Bazele contabilitatii bugetare

Curs 12

Contabilitatea capitalurilor proprii (Clasa 1)
Capitalurile unei instituții publice cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, provizioanele și rezervele din reevaluare. Fondurile includ: - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale. Bunurile din domeniul public, care sunt de interes public național sau local, sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile; - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale. Conturile de fonduri sunt conturi de pasiv, în credit se înregistrează valoarea activelor fixe/bunurilor care fac parte din domeniul public/privat al statului, intrate în patrimoniu, iar în debit valoarea activelor fixe/bunurilor care fac parte din domeniul public/privat al statului, ieșite din patrimoniu. Soldul este creditor și reprezintă valoarea activelor fixe/bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al statului la un moment dat. Contul “Rezultatul patrimonial”. Cu ajutorul acestuia se ține evidența rezultatului patrimonial al exerciţiului curent. Este un cont bifuncțional, în debit înregistrează cheltuielile efectuate de instituție după natura sau destinația lor, iar în credit veniturile realizate de instituție, după natura și sursa lor. Soldul debitor exprimă deficitul patrimonial, iar soldul creditor exprimă excedentul patrimonial. Contul “Rezultatul reportat” - ține evidența rezultatului reportat, care se preia la începutul exercițiului din contul de rezultat patrimonial al exercițiului anterior. Este cont bifuncțional, în debit înregistrează deficitul patrimonial realizat în exercițiile bugetare precedente, iar în credit excedentul patrimonial realizat în exercițiile bugetare anterioare. Soldul poate fi debitor și exprimă deficitul patrimonial al exercițiilor bugetare precedente, sau creditor şi exprimă excedentul patrimonial al exercițiilor bugetare precedente. Contul „Provizioane” este un cont de pasiv, ţine evidenţa provizioanelor pentru litigii, garanţii acordate clienţilor,precum si alte provizioane. În creditul contului se înregistrează provizioanele constituite sau majorate, iar în debit provizioanele diminuate sau anulate. Soldul contului este creditor şi reprezintă provizioanele constituite la un moment dat. Contul „Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv, ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea activelor fixe corporale.În creditul contului se înregistrează cresterea de valoare rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale, iar în debit descresterea de valoare rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale. Soldul contului este creditor şi reprezintă valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe corporale existente in institutie la un moment dat. Operaţiuni: 1. Închiderea conturilor de cheltuieli la sfârşitul lunii: Rezultatul exerciţiului = % B => D Conturi de cheltuieli (cls.6) A (-)C
2. Închiderea conturilor de venituri şi finanţări la sfârşitul lunii:

Bazele contabilitatii bugetare

Curs 12

% = Conturi de venituri (cls.7) P(-) D

Rezultatul exerciţiului B => C

La sfârșitul exercițiului curent rezultatul poate fi excedent sau deficit. 3. La începutul exercițiului (anului), preluarea excedentului patrimonial aferent exercițiului precedent: Rezultatul exerciţiului = Rezultatul reportat 4. La începutul anului, preluarea deficitului patrimonial aferent exercițiului precedent: Rezultatul reportat = Rezultatul exercițiului 5. Constituirea sau majorarea provizioanelor: Cheltuieli privind amortizările, provizioanele A (+)D = Provizioane P (+)C

6. Diminuarea sau anularea provizioanelor: Provizioane = Venituri din provizioane P(-)D P (+)C 7. In urma reevaluarii constructiilor se constata o crestere a valorii acestora: Constructii A(+)D = Rezerve din reevaluare P (+)C

8. La o noua reevaluare se constata o diminuare a valorii constructiilor: Rezerve din reevaluare = Constructii P (-)D A(-) C

Contabilitatea cheltuielilor (Clasa 6) și veniturilor (Clasa 7)
Cheltuielile – potrivit contabilității de angajamente, cheltuielile reflectă costul bunurilor și serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor, precum și subvenții, transferuri și asistență socială acordată. Contabilitatea cheltuielilor se ține pe grupe de cheltuieli, după natura și destinația lor. Grupele de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile, cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți, cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu amortizări, provizioane, alte cheltuieli operaționale, cheltuieli financiare, cheltuieli de capital și cheltuieli extraordinare.

Bazele contabilitatii bugetare

Curs 12

Conturile de cheltuieli sunt conturi de activ, în debit înregistrează cheltuielile în momentul efectuării acestora, iar în credit, închiderea conturilor de cheltuieli, la sfârșitul lunii, prin preluarea acestora în contul de rezultat patrimonial. Nu prezintă sold. Conturile de cheltuieli se dezvoltă în analitic pe structura clasificației bugetare. Structura contului contabil va fi următoarea: 1. Simbolul contului din planul de conturi; 2. Capitolul; 3. Sursa de finanțare a cheltuielii, respectiv:  Bugetul de stat;  Bugetele locale;  Bugetul asigurărilor sociale de stat etc. 4. Subcapitolul; 5. Titlul; 6. Articolul; 7. Alineatul; 8. Subalineatul (paragraful). Venituri şi finanţări – potrivit contabilităţii de angajamente, veniturile reprezintă impozite, taxe, contribuţii şi alte sume de încasat potrivit legii, precum şi preţul bunurilor vândute şi serviciilor prestate, după caz, aferente unei perioade de timp. Contabilitatea veniturilor se ţine pe grupe de venituri, după natura şi sursa lor. Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activităţi economice, alte venituri operaţionale, venituri din producţia de active fixe, venituri fiscale, venituri din contribuţii de asigurări, venituri nefiscale, venituri financiare, finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială, venituri din provizioane, venituri extraordinare. Conturile de venituri sunt conturi de pasiv, în credit înregistrează veniturile realizate, iar în debit, închiderea conturilor de venituri, la sfârșitul lunii, prin preluarea acestora în contul de rezultat patrimonial. Nu prezintă sold. Conturile de venituri se dezvoltă în analitic pe structura clasificației bugetare. Structura contului contabil va fi următoarea: 1. Simbolul contului din planul de conturi; 2. Bugetul căruia îi aparține venitul:  Bugetul de stat;  Bugetele locale;  Bugetul asigurărilor sociale de stat etc. 3. Capitolul; 4. Subcapitolul; 5. Paragraful. Contul “Finanțarea de la buget”. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența plăților efectuate din creditele bugetare deschise și disponibile pentru realizarea cheltuielilor prevăzute în buget. Este un cont de pasiv, în creditul contului se înregistrează sumele plătite, iar în debit

Bazele contabilitatii bugetare

Curs 12

sumele recuperate din finanțarea anului curent. În debit se mai înregistrează, la sfârșitul perioadei, închiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial. Soldul creditor al contului, înaintea operațiunii de închidere, reprezintă totalul plăților efectuate. La sfârșitul perioadei, contul nu prezintă sold. Operațiuni: 1. Plata furnizorilor: 1000 Furnizori P (-)D

=

Finanțare de la buget P(+)C

1.000

2. Încasare de la debitori în contul de finanțare în cazuri în care privesc anul curent: 20 Finanțare de la buget = Debitori 20 P(-)D A(-)C 3. Închiderea finanțării de la buget la sfârșitul perioadei, în vederea stabilirii rezultatului patrimonial: 980 Finanțare de la buget = Rezultatul exercițiului 980 P(-)D BC 4. Colectarea cheltuielilor: Conturi de cheltuieli (cls.6) A(+)D = % (dupa caz) Conturi de datorii P(+) C Conturi de active A(-)C Conturi de capitaluri P(+) C

5. Inregistrarea veniturilor: % (dupa caz) Conturi de active A(+)D Conturi de capitaluri (Provizioane) P(-)D = Conturi de venituri P(+)C

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful