kaćun. Salix retusa – vrba 155. – modrosiva kamenjarka 136. – fresinica 135. – majčinsko zelje 123. – narovašeni ljutić 143.uškasti jaglac 125. . – mekinjak 148. Saxifraga caesia l. – sjedeća pušina 147. – sapunjara lepolista 146. Ranuculus crenatus nj. Daphne oneorum l. – alpski čanilist 124. Soldanella alpina l. Veronica aphylla l.plavičasti blaženak 134. Rumex sotuatus – kiselica točičarka 151. Drynas octopetala l.

Donji Svilaj. Rim: GAJEVI. KADAR. Gornji Svilaj.11. kategorizacije a time i mjera zaštite. Smatra se da podaci na ovom nivou mogu zadovoljiti potrebe Studije uticaja na životnu sredinu sa osvrtom na odnos prema trasi. utvrđenog značaja. Paleolitsko nalazište. Svilaj. Gornji Svilaj. 4. Rimska građevina.11. Opština Odžak Prema dostupnim podacima na području Opštine Odžak se nalaze sljedeći kulturno istoriski spomenici : Arheološka nalazišta Praistorija: BRŠČANICA. NEVOLjICA. Donji Svilaj. Donji Svilaj.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4. Kulturno-historijsko naslijeđe U posmatranom području istraživanja za potrebe analize na okolinu planiranog autoputa na koridoru Vc. historisko graditeljstvo Privremena lista nacionalnih spomenika BiH Donja Dubica – Bogorodična crkva Peticije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima upućene Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Zgrada Općine Odžak Odžačka džamija Studija uticaja na okolinu – Lot 1 152 . dionica Svilaj-Doboj jug područjima teritorija opština kroz koje treba proći spomenuta trasa prema raspoloživoj prostorno-planskoj dokumentaciji i podacima vezanim za rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. PRODANOVIĆA KUĆE.1. Rimsko naselje. U nedostatku pravne regulative koja tretira pitanje kategorizacije i vođenje registra kulturnih dobara u Republici Srpskoj daje se samo pregled evidentiranog kulturno istorijskog nasljeđa po opštinama ali bez njihove prirode. Praistorijsko naselje. Slučajni nalaz iz eneolita. DONjI SVILAJ. Pregled koji slijedi nema detaljnu specifikaciju u pogledu precizne pozicije. tačnog naziva i vrste kulturno-istorijskog dobra. Praistorijsko naselje. evidentirano je arheološko i graditeljsko nasljeđe. Nacionalni spomenici Odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju nacionalnih spomenika BiH Zgrada općine (Beledija ili mala vijećnica).

Nepokretno kulturno istorijsko naslijeđe Republike Srpske je podeljeno i posebno obrađeno kao: arheološko naslijeđe i naslijeđe istorije i kulture.2. Ranosrednjovjekovno gradište i srednjovjekovni grad. Praistorijska gradina. Skugrić Gornji. srednjovjekovni grad i srednjovjekovna nekropola. GRADINA. srednji vijek: CRKVINA. Praistorija. Jakeš. graditeljska cjelina Privremena lista nacionalnih spomenika BiH Crkva Uspenja Bogorodice Koprivna – Crkva Vaznesenja Hristovog Studija uticaja na okolinu – Lot 1 153 .11.11. Opština Vukosavlje Na području opštine Vukosavlje su identifikovani sljedeći kulturno istoriski spomenici : Arheološka nalazišta Praistorija: BRDO IZNAD JAKEŠA. Rim. Rimsko naselje i srednjovjekovni grob. Nacionalni spomenici Odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju nacionalnih spomenika BiH Stari grad Dobor. DOBOR. UŠĆE LJUBIOČE. Ostaci stare crkve pored izvora Pecare. MODRIČA. Rim. Jakeš. 4. Praistorijska ostava. Ostaci stare crkve pored izvora Pecare. Praistorijska gradina. Opština Modriča Na području opštine Modriča od mnogobrojnih postojećih kulturno istorijskih spomenika jedan (1) se ne nalazi u granicama posmatranog područja s tim da se jedan nalazi uz granicu područja kojim prolazi trasa. Srpska varoš. Jakeš. Jakeš. Opština Modriča je bogata arheološkim i kulturnim naslijeđem. Spisak arheoloških dobara na prostoru opštine: Arheološka nalazišta Praistorija : BRDO IZNAD JAKEŠA.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4. CIGLA. Skugrić Gornji. srednji vijek : CRKVINA. ima spomenike kulture svrstane na privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Praistorijska gradina. Jakeš. rimsko i ranoslavensko utvrenje. Praistorijsko. rimsko i ranoslavensko naselje. Dugo Polje.3. Praistorija.

Božinci. Makljenovac. stari grad.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Osječani – Crkva Vavedenja Bogorodičinog Peticije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima upućene Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Ali begova džamija u Islam Varoši Bijela (Šiić) džamija Džamija u Donjim Tarevcima Džamija u Gornjim Tarevcima Džamija u Jakešu Džamija u Modričkom Lugu Stara džamija 4. Bukovica Velika. GREDA. DOBOJ. Doboj. Opština Doboj Nepokretno kulturno istorijsko naslijeđe Republike Srpske je podjeljeno i posebno obrađeno kao: arheološko nasljeđe i naslijeđe istorije i kulture.11. Nekropola i crkva srednjeg vijeka. ĐUKIĆA VIS. Srednjovjekovna nekropola. Praistorijska nekropola s tumulima. Doboj. Alibegovci. CRKVINA. Rim: GRADINA. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 154 . KOSICA. ima spomenike kulture svrstane na privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Paleolitska stanica. ULER. Podnovlje. GRČKO GREBLjE. Spisak arheoloških dobara na prostoru opštine: Arheološka nalazišta Praistorija: BARE. GRADINA. Grabovica. HENDEK. Paleolitska stanica i praistorijska nekropola sa paljevinama KUŠUM. (Na privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine). Rimski kastrum i kanabe. Paleolitska stanica i naselje iz željeznog doba. Praistorijsko i rimsko naselje. Srednjovjekovna nekropola uz savremeno seosko groblje. Praistorijsko naselje. Podnovlje.4. Opština Doboj je bogata arheološkim i kulturnim naslijeđem. Karuše. Podnovlje. (Razvale). Rim. Srednji vijek: BAŠČA. Alibegovci. Srednjovjekovna crkva na desnoj obali rječice Glogovine. srednji vijek : GRAČAC. Mravići. Praistorijska nekropola. Makljenovac. GREBLjE NA LIPI. Praistorija. Alibegovci. Brestovo. Srednjovjekovna tvrđava. Doboj. Paleolitske stanice. Paleolitska stanica i tragovi neolitskog naselja. GRABOVCA BRDO. HAMIJA NA ČARŠIJI. DANILOVIĆA BRDO. Srednjovjekovna nekropola. Paleolitska stanica. Podnovlje. (Na privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine). Doboj. DOBOJ-CENTAR. Podnovlje. KAMEN i LONHA. Srednjovjekovno utvrđenje i nekropola. GRAD. Srednjovjekovna nekropola. Srednjovjekovna nekropola.

kasnoantički refugij. Praistorijsko nasenje iznad Ukrine. Rimsko naselje i srednjvjekovna nekropola. kasnoneolitsko. srednjovjekovna crkva i nekropola.). kao nizovi stabala uz puteve i vodne tokove ili stablimično u svim razvojnim oblicima. Paleolitska stanica. CRKVINA.Mala Bukovica“ javljaju se u malim fragmentima kao skupine manjeg broja stabala. Mali Prnjavor. te staništa šume poljskog jasena (Leucoio. a koje su značajne za lovno gospodarstvo su prvenstveno Zec (Lepus europaeus Pallas). Sjevernobosansko područje kroz koje prolazi autocesta karakteriše se ravničarskim i brežuljkastim predjelima te obroncima brdskoplaninskih oblasti na kojim se javljaju specifične nizinske šume. Prepelica (Coturnix Studija uticaja na okolinu – Lot 1 155 . Predmetno područje je zaravn aluvijalnih terasa. trasa autoputa Vc. Jarebica poljska (Perdix perdix L.). GRADINA. Kožuhe. Opšte karakteristike rejona sa lovno – gospodarskog aspekta Trasa autoputa najvećim dijelom prolazi kroz prostor na kome su staništa sitne (niske) divljači. Brestovo. geomorfološkim i edafskim uslovima područja na kome predmetna dionica. utvrđenje i naselje iz srednjeg vijeka. KUŽNO GREBLjE. nizinskih i nizinsko-brdskih predjela za koje su karakteristične šume mezofilne šume hrastova. Genisto elatea – Quercetum roboris). gditeljska cjelina Privremena lista nacionalnih spomenika BiH Tvrđava Stari grad Boljanić – Crkva Silaska sv. U širem pojasu brdskih predjela ove šume su mjestimično u kontaktima s šumama kitnjaka i običnog graba (Querco Carpinetum) i fragmentima šuma bukve i jele (Fagetum montarum) u južnom dijelu. Na recentnim fluvisolima zastupljene su staništa šume vrba i topola (Populetum albo – nigrae). U nizinskim predjelima i zaravnima diluvijalnih terasa karakteristične su šume lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli – Quercetum roboris incl. U sjevernom dijelu LOT1. Ovi fragmenti vegetacijskih zajednica imaju prvenstveno zaštitnu funkciju. navedene ekološko-vegetacijske zajednice u dijelu „Svilaj . Praistorijska gradina.„Svilaj – Doboj jug“ cijelom svojom dužinom prolazi kroz Pripanonsku oblast i to Sjevernobosansko područje. te dijelom i krupne (visoke) divljači. Nacionalni spomenici Odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju nacionalnih spomenika BiH Stari grad Doboj. Vrste koje obitavaju na području zahvaćenom usvojenom varijantom. dionica LOT1 . kasnobronzano i mlađe željeznodobno naselje. Fazan (Phasianus colchicus L. Makljenovac. a više srednjovjekovne tvrđave zvane Gradina. Lovstvo Prema važećoj ekološko-vegetacijskoj rejonizaciji šumskih područja Bosne i Hercegovine.Fraxinetum angustifoliae). Duha Dragalovci – Grobljanska kapela i groblje Srpska Grapska – Crkva Vaznesenja Hristovog 4. Kako se radi o specifičnim klimatskim.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija CIGANIŠTE. na najvlažnijim mjestima nalaze se staništa šume crne johe (Alnetum glutinosae).12.

Područje kroz koje će prolaziti autoput prolazi raznim zonama za koje su definisani različite maksimalne dopuštene razine buke. ali i u zoni utjecaja budućih objekata. Da bi se ipak dobili kakvi-takvi podaci koristit će se podaci o mjerenju buke u Općini Modriča za potrebe izgradnje mosta preko rijeke Bosne. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 156 . u ovom slučaju. Oprema za mjerenje koja je korištena pripada klasi 1 instrumenata.). ili pak mjerodavni nivo buke ("Rating level"). u toku dana. godine na dvije lokacije. 4. te razne vrste močvarica (divlje patke i guske. serijski broj 2368859 s ugrađenim sljedećim varijantama: - Basics Sound Level Meter Software BZ 7126 Enhanced sound Level Meter Software BZ 7125 Logging Sound Level Meter Software BZ 7124 Freljuency Analysis Software BZ 7123 Sound Level Calibrator – Type 4231 Bruel&Kjaer kao i softverom za kompjutersku obradu podataka . Pošto je mjerena buka u vanjskoj sredini. Izbor mjernih mjesta napravljen je takod a se sagleda intenzitet uobičajene buke. Predmet mjerenja je određivanje nivoa buke u životnoj u blizini postojećih prometnica. kao i regulativom koja prati ove standarde.) i Svinja divlja (Sus scrofa L). Mjerenje buke u životnoj sredini izvršeno je u skladu s međunarodnim standardom ISO 1996 i ISO 9613. odnosno polazno stanje kod procjene buke u toku izgradnje i eksploatacije objekata. pretežno uz vodene tokove. Mjerenje buke u životnoj sredini u Modriči. a rezultati će poslužiti kao nulto. Izrađivač ovog dijela Studije je svjestan činjenice da su to strogo lokalni podaci koji se ne mogu doslovce primijeniti za cijelu lokaciju zahvata. liske. izvođeno u više vremenskih intervala. mikrofon je bio usmjeren prema izvoru buke u položaju "Frontal". Standardi i propisi za ocjenu buke različiti su.11.5 m od zemlje. Veličine koje figurišu u ocjeni su najčešći ili samo ekvivalentni nivo buke Lelj (dBA). zbog toga što ona najbolje karakterizira buku prometa. na 1.Noise explorer 7815. Instrument za mjerenje buke Mjerenje nivoa buke izvođeno je sljedećim instrumentom: Integrating Sound Level Meters (class 1) 2238 MediatorTM-Bruel&Kjaer-Danska. a od krupne divljači to su Srna (Capreolus capreolus L.13. itd.-20. mjerenje je. ali daju okvirnu sliku stanja razine buke koja se može primijeniti (barem približno) za ocjenu razine komunalne buke uz gradska naselja. a u potpunosti zadovoljava standard IEC 62672 (koji je zamijenio standarde IEC 60651 i IEC 60804). Stanje komunalne buke Za područje planiranog zahvata ne postoje podaci o nivou postojeće buke.2003. Lr koji uključuje određene dodatke i zavisnosti od vrste buke. obavljano je u periodu od 19. dominantna.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija coturnix L. U blizini građevinskih objekata instrument je uvijek bio na razmaku većem od 5 m.). koja je. Da bi se ustanovio intenzitet buke. Mjerenje buke izvođeno je tako što se instrument fiksira na tronožac. Za spomenuta mjerenja korištena je softverska verzija: Enhanced Sound Level Meter. Software BZ 7125. a i dopušteni nivoi buke u životnoj sredini nisu isti u svim zemljama.

2.4. Mjerno mjesto MM-2 nalazi se oko 80 m nizvodno od buduće trase puta.13-01.13. Instrument je postavljen u pravcu mosta. osim riječne obale. promjenjivog intenziteta i s povremenim impulsima koji se javljaju prilikom prolaska kamiona s prikolicom. 30 m od obale rijeke i 50 m uzvodno od vikendice koja pripada parceli s katastarskim brojem 879/16. Na mjernom mjestu MM-1 postoje izgrađeni objekti. Kao moguće reflektirajuće površine mogu se uzeti u obzir palete sa građevinskim materijalom visine do 2m. a metodologijom koja je opisana. može se okarakterizirati kao isprekidana.3 Vremenska situacija sunčano sunčano sunčano Studija uticaja na okolinu – Lot 1 157 .4. Mjerno mjesto MM-1 nalazilo se u krugu stovarišta građevinskog materijala. preko parametara koji su dani u izvještajima o mjerenju. Opis mjernih mjesta Na promatranoj lokaciji mjerenje nivoa buke izvođeno je na nekoliko mjernih mjesta.6-2. Izvori buke na mjernom mjestu MM-2 mogu se uočiti na većoj udaljenosti. a ekvivalentni nivoi buke na mjernim mjestima prikazani su u tablici T. Konstantna buka koja je ovdje zabilježena ima karakter pozadinske buke i potiče od prometa koji se odvija na postojećem mostu u Modriči. Drugi registrirani izvor buke smješten je nizvodno 200 m i potiče od bagerskog utovara šljunka koji se eksploatira iz riječnog korita.7-3. Od značaja je montažni objekt u vidu poluotvorenog skladišta. Buka prometa.8 6. U pravcu mjerenja nema prepreka. ali ne i presudan izvor buke predstavljaju radovi koji se odvijaju u krugu stovarišta.3. Izbor ovih mjesta napravljen je na osnovu zone utjecaja budućeg autoputa a s ciljem sagledavanja sadašnjeg stanja uobičajenog nivoa buke u blizini budućeg autoputa. MM-2).13. gledano prema mostu. Na samoj lokaciji mjernog mjesta nema značajnijeg izvora buke. a na dvadesetak metara s lijeve strane nalazi se montažna zgrada otvorenog skladišta. koji je na ovom dijelu magistralnog puta vrlo frekventan. Izvori buke Glavni izvor buke na mjernom mjestu MM-1 predstavlja promet na spomenutom mostu magistralnog puta Bijeljina – Doboj. Na tom pravcu nema prepreka ni barijera. u čijoj blizini je bio postavljen bukomjer. Okolni teren. oko 40 m od mosta magistralnog puta Bijeljina – Doboj. nalaze se palete s građevinskim proizvodima visine do 2 m. visine oko 5 m. Tablica T.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4. nije obrastao raslinjem i to su uglavnom livade i njive.13-02. 4.4. Učinak ove buke ograničenog je karaktera i prisutan je u trenucima utovara paleta viličarom u kamion. Uvjeti mjerenja Buka je mjerena u vanjskoj sredini. Srednje vrijednosti vremenskih prilika prikazane su u tablici T. 150 m nizvodno od postojećeg dalekovoda.13. Obraslost vegetacijom prisutna je u obalnoj zoni i neznatno utječe na rezultate mjerenja.2 19. Dodatni. Određene su dvije karakteristične točke sa lijeve i desne strane rijeke Bosne (mjerna mjesta MM-1. S lijeve i desne strane mjernog mjesta.8 (prije podne) TLAK ZRAKA (mbar) 1008 1008 1009 Brzina strujanja zraka (m/s) 0.3 0.13-01: Srednje vrijednosti vremenskih prilika MJERNO MJESTO MM-1 MM-2 MM-2 TEMPERATURA ZRAKA (oC) 18.0 < 0. 4.1.

14..2003. 20.20 km Makadam Ukupno 1. Pored navedene primarne saobraćajne mreže ostatak mreže čine veći broj lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Odžak.40 km 1. kao i regionalni putevi R464 Odžak – Šamac i R464-a Odžak – Svilaj. U tabeli T.11.2003.60 km 5.2003.5 4. 19. 6.1 47.1-01 je dat prikaz lokalnih puteva dostavljenih od strane organa uprave Opštine Odžak.4. Putna mreža Prostor opštine Odžak nalazi se na sjevernoj granici Bosne i Hercegovine i naslonjena je ne desnu obalu rijeke Save.1-01: Putna mreža Dionica 1. 2. 4.11.50 km 1.3 55. 20. 5. 19.2003.13-02: Ekvivalentni nivoi buke na mjernim mjestima MJERNO MJESTO MM-1 MM-1 MM-1 MM-2 MM-2 MM-2 MM-2 MM-2 DATUM MJERENJA 19.11.14.14.70 km 4.1 46.6 53.40 km 6. Kolovozni zastor ove dionice je u relativno-dobrom stanju.2003.60 km 5. 19.40 km 1.1.40 km 6.1 i to dionicom Vukosavlje – Odžak. 20.70 km 4.1.40 km 1.2003.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tablica T. Regionalni putevi R464 i R464a kroz područje opštine Odžak pružaju se dužinom od 16 i 14 km sukcesivno.40 km 1.7 52.1 kroz opštinu Odžak iznosi 24 km. S obzirom da se područje opštine Odžak nalazi u ravničarskom dijelu Bosne i Hercegovine odnosno reljef kao uticajni faktor nije imao preveliki uticaj na geometrijske elemenete saobraćajne mreže. Infrastruktura 4. Ova tri pravca čine primarnu saobraćajnu mrežu na području opštine Odžak.1.14.2003.11.11.2 46.11. Opština Odžak 4. Dužina magistralnog puta M14. Tabela 4.9 56.50 km 1.20 km Studija uticaja na okolinu – Lot 1 158 .11. POČETAK I KRAJ MJERENJA 12:32:01-12:53:26 12:56:19-13:17:49 18:11:50-18:31:18 14:12:59-14:37:04 08:28:57-09:06:57 10:03:34-10:25:02 10:49:56-11:08:59 11:17:19-11:35:38 TRAJANJE MJERENJA 0:21:25 0:21:30 0:19:28 0:24:05 0:38:00 0:21:28 0:19:03 0:18:19 EKVIVALENTNI NIVO BUKE [dB(A)] 58. 20.14.Svilaj. 3. Kroz područje opštine odžak pruža se Magistralni put M14. 7. Ova tri nabrojana puta ukrštaju se se u centralnom području Odžaka pri čemu stvaraju čvorište (raskrsnicu) sa vrlo velikim stepenom iskorišćenja kapaciteta i lošim nivoom usluge.2003. Odžak-Čokori Ožak-Cvekovi Cvek-Gornjani Bijele Bare-Novo Selo Donjani-Lužnjani Donjanji-Neteka Neteka-Posavska Mahala Asfalt 1.4.11.

70 km 2. 22. 28.1 Trnjani-M14. na području opštine postoje vodozahvati – izvorišta (bunari) u naseljenim mjestima Odžak. 16. 27.50 km 5. 19. 34.50 km 1.50 km 1.20 km 4.40 km 4. 26. 4.00 km 4. Telekomunikacije Mrežu telekomunikacionog sistema na području opštine Odžak predstavlja regionalna automatska telefonska centrala (ATC) smještena u centru grada i lokalne ATC (istureni stepeni RSS-ovi) u naseljima Svilaju. 29.1 Donji Brezik-M14. Posavskoj Mahali.30 km 2.30 km 6.80 km 3.5 ha zemljišta koje se nalazi u posjedu JP “Komunalac”. Adi. Što se tiče poštanskog saobraćaja sveden je na poštanski centar u Odžaku. 23.70 km 2.60 km 5.2.00 km 4. Na dijelu trase budućeg autoputa Vc koji prolazi kroz opštinska područja Odžak se nalaze telekomunikacioni kablovi. 15. 9. planirano je polaganje optičkog kabla uz regionalni put Svilaj . Vrbovcu.20 km 4. Doljani-Posavska Mahala Posavska Mahala-Vrbovači Lipik Lještrak-Brezik Točak-Vrbovac Panjik-Pantića Kosa Brezik-Kočijaš Donji Svilaj-Kadar Gornji Svilaj-Pavlovci M14.50 km 118.00 km 2. Kacevima. 21.40 km 4.40 km 1.00 km 4.20 km 4.14. 13.30 km 1. 4.3 km 15. 30.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 8.30 km 1. 33.50 km 2.30 km 2. Gornjoj Dubici. Novom Gradu.40 km 1. Elektronergetika Na području opštine Odžak buduća trasa autoputa Vc na više mjesta ukrštaće 04/10 i 0. 32. 10.30 km 1.50 km 5. Ada.30 km 1. Novom Selu. 17.60 km 5. Od Odžaka prema svim gore navedenim isturenim stepenima položen je optički kabal. Malom Polju. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 159 . Takođe. 25.80 km 3. Rezervoarski kapacitet predstavlja metalni spremnik zapremine 200 m3.00 km 7. 14.70 km 3. Pavlovacu.30 km 4. Vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda Glavno izvorište za snabdijevanje vodom urbanog područja opštine Odžak su podzemne vode koje se crpe sa 4 bunara lociraim u neposrednoj blizini naselja.30 km 1. ukupnog kapaciteta oko 25 l/sek.30 km 1.70 km 3.40 km 1.80 km 2.80 km 0.30 km 6.50 km 2.30 km 1. a u manjim naseljenim mjestima nalaze se poštanski šalteri i sandučići za pisma.Novi Grad. postavljen na vodotornju 40 m iznad površine zemlje.14. Vodozahvat obuhvata površinu od oko 2. Gornja Dubica – Papučja.20 km 1. 31.20 km 1. Novo Selo. 11.30 km 4.00 km 7. 24.o.1.80 km 2.4.o Odžak.14.20 km 4. Zorice. Vojskova. 18.50 km 118.3 km 15.3.00 km 4.40 km 4.4 kV vodove dok se 35 kV dalekovod Odžak – Novi Grad nalazi u širem obuhvatu koridora puta Vc.1.30 km 1.00 km 2.80 km 0.1 Gornji Brezik-Panjićka Gornja Dubica-Novi Grad Oštice-Papučija Donja Dubica-Papučija Vojskova-Donja Dubica Zorice-Donja Dubica Donja Dubica-Prud Zorice-Trnjak Gornja Dubice-Papučija Gornja Dubica-Kućište-Burum Novo Selo-Donjani-Neteka Novo Selo-Arambašići-Bijele Bare Prnjavor-Arambašići Lještrak-Vrbovački Lipik Bijele bare-Novo Selo Čivčije Bukovačke-Grabovica UKUPNO LOKALNIH PUTEVA 1. 20. d. Pored glavnog izvorišta u Odžaku.1-Trnjani-M14. 12.

4.50 km 3.Postrojenje za tretman otpadnih voda još nije izgrađeno. Vrbovac. i za opštinu Odžak kao konačno rješenje obezbjeđivanja dovoljnih količina vode bila je orjentacija priključak na regionalni sistem vodovoda “Sjeverna Bosna”. 8.14.50 km 3. neposredno iza gradskog područja na lokalitetu Tuk.1 koja čini i okosnicu saobraćajne mreže opštine Vukosavlje. već svoje otpadne vode odlažu u individualne septičke jame ili direktno u najbliže vodotoke.14. 5. gdje se Bez prethodnog prečišćavanja vrši dispozicija otpadnih voda.2-01: Putna mreža . Planirano je da se prečišćene otpadne vode i kišne vode zajedničkim kolektorom ispuštaju u rijeku Bosnu.14.70 km 4. Ostala naselja u većini slučajeva ne posjeduju nikakvu kanalizacionu mrežu. Opština Vukosavlje 4. prikaz lokalnih puteva prikazan je u tabeli T.50 km 5.20 km 1. nisu dovoljni za dugoročno snabdijevanje vodom. Ostatak saobraćajne mreže čine lokalni i nekategorisani putevi. Novi Grad. Ovakav način dispozicije otpadnih voda stvara vrlo tešku sanitarnu situaciju: u ljetnjem periodu dolazi do intenzivne razgradnje organskih materija. planirani lokalitet za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je jugoistočno. 6.20 km Studija uticaja na okolinu – Lot 1 160 .50 km 4.50 km Makadam Ukupno 4. Područje opštine presjeca magistralni put M14. Putna mreža Područje opštine Vukosavlje nalzi se u sjevernom dijelu Republike Srpske. Za urbano područje opštinskog centra Odžaka.00 km 2. sa svim štetnim posljedicamakoje iz toga proizčaze.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Prud.50 km 3. gdje se istim kanalima odvode oborinska i otpadna voda od stanovništva i industrije.50 km 3. a u periodu velikih voda dolazi do izlijevanja otpadnih voda na okolne terene. Tabela T.50 km 3. Prnjavor.1.50 km 2. Glavni kolektor Ø1000 mm je izveden do prirodne depresije Neteke.14.4. Prema ranije rađenim studijskim analizama. Donji Svilaj.2. 7. Problem dispozicije otpadnih voda do sada je riješen samo u užem gradkom području naselja Odžak.2-01. Opšta je konstatacija da postojeći resursi podzemnih voda na teritoriji opštine.lokalni i nekategorisani putevi Dionica 1.50 km 2.70 km 1.4.2.80 km 4. Postojeći kanalizacioni sistem je mješovit. 2. Odžak-Potočani Odžak-Jazavac Odžak-Gnionica Odžak-Potočanski Ritovi Potočanski Ritovi-Kočević Tuk-Čopori Odžak-Čopori Jakeš-Modrički Lug Asfalt 4. 3. Kao izvorište vode regionalnog vodovoda “sjeverne Bosne” na koji se prema planu priključuje i opština Odžak postoje alternative: površinske akumulacije u srednjem toku rijeke Bosne (van teritoorije opštine Odžak) i podzemne vode modričko – odžačkog luga (dijelom zahvata područje opštine). 4. Navedeni put kroz opštinu Vukosavlje pruža se dužinom od 6 km i kvalitetnog je zastora.80 km 4.50 km 2.50 km 1.

4.20 km Mala dužina i slabo razvijena saobraćajna mreža. perspektivno rješenje snabdijevanja vodom treba tražiti u regionalnom konceptu opština centralnog dijela Sjeverne Bosne.14. Optički kabal koji povezuje tu ATC sa ATC Modriča nalazi se u okviru predmetnog prostora.2.14. Tabela 4. kao ni distibuciona mreža ne mogu kvalitetno zadovoljiti potzrebe sadašnje a pogotovo planirane potrebe stanovništva. odnosno sa vodovodnog sistema Modriče. Odvođenje otpadnih voda još nije riješeno javnim kanalizacionim sistemom.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 9. kao i relativno mali broj registrovanih vozila na području opštine Vukosavlje uticali su i na mali broj broj saobraćajnih nezgoda. Potrošači svoje sanitarne upotrijebljene vode Studija uticaja na okolinu – Lot 1 161 . Glavni dovodni cjevovod.2-02: Broj registrovanih vozila na području opštine Vukosavlje Vrsta vozila Autobus Motocikl Priključno vozilo Putničko vozilo Radno vozilo Specijalno vozilo Teretno vozilo Traktori 2004 10 14 441 28 2005 5 2 373 16 - Tabela 4.90 km 15.14.00 km 47. Broj i strutkura registrovanih vozila na području opštine Vukosavlje prikazan je u sljedećoj tabeli.godina Lokalni i ulice u gradu 0 1 3 Magistralni 0 1 2 Regionalni 0 0 0 Lokalni i ulice u gradu 0 1 4 * Magistralni 0 2 3 Regionalni 0 0 0 .3. godina SN /ketegorija puta SN* sa poginulim licima SN* sa povrijeđenim licima SN* samo sa materijalnom štetom * 2005. Vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda Snabdijavanje vodom sadašnjih potrošača u opštini Vukosavlje se vrši sa izvorišta u Modričkom polju. Što se tiče poštanskog saobraćaja sveden je na poštanski centar u Vukosavlju.2-03: Broj registrovanih saobraćajnih nezgoda na području opštine Vukosavlje 2004.14. 10. I za područje Vukosavlja.00 km 42. Rupovi-Zeleni Vir Pećnik-Modrički Lug UKUPNO LOKALNIH PUTEVA 15.Saobraćajne nezgode 4.30 km 4. Telekomunikacije Mrežu telekomunikacionog sistema na području opštine Vukosavlje predstavlja lokalna automatska telefonska centrala (ATC) smještena u centru opštine.

1. 4.50 km 11.90 km Od magistralnog puta M17 do rijeke Bosne je makadam 7. Kao najznačajnije ukrštanje može se izdvojiti ukrštanje magistralnih puteva M17 i M14.00 km 18.00 km 13.50 km 11. Tabela T.70 km 21.lokalni i nekategorisani putevi Opština Modriča 1.00 km 5.10 km 4.3.14. Putna mreža Opština Modriča smještena je na na obalama rijeke Bosne u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine.00 km 10.14.00 km 4. 3. U sljedećoj tabeli dat je prikaz lokalnih puteva na području opštine Modriča.00 km 10.00 km 5. Na području opštine Modriča dolazi do ukrštanja više regionalnih i magistralnih putnih pravaca.4.1.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija disponiraju u zavisnosti od lokacija objekata: u najbliže vodotoke (bez prečišćavanja) ili u individualne septičke jame. 2. Osnovnu primarnu saobraćajnu mrežu Modriče čine upravo ove dvije saobraćajnice. 4. Vrsta vozila Autobus Motocikl Priključno vozilo Putničko vozilo Radno vozilo Specijalno vozilo Teretno vozilo Traktori 2004 12 38 84 4455 372 2005 18 44 85 4152 356 - Tabela 4. Nalazi se na raskršću putnih pravaca istok – zapad (Banja Luka – Bijeljina granica) i sjever –jug (sjeverna granica – centralni dio Bosne i Hercegovine).50 km 18. 6. i 2005.3-03: Broj registrovanih saobraćajnih nezgoda na području opštine Modriča Studija uticaja na okolinu – Lot 1 162 .40 km Makadam Ukupno 2.14.14.30 km 5.00 km 13.00 km 2.3.3-01: Putna mreža . Opština Modriča 4.60 km Tabela 4.3-02: Broj registrovanih vozila na području opštine Modriča za godine 2004.00 km 12.00 km 5. Dionica Jakešnica-Pećnik Put uz rijeku Ljubioču Jakešnica-Modrički Lug Dugo Polje-Vranjak Botajica-Jošava Put uz Botajičku rijeku Prnjavor-Žabari Brezik-Vrbovački Lipik Prudovi-Čopori UKUPNO LOKALNIH PUTEVA Asfalt 2.00 km 5. 7. 8.14. 9. 5.50 km 40.

za dugoročno snabdijevanje vodom opštine Modrča bila je orjentacija na korišćenje vodnih resursa regionalnog karaktera. Mala rijeka.00 m. i odvodnja sa ulica.3.4 i 10 kV vodove.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 2004.14. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 163 .3. lokalni vodovodi (bunari) sela Jakeš.godina Lokalni i ulice u gradu 0 17 50 Magistralni 0 22 64 Regionalni 0 3 8 Lokalni i ulice u gradu 0 9 58 * Magistralni 0 24 89 Regionalni 0 6 9 . Kužnjača.3. Postojeći kanalizacioni sistem Modriče je jako oskudan. godina SN /ketegorija puta SN* sa poginulim licima SN* sa povrijeđenim licima SN* samo sa materijalnom štetom * 2005. Elektroenergetika U reonu opštine Modriča buduća trasa autoputa Vc na više mjesta ukrštaće 0. Kasnije su u nju priključena 3 vodotoka bujičnog karaktera. Pored glavnog izvorišta u Modričkom polju. Zato je ranije bila planirana izgradnja vodne akumulacije “Marica” na rijeci Usori na teritoriji Opštine Teslić. Poštanski saobraćaj se odvija preko pošta u Modriči i Miloševcu. Odžak i Gradačac). Modriča. vodom se snabdijeva urbano područje i prigradska naselja opštine Vukosavlje. dok će samo na jednom mjestu proći ispod 110 kV dalekovoda Modriča – Dervetna.14. Alternativno rješenje su vodni resursi podzemnih voda u aluvionu rijeke Bosne na dijelu nizvodno od Modriče do Šamca (za opštine Šamac. Brvno. Prikupljene otpadne vode se ispuštaju direktno u rijeku Bosnu.Saobraćajne nezgode 4. Pećnik. 4. 4. Telekomunikacije U Modriči je instalisana lokalna ATC koja je kao privod spojena na magistralni otički kabal prema Brčkom. Izvorište se sastoji od 3 bušena bunara dubine 28. odnosno prema Doboju. Botajica. U ovaj sistem bi bile uključene opštine Sjeverne Bosne.3. Izvedena je samo fekalna kanalizacije u užem području grada. Babešnica. ukupna izdašnost izvorišta se procjenjuje na 100 do 126 l/sek. tako da ista nije u stanju da primi sve vode kod jačih padavina. kada dolazi do izlivanja vode iz kanalizacionoga sistema. Grad nema izgrađen uređaj za tretman otpadnih voda. Vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda Glavno izvorište za snabdijevanje vodom Modriče se nalazi u Modričkom polju (na oko 2 km jugoistočno od Modriče – prema Gradačcu). Izvedeni kanalizacioni sistem je profila Ø200 – 700 mm. u neposrednoj blizini trase koridora V-C su izvorišta (bunari) za više lokalinih vodovoda: vodovod Modrički lug. Prema ranije rađenim studijskim analizama.14.4. Sa izvorišta u Modričkom polju osim urbanog područja i prigradskih naselja Modriče.00 do 33.2. Tarevci. U širem reonu autoputa Vc postoji jedna 110/H kV trafostanica dok se s desne strane rijeke Bosne planira izgradnja nove 110/H kV trafostnaice Modriča. Karamanići.

14. 4.50 km 6.50 km 6.14. 3. gdje je ujedno prikazan i PGDS za nevedene dionice prema rezultatima brojanja.4. 6.14. M17-Podnovlje-Podnovlje GornjeDobra Voda Partizansko groblje-Ritešići-Majevac P482-Komarica-M17b M17-Bukovac-P482 M17-Kotorsko-Johovac Johovac-Foča-Prnjavor Veliki Johovac-Zarječa M17-Čivčije Bukovačke-Opsine-UlerGrabovica-P474a M17—L5-Bukovica Velika-Bukovica Mala-P474a P474a-Ljeskove Vode-Tisovac P474a-Ljeskove Vode-Jelanjska(veza Asfalt 8. 9. 8.00 km 4.00 km 14. 11. dionice magistralnim puta M17.14. Regionalni put R465 Doboj – Modriča ima važnu ulogu u prikupljanju tokova sa desne obale rijeke Bosne i njihovu vezu sa Modričom i ostatkom mreže puteva.4. 2. kao i dužina po dionicama.4-01: Magistralni put M17 Dionica 1. 10. izuzev rafinerije ulja Modriča koja ima izgrađen uređaj za tretman otpadnih voda. koje sprovode JP “Putevi Republike Srpske”. Tabela T.1 Derventa – Brod.1 Putna mreža Opština Doboj smještena je na obalama rijeke Bosne. 7.Rudanka Rudanka .00 km 4. 5. 5.00 km 6.20 km 10. Tabela 4.lokalni i nekategorisani putevi Dionica 1.00 km Studija uticaja na okolinu – Lot 1 164 .20 km 10.Šešlije Šešlije .00 km 14. 4. 4. već svoje otpadne vode odlažu u individualne septičke jame ili direktno u najbliže vodotoke.Johovac Johovac . Opština Doboj 4.00 km 4. 2. Banja Luka.1 Klašnice –Derventa.4.00 km 14.00 km 4. Podnovlje .00 km 14. 3.50 km 7.Doboj Doboj – Karuše Dužina 11 5 7 / 4 PGDS(2003) 5282 7553 6931 9821 12309 PGDS(2004) 5176 7402 6994 10583 12556 PGDS(2005 5042 6690 7126 10328 13155 Na području opštine Doboj pored navedenih magistralnih puteva razvijena je i mreža regionalnih puteva. Ostala naselja u većini slučajeva ne posjeduju nikakvu kanalizacionu mrežu.50 km 7. međutim nemaju nikakav tretman otpadnih voda. Regionalnim putevima R474a.50 km 6.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Veći privredni subjekti imaju izgrađene kanalizacione sisteme.00 km 6. R482 i R472 izvršena je veza magistralnog puta M17 sa sa dionicom magistralnog puta M16. na raskršću magistralnih puteva M4 i M17 koji predstavljaju jedne od najznačajnijih putnih pravaca u Bosni i Hercegovini.50 km 6.4-02: Putna mreža . gdje zajedno formiraju primarnu saobraćajnu mrežu opštine Doboj. Magistralni put M17 na području opštine Doboj predstavljen je kroz dionice prikazane u tabeli.2 Derventa – Šešlije kao i dionicom magistralnog puta M14.00 km Makadam Ukupno 8.

00 km 12.50 km 8. Vrsta vozila Autobus Motocikl Priključno vozilo Putničko vozilo Radno vozilo Specijalno vozilo Teretno vozilo Traktori 2004 40 13 84 9078 25 35 526 36 2005 39 10 63 8545 24 25 457 6 Tabela 4. 22.50 km 6.14.00 km 7.20 km 1.14.50 km 3. 29.50 km 2.00 km 2.00 km 7.00 km 40.4-04: Broj registrovanih saobraćajnih nezgoda na području opštine Doboj Studija uticaja na okolinu – Lot 1 165 . 21.50 km 9.P474a P474a-Ostružnja Donja-CerovicaMiljanovci P474a-Grabovica-Brezik-StanoviPuračić-Putnikovo brdo-Miljkovac Doboj-Miljkovac-Prisade-Čaire Vila-Makljenovac-Ularice-Omanjska Ularice-Šivša M4-Alibegovci-Sivša P465-Potočani P465-Pridjel-Preslica-Suho PoljeBoljanjić Suho Polje-Tekućica M4-Brijesnica Mala M4-Klokotnica-Lukavica Rijeka Sjenina-Sjenina Rijeka-Lukavica Rijeka-kraj Opštine P465-Štale-Sjenina P465-Osječani Donji-Čivčije Osječanske-Duge Njive Novo Selo-Sivša Podnovlje-Bukovica Novi Grad-Trnjani UKUPNO LOKALNIH PUTEVA 12. 18.50 km 7.50 km 6.50 km 9. 33.00 km 6. 27.50 km 2.50 km 1.50 km 7. i 2005.50 km 205.00 km 3.50 km 6. 30. 31. 15. 24.50 km 5.00 km 2.00 km 3. 26. 14.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija sa Osinjom)-Cvrtkovci-MitrovićiBrestovo-Most na Ukrini P474-stanari.50 km 6.4-03: Broj registrovanih vozila na području opštine Doboj za godine 2004. 17.00 km 4. 23.50 km 3.20 km 1.00 km Tabela 4.50 km 7. 20.00 km 12.00 km 6.50 km 8.50 km 205.50 km 1. 19.00 km 20.50 km 1. 16. 25. 13. 32.50 km 5.00 km 4.50 km 7.50 km 1.P474a-Ostružnja Gornja Raškovci-Cvrtkovci Dragalovci-Brestovo Dragalovci-Osredak P474-Cerovica. 28. 8.

Saobraćajne nezgode 4.00 m.2. Sastoji se od sedam bušenih bunara ukupnog kapaciteta oko 65 l/sek. U širem obuhvatu koridora autoputa Vcnalaze se 35 kV dalekovodi Miljkovac – Kotorsko i Miljkovac – Jelah i 35 kV trafostanice Miljkovac. kapaciteta oko 20 l/sek) za snabdijevanje vodom naselja Osječani. Vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda Glavno izvorište za snabdijevanje vodom Doboja na lokalitetu Luke uz rijeku Bosnu iz koje se vrši prihranjivanje podzemnim vodama vodocrpilišne zone bunara.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 2004.14. Lipljaku. 4. Procijenjeni ukupan kapacitet svih bunara je oko 135 l/sek (oko 140 l/sek u povoljnim hidrogeološkim uslovima).00 m.00 do 15. Telekomunikacije Mrežu telekomunikacionog sistema na području opštine Doboj predstavlja regionalna automatska telefonska centrala (ATC) smještena u centru grada i lokalne ATC (istureni stepeni RSS-ovi) u naseljima Rudanka. dok je bezbjedni maksimalni kapacitet tokom sušne sezone 45 – 50 l/sek.4.4 i 10 kV vodove dok će na tri mjesta ukrštati 110 kV dalekovode. dubine 10. 2 tehnološka bunara Ø350 mm. 3 kopana bunara Ø1000 mm. Brđani. Elektroenergetika U reonu opštine Doboj buduća trasa autoputa Vc na više mjesta ukrštaće 0. Sastoji se od sljmyoemoedećih bunara: 5 kopanih bunara Ø2500 mm. Buduća trasa autoputa Vc ukrštaće 110 kV dalekovod Doboj – Derventa. Od ostalih većih postojećih vodovodnih sistema. dubine oko 10 m. Čivčije.00 do 9.00 m. 4.14. značajno je izvorište vodovoda Osječani (lokalitet “Bare” sa jednim kopanim bunarom u prvoj fazi. Osječani – Gradčac i Doboj – Teslić U Osječanima buduća trasa autoputa Vc prolaziće neposredno uz trafostanicu 110/H kV Osječani (Doboj 3) dok se trafostnaice 110/H kV Doboj 1 i Doboj 2 nalaze u širem obuhvatu. dubine 8. Izvorište se nalazi u blizini gradskog jezgra i industrijske zone. odnosno poštanski šalteri preko kojih se odvija poštanski saobraćaj.3. Simići (ukupno oko 4000 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 166 . jednog upojnog kopanog bunara Ø1000 mm dubine 9.4. Trasa budućeg autoputa Vc na južnom dijelu grada Doboja ukrštaće 400 kV dalekovod Tuzla – Banjaluka.00 m.4.00 do 10.godina Lokalni i ulice u gradu 2 38 140 Magistralni 4 48 144 Regionalni 1 23 61 Lokalni i ulice u gradu 0 35 161 * Magistralni 2 53 171 Regionalni 3 37 76 . godina SN /ketegorija puta SN* sa poginulim licima SN* sa povrijeđenim licima SN* samo sa materijalnom štetom * 2005. dubine 8. dubine 11. Kotorsko i Jelah.14. Drugo značajnije izvorište za snabdijevanje vodom Doboja je izvorište Rudanka. Izvorište Luke je u središtu naseljenog područja koje je samo djelimično priključeno na kanalizacioni sistem.00 do 13.00 m. Međutim u nepovoljnim uslovima u toku letnjih mjeseci kada je prihranjivanje vodonosnih slojeva smanjeno izdašnost izvorišta šada do 30%. Kotorsko.4. U tim mjestima se nalaze i pošte. Dosadašnjim analizama je utvrđeno da je bezbjedonodsni maksimalni kapacitet tokom sušne sezone 80 – 90 l/sek. 3 bušena bunara Ø350 mm.

Na području naselja Alibegovac postoje dva bunara kapaciteta 10 l/sek. Gornji Moranjci. Velika količina gubitka u postojećim vodovodnim sistemima. još više usložnjavaju problematiku obezbjeđivanja potrebnih količina vode za stanovništvo i ostale potrebe. U njega bi se uključile opštine centralnog dijela Sjeverne Bosne. Drenova. Popići. Na spoju glavnih kanalizacionih kolektora se nalazi prepumpna stanica. vodovod Grapska. bila je orjentacija bila na korišćenju vodnih resursa regionalnog karaktera. Među većim lokalnim vodovodima su: vodovod Kostajnica. Orašje.5. te magistralnih i distribucionih cjevovoda. Mrkotić. veliki problem predstavlja provođenje propisanih mjera sanitarne zaštite izvorišta (kako podzemne vode tako i površinskih tokova iz kojih se vrši prihranjivanje aluviona). Zato je ranije bila planirana izgradnja vodne akumulacije “Marica” na rijeci Usori na teritoriji Opštine Teslić. 4.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija stanovnika). Poljana. Grad nema izgrađen uređaj za tretman otpadnih voda. Brestovo. pumpnih stanica (Krajinići. Za trajno rješavanje problema vodosnabdijevanja. Malivojevići. glavnih rezervoara sistema (Krajinići. koja kod visokih vodostaja rijeke Bosne. Sve vode u gradu se skupljaju sa dva glavna kolektora. Modriča. Stoglav. prekidnih rezervoara (Donja Bišnja. Šibošnica. Vidara. zajednički za otpadne vode i vode od padavina. Žepče. dok se na području naselja u mjesnoj zajednici Žabljak nalazi izvorište sa 4 bunara ukupnog kapaciteta 15 l/sek. uređaja za kondicioniranje (Krajinići. Mrdići. Ostala naselja u većini slučajeva ne posjeduju nikakvu kanalizacionu mrežu. Postojeći kanalizacioni sistem Doboja je izgrađen kao kombinovani (mješovit).1. vodovod Kotorsko. mada je njegova izgradnja planirana nizvodno od naselja Kotorsko. Donji Islamovac. te podzemne vode: područje područje RudankaKotorsko-Kožuh. pored susjednih opština. Ranijim studijskim analizama. i trebao bi da ima regionalni karakter za najveći dio područja opštine Doboj. Zato je ranije bila planirana izgradnja vodne akumulacije “Marica” na rijeci Usori na teritoriji Opštine Teslić te akumulacije Krajinići na rijeci Krivaji kod Zavidovića te niz manjih akumulacija. Gradačac. Doboj. Brestovo. Drenova. Drenova). Ranijim studijskim analizama. Maoča. pored susjednih opština.14. i za analizirano područje Doboja. Naselje Makljenovac se snabdijeva vodom iz bunara kapaciteta 5 l/sek. Sladna. Za postojeća izvorišta pored ograničenih kapaciteta. Brestovo. Sladna. već svoje otpadne vode odlažu u individualne septičke jame ili direktno u najbliže vodotoke. U ovaj Studija uticaja na okolinu – Lot 1 167 . Vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda Područje Usore koristi vodozahvate u aluvionu rijeke Usore. Mrkotić. vodovod Šeplije i ostali lokalni seoski vodovodi. Ovaj regionalni vodovodni sistem bi bio uvezan sa sistemima izvorišta (akumulacije površinskih voda: Marica. bez prethodnog prečišćavanja. Šibošnica). područje Vučilovac kod Brčkog. u ovom području nema jačih izvorišta. Šamac. na području naselja Ularice kapacitet postojećeg bunara je 5 l/sek.14. Gornji Maronjci).5. koji se upuštaju na jednom mjestu u rijeku Bosnu. Prnjavor. distributivnih rezervoara u centrima potrošnje. Gradačac. Opština Usora 4. Popići). vrši prepumpavanje sakupljenih otpadnih i površinskih voda. bila je orjentacija bila na korišćenju vodnih resursa regionalnog karaktera. Marica. Sladna. tako i za analizirano područje Usore. Gračanica. Modričko-Odžački lug. Brestovo. Srebrenik. područje Korače kod Broda). Krajinići.

4-05: Pregled svih kolizionih tačaka autoputa i infrastrukture SAOBRAĆAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1+496. Na području naselja Matuzići postojeići kapaciteti bunara su 10 l/sek. Tabela T4. Problem dispozicije otpadnih voda ovog područja nije rješavan sveobuhvatno i planski. Obično se radi o kanalizacionim sistemima mješovitoga tipa sa ispustima u nejbliže recipijente bez prethodnog tretmana.92 km 11+300.1 MODRIČA-GRADAČAC REGIONALNI PUT R465 MODRIČA-DOBOJ REGIONALNI PUT R465 MODRIČA-DOBOJ Studija uticaja na okolinu – Lot 1 168 .00 km 16+798. Bunarski kapaciteti izvorišta Kraševo su oko 18 l/sek.14.30 km MAGISTRALNI PUT M14 ODŽAK-BOS.Jug koristi vodozahvate u aluvionu rijeke Usore i Bosne. ranijim studijskim analizama. 4.95 km 16+206.40 km 20+452. Zato je ranije bila planirana izgradnja vodne akumulacije “Marica” na rijeci Usori na teritoriji Opštine Teslić. u ovom području nema jačih izvorišta.00 km 22+793.364 km 5+957. Opština Doboj Jug 4.1.BROD LOKALNI PUT VRBOVAČKI LIPIK-BREZIK REGIONALNI PUT R464 LOKALNI PUT ODŽAK-SRNAVA LOKALNI PUT POTOČANI-GNIONICA LOKALNI PUT GNIONICA-ODŽAK LOKALNI PUT PEĆNIK-MODRIČKI LUG MAGISTRALNI PUT M17 BOS. Alternativno rješenje su vodni resursi rijeke Krivaje planiranom izgradnjom kumulacije Krajinići ili Buk. U ovaj sistem bi bile uključene opštine Sjeverne Bosne. Djelimično izgrađene kanalizacione sisteme imaju samo opštinski centri. Vodosnabdijevanje i dispozicija otpadnih voda Područje opštine Doboj . orjentacija bila na korišćenju vodnih resursa regionalnog karaktera. Za trajno rješavanje problema vodosnabdijevanja.00 km 13+275. ukupni rezervoarski kapaciteti 350 m3. Problem dispozicije otpadnih voda ovog područja nije rješavan sveobuhvatno i planski.47 km 16+070.6.ŠAMAC-DOBOJ MAGISTRALNI PUT M14.14. rezervoarski kapaciteti 300 m3.92 km 9+819. Postojeće vodovode sačinjavaju dva odvojena (neuvezana) sistema Matuzići i Kraševo. Djelimično izgrađene kanalizacione sisteme imaju samo opštinski centri. Obično se radi o kanalizacionim sistemima mješovitoga tipa sa ispustima u nejbliže recipijente bez prethodnog tretmana.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija sistem bi bile uključene opštine Sjeverne Bosne.6.14.64 km 13+538. Alternativno rješenje su vodni resursi rijeke Krivaje planiranom izgradnjom akumulacije Krajinići ili Buk. tako da je pored susjednih opština.

30 km 39+710.00 9+800.00 43+000.540 km LOKALNI PUT DUGO POLJE-VRANJAK NEKATEGORISANI PUT PRNJAVOR-BOŠNJACI AUTOPUT BANJALUKA-DOBOJ MAGISTRALNI PUT M17 BOS.00 54+900.00 KANALIZACIJA.00 40+000.052 km 55+108.00 16+600.00 52+400. PLANIRANA I PLANIRANA VODA PLANIRANA VODA Studija uticaja na okolinu – Lot 1 169 .30 km 58+783.ŠAMAC-DOBOJ LOKALNI PUT DOBOJ-PRISADE-MILJKOVACČAIRE LOKALNI PUT DOBOJ-PRISADE-MILJKOVACČAIRE LOKALNI PUT OMARSKA-ULARICE LOKALNI PUT OMARSKA-ULARICE LOKALNI PUT ULARICE-ALIBEGOVIĆI LOKALNI PUT ULARICE-ALIBEGOVIĆI ELEKTROENERGETIKA 1 2 3 23+100.55 km 59+891.00 km 45+150.00 do 34+400.00 33+800.00 OPTIČKI KABAL OPTIČKI KABAL OPTIČKI KABAL OPTIČKI KABAL TANGIRA OPTIČKI KABAL OPTIČKI KABAL HIDROENERGETIKA 1 2 15+800.00 16+000.46 km 55+871.00 11+300.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25+872.00 5 62+800.59 km 60+706.00 DV110kV DV110kV Pored TS Osječani DV35kV iznad tunela DV400kV и DV35kV TELEKOMUNIKACIJA 1 2 3 4 5 6 1+500.10 km 56+901.00 km 52+465.

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 3 4 5 6 7 8 9 16+200.15. U taložnim tvarima prevladavaju krupne čestice. odnosno.00 DO 55+200. PLANIRANA VODA I KANALIZACIJA POTOK 10 55+000.00 VODA I KANALIZACIJA STANJE 11 62+400.00 16+800. Bitno je naglasiti da usled spoljnih uticaja. najčešće veće od 20 do 40 µm. a ovisi o lokaciji izvora onečišćenja. precizni podaci o minama nisu poznati.00 PLANIRANA VODA KANALIZACIJA I PLANIRANA VODA VODA STANJE PLANIRANA VODA PLANIRANA VODA VODA STANJE.MAC čija saradnja je neophodna u daljem procesu realizacije projekta. odnosno za izdavanje informacija na teritoriji BiH nadležan je isključivo Centar za mine . Svi plinovi i čestice koji nisu normalni sastojci zraka smatraju se onečišćenjem. Posebno treba naglasiti da je potrebno pažnju obratiti na ovu problematiku u fazi izvođenja radova.00 17+000. Za detaljnije podatke o minama na predmetnom području potrebno je uraditi poseban elaborat.Karuše. izvršiti razminiranje svih polja. brzini i temperaturi tvari koje izlaze iz izvora (emisiji). Područja potencijalne minske zagađenosti definisana su prema karti minskih polja koju je registrovao Centar za mine . Emisije i kvalitet zraka Onečišćenje zraka posljedica je emisije štetnih tvari iz raznih izvora. One su mjerilo vidljivog onečišćenja okoline (prašina koja se taloži na prozore. količini.00 DO 52+600.11.00 16+400. vegetacijskom pokrivaču. vrsti. te na biljke kojima može začepiti s time i otežati njihovo disanje.00 16+600. 4.00 VODA PLANIRANA 4.16. a za ovu problematiku. tekućem ili plinovitom stanju koje nisu sastavni dio atmosfere. Potpuno je razumljivo da je potrebno predmetni prostor očistiti od mina. o konfiguraciji terena. a u prisutnosti vlage Studija uticaja na okolinu – Lot 1 170 .3. o godišnjem dobu te o meteorološkoj situaciji. u prilogu o uslovima korišćenja i zaštite prostora.00 52+400.Odžak i na dionici Rudanka .11. rublje koje se suši. kao i na mogućnost pojave mina i na mjestima koja kao takva nisu uneta na planove i karte. a talože se gravitacijom ili ispiranjem s padalinama iz atmosfere na tlo.00 DO 62+600. Prema podacima iz Podloga za plansku diokumentaciju.MAC a na podlogama razmjere 1:100000 i 1:25000.00 54+000. uočeno je postojanje mina na dijelu dionice Svilaj .1-12. automobile i druge površine.4. Ugroženost od mina Podaci o položaju i približnoj veličini minskih polja pruzeti su iz dokumentacije koja je sistematizovana u Prostornom planu autoput u Koridoru Vc. Zone prostora minskih polja prikazane su na prilozima 12.00 DO 54+200. Taložne tvari su sve one materije u čvrstom.3. prije svega padavina. Ono je promjenljiva veličina u prostoru i vremenu.

Izbor mjernih mjesta obavljen je na osnovu zone utjecaja budućeg autoputa. taložne čestice narušavaju kvalitetu okoline i mogu posredno nepovoljno djelovati na čovjeka. kemijska industrija). Kada je riječ o kvalitetu zraka u Bosni i Hercegovini podaci uglavnom nisu dostupni.-20. gledano prema mostu. To zahtjeva da se pristupi redovnom mjerenju aerozagađenja na lokalitetima na kojim je prisutna veća emisija aerozagađenja ili se očekuje veći utjecaj vanjskog zagađivača. ali značajan dio i od transporta. Izrađivač ovog dijela prethodne Studije je svjestan činjenice da su to strogo lokalni podaci ne mogu doslovce primijeniti za cijelu lokaciju zahvata. Na lokaciji Modriča mjerenje imisije obavljeno je na dva mjerna mjesta. tvornica deterdženata i đubriva u Tuzli te mnoge druge. Doboj. nalazile su se palete sa građevinskim proizvodima visine do 2 m. mada nema točnih podataka o trenutnoj kvaliteti zraka u Bosni i Hercegovini. Ugljeniku i Gacku. Odžak i Svilaj) iz gore navedenih razloga mora se na žalost konstatirati da ne postoje pokazatelji pomoću kojih bi se moglo utvrditi realno stanje. a pri radu vozila mjerenja se povremeno vrše samo u dvije općine (Banja Luka i Prijedor).2003. zagađenje zraka mnogo je manje nego prije rata. a na oko 40 m nizvodno od mosta magistralnog puta Šamac – Šešlije. Zbog gore navedenog stanja kakvi-takvi podaci o samoj kvaliteti zraka na koridoru autoputa Vc mogu se vidjeti iz mjerenja stanja odnosno kvaliteta zraka u Modriči (za potrebe izgradnje mosta preko rijeke Bosne) tijekom 19. Većina industrije je prestala s radom u toku rata i još uvijek nije rekonstruirana na predratni nivo. Također je i volumen uzorkovanog zraka korigirana na standardne uvjete (T = 25 oC i p = 1 bar). Studija uticaja na okolinu – Lot 1 171 . Promatranje dimnjaka iz ložišta industrijskih objekata. Što se tiče zagađenosti (kvalitete) zraka na području koridora budućeg autoputa (općine Modriča. Zbog komplicirane politike situacije koja je slijedila nakon rata. a s ciljem sagledavanja sadašnjeg stanja kvalitete zraka u blizini rijeke Bosne. Prema tome. "prljavim tehnologijama". iako za to postoji potreba s obzirom na prisustvo lokalnih i vanjskih zagađivača. termoelektrane u Kaknju.11. Da problem zagađenosti postoji. tj. gdje je na pitanje o tome koji problem u vezi zagađenosti životne sredine naročito tangira stanovništvo. Većina tvari koje zagađuju zrak potječe od industrijskih aktivnosti. odgovoreno da je to zagađenje zraka. ali su prekrupne da bi mogle udisanjem ući u organizam čovjeka. ukazuje provedena anketa u Modriči. bilo je vrlo malo suradnje između Entiteta u pogledu pitanja okoliša.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija čestice se mogu otopiti i kroz pokrovno tkivo ući u biljke). samo u Banjoj Luci. Tuzli. Uzimanje uzoraka i analizu zraka obavljao je Rudarski institut iz Zemuna. ali daju okvirnu sliku stanja onečišćenja zraka koja se može primijeniti (barem približno) za ocjenu kvalitete zraka uz gradska naselja. rudarstvo. Kontrola kvalitete zraka vrši se stalno ili povremeno u manjem broju općina (oko 30%). Prije rata industrija je bila najznačajniji zagađivač zraka i to: željezara Zenica. prema važećim standardima i metodama propisanim za korištenu opremu. Mjerno mjesto MM-1 nalazilo se na lokaciji stovarišta građevinskog materijala. Mjerenje emisije aerozagađenja od ispušnih plinova iz putničkih vozila obavlja se u maloj broju općina (10%) pri tehničkom pregledu. a na dvadesetak metara sa lijeve strane nalazila se montažna zgrada otvorenog skladišta. Mjerna mjesta obilježena su kao MM-1 i MM-2. Zahvaljujući tome. svakodnevno. Mjerenje aerozagađenja obavlja se kontinuirano. S lijeve i desne strane mjernog mjesta. Drugih podataka o mjerenju kvalitete zraka nema. Posljedice su utoliko teže što se često radi o tzv. u krugu dvorišta. gradskih toplana i individualnih ložišta vrši se u oko 10% općina (vjerojatno povremeno). Broj i kvaliteta velikih zagađivača zraka primjeren je strukturi privrede (crna i obojena metalurgija. Kao i na razini Bosne i Hercegovine tako su i podaci o kvaliteti zraka na području Republike Srpske vrlo šturi.

Srbije 54/92 EPA (NAAQS) Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka u RH. 2000 Sl. R. Rezultati ispitivanja stanja zraka u Modriči VRIJEME UZORKOVANJA PARAMETAR JEDINICA MJERE MM-1 MM-2 GRANIČNA VRIJEDNOST EMISIJE (GVI) IZVOR sumporni dioksid µg/m3 24 sata 12. 2000 Sl. gl.5 35.16-01: Rezultati analize taložne tvari u Modriči MJERNO MJESTO MM-1 MM-2 TALOŽNE TVARI (mg/m2/dan) RASTVORENE NERASTVORENE UKUPNE 118. Tablica T. gl. osim riječne obale nije obrastao raslinjem i to su uglavnom livade i njive.2 31.0 125 150 365 100-150 80-120 90 TA luft.4. nalazio se objekt koji služi za potrebe stočnog sajma.16-02. NN 101/96 i 2/97 Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka za FBiH TA luft. 0.76 6.2 < 5. Srbije 54/92 EPA (NAAQS) Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka u RH. 0. NN 101/96 i 2/97 Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka za FBiH TA luft. gl.4. 1980 Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka u RH.3 34. R.7 59. Okolni teren. R. NN dušični oksid µg/m3 24 sata 18. Srbije 54/92 Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka u RH.16-01.2 Tablica T.16-02.4.0 GRANIČNE VRIJEDNOSTI 450 450 pH 6.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Mjerno mjesto MM-2 nalazilo se u dvorište vikendice oko 30 m udaljene od lijeve obale rijeke Bosne i oko 100' m nizvodno od trase budućeg mosta.0 32. Rezultati analize taložne tvari na mjernim mjestima MM-1 i MM-2 prikazani su u tablici T.5 27. U okolini mjernog mjesta u pravcu trase.4. 2000 Sl. Rezultati mjerenja zraka dani su u tablici T. R. NN 101/96 i 2/97 Sl. gl.3 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 172 . Srbije 54/92 Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka u RH. Srbije 54/92 EPA (NAAQS) EC.6 21. gl. R.8 max. NN 101/96 i 2/97 Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka za FBiH Sl.5 153.4 10 (30) 10 10 (40) 2 10 čađa lebdeće čestice µg/m 3 24 sata 145.2 40 85 100 60 60 ugljični monoksid mg/m3 24 sata max.6 50 40-80 120 150 µg/m3 24 sata 55.

Taložne tvari iz zraka (gravimatrijski BS 1747.) .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 150 101/96 i 2/97 Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka za FbiH TA luft. APHA intercos. 12128-02-73T.4 500 1000 1500 2000 živa ng/m 3 24 sata 3. 42242-01-74T. comm. preporučena metode: smjernica SDČVJ 202. comm 1977.kadmij (atomska apsorpcijska spektrofotometrija.) .4 293. Teški metali u taložnim tvarima: olovo. gl. Savez društva za čistoću vazduha Jugoslavije) 4. gl. Methods of air sampling and analysis. gl.0 137. APHA intercos. NN 101/96 i 2/97 Sl. Ugljični monoksid (višekratno kratkotrajno uzorkovanje plinovitim analizatorom firme Dräger) Studija uticaja na okolinu – Lot 1 173 .olovo (atomska apsorpcijska spektrofotometrija. 12110-02-73T. 1977. Methods of air sampling and analysis. 121312-02-73T. Srbije 54/92 Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka u RH. 1977.8 Prilikom navedenih mjerenja bile su korištene sljedeće metoda za određivanje koncentracija: 1. Analiza sumpornog dioksida (spektrofotometrijska metoda s tetraklormjerkuratom i parazanilinom JUS ISO 6767:1998) 2. VDI 2119) 7. NN 101/96 i 2/97 olovo ng/m3 24 sata 283. APHA intercos. Analiza čađi (reflektometrijski. comm.4 18. Analiza lebdećih čestica (gravimetrijski VDI 2463) 5. gl. R. R. R. NN 101/96 i 2/97 Sl. R. cink (metoda atomske apsorpcijske spektrometrije) 8. NN 101/96 i 2/97 Sl.) 6. Methods of air sampling and analysis.) .6 1000 1000 10 40 1000 2000 kadmij ng/m3 24 sata 13. Srbije 54/92 Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka u RH. Srbije 54/92 Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka u RH. Analiza dušičnog oksida (spektrofotometrijska metoda po Gris-Salcmanu JUS ISO 6768:1990) 3. comm. Analiza teških metala u lebdećim česticama: .mangan (atomska apsorpcijska spektrofotometrija.3 3.živa (atomska apsorpcijska spektrofotometrija. Srbije 54/92 EPA (NAAQS) Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka u RH. APHA intercos. 2000 Sl.0 mangan ng/m 3 24 sata 210. 1977. kadmij.

životna sredina. predstavljaju izvore značajnih zagađenja životne sredine. na osnovu kojih definišemo većinu mogućih uticaja. stanja predložene su i adekvatne mjere zaštite životne sredine.1. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 174 . Na osnovu propisanih graničnih vrijednosti pojedinih uticaja i njihovih vrijednosti za planirana. U okvirima iznetih stavova sa sigurnošću se može tvrditi da planiranje pa posledično i izgradnja kapacitetnih putnih pravaca. Sistemski pristup navedenim odnosima kroz analizu pojedinih kriterijuma u većini slučajeva daje zadovoljavajuće rezultate samo kod njihove objektivne kvantifikacije i doslednog poštovanja hijerarhije metodoloških koraka. Svaki od kriterijuma u određenim uslovima može imati dominantno značenje ali je ipak dosadašnja praksa istakla osnovne matrice odnosa. projektovanje. što ne znači da u budućnosti sa razvojem određenih saznanja i izoštravanjem ekološke svesti ovakve matrice neće pretrpeti promјene. Globalna analiza uticaja autoputa na životnu sredinu pokazuje da se svi efekti ispoljavaju u okviru tri osnovna vida uticaja. Promјene se kreću od sasvim neznatnih pa do tako drastičnih da pojedini elementi potpuno gube svoja osnovna obeležja.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 5. sa svojim sadašnjim osobinama.životna sredina odvijaju se na osnovu međusobne zavisnosti mnogobrojnih odnosa pri čemu se kao rezultat tih odnosa dešavaju i mnogobrojne promјene. buduća. Po pravilu negativne posljedice se javljaju kao rezultat iskopa/deponovanja. Analiza i vrednovanje postojećeg stanja životne sredine kao i procjena mogućih uticaja koji su posedica izgradnje planiranog autoputa pokazuju da se do nedvosmislenih kvantifikovanih podataka može doći samo na osnovu sveobuhvatne analize. građenje i eksploatacija autoputeva javlja kao vrlo značajan problem u očuvanju i zaštiti životne sredine. Posljedica su prisustva ljudi i mašina kao i tehnologije i organizacije izvođenja radova. Svi procesi unutar složenog odnosa autoput . Ovi uticaji u većini slučajeva imaju karakter prostornog i vremenskog povećanja što nas u svakom slučaju upućuje na činjenicu da je potrebno blagovremeno obratiti pažnju na njihovu prirodu. i lokalne prostorne odnose. razmatrani su osnovni kriterijumi koji su kroz postupke kvantifikacije dovedeni do pokazatelja sa osnovnom namjerom da se budući odnosi detaljno kvantifikuju i definiše njihova prava priroda. U okviru ovog istraživanja. transporta i ugrađivanja velikih količina građevinskog materijala kao i trajnog ili privremenog zauzimanja prostora i svih aktivnosti koje su u vezi sa tim. U tom smislu se i planiranje. Prvi vid pretstavljaju uticaji koji se javljaju kao posljedica građenja objekta i koji su po prirodi većinom privremenog karaktera. Uticaji na životnu sredinu koji se javljaju kao posljedica egzistencije autoputa u prostoru i njegove eksploatacije kroz vrijeme imaju uglavnom trajni karakter i kao takvi sigurno da predstavljaju uticaje posebno interesantne sa stanovišta odnosa autoput .Doboj uvek dovodi do suočavanja sa nizom konflikata na relaciji autoput-životna sredina. uvažavajući sve specifičnosti kojima se karakteriše trasa planiranog autoputa. Osnove za procjenu uticaja na okolinu Svi vidovi saobraćajnih sistema. što je po svom karakteru sigurno autoput Svilaj . OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA OKOLINU 5.

poremećaj biodiverziteta.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Sva dosadašnja iskustva u domenu ove problematike pokazuju da se danas sa dovoljno pouzdanosti može govoriti o poznatoj matrici uticaja pri čemu se uvijek ima u vidu da takva matrica predstavlja i prostorno i vremenski promјenljivu kategoriju i da se. Kako je svaka faza projektne. zauzimanje površina i problemi pristupačnosti su kriterijumi koji u datim okolnostima imaju značaj budući da analizirani koridori presecaju područje u dolini Bosne sa izraženim reproduktivnim karakteristikama zemljišta. izvođenje drenaže zemljišta. Matrica analiziranih kriterijuma predstavlja rezultat dosadašnjih saznanja iz domena problematike odnosa autoputa i životne sredine. Problematika aerozagađenja predstavlja činjenicu koja se mora kvantifikovati s obzirom na moguće uticaje duž planirane dionice autoputa prvenstveno u odnosu na floru a zatim ograničeno i na ljudsku populaciju i objekte. Definisanje pojedinih uticaja (kriterijuma) i njihovih pokazatelja u smislu detaljnosti . Dio problematike odnosa autoputa i životne sredini leži u činjenici da se za pojedine uticaje. gubitak funkcije staništa. vezana za karakteristike informativne osnove koja za sobom povlači i sve bitne činjenice u vezi sa obimom i tačnošću dostupnih informacija. moraju posmatrati uvijek u realnim prostornim odnosima. Na osnovu svih unapred definisanih činjenica i konkretnih lokacijskih uslova za ovo istraživanje definisani su osnovni uticaji (kriterijumi). Ove činjenice prvenstveno znače da se svaki uticaj mora kvantifikovati uz pomoć verifikovanih postupaka i da mu se u zavisnosti od konkretnih lokalnih odnosa mora odrediti pravi značaj. Problematika buke na analiziranom prostoru prisutna je prije svega kao parametar sadašnjih i budućih odnosa duž planiranog autoputa u odnosu na stanovništvo koje naseljava analizirano područje. Ono što je na prvi pogled jasno jeste činjenica da svi kriterijumi nemaju istu težinu a naročito da nemaju istu težinu uvažavajući konkretne prostorne odnose u okviru analiziranog područja. bitno je vezano za fazu projekta za koju se analize rade. prisutno plavljenje u polojima. isticanje vode sa puta bez prethodnog tretmana i njen ulazak u vodotoke i podzemlje. narušavanje pejzaža i sl. za koje znamo da postoje. kako relativni značaj pojedinih uticaja. tako i njihove apsolutne granice. Primarni uticaj projekta odnosi se na saobraćajnu buku. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 175 . to je i mogućnost kvantifikacije i tačnost egzaktnih pokazatelja ograničena ovom činjenicama. trajni gubitak zemljišta te negativan uticaj na vlasništvo uključujući i stambene objekte. Problematika zagađenja voda je kriterijum koji ima značajnu težinu prvenstveno u sklopu mogućih uticaja na zagađenje Bosne i njenih pritoka. emitovanje zagađivača zraka. promjene u korištenju zemljišta. Specifičnosti prostornih odnosa u zoni analiziranih koridora uslovljavaju značaj uticaja u domenu flore i faune budući da je u okviru analize postojećeg stanja utvrđeno postojanje određenih potencijala i u ovom domenu. Da bi značaj svakog od uticaja mogao biti na odgovarajući način kvantifikovan neophodno je za konkretne uslove svakom uticaju pridružiti niz pokazatelja koji po prirodi stvari treba da predstavljaju egzaktne veličine koje se zatim jednostavno koriste u procesu definisanja potrebnih mjera zaštite. Zagađenja tla. ne mogu odrediti egzaktni pokazatelji i da se dio ili pak kompletan uticaj odvija u sveri subjektivnog odnosa. odnosno planske dokumentacije.

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Postojeći odnosi u okviru analiziranog prostora uslovljavaju manji značaj ostalih kriterijuma. kao i prekidanje direktnih veza između parcela. Manji značaj se ogleda prvenstveno kroz dva osnovna fenomena koja se mogu definisati kao: lokalna prostorna rasprostranjenost uticaja ili nizak intenzitet duž analiziranih koridora. uticaji vezani za problematiku resursa i energije. Kao poseban uticaj karakterističan za predmetni autoput je zauzimanje poljoprivrednih površina i njihovo trajno oduzimanje sadašnjim vlascima. Socijalni uticaji . Dio ovih problema mora se rešavati u periodu do izgradnje puta prije svega na nivou kontakta sa ovim zajednicama i razjašnjenju osnovnih problema koji će po njih nastati u toku i nakon izgradnje planiranog autoputa. na negativnog efekta se može primjenom adekvatnih mjera. data je u poglavlju 5. Ovakav problem je sa stanovišta socijalnih uticaja od izuzetnog značaja a detaljnija analiza ovog fenomena. Ovaj fenomen je moguće očekivati u zoni svih naselja. Uticaji u toku izgradnje S obzirom na činjenicu da je za izgradnju predmetne saobraćajnice potrebna eksproprijacija i rušenje postojećih objekta. sa prostornog aspekta. 5. Pojava eksproprijacije poljoprivrednog zemljišta. na osnovu kvantifikovanih pokazatelja. Efekti koji se mogu pojaviti kao posljedica izgradnje. nekontrolisani razvoj duž planiranog puta čime bi se značajno poremetili postojeći odnosi. Mogući negativni uticaji u socijalnoj sferi: Izgubljena kuća i sva zemlja Izgubljena kuća i nešto zemlje (zemlja koja je ostala nije u uslovima za korišćenje) Izgubljena kuća i nešto zemlje (zemlja koja je ostala može da se koristi) Studija uticaja na okolinu – Lot 1 176 .uticaj na stanovništo i naseljenost 5. a fenomen nekontrolisane izgradnje bi posta još više izražen. Uticaji u sociološkoj sveri imaju određenog značaja prije svega sa stanovišta sadašnjeg stanja duž doline Bosne. Uvažavajući konkretne lokacijske uslove.2. ili cepanje postojećih parcela na manje. tamo gdje prostor nije već zauzet. sigurno će se pojaviti i određeni problemi vezani za ovu problematiku. specificiraju se i zahtjevi u pogledu potrebnih mjera zaštite.životna sredina. Izgradnjom novog autoputa u ovoj zoni dogodiće se i značajne promјene u ekonomskoj sferi.6 „Uticaj na tlo i poljoprivredno zemljište”. karakteristike saobraćajnih tokova. sa stanovišta uticaja u socijalnoj sferi na kao daje negativan efekat koji se ogleda u narušavanju dosadašnjeg načina življenja i obezbjeđenja egzistencijalnih uslova življenja.2. uglavnom stambenih. namjenu površina u okviru koridora kao i osnovne zakonitosti mjerodavnih odnosa u okviru većine kriterijuma kojima se definiše odnos autoput . naročito ako se uzme u obzir i izgradnja autoputa koja će takođe zauzeti određene obradive površine. a koji mogu imati određenog uticaja u socijalnoj sferi vezani su i za mogući indukovani. Sve navedene činjenice pokazuju da se razjašnjenje odnosa u domenu problematike životne sredine može očekivati jedino u koliko se svaki od navedenih kriterijuma analizira u konkretnim prostornim odnosima i postupcima kvantifikacije dovede do reprezentativnog pokazatelja. Lokalni karakter imaju mikroklimatski uticaji. u zoni naseljenih mjesta. Takođe se mogu pojaviti uticaji koji proističu zbog izlaganja socijalnim kontaktima znatnog višeg nivoa (praktično međunarodnog značaja) iz čega mogu proisteći i značajni problemi kod zajednica koje su do sada živele u tradicionalnom okruženju.1.

1. Zauzimanje površina Problematika zauzimanja površina neophodnih za izgradnju autoputa kao i svih pratećih sadržaja koji su značajni za ostvarivanje kompletnog programa izgradnje predstavlja jedan od bitnih parametara mjerodavan za definisanje odnosa puta i životne sredine. asfaltne i betonske baze.1.2.zaustavne trake Studija uticaja na okolinu – Lot 1 177 . dovela je do potrebe za razmatranjem ovog pokazatelja. definišu položaji i koncepcije svih čvorišta i poznaju topografske karakteristike područja kroz koje trasa prolazi. pozajmišta. smeštaj radnika i ostale prateće infrastrukture. naročito obradive površine. vlasnik je zakupac Izgubljena kuća. bespravna gradnja Izgubljena zemlja ali ne i kuća Izgubljeno nešto zemlje (zemlja koja je ostala ne može da se koristi.vozne trake . limitirane u smislu raspoloživih količina. Zauzimanje površina za potrebe izgradnje autoputa može se podeliti u dve osnovne kategorije. kao i Projekat organizacije.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Izgubljena kuća. Za predmetnu trasu ovi podaci su definisani u sklopu projektne dokumentacije. 5. gradilišne opreme i mehanizacije. pozajmišta. ali ne i kuću Izgubio posao koji je obavwao kod kuće ili posao Izgubio je poslovnu lokaciju. usvoji nivo konfora pratećih sadržaja. zemlja je ostala Izgubljena kuća. U cilju smanjenja ovih uticaja potrebno je u narednoj fazi uraditi Projekat ekološkog uređenja gradilišta. U površine koje se nepovratno angažuju spadaju: Površine koje obuhvata planum puta: . U procesu definisanja mogućih uticaja potrebe za zauzimanjem površina se moraju sagledati i sa ekološkog stanovišta i preduzeti odgovarajuće mjere u smislu mogućih svođenja uticaja na najmanju moguću mjeru. deponije i drugo a prema važećim zakonima Bosne i Hercegovine u okviru kojih će se sagledati potrebne mjere zaštite od uticaja ovih objekata. Radi se o površinama koje se bespovratno angažuju za potrebe puta i površinama koje se najčešće angažuju privremeno u toku same izradnje. nije izgubljena kuća) Izgubio prihod od posla koji je obavljao kod kuće (privremeno). koji će definisati norme i aktivnosti u toku izvođenja radova. Metodološke osnove određivanja obima zauzimanja površina Definisanje potrebe za zauzimanjem površina kod izgradnje atoputa predstavlja jednostavnu proceduru u koliko se predhodno definišu sve elementi poprečnog profila. Izučavanje ove problematike postalo je aktuelno onog trenutka kada se napokon shvatilo da površine koje putevi pokrivaju predstavljaju zauvijek izgubnjeni resurs i da se skoro nikada više ne mogu privesti nekoj drugoj namjeni. posebna studijska razmatranja treba sprovesti za svaki od elemenata gradilišne infrastrukture. kao i angažovanje zemljišta privremenih deponija. Navedena činjenica kao i činjenica da su. zakupac ili bespravni korisnik Kao značajnan uticaj javlja se presecanje tradicionalnih lokalnih puteva gradilišnim putevima. Takođe. vlasnik je bez zemlje Izgubljena kuća. Na osnovu svega što je definisano određeni su i osnovni metodološki koraci za kvantifikaciju ovog pokazatelja. U zoni radova postojećih saobraćajnica dolaziće u toku radova do privremenih prekida saobraćaja što će se odraziti na ukupnu mobilost stanovištva ovih prostora.

Tabela 5.površine sistema za odvodnjavanje (kanali) .00% Studija uticaja na okolinu – Lot 1 178 .9 83.4 15.kosine useka i nasipa . širina pojasa reducirana je na cca 30 metara.8 40.trake za ubrzanje i usporenje .bankine Površine elemenata trupa puta: .razdelni pojas .10% 100. dok su područja tunela se isključena iz ovog sagledavanja površina.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija . Angažovano zemljište Namjena prostora obuhvata pojas autoputa širine oko 100 m.6 289.44% 24.2-01. Ukupno angažovano zemljište u pojasu autoputa širine 110 m Redni broj 1 2 3 4 5 6 Opština Odžak Vukosavlje Modriča Doboj Doboj -jug Usora ukupno Pojas eksproprijacije [ha] 172.01% 1.9 200.parkinzi i odmorišta .razni prateći putevi i staze Ostale površine .baze za održavanje puta .52% 10.57 Površina opštine 21. Otežavajuća okolnost je svakako činjenica da se nikakvim mjerama zaštite ovaj uticaj ne može eliminisati.površine koje obuhvataju razne zaštitne i potporne konstrukcije Površine pratećih sadržaja: .putno zemljište u okviru pojasa eksproprijacije Podaci koji su prezentirani u predhodnoj tabeli pokazuju da je zauzimanje površina za izgradnju planiranog autoputa uticaj koji u sklopu svih okolnosti ima značajnu težinu prije svega ako se uzme u obzit površina najkvalitetnijeg ravničarskog zemljišta u doini Bosne.97% 5.benzinske stanice .povšine projektovane za obezbeđivanje preglednosti . Stvarna širina pojasa autoputa će biti utvrđena nakon izrade idejnog projekta i sagledavanja situacionih odnosa.ukrštaji sa svim svojim elementima .96% 36.97 803. Na dijelovima trase gdje su planirani vijadukti i mostovi.

Prva socijalna grupa koju sačinjavaju korisnici puta ostvaruje niz povoljnosti budući da se izgradnjom planiranog puta značajno poboljšava sigurnost saobraćaja. Zauzimanje zemlje i raseljavanje imaju uticaj i na stanovnike i objekte koje Studija uticaja na okolinu – Lot 1 179 . kao korisnici prostora i objekata na njemu u odnosu na koje se ovaj fenomen može istraživati. Ovaj podatak pretstavlja vrlo značajnu činjenicu prije svega što se u najvećem dijelu radi o reproduktivnom zemljištu u dolini rijeke Bosne.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija površina [ha] 300. u smislu poboljšanja uslova privređivanja. prije svega zbog nove namjene zemljišta. Procjena privremenog finansijskog gubitka ili troškova privremenog izmeštanja biće potrebna za one objekte koji će moći biti izmešteni u neposednoj blizini.00 100. Na suprot tome. Uticaji u toku eksploatacije Uticaj planiranog puta na socijalno okruženje može se posmatrati samo ako se jasno determinišu određene socijalne grupe. pojaviće se kao posljedica povećanja zahtjeva za uslugama duž novoprojektovanog puta.00 0.2-01: Ukupno angžovana površina u pojasu autoputa Na osnovu sagledanih podataka može se doneti zaključak da će se ukupno zauzimanje površina iznositi oko 800 ha. U smislu prethodno navedenog u konkretnim uslovima koji važe za planirani autoput jasno se mogu izdvojiti dve osnovne interesne populacije.2.00 Odžak V ukosavlje Modriča Opština Doboj Doboj -jug Usora Slika 5. Dio stanovništva koje se nalazi u neposrednoj blizini postojećih saobraćajnica izgradnjom predmetne saobraćajnice dobija nepovpovoljnije uslove stanovanja budući da će doći do povećanja određenih uticaja u odnosu na postojeće stanje. Za poljoprivrednike ekonomski gubici mogu da obuhvate vrijednost letine na poljima i gubitak zarade do koga dolazi zbog nepoznavanja novih uslova privređivanja. 5. Izgradnjom predmetne saobraćajnice treba očekivati povećanje mobilnosti stanovništva čime se otvaraju mogućnosti za razvoj određenih delatnosti kojima se poboljšava socijalna struktura. neminovna je promјena vrijednosti okolnog zemljišta. smanjuje potrošnja goriva (čime se pozitivno utiče i na čitav niz globalnih problema koji su sa njom povezani). skraćuje vrijeme putovanja. poboljšava saobraćajna povezanost na širem prostoru (sa svim pozitivnim karakteristikama koje iz toga proističu) i stvaraju povoljniji uslovi za razvoj na širem prostoru.2.00 200. za one objekte koji će morati biti izmešteni iz tog područja ili koji će trpeti velike gubitke biće potrebno procjeniti troškove izmeštanja ili ponovnog otvaranja. Jednu grupu čine korisnici puta a drugu grupu čine stanovnoici duž puta kao i vlasnici nepokretnosi koje su pod uticajem zbog planirane izgradnje. Takođe. Povoljan efekat u ovim zonoma.

prostorne karakteristike trase kao i lokalne klimatske prilike od kojih su od posebnog značaja strujanja vazdušnih masa. zračenje). deponije materijala. a bez uticaja izraženih veštačih objekata.3. useci. iznad kolovoza je najmanja. Prostor iznad same kolovozne površine u mikroklimatskom smislu karakterisaće povećane temperature na samoj površini koje već na rastojanjima od nekoliko metara od ivice autoputa dobijaju ustaljene vrijednosti. Na osnovu poznatih karakteristika određenih mikroklimatskih pojava koje mogu biti izazvane elementima planiranog autoputa moguće je i u konkretnim prostornim uslovima izvršiti njihovu konkretizaciju. moguće je doneti zaključke da se određeni uticaji mogu očekivati samo u zoni Studija uticaja na okolinu – Lot 1 180 . Sve ove mikroklimatske promјene prostorno su ograničene na mali pojas sa jedne i druge strane autoputa ( red veličine do 10 metara) i u principu nemaju prostorno raširene negativne efekte.1 Uticaji u fazi izgradnje Uticaji u toku izgradnje na mikroklimatske karakteristike prostora nisu od većeg značaja. ali će ti novi putevi na sebe prihvatiti određen saobraćaj čime će se uticaji saobraćaja na prostore gdje on do sada nije bio od značaja povećati. kao i povećanje broja puteva formiranjem novih pristupnih puteva. Ista priroda promјene karakteristična je za evaporaciju i svetlosno zračenje dok vlažnost vazduha ima obrnutu zakonitost. asfaltne i betonske baze.) 5. i sl. Zato je potrebno nakon konačnog definisanja mreže pristupnih puteva izvršiti procjenu uticaja tih puteva na životnu sredinu.3. pokazuju ustaljene zakonitosti koje važe i u konkretnim prostornim odnosima.3.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija ostaju na starim mjestima.2 Uticaji u fazi eksploatacije Promјene mikroklimatskih karakteristika u području koje obuhvata trasa planiranog autoputa nastale kao posljedica njegove izgradnje mogu se posmatrati samo u domenu striktno lokalnih obeležja. u smislu što će opterećenje alternativnih pravaca povećati. Usled izgradnje predmetnog puta doći će do promјena ostatka putne mreže. 5. Ovi novi objekti mogu imati dvostruke efekte na lokalno stanovništvo i to: omugućiće se bolja komunikacije na lokalnom nivou čime će posljedice presecanja prostora novim autoputem biti smanjene. vlažnost. Mikroklima 5. Osnovni mikroklimatski pokazatelji koji se mogu registrovati iznad autoputa i sa njegove jedne i druge strane (temperatura. Uvažavajući konkretne morfološke karakteristike duž projektovane trase. Ovi ljudi mogu da se suoče sa problemima napuštanja prostora a i sa smanjenom cenom poseda. evaporacija. tuneli i drugi prateći objekti). Radi se dakle o mikroklimatskim karakteristikama koje su posljedica egzistencije objekta u prostoru i nastaju prvenstveno zbog veštačkih tvorevina koje svojim volumenom izazivaju posljedice koje unose promјene u relativno ustaljene mikroklimatske režime. osim eventulanog i neizbežnog povišenja temperature na mikrolokacijama trenutno prekrivenim zelenilom a koje će se u toku gradnje ogoleti ili če biti pod bilo kakvim antropogenim uticajem (skladišta. Drugi dio mogućih mikroklimatskih promјena svojstven je mogućim uticajima koje u lokalni prostor svojim uticajem unose veštačke konstrukcije (nasipi. Upoređenje svih efekata dovodi do saznanja da su koristi po socijalno okruženje u slučaju izgranje planiranog puta višestruko veće nego što su to štete koje se takođe javljaju kao posljedica izgradnje i eksploatacije.

) može se zaključiti da se radi o značajnim vodnim resursima i da je od posebnog interesa sagledavanje svih potencijalnih uticaja i određivanje adekvatnih mjera za njihovu prevenciju/minimizaciju. kojim prolazi trasa autoputa omogućavaju ocjenu potencijalnog negativnog uticaja na vodne pojave sa većom pouzdanošću. hidrološke karakteristike. u smislu gradnje i eksploatacije. S obzirom na usvojene elemente poprečnog profila kao i širinu putnog zemljiša svi navedeni uticaji će prvenstveno biti skoncentrisani u okviru ovih površina tako da posebne negativne uticaje mikroklimatskih promјena na vegetaciju ne treba očekivati.4. hortikulturnog uređenja zaštitnog pojasa.000. te projektiranjem vertikalnih barijera (odbojnih ograda) duž autoputa na lokalitetima označenim kao ranjivim i osjetljivim sa aspekta vodnih resursa. Također. Trasa planiranog autoputa smještena je unutar predložene III zone sanitarne zaštite izvorišta vodovoda u Odžaku. te u fazi korištenja održavanjem izvedenih objekata za unutrašnju odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda sa saobraćajnica mogu se izbjeći negativni uticaji na kvalitet podzemnih i površinskih voda. kvarovi). te ih prezentirati u razmjeri 1:5. u narednim fazama projektnog rješenja potrebno je izvršiti detaljna hidrogeološka istraživanja. S obzirom na predhodno iznesene činjenice mogu se očekivati lokalni uticaji koji neće imati posebno izraženo negativno delovanje. te na određenim potezima prolazi vodonosnim područjima koja se koriste. 5. odgovarajućim projektnim rješenjima: vanjske i unutrašnje odvodnje. Određeni uticaji na vode mogu se izbjeći u fazi projektovanja.000 urađena za nivo Tehničke studije i Idejnog rješenja za LOT 1.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija visokih nasipa i useka kao i u zoni tunelskih portala što je posebno karakteristično za poslednju dionicu u zoni Doboja. Jedino detaljna hidrogeološka istraživanja terena. te izvori u i izvan sistema javnog vodosnabdijevanja. Za grafičku prezentaciju osjetljivih područja korištena je hidrogeološka karta razmjere 1: 25. Kako se sa jedne i druge strane planiranih dionica autoputa uglavnom nalaze zelene površine postojanje negativnih uticaja bi trebalo razmatrati prvenstveno sa stanovišta uticaja na vegetaciju. kao i da se poštuju nadvišenja između kota velike vode i donje konstrukcije mosta. hidrografske karakteristike i dr. Imajući u vidu sve prethodno izneseno. pogotovo onih u kojima sudjeluju teška vozila koja prevoze opasne terete (saobraćajne nesreće. ili se u budućnosti potencijalno mogu koristiti za potrebe vodosnabdijevanja. Uvažavajući konkretne lokacijske uslove koji su opisani u okviru postojećeg stanja (hidrogeološke karakteristike. Odgovarajućom organizacijom gradilišta i primjenom mjera prevencije u toku gradnje. uticaj autoputa na vode posmatrat će se kroz dva aspekta: Studija uticaja na okolinu – Lot 1 181 . prijelaza preko vodotoka mostovskim konstrukcijama uz uslove da otvori obezbjeđuju proticaje utvrđenih velikih voda. Analizom hidrogeoloških karakteristika analiziranog koridora utvrđeno je 11 osjetljivih područja duž trase LOT-a 1. Trasa tangira vodozaštitne zona izvorišta vode za piće Kraševo koje su utvrđene Odlukom o provođenju prostornog plana Opštine Tešanj. Opasnost predstavljaju zagađenja u slučaju akcidentnih situacija. Imajući u vidu značaj ovih osjetljivih područja i potencijalne negativne uticaje na iste. zbog vremenske i prostorne nepredvidivosti. osjetljivim područjima se smatraju i obale vodotokova uz koje je trasiran i koje presijeca autoput. regulacija vodotoka. Uticaj na vode Autoput izaziva promjene u okolišu uzduž trase u većoj ili manjoj mjeri ovisno o načinu izgradnje i eksploatacije.

značajno je udaljeno od trase autoputa. 5. dosta su udaljena od trase autoputa. i drugo). kao i sanitarnih čvorova. dat je u poglavlju 4. nalazi se i izvorište Kraševo (Općina Tešanj). čak i u uslovima akcidentnih situacija. Vukosavlja. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 182 . Detaljan opis hidrogeološke sredine. može se reći da radovi na izgradnji predmetne dionice mogu izazvati značajan uticaj. Dodamo li ovome da se koeficijent filtracije vodonosnih sedimenata predmetnog izvorišta kreće u dijapazonu k = 10-3 – 10-5 m/s. te se ne očekuju negativni uticaji na iste. Isto važi i za lokalne izvore registrovane na lokalitetu Opštine Doboj-jug. može se reći da radovi na izgradnji predmetne dionice mogu izazvati značajan uticaj. S obzirom na prostorni položaj trase planiranog autoputa mogući su vrlo značajni uticaji na površinske i podzemne vode. na desnoj obali rijeke Usore. Imajući u vidu hidrogeološku sliku i odnose duž razmatrane dionice LOT-a 1. godine“. odbacivanje motornih ulja i sličnog otpada. U prostoru obuhvata trase autoputa. u koju je smješeno predmetno izvorište. • Građevinske mašine – potencijalna opasnost od prosipanja ili akcidentnih izlijevanja nafte i naftnih derivata. • Nekontrolisana odvodnja sanitarnih voda na mjestima baza za smještaj radnika. te zagađenja različitim štetnim materijama koje se koriste u tehnologiji građenja i za pokretanje građevinskih mašina. • Korištenje neprikladnih materijala za građenje. ali i poremećaja hidrauličkog režima tečenja u slučaju primjene masovnih građevinskih iskopa. Kod projektiranja i izgradnje autoputa potrebno je pridržavati se ograničenja propisanih za III zaštitnu zonu za izvorišta u izdanima intergranularne poroznosti i planirati objekte koji će udovoljiti zahtjevima propisanim važećim „Pravilnikom o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da se koriste za pićeOktobar 2002. te smještaj baza za mehanizaciju ili asfaltnih baza u blizini površinskih i podzemnih voda. kao i pružanje trase autoputa u odnosu na izvorišta koja se nalaze u sistemu za vodosnabdijevanje Osječana. Uticaji u fazi izgradnje Pri izvođenju građevinskih radova na trasi postoji određeni broj aktivnosti. S obzirom da trasa prolazi kroz predloženu treću zonu sanitarne zaštite izvorišta vodovoda u Odžaku. koje mogu prouzročiti negativne posljedice na režim tečenja i kvalitet voda. a ujedno skidanjem pokrovnog sloja i stvaranjem novih slivnih površina zamućena ili na drugi način onečišćena voda brzo se drenira u podzemlje. Ovo se obrazlaže činjenicom da je trasa autoputa u zoni izvorišta Kraševo. te opštine Usora. Uticaji na vode tokom korištenja. • Nekontrolisano deponovanje iskopanog materijala. kao posljedica gradnje planiranog autoputa. Izvorište koja se nalaze u sistemu za javno vodosnabdijevanje Odžaka. gdje su moguća manja zagađenja od procesa pripreme hrane. za koje se ne očekuje značajniji uticaj u fazi građenja i eksploatacije. duboki iskopi. čitavom dužinom položena sa lijeve strane obalnog područja rijeke Usore. Doboja i Doboj-juga. Na taj način mogući su poremećaji prirodnih pravaca prihranjivanja.1.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija • • Uticaji na vode tokom građenja.4. posebno u vidu zamućenja ovih izvora. U tom pogledu najveću opasnost predstavljaju: • Građevinski radovi (miniranje. dok se predmetno izvorište nalazi sa desne strane istog vodotoka.1. uništavanje i skidanje prirodnog pokrovnog sloja. može se zaključiti da je posredan uticaj rijeke na izvorište marginalan. Izvorišta koja se nalaze u sistemima za javno vodosnabdijevanje Modriče. što čak označava red veličine srednje propusnih vodonosnika.5.

Na svim ovim lokacijama duž autoputa. te hipsometrijski položaj izvora u odnosu na položaj trase autoputa.2. a prikupljeni podaci o ovim izvorima dati su u upitnicima u Prilogu 12. kao i procurivanje ulja i masti iz građevinskih mašina. odnosno težnjom da se bude na strani sigurnosti. Pogotovo se to odnosi na lokacije čvorišta koja se nalaze u blizini vodotoka. ali i njihovo zatrpavanje. radovi na izgradnji mogu izazvati posebno zamućenje površinskih vodotoka. Međutim. gdje u fazi gradnje može doći do značajnih negativnih uticaja na podzemne vode. i dalje ostaje potreba njihovog detaljnog istraživanja u višim fazama projektnog rješenja (u Glavnom projektu) imajući u vidu identificirane potencijalne negativne uticaje. kao i na područjima gdje je trasa smještena uz obale vodotoka. te pravilnoj odvodnji. kao i u budućnosti.3. Ovdje se također pojavljuje problem nepostojanja istražnih podataka o njihovim dubinama i izdašnosti.5). U trenutnoj situaciji ovakva prakse je sasvim opravdana. te pojave bi bile smanjene odnosno s vremenom potpuno nestale. U cilju prevencije i minimiziranja štetnih uticaja na ove izvore tokom građenja potrebno je poduzimati sve predložene mjere kako bi se u što većoj mjeri onemogućila pojava erozije u zoni iskopa. a gdje se očekuju radovi velikog obima. Prilikom ocjene uticaja rukovodilo se njihovim značajem sa aspekta vodosnabdijevanja trenutno. te zagađenje različitim štetnim materijama.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Analizirajući hidrogeološku sredinu. prezentirani su i očekivani uticaji na površinske vode u fazi građenja.000). Pridržavanjem niza predloženih mjera prevencije tokom gradnje minimizirat će se uticaj na ova osjetljiva područja. Pridržavanjem predloženih mjera prevencije tokom gradnje minimizirat će se uticaj na ova osjetljiva područja. U slučajevima zamućenja izvorišta. budući da bi eventualne posljedice mogle biti trajne. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 183 . Stoga je potrebno izvršiti kontrolu naših pretpostavljenih uticaja na vode na temelju podataka koji će se dobiti nakon završetka istražnih radova. mogući su značajni negativni uticaji u fazi izgradnje. što uvjetuje činjenicu da se procjena uticaja gradnje autoputa. Sva karakteristična mjesta prelaska autoputa preko vodotoka duž LOT-a 1 po dionicama data su u tabeli u nastavku. nabrojani negativni uticaji tokom gradnje mogu se najizraženije osjećati na sljedećim izvorištima: Izvorište Odžak (Opština Odžak) Izvorište Bare-Osječani (Opština Doboj) Izvorište Ularice (Opština Usora) Izvorišta Makljenovac (Opština Usora) Izvorišta Alibegovci (Opština Usora) Svi pobrojani izvori ucrtani su u karti ograničenja za vodne resurse (Prilog 12. mora uzeti sa velikom zadrškom. pogotovo imajući u vidu sve izraženiji trend nedostatka kvalitetne pitke vode. odnosno hidrogeoloških karata i uzdužnih profila uskog pojasa autoputa u detaljnijem mjerilu (1:5. potrebno je naglasiti da takva pojava nije trajna i nakon prestanka izvođenja radova uz poduzimanje potrebnih mjera na sanaciji iskopa. Na svim mjestima križanja planiranog autoputa i vodotoka. Trasa autoputa presijeca ili se nalazi u neposrednoj blizini 11 osjetljivih područja. što predstavlja uticaj sa najvećom vjerojatnošću pojave. ali i uticaj podzemnih voda na sam autoput. Također.

10 Potok Dužina regulacije Dubokova L= 100 m – korito c regulisano sa reno madracima Vidakovići Dužina regulacije L= 522 m – korito Rijeka regulisano sa reno Bosnica madracima Km 28+389 do 28+914 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 184 .Odžak Km 0+000 – 4+000 Dionica 2. slučajnog prosipanja ili akcidentnih izlijevanja nafte i naftnih derivata. Betonski most Dužina regulacije L= 141 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Zagađenje površinskih voda usljed: izvođenja građevinskih radova (miniranja.40 Jakeš – Suho polje Rijeka Gnojnica Dionica 3.). Svilaj . dubokih iskopa. Korištenja neprikladnih materijala za građenje.62 Tarevci Rijeka Dusa Betonski most Dužina regulacije L= 130 m – korito regulisano sa reno madracima Dužina regulacije L= 1070 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Promjena režima površinskih voda (kvantiteta) usljed nekontrolisanog deponovanja iskopanog materijala u korito vodotoka. Km 19+484. betoniranja. a time i zatrpavanje korita smanjenjem njegove protočne moći što može imati negativne posljedice pri prolasku velikih poplavnih voda.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Stacionaža autoputa Lokalitet/ Dužina i način regulacije vodotok vodotoka/ Most na vodotoku Dionica 1. odbacivanje motornih ulja i sličnog otpada. Očekivani uticaj na vode Km 17+569 do 18+639 Tarevci Kanal Mogućnost pojave masovnijeg odlaganja nanosa. Nekontrolisana odvodnja sanitarnih voda i onečišćenih oborinskih voda na gradilištima. Vukosavlje – Podnovlje Km 17+289 – 33+466.6 Km 17+584. Zamućena ili na drugi način onečišćena površinska voda može se drenirati u priobalne podzemne vodonosnike i zagaditi ih. uništavanja i skidanje prirodnog pokrovnog sloja. Odžak – Vukosavlje Km 10+890 – 17+289 Km 13+820 Kolibe – Suho polje Rijeka Gnojnica Km 16+634. armiranja i sl.24 Kužnjača Potok Dužina regulacije Dubokova L= 100 m – korito c regulisano sa reno madracima Kužnjača Betonski most Km 20+160.

Johovac – Rudanka Km 46+624.1 Km 33+589.1 – 52+816 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 185 .54 Majevac Rijeka Lovnica Km 45+032.Podnov Dužina regulacije lje L= 1260 m – korito regulisano sa reno Rijeka madracima Glogovica Rijeka Betonski most Glogovica Očekivani uticaj na vode Km 32+589 Dionica 4.6 – 46+624.21 Osječani Potok Pljevare Km 45+730.07 Osječani Stara Bosna Km 45+362.98 Kožuhe Mrki potok Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Km 35+386.79 Kožuhe Potok Ljuteš Km 37+143. Podnovlje – Johovac Km 33+466.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Stacionaža autoputa Lokalitet/ Dužina i način regulacije vodotok vodotoka/ Most na vodotoku Km 31+199 do 32+438 D.64 Osječani Potok Pljevare Dionica 5.

34 Betonski most Studija uticaja na okolinu – Lot 1 186 . Rudanka – Karuše Km 52+816 .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Stacionaža autoputa Lokalitet/ Dužina i način regulacije vodotok vodotoka/ Most na vodotoku Km 46+853.35 Km 49+525 Km 51+194.62+634.2 Km 56+150 do 57+200 Suva voda Rijeka Suva voda Km 56+440 do 56+990 Suva voda Rijeka Suva voda Km 58+650 Suva voda Grgića potok Km 59+250 Greda – Brezićka Potok Ograđeno vac Km 61+950 Ularice Betonski most Betonski most Dužina regulacije L= 555 m – korito regulisano sa reno madracima Dužina regulacije L= 1152 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Betonski most Betonski most Očekivani uticaj na vode Km 47+989.69 Vasiljevići Dužina regulacije Jasenici L= 150 m – korito regulisano sa reno Rijeka madracima Lukavica Markovići Rijeka Lukavica Durmići Pranjkova čki potok Km 50+113.84 Durmići Grapska rijeka Kamenjan Betonski most i Potok Mihajlova c Dionica 6.

. nafta. Zbog složenosti tečenja i zadržavanja vode u podzemlju zagađenje naftnim derivatima ima karakter dugotrajnog djelovanja. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 187 . . tekućine za hlađenje i kočenje). ne očekuju se značajniji negativni uticaji u ovoj fazi.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Stacionaža autoputa Lokalitet/ Dužina i način regulacije vodotok vodotoka/ Most na vodotoku Alibegova čka rijeka Km 62+634.4. Treba naglasiti da je teret zagađenja voda koje dotiču sa kolovoza u direktnoj vezi sa brojem vozila koji koristi taj kolovoz. motorna ulja.000 vozila moguće je očekivati značajne uticaje na površinske i podzemne vode. Oborinama pokrenuti ovi zagađivači. Doboja i Doboj-juga. nesagorjeli ugljikovodici. dosta udaljena od trase autoputa. to se procjena njihovog uticaja u fazi gradnje može dati samo općenito imajući u vidu iskustva iz literature. čađa i katran). te Opštine Usora.21 Usora Betonski most Očekivani uticaj na vode Imajući u vidu da obrađivaču studije nisu bila dostupna rješenja na nivou Idejnog projekta o svim objektima na trasi autoputa. mogu doći u površinske i podzemne vode i time ih zagaditi. Imajući u vidu predviđeni prosječni godišnji dnevni saobraćaj od 20. Svakako da je potrebno poštivati i izdate vodoprivredne uslove na mjestima prelaska vodotoka mostom (min. Kao što je to slučaj i tokom gradnje autoputa.ostataka guma i produkata trošenja habajućeg sloja (ostaci asfalta i bitumena).2. Osječana. Iznenadna zagađenja izazvana prometnim nesrećama. koje se nalazi na desnoj obali rijeke Usore. tako i u fazi korištenja štetnim uticajima će biti najizloženija izvorišta koja se nalaze u sistemima za vodosnabdijevanje Odžaka. 5. najčešće su nesreće u kojima dolazi do razlijevanja naftnih derivata koji imaju veliku sposobnost difuzije u teren i podzemlje.3. Pregled potrebnih mjera prevencije odnosno minimiziranja uticaja dat je u poglavlju 6. nadvišenje od 120 cm između nivoa velike vode ranga pojave 1/100 i donje konstrukcije mosta nad kotom).gubitaka iz sistema za pogon i podmazivanje (benzin. Vukosavlja.emisija produkata sagorijevanja pogonskog goriva (olovo i olovni spojevi. Uticaji u fazi eksploatacije Tokom korištenja i održavanja autoputa. Akcidentne situacije dovode da razlijevanja i prosipanja štetnog i opasnog materijala. Zagađenja se mogu aktivirati u različitim hidrološkim uslovima. Na izvorište Kraševo. a koja negativno utiču na kvalitet voda i odnose se na: Zagađenje oborinske vode koje padne na saobraćajnicu uslijed: . dušični oksidi. ne očekuju se negativni uticaji na iste. Isto važi i za lokalne izvore registrovane na lokalitetu Opštine Dobojjug.2. Ovaj negativni uticaj se ocjenjuje kao značajan i u skladu s tim predložene su mjere prevencije odnosno minimiziranja. Imajući u vidu da su izvorišta koja se nalaze u sistemima za javno za vodosnabdijevanje gradova Modriče. prisutna su stalna zagađivanja saobraćajnice i neposrednog pojasa uz nju.

Tipičan primjer ove vrste zagađivanja je upotreba soli za održavanje puta u zimskim mjesecima ili pak pesticida za održavanje zelenih pojaseva duž autoputa u toku vegetacijskog perioda. koje se kod pojave padavina spiraju. bakar. Stalna (sistematska) zagađivanja vezana su prvenstveno za obim. Posebnu Studija uticaja na okolinu – Lot 1 188 . Svi predviđeni negativni uticaji na navedene vodne pojave u fazi korištenja mogu se izbjeći ili umanjiti mjerama predloženim u tački 6. Ono što u ovom slučaju predstavlja poseban problem je činjenica da se radi o gotovo trenutnim vrlo visokim koncentracijama koje se ni vremenski ni prostorno ne mogu predvidjeti. sezonski i slučajan (akcidentno zagađivanje). Značajan dio predstavljaju i čvrste materije različite strukture i karakteristika koje se javljaju u obliku taloživih. živa. Osnovne karakteristike izvora zagađenja Proces zagađivanja. po svojoj vremenskoj karakteristici može biti stalan. suspendiranih ili pak rastvorenih čestica. ove studije. amonijak).Izvorište Bare-Osječani (Opština Doboj) . Posljedica odvijanja saobraćaja je permanentno taloženje štetnih materija na kolovoznoj površini i pratećim elementima poprečnog profila.Izvorišta Alibegovci (Opština Usora) Na svim mjestima križanja planiranog autoputa i vodotoka. isto kao i tokom gradnje. goriva. Ova vrsta zagađivanja specifična je po tome što se u vrlo kratkom vremenskom periodu javljaju velike koncentracije štetnih materija. Osjetljiva područja u vidu vodonosnika također u fazi korištenja mogu biti značajno ugrožena. oblik prisustva i količina zagađujućih materija U vodama koje se slijevaju sa saobraćajnih površina prisutan je niz štetnih materija u koncentracijama koje su često iznad maksimalno dozvoljenih za ispuštanje u vodotoke. 5. Također je moguće registrirati i materije.4.Izvorište Ularice (Opština Usora) . jedinjenja azota (nitrati.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Negativni uticaji tokom korištenja.2. Slučajna (akcidentna) zagađivanja najčešće su izazvana saobraćajnim nesrećama. Radi se prije svega o komponentama goriva kao što su ugljikovodonici.Izvorišta Makljenovac (Opština Usora) . nitriti. 5. najizraženiji su na sljedećim lokalnim izvorištima: . Posebnu grupu elemenata predstavljaju teški metali kao što su olovo (dodatak gorivu). Vrste.2. Akcidentne situacije dovode da razlijevanja i prosipanja štetnog i opasnog materijala. Posljedica toga je da se. strukturu i karakteristike saobraćajnog toka. Radi se prije svega o taloženju ispušnih plinova. mogući su također značajni negativni uticaji tokom korištenja objekta na kvalitet voda. koje su posljedica korištenja specifičnih materijala za zaštitu od korozije. hloridi i sl. organski i neorganski ugljenik. ulja i maziva.Izvorište vodovoda u Odžaku (Opština Odžak) . habanju guma i kolovoza. gvožđe i nikl.2. mada nije rijedak slučaj da dolazi i do nezgoda vozila koja prevoze vrlo opasne hemijske proizvode.1.4. habanju karoserije i sl. sulfati. sa stanovišta zaštite okoliša. karakteristike saobraćajnice i klimatske uslove. moraju štititi često vrlo široki pojasevi. kao i na područjima gdje je trasa smještena uz obale vodotoka. kadmij. Sezonska zagađivanja su vezana za određeni godišnji period. Najčešće se radi o nafti i njenim derivatima. cink.2.3.

Gubici vode zbog prskanja prilikom prolaska vozila ne prelaze 10% ukupnih količina. struktura saobraćaj i sl.002-0.1.07 0. daju se očekivane vrijednosti zagađujućih materija u vodama sa kolovoza za dionicu LOT-1.07-0.008 0. 5. a koji su produkt nekompletnog sagorijevanja goriva i korištenog motornog ulja.07 0.3 0. Koncentracije suspendovanih čestica proporcionalne su intenzitetu kiše i najveće koncentracije se dobivaju u toku najvećeg protoka. Osnovni stavovi koji su od posebne važnosti za proračun koncentracije zagađujućih materija.3. Tabela 5. Najveće koncentracije se postižu u prvih 5-10 minuta trajanja kiše. Na ovom nivou analize osnovne zakonitosti mogu se uspostaviti samo sa globalnim parametrima (saobraćajno opterećenje.Koncentracije većine zagađujućih materija direktno zavise od trajanja perioda suhog vremena prije kiše i od saobraćajnog opterećenja. izvršena je procjena količina zagađujućih materija u vodama koje se spiraju sa kolovoza planiranog autoputa. Rasipanje materijala sa kolovoza u toku suhog perioda uslijed zračnih strujanja zbog prolaska vozila ne utiče bitnije na smanjenje koncentracije. Zagađenje površinskih voda oticanjem sa kolovozne površine autoputa može biti značajno zbog čega je neophodno izvršiti detaljnu analizu i utvrditi potrebu za eventualnim mjerama zaštite. a zatim naglo opadaju. a zatim i mjerodavnih protoka u sistemu za odvodnju autoputa.4.03-0. Uticaji na vode u slučaju akcidentnih situacija U slučajevima saobraćajnih nesreća. koji imaju mogućnost da dospiju u recipijente.004-0.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija grupu veoma kancerogenih materijala predstavljaju poliaromatski ugljikovodonici (benzopiren).1 0. U Tabeli 5.4. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Dionica Svilaj – Doboj jug (Karuše) 100-150 50-80 0. Odnos prema ovim pojavama posebno se analizira u okviru poglavlja o mogućim akcidentima. može doći do razlijevanja i prosipanja štetnog i opasnog materijala duž Studija uticaja na okolinu – Lot 1 189 . Zagađenja izazvana prometnim nesrećama predstavljaju poseban problem i nisu obuhvaćena prethodno iznijetim stavovima.007 0.005 0.04-0.4-0.).1-0.4. Saglasno sa iznesenim stavovima. na osnovu čega se može doći i do ukupnih količine polutanata. mogu se sistematizirati u vidu sljedećih zaključaka: Najveće koncentracije zagađujućih materija registrirane su u vodama koje otiču sa puteva u oku zimskih mjeseci kada je najintenzivnije posipanje solju.8 0.2 Od posebne važnosti je razmatranje ukupnih koncentracija zagađujućih materija u atmosferskim vodama oteklim sa saobraćajne površine. a na osnovu određenog broja inozemnih iskustava.004-0.005-0. pogotovo onih u kojima sudjeluju vozila koja prevoze opasne terete. korištenjem postupka interpolacije za različita saobraćajna opterećenja.1. Očekivane vrijednosti zagađujućih materija u vodama sa kolovoza Materija Suspendovane materije Hloridi Sulfati Ukupni fosfor Pogonsko gorivo Mineralna ulja Kadmijum Hrom Bakar Gvožđe Olovo Cink Jed. Način utvrđivanja pokazatelja koji bi poslužili za procjenu uticaja autoputa podrazumijeva prvenstveno proračun mjerodavnih koncentracija u vodama sa kolovoza.1-0.008 0.

5. Vjerojatnost navedenih uticaja je mala.5. saobraćajni. 5. U tom smislu se danas sve analize vezane za problematiku aerozagađenja temelje na nekoliko pokazatelja za koje se. može doći do numjeričkih podataka. kao i na lokalitetima prelaska trase preko otvorenih vodotoka. Ovaj uticaj naročito je izražen na potezima na kojima trasa prolazi vodonosnicima. te eventualno užeg okruženja ukoliko ne postoje odbojne ograde ili betonski blokovi (new jersey) za fizičko sprečavanje prevrtanja vozila. pored pridržavanja mjera prevencije potrebno je imati plan žurne intervencije u slučaju akcidenata.1. građevinski i dr. Sasvim je razumljivo da se ovoliki broj pokazatelja ne može.2. analizirati. što se saobraćaja tiče. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 190 . a nema ni posebnog smisla. te rubnim granicama vodozaštitnih područja. Ako se uzmu u obzir sve karakteristike mjerodavnih parametara koje utiču na koncetracije zagađivača može se doći do zaključka da se ovakve uniformne karakteristike mogu dobiti samo uz dosta značajna pojednostavljenja. 5. Osnovne postavke kvantifikacije Dosadašnja iskustva u domenu istraživanja problematike aerozagađenja iskristalisala su neke stavove za koje se može reći da danas pretstavljaju opšte važeći model kvantifikacije mjerodavnih pokazatelja. posljedice mogu biti vrlo teške i dugotrajne. za parametar PGDS (prosječni godišnji dnevni saobraćaj). međutim. Imajući u vidu teške posljedice u slučaju akcidentnih situacija. Ova konstatacija značajno olakšava bitne planerske postavke koje su u principu vezane. topografski. u domenu problematike aerozagađenja.5. ukoliko nastane akcidentna situacija. biljke i objekte duž analiziranih koridora. Najčešće su nesreće u kojima dolazi do razlijevanja nafte i naftnih derivata koji imaju veliku sposobnost difuzije u teren i podzemlje.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija saobraćajnice. dosežu do granica koje dozvoljavaju određene nivoe kvantifikacije saglasne nivou podataka koji se mogu prikupiti iz postojeće projektne i studijske dokumentacije. tako i u fazi eksploatacije. Okviri ovog studijskog istraživanja se temelje na pokazateljima koji su definisani kao srednje godišnje vrijednosti (dugotrajna koncentracija) i vrijednosti 95-tog percentila (maksimalna kratkotrajna koncentracija). U tom smislu je kvantifikacija emisija aerozagađivača u principu moguća za svaki period uniformnih karakteristika. Uticaj na vazduh Aerozagađenje nastalo odvijanjem saobraćaja. Mjerodavne komponente aerozagađenja Dosadašnje analize otpadnih gasova koji nastaju kao produkt rada automobilskih motora pokazuju postojanje čak nekoliko stotina štetnih organskih i anorganskih komponenata. Zbog predhodnih činjenica je većina dosadašnjih analiza pokazala da se najbolje osnove za kvantifikaciju dobijaju za srednje godišnje vrijednosti mjerodavnih pokazatelja okarakterisanih kao dugotrajne koncentracije.). kao jedan od kriterijuma koji definiše odnos autoputa i životne sredine moguće je kvantifikovati samo ako se uzmu u obzir svi parametri koji suštinski određuju ovu pojavu (meteorološki. Uzimajući u obzir navedene činjenice okviri ovog studijskog istraživanja. Sljedeći ova saznanja uz odgovarajuće numjeričke postupke i funkcionalne zakonitosti stvorena je metodološka osnova za kvantifikaciju mjerodavnih parametara aerozagađenja sa osnovnim ciljem da se dođe do relevantnih podataka za ocjenu mogućih negativnih uticaja na ljude. zonama uticaja lokalnih izvora. kako u fazi izgradnje. sa prihvatljivom tačnošću. Ova tvrdnja ima osnovu u činjenici da za većinu od njih još uvijek nisu poznati dovoljno prihvatljivi zakoni kojima bi se moglo opisati njihovo nastajanje a svi u istoj mjeri nisu ni štetni s obzirom na životnu sredinu. 5.

Postojeća iskustva pokazuju da u principu dolazi do sabiranja ovih uticaja ali da su jednako mogući i pojačani uticaji (sinergizam) kao i da je prisutna neutralizacija pojedinih uticaja. U kontekstu navedenih činjenica potrebno je predhodno istaći da danas postoji sasvim mali broj istraživanja koja integralno razmatraju negativna uzajamna dejstva pojedinih aerozagađivača. Smatra se naime vrlo bitnim da se u ove analize pored ugljenmonoksida uključe i oksidi azota.3. Istraživanja su takođe pokazala da su oksidi azota. oksidi sumpora. 5. olovo (Pb) i čestice čađi (CC). Dejstvo ugljenmonoksida na biljke može se smatrati beznačajnim. s obzirom na dozvoljene vrijednosti.5. U tom smislu danas se mogu sistematizovati saznanja koja opisuju karakter ovih uticaja prvenstveno s obzirom na ljude. azotmonoksid (NO).3. slabljenje koncentracije.5% pretstavljaju kritičnu vrijednost. često bliže granici ili iznad nje nego što je to slučaj sa ugljenmonoksidom.1. 5. olovo i čestice čađi. ugljovodonici.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Praksa koja se dugo zadržala u analizama aerozagađenja. Ova činjenica se može smatrati relevantnom i sa stanovišta dejstva na građevinske materijale. iz jednostavnog razloga što su još uvijek prisutni u velikoj mjeri neusaglašeni stavovi o karakteru negativnih uticaja. ugljovodonici (CxHy). Studija uticaja na okolinu – Lot 1 191 . Posljedica toga su obično smetnje u ravnoteži. za analize iz okvira ovog studijskog istraživanja. sumpordioksid (SO2). Uticaji mjerodavnih aerozagađivača Svaka analiza vezana za negativno dejstvo aerozagađivača u principu mora obuhvatiti širok obim dosadašnjih saznanja vezanih za ovu problematiku. Sve iznesene činjenice pokazuju da je problematika ugljenmonoksida prvenstveno izražena u domenu dejstva na ljude i sa tog stanovišta je i ima smisla razmatrati u sklopu ukupnih negativnih uticaja. Imajući u vidu karakter puta koji je predmet ovog istraživanja kao i karakter prostornih cjelina u njegovoj uticajnoj zoni smatralo se za potrebno da se uticaji pojedinih aerozagađivača detaljnije definišu. Opšti zaključak u vezi sa ovom pojavom je već prihvaćena činjenica da se koncentracija CO u hemoglobinu od 2% može smatrati beznačajnom dok koncentracije veće od 2. da se kao jedini predstavnik aerozagađivača uzima ugljenmonoksid (CO) danas je prevaziđena. Ugljenmonoksid Osnovna manifestacija uticaja ugljenmonoksida na ljude prvenstveno se odražava kroz njegovo vezivanje sa hemoglobinom čime se istiskuje kiseonik i otežava njegov transport kroz organizam. i što se samo tako može steći pouzdan utisak o još uvijek otvorenim pitanjima iz ovog domena. Sve iznesene činjenice uslovile su da se kao mjerodavne komponente aerozagađenja. Negativna dejstva ugljenmonoksida koja se ispoljavaju i pri relativno niskim koncentracijama posljedica su prije svega 240 puta većeg afiniteta prema hemoglobinu nego što je ima kiseonik. životinje. Porast broja vozila sa dizel-motorima naročito je povećao značaj azotovih oksida što je potencirano i prelaskom na bezolovni benzin. usvoje: ugljenmonoksid (CO).5. biljke i materijale. azotdioksid (NO2). teškoće pri disanju ili glavobolje. očne smetnje.

S obzirom na sumpordioksid posebno su se pokazale osetljivim vrste zimzelenih šuma koje trpe štete već kod koncentracija od 0. Sumpordioksid u zajednici sa vlagom reaguje kao sumporasta kiselina i tako razarajuće deluje na organske materije. Uticaj ugljovodonika na građevinske materijale pouzdano nije dokazan. Funkcionalne zavisnosti koje bi povezivale ove pojave još uvijek ne postoje pa je u tom smislu i otežano vrednovanje negativnih posljedica.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 5. olefini i alkini. Veoma osetljive biljke reaguju i pri vrlo niskim koncentracijama ugljovodonika. Sumpordioksid Vezano za problematiku sumpordioksida kao aerozagađivača potrebno je naglasiti da se saobraćaj samo u manjoj mjeri javlja kao uzročnik ove pojave. Konkretne analize njihovih uticaja vezuju se prvenstveno za pet grupa (parafini.3.3. Činjenica je međutim da su koncentracije azotmonoksida koje se pojavljuju u atmosferi jedva škodljive ali je njihov značaj kao aerozagađivača bitan prvenstveno zbog stvaranja azotdioksida (NO2) koji je toksičniji i naročito štetan za disajne organe. Kako se ove reakcije mogu odvijati i pri najmanjim koncentracijama značajno je svakako razmatranje ovih pojava vezano za istorijsku i umjetničku vrijednost pojedinih objekata.05 mg/m3. Velika koncentracija azotmonoksida u krvi izaziva smrt.3.5.5. Sve štete nastale na ovaj način rastu sa porastom temperature. Onu što daje obeležje njihovom negativnom uticaju svakako je činjenica da se policikličnim aromatičnim ugljovodonicima pripisuje kancerogeno dejstvo. oksidirani ugljovodonici). Ugljovodonici Proces sagorevanja u automobilskom motoru rezultira pojavu mnogobrojnih ugljovodonika.5.4. 5. Danas je već dokazana veza između prisustva ugljovodonika u vazduhu i pojave kancerogenih oboljenja pluća. Dejstvo ugljovodonika na biljke je dosta kompleksno i ogleda se u velikom broju smetnji. Oksidi azota Dejstvo azotmonoksida na čovjeka slično je dejstvu ugljenmonoksida. S obzirom na ove uticaje u svetu se danas smatra da su sve vrste biljaka zaštićene od uticaja oksida azota za dugotrajne koncentracije od 0. Olovo i njegova jedinjenja Vezano za problematiku olova i njegovih jedinjenja danas je sasvim izvjesno da sa namirnicama čovjek svakodnevno unosi u organizam znatno veće količine nego što ih dobija preko disajnih Studija uticaja na okolinu – Lot 1 192 .5.03 mg/m3. dolazi naime do istiskivanja kiseonika iz krvi čime je ugroženo snabdevanje tkiva.3. Od svih aerozagađivača sumpordioksid ima najizraženije dejstvo na građevinske objekte. nekrozu i prevremeno opadanje. aromati. Dejstvo azotnih oksida na biljke ispoljava se prvenstveno kroz uticaje azotdioksida. 5. Uticaj sumpordioksida na biljni svijet je značajno izražen i ogleda se prvenstveno u razgrađivanju hlorofila i odumiranju pojedinih tkiva. S obzirom na uticaje sumpordioksida na čovjeka potrebno je istaći da on sjedinjen sa finim prašinom ima izraženo štetno dejstvo na sluzokožu (oči) i disajne puteve. 5.3. Visoke koncentracije prouzrokuju nekrozu cvetova i listova a niže opadanje lišća i teškoće pri cvetanju. nafteni. vlažnošću vazduha i intenziteta svetlosti. Njegovo štetno dejstvo ogleda se prvenstveno kroz voštani izgled lišća. Iz navedenih konstatacija izvode se i granične vrijednosti koje se zakonski propisuju.5.2.

poslužiti za donošenje zaključaka o negativnim uticajima. gdje je problematika aerozagađenja u odnosu na biljke dominantno izražena. Rad asfaltnih baza.4. Normirane vrijednosti Imajući u vidu iznijete negativne uticaje pojedinih aerozagađivača kao i iznijete stavove o mogućim uzajamnim dejstvima u domenu uticaja na čovjeka. zamora.6. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 193 . Rezultat navedenih činjenica je i "privremeni" karakter maksimalno dozvoljenih koncentracija olova u nekim zemljama. Trajna izloženost zagađenjima od olova dovodi do hroničnih trovanja koja se prvenstveno manifestuju u vidu gubljenja apetita. Baza za proizvodnju asfaltnih mješavina se nalazi van zone uticaja projekta. prašine tokom izvođenja zemljanih radova i isparenja tokom ugradnje asfaltne mase. 5. Toksičnost olova u odnosu na vegetaciju je mala. U konkretnom slučaju prostor na kome se izvode građevinski radovi jednim svojim dijelom uz naseljena mjesta.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija organa. odnosno sela. Pokretanje velikih zemljanih masa tokom izrade trupa puta (usek. iznose se inostrana iskustva iz literaturnih izvora. tako da se mogu očekivati negativni uticaji emisija gasova iz izduvnih sistema građevinskih mašina.25 mg/m3. Treba međutim naglasiti da nam za kvantifikaciju parametara aerozagađenja kao posljedice putnog saobraćaja danas na raspolaganju ipak stoje postupci različitog nivoa detaljnosti prvenstveno u funciji od broja faktora koji se u analize uključuju. dakle iz atmosfere. životinje i materijale od posebnog značaja je donošenje zakonskih normi koje ovu problematiku regulišu.10 mg/m3 (kratkotrajna vrijednost). Sa stanovišta poljoprivrednih kultura. Što se tiče uticaja sumpordioksida negativni uticaji se mogu očekivati za koncentracije od 0. dovode do emisija lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC).5.02 mg/m3 (dugotrajna vrijednost) i 0. Ostala je međutim još uvijek dilema o prihvatljivim granicama koncentacije olova u atmosferi.6 mg/m3 s tim što se mora dodati da posebno osetljive biljke zahtijevaju graničnu vrijednost od 0. stomačnih tegoba. 5. Inače prisustvo olova u biljkama smanjuje njihovu sposobnost rasta kao i aktivnost enzima. biljke. Većina svjetskih normativa iz ovog domena definiše granične vrijednosti aerozagađivača i u odnosu na biljke i materijale. Uticaji u fazi izgradnje Izvođenje građevinskih radova po svojoj prirodi predstavlja značajan izvor zagađenja atmosfere zbog korišćenja građevinske mehanizacije koja za pogon koristi uglavnom fosilna goriva. Smatra se naime da su sve vrste biljaka zaštićene za kocentracije azotdioksida od 0. vrtoglavice.5. Uticaji u fazi eksploatacije Bez obzira na sve iznesene stavove o teškoćama vezanim za kvantifikaciju parametara aerozagađenja kao i nepostojanje standardizovanih procedura može se na sadašnjem stupnju poznavanja ove problematike ipak doći do podataka koji mogu korisno. oštećenja bubrega i nesvjestica. nasip) izaziva podizanje u atmosferu velikih količina prašine koja može da izazove negativne posljedice na stanovništvo i vegetaciju. Navedene vrijednosti odnose se na kratkotrajne koncentacije. Koncentracije olova u biljkama su u visokoj korelaciji sa sadržajem olova u tlu. kao i ugradnja asfaltne mase na trasi puta. koja u svom sastavu imaju značajan procjenat policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) čiji uticaj na pojavu kancerogenih oboljenja kod stanovništva je potvrđen.5. 5.5. i sa dovoljnom tačnošću.

Imajući u vidu sve iznesene činjenice koje se odnose na pokazatelje aerozagađenja. program sadrži opcije za proračun zagađenosti zraka u blizini tunelske cijevi. Uz pretpostavljene vrijednosti specifične emisije motornih vozila za 2008.4 km (km 33+466. Proračun koncentracije zagađujućih materija u atmosferi. koristi baze podataka o specifičnoj emisiji. urađen je pomoću programa za proračun emisije i koncentracije zagađujućih materija u blizini saobraćajnica12 „MLuS 02“. uticajne faktore.14). ali ne u isti dan u toku sedmice). (određene na bazi meteoroloških sinoptičkih ili klimatoloških parametara). koji je kalibriran u Njemačkoj.1. navedeno se smatra pesimističnim scenarijom. zavisno od vrste vozila (za referentnu godinu). Modeliranje za potrebe ove Studije je izvršeno za cijelu dionicu LOT-a 1 sa najvećom vrijednosti prosječnog godišnjeg (dnevnog) saobraćaja (PGDS) Podnovlje-Johovac dugu 19. biti kao u Njemačkoj 2008. Kategorija ceste: Autocesta sa projektovanom brzinom 120 km/h 2. proračun zagađenosti zraka u slučaju postojanja zaštitnih zidova od buke kao i mogućnost analize zagađenosti na raskrsnicama. proračun emisija aerozagađivača je izvršen na nivou srednjih godišnjih vrijednosti kao mjerodavnih i vrijednosti 95-tog percentila kao pokazatelja očekivanih kratkotrajnih koncentracija. 13 Pretpostavka je da će struktura voznog parka na autocesti na koridoru Vc 2013. kao i podatke o saobraćajnim tokovima i o karakteristikama saobraćajnice. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 194 . Program. te statističkom obradom (izračunavanje srednje vrijednosti i 98-og percentila). Za dionice na kojim je vršeno modeliranje. Najbolje je koristiti neki od modela kalibriranih rezultatima mjerenja. mjerenjem i kombinovano. Slijedi pregled ostalih ulaznih parametara. Proračun se vrši primjenom modela za prognoziranje. Procjentualno učešće teških (teretnih) vozila: 9. PGDS: 12289 vozila 3. mogućnosti njihove kvantifikacije. (3) statistički modeli. Razlikuje se veći broj modela za prognoziranje. godinu13. za potrebe ove Studije. Mjerenje se vrši uzorkovanjem i analizom zraka određeni broj puta godišnje (minimum 52 uzorka. konkretne uslove iz domena studijskog istraživanja kao i nivo analize definisan fazom planske i projektne dokumentacije. što je sigurno domen ovog rada. kao ulazne vrijednosti pozadinske koncentracije korištene su preporučene vrijednosti programa. tipa motora i goriva. U tom smislu se kao korisno pokazuje relativiranje i unifikacija emisija. itd.59-46+624. koji su preuzeti iz relevantne planersko-studijske dokumentacije urađene za potrebe projekta „Autocesta na Koridoru Vc“: 1.6% 12 Dodatno. Metodologija proračuna Koncentracija zagađujućih materija u atmosferi se može određivati proračunom. onda njihova prezentacija mora biti takva da nedvosmisleno ukazuje na suštinu problema.5. pretpostavljene su vrijednosti visokozagađenog naseljenog područja (mali grad). 5. godine. (2) modeli na bazi integralnih rješenja diferencijalnih jednačina za određene uslove konfiguracije i meteorološke situacije (klase stabilnosti atmosfere). koji se mogu svrstati u sljedeće grupe: (1) modeli na bazi diferencijalnih jednačina difuzije sa koeficijentima turbulentne difuzivnosti izvedenim iz stabilnosti atmosfere. obično preko srednje godišnje vrijednosti u mg/m3.6.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Odluka o manjim ili većim pojednostavljenjima prvenstveno je uslovljena projektantskom fazom. U svim situacijama kada analize aerozagađenja treba da posluže kao osnova za procjenu nepovoljnih uticaja. Budući da na raspolaganju nisu bili pouzdani i/ili reprezentativni pokazatelji stanja kvalitete zraka na posmatranom području.

2 0.02 6.1 28.1 50 615 5. uticaj budućeg autoputa na kvalitet zraka sigurno ne predstavlja limitirajući faktor.9 64.63 76.53 27.1 3.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 4.40 Generalno. Rezultati proračuna i analiza U narednim tabelama su prezentirani rezultati modeliranja za dionicu Podnovlje-Johovac (km 33+466.51 76.0 12.18 50.1 10.03 6.22 2.5 0.06 3.94 5.1 10.1 70 613 26.31 5.4 0.3 30.1 10.2 64.9 0. Ipak.0 90 611 25.18 2.18 50.02 LČ10 81.0 12.9 0.13 15.5. Klimatološki podaci: Prosječna brzina vjetra 2 m/s i prosječna relativna vlažnost zraka 80%.03 6.55 12.80 5.56 29.11 15.1 10.3 0.1 0.5 28.1 69.1 40 617 5.54 27.36 77.7 0.18 50.10 77.0 27. dobiveni rezultat pokazuje da.09 6.06 12.2: Prosječne vrijednosti koncentracije zagađujućih materija (procjena za 2013.6 0.1 0.88 78.5 64.00 SO2 0.5 0.13 2.67 5. ali se ovoj problematici treba posvetiti odgovarajuća pažnja u skladu sa propisanim procedurama.17 17.09 Tabela 5.1 60 614 27.53 26.6 65.02 6.02 6.1 10.5 65.48 23.12 76.04 6.06 12.53 27.54 27.7 0.93 76.1 10.) Zagađujuća materija (µg/m3) NO NO2 Pb SO2 Ćađ 38.2 67.10 x (metara) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 CO 2040 2024 2019 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2010 2009 Benzol 6.64 Ćađ 1.05 6.0 100 610 25.18 50.00 12.1 10.6.6 0.14): Tabela 5.2 10.12 2.24 LČ10 39.50 2.18 50.56 Tabela 2.0 65.06 3.18 50.53 26.06 3.14 16.3 0.06 12.2 0.84 78.1 66.2 3.1 3.1: Procijenjena godišnja emisija vozila na dionici Podnovlje-Johovac 2013.06 12.0 80 612 26.14 2.1 10.16 2.) x Zagađujuća materija (µg/m3) (metara) CO NO NO2 Pb SO2 Ćađ Benzol LČ10 0 644 11.18 50.1 30 619 5.59-46+624.55 28.26 Benzol 0.52 26.06 12.18 50.65 10 627 7.9 0.0 0.6 0.1 10.06 3.29 12.1 3.06 3.7 0.67 77.3 0.77 76.18 50.2 0.28 20.18 50.03 6.16 16.1 10.30 2.04 6.52 26.11 5.19 2.1 3.15 2.25 2.2 29.60 31.3: 98-i percentil (procjena za 2013.21 Pb 0. treba navesti i sljedeće: Studija uticaja na okolinu – Lot 1 195 .1 20 622 6.5 65.5.25 NOx 50.18 50.20 17. 5. Nagib nivelete: 0% 5.2.23 18.7 64. godine (u tonama) CO 97.7 32.5.86 12.9 0.12 15.06 3.

navedeni scenario se može smatrati pesimističnom slikom kvalitete zraka u 2013. a u tunelima bi trebale biti vertikalne ventilacione cijevi. Nešto širi pojas se smatra u prečniku od 200 m (100 m od osi puta na jednu i drugu stranu).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 1. To nije mali gubitak. Izvori oštećenja i zagađenosti a) Oštećenja zemljišta Površine poljoprivrednog i ostalog zemljišta koje će biti pod uticajem izgradnje auto puta mogu se podijeliti u tri nivoa i to: Najuži pojas se smatra do 60 m širine (30 m od osi puta do nasipa ili škarpe na lijevu i desnu stranu) biće u potpunosti «napadnut» bilo samom trasom auto puta bilo objektima i mehanizacijom prilikom njegove izgradnje.80 ha zemljišta.68 ha. godini (godini puštanja u promet autoputa na Koridoru Vc) na otvorenim dionicama autoputa. naseljima i objektima.6. Može se pretpostaviti da bi. - - Studija uticaja na okolinu – Lot 1 196 . To znači da će na dionici autoputa LOT 1 na ovaj najdirektniji način «napadnuto» 375. Imajući u vidu da se radi o dionici sa najvećim PGDS-om. kratkoročno. Ako se računa površina obuhvaćena ovim pojasom onda ona iznosi 1252. posebno u blizini tunelskih portala. površine uz auto put koje su pod neposrednim uticajem saobraćaja na zemljište i površine zemljišta na koje saobraćaj ima indirektni uticaj (0 + 30 + 70 + 150 m na jednu i drugu stranu od osi puta).6. 5. Širi pojas se smatra u prečniku od 500 m (250 m od osi puta na jednu i drugu stranu ili 150 m u produžetku od prethodnog.70 ha. 2. Uglavnom i sve mjere zaštite se odnose na ovaj pojas.1. koja su ovom prilikom analizirana. 5. Moguće je da će granične vrijednosti kvalitete zraka u cilju zaštite ekosistema za NOx biti prekoračen. ovaj standard se ne može primjeniti za područja u neposrednoj blizini autoputa. ali samo u područjima sa visokim pozadinskim zagađenjem i to u neposrednoj blizini budućeg autoputa. standardi u cilju zaštite ljudi mogli biti prekoračeni za LČ10 i NO2. U ovaj pojas ulaze zemljišne površine direktnog fizičkog oštećenja i nestanka zemljišta. ali nažalost ni jedini gubitak i nije samo gubitak izazvan izgradnjom autoputa već i ostalom infrastrukturnom izgradnjom. ovim pojavama biće izložena površina od 3131. smatra se da su daljnji proračuni izlišni. Uz prethodni ovo se smatra pojasom direktnog uticaja odvijanja saobraćaja na autoputu i uglavnom je u vlasništvu koncesionara puta ili države. Uticaj na tlo i poljoprivredno zemljište Projekt izgradnje ceste na dionici LOT 1 u znatnoj mjeri će poremetiti postojeći ambijent koji je uspostavljen i to najviše zahvaljujući čovjeku tokom dugog perioda svoje aktivnosti na ovome području. Međutim. 3. Individualni stambeni objekti bi u takvim situacijama svakako trebali biti zaštićeni zvučnim zidovima koji umanjuju difuziju emitovanih zagađujućih materija. Prilikom eksproprijacije ili otkupa otkupljuje se pojas ove širine. Ako se uzme širina pojasa od 500 m gdje je su uključene površine pod uticajem direktnih fizičkih oštećenja i uticaja polutanata kao i pod indirektnim uticajem saobraćaja sa auto puta.

ceste neminovno je dakako najprije uvažavati osnovnu namjenu efikasno odvijanje saobraćaja. Olovo je porijeklom iz ispusnih plinova.emisija plinova . Značajna je komponenta prašine i čađa. molibden.sprječava se usitnjavanje parcela .) navodi čak 26 elemenata među kojima cink.emisija soli za otapanje snijega. ali nije nemoguće. one se mogu podijeliti u četiri grupe: . Promet u saobraćaju je veoma značajan izvor štetnih imisija. zatim tekućine za pranje stakla i sredstva protiv Studija uticaja na okolinu – Lot 1 197 . Osim toga. Pri izboru trase auto . tako da ona ide rubnim dijelom i tako izbjegne presijecanje većih proizvodnih cjelina. Posljedica je smanjeni rast biljke.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija b) Zagađenost zemljišta Ako se zna da auto puta LOT 1 prolazi najvećim dijelom kroz poljoprivredno područje i zemljišta visoke upotrebne vrijednosti biće neophodne preduzeti posebne mjere zaštite zemljišta i potpuna kontrola najvažnijih polutanata iz saobraćaja. fosfor. Krupnija prašina u pravilu se taloži u blizini ceste na listove bilja. bakar. Svaka imisija štetnih materija u poljoprivredno tlo dovodi u pitanje njegovu funkciju. Samo stabilan agroekosistem osigurava stabilnu i visoku proizvodnju kvalitetne hrane.poljoprivrednog staništa (koje je definisano osobinama tla i klime) i poljoprivredne životne zajednice – agro biocenoze. Čađa iz automobilskih motora prema dosadašnjim istraživanjima na pokazuje štetan uticaj na biljke. Emisija tekućih materija. Gubitak tla promjenom namjene utoliko je manji što je trasa kraća. Najvažnije štetne materije koje se u obliku prašine emitiraju s puteva su olovo i čađa.trasa je izdignuta u odnosu na tla u dolini i polju gdje su učestalija zračna strujanja . a Oelischlager (1972. Temeljna regulacijska uloga u tim složenim odnosima pripada čovjeku. su sve tekućine koje kapaju iz motora automobila: gorivo (benzin i diezel). na dijelu sektora u podnožju padine trasu treba usmjeriti. Sa stajališta poljoprivrede logičan je zahtjev da se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegnu duboka plodna tla ovog područja.biotopa .prašine . Krute čestice emitiraju se s autoputa u obliku fine prašine koju vjetar u pravilu široko raznosi. ukoliko je to moguće. Razlikuju se krupnija i sitnija prašina. kadmij iz automobilskih guma.emisija krutih čestica . krom. Na taj se način postižu se barem tri značajna efekta: . nikal. taložina prašine na naličju lista sprječava normalnu transpiraciju i uzrokuje fiziološke poremećaje. motorna ulja. te što je veći dio trase koji koristi vijadukte i tunele. čiji su osnovni članovi poljoprivredna biljka i domaća životinja. Taj zahtjev često je u koliziji sa zahtjevom da se proizvodne parcele cijepaju što manje. Dosta je teško to postići. ulje mjenjača i kočnica. kao lebdeća prašina ili aerosol. arsen. kadmij i živa. Primjerice.vrijednija tla se čuvaju od promjene namjene . na koju se uz to adsorbiraju različita plinovita onečišćenja. a finija prašina odnosi se vjetrom na veće udaljenosti.emisija tekućih materije . S obzirom na osnovni značaj štetnih emisija iz prometa.manja sumaglica i broj dana s maglom na samoj autocesti Agro-ekosistem predstavlja veoma složene odnose između agro . Taloženjem prašine na biljke smanjuje se prodor svjetla i intenzitet fotosinteze.

Hladni motori emitiraju znatno veće količine od zagrijanih motora u optimalnom režimu rada. klor bi oštetio osjetljive kulture. sumporni dioksid. gdje su olovni benzini bili komplikovan okolišni problem (Mander. Problem kontaminacije tala teškim metalima. Industrijska sol koristi se za otapanje snijega na cesti. 1985a. Svakako da se cink vremenom može akumulirati a njegova koncentracija u tlu može dostići kritičan nivo. središnji je aktualni problem moderne ekologije. Slično je i sa graničnim poljoprivrednim površinama. Kisela reakcija povećava pokretljivu sposobnost teških metala. kadmij. Naročito je voda u opasnosti u zonama sedimenata gdje se teški metali akumuliraju. kadmijum (Cd) i cink (Zn) su najčešći koji se akumuliraju uz ceste.6. nikal. vodi porijeklo iz automobilskih guma i distribuira se uz ceste zajedno sa prašinom. Osim toga. U posljednje vrijeme više od 80% automobila se vozi na gorivo koje je bezolovno. Zahvaljujući širokoj upotrebi bezolovnog benzina polucija olovom je značajno smanjena. dok teški metali ostaju u okolišu dugo vremena. Premda u prirodi može da se nađe veliki broj teških metala olovo (Pb).peptizacijom i formiranjem pokorice. U tim emisijama nalaze se neki poznati. može se s velikom sigurnosti zaštititi agroekosistem od uticaja soli.PAH i benzopireni. PAH kao što je benzopirin mogu biti transformirani u manje opasne sastojke za relativno kratko vrijeme. Metali se međusobno razlikuju na bazi njihove rastvorljivosti i pokretljivosti u tlu. Osim toga nakon prispijeća u okoliš oni mogu biti transportovani vodom i vjetrom na veće udaljenosti. U poređenju sa olovom i cinkom. etilen. Međutim.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija smrzavanja tekućine u hladnjaku. a u okolini gradova i u gradovima i do nekoliko puta. održavanja ili rehabilitacija lokaliteta gdje nivo polucije dosegne visok nivo. Nasuprot olovu kadmijum (Cd) dolazi uglavnom iz dizel goriva. vanadij i molibden. akumulirati se u sedimente i preko biljaka ući u lanac ishrane ljudi i životinja. 5. Ukoliko bi došlo do kontaminacije ona bi se odrazila u obliku destrukcije . Od dobro poznatih to su: ugljični monoksid. a od manje poznatih policiklički aromatski ugljikovodici . Najveća kontaminacija ne mora se javiti i biti u neposrednoj blizini puta (osim naravno najbližeg . Isto tako u odnosu na osamdesete intenzitet saobraćaja se povećao i do 50%. Pri pH reakciji manjoj od 4 ispiranje teških metala je duplo veće nego što je pri neutralnoj reakciji Studija uticaja na okolinu – Lot 1 198 . Cink (Zn) je deset puta manje opasan za žive organizme nego olovo i kadmijum. Izvori polutanata za vode najčešće vode porijeklo iz prostora bankina i nasipa uz cestu. Ovo treba imati na umu prilikom preuzimanja mjera zaštite. te manje anorganskih. već leži ponešto udaljeno. Budući je snijeg na ovoj dionici redovna pojava postoji i direktna opasnost od soli za poljoprivredna tla.2. Opterećenje zemljišta polutantima iz saobraćaja uz trasu puta i dalje ostaje veliki problem. To zavisi o načinu širenja polutanata i datih lokalnih uslova. Neke od navedenih tekućina sadrže teške metale: olovo. Plinovita komponenta emisije predstavlja smjesu materija ispusnih plinova motora. a posebno agroekologije. 1985b). kadmijum najveći intenzitet pokretljivosti u tlu. 1983. a nivo njegove polucije se zadržao na nivou prethodnog vremena ili pokazuje opadajući trend. Osamdesetih godina rađeno je dosta na istraživanjima zagađenosti zemljišta u uskim nasipima uz autoputeve. bakar. ali i značajan broj do sada nepoznatih organskih spojeva. koje se zatim ispiru u vodu ili putem uzgojenih biljaka uključuju u lanac animalne i humane ishrane.rubnog dijela). Procjena koncentracije teških metala Teški metali i policiklični aromatski hidrokarbonati (PAH) su najopasniji polutanti iz saobraćaja a koji se akumuliraju pored ceste. ugljični dioksid. Mjerama zaštite koje svakako valja predvidjeti. Ukupna količina tih supstanci ovisi najprije o intenzitetu prometa odnosno broju vozila i režimu vožnje.

MHM = procjena količine teških metala u gornjem sloju (50 cm bankine ili nasipa u kg).1000 = faktor transformacije iz grama u kg ili iz kg u tone.6-01). .0-7.2 = obje strane puta (2x3m).).6-01: Procijenjena prosječna koncentracija teških metala (mg kg-1 god1) u tlu (bankine ili nasipa) puta širine do 3 m od asfalta Intenzitet saobraćaja automobila/dan <1000 1000 – 2000 2001 – 3000 3001 – 4000 4001 – 5000 >5000 Pb <40 40. .5. Za razliku od drugih metala kadmijum može biti ispran i pri bazičnoj reakciji tla sve do pH 8. Iako u BiH nema istraživanja o ispiranju teških metala sa puteva i njihovog transporta u vodotoke. (tabela T.d = dubina nasipa. 0. putevi i granični rubovi uz cestu (zatravnjene bankine i nasipi) uvijek imaju kiselu sredinu.5.2. Cd i Zn iznosi 165.L = dužina pojasa uz autoput u m.CHM (20-50) = prosječna vrijednost koncentracije svakog teškog metala u dubljim slojevima (20-50) bankine ili nasipa procijenjeno kao 20% od količine u površinskom sloju. zoni širine od 3 m. .14 i 145 mg/ kg-1).HM = faktor ispiranja (0.1998. 0.33) za Pb. vijadukata i tunela u toku izgradnje može rezultirati povećanom ispiranju kadmijuma. neka istraživanja sugeriraju da ovaj faktor može igrati značajnu ulogu u akumulaciji teških metala u riječnim sedimentima (Sults. .BD = zapreminska gustina 1. Mnoga istraživanja su takođe pokazala da dodavanje soli protiv smrzavanja ceste (naročito NaCl i KCl) može značajno ubrzati ispiranje teških metala (Norrstrom and Jacks. Dierkes and Geiger. prosječni intenzitet saobraćaja na dionici 4700 automobila na dan. postoje povećani uslovi za ispiranje teških metala iz bankina i nasipa uz cestu.w = širina pojasa (bankine ili nasipa od asfalta. a na bazi sljedeće kalkulacije : MHM=2*w*L*d*BD*(CHM (0-20)+CHM (20-50)*HM/1000 gdje je: .5. Tabela 5.). .6 6. podzemne vode ili akumulacije.80 80-110 110-130 130-150 >150 Procjena količine teških metala za LOT 1 po dionicama daje se u tabeli 6.). interpolirana vrijednost Pb. . Korištenje armiranog betona za izgradnju mostova. Pokazatelji procjene uticaja saobraćaja na okoliš se daju kroz primjer prisustva prosječnog sadržaja teških metala u tlu (mg kg-1) u bankini i nasipu uz put.5 m . Obzirom na kiselu sulfatnu depoziciju koja se najviše emituje iz automobila sa dizel gorivom.33.6 g cm-3. Cd i Zn. 1999. . 1997. . 1985b.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija (pH 6.CHM(0-20)= prosječna koncentracija svakog teškog metala u površinskom sloju (0-20 cm) bankine ili nasipa interpoliran iz prethodne tabele (tabela 5) (ako je npr. 3 m).80 80-120 120-150 150-170 >170 Cd <4 4. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 199 . 0. Konsekventno navedenom.9 9-12 12-15 >15 Zn <50 50. a prema istraživanjima Mander 1983. kao i emisiji azotnih gasova.

Johovac Johovac .44. Svakako da je moguće očekivati konflikt u slučaju da se ne preduzmu sveobuhvatne mjere zaštite sa graničnim površinama na kojima se uzgaja poljoprivreda. U tabeli T. U tabeli 6 predstavljena je procijenjena akumulacija tri najvažnija teška metala u 3 m širokom pojasu od asfalta puta na obje strane. čemu bi i naša zemlja trebala pristupiti.Podnovlje Podnovlje .09 1.44 tone.god.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Kao primjer izvršen je proračun prosječne koncentracije teških metala (Pb.59 0.Vukosavlje Vukosavlje . te se intervencijom u pravcu promjene pH reakcije tla može spriječiti ulazak teških metala u lanac prehrane.59 Zn (t) 1. Ipak treba naglasiti da pristupačnost teških metala za biljku zavisi od stanja tla. Cd i Zn u zoni koja se tretira na cijeloj dužini trase puta iznosi 9. usklađenim sa zemljama regionalne asocijacije Alpe – Jadran.Rudanka Rudanka . po dionicama i za ukupnu dužinu trase.Karuše Ukupno: Dužina um 10 891 6 398 16 178 13 157 6 192 9 818 62 634 Intenzitet* saobraćaja automobila/dan 1464 1403 2579 2081 2081 1433 1840 Pb (t) 1.27 Cd (t) 0.6-02 ili pak na izlazima. 4 i 5 u tabeli T.69 i 9.27 *Saobraćaj na auto cesti u 2015 godini Prema Službenom glasniku RS-a u tabeli T. Tabela 5.09 9.6-04.6-02: Procijenjena količina teških metala (u tonama) u 3 m širokom pojasu tla (bankine ili nasipa) uz budući autoput Vc – LOT 1 po dionicama Dionica 1 2 3 4 5 6 Svilaj . zaustavnim mjestima.09 1. Ukupna količina Pb. Cd i Zn) u pojasu od 3 metra od ruba ceste (pojas bankine ili nasipa).6-03.22 0.5.5.1994. a naročito pH reakcija. raskrsnicama.42 1.6-03 se navode maksimalno dozvoljene količine nekih teških elemenata u tlima koja su pod uticajem potencijalnih zagađivača.19 2.02 1.66 5. Situacija može biti još više komplikovana na pojedinim dionicama sa većim protokom saobraćaja tokom dana kao što su 3.93 1. Tabela 5. a intenzitet saobraćaja uzet iz Studije „Završni izvještaj Pre-feasibility studije-Lot 5“ za 2015 godinu.02 1. 23 od 18.5.03.09 9.26 0. a gdje je potrebno planirati mjere zaštite i remidijacije površina.Odžak Odžak . Studija uticaja na okolinu – Lot 1 200 . daje se primjer maksimalno dozvoljenih sadržaj teških metala i drugih potencijalnih štetnih materija. Ovo je svakako gruba procjena ali indicira potencijalnu opasnost kontaminacije pojasa uz autoput. Maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK*) nekih teških metala u tlu Redni broj 1 7 8 10 12 15 Element Ag Cu Cr Ni Zn Pb MDK* 50 100 100 50 300 100 *Službeni glasnik RS br. kao prvi korak u ostale integracije. oko benzinskih pumpi i sl. što još nije identificirano lokacijski na terenu da bi se u okviru ove procjene moglo tretirati stacionarno.19 2. 5.67 3.67 3.22 0.75 0.

izgradnja privremenih skladišta. šikare. deponije građevinskog materijala. Štete mogu biti ne samo sa stanovišta životne sredine nego i za farmjere ali i za investitora.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela 5. Problem koji će tokom izgradnje najviše doći do izražaja jeste pojava erozije i klizišta. Ostali uticaji na tlo su karakteristični za izgradnju infrastrukturnih objekata i samu trasu autoputa pri čemu dolazi do trajnog gubitka kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta. sadržaj može biti veći za 25% ** Vrijednosti se odnose samo na tlo oranica. staconažnih gradilišta. što opet izaziva dalje posljedice na životnu sredinu. kolmacijom površinskih vodotoka i akumulacija u nizvodnom toku. vrtova. Osim erozije tokom izgradnje stvaraće se vodoležine.6-04: Maksimalno dozvoljeni sadržaj teških metala u poljoprivrednom tlu (u mg/kg tla)* ekstrahirano u zlatotopki Element Kadmij (Cd) Živa (Hg) Olovo (Pb) Molibden (Mo) Arsen (As) Kobalt (Co) Nikal (Ni)** Bakar (Cu)** Krom (Cr)** Cink (Zn) (PAH)*** Teksturno laka tla . bez prethodnog rješavanja drenažnog oticanja voda može dovesti do stvaranja klizišta. asfalne baze i sl.3. uključujući i poljoprivredu tokom izgradnje Koridora biće pod značajnim pritiskom različitih spoljnih faktora. skeletna tla i tla siromašna humusom 1 1 100 10 20 50 50 60 60 200 2 Teksturno teža tla i tla bogata humusom 2 2 150 15 30 50 60 100 100 300 2 * U karbonatnim tlima. Naročito je to prisutno na zemljištima koja su se razvila na nepropusnim supstratima kao što su škriljci. što u okviru mjera preventivne zaštite treba predvidjeti. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 201 . jer će farmjerima morati nadoknaditi neplanirana oštećenja. Navedeni mogući uticaji na tlo se mogu očekivati posebno u brdskom dijelu reljefa koji je karakterističan za južni dio Koridora LOT1 na dionici Rudanka-Karuše. livada i pašnjaka *** PAH – policiklički aromatski ugljikovodici 5. Neplansko i nepotrebno kretanje mehanizacije po poljoprivrednom zemljištu može da dovede do zbijanja tla i smanjenja njegove produktivnosti. pri čemu velike količine materijala treba odvesti na drugo mjesto i deponovati. Posebno osjetljiva područja će biti u zamočvarenim dijelovima terena. Pokrenuti materijal klizanjem uništava vegetaciju i izaziva nestabilnost kosine. Odstarnjivanjem vegetacije (šume. Gubitak plodnog poljoprivrednog zemljišta zahvaćenog trasom Koridora može da ima i ekonomsko-socijalni uticaj na lokalno stanovništvo. trava) u nagibu provocirat će eroziju i potencijalno klizanje terena.6. Ovo može imati i velike finacijske implikacije na investiciju. laporoviti supstrati. gline i slično. s više od 2% CaCO3. Pored direktnog oštećenja tla izgradnjom same trase Koridora. Erozija dalje ima kumulativan uticaj ne samo na izgradnju trase puta već i na fizička oštećenja kosina pravljenjem brazdaste i jaružne erozije. Uticaj u fazi izgradnje Tlo kao važna komponenta životne sredine i medij za mnoge biološke i ljudske aktivnosti. objektima i kućama na pojedinim dijelovima trase naročito u dolini rijeke Bosne sa jedne na drugu stranu Koridora u toku izgradnje biće znatno otežan. Pristup poljoprivrednim parcelama. indirektna oštećenja u toku izgradnje mogu biti značajna ako se ne preduzmu potrebne mjere preventivne zaštite. uz vodotoke i u nagibima. baze za mehanizaciju. Presijecanjem nagiba.

4%). ulaska i izlaska s autoputa te na mjestima infrastrukturnih i servisnih objekata uz trasu autoputa. nesagorivi ugljici. naplatnih rampi. Stepen šteta u mnogome može da zavisi od hidrološkog režima i godišnjeg doba godine. Nije samo tlo u ovome lancu koje će trpiti štete. na poljoprivredno zemljište otpada 10 524 ha (54. azotni oksidi.4%). bankina i škarpi. Zbog toga tokom projektovanja i izgradnje trase treba koristiti prihvatljive principe i prakse zaštite tla te primjenjivati zakonsku regulativu iz zaštite zemljišta. maziva i nafte iz građevinske mehanizacije i nepravilnog rukovanja opremom moguće je očekivati te u tom cilju treba planirati mjere sanacije i zaštite ovih lokaliteta. a ovisno o hidrološkom režimu i šire.7. Oborinske vode će se miješati sa otpadnim materijama benzina. benzinske crpke. nafte.1 Uticaji u fazi izgradnje U neposrednoj zoni uticaja koridora autoputa VC LOT1. čađ. katran i sl). koje će se putem oborinskih voda transportovati na tlo u pojasu autoputa. Uticaj će biti značajan i na lokalitetima izgradnje mostova.ove studije. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 202 . naročito ako dođe do izlijevanja opasnih materija o okoliš. već će preko tla doći do zagađenja površinskih i podzemnih voda. Akcidentne situacije koje mogu biti izazvane saobraćajnim nezgodama ovo stanje mogu još više usložniti. što bi nakon izgradnje trebalo povratiti u prvobitno stanje.4.4%) i tzv.1. odmarališta. bitumena) kao i emisije produkata sagorijevanja goriva (olovo. Iz ovog se jasno vidi da je poljoprivredno zemljište dominantna kategorija zemljišnog resursa. objekata za održavanje puteva i dr. motornog ulja. Svilaj – Doboj-Jug (Karuše) čija ukupna površina iznosi 19 255 ha. ostataka od tragova guma (asfalta. Pošto u toku izgradnje ove Studije nisu bila dostupna rješenja Idejnog projekta objekata na području trase autoputa to se procjena njihovog uticaja na tlo u fazi izgradnje daje općenito. čišćenje. Uticaj na floru 5.7. Osječana i općine Usora. vijadukata i prelaza za lokalno stanovništvo.4. Svakako da će u vegetacionoj sezoni i suhom periodu godine pri nižim vodostajima štete biti mnogo veće.1. a na što se naslanja čitav lanac biljnog i životinjskog svijeta. jedinjenja olova. tekućine za hlađenje. Izvorišta koja će biti najizloženija uticaju korištenja autoputa su u sistemu vodosnabdijevanja Odžaka. Akcidenti u smislu izlijevanja ulja. Doboj i Doboj-jug. odnoso uticaja na floru. objekata za odvodnju oborinskih voda sa kolovoza. Šire dimenzije uticaja i negativnog uticaja mogu se očekivati na svim mjestima križanja. Tokom izgradnje stvara se i neprikladan građevinski materijal koji se deponuje na tlo. prečistača voda te odvodnih kanala za slivne i procjedne vode. Negativne uticaje treba izbjeći ili umanjiti mjerama predloženim u tački 6. Uticaj u fazi eksploatacije Tokom korištenja autoputa stalno će dolaziti do stvaranja štetnih materija na saobraćajnici. Putem vode svi navedeni polutanti mogu dospjeti u tlo i zagaditi ga. šumsko 2 213 ha (11.3.4. teret opterećenja i pritisaka na tlo uz autoput biće veliki. 5. Pri ovome vodotoci će morati da se skreću i zahvataju nove zemljišne površine. parkirališta.3. ili se na površinu tla izlijevaju otpadne vode iz kuhinja i sanitarnih čvorova na gradilištu. 5.6. Obzirom na predviđeni dnevni promet na godišnjem nivou od oko 20 000 vozila.ostalo 5 865 ha (30. vodno 653 ha (3. Vukosavlje.7%). Zaštita tla znači ujedno i najdirektniju zaštitu izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje gradova Modriča.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Pojedini lokaliteti biće zahvaćeni u širokoj zoni naročito na lokalitetima izgradnje čvorišta. Pregled mjera zaštite daje se u tački 6.

dok će na istoj dionici od km2.7.5 do km54. Tabela 5.voćnjaci 15 0. zagađenja voda i tla i zauzimanja površina moguće je doći do izvedenih zaključaka i u pogledu mogućih uticaja na floru područja kroz koje prolazi trasa planiranog autoputa.5 (nakon izlaska iz tunela Radušine) do km58 biće posječeno oko 18ha šume kitnjaka i graba (Querco – Casrpinetum). Na istoj dionici od km 57.8 3.zemljišta Površina % ( način korištenja ) [ha] 1.7ha biti pod različitim stepenima uticaja od potpunog gubitka vegetacije.7 5.vegetacije 2 046 19. U toku radova dolaziće do emisije u vazduh štetnih metarija koje će se taložiti na biljnom pokrivaču. dok je do km55 planiran tunel čime se uticaji na floru ne javljau osim u zoni portala. sa učešćem prirod. Na ovom nivou analize postupak kvantifikacije uticaja na floru moguć je samo kroz definisanje površina sa potpunim gubitkom vegetacije.) kao i površine nad kojima je izvršena eksproprijacija za potrebe izgradnje puta predstavljaju površine pod izmjenjenom vegetacijom i one se nalaze pod najvećim negativnim uticajem puta.5 biti posječeno još oko 2.25 do km2.pašnjaci 72 0.pretežno poljopr. Ove površine obuhvataju površinu od 375ha. Detaljna analiza količine posječenih stabala kao i trajno oštećenih zona biće obrađena u dokumenatciji Projekta zaštite životne sredine. Na osnovu analize uticaja na tlo i poljoprivredno zemljište podataka može se zaključiti da će površina od oko 1252. Svi podaci o potrebama za krčenje šuma definisani su na osnovu podataka iz literature i ortofoto snimka i u sljedećoj fazi realizacije mora se izvršiti detaljnija analiza kojom će se dobiti precizniji podaci. kao i do ispuštanja određene količine otpadnih voda koje mogu indirektno uticati na floru područja. Ove uticaje treba sagledati i minimizirati kroz elaborat ekološkog uređenja gradilišta nakon konačno definisane dinamike i načina realizacije. 4 399 41.5 izgradnjom mostovske konstrukcije biće posečeno oko 20ha sastojine hrasta kitnjaka i običnog graba ilirskog područja (Querco-Carpinetum illyricum).5ha šume hrasta kitnjaka i običnog graba ilirskog područja (Querco-Carpinetum illyricum). Kroz skoro kompletan prostor predmetna trasa prolazi kroz oranice i mješovito poljoprivredno zemljište.5 do km1. U dijelu trase na dionici Svilaj – Odžak od km0. Površine koje obuhvata trup puta a koje se nakon izgradnje ozelenjavaju u sklopu uređenja putnog pojasa (kosine nasipa. kanali.4 Ukupno 10 524 100 Osim površina koje će biti trajno angažovane za predmetni put za potrebe građenja biće angažovane dodatne zone za potrebe gradilišta. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 203 . 5.1 4.mješovita poljopr.oranice 3 993 38 2.7-01 Ukupna namjena površina ( načina korištenja zemljišta ) u zoni uticaja Namjena poljopr. Potpuni gubitak vegetacije biće na površinama koje obuhvata kolovozna konstrukcija i bankine što iznosi prosječno oko 170 ha. Takođe na dionici Rudanka – Karuše od km52.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Prema načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta cjelim neposrednim uticajem definisano je sljedećom tabelom.25 biće posječeno oko 50ha šume bukve (Fagetum montanum). preko izmjenjene vegetacije i vegetacije pod povišenim koncentracijama polutanata.2 Uticaji u fazi eksploatacije Na osnovu analiziranih uticaja u domenu aerozagađenja. površinama sa izmjenjenom vegetacijom i površinama autohtone vegetacije pod određenim uticajima.

u neposrednom prostoru uz autoput. Površine pod vegetacijom van pojasa eksproprijacije koje će biti pod indirektnim uticajem koncentracija iznose oko 1900ha. 5.8.1 Uticaji u toku izvođenja radova Prilikom obavljanja radova na izgradnji predmetnog projekta dolaziće do uznemiravanja životinja kao i naglih promјena u ustaljenim tokovima njihovog kretanja. Radi se naime o saznanjima da se područje interesantno za analizu ne odlikuje visokim potencijalima ekosistema a na analiziranom prostoru nisu utvrđena konkretna staništima retkih i zaštićenih vrsta. Uticaj na faunu Potreba da se istraže svi negativni uticaji koji su posljedica izgradnje planirane dionice autoputa zahtjeva i istraživanja mogućih negativnih uticaja u domenu faune. Uticaj aerozagađenja na najosetljivije vrste prostorno je ograničen na uzak pojas uz sam autoput budući da se radi o koncentracijama koje dozvoljene granične vrijednosti. za većinu komponenata dostižu na rastojanjima do 50 metara od ivice puta. Najveći uticaji na floru u okviru razmatranog prostora svakako su izraženi kroz već analizirani efekat zauzimanja površina. S obzirom na činjenicu da su na najvećem dijelu prostora kroz koji prolazi predmetna trasa zastupljeni kulturni ekosistemi to se uticaji u domenu flore prvenstveno svode na prisutne negativne uticaje u pogledu mogućnosti gajenja određenih kultura uz planirani autoput. Određeni uticaji. zauzimanje površina. Ovi uticaji posljedica su nekih već kvantifikovanih kriterijuma (buka. zagađenja voda i tla. 5.) koji svoj uticaj izražavaju u odnosu na postojeća staništa. Ovde treba pomenuti ono što je već iskazano u uticajima na tlo a to je da se uslijed emisije određenih materija može javiti i promјena pH vrijednosti okolnog tla i time bitno narušiti postojeća vegetacija na njemu. Obzirom na navedene podatke o direktno i indirektno ugrženom zemljištu može se dati konačna procjena o uticajima na floru na površini od oko 3100ha. kao što je u poglavlju o aerozagađenju i zaključeno. S obzirom na utvrđene površine pod vegetacijom koja poseduje određeni kvalitet a koje su definisane u okviru poglavlja o karakteristikama postojećeg stanja potrebno je naglasiti da analizirane trasa minimalno zadire u ove ekosisteme.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Činjenice koje su iznesene u okviru postojećeg stanja pokazuju da. ali su i posljedica nekih specifičnih kriterijuma koji su svojstveni fauni odrećenog područja. aerozagađenje. Dio ove površine biće izložen i direktnim uticajima od autoputa. Građevinskim radovima biće posebno ugrožena staništa koja su smјeštena u šumskom prostoru prije svega vibracijama i bukom. s obzirom na moguće negativne uticaje. saobraćajnog opterećenja i uslova transmisije polutanata kod autoputeva bez ivične izgradnje.8. Ovaj uticaj je izražen na cijeloj dužini trase jer se radi uglavnom o obradivim površinama. Uticaji zagađenja tla na floru područja autoputa su takođe prostorno ograničeni uz ivicu autoputa i u kanalima za odvodnjavanje. mogu se očekivati i kroz efekte zasoljavanja tla kao posljedice zimskog održavanja. Ovo je posljedica. s obzirom na lokalne uslove i florističku raznolikost područja treba očekivati ograničene uticaje. pristupačnost i dr. Ovi uticaji su prvenstveno izraženi kroz fenomene presecanja tradicionalnih (ustaljenih) puteva koji predstavljaju formiranu mrežu karakterističnu za svaki prostor kao i mogući udesi životinja koji su u takvim slučajevima neizbežni. Osim toga uticaj na faunu u toku radova biće i od aerozagađenja u mjeri koja nije od Studija uticaja na okolinu – Lot 1 204 .

Ukoliko se radovi budu izvodili u vrijeme ležanja ptica na jajima. prema postojećoj literaturi. tada usled sječe šuma može se izuzetno uticati na postojeći fond ptica. nema. kao i na trajan gubitak njihovih staništa. 5. Kao poseban problem naglog presjecanja migracionih puteva obzirom da će gradilišta predstavljati prepreku koja se pojavljuje "bez najave" ali koja će isto tako biti privremenog karaktera. Takođe u fazi izvođenja radova značajan je uticaj na faunu rijeke Bosne obzirom da će doći do regulacije vodotoka u određenim zonama14 kao i pojavom gradilišta na mjestima izgradnje mostovskih konstrukcija. Ovde treba napomenuti da zaštićenih ni posebno ugroženih vrsta. 5. S toga je potrebno koncipirati radova tako da se seča šuma obavlja u zimskom periodu kada će ovi uticaji biti minimizirani.8.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija značaja. odnsno prelaza. Obaveza je Investitora da nakon registrovanih podataka o migracionim kretanjima životinja na predmetnom prostoru izgradi posebne konstrukcije za kretanje životinja u vidu prolaza. Za predmetni prostor nema podataka o ustaljenim putevima kretanja životinja koji bi mogli da predstavljaju osnovu za formiranjem posebnih konstrukcija za njihovo kretanje. Uticaj planiranog puta u toku eksploatacije na faunu voda treba smatrati uticajem bez posebno izraženih negativnih efekata s obzirom na karakteristike kvaliteta vodotoka rijeke Bosne. Kod analiziranja postojećeg stanja utvrđeno je da na širem prostoru ne postoje staništa rijetkih i zaštićenih vrsta i da u tom smislu ne treba očekivati negativne uticaje u toku eksploatacije. Osim navedenog treba pomenuti i moguću pojavu akcidentnih situacija što često može imati trajne i nepopravljive posljedice. Sva istraživanja u ovom domenu bitno su vezana za fazu izrade projektne dokumentacije jer od nivoa informacija u mnogome zavisi i mogućnost kvantifikacije određenih pokazatelja koji 14 Regulacija vodotoka je posebno obrađena u sklopu Projekta hidrotehničkih objekata Studija uticaja na okolinu – Lot 1 205 .9 Uticaj na pejzaž Problematika vizuelnih zagađenja kao kriterijum odnosa autoputa i životne sredine postaje aktuelan onog trenutka kada je postalo jasno da odlike slike predjela predstavljaju kvalitativni činilac koji bitno doprinosi kvalitetu projektnog rješenja ili se pak javljaju kao elemenat degradacije uređenih i ustaljenih odnosa. Uzimajući u obzir prostorni položaj postojećih staništa kao i prostorni položaj predmetne trase može se doći do zaključka da posebno negativne uticaje ne treba očekivati. cjevastih i pločastih propusta što uključujući činjenicu da većina vrsta pri migraciji koristi obalni pojas uz vodotoke. Na trasi postoji veći broj objekata za moguća upravna kretanja u vidu mostova.2 Uticaji u toku eksploatacije Istraživanja na terenu koja su obuhvatila prostor planiranog autoputa a koja su bila sprovedena u smislu definisanja mogućih negativnih uticaja na faunu pokazala su da na najvećem dijelu prostora ne treba očekivati izražene negativne uticaje u toku eksploatacije. a koje treba razraditi kroz Projekte posebnih konstrukcija za prelaz životinja. Posebano važan činilac koji je potrebno istaći je da prostorni i eksploatacioni elementi planirane saobraćajnice doprinose mogućim negativnim uticajima jer se radi o saobraćajnici sa relativno velikim saobraćajnim opterećenjem i velikom širinom planuma sa ogradom koja bitno utiče na prostornu podjeljenost.

Zapravo stvoriće se nova arhitektura. R= 1:25000. kao konstrukcije.1 Uticaji u toku izvođenja radova Izgradnja autoputa neće obzirom na privremeni karakter neće imati značajne posljedice po prostor.2 Uticaji u toku eksploatacije Kada se radi o konkretnim istraživanjima sve informacije su saglasne osnovnoj razmjeri. Izgrađeni objekti za zaštitu zemljišta. Analizom primjenjenih elemenata situacionog i nivelacionog plana. 5.2. Harmonični odnosi se postižu samo kod usklađenih elemenata trase puta u situacionom planu.9.2. 5. Imajući u vidu predhodne napomene problematika vizuelnih zagađenja razmatrana je u dva osnovna nivoa. Nedostaci u domenu prostornog oblikovanja prisutni su jedino na mjestima prisilnog prostornog definisanja trase autoputa u zoni Doboja a koje je uslijedilo iz potrebe poštovanja lokalnih prostornih planova.2 Pejzažne karakteristike Za kvantifikaciju odnosa putne konstrukcije prema pejzažu primjenjena je metodologija rasčlanjavanja na pojedine komponente (morfologija. Kvantifikacija odnosa u domenu geometrijskog oblikovanja na ovom nivou urađena je korišćenjem informacija iz Idejnog projekta. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 206 . Mnoge površine biće izložene eroziji.1 Geometrijsko oblikovanje trase Pojam geometrijskog oblikovanja podrazumijeva proces skladnog komponovanja projektnih elemenata sa osnovnim ciljem da se ostvari prostorna slika puta koja u vizuelnom smislu ostavlja pozitivne utiske i vozačima uliva osećaj sigurnosti. kao i njihovog međusobnog odnosa dolazi se do zaključka da su kriterijumi homogenosti uglavnom ispoštovani. poljoprivreda.9. vegetacija. Da bi se prešlo sa opisne procjene uticaja u ovom domenu na kvantitativne metode koje uključuju kompleksnu valorizaciju prostora neophodno je sprovesti čitav niz specifičnih postupaka analize pri čemu su neophodne grafičke i vizuelne informacije visokog tehnološkog nivoa. budući da su podloge u ovoj razmjeri poslužile za valorizaciju osnovnih odnosa čime su bitno predodrećeni i svi mogući postupci kvantifikacije a samim tim i nivo tačnosti dobijenih pokazatelja. Ovakav odnos podrazumijeva da je širina zone eventualno ugroženog pejzaža 600 H (H je maksimalna visinska razlika u poprečnom profilu). Prvi nivo podrazumijeva problematiku prostornih odnosa same trase i elemente homogenosti njenih projekcija obuhvaćenih kroz pojam takozvanog geometrijskog oblikovanja. 5. površinske vode. S obzirom da se u vidnom polju vozača istovremeno nalazi više geometrijskih oblika koji zajedno definišu prostorni tok trase neophodno je voditi računa o optičkim svojstvima svakog projektnog elementa.9.9. prikupljanje i tretman otpadnih voda ne smiju biti prepušteni sami sebi Zonu izmenjenih pejzažnih karakteristika moguće je definisati na osnovu medicinskog praga vidljivosti usvajajući mjerodavni vidni ugao od 100 kao mjeru za sagledavanje maksimalne visinske razlike u profilu uprave na liniju terena.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija karakterišu problematiku vizuelnih zagađenja. prema prostoru u smislu definisanja uticaja na pejzaž. objekti i opšti izgled). 5. Za karakteristike područja kroz koje se planira izgradnja analiziranog autoputa sve ove komponente nemaju iste karakteristike ali su određeni potencijali ipak prisutne zbog čega je potrebna i određena analiza. a drugi nivo obuhvata odnos trase. podužnom i poprečnom profilu.

Na osnovu predhodnog razmatranja moguće je zaključiti da u konkretnim uslovima dominantnu odliku imaju visoki nasipi u zoni rijeke Bosne kao i pojedini objekti. Podaci koji su prezentirani pokazuju da u morfološkom smislu trasa planiranog autoputa opterećuje pejzaž i da se u tom smislu moraju preduzeti i određene mjere zaštite. Ovaj rezultat je direktna posljedica visokih nasipa duž doline rijeke Bosne.koeficijent ugroženosti pejzaža u funkciji od ranga puta i kategorije terena Na osnovu dobijenih podataka moguće je doći i do kvantifikovanih pokazatelja o uticajima planiranog autoputa na pejzaž. Procjena karakteristika pejzaža u domenu postojećeg stanja nije istakla postojanje značajnih potencijala budući da se uglavnom radi o kulturnim ekosistemima. Uticaj površinskih voda na elemente pejzaža predstavlja takođe značajnu činjenicu prvenstveno zbog činjenice da se trasa najvećim delom nalazi u skoro neposrednom kontaktu sa koritom rijeke Bosne. Izgradnjom planiranog autoputa vizuelne karakteristike koje obuhvataju ovaj elemenat pejzaža mogu biti značajno degradirane. Za postupke ovakve kvantifikacije. Koeficijent “narušavanja” pejzaža za pojedine dionice iznosi od 3480 do 4850 što se može smatrati za značajan uticaj. Ova činjenica se posebno odnosi na mogućnosti prkida vizuelnog kontakta okolnih naselja sa vodotokom rijeke Bosne.rastojanje profila K .koeficijent "narušavanja" pejzaža P . Od objekata koji su planirani za izgradnju u funkciji analiziranog putnog pravca nema značajnih koji bi u vizuelnom smislu obogatili postojeće pejzažne karakteristike osim što treba primjetiti da pozitivne vizuelne karakteristike treba očekivati za mostovske konstrukcije preko rijeke Bosne. Dakle najveće denivelacije u poprečnom profilu bile bi sagledljive sa rastojanja od čak 10 kilometara. moguće je doći do podatka da najveća širina ove zone iznosi oko 2000 pa do 10000 metara. Kako se promјena morfoloških karakteristika smatra za dominantnu promјenu pejzaža izvršena je kvantifikacija ovog pokazatelja preko sračunavanja koefincijenta "narušavanja" pejzaža koji je definisan kao: k =n K ⎛ P + Pn−1 ⎞ O = ∑⎜ n ⎟ ⋅ dp ⋅ 2 100 ⎝ ⎠ k =1 gdje je: O . Izgradnjom planiranog autoputa stvaraju se i uslovi za pozitivne efekte koji su sadržani u činjenici da se igradnjom planiranog autoputa otvaraju nove vizure učesnicima saobraćajnog toka na interesantne pejzažne karakteristike u zoni rijeke Bosne. Kao poseban parametar kvantifikacije pejzaža neophodno je definisati i njegov opšti izgled. Konačne stavove u pogledu uticaja planiranog putnog pravca na pejzažne karakteristike prostorne cjeline koja obuhvata predmetnu trasu moguće je sistematizovati u okviru činjenica da se negativni uticaji mogu očekivati zbog potrebe za izgradnjom visokih nasipa u dolini rijeke Studija uticaja na okolinu – Lot 1 207 ."pejzažni profil" puta dp . Uticaj planiranog autoputa na pejzažne karakteristike u domenu vegetacije može se procjeniti na osnovu elemenata koji su izneseni u poglavlju koje se odnosilo na karakteristike šumarstva. s obzirom na veliki značaj subjektivnih procjena.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Na osnovu prostornih odnosa trase planiranog autoputa (maksimalne visine nasipa i usijeka. izvršeno je prvenstveno definisanje interesantnih pejzažnih cjelina a zatim i njihova kvantifikacija. Svi elementi koji su do sada mogli biti prikupljeni ne daju dovoljno osnove za kvantifikaciju po ovom parametru.

Smanjenje ovih negativnih uticaja može se izvesti ukoliko se za potrebe pejzažnog uređenja bude koristila adekvatna vegetacija.1 Uticaji u toku izvođenja radova Određivanje uticaja planiranog autoputa u domenu prirodnog i kulturnog nasljeđa podrazumijeva ustvari moguće uticaje koji se odnose na zaštićena prirodna i kulturna dobra ili objekte prirodnog i kulturnog nasljeđa koji nemaju ovu kategorizaciju ali svojim karakteristikama zaslužuju posebne mjere zaštite.10 Uticaj na zaštićene dijelove prirode i kulturno historijsko nasljeđe 5. Osim ovog. ograničiće slobodnu migraciju divljači.10. Takođe na predmetnom prostoru egzistira pet arhioloških zaštićenih zona pri čemu trasa prolazi kroz dvije i to: od km38. obzirom da se 12 objekata iz kategorije kulturnog nasljeđa nalazi u okviru područja istraživanja.2 Uticaji u toku eksploatacije Usjled izgradnje puta pojaviće se linearna prepreka koja može vizuelno da naruši postojeći ambijent i negativno utiče na kulturno-istorijske lokalitete. te obroncima brdsko-planinskih oblasti.15 5. i pored toga ukoliko se duž puta budu postavile saobraćajne table sa informacijama o lokalnim kulturno-istorijskim nasljeđem podićiće se nivo informisanosti što će svakako imati pozitivne efekte na ove potencijale. kao i na prostorni položaj ovih objekata ne očekuju se posebno negativni direktni uticaji ukoliko se bude izvršila ispravna organizacija gradilišta.10. U koliko dođe do otkrivanja arheoloških ostataka neophodno je obavjestiti nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture i preduzeti sve mjere na očuvanju otkrivenih arheoloških ostataka koje su specificirane u sklopu poglavlja o mjerama zaštite. odnosno u lovnom gospodarstvu. aerozagađenja i vibracija. a u pojedinim dijelovima i ograničiti mogućnost izvođenja bilo kakvih radova na uzgoju. zagađenja i uznemiravanja. te će otežati. tj. koji predstavljaju najbolja staništa za obitavanje i uzgoj sitne divljači. zaštiti i korištenju divljači. buduća trasa će svakako izazvati štete na divljači od saobraćaja. Obzirom na navedeno potrebno je definisati posebne mjere zaštite arheoloških nalazišta. neminovno. 5.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Bosne. 5. U okviru analize postojećeg stanja utvrđeno je da nema posebno zaštićenih delova prirode koji mogu biti izloženi negativnim uticajima Sa apekta uticaja na istorijsko nasljeđe. Obzirom na potencijalnu zonu indirektnih uticaja.5 do km43 na prostoru Kožuha i od km 61 do km 62 na prosotru Alibegovaca. moguća je pojava negativnih uticaja na spomenike koji se nalaze i u širem okruženju. No. usled promјene režima podzemnih voda. Ovo je posebno izraženo u području početnog dijela koji se karakteriše ravničarskim i brežuljkastim predjelima. 15 Za potrebe izrade Idejnog projekta autoputa u koridoru Vc izrađen je poseban projekat Pejzažnog uređenja koji detaljno tretira ovu probelmatiku Studija uticaja na okolinu – Lot 1 208 . izazvati fizičko razdvajanje populacija pomenutih vrsta. Bez obzira na već navedene zone i potencijalna mjesta uticaja na kulturno-istorijsko nasljeđe na analiziranom prostoru moguće je da se kod zemljanih radova u fazi izgradnje puta naiđe na arheološke ostatke koji do sada nisu registrovani. u kojima obitava i krupna divljač.11 Uticaj na šume i lovstvo Usvojena trasa će.

topole i vrbe dok značajnijh kontakata s većim površinama pod šumskim drvećem nema iako na rubnim područjima nizina u kojima se javljaju šume običnog graba. Na kontaktnim pririječnim brdskim padinama se nalaze rubni pojasevi stabala običnog graba. domove i sl. Isprekidanost ovih fragmenata šumskih zajednica još više naglašava važnost minimiziranja narušavanja stvorenog ekoambijenta radi očuvanje biodiverziteta staništa i hidrološke funkcije pojedninačnih stabala i njihovih skupina. sa vrlo povoljnim uslovima staništa za sitnu divljač.1 Uticaji u toku izgradnje Na području dionice od Svilaja do Vukosavlja uočavaju se kontakti s zaravnima i terasama sa isprekidanim stablimičnim i manjim grupimičnim zajednicama crne johe. te vrba i topola. Izbor trase na dionici Podnovlje – Osječani Gornji nije pružao mnogo alternativa.11. Na tom području javljaju se stablimično crna joha. Obzirom da na lokaciji Betnja na rubnim trasa ima širi međuprostor do rubnih šumskih zajednica običnog graba pa se izborom trase zadržala zaštitna funkcija rubnih šuma. Na dionici Vukosavlje – Podnovlje.).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 5. U ovom dijelu trasa presijecaju staništa šuma i utiče na način uzgajanja i iskorištavanja ovih šuma.11. lovačke kuće. Ovaj pojas uz rijeku je značajan za obitavanje i reprodukciju ptica močvarica. Na dionici Kotorsko – Rudanka trasa leži u nizinskom pririječnom području rijeke Bosne i ima prolaz kroz vegetaciju nizinskog područja. trasa delom prolazi kroz urbano područje Modriče a dijelom prati tok rijeke Bosne s povremenim kontaktima s fragmentima šuma vrba i topola te skupinama i pojedinačnim stablima crne johe na rubnim područjima rijeke. Kao značajan uticaj terba navesti i kanal „Svilaj – Potočani„. nalaze se područja „Bara” i „Potočanskih ritova”. koji opet predstavlja pogodno mjesto za gniježđenje močvarica. ali je u manjoj mjeri zahvaćeno Vranjačko i Kutlovačko polje (kvalitetna staništa za sitnu divljač). Trasa u pomenutom dijelu prolazi kroz najkvalitetnija staništa divljači i imaće uticaj na lovno gospodarstvo na ovoj dionici.Kotorsko trasa leži u nizinskom obalnom području oko rijeke Bosne. Takođe. trasa se značajno zadiru u šumsko područje prvo bukve a zatim i pod šumom kitnjaka i običnog graba. Najizraženiji uticaj. S tog stanovišta preporučljivo je u največoj mogućoj mjeri sačuvati postojeće fragmente ekološko-vegetacijskih zajednica. a u sušnim periodima uz kanal je koncentrisan najveći broj divljači. kao i za samo Studija uticaja na okolinu – Lot 1 209 . Na predmetnoj trasi u toku izvođenja radova javiće se povremeni uticaji na okolno lovno područje. saobraćajnice imaju da priobalna pojednična stabla i male skupine stabala u kontaktu s rijekom Bosnom na dijelu Rastoka-Prnjavor polje. Na ovom dijelu trase. izbjegavajući Tarevačko polje. Na dionici Vukosavlje – Podnovlje.2 Uticaji u toku eksploatacije Na dionici od Svilaja do Potočana trasa je u zoni nekadašnjeg lovišta „Mera”. Na dionici Podnovlje . Na ovoj dionici se javljaju i dva tunela ukupne dužina oko 2km. Od prelaska rijeke Bosne u Rudanci. međutim ovi uticaji su privremenog i lokalnog karaktera i neće se značajnije odraziti na ovaj aspekt životne sredine. koja se nalaze u užem pojasu rijeke Bosne. 5. koji su važna staništa močvarica i mjesta za gniježđenje ovih vrsta. izveden je manji gubitak staništa divljači. sa aspekta lovstva. Trasa ne ugrožava direktno lovne objekte od većeg značaja (fazanerije. obzirom da je trasa postavljena uz postojeću prugu čime su minimizirani uticaji na slobodnu migraciju divljači kao i na obavljanje radova u lovnom gospodarstvu. i nužno je bilo proći kroz značajna staništa ptica močvarica.

kompleksi za gospodarenje (Ritešićko i Majevičko polje). subjektivni utisak ljudskih bića da se buka udvostručila zahtijeva povećanje od oko +10 dB. Po prelasku rijeke Bosne. Ove mjere se ne odnose samo na put.12. To u praktičnom smislu znači da će se na primjer intenzitet udvostručenog izvora (npr. Postavljanjem trase uz već izgrađene putne komunikacije omogućena je bolja komunikacija kretanje divljači. Jedinica za mjerenje nivoa buke je decibel (dB) koji se bazira na logaritamskoj tablici. 5. promjene koje su manje od 1 dB ne smatraju se značajnim promjenama. u osnovi. zbog opasnosti za saobraćaj). sa strane receptora. udvostručeno opterećenje saobraćaja) pokazati kao povećanje od +3 dB. javiće se i najveći gubitak staništa i gnjezdilišta za ptice močvarice. S druge strane. trasa prolaze kroz Prnjavor polje i dalje Jabučnik. Mala Bukovica i Prisada javi će se uticaji na gubitak staništa i ograničenje slobodne migracije. Istraživanja izvršena u Evropskoj Zajednici otkrivaju da veliki dio stanovništva osjeća nelagodnost zbog buke koju izaziva cestovni saobraćaj. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 210 . Uticaj od buke Jedan od najznačajnijih uticaja izazvanih saobraćajem jeste izloženost buci ljudi koji žive u naseljima u blizini trase puta. Na dionici Kotorsko – Rudanka trasa je uz rijeku Bosnu i direktno zahvata pojas značajan za obitavanje i reprodukciju ptica močvarica. U dijelu trase na području Šušnjare. a takođe je povećanjem udaljenosti od rijeke Bosne je smanjen uticaj na radove u lovnom gospodarstvu. Problem uticaja buke koju prouzrokuje saobraćaj. Općenito. koja je u ovom području izraženija (krupna divljač – srne i svinje divlje). koja predstavljaju kvalitetna staništa za sitnu divljač i močvarice. Organizacije koje se bave lovstvom na ovom području.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija obavljanje lova (otežana organizacija i skoro onemogućavanje bilo kakvog odstrijela na ovom potezu. a koji se odvija na putu rješava se. izgradnje i eksploatacije puteva. mjerama koje se koriste u fazi projektovanja. U zoni Rudanke obzirom na položaj trase kao i planiranog čvorišta. zbog opasnosti za saobraćaj). nego i urbano projektovanje prostora puta. kao i za samo obavljanje lova (otežana organizacija i skoro onemogućavanje bilo kakvog odstrijela na ovom potezu. Na dionici Osječani Gornji – Trnopolje. su ugrožene obzirom da trasa dijeli predmetni prostor. prelaskom trase na desnu obalu rijeke Bosne izbjegnuti su uticaji u područje Stavaka i Zavučenica. te je potencijalna opasnost za divljač i saobraćaj veća. do Osječana Gornjih. uzrokuju manji gubitak staništa divljači.

1. ovi faktori se moraju uzeti u razmatranje. Najbitniji faktori širenja buke su: • Vrsta izvora (tačkasti ili linearni) • Udaljenost od izvora • Atmosferska absorpcija • Vjetar • Temperatura i temperaturni gradijent • Preprijeke.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Pošto su ljudska bića osjetljiva na zvukove. Nivo zavisi od vrste i stanja guma i kolovoznog zastora. Izvori buke na autoputu Buka na putevima ima četiri glavna izvora: (a) motorna vozila. sistema vješanja i najveća je tokom ubrzanja motornog vozila na usponima. (b) trenje između vozila i površine puta (c) ponašanje vozača (d) aktivnosti izgradnje i održavanja. Ponašanje vozača doprinosi povećanju buke kod korištenja sirene. što zavisi od njihove frekvencije.120 dB(A) pneumatski čekić 90 . Primjeri nivoa buke uobičajenih zvukova u okolišu jesu: • • • • • • • • • sirena hitne pomoći na tri metra 140 dB(A) uzlijetanje avion na 100 metara 110 . puštanja glasne muzike i kod naglih polazaka i kočenja motornog vozila.12. Loše održavanje motornih vozila doprinosi povećanju emisije nivoa buke na putevima.75 dB(A) biro sa mnogo službenika (unutra) 60 . transmisije.40 dB(A) tiha spavaća soba noću 20 .30 dB(A) tihi vrt 30 dB(A) 5. Buka od puta nastaje zbog trenja na kontaktnoj tački puta i gume motornog vozila i doprinosi ukupnom nivou saobraćajne buke. postoji konvencija da se koristi krivulja podešavanja frekvencije (krivulja A) kako bi se dobila mjera za nivo buke koji je nezavisan od frekvencije (označen kao dB(A)).110 dB(A) restoran pun gostiju (unutra) 65 .60 dB(A) tihi dnevni boravak 30 . Buka otpora je najveća kod velikih brzina i kočenja motornog vozila. Odredbama su često određeni uslovi za svaki od navedenih faktora. Buka motornih vozila nastaje od rada motora. na loše održavanim putevima i u “stop and go” uslovima odvijanja saobraćaja. ispušne cijevi.65 dB(A) normalan razgovor 40 . tokom kočenja motorom. poput barijera ili zgrada • Absorpcija tla • Refleksija • Vlažnost • Padavine Kako bi se dobili reprezentativni rezultati mjerenja. Izgradnja i održavanje u suštini zahtjevaju korištenje teške mehanizacije koja u toku operativnog rada doprinosi povećanju nivoa buke na gradilištu. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 211 .

ometa spavanje i može doprinjeti smanjenju efikasnosti učenja djece. Izgradnja autoputa na lotu 1 će dovesti do preraspodjele dijelovi saobraćaja sa postojeće mreže na novu mrežu i usloviti smanjenje nivoa buke u naseljenim zonama duž trase mreže bez investicije. Vibracije koje nastaju rezonancom odvijanja saobraćaja mogu imati štetne posljedice na objekte u blizini puta. Postojeći put tangira ili prolazi kroz naselja. Ekološki standardi za nivoe uticaja buke Do današnjeg dana standardi za nivoe buke nisu specificirani od strane Vlade Bosne i Hercegovine.Potreba za dodatnim mjerama za zaštitu od buke. Zbog toga putevi postaju barijere regularnog odvijanja seljenja divljih životinja iz jednog područja u drugo.12. Kvalitet življenja se smanjuje kod izlaganja buci kako psihološki tako i fiziološki. Hronično izlaganje buci može biti uzrok nastajanja mučnina. Kao relevantna regulativa primjenjuje se pravilnik o dozvoljenim granicama inteziteta zvuka i šuma iz 1989 godine (službeni list SRBiH. bit će potrebno unapređivanje mjera ublažavanja. Sa jedne strane doći će do rasterećenja lokalnih saobraćajnica a samim tim i smanjenja nivoa saobraćajne buke a sa druge strane povišenje nivoa buke usled eksploatacije autoputa. Buka može dovesti do slabljenja čujnog organa sa privremenim i trajnim smanjenjem sluha.1999. 95/99. Ometanje divljih životinja nastaje zbog plašenja životinja da pređu put na kojem se odvija saobraćaj. Prema tome. Postojeći i budući uticaj buke na postojećoj putnoj mreži Ako se dnevno opterećenje saobraćaja kreće od 4. kreira komunikacijske probleme i dovodi do povećanja stresa kao i sa tim povezanim uticajim na zdravlje. 5. To će zavisiti i od stvarne stope rasta saobraćaja. maj 28. tekući nivo buke će se povećati za oko +2. osim predviđenih. Izgradnja autoputa će biti od koristi za situaciju sa bukom na većini postojećih dionica. 29 decembar 1989 godine) u RS u Tabeli T.0 dB(A).5.0 dB(A) bez izgradnje autoputa.12-01. godine. godine u Tabeli T. Tabela 5.000 do 20. Ugroženi stambeni objekti poredani su i duž puta M5 i M17 na gotovo 60% dužine putne dionice. Pretpostavljajući da se napravi nikakav napredak vezan za smanjenje buke na putevima ili kod vozila.5. što znaći i smanjenje nivoa buke od -6. Sa izgradnjom autoputa. Posebno u mjestima koja leže neposredno pored autoputa.2. Službene novine Kantona Sarajevo Br. će se definisati na bazi podataka monitoringa nivoa buke u toku eksploatacije autoputa. proračunati nivo buke za 2013 će se povećati između 1. Uticaj budućeg rasta saobraćaja će za posljedicu imati dvojako dejstvo. Uticaji buke Buka koja nastaje na putevima djeluje na okoliš kroz koji put prolazi i doprinosi degradaciji kvaliteta življenja i ometa divlje životinje.3 dB(A) i 6 dB(A) za 2042. 5. može se smatrati da je uticaj od saobraćajne buke u naseljima duž postojećih putnih pravaca (dionice puta M5 i puta M17) dosta neujednačen i na nekim dionicama visok. Ovo je veoma važno kada su u pitanju kulturnoistorijski objekti koji nisu projektovani da podnose takve uticaje.12-02. godini.000 vozila u 2013. godinu.3.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 5.12. Sa predviđenim rastom saobraćajnog opterećenja. Sa predviđenim rastom saobraćaja od 62% do 2013.12. predviđeno je da se opterećenje saobraćaja na postojećim putevima smanji u odnosu na tekuće na nekim dionicama i za oko 400%. odnosno Zakon o buci i kvalitetu zraka. standardi koji će se primjenjivati za autoput lot 1 postavljeni su od strane Kantona Sarajevo.12-1: Dozvoljeni nivoi vanjske buke prema regulativi RS Studija uticaja na okolinu – Lot 1 212 .4.

poslovni i trgovački centri. odnosno perioda dan ili noć.12-2: Dozvoljeni nivoi vanjske buke prema regulativi BiH Standard vanjske buke u dB(A) Područje Namjena područja U vrijeme dan I II III IV V VI Bolnice Turističko i rekreativno područje Isključivo stambeno i obrazovna područja Mješana stambena i privredna podučja u blizini saobraćajnh Uglavnom privredni. skladišta bez teškog transporta Poslovno. javne zelene i rekreacione površine Trgovačko. Primjenjeni standardi od 60/50 dB(A) mogu se porediti i sa onima koji se primjenjuju prema WHO propisima (Svjetske Zdravstvene Organizacije) i propisima Zamalja Evropske Zajednice. Zbog toga. zanatsko. vaspitno-obrazovanje i zdravstvene institucije.00 do 06.00 sati. trgovačko. u ovoj studiji.00 do 22. Tabela 5. saobraćajnapodručja bez stanovnika U vrijeme noć 40 40 45 50 60 70 Vršno vrijeme 60 65 70 75 80 85 45 50 55 60 65 70 Znajući da ruralna naselja duž trase imaju mješani karakter kako stambene tako i privredne upotrebe. administrativni.00 sati. U slučajevima kada objekt ili objekti pripadaju I. stambeno i stambeno uz saobraćajne koridore. 2) vršni nivoi L10 i L1 su oni nivoi buke. poslovno. standardi buke koji se primjenjuju za ocjenu uticaja buke iznose 60 dB(A) u toku dana i 50 dB(A) u toku noći. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 213 . u daljem tekstu se koristi klasifikacija zone IV za naseljena mjesta duž autoputa. rekreacisko.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Najviše dozvoljeni nivoi vanjske buke (dBA) Ekvivalentni nivoi Vršni nivoi Leq dan I II III Bolničko. a noć od 22. II ili III grupi nivo dozvoljene buke se je određivao za pripadajuću klasifikaciju zone. javna Industrijsko područje. koji su prekoračeni u trajanju od 10% odnosno 1% ukupnog vremena mjerenja. lječilišno Turističko. oporavilišno Čisto stambeno. skladišno. servisno (komunalni servis) Industrijsko. upravno. skadišta. servisno i saobraćajno područje bez stanova Područje Namjena područja noć 40 40 45 L10 55 60 65 L1 60 65 70 45 50 55 IV V VI Napomena: 60 65 70 50 60 70 70 75 80 75 80 85 1) u smislu ovog pravilnika dan je od 06.

a koji su dati u Poglavlju 4 ove studije.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 5. Radi toga. nivoi buke u toku noći su korišteni kao kriteriji pošto je standard buke u toku noći restriktivniji od standarda za nivo buke u toku dana. Što se tiće kolovoza. s obzirom na ograničenost prostornog dejstva. izvršeno je ispitivanje modeliranja buke putem “SoundPLAN” softvera (Verzija 6.12. Nivo buke u toku noći će preći standardnu vrijednost od 50 dB(A) u blizini autoputa.13 Uticaj vibracija Vibracije su takođe jedan od kriterijuma koji karakteriše odnos autoputa i životne sredine i nastaju kao posljedica oscilatornih kretanja vozila kod odvijanja putnog saobraćaja. 5. projektovanu brzinu i sl. Topografkse karte i satelitski snimci iz 2005.). Detaljan proračun nivoa buke i mjera zaštite za LOT1 će biti urađen na osnovu Idejnog projekta lota 1 u Idejnom projektu zaštite od buke. Profil autoputa je određen u Idejnom rješenju. Rezultati označavaju uticaj buke na objekte koji su locirani u blizini16 autoputa. Za identifikaciju ugroženih područja. godine. Prvi scenario prikazuje kartu buke za situaciji bez mjera zaštite. a noć od 22-06 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 214 . Po svom značaju. Metod izračunavanja je uzet iz „Smjernica za kontrolu buke izazvane od strane cestovnog saobraćaja“ – RLS 90 izdate od strane Njemačkog Ministarstva transporta (1990). Nacrti naselja sakupljeni su iz više izvora: npr. Karta buke bez mjera zaštite je odredila moguću dužinu zaštitnog akustičnog zida kod naseljenih područja koja su ugrožena uticajem buke zbog toga što je nivo buke veći od standarda za buku u toku noći. a drugi situaciju sa mjerama zaštite. Kartama buke prikazana su dva scenarija. PGDS je preuzet iz Saobraćajne studije kao i odnos dnevnog i noćnog saobraćaja i procjentualnog učešća teretnih vozila u saobraćajnom toku. Karakteristike autoputa podrazumjevaju definisanje dnevnog i noćnog perioda17 i standarda koji se koristi kod računanja nivoa buke. ovaj kriterijum je manje izražen u odnosu na buku i aerozagađenje ali u određenim situacijama može pretstavljati relevantnu činjenicu u smislu negativnih uticaja. Konturne linije buke u toku noći prikazane su na kartama buke. koristit će se alsfalt beton. S obzirom na ove činjenice problematici vibracija posvećena je odgovarajuća pažnja u smislu kvantifikacije mjerodavnih pokazatelja i procjene mogućih negativnih posljedica. Uticaj buke bez mjera za zaštitu od buke Saobraćaj na autoputu će izazvati emisije buke na veoma visokom nivou. 16 17 Analizirani su nivoi buke 200m lijevo i desno od ose autoputa.1) koji se koristi kao standardni softver za izračunavanje buke u Njemačkoj i ostalim zemljama Evropske Zajednice. zbog predviđenog PGDS-a.5. Karta buke bez mjera zaštite dobivena je na osnovu proračuna koji analizira situaciju sa izgradnjom autoputa u 2D. buka će imati negativan uticaj na naselja koja se nalaze duž planirane trase. Za procjenu predviđenog uticaja buke. Osnovni uslovi koji su korišteni jesu kao što slijedi: • • • • • Predviđanje opterećenja saobraćaja za obilaznicu u godini 2013 prema podacima koji su specificirani u Saobraćajnoj studiji-završni izvještaj. Specifikacije autoputa su uzete iz Idejnog rješenja (na primjer: poprečni profil autoputa. RLS usvaja dan od 06-22.

) sa sopstvenim frekvencijama od 10 .20 Retke vibracije 4 0. sistem pojedinačnih konstruktivnih sklopova koji osciluju na mnogo višim frekvencijama. Standard 2631 je danas verovatno nejprihvatljiviji dokument koji pokriva opštu problematiku vibracija. Specifičnost ovog standarda je što pokriva široki spektar uzročnika vibracija obuhvatajući tako i vibracije nastale od putnog saobraćaja. opšte stambeno.parametra prema DIN 4150 KB .30 (0.20 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 215 . Osnovnu prirodu vibracija generisanih od putnog saobraćaja daju vibracije nastale oscilatornim kretanjem vozila kao cjeline. u zavisnosti od tipa vozila kreću od 1. Negativne posljedice vibracija na građevinske objekte ogledaju se prvenstveno u zamoru materijala koji dovodi do skraćenja vijeka njihovog trajanja. U okviru ovog standarda definisane su krive dozvoljenih nivoa vibracija (ubrzanje.10 Hz. brzina i pomjeranje).vrijednosti Namjena prostora čisto stambeno. niska gradnja seosko područje mešovito područje centralne zone Vreme dan noć dan noć Ustaljene Vibracije 0. Generisane vibracije su u suštini posljedica vibriranja tri glavna sistema koja se mogu opisati kao: sistem vozila kao cjeline čije se sopstvene frekvecije. vikend naselja.13-01.20 Hz.15 (0.5.13-01: Vrijednosti KV . Problematika regulative u domenu vibracija nastalih od putnog saobraćaja pokriva se za sada opštom regulativom iz domena vibracija i njihovog uticaja na ljude i objekte. sistem elastično obešenih masa (točkovi. Standard koji u smislu objektivne ocene pruža mogućnosti valorizacije uticaja vibracija izazvanih saobraćajem na objekte i ljude je DIN 4150.2) 0.15) 0. Normirane vrijednosti Svaka analiza problematike vibracija nastalih od putnog saobraćaja svoju konačnu interpretaciju mora naći u okvirima postojeće regulative kojom se definišu maksimalno dozvoljeni nivoi pojedinih pokazatelja. S obzirom na prirodu ovog istraživanja i zahtjeve u pogledu procjene uticaja na ljude i objekte kao osnova za valorizaciju uzete su granične vrijednosti definisane standardom DIN 4150 definisane u tabeli T. 5. Efekti vibracija na čovjeka ogledaju se kroz direktna mehanička dejstva promјenljivog ubrzanja na pokretne delove čovečjeg tela kao i kroz sekundarna biološka i psihološka dejstva usled nadražaja i oštećenja nervnih receptora.2 (0. Tabela T. osovine .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Oscilacije vozila koje nastaju kao posljedica kretanja preko neravnina na kolovozu prouzrokuju pojavu vertikalnih dinamičkih reakcija na kontaktnoj površini pneumatika i kolovoza koje su generatori vibracija u tlu a koje se prostiru najviše u vidu površinskih talasa izazivajući negativne posljedice na ljude i objekte.15 8 0... Budući da u ovom domenu ne postoji verifikovana nacionalna regulativa za potrebe analize uobičajeno je korišćenje internacionalnog standarda ISO 2631 i DIN 4150.1) 0.

Kao mjerodavni pokazatelj za sve analize u okviru ovog studijskog istraživanja usvojena je brzina vibracija (mm/sec) koja po svojoj prirodi predstavlja izvod pomjeranja po vremenu. karakteristika tla izraženih preko koeficijenta prigušenja i drugih karakterističnih prostornih odnosa koji se pojavljuju na putu transmisije od izvora do prijemnika. Uticaji u toku izgradnje Obzirom na karakteristike sredine u kojoj se gradi. Uticaji u toku eksploatacije S obzirom na sve istaknute činjenice. Za procjenu negativnog uticaja vibracija na ljude i objekte proračun mjerodavnih pokazatelja urađen je na karakterističnim profilima na kojima se takve uticaje moguće očekivati.13.1. karakteristika površine kolovoza. problematici emisije.2. bilo na otvorenom bilo u tunelima. e -αd gdje je: Studija uticaja na okolinu – Lot 1 216 .1. transmisije i imisije posvećena je odgovarajuća pažnja srazmjerna saznanjima o ovom fenomenu i njegovom značaju u konkretnim uslovima. 5.3 0.6 0.40 0.brzina vibracija u mm/sec W .2.1 do 0. i moguće negativne posljedice koje se mogu pojaviti u toku eksploatacije. Opšti model korišćen za proračun pokazatelja podrazumijeva zakonitost za brzinu vibracija na ivici spoljašnje saobraćajne trake puta u obiliku : V= a W b (mm/sec) gdje je: V .6 0.13.3 12 0.4 Zaključak o uticaju vibracija generisanih od putnog saobraćaja na ljude i objekte biće donet uvažvajući predhodno definisane granične vrijednosti i pokazatelje koji će biti sračunati za karakteristične preseke a u funkciji od konkretnih lokacijskih uslova koji karakterišu prirodu emisije i transmisije. 5. u toku izgradnje postoji mogućnost pojave negativnih uticaja od vibracija prilikom miniranja. kao i preimenom propisane količine eksploziva prilikom izvođenja rdova.karakteristika mjerodavnog saobraćajnog toka a. 5.13. a uvažavajući značaj obilazne saobraćajnice. b .1 do 0.4 12 0. Osnovni metodološki postupci proračuna Da bi ocjena o negativnom uticaju vibracija izazvanih od saobraćaja bila objektivna neophodno je doći da pokazatelja koji će u funciji od konkretnih lokacijskih karakteristika omogućiti formiranje takve ocjene.konstante koje zavise od neravnosti kolovoza Slabljenje vibracija sa rastojanjem definisano je na osnovu zakonitosti: V = (Vo / d ) . Veličina vibracija zavisi od karakteristika saobraćajnog toka. Ovo može biti izbegnuto primjenom potrebnih tehnika miniranja.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Trgovačka zona (uključeni i biroi) Industrijska Područja Ostala područja posebne namjene dan noć dan noć dan noć 0.4 0.12 0.4 4 .15 .0.

U okviru dobijenih podataka sračunat je i odgovarajući koeficijent KV ( DIN 4150) na osnovu koga je moguć i direktni uvid u posljedice.1. Podaci koji su dobijeni proračunom mjerodavnih parametara prikazani su u okviru tabele T.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Vo . Tabela 5.3.001 0 300 0 0 5. Uticaj na infrastrukturu 5. Konkretne vrijednosti za koeficijent prigušenja usvajaju se u funkciji od karakteristika tla. Koridor se svojim najvećim dijelom proteže dolinom rijeka Bosne i Hercegovine pri čemu dolazi u koliziju sa postojećom mrežom magistralnih. Odnos trase prema naseljenim mjestima i putnoj mreži Autoput Koridora Vc predstavlja centralni transportni koridor kroz Bosnu i Hercegovinu od sjeverne do južne granice sa Republikom Hrvatskom i u našoj zemlji čini kičmu drumskog saobraćajnog sistema. 5.153 50 0.13-01.14.rastojanje α . regionalnih i lokalnih cesta kao i magistralnom željezničkom dvokolosječnom prugom Modriča-Doboj i Doboj Studija uticaja na okolinu – Lot 1 217 .13-01: Rezultati proračuna vibracija za autoput Svilaj –Doboj Jug Saobraćajnica: Autoput u Koridoru Vc vrdnost parametra KV određena prema standardu DIN4150 rastojanje [m] V [mm/sec] KV 0 2.504 25 0.087 0.055 75 0.1 Uticaji u toku izgardnje 5.036 0.023 100 0.2. 5.010 200 0.13.241 0. S obzirom na prirodu uticaja negativne posljedice se posmatraju u odnosu na ljude i objekte.367 1.5. Procjena negativnog uticaja izvršena je u odnosu na vrijednosti koeficijenta KV (DIN 4150) u kom smislu su i mogući sljedeći zaključci: Dozvoljene vrijednosti koeficijenta KV su prekoračene samo na ivici kolovoza na većim rastojanjima dobijene vrijednosti su niže od dozvoljenih. Uticaj vibracija na objekte i okolinu nije izražen i u planskom periodu se zbog vibracija ne očekuju bilo kakva oštećenja.1.2.brzina vibracija na ivici kolovoza d .14.14.016 0.2.koeficijent prigušenja Za potrebe konkretnog proračuna koeficijenti a i b usvojeni su kao vrijednosti koje karakterišu kolovoznu površinu sa ravnošću koja je definisana standardom za zastor fleksibilnih kolovoznih konstrukcija kod puteva magistralnog značaja. Proračun u granicama uticajne zone Za karakterističan presek planiranog autoputa izvršen je proračun brzina vibracija na različitim rastojanjima od ivice puta koristeći odgovarajući programski paket. Rezultati proračuna i analiza Na osnovu podataka dobijenih analizom problematike vibracija mogu se donijeti zaključci o mogućim negativnim posljedicama u okviru prostora koji je u zoni uticaja planiranog autoputa.13.

4 km. Opština Vukosavlje Od entitetske granice autoput je položen uglavnom kroz nenaseljena područja do naselja Tuk i Jezero između kojih prolazi neugrožavajući njihov prostorni razvoj.6 53.3 0.6 158. Do granice sa opštinom Doboj trasa ide nenaseljenim područjem prelazeći rijeku Bosnu na još dva mjesta.12 31.1 km.0 17.3 15.8 60.1 4.1 u dužini od 16.9 4. Tabela 5.6 113. U prostoru opštine Odžak iu zoni neposrednohg uticaja nalazi se magistralni put M14.59 78. koji preuzima autuput.6 134.8 6.2 278.6 165.5 2.4 31. Opština Modriča Na području opštine Modriča trasa autoputa prati koridor postojeće željezničke pruge u prostoru koji je rezervisan za novu trasu pruge.8 0.7 2.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija -Sarajevo. Trasa autoputa položena kroz opštinu Odžak ne ugrožava prostorni razvoj naseljenih mjesta.0 17.0 2. Na ovom potezu (od entitetske granice do rijeke Bosne) trasa autoputa presjeca tri lokalna puta i magistralni put M-17.4 35.1 i u opštini Vukosavlje nalazi se u zoni neposrednog uticaja i to dužinom od 4.4 54.-01: Pregled drumske magistralne i regionalne mreže za prostor neposrednog uticaja u opštinama Dužina magistralni h puteva (km) Dužina magistralnih puteva (km) u zoni neposrednog uticaja (km) Dužina regionalni h puteva (km) Dužina regionalnihh puteva u zoni neposrednog uticaja (km) Ukupno mreža u zoni neposrednog uticaja (km) Opština Ukupno mreža (km) Odžak Vukosavlje Modriča Doboj Usora 22. Magistralni put M14. Od željezničke stanice Vranjak trasa autoputa prelazi preko rijeke Bosne i odvija se od koridora željezničke pruge. Tangirajući istočni dio ovog naselja trasa ide prema rijeci Bosni gdje prelazi na teritoriju opštine Modriča. Od ovih naselja trasa dalje ide južno kroz nenaseljena područja sve do novoizgrađenog stambenog naselja Jakeš.5 23. ali izgradnjom osnovne trase autoputa će biti rasterećene izvorno ciljnim i tranzitnim prometom.1 16.5 113.14. uklapa se u njega ne dirajući novoizgrađeno stambeno naselje Dobor.4 5. Do entitetske granice trasa autoputa od mjesta Vrbovački Lipik prolazi nenaseljenim područjem. Mreža puteva u prostoru koridora neće se značajnije izmijeniti.5 6. sa oko 500 stambenih objekata.4 37.0 56. Trasa ide nenaseljenim područjem i tandigra regulisani kanal Svilaj-Potočani do mjesta Vrbovački Lipik.33 36. na području opštine Odžak od regionalnih puteva u zoni neposrednog uticaja na autoput je regionalni put R464a dužinom od 15.3 0.7 Opština Odžak Trasa autoputa položena je zapadnim dijelom područja opštine od rijeke Save (granica sa Republikom Hrvatskom) između mjesta Svilaj i Novi Grad do entitetske granice sa Republikom Srpskom.1 44. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 218 .9 2.4 18.1 km.

9 km.1. 5. pri čemu najveći dio i to 11. U odnosu na naseljena mjesta Brkovići i Tokme.5 km. uz lijevu obalu rijeke Tešanjke. a od naseljenih mjesta tangira mjesto Kožuk. odnosno podslivu rijeke Bosne. Na području opštine Doboj u zoni neposrednog uticaja nalazi se 35. Sa vodoprivrednog aspekta. dok na magistralni put M4 otpada 4.14.6 km. pa je trasa poloćena uz postojeću prugu čime je omogućeno usmjeravanje grada ka reci i smeštanje autoputa unutar koridora koji je već duže vrijeme u ekploataciji železnice. izlazi iz tunela kod naselja Prisade pa opet ulazi u tunel do Entitetske grnaice. Magistralni put M4 dijelom prolazi kroz opštinu Usora i to u dužini od 2. pripadaju slivu rijeke Usore (koja je podsliv rijeke Bosne). Opština Doboj Trasa autoputa na području opštine Doboj položena je između magistralnog puta M-17 Bosanski Šamac – Doboj i rijeke Bosne i na ovom potezu prolazi kroz nenaseljeno područje. prvenstveno zbog činjenice da je riječna dolina potpino urbanizovana.7 km magistralne mreže pri čemu najveći dio otpada na magistralni put M17.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Trasa autoputa kroz opštinu Modriča ne ugrožava prostorni razvoj naseljenih mjesta osim naselja Dobor. donji tok rijeke Bosne. Manji dio na području opštine Usora i opštine Doboj – jug.1. Osječani.3 km.2. Trnjani i Grapska. To je i bio razlog da su se Studija uticaja na okolinu – Lot 1 219 . Na ovom potezu trasa uglavnom ide kroz nenaseljena područja. u postojećoj situaciji je korišten kao izvorište podzemnih voda (aluvion se prihranjuje iz rijeke Bosne) za snabdijevanje vodom naselja uz njen tok. Na području opštine Modriča u zoni neposrednog uticaja nalazi magistralnih puteva u dužini od 18. Opština Doboj-Jug Od entitetske grnaice trasa autoputa prolazi manjim dijelom kroz ovu opštinu i položena je kroz nenaseljeno područje. U zoni neposrednog uticaja na području opštine Modriča nalazi se i regionalni put R465 i to dužinom od 17. Prelaskom preko rijeke Bosne (kod željezničke stnaice Grapska) trasa autoputa kod naseljenog mjesta Pločnik ulazi u tunel. dok je ostatak magistralni put M14. Sa stanovišta hidroenergetskog potencijala sliv rijeke Bosne je relativno slabo izučavan. ta dionicau punij dužini nalazi se u zoni neposrednog uticaja na autoput. autoput je položen istočno od ovih naselja rubno na granici sa opštinom Tešanj i ne ugrožava njihov prostorni razvoj. Opština Usora Trasa autoputa položena je dijelom opštine koji graniči sa opštinom Tešanj. Južno od naselja Majevac trasa planiranog autoputa prelazi rijeku Bosnu i ide uz koridor željezničke pruge i magistralnog puta M-17 do željezničke stanice Grapska gdje opet prelazi preko rijeke Bosne. od Doboja do ušća u rijeku Savu. Odnos trase prema vodoprivredi Područje neposrednog uticaja izgradnje autoputa generalno pripada slivu rijeke Save. Trasa autoputa kroz opštinu Doboj ne ugrožava prostorni razvoj naseljenih mjesta koja tangira ili prolazi u neposrednoj blizini njih.2 km na magistralni put M17(E73).

HE Kotorsko. 5. Vukosavlje. U cilju snabdjevanja potrošača el. 5. Navedena ukrštanja trase auto-puta Vc i Studija uticaja na okolinu – Lot 1 220 . Također. u donjem toku rijeke Usore moguća je izgradnja manjih cijevnih hidroelektrana: HE Kovanići. planiranih akumulacija.14. energije priključeni su na elektroenergetski sistem RS. nizvodno od Doboja analizirana je izgradnja manjih zagatnih stepenica bez značajnijeg akumuliranja voda. Ukrštanje trase auto-puta Vc sa 35 kV vodovima Planirana trasa auto-puta Vc na području Elektrodistribucije Doboj prolaziće ispod trasa 35 kV dalekovoda: Miljkovac – Bukovica i Miljkovac – Jelah. Evidentan je prelazak trase autoputa preko dovodnih cjevovoda manjih kapaciteta. Pored toga.3.14. Osječanima i Doboju 1 i 2. pažnja je posvećena uticaju autoputa na primarne objekte gradskih vodovodnih i kanalizacionih sistema (postojećih i planiranih glavnih cjevovoda.6 GWh električne energije: HE Doboj. kolektora. HE Jelići. Ukrštanje planirane trase auto puta Vc sa 110 kV vodovima. U Osječanima postojeća trafo-stanica 110/h kV nalazi se uz planiranu trasu puta Vc dok su u ostalim mjestima postojeće trafo-stanice udaljene od planirane trase Vc. Na pomenutom području potrošači el. Sagledavajući relevantne faktore može se generalno zaključiti da iygradnja autoputa može imati samo povoljne uticaje sa aspekta vodoprivrede.6 MW. U donjem toku. Modriča i Doboj prolaziće ispod postojećih 110 kV vodova: Gradačac – Modriča – Derventa. Modriče i Doboja na više mjesta ukrstiće postojeću elektroenergetsku mrežu naponskih nivoa od 0. HE Rošulje. odnosno 312.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija u toj dolini do sada gradile termoelektrane (TE Kakanj) a ne hidroelektrane.1. Proces urbanizacije i izgradne saobraćajne infrastrukture (putevi i željeznička pruga) je limitirao izgradnju većih objekata za korišćenje voda i energetskog potencijala ovog vodotoka. Planirana tasa auto-puta Vc na području opština Odžak. Odnos trase prema vodosnabdijevanju i vodnoj infrastrukturi Trasa autoputa je zadovoljila postavljene kriterije izbjegavajući trasiranje kroz područja postojećih i planiranih zona izvorišta vode za piće. što ukazuje na potrebu primjene određenih tehničkih rješenja izmještanja ovih cjevovoda kroz denivelacione prolaze predviđene za izmiještanje lokalnih puteva. na rijeci Bosni nizvodno od Doboja interesantna je izgradnja 4 cijevne hidroelektrane. ukupne snage 51. HE Mičića i HE Modriča. Sa stanovišta energetskog korišćenja voda. rezervoara.1. Modriča i Doboj ne postoje proizvodni elektroenergetski kapaciteti. odnosno BiH.4 do 400. postrojenja za tretman otpadnih voda). kao i zona pozicija većih melioracionih kanala. Odnos trase prema elektroenergetskom sistemu Proizvodni kapaciteti Na dijelu trase budućeg autoputa Vc koji prolazi kroz opštinska područja Odžak. energijom na ovom dijelu trase puta Vc instalirane su 110/h kV trafostanice u Odžaku.4. Planirana trasa autoputa Vc na području Odžaka. Modriči. Doboj – Osječani – Derventa i Doboj – Teslić.

Lijevče-polje. Kod izrade urbanističko-tehničkih uslova na licu mjesta izvršiće se snimanje postojeće telekomunikacione mreže i za svaki slučaj ukrštanja autoputa Vc sa telekomunikacionim kablovima izradiće se detaljni urbanističko-tehnički uslovi i propisati detaljne uslove Studija uticaja na okolinu – Lot 1 221 . Kod izrade urbanističko-tehničkih uslova na licu mjesta izvršiće se snimanje postojećih energetskih mreža i za svaki slučaj ukrštanja autoputa Vc sa energetskim vodovima izradiće se detaljni urbanističko-tehnički uslovi i propisati detaljne uslove ukrštanja. Odnos trase prema sistemu telekomunikacija Planirana trasa autoputa Vc će se ukrštati sa optičkim kablom na sljedećim tačkama: zapadno od Odžaka (naselje Potočani). • • Detaljne uslove ukrštanja planirane trase auto puta Vc i postojeće elektro energetske mreže 0. a njime je predviđena izgradnja magistralnog gasovoda od Prnjavora Mačvanskog (mjesto priključenja na gasovodni sistem Srbije) do Novog Grada (sa glavnim mjernoregulacionim stanicama na ulazu u sve gradove) te izgradnja distributivnih sistema u gradovima koji budu obuhvaćeni projektom gasifikacije. Ukrštanje planirane trase auto-puta Vc sa srednje naposnkim vodovima Zna se da će planirana trasa puta Vc prolaziti kroz naseljena mjesta distributivnih područja: Odžaka. Modriče i Doboja.6.14. što je prikazano na grafičkom prilogu. Trasa gasovoda. 5. na području kroz koje prolazi trasa autoputa. prema glavnom projektu autoputa i stanja na terenu.5. preuzeta je iz Studije trase gasovoda “Sava” i predstavlja okvirnu trasu koju treba uskladiti sa usvojenom trasom autoputa.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija postojećih 35 kV dalekovoda izvesti postavljanjem na određenu udaljenost od autoputa odgovarajućih zateznih željezno-rešetkastih stubova s obe strane puta i na taj način izvršiti podizanje vodova iznad autoputa na propisima traženu visinu.1. Odnos trase prema sistemu za transport gasa Na posmatranom području.1. Kako propisi ne dozvoljavaju polaganje NN mreže ni preko ni ispod auto -puta postojeća NN mreža se mora ukloniti sa planirane trase auto-puta. kroz koje prolazi trasa autoputa.4 do 400 kV uradiće se paralelno sa uslovima auto-puta. Ukrštanje planirane trase auto-puta sa NN mrežom Planirana trasa auto-puta Vc ukrštaće niskonaponsku mrežu u naseljima kroz koja prolazi. Kablovi su položeni uz putni pojas direktno u zemlju – rov na dubini od 60 do 80 cm. na prostoru između Vukosavlja i Modriče i u naselju Rudanka.14. S obzirom da izgradnjom auto puta postojeći potrošači ne smiju ostati bez eleketrične energije. Prostornim planom Republike Srpske predviđena je gasifikacija njenog sjevervog dijela (Sembrija. U okviru spomenutog projekta predviđena je izgradnja ogranka magistralnog gasovoda od Kutlovca do Doboja. Realizacija ovog projekta je već u toku. Posavina. s obe strane planirane trase auto-puta izgraditi nove distributivne trafo-stanice. kako je to ucrtano u grafičkom prilogu. 5. Knež-polje). Prema tome buduća trasa puta Vc doći će u koliziju sa distributivnom 10 (20) kV mrežom to jest trasa autoputa Vc ukrštaće magistralne i otcjepne 10 (20) kV vodove. priključne 20(10) kV dalekovode i novu NN mrežu za one objekte koji ostanu bez električne energije prilikom izgradnje auto-puta Vc. ne postoje izgrađene instalacije za transport gasa.

Takođe su prikazane i lokacije poštanskih centara i pošti.Pored svega gore navedenog. Prema navedenoj procjeni zaključuje se da se na planiranom autoputu ostvaruje može postići dovoljan nivo saobraćajne sigurnosti i da su sa tog stanovišta uticaji u domenu okoline u granicama prihvatljivosti za ovakav objekat.15. Detaljna istraživanja problematike saobraćajnih udesa moraju biti izvršena u okviru saobraćajnih istraživanja.14. Uticaji u toku eksploatacije Obzirom da će se sve kolizione tačke postojeće infrastrukture rešiti u fazi izvođenja radova u toku eksploatacije neće se javiti negativne posljedice po iste. 5.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija ukrštanja.3 nezgode po kilometru godišnje planiranog autoputa. Uticaj autoputa sa aspekta saobraćajnih nezgoda Problematika saobraćajnih udesa pretstavlja jedan od značajnih kriterijuma kojima se opisuje odnos planiranog autoputa prema okolini. 5.2. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 222 . Na osnovu dosadašnjih saznanja iz oblasti ove problematike za autoputski profil koji je karakterističan za dionicu Svilaj-Karuše treba očekivati za planski period oko 0. Međutim obzirom da će razvoj infratsrukture biti nastavljen i nakon izgradnje autoputa treba vršiti potrebne nove procjene eventulanih kolizija novih instalacija i autoputa u koridoru Vc. na grafičkom prilogu su prikazane lokacije regionalnih i lokalnih telefonskih centrala. Ukoliko se pretpostavka primjeni na celokupnu dužinu autoputa od Svilaja do Karuša moguće je očekivati oko 20 saobraćajnih nezgoda godišnje.

. . a prvenstveno u smislu sprovođenja adekvatnih mjera zaštite.Za postupke zimskog održavanja neophodno je uraditi posebne operativne planove vodeći prvenstveno računa o zaštiti voda i tla a zatim i o globalnim problemima zaštite životne sredine. .Sve aktivnosti koje su proklamovane u sklopu opšte razvojne politike na nivou države a koje su konkretizovane kroz najviše planske dokumente potrebno je uvažiti u smislu racionalnog upravljanja životnom sredinom za konkretanu dionicu puta.tehničke mjere zaštite.Put je potrebno opremiti odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom koja obuhvata sve vidove potrebnih zabrana i obaveštenja.U koliko dođe do havarije vozila koje nosi opasni teret u praškastom ili granularnom stanju. Uvažavajući predhodne napomene. . . bez ispiranja vodom. mjere zaštite životne sredine su sistematizovane u nekoliko osnovnih grupa: .). .U sklopu opšte razvojne politike obezbediti doskledno poštovanje regulative od šireg značaja u pogledu graničnih vrijednosti pojedinih uticaja kao i regulative o karakteristikama voznog parka u pogledu nivoa buke i kvaliteta izduvnih gasova. neophodno je definisati i određene postupke koji se moraju sprovoditi u fazi eksploatacije objekta. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 223 . zaustavlja se saobraćaj i upućuje se zahtjev specijalizovanoj službi koja treba da obavi operaciju uklanjanja opasnog tereta i asanaciju kolovoza. itd. Posebne mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš S obzirom na sve zaključke koji su dobijeni u fazi analize uticaja. 6.0 OPIS MJERA ZA UBLAŽAVANJE EFEKATA NA OKOLINU S obzirom na predhodne zaključke za određene uticaje je neophodno preduzeti određene mjere zaštite kako bi se moguće negativne posljedice svele u prihvatljive granice.opšte mjere zaštite životne sredine.Obezbediti blagovremene planove za održavanje puta u zimskim mesecima pri čemu treba posebno razmotriti mogućnosti da se minimizira korišćenje natrijum hlorida. usisavanjem.Obezbediti pretpostavke za kontinualno održavanje auto puta. 6.2. Ove mjere podrazumijevaju sljedeće aktivnosti: . .posebne mjere. . Rasuti praškasti ili granularni materijal se mora ukloniti sa kolovoza isključivo mehaničkim putem (vraćanjem u novu prikladnu ambalažu. .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 6.1 Opšte mjere zaštite životne sredine Kompleks opštih mjera zaštite životne sredine obuhvata globalna saznanja iz ovog domena koja su primjerena globalnoj strategiji i lokalnim prostornim uslovima i karakteristikama planiranog puta. čišćenjem. podatke koji su dobijeni u okviru analize uticaja kao i lokalne prostorne uslove koji bitno određuju moguće akcije.Obezbediti pretpostavke za konstantno praćenje stanja životne sredine u zoni planiranog puta obezbeđivanjem podataka koji su dobijeni mjerenjima na terenu.

zemlje i djelatnosti i mogućnost jednostavnih mjera kojima bi se izbjegli ili ublažili ovi efekti. Poseban problem leži u činjenici da je čest slučaj da predviđene mjere kompenzacije ne dolaze do oštećenih posebno ako su alternativna sredstva boljeg kvaliteta nego ona koja su izgubljena pa su tada.1. .1. Zauzimanje površina Da bi neželjeni efekti bili umanjeni u najranijim projektantskim fazama trebalo bi da se odredi približan broj poseda.3. Sve materije prikupljene na ovaj način tretiraju se prema posebnim postupcima regeneracije ili se deponuju na.U koliko dođe do havarije vozila sa tečnim opasnim materijama. 6. zakupu. za takve materije predviđenim deponijama. 6.1 Stanovništvo 6. . Ovakva procedura pruža prve indikacije o obimu mogućih problema vezanih za zauzimanje zemlje i raseljavanje.1. prihodu ili periodu zakupa.3. Svuda gdje su evidentni manji uticaji dalja analiza treba da odredi kategoriju ljudi.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija .Tokom eksplatisanja autoputa obezbijediti stalan nadzor radi sprečavanja posljedica prouzrokovane vremenskim I drugim nepogodama (odroni. Mjere zaštite u toku izgradnje 6.1. Mnoge pijace ili mali ugostiteljski objekti pored puta nisu zvanično organizovane i često ne poseduju dokumentaciju o vlasništvu.1. sniježni nanosi I sl. U nekim nezvaničnim delatnostima nije lako odrediti ko je pogođen ili pak prirodu mogućih dugoročnih uticaja. Kako su u okviru ove studije detaljno razmatrani pojedinačni uticaji koji se mogu pojaviti u toku eksploatacije mjere zaštite su sistematizovane za svaki uticaj posebno. privlačnija drugim uticajnijim grupama. U koliko je tečnost dospela van profila i zagadila tlo sanacija se vrši njegovim uklanjanjem. Pregled mogućih mjera radi smanjenja negativnog uticaja u socijalnoj sferi Studija uticaja na okolinu – Lot 1 224 .3 Tehničke mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš Kompleks tehnčkih mjera zaštite životne sredine obuhvata sve one mjere koje su neophodne za dovođenje kvantifikovanih negativnih uticaja u dozvoljene granice kao i za preduzimanje određenih mjera kako bi se uticaji u procesu izgradnje minimizirali. Prosuta materija se uklanja sa kolovoza posebnim sorbentima. kuća prodavnica i delatnosti pored puta koje mogu da budu pogođene oduzimanjem.3.U toku faze izgradnje izvršiti opremanje sa adekvatnom horizontalnom I vertikalnom signalizacijom. padajuće kamenje.) Mjere predviđene u okviru predhodno definisanih postupaka predstavljaju obavezu koja mora biti ispunjena kako bi uticaji puta bili svedeni u prihvatljive granice. odmah se zaustavlja saobraćaj i alarmira nadležna služba i angažuju specijalizovane ekipe za sanaciju havarije.

1. u drugom slučaju preseliti vlasnika.1-01 Primjeri mogućih uticaja i akcija za njihovu sanaciju Posljedice Izgubljena kuća i sva zemlja Izgubljena kuća i nešto zemlje (zemlja koja je ostala nije u uslovima za korišćenje) Izgubljena kuća i nešto zemlje (zemlja koja je ostala može da se koristi) Izgubljena kuća. (zemlja koja je ostala ne može da se korsti). Obzirom na potrebu za korišćenjem postojećih puteva obaveza je izvođača radova da održava te saobraćajnice. Mjere za umanjenje socijalnih uticaja U konkretnim uslovima jasno se mogu izdvojiti dve osnovne socijalne grupe koje su pod uticajem planiranog autoputa. kompenzovati gubitak zemlje Rekonstruisati kuću na preostaloj zemlji Rekonstrusitati kuću na novom placu u toj istoj ili novoj oblasti onako kako vlasnik želi Pomoći prilikom nalaženja novog doma u staroj ili novoj oblasti u zavisnosti od želje zakupca Pomoć pri nalaženju novog doma u staroj ili novoj oblasti u zavisnosti od njegove želje Obezbditi zemlju u okviru razumne udaljenosti od kuće. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 225 . nije izgubio kuću Izgubio prihod od posla koji je obavljao kod kuće (privremno).6. 6. zemlja je ostala Izgubljena kuću vlasnik bez zemlje Izgubljena kuća vlasnik je zakupac Izgubljena kuća bezpravna gradnja Akcije Preseljavanje posednika.2.3. sagraditi kuću I dati zemlju na novom mjestu Preseljavanje posednika. Jednu grupu čine korisnici puta a drugu grupu čine stanovnoici duž puta kao i vlasnici nepokretnosi koje su pod uticajem zbog planirane izgradnje.1.3. nije izgubljena kuća Izgubljeno nešto zemlje (zemlja koja je ostala može da se koristi). nadoknaditi izgubljeni prihod tokom procesa preseljavanja Nema akcije Obezbediti alternativnu lokaciju sa jednakim ili boljim pristupoma. obezbediti kuću i zemlju u novoj oblasti Dati zemlju unutar razumne udaljenosti od kuće ukoliko je to moguće Kompenzovati izgubljenu zemlju Izgubljena zemlja ali ne i kuća Izgubljeno nešto zemlje . Prije početka izvođenja radova napraviti realan plan razvoja alternativnih saobraćajnica za lokalno stanovništvo posebno na mjestima gdje je došlo do prekida postojećih saobraćajnica ili tradicionalnih puteva.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela T. uslugama i potencijalima za posao. zakupac ili bespravni korisnik Rekonstruisati kuću u toj ili nekoj novoj oblasti po želji vlasnika. sagraditi kuću I dati zemlju na novom mjestu Obnoviti kuću na preostalom zemljištu. ali ne i kuću Izgubio posao koji je obavljao kod kuće ili posao Izgubio je poslovnu lokaciju.

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Izgradnjom planiranog puta treba očekivati povećanje mobilnosti stanovništva šireg prostora čime se otvaraju mogućnosti za razvoj određenih delatnosti kojima se poboljšava socijalna struktura.1. 6. Takođe se očekuje i povećanje vrijednosti objekata i zemljišta nakon izgradnje+ autoputa. Detaljne mogućnosti u sveri ovih uticaja prikazane su i u okviru odeljka o zauzimanju površina. Efekti koji se mogu pojaviti kao posljedica izgradnje. U toku radova permanentno vršiti prikupljanje i tretman nastalog otpada. Po mogućstvu za potrebe gradilišta uposliti lokalnu radnu snagu kako bi se stvorili uslovi da se predmetni autoput što prije prihavti kao značajni objekat od interesa lokalnom stanovništvu. Izgradnjom planiranog puta treba očekivati i određene pozitivne efekte koji se odnose na moguće povećanje vrijednosti nepokretnosti kao i pozitivne efekte u smislu otvaranja mogućnosti za zapošljavanje lokalne radne snage. U smislu minimizacije uticaja u ovoj sferi sadašnjim vlasnicima nepokretnosti bi trebalo omogućiti da pod povoljnijim uslovima započnu svoje privređivanje u određenim zonama novog autoputa. Novčana nadoknada za ekspropijaciju i porušene objekte treba biti dodeljivana na osnovu ugovora o ulaganju sredstava kako bi se izbegli slučajevi da se dobijeni novac potroši nenamjenski i stvore socijalni slučjevi o kojima se društvo mora brinuti u narednom periodu. Ostale mjere Posebno voditi računa da prilikom miniranja budu primjenjene sve potrebne mjere obaveštavanja i ograničenja kretanja. Na mjestima gdje je to moguće izvršiti ograđivanje gradilišta čime bi se izvršilo izolovanje istog.3.3.3. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 226 . kako bi okolno stanovništvo bilo osigurano od eventualnih posljedica. Mjere zaštite u fazi eksploatacije Upoređenje efekata izgradnje u jednom i drugom slučaju dovodi do saznanja o koristi po socijalno okruženje u slučaju izgranje planiranog puta ima višestruko veće nego što su to štete koje se takođe javljaju kao posljedica izgradnje. Nastojati da se stacionirani objekti gradilišta lociraju tako da se izbegnu mogući problemi između radnika koji su angažovani na realizaciji puta i lokalnog stanovništva. 6.1. a koji mogu imati određenog uticaja u socijalnoj sveri vezani su i za mogući indukovani. kako bi emisije polutanata i buke bile svedene na minimum. Modeli uticaja i kompenzacija za ovakve slučajeve detaljno su razmotreni o okviru poglavlja o zauzimanju površina. Vlasnici zemljiša na kome se gradi planirani put su interesna grupa koja najviše gubi u sadašnjim okolnostima bez obzira na nadoknadu koja im pripada nakon eksproprijacije. nekontrolisani razvoj duž planiranog puta čime bi se značajno poremetili postojeći odnosi. Vršiti redvnu kontrolu mehnaizcije i i opreme.1.2.

održavanje i nadzor na putevima (Direkcija Cesta F BiH i JP Putevi RS.2. odnosno ne smije se dozvoliti procjeđivanje otpadnih voda u podzemlje. Službeni Glasnik RS. i to zonu IIIb (zone blagog režima zaštite). Službene novine FBiH broj 51/02”. Na dijelovima gdje trasa prolazi kroz posebno osjetljiva područja (zone sanitarne zaštite izvorišta) projektovati jarkove (vanjska odvodnja) koji trebaju biti vodonepropusni. prema “Pravilniku o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće. objekti za tretman otpadnih voda sa autoputa se smiju locirati ali uz uvjet da garantiraju vodonepropusnost. ali se prije konačnog odabira dispozicije tih objekata treba konsultirati detaljna hidrogeološka podloga užeg pojasa oko autoputa u razmjeri 1:5. sa separatorom ulja i masti. koje preporučuju mjerodavne padavine povratnog perioda 10 godina (uz korištenje ITP krivih hidrometeoroloških stanica kojima gravitiraju dionice autoputa) kod projektovanja zatvorenog sistema odvodnje autoputa. zabranjeno je direktno ili indirektno ispuštanje prečišćenih otpadnih voda na tlo.1. Vode 6.2. Na dijelu gdje trasa prolazi kroz zone sanitarne zaštite. odnosno Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. te ispustiti izvan ovih zona na način da ih ne ugroze.1. poremećaja prihranjivanja izdani i sl. separatorima i lagunama riješiti na efikasan način uz mogućnost prilaza vozila (tipa cisterni za odvoz otpadne vode) istim. građenje. Službene novine FBiH broj 51/02”. Prilaze objektima unutrašnje odvodnje tj.2. Na dijelu gdje trasa prolazi kroz zone sanitarne zaštite. Kod projektovanja. rukovoditi se „Smjernicama za projektiranje. uključujući pražnjenje vozila za čišćenje i odvoz fekalija. i to zonu IIIa (zona blagog režima zaštite prema “Pravilniku o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće. broj 44/01”).1. član 18 zabranjeno je direktno ili indirektno ispuštanje otpadnih voda u vodonosni sloj. tako Studija uticaja na okolinu – Lot 1 227 .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 6. Mjere za prevenciju i ublažavanje negativnih efekata na vode tokom pripreme i gradnje autoputa 6. Tokom viših faza projektovanja • U višim fazama projektnog rješenja potrebno je izraditi Glavni projekt odvodnje voda sa trupa autoputa i pripadajućih vanjskih voda.). (koristiti “Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode. Na dijelu gdje trasa prolazi kroz III zonu zaštite. kao i neprečišćenih otpadnih voda na tlo.000. decembar 2006.3. Potrebno je obratiti pozornost na to da se objekti ne pozicioniraju u akviferskim područjima u kojima su utvrđeni visoki nivoi podzemne vode kako ne bi došlo do poremećaja hidrauličkog režima tečenja podzemnih voda. sa detaljnim hidrološkim i hidrauličkim proračunima.3. te po potrebi daljim tretmanom vode kojim će se postići kvalitet vode u skladu sa propisima. a prečišćene otpadne vode se trebaju izvesti vodonepropusnim sistemom. Projekt odvodnje mora sadržavati najmanje sljedeće: Objekti za tretman otpadnih voda sa autoputa načelno se smiju locirati unutar područja definisanih kao osjetljiva u ovoj Studiji. transport i disponiranje istih. kao i nacrtima objekata za prikupljanje. U projektu odvodnje minimalno predvidjeti zatvoreni sistem odvodnje. Konstrukcija predviđenih objekta za tretman otpadnih voda sa autoputa mora garantirati vodonepropusnost. član 17 i član 18).3.

broj 44/01”. a koji su detaljno opisani u okviru hidrografske mreže). te detaljnom razradom tehnoloških postupaka treba potpuno izbjeći mogućnost djelomičnog. kao i na samom autoputu. Službeni Glasnik RS. Na dijelovima gdje trasa prolazi kroz posebno osjetljiva područja (zone sanitarne zaštite izvorišta) izvesti zelenu barijeru (vjetrozaštitni pojas) uz vodonepropusne jarkove. Obavezno vršiti redovnu kontrolu kvaliteta ugrađenih cjevovoda. Plan krajobraznog uređenja. • U višim fazama projektnog rješenja potrebno je izraditi Projekt organizacije gradilišta i tehnologije i dinamike građenja za svaku poddionicu na LOT-u 1. izlijevanje ulja i slično (površinske vode. Ovi standardi su korišteni za potrebe izrade Idejnog projekta autoputa na koridoru Vc. određuje se uz korištenje ITP krivih hidrometeoroloških stanica kojima gravitiraju dionice autoputa. Na dijelovima gdje trasa prolazi kroz osjetljiva područja cjevovodi zatvorenog sistema odvodnje moraju biti vodonepropusni. Najpogodnije lokacije za smještaj radionica. kao i „Pravilnika o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije Službeni Glasnik RS. broj 44/01”. koje trebaju biti postavljene uvažavajući. Potrebno je obezbijediti poštivanje graničnih vrijednosti definisanih u “Pravilniku o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode. broj 68/01. Na lokacijama gdje to moguće. Obavezno izbjegavati smještanje u zonama neprihvatljivog i visokog rizika za vode definisanih sa hidrogeološkog aspekta i na bazi istražnih radova. Pri izboru lokacija potrebno je izbjeći njihovo smještanje u osjetljivim područjima. Na dijelovima gdje trasa prolazi kroz posebno osjetljiva područja (zone sanitarne zaštite izvorišta) zaštitu kosina nasipa izvesti sistemima koji su vodonepropusni. Službeni Glasnik RS. Plan žurnih intervencija u slučaju akcidenata. pored tehničkih kriterija za organizacijom gradilišta. baza. a kako bi se isključila bilo kakva mogućnost zagađenja voda. “Pravilniku o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. te skladišta goriva i maziva za građevinske strojeve. Prema standardima JUS i TEM. asfaltnih. Način sanacije i rekultivacije pozajmišta i odlagališta. a vrijednosti intenziteta kiše i trajanje kiše. i druge prirodne vrijednosti evidentirane ovom studijom). poljoprivredno zemljište. sistem unutarnje i vanjske odvodnje autoputa se dimenzionira na mjerodavnu kišu 10-godišnjeg povratnog perioda. Na lokacijama gdje ne bude moguće fekalne vode pratećih uslužnih objekata treba upustiti u vlastiti kanalizacioni sistem sa izgrađenim odgovarajućim uređajem za tretman prije njihovog ispuštanja u recipijent ili tlo. Poštivanje graničnih emisija u otpadnim vodama koje se upuštaju u površinske vodotoke ili postojeću kanalizaciju treba uskladiti sa relevantnim pravilnicima.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija da se eventualno dospjele zagađujuće materije njima transportuju bez poniranja do objekta za tretman otpadnih voda. Oborinske vode iz ovih objekata tretirati. Transportne rute. otpadne vode treba sprovesti do već postojećih kanalizacionih sistema u obližnjim naseljima. Plan sanacije. Planirani sistem odvodnje otpadnih i oborinskih voda sa gradilišta. Projekt mora sadržavati: Granice gradilišta. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 228 . a pogotovo potpunog zasipanja korita vodotoka (svi vodotoci koje trasa presijeca ili se nalazi u njihovoj blizini. potrebu zaštite osjetljivih područja od pojave erozije. Projekt treba osigurati: Za sve prateće i uslužne objekte potrebno je riješiti pitanje odvođenja i tretmana otpadnih voda. baza za mehanizaciju. izvori. Najpogodnije lokacije pozajmišta i odlagališta materijala. • U višim fazama projektnog rješenja potrebno je izraditi Glavni projekt odvodnje komunalnih i oborinskih otpadnih voda za sve prateće objekte. Planom izvođenja radova. istresanja otpadnog i zemljanog materijala.

Primjeniti dobru praksu upravljanja gradilištem i saobraćajem da se izbjegne zagađivanje vodotoka. U blizini vodotoka koristiti samo čisti materijal za nasip. Provoditi učestalo i kontrolirano zbrinjavanje komunalnog i opasnog otpada na propisan način. Tokom građenja zahvata Poseban način miniranja da se ne poremete pravci podzemnih tokova (na potezima gdje trasa prolazi u blizini osjetljivih zona na podzemne vode) i prihranjivanja površinskog vodotoka. 6.2. U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati biljni pokrivač. te organizirati čišćenje dna i pokosa korita od suvišnog materijala. a prije ispuštanja u recipijent ili gradsku kanalizaciju. odnosno kriterij treba biti izbjegavanje izmještanja prirodnog korita. Nadzirati procese formiranja nanosa. osim na za to Projektom organizacije gradilišta predviđenim mjestima. bez primjesa zemlje ili drugih nečistoća. Disciplinski sankcionirati prekršitelje utvrđenih pravila ponašanja. skupljati u vodonepropusnim rezervoarima i prečišćavati na propisani način (bilo na licu mjesta. te izmjenu ulja u definisanim osjetljivim zonama. Zauljene oborinske vode sa prostora gradilišta prikupiti u vodonepropusnim rezervoarima i prečišćavati na propisani način (bilo na licu mjesta. kao što je šljunak. za potrebe radnika obavezno postaviti ekološke toalete. ili zonama sanitarne zaštite kao i zonama koje su definisane kao osjetljive. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 229 . • U fazi projektiranja neophodno je izbjeći sve moguće kolizije sa postojećima vodoprivrednim objektima na razmatranom području koridora Vc. bilo na udaljenoj lokaciji). U slučaju da se ovi lokaliteti nađu na vodnom dobru i javnom vodnom dobru potrebno je tražiti vodoprivrednu saglasnost.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija • Na svim mjestima gdje trasa autoputa prelazi vodotoke.1. Upotrijebljene vode sa gradilišta prihvatiti odgovarajućim sistemima kanalizacije. kao i van definisanih osjetljivih zona. Zabraniti popravak građevinskih mašina. Uspostaviti kontinuirani nadzor tokom izvođenja radova uz prisustvo specijaliste za zaštitu okoliša. tj. koji neće biti odmah upotrijebljen u građevinskim aktivnostima. te osigurati nepropusne kontejnere za otpad.3.2. na područjima gdje je trasa smještena uz same obale vodotoka. a prije ispuštanja u recipijent ili gradsku kanalizaciju. bilo na udaljenoj lokaciji). Zabraniti bilo kakvo privremeno ili trajno odlaganje otpadnog materijala na okolno tlo. odnosno ostaviti pufer zone formirane od biljnog pokrivača između saobraćajnice i vodotoka. kao i tamo gdje prolazi zonom sanitarne zaštite izvorišta pitke vode ili vodonosnicima obavezno je projektiranje odbojne ograde ili betonskih blokova (new jersey) za fizičko sprečavanje prevrtanja vozila sa autoputa. • Projekt regulacije vodotoka koji podrazumijeva okolišno prihvatljive konstrukcije. mora biti deponovan na za to predviđenim lokacijama u skladu sa Projektom organizacije gradilišta (deponije viška materijala) zaštićenim od pojave erozije. van definisanih osjetljivih zona. Zaštiti priobalne površine osjetljive na eroziju sredstvima stabilizacije i biljkama koje sprječavaju eroziju. Deponiranje ne vršiti u koritu i uz obale vodotoka. projektiranje propusta kroz trup autoputa gdje god uslovi to dozvoljavaju. Sav materijal od iskopa. • Kod projektiranja izmještanja korita primijeniti principe okolišno prihvatljivih praksi. Na lokalitetima gradilišta. te tamo gdje nije moguće izbjeći ovu koliziju potrebno je dati adekvatna tehnička rješenja na mjestima sučeljavanja sa istim. Osigurati prostore sa nepropusnom podlogom za smještaj i servisiranje građevinske mehanizacije.

odnosno ostaviti pufer zone formirane od biljnog pokrivača između saobraćajnice i Km 16+634. izlijevanja goriva ili maziva.62 Tarevci Rijeka Dusa Betonski most Dužina regulacije L= 130 m – korito regulisano sa reno madracima Dužina regulacije L= 1070 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Km 17+569 do Tarevci 18+639 Kanal Km 19+484. Tokom građenja u osjetljivim zonama postaviti obavještenja (ploče) za radnike na gradilištu sa upozorenjem na izvođenje radova u ovim zonama. mora biti deponovan na za to predviđenim lokacijama u skladu sa Projektom organizacije gradilišta (deponije viška materijala) zaštićenim od pojave erozije. Sav materijal od iskopa. Dobra praksa upravljanja gradilištem i saobraćajem da se izbjegne zagađivanje vodotoka. U slučaju pojave štetnih uticaja na izvorima koji se koriste za vodosnabdijevanje. asfaltnih baza. Odžak – Vukosavlje Km 10+890 – 17+289 Km 13+820 Kolibe – Suho polje Rijeka Gnojnica Betonski most Dužina regulacije L= 141 m – korito regulisano sa reno madracima Mjere ublažavanja u toku pripreme gradilišta i izgradnje autoputa Poseban način miniranja da se ne poremete pravci podzemnih tokova i prihranjivanja površinskog vodotoka. U slučaju akcidenata. pozajmišta i drugih objekata zatražiti posebne vodoprivredne uvjete u narednoj fazi projektovanja. u okoliš potrebna je hitna intervencija u skladu sa Planom žurnih intervencija u slučaju akcidenata. Sva karakteristična mjesta prelaska autoputa preko vodotoka duž LOT-a 1 po dionicama.40 Jakeš – Suho Betonski most polje Rijeka Gnojnica Dionica 3. u najkraćem mogućem periodu osigurati alternativno vodosnabdijevanje za stanovništvo u ugroženom području.6 Km 17+584. U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati biljni pokrivač. kao i van definisanih osjetljivih zona. U slučaju da se ovi lokaliteti nađu na vodnom dobru i javnom vodnom dobru potrebno je tražiti vodoprivrednu saglasnost.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Sve gradilišne površine i ostale uticajne zone tokom građenja potrebno je sanirati u skladu sa Planom sanacije.24 Kužnjača Studija uticaja na okolinu – Lot 1 230 . Stacionaža autoputa Lokalitet/ vodotok Dužina i način regulacije vodotoka/ Most na vodotoku Dionica 1. Za lokacije gradilišnih baza. Deponiranje ne vršiti u koritu i uz obale vodotoka. odmah koji neće biti upotrijebljen u građevinskim aktivnostima. servisa.Odžak Km 0+000 – 10+890 Dionica 2. te planirane mjere prevencije i minimiziranja štetnih uticaja u fazi građenja date su u tabeli u nastavku. odnosno. Svilaj . Vukosavlje – Podnovlje Km 17+289 – 33+466. ovisno o budućem korištenju prostora dovesti u prvobitno stanje.

Osigurati prostore sa nepropusnom podlogom za smještaj i servisiranje građevinske mehanizacije. Provoditi učestalo i kontrolirano zbrinjavanje komunalnog i opasnog otpada na propisan način. kao što je šljunak. Upotrijebljene vode sa prihvatiti gradilišta odgovarajućim sistemima kanalizacije. skupljati u vodonepropusnim rezervoarima i prečišćavati na propisani način (bilo na licu mjesta. Podnovlje – Johovac Km 33+466.98 Kožuhe Mrki potok Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Km 35+386. Nadzirati procese formiranja nanosa.64 Osječani Potok Pljevare Studija uticaja na okolinu – Lot 1 231 .54 Majevac Rijeka Lovnica Km 45+032. a prije ispuštanja u recipijent ili gradsku kanalizaciju. Zauljene oborinske vode sa prostora gradilišta prikupiti u Dionica 4.07 Osječani Stara Bosna Km 45+362. bilo na udaljenoj lokaciji). bez primjesa zemlje ili drugih nečistoća.1 Km 33+589. Zaštiti priobalne površine osjetljive na eroziju sredstvima stabilizacije i biljkama koje sprječavaju eroziju. U blizini vodotoka koristiti samo čisti materijal za nasip.10 Kužnjača Potok Dubokovac Km 28+389 do Vidakovići 28+914 Rijeka Bosnica Km 31+199 do D.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Stacionaža autoputa Lokalitet/ vodotok Potok Dubokovac Km 20+160.79 Kožuhe Potok Ljuteš Km 37+143.6 – 46+624. za potrebe radnika obavezno postaviti ekološke toalete. Disciplinski sankcionirati prekršitelje utvrđenih pravila ponašanja. Na lokalitetima gradilišta. te organizirati čišćenje dna i pokosa korita od suvišnog materijala. Uspostaviti kontinuirani nadzor tokom izvođenja radova uz prisustvo specijaliste za zaštitu okoliša.Podnovlje 32+438 Rijeka Glogovica Km 32+589 Rijeka Glogovica Dužina i način regulacije vodotoka/ Most na vodotoku Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Dužina regulacije L= 100 m – korito regulisano sa reno madracima Dužina regulacije L= 522 m – korito regulisano sa reno madracima Dužina regulacije L= 1260 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Mjere ublažavanja u toku pripreme gradilišta i izgradnje autoputa vodotoka. van definisanih osjetljivih zona.21 Osječani Potok Pljevare Km 45+730.

Rudanka – Karuše Km 52+816 . Johovac – Rudanka Km 46+624. potrebna je hitna intervencija u skladu sa Planom žurnih intervencija u slučaju akcidenata. odnosno. Betonski most Km 62+634. Za lokacije gradilišnih baza.62+634.34 Kamenjani Potok Mihajlovac Dionica 6. ovisno o budućem korištenju prostora dovesti u prvobitno stanje.69 Vasiljevići Jasenici Rijeka Lukavica Km 47+989. U slučaju akcidenata.35 Markovići Rijeka Lukavica Km 49+525 Durmići Pranjkovački potok Km 50+113.2 Km 56+150 do Suva voda 57+200 Rijeka Suva voda Km 56+440 do Suva voda 56+990 Rijeka Suva voda Km 58+650 Suva voda Grgića potok Km 59+250 Greda – Brezićka Potok Ograđenovac Km 61+950 Ularice Betonski most Alibegovačka rijeka Usora Betonski most Betonski most Dužina regulacije L= 1152 m – korito regulisano sa reno madracima Dužina regulacije L= 555 m – korito regulisano sa reno madracima Betonski most Betonski most Betonski most Betonski most Dužina regulacije L= 150 m – korito regulisano sa reno madracima Mjere ublažavanja u toku pripreme gradilišta i izgradnje autoputa vodonepropusnim rezervoarima i prečišćavati na propisani način (bilo na licu mjesta.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Stacionaža autoputa Lokalitet/ vodotok Dužina i način regulacije vodotoka/ Most na vodotoku Dionica 5. asfaltnih baza. Tokom građenja u osjetljivim zonama postaviti obavještenja (ploče) za radnike na gradilištu sa upozorenjem na izvođenje radova u ovim zonama. pozajmišta i drugih objekata zatražiti posebne vodoprivredne uvjete u narednoj fazi projektovanja. Sve gradilišne površine i ostale uticajne zone tokom građenja potrebno je sanirati u skladu sa Planom sanacije. a prije ispuštanja u recipijent ili gradsku kanalizaciju. izmjenu ulja u definisanim osjetljivim zonama.21 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 232 .84 Durmići Grapska rijeka Km 51+194. Zabraniti popravak te građevinskih mašina.1 – 52+816 Km 46+853. bilo na udaljenoj lokaciji). servisa. izlijevanja goriva ili maziva u okoliš.

3.3. Na mjestima gdje je to moguće (asfaltne baze. Monitoring bi trebalo provoditi u skladu sa Pravilnikom o monitoringu. a posebno izvođenje zahvata zaštite koji se u konačnoj studiji preporučaju.3. na dionicama sa većim nagibom nivelete i PGDS-om. U svakom slučaju.) vodu sa manipulativnih površina prikuplajti u dekantacioni bazen. Ograničenje brzine na neasfaltiranim (pristupnim) putevima. . Koristeći se podacima Osnovne pedološke karte M 1: 50000 uz dodatna istraživanja i rekognosciranja terena izrađena je karta pedosistematskih jedinica trase mjerila 1: 25 000 u prečniku do 500 m. Tlo 6. vegetacija i antropogeni uticaj ukazuje da su tla veoma raznovrsna.2.2042.3. 6. Korištenje moderne i efikasne mehanizacije.20% do 5. U periodu 2013. kao osnovna mjera zaštite u toku eksploatacije autoputa na Koridoru Vc. Osim toga. a često i varijetet što zavisi najčešće od matične podloge na kojoj se razvilo neko tlo ili proces koji je dominirao tokom njegovog nastanka.4. betonske baze i dr. Međutim.1. smatra se da bi koncentracija zagađujućih materija trebala rasti po znatno manjoj stopi nego PGDS.4. 2. te imajući u vidu propisane standarde emisije gasova za nova vozila pokretana motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. površinski kopovi kamena. Pod pretpostavkom daljeg razvoja tehnologije motora koji pokreću motorna vozila i rastuće potrebe za alternativnim gorivima. Vazduh 6. Mjere za prevenciju i ublažavanje negativnih efekata na okoliš tokom pripreme i građenja autoputa Opisane prirodne karakteristike područja kroz koje se proteže trasa dionice Koridora Vc od Svilaja do Karuše kod Doboja. predlaže se i sljedeće: 1. Izbjegavanje „praznog hoda“ građevinskih mašina. na lokacijama gdje autocesta prolazi kroz naselja. ili još detaljnije njegov podtip. Prekrivanje kamiona koji prevoze građevinski materijal. tehničkim pregledima opreme i mehanizacije kontrolisati ispravnost čime će se obezbediti minimum emisije polutanata. klima.3. kao što su: reljef.1. Ipak u okviru ove studije daje Studija uticaja na okolinu – Lot 1 233 .3. Svakako da takva heterogenost otežava projektovanje. takva je priroda zemljišta na terenu i zbog toga je ovo inače najsloženiji eko-sistem u prirodi. Temeljna prostorna jedinica ove karte je tip tla. Karta je sastavni dio annex-a ovoga izvještaja.60% godišnje. predlaže se monitoring koncentracije zagađujućih materija. 4. Izdvojeno je ukupno 24 kartirane jedinice. Emisiju fugitivne prašine nastalu na gradilištima i privremenim saobraćajnicama smanjiti orošavanjem ovih površina.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 6. tako i za svaku dionicu posebno.3. predviđa se porast PGDS-a 3. 3. litološka svojstva. kao i karta kategorija (nivoa) zaštite kako za cijelu trasu autoputa LOT 1. te u blizini tunelskih portala. Mjere zaštite u fazi ekploatacije Analiza aerozagađenja pokazuje da za analizirane uslove koji se odnose na predmetni autoput posebne mjere zaštite nisu potrebne s obzirom da su granične vrijednosti prekoračene samo na bliskim odstojanjima od ivice autoputa. a po potrebi i vanrednim. Mjere zaštite u fazi izgradnje Redovnim. 6.3.

visoke plodnosti. d) IV razred .oranice. kao i emisija soli za otapanje snijega na cesti. Pojavljuju se kao oranice. da bi se izbjegla žarišta erozije tla vodom. da će unesene herbicide. ali to se nije dogodilo. b) II kategorija . dakle unutar ograđenog prostora. obuhvaća plodna. napuštene oranice ili pak napuštene livade većinom na valovitim dijelovima terena. (skeletnost). plastenici. ali tla na ograničenim. iskustvo je pokazalo da je ta sposobnost tla. O tom treba voditi računa. Ta tla potrebno je cjelovito.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija se pojednostavljen pristup projektiranja mjera zaštite zemljišta svrstanih u kategorije prema nivou i potrebi primjene pojedinačnih mjera. posebno kad je u pitanju kontaminacija tla u ekološki osjetljivim zonama riječnih dolina i podzemnih akvifera kao što je zona kroz koju prolazi ovaj autoput. Dio ovih tala koristi se kao pašnjačke površine. povoljnih fizičkih i hemijskih svojstava. c) III kategorija . odnosno plitka skeletna tla na velikim nagibima. Analizirani su predvidivi uticaji dionice autoputa Koridor Vc od Svilaja do Karuša kod Doboja na poljoprivredna tla i agroekosisteme posebno s aspekta promjene namjene tla. svrstana su s obzirom na potrebne mjere i nivo zaštite u četiri kategorije (nivoa). na njima se može koristiti savremena mehanizacija. obuhvata tla povoljnih fizikalnih i kemijskih svojstava.selektivna zaštita. voćnjaci. sva tla na području dionice u prečniku od 500 m od osi puta. Razlikuje se emisija krutih i tekućih materija. Ukoliko trasa presijeca takve površine potrebito je paziti da oštećenja tla izgradnjom ceste budu Studija uticaja na okolinu – Lot 1 234 . dubinu. izložena eroziji vodom. odnosno zaštita prikladnim vegetacijskim pokrovom. Tu spadaju i zemljišta pod šumom koja su zaštićena. u eri sve većeg pritiska zagađivača ipak ograničena. prvenstveno tala s rjeđom ili gušćom makijom unutar koje se u vrtačama. površine premošćivati nadvožnjakom. pa je već došlo do kontaminacije podzemnih voda u mnogim područjima svijeta. Na lokalitetima izloženim eroziji potrebna je selektivna zaštita tla od erozije. Zemljište kao ogledalo odražava i kao akumulator sakuplja historijski tok prirodnih zbivanja učvršćujući ih u svojim svojstvima. ta su tla na povoljnim reljefskim pozicijama. S obzirom na geomorfološke prilike. posebno zatravljivanjem. usitnjavanje proizvodnih parcela i emisija štetnih materija u tlo.cjelovita zaštita. tipsku pripadnost. Sva tla u ovoj kategoriji mogla bi se koristiti u intenzivnom uzgoju širokog izbora ratarskih i povrtlarskih kultura. prema sljedećim općim kriterijima: a) I kategorija . Tlo predstavlja najsuptilniju prirodnu laboratoriju u kojoj se prihodovane supstance na prirodan način transformišu štiteći tako do izvjesnih granica od kontaminacije vode koje prolaze kroz tlo. Koriste se kao dobra poljoprivredna tla . Međutim. povrtnjaci. Ukoliko trasa presijeca takve površine potrebno je paziti da oštećenja tala izgradnjom ceste budu izvršena krajnje obazrivo. dolcima ili usjecima javljaju dublja tla na kojima se prakticira intenzivan uzgoj prvenstveno voća i povrća.visoka zaštita. Na području gdje trasa dionice presijeca ova tla potrebno je primijeniti zatvoren sistem odvodnje s površine ceste. a sve s ciljem da se emitirana onečišćenja sakupe na uskoj zoni uz cestu. fizička i hemijske svojstva od uticaja na plodnost tla. Ovoj kategoriji pripadaju i goleti. a svakako primijeniti vjetro-zaštitne pojaseve pažljivim izborom vrsta. duboka najvrjednija tla na trasi. Osim toga. nitratna gnojiva i druge kontaminante tlo uspjeti preraditi ili zadržati. plinova.zaštićena (šumska) tla obuhvaća tla pod suvislim šumskim pokrovom. dakle potpuno zaštititi. Očekivalo se. manjim površinama ili nedostataka koji se mogu otkloniti manjim agromeliorativnim zahvatima. pesticide. a izbor kultura koje je na njima moguće uzgajati veoma je širok.

3. Oba mehanizma rizična su po okoliš. Osim toga. Odmah valja naglasiti. Ako se na takvoj trasi postavlja zid za zaštitu od buke.4.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija izvršena krajnje obazrivo. Trasa u nivou okolnog prostora najmanje je povoljna sa stajališta kontaminacije tala oko trase. o čemu se pri projektovanju može voditi računa. Vezanjem u biljke teški metali ulaze u lanac ishrane životinja i/ili čovjeka. Posebne mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš Fizikalne. Kod druge i treće kategorije zaštite akcenat treba dati na zaštitu od erozije i fizičko utvrđivanje obala puta kako ne bi došlo do klizanja terena i drugih posljedica na životnu sredinu. kemijske i biološke osobine tla imaju veliki uticaj na penetraciju polutanata u tlo. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 235 . mehanizam i snagu njihovog vezivanja. čestom košnjom i odvoženjem biljne mase. jer su to kategorije koje obuhvaćaju plodna. duboka najvrijednija tla povoljnih fizičkih i hemijskih svojstava. da bi se izbjegla žarišta erozije tla vjetrom i vodom. Izvan tog prostora . b) Nivo trase u odnosu na okoliš Za nadzor područja emisije štetnih tvari i njezina usmjeravanja veoma je značajan izbor nivoa trase u odnosu na okoliš. To je ponajprije kalcifikacija i humizacija poljoprivrednih tala. izbjegavajući pri tome onečišćenje vrjednijih agrobiotopa a) Zaštita tala od prašine Djelotvornu zaštitu od prašine moguće je postići tako da se raspršivanje fine prašine i aerosola svede na što je moguće uži prostor. ali se povećava koncentracija onečišćenja na samoj cesti. a napose onim na kojima se štetni utjecaji ne mogu reducirati do prihvatljive razine niti jednim od navedenih postupaka. da su dva glavna mehanizma dekontaminacije tla i to biološkim putem vezanjem u organsku masu biljke. zid će zaštititi i od emisije. na ograđenom prostoru oko ceste treba osigurati intenzivan “promet” organske materije. Posebno ukazujemo na problem erozije vjetrom. odnosno poljoprivrednog ekosistema temeljen na nekoliko temeljnih načela: Efikasne zaštita svih vrjednijih poljoprivrednih zemljišta od grube prašine Raspršivanje fine prašine i aerosola na što je moguće uži prostor. Trasa izdignuta iznad okolnog terena uzrokuje široko rasprostiranje polutanata. i druge vrste barijera na tom dijelu trase ovim postupkom dobro štite od kontaminacije. izvršiti zahvate kojima se smanjuje mobilnost teških metala i osigurava njihovo vezivanje. ako dominantno zračno strujanje teče u pravcu trase. koja osobito uznapreduje na “nagnutim” lokalitetima okrenutim sjevernim vjetrovima. mikro i makro faune tla ili pak ispiranjem iz tla. ako se ne postavi žičana mreža ili drugi načini zaštite. izbjegavajući pri tome onečišćenje vrjednijih agrobiotopa. a ispiranjem ulaze u podzemnu vodu i akvatične ekosisteme. Svakako da su prva i druga kategorija zaštite najvažnije. U svim dionicama nalaze se različite pedosistematske jedinice pa samim tim i različite kategorije (nivoi) zaštite. 6.tla. a umjesto kalcifikacije u obzir dolazi i aplikacija sredstava kojima se teški metali vežu u tlu u manje pristupačne oblike.2. Neposredna sadnja. Za dionicu LOT 1 koja je predmet ove studije sugeriramo koncept zaštite poljoprivrednog proizvodnog prostora . Vijadukti i mostovi imaju isti efekt. transformaciju i gubitak teških metala iz tla. Trasa ispod nivoa terena ili trasa dubinske ili koritaste razine ne mora imati za posljedicu povećanu koncentraciju polutanata na samoj cesti.na poljoprivrednim tlima.

pondova i sl. koje treba cjelovito riješiti posebnim projektom. biće neophodno primijeniti kombinaciju mjera biološke zaštite sa izgradnjom objekata za sakupljanje (odvodnju) i pročišćavanje otpadnih voda.3 i 4. tako da u atmosferu odlazi pročišćena zračna masa. Pošto trasa koridora prolazi najvećim dijelom kroz područje gdje je neophodna primjena I kategorije .6. Naprijed navedeni pristupi se trebaju primijeniti pri izradi izvedbene projektne dokumentacije u svakoj konkretnoj situaciji na terenu obzirom na konstelaciju faktora i okruženje kroz koje trasa puta prolazi. a baš se kod tih strujanja u masi lišća odlažu onečišćenja. I ovo je dobra mjera zaštite okolnog poljoprivrednog prostora. Filtracijski efekt zaštitnih nasada temelji se na smanjenju brzine vjetra.6. d) Izbor vrsta za vjetrozaštitne pojaseve To je najvažnije i najdelikatnije pitanje. kada je razvijena lisna masa. postavljaju se uz cestu s jedne ili obje strane trase na kojoj se tla koja štitimo nalaze. izabrati biljke prema osobinama tla i agroekološkim zahtjevima sredine. žbunovima ili šumskim sadnicama.2. Bolji su propusni nasadi. valja uvažavati zahtjeve same biljke u odnosu na tlo tj.cjelovita zaštita. Na površini trave taloži se i dobro prijanja prašina s auto-ceste. njegovoj hrapavosti i ljepljivosti.zaštitni nasadi Nasadi za zaštitu poljoprivrednog tla. ali na dionicama koje glavno opterećenje imaju ljeti (vidjeti iz studije frekventnosti saobraćaja) mogu se saditi i listopadne sadnice.4-01-T. a preko tla i voda.ovisi o površini lista.filtriranje emitiranih čestica. uz prethodno pročišćavanje u masi krošnje.6. Najbolje je rješenje kojim se uz cestu postavlja gusti. Višestruk je utjecaj zaštitnih nasada: smanjenje koncentracije štetnih tvari u zraku i tlu.3. Za projektovanje i podizanje efikasnih zaštitnih nasada važno je imati na umu sljedeće činjenice: Ukupno uzevši četinari su kao filtar djelotvorniji.1.. Guste šume odvode zračne mase u okomitom smjeru prema gore. Prorijeđeni . Za vrijeme kiše apsorbirane tvari se ispiru (oko 90 %). 6. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 236 . Usmjerenom sadnjom i održavanjem drveća i grmlja postiže se pročišćavanje . Djelotvornija je filtracija trave veće visine od niske trave.6. odnosno razrjeđuju i tako štite okolni poljoprivredni prostor. u tu svrhu od nasada se traži odgovarajuća propusnost povećanje vlažnosti zraka isparavanjem i transpiracijom vode . Takav nasad djelotvoran je i sa stajališta zaštite od buke.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija c) Biološke mjere .4. U zimskom razdoblju kada nema lisne mase onečišćenost prašinom 5-7 puta je veća nego u ljetnom razdoblju.3.ohlađeni vlažni zrak omogućuje prianjanje čestica fine prašine i aerosola apsorpcija prašine i plinova na površinu lista . Najbolje su autohtone biljke bilo da se radi o travama. Pregusti nasadi nepovoljni su jer sprječavaju prodor emisija i njihovo razrjeđenje.3.4-07 se vidi koji tipovi tala pripadaju kategoriji upotrebne vrijednosti i kategoriji zaštite po pojedinim dionicama na bazi kriterijuma i osobina navedenih pedosistematskih jedinica opisanim u poglavlju 4. izgradnja taložnika. pa lišće može ponovo obavljati istu ulogu. Za izbor povoljnih vrsta za zaštitne pojaseve koristi se više kriterija. Površine pojedinih pedosistematskih jedinica po kategorijama upotrebne vrijednosti i kategorijama zaštite Iz tabela od T.3. Ponajprije.propusni šumski nasadi ili etažno zasađene živice dijele "glavnu" struju zraka u brojna strujanja umanjene brzine. a zatim propusni nasad.

oglejena tla na glinama Aluvijalna karbonatna ilovasta tla Aluvijalna karbonatna tla na pijescima Aluvijalno – deluvijalna tla Ukupno Površina u ha 22.40 226.45 319.90 Kategorija upotrebne vrijednosti II III III IV Kategorija zaštite I II II III Tabela 6.178 m Red.40 657.smeđa degradirana oglejena tla Ukupno Površina u ha 128.3.50 133.L=16. L = 10.20 131.891 m Red.70 66.4-04: Podnovlje – Johovac km 33+467 do km 46+624.smeđa karbonatna tla Sivo .80 13.4-03: Vukosavlje – Podnovlje km17+289 do km33+467.398 m Red.smeđa beskarbonatna tla Sivo .85 85.15 544.85 148.4-01: Svilaj – Odžak km 0+000 do km 10+891.smeđa degradirana tla Podzolno pseudoglejno dolinsko tlo Ukupno Površina u ha 104.smeđa beskarbonatna glejna tla Sivo .20 135.75 402.4-02: Odžak – Vukosavlje km 10+891do km 17+289.3.157 m Red.80 23. Broj 8 18 20 23 24 Pedosistematske jedinice Aluvijalna karbonatna glinasta tla Sivo .3.90 88.85 Kategorija upotrebne vrijednosti II II II II II III III IV Kategorija zaštite I I I I I II II III Studija uticaja na okolinu – Lot 1 237 .55 28.40 152. broj 9 11 13 14 16 17 20 22 Pedosistematske jedinice Aluvijalna karbonatna ilovasta tla Aluvijalna karbonatna tla na pijescima Aluvijalna karbonatna tla na šljuncima Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla na šljuncima Smeđa karbonatna tla Smeđa beskarbonatna tla Sivo .40 21.3.00 808.90 Kategorija upotrebne vrijednosti V IV II II III Kategorija zaštite IV III I I II Tabela 6.85 16.55 Kategorija upotrebne vrijednosti II III III IV IV Kategorija zaštite I II II III III Tabela 6. L = 6. broj 2 6 9 11 15 Pedosistematske jedinice Smeđa plitka i srednje duboka tla na škriljcima Smeđa degradirana.05 38.smeđa beskarbonatna glejna tla Podzolno pseudoglejno dolinsko tlo Mineralno – močvarna oglejena beskarbonatna tla Ukupno Površina u ha 13.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela 6. L = 13. broj 9 19 21 23 Pedosistematske jedinice Aluvijalna karbonatna ilovasta tla Sivo .85 226.15 122.

3.818 m. Red. sa separatorom ulja. Podloga mora biti nepropusna.40 148.55 276.40 104.20 51.4-07: Pregled površina prema kategoriji zaštite po dionicama Dionica Svilaj .60 14.90 Kategorija upotrebne vrijednosti V IV IV IV V II Kategorija zaštite IV III III III IV I Tabela 6.20 10. Ovo je takođe predmet zaštite voda a što je regulisano i pravilnikom o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju.90 657. Red.15 64.35 141.Rudanka Rudanka .15 868.Johovac Johovac . L = 6.45 133.20 309. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 238 . U projektu odvodnje drenažnih voda potrebno je predvidjeti zatvoreni odvodni sistem.45 99. masti i ako je potrebno ostalih primjesa. izvorišta i akvifere.3.50 29.10 119.60 490. L = 9.60 378.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tabela 6.90 17.3.85 309. 6.131.75 22.95 13.90 3.00 23.70 Uz naveden tabele u prilogu se daje i pregledna karta tipova tala na dionici kao i karta kategorija zaštite kako za cjelovitu trasu autoputa LOT 1 tako i za svaku dionicu.35 505.80 58.55 Površina u ha II III IV 152.90 185.3.Odžak Odžak .4. Mjere tokom viših faza projektovanja Viša faza projektnog rješenja podrazumijeva izradu izvedbene projektne dokumentacije (glavnog projekta) sa svim detaljnim rješenjima i proračunima objekata i infrastrukture za sakupljanje i odvod otpadnih voda sa trase autoputa.85 185.55 67.40 490.40 17.Rudanka km 46+624 do km 52+816.4-06: Rudanka – Karuše km 52+816 do km 62+634.50 264. Objekti za ovu namjenu trebaju biti locirani na mjestima gdje je to hidrogeološki najprihvatljivije bez mogućnost nepovoljnog šireg uticaja na tlo i površinske vode.702.3.20 27.192 m. broj 1 3 4 5 7 10 Pedosistematske jedinice Smeđa kisela srednje duboka tla na škriljcima Smeđa tla na glincima Smeđa opodzoljena tla na glinama Smeđa degradirana tla na glinama Smeđa karbonatna tla na laporima Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla Ukupno Površina u ha 14.80 Ukupno 544.Karuše Ukupno Stacionaža 0+000 – 10+891 10+891 – 17+289 17+289 – 33+467 33+467 – 46+624 46+624 – 52+816 52+816 – 62+634 I 13.60 Kategorija upotrebne vrijednosti IV IV II II II III Kategorija zaštite III III I I I II Tabela 6. broj 3 4 10 12 14 17 Pedosistematske jedinice Smeđa tla na glincima Smeđa opodzoljena tla na glinama Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla na pijescima Aluvijalna karbonatna pjeskovita tla na šljuncima Smeđa beskarbonatna tla Ukupno Površina u ha 17.55 319.90 808.05 629.80 138.45 57.00 509.Podnovlje Podnovlje .40 1.Vukosavlje Vukosavlje .4-05: Johovac .

Četvrta (IV) kategorija – zaštićena šumska tla Biološke mjere zaštite su bitan segment izvedbene projektne dokumentacije pri čemu treba voditi računa o izboru sadnog materijala za vjetrozaštitne pojaseve. interceptičkih drenova i sličnih objekata koji će spriječiti eroziju ili potencijalno klizanje terena.Prva (I) kategorija cjelovite zaštite .3.Precizno definisanje načina i odgovornosti za odvoženje i konačno odlaganje komunalnog i opasnog otpada . sjetve trava na pokosima ili pošumljavanja okolnog prostora oko trase autoputa. Tok vode prekinut izgradnjom puta mora biti pravilno saniran i usmjeren. a posljedice u vidu plavljenja zemljišta se javljaju naknadno. zagađenja nastala kao posljedica slivnih voda sa kolovoza i taloženja izduvnih gasova predstavljaju uticaje od najveće važnosti.4. ali i u zonama osjetljivoj sa stanovišta pojave erozije i sl. Izmještanje prirodnog korita vodotoka nije poželjno i treba tražiti potencijalna druga rješenja. U fazi projektovanja i planiranja potrebno je predvidjeti mjere sanacije oštećenih područja zemljišta tokom izgradnje. uređenje pejzaža.Zbog potencijalne opasnosti od izlijevanja otpadnih materija (goriva i maziva) područje gradilišta za smještaj mehanizacije. Intenzitet ovih zagađenja u direktnoj je funkcionalnoj vezi sa intenzitetom saobraćaja.Druga (II) kategorija visoke zaštite .4 Tehničke mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš U uslovima pretpostavljenog koncepta odvodnjavanja planiranog autoputa.Vodotoke koje trasa presijeca putem glavnih ili pomoćnih objekata za priključivanje i komunikaciju treba sačuvati od zasipanja korita što se često događa. Na osnovu dosadašnjih saznanja sa sigurnošću se može tvrditi da će ovi fenomeni dovesti do povećanog zagađenja tla neposredno uz trup autoputa i na bliskim rastojanjima s jedne i s druge strane. ako je to jedino rješenja onda treba primijeniti stroge kriterijume zaštite životne sredine i pogotovo biodiverziteta kojeg je određeni vodotok već uspostavio. .Treća (III) kategorija selektivne zaštite . te imati plan hitnih mjera intervencije u slučaju akcidentnih slučajeva.4. radionica. Na svim osjetljivim mjestima a na osnovu prethodnih istražnih radova potrebno je projektovanje zaštitnih ograda. Projektna dokumentacija treba da uvaži predviđene kriterijume zaštite zemljišta na cijeloj dionici autoputa LOT1 i to na četiri nivoa (tačka 6. izgradnjom sabirnika kanala. Na svim dionicama autoputa LOT1 potrebno je isplanirati i projektovati tehnologiju građenja na gradilištu a što podrazumijeva: . .1. Međutim. asfaltne baze i slično ne bi smjelo biti u zonama visokog rizika naročito sa stanovišta vodopropusnosti te općenito zemljišta i hidrogeologije.Uvažavati sve kriterijume dobrog građenja i zaštite prostora sa stanovišta izbjegavanja lokacije gradilišta u zoni najboljih poljoprivrednih zemljišta gdje god je to moguće. .Pozajmišta i odlagališta građevinskog i zemljišnog materijal trebaju biti uspostavljena na lokacijama koje neće predstavljati problem lokalnom stanovništvu ili pak biti eroziona baza za zagađivanje okolnog prostora i vodotoka.3. betonskih potpornih zidova.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Tretmanom otpadnih voda ne samo sa trase autoputa nego i sa ostalih javnih i servisnih objekata najbolje će se štititi ne samo vode već i tlo kao najvažniji segment životne sredine pri izgradnji ovakvih objekata.) i to: . 6. kaptažom i sličnim objektima što je u građevinarstvu dobro poznata praksa. Da bi se spriječila razorna erozija kiše Studija uticaja na okolinu – Lot 1 239 . interceptičnih drenova. Ovim će se izbjeći ekscesivna erozija. sadnje grmlja.

leže na nepropusnim glinama tako da ne postoji opasnost od procjeđivanja u podzemne vode. Vode koje otiču sa saobraćajnica u vodotoke i podzemne vode. ovisno o kvalitetu površinskog sloja od 25-35cm. Ove prirodne močvare obično su dalje od vodotoka. građevinskih aktivnosti te korištenja obilaznica i pristupnih puteva za ulazak i izlazak na auto put. Mjere u toku gradnje kao i u toku korištenja autoputa Cijela trasa puta LOT 1 smještena je u području ruralnih zona. pravilno postavljenog kako bi sakupio sve otpadne vode do prihvatnog bazena lociranog što je moguće niže i dalje od eventualnih naselja ili površina na kojima se uzgajaju poljoprivredne kulture. Tako na primjer korijen akvatičnih makrofita.4. Ove otpadne vode s autoputa ne smiju direktno oticati u rijeke i male vodotoke već u izgrađene sabirne bazene ili prirodne močvare u kojima će se istaložiti prisutni polutanti i tako se zadržati u limitiranom prostoru. Takođe teški metali se akumuliraju u močvarama. cinka i bakra.5. okolnog oštećenog nagnutog prostora izloženog eroziji mora biti izvedeno prema propisima struke i sa tehničkog i sa biološkog aspekta. pokosima. Dubina skidanja bi u prosjeku trebala da se kreće. Istraživanja pokazuju da se 80% metala (Zn. deponovati ga i čuvati za potrebe nasipanje i uređenja okolnog oštećenog prostora. Nije poželjno uspostavljati gradilišta mimo trupa puta. Mjere tokom građenja autoputa Mjere koje se preporučuju u toku gradnje su zapravo mjere dobre građevinske prakse.4. Cu. Održavanje tokom cijelog perioda nakon gradnje je obavezno. Općenito močvare imaju dobra puferna svojstva. što svakako prethodno treba istražiti. jer bez prisustva čovjeka od rehabilitacije prostora neće biti ništa.3. posebno fragmitisa (Phragmites australie). Uređenje bankina. 6. poljoprivrednih zona i prolazi pored brojnih sela i rasutih naselja koja su smještena duž trase. na zemljišta Studija uticaja na okolinu – Lot 1 240 . Gradilišta trebaju da su obilježena kako se zemljišta u blizini ne bi nepotrebno gazila mehanizacijom i oštećivala. izgraditi efikasan drenažni sistem putem odvodnih kanala duž presjeka slivne sekcije. 6. nasipa. Prilikom izbora konačnog položaja trase nastojalo se izbjeći koliko je to bilo moguće svaki direktni kontakt sa naseljenim mjestima. Mjesta na kojima se izvode radovi i organiziraju gradilišta trebaju da su što je moguće manje veličine kako bi se smanjio gubitak i oštećenje zemljišta uslijed gradnje. Gdje god je to moguće odmah na površinu postaviti busenje ili zaštitnu mrežu kako bi se zaštitila površina od udara kapi kiše i erozije koja sa sobom ne nosi samo zemlju već i zasijano sjeme. jedan je od veoma ozbiljnih problema. Cd.1. a koje su veoma često i vode za piće. 1998). Zn i Cu.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija sječom šume potrebno je kompenzirati ponovnom sadnjom drveća i stabilizacijom terena sjetvom trava na kosinama. To se prije svega odnosi na tla iz II upotrebne kategorije koja su i najbolja i najplodnija tla. Projekt potencijalno uzrokuje negativne uticaje na okolinu kao rezultat njegovih fizičkih objekata. U nekim zemljama konstruirane močvare se uspješno koriste za tretiranje slivnih voda sa cesta i urbanih područja. naročito u I i II kategoriji zaštite.. Prema mnogim istraživačima močvarni ekosistem je sposoban da preradi zagađenu vodu od različitih komponenti. bankinama i nasipu uz put. je sposoban da akumulira veliku količinu olova. Pb) koji uđu u ovakve močvare absorbuje u sedimentima i akumulira u vodenim biljkama (Dumbeck et al. Na ovaj način bi se bar djelomično nadoknadio trajni gubitak tla izgradnjom autoputa. Zbog toga je uz trasu auto puta potrebno. Močvarne trave takođe pokazuju visoku bufernu efikasnost od 60-85% prispjelog Pb.3.5. Na površinama koje će biti trajno prekrivene asfaltom ili nekim infrastrukturnim objektima treba izvršiti selektivno skidanje plodnog humusnog tla sa površine. U zoni projekta najvažniji sektor je poljoprivreda.

O zasađenoj vegetaciji se permanentno mora voditi računa. Zbog toga je potrebno zadržati postojeće pristupne putove.2.4. a debljina nastrtog sloja za sjetvu trava 20-30 cm. izgraditi privremene sve dok se ne izgrade novi koji moraju omogućiti nesmetan pristup parcelama i imanjima u cilju nesmetanog korištenja. a za sadnju žbunja i dugog većeg raslinja 50-60 cm. Kod sjetve trava prvo treba voditi računa o pripremi. Travni pokrovi se vremenom oštete pa ih je potrebno replantirati u redovnom intervalu i redovno održavati naročito u prvim godinama sadnje. drvoredi i sl. ili ako nema izbora obavezno postaviti na tlo geotekstil. I u ravnom dijelu terena biće izdignut na visok nasip pošto prolazi kroz potencijalno plavna područja. U suprotnom obzirom na ekonomsko stanje stanovništva i značaja bavljenja poljoprivredom za preživljavanje stanovništva. okućnica i plodnih njiva može imati dugoročne ekonomske i socijalne posljedice na stanovništvo. Poremećeni izgled krajolika se može ublažiti zelenom pejzažnom arhitekturom tako da se konstrukcijski objekti integrišu u pejzaž. reljefu. nepravičan gubitak bašča. eventualnu primjenu herbicida i sl. karakteru tla. kako poljoprivrednici ne bi morali voziti svoje traktore. Usjeci na padinama kojima trasa prolazi su potencijalna opasnost od ekscesivne erozije i klizišta o čemu posebno treba voditi računa i poduzeti adekvatne mjere ublažavanja posljedica. Kod nastiranja tla za uređenje bankina. Za nagib najbolje su trave sa korijenom srednje dubine. Trave trebaju biti relativno otporne na prosipanje soli tokom zime. Proces pripreme. Konflikt će svakako predstavljati i mogućnost pristupa i korištenja zemljišta sa obje strane trase s obzirom da će imanja biti isprekidana i vlasnici parcela odsječeni na jednu i drugu stranu. nasipa i pokosa kvalitet tla mora biti obezbjeđen. ali i mineralnih (NPK) đubriva. moraju biti uređeni prema propisima izgradnje poljskih putova. koji će biti najčešće podvožnjaci. 6. nasipi. Vizualni osjećaj poremetiće i zidovi za buku (2-4). ako želimo da postignemo njihovu stvarnu efikasnost u zaštiti okolnog prostora. obradi ovisno o reljefu. radije horizontalnog nego vertikalnog rasta korijena i dužeg vegetacijskog perioda kako bi tlo bilo što duže i bolje prekriveno lisnom masom koja ga štiti od udara kišnih kapi a time i erozije. Put će predstavljati i barijeru za pogled kakva trenutno postoji. Mjere tokom korištenja autoputa Projekt će značajno izmijeniti pejzaž s obzirom da neće bit na istoj visini sa okolnim terenom. Posebno treba biti osjetljiv kad se radi o zemlji koja pripada vjerskim zajednicama. unošenju organskih. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 241 . na nasipima 30-40 cm. priključke i druga transportna sredstva autoputem kako bi stigli na svoju parceli koja se nalazi samo nekoliko stotina metara na drugoj strani. prisustvo korova. a to znači prije svega: 1. zemljišta teškog mehaničkog sastava. autohtonih sjemena trava. Površine na kojima će se saditi ili sijati biljke biće potrebno prethodno pravilno pripremiti. dubini nastiranja. vijadukti. Mostovi. ulazi i izlazi sa autoputa će takođe značajno doprinijeti izmijenjenom pejzažu.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija koja su sklona zbijanju. Pri samom izboru trava obratiti pažnju na stanje klime. nagibu i drugim faktorima. botaničkoj podudarnosti trava u smiješi i sl.3. Poljski pristupni putovi do prijelaza na drugu stranu. žbunja i drveća za sjetvu i sadnju. izgradnje i održavanja autoputa treba voditi i planirati u saradnji sa lokalnom zajednicom kako bi svi osjetili dobrobit ove investicije. Eksproprijacija i financijska kompenzacija moraju biti u skladu sa zakonskom regulativom BiH/RS/FBiH i na osnovu obrasca detaljnog popisa vlasništva. izvršiti izbor adekvatnih.5. Prolazi s jedne na drugu stranu autoputa moraju biti u razumnim razmacima i prirodni–tradicionalni.

monitoring. Prethodno tlo mora biti dobro pripremljeno. Zakonska regulativa korištenja i zaštite tla U Republici Srpskoj postoji čitav niz zakona koji na različite načine tretiraju problematiku tla i to iz ugla oblasti kojom se taj zakon bavi. 14/04 i . 10/95.3. nadzor i kaznene odredbe. br. treba naglasiti da se Zakonima o zaštiti okoliša. br. RS. Zbog toga nije uređeno ni pitanje nadležnosti pojedinih tijela državne uprave kada se radi o obavljanju upravnih i stručnih poslova u području zaštite tla. a između izvršiti zatravljivanje. br.g.Zakon o građevinskom zemljištu (S.g. Cilj je da se izvrši zaštita tla od erozije ali i konsolidacija dubljih slojeva tla.4.g. 6. Na toj osnovi praktična pitanja zaštite okoliša. u manjim grupama. Ponekad se u ovakvu vrstu živice stavlja i mreža nižih dimenzija. žbunja i drugog niskog raslinja treba obratiti pažnju da li postoji stvarna potreba i razlog da se na nekom lokalitetu sadi ovakva vrsta raslinja. br. robustan i jak. informacijski sistem i dr. ne uređuje sistemski i cjelovito pitanje zaštite tla. Zakon o šumama propisuje uslove i način gospodarenja šumama kao i ograničenja korištenja šuma za potrebe stočarstva. prirodnim osobinama ambijenta i drugim karakteristikama i efektima koji se ostvaruju ovom mjerom. br. Pošumljavanje se izvodi na najugroženijim nagibima. već osrednje i polako radi izbjegavanja stvaranja «Wall effect» ili efekta zida što uznemirava vozače i sprečava vidljivost. Zakon o zaštiti okoliša sadrži osnovna načela zaštite okoliša.6. RS. pa time i tla. RS.g. Tim Zakonom uređuju se pojedina pitanja u vezi općekorisnih funkcija šume. i to djelomično. te zimskih rastvora (soli) koji padaju na njih. Zakon o zaštiti okoliša propisuje obvezna zajednička polazišta sistemskog djelovanja na području zaštite okoliša te predstavlja zakonodavno ishodište od kojeg polazi pravno rješavanje zaštite tla. sprječavanjem bujica i poplava. katastar onečišćavanja. oko tunela i sl. šumarstva.). 18/95 i Međutim. u vezi zaštite tla uređena su propisima iz područja postupanja s otpadom.Zakon o prostornom planiranju (S. Kod sadnje grmlja.g. RS. a način sadnje može biti u rov. vodnog gospodarstva kao i nekim drugim propisima. utjecaja na plodnost zemljišta i poljoprivrednu proizvodnju i dr. određuje izradu dokumenata. 50/02 . procjena utjecaja na okoliš. odgovornost. Kod izbora ovih kultura treba voditi računa o tome da korijenov sistem treba bit vrlo krupan. Koriste se šumske sadnice koje imaju sposobnost stabiliziranja površine tla. br. Pojedina pitanja. Žbunje ne bi smjelo brzo da raste u visinu. način provođenja zaštite okoliša (standardi. 84/02 . br. ali i poboljšanja izgleda prostora.Zakon o rudarstvu (S. kao i drugim propisima u području zaštite okoliša.). strmim padinama. RS. rješavaju se najvećim dijelom drugim zakonima ili podzakonskim propisima. RS. RS. 66/03 .Okvirni zakon o životnoj sredini (S.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 2. a grane razgranate kako bi prekrile što veću površinu. odnosno njegovih funkcija.Zakon o zašiti prirode (S. Najvažniji Zakoni koji se dotiču problematiku tla su: . Studija uticaja na okolinu – Lot 1 242 .g.Zakon o šumama (S. potencijalnim klizištima i usjecima. 53/02 . 3. 86/03 ili 41-03 . te pitanja trajnog gospodarenja šumom. Isto tako treba koristiti biljke koje podnose rezidbu bez štetnih posljedica na njihov dalji rast. poljoprivrede. odnosno poljoprivrede. Pri ovome je važno izvršiti pravilan botanički izbor vrste i uskladiti vanjski izgled biljke i razvoj korijena koji odgovara prethodnom zahtjevu dubinske stabilizacije tla. Ono treba biti visoko rezidentno na napade parazita. Obično se ova vrsta vegetacije sadi tamo gdje teško mogu uspijevati trave.Zakon o poljoprivrednom zemljištu (S. što uključuje najbitnija načelna pitanja zaštite tla (zaštitne šume u vezi sa sprječavanjem erozije tla.g.

