สมุนไพรไล่ ยุง

กะเพรา

สะระแหน่

กระเทียม

ตะไคร้

สรรพคุณ

ลักษณะ

กะเพรา

ชื อท้ องถิ น

วิธีนํามาทํายา
สมุนไพรไล่ ยุง

สรรพคุณ
กะเพรา
•แก้อาการคลืนไส้ อาเจียน (เกิดจากธาตุไม่ปกติ)
•ใช้แก้อาการท้องอืดเฟ้ อ แน่จุกเสี ยดและปวดท้ อง
•แก้ไอและขั บเหงือ
•ขั บพยาธิ
•ขั บนํ านมในสตรี หลังคลอด
•ลดไข้
•เป็ นยาอายุว ั ฒนะ
•เป็ นยารักษาหูด กลากเกลื อน ต้ านเชื อรา
•เป็ นยาสมุนไพร ใช้ไล่ หรื อฆ่ายุง
•เป็ นสมุนไพร ไล่แมลงวั นทอง

ลักษณะกะเพรา

ไม้ พุ่ม สูง 30-60 ซม. โคนต้ นค่อนข้ างแข็ง กะเพราแดงลําต้ นสีแดงอมเขียว
ส่วนกะเพราขาวลําต้ นสีเขียวอมขาว ยอดอ่อนมีขนสีขาว ใบ เป็ นใบเดียว ออก
ตรงข้ ามกัน รูปรี กว้ าง 1-3 ซม. ยาว 2.5-5 ซม. ปลายใบมนหรื อแหลม โคนใบ
แหลม ขอบใบจักเป็ นฟั นเลือย แผ่นใบสีเขียว มีขนสีขาว ดอก ออกเป็ นช่อที
ปลายยอด ดอกสีขาวแกมม่วงแดงมีจํานวนมาก กลีบเลี ยงโคนเชือมติดกัน
ปลายเรียวแหลม ด้ านนอกมีขน กลีบดอกแบ่งเป็ น 2 ปาก ปากบนมี 4 แฉก
ปากล่างมี 1 แฉก ปากล่างยาวกว่าปากบน มีขนประปราย เกสรเพศผู ้ มี4 อัน
ผล เป็ นผลแห้ ง เมือแตกออกจะมีเมล็ด สีดํา รูปไข่

ชื อท้ องถิ น
กะเพรา

กะเพราขน กะเพราขาว กะเพรา (ภาคกลาง)
กอมก้ อ กอมก้ อดง (เชียงใหม่)
อีตู่ไทย (ภาคอีสาน)

วิธีนํามาทํายา
สมุนไพรไล่ ยุง
ส่วนทีใช้ ใบ
วิธีใช้ ขยี ใบสดหลายๆ ใบวางไว้ ใกล้ ตั ว กลินนํ ามันกะเพราที
ระเหยออก มาจากใบจะช่วยไล่ยุงไม่ให้ เข้ ามาใกล้ หรื อจะขยี
ใบสดแล้ วทาถูที ผิวหนังโดยตรงก็ได้ แต่กลินนํ ามันกะเพรานี
ระเหยหมดไปค่อน ข้ างเร็ วจึงควรหมันเปลียนบ่อยครั ง

สรรพคุณ

ลักษณะ

กระเทียม

ชื อท้ องถิ น

วิธีนํามาทํายา
สมุนไพรไล่ ยุง

สรรพคุณใบ
กระเทียม

เป็ นยาขับลมในลําไส้
แก้ กลากเกลื อน แก้ ไอ ขับเสมหะ ช่วยย่อยอาหาร

ลักษณะ
กระเทียม

กระเทียมเป็ นพืชหั ว ประกอบด้ วยกลีบเล็กๆ เกาะ
กัน โดยมีเยือ บางๆ สีขาวหุ ้ มหัวไว้ เป็ นชั นๆ ใบ
ยาว แข็งและหนา ดอกเป็ นช่อเล็กๆ สีขาวรวมกัน
เป็ นกระจุก อยู่ทีปลายก้ านดอก

ชื อท้ องถิ น
กระเทียม

หอมดเทียม (ภาคเหนือ) เทียน หั วเทียน (ภาคใต้ )
กระเทียมขาว หอมขาว (อุดรธานี)
กระเทียม(ภาคกลาง)

วิธีนํามาทํายา
สมุนไพรไล่ ยุง

ส่วนทีใช้ หัว
วิธีใช้ นําหัวกระเทียมสดมาโขลกผสมกับนํ าใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 1 แล้ ว กรองเอาแต่ส่วนทีเป็ นนํ า
มาทาผิวหนั ง หรื อจะใช้ หัวกระเทียมสด ทาถูที
ผิวหนังโดยตรงก็ได้

สรรพคุณ

ลักษณะ

ตะไคร้

ชื อท้ องถิ น

วิธีนํามาทํายา
สมุนไพรไล่ ยุง

สรรพคุณ
ตะไคร้

หอม บํารุงธาตุ แก้ โรคทางเดินปั สสาวะ ขับลมในลําไส้
ทําให้ เจริ ญอาหารแก้ กลินคาวหรือดับกลินคาวของปลา และ
เนื อสั ตว์ได้ ดีมาก

ลักษณะ
ตะไคร้

เป็ นพืชทีมีอายุหลายปี ลําต้ นรวมกันเป็ นกอ ใบยาวเรี ยว
ปลายแหลมสีเขียวใบไม้ ออกเทา มีกลินหอม ดอกออกเป็ นช่อยาว
มีดอกเล็กฝอยเป็ นจํานวนมาก

ชื อท้ องถิ น
ตะไคร้

จะไคร (ภาคเหนือ) ไคร (ภาคใต้ ) คาหอม (แม่ฮ่องสอน

วิธีนํามาทํายา
สมุนไพรไล่ ยุง
ส่วนทีใช้ ต้ นและใบ
วิธีใช้ นําต้ นและใบสดมาโขลกผสมกับนํ า ใช้ อั ตราส่วน1 ต่อ
1 แล้ ว กรองเอาแต่ส่วนทีเป็ นนํ ามาใช้ ทาผิวหนั ง หรื อนําต้ น
สด 4-5 ต้ นมา ทุบแล้ ววางไว้ ใกล้ ตัว กลินนํ ามันตะไคร้ หอมที
ระเหยออกมาจะช่วย ไล่ยุงไม่ให้ เข้ ามาใกล้

ลักษณะ

สรรพคุณ

สะระแหน่

ชื อท้ องถิ น

วิธีนํามาทํายา
สมุนไพรไล่ ยุง

สรรพคุณ
สะระแหน่

สะระแหน่นั นมีสรรพคุณมากมาย เช่น เป็ นยาดับร้ อน ถอนพิษไข้ ขับ
ลม ขับเหงือ รักษาอาการ หวั ดได้ และยังสามารถแก้ อาการ ปวด
ท้ อง ท้ องอืด ท้ องเฟ้ อได้ และหากนํานํ า ทีคั นจากต้ น และใบมาใช้
ดืม ก็จะช่วยขับลมในกระเพาะได้ หรื อใครจะกินสดๆ เพือดับกลิน
ปากก็ยังได้ นอกจากนี การบริ โภคสะระแหน่ ยังช่วยให้ สมองปลอด
โปร่ง โล่งคอ ป้องกัน ไข้ หวั ด บํารุงสายตา และช่วยให้ หัวใจแข็งแรง

ลักษณะ
สะระแหน่

สะระแหน่เป็ นพืชเลี อยตามพื นดิน ลําต้ นสี
แดงเข้ ม ใบกลมขนาด หัวแม่มือ ใบค่อนข้ าง
หนา ริ มใบหยักโดยรอบและมีกลินหอม

ชื อท้ องถิ น
สะระแหน่

หอมด่วน หอมเดือน (ภาคเหนือ), มักเงาะ สะแน่ (ภาคใต้ ),
สะระแหน่สวน (ภาคกลาง), ขะแยะ (อีสาน)

วิธีนํามาทํายา
สมุนไพรไล่ ยุง

ส่วนทีใช้ ใบ
วิธีใช้ ขยี ใบสะระแหน่สดทาถูทีผิวหนังโดยตรง

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful