P. 1
Pocock Historia Intelectual Un Estado Del Arte

Pocock Historia Intelectual Un Estado Del Arte

|Views: 213|Likes:

More info:

Published by: Víctor M. Quiñones Arenas. on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2014

pdf

text

original

Argumentos

Prism as

R.vi,l.o.HI,lorl.inl,roctuar N'5/2001

H- ',., '.. - l" J I

- t 'a ' r··'· .'. . ..' -., , - .....•. '" '.'.- ' --. ' •.

.. . IS_O '-lQ mtetectuat:

un estado del arte *

f,. 6., A,. HOCQck

I~re.hl~$~j)~_z~.~a.-.i~.'~S ~lil.~ .. a .. ~0miP~~ ... n ~j, ·~.~ ... ~.:e_.~. ~.' o. k\ ~9.J~m€.Ji.;_'., .nbl~V~.·: ~~,mn.l]'bUb.··~.'U1IDli.'.'f!i.,~t;;~~nd.menter,efIJ~[e. 191~.~ 1. ~~Z~au~qut 'utRa ~' fiI,m: 'fue.['fI][W eje:n'~:,);l~Ia. Slll~tlln· tiln10 (;(QJWf~)l-'

:cias e\astante anmiii, de ~ulp,a:rk:t,oo impmsa,. ::01 ~lt:irn'w~ ~~e@enlS~J~[lYE 1ft wtalldad' de ll®~m~fa paneii!e]]J0 L'1fia:jnfritOllu~~j:1il i'nd~pe11ld]~'FIte., lCilrO'J;@ 'G0r1.s1ea:3!dioll,roJ~pmsentl\ll un trabaj,(Ysebre ]a b:~s:~[da ~e.~ dli~lJig~ .p~Util~0, ~l1lDgll~IT_I'II~c!i~it y Es~ld0~ 't1h~iab:~~ptiriiei~\l,I:jjj~i~e amt~e, 1a Re~~Det6n In'gIe~a",de ~1~81l~"j lra Re'¥l9:~u~it~m F,a:~~.eS! d,; l1'i~t :au'mgjl~l3! ~S{et.-a :~a'ftb Plt,trea las i:ll:&.innaJ~\;;j'il)me5r€J6 esa bistoria ·en~IG,\peln~tlvW1t1l:faal~S, ~p(lst~d0res :3, este ;~ltim~ aeGJ'llreei .. mlf/,nte. Sl tialkt~jifl! es, ,[}Am dfl-t].Il1'a. ~eu\ en qil1Je: Jss ,ero.~~lclone:sd~·la ,r(hiist,~r:ia~tft'n~oo"~ es .. ~ab: ~n O,ontiil:U,Q ctirhtittil~"l.j'[l 'e:a.mb~~~al .~ m~~ ibi$tLt'e, '~[~e ~11J "Qtr~ .ml]im~n f •• y 'cit),an4tb ~,~ :p'er~'p;cieif'l~S dZ~:J.tW"~u'e.J':l~fiJSf~~~e ,j ~il:a· ,h.~Slol.r~a<:dfll ~~a.'ltl'ile:rnt~,p O1'~r~.~QI'!i' .,atr.:il.YiillS:gll' .'~. ~~:a;m~n y l!l11(t fef€![mld,.a~,]fin h:rt~T~tMi. 1l.1.n'.i9~:e ,el pfel~me: V~!t]ln:J&l1 . .pr~reQ}:1:a: ~e.t llID ,ailqf1Eea lai~'.r,aJ':·" tiea yrliiO.~a la·tie()F~,a d€< la rama ,(j!@;lr3, MS'~o~h)lm;fta a '1,a qlulpen~]l~~~j es Ifn,€!(Oe8MIU iiIDtFoou~i[- 1·{)::srl'i1ia1,andiG li~J1ld'~ JLe sitd,~ e:t;I. ~l'pr0~~Q;~,li& 9;fUibj'Q iGJu~.'afeQ~· la '&rsteril .. Cffiel Ilen~":!ll:nl@:n)n i'~I~'~i€~:., )L;Jl"~S!rtt~f)'dc()n~ ~le uni l1tE1itl'li~{( "!I ~us :M~:n~ul~bj;U.l~I' ~:in ~~.g,J~. ~g r;~p,~~:~lctlam;q'0, ge·l,as '~o:mcsr~d~ ~Jra~IdM l:lGlf lin 'Pi~~e! ,me ClI,lf1Jbiif0~,n:Q puede 'hIaeer{t lin!~tJ1Pli,!~ :y~a'S .. fa :ciJe:MO pnmlo eN~~IEI~a~1 ,€ll;~~~.uaje·:de la., bmrfa.

1:a: belJ:dl.i~iEh~pcl:Ql,;~:resi~nes., ~~niSib~,nia; ~~JllenwmJ'el1t{.l :PQl'ftJ'oof" e ~~~.~tmj;a '1~1 d:ll~~ ~:~si,:_"~lfltl~~r' ~ ~~el c:,m~'~J'll~t~ t}'fd~<n\ttni<s(lihr' 'i,tti1n'tic~,si l"JlpJi m~m, s"er· empI~.~" aq;1l;f~;··ye:rn ~;a fIlClwn~ll{¢l.um .Cie tas i'n~d'te'cloifi~ ~ "llb1leati,Qll~,t€W:lt~~ itQ1lql1~"~,s t~mUiaE r ,ebrrnvf..F,lf3-f;flliJll~

• ~f lfil - ,.., ~.. _ _ ~ Ii ~

~. Sl\Ive paraJ .. mQIVlll0U' 'llues:tt,8i~s If.merg:II3!Sem~:as dtFeecl~nfs COfJ'OOtaSl; y~am~fl'rr ,p:0Fquer :l!lQ es

I~[[ mod~1 ~~,g:tl'n'O in~~pWjpiadIa .. Ljs~eti:vi,dad~.s·q1!Je n~I'lm:ptdm I ,estlJ:djat$Dn~ noro~iam~n~1 Ias d~ ~1®S: bo,mbresc '''$ muj~re$r,q,n~: pli~H~ll; ,el: d.iiCI!~0; q~.~' ~~rQS I;:n.rliian: ~ ,au.~HIitirti~, y. ~l'i1J.~t~ ~11li~~f~ Y Il!hl~b¥e ~e mtnl$it te\~iar':8 '~fl\JiS'p]'a~~'ig:dl~~r~. ~;~'fa. 13: fif0i~(IIf(a y lia, '1lll~~R¢bL :~Q t9'gs,,tra;ft~:e;;~"e,ll'C-lmbiID;€Ilip'r-oou!l)~ao ·e~. ~1a l!1'lli1s! ~e; '1~a :hb~6~~"g~fra'i'"em. I: .. U:~ti:m:as dtJs ;~OO.~d~ ~:n~e Ga:nJ3J.tet~zat.se . .eom01.1n apattam~e~. de la :insm~!I\en61a en la. h~sb9[ila del fJ.€rnsami~[f~o i{y" de ~ma-,

L .,,-: '"f-'~@'.· -:<x ".- ,J • 'AI . ~ ~~I ,,- 1-1:[:"" ~I" '. J~I:O;' _<;;.-t:,; ... 0'·· ~J . - ")if . ..1- .": b.. ..: .. ~ .. ";J~ ~ ~.m

[Jl~ "t.lll~mu;:) marcaua, ~~"~ ':I,i:l:e}J:s: ~~:!I ll'tl,',1, '1~t:.'W 1!.IIlIP.oapr~t;;, en w,J0 ~a$~I~e !;;iIJJL!eMIIII!!9J. ~ilr~ wO

. ,1ih~jtvt'~ :q-!!~~M'tOJ ~11~dilWC:l~ri~"~. ~~6; 'A~. 'P~~O!l~i ~I"~trl!l .. (~~mtI~~, o'ltdBi"5,.h11j1,

~f.m~,s,,",'Qn - __ .~. ". ~~d lIi'slJary,. r;:/~ifJl1C!!'m drf -, ·11Igl.l1,"-~fb ,CruftiJ1Yo CMttbJ1i~g~, M~s~,. 'CaMbfi'lJ~ Uni,:,

~rjilty'fI~s~" l-9sr5,~pp~ .I~;,Nt[l1adW:l;~t~fi"j~. Rlor~c,iQ f,o: •. ]:

ao,a] i?Ctdslorbt del barn:~,a'" 0 ,c1hblluria del disl~ur.se;~''1 ::aJlF!Q!lle ne dej:an de, ~rRml(lellJ:l.m~~~ Y. n'O s:pn i,"ep'~h,a.~!l qui~' selin W,jJ mejottcmrllnalrograJ"enc.ontrnda b31sta a'hol1a.lviGstr,ll' iG6nl(~), 51! ]jj,PYldLU~~4o ,e)re mIlI",jml.~,~, 'j qu€ ~lJlt~~iJ: es ~~~ri:.b Pcillrafm]]JLfidu'GiiJ' §u ;pra,cruea..

En una [etr.(')sp~tiva Qentr,ada en 'GJlm~,dijg~e. £1&118 de l'llsIOEig~'n~ del~~ro,Gv:imiertftl"pu~ dl&de:5C1il:b.Fwfse ,00 el ato'li.sis, HilJgiJ:fstmco Rri vi1~i:ad~, :por los 'fil~,:SQf0" ~ III C!ilSaa.aa'd'g, ;):950, que 't:endian .' }llr€}Se]1tar' ~ss pensa.mientos Garno proposicmones que apelabarn'l una, eian;llda.d, Hmha'da,.~:m,&d'Q.s dlc v.aJiil3g:t¢R,~ ,mrt)j od'gen&$"se haUitn,tuJ;lS',necidis ,del aeto de hab1a e~~bor-ada:s en O*'faJd y otr.QS l~gar~, mas, Ii) mern'Os lCin Jamism;a, ~9C'J~, g"e: ~ infmjnalb~n 1(,1 p:esenfatJos oomo ,e:nrundaflills que actu:iba'n !il:i!lltne"qureT:!l&s lOs est'llI(d~~tJa1;} YfJ en ri~O{,i spbir~ q~,~&n"s ,l<os pr~'" 'ferram. Ami()~s enfoques tendia,n 3, 'Go.lil€iCrltlfar Ja atend~fim en la gran :varJ~d,ad de ~QSas q:lIe I.P'" '~U:a:n d,~c:i:rSie cf~nsiJ{Lar~ ,ditWts. :y en la diversldtin de :GlZnttexloSc lingthS'tmcos que leonMi .. blJian 'a dete,rm~m~r to que p~~cfSl :~eci1" .'. e: 'per,'Q' ,sufrlal) ill nl~'ttJ(.)fiem:pD 1. _ aAtlcfQ'11 de le q IJle se decfa, 1& 'bas'l:llflte",obO¥i,a' ~~l :gm:~ ,~~ nistl:ori:ad9're8 ~el peJls~]fii~nt~ potf'li¢p hic,ier,oIl' ClQn las p.etat1p~i:on~ -que:-as,l se les jltU,0f1:iaQ'; pero es 'curiGS!0;i em r:e~rQl:i,eG~va ..... Jf ml V'l2u~a mU:lStJa

... ~~] d' -,1;-,6; '1- , "h ~ c -1" ~1·Jj ;I<~ h "'" ... ! m' ~. hist ,', d

~e G." liiJ~L 'qtle es 'Iace,r q~e, 0S t] ~SlI::iIlOS : alJ'_en u6: ltas, rmsmas coses.que Ins, ., ;ISl!eniiLom,~,

,q~e 13 S'N~ Plli,toa:qp~ ,~a'Uftcs; fJ'nll~3.(ltfliYJ 'qu_'f~lti' La~dieU empeEi, a 'llibUc~r' en 19.:)6" SiC. ,COl'l,s:agwa casil.por QOmp]elEO al analiisis t :hl explllJr;.ao.iltJ!Il ,de tieelarnej,Qnes "J ptpbFem~ pO'li&.ts!G~ ymlil~fJfielO a,' dete.nD,hl'J,D ,s"n~ltlJtllS, ,msit6ri~'o 011 ma: :hi!t'odogn:\t(a:~e:Ja 'idj,elIls:l(iJi p~lrlica.l Par,~dt)jjcamenie" em' 6' lRome:ntgf)) mismo en ;~e. Laslen ammu:::ht!bwque upor ahllt}1, d~ ~o,ow. motl~bJJlf~ fUgs'IXia l~,!~ft~,e:a,'es~,mL;tenaJ~jl ta hi~tQrial'del,f'ernsamietil:t&p(lJ:fU€GI~ In(t]uicIJa. la fl~:o~otlJ: 1()1 la fnostltla R1JOO,e h'le'lturk:e;l1, ;a~gl9~ ~staba a Pll'ljl'~O de exp,e:ri:memtJt un renaci'mi:ef1to.llu)tmI~c dFam~ti'to*, debiid(i) '~n~g'~m p$lHe'3!l' :p~pjCl I:.~s,let!. ,POie el' tm:b:aje«d!fRfril] d:~ cSle, s,cibreFib;il,ef Y Lf'.l:~3el GlJued~JfI]:seji6 a otros, inellddo-:qnmn, esto eSGdhe.j, los, RnJttGtl:S~, tan'to ~1l1i~<s ,c:cmi·~ tJJlst4!t:i~Q,~" e.ni lQs. q:u,; deb-lin sttllar :s.us :LD'vlstigaoionflisc•

~sf ~QmeJilzQ a{o;lill,ar forma ull~ hi:sJ~ri,ignfij' q:l1le;bacia Jim.C4¢e l~ml~,ciertai:,~a~poo~QS,a-, racferEsticos; ~n, ,rimer tD,P(~ IMtia div:e'~iiftd ,d~jl'i~-ga;s ,0 utr!D,g_uajBs.~ll ~"!met ueg:6 if! conOtli,'" $ehl)\S", J~Jl ~!lle podIa, lJcVlane .I,de.,m la, di,seDsh~IIlR~lffiea (un ej1emJDQ pDJdd!a ser ~. I,ngua;j~ at! ldet(t~:no oonslfetbafnar~o GOITUJt'CoDs'tttDyente de .~ill,que 'koy coaecemos 66mo' C'otls:limc;~e~ ~,ali8ijJQ~a:mf~lu~~~ !J $J~g:urnd,'0~ ,em, 10'S pa.rt~pal1;fis 'ii1IJl esa di;~&g8JiIin tJ.€lJmO ootQm 1hiS!OCiiftCO~1tj lIue resp'~d:r~l'll uno.l1t' Ottil1~' en ~p:a di,ve,mil:!a!do ,t:9Dle1t(Oi ~j1fg.il~tl(J.o$ "I, ~tto$ 'COlllitHlQi: 1'0- I:n~~os e l1isW'li'icos que datlan. a ]1. ,m:s"r~a, '~tJpe:ra~~e ',de, ;SIiJI a~gu.QUiu·iit$ei,6n UFl;8, ~';tD:~ DlO~ r.~ca~ :Se £QRside1liaB,a que la reedici6,n de ] 0& e~;r1t~, de 'Hme:r' eft ~ 679 habia 51lstitado res'1,,1~s~as tall CUV'~~$,'de~:d.,~ ei pi'L'rnt0 tle 'vis,ta. tingD'wstnrCQ' coma ,e;}' f'rDneJ" tn:rsa~ de]::Dc!k~ rlU.R F~spet;I,,,al Se;gurlQo JlI l~ts Di~lf:} ~, rs,:es oil €lQvlrnmertr. de ,A~~filQbn Std:riey i:iQqJ1e,sp~t;to ta am-

11118 lr_c' ~oOO~iDn~;~ q,l(e piJedelil.%dm~~se ~m.o,;pru~~~,.d~' s:£~ r~gta, SDJ] J. G. ,A..E(lIiG~~ ""Tht hi~S:t?~,otpo'lhl~

CaW d\CU~hl~ :a'metllJad'ol ' \r.rqll.lJi:rfJ~:i ~n 'Ci~J,~1!,'lU y w. G."l\ull('i'i:d!Jni(Cp~p~al ,P'hii:Qsyph1. ,,'gUlt" qmt30-

'Cd~t ~t:Q.~'i,erin~ ,1:" '~;;jffin,$ili'!lnllU:qj j~ 'Ioeiil m.lU;iinG'(!a~ut :(tI~,~plananon Qf' ,!~~i!ah'2lo!j01l1"", y

Johnl' DI:n1'IlJ• °llfe. iCl!iWlUiy 'fl,'f ul~ ':fY ,b,fJd:~". '!lmbo~ en Pmr'LaslPlI:. 'VI. 6. 'RunQ1m:amJ y 'Ql.!,e:n:tilil, Skinller'

I e.. _ "Ii .9'-' ' n,.,.)· ,', . oJ ,(01" • .' 0;:;' .' ,i' (i ." #i,;r . .d it A'l'i>i: 'I,:ctm'! ~ _'''I.. rll~' ,r,~~I~ "f!'~0!~~.,1l'; ,i"'~li'n,,"Ief.~'i,~,~~Xh:U'1 .11 ~!".:;;.

2 P~~r l.~,~~t PI)" ,I','iJiltlS,(JR,iJiJ, ',;p./I'ii(;s,(ftfd SQ,dety;, Q",&ud. 19;5:6; :111. vn.

llP¢~cr~iJ,sf¥f aa'hlp')lJ N.~'Yiarti.b.:t!- ,tlJf.(/ flt/l'8'l', P(}liti(f41' 'Wo1"b, oj 3fl' R:oberl Filmsr" ()~f01id, 19'49' r~~I!l:Gcr6!il lii!f!i~' ~:1,~~;, ~~lriil11;iqil 'rmf<ho.J'-fJJ6mifNj;_Ftlmep-:~ke sobro In: tiIJElJ~'tRt:rR ,pmfik'l, Mai(J,r~~.,lmst~totb dtr BS,.~jQS' Pdfn1i,OO~~ U'66]; rdl~m .. JQhn boc/ce: 1wQ'TJre«rl.seJ l1i6o'VC:"Jl!m~uu'~ Cmnb!;m~ge~~960,te.di(;OSJl re'Vi~l:I~" U}63~) l~lradlii&i6n

l~iJ{[,C~]il'!1~= f)J)'$.~11$a'O!5' saiN,rutl :rabiw~cl~il,8.$£cl.dCl:na~ iPrnail1l:e~~~g:~l&lIl'Ii~ H\1!,S]I,., ~,

II J. IG. A:~ Po,DI:mk, 'Thtfi; Anc.ieflll"COlI.:fl.ilmlihn t).",i/ Ihe 'PeJliltJl14:w: B"8U~ll' H.~.s_tO"CD.,t 1'kOlJIJAI in the S~~~I!(nlh

'een.t't4·rJ'" 'Oamibfitl!gei' 1:9S1. '

1k .,... . ...:1. <, .., .1;:.. . .:~ .. .. t·· 'I! e;. .1." J' . .J ,

g,@~, y, 3,.tm~Jml} 't1~pO' J,.!m~mu0~ @:FJ! 'Cf,Il),e.g,e5 se 1I1uemsaoan mas 'eJflmphlGar: a;~1. i;;7je,'ef~V~~er!

GJlil.md l:'f~~ftS~!J que$!l ,P:~:tti,a::r:i::h~fHpUe.SmS' di, ~"t:~PQ~~.a. ,e~nff~~~r'~ira 6ntr;e F~tyt y ma.tilY o,l~ rey~is~~' IlI!C ]JamQgf~~ t:t~~ha l\l~llr.m lOli]:gH:tA~ N'¥il'l~);' T~!1Us ~~g hil(ij$ (Jet~ bi:,~lQ~ ria d~ la. ~is~~H;ijfin p'¢dfan_;~6,gtlrnr:Sl~ ,ill!! medid~qu~ d~'lte~gtIIJ YViQl11V.a 1Q\I1I1L¥I!{C~'f! c~mIen!,6 ~la sJl'-iir \lIm. ,h~st0fia, de<~~mres 'q\le, 'e:n;l)Jneia!t?,JIlI Y' [,espondfam ,em urn C€Jotexoo l~rJgu{s~loo, ICQm:[l'art~do m\ill'l6J;ue·~divetiS0:. E:~ im:tem0garif~de ~f£'JiI' gu! '~oon:o"e:Eo ~f~iee...ci$1 !Como uiu;( -i&~o~tu,dl~, ';ti;11 la n isb"'tio~ta,f,jn.,l.1d Pfds,jjb" J.e:Jid'Q pO:lf:ti~~ e~i8)e tI~$,c'ribj.f '~l t$\I<lQ ae~:a~u,e:~~jf;jill :It'J:t~s!6e:"qpt;'0<cbrt:i;etia~ , es:'~~fl~il h~~dlq;:~m ~Jl.tab,m~Qef. ~1&.:{ea'tl,s,. 'LoI'fI,~~: :~~ wiJ,m,~:rnuj e:Olfl,ciem, ~~ ·~t!e i:iID~ditr 'etil:tmfl~g~ ltJ:ulul' ona :ne:ce~tdar~ lioodda " 'atm;Jd~.,dal' de ,mb~ar Ia h~stQd.0,g1afrra d:~] pe:rl;SHm'tcnt0~:'p~~idl®~ y sus vinGl!!laGiones, y ~ -:-ir sI1iiI]pIMiedoLe;n t'~n0S

D'Wis-: t:l;~Naa.eJljl~ ht~st~':ri'c~~. -

H~ sii!Je 'fw~blW~]l, ~ie~:r qtie tl,2 ,(llfJ o~~n,¥" la~ d~,i~U m~:"!illlll ;teAd~ IPH~~9:a.y I,ll ~is~Q~ ria delll ,etJlsa,mi:e:n~~ '01fU~~ ~~ ha!'btan cfQllfnndri!ti:Ot Y qlle.~I~Ju[gj;miremt'~ lliJe UU:8 :fil'Qs:of111~anilh,-, ~ica 'Y JIDguistioa ;~v·eFamertte a:bismmi.ca cOil1tfib'l~yo,'e1l. mu~llit~ a, a~e:nO'utr(ana[l]:a:~;. Per,ll' s1 m~Si t\U6<scQlu& dclltm~l!je IJiO 56 P!~Hp"lfn p.~J la e&~'ri~um& dre J;.lJi8iwni~. b\l's hist!lida(l~Mt :Oil",~ "~Sudrl~,1 ~! ~etJ~ir ~reol\irtib~ir aJ:a.:fl.I~$!lti:a. ;a~.1':s 'ao. ,(Jtrl1[!l~;a'y lfts',p[-t!p;p-S.~tl(in~,. 'Qut~~, f:S;ff0 e~d&"e: es; OOn.s,me'l\t®'~ d,elqttei wa" 'que. IR,[ietfiltillt de klrs, ,t0jlb!!Dm,ms de'fli':lo,pp1rl; PrtJii ..

_._ 7 . _-'1i- _ '", . -- ~ - ~ -' ',..,.~ ;-.

tirlS· cl!naS6Ifije,?~ rle:seublri6 Ig,ueA;~bf1J. estado lalfli(GmI~ietldgde enos; ,~ecl15,a CflXtP' de";la,~riid~~ ..

ea ci0Scllbdr :Sil],si ',r-o:P~u vinbulJad(]:me\S~ -I ~n-alHslsie 181 'lb""gs~ig~~Qn die:rli:trfm'eaen el mrbu:t~n~Q 'il~j@ ae b'llPJj" ~I ~\En y l1!I4~: ,,1la~ ta1tX@!, SU, tml1.~an.~,~~ P~I [,¢.i~'[1I. a,m~di;ad[~s d~~a

- - - _' -

,doo)da. iclet ] 9'6001 J~lIn la.'pnm~t!laRarit;:t~:rn de '~~i$ ~~_~lt~~ file 'CJueu.tim g:k:j_n~l!iIeT:~ Lp~ h~ stqlfwla.d~e;s·

diJel p~n s,$Ui'en!w, Pl01Ffic-o 'fZmps:~atiOn -a .poR~r 1>a ~"J~~a de ~u :pl'i\)IJ1~a: jll\f'\?;st.tl~ciQn ., Ia U~va~ Fon .0. eampose:n qnese emG@DltI;·aba €Q'n la. f:i~G.soEla,deit le,'ij~Uag'0~ IOo'me:ll:Z;~ eD,rO\Gi:6"Il1il:a'aii~n~ 5~~(J.n. 'IIllGJ ~i:g!J,e- pf:if!1.tJiSje~ ell\:! iiJrltc Yi~P:f()'Si 'll !~'*toftiisj,lil~.jl.7 S;sna. "fifibil;,\ "J fa] '~~~lliU,Ul" ~tr';.

- -

z.B!r·'t&t~SJ ius. ·v~~~'~~PS'~1 i:i~@rn:fa'r ,~_dbljf' till rnis._~~~i:a~ d.Q ,'lIms~~~i@,),tal\e,'6~tiila.:@J d~·~'Gs.~bj:F~i

e~~0'aowl1il 'del,a_,c!(JfijMipn'flID1l1 .qbJ:[~:gf,!a pRsen:ta1T"~uru ·dMal1~ de, sus prln£ipa]j~ !~emsCieas. 'm, p'CQ,£"esor S~drnl1er:'es e:rJlil:Geido~0l" 1i1a:b~f ~h.,!1)~ !tm ,d']fereEl'~H'mome:nt€l.$:1 "f)'QSP:roRJ1.1ll1'-' ,~i~uniJentos;'sgn~h:u; 'dbr,eti'v\~5,Q~ue;f!I€~II~.~b~:s~~Jlln ~istQn,gBQr ,ae ftS'ie 'ti:P:O',. E] ~rt- ~ ~e;~ ..

- . -

~a~baJa "irn:p'Q;f~ln~tad'.i~ ~t!p!gr~lt l~s ,i.n~tlnGl~"e"-~ qU~U1:!: ~mlt~~r: l,re.~·a.itJ'a\.~ t_ iP~f:ttc:~, I~~ ;Su t:e~-

t~f ,~:a$ .t1tue:qiJ!!l~, ,~e ,se, p']:a(Flj®fiBtelL 8. !,&,[e~r0g'($~'ilonel IDIf;) j:nvaIid~ron ffin~ J;L~tt ,mi1®gs. bien", seihll~fi(;'m],a n~oe~d:u~ em ~dS:1lI1I11:O<s a'spelatos. de. superail:€II.P~r ej'empb7l'.,: se h:aJ preg;u[ltaGi:Q, Sf

- . - - '.~

p€ldemes rooupernr de: sou tex&,Qo ~,a5, intg:llcioReS, del ButQf. sin qu:ed,ar :P.riS,iJQjl~9'S" del e€:reu~:p henllen~uticb. Li ·:r¢.SiPJJe$jQ es q),ie e5-tepuade Set 'en vSfdacrl un peHgnJ. Guaml0, flU, tenemes Clttl§. mme1b~s 'de ,~;s ipltano'C~ifm~S' 'qLl'~ el ~,t.o ,m~s:m'd', 'tIl, hll,plict(iGlli ,~s~o' que sm.1se(me.oo (!C,ai" s,.h:mes ,.,erill' :nG slcmplie. P0tlemo~ O:b~~~,e1' gruetn~sj p.lX?6reonfi:a'l~li y ,engaii1osJS '~ ,~e a, eUa lItUiz-albl:es:, -en arm,s, escritos d:.,l 8][tor'e' en su earrrfiP9iJ:!i~el~ia ,ri:va4ai,:~n~e tels ,all!1,em~ 'T:iI~'H; BmY~:~~i' ®:ran~,cdentf;)iS, deanas, bl':adm~'fab~e eostnmbre de preserver las eartas de: lOIs

to .... """" k ." .'. c· ~ . . 1 ";,1 . _;., ~ ., ",,' 1 t.. ''';' '- ..II ' ..AI • -,

i ~.J",~U;~ lR18;tm k.Bli" ". ~:anto 'ma]iq'r'Sea ,1,:eV ~~'llCJ,1 ''iUle .eo], Ilits'tOlitauOlt' pUiBlle"oner en J lI:ege

en 'hn:onstmceh:ln d~ hip,t5i~S.Sr eiljn_rf;~p~tto 8d:m,~'l'ItimE,~O[l:@, d~1 aU:~Q!(t que p,~ede;ftj, wueg,o apU,.. earse a] prQP:i0 Im*'to 0\ :!!ometerg~(a pruaba c~n ,cll ,me;j:Qfe5 serin, sus pasllQllH'dlade'Sc de; e,st~ar ~e;'J ":"'iI'cufo hetmenetlfico; ,0 mj~H.!linru10s die esta elase :tendrfln que eonsuuir sus crrnc~'al i~i~n:ta;t:"'f1e$_atm'Q.

Un~ Qb~eei6nm4s: p~~:r;traJl~e'~s la qu!epr~t!li1:ta ,s;j p:ue'ae,.d@·liFs~ ,que e,;<lS.te-:itilJ1UI miens ~au'Cte'l!,l;r;; inde:prmmienremente Gte su,QrfM'~ ~ sir pued!} ai"~btrse U:Q ·00;.njun~o· ~ i:tlteac.ibul11s in l~ IIl1Gnti De,l auOOir~qt1!e! ~~tG IlJeg~ precede ill Ilevar il e~eeto OlulJ:rlJ(:!l~' e~rilile y ptJib[i~ ,s:u ~x~o, ,~as inte[il6h:tnes, n,,,·,~o6F~rf e~is:teIlQ'a fooie-n, mramdQsl\!l Malizan en attexto:? Le',[jmo puede, e~ a..1JJ"l?t'S'al:,er: qu~, pb~msao- ql,;u! riq1JJe~fa ,cJje.cj~" aQ{e;s d~· ~e:t IQ.tq~e HI. dl~hi)i'1 HI a;utQC'Q'D.ocimientJ@ es mtrosp€i€ti Vel' Y ~Qdo ap~or es su ~pj'~ifJbuh~<'die I\llnei:'V~! De:~tQdQS ltIiQQO;$, de YCZ ,,~ 'lilUilinQID" es ll;,m~i~ite;, 'p'ooe:r en JilI6~o,m.eblS del tip~ meno,ionadtJ, ,euJel IflinafQ p:r,'~G,~II~B:te , I 'fij:l1 ,ije ~'eila1a1:' hi, fac:ijbUidladt de deeir Ique 'un antol-de: (jJ]uien se sabe le S'uflc'iernte '£u"o antesl una se:r.Ee Ilde, 'aeQ1'~'11:eS plal'l,~bj\\ie:s: gu~ IlJa:-c~an ~~,tiv,as 't1:na va[ir~dacl, de hl!tericiOIiies" y que elaeto' ,que nev6 ,~ cabo:'~ las ill1tenrcioll:es. qn,e, r~all~6 pUI!,dlen.. ba!qet d~f~ieJ,o ~~a:];g,gn'etm"acfJtq\1:e 'p~drra haber ,efeutuado Y l;JID'e ini(~lu;:m tal v.erJ€ haya 'c0nt~m:plat1o efeet[]a'f~ PeJii) ht obj~m6J1 q!l(1! 11.#5: e'cuiPa va mb aUt. Pl"tiguflf,a no s610 iJI la,s intenclenes pueden ~exisfitjaute;51, de am:;iGQl'1.~g;e .enun,.Q~~tg~ sin '12. 'J '~i, p:pIS:[~le d'edr que l;)(istel1'l I~ ma.rg,e.n dei I!enlnaj:e en queel texto va a cOODstrui;r~e:., B~a:lugr '[)-e~i~e,:e~ un mu;~dtg h tS~tJ'l~.t'ca.menitt· dAQo:,qqe. 3.010 p'\T~de"<aJ.lre,hJJe'DQeis..I3. cm0 '[as 'maner;I.S, que pOIJle at S11 mspos,icion una, ,~eri~ de~fm,g;Il;.aJ~!i hiiSl$ltisamen,t,e 'dStlq:s; lo~, mD" do! d~, dis,cu.r~o ,q,llle 1e.~s()DJ l:,eGlesillJles lie aalm m,s, irnl~eDCiQnes q:u@:pu~de re.nef. al:p~'QP!{)it1t~Q.nar ... le los, mgdl'ip~(bgn .. Q1!1:e. pqifi!lie.'cOllQr 'p:a:ra, lle~a:dJs_a eaibo. En IBsle pUltil1)llla ob~oom,6n. ha p)an~ea{t~'~,m; 1s c.uestidn ,d~'I& la,ligtle ~'m,m", ~,' de: la p~r,~l'e, .Ui 'dt (QiS, tPil1,t~t¢5. ,d!e:i ~en,Il.1J,aj~ eomo la de ",08 ac~os de habl;i.

Bstef~e ,a;rte~ d~sd'a lU6gl), ~e~ pnnl~ de v:n,na>dt~:Skmner. '5ll 'insi$:cefllcla en. In: ,ltee:upera:c;iq,n de. J,a£ :int~nciQnes ll~;Ill,:ra ifg:lli,tlo h:a.s't~ C]lerttl llunt0 un prQ.pQ~to dM:t:l"[;H~th"'ID; 'apun~.aba, Q, ,~roi'l;i,rhl consl~etat>~6n EiJe: ':ll~"lnte,nc~iQn,~s. 'que ~~ actor no l:J~afj haber ·GQ:n,oobt~!0 D neva-, do, a. efe-c'tf.'ll P0f Ital'OOen;llell-e:nf!uajeeapa~ de @jt,p"esarlas y ,~~~hzp 9JIgi;n 'Q~f~CJJI!~ 'it'ttieijrlaba yl3C'a~i~a,ha otrls inteI1H:liQfiles. m m~todo .ore S](innel';, en ~Clnseclle.neia.. ~lil'('!jS ~IDp;t1J6 ,a·re.tu~ pe,rar el tengllitij;; d.e un il,UtQt ne menes ~ue 5U· im:mn,~iQ[Jei, X a tratara es,w eemo ,habita,n®e de un ·llIn:i'\i'~S0 :de,tWl8,~~ies Q~le Dan sllidr~iaQ ai4$giltP(}Jes ,qne profleteen ,e-Has. La eonseeuencla de. ano ne as 81;] m~HlCl' ·:a1g~llQ~;I.ed"\J~J:r a,~ a,ut~t' ; ser' t~ me;~o PUr: 'tV'0!t do '$Up~~i(J'i,0 IIe8guaj,e'; IGuanlO mas c61Ilplejio e inoluS:0'Cfi)nlW:a~iq:~orio 'es',~[ ,e~~taxto Ung~J~ticol eD g,tlJ; est'~isilil,a:d6."ma.s rjl~os: y ;ambmv'.al,e!Jl~es snn 105 aetas, de hahla qlue es 'Ivapa2't'de: 'm.J.ecutar y :m@}':0f re$ult-a la p~tiallfliCWf ,Cle·'tue,'esto· fag,s, a.t.tu£n.;s~obre,e] ~onte:X:10mismll e indu~€an modif1i:ca,~.i,gnes .. y ca~b[~t:is em. ~] .•. Bn 1~~e 'plI'r:ib'J', 1a ht~'~m;j.a de! R!2!'.w$·ami~nl"Qp0~'itlico,. :~Jil: e1QQvii@!rte, en una. htswri a del hab~:a y ~ (t~~CUrsOlf de lasi'hklf;atci,ooles d:~ t'(lJt"u~y parole; seafitma ri0' s5J d~,qmil s.;u h i s~o:ri,a, C$ un~ b w stod:a de 'di~c'LlIi:SJo~ ~iJ]JO ,que! tier:re umLhisJtqd~ 100 vb:~ud de GEirA,v~IlIl'ir:se @ (li~nrSO,

148

N,~,p'~e:e" jl'!iaib~[i diwtlaSI s11iJJ ,m1ilb'4t'go,[\:de qtm:e>el fo-e~ CIt till atl!l1IGj~R ~~il~s,hirz,~ ·:en ~JU~ na medld1m, ~b~sde'eil ~QlICqi't€):"2h,~. IDmrenci61'l.f,}aei~a tM de eJoo:nei!~n.J~fi1 c;iertrJ ni.ve:l: ,de: la 'oo.@.rta~ es~o' ,Sle r'~[[eJia>en 10's"e~~\ffftJs (iJe:t lP,miis€lrrSl:~m'lii. solire.1!(ls'QC"t-oo 'ie.:hl'bJa y l~u~s~i:fine5re@!fiI6- xtl's;; W!l ',ltierf" nbe1 'I~ l(!l';.it~"a,> e,m .. S1J Sf,fI:~I~jl, ~!il~ se ,e[l!~Q:r.llt{il!rl, ,ed' 'lh,~ ,P:1V'tI~llU@r;~ ,~ Mjjtd:',r~~: P"J)Jit.itlf1l 'l'-n'tlght y re.e.n.s:Uw;rl ,et ~~gUlt1rqo de [0, prilftll"~lc.ifamt;etJ"o:s,am'lI:§ m~c;l~lMI,a .. P@'~F de, q;ue $i jpret~n.dem~,s~n~r 'tm:nla· histO'l;,il del JlI~J:iJ!Sarrrde;f1to _,a~rti00c:oms,tfl1iJ~:a €IE aeuerdo con 'priinedfJI\os !aub~n:tl:eamoofk hi$lh&ri~os, 'delimmals ~enef medios Ie saiber q:!,J~.hhaJMa:hl~'D[w' ,a,u~r. al e~rih;wT:' '0, ~".ub;li!~a~ 'ul:)~tx~. l~~ ~\Jab:m .,~l.(ada ~;l.u~Jmt .~~nl"6:. a'un~~t~ssilnt;fi~ilt1!P'~.~, EQ ;~n,ll,fi·~. €OmiJq}~d~t,P)"liligul"!1(fIlt '~lIf! ~"iIla6~' ,~n: . a~ew:' lwh~t ll,l'.ll ~l'(j)' '!~HJ~~ d6!iri~i1,] ~s ~ .m~~:J1'lJ;.doP~!J.PI]:lalf ·~~)U~',e~ta!i~.a, 1l1;a:mi~,mfl,~~! e " f!J5l; 'fh?~s:hr~"'en qp'6/~,use ero'IlElra:ba:~~ @ :a:. 'qu:j '!~.5le '~iU .. , caba", En 5,tm~6st8~ ,~if:IJ:ill~nr :~I ,estt.aJ!k}g;ia del1bemda (.at veees rIMlu'fta)' ~e. ~1LlS'~I,cc;ioneg'r 13a ,~,a.ea- 00 ifi~nGiti'lI"fPfl;r'ti;emQ~,liIJll: ~ ti~ iD~drQn!ad6!,ClHnb 'lWDb,iehJ~'S, e'VU::I~nWuei11~a, ~p[!liSinn -'Qn,a die. ~,~ fa..~~"ditftS d~SlGjrrni~'- ~l:ll:. ]lat'bti ~e UI 8Jt1~Ot'GjtJJ~: jJpm t'stlQ ~qu.e:~la ··m~I~~~ar. ['I~fij;~ v,tU] .. ~r0:~~n,$idefa:mQStp0s:i.b[e:1' i)s:t-mil:sm0~, m~gu·ntar &;.I!l!R ae:[~r'fc,s:ab:l'~ ~D"qU(f'Fb~cr'J~',~on! 10' ~~~d lfi;amq1S,;oil ·an~end.er ~a 'poS1ibUiCl:adcl:~ una, bfiooha I~ntr-e ~;a ·iirnwnetolJ.y, e:l e,fec:tQ 'IJIll:nbe la' can!3iene.ta del, 1S!£eetu y ei~- ifelitQ m~smG!;, pr-e;llln:tar~lQ', ~S" [lmgillntM er]i~lfue .ICJc 'fl;fcEl~, p:a:r;.1 ~Diem, y m Iq,~e m:Qi~tbtest1:~'~q"yi.~te) y 'e:EuJ~~n:~af.~olh~hQl;ae. ~1J~: la~ .aq:;ltigs ~j~,UiCi.~_s enl 'tl~, efl;.nl1:~f~ ~~§J;raJ1, aibieil~ M'd;U~eR .llj~a iSeri'~ ;abij~6a dJ!0~~c~·~:. P.nr; 1.0 t;~liIt~1 .~;a p'~FilJla~ tJl ,s"0'~re ~Ir;:l qo:¢ tf~~ia 1.1II, aUb3.f 'pueClie ®ene-r:Fn!l'iIe111'B re:s:plll8'~:msf ff,' :mrlICmUSQ es ~dri€;amIe:l1I~e -i'ma .. 19ln:able' r~u!I!J.qu!e tdl~.man~raun. 'm[JtrIl'r.g.l.1r3,t~:v',a) q:U6'.e:ht(J;tar 'nJO .h.~;a refllli,n~d:el 't0da;yfa €ie ba-,

, ...... ''' ... mril''!;'i'"'' ''''-'':n, ll{Io"~, .. ,pn""""':r"·lri;:;:~rn :"",""'"i:t,.:iiiliM_ iilll1'" .i:"""'r~,trl'~""m~6 ~;;. ·l(ilo';l',f!~.oIi"> .. h!li' .1!fi" .... >.;I,>'i: ~.~inla-T' .,1''-'; ~~ "~J~lf:;;I,~~ ... 1-"~ ~Q ~!(I~JIii'-:~Ul-L_'~i L~~ LJ ~iIU[IP,~,~~ 'rWly~ ~~'It,~"I~~J~,~lL .. !lfV~ ~lji ,,~'~ J!i.1.!Ii;t ...... lIi~ ~~~~,~ ~~~~~J !!i;.IJ,~IJ.

·pr-eS'l'ilimt!?' (;IiJ\~~. Q:~e: U~~hae~ O~jhl.ou; 'paf,g,~e f!~la[,}9 p~a ,~.,j.s~l1rhr "q~' !Qtl!~~tilJ ,S~~n'R~r a~l~~ saftl,[arIm.1iI1lt ,ail, Illt~~~~ar~:n _~:em,e trnpf!ITf9tQI,. Em, mt~~! un "ll~e~j'J;ia] ferfe~J[~,~ll1tia ~ bel' ser~ddo~" p,e[:e;'i hDjb~l~ de' t"]OI qu~: un aut.o£barnn~0:-esu~'tad0h3h€f' ltoo'iTho~~ .es 0bs~nr.a.r un fU;figr'Q~"('pu.a fiJaS'0,tlftiU; unpJ~i~ad:0)~,d.e~r!leAil ~f!lilin~o die·,vis~"a,· de: l(Hi:Wu:e, tfa~ii .. Y'nQe-s~dei~ tffd.Q idr!rn-, lje.Q :3 ltiab'hlf; a~~k eJ. pt1inl~' dit V:tsfA, it$t 1JJl.§tf()) p:.r~el]:te:jl Q~ '1~.lcl ~~~h!J, h¢~h~u. ~; ~n ~ 'pm-"d(~h1. !ll~ O~~,hntJ) ~~l'tgrc;t9~,.149 ~~~ll~~ ~J~l\O sj t(il aeci0.~ 'l\iie: yn 11I1I~:1f~st_ 3flty.R,a'Y~~.·t~in:a8 ta:~\ c.gne.iulda,;pe:ro: sl ._y el DSO Jd~[ po~e-nc;ia1~D 'sub~af'a- (lUBbemos ·comen:zao(jJI' a intE:fJes~rl'J,els en ~t1' 'aceidn ill:dii.mGt3ii!, Sill a.e(}~'n,·p.ost:uma,'! rS:tJ :a.~e,t'!Ome.dia(ljI(p:i.r urna eil~e¥ria lett

, ,~,~"" ,.f'5~": . -Ir'~ .. - ;>"~ -, ~.~', - . 'II' ,"~ -. " ~ K',:: ,.~,~, : ..,-,~<",' .. ," '\"','_,~A'ii'F'iI'~I-" 11 . ," "', 'tic' ~ .. ' ,. ,. ,. '.!I!I~,', '""','._

a~<~u; .. 1i ~~tllO:i'no~. ~$I..~ la, ~cm~.."u:en;"",.a~: n~",,~$ana !>!.e;.a~.~.~",~,u e~ ~n.dl:~.!lgl en tnl"'(:l\~' 'I.J~ ~,ml~

r£t,~d, e(ln~,a:~ 3[QC"iPOrn1, .~ lin~t4~ ~ 'Illr pte ,die ,imJa~dl4 ,eon la p~~~,t,~

S~e. '''iji~. ~O"I:tre' @!Gjm:;iron ,8, laposiciiQn ,cleS'k~lll'l6[? que iris 'pail:-anflS dl~ 1lI:11J~~mr .RIO :SIll'\! 'SU" ya~, qne- '(um~ pU6dlcllJtcrma[.e1 ~e~,ajfl;,.,que usaplf,!, GOl1ti:fe!t-8t1= ;slllsint~n0i,0ne.s y em"I~adQ

r,,,; ';j, ,"l .... "lI:--. -,,~;-l- =.~~ .. iii ;f;,"';i;;. "'"'f;I);," ~ ._ 1>.a .. .a~c.<I,'~ - ";;,.jI,ilo.,, ...... ,ll ...... '" .4~1I '~ ....... ,i!!'&,.;j,~~ ~h~;m ... llil

)'Q~:.!~. (t~TOslEi!~'eeIl0~;. n,~SI~a '-Wl~.I;!J B,,,,,m,w'~ ~Ii~.~e-:s ul'J.W:l, ..... "~~:I.L""".!IlII ~,a .~il.'YI~,~~"""~ ~>;;:I .~..:;;;!*~i. ... ,~'~ .• :.;~~:!i:I,~~~.""';. ~.

l~n,guaJe. ~\lel~l ~~tt1r;:~tHiD· ~i:t~slfi I~m_ ,y~§~; hll, s'i(i(;J lls'lId~'1 ~.g;I,ll~tl.p8im, ~~BJ1~i'ar~.[~llEien:es i.ltS'tjJ;WtIS, r'ela,&u¥~. En' ~c~e,~u1t~o:, 'Ulil ·i1ll:tiat: 'R nm.~to el ~x;p1["lll<pl~:a.dor~ ~}le tt'!m~a; 'e~ :~el~'gu_!1,e (!Ie ~tr'Qs ~'I!fj liI:t~\[iza,·.pm'a sus :pll1lp~olSfiuesl'l' eOlll(ll 'e:n lrUzrOVirU:))Wi que. ,aeJrG:a srnnmuGilpail '~rnldlaeU'Ln~.Blmlil:e' m~011It'nea, '0. dUMd~rol·eft ~as fo.rmas en qu.e re usa •. ,p,tJQi l~m.tm;0 ('lli

'il tJla, 1l~~1 @; ,~s y Sll Jemg)1lJ~ji ~et4~~, h?lc~~s~~Q. '1\, ,iai. Y ,~~ ,sJiJJJ!Qi.L6S ~3Jm~i,ps .;g!!1c~ tta'tQ "',

proVOGaf en lie ct';)n,en~mllle$,l:jmgM"~'Siticai ,q;ue lO'fiadreatl, 'ta~ ve~'[Jo impldan, que .,,1, irenrgtluije si,ga, utilizanooS!e (fe las~milip,e ... s CQftViBDci,tm:tdu gtle p!fiOOllrt5 m,GdifhSiat. Y' es,r~alpnedE, ,ser SUrl~ jeien~e para a'll1utar 0 ,cl:~sjO,r"$ljQ1I1~r los, (t{ectQs, ,de so enuneiadol Ad~m,b;; au.p 'c"uandtJr un '1;U~(JI'" ba1'a" hl1grndlo l;OllJOvat, ,ulD es, r~n:am,cl,r[ ~D discurso de tal :niimera, q,u'e'i'mp:ui~a a 'otr.£nr a mi~ ponderte e,11 all,no smt,jdo 'b~.W! ah~!ra '16 :eonveru.d·®'Hal, de ·e'llQI n,o.':Se. dletltu:,e qJ1C C!f)n:seg,uira IUll:iern,a.rlas ·reg"UIf:lbt.$, ·,de mQSi rO.u:;o\~~ Bs,w,spueden ,it(IHiJu.lf -YPQf 'lG ,(;,omiiih atcibuir-j.n- 8. 'su ,~num::te'i:aalf'!" au imJlI,e'vac,].~'ncanle"c1l:e<neia'!ll, impltoilGienes y vj.ttGuJatiofi.~lquetl'l v.~ ,!!l1l0 ilia .. lfil previrs;to ni diesee (-tC,on:ooer "y le feS,ponder,'ncc@in t!n:nin,mii,det~rmin,d:~s, p.or ~s:a:$, atribueioallS; m",teni:e1uJ9 IJ mooiffeandobts 'conv'enelones Wsenfsi'vas, q,ue t@,nsi_e~;;m dtr-e'tta:0 i:ndi-= re¢eamenl"tJJ: ·:8!~eet,ad:as. porsu en.'Dne:illdCiRal'(;J1 "tdjllldii:lld\o~ y: :basea ,ahQ"II ,'OilE . imagin:amos, las, J'ccione§, ',De 'in.t1edoc.u.tores: cO'rll.tem~OI"lg.leo"&, ti,e;'1 ,lutQj;, 'l!s."ctet,f,r~~.res.it5en.tes: d,e) mlsme c,ontexlO JlJngtifstlic'O e,hist6rieo. Los ~engtf~,es e,:niben eQnfhlluid~,d, yr;UI[tnb~,0~, 'aIm fllumdro .su uso le_' :f'oott?:.X:DtlS, eS:J.lIeretfi1cos, 10s medtifiqu.e~ &etire~iyeD 11 l,es tont~.U1s :en que· han s,ido modi,n,(l:adQfS e impgue:o.,'a ~OSi I.Gt0lfe:s de ·coi8t~v(1iS: lllte(liO,:r:eJ las r§itdaciGn~i~ a hIS eua1es la inno:v8td,t5n y :lamodifica:d~ID BienIa,s Te$fllileStaiS, neceslrias,p.o, ,iml1fevi8j,b~~ »1 reX;to~por otra pa:tJttfl,pre- . .ser}ii!:,a '~rQ:s',entlnciaQns, ijGlI aUltOr eli liRa '~OfR1a; tlgida :~ 't~efm 'Y lo:sb'ran:sm,ite :a ICO:Q:text'€!s· s;ulbs,i~ guIi~n.:res't en h),S'iqu~ r~""ilen ae.: l~~ 'inJ,edoeln(U~£'Sc i·nteitpretaeioues que, ,parca.aic,ale·s. tiD:I'iVet-, sadas: y ml,acdlll,ia:ctsque, I:nn" nose 'blt'b.fi9,n pl~~du€idfl sit ·e,lrex,to 'no ,hubitJse; aetNado s:ebr,e enos,. Entre; 10 qIJe, D,n ,1Q-qM, '~ltaei'l1 ~ ~ 'en .• ~,oB'secDenf;ia se 'i.ne1Itmle &l1rSCHQr Cffil ~'tr'OSr respuejltas, que II!I, no p:ulClftreQritrolir h'i ,p~¢~jr~, aligonu de Ias cualess£ ·dan n e.a QQ,nt~x'tds ,ml!i~· dife-, :reflrtes ·'de 'l!queUt'.I15: em. que l1a.eiah:!f que 'pos~blemen~,::supiefa que: lJa~ia". La fQrmu1~" de S:tin~ net iefinb. :un mlomy;,iltto de ,II· h:ist~J.1~ta de mas m·teraecir€l!lles de 11.)1~file 'I;:l.ln ,ll ,&,,:~g.",t~ p,eto al tn.1s:mta tirQ,m,'Q deftne.o~le ·m~rmm~.o como abieflf)l.

~II' 'E;q e:ste :~\1'UtO:i una revision 1i3g:~ .es&dlo (ie ta.. t'U't.-SltJ;tSn ldebe ,baG~r (Ul!1, 'dle$~rl,pe;'6n de. su

~'. ,Pt-k:tit'l1~ Descdbircno,ei :prescriblc, ,ior.qu,e sigtte, ~l-·un:a.e~PQSi(1i6n de-alSUIl,qs ,p;.r:'afieu.q[ue ei bi,~tOr'JriadlO'r del di:KUf.Se p61'ft'ieJ.nlQ v~[liri: fnl~_das pc,t rE:11 mis'[ftQl"l' Ul mas CVle uml,exbo[;-. raei1eR rl.guroS'a.a segtill'lisl' en S'Q prrQJij;e, lJ~iie(l. B'n 11:~I'Jpecti"",a, s,qgerida aquii , s,:in ,em1:iatg~, p~e una nooesiiiaa. "prev'ia, es[abl~~t I~ que 'I.ep\gua:je 0 le8gu~es, seexpm~6Ial,gUll pallje' d~ disaurBO' pollti.eo. Bs[n~,tam-edlte· aej;tS:id.e'f,adQlS:~ '"&s\tlS t''teRguaje!iin fueron .S'ublengoajes." jlerglJ;s Y r;e;~ri~am's' q,ue 1enguas 'ea seo~EI(Q e:m.lcQl a:u:n_que 'en les"c0miooZ'ol: de la, histo:ria ~m8de[Jlut '111(1 185'mrO 'enconrtr-ar ~tgS p4iUg'I.IO'tQS QU.~ ~b'mbinllne,lidioma "Vomku]o' con el I:at·f:o., el gde,o , basta,ei h,ebreQ; HIS illct,e~~ar~tnQS, p,du'ci;palmenm .'en los dialestos 9mbdo's, disQursivQfs ,~ig.. tenles 'd.e:n't01 d~ 'i!;UlIa ielfgua vremkul:a dada.. Hl,srad.o de: cautOOQltril y tiStabiliG_ad I"'e '5.0S~en~ gU~je;: ~fa vatiabl.e. ~~Dil.lee[m,'~" 'eD UB p:rincl,io, se elleami:nan gradnalmtmJte~a v;;lnsfbr;mcJltSe Icn &!I,e-stii.Qst1' Y' ,!le,ga" lit un: puoto en que J1'a dis,tincb.'i!at:Fa.UiIla: iQm·entre rian;gS8 y "ytlro~'e·,:p:oode ao:rrant; pem l~i(fha'b~ftija1I9(S,qU; brusquemo!!l, Dl'OO,Q5, ,disGu:tS,lV'oS 5UDQi'@femen,'e8 ,estab,les,pulil. Ie,s_r al,lutanee die miS, de om yarticip,arllte·e;m, uua, abfc;usion y' 'q,a'i;p~n:ten;~ rC-llftlC'_ de jU.le~ ,gQ"s ,¢lefi~md."a.1$'FQ1' un.a .estructUtl'll de ,lie,g:las par,amu:'oe i1!n jU3adQf. Bs;tQJlI1Qs permili.ri ,~o.JiJ,side-,

to: IU idilt,llml in.glt,S'!o deJn', 'UitJr pt,O!ribml;~ cte: te:r.'C"eri( p,~om:a s1!liIgtineIiQ., At ,ese,nb,ir s()li:lIlC '[~$'·pt.or~, en l",hijilm~ ITB ,dieii dliscuIse (lDtJotils-o. [fa, ·maYQrhi· de, 11o=s i:iliJ,ra~e~ f~,~n~. hQMb:~~! iThe: tl!'rll~,C"a.rml'ro,b:ar qUB, !lSO e'll PllnU.1fi(bm '~aieuUn:o.pelio ,cuallld'Cf· G, ~ata, de IrOtj ''I4(llt~sr~ e~a lIi~t:Qt,i~,. :.m-ce!t unt! ~.IrIItJ~l!l:d d, rwmhres 'di:8ltlDgu5dos qll1e 'm~o rC9HetiUi ~lie, ~:i,£a rwdHa hmelf IIJsardotambie:n eJ~cm;.e.m:i,I!t(l'.

rlJ la :f>Q~ '_a (jI!be: ]~J J'-i.adJ()~ ~~~tlIOO_rli laS' [;e,glas ~1l CRdtrl>le 'us riya]i~' Jle:& ,~, 'ifeb:i,aJ~( tiemfJ~;, e6m,cr-a;e,tAA;lf0ll s~rot~1elIIS tom. -c 'ealLslt~t'!~n"t,:~ht demtt'li!Jif:iJoadas:

... ~ r· b""" 'l$

llst.os d:i:aJiect0S oJueg,iQlsl de'h:~:ng,!aaj~:·tamb~~m, "Ii'ad;uj IfJD, su oii~eIDJ J~p:@r 10 t'aQ1.i(;l~cn 8U

ClM~tb],~do 'I Gar~tet. AigUim, se l]all~mn 1~r.~~,aaoGnl:a~ pma.ticaJ5 im-stihllc:ll'ln:a1es, (ji lao SiocieF ~~Uia i~1!I'~rIt~ti0nr:: ,l§mj,~~~~~~j]5~J;aifi'~c ilr~f'e~.~~~!iJia~~ ,d~ JU[i'stis;,~t!ejl;~~g~s~. ~fjJ.~tii,St))~~S!i" e~m.e:iante~ etc~~~~q~'e :P'o/I' a:lg~a :~mz~.I~~ga:FPm. a~G1i£eet,s~ b.~I~1 ll~f~ d~ la ~r4eti~a !cl~ bi. .~~~ mie, y se im.ool[pu.l!'no:rn. ,aldm,Sl':ul"sl~~p~rfuco. Mudh!0'.lPu~dl\l:'apr16nrl6Ts€o' d:ern'if'eillt,ura PQHrmc~ ,de

UIl .. ,.'I::!~;'1i",~",JI ~llko.t"''''''''''~·n-'''i .. r.l: ·Am .;;J;""A1!l~~~ m"'mQft,~ ~ A';" "'." 'h"~'~II"'I"'c& ,.iI,' ,fjA .... beo.~--- -8 n--.t:, 'Ii - -- - !... -~ - ""'"

'. '.:oo!:-,Q~ .... :I ... ,~,,;.u !J~ .. ~ •• uw. ~~4"J"I' 1U,:,: ....... ,,;i .. W ,",e._," _.~,~-V , ~..,: ,,!AI ",W~!~""'c!,-loiI!,)j!ll :.J"",·u(;1,~IiV __ l"iIi1~We:ngu,i~'Je3.1!;;'I'W

.1~~igibila;d.Q~ fU.fQ!f'I.~ ,,Q,r;;l4bid 0 I~ ,algin m·6'1j!~ '~l!)iLl~Hj~s: ,CiQm~ :pa[tmi~ante'$ ae iJ,tHt~]J(l ptliblical "I' qllls jqW1e£~JiU_fUtde,g, 1.0 p~,~e~j:Of!e[9' la.t:Ufm't),n ,a:I]CG:riJda~, !~e] m:alll~J'D 'C)e: ~Im dl;OlillfSn" 'P·eM ::18 Ie'no.".nfra;;ran 0k€lsb~BlilJ,r~ies ~ll,'i~ !Qati~~e[res ~mas rer9riG,ri~!IIl~ insdtu~~rQ_l1Iai;,€e~O(jim-

t.,x' ,', ,i . ,AA -4.'. • A: A. . .:I 'm . . . Ai_' •

POO!~.:a[il 'lJUe se or~!:tna!NIiI;J l\:!IJWil 1iII,e~os 'ue. IJISO!U!Stulil "klTtnNQ 'i,;IJ~~. pwIOO.€tSo pe:rma:fl~[]j~€1 tII;e 1lIIS"\

'lCut~j;) P.:Sl:iti;~~~ ,;I.i;,(!)WO t:lil~l'O~" '1n()iJt~:s lnv~nr~~a\lS< o-vl~jltiIsilliWfiJS li~itlit~'fb~ad~s pot 1a a~c·FiI5lu c08'sB:nte 1j;J<eln.aDla s~lJj~;fg [~1i!gJli_ailil1e: la,lIfim;li'i0j1f8; ~aJ ta~~_ 'nt1 '~e~ sea( rAll!n.Q1il;rt~ies:a~ 'Ii:0[ ~u$'emr .:s,U'~ 'Qt5lgr~S flJ~rn, uel $~~tl'Enultm del di,.s~uJS'0~ de~fiJ~la~mJJl'e$fs,! fl:attal",,;l:d~qQii' h~ngu aje'SJ (;Ie, ~a "ri:me'r,a, eatellJdl:~~(IJISn od~inad:os fidem. de hI eo:ri:ilen~~pt[liIC,il\lJIW de,} 1~.USletllSO~ :l1a~a:ll'-entraQb ~ll?ntEt~Q d~ .traDs:rcifJ1l]a~i;6nm.e]kt dMtmgto', y s~:rdijQ: las mmtaGI:QUes::,tqn8 eo~~nlltUl U11:U~~'V:~~ d'i:a]i~@,tqrs' y.n:Jbl~1i!: ~ a1~~us]:~:n. D$ ~~Iii'.!Ke1:Lifl~ t[(dlJ.l!e;~\q!ll;'·ifi~'~e1;gt!\a'j:e ,I'~-. ~'ter!anzadl€l del ~i!cl1lID_r:soej. t~ftlqy~oc 'me:m~tQ' dade ~ll~l;1t ecsittlrq~U:i'tfi, !Seapat~,egJ:.nleg:~e eierte.en los~~IG:(}mi~os, de la JEu.J'(,}pa morlC[[J]8, i[l,clu,i;d:a 6NiB 1,~etB'i1a ... · ;puede'- p0Seer Dna ri .. '00, J I~Qmp'lgj:a, tex:tc[a;6ipn$'wb~€o qtie .tl:tlia. am(pl],a '~~a:dea3Jd de Id,.looli[JSrS1~. hayan iinSJil1g;J!QfaQb

Q, a·~ ]fljit.\j~~;~e;n entre; S~'Pltt:~ 'I,~fln~iE nn;a, l~pm~eJ~hi~~CiP;t.. -

.L.Bi!'arg~;rn ie e6)li:Q;. sre l'l.i.lya ~iEjg;i:l11idjO! ~ada 1JI1[)1~ d~ !~.~~cG~~_ijguai1t~p ·'f'lj~fQ~ita. ,~l £i'p~, de f[[er,z2 ,ue se iJa~dgnorn;~mad0 :p,im~mgrpn'lj~a. ta;llDllltlettalrJilj,ar~e.li ros,p'e:nfeceiona'mi,enl~olS~de[ lkmin~ no' hil. demostrQd.ro" ser~IQn,tflini€lCi'J. B5 d.eeir ,iIl1I6 :OOids. uno (te 'eUes[pfCN-e.mtaftii ,$IWee:t1""

""i·"'1IMi,;g!>...,~j;",~"""iII~ii"m· . ,,,~;~. 'l'iIIilIIlIiol!'! 1 ... ",.,.":ii',I'"""'iO!ll~~' irn~~~lim.1<i;:TIi,+,iI---=;:il_ 'I;';;;, ..... ",:~T"I .. ';::"'~TA:~ l. ;.i,]. ''''!'!i~?~~~, ;~~~., :~A:I~"t'L v;,~,n'ii'il.~ :~.~.u '''''"lie • I.~,,~U "I!.''''';i'' ,!ol''IiG':I~~!l''''',''''J';'l!!n' .Jf.~P"~\! ~~!J! Ie'!:; p,Q~!!, ~lg, ",!,,~,~1i,J·11~ ... ~ ~u 1 .... ,."".~t~!l:jiJ;~t UI;j'_ I a J'''l''~ I,. ,w

G~ 'Y, pr~m"1V'e!f,a, la deltln~$ii~l ,flI~]JJtt~~~fT:tj~:~,. ~l '\falQMpQl!(th~o5' :ile: ra,tg}lf.@!s maneiBS Yl1rQ fIe t111:llS" Plor 1.0 twt,o~:ml]d,a uno dl€; elles 'fa\V'·o:~u1tr-itd6:ml'1mm;adi:lS,' di~}tr]bu.oi~~es f1e:~lar,def.idut

,. " . ..:ll[·~ '" -":;,,1 '. -, ~.. '.'. oil· "~I

'y~'Of :G.or:nS:1J!iu.Jen~e~ !,JeJa: t!ijjblJ.iVI~:~; en.ease ,eI.e2q:lil.i~ d:e1ma 'll!:~:9t:tll~PSe una Clomee~~'Un "liB< e:sta iIl;~~

~U'n:i:~ ~o:n)iO $)S p~~'biab.le ~tl!! s;~e~~1 i~[!l ~ID.:fditSi~wiQ·' ~}j~fi~!. p.~~~tar,i~tlle;I:,a, ~(~ut'idd:id\!~ ~lIilJ" ~~. ~e @j~rt1E feUFila y ti,e:tfe;~~~n:p a~'Ei~~; ')" rru''J.' ;~l~0'$'i ;8:~r:l ~mb~~g'¢'.I;ul,a vet ql;1i~-a~~e:rrnin1arot1~ .qUle el: dlseurse p(j]fti!JtH·OOitJ·g~jn~~ar;sed~~~ie'~'I~!J;;Iu.aj,es~·~V'1:lDtUDe;mit€)s ~e. di ~ti':[J~1'). 0_em,". e's:.. tamelSc Il\lDligados {8, 'mpl!Jngr la ptilMliOOlCia 1111e ~arta;Sr' de'-es:as e.sl~mG:h:wti1l.sl .. iiti,cas~ q,ue d~~ ,tdb1.1Y'tln y i]"tfl:ne;n 1:1 au,ttliidlltl1 d~·ah'e"r~s. "j ·cmJ~~TII,t6srillil]Tems en: cma1QllJe:rmTomre:.n:CQ '0'3,00;1. DB ,e~~o SJ!.IiWMgifl,ei~'~X :1!l~f0'fl!~~ 'In;f.1·8Q§. ,:.5: ~sj l~vi~fnl~~"lor ~Mi:~mft- q!ii~"~~ ']_Jlgliaje,,~i~.ftt~J~ .~ .amiti'iyale~te P'O[ rna.m:l'ale~3;r ,iZ@nmste ~m~ ],a~-en;llnclQtl,en d]tl '101 qu~ te tID'a ae~moTJ1ij[ad(;j ~~~D~ II~epIl!QS ly prQILfli8i~C;omu::sJ ,@is@m!f;iaJmeul~ disG:UlJtidlas,nLl .. ~ en ra!GtiHzaUiio:UL!ilimll~.ta[J)ea: dedgngua"' je'S: que f~:V,l0re~iI!n~il ,nllJ~¢iaci'l:l ~d!epr~pils.h:i~e~· di\iler-SQ5'1 !co[i~mrias,; Pem tamkien SJ,e; ,(1)6-" dutJe al1)9 I~U~i ;tnfli.CJjU~ .[!.~ m~I~~t1;0.J,.;' ~i~'~ m[58r9: ~lJe et:j;a.~~\'1,i~r' t-e3!ttt ,G e[l}'Piljfteij!(i,Q-,m;.s :stmllre, ~1l Uti d~~llfSO p:otfUtlltl SiQr~ ~wcatillt!? ~;>P!~~t''Q;2(~C[n:e !,~t rn:a~orlt~~ ~ipfsi'Sl~'en,1l, ~mplf(@ der.nTl;a t:eXimra d~l~ngl1ajes !(J:a,a(!es de,seeir ·dif~[ien~!:!:8; cmsa.;g, ¥ p:rOJili~ia!l" d;ife[5e:n.t~s··mo~CiI~, 'dB

~ ~:Pata ~b~pn1§i~~ ,r'a;~!IDe:Sra\'P¢lll' W,. 11. l[Jlinrn~c eil l '~fj\, 'Y~il~Wil!~~(lffl'~' fQJii:n(l~~i)!! '!il'l: '1irni~·(jr:pfjlrt;~QllJu·

G"H~I;;>2I,e,a,I.,! 'f,i'f(i~:f~n" N:.'". H~€3.· ...

decir COSa5" en l,a,'e~pltitaaiQ,n de esits djf~~cias:.en hl.-:r,etPtl1ca:y ia'p:~Uc~,'Y e-n Sll ~pl~meitili1: y pGs,ib]remen~ S(l :f~sotDei6m, en la.~·c;r,i'ti'Ca.. y la: tepfla. Ql'.ndp, de:.~e en00Q:t(lrrS.e Dna ai-· v6t:sjd;,att. ~.e:tJj)chC'JS ~.:ang,tJ(aj~~ le,'A -l;Ill: '~ex,'t~ aa;dp.pUJe'd"d,ed1l1cir:s:e ,que 'un e:natlcr.acbl dctermin_l,flit) es sus~ti:o~~~ (Jepensarse: y ID_ee!$~" y, pOt' le tantl() de actuar" {lill mia'S de ,nn;g de ,eHos, ,w mw.~mgl i~;I,~mp-a~ tampgcQ; es c.om:pleta1m,eo_te ~pos.iDle;.'q!U,e un ,Jtldn, Qa.d!o de ha'~;a 'm'igre ese 'tl!!ll:iih.u:cl. de, ln~ len;E\l.,j:~ a (lltm, pre:s,oote-,ene1 mlsme te:x;teJt Ir,t'slld,and,Q' ~m.:pnc:,ad"~u1.es del plJ,i= me:rQQ!l:~_e~u~ '6 injlertiindOlbts entre las pelfteneGiie-nms a~ seglJ,f1Oiij .. Y el aut:or p.oede: mevle~e: efltJ~estoBplau-ones depolival!en,cia.olmUzan(ffiolb~, ., t~o:fublOtihid(1t'QS de' -a"QIer~o It~fl su eapacidao"., Le Ique: un ilrv.es:i,,~or V~ eOlm~, la !~n~raCi~l1I -~e:-'~anf\J:si~oml~ '1 m,alente:m.rfh;b~s ~in-,Ill:fsrtleos. Jlill!!de' ~JP)a:f8, otr,QI -II gener,a'~~I{5n 'C.hl·fltt~lr1!Qajj Uier.a£UT,(J. y iu.tiiSfoda de] disCUfSQ.

G-canp:J[ite ·cle· nlJ'e~tf. ~rpit,;tG:tjqa· dfJ. h:i$,tQd.al1Jlme;scqps.i'S~e::e:n Al',Fender at :le6r-:)t~n;:oonocef 1~.QlS- Cnvefs:e:~, di-a~ect&J dei IdisiCtJII~ ~po]:fti~tl q ue o¢:ttlr:IJ aofZes;~b1e~ en la eultara y -e~ m0mel!1.lflo;'que. e:l<tudlQ,mg~s: ~dentinc,~lC}s J~,I:jl-lrui@ apate.c:en en ,ei ~ejidQ HngujJtitio de, cuaJqll'ier 't~d6 dildo: y sab~r-q'llt! babd-a,n .pl~lsiifJfUtado':eeimil!iflnmf1te propvner 'o"'lldtec:k~ a 5U autbr~ E~ g~ado len quf: ,SU, wrsij poruarte -de. ersre .S[nr-fU6tfat del 0, carotin v i'~fle despu~s,., 51 bisftoria;dar p'el$v~,e 'Stl.PrifrIDi2 .. ra mfi~a ~r0)'end~.'~xle~"Samente 1'90 Utef~tflfa de la e:P)ta'~1 y se~rsj~binz'~lU1o'S!e a.la p;re,Si~t:ia: de ,distrntos dia],eclGSI. F:Ia~ta 'ieieJ1)f) Punto'II.pur 1,Q, tarn1t~, ~u Prf.'Qce$o a,e: a.pJj'end:l7;jljre es un 'prq~,e~ de famiU~rl;~.alJ~j6n, -pe:r(j':e:~nistDrl~dE)f no' pu:ed'e ,ermane:eeF mera:'meDte paSlvoQ '3 rII!QepJi¥o,'a~ '~'erigua:je ~(ll rjrtg-uajes) .queo II~e."., f40n free.uencir& de:be: vaJ~rBe· de--:p-r0~edim~et'l,'t0S de~ec:Hv'e5F. ~(JS que Ie p~r:mitln f@fl:nu:tar y ,convaHdr8Jr bip~'tesis' i~ue ,afirmatl 'l!1lue tal y. l(.nllal1engu.,je::~se ,emple;a,ban' :":1 'Cfan ~:1l;so-~ptib,lles de 'em,pl~~'$e_,d'e tale-s ¥ euales maneras, En este .proceGer de~ be e:llfr:e,ntl1i ine:vitab]:em~l'l~ las ,probh~.me, de la in:tlLWpr[ltl~aci~n1 ei S6i"gIO i!beol6gicQ y. ~l'~f[~ '';lIdo. het~eiltUJti,~~. It. Qn' .~r;: pmeb~ tieae ale 13 .,oo§e.neia -di~ 'UtI :I:enginije en h):s; te:-ktQ,a 1;'I.l~ es~iQ fr:e;nre ,ar Ifl que sm lUlopia inventi:va I',ara-d~scuhdrlQ:s,m~dia,ue hIt:'- lee.tu:ra'l i.,L€lS .,enfasils proeedeates de suprepia 'cuUUra,TtJ0 'l.o,_ptQlgr-a.nlrim Wa ;d'.ct¢,f $imnaresae.~tIJlLe(:en la liteta~ tura d:e,~ 'pa:s-IiQr kd tlear ('!'b!n'lllJiJ8"SI~' ,€omj~tllf,~leS. en- tos, qu.epr~stnl:rm:m6_;nte- Sie ~:wres~t) l' 1.~1ledle_\Pa:sar(h~ d'~cl:l;" qiUrt ba. -~~(dlo UD. l~mguale'l~l:ilermiinado ~~l los t~:~<~s de UDa ,culm-r,a parsada;o, d~ir qd~ e!~ lep;gua1J~- exj,~da€jo!fl!o un~IIr~ga djsp-Qsh;;i~:nr de: quie;flffis ~~allzab,~u~ actes ._e'nOlljC~an,,:os e,f1 ciUclla cultUla/P·

- I, - _ ~ -I - -

El·hj,stbrimi,o;r se in'l:ereSI ,d,e, manenllle~u:;a~tetrsdca ·en e~ de,sem:p:enol de ettOs ,ag,e~'t~e.$ y nq 'd~sea tan'tu ser eJ Ruter Ide su ~mplo lllsado Qo"mb' des'~ub[ir el a~tQna:r lie otr;s laptares; en, y. clJef~.I.. .Esta'·~ pr-obablemenle'tul! ni7:o,Jj p'Gr ]a ouats.lllfr;p()Ht,J~, sen i:H'trffl:seC!lm~'t~ H-, berales ds, gU,f; apuntlQd.asa l-a ·pf.tD[.is. On el tw:po., de 'inv,~~ri'lll~i,~fI iQ]{llfitJjrl~[ta:'~q'lll£'~ el l1iSlQ" riador est4, menes ],flr:eresa.®' II3!P· el ~ !!JSUIQd ~ ,ell ntGdp d's ,enuneia.eiOn de un adtor,oeEermi:nadO, que en, .el ~~lenguajeU a menia ~e e_nunfe:iati~ al aleanee delW-1?II., s.eri'B ,ae ,a:ut~res pmF,m una i~ie de prnp.Qs:i'to;s,. y '.Jus 'p:meblH's ~.r:a .s~'telil~r (j;Uf: ~I.~ Y eu.aJ ul~n'QUajesn€',"igtfan ,CClmlO[,g .. I~];lrs;@:~ tulttutile,S: ,m. ·has· itrQites len ~~ ~'i,'~eria. y n;o simplemente'oomo un des!teUo(Jj' en su mrn'fada ;ill'~~1Piri~tathfa trenaen a rd~~c:iQnarBe eene] ·conj'\U'lh.Jr. die aUilrl(ll;reS, qne, se,$1n ,puede... mip' - trar" -a~tua-fc'Qll en ese medi,[I. Y ~I! Gonjunrt:(ll de, actos ,que ~!is, atr.f~uye haeer, ej,e(:Dt-ai:lq .. CU,pJll10- m&s p-O~<al mosb;:ar qUie: ,a-l~ di8tin'to..~ Bum-res ,e:m_~let"lrgn el ml~rnliQ dia;l~c:l)Q y teIlJl.;:ar'Qn ,e!n {51 disHntos le.nlJnd,a'h)s~ tnelaso I0'PU~S~to.s~ b) raj ,tltI.4eCt'o se',fii'terie'tl ~~~qs y ,CbQ(xto~ ~tJue -, ~i'" fhuen de a'Qu,enQ$,-~o:,que s.ect6 dere.~J~' .p:~,r. pr-imern \n-ez~ y c;:] b~~,-aum.r,e.$' n1ani'fe!7maba,n '!'Don p~:ll:~ras Ia €,titJlcie:I1I~.i$l ~e·'uUU¥r. I~S~ i1.lQ],!act(!! '?'i elaho:raban ~e8Iulajeg, iOrni,c:o~ 1. de .smundo <Ir~,~ an, :p.r~ G,{1IQ1@]ltar y mguJ;a,r 'esra u'tU~i6m.,~m;Efl'or seM hL ~O:llfianza Ique tenga: ~en' su mitod01 .. fJ):lg;i~amente'i' Iqu'itJi np 'pu~Jja prrqbar 'Lue,t0da la masa de f)v'idenuia.qlule f)r~senta no es ;e,~ fro-

11i2

,to: cle.!11 ~['Ji\[Cn~~V,a eeme interpm~ei' JJBif((li taJm;P~QQ J)UJeJdg:~gb.ar que 1110 ~stH durmidio y S@{ni!lJ]'I." ala 1Ja. t~ta]i~rilQ'd la~'Srt:1ex:~~te:ni&j,;ll aJ1pireim.. CUitillto m~yil[i~s sj.,anJ,a ca:iD~:hl'ad y di'W!ens,id:~d de ~.os, cJ~s~mrii~faosgu:r~ p'~~aa, 'rf~]a!~'t:1~ 'mJs 11E?ga~a.n l~~ ·h:ip.'-te~Is 'elabQril!l~l,aSRQr q1J:jJ~~es baS$an~:a,rr~i~,lfl:e' ~~1l~ ,d~~I, ~;furC:lde ha:me;~e;!l~t€!O ~t~: ".e~lra J}U l:in:i\!',eno,.p@Jlemail~0'feo:mRiqe.}tt'l :p~o:r nUis"c:i'0mO,~ij' 8;IP']Gil~I{lB ;de1"Q:SlqUB s!!i!lis~ar~'an la' m~Tile .~ .. ei[UI.!!l~t!; de :Alf1lllEJ!!lo ,~4. $aJ]i~,o~'~~' 'SIR~,~s'im1s e..~hl191tl eoo'i:r:t1:vMBtOI ~a5; de5vefJtaj'a~ de ~.a irre:ftlia:ili]ilaad~

lEI &1;toD~~;eM~ de ~i, inl~;rpr~rac,~~in' t~1'II~c.G;)ltn un~ formtra: 'mil a~u€;i;at1tie ~injd:o . .;c(1ll!lsid'., ramw"S ·~);I:.re 1Ji!i~~i~ltJ~j a'dtiJif ,~'tll~i.~, l~ng1lJiaj~ '.~ :fi:n. ;B:\f l:eerJrg~i[l'~r;Q l]";~ N3r~il,](l}~;3Jl ~s .. ,~s;~fJ"tr,l'lS~ :Sus e~@ti~t'0~, m1~' ~el.€:on,\S'tr-l1Iitiln como UJRp:~lS~tei:l,. de:~,m, dl:Yif!;~S!@5 dtilefll,ws"qu@ .tn~.ql'1':e:l:a!! s~nQma;s. bJie;n en e]~e[;Jipl'a;iegm8~a itieadJn G!OO fil @~j!~~Q ~.e: d!ilSli!ftbh'l()~ y le~pl i-ear Slll 'mnei:€) .. rn1iitffd!efo1:t0~, $1. s~;un [I!lrfj~ tfJ):t;pin:6J ~ ii~ 'pr~pia de: &Qll~g:wtl,od lTha ap,endlCilQ 1- 'n[le~"en&lt 'tl®,5, pgijsumilei!]ft{if~!~ lJ[e ,1~lt!p,~'S~e;~ ];gn;g~~l~ le,h' t~ ~i'rlal .~~j'~-iY~~~1 s'U~. ,~~.I1J~ej~~~s:,no !~if,_..e~ ~s,l1dd ,ot elhji&. ~[Tl:Q 'te~ Stly():, E:se.ll~qg~a1j~ 'Si~r1i '~:f1.J,tc~titvO~ leneJ sentidJo ~.e-que ,~[lli'[ll €lji[Ultan~eme:n~ te "ill '1:UtQfl' eK:1P:U;t:ltol~oirn:rp'tmch6,a eetUlJ lurl,' so~re-los ~Upll.$St@~ 'en los que ~6' a:p'~Y:ID ~~ten .. ,!ij~ie d'e [OIS Qtfil,~', ,3. bUsG:a't-y. mrbaUiar imp!l:H~liiftiofl·eJS .. 1'!; ,tns~l1ll1a~lene'S:~q~e;efl, ei ori;gio,a1pue-:, ijam ;Jrt0 "hlil)er':ijle ~'l!ii,presJliCl:n~ ,il. ~t~ii,_J,.ari'~Qn,y~rf(~.iori~'S-, y·~~ul.rrjcd'_l~s"qt,edr(d.wQ1ah Iqu.epQ~'ra y', qlli:~ '!;!l:'0 P;O)U~ .r hJ.:!ibl;~ll~~fl! ~l:ll e_~J ~~llIg;U@'JI..l Y. ~d,,~ .qilJlitl ma«~E-a b~fJ~ 'iCU9'lD@ 'F!~r,~~;gm.~~a~eR~atia~,.:tbUliaJb~ cOIH~obi b~}J, a 8us;-lltiUIat:]I('lIs:hal1tlacr ,yt Rm1Sa:f. En una med"i~.a~·mRoFta:F1;"te:~ I~. Jlefl~a;Je,.~el ]TI;s.. 'tadool0f sera,. hi,p~l~jtt7iaHte y lIr.edietlvrQ'; le,ermidrau8~~~iHlJer qjllC ,e~p.et~a Ique tl!iI~a dklh{}'€:Fl ere .. .elln:s.t~ft:tl:l~~ie:~p~Al:jf[~~$, lln·lU!u~.r~~·.~(iln'Viecn;Oi,Qna'l! iJel. b~ngn.,;aj:e enl di~J;lttj.ij~ 'Y )~S~u:(t~i1r nm~i:o.r1ci i!lu~ ~m ~~ld:liIta ~e:iClj}Q ~r:J ~~~, 11:i[fouos:t~amtl'as~ 'Cqanff,0 Jl:a: :preCi1];e6i'~in"~; reffltily :ell :a~lo i£:1~ ha:1D1~ r-ea'1iz:OOiO ~U' 8:-S, elespe;rad~,. 'pue~e:, m filII'; '~~ £Q8v.etlic:i~ngs ',~e[ ~engp~jie 15e,qj!.de;~, u:l\l9o maYiOf '&~pb:''lraci6rl\; qUielas, C100Utl;stuneias;en que se unl:izi6-:,~~ le;lW'IU~jl'J: fueran·dfBs:r;illn[fts cl!~. ]aJS ,@~p'u.i]mi~ Pl$)f~~h;l,sm\rriaa!or:;, Iqa~ ieillt.b~,.je··em:p~,eadfjlf:l,m: ftn~lt ~tj;8.armB:n't~ellij't1Je ~1 ~sp~nbfa,;. @;:'bign~li3: p!llJ!$'ib;n~dai 'rn~t jrru~~~~a;~nte d;~ t~ia~H'~'~~!e LeJlJ:B~~~ '~~[i~y'Le;(it en m~dJ'ip de, ~un p;fa~e~,o de, :i:,T:lI;[OV~.c4~iIl· '!l ~ampi.o.

:EFt 1a~!Bi~mQm~IIl~OiFi 'Ie] histo:r:i'.ad€)!r OOlufi:ua ;mas!'~q[~e .. UilmIC,Ei, en f:l.o·':mr un ·:mg'[lD Pli~:slj!F1.nefo de:'$!t1 ~ <'.. iRge,nl'O i:n~erP~ti1:~¥tJ. pCf.O l~ JJ'j'entJ' ~s:' q'ijjC, ,sBIS e~ml0s 'sOrQm el~eJil$liI;aJle: d~l~!s ;tftf@s se ~lalootaJiif:l: ~m, gta:fil :l1:'1etUil ~:rni~inp~:r;(U~[I,~]:!,fdt ·!l'I,m.~)j_aIDArrgg;&lJ;e:t \.ejQlI1Jl~p:i~I' pa.ri"~ rJ;U()~[ ha impll(e;ilQ Y p~e~e:mta~ ta b ig~o[fbiE. dff. -:on .dJ ~liIrs~ ~,t1'mQ lmt&~~ ,~d.~Wiltt$~ ~m!tr~· ~Ill-~ in'S:~n.u,a,elo.iil.es , poniel1Ci,a.1'idardesr 'ED. el enal em clh~aY 10 fiDe n@ 'sj~~fe se d:eG~a. DiSt;J.r ,q;u~,de manm,1 bab~tLHt]I~.tJ:(N;J;ue It(lc ~i'nva[wa,hlmC\~,el hws;~od:natilrpI~Gn:t1Ji'leil ite.D.guaj!e enls fil:lrml' ole un tltH~

'i'~i'""'!I"I' '''''''m: ~ 1"l"d<.'I,;j, '1'lI*'" m .,.f"!:;\'?l'. 1>jI<i!~ '~;ll: <Iii] UQ, •. ia· ,;,>;.'I'~]-"Iii:ltl~' ;dl~iii'll,"\'iiia·· ~;,"""!~I!',~ ·1"'~1i'ip";i".",!;~n ~.oi.}o ,,,,'''''r 'll?i ;q"ii_

1~11IiiP~ J~ '~I"I ~ ,,,,,~wt).~· .t"~'~ _-,' , .. IIi.:l'j~ ~~l~ ?.: .~~ .~,J~'rT. _.~' ~U.,,*,~a1ri!,_I~~ ~rL~~l..:~.~ltY'IIi,.,~~1 [{Ii '!!.!,:ii~,t"~~~"iII1llh~Ji~~,~lI~'~~~J iil,U l ~ ._:tj,'.~

~Jtn:ec @)~ Un ifi:malism"" qJ~r~':I9 e;n~,lriI~ :~t1~;taij,€i:a.:~.s[}}jl'ilt~~e's~~6f).,fiml-ln~tilU''I'i,on. lcJre' ~tt4,s, ag~ntes a] m:!Ulen <:iI,~ .s;~mlsmo~se mu~tn eonsmrn®emenra."ailerta pard, de~:e~!tar looMblj8elg"t,lW ~as ~;l1a:l~6; las;ii<p~i~G;.aoiI0n 'lllel~~1\l;glJaJ~ h~:)II. iju:ed;aJnw ,8 G:,!lr~ tt0',HGtofes' ~eiJa his~,ri!~I ,~:ue.le1 BS't~ ~stu~j,an;db~; ~e 1'S\larlQ!i de ~!~ :1,~g,Uiji! ~@. ~me~it.qn 8J1WU's~r.!C,riTfI~;a, y .fefle'X,i,v.:aRl¢r[t~ ~ plW 'me~'i~ e1~ l~fl~gJ1aje:s ~~ sli8.UrrGlrfl gradi d~~31~n~d~~.2':~~If· :e:np~ .~tHl ·~e. Q!~3'~VQ. Sl~t~~a,~ :ttl ;O~J.s,rulene~t €ill qu~ 108' "Q~j[()res p~ar01;r ~l~: un ,.ctij~il1(S~ 'slJTl,le.a:GlJ! G1L'Ii,ftlflUI.!) :Y m'f!rl:f1f.[f~1 jlf-Q[ mad~0:st.elll'nl~: IfllSo (JlIB: S~ ICjltl€Dta. ]0 t.6(lIda,~,pelJ!lo tlilunb·im &09 'OCiaS;JUnes q;Ill@'prop(lW:;~llJllan:ru hisJ!,rl~d'01 una itifonn.:;.j;tfl("~.u~le. ~lmj'te"GQlltr~,~a'r' 'S1lS hi~~esis a'nb~rJID([:es 'Y cams;rn;d'r Q~as ·ri!§l)~"'i.. L~ t'f.Ell~~'~~~~1 d~ -l¢:ls "]~IrJ£iI1'Uljre-SI qu~ ~a QPJ;e:niilid@a lieeJ e,S, !9,u:tns'~m~[I:m.lf~,pirtj.-, ,S~;Dt;r ~DS ~fi've~iga0iGni~s"S'l,1tlultane;ilmen:~ €:1Il(JdQ,s di;n;~c~Bne~~ ~',lo,i:a 1!'S ~0J]~tO~ !e'!}1 .l~~ C;~,~-

-1_ _ _ _ " • "';.~~ _,- • _ _ ~~ _ _ ;- iii _ ,- _, ,_ _ _ _ ,- _ L ,.j' _ _, _ _ '! _, _ ,,,,,,"'. " _ I II. _r

les se er,:rtlllrrilt:~~e!1 l:enl.l,laJe'i y h~lI.n los 'aGtt!i~ deAulbla ~ 'e:nlm~H16'lii\Yn re~h~d'Os en :~ Sif)h!l'f,,~l

o~nf~~Xil0Si!fullini,tlQ~.Q' p.Ot lel ~,e;rn:paje.. mism0, Y:[:QB ({emfs; ·c~ow'lu.gc e1lJJ ~JJ~ '!)ft,siwibtt A ~11Hlfl-

Unuac.it1u. el h:isto.riat~t Pf'o~tl:rari Iqb:s~var la ,acituaej,6'i'l de 18 "nrD'ie" S(}JIN:e, La l~n ;',1)1\6"; sebre ~~, eQnven~jl()"Pe:s e i.mp~i}Grmh:mres 'litreJ lell,l;~uajitt siobre: otms ·H.GtOiieS! como 'u5u,ados:de !st~ SO~ ~re los ti~tQrl~111ll:m1 Glla,[:q.~rie'( 'otrro CtiHl'text@ ,C1I~ C,UJ8, lex:ht~iel:ci.a hrua nilad!e ~ ~IJIVe!l1eetse,~ y posiblemlDu:~; sobre esos mismos i~0nt~,X!t~~ g~ te:n;~:~:a:Je,j ml,C:C:HllQ" f1IemSI, utili;'_«~Q' ,eilll~nn,ittQ, esla l~a'Y~ del hiSIOnado.:r par-a, e:l·.aGtlil' ~ b!\bIJa,'Y el CGIue;xt'Q"

Hem}ftS vbto Q~e ]~luefJe,;d¢ni~,S:~fa:cs:e, q:lie h:ll~ oe](:~s 'Glue es.tuaii\_e~ta:n oom:,l!n!estols.de.mucjf@'s 'ctiale~t.o!S, y~:e~iys:je.~~ RI, .b~s:turi.adlor cSt so~reb,de y delejta ~fWS.tttn~em~T:I!~e I:~ deseubrir ~Je;~,&Uaje8 fammate_'S ~eJil tex'otQS" i~Jmen,te- famiHatt1f,s,! en ~08 wal@~' nfl' fu!Of9n advert Idos antes, -e' len&9~Je d~ la ·e~6.~sis p~afetiG$ en ,L~~iat.'i I~ ~,a je~gja de, la denunei a de: los Ic(;'d;~os fila f'eali~adt)i' en ll.:ej1:.6JZi"(lrtjt}s ,srmru fa Rep'(:}ltuci(Jn Flttllitte<sa.,J ',",a;unque hilGer e:St0S ~deSClllibri'm~ell1l t,QS ne siempre fortalece su reSl'e~,0; pijif' e~ 1&aber a£adlimlco a:merh:ir~ Fe'Q ST tina ,p'ribpQsiei~1:'Ii d"~riva su, vaUd8'z delleD,guaje 'ell~QUen~le lai9rmu],a, y al menQB :patto la~ S!J. htst{nieid,a,d die; $U ,~idtu.aQiQn ,1li,Q,mB "e'] tnismo' leTl,81j1@\je,~ '~e d~d~&e. 4-1J:t;: un .'~>;;to icdJli,pueSID', BE mu~jho;s, :lleJfgwaJ,s pW1de no '$~Iq ~¢~ir .mt])l::lha.~ e~a1;, ,lEle ot : ~ ta;nta, 111·'0!Ii'if.a~~ shw' ~ilmqM'Jl ser unm~dh" .d~ :a,~ E/idn e:A.:qtrH$, tant:a~ bfs~€lidas; pbede djes'eomp'm~rse en .moch'~'S a£'~0S, FeaHzad0S en la hisw.na G~ 'tantqJ~ le'l'lgtl,aje.s eeme 1(:)1 p,resentes en d texlo .. RtrocHl,ocerJ.o' obUlar-a ,a~ hisrOidador a efect,~.r algrull1Jl;$ exper:ill1ellll:~OS, r,llulllie;ile-s~ a.UlfD,gU)e fil0 sie:mpred"e'v,e;rs,U~le.s) 1~.;~;,a~oo'nsJ[rueeign, pelf" roames ,de-'Jijlle pillteda' U~v,aJ;lo' a c-aJ$(;l' I~ 'exaTritrtat SUI, i111;pnta~iib:n0S-~ t),ecell,lta 'J1tedirQs die, ent,e:i:l,per ~9uur-UQ a~r.olde tlabla", ~nuQcj,~cilQn iJ a.1.J:tod4, ejaeutado lm mn leppaje determinada. puede-.;a,dtua:r~'Gbre ~$W e 'i.nnQV~l'l. Su ,a.tenCj,QH p~a allo" d:e \l¥lWl·gUe· a 'l~p:Qr-a,lei a] ;a,clb r~a:l~ad(~l en , SQ:br'~ ~ijiHten~~:t~~ ~l'e:r,o UJl ~ClJ~IDc:l'm,ient@ fie] l).o*'e')(~1 sAg~e 's~ne, 'nflliesarifQ

. r. d I ' '~

par:a U'I1eO!l'Ur(:lmlent9_,I; e ,l .mlo'V',aClun~

III" iiF!~d.':~~~~ .d_.l~~ l@s ~j;~ te~tos" di. sQ~m~bles ,o .. le lQS. ~~. ~ll~. $, ,Po "~t.a:ft.~$~3(r~:st:J.'lm. IP~~~O~ ti~ ..•. , ~er,rd.Q .. ".: '.~~J1 . - 'Ull Cf)l1t0xlo ;PfJ~d,el1lCbopro!plO~ UiDll man~rattg halldar Que ~ta d~ ,rescrlb~f ,Qllt;:,GlP,"

sas nl·uei1len ·()e,\:,i'rse en ena \l q.··ue' tI,.re'Q.ed.e ",' nlJede '!,,:,lireviv'ir a~ G;toldg, habtJ3_oetPi'tuadb' den.-

I~ . II. '/ ~ - tt ,¥t,. 4_ "\ i; .t!;\ I!!J".}-';e; , __ -II' ... .. ' '-':;.~,iS. -.-.

~rlJ' de sus, f,!:ti~s(:r:iptic®:Ji~s.;..E'$;p.e~amflsi'~g,ble,$Jea, ~,~pl!ejQ y e:l,l~lHamd:O\I' ~;';lle s~ itaya, 'fmirmadID' a: b largp d:e~ ti_mpo baJClla: pt,~i6n de ·mucba;$ .. Gm;]¥encim~€f' y C~f]tincl~wcia:s Qml1b~narda8 y que co:ntenma,:; aJ :m(Jno;s, 'talgu:no~, o~!e;mienb}s de un dis'cu[s'_' de- segundo gada que pennita a" sus u"uar'i0& :r~f1ex.h:ul:ar sebre las hn:pHcasione!1i del US'C1 que Ha'£':en de ~t ·'En &on:sePlll,encia~ el pro!. ·~e:~I1;;"~jae. :f'apre:l'u:l~r10rl !I' que: .aeallJlElAiLe de_seribtrj$~ p·UJ~de.p ~.lU,a;rs,e '€Qm'@ un ~ ;QeSQ dearp:re.nCltz:.jIUo dee Il1;l'S;:'E;l['~:tfiris;UG's. r,eQUn~15 y Jhflrimc.m:h~'stolm0' [noaa ,dJ; enlll.nf:iaciDlI 'q1l1e;fabUi1ta l'a ,e,j;e.tue:rin Ae icl(erolS .. ttpo" I~e: la~,~rS" de -qabla e lnih:~~ la d~ atms.;, es l1osii~'['~ e~~,,,.sipefgr que ~,~l,qui:er at:tfJ. ef~c;tJJi8Jdo; e.n (~ 'exple,'ta:~, e;IlDlor_"" :~euiHlbin,a , C-1I1'eSiciona '~a:s pos:mbmdad~ de en:utls1:aci:6n 11m qliJJlB' ~e·QlIs:[S,~]. PerIJ. ell, 19ru:~t}je es,re;fef&nci,al 'j ti:ene,"ulflll di\!:efSiaad ,de' temas';, ,ahulle alo.s'Jmemenlos de la experleneia de ID1fJS que hal ulido "j',Clfil1 los su~d~s' seofre~ a 'ira .. '~'8,'r" y ,cabe esper,a,r- ~!l·~'un le~gD:aje 'Vigen~,en e:1 discuf'SID piblb],tta ,d.e una.sdctstlaQ. 'inslttb6b~,.. noJ y p~,t1tfca ,ft~t1aa a; J~ISl iftr(iWa~:Ongi~ ml;~~ri::d,ad.&~, .~~ml~Q,~e's Ide; val", 11 a~!Gi~MI!£'im:iB['it[~~ : 'I". '

12 J. ,0. A. P;~Q-eli:. ''TiIM!e, a:l~q[J .cl ,e8~h~tlll!~.;gy I n l'~ fhQuih~ i~f 'f~bpBJJt p]Q,IJ~'\~n J .. Jl:f~IH'Ho1.'t;Y H.~, 'Kr'efI~~~lg~~ '~Qml~l, 'fh,e.. Q;j~qrll'~~ NllJst(j'ry~ ~~-a;ys~ 1ft H.:o.~r ,(JJ~". ·He:r.bf!r!.I1r.r1~erfl~ld~ LGmta~es .~ Itti~,; ~, ¥;.

11!'l7'tl ,-.-, .. l.'Ii~'d 1 .I'i! ",.~ *~~ ~ J'" 1'.~ "'),_ D'~ ." P l~" I' T'.~ I'".. .i' '1I'.l'" ',;:' ",1·,~" '~.; :r~m~: !;li en :. @_ ,n .. 1r.:~eo""r.. .• ,ir.iD'Ii.i1~f~. 1.OCiI~~gu:~g~.4~iii ~ I.IJI.e,7 .~':J'4YS: '!,.I1I. q,ft~i;:;17I, 1".o.UOR;(lil'·anu D'iJ'Jpry, . .,_',Ue"V .

Yb~k-i t9;']]. -

u: V6,ase el,~.ap .. J'O, !'11I.c ·po~ith:ml'~oEl.om:Y of' a!.!rke"s: olnJa:lysts"B:f"'th~ Frmtcl1 R~o~l!aftiofl"'.

~ ~

154

C;Ojf~dos, 'que piresrenll"cQmo,pmaCle la pglftica, {Ie Ie$R ;soue-dad y d01Q1s, (lual,es,~eK!fae ,gmn ,plart~".,d~ S1Jl ~:pio ea:~c~er. pn, ··lenguajl6~' I! ~n~1 ~~ttd01 e~p'e~i'ijrza:(j~1 que asignaT:dIbs::aJ t6f,., ~millJ1)~ ·f.LGI s6~)Q as e:nte!l!lliOOS una ml1:1re1'i pre:scrlpl'8l"(jle barlblat. sin~ ~;a:m~~i~\1tu»a,1lii:a.~t:~'a"P~~scrlp\ta.~ulta el,(:Hsloor50' peHtico: Hernss negad"o a, un pUDlo en ell~ue'lPodem.os ver ,que cada 'GQn-

~ A,"'. .• A' , ,'I' *'"' • .]!Il". t""· S':I "'- .. ~'1. '~_tiE ,.

te:xt0. oe .enguaJe maica un r;oatextg :PBlI,ilUC.;a, So.~la" a ~llSOtiCO Uien;1U li:I, 'leI CU,i,h ru mismo set

- -

s\Htla~, ~J m'is:mfj :r]emlt0~ s:h'i1 lrimb.,a~g~~ 'Stl,~OIS 'Pit!1~'~de;s ,I r~Moc~r~';U~l nas:tq ~j,-ad'OI P'llicit",

E3~a l'~1iIgL1I:\JEl-sele.gcion(l J -p,r-esttibe'-el ,e-pl1r~e.xtf4:! ,i;lelll;t~o'tt~1 cum] de~ '~I,cm6Tel'Q.

Puesto que se formaron ell el b'fIMGUrso del tiempo, todo) ~e~0!, Img;:uajcs, deben:exhtblt Ulla Clilme.nsian his:tanca; c;ada uno ,df~ ,tt'l-os debe poseer y presG.r~'bwr' un p:aSIJ~,~ eons-tttuidu por ID~.s ~iJOsitil'OS s~t~Qh:!:-S. S!rlleeJQ~, b.~'in~~s:lv,a (l(00!$ r@ttI;l(1E~a;05i "! mflldem)d1ec,peltsa:f ,lie, lias. ep ale'S fue If:apat rl~e..fu,abla;~ :dJSf,m~ sobre 'Urna :I~lollftl~:a ,llle' hi!; (ll~eJ cafjtrtette p'.~aCl:b lU1' pU~ de ~gF!al,arse pOT Q9Tflplero. El hmsttlt1ad-ar, por-lQ tatnQ,. nOT'1i;Stf len C'QRdj'OiO'ne·!f,,riJig s~t.i,sfa'Otf' '0011 flGm:aad ]:1. s01i£ittlld", '([ue se ]6 haee ,a~ rnenude de.quepresenteloa aetes ide'dls£UfBo po~f,ti:eQq::}~m,o, si e'$,tu.vieNO dete:.rmhr8Jc).10s -te~: la ,te:Iiffi~'t.I)a~elfa-Grit~e:lI;81rID:r IOll1reshMt5l:!or lars; delJBa:n.~,a,s ~·p.Ji11'rQrc-tUal~'n tie:'u~ "~J!':[~eln'tt de :S!e.ci'6n,prjot:rcan~14 ~,om,a e1~gu,aJe:,es_pdj;fi,ca qu:e· el p1t-esente del dtsc~orsQ e~ea, ca;~gldQ de s~g;ereJ1c~a'S, de.ll'Il '~.f,lldo, ~~~-p~e~~~e E;,i d:~fflO~14e, fiE,slit! <0 f01m1uJar e:ro una:"ulie~a prldhl:a~nmed~a1a. El ,HsillIfsn polftioo"€s p,r,l'Qr:lQf'l,'ideNde ]'l)~ ;~'b, "'j :¢j~ ~&1fdtmaIQ por '[~iR :rniresitcl'adJes p't8.1l~eS:i pew nn Q~~tante.'e.no e:S:tlG~Cin,st,mtemje:n'"

. -

te: lr,lf$di0. en un,a. [uEha pa:ra des.cz,~~f~r ~c1l,ilel ~Jln las fLe-ces}t~~d:~$ prf:$'~t1~s de hft pd:oficiI;. "y

i:as,menlte's, m~, vigormis18,S, 'q,ne.lb utiHza.ne ..Iitp,m.TIl~a tlj.s~i_6tJ entte 1.& tJ;~~,sUAgii{S,ti.oO~Hfs!ta,"" hllem~osy],a aeeesidad die DIm- las plm~abms de 'tltl'l,a, mooem no~edm:sa. leI h isJo!f:'i.a;:_Ci:cu" Ueme su: ~~);I:6p'ia: 'relaci6b £ian estit lB,]fSi;elr. $,abt,que n'(:lrlIUfS impUcaba 'hatJirualmente el lengrnaje.:q-Wle,; es.!~dla~ pero"tamgi:6n-puede.'p,Q$ce/l1'D, C'Qfl,idiim:ienl[O, in:ij'ep'end~,!ente Ica,eD" l1'OO,a ,tllle esas no[~ mg, y la Si(1ci~ad que? pt;e.~1J!:p~0r:rfaf1, ,ef I Jd"iR 'tt~mbi:alld0.de mn,iman,£Q ¥POlt ~azQn·etl~w:c: el lemgt!l,aje, ,pm' entenoes, ,'GarBct~dtJ medios,,~aJa ~~'MOCE;i~. Ea t"i~l))tJ:E!e:'€,Liet:lcia. tUl$e;at'" tnrl~~Jciorte, 'de qu~ la~ pahH;m3Js:-se 'tll~i.H!aban .de una manam, novedesa como resultado de nuevas t~,.eri I1Qil~: y.~rHlnl1Wi niue.,v:l'& liroblema,s y: l}~sibi.1id'ade~"en :eJ nis:cuno Idel1en!l1laje',esw~iado" Se,tUR'Id~ sin. e1illhw:g{l'~ ~OT1l ~11 .iooe~enieli!:te ,de~u~ .~;ml CUCh,I), ]~gllaj'e R~~a dc;n0.ita, lss ua:mtJiosl"€,u su OOl1kW&~e, :h.i~t6tiG~1 tm ~a;ti~r~Qria~Q'~ COMIl, hJ.',mac-e,e! '~nl"uaJ~ i' m, al,eaJf~~ c:om:o b]s~oria:aB1"!peFol :m,';)· .aooe5ib'~e 'par,a losaeteres cuyo lengua'i',c e bistoda l~sta' estudiando.

~ r _.~-

El1ntpfjtlO a:pf'Qbl~mals '~QmQ ei 'de ~1 esc ~lotto vale:fse de c3¥egl&lda-s ,(10;1 'slg~'0 xx para expli:sar

cat,~g.~'du, 1!\tdJ.tzadas' erJ:el s;~gID0~",vni,,~311 v:e/z ~~ j'mpi)oga, fa. '~:is~,,]j_na, dJ~ 'fk~plio;tr 'liiidif:eamenl~e., :Ct]imD l'I8IS 'eall1:l),;,f!:lS ell i~llmrguajle d~ s,~g;1!!O xv~;r,·inttjlcatmn ~BdmbiOs en el Q_on~~Q ]fdst,'rt~, 'qu,',C3am'bwO,!Ji; se indicaball ~ ,quI, m@dl:flcadones &e,pfodujemn.'en lar:mamra dre,.i:l'lld[~~dlJs. Como, e1 l.enguaje de' 10S. a~to!lles del s,i:gl~o xvn resilon4ti a su ,eQnteJl£O, ,his~O'ficlO di'ferentem.e[l~~ ,tIe ~m~, tn :b~~tB~ ~inl~aj(~ qQ¢.'·e~ 'n1:ism,o, 'mp~,e:~~"q(d~ p:~. ,fJtmuelfQ' ·tianp'; .iU.l~S ctequ.e!.' discurso de~a:que~ si,g~o ,interpIr0tmTri._e' ~ eon~x:t.o, Ie Drlnde ]a'~pOl'tunij~d IUe usar '~,a(ca:~g'P5 ~(a.s de ,ex,pl'imaeion bistoIica que des.eada. 'udhzB~' en ldgunas 'chJeU'nst~tnc:ip8S esa OpOrturU,(Ja1i 'fliGastl no sa plleSenJte JmU:naa,. ',Per,ij, el histc1fffi.adoT '~,e,~, ,f1~s:C:U:f,'SlflOD puede 'soIl8acar 'R UD leltlBaJe, ],~: 1()j]Q~ l~mi~ hubQ ·e;n- '3.

~(pr.,e-~te de ta n'¢~sidad -lif~1ici!<a 'en :113.eua~ S~',ene,gntrab~ri los acCO[,ftS pa:llDd~~" De ~ inmooiatamente, alooesib1e. dadLo!~JJ.utl,debe ne~a1?~a n0~Qtrl()~, &1;aV'es, d0: la,.mediac:i6n' d~gJ.le!l'iura~,

~5.5

J~'._q(Je utiUzaban; pare- e:S~'o 'fII(iD! !i1.Jgn.ifi1ca,fque no. ~e~~ ,ace~~i,ble en ab~!oluto. A partir ij:e W05: t~:~:tGs que ,esl~lnbierO!n, die nU'es,bl0 C?on~lt11j'entp: del "ien'glil,~,' que tlsa:mn,.las cljlmunidrades .~le ,~eb~t~

. .

at. hfiCJue_p&rten!eQf~ujlf las prrogfamas, d6f.ia¢~lon .q~l1e ~eRonr8n leR vigor y 1.' 'n~t(;)rj'l":d~' .p.srio~,o

en ;enerll. eon frecueneia ~: p()'S'flj~e .. f()rm~lM mp6t~!il'~S GJOn.ce,miente.s. .;, ID:iS' 'n~eJi:Qad~s eC!" '!1Iye se ~nfr,e;rrlaJ!jan 'Y ,ws &S,tiafem~~li!!u!e desoobm 'lle\l8r',B Ia .. pmatiea, ~ sQmetet1!,as;_1 :pclleml t1·tt .. mizlnd.o~8;'s p,a1"ll i:n:,erpt~l~r lis i~:~encJQ:lles:' y ide~empanQs, d:8 '~os textoi DlJS,mlQ'S. ,-Sjn emib~r'~l' 'IbrllrS!camQa mJm~s ,eL.o;ese.mpe~'Q ~"W,~ctl(J~u ~lue-elt des€:'mpe;tiIo disClJfSjrVol ,fle' los: 'te~:t$!J,:s.Na,di~, trat6 dl\ 'id»ntiff:iJ,ar a lQ'S "mU eabalWer~si ulJYlimenres HO'b.bes.,ra,I,egl}~una v~t~'baber mo1:d:eado, 'p'lra., Iq~e. ob'e~¢JeF:a'D eol1sciepte.rnentea,·J ggbiet:llJil' de '1'I1VJi,a;.rreomul1~4Id", tam-p;ooc1nns dirta. 'muebio' ;$bb,r~ e,l U~iftllQ,n. g~'bf;r si ~~i~ti.@:FOn.. No. nes l~uil~t~. mu~h~:sab~r S'~ lDsp,rimef,os, leooores, :de E~ 'Pt,fJIGip~ ('fI'l;Iienesqqi,enr ba::y,an 'sido) Sf s'intieton i:AtUna:_th'Q;S' a ae;ep:ftlJ" 0 'reeoH,ar la

=x

~,egillm'~dad> del tigi,men vttWlaurado de.Ios ,M.echcl.., es,JJc:ia Jmente 'pOFq,Ue la ,(llbra 'parece 'Capo

de I.tituar len·ambos. sell;tlfh)s; 1'0 qUll;}lfiJO$ im'p@:;1a~ls j$tudlar '1,1.5; dLferen~ias, 'l;1J,e lSI Pi~"p8Y a~ LeV,:lafll'n: ·~p.t9;e.ntilr€JI'p;arra: las pn:~mi.§.a.iS gus I ,em dbit~rSQ pP,U'_tiUQi, ~~m sigfliflea, de .. rzj:f,~ claf,Q . "st'! ·tjue Sf'jim.o~. histg,dae1o'res de~ (.u,sear~e,! OJ) tlil!l eam!0[laRlilentol~~pero 'ta.mbien 6S ~.'~ ,3, M~q;ui!a'Ye~e, ~ a: ~Hobbesc'Qlmo '~Q~ ~l)IeIron t6d~1 ,JQ._:u:~IIQg OU,~li, fif!lS,loosta' a ell~s te.t1tem'Q~, 'en ~n~a,[Crf;milresc]jitl'1' l1ii1l 0'Xr'eepsiOrri, e-sta~r'espiU'~S~ra:5 'm hl'tef~a,n~ ,no~ en sus., t."'Oofliccuenc·lu P& 1 f~leas, P!iOficas'll IS11:\o, en h;s. de&-afiO'9 ·Que. P.la:A~J] a "Q:~' ies:t.rueturaS'nJfJnnid~s ,del ',d lSQtJrSQI. ,~, Qi;s~,oria del di8£llrSer nQ es llt1eS~fa ~selecei151l1 arbttra.~il,; SJ~. lutoptocda.ma en Ia nl:emfu'fa.

El desempefiO d,e'll&x:tQI ~$ su'd~mp;lli'llr ~omj)1 I!o.ml-e ep, ~n conreixt@ <ie'lu'!ftllN;e., Pbl~d;e 'c6ntinuar sim:p:~'em~nte ;,a~ co\nvcncj~ll1·es· O'peFiati1flbS en 'QU'6 consiste ,ej) IIe.n.gu,aje; ,pllede SeIVlr ,~a,ra itl~Heamos que' el1erq~aJ~ ~gur3 P,S~;iAd9~e en un mund0 que 'ctami!iaba y h:a'b{s €umeo" zade . a, .'iZ'alttbiarln; Q' ·pu,e._de ac:t:~af;; Iavez 8~bfe y 'en 'ell~n$!ilaj~ que IS, se mtldt'QI." i n.nOvi!n a:GI, d~ 'U'R8 mitlln1tr,a 'qu~ 'fJ'~~v't)~fa ·t."a,mbt,o~, l!lla)'@t,es G rnenores, mtis ,,0 me-nes. T£\Ijd'~~,all$[ ;en ~u ·use ,('j ea el "U;g~ <ile... un ,1~p;guaj~ '€I)e S4spntt:01 gt.a:do ·(tUiB .~' le refiera, (Eicrrbc, JaOj'uI, 'p10tr m,~F' d~' ~,i..ln"

'p.lcile·i,d,a.d~ G"0lmC) s'~ eaCi;a, ~X'tg ~ :e$~tibf.'er.a en solo unt) de los,l.'efl.gujjes dl1: ens_curs/o disppol-

b!es;" ,en :v',~k.de,~~tar'~1l1'l1'UeSlo, die 'Y,8'rios.)BID hisCOIF'ladOr, par eGnsig'u:ie!tfte~ 11,eces,i:ta 11n" ins-

,_ -

'frumento. ~1'ra en:~ndei,ci6mQ~sB _ej'eeuta un ',le:tode: H.abla aentrq de PO ~Q'ntextfl de1IBl1'gu:aj'e·

y lenparHcl,llar ,c4n'#J' ,acrd.l, sQbre,~! ., h;)l, inno"v9],'.

eu~,~~ un a,ulrar ha efec:tuado un acto (i,e e-st8! rnd'()1~1' s(ile~~s ,tieelr Qi~e: ha hbec.hD una mQiv~.da' • U e'~p,]:esi(!j:l,;I im,i~i!&a un. juegol "j Ullii\, m:ani'Ci,8t8 blcUcJI'lJ y 'rI:QestM;tlOlrnproosidn de. "la tl:'lJ,e baotti'I'lCUandQ hizQ' esa m01vmd'l depen:de lsi', en 'una meCJ:jdli e,~bcsildeir.aib~ec~ de la f()rm~ len qu~ '¢:fl'~ndIS:rI11o:s 'at si:tIla:t;i'8l~gr,icti 0,1 en que se :enG'OIh;biab,.~, ,t E .,arrgpment0 t ue dl'1lseaba p,l:a,ntar, l:a:'a,CCtt)O, 0 nIJ1ml(l, que deseaiaa: J'e,gi'timlr' o't1e..l&g;Ul~ar\t ete/ e5'jJmi@:ttiI/,OS que.-:sut.exT:o indiqu"6~~. Jit.uEil.'e.],(lli de ese tipo, de-III C:JLutil tei:J.em~s, ~lgDn e'Qin.ecj'm~~l1tDi,ndelPend,ene I"a~.jas: it (!)t:ras fu·e;nt.t;_s,. 'La lilhuaci'on pi~ctrea. incluirijpres1.'ones, c,o,lc.citlftecs ')! estlmlUh.ls b:ajlo 10S,Jeu8- i;~s se enc.G)lf1traba'ti cr-e:r,1 en~Q·ntOltS.e41 aUfo:r,. s:u~tgi(lO$ d~ l~s, p,1liefereo.c[·aJS, y antipal;fits de ~,titU$ y Ide 138 Hmlta.Gl:ion.es "Y Q'POitW'll(J.ad,ecs de'~ ICI~treXit~ PQHl~'(f(l tal ,como 61 hill p~t,t;J:bla' J.~I, . .e~$'tlHlentabn;; es o;bVJ:a.01e:nte p.(:)'sibJi~ pS!fo,Q nq 'Dbviame~te :ne0e~fiti.'6'f que-esa 'sitUiaoh~J1 iabarq.we '~a mlsma ,ext.{'frtsioo iju.eJaiS ~l.3Etape:s ,entre Qll~e;5. :soi:f,a1e~, Peru la situ,30ium "ifatt~.ca 't~mmen engloba lasitUaci:on HngIiJ&nca,;~la 'que m'anade IE ea~cc:iO:Hes, y Op@M1l.'!t(Q·do.'S, lmpUe:S$a-s tid

:i5T'liQmjls ~:pbb~&,. gii: ¥SS;O'ft'f 1,'0, ~'he 'Pi't!fe'itJ.ff5 '(if t'll-e Mathe~l'1aties ,.... (~,eS'6)~ ;y~se 'W;I.lll,1 al1lil M~I~.wpt1!h',(elJ:~W'.). Th~ EngUsh%rk.$ ifI'1hcm(fi/Ha~,b'es. q:n¢~ vOlls;, l.liIJI'i,d,le~, ~ S4~~ II" iVJli,• ,p. 335 .. 316, ]·Al'·~34.1"}.

~ulttllr:"}"i",e,l terl;gll~fe ,0 :tef'lgJU]~:@'S, d~:S;'0.l1rb",I'e:s~p'ita .,Su: 1iJ:sf)1~ean 'fmelJtr.o~ia: ....,ttl Ve~.I~!e; maine;ria

~ ,_.!J;O z, _ .... • 'c • - ):1

:prod({lm,~rJafll~:"- EJl fl~g!t(')riQd!o:r '\(e~q!!Ieda, "~lovidaJ'!' del alLJt®[ se lefiOOWat dC[JjnJ:'C):de~ e8t~,e'Onrei~@

1~ s~ctblr del "toni0idd) , LQS meri!gl.1~j~eS' gar!: ta'n~],·lo.s 'QDj,t'1I:~os eQcmti m,\?js: 'l(is:tFumen1:QS ~.e~a. 'GlDl'e ~ ,. :m:Q',ii • .,· eij a:~,~~~(~()I.pa:p:Urc(); 'Q:~ una s$mf;datJ i:rn,glu~~ P'Jr~!ft~Qmliln~€iI:,g:~~j~!'i! di$. sjg~ndli!.iDi~~d~. len mQ$l Tdnate,S: tos alG'tdfie.S.l~tlmeR:um liWs ~~, u~~:s:"tl:e ~!B'tf&,l'~a1m;, Rue ,i:l~ltZhlil't., Bili:l Ii: '~~itI;a

- ....... :,. ~ ~. • 7 l " ~1 ~ ~ .l1.... "', 6i~ J:J co,; '-"'1 ~ _

en JCiPU~>li!:st@ ,s;J:]&,;IlIJe:j, ,e;lle:JrIl~aje;rs@: obj:e't.iva ICiom'tlJ pans de.~lsimacr0n [ic8.~,.y .el,~alltmr 'Cllll:e

6 • • - ~ , . • - _ L -.0 ~ ;pi

'~'''h 3!S.eJ/tUlJQ :mo:v] Mrau :~fn-resfJHM'til'3 ja~:l\liFla TiDece;si~du :pmlSC1~a, qulZla IIIG ., me:rameft~ uses RQ)'"

··v.~'dO~6S'-lil.U:~, .~'ftl\;:u'tjt~ Sin);o:ql;-e, ]:CiS p:rtPitt~. 'ledmcncej'I~$ tis~i; :U:ngQ1:iifieQls;·~!Zl' S1I;W to;clieiald. ei:nol1,1~o"el ~.t6U!r'·Id~ll'~r1Jg~j!e mtllmQ'.l&,1'l ~~ p.unt~~. ~~.lil~~Gddl~E-'1~e~ ~~!~Il:!:'WP 1I1@;~~ t(ti)'j· .. .slder'~:Qlu:e laJB1!lliafTa lla p,ri¢t~~a e-Qe*1,~t~1] y n~'~~EiB'8:~i1nu:a'tJ;a:s::: Ho~br:s 'N' Doeke a la ve"l II,}JlHl,'I,}' fllGs{J!fos ., p~:rrn'.is~Qs.

eJl~],qrQ~~i~ h'¥a, i~dd~em, difal~G~~"O Igngpsje.'Gn qt.l~ s. ef:~:ttu~r Ia O1~~yfda~, {;ua1~;u~era\ el T!ri:v~] de:,Gf,1$l1ltif~fi~i.,a ,,~~p~srmp;~j'J~@,.. ,a:lut~.,qll~If!r,I;J.la 9~m~iH~~~Ofl :~e, retOr~4a y tl.rfa~pfaGH!'.Ta :'Y tl:~'osofra. I~~ al c~~recertm1!l'Ut:abJ;:t, ~ 1~i5~r.i·ldiot tra~a.1lle w'nd~g;a;~ ~e' '~lJJB!:' maL'l~~a 1U,fl J];ll1!'jfli.l.i.d~, puede b~b~r.re@:r-dgllado 'ml pooclliFooi();rel}rdenar~as' Jil,~s:ilbUM:adHS ~ ~n~Js(;icas al . aJcan~e d6ir au- 19!f y .lae·4Jll;ie41~s'lfsag el Ie'n:gl;lj[j~ j tnr~o 'eon' Bj,i, Qna~~uii€r re;s,J] ~U!6' de ~~.te (}r~n ~u'~~f.plled«"ob:, '~:g:~/e,~~,~jJon:ati'·~~a, ~f1I o~Iiti!}~e ~1fJ 'feispliJJ~Sll.31a; pr._1.lnla 5.~"bre!!l~i hat.i~t ~~ II";~ ,,A fijm .(IDe. U,egal' ,a ~~b~r e6mQ' nn 'iel! d~ hia~;l3p;Ue:8e;m~diObaTf 0 "lT1rngIVlf ~llie:Jlf~ij~ refl ttUi~/~e efeetua~, 1@, ~mej(t)f~ldd. sea,l{;'\~me.;mza.r C~iIl enlmG~a.dr€D\'i, 00 un ni:vei plriG:[i!~~~ fet~:J:1foo·J(ili~a~u .. memi~a:thl'@ ml:i:iiva.mtmt&-lim'1Ple~ tandJi'n.pJireGe ad61"lIla6o;.i!l,][I e.miaal1o~~ene:m prfiSeJl~e; que.·~1 j~t,0' ,w~.f£: ~f~~~1iljtsl: ~, utlf '~oott1<,ttl).,'!!Imp!i!e$~Q..:d.~ ym~~'~ ,1:eRg.~aj,b~_s:i,il1rnuilJtjIil~am~~!!;~,cn tl.sti' Cj'~l"~ l~ eOIil:Si~:eI~.;mfl~g!aJ'~ ·d:~plf:tmer Irado~llterl:lGttJ;a;n~s, elJt[~ sf {I' ]B'ltlaj~s & ,~gl1!n~G' ,~rad'ac q~~'i~m:.E~tG,a[il efJil'l ~aql;J!enOS que :5:t)n JeI~ 'ot>jet~ de"~,s, flTG~.~n[adosl.~U '~~:f:J~ns'hlll-' g;irua:r lAml, l'€l!(ll;tJlfl: .~Ia~ilfa que i:mrn1~w:&..~)elir~fO de y Sl.Jbi[@; un unU~(). dj:aJ'eeto t1~c@ne:cmd'Ql die Oib:@S .~y carl Vi~~· fIca n:e;pe;s-a:d¢l h{ceJr:I~~ d~he:rn,o'S im.3{ID:roiar qPt1!teru]Zi(Q pr.opane lJlt:! c,lmbiiiG en. \]JID€!I d~ l~ tlsijl$ ,en qu)~.o'M1~:i5. ~$ii!ll djatli\~m,: I.1ini~ h'l/~~1iiQWlJ'fl&t,i~~ qlJi1.1l, drel St,g:I1I]6i!~ai:do:.'tJ,~ Uti [~el1l1htCi ttave. Pe:l"Q un '0j.t11bi.o II ~mtta~l9a, un s~~, ([Hiilirem, pged~t:r8f~eil!tr ':mirdlttt;lie.Ift-e:t.ps ~s~~ yaflres~m:~B&~ Y ·!SgIDtpoobl.['eim:o~uluei.~g:~mrm9s esss mfrvjJJas- ,s:imples permd€' hWI.(};~leM'l.{l~ ii;,CHn0 una~ 'i'nv'€n!si6m d~ 'lo.5 5J.gm~ d$Yia~'m!ID: la JIOOJilUes!3 d~ een sid!~li'ar lrue:rno 1:0 ~~,ifJ; an~e~M . e;~~lili!ls:Hjlc;J:ll~a.:mal~~ 9 a la ~n..\Ir,~!rst\. Ell IU.~ltr~~c 1lI.is~HJ~ ~i'rljy al~Jlos .-ej,empIQI. n~t9,rt6st:a~ ~s~~ . . ail{1{fJ's, tfJgOJ1, ;a~'rnqu,g~SitJ !fee,tQ. m;e€h,,~u~ ,5J]el~ ~~t'~uft~\~~e J0;w,~ dv t!rlg~m rnfl!5I.~31~~amen~

te aun~'e~,i!l!aje.'de !m~J1Jndo l'faJriI€!~~O 11~e: Cl!lJmelU~ ~aG'anUda.dI-'£ie d~a:~~~bQS' len [1:5:0.

Bn eJ!lm etaFi'l p:Qd:~m0iS. a~Ddir al'G~nrlt>(li:xto l,jje,I'a. ecxpe{r,i~e,n~~a" rna~ qlue ~el leFJ.guajel y. saporiI~r~' aJg1L1n 'ltnftim'0 en urn. ~O~iO' d]:~~~q~Ot 1J:sil:i.~,r.miliannt\J:Yte:<Plliti :i.liil~ir ,~~rt~ ,c·tim~ne.l11~e de 1lq'tiI~n& im:~m2;.at~P.-am d.~l7rQta:~]' 1JR '~JQ~PQneru:le.fI)eSb~~fl~~lit)~tl im:.~(jI~iat ~J ~~llIdl~lillo' '~9n Jjj]J~¢' dg~cGn@ddl®('.) bl:eiF]J 6J1l lwnea5 mis;, I~n~t,!m~~e.$. IP'~, bB;~'l'ar ~~ ~~, cQinG€'ide d~ ul]'Ja ma~et,a. pt'lt?o ,cen0,c,ia;a.c Ynav.~inJfrodlrnl€:i:ido.,e] oon,tm1I~o ey .,el CfiJHJ~epQj 00 la ffl!lpe;den.cia1, debemos ad:l:n~U:r Igj'~ I';~: j,An·0:'V.€l1ti'riis pu~derll p~n$~rif~ ~;OmQ' '1;I~!JI:ij:vtdas;>·"d;e:f:iibemd:am'm~te ej:~Gnt1l:(jQ!5I~ QI (t(l~ f;I1'Q! ~l1:ib~os',ein ~~L l,n~e;g[:mJuci.4Ims dl~'lilmamllT:D:8JQ Id~ la tI"e ~1 ,ai~~~t e~:'m4's ,., :me.JlQ~' j~gr.I;:OJ;~am,l:e y 'qtIe.e.rn, 'lJe~d'att!" ~oo~tli;rii~f(1in p~.ra: l:i~l"£~~tirse C(iM, ,c'anUd:,a:d i.li1t1~fil1ltd;~ ,Pie a~t".s d~e\1:j1jbl~ 1hlY

~.lfi Un~'~i~I1lIl'IJ[) 's;a~ll{!]~~~~! p~!1'J.'n~zH,IlliIl:nr lif$t;S!IDlI!:e. l}s"e[ ;~mtil!fQdg deJ6h,'rnlM;m:J'i5G'ni tn I!!] d,6~i.eI'l(IJ::;.llo:s: ,~1ieF(j.r~~t p,a!),i1T5:~elJil.' ~~ q~lt! d~~l! 'Il!~e ]m.·,31~~. ·1_~W~blioii·' ·.s~n'!ll~ '1!I111 E~l~IiI»G.q~~nl~d~ ,ar'[~,"f;e:S! . ;~ I,d~ ~l!ilijiillif Ms,".~'el:i!lm~ ,qwer~l ,g,9b~~a'ds ~~r ~o~: liiltd~~~rn0\Il'.;mi~.;m'S ~111Bi[J)il ~·!'d_(:_Qtl)a"". l.iNrlm~,d~~l!lU~ilnii ci''ei Midif~tI! ~!1a mf~~~Ii~,. ''''~ $~~€,]e'fitdd~:./fJfi't!ri~h~()lj~e:;:~~~~fa ~J qsp' :n,rmllil ~. n qll'(e i~g§'it~'lQ~.

a.qut'vl(1sas .'tease el!iepl!lscUlJ~s'.fiara lex'p'1,0F,ar~ PaT' OiQ,V ~a£hl!, Ulila V:~Z qUe 1l'.i[illr'~UQ1me1S ~ concep~ri de' J~n.g;u3,Je de segt1llao. grado ~e @S>,sus:cep,t~Me dc~t,ntro.ducinerp~r ~i some cads, v~z q'l'l:1l IllI ;:!lf~tqr mma ~;~n,cjQBeira\ ~1",te:Kc es~, ~~=all!a;auna 1110\(i'IF, reillillf~atn(}\S en, el ,amM'to, en 1~1 ellal el foolPaj" ;tl'ansm:ite ],a..,rttDpe· OOcf1lJ: IIl\6 'S,1l ,'ftlpi-a lex.i~te:nC'tQl y 110P a GelDsistll en nne 5~rie:,de fJfa1leO!ilS e!f)m€um!n'~es, de-J,'9;s ,ell~e;Slf~H~l\1'edeB g~e~lj'~r-$e), tOntO' ·,If.t~m.'Q<s: vi,SlQ, 105 ieTlguajes a~ IUlmer &fadel,e.oCJxisteo'les E1 ealil'~tol del ~en.;I!,l,jie ,se Ireafimia 3,·.s( m1.smo e ~ftle:taiC'tui, c~~ ~cmlple!j iJaid crecir!llte ,con '''[CCM~Kito dedl-,exp~ri,enc,i~ .e.

~ll ]lI'il~mtiado:r Sf! emhar;_fiH;\ an(J(ra en 1!l:nl bJi).s.4('IueBa ~a 've~ ,~6mo :nc!efleUln il~to' de 'hRbl~

IIof -. . ',_, ,r Jr'

innovar en. y 'sldbtelliD OOnJleJttQ' ,tf0.11:!ldstwt.fl!. 'en 'v,anas ~ltl.mllllj~· ~1iI in~g:rlce:~~m G bje:n~ de mlrn~~amas, oontundoo!~f!t e'{)imO nuede b;i"mev~t" e,l'W, vari:~8 ]fe!'l~uajes, a ];8 vez. Las "'movidlls'" de

,r- . ~~~ .1 . J ... .. •

,~te t!'P9 cons,ii¢Hind~n una, ('raducc,ll~ni 'ei ,plsQj~e cnn~€:tD G ilndir'BCEO de: un lengtmje db;p'on~ ..

ble Sl ~tfq:.;~ Un "tet;ntne E:f~lC,ilaJ., t;@P~" ,Ii:! Iil.friQm de-1c,rmtIM::::la:ciD'n Pne~e U:ad:Ol~itse. fI,~~, COiftl1teltto dre'un dia~lecto al.de oU9; es deci:t. pueliep01l,er'fe' simplcnte.n:te e~, un ,nJlIe;~o trQD~tp y d~j,arIll' IfbrlllQa a. las mDdi.ficru.:~O:rr0S Ollie.: se ~radl1,ze:an en ~I. Un: 'm;,~ble,m~ 'Q ~ema f1,~~ml!l>~enee:

'1 ~ _ ~'1Wl .a '

e"l'ls,lrCferado:I:JUcand:o tlfl.di,al~cta pn'aCil:e' eonsiderarse ml!idian~e~l.a,.apHtlC:l6;n, de otP~, lo'czna} ;p.U:~~ .a;r;a~ lao eQlui~bl~niCi,a e~rPlieaa:a I~ po~,leriQri;",dc quepeJ1ene;m,a. at ua eOln_lu de.ex~ pl!denc~.a difeIleBte del qu~ ~e 18 Itabfa asi~dQ~ previa!'rn~nte. ICUflml}O ~js rica sea la ·dJhn·;T,smldad- (IiI! Cnai'el(JtoB: ,olerrguajes die' leIS, ql11El ,es~d, ''i~mJl»qt~ JlIl'.1 di$Olli,l~O pl1blicol -mls viQad,]!'s\i '(lgmpleJas y 'sntiles smtin 'l:a8 "moyida_su de este tipo, sJ;]teep:tJ~b~e,s de ,efeetua;Fse. ;e$'U_,rpo:v~~ ilas _pu"Qt~n" 'sl~r ,000b:Q'rl,C;3Js e i m,UclCas,;: ;reall zlba s;tn anuHi:3io y 1 lbres :de p[,'G)duaie sus ete~os Q bien e::tp1:ratt$ ry ~~odc?'s,. ,expUs~4ts y ju~stift~'aj,da.i en ~fglln Jsniuaje Cirl"tJi£1o ,aeneellklo',p,9!,". ra reiiV'indiaar y oosa:rruIJ:ar' s~ ~aricte:ri, iJj as: s~bi,clo qu~ el IJsd tlfe Urt~~l1guaje Idle 'segundo, ,gm'" d'li) 1anza,w'na, 0SGa~tru:1a 13DJ1 poem, 0 mi,Dg~a'n UmI~esur~~i!~r. Em jfi'ons8c~9enclra~, !t1lBQS; les :re,clilir~6S de la r~ti(jrical :lacrm~l.,a. la metflde']6g~at hu~pis~emf\)logia. y lameul!llslc:a ecsta:1l en prirndipi'~ .a!1lii.S:H~lcit');tiJ Clem ejeeu'~il1:l:t_e ',s:ofi"S£itadd'eD lei ~,amiPQ iie:111(ljaO.lllr!Ct plbFm U~:e;;, ,si nit) ~e [g,s,ldtan inmoailtamente ',8iGeel,ih'les,~ ~iei1e.m~dil~i Y·!l.Dotivae:i.unes P'J',ilI-lilm;pez:ar a ,iuventido.i .p3[a> st .A~ng!le e:] tl~f:J.O de CP-Ie .se pmdn'l]J'a. '0 no e-s,?~n ~lttma, ii1l1taDit1.a. u_na 4y~d.6H, Ie ,to'"nti.n:,Ieflcia ,his:tidGtl; Priy J,ln P~QgreS! 'e1tpflnenc,ilil 'baci.a la apariei6n del ejeO'"lltan,b~- 'tii'lilgjiisl.ic€l pleua-, ·m$tt:&aJlt'C\Qp;sQ.ien,~, Jet '·\"te'~ i;pio(l~~ des&ripco ;:or Sbldlon Wo~,wn,'~ r1"qU€"Procun! lex-pUcar 'Y justiti~ar [,adas sus 'maviidlas e i'liidQv.BCif)n~s y ptQP,pner!lO reOtdtmamiicnto radllGa:'l,a~l lengIlajle y .~". Ii ~@8Wf;i'~. Bsos ,St'e'IE',e-~r:ap,jlu:!ewen ',de: ~1UiJto en '~:a~Q ~1l e~ ~gltq-,~, histQ,tj!t:j~; Hobb.~, er>iI. Qno d~ ellos).mientras fi),llIe MaqlJi:ave~GJilr-obablemente net Je MS"

lijsftl n~ s~,gfd:Eic;a·liU:~ ~l_desempefio, .tid thtiri.CIil '@imCcQ> nQ es;W histdri:c~ment~N'Jonttieionad(IJ~ guielfe de'Clr~, simipJ,~eft~~ que s~autpd;es~ift9lla Js;_in It, it~, al'iJJ~'m~s, ibmerli:a,t\9s" AhQfa~ b len, ,i9:..Ja el b ist:adador es un g'ra:n problema. d~,sdJ(g:J.;fi:r entre :fe ,q~e"lal auwr goa:da .hab et h~,~b:o y le qUJ~rHZCl efe£fiv:amenle.:" dlado ;me m. siquiera la"ca,pa:aid[ad de,1 ,te6ri.q_(J1 e:Rw~ itnpl'it;ll len l:Gtlfe.S brill! e;aSQ~ deS:ign,i o, Pero, he-mas Ueg/ad:o a Ilm punito en ,Q(l,ooa:J Rar'elCC jmproaable flue' hi leoinpren,~'tQI,rn de]. bis~t~:ri;,dor P[(!$"-M~ gra·e,ia:s I "tJ Ico::rts~ru)~v.'ltn ,tie tm.ma np.oiog:iil' d~ mn~~-' Idas 0' mnrOvaciOlle8 su~ceptUJlit~ .fl, prwgeipie ~e 1~6Ctuar5e:1..las- VmaGE'!lme's ,osiilles ,ameeD dGm:f.siaiJ€I, cUvi.eFSa;~pllf~ ,eJlasificaTSe, de ~nm manera ee0nomiIQa1arnml'q!U:e~un ;ll.t1ede haE~tse'~ntste' s~n:tiaQ 'un .aittl hbajol .uncQ'. Its; poolmb]e que el bfstgri,adOfpToceda 'mediante la ubieit-

15:8

),

~7 She~~!H,S, -W(f]in~ ';PClllclGlIIlth~;M a 'V"OOaIti,o'rnr,i',A,A\!W.ricIl7J\1, P6.li,icfl' icl"M~':R)e!Jt~W~ L'Xl'II!, '4f~9'69l:!P'; tjf.~2, ,t~2; fti:e1Jlft ,N'q_bb~8 ,f1nd'llre:;l!pto FnIdftto.n; tJjl~UU#(!(J1 ,TM;()I"1~ Rmi AliI~leSi, W'91(1. 1€6me:nf¥i'~s'il1 :I1Q:hlll! ". t:),Uir!rien~ Politlc",1 fl1'lt'().ry(· '11ra(/lllf1n (J.ttti' tnnu·p.reto.rion., GamJtJlfi~~ M~ .. , ~ ~1? ,pp .. 5] 1'j~ ,1316.- ~j~.

IV... .' Los,.ai~t1lftS JGtt1~ sobre .. ClltrO;~, a:g~l1te~, Ique realilla;o' aiQtos ,en(esplm~ta,~ lu('(de_'tors \' pritnel[lOS,!:y, Cl!l1nd@ ],3tacc,~tijrn y !,a reSpui~s.ca,.'s,eptodtt~ aru~a:vts,'d,el mediQ' d:eJ lem'l!g:tla~ je, n!ll[)Odero0'5 dist:inguiI ab:sn~u;tamli'ln)le, el desenwen.io del ILl1Itor de ~a IlBSfllIlt;JU1l dellseter; Bs ~i,ei(o que es~'no s:oceoe ~l1'v,arlabl'CulJm~te.asLelill lia: :I~i(;ernhlm de: ~a 'poUtiiea. .. Hl :manuscfiooi del a,uilpf puede h3iber des,c:apsado, ~n U]), 8ftbi~ol dUl1\'ot.e 1€'umt'9" :de .'.lfi~'s: :JQteS, diCier pubU,(!_(]iQ -1OO'm,@ en:;:,urri6 ce:6IJ;l"el m,'fiQfmo de, C1ar.ke sG)~re 105 c:m.e'bm~·~¢ ]JIJ:tIIl~~\( l~ullatll'!l)d-ase 1:a''S (lI~:r,as

• - _ ' .. -:- I ~1 ~: 7 .,..

d n· . .;I:' • . - 1 "- d . I'I l!..;l"· ';t_ .

e u""Ulcc:t,ar:i.l:J,nI"""t y con f,~pooto a pefla -0 antener a .1111:1: l))Ull:rhG-aC:Iwn tene-mos ,q ue pen,Siar en

1:1 tG'to men~S~1QGm0 un,~ SicRJ'aciungpe comQ un ()6cun:ltmto,menas ,como un 10001:8 que G~ ~~n;Q una. indie*lan d~ q~£ em U\lR ~~ilveri:fi~abJe:.e;dstf~ cieft€) e:s~.(lQi '~de.'ricl'tnc,i:a: y l!fIit U,~Of .d~11eniguajt: . .B[[I :riigp~ d~. '",s:road.,r sie~,p':re ll'll~t$'fm:~lEf.u:mprur·n!ll~es~fQ et:tl!rt:J,~o le'l t.e«~lJ! en. el ]Junto,e.n que nos indica ,e~ es:tado de 131. oonciem::::i.a.·dei ,autor y. so. 'oap~e:id:a:d de: mtic\llari;aj bra;y., -po,r ]i, Idlem's'i fllp,os de ,aetas: de habbtque se l1miwnr a la '0'-lpresion y aftwcll]8!elo.n de :aa, !~Dei.e,ri:ei'Q. Un '1lIt$' IJ\:l«C1Ie ~,~r' "stdm m~:am~en~e. p~r,a, y a, ri' nl~:sm/Q. 0 .ced,.'t~ad(ll olDias' pft"alld5 S~:bli~ 'pem,s:al,rtt~en,'t'9s iQ:ue qu~r~, QCU~r. a,_()tK>,~: IQs '(,~t"s :iil$f .critO$ ~'Q; p'iem:d~lILiel Gilficter de aGC,hl)lflI.lS·.hist6deas eje:eutada,.Sr 'eor~ag~n~es ,autOGo:noci,enlles. Per'e el d~sc;ur~Q .su~l,!. .ser p6bUOij:ll y 10'S aut~tes suelen :ptibUoa.r sus, obras, aonque el acto de eseribir UB ~ext.e "i. el d~ pUlbU~)rl0 ~1;1 ~e,z, ,I,\3iiiitn 'mu;y tdife],~Il:tiS'.. pt.U'quli ,se, e.feetua'Ill ,en, lIi"fer,g.nl€i situajcj:6,m0S,~ 1,0-5 ,En-' S~1J8 r,~b,.c (I gp,qierno r.;,i!'il de Lo:¢ke .1f:o;p~IUT" ~_et\lalm~l~e ·e'~ eJ¢mIllti, marS" n,j~)1IQ ;t!e ~no, La histnria. del dl~cun",~ se ilrnteres,a en lostlc~as (te 'babUl 'qden!3gan a ~~r ICIMlo.-eid1J1i y sl1scitan una. r-espU'e:s,t~. em las iJ0&U610Des€JUe,,~s.6 modU'jjcln M 1~(Jn~ertirSie' 'en -peli'JoonGii.:ones pmel 'm.p(1l0 '~n 'lillie.: l~~ :f\$;ptill['ls't,esp'0.otl!~ll-,a, ~1~a.:$16n. ,laS! tes~nlJli1:stas q!.u;:ca.do,tilll hl,foml3, de nueYQs a..c[o8'-d~fllabla. y c;oit;Jm.ale'l:W.s', Bl leCvotm~igmg ·S!! IIt:qnvi,~~e en unamo(, y del Fiiimdadot se ~:uiere un made GOT:l;l.p,~ejo d,e -R:,f!~p,tilit'IUge$efJil'!ht;e:.

NoS" eneontramos en ~~1]rpu.J]ro:en ltJ[ue Ia hi,sf!o1!ira ·de~ . dlseurse div:etge tle Ja mstom'l:l- de·lat 1c,oJiui1ebcla. 'Ie;nemQS ~1 te:K~to aet 'autQr~, un ar.t,efi(}~O' ~l1lt.liIfl~ ins:ealpto 1IlllrJ eierta 'fi.na~d.ad;, 'Y :;It ~UtuittLo en l'~ cp'~text;_9S :sulmtnm,s,'lta;das p,or e:l! lenguaje y Ii. .~.,peri~m~fa deJ alJJtor~ poaemos: de~iir'que uDiZJf ~stellas~a, ,e,11llemfento' :ae c.b_ffilPl.e~a.rlo Ctl, dt.JP-!ll.b_li¢arlQfl, s;i lleg6,:ba~ita lah(l;,' podernes estimsr 'SlID ink<m.0iMlif]. 'y de'Sempaio. s,u~ 'Wll',1ivida;s, e .iqn-oIVa.cj,Olfe§" :~l Ci~m;l'1" ,sIt pJa:n'~cabafl en taie- momciD'f0; y.. ~oRe:r 'lui; ~"chabla, ,hedro~' hata 'G8eJrUD!~o. I·e:m pl.re-gunb!!T Iqtle Hblt@n es utililatr :el tfempp hn~e1f@tQ 'Y baier Ulna pregulltQ.·ab~efta;: hay' [,eSpucsl:as que. no ,he:r,no:s ,dadQ III Ro.de.~.QSJil.l' m,ierftras-nQ' S,epiltt:r01!l qu!i!Jl1i~~ :lll·lUl~.Qr a. G~r'Q:fY a. los ]~T:l,JUaj'iJ~ en q:ue,ln'lbasFbes cl!e-satf&U:a:bai1 ,~u ·dtse~rst),. 'ara sab~nl~ ItIe:~em'~; cf.!!/m:tar GQt:1, ;aa~QS ,"~:Eorsi y<;)s, ej,fU!utatl:Qs 'por'Qtro,s el'l 'fie.qJu,esta al su,},:o,. J en pal1rcu)Qr ta'las tmlov,aci ope! en ellenIgl!,1aj~ 'que' $"I!IS ·;BC\OS h_b.~ful; promorviijb u emfltl~~doJ a promQv;er; .debe-me's saber Iqrnlth~ambios

€roo de ~s ~~qs de~ aU:E~r en SU,S>,'Qlltextps; ~1 PQl1dle",f llEl' ;qu.;~· pe~tfa ha~er '~e~llo en 6fim~ p'Ual3i0tR loon 10 IEl~e hizo, el hisloriad(lf, intgnt:a u.a:e~pliGae10n lexbausliva de 1,8S m€lI'\fidas. Q.Die·

- ·.X - ~ ". i#. '"..(: 11 ~ L' ·'d. . j. - '1'1 . ,', -

rea,I:f.~u!!, las, ~il11,()ov'I.C,~'oo.~s q,ue ew'lctulU Ywos',men;S,QjeSl ,SiO'b:t8 ,~a: ex.pene~,CUI!" ei e-ngu.a:J1e, r(~lIDO

pued'~p ,~b;}:m~a,~~anse tra11limnrdosp6f'&1. ]5s£o c:Q,nstifuira,u.n.a ,ftp~,ii:icioD cl:i6 ~ f~O' 'qne a·acral ', en lWmed,ida, ~n que ts'tas.paJ:a:bras p.-!l,d811limi;£arr:~B~. se-fitlar lQ:!\l: de$~m~Qs; del ant~ en lae,~Cri:tlW1l. de su texte,

se p~fi.ldujeron en e1, d~scurst,;) de, 'los rotrill, r;,IIIJ~m'lli€J' 't~p0ndi.erQn a Ifli~l'entlJ1lia~,aijOrs de~ IIU,tOf y r-£iillb:>ar-orn, contramoviaas c0mtr[epHc'aa sus' mo'v,iid&"S,. En ,eSiteprUfltopasilmGiS' de~ a,Utaf' aj '~e,9- '[0:f, :pe~rg alh!tit0r .'c.OIAsi,le,Ji,d:~ ~Qmi lu~r; gues~o que, ,3[ menos 'que se ... dilefta.p en e:l_mei:Jib ~I 'd:isJoursu &3 "d t'Or Y 1P(lJbJi~a~ ,en~ple'adQ' ',,'Oll' let pr'l'~piD aut)(Jr~,l:a;s rtspu:e'Stli (dell~~Qr no tj'6,ne;n. na(la qw: d~lfijoi.. Fla.y des fiZf!l!nes para ,glJo' 101 :mej:t'Jr" d€JS sel'n:ffdOs 'e:f1j ,qlle:,'es, lC·i&tt&_as,'tii;e~tiD que e;stamJl'~ Q~U,gadfi~ a Irabaj,ar :S('UOr OQf'( 'luaspmc'bas 'qui' !b,8:11 sQbrev1~fdo ypet:rtluEm, que las Q.s~,mos,~ ChlfDO_a..;;) ~ue 'las, respUlres,ta,s,.a un t~~[o [~ule. mmwca 5'eYie[['1balizar~fl1' ~ 'Que so ve:rba~ li~aron ~'~ica.men'[~ en una !ID:r~lhi,a:d ne fellistra.C:;t:a:., 'sQ'li11 v~dtlJ.ltnefll*t; '~m'fti41:8ibLesr de rrecupe:rar, Tambien. es eien:o, 'que de un autor que 'trabajtll en ilJJn medfio' esm·itQ· :pUe6e eensarse qu~ lo bi.lo ton ~1 pr.e~,si't() de :m:odi(iea!'r las CQSiJi Ique podJ'aD. ,t[e£i'rs.6" ,y-:h:3}¢;:erse ·~.n e'~~ de: mod¢) Ique ~tis 't;am,bio~,,~ue· ilIOUJg; en el deseme:eno :ie elrCis e~~ri[0re6 de-esiS; medi.o Ru~dJ~Hl ser ,etedd .. ¥a,¢lien~~ tl9JS que :pre~v,'f:6'Y efectu0 0 (si ,est'll 'eft di,ttepa:n~.iJ. I€OOSW'S i\lltenciol1l.0'S) et'e;;Wid's.J.I1, pr-ev,edOls.Po'Il'·CODs.igtwi"e,nte, nD e!tn~~iJ;do q~e nbs ~iiculpemos ,po,re1 eliti's.mo, ,puco riP-Ie" senbrt'i'Vo r!!lre es'tudliar :sole a 101k.ct,res cuy.a's :~,sp';u:e;s,[as se v4ltbaJizw;on, reg~snar9n y ,p~e= .~ent·ato,n. La menla:Urldi;,·UI 1l1:ityqtla sfileneiesa e b1'Mt~ltdada die!berfa~ en 'veirdad~ 'tra:tar :d.e indagjl'f'se ~y~ sJ ,rllera,~jibl'e" t:e;uperarse;: puede r_e$~rv::amOiS,un3 imp'O.rt3ule tnfOtm,a:,~r6in. P,er()i ~a h.i.stq:rl3l de ~lSi men,tfllttea nQ;'8S id6ndGI· ,al,a: 'nisIG.ria de] disGUlS.O.

El bisblrlJ(iO.l" c~m,ienla ;.h~raa ,eof},OOO~a{fSB 6lJ ot[~OS reitClls1·',eBbHtos yputi41iea!~oJ plQr: quit¢n,~sJl~b(aR iCldo el t:exti.'iJ,;ooniidermlo en prirnera insl2ncia y, respemdfarn d.i_It.a 0j:D~t(tC''(imen't; ,I '1 .. S.npiria~p'al "neceS1d:a:d es com;pr;e:n'diT cy,m[opuied[e;n ~a:;, illf;l)pvaeienes'del aLtwF ian,¢";tidr~ ~ele:o&~'onadIaJ)' ,et11tale''l resto ,a~ sus~&I:os, de hcibJa;.. hl\l:~Qf.ljer~e.;~ Ios m,et~rQrt$. de·,la~ mal1,entl'tlle I'ps, 'uta.a;n ,I dar r:espues :!IS congTll=Il;~t8G:C1n ht. 'innrijv,a~i6Im:.1ij'- b:~.Bt,'Qriad0r' 00mienza p:dr: 'p'~e;!!fu~9n'er '[qu~ 'Ufn ~flIun:d'ado aetda. "Slebrr~ l.a ,~,onciefllti,a etc ~I!l fe¢ep'E,0'f' Y qcue 1() '].efd:o no pUJ¢e d~S:~e·~tse. Hay. aIgn unU,aitera1. ISn. el a,clQ de la tPpil'itmrileJt€i!l~;19 que no 8'@ produce de.1

. . .

Itpido en;tte .adu'~tos @lo;M,intien.te,Si., Al d.icm:~p.r pl~ahrn:$ a s;us Q.{tt-e:s·,~ i;ny,ectlf eserites, ~i:npr-esos .0,

ima.gen:e's len su ca:mpo '_ e :3ilenWOl1. i'm,pari,lu a U:Sff[dJ~$1 sin Sill. ~mn.seAti:mieilto!! una informa..., tij(}in que. nepueden ign.omr .. Sg~iG.itf.l.SlU. :t;6SBue$ta y ta;m~'j:eRp:roc!!Jfo determinarhl; .D&tj;:fn1l11- ne, ,e:n rl;g<Ot~, q:ue de.-e:GiTJ t€!$""pernd;:r a un ,3O't'0, m1[Q y 18. ,jnformaeiolll 'pres:entaia pair m(~, y tua:nt'ID; mIl's Gom.plejiadl iinitt:ligJb:;'e sea.Ia inlJo.tm.,.do'l1 limplJJ,es!t.a., m~diain'~e este',atm de viQts,[oJIQ':Ii1 v~bal. -esta Fen'etnlioi.on·!6a su to'peien'ia sin In e~n:ientimlell!lt~, miS'Il',Bllf.)'''de;.,de:tttnJljrnar',q.ulH seni blmS'p~!esta ~d4. ust~~s. Bs ~jeftQI ,ue .si. h~lnoIS' ,co:mpaltw,lj() un nleln~ tie t,:0mun.ie;ae~Dn con:si$.te'll.le eo !ll,a ,eSl'l:'uc~llta de '''(nt¥e'fr1t~i.Olfles Go'mpaJfUd!as~ 'us,tt,.des: ,gJll~n [601.1 nuis la~glJe~l1 ''''ela U,ber:tad qut F~ede ,del cens~ntimiefl'tg pice;vio a 1m fd.rma :aB~lUl~d~ pormls, 'ac~s,; pe;r6· P!il~ @J. mi'SlUa rit;z;cn" les se:ti dificil resisUrse a rec;eUlocet ctl)a1t.lni$r dBS,lffo QinnG,aei6n 'plantl3ii,d~s, por 'mil e011 ~poo~o at esas cOJ}'V"enci0{l.Ct5. y le,ndlt.a;n- qne: f'~S'p:O:l,'lde~ :1. ella. iD.IlO'Yf.I!cl:Ob taL O()lmQ .ta reC<:Ul.QQe:n :'1 en~,irenden. Tanrp:OOiJr IS! jI'FQba!bl'" h(a met1o_~ '1:1113 .r-e,s·IJJ.I'~:en ser unes bUI6c'tara$<eS,ta~i:llis£asl, que IBan 1JIstedes' Capa£ie:si me J~e:~pell1tfe[ eon .~:a litera, r,ej.tt:r..ae1on. de lasi c@nvenc:icl'lae:s ,eX'i&t9n~s del'idis:o:une" ·1);.Qm,a,$tyC:rnun.ca~,as, h»biem cuesti.0Dcad!o; hay interims liII~ ese li'~" d~de IU!IO, y ,ett oe,aj,{rQr[lIe:S :80n· 1~·nlCls~~·, 'PE'~ fi.aQai-~a.D en :Pf:opofcion a.~a 600- ciien[cia. que ustedes Uel1lfm tie qu&b:e dichQi .a.lg0[' q'le, tt,~eam, tOfl:test:ar. Bs m;as pJ'Qbable qlliJle

1f9 s~ e~Q~m:lr.\(I~ :m':S~~~t,~ ale' ~'s~h) elll .J. 10 1\ .. P,ooo~k~ ··V~rb!di~ll\g_. ~ p'oJI1.ri~ca~ J¢~ l'G!wams, a p!,)l,idc.s"!Jrl~iif- 111;1."'·· .• Po#tical ~~'7, l~ . • 119i7~ pp:., 21'.il:f~ fd~~. "~Pol1'I~Clli11 ;ide~s . .as hjlsEpri'~,1 '~yen~$;~ 'Po:l.d.:~~-bI,. phiHlasP(?her$, ~, 'hiiseln!::(I,1 aat0'f's·', .eJll1 Metvi'n JUJli~,t~r '(~JIlp,?~ Pot.iiniaJ.l' Th(J'(J1.ry ,(lR(/ Pu.lil'ival Bdlf.c(I/:itm'. Pirh.~eiU)n" N~ JI •• 1~WO •.

1.60

.r~SIlQnw,a.n amimQI\!i~':a ron, una eQiI1l'tram~:vj,a~prQpra~' Y SUD ,sf' eSitfl! pf-e:ten:cle'reSiba:bhL~(ler las o~ve-iffi~:i~[Thi:liE' l'Itle, v-~ l!''Ile~rj,-, e<';1liiiJlb.~D1(jJ".t vrle"';jCp.~ .. :!:: ill .. ~~"''f'.~;,;.,~i ... ~~i;1;"" '1,;.,... ~.~;,J;. ,il;'llii'n. ~;"'"

r. ~!IH!~ _ ~;Jj~..; '_~.' ~'f!iI' ~_?'_ I r= ~,"--.-~_j'I;I\~.~.- ,. ~UlW__-_,L'__,__ J.'_ .~~ II"_~IJ~~!~~~\II.~A" ~1~_~~'I';I!Iii\I'~~JI~Iiw'll1fa ~!!ii!i' ~~W LU~ U:I~J'''iU~~ o:~' ilEU, ..

prlt;Ge4~J;l~es ~!.~ 6~a rne"4t"~~ [~m'j!6ni' I.m~~n"dral ;Rflf a~ :~t~. ,aJig,e ~~'Iil pr.~~tl:e1l~!fj,. A.~;rm 'i11~ ),e!@Bria .i:iJ:e_"v~:n:~ lJl~»vIQ'l"re~pof'lil1era:n ,presenoRd~ VjD~' 'I¥l~j~,"en Q~~\5, nU~lIe~. ElttTe 110 que,yo 'I'h,a.cfa.':~ se euenta JIlJb~rnpdo~ a haeer 'a.~~ ¥ d~toe:m:l,ifJ,af' pardlflJllllefJt~'€i1ll leJ;1Ji CMsisttn1:.

P'e;r,~.'@l~oo~£l)jji ~,~ ,proporelt'lJi1ti: t'I¢-ur~,.a:ria~eFm,~n,ariu nr~pil·re~U,e:~b., Sjha;y-e;Ia~ 1Fe:~o:Sfl,tr~~" una, fel'a,ei,q,n deimq 'y leJ£.J,a;v!~. [lsfgfl~;~~~cl'~lI: !~~I~'8'$ ~cu rn;Jin Ul:MI,llImle ([1;1J~. f})fie~:re)" ',. pI.n:peQ.ie 1,3 m.n1!p.~~,~~fi'm J'1 'iCi\_.~. 1a_,;,ut~ II0-S' mml!o;f6 peffi e.a ·r:-.e1aeliJi!l"@-~W)lo, son slmpl,~ ni 'e~tab:1es! '~ I~~ menJo OllllIUli inllsM:se!,es .entii:erru£llen I~~ ~apeJ dB~ I~~eila;v,tl ta]vtE[t(I leQ:(nleta~t~Q EIm:IQ'. a~ m;l)~nira-q_ue lum ~l servllfsOOft,ne s,· rmsJ]J!UeauIJ,J3led 'tll1ibal]tG"t pam'mfy petv,~t!Eiit::«- 'ml ~etnJ.lUe U:a ~~~t;)ItCl'~. ~!e."Ut, ~1kl~Yktutfl1. 'g~ '~fieFe ~,1l'I IgrnTliv :mediija,. ,4 e~co~. !CtHUI;~; nn{s ID~ Jermnt:(;a i\]J~BU,aiJ,e~ ]~empaRidQ eQlJJ,m~", a:rt~:e:Jjtai! ~~. ,e[€;eJtJi;n de~ mnnB~!;rn:a~\I(e;.~ P@[m1~ti:r~J]j las cO:rJ'ue:nciones.,~ pa:r;aa ~g;rnas que ~(JIn~iene? asimimr'mm ,discuf:SO 'Y desvhvl1ll1s. j;VJ- 11,g,¥a,a~0n,m:,!/a1:1'itq~t~ I?,ana~~i~merite. a~'f!U0S,ue;d:~ns~F ta:mbi:~'m 'I®:Jmerl:jQ"d~ a~s~~3Jdai "jf (I:r:;a;n'l~t1~1Wla;s: y; tie ~al tn_l).'i~"braJ~ti~aSi'i,m'~~ibJIe:s ac' t~n(l.t. Y';LIr!la cv~'$. ''l.UIe usl~ae;s ~BmL~rn~ ~$;Jta ~~~Iti\1lIID,~:t.Jf-S:P r0B'~"tt~~~a a,~m.~ e!E!,Unlil'iadQ~~ cQlnl~~:ti1lb' a, G'Il1IEWqtl~;Stmr :~:m, Hbe~dlte m"~iatir.a, ~lillesu~ge ~.e 10' q.\1~ Stan~,~y FIshh,a, dI~ntlm'inl~e! 'if~a rum'illiDrl le8!~a€if[aIdl ii!le~ ]i~nguaj~ :pa(3), ~er ,aprfJiPi~,arif~",~l B~l'inte~retey IS.0f1!U;a811l1:t'Or .entpiiez'! a '~;j"le!}t'!!e:1 m!tlGl.~lapm,fuamd'DsG.,de las ~a~,a..I;ita::ty "d.~R~S dl~. h);~Ta, qlJJe ,eJjn~icf!t; yre~ler'n,d:lj'w.~~~ma;n~al y au ~om'tit,[tos de SiW<e_[~Utn, ~erufo(jp ,q~j~, Ife ~:riQ"Q!I"p':Or.a.fI ,fit sgs ;pr0p.~,~~ .~CI~g;s de ba~I3, Al pp:s~,n~ir",,.~~pr~~;S:~'i- s~lemlJS:' nablar d:el aJUJI:!l)f.y :el lecteIleJ)WO~ ~t se.f'~nto:n!ttJm!_, ~e~, 'U:llUl re~l".ci'n 'de: il,t.I~~ge!tll$M(:}'t ;p~:r.'~ e] pr€lee~o es @in: eseaeia "d 'ml smeenanda liflfe:lad 6'n'e'S 1,8, ~x;i~tMil:e ,e!Illtm :(Jnins~n!IC1iQr yllll'1 d~ sCfbulQ~i para nj m~milijlQnaw ~~ .. :dtl :W", :''j' el 1ei5Q~iaViO. JE.~ letter ,a'dquier~: ~;a· capi£;jd:aid Die, f)j0S1W~ ~r!\~m~vj,a:a~~~>C)p~~,~~llf:m~r-t1\! ~m. :all~plijtQ ·tt~·l~~q-n, 'im.Q:;~~~)taai·ga:,I7,~] a!l~j~,*~ y,a.:s:€JiS E'~l!inli~~~'n" IOO[(l~ Ctl"fitfamJi)l\Ild:as ,fI~teUl" i!1ml,?~:ai~e.m:es ,d~ ~:t~,; W,!iS: r«:;ut'~0~ d~ Ii mtot{~~ Ia d'i:SlGru.JS:~@([l "Ita €n.tica. se ICi"0:l'!!yien:ern elJil. Sl'l)fOSjj I~emo 10 sam de· ImJ:aJqui.,er" (lltr@, ',Q.lente~ rrru.fl.~tlrsti-· GJo.., P!,l:e(le lIDlrer,ar' el sj!gnifIDGaau. d:~~ ~'l)~, ~~rDWln0s~ "~Uic',aFhls' 'de un. OOfl.t~oo: idw€lm,ittI~0' plarapGlri~rltfs 'en ,pt:r'~, ~~~~~i,n~r YVi@~'VO: ~ . tli'Sp'Qnf~r I~I ~if:'i~e:1il 'd~.~~s dkve;ts.cQ:-S: ,di~lvt~s: ~,'rI q:uee~ :?ll;i't~:r, 1~~lW~,'~' ~'ll ~~'~~.' .:y m~C!i.fi.eM bi)~ I~le~en~ms "d~ ,~IIJI'reX!V!j) tm~~~~;Pl#.b~l1Iei:ai a.19r5, que ~~ eom,sjdB~an r€;t'eri~iS.'los iC{)mpD'rI!l'!;ntes d'@;l disG~u'stI. mmt\~sum,e:ni' e~ ~~tCir pued.e·-Vl1JI.~ Velr a eempUr tQ.di0S:1 ,ca~:a DtnQ·I'i1[e.'lo~ ,aoto5 ~~ hab:~a. Gtlmp(idas P@I "ell t:e~a.i:I' ciJ~ tUliamanom\l; no :1:Gl1i:[It~.e~ :Qo-~~a ~ViLSt11 ,teal~~,a~;'I~J;-'~ aut,~:;, e;g~j.a\ttOJ t'lu~lii~fipiJ~ill~li:l; bt~]])i:ad~.],a, 6~tfnll'nt(J;a;~: ~e. !e;fet:t!Jil1r TlI(!ftv~5al~~s, ·~e ]:UlJplaC!;ir~ndQ,,~ a, ~IJ tjilm:01, se~o.n,''ViJ~~~ ,gtl .a:Li~~Il;. En ,esll:a:!iTl:~~t~~ I~Sl' (~d~ ,adverlilrq~u1l1a :rnnla¥a~ion d~1Iue()r 'llede'~e~nefl:f[ef:Jllmd,a"""',:n .hremBs vi;st~IPGr",~6A:Jel7e ser~ti!r.-PQ(f' uaa Gontra:mrn:l:0'v,IGiQ:r:i ~equ:ien le mspondl.6 .. ~n Gi'eroo, s(!:n~r~dot :incl~~:o~e.g~.e u~Umo: ~i'mnglri't:m:os- q1l1 ,~i 1:10 fdiss,r~!d.I"'" :nQi1ill!e:ai&~'v'n~ b:artaw ·~)l £ejj:tr~ :de~es~~rmilineM,Jtlil_d:l;)- ;qt:u:, 'al 'n!'d', ~c~'f ~l ~l[m1;jflQ; p1tiede 1;l;Scat s~ ]'IlIlJP:a3:e e~acburn:eule- it!!l:al! :~,,~];, .'t s~ tiitne, ,q'U!: ~"tJifl'[lf'aJr LUI. ~ex)ti0-euy!ll·;aIl!~mr ha :1il\1Jli'Ie;n~ ~n~IllS ~:gii:l)S ta1~1:~,d~Pf~ye; ~:tf~v~[abl~mtJ'Il~$ ~a, n~e~aade:. b:r~f-

p,tetar~~o en tin ellllt'l;x;kfbis:E6ficilJ que 01 QutQr D9 ima$i.D~' y e1ll un ~lQn~ex:t~o HFlilul'sltiCiIZiJ que im,-, dU7/e diaJleetig,s Iqu:t;;' :nuniCa e.onJooid·

La 1lls~(}ria 'Gt'~ d~SetlfM0' relullm ahora, "'i:si~e.~Q_l!1ffihiFiIOC!~ Cle tr'ilii,tio en ~I s~~tid;!); de tf,RlIlSIlJis:i'in y. ,atl,rIi'mas,[ig l'rail111coMIi]. Te~tos, c'OOl,-ue~f:Qs de .t"~gJj,es?l P~1't?t~!1.1r d:~ I;_strnelur,as' ]ingufj'tjep,~~s;lu"le:s y die. los IGtos de:hab~;a'6 inno-'Vac10ne;s, q:ue 188 m6riUti!ca:n~ sen tmllS~!tid.o;fl ,~ ~iterad(js.~ " stJ!$'~CQm,~rfl~1iIteS 1D 'son dEi divcrJliia;s, 'man'_s~ en _:pIime-r btl:gar pM aeteres no identicprS, en oon'~x,~9S bi's:E,:6Jiro.QS eOm!mJ!t.I,d~, y, lueg~' 101 actoteli en ~(mtexl~0s) J1~st0tieamente difefl~n«iados. Su histod,i[ es, primarfll~ la de 1~;ad,l!I,gt~ci6n\ !l'r,oou¢tlon y llepre~ ;s.efJ'ta~i.o~' csn:stantos, dellw,x,oo .1311 una s:u~~s,i,6n de cgnte'.IU1;·P'6iT pane Ide 'Unj SIIlGe:s,jIO:P' dg, ag~1iJ:te$r 'i s~iund.J)1 y SQil'1j~tiia.a 31. 'Urn '~XlameIl, m~s .rdeten~d9,la: delas innevaeienes :y mlJdifl .. caciranes reru.iza~as, en tan~Q.!:f,i!li,al~tQs fii~~mlb.leJ) :(Qm'O los £lilt ~t111J1l h:l1cio-.se.,combinlaron. para. eODS'trW'tOrire~~ex1lo y wteri~:t0·fg:rnml.110n lf1l'S;UI~jQlI :~b~~ ¢Olltex;w, lingtEf$tiO'_o:~ '~I\I ld~:s 'Guiles, ~e. !Q' irl'ill~$t6i En 'oel'uiesu.encia:~ In,gpe~] autO[ 'iiha~eu re'sulla ser l.a.e0ltJ'tinUaie;i:6n z ma,4ifrc81e:i:qn "","~, 0 m.nQ$ dtU:ti!~,iff).i' ta.(Il:i:CaJres. y uori'ginale:s-"i'- ,del eumpUm;.ento de una di .. veFs:icm~C1· ~:mde:nnidillL ,lie aet~s~,d_€} hable.· ~n !,ll'Ul fjfiVet,Sii;dad iniefind,dt ae~ cYont~osl t-a:rmo 'de ~etlguaj~ eema :de~leapel'ien@Ea.hi$r'ri.ea. "& i:m,,~dba~])Ii;;a. ]~rim_ar;{t viSW1 ~'11e.t(ida8 eiitas_ .ili~_ti:iSf pu~aan Gir-eun,scr~b.:k&e en una, historia \l'ruG'd. Ta1 ve,z sea s.a:bi!a la c'OstJlmb(-e il~~b1na de: tJabUrr die la, hiito:rr;a, pOJJuma G1J~Hn'l iautQt:.ca1l'JO sJJj@riU:lm, y l~ frnn€e'S8. cuando lilll Uama sa lr:avail..1.I.

V,AhOla. es import,anre' decw:tr si ''1 CUIUOO .vamos; Q',oJ:Jrta!r el c~t~tO~l!J:i:eltQ d~ Skinnel~ _ d¥jJr' IQ~ d,bbi:r q:ue D,l] aU1Q[")'na;c~it!',~as eesas que .realizaban 'bt trtilduooi;6n.~ ~mcn;1!:i'ncati.~n '1 d~SlCUls,116n, "~:e un· t~~to Origj-·nalm~plt.· ·s,1.l,:Qt.. E~fal ell!fls:t:i:n~ ,ap:arent.emente v,erbai demuestra, impUt:)8.,·.tGlde e'l proble::ma Pie la arQ'tqd~ad s .~ intern.r..taqiQfn. S,eglin 'Ilil $:Q_sf~Jlfdh Stanley Fisnlk m,uede dec:~r'Si8que un tel,to no l'l1o;€:rce :nin&p-na .. 3JOlEnddldl.sphre: quAJ~mi;~ IQ'i1,'l'&mt~.~n, :fS,jIn'~1 que;,,; .:n't@.s·bieu" ~i~ d.iS:u;e\ve,"en let~ cm1dlufKi'll,de lDwtprectao'ionul que rt1tir6,Q,rigen en ,S_ll mOmenl~'iJr. E~" Jd.s~or:m:dO:r O{)I lonS"~b'.na:~Ji es~" at1nt:l: eian. ICQmI.;) una 'prop,Q~iGil1n mo[mathta~ los, iateqJret.es, puoom~!e8(nIfl,amenm'OOmRQ ,tPt:Se:cw Ia:-:I'l:I~l'U~t~ qu~ eita, ,r-e'S,u':F0rlrl~JI y"e~ bisroriaQb'I)"'n.0 Stls9rpllli!incre,a en ab.soiuto aJ efJm,pFQbar qure se eomR,0rtan 4& e;s,0~OJi) en ~,hriSllpri:a,.~r~ tam~· B~ hl sdrprcn<&elB consltatar~D rirgor". ylt"Cfeg s,a:~edo- 91lle l~as c"o'munidcanesbu:rmmas: de Ia his~lti~atd~u.yeton .~tl,,~asi@iI1es .L1l[Ja·8u:toridad la1£itr,a!cu'di'naria J basta dnvma a oiertos ~e~llO.s, 1(.)S ma;nU1vieFQIl 11;11 [Otmi.~l Irextua~f}S: ~htblei~, dumntg;: Kig]Q~e "inclusQ mlJ:cl!1rlo·g y analizaooJ1 ] os di n~['Stl::imOdOiS, eeme.se lOB VU~ll '1l8tab~~,r y .~- . "tiE, cQn La ~Jjrrdtc~!Q!l-,die 8,lQcptar 'Iii PRl:misa de g;ae,p0see:n ~,a 8!.Uttlrirdad que se lesurdj;ud~i,C' ~lllnde dO h~ ~1l~didQ.~ .. Ii:lay'un !rex:.. '(to len UIl, Gli$~ dlllll hi'IU 'riadQf", ,en'&} SJ~llii;ao de qne e:S,te ~iblSer:-'ia la pI'Fs:iJit~d.a de una~t6fia~tn ~·~terad0 d~ ~i¢ta altGti~d . .'i ·d~rJe y s~ prepbnc inrve-$t~gar lu,':aparicnmes: _h,i.s~o.Ficas: ,gulf! aGompatiaron e;sa11Pe:r~,~s~enelra .. Em un s~nt~!d'0 ,0,01111:· c~lU!il-e:~iOlt1ltt~, nm'n.gupa ,apUi.?lciQin Q irriter-

pretaeiG'n'd~un t~to'ccrn autoridad es eXaJet8r:mentg i,pal a min'guna 1otcr,a. pm:qtre eada mur(fe,

.-~ , "k <c ;.J:I ., 0; "fi".;.1 . c t il.. ~,' - .."'" - ~-'''IiI';.li; . .

'e.~t,as CoS o,;"ra,'u,e~u'[1 oonJoo~n'iespe~1 'CD w:@, a~tms"~l1 'kY s!Q'Ure", u:n CQrn]ll,ll~~ .. ~l:S:p~~~I'~~ ~e"s,Qn,-,

:t~ri,gtll(d:~s, Q ¢:i:~C~ll,s.ta:~€tlj; lolm ,ell0, '~'~6rl,u:a~:~t:i alili'StodmiG_o:r de; ',',w~efi,~ (eJ.'l(l,', 'hi' f1lesaeaii®td~." SI res, ,ni~.l ~.a.tae:te.rllpFqpiadQ, '::eJ~@~~~ J?~1j~e sO-S~l!nl!r la e~i~.tBJ]lC~a. ~ea:s~, ~ei sufici,en-

...iII,~ "j, ,. A~··· •. d f~' 1 . .ill' . h b Jf! ]'.

te ~e1:f ra ·~:p,anenC1a,... ae ,cigcl1:o Goqootw' . e OUJ]JUWS 0 p,l1,f'al:.!l~sm:l~!i'j' que: .. ,lifI,'1":a £PI:gap',dSar

IGada '\j'£iZ que se: ill] voqne so' :au~orid.ad. i'nede', sucedet" desde iUc)gt1. qne fea, I'll - _ esitiOr reafirmar lps prin. _ ipi~ ~Jia. V:ei~ ~ue d~fjan apliCil;rse, -y qQe tJtid~ :tt~Qb~flQ.i~jr,ii~ p:dneip.~,o in;~~~~ 'ble ,eon ,~;a iexPG:(~ijjnr del Qa,s,o 'al I~B.~ 'hahr.a de ,a;gU:qali's'l!. Pero, ell e1iegrttl'Plfede ser Ungilis:tiQatnettte c'ap.OZ -rd"e iab~ttaer' el.principiis' ;ry, e:x,<piQoedcl en. una!' fo:nna ideal eada vel. q,Ll!e 10 iapHQI[Jle, y €:I1JJ el CISO Ide, ciflf:tfOS testes se ha aduGi".lo;~ a ]:0 ~,ar·go' ~Ie e,~l'&TII:$.'es,p-erlClaI9~1 'qU0'SoSti~M6n Jtlnc,ipm~$/ . ue p~,Bjde:itser~,,' lae 'h,¢.t:'ho, hti.lr"$illo,,~, Jafit~~os (j¢ 1e!'~'mQa'o. BJ r:fi~~oda40..r ad'll i.C~"~Q'e:'\Il!!] ~gr,uCil' ide, ti;gQt ~bs:tr:aCtQ l1me se me~ama 'E~Ia:ra l¢'s, '(eittPs ,-DIl@ltQfidad: ,varia., se. gpn die EmUeJS Ide, e;uos s(t tune: la ~1;X S't1r-ipSf1 dffiere. ~t Ja le» n'llI~'J~ sGri " 112., Ims\S~gundtQa (in;(lIt.tir:os de~.f Chi,n,g (qoe-parooe.ser una. mBtriz,Qpe:rftDi.~na~ ffinfin,itameu1!e, .. flJex:ibJ,e,· euya,autoddad Se reivindlea cin niirugUu ott'Or ·atglmlent0 que esa. mj,sma :f1ei:ibillirchIIU). A la 'hl~ tt~ fares ~,~~bQs. e~ hblPr:i-"o.r ltg, m.o~tt~'n\l1 un i'n'tj:,r-isi ~'!1Ia~pl~do,: ,e;J.li d~loIv,~t el pfoir-r~lpio Jeft 'if;.1l arplj~~,q.j:QIFI'Qr ,~e:rq_gstr,ali',qLl,e,la fl;fimta:c;~ de que p'pe(te,abs,l;t',aer~·Y'~IiIi1J)n~~.ar:se rejtemaamenrees: r(fls,a~ S~ tawea, no '1I3nrns,is.te en CQ(fl'digrnlf per "faJS!B. oone.n€:ooiaa ~0iJ aCJter~ de-sn h~$J,VOrial' t-tJj,en-

f.. •.• .' .. " .... ~ A'. ~. ..' """li

IU.~l ,e,stQs REI I;OJmrnleIl1,C,e:'Q a. OOIJrue[]3iJ~~ unos-a otrY~.

B] MSl(l·riador leCtlnQ,i; lIlJY' 'en cie:uJS seC\len,€is;' l1is:t.Qrilsas~_ :~e!)ist~lu~l,a EJ'Ci~:rt0s, parad~gwas:. j'n$titIlCiGn1U~adl),~rei1I~~rt:Os textqs, RlwQnaee que t!,ada: apl,iellliiM Ide un Earaid'rgma ,~s,:t1niGa '11 qtle';~:J.i:nguno pned!lrSepafatSep0H;f),m,p,teto de Sll 'ap~icaci6[l,~ nn,obstante, parte de la l;ndole de: un paradi!ma., sggon e1 uso que ed biftodador d:a acest-a.palah.ral1 ,Q0nsiste. en '(file pu~ do a@:ararse 10;' S)lflcl,enlte de, Sla .'. p,U4icmn, parA @u:n,clat~ ':I diseldi~se en un; j":~'aje cle. s~

- '

,gull Cb0,grl.P'tt.:S;~ "~$fQ' fU1~'d~ llll~r" , IQ~, Y~'i' p~ede vDl'v~j:" a p'ag~r y Ui,t9,J;1li~~"tr~T ;m" .de 'un),

'''e~ '~TIDe~ 'wismo t1(!1 de sfgi\lndo glFl!J.~(:l.Ai~'ml:I~J' qu:e: e~KJ pueElelpl:8at' m4.s de una V'Btl;: I~ rlcjar e:xp:uesf.a a la 'imve.~riJac]liSil bist6riICia. la euestio!l1 de I~u:anta:s v'eces, t)C'l;UIfi,o, eTIJ,rCim,ilS, s~U!en~aj~ hi s~on'GM'. lee decit'. auntnte I~U,'n:tol tiemlllO mantu-v ~~b:n d,tas me.uenc~.s ~i«~b ti~Q' ,de Cli)lritt. nui~a(j. ES un heCfIo, ¢-i~~ , !sin du,d, ''11.1, 'L~t~,a.la: idea ,cen'ti;I~d 'i td ·gesg~ d~'9 m~'!Jdor e9usi:S'~ t'~:n'~'~I, Eblino '~em08 vlsto. _l~r11a lllultipllcalOi6n d~ lO~'&I~mest SiUS a(it~'-s y IIQ~ CQoteK'OQ,S en q~JrI;;'

1-..... .• d l'l' al hi .""...:1 '1 • ,. . ,_ . ..11" .. "'.J . ,.' '. . ... '".

11.~n ,actlul' 0, . rtya,,· ~lSt~:ni!,uor a suponer it'{ue<cUilJqu;o;er Jlata.tJI~gmtli. ,00 asrrm ara a ta, eeann-

". ..r J~ 1 -> • "', '. '''. ;l' ,'Jt '1' L' 'I.:'. "' :..lI~

,genrCt,·"en ana ~Ul:'~e re at;lwm.oote,m.6fen,.e~ 'pel"io ;,m es-a F1itl)i':e.OOe: (i~~:rifli6' rt~l1i,Ja ~,w~wer is];~Q re-

~,ati\llame.ll.t.e ~)'g"Je le s;en:6rl ~o@PincU:dfll p~qrli1l€1 tef~ltJdi0. I;..fj, r(1)g,~¥id;l\Ji;l fJellos 'p~ridi.gmjlfJ nj';1 ~t', pr.eidetetminap:aI'~Y' l_a·b:istQria.,d,e~ di,st:L1ES,Q Jetpt~illi' tuvO una. di!J.M:cit;n, In':,s,,r6:dna_a~ to.S: ~es, mUeniDS, ,que a ]05 ffes: en. ]3 mayona de~rupcult\rr,m, en Ique selo encueetra.

EI£i~x,(o '\leGle baoorieDidolJ!R,JlU:h)[ y es )pOSi9,tB q~e las ,a:ctu;aC:lODeS, deliber.adasc'de 6.s~. h\yan e-Statillici~"aen 151 los para,dlgm:as qll\~ 'tra,B;stmti'6 a le (:Irgo ~eJ ij!IDl~~. SUp,Ol'\gIlPlOS -aI&b qn~ nefI,lG),s vi~to hnpJ'Qbabll~ eJ:;l hi m~y'6ria d,e los: ,c~!lls., P.~[O no illlp~SnJ.1ie, en tedosql!l:~~ ,a) ha tt,a,nsn1i~wd,0pamdi;g61'. :rc8larivamenns esmbh't'S durante um. :pelfodo 'P!r:o]o~gooo; y b) ~;:mmooe ,demostr.arse: Que I~St~05 ,fue;rolr:! oon.'tinliuls '0 e,0ug;lllEllltes:' oOill-:h:ich~if0ln, ·Efe~tilr'ca.&,,- hil'(M'-' ~tl6n~S qu!e,'es'f:)irtsji;b,~e':EQb~,~.ijera:r 1as d,e) aD,~' t, ~;NQ:pb-eae,6'firmat-se'~n.,¢jeMP se:muDO "qllle ~a$.: int~nr;i~Ie;.s ,de ~$te 's,],gui'e("tln eje~,de!rtcf~ :s~u ,an~eri:tlud d.~r,itn11eese pei1~dQ" qUia :sJguile~n ba,Cil&ttf~ie efecti:Vl'.I.cq~e e~ all£er: ··'h,ada'· C~'sas J;tlu~h~1 d~SPI'I1e.s, -de SUo mlteI'ile?' BltiJ'enlemel1te, 1:3 Jefg2 de 1a ,8CCli.on p6sm"ma debe set en pli:u~[e fi,ffUTauv;i, peril lan~uTa tal 'y,e~ no transR1fta. ~O'tdli ,coal ,que, ,Ed beono ,de que sus int~{u;i,onlls>,se J:I&vaua:n a e~:eallttgradas a la pCirSistencia de:

,SUo t:exltJe" '~IS ;aalione.s de qp:~€\n.es, Je nlan.'re[J~ruaJ::f)nviidilli. y~ e{llm0i at;ll(0rid,a::tJ. :PII.r~tfm0$·'~ag,re= ·gat ,que lO:$" pr.flP'l€l~! Q(ttos:de"habbt y deSen'lJleiniQ8,~extu.a1es ~ejl autor eum,pn.e~n IUII_"Ip,e:i '81: indDt~Jr ,8: i.'1.l;tr,o$,'· a,~Qns:iaeJt,a'rlOJ' 'e0mtlruJn,~ mtorida;!i'y lot mantuV'i'tt'tol1. en una torma "p,aradig'" mati:ca. La afirt1'l:ft!!!i 6n f!Je CJlu~ Pl~~oO~, I~OnflllQiQ,.l' H~'eI I()', M.a:r}l; aJJ:nlan ltn10S ~trev~1'tm,Qs'a deGmf ~f\iJ1lfluY'e!lilu1f :sobItnU)Sotros adquirida 'Er.Q.~t.onGen~,gG a:s1't1Qiffi~' un s:ign:ine~d.·Q veri'n~:aMiej. pod:fiji, jn1r~5d~Jf~ell y ~I rcs.uh:a.do·de~a. ~nvestilaci6nf;u::hBStatfa pre.deretn:J,hilad.g.

VTAI am.p'~'~:aJ la b1dal2ijilioll hac:J:a e5at~, ~Q,s'ibm~"de$"v~y ,I i:Qn:ttapeiO" ij~.,,~,e 11r'ego, fie ..tun m:0:dci de imv,est~i_gteU1'l1l hafui~lIIal;rniente'C~flEl~.tt,a'htll ~n la mu~.t~Rligid:a)d icle~'a~:(ll:lJ1Gi~ n8$ d~ u:n,~ ml!liltip~ici:daJi de, age::t1:te$, qiUl~' ·~el. disc:urcS:'D" mne~u wda. It :pe:rs.-isllenda de liDS 'rexl1l't~7 haro-e piO\si~Jf;;'~t,p1\$frnl:c;I!!().$ ,ctitiqo!S, es:ta:, mtitoa~, par~oe a~Mmat1Wmefite deswn,$:tru)EI1~'l}'de 101, ~ex1lO:SJ de ')a fitQ~~fla'i de ],as.'tr.ad~cit)ll:e~ y ha~m de lQsaut~res. UII'i!a ve; 'qiOoun anler ha, oomp:ll~tad,e ;s;1Jt,eldr~ ,(y e~ b~xto ba I09l;evivido), pue~" d·ecir,~ Iqnce ~t:J p'~see.mq& n~' mer;t'l;J:Ill:n. 1e~mQ· una I;'ti:a;b:'hll "ar~ 1>3 ,6j~cuc-i'n 'de d.irs~lnto.s: actos de habll,a. sine come una, sene compl.ej.a" de :dee.,~:~t:a~cit).j'Jj$~quf~'iS: ~~~nQ'i,liIa:s • lQ 'W,ID'go ae viadbs.,.Genrtenams'de p'~~IJ'as impresas~ a;paren .. ~tJ1l1e:Q'~~ pr6~h.J!ti~a:sp.Qr 'Utl,a: cQd.tta me.lltep'0a.~. ··~dtil!l1t,d~ a ilitggmelltm I€:I:1 urn IlI,vel ell~a~ jtlQ de ',abs~oh5f1l y of.ganil.;lldc;r,~ ypDT ']r'1 :rlDtoh1f~fmaldas po.r-wa t:1n'j,ii-a.d t,e~;dfjca" IQ"Iiea '0. m-etnid,'Ilca rquLe SID ~"to[' I~s, lm]!IUlSO • .AJuam .apa.r'"OOCIII 'es~!Ildilasos',cl!el tM:~a Gll1,a; Rtel0eiuP'.ai~ es des'Cl_!bdr lBS PQ~:tulW<ri:"O prln!JiF~~s -'Rei lnrnclUatarnente ev'idmtes pam. e~ IQjo lector, pere rH3C&dt~d:os'de :t.6c~~ti!lf~' ,d:fl,~c.cnls~ilR1l~i~n- 'IQ~ :1Q'"a!~tJi1l !de l', uni:da'(i qitil,CJ :se~et~tri'b~ye bltler p:ose£do 0. buseade ... ~ S,j IGS'O~ estlUfliJ:),S~5" se in[,eflesan ~!n We¢llli(lefU fil ;ltkto (I" :Ia iD:NIJ],ci<i=tl d.e' .lJtOrt:~d Id0tarde. an rulQad a su t~~1.\) otextes, p18ln~e.a,l1L una· ,r,~gun;Ea bjs~oth:,:a p-ata, ila, ,;¢jJ,a1 pue;-, de e11lC,0ntrarse Uillar-ftp.ues,t.a~ Jll:mrijue.inCfagarS:J e~ aub,ilI w:v'o.:una iIl.tend6nsemejant-e tarnbien e~sl1n~ Iregranta. lt~!!it:.l'ideJ, Vna GQ,·,a'~ g~upafie de.~o:fi.s, H9,~mli':s lij]l'.lWe:m Ifi.rm~ desde e~ eemienzo de sus pubUcaclon,E!8 que l~S~aisa,-:m:b'awadf;i en U1'),a emp,~,~'fn~~~lfile.a cspeeffi:-

~. . , .:lI iC . ..I....... ~J B I·~·· ";)1:< ,.;I'" ,~ - "t..' A,,· fl' .".~. "

ea, y ;u!~nl'OOu.pa':FSC UeDUI,tC~llr.:JiiII:'[miS.:~, 'ij:lll:en p:~onunJ~]:iJ :uw,s~tl:r&u:s y. eS!~U,I;jiIu, ,[Q:UJ: ': 'I,;i~~, en U:!'l~,

(liv~,id~d ~e 0PQrtu:[dd~a!@s alo btrgt> de una. vida .poHtica act1va. La afinnaclr6n d~e que las, Q.ID,ras dell ~sq1Um:l!Q~aml'J [n"[tJrm,ewsPQf una u¥lildil'fJ ~on.c~ptual 'y. :ffl~o.s6iirea ,t}xi~ lIlmn t~:po :de' jUSItificaei611 (nf~r£:in~. de la misroa. :afi:mm:aci&1 I~Ojl ~~,:S"»~J.) a]p~imeJ:.:Or .. No c4dli1s, II,iI;$,,;gOn.dlJS tH'beli:gencias- que se dediem:an al dISQUf5'fji pol:l:tLgo se oQnsagramn.,. difl~~;:ta 0' 'ind.iretl~Uhe.n.t'~'J :3, htte~rit~mn ~lfti.ea '.sisb~math;~lt

Par', gtr{) 1,a:dQ~ 'S'il 4P'aJe.c:sn 'e'StDdfmi~:S q:ue esttn a la tiusq~leda de-un ,flOe,iplio de acaer,GO con ~I Q1Ja,] ptle:da dot-tl3~e d"1Jfl:id~lI!d 111 'te:ltlt"O',;, ~ nCl.el1~tld~en,ftme:r:I~· de'qllJe;J)~aposjblem,ll~ trar que ell autrCJf ru\~oQ ta in.iencwn tJe.pr.0oedar ije'~lIn'tiom(dd.sJj.i c()nl;elJ, ,tfal.V~~ h(yan ,(jteja.dl;l"de CrgnSiidetjltrel ;~ellli:tQ' ~ClmIO ,un prililh~:{lIm.,a d.ere.~ODSt:[lllc!£'H5nHileun de~e1mpeiG.v. ,sOfe,IIQ V,I!In. ~ moun problema:de·resolllel~:n apl1lce<pm.ai. Sli di,€€-n ,s\i.m~demeJ'ite que. el 're--~,to pu;ede IlQmpl1-en-, d,er.st~:":de esa m.&Ae:M~~· ·gj.uen,ri Ues' htl~Q«.a. si el ,Qil~rtc!r 0";~11!~qQ'i'er 1:e.e}tQr .arlll~eriQ!r 10 c'Qmpr~n .. dieron a:s.i~ nos' intorm;an, ,qUit;. SQ tmpresa: fi:m;a;SjOlfj~ rJQ l~OS,CliII1li~jg~~: 'e$\ooiar la~ d:C!;MpneS :de: 'himgmrJ ,a,I'en'te ,hi,st6rmeo; tras b) eual no 'tie!ililm -mas [qUre·ab~telr];et'~~_.y tal \lI"e~ R_O sea'.fiicil:,....,de trabtm- ]n~~v!eftiai;Jlil\ente com.a, sit ·desp'ues, 21B tQdo'l 'de~~6l'i.biefarJ 1:3:;. aeeicnes ,der-:agauBS his-

~ 'VI5t!;Sc. ,MQ:w;~t:d: 'WMre:md~, ·"pb.lh.i,saJ kOf): alld hmst~II;[o,g;l'a~r a ~ply ~o ;pl!gf~sor S.i;inr:le.lN" :H'iwl-d''Ficall.d!~r-

,~@. ~}m,'. l'lfZ9k p'p.'9~1':~40'; ,

tnIit.iDS :t'es~Tibj~'raiflr hislIDoria. a mausalvil" COif1currn- a reaniones de la HIlma 8ooi'ety'siani.firuD toparse fJOfl. mnshas att·rmac~~0lte.S oBeba.! ijelmooQ' I!receden.~~ y 'GOD ~al ~lad'J~uilq!J!eoBil -aoi .. etl! pffQli$l;a,ma res'tlilJlt,e eJ ~~£ti'nluir ,e111it$ hlpJl:la&rl1J. "'~Ru:men Uis_ill.,d:R p,ata s~f(~:lg.{' ;Q" un l$p·:r-:ell1, ~,a 'hi.~tG1:i,a ~. ll.mlsm'a,;P:,~daJ:bl[a; IJ t~ Um~ a pll'rfl, :~FI;aUt[ , I, un leJ~Of ~,p un alfgoRle:Iil.!N'm~~fieQJ.

1]1 hi:s:~()rtad(J>rfnv'Hj).do a ~ons~deru 11I]Jn [e>i~€Hitl!ln CfJl'PUS lte~tex~os. 00'IDt'l' un3i masa uni .. flcada de :arlUmen:lt.o'Sr .. p;re:gufiEct.l.1, mediante .qui! acu;ls".r,eaUz'3d:Qs elllqu~. mo,meJ]~os y JquBc:Qn,~ teitJo~" fili~',e:lte;(to infonnad6 e ,tblfaaa,(I:e la unidad ,que ~e...eivin,di6a'pa'f.',eJ· ~i seenb#1 '·I!h! l1ue Iie ~rma..la:. ~m'ste:ncia (Ie all,D. R'Q8tuladt'l, de gGnfonidad ,~on- ,eJIc;uaJ I!jut'd,,_-C6pSiiderar.~e'. 31 tlt!Rfp~~d,~.r de iBN! tJC~ida~ pl~dir' lmfonnraAfull liob[~ su :p~i£eSllnda y:. Sill a:edOltl en la :hi'St0fi!a~'Jj1 1Iez, S~: entereede.qne ·es£a:ba. pnMleJlt&·en ~JI ~(~I:tg.UfIJ usada por e;'~ :i;lulOiIl del tmtt9" ,0 Iq.~e esre.· lo lfirmablr··~d adi(JliI.larSlLl·.pli'Ml::'~ En €liJalQl~,iem, de ios d,\is ca!.s~~ ,e] bis;~m-:ia.dO'r oar ~m dct9.11ellO:\~~ 'Qs'Lu]~dfl).~ ,Q,qlllt.,tO SliJfllinistt~~ BOir ,el a~to· d~ .. Jjl1il~'~ ·~l I!BflJlttajey,sll dis.em~Q.i f1eliQCan:SltatQra qy,~ SI;J. il'ltet~~JJtQ'f·1:eselnc~ta:q~e. oonsidel-e" ese pos!tuWadoen re.i!R£ioH e'en 1<;1'1'!i. w.·Vlefsa~ a:c~o~ de hBtI]~a. r.eatiz;ados por el aubar durante e~ pcrrol1o y: en IliQsl Id:jSftinrto~ oon~exttls de aC,Cl(}O di.:sm:mlffiva implfuados en ia termilUlei6n de su teK.to 0 tei.tOi!. Se Ie pidJe. en otms. :pala~r:a.St. que :s,l.1winga 1.J.ue el-alll~br' rtll'~zallij( S;d~!QI li!>s actQs~ 'l1I~$ari'Q_ pata .'c0mp'l~.far e~,' ',e~J~~ y dota~].0 d,e,. h\ IJ,rlida1,d·.~llle PI(;),S~" &11l,;tlqmJJ'iJI:;ra:"sejt' .~ de¢'i'r,r;g~,'a:GtU&tJ'~B $iq9fie eii Ile~ ne: y:F(~;bti;} $00 pl.r,·lftlias p~&e!.e»~i.ofte.s··y de:sempeit'J1s a1 da.rl~"'yld:l. 'Bn ,esta.etapa,,~l hlstmiadol

.Ji • ..,Jr r,., ,..Ii ... ,'1." ' ... ]. . d' -.it d test L. J'. .Ib.'" . !it. - -

-peujJJI[l1. pru€:l}3!s ne que- .~ autCi'rpre\l:el a, . ·a:IPIfH .1Il:oc~.\!.in I. e un ~e!: t}'GO~lre,l!'elllte. 1/ saU"ll1: em. gU~:C:Qn~

, -

'slistiria so t:Qfr1!e£tn~tl .. GomQ 'pot &1;1 fQrmacl,Om. 'e;1 bist,&rlilC1ler ltit~~ HabitUa(ie.a ,enslr'e~ IElti$~iIi~

~9 p.;olftt~o eQm() pmurjlingtie .'Y -PlJ!livaJe.,,'te1 !lu~prIElmB"r tll ,l3:~guFEIWJd rle_-qu~ el 'l!,Ullpr .t.em(:jj), @tJ'to i,lc Yo1~1I:1tadc:om~ '~Q'S m~i'Q~ de Qrg~ntzor :!U m'X~O ~omD unaun:iea pttwle~eoher,ente: ."! ,u~sto qne su formalcifin mmb~Wt ~o lnCllrUll aeonsiderarque las aeelenes Y pereepeiones tienen. lugar·en. m£)men:tQ~ dfsttn~o'S,! queni. saber ellqu!:'mf)metft~fS~~l a:u:tiQ:r se-y;i,o etlmoor.litni,J;ad,Q)t :d~ s~ teifo S!,br~ l~ b:ase 'dd p.te~!IlIntQ ll~:t,ltJjla~ba,. l,~ Idj,et;~:mi'nl~ d~ij:QUOf40. ~~ ~1l:~ in~ ~rile,iQftes. en el rnnj,~:iQ de'>'StJ ;~'b.~iol'L,S:~10 "c~ '~elld~sar[ '~I~I file su,lortilra 11:.'0.",8 adv~[i;f Ia 1~'MllI.t~~c:~a ode urn. postu iad!) ,Se1Tl~'l'1te ¥' que,. tl to produeia:? tPescub:rm6. que bab~,a ot:g3nizad:o 'Sill obra sobre la base de 'I mcitln euando sus b,~·xtOI5, ,estuviemn temjtnadolS: Y ,pud,o Ve;r~o.l5' em reml5os,p~tiyar?2~ 'Culi;l~qu.iera de.. j~itit pregtmet~ 'pu13ue ,conteslat$$. a_'fitm(ti vam.eJu~e Y ll.\lled!en '[Jtanleal"~ie,CJ(:1 ~irStmnblS cl~mDi.n;~ci(lrDleS; pero el his(UrilRlfJr q~i~ fen~lag~~rtd!a_el :L10 s6101 ·de qu~ p'Ll:ed.etl mspolilders~~ s:~e' :tamruen d'e-qu'O SiM 1~ @re(gunweomtJtlllJSra pbmtea:r sohrete.!l t'ex!to I[Jt!llC Itjeli:U~ ,ante 's:t.

S!L.1:poRlamos .anoral';lUI£; ~tm;i.5 er~as seri%$ip:QJl!d.i~~: ae'~df:irJf:$'a.t~:s;f~t~i,~,u qlte .t~b~ r 'ije\o 'll'HJ:s~m(j~ que e~ a,:tftqr~i~yJp y .~ ~ev·.1j 'J. 'ef,m!t9' 1101 '~.tu{l[tlleci6n dQ, un OOe.,rpllZll df!: le5lQrl~lJra :s.ist&~~i c:am.,en~ec:efJf$ttne1l1ol$ p'Qs:Lul,ades S'oefe·1 es ~Q;lales lei bas<)(;a p'FfJjWtJ. E]. tlld me momento en que pudo 'pIif:nI'M~,g y el~cluarl.el fu~ el.de Qomp,matar el texto.pero'-oo em: memento y hasta Uegar ,R ~1 :Sl6~lo, se', c();nsidlB~Q al 'autgren, di,al~go ,ern);' su 'tI.e!x~o .' 'CQns~gQ miimQ~ 1;a,~ :vrez ntly.mQs P'QusitiJ:'ado 8~\S .iDttCfa~_.i~nles: i€rQtP, I\a.s "~i~np:ai~·,r, e:l\llQ~ t~:al;s ,~!ttafibl0~,eI ~~~Ol Y CQfI ,q1ro~ t{~x;t\t:J~ y a:utef.b$ "a, !q(l:teft'~ rfip.il!nil~Ua ,am ~S€ti",-~ir'l,,; 'tt1:Q. q'b-gtan~~ !nqtHti;t stlbr~ ~1 de:~~m'" pefniiQ Ide Gn,~~l:.l~m: al ~IBvesUr €I:e,utridad. I: 81, t'e~[el'eSpregll:fltar a.~e:f(11 ae~~letu~Qn en :~·sn .. bre.su ~t~m· y nada mas,. 'iG q[Ue.:'~plrevi{'jll'~ '1.0 que ,_i"blm:~a;~, se ,00[('6 en 181 IiWlmenta en 'IDe' '1,1 'ttillfW que,lt~ Ifecrninaij(); e$. ~mo si el ,~X lb.' pu:diefa (,I;~nstd.er~J.f;se ~.miudl:tl ·mps, ayudada q~re. ~S:f

aU€e;djgrn~ urn. at:bli) pt;lramentlB ~'li} j;Ca:riO, u:n~ ,iltdcutjt~ii~,t1 de la. csQnicie.m;ia del aUi~0:r yl[lil.lQ. I mas", un diil.(ii}g'p ,o0ns~ m:bmrrG y nadil! m.lIs,. SfiJ~pm~qu:e a &1 ·:son ·tatl;~s.·al,s.,: que e~ ·~.tQ aesaBnsa 0'Gt!lh(u~:n un IsajlJ1l y nadile~0 b~:r6 ·du;~a:n,~e~ien:tt1s ~d:,t mO'Sl ·haLS~j,que se lQ leXhufQ8 ypuib,n~. Qfa1llei ~'lsg~S. ~n MIOS pero 'no aeSSOR0GidQts}. Deberiamos eli:tm.liar1o'entJ0n~~s eeme en SQ'lHpr(~io (J' tm te~oK[3!torh5;' llnl~bmu.niisirii6n ctin eel 'Q·lfelatl!0r. Bn e-Sl1l>GiI]"(lU:ing:emc-iia.l[ BOI dej, de ,~er UIl acm PeJ1Q1ld 4eJ;ar'id~ ~JIIlJ1 ae~'Q de IcOIDunfC;icilon. Clm [O'[JiO, se: cbnYl'eDQ: m:a$' bien en-el reig~g:tro dexmlleg~3:d0', la hn1ic~mn d~ '~.e en un m~9t~fj'~~;peei.fiIC()' el.q$~'3l~~[d~J ]errgu~jll! pePfiliUo la. :arntiC:lila:~i6n ·C1e,de~embwfdos,estado:s d;e;,[jt(JJREmnda.I0,i 'pammQs amg[~&:mente de un 'ienguaje. private a unib.-pQ1blicolo pm-qu,0 b,ay BSmiril:s sttmaml!nle ~pirivados. de. bomblil~"ooli.~ad~s,. fin $x~O -Ias p,it;faf ·tit, Gui~c\iUdilDii:mDe:smin ,algtan0!i! eje",plos- lel<pre~ sados en un lenrguaje mu~ 'p6bli'Ctty re,ta-rico"r ;aung'Ue"j!lo pueda detir"~ ~q,UI~ .~QS·~~Sc.tit:D.~I1I~· emn{llnj~adQs.' ciiJ:mbiaron leJ~emg;u~j~, no hay EaziOO pOE la eaalne ldeba pell!ane. ~ltl@i m-n(Ueaf~[1 que tfs:ta!:ia ·,ca:mtiiande. La ,c~cri:mfl\ :SOiH~«Grithrl: no s·e; B:pa.rt,3; de la h:Ls'~l!)tdia lie:r dijIGUfi'O-. ·,elm. et'(l:f~. eu eJWW;a un lugaf~mllY e;speeilf'; en [litiettai' S!~n:tidQ,en ,ef,!clo. t'u.\ntomi;. (lunljpl'B el. te.x,WI 1'3. funamo(l de lexpreSii.611: "0' reftexitgll,~mi#l' [Ie~s,·'~ftDj~~ apana~ tl.m~:n~d,a, d~. la. 'l'lils;tQ'~:l de:~. ·iiJ;istOur-so ~para diri.aida bacia. la del pe;D8ami~r:tlto. [Coma el ~tlJdiO' de la H~etaruta .iH)ljth";~a. en la bislari~j,se. fUJn16 ·en el PIltad.~ €Ie., la filo'So'fia. mb qu~ en ~l de lea ret6dca. 'nos hemes aees .. ~nlbmtdl) a rl'at;l;m" Ibs '~~~,'QM ~~ttuiJ, 'I ~[Q§l~a~ ;a ai$1.1rhJ8 c~mo ex,pmcslon,:es ale. 'ta G::QOJcie.noiaKdI6 su's au:~oJeS 'Y .:a;_ ~lt]J[10fat los ~st~do'S' file ,oupeienehl gjl~ artii~uIaban,. f::omo pna grtiJ ~aindU~ de reXIOS sOO. fllG'86fleos '3' fueren IOo.llJ,Ueat():s oo.n ese·fill, en v.is·fa-, t;p~n.:tq q,tI.e ~. leg~thnn' J 'V_bOSD 'trcata.r 'GaM 'tOGas ·~!os t8XtOi 00Ift0 si :!lftfuuhtra.n UD cstadn mental eaves de~stim,ar que roe~dJ'Zan u:n,a.o~[ tille, CO;lilllilllile;acJ61.~ l~li metfld!oluL~i(:hJ y sigue tliend0,puesitf> 1m pta;ctj'Elafl9:-' ra perre:eei.·onar ~rlItl~$tltt:e:,,~~ptHrwleftlQl.; La ";U~epicia tJ~ que: t~lo 't~t~ s··i).'OO['js'iIQere~_ ije·maueFa exclI:J8'i'v,a o·JJfimnfdiatt. GOffi0 eontt;ibuyenre a ~a a~ciPn Jal~'fd~~:~~ ~e:t:lei!]~amente.~"Oht~; ~alve'Z; ·i6;.ha[ pm~~aa que 'SJt~ sea :SIl ,p:rQP6sito.:~6

rto pb:S:~anf~~ 1:0$' ,a!it~rei [c,omuOJiooll soa art~G.iiraG,h:nles die. la eiGDtl.~errcia. La fi.toso6a nOI ~6:~ol1a. Slidd;"~~deS14j, tQml~11i~:S: 't~1l dl~~~gjt:a. qID:t11Q s.Q]iJ!~i.:l.t~:Ya:, $,~I1@ que 108 jil6S@f05,! t,r,as hall er ·t,cnni1i.ladlrjrtex~Oli Cf~ ~ntl;'rCig~plejidad gue;, ·ua:i!(!~~p.t&jp~o~e$Q$ l,~r-~( .$' yall.ali1iadas: ·,t.o~ OO(U5l1 'fger,an aut6namos. los Uevafi ill. co!ph~lf[a' 0 aledUor y los :dejan n1)lr.ad,QS: a. LllJ RJlbHQ~'"~uyo' It\Utli:lto ,"I p"irte;oe'ntia.,-nO Itl,eden ,ocm:trQJar dfmlmntue mucb.@i'ii!'te:mpo:;, :y :h:ahabi.dI0.:e~1tDms so; otariQ& e:rt, e:xtrem",. jal'.JI'Afece.r l~elu~sj'v,an,1$"jti~adosi e;n 131. :ihtr:.Or-pe.scdtin di~ yg sobre el yo, q~e; nf\ll s6l0 td!ei!eron imprimit .$us" q:Je:d,~ta.G:iiGne§", 'sino ~~ lit) Itltc;.;[lton ~irn it1t~,"lo1'les, bin .. to: PGI~tffGaS::C0mo fit:.os6frcu:,·P,M UIil. !Bu'iGeiamini g~d~'n10S ~ftc~ntrl[ t1nM0trtaigtJe~:un 4 Roeti.efauc.au~dil UIQ ROUlseau;2.1 e incluSi(},eJ p:dmero tal vel: hay,a: pRe~eJlldlid:o comunicarse 'Oon omo GUi][.· ,eiatdin,rn. 1i~ ;es:re pu.ni;!J,~ J:ilu~sltlb .<e:sOO:(iitp !i~, ,atl,Q, ae cli6c'~rSo de,iJe. ,ponvll;t.i'rwe ,en urn e~tudio (jeW ~to de puhHcltUiQD~ qur~ n~ es ,de.l tjl(iQ 'idi!ijtil'to' It p-cLmerQ'~ PUjS!9l qu.e ®mo 'fjemo~ YiS,LO~. les esoritU5. ne pensades paFa,ptibiJicar!e puedenl~"es.atse;,e;1J ell ]en;g:lf~je ~b.~~I~O e iac;h~Jo baeermavll:bis e inno"riCi'0nesftentrB de ~t Ell ~teto depubliG,iWi-on :a5,tlguli'a I!ilpe,es:a~ jg-

.16 Vlea~~ ~je'baM Asllc.tafi~ "'011 tIh!. pwblbm @T-melhoooJo'&J an(.! [the flj~II~()f .m:m:li_~a[ '~~;;0rY' ~ PDlmcnJ ~i{Oi!"Y. 11:. n •. t91S': p:p. :S,~~"5. en ffl:~ill pp. 1.-1'-20; ,a"',Mitijd~ ~Il MjMJq.fl~!~~e, ·~b]~lab6riS', ot:opiJl'$i !ani.l'~r bii;j,titl§:lJll ~ifi:Gri~t}id··"Hi.ft~r4G'e11 ,loJ,~,ttdJl. ;XXV1" ],. l,9S$: pp.".'i2,"jl=7~.

~7 V6aslS Na:noul 0, Kec'i.ll.an@i •. PI1(fO$t1pAl' anillne""izieiin H;'ait~~!'Pri:[\te.MIl. N. J,~ m:9: Q. l..A_ il!O[Dr~ '~t:iilir:i:zil. ,~ 'mt), "'jj;n:ll'vidbal:irsnro'" l.d mO:d0i~t~p~l1~ f,d4 ;p,;fQJ's;3jl\1!lemtO' pblili:~' q"~~ ~liI:t~~;.)l elllli3i. j:den(i4~ y 1:a;tQ!It~j'.Iil~ija der')~ ~n 1;fj! s&e~~.da}tr ~~Irll:ica.

'llD\!',~etqn~~- sean o'®,ooid:aiJ)Of otto,,, pem_;:elll tin comienz~ puede tfatar de (iontfolar 19"ilile~:tiF dfad d~ eses dIms, o,limttdrlQ$. III ,aJUlC91' gue &e pt'@~1lPJ,pOr\d3.l 'una clroulacinn Umnitada,a sus f.Scrito,sU'llhi de 'Oifr€UlfllSCo([,i:bir su 'f~pt11J;![e,r,; Q;ul,;efl'~c.wfa~ a un imp[QOf tttu~ pGnga sus IIlbrn.s: ,I 11 verita.l·u e:1 m,eroado n 0, ~!o< base, Ha .habi'.do e~DS Ide IilJrore~ ~IJ)"IS' (l,bras es:t:-~n ~-sQri~.a'S:',en 'l.1;Hi lingU,aje:""dfJb:t~'\gLue; Itransmitle unmm&~jc;'>exoili~ric0 a \1n :p,t1lbUco ]i$i'~O[ ,j~hime y 'a1 illUme· tiernpg; 'I,lnme1lr~'l"jl~':es:Ol;t1QQ a un:~oApdJQ., PGdemos' 6Xiwi:llar incbtio e,1: ((lagrO de Ull aurar que nay,a F-.oohin.sd0' ].apublis;ae\t6n-desl~arte·rle S:t15'obrafS, Y F~gJl1lttahuli ~qllid. 'l-prefmara"1 een a,s. ,."ta de,i:ncomnni,cac![,on (J. desin,fio.,_ooao.hin., com~ 10 h~zo 'ulUmam~te D{fvidl WOOl'0n 'QJl lQS: IJlitJj~ites s,l1.'u~mtQs e iniliMWsos de E:~,lo .sarp.i ('81:01 ~~6mo .~le'HOn 'I ~t.BIr.?l,2'8

P(!fC a,_'lapu!PU~ac;:i!Oi'i,' ~l'i,"~iR1:D}i.tas IcerradQs,:y la ues~ri.tuf,a se.ere,ta~ f e.~, acttll de ,rt,o;qi:ll1ltdca~ ei(\JB."e~»()ne :rilues~tr.os ~eritti.s,~ le_Q~9teB q_ue~oE: inl-erp:ritaitn desoepuntos de. V~~~;i que ne.son el naestrc ~ el ac~o, d"e:'tJlbllic~infl en e,~ senti~o' n~mal 'die ~·,~i vu!l,gl:llr:J!' abaft/diona, eim inr~t;@ J3e de.tmina:r. quiiin.es~ setin eses I.ec'tofes1, a :~~ Vi0l; que, 'tralJ, de, maximi~ el nnm.B.I?O' de. a:qlilleUiGs 9.o~'n~e q1;dll1!U:!I~~s:nQ,est,'olS~i~Titb'~ 3!J.:tt:JNn, Plead;a. deC:lirse.j ,par Iconsigu:lentej que .ia p:u1:)li:cacioll ~gm:n it:lrtenm d~ ,d:'C~~iD:a,' lcr~L pen~~mi'e:ltP& de ~I ,pGSb~ridad es neceg,ar:~aJnm:nre co.n,~r"a,p.f0~ dueente, 'ne8d,e~1 momentOI en"ue,sg..pubb~lIJ ~mie~~ las; d;;sponsfw,e4jbDes aa ~.@ histm,~ y,qlll.lenamo,slIi,br,aa0.s.a la bU:SlCfueda de gSiOS '6tInriw.ua, de' in~qlletaW~n,tr~diuc~j6n. y tiis'Ousi;& c1, Ii blte.fpm,~r6n. ''j/la tridusci6n que,~ttenDmin.8.mos de-malU~ra_ in;;-atiisfaemtia ~''tradilr:lalnes" (J'Qblft, «3'. OlJ1rme;I.l·:~tierta 'ar Ilgvertiimb,S que no debe.m.iQs, 8upomet- una c~~mdtei:6l1i'l' ew. va Iq:~e' dte~ectamoJ;,' una seeuell.~i.a), Ii I'quitenra pO:!~$:.iOrn ~ hi$tQrij,lCl:orqpe-<be' tf0.5Cfip"~o, ,Clod m atet1,ei6Ji\i a :[as'SlBtee~i\ridadeJ'de :la. lecm'Ea y~ la in~~~~.cipn Y' III ,p.t\Qpe:n,i:6tiJ a l6.s6gQ],~Qner Ja ~·~ftistGrj,a~;f de un. '[ejlofJen la, ejeeucioD de muohas, 'mutacitl:ne:s, ell mllt;':hlOs:'di.ate:c,m~, y eg:n~~x:m:5~ p.a.t<a,,,J0:s.'(,1.U.ales 01 t~X)t-~ apa;r~ po, WOmenl,tl5 Gumo poee :.::nas ''I!ae la mattlz ,0 el p.l!. tftOn 'dfi .C6ntooejltbil. P,e;[i~ -e.~tf¢[01 '~4!mentJ:s; [bZ-llfi'Uf~l,· ere la. :~n.tetpretaoi6n )",a. hemos 5efUlilad,u~~'J hibi,to de mv·estir de.auten.daH C3I11IQI1C:i' ,8 ;re,fns' y gmpos de ~DS', vy d£blJ!IT1os umr atenms llQI sbler:a .!;a' des€Q!Ils,tR!Ieci.6n sino 'tambiem, a. :b!lr,~®n;gt:i,td"chlll de \eXtQ'I ~!(1tt 1:\1 .. , tori(la4 pOl' :p\~rte de 1M, l'~t()rcs, alg\1DD'I de los 'euales, 165:. im:funden 'eS3, Il'Zon.erooei;a, Yi ·1Jn.i~, que la,s, h:lstloriaciorC:l mirr9ifll c;pD ,ciert:e,.*ldQ', :P,AfO que e;n cU;sunQS-.C\'Sos -DO 65: de.l! todo in .. GORcebilbt .... , plli~den BBer sido p:r-epOEiti.,op.atijlS a ,el!loiS, po,r lot mis:mlfl!u\ulote'.D,runinick La eap,l,?~ 1~6nv:~6, a fiaceJL Ulima hb,J;0ri~ de la fOrmal .ell l~tlJ~ lOB, 'tex;~ff~ 1e:oi1sit1erl.db:~ 'S'OJM'Ql.PJlrliia:8rd,.s!' a''t'6~Den 181. his~da~;JO' Y' $mjID'$, dj~esoos .8, ~e.dos ceme IGamlllni((ad~s'illte1rpmtilU,,'~: 'YI a Ia ·\T.e(l~ eemo whfculOsd,e lukl'rII(hl~ .. , ,': on ta:li1t~U3, las IGiosas que p:ue.den ef.l(g;lobu.se en ei1 ,en .. ca!bezaJ.oo de ;-nd:iebjn"'qu:e,c:icbenamos ser mUJ ~at1,t~'o~ol, am usaf ~Sta. pallbra.

n D.ID'~.d 'WOQuon" PaolQ s.~rpi: B~wtgn B.~afs-s~Cg 11m! .WlU,r.Ii.Je~TU·. Ci~bdag~ ~913~. '.,!'Uh'~ ,o:ns ~t~ 1Ii!ootlQn invgcIt tp •• 4) 1ItH';1 ;11~st'ntla' diel ,ei1a;dQorn'~~l~tWiJl'·~ no dile:rdf:llc,deSJ'iI, ~i:~¢~[liilii. ~~~" q~e~tlo'lwa:I:ISs

hi~G!. faQ'lGSih Sj bmcn cS&ls,b6mem.os !to, "titl'letl p!em's~e.,lj:OO: 'llIfilaJDjf~a;i!3,~f'i fiIi~C~~ll~ ~~ (I,1lll_ C!iI ~i.ado"

~ .hist6ricas~ Demo OI:D'ldbetll(1n.~ fa :l!l.lttt. 29 ,4t~m. ~lmfi:l:rgdi~~w;:ilijn"')i' W'~~g;l1Ilililti m~, ~dG e:n :~s pMi-, b:,iljda(:Jes,rq'8imfJu~l!dm$' ql!l~:>elllu "sibrumi'~dj'~~ul!sii~~, d,e'l reil'i,8P~j~; ptro n'Q ~er'Q~:d.e mmiiPu1iar a 'Ind0 ,.,1 pj ..

t)lien' :00® d tie~Pfl. _

'2~ "Glhnl~~~. I!Wilf,?;j.1 "i'hl!ory •.• ! ·cU. t.' ~ti-W1~:y '~m g~l;.ql; 'vtal~ tambi~~ e~ }1I:!ieRmIll!bio de Mfell,de:s enbiC Guno;

'1I'~ll y, ql.1Jelll, e.&t'iejc:r.i.b~·I' '!Pilid~j . !I'llIe,~d9klgllU)d!ill1l'11I""1 ;t~naf.f"'QISi::ib'QtarJl1'r,. 1:, 4, ,~'n .. PPi. 3..&1;.

ll:I DlQmirfi~~~. ql3pra,f 'i'R.mkln' _ 'aJl to[Jt:and Na:diug ~l;k'\ ,Nl£lo1fJ, and 'fIieaq.· }!;IK~ 3,~ U180. ;pp~

24~.,llUJ lfmtd_tl@ilin ~iSi.J1 ~r I~ hi . i.;ih'tf!:,I~lam, [e~ ~~J[:e:S~"i ,~n'B', Pi[ti Joomp.)I.! 'IGit() ,bfJ.,Yts~'l-

,60 •..• ,Cit I' tIl 23'7 .. 2_g:3a· 'K:.'_ :.~ii'd9 'C'IlI ftl~m'i Rlit'hiniifig IfueJlec~r.ul1" .(l,f'Sl()r,~· Ttx~! Cmue{tiUi •. Us.UN,~~ .1tlJ?G~, ~I'. y, i J\9\1]~

Y,a hemes 8~'pmad{;} ~. ~I~f:r]o['rru!'nlte EeeombimlCio el te}t:to eome ~ectJ'Ulf' de~ 'W.nS! ,a:rtioulal'l:il~Ii de: la' Ga'D:&i'enGia del ~aiUfQr yel' teit@1 l~cI}mflir,e>a4i~adQr' 08 un :ill!i;~(t ,lie' Gomutd~a,c1i:Gn eo un :~Q~1J~~~.·m ,i~ ~isturSti, .1,ut.~m;PlitJ a~t'iftf(~i~1lC'tl(Sr~'S<f lEU J~iSfQ.ri,jijGlr. ~'€ib.e: ~s:tlidia: eSt<1!S ~~~'!Ytfn\r~~ '(a 'Vei£e~ Uam,~d"dsef'[QiijjllJr.H!'l1t\B !~t1i,$!.~j~hJij.~'t$:'-)s,~ 'IlJJtl;r~ t,nrende-r l:a'S' ,3J~,eltlJ1je~, 'l'fIm"'~p't1~$i~.S '

:-. , .-. -:v::.... ,""" - .:;- -;iJ ~~~._ ... _I.'- __

las infili€liVadones, y¥soa"16~~];os eamtJi05I)' p~BS~I!S, qU;":CI®lflSt.~t.t1y~fJ. ']:a,hi,s;tada i!ii1~1 cli~cms@j

'0)Ul1lqUe, esr'0 n0'~~lnffiea ~e"ciT IQri~ ,Ell tex,ftl"c:amQ an~farGtQ·al8.l:ado no. le 8U1mirni'sitf,a[~ ~IUe~a tfJ:fi5m1a.~~iin loh~4 'J:~ qu( ~um~ 1~~lJ'b~~ilr4@., cJeh~~ IMgllaj~s' e,~' l~s: qu~' £llIe<e8~dftll., Gran li.I:a:ne de iu£~~n[::i~",;,e~ 9?n~fi~lJeb'!~~,r. .s:e~~lQ.e~a~ 'en EextOS, sQme!ddl91,.a-,mi.ln,L~.f:P~t:acl'6.fil y.' :[a dJeot1lJl.1s:~'nlloC:'::i~i'Jl a:~:ida que '~a hi8toria, d~l e1~S;e:lu:Slli 1'b~1 3J~'S(iroe.; sin ,emba,rg9" ·ej[12I no impBoo qlue el brn&todaij~r n' --·eq~e,e.T'l ei:m.Qsm.omen.'os ae"la-bist€)rl,a'ce']lml:n0"~:u.elll:e halt~el j~luauo"~QTuI~<sa,l1lrn~Ci!aifi[ _~,lle'~Cm~'" ~'[JtI;i,iap.a'tl,el Q~m.t:'i ~tht' U ~d$fdfM.. i~[J,a:'¢ lui' td'$Jtij:ci'2'C16l:

Itti?pi~a c.tfm!il,R ~~an:' :t~xt~ .JCt1~~1 Ie .l~Q;el1i~ una il/)i diQi ,Y~b"eJ~' ~ ',qlU~iI!,n ~~.~s !~};,e~Ile.'Jj:n lCl,j, :$p"Sa'yos' q~ ,P:~IR...,~~~~e 'qlllfi. ,~1 ~dj:e,'IIo tndt~~i p,d~me~()ltttle 101$ ~t;~()~~ j'a, ],a ,~,ll[erb:k"fIDl~,es.,..: 'tii. :Bsltudia;ndlo le '~aS1;I'Ra:f-:om 1IJIm:~ ele'Vaaa ~Lu~ij!fh:!!~d 0 1M] .Ieis,tatll8' ,!lIntagowco; ,sEtg~llId@~ .:q1!llle ti~lS an~jco.t.~ ~~FifC{i&:, filiSSOfQ8 :l.(aq:t'l'l: ;e;~rn~z~aJ.B:ndaf) :tl'rn~s:rorjadrt\liN~ d~ la.l~omoolaaJ~ de.:'a.cad~;: 'mif~, ~ I;a, qlli:p~rt,~~@;,~ra .~i'(erIJQtliiilttt'Jn ~it1i~ :p,~sjell!{jr'd,e un.' leQ~~r,~rieja y lUI; i:n:r~ve-a~~~,~

e .,6i1On,ailes: .. S;abe ,(dem~"qu~I.!!] ra!T~~1IerJJn~iiS1t!lf,t elfil m~J.1V:e.:t$e, lentire. In J~1t"PlIJ:ritlci~lW de su ~r tmcturn, eomo un .al1iftGII@. s:incJlouicalme:rnllli 1C'.xJ.stentle. ';I, 'La, e~,rpl:tlir:a£morm elf'; su ~:p1u:ilOiilrn y -,aem,a..r;10[) '~mfD U;Ill iniidbte en un ,fl'{!},nti'Rtwm OOdi~ulfl[E&0 ~,11!,to~erd~aj€r61tde[f. El hetdlh,Q'

L~

dJe~q~e ,&,t:o'Sd:~ 'mi~(I)lr!e ,taa1id~" ~Qn~llITI' Vel~ idi~tileQ' tfi~T.:Is:Utu;~;e ].0 ,qlliC: :P-o_~a, d~n~m.t7

E1:aT~e ')d6m' ~~'(j'td.,T"ar!~le;p~blt·R~.,

V·,.' ,", .. I'TUli!5 C!Q,~if~~ die diteu-d~~, qtl,.~, e~-hi~~n illfi: !~~w~t6 de dli~c.~hli;fJ,~Hia~le~ .1I:mp~as;" .,.' .. j_~6U:p'aml~1 'c.n:t[':B ~~ ~Ja~lIfenomn delh'l~&lId~4'or y ~~ _pJleliet!, h.~rS:t9rbl'~. de 1'Ill;ngu;aJ'~ pl'<l1}du€1.dalsJ ,en lC!,()n~~~~l ,pro,Rl)re1~nld9:lil, p'Qf),a h:~,;ltlrta. ,!i~ J:. e~p~:rieme];a. H~~ 'iLiIn:a :d~arn~,a. Icon8ta'DI~il J jliJJs~1,'H€3!ila de que. ambas hhllOO:dll:S se €looel3it~n: Q'I;JJe'e1 len;§~uiJj€ lJl~,a.dfrl :p@fl:oo :ilIJGi'l"~Jres in JI.1;naiSltd'iefj,au p.rtiiiuli,1l:1jea, j:~i~J1II:acidn 1lf,!IJ:iI.lU.,p6ctn It), ]&1 ,que, ~~a :~j~"d~b;1l ,e~'l,lfim~rtta")l.f~'~_~JitQ: ~\iI~~_h'~aiJ~~, U~aoo ~(~t'iJi!!dl!l:' ~ ~i 1~~~jlrii\aftGI:a'~~j:al atl1Q ~,lJe' .~p-~f~~e. ,a, ka Mo"f.l~.ar1 alJ~~11[ua-- que I~l ~'~EJ,gu_aje..~, ;Pf-es~N~ l'$n ~:a '~f« m~cl4de], ~th],e; ~,m,)" ~fee~0i ,d.e,.~C!~a ~_'eric.t'J&ia .. 'ET1II~It:epuntQo :re,(lJOflS,],'€1'em:q.ne: ,elhW(DrrWa.dc'f cODt}cd!e ~1e:Ett) glildorle 1T]j:t~mflimlaJ al-1~IlJl!aje~. 1@ 1~il]J!\~ lieilijrlJa~a'lieJ]Je-s 'tl:o.'puwefi dtfcirMe:j,W ~mi'~\::afll(;)n6mi',ay ,3J\H~,tmG~i~lfl;. D~~t~l: ,a; que aut:ir~ qU\e :r!tf,~~~m,gllaje;$. ':~{6~maln. ~ lill! l'f;I~~It1: '~i:em9~. en r~s~l~~~~, ~ tmJ~ e(1i:uts: ntesi~'IiIese~~,e,ma:s:. ,el;rn~e,mll:'~'j'" rlliID S\l'il!ITliru, ~u,~ ,UI~n~lla;ie dJ~l :rnom-elij'tl) ,S.1.DW~.l~Rte,?tlw.: (i~.

':I L~~ t- ~. . oli' ~ ~ , _ - ~:Jk'- ,'.. ~' ;0.: -!

lu~tl'j,re:fllja ,oe.s· 'un ~'ec®(:) de ttl ,S'xipefi0ne~a!'d~dm1)mfintGl.,Allt-es:IDh~'fl, ·0SS 1,6'nl:llaJ~in~em;,.

fda '~ooruwl~XIle;denGill:; p~0Pomj;fJl1J,a Jas Gite:g~dfilli~ la~mmafiG;tJ~ y ~'ia men:~aHi:iIard .a '!~'m~i£s 'de las ~!ial~ U!: ~$dtflltia Qe. ,~~PI'Q~~fSe. y ,a:rt~~ti~;2ill~. A~ ~tiJ(j~jd~I' ~lll:i,nQr:iiIfGfr, te: w;~r~a: d~ §6mo P).l~'~fn" e911~er' la ~1itp"m~nti.a, les' ti~it\ltW'.e:S ~e tina, s~(;:ieda~~ r4:u1. :e~_erteH~ruaL!)ru~ POD. 'G'liplaOI!-s. j~e,"'VO:ll!oce:r ;y qure~~re,s,ue.s:.tas '8, ella " ,1C'fapa~ ri:i_e ~i:eahu 'Y' II Ci0nlj:1'ru.l\1.t:~i~6f:l, e.foofilaf, (6e.mo 'his~IQDad,@r det dlsG~rsQ~, su ta:r63m;, ,estudJarllllU,Ol'~ars~';cen ~t!6J~inGb],i,da .. bi oo>(} ..

. ,

r-'~o.J!Jj. .... 1'11 ",,'II n~i>~"",", >iil1;,;; 1~1 ""iV;~"'i'iil~b!""':]··a_ ''\lI~'-:l14:'~;~~~ ,""",'~.iI'b! IfI'l;1i.,. ~., ·Ju;·, ... t1i. I'!JlI'I'iIc"4 Il'III*~~ ~'IlII.6.'I\lI'~~· ..¥.,"*,ili.", ~a,} ~~;1Ij ~.I. r'Ii;~W~~ UQ .~u. '1IRfA'r~J~ w~il!'II.iJi) ~" .J' U-'!I;;r. ~~u:., lljIJIjU~y, ,PWi~ '!i.io;Jgh, ~"j~t~IJI;.Ii~ ~£~l!tIIajl tailhr !'t.;I\lI~~ !IJ"iI:--~""'lf.l~

.~llr,e 1a e~1ierh~l~em dJeaqt1fe1lo1 a ·1.Q:tl;iern'u~J~; ,e,mdij:a.

EI. hj.S~:(}rifad.IO!r, 'J7Q:f sup~:eS~(i)~ 9 mU.f!,'tell'St5@1l~~,tJe m;,ue. Uu;: ~sa:SJ, :syoofJ~n.a ~0:~, __ e~hn .. m:am:tUi lfli®l1sdeve1:ibafizame., 8OOQ,1l6/rno antes ~e, q!Ue;g~tg, :po,®eail'l, mrBsmelflrns Ide ver~1fI1izar.a~" y que. pU:,laeVl~r~€;·,carmbiii..r ellengi9~;e: a..'G~".s.a. de,Jf1IsiQh~,que se: o.f.~gifian flll~r~ ,d~ ,e,t •.

-p.e~~ ,~~~ piUc~~Q ne:v,a SoU Uempo," 'e) ;r~ del hcist,i(ia,id:o[' e&tudiar la':S'_:prio,Oesos gt,acias. ,3, ~o.s ,euaies ~OJi seJ~~, b~man(liS QdQ,1.( eren ']JueV'i~S'"meil.iiQ:s, de ve;1fjaUz;ac~:any nu.e:vas mmh~ra5 'die,ufIlr los gue y.a. poseen, LQ ,haGeR £(a~mrd9S>~ 1J1l,M; ,GO:" L90·,QSt. en :~r :dls.~·il'rsOy- lle.v~dQ jde~re pt;r. med.io de h~nglla:jes I;il"~!~do.s; de _pamdigmas, cenveaeioaes; USGS r-rnens~es de s~Sf9JllIdOi gra(JJQ,]l~, d];&QUItiJ;:-los us.al. Bibl"€;S" suflcientt,.para, aHliIDar l111Je; ell prosese de reSp()Ildter a Ia nuev,a e~p~rl~ntl:iane;V'a ~u tiel~p'6' '!J' de:Q1!·cr~sC'ompafte~~ ~ mucha's-' pri£¢sD;S1 GI~e se 'produeen ae dUer;en:t'es m~rdo$ y &: difUenres, v'el!ocl,tJ;ades:. La. vitj_a i~,g~n en 'La Iqllt. _e (x,p·resab.a qu.e ,.e.~ lenlu-Ie '(0 13 c0ncill3:l1Wltafj""r-efiej.au 'ta s;~Qi:edillrd su.sti~a .'en·~ bistnriildq'f. ~Ia, ~1'l1p,resi.ltkr rGle

p!te3far in:sufi.8iente a;te;nGiul1 a'il tiemipo~ El ieniu~e es intfi!.lspedivo y :Ismbb, ,a;mplblfD1ellt.e. de '~mi9m!l),~. Ii m:Stpu:e,SEI, a l'l nu~~a '~lY'l!ed~noi~ adbJpblla~ mrma. dlel dasQubrimien$ y: bw,d,lSel.l's,i:@:n de llpev~s dffieu:ltades el:ll ellfft;1g:JJ1:aJ!i'J,. En ve~ de ,Sjup·ijn~:r 1m Dtl'ic.Q~e~j:ejo que ~fJeja, U.li IH1'0e5QS de un munida e:xlerior en ell momeot.oelil, fIIloe se prodllIotnt s r:ia m,~}@I'~!S~lIll01'n!r u~ sis,t_e:mal:k~,es;~.ij<os Iqu:~ miran hacia B:~TiItf-O :Y ~HCii~afllefiJI. ,00 dffe:re:m~e8 ,i[l;Ulos~ de mlln;em ~U~:i en -g~,aln medii1a" te~jJln lQ. h~eh~i dJfd munaD, fiCp['Cseritano ,a; 'travis de.Jas, di"il,6r5 as: m;UII~ras en Iqu§ s~ r,ef1:ej(11 E'ecfp(p'~,m.eQ:te~ F~-r C,i[iliS.tg\!i~l1t~i 118, !~Us;eQ:.~i)® ,e(ttl!'~ b~)5 Qb~e\nw.ti0~s de los e~pejo.s, tiene que< vel' con la iQntll!l en gpe (isms se reft~all entre .S1(~ iiun m[~l de c:am:eel\tnr_s,e en la 'Qsj~bilUjfad de qse ha~a:algonueiv~) en el cnm~o .de, vision .. Serra me.jblra:JJ:n. su~pn~ !q~~ ~os e'SpfQ::s,c~Jtn :a.:~HalJ0,s; tlio:tb dia!e~em(J.a. Glabt.,~ s:i·nQran:~6i8Ement@:.· - dB' modo 'que mi:etill;Toas algunq_s de i0nOS ct}~ el mimiC) rilOement(_), larros,,_~Un s;iruados 'en e~pa,sa:do y em ttl [utWiOOI. ES1t0 nos per:m:iti.ri,B :f,ec~}1tecer "que la ] e:~~~JDm~e, fa 'gU,eV0' s.e ] ]'~'JJ 13 c.a.~ Ii::Jn

"1 ." . 't I!: . d . d ... · b 1 -. . ~, .• . nl 'i.... ".~. .~, 'Ih.,.

e t1cmllo y en ~ia 'ionn,a ue un '. enase. so . re e tlemp'0'~ ell Im.ma~ nL~.of'l~Q>,s.e aaupa, ue iB~'X-

p~rren¢i.g. dl$~~u!t~eifdo las anriguaJ!, ma:netas, Ide pcrc~i:bi.rla"'leomo un ne~esaifiopre:limi:nQT 'pan ~,m:l'¢"Oll.~tmcc[/D;n qe nToe'V,B.$. RUt. lrul1JJtt sirv~Ii,(E!(u1iQ medllds- a~ petcm'ir ~Inth ~a nueiae.cxp~den-. cia. eomo los, 'vsqos mot\Gl- de":peFte,paien,.

Et bistGIDiador",Qf 10 :talft~ lespC'Jra.,g;IJe.-·.~1 re~lC:i:ti'lli-enllTe'.el, l~:qg:)1,~jt r. la ,erl~l~er~t:!mGi:a£_ dj'a~~,niio.~, aRlblY,abmte y pre'bt.ern8itn;:a, La te.nsiunenfm 10 v.Ef;je, y le nue\!Q~ entre langrlfJ y Rarotle~-l?aS'"mrta-<pm:ca a~¢I~rldo~ st D!Qfu~tza por ,ej hec&~' idiC\.!.[I'na,~-··~d!e.·'Q;ue-e;ds~n jpego&& diet itm;Bu«je q~e id~el'lJ ju,aa:r: J'l1gm1Qlle'~ :n"Q1 td4;fltie;Q,sr. a~ 'm.~diQ' Que ~tin '~()i';aGtoli:lej''''Lle UJHln las mismas ;pBIDbr .• srttctJJen:q~e. tle~enel'~,a:v:~iJJgua;r Iq~~ ;(jjuh~ren d,~r ~on 1lIki§" Eat6 p~fg¢e.i~~'" plioiJ la i)Jp~ricj'6n.'de '~~n,lua~as'De ,~r.ufIQ "gr~d:Q; (~Mnq,!Je:dCl1.mn ~tl1:rnp;IDir8e Idas c!~l1ldircinn~~ ~Or;nQ e~ ,aWfabetis:m~ ante;s·:~j~ gue ~~0S simn so:ehtlmetl:te pos.:lb:h~~):,¥ a8agUJra:I:'~que en las 'hist''!n~i"3is 'COlD lag "que: e~ hiSf.qrt.~Q!r se rami.Ij\-~~i~l~ ~,a:t-eI}lc;h5~n [I,Qrmal del J,i:lbgU~l;e ~Q'l11I :~i 'eJ.p.erleflclat sera 'mnbi V'aJenb.~·~ B<n el sefl!~ rdo de ,qu .. e las pi!:alilrlS den~u:3in. y' ~e ·:s.aba lquig tienQI~n QQ~ 5~S ~j;fer-en:t-es a1 mi~smo nmnpo~ Jfpr0blG;matiea~ en, el sentido.de que el cleblte sob[~ le6n'u)i p'JUit:h~:ra: u~l:r~e; para a:eillIQtatj:as ,es."ltOn~inllJrg.: NQrma,tment~ ae ClBins:tl1rriar''''q~e U~8L~socii~-dad 10 bastat,lte. sofis:tic;~da, para t~,er~~ngu.aj~~S·* segUT)tlo grdQfeGP'onde.a 1" ntn~v,a_ ~xTperiencia con ta r,ea.lbll0hSn .aeYd.ebgtes, sa:br~ ,1.05, p:lXI'b;tema~ qm:e !F(urI'Ofl ,11 su d·isGur$Ji;). IlJ hist~r~~dgr ·del di~urs.Q tendl'i\tJP~Qr ende~ que tmbajar bacia.ftl1eE8 a partir de ~a:s capa;dd_des paRI:" el f:1'~S-c:um,el Cle que d:ts:fiumn $u:s ~~lbres" lI~aGia to Q.ue veb: ,e11:08 Uieg'amn-a ~l~d eome nuev:oS",em~ ]Jl~f:l!t,iS,:en );Q '~if.c;riene:ia' dll ~~stClis, y If,Js 5QBe~cla.s, de gtlll :~em:J:,glfll!~j,eipllle.det)' crn~lli;s3 I EJ no eruzarse Ilun{ca) Icon las del 1eIJ,luaje ;i\ue T~:I em,pler-a Ram. ~~ribi'r ),a, h.ist,orliJ. d~ s~ ,tx·p~ri.enc:I:a. TMJdueir i,us pel"oepcienes. do Gerrard Winata.n]!ey '3, ~a, de Chtir9t,Q~pbet iI111L .. es 1illl' ~mp.[e$.1:

muy pmbiem_d!lic~ 'v"ideFO~!Il[se enfiremtr{tlJd-a. .

Es!q :reveJa.la 5:imJI,gul~ tmp6:lt:atl$~a d.e, ~e, pa~le!m1;guaile ante~~.rQeil,siQnadQ. nerJ queel hisEQda:d·orse '\I;a'J'1:) paf,~l, e:x:pUIGa'r.' ~,.j mp]ill1'l_a.(;t~lI~S tel ~el}glil.aje ~¥a b"iSt:afi,11 ,clj.m,~~~ta ilte ~,as~

·at.lu,a'ciG.n:es lte",altfas a: c,:a1b~, en ;~J! phott1.~a (l,s;eribirr, A11,om.vem,Qs que ,e,mplea esc paTa~enp1Jaj:e dledo~ malte,ru let)\nc;tde~:ms,~~ip;I' Idl.seemb~,f}~, En prim~r :1,o:gaifJ, li0~'iJ.tni.~a,pla.1ia,~anst~.'rhilP.@~iS; 'e$'t'G ~,~ ':lfimlia, q~ ,elh~lncgGaJ:~aiG'a:r.Eea;pa, c;t~I1a$' Wlpn~~!i~i~ilBll' q-e ,arn:,.~iar~D y defi:~ fijian ala . .,e:z; Bas 'man~_B, en que PQdia U!UlrHl~" 'Artieu];a es.a:s, imp,UCI,G'lio:ne.f fa '.in .de 'mssrnH Btliiei 'emn ~as 'p(}$,lbmaaai$,.n0rm~]es d,elletIJLlaje~ de modo 'i!J}J,e" sl trQpezmm.9s can lu, snC!lmaJiBi:s, e inn"":\1'a~iOnel, 'que~ aOQmlpan(tJl' e~r'Catl'tb.iIQ' ~l-'tiidigmat'CQll :pdd,wD ~g r,e(:1:uiQCerJas. re-im,ratlas" ,cfJlm,C:!ii'iu ,I ""~r"t-6m:Q U~garom aei1l)i;tltRr:-Q. EsrDpr"'p'orej,o:na.~l ]n~t-Qrla.tm(l:r U1Ul 'mil"; triz neceseda par3! '@Ctlll!RIse detos -m6ft'len;~99! e!1, que ve rea~i7_sle 10'S, dl1l'i'tladios i1

- ,

ms_p~€;Sta;s~ mevidas; y eOIlitf<,amCivi:d;a8~ :fmnlo:yaJ.;:\w.OIil~S X ,oonttaDnroo"!f2JeiO!l1les en .que ecnsiste, se-

gun .~ :ha, sP's:benpa(!fj, 'lJbI.Wj.s_totila.~e Was, pnt11lfJJ ,r:9Ie:riliJ,a~ 1m y s,ti:bl'e las.ltm:gu~',. has p:q eJiei!l'gne;s ellas letl:!t,es: ~uede ~e.s0'l~~e lE!l, ~ab::t~ ,SO,Tl b!M~gab:,,4!n !~ s~~,t~d'Q tJe;Jque ,~~pr¢sJ.l.:n 10 ,que el h:istoriado:r Sl1~,an:e;Q~m.0 sDeedid,~!, y p'a~e'mQ§, ,c:ompafa~Ia5.eoo ellenguaj,e ptesrer;. vad:e de los teKtQs ,H fin de ver si ~Tee;mms 1~e;"esO .'fue 'leI' que, efec:tivmnenie. sl.loodi~., A eertc plat.e" el motielo ,ptQovisto por el p~faleng"a_jG es moymanejable,

.EllatgQf pim~0:1 "Sl,m. enl~g'Q, s~u:le- efQ,llJ:dQ, e] h~~~r~ador de:s~€"-s~m:biir' di'!llJir6njt_~n_, y en, la il'orma. ~. li:\ llmflJt:i 'V,a~ es de£;mr; cbande d;e~e"l, eSI€:r:ilbliJ'llnaJ1I.~st~iRi:a del di:so\1F:SO ,e;n ~, f~rmra ,del panr&il cambwlte' de algthru h~DluaJe~ {II e,Ol1 stelaGid:n de ~6ng~4jes y sus ~S,t1~ 't pJlJ,tes.i ([:liaJia~d6i ft. ]'0 ~;arr.go de itnl p;~rrIlCIJQ pFO~m:1ga:dlg. N€l pue~e det.e:ner1l0 a. s-olmeieli: a pru:eb.a· MIS tJipf61e:si·s ,c~da. '~;ez, CJJ.W 'Unca'otprde:~i:U narr~i6:l\l·[aC~e'Ml'Ia m~vif4a:;, ti·~hJ ,d;,s·tnu:fCi:60, d~~,a'~Q;t nWDi~~ t:a:1 ',,'ez ,i!Jj,wera: 9F911Q!Def,da:$~rip~ioni¥ l\e los ~a:mibioR ,en el uso de] W~Plu.aJe mEl_ t~p1~ priJmidas en su sigmfi,cadio't Y ne 'oIJ6:eanle 'tan. extemcUdas, en el tiempQf~ 'que no .paeden atJjcl1ttiG;uslll:'a las mQV1(ias, rea:Uzaa!aS pm ac'arm: ~dentmcah;~es, 'en mementos M'p€cffioos,. See \I,era ,en 1'1 n:~~idad de.. e;sqribit' im ftrmints qi1l:~ ,s;llfgiirarD l,Jirt Cli:jl,a,gQ,' GonSftlQ~e entrnla,s, bnp~r~~l!;)J]e.$ de m,~SJ~I1gp.aj~s~lMtRan(js en In p:atfib~ngu,aj;e~ )r ~ ~~a~il.,·~1,:!:·h~SI~Qti9!s:era i!~l Y'

.''I.., • .....JI!' ... . 'i..1.. '. , ..... ' 'L' ,.f! ..II" ...... '... '1- ~~,'I' •

~e ese·Jiih;;;I'lra'.CQ:ftlJQ' s:t l.iU~in~:,se 100ey,m,u.~.'~!Il e ·ml!l:D~.o' 'u:t:'~fI;e:~PQr'·':e ·t'u_e.n.gt:l~e.

:I,e em:cmttar,'ll cejemp~os: ell: los ,ensaiJos lIDB ~dguBfiI: ·~'Vi rtues, dints, and mann.er.s~ is. mo = , d~ fot histe,rians ~FJ(dUiti~ bpg!l1m" i[U'Vlrrl,\l,d~, de~hos y mfldalci1:: <un m~u'elo pam his'tQ,.. .rm;B4~r~s dej pe'nsamtgp~ -P;r:I'uernc~~'] supal1c lin ~'i~UOJgl!P 'entr:e lei, ,eDDlJ~to.s de 'I,V h:tudU .y ~tdJ.. rl~eho~· .y. en'tl"e:~S1li~ ~osruJadGs imprrcitos" l'I,rqseguildQ d_Il1IEaQtl! ~ados'.!l!,lglol,.en elconrex'tp de un dJiSCllfSO po~ftiJc6i eur~¢O al que lie 'at!ibuye.'llna 'ampUa dlifuslidDheJ'J e;1 ,e~sp·acio .., un: Car3e-' t~tfiel~th~tamente e5;tab}e.:a..lo,l~u:go (leI t1~ml?o., La f:ntlioie iueml de-es,t& iIl;im~i~ Bin embargoi" 'Jlit~, cirt.tl1"1:Sct.im'ta.:em 11"$~tpInla, pme(id:e 'S~l 'Utula" en.&qt1:e S~ ,alfinn,l, t:Qm eJ_dilat1 ql.l¢ :S~. tra~ ra de un mQ'dI:ehl~ es dJ~if;l, U'll .G,BiDjUQ~.el ,d, h*p~ms;is .'Ig'n~f.ali,~adias ''J;~e -f'\011fl:@_n ~l1Ia :l\l1,M!ri'z ern 1a. m.mL se Siu;gilYle:~ 'pued~ :s:itunBe ~0iS: d~eulp@flO--s de arGtL(),res espme{fitQS. en.la h:ts:t~lda!:dej dis0i:tfsOJ! ·a lirdg-"¥er Iluta ~uepun'to ,e~ modelo logra"6*plicar :sus aemU]]]e:s,. Elm'fld,el,o Mm-. bielRs¢ ,ac,er~ara marS a I~' una.d~cripci~ft,. ,ab l~' n,a,liaad jQ:uan,(lg:.., ~;c~pfe que buibb un moIdQ de ,dis€urs:e ctlil;nUFl a 1i:!d,tQP~ Qqoident&!, .. ,oell~ti,al IDI~1enrn1llbS c1HVie"J $U~, impljt;a~wn .'c'

•. II.. .:U 'f' .A'· ... jj,.' ""- " •. 1· .~.

se .reltemua:n 'I ,(ljSfJUl ,am, eli, ~eclr Q:~e pJr0pllrre ~ ilp ~lecSilS 't(tn.EeE[J]eJlte-s,.s. ~er. ae un ,to#ft!~UUm1

",ii'" "'~Q <I, 1! ~ '!:I :t,""O!Ir"'·I!Oi;;~"',<!, ,:,1-. '~~" .. n :I!:iIJ ~.] iI:::' oM' "".;I,,,,,., "'f'iiil'I"'-lJ·~l··~'<lJ]·' ,,,.,-.A 'L:C~lf ~·-· .. .1:1 t."

,,,,,,,,0} ... , .... ~,~:i " ~ ,i.!Pi;II' ~~!I.at~~rvIl~, !i<!.e- .W~';.;j, w(;;l,~J§. E,;'. IsapU.:t.I, 0 '-"', . .;;..u .... '" ","'. '11--' ...... tl~ C~ di_llu llW.3iIi,.~ncW 'Il~"

:me :~m~ eJu'~, 1e:~!;-h"t.ml~-ie,nitJ;:lry BBg:~,j)Ulld:I'i' [[':OM~d,P'S de t:iempe pc~Hf~,i~ e :fji;t'iSri!cQ, en labi;gJa,,. t,e[lJa d,e 'prirnei Ri~9 ,del :S-igIQ X.vlU"~, 1~m:p;le", PO :p(OG;edimi:entiD m __ tJ,lp ,~e un 'Up-a l~as;tJlDfg di:fllrente~ .s,u~ooe ~gju:e '~~ sillUacioT.1 ,ililtei,e.m,nal de l~ ,actorest' ,en el. tie:tnpg,p,msc:d:ptQ, 'l!nr;d~ e;a'fact6riz arse ,011 cmertQs. iirmEnOiSl:"I com~~rwrgido de ciertu:s, otu:tcllci1tlnBs. y Ique 10, ,acmaoi0;ftc$, ,H~: a'qu']10~s,puea£n il1~$rptetarse GI,ln1b reJpaesfas-za esa· SI'tuaoci01l;j para las';oua~es s:e, :con'-, B~lla l1)1~ na\1ia ci,ert~_,::n~tea:jQJS, di~p'Qriiblt;~, El:mis_M(} pmsecUmieliJ'ta ~ slpi6' ~n n}jf.j~

pftulf.!:5" iniel81es Il1eTheM(u;niltvetUan. Mtihle~'~r di es~e, Wluor,:3l en 19..t "'100 se estabiles!:a. [JIJ1~, slwtmIlGi~6D, mndc1lO y S0 d1eof'a, q,ne, 'E-tenas hj8~oriag. '0 G'O'njillUt2 de dbiourSItl -e-mp:fdGlTn.@1u:m .m;sl·tr.@:~a}Dle;S·'cimelig1:lWl' rde~Ua. N~t;51€: Mi! .• bal :P9f;' s~~iu.UiI" de Qltra £;O;s,a 'CIlue. de. esa '~tta:~gia, Cg., imin 'e"EI' La e;x"liej~,('rl' hisi:t.tmC'.:I,,~t Latua~, 'SJe: *e:I!~cjCllna .bnal, s'·~u.lrcl;on"lIG.Wice'ue. el· ~0tnp0limmh~nfO' de h),s, ~tQres,Je's im:l't~:l~.i!ble 113ft eUs:. ~d9S ~~;a~ eltr8t:egj:a:s e~on!!n las~ip'6ttSJs ,'31 tiPB de Icr~mGa-]magh1'ladn>'eemo, iOPfiopl;:aGI0 p'31'B. enas;~

'1.1'" . if A"fr: n');;;;J 4";;1.': ..1_. . .. ,..1 111,," •• if "-reo .. "i. Ii .. r- •

~1l '!i;a-SQ m-as 10,1 ILC ue ~ en~t· es ~ I;!!e -Tho, v:anebes 0' -",,(. :1!,!g13'ffl rmm 'E::x:elUlSl€ln to

~re:fo~: a bist(llry:. of jd,~olQI9 ~llru1·d:isOOursie"': r'u=s vad@d,ades'del· wfiiguisrno,. de HI ~X,!=-l~l-s:j,oo ,9. hrreform,a__; llJ:OO hiSLttl!~~a. 'de t. id~q'lq~~ y '~ldiJ3c':,r-s-o~~],.I~e ;t~nsti~uy~ 1:8 tetoera. pane d~J'~

. 1.:'b "E"._ 111 ~I ' • .. . .• . . ,~.. • ~. • ~ ..... ,,,1,-:1 .... 1,i;.

te .liJ..J1''O, :i;iu Cna~, ellllrn®~nt€l1 nc G--01"l1ll;~~.e:"e:ncJ!_raetue:!n'!imr una mn]llta"S,b:naEJ~[J, m~~o,[I' RroliJll~~~-"

t'if~.a ~a] ruilgi:n d~ .til, dlvisJilJl1 en:im·l:as ide:glOglU .rrwi:~g/~ Inm.glnl:i£3l3, lu~ de' ] 16:8"ft- y dj.[~ mar que lp ',Cjl:.u: ~igue; ~sult_a int~li,gi·bre ,I];' bJt d~ ,c.na:, S_c, ~[,ata. an~,e$ bien~ ,ie ,(Jm:a,c..Jedzar la may0f eantid.ad posibID_J.4) ·rI~t'ltr1) de los p3r4m~~r'Qs (lei etn'f8yr~" .Ira ca:mtid~H 'Qlis, 'l4:oIlVe'ltiml:ede las distintas jergiiiselID fluCose exI!~6el :pen!.mie:~~O' PQl'iuc;o britmieo ~n d S!''':tl'iente 8ig'101

",;:r--.s: "L.~ I'~ b'-' <~ ~ del d' ~j-~...;I 'I ;b·P.:! d . '. .1

ym~Je' u&5C1nuU : ,a. ,]Slena . ~.; ISCUlfSO enimIDUJIO$i a8:J,US '[POS] .ldtiJ,ilJ. c m U1SfI:'lUBua.S por ca-

d'a, j'etSll! ,y u:mb:at~a 'Ci~'i¥'~6a,<1~te_su'bn~t cqn1Q; ··Wl, c()me~lb:id9 SQbrt -,pemlta:mb:i~J], por.- la. culitJ.]lSa: PQUtt~i e,111]3 'tll,lq;se I~fi.ttlaba .• HQ;II' urn~ d~imritac!ti;g: S~~Ej,~tib! ;(S'~$ler,gi~.$) :'1 no ~5,

.iC~m0~rlqu~1ias en .Ia;s, 'flUS pf\os_il!l1~tlle4 diiRCfl[S~; p~ro e~ ~~moddC'~i es '.," m;ult;~p~e .que·tal vel no meeesea ese nombre.~ y. es inevi tab1~ que If'J ~octor .sienta ;que,_'la JCQn y·e:rsam·dn ~p:r:-es.en:tada flO . se b.lltabl~, elltrc: r~,ct6~.s individuales y 'Ow s,iquie-m gm ... h pale;s" ShllB entIa modos 'id.eales y D~e:tl ..

- .

y-adt1$ dt .:h~"bl. &qu'-:'PlI~rel1 hacir~~'IQGS, Qbse'rva,.ti:Qne~.- .BIII prim _ ' JUIJt:;, ,:$iQs;teno'fe que la. 'm-a~

:rd,z, exptical:iva e: ~lip:Q~6!t;ica 11,0 det3Rate:c;; se afim1B ann qu~el desemp~~' tie act·ares, espee{~ fi€lloS se ajust:ani alos p',a.trone;1i~de diseurso ,e~l'n'6Stos. aqu1t d~ modo.,~e euando. dj~~rj':m les etrlood]erem0s :mejo:r~ En '.feifJnndo,~rug'lf.\~ .reitemil(ue, CUlnto',m$;(I,i~i'Clll, es la bis;t0r~ajl mas

c;:-" ,

tipmilme::rn. ':se 'mult~,e' ~ti'~~i;s: del fiempo ":/'Ja: S~:ce~iiOO de .'CillJlt!ireiQ[\J.~.s "'I m. :m~~siJciroIQ~ pa-

'~e 'c~'mE~'[i]4ia:r11L, "/t de,~ira manem, inf.ensift,lltla. L.iiS, fifJUt.a.§3lZ (if; la :~SlIi,s;{od,a te$ii't.am mas dific.ilrea de evitar y_lananadw. se \;'udv,e- mas 'ideal p'feci.same:le' f1Ot1ll:J@: es m$, ~r.,n:ta;tiva, Una HismJria del! diS'Wfl0 poliiUc'€l' whJ,f ·en die~, vJOrlomenes darla cabjda a muoha_s aetuaeie'D!~ in'dividuil.e$ ,"II S9n;i.e~fra.)aprue-ba, fa 'l:llp;~tesis pffesmlaiaa:s ,aqu( tan ':eAAaQst'ivamenfa GO!' mp ]~ ~.te~a )a. ,pn,a.~ Sed~ mrollii!~n. i~aJ.l~lJ'f!l:!J~b' l\IDt~¢e:n~el;a d~ ,e.s,criljir. La relao~t)m. f_e ra -meou'Struee.i,tJn con Ira Irit&50@J1.sltm£l'Ci6Jm. no. e~, la d,e la simf'Citd&eoml e1 dll,(!{nde,.33'

- ~ -

V· I" II' . 'C9,n~~¥'b ,~r;JjU:f ~n. 'tru:Itla;~~:~0s~~a~~o~es'~~ob~e ] a ~fsitu~'i~~ ael;~ ~~"ue~fil_l1o~~ ~q_ae _. . ··_eli, la .• mf~ona ~n'tint~~a: ... E'1l1 The Mac'ht~W![{ltJ'n .M{',mellrhm~~ pUl~-f!lW6 cm.l1lfottale;.;.

za de: la maeeil5n de ·~os· vteJos.wkir_s ~'J t(;}'I,ies~ laMaocomllllnidad "'I e~ -Rais GontFa e1 regi'men ·Ii .. nan~jin., (pDr el(tQllr5ioo ,f,~cmnercml,;",. oligi_i,qaioo. ~ impe;riaJ.Siilrgid0 ,tle,s;pues de. 11&8:1 y ~I> ']' l4f, 'Y ''SQ~pv~ q1;1i,. ell '8;r~~'nlem'til:' etJftfe$p~t-() a ~este J:igjlm:e:g, , J.a., ,soCi~dl.d. !lJI:ut; lp" aeompano ~.¢'nr-a

11 J.'(;'. A'~':'Ge9~~" t'h, MaichftliM4lliqn MOit.i.eJIIC" /llrf:.r.etJ,';ne P(litti'C.al n().~&h,r .fmtl.~e~l'la:mlt' .R'e.pubil~-Qli T;r:tlr1j~ d~fI~ ~PrilJoo:!on, N. J;" ~975, -

l;l "'M_G R,3,yden Wh1~':The 'lk1p~C3 ofDl5Co.urse,;-:E,s$;Cl18 in·Culfural Cl'ilirism~B'<IIlttmore, ·~~97.8 •.

33 .Me 'mfiero. desd,er .l[e-gQ_ 'am dlDW'nd~a. It1JUt, :S~ eoouc;:li'Ira, ~1li!ifn8!.F 'S0bJi,e;e:) UMli!M-:&O '":l~';Irla1J61d~ -Silg;Rifl'~do, dlUmlV t.e b: mllIterp.reMci:6nl de ~iIr,s'i.R:fb\nFa. CP. La, m'~\Si6'iI~ [BQJ{.\urd-!f E'jllfil~ del.E. M. FOMfi.

qu~ b~.sa:£se ea naeVBS modllida~s de;d'isouStOlll~ l~baj~o.s:amI:Ame'[abo'attas "f~tlte. ,8 patadig;. 'Iillal r:iv,aic5 .. A:fgllJilDS ~eG'QreS, OtijefamD qut~ no obstanl!e"ese a~men:t-o se p'lante6~. IJlHiIque GiU~st~ ~Din~l'i!d~r' pior ;q" p'~e.iiI/e.,;,sei1t$a I!lntldbj;eYii'DlIl,:;, un". t~'et~a. Giue SlIyer;ad,er,a 'q,ueja es q_ue TIw Mttehia'i'aUirm Mom;_e,ni' glieSJ;nm Qamo crQlntin~p'w: el a~~~n~Q' de. ulna iduolQ,,rta comereial, mien:n:ras: ;que. enos, qruieF011'qlllel1ay.a s,tdo' primonHal,: u.n:'Jhlst@ria, fntn.cJmeT:lt~ e-iht" J.)a. m:~ ilI:pQ:m:p~fiami'C'nw, nafund Y Ole adulterado de] :desatl"o.~ ~'9 de hr.r S()C:lethld ·'cO:1IWIBial. Bn. em ,'Uap.J1Nb~ ]; Jl.flttnIt)_ h3iberescnto una rflJtiQl1 ma~ Hfi:a:tl:il':tJ;ca, y men·QS whig que ,Iia De' todos m,eth"s:~ t!lliS.\le~,si!'Ns,qli:le mg,bl~ s-~'>oil'rs-alra.n p'li'h~ej.'pI:,d~etr_ ,!it :au~o~~ ~~[.s\~g].QJt~'[[~ 'que,'e:x.pusieron los valar«s, del oomel:cio' :w,IUt;· y ]a ari$tocr,aoi~ whig."y :13 aceler,91da mq~'~mtza¢ion tiJnlO ~e 1;1 silc.ieda6 come de.. '~l"rnl1ltetpn::Eaei0[1 soeial 'quem. re1gims]]f ·oUgi:r'Qui.c€); piwsernci6 y e:6ecfuit ~·d:ed,jclb I 'e"kp:\o:rir :lB." ,ajguA'0S asp6:Gmas a ~l:[iBip.ar )'ai p',ar>ad!0j8 de que omi:gaJqu:ia

... • - -I:: -

.y m@qemidad estu'Vlem:S1f11 telaci,iDllaHJas "i mi'ru.eran antit6tio·aa.

A~ set 1)]11 'esrudi'Q iJel wb~gtdsmghts~6~ielfj. !@l~ li\l(~fiIi !e~ em cice:J1t1!S 3}S,petbgs ~n' .Ifl~,,;tori. ·wk~, .. Aeepta 'Jue Ia adm:.nt~l~Ta.ci,On wh~ res un hecb.,@'\emoi~[ d~ lao hisEQ:Ba tJdtanJ,came,derna.; (Ii ~!im~n our;l.~~litm, (~: aUQct)s~o) In forma JiatJ,am.J~'lltaTirR de '.!l!),biern,Q iI es:tlib1eeii la re" '~Qei~n iltllp'ttEi~al y ,~':Jdeiio, el6,"-~lilr:'OP~I"~ouy,a pe:n:tlda ;a,UA ,fjfusea a Om1,';l B,.E!tafi,a ... NQ' manifies~ ta nastalg,ma. _P.(1!f §!' ardell w7UB, qu:e fttt! ae."l9fi:p~Q' en tj)il:l1JJprofufl,d~ro~~;J'!Jt~ imn:j·cps, p'ar 1'8 maYl)FJa die SJUS,panida;do,s,~ ~ero' ~.{Il ~OII:ia, Cl0F1 sededad:: una; ser.iedad "0 suficbm e -g3Jr,a, :Iil~ mat~;ista8.1ibelldet. pero if",ex:oe:siva p~.los WutxislliIH farrles., 'Lametllt;aiid,ad tory delsl,81o: ~]U ~. una ~~tt';jll~ mez'o£j, til} 'id.eas j;at{)bi~~')' r~p'ij;:d)~ic;a;n,aJ •. 'j wan parte d&6~il: R!,mbiv;aJeD~ cia Slobrev,~¥e en la h1:w;stJl):rii~gpll.fia annw'~i8 ~e nUeJi1Uj}S, d'£as. Es:~Ji~nsayol t9:in~l~,ep",~e:p l~s hu!rpire~es, mRs. recientes en sestener que ei~, F!"e~t)dl?' On~flqUi.CO'- Mmba l~nvu~]tfJ'~",eTl !Urn !!eba[te, tumu ltllQSO 'e. in-gab ~a1b:J,e ,~i)bre d- m;~ sm'O!~ ta ··prafu...nda :pa,'lj. de las ti't1mp01S'aI,U{1,l s;[a1.e~~~ es un ·~I'iv~~~nilll des\i!all~,io' de lQs'hisborhta,Qres. y 'estl1ffiamos ~i epQoa' en qpe, los ,eserit0il'e~, ingle .. :s"its y ~~cQ~e~es s~ trtt~i3,r~lll :pp,r. p'licmp."tai. vu e:Jtuta. dlsJ;.llti'Qll' ,tlrtamen:fe.. ~~Gll]ar :S~OJ)fe,$~ ,ltr,Iciedtad y sbls':{le8tine'~) gun.~o· a ~a!f~i"l·' d~l €ua~ 'tU~Q·eemplZ~r_Si, ,e_®i1ri~irse;!la illist,ria ;hil!ltlecJIJ'al ibdta:~e;a;. No! obsl(l[Jt~ prr~strn~ar un reg"me:uroUgja:rq.uicQ cemo una :f€lOO8 d'e 'g!dbiemID' de d:j,$-' .¢1J'~i.~" ;alu:learli'~ej en ;illgul~'U's £is"P~QtQ!Jj, parad.6jbJD. ryel hms~trJfj,ador.del disCH;FSQ siempee se ve ante ~~ ;acu,sa;p.tou ,'~ 'm~ ~ifili7;JUl' ta, i'lnpo;rta\1iIc.~, l'i. S!J 'em:a. Quicn:es lij.ll~1li Oi~a ,ar;:us'al-

C~;QFl" .Slin Eunb[a:~€11 rar,a'V;~ se .P~i!lJll~an q,desig,rmif:i,ca 11·PfElfiiliGi. del t1Ji~oUltj~~

Las hiSlormdof6s, que destacan, eon. ·muc,h'a. JUrstilnia, has~a 'que pun~Q elrc!.limen whi'g era. ·utta· !j~tadur, de: sus gm,P115 y clue's diri!e{Jites~ s'ioot~1iI hUem:tarQi6n de vera lQ~l~;Qhi!m,adcH;l, ,.e.ouj01 ,re:pn,mi~~ y (St1e:'!1:c r~sOS\ pir~ v'2d!1Q.sj~de 'ii(~S 'm~~'wQ.s d~ 4rUc\lhfr tina, G'0l\l1clenl,li31 rad:~Q;a~ ~ deben ',ac~p~ar et ,d:ts~s'o dtfSIlI ~Q1;Iemant~, '0 ·~ljtnrUblli modos de flp.Q.~dGi~n&jmbDlilC'ay Si¢llli~ ~:m£.:a 'al m,argerr de I!I Cde' ruJl[ el de!oofe" sabre ~,ale"XmeB~i6'ft del ,d~U~!l c~i:nln.11 ro~da\lttdlad f!le;P-liBb,.. tIl, -8looil.l:);3.4 Pero es~a aUsam-qufa era nQctGriamernte ineomlPe~ente pam e:jem~[ un eontrol metl,U~d,Q:. los t~Q.IP'~udes "las _bas a Vle'Q€S l'dijf6tabM J a veees"'di~p'aFabanlmG5' cgntni. o't)!os,' y ',(J,g tenemQJ!~'que ~ol'l~'Ulierb;_f,la cu~tj1Jrl eUtista y til ~uJfu:ta, p.9.-pulu (f~~",i'hcjtlacqd~ i,ntercwrlb~os. Bs'ciertG gue ~6'8gr,lIA!cle,!u:adUI~al,es an.tlnt$mieos del i8te.rr(fl.flo ,(,\:lU!~Q;.~ll hab!$r sid£)( .,'Ot.mJ c,Qn.ec:il(l,os ,elm _et s,igIOtx<vIU-itUn,gllJie esto bieftllodJrla ser QbjettJ: de, n]l],l~~lf,a;s ~J1'~esttga-

~34' v.~",~~:Dp!lgl:~ Hey!, ,Pie~er ~I'le'ba~gb:, Jpml Q, R.ul~;B. IP.: TheimpsoJ:l "J 'Cal MIilS~OlW; AlbitJ'I:".t Fralul »n-:o ,(gyi;na:

lllJa' 30qc,ty ifll - ;'h-e:eJll'~ .Engl'cJnd, .Ltlincll~i> I'm; ~olbl'll 8fe~ery Jdhlll Stllt.ls (OO.!JIp-s.);,Ail: Un.S:'fHf£,n.~!1;t

Jee~1Jl,~';· The. lEu,: ,tlJtd:1'llffrr'Law !ill'l Iktf;.$e.:i1en~(!e1~tlfianJEffhfM1811 O~tlun'tJ',! N.'ew :Bm!!!;S)W<i~!'~t J,. ],~!!ID.

1'(2

'E.i,(}ltC's-..-.,,',e]QI a~g1tnOS g;mp0,1!ii, muy 'impttJibaJb~esrde oposfci-on 'man~,cnian ,con vida 10' smftc.ie;n .. · r~r!' de. ~,a bU'i!;hi,y vtrella eaUSii, para h:jj,c~r que: lac dimerilsi;Q1l deW aperte tory al rad,lsal.ism0.p'lll,H-. t~~ t1lt~rler c8iBjIi, una ~~sti6T.1, ·m,m~re:;aJ... OuarndD' ,ll ~li~G ,a;ef!:ia~e$t1, t.:rAooo, ~O'm"b$lJ&jl)~ 'Y te,la,ciol'l,torl eel pop,ul.a~hra""els~bien :p,ued:e ,~star tm'tlUc~dl9., 'i ta oljgarg111i'a wlUgn'l\lef,a' unae~la~~

1". ". .-

d!iriaefll~e~ sino UlUlI. ongaRJIUia. dentro de las, elasss didg~te-s~, que-gen,er:aaan 'eSe d'ba'~e.

L'a ,UumB Ql:"a~N:fciR}'Il ta_pihi~fII ,ej pertillWlrl'w paPa: les his.b~r;ildufg::tde Ia clemc:ha --:muya fa del!le~k::t' de Jjdmund B;U~~ ,q~r; ~.e~Q~·f:fal1l. ,tie: la aiiibtrlcion a~ ooa;i,qme1r p~el a.~ iiI;ebata Bt)Bma de 11~s, p,fifliaipiQS" .. IDJ.a hist~ri ,g~Era Ro~SeJ" a . .Nnmmer ·CI)1),.~ el tiie~I"0 (1" ,tllfi,an:i!:at;<se ell,. la creeneia de que". no hay reslidad exooprto la de 1'1. alta p~Hftica,. y 'Ius ~a'pr,'cd~lt de l~~ '~,l~i-' nut ~ierrn,~re; ldgQ.r~du~,j[ e\I,(lrisEurS9 a l!rdn:s:ignifieameia,i uma·oreeneiarj, .. no may d.~.stlmtc de una mi1.ifgiLt1a,. ,'t,;lu8ibn~I!~ ~pu~ta ea 'ia;' '1rUeisSlS Ii. c;{Mi yettido 'en el'f1cfbl~o de,.p;e.b;=rholls[e~" inne*i-' bJI~ irrefUtaele y "aroam~" PeEe Si]3 p'.oiUl1illQ. ariStk~{r'licae[1 .Inillt~,r,~ hu'IJile'Se. Sli:ti:Q uni ~amiinac~&1 UlFH ,aus~e~a·ei.tl8in~€'1'iIt~c6mCl"Pa1l:ia haeer IqL1I~,S,u,pti~~c:a fue,ra reaJ~e;RIg in'l'pemJ~hlf~e al disCufSO, envei:l;lld :hia'brtahJibide uGI.r,evo]uar6n contra ena. m indudahh:tque pOdemns exa..mi,liI,i}:r1Q. pwCt,ita ~.e ~~lha,lEa ,ppHt~C'J, cqrl·taJmiHu~j!osWad qllIfl; n€1 ve-am0S la. a:rtEGuMac~orn ,de las ,coe.stwo:nes;ql.'u!; ·(uunple.n m,gulll p~pi~1 en ell", AunquI 'e:s:te: \~ipQ'\de_·D(llm~a Ie· pi.Qi&U!ib.a. I~ft' la· Gan Bfetilfia MJ'hit1', naalja un ,deQ~te.·con~lta1iiiteje in~~oso i'lQb~ r;rfjr oUeStJl::~in~.CD:iUeS, ,c;lI~~1 $us

0' - . ..,A- r. "'11,. h' ~

·pre.tBloo:iti'OMS y 'e~:cn1JS; soolales y ~i .3Jt;:a.s6' 'C.fS; .l'uL}CCsmj!0 ser ge:bernad0s ,l'lIe. ese:>-modG.; ., e11·

'€st~ de:bate,;,.-l regimuJ1'mJt0crlitk;o era tart-'"animada,meJUe dele:ndidelj y per mentes y, arlumen~ !1)s'V·lg~t.Ols,os cfom9 cfith;:'a'd'tt: Hal)Wa, JIlin di~tulr~.l IiUca~ qru~ umi, :p{d~ti~l., y ~ard~ Q ternlpmmi:!' el p!~mera ,debra p'J'o[!@fC'i.l'n'l'lt ,It'la's~gpndi,.u;lO; de §uSJlcmttexte~~1 ~z1$n~P~Qf'lh!gtlI3110s' te'rl<;o~

d '-I • [ - Jr,' ..1 'b • . tam t] 'l d ii .". ~. 11 L'· "'Ii:

_ e 'Slg 9' xvm ~eDlle:liOO,.oons antemen e-e .. parae-'; e ~.a tlI2l~JI!r~n en e~ gO:Ii}J)~tnQ • ..l;:l'

£ilmQr ta: IGrin B,t-etjIDift-}f,Ii~- era un,a, GDlfsdtud6in p@Htica Slulta:me'ftte di's:e:uf'Si''iI&~ una: oU .. g8!J.lllla en la cuaJ ~ti na:tuJ11;ll'~..a, tfie es~a Ee d!eOJt1a ,en 'un ~spa:~iio p6sUc:o mas amp'~ to qne l'a; p~l,a au'laIiufa~ p'ue'de. ha:l;re.r un~:.l"J'ij;:~ia de-l di,geD;Pf9 w~g. ij1Dli. Qitt::o,'S'enti(i.oj.idemra]'i Ja.hi~ 'te:ricQ del disearso es por 8U natur:aleza h .. ~ ,q~e OCiI~Q:D~mos Q01l1O' '!·h~g(~rj,- wh,~~"': nna hisJ;oria ,die eflunc;iQciQi Y 'fC}SpueStaJ, de a:ge1llt:es: relarlivamcnteautB'liIIif:lmo}!,.Lat liisloria del di~QUf;SQ' n0 :gs una It~st~ri'a; ·m9'a~r.nis1ta, d€ Ta i'O:f;I;~i~ti;tia IQ:Fgani-~lt;bt '~n~6m'Q de po~rdi comGr lac rn'pfliSt&'n y .la '[iber;a.eion, la 901-.dld. "11:;;( ,e~Orn:lt1IAit1,a4_., till, fa],:~ qpnr!;~~e:n(;i,a 'Y' ,el ,ser cl:it.~a 'B_s,rcie" Obi$erva un

, .

mnndo. 'en el cual el oraEhzl'tpuede 4ar fjq_rma: .a ·SJ12TOlI?ii&·,Qi £Ll:tg(\ll~' el e.J}J.llci,laJi0' 110 JqUle$lle ~~

"~erri1,ln~ar J11iJr 'OQmp'teto :la~espuesfa. 81 :mllndo del hi's,tmj,adOF ,~sti pDblad:o die ,alen~e.s, respoll-sabJes a~m'.¢ll:allid'Q, sean \f;enales, d'~p,ar,a.mHOQI . y aqllu~l·s}.dist:m1rci:a ae dlos.oomo sus igp al,e.s. ,r4ti:$:U]l~gPJlJJ:end'cu:d ·'tlat~' de sus' ,altqct(IJpe;s l\ij'B,J11 Pll8Q'pjQ ieac,m: ~ ~fi". ES1dti'btr 'M~iqria d~ ~~te :m.. ,do,les 'ilcl:sut6tiClameJ1.te liberal y ~~ hi.s~oriJdor men puen,e.''3dm'Kirl~; Pl~Bup~n~ 'una $.~ei.edad ',lMIi l~,cual uno puede emmeiar "Qrtl\O el1li11'le:war MaJ, r,I!pB~a" heoh:ade~'de"'Qn !;Unt6 de 'ista~qu,e' DQ IS. ,el ,dSJl ,p~i,miJo. Ba, h~btdQ ylilY soc:tedades·rGn ~als'Que.e:s:t;a :GDnd:~do['l sildrumple.en graJ~Qs,.,rar!iatdesj, y esas S"~~ :~~: s~ieI{l~i;le:s' ~l'l liaS; C]Ja]e~s,," .(list~ur.$fJ, tier,{· 'U1IlB ti:t6~oria .. n

._ NotriDFi ~tl pn'Rljrn-~d~ ,11!lS eoJe,giol!l' de ~~ tJ, .. ,i.·V'~lS1aflddQ,~~mnbridg~. funda;do'!!ll t2S4 .• ,tN dei T.) "

j"W~i~ l\.A"W. 'Q;illfiillt '!fU~l'ii~ sPirit l0 f\l:bilic pp~li)iQI'I"'i ~·1J'e)l()ndtib.errty,~ Pro,ei'I1;· Tlu! PT'O,e'eNs '~lSet ~R€~ (Z~gll'idqR iI'il ,Brl'I_;~,t/~(;lI1f.1.l'YrY P~filiefl,j rh.Q~.,h.t'. K:ill\t]5:t.Oil1. y 'M~nnaru, l';~i~,.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->