Građevinske mašine ne bi trebalo da se kreću van gradilišta zbog mogućnosti zbijanja tla.1 Mjere zaštite u fazi izgardnje Da bi se izbego nepotrebni gubitak biotopa.3. provođenja istraživanja. Površine koje su od visokog ekološkog značaja. Zakon o prostornom uređenju bi trebalo regulisati pitanja u vezi gospodarenja.3. obliku. posebno u skladu s prethodno donesenom Strategijom i Programom prostornog uređenja RS. Zakon o poljoprivrednom zemljištu je najvažniji zakon koji propisuje osnovne uslove zaštite.5. Ovim se postiže očuvanje postojeće močvarne i vodene vegetacije i ornitološkog stanovništva. Zahvati u prostoru treba da se provode se u skladu s dokumentima prostornog uređenja.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Zakon o rudarstvu. gradilište se mora ograničiti na minimalnu moguću potrebnu površinu. a to znači i zaštitu zemljišta. Po završetku radova. Zaštita i uređenje poljoprivrednog zemljišta kao prirodnog bogatstva Ipak treba istaći da ovim Zakonom nije dovoljno dobro sistemski regulisan nadzor i kaznene odgovornosti što bi dodatnim propisima trebalo regulisati. korištenje i namjenu prostora. Zakon o državnom premjeru i katastru uređuje prikupljanje i vođenje evidencije podataka o položaju. Zakon o otpadu. utjecaja tih radnji na okoliš. sanaciju devastiranog zemljišta i dr. korištenja i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. posebno iskorištavanja prirodnih dobara. moraju se obnoviti prethodno uklonjeni biotopi. posebno u cilju sprječavanja onečišćenja okoliša a time i tla. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 243 . zaštitu i unaprjeđenje okoliša. saniranja otpadom onečišćenih površina. Zaštita tla je također neodvojiva od provedbe ovoga Zakona koji uređuje pitanje zaštite poljoprivrednog zemljišta. Prostorno uređenje obuhvata očuvanje prirodnog i kulturnog bogatstva i njegovog korištenja. Da se obrati pažnja u blizini tokova u cilju izbegavanja prekida ili ometanja površinskih ili podzemnih voda.5. 6. Flora i fauna 6. moraju se zaštititi ograđivanjem u toku građevinske faze. načinu uporabe te nositeljima prava na česticama. raspolaganje poljoprivrednim zemljištem općenito ali ne i u vlasništvu BiH. pogotovo na sekcijama od visokog značaja za biljke i životinje. korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta. a to znači i korištenja tla kao jedne od temeljnih nacionalnih vrijednosti. zaštite i upravljanja prostorom BiH kao posebno vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom. Osnovni sadržaj ovoga zakona je: Posebna zaštita poljoprivrednog zemljišta kao dobra od opšteg interesa a koje se koristi pod uslovima i na način propisan ovim zakonom Korištenje poljoprivrednog zemljišta Ograničenja u korištenju poljoprivrednog zemljišta Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta Osnove zaštite. površini. uređuje pojedina pitanja u vezi postupanja s otpadom. Uklonjene strukture biotopa na gradilištu trebalo bi nadoknaditi nakon završetka radova. Odlaganje materijala mora se vršiti samo u okviru gradilišta. te prostornim planovima koji određuju osnovu za organizaciju. uređuje pojedina pitanja u vezi korištenja i zaštite tla. Uklanjanje drveća i žbunja mora se vršiti u toku zime da bi se izbeglo vrijeme ležanja na jajima koje je od 1 marta do 30 septembra. zaštitu.

i ona se mora lako korigovati.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija U fazi izgradnje puta mora se voditi računa da se ne naruše pejzažne vrijednosti. Sadnja na usecima je nešto manje problematična jer je drveće i grmlje locirano iznad puta i usled toga ne dolazi do preplitanja vozila i ptica. umanjenje uticaja ili kompenzaciju pri tome treba uvijek voditi računa da nije moguće izgraditi autoput a da uticaji u domenu pejzaža ne postoje. (navodi mjesta u studiji gdje dolazi do velikih konflikata usled: mostovi projektovani negativno po ekologiju. Stalno nadgledanje broja i vrsta ptica nastradalih duž puta. a sa sličnim uslovima.3. ali ne i za stvaranje novih biotopa. pogotovo u toku selidbenih perioda.3. Mjere zaštite u fazi eksploatacije U svetlu definisanih potencijala treba tražiti i odgovarajuće mjere za zaštitu.1. Napori u procesu projektovanja moraju biti usmjereni da se prisutne mjere umanje pri čemu treba voditi računa da: Studija uticaja na okolinu – Lot 1 244 . Ukoliko te vrste nastanjuju zone konstrukcije puta potrebno ih je preneti u „sigrnije zone”. Mostovi treba da budu sa visokim ogradama da bi se izbegao sudar ptica (jata ili pojedinačnih) sa vozilima. Biotopi koji mogu imati visoke vrijednosti ne bi trebalo saditi u blizini puta jer je to opterećena zona koja će imati negativan uticaj na faunu.2. a opšte smjernice koje su u njemu primjenjivane navedene u sljedećem tekstu. Mjere zaštite u fazi eksploatacije Većina uticaja izazvana trupom puta je neizbežna. Pejzaž 6. Mora se obezbediti skupljanje i odnošenje čvrstog otpada iz zona radničkih kamp kućica kao i iz zona parkiranja i održavanja vozila 6. U slučajevima velikog broja stradalih vodozemaca na pojedinim dionicama puta.6. Izvođač radova se mora obavezati na skupljanje i odnošenje na najbližu deponiju viška čvrstog otpada bilo koje vrste. raskrsnice u rečnim dolinama. Zato treba smanjiti sadnju drveća i grmlja na minimum koji je dovoljan za pejzaž i sprečavanje erozije. Mjere zaštite u fazi izgradnje Obzirom da je proces izgradnje privremeno narušavanje pejzanih karakteristika posebnih nema mjera zaštite.6. U okviru projektne dokumentacije izrađen je i Projekat pejzažnog uređenja koji detaljno teritira ovu problematiku. odmah nakon završetka radova na toj dionici. 6.6. Topola (Tamariks) i vrba. Kao obavezna mjera je izgardnja i održavanje autoputne ograde celom dužinom kako bi se sprečio izlazak životinja na kolovoz.3. mora se konsultovati sa odgovarajućim stručnjacima u cilju nalaženja odgovarajućeg rješenja. i odgovarajuće mjere zaštite radi smanjenja rizika bi trebalo sprovesti na ″ugroženim″ dionicama puta. konsultacije. Mora se voditi računa pri projektovanju da se izbegnu uklanjanja divljih drveća kao sto su Jablan. Analiza u toku eksploatacije koje su vrste ugrožene i koje treba zaštititi.2. mora se smanjiti na minimum degradacija prostora nakon radova prilikom iskopa i nasipa . 6.5. blizina puta i rijeke i sl. pogotovu u zonama vodenih površina. Drugim rečima. Ptice će biti privučene živicom i koristiće ove biotopne strukture pored puta kao novo stanište.3.

Negativni uticaji na pejzaž mogu da se kompenziraju do nekih granica pošumljavanjem predela da bi se nadomjestilo ono drveće koje je moralo biti odsečeno pri izgradnji puta i rehabilitacijom područja u kojima postoje problemi. Prostorne cjeline koje su navedene kao takve podrazumijevaju određeni nivo društvene brige i obično su zakonskim normativima uvedene u određeni sistem zaštite. živica) Treba izvršiti presađivanje biljajka u smislu skladnog uklapanja u postojeći pejzaž. Postupci održavanja izgrađenog puta u mnogome mogu da utiču na pejzažne i vizuelne karakteristike puta. Pogled sa puta može da bude posebno potenciran namjernim oblokovanjem elemenata situacionog i nivelacionog plana. Kulturno historijsko nasljeđe 6. posebni prirodni rezervati i spomenici prirode. grmlje.7. Zasađena vegetacije ne ograničava vizure i da se biljke ne sade samo da bi popunile prostor. Vegetacija potencira različite uslove odvijanja saobraćaja (promјene u situacionom planu). Mjere zaštite u fazi izgradnje Analizom postojećeg stanja i mogućih uticaja ustanovljeno je da na analiziranoj lokaciji postoje arheološki lokaliteti. 6. Zaštićeni dijelovi prirode Određivanje uticaja planiranog puta u domenu prirodnog nasljeđa podrazumijeva anlizu nad prirodnim cjelinama koje se obično definišu kao nacionalni parkovi. Posebno značajni efekti mogu se postići u koliko se posebna pažnja posveti ozelenjavanju područja kroz koje put prolazi pri čemu se mora voditi računa da: Put bude uklopljen u lokalnu vegetaciju (drveće. Kako ovakve prostorne cjeline po prirodi stvari pretstavljaju prirodne retkosti osnovni postulat koji svakako treba ispuniti da se put nalazi na dovoljnom rastojanju od ovih cjelina kako bi se izbegli svi negativni uticaji.1. naučno-istraživački prirodni rezervati. karakteristični pejzaži. vijadukti i tuneli mogu da se koriste kada put prelazi preko strmih padina radije nego da se koriste useci i nasipi. Obrati pažnja korišćenje lokalnih materijala za objekte na trasi. uvedu posebne kaznene mjere. 6.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija - Elementi projektne geometrije moraju zadovoljavati principe homogenosti i moraju biti uklopljeni u lokalne morfološke karakteristike. Mostovi. odnosno nema potrebe za dodatnim mjerama zaštite te se ova problematika ne razmatra.3. Vizuelna zagađenja mogu se umanjiti ako se posebno povede računa o oblokovanju različitih zaštitnih i potpornih konstrukcija (različite konstrukcije za zaštitu od buke). u kom smislu su mogući i određeni konflikti.3.3. strogi prirodni rezervati. U smislu navedenih činjenica zaštita mogućih lokaliteta sprovodila bi se u tri faze koje bi prema razvoju konkretne situacije sledile jedna drugu prema: Studija uticaja na okolinu – Lot 1 245 . Na ovaj način se čuva vizuelni i fizički kontinuitet pejzaža. drvorede. Izabrane vrste budu reprezentativne za kategoriju puta i njegovu funkciju. kao i da njihov tačan prostorni položaj nije precizno određen. U zoni analizirane dionice nema zaštićenih delova prirode. Zasađena vegatacija ograniči i potcrta različite pejzažne cjeline koje smenjuju duž trase puta. reguliše sistem reklamiranja duž puta i sl.8. Nagibi kosina useka i nasipa treba da budu promјenljivi i u skladusa lokalnim morfološkim karakteristikama. predeli sa posebnim prirodnim karakteristikama.8.

hronološka determinacija.Takođe. Momentalno nema nikakvih raspoloživih informacija o područjima gdje će se izvoditi radovi. neophodno je stalno prisustvo stručnog nadzora na trasi u toku radova. od izvođaća radova će se zahtijevati da koriste modernu opremu sa prigušivaćima buke. uz obavezno obavljanje zaštitnih arheoloških iskopavanja ukoliko se prilikom ovih radova naiđe na arheološke lokalitete koji su do sada bili nepoznati. Istraživanja u ovoj fazi morala bi se obaviti prije početka radova na trasi. za pojedine objekte kao što su tuneli).na osnovu rezultata arheoloških istraživanja tokom prve faze. eventualno miniranje na gradilištima tunela) kao i buka koju izaziva saobraćaj građevinskih mašina vezanih za izvođenje radova. najbolje je koristiti opremu koja zadovoljava zahtjeve Evropske Direktive EC/2000/14 vezano za emisiju buke koju proizvodi oprema za upotrebu na otvorenom prostoru. Druga faza . odnosno pojava negativnih uticaji na materijalna dobra pa samim tim i na kulturno nasljeđe koje je izloženo ovim uticajima. Buka 6.9. planirala bi se zaštitna arheološka iskopavanja na određenim delovima lokaliteta koji će biti ugroženi izgradnjom.9.2. npr. obzirom na stalnu mogućnost pronalaska novih nalaza.predstavlja sondažna arheološka istraživanja na evidentiranim lokalitetima pri čemu bi se odredila tačna kulturna pripadnost samih lokaliteta. Ubzirom na navedeno jasno je da poštovanjem ostalih mjera minimuziraće se uticaji i na kulturna dobra. Posebno u blizini naseljenih mjesta rad sa bučnom opremom treba biti ograničen što je moguće više i/ili se trebaju koristiti zakloni. istraživanja koja se predviđaju drugom fazom.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Prva faza . Studija uticaja na okolinu – Lot 1 246 . Kao jedini pokazatelj stanja kulturnih dobara prema eventualnim uticajima je permanentan monitoring. Treća faza .1. Mjere zaštite u fazi eksploatacije U toku eksploatacije moguća je pojava povišenog nivoa aerozagađenja. Na raspolaganju nema nikakav detaljanih koncepata izvođenja građevinskih radova uključujući i transportne rute pa nije moguće predvidjeti nivoe kretanja saobraćaja u detalje za ove puteve. Međutim. 6.3. Međutim. 6.3. stratigrafija arheoloških slojeva . odnosno kontrolu prilikom izvođenja zemljanih radova na trasi. neophodno je stalno prisustvo stručnog nadzora na trasi u toku radova. očuvanost kulturnih slojeva i ostataka arhitekture ako postoje na njima. Ukoliko se prilikom istraživanja u prvoj fazi utvrdi da na lokalitetima nije sačuvan kulturni sloj ili da ih trasa predmetne saobraćajnice zaobilazi. neće se izvoditi. kao opšti zahtjev mjera ublažavanja.8. npr. Obzirom da trasa prolazi kroz arheološki zaštićene zone potrebno je da se u toku izrade dokumentacije glavnog pojekta izradi Program arheoloških istraživanja ovih zona kojim bi se precizirale mjere zaštite lokaliteta u skladu sa navedenim koracima. Mjere zaštite u toku izgradnje Izvori građevinske buke jesu izvođenje građevinskih radova na gradilištima (teške građevinske mašine. opremi i dinamici radova pa nije moguće napraviti predviđanja o buci koja će se emitovati sa gradilišta kao i o njenom uticaju na stambene zajednice. a takođe i da se drže uobičajenih radnih sati u toku dana (izuzetci se mogu primjeniti npr. vibracija odnosno buke.predstavlja nadzor stručne službe. Takođe.3. oprema koja je identifikovana EZ deklaracijom o usklađenosti. obzirom na mogućnost pronalaska novih nalaza.

Redoslijed za implementaciju ovih mjera polazi od postavljanja zvučnih barijera. Najradije treba da se koristi oprema koja zadovoljava zahtjeve Evropske Direktive EC/2000/14 vezano za emisiju buke koju proizvodi oprema za upotrebu na otvorenom prostoru. a takođe i da se drže uobičajenih radnih sati u toku dana (izuzetci se mogu primjeniti npr. kako bi se smanjio efekat superpozicije dinamičkih udara (vibracije. Potrebno je zahtjevati da izvođači poštuju opšte zahtjeve mjera ublažavanja od buke. gomila.9. Znajući da autoput na lotu 1 najviše ide po nasipu. Zahtijevi se odnose na korištenje moderne opreme sa prigušivačima buke. kontejnera i slično koji mogu služiti kao zaštita i postavljanjem dalje od naselja. paneli) nego široke konstrukcije kosih nasipa koji imaju kvalitet prevencije širenja zvuka. konteinera i slično 6. U slučaju primjene miniranja za iskope u stjenskom masivu. Alternativno koristiri tehniku iskopa primjenom hidrauličkih čekića ili mehanički otkop glodalicama.6. seizmika). Smanjenje buke može se postići različitim pristupima: • Smanjenjem prenosa buke montažom zvučnih barijera (prepreka). drugo je eliminacija izvora.2. opravdanijim se smatraju tanki zidovi za prevenciju buke (npr. npr. Na svim građevinskim strojevima i vozilima koja se koriste pri izgradnji autoputa. a treće eliminacija kod receptora. Posebno u blizini naseljenih mjesta rad sa bučnom opremom treba biti ograničen što je moguće više i/ili se trebaju koristiti zakloni. Mjere zaštite u fazi eksploatacije Jedan od glavnih ciljeva procjene buke jeste da se istraži efekat mjera ublažavanja kako bi se izbjegli negativni uticaji buke na objekte koji okružuju autoput. Jedna od najvažnijih mjera ublažavanja jeste izgradnja zvučnih barijera. gomila. Slika. odabrati tip eksploziva koji ima najmanje štetne uticaje na okoliš. za pojedine objekte kao što su tuneli). • Smanjenje uticaja buke u stambenim područjima montažom prozora za zaštitu od buke na pojedinačnim objektima. 'krticama' i slično.3. primjeniti tehniku milisekundnog aktiviranja minskih punjenja sa usmjerenim djelovanjem eksplozije.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija postavljanjem opreme iza prirodnih zvučnih barijera. buke i emisije prašine. površina kolovoza autoputa). • Smanjenje emisiju buke na njenim izvorima (vozila.3. obavezno ugraditi zvučnu zaštitu/izolaciju pogonskog motora i drugih sklopova koji proizvode ili doprinose razvoju buke. postavljanje opreme iza prirodnih zvučnih barijera. npr. oprema koja je identifikovana EZ deklaracijom o usklađenosti.9-01 Poprečni presjek nasipa sa izofonama bez mjera zaštite od buke Studija uticaja na okolinu – Lot 1 247 .

lokalno ograničenje brzine.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Slika 6.3.9-03: Poprečni presjek zasjeka sa izofonama i bez mjera zaštite od buke Slika 6. Na slici. ograničenje brzine se ne smatra kao nešto što se može primijeniti osim ako nema nekih drugih prihvatljivijih mjera.3. Imajući u vidu opštu namjeru da autoput obezbijedi brz protok saobraćaja. a brzina velikih i teških vozila na 60 km/h umjesto brzine od 80 km/h. ako se brzina za putnička vozila ograniči na 80 km/h umjesto brzine od 120 km/h.9-04: Poprečni presjek zasjeka sa izofonama i sa mjerama zaštite od buke Mjere smanjenja buke na njenim izvorima sadrže “tihi asfalt” koji smanjuje buku. Slika 6. bila je dovoljna i visina od 2m za postizanje predviđenog standarda dozvoljenog nivoa buke od 60 dB(A) u dnevnim uslovima. dok sa lijeve strane autoputa. i do 2 dB(A). npr. Restriktivna ograničenja brzine vozila mogu sniziti emisije buke. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 248 . i optimizirana vozila. Sa slike se vidi da projektovana visina zaštinog akustičnog zida od 5m nije dovoljna da se postigne predviđeni standard.3. Za objekte koji ne mogu biti u potpunosti zaštičeni zaštitnim akustičnim zidovima predlažu se pasivne mjere.9-02: Poprečni presjek nasipa sa izofonama i panelom za zaštitu od buke Konfiguracija terena ima presudan uticaj na mogućnost zaštite od buke primjenom zaštitnih panela.9-04 dat je primjer poprečnog presjeka autoputa gdje se sa desne strane objekat nalazi visočije od autoputa.3. gdje se objekat nalazi ispod nivelete autopuata. Ovo zadnje je izvan uticaja planiranja trase i zavisi od napretka proizvodnje vozila vezano za emisiju buke i dizajna točkova.6.

Za stambene objekte koji su locirani visočije na padinama brda iznad efikasne visine zida za zaštitu od buke. Pored toga. moglo bi se razmatrati da promjena kolovoza (npr. bile bi potrebne visine zidova za zaštitu od buke (5 do 10 m) koje bi što se tiče cijene bile nerazumne i neprihvatljive.. tj. Bazirano na ovome. Određene mjere ublažavanja date su zbirno u tabeli . preporučuje. Pasivna zaštita od buke je. takozvanog dreniranog asfalta koji obezbjeđuje glatku površinu pa na taj način smanjuje emisiju buke od točkova vozila. to je mnogo skuplja varijanta nego postavljanje zvučnih barijera. Za proračun nivoa buke osvojena je prosječna visina zida od 3 m. posebno gdje su oni locirani direktno pored trase. izračunavala se izofona relevantne buke. U analizi su korištene podloge korigovanih rješenja trase iz Idejnog rješenja koja je urađena u 2D. izbor tamo gdje su zgrade locirane visočije na padinama iznad autoputa te čak ni visoki zidovi za zaštitu od buke ne bi omogućili efikasnu zaštitu od buke zbog činjenice da se buka širi prema gore. Generalno.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Izgradnja posebne vrste kolovoza. je značajno skuplja varijanta od standardnog kolovoza sa asfalt-betonom.. Tabela 6. Za tako razbacane kuće u ugroženim područjima.9-01: Potrebne mjere ublažavanja uticaja buke Preporučen broj objekata za pasivnu zaštitu 3 5 9 Zid na desnoj strani autoputa18 Dužina zida (m) Dionica Stacionaža (km) Zid Br. U ovim stambenim objektima bi se trebali ugraditi efikasni prozori za zaštitu od buke (pasivne mjere). u fazi održavanja cesta) može postati jedna od mjera ublažavanja budućih negativnih uticaja koje će generisati povećanje saobraćaja. preporučuje se ugradnja prozora za smanjenje buke (pasivna zaštita od buke). a stanovnicima bi sprečavali pogled. takođe. ako zadovoljenje standarda nije garantovano uvođenjem mjera zaštite na autoputu. određene su dimenzije zidova za zaštitu od buke zavisno od lokacije (visina i dužina) kako bi se zadovoljio standard od 50 dB(A) u doba noći. takođe..Ugradnja prozora za zaštitu od buke se. Visina zida (m) Zid na lijevoj strani autoputa Dužina zida (m) -401 ---437 ---Visina zida (m) Površina zida (m2) Dionica I 0+000-10+890 km Dionica II 10+890-17+289 km Dionica III 17+289-33+466 09+559-10+002 09+982-09+581 11+120-11+533 12+895-13+301 15+755-16+671 11+137-11+574 17+469-19+596 21+506-22+237 27+815-29+163 1 2 1 2 2 4 1 2 3 3 -3 3 3 -3 3 3 443 -413 406 916 -2127 731 1348 -3 ---3 ---- 1329 1203 1239 1218 2748 1311 6381 2193 4044 18 Smijer slijedi stacionažu puta. Za područja sa malom gustinom stambenih zgrada ili u slučaju pojedinačnih odvojenih stambenih objekata izvan seoskih područja ugradnja zidova za zaštitu od buke nije uvijek ekonomski opravdana pošto je broj zaštićenih objekata van proporcionalan u poređenju sa obimom i cijenom gradnje. Pristup za određivanje potrebne visine zidova za zaštitu od buke Da bi se uporedili efekti zaštite različitih visina zidova za zaštitu od buke na stambena područja duž novog autoputa. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 249 .3. Proračunata visina zidova je zadovoljavajuća u većini slučajeva s obzirom da se autoput uglavnom nalazi na nasipu.

Studija uticaja na okolinu – Lot 1 250 . Kao jedna od opravdanih mjera.3. Dalekovodne stubove prilagoditi važećim propisima i postaviti na određenu udaljenost od autoputa.3 dB(A) i 6 dB(A) za 2042. proračunati nivo buke za 2013 će se povećati između 1. To će zavisiti i od stvarne stope rasta saobraćaja. 6. godinu. Pretpostavljajući da se napravi nikakav napredak vezan za smanjenje buke na putevima ili kod vozila. Sva ukrštanja buduće trase autoputa Vc sa navedenim 110 kV dalekovodima izvesti u duhu važećih propisa Sl. moglo bi se poduzeti unapređivanje strukture površine kolovoza na određenim dionicama u toku poslova generalne sanacije tako što bi se asfaltiranje vršilo drenirajućim asfaltom koji snižava buku. Pored produžavanja zidova za zaštitu od buke. Infrastruktura 6. bit će potrebno unapređivanje mjera ublažavanja koje su ranije navedene.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 30+421-30+834 31+094-31+767 17+290-18+985 19+878-20+792 21+382-22+503 33+466-33+740 39+798-40+109 40+689-41+236 43+534-44+083 45+995-46+470 48+864-49+260 52+268-52+841 46+962-47+847 47+272-50+685 51+503-51+845 58+234-58+835 59+443-59+784 61+831-62+751 63+693-64+521 65+876-66+276 58+230-58+710 59+493-59+849 60+467-60+886 61+657-62+695 64+257-64+456 65+308-66+276 Dionica IV 33+466-46+624 Dionica V 46+624-56+457 Dionica VI 56+457-66+276 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 ---3 ----3 3 ---3 3 3 3 3 ------- 413 673 ---274 ----396 573 ---601 351 920 828 400 ------- --3 3 3 -3 3 3 3 --3 3 3 -----3 3 3 3 3 3 --1695 914 1121 -311 547 549 475 --885 3413 342 -----480 356 419 1038 199 968 1239 2019 5085 2742 3363 822 933 1641 1647 1425 1188 1719 2655 10239 1026 1803 1053 2760 2484 1200 1440 1068 1257 3114 597 2904 7 6 15 Sa predviđenim rastom saobraćajnog opterećenja.list SFRJ 65/88. Možda će biti potrebne dodatne mjere za zaštitu od buke tamo gdje naselja budu locirana blizu trase. kako bi se ublažio budući negativan uticaj buke možda će biti potrebna ugradnja prozora za za zaštitu od buke. tako što se nivo emisije buke reducira za 2 – 3 dB(A). Međutim.10. Na mjestu ukrštanja postojećih vodova i buduće trase auto-puta Vc. 4/74. druge mjere ublažavanja koje su ranije navedene mogle bi se uspostaviti kako bi se spriječilo prekoračenje standarda koji se primjenjuju za buku.3.1 Mjere zaštite u fazi izgradnje Elektroenergetika Ukrštanje planirane trase auto puta Vc sa 110 kV vodovima. 13/98 i SRJ 61/95. a to bi bila protumjera za povećanje buke od povećanog obima sobraćaja na većini dionica.10.

Silu zatezanja. Dalekovodna užad na mjestu ukrštanja moraju zadovoljiti navedene propise poglavlja III. Znači na svim mjestima gdje dođe do ukrštanja buduće trase auto-puta Vc sa postojećim 10(20) kV vodovima potrebno je da se postojeći 10 (20) kV vodovi izmjeste. Ukrštanje izvesti sa ugradnjom odgovarajućih zateznih stubova na određenu udaljenost s obe strane auto-puta u postojeće trase 20(10) kV dalekovoda i između dva zatezna stuba položiti VN kabl. član 3. navedenih propisa. Na novougrađenim stubovima izvršiti mehaničko i električno ojačanje vodića na dalekovodnom polju koje ukršta trasu auto-puta Vc. član 12. Prema tome buduća trasa puta Vc doći će u koliziju sa distributivnom 10 (20) kV mrežom to jest trasa autoputa Vc ukrštaće magistralne i otcjepne 10 (20) kV vodove. uzemljenje. Uzemljenje dalekovoda dalekovodnih stubova i zaštitnog gromobranskog čeličnog užeta dalekovoda izvesti prema navedenim propisima član 92-95 navedenih propisa Sl.C1 351/85 i JUS N. a sigurnosna udaljenost stuba od ivice auto-puta mora iznositi najmanje 40 m član 125. Zatim na postojećim stubovima izvršiti mehaničko i električno ojačanje u skladu sa propisima navedenim u poglavlju V član 41. i 42.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Vertikalnu udaljenost vodova od nivoa auto-puta uskladiti sa navedenim propisima poglavlje VIII član 100-102 gdje sigurnosna visina najnižeg voda iznad auto-puta mora iznositi najmanje 8m. vertikalne i horizontalne udaljenosti stubova od auto-puta izvesti prema uslovima koji su dati za 110 kV vodove (Sl. do 11. list SFRJ 65/88 i SRJ 61/65). list SFRJ 65/88 i SRJ 61/95.C1 702/85.list SFRJ 65/88. Visokonaponske 10(20) kV kablove ispod buduće trase auto-puta polagati u Energetsku kablovsku kanalizaciju koja se na mjestu ukrđtanja mora ugraditi prije izgradnje auta-puta. Kapacitet postavljene kablovske kanalizacije ispod auto-puta mora da bude veći za najmanje dvije cijevi od stvarnih potreba. Modriče i Doboja. 65/88 i SRJ 61/95 nije dozvoljeno bilo kakvo polaganje nadzemnih 10 (20) kV vodova iznad auto-puteva. i JUS N. do 23. 46 kao i članovima 45 do 53 navedenih Tehničkih propisa Sl. Navedena ukrštanja trase auto-puta Vc i postojećih 35 kV dalekovoda izvesti postavljanjem na određenu udaljenost od autoputa odgovarajućih zateznih željezno-rešetkastih stubova s obe strane puta i na taj način izvršiti podizanje vodova niznad autoputa na propisima traženu visinu. te članovima 45. U pogledu statičkog proračuna na mjestu ukrštanja dalekovodni stubovi na mjestu ukrštanja auto-puta i dalekovoda moraju zadovoljiti uslove iz navedenog pravilnika poglavlje II. Ukrštanje planirane trase auto-puta Vc sa srednje naposnkim vodovima Zna se da će planirana trasa puta Vc prolaziti kroz naseljena mjesta distributivnih područja: Odžaka. Prema navedenom pravilniku Sl. list SFRJ br. Ukrštanje trase auto-puta Vc sa 35 kV vodovima Planirana trasa auto-puta Vc na području Elektrodistribucije Doboj prolaziće ispod trasa 35 kV dalekovoda: Miljkovac – Bukovica i Miljkovac – Jelah. odnosno kabliraju. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 251 . U zateznom polju gdje će se vršiti ukrštanje dalekovoda i trase auto-puta izvesti duplo ovješanje i smanjiti silu zateznih vodića na propisima traženu (75% od normalne sile zatezanja) član 126 navedenih propisa. član 124-129.

Ukrštanje planirane trase auto-puta sa NN mrežom Planirana trasa auto-puta Vc ukrštaće niskonaponsku mrežu u naseljima kroz koja prolazi. Kod izrade urbanističko-tehničkih uslova na licu mjesta izvršiće se snimanje postojećih energetskih mreža i za svaki slučaj ukrštanja autoputa Vc sa energetskim vodovima izradiće se detaljni urbanističko-tehnički uslovi i propisati detaljne uslove ukrštanja. Kod izrade urbanističko-tehničkih uslova na licu mjesta izvršiće se snimanje postojeće elekomunikacione mreže i za svaki slučaj ukrštanja autoputa Vc sa telekomunikacionim kablovima izradiće se detaljni urbanističko-tehnički uslovi i propisati detaljne uslove ukrštanja.10. prema glavnom projektu autoputa i stanja na terenu. Kablovi su položeni uz putni pojas direktno u zemlju – rov na dubini od 60 do 80 cm. navedenih propisa. Telekomunikacije Planirana trasa autoputa Vc će se ukrštati sa optičkim kablom na sljedećim tačkama: zapadno od Odžaka (naselje Potočani). priključne 20(10) kV dalekovode i novu NN mrežu za one objekte koji ostanu bez električne energije prilikom izgradnje auto-puta Vc. 6.4 do 400 kV uradiće se paralelno sa uslovima auto-puta.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Udaljenost zateznih stubova od ivice auto-puta mora iznositi najmanje 40 m. s obe strane planirane trase auto-puta izgraditi nove distributivne trafo-stanice. na prostoru između Vukosavlja i Modriče i u naselju Rudanka. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 252 . • • Detaljne uslove ukrštanja planirane trase auto puta Vc i postojeće elektro energetske mreže 0. Na mjestima ukrštanja navedenih telekomunikacionih vodova sa budućom trasom autoputa Vc za očekivati je da će se javiti potreba za rekonstrukcijom telekomunikacione mreža radi zadovoljenja tehničkih propisa. Na zateznim stubovima na 10 odnosno 20 dalekovodu uraditi uzemljenja i postaviti odgovarajuće katodne odvodnike.2 Mjere zaštite u fazi eksploatacije Obzirom da će u fazi izgradnje biti izvedene sve potrebne mjere zaštite kojima će se otkloniti svi eventulani konflikti u fazi eksploatacije neće biti potebno sprovoditi posebne mjere. kako je to ucrtano u grafičkom prilogu. Kako propisi ne dozvoljavaju polaganje NN mreže ni preko ni ispod auto -puta postojeća NN mreža se mora ukloniti sa planirane trase auto-puta. član 125. S obzirom da izgradnjom auto puta postojeći potrošači ne smiju ostati bez eleketrične energije.3.

Obzirom da na izbor trase od predloženih varijantnih rješenja nije mjerodavan samo aspekt zaštite životne sredine. povoljno. Vrednovanje varijantnih rješenja predstavlja proces dokumentovanog ocenjivanja različitih varijantnih rješenja radi međusobnog poređenja i izbora optimalnog. Metodologija formiranja sintezne karte na ovaj način zanemarila je relativan značaj pojedinih pokazatelja odnosno princip sinteze je značajno pojednostavljen u smislu da je određena prostorna cjelina povoljna samo ako su svi pokazatelji povoljni odnosno nepovoljna ako je samo jedan od pokazatelja nepovoljan i uslovno povoljna ako je samo jedan od pokazatelja uslovno povoljan. a na nivou Tehničke studije i Idejnog rješenja razmatralo se više varijantnih rješenja koja su definisana kroz više varijanti po poddionicama predmetnog autoputa. Osnovni uslov za vrednovanje je da varijantna rješenja budu definisana na istom nivou detaljnosti pri čemu su svi kriterijumi i njihovi pokazatelji definisani na osnovu istih uslova i verifikovanih zakonitosti. to se pristupilo izboru trase vrednovanjem multikriterijumskom optimizacijom sa više relevatnih aspekata. Rezultati koji su dobijeni vrednovanjem varijantnih rješenja pretstavljaju izbor optimalnog rješenja sa stanovišta uticaja na životnu sredinu. uslovno povoljno i nepovoljno. S obzirom na činjenicu da se procedura vrednovanja vrši na nivou Tehničke studije kao i da je nivo dostupnih informacija dobijen Procjenom uticaja relativizovan činjenicm da su sve analizirane varijante relativno smјeštene u isti koridor proces vrednovanja varijantnih rješenja se može prikazati kao: Prvi korak: podrazumijeva sistematizaciju svih ograničenja koja su dobijena kroz analizu postojećeg stanja i prezentirana u vidu odgovarajuće grafičke dokumentacije na nivou postojećih karakteristika za sve bitne pokazatelje. Kao sastavni dio izbora adekvatne trase u okviru Prethodne studije uticaja na životnu sredinu izvršeno je vrednovanje varijantnih rješenja sa aspekta uticaja na životnu sredinu. Drugi korak: Obzirom na činjenicu da se na osnovu sintezne karte ograničenja mogu dobiti relativno grubi odnosi za vrednovanje varijantnih rješenja o drugom koraku je za odabrane varijante iz Tehničke studije za dalju razradu na nivou Idejnog rješenja izvršeno vrednovanje varijantnih rješenja na nivou numjeričke kvantifikacije uz korišćnje metode za višekriterijumsko rangiranje alternativnih rješenja. Prvi korak u vrednovanju je bio eleminacija onih Studija uticaja na okolinu – Lot 1 253 . Za valjano sprovođenje procesa vrednovanja neophodno je posedovati dokumentovane informacije. ciljeve i kriterijume na osnovu kojih će se ocenjivanje vršiti. Ovaj cilj će biti ostvaren samo ako se izvrši upoređenje svih realnih varijantnih rješenja po definisanim kriterijumima (uticajima ) i izvrši izbor optimalnog. Kategorije su definisane kao apsolutno ograničenje. Specifičnosti procesa vrednovanja varijantnih rješenja za potrebe studijske analize problematike zaštite životne sredine ogleda se prvenstveno u jednostavnosti osnovnog cilja koji je izražen u principu minimuma svih posljedica. Rezultat ove analize je sintezna karta ograničenja koja je stepenovana preko tri osnovne kategorije povoljnosti za izgradnju autoputa sa stanovišta mogućih uticaja na životnu sredinu.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 7. ALTERNATIVNA RJEŠENJA I OPIS RAZLOGA ZBOG KOJIH JE IZABRANO DATO RJEŠENJE SA ASPEKTA ZAŠTITE OKOLINE Prethodnom dokumentacijom.

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija predloženih varijanti koja imaju direktnu vezu sa apsolutnim ograničenjima. Dok za kvantitativne jedinice imamo uobičajene mjerne jedinice. značajno utiču na konačan sud o prihvatljivosti i izvodljivosti projekta. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 254 . C Prostorno – okolinskih karakteristika. isključivo zbog izražavanja u klasičnim mjernim jedinicama jednog dijela kriterija (parametara). koje predodređuju prihvatljivost i izvodljivost projekta sa stanovišta korištenja prostora. a nakon toga vrijednivanje preostlih varijanti prema elementima navedenim u protokolu 219: A Tehničko – eksploatacionih karakteristika. Princip održivog razvoja sve više uvažava navedene faktore koji se sastoje od brige za čovjekovu okolinu i razvoj u skladu sa minimumom narušavanja okoline ili. koji bitno utiču na rentabilnost i ekonomsko – finansijsku izvodljivost projekta. Na osnovu navedenog. svođenje negativnih uticaja do prihvatljive mjere. troškove eksploatacije. te okolinskih i socio – ekonomskih uticaja. od strane multidiciplinarnog ekspertnog tima uz primjenu principa tajnog ocenjivanja. to se svaki bod multiplicirao određenim težinski koeficijentom čime se obezbedilo unificirano vrednovanje. Navedeni kriterijumi su razrađeni na više podkriterijuma čijim se bodovanjem dobila procjena optimalne varijante sa aspekta određenog kriterijuma. troškove vremena putovanja. troškove udesa. takođe. a ni kao značaj posebnih kriterijuma. za kvalitativne pokazatelje treba primjeniti relativne odnose između podkriterija. i u novije vrijeme prestavljaju sve značajniji faktor u odlučivanju o investicijama. Prostorno – okolinske karakteristike predodređuju prihvatljivost i izvodljivost projekta sa stanovišta korištenja prostora. i izvršen odabir najoptimalnije trase autoputa. izvršeno je vrednovanje povoljnosti alternativnih varijanti na pojedinim relacijama. Ovaj kriterij podjeljen je na dva kriterija. 19 Protokol o usaglašavanju metodologije za trijažu alternativnih varijanata na nivou sva četiri projektantska lota. okolinskih i socio – ekonomskih uticaja na okolinu. i D Vremena i uslova izgradnje koji. koje determinišu uslove saobraćaja. Kako bi se odnosi koji nisu sa istog stanovišta jednaki. B Troškova izgradnje. u najgorem slučaju. i troškove održavanja. dok se drugi dio kriterija (parametara) može iskazivati u kvalitativnim i relativnim vrijednostima.

sa djelimično ucrtanim objektima po pojedinim dionicama. obrađivači Studije. koncept izrade SUO uporedo sa Idejnim projektom omogućavao je izrađivačima SUO uvid samo u radne verzije usvojene trase autoputa. Potrebno je obratiti pažnju na to da se objekti ne pozicioniraju u akviferskim područjima u kojima su utvrđeni visoki nivoi podzemne vode kako ne bi došlo do poremećaja hidrauličkog režima tečenja podzemnih voda. NAZNAKE POTEŠKOĆA KOD IZRADE SUO Najveće poteškoće kod izrade SUO za obrađivače aspekta vodnih resursa predstavljala je nemogućnost uvida u Rješenje odvodnje otpadnih voda sa prometnih površina autoputa. odnosno potreba za provođenjem detaljnih istraživanja određenih vodnih pojava u višim fazama projektnog rješenja imajući u vidu kako njihov potencijalni negativni uticaj na sami autoput. U skladu sa time. na temelju literature. U brojnim slučajevima pojavio se problem nedostatka podataka. nisu imali nikakav uvid u rješenje odvodnje. Imajući u vidu nedostupnost navedenih informacija. Također jedna od poteškoća je nepostojanje detaljne hidrogeološke karte užeg pojasa oko autoputa dobivene na bazi istražnih radova. Naime. tretmana otpadnih voda. tako i na potencijalne negativne uticaje autoputa na iste. odnosno hidrogeoloških karata i uzdužnih profila uskog pojasa autoputa u detaljnijem mjerilu (1:5.000). Imajući u vidu prethodno navedeno potrebno je izvršiti kontrolu naših pretpostavljenih uticaja na vode na temelju podataka koji će se dobiti nakon završetka istražnih radova. te mjesta ispusta otpadnih voda sa saobraćajnih površina. poremećaja prihranjivanja izdani i sl. ali se prije konačnog odabira dispozicije tih objekata treba konsultirati detaljna hidrogeološka podloga užeg pojasa oko autoputa u razmjeri 1:5. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 255 .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 8.000. to se procjena uticaja u fazi građenja i korištenja može dati samo općenito. Objekti za prečišćavanje otpadnih voda sa autoputa načelno se smiju locirati unutar područja definisanih kao osjetljiva u ovoj Studiji.

Rizik od akcidenata sa opasnim teretom može se definisati ako se poznaje struktura prijevoza i osnovni podaci o saobraćajnim udesima na predmetnoj dionici.pesticidi. S obzirom na karakteristike transporta koji se obavlja preko planirane saobraćajnice mogu se očekivati sljedeće opasne materije: Zapaljive tečnosti . tj. koji se prevoze u cisternama. Republika Srbija). Zbijeni gasovi . U tom smislu. oksidirajuća. Rijeka Bosna ulijeva se u rijeku Savu koja predstavlja teritorijalnu granicu između Republike Hrvatske i BiH.hloridi. ali je izvjesna zbog čega je potrebno poduzeti sve odgovarajuće mjere zaštite voda u koje mogu dospjeti opasne materije. moguće je spriječiti transport zagađenja voda. PREKOGRANIČNI UTICAJ Dionica LOT 1: Svilaj . eksplozivna. Pod opasnim materijama podrazumijevaju se one materije koje imaju vrlo toksična. Uz monitoring kvaliteta voda duž planiranog autoputa.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 9. Oksidirajuće materije . zapaljiva. te osiguranja uvjeta da se blagovremeno mogu poduzeti sve dodatne mjere zaštite. koje se pakuju u džakove i sitnu kartonsku ambalažu. koja se mogu transportirati sa područja jednog entiteta na područje drugog entiteta (ukoliko zagađenje dospije u rijeku Bosnu). prekogranično na vode u Republici Hrvatskoj i nizvodna područja Republike Srbije. koje se prevoze u cisternama i razna ulja (mašinska. emulziona). hidraulička. Uzevši u obzir prostornu dimenziju ove dionice. u slučaju akcidentnih situacija mogući su prekogranični uticaji u vidu transporta zagađenja u rijeku Savu i susjedne države. butan. Posebno treba uvesti sistem hitnog obavještavanja odgovornih vlasti za vode u BiH. koji se pakuju u specijalne čelične posude. hlorovodonična i azotna kiselina koje se prevoze u cisternama ili balonima. samozapaljiva i druga svojstva opasna po život ljudi i okoliš. herbicidi. Akcidentne situacije nastaju posebno u slučaju prevrtanja vozila u blizini vodotoka. peroksidi. Svaka saobraćajnica ima određenu ulogu u prijevozu opasnih materija s obzirom na njen položaj u mreži. U tom slučaju. Nagrizajuće ili korozivne materije . postoji rizik i vjerovatnoća da projekt može imati uticaj na vodne resurse na području druge države. Otrovne i zarazne materije .Doboj jug (Karuše) prolazi područjem Federacije BiH i Republike Srpske. te dalje u Studija uticaja na okolinu – Lot 1 256 . S obzirom na dostupne podatke o broju udesa na planiranom autoputu može se izvesti zaključak da je vjerovatnoća udesa vozila sa opasnim materijama mala. motorna.propan.sumporna. redukciona. Na osnovu ovih podataka moguće je odrediti vjerovatnoću mogućeg akcidenta i u skladu sa tim preduzeti posebne mjere zaštite.benzin i dizel gorivo. a moguće posljedice su posebno potencirane u biološki vrijednim prostorima kao i na mjestima koncentracije saobraćajnog toka što je svakako karakteristika planiranog autoputa. te se vodnim putem eksportirati na područje drugih država (Republika Hrvatska. eko-toksična. koja se prevoze u različitoj ambalaži. Imajući u vidu sve prethodno izneseno treba primjenjivati sve raspoložive mjere za smanjenje vjerovatnoće pojave ovih akcidentnih situacija. gdje je na više mjesta presijeca ili je smještana uz njenu lijevu ili desnu obalu. moguća su zagađenja voda uslijed izlijevanja opasnih materija. možda dospjeti i na područje drugih država (rijeka Sava). Projektirana trasa autoputa na ovoj dionici gotovo je cijelom dužinom položena u dolini rijeke Bosne. a koja prevoze opasne materije. te u ovisnosti od niza specifičnih faktora.

Kada su u pitanju prekogranični uticaji na vode. Isto se odnosi i na akcidente koji bi mogli da negativno utiču na vode u toku gradnje autoputa. sa aspekta prirodnih poplava. te se time garantira sigurnost od ove prirodne pojave. Međutim. niveleta autoputa izdignuta je dovoljno visoko od mjerodavnih kota velikih voda (VV 1/100 i 1/500).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 257 . treba istaći da je planirani autoput projektiran u zoni koja je izložena poplavnim vodama rijeka Bosne i Save. prilikom projektiranja trase.

Zone posebne zaštite koje su utvrđene projektom. SISTEM MONITORINGA UZ ODREĐIVANJE METODOLOGIJE Ekološki Akcioni Plan je neophodan dio ove dokumentacije čija je namjena da omogući adekvatno sprovođenje predloženih mjera zaštite. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 258 . i Izvođač radova je u obavezi da ima osobu odnosno osobe odgovorne za monitoring sprovođenja ekoloških zahtjeva prema tenderskoj dokumentaciji. Faza izgradnje U cilju ispunjenja svih ekoloških zahtjeva projekta potrebno je angažovati inženjera za zaštitu životne sredine (ekološkog eksperta) koji bi nadgledao način izvođenja radova sprovođenjem čestih inspekcija i na taj način štitio interes Investitora. moraju se ispoštovati i u odnosu na njih usvojiti posebne mjere zaštite. bezbjednosne i svjetlosne signalizacije. tehnički priručnik/instrukcije za redovno održavanje sistema odvodnjavanja. Faza projektovanja Ček lista u fazi projektovanja je neophodna da bi se ispravno sagledali i uzeli u obzir svi ekološki aspekti i problemi. Parametri koji se prate u toku izvođenja radova obihvataju sprovođenje usvojenih mjera zaštite i svi ti parametri će biti pod čestom kontrolom inženjera za zaštitu životne sredine. saniranje akcidentnih situacija (prosipanje/izlivanje hazardnih materija) i održavanje zelenih površina (ovi dokumenti takođe mogu da budu uključeni u dokumentaciju za tender).Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 10. a prije potpisivanja ugovora. Takođe. a pod odgovornošću izvođača radova. Faza održavanja Inženjer za zaštitu životne sredine ima zadatak da obezbedi detaljnu proceduru. odnosno da bi se ispravno uradili projekti mjera zaštite. Ovo se takođe odnosi i na fazu izgradnje i mora se naglasiti u tenderskoj dokumentaciji. Takođe EAP olakšava sagledavanje efekata zaštitnih mjera i uvođenja neophodnih poboljšanja i ispravki. Ovaj uslov treba naglasiti izvođaču prilikom pregovora.

Broj postojećih pozajmišta i deponija Projektni biro ček lista Na početku izrade projekta i na kraju izrade projekta Na početku izrade projekta i na kraju izrade projekta Uključiti u troškove projekta. erozija. Direktor projekta Direktor projekta Direktor projekta Ekološki projekat puta Broj drveća koje se mora poseći Oprema I svetlosna signalizacija Projektni biro ček lista Na početku izrade projekta i na kraju izrade projekta Uključiti u troškove projekta. Da bi se sprečilo narušavanje pejzaža. Uključiti u troškove projekta. Zahtjev da se odredi osoba koja će biti odgovorna za ekološke pojedinosti tendera Projektni biro ček lista Na početku izrade projekta i na kraju izrade projekta Na početku izrade projekta i na kraju izrade projekta Na kraju projekta Uključiti u troškove projekta. Direktor projekta Odvodnjavanje Sistem odvodnjavanja i broj i lokacija vodenih površina duž puta. Uključiti u troškove projekta. Direktor projekta Ceo projekat Projektni biro ček lista ček lista Mapiranje je uključeno u cenu projekta Uključiti u troškove projekta. Direktor projekta Studija uticaja na okolinu – Lot 1 259 .Bosna i Hercegovina Ministarstvo transporta i komunikacija Tabela 10-01: Monitoring i kontrola (1) Koji parametar? (2) Gdje se vrši monitoring? (3) Kako se vrši monitoring odbranog parametra/ vrsta opreme za monitoring? (4) Kada se vrš monitoring. Direktor projekta Deponije I pozajmišta Projektni biro ček lista Uključiti u troškove projekta. Da bi se poboljšao drenažni sistem i kvalitet vode Da bi se prečilo nepotrebno otvaranje novih pozajmišta ili pravljenje novih deponija. Odgovornost Direktor projekta Ekološki projekat puta PROJEKAT Projekat zaštite od erozije Projekat zaštite(sanacije) klizišta i odrona Projekat staza za životinje Projektni biro ček lista ček lista ček lista ček lista Prije prihvatanja projekta - Uključiti u troškove projekta. Projektni biro ček lista Na početku izrade projekta i na kraju izrade projekta Uključiti u troškove projekta. Direktor projekta Ekološki projekat puta Kontakt sa lokalnim vlastima i zajednicom Definisati osetljive zelene površine. stalan ili povremeni monitoring? (5) Zašto se vrši monitoring datog parametra? Komponenta Projekat mostova (1) Koji? Projekat zaštite od poplava i seizmičkih aktivnosti (2) Gdje? Projektni biro (3) Kako? ček lista (4) Kada? Prije prihvatanja projekta (5) Zašto? - Cena Uključiti u troškove projekta. gubitak poljoprivrednog zemljišta. zagaenje vode za piće. Uključiti u troškove projekta. naznačiti ih u projektu u pozivu na tender. Direktor projekta Ceo projekat PROJEKAT Projektni biro Direktor projekta Projekat zemljanih radova Projekat deponija materijala. realan i svrsishodljiv projekat Da bi se zaštićene površine naznačile u zahtjevima za izv?ača. pogotovo u urbanim sredinama Da bi se napravio opravdan. Direktor projekta Projektni biro Projektni biro Projektni biro Prije prihvatanja projekta Na početku izrade projekta i na kraju izrade projekta Na početku izrade projekta i na kraju izrade projekta Da bi se definisao program presađivanja drveća Da bi se osigurao put sa stanovišta bezbednosti za korisnike.

gradilište.Bosna i Hercegovina Ministarstvo transporta i komunikacija Komponenta PROJEK AT (1) Koji? Zahtjevi EMP treba da budu uključeni u dokumentaciju poziva na tender. pozajmišta.pozajmišta. Buka i mjere zaštite Vlaženje gradilišta i korišćenje zatvorenih kamiona za prevoz materijala u blizini naselja. pozajmišta. asf. floru i faunu. Zemljani radovi Usavršavanje na ekološkim pitanjima Sprovođenje mjera zaštite od erozije. mart u fazi izvodjenja Izvođač/ ekološki inženjer Izvođač/ ekološki inženjer Izvođač/ ekološki inženjer Izvođač/ ekološki inženjer Izvođač/ ekološki inženjer Izvođač/ ekološki inženjer Izgradnja mostova Fauna: gradnja je zabranjena u periodu mrešćenja Flora: smanjiti na minimum uništavanje flore u i okolo rijeke. Zemljani radovi. vode i vazduhaI umanjilo zagđenje bukom i negativan uticaj na floru i faunu. asfaltne baze. Da bi se minimalizovao uticaj buke na okolno stanovništvo. odnosno za lokacije deponija i asfaltnih baza Broj stabala isečenih i presađenih. Buka i mjere zaštite Prije ugovora Inspekcijska provera kvaliteta Prije ugovora sa izvođačima Na gradilištu Inspekcijska provera kvaliteta Inspekcijska provera kvaliteta Inspekcijska provera kvaliteta Redovno od strane inspekcije. Bezbednosna regulativa. deponije. klizišta i odrona Odobrene površine za odlaganje čvrstog otpada i viška materijala Sezona u kojoj se izvodi izgradnja mosta Prije ugovora Kvalitativna ček lista prije ugovora Finalna provera kvaliteta Provera kvaliteta Provera kvaliteta Provera kvaliteta Provera kvaliteta Prije ugovora sa izvođačima Uvrstiti među zahtjeve za izvođača Uvrstiti među zahtjeve za izvođača Uvrstiti među zahtjeve za izvođača Uvrstiti među zahtjeve za izvođača Uvrstiti među zahtjeve za izvođača Uvrstiti među zahtjeve za izvođača Šef direkcije za puteve Na gradilištu Na gradilištu Na gradilištu Na gradilištu Na gradilištu u fazi izvodjenja Regularly by inspections Prije ugovora sa izvodjačima februar. Da si se obezbedilo razumevanje ekoloških problema projekta Da bi se ograničio negativan uticaj na zelene površine u okolini puta. asfaltne baze) Uključeno u zahtjeve za izvođača Cena Odgovornost Asfaltne baze Projektni biro ček lista Uključiti u troškove projekta. Izgradnja puteva I mostova. Da bi se ispoštovali ekološki zahtjevi projekta. mostova. Da bi se obezbedilo potpuno razumevanje i izvršenje ekoloških zahtjeva ugovora. asf. Asfaltne baze. Pozajmišta. Akcidenti i prolivanje hazardnih hemikalija. Da bi se sprečio negativan uticaj na rijeke. Da bi se sprečio negativan uticaj na stanje puta. baza i pozajmišta. Direktor projekta Kapaciteti direkcije za puteve Inženjer ekologije sa punim radnim vremenom Odsek za puteve - - - Šef direkcije za puteve Specifični zahtjevi za izvođača radova IZGRADNJA Izgradnja puta I mostova. (2) Gdje? (3) Kako? (4) Kada? Na početku izrade projekta i na kraju izrade projekta (5) Zašto? Da bi se sprečilo zagađenje tla. Uvrstiti među zahtjeve za izvođača Uvrstiti među zahtjeve za izvođača Uvrstiti među zahtjeve za izvođača Uvrstiti među zahtjeve za izvođača Uvrstiti među zahtjeve za izvođača Uključena u ugovor izvođača radova (deponije. Da bi se minimalizovao uticaj buke na okolno stanovništvo. Zemljani radovi. Na gradilištu Na gradilištu Inspekcija Oprema za mjerenje buke Oprema za mjerenje buke Inspekcijska provera kvaliteta U slučaju akcidenta Inspekcija Učestalost prema zahtjevima ekoloških institucija i inspekcije. Asfaltne baze. IZGRA DNJA Asflaltne baze Pozajmišta Gradilište Oficijalne dozvole za otvaranje pozajmišta. Zemljani radovi. asfaltne baze Izgradnja puteva. Izvođač/ ekološki inženjer Izvođač/ ekološki inženjer Izvođač/ ekološki inženjer Izvođač/ ekološki inženjer Izvođač/ ekološki inženjer Izvođač/ ekološki inženjer Izvođač/ ekološki inženjer IZGRADNJA Na gradilištu Na gradilištu Na početku aktivnosti i konstantno. Kontinualno Bezbednosna regulativa.baze Gradilište. Odgovarajući način skladištenja hemikalija uzimajući u obzir zaštićene zone i plan u slučaju akcidenta. Da bi se sprečilo zagađenje vazduha prašinom. Da se osiguraju staništa faune i biodiverzitet. Izgradnja mostova. Zaštita od stabala od ostećenja. Na gradilištu Na gradilištu Studija uticaja na okolinu – Lot 1 260 . pozajmišta. Izgradnja puteva. Da se osiguraju staništa faune i biodiverzitet.

Plan za održavanje zelenih površina Uklanjanje otpada duž puta Plan za monitoring kvaliteta tla. Asfaltne baze i pozajmišta Održavanje drenažnog sistema Transport hazardnih materijala Održavanje bezbednosne i svetlosne opreme Izbegavati nepotrebno okupitanje i korišćenje poloprivrednog zemljišta. Remedijacija gradilišne zone. Na gradilištu Inspekcijska provera kvaliteta Kontinualno Da bi se izbegli gubici u prinosu (žetvi). Plan za redovno održavanje bezbednosne i svetlosne opreme. Plan za monitoring kvaliteta voda Na gradilištu Prije početka radova Da bi se izbegao konflikt Direkcija za puteve Na gradilištu Inspekcijska provera kvaliteta Finalna inspekcijska provera kvaliteta Prije prihvatanja građevinskog kampa Prilikom zatvaranja gradilišta Uključeno u zahtjeve za izvođača Uključeno u zahtjeve za izvođača Regularno održavanje Izvođač/ ekološki inženjer Izvođač/ ekološki inženjer Odeljenje za održavanje Odeljenje za održavanje Odeljenje za održavanje puteva Odeljenje za održavanje puteva Zajednica i deljenje za održavanje puteva Ekološke institucije i oeljenje za održavanje puteva Na gradilištu Direkcija za puteve Direkcija za puteve EKSPLOATACIJA Direkcija za puteve Direkcija za puteve Direkcija za puteve Direkcija za puteve Direkcija za puteve Regularno održavanje Regularno održavanje Regularno održavanje Regularno održavanje Regularno održavanje Održavanje okoline puta Studija uticaja na okolinu – Lot 1 261 . Čuvati površinski sloj tla za ponovnu upotrebu. (2) Gdje? Na gradilištu (3) Kako? Inspekcijska provera kvaliteta (4) Kada? Kontinualno (5) Zašto? Da bi se sprečile saobraćajne nesreće u blizini gradilišta. Izgradnja mostova. Pozajmišta Na gradilištu Inspekcijska provera kvaliteta Inspekcija posle instaliranja asfaltne baze. Da bi se obezbedilo nesmetano gneždenje ptica. Cena Uključeno u zahtjeve za izvođača Odgovornost Izvođač/ ekološki inženjer Asfaltne baze. Na odgovarajući način odlagati smeće i otpadnu vodu. Građevinski radovi se zabranjuju u toku gneždenja ptica i ležanja na jajima. Plan u slučaju nužde prilikom prolivanja hazardnih materijala.Bosna i Hercegovina Ministarstvo transporta i komunikacija Komponenta Izgradnja puta (1) Koji? Postaviti adekvatnu signalizaciju Fauna: Izbegavati uništavanje staništa ptica. Plan za redovno održavanje drenažnog sistema. Uključeno u zahtjeve za izvođača Izvođač/ ekološki inženjer Asfaltne baze Pozajmišta Dladilište Odlaganje viška zemljišta Asfaltne baze Pozajmišta Dladilište Odlaganje viška zemljišta Gradilišni kampovi Gradilište. Uključeno u zahtjeve za izvođača Izvođač/ ekološki inženjer Kompenzacija za izgubljeno poljoprivredno zemljište ili prinos.

Nadalje. Monitoring nultog stanja kvaliteta voda preduslov je za sprovođenje adekvatnih analiza. Monitoring kvaliteta voda Uspostava monitoringa sastavni je dio sagledavanja i vrednovanja promjena nastalih u okolišu tokom faza gradnje i korištenja objekta. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 262 . Fokus je dat na rijeku Bosnu i njene veće pritoke. (2) na rijeci Bosniprofil B-12'. Ovi profili odabrani su s ciljem zadovoljavanja sljedećih zahtjeva: Da se obuhvate sekcije autoputa koje presijecaju površinske vodotoke i na kojima se očekuju intenzivniji i obimniji građevinski radovi (mostovi. Površinske vode U poglavlju 4.1. Postojeći podaci sa pet mjernih profila uzorkovanja na rijeci Bosni. a prije započinjanja bilo kakvih građevinskih radova. Pozicije svih mjernih profila za monitoring površinskih voda date su u Prilogu 12.5. čvorišta).1. na 23 riječna profila. Imajući u vidu hidrogeološke. nizvodno od grada Modriče.5. nulto stanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda u tom području prezentirano je u tački 4. Podaci za period 2000-2005. Monitoring kvaliteta voda treba izvoditi u skladu sa važećim zakonima. To su profili: (1) na rijeci Bosni-profil B-12. Ispitivanje kvaliteta površinskih voda realizira se u četiri serije u okviru hidrološke godine (fizičko-hemijske.1. (3) na rijeci Usori –profil Us-1 ušće u rijeku Bosnu. te za sve profile (4+5=9) za faze građenja i korištenja.1. Kao najznačajniji element plana potrebno je predvidjeti uspostavu sistema monitoringa kvaliteta voda na području uticaja planiranog autoputa i to za: novo planirane mjerne profile (4) prije izvođenja bilo kakvih građevinskih radova (nulti monitoring). te na temelju toga i predlaže odabrana nova četiri (4) mjerna profila na kojima je potrebno osmotriti nulto stanje. 10. Da se obuhvate duže sekcije autoputa koje prolaze kroz značajnije vodonosnike. Doboj uzvodno od ušća rijeke Usore.4. te diferencira između te vrste zagađenja i zagađenja koje mogu prouzrokovati radovi na izgradnji autoputa. te se na ovim profilima ne planira uzimanje uzoraka vode za ocjenu nultog stanja.3. godine prezentirani su i interpretirani u okviru ove Studije. (4) na rijeci Spreči – profil Sr-2 ušće u rijeku Bosnu i (5) na rijeci Bosni-profil B-13. U okviru ove studije daje se i plan monitoringa kvaliteta voda u fazi građenja i korištenja. hidrografske i hidrološke karakteristike područja kroz koje prolazi trasa saobraćajnice.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 10. ili ih trasa presijeca. godine vrši se osmatranje kvaliteta površinskih voda na 15 vodotoka. Usori i Spreči korišteni su za ocjenu nultog stanja. te poduzimanje odgovarajućih mjera za prethodno spomenute obje faze. Da se utvrde promjene izazvane industrijskim i kanalizacionim zagađenjem.1. mikrobiološke i saprobiološke karakteristike). Monitoring nultog stanja kvaliteta voda 10. Doboj nizvodno od ušća rijeke Spreče. ove studije.5.4.1 na bazi raspoloživih podataka data je ocjena nultog stanja kvaliteta površinskih voda za one vodotoke koji svojim tokom normalno teku pored usvojene trase autoputa LOT 1. konsultant je izvršio usaglašavanje pristupa u planiranju monitoringa i aktivnosti po ovom pitanju sa predstavnicima Republičke direkcije za vode-Bijeljina i Javnog preduzeća za vodno područje slivova rijeke Save – sektor zaštite voda-Sarajevo.1. kao i Okvirnom direktivom o vodama. U RS od 2000. ove studije.

3. a prije izvođenja bilo kakvih radova. hrom. zajedno sa mjernim profilima (MP) na kojima osmatranje kvaliteta voda provodi Republičke direkcije za vode-Bijeljina. NMP 5. potrebno je izvršiti uzimanje uzoraka vode u minimalno četiri serije. 12. 4.5 km prije ušća rijeke Bosne) rijeka Bosna rijeka Bosna rijeka Bosna rijeka Bosna rijeka Usora na ušću u Bosnu rijeka Bosna uzvodno od ušća Usore rijeka Spreča na ušću u Bosnu rijeka Bosna nizvodno od ušća Spreče Bliži toponim naselje Prud nizvodno od novog mosta koji se sada gradi. 6. potrebno je izvršiti analize sljedećih pokazatelja koji su karakteristični za ispitivanje uticaja saobraćajnice na kvalitet površinskih vodotoka: 1. 8. cink. naselje Krajčani Doboj Doboj Doboj Doboj Za nove mjerne profile (NMP) za koje ne postoje podaci o nultom stanju. željezo. nakon uzimanja uzoraka vode.1. 2. 11. nikl. živa) Amonijak Nitriti Nitrati Studija uticaja na okolinu – Lot 1 263 . NMP 2 MP 3 (Bosna profil B-13) NMP 4.naselje Prudovi nizvodno od grada Modriča-naselje Dobori naselje MajevacMajevačko polje čvorište Rudanka. Temperatura Elektroprovodljivost pH vrijednost HPK BPK5 Mutnoća vode Ukupne suspendovane materije Gubitak žarenjem Hloridi Sulfati Teški metali (kadmij. bakar. mangan. 5. 7. tokom dva hidrološka minimuma i maksimuma. Tabela 10. 10. 9.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Predloženi novi mjerni profili (NMP) daju se u Tabeli 10. olovo.. Na svakom predviđenom profilu. 14. MP 6 (Usora profil Us-1) MP 7 (Bosna profil B-12) MP 8 (Spreča profil Sp-2) MP 9 (Bosna profil B-12') Vodotok rijeka Sava (1.1-01: Pregled površinskih vodotoka i na njima odgovarajućih mjernih profila za monitoring na dionici LOT 1 Svilaj – Doboj jug (Karuše) Profil NMP 1.1. 13.

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

15. 16. 17.
18. 19.

Ukupne masnoće Mineralna ulja Ukupni fenoli Ukupni rastvoreni ugljik (TOC) PAH-ukupno (kloroform, tetraklorugljik, tetrakloretilen, trikloretilen, trikloretan).

S obzirom da će se u slivu rijeke Save, odnosno Bosne, osmatranje kvaliteta površinskih voda glavnog vodotoka i njenih pritoka na definisanim profilima od strane Republičke direkcije za vodeBijeljina nastaviti u kontinuitetu i u budućnosti, predlaže se da se u periodu kada se bude realizirao monitoring nultog stanja na 4 nova mjerna profila, prikupe i u tom trenutku postojeći podaci sa pet profila za koje je ovdje dato nulto stanje. S obzirom da se u ovom trenutku ne može procijeniti vrijeme početka izgradnje autoputa na dionici LOT 1, kao i da li će se graditi istovremeno sve poddionice ili samo neke, smatramo da bi trebalo napraviti i ažuriranje podataka za devet profila za koje je ovdje dato stanja za 2005. godinu tj. u trenutku izrade ove studije. 10.1.1.2. Podzemne vode U prostoru našeg istraživanja duž LOT-a 1 nalazi se određeni broj izvora podzemne vode koji su u sistemima javnog vodosnabdijevanja ili su lokalnog karaktera (seoski vodovodi koji nisu uključeni u sistem javnog vodosnabdijevanja, a koji se koriste za snabdijevanje većeg broja domaćinstava). Na bazi raspoloživih podataka prikupljenih tokom izrade ove studije, u tački 4.5. data je ocjena nultog stanja kvaliteta podzemnih voda. To su: • • • • izvorište Odžak izvorište Osječani izvorište Rudanka izvorište Kraševo

Na lokalitetu Opštine Usora nalaze se izvorišta: Makljenovac, Ularice i Alibegovci za koje bi trebalo osmotriti nulto stanje kvaliteta vode na samim izvorištima, a prije izvođenja bilo kakvih građevinskih radova. Na ovim izvorima, nakon uzimanja uzoraka vode u dvije serije, tokom jednog hidrološkog minimuma i maksimuma, potrebno je izvršiti analizu sljedećih karakterističnih pokazatelja uticaja saobraćajnice na podzemne vode: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Miris Boja Okus Mutnoća vode Temperatura Elektroprovodljivost pH vrijednost Utrošak KMnO4 Fluoridi Hloridi Sulfati

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

264

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

12. Teški metali (kadmij, olovo, željezo, mangan) 13. Amonijak 14. Nitriti 15. Nitrati 16. Ukupne masnoće 17. Mineralna ulja 18. Ukupni fenoli 19. PAH-ukupno Na izvorima također treba utvrditi i količinsko stanje tj. izdašnost izvorišta. Izvještaj o izvršenom monitoringu nultog stanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, investitor, odnosno izvođač radova treba dostaviti relevantnim organima i institucijama u sektoru voda i okoliša u RS i FBiH.

10.1.2. Monitoring u fazi građenja autoputa 10.1.2.1. Površinske vode Za vrijeme radova na izgradnji autoputa na LOT-u 1, zbog mogućeg uticaja korištenja mehanizacije i ljudskog faktora, potrebno je realizirati monitoring kvaliteta površinskih voda. Izbor profila na kojima će se sprovoditi monitoring, također zavisi od toga da li će se graditi istovremeno sve poddionica ili samo neke od njih. Ovi lokaliteti se utvrđuju u zavisnosti od projekta organizacije gradilišta i dinamike izvođenja radova. U Glavnom projektu potrebno je precizirati ove podatke, tj. odabrati mjerne profile za osmatranje tokom faze građenja, a u zavisnosti od dionice na kojoj će biti aktivno gradilište. Ovakav pristup je opravdan iz razloga da se budući investitor/izvođač radova ne bi obavezao u ovom trenutku za osmatranje kvaliteta na svih 9 profila predloženih za cijelu dionicu LOT-a 1, ukoliko za to nema potrebe. Za vrijeme građenja potrebno je jednom mjesečno realizirati detaljnu analizu 19 karakterističnih pokazatelja (iz tačke 10.1.1.1.) za ispitivanje uticaja gradnje autoputa na kvalitet površinske vode. U cilju sagledavanja neposrednog uticaja na kvalitet površinskih voda uspostavljenih aktivnih gradilišta i baza za mehanizaciju koja se koriste za izvođenja građevinskih radova, potrebno je vršiti i skraćene - sedmične analize kvaliteta vode koje obuhvataju analizu sljedećih pokazatelja: 1. Mutnoća vode 2. HPK 3. BPK5 4. Ukupne suspendovane materije 5. Ukupne masnoće 6. Mineralna ulja 7. Teški metali (olovo) 8. pH vrijednost 9. Provodljivost Predložene skraćene analize kvaliteta površinske vode potrebno je izvoditi samo na profilima u neposrednoj blizini gradilišta (gdje se predviđa smještaj građevinske mehanizacije, osoblja itd). Ovi lokaliteti se utvrđuju u zavisnosti od projekta organizacije gradilišta i dinamike izvođenja radova. U

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

265

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

Glavnom projektu potrebno je precizirati ove podatke, tj. odabrati mjerne profile za skraćene analize. Tokom ove faze neophodno je angažiranje okolišnog stručnjaka od strane investitora, odnosno izvođača radova koji bi svakodnevno nadgledao slijed gradnje po dionicama, sa aspekta mogućih uticaja na kvalitet površinskih voda u neposrednoj blizini gradilišta. 10.1.2.2. Podzemne vode Za vrijeme radova na izgradnji autoputa na dionici LOT 1, zbog mogućeg uticaja korištenja mehanizacije i ljudskog faktora potrebno je realizirati i monitoring kvaliteta podzemnih voda. Kao i za površinske vode, izbor izvora na kojima će se sprovoditi monitoring, također, zavisi od toga da li će se graditi istovremeno sve poddionica ili samo neke od njih tj. trebaju se pratiti oni izvori koji se nalaze u blizini lokacije aktivnog gradilišta. Kao što je već rečeno i za površinske vode, u Glavnom projektu potrebno je precizirati ove podatke, tj. odabrati mjerne profile za osmatranje tokom faze građenja, a u zavisnosti od dionice na kojoj će biti aktivno gradilište. Ovakav pristup je opravdan iz razloga da se budući investitor/izvođač radova ne bi obavezao u ovom trenutku za osmatranje kvaliteta na svih pet izvora predloženih za cijelu dionicu LOT-a 1, ukoliko za to nema potrebe. Ova kontrola kvaliteta obuhvata kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće u skladu sa važećim pravilnikom u sedmičnim intervalima, a detaljne analize karakterističnih 19 parametra (iz tačke 10.1.1.2.) trebale bi se realizirati bar jednom mjesečno. 10.1.3. Monitoring u fazi korištenja autoputa 10.1.3.1. Površinske vode Kada je u pitanju aspekt uticaja otpadnih voda sa saobraćajnih površina na kvalitet površinskih vodotoka, koji su eventualno njihovi budući recipijenti, treba istaći da je projektant u Idejnom rješenju predvidio kontrolirani zatvoreni sistem odvodnje, koji će se predpostavljamo detaljnije razraditi u Idejnom projektu. Tokom eksploatacije autoputa dolazi do pojave otpadnih voda sa saobraćajnice, a koje se prikupljaju i prečišćavaju određenim kontroliranim sistemom unutrašnje odvodnje sa pratećim objektima. Granične vrijednosti emisija u ovim otpadnim vodama trebaju biti zadovoljavajuće i neškodljive za sveukupni okoliš. Za granične vrijednosti potrebno je poštivati vrijednosti definisane u “Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode” Službeni Glasnik RS, broj 44/01, ili u “Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u javne kanalizacijske sisteme” Službeni Glasnik RS, broj 44/01. Ovo je preporuka i za dijelove trase koji prolaze područjem FBiH, s obzirom da nema relevantnog podzakonskog akta koji ovo regulira i u FBiH. U slučaju ispuštanja otpadne vode u vodotoke, one moraju biti prečišćene i dovedene na kvalitet vode vodoprijemnika, odnosno da odgovaraju po svim parametrima klasi vode budućeg vodoprijemnika. Za fazu korištenja autoputa, mjerne profile za osmatranje na vodotocima potrebno je precizirati u Glavnom projektu, nakon provedenih hidrogeoloških istražnih radova, te nakon toga precizno utvrđenih pozicija separatora ulja i masti i objekata za dodatno prečišćavanje otpadnih voda, te rješavanja ispuštanja otpadne vode iz istih.

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

266

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

Mjerenja je potrebno obavljati najmanje pet kalendarskih godina, i to svaki mjesec u prvoj godini, a naredne četiri godine svaki treći mjesec. Ako se tokom tog perioda utvrdi da nema uticaja autoputa na ove vodotoke, onda se broj i učestalost ovih analiza može umanjiti i uskladiti sa zahtjevima Zakona o vodama FBiH, odnosno RS. 10.1.3.2. Podzemne vode Nakon puštanja u promet autoputa, potrebno je vršiti mjesečnu kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće na izvorištima (utvrđenih pet) javnih i lokalnih vodovoda koja su u blizini autoputa, najmanje pet kalendarskih godina. Osim kontrole higijenske ispravnosti vode za piće, na lokalnim izvorima treba kontrolirati i njihovo količinsko stanje tj. izdašnost izvora. Pored toga analize karakterističnih 19 parametra (iz tačke 10.1.1.2.) trebale bi se realizirati bar četiri puta u jednoj godini, tokom dva hidrološka minimuma i maksimuma. Ako se tokom tog perioda utvrdi da nema uticaja autoputa na ova izvorišta tokom korištenja, onda se broj i učestalost ovih analiza može umanjiti i uskladiti sa zahtjevima Zakona o vodama RS, odnosno FBiH koji nalaže minimalan broj propisanih pregleda. 10.1.3.3. Otpadne vode iz separatora ulja i masti i objekata za prečišćavanje Potrebno je vršiti kontrolu kvaliteta otpadne vode sa saobraćajnih površina na mjestima ispusta voda iz separatora ulja i masi i na mjestima dodatnog prečišćavanje otpadnih voda. Ova kontrola treba se realizirati četiri puta godišnje, i to jedan put obavezno tokom intenzivnih oborina, kao i obavezno jedan put ljeti poslije prve kiše, a nakon dugotrajnog sušnog razdoblja i najintenzivnijeg korištenja saobraćajnice. Osmatranje se treba vršiti na najmanje dvije lokacije separatora, na mjestima ispuštanja iz separatora a prije ulaza u filtarsko polje i nakon filtarskog polja prije upuštanja otpadne vode u recipijent ili tlo. U toku ovih analiza, potrebno je izvršiti analize 19 pokazatelja koji su navedeni u tački 10.1.1.1. Mjesta osmatranja potrebno je precizirati U Glavnom projektu, nakon provedenih hidrogeoloških istražnih radova, te nakon toga precizno utvrđenih pozicija separatora i objekata za dodatno prečišćavanje otpadnih voda. Treba naglasiti da bi u ova osmatranja bili uključeni separatori koji su smješteni na lokacijama koje se nakon detaljnih hidrogeoloških istražnih radova ocijene kao zone i mjesta najvećeg rizika od zagađenja podzemnih voda. Istovremeno se predlaže ispitivanje prihvatnog kapaciteta sedimenta filterskog polja barem dva puta godišnje za pojedine pokazatelje. Granične vrijednosti emisija otpadnih voda definisaju se u skladu sa tipom recipijenta otpadnih voda sa saobraćajnih površina (kanalizacioni sistem, tlo, vodotoci). Za određivanje graničnih vrijednosti koristiti vrijednosti definisane u “Pravilniku o uvjetima ispuštanje otpadnih voda u površinske vode” Službeni Glasnik RS, broj 44/01, “Pravilniku o uvjetima ispuštanje otpadnih voda u javne kanalizacijske sisteme” Službeni Glasnik RS, broj 44/01 ili u „Pravilniku o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije Službeni Glasnik RS, broj 68/01“.

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

267

Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija

10.2. Monitoring tla
10.2.1. Nulto stanje monitoringa tla (prije početka izvođenja radova) Utvrđivanje nultog stanja i monitoring stanja tala na dionici koridora Vc, LOT 1 Svilaj – Karuše , jedan je od važnih preduslova u kreiranju mjera posebnoga opreza i zaštite tala na ugroženim dijelovima trase. Obaveze nosioca programa bi trebale biti da formira kompetentan istraživački tim koji će izvesti terenski rad, uzimanje uzoraka, laboratorijske analize tla i obradu podataka te izraditi studiju sadašnjeg stanja i program monitoringa i to: a) Terenska istraživanja 1. Rekognosciranje i sondiranje terena u pojasu širine 500 m s obje strane trase, s ciljem identifikacije pedosistematske pripadnosti tala i kartografskih jedinica. 2. Izvršiti uzimanje uzoraka tla, i to jedan prosječni iz površinskog sloja nedirnutog - prirodnog tla na trasi prosječno na svaka 2 km, što iznosi 31 uzorak, nastojeći pri tome da uzorci „pokriju“ sve načine korištenja zemljišta. Za svaki važniji tip tla (oko 24 pedosistematskih jedinica) uzeti po jedan prosječni uzorak tla na točno određenom lokalitetu primjenom GPSa, a na kojemu bi se provodio trajni monitoring stanja tala. Ukupno bi se uzelo oko 56 uzoraka tla za kompletnu analizu. 3. Izvršiti procjenu i detaljno osmatranje stanja usjeva i prirodne - šumske vegetacije na trasi i ocjena stanja. U tu svrhu koristit će se metoda usporednih fenoloških opažanja. b) Laboratorijske analize U laboratoriji bi se, u svrhu identifikacije tla izvršile standardne kemijske analize svih uzoraka kao što su; pH, humus, hidrolitička kiselost, analiza adsorptivnog kompleksa, sadržaj hraniva NPK. Osim toga u svim uzetim uzorcima obavit će se analiza sadržaja teških metala i PAH - policikličkih aromatskih ugljikovodika, u skladu odredbama Uputstva o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja, Sl. List FBiH br. 11/99 i Službenog glasnik RS br.23 od 18.03.1994.god. c) Obrada rezultata Obrada rezultata terenskih opažanja i laboratorijskih analiza bi se predstavili u digitaliziranoj formi na pedološkoj karti u GIS tehnologiji koja bi poslužila za budući trajni monitoring tla nakon izgradnje autoputa u mjerilu 1: 25 000 za cijelu trasu, a za svaki lokalitet budućeg monitoringa na karti mjerila 1: 5 000.

10.2.2. Monitoring tokom faze građenja
Tokom faze građenja važan preduslov je dobra i kvalitetna organizacija gradilišta koja treba da uvaži naprijed izneseno stanje i preporuke, a prema pravilima primjene dobre prakse iz ove oblasti. Kontrolu nad izvođenjem radova treba da obavlja adekvatna inspekcija kojoj bi trebalo pridodati i stručnjake iz oblast ekologije, a naročito zaštite zemljišta. Projektom treba definisati tačno granicu

Studija uticaja na okolinu – Lot 1

268

ograđenih bazena i sličnih objekata za sedimentaciju i tretman otpadnih voda. Tokom izgradnje obavezno kontrolirati kako se postupa sa otpadnim vodama sa gradilišta i ne dozvoliti da direktno ulaze u vodotoke prije prethodnog tretmana putem bazena. a po potrebi i ulja mineralnog porijekla. Mo. potencijalnog uticaja na zagađenost podzemnih voda i kraških područja. ulje ili neki drugi organski i neorganski polutant).3. što može da se dogodi u poplavi nekontrolirane pojave različitih materijala na tržištu. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 269 . čime će se izbjeći nesporazumi na terenu sa lokalnim stanovništvom i štete mimo potrebnog obima. Zn. i ostalih pedogenetskih faktora značajnih za određeni mikro lokalitet. Ako se tlo tokom gradnje na neki način kontaminira (nafta. Hg. što se svakako tokom istraživanja može dopunjavati ovisno o stanju promjena koje se događaju na terenu. pondova. Izbor lokaliteta kao što je to već napomenuto biće na osnovu tipske karakteristike tla. Monitoring tokom eksploatacije objekta Istraživanja koja će se obaviti tokom izrade Studije nultog stanja će se nastaviti u periodu monitoringa tokom izgradnje autoputa. Često se događa «pretjerana» sječa šume i uklanjanje vegetacije mimo dimenzija zadatih projektom što ima nepovoljne posljedice na životnu sredinu. Tokom izgradnje autoputa neophodno je vršiti monitoring uticaja koji se dešavaju prilikom miniranja I drugih dinamičkih radova.2. a i neki prirodni materijali mogu biti kontaminirani. Praćenje stanja promjena bi se obavljalo na istom lokalitetu tokom dugoročnog vremenskog perioda. 10. a izabrani indikatori bi bili uglavnom sa stanovišta praćenja hemijskih promjena i akumulacije polutanata. Tačne lokacije će se uspostaviti nakon izgradnje pojedine dionice pri čemu će se odrediti lokacije koje će pokrivati neposredni prostor uz autoput i na srazmjernoj udaljenosti od ruba autoputa. Ni.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija prostora do koje izvođač u toku izgradnje može da se kreće sa mehanizacijom. a prenose se i teški metali kao što je olovo i kadmijum. da li su kontaminirani radionuklidima. Erozija sitnih čestica tokom iskopa kanala pri čemu one odlaze u vodotoke ili na površinu tla treba smanjiti na najmanju mjeru jer se na taj način remeti kopneni i vodeni biodiverzitet. As. potrebno je tlo sa takve površine odstraniti i deponovati po propisima o dekontaminaciji udaljeno od vodotoka. Isto tako je od posebne važnosti kontrola i čišćenje objekata za prikupljanje otpadnih voda za sedimentaciju koji su najvažnija barijera prispijeća polutanata u vodotoke ili eventualno okolna poljoprivredna zemljišta. Pb. Naročito bi se vršila mjerenja stanja teških metala kao što su sadržaj Cd. ali i nakon izgradnje. Co. Cu. Cr. Tokom izgradnje treba kontrolisati i materijale koji se ugrađuju. Analiza uzoraka bi se obavljala jednom godišnje na oko 20-25 lokaliteta (na udaljenosti od oko 3 km) duž trase puta. Redovan monitoring održavanja drenažnih sistema je ključ u zaštiti i očuvanju životne sredine jer se kroz njega treba da odvija nesmetan promet svih slivnih voda sa i u neposrednoj blizini autoputa. sadržaj PAH (policikličiki aromatski ugljikovodici).

Ovi organizmi uslijed velike senzibilnosti na degradaciju vodnog ekosistema veoma brzo reaguju što je moguće pratiti kroz njihovo prisustvo ili brojnost njihovih populacija. Deponovanje krutog i pročišćavanje tečnog otpada treba da je u skladu sa najstrožijim kriterijumima iz oblasti upravljanja otpadom. Tokom ove faze neophodno je angažiranje okolišnog stručnjaka od strane Investitora.3. makroinvertebrata bentosa i sastava ihtiopopulacija. Podaci moraju biti javni i dostupni svim koji su zainteresirani za ovu problematiku. a uključivao bi analizu sastava fitobentosa. Biološki monitoring u fazi građenja vremenski bi se izvodio svaka četiri mjeseca u toku jedne godine.101 predloženi su mjerni profili za monitoring kvalitete površinskih vodotokova. U Tabeli 10. Adekvatna evaulacija kvaliteta vode je moguća i prema kvalitativno-kvantitativnom sastavu biocenoza fito i zoobentosa i ihtiopopulacija. Na ovim mjernim profilima treba predvidjeti monitoring nultog stanja ekosistema prije izvođenja bilo kakvih radova Monitoring u fazi građenja Praćenje stanja površinskih vodotokova biomonitoringom u mnogome doprinosi adekvatnom upravljanju prirodnim resursima i revitalizaciji svega onoga što čini gradnja autoputa. Pristup. Pristup. 10. a izvještavanje o stanju monitoringa budućeg autoputa treba redovno dostavljati budućoj upravi za ceste i nadležnim ministarstvima za okoliš. Monitoring stanja ekosistema (biološki monitoring) Monitoring nultog stanja ekosistema Sastavni dio praćenja i ublaživanje uticaja na vodne ekosisteme autoputa na dionicama LOT1 je i praćenje kvaliteta površinskih voda u fazi građenja i eksploatacije. a uključivao bi analizu sastava fitobentosa. ima poseban značaj zaštite tla i voda i izbjegavanja akcidentnih pojava. Monitoring treba da sprovodi institucija koja ima sve kompetencije za ovakvu vrstu poslova. odnosno izvođača radova koji bi svakodnevno nadgledao slijed gradnje po dionicama. makroinvertebrata bentosa i sastava ihtiopopulacija. odabir profila i dinamika za ovaj monitoring treba biti upotpunosti usklađena sa predloženim monitoringom za površinske vode u fazi građenja. sa aspekta mogućih uticaja na stanje ekosistema u neposrednoj blizini gradilišta Monitoring u fazi eksploatacije Biološki monitoring u fazi eksploatacije autoputa vremenski bi se izvodio svaka četiri mjeseca u toku jedne godine. odabir profila i dinamika za ovaj monitoring treba biti upotpunosti usklađena sa predloženim monitoringom za površinske vode u fazi eksploatacije Studija uticaja na okolinu – Lot 1 270 .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija Kontrola funkcioniranja i održavanja opreme na benzinskim pumpama uz autoput i drugih infrastruktura.

. ona je najčešće mala ali su u slučaju događanja moguće ozbiljne posljedice. i sličnih.1 Rizik od neadekvatnih mjera zaštite Neuspeh propisanih i realizovanih mjera zaštite životne sredine može u određenim okolnostima da dovede do posljedica koje su slične onima koje su analizirane u okviru svakog od uticaja ali je evidentno postojanje i određenog rizika koji može dovesti do mnogo značajnijih posljedica po životnu sredinu. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 271 . a zatim još: .Prva grupa mogućih rizika prisutna je u svim situacijama kada se planirane mjere zaštite životne sredine u eksploataciji pokažu kao neuspešne. Verovatnoća navedenih rizika zavisi od više faktora. MJERE VEZANE ZA USLOVE RADA U VANREDNIM USLOVIMA Procjena uticaja na životnu sredinu treba da obuhvati i uticaje koji su posljedica akcidentnih situacija u fazi građenja i eksploatacije autoputa a koji predstavljaju rizik u smislu mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu. Uobičajeno je da se sve akcidentne situacije analiziraju u okviru četiri moguće grupe: . pojava mora biti analiziran i propisane adekvatne mjere kako problem ne bi postao veći. Ozbiljnost mogućih posljedica je i osnovni razlog za analizu rizika od akcidenata u procesu procjene uticaja predmetne dionice na životnu sredinu.Permanentno prati stanje životne sredine u zoni planiranog autoputa (monitoring) i obezbediti uslove da se blagovremeno mogu preduzeti dodatne mjere zaštite. ili zemljotresa. požara. Kako bi se umanjila verovatnoća navedenih rizika neophodno je planirane sisteme izvesti u svemu prema tehničkoj dokumentacij.Četvrta grupa mogućih rizika pojavljuje se kao posljedica pojave prirodnih katastrofa koje se mogu pojaviti u vidu poplava. . što prvenstveno podrazumijeva efikasnu zaštitu od saobraćajne buke i posebno zagađenje izvorišta vodosnabdevanja. 11. .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 11.Druga grupa mogućih rizika vezana je za akcidentne situacije koje se mogu desiti u fazi izvođenja radova i radova na održavanju puta u eksploataciji. S obzirom na planirane mjera zaštite životne sredine za konkretnu prostornu cjelinu rizik koji je skopčan sa neadekvatnim rješenjima prvenstveno može biti prisutan kod neadekvatno izvedenog sistema za prikupljanje atmosferskih voda i zaštitu izvorišta i zaštitu od buke. Postoji nekoliko vrsta rizika koji se mogu pojaviti u fazi građenja i eksploatacije planiranog autoputa.Treća grupa mogućih rizika vezana je za akcidentne situacije koje su posljedica udesa vozila koja transportuju opasne materije. Rizik ovakvih.

zapaljiva. Da bi se ovi rizici umanjili neophodan je niz procedura u domenu organizacije izvođenja radova.3 Rizik od udesa opasnih tereta S obzirom na sve okolnosti koje karakterišu eksploataciju autoputa. izvorima struje ili su izloženi nepovoljnim prostornim uslovima kod izvođenja (izloženost prašini i toksičnim isparenjima iz hemikalija koje se koriste u radovima. Procedure o rukovanju toksičnim materijama. Izgradnja puta podrazumijeva i rizike po zdravlje i rizike iz domena bezbednosti izvođenja radova za radnike koji rukuju mašinama. koji mogu da izazovu izloženost opasnim hemikalijama ili povrede kod radnika.Propisati adekvatne mjere održavanja koje su usmjerene na zaštitu životne sredine u domeni svih mogućih uticaja. eksplozivna. samozapaljiva i druga svojstva opasna po život ljudi i životnu sredinu. Kako bi se umanjili mogući rizici neophodno je razraditi kompletne planove izvođenja radova pod saobraćajem na postojećim putevima u zoni planiranog autoputa.Planiraju dopunske mjere zaštite na svim onim mjestima na kojima je u toku eksploatacije dokazana neefikasnost već preduzetih mjera ili dokazana mogućnost rizika usled neefikasnosti preduzetih mjera. izloženost olovnim farbama u održavanju konstrukcije mosta.) Poštovanje osnovnih principa iz oblasti zaštite na radu obezbediće značajno umanjenje mogućih rizika kod izvođenja radova. potrebno je izvršiti analizu mogućnosti ovakve pojave da bi se mogli specificirati i posebni postupci koji se eventalno odnose na ovu materiju. S obzirom na Studija uticaja na okolinu – Lot 1 272 .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija . opasnim materijalima. .2 Rizik od akcidenata u toku građenja i održavanja U periodu građenja i održavanja autoputa moguće su okolnosti koje dovode do neželjenih i nesrećnih slučajeva najčešće iz domenu rizika po zdravlje i život neposrednih učesnika u radnom procesu ali i korisnika autoputa. Posebno značajan dio rizika vezan je za izvođenje radova pod saobraćajem. Pod opasnim materijama podrazumijevaju se one materije koje imaju vrlo toksična. 11. oksidirajuća. Planirani autoput je identifikovan kao saobraćajnica kojom se vrši intezivan transport opasnih materija obzirom da povezuje prostorne cjeline od međunarodnog značaja. pada skela i dr. hemikalijama i buci i zaštitno oblačenje i nošenje zaštitnih naočara za posebne radove može umanjiti rizik od neželjenih posljedica. Svaki put ima određenu ulogu u prevozu opasnih materija s obzirom na njegov položaj u mreži a moguće posljedice su posebno potencirane u biološki vrijednim prostorima kao i na mjestima koncentracije saobraćajnog toka što je svakako karakteristika planiranog autoputa. eksplozivom i drugim opasnim supstancama moraju biti detaljno razrađene. a prije svega imajući u vidu mogućnost hemijskog akcidenta kao posljedice udesa vozila koja transportuju takve materije. Ograničavanjem vremena izloženosti česticama prašine. Mogući akcidenti mogu da budu uzrok nesrećnih slučajeva tokom radova na izgradnji i održavanju puta. ekotoksična. 11.

. .). . S obzirom na broj udesa na planiranom autoputu može se izvesti zaključak da je verovatnoća udesa vozila sa opasnim materijama sa malom verovatnoćom ali izvesna zbog čega je potrebno preduzeti odgovarajuće mjere zaštite životne sredine: . . Prirodne katastrofe mogu da oštete put a put može biti faktor u širenju ili ublažavanju uticaja ovih katastrofa.Nagrizajuće ili korozivne materije . bez ispiranja vodom. proizvodi tekstilne industrije. hlorovodonična i azotna kiselina koje se prevoze u cisternama ili balonima. koja se prevoze u različitoj ambalaži. redukciona. Materije koje ne spadaju u navedene grupe. 11. građevinski materijal. Sve materije prikupljene na ovaj način tretiraju se prema posebnim postupcima regeneracije ili se deponuju na.U koliko dođe do havarije vozila sa tečnim opasnim materijama. Rasuti praškasti ili granularni materijal se mora ukloniti sa kolovoza isključivo mehaničkim putem (vraćanjem u novu prikladnu ambalažu. Rizik od akcidenta sa opasnim teretom može se definisati ako se poznaje struktura prevoza i osnovni podaci o saobraćajnim udesima na predmetnoj dionici. usisavanjem. itd.propan. industrijska finalna roba.pesticidi. herbicidi. za takve materije predviđenim deponijama. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 273 . Prosuta materija se uklanja sa kolovoza posebnim sorbentima. motorna.Oksidirajuće materije . koje se prevoze u cisternama i razna ulja (mašinska. Na osnovu ovih podataka moguće je odrediti verovatnoću mogućeg akcidenta i u skladu sa tim preduzeti posebne mjere zaštite. hidraulička.hloridi. odmah se zaustavlja saobraćaj i alarmira nadležna služba i angažuju specijalizovane ekipe za sanaciju havarije. koje se pakuju u džakove i sitnu kartonsku ambalažu. čišćenjem.sumporna.Zapaljive tečnosti .Otrovne i zarazne materije .Svi objekti na putu i trup puta su projektovani tako da obezbeđuju sigurnost u odnosu na pojavu zemljotresa. emulziona). a pri prevozu se mogu javiti kao zagađivači u slučaju udesa su prehrambeni artikli za trgovačku mrežu. . U koliko je tečnost dospela van profila i zagadila tlo sanacija se vrši njegovim uklanjanjem.Put je projektovan u zoni koja je izložena poplavnom talasu rijeke Bosne i Save. poljoprivredni proizvodi. peroksidi. . zaustavlja se saobraćaj i upućuje se zahtjev specijalizovanoj službi koja treba da obavi operaciju uklanjanja opasnog tereta i asanaciju kolovoza.benzin i dizel gorivo. .Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija karakteristike transporta koji se obavlja preko planirane putne veze mogu se očekivati sljedeće opasne materije: .4 Rizik od prirodnih katastrofa Katastrofe mogu da obuhvate put i njegovu okolinu. butan. Nivelacioni odnosi planiranog autoputa garantuju sigurnost od ove prirodne pojave. a put može biti ključni faktor u planiranju hitnih akcija .U koliko dođe do havarije vozila koje nosi opasni teret u praškastom ili granularnom stanju. tehnička roba i drugi. koji se prevoze u cisternama. koji se pakuju u specijalne čelične posude.Zbijeni gasovi .

6.3.4.5.4.3.3.3.3.7. Dionice Podnovlje-Johovac 12.2.1.3.3. Dionica Vukosavlje-Podnovlje 12.3.4.2. Dionice Podnovlje-Johovac 12.3. Dionica Svilaj-Odžak-Vukosavlje 12. Dionica Svilaj-Odžak-Vukosavlje 12.3.4.3. Dionice Podnovlje-Johovac 12.3. Rješenje o izradi SUO/Odluka o izradi SUŽS Izvještaji sa obilaska terena (upitnici.6. Dionica Svilaj-Odžak-Vukosavlje 12. Dionica Vukosavlje-Podnovlje 12. Dionice Podnovlje-Johovac 12.5.3. Dionica Johovac-Rudanka-Karuše Geološka karta 12. 12.2.2.2.3.1.2.3. Dionica Johovac-Rudanka-Karuše Hidrogeološka karta 12.3.4.4.3. Grafički prilozi rađeni u R 1:25000 12.3. Dionice Podnovlje-Johovac 12.6.3. LISTA ANEKSA 12.3. Dionice Podnovlje-Johovac 12.1.6.3. Dionica Svilaj-Odžak-Vukosavlje 12.3.3.1.1.3.3. anketni listovi. Dionica Vukosavlje-Podnovlje 12.4.3. Dionice Podnovlje-Johovac 12. Dionica Vukosavlje-Podnovlje 12.1.7.3.3.2. 12.5.4.3.1. Dionica Svilaj-Odžak-Vukosavlje 12.3. Dionica Johovac-Rudanka-Karuše Karta ograničenja vezanih za vodne resurse 12.2.3.4.3.3.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 12.3.3.1.1.3.1.2.6 12.1. Dionica Svilaj-Odžak-Vukosavlje 12.7.3.3.4.5. Dionica Vukosavlje-Podnovlje 12.2.2.3. Dionica Vukosavlje-Podnovlje 12. Dionica Johovac-Rudanka-Karuše Karta ograničenja vezanih za poplavne zone i planirane hidroenergetska objekte 12.7.4. Studija uticaja na okolinu – Lot 1 274 .3. 12.3.5.7.3.3.1.3.2. Dionica Svilaj-Odžak-Vukosavlje 12.2.3. Dionica Johovac-Rudanka-Karuše 12. Dionica Vukosavlje-Podnovlje 12. Situacija autoputa na koridoru Vc 12.3. 12. 12.4.3. Dionica Johovac-Rudanka-Karuše Inženjersko-geološka karta 12. Dionica Johovac-Rudanka-Karuše Karta ograničenja vezanih za tlo i poljoprivredno zemljište 12. foto i vidio snimci).1.

Dionica Svilaj-Odžak-Vukosavlje 12. Dionice Podnovlje-Johovac 12.8. Dionica Vukosavlje-Podnovlje 12. Dionica Vukosavlje-Podnovlje 12.3. Karta ograničenja iz planske dokumentacije 12.3.9. Dionica Svilaj-Odžak-Vukosavlje 12.9.3. Dionica Johovac-Rudanka-Karuše Karta ograničenja vezanih za pejzaž 12.3. Dionica Vukosavlje-Podnovlje 12.3.2.11.8.2.10. Dionice Podnovlje-Johovac 12.9.3.9.3.3.3.11.3. 12.1.3. Dionica Vukosavlje-Podnovlje 12. Dionice Podnovlje-Johovac 12.11.3.3. Dionice Podnovlje-Johovac 12.8. Dionica Johovac-Rudanka-Karuše 12.1.10.4.10. Karta ograničenja vezanih za floru i zaštićena prirodna područja 12.2.10. Dionica Svilaj-Odžak-Vukosavlje 12.10. Karta kulturno-historijskog nasljeđa 12.3.Bosna i Hercegovina Ministrastvo transporta i komunikacija 12.3.11.4. Dionica Johovac-Rudanka-Karuše Ostali grafički prilozi Karta buke bez mjera zaštite od buke 1:25.1.8.3.3. Dionica Johovac-Rudanka-Karuše 12.3.3.3.11.000 Studija uticaja na okolinu – Lot 1 275 .9.3.3.4.2.000 Karta buke sa mjerama zaštite od buke 1:25.3.8.1.3.4. Dionica Svilaj-Odžak-Vukosavlje 12.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